Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


kapitały pieniężne

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-618/12-2/AKR
  W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji SKA 2 w celu umorzenia (umorzenie dobrowolne w rozumieniu art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych), które Wnioskodawca obejmie za wkłady pieniężne oraz za wkłady niepieniężne, biorąc pod uwagę, iż wartość nominalna zbywanych akcji SKA 2 będzie równa wartości rynkowej wkładów niepieniężnych oraz wartości wkładów pieniężnych?
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-617/12-2/AKR
  W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji SKA 2 w celu umorzenia (umorzenie dobrowolne w rozumieniu art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych), które Wnioskodawca obejmie za wkłady pieniężne oraz za wkłady niepieniężne, biorąc pod uwagę, iż wartość nominalna zbywanych akcji SKA 2 będzie równa wartości rynkowej wkładów niepieniężnych oraz wartości wkładów pieniężnych?
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-618/12-2/AKR
  W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji SKA 2 w celu umorzenia (umorzenie dobrowolne w rozumieniu art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych), które Wnioskodawca obejmie za wkłady pieniężne oraz za wkłady niepieniężne, biorąc pod uwagę, iż wartość nominalna zbywanych akcji SKA 2 będzie równa wartości rynkowej wkładów niepieniężnych oraz wartości wkładów pieniężnych?
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-616/12-2/AKR
  W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji SKA 2 w celu umorzenia (umorzenie dobrowolne w rozumieniu art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych), które Wnioskodawca obejmie za wkłady pieniężne oraz za wkłady niepieniężne, biorąc pod uwagę, iż wartość nominalna zbywanych akcji SKA 2 będzie równa wartości rynkowej wkładów niepieniężnych oraz wartości wkładów pieniężnych?
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-607/12-5/KR
  Czy Wnioskodawca nie będzie opodatkowany na moment wystąpienia w razie umorzenia dobrowolnego 100% Jego akcji, jeśli jako wynagrodzenie za umorzenie akcji otrzyma składniki majątkowe inne niż środki pieniężne?
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-607/12-6/KR
  Czy w związku z tym Wnioskodawca nie będzie opodatkowany na moment wystąpienia w razie zbycia na rzecz podmiotu trzeciego 100% Jego akcji, jeśli jako wynagrodzenie za zbycie akcji otrzyma składniki majątkowe inne niż środki pieniężne?
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-606/12-6/KR
  Czy Wnioskodawczyni nie będzie opodatkowana na moment wystąpienia w razie zbycia na rzecz podmiotu trzeciego 100% Jej akcji, jeśli jako wynagrodzenie za zbycie akcji otrzyma składniki majątkowe inne niż środki pieniężne?
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-606/12-5/KR
  Czy Wnioskodawczyni nie będzie opodatkowana na moment wystąpienia w razie umorzenia dobrowolnego 100% Jej akcji, jeśli jako wynagrodzenie za umorzenie akcji otrzyma składniki majątkowe inne niż środki pieniężne?
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-928/12/HD
  Czy odsetki bankowe z tytułu lokowania w banku wolnych środków finansowych – w sytuacji zawierania umów o otwieranie "depozytów automatycznych", w ramach prowadzonego rachunku bankowego na potrzeby firmy – stanowią przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy stanowią przychody z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 tej ustawy?
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-591/12-2/KR
  W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji SKA w celu umorzenia (umorzenie dobrowolne), które Wnioskodawca obejmie za wnoszony Wkład, biorąc pod uwagę, iż wartość nominalna zbywanych akcji SKA będzie równa wartości rynkowej Wkładu?
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-549/12-6/KR
  Czy Wnioskodawca nie będzie opodatkowany na moment wystąpienia w razie zbycia na rzecz podmiotu trzeciego 100% Jego akcji, jeśli jako wynagrodzenie za zbycie akcji otrzyma składniki majątkowe inne niż środki pieniężne?
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-549/12-5/KR
  Czy Wnioskodawca nie będzie opodatkowany na moment wystąpienia w razie umorzenia dobrowolnego 100% Jego akcji, jeśli jako wynagrodzenie za umorzenie akcji otrzyma składniki majątkowe inne niż środki pieniężne?
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-889/12/MW
  Czy w przypadku uzyskania przez wnioskodawcę przychodu z automatycznego lub przymusowego umorzenia udziałów nabytych w drodze darowizny, kosztem uzyskania tego przychodu będzie wartość umorzonych udziałów określona w umowie darowizny, jednak nie wyższa od ich wartości rynkowej z dnia darowizny?
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-888/12/MW
  Czy w przypadku uzyskania przez wnioskodawczynię przychodu z automatycznego lub przymusowego umorzenia udziałów nabytych w drodze darowizny, kosztem uzyskania tego przychodu będzie wartość umorzonych udziałów określona w umowie darowizny, jednak nie wyższa od ich wartości rynkowej z dnia darowizny?
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-896/12/ŁCz
  Przymusowe i automatyczne umorzenie udziałów
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-872/12/MMa
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez wnioskodawcę w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-847/12/MMa
  Czy w przypadku umorzenia udziałów/akcji nabytych w drodze darowizny uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt w wysokości wartości umarzanych udziałów/akcji z dnia darowizny, na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-830/12/ŁCz
  automatyczne i przymusowe umorzenie udziałów za wynagrodzeniem
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-829/12/ŁCz
  automatyczne i przymusowe umorzenie udziałów za wynagrodzeniem
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-831/12/ŁCz
  automatyczne i przymusowe umorzenie udziałów bez wynagrodzenia
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-618/12/HD
  Czy dochód z lokaty terminowej, prowadzonej jako subkonto konta związanego z działalnością gospodarczą, ale niezwiązanej z tą działalnością, powinien być opodatkowany jako dochód z działalności gospodarczej, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy jako przychód z kapitałów pieniężnych z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 2 tej ustawy?
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/033/279/KZU/2012/PK-1198
  określenie źródła i daty przychodu z tytułu dywidendy osobie fizycznej będącej akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-764/12/ŁCz
  automatyczne i przymusowe umorzenie akcji
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-761/12/ŁCz
  automatyczne i przymusowe umorzenie akcji
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-585/12/WM
  Czy Wnioskodawczyni w roku podatkowym 2012 r. zobowiązana jest do ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów uzyskanych przez spółkę odsetek z lokat terminowych oraz spoczywa na Niej obowiązek uznania, iż uzyskane odsetki bankowe z lokat terminowych są to przychody z działalności gospodarczej podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych według stawki podatkowej w wysokości 19%?
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-584/12/WM
  Czy Wnioskodawca w roku podatkowym 2012 r. zobowiązany jest do ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów uzyskanych przez spółkę odsetek z lokat terminowych oraz spoczywa na Nim obowiązek uznania, iż uzyskane odsetki bankowe z lokat terminowych są to przychody z działalności gospodarczej podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych według stawki podatkowej w wysokości 19%?
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-613/12/AB
  skutki podatkowe umorzenia przez bank części zobowiązania Wnioskodawcy, wynikającego z zawartych transakcji opcji walutowych.
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-899/12-2/EC
  W momencie wniesienia przedsiębiorstwa jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, powstaje po stronie Wnioskodawcy przychód z tym związany, jednakże w myśl art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie on zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym.
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-450/11-S/12/IB
  Czy ewentualne dochody wynikające z udziału w Programach osiągane przez Uczestników powinny być traktowane jako ich dochody z kapitałów pieniężnych i, o ile zapisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowią inaczej, powinny być opodatkowane w momencie zbycia opcji lub uzyskanych w wyniku ich realizacji akcji (zgodnie z art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), a w konsekwencji na Spółce polskiej nie będzie spoczywał obowiązek poboru zaliczek na podatek od tych dochodów?
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-304/12-4/KR
  1) Czy Wnioskodawca może łączyć przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, ze stratą wynikającą z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz stratą wynikającą z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, co w konsekwencji dałoby Wnioskodawcy dochód za rok 2011? 2) Czy Wnioskodawca może od dochodu uzyskanego w 2011 r., z odpłatnego zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością odliczyć stratę powstałą z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz stratę z odpłatnego zbycia instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, powstałą w latach ubiegłych tj. 2008 r. i 2009 r. (w wysokości nie większej niż 50% kwoty tej straty)? 3) Czy do kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością można zaliczyć wartość nominalną zbytych udziałów z dnia ich objęcia? 4) Czy koszty poniesione, za pośrednictwo biura doradczego, w odpłatnym zbyciu udziałów zmniejszą przychód z odpłatnego zbycia udziałów?
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/033/319/BRT/2012/PK-1333
  opodatkowanie przychodów
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-592/12/HS
  Program motywacyjny. Skutki podatkowe związane z umorzeniem jednostek uczestnictwa w funduszu za wynagrodzeniem oraz związanych z tym obowiązków płatnika.
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-425/12/TK
  Czy przychód należy opodatkować, a należny podatek odprowadzić do urzędu skarbowego składając roczne zeznanie podatkowe za 2011 r.?
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-575/12/ŁCz
  automatyczne i przymusowe umorzenie udziałów
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-355/12/RS
  Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do odprowadzenia 19% podatku dochodowego za 2011 r. w związku z odpłatnym zbyciem akcji nabytych w 1998 r.?
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-546/12/CJS
  Automatyczne i przymusowe umorzenie udziałów
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-533/12/HS
  Podwyższenie wartości nominalnej udziałów w spółce z o.o.
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-509/12/MMa
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez wnioskodawczynię w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub automatycznego?
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-522/12/MMa
  1. Czy w przypadku uzyskania przez wnioskodawcę przychodu z automatycznego lub przymusowego umorzenia udziałów nabytych w drodze darowizny, kosztem uzyskania tego przychodu będzie wartość umorzonych udziałów z dnia nabycia darowizny? 2. Czy wartość umorzonych udziałów z dnia nabycia darowizny należy utożsamiać z ich wartością rynkową? 3. Czy wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu uzyskania przychodu z umorzenia udziałów nabytych w drodze darowizny, jeżeli wartość tych udziałów z dnia nabycia będzie równa wartości osiągniętego przychodu albo będzie od niego wyższa?
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-493/12/ŁCz
  automatyczne i przymusowe umorzenie udziałów
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-370/12/MR
  Czy w przypadku otrzymania dywidendy (zaliczki na poczet dywidendy) ze Spółki, Wnioskodawca, przy obliczaniu podatku od dywidendy (zaliczki na poczet dywidendy) podlegającego zapłacie na terytorium Polski, może pomniejszyć podatek obliczony zgodnie z polskimi przepisami o wartość podatku jaki może być nałożony przez państwo cypryjskie, tj. podatek wynoszący 10% wartości dywidendy, niezależnie od tego czy właściwe cypryjskie organy podatkowe faktycznie pobiorą ten podatek?
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-467/12/MW
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez wnioskodawcę w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-466/12/MW
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez wnioskodawczynię w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-128/12-4/JR
  Czy instrumenty opisane wyżej są instrumentami pochodnymi w rozumieniu art. 30b ust.1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) i od dochodów uzyskanych z takiej działalności inwestycyjnej na tejże platformie należy płacić podatek według stawki 19%?
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-220/12-2/KS
  1. Czy Dywidenda otrzymana przez Wnioskodawcę z SKA stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT, a tym samym - w zależności od wyboru Akcjonariusza - czy taki dochód może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c Ustawy PIT?, 2. Mając na uwadze, iż SKA obejmie akcje lub udziały w Spółkach kapitałowych w zamian za wkład niepieniężny inny niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część (na zasadach opisanych w powyższych zdarzeniach przyszłych), czy przychód po stronie Wnioskodawcy nie powstanie w momentach, o których mowa w art. 17 ust. 1a Ustawy PIT? tj. innymi słowy czy przychód u Wnioskodawcy, w razie zaistnienia opisanych zdarzeń przyszłych, nie powstanie w dniu: 1) zarejestrowania Spółki kapitałowej albo2) wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Spółki kapitałowej, albo3) wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego. 3. Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w SKA, w razie zaistnienia opisanych zdarzeń przyszłych, przychód po jego stronie powstanie jedynie w momencie faktycznego otrzymania przez niego Dywidendy z SKA?, 4. Czy w związku z tym, zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych Wnioskodawca będzie zobowiązany zapłacić jedynie za miesiąc, w którym faktycznie otrzyma on wypłatę Dywidendy z SKA?,5. Jak należy określić podstawę opodatkowania (przychody oraz koszty uzyskania przychodu) dla faktycznie otrzymanych dochodów Akcjonariusza?
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-384/12/ŁCz
  automatyczne i przymusowe umorzenie udziałów
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-348/12/MM
  Przymusowe i automatyczne umorzenie udziałów otrzymanych w drodze darowizny.
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-309/12-4/AS
  Przekazanie przez Wnioskodawcę darowizny w postaci akcji polskich spółek akcyjnych i jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych na rzecz kapitałowej spółki cypryjskiej, fakt dokonania darowizny, czyli nieodpłatne zbycie akcji i jednostek nie skutkuje po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu w rozumieniu ustawy i w związku z tym obowiązkiem podatkowym w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-99/12-4/JR
  Czy instrumenty opisane wyżej są instrumentami pochodnymi w rozumieniu art. 30b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i od zysków z takiej działalności inwestycyjnej na tejże platformie należy płacić podatek według stawki 19% od uzyskanego stąd dochodu?
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-188/12-2/MK
  W przypadku wykupu w danym dniu wyceny (w ramach jednej operacji) przez fundusz, certyfikatów inwestycyjnych pochodzących z emisji różnych serii danego funduszu na żądanie uczestnika, dochodem podlegającym opodatkowaniu będzie różnica pomiędzy łącznym przychodem (sumą przychodów z tytułu odkupienia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu pochodzących z emisji różnych serii ) osiągniętym z tytułu zbycia certyfikatów inwestycyjnych przed potrąceniem podatku, a łącznymi kosztami (sumą kosztów poniesionych na nabycie poszczególnych certyfikatów inwestycyjnych podlegających wykupieniu przez fundusz) poniesionymi na nabycie tych certyfikatów inwestycyjnych.
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-178/12-3/MG
  Czy prawidłowym jest uznanie, że jedynym momentem powstania u Wnioskodawcy przychodu (poza przychodem z dywidend) związanego z uczestnictwem w Programie DSBS będzie moment zbycia przez Wnioskodawcę w przyszłości akcji nabytych w ramach Programu DSBS, poprzez zakwalifikowanie tego przychodu do przychodów z kapitałów pieniężnych w rozumieniu ustawy o PIT?
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-227/12/MMa
  Czy w związku z przeprowadzeniem transakcji polegającej na objęciu przez wnioskodawcę oraz innych udziałowców udziałów w spółce nabywającej w zamian za wniesienie przez każdego z nich swojego pakietu udziałów w Spółce (w wyniku czego Spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce) wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?(pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-229/12/MM
  Czy w związku z przeprowadzeniem transakcji polegającej na objęciu przez wnioskodawcę oraz innych udziałowców udziałów w spółce nabywającej w zamian za wniesienie przez każdego z nich swojego pakietu udziałów w spółce (w wyniku czego spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce) wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu na podatnie art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-234/12/MM
  Czy w związku z przeprowadzeniem transakcji polegającej na objęciu przez wnioskodawcę udziałów w spółce nabywającej w zamian za wniesienie do spółki nabywającej (która już uprzednio uzyskała bezwzględna większość praw głosu w Spółce) udziałów w Spółce wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-230/12/MM
  Czy w związku z przeprowadzeniem transakcji polegającej na objęciu przez wnioskodawcę udziałów w spółce nabywającej w zamian za wniesienie do spółki nabywającej (która już uprzednio uzyskała bezwzględna większość praw głosu w Spółce) udziałów w Spółce wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-235/12-2/AS
  Przy wnoszeniu przez Wnioskodawcę aportu w zamian za obejmowane udziały w spółce kapitałowej z siedzibą w Luksemburgu, Wnioskodawca dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych powinien wykazać przychód w wartości nominalnej uzyskanych udziałów spółki SL, objętych za wniesiony aport.
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-176/12-2/MS1
  W przedmiotowej sprawie wypracowany zysk spółki z o.o. przekazany na kapitał zapasowy odpowiada pojęciu "niepodzielone zyski" użytemu w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak więc w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej H. w H. - Spółka osobowa, równowartość niepodzielonych zysków stanowić będzie u Wnioskodawcy dochód, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4. Tym samym spółka osobowa będzie zobowiązana, jako płatnik do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych stosownie do art. 41 ust. 4c ww. ustawy.
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-175/12-2/MS1
  W przedmiotowej sprawie wypracowany zysk spółki z o.o. przekazany na kapitał zapasowy odpowiada pojęciu "niepodzielone zyski" użytemu w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak więc w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej H. w H. - Spółka osobowa, równowartość niepodzielonych zysków stanowić będzie u Wnioskodawcy dochód, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4. Tym samym spółka osobowa będzie zobowiązana, jako płatnik do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych stosownie do art. 41 ust. 4c ww. ustawy.
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-326/11-3/MD
  Skutki podatkowe wynikające z rozwiązania umowy dotyczącej opcji walutowych
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-326/11-2/MD
  Skutki podatkowe wynikające z rozwiązania umowy dotyczącej opcji walutowych
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-778/11-2/KR
  W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji SKA 2, które Wnioskodawca obejmie za wkłady pieniężne oraz za wkłady niepieniężne, biorąc pod uwagę, iż wartość nominalna zbywanych akcji SKA 2 będzie równa wartości rynkowej wkładów niepieniężnych oraz wartości wkładów pieniężnych?
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-979/11-2/AK
  W jaki sposób Wnioskodawca zobowiązany jest ustalić koszty uzyskania przychodów z tytułu przymusowego umorzenia objętych (otrzymanych) udziałów w Holdingu 1 oraz w Holdingu 2 w zamian za wniesione aportem udziały Spółki zbywanej?
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-972/11-2/AK
  W jaki sposób Wnioskodawca zobowiązany jest ustalić koszty uzyskania przychodów z tytułu przymusowego umorzenia objętych (otrzymanych) udziałów w Holdingu 1 oraz w Holdingu 2 w zamian za wniesione aportem udziały Spółki zbywanej?
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-969/11-2/AK
  W jaki sposób Wnioskodawca zobowiązany jest ustalić koszty uzyskania przychodów z tytułu przymusowego umorzenia objętych (otrzymanych) udziałów w Holdingu 1 oraz w Holdingu 2 w zamian za wniesione aportem udziały Spółki zbywanej?
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/033/316/KZU/2011/PK-1680
  skutki podatkowe wniesienia aportem udziałów w spółce kapitałowej do spółki osobowej
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1212/11/AK
  Czy przysporzenie majątkowe uzyskiwane przez Uczestników w wyniku zrealizowania uprawnień wynikających z udziału w Programie powinno być zakwalifikowane jako przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu updof, czyli opodatkowany dopiero w momencie zbycia (w tym: zbycia na rzecz Spółki w celu umorzenia) otrzymanych akcji Spółki?
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-984/11-2/AS
  Zapłacone przez Wnioskodawcę składki stanowią przychód pracownika w momencie zapłaty zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednakże w części składki przypadającej na część ochronną.Natomiast przychód pracownika ze stosunku pracy z tytułu opłacania przez Spółkę składki w części przypadającej na część inwestycyjną powstanie w momencie cesji, przeniesienia praw i przekazania obowiązków wynikających z umowy na rzecz ubezpieczonego pracownika.
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-947/11-2/MS1
  W przypadku opisanym w zdarzeniu przyszłym, wprawdzie dojdzie do zbycia udziałów, jednakże zbycie to nie będzie miało charakteru odpłatnego, tym samym dla Wnioskodawcy nie powstanie przychód z tytułu zbycia udziałów w celu ich umorzenia, bowiem jak wskazano powyżej przepis art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmuje swą dyspozycją wyłącznie zbycie o charakterze odpłatnym, natomiast jak podano w treści wniosku planowane umorzenie udziałów zostanie dokonane bez wynagrodzenia, a zatem będzie miało charakter nieodpłatny.
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1131/11-2/EC
  Czy otrzymane odsetki od udzielonych przez Wnioskodawcę pożyczek do Spółek będą stanowiły zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej (opodatkowane na zasadach, o których mowa w art. 30c Ustawy PIT)?
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1186/11/MM
  Czy w przypadku umorzenia przymusowego lub automatycznego udziałów lub akcji przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia uzyskany przez wnioskodawcę może zostać pomniejszony o koszty uzyskania przychodów w wysokości wartości rynkowej umarzanych udziałów ustalonej na dzień otrzymania darowizny od żony?
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1182/11/ŁCz
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych czynności darowizny udziałów oraz w zakresie zastosowania art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1183/11/ŁCz
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych czynności darowizny udziałów oraz w zakresie zastosowania art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1111/11-2/EC
  Czy po przeniesieniu, na podstawie aneksów do umów pożyczek, niektórych lub wszystkich pożyczek, które zostały udzielone przez Wnioskodawcę jako osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, do swojej działalności gospodarczej, wypłacane Wnioskodawcy przez pożyczkobiorców odsetki, zarówno te naliczone przez podpisaniem aneksów, jak i te naliczone po podpisaniu aneksów, będą dla Wnioskodawcy przychodem ze źródła przychodów "pozarolnicza działalność gospodarcza", w zakresie pożyczek przeniesionych do działalności gospodarczej Wnioskodawcy?
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1112/11/ŁCz
  automatyczne i przymusowe umorzenie akcji
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1114/11/ŁCz
  automatyczne i przymusowe umorzenie akcji
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-238/11-2/AG
  Czy w związku z odpłatnym nabyciem jednostek uczestnictwa funduszu, które powoduje uzyskanie prawa do otrzymania w przyszłości nieodpłatnie, po spełnieniu określonych warunków, Darmowych Akcji, po stronie pracownika Wnioskodawcy powstanie przychód do opodatkowania, a Wnioskodawca jako płatnik ma obowiązek zapłaty podatku od tego przychodu?
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-238/11-3/AG
  Czy w związku z nieodpłatnym przyznaniem pracownikowi Wnioskodawcy Darmowych Akcji, po spełnieniu przez niego określonych warunków, powstanie po stronie pracownika przychód do opodatkowania, a Wnioskodawca jako płatnik ma obowiązek pobrania i wpłaty podatku od tego przychodu?
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-238/11-2/AG
  Czy w związku z odpłatnym nabyciem jednostek uczestnictwa funduszu, które powoduje uzyskanie prawa do otrzymania w przyszłości nieodpłatnie, po spełnieniu określonych warunków, Darmowych Akcji, po stronie pracownika Wnioskodawcy powstanie przychód do opodatkowania, a Wnioskodawca jako płatnik ma obowiązek zapłaty podatku od tego przychodu?
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-238/11-4/AG
  Czy w związku z umorzeniem jednostek uczestnictwa w funduszu FCPE przez pracownika za wynagrodzeniem w formie pieniężnej, po stronie pracownika powstanie dochód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych, który należy zakwalifikować jako dochód, o którym mowa wart. 17 ust. 1 pkt 6 oraz w art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i Wnioskodawca nie będzie obowiązany do pobrania i wpłaty podatku od tego dochodu?
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-238/11-5/AG
  Czy w związku z umorzeniem jednostek uczestnictwa w funduszu FCPE przez pracownika, skutkującym otrzymaniem przez pracownika akcji Akcjonariusza, po stronie pracownika Wnioskodawcy nie powstanie przychód do opodatkowania i w konsekwencji, Wnioskodawca nie będzie obowiązany w tym zakresie jako płatnik do pobrania i wpłaty podatku?
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-238/11-7/AG
  Czy w związku ze sprzedażą Darmowych Akcji w imieniu pracownika (w razie wyboru przez pracownika opcji sprzedaży Darmowych Akcji po ich przyznaniu) po stronie pracownika Wnioskodawcy powstanie dochód, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 oraz w art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lecz Wnioskodawca nie będzie obowiązany do pobrania i wpłaty podatku od tego dochodu?
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-238/11-8/AG
  Czy w związku z wniesieniem Darmowych Akcji do funduszu FCPE po przyznaniu Darmowych Akcji, po stronie pracownika Wnioskodawcy nie powstaje przychód do opodatkowania i Wnioskodawca nie będzie obowiązany w tym zakresie jako płatnik do pobrania i wpłaty podatku.
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-238/11-6/AG
  Czy w związku z wypłatą przez Akcjonariusza dywidendy, która skutkuje emisją i przydzieleniem pracownikowi nowych jednostek w funduszu FCPE, po stronie pracownika nie powstanie przychód podatkowy, a Wnioskodawca nie będzie obowiązany do pobrania i wpłaty podatku?
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-238/11-8/AG
  Czy w związku z wniesieniem Darmowych Akcji do funduszu FCPE po przyznaniu Darmowych Akcji, po stronie pracownika Wnioskodawcy nie powstaje przychód do opodatkowania i Wnioskodawca nie będzie obowiązany w tym zakresie jako płatnik do pobrania i wpłaty podatku.
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-904/11-2/AK
  Czy w przypadku umorzenia Udziałów nabytych w drodze darowizny uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt w wysokości wartości umarzanych Udziałów z dnia darowizny, na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1106/11/MM
  Czy nadwyżka wartości rynkowej wnoszonych akcji Spółki A nad wartością nominalną obejmowanych udziałów Spółki B (agio) stanowić będzie dla wnioskodawcy przychód podatkowy?
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-884/11-3/AK
  W jaki sposób Wnioskodawca zobowiązany jest ustalić koszty uzyskania przychodów z tytułu dobrowolnego umorzenia objętych udziałów w Holdingu w zamian za wniesione aportem udziały Spółki B?
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-883/11-3/AK
  W jaki sposób Wnioskodawca zobowiązany jest ustalić koszty uzyskania przychodów z tytułu przymusowego oraz automatycznego umorzenia objętych udziałów w Holdingu w zamian za wniesione aportem udziały Spółki B?
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-606/11-2/KR
  Czy art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie do dobrowolnego umorzenia akcji w SKA, tj. czy do przychodów z kapitałów pieniężnych Wnioskodawca może zaliczyć, przychody z odpłatnego zbycia akcji SKA na rzecz SKA w celu ich umorzenia
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1095/11/MM
  Automatyczne i przymusowe umorzenie akcji
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-599/11-2/KR
  Czy art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie do sprzedaży akcji w SKA, tj. czy do przychodów z kapitałów pieniężnych Wnioskodawca może zaliczyć, przychody ze sprzedaży akcji SKA?
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1020/11/MMa
  Jak należy ustalić podstawę opodatkowania dochodu otrzymanego w związku z automatycznym lub przymusowym umorzeniem udziałów?
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-560/11-4/KR
  Czy podobnie jest w przypadku Wnioskodawcy (osoby fizycznej, która być może w przyszłości będzie prowadziła działalność gospodarczą), działającego i osiągającego przychód z odsetek od lokat zakładanych przez spółki?
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-560/11-2/KR
  1. Czy podatek dochodowy od osób fizycznych od odsetek od lokat Wnioskodawcy (osoby fizycznej, która być może w przyszłości będzie prowadziła działalność gospodarczą) jest pobierany przez bank jako płatnika? 2. Czy w przypadku niepobrania takiego podatku przez bank Wnioskodawca jest odpowiedzialny za jego zapłatę?
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-560/11-3/KR
  1. Czy podatek dochodowy od osób fizycznych od odsetek od lokat Wnioskodawcy (osoby fizycznej, która być może w przyszłości będzie prowadziła działalność gospodarczą) jest pobierany przez bank jako płatnika? 2. Czy w przypadku niepobrania takiego podatku przez bank Wnioskodawca jest odpowiedzialny za jego zapłatę?
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-560/11-4/KR
  Czy podobnie jest w przypadku Wnioskodawcy (osoby fizycznej, która być może w przyszłości będzie prowadziła działalność gospodarczą), działającego i osiągającego przychód z odsetek od lokat zakładanych przez spółki?
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-955/11/HD
  Czy przy pobieraniu zryczałtowanego podatku dochodowego od odsetek od pożyczki udzielonej Spółce komandytowej przez wspólnika, będącego osobą fizyczną, podstawą opodatkowania będą odsetki w części odpowiadającej udziałom pozostałych wspólników, stanowiące wówczas dla wspólnika będącego pożyczkodawcą przychód do opodatkowania, czy też zryczałtowany podatek dochodowy na dzień 31 grudnia 2011 r. należy obliczyć od pełnej kwoty odsetek naliczonych od pożyczki udzielonej przez wspólnika?
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1087/11-2/AP
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-949/11-2/JK
  Objęcie udziałów.
