Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


jednostka budżetowa

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-987/12/KT
  Zwolnienie od podatku świadczonych usług finansowanych w całości ze środków publicznych pochodzących od jednostki budżetowej.
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1210/12/AP
  Zwolnienia od podatku usług świadczonych na rzecz Urzędu Gminy.
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-735/12-4/KG
  opodatkowanie podatkiem VAT świadczonych usług, sposób dokumentowania tych czynności oraz prawo do odliczenia podatku VAT
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-595/12-2/JL
  Ponieważ jak wynika z wniosku - działalność opodatkowaną na przedmiotowej nieruchomości wykonuje jednostka budżetowa Gminy, będąca również odrębnym od Gminy podatnikiem VAT, Gminie nie przysługuje z tego tytułu prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabycia tej nieruchomości.
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-527/12-4/IR
  Zastosowania stawki podatku VAT przy przeniesieniu kosztów mediów na najemców, prawidłowość prowadzonego rejestru zakupów oraz prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony dotyczący przeniesionych kosztów mediów.
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-609/12/AW
  Czy do ustalania wartości sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, należy zaliczać sprzedaż (refaktury) mediów przez jednostkę budżetową na rzecz innej jednostki budżetowej tylko w zakresie wody, odprowadzenia ścieków i odpadów komunalnych (bez energii elektrycznej i energii cieplnej)?
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-596/12-2/KG
  opodatkowanie podatkiem VAT świadczonych usług stołówkowych
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-566/12-2/JK
  Wnioskodawcy za podatnika podatku od towarów i usług – art. 15 ust. 6 ustawy
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-691/12-2/EK
  Czy w świetle zaistniałego stanu faktycznego, Zarząd Mienia W. ma możliwość odzyskania naliczonego podatku od towarów i usług wymaganych do realizacji Projektu?
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-624/12-2/MPe
  w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w ramach realizowanych projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-500/12-2/AP
  Wnioskodawca zgodnie z obowiązującym stanem prawnym nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją przedmiotowego projektu.
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-478/12-2/IG
  Wnioskodawca zgodnie z obowiązującym stanem prawnym nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją Projektu - Poprawa infrastruktury związanej z przyjęciem, obsługą i pobytem cudzoziemców składających wnioski o status uchodźcy...
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-693/12/ICz
  Czynności wykonywane przez Komendę Wojewódzką Policji na rzecz innych Jednostek Policji.
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-422/12/ICz
  Czynności wykonywane przez Komendę Wojewódzką Policji na rzecz innych Jednostek Policji.
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-489/12-2/AS
  U najemcy lokalu mieszkalnego nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zatem Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do sporządzenia informacji PIT-8C wykazującej dochód najemcy.
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-396/12/TS
  Opodatkowanie usług dowozu dzieci świadczonych na rzecz wskazanych podmiotów
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-568/12-2/PR
  możliwość odzyskania podatku VAT w ramach realizowanego projektu "Modernizacja systemu telekopiowego"
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-523/12-2/RD
  Wnioskodawca zgodnie z obowiązującym stanem prawnym nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją przedmiotowego projektu.
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-313/12-6/AO
  Wnioskodawca z uwagi na fakt przekroczenia kwoty 40.000 zł obrotu w roku 2010 z tytułu świadczenia usług na rzecz osób, o których mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej mógł korzystać do dnia 30 kwietnia 2011r., stosownie do zapisu § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. rozporządzenia. Zatem od dnia 1 maja 2011 r. wobec Wnioskodawcy powstał obowiązek zainstalowania i prowadzenia ewidencji za pomocą kasy rejestrującej świadczonych usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, za które świadczeniobiorcy dokonują wpłat w kasie Ośrodka.
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-463/12-2/IZ
  Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem poniesione wydatki nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi. Ponadto Wnioskodawca, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, nie jest podatnikiem podatku VAT w ramach realizowanego projektu, co także wyklucza możliwość dokonania odliczenia.
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-464/12-2/BH
  Wnioskodawca zgodnie z obowiązującym stanem prawnym nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją przedmiotowego projektu.
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-1014/11-3/MS
  GZUK oraz GOK, w zakresie powierzonej im działalności, powinny być uznane za odrębnych od Gminy podatników VAT
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-1014/11-2/MS
  GZUK oraz GOK, w zakresie powierzonej im działalności, powinny być uznane za odrębnych od Gminy podatników VAT
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-940/11-5/MW
  Po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek podatkowy w związku z nieodpłatnym przekazaniem na rzecz jednostki budżetowej w trwały zarząd nieruchomości, wież telekomunikacyjnych oraz sieci światłowodowej, powstałych w trakcie realizacji umowy partnerskiej, utworzonej przez Wnioskodawcę dla celów zarządzania i utrzymania zrealizowanej w ramach projektu regionalnej sieci szerokopasmowej dostępu do sieci Internet, w tym świadczenia usług z jej wykorzystaniem, przez tę jednostkę tj. dokonywania czynności opodatkowanych.
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-940/11-4/MW
  Po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek podatkowy w związku z nieodpłatnym przekazaniem majątku powstałego w trakcie realizacji umowy partnerskiej na rzecz jednostki budżetowej utworzonej przez Wnioskodawcę dla celów zarządzania i utrzymania zrealizowanej w ramach projektu regionalnej sieci szerokopasmowej dostępu do sieci Internet, w tym świadczenia usług z jej wykorzystaniem, przez tę jednostkę tj. dokonywania czynności opodatkowanych.
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-981/11-3/MH
  Czy MZOK oraz OSiR w zakresie powierzonej im działalności, powinny być uznane za odrębnych od Gminy podatników VAT, tj. nie Gmina a te właśnie jednostki organizacyjne (jednostki budżetowe) powinny rozliczać VAT należny i naliczony z tytułu świadczonych przez nie usług (względnie sprzedaży towarów)?
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-981/11-2/MH
  Czy MZOK oraz OSiR w zakresie powierzonej im działalności, powinny być uznane za odrębnych od Gminy podatników VAT, tj. nie Gmina a te właśnie jednostki organizacyjne (jednostki budżetowe) powinny rozliczać VAT należny i naliczony z tytułu świadczonych przez nie usług (względnie sprzedaży towarów)?
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-895/11-6/IG
  1. Czy przenoszenie części kosztów utrzymania Orlika między MOSiR-em a Uniwersytetem jest czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, a tym samym winno być ono dokumentowane fakturami VAT? 2.Czy MOSiR będzie miał prawo do obniżenia podatku należnego o kwoty podatku VAT naliczonego zawartego w fakturach wystawionych przez Uniwersytet oraz we wszystkich innych fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług niezbędnych do funkcjonowania obiektu?
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-1156/11/AB
  odliczenie podatku VAT od nakładów inwestycyjnych zrealizowanych przez jednostkę budżetową
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-30/11-4/OS
  Sprzedaż energii cieplnej będzie dokonywana pomiędzy jednostkami budżetowymi, tj. z jednej strony Zespołem Szkół a z drugiej Domem Pomocy Społecznej to będzie podlegała zwolnieniu.
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1329/11-2/BD
  Uznanie jednostek organizacyjnych gminy jako odrębnych podatników VAT.
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1329/11-3/BD
  Uznanie jednostek organizacyjnych gminy jako odrębnych podatników VAT.
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-603/11-4/BM
  Zwolnienie usług stołówkowych wykonywanych przez stołówkę internatu.
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-603/11-5/BM
  Zwolnienie usług (sprzedaż posiłków) między jednostkami budżetowymi
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-603/11-4/BM
  Zwolnienie usług stołówkowych wykonywanych przez stołówkę internatu.
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1140/11-2/KG
  Opodatkowanie pobieranych opłat związanych z gromadzeniem i prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz jego udostępnianie zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym i fizycznym
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-764/11-2/IG
  1. Czy wykonywane na podstawie planowanego porozumienia świadczenie przez Gminę na rzecz Zakładu polegające na odpłatnym udostępnieniu tej jednostce infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej do używania i pobierania pożytków, będzie czynnością opodatkowaną VAT w kontekście art. 8 ust. 1 ustawy o VAT? W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, Wnioskodawca prosi o odpowiedź na pytanie nr 2. 2. Czy świadczenie przez Gminę usług na rzecz Zakładu będzie czynnością opodatkowaną podstawową stawką VAT?
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1317/11-7/MN
  1. Czy odpłatne udostępnienie przez Gminę przedmiotowych przyłączy kanalizacyjnych na podstawie umowy dzierżawy, zawartej ze Spółką, będzie czynnością opodatkowaną VAT w kontekście art. 8 ust. 1 ustawy o VAT? 2. Czy świadczenie wykonywane na podstawie umowy dzierżawy zawartej ze Spółką będzie czynnością opodatkowaną podstawową stawką VAT?
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1317/11-8/MN
  1. Czy dla celów art. 91 ustawy o VAT wybudowane przez Gminę przyłącza kanalizacyjne stanowią nieruchomości? 2. Czy w związku z udostępnieniem przedmiotowych obiektów na podstawie umowy dzierżawy Gmina będzie miała prawo do zastosowania 10-letniej korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ustawy o VAT?
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1317/11-7/MN
  1. Czy odpłatne udostępnienie przez Gminę przedmiotowych przyłączy kanalizacyjnych na podstawie umowy dzierżawy, zawartej ze Spółką, będzie czynnością opodatkowaną VAT w kontekście art. 8 ust. 1 ustawy o VAT? 2. Czy świadczenie wykonywane na podstawie umowy dzierżawy zawartej ze Spółką będzie czynnością opodatkowaną podstawową stawką VAT?
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1317/11-8/MN
  1. Czy dla celów art. 91 ustawy o VAT wybudowane przez Gminę przyłącza kanalizacyjne stanowią nieruchomości? 2. Czy w związku z udostępnieniem przedmiotowych obiektów na podstawie umowy dzierżawy Gmina będzie miała prawo do zastosowania 10-letniej korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ustawy o VAT?
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1317/11-5/MN
  1. Czy odpłatne udostępnienie przez Gminę przedmiotowych przyłączy kanalizacyjnych na podstawie umowy dzierżawy, zawartej ze Spółką, będzie czynnością opodatkowaną VAT w kontekście art. 8 ust. 1 ustawy o VAT? 2. Czy świadczenie wykonywane na podstawie umowy dzierżawy zawartej ze Spółką będzie czynnością opodatkowaną podstawową stawką VAT?
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1317/11-6/MN
  1. Czy dla celów art. 91 ustawy o VAT wybudowane przez Gminę przyłącza kanalizacyjne stanowią nieruchomości? 2. Czy w związku z udostępnieniem przedmiotowych obiektów na podstawie umowy dzierżawy Gmina będzie miała prawo do zastosowania 10-letniej korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ustawy o VAT?
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-526/11-4/JS
  zwrot kosztu za inkaso opłaty targowej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż wyłączenie z opodatkowania dotyczy ściśle określonych podmiotów, tj. organów władzy publicznej i urzędów obsługujących te organy
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1041/11-2/IZ
  W przypadku przekształcenia jednostki budżetowej w nowopowstały Zakład Gospodarki Komunalnej. sp. z o.o. nie mają zastosowanie przepisy ustawy Ordynacja podatkowa, regulujące zasady sukcesji podatkowej.
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-269/11-2/MF
  Czy likwidowany - w celu przekształcenia w jednostkę budżetową - zakład budżetowy, korzysta ze zwolnienia dochodów uzyskanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1113a/11/IK
  Czy Wnioskodawca ma prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego?
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1358/11-2/PR
  Możliwość odzyskania podatku VAT w ramach realizowanego projektu
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-259/11-4/AW
  Przedstawiona we wniosku czynność polegająca na świadczeniu usługi cateringowej jest faktycznie wykonywana przez Wnioskodawcę na rzecz Powiatu, tj. jednostki samorządu terytorialnego. Tym samym świadczenie to stanowi odpłatne świadczenie usług , które nie jest dokonywane pomiędzy jednostkami budżetowymi i nie może korzystać ze zwolnienia wskazanego w § 13 ust. 1 pkt 13 lit. a rozporządzenia.
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-896/11-2/AD
  Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu usług związanych z rozbudową stadionu.
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-177/11-4/AW
  Wnioskodawca nie ma obowiązku ewidencjonowania obrotu z tytułu świadczenia przedmiotowych usług za pomocą kasy rejestrującej.
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-572/11/PH
  w zakresie opodatkowania usług krótkoterminowego zakwaterowania, obozów, kolonii, wypoczynku zorganizowanego oraz indywidualnego świadczonych na rzecz dzieci i młodzieży z jednostek budżetowych obsługiwanych jak i nieobsługiwanych pod względem administracyjno - ekonomicznym przez Wnioskodawcę
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-768/11-4/KAN
  Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupów związanych z realizacją inwestycji jedynie w takim zakresie, w jakim wykonana inwestycja będzie służyła czynnościom opodatkowanym.
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-701/11/BW
  Czy Izby Wytrzeźwień są podatnikami podatku od towarów i usług?
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-651/11-4/JF
  Brak związku z czynnościami opodatkowanymi uniemożliwia odliczenie podatku naliczonego
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-631/11-3/AD
  Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie rozliczenia zobowiązań i należności, a także korekty deklaracji podatkowych lub dokumentów źródłowych likwidowanego gospodarstwa pomocniczego.
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-561/11-4/MP
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług kształcenia zawodowego dotyczącego usług kursów i szkolenia specjalizacyjnego dla pielęgniarek i położnych oraz usług kursów kwalifikacyjnych dla innych pracowników zatrudnionych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-460/11-4/KOM
  Zwolnienie dla usługi szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego oraz przekwalifikowania zawodowego finansowanej w 100% ze środków publicznych; szkolenia dla pracowników np. ministerstwa, urzędów, agend itp.
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-486/11-4/MN
  Zwolnienie od podatku na podstawie § 13 ust. 1 pkt 13 czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę (jednostkę budżetową) na rzecz Gminy polegające na świadczeniu usług na rzecz zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej Gminy.
