Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


jednoosobowa działalność gospodarcza

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-907/12-2/AM
  Wnioskodawczyni do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej może zaliczyć wydatki ponoszone w związku ze studiami to jest: opłaty czesnego za studia; koszty ponoszone na dojazdy do uczelni, koszty związane z dojazdem do placówek medycznych w związku z realizacją obowiązkowych praktyk pielęgniarskich i inne. Natomiast wydatki poniesione przez Wnioskodawczynię w związku ze studiami przed rozpoczęciem działalności gospodarczej nie mogą stanowić kosztów tej działalności.
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-746/12-2/AM
  Wydatki poniesione na zakup od ludności zużytych tonerów do drukarek, stanowiących odpad poużytkowy, mogą zostać udokumentowane dowodami wewnętrznymi, zawierającymi dane wymienione w § 14 ust. 1 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Nie istnieje w związku z tym obowiązek dokumentowania takich transakcji umowami kupna sprzedaży W przypadku ww. zakupów, dokumentowanych dowodami wewnętrznymi nie ma znaczenia wartość zakupu w tym zakresie nie istnieją, bowiem normy prawa podatkowego ograniczające wartość transakcji
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-745/12-2/AM
  Czy prawidłowe jest dokumentowanie zakupu zużytych tonerów do drukarek, jako odpadów poużytkowych, od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej dowodami wewnętrznymi i zaliczanie takich dowodów wewnętrznych do dowodów księgowych dokumentujących wydatki w celu wykazania kosztów uzyskania przychodów? Czy w przypadku zakupu na podstawie dowodu wewnętrznego istnieją ograniczenia kwotowe odnośnie jednorazowych transakcji zakupu tonerów do drukarek, jako odpadów poużytkowych od ludności?
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-384/12/DK
  W jakiej wartości początkowej powinny zostać ujęte wartości niematerialne i prawne w jednoosobowej spółce z o.o., powstałej z przekształcenia indywidualnej działalności gospodarczej osoby fizycznej?
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-464/12-2/KSU
  1)Według jakiej formy opodatkowania Wnioskodawczyni powinna rozliczać podatek dochodowy od osób fizycznych w 2012 r. z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej? 2)Czy za 2012 r. powinna złożyć dwa zeznania roczne PIT-36 i PIT-36L, czy może tylko złożyć zeznanie PIT-36L uwzględniając w załączniku PIT/B łącznie informacje o dochodach ze spółki jawnej i zawieszonej osobistej działalności, zlikwidowanej w czerwcu 2012 r.?
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-354/12-2/KO
  Czy przekształcenie przedsiębiorstwa osoby fizycznej w spółkę kapitałową powoduje powstanie przychodu z tytułu zbycia majątku wchodzącego w skład tego przedsiębiorstwa oraz z tytułu późniejszej zapłaty przez tę spółkę przejętych zobowiązań wynikających z prowadzonej przez Wnioskodawcę indywidualnie pozarolniczej działalności gospodarczej?
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-506/12-2/ES
  Czy Wnioskodawczyni ustala prawidłowo (zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 1 UPDOF) podstawę opodatkowania (dochód) nie ujmując w rachunku podatkowym różnic kursowych powstałych na środkach pieniężnych pochodzących z wpłat waluty obcej dokonanych z konta osobistego właściciela na konto firmowe?
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-188/12-2/AM
  otrzymane środki pieniężne będą stanowiły przychód Wnioskodawcy
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443A-52/11-2/BJ
  Jednoosobowa spółka kapitałowa (spółka przekształcona), która powstanie w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa prowadzonego przez osobę fizyczną w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, nie przejmie wszelkich praw i obowiązków, wynikających z ustawy o podatku akcyzowym od przedsiębiorstwa przekształcanego.
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-580/11-4/JR
  Czy wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako wkładu do spółki cywilnej jest opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-856/11-3/EC
  Opodatkowanie przychodu z tytułu nie naliczonych odsetek, tj. od pożyczki nieoprocentowanej udzielonej Wnioskodawcy przez Spółkę.
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-785/11-2/AM
  Przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanego w działalności gospodarczej (a więc również, ze sprzedaży używanego przy prowadzeniu działalności gospodarczej samochodu, będącego wcześniej przedmiotem leasingu), nawet nie wprowadzonego do ewidencji związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą po jego wykupie, stanowi przychód z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-743/11-2/JB
  Wnioskodawca ma możliwość dokumentowania dowodami wewnętrznymi zakup od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej złomu metali żelaznych, będącego odpadem poużytkowym, a zatem surowcem wtórnym, z wyłączeniem zakupu przeznaczonych na złom samochodów i ich części składowych. Niemniej jednak zbiorczy dowód wewnętrzny nie stanowi dowodu księgowego. Natomiast zakup złomu metali nieżelaznych oraz puszek aluminiowych nie może być dokumentowany za pomocą dowodów wewnętrznych.
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-745/11-2/EC
  Skutki podatkowe przekształcenia prowadzonej przez Wnioskodawcę jednoosobowej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-877/11-4/EC
  Składki wpłacone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zapłacone przez spółkę przekształconą (jednoosobową spółkę z o.o.) odnoszące się do wypłaconych wynagrodzeń pracowniczych oraz wynagrodzeń osób świadczących usługi na podstawie umowy zlecenia, nie mogą zostać uznane za koszt uzyskania przychodu przedsiębiorcy przekształcanego (osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą).
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-746/11-4/EC
  Proporcjonalne rozliczenia kosztów uzyskania przychodów u przedsiębiorcy przekształcanego.
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-878/11-4/EC
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w jednoosobowej działalności wynagrodzeń pracowników oraz osób świadczących usługi na podstawie umowy zlecenia, które zostały wypłacone przez spółkę przekształconą.
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-747/11-2/EC
  Powstanie różnic kursowych w związku z przekształceniem jednoosobowej działalności w jednoosobową spółkę z o.o.
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-354/11/AA
  Czy przekazanie aportem do spółki kapitałowej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) całego przedsiębiorstwa osoby fizycznej, w zamian za udziały w tej spółce, jest zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych?
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/4230-5/11-3/MF
  Czy spółka komandytowo - akcyjna, do której wniesiono na pokrycie udziału wkład w postaci opisanego przedsiębiorstwa, wstępuje we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki wnoszonego przedsiębiorstwa?
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-72/11-2/MD
  Czy w zaistniałej w opisanym stanie faktycznym sytuacji wniesienie całego przedsiębiorstwa aportem do spółki komandytowo - akcyjnej i następnie zaprzestanie (likwidacja) prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, skutkuje po stronie Wnioskodawcy powstaniem zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu likwidacji działalności gospodarczej?
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-656/11/NG
  Czy wydatkowanie środków pieniężnych ze sprzedaży nieruchomości na własne potrzeby mieszkaniowe podatnika spełnia warunki zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2006r. a co za tym idzie zwalnia przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości od podatku dochodowego od osób fizycznych (do wysokości wydatków na cele mieszkaniowe wnioskodawcy wydatkowanych w opisany wyżej sposób)?