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-950/11-2/JK
  Przychód z tytułu umorzenia (wykupu) akcji lub innych tytułów uczestnictwa przez Fundusz SIF SICAV z siedzibą w Luksemburgu będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 24 ust. 1 lit. a) Konwencji, o ile na gruncie prawa luksemburskiego przychód taki jest zrównany z wpływami z akcji.
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-970/11/MMa
  Czy w okolicznościach wskazanego zdarzenia przyszłego, tj. przekształcenia, w związku z zyskami ujętymi na kapitale zapasowym wartość tych zysków będzie stanowić na dzień przekształcenia "niepodzielone zyski", o których mowa w przepisie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1201/11/MM
  Automatyczne i przymusowe umorzenie udziałów.
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-969/11/MM
  Automatyczne i przymusowe umorzenie udziałów.
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-619/11-6/MK
  Obowiązek podatkowy w Polsce z tytułu uzyskiwania przychodów z kapitałów pieniężnych na polskiej giełdzie, przez rezydenta podatkowego Wielkiej Brytanii.
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-494/11-2/AKr
  Czy w przedstawionej sytuacji, Wnioskodawca - właściciel "lokaty jednodniowej", klient banku likwidujący tę lokatę ma zapłacić od tej lokaty i tych zysków kapitałowych podatek (19%) ?
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-851/11/MM
  Czy dochód ze sprzedaży akcji można obniżyć o stratę powstałą w związku z przekazaniem własnych oszczędności na pokrycie zobowiąż spółki z o.o.?
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-881/11/ŁCz
  obowiązki płatnika z tytułu wypłaty dywidendy na rzecz spółki komandytowej
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-890/11/MM
  Automatyczne i przymusowe umorzenie akcji.
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-911/11/MM
  Automatyczne i przymusowe umorzenie udziałów.
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-479/11-4/MD
  Czy Wnioskodawca ma obowiązek zapłaty podatku od sprzedaży jednego udziału w spółce z ograniczona odpowiedzialnością?
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-773/11-2/AS
  Przychód z tytułu umorzenia (wykupu) akcji lub innych tytułów uczestnictwa przez Fundusz SIF SICAV z siedzibą w Luksemburgu będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 24 ust. 1 lit. a) Konwencji, o ile na gruncie prawa luksemburskiego przychód taki jest zrównany z wpływami z akcji.
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-747/11-3/AS
  Dochód, który osiągnie Wnioskodawca w wyniku likwidacji mającego siedzibę w Luksemburgu funduszu SIF SICAV, nie został objęty postanowieniami któregokolwiek z artykułów Konwencji regulujących jasno określone kategorie dochodów. Zatem do tak uzyskanego dochodu znajdą zastosowanie postanowienia art. 22 ust. 1 Konwencji i podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce.
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-747/11-2/AS
  Dochód z tytułu umorzenia (wykupu) akcji (innych tytułów uczestnictwa) w luksemburskim funduszu inwestycyjnym działającym w reżimie SICAV-SIF, o ile prawo luksemburskie zrównuje ww. dochody z wpływami z akcji, będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce na podstawie art. 24 ust. 1 lit. a) w zw. z art. 10 ust. 1 i ust. 3 Konwencji.
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-611/11-4/AK
  Obowiązki płatnika związanych z wypłatą wynagrodzenia z tytułu przymusowego umorzenia udziałów Spółki z o.o. za wynagrodzeniem.
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-746/11-2/AS
  Otrzymane dochody (w tym reinwestowana dywidenda przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego, która stanowi dochód z posiadanych akcji), tj. wypłaty z czystego zysku wypracowanego przez Fundusz SIF SICAV, która dla celów podatkowych stanowić będzie w Luksemburgu dywidendę będą podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 24 pkt 1 lit. a) Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, co oznacza, że dochody te w Polsce są zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym.
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-798/11-2/JK
  Czy wymiana udziałów skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego po stronie składającego zapytanie Podatnika z tytułu uzyskania dochodu z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zmianami, zwana dalej updof)?
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-416/09/11-S/WM
  Czy wniesienie przez Zainteresowanego do spółki jawnej wkładu niepieniężnego w postaci akcji spowoduje po stronie Wnioskodawcy jako osoby fizycznej przychód podatkowy?
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-734/11-3/WM
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu umorzenia akcji Spółki z siedzibą w Luksemburgu, działającej w formie spółki akcyjnej jako fundusz inwestycyjny SICAV-SIF (lub odpłatnego zbycia akcji ww. Spółki w celu umorzenia).
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-733/11-3/WM
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dywidendy uzyskiwanej od spółki mającej siedzibę na terytorium Wielkiego Księstwa Luksemburga.
 120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-735/11-3/WM
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kapitałów pieniężnych.
 121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-735/11-4/WM
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kapitałów pieniężnych.
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-415/09/11-S/WM
  Czy wniesienie przez Zainteresowaną do spółki jawnej wkładu niepieniężnego w postaci akcji spowoduje po stronie Wnioskodawczyni jako osoby fizycznej przychód podatkowy?
 123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-672/11-2/AS
  W przypadku poniesienia kosztów przez Spółkę polską (pracodawcę) za pracownika z tytułu udziału w Programie Akcyjnym wydatki takie stanowią dla pracownika przychody ze stosunku pracy w momencie otrzymania lub postawienia do dyspozycji pracownika akcji spółki szwajcarskiej. Pracodawca ma obowiązek doliczyć tę wartość do wynagrodzenia wypłaconego w danym miesiącu i od łącznej wartości obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy według zasad przewidzianych dla opodatkowania przychodów ze stosunku pracy.
 124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-626/11-2/AS
  Dochodem podatnika z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa w związku z wypłatą części wartości zgromadzonych na indywidualnym rachunku będzie różnica pomiędzy kwotą faktycznie wypłaconą klientowi przez Spółkę, a sumą wpłaconych przez niego składek, które następnie zostały przekazane na ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy.
 125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-897/11/AK
  Jak zgodnie z art. 22 ust. 1f pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustalić dla celów podatkowych wartość składników przedsiębiorstwa w postaci środków pieniężnych w kasie i na rachunkach, w przypadku odpłatnego zbycia akcji objętych w zamian za to przedsiębiorstwo?
 126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-895/11/AK
  Jak zgodnie z art. 22 ust. 1f pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustalić dla celów podatkowych wartość składników przedsiębiorstwa w postaci należności z tytułów dostaw i usług, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, innych świadczeń dochodzonych na drodze sądowej i innych oraz z tytułu podatków i ceł, w przypadku odpłatnego zbycia akcji objętych w zamian za to przedsiębiorstwo?
 127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-898/11/AK
  Jak zgodnie z art. 22 ust. 1f pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustalić dla celów podatkowych wartość składników przedsiębiorstwa w postaci rozliczeń międzyokresowych kosztów, w przypadku odpłatnego zbycia akcji objętych w zamian za to przedsiębiorstwo?
 128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-897/11/AK
  Jak zgodnie z art. 22 ust. 1f pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustalić dla celów podatkowych wartość składników przedsiębiorstwa w postaci środków pieniężnych w kasie i na rachunkach, w przypadku odpłatnego zbycia akcji objętych w zamian za to przedsiębiorstwo?
 129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-894/11/AK
  Jak zgodnie z art. 22 ust. 1f pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustalić dla celów podatkowych wartość składników przedsiębiorstwa w postaci zaliczek na dostawy, pobranych przez właściciela na cele osobiste, pobranych przez właściciela na cele prowadzonej działalności, w przypadku odpłatnego zbycia akcji objętych w zamian za to przedsiębiorstwo?
 130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-893/11/AK
  Jak zgodnie z art. 22 ust. 1f pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustalić dla celów podatkowych wartość składników przedsiębiorstwa w postaci zapasów (materiały, półprodukty i produkty w toku, produkty gotowe, towary), w przypadku odpłatnego zbycia akcji objętych w zamian za to przedsiębiorstwo?
 131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-892/11/AK
  Jak zgodnie z art. 22 ust. 1f pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustalić dla celów podatkowych wartość składników przedsiębiorstwa w postaci środków trwałych w budowie, w przypadku odpłatnego zbycia akcji objętych w zamian za to przedsiębiorstwo?
 132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-900/11/AK
  Jak zgodnie z art. 22 ust. 1f pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustalić dla celów podatkowych wartość składników przedsiębiorstwa w postaci rozliczeń międzyokresowych kosztów biernych, w przypadku odpłatnego zbycia akcji objętych w zamian za to przedsiębiorstwo?
 133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-899/11/AK
  Jak zgodnie z art. 22 ust. 1f pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustalić dla celów podatkowych wartość składników przedsiębiorstwa w postaci zobowiązań z tytułu dostaw i usług, z tytułu wynagrodzeń, z tytułu zakupu środków trwałych, z tytułu rozrachunków z pracownikami, z tytułu pożyczek i kredytów, w przypadku odpłatnego zbycia akcji objętych w zamian za to przedsiębiorstwo?
 134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-653/11/NG
  Czy dokonanie darowizny udziałów będzie neutralne podatkowo, tj. w szczególności nie wywoła u wnioskodawcy powstania dochodu (przychodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-551/11/NG
  Czy na podstawie przepisu art. 24 ust. 3 w zw. z ust. 1 lit. b) umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia polskiego podatku dochodowego od osób fizycznych o 10% podatku u źródła wynikającego z ww. umowy, który byłby pobrany na Cyprze na podstawie art. 10 umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku?
 136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1105/08/11-7/S/SP
  Zakwalifikowanie do źródła przychodu nabycia na preferencyjnych warunkach akcji spółki posiadającej siedzibę poza terytorium Polski oraz ustalenia momentu powstania tego przychodu.
 137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-144/11-4/KR
  Czy w związku z opisaną sytuacją Wnioskodawca może złożyć zeznanie za rok 2008, wykazując stratę z wyżej wymienionych akcji, gdyż zakupił je za kwotę 2435 EURO, natomiast wartość ich wynosiła zero (zostały umorzone)?
 138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-163/11-4/KR
  Czy umarzając udziały nabyte częściowo za aport, częściowo zaś za gotówkę o równowartości 300.000,00 zł i otrzymując wypłatę od Spółki o wartości 300.000,00 zł z tytułu potem umorzonych udziałów, powstanie dochód do opodatkowania?
 139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-645/11/AK
  Obowiązek podatkowy z tytułu wniesienia w formie aportu przedsiębiorstwa spółki cywilnej do nowopowstałej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-464/1-2/JK
  Opodatkowanie działalności na rynkach kapitałowych.
 141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-509/11-2/JK
  Koszty uzyskania przychodów z tytułu inwestowania na rynkach papierów wartościowych.
 142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-274/11-2/EC
  przychody i koszty uzyskania przychodu przypadające Wnioskodawcy w przypadku sprzedaży akcji, udziałów, należy kwalifikować do źródła przychodów kapitały pieniężne. Natomiast dochód ze sprzedaży w/w aktywów będzie podlegał opodatkowaniu wg zasad wskazanych w art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku zbycia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, należy rozpoznać przychód z kapitałów pieniężnych. Jednakże podkreślić należy, iż dochód z tytułu zbycia tych jednostek podlegał będzie opodatkowaniu wg zasad wskazanych w art. 30a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto wskazać należy, iż jako właściciel wskazanych we wniosku aktywów wpisany jest Wnioskodawca i to na nim ciąży obowiązek rozliczenia dochodu ze sprzedaży aktywów.
 143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-352/11-2/AS
  Skutki podatkowe związanych z darowizną udziałów posiadanych w Spółce z o.o. z siedzibą w Polsce na rzecz Spółki z siedzibą na Cyprze.
 144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-168/11-3/AJ
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wymiany udziałów.
 145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-173/11-3/JK
  Czy wymiana udziałów opisana w stanie faktycznym skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego po stronie składającego zapytanie Podatnika z tytułu uzyskania dochodu z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zmianami, zwana dalej updof)?
 146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-5/11-4/MP
  Jak potraktować uzyskany dochód, związany z wypłatą środków z Planu Emerytalnego w USA oraz jak prawidłowo dokonać rozliczenia podatku?
 147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-990/10-4/MK
  Czy nieodpłatne: 1) dokonanie Przyznania, 2) przekazanie Certyfikatu, 3) przekazanie akcji na rzecz Wnioskodawcy Spółki w ramach Programu skutkuje, na którymkolwiek ze wskazanych etapów, powstaniem przychodu (ze stosunku pracy lub z innych źródeł przychodów) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, przez co Spółka stałaby się płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych?
 148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1044/10-2/MK
  Czy nieodpłatne: 1) dokonanie Przyznania, 2) przekazanie Certyfikatu, 3) przekazanie akcji na rzecz Wnioskodawcy Spółki w ramach Programu skutkuje, na którymkolwiek ze wskazanych etapów, powstaniem przychodu (ze stosunku pracy lub z innych źródeł przychodów) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, przez co Spółka stałaby się płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych?
 149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1329/10-2/AG
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci udziałów do spółki komandytowej.
 150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1328/10-2/AG
  Czy wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w spółce z o.o. do tworzonej Spółki skutkować będzie powstaniem przychodu w rozumieniu podatku dochodowego od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy?
 151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1331/10-3/AG
  1) Do przychodów z jakiego źródła powinien zostać zaliczony przez Wnioskodawcę przypadający na niego przychód z tytułu sprzedaży przez Spółkę wniesionych udziałów w spółce z o.o.? 2) W jakiej wysokości należy przyjąć koszt uzyskania przychodów, w sytuacji ewentualnej sprzedaży przez Spółkę wniesionych udziałów?
 152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1332/10-2/AG
  1. Czy wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w spółce z o.o. do tworzonej Spółki skutkować będzie powstaniem przychodu w rozumieniu podatku dochodowego od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy? 2. Do przychodów z jakiego źródła powinien zostać zaliczony przez Wnioskodawcę przypadający na niego przychód z tytułu sprzedaży przez Spółkę wniesionych udziałów w spółce z o.o.? 3. W jakiej wysokości należy przyjąć koszt uzyskania przychodów, w sytuacji ewentualnej sprzedaży przez Spółkę wniesionych udziałów?
 153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1330/10-2/AG
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci udziałów do spółki komandytowej.
 154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1330/10-3/AG
  Ppodatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie źródła przychodów oraz w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
 155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-68/11-3/EC
  Czy Dywidenda faktycznie otrzymana przez Akcjonariusza, jako przychód z udziału w spółce niebędącej osobą prawną podlega opodatkowaniu wyłącznie w dacie wpływu na jego rachunek bankowy lub pobrania w kasie SKA?
 156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1071/10/IB
  Czy Wnioskodawca miał prawo uwzględnić poniesione koszty subskrypcji danych w sytuacji, kiedy subskrypcja ta została nabyta w innym źródle niż dom maklerski, w którym posiada rachunek?
 157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-516/09/11-8/S/MK
  Czy do opisanej w stanie faktycznym (przyszłym) transakcji wniesienia wkładu rzeczowego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawa austriackiego w całości na kapitał zapasowy (Sacheinlage) jest opodatkowana na podstawie art. 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-985/10-2/AK
  Czy wymiana udziałów opisana w stanie faktycznym skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego po stronie składającego zapytanie Podatnika z tytułu uzyskania dochodu z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zmianami, zwana dalej updof)?
 159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1082/10/DP
  1. Czy dokonanie przez Wnioskodawcę wniesienia posiadanych przez Niego udziałów (papierów wartościowych) do FIZ w zamian za otrzymanie nowowyemitowanych przez FIZ certyfikatów inwestycyjnych spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu (lub dochodu) w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy prawidłowe jest stanowisko, że wniesienie do funduszu inwestycyjnego udziałów (papierów wartościowych) w zamian za wydanie certyfikatów inwestycyjnych FIZ, na dzień objęcia tych certyfikatów jest zdarzeniem podatkowym, które nie skutkuje rozpoznaniem przychodów i kosztów na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1117/10-3/EC
  Czy z tytułu zbycia udziałów w sp. z o.o. Wnioskodawca będący zbywającym jako bezpośredni lub pośredni wspólnik spółki, poprzez uczestnictwo w innej spółce komandytowej, która będzie wspólnikiem spółki, osiągnie przychód z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1117/10-4/EC
  Czy z tytułu zbycia udziałów w sp. z o.o. Wnioskodawca będący zbywającym jako bezpośredni lub pośredni wspólnik spółki, poprzez uczestnictwo w innej spółce komandytowej, która będzie wspólnikiem spółki, osiągnie przychód z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1117/10-3/EC
  Czy z tytułu zbycia udziałów w sp. z o.o. Wnioskodawca będący zbywającym jako bezpośredni lub pośredni wspólnik spółki, poprzez uczestnictwo w innej spółce komandytowej, która będzie wspólnikiem spółki, osiągnie przychód z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-993/10-2/AS
  Nie jest możliwe odliczenie w rozliczeniu za 2010 rok od dochodów z tytułu umorzenia jednostek funduszu inwestycyjnego straty z tytułu odpłatnego zbycia akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.
 164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-598/08/11-7/S/RS
  Wniesienie wkładu niepieniężnego o określonej wartości (umowa spółki powinna zawierać oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość stosownie do przepisów Kodeksu spółek handlowych) jako takie nie może być jednocześnie uznane za zwrotne otrzymanie przychodu w wysokości właśnie wartości tegoż wnoszonego wkładu. To na wkład o określonej wartości wnoszony jest aport niepieniężny mający go stanowić. Osoba wnosząca taki wkład w postaci akcji i udziałów w spółce akcyjnej i spółce z o.o. przenosi ich własność, ale nie otrzymuje za niego zapłaty, lecz jedynie "przekształca" je na wkład, którym uczestniczy w spółce osobowej. Wartość wnoszonych akcji i udziałów staje się wartością wkładu w spółce osobowej, według którego uczestniczy on między innymi w zyskach i stratach tej spółki.
 165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-899/10-8/MG
  Mając na uwadze powyżej przywołane przepisy prawa podatkowego, w brzmieniu obowiązującym w roku podatkowym, w którym Wnioskodawczyni uzyskała przychód, oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny organ podatkowy stwierdza, iż odsetki i prowizja w wysokości faktycznie poniesionej przez Wnioskodawczynię od kredytu zaciągniętego na zakup akcji są kosztem uzyskania przychodu z kapitałów pieniężnych osiągniętego przez Wnioskodawczynię w 2004 roku, w sytuacji gdy kredyt został spłacony po przydziale akcji z 90% redukcją, który stanowił wymagane zabezpieczenie zamówienia akcji w ofercie publicznej.
 166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-904/10-2/AM
  Skoro w wyniku podpisania aneksów nastąpiła zmiana pożyczkodawcy, a pożyczkodawcą stał się podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie udzielania pożyczek, zatem przychody z tytułu otrzymanych odsetek należy zakwalifikować do przychodów z działalności gospodarczej.
 167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-877/10-2/MK1
  Należy uznać, iż dochodem w przypadku umorzenia udziałów za wynagrodzeniem bądź odpłatnego zbycia udziałów na rzecz spółki w celu umorzenia, nabytych w drodze darowizny, jest nadwyżka przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem nad kosztami uzyskania przychodu w wysokości wartości rynkowej umarzanych udziałów z dnia nabycia darowizny (ustalony w oparciu o art. 8 ustawy o podatku od spadków i darowizn), co wynika z treści art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-873/10-2/MK1
  na gruncie przedmiotowej sprawy, nie jest możliwe odliczenie straty z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych od dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia akcji.
 169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-919/10-3/MT
  Czy Dywidenda faktycznie otrzymana przez Akcjonariusza, jako przychód z udziału w spółce niebędącą osobą prawną podlega opodatkowaniu wyłącznie w dacie wpływu na jego rachunek bankowy lub pobrania w kasie SKA?
 170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-897/10/WM
  Kiedy w przedstawionym stanie faktycznym powstanie przychód z tytułu sprzedaży przedmiotowych udziałów?
 171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-879/10-2/AS
  W przypadku zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, nabytych w drodze darowizny celem ich umorzenia, dochodem z tego umorzenia jest nadwyżka przychodu nad kosztami uzyskania przychodu. Kosztem uzyskania przychodów będzie wartość tych udziałów z dnia nabycia darowizny ustalona zgodnie z art. 8 ustawy o podatku od spadków i darowizn.
 172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-784/10/IB
  Czy dochód winien być obliczony poprzez odjęcie od przychodu w USD kosztów uzyskania przychodu w USD i następnie przeliczenie tak uzyskanej kwoty na złote polskie, czy też przychód winien być przeliczony na złote polskie i od tej kwoty powinny zostać odjęte koszty uzyskania przychodu wcześniej przeliczone na złote polskie?
 173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-783/10/IB
  Czy dochód winien być obliczony poprzez odjęcie od przychodu w USD kosztów uzyskania przychodu w USD i następnie przeliczenie tak uzyskanej kwoty na złote polskie, czy też przychód winien być przeliczony na złote polskie i od tej kwoty powinny zostać odjęte koszty uzyskania przychodu wcześniej przeliczone na złote polskie?
 174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-789/10-2/ES
  Wszystkie uzyskane przez Wnioskodawcę przychody z ww. inwestycji będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przychody (dochody) te nie zostały bowiem zwolnione z opodatkowania, ani nie zaniechano od nich także poboru podatku. Przychody te Wnioskodawca winien opodatkować odrębnie od przychodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej, jako przychody z kapitałów pieniężnych, 19 % zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o którym mowa w art. 30a ww. ustawy.
 175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/033/34/BRT/10/PK-338
  PIT - w zakresie opodatkowania przychodów uzyskiwanych z tytułu opłat licencyjnych pobieranych za korzystanie z własnych znaków towarowych oraz ze sprzedaży praw do tych znaków
 176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-943/10/HS
  sposób opodatkowania przychodu uzyskanego z odkupienia przez spadkobiercę jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych nabytych w drodze spadku
 177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-947/10/MW
  Czy w związku z planowanym umorzeniem udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością za wynagrodzeniem równym wartości nominalnej, prawidłowe jest stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym umorzenie udziałów po wartości nominalnej powoduje powstanie przychodu po stronie wnioskodawcy w wysokości wartości nominalnej umarzanych udziałów?
 178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-949/10/MW
  Czy w związku z planowanym nieodpłatnym umorzeniem udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością prawidłowe jest stanowisko wnioskodawcy, w myśl którego nieodpłatność umorzenia oznacza, że nie powstaje po stronie wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu?
 179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-948/10/MW
  Czy w związku z planowanym umorzeniem udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością za wynagrodzeniem ukształtowanym poniżej wartości nominalnej oraz rynkowej udziałów, prawidłowe jest stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym w takiej sytuacji powstaje przychód równy wartości po której udziały są umarzane, nawet jeżeli jest ona niższa od wartości rynkowej?
 180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-150/10-2/DS
  Przepisy prawa podatkowego dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych dla Spółki w związku dokonaniem po zakończeniu roku obrotowego podziału zysku między wspólników spółki komandytowej.
 181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-922/102/AP
  Czy wniesienie aportu akcji w zamian za akcje / udziały w SKA nie powoduje powstania przychodu podatkowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-878/10/ŁCz
  umorzenie udziałów w spółce z o.o. nabytych w drodze darowizny
 183. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-879/10/ŁCz
  Umorzenie udziałów w spółce z o.o. nabytych w drodze darowizny.
 184. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-921/10-2/ES
  Czy Spółka jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych powinna pobrać podatek ryczałtowy w wysokości 19% od nadwyżki przychodu otrzymanego przez akcjonariusza w związku z umorzeniem akcji nad kosztami uzyskania przychodu w wysokości wartości akcji z dnia ich darowizny?
 185. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-944/10-2/AG
  Czy strata na transakcji wymiany walut będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu dla podatnika?
 186. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-780/10/MW
  Czy dochód ze sprzedaży nieodpłatnie otrzymanych akcji z zakładu pracy jest dochodem opodatkowanym na zasadach ogólnych i w związku z tym powinien być wykazany na zaświadczeniu wystawionym przez Urząd Skarbowy zatytułowanym "Zaświadczenie Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych"?
 187. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-634/10-2/KS
  Możliwość zakwalifikowania przychodów i kosztów związanych z obrotem notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych za pośrednictwem domu maklerskiego do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.
 188. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-966/10/MM
  Skutki podatkowych darowania posiadanych akcji oraz udziałów w polskich spółkach kapitałowych na rzecz spółek kapitałowych z siedzibą na terytorium Luksemburga.
 189. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-754/10/MM
  Skutki podatkowych darowania posiadanych akcji oraz udziałów w spółkach kapitałowych na rzecz funduszu inwestycyjnego zamkniętego.
 190. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-740/10/MM
  Skutki podatkowych darowania posiadanych akcji oraz udziałów w polskich spółkach kapitałowych na rzecz spółek kapitałowych z siedzibą na terytorium Luksemburga.
 191. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-739/10/MM
  Skutki podatkowych darowania posiadanych akcji oraz udziałów w spółkach kapitałowych na rzecz funduszu inwestycyjnego zamkniętego.
 192. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-534/10/MR
  Czy Wnioskodawca stratą z funduszy inwestycyjnych może pomniejszyć zysk z dochodów ze sprzedaży akcji?
 193. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-660/10/ŁCz
  1. Czy w momencie obejmowania akcji przez beneficjentów w wyniku realizacji opcji, w Spółce nieprawidłowo rozpoznawany jest przychód pracowników i byłych pracowników z tytułu stosunku pracy? 2. Czy od tak ustalonego przychodu niesłusznie pobierany jest podatek dochodowy od osób fizycznych według skali podatkowej oraz nienależnie obliczana jest i odprowadzana składka na ubezpieczenia społeczne, wobec czego Spółka nieprawidłowo wykonywała funkcje płatnika?
 194. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-505/10/MR
  Sprzedaż akcji.
 195. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-504/10/MR
  Czy Wnioskodawca jako płatnik zobowiązany jest do pobrania podatku zryczałtowanego od kapitałów pieniężnych czyli skapitalizowanych odsetek od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych i spółek jawnych?
 196. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-491/10/TK
  1. Czy wartość rynkowa udziałów z dnia ich nabycia w drodze darowizny będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego umorzenia tych udziałów? 2. Czy ewentualny podatek dochodowy od osób fizycznych, w wysokości 19%, Wnioskodawca będzie zobligowany zapłacić (wykazać) od uzyskanego dochodu obliczonego jako różnica pomiędzy przychodem, którym będzie należne od Spółki wynagrodzenie za udziały a kosztami uzyskania tego przychodu w wysokości wskazanej w pytaniu pierwszym?
 197. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-470/10/IB
  Czy prawidłowym było naliczenie przez bank podatku od różnic kursowych i wystawienie PIT-8C, w przypadku kiedy nie nastąpiła fizyczna wymiana dewiz zdeponowanych w banku?
 198. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-430/10/WM
  Czy prawidłowym było naliczenie przez bank podatku od różnic kursowych i wystawienie PIT-8C, w przypadku kiedy nie nastąpiła fizyczna wymiana dewiz zdeponowanych w banku?
 199. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-407/10-4/MK
  obowiązek podatkowy w Polsce z tytułu uzyskiwania przychodów z kapitałów pieniężnych na polskiej giełdzie, przez rezydenta podatkowego Wielkiej Brytanii
 200. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-441/10/MR
  Czy Wnioskodawca prawidłowo rozlicza stratę z 2008 r. dotyczącą sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszu, jednocześnie nie płacąc podatku od zysku ze sprzedaży akcji w 2009 r.?
 201. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-550/10/CJS
  Czy jako koszt uzyskania przychodu wnioskodawca będzie mógł zaliczyć wydatki poniesione na szkolenia i kursy z zakresu tematyki giełdowej oraz koszty zakupu literatury fachowej (podręczniki)?
 202. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-391/10/MR
  Czy Wnioskodawca jest zobligowany do zapłacenia podatku od dochodu powstałego z tyt. różnic kursowych?
 203. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-411/10/TK
  Od jakiej kwoty należy zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych: a. od kwoty nominalnej – 50 zł za udział, b. od ceny sprzedaży udziałów – 78 zł z a udział, c. od różnicy tych cen 78 zł – 50 zł tj. 28 zł za udział?
 204. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-339/10/MR
  Czy bank prawidłowo sporządził informację PIT-8C w przypadku, gdy na transakcji certyfikatu gwarantowanego osiągnięto stratę w USD w wysokości 1.848 USD, a wykazany przychód wynika z przeliczenia sprzedanego certyfikatu na PLN? Czy w związku z tym zasadne jest sporządzenie przez Wnioskodawcę PIT- 38 o wysokości osiągniętego dochodu z operacji kapitałowych, jeżeli Wnioskodawca nie otrzymał premii, która miała być jego dochodem i wówczas ona byłaby opodatkowana?