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-348/11-6/KŁ
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania prowadzonych usług szkoleniowych.
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-284/11-3/MM
  Wnioskodawca działając jako organ władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności określonych w przepisach ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich nie występuje jako podatnik podatku od towarów i usług. Zatem opłaty pobierane za ww. czynności, w wysokościach określonych w/w rozporządzeniami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2007r. nie są objęte podatkiem od towarów i usług.
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-306/11-2/MP
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy energii cieplnej i usług świadczonych przez zakład budżetowy na rzecz jednostek budżetowych.
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1174/10/AT
  Zakres możliwości zastosowania zwolnienia od podatku dla czynności wykonywanych przez zakład budżetowy na rzecz gminy w ramach zadań zleconych przez tą gminę.
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1163b/10/MN
  Czy od dnia 1 stycznia 2011 r. Zespół Szkół ma obowiązek ewidencjonować "przychody" przy zastosowaniu kasy rejestrującej?
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1163a/10/MN
  Czy z dniem 1 stycznia 2011 r. Zespół Szkół musi być "płatnikiem i podatnikiem VAT"?
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-862/10/WN/KAN-15340/10/10
  obowiązek podatkowy od czynności związanych z przekazaniem pozostałych po likwidacji gospodarstwa pomocniczego składników majątkowych na rzecz jednostki budżetowej oraz w zakresie sporządzenia remanentu likwidacyjnego
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1021/10/AW
  Zbycie składników majątkowych gospodarstwa pomocniczego traktowane jest jako zbycie przedsiębiorstwa zatem nie podlega opodatkowaniu i nie ma obowiązku opodatkowania remanentu likwidacyjnego
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1006/10/AW
  Zbycie składników majątkowych gospodarstwa pomocniczego traktowane jest jako zbycie przedsiębiorstwa zatem nie podlega opodatkowaniu i nie ma obowiązku opodatkowania remanentu likwidacyjnego
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1140/10-2/AI
  Czy istnieje obowiązek podatkowy na gruncie podatku od towarów i usług dla czynności związanych z przekazaniem pozostałych po likwidacji gospodarstwa pomocniczego składników majątkowych na rzecz jednostki budżetowej, przy której funkcjonuje gospodarstwo pomocnicze, na zasadach przejęcia na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego (tj. czynności, o której mowa w art. 89 ust. 4 p.w.u.f.p.u.)?
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1020/10/DM
  Nieodpłatne przekazanie gospodarstwa pomocniczego na rzecz jednostki macierzystej w związku z likwidacją z dnia 31.12.2010 r.
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1021/10/KM
  Zakres braku opodatkowania czynności przekazania pozostałych po likwidacji gospodarstwa pomocniczego składników majątkowych na rzecz jednostki budżetowej.
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1014/10/MN
  Czy istnieje obowiązek podatkowy na gruncie podatku od towarów i usług od czynności związanych z przekazaniem pozostałych po likwidacji gospodarstwa pomocniczego składników majątkowych na rzecz jednostki budżetowej, przy której funkcjonuje gospodarstwo pomocnicze na zasadach przejęcia na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego (tj. czynności, o której mowa w art. 89 ust. 4 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych)?
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1081/10/MN
  Czy istnieje obowiązek podatkowy na gruncie podatku od towarów i usług od czynności związanych z przekazaniem pozostałych po likwidacji gospodarstwa pomocniczego składników majątkowych na rzecz jednostki budżetowej, przy której funkcjonuje gospodarstwo pomocnicze na zasadach przejęcia na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego (tj. czynności, o której mowa w art. 89 ust. 4 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych)?
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1106/10/AW
  Zastosowanie zwolnienia od podatku do usług świadczonych przez samorządowy zakład budżetowy na rzecz jednostek budżetowych.
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1604/10-4/JK
  W jakim terminie Wnioskodawca powinien złożyć deklarację VAT-7, w której zostanie dokonana korekta 1/5 podatku naliczonego odliczonego w 2006 r. (w związku z nabyciem samochodu osobowego, stanowiącego środek trwały) wg realnego wskaźnika za 2010 r. (tj. 0%), tj. czy taką deklarację należy złożyć do 25 września 2010, czy do 25 lutego 2011?
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-962/10/AP
  Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego, związanego z zakupem usługi na wykonanie inwestycji?
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-711/10/PH
  W zakresie opodatkowania przekazania zorganizowanej części przedsiębiorstwa/ całego przedsiębiorstwa.
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1054/10/CzP
  Czy istnieje obowiązek ustalenia dochodu i odprowadzenia podatku za rok podatkowy 2010 odrębnie za okres od dnia 01.01.2010 r. (pierwszy dzień roku podatkowego podatnika) do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia wykonywania czynności likwidacyjnych gospodarstwa pomocniczego oraz odrębnie za okres wykonywania czynności likwidacyjnych przy kontynuacji działalności gospodarczej gospodarstwa pomocniczego do 31 grudnia 2010r.?
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1072/10/BG
  Czy istnieje obowiązek ustalenia dochodu i odprowadzenia podatku za rok podatkowy 2010 odrębnie za okres od dnia 01.01.2010 r. (pierwszy dzień roku podatkowego podatnika) do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia wykonywania czynności likwidacyjnych gospodarstwa pomocniczego oraz odrębnie za okres wykonywania czynności likwidacyjnych przy kontynuacji działalności gospodarczej gospodarstwa pomocniczego do 31 grudnia 2010r.?
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-529/10-4/AS
  Czy istnieje obowiązek ustalenia dochodu i odprowadzenia podatku za rok podatkowy 2010 odrębnie za okres od dnia 01.01.2010 r. (pierwszy dzień roku podatkowego podatnika) do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia wykonywania czynności likwidacyjnych gospodarstwa pomocniczego oraz odrębnie za okres wykonywania czynności likwidacyjnych przy kontynuacji działalności gospodarczej gospodarstwa pomocniczego do 31 grudnia 2010 r.?
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-522/10-4/AS
  Czy istnieje obowiązek ustalenia dochodu i odprowadzenia podatku za rok podatkowy 2010 odrębnie za okres od dnia 01.01.2010 r. (pierwszy dzień roku podatkowego podatnika) do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia wykonywania czynności likwidacyjnych gospodarstwa pomocniczego oraz odrębnie za okres wykonywania czynności likwidacyjnych przy kontynuacji działalności gospodarczej gospodarstwa pomocniczego do 31 grudnia 2010 r.?
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-836/10-2/SM
  Zwolnienie z opodatkowania sprzedaży obiadów w stołówce szkolnej.
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-517/10-4/IG
  Czy do jednostki budżetowej powstałej w wyniku przekształcenia z zakładu budżetowego będą mieć zastosowanie przepisy art. 12 ustawy z dnia 15.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 z późn. zm.) w zakresie przejścia numeru identyfikacji podatkowej na następcę prawnego?
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-586/10-2/GC
  Czy podmiot powstały po przekształceniu z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową realizującą te same cele statutowe będzie uprawniony do wydatkowania dochodu jako dochodu uznanego za zwolniony przez przekształcony zakład budżetowy?
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-586/10-3/GC
  Czy podmiot powstały po przekształceniu z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową realizującą te same cele statutowe będzie uprawniony do wydatkowania dochodu jako dochodu uznanego za zwolniony przez przekształcony zakład budżetowy?
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-586/10-2/GC
  Czy podmiot powstały po przekształceniu z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową realizującą te same cele statutowe będzie uprawniony do wydatkowania dochodu jako dochodu uznanego za zwolniony przez przekształcony zakład budżetowy?
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-546/10/MS
  Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować usługi stołówkowe świadczone przez Wnioskodawcę?
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-484/10/MS
  Czy Zakład może stosować zwolnienie od podatku dla wymienionych w stanie faktycznym usług świadczonych na rzecz Gminy, za które to usługi obciąża Urząd Miejski?
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-537/10-2/LK
  1. Czy MO… w sposób prawidłowy realizuje rozliczenia w podatku od towarów i usług, wykonując czynności podlegające opodatkowaniu i czynności wyłączone z opodatkowania: – w pierwszej kolejności oblicza, jaka część przychodów uzyskiwana jest z Prowadzonej działalności gospodarczej a jaka część "przychodów" (po dokonaniu odpowiedniej wyceny) pochodzi ze źródeł poza tą działalnością, czyli w naszym przypadku z nieodpłatnej działalności statutowej niepodlegającej opodatkowaniu – następnie dokonuje przyporządkowanej w odpowiednich częściach podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu Poszczególnym kategoriom działalności nieodpłatnej działalności gospodarczej opodatkowanej w oparciu o wcześniej ustalony uzasadniony klucz podziału. 2. Czy w przypadku MO… będzie miał zastosowanie art. 90 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług?
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-506/10-4/PR
  opodatkowanie oddania w użytkowanie gruntów pokrytych wodami za opłatą roczną, określenia podstawy opodatkowania oraz właściwej stawki podatku i zastosowania zwolnienia dla w/w usług świadczonych przez jednostkę budżetową na rzecz innych jednostek wymienionych w § 12 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia.
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-303/10-2/JK
  zastosowanie zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-362/10-4/KB
  Czy zakład wystawiając Gminie fakturę VAT ze stawką 7% podatku za czynności będące przedmiotem zawartej umowy postępuje prawidłowo?
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-362/10/WN
  zastosowanie stawki podatku VAT do usług fakturowanych dla Urzędu Gminy
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-371/10/LSz
  W przedmiotowej sytuacji Wnioskodawca powinien wystawić fakturę korygującą do kwoty wykazanej w wystawionej przez siebie fakturze VAT biorąc pod uwagę przepis § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. a także uwzględnić wymogi wynikające z § 14 ust. 2 tego rozporządzenia.
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-482/10-4/AD
  1. Czy usługi świadczone na podstawie umów cywilnoprawnych przez Wnioskodawcę na rzecz Gminy podlegają na podstawie § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług? 2. Czy wystawiona nota księgowa-obciążeniowa jest prawidłowym dokumentem księgowym?
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-304/10/ICz
  Opodatkowanie czynności polegających na wydawaniu zezwoleń na zajęcia pasa drogowego w formie decyzji administracyjnej.
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-382/10-4/MG
  Czy płacenie (zaliczanie w koszty jednostki) podatku VAT naliczonego i uznawanie go jako niepodlegającego zwrotowi przy zakupie towarów i usług wymaganych do realizacji projektu LIFE było postępowaniem prawidłowym?
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-241/10-2/EŻ
  przychód uzyskany z tytułu nieodpłatnego przekazania wiaty śmietnikowej zlokalizowanej na terenie nieruchomości dla potrzeb tej nieruchomości jako miejsce składowania nieczystości, stanowi przychód z tytułu otrzymanych nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który jednocześnie może zostać zaliczony do przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, pod warunkiem przeznaczenia go na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-803/09-4/AM
  Wnioskodawca będący jednostką budżetową realizująca zadania na podstawie swojego statutu jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1172/09-5/MPe
  VAT - w zakresie uznania oddziałów terenowych za odrębnych podatników podatku VAT
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-154/10/KG
  Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nie ma prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z adaptacja obiektów na działalność.
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-1173/09-2/JF
  Wnioskodawca wykonując zadania zlecone przez jednostkę samorządu terytorialnego (Miasto) nie może korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług przewidzianym w § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-858/09/KT
  Usługi świadczone przez Szkołę w ramach usług edukacyjnych podlegają zwolnieniu od podatku. Natomiast w przypadku gdy obiady są finansowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, to w tej części zastosowanie ma zwolnienie, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336).
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-857/09/KT
  Usługi świadczone przez Szkołę w ramach usług edukacyjnych podlegają zwolnieniu od podatku. Natomiast w przypadku gdy obiady są finansowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, to w tej części zastosowanie ma zwolnienie, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336).
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1150/09-4/KG
  Zwolnienie od podatku VAT czynności wykonywanych przez Starostwo Powiatowe na rzecz Miasta.
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-940/09/MS
  czy gospodarstwo pomocnicze jednostki budżetowej może być odrębnym podatnikiem VAT
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1111/09-4/AW
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących dostawę mediów.
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1111/09-5/AW
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących dostawę mediów.
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1171/09-6/EN
  Czy przekazane pieniądze na konto Spółka z o.o. we W na współfinansowanie inwestycji winno być traktowane jako czynność nie mieszcząca się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1466/09/AŚ
  Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu.
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1334/09-2/SJ
  1.Czy Zarząd ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z tytułu prowadzonej działalności, o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach dotyczących realizacji zdania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Gminy
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-608/09/RSz
  opodatkowanie czynności wynajmu hali gimnastycznej na cele rekreacyjno-sportowe, wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz usług gastronomicznych
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-678/09/KM
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-530/09/MD
  Zastosowania zwolnienia od podatku do usług świadczonych na rzecz urzędu gminy.
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-491/09/BW
  Czy usługi świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz Urzędu Gminy są zwolnione od podatku od towarów i usług
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-448/09-5/KT
  Świadczenie przez szkołę gminną, jako jednostkę budżetową, na rzecz innej jednostki budżetowej (GOPS) usług w zakresie sprzedaży posiłków dla wskazanych przez GOPS dzieci, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Istotą zwolnienia przewidzianego w powołanym przepisie jest bowiem świadczenie usług pomiędzy jednostkami budżetowymi
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-986/09/AZ
  Z uwagi na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Gminie nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z budową drogi
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-412b/09/AW
  Korekta podatku naliczonego z tytułu zakupów inwestycyjnych finansowanych z budżetu gminy i dotyczących nieruchomości użytkowanych na mocy decyzji o oddaniu w trwały zarząd.
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-412a/09/AW
  Odliczenie podatku naliczonego przez jednostkę budżetową z tytułu wydatków inwestycyjnych finansowanych z budżetu gminy i dotyczących nieruchomości użytkowanych na mocy decyzji o oddaniu w trwały zarząd.