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/4160-15/11-4/ES
  Czynność wniesienia aportu do osobowej spółki prawa handlowego jest neutralna z punktu widzenia podatku dochodowego od osób fizycznych i nie powoduje powstania przychodu oraz nie wystąpią koszty uzyskania przychodu.
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-314/11-4/AM
  Czy wniesienie wkładu do spółki jawnej będzie powodowało powstanie przychodu z likwidacji działalności gospodarczej? Czy w przypadku późniejszego wykreślenia jednoosobowej działalności z ewidencji działalności (zakończenia działalności gospodarczej prowadzonej jednoosobowo) Wnioskodawczyni ma obowiązek ustalenia dochodu podatkowego?
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-314/11-2/AM
  Skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa do spółki jawnej.
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-190/11-2/MS
  Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku.
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1163/10/RR
  Czy w 2011 r. Wnioskodawczyni będzie mogła się rozliczać według stawki 19%, czyli w formie podatku liniowego?
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-24/11-2/ES
  Koszty uzyskania przychodów.
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1029/10-4/MT
  Uznania składników majątku wnoszonych aportem do spółki akcyjnej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1028/10-4/ES
  Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w Niemczech.
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1084/10-3/MT
  Możliwość ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1084/10-2/MT
  Możliwość ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1203/10-2/IM
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodu z tytułu wniesienia przedsiębiortwa do spółki osobowej (cywilnej lub jawnej).
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1030/10-4/MS
  Jeżeli usługi świadczone przez Wnioskodawcę, wykonywane są w ramach odbywanych przez niego podróży służbowych, to można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wartości diet za czas tych podróży, do wysokości wskazanej w ww. rozporządzeniach.
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-959/10-2/EC
  należy stwierdzić, iż wydatki poniesione na posiłki i napoje zamówione w trakcie spotkań z kontrahentami w restauracjach (kawiarniach) nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej.
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-959/10-3/EC
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych w związku z organizacją spotkań z kontrahentami w restauracji.
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-959/10-2/EC
  należy stwierdzić, iż wydatki poniesione na posiłki i napoje zamówione w trakcie spotkań z kontrahentami w restauracjach (kawiarniach) nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej.
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1047/10-2/RS
  Wnioskodawczyni nieodliczoną w miesiącach od stycznia do sierpnia 2009 r. kwotę z tytułu zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne może odliczyć od należnej kwoty zobowiązania podatkowego wynikającego z karty podatkowej w miesiącach od września do grudnia 2009 r.
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-904/10-2/AM
  Skoro w wyniku podpisania aneksów nastąpiła zmiana pożyczkodawcy, a pożyczkodawcą stał się podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie udzielania pożyczek, zatem przychody z tytułu otrzymanych odsetek należy zakwalifikować do przychodów z działalności gospodarczej.
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-938/10-2/EC
  Uznanie wydatków ponoszonych w związku ze studiami za koszt uzyskania przychodu.
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1041/10-4/ES
  Skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa do spółki osobowej.
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-939/10-2/AM
  Czy wydatki ponoszone w związku z zapraszaniem kontrahentów na spotkania w restauracjach stanowią koszty uzyskania przychodów?
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-763/10-6/ES
  Czy od sprzedaży kolejnych działek będących w posiadaniu Wnioskodawcy zakupionych po 1 stycznia 2007 roku Wnioskodawca ma odprowadzać 19% podatku od przychodu pomniejszonego o koszty zakupu czy też powinienem rozliczać się wedle innej skali podatkowej? Czy jeśli Wnioskodawca założy działalność gospodarczą jednoosobową, przeniesie działki do firmy i wybierze rozliczenie liniowe podatku w skali 19%, to czy wpłynie to na zmianę sposobu rozliczenia podatku od działek sprzedanych do tej pory?
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-94/09/10-8/S/ES
  Należy stwierdzić, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych określa jako przedmiot opodatkowania jedynie wniesienie aportu do spółki kapitałowej. Ustawa ta nie uznaje natomiast wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki osobowej za zdarzenie skutkujące powstaniem obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-729/10-2/EC
  Czy z tytułu wypłaty części wierzytelności, będących odsetkami Spółce przez dłużnika lub dłużników, Wnioskodawca będzie musiał uznać przychód podatkowy wypłacone odsetki, w proporcji, w jakiej Wnioskodawca partycypuje w zyskach i stratach Spółki?Czy kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy z tytułu części wierzytelności będących odsetkami przez dłużnika lub dłużników, będzie wartość, po jakiej części wierzytelności będące odsetkami zostały przyjęte do ksiąg podatkowych Spółki w związku z ich wniesieniem aportem do Spółki, w proporcji, w jakiej Wnioskodawca partycypuje w zyskach i stratach Spółki?
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-782/10-2/RS
  Sukcesja praw i obowiązków wynikających z prowadzonej przez Wnioskodawczynię pozarolniczej działalności gospodarczej w związku z wniesieniem przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki jawnej.
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-624/10-8/KS
  Stwierdzić należy, iż zarówno wydatki inwestycyjne tj. poniesione na nabycie lub wytworzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (w tym usług stanowiących element wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych) jak i odpisy amortyzacyjne od tych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, nie mogą być zaliczone przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodów. Brak jest również możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wydatków sfinansowanych z otrzymanej pomocy, w części przeznaczonej na zakup usług nie stanowiących wartości początkowej środków trwałych.
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-577/10-2/EC
  Czy wniesienie aportem przedsiębiorstwa Wnioskodawcy (jednoosobowej działalności gospodarczej) do spółki komandytowej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych przez Wnioskodawcę?
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-577/10-3/EC
  Czy w przypadku zbycia przez spółkę komandytową gruntów uprzednio wniesionych jako wkład niepieniężny, koszt uzyskania przychodu (rozpoznawany u Wnioskodawcy stosownie do jego udziału w zysku spółki komandytowej) stanowić będzie wartość początkowa środka trwałego (odpowiadająca wartości po jakiej przedmiot wkładu zostanie wniesiony do spółki) pomniejszona o podatkowe odpisy amortyzacyjne?
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-496/10-4/EK
  prawo do odliczenia w całości podatku naliczonego od zakupu motocykla oraz paliwa służącego do napędu motocykla
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-524/10-4/KS
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów rat leasingu operacyjnego związanego z przyznaną pomocą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz korekty kosztów uzyskania przychodów.
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-524/10-5/KS
  należy wskazać, iż w sytuacji gdy pomoc w postaci dofinansowania zakupu środka trwałego jest wypłacane podatnikowi po oddaniu środka trwałego do używania, podatnik może w okresie do miesiąca poprzedzającego miesiąc faktycznego otrzymania dofinansowania zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od pełnej wartości początkowej środka trwałego, a od miesiąca, w którym otrzymano dofinansowanie – tylko od części wartości początkowej, która nie jest objęta dofinansowaniem. W konsekwencji w miesiącu otrzymania środków pomocowych Wnioskodawczyni winna dokonać korekty kosztów uzyskania przychodów (dotyczących wydatków sfinansowanych bezpośrednio z udzielonej pomocy, uprzednio zaliczonych do kosztów) poprzez zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów o odpowiednią część wcześniejszych odpisów amortyzacyjnych.