 205. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-473/10/ŁCz
  umorzenie udziałów w spółce z o.o. nabytych w drodze darowiznyv
 206. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-474/10/ŁCz
  umorzenie udziałów w spółce z o.o. nabytych w drodze darowizny
 207. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-458/10/MW
  Sposób ustalenia przychodu oraz kosztów uzyskania przychodu z tytułu zbycia certyfikatów depozytowych nominowanych w walucie obcej.
 208. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-530/09/10-S/JK
  Opodatkowanie przychodów z kapitałów pieniężnych.
 209. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-443/10/CJS
  Czy w przypadku rozwiązania Spółki cywilnej i podziału pomiędzy wspólników majątku tej spółki w postaci akcji Spółki akcyjnej, w takim stosunku w jakim każdy z nich uczestniczy w zyskach i stratach tej spółki, bez spłat i dopłat powstanie po stronie wnioskodawczyni przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 210. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-435/10/JG
  Czy przeprowadzenie procedury powodującej umorzenie w Spółce udziałów bez wynagrodzenia, w trybie przewidzianym w art. 199 § 3 Kodeksu spółek handlowych, spowoduje po mojej stronie powstanie dochodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 211. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-330/10/TK
  Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym w świetle art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku umorzenia udziałów otrzymanych przez podatnika na podstawie umowy darowizny, koszty uzyskania przychodu - dla celów ustalenia dochodu z tytułu umorzenia udziałów - ustala się w wysokości wartości rynkowej udziałów z dnia dokonania darowizny, tzn. czy dochód z tytułu umorzenia udziałów stanowi różnicę pomiędzy wynagrodzeniem otrzymanym przez Wnioskodawcę z tytułu umorzenia udziałów oraz wartością rynkową udziałów z dnia nabycia w formie darowizny?
 212. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-377/10-2/ES
  ustalenie źródła przychodów z tytułu przychodu uzyskanego przez akcjonariusza w spółce komandytowo – akcyjnej
 213. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-331/10-3/AGr
  Czy w przypadku sprzedaży udziałów w Spółce kapitałowej, do której zostało wniesione przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa, przychodem dla podatnika będzie wyłącznie nadwyżka stanowiąca różnicę pomiędzy wartością bilansową przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa ustaloną w chwili wniesienia go aportem do spółki, a uzyskaną ceną za udziały oraz jak będzie ta nadwyżka opodatkowana?
 214. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-380/10/MW
  Czy wnioskodawca może odliczyć od uzyskanego w 2009r. dochodu stratę poniesioną przez żonę w 2008r. będąc nadal we wspólnocie majątkowej?
 215. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-340/10/ŁCz
  umorzenie udziałów w spółce z o.o. nabytych w drodze darowizny
 216. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-339/10/ŁCz
  umorzenie udziałów w spółce z o.o. nabytych w drodze darowizny
 217. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-321/10/MW
  Czy w związku z planowanym umorzeniem udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością za wynagrodzeniem, prawidłowe jest stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym obowiązek podatkowy z tytułu umorzenia udziałów za wynagrodzeniem powstaje w momencie jego faktycznego otrzymania przez wnioskodawcę?
 218. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-316/10/MW
  Czy w związku z planowanym umorzeniem udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością za wynagrodzeniem ukształtowanym poniżej wartości nominalnej oraz rynkowej udziałów, prawidłowe jest stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym w takiej sytuacji powstaje przychód równy wartości po której udziały są umarzane, nawet jeżeli jest ona niższa od wartości rynkowej?
 219. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-317/10/MW
  Czy w związku z planowanym nieodpłatnym umorzeniem udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością prawidłowe jest stanowisko wnioskodawcy, w myśl którego nieodpłatność umorzenia oznacza, że nie powstaje po stronie wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu?
 220. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-315/10/MW
  Czy w związku z planowanym umorzeniem udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością za wynagrodzeniem równym wartości nominalnej, prawidłowe jest stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym umorzenie udziałów po wartości nominalnej powoduje powstanie przychodu po stronie wnioskodawcy w wysokości wartości nominalnej umarzanych udziałów?
 221. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-198/10/MR
  Dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznch w zakresie skutków podatkowych realizacji transakcji CIRS oraz możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od kredytu.
 222. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-254/10/MMa
  Jak interpretować sformułowanie – w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn - oraz jak obliczyć kwotę, która będzie zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 105 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów, na podstawie posiadanych wyliczeń z urzędu skarbowego?
 223. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1368/08/09-6/S/AK
  Wykupienie jest więc kwalifikowanym rodzajem zbycia, gdyż nastąpić może tylko przez pierwotnego dysponenta. Ponieważ zaś, co znów w sprawie jest bezsporne, obligacje nie są papierami wartościowymi, o których mowa w art. 3 punkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 ze zm.), pogląd, że w chwili wykupu obligacji przez Bank (nabycia akcji przez Skarżącego) powstaje po stronie uczestnika programu przychód, nie znajduje uzasadnienia także w treści art. 17 ust. 1 punkt 6 lit. b) ustawy.
 224. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-112/10-2/AS
  opodatkowanie dochodu z tytułu uczestnictwa w planach opcyjnych
 225. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-134/10/HS
  Do jakiego źródła przychodów należy zaliczyć zbycie akcji spółki komandytowo-akcyjnej przez spółkę jawną?
 226. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-135/10/HS
  Jak ustalić podatkowy koszt uzyskania przychodów z tytułu zbycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej przez spółkę jawną, które to akcje zostały objęte za wkład niepieniężny w postaci nieruchomości?
 227. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-137/10/ŁCz
  Jak ustalić podatkowy koszt uzyskania przychodów z tytułu zbycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej przez spółkę jawną, które to akcje zostały objęte za wkład niepieniężny w postaci nieruchomości?(pytanie oznaczone we wniosku nr 3)
 228. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-25/10-4/AS
  opodatkowanie premii inwestycyjnych
 229. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-740/09-8/AS
  opodatkowanie przychodów z kapitałów pieniężnych
 230. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-70/10/TK
  W jaki sposób będzie należało ustalić dochód z tytułu sprzedaży udziałów, nabytych w drodze darowizny w celu ich umorzenia?
 231. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-22/10/TK
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu zbycia spółce otrzymanych w darowiźnie udziałów w celu ich umorzenia?
 232. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1006/09/TK
  1. Czy odsetki wypłacone w części, która odpowiada udziałowi Wspólników będących pożyczkodawcami w zysku Spółki dla tych wspólników nie będą stanowić ani kosztów uzyskania przychodów, ani ich przychodu (będzie to bowiem świadczenie "dla samego siebie")? 2. Czy w pozostałej części wyznaczonej wysokością udziału drugiego i trzeciego wspólnika w zysku spółki - będą stanowiły przychód podatkowy dla wspólnika będącego pożyczkodawcą (jako świadczenie otrzymane od osób trzecich), a dla drugiego i trzeciego wspólnika będą kosztem uzyskania przychodów (art. 23 ust. 1 pkt 32 w związku z art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)?
 233. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-767/09-4/AK
  skutki podatkowe związane z ustaleniem przychodu z tytułu wzrostu wartości certyfikatów inwestycyjnych Funduszu w wyniku dokonania darowizną udziałów Spółki na rzecz Funduszu przez Wnioskodawcę oraz wspólnika Wnioskodawcy
 234. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-217/10-2/EC
  1) W jaki sposób powinna być opodatkowana wypłata dywidendy przez SKA na rzecz akcjonariusza będącego osobą fizyczną?2) Czy opodatkowaniu podlega całość ustalonego zysku akcjonariusza czy jedynie kwota wypłacona akcjonariuszowi stanowiąca dla akcjonariusza przysporzenie majątkowe?
 235. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-766/09-3/MK
  skutki podatkowe związane z darowizną udziałów Spółki na rzecz Funduszu
 236. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-767/09-3/AK
  skutki podatkowe związane z darowizną udziałów Spółki na rzecz Funduszu
 237. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-767/09-5/AK
  skutki podatkowe objęcia certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym w zamian za wniesione udziały
 238. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-767/09-3/AK
  skutki podatkowe związane z darowizną udziałów Spółki na rzecz Funduszu
 239. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-13/10-3/JK
  Opodatkowanie przychodów z kapitałów pieniężnych.
 240. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-13/10-2/JK
  Opodatkowanie przychodów z kapitałów pieniężnych.
 241. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-756/09-2/AS
  Samo przyznanie opcji nie rodzi skutku w postaci powstania przychodu ze stosunku pracy zaś przychód powstanie dopiero w momencie ewentualnego zbycia przyznanych Akcji i stanowić będzie zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródło przychodów z kapitałów pieniężnych.
 242. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1329/10-3/AG
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci udziałów do spółki komandytowej.
 243. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-874/09-4/EC
  Czy wnioskodawca powinien zapłacić podatek dochodowy od przychodu w wys. 94.050,00 zł, osiągniętego w wyniku zwrotu przez spółkę części kapitału zakładowego?
 244. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-921/09/IB
  1. Czy udziały mogą zostać umorzone po ich wartości nominalnej? 2. Czy na skutek umorzenia części udziałów Spółki z o.o. na wspólnikach będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku dochodowego?
 245. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-969/09-2/EC
  Czy otrzymywane odsetki od udzielonych pożyczek będą stanowiły przychody ze źródła przychodów jakim jest działalność gospodarcza i w związku z tym będą opodatkowane według zasad przyjętych dla rozliczeń podatkowych z działalności gospodarczej?
 246. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-688/09-4/AS
  Z tytułu odsetek naliczanych przez bank co kwartał, bank, jako płatnik na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pobiera i odprowadza zryczałtowany podatek dochodowy, bez udziału podatnika. Z tytułu zdeponowania papierów dłużnych stosownie do treści art. 30b ust. 1 ww. ustawy, Podatnik będzie zobowiązany do złożenia w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym depozyt zostanie wycofany i zbyte papiery dłużne zeznania, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu lub poniesionej straty na formularzu PIT-38.
 247. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-672/09-4/MK
  skutki podatkowe otrzymania opcji na akcje, nabycia akcji w wyniku realizacji praw wynikających z opcji i sprzedaży akcji
 248. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-704/09-2/AK
  opodatkowanie dywidendy wypłacanej przez spółkę komandytowo - akcyjną
 249. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-706/09-2/AK
  opodatkowanie dywidendy wypłacanej przez spółkę komandytowo - akcyjną
 250. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-705/09-2/AK
  opodatkowanie dywidendy wypłacanej przez spółkę komandytowo - akcyjną
 251. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-706/09-2/AK
  opodatkowanie dywidendy wypłacanej przez spółkę komandytowo - akcyjną
 252. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-705/09-2/AK
  opodatkowanie dywidendy wypłacanej przez spółkę komandytowo - akcyjną
 253. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-657/09-2/MK
  Opodatkowania przychodów z tytułu dysponowania, sprzedaży przez inwestora, odkupienia przez emitenta produktu strukturyzowanego oraz rozliczenia ewentualnej straty z tego tytułu
 254. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-828a/09/IB
  Czy właściciele Spółki, a później Domu Maklerskiego jak również osoby kierujące tymi podmiotami, uzyskującymi z tego tytułu określone przychody i odprowadzającymi od nich podatek mogą ponieść odpowiedzialność karno-skarbową jeśli Sąd uzna, że ich działalność z której uzyskiwali te przychody miała charakter przestępczy oraz czy wówczas środki odprowadzone przez nich jako podatek dochodowy zostaną zwrócone osobom poszkodowanym?
 255. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1014/09/HS
  Sposób ustalenia dochodu z tytułu umorzenia akcji otrzymanych w drodze darowizny.
 256. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1139/09-2/AG
  Czy dochód ze sprzedaży energii elektrycznej w postaci świadectw pochodzenia prawidłowo rozliczono w sumie dochodów z działalności gospodarczej, a jeśli nie, to jak należy ustalić dochód z tego tytułu? Jak rozliczyć koszty?
 257. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1084/09-2/TW
  Czy wniesienie aportem przedsiębiorstwa do spółki komandytowej, w wyniku czego wzrośnie jej majątek, spowoduje powstanie przychodu po stronie beneficjenta tego majątku – spółki komandytowej, a co za tym idzie, po stronie Wnioskodawcy jako jej wspólnika – osoby fizycznej i czy przychód ten będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 258. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1081/09-2/TW
  Czy wniesienie aportem przedsiębiorstwa do spółki komandytowej, w wyniku czego wzrośnie jej majątek, spowoduje powstanie przychodu po stronie beneficjenta tego majątku – spółki komandytowej, a co za tym idzie, po stronie Wnioskodawcy jako jej wspólnika – osoby fizycznej i czy przychód ten będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 259. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1082/09-2/TW
  Czy wniesienie aportem przedsiębiorstwa do spółki komandytowej, w wyniku czego wzrośnie jej majątek, spowoduje powstanie przychodu po stronie beneficjenta tego majątku – spółki komandytowej, a co za tym idzie, po stronie Wnioskodawcy jako jej wspólnika – osoby fizycznej i czy przychód ten będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 260. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1085/09-2/TW
  Czy wniesienie aportem przedsiębiorstwa do spółki komandytowej, w wyniku czego wzrośnie jej majątek, spowoduje powstanie przychodu po stronie beneficjenta tego majątku – spółki komandytowej, a co za tym idzie, po stronie Wnioskodawcy jako jej wspólnika – osoby fizycznej i czy przychód ten będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 261. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1086/09-2/TW
  Czy wniesienie aportem przedsiębiorstwa do spółki komandytowej, w wyniku czego wzrośnie jej majątek, spowoduje powstanie przychodu po stronie beneficjenta tego majątku – spółki komandytowej, a co za tym idzie, po stronie Wnioskodawcy jako jej wspólnika – osoby fizycznej i czy przychód ten będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 262. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1088/09-4/TW
  Czy wniesienie aportem przedsiębiorstwa do spółki komandytowej, w wyniku czego wzrośnie jej majątek, spowoduje powstanie przychodu po stronie beneficjenta tego majątku – spółki komandytowej, a co za tym idzie, po stronie Wnioskodawcy jako jej wspólnika – osoby fizycznej i czy przychód ten będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 263. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1087/09-2/TW
  Czy wniesienie aportem przedsiębiorstwa do spółki komandytowej, w wyniku czego wzrośnie jej majątek, spowoduje powstanie przychodu po stronie beneficjenta tego majątku – spółki komandytowej, a co za tym idzie, po stronie Wnioskodawcy jako jej wspólnika – osoby fizycznej i czy przychód ten będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 264. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1083/09-2/TW
  Czy wniesienie aportem przedsiębiorstwa do spółki komandytowej, w wyniku czego wzrośnie jej majątek, spowoduje powstanie przychodu po stronie beneficjenta tego majątku – spółki komandytowej, a co za tym idzie, po stronie Wnioskodawcy jako jej wspólnika – osoby fizycznej i czy przychód ten będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 265. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-946/09-4/JK
  Opodatkowanie przychodów z kapitałów pieniężnych.
 266. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-947/09/AK
  Skutki podatkowe wniesienia do spółki z o.o. wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci środka trwałego.
 267. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-924/09/HS
  Dochód uzyskany w 2004. z realizacji pochodnych instrumentów finansowych - opcji nabytych w 2001r. korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 268. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-594/09-2/MK
  wypłaty dokonanej na podstawie art. 111 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn. Oznacza to, że w przedmiotowej sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co za tym idzie na Wnioskodawcy nie ciążą obowiązki płatnika.
 269. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-614/09-5/MP
  Czy w przypadku późniejszego zbycia tak nabytych udziałów, kosztem uzyskania przychodu na dzień zbycia, będzie wartość nominalna udziałów z dnia ich objęcia, zaś przychodem kwota należna z tytułu sprzedaży (tj. ich wartość rynkowa)?
 270. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-894/09-3/ES
  W jaki sposób opodatkowany jest dochód (przychód) z tytułu sprzedaży akcji spółki na rzecz osoby fizycznej lub osoby prawnej?
 271. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-894/09-2/ES
  Czy dochód z tytułu objęcia nabytego przez Zainteresowanego w przyszłości pakietu nowowyemitowanych akcji spółki na podstawie uchwały walnego zgromadzenia podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 272. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-723/09/MM
  Czy mechanizm codziennego naliczania i kapitalizacji odsetek – nie przekraczających 2,49 zł dziennie – naliczanych od terminowej lokaty oszczędnościowej, pozwalający poprzez zasadę zaokrągleń na uniknięcie podatku zryczałtowanego od dochodów kapitałowych jest zgodny z przepisami prawa podatkowego?
 273. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-899/09-3/ES
  Czy prawidłowe jest stanowisko, iż zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o PIT, nie powstaje u Wnioskodawcy przychód w podatku PIT z tytułu wzrostu wartości certyfikatów inwestycyjnych Funduszu w wyniku dokonania przez niego darowizny praw majątkowych (praw wynikających z Umowy) na rzecz Funduszu lub Spółki Komandytowo-Akcyjnej?
 274. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-899/09-2/ES
  Czy prawidłowe jest stanowisko, iż zgodnie z (i) art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 17 i art. 18 ustawy o PIT oraz (ii) art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ustawy o PIT, nie powstaje u Wnioskodawcy przychód ze źródła przychodów - odpowiednio - "kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c)" oraz "inne źródła" z tytułu dokonania darowizny praw majątkowych (praw wynikających z Umowy) na rzecz Funduszu lub Spółki Komandytowo-Akcyjnej?
 275. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-640/09-2/EC
  Do jakiego źródła należy zaliczyć przychody uzyskiwane przez wspólnika spółki komandytowej będącego osobą fizyczną z tytułu otrzymanych przez spółkę odsetek od pożyczki?
 276. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-980/09-4/AG
  Czy słuszne jest stanowisko, że zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód z objęcia ww. udziałów będzie ujęty w rozliczeniu rocznym PIT-38 Wnioskodawcy, a nie w przychodach z tytułu prowadzonej w dalszym ciągu działalności w formie osoby fizycznej?
 277. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-621/09-2/EC
  1. Czy wniesienie przez Wnioskodawczynię opisanego powyżej wkładu dospółki jawnej i stanie się wspólnikiem tej spółki będzie powodowało powstanie po jej stronie przychodu podatkowego? Jeżeli tak, to w jaki sposób będzie ustalany ten przychód i jak będą ustalane koszty uzyskania tego przychodu?
 278. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-804/09-2/JK
  Przychody z kapitałów pieniężnych.
 279. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-647/09/MR
  Czy kwota, której zrzeknie się bank będzie stanowiła dla Wnioskodawcy przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 280. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-801/09/AK
  Czy wniesienie udziałów i akcji do zamkniętego funduszu inwestycyjnego w zamian za certyfikaty uczestnictwa w funduszu jest odpłatnym zbyciem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych czy przychód należny powstanie dopiero w momencie zbycia certyfikatów a koszt uzyskania przychodu stanowić będą wydatki poniesione na objęcie/nabycie wnoszonych do zamkniętego funduszu inwestycyjnego udziałów lub akcji ?
 281. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-773/09-2/ES
  Czy dywidenda wypłacona akcjonariuszowi spółki komandytowo-akcyjnej podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym jako przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 282. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-623/09/RM
  Czy dochody lub straty wynikające z odpłatnego zbycia tego portfela akcji (pochodne instrumentów finansowych) w tym wypadku, powinny być ujęte w rozliczeniu rocznym PIT 38 (art. 30 ust. 2) czy też w PIT 36L (art. 30b ust. 4) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 283. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-644/09/AK
  Świadectwa pochodzenia.
 284. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-602b/09/HD
  Czy odsetki od pożyczki udzielonej przez Spółkę komandytową 1 Spółce komandytowej 2 - w części odpowiadającej udziałowi Spółki komandytowej 1 w zysku Spółki komandytowej 2 - nie będą stanowić dla wspólników Spółki komandytowej 1 przychodów podatkowych ani też kosztów uzyskania przychodu? Czy odsetki od pożyczki udzielonej przez Spółkę komandytową 1 Spółce komandytowej 2 - w części odpowiadającej udziałowi w zysku Spółki komandytowej 2 drugiego wspólnika, czyli Spółki z o.o., - stanowić będą przychód podlegający opodatkowaniu u wspólników Spółki komandytowej 1, w tym u Wnioskodawcy, w części stanowiącej jego udział w zysku Spółki komandytowej 1?
 285. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-602a/09/HD
  Czy odsetki od pożyczki udzielonej przez Wnioskodawcę Spółce komandytowej 1 - w części odpowiadającej udziałowi Wnioskodawcy w zysku Spółki komandytowej 1 - nie będą stanowić dla Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ani też kosztu uzyskania przychodu? Czy odsetki od pożyczki udzielonej przez Wnioskodawcę Spółce komandytowej 1 - w części odpowiadającej udziałowi w zysku Spółki komandytowej 1 pozostałych wspólników Spółki komandytowej 1 - stanowić będą dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 286. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-664/09-2/MT
  Czy wynagrodzenie producenta energii z tytułu sprzedaży świadectw pochodzenia tej energii poprzez biuro maklerskie, stanowi źródło przychodów z kapitałów pieniężnych, opodatkowane zryczałtowanym 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych (art. 10 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 30b ust. 1 tej ustawy)?
 287. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-765/09/HS
  Sposób opodatkowania przychodu z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych w drodze darowizny.
 288. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-764/09/HS
  Sposób ustalenia dochodu z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez udziałowca w drodze darowizny.
 289. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-811/09-4/AG
  Czy strata na transakcji wymiany walut będzie stanowiła dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów?
 290. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-633/09/HD
  Jaki jest sposób opodatkowania dochodów osiąganych ze sprzedaży świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnym źródle?
 291. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-874/09/MW
  Czy w przypadku sprzedaży udziałów w takiej spółce z o.o., do której zostało wniesione przedsiębiorstwo, przychodem dla podatnika będzie wyłącznie nadwyżka stanowiąca różnicę pomiędzy wartością bilansową przedsiębiorstwa ustaloną w chwili wniesienia go aportem do spółki, a uzyskaną ceną za udziały oraz jak będzie ta nadwyżka opodatkowana?
 292. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-717/09/AK
  Czy w przypadku zbycia udziałów objętych w spółce kapitałowej z siedzibą w Luksemburgu w zamian za wkład niepieniężny w postaci papierów wartościowych kosztem uzyskania przychodu będzie wartość nominalna udziałów, a przychodem kwota należna z tytułu sprzedaży (tj. ich wartość rynkowa)?
 293. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-716/09/AK
  Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym przy wnoszeniu przez wnioskodawcę aportu w zamian za obejmowane udziały Spółce wnioskodawca dla celów polskiego podatku dochodowego od osób fizycznych powinien wykazać przychód w wartości nominalnej udziałów Spółki objętych za wniesiony aport?
 294. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-449/09-2/AS
  Nabycie akcji spółki w ramach planu na preferencyjnych warunkach przez uczestników programu w części finansowanej przez pracodawcę - skutkuje powstaniem przychodów ze stosunku pracy po stronie pracowników, w wysokości wartości upustu, czyli różnicy pomiędzy ceną rynkową akcji z dnia ich nabycia a odpłatnością ponoszoną przez pracowników.
 295. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-745/09-4/AG
  Czy strata poniesiona przez Wnioskodawcę, która powstała w momencie zakończenia walutowej transakcji zamiany stóp procentowych (CIRS) i wzajemnym przekazaniu przez bank i klienta (Wnioskodawcę) należnych im kwot bazowych, a wynikająca z różnicy kursu waluty obcej w której rozliczona została transakcja może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej?
 296. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-503/09-2/JB
  PIT - w zakresie opodatkowania przychodów uzyskiwanych z tytułu opłat licencyjnych pobieranych za korzystanie z własnych znaków towarowych oraz ze sprzedaży praw do tych znaków
 297. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-635/09-4/ES
  Czy wniesienie przez udziałowca (os. fizyczną) do spółki prawa handlowego wkładu rzeczowego (gruntu), w wyniku czego wzrasta wartość udziałów (a nie ilość) będzie opodatkowane updof?
 298. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-634/09-2/WM
  1) Czy Spółka – jako płatnik podatku dochodowego od dochodów wypłacanych akcjonariuszom, z tytułu obniżenia wartości nominalnej akcji – powinna pobrać i odprowadzić podatek obliczony od dochodu stanowiącego różnicę między kwotą przychodów z tytułu obniżenia wartości nominalnej akcji a kwotą wydatków na nabycie akcji przez akcjonariuszy? 2) W jaki sposób Spółka – jako płatnik podatku dochodowego od dochodów wypłacanych akcjonariuszom, będącym osobami fizycznymi, z tytułu obniżenia wartości nominalnej akcji, – powinna obliczyć wysokość wydatków na nabycia akcji przez akcjonariuszy, o które pomniejszy przychody wypłacane z tytułu obniżenia wartości nominalnej akcji? 3) Czy Spółka – jako płatnik podatku dochodowego od dochodów wypłacanych akcjonariuszom, z tytułu obniżenia wartości nominalnej akcji – ma prawo do obniżenia przychodów wypłaconych akcjonariuszom (osobom fizycznym) z tytułu obniżenia wartości nominalnej akcji o koszty poniesione na nabycie tych akcji, w sytuacji gdy Spółka nie dysponuje dokumentami potwierdzającymi wysokość wydatku na nabycie akcji przez osobę fizyczną?
 299. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-621/09-2/JK
  Jakie faktycznie poniesione wydatki jako koszty uzyskania przychodu, Wnioskodawca mógł uwzględnić przy obliczaniu dochodu zgodnie z art. 22 ust. 1e pkt 3 w związku z art. 30b ust. 2 pkt 5 ustawy o PDOF i czy zastosowany podział łącznych wydatków (tj. 9/10 ich części) jest prawidłowy?
 300. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-579/09-2/TR
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z kapitałów pieniężnych
 301. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-448/09/ESZ
  sposób opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii
 302. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-447/09/ESZ
  sposób opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii
 303. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-446/09/ESZ
  sposób opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii
 304. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-373/09-4/AS
  Czy Urząd Wojewódzki powinien osobom, którym umorzono należności z tytułu mandatu karnego kredytowanego lub z tytułu kary budowlanej wraz z odsetkami, wystawić informację o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych PIT-8C?
 305. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-377/09-4/AS2
  obowiązek złożenia deklaracji PIT-38 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) z uwagi na rozliczenia związane z postępowaniem upadłościowym domu maklerskiego
 306. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-575/09-2/TW
  Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do rozliczenia się z dochodów wykazanych w PIT-8C?
 307. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-358/09-2/AK
  Czy objęcie podwyższonej wartości istniejących udziałów, bez obejmowania nowych udziałów, w zamian za wkład niepieniężny powoduje powstanie przychodu z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 roku, poz.176 ze zm.)?
 308. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-402/09/TK
  Czy za przelanie środków finansowych z jednego banku do drugiego trzeba zapłacić podatek?
 309. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-403/09/TK
  Czy wybierając z odszkodowania córki, tj. z konta bankowego założonego na imię i nazwisko wnioskodawczyni środki finansowe na zabezpieczenie wyjazdu (opłacenie środków transportu, kosztu oprotezowania, utrzymanie w trakcie oprotezowania, koszty rehabilitacji) musi zapłacić podatek? Czy od dopisanych odsetek do kwoty odszkodowania na koncie bankowym należy odprowadzić podatek?
 310. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-528/09/AK
  Czy u osoby wnoszącej udział powstanie dochód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w momencie wniesienia tych udziałów i zarejestrowania pokrytego tymi udziałami podwyższenia kapitału zakładowego spółki z o.o.?
 311. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-449/09-3/ES
  Czy w związku z pobraniem przez inwestora odsetek od pożyczki, z przypisanego mu wirtualnego subkonta bankowego prowadzonego na rachunku bankowym Wnioskodawcy, powstaje dla Zainteresowanego obowiązek płatnika podatku dochodowego od zysków kapitałowych, określony w art. 41 ust. 4 ustawy o PIT?
 312. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-469/09/AK
  Czy w przypadku podziału spółek przez wydzielenie wnioskodawca uzyska przychód (dochód) z udziału w zyskach osób prawnych określony w art. 24 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 313. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-374/09/ENB
  Czy stosownie do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania Wnioskodawca powinien zapłacić podatek w Polsce?