 120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-501/09/PH
  w zakresie opodatkowania sprzedaży posiłków w stołówce szkolnej dla własnych uczniów i pracowników
 121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443W-33/09/AP
  Czy wykonywana przez Inspektora Ochrony Środowiska usługa weryfikacji rocznego raportu jest usługą w zakresie administracji publicznej, o której mowa w załączniku Nr 4 poz. 6 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - wykaz usług zwolnionych od podatku?
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-500/09/PH
  "Czy w stosunku do opisanej inwestycji istnieje, bądź może istnieć możliwość obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego?"
 123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-466/09/AL
  Czy Wnioskodawca może stosować zwolnienie od podatku na wynajem pomieszczeń dokonywany na rzecz jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz stosować stawki VAT na wynajem pomieszczeń na rzecz innych podmiotów?
 124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-731/09/LSz
  Zwolnienie z podatku VAT dla usług stołówkowych świadczonych pomiędzy jednostkami budżetowymi.
 125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-471/09/AP
  Czy wykonanie przez Zakład usługi dla Urzędu Gminy zwolnione jest od podatku od towarów i usług?
 126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-786/09/KG
  Zarząd Dróg nie ma prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z przebudową mostu.
 127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-649/09/AZ
  możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części w odniesieniu do realizowanego projektu pod nazwą "Przebudowa ul. S."
 128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-608/09/KG
  Zarząd Dróg nie ma prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z przebudową ulic.
 129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-426/09/AW
  Czy zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Finansów (§ 13 ust. 1 pkt 12) – wystawiane faktury na gminę za wykonywane ww. usługi są zwolnione z podatku od towarów i usług, czy też mają być opodatkowane wg stawki obowiązującej dla wykonywanej usługi?
 130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-271/09/ES
  status Wnioskodawcy jako podatnika VAT
 131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-326/09-6/SJ
  1.Czy usługi świadczone przez Szkołę innej szkole, prowadzonej przez tę samą Gminę – sprzedaż posiłków przygotowywanych przez stołówkę prowadzoną przez szkołę podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT? 2.Czy sprzedaż posiłków przygotowywanych przez stołówkę szkolną uczniom i nauczycielom własnej szkoły oraz innej szkoły prowadzonej przez tą samą Gminę, podlega ewidencjonowaniu przy użyciu kasy fiskalnej? 3.Czy sprzedaż usług najmu pomieszczeń szkoły osobom fizycznym podlega ewidencjonowaniu przy użyciu kasy fiskalnej?
 132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-326/09-5/SJ
  1.Czy usługi świadczone przez Szkołę innej szkole, prowadzonej przez tę samą Gminę – sprzedaż posiłków przygotowywanych przez stołówkę prowadzoną przez szkołę podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT? 2.Czy sprzedaż posiłków przygotowywanych przez stołówkę szkolną uczniom i nauczycielom własnej szkoły oraz innej szkoły prowadzonej przez tą samą Gminę, podlega ewidencjonowaniu przy użyciu kasy fiskalnej? 3.Czy sprzedaż usług najmu pomieszczeń szkoły osobom fizycznym podlega ewidencjonowaniu przy użyciu kasy fiskalnej?
 133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-326/09-4/SJ
  1.Czy usługi świadczone przez Szkołę innej szkole, prowadzonej przez tę samą Gminę – sprzedaż posiłków przygotowywanych przez stołówkę prowadzoną przez szkołę podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT? 2.Czy sprzedaż posiłków przygotowywanych przez stołówkę szkolną uczniom i nauczycielom własnej szkoły oraz innej szkoły prowadzonej przez tą samą Gminę, podlega ewidencjonowaniu przy użyciu kasy fiskalnej? 3.Czy sprzedaż usług najmu pomieszczeń szkoły osobom fizycznym podlega ewidencjonowaniu przy użyciu kasy fiskalnej?
 134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-461/09/KG
  Jednostka budżetowa nie ma prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z przebudową amfiteatru.
 135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-516/09/AZ
  Z uwagi na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Gminie nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z budową drogi
 136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-517/09/AZ
  Z uwagi na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Gminie nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z budową drogi
 137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-411/09-4/AW
  Możliwość zastosowania zwolnienia dla usług wykonywanych przez gospodarstwo pomocnicze na rzecz urzędów
 138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-172/09-4/EK
  Czy Wnioskodawca ma obowiązek comiesięcznego rozliczania zaliczek na podatek?
 139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-206/09/AL
  Czy Wnioskodawca będzie miał obowiązek naliczania i odprowadzania podatku VAT w sytuacji świadczenia usług wydawania odpłatnych posiłków uczniom i pracownikom szkoły?
 140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-473/09/AL
  Czy Wnioskodawca będzie miał obowiązek naliczania i odprowadzania podatku VAT w sytuacji świadczenia usług wydawania odpłatnych posiłków uczniom i pracownikom innych jednostek budżetowych (szkoły podstawowe, liceum ogólnokształcące) oraz podopiecznym opieki społecznej?
 141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-356/09-6/AT
  Czy powiat zarejestrowany jako podatnik od towarów i usług może zastosować zwolnienie działając na podstawie Rozporządzenia MF w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dn. 27.04.2004 r. § 8 ust. 1 pkt 14?
 142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-394/09/KG
  ZDW nie ma prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z rozbudową drogi wojewódzkiej.
 143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-344/09/AZ
  Brak możliwości korzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług przy świadczeniu usług na rzecz jednostki macierzystej na podstawie § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
 144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-96/09/AD
  Określenie wysokości stawki podatku z tytułu usług dotyczących korzystania z basenu.
 145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-132/09/IK
  Czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi sprzedaży obiadów dla uczniów i pracowników Szkoły podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jeśli tak to w jakiej stawce?
 146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-100/09/IK
  Usługi świadczone przez Szkołę w ramach usług edukacyjnych podlegają zwolnieniu od podatku. Natomiast w przypadku gdy obiady są finansowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, to w tej części zastosowanie ma zwolnienie, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336).
 147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-101/09/EŁ
  Zwolnienie z opodatkowania usług świadczonych przez stołówki szkolne.
 148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-144/09/AW
  Czy jednostka budżetowa działająca na podstawie art. 20 ustawy o finansach publicznych, przy ustalaniu proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, do obrotu wlicza środki z budżetu Gminy na działalność jednostki?
 149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-202/09/AZ
  Z uwagi na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z inwestycją pod nazwą "Przebudowa ul. K.".
 150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-33/09/AL
  Czy Wnioskodawca będzie występował w charakterze podatnika podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT?
 151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-52/09/ES
  opodatkowanie ryczałtowej opłaty ponoszonej przez GZOS na rzecz Urzędu Gminy, wynikającej z eksploatacji przekazanych do używania pomieszczeń, dotyczącej mediów oraz utrzymania czystości i dozoru
 152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-51/09/ES
  sposób rozliczenia odsprzedaży usług dotyczących tzw. mediów na rzecz Przedszkola Samorządowego
 153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-195/09-2/KG
  Gmina nie nabędzie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-69/09-2/JF
  Czy w związku ze świadczonymi przez ZTM usługami transportu zbiorowego (sprzedażą biletów na przejazd środkami transportu miejskiego), istnieje możliwość odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT związanych z budową, rozbudową lub modernizacją obiektów i urządzeń związanych lokalnym transportem zbiorowym, takich jak: wydzielone pasy ruchu (BUS—PAS), infrastruktura przystankowa, zatoki autobusowe, pętle autobusowe, infrastruktura torowo—sieciowa (tym: perony przystanków tramwajowych, elementy trakcji elektrycznej związane z obsługą ruchu tramwajów, pętli tramwajowych), inne niewymienione wyżej elementy infrastruktury bezpośrednio lub pośrednio związane z prawidłowym funkcjonowaniem transportu zbiorowego na terenie Miasta (w tym: sygnalizacji świetlnej wraz ze sterownikami i innymi elementami systemu sterowania ruchem tramwajów i autobusów)?
 155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-179/09-5/AI
  Czy usługi związane z wykonywaniem zadań określonych w statucie przez zakład budżetowy na rzecz macierzystej jednostki samorządu terytorialnego, tj. Gminy oprócz usług wymienionych w poz. 138 i poz. 153 załącznika do ustawy, korzystają ze zwolnienia na podstawie § 13 ust. 1 pkt 11 i 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336)?
 156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-37/09-2/JF
  do sprzedaży zwolnionej z opodatkowania należy zaliczyć dostawę obiadów refundowanych przez MOPS oraz na tej samej podstawie dostawę obiadów dla Oddziału Przedszkolnego, o ile oddział przedszkola jest jednostką budżetową, zakładem budżetowym lub gospodarstwem pomocniczym jednostki budżetowej. Pozostałe obroty należy zaliczyć do sprzedaży opodatkowanej. Będą to: obiady pełnopłatne, obiady dla personelu kuchni oraz najem pomieszczeń szkolnych. W związku z tym wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła w roku 2008 kwoty 50 000 zł.
 157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1089a/08/IK
  Usługi świadczone w ramach porozumienia pomiędzy jednostkami budżetowymi podlegają zwolnieniu od podatku.
 158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-98/09-2/KG
  wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu realizowanej inwestycji
 159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-97/09-3/KG
  wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu realizowanej inwestycji
 160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1042/08/EŁ
  Zwolnienia z opodatkowania usług świadczonych przez stołówki szkolne.
 161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1752/08/BM
  Czy Wnioskodawca jako następca prawny zlikwidowanego zakładu budżetowego ma stosować proporcję wyliczoną dla zakładu budżetowego i w jaki sposób należy dokonać korekty podatku naliczonego stosownie do art. 91 ust. 1 i 2 ustawy o VAT?
 162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1122/08-4/AI
  1. Czy wpłaty dokonane przez Inicjatorów na wspólną realizację wraz ze Spółką inwestycji, tj.: budowy odcinka sieci wodociągowej, w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych winny być traktowane jak sprzedaż towarów lub usług podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a tym samym czy powinny być udokumentowane fakturą? 2. Czy powinny być traktowane jak przekazanie pieniędzy na konto Spółki, a więc czynność nie mieszcząca się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-773/08-02/EK
  Czy Spółka nie może skorzystać z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w 2008 r., skoro powstała w wyniku przekształcenia jednostki budżetowej w Spółkę z o.o. oraz jako mały podatnik?
 164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1041/08-2/MR
  Czy Wnioskodawcy, przysługuje prawo do zwrotu podatku należnego VAT za m-c październik 2005 r. oraz m-c grudzień 2005 r. po zlikwidowanej "Jednostce Komunalnej" ?
 165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1673/08/BM
  w zakresie prawa i sposobu dokonania korekty podatku naliczonego, zgodnie z ustaloną proporcją, od nakładów inwestycyjnych poniesionych w związku z prowadzoną działalnością
 166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1070/08-3/MT
  Czy w świetle § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.), dochód Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego za dowóz dzieci na zajęcia edukacyjne i rewalidacyjne podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1052/08/PP
  Czy Urząd Gminy zarejestrowany jako podatnik VAT może otrzymać zwrot tegoż podatku w jakiejkolwiek formie z Urzędu Skarbowego z tytułu zrealizowania powyższego zadania?
 168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1598/08/AL
  Czy ZGK prawidłowo nalicza podatek od towarów i usług do wszystkich usług wykonywanych na rzecz Urzędu Miasta jako jednostki budżetowej?
 169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-951/08/PP
  1. Czy Wnioskodawca jest w całości zwolniony z podatku CIT-8, gdyż nie osiąga zysków, tylko działa przy Ośrodku Pomocy Społecznej pomagając długotrwale bezrobotnym, bezdomnym, uzależnionym, niepełnosprawnym w powrocie do czynnego życia zawodowego i zaspokajania własnych potrzeb życiowych dzięki swojej pracy?2. Czy Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania dochodu, jeżeli jego całość przeznaczona jest na zwiększenie środków obrotowych gospodarstwa pomocniczego?
 170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-908/08/ICz
  Opodatkowanie i udokumentowanie czynności wykonanych na zlecenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
 171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-694/08/AB
  opodatkowania należności z tyt. administrowania oraz czynszu na rzecz jednostek budżetowych
 172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-877/08-2/HW
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zadania inwestycyjnego pn. "Winda zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych" dofinansowane ze środków PFRON.
 173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1852/08-4/MP
  świadczenie na rzecz Gminy przez Wnioskodawcę wymienionych we wniosku usług nie może korzystać ze zwolnienia określonego w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia, w związku z czym usługi ta podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg właściwej stawki. Zarówno przepisy cyt. ustawy o podatku od towarów i usług jak i przepisy rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie przewidują stawki preferencyjnej dla wykonywanych przez Wnioskodawcę usług :- prace koparkoładowarką - PKWiU 45.50.10 - usługi wynajmu sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską,- prace remontowo - naprawcze - PKWiU 29.24.92 - usługi naprawy i konserwacji urządzeń,- budowa sieci wodociągowej - PKWiU 45.21.41 - roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych rurociągów wodnych i kanalizacyjnych, włączając prace pomocnicze.W związku z powyższym przedmiotowe usługi, wykonywane na rzecz Gminy, będą opodatkowane stawką podstawową 22% VAT. Oprócz wymienionych Wnioskodawca świadczy również usługi selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PKWiU 90.02.11. O ile zastosowana przez Wnioskodawcę klasyfikacja wg PKWiU jest prawidłowa, do świadczenia przedmiotowych usług stosuje się stawkę podatku VAT w wysokości 7%.
 174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1384/08/LSz
  Rozliczenie wydatków na remont i modernizację budynku pomiędzy jednostkami budżetowymi i sposób dokumentowania ww. rozliczeń.
 175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-783/08/MD
  Stawka właściwa dlla usług planowania urbanistycznego oraz architektonicznego kształtowania krajobrazu, świadczonych na rzecz innych niż organ założycielski jednostek samorządu terytorialnego, w sytuacji, gdy faktury wystawiane są na urzędy miast i gmin.