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-524/10-6/KS
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów rat leasingu operacyjnego związanego z przyznaną pomocą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz korekty kosztów uzyskania przychodów
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-302/10-2/AM
  możliwość prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-143/10-2/RS
  możliwość zaliczenia wstępnej opłaty leasingowej jednorazowo do kosztów uzyskania przychodu
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1/10-4/AM
  określenie źródła przychodów z tytułu: odsetek od lokat bankowych, z odsetek od pożyczek udzielanych różnym podmiotom, sprzedaży nieruchomości, najmu nieruchomości, sprzedaży akcji i innych papierów wartościowych oraz udziałów w spółkach prawa handlowego, z uczestnictwa w różnych funduszach inwestycyjnych.
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/123/KBF/08/PK-1001
  PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH - KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW – WYDATKI NIEUZNAWANE ZA KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/122/KBF/08/PK-1000
  Nie może być bowiem tak, że przedsiębiorca świadczący osobiście usługi transportowe mógłby odliczać jako koszty uzyskania przychodów określoną wartość diet, a więc część kosztów swojego wyżywienia w czasie wykonywania działalności gospodarczej. Realizacja usług, których specyfika i prawidłowe wykonanie w ramach prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej nierozerwalnie wiąże się z wyjazdami poza siedzibę firmy nie może być utożsamiana z odbywaniem podróży służbowej w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i dlatego równowartość diet związanych z tymi podróżami nie stanowi kosztów uzyskania przychodów. Mając na uwadze powyższe, zajęte przez Pana stanowisko w kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług transportowych jest nieprawidłowe.
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/118/KBF/08/PK-996
  Czy w związku z charakterem prowadzonej działalności gospodarczej oraz ciągłym świadczeniem usług poza jej siedzibą, Wnioskodawca może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu równowartość diet z tytułu podróży służbowych?
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/3/PMN/10/26
  Czy mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu równowartości diet z tytułu podróży służbowych do wysokości diet należnych pracownikom sfery budżetowej?
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/4160-73/09-4/KS
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów równowartości diet z tytułu podróży służbowych osoby prowadzącej działalność gospodarczą
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1322/09-2/PR
  opodatkowanie usług zarządczych świadczonych na podstawie kontraktu managerskiego
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-837/09-4/JB
  Sprzedaż świadectw pochodzenia energii stanowi odrębne od działalności gospodarczej źródło przychodów określone w art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (kapitały pieniężne), którego zasady opodatkowania reguluje art. 30b ww. ustawy.
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-721/09-4/JB
  Wykonywanie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach umów zlecenia stanowi wykonywanie samodzielnej działalności gospodarczej, która podlega opodatkowaniu VAT na zasadach ogólnych
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-554/09-2/KS
  Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo zaliczając do kosztów uzyskania przychodu równowartości diet z tytułu podróży służbowych do wysokości diet należnych pracownikom sfery budżetowej?
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-494/09-4/EC
  Czy mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu równowartości diet z tytułu podróży służbowych do wysokości diet należnych pracownikom sfery budżetowej?
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-629/09-2/MS
  Należy stwierdzić, że w sytuacji gdy przedmiotowe usługi polegają na pośredniczeniu w zawarciu transakcji kupna - sprzedaży pomiędzy podmiotami, oraz organizacji i wykonaniu czynności pomocniczych związanych z przygotowaniem towarów do wysyłki (w zakresie pakowania, ważenia, przeładunku oraz nadzoru nad transportem), a Podatnik świadczący te usługi prowadzi dokumentację z której jednoznacznie wynika, iż towar objęty czynnościami pakowania, ważenia, przeładunku oraz nadzoru nad transportem oraz, towar co do którego Wnioskodawca wykonała czynności pośrednictwa sprzedaży przewozu został wyeksportowany to ma prawo do zastosowania stawki podatkowej w wysokości 0% w związku z art. 83 ust. 1 pkt 21 oraz art. 83 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-470/09-2/BS
  Opodatkowanie czynności wniesienia wkładów niepieniężnych do spółek prawa handlowego i cywilnego. Obowiązek korekty podatku naliczonego VAT związanego z zakupem wnoszonych składników majątkowych w przypadku wnoszenia całego przedsiębiorstwa jako aport do spółki
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-287/09-2/MT
  Wydatki związane ze sporządzeniem wniosku o dotację stanowią koszty uzyskania przychodów. A zatem stosownie do art. 22 ust. 5c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przedmiotowe wydatki są potrącane w dacie poniesienia kosztu, tj. w dniu ujęcia kosztu w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury (rachunku).
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-217/09/PSZ
  Świadczenia na rzecz spółki przez jej wspólnika prowadzącego indywidualną działalność gospodarczą.
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-163/09-2/AS
  opodatkowanie wniesienia przedsiębiorstwa aportem do spółki oraz prawa do dokonania korekty podatku naliczonego
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-109/09-2/IF
  skutki podatkowe otrzymania w darowiźnie towarów handlowych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1347/08-4/IF
  Opodatkowanie dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym.
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-773/08/HD
  Czy kosztem uzyskania przychodów dla Spółki cywilnej są usługi wykonywane przez jednego z jej wspólników w ramach prowadzonej przez niego indywidualnej działalności gospodarczej?
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/142/DZU/08/PK-483
  Wnioskodawca nie może skorzystać z możliwości dokonania jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od zakupionego samochodu ciężarowego na zasadach określonych w art. 22k ust. 7-12 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ponieważ przedmiotem jego działalności są usługi transportowe, które są wyłączone z pomocy de minimis
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-561/08/DP
  Czy koszty (wydatki), dotyczące działalności przedsiębiorstwa prowadzonego przez przedsiębiorcę (osobę fizyczną), wniesionego jako wkład do spółki komandytowej poniesione przed dniem wniesienia, dotyczące okresu przekraczającego rok podatkowy zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z przepisem art. 22 ust. 5c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą, będą po dniu wniesienia stanowiły koszty uzyskania przychodów będącego osobą fizyczną wspólnika spółki komandytowej w części, w jakiej nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów do dnia wniesienia?
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-557/08/DP
  Czy koszty (wydatki), dotyczące działalności przedsiębiorstwa prowadzonego przez przedsiębiorcę - osobę fizyczną, wniesionego jako wkład do spółki komandytowej poniesione przed dniem wniesienia, dotyczące okresu przekraczającego rok podatkowy, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z przepisem art. 22 ust. 5c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą, będą po dniu wniesienia stanowiły koszty uzyskania przychodów będącego osobą fizyczną wspólnika spółki komandytowej w części, w jakiej nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów do dnia wniesienia?
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-559/08/DP
  Czy wydatki związane z wniesieniem przedsiębiorstwa jako wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej poniesione przez tę spółkę na usługi konsultingowe i doradcze oraz na opłaty sądowe, rejestracyjne, notarialne i podatek od czynności cywilnoprawnych stanowić będą koszty uzyskania przychodów wspólnika komandytariusza będącego osobą fizyczną?
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-558/08/DP
  Czy wydatki związane z wniesieniem przedsiębiorstwa osoby fizycznej jako wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej poniesione przez tę spółkę na usługi konsultingowe i doradcze oraz na opłaty sądowe, rejestracyjne, notarialne i podatek od czynności cywilnoprawnych stanowić będą koszty uzyskania przychodów wspólnika komandytariusza będącego osobą fizyczną?
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-903/08-2/IF
  likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę nastąpi w dniu 30 września tj. z dniem przekazania przedsiębiorstwa (w tym towarów handlowych) do spółki cywilnej w formie aportu. Nieprawidłowym jest zatem stwierdzenie, że datą likwidacji, którą należy wskazać w zgłoszeniu likwidacji działalności i datą, w której należy sporządzić remanent jest dzień 30 września. Wobec powyższego, spisem z natury na dzień likwidacji działalności gospodarczej tj. na dzień 30 września należy objąć towary handlowe, materiały oraz wyposażenie.
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-768/08-2/TS
  Jeżeli jednak sprzedaż wierzytelności (ekspektatyw) będzie miała jedynie charakter incydentalny przychód z takiej transakcji będzie przychodem z praw majątkowych opisanym w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie będzie mógł być zaliczony do przychodów z działalności gospodarczej. Dla przyporządkowania przychodu z obrotu wierzytelnościami do przychodów z działalności gospodarczej kluczowe znacznie będzie miała, jak już wskazano powyżej, okoliczność czy działalność w tym zakresie będzie prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły.
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1-415-191/08MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 21 marca 2008 roku (data wpływu 25 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania przychodów uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej jednoosobowo zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjo ...
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-113/08/KG
  Możliwość odliczenia podatku VAT od zakupionych towarów handlowych, środków trwałych i usług najmu.
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-60/08/ESZ
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów założonej jednoosobowej działalności gospodarczej towarów handlowych, środków trwałych i usług najmu zakupionych od spółki, w której wnioskodawczyni jest wspólnikiem.
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-483/07-2/AŻ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 17 grudnia 2007 r. (data wpływu 31 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym według stawki 19% -jest prawidłowe.W dniu 31 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o ...
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-598/07-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 15 listopada 2007 r. (data wpływu 19 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wniesienia aportem przedsiębiorstwa do spółki komandytowej, dokonania korekty podatku naliczonego odliczonego w związku z zakupem majątku trwałego (nieruchomości, środki tr ...
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-207/07/WRz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani C. przedstawione we wniosku z dnia 2 października 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 25 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości wyboru w 2008r. opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych -jest prawidłowe.U Z A S A D N I E N I EW dniu 25 paździ ...
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-321/07-2/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21.09.2007 r. (data wpływu 29.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od zakupionego środka trwałego -jest prawidłowe.W dniu 29.10.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepi ...
 89. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUS.I/415-49/07
  1. Czy "IDG" może świadczyć usługi dla "SC" i vice versa? 2. Czy "IDG" może sprzedać "SC" składniki swojego majątku (środki trwałe, wyposażenie, wartości niematerialne i prawne)? 3. Czy koszty świadczenia przez "IDG" usług informatycznych dla "SC", które to usługi są bezpośrednio związane z przychodami otrzymywanymi przez "SC" mogą być zaliczane w pełnej wysokości do kosztów uzyskania przychodów "SC"? 4. Czy koszty świadczenia usługi udostępnienia części lokalu "SC" dla "IDG", które to usługi są bezpośrednio związane z przychodami otrzymywanymi przez "IDG" mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów? 5. Czy podatnik w związku z tym, iż transakcje zawarte, pomiędzy "IDG" i "SC" są transakcjami pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 25 ust. 1 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma obowiązek prowadzenia dokumentacji, o której mowa w art. 25a ust. 2 tej ustawy? 6. Czy limity 30.000 EURO i 50.000 EURO, o których mowa w art. 25a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych liczy się proporcjonalnie, czy też limit dotyczy całego roku podatkowego? 7. Czy podwyższona o 50% stawka podatku, o której mowa w art. 30d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych może być zastosowana w przypadku podatnika, który nie przekroczył limitów, o których mowa w art. 25a ust. 2 ustawy?
 90. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I/415-42/07
  Czy prowadząc działalność gospodarczą - Prywatny Gabinet Lekarski - moża być współwłaścicielem spółki cywilnej i wystawiać na jej rzecz raz w miesiącu rachunek?
 91. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I.US.I-415-35/07
  1. Czy Podatnik, prowadzący indywidualną działalność gospodarczą, może świadczyć usługi dla spółki cywilnej, w której jest udziałowcem oraz vice versa, 2. Czy Podatnik prowadzący indywidualną działalność gospodarczą, może sprzedać składniki swojego majątku (środki trwałe, wyposażenie, wartości niematerialne i prawne) spółce cywilnej, w której jest udziałowcem, 3. Czy koszty świadczenia przez firmę jednoosobową usług informatycznych dla spółki cywilnej, które to usługi są bezpośrednio związane z przychodami otrzymywanymi przez spółkę, mogą być zaliczane w pełnej wysokości do kosztów uzyskania spółki, 4. Czy koszty świadczenia przez spółkę cywilną usługi udostępniania części lokalu spółki cywilnej dla firmy jednoosobowej, które to usługi są bezpośrednio związane z przychodami otrzymywanymi przez najemcę, mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów przez przedsiębiorcę prowadzącego indywidualną działalność, 6. Czy podatnik w związku z tym, iż transakcje pomiędzy wyżej wskazanymi podmiotami (spółką cywilną i firmą jednoosobową) są transakcjami pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 25 ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ma obowiązek prowadzenia dokumentacji, o której mowa w art. 25a ust. 1, jeżeli wartość transakcji w roku podatkowym nie przekroczy limitów, o których mowa w art. 25a ust. 2, 7. Czy limity 30.000 EURO oraz 50.000 EURO, o których mowa w art. 25a ust. 2, liczy się proporcjonalnie np. do ilości dni prowadzenia transakcji między podmiotami, czy tyczy się całego roku podatkowego i nie zostaje przekroczony, choćby np. zawarto jedną transakcję świadczenia usług o wartości np. 30.000 EURO trwającą jeden dzień, 8. Czy podwyższona stawka podatku 50 %, o której mowa w art. 30d ustawy, może być zastosowana w przypadku podatnika, który nie przekroczył limitów, o których mowa wyżej?
 92. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I.US.I-415-36/07
  Dot. kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na zakup usług informatycznych przez spółkę cywilną (które to usługi związane są z przychodami uzyskiwanymi przez spółkę) w przypadku gdy wykonawcami tychże usług są wspólnicy spółki prowadzący indywidualne działalności gospodarcze.
 93. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-58/07/UK
  Czy przychody z umów zlecenia sumują się z przychodami z działalności gospodarczej dla celów podatku VAT.
 94. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/033/415/14/2007/MZ
  Czy wykonywana przez podatnika działalność jest działalnością gospodarczą?
 95. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDF/415-41/07
  Czy występuje możliwość opodatkowania uzyskanych dochodów z podjętej w przyszłości działalności na własne nazwisko 19% podatkiem liniowym w przypadku podatnika będącego udziałowcem spółki komandytowej zamierzającym świadczyć usługi na rzecz w/w spółki?
 96. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI-415/415/1/48/BK/12/07
  Czy jest możliwe, aby dwaj wspólnicy prowadzący tą samą działalność gospodarczą rozliczali się w różny sposób tzn. jeden na zasadach ogólnych - prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów, a drugi zryczałtowanym podatkiem dochodowym - prowadząc ewidencję przychodów?
 97. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415/1/51/07
  Czy w myśl nowych przepisów prowadzenie jednoosobowo działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług nauczania i tłumaczeń można uznać za działalność gospodarczą?
 98. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2140/4111/415/9/07/JSz
  Według jakiej wartości należy wycenić wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa wniesiony do spółki jawnej ?
 99. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1430/ND/415-5/07/UB
  Czy prowadzona przez Podatnika jednoosobowa działalność gospodarcza po zmianie definicji od 01 stycznia 2007r. nie będzie uważana za samozatrudnienie.
 100. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-9/07
  Czy w związku z realizacją usług na terenie Niemiec mam możliwość zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość diet i noclegów ?
 101. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1412/PD/415-12/07
  Czy w latach 2006 i 2007 mogłem stosować opodatkowanie w formie liniowej (19%) do dochodu uzyskiwanego z indywidualnej działalności gospodarczej oraz z tytułu prawa do udziału w zysku spółki nie mającej osobowości prawnej?
 102. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO-436/3/07
  Strona prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Działalność prowadzona jest w budynku, który stanowił współwłasność małżeńską. Po śmierci męża, w wyniku sądowego stwierdzenia nabycia spadku współwłaścicielami nieruchomości, w której prowadzone jest przedsiębiorstwo stali się również syn i córka wnioskodawczyni. Strona zamierza firmę oraz swój udział w nieruchomości przekazać w drodze darowizny na rzecz syna. Wskutek darowizny syn nie przejmie żadnych zobowiązań Strony.Czy ww. darowizna będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn?
 103. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1440/DF1/415-45254/III/2007
  Dot. zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego przeznaczonej na wynajem w ramach działalności gospodarczej.
 104. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1439/DF/I-638/07/AK
  Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy postepuję poprawnie, że dochody za dyżury rozliczam na zasadach ogólnych w prowadzonej działalności ?
 105. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1439/DF/I-603/07/AK
  Czy mam prawo prowadzić nauczanie dwujęzyczne w formie działalności gospodarczej? Czy w roku 2007 będę mógł dochody z działalności gospodarczej rozliczać według podatku liniowego, będąc w tej szkole zatrudnionym na etacie dyrektora?
 106. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD-I-415/1/1/07
  Czy w związku z wejściem w życie art. 5b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zmian), może w dalszym ciągu zatrudniać osoby fizyczne prowadzące jednoosobowo działalność gospodarczą na umowę o świadczenie usług.
 107. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD-I-415/1/4/07
  Czy przychody ze świadczenia usług edukacyjnych są przychodami z działalności gospodarczej.
 108. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-6-357/07/ZDB
  - Czy można skorzystać z opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej "gabinet stomatologiczny" tzw. podatkiem liniowym ?- Czy w roku 2007 nie ma obowiązku składania deklaracji na zaliczkę miesięczną PIT-5 ?
 109. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF I/415-86/06
  Czy w 2007 r. w związku ze zmianą definicji działalności Gospodarczej, można dokonać wyboru zryczałtowanej formy opodatkowania w formie ryczałtu ze stawką 8,5%?
 110. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF I/415-87/06
  Czy w 2007 r. W związku ze zmianą definicji działalności gospodarczej, można dokonać wyboru zryczałtowanej formy opodatkowania w formie ryczałtu ze stawką 8,5%?
 111. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF I/415-85/06
  Czy w 2007 r. ma Pan prawo wyboru zryczałtowanej formy opodatkowania w formie ryczałtu ze stawką 8,5%?
 112. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/415-19/12a/12/07/BB
  Czy kosztem uzyskania przychodów dla spółki cywilnej są usługi wykonywane przez jednego ze wspólników w ramach prowadzonej przez niego indywidualnej działalności gospodarczej?
 113. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-1/07
  Czy w świetle nowych regulacji obowiązujących od 01.01.2007 r. w zakresie zmiany definicji działalności gospodarczej wypłacając należności za wykonanie czynności związanych z ratownictwem medycznym i prowadzeniem karetki pogotowia jest Pan zobowiązany jako płatnik obliczyć i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy?
 114. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-1.2.415/1/2007, US.I-1.2.415/2/2007, US.I-1.2.415/3/2007
  Dotyczy zakwalifikowania świadczonych usług kierowania pojazdem w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.
 115. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IDG/415/428/163/31/07
  - potwierdzenia czy charakter świadczonych usług będzie stanowił działalność gospodarczą w rozumieniu przepisu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. oraz - wyjaśnienia czy dochody uzyskane z tej działalności mogą zostać opodatkowane w formie 19% podatku liniowego i nie ma do nich zastosowania przepis art. 9 ust 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym w 2007r.)
 116. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1442/DF/415/WD/25/07
  Czy w związku ze zmianą od 01.01.2007 r. definicji działalności gospodarczej podatnik może w dalszym ciągu uważać, że dotychczas współpracujące z nim firmy jednoosobowe będą traktowane nadal jako prowadzące działalność gospodarczą i czy może z nimi współpracować na dotychczasowych zasadach w oparciu o zawartą umowę oraz czy wystawiane faktury VAT traktować jako dokumenty kosztowe,tj. czy podatnik nie ma przymusu zmiany formy współpracy na taką która obligowałaby go do występowania w roli płatnika obowiązanego do potrącania zaliczek na podatek dochodowy od uzyskanych przez świadczących usługi dochodów, zgodnie z art.31 lub art.41 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 117. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF-III-415/33/06
  1.Czy otrzymany przez Pana jako osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie usług medycznych - Praktyka Lekarska, opodatkowaną na zasadach ogólnych, przychód z całości pełnionych dyżurów na podstawie wystawionego rachunku, w ramach zawartego kontraktu z Powiatowym Centrum Zdrowia w........., i zaewidencjonowany w ten sposób w podatkowej księdze przychodów i rozchodów przychód, nie narusza zasad zawartych w przepisach podatkowych dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zasad wynikających z rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów?2.Czy wypłata należności na podstawie otrzymanego rachunku innym lekarzom prowadzącym Indywidualne Praktyki Lekarskie , którym zostały przez Pana częściowo powierzone (zlecone) obowiązki pełnienia w/w dyżurów lekarskich, ujęta w ciężar kosztów Pana działalności gospodarczej, zaewidencjonowana w ten sposób w podatkowej księdze przychodów i rozchodów przychód, nie narusza zasad zawartych w przepisach podatkowych dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zasad wynikających z rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów?
 118. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPSG2/415/428/148/06/20/07
  Zapytanie dotyczy kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów uzyskanych z tytułu świadczenia usług menedżerskich oraz ustalenia podstawy, możliwości zastosowania podatku liniowego (w tym kwartalne rozliczenie podatku w ciągu roku)
 119. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/415-8/12/07
  Czy jednoosobowa (samozatrudnienie) działalność gospodarcza wykonywana przez podatnika jest zgodna ze znowelizowaną ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, która obowiązuje od dnia 1 stycznia 2007r.
 120. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-7/07
  Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej i rozliczająca podatek dochodowy w formie liniowej może jednocześnie korzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z działalności prowadzonej na swoje nazwisko?
 121. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF/415-06/07/6073
  Czy wykonywanie usług kierowcy przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą na rzecz jednego podmiotu należy w związku ze zmianą ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kwalifikować jako pozarolniczą działalność gospodarczą czy też jako stosunek pracy bądź stosunek cywilnoprawny (umowa zlecenia, o dzieło)?
 122. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.1431.DGI/415-79-3/EŁ/07
  Podatnik zadaje pytanie w kwestii dotyczącej możliwości opodatkowania dochodów z tytułu świadczenia usług prawnych w ramach indywidualnej kancelarii radcy prawnego według zasad określonych w art. 30 c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. w wysokości 19% podstawy obliczenia podatku.
 123. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPDG2/415/428/136/9/07
  Czy do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności może zaliczyć 25% wydatków związanych z utrzymaniem całej nieruchomości (gaz, prąd, woda, opłaty za wywóz nieczystości , podatek od nieruchomości, koszty ochrony), a także czy podstawę zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów może stanowić dokument wewnętrzny sporządzony w oparciu o dokument pierwotny, wystawiony na właściciela nieruchomości?
 124. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DZ/415-37/06
  Jak opodatkować dochody uzyskane z tytułu umowy o pracę, działalności gospodarczej wykonywanej na własne nazwisko i w formie spółki partnerskiej?
 125. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIB/415-1/295a/2/07/KSz
  Czy w związku z wejściem w życie od 01.01.2007 r. nowej definicji działalności gospodarczej, lekarze zatrudnieni w placówce płatnika, mający jednocześnie zawarte kontrakty na dyżury lekarskie w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej jako osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki bądź indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, będą traktowani jako pracownicy przy udzielaniu świadczeń w zakresie udzielonego zamówienia na podstawie art. 35 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2006 r., Nr 91, poz. 408 z późn. zm.)?
 126. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-28/06
  Czy istnieje możliwość odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktury dokumentującej zakup prawa wieczystego użytkowania gruntu, w sytuacji gdy akt notarialny sporządzony został na oboje małżonków?
 127. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US15PO-II-415/26/06/JL
  Czy wynagrodzenie uzyskane przez osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, za opracowanie materiałów szkoleniowych i przeprowadzenie szkolenia w ramach realizowanych projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego może być rozliczane jako umowa o dzieło w zeznaniu rocznym PIT-37, czy powinno być wykazane jako przychód firmy, odprowadzona zaliczka na podatek dochodowy i rozliczone w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-36 ?
 128. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.31/DGI/415/51/176/06/UD
  Od września 2000r. podatniczka prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem dochodowym według 19% stawki liniowej. Od maja 2006r. jest również wspólnikiem dwuosobowej spółki cywilnej. Wspólniczka podatniczki do maja 2006r. wykonywała pracę w ramach stosunku pracy, którą obecnie od 01.06.2006r. będzie świadczyć byłemu pracodawcy w ramach usług oferowanych przez spółkę, a ponadto wykonywane były inne prace na rzecz tego samego pracodawcy w ramach umowy o dzieło, które w miesiącu maju zostały włączone do działalności gospodarczej spółki. W związku z powyższym podatniczka ma wątpliwości czy w zaistniałej sytuacji traci prawo do stosowania liniowej stawki podatkowej oraz czy ewentualna utrata prawa do zastosowania liniowej stawki podatkowej dotyczyłaby okresu od miesiąca maja 2006r. czy też od czerwca 2006r. tj miesiąca od którego wspólniczka zaczyna świadczyć usługi na rzecz byłego pracodawcy, które odpowiadają czynnościom wykonywanym przez nią w ramach stosunku pracy.
 129. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-53-296/06/ZDB
  Czy przychód osiągnięty z umowy o dzieło w zakresie opracowania indywidualnego programu nauczania i prowadzenia zajęć z języka angielskiego (w dwóch grupach w wymiarze 180 godzin rocznie) będzie przychodem z działalności gospodarczej podlegającym ewidencjonowaniu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów ?
 130. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.IX/1-415/53/06
  Czy wskutek zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej i wykreślenia z ewidencji działalności jednego małżonka powstanie obowiązek podatkowy z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od remanentu likwidacyjnego, jeżeli kontynuującym działalność będzie tylko jeden z małżonków?
 131. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-1/443-51/06
  Na podstawie artykułu 14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) Spółka zwraca się z wnioskiem o wyjaśnienie odnośnie odnośnie dokonywania zwrotu podatku od towarów i usług "podróżnym" przez nowopowstałą Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
 132. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-46.1-277/06/ZDB
  Zamierzam prowadzić działalność gospodarczą polegającą głównie na kupnie - sprzedaży towarów za pomocą aukcji internetowych w kraju i zagranicą. Interesuje mnie czy dowodami księgowymi mogą być wydruki z komputera potwierdzające zakup danego przedmiotu na aukcji, oraz deklaracja SAD bez faktury zakupu ?
 133. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-32/06
  Czy sprzedaż budynków gospodarczych stanowiących współwłasność małżeńską, których lokale były przedmiotem najmu, podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?
 134. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USP-IB-415/12/2006
  Czy osoba świadcząca usługi w zakresie opieki nad osobami starszymi i chorymi, sklasyfikowane wg. opinii GUS ze stycznia 2006 r. wg. PKD 74.50B, może rozliczać się formie zryczałtowanego podatku dochodowego wg. stawki podatkowej 17%?
 135. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO I-415/11/2006
  Czy prowadząc indywidualnie praktykę stomatologiczną w lokalu, którego Podatniczka jest współwłaścicielką i w którym drugi z współwłaścicieli także prowadzi indywidualnie taką samą działalność, podatniczka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów swojej działalności, na podstawie sporządzonych dowodów wewnętrznych, część wydatków udokumentowanych wystawionymi na nazwisko drugiego współwłaściciela fakturami VAT, z tytułu: - opłat za media (energia elektryczna, gaz) zużywane w całym lokalu i - wydatków na zakupu materiałów oraz usług koniecznych do remontu lub modernizacji całości lokalu, które ponosi jako jego współwłaścicielka, zwracając drugiemu współwłaścicielowi przypadającą na siebie samą część poniesionych przez niego wydatków i któe wiążą się z osiąganiem przez podatniczkę w tym lokalu przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych? Podatniczka wyjaśnia, że prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów.
 136. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/1-4151/10/06
  dotyczy możliwości amortyzowania środków trwałych w ciężar kosztów działalności nowopowstałej firmy podatnika ("od cen zakupu netto wg obowiązujących stawek") pomimo, iż w firmie prowadzonej poprzednio na imię obojga małżonków środki te zostały w 100 % umorzone
 137. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-II-41180/INT/2/KJ/06
  Dotyczy kwestii możliwości jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym oraz działalności w formie spółki cywilnej opodatkowanej podatkiem liniowym.
 138. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO I-415/8/2006
  Czy prowadząc indywidualnie praktykę stomatologiczną w lokalu, którego Podatniczka jest współwłaścicielką i w którym drugi z współwłaścicieli także prowadzi indywidualnie taką samą działalność, mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów swojej działalności, na podstawie sporządzonych dowodów wewnętrznych, część wydatków udokumentowanych wystawionymi na moje nazwisko fakturami VAT, z tytułu: - opłat za media (energia elektryczna, gaz) zużywane w całym lokalu i - wydatków na zakupu materiałów oraz usług koniecznych do remontu lub modernizacji całości lokalu, które ponoszę jako jego współwłaścicielka i któe wiążą się z osiąganiem przeze mnie w tym lokalu przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych? Podatniczka wyjaśnia, że prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów.
 139. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/ 443-23/06
  Czy w sytuacji gdy zakupiliśmy w salonie nowy samochód, a faktura została wystawiona na obu małżonków(samochód będzie służył do celów prowadzonej przez jednego z małżonków działalności gospodarczej), przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu do wysokości stanowiącej 60% kwoty podatku określonej na fakturze, nie więcej jednak niż 6.000 zł?
 140. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUSPDFD1/415/17/06 PBB1/415-445/06
  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17.01.2006 r., (wpłynął w dniu 20.01.2006 r.) uzupełnionym pismem złożonym w dniu 21.03.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych - składania deklaracji PIT-5 jest nieprawidłowe . U Z A S A D N I E N I E Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości, naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek wo ...
 141. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: i/14.2-230/06/ZDB
  W dniu 01.01.2006r. rozpocząłem działalność gospodarczą opodatkowaną liniowo. Czy w koszty firmy mogę wpisać amortyzację tej części budynku mieszkalnego, która została przeznaczona na działalność ?
 142. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-3/06
  Czy prowadząc działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych i świadcząc usługi w Holandii mogę zaliczyć w koszty uzyskania przychodów diety z tytułu podróży służbowych do wysokości przysługujących pracownikom?
 143. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDa-415/4/06
  Czy po zaprzestaniu przez wspólnika spółki cywilnej prowadzenia działalności i kontynuacji działalności przez pozostałego wspólnika będzie miał zastosowanie art. 24 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 144. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDa-415/3/06
  Czy po zaprzestaniu prowadzenia działalności przez wspólnika spółki cywilnej i kontynuacji działalności przez drugiego wspólnika będzie miał zastosowanie art. 24 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 145. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PDJ-415/9/05
  Czy wydzielenie z majątku spółki małżeńskiej kilku działalności, tj. działalności żony, działalności męża oraz działalności w formie spółki cywilnej (żona, mąż oraz córki) rodzi konsekwencje w podatku dochodowym od osób fizycznych, a w szczególności: - czy przekształcenie firmy prowadzonej przez małżonków w jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną spowoduje opodatkowanie remanentu zryczałtowanym podatkiem dochodowym? czy remanent ten należy traktować jako remanent likwidacyjny? - czy wydzielenie z majątku spółki małżeńskiej zorganizowanej części przedsiębiorstwa w formie osobnego budynku, w którym żona będzie prowadzić swoją działalność gospodarczą na swój osobny wpis do ewidencji działalności gospodarczej spowoduje zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 146. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-1.415/13/2005
  dotyczy: - sporządzenia spisu z natury w związku z likwidacją wspólnej działalności gospodarczej małżonków, - zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od remanentu likwidacyjnego wspólnej działalności gospodarczej małżonków
 147. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-2/415/37/2005
  Zwracam się z zapytaniem prawnym, czy jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, w roku 2006 mógłbym korzystać z opodatkowania swoich dochodów stawką liniową 19 % tj. w sposób określony w art. 30 c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Działalność gospodarczą rozpocząłem w sierpniu 2004 roku i prowadzę nadal.W związku z tym, iż większość wykonywanych przeze mnie usług jest świadczona na rzecz mojego byłego pracodawcy (zatrudniony byłem do 31 lipca 2004 roku) obowiązującą formą płacenia podatku w 2004 i 2005 roku jest podatek odliczony wg skali progresywnej. Proszę o zajęcie stanowiska, czy moja sytuacja dotycząca formy opodatkowania na rok 2006 ulegnie zmianie, czy pozostanie bez zmian jeśli w dalszym ciągu będę głównie wykonywał usługi na rzecz byłego pracodawcy? Stanowisko w sprawie: moim zdaniem w 2006 roku będę mógł korzystać z opodatkowania podatkiem liniowym 19 %.
 148. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/415-82/13/05
  Czy wydatki ponoszone na opłacenie przewodu doktorskiego w dziedzinie ginekologii i położnictwa stanowią koszty uzyskania przychodów z działalności gospodarczej dotyczącej praktyki lekarskiej w tych dziedzinach?
 149. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBI-2/415/138/2005
  Podatnik wraz ze współmałżonkiem dokonał zakupu nieruchomości gruntowej - działki budowlanej na zasadzie wspólności majątkowej małżeńskiej. Współmałżonek działkę budowlaną przeznaczył na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, którą prowadzi w formie jednoosobowej między innymi w zakresie zagospodarowania i sprzedaży nieruchomości. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, mąż rozpoczął na przedmiotowej działce budowę mieszkań na sprzedaż. Podatnik jako współwłaściciel działki na prawach wspólności małżeńskiej, będzie przystępowała do aktów notarialnych sprzedaży jako osoba sprzedająca. Czy i kiedy w opisanym przypadku powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 150. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-5/05
  dotyczy formy prowadzenia wspólnej działalności gospodarczej przez małżonków na podstawie odrębnych wpisów do ewidencji działalności gospodarczej, po dokonaniu zmiany wspólnego wpisu oraz sposobu opodatkowania podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych dochodów z tego tytułu
 151. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-72-151/05/ZDB
  Jestem sportowcem i na podstawie kontraktu z klubem sportowym uprawiam profesjonalnie piłkę nożną. Posiadam zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej. Czy do dochodów z tej działalności wykonywanej osobiście mogę zastosować podatek stały liniowy w wysokości 19 % ?
 152. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 39/05-IPP/443-19/05/DL
  Dotyczy powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT w przypadku świadczenia usług rozwożenia i rozładunku butli gazowych w ramach działalności jednoosobowych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz jednego podmiotu
 153. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/E/4117-1-86/05
  - dotyczy możliwości rozliczania przychodów z samodzielnej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2005 r., w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w spółce cywilnej z żoną opodatkowanej podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych.
 154. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-644/05/FD
  Czy podatnik prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym rozpoczynając kolejną działalność gospodarczą prowadzoną w formie spółki jawnej może rozliczać tę nową działalność podatkiem liniowym?
 155. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415-49/05
  Jaka jest prawidłowa forma opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej oddzielnie przez każdego z małżonków?
 156. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2-415-49-05
  Dotyczy korzystania z prawidłowej formy opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej oddzielnie przez każdego z małżonków.
 157. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBI-1/45/113/05
  Czy w przypadku przejęcia długów firmy jednoosobowej przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością będzie to dla tej firmy stanowić przychód?
 158. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: EI/400-2/55/05
  Czy można prowadzić działalność gospodarczą jednooosobowo prowadząc jednocześnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej?
 159. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/34/PD-I/415/7-3/2005
  Czy zastąpienie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej "firmy" małżeńskiej dwoma odręnymi wpisami małżonków rodzi skutki podatkowe?
 160. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.IX/1-415/39/05
  Czy wskutek zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej i wykreślenia z ewidencji działalności jednego małżonka powstanie obowiązek podatkowy z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od remanentu likwidacyjnego, jeżeli kontynuującym działalność będzie tylko jeden z małżonków?
 161. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-2/415/26/05
  Czy mając zarejestrowaną działalność gospodarczą mogłam wykonywać działalność osobistą, o której mowa w art. 13 ustawy o podatku dochodowym i w odniesieniu do tej działalności powinnam złożyć zeznanie o podatku dochodowym dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. W przypadku gdybym prowadziła działalność gospodarczą w ramach Biura obok w/w, powinnam złożyć zeznanie podatkowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą?
 162. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-38-84/05/ZDB
  Czy prowadząc działalność gospodarczą w zakresie uprawiania piłki nożnej mogę zaliczyć do kosztów tej działalności zakwaterowanie w lokalu mieszkalnym w mieście, gdzie przebywam na zgrupowaniu ?
 163. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2-415-11-05
  Dotyczy zapytania odnośnie korzystania z prawidłowej formy opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej oddzielne przez każdego z małżonków.
 164. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-29-63/05/ZDB
  Mam zgłoszoną działalność gospodarczą i wybrałam opodatkowanie podatkiem liniowym na 2005r, czy mogę w ramach zgłoszonej działalności wpisywać do księgi przychody otrzymane jako syndyk masy upadłościowej?
 165. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-4/415/52/05
  Podatnik prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna na własne imię i nazwisko oraz wspólnie z małżonką na imię obojga małżonków.Przychód z działalności prowadzonej samodzielnie w 2004r. przekroczył kwotę 800.000 EURO, w związku z tym faktem Podatnik z dniem 1 stycznia 2005r. zaprowadził księgi rachunkowe. Podatnik zwraca się z zapytaniem czy obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych obejmuje również działalność prowadzoną na imię obojga małżonków.
 166. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO I 415-5/05
  Czy w sytuacji, gdy małżonkowie prowadzili działalność gospodarczą w oparciu o jeden wpis do ewidencji działalności gospodarczej wykreślenie jednego z współmałżonków ze wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz zaprzestania przez niego prowadzenia działalności gospodarczej spowoduje obowiązek sporządzenia remanentu likwidacyjnego i odprowadzenia podatku dochodowego od tego remanentu?
 167. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/034/415/6/2005/P
  Czy podatnik może skorzystać z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodów uzyskiwanych z prowadzonej na własne nazwisko działalności gospodarczej w zakresie usług transportowych pojazdem o ładownści nie przekraczającej 1,5 tony, przy jednoczesnym prowadzeniu w spółce cywilnej z żoną działalności gospodarczej w zakresie handlu artykułami kosmetycznymi?
 168. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.28.III./415-3/05
  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Pan X prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej zgłoszonej w Urzędzie Gminy. Przedmiotem działalności wg kodu PKD 74.50.B jest działalność jednoosobowych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność wyłącznie na rzecz jednego podmiotu. Wnioskodawca wskazał, że wcześniej pracował w ramach stosunku pracy jako kierowca w firmie, na rzecz której obecnie świadczy usługi transportowe samochodem od niej użyczonym. Z tytułu umowy użyczenia nie ponosi żadnych kosztów. Wszystkie koszty związane z użyczonym samochodem takie jak koszty paliwa i napraw obciążają i stanowią koszt oddającego w użyczenie.W zaistniałej sytuacji Pan X zwrócił się z zapytaniem:- czy prawidłowo opodatkował wykonywaną działalność 17% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
 169. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-16/05/RB
  Dotyczy skutków podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług związanych ze zmianą wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej na imię obojga małżonków.
 170. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/1-443/7/05, IS.I/1-415/192/04
  dotyczy skutków prawnych wykreślenia jednego z małżonków z ewidencji działalności gospodarczej w przypadku posiadania przez nich uprzednio wspólnego wpisu w tej ewidencji
 171. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-3-3/05/ZDB
  Czy mogę jednocześnie prowadzić działalność gospodarczą jednoosobową zarejestrowaną na zryczałtowanym podatku dochodowym, a inną w spółce na podatku liniowym?
 172. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US PD/415/001/05
  Małżonkowie dokonali zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w ten sposób, że jako przedsiębiorca pozostał w nim jeden z małżonków (mąż), natomiast dane drugiego (żona) zostały wykreślone. Mąż jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz prowadzi nadal działalność w niezmienionym zakresie, natomiast małżonka prowadzi tą samą działalność wspólnie z mężem już nie jako przedsiębiorca, lecz osoba współpracująca. Fakt ten został odpowiednio zgłoszony do ZUS. Czy w zaistniałej sytuacji występuje konieczność zastosowania przepisów art. 24 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. konieczność sporządzenia remanentu likwidacyjnego i obliczenie w określonej proporcji zryczałtowanego podatku dochodowego?
 173. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-I-1-415-23-2004
  Podatnik pyta czy jest możliwe dokonywanie wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w 2005r. na zasadach wynikających z art. 44 ust. 6b w powiązaniu z ust. 6h oraz 6i ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 174. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I-1/415-12/04
  Czy świadczenie w roku 2004 usług związanych z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno - rentowymi oraz działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana uprawnia do korzystania z opodatkowania zryczałtywanym podatkiem dochodowym ?
 175. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DD/415/19/04
  Czy przychód z działalności biegłego sądowego winien być ujmowany w podatkowej księdze przychodów i rozchodów czy też w zeznaniu rocznym i czy jest podstawą do naliczenia podatku należnego od towarów i usług.
 176. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US36/AEI/401/202/04/MŚ
  W którym Urzedzie Skarbowym winna złożyć zgłoszenie rejestracyjne VAT-R osoba prowadząca działalność gospodarcza na terenie Polski i Niemiec, a posidajaca miejsce zamieszkania stałe w Niemczech, czasowe w Polsce?
 177. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I-A-2/R415-9/04
  Prowadzę działalność gospodarczą jednoosobową od 1998r. Przy rejestracji działalności jako miejsce przechowywania dokumentów podałam siedzibę firmy-adres zamieszkania.Miejscem prowadzenia działlności jest stoisko w sklepie. Czy w 2004r. mogę nadal przechowywać dokumentację w siedzibie firmy?
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!