Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


geodezja

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-535/12-3/AWa
  Pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego dotyczącej ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie dokumentowania opłat z tytułu wydawania wypisów i wyrysów.
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-591/12/MN
  Brak opodatkowania wykonywania wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego, a także w przypadku zgłoszonych prac geodezyjnych udzielanie informacji w postaci kopii dokumentu oraz sporządzania kopii tych dokumentów oraz obowiązku ewidencjonowania tych czynności za pomocą kas rejestrujących.
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-510/12/AW
  Wyłączenie z opodatkowania czynności, za które pobierane są opłaty z tytułu udostępniania informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego na odpowiednich nośnikach danych (papier, CD).
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1350/11/AŚ
  Czy opłaty komunikacyjne, opłaty za karty wędkarskie, opłaty geodezyjne pobierane przez Powiat są zwolnione z podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującym do końca ubiegłego roku załącznikiem Nr 4 ustawy o podatku od towarów i usług, rozporządzeniem Ministra Finansów z 4 kwietnia 2011r, czy też na podstawie art. 15 ust. 6 ww. ustawy nie podlegają temu podatkowi i nie należy ich rejestrować w kasie fiskalnej jak również nie wykazywać w deklaracji VAT-7?
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1387/11/LSz
  Usługi geodezyjne nie wymienione w ustawie o podatku od towarów i usług, ani w przepisach wykonawczych do ustawy jako czynności podlegające opodatkowaniu według stawki obniżonej podlegają opodatkowaniu 23% stawką VAT.
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-570/11/RSz
  stawka podatku od towarów i usług za wykonywanie czynności dodatkowych obejmujących usługi plotowania map, skanowania map, laminowania map
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-968/11/RSz
  stawka podatku dla dostawy map drukowanych - wytwarzanych metodą poligraficzną
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-969/11/RSz
  czy i w jakiej wysokości Wnioskodawca powinien naliczać podatek VAT od czynności określonych w § 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443-37/11-2/IB
  Braku opodatkowania czynności polegających na wydawaniu dziennika budowy, praw jazdy, kart pojazdu, dowodów rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych oraz pozwoleń czasowych, kart wędkarskich, oraz wyszukiwaniu informacji o środowisku i wykonywaniu wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego oraz obowiązku wystawiania rachunku do przedmiotowych czynności, a także w zakresie opodatkowania pobieranych opłat za sporządzenie kopii dokumentów znajdujących się w zasobie geodezyjnym i kartograficznym.
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-959/10-3/MM
  Zainteresowany ma uprawnienie do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług regulowanego przepisami art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT od chwili rozpoczęcia działalności. Zauważyć należy także, że korzystanie ze zwolnienia jest możliwe do czasu, gdy wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczy kwoty określonej przepisem art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży.
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1142/10-4/NS
  Udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-909/10-2/KG
  Opodatkowanie podatkiem VAT opłat pobieranych z tytułu udostępniania informacji i materiałów znajdujących się w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-957b/10/MN
  1. Czy sporządzanie kopii dokumentów, znajdujących się w zasobie geodezyjnym i katrograficznym, które jest czynnością nierozerwalnie związaną z udostępnianiem zasobu, podlega VAT, czy też może być zwolnione od podatku na podstawie § 12 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług? 2. Czy potwierdzeniem wykonania kopii powinny być faktury VAT ?
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-957a/10/MN
  1. Czy opłaty komunikacyjne, opłaty za kartę wędkarską i opłaty geodezyjne pobierane przez Powiat są zwolnione od podatku od towarów i usług, czy też nie podlegają temu podatkowi i nie należy ich wykazywać w deklaracji VAT-7. 2. Jeżeli wymienione czynności nie podlegają VAT, czy istnieje możliwość wystawiania faktur VAT na żądanie zainteresowanego, czy z tytułu opłat należy wystawiać rachunki zgodnie z art. 87 ust. 1 Ordynacji podatkowej?
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-390/10/AT
  Czy na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia z VAT?
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-312/10/EA
  brak opodatkowania czynności prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (aktualizacje mapy, podziały i rozgraniczenia działek)
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-683/10/AZ
  Wnioskodawca wykonując czynności należące do kategorii spraw z zakresu administracji rządowej, polegające na wydawaniu dokumentów stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdem, pozwolenia czasowego, dowodu rejestracyjnego, tablic rejestracyjnych pojazdu oraz udostępnieniu danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego mieszczą się w zadaniach z zakresu administracji publicznej, które zostały nałożone na Starostę stosownymi przepisami prawa jest objęty regulacją przepisu art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, tym samym czynności te nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów usług
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-398/10/KG
  Miasto nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z informacją przestrzenną.
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1102a/09/MN
  Opłaty pobierane za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w wysokości określonej rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r., nie są objęte podatkiem od towarów i usług. Tym samym Wnioskodawca nie ma obowiązku dokumentowania tych czynności fakturami, o których mowa w art. 106 ust. 1 cyt. ustawy.
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1102b/09/MN
  Sporządzanie kopii informacji i materiałów wydawanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, stanowiące czynności techniczne, wykraczające poza zakres obowiązków ustawowych, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i jako takie powinny być dokumentowane fakturami VAT, a w przypadku gdy czynności te są świadczone rzecz osób fizycznych nieprowadzacych działalności gospodarczej – fakturami VAT wystawianymi na żądanie tych osób.
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-914/09/JJ
  Czy czynności w zakresie geodezji i kartografii podlegają ustawie o VAT? Czy za ww. czynności należy wystawiać rachunki czy faktury?
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1313/09/EJ
  opłaty pobierane przez Prezydenta Miasta (na prawach powiatu) za czynności geodezyjne i kartograficzne
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-82/09/AZ
  Wnioskodawca działając jako organ władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności związanych z tworzeniem i prowadzeniem państwowego zasobu krajowego systemu informacji o terenie, nie występuje jako podatnik podatku od towarów i usług.
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-96/09/AZ
  Wnioskodawca działając jako organ władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz związanych z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, udzielanie informacji, a także wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego, nie występuje jako podatnik podatku od towarów i usług.
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-59/08/EJ
  brak prawa do odliczenia podatku VAT od zakupów związanych z realizacją projektu, albowiem Starosta jako organ władzy publicznej realizuje zadania z zakresu kartografii i geodezji, które nie podlegają VAT
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-666/08-2/BP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Powiatu, przedstawione we wniosku z dnia 1 lipca 2008 r. (data wpływu: 4 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:
  - dokumentowania czynności związanych z udostępnianiem państwowego zasobu geodezyjnego i ...
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-322/08-2/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Starostwa Powiatowego, przedstawione we wniosku z dnia 9 kwietnia 2008 r. (data wpływu 10 kwiecień 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania czynności niepodlegających podatkowi VAT, świadczonych przez organ władzy publicznej -jest nieprawidłowe.W dniu 10 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wn ...
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-205/07-2/MT
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego X przedstawione we wniosku z dnia 8 lutego 2008 r. (data wpływu 18 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania VAT czynności związanych z udostępnianiem dokumentów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego -jest prawidłowe.W dniu 18 lutego 2008 r. został z ...
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443W-10/08/ES
  udostępnianie danych z zakresu geodezji i kartografii
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-415/07-2/MT
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Starostwa Powiatowego przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2007 r. (data wpływu 19 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania VAT czynności związanych z udostępnianiem dokumentów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego -jest prawidłowe.W dniu 19 listopada 2007 r. został ...
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-629/07/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 16 listopada 2007 roku (data wpływu 19 listopada 2007 roku) uzupełnionym pismem z dnia 8 stycznia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także wykonywanie wypisów i wyrysów z operatu ewidenc ...
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-170/07-2/IN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Starostwa Powiatowego w N. S. przedstawione we wniosku z dnia 20 sierpnia 2007 r. (data wpływu 27 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług niektórych czynności wykonywanych przez Starostwo Powiatowe- jest prawidłowe.W dniu 27 sierpnia 2007 r. został ...
 33. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPP/443-52/07/MP
  •Czy opłaty za czynności związane z udostępnianiem dokumentów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego ( sprzedaż map, danych z ewidencji gruntów i budynków, a także wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego), są opłatami , do których ma zastosowanie ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ?•Czy ww. opłaty podlegają zwolnieniu z podatku od towarów i usług ?•Czy z tyt. ww. opłat należy wystawiać rachunki zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ?
 34. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-8/07
  Czy opłaty pobierane przez starostwo za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielenie informacji, a także wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego są zwolnione z podatku od towarów i usług , czy też niepodlegają temu podatkowi?
 35. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-206/06/AM
  Czy dostawa nieruchomości wraz z budowlą (ogrodzeniem murowano stalowym) jest zwolniona od podatku od towarów i usług ?
 36. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-443/20/06
  1) Jak należy dokumentować czynności w zakresie prowadzenia i udostępniania danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego? 2) Czy można wystawić fakturę dokumentującą czynności niepodlegające ustawie? 3) Czy można wystawić jeden dokument (fakturę) dokumentującą powyższe czynności?
 37. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1a/415-28/06
  Czy koszt geodezyjny podziału działki, związany z przeniesieniem własności gruntu z majątku małżonków na rzecz wspólników spółki cywilnej, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 38. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1a/415-27/06
  Czy koszt geodezyjnego podziału działki, związany z przeniesieniem własności gruntu z majątku małżonków na rzecz wspólników spółki cywilnej, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 39. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: -440/IP/ 10 /2006
  Czy do opłat określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333), stosuje się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług
 40. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-9/06
  Czy w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług opłaty za usługi geodezyjne i kartograficzne wynikające z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji , a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego ( Dz.U.Nr 37, poz. 333) należy traktować jako czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT?
 41. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1417VAT/443/733/05/AT
  czy geodeta będący jednocześnie biegłym sądowym, który wykonuje ekspertyzy na zlecenie sądu jest zobowiązany do płacenia podatku od towarów i usług?
 42. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFII/415-21/2005
  Czy bez względu na okoliczność prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie geodezji i kartografii, uzyskane przychody z tytułu wykonywania czynności zleconych przez Sądy, są przychodami z art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 43. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-64/05/KP
  Czy po dniu 01.05.2004 r. uległ zmianie VAT na usługi geodezyjne wykonywane dla budownictwa mieszkaniowego?
 44. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POI-415/9/2005
  Czy po otrzymaniu od płatnika (sądu) informacji PIT 8B z której wynika, że płatnik ten pobrał zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconych mi należności należało skorygować zapisy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów według których przychody wynikające z informacji płatnika zaliczone były dotychczas przeze mnie do przychodów ze sprzedaży usług geodezyjnych wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej?
 45. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-443/315/04
  W ramach funduszu geodezyjnego wykonywane są usługi prowadzenia i udostępniania danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tj. wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów, zakładanie i prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, wykonywanie odbitek kserograficznych map. Czy do ww. usług będzie miało zastosowanie zwolnienie z podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług?
 46. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-33/04
  Czy gospodarstwo pomocnicze utworzone przy Starostwie Powiatowym, realizujace zadania Starosty wynikajace z ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, a polegajace na wykonaniu prac związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - jest podatnikiem podatku od towarów i usług?
 47. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: U.S.V-443/46/04
  Czy Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej jako jednostka organizacyjna Starostwa Powiatowego z tytułu pobierania opłat za udostępnianie materiałów i informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego jest podatnikiem podatku od towarów i usług?
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!