 176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-766/08/AJ
  Czy na fakturze VAT dokumentującej wykonanie usługi zwolnionej od podatku od towarów i usług należy umieszczać symbole PKWiU lub POKB, czy wystarczy informacja zamieszczona na fakturze, że usługa korzysta ze zwolnienia zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.)?
 177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP1-443-1610/08-2/JL
  1.odpłatne oddanie w użytkowanie gruntów pod wodami podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług,2.odpłatne oddanie w użytkowanie gruntów pod wodami co do zasady winno być opodatkowane 22% stawką VAT,3.opłata za ww. użytkowanie, w sytuacji gdy strony nie ustalą inaczej, stanowi kwotę należną zawierającą w sobie podatek VAT inaczej mówiąc jest kwotą brutto,4.Wnioskodawca jako podatnik VAT jest zobowiązany do samodzielnego obliczenia podatku oraz jego zapłacenia, natomiast sposób (metodą "w stu" czy też "od stu") w jaki obliczy podatek należny nie jest ustawowo narzucony,5.ww. usługi świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, jednostek budżetowych i zakładów budżetowych będą korzystały ze zwolnienia i winny być udokumentowane fakturą VAT ze wskazaniem, iż są to usługi zwolnione.
 178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1389/08-2/AK
  Usługi świadczone przez PSSE w zakresie: badania wody, badania środowiska pracy oraz badania skuteczności procesu sterylizacji dla jednostek budżetowych państwowych i samorządowych, nie nałożone odrębnymi przepisami, dla realizacji których PSSE została powołana - zwolnione z podatku od towarów i usług
 179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-703/08-3/HW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawione we wniosku z dnia 11 lipca 2008 r. (data wpływu 16 lipca 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 11 lipca 2008 r. (data wpływu 14 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania pobieranych opłat za media od jednostek budżetowych -jest nieprawidłowe.W ...
 180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-1242/08-2/KK
  1.Czy w przedstawionym stanie faktycznym zakład budżetowy powinien wystawić gminie fakturę z VAT? 2.Czy czynności wymienione wcześniej tj. remonty i budowle chodników, remonty dróg, dowożenie dzieci (czynności statutowe) podlegają VAT?
 181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-402/08-4/MC
  Czy Urząd Gminy jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych?
 182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1280/08-2/GD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 26.06.2008r. (data wpływu 04.07.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług świadczonych przez stołówki szkolne -jest prawidłowe.W dniu 04.07.2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w i ...
 183. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1238/08-2/JL
  W przypadku wykonywania przez zakład gospodarki komunalnej usług na rzecz gminy, świadczonych na podstawie umów cywilnoprawnych - usługi te mieszczą się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu, jednakże - zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 14 cytowanego rozporządzenia (jeżeli są wykonywane pomiędzy podmiotami w tym przepisie wskazanymi) - zwolnione są od podatku od towarów i usług, z wyjątkiem usług, których zwolnienie to nie dotyczy.
 184. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-565/08-2/AI
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, przedstawione we wniosku z dnia 27 maja 2008 r. (data wpływu 2 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług świadczonych na rzecz jednostek budżetowych -jest nieprawidłowe.W dniu 2 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o ud ...
 185. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-729/08/AL
  Czy jednostka budżetowa może wystawić, na rzecz innych jednostek budżetowych, refaktury za energię elektryczną i koszty jej przesyłu ze stawką zwolnioną?
 186. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-717/08/AL
  Czy Urząd Miasta - Miasto będzie miał możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części związku z realizacją projektu pn.: "Budowa Centrum Sportu"?
 187. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-666/08/AL
  Czy świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej usługi na rzecz Gminy, Szkół Podstawowych, Gimnazjów oraz Gminnego Centrum Kultury podlegają zwolnieniu z podatku od towarów i usług?
 188. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-379/08/BW
  Czy możliwy jest zwrot różnicy podatku VAT na rachunek bankowy innego podatnika (np. jednostki macierzystej) w sytuacji gdy zlikwidowano równocześnie podatnika jak i jego rachunek bankowy?
 189. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-376/08/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 10 kwietnia 2008 r. (data wpływu 21 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług korzystania z basenu -jest prawidłowe.W dniu 21 kwietnia 2008 r. złożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie ...
 190. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-346/08/EJ
  sprzedaż posiłków w stołówce szkolnej dla własnych uczniów i pracowników, na rzecz uczniów innych szkół oraz dla uczniów objętych opieką MOPS
 191. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-343/08/RS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Jednostki, przedstawione we wniosku z dnia 14 kwietnia 2008 r. (data wpływu 17 kwietnia 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 20 maja oraz 10 czerwca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia spod opodatkowania prac scaleniowo-wymiennych -jest nieprawidłowe.W dniu 17 kwietnia 2008 r. został złożony wnio ...
 192. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-293/08/BM
  czy rozliczenia pomiędzy jednostką zarządzającą a Wydziałami Urzędu Miasta za media i inne koszty należy dokumentować notą obciążeniową czy fakturą VAT
 193. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-568/08-2/IK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 27 marca 2008r. (data wpływu 03 kwietnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków służących realizacji projektu -jest prawidłowe.W dniu 03 kwietnia 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów pr ...
 194. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-258/08-2/EWW
  W prawodawstwie polskim obowiązuje zasada swobody umów, w ramach której strony mogą dowolnie kształtować treść umowy w granicach wyznaczonych przez prawo. Zasada ta ma również zastosowanie na gruncie prawa podatkowego. W związku z tym, przy ustalaniu wysokości należności ustawodawca nie ingeruje w sferę podejmowania decyzji, czy opłaty mają być kwotami "netto" czy "brutto".
 195. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-230/08/KM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Jednostki przedstawione we wniosku z dnia 12 lutego 2008 r. (data wpływu 5 marca 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 2 czerwca 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usługi na rzecz gminy polegającej na sporządzaniu projektów planów studium przestrzennego -jest nieprawidłowe.W dniu 5 marca 2008 r. z ...
 196. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-418/08-2/SM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Ministerstwa przedstawione we wniosku nr xxxxxxxxx z dnia 29.02.2008 r. (data wpływu 06.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia uzbrojenia i sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych -jest prawidłowe.W dniu 06.03.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji ...
 197. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-217/08-3/KG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, przedstawione we wniosku z dnia 15 lutego 2008 r. (data wpływu 20 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług świadczonych na rzecz jednostek budżetowych -jest prawidłowe.W dniu 20 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o ud ...
 198. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-308/08/BS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku złożonym w dniu 28 marca 2008 roku oraz w uzupełnieniu z dnia 8 kwietnia 2008 roku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakupy związane z realizacją inwestycji nie służącej czynnościom opodatkowa ...
 199. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-120/08-3/EK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Urzędu Miasta i Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 31 stycznia 2008 r. (data wpływu 06.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia podmiotowego -jest prawidłowe.W dniu 06 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony o dodatkową opłatę wniesioną w dniu 14.04.2008 r. - o udzie ...
 200. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-155/08-2/BD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Ośrodka Kultury, przedstawione we wniosku z dnia 25 stycznia 2008 r. (data wpływu: 1 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie utworzenia instytucji kultury w miejsce jednostki budżetowej -jest nieprawidłowe.W dniu 1 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisó ...
 201. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-114/08-2/EWW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, przedstawione we wniosku z dnia 30 stycznia 2008 r. (data wpływu 4 luty 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem -jest nieprawidłowe.W dniu 4 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpreta ...
 202. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-96/08-2/MR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Ośrodka Sportu i Rekreacji, przedstawione we wniosku z dnia 22 stycznia 2008 r. (data wpływu do Biura KIP w Lesznie: 29 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy jednostka budżetowa wykonująca działalność statutową jest podatnikiem VAT-jest nieprawidłowe.W dniu 25 stycznia 2008 ...
 203. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-77/08/BM
  czy najem powierzchni użytkowej między jednostkami budżetowymi będzie zwolniony od podatku VAT
 204. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-19/08/AL
  Dotyczy uzyskania przez jednostkę budżetową statusu podatnika podatku VAT oraz konieczności rejestracji w podatku od towarów i usług
 205. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-714/07/JJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Jednostki przedstawione we wniosku z dnia 6 grudnia 2007 r. (data wpływu 17 grudnia 2007 r.), uzupełnione pismem z dnia 31 stycznia 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z poniesionymi wydatkami związanymi z nieruchomościami o ...
 206. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423/499/07-2/KO
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 22.11. 2007r. /data wpływu 26.11.2007r./ o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z obowiązku składania zeznań podatkowych CIT-8, jednostek budżetowych zwolnionych podmiotowo z podatku dochodowego od osób prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o p ...
 207. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-106/07-2/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Starostwa Powiatowego w W., przedstawione we wniosku z dnia 19 października 2007 r. (data wpływu 26 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie świadczenia usług pomiędzy jednostkami budżetowymi- jest prawidłowe.W dniu 26 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej ...
 208. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-907/08/MD
  Prawo do uwzględnienia w deklaracji VAT-7 przez następcę prawnego podatku naliczonego wykazanego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy przez jednostkę włączoną do działalności Wniskodawcy oraz obowiązku dokonania korekty podatku w ramach następstwa prawnego.
 209. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-152/07/BWo
  I N T E R P R E T A C J A I N D Y W I D U A L N ANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zarządu Dróg Powiatowych, przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2007r. (data wpływu 26 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozstrzygnięcia czy Wnioskodawca jest podatnikiem z tytułu obciążania gospodarstwa pomocniczego kosztami wspólnie zajm ...
 210. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423/287/07-2/KO
  I N T E R P R E T A C J A I N D Y W I D U A L N ANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 26.09. 2007r. (data wpływu 04.10.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z obowiązku składania zeznań podatkowych CIT-8, jednostek budżetowych korzystających ze zwolnienia z podatku dochodowego od o ...
 211. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-12/07/KL
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Urzędu Gminy przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2007 r. (data wpływu 24 września 2007 r.), uzupełnione pismem z dnia 8 listopada 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku VAT z tytułu zrealizowanego projektu pod nazwą "Rozwój zaplecza sportowego szkół gimnazjal ...
 212. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-231A/07/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 28 sierpnia 2007 r. (data wpływu 31 sierpnia 2007 r.) uzupełnionym pismami z dnia 3 września 2007 r. oraz 29 października 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku na usługi zakwaterowania i wyżywienia sklasyfikowane w PKWiU 55.23.13-00.00 świadczone na rzecz klubów sp ...
 213. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-38A/07/WW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 10 października 2007 r. (data wpływu 12 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa gminy do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z wystawionych przez wykonawcę faktur VAT -jest prawidłowe.W dniu 12 października 2007 roku Gmina W. złożyła ww. wniosek ...
 214. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-38B/07/WW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 10 października 2007 r. (data wpływu 12 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa gminy do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z wystawionych przez wykonawcę faktur VAT -jest prawidłowe.W dniu 12 października 2007 roku Gmina W. złożyła ww. wniosek ...
 215. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US X/443-50/07
  Czy odsprzedaż usług dotyczących tzw. mediów - energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody na rzecz jednostki budżetowej - podlega refakturowaniu wg stawek podatku identycznych jak na fakturach wystawionych przez faktycznego usługodawcę? Czy w przypadku refakturowania usług dotyczących tzw. mediów (energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody) na rzecz jednostki budżetowej podatek naliczony wynikający z faktury pierwotnej jest podatkiem podlegającym odliczeniu? Czy w przypadku otrzymania darowizn w postaci pieniężnej od osób fizycznych, spółdzielni i podmiotów gospodarczych, które przeznaczone są na dofinansowanie obiadów dla uczniów zbiorcza faktura wewnętrzna powinna być wystawiana z chwilą wydania obiadów uczniom, tj. na koniec miesiąca wg listy wydawanych obiadów za dany miesiąc? Czy w przypadku niefakturowanych opłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych oraz legitymacji służbowych dla nauczycieli na koniec miesiąca Wnioskodawca winien wystawiać zbiorczą fakturę wewnętrzną będącą podstawą do ujęcia w rejestrze sprzedaży?Czy czynności polegające na wydawaniu duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw szkolnych oraz legitymacji służbowych dla nauczycieli zwolnione są z opodatkowania podatkiem od towarów i usług? Czy w przypadku odsprzedaży usług (refakturowania) moment powstania obowiązku podatkowego jest momentem właściwym dla poszczególnych rodzajów usług?
 216. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-57-46084/07
  Czy ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług w deklaracji VAT-7 za miesiąc lipiec z faktur VAT dotyczących zakupionych usług bądź towarów, wystawionych w ostatnich dniach czerwca na zakład budżetowy a otrzymanych w miesiącu lipcu przez nowopowstałą jednostkę budżetową?
 217. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-10/07/2
  Czy zwrot kosztów usług odprowadzenia ścieków i wywozu nieczystości stałych oraz zwrot kosztów mediów energii elektrycznej, gazu i wody zużywanych w budynku administracyjnym przez współwłaścicieli tego budynku jest czynnością świadczenia usług w świetle ustawy o podatku od towarów i usług podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT i powinien następować na podstawie wystawionych refaktur ?
 218. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-I/443-63/07/AD
  Pytanie Jednostki dotyczy możliwości zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług do w/w czynności w oparciu o § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 970 ze zm.).
 219. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/021/443-16/07/IW
  W jaki sposób wystawiać refaktury?
 220. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443- 22/07
  Czy podatnikiem podatku od towarów i usług winna być gmina jako jednostka samorządu terytorialnego, czy obsługująca ją jednostka budżetowa - urząd gminy i miasta, który jako jednostka organizacyjna prowadzi zadania publiczne w imieniu gminy?
 221. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: TP/443-10/07
  Czy dokonywana odprzedaż usług eksploatacyjnych związanych z użytkowaniem pomieszczeń biurowych, na rzecz jednostek budżetowych, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 222. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/423-2/886/07
  Publiczna szkoła podstawowa zwróciła się z zapytaniem, jakie powinna podjąć działania aby funkcjonowanie sklepiku szkolnego toczyło sie zgodnie z aktualnymi przepisami prawa podatkowego.
 223. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1407/NR/443-04/07/DD
  Wnioskodawca, będący zakładem budżetowym, wykonuje na rzecz gminy usługi transportowe i odśnieżania oraz usługi koparką.W związku z powyższym wnioskodawca zwraca się z zapytaniem: czy ww. usługi opodatkowane na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 z późn. zm.)?Jego zdaniem, zgodnie z § 8 ust.1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz.970 z późn. zm.): "Zwalnia się od podatku usługi świadczone pomiędzy gospodarstwami pomocniczymi jednostek budżetowych, jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi, z wyjątkiem usług wymienionych w poz. 138 i 153 załącznika nr 3 do ustawy oraz usług komunikacji miejskiej", a jeżeli tak, to wymienione zwolnienie dotyczy usług świadczonych pomiędzy zakładem budżetowym a jednostkami budżetowymi gminy, a nie zwalnia usług dla samej gminy.
 224. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I/423-9/07
  - dotyczy obciążenia podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w związku z przyjęciem darowizny rzeczowej od spółki akcyjnej.
 225. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: I SA/Gd 256/06
  w przypadku świadczenia usług na rzecz innych gospodarstw pomocniczych, zakładów budżetowych, bądź jednostek budżetowych będzie korzystał ze zwolnienia od podatku od towarów i usług od świadczonych usług na podstawie § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. Przy czym podkreślić należy, że korzystanie ze zwolnienia nie ma charakteru fakultatywnego, co oznacza, ze skarżący nie może opodatkować usług świadczonych na rzecz podmiotów wymienionych w interpretowanym przepisie według stawek określonych w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług.
 226. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US II/423-1/07
  Czy zwolnienie z opodatkowania, o którym mowa w art. 6 ust.1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczy jednostki budżetowej w pełnym zakresie, t.j. czy dotyczy przychodów z tytułu zarządzania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi?
 227. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPP/443-20/07/EN
  Czy rozliczając się w pierwszej deklaracji VAT-7 za miesiąc luty 2007r. Zakład Komunalny może wykazać w poz. 42 (kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji) kwotę nadwyżki z ostatniej deklaracji VAT-7 Urzędu Gminy z miesiąca stycznia 2007r?
 228. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPDI/1/423/1/61/06
  Czy Jednostka X jako gospodarstwo pomocnicze państwowej jednostki budżetowej jest obowiązane amortyzować powierzone jej środki trwałe w świetle przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)?
 229. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-29/06
  Czy Zakład Aktywności Zawodowej - Zakład Usług Pralniczych jest zwolniony z podatku VAT za usługi wykonywanywane na rzecz Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miejskim i innych jednostek i zakładów budżetowych?
 230. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: MP/443-2/07
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT odprzedaż usług w zakresie dostarczania energii elektrycznej, gazu, rozrowadzania wody i odprowadzania ścieków, przeglądów technicznych, konserwacji urządzeń, usług ubezpieczenia obiektu od ognia i innych oraz od stłuczeń szyb, świadczonych między jednostkami budżetowymi w związku z użytkowaniem pomieszczeń na podstawie zawartej umowy użyczenia?
 231. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PII/423-16/06/07
  Czy stanowisko Placówki stwierdzające, że jest ona jednostką zwolnioną z obowiązku płacenia podatku dochodowego od osób prawnych, a co za tym idzie ze składania deklaracji CIT, jest prawidłowe, tj. zgodne z obowiązkującymi przepisami prawa podatkowego?
 232. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-123-1/06
  Czy Starostwo Powiatowe wystawiając "refakturę" na rzecz Jednostki X dokumentującą zakup wycieczki krajoznawczej dla pracowników Jednostki powinno naliczać podatek VAT?
 233. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423/5812/GK-2/IV-1/06
  Czy szkoła jest zobowiązana do składania zeznań podatkowych i deklaracji, gdy prowadzi kiosk uczniowski, a dochody są przeznaczone na cele szkoły ?
 234. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/474/78177/06
  Podatnik zwraca się z pytaniem, czy ogólne zapisy tj. brak wyszczególnienia zadań statutowych w zakresie zadania własnego gminy obejmującego sprawy lokalnego transportu zbiorowego (art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym) występujące w nowym Statucie jednostki nadanym Uchwałą Nr LIII/3201/06 Rady Miejskiej z dnia 26 czerwca 2006 r., obowiązującym od 1 lipca 2006 r. mogą pozbawić jednostkę prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 235. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-134/06
  Czy dostarczenie energi cieplnej do budynku urzędu gminy z kotłowni należy zakwalifikować jako usługi, czy też należy potraktować dostarczenie energii cieplnej jako towar?
 236. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/1120/443/63/a/2006/IW
  Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czynności wydania (przekazania) przez Gminę Miasta .... - Urząd Miejski w ......, jako czynnego podatnika podatku VAT, zakupionych w tym celu przedmiotów majątkowych ( towarów) na potrzeby reprezentacyjne władz miasta - zużycie różnych towarów na poczęstunek gości lub interesantów, wręczanie upominków w tym celu zakupionych, tj. najczęściej artykułów powszechnego użytku, oraz obrazów, kwiatów itd.?
 237. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-62/06
  Czy, w związku z zakupem mikrobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, Dom Pomocy Społecznej ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w cenie zakupu mikrobusu ?
 238. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PII/423-14/06
  Czy dochody szkoły, będącej jednostką budżetową, uzyskiwane z prowadzenia sklepiku szkolnego podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 239. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1445/PP/44/443/3/2006
  czy faktury VAT są prawidłowo wystawiane na rzecz ww. jednostek, a w szczególności czy jednostka budżetowa właściwie nalicza 22% podatek od świadczonej usługi dla podmiotów określonych w pkt 1-3 i czy jednostka właściwie zwalnia jednostkę wymienioną w pkt 4 z podatku od towarów i usług?
 240. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/58/06
  Dom Pomocy Społecznej dokona zakupu mikrobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach programu pod nazwą "Program wyrównania różnic między regionami" dofinansowanego ze środków PFRON. Czy w związku z zakupem tego pojazdu istnieje możliwość odliczenia podatku od dokonanego zakupu ?
 241. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP 4211/IN/CIT/32/2006
  Czy dochody uzyskiwane przez sklepik szkolny przeznaczone na cele statutowe szkoły będą zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym i czy uproszczona ewidencja rachunkowa, z której wynikać będą kwoty wydatków, osiągniętych przychodów i zrealizowanego dochodu będzie wystarczająca przy prowadzeniu sklepiku szkolnego?
 242. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-9/2/06
  Czy Gminie będzie przysługiwał zwrot podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, który przekazany zostanie podległej jednostce budżetowej i który nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT?
 243. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/449/61/06
  Jaką stawką VAT należy opodatkować sprzedaż usług wynajmu autobusu, który jest własnością Gminy, a jest na stanie Biura Obsługi Szkół?
 244. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PIII/2/443-31/06
  Czy przysługuje Stronie (jednostce budżetowej) prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur VAT wystawionych na zakład budżetowy?
 245. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-3/423-13/06
  Czy gospodarstwo pomocnicze utworzone przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych?.
 246. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-4/2/06
  Czy powiatowi będzie przysługiwał zwrot podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług w związku z realizacją zadań:1.Zakup wyposażenia bazy dydaktycznej i rehabilitacyjnej oraz doposażeniem infrastruktury socjalno bytowej placówki zapewniającej całodobową opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi w ośrodku szkolno wychowawczym.2.Przebudowa budynku ośrodka szkolno wychowawczego w ramach likwidacji barier architektonicznych.3.Zakup samochodu "Bus" do przewozu dzieci niepełnosprawnych w ramach likwidacji barier transportowych.
 247. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-62/06
  Jak należy opodatkowania podatkiem od towarów i usług dokonywana przez jednostkę budżetową sprzedaż złomu oraz makulatury?
 248. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-3/443-24/06
  - czy w związku z wygaszeniem przez Prezesa URE decyzjami z dnia 08.09.2005 r. koncesji na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła (...) może nastąpić zmiana podatnika tj. w miejsce (...) podatnikiem byłoby (...)? Czy w przypadku zmiany podatnika na (...) (urząd obsługujący Zarząd (...), jednostka niemająca osobowości prawnej, działająca w formie jednostki budżetowej) w świetle przedstawionego stanu faktycznego i prawnego dotyczącego wytwarzania energii cieplnej w kotłowniach olejowych, powinno być uznane za podatnika, czy też w świetle art.15 ust.6 ustawy z dnia 11 marca o podatku od towarów i usług nie może być podatnikiem?- czy w przypadku uznania (...) za podatnika zawierane umowy na dostarczanie energii cieplnej pomiędzy (...) a inną jednostką organizacyjną (...) lub jednostką organizacyjną innej j.s.t. rodzą skutki podatkowe wynikające z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, a tym samym rozliczanie za dostarczone ciepło powinno następować na podstawie wystawionych przez (...) faktur?
 249. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PE-443/22/06
  Czy w przypadku sprzedaży przez szkołę (jednostkę budżetową) posiłków dla innej jednostki budżetowej na odrębne zlecenie można zastosować zwolnienie zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług?
 250. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/PDP/420-P-04/2006/PA
  Czy w świetle obowiązujących przepisów powstała jednostka budżetowa wstępuje we wszystkie przewidziane w przepisach podatkowych prawa i obowiązki zlikwidowanego w celu przekształcenia zakładu budżetowego?
 251. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-69/06
  prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących wykonanie inwestycji w zakresie wyrównywania barier architektonicznych
 252. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/23/2006/IPP
  Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w X prosi o informację, czy usługi naukowo badawcze o symbolu PKWiU 73.10.14-00.00 od dnia 01.01.2006 roku podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT stawką 22%.
 253. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-87/06/AM
  Urząd Marszałkowski Województwa XXX jest jednostką budżetową powołaną do realizacji zadań należących do kompetencji administracji terenowej. Zakres działalności Jednostki reguluje szczegółowo m.in. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.), w której określa się strategię rozwoju województwa uwzględniającą między innymi promocję jego walorów i możliwości rozwojowych ( art. 11 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy. ). Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim na rzecz organów administracji rządowej. Samorząd województwa wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, w szczególności w zakresie edukacji publicznej, promocji i ochrony zdrowia, kultury i ochrony jej dóbr, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, modernizacji terenów wiejskich, zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, gospodarki wodnej, transportu zbiorowego i dróg publicznych, kultury fizycznej i turystyki, ochrony praw konsumentów, obronności bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy, a poza tym dysponuje mieniem wojewódzkim i prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu. Ponadto samorząd województwa określa strategię i prowadzi politykę rozwoju województwa poprzez programy wojewódzkie, a także na podstawie upoważnień ustawowych, stanowi akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze województwa. Marszałek Województwa w ramach promocji województwa przekazuje towary w drodze darowizn lub nagród rzeczowych na podstawie uchwał podejmowanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego lub na podstawie decyzji kierownika jednostki.Przekazywane towary to rzeczy o wartości do 5 zł. jak i powyżej 5 zł. w tym również w cenie kilku tysięcy złotych m.in. długopisy, puchary, sztandary, zegarki, rowery, laptopy. Według stanowiska Marszałka Województwa nieodpłatne przekazywanie takich towarów w ramach promocji województwa nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów.
 254. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US - 423/26/06/int
  Czy powołana przez podatnika jednostka do obsługi placówek oświatowych i przedszkoli może występować w roli płatnika podatku dochodowego obsługiwanych jednostek, czy też jednostki te same powinny występować w roli płatnika ?
 255. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/97/PP1/443/23/06
  Czy usługi w przypadku zlecania badań w ramach monitoringu resortowych źródeł wody są zwolnione z podatku VAT ?
 256. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-8/06/1
  Wysokość opodatkowania podatkiem VAT usług remontowo-budowlanych świadczonych pomiędzy zakładem budżetowym a jednostką organizacyjną tej samej gminy.
 257. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-9/06/1
  Wysokość opodatkowania podatkiem VAT odsprzedaży usług w zakresie mediów (dostaw energii elektrycznej i cieplnej, wywozu odpadów, rozprowadzania wody) świadczonych pomiędzy zakładem budżetowym a jednostkami i zakładami budżetowymi (jednostkami organizacyjnymi) tej samej gminy.
 258. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG/423-5/06
  Czy zmiana przepisu art. 16 ust. 1 pkt 57 oraz pkt 57a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, obliguje gospodarstwo pomocnicze jednostki budżetowej do zapłacenia podatku dochodowego od osób prawnych od niewypłaconej "13 pensji" i składek ZUS za 2005?
 259. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I/1.423/1/2006
  Czy użytkowanie środków trwałych w postaci nieruchomości będących własnością organu założycielskiego (samorząd województwa) stanowi dla jednostki budżetowej przychód z tytułu świadczeń odpłatnych lub częściowo odpłatnych?
 260. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-2/06
  Czy będąc zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, świadczącym m.in. usługi zwolnione od podatku od towarów i usług, należy realizowaną sprzedaż dokumentować fakturą VAT czy rachunkiem?
 261. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.443/IC/16a/2006
  Czy przekazanie środków trwałych w użytkowanie Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej spowoduje konieczność naliczenia podatku od towarów i usług?
 262. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP I 443/1456/06
  Czy wykonywanie przez Zarząd czynności polegających na sporządzaniu kopii i aktualizacji treści mapy zasadniczej, za które pobierane są opłaty na podstawie Zarządzenia Dyrektora Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego, stanowiące przychód Gminy Wrocław podlegają ustawie z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.
