Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


faktura korygująca

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-557/12-2/JM
  Prawo do obniżenia podstawy opodatkowania
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-661/12-4/IGo
  Określenie podstawy opodatkowania oraz korekta podatku VAT (umowa komisu).
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-483/12-4/KO
  Z jaką datą należy dokonać w podatkowej księdze przychodów i rozchodów korekty zakupów towarów handlowych, tj. z datą zwrotu towaru i wystawienia faktury korygującej przez dostawcę (czerwiec 2012 r.), czy z datą wystawienia faktury pierwotnej (maj 2010 r.)?
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-874/12-2/AK
  Udzielane przez Spółkę rabaty warunkowe uznać należy za rabaty w rozumieniu art. 29 ust. 4, z wyjątkiem dodatkowych rabatów premiowych związanych ze spełnieniem dodatkowych warunków; sposób dokumentowania przedmiotowych rabatów warunkowych
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-751/12-2/AK
  po zakończeniu umowy leasingu kwota wskazana w fakturze VAT marża wystawionej w dniu wydania przedmiotu leasingu będzie inna niż suma kwot wpłaconych przez Leasingobiorcę przez cały okres trwania umowy. Z uwagi na powyższe po zakończeniu umowy leasingu w sytuacji Wnioskodawca winien wystawić fakturę korygującą uwzględniającą różnice pomiędzy faktycznie dokonanymi płatnościami przez Leasingobiorcę, a kwotą wskazaną jako podstawa opodatkowania
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-548/12-2/JM
  1)Obowiązek wystawienia faktur korygujących w związku ze zwiększeniem cen, prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z ostatecznego rozliczenia dostaw oraz okres za jaki będzie przysługiwało prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego. 2)Obowiązek wystawienia faktur korygujących w związku ze zmniejszeniem cen, obowiązek zmniejszenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z ostatecznego rozliczenia dostaw oraz okresu za jaki Wnioskodawca będzie miał obowiązek zmniejszenia kwoty podatku naliczonego.
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-805/12-2/MM
  uprawnienie / zobowiązanie do wystawiania faktur korygujących, duplikatów faktur, otrzymywania faktur korygujących oraz sporządzania korekt deklaracji VAT w przypadku wystąpienia sukcesji podatkowej
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-763/12/LSz
  - Prawo do złożenia korekty deklaracji VAT-7 złożonej przez Gminę w przypadku, gdy faktury dotyczące zakupów zostały wystawione na Urząd i zawierają NIP Urzędu,- Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tych faktur bez konieczności wystawiania faktur VAT korygujących do tego typu transakcji, - Prawo do odliczenia podatku VAT z faktur zakupu towarów i usług przy zastosowaniu proporcji wynikającej z art. 90 ust. 2 i ust. 3 ustawy o VAT.
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-217/10/12-7/S/IZ
  Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym, Spółka będzie miała prawo do obniżenia obrotu oraz kwoty podatku należnego wynikającego z wystawionych faktur korygujących (zmniejszenia ceny) w dacie ich wystawienia na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, dalej: "ustawa o VAT") bez konieczności uzyskiwania potwierdzenia odbioru faktury korygującej?
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-452/12-4/MAP
  W jakim okresie rozliczyć należy fakturę korygującą przychód wystawioną zgodnie z zawartym porozumieniem: czy w momencie zaewidencjonowania pierwotnej faktury (tj. grudzień 2011 r.), czy w momencie wystawienia faktury korygującej (tj. maj 2012 r.)?
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-451/12-4/MAP
  W jakim okresie rozliczyć należy fakturę korygującą przychód wystawioną zgodnie z zawartym porozumieniem: czy w momencie zaewidencjonowania pierwotnej faktury (tj. grudzień 2011 r.), czy w momencie wystawienia faktury korygującej (tj. maj 2012 r.)?
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-356/10/12-5/S/ISZ
  w zakresie możliwości obniżenia obrotu oraz kwoty podatku należnego na podstawie faktur korygujących
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1362/09/12-5/S/BS/IGo
  Jeżeli uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez Wnioskodawcę będzie niemożliwe i będzie On dysponował opisanymi wyżej informacjami, należy uznać, iż zgodnie z art. 29 ust. 4a ustawy będzie On uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania w deklaracji podatkowej za dany okres w którym posiada stosowne informacje.
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-834/11/12-S/MD
  1. Czy faktury wystawiane z tytułu usług leasingu operacyjnego, w okresie między śmiercią (przekształceniem) korzystającego a momentem określenia osoby lub podmiotu wstępującego w jego prawa i obowiązki z tytułu umowy leasingu zawartej ze Spółką, zawierające dane dotychczasowego korzystającego, powinny by korygowane po określeniu następcy prawnego dotychczasowego korzystającego w zakresie danych leasingobiorcy wskazanych na tych fakturach? 2. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie pierwsze czy zobowiązanym do dokonania korekty wskazanych faktur jest następca prawny korzystającego, który powinien dokonać korekty poprzez wystawienie stosownych not korygujących, czy też obowiązek ten spoczywa na Wnioskodawcy, który powinien wystawiać w tym zakresu faktury korygujące?
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-692/12-2/MPe
  W zakresie rozliczenia usługi polegającej na budowie/modernizacji i komercjalizacji budynku
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-467/12-5/ALN
  Czy korekty z tytułu zwrotów towarów wystawione po zbiorczej korekcie mają być wystawione do wartości pierwotnej towarów wynikającej z faktur sprzedaży bez rabatu czy też do ich wartości zmniejszonej po uwzględnieniu rabatu wynikającego ze zbiorczej faktury korygującej?
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-476/12-4/JM
  Skoro - jak wskazał Wnioskodawca - zwrot towaru został udokumentowany fakturą korygującą i Spółka posiada stosowny dokument, z którego wynika, że nabywca otrzymał fakturę korygującą, to Wnioskodawca może skorygować (zmniejszyć) podstawę opodatkowania i podatek należny wykazane w deklaracji VAT-7 za okres rozliczeniowy, w którym otrzymał potwierdzenie otrzymania korekty faktury przez nabywcę.
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-467/12-5/ALN
  Czy korekty z tytułu zwrotów towarów wystawione po zbiorczej korekcie mają być wystawione do wartości pierwotnej towarów wynikającej z faktur sprzedaży bez rabatu czy też do ich wartości zmniejszonej po uwzględnieniu rabatu wynikającego ze zbiorczej faktury korygującej?
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-607/12-4/JS
  w zakresie korekt podatku VAT
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-890/12/KM
  Brak obowiązku wystawienia faktury korygującej na rzecz ustępującego nabywcy w związku z przeniesieniem na rzecz osoby trzeciej praw wynikających z umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu.
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-907/12-2/MPe
  w zakresie terminu rozliczenia faktur korygujących zwiększających podstawę opodatkowania
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-897/12-2/ES
  W jaki sposób prawidłowo ewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów faktury korygujące - czy z dniem wystawienia faktury korygującej, czy z dniem faktury pierwotnej, do której została wystawiona faktura korygująca?
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-750/12-2/AO
  W przypadku wystawienia faktury korygującej na rzecz nabywcy, który nie posiada prawa do odliczenia podatku naliczonego, Spółka ma prawo do obniżenia obrotu lub kwoty podatku należnego w momencie wystawienia faktury korygującej, bez konieczności posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej.
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-750/12-3/AO
  W przypadku wystawienia faktury korygującej na rzecz nabywcy, który posiada prawo do odliczenia podatku naliczonego, za potwierdzenie odbioru faktury korygującej można uznać dowolne dokumenty, z których wynika, że nabywca miał możliwość zapoznać się z treścią faktury korygującej.
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-447/12-4/OS
  Sposób wystawienia faktury korygującej.
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-412/12-2/MD
  Czy Wnioskodawczyni jako podatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych będzie zobowiązana do dokonania korekty podatku dochodowego za 2007 r. w przypadku wystawienia przez Nią faktury VAT korygującej z tytułu zmniejszenia ceny ryczałtowej o 10% ceny wskazanej w pierwotnej fakturze VAT oraz w przypadku wystawienia przez Nią faktury VAT korygującej na podstawie orzeczenia Sądu zmniejszającego cenę ryczałtową usługi wskazaną w pierwotnej fakturze VAT z uwagi na wady usługi (nienależyte wykonanie usługi)?
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-885/12/DM
  termin rozliczania faktur korygujących w przypadku korekty zwiększającej podstawę opodatkowania i podatek należny oraz uprawnienia do wystawienia zbiorczej faktury korygującej
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-888/12/MS
  Prawo do odliczenia po zarejestrowaniu Gminy jako podatnika.
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1318/09/12-9/S/BS/MP
  W przypadku, gdy Wnioskodawca będzie dysponował informacjami, które będzie mógł zaprezentować właściwym organom podatkowym, z których będzie można wywieść, że kontrahent – nabywca - zapoznał się z treścią faktury korygującej odzwierciedlającej faktyczny przebieg zdarzeń gospodarczych oraz podejmował próby otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę, spełniony zostanie wymóg z art. 29 ust. 4a ustawy i będzie On uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania w deklaracji podatkowej za dany okres, w którym uzyska stosowne informacje. W tym celu dopuszczalne są wszelkie formy, które będą jednoznacznie potwierdzały, że Wnioskodawca dochował należytej staranności aby upewnić się, że kontrahent jest w posiadaniu korekty faktury i że zapoznał się z nią, oraz że przedmiotowa transakcja została faktycznie zrealizowana na warunkach określonych w danej korekcie faktury.
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-436/10-9/12-S/AP
  Czy X ma możliwość obniżenia podstawy opodatkowania i skorygowania należnego podatku w miesiącu wystawienia faktury korygującej w przypadku, gdy kontrahent nie potwierdził odbioru tej faktury?
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1170/09/12-5/S/JK
  W rozliczeniu, za który okres Spółka ma prawo do zmniejszenia podstawy opodatkowania VAT wynikającej z wystawionej przez Spółkę faktury korygującej in minus?