 314. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-415/09-2/WM
  Czy wniesienie przez Zainteresowaną do spółki jawnej wkładu niepieniężnego w postaci akcji spowoduje po stronie Wnioskodawczyni jako osoby fizycznej przychód podatkowy?
 315. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-395/09-3/ES
  Czy podatek pobrany w lutym 2009 r. przy rozliczeniu odkupienia jednostek uczestnictwa Funduszu otwartego powiązanego z XXX został naliczony w prawidłowej wysokości?
 316. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-282/09-2/AS
  Prawo podatnika do obniżenia dochodu o wysokość straty, jest nierozerwalnie związane ze źródłem pochodzenia tej straty. Odnosząc się do regulacji zawartej w z art. 9 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy zauważyć, iż przepis ten, jak wynika z jego literalnego brzmienia, zezwala w wypadku podatnika na odliczenia w latach następnych straty poniesionej z tytułu zbycia papierów wartościowych tylko od dochodu osiągniętego z tego samego źródła tj., ze zbycia tych samych papierów wartościowych. Nie można w tej sytuacji, odliczyć straty poniesionej w wyniku zbycia papierów wartościowych od przychodu z odsetek. Reasumując, mimo iż, co do zasady dochodem ze źródła przychodów "kapitały pieniężne i prawa majątkowe" jest nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym, a jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów, to przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i przychód z odsetek stanowią odrębne źródła przychodów.
 317. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-332/09-2/JK2
  1. Czy prawidłowe jest stanowisko, iż zgodnie z (i) art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 17 i art. 18 ustawy o PIT oraz (ii) art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ustawy o PIT, nie powstaje u Wnioskodawcy przychód ze źródła przychodów - odpowiednio - kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c) oraz inne źródła z tytułu dokonania darowizny Udziałów Spółki na rzecz Funduszu ? 2. Czy prawidłowe jest stanowisko, iż zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o PIT, nie powstaje u Wnioskodawcy przychód w podatku PIT z tytułu wzrostu wartości certyfikatów inwestycyjnych Funduszu w wyniku (i) dokonania przez niego darowizny Udziałów Spółki na rzecz Funduszu, oraz (ii) dokonania darowizny udziałów Spółki na rzecz Funduszu przez Wspólnika Wnioskodawcy?
 318. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-487/09/HS
  Opodatkowanie przychodów ze sprzedaży udziałów spółki celem ich umorzenia.
 319. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-486/09/HS
  Opodatkowanie przychodów z oddania w odpłatne użytkowanie udziałów spółki.
 320. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-394/09/AK
  Czy dochód uzyskany ze sprzedaży przedmiotowych akcji, nabytych przed dniem 01 stycznia 2004r. od pracownia spółki podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też w tym przypadku ma zastosowania art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych ustaw?
 321. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-281/09/AK
  Czy prawidłowo Wnioskodawca odprowadza zryczałtowany podatek wg stawki 5,5% od kwoty przychodu obydwu składników? Jeżeli zaś kwoty ze sprzedaży praw majątkowych nie można zaliczyć do przychodu z działalności gospodarczej, to czy spółka dla której Wnioskodawca sprzedawał prawa majątkowe nie powinna pobierać zaliczki na poczet podatku dochodowego i w związku z tym czy nie powinna wystawić Wnioskodawcy PIT-11, aby mógł rozliczyć się na PIT-37.
 322. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-251/09-2/JB
  W jakiej wysokości ustalić przychód ze sprzedaży udziałów?
 323. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-186/09-6/MS
  Czy w spółce dzielonej powstanie przychód w związku z przekazaniem kapitałów pieniężnych do spółki nowo powstałej?
 324. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-290/09/WM
  Czy Spółka może poniesioną stratę z tytułu rozliczenia "CIRS z rozliczeniem netto kwot transakcji" wykazać jako koszt uzyskania przychodu z tytułu ujemnych różnic kursowych na podstawie art. 24c ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 325. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-297/09-2/JK
  Ustalenie dochodu przy wniesieniu udziałów (akcji) do funduszu inwestycyjnego.
 326. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-304/09-2/JK
  Ustalenie dochodu przy wniesieniu udziałów (akcji) do funduszu inwestycyjnego.
 327. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-296/09-2/JK
  Ustalenie dochodu przy wniesieniu udziałów (akcji) do funduszu inwestycyjnego.
 328. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-305/09-2/JK
  Ustalenie dochodu przy wniesieniu udziałów (akcji) do funduszu inwestycyjnego.
 329. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-240/09-5/JK
  Czy różnice kursowe powstałe z rozliczenia finansowych transakcji walutowych koszty podatkowe?
 330. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-240/09-4/JK
  Czy różnice kursowe powstałe z rozliczenia finansowych transakcji walutowych koszty podatkowe?
 331. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-344/09-2/AG
  Czy obowiązek podatkowy związany z uczestnictwem w Planie powstanie w momencie:a) nabycia obligacji przez Uczestników, czyb) przekształcenia obligacji posiadanych przez Uczestników w akcje, czyc) zbycia akcji przez Uczestników?
 332. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-271/09/MW
  Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu sprzedaży akcji nabytych przed dniem 01 stycznia 2004r.
 333. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-223/09-4/JK
  Czy przedstawione przez Wnioskodawcę wyliczenie podatku (z tytułu zbycia udziałów w spółce mającej osobowość prawną) jest właściwe?
 334. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-305/09-2/AMN
  Czy obowiązek podatkowy związany z uczestnictwem w Planie powstanie w momencie: a) przydzielenia warrantów, czy b) nabycia prawa do ich realizacji, czy c) wykonania tego prawa (poprzez objęcie akcji spółki na zasadach uregulowanych w stosownej Uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki), czy d) zbycia objętych akcji?
 335. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-216/09/AK
  Czy przysporzenie majątkowe uzyskiwane przez Uczestników w wyniku zrealizowania uprawnień wynikających z udziału w Programie powinno być zakwalifikowane jako przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), czyli opodatkowany dopiero w momencie zbycia (w tym: zbycia na rzecz Spółki w celu umorzenia) otrzymanych akcji Spółki?
 336. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-242/09/AK
  Świadectwa pochodzenia.
 337. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-299/09-2/JK
  Powstanie obowiązku podatkowego przy wniesieniu udziałów do funduszu inwestycyjnego w zamian za certyfikaty inwestycyjne.
 338. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-298/09-2/JK
  Powstanie obowiązku podatkowego przy wniesieniu udziałów do funduszu inwestycyjnego w zamian za certyfikaty inwestycyjne.
 339. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-290/09-2/JK
  Powstanie obowiązku podatkowego przy wniesieniu udziałów do funduszu inwestycyjnego w zamian za certyfikaty inwestycyjne.
 340. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-174/09/HD
  Czy w zeznaniu PIT-38 można samemu rozliczyć stratę z tytułu zbycia certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych na podstawie zaświadczenia o powstałych stratach?
 341. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-292/09-2/JK
  Powstanie obowiązku podatkowego przy wniesieniu udziałów do funduszu inwestycyjnego w zamian za certyfikaty inwestycyjne.
 342. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-134/09-2AS
  Wnioskodawca, jako płatnik, przy ustalaniu podstawy opodatkowania w wypadku wykupienia certyfikatów uczestnictwa, dla pobrania podatku we właściwej wysokości winien uwzględniać jako koszt uzyskania przychodu zapłacone przez uczestnika odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup certyfikatów inwestycyjnych w części, w jakiej kredyt został przeznaczony na ten zakup
 343. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-166/09-3/LK
  Czy dokonanie przez Wnioskodawcę darowizny Udziałów i Akcji na rzecz Funduszu spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu (lub dochodu) w rozumieniu Ustawy o PIT?
 344. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-195/09/IB
  1) Czy dochody uzyskane w wyniku umorzenia udziałów/akcji w Spółce, są zwolnione z opodatkowania na terytorium Polski i wysokość tych dochodów ma jedynie wpływ na zasady ustalania stawki podatkowej stosowanej do dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce? 2) Czy w Polsce zwolnione są z podatku dochody z tytułu likwidacji Spółki i wysokość tych dochodów ma jedynie wpływ na zasady ustalania stawki podatkowej stosowanej do dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce. Względnie, czy dochody te mogą być opodatkowane wyłącznie na terytorium Luksemburga, przez co w ogóle nie podlegają opodatkowaniu w Polsce i nie bierze się ich pod uwagę przy ustalaniu stawki podatku znajdującej zastosowanie do dochodów podlegających w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 345. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-196/09/IB
  1) Czy dochody uzyskane w wyniku umorzenia udziałów/akcji w Spółce, są zwolnione z opodatkowania na terytorium Polski i wysokość tych dochodów ma jedynie wpływ na zasady ustalania stawki podatkowej stosowanej do dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce? 2) Czy w Polsce zwolnione są z podatku dochody z tytułu likwidacji Spółki i wysokość tych dochodów ma jedynie wpływ na zasady ustalania stawki podatkowej stosowanej do dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce. Względnie, czy dochody te mogą być opodatkowane wyłącznie na terytorium Luksemburga, przez co w ogóle nie podlegają opodatkowaniu w Polsce i nie bierze się ich pod uwagę przy ustalaniu stawki podatku znajdującej zastosowanie do dochodów podlegających w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 346. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-259/09-2/JK
  Opodatkowanie przychodów uzyskanych z kapitałów pieniężnych.
 347. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-180/09/AK
  - Kiedy powstaje u inwestora obowiązek zapłaty podatku od dyskonta weksla (a tym samym obowiązek pobrania przez wnioskodawcę zaliczki na podatek dochodowy) w przypadku niewykupienia weksla przez wnioskodawcę w terminie płatności (niezapłacenia wymagalnej sumy wekslowej)? Innymi słowy czy naliczanie odsetek ustawowych od całej sumy wekslowej tytułem niewykupienia przez wnioskodawcę weksla w terminie jest traktowane jako kapitalizacja odsetek i prowadzi do powstania obowiązku zapłaty podatku? - Czy zawarcie porozumienia z inwestorem w kwestii emisji nowego weksla w miejsce weksla z wymagalną sumą wekslową (rolowanie weksla) powoduje powstanie przychodu oraz obowiązku zapłaty podatku?
 348. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-184/09/AK
  W jaki sposób należy ustalić dochód podlegający opodatkowaniu u udziałowca w związku z likwidacją spółki z o.o.?
 349. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-123/09-2/AK
  Czy przysporzenie majątkowe uzyskiwane przez Wnioskodawcę w związku z realizacją uprawnień wynikających z udziału w programach E i L powinno zostać uznane za przychód niepodlegający opodatkowaniu w Polsce, w przypadku gdy jako uczestnik programów E i L w momencie realizacji Opcji Wnioskodawca nie posiadał (i nie będzie posiadał) miejsca zamieszkania oraz nie wykonywał (i nie będzie wykonywał) pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej? Czy przysporzenie majątkowe uzyskiwane przez Wnioskodawcę w związku z realizacją uprawnień wynikających z udziału w programach E i L powinno być zakwalifikowane jako przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176, dalej "UPDOF")?
 350. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-169/09/NG
  Czy kwota zwróconej a niewpłaconej dopłaty u wspólnika będzie przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych?
 351. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-62/09-4/AS
  Przychód z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających powstaje w momencie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych.
 352. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-213/09-2/IM
  1. Czy wniesienie przez Wnioskodawcę do spółki jawnej aportu w postaci nieruchomości opisanych w stanie faktycznym nie będzie skutkować powstaniem przychodu Wnioskodawcy na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 353. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-214/09-3/IM
  1. Czy wniesienie przez Wnioskodawcę do spółki jawnej aportu w postaci nieruchomości opisanych w stanie faktycznym nie będzie skutkować powstaniem przychodu Wnioskodawcy na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?2. W jaki sposób ustalić koszty uzyskania przychodów przypadające na wnioskodawcę jako wspólnika spółki jawnej w razie dokonania przez spółkę jawną w przyszłości sprzedaży nieruchomości jakie zostaną wniesione wkładem do spółki jawnej, w części dotyczącej ceny sprzedaży poszczególnych nieruchomości?
 354. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-214/09-2/IM
  1. Czy wniesienie przez Wnioskodawcę do spółki jawnej aportu w postaci nieruchomości opisanych w stanie faktycznym nie będzie skutkować powstaniem przychodu Wnioskodawcy na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?2. W jaki sposób ustalić koszty uzyskania przychodów przypadające na wnioskodawcę jako wspólnika spółki jawnej w razie dokonania przez spółkę jawną w przyszłości sprzedaży nieruchomości jakie zostaną wniesione wkładem do spółki jawnej, w części dotyczącej ceny sprzedaży poszczególnych nieruchomości?
 355. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-213/09-3/IM
  W jaki sposób ustalić koszty uzyskania przychodów przypadające na wnioskodawcę jako wspólnika spółki jawnej w razie dokonania przez spółkę jawną w przyszłości sprzedaży nieruchomości jakie zostaną wniesione wkładem do spółki jawnej, w części dotyczącej ceny sprzedaży poszczególnych nieruchomości?
 356. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-115/09/NG
  Czy przychód uzyskany przez wnioskodawczynię w momencie realizacji Praw SAR stanowi przychód z kapitałów pieniężnych, który powinien zostać wykazany przez nią w odrębnym zeznaniu podatkowym? Czy zeznanie powinno zostać złożone za rok 2008, w którym nastąpiła automatyczna realizacja Praw SAR pomimo braku dostępu do środków pieniężnych wynikających z tej realizacji, czy za 2009r., w którym wnioskodawczyni otrzymała środki na rachunek osobisty w Polsce?
 357. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-141/09/IB
  Czy przychód uzyskany przez Wnioskodawcę w momencie realizacji praw SAR stanowi przychód z kapitałów pieniężnych, który powinien zostać wykazany przez Niego w odrębnym zeznaniu rocznym?
 358. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-109/09-3/ES
  Opodatkowanie przychodów z kapitałów pieniężnych
 359. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-108/09-5/ES
  Opodatkowanie przychodów z kapitałów pieniężnych
 360. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-110/09-4/ES
  Opodatkowanie przychodu z kapitałów pieniężnych
 361. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-92-2/WM
  Czy w świetle przedstawionego wyżej stanu faktycznego Wnioskodawca jest zobowiązany do wykazania dochodu ze sprzedaży akcji oraz zapłaty podatku w zeznaniu rocznym za 2008 r.?
 362. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-85/09/DP
  Sposób opodatkowania przychodu otrzymanego w związku z likwidacją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 363. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-78/09-2/JK
  Opodatkowanie przychodów z kapitałów pieniężnych (koszty uzyskania przychodów).
 364. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-308/07/09-5/AG
  Czy w przypadku jednoczesnego (na podstawie jednego zlecenia składanego przez Uczestnika będącego osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej) odkupienia jednostek uczestnictwa co najmniej dwóch Subfunduszy Funduszu, będących częścią funduszu inwestycyjnego otwartego działającego jako fundusz z wydzielonymi Subfunduszami, prawidłowe jest dla celów ustalenia podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęcie, że dochodem jest różnica pomiędzy przychodem otrzymanym przez uczestnika z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa Funduszu w poszczególnych Subfunduszach przed potrąceniem podatku (całości umarzanych jednostek uczestnictwa na podstawie danego zlecenia), a kosztami będącymi sumą wydatków poniesionych przez Uczestnika na nabycie odkupywanych jednostek uczestnictwa w tych Subfunduszach (całości umarzanych jednostek uczestnictwa na podstawie danego zlecenia) uwzględniając fakt nabywania jednostek uczestnictwa w różnych datach i po różnym koszcie/cenie?
 365. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-87/09/NG
  Czy darowizna dokonana na rzecz syna, polegająca na zwolnieniu z długu, spowoduje u darczyńców – rodziców (uprzednio pożyczkodawców) przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 366. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-43/09-2/AZ
  Czy w przypadku inwestowania składki ubezpieczeniowej w kilka ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w ramach jednej umowy ubezpieczenia, w przypadku wypłaty dochód podlegający opodatkowaniu obliczany jest łącznie dla wszystkich wybranych/wskazanych przez klienta funduszy kapitałowych?
 367. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-3/09/NG
  Czy przedstawiony w zdarzeniu przyszłym zespół składników stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa? Jakie są skutki podatkowe dla wnioskodawcy, w przypadku wniesienia ww. składników w formie aportu do spółki z o.o. i objęcia w zamian za te składniki udziałów w spółce z o.o. ?
 368. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-30/09-2/EC
  1. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku uzyskania dochodu z tytułu zawarcia transakcji na kontrakcie terminowym?2. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku uzyskania dochodu z tytułu zawarcia transakcji na opcji?3. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku uzyskania dochodu z tytułu różnic kursowych
 369. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-57/09/AK
  Czy przychód ze sprzedaży energii elektrycznej w postaci świadectw pochodzenia jest przychodem z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 370. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-310/09/NG
  Jakie skutki podatkowe spowoduje wniesienie do nowo zawiązanej spółki akcyjnej na pokrycie akcji wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz zbycie akcji obejmowanych w zamian za wkład niepieniężny w postaci zakładu informatycznego, w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 371. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-01/09/MR
  Czy przychód uzyskany przez Wnioskodawcę w momencie realizacji praw SAR stanowi przychód z kapitałów pieniężnych, który powinien zostać wykazany przez Niego w odrębnym zeznaniu rocznym?
 372. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-159/08/MW
  Skutki podatkowe realizacji praw wynikających z tytułu udziału pracowników w planie motywacyjnym.
 373. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1023/08/UB
  Czy różnice kursowe powstałe z rozliczenia finansowych transakcji walutowych na koncie bankowym przedsiębiorstwa stanowią przychody i koszty podatkowe z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?
 374. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-812/08/AK
  Czy Wnioskodawca ma prawo pomniejszyć w rozliczeniu rocznym dochód osiągnięty z tytułu dywidendy o stratę poniesioną z tytułu inwestycji w funduszach inwestycyjnych (stratę z tytułu udziału w funduszach kapitałowych)?
 375. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-182/08/MM
  Dochód uzyskany w 2004. ze zbycia akcji nabytych w 2001r. w ramach planu motywacyjnego dla akcjonariatu pracowniczego nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 376. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1395/08-2/EC
  Czy przychód/dochód uzyskiwany z tytułu udziału w zysku "N" należy zakwalifikować do przychodów z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, októrych mowa w art.17 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osóbfizycznych i opodatkować zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 5 i art. 30a ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 377. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-175/08/AK
  Czy przeznaczenie zysku netto na kapitał podstawowy spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?
 378. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-775/08/HD
  Czy za zbycie akcji pracowniczych należy zapłacić podatek dochodowy? Jeśli tak, to w jakiej wysokości?
 379. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1413/08-4/AM
  Przychody uzyskane z tytułu odsprzedaży jednostek uczestnictwa nie stanowią przychodów z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę lecz zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy są źródłem przychodów z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych (...).
 380. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1602/08-2/AK
  Czy podatek, jaki Wnioskodawca powinien zapłacić, jest liczony od sumy zysku, a więc różnicy między ceną zakupu a ceną sprzedaży? Czy od wymienionych sum należy odjąć cenę zakupu?
 381. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-146/08/HS
  Sposób opodatkowania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów nabytych w drodze darowizny na rzecz spółki w celu umorzenia.
 382. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-749/08-5/JK
  Opodatkowanie przychodów z kapitałów pieniężnych a przedawnienie zobowiązania podatkowego.
 383. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-154/09/AK
  Czy w przypadku odpłatnego zbycia udziałów spółki holdingowej objętych częściowo za gotówkę a częściowo (w wysokości podwyższenia wartości nominalnej) w zamian za wkład niepieniężny w postaci akcji i udziałów koszt uzyskania przychodów wnioskodawcy na dzień zbycia udziałów będzie ustalony jako suma: (1) wydatków na objęcie udziałów (nabycie pierwotne) spółki holdingowej oraz (2) wartości odpowiadającej zwiększeniu wartości nominalnej posiadanych udziałów spółki holdingowej w wyniku aportu akcji i udziałów?
 384. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-97/08/AK
  Czy wniesienie do spółki holdingowej (z siedzibą w Polsce lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej) wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci akcji i udziałów, związane ze zwiększeniem wartości nominalnej udziałów spółki holdingowej posiadanych przez wnioskodawcę w dacie aportu, spowoduje na gruncie UPDOF powstanie dla wnioskodawcy przychodu wyłącznie w odniesieniu do kwoty odpowiadającej podwyższeniu wartości nominalnej istniejących udziałów Spółki Holdingowej posiadanych przez wnioskodawcę?
 385. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-692/08/HD
  Czy strata finansowa powstała z umorzenia jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego, nabytych przez Spółkę Jawną, jest kosztem uzyskania przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej?
 386. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-897/08/KB
  określenie źródła oraz momentu uzyskania przychodu w związku z otrzymanym przez wnioskodawcę wynagrodzeniem z tytułu zawartej umowy spółki cichej
 387. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-52/08/MM
  Czy poniesione wydatki na pomoc prawną oraz na usługi doradztwa finansowego mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu z tytułu zbycia udziałów spółki z o.o., oraz zostać odliczone od uzyskanego ze sprzedaży przychodu w celu obliczenia dochodu do opodatkowania?
 388. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-51/08/MM
  Czy poniesione wydatki na pomoc prawną oraz na usługi doradztwa finansowego mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu z tytułu zbycia udziałów spółki z o.o., oraz zostać odliczone od uzyskanego ze sprzedaży przychodu w celu obliczenia dochodu do opodatkowania?
 389. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-774/08-2/JK
  Opodatkowanie przychodów z kapitałów pieniężnych.
 390. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1497/08-2/MG
  Czy przysporzenie majątkowe uzyskiwane przez Wnioskodawcę w związku z realizacją uprawnień wynikających z udziału w Programach DSBS i PES powinno być, niezależnie od sposobu realizacji, zakwalifikowane jako przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176)?
 391. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-633/08/MR
  Czy kwota osiągniętego przychodu z ww. tytułu stanowi dla wspólnika spółki przychód z działalności gospodarczej?
 392. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-705/08-2/ES
  Skutki podatkowe dla wspólników (przychody z kapitałów pieniężnych) - przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną zgodnie z przepisami art. 551 do 570 oraz art. 575 i 576 Ksh.
 393. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-632b/08/MR
  Czy wspólnik osiąga jakikolwiek dochód w momencie otrzymania zwrotu wniesionych dopłat w ich nominalnej wysokości i czy tym samym powstaje obowiązek podatkowy?
 394. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-620b/08/MR
  Czy wspólnik osiąga jakikolwiek dochód w momencie otrzymania zwrotu wniesionych dopłat w ich nominalnej wysokości i czy tym samym powstaje obowiązek podatkowy?
 395. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-604b/08/MR
  Czy w przypadku likwidacji spółki SA lub SARL z siedzibą w Luksemburgu wypłata zysków likwidacyjnych (tj. wypłata majątku w związku z likwidacją spółki) na rzecz Wnioskodawcy, jako udziałowca (akcjonariusza) spółki SA lub SARL, będzie podlegała podatkowi dochodowemu od osób fizycznych w Polsce?
 396. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-604a/08/MR
  Czy dochód ze spółki SA lub SARL z siedzibą w Luksemburgu, jaki Wnioskodawca osiągnie w formie dywidendy, będzie podlegał podatkowi dochodowemu od osób fizycznych w Polsce?
 397. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-868/08-2/IM
  Czy otrzymana nadwyżka wartości zwracanego udziału ponad wniesionym wcześniej wkładem do spółki jawnej, wynikająca z zysku wypracowanego przez spółkę wcześniej i uwzględniona w podstawie opodatkowania podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 398. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1012/08/RS
  Odpłatne zbycie akcji.
 399. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-675/08/AK
  "Świadectwa pochodzenia" w związku ze sprzedażą energii ze źródeł odnawialnych - sposób opodatkowania
 400. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1466/08-2/MK
  PIT - w zakresie zakwalifikowania kwoty wyrównania ceny akcji do źródła przychodów z kapitałów pieniężnych, oraz obowiązków płatnika, tj. sporządzenia informacji PIT-8C
 401. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-655/08-2/JK
  Opodatkowanie przychodu z kapitałów pieniężnych, w sytuacji wniesienia jako aportu do spółki z siedzibą na Cyprze, udziałów w spółkach kapitałowych z siedzibą na terytorium Polski o wartości przekraczającej wartość nominalną uzyskanych w zamian udziałów.
 402. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-654/08-2/JK
  Opodatkowanie przychodu z kapitałów pieniężnych, w sytuacji wniesienia jako aportu do spółki z siedzibą na Cyprze, udziałów w spółkach kapitałowych z siedzibą na terytorium Polski o wartości przekraczającej wartość nominalną uzyskanych w zamian udziałów.
 403. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-775/08/BK
  w zakresie możliwości rozliczenia straty z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym w ramach prowadzonej przez Spółkę Jawną pozarolniczej działalności gospodarczej
 404. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-555/08/DP
  Czy wniesienie do spółki komandytowej przedsiębiorstwa prowadzonego przez przedsiębiorcę - osobę fizyczną, obejmującego wszystkie występujące w tym przedsiębiorstwie z wymienionych w art. 55#185; Kodeksu cywilnego składników przedsiębiorstwa, które to wniesienie powiązane będzie z przejęciem przez spółkę komandytową zobowiązań przedsiębiorstwa ustalonych na dzień wniesienia stanowić będzie dla wnoszącego wkład niepieniężny przychód podlegający opodatkowaniu?
 405. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415W-68/08/RM
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia przez Spółkę komandytową wniesionych do niej w formie aportu papierów wartościowych, wszelkich wydatków jakie Spółka ta poniesie w związku z posiadaniem akcji oraz ich sprzedażą. Zasady określenia i opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji spółki kapitałowej, wniesionych do spółki osobowej w formie wkładu niepieniężnego oraz zasady określenia i opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży lokali lub całej nieruchomości w ramach prowadzonej przez Spółkę komandytową pozarolniczej działalności gospodarczej.
 406. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1248/08-6/JS
  koszty uzyskania przychodów ze sprzedaży akcji nabytych w drodze spadku
 407. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-623/08-2/ES
  Konsekwencje dla Wnioskodawcy w podatku dochodowym od osób fizycznych wypłaty przez Spółkę Komandytową odsetek od pożyczki udzielonej przez Niego tej spółce?
 408. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1386/08-2/AK
  PIT - w zakresie skutków podatkowych nabycia obligacji oraz sprzedaży akcji
 409. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-728/08/BK
  skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej.
 410. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-618/08-2/ES
  Czy w przypadku przekształcenia spółki we wskazanym stanie faktycznym powstanie po stronie Wnioskodawcy obowiązek zapłaty podatku dochodowego od przypadającej na Niego części środków pozostawionych na kapitale zapasowym (niepodzielony zysk) w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przekształconą w spółkę komandytową, a jeśli tak, to w którym momencie obowiązek ten powstanie?
 411. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-619/08-2/ES
  Czy w przypadku przekształcenia spółki we wskazanym stanie faktycznym powstanie po stronie Wnioskodawcy obowiązek zapłaty podatku dochodowego od przypadającej na Niego części środków pozostawionych na kapitale zapasowym (niepodzielony zysk) w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przekształconą w spółkę komandytową, a jeśli tak, to w którym momencie obowiązek ten powstanie?
 412. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1434/08-2/AZ
  PIT - w zakresie ustalenia dochodu od sprzedaży jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym
 413. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1334/08-4/MK
  opodatkowanie przychodów z realizacji uprawnień wynikających z udziału w programie motywacyjnym i związanych z tym obowiązków płatnika
 414. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1522/08/MM
  Czy Dom Pomocy Społecznej ma obowiązek jako płatnik odprowadzić na konto właściwego urzędu skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy z odsetek od środków mieszkańców przechowywanych na rachunku depozytowym Domu Pomocy Społecznej?
 415. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1683/08/MM
  Czy Dom Pomocy Społecznej ma obowiązek jako płatnik odprowadzić na konto właściwego urzędu skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy z odsetek od środków zmarłych mieszkańców przechowywanych na rachunku depozytowym Domu Pomocy Społecznej?
 416. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-576/08-3/AJ
  1. Czy objęcie certyfikatów inwestycyjnych w zamian za przeniesienie na Fundusz (zbycie) Udziałów powoduje powstanie przychodu dla Podatnika, czy też przychód Podatnika Powstanie w momencie sprzedaży w przyszłości certyfikatów inwestycyjnych objętych w zamian za Udziały? 2. Jak ustalić dla celów podatkowych koszt nabycia certyfikatów inwestycyjnych objętych za Udziały przeniesione (zbyte) na Fundusz, które to udziały mogą zostać zbyte w przyszłości przez Fundusz (a nie przez Podatnika)?
 417. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-578/08-3/AJ
  Czy objęcie certyfikatów inwestycyjnych w zamian za przeniesienie na Fundusz (zbycie) Udziałów powoduje powstanie przychodu dla Podatnika, czy też przychód Podatnika Powstanie w momencie sprzedaży w przyszłości certyfikatów inwestycyjnych objętych w zamian za Udziały?Jak ustalić dla celów podatkowych koszt nabycia certyfikatów inwestycyjnych objętych za Udziały przeniesione (zbyte) na Fundusz, które to udziały mogą zostać zbyte w przyszłości przez Fundusz (a nie przez Podatnika)?
 418. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-577/08-3/AJ
  Czy objęcie certyfikatów inwestycyjnych w zamian za przeniesienie na Fundusz (zbycie) Udziałów powoduje powstanie przychodu dla Podatnika, czy też przychód Podatnika Powstanie w momencie sprzedaży w przyszłości certyfikatów inwestycyjnych objętych w zamian za Udziały? Jak ustalić dla celów podatkowych koszt nabycia certyfikatów inwestycyjnych objętych za Udziały przeniesione (zbyte) na Fundusz, które to udziały mogą zostać zbyte w przyszłości przez Fundusz (a nie przez Podatnika)?
 419. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1539/08/HS
  Sposób opodatkowania przychodu z tytułu umorzenia udziałów nabytych w drodze darowizny.
 420. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-508/08/MR
  Czy wystąpi u osób fizycznych dochód podlegający opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym 19% - wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, którzy otrzymali od spółki przychód wynikający z obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej udziałów, stanowiący zwrot dokonanych przez tych wspólników wcześniej wpłat na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez podwyższenie wartości nominalnej udziałów, jeżeli kwoty wpłat na podwyższenie kapitału zakładowego i zwrotu tych wpłat w związku z obniżeniem kapitału zakładowego są równe?
 421. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-595/08-2/JK
  Powstanie obowiązku podatkowego przy wniesieniu udziałów do funduszu inwestycyjnego w zamian za certyfikaty inwestycyjne.
 422. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-566/08-4/ES
  Skutki podatkowe przekształcenia spółki z o.o. na spółkę jawną.
 423. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-487b/08/PSZ
  W jaki sposób należy opodatkować przychody uzyskane ze sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej?
 424. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1493/08/MM
  Sposób obliczenia podstawy opodatkowania w przypadku wypłaty wynagrodzenia z tytułu zbycia akcji na rzecz spółki w celu ich umorzenia?
 425. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1482/08/HS
  Sposób opodatkowania przychodu z tytułu przymusowego umorzenia udziałów.
 426. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1483/08/HS
  Sposób opodatkowania przychodu z tytułu przymusowego umorzenia udziałów.
 427. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1474/08/MM
  Skutki podatkowe objęcia udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów w spółce z o.o. oraz późniejszego zbycia tak objętych udziałów.
 428. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1473/08/MM
  Skutki podatkowe objęcia udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów w spółce z o.o. oraz późniejszego zbycia tak objętych udziałów.
 429. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-990/08-2/PJ
  Zarówno majątek pozostający w Spółce i majątek przejmowany przez Spółkę Wydzieloną na skutek podziału będą stanowiły "zorganizowaną część przedsiębiorstwa", dlatego też na dzień podziału przez wydzielenie nie wystąpi z tytułu objęcia udziałów w Spółce Wydzielonej dochód u Wspólnika Spółki w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 430. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-663/08/TK
  Czy przy obliczaniu dochodu wspólnika (osoby fizycznej) z tytułu dokonanej przez spółkę osobową sprzedaży udziałów (w spółce kapitałowej) wniesionych uprzednio przez wspólnika aportem do tej spółki osobowej, kosztem uzyskania przychodów pomniejszającym dochód wspólnika jest wartość po jakiej wspólnik wniósł wkład niepieniężny (udziały sprzedawane przez spółkę osobową) z dnia wniesienia aportu, odzwierciedlona w umowie spółki osobowej?
 431. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1024/08-2/JK
  wniesienie akcji do spółki osobowej powoduje zmianę właściciela - właścicielem staje się bowiem spółka osobowa - stąd mamy do czynienia z odpłatnym zbyciem wniesionych akcji. Zatem wniesienie akcji do spółki osobowej jest przeniesieniem własności akcji, za które Wnioskodawcy przysługuje wkład w spółce osobowej o określonej wartości. Kwota odpowiadająca wartości otrzymanego wkładu w spółce osobowej stanowi w tym przypadku przychód.
 432. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1219/08-2/MK
  opodatkowanie dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
 433. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-641/08-2/TW
  Czy z tytułu wniesienia przez Wnioskodawcę udziału w Nieruchomości jako wkładu do handlowej spółki osobowej powstanie dla Wnioskodawcy obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 434. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-640/08-2/TW
  Czy z tytułu wniesienia przez S.C. Nieruchomości jako wkładu do handlowej spółki osobowej powstanie dla Wnioskodawcy jako wspólnika S.C. obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 435. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1417/08/MM
  Czy tzw. opłata za zarządzanie portfelem instrumentów finansowych, dotycząca zarówno sprzedanych jak i kupionych a nie sprzedanych w roku podatkowym papierów wartościowych, pobierana od klientów przez firmę inwestycyjną (Dom Maklerski) stanowi koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 436. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-909/08-4/EC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 30.07.2008 r. (data wpływu 07.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z likwidacji spółki kapitałowej -jest nieprawidłowe.W dniu 07.08.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podat ...
 437. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1142/08-4/AS
  W przypadku nieodpłatnego przekazania akcji sfinansowanych przez podmiot będący akcjonariuszem Wnioskodawcy, powstanie przychód po stronie uprawnionych pracowników/członków zarządu przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 438. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1106/08-4/MG
  Mając na uwadze przedstawiony powyżej stan faktyczny, Spółka wnosi o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w odniesieniu do kwestii źródła przychodu w przypadku nabycia na preferencyjnych warunkach akcji spółki posiadającej siedzibę poza terytorium kraju, a także momentu powstania przychodu po stronie pracowników Spółki w związku z nabyciem akcji w ramach poszczególnych Planów.
 439. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1108/08-6/MG
  Mając na uwadze przedstawiony powyżej stan faktyczny, Spółka wnosi o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w odniesieniu do kwestii źródła przychodu w przypadku nabycia na preferencyjnych warunkach akcji spółki posiadającej siedzibę poza terytorium kraju, a także momentu powstania przychodu po stronie pracowników Spółki w związku z nabyciem akcji w ramach poszczególnych Planów.
 440. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1105/08-4/SP
  Zakwalifikowanie do źródeł przychodu nabycia na preferencyjnych warunkach akcji spółki posiadającej siedzibę poza terytorium Polski oraz ustalenia momentu powstania tego przychodu
 441. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-586/08-2/IM
  Czy z tytułu wniesienia przez S.C. nieruchomości jako wkładu do handlowej spółki osobowej powstanie dla Wnioskodawcy jako wspólnika S.C. obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 442. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-585/08-2/IM
  Czy z tytułu wniesienia przez Wnioskodawcę udziału w nieruchomości jako wkładu do handlowej spółki osobowej powstanie dla Wnioskodawcy jako wspólnika S.C. obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 443. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1107/08-4/SP
  Zakwalifikowanie do źródeł przychodu nabycia na preferencyjnych warunkach akcji spółki posiadającej siedzibę poza terytorium Polski oraz ustalenia momentu powstania tego przychodu
 444. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1345/08/MM
  Sposób ustalenia dochodu z tytułu umorzenia za wynagrodzeniem akcji otrzymanych na podstawie umowy darowizny?
 445. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1344/08/MM
  Sposób ustalenia dochodu z tytułu umorzenia za wynagrodzeniem akcji otrzymanych na podstawie umowy darowizny?
 446. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-587/08-2/AMN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, reprezentowanej przez doradcę podatkowego Pana, przedstawione we wniosku z dnia 31 lipca 2008 r. (data wpływu 4 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie obowiązku poboru podatku dochodowego przez płatnika z tytułu dochodu z udziału w zyskach osób prawnych -jest prawidłowe.W dniu 4 sierpnia 2008 r ...
 447. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-437b/08/MR
  Czy możliwa jest wypłata z zysku spółki jawnej, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem, w postaci niepieniężnej i czy wypłata zysku w postaci udziałów spowoduje powstanie obowiązku zapłaty podatku dochodowego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 448. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-438b/08/MR
  Czy możliwa jest wypłata z zysku spółki jawnej, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem, w postaci niepieniężnej i czy wypłata zysku w postaci udziałów spowoduje powstanie obowiązku zapłaty podatku dochodowego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 449. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-439b/08/MR
  Czy możliwa jest wypłata z zysku spółki jawnej, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem, w postaci niepieniężnej i czy wypłata zysku w postaci udziałów spowoduje powstanie obowiązku zapłaty podatku dochodowego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 450. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-436b/08/MR
  Czy możliwa jest wypłata z zysku spółki jawnej, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem, w postaci niepieniężnej i czy wypłata zysku w postaci udziałów spowoduje powstanie obowiązku zapłaty podatku dochodowego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 451. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-601/08/RM
  Skutki podatkowe wniesienia akcji Spółki kapitałowej, jako wkładu niepieniężnego do Spółki osobowej oraz wycena wniesionych przez wspólników ww. Spółki wkładów.
 452. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-493/08/MR
  Czy istnieje możliwość odliczenia straty z tytułu uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych?
 453. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-891/08-4/TS
  W przypadku sprzedaży udziałów, wniesionych aportem do spółki osobowej, uzyskany przychód z tego tytułu należy kwalifikować jako przychód z kapitałów pieniężnych, proporcjonalnie odniesiony do każdego z udziałowców, zaś kosztem uzyskania przychodów będzie kwota odpowiadająca wartości objętego przez wspólnika w zamian za udziały w spółce kapitałowej udziału kapitałowego lub akcji w spółce osobowej.
 454. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1299/08/HS
  Czy przychód ze sprzedaży akcji spółki komandytowo-akcyjnej stanowi przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 455. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-468/08-2/ES
  1. Czy w przypadku, gdy Spółka nie pobierze od Wnioskodawczyni jako udziałowca Spółki podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodu uznawanego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za dochód z udziału w zyskach osób prawnych i nie wpłaci tego podatku do kasy właściwego urzędu skarbowego Wnioskodawczyni będzie ponosiła odpowiedzialność za ten podatek? 2. Czy zatem w takim przypadku organ podatkowy będzie miał prawo wydać wobec Zainteresowanej i egzekwować decyzję, w której zostanie wymierzone zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych z uwzględnieniem tego dochodu?
 456. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-469/08-2/ES
  1. Czy w przypadku, gdy Spółka nie pobierze od Wnioskodawcy jako udziałowca Spółki podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodu uznawanego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za dochód z udziału w zyskach osób prawnych i nie wpłaci tego podatku do kasy właściwego urzędu skarbowego Wnioskodawca będzie ponosił odpowiedzialność za ten podatek? 2. Czy zatem w takim przypadku organ podatkowy będzie miał prawo wydać wobec Zainteresowanego i egzekwować decyzję, w której zostanie wymierzone zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych z uwzględnieniem tego dochodu?
 457. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-470/08-2/ES
  1. Czy w przypadku, gdy Spółka nie pobierze od Wnioskodawcy jako udziałowca Spółki podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodu uznawanego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za dochód z udziału w zyskach osób prawnych i nie wpłaci tego podatku do kasy właściwego urzędu skarbowego Wnioskodawca będzie ponosił odpowiedzialność za ten podatek? 2. Czy zatem w takim przypadku organ podatkowy będzie miał prawo wydać wobec Zainteresowanego i egzekwować decyzję, w której zostanie wymierzone zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych z uwzględnieniem tego dochodu?
 458. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1283/08/MM
  Czy dochód uzyskany w 2004. ze zbycia opcji nabytych w 2001r. w ramach planu motywacyjnego dla akcjonariatu pracowniczego nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 459. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1637/08/MK
  Czy wypłata dywidendy spadkobiercy byłego członka Spółdzielni podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też podatkiem od spadków i darowizn?
 460. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-446/08/HD
  Czy należy zapłacić podatek dochodowy z tytułu sprzedaży akcji NFI?
 461. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-781/08-4/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 24.06.2008 r. (data wpływu 07.07.2008 r.) oraz piśmie z dnia 02.10.2008 r. (data wpływu 06.10.2008 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB1/415-781/08-2/JK z dnia 19.09.2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży akcji -jest nieprawidłow ...
 462. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-549/08/MW
  Czy wniesienie udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jako wkładu niepieniężnego do Spółki osobowej będzie się wiązało z powstaniem obowiązku podatkowego po stronie wnoszącego ten wkład podatnika?
 463. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-456/08-2/ES
  Skutki podatkowe dla wspólników (przychody z kapitałów pieniężnych) - w przypadku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną zgodnie z przepisami art. 551 do 570 oraz art. 575 i 576 Ksh.
 464. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-428/08/IG
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży świadectw pochodzenia energii - otrzymywanych w związku z produkcją energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych - stanowi przychód ze sprzedaży praw majątkowych czy też przychód z działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych?
 465. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1267/08/HS
  Czy dochód osiągnięty w 2007r. przez osobę fizyczną ze sprzedaży akcji nabytych przed 01 stycznia 2004r., a dotyczący akcji imiennych zwykłych jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 466. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-809/08-6/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), w związku z wydanym postanowieniem Nr IPPB2/415-831/08-5/IŚ z dnia 07.09.2008 r. uwzględniającym zażalenie z dnia 18.08.2008 r., Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 14.05.2008 r. (data wpływu 19.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego nabycia bądź nabycia na prefe ...
 467. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1023/08-2/JK
  opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych objęcia certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym w zamian za wniesione udziały lub akcje
 468. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-967/08-4/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 09.06.2008 r. (data wpływu 24.06.2008 r. ) oraz piśmie z dnia 29.09.2008 r. (data nadania 01.10.2008 r. data wpływu 02.10.2008 r.) uzupełniającym na wezwanie Nr IPPB2/415-967/08-2/SR z dnia 19.09.2008 r. (data nadania 22.09.2008 r., data doręczenia 24.09.2008 r, data wpływu zwrotnego potwierdzenia odbioru do BKIP w Płocku 06.10.2008 r.) o udzielenie pisemn ...
 469. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-528/08/MW (KAN-6757/07/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana M., przedstawione we wniosku z dnia 3 lipca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura - 4 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych -jest nieprawidłowe.W dniu 4 lipca 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wni ...
 470. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-986/08-2/TS
  Podatnicy wspólnicy spółki przekształcanej nie uzyskują dochodu, który mógłby podlegać opodatkowaniu, ponieważ majątek spółki przekształcanej (wyodrębniony majątek jej wspólników) nie ulega likwidacji i zwrotowi podatnikowi do majątku osobistego, lecz jest majątkiem przekształconej spółki akcyjnej. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę akcyjną to proces zmierzający do zmiany formy prawnej przedsiębiorstwa. Tym samym u wspólnika przekształcanej spółki cywilnej nie powstaje w chwili przekształcenia zobowiązanie podatkowe od dochodów (przychodów) ze zbycia majątku przekazanego do majątku spółki przekształconej (spółki akcyjnej), ani dochodów (przychodów) z tytułu nabycia akcji spółki przekształconej. Reasumując należy stwierdzić, iż w opisanym we wniosku stanie faktycznym, u Wnioskodawcy w wyniku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę akcyjną nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu.
 471. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-988/08-2/TS
  Czy przekształcenie Spółki Cywilnej w Spółkę Akcyjną i objęcie przez Podatnika (jako dotychczasowego wspólnika w Spółce Cywilnej) akcji w kapitale zakładowym Spółki Akcyjnej będzie skutkowało powstaniem po jego stronie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? W jaki sposób powinny być ustalone koszty uzyskania przychodu w przypadku ewentualnego odpłatnego zbycia przez Podatnika w przyszłości akcji Spółki Akcyjnej objętych na skutek przekształcenia Spółki Cywilnej (np. w przypadku sprzedaży tub wniesienia tytułem wkładu niepieniężnego do innej spółki)?
 472. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-930/08-5/AS
  opodatkowanie dochodu z tytułu Pracowniczego Planu Nabycia Akcji oraz Ogólnoświatowego Akcyjnego Planu Motywacyjnego oferowanych przez pracodawcę
 473. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-424/08-3/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 2 czerwca 2008 r. (data wpływu 16 czerwca 2008 r.), uzupełnionym w dniu 21 lipca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodów z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności nakładów na budynki i budowle do spółki osobowej -jest prawid ...
 474. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-425/08-3/IM
  Czy w świetle art. 10 ust. 1 pkt 8 i ust. 2, art. 14, art. 18 oraz art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wniesienie przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności nakładów na budynki i budowle do Spółki Osobowej, w związku z udziałem Wnioskodawcy w tej Spółce, nie spowoduje u Wnioskodawcy, jak i u pozostałych wspólników Spółki Osobowej, powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 475. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-738/08-3/JK
  Czy w przypadku wypłaty z tytułu odkupu jednostek uczestnictwa na rzecz uczestnika będącego spółką osobową, w której wspólnikami są osoba fizyczna i osoba prawna, podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych są wspólnicy spółki osobowej a Fundusz jest zobowiązany do poboru podatku od wspólnika będącego osobą fizyczną ?
 476. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-449/08/MW (KAN-5526/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana C., przedstawione we wniosku z dnia 19 maja 2008 r. (data wpływu do tut. Biura - 30 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia i udokumentowania kosztów uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością -jest prawidłowe.W dn ...
 477. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-604/08/IB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 27 maja 2008 r. (data wpływu 29 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży udziałów na rzecz Spółki w celu ich umorzenia oraz przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie realizacji obowiązków płatnika -jest prawidłowe.W dniu 29 maja 2008 ...
 478. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-729/08-2/TS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 11.06.2008 r. (data wpływu 24.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia dochodu z od sprzedaży jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym -jest prawidłowe.W dniu 24.06.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji ...
 479. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-351/08-4/AMN
  1. Czy należy odprowadzić podatek od ww. kwoty, jeżeli jest to spadek po zamarłym mężu i ojcu? 2. Czy kwota, którą posiadamy w spadku (po 1/3 części) w razie śmierci jednego ze spadkobierców może zostać ponownie opodatkowana?
 480. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-965/08/AA (KAN-5034/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 13 maja 2008r. (data wpływu do tut. BKIP 19 maja 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:
  - możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu ze zb ...
 481. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-966/08/AA (KAN-5033/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 13 maja 2008r. (data wpływu do tut. BKIP 19 maja 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:
  - możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu ze zb ...
 482. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-911/08/MZ
  Jakie są zasady rozliczenia nieodpłatnego otrzymania akcji dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych? W szczególności czy korzyść majątkowa uzyskana w związku z przedstawionym programem motywacyjnym powinna być zakwalifikowana jako przychód z kapitałów pieniężnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tego tytułu i jaką stawką podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowany powinien być dochód?
 483. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-372/08-2/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2008 r. (data wpływu do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie - 15 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu zbycia akcji -jest prawidłowe.W dniu 29 kwietnia 2008 r. (data wpływu do Pierwszego U ...
 484. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-809/08-2/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 12.05.2008 r. (data wpływu 16.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w sytuacji nieodpłatnego nabycia przez pracowników akcji od szwedzkiej "spółki-matki" w ramach opracowanego programu:
  Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-807/08-2/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 05.05.2008 r. (data wpływu 15.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia papierów wartościowych -jest nieprawidłowe.W dniu 15.05.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpr ...
 485. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-868/08/MZ (KAN-4648/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 30 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 06 maja 2008r.) uzupełnionym w dniu 12 i 17 czerwca 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych nabycia udziałów własnych w celu ich umorzenia oraz związanym z nimi prawem do zwrotu dopła ...
 486. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-989/08/MM (KAN-5159/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 12 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura 20 maja 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania sprzedaży akcji -jest prawidłowe.W dniu 20 maja 2008r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatk ...
 487. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-987/08/AA (KAN-5153/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 12 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura 20 maja 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania sprzedaży akcji -jest prawidłowe.W dniu 20 maja 2008r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatk ...
 488. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-988/08/AA (KAN-5150/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 12 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura 20 maja 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania sprzedaży akcji -jest prawidłowe.W dniu 20 maja 2008r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatk ...
 489. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-990/08/MM (KAN-5161/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 12 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura 20 maja 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania sprzedaży akcji -jest prawidłowe.W dniu 20 maja 2008r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów p ...
 490. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-991/08/MM (KAN-5162/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura 20 maja 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania sprzedaży akcji -jest prawidłowe.W dniu 20 maja 2008r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów praw ...
 491. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-992/08/MM (KAN-5163/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura 20 maja 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania sprzedaży akcji -jest prawidłowe.W dniu 20 maja 2008r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów praw ...
 492. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-534/08-4/AM
  NTERPRETACJA INDYWIDUALNANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 22 kwietnia 2008 r. (data wpływu 05 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa do spółki kapitałowej -jest prawidłowe.W dniu 05 maja 2008 r. został złożony ww. wni ...
 493. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-533/08-4/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 22 kwietnia 2008 r. (data wpływu 05 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa do spółki kapitałowej -jest prawidłowe.W dniu 05 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemne ...
 494. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-319/08-2/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani ... przedstawione we wniosku z dnia 5 maja 2008 r. (wg daty wpływu) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie uzyskania przychodów z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości do spółki osobowej -jest prawidłowe.W dniu 5 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej ...
 495. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-319/08-3/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani ... przedstawione we wniosku z dnia 5 maja 2008 r. (wg daty wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie uzyskania dochodu z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości do spółki kapitałowej -jest prawidłowe.W dniu 5 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej ...
 496. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-514/08/BK (KAN-3773/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana S., przedstawione we wniosku z dnia 21 marca 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 14 kwietnia 2008r.), uzupełnionym w dniu 24 i 30 czerwca 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m. in. w zakresie skutków podatkowych sprzedaży akcji stanowiących własność spółki komandytowej w ramach prowadzonej przez ...
 497. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-327/08/BK (KAN-3773/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana S., przedstawione we wniosku z dnia 21 marca 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 14 kwietnia 2008r.), uzupełnionym w dniu 24 i 30 czerwca 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w części dotyczącej skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej -jest nieprawidłowe.W dniu ...
 498. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-822/08/HS
  Skutki podatkowe sprzedaży akcji pracowniczych.
 499. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-328/08-2/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia 2008 r. (data wpływu 30 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z kapitałów pieniężnych -jest prawidłowe.W dniu 30 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa pod ...
 500. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-720/08-2/IŚ
  Czy sprzedaż akcji imiennych, będących częścią większej emisji w spółce akcyjnej notowanej na rynku notowań Giełdy Papierów Wartościowych, które nabyte zostały w 2003 roku nie powinna być zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 202, poz.1956) zwolniona od opodatkowania?
 501. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-719/08-2/IŚ
  Czy sprzedaż akcji imiennych, będących częścią większej emisji w spółce akcyjnej notowanej na rynku notowań Giełdy Papierów Wartościowych, które nabyte zostały w 2003 roku nie powinna być zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 202, poz.1956) zwolniona od opodatkowania?
 502. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-527/08/IB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2008 r. (data wpływu 5 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaty za zarządzanie portfelem instrumentów finansowych -jest prawidłowe.W dniu 5 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udziel ...
 503. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-807/08/MZ (KAN-4278/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. BKIP - 25 kwietnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z zakupem i sprzedażą akcji -jest praw ...
 504. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-310/08/IG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 29 maja 2008 r. (data wpływu 5 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania dochodu z tytułu likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uznaje sięza prawidłowe.W dniu 5 czerwca 2008 roku został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa ...
 505. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-304/08-2/IM
  Czy po stronie osoby dokonującej wniesienia aportu powstanie dochód z kapitałów pieniężnych na zasadach określonych w art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 506. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-318/08-2/JK
  Powstanie obowiązku podatkowego przy wniesieniu, akcji, udziałów, wkładów, papierów wartościowych do funduszu inwestycyjnego w zamian za certyfikaty inwestycyjne.
 507. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-315/08-2/AJ
  Powstanie obowiązku podatkowego przy wniesieniu, akcji, udziałów, wkładów, papierów wartościowych do funduszu inwestycyjnego w zamian za certyfikaty inwestycyjne.
 508. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-314/08-2/JK
  Powstanie obowiązku podatkowego przy wniesieniu, akcji, udziałów, wkładów, papierów wartościowych do funduszu inwestycyjnego w zamian za certyfikaty inwestycyjne.
 509. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-320/08-2/AJ
  Powstanie obowiązku podatkowego przy wniesieniu, akcji, udziałów, wkładów, papierów wartościowych do funduszu inwestycyjnego w zamian za certyfikaty inwestycyjne.
 510. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-314/08-2/JK
  Powstanie obowiązku podatkowego przy wniesieniu, akcji, udziałów, wkładów, papierów wartościowych do funduszu inwestycyjnego w zamian za certyfikaty inwestycyjne.
 511. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-320/08-2/AJ
  Powstanie obowiązku podatkowego przy wniesieniu, akcji, udziałów, wkładów, papierów wartościowych do funduszu inwestycyjnego w zamian za certyfikaty inwestycyjne.
 512. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-264/08-4/AMN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2008 r. (data wpływu 21 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji dochodów uzyskanych przez pracowników Wnioskodawcy jako przychodów z kapitałów pieniężnych i zasad ich opodatkowania -jest prawidłowe.W dniu 21 ...
 513. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-726/08/HS (KAN-3878/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 07 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. BKIP 15 kwietnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży akcji otrzymanych w drodze spadku -jest nieprawidłowe.W dniu 15 kwietnia 2008r. wpłynął do tut. ...
 514. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-719/08/HS (KAN-3743/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 07 kwietnia 2008r.(data wpływu do tut. Biura - 14 kwietnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:
  - opodatkowania otrzymania opcji na akcje -jest prawidłowe ...
 515. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-643/08-2/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 31.03.2008 r. (data wpływu 14.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania akcji otrzymanych w darowiźnie -jest nieprawidłowe.W dniu 14.04.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej ...
 516. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-307/08-2/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 10 kwietnia 2008 r. (data wpływu 21 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży opcji na akcje -jest prawidłowe.W dniu 21 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowe ...
 517. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-737/08/MZ (KAN-3812/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 09 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. BKIP 14 kwietnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu opłaty za prowadzenie rachunku i opłaty za zarządzanie, pobranych przez Dom Maklerski -j ...
 518. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-720/08/HS
  Ustalenie kosztów uzyskania przychodu przy sprzedaży akcji.
 519. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-296/08-2/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 10 kwietnia 2008 r. (data wpływu 14 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów przy sprzedaży papierów wartościowych -jest prawidłowe.W dniu 14 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej inte ...
 520. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-288/08/KB
  sposób opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii
 521. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-591/08-2/IŚ
  Czy w momencie nabycia akcji przez pracowników uczestniczących w programie akcjonariatu powstanie dla tych pracowników przychód skutkujący obowiązkiem pobrania przez Spółkę zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (przychód z tytułu częściowo odpłatnego świadczenia), czy też w związku z uczestnictwem w programie przychód po stronie pracowników powstanie dopiero w momencie sprzedaży nabytych akcji (przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych)?
 522. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-627/08/HS (KAN-3293/03/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 26 marca 2008r. (data wpływu do tut. BKIP 31 marca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodu przy sprzedaży akcji -jest nieprawidłowe.W dniu 31 marca 2008r. wpłynął do tut. BKIP ww. wniosek o udzielenie pisemnej int ...
 523. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-564/08-2/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 25.03.2008 r. (data wpływu 28.03.2008 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania opcji na akcje, nabycia akcji w wyniku realizacji praw wynikających z opcji i sprzedaży akcji -jest nieprawidłowe.W dniu 28 marca 2008r. wpłynął do tut. Biura ww ...
 524. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-658/08/HS (KAN-3378/04/08,4517/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2008r. (data wpływu do tut. BKIP 1 kwietnia 2008r.) uzupełnionym w dniu 05 maja 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży akcji imiennych -jest nieprawidłowe.W dniu 1 kwietnia 2008r. wpłynął do tut. BKIP ww. wnio ...
 525. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-498/08-5/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Kasy Oszczędności, przedstawione we wniosku z dnia 10.03.2008 r. (data wpływu 17.03.2008 r.) oraz piśmie uzupełniającym braki formalne (data nadania pocztą 18.06.2008 r., data wpływu: e-mail 18.06.2008 r.) na wezwanie Nr IPPB2/415-498/08-2/IŚ z dnia 05.06.2008 r. (data nadania 06.06.2008 r., data doręczenia 12.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczące ...
 526. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-416/08/IB
  Czy podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu sprzedaży udziałów ma Pan zapłacić od kwoty "x" powiększonej o środki pieniężne i pomniejszonej o długi a następnie pomniejszonej o kwotę "y", czy należy zapłacić podatek bez pomniejszania o kwotę "y"?
 527. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-526/08/HS (KAN-2791/03/08, 3572/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 14 marca 2008r. (data wpływu do tut. BKIP 14 marca 2008r.), uzupełnionym w dniu 8 kwietnia 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży akcji pracowniczych -jest nieprawidłowe.W dniu 14 marca 2008r. wpłynął do tut. BKIP ww. wniosek o ud ...
 528. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-522/08-2/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 14.03.2008 r. (data wpływu 19.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych:
  - nabycia obligacji i akcji nowej emisji oraz ich zbycia -jes ...
 529. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-211/08-4/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni przedstawione we wniosku z dnia 26 marca 2008 r. (data wpływu 31 marca 2008 r.), uzupełnionym w dniu 6 czerwca 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu przeznaczonego na powiększenie funduszu udziałowego członków Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej -jest ni ...
 530. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-210/08-4/IM
  Czy odpisane kwoty na fundusz udziałowy należy opodatkować stawką 19% podatku od całej sumy, czy tylko od 10%, tj. przychodów z działalności gospodarczej?
 531. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-413/08/HS (KAN-2182/02/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 28 lutego 2008r. (data wpływu do tut. BKIP 29 lutego 2008r.) uzupełnionym w dniu 24 kwietnia 2008r. i 26 maja 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży akcji imiennych -jest nieprawidłowe.W dniu 29 lutego 2008r. wpłynął do tut. BKIP ...
 532. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-471/08-2/SR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 15.02.2008 r. (data wpływu 13.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z realizacji opcji na akcje -jest prawidłowe.W dniu 13.03.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ...
 533. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-139/08/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 3 marca 2008 r. (data wpływu 10 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:
  - możliwości zaliczenia wydatków na "wynagrodz ...
 534. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-139a/08/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 3 marca 2008 r. (data wpływu 10 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z planowanym zawarciem umowy spółki cichej -jest ...
 535. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-454/08/HS (KAN-2324/03/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 20 grudnia 2007r. (data wpływu do tut. BKIP 05 marca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uzyskania w ramach Programu Motywacyjnego warunkowego prawa do nabycia akcji, realizacji tego prawa i zbycia nabytych akcji -jest nieprawidłow ...
 536. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-702/08-2/IŚ
  opodatkowanie objęcia akcji cypryjskiej spółki poniżej ich wartości rynkowej, na podstawie uchwały tej spółki
 537. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-205/08-2/AA
  Wnioskodawca - spółka prawa handlowego, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Przez ostatnie lata działalności wspólnicy spółki wypracowywali zysk, który powiększał kapitał rezerwowy. W tym roku postanowiono przeznaczyć część wypracowanych zysków na poczet wypłaty dywidendy dla właścicieli spółki. Pytanie dotyczy prawidłowości wyliczenia podatku dochodowego od wypłaconej dywidendy.
 538. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-903/08/AA (KAN-2222/03/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 22 lutego 2008r. (data wpływu do tut. BKIP 03 marca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dla wspólnika spółki osobowej w związku z wniesieniem do spółki wkładu niepieniężnego w postaci gruntu -jest prawidłowe.W dniu 03 marca 2008r ...
 539. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-902/08/AA (KAN-2189/03/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 22 lutego 2008r. (data wpływu do tut. BKIP 03 marca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dla wspólnika spółki osobowej w związku z wniesieniem do spółki wkładu niepieniężnego w postaci gruntu -jest prawidłowe.W dniu 03 marca 2008r ...
 540. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-161/a/08/MR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 27 lutego 2008 r. (data wpływu 6 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jako wkładu niepieniężnego do spółki komandytowo-akcyjnej -jest nieprawidłowe.W dniu 6 marc ...
 541. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-161/b/08/MR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 27 lutego 2008 r. (data wpływu 6 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży udziałów objętych przez spółkę komandytowo-akcyjną -jest prawidłowe.W dniu 6 marca 2008 r. został złożony ww. wnios ...
 542. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-408/08/HS (KAN-2035/02/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 21 lutego 2008r. (data wpływu do tut. BKIP 27 lutego 2008r.) uzupełnionym dnia 10 kwietnia 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży akcji -jest nieprawidłowe.W dniu 21 lutego 2008r. wpłynął do tut. BKIP ww. wniosek o udzielenie p ...
 543. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-387/08/HS (KAN-1905/02/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 20 lutego 2008r. (data wpływu do tut. BKIP 25 lutego 2008r.) uzupełnionym w dniu 23 kwietnia 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży akcji imiennych -jest nieprawidłowe.W dniu 25 lutego 2008r. wpłynął do tut. BKIP ww. wniosek o udz ...
 544. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-157/08-2/PW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 25 lutego 2008 r. (data wpływu 26 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania obowiązku podatkowego z tytułu wniesienia do funduszu inwestycyjnego akcji w zamian za zbywane przez fundusz jednostki uczestnictwa -jest nieprawidłowe.W dniu 26 lutego ...
 545. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-156/08-3/PW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 21 lutego 2008 r. (data wpływu 26 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodu akcjonariuszy i komandytariusza w przypadku odpłatnego zbycia przez spółkę komandytowo - akcyjną akcji wniesionych w formie wkładu niepieniężnego -jest ...
 546. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-156/08-2/PW
  Opodatkowanie wniesienia akcji do Funduszu Inwestycyjnego zamkniętego oraz ustalenie kosztów uzyskania przychodu w przypadku zbycia przez spółkę komandytowo - akcyjną akcji uprzednio wniesionych do niej jako wkład niepieniężny.
 547. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-157/08-3/PW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 25 lutego 2008 r. (data wpływu 26 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania obowiązku podatkowego z tytułu zamiany jednostek uczestnictwa subfunduszu specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego -jest prawidłowe.W dniu 26 lutego 2008 r. z ...
 548. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-208/08/PS
  Jak ustala się dochód z tyrułu zbycia akcji na rzecz spółki w celu ich umorzenia?
 549. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-143/08-2/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku (data wpływu: 20.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych jest:- w zakresie opodatkowania nieodpłatnie nabytych akcji spółki z siedzibą w Wielkiej Brytanii -nieprawidłowe- w zakresie opodatkowania przychodów ze sprzedaży akcji X, nabytych po upływie okresu restry ...
 550. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-274/08-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 08.02.2008 r. (data wpływu 12.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu uzyskania dochodu do opodatkowania przez Uczestnika Planu z tytułu przyznania i przydzielenia warrantów subskrypcyjnych oraz obowiązku poboru przez płatnika zaliczki na ...
 551. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-144/08/MZ
  Czy przychód uzyskiwany przez pracowników w związku ze sprzedażą akcji nabytych w wyniku realizacji planu motywacyjnego (tzw. Performance shares) powinien być zakwalifikowany jako przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 552. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-98/08/MZ
  Czy od otrzymanej od likwidatora spółki kwoty lub od części tej kwoty, wnioskodawca musi jeszcze zapłacić podatek, w jakiej skali i formie i czy kwotę tą będzie obowiązany wykazać w zeznaniu rocznym?
 553. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-8/08-2/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana P. K. przedstawione we wniosku z dnia 21 grudnia 2007 r. (data wpływu 27 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z kapitałów pieniężnych - jest:
  - n ...
 554. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-613/07-2/AF
  Poniesione przez Wnioskodawcę wydatki związane z opłaceniem usług Doradcy mogą stanowić koszt uzyskania przychodu, jeżeli zostały poniesione zgodnie z zasadami art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tym samym pomniejszają one wysokość dochodu do opodatkowania. Koszty te należy ująć w pozycji koszty uzyskania przychodu w zeznaniu rocznym PIT-38 składanym za rok podatkowy 2007 w terminie do 30 kwietnia 2008 r
 555. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-620/07-2/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 20.12.2007 r. (data wpływu 27.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:
  - skutków podatkowych wniesienia akcji i udziałów jako wkładu niepieniężnego do spółki oso ...
 556. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-501/07-4/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 23.11.2007 r. (data wpływu 03.12.2007 r.) oraz piśmie z dnia 03.03.2008 r. (data nadania 03.03.2008 r., data wpływu 05.03.2008 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB2/415-501/07-2/IŚ z dnia 11.02.2008 r. (data powtórnego nadania 21.02.2008 r., data doręczenia 06.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkow ...
 557. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PFI-4180-0001/08/BA
  Dotyczy sposobu opodatkowania przychodów uzyskanych ze zbycia udziałów w celu ich umorzenia.
 558. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-558/07-2/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 13.11.2007 r. (data wpływu 17.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania obowiązku podatkowego przy wniesieniu udziałów do funduszu inwestycyjnego zamkniętego w zamian za certyfikaty inwestycyjne -jest nieprawidłowe.W dniu 17 grudnia 2007 r. został złożony ...
 559. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-542/07-2/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 06.12.2007 r. (data wpływu 12.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania realizacji prawa "Warrant ..." jako przychodu z kapitałów pieniężnych -jest prawidłowe.W dniu 12.12.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisó ...
 560. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-720/07/DP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 23 listopada 2007 r. (data wpływu 13 grudnia 2007 r.) uzupełnione w dniu 4 marca 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania odsetek od sprzedanych jednostek uczestnictwa w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych -jest prawidłowe.W dniu 13 grudnia 200 ...
 561. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-516/07-2/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 07.12.2007 r. (data wpływu 10.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania objęcia certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym w zamian za wniesione udziały lub akcje -jest nieprawidłowe.W dniu 10.12.2007 r. został złożony ww. wniosek ...
 562. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-494/07-2/IŚ
  opodatkowanie pdof objęcia certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym w zamian za wniesione udziały lub akcje
 563. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-440/07-4/AG
  Na podstawie art.14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 21.11.2007 r. (data wpływu 26.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania realizacji uprawnień wynikających z udziału w programie R.... -jest nieprawidłowe.W dniu 26.11.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów pra ...
 564. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-578/07/MR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 14 września 2007 r. (data wpływu 22 listopada 2007 r.), uzupełnionym w dniu 4 lutego 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania niesprzedanych towarów i sprzedaży środków trwałych po likwidacji spółki cywilnej, zwrotu wkładów uprzednio wniesion ...
 565. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-331/07-2/JK
  Opodatkowanie przychodu z kapitałów pieniężnych, w sytuacji wniesienia jako aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością akcji spółki akcyjnej, o wartości przekraczającej wartość nominalną uzyskanych w zamian udziałów w spółce z o.o.
 566. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-420/07/HS
  Skutki podatkowe objęcia akcji w spółce akcyjnej w zamian za aport w postaci udziałów w spółce z o.o.
 567. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-410/07-2/IŚ
  sprzedaż akcji nabytych przed 2004 r. a pdof
 568. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-412/07-2/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 12.11.2007 r. (data wpływu 19.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu ze sprzedaży akcji -jest prawidłowe.W dniu 19.11.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie ...
 569. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-538/07-2/PJ
  Czy w przypadku opisanym w stanie faktycznym Wnioskodawca powinien pobierać podatek jako płatnik, czy też powinien stawiać do dyspozycji całość dochodu bez pobrania podatku?
 570. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-538/07/MR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 8 listopada 2007 r. (data wpływu 15 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia akcji i udziałów jako wkładu niepieniężnego do spółki komandytowo-akcyjnej -jest nieprawidłowe.W dniu 15 listopada 2007 r. został złożo ...
 571. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-537/07/MR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 8 listopada 2007 r. (data wpływu 15 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu wniesienia akcji i udziałów do Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego -jest nieprawidłowe.W dniu 15 listopada 2007 r. został złożony ww. w ...
 572. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-522/07/DP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku nadanym w dniu 9 listopada 2007 r. (data wpływu 12 listopada 2007 r.) uzupełnione pismem z dnia 7 grudnia 2007 r. (data wpływu 10 grudnia 2007 r.) oraz pismem z dnia 19 grudnia 2007 r. (data wpływu 24 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakres ...
 573. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-539/07/MR
  1. Czy wniesienie przez spółkę komandytowo-akcyjną będących w jej posiadaniu akcji i udziałów do Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego powoduje powstanie przychodu do opodatkowania? 2. Czy w przypadku odpłatnego zbycia przez spółkę komandytowo-akcyjną akcji i udziałów uprzednio wniesionych przez Inwestora w formie wkładu niepieniężnego kosztem uzyskania przychodu Inwestora (akcjonariuszy) będzie wartość akcji i udziałów wynikających z ksiąg spółki komandytowo-akcyjnej, tj. wartość równa wartości nominalnej akcji wydanych przez spółkę komandytowo-akcyjną Inwestorowi (akcjonariuszowi) przy wniesieniu wkładu niepieniężnego w zamian za będące przedmiotem wkładu akcje i udziały?
 574. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-366/07-4/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa przedstawione we wniosku z dnia 06.11.2007 r. (data wpływu 09.11.2007 r.) oraz uzupełnionego pismem z dnia 21.12.2007 r.) (data wpływu 27.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia momentu opodatkowania przychodu z realizacji opcji na akcje -jest nieprawidłowe.W dniu 9 listopada 2007 ...
 575. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-366/07-5/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa przedstawione we wniosku z dnia 06.11.2007 r. (data wpływu 09.11.2007 r.) oraz uzupełnionego pismem z dnia 21.12.2007 r. (data wpływu 27.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu opodatkowania przychodu z realizacji opcji na akcje -jest prawidłowe.W dniu 9 listopad ...
 576. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-363/07-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 05.11.2007 r. (data wpływu 08.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie uznania za koszt uzyskania przychodu wydatków związanych z nabyciem akcji w wysokości proporcjonalnej dla zbywanych akcji -jest nieprawidłowe.W dniu 08.11.2007 r. został złożony ww. wniosek o ...
 577. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-176/07-4/RP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2007 r. (data wpływu 9 listopada 2007 r.), uzupełnionym pismem w dniu 18 stycznia 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania różnicy między ceną nominalną wykupu weksla a jego ceną emisyj ...
 578. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-388/07-3/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa przedstawione we wniosku z dnia 05.11.2007 r. (data wpływu 14.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania obowiązku podatkowego przy wniesieniu akcji do funduszu inwestycyjnego zamkniętego w zamian za certyfikaty inwestycyjne -jest nieprawidłowe.W dniu 14 listopada 2007 r. został złoż ...
 579. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-339/07/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 26 października 2007r. (data wpływu do tut. BKIP 06 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przeniesienia akcji po ich aktualnej wartości rynkowej do funduszu inwestycyjnego zamkniętego w zamian za certyfikaty inwestycyjne -jes ...
 580. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-340/07/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 26 października 2007r. (data wpływu do tut. BKIP 06 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przeniesienia akcji po ich wartości nominalnej do funduszu inwestycyjnego zamkniętego w zamian za certyfikaty inwestycyjne -jest niepra ...
 581. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-314/07/AA
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 25 października 2007r. (data wpływu do tut. BKIP 31 października 2007r.) uzupełnionym w dniu 3 grudnia 2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów z czystego zysku - jestprawidłowe.W dniu 31 ...
 582. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-279/07-2/ES
  Opodatkowanie przychodu z kapitałów pieniężnych (zbycie udziałów).
 583. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/415-1087/07
  Czy dochody ze sprzedaży akcji na giełdzie w USA podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 584. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-314/07-4/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa przedstawione we wniosku z dnia 04.10.2007 r. (data wpływu 29.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania uczestnika Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego emitującego publiczne certyfikaty inwestycyjne nabyte w drodze subskrypcji -jest nieprawidłowe.W dniu 29.10.2007 r. został złożo ...
 585. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-259/07-2/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Banku XX S.A. przedstawione we wniosku z dnia 19.10.2007 r. (data wpływu 24.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia akcji -jest prawidłowe.W dniu 24.10.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa ...
 586. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-87/08/AA
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 31 października 2007r. (data wpływu do tut. BKIP 02 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dla wspólników spółki osobowej w związku z wniesieniem do spółki wkładu niepieniężnego w postaci gruntu -jest prawidłowe.W dniu 0 ...
 587. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-302/07-2/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 15.10.2007 r. (data wpływu 22.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania obowiązku podatkowego przy wniesieniu akcji do funduszu inwestycyjnego zamkniętego w zamian za certyfikaty inwestycyjne -jest nieprawidłowe.W dniu 22.10.2007 r. został złożony ww. wniosek ...
 588. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-301/07-2/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 15.10.2007 r. (data wpływu 22.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania obowiązku podatkowego przy wniesieniu akcji do funduszu inwestycyjnego zamkniętego w zamian za certyfikaty inwestycyjne -jest nieprawidłowe.W dniu 22.10.2007 r. został złożony ww. wniosek ...
 589. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-300/07-4/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 15.10.2007 r. (data wpływu 22.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania obowiązku podatkowego przy wniesieniu akcji do funduszu inwestycyjnego zamkniętego w zamian za certyfikaty inwestycyjne -jest nieprawidłowe.W dniu 22.10.2007 r. został złożony ww. wniosek ...
 590. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-285/07-2/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 03.10.2007 r. (data wpływu 17.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania obowiązku podatkowego przy wniesieniu akcji do funduszu inwestycyjnego zamkniętego w zamian za certyfikaty inwestycyjne -jest nieprawidłowe.W dniu 17.10.2007 r. został złożony ww. wniosek ...
 591. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-286/07-2/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 03.10.2007 r. (data wpływu 17.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania obowiązku podatkowego przy wniesieniu akcji do funduszu inwestycyjnego zamkniętego w zamian za certyfikaty inwestycyjne -jest nieprawidłowe.W dniu 17.10.2007 r. został złożony ww. wniosek ...
 592. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-234/07-2/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 10.10.2007 r. (data wpływu 15.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z kapitałów pieniężnych -jest prawidłowe.W dniu 15.10.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego ...
 593. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-298/07/HS
  W jakich datach powstaje przychód należny, o którym mowa w art.17 ust. 1 pkt 6 lit a) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 594. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-257/07/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 1 października 2007r. (data wpływu do tut. BKIP - 15 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu ze zbycia praw poboru wynikających z akcji nabytych przed dniem 1 stycznia 2004r. -jest nieprawidłowe.W dniu 15 października 2007 ...
 595. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-237/07-2/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 01.10.2007 r. (data wpływu 08.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania realizacji prawa "Warrant Appreciation Rights" jako przychodu z kapitałów pieniężnych -jest prawidłowe.W dniu 08.10.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interp ...
 596. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-197/07-3/IŚ
  spółka agentem płatności zagranicznego funduszu inwestycyjnego a obowiązki płatnika w świetle
 597. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-313/07-2/PJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 22.10.2007 r. (data wpływu: 25.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z kapitałów pieniężnych kosztów kredytu na zakup akcji:
 598. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-197/07- 4/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 18.09.2007 r. (data wpływu 20.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sum depozytowych oraz sum na zlecenie zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych -jest nieprawidłowe.W dniu 20.09.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej ...
 599. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-153/07-2/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 06.09.2007 r. (data wpływu 12.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie źródeł przychodów z kapitałów pieniężnych -jest nieprawidłowe.W dniu 12.09.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej spr ...
 600. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-151/07-2/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 06.09.2007 r. (data wpływu 12.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie źródeł przychodów z kapitałów pieniężnych -jest nieprawidłowe.W dniu 12.09.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej spr ...
 601. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-154/07-2/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 06.09.2007 r. (data wpływu 12.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie źródeł przychodów z kapitałów pieniężnych -jest nieprawidłowe.W dniu 12.09.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej spr ...
 602. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-155/07-2/IŚ
  NTERPRETACJA INDYWIDUALNANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 06.09.2007 r. (data wpływu 12.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie źródeł przychodów z kapitałów pieniężnych -jest nieprawidłowe.W dniu 12.09.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatk ...
 603. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-153/07-2/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 06.09.2007 r. (data wpływu 12.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie źródeł przychodów z kapitałów pieniężnych -jest nieprawidłowe.W dniu 12.09.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej spr ...
 604. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-155/07-2/IŚ
  NTERPRETACJA INDYWIDUALNANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 06.09.2007 r. (data wpływu 12.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie źródeł przychodów z kapitałów pieniężnych -jest nieprawidłowe.W dniu 12.09.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatk ...
 605. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-152/07-2/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 06.09.2007 r. (data wpływu 12.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie źródeł przychodów z kapitałów pieniężnych -jest nieprawidłowe.W dniu 12.09.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej ...
 606. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-156/07-2/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 06.09.2007 r. (data wpływu 12.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie źródeł przychodów z kapitałów pieniężnych -jest nieprawidłowe.W dniu 12.09.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej spr ...
 607. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-134/07-3/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 05.09.2007 r. (data wpływu 10.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nieodpłatnie nabytych akcji spółki z siedzibą w Wielkiej Brytanii -jest prawidłowe.W dniu 10.09.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów pr ...
 608. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-134/07-2/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 05.09.2007 r. (data wpływu 10.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nieodpłatnie nabytych akcji spółki z siedzibą w Wielkiej Brytanii -jest nieprawidłowe.W dniu 10.09.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 609. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-137/07-3/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 05.09.2007 r. (data wpływu 10.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nieodpłatnie nabytych akcji spółki z siedzibą w Wielkiej Brytanii -jest prawidłowe.W dniu 10.09.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów pr ...
 610. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-134/07-3/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 05.09.2007 r. (data wpływu 10.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nieodpłatnie nabytych akcji spółki z siedzibą w Wielkiej Brytanii -jest prawidłowe.W dniu 10.09.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów pr ...
 611. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-134/07-2/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 05.09.2007 r. (data wpływu 10.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nieodpłatnie nabytych akcji spółki z siedzibą w Wielkiej Brytanii -jest nieprawidłowe.W dniu 10.09.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 612. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-137/07-2/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 05.09.2007 r. (data wpływu 10.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nieodpłatnie nabytych akcji spółki z siedzibą w Wielkiej Brytanii -jest nieprawidłowe.W dniu 10.09.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 613. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-138/07-2/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 05.09.2007 r. (data wpływu 10.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nieodpłatnie nabytych akcji spółki z siedzibą w Wielkiej Brytanii -jest nieprawidłowe.W dniu 10.09.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 614. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-137/07-2/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 05.09.2007 r. (data wpływu 10.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nieodpłatnie nabytych akcji spółki z siedzibą w Wielkiej Brytanii -jest nieprawidłowe.W dniu 10.09.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 615. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-135/07-3/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 05.09.2007 r. (data wpływu 10.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nieodpłatnie nabytych akcji spółki z siedzibą w Wielkiej Brytanii -jest prawidłowe.W dniu 10.09.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów pr ...
 616. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-136/07-3/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 05.09.2007 r. (data wpływu 10.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nieodpłatnie nabytych akcji spółki z siedzibą w Wielkiej Brytanii -jest prawidłowe.W dniu 10.09.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów pr ...
 617. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-138/07-3/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 05.09.2007 r. (data wpływu 10.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nieodpłatnie nabytych akcji spółki z siedzibą w Wielkiej Brytanii -jest prawidłowe.W dniu 10.09.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów pr ...
 618. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-136/07-2/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 05.09.2007 r. (data wpływu 10.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nieodpłatnie nabytych akcji spółki z siedzibą w Wielkiej Brytanii -jest nieprawidłowe.W dniu 10.09.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 619. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-135/07-2/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 05.09.2007 r. (data wpływu 10.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nieodpłatnie nabytych akcji spółki z siedzibą w Wielkiej Brytanii -jest nieprawidłowe.W dniu 10.09.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 620. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-145/07-2/IŚ
  Polskie podmioty działające na rzecz zagranicznego funduszu inwestycyjnego a obowiązki płatnika w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 621. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-144/07-2/IŚ
  Polskie podmioty działające na rzecz zagranicznego funduszu inwestycyjnego a obowiązki płatnika w świetle updof
 622. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-128/07-2/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 28.08.2007 r. (data wpływu 06.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu ze sprzedaży akcji -jest nieprawidłowe.W dniu 06.09.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej spra ...
 623. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-139/07/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 27 sierpnia 2007 r. (data wpływu do tut. BKIP - 7 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu ze zbycia praw poboru wynikających z akcji nabytych przed dniem 1 stycznia 2004r. -jest nieprawidłowe.W dni ...
 624. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-137/07-2/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 30.08.2007 r. (data wpływu 06.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania umowy spółki cichej jest:
  - prawidłowew części dotyczącej źródła przychodu z tyt ...
 625. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-116/07-2/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 29.08.2007 r. (data wpływu 03.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia przychodu z tytułu objęcia akcji w zamian za wkład niepieniężny -jest nieprawidłowe.W dniu 03.09.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów praw ...
 626. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-117/07-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia --.--.2007 r. (data wpływu --.--.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia przychodu z tytułu objęcia akcji w zamian za wkład niepieniężny -jest nieprawidłowe.W dniu --.--.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów pra ...
 627. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-116/07-2/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 29.08.2007 r. (data wpływu 03.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia przychodu z tytułu objęcia akcji w zamian za wkład niepieniężny -jest nieprawidłowe.W dniu 03.09.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów praw ...
 628. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-147/07-4/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia ----.2007 r. (data wpływu --.--.2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie uznania za koszt uzyskania przychodu wysokości prowizji od kredytów udzielonych w latach 2004, 2005, 2006, 2007 na zakup akcji -jest prawidłowe.W dniu --.--.2007 r. został złożony ww. wniosek ...
 629. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-I-4180-0016/07/BA
  Dotyzay sposobu opodatkowania dochodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w ramach spółki komandytowej.
 630. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-84/07-2/PW
  Sposób ustalania dochodu uzyskanego przez Wnioskodawcę z tytułu umorzenia udziałów w spółce z o.o. z siedzibą w Holandii.
 631. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-83/07/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. w likwidacji przedstawione we wniosku z dnia 13 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. Biura -20 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości pomniejszenia przez udziałowca przychodu otrzymanego w związku z likwidacją spółki o wydatki na nabycie udziałów -jest prawidłow ...
 632. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-86/07/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 13 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 20 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości pomniejszenia uzyskanego przez udziałowca przychodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów na rzecz spółki w celu umorzenia o koszty uzyskania ...
 633. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-63/07/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 10 sierpnia 2007 r. (data wpływu do tut. BKIP - 14 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu ze zbycia praw poboru wynikających z akcji nabytych przed dniem 1 stycznia 2004r. -jest niep ...
 634. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-114/07-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 27.08.2007 r. (data wpływu 30.08.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie rozliczenia dochodów uzyskanych ze sprzedaży jednostek uczestnictwa w zagranicznych funduszach inwestycyjnych -jest nieprawidłowe.W dniu 30.08.2007 r. został złożony ww. wniosek o udz ...
 635. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-50/07/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 6 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. BKIP 8 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży udziałów w spółce z o.o. -jest prawidłowe.W dniu 08 sierpnia 2007r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o ud ...
 636. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-51/07/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 6 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. BKIP 8 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży udziałów w spółce z o.o. -jest prawidłowe.W dniu 08 sierpnia 2007r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o ...
 637. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-49/07/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 6 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. BKIP 8 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży udziałów w spółce z o.o. -jest prawidłowe.W dniu 08 sierpnia 2007r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o ...
 638. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-58/07-2/PW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 09.08.2007r. (data wpływu 16.08.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym -jest prawidłowe.W dniu 16.08.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej inter ...
 639. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-310/07/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 26 lipca 2007 r. (data wpływu do tut. BKIP - dnia 3 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z realizacji praw wynikających z opcji na akcje -jest nieprawidłowe.W dniu 3 sierpnia 2007r. wpłynął d ...
 640. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-309/07/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 26 lipca 2007 r. (data wpływu do tut. BKIP - dnia 3 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia dochodu ze sprzedaży akcji nabytych w wyniku realizacji praw wynikających z opcji -jest prawidłowe.W dniu 3 sierpnia ...
 641. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-38/07/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 26 lipca 2007 r. (data wpływu do tut. BKIP - dnia 3 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania otrzymania opcji na akcje -jest prawidłowe.W dniu 3 sierpnia 2007r. wpłynął do tut. Biura wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji ...
 642. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-224/07/MR
  W jaki sposób należy opodatkować przychody uzyskane ze sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej?
 643. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-24/07-5/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku (data wpływu 30.07.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie dotyczącym opodatkowania przychodu z realizacji opcji na akcje - jest nieprawidłowe.W dniu 30.07.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywid ...
 644. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-24/07-4/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku (data wpływu 30.07.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie dotyczącym opodatkowania przychodu z realizacji opcji na akcje - jest prawidłowe.W dniu 30.07.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidual ...
 645. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/4117-0067/07
  Jak w przedstawionym stanie faktycznym spółka ma ustalić przychód z tytułu umorzenia udziałów dla udziałowca w sytuacji gdy udziałowiec otrzymuje w zamian nieruchomość obciążoną hipoteką?
 646. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-101/07/MR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 9 sierpnia 2007 r. (data wpływu 10 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży akcji imiennych na rzecz Spółki w celu ich umorzenia -jest nieprawidłowe.W dniu 10 sierpnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pise ...
 647. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-75/07-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 10.08.2007 r. (data wpływu 16.08.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z pobraniem 19% zryczałtowanego podatku od dochodów z kapitałów pieniężnych -jest nieprawidłowe.W dniu 16.08.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pis ...
 648. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/1CF/413/IP-92/07/AD
  W jaki sposób opodatkowane są dochody z kapitałów pienężnych osiąganych przez nierezydenta na terytorium Polski.
 649. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: AD/415-45/07
  Czy istnieje obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych przez wspólnika spółki dzielonej w związku z podziałem i objęciem - otrzymaniem udziałów w nowo zawiązanej spółce.
 650. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-11/07/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pana stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17.07.2007r. (data wpływu do tut. BKIP - 20.07.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów przy sprzedaży akcji -jest prawidłowe.W dniu 18 lipca 2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa po ...
 651. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/415-37/07
  Wniesienie do zamkniętego funduszu inwestycyjnego akcji i udziałów w zamian za obejmowane certyfikaty inwestycyjne zamkniętego funduszu inwestycyjnego nie powoduje powstania po stronie wnoszącego przychodu w dacie ich wniesienia, zaś kosztem uzyskania przychodu będzie cena za certyfikaty odpowiadające wartości udziałów i akcji wnoszonych do funduszu w dacie ich wniesienia.
 652. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/3/415-0051/07
  Czy koszty prowizji od przyrostu pakietu papierów wartościowych pobierane przez biuro maklerskie stanowią koszty uzyskania przychodów?
 653. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-14/BJ/07
  Czy koszty zakupu prasy i literatury fachowej, koszty dostępu do serwisów informacyjnych i systemów notowań oraz opłaty za udział w specjalistycznych szkoleniach wraz z kosztami dojazdu oraz zakwaterowania stanowią koszty uzyskania przychodów ze zbycia papierów wartościowych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 654. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-4/07/WM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 05 lipca 2007 r.(data wpływu 09.07.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie braku obowiązku do pobrania i odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych przez spółkę z o. o. jako płatnika od dochodu uzyskanego przez wspólnika z tytułu odpłatnego zb ...
 655. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF/I/415/4111-95/07/JS
  Czy w dniu realizacji Opcji tj zakupu i objęcia akcji L. S.A. po preferencyjnej cenie wystąpi u Pana przychód do opodatkowania, czy też moment podatkowy jest odroczony do momentu dokonania sprzedaży akcji?
 656. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-19/07
  Czy objecie certyfikatów inwestycyjnych w zamian za wniesienie akcji powoduje powstanie przychodu dla Podatnika, czy też przychód Podatnika powstanie w momencie sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych objętych w zamian za akcje?
 657. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-18/07
  Czy objecie certyfikatów inwestycyjnych w zamian za wniesienie akcji powoduje powstanie przychodu dla Podatnika, czy też przychód Podatnika powstanie w momencie sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych objętych w zamian za akcje?
 658. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/2CF/415/IP-33/07/ŁL
  " (...) prawidłowe jest wykazanie w złożonej (...) deklaracji PIT-38 ujemnego lub zerowego dochodu od zysków kapitałowych, jeżeli w dochód wykazany w deklaracji PIT-8C wystawiony przez firmę I. jest określony fałszywie".
 659. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1439/DF/I-1758/07/AK
  Cyz prawidłowe jest wykazanie w złożonej przeze mnie deklaracji PIT-38 poniesionej straty i podatku od zysków kapitałowych, jeżeli wykazany w deklaracji PIT-8C złozonej przez firmę XXX mój dochód i podatek został nieprawidłowo (sztucznie zawyżony)?
 660. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1439/DF/I-1753/07/AK
  Zapytanie dotyczy intrerpretacji przepisu art. 17 ust. 1 pkt 6 lit.a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 661. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IIDG/415-13/07
  czy strata poniesiona ze sprzedaży udziałów i akcji w spółkach posiadających osobowość prawna z siedzibą poza granicami RP, może byc odliczona ze źródeł przychodów o których mowa w art.17ust.1updof
 662. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1429/PD/415-2/07/AB
  Czy dochód uzyskany w 2006 r. ze sprzedaży akcji nabytych w 1994 r. na zasadach preferencyjnych, jako producent rolny oraz akcji zwykłych (na okaziciela) serii B na zasadzie prawa poboru - jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 663. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF1/415/4111-81/07/BS
  Czy prawidłowe jest wykazanie w złożonej przeze mnie deklaracji PIT-38 zerowego dochodu i podatku od zysków kapitałowych jeżeli wykazany w deklaracji PIT-8C złożonej przez firmę mój dochód i podatek został określony nieprawidłowo (sztucznie zawyżony)?
 664. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2170/4111/415/13/2007/AM
  Czy prawidłowe jest wykazanie w złożonej przeze mnie deklaracji PIT-38 zerowego dochodu i podatku od zysków kapitałowych jeżeli wykazany w deklaracji PIT-8C złożonej przez firmę ... mój dochód i podatek został określony nieprawidłowo (sztucznie zawyżony)
 665. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/415-35/07
  W 2002 roku nabyto akcje spółki notowanej na giełdzie papierów wartościowych, w 2006 r. przydzielone zostały do akcji prawa do objęcia nowych akcji. Prawa poboru do akcji zostały sprzedane w 2006 r. Czy przychód osiagnięty z tytułu zbycia praw do akcji jest zwolniony z opodatkowania?
 666. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1417/PG/415/28/07/ID
  czy podatnik ma obowiązek złożenia zeznnia rocznego PIT-38, jeżeli Dom Maklerski nie wywiązał sie z obowiązku i nie przekazał podatnikowi informacji PIT-8C ?
 667. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1439/DL/P-138/07/KJ
  Czy opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega przychód ze sprzedaży papierów wartościowych nabytych w drodze spadku?
 668. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/3/415-0031/07
  Czy w przypadku nie otrzymania informacji PIT-8C za 2006r. Podatnik winien wykazać stratę z tytułu utraconych, a uprzednio zainwestowanych pieniędzy, które powierzył WGI DM S.A.?
 669. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB XVI/415/39/07
  Jakie są skutki podatkowe przekazania przez spółkę matkę w ramach nagrody akcji oraz opcji na akcję ?
 670. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DN/4154-30/07
  Czy opłaty pobierane przez dom maklerski w związku z umową o zarządzanie indywidualnym portfelem instrumentów finansowych stanowią koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i mogą być uwzględnione w zeznaniu PIT- 38?
 671. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1407/NR/415-4/07/DD
  Dotyczy rozliczenia rocznego z osiągniętych przychodów z kapitałów pieniężnych.
 672. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO.415/4/07
  1. Czy prawidłowe jest wykazaniu w zeznaniu PIT-38 "zerowego" dochodu, jeżeli wystawca w informacji PIT-8C "sztucznie zawyżył" dochód?2. Czy podatnik ma prawo wykazać rzeczywiście osiągnięte dochody, jeżeli wystawca deklaracji PIT-8C wykazał nieprawidziwe dane?
 673. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/032/415-5/07/MJ
  Pytanie Podatnika dotyczy dokonania rozliczenia rocznego dochodów z kapitałów pieniężnych za 2006r. w przypadku nie otrzymania od Syndyka masy upadłości domu maklerskiego żadnych zwrotnych środków finansowych w 2006r. oraz rocznej informacji - PIT8C za 2006r.
 674. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415-65/07
  W jaki sposób Podatnik ma dokonać rozliczenia podatkowego za rok 2006r., jeżeli nie otrzymał od domu maklerskiego PIT-8C?
 675. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF-1/415-23/79/07/AG
  Czy zasadne jest wykazywanie przez nią straty z tytułu utraconych a zainwestowanych pieniędzy, pomimo braku PIT-8C? Czy też nie powinna w ogóle uwzględniać żadnych danych w zakresie środków powierzonych, a nie odzyskanych z XY DM S.A., licząc na to, że w przyszłości może uda się jej wyegzekwować jakieś pieniądze z masy upadłości XY DM S.A.?
 676. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2170/4111/415/08/2007/AM
  dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia akcji poniesionych kosztów kredytu bankowego (tj. odsetek i prowizji bankowej) zaciągniętego na zakup tychże akcji
 677. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1446.PDI/415-6/07/BK
  dotyczy dokonania rozliczenia rocznego za 2006 rok w przypadku nieotrzymania informacji PIT-8C i wykazania straty z tytułu utraconych zainwestowanych pieniędzy.
 678. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DN/415-19/07
  Czy koszty obsługi i zarządzania przez biuro maklerkie portfelem papierów wartościowych, koszty prowadzenia rachunku oraz koszty przechowania papierów wartościowych stanowią koszty uzyskania przychodów pomniejszajace przychód z kapitałów pieniężnych w roku ich poniesienia?
 679. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/4117-0020/07
  Czy uzyskane przychody ze zbycia w 2005r. akcji nabytych przed 1 stycznia 2004r. podlegają opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym?
 680. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-7/07
  Czy objęcie przeze mnie udziałów w spółce z o.o. w podwyższonym kapitale zakładowym w zamian za udzieloną i nie spłaconą pożyczkę pieniężną lub wycofanie pożyczki ze spółki i ponowne wpłacenie tych pieniędzy na podwyższenie kapitału zakładowego nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 681. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF/II/415-33/07/EK
  Czy od zysków kapitałowych uzyskanych ze sprzedaży akcji serii C i D w okresie 1992 - 1993 podatnik winien uiścić podatek dochodowy?
 682. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZDF/423/61/07/LJ
  W jaki sposób należy dokonać rozliczenia rocznego za 2006 rok i czy zasadne jest wykazywanie straty z tytułu utraconych a nie zainwestowanych pieniędzy; czy mimo nie otrzymania PIT 8C można wykazać taką stratę w rozliczeniu rocznym?Czy należy uwzględniać środki powierzone, a nie odzyskane z domu maklerskiego z uwagi na to, iż w przyszłości mogę otrzymać środki z masy upadłości domu maklerskiego?
 683. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZDF/423/44/07/LJ
  Z uwagi na to, iż dochody uzyskane w wyniku wymiany jednej waluty na drugą po kursie ustalonym w momencie transakcji na giełdzie walutowej F. są dochodami z pochodnych instrumentów finansowych, to czy osiągnięte w ten sposób dochody, winny zostać opodatkowane jednolitą stawką 19% zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 684. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PDFPP/413-i-18/07/MK
  Jak rozliczyć zeznanie roczne oraz wykazać w nim stratę z tytułu utraconych a zainwestowanych pieniędzy?
 685. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: AD-II-A/415/3/07
  W jaki sposób ustalić koszt uzyskania przychodu z tytułu objęcia udziałów w spółce z o.o. w zamian za wkład niepieniężny: 1/ gdy wnosi się nieruchomość w formie aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bezpośrednio z przedsiębiorstwa prowadzonego w formie indywidualnej działalności gospodarczej; 2/ gdy wycofa się nieruchomość z majątku przedsiębiorstwa prowadzonego w formie indywidualnej działalności gospodarczej, a po pewnym czasie wniesie się ją w formie aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 686. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-415/3/2007
  W jaki sposób należy prawidłowo rozliczyć zaliczkę otrzymaną na poczet przyszłej ceny za udziały ?
 687. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: I SA/Gd 804/06
  Pełną wiedzę o stanie faktycznym stanowiącym punkt wyjścia dla ustalenia adekwatnych regulacji prawa podatkowego organ podatkowy czerpie tylko i wyłącznie z wniosku uprawnionego podmiotu. Rolą organu i istotą jego postępowania w sprawie urzędowej interpretacji jest ocena stanowiska strony, nie zaś przedstawianie poglądów i interpretacji mających zastosowanie w sprawie przepisów prawnych w odniesieniu do różnych sytuacji faktycznych innych niż opisane w pytanie skierowanym do organu.
 688. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/415-13/07
  Czy i w jakim momencie otrzymane zaliczki na poczet ceny za zbywane udziały w spółce z o. o. przed zawarciem ostatecznej umowy sprzedaży tych udziałów, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 689. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WP/415/890/3/07/JK/3
  Czy zgodnie z artykułem 41 oraz 42 ustawy o PIT Spółdzielnia będzie zobowiązana do pobrania i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 19 % dochodu uzyskanego przez członków Spółdzielni?
 690. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WP/415/890/3/07/JK/1
  Czy dochód osiągnięty przez członków Spółdzielni z tytułu wypłaty nadwyżki bilansowej w formie oprocentowania udziałów, powiększenia funduszu udziałowego lub do podziału bezpośredniego pomiędzy członków Spółdzielni będzie miał charakter dochodu z kapitałów pieniężnych określonego w artykule 17 ustęp 1 punkt 4 Ustawy o PIT?
 691. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB415-1/07
  Czy wydatki poniesione przez spółkę jawną na nabycie udziałów w spółce z o.o., w stosunku do której stwierdzono ukończenie postępowania upadłościowego będą stanowić koszt uzyskania przychodów ?
 692. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-114/67/PL/07
  Czy w związku z zaistniałą sytuacją i w świetle obowiązującego prawa podatnik jest zobowiązany płacić podatek dochodowy od sprzedaży udziałów?
 693. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I US.XVII/415-2/07
  Dotyczy zwolnienia z opodatkowania nominalnej wartości udziałów w spółce z o. o. objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 694. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/BF/415-96/GJ/06
  Czy przychód z przymusowego zbycia akcji pracowniczych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 695. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF/II/415/4111-167/06/MK
  Jakie są konsekwencje podatkowe otrzymania przez podatnika akcji?
 696. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/BF/415-93/GJ/06
  Czy w sytuacji wniesienia akcji spółki giełdowej do zamkniętego funduszu inwestycyjnego w zamian za emitowane przez fundusz certyfikaty inwestycyjne powstanie przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym ?
 697. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4060-117/06
  Jak należy opodatkować przychód osoby wskazanej przez uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego, z tytułu odkupienia przez fundusz jednostek uczestnictwa po śmierci tego uczestnika?
 698. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.1431.DF/411-198/MK/07
  Czy dochód powstały z odsetek bonów skarbowych emitowanych przez resort finansów,nabytych w 2003r. podlegał opodatkowaniu w formie zryczałtowanej czy też był zwolniony z jakiegokolwiek opodatkowania.
 699. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IIDG/415/308/WP/15/07
  Moment powstania przychodu w przypadku nabycia akcji spółki posiadającej siedzibę poza terytorium kraju na preferencyjnych warunkach.
 700. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-106/06/PK
  Czy w wyniku przekształcenia Funduszy w subfundusze jednego funduszu dojdzie do powstania po stronie uczestników Funduszy przychodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych i czy w związku z tym na Towarzystwie nie będzie ciążył obowiązek poboru podatku z tego tytułu?
 701. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF2/415-200/319/06/AZ
  Czy dochód osiągnięty w wyniku zawieranych transakcji na rynku walutowym forex za pośrednictwem firmy mającej siedzibę poza granicami Polski, należy zakwalifikować jako dochód uzyskany z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych i opodatkować według 19% stawki tj. na zasadach określonych w art. 30b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 702. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4060-84/06
  Czy błędne zbycie przez Dom Maklerski z rachunku klienta papierów wartościowych nabytych przed 1 stycznia 2004r., a następnie zwrot przez Dom Maklerski papierów tożsamych co do wartości i ilości, ale nabytych po roku 2004, skutkuje opodatkowaniem dochodu z odpłatnego zbycia zwracanych papierów wartościowych i czy w takiej sytuacji Dom Maklerski powinien wykazywać dochód ze zbycia zwróconych papierów wartościowych w informacji PIT-8C?
 703. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/INT/55/MK/06
  Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że podatnik dokonuje obrotu jednostkami uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz papierów wartościowych na giełdzie. W związku z powyższym podatnik pyta w jaki sposób opodatkować zyski ze sprzedaży tych instrumentów.
 704. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SD/415-65/06
  Czy strata powstała ze sprzedaży udziałów w spółce z o.o. przez spółkę jawną stanowi stratę z działalności gospodarczej czy stratę z kapitałów pieniężnych?
 705. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/166/PDII/415-87/06
  Czy od wartości zawartej transakcji mam obowiązek zapłacić podatek czy też nie ?
 706. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/1-4151/29/06
  dotyczy udzielania interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego
 707. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPDI/415/1/43/06
  Czy odsetki od obligacji zgromadzone na rachunku bankowym, utrzymywanym w związku z działalnością firmy, są przychodem z kapitałów pieniężnych, czy też są przychodem z działalności gospodarczej?
 708. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF2/415-171/276/06/AZ
  Czy wniesienie przez osobę fizyczną udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością do funduszu inwestycyjnego wywołuje konsekwencje podatkowe na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz jak ustalić podstawę opodatkowania z tytułu certyfikatów inwestycyjnych?
 709. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415/74/2/2006/AK
  Czy od dochodów z tytułu udziału w Funduszu uzyskanych przez osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą Fundusz powinien jako płatnik pobrać zryczałtowany podatek dochodowy, czy też podatnik powienien rozliczyć się sam z podatku na zasadach jakie mają do niego zastosowanie jako osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą?
 710. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-12/06/EW
  Czy uzyskane z tytułu zbycia akcji dochody będą stanowić przychód z kapitałów pieniężnych opodatkowany 19% stawką podatku dochodowego od osób fizycznych?
 711. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB2-4117/3-0071/2006
  Czy podwyższenie kapitału zakładowego poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji w wyniku wniesienia wkładu niepieniężnego skutkuje powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 712. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/4117-0060/06
  Czy dochód uzyskany w 2005 r. ze sprzedaży akcji nabytych w 1998 r. jako akcje pracownicze Grupy Kapitałowej S.A. - korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 713. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPB2/4117-0006/06/3
  Czy sprzedaż w 2000r. akcji nabytych przez pracownika nieodpłatnie od Skarbu Państwa w związku z prywatyzacją zakładu pracy na podstawie ustawy z dnia 30.08.1996r.o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych korzysta ze zwolnienia podatkowego?
 714. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-22/06/OF
  1. Czy wypłacone odsetki z tytułu nieterminowej spłaty odsetek (tj. odsetki karne o charakterze odszkodowawczym) należy uznać za odsetki od pożyczki, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). 2. Czy przychód z kapitałów pieniężnych będą stanowiły wyłącznie odsetki faktycznie otrzymane przez pożyczkodawcę. 3. Czy status podmiotu dokonującego wypłaty odsetek od pożyczki (poza pożyczkami udzielanymi jako przedmiot działalności gospodarczej), pozostaje bez wpływu na formę i stawkę opodatkowania przychodu z uzyskanych odsetek, tzn. zryczałtowany podatek 19% jest taki sam bez względu na to czy odsetki wypłaca podmiot gospodarczy czy osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej. 4. Czy w sytuacji spłaty odsetek przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, należny zryczałtowany podatek dochodowy wykazuje się w zeznaniu rocznym oraz w załączniku PIT-X?
 715. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2170/423/4/2006/AK/2
  Jaki dochód winni wykazać wspólnicy, którzy otrzymali nieruchomość w zamian za umorzone udziały i jaki zapłacić podatek?
 716. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2170/423/4/2006/AK/3
  Czy Urząd Skarbowy miałby prawo określić przychód wspólników szacunkowo wg wartości rynkowej skoro operacja nie miałaby charaketru odpłatnego zbycia lub też darowizny?
 717. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZF/415-46/JWR/06
  W jaki sposób opodatkować dochody uzyskane z odpłatnego zbycia akcji nabytych po cenie niższej od ceny rynkowej?
 718. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/4117-0052/06
  Czy uzyskany w 2005 r. dochód ze sprzedaży papierów wartościowych nabytych w 2002 r. niedopuszczonych do publicznego obrotu papierami wartościowymi korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 719. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDB/415-17AR/06
  Podatnik zakupił akcje na rynku pierwotnym w dniu 17.09.2005r. Na w/w zakup zaciągnął kredyt w banku.W związku z tym poniósł koszty prowizji i odsetek.Sprzedaż akcji nastąpiła w dniu 26.09.2005r. Czy w opisanym stanie faktycznym zapłacona prowizja i odsetki od udzielonego przez bank kredytu na zakup akcji stanowi koszt uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży tych akcji.
 720. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-527/06/FW
  Czy dochód uzyskany ze sprzedaży na Giełdzie Papierów Wartościowych akcji nabytych w 1999 roku od osoby fizycznej podlega opodatkowaniu?
 721. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-3/4117/IN-32/US/2006/PSz
  Dotyczy opodatkowania kapitałów pieniężnych.
 722. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415/148/06
  Czy koszty za zarządzanie indywidualnym portfelem instrumentów finansowych można wykazać w zeznaniu PIT-38 jako koszty uzyskania przychodu?
 723. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPDFN/415/24/2006/KP
  DOT : opodatkowania nadwyżki wartości nabytych jednostek Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych w momencie ich umorzenia.
 724. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG-415-593-10/06
  Czy w razie sprzedaży udziałów w SP z o.o. powstanie kosztu uzyskania przychodu?
 725. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2150/4111/415/45/06
  Czy w zeznaniu podatkowym PIT-38 przychód z tytułu sprzedaży papierów wartościowych nabytych w drodze spadku (darowizny) można pomniejszyć o koszt nabycia poniesiony przez spadkodawcę ? W jaki sposób obliczyć kwotę podatku od spadku i darowizn w części przypadającej na nabyte papiery wartościowe oraz w jaki sposób dokonać odliczenia tej kwoty w PIT-38 ?
 726. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-25/06/JM
  Czy do kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych można zaliczyć opłatę przygotowawczą poniesioną przy uzyskaniu kredytu na zakup akcji?
 727. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/DF1/415-47/III/2006
  Czy w przypadku odpłatnego zbycia częściowo odpłatnie nabytych świadczeń, w związku z którymi, stosownie do art.11 ust.2b, określony został przychód, kosztem uzyskania przychodów z ich odpłatnego zbycia, zgodnie z przepisami art.22 ust.1d, jest wartość przychodu określonego zgodnie z art.11 ust.2b?
 728. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF/II/415/4111-71a/06/PG
  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka podejmuje się świadczenia na rzecz osób fizycznych następującej usługi: - uzyskania od klienta pełnomocnictwa do zawierania transakcji o charakterze spekulacyjnym na rynku walutowym (transakcje natychmiastowe głównie na EUR/USD), - pełnomocnictwo dotyczy rachunku, którego posiadaczem jest klient - tam jest złożony depozyt do przeprowadzania ww. transakcji - ich wielkość o wielokrotność złożonego depozytu, - depozyt składany jest u brokera w Londynie, broker może działać na terytorium Polski zgodnie z ustawą o Publicznym obrocie papierami wartościowymi, - pełnomocnictwo jest imienne na pracowników Spółki, Spółka jest "brokerem wprowadzającym" dla instytucji z Londynu, zgodnie z łączącą ją umową, - celem Spółki jest wygenerowanie przyrostu złożonego depozytu (zysk ze spekulacji); poprzez transakcje kupna i sprzedaży Spółka dąży do wykorzystania zmienności rynku, - Spółka ma zawartą umowę z klientem, jeżeli kwartał zakończy się pozytywnie to od przyrostu zysku klient płaci Spółce ustalony procent na podstawie wystawianej przez Spółkę faktury.
 729. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.31/DF/415/62/2006
  W 1993r. zakupiłem akcje spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych,( w 1996r. nastąpił ,,split "" akcji i przed rokiem 2004r. posiadałem 24 akcje. W roku 2005 po przejęciu spółki przez inną spółkę nastąpił skup tych akcji i dokonałem ich sprzedaży. Czy w związku z powyższym uzyskany przychód podlega opodatkowaniu ?
 730. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/DF1/415-42/III/2006
  Czy w przypadku odpłatnego zbycia, częściowo odpłatnie nabytych świadczeń, w związku z którymi, stosownie do art. 11 ust. 2b, określony został przychód, kosztem uzyskania przychodów z ich odpłatnego zbycia, zgodnie z przepisami art. 22 ust. 1d, jest wartość przychodu określonego zgodnie z art. 11 ust. 2b?
 731. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415/31/06/PP
  Czy korzyść majątkowa uzyskiwana w związku z realizacją przyznanych praw (opcji na akcje) powinna być zakwalifikowana jako przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy powstały w ten sposób dochód do opodatkowania 19% stawką podatku, będzie rozumiany jako różnica pomiędzy ceną faktycznie uzyskaną w wyniku sprzedaży akcji a wydatkami poniesionymi na ich nabycie (głównym wydatkiem będzie zapłacona cena historyczna)?
 732. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD-L/415/7/06
  Czy wartość dofinansowania do zakupu akcji przez zakład pracy w ramach Pracowniczego Programu Akcji stanowi koszt uzyskania przychodu w przypadku zbycia tych akcji?
 733. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/71/PDII/415-42/06
  Czy istnieje obowiązek opodatkowania w/w akcji przez podatnika w 2005r. ?
 734. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415/26/06/PP
  Czy przysporzenie majątkowe uzyskiwane w związku z realizacją przyznanych praw (opcji na akcje) oraz otrzymaniem akcji z ograniczonym prawem do dysponowania nimi, powinno być zakwalifikowane jako przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm./ i czy w związku z tym, Spółka jako płatnik podatku nie ma obowiązków, o których mowa w art . 31 w/w ustawy?
 735. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-1/415-26/06
  Czy dochód uzyskany ze zbycia akcji pracowniczych Banku podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 736. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-6/PIT/06
  Czy dom maklerski ma obowiązek wystawienia informacji PIT-8C w przypadku, gdy właściciel rachunku zmarł i nie jest znany spadkobierca a dom maklerski zbywa papiery wartościowe zarejestrowane na rachunku w celu pokrycia opłaty za prowadzenie rachunku?
 737. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FO3/415-30/06/KSW
  Pytania dotyczą: 1. powstania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z nieodpłatnym przyznaniem stronie opcji na zakup akcji, 2. powstania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z nabyciem przez stronę akcji po cenie niższej niż rynkowa, 3. uznania za koszt uzyskania przychodu kwoty zakupu akcji w momencie sprzedaży akcji, 4. opodatkowania odpłatnego zbycia akcji 19 % podatkiem dochodowym od osób fizycznych, 5. powstania dochodu z odpłatnego zbycia akcji, 6. obowiązku wykazania dochodu z odpłatnego zbycia akcji, 7. opodatkowania dywidend 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, 8. obowiązku samodzielnego wykazania w zeznaniu rocznym 19% zryczałtowanego podatku dochodowego w związku z nie pobraniem tego podatku przez płatnika. Zdaniem stronyi: 1. otrzymanie opcji na zakup akcji nie powoduje powstania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 2. nabycie akcji po cenie niższej niż rynkowa nie powoduje powstania przychodu w momencie ich nabycia, 3. w chwili ustalenia dochodu z odpłatnego zbycia akcji za koszt uzyskania przychodu należy uznać kwotę za którą akcję zostały nabyte, 4. dochód uzyskany z odpłatnego zbycia w/w akcji podlegać będzie opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym, 5. dochodem z odpłatnego zbycia akcji będzie cena określona w umowie pomniejszona o prowizję biura maklerskiego i koszt nabycia akcji, 6. w związku z dokonaniem odpłatnego zbycia akcji strona jest zobowiązana do złożenia zeznania PIT -38 w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, 7. przychód uzyskany z dywidend opodatkowany jest 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, 8. jest zobowiązana do samodzielnego wykazania przychodu uzyskanego z dywidend w zeznaniu rocznym, o którym mowa w art. 45 ust. 1 w/w ustawy.
 738. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/2/415-1/06
  Jak należy opodatkować dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych ? w odrębnym zeznaniu podatkowym PIT-38, czy też w zeznaniu PIT-36L łącznie z dochodami z działalności gospodarczej?
 739. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415/314/05
  Czy podatnicy są zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego w związku z wniesieniem do spółki z o.o. aportu w postaci nieruchomości stanowiącej współwłasność majątkową małżeńską?
 740. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/2/415-51/05/13767
  Czy istnieje obowiązek sporządzania informacji o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych PIT-8C w przypadku wypłaty przez ubezpieczyciela z obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy szkody odszkodowań bezpośrednio osobom poszkodowanym?
 741. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1-4151-120/05
  Podatniczka w dniu 30 grudnia 2003 r. złożyła dyspozycję zakupu akcji w biurze maklerskim. Zakupu tych akcji dokonała na rynku wtórnym Przeniesienie własności akcji nastąpiło w dniu 5 stycznia 2004 r. Przedmiotowe akcje sprzedała w miesiącu maju 2004 r. Czy dochód uzyskany ze sprzedaży tych akcji podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 742. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/206/PDII/66/2005
  Kiedy i w jakiej wysokości należy zapłacić podatek od sprzedanych akcji ?
 743. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-3/4117/i-65/05/J
  Czy sprzedaż akcji pracowniczych nabytych w drodze spadku podlega opodatkowaniu podatiem dochodowym od osób fizycznych?
 744. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBI-1/415/184/05
  W miesiącu wrześniu 2005 r. Podatnk zamienił posiadane przez siebie udziały w spółce z o.o. o wartości nominalnej 100 tyś. zł na wierzytelności w stosunku do osoby fizycznej o wartości nominalnej 300 tyś zł. Czy odpłatne zbycie udziałów w spółkach mających osobowosć prawną jest przychodem z kapitałów pieniężnych?
 745. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1436/2CF/415/IP-135/2005/GW
  Czy dochód uzyskany ze sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nabytych przed 1.01.2004r. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym ?
 746. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFN II/415-108/05/DW
  Jak rozliczyć dochody uzyskane na rynku FOREX? /pochodne instrumenty finansowe/
 747. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/181/2005/PDII/415-59/05
  Podatniczka w dniu 30 grudnia 2003 r. złożyła dyspozycję zakupu akcji w biurze maklerskim. Zakupu tych akcji dokonała na rynku wtórnym Przeniesienie własności akcji nastąpiło w dniu 5 stycznia 2004 r. Przedmiotowe akcje sprzedała w miesiącu maju 2004 r. Czy dochód uzyskany ze sprzedaży tych akcji podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 748. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415/94/05/MJ/I
  Spółka ma wątpliwości dotyczące zasad opodatkowania wypłat dokonywanych na rzecz osób, o których mowa w art. 16 § 3 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze, /Dz. U. z 2003r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm./ z tytułu zwrotu udziałów członkowskich oraz ich waloryzacji i oprocentowania powstałych z nadwyżki bilansowej Spółdzielni wypracowanej w 2004r.?
 749. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415-0076/05
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatek związany z opłaceniem pośrednictwa biura maklerskiego w sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością objętych w zamian za aport przedsiębiorstwa spółki cywilnej?
 750. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/FA/4117-14/29/05/AP
  dot. zaliczenia operacji prowadzonych na kontraktach terminowych do przychodów z działalności gospodarczej
 751. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415-0074/05
  Czy od wartości udziałów będących równowartością wniesionego aportu w formie przedsiębiorstwa spółki cywilnej udziałowcy zapłacą podatek dochodowy od osób fizycznych?
 752. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SD/415-53/05
  Czy przekazanie kapitału zapasowego na kapitał zakładowy spólki z o.o. należy traktować jako dochód z udziału w zysku osób prawnych? Czy spółka jako płatnik jest zobowiązana przekazać kwotę zryczałtowanego 19 % podatku na rachunek urzędu skarbowego na podstawie deklaracji PIT-8A?
 753. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/DF1/415-58/III/2005
  Co można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu z tytułu transakcji zawieranych na rynku Forex za pośrednictwem zagranicznej firmy brokerskiej ?
 754. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/DF1/415-56/III/2005
  Kiedy jest uzyskiwany przychód z tytułu transakcji zawieranych na rynku Forex za pośrednictwem zagranicznej firmy brokerskiej ?
 755. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPD3/415-58/05
  Czy w przypadku uzyskania dochodu zerowego z tyt. kapitałów pieniężnych istnieje obowiązek złożenia zeznania rocznego PIT-38?
 756. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD II/415-15/05/I
  Czy odpłatne zbycie papierów wartościowych i odpłatne zbycie udziałów w spółkach mających osobowość prawną są dochodami z tego samego źródła oraz czy można dochód uzyskany z jednego instrumentu finansowego pomniejszyć o stratę wygenerowaną na drugim instrumencie?
 757. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DFI/415-6/05/WB
  Czy nominalna wartość udziałów w spółce mającej osobowość prawną, objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 758. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/FB/005-295/EJ/05
  Wystąpił Pan o interpretację w sprawie opodatkowania zysków kapitałowych uzyskanych na rachunku maklerskim uważając, że podatek od zysku od kontraktów terminowych winien wynosić 5% z uwagi na zapis art. 10 ust. 2 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z 31 stycznia 1993 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 81, póz. 373).
 759. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/128/2005/PD II/415-44/05
  Podatniczka w dniu 30 grudnia 2003 r. złożyła dyspozycję zakupu akcji w biurze maklerskim. Przeniesienie własności tych akcji nastąpiło w dniu 5 stycznia 2004 r. Przedmiotowe akcje sprzedała w miesiącu maju 2004 r. Czy dochód uzyskany ze sprzedaży tych akcji podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 760. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/FB/005-341/AW/05
  D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 13 czerwca 2005 r. /data wpływu do Urzędu Skarbowego) na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Targówek z dnia 01 czerwca 2005 r. Nr 1437/ZI/423/175/MJ/05- uznające za nieprawidłowe Pani stanowisko, zawarte we wniosku z dnia 11 kwietnia 2005 r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego 14.04.2005 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie o r z e k a : - odmówić uchylenia zaskarżonego postanowienia Jak wynika z akt sprawy, wnioskiem z dnia 11 kwiet ...
 761. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB3-415/9-51/2005
  Czy w 2004 r. zwonieniu podatkowemu podlega sprzedaż akcji NFI nabytych przed 2000 r. na giełdzie papierów wartościowych, w sytuacji gdy podatnik nie posiada żadnych dokumentów potwierdzających kiedy powszechne świadectwa udziałowe przekształcone na mocy ustawy na akcje NFI zostały nabyte?
 762. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/105/PDII/31/2005
  Czy w wyniku przekształcenia wspólnicy spółki z o.o. uzyskają dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 763. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD2-4151-43/05
  Czy odsetki i prowizja od kredytu zaciągniętego na zakup akcji oraz koszty prowadzonego rachunku w biurze maklerskim, opłaty za wydanie historii rachunku i opłata skarbowa od złożonego zapytania są kosztami uzyskania przychodu w momencie sprzedaży tych akcji?
 764. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB3-415/9-35/2005
  Czy niodpłatne przeniesienie własności majątku likwidowanej spółdzielni na członków tej spółdzielni i jej byłych pracowników można traktować jak darowiznę poczynioną na rzecz tych osób?
 765. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB3-415/9-32/2005
  Jak opodatkować przychód ze sprzedaży akcji spółki nabytych przez pracownika grupy kapitałowej?
 766. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD2/415-10/05
  Czy sprzedając w 2005 r. udziały w spółce mającej osobowość prawną jestem zobowiazany złożyć deklarację PIT-13 oraz wpłacić zaliczkę na podatek?
 767. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SD/415-37/05
  Jak należy opodatkować dochody uzyskane z odpłatnego zbycia akcji pracowniczych nabytych przed dniem 01.01.2004r. od pracowników spółek akcyjnych?
 768. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI-415/11/ES/05
  Zakwalifikowanie przychodów z tytułu udziału kapitałowego wypłaconego w związku z wystapieniem ze spółki jawnej.
 769. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSPBI/415-30/79309/05/113762
  Jak opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych w 2005 r. dochód z tytułu zbycia opcji na giełdzie zagranicznej?
 770. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415/67/05
  Co jest przychodem, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku objęcia udziałów w spółce z o. o., w zamian za wniesiony do tej spółki wkład niepieniężny w postaci gruntu?
 771. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD-G/415-5/05
  Czy dochód z tytułu sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz z odpłatnego zbycia papierów wartościowych powinien być wykazany w zeznaniu rocznym?
 772. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-12/2005
  Czy należy złożyć zeznanie podatkowe PIT-38 za 2004 r. w sytuacji gdy umowę sprzedaży akcji dokonano w 1997 r., a BDM przesłał podatniczce PIT-8C w 2004 r.?
 773. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/4117/i-17/05
  Czy przy przekształceniu spółki z.o.o. w spółkę jawną niepodzielony zysk netto podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 774. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/4117/i-18/05
  Czy przy przekształceniu spółki z.o.o w spółkę jawną niepodzielony zysk netto podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 775. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD 415/1/09-11/2005
  Wspólnicy Spółki Jawnej planują wnieść do innej spólki osobowej, jako wkład niepieniężny, nieruchomość stanowiącą środek trwały Spółki Jawnej. Wspólnicy uważają, iż nie powstanie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości oraz nie powstanie przychód z kapitałów pieniężnych.
 776. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB2-415/108/05/AC
  Czy od sprzedanych akcji nabytych w wyniku przekształcenia sp. z. o. o w sp. akcyjną należy odprowadzić podatek dochodowy?
 777. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/DF1/415-36/III/2005
  Czy na podstawie art. 19 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003r zwolnieniu od podatku podlegają dochodu z odpłatnego zbycia akcji serii "F" spółki "M" S.A. wydanych akcjionariuszom na Giełdzie Papierów Wartościowych?
 778. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF1/415-84/168/05/AS
  Czy przychód zez sprzedaży w 2004r. akcji spółki XY (powstałej w wyniku połączenia spółek X i Y), nabytych w 2004r. w zamian za wkład niepieniężny w postaci akcji spółki XX, które to akcje nabyte zostały w 1998r. na podstawie oferty skierowanej wyłącznie do ściśle określonych adresatów podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 19 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12.11.2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym oraz niektórych innych ustaw i art. 52 pkt. 1 lit. b) ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 779. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/DF1/415-34/III/2005
  Czy na podstawie art. 19 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003r., nr 202, poz. 1956) oraz art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Z 2000, nr 14, poz. 176 z póź. zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003r. zwolnieniu od podatku podlegają dochodu z odpłatnego zbycia akcji serii "F" spółki "M" S.A. wydanych akcjionariuszom na Giełdzie Papierów Wartościowych?
 780. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/DF1/415-32/III/2005
  Czy do kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia akcji mogę zaliczyć koszty bankowe od zaciągniętego kredytu na ten cel, tj.: prowizję i odsetki, mimo tego, iż kredyt nie został bezpośrednio wykorzystany na zakup akcji?
 781. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/45/PDII/17/2005
  Czy i w jaki sposób poniższe transakcje opodatkowane są podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 782. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD II/415-51/05/DW
  Kiedy należy opodatkować przychód ze zbycia akcji, które nastąpiło 31.12.2003 r.?
 783. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF/415-79/I/05
  W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy z inwestycji na rynku FOREX w sytuacji, gdy wypłata podatnikowi należnych z tego tytułu kwot przez podmiot bezpośrednio inwestujący następuje na jego żądanie?
 784. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPD1/415-15/05
  Czy z chwilą przekształcenia spółki zo.o. w spółkę jawną po stronie udziałowca , wspólnika powstanie obowiązek w podatku dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji gdy dochód osiągany corocznie przez spółkę zo.o. przekazywany był w całości na kapitał rezerwowy i kapitał ten pozostanie kapitałem rezerwowym w spółce jawnej?
 785. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1/415/27127/325/2005/57206
  Jak opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochód ze zbycia w 2004 r. na podstawie umowy cywilnoprawnej akcji nabytych również na podstawie umowy cywilnoprawnej?
 786. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-79/05
  Czy za 2005 rok jest, będzie należny podatek od dochodów osiągniętych z kupna i sprzedaży (obrotu) kontraktów różnic kursowych.
 787. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/86/2005/PDII/415-31/05
  Czy kwota wydatków poniesionych w 1991 r. na zakup akcji banku, przy ich sprzedaży w 2004 r., winna być rewaloryzowana zgodnie ze wskaźnikiem inflacji podanym przez GUS ?
 788. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1418/ZD/F/RI/415/21/05/PM
  Czy w prawidłowy sposób dokonałem obliczenia dochodu (straty) uzyskanego z odpłatnego zbycia obligacji dewizowych?
 789. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUS PBII/415-66/54215/2005
  Czy podlega opodatkowaniu dochód uzyskany ze zbycia akcji otrzymanych po zmarłym mężu?
 790. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PB-1/415-18/05
  Czy zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, nabytych w 1996 r. w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) powoduje powstanie obowiązku podatkowego, jeżeli udziały zostaną zbyte po cenie nominalnej, a koszty ich nabycia (wniesiony aport) stanowi taką samą wartość, co nominalna wartość udziałów. W przypadku powstania obowiązku podatkowego w ww. sytuacji jaka jest podstawa opodatkowania i wysokość podatku?
 791. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDIII/415-34/2005
  Czy za koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia w 2004 r. papierów wartościowych uważa się koszty poniesione w związku z zawarciem umowy o zarządzanie z Beskidzkim Domem Maklerskim ?
 792. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD II/415-36/05/DW
  Jak opodatkować w 2004 r. kwotę wypłaconej dywidendy od posiadanych papierów wartościowych?
 793. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DUS-PBN/415/6/2005/AK
  Czy dochód uzyskany z tytułu udziału w funduszach kapitałowych można pomniejszać o straty poniesione z tego samego źródła dochodów w latach ubiegłych?
 794. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUSIPD3/415/29/2005
  Czy straty poniesione w oszczędnościach gromadzonych w walutach obcych na rachunku osobistym w związku ze spadkiem kursu waluty można odliczyć od przychodów z kapitałów pieniężnych?
 795. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-24/MB/05
  Wpłacenie w trakcie roku zaliczki na poczet podatku dochodowego z tytułu zbycia akcji pracowniczych.
 796. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP1-415-4/05
  Czy w celu ustalenia dochodu z tytułu odpłatnego zbycia akcji, za koszt uzyskania przychodu można uznać prowizję banku od przyznanego kredytu (opłatę przygotowawczą)? Czy odsetki od kredytu stanowią koszt uzyskania oraz czy aby odsetki zostały uznane za koszt powinny być zapłacone do dnia sprzedaży akcji? Czy do kosztów można zaliczyć koszt założenia i prowadzenia rachunku brokerskiego w biurze maklerskim oraz koszt dostępu do serwisu notowań? Czy zwrot zapłaconej prowizji maklerskiej z tytułu dokonania transakcji odwrotnej zawartej w ciągu jednej sesji zmniejsza koszt uzyskania przychodu?
 797. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 2426-8-10-288-WOF-05
  Czy dochody z nabytych nieodpłatnie w 2001 r. akcji pracowniczych zbytych w 2004 r. podlegają opodatkowaniu?
 798. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD III/415-21/05
  Czy oprócz ceny zakupu akcji od poprzedniego właściciela do kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży tych akcji można zaliczyć poniesione wydatki z tytułu: - zapłaconego podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC - 1), - wynagrodzenie notariusza za poświadczenie podpisów na umowie sprzedaży (co było wymagane Regulaminem Domu Maklerskiego prowadzącego depozyt akcji na zlecenie Spółki do zarejestrowania zmiany ich właściciela), - opłatę (prowizję) na rzecz Domu Maklerskiego, jaką Wnioskodawca musiał zapłacić, za zarejestrowanie przeniesienia własności akcji ?
 799. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/DF1/415-27/III/2005
  Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia akcji wartości otrzymanego nieodpłatnie świadczenia (w postaci różnicy między ceną rynkową akcji zagranicznych a kwotą zapłaconą przez podatnika) w związku z którym, stosownie do art. 11 określony został przychód.
 800. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD II/415-20/05/DW
  dot. zaliczenia przychodu w 2004 r.z transakcji wykonywanych na datę waluty za pośrednictwem X, osoby prawnej działającej pod prawem Królestwa Danii, oraz odsetek od depozytu złożonego na rachunku w ww. banku do przychodów z kapitałów pieniężnych opodatkowanych stawką 19 %
 801. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPŁ/415-6A/MJM/05
  Czy dochodu z tytułu oszczędzania na indywidualnym koncie emerytalnym nie należy pomniejszać o straty z transakcji wykonywanych w ramach prowadzenia rachunku IKE, gdyż art. 30 ust. 3a updof dotyczy jedynie strat z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych poniesionych z transakcji dokonywanych poza rachunkiem IKE oszczędzającego?
 802. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: N-DOFN/415/5/05
  Jakie winny być opodatkowane zyski kapitałowe z transakcji na rynku walutowym?
 803. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-49/05
  Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć całość wydatków z tytułu zakupu warrantów, które wygasły?
 804. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB.III-415-39/PDOF/238/HJ/05
  1./ Czy poniesione koszty prowizji i odsetek od zaciągniętego kredytu można w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z kapitałów pieniężnuch .
 805. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB.III-415-39/PDOF/238/HJ/05
  1./ Czy poniesione koszty prowizji i odsetek od zaciągniętego kredytu można w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z kapitałów pieniężnuch .
 806. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIS PBII/415-32/38215/2005
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochód uzyskany ze sprzedaży obligacji Banku Millenium S.A.?
 807. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415-13/05
  Czy podział akcji jest nowym nabyciem i sprzedaż w chwili obecnej skutkować będzie obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego.
 808. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-993/04
  Czy wypłata tego ekwiwalentu będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 809. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-1178/04
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym majątek spółdzielni składający się ze środków pieniężnych, nieruchomości i rzeczy ruchomych, po zakończeniu likwidacji i jego podziale między członków w trybie art. 125 Prawa spółdzielczego będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 810. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-0790/04
  Czy w tej sytuacji u podatnika powstanie przychód z tytułu odpłatnego zbycia udziałów - w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie, czy wystąpi u niego obowiązek podatkowy?
 811. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/DF1/415-15/III/2005
  Czy odkupienie przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych jednostek uczestnictwa nabytych przeze mnie podlega wykazaniu jako mój przychód, a jeżeli tak to w jakim PIT należy go wykazać.
 812. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF/415-15/05
  Czy prowizja zapłacona w 2004 r. przez podatnika na rzecz banku z tytułu uruchomienia kredytu na zakup na rynku pierwotnym akcji jest kosztem uzyskania przychodów z kapitałów pieniężnych? Czy umowa kredytu wraz z miesięcznym wyciągiem z rachunku bankowego jest wystarczającym dowodem poniesienia wyżej wskazanych wydatków?
 813. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DFII-SSM/415-2/05
  Czy dochód z tytułu objęcia udziałów w spółce z o.o. w zamian za wkład niepieniężny podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 814. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VI/I-415-37-III/05
  Czy Podatnik ma obowiązek złożyć zeznanie PIT-38 za 2004 r., za zmarłego męża i zapłacić należny podatek w przypadku, gdy mąż był jedynym właścicielem sprzedanych akcji?
 815. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SD/415-7/05
  Czy dywidenda na rzecz osoby fizycznej mającej w Polsce miejsce zamieszkania, wypłacana z luksemburskiej spółki, prowadzącej działalność sekurytyzacyjną, podlega opodatkowaniu na takich samych zasadach, jak dywidenda wypłacana z innych spółek zarejestrowanych w Luksemburgu i objętych przepisami Konwencji z dnia 14. 06. 1995r. między RP a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania?
 816. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415/9/05
  Czy majątek w formie gotówki, który pozostał po likwidacji spółki z o.o. jest dla udziałowca tej spółki przychodem otrzymanym w związku ze zwrotem wniesionych udziałów w spółce i czy uzyskany przychód korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie przepisów art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 817. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/40/2005/PDII/415-4/05
  Czy dochód uzyskany w 2004 r. ze sprzedaży akcji banku podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych ?
 818. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: pd.423-31/05
  Stan faktyczny Bank jest podmiotem działającym w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.). Do podstawowej działalności banku należy przyjmowanie depozytów pieniężnych i udzielanie kredytów w oparciu o prowadzone rachunki bankowe depozytowe i kredytowe.- verte -Bank w celu zabezpieczenia transakcji kredytowej, zgodnie z zapisami zawartymi w art. 102 ww. ustawy Prawo bankowe, może ustanawiać zabezpieczenie terminowe od dłużnika lub osoby trzeciej w postaci kaucji tj. określonej kwoty pieniężnej w złotych lub w innej walucie wymienialnej. Po całkowitej spłacie zadłużenia w terminie określonym w umowie kredytu, Bank jest zobowiązany do zwrotu przedmiotowej kaucji, powiększonej o stosowne wynagrodzenie. Przedmiotowe wynagrodzenie ustalane jest przez Bank w formie odsetkowej. Zdaniem Banku, ze względu na fakt, że celem ustanowienia kaucji jest zabezpieczenie spłaty wierzytelności, nie zaś oszczędzanie, przechowywanie lub inwestowanie środków pieniężnych, wypłacone przez Bank wynagrodzenie (odsetki) z tytułu kaucji nie stanowi przychodów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 i 30a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1992 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Bank zauważa, że środki pieniężne przekazane Bankowi w konsekwencji ustanowienia kaucji są przechowywane na rachunku Banku, a nie na rachunku klienta (kaucjodawcy). Tym samym stanowią własność Banku, który jako właściciel może swobodnie rozporządzać ww. środkami pieniężnymi. Natomiast klient (kaucjodawca) nie ma uprawnień do skutecznego żądania zwrotu przekazanej kwoty kaucji. W opinii Banku odsetki z tytułu zwróconej kaucji zabezpieczającej wierzytelność Banku stanowią przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji zdaniem Banku powinien on sporządzić informację o wypłaconych podatnikowi należnościach lub świadczeniach (PIT-8C) w terminie do końca lutego roku następnego po roku podatkowym i przekazać jeden egzemplarz podatnikowi, a drugi - właściwemu urzędowi skarbowemu.
 819. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415/WŁ/31/04
  Spółka jawna objęła w spółce z o. o. udziały w zamian za wniesiony aport w postaci maszyn, urządzeń i wyposażenia. W spółce jawnej powstał z tego tytułu przychód z kapitałów pieniężnych. Czy wspólnicy spółki jawnej jako osoby fizyczne, mają obowiązek zapłaty podatku dochodowego od wniesionego aportu oraz w jakim terminie ?.
 820. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/415/T-8/5/05
  Jak rozliczyć stratę poniesioną w 2003 r. z tytułu sprzedaży walutowych kontraktów terminowych w zeznaniu podatkowym PIT-38 za 2004 r.?
 821. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: SIP-197/BZ/05
  Czy wypłata wspólnikom likwidowanej spółki podzielonego majątku jest wypłatą dywidendy ?Jakie obowiązki podatkowe ciążą na płatniku z tytułu wypłaty dywidendy ?
 822. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-38/GC/2004
  Czy pozostałe po zakończeniu likwidacji Spółki z o.o. środki pieniężne w postaci kapitałów zakładowego i zapasowego podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 823. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.21/BF/415/1658/2004
  W lipcu 2004r w wyniku podpisania umowy przedwstępnej otrzymałam zaliczkę na poczet sprzedaży udziałów w Spółce, która zostanie przeze mnie dokonana w 2006r.Kiedy powinnam zapłacić podatek od zaliczki otrzymanej w 2004r na poczet sprzedaży udziałów w Społce w 2006r ?
 824. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USI/415/21/7136/2004
  Czy przy przekształceniu spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu objęcia udziałów (akcji)w zamian za wkład niepieniężny w postacji przedsiębiorstwa lub jego zorganizowana część ?
 825. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.III/415-26a/04
  Czy stratę ze sprzedanych na giełdzie akcji można odliczyć od dochodu ze sprzedaży udziałów w spółce z o.o.? Czy prowizja i odsetki od kredytu na zakup akcji oraz prowizja maklerska od zakupionych i sprzedanych akcji na giełdzie w tym samym roku podatkowym stanowią koszty uzyskania przychodów?
 826. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.Ra.WD/4117/5/130/1034/04/MG
  W 2003r. podatnik nabył na podstawie umowy kupna sprezdaży, akcje od Sp ....z o.o oraz zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd wydanego w trybie art.93 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Czy dochód uzyskany ze sprzedaży tych akcji jest zwolniony od podatku dochodowego?
 827. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZF/415-376/04
  Pytanie podatnika dotyczy rozliczenia dochodów z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych.
 828. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZG-4150/35/LUG/04
  Czy przysporzenie rzeczowe otrzymane w zamian za zbycie udziałów na rzecz spółki w celu ich umorzenia podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 829. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: P-1/415/56/04
  Jak opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochód uzyskany z realizacji zysków pochodzących z "inwestycji" w oszczędnościach na podstawie zawartej umowy pośrednictwa finansowego WGI "F" ?
 830. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/OPBI/423/143/04/BW
  Czy w związku z połączeniem dwóch funduszy inwestycyjnych otwartych, polegającym na przeniesieniu majątku funduszu przejmowanego do funduszu przejmującego oraz przydzieleniu uczestnikom funduszu przejmowanego jednostek uczestnictwa funduszu przejmującego w zamian za jednostki uczestnictwa funduszu przejmowanego, uczestnicy funduszu przejmowanego będą zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych (od dochodu /przychodu/ z tytułu udziału w funduszach kapitałowych), którego płatnikiem jest fundusz?
 831. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US72/RPŁ/423-92/MM/04
  Jak należy kwalifikować dochody osób fizycznych z tytułu zażądania zbycia posiadanych składników zbiorczego portfela papierów wartościowych oraz czy po stronie S.A powstają obowiązki wynikające z pełnionej funkcji płatnika?
 832. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US33/NL/LF/II/415-111/04
  Stan faktyczny Podatnik jest pracownikiem Banku X, którego jedynym akcjonariuszem jest podmiot francuski Bank Y. Podmiot Y organizuje specjalną subskrypcję swoich akcji dla pracowników Banku X, w ramach której pracownicy mają możliwość nabycia tychże akcji w cenie o 20% niższej od aktualnej ceny rynkowej, a ponadto pracodawca kupuje dla pracownika dodatkowe akcje na koszt własny. Nabyte oraz otrzymane akcje podatnik sprzedaje za pośrednictwem polskiego podmiotu - Banku X. Ponadto będąc akcjonariuszem podmiotu zagranicznego Banku Y podatnik uzyska w roku 2004 dochód z tytułu dywidendy, od którego zostanie pobrany podatek za granicą. Pytanie W jaki sposób należy opodatkować uzyskane w 2004 r. dochody uzyskane ze sprzedaży akcji oraz otrzymanej dywidendy.
 833. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USI-415/4/04
  Jakie konsekwencje wystąpią w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku od towarów i usług w przypadku wniesienia w formie aportu do spółki z o.o przedsiębiorstwa prowadzonego przez osobę fizyczną oraz czy nowo powstała spółka z o.o może odliczyć stratę wniesionego przedsiębiorstwa?
 834. Interpretacja Ministra Finansów, sygnatura: PB4/AK-8214-6905-192/02
  1. W przypadku opodatkowania podmiotów podatkiem dochodowym od osób prawnych odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych na nabycie (objęcie) udziałów (akcji) zgodnie z przepisem art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są kosztem w momencie zapłaty lub kapitalizacji. 2. W przypadku podatników będących podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych, mimo podziału na osoby prowadzące działalność gospodarczą i osoby takiej działalności nieprowadzące, konsekwencje podatkowe dotyczące traktowania odsetek od pożyczek zaciągniętych na zakup papierów wartościowych są analogiczne. Należy przy tym zwrócić uwagę na okoliczność, że możliwość różnej kwalifikacji działań podatnika została dostrzeżona także przez orzecznictwo NSA. Zdaniem NSA, w przypadku gdy podatnik prowadzi działalność gospodarczą, to dochody z niej należy traktować jako dochody z działalności gospodarczej, a nie z wyodrębnionego źródła przychodu, mimo iż określone źródło przychodów jest wyodrębnione na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!