 263. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-443-05/06/RK
  ? Czy w świetle art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, numerem NIP powinien się posługiwać przy składaniu deklaracji podatkowej VAT-7 i przy wystawianiu/odbieraniu faktur VAT Urząd Gminy, czy Gmina?? Czy podatnikowi realizującemu inwestycję - budowa oczyszczalni ścieków wraz z przyłączeniami i sieci wodociągowej, będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w zakupach dotyczących tej inwestycji?? Czy nieodpłatne przekazanie wybranej jednostce budżetowej wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej powoduje obowiązek naliczania i odprowadzania podatku VAT i czy jest to uzależnione od faktu odliczenia lub nie odliczenia podatku VAT zawartego w towarach i usługach zakupionych w związku z budową przedmiotowych sieci?
 264. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423- 25/90/06/PK
  Pytanie dotyczy 1) obowiązku podatkowego jako gospodarstwa pomocniczego w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych i jednocześnie podatnika podatku dochodowego od osób prawnych od przekazanych mu nieodpłatnie do używania przez macierzystą jednostkę budżetową środków trwałych. 2) zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków związanych ze składnikami majątku znajdującymi się w ewidencji księgowej gospodarstwa pomocniczego, ale używanymi przez pracowników macierzystej jednostki budżetowej - w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).
 265. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: TP/443-117/05
  Czy tankowanie paliwa na stancji paliw jednostki budżetowej do samochodów gospodarstwa pomocniczego tej jednostki stanowi dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22%?
 266. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-2/443-2/06
  Jak będą opodatkowane podatkiem VAT odpłatne usługi remontowo-budowlane świadczone przez gospodarstwo pomocnicze będące na własnym rozrachunku innym jednostkom budżetowym?
 267. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-2/06
  Czy gospodarstwo pomocnicze utworzone przy jednostce budżetowej jest zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych?
 268. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Nr Rep. 51/PP-l 72006
  Czy gospodarstwo pomocnicze prowadząc działalność socjalną (wczasy, kolonie i obozy dla dzieci, i inne formy wypoczynku) winno deklarować podatek od nieruchomości według stawek jakie obowiazują przy prowadzeniu działalności gospodarczej?
 269. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US15/POIII/443/2/06/AR
  1. W jaki sposób dokonywać odliczeń podatku naliczonego w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej i zwolnionej od podatku VAT?2. Czy przy ustalaniu proporcji, o której mowa w art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług, do całkowitego obrotu uzyskanego z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżania kwoty podatku należnego oraz czynności w związku z którymi podatnikowi takie prawo nie przysługuje należy uwzględnić:#61485; środki otrzymane od jednostki nadrzędnej na bieżącą działalność,#61485; dochody budżetowe uzyskane w ramach działalności statutowej,#61485; dochody uzyskane w ramach dochodów własnych?
 270. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/427-1/06
  Czy w związku z przekształceniem podmiotu z zakładu budżetowego w gminną spółkę prawa handlowego lub jednostkę budżetową, następuje podatkowa sukcesja uniwersalna, czyli podmiot powstały po przekształceniu przejmuje wszystkie prawa i obowiązki podatkowe podmiotu przekształconego.
 271. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I/1.423/6/05
  Czy szkoła jako jednostka budżetowa podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w związku z prowadzeniem sklepiku uczniowskiego w sytuacji, gdy uzyskane z tego tytułu dochody przeznaczone są na cele szkoły?
 272. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/443-190/2006/MJ
  Czy za pobyt pacjentów należy wystawiać dla pacjentów faktury VAT, czy też rachunek lub inny dokument zgodny z art. 21 ustawy o rachunkowości?
 273. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/443-188/2006/MJ
  Dotyczy uznania Wnioskodawcy za podatnika podatku od towarów i usług.
 274. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-159/05
  Czy usługi świadczone pomiędzy polską a niemiecką jednostką budżetową są zwolnione z VAT?
 275. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-201-1/06
  Podatnik jest jednostką budżetową Gminy - samorządową placówką wychowania pozaszkolnego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz aktualnego Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. W zakresie statutowych form działalności Jednostka m.in. świadczy usługi na rzecz innych jednostek podległych Gminie. Przedmiotem takich usług jest najem pomieszczeń znajdujących się w jej władaniu. Wątpliwości Jednostki dotyczą zastosowania zwolnienia od podatku VAT określonego w § 8 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 97 poz. 970 ze zm.).
 276. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIIIVAT/443/I/5/2006/RR
  Czy usługi udostępniania basenu świadczone przez podmiot funkcjonujący w formie zakładu budżetowego szkołom publicznym (jednostki budżetowe) podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?
 277. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIIIVAT/443/I/8/2006/RR
  Czy usługi udostępniania basenu świadczone przez podmiot funkcjonujacy w formie zakładu budżetowego komitetom rodzicielskim działajacym przy szkołach publicznych podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?
 278. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIIIVAT/443/I/7/2006/RR
  Czy usługi udostępniania basenu świadczone przez podmiot funkcjonujący w formie zakładu budżetowego szkołom prywatnym, które nie są jednostkami budżetowymi, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?
 279. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-61/05
  Z jaka stawką podatku od towarów i usług Zakład budżetowy ma wystawić fakturę na usługi transportowe dla urzędu Miasta i Gminy?
 280. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SKO.1069/05
  Czy nieruchomości wykorzystywane przez gospodarstwa pomocnicze powołane przez jednostki MON podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?
 281. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IX/443-70/HM/05
  Czy usługi świadczone pomiędzy zakładem budżetowym a jednostką budżetową, gospodarstwem pomocniczym jednostek budżetowych oraz innym zakładem budżetowym są zwolnione z podatku VAT?
 282. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-100/05
  Czy przyznana dotacja przedmiotowa do cen biletów dla uczniów szkół publicznych korzystających z pływalni w ramach zajęć wychowania fizycznego podlega zwolnieniu od podatku VAT.
 283. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-108/05/Z/03
  Czy dopuszczalne jest opodatkowanie na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT, tj. z zastosowaniem stawki podatku 22% i 7% usług remontowo-budowlanych świadczonych na rzecz jednostek budżetowych?
 284. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-2/443-44/05
  Czy zasadne jest zastosowania 0% stawki podatku VAT przy eksporcie towarów na rzecz Swojej jednostki macierzystej przy rekonstrukcji Kanału Augustowskiego na odcinku granicznym między Rzeczypospolitą Polską, a Republiką Białorusi na podstawie porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Rządem Republiki Białorusi?Czy przysługuje odliczenie podatku naliczonego przy nabyciu materiałów przeznaczonych do wbudowania na stronę Białoruską pomimo, że usługi świadczone na rzecz jednostki budżetowej są zwolnione od podatku na podstawie §8 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.)?
 285. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII-443/34/05/MS
  Szkoła będąca jednostką budżetową przygotowuje i sprzedaje posiłki dla innej szkoły, będącej także jednostką budżetową. Szkoła pyta czy w tej sytuacji ma zastosowanie zwolnienie od podatku od towarów i usług?
 286. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP/443-32/05/RS
  Czy świadczenie usług wynajmu autobusu z kierowcą w celu przewiezienia osób przez firmę X (zakład budżetowy) na rzecz Miasta i Gminy reprezentowanej przez Urząd Miejski bądź na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej lub innych jednostek działających w oparciu o ustawę o finansach publicznych, jest usługą zwolnioną z podatku VAT na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług /Dz.U. Nr 97, poz. 970 ze zm./ paragraf 8 pkt. 14?
 287. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP423-29-3-05-BA-57492
  Czy odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupywanych przez macierzystą jednostkę budżetową ze środków pochodzących z zysku Godpodarstwa Pomocniczego stanowią koszty uzysknia przychodów dla celów podatkowych.
 288. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-114/13/05
  Dotyczy zwolnienia z opodatkowania usług świadczonych pomiędzy jednostkami budżetowymi a zakładami budżetowymi.
 289. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPII-005/305-GL/BD/05
  Czy loteria fantowa organizowana przez szkołę w trakcie festynu środowiskowego - podlega opodatkowaniu?
 290. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-27/05
  Czy jako jednostka budżetowa sektora finansów publicznych, która finansuje swoje bieżące wydatki z przekazanych na ten cel środków budżetu gminy może dokonać odliczenia podatku naliczonego?.
 291. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/021/443/92/05/IW
  Pytanie dot. opodatkowania podatkiem VAT usług świadczonych pomiędzy jednostkami budżetowymi.
 292. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO 3120-3-3/2005
  Dotyczy obowiązku zapłaty opłaty skarbowej od wniosków o udostępnienie informacji o podatnikach, ze zbioru danych gromadzonych w organie podatkowym, składanych przez komorników sądowych w związku z prowadzoną egzekucją.
 293. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1/6/05
  Pytanie dotyczy możliwości refakturowania należności za media oraz prowadzenia rejestru zakupu i sprzedaży tylko w części dotyczącej refakturowanych usług przez podatnika VAT.
 294. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-354/IV/2005/JD
  Czy dopuszczalne jest opodatkowanie na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT, tj. z zastosowaniem stawki podatku 22% i 7% usług remontowo-budowlanych świadczonych na rzecz jednostek budżetowych?
 295. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-196/05/AW
  Zdaniem Strony, zasadne jest naliczanie podatku od towarów i usług w przypadkach,gdy zleceniodawcą wykonania ceremonii pogrzebowej jest ośrodek pomocy społecznej. Przedmiotowe usługi nie są bowiem świadczone przez Stronę bezpośrednio na rzecz ośrodków pomocy społecznej, lecz wyłącznie na rzecz osób zmarłych, które dotychczas były podopiecznymi tych ośrodków. Ośrodki pomocy społecznej, zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych, występują wyłącznie jako zleceniodawcy wykonywania pogrzebu. Źródła finansowania kosztów pogrzebu mogą być zróżnicowane, np. zasiłek ZUS, środki własne osoby zmarłej, środki ośrodka (budżet m. st. Warszawy), jednakże niezależnie od źródła finansowania, poprzez sam fakt wniesienia wymaganych opłat, ośrodki nie nabywają żadnych praw majątkowych do miejsca grzebalnego oraz grobu. W tej sytuacji Strona stoi na stanowisku, iż zastosowanie w stosunku do ośrodków pomocy społecznej zwolnienia z podatku od towarów i usług nie jest uzasadnione.
 296. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUS.VIII-436/2/2005
  Czy korzystają ze zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zwarcia umowy o ustanowienie odpłatnego użytkowania obwodów rybackich podmioty z których jeden posiada status jednostki budżetowej, drugi stowarzyszenia prowadzącego działalność w zakresie sportu i ochrony środowiska, a jego dochody korzystały z całkowitego zwolnienia od podatku dochodowego za cały rok podatkowy poprzedzający rok, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?
 297. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-415-45-05-AK
  Czy istnieje możliwość sporządzenia jednej informacji PIT-11/8B o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2005 r. w przypadku zmiany płatnika?
 298. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP-443/37/2005
  Czy do usług zwolnionych od VAT świadczonych przez zakład budżetowy na rzecz jednostki budżetowej na podstawie § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r.w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz.U Nr 97, poz. 970 ze zm.) zaliczyć można: - usługi transportowe :przewóz osób - przewozy szkolne, wynajęcie ciągnika, busa, autobusu, - naprawę dróg gminnych, dróg gruntowych , znaków drogowych i chodników, - prowizję za targowisko, - utrzymanie zieleni miejskiej, - wycinkę drzew, obcinanie gałęzi z drzew, - roboty stolarskie i szklarskie.
 299. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: F.III.3127/3/2005
  Czy nieruchomości wykorzystywane przez gospodarstwa pomocnicze powołane przez jednostki MON podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?
 300. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PTU/443-38/05
  Jaka stawka podatku VAT obowiązuje przy świadczeniu przez Zespół Szkół usług polegających na: - wynajmie hali gimnastycznej na rzecz innych podmiotów (osoby fizyczne, kluby sportowe), - dostarczeniu energii cieplnej z własnej kotłowni dla Starostwa Powiatowego?
 301. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/92/PP-1/443/28/2005
  Czy istnieje nakaz stosowania zwolnienia od podatku usług świadczonych między jednostkami budżetowymi gminy?
 302. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP IV/443-65/05
  Czy istnieje możliwość korzystania przez jednostkę budżetową (szkołę) z odliczania podatku naliczonego zawartego w towarach zakupionych z konta dochodów własnych jednostek budżetowych?
 303. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.X/443-63/05
  Dotyczy opodatkowania czynności polegających na wytwarzaniu i sprzedaży energii cieplnej oraz usług typu: wydobycie i rozprowadzanie wody, odbiór i oczyszczanie ścieków, utrzymanie cmentarzy i terenów zieleni, sprzątanie przystanków autobusowych, wywóz szamb; świadczonych przez zakład budżetowy na rzecz Urzędu Gminy.
 304. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-42/1/05
  Czy świadczone przez zakład komunalny na rzecz gminy usługi (w tym wykonywanie przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych) korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na mocy § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług?
 305. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPI/443-117/05
  Czy podlegają opodatkowaniu świadczone usługi pomiędzy jednostkami budżetowymi tj. Urzędem Miasta a Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej ?
 306. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI/443-86/64/05
  Dotyczy opodatkowania VAT sprzedaży wyrobów i usług pomiędzy jednostkami budżetowymi.
 307. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP1/448-222/04/I
  Czy podlega opodatkowaniu:1) użyczenie lokalu lub objektu,2) opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów pod budownictwo mieszkaniowe oraz pod bazy i składy, 3) opłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, 4) przekazanie nieodpłatnie mieszkańcom gminy gazety lokalnej,5) usługi sprzątania na rzecz innych jednostek budżetowych ?Czy można odliczyć Vat naliczony od zakupu usługi drukowania gazety lokalnej?
 308. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-15/2105/05
  Jaką stawką należy opodatkować usługi w zakresie udostępniania basenu kąpielowego, sauny oraz dzierżawy pomieszczeń na bar i salę do ćwiczeń? Jakiej stawce podlegają wymienione usługi w przypadku świadczenia ich pomiędzy jednostkami budżetowymi?