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1155/09/12-7/S/MM
  obowiązek posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez kontrahenta
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-685/12/AW
  Termin wstawienia faktury korygującej i termin obniżenia podatku należnego w przypadku zwrotu zaliczki wobec odstąpienia stron od umowy.
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-346/09/12-9/S/AW
  obniżenia obrotu bez konieczności wystawiania faktury korygującej
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-528/12-6/MW
  Prawo Gminy do odliczenia podatku naliczonego z błędnie wystawionych faktur
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-528/12-5/MW
  Prawo Gminy do przyjmowania faktur korygujących i wystawiania faktur, faktur korygujących i not korygujących do faktur wystawionych w okresie, w którym Urząd był czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-528/12-6/MW
  Prawo Gminy do odliczenia podatku naliczonego z błędnie wystawionych faktur
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-528/12-5/MW
  Prawo Gminy do przyjmowania faktur korygujących i wystawiania faktur, faktur korygujących i not korygujących do faktur wystawionych w okresie, w którym Urząd był czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-528/12-4/MW
  Prawo Gminy do złożenia korekt deklaracji VAT-7 do deklaracji złożonych przez Urząd
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-603/12-2/MG
  Zakres obowiązku wpłaty przez Spółkę przekształconą zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych pobranych przez Przedsiębiorcę przekształconego od wynagrodzeń pracowników wypłaconych przed dniem przekształcenia.
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-630/10/12-8/S/AW
  obniżenie obrotu na podstawie faktury korygującej bez posiadania potwierdzenia odbioru (przepisy od 01.12.2008r.)
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-630/10/12-9/S/AW
  obniżenie obrotu na podstawie faktury korygującej bez posiadania potwierdzenia odbioru faktury (przepisy do 30.11.2008r.)
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-670/12-2/IG
  1. Czy opisany przez Spółkę sposób przesyłania faktur kontrahentom w formie elektronicznej spełnia wymagania rozporządzenia o e-fakturach, w szczególności czy spełnia warunek zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści, o którym mowa w § 4 tego rozporządzenia?2. Czy opisany przez Spółkę sposób przechowywania faktur w formie elektronicznej spełnia wymogi rozporządzenia o e-fakturach w zakresie przechowywania takich faktur, w szczególności czy spełniony jest warunek dostępu on-line do faktur przechowywanych elektronicznie poza Polską?3. Czy opisany przez Spółkę sposób uzyskiwania potwierdzeń odbioru przez nabywcę elektronicznych faktur korygujących jest prawidłowy, w szczególności czy spełnia warunek wynikający z art. 29 ust. 4a ustawy o VAT?
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-268/12-2/PM
  W którym roku należy w rachunku podatkowym uwzględnić otrzymany bonus?
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-555/12-7/AK
  Czy Wnioskodawca powinien wystawić korektę faktury VAT?
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-555/12-6/AK
  Czy Wnioskodawca powinien wystawić korektę faktury VAT?
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-555/12-8/AK
  Czy Wnioskodawca powinien wystawić korektę faktury VAT?
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-796/10/12-5/S/IGo
  Przesyłanie, odbieranie i przechowywanie faktur i faktur korygujących w formacie PDF i TIFF na serwerze.
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-506/12-2/PR
  właściwe rozpoznania obowiązku podatkowego wynikającego z powstałej nadwyżki kosztów nad comiesięcznymi składkami ryczałtowymi, po upływie okresu rozliczeniowego.
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-564/12-2/KOM
  sposób skorygowania błędu w otrzymanej fakturze w nazwie i numerze NIP nabywcy
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-521/12-2/KG
  opodatkowanie podatkiem VAT dostawy nieruchomości niezabudowanej, sposób udokumentowania przedmiotowej transakcji oraz obowiązku wystawienia faktury korygującej z tytułu otrzymanego zadatku
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-690/12/EK
  Konsekwencje podatkowe związane z zarejestrowaniem Gminy dla potrzeb VAT i wyrejestrowaniem Urzędu Gminy.
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-377/12-3/UNR
  1.Czy fakt posiadania opisanych form potwierdzenia odbioru faktur korygujących przez kontrahentów Spółki jest wystarczające aby obniżyć podstawę opodatkowania VAT na podstawie tych korekt w stosunku do podstawy określonej w fakturze pierwotnej, zgodnie z art. 29 ust. 4a ustawy o VAT? 2.Czy moment dokonywania obniżenia podstawy opodatkowania jest/będzie prawidłowy?
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-377/12-2/UNR
  1.Czy fakt posiadania opisanych form potwierdzenia odbioru faktur korygujących przez kontrahentów Spółki jest wystarczające aby obniżyć podstawę opodatkowania VAT na podstawie tych korekt w stosunku do podstawy określonej w fakturze pierwotnej, zgodnie z art. 29 ust. 4a ustawy o VAT? 2.Czy moment dokonywania obniżenia podstawy opodatkowania jest/będzie prawidłowy?
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-308/12-2/EŻ
  a) Czy w przypadku przesunięcia zeszytów do zagranicznego kontrahenta w ramach zawartej z mm umowy kolportażu Spółka powinna rozpoznać przychód w momencie rozliczenia zwrotu towarów przez kontrahenta (który będzie zwracał książki do Polski), a więc w momencie wystawienia faktury korygującej do faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o ile wcześniej Spółka nie otrzyma kwoty należnej za dostawę książek? b) Czy w przypadku przesunięcia zeszytów do zagranicznego kontrahenta w ramach zawartej z nim umowy kolportażu Spółka powinna rozpoznać przychód w momencie rozliczenia zwrotu towarów przez kontrahenta (który na zlecenie Spółki będzie je transportował do innego państwa Unii Europejskiej), a więc w momencie otrzymania faktury wystawionej przez kolportera dokumentującej przesunięcie książek do innego państwa w ramach transakcji trójstronnej, o ile wcześniej Spółka nie otrzyma kwoty należnej za dostawę książek?c) Czy w przypadku, gdy w ramach modelu kolportażu kolporter nie będzie zwracał towarów do Spółki, lecz na zlecenie Spółki będzie niszczył zeszyty, których Spółka nie zamierza dalej sprzedawać, to przychód podatkowy Spółka również może rozpoznawać w momencie rozliczenia sprzedaży, a więc w momencie wystawienia faktury korygującej do pierwotnej faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotową dostawę po zniszczeniu niesprzedanych towarów przez kolportera i otrzymaniu przez od niego protokołu zniszczenia towarów, o ile wcześniej Spółka nie otrzyma kwoty należnej za dostawę książek?d) Czy w przypadku przesunięcia zeszytów do zagranicznego kontrahenta w ramach zawartej z nim umowy komisu Spółka powinna rozpoznać przychód w momencie rozliczenia zwrotu towarów przez kontrahenta (który będzie zwracał książki do Polski), a więc w momencie wystawienia faktury korygującej do faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotową dostawę towarów po zakończeniu dystrybucji książek przez komisanta, o ile wcześniej Spółka nie otrzyma kwoty należnej za dostawę książek?e) Czy w przypadku przesunięcia zeszytów do zagranicznego kontrahenta w ramach zawartej z nim umowy komisu Spółka powinna rozpoznać przychód w momencie rozliczenia zwrotu towarów przez komisanta (który na zlecenie Spółki będzie je transportował do innego państwa Unii Europejskiej), a więc w momencie otrzymania faktury wystawionej przez komisanta dokumentującej przesunięcie książek do innego państwa w ramach transakcji trójstronnej, o ile wcześniej Spółka nie otrzyma kwoty należnej za dostawę książek?f) Czy w przypadku, gdy w ramach umowy komisu, komisant nie będzie zwracał towarów do Spółki, lecz na zlecenie Spółki będzie niszczył zeszyty, których Spółka nie zamierza dalej sprzedawać, to przychód podatkowy Spółka również może rozpoznawać w momencie rozliczenia sprzedaży, a więc w momencie wystawienia faktury korygującej do pierwotnej faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotową dostawę po zniszczeniu niesprzedanych towarów przez komisanta i otrzymaniu przez od niego protokołu zniszczenia towarów, o ile wcześniej Spółka nic otrzyma kwoty należnej za dostawę książek?
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-476/12-2/MM
  obniżenie obrotu i podatku należnego w oparciu o zwrotne potwierdzenie odbioru faktury korygującej
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-336/12-2/KK
  Z jaką chwilą Wnioskodawca powinien wykazać przychód z faktur korygujących?
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-545/12-2/SM
  forma potwierdzenia odbioru faktury korygującej i prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-319/12-6/UNR
  - w zakresie prawidłowości wystawienia faktury VAT z związku z zawarciem umowy zamiany gruntów, - w zakresie ustalenia czy brak numeru NIP nabywcy w fakturze VAT powinien zostać skorygowany poprzez wystawienie faktury korygującej czy przez zatwierdzenie noty korygującej wystawionej przez nabywcę,
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-518/12-2/EK
  Czy Wnioskodawca, zgodnie z art. 86 ust. 10a Ustawy o podatku VAT zobowiązany jest do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego wykazanej na fakturze korygującej wystawionej przez Kontrahenta z tytułu rabatu potransakcyjnego w rozliczeniu za okres, w którym Wnioskodawca otrzymał przedmiotową fakturę korygującą?
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-432/12-2/AP
  Czy w przypadku wystawienia przez Wnioskodawcę faktury korygującej zawierającej elementy wskazane w stanie faktycznym wniosku, Wnioskodawca, zgodnie z art. 29 ust. 4a ustawy o VAT, jest uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania w sytuacji posiadania potwierdzenia otrzymania tej faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługi?
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-590/12/DM
  rozliczenie faktur korygujących w przypadku korekty zwiąkszającej lub zmniejszającej podstawe opodatkowania i podatek należny oraz wystawianie zbiorczej faktury korygującej
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-469/12-2/MM
  Wskazanie prawidłowego sposobu postępowania przy naliczeniu i odprowadzeniu odsetek od zaległości podatkowych w podatku od towarów i usług
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-589/12/DM
  Rozliczenie faktur korygujących oraz sposób wystawiania zbiorczej faktury korygującej
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1151/09/12-8/S/SM
  przechowywanie kopii faktur VAT
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-785/11/12-S/EK
  Rezygnacja z uzyskiwania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez osoby fizyczne – zakres należytej staranności przy próbie doręczenia.
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-465/12-2/KOM
  uznanie raportu ECOD generowanego przez system EDI za wystarczającą formę potwierdzenia odbioru faktury korygującej
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-445/12-2/IG
  W jakim okresie rozliczeniowym Wnioskodawca powinien rozliczyć podwyższoną kwotę obrotu i należnego podatku od towarów i usług w związku z zaistniałą koniecznością wystawienia faktur korygujących?
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-420/12-2/JL
  Stosowanie faktur elektronicznych oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z takich faktur.
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-408/12/UH
  Możliwość wystawienia noty korygującej do faktury otrzymanej od kontrahenta, dotyczącej adresu instytucji.
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-437/12/TS
  Możliwości odliczenia podatku naliczonego na podstawie otrzymanego dokumentu.
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-527/12/MS
  Prawo do korygowania rozliczeń w zakresie VAT-w związku z wyrejestrowaniem Urzędu i zarejestrowaniem miasta jako podatnika VAT.
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-722/10/12-S/MN
  Elektroniczna faktura korygująca, która nie zawiera numeru faktury pierwotnej (korygowanej) nie będzie wystawiona prawidłowo dla celów rozliczania podatku od towarów i usług.
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-488/11/MS
  wystawianie zbiorczych faktur korygujących.
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-396/12-4/KB
  Czy w przypadku, gdy Spółka otrzymała dokument zestawienie korekt faktur VAT i nie ma możliwości uzyskania faktur korygujących to ma prawo odliczyć VAT z takiego zestawienia?
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-340/12-2/MS
  Konsekwencje związane z rejestracją Gminy dla potrzeb podatku VAT i planowanym wyrejestrowaniem Urzędu Gminy.
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-370/AL
  Uprawnienie do obniżenia kwoty podatku należnego w deklaracji VAT-7 za okres, w którym wystawiono faktury korygujące do faktur wewnętrznych wystawionych w okresach, za które zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu lub nie uległo przedawnieniu.
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-250/12-4/ALN
  ustalenie czy opisany sposób odbioru faktur spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-422/12-2/DG
  W zakresie opodatkowania nabywanej nieruchomości, prawa do odliczenia podatku VAT z faktury dotyczącej zadatku na poczet nabywanej nieruchomości jak również z faktury dokumentującej jej zakup oraz korekty podatku naliczonego z tytułu otrzymania faktury korygującej dotyczącej sprzedaży nieruchomości, która korzystałaby ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT.
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1052b/09/12-S/AF
  Kiedy należy rozliczać faktury korygujące i jaki przyjąć kurs wymiany?
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-212/10/12-5/S/AS
  W rozliczeniu za który miesiąc Spółka winna wykazać podatek należny wynikający z faktur korygujących wystawionych w związku ze zmianą cen przy sprzedaży krajowej i WDT, jeżeli podwyższenie kwot należnych Spółce następuje już po wystawieniu faktur w związku z nowymi zdarzeniami, których przewidzenie nie jest możliwe w momencie wystawiania faktur pierwotnych?
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-163/12-2/ISN
  Czy Spółka prawidłowo uznaje, że przyznawane przewoźnikom lotniczym premie pieniężne, na podstawie "Programu incentive na lata 2011-2014 (…)", nie stanowią czynności podlegającej VAT i w związku z tym prawidłowe będzie ich udokumentowanie wystawioną na rzecz kontrahenta notą księgową?
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-509/12-2/MPe
  w zakresie opodatkowania i dokumentowania przyznawanych rabatów potransakcyjnych
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-372/12/AW
  Korekta faktur wewnętrznych zmniejszająca VAT
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-379/12-2/KT
  Termin rozliczania faktur korygujących zwiększających podstawę opodatkowania.
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-324/12/LSz
  - uznanie, czy Urząd Gminy powinien złożyć zgłoszenie aktualizacyjnego uprzednio złożone przez Urząd Gminy na druku NIP-2 zmieniając nazwę podatnika na Gminę, - złożenie korekty zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług uprzednio złożonego przez Urząd Gminy na druku VAT-R zmieniając nazwę podatnika na Gminę z podaniem numeru NIP Gminy, - umieszczanie prawidłowego nr NIP na fakturach dokumentujących zakupy towarów i usług na rzecz Gminy i na rzecz Urzędu Gminy oraz na fakturach sprzedaży towarów i usług, - prawo do wystawiania lub przyjęcia ewentualnych faktur korygujących do faktur wystawionych przez Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych na Urząd dotyczących transakcji w okresie, w którym Urząd był podatnikiem, - prawo do złożenia przez Gminę korekty deklaracji VAT-7 do deklaracji złożonej przez Urząd w przypadku wystąpienia zdarzeń gospodarczych wymagających skorygowania rozliczeń z tytułu podatku VAT w okresie, w którym rozliczenia VAT Gminy były prowadzone przez Urząd, - konieczność wystawiania faktur korygujących oraz not w przypadku pomyłki na fakturze.
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-429/12-2/ISz
  Zmiana wysokości rat leasingowych wynikająca ze zmiany wskaźnika waloryzacyjnego (np. stopy procentowej) ustalonego dla potrzeb kalkulacji części odsetkowej rat, do której dochodzić będzie w trakcie wykonywania umowy już po dacie wydania/dostawy przedmiotu leasingu, skutkować będzie obowiązkiem korekty podstawy opodatkowania w podatku od towarów i usług w oparciu o art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, dalej: "ustawa o VAT") w momencie upływu określonego w umowie okresu korzystania z przedmiotu leasingu (zakończenia tej umowy)
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-361/12/LSz
  Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku uwzględnienia faktury korygującej wystawionej w dniu 24 stycznia 2012r., w ewidencji oraz rozliczenia jej w deklaracji podatkowej, gdyż faktura ta została wystawiona do faktur pierwotnych za okresy, w stosunku do których w podatku VAT nastąpiło przedawnienie zobowiązania podatkowego
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-245/12-2/UNR
  Interpretacja w zakresie wystawiania faktur korygujących w przypadku udzielenia rabatu, zwrotu produktów, zwrotu zaliczki (zadatku), podwyższenia ceny za dostarczone towary
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-245/12-7/KOM
  prawidłowość wystawiania w roku 2012 not korygujących do faktur VAT wystawionych w latach 2005-2010, a dotyczących realizacji inwestycji budowy wodociągu
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-186/12-4/JM
  W sytuacji gdy Wnioskodawca nie udzielił rabatu handlowego rozliczanego miesięcznie oraz rabatu handlowego rocznego dla wszystkich dostaw towarów nie ma prawa udokumentować takiego rabatu fakturą korygującą na podstawie § 13 ust. 3 rozporządzenia. W takiej sytuacji Wnioskodawca ma obowiązek wystawić fakturę korygującą na zasadach przewidzianych w § 13 ust. 2 rozporządzenia.
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-186/12-5/JM
  W sytuacji gdy Wnioskodawca udzieli rabatu handlowego rozliczanego okresowo w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów na rzecz danego kontrahenta będzie miał prawo udokumentować taki rabat fakturą korygującą na podstawie § 13 ust. 3 rozporządzenia. W przypadku, gdy rabat handlowy rozliczany okresowo nie będzie odnosił się do wszystkich dostaw towarów na rzecz danego kontrahenta, wówczas Wnioskodawca nie będzie miał prawa do udokumentowania takiego rabatu fakturą korygującą na podstawie § 13 ust. 3 rozporządzenia. Wówczas Wnioskodawca będzie miał obowiązek wystawić fakturę korygującą na zasadach przewidzianych w § 13 ust. 2 rozporządzenia.
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-303/12-4/AK
  Udzielenie premii pieniężnej będzie podlegać regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług, a na podstawie przepisu § 13 ust. 1 rozporządzenia, w celu udokumentowania jej udzielenia Wnioskodawca powinien wystawić fakturę korygującą uwzględniającą wymogi wynikające z § 13 ust. 2 - 4 rozporządzenia, a w związku z tym, nota księgowa nie jest właściwym dowodem dla udokumentowania premii pieniężnych udzielanych przez Wnioskodawcę
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-312/12-2/LK
  obniżenia podstawy opodatkowania VAT oraz potwierdzenia odbioru faktury korygującej
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-243/12-4/AS
  Premie pieniężne wypłacane przez Wnioskodawcę, stanowią rabat obniżający wartość konkretnych dostaw udokumentowanych poszczególnymi fakturami, zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy, zmniejszający podstawę opodatkowania. Zatem udzielenie przedmiotowych premii pieniężnych podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług i na podstawie przepisu § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2012 r., Wnioskodawca obowiązany jest do wystawienia faktury korygującej, uwzględniającej wymogi wynikające z § 13 ust. 2 ww. rozporządzenia.
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-335/12-2/KOM
  Prawidłowość danych, jakie muszą znaleźć się na fakturze korygującej w przypadku udzielenia rabatu przez Spółkę, zwrotu towarów do Spółki lub zwrotu zaliczki (zadatku)
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-335/12-3/KOM
  prawidłowość danych, jakie muszą znaleźć się na fakturze korygującej dokumentującej udzielenia rabatu przez Spółkę w odniesieniu do wszystkich Sprzedaży dokonanych dla jednego odbiorcy w danym okresie
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-335/12-4/KOM
  prawidłowość danych, jakie muszą znaleźć się na fakturze korygującej w przypadku, gdy po wystawieniu faktury dochodzi do podwyższenia ceny nie będącej wynikiem pomyłki lub błędu
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-165/12-2/ALN
  Czy w stanie opisanym powyżej przysługuje Wnioskodawcy prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w wystawionych przez leasingodawcę fakturach korygujących, w szczególności faktur wystawionych po upływie okresu przedawnienia roszczeń leasingodawcy wobec korzystających lecz przed upływem terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego leasingodawcy a także faktur wystawionych po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego leasingodawcy, wynikającego z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.-Ordynacja podatkowa?
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-148/12-4/BM
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-224/12-2/AP
  Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego Spółka może dokumentować przyznawane rabaty, które są kalkulowane na podstawie części asortymentu, a udzielane kwotowo w odniesieniu do wszystkich dostaw dokonanych dla danego odbiorcy w danym okresie, za pomocą zbiorczej faktury korygującej wystawionej w opisany powyżej sposób?
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-224/12-3/AP
  Czy w przedstawionym przez Spółkę stanie faktycznym wystawienie zbiorczej faktury korygującej będzie uprawniało Spółkę do obniżenia obrotu i kwoty należnego podatku VAT, jeżeli Spółka będzie posiadać potwierdzenie otrzymania tej faktury przez nabywcę towaru?
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-275/12-2/RD
  Wnioskodawca prosi o interpretację, czy może z bieżącą datą wystawić fakturę korygującą do faktury z 19.10.2011 r. , zastosować zwolnienie od podatku od towarów i usług od dostawy nieruchomości wraz z budynkami i wykazać w niej korektę podatku należnego w wysokości 336.260 zł. na minus. Czy prawidłowe będzie ujęcie korekty w bieżącej deklaracji VAT – 7 i wystąpienie do Drugiego Urzędu Skarbowego w R. o zwrot podatku w kwocie 309.313 zł (taką kwotę zapłacono 25.11.2011 r. zgodnie z deklaracją VAT – 7 za październik 2011 r.), a resztę tj. 26.947 zł – do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy?
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-141/12-2/MD
  Czy poprawny jest sposób księgowania faktur korygujących (stosując zasadę współmierności kosztów i przychodów) w ten sposób, iż faktury korygujące wystawione w roku 2011 przed złożeniem deklaracji rocznej za rok 2010, a dotyczące zakupów w 2010 r. powinny być odniesione i zaksięgowane w roku 2010?
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-219/12-2/EK
  Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w deklaracji VAT-7 za okres, w którym wystawione zostaną faktury korygujące do faktur wewnętrznych.
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-218/12-2/AS
  prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w deklaracji VAT za okres, w którym wystawione zostały faktury korygujące do faktur wewnętrznych
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-121/12-3/MC
  Czy wystawione przez P. faktury korekty powodujące zmniejszenie/zwiększenie przychodów, których powodem wystawienia jest przyczyna wskazana w przykładzie pierwszym stanu faktycznego należy ująć w okresie, w którym została wystawiona faktura pierwotna? Czy wystawione przez P. faktury korekty powodujące zmniejszenie/zwiększenie przychodów, których powodem wystawienia jest przyczyna wskazana w przykładzie drugim stanu faktycznego należy rozpoznać na bieżąco tj. w okresie, w którym została wystawiona faktura korygująca? Czy otrzymanie faktury korygującej powodujące zmniejszenie/zwiększenie kosztów uzyskania przychodów należy ujmować w rachunku podatkowym na bieżąco tj. na dzień na który zaksięgowano koszt w księgach rachunkowych? Czy w przypadku odnalezienia niezaksięgowanej faktury kosztowej np. dot. roku poprzedniego fakturę tę należy ująć w kosztach podatkowych w dacie ujęcia tego kosztu w księgach rachunkowych? (sytuacja opisana w przykładzie 3 i 4 stanu faktycznego)
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-129/12-4/KT
  Wystawienie faktur korygujących do faktur wewnętrznych dokumentujących WNT i import usług, zmniejszających podstawę opodatkowania i kwotę VAT należnego, stanowi dla Spółki podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego z tego tytułu w rozliczeniu podatku (deklaracji VAT-7) za okres (miesiąc), w którym zostały wystawione wewnętrzne faktury korygujące.
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-129/12-7/KT
  Korekta informacji podsumowującej w związku z wystawianiem faktury korygującej do faktury wewnętrznej dokumentującej WNT w rozliczeniu za miesiąc, w którym faktura korygująca została wystawiona.
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-129/12-6/KT
  Prawo do obniżenia podatku należnego w związku z wystawianiem faktury korygującej do faktury wewnętrznej dokumentującej WNT w deklaracji VAT-7 za miesiąc wystawienia faktury korygującej oraz określenie kursu właściwego do przeliczenia kwot wyrażonych w walucie obcej wynikających z faktury korygującej.
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-129/12-8/KT
  Prawa do zmniejszenia kwoty odliczonego podatku naliczonego w związku z wystawianiem faktur korygujących do faktur wewnętrznych dokumentujących import usług i WNT w rozliczeniu za okres wystawienia faktur korygujących.
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-129/12-5/KT
  Dot. prawidłowości rozliczenia w deklaracji VAT-7 transakcji w zakresie importu usług w związku z wystawianiem faktury korygującej do faktury wewnętrznej dokumentującej import usług oraz określenia kursu właściwego do przeliczenia kwot wyrażonych w walucie obcej wynikających z faktury korygującej.
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-129/12-6/KT
  Prawo do obniżenia podatku należnego w związku z wystawianiem faktury korygującej do faktury wewnętrznej dokumentującej WNT w deklaracji VAT-7 za miesiąc wystawienia faktury korygującej oraz określenie kursu właściwego do przeliczenia kwot wyrażonych w walucie obcej wynikających z faktury korygującej.
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-129/12-5/KT
  Dot. prawidłowości rozliczenia w deklaracji VAT-7 transakcji w zakresie importu usług w związku z wystawianiem faktury korygującej do faktury wewnętrznej dokumentującej import usług oraz określenia kursu właściwego do przeliczenia kwot wyrażonych w walucie obcej wynikających z faktury korygującej.
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-118/12-2/JM
  Dokument, o którym mowa we wniosku jest w istocie zbiorczą fakturą korygującą i stanowi podstawę do dokonania przez Wnioskodawcę odliczenia wynikającego z niego podatku naliczonego pod warunkiem, iż udokumentowane nim usługi związane są ze sprzedażą opodatkowaną Wnioskodawcy oraz niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 88 ustawy.
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-42/12-4/JD
  Czy w związku z wystawieniem faktur korygujących do faktur wewnętrznych, zmniejszających VAT, Spółka była uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego w deklaracji VAT za okres, w którym wystawione zostały wewnętrzne faktury korygujące? Czy skorygowany VAT, uprzednio zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, powinien być potraktowany jako przychód podlegający opodatkowaniu CIT w momencie obniżenia zobowiązania podatkowego w VAT lub zwiększenia kwoty zwrotu VAT w następstwie wystawienia wewnętrznych faktur korygujących?
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-79/12-2/AP
  Czy w związku z wystawieniem faktur korygujących do faktur wewnętrznych, zmniejszających VAT, Spółka była uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego w deklaracji VAT za okres, w którym wystawione zostały wewnętrzne faktury korygujące?
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-97/12-2/IGo
  Spółka może wystawić faktury korygujące do uprzednio wystawionych faktur wewnętrznych, co stanowić będzie dla Wnioskodawcy podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego z tego tytułu w rozliczeniu podatku za okres (miesiąc), w którym te faktury zostały wystawione.
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-985/11-2/MS
  Konsekwencje związane z rejestracją Gminy dla potrzeb podatku VAT i planowanym wyrejestrowaniem Urzędu Gminy
 120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-1254/11/PH
  Reasumując powyższe stwierdzić należy, iż Wnioskodawca będzie uprawniony do dokonania korekty obrotu dla wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów spowodowanej wadliwością dostarczanego towaru w przypadku uznanej reklamacji, w wyniku której nie nastąpi zwrot dostarczonego towaru Dostawcy, lecz jego zniszczenie oraz że prawidłowe jest korygowanie tych rozliczeń (na podstawie wewnętrznej faktury korygującej) w okresie, w którym wystawiono faktury korygujące wartość obrotu w ramach systemu samofakturowania.
 121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1645/11-2/PR
  Opodatkowanie, konieczność korygowania podstawy opodatkowania w sytuacji wypowiedzenia umowy leasingu z winy korzystającego, ustalenie momentu obniżenia podstawy opodatkowania, oraz uwzględnienie w podstawie opodatkowania dostawy przedmiotu leasingu na skutek zawarcia porozumienia z korzystającym
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-1255/11/PK
  określenie kursu przy przeliczaniu kwot wyrażonych w walucie obcej wynikających z faktury korygującej
 123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1293/11-2/AO
  Czy po prawomocnym orzeczeniu sądu, który przyznaje np. cześć żądanego roszczenia (z wystawionej faktury za wynajem pojazdu) lub jeśli roszczenie Wnioskodawcy zostanie oddalone w całości i droga do dochodzenia roszczenia zostaje zamknięta, czy powinien dokonać korekty faktury VAT za wynajem pojazdu oraz zwrócić najemcy proporcjonalną część wpłaconego podatku VAT z faktury?
 124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-1336/11/PK
  obniżenie podatku należnego o podatek naliczony wynikający faktur korygujących dokumentujących nabycia usługi budowlanej
 125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-707/11-4/IR
  Jeśli zatem dostawa budynku korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym ten budynek jest posadowiony. W związku z powyższym pierwsza opłata należna z tytułu ustanowienia użytkowania wieczystego gruntu, jako prawa związanego z odrębną własnością budynku zwolnionego od podatku VAT korzysta również ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Ponadto stwierdzić należy, że w przypadku gdy oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste stanowiące dostawę towaru zostało udokumentowane fakturą i czynność ta korzystała ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług, a następnie zwiększono cenę towaru to Wnioskodawca jest zobowiązany wystawić fakturę korygującą zwiększającą cenę. Z uwagi natomiast na fakt, że przyczyna korekty nie istniała w momencie wystawienia faktury pierwotnej Zainteresowany zobowiązany jest zaewidencjonować przedmiotową fakturę korygującą w rozliczeniu za okres, w którym ją wystawił.
 126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1249/11-2/JO
  Dot. prawa do dokonania korekty deklaracji VAT-7 przez Gminę, możliwości wystawienia faktur sprzedażowych, korygujących i not korygujących oraz prawa do odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych na Urząd
 127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-917/11-2/JD
  Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym skorygowany podatek VAT, uprzednio zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, powinien być potraktowany jako przychód podlegający opodatkowaniu CIT w miesiącu ujęcia dla celów rozliczenia podatku VAT korekty podatku VAT należnego wynikającej z wystawionych wewnętrznych faktur korygujących?
 128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-651/11-5/JN
  Obniżenie obrotu na podstawie noty obciążeniowej.
 129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1474/11-2/SJ
  Możliwość i termin obniżenia podstawy opodatkowania o wartość udzielanych rabatów oraz sposób ich dokumentowania.
 130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1474/11-3/SJ
  Możliwość i termin obniżenia podstawy opodatkowania o wartość udzielanych rabatów oraz sposób ich dokumentowania.
 131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1180b/12-S/MN
  Termin rozliczenia faktur korygujących wystawionych w związku z śródroczną oraz końcową całoroczną korektą cen. Sposób przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej na fakturach korygujących na PLN.
 132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1519/11-2/AS
  prawo do obniżenia podatku należnego w zakresie działalności związanej z przejętym na skutek podziału przez wydzielenie przedsiębiorstwem, w rozliczeniu za okres, w którym zostanie wystawiona faktura wewnętrzna korygująca
 133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1505/11-2/AS
  zasadność wystawienia faktury korygującej, wysokość stawki VAT
 134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1484/11/LG
  Zwolnienie od podatku VAT usług szkoleniowych świadczonych przez jednostkę objętą systemem oświaty oraz wystawienie faktur korygujących i sporządzenie korekt deklaracji VAT-7
 135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1456/11-2/ISZ
  Konieczność wystawienia faktur korygujących, do faktur dokumentujących transakcje, które będą dotyczyły także dostaw towarów lub świadczenia usług dokonanych po dniu przekształcenia (przykładowo: faktur dokumentujących otrzymanie zaliczki lub wykonanie usług, dla których obowiązek podatkowy powstał na zasadach szczególnych)
 136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1288/09/11-S/AW
  Czy kwoty wynikające z korekt faktur sprzedażowych pomniejszają obrót, jednocześnie obniżając podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego, w rozliczeniu za miesiąc sporządzenia/wystawienia faktury korygującej niezależnie od tego, czy odbiorca potwierdził jej odbiór, czy też takiego potwierdzenia nie uzyskano?
 137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-633/11-4/BA
  Pytanie dotyczy możliwości przechowywania faktur oraz faktur korygujących i ich duplikatów w systemie finansowo-księgowym, w którym te dokumenty zostały wystawione, zamiast ich drukowania i przechowywania w wersji papierowej?
 138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1357/11/EB
  Wynagrodzenie z tytułu osiągnięcia określonego poziomu obrotów, stanowią rabat, zatem Spółka udzielając rabatu powinna wystawić fakturę korygującą.
 139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1229/11-2/MPe
  W zakresie prawa do obniżenia podatku należnego w związku z wystawieniem wewnętrznej faktury korygującej
 140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-958/11/IK
  wystawienie faktur korygujących
 141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1411/11/AZ
  możliwość zmniejszenia podatku należnego bez wystawiania faktur korygujących dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
 142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1169/11-2/AG
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
 143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1178/11-2/AW
  Podatek od towarów i usług w zakresie obniżenia podatku należnego w przypadku wystawienia faktur korygujących sprzedaż, bez posiadania potwierdzenia odbioru tych faktur.
 144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-991/11-2/RS
  Czy korektę sprzedaży Wnioskodawca winien ująć w przychodach podatkowych roku, w którym wystawił fakturę VAT pierwotną i wydał towar; czy też w roku, w którym wystawił fakturę korygującą VAT?
 145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1129/11-4/MPe
  W zakresie wystawiania i ujmowania w deklaracjach podatkowych faktur korygujących
 146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-585/11-6/EWW
  Akceptacja otrzymywania faktury elektronicznej, prawo do odliczenia, faktury elektroniczne – VAT RR.
 147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1439/11-2/IGo
  Opodatkowanie wypłacanych premii pieniężnych i sposób dokumentowania wypłacanych premii pieniężnych.
 148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-661/09/11-7/S/SAP/KOM
  Czy w świetle postanowień art. 5 ust. 1 w zw. z art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług przyznanie i wypłata przez kontrahentów premii rocznych w związku z osiągnięciem określonego poziomu obrotów w danym roku kalendarzowym, jako niespełniające definicji dostawy towarów ani definicji świadczenia usług, stanowi czynność pozostającą poza zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług i w konsekwencji powinno być dokumentowane notami obciążeniowymi?
 149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-550/11-2/PM
  Stwierdzić należy, iż skoro – jak wskazał Wnioskodawca - faktury VAT oraz faktury korygujące otrzymane za pośrednictwem zabezpieczonej strony internetowej w formacie PDF, przechowywane w pamięci stałej komputera będą zapewniały autentyczność oraz integralność treści tych faktur, to Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z tych faktur, w zakresie w jaki nabyte towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.
 150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1241/11-3/EK
  Czy proponowana przez Wnioskodawcę forma wyrażania akceptacji na przesyłanie faktur w formie elektronicznej spełnia warunki rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej oraz prawidłowości potwierdzenia faktury korygującej.
 151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-926/11-4/MM
  Wnioskodawca prawidłowo postąpił dokonując rozliczeń podstawy opodatkowania i podatku należnego w dacie otrzymania potwierdzenia odbioru faktur korygujących przez nabywcę, bowiem potwierdzenie odbioru tych faktur przez nabywcę jest warunkiem sine qua non zmniejszenia podstawy opodatkowania i podatku należnego wynikającego z faktur korygujących.
 152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-894/11-2/RS
  Czy faktury korygujące sprzedaż pierwotnie rozpoznaną w 2010 r. będące skutkiem okoliczności, które miały miejsce w innym roku podatkowym tj. 2011 r. powinny zostać rozliczone z przychodami roku, w którym zostały wystawione tj. 2011 r., czy jednak korekta ta powinna skutkować u sprzedającego korektą przychodów okresu, w którym był wykazany pierwotnie przychód?
 153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-926/11-4/MM
  Wnioskodawca prawidłowo postąpił dokonując rozliczeń podstawy opodatkowania i podatku należnego w dacie otrzymania potwierdzenia odbioru faktur korygujących przez nabywcę, bowiem potwierdzenie odbioru tych faktur przez nabywcę jest warunkiem sine qua non zmniejszenia podstawy opodatkowania i podatku należnego wynikającego z faktur korygujących.
 154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1262/11-2/MP
  W sytuacji, gdy umowa sprzedaży, na podstawie której Kupujący A dokonał zapłaty zaliczki nie dochodzi do skutku, Wnioskodawca zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej do uprzednio wystawionej faktury zaliczkowej i jednocześnie wystawienia faktury VAT na Kupującego B.
 155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-467/11-3/ISN
  Czy Spółka ma obowiązek zmienić w systemie sprzedaży stawkę VAT z 23% na 8% w zw. z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT?
 156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-883/11/BK
  w zakresie momentu korekty przychodu należnego z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
 157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-888/11-4/MS
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku stosowanej do opłat związanych z przenoszeniem na najemców kosztów związanych z eksploatacją nieruchomości.
 158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-517/11-2/MS
  Konsekwencje związane z rejestracją Gminy dla potrzeb podatku VAT i planowanym wyrejestrowaniem Urzędu Gminy.
 159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1058/11-2/IGo
  Opodatkowanie podatkiem VAT opłat dodatkowych z tytułu niedotrzymania nominacji oraz przekroczenia mocy umownej oraz okres, w którym powinna zostać ujęta faktura korygująca.
 160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: PITPP2/443-823a/11/EB
  Wynagrodzenie z tytułu osiągnięcia określonego poziomu obrotów, stanowią rabat, zatem Spółka udzielając rabatu powinna wystawić fakturę korygującą.
 161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-606/11-3/RS
  1. Czy w związku z korektą sprzedaży usługi, w dacie korekty powinna nastąpić korekta kosztów uzyskania przychodów?
 162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-606/11-2/RS
  1. Czy w opisanym stanie faktycznym R. jest uprawniony do dokonania korekty zmniejszającej sprzedaż usługi przejęcia obowiązku odzysku?2. Czy korekta sprzedaży usługi na gruncie ustawy CIT powinna zostać dokonana na bieżąco w dacie wystawienia faktury korekty?
 163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-682/11-4/KOM
  rozliczanie faktur korygujących zwiększających i zmniejszających podstawę opodatkowania
 164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-70/11-2/MD
  Czy poprawny jest sposób księgowania faktur korygujących (stosując zasadę współmierności kosztów i przychodów) w ten sposób, iż faktury korygujące wystawione w roku 2011 przed złożeniem deklaracji rocznej za rok 2010, a dotyczące zakupów w 2010 r. powinny być odniesione i zaksięgowane w roku 2010?
 165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-511/11-2/DG
  Czy faktura korygująca wystawiona w 2011r. koryguje (zmniejsza) przychód podatkowy w 2007 roku?Czy odpisy aktualizujące utworzone w 2007r. stanowią koszty uzyskania przychodu w 2011 r. i nie należy korygować CIT 8 za 2007rok?
 166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-949/11/RSz
  wystawianie faktur elektronicznych korygujących do pierwotnych faktur wystawionych w formie papierowej
 167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-950/11/RSz
  czy do faktur pierwotnych wystawionych przed wdrożeniem systemu faktur elektronicznych Spółka może wystawiać faktury korygujące w formie elektronicznej i w formie papierowej
 168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-953/11/RSz
  -wystawianie faktury korekty w formie papierowej do faktury wystawionej w formie elektronicznej, -wystawianie duplikatu faktury w formie papierowej do faktury wystawionej w formie elektronicznej
 169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-808/11-2/AP
  Czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego na podstawie korekty faktury wewnętrznej, w rozliczeniu za okres, w którym zostanie wystawiona faktura wewnętrzna korygująca?
 170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-979/11/SD
  W jakim momencie należy wykazać zwiększenie/zmniejszenie przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu:- faktury korekty "in minus" wystawionej w miesiącu następnym po zakończeniu danego kwartału,- faktury korekty "in plus" wystawionej w miesiącu następnym po zakończeniu.
 171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-792/11/EK
  W przypadku, gdy kontrahent udokumentuje otrzymanie premii pieniężnej fakturą VAT, Spółka nie będzie miała prawa do odliczenia podatku naliczonego. Stanowisko Spółki wskazującej, iż wypłata premii nie stanowi rabatu, a nabycie praw do jej wypłaty winno być potwierdzone notą księgową, należało uznać za nieprawidłowe.
 172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-785/11/EK
  Spółka nie może zrezygnować z uzyskiwania potwierdzenia odbioru faktur korygujących od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
 173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-816/11-4/AW
  Stawka podatku VAT oraz data sprzedaży towaru na fakturze korygującej
 174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-60/11-4/BM
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury otrzymanej drogą elektroniczną, podwyższenie lub obniżenie podatku VAT naliczonego na podstawie faktury korygującej otrzymanej w formie elektronicznej.
 175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-351/11-2/BA
  Czy prawidłowe jest – gdy podatnik, w przypadku wynegocjowania waloryzacji cen z wsteczną datą obowiązywania – wystawia faktury korygujące "in plus" i rozlicza je na bieżąco tj. w rozliczeniu za okres, w którym powstała przyczyna korekty?
 176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-55/11-4/IR
  Nie jest możliwe wystawienie przez inny podmiot, w tym także przez Wnioskodawczynię, jako spadkobiercę faktury korygującej do faktury wystawionej przez podmiot, w stosunku do którego na skutek śmierci podatnika ustał byt prawny.
 177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443-13/11-2/IB
  Prawo do obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem VAT bez uzyskania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez kontrahenta.
 178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-888/11-2/IGo
  Możliwość obniżenia podstawy opodatkowania i skorygowania należnego podatku VAT w miesiącu wystawienia faktury korygującej pomimo braku potwierdzenia jej odbioru.
 179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-826/11-4/AW
  prawo do obniżenia podstawy opodatkowania oraz potwierdzenie odbioru faktury korygującej
 180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-499/11-4/AS
  zasadność wystawiania faktur korygujących
 181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-813/11-4/IGo
  Potwierdzone przez kontrahenta kopie faktur korygujących, mogą zostać uznane za potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę w świetle art. 29 ust. 4a ustawy o VAT.
 182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-812/11-4/IGo
  Podpisane przez kontrahentów zwrotki pocztowe, z których wynika, jakich faktur korygujących zmniejszających dotyczą, mogą zostać uznane za potwierdzenie odbioru faktury korygującej zmniejszającej przez nabywcę, o którym mowa w 29 ust. 4a ustawy o VAT.
 183. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-443/11-4/BS
  uznanie zwolnienia Najemcy z czynszu najmu za rabat oraz możliwość wystawienia faktur korygujących;
 184. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-690/11-2/IGo
  Czy dokumentując bonifikaty pieniężne (premie) należy wystawić fakturę korygującą czy też można udokumentować fakt udzielenia bonusu np. notą księgową?
 185. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-495/11-5/AP
  Czy dopuszczalnym sposobem udokumentowania wypłacanych premii pieniężnych będą zbiorcze faktury korygujące wystawiane przez Spółkę?
 186. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-545/11-3/AK
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia i opodatkowania usług.
 187. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-469/11-4/AW
  Czy Spółka jest uprawniona do obniżenia podatku należnego o kwotę korekty podatku wynikającą z wystawionych faktur korygujących do faktur wewnętrznych w rozliczeniu podatku od towarów i usług za miesiąc wystawienia tych faktur korygujących?
 188. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-245/11-7/IZ
  Podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z otrzymanych faktur korygujących za lata 2007-2009, w zakresie w jakim nabyte usługi służą czynnościom opodatkowanym wykonywanym przez Wnioskodawcę, i przy założeniu, iż nie zachodzą przesłanki negatywne uniemożliwiające obniżenie podatku należnego o podatek naliczony wymienione w art. 88 ustawy.
 189. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-597/11-4/MP
  Podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z otrzymanych faktur korygujących w zakresie w jakim nabyte usługi służą czynnościom opodatkowanym wykonywanym przez Wnioskodawcę.
 190. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-203/11-5/ISN
  Czy planowany przez Spółkę sposób uzyskiwania potwierdzeń otrzymania korekty faktury obniżającej podstawę opodatkowania VAT przez nabywcę, spełnia wymogi art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług?
 191. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-443/11-2/AK
  1. Czy Wnioskodawca ma obowiązek korekty deklaracji VAT-7 pięć lat wstecz? 2. Jak ustalić okres korekty deklaracji, czy od X.2006 r. do X.2010 r., czy od I.2006 r. do X.2010 r.?
 192. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-357/11-2/JK
  Korekta faktury obniżająca ilość energii elektrycznej dostarczonej nabywcy końcowemu - akcyza
 193. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-371/11-4/JL
  Zaproponowany przez Spółkę sposób wystawiania zbiorczych faktur korygujących jest prawidłowy i zgodny z przepisami rozporządzenia.
 194. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-197/11-4/BS
  Opodatkowanie i dokumentowanie premii - bonusu;
 195. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-15/11-2/IG
  W przypadku, gdy nie doszło do zawarcia umowy, Gmina ma prawo do wystawienia faktury korygującej oraz dokonania korekt deklaracji VAT-7 zgodnie z ww. przepisami.
 196. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-285/11-4/EK
  Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur korygujących.
 197. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-184/11-3/MM
  zgodzić się należy z twierdzeniem Wnioskodawcy, że faktura korygująca powinna uwzględniać wszystkie raty leasingowe, do których uiszczenia został wezwany Korzystający do dnia rozwiązania umowy leasingu, bowiem w tym dniu następuje zwrot towaru będącego przedmiotem leasingu. Bez znaczenia w tym momencie jest fakt, iż Korzystający nie uiścił wszystkich udokumentowanych notami rat leasingowych.
 198. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-469/11-2/KAN
  Spółka wystawiając faktury korygujące do wystawianych wcześniej faktur wewnętrznych powinna ująć te faktury w deklaracjach VAT za miesiąc, w którym wystawiła faktury korygujące.
 199. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1889/08/11-6/S/BS
  Uznanie premii pieniężnych za wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług oraz uznanie premii pieniężnych za niepodlegające ustawie o VAT.
 200. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-206/11-2/AS
  fakt wystawienia faktury korygującej nie jest wystarczający by Wnioskodawca mógł dokonać obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem VAT
 201. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-278/11-5/MP
  Zgodnie z § 13 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. zwrot zaliczki Wnioskodawca winien udokumentować fakturą korygującą o której mowa w § 13 ust. 2 tego rozporządzenia.
 202. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-14/11-2/BM
  Zgodnie z art. 87 ust. 1 i ust. 2 ustawy, Wnioskodawcy przysługuje prawo do zwrotu na rachunek bankowy w terminie 60 dni różnicy między kwotą podatku naliczonego a łączną wartością podatku należnego ze znakiem (-), wynikającej z deklaracji podatkowej za dany okres, w którym rozliczono przedmiotowe faktury korygujące.
 203. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-49/11-2/KS
  Czy bonusy, o których mowa we wskazanym stanie faktycznym / zdarzeniu przyszłym, udzielane Dystrybutorom w roku podatkowym następującym po roku, w którym powstał przychód (przykładowo w analizowanym przypadku może to dotyczyć bonusów wypłaconych po zakończeniu roku podatkowego 2009/2010), dokumentowane zbiorczymi fakturami korygującymi wystawianymi po zakończenia roku podatkowego, w którym powstał przychód (przykładowo w omawianym stanie taktycznym może to dotyczyć roku podatkowego 2009/2010), lecz przed upływem terminu określonego do złożenia rocznego zeznania podatkowego za ten rok podatkowy, należy zakwalifikować jako zmniejszenie przychodów podatkowych roku, w którym powstał przychód (tj. przykładowo w roku podatkowym 2009/2010)?
 204. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-102/11-2/PG
  Czy bonusy, o których mowa we wskazanym stanie faktycznym, udzielane przez Spółkę na rzecz poszczególnych Dystrybutorów w związku z realizacją określonych poziomów obrotu Towarami Spółki, kalkulowane w oparciu o poziom tych obrotów, stanowią rabat powodujący zmniejszenie podstawy opodatkowania w podatku od towarów i usług z tytułu konkretnych dostaw zrealizowanych przez Spółkę na rzecz danego Dystrybutora w okresie, za który naliczany jest bonus, a w konsekwencji Spółka powinna wystawić na rzecz poszczególnych Dystrybutorów odpowiednie faktury korygujące dokumentujące udzielenie rabatu?
 205. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-102/11-3/PG
  Czy we wskazanym stanie faktycznym, Spółka może wystawić jedną zbiorczą fakturę korygującą dokumentującą udzielenie na rzecz danego Dystrybutora bonusu pod warunkiem, że taka faktura korygująca będzie zawierać wszystkie elementy, o których mowa we właściwych przepisach Rozporządzenia?
