Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


fundusz remontowy

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-278/12-4/PM
  Czy Spółdzielnia nie zaliczając w koszty uzyskania przychodów do celów podatkowych odpisy na fundusz remontowy lokali użytkowych, których obowiązek wynika z art. 78 § 2 ustawy prawo spółdzielcze w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dokonuje ich zgodnie z wymaganiami przywołanego art. ww. ustawy.
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-349/12-4/ASZ
  Czy przekazane przez Spółdzielnię środki funduszu remontowego uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi indywidualnym osobom powodują dla Spółdzielni Mieszkaniowej obowiązek sporządzenia deklaracji PIT-8C w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych?
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-243/12-2/GG
  Czy dochód uzyskany przez Wspólnotę ze sprzedaży działki (grunty niezabudowane, na których znajdowały się tereny zielone) przeznaczony na fundusz remontowy, a więc na pokrycie kosztów przyszłych remontów części wspólnej nieruchomości tj. utrzymanie części wspólnej nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych?
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-164/12-4/PM
  Czy dochód uzyskany przez Wspólnotę Mieszkaniową z najmu lokalu użytkowego przeznaczony na utrzymanie części wspólnej nieruchomości i fundusz remontowy podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych?
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-134/12-3/MC
  Czy dochody na pokrycie bieżącego utrzymania części wspólnej, dochody z zaliczek na fundusz remontowy oraz dochody na pokrycie kosztów mediów, uiszczane przez właścicieli lokali użytkowych w budynku mieszkalnym, wchodzącym w skład Wspólnoty Mieszkaniowej stanowią jej dochód wolny od opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-725/10/11-S-2/JG
  W jaki sposób, w oparciu o przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, prawidłowo zakwalifikować nakłady na docieplenie budynku oraz opłaty na sfinansowanie tych nakładów w poszczególnych wariantach?
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-557/11-6/JN
  Uznanie Wspólnoty Mieszkaniowej za podatnika podatku VAT oraz opodatkowania tym podatkiem czynności wykonywanych przez Wspólnotę.
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-328/11-4/DS
  Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa powinna zapłacić podatek dochodowy od osób prawnych od przychodu ze sprzedaży własnościowego prawa do lokalu po uzyskaniu wpływu gotówki na konto Spółdzielni Mieszkaniowej?
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1023/11/AK
  - ustalenie sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, - zastosowanie do ustalenia wysokości przychodów i kosztów uzyskania przychodów metody memoriałowej, - ustalanie czy Wspólnota powinna uiszczać podatek dochodowy od osób prawnych z tytułu wpłat na fundusz remontowy i odsetek od funduszu remontowego,
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-660/10/11-S/PS
  Czy tworzony przez Spółdzielnię odpis na fundusz remontowy na lokal użytkowy znajdujący się w budynku mieszkalnym, do którego zostało ustanowione spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest kosztem uzyskania przychodów z działalności Spółdzielni, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-457/11-4/PM
  Mając zatem na uwadze opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy należy stwierdzić, że z momentem zarejestrowania się przez Wnioskodawcę jako czynnego podatnika podatku VAT, odsprzedaż na rzecz właścicieli lokali użytkowych wody, odprowadzenia ścieków stanowić będzie czynność podlegającą opodatkowaniu, a Wspólnota – zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy – będzie zobowiązana wystawić fakturę VAT dokumentującą ww. czynności.
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-153/11-4/IR
  Czy Wnioskodawca, zaliczając w koszty uzyskania przychodów dla celów podatkowych odpisy na fundusz remontowy lokali użytkowych, których obowiązek wynika z art. 78 § 2 ustawy Prawo spółdzielcze i statutu Spółdzielni w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dokonuje ich zgodnie z wymogami przywołanego art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a ww. ustawy?
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-127/11-2/MF
  Czy przekazany dochód i fundusz remontowy uzyskany z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i lokali użytkowych powoduje w Spółdzielni Mieszkaniowej obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowym od osób prawnych?
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-613/11-4/AS
  Nadwyżka bilansowa spółdzielni przeznaczona na dofinansowanie funduszu remontowego wszystkich zasobów - nie stanowi - dla członków lub nie członków posiadających lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu, członków lub nie członków posiadających odrębną własność oraz nie członków zajmujących lokal na podstawie umowy najmu, przychodów z innych źródeł ani dochodów z udziału w zyskach osoby prawnej. Wobec tego na Spółdzielnia nie ciąży obowiązek płatnika.
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-854/11/PC
  Czy odpis na fundusz remontowy dotyczący lokalu użytkowego stanowi koszt uzyskania przychodów wspólnoty mieszkaniowej?
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-343/11-2/MC
  Czy biorąc pod uwagę przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odpis na fundusz remontowy w wysokości wydatków poniesionych na wymianę i legalizację wodomierzy stanowi koszt uzyskania przychodu?
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-251/11-4/LS
  Skutki podatkowe zwrotu przez Spółdzielnię wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej i obowiązku wystawienia informacji PIT-8C.
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-135/11-3/DP
  Podatkowe skutki wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki osobowej, a także w zakresie sposobu ustalenia kosztów oraz dochodu.
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-129/11-4/MK
  Skutki podatkowe dla użytkowników lokali, związanych ze sfinansowaniem wykonania termoizolacji budynków ze środków funduszu remontowego dofinansowanego kwotą ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego.
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-85/11-4/MC
  Zaliczki wnoszone przez właścicieli lokali użytkowych nie stanowią przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, co w konsekwencji skutkuje tym, iż dochód powstały z tego tytułu nie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 pdop. Ze zwolnienia nie może bowiem korzystać dochód uzyskany z innego źródła niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, nawet jeżeli zostanie przeznaczony na utrzymanie tych zasobów, nie spełniony bowiem będzie jeden z kumulatywnych warunków wynikających z cytowanego powyżej artykułu. Zatem Wspólnota powinna odprowadzić podatek dochodowy od dochodów uzyskanych z przedmiotowych lokali użytkowych.
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-23/20/11-4/DS
  Czy Spółdzielnia postępuje prawidłowo naliczają odpis na fundusz remontowy w ciężar kosztów uzyskania przychodów od lokali użytkowych (zajmowanych na podstawie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub własności wyodrębnionej lub umowy najmu), a mieszczących się w budynkach mieszkalnych bądź w siedzibie zarządu, które zostały całkowicie sfinansowane funduszami Spółdzielni (fundusz wkładów budowlanych lub funduszem zasobowym)?
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1723/10/CzP
  "Czy prowadzone prace rekonstrukcyjne powinny zostać sfinansowane ze środków własnych Spółdzielni Mieszkaniowej, a w konsekwencji powinny zostać zakwalifikowane jako ulepszenie w rozumieniu art. 16g ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwiększające wartość nieruchomości, jednocześnie niepodlegające odpisom amortyzacyjnym w myśl przepisów art. 16c ustawy. Czy też raczej powinny zostać sfinansowane ze środków funduszu remontowego tworzonego na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (art. 6 ust. 3) i zakwalifikowane jako remont?"
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-1067/09/11-S/ŁM
  Czy naliczony odpis na fundusz remontowy od lokali użytkowych, zajmowanych na podstawie spółdzielczego własnościowego prawa (sfinansowanych z funduszu wkładów budowlanych), lokali użytkowych na umowę najmu (sfinansowanych z funduszu zasobowego) oraz lokali użytkowych stanowiących własność wyodrębniona zdjętych z ewidencji środków trwałych i funduszy), stanowi koszt uzyskania przychodu w myśl art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-660/10/PS
  Czy tworzony przez Spółdzielnię odpis na fundusz remontowy na lokal użytkowy znajdujący się w budynku mieszkalnym, do którego zostało ustanowione spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest kosztem uzyskania przychodów z działalności Spółdzielni, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-875/10-2/GC
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpisu na fundusz remontowy Spółdzielni.
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-753/10-6/GC
  Przepisy prawa podatkowego dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego dochodów uzyskanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-585/10-4/MC
  1. Jakie są konsekwencje w podatku dochodowym od osób prawnych wynikające z uzyskania przez Spółdzielnię dochodu z tytułu sprzedaży strychu na adaptację do celów mieszkaniowych dla członków spółdzielni? 2. Jakie są konsekwencje w podatku dochodowym od osób prawnych wynikające z uzyskania przez spółdzielnię dochodu z tytułu sprzedaży strychu na adaptację dla celów mieszkaniowych dla osób nie będących członkami spółdzielni? 3. Jakie są konsekwencje w podatku dochodowym od osób prawnych wynikające z uzyskania przez spółdzielnię dochodu z tytułu sprzedaży strychu na adaptację dla celów mieszkaniowych (dla członków spółdzielni i osób nie będących członkami spółdzielni) jeśli zostanie przeznaczony w całości uchwałą walnego zgromadzenia na fundusz remontowy spółdzielni?
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1057/10/MS
  Czy zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych i znowelizowaną ustawą z dnia 14 czerwca 2007 roku o spółdzielniach mieszkaniowych koszty budynku mieszkalnego związane z remontem elewacji wraz z warstwą dociepleniową, które bank nazwał "termoizolacją budynku" i które obciążą fundusz remontowy będą kosztami uzyskania przychodu?
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1025/10/CzP
  1. Czy spółdzielnia może tworzyć dodatkowy odpis na fundusz remontowy budynków mieszkalnych w wysokości otrzymanej kwoty z tytułu: – dszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za szkody, których likwidacja została sfinansowana funduszem remontowym, – kar umownych od wykonawców robót remontowych za wady i usterki, – odszkodowań za naprawę uszkodzeń spowodowanych ruchem górniczym?2. Czy utworzony dodatkowy odpis w wysokości otrzymanych środków pieniężnych wymienionych w wyżej wymienionym punkcie będzie kosztem uzyskania przychodów?"
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-553/10-5/AS
  Opodatkowanie odszkodowań wypłacanych członkom spółdzielni.
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-665/10/AK
  Czy można uznać za koszt uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność: opłatę za nabycie mieszkania lokatorskiego (wynikająca z kwoty zaoferowanej w wygranym przetargu), koszty sporządzenia aktu notarialnego umowy ustanowienia odrębnej własności lokali oraz przeniesienia własności lokalu, opłatę za wykup mieszkania na własność, czynsz w części dotyczącej funduszu remontowego?
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-189/10-2/EŻ
  Czy Wspólnota Mieszkaniowa w opisanym powyżej stanie faktycznym jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych obliczonego od wartości przychodów finansowych, tj. przychodów finansowych generowanych przez "Fundusz Remontowy" zarachowany na rachunku bankowym Wspólnoty i ulokowanych tymczasowo (do momentu poniesienia wydatku w przyszłości) na lokacie bankowej oraz do ustawowych odsetek wpłacanych przez właścicieli lokali?
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-931/09-4/EŻ
  jeżeli Wspólnota uzyskuje przychody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na powyższych rachunkach, a przedmiotowe odsetki są związane z gospodarką zasobami mieszkaniowymi, tj. ich źródłem są wpływy z opłat (zaliczek) wnoszonych przez członków Wspólnoty bądź z innych tytułów związanych z ww. lokalami mieszkalnymi i innymi pomieszczeniami do nich przynależnymi, stanowiącymi zasoby mieszkaniowe, to otrzymane środki z tego tytułu będą miały wpływ na wysokość dochodu osiągniętego z tej gospodarki, który zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 powołanej ustawy podlega zwolnieniu od podatku dochodowego, w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-41/10/MN
  Wspólnota, obciążając wyłącznie swoich członków tzw. "funduszem remontowym", nie dokonuje odpłatnej dostawy towarów ani też odpłatnego świadczenia usług. Zatem brak jest uzasadnienia dla fakturowania (z naliczeniem VAT w wysokości 22%) wewnętrznych rozliczeń między Wspólnotą, a jej członkami z tytułu ponoszonych kosztów dotyczących remontu części wspólnej nieruchomości.
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-929/09-6/EŻ
  Czy dochód Spółdzielni uzyskany z przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu wchodzącego z skład zasobów mieszkaniowych Spółdzielni, który to dochód Spółdzielnia przeznacza na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, tj. na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych oraz na pokrycie strat z lat ubiegłych, jest wolny od podatku dochodowego od osób prawnych?
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-114/10-4/ES
  skutki podatkowe otrzymania częściowego zwrotu od spółdzielni wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-986/09-2/ES
  zaliczenie do kosztów nabycia nieruchomości wydatków poniesionych na fundusz remontowy, zaliczenie do kosztów odpłatnego zbycia nieruchomości kosztu aktu notarialnego poniesionego w ramach umowy przedwstępnej
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD6/8213/156/KWW/08/PK-400
  1. Czy wolne od podatku dochodowego są odsetki od rachunku bankowego i lokat?2. Czy uzyskana nadwyżka z tytułu wkładów mieszkaniowych lub budowlanych przy ustanawianiu praw lokatorskich lub odrębnej własności lokalu jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD6/8213/322/KWW/08/PK-940
  1) Czy ww. dochody zalicza się do gospodarki zasobami mieszkaniowymi i w związku z tym będą one zwolnione z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?2) Czy odpis na fundusz remontowy tworzony na lokale użytkowe jest kosztem uzyskania przychodu z wynajmu tychże lokali i dotyczy działalności opodatkowanej Spółdzielni?3) Czy tworzone odpisy aktualizujące na należności dotyczące opłat eksploatacyjnych od lokali mieszkaniowych są kosztem uzyskania przychodu gospodarki zasobami mieszkaniowymi, działalności zwolnionej Spółdzielni?4) Jeżeli odpis aktualizujący dotyczący lokali mieszkaniowych nie jest udokumentowany w sposób określony w art. 16 ust. 2a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, to nie stanowi on kosztu uzyskania przychodu gospodarki zasobami mieszkaniowymi?5) Czy dochód z otrzymanych odsetek dotyczących nieterminowych wpłat z tytułu modernizacji budynków mieszkalnych jest dochodem gospodarki zasobami mieszkaniowymi?
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-687/09/DK
  1) Czy zaliczki na poczet utrzymania części wspólnych budynku oraz funduszu remontowego wpłacane przez właścicieli lokali użytkowych są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych? 2) Czy zaliczki na poczet mediów (woda, śmieci, centralne ogrzewanie) wnoszone przez właścicieli lokali użytkowych są zaliczane do dochodów opodatkowanych Wspólnoty?
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-619/09-2/MG
  obowiązki płatnika podatku dochodowego z tytułu podziału kwot z nadwyżki bilansowej Spółdzielni na dofinansowanie funduszu remontowego oraz pokrycie koszów eksploatacji nieruchomości
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/78/KDJ/09/PK-542
  Czy kwota wypłacona z tytułu wymiany stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych (przez użytkowników tych lokali), jest podstawą do wystawienia PIT-8C, jako przychód z innych źródeł?
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-722/09-2/EŻ
  1. Czy w świetle obowiązujących przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych przychody z reklam kierowane w ramach gospodarki zasobami mieszkaniowymi na fundusz remontowy zwolnione są z podatku?2. Czy w świetle obowiązujących przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych nadwyżka przychodów nad kosztami powstała w roku rozliczeniowym w ramach gospodarki zasobami mieszkaniowymi, przeznaczona na pokrycie kosztów przyszłych okresów, podlega opodatkowaniu?
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-985/09-4/TW
  Czy za rok 2009 Spółdzielnia winna sporządzać PIT-8C za refundację części kosztów wymienionej stolarki okiennej?
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-711/09/HK
  Czy wnioskodawczyni słusznie uwzględniła w 2006 roku kwotę refundacji za wymianę stolarki okiennej, a w 2009 kwotę refundacji za wymianę posadzki? Czy istnieje możliwość - poprzez złożenie korekty zaznania za 2005r. i 2008r. - ubiegać się o zwrot zapłaconego podatku od refundacji wymiany stolarki okiennej i posadzki?
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-552/09-4/MP
  Czy zwrot kosztów wymiany indywidualnej stolarki okiennej dokonanej w latach 2006 - 2009 członkom, właścicielom lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osobom niebędących członkami spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokali (czyli tym wszystkim, którzy mają obowiązek świadczenia na fundusz remontowy) jest dla osób fizycznych przysporzeniem majątkowym i czy Spółdzielnia ma obowiązek wystawienia PIT-8C?
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-937/CzP
  Czy odpis utworzonego funduszu jest dla Spółdzielni kosztem uzyskania przychodu? Czy Spółdzielnia nie powinna rozgraniczyć odpisu dla lokali mieszkalnych i użytkowych? Czy odpis od lokali użytkowych jest kosztem uzyskania przychodu?
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-548/09-4/EŻ
  Czy przychód jaki uzyskała WM ze sprzedaży części nieruchomości wspólnej w postaci pomieszczeń strychu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, z przeznaczeniem tych pomieszczeń na adaptację przez ich nabywców na lokale mieszkalne, jest objęty podatkiem dochodowym od osób prawnych pod warunkiem przeznaczenia tego dochodu na fundusz remontowy?
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-614/09/ASz
  Czy kwotę, o którą pomniejszono zaliczki na fundusz remontowy i utrzymanie nieruchomości wspólnej należy traktować jako przychód poszczególnych właścicieli z innych źródeł (określony w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), podlegający wykazaniu w informacji rocznej PIT-8C?
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-789/09-4/TW
  1. Czy w świetle interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 17 marca 2009 r. sygnatura DD3/033/33/KDJ/09/209 stwierdzającej, że "zwrot wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej nie stanowi dla osób mających spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, przychodu podlegającego opodatkowaniu", na Spółdzielni nadal ciąży obowiązek sporządzania informacji o uzyskanych przychodach dla osób uzyskujących wypłaty w danym roku? 2. Czy interpretacja ta dotyczy również członków Spółdzielni posiadających prawo odrębnej własności?
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-782/09/AP
  Czy w związku z uzyskaniem dochodu z tytułu nie zapłacenia całości należności dla wykonawcy robót termomodernizacyjnych należy zapłacić podatek dochodowy?
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-744/09-2/TW
  Czy w związku z wydaniem przez Ministra Finansów interpretacji ogólnej sygnatura DD3/033/33/KDJ/09/209 w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do refundacji otrzymywanych z tytułu wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej, otrzymany od spółdzielni zwrot wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej przez właścicieli lokali mieszkalnych nie stanowi dla tych osób przychodu podlegającego opodatkowaniu i tym samym Spółdzielnia nie ma obowiązku wystawiać PITu-8C?
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-743/09/ESZ
  możliwość zaliczenia odsetek od kredytu zaciągniętego przez wspólnotę mieszkaniową do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-742/09/ESZ
  moment i sposób zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wpłat na fundusz remontowy
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-497/09/ESZ
  możliwość zaliczenia składki na fundusz remontowy do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-327b/09/PS
  Dotyczy możliwości opodatkowania dochodu stanowiącego różnicę pomiędzy przychodami uzyskiwanymi z wpłat na fundusz remontowy, a wydatkami na prace remontowe.
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-602/09-4/TW
  Czy otrzymanie od spółdzielni mieszkaniowej zwrotu wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, podłoży, instalacji elektrycznej oraz remontu loggii (ze środków funduszu remontowego spółdzielni) dla osób mających prawo odrębnej własności lokalu w budynku stanowiącym własność spółdzielni bądź przez nią zarządzanym – stanowi podlegający opodatkowaniu przychód, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy spółdzielnia mieszkaniowa ma obowiązek sporządzać i przekazywać podatnikowi i urzędowi skarbowemu informację PIT-8C, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli dokonuje z funduszu remontowego Spółdzielni, zwrotu wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, podłoży, instalacji elektrycznej oraz remontu loggii dla osób mających spółdzielcze prawa (lokatorskie i własnościowe) do lokali oraz prawo odrębnej własności lokalu w budynkach stanowiących własność spółdzielni bądź przez nią zarządzanych?
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-376/09-4/EŻ
  Przychody uzyskane ze sprzedaży zasobu mieszkaniowego stanowią przychody dotyczące gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Pomieszczenia strychowe mieszczą się w pojęciu zasobów mieszkaniowych Wspólnoty. Przychód uzyskany z ich sprzedaży (nieruchomości wspólnej) pochodzi z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Przychód ten ma wpływ na wysokość dochodu osiągniętego z tej gospodarki, który stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 44 powołanej ustawy podlega zwolnieniu od podatku dochodowego, w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych Wspólnoty - w tym wypadku na fundusz remontowy w celu budynku mieszkalnego.
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-454/09/TK
  Czy wydatkowanie środków z funduszu remontowego będzie stanowiło przychód z "innych źródeł" dla: –lokatora, który nie wniósł wkładu budowlanego i posiada lokatorskie prawo do lokalu, –lokatora, który wniósł wkład budowlany i posiada własnościowe prawo do lokalu, –lokatora, który wniósł wkład budowlany i posiada odrębną własność lokalu, –lokatora, który nie wniósł wkładu budowlanego i posiada odrębną własność lokalu,korzystającego z efektów przeprowadzonego remontu i tym samym będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy Spółdzielnia powinna wystawić informację podatkową PIT-8C o uzyskanych przychodach?
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-444/09/TK
  Czy Spółdzielnia ma obowiązek sporządzenia korekt informacji podatkowej PIT-8C, w związku ze zwrotem przez Spółdzielnię Mieszkaniową wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej.
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-380/09-4/EŻ
  Czy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych podlega dochód uzyskany przez wspólnotę mieszkaniową z tytułu odsetek bankowych od zdeponowanych kwot przeznaczonych przez właścicieli odrębnych lokali na fundusz remontowy wspólnoty, składający się z przekazanych na ten cel fundusz środków pieniężnych uzyskanych przez wspólnotę w poprzednim okresie rozliczeniowym, w miejsce stosunkowego rozdzielania między właścicieli po zakończeniu okresu rozliczeniowego wspólnoty jakim jest rok kalendarzowy?
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-347/09-4/KS
  Czy od niewykorzystanego funduszu remontowego należy zapłacić podatek dochodowy?
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD6/8213/210/MNX/08/PK-464
  Spółdzielnia wnosi o potwierdzenie stanowiska w sprawie zaliczenia wymienionych dochodów Spółdzielni do dochodów zwolnionych z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 oraz dochodów opodatkowanych tym podatkiem.
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-420/09/MCZ
  Czy wypłacany przez spółdzielnię z funduszu remontowego zwrot kosztów za wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej dla osób posiadających spółdzielcze lokatorskie i własnościowe prawa do lokali mieszkalnych, osób posiadających odrębną własność lokali, najemców lokali mieszkalnych, zajmujących lokale mieszkalne bez tytułu prawnego będzie stanowił po stronie podatników przysporzenie majątkowe podlegające opodatkowaniu ?
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-580/09-2/JB
  Opłaty na fundusz remontowy związane z lokalem użytkowym nie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT i podlegają opodatkowaniu VAT na zasadach ogólnych tj. stawką podstawową w wysokości 22 %, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT.
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-269/09-5/EŻ
  Lokale użytkowe nie należą do żadnej ze wskazanych wyżej grup pomieszczeń pozostałych i urządzeń wchodzących w skład budynku mieszkalnego lub znajdujących się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców (ułatwiających im dostęp do budynku mieszkalnego, zapewniających sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie). Istotą lokali użytkowych jest ich niemieszkalne przeznaczenie, co oznacza, iż nie można ich zaliczyć do zasobów mieszkaniowych. Zatem opłat wnoszonych przez użytkowników lokali użytkowych nie można uznać za przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Dochód powstały z tego tytułu nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy podatkowej i stosownie do postanowień art. 7 ust. 1 podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-524/09-2/TW
  Czy kwota zwrotu wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej (ujęta w PIT-8C) stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/79/OBQ/09/473
  Czy, dokonując rozliczenia z tytułu podatku za rok 2008, Wnioskodawczyni powinna doliczyć do dochodu kwotę 2.425,86 zł celem odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych?
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-280/09-2/JG
  Czy w świetle art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych otrzymana wpłata w wysokości 7.300,00 zł tytułem sprzedaży pomieszczenia stanowiącego część wspólną nieruchomości, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, czy też można ją kwalifikować do dochodów zwolnionych?
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-439/09-2/TW
  Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa prawidłowo postąpiła wystawiając PIT-8C i czy przychód wykazany w powyższej deklaracji podlega wykazaniu w zeznaniu podatkowym PIT-36 i w związku z powyższym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-244/09/PSZ
  Możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od kredytu zaciągniętego na nabycie nieruchomości przeznaczonej na wynajem.
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-181/09/AM
  Czy kara umowna naliczona firmie budowlanej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w przypadku, gdy zostanie przeznaczona na cele funduszu remontowego?
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-417/09-2/AK
  Czy w przedstawionej sytuacji Spółdzielnia zobowiązana jest sporządzić informacje PIT-8C? Czy dla członków zwrot 50% kosztów wymiany stanowi przychód z innych źródeł?
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-342/09-2/AK
  Czy otrzymany przez Wnioskodawczynię od spółdzielni mieszkaniowej częściowy zwrot faktycznie poniesionych kosztów wymiany stolarki okiennej powinna zaliczyć do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)?
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-304/09-4/TW
  Czy wydatki w przypadku otrzymania przez członka spółdzielni częściowego zwrotu wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej w lokalu w postaci ulgi w składkach na fundusz remontowy, kwota otrzymanego zwrotu stanowi przychód podlegający opodatkowaniu z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i jako taki stanowi podstawę dla Wnioskodawcy do wystawienia PIT-8C?
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-247/09-2/WM
  Czy, w świetle przedstawionych faktów i analogicznych sytuacji w innych miastach, zwrot poniesionych przez spółdzielcę nakładów finansowych stanowi przysporzenie majątkowe dla członka spółdzielni? Czy w związku z tym należy zapłacić podatek od w/w zwrotu, mimo iż ten finansowany jest ze środków wpłacanych przez podatnika na poczet funduszu remontowego spółdzielni?
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-231/09/ESZ
  Możliwość zaliczenia składki na fundusz remontowy do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-286/09-4/TW
  Czy otrzymana refundacja ze Spółdzielni przez Jej członka z tytułu zwrotu poniesionych kosztów związanych z wymianą stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych stanowi przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-204/09/CJS
  Czy dokonany zwrot poniesionych kosztów wymiany stolarki okiennej spowoduje u osób którym je zwrócono powstanie przychodu z innych źródeł?
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-130/09-4/EŻ
  Wydatki poniesione na zakup i zamontowanie urządzeń placu zabaw na terenie nieruchomości należącej do Wnioskodawcy, pochodzące z funduszu remontowego, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w wysokości ich poniesienia przez Wspólnotę.
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-254/09/PP
  Czy odpisy na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej będą stanowiły koszty uzyskania przychodów? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1).
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-557/09/PP
  Czy opłaty wpłacane do Wspólnoty mieszkaniowej przez właścicieli lokali użytkowych na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej, fundusz remontowy i media dostarczane do ich lokali są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o pdop? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2).
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD6/8213/227/SOH/08/PK-622/08
  art. 15 ust. 1 cytowanej ustawy stanowi, iż kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. W przypadku wspólnoty mieszkaniowej będą to wszystkie wydatki ponoszone na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz inne wydatki, które pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami, w tym służą zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów.
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-134/09/TK
  Czy refundacja poniesionych wydatków za wykonanie przez członków i osób niebędących członkami spółdzielni we własnym zakresie koniecznych prac remontowych stanowi dla nich przychód z innych źródeł i czy Spółdzielnia ma obowiązek wystawiać informację PIT-8C?
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-141/09-2/TW
  Czy refundacja kosztów wymiany okien członkom Spółdzielni i osobom nie będącym jej członkami wypłacana przez Spółdzielnię mieszkaniową z funduszu remontowego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy Spółdzielnia ma obowiązek wystawić PIT-8C?
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-73/09-2/EŻ
  Czy środki pozyskane przez Wspólnotę z odsetek lokat bankowych są zwolnione z podatku dochodowego, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym, jeśli służą tylko i wyłącznie gospodarowaniu zasobami mieszkaniowymi?
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-77/09-2/WM
  Czy kwota odzyskana od spółdzielni mieszkaniowej z tytułu częściowego zwrotu wydatków poniesionych na własne potrzeby mieszkaniowe przez osobę nie korzystającą z ulgi remontowej powinna być uważana za przychód z "innych źródeł" podlegający opodatkowaniu?
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415W-11/09/TK
  Czy Spółdzielnia jest zobowiązana do sporządzania informacji PIT-8C z tytułu częściowego zwrotu poniesionych nakładów na wymianę stolarki okiennej?
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-276/08/09-S/MK
  Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych zwrotu członkom spółdzielni części uprzednio poniesionych wydatków na remont mieszkania.
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-49/09-3/EŻ
  Lokale użytkowe nie należą do żadnej ze wskazanych wyżej grup pomieszczeń pozostałych i urządzeń wchodzących w skład budynku mieszkalnego lub znajdujących się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców (ułatwiających im dostęp do budynku mieszkalnego, zapewniających sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie). Istotą lokali użytkowych jest ich niemieszkalne przeznaczenie, co oznacza, iż nie można ich zaliczyć do zasobów mieszkaniowych. Zatem opłat wnoszonych przez użytkowników lokali użytkowych nie można uznać za przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Dochód powstały z tego tytułu nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy podatkowej i stosownie do postanowień art. 7 ust. 1 podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-260/09/PC
  Czy tworzony odpis na fundusz remontowy na lokale użytkowe wbudowane w budynki mieszkalne i pawilony wolnostojące są kosztami uzyskania przychodów tej działalności zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-830/08-2/KS
  Czy dochód uzyskiwany z tytułu odsetek od środków czasowo wolnych na rachunku bieżącym Spółdzielni, bądź na rachunku lokat terminowych na mocy art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1682/08-4/EŻ
  Czy przychód uzyskany od garaży - mieszkańców lokali mieszkalnych bez względu na miejsce ich położenia (w budynku mieszkalnym czy też poza nim) zaliczany jest do zasobów mieszkaniowych? Czy jeśli garaże stanowią zasoby mieszkaniowe to odpis na fundusz remontowy od garaży jest kosztem uzyskania przychodów? Czy jest zwolniona z podatku dochodowego jako związana z gospodarką zasobami mieszkaniowymi działalność spółdzielni polegająca na: prowadzeniu windykacji sądowej i komorniczej dłużników - mieszkańców i użytkowników garaży usuwaniu szkód w zasobach mieszkaniowych powstałych w wyniku zdarzeń losowych oraz otrzymywanych od ubezpieczyciela odszkodowań? 4. Czy zalicza się do przychodów podatkowych zwrócone niesłusznie naliczone kwoty podatku VAT za wieczyste użytkowanie gruntów?5. Czy wynagrodzenia-diety wypłacone za udział w posiedzeniach Rad osiedli jej komisji są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1626/08-3/EŻ
  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółdzielnia uzyskuje dochody z tytułu odsetek od lokaty bankowej założonej z środków funduszu remontowego. Uzyskane z tego tytułu dochody, nawet jeśli zostaną przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, nie korzystają ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, bowiem nie można uznać, iż osiągnięte zostały z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Są to dochody z pozostałej działalności Spółdzielni i stosownie do postanowień art. 7 ust. 1 ww. ustawy, dochód z tego tytułu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, bez znaczenia pozostaje okoliczność, że środki znajdujące się na lokacie pochodzą z wyodrębnionego funduszu remontowego Spółdzielni. Art. 16 ust. 1 pkt 9a stanowi jedynie, że odpis na fundusz remontowy uważa się za koszt uzyskania przychodu.
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-653/08/MT
  Czy wypłaty na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną i na fundusz remontowy, dokonywane przez właścicieli lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, stanowisk postojowych w wielostanowiskowym garażu podziemnym, a także nadwyżka przychodów Wspólnoty nad kosztami ich uzyskania przekazana na fundusz remontowy są wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-89/08/TK
  Czy Spółdzielnia powinna wystawiać lokatorom informację PIT-8C w związku z dofinansowaniem kosztów wymiany stolarki okiennej, jeżeli lokatorzy nie korzystali odliczeń w ramach ulgi remontowej z tytułu poniesionych na wymianę wydatków?
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-88/08/TK
  Czy Spółdzielnia powinna wystawiać lokatorom informację PIT-8C w związku z dofinansowaniem kosztów wymiany przewodów spalinowych, montażu i uruchomienia systemu powietrzno-spalinowego?
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1535/08-2/EŻ
  Czy koszt i przychód związany z zakupem a następnie sprzedażą udziałów w urządzeniach składających się z ciepłociągu i kanału sanitarnego można zakwalifikować do gospodarki zasobem mieszkaniowym i tym samym skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych (art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) pod warunkiem wydatkowania dochodu na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych ?
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1536/08-2/EŻ
  Czy koszt i przychód związany z zakupem a następnie sprzedażą udziałów w urządzeniach składających się z ciepłociągu i kanału sanitarnego można zakwalifikować do gospodarki zasobem mieszkaniowym i tym samym skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych (art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) pod warunkiem wydatkowania dochodu na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych ?
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-751/08-2/ŁM
  Czy możliwe jest zastosowanie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych w stosunku do dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych - w formie ustanowienia odrębnej własności - uzyskanych w danym roku podatkowym, w przypadku gdy decyzja o przeznaczeniu ww. dochodów na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych podjęta zostaje w terminie późniejszym niż data uzyskania przychodu, tj. w następnych miesiącach tego samego roku podatkowego lub po zakończeniu roku podatkowego?
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-2019/08-2/AK
  Wnoszone przez członków spółdzielni opłaty na fundusz remontowy z tytułu użytkowania garażu (miejsc postojowych), zaliczanego do lokali użytkowych, nie mogą korzystać ze zwolnienia i podlegają opodatkowaniu wg stawki 22%
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-62/08/TK
  Czy użytkownicy lokali mieszkalnych otrzymujący zwrot części kosztów wymiany stolarki okiennej ze środków funduszu remontowego nieruchomości, którego wpływy pochodzą z opłat za mieszkania uzyskują "przychód z innych źródeł" oraz czy w ślad za tym Spółdzielnia ma obowiązek sporządzać dla nich informacje PIT-8C?
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1016/08-4/AI
  Czy Wnioskodawca wystawiając faktury VAT lokalom użytkowym powinien naliczać podatek VAT do zaliczki na fundusz remontowy i na koszty zarządu nieruchomością wspólną budynku, w którym większość lokali to lokale mieszkalne?
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1667/08/MK
  1. Czy dokonany przez Spółdzielnię Mieszkaniową częściowy zwrot wydatków poniesionych przez członków Spółdzielni na wymianę stolarki okiennej stanowi przychód tych osób podlegający opodatkowaniu i czy Spółdzielnia ma obowiązek sporządzenia PIT-8C? 2. Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa powinna sporządzić korekty wystawionych, w związku z częściowym zwrotem wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej, za 2007r. informacji PIT-8C?
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-541/08/MT
  Czy wypłata z rachunku bankowego środków "nazbieranych" na funduszu remontowym Wspólnoty Mieszkaniowej i przekazanie ich przelewem na rachunki bankowe członków Wspólnoty stanowi podstawę do obliczenia i pobrania podatku dochodowego od osób prawnych przez Wspólnotę?
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-774/08-4/TW
  Czy kwota wypłacona z tytułu wymiany stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych (przez użytkowników tych lokali), jest podstawą do wystawienia PIT-8C, jako przychód z innych źródeł?
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1842/08-3/JF
  W zakresie usług, z których Spółdzielnia nie korzysta lub korzysta tylko w części, a strony umówiły się na odrębne rozliczanie tej usługi, Spółdzielnia Mieszkaniowa może wystawiać tzw. refaktury wystawione na sprzedaż (odsprzedaż) usługi po cenie zakupu, bez doliczania marży.
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1603/08/MK
  Czy dokonany przez Spółdzielnię Mieszkaniową częściowy zwrot wydatków poniesionych przez członków Spółdzielni na wymianę stolarki okiennej stanowi przychód tych osób podlegający opodatkowaniu i czy Spółdzielnia ma obowiązek sporządzenia PIT-8C?
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1438/08-4/ECH
  dochody uzyskane z lokali użytkowych należy zaliczyć do dochodów, które bez względu na cel, na jaki zostaną przekazane, podlegać będą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1518/08/BD
  1. Czy dokonany częściowy zwrot poniesionych kosztów wymiany stolarki okiennej, balkonowej i drzwiowej spowoduje u osób którym je zwrócono przychód z "innych źródeł". 2. Czy spółdzielnia będzie zobowiązana do sporządzenia informacji PIT-8C?
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-532/08/MH
  Dochód wspólnoty ze sprzedaży strychu- opodatkowanie w podatku dochodowym od osób prawnych.
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/2/423-1101/08/AP
  Czy Spółdzielnia ma obowiązek tworzenia funduszu remontowego dla lokali użytkowych i czy stanowią one koszty uzyskania przychodu (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)?
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-460/08/MK
  Czy w związku z tym, iż lokali handlowo-usługowych wynajmowanych nie zalicza się do zasobów mieszkaniowych Spółdzielnia nie powinna ich umarzać w ciężar funduszy, ale naliczać amortyzacje? Czy naliczona amortyzacja będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-452a/08/MK
  Czy wolne od podatku są odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych?
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-452/08/MK
  Czy wolne od podatku są odsetki karne pobierane od członków wspólnoty z tytułu nieterminowego regulowania należności z tytułu kosztów utrzymania i eksploatacji, przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych?
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1322/08-2/MK
  Czy opłaty uzyskane przez Wspólnotę mieszkaniową od właścicieli lokali użytkowych na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz na fundusz remontowy są wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-448/08/MK
  Czy dochód pochodzący ze zbycia praw do lokali mieszkaniowych będzie zwolniony z podatku dochodowego jako dotyczący gospodarki zasobami mieszkaniowymi przy jednoczesnym przeznaczeniu dochodu na utrzymanie zasobów mieszkaniowych?
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-440/08/MK
  Czy wolne od podatku są odsetki karne pobierane od członków wspólnoty z tytułu nieterminowego regulowania należności z tytułu kosztów utrzymania i eksploatacji, przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych?
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-440a/08/MK
  Czy wolne od podatku są odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych?
 120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-441/08/MK
  Czy wolne od podatku są odsetki karne pobierane od członków wspólnoty z tytułu nieterminowego regulowania należności z tytułu kosztów utrzymania i eksploatacji, przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych?
 121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-441a/08/MK
  Czy wolne od podatku są odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych?
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/423-14/07/08-S/MK
  Czy dochody uzyskane z tytułu opłat należnych od członków spółdzielni, którzy posiadają spółdzielcze prawo do lokali użytkowych - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych są w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od opodatkowania?
 123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/423-14a/07/08-S/MK
  Czy dochody uzyskane z tytułu opłat należnych od osób, które nie są członkami spółdzielni i posiadają spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych są w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od opodatkowania?
 124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/423-14c/07/08-S/MK
  Czy dochody uzyskane z tytułu odsetek za zwłokę w zapłacie opłat należnych od osób niebędących członkami spółdzielni, którzy posiadają spółdzielcze prawo do lokali użytkowych - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych są w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od opodatkowania?
 125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/423-14b/07/08-S/MK
  Czy dochody uzyskane z tytułu odsetek za zwłokę w zapłacie opłat należnych od członków spółdzielni, którzy posiadają spółdzielcze prawo do lokali użytkowych - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych są w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od opodatkowania?
 126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1370/08/MK
  Czy otrzymany od Spółdzielni Mieszkaniowej częściowy zwrot kosztów poniesionych na wymianę stolarki okiennej należy wykazać w zeznaniu rocznym jako przychód?
 127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1351/08/MK
  Czy dokonany przez Spółdzielnię Mieszkaniową częściowy zwrot wydatków poniesionych przez członków Spółdzielni na wymianę stolarki okiennej, drzwi wejściowych, wewnętrznej instalacji elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej stanowi przychód tych osób podlegający opodatkowaniu i czy Spółdzielnia ma obowiązek sporządzenia PIT-8C?
 128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-425/08/AM
  1. Czy uzyskana kwota pieniężna ponad rozliczany wkład budowlany lub mieszkaniowy, a przeznaczona na fundusz remontowy stanowi przychód podatkowy, czy też jest przychodem z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i korzysta ze zwolnienia zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy uzyskana kwota pieniężna ponad rozliczany wkład budowlany lub mieszkaniowy, a przeznaczona na fundusz zasobowy stanowi przychód podatkowy, czy też jest przychodem z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i korzysta ze zwolnienia zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1441/08-2/ECH
  Czy w świetle zapisów znowelizowanego od dnia 01.01.2007 roku art. 17 ust. 1 pkt. 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 roku Nr 54, poz. 654 ze zm.) wolne od podatku dochodowego od osób prawnych są środki zgromadzone na Funduszu Remontowym przeznaczone na sfinansowanie zakupu wraz z montażem 36 zestawów oddawczych skrzynek pocztowych dla potrzeb lokatorów we Wspólnocie Mieszkaniowej, czyli czy wydatki z Funduszu Remontowego na zakup i montaż 36 zestawów oddawczych skrzynek pocztowych dla lokatorów są kosztem uzyskania przychodów we Wspólnocie Mieszkaniowej?
 130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-1143/08-2/ECH
  Wspólnota Mieszkaniowa prosi o wyjaśnienie, czy postąpi prawidłowo, nie odprowadzając podatku dochodowego od kwoty przychodu wynikającej ze sprzedaży strychu na cele mieszkalne.
 131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-861/08/NG
  Czy przychody uzyskane z wpłat na fundusz remontowy z przetargu na najem lokalu mieszkalnego można zaliczyć do przychodów z gospodarki mieszkaniowej?
 132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-1138/08-2/ECH
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wspólnoty Mieszkaniowej, przedstawione we wniosku z dnia 01.07.2008r. (data wpływu 04.07.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego -jest prawidłowe.W dniu 04.07.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej ...
 133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-379/08-4/MM
  Czy środki pieniężne gromadzone przez Wspólnotę na wyodrębnionym rachunku bankowym na wykonanie nakazu z Decyzji nr (…) z dnia 05.12.2007 r. Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w (…) (jak również innych inwestycji realizowanych w kilku okresach sprawozdawczych) stanowią przychód Wspólnoty Mieszkaniowej w momencie ich otrzymania, przy założeniu, że środki pieniężne gromadzone na te cele będą wydatkowane na realizację inwestycji o ustalonym zakresie rzeczowym i w ustalonym terminie, w latach następnych.
 134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-331/08/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z dnia 16 czerwca 2008 r. (data wpływu 19 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie stosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 44 -jest nieprawidłowe.W dniu 19 czerwca 2008 r. złożono ww. wniosek, uzupełniony następnie ...
 135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-800/08/EJ
  opłaty eksploatacyjne, opłaty na fundusz remontowy oraz podatek od nieruchomości za lokale użytkowe podlegają opodatkowaniu w wysokości 22% VAT
 136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1073/08/ASz (KAN-5794/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wspólnoty Mieszkaniowej przedstawione we wniosku z dnia 29 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 06 czerwca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych pomniejszenia zaliczek na fundusz remontowy i utrzymanie nieruchomości wspólnej członków Wspólnoty Mieszkaniowej -jest niepraw ...
 137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1048/08/MK
  Czy w sytuacji zwrotu członkom spółdzielni oraz osobom niebędącym jej członkami kosztów wymiany stolarki okiennej i remontów balkonów powstaje przychód po stronie tych osób?
 138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-727/08/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 maja 2008 r. (data wpływu do tut. BKIP 20 maja 2008 r.) uzupełnionym w dniu 19 sierpnia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu sprzedaży strychu (pytanie oznaczon ...
 139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-347/08/MK
  Czy nadwyżka wpłaconych zaliczek przez właścicieli lokali użytkowych do Wspólnoty Mieszkaniowej na pokrycie kosztów utrzymania części wspólnych budynku mieszkalnego i mediów do lokali nad kosztami, stanowi dla Wspólnoty Mieszkaniowej dochód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, czy też na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy jest dochodem zwolnionym? Czy zaliczki wnoszone przez właścicieli lokali użytkowych na fundusz remontowy stanowią przychód podlegający opodatkowaniu?
 140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-384/08-2/ES
  Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wkładu budowlanego przy zbyciu w 2008 r. lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej jako odrębnej własności, natomiast brak możliwości zaliczenia do wydatków wpłat na fundusz remontowy do tej spółdzielni.
 141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-684/08-4/MW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z dnia 05.05.2008r. (data wpływu 07.05.2008r.) oraz piśmie z dnia 16.07.2008r. (data nadania 16.07.2008r., data wpływu 18.07.2008r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie z dnia 11.07.2008r. Nr IP-PB3-423-684/08-2/MW (data nadania 11.07.2008r., data doręczenia 15.07.2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej poda ...
 142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-239/08-5/KS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej przedstawione we wniosku z dnia 09 kwietnia 2008 r. (data wpływu 21.04 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia odpisów na fundusz remontowy lokali użytkowych do kosztów uzyskania przychodów -jest nieprawidłowe.W dniu 21 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek ...
 143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-413/08-5/AI
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Urzędu Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 14 kwietnia 2008 r. (data wpływu 17 kwietnia 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 16 kwietnia 2008 r. (data wpływu 21 kwietnia) oraz pismem z dnia 23 czerwca 2008 r. (data wpływu 26 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia ...
 144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-299/08/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2008 r. (data wpływu 23 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji podatkowej przychodów z tytułu odsetek na rachunku bankowym -jest nieprawidłowe.W dniu 23 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji ...
 145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-404/08-4/ECH
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej, przedstawione we wniosku z dnia 26.02.2008r. (data wpływu 03.03.2008r.) uzupełnionym pismem z dnia 28.05.2008r. (data wpływu: 02.06.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego -jest nieprawidłowe.W dniu 03.03.2008r. został złożony ww. wniosek o udzi ...
 146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-92/08/HK
  Czy wypłacone przez spółdzielnię środki jako częściowy zwrot kosztów wymiany stolarki okiennej stanowią dla członka spółdzielni przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym i czy w związku z tym spółdzielnia ma obowiązek wystawić PIT-8C?
 147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-124/08-3/ER
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wspólnoty przedstawione we wniosku z dnia 06.01.2008 r. (data wpływu 07.01.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczania wpłat na fundusz remontowy do przychodów Wspólnoty -jest prawidłowe.W dniu 07.01.2008 r., został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatko ...
 148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-39/08-2/ER
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wspólnoty Mieszkaniowej, przedstawione we wniosku z dnia 21.12.2007 r. (data wpływu 08.01.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych przez Wspólnotę ze sprzedaży części wspólnych nieruchomości, przeznaczonych na fundusz remontowy -jest prawidłowe.W dniu 08. ...
 149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-70/08-2/ER
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wspólnoty Mieszkaniowej przedstawione we wniosku z dnia 10.12.2007 r. (data wpływu 28.12.2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia dochodów uzyskanych przez Wspólnotę ze sprzedaży gruntu wchodzącego w skład nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 28.12.2007 r., został złożony wniosek o udzi ...
 150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-285/07-4/ŁM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wspólnoty Mieszkaniowej, przedstawione we wniosku z dnia 22 listopada 2007 r. (data wpływu 26.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów uzyskanych z najmu pomieszczeń użytkowych- jest prawidłowe.W dniu 26 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony pismem z dnia ...
 151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-236/07/AM
  Czy zaliczki na utrzymanie nieruchomości (w tym również zaliczki na fundusz remontowy), pobierane od właścicieli lokali użytkowych stanowią przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-190/07/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni przedstawione we wniosku z dnia 4 października 2007 r. (data wpływu 4 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania do osiąganych przez Wspólnotę Mieszkaniową dochodów zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych -jest nieprawidłowe.W dniu 4 grud ...
 153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-204/07/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Administracji Budynków Komunalnych przedstawione we wniosku z dnia 30 listopada 2007 r. (data wpływu 7 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zasad zwolnienia od podatku dochodów Wspólnoty na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osó ...
 154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-247b/07/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z dnia 19 grudnia 2007 r. (data wpływu 24 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji do kosztów uzyskania przychodów odpisów na fundusz remontowystwierdzam, co następuje:W dniu 24 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie p ...
 155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-241/07-4/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej będącego Zarządcą Wspólnoty Mieszkaniowej w X, przedstawione we wniosku z dnia 09 listopada 2007 r. (data wpływu 15.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalania pośrednich kosztów uzyskania przychodów- jest prawidłowe.W dniu 15 listopad ...
 156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-207/07-4/ŁM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni przedstawione we wniosku z dnia 31 października 2007 r. (data wpływu 06.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnień przedmiotowych - jest nieprawidłowe.W dniu 06 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony pismem z dnia 27 listopada 2007 r. (data w ...
 157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-643/07/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 20 listopada 2007 r. (data wpływu 20 grudnia 2007 r.) uzupełniony pismem z dnia 11 stycznia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu dokumentowania należności za koszty ogrzewania, fundusz remontowy oraz koszty eksploatacyjne -jest nieprawidłowe.W dniu 23 listopada 2007 roku ...
 158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-287/07/AP/KAN-2090/07
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z dnia 06 listopada 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 13 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji uzyskiwanych dochodów jako zwolnionych z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku doch ...
 159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-121/07/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 26 października 2007 r. (data wpływu 29 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przedmiotu opodatkowania, przychodów Spółki oraz zwolnień przedmiotowych
 160. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD III 423/552/07/DG
  Pytanie dotyczącego możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów utworzonego odpisu na fundusz remontowy, w przypadku lokalu przeznaczonego na wynajem.
 161. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/423-0263/07
  Spółdzielnia Mieszkaniowa (Podatnik) ustanawia spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w trybie przetargu, a wniesiona przez osobę wygrywającą przetarg kwota przewyższa ustalony na podstawie operatu szacunkowego wkład budowlany. Czy środki uzyskane przez Podatnika będą wolne od podatku dochodowego?
 162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-326/07-3/ER
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wspólnoty Mieszkaniowej przedstawione we wniosku z dnia 02.10.2007 r. (data wpływu 08.10.2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia dochodów uzyskanych przez Wspólnotę ze sprzedaży lokalu użytkowego, przeznaczonego na fundusz remontowy -jest prawidłowe.W dniu 02.10.2007 r. (data wpływu 08. ...
 163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-444/07-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 02 października 2007r. (data wpływu 08 października 2007r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie zwolnienia z podatku od towarów i usług sprzedaży przez Wspólnotę mieszkaniową lokali mieszkalnych oraz prawa do korzystania ze zwolnienia w przypadku sprzedaży lokali uży ...
 164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-116/07/DK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z dnia 24 października 2007 roku (data wpływu 26 października 2007 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do zasobów mieszkaniowych szczegółowo wymienionych budynków oraz zaliczania do kosztów ...
 165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-279/07-4/ER
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej, przedstawione we wniosku z dnia 24.09.2007 r. (data wpływu 01.10.2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodu odpisów na fundusz remontowy lokali użytkowych -jest nieprawidłowe.W dniu 24.09.2007 r. (data wpływu 01.10.2007 r.), został ...
 166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-55/07/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wspólnoty, przedstawione we wniosku z dnia 27 września 2007 r. (data wpływu 3 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia od opodatkowania dochodu z gospodarki zasobami mieszkaniowymi -jest nieprawidłowe.W dniu 3 października 2007 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony ...
 167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-103/07-2/ŁM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z dnia 03 września 2007 r. ( data wpływu 10.09.2007 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie nie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na remont budynku administracji osiedlowej- jest prawidłowe.W dniu 10.09.2007 r. został złożony ww. wniosek ...
 168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-141/07/KCz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wspólnoty Mieszkaniowej przedstawione we wniosku z dnia 23 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. BKIP 7 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania przez członków Wspólnoty Mieszkaniowej za pośrednictwem Wspólnoty środków pieniężnych od wykonawcy robot remontowych ...
 169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-17/07/MK
  Czy garaże wolnostojące zalicza się do zasobów mieszkaniowych rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku od osób prawnych, a w konsekwencji dochód uzyskany z tytułu opłat eksploatacyjnych za garaże oraz wpłat na fundusz remontowy będzie korzystał ze zwolnienia przedmiotowego określonego w tym przepisie, pod warunkiem przeznaczenia go na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych?
 170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-17a/07/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni przedstawione we wniosku z dnia 3 września 2007 r. (data wpływu 10 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego dochodów uzyskiwanych z tytułu opłat eksploatacyjnych oraz wpłat na fundusz remontowy dotyczących lokalu użytkowego -jest nieprawidłowe.W dni ...
 171. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/4270-0026/07/KB
  Dotyczy opodatkowania niektórych przychodów Wspólnoty Mieszkaniowej w świetle ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz opodatkowania członków Wspólnoty na podstawie przepisów ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 172. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.005/VII/24/2007
  1.Jak należy zdefiniować pojęcie "zasoby mieszkaniowe" o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2.Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy na fundusz remontowy od wszystkich lokali mieszkalnych i niemieszkalnych naliczane na podstawie przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych?
 173. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-5/423-7/07
  Czy do zasobów mieszkaniowych zalicza się wszystkie budynki mieszkalne i niemieszkalne (w tym wbudowane i wolnostojące lokale użytkowo-usługowe i garaże) jak też związane z nimi grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów znajdujące się w ewidencji księgowej spółdzielni i mające odzwierciedlenie w funduszu wkładów mieszkaniowych i budowlanych oraz czy tworzony przez spółdzielnię mieszkaniową fundusz na remonty zasobów spółdzielni naliczany od wszystkich budynków i lokali wymienionych powyżej będzie stanowił koszt uzyskania przychodów ?
 174. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-5/423-4/07
  Czy do zasobów mieszkaniowych zalicza się wszystkie budynki mieszkalne i niemieszkalne (w tym wbudowane i wolnostojące lokale użytkowo-usługowe i garaże) jak też związane z nimi grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów znajdujące się w ewidencji księgowej spółdzielni i mające odzwierciedlenie w funduszu wkładów mieszkaniowych i budowlanych oraz czy tworzony przez spółdzielnię mieszkaniową fundusz na remonty zasobów spółdzielni będzie stanowił koszt uzyskania przychodów ?
 175. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DPO-1.15-423-43/07
  Wspólnota Mieszkaniowa zwróciła się z zapytaniem czy jako jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, będąca podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych powinna od dokonanej wpłaty na fundusz remontowy zapłacić podatek dochodowy od kwoty wpłaty dokonanej przez Gminę K oraz właścicieli lokalu nr.?
 176. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-1/423-0069/07
  1. Czy dochód uzyskany z najmu lokali użytkowych znajdujących się na parterze budynków mieszkalnych jest dochodem na działalności zasobami mieszkaniowymi i zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych wolny jest od podatku?2. Pytanie dotyczy ustalenia kosztów uzyskania przychodów, których nie można bezpośrednio powiązać z poszczególnymi źródłami przychodów. 3. Kwestia opodatkowania przychodów osiągniętych z przekształcenia praw lokatorskich do lokali mieszkalnych na prawa własnościowe. 4. Czy udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego premia termomodernizacyjna na podstawie ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych z dnia 18.12.1998 r. jest dotacja budżetową wolną od podatku dochodowego od osób prawnych?
 177. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-3/07
  Czy zaliczki potrącane na fundusz remontowy i na koszty zarządu pomniejszają przychód, należy do wykazania w rozliczeniu podatkowym, uzyskiwany z tytułu najmu lokali użytkowych?
 178. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-205/07/AK
  Spółdzielnia mieszkaniowa wnosi o interpretację w zakresie kwalifikacji: 1. Przychodów jako dotyczących działalności opodatkowanej lub zwolnionej z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44: (-) przychody z tytułu odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych, (-) z tytułu najmu lokali mieszkalnych, (-) z tytułu zmiany statusu lokalu lokatorskiego na własnościowy, (-) z tytułu odsetek od zaległości czynszowych lokali mieszkalnych. 2. Kosztów jako dotyczących działalności opodatkowanej lub zwolnionej: (-) koszty ogłoszeń o najmie lokali użytkowych w budynku mieszkalnym oraz o najmie lokali niemieszkalnych w budynku niemieszkalnym, (-) koszty życzeń świątecznych zamieszczonych w prasie, (-) organizacji Zebrania Przedstawicieli Członków (obiad) i Rady Nadzorczej (napoje, kanapki), (-) spotkań okolicznościowych, integracyjnych pracowników z Rada Nadzorczą i Zarządem, np. z okazji Wigilii (poczęstunek), (-) konserwacji budynków mieszkalnych, w których są lokale użytkowe posiadające spółdzielcze prawa, lokale użytkowe w najmie, (-) koszty wynagrodzeń pracowników, (-) materiałów biurowych, (-) działalności społeczno-wychowawczej, (-) eksploatacji dróg, chodników, (-) monitoringu budynków, (-) sprzątania budynków i terenu, (-) wywozu nieczystości, (-) koszty PFRON, (-) amortyzacji, obsługi prawnej, prowizji bankowych, ubezpieczenia majątkowego, telefonów, kosztów BHP, prenumeraty.
 179. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-8/BJ/07
  Czy w związku ze zniesieniem ulgi remontowej od 2006 r. i nie odliczaniem przez podatników wydatków na remont i modernizację budynków i lokali mieszkalnych, częściowa refundacja kosztów z tytułu wymiany stolarki okiennej i balkonowej w lokalu należącym do podatnika będzie stanowiła jego przychód z innych źródeł w myśl art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz czy Spółdzielnia powinna każdemu podatnikowi sporządzać informację PIT-8C?
 180. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-24/MC/07
  Czy odpis na fundusz remontowy tworzony na lokale stanowiące własność członków, osób niebędących członkami stanowi koszt uzyskania przychodów?
 181. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-3/423-16/07
  1. Co należy rozumieć pod pojęciem "spółdzielcze zasoby mieszkaniowe", o których mowa w art. 16c pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pozostają one w ścisłym powiązaniu z pojęciem zasoby mieszkaniowe, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dotyczących tworzenia funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych poprzez odpisy w ciężar kosztów)? 2. Co należy rozumieć pod pojęciem dochody spółdzielni mieszkaniowych uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązujących od 01.01.2007 r.?
 182. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DM-425/3/07
  Czy odpis na fundusz remontowy na wynajmowanym lokalu użytkowym w zasobach spółdzielni mieszkaniowej jest uzasadnionym kosztem, o który pomniejsza się przychód, a w konsekwencji dochód do opodatkowania podatkiem CIT.
 183. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-2/2007
  Czy kosztem uzyskania przychodów są odpisy na fundusz remontowy od lokali użytkowych?
 184. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-15/PO-I/423/JK/4/07
  czy w związku z faktem sfinansowania spółdzielczych zasobów mieszkaniowych (lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, lokali administracji osiedlowych, lokali przeznaczonych na działalność społeczno-wychowawczą) funduszami własnymi spółdzielni należy je umarzać w ciężar tych funduszy oraz dokonywać odpisów na fundusz remontowy w ciężar kosztów działalności operacyjnej ?
 185. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBP/E/4218-1-5/07
  Co należy rozumieć pod pojęciami:"spółdzielcze zasoby mieszkaniowe"oraz"dochody spółdzielni mieszkaniowych uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi"?
 186. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDIB/415-7/07
  Czy refundacja dokonana przez Spółdzielnie Mieszkaniową części kosztów poniesionych przez członków z tytułu wymiany stolarki okiennej i balkonowej - w sytuacji gdy podatnik nie odliczył wydatków w ramach tzw. ulgi remontowej - stanowi przychód podatnika, a Spółdzielnia Mieszkaniowa ma obowiązek wystawienia informacji PIT-8C?
 187. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/IP2/423/122/07/MS
  Czy przychód jaki Wspólnota uzyska ze sprzedaży części nieruchomości wspólnej w postaci pomieszczeń strychu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, z przeznaczeniem tych powierzchni na adaptację przez ich nabywców na lokale mieszkalne, jest objęty podatkiem dochodowym od osób prawnych, pod warunkiem przeznaczenia tego dochodu na fundusz remontowy wspólnoty?
 188. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/4218-0014/07
  Jaka jest definicja przychodu we wspólnocie mieszkaniowej oraz jakie dochody wspólnoty są obięte podatkiem dochodowym od osób prawnych od 01.01.2007r.?
 189. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-406/2/07
  Czy przyznanie lokatorom Spółdzielni częściowego zwrotu poniesionych kosztów wymiany stolarki okiennej spowoduje w ich przypadku powstanie obowiazku podatkowego od przychodów z "innych źródeł" i czy jako płatnik jest zobowiązana do sporządzenia informacji PIT-8C?
 190. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-25/07
  Jednostka pyta czy przedsięwzięcie dotyczące zakupu i montażu wodomierzy można zakwalifikować do remontów i sfinansować z funduszu remontowego i czy w tej części odpis na fundusz remontowy będzie stanowił koszt uzyskania przychodów?
 191. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: I SA/Łd 1229/06
  Samo dokonanie wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej nie powoduje powstania po stronie wpłacającego prawa do dokonania odliczenia od podatku, o którym stanowił art. 27 ust. 13 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2001 r., uprawnienie takie daje bowiem, zgodnie z tym przepisem, jedynie wydatkowanie pieniędzy podjętych z rachunku oszczędnościowego na remont lokalu.
 192. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1440/RDP/4211/55924/BS/2007
  Czy tworzony w Spółdzielni na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych fundusz remontowy obciąża koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni?
 193. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZDD/6/OB/423/19/2007
  W jaki sposób do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć opłaty za czynsz, fundusz remontowy, energie elektryczną, lokalny podatek od nieruchomości, opłaty za usługi telefoniczne i dostęp do internetu?
 194. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PP/423-11/07/MZ
  Czy wolny jest od podatku dochodowego od osób prawnych dochód Wspólnoty Mieszkaniowej uzyskany z tytułu opłat za wchodzące w skład wspólnoty mieszkaniowej garaże, z których jeden jest własnością miasta, a drugi osoby fizycznej będącej jednocześnie właścicielem lokalu mieszkalnego, za które zgodnie z uchwałą Wspólnoty, tak jak pozostali właściciele lokali mieszkalnych uiszczane są opłaty eksploatacyjne i fundusz remontowy?
 195. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423/2/07
  Czy możliwe jest dokonanie odpisu na fundusz remontowy od wynajmowanych lokali użytkowych, odpisu od wynajmowanych lokali mieszkalnych, odpisów od garaży zajmowanych na prawie własnościowym oraz odpisu od lokali zajmowanych na potrzeby własne spółdzielni i czy odpis ten będzie uzasadnionym kosztem o który pomniejsza się przychód a w konsekwencji dochód do opodatkowania podatkiem CIT?
 196. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: EDA/423-5/07
  Czy należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób prawnych środki gromadzone na wyodrębnionym funduszu remontowym przez wspólnotę mieszkaniową?
 197. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OP/423-9/07/INT-24
  Czy wpłaty na fundusz remontowy w wysokości pzekraczającej koszty remontów są przychodem zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od oób prawnych?.
 198. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OP/423-5/07/INT-13
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpis na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych?.
 199. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR2/423-2/07/JB
  Czy dochody uzyskiwane z najmu lokali użytkowych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w przypadku, gdy przeznaczone są na fundusz remontowy spółdzielni, z którego finansowane są wydatki remontowe dotyczące zasobów mieszkaniowych ?
 200. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-5/07
  Czy wypłacone przez spółdzielnię środki jako częściowy zwrot kosztów wymiany stolarki okiennej stanowi dla członka spółdzielni przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym i czy w związku z tym spółdzielnia ma obowiązek wystawić PIT-8C?
 201. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-II/423-4/2007/2
  Czy tworzony przez Spółdzielnię fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych, obciążający koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi stanowiącymi mienie Spółdzielni jest prawidłowo naliczany od wszystkich budynków mieszkalnych i niemieszkalnych?
 202. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/423/PDOP-38/44/JS/07
  Czy naliczone odsetki bankowe od lokat założonych ze środków funduszu remontowego są zwolnione od podatku?
 203. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-14/07/DC
  Czy można skorzystać z odliczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych wydatków poniesionych w 2006r. tytułem wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej?
 204. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PD-I/423/2/07
  Moment powstania przychodów Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu wpłat właścicieli lokali mieszkalnych na wyodrębniony fundusz remontowy, na pokrycie przyszłych wydatków w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)
 205. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/2/2007/PD II/415-1/07
  Czy podatnik może odliczyć od podatku w zeznaniu podatkowym za 2005 r. w ramach "ulgi remontowej" udział w kredycie zaciągniętym przez wspólnotę mieszkaniową ?
 206. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/423/1/4/3/06
  Czy wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy na pokrycie przyszłych wydatków są przychodem wspólnoty w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 207. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I/1.423/11a/06
  Czy tworzony przez spółdzielnię mieszkaniową fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych obciążających koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi stanowiącymi mienie Spółdzielni, należy naliczać od wszystkich budynków i lokali ?
 208. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/423-0142/06/AK
  Spółdzielnia ma wątpliwości, czy prawidłowo interpretuje pojęcie zasobów mieszkaniowych, o których mowa w art. 16c pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz.654 z późn. zm.).
 209. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1/423-8/06
  - dotyczące kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków remontowych udokumentowanych rachunkiem od wykonawcy nie będącego podatnikiem VAT.
 210. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/153/2006/PD II/415-60/06
  Czy podatnik może odliczyć od podatku w zeznaniu podatkowym za 2005 r. w ramach "ulgi remontowej" udział w kredycie zaciągniętym przez wspólnotę mieszkaniową ?
 211. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF-III-415/20/06
  Czy wypłacany przez Jednostkę zwrot części nakładów poniesionych przez członków Spółdzielni i osób niebędących członkami Spółdzielni na wymianę stolarki okiennej stanowi dla w/w przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy Spółdzielnia ma obowiązek sporządzić dla nich informację PIT-8C?
 212. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1418/ZD/F/S/423/83/06/JS
  Wspólnota Mieszkaniowa zwróciła się z zapytaniem czy w składanym zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) CIT-8 i CIT-8/O powinny być wykazane środki gromadzone na fundusz remontowy wspólnoty.
 213. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/415-39/06
  Czy w opisanej sytuacji członkowie Spółdzielni oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni uzyskują przychód z "innych źródeł", a co za tym idzie Spółdzielnia ma obowiązek sporządzić dla nich informację PIT-8C ?
 214. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BD-F/415-36/06/z
  Czy podatnik może odliczyć od podatku dochodowego w ramach tzw. ?ulgi remontowo-modernizacyjnej? wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej związane z lokalem wykorzystywanym jako pracownia malarska, do którego posiada tytuł prawny?
 215. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/423/625/06/AG
  Czy w składanej deklaracji CIT-8 i CIT-8/O powinny być wykazane środki gromadzone na fundusz remontowy wpólnoty?
 216. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PP/423-13/B/06/MZ
  Czy od 1 stycznia 2007r. opodatkowana będzie podatkiem dochodowym od osób prawnych nadwyżka przychodów Wspólnoty Mieszkaniowej pochodzących z wpłat zaliczek na fundusz remontowy nad poniesionymi kosztami remontów?
 217. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDII-415/1/29/1/2006
  Czy zwrot kwoty wydatków mieszkaniowych wczesniej odliczonych podlega doliczeniu do podatku.
 218. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/415-1005/05
  Czy podatnik dokonujący wielokrotnych wpłat na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej może w całości odliczyć je od podatku w ramach ulgi remontowej?
 219. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1-415-33-06
  Czy informacja dołączona do książeczki czynszowej za miesiąc październik 2005 r. o włączeniu przez Spółdzielnię Mieszkaniową funduszu termorenowacji do funduszu remontowego z ważnością od 1 stycznia 2005 r. upoważnia do odliczania wydatków na ten cel za cały 2005 r. ?
 220. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB-2.35-415003-42/06
  1. Czy wnioskodawcy spełniaja warunki do zachowania ulgi z tytułu systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej jeżeli środki zgromadzone w tejże kasie zostały przez nich wycofane po okresie systematycznego oszczędzania i przeznaczone na: na zakup działki budowlanej, na zakup projektu budowlanego, remont i modernizaję lokalu mieszkalnego i wpłaty na fudusz remontowy. 2. Czy w przedstawionym przypadku istnieją przeszkody do dokonania odliczenia za 2005 r. z tytułu tzw. ulgi remontowej, w tym również w sytuacji pokrycia części wydatków ze środków pochodzących z kasy mieszkaniowej.
 221. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBI/415-47/06
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z tytulu najmu nieruchomosci wpłat na fundusz remontowy?
 222. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/E/4218-1-4/06
  1. Czy do zasobów mieszkaniowych zalicza się wszystkie budynki mieszkalne i niemieszkalne (w tym wbudowane i wolnostojące lokale handlowo-usługowe), jak i związane z nimi grunty oraz prawo wieczystego użytkowania znajdujące się w ewidencji księgowej spółdzielni i mających odzwierciedlenie w funduszu udziałowym, wkładów mieszkaniowych i wkładów budowlanych; 2. Czy tworzony przez spółdzielnię mieszkaniową fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych, obciążający koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi stanowiącymi mienie spółdzielni, należy naliczać od wszystkich budynków i lokali wymienionych powyżej.
 223. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PP/423-6/2/06/MZ
  Czy środków gromadzonych z tytułu wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej, w momencie gdy Wspólnota nie wykazywała ich jako przychody podatkowe w zeznaniu rocznym CIT-8 , nie należy wykazywać również w informacji o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku CIT-8/O ?
 224. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I US.XVII/415/70/06
  dotyczy odliczenia od podatku wpłat na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej
 225. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/40/06
  Czy można odpisać od podatku dochodowego w ramach ulgi na remont i modernizację wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy do Wspólnoty Mieszkaniowej ?
 226. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-9/06
  Czy istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponioszonych w związku z wykorzystywaniem na podstawie umowy bezpłatnego użyczenia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nieruchomości użytkowej, tj.: podatku od nieruchomości, wpłat do wspólnoty mieszkaniowej kwot związanych z funduszem remontowym oraz dotyczących części wspólnej, wpłat związanych z zarządzaniem pobieranych przez wspólnotę mieszkaniową? Czy można wprowadzić przedmiotowe nieruchomości do ewidencji środków trwałych i w związku z tym zaliczać odpisy amortyzacyjne do kosztów uzyskania przychodów?
 227. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPdg2/415/429/59/2006
  Czy wpłacona dobrowolnie kwota może być odliczona w zeznaniu rocznym w ramach ulgi mieszkaniowej?
 228. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/INT/28/EB/06
  1.Czy posiadając orzeczenie o niepełnosprawności przysługuje prawo do odliczenia od dochodu zakupionej w 2005r. kompletnej leczniczej pościeli rehabilitacyjno -profilaktycznej? 2.Czy wydatki poniesione przez małżonka w 2005r. na zakup podkładów i materacy leczniczo - rehabilitacyjnych oraz pościeli rozgrzewającej można obecnie odliczyć rozliczając nieżyjącego małżonka? 3.Czy dokonane w 2004 roku wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy, można odliczyć łącznie z wydatkami na ten cel w roku 2005? 4.Czy dokonywane dobrowolne wpłaty w biurze Koła Radia Maryja na dowody "kasa przyjmie", można zaliczyć jako darowizny na cele kultu religijnego?
 229. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PP/423-6/1/06/MZ
  Zapytanie dotyczy wykazywania w zeznaniu o wysokości osięgniętego dochodu poniesionej straty CIT-8 środków gromadzonych na funduszu remontowym Wspólnoty.
 230. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/PD/423-023/06/AK
  Wątpliwości Spółdzielni Mieszkaniowej budzi, czy w świetle postanowień ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym cała kwota wpłaty przypadającej na fundusz remontowy z tytułu przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność - wraz z umorzeniem w wysokości 99,9% - podlega w całości zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów.
 231. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III/423-2/06
  Czy spółdzielnia mieszkaniowa postępuje prawidłowo zaliczając do zasobów mieszkaniowych wszystkie budynki mieszkalne i niemieszkalne i uznając odpis na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych spółdzielni naliczony od wszystkich tych bydynków i lokali mieszkalnych za koszt uzyskania przychodu?
 232. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.I 415/6/06
  Czy docieplenie budynku mieszkalnego może być potraktowane jako modernizacja, czy też remont i być sfinansowane ze środków funduszu remontowego, a następnie czy można zwiększyć wartość środka trwałego kwotą wydaną na to zadanie.
 233. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VI/I-415-61-I/06
  Czy dowód poniesienia w/w kosztu może stanowić podstawę odliczenia 19% tej kwoty w zeznaniu rocznym za 2005r?
 234. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPdg2/415/429/32/06
  Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego limit wydatków mieszkaniowych poniesionych przez Panią po 23 maja 2005r. stanowi różnicę między limitem 5.670,00 zł. a odliczeniami poprzedniego właściciela tj. 1744,43 zł., czy też przysługuje Pani cały limit odliczeń na lata 2003 2005 oraz czy poprzedni właściciel może odliczyć wpłaty na fundusz remontowy poniesione do 22 maja 2005r.
 235. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.31/DGI/415/7/2006/UD
  Podatnik ma wątpliwości, czy wszystkie wyszczególnione wydatki w piśmie (111 pozycji) mogą zostać odliczone od podatku w ramach ulgi remontowej; - jeżeli nie wszystkie, to których nie wolno odliczyć.
 236. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/DP/4211/AB/37/2006
  Czy wpłat dokonywanych przez właścicieli mieszkań na poczet funduszu remontowego zalicza się do przychodów proporcjonalnie do poniesionych wydatków z tego funduszy oraz czy zalicza się do kosztów spłacane raty kapitałowe wraz z odsetkami?
 237. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/99/Z/K/06
  Czy w ramach ulgi remontowej można odliczyć fundusz remontowy jeżeli tytułem prawnym do lokalu mieszkalnego jest umowa użyczenia a wszelkie koszty związane z używaniem lokalu ponosi osoba biorąca w używanie przedmiotowy lokal ?
 238. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPdg2/415/428/04/22/06
  Zapytanie dotyczy prawa do odliczenia w ramach ulgi remontowej za lata 2003-2005 - 19% kwoty wpłaconej w grudniu 2005r. na poczet funduszu remontowego na rok 2006.
 239. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/2 415/3/2006
  Czy zaświadczenia wystawione przez wspólnotę mieszkaniową każdemu z mieszkańców o wysokości wpłat na fundusz remontowy będą honorowane przez Urząd Skarbowy ?
 240. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPDFN/415/4/2006/NM
  Czy członek spółdzielni może odliczyć od podatku dochodowego wpłatę na fundusz remontowy spółdzielni, powstałą w wyniku przeksięgowania nadpłaty za korzystanie z centralnego ogrzewania, przeksięgowanej uchwałą Zgromadzenia Członków Spółdzielni na poczet tego funduszu?
 241. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OP-423/1/06
  Czy zaliczki wpłacane przez właścicieli lokali we wspólnocie na poczet kosztów utrzymania nieruchomości nieruchomości wspólnej obejmującej wpłaty na bieżącą esploatację i wpłaty na wyodrębniony fundusz są przychodami a koszty utrzymania nieruchomości wspólnej są kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy zaliczki wpłacane przez właścicieli lokali na poczet kosztów (woda, kanał, wywóz nieczystości, centralne ogrzewanie) związanych z mieszkaniami stanowiącymi pełną własność prywatną nie zaliczanych do nieruchomości wspólnej są przychodami a opłaty za te czynniki realizowane przez wspólnotę w imieniu właścicieli mieszkań są kosztem uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 242. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-3/4150/IN-754/2005/MK
  Dotyczy odliczenia od podatku wpłat na fundusz remontowy.
 243. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.II-415/43/2005
  Czy w zeznaniu podatkowym za 2005 r. można odliczyć wpłaty dokonane w 2005 r. na fundusz remontowy spółdzielni, a dotyczące lat 2005 i 2006?
 244. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.II-415/1/2006
  Czy można odliczyć od podatku w ramach ulgi remontowej wpłaty dokonane w 2005 r. na fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej, a dotyczące lat 2005 i 2006?
 245. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IB-415/85/05
  Czy przysługuje właścicielowi lokalu mieszkalnego prawo odliczenia wapłat na fundusz remontowy, jeżeli kwoty wpłacone na fundusz remontowy do spółdzielni mieszkaniowej ponosi najemca.
 246. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VI/I-155-IV/05
  Czy wpłaconą kwotę na fundusz remontowy można odliczyć od podatku za rok 2005 r. w ramach tzw. ulgi remontowej ?
 247. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/40/05
  Czy można uznać za prawo nabyte do odliczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych, wydatki poniesione na gromadzenie oszczędności na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w Kasie Mieszkaniowej Banku P... SA w ramach umowy o kredyt kontraktowy z przeznaczeniem ich na wpłatę na konto funduszu remontowego Wspólnoty Mieszkaniowej ,,X" zarządzającej nieruchomością budynkową zlokalizowaną w miejscowości ,,X", w której znajduje się mieszkanie Podatnika stanowiące odrębną nieruchomość lokalową?
 248. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I US.XVII/415/15/06
  Podatnik wraz z małżonką zamieszkuje w lokalu mieszkalnym, którego właścicielką jest córka przebywająca od miesiąca marca 2005 r. poza granicami kraju. Zgodnie z umową, potwierdzoną aktem notarialnym, podatnik i jego żona mają zagwarantowane ?dożywotnio? nieodpłatne korzystanie z wygód mieszkania oraz zamieszkiwanie w pokoju znajdującym się w tym mieszkaniu i wyłącznie oni korzystają z tego mieszkania. W związku z tym, należności za mieszkanie podatnik reguluje ze swojego rachunku bankowego. Czy podatnik ma prawo do korzystania z odliczenia wydatków poniesionych na fundusz remontowy ww. mieszkania wpłacany do wspólnoty mieszkaniowej?
 249. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/DF1/415-7/III/2006
  Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami podstawą do odliczenia od podatku stanowi kwota faktycznie wydatkowana np. na cele remontowe w danym roku, czy też kwota dotycząca wyłącznie danego roku np. czy wpłata na fundusz remontowy, na rzecz wspólnoty mieszkaniowej dokonana w roku bieżącym a dotycząca roku przyszłego może być uwzględniona w podstawie do odliczenia od podatku dochodowego za rok 2005?
 250. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US XV/415-40/05
  Czy w ciężar kosztów uzyskania przychodu z tytułu najmu budynku można zaliczyć wpłaty na rachunek bankowy na ?wyodrębniony fundusz remontowy?, z którego w przyszłości zostaną przeprowadzone remonty?
 251. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DN/005-4/05/BA
  Czy podlega odliczeniu od podatku w ramach ulgi remontowej kwota wpłacona do spółdzielni mieszkaniowej w związku z dokonaną przez spółdzielnię termomodernizacją budynku, przeznaczona na uzupełnienie wkładu budowlanego?
 252. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-50/06/FD
  Czy członkowie wspólnoty mieszkaniowej mogą odliczyć w ramach ulgi na remont i modernizację kwotę faktycznie poniesionych przez wspólnotę wydatków na remont zajmowanego budynku (sfinansowanych kredytem bankowym), proporcjonalnie do przypadającego udziału, czy tylko faktycznie dokonane wpłaty na fundusz remontowy?
 253. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-2/415-1/06D.P.
  Czy w ramach ulgi na remont i modernizację można odliczyć wydatki z tytułu wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej w wysokości większej niż określone przez Spółdzielnię Mieszkaniową?
 254. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-2/415/38/05
  Czy istnieje możliwość odliczenia od podatku dochodowego dodatkowych wpłat na fundusz remontowy wyższy od ustalonych przez Spółdzielnię w 2005 roku. W związku z kończącą się w tym roku ulgą remontową, chcielibyśmy skorzystać z odliczenia od podatku dochodowego, wpłacając w tym roku jednorazowo zaliczki na poczet przyszłorocznych kosztów.
 255. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBII 423/25/2005
  Czy do ustalenia kosztów uzyskania przychodów w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu / poniesionej straty (CIT-8), koszty księgowane na funduszu remontowym stanowią koszty podatkowe?
 256. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/INT/43/MK/05
  Czy istnieje możliwość skorzystania z odliczenia poniesionych wydatków mieszkaniowych związanych z wpłatami na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej dot. lat 2002-2004?
 257. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DFII-JK/415-29/05
  Czy mam prawo dokonać odliczenia w ramach rozliczenia podatku za 2005 rok 19% od całej rzeczywiście wpłaconej na fundusz remontowy kwoty?
 258. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF1/415-155/338/05/AS
  Czy dokonana w 2005r. wpłata na wyodrębniony fundusz remontowy powyżej rocznej kwoty naliczanej przez administrację spółdzielni w tym toku (ale w granicach obowiązującego limitu ulgi podatkowej) może być podstawą do odliczenia ulgi podatkowej zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2001r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 259. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US IIPDF/415-44/2005
  Czy jako współwłaścicielka spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w ramach ulgi na remont i modernizację tego lokalu mogę skorzystać z odliczenia w związku z poniesionymi w 2005 roku wydatkami z tytułu remontu oraz wpłatami na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej i w jakiej wysokości?
 260. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PR423/03/05/PD
  Czy przeznaczenie przez Wspólnotę Mieszkaniową dochodu na remont ogrodzenia będzie korzystało ze zwolnienia z opodatkowania?
 261. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I/423-12/05
  Czy wspólnota mieszkaniowa może uznać za koszt uzyskania przychodu 2005 r. odpis roczny z tytułu funduszu remontowego?
 262. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US31/DG/415/60/265/UJ/05
  Wniosek o udzielenie informacji dotyczącej zasad zaliczania do kosztów uzyskania przychodów z tytułu najmu lokalu użytkowego i mieszkalnego wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy.
 263. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP-415/39/05
  Czy w ramach ulgi remontowej podatnik będący właścicielem lokalu mieszkalnego może odliczyć od podatku za 2005 rok poniesione przez Wspólnotę Mieszkaniową wydatki na wymianę okien w tym lokalu ?
 264. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-31/MB/05
  Czy wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej dokonywane do rąk skarbnika i potwierdzane pieczątką wspólnoty na wystawionych przez niego dowodach wpłat, upoważniają do skorzystania z ulgi podatkowej?
 265. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/2-4151/6/05
  dotyczy możliwości odliczenia od podatku dochodowego, w ramach ulgi na remont i modernizację, wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej oraz wydatków na zakup materiałów, przeznaczonych na remont mieszkania, w sytuacji, gdy wnioskodawca nie zamieszkuje w tym mieszkaniu, nie jest w nim zameldowany, lecz je wynajmuje
 266. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/129/PDII/39/2005
  Czy wszystkie wymienione pozycje (2-remonty, 5-spłata kotłowni, 11-fundusz remontowy na wymianę okien) podlegają uldze podatkowej za dany rok, jeżeli czynsz jest opłacony w terminie i pełnej wysokości i na podstawie jakiego dokumentu?
 267. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-16/05
  Czy możliwe jest odliczenie od podatku należnego za 2005 rok wydatków poniesionych na wpłaty na fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej w sytuacji, gdy są to wpłaty zaległe, nieopłacone przez poprzedniego właściciela lokalu, a Wnioskująca w momencie dokonywania wpłaty posiada tytuł prawny do tego lokalu?
 268. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: N-DOFN/415/8/05
  Czy możliwe jest odliczenie od podatku dochodowego kwot wpłaconych w 2005 r. na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej, należnych za lata 2006-2008?
 269. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD II 415/74/05
  Skorzystanie z ulgi remontowej przez podatników dokonujących wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej w pełnej wysokości odliczenia, w przypadku gdy Zarząd wspólnoty mieszkaniowej wydatkował część wyżej wymienionych środków niezgodnie z ich przeznaczeniem.
 270. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I 3/4117/IN-42/USŁW/2005/MK
  Dotyczy odliczania, w ramach ulgi remontowej, wydatków na zakup i montaż żaluzji okiennych oraz wpłat na fundusz remontowy do spółdzielni mieszkaniowej.
 271. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415-0054/05
  Czy podatnik mogł odliczyć w zeznaniu podatkowym za 2004r. jako wydatki na cele mieszkaniowe, kwoty wpłacone do Spółdzielni Mieszkaniowej na fundusz remontowy związany z lokalem mieszkalnym będącym własnościa małoletniej córki (spadek), w którym ani podatnik ani małoletnia córka nie mieszkają, a który jest wykorzystywany przez podatnika jako pracownia plastyczna ?
 272. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1/411/N/3366/1/2005/81793
  W jaki sposób dokonać odliczenia od podatku wydatków z tytułu wpłat na fundusz remontowy w przypadku otrzymania dodatku mieszkaniowego?
 273. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/277/MJ/05
  Czy otrzymywane z banku wyciągi dotyczące opłat za fundusz remontowy będą stanowiły podstawę do zastosowania ulgi remontowej?
 274. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/I/1374/2005/ADB
  Czy Spółdzielnia postępuje prawidłowo opodatkowując podatkiem od towarów i usług wg stawki 22% opłaty pobierane na rzecz funduszu remontowego i społeczno ? wychowawczego, jako funduszy specjalnych ? od użytkownika lokalu użytkowego?
 275. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUSIPD3/415/39/2005
  Czy można odliczyć wpłaty na fundusz remontowy dokonane w kwocie wyższej w danym roku (na poczet należności przyszłych lat) niż wynika to z wysokości określonej przez spółdzielnię mieszkaniową?
 276. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.II-415/11/2005
  Czy podatnik może w ramach ulgi remontowej odliczyć dokonane wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej w przypadku, gdy nie jest właścicielem lokalu?
 277. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-4/415-65/05
  Czy dokonana wpłata na rzecz wspólnoty mieszkaniowej potwierdzona kwitem na którym brak danych identyfikujących wpłacającego, tytułu wpłaty a wszystkie informacje są zakodowane w postaci liczb - stnowi podstawę do skorzystania z odliczeń wydatków poniesionych z tytułu wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnoty?
 278. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDII-415/1/14/2/2005
  Mieszkańcy Wspólnoty Mieszkaniowej podjęli uchwałę, o przeznaczeniu zaoszczędzonych środków pienięznych z wpłat za centralne ogrzewanie na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej, czy te kwoty można odliczyć od podatku w ramach ulgi remontowej.
 279. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZN-II-2/415-12/05/JK
  Zapytanie dotyczy kwestii, czy spłata kredytu dokonywana w ramach wpłat na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej w latach następnych podlegała będzie odliczeniu od podatku dochodowego od osób fizycznych i czy może być uwzględniona w całości w rozliczeniu podatkowym za 2005 r.?
 280. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-2/413/17/2005
  Czy można odliczyć w ramach ulgi remontowej wydatki poniesione na spłatę zaciągniętego kredytu w celu zasilenia funduszu remontowego, jeżeli spłata będzie dokonywana na odrębny rachunek?
 281. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDIII/415-28/2005
  Czy poniesione w 2004 r. wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy oraz wydatki na remont i modernizację lokalu mieszkalnego, do którego podatnik nie posiada tytułu prawnego, podlegają odliczeniu od podatku w zeznaniu za ten rok?
 282. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII415/11/2005
  Sprawa dotyczy możliwości skorzystania z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu dokonanych w 2004 r. wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej, w sytuacji, gdy spółdzielnia mieszkaniowa przeznaczyła zgromadzone środki z ww. tytułu na wykonanie ogrodzenia.
 283. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: UBPI/443-11P/05
  Podatnik, zgodnie z obowiązującym w spółdzielni regulaminem ocieplania spółdzielczych budynków mieszkalnych, pobiera od członków na ten cel opłaty, stanowiące uzupełnienie wkładu mieszkaniowego lub budowlanego. W związku z powyższym podatnik zwrócił się z zapytaniem czy przedmiotowa dopłata podlega podatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 284. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/2-4150/2/05
  dotyczy odliczeń od podatku nakładów poniesionych na modernizację lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie umowy użyczenia oraz wpłat poniesionych na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej
 285. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2-415-23-05
  Dotyczy możliwości skorzystania z ulgi w podatku dochodowym z tytułu wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej w związku z posiadanym lokalem mieszkalnym, który jest wynajmowany i z którego przychody opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem?
 286. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPD3/415-32/05
  Czy podlegają odliczeniu od podatku za rok 2005 i lata następne wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej dokonywane w tych latach?
 287. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/1/91/2005
  Małoletnia córka podatniczki jest posiadaczką własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej, które otrzymała w spadku po dziadku. Posiadane mieszkanie zostało wynajęte a umowę najmu z najemcą podpisała w imieniu córki reprezentująca ją matka. Najemca zgodnie z zawartą umową płaci czynsz, fundusz remontowy, opłaty związane z użytkowaniem lokalu mieszkalnego, a ponadto dodatkowo na rzecz córki ponosi opłatę w wysokości 200,00 zł. Jednocześnie wskazano, iż matka nie ma prawa do pobierania pożytków z wynajmu lokalu należącego do córki. Jako formę opodatkowania uzyskiwanych dochodów z najmu wybrano zasady ogólne. Wątpliwości dotyczą poniższych kwestii: 1. Czy otrzymywana zapłata za wynajem mieszkania należącego do małoletniej córki jest dochodem matki czy córki, kto powinien złożyć zeznanie podatkowe i jaki to powinien być PIT ? 2. Jaka forma opodatkowania jest właściwa, czy podatniczka powinna składać miesięczne deklaracje podatkowe, czy też powinna rozliczać się w inny sposób ? 3. Czy, jeśli kwota dochodu nie przekroczy kwoty wolnej od podatku, należy składać deklaracje podatkowe lub inne pisma do urzędu skarbowego i jakie ? 4. Co stanowi dochód w powyższej sytuacji, od którego należałoby liczyć podatek ?
 288. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBI-2/415/52/05
  Czy wpłaty oddzielnie na fundusz remontowy, a oddzielnie na fundusz termomodernizacji i remontowy dźwigów można odliczyć od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 289. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-34/DZ/411/6/WL/2005
  Czy można dokonać pomniejszenia należnego podatku w zeznaniu PIT-37 o wysokości uzyskanego dochodu ( poniesionej straty ) za rok 2004 o poniesione wydatki na fundusz remontowy dotyczące dwóch lokali mieszkalnych, wynajmowanego ( opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym ) i własnego?
 290. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPD1/ 415-10/ 05
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej proporcjonalnie do zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej powierzchni w lokalu mieszkalnym wpłaty na fundusz remontowy, termomodernizacyjny, opłaty za legalizację wodomierzy, zaliczkęza wodę czy też jedynie opłatę eksploatacyjną, wywóz nieczystości, co, konserwacje instalacji gazowej?
 291. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-3/4117/IN-6/USŁ-P/2006/KA
  Dotyczy odliczeń z tyt. oszczędzania w kasie mieszkaniowej.
 292. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415-0027/05
  Wnioskodawca wynajmuje mieszkanie położone w B-B (Spółdzielnia Mieszkaniowa XXXXX), sam natomiast mieszka u rodziców. Wnioskodawca posiada stosowną umowę najmu i z tytułu uzyskiwanych dochodów z najmu opłaca podatek dochodowy od osób fizycznych. Najemca zgodnie z umową wpłaca wnioskodawcy ustaloną przez Spółdzielnię Mieszkaniową wysokość czynszu wraz z zawartymi tam opłatami na fundusz remontowy i modernizację budynków. Powyższy czynsz wraz z opłatami na fundusz remontowy wnioskodawca wpłaca na swoje nazwisko (jako właściciel lokalu mieszkalnego) do kasy spółdzielni. Wpłaty na fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej otrzymane od najemcy nie są przez wnioskodawcę zaliczane do przychodów z najmu podlegających opodatkowaniu.Wnioskodawca ma wątpliwości czy kwoty wpłacone do Spółdzielni Mieszkaniowej na fundusz remontowy, w praktyce ponoszone przez najemcę za jego pośrednictwem, może odliczyć w 2004 r. od podatku z tytułu wydatków mieszkaniowych w swoim zeznaniu podatkowym dotyczącym podatku dochodowego od osób fizycznych.
 293. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US IIPDF/415- 10/2005
  Czy istnieje możliwość dokonania odliczenia od podatku za 2004 rok 19% sumy wydatków na fundusz remontowy poniesionych w latach 2003 i 2004, w sytuacji gdy wydatki poniesione na ten cel w 2003 roku nie przekroczyły kwoty 567 zł?
 294. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-025A/05
  Czy przeksięgowaną na fundusz remontowy nadpłatę powstałą z tytułu rozliczenia kosztów zarządu podatnik będzie mogła odliczyć od podatku dochodowego od osób fizycznych w 2002 r. w ramach wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej?
 295. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-025B/05
  Na podstawie jakich dokumentów podatnik może korzystać z odliczeń wydatków poniesionych z tytułu wpłat na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej?
 296. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-025/05
  Czy można odliczyć od podatku wydatki na remont wykonany przez wspólnotę mieszkaniową w przypadku, gdy koszty tego remontu zostały pokryte z opłat eksploatacyjnych wnoszonych przez właścicieli lokali?
 297. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40-DF2/415-5/VII/2005
  Czy kwotę pierwotnie wpłaconą w roku 2003 na fundusz celowy, a w poźniejszym terminie przeksięgowaną jako nadwyżkę na fundusz remontowy, mogę potraktować jako ulgę remontową (wpłaty na fundusz remontowy) w rozliczeniu za 2004 rok?
 298. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUSIPD3/415/7/2005
  Czy można w całości odliczać od podatku wpłaty na fundusz remontowy dokonane w kwotach wyższych, niż wynika to z uchwały wspólnoty mieszkaniowej?
 299. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US PDII-415/1/O5
  Czy współwłaścicielka spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w 1/4 części może odliczyć całą kwotę dokonanych wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy mimo, że książeczka opłat jest wystawiona na podatniczkę i drugiego współwłaściciela ?
 300. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPD2/005/I/5493/3/2005
  Czy spadkobierca w zeznaniu podatkowym za 2004 rok może odliczyć od podatku wpłaty na fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej, nie posiadając jeszcze tytułu prawnego do nabytego lokalu mieszkalnego oraz dokumentując wydatki imiennymi dowodami wpłat na których figuruje imię i nazwisko spadkodawcy?
 301. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/032/415/5/2005/JG
  Podatnik pyta w jaki sposób musi udokumentować wydatki z tytułu wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej, aby mógł skorzystać z ulgi remontowej.
 302. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDIII 406/1/53/05
  Czy jest kosztem uzyskania przychodów wydatek poniesiony z "funduszu dociepleniowego" utworzonego z wpłat członków spółdzielni ?
 303. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-3/005/2-839/04/MP
  Czy umorzona część wkładu budowlanego przez SM oraz częściowy zwrot wydatków z funduszu remontowego z tyt. wymiany stolarki okiennej są opodatkowane pdof?
 304. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-2/415/9/05
  Czy częściowy zwrot przez Spółdzielnię Mieszkaniową kosztów wymiany stolarki okiennej z funduszu remontowego stanowi dla członka przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz czy na Spółdzielni ciąży obowiązek sporządzania deklaracji PIT-8C.
 305. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-0863/04
  Czy w świetle postanowień ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych cała kwota wpłaty przypadająca na fundusz remontowy z tytułu przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność - wraz z umorzeniem w wysokości 99,9% - podlega w całości zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów?
 306. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPD2/005/I/6214/2/2005
  Czy w zeznaniu podatkowym za 2004 rok można odliczyć od podatku część czynszu za wynajem lokalu mieszkalnego, wpłaconego na konto właściciela zbiorowego wspólnoty mieszkaniowej, nie będąc zobligowanym do dokonywania wpłat na fundusz remontowy utworzony przez wspólnotę mieszkaniową?
 307. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB II 423/3/2005
  Czy wpłaty na fundusz remontowy pobierane od członków wspólnoty mieszkaniowej na podstawie ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali powinny być ujmowane w zeznaniu podatkowym CIT-8 jako przychód?
 308. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPD3/415-3/05
  Czy prawo do odliczenia od podatku wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy dotyczy także członków tzw. "małej wspólnoty mieszkaniowej" (do siedmiu właścicieli), w której nie wyznaczono zarządcy?
 309. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NUSPDII/6/41100-03/1/05
  Czy zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej jest wystarczającym dowodem dokonania wpłaty na fundusz remontowy?
 310. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/39/04
  1. Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy stosować do czynności wykonywanych na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, członków spółdzielni będących właścicielami lokali lub na rzecz właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni, za które pobierane są opłaty, zdodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 20 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, a dotyczące opłat za użytkowanie garaży i lokali użytkowych? 2. Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, podatku od nieruchomości oraz na fundusz remontowy garaży?
 311. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP-423/2-1/05
  Czy wspólnota mieszkaniowa jest zobowiązana odprowadzić podatek dochodowy od otrzymanej sumy w przypadku przeznaczenia jej na remont nieruchomości ?
 312. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/84/04/2005/AP
  Dot. opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłat eksploatacyjnych pobieranych przez spółdzielnię mieszkaniową.
 313. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I/3/KO/443-189/04
  Czy podatnik zarządzający nieruchomością powinien wystawić fakturę VAT dla właścicieli lokali użytkowych za przeprowadzony remont części wspólnej nieruchomości finansowany ze środków zgromadzonych z wpłat na fundusz remontowy?
 314. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: SL-C/415/97/04
  Czy współwłaściciele nieruchomości będą mogli odliczyć od podatku kwoty wpłacone w 2004 r. na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej, jeżeli z funduszu remontowego sfinansowano zakup i montaż modułów STOP-PTAK na dachu budynku, zabezpieczających kominy przed szkodliwym działaniem ptaków?
 315. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-0949/04
  Czy - biorąc pod uwagę likwidację zwolnienia przedmiotowego zawartego w treści art. 17 ust. 1 pkt 4f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - w 2005r. kosztem uzyskania przychodów spółdzielni będą wydatki poniesione z funduszu remontowego na wymienione prace?
 316. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-6/04
  1) Czy zaliczki wpłacane przez członków współnoty mieszkaniowej na pokrycie wydatków remontowych i bieżącej konserwacji (fundusz remontowy) oraz kosztów zarządu nieruchomością wspólną stanowią przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ? 2) Czy odsetki od bankowych lokat terminowych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych ? 3) Czy zarządca wspólnoty mieszkaniowej może złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 25 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 317. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-179/04
  Wspólnota mieszkaniowa pyta: 1. Czy ogrzewanie lokali mieszkalnych jest usługą, której świadczenie jest zwolnione z podatku VAT? 2. Czy na okoliczność wnoszenia zaliczek za centralne ogrzewanie oraz wpłaty na fundusz remontowy części wspólnych nieruchomości wpłacane na rachunek bankowy Wspólnoty konieczne jest dokonanie rejestracji w Urzędzie Skarbowym?
 318. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-0714/04
  Czy w związku z likwidacją zwolnienia przedmiotowego zawartego w treści art. 17 ust. 1 pkt 4o ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - z dniem 1 stycznia 2005r. zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy są przychodem wspólnoty mieszkaniowej podlegającym opodatkowaniu?
 319. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DF-3/415/42/04
  Czy zaświadczenia wystawiane przez administrację właścicielom lokali o dokonanych przez nich wpłatach na fundusz remontowy są "dowodami wpłaty" w myśl art. 27 a ust. 6 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 320. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-3/005/2-668/2004
  Czy w ramach dodatkowego limitu przyznanego na remont instalacji gazowej i wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy można odliczyć wydatki poniesione np. na wymianę drzwi lub zabudowę balkonu?
 321. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDOP/423-0011/04
  Moment zaliczenia do przychodów czynszu z tyt. wynajmowania mieszkań i garaży oraz obowiązek odprowadzenia przez TBS Sp. z o.o. na odrębny rachunek bankowy odpisu na fundusz remontowy zawarty w kwocie czynszu, a także czy ww. fundusz stanowi dla Spółki przychód podatkowy.
 322. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-II/423/62/04
  Czy wnoszone do spółdzielni mieszkaniowej wpłaty na fundusz termomodernizacyjny stanowią wydatek podlegający odliczeniu w ramach ulgi remontowo - modernizacyjnej?
 323. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US15POIII/440/47/04/BK
  Czy składnik czynszu jakim jest opłata na odpis funduszu remontowego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?
 324. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD2/415/08/2004
  Czy w ramach ulgi remontowej można odliczyć wydatki poniesione na remont budynku finansowane przez Wspólnotę Mieszkaniową?
 325. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-3/005/2-503/2004
  Czy fundusz remontowy wpłacony przez lokatora posiadającego tytuł prawny do wynajmowanego mieszkania podlega odliczeniu w ramach ulgi podatkowej?
 326. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD II 415-38/04
  Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczeń wydatków na wpłatę na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej w sytuacji, gdy gromadzone środki są przeznaczone między innymi na wykończenie chodnika i bramy wjazdowej na nieruchomości wspólnej?
 327. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PBI-2/415/66/04
  Czy kwoty wpłacane na fundusz remontowy oraz utworzone fundusze o nazwach: "fundusz remontowy centralny" oraz "fundusz remontowy odtworzeniowy" w Spółdzielni Mieszkaniowej będą mogły być odliczone w indywidualnych zeznaniach podatkowych członków spółdzielni w całości będącej sumą kwot wpłaconych w ciągu roku na wszystkie wskazane tytuły wpłat?
 328. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US35/FO3/415-62/04/MG
  1) Czy jest możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania darowizny dokonanej na cele kultu religijnego oraz na działalność charytatywno-opiekuńczą prowadzoną przez parafię Kościoła Ewangielicko-Augsburskiego? 2) Czy osoba niepełnosprawna może odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki poniesione na masaż leczniczy, konsultacje lekarskie w przychodni leczniczo-rehabilitacyjnej, adaptację mieszkania dostosowującą je do ograniczonych możliwości poruszania się? 3) Czy dokonanie wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej zrealizuje cel systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej?
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!