 309. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP III/4409/443/53/IK/05
  Czy działalność prowadzona przez Gospodarstwo Pomocnicze (jednostka budżetowa) podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 310. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/415/SM/14/2005
  Czy gopsodarstwo pomocnicze przy zakładzie karnym może zaliczyć całą wartość usług - wraz z podatkiem VAT - w koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności?
 311. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443-52/05
  Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług stołówkowych świadczonych między jednostkami budżetowymi.
 312. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/I/1130/2005/ADB
  Dotyczy stawki podatku wykazywanego na refakturach otrzymywanych przez gospodarstwo pomocnicze jednostki budżetowej dotyczących centralnego ogrzewania, ciepłej wody, energii elektrycznej.
 313. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/33/05
  Czy jednostka budżetowa przekształcona z zakładu budżetowego, świadcząc usługi rozprowadzania wody oraz odprowadzania ścieków w oparciu o umowy cywilnoprawne jest nadal podatnikiem podatku od towarów i usług?
 314. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/005/2/3847/04
  Czy otrzymana dotacja przedmiotowa z budżetu Woj. Małopolskiego na wykonanie ekspertyzy technicznej może być zwolniona z podatku od towarów i usług ? Czy zwolnione są z podatku VAT usługi świadczone pomiędzy jednostaki budżetowymi a zakładem budżetowym ?
 315. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.005/18/2005
  Czy wszystkie usługi świadczone w ramach zawartej umowy zlecenia pomiędzy jednostką budżetową i zakładem budżetowym, polegające na organizacji ferii zimowych dla dzieci i młodzieży, podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie przepisu § 8 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług?
 316. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/5/2005
  Pytanie dotyczy zasadności obniżenia lub zwrotu podatku od towarów i usług z tytułu zrealizowanych inwestycji zaliczanych do środków trwałych służących sprzedaży opodatkowanej, sfinansowanych przez jednostkę budżetową. Zdaniem Strony podatek VAT zapłacony przy zakupie środków trwałych winien być odliczony w całości, i mimo że środki pochodziły z jednostki budżetowej, pozostać w dyspozycji podatnika.
 317. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: pp/443-18/P/15/05/BS
  Czy środki pieniężnych otrzymane przez jednostkę budzetową z budżetu gminy na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością stadionów i innych obiektów sportowych podlegają włączeniu do obrotu?
 318. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-4/MD/05
  Czy loteria fantowa, organizowana przez szkolę podstawową w trakcie festynu środowiskowego, podlega opodatkowaniu?
 319. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US35/PP1/443-45/05/DG
  Z przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego wynika, iż pomiędzy Miastem XXX a jego jednostkami organizacyjnymi (jednostkami budżetowymi, zakładami budżetowymi, gospodarstwami pomocniczymi) odbywa się wzajemne świadczenie usług. Zdaniem Podatnika powyższe wzajemne świadczenie usług korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na mocy § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 97, poz. 970 ze zm.).
 320. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PP-443/1/11/05
  Jednostka samorządu terytorialnego zwróciła się z pytaniem, czy wykonywane przez zakład budżetowy na rzecz macierzystej jednostki usugi budowlane korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie przepisu § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) i co za tym idzie, zakupy materiałów wykorzystanych do adaptacji budynku powinny być ujmowane jako związane ze sprzedażą zwolnioną, a podatek naliczony przy tych zakupach jako niepodlegający odliczeniu od podatku należnego? Czy wobec tego, że zwolnienie od podatku określone w powołanym wyżej przepisie § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia wprowadzone zostało z dniem 25 czerwca 2004 r., na mocy przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 145, poz. 1541), część sprzedaży zafakturowanej przed tą datą należy opodatkować podatkiem od towarów i usług?
 321. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/23/05
  Czy Powiat będący jednostką samorządu terytorialnego świadcząc na podstawie umów cywilnoprawnych usługi najmu pomieszczeń na cele użytkowe dla jednostek budżetowych może korzystać ze zwolnienia określonego w § 8 ust.1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług?
 322. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PTU/443.1-9/05
  Czy prawidłowo zwalniamy z podatku od towarów i usług: jednostkę macierzystą (Urząd Miasta) oraz placówki oświatowe, które są jednostkami budżetowymi?
 323. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUS PBII/415-46/05
  Czy wynagrodzenie przysługujące płatnikom z tytułu terminowego wpłacania pobranych na rzecz budżetu państwa podatków jest obowiązkiem?
 324. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-21/05
  Szkoła będąca jednostką budżetową gminy wynajmuje okazjonalnie lub na czas określony innym podmiotom pomieszcznia szkolne oraz salę sportową. Podatnik pyta czy użyczjąc tych pomieszczeń szkoła zobowiązana jest wystawiać faktury VAT i opodatkować świadczone usługi wynajmu.
 325. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/9/05
  Czy Stacja Saitarno - Epidemiologiczna jest obowiązana do wystawiania faktur VAT w zakresie realizacji zadań nałożonych na jednostkę odrębnymi przepisami prawa?
 326. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPK443/IPP/2/2005
  1. Czy nadal obowiązuje stawka 7% podatku VAT dla usług weterynaryjnych PKWiU 85.20 ? 2. Czy wynagrodzenie za wykonywane czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii jest wynagrodzeniem netto ?
 327. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: MP/443-12/05
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT "odsprzedaż" usług telekomunikacyjnych dokonywana przez Urząd Gminy na rzecz innej jednostki budżetowej oraz gospodarstwa pomocniczego przy Urzędzie Gminy?
 328. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZN-PP/443-9/05
  Dom Pomocy Społecznej, mający status jednostki budżetowej świadczy usługi pralnicze dla innych jednostek posiadających ten sam status. Czy sprzedaż tych usług jest zwolniona od podatku od towarów i usług?.
 329. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US36/2BV/443/2005/123/TCH
  Dotyczy zwrotu VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów niebędących nowymi środkami transportu, sfinansowanego ze środków Phare, dokonanego przez jednostkę budżetową nie prowadzącą działalności gospodarczej.
 330. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US36/2BV/443/2005/122/TCH
  Dotyczy zwrotu VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu, sfinansowanego ze środków Phare, dokonanego przez jednostkę budżetową nie prowadzącą działalności gospodarczej.
 331. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: AD-III/415-9/05
  Czy możliwe jest skorzystanie w 2004r. z odliczeń od dochodu z tytułu darowizny, w związku z bezpłatnym oddaniem krwi do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa?
 332. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-VII/443/5/05
  Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować do usług remontu bursy międzyszkolnej w świetle przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.01.2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 17, poz. 150), którym m.in. wprowadzono obniżoną do wysokości 7% stawkę podatku VAT dla usług remontowych budynków zbiorowego zamieszkania, w tym burs szkolnych?
 333. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IV/443-22-2/05
  Czy usługi świadczone pomiędzy gospodarstwami pomocniczymi jednostek budżetowych, jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi, z wyjątkiem usług wymienionych w poz. 138 i 153 załącznika nr 3 do ustawy oraz usług komunikacji miejskiej są zwolnione od podatku?
 334. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-11/05/DG
  Czy usługi noclegowe świadczone przez podatnika będącego jednostką budżetową na rzecz podmiotów będących jednostką budżetową, zakładem budżetowym lub gospodarstwem pomocniczym są zwolnione z podatku VAT?
 335. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-443-29/05/RK
  Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług "X" w zakresie działalności statutowej oraz czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych.Czynności zwolnione z podatku od towarów i usług.
 336. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/15/2005
  W jakiej formie podmiot nie będący podatnikiem podatku od towarów i usług powinien dokumentować sprzedaż prac wykonywanych przez osoby niepełnosprawne w czasie zajęć terapeutycznych?
 337. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/16/05
  Szkoła, będąc jednostką budżetową, wynajmuje salę gimnastyczną innej jednostce budżetowej - Ośrodkowi Sportowemu na cele edukacyjne. Czy opłaty za wynajem sal między jednostkami budżetowymi są zwolnione z podatku VAT?
 338. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP443/1/2/05
  Czy "Z" utworzony na podstawie uchwały Rady Miejskiej w J. jako gospodarstwo pomocnicze przy Urzędzie Miejskim w J., wyodrębnione organizacyjnie i pod względem finansowym z jednostki budżetowej Urzędu Miejskiego w J., świadcząc usługi zlecone przez Gminę - budowę wodociągów na terenie ulic C i P, powinien doliczyć podatek należny według stawki 7% ?
 339. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D2-443/9/05
  Czy przy nieodpłatnym przekazaniu składników majątku ruchomego innej państwowej jednostce budżetowej na n/w podstawie prawnej istnieje obowiązek odprowadzenia podatku VAT w sytuacji, gdy zarówno przekazujący jak i podmiot na rzecz którego przekazanie ma nastąpić - stanowią jednostki organizacyjne Skarbu Państwa?"
 340. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.III.423/2/8/05
  Czy Bursa Szkolna - jednostka budżetowa samorządu terytorialnego prowadząca działalność w zakresie przedstawionym w piśmie z dnia 6 stycznia 2005 r. zwolniona jest podmiotowo oraz przedmiotowo od podatku dochodowego od osób prawnych?
 341. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P1/443/17/05
  Jak są opodatkowane podatkiem VAT usługi świadczone na podstawie umów najmu oraz użyczenia nieruchomości pomiędzy jednostką budżetową a jej jednostkami organizacyjnymi?
 342. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPE/443-2/05/DW
  Czy Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna jako zakład opieki zdrowotnej (jednostka budżetowa), utworzona przez Ministra Zdrowia, pomimo zwolnienia z obowiązku podatku VAT jest zobowiązana do jego rozliczania w części dotyczącej świadczonych usług na rzecz osób fizycznych i prawnych w zakresie ochrony zdrowia ludności podległego terenu w postaci wykonywania badań laboratoryjnych w kierunku schorzeń jelitowych, badań wody, żywności oraz jaka stawka podatku będzie obowiązywała w przypadku podlegania podatkowi VAT.
 343. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/4211/005-02/05
  Dom Pomocy Społecznej zwrócił się z zapytaniem, czy jako jednostka budżetowa samorządu terytorialnego ma obowiązek składać deklaracje i zeznania podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych.
 344. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US34/PV/443-3/05/MS
  Urząd jest jednostką budżetową prowadzącą równocześnie działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług oraz działalność statutową w zakresie rejestracji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych nałożonych ustawą o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, sklasyfikowaną przez Urząd Statystyczny pod Nr PKWiU 75.12.12.-00.00. Dla udokumentowania wykonywanych czynności statutowych Urząd wystawia faktury VAT powołując się na zwolnienie z podatku VAT określone w art. 43 ust. 1 pkt. 1- załącznik Nr 4 poz. 6 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54 poz. 535). Naszym zdaniem dotychczasowe postępowanie jest nieprawidłowe. Prawidłową formą dokumentowania wykonywanych czynności statutowych jest wystawianie rachunków z racji tego, iż w zakresie zadań nałożonych ustawą z dnia 27.07.2001r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych , Urząd nie jest uznawany za podatnika podatku od towarów i usług, co wynika z art. 15 ust. 6 w/w ustawy o podatku od towarów i usług.
 345. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443/VAT/1324/2004/aw
  Czy podatek naliczony, dotyczacy sprzedazy adresowanej do jednostek budżetowych i z tego tytułu zwolniony z VAT, można odliczyć w całości ?
 346. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/168/PP2/59/2004
  Czy kryta pływalnia jako zakład budżetowy spełnia wymogi określone w art. 15 ust. 6 ustawu VAT ? Jak ma udostępniać stadion - w formie umowy użyczenia czy też okazjonalnie ? Czy otrzymywane dotacje będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT ?
 347. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-63/05/CIP/01
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy nieodpłatne przekazanie przedmiotów innym jednostkom budżetowym podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
 348. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I-2/443-92/2004
  Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT usługi polegające na na obsłudze stacji pomp, które świadczy gospodarstwo pomocnicze na rzecz jednostki budżetowej utworzonej przy sejmiku województwa?
 349. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/005w-877/04/JC
  Czy usługi w zakresie rekreacji i sportu świadczone przez jednostki budżetowe, dofinansowane z budżetu gminy korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług?
 350. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US20/PP/443-28/2004
  Czy przy wystawianiu faktur VAT za sprzedaż ciepła jednostkom budżetowym należy uwzględniać podatek należny VAT z racji świadczenia usług w relacji - gospodarstwo pomocnicze, a inna jednostka budżetowa?
 351. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/92/04
  Jednostka świadczy usługi - udostępnia krytą pływalnię, halę lodowisko, siłownie, stadion, korty tenisowe, basen - dla szkół podstawowych i gimnazjów oraz sprzedaje usługi - organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych dla gminy. Czy usługi świadczone pomiędzy jednostkami budżetowymi zwolnione są od podatku od towarów i usług?
 352. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NP-443/12/ECH/2004
  Ustalenie stawki podatku VAT na usługi najmu pomieszczeń i garażu świadczone przez Gminę Miejską dla Komendy Wojewódzkiej Policji w świetle rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2004r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
 353. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I.US.PP-2/443/155/2004
  Czy otrzymana dotacja z Urzędu Gminy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT oraz czy powinna być doliczana do struktury sprzedaży?
 354. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USVIII/443-85/04
  Czy opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają usługi wynajmu pomieszczeń dla Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji?
 355. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/100/2004
  Urząd Gminy dokonuje sprzedaży nieruchomości zabytkowej tj. kompleksu pałacowo-parkowego. Czy sprzedaż ta będzie opodatkowana podatkiem VAT czy zwolniona z podatku i jaką należy zastosować stawkę podatku ?
 356. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US 24/1110/443/128/2004/IW
  Oddział Wodno- Kanalizacyjno-Ciepłowniczy jest jednostką budżetową świadczącą usługi na rzecz innych jednostek i zakładów budżetowych i jest podatnikiem podatku od towarów i usług. W miesiącu czerwcu podatnik wykonał usługę ( usługa ciągła) polegającą na odbieraniu telefonu alarmowego zgodnie z porozumieniem z dnia 29.03.2003r. na rzecz Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych. Usługa została zafakturowana w dniu 30.06.2004r. i dotyczyła miesiąca czerwca 2004r. W fakturze zastosowano zwolnione z podatku VAT. W dniu 02.08.2004r. Oddziale wystawił fakturę korygującą, którą zmieniono stawkę podatku VAT ze zwolnionej na podstawową 22% za okres od 01.06. do 24.06.2004r. a od 25.06 do 30.06.2004r. zastosowano stawkę zwolnioną z VAT zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23.06.2004r. zwalniającym usługi między jednostkami, zakładami budżetowymi i gospodarstwami pomocniczymi. Czy mając powyższe na uwadze wystawienie faktury za usługę ( ciągłą) za miesiąc czerwiec przez jednostkę budżetową dla zakładu budżetowego z zachowaniem stawki 22% do dnia 24.06.2004r. a zwolnieniem z podatku VAT od dnia 25.06.2004r. jest prawidłowe.
 357. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/VAT/RW-164/04
  Jaka powinna być naliczona stawka podatku VAT w odniesieniu do usługi wynajmu hali sportowej przez gminę dla jednostek budżetowych ?
 358. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP 448/275/2004
  Czy usługi świadczone przez zakład budżetowy na rzecz gminy, w stosunku do których obowiązek podatkowy powstał po 24.06.2004 r., są objęte zwolnieniem ?
 359. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/83/04
  Park Narodowy dostarcza na podstawie załączonej do wniosku umowy zawartej z zarządem gminy energię cieplną na ogrzewanie pomieszczeń w budynku urzędu gminy i gminnego ośrodka zdrowia. Podstawą obciążenia strony umowy są rzeczywiste koszty utrzymania kotłowni należącej do Parku Narodowego, takie jak: 67,7 % zużytego lub zakupionego oleju opałowego oraz 50 % kosztów przeglądów i napraw kotłów. Jak prawidłowo zafakturować taką sprzedaż?
 360. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IIIUS.DPP2/443/06/189/2004
  Jak zakwalifikować usługi związane z oczyszczaniem terenów z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych (rozminowanie) na rzecz jednostki samorządu terytorialnego w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług?
 361. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: MP/443-44/04
  1) Czy usługi w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych, świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji (zakład budżetowy), zaklasyfikowane do PKWiU 92.61.10 są zwolnione od podatku VAT, czy też podlegają opodatkowaniu według stawki 7%? 2) Czy podlega opodatkowaniu otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - dotacja przedmiotowa do utrzymania 1m2 hali sportowej, stadionu i kąpieliska?
 362. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-2123/04/CIP/01
  Gimnazjum zapytuje, czy udział w kosztach za media stanowi sprzedaż w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług i podlega opodatkowaniu.
 363. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II US.I.PB/423-13/04
  Czy dochód uzyskany przez szkołę z tytułu prowadzenia sklepiku pod opieką samorządu szkolnego, a następnie przekazywany na konto rady rodziców podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 364. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-4431/41/JG/04
  Przedmiotem zapytania Strony jest interpretacja § 8 ust.1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23.06.2004r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług /Dz.U. nr 145, poz.1541/ oraz opodatkowania dotacji przyznanej przez jednostkę samorządu terytorialnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
 365. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/170/PP2-443/74/2004
  Czy organ administracji rządowej musi wystawiać faktury VAT na czynności zawarte na podstawie umów cywilnoprawnych ?
 366. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.IX/443-97/HM/04
  Czy do wartości usług świadczonych przez jednostkę budżetową - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska - na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z Zakładem Usług Komunalnych będącym zakładem budżetowym Gminy Miejskiej należy doliczać podatek VAT, czy też ma zastosowanie § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) o zwolnieniu z podatku VAT?
 367. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/79/04
  Czy usługi świadczone pomiędzy jednostkami budżetowymi zwolnione są od podatku od towarów i usług?
 368. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NP-443/56/2004
  Czy Gmina może zarejestrować się jako podatnik VAT niezależnie od obsługującego ją Urzędu Miasta?
 369. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-83 /BO/04
  Czy Jednostka, która wykonuje wyłącznie zadania do których została powołana może dokonać zgłoszenia rejestracyjnego jako podatnik podatku od towarów i usług a tym samym czy może ubiegać się o zwrot podatku VAT z tytułu nabycia towarów lub usług finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej?.
 370. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/325/04
  Czy podlegają zwolnieniu z podatku VAT usługi świadczone pomiędzy gospodarstwami pomocniczymi jednostek budżetowych, jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi ?
 371. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/218/PP-2/443/29/04
  Czy usługi stołówkowe są opodatkowane VAT ? Czy usługi krótkotrwałego zakwaterowania uczniów są opodatkowane VAT ? Czy istnieje obowiązek opodatkowania VAT usług wynajmu pomieszczeń szkoły dla innych jednostek budżetowych ?
 372. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1736/04/CIP/01
  Podatnik zapytuje, czy jest obowiązany do odprowadzania podatku od towarów i usług ? Zdaniem podatnika dochody z tytułu wynajmowania pomieszczeń szkolnych są dochodami Starostwa Powiatowego, zatem szkoła powinna być zwolniona z podatku VAT.
 373. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-III-443/86/2004
  - Czy usługi świadczone pomiędzy jednostkami budżetowymi, a takimi są sąd i prokuratura, polegające na bezpłatnym użyczeniu lokalu użytkowego, są zwolnione od podatku od towarów i usług? - Czy usługi pomiędzy jednostkami budżetowymi po 25 czerwca 2004r. nie zalicza się do wartości sprzedaży określonej w art. 113 ustawy o VAT ?
 374. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP 443-136/04
  1. prawo odliczenia podatku naliczonego w sytuacji, gdy wykonuje od dnia 1 maja 2004 r. czynności wyłącznie opodatkowane, a przed 1 maja wykonywał czynności opodatkowane oraz czynności zwolnione z podatku VAT oraz o zasadę ustalenia zakresu prawa do odliczenia w oparciu o art. 90 ustawy o VAT (ustalenie proporcji). 2. czy dotacja otrzymywana z Urzędu Miasta, przeznaczana na prowadzenie działalności przez jednostkę budżetową, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
 375. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-16/04
  1. Czy dotacja otrzymywana z Urzędu Miasta i Gminy na działalność bieżącą, która nie jest bezpośrednio związana z ceną biletu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT ? 2. Jakie są zasady ustalania proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ?
 376. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/196/2004
  Czy budowę wodociągu grupowego i budowę kanalizacji sanitarnej przez: - zakład usług komunalnych, - osobę fizyczną należy uznać za roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą ? Jaką stawką VAT opodatkować te usługi ?
 377. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-F-415/45/2004
  Czy wartość rekompensaty pieniężnej otrzymanej na podstawie przepisów o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej jest zwolniona z opodatkowania?
 378. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OP.005/101/2004
  Czy otrzymaną dotację przedmiotową można kwalifikować jako usługę objętą zwolnieniem od podatku VAT na podstawie § 8 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z dnia 1 maja 2004 r. Nr 97, poz. 970, Dz. U. Nr 145, poz. 1541)?
 379. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US15POIII/440/49/04/BK
  Czy usługi świadczone pomiędzy jednostkami budżetowymi i zakladami budżetowymi są zwolnione od podatku od towarów i usług?
 380. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: RO/436/196/2004
  1. Czy ubezpieczenie pracownika w delegacji zagranicznej podlega zwolnieniu na mocy art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ? 2. Czy składki płacone przez pracodawcę za ubezpieczenie pracownika w delegacji zagranicznej są kosztem uzyskania przychodu ?
 381. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2/446-1375/04/JDP/748
  Przedmiotem pytania jest interpretacja § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2004r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 145, poz. 1541) a w szczególności "czy jest zwolniona usługa pomiędzy dwoma jednostkami budżetowymi, dwoma zakładami budżetowymi lub gospodarstwem pomocniczym jednostki budżetowej z inną jednostką budżetową lub zakładem budżetowym"?
 382. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-448-13/2004
  Powiatowy Lekarz Weterynarii kierujący Powiatowym Inspektoratem Weterynarii zwrócił się do Naczelnika tut. Urzędu z prośbą o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych w podatku od towarów i usług w kontekście przedstawionego stanu faktycznego:Powiatowy Inspektorat Weterynarii jest podatnikiem podatku od towarów i usług z racji wynajmowania zarządzanych przez siebie pomieszczeń będących własnością Skarbu Państwa. W związku z tym wnioskodawca pyta:1. Czy państwowa jednostka budżetowa, która z racji dzierżawy majątku Skarbu Państwa pobierany czynsz dzierżawny oraz podatek VAT w całości odprowadza do budżetu państwa, powinna być z racji podnajmu pomieszczeń podatnikiem VAT ( dochody budżetowe, które są odprowadzane do budżetu państwa przekroczyły 45.700 zł)? 2. Czy pobierane opłaty za czynności PKWiU 75.13 - Usługi w zakresie administracji publicznej mogą odbywać się na rachunkach, czy należy wystawiać faktury VAT?
 383. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US35/PP1/443-162/04/PN/KP
  1. W jakiej formie jednostka budżetowa powinna dokumentować odsprzedaż paliwa oraz części zamiennych do samochodów policyjnych? 2. Czy jednostka budżetowa może refakturować koszty mediów?
 384. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-4431/30/AZ/04
  Podatnik zwrócił sie z zapytaniem czy usługi świadczone pomiędzy jednostkami budżetowymi zwolnione są od podatku od towarów i usług.
 385. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.IX/3-0050/119/04
  Czy Służba Drogowa jako gospodarstwo pomocnicze Z. w P., świadcząc usługi dla Z. korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970)? Czy opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane przez Z. mieszczące się w podkategorii KWiU 75.13.14 nadal są zwolnione od podatku VAT?
 386. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.IV/443-66/04
  Czy przygotowywanie przez Szkołę posiłków dla uczniów Gimnazjum, na odrębne zlecenie tego Gimnazjum, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?
 387. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-PP-443/19/04
  Czy usługi świadczone przez gospodarstwo pomocnicze (dostarczanie ciepła) na rzecz jednostki macierzystej są opodatkowane podatkiem od towarów i usług?
 388. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD.2/420/2/P/2004
  Czy diety wypłacane członkom Związku Plantatorów Buraka Cukrowego z tytułu uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu i Komisji Mieszanej są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 389. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II-1/443-125/04
  Dot. opodatkowania podatkiem od towarów i usług, usług związanych z doradztwem rolniczym oraz usług świadczonych pomiędzy jednostkami budżetowymi a gospodarstwami pomocniczymi.
 390. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US34/PV/443-177/04/BB
  Czy przekazanie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad specyfikacji warunków zamówień publicznych jest przedmiotem opodatkowania podatkiem od towarów i usług?
 391. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-III-443/67/2004
  Prosimy o wyjaśnienie czy usługi pralnicze świadczone na rzecz Jednostki Wojskowej (jako jednostki budżetowej) przez zakład pralniczy (będący gospodarstwem pomocniczym, ale nie utworzonym przez Jednostkę Wojskową) są zwolnione z podatku VAT?
 392. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USX-443/63/JMA/04
  1.Czy usługa polegająca na wynajmie przez Szkołę publiczną samochodu osobowego wraz z kierowcą (PKWiU 60.22) dla Starostwa Powiatowego podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT 7% czy 0 % ?2.Czy usługa polegająca na wynajmie przez Szkołę publiczną autobusu wraz z kierowcą (PKWiU 60.23) dla organizacji młodzieżowych, takich jak kluby sportowe, Związek Harcerstwa Polskiego podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT 0 % ?
 393. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: D-2-443/100/2004
  Czy do wartości usług świadczonych przez laboratoria jednostki budżetowej na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych z jednostkami budżetowymi, gospodarstwami pomocniczymi jednostek budżetowych, zakładami budżetowymi np. Urzędami Miasta, Gminy, szkołą należy doliczać podatek VAT ?
 394. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US IV/II/443-89/04
  Czy nieodpłatne świadczenie usługi najmu lokali na rzecz Urzędu Miasta oraz gminnych jednostek organizacyjnych wymajmowane w imieniu gminy podlega opodatkowaniu VAT?
 395. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USIII-443/i15_3118/16/04/GCS
  Czy opodatkowaniu od towarów i usług podlega nieodpłatne użyczenie lokalu przez jednostkę budżetową innej jednostce budżetowej ?
 396. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I US-II/443/133/2004
  1. Czy usługi wykonywane przez jednostkę w ramach umów cywilnoprawnych na rzecz jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, z wyjątkiem usług wymienionych w poz. 138 i 153 załącznika nr 3 do ustawy o VAT oraz usług komunikacji miejskiej podlegają od dnia 25.06.2004 r. zwolnieniu w podatku VAT? 2. Czy można dokonać korekty faktur za usługi wykonane po 25.06.2004 r. w przypadku, gdy jednostka wystawiła fakturę VAT/MP, w której naliczyła podatek VAT dla ww. jednostek w stawce 22-procentowej?
 397. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443-69/04
  Dot. kwestii opodatkowania usług świadczonych pomiędzy gospodarstwami pomocniczymi jednostek budżetowych, jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi.
 398. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD 415/89/A/04
  Czy dochód otrzymywany przez szkołę podstawową za pośrednictwo przy sprzedaży podręczników szkolnych własnym uczniom podlega opodatkowaniu ?
 399. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/47/2004/PDII/415-15/04
  Jednostka budżetowa finansowana ze środków jednostek samorządu terytorialnego dopłaca do posiłków spożywanych przez pracowników kuchni. Czy te dopłaty są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który zwalnia od podatku dochodowego wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych (w naturze) finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych projektów?
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!