 206. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-102/11-4/PG
  Czy bonusy, o których mowa we wskazanym stanie faktycznym, udzielane przez Spółkę na rzecz poszczególnych Dystrybutorów w związku z realizacją określonych poziomów obrotu Towarami Spółki, kalkulowane w oparciu o poziom tych obrotów, stanowią rabat powodujący zmniejszenie podstawy opodatkowania w podatku od towarów i usług z tytułu konkretnych dostaw zrealizowanych przez Spółkę na rzecz danego Dystrybutora w okresie, za który naliczany jest bonus, a w konsekwencji Spółka powinna wystawić na rzecz poszczególnych Dystrybutorów odpowiednie faktury korygujące dokumentujące udzielenie rabatu?
 207. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-102/11-5/PG
  Czy we wskazanym stanie faktycznym, Spółka może wystawić jedną zbiorczą fakturę korygującą dokumentującą udzielenie na rzecz danego Dystrybutora bonusu pod warunkiem, że taka faktura korygująca będzie zawierać wszystkie elementy, o których mowa we właściwych przepisach Rozporządzenia?
 208. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-141/11/BG
  Czy kwoty wynikające z faktur korygujących wystawionych przez Wnioskodawcę w 2011 roku, zmniejszających przychód ze sprzedaży 2010 roku można ująć w rocznym rozliczeniu podatku CIT za 2010 rok?
 209. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-316/11/AL
  Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z faktury VAT w przypadku zastosowania procedury skonta.
 210. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-315/11/AL
  Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z faktury w przypadku zastosowania procedury skonta.
 211. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-27/11-2/MM
  Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia obowiązku podatkowego w związku z korektami na plus i na minus wystawianymi po raz kolejny (korekt do korekt) oraz fakturami korygującymi wystawianymi po raz pierwszy (do faktury pierwotnej).
 212. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-27/11-3/MM
  Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia obowiązku podatkowego w przypadku wystawienia faktur korygujących na plus / na minus zarówno z winy, jak i bez winy Spółki, otrzymania od kontrahentów faktur korygujących na plus / na minus zarówno z winy, jak i bez winy Spółki oraz w przypadku wystawienia drugiej i kolejnej faktury korygującej na plus i na minus zarówno z winy leżącej po stronie Spółki jak i bez Jej winy.
 213. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-109/11-5/AD
  Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawiania faktur korygujących oraz ustalania obowiązku podatkowego w przypadku korekt faktur VAT dotyczących inwestycji budowlanych dofinansowywanych z Funduszy Unijnych.
 214. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-109/11-6/AD
  Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku podatkowego w przypadku wystawionych faktur korygujących.
 215. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-1022/10/PK
  rozliczenie faktury korygującej
 216. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-893/10-4/DG
  CIT - w zakresie rozliczeń wynikających z wystawienia faktur korygujących.
 217. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-877/08/11-S/MR
  Podatek od towarów i usług w zakresie otrzymywanych od kontrahentów zagranicznych premii pieniężnych.
 218. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-20/11-3/JC
  Czy otrzymana premia pieniężna, która na podstawie zawartej umowy ma wpływ na zmniejszenie ceny zakupionych usług i dokumentowana jest przez Kontrahenta fakturą korygującą powoduje po stronie Spółki korektę kosztów uzyskania przychodów według zasad właściwych dla potrącania w czasie kosztów bezpośrednich? - pytanie Spółki dotyczy podatkowego sposobu rozliczenia otrzymanych świadczeń pieniężnych nazwanych w umowie premią pieniężną na gruncie podatku dochodowego w zależności od stosunku cywilnoprawnego łączącego strony (Spółki i Kontrahenta) wynikającego z zawartych umów.
 219. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-11/11-3/JC
  Czy otrzymana premia pieniężna, która na podstawie zawartej umowy ma wpływ na zmniejszenie ceny zakupionych usług i dokumentowana jest przez Kontrahenta fakturą korygującą powoduje po stronie Spółki korektę kosztów uzyskania przychodów według zasad właściwych dla potrącania w czasie kosztów bezpośrednich? - pytanie Spółki dotyczy podatkowego sposobu rozliczenia otrzymanych świadczeń pieniężnych nazwanych w umowie premią pieniężną na gruncie podatku dochodowego w zależności od stosunku cywilnoprawnego łączącego strony (Spółki i Kontrahenta) wynikającego z zawartych umów.
 220. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-3/11-3/JC
  Czy otrzymana premia pieniężna, która na podstawie zawartej umowy ma wpływ na zmniejszenie ceny zakupionych usług i dokumentowana jest przez Kontrahenta fakturą korygującą powoduje po stronie Spółki korektę kosztów uzyskania przychodów według zasad właściwych dla potrącania w czasie kosztów bezpośrednich? - pytanie Spółki dotyczy podatkowego sposobu rozliczenia otrzymanych świadczeń pieniężnych nazwanych w umowie premią pieniężną na gruncie podatku dochodowego w zależności od stosunku cywilnoprawnego łączącego strony (Spółki i Kontrahenta) wynikającego z zawartych umów.
 221. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-922/10-4/AJ
  Czy otrzymana premia pieniężna, która na podstawie zawartej umowy ma wpływ na zmniejszenie ceny zakupionych usług i dokumentowana jest przez Kontrahenta fakturą korygującą powoduje po stronie Spółki korektę kosztów uzyskania przychodów według zasad właściwych dla potrącania w czasie kosztów bezpośrednich ? - pytanie Spółki dotyczy podatkowego sposobu rozliczenia otrzymanych świadczeń pieniężnych nazwanych w umowie premią pieniężną na gruncie podatku dochodowego w zależności od stosunku cywilnoprawnego łączącego strony (Spółki i Kontrahenta) wynikającego z zawartych umów.
 222. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1211/10-2/AP
  Czy w związku z wystawieniem faktur korygujących do faktur wewnętrznych, zmniejszających VAT do zera, Spółka była uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego w deklaracji VAT za okres, w którym wystawione zostały faktury korygujące?
 223. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1919/10-2/EN
  Czy Spółka powinna ujmować otrzymane credit noty dla celów VAT, tj. wystawiać wewnętrzną fakturę korygującą oraz pomniejszać podstawę opodatkowania i kwoty VAT w deklaracji VAT-7 i informacji podsumowującej w rozliczeniu za miesiąc, w którym otrzymała fakturę korygującą lub notę kredytową przeliczając ją po kursie zastosowanym do faktury pierwotnej?
 224. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1953/10-2/SJ
  Czy momentem wystawienia faktury oraz faktury korygującej w formie elektronicznej przez Spółkę oraz momentem odebrania faktury oraz faktury korygującej w formie elektronicznej przez danego Dealera, jest moment umieszczenia przedmiotowej faktury w systemie komputerowym (platformie)?
 225. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1266b/10/EK
  Par. 13 ust. 2a rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur przewiduje możliwość wystawienia jednej zbiorczej faktury korygującej do wielu faktur sprzedaży.
 226. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1953/10-3/SJ
  Czy akceptacja na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej oraz faktyczna wymiana faktur elektronicznych może być ograniczona do wybranych transakcji (np. grup asortymentowych) pomiędzy Dealerem a Spółką?
 227. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-3/11-2/PG
  Posiadanie potwierdzenia odbioru faktury korekty przez nabywcę.
 228. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1897/10-4/JK
  1. Kto powinien rozliczyć podatek VAT za faktury korygujące sprzedaż, które zostały wystawione przez Zainteresowanego, a zostaną wniesione aportem do X Spółka Akcyjna w dniu 1 stycznia 2011 r., w momencie, gdy potwierdzenie ich odbioru zostanie otrzymane po dniu 1 stycznia 2011 r.? 2. Czy w związku z udzieloną 3-letnią gwarancją na towar, do faktur wystawionych przez Wnioskodawcę (wniesionych aportem bądź nie) firma X Spółka Akcyjna będzie mogła wystawiać faktury korygujące sprzedaż, czy też faktury te będzie musiała rozliczać firma Zainteresowanego?
 229. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1174/10-4/JF
  faktura korygująca zwiększająca obrót i kwotę podatku należnego winna zostać uwzględniona w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonanej dostawy, kwota na fakturze korygującej wykazana w walucie obcej powinna zostać przeliczona według tego samego kursu, co kwota z faktury pierwotnej (korygowanej)
 230. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1189b/10/AF
  Jaką wysokość stawki podatku od towarów i usług należy zastosować do ww. prac o wysokim rygorze konserwatorskim w celu konserwacji miejsc i budynków zabytkowych i historycznych architektury murowanej i drewnianej?
 231. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1189a/10/AF
  1. Jaką wysokość stawki podatku od towarów i usług należy zastosować do prac o wysokim rygorze konserwatorskim w celu konserwacji miejsc i budynków zabytkowych i historycznych architektury murowanej i drewnianej? 2. Czy można wystawić faktury korygujące sprzedaż z zastosowaniem 22% stawki, w przypadku gdy powinno być zastosowane zwolnienie?
 232. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1220/10-4/MK
  Przepisy prawa podatkowego dotyczące podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania premii pieniężnych.
 233. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1213/10/KM
  Czy Wnioskodawca ma obowiązek skorygowania faktury poprzez wystawienie noty korygującej?
 234. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1116/10/RM
  Dot. konieczności dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów.
 235. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1766/10-4/MN
  Opodatkowanie podatkiem VAT nieodpłatnie przekazywanych towarów na cele reprezentacji i reklamy.
 236. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1791/10-2/SJ
  Czy przepisy art. 29 ust. 4a w zw. z art. 106 ust. 7 ustawy o VAT należy interpretować w ten sposób, że po wystawieniu korekt faktur wewnętrznych "do zera", w sytuacji opisanej w stanie faktycznym, Spółka będzie uprawniona do obniżenia kwoty podatku VAT należnego objętego tą korektą w deklaracji VAT-7 za miesiąc, w którym wstawi korekty faktur wewnętrznych?
 237. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-851/10/ICz
  Możliwość wystawienia faktury korygującej, zmniejszającej podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego, w związku z zawarciem ugody sądowej.
 238. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-111/11/ICz
  Dokonanie korekty deklaracji VAT-7 za lipiec 2008r.
 239. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1134/10/AF
  Czy Wnioskodawca ma prawo wystawić faktury korygujące, ponieważ usługa nie miała miejsca?
 240. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1064c/10/MN
  Jakie dane identyfikacyjne powinny być umieszczone na ewentualnych fakturach korygujących wystawianych po dniu połączenia i dotyczących faktur wystawionych zarówno na rzecz Spółki przejmowanej, jak i przez tą Spółkę w okresie przed połączeniem (w zakresie nazwy sprzedawcy lub nabywcy numeru NIP, itp.)?
 241. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-778/10-3/DG
  Kiedy powinny zostać ujęte faktury korygujące wartość przychodów "in minus", których przyczyną wystawienia jest błędna cena jednostkowa lub błędna wartość towaru lub usługi lub inna przyczyna (np. zwrot towaru, reklamacja jakościowa, rabat, zmniejszenie ceny)?
 242. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1157/10-7/BD
  Która ze Spółek zobowiązana będzie, w zakresie rozliczeń alokowanych zgodnie z powyższymi zasadami do (…), do złożenia deklaracji podatkowej oraz zapłaty podatku za miesiąc grudzień 2010 r. (niezależnie od tego, czy złożenie deklaracji oraz zapłata podatku nastąpi przed czy po dniu podziału)?
 243. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1157/10-6/BD
  Która ze Spółek będzie uprawniona do ujmowania dla celów VAT faktur korygujących zakupowych (zmniejszających i zwiększających) związanych z ZCP, jeżeli obowiązek ujęcia faktury w rozliczeniach podatkowych wystąpi w dniu lub po dniu podziału oraz do dnia podziału?
 244. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1157/10-5/BD
  Która ze Spółek będzie uprawniona do odliczenia VAT z faktur zakupowych dotyczących ZCP i wystawionych przed podziałem, jeżeli prawo do odliczenia powstanie w dniu lub po dniu podziału?
 245. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1157/10-8/BD
  Która ze Spółek będzie mogła skorzystać z ulgi na złe długi, w przypadku gdy fakturę VAT wystawił (..)?
 246. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1157/10-3/BD
  Która ze Spółek w dniu i po dniu podziału powinna wystawiać i ujmować dla celów VAT faktury korygujące zmniejszające, związane z funkcjonowaniem wydzielanej ZCP w odniesieniu do transakcji sprzedaży energii elektrycznej oraz w odniesieniu do pozostałych transakcji?
 247. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1157/10-5/BD
  Która ze Spółek będzie uprawniona do odliczenia VAT z faktur zakupowych dotyczących ZCP i wystawionych przed podziałem, jeżeli prawo do odliczenia powstanie w dniu lub po dniu podziału?
 248. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1157/10-3/BD
  Która ze Spółek w dniu i po dniu podziału powinna wystawiać i ujmować dla celów VAT faktury korygujące zmniejszające, związane z funkcjonowaniem wydzielanej ZCP w odniesieniu do transakcji sprzedaży energii elektrycznej oraz w odniesieniu do pozostałych transakcji?
 249. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1157/10-2/BD
  Która ze Spółek będzie zobowiązana do wykazania podatku należnego z faktur dokumentujących sprzedaż energii elektrycznej dostarczonej przed dniem podziału, co do których obowiązek podatkowy powstanie w dniu lub po dniu podziału?
 250. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-778/10-2/DG
  Kiedy powinny zostać ujęte faktury korygujące wartość przychodów "in minus", których przyczyną wystawienia jest błędna cena jednostkowa lub błędna wartość towaru lub usługi lub inna przyczyna (np. zwrot towaru, reklamacja jakościowa, rabat, zmniejszenie ceny)?
 251. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1994/10-4/ISN
  Proszę o interpretację i odpowiedź jak powinny być wystawione faktury VAT, z tym podatkiem czy bez i w jaki sposób należy teraz skorygować te faktury? Podatnik dla usług zw. z nieruchomością położona w Czechach wystawił faktury VAT ze stawką podatku wysokości 22%.
 252. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1063/10/BK
  w zakresie momentu dokonania korekty przychodu należnego uzyskanego z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w związku z zawarciem ugody sądowej oraz możliwości skorygowania zeznania podatkowego za rok podatkowy, w którym wykazano nienależny przychód z tej działalności
 253. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-1058-2/JF
  Wypłacana przez Wnioskodawcę premia pieniężna nie jest wynagrodzeniem za świadczoną przez dystrybutora usługę podlegającą opodatkowaniu, ale stanowi rabat obniżający wartość dostaw.
 254. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1082/10-4/AW
  Rozliczenia podatku przy podziale spółki przez wydzielenie.
 255. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1082/10-5/AW
  Rozliczenia podatku przy podziale spółki przez wydzielenie.
 256. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1082/10-4/AW
  Rozliczenia podatku przy podziale spółki przez wydzielenie.
 257. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1082/10-15/1/AW
  Rozliczenia podatku przy podziale spółki przez wydzielenie.
 258. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1082/10-14/AW
  Rozliczenia podatku przy podziale spółki przez wydzielenie.
 259. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1082/10-13/AW
  Rozliczenia podatku przy podziale spółki przez wydzielenie.
 260. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1082/10-11/AW
  Rozliczenia podatku przy podziale spółki przez wydzielenie.
 261. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1082/10-10/AW
  Rozliczenia podatku przy podziale spółki przez wydzielenie.
 262. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1082/10-9/AW
  Rozliczenia podatku przy podziale spółki przez wydzielenie.
 263. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1082/10-10/AW
  Rozliczenia podatku przy podziale spółki przez wydzielenie.
 264. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1082/10-8/AW
  Rozliczenia podatku przy podziale spółki przez wydzielenie.
 265. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1082/10-9/AW
  Rozliczenia podatku przy podziale spółki przez wydzielenie.
 266. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1082/10-8/AW
  Rozliczenia podatku przy podziale spółki przez wydzielenie.
 267. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1082/10-7/AW
  Rozliczenia podatku przy podziale spółki przez wydzielenie.
 268. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1082/10-6/AW
  Rozliczenia podatku przy podziale spółki przez wydzielenie.
 269. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1082/10-7/AW
  Rozliczenia podatku przy podziale spółki przez wydzielenie.
 270. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1082/10-6/AW
  Rozliczenia podatku przy podziale spółki przez wydzielenie.
 271. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1082/10-5/AW
  Rozliczenia podatku przy podziale spółki przez wydzielenie.
 272. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1112/10-2/AGr
  Czy faktura korygująca powinna być ujęta w rachunku podatkowym roku, którego dotyczy czy też w roku, w którym została wystawiona?
 273. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1637/10-2/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie wystawiania korekt faktur oraz prawa do obniżenia podatku VAT należnego z tych faktur.
 274. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-731/10-4/IG
  Czy można wystawić korektę dla wystawionych dokumentów dla Generalnego Wykonawcy firmy X jeżeli zostały wystawione dokumenty obejmujące ten sam zakres prac w późniejszym terminie dla inwestora firmy Y, gdy zostały wystawione dwa dokumenty na ten sam zakres prac?
 275. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-785/10-4/KG
  Odliczenie podatku naliczonego z faktur otrzymanych drogą elektroniczną.
 276. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-612/10-4/MC
  CIT - w zakresie sposobu rozliczenia w czasie kosztów uzyskania przychodów.
 277. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-751/10/KO
  w zakresie obniżenia podatku należnego w przypadku wystawienia faktury korygującej, bez posiadania potwierdzenia odbioru tej faktury
 278. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-962/10/KO
  w zakresie obniżenia podatku należnego w przypadku wystawienia faktury korygującej, bez posiadania potwierdzenia odbioru tej faktury
 279. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-756/10/PK
  rozliczenie faktury korygującej
 280. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1224/10/BM
  w zakresie ustalenia która ze Spółek będzie uprawniona do ujmowania dla celów VAT faktur korygujących zakupowych (zmniejszających i zwiększających) związanych z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, a otrzymanych po dniu podziału
 281. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1046/10-4/AI
  Czy w przypadku, gdy należność za faktyczne zużycie gazu będzie niższa od należności wykazanej na fakturze wstępnej, Spółka będzie mogła wystawić fakturę korygującą i uwzględnić w rozliczeniu z chwilą jej wystawienia?
 282. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-898/10/JJ
  prawidłowość ujmowania w deklaracji VAT-7 korekty faktur na podstawie pocztowego potwierdzenia odbioru faktury przez nabywcę
 283. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-733/10/ICz
  Możliwość skorygowania rachunków oraz wystawienia w ich miejsce faktur VAT.
 284. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-786/10-2/IZ/KOM
  Możliwość obniżenia podatku należnego z tytułu wystawionej korekty faktury VAT,brak potwierdzenia odbioru faktury korygującej.
 285. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1188/10-2/IB
  Czy w związku z wystawieniem faktur korygujących do faktur wewnętrznych, zmniejszających kwotę VAT należnego, Spółka będzie uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego w deklaracji VAT za okres, w którym wystawione zostaną faktury korygujące?
 286. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1357/10-2/AG
  Czy w przypadku wystawienia faktur korygujących zwiększających, bądź zmniejszających ilość sprzedanych usług za lata 2007-2009 (w sytuacji gdy pierwotne faktury zawierały błędy w zakresie ilości sprzedanych usług), wspólnicy spółki powinni uwzględnić dokonane korekty na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w miesiącu powstania pierwotnego obowiązku podatkowego z tytułu wykonanych usług (czyli w odpowiednich miesiącach okresu 2007-2009), czy w miesiącu wystawienia przez spółkę faktur korygujących (czyli sierpień/wrzesień 2010)?
 287. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1097/10-4/AG
  Czy w przypadku wystawienia faktur korygujących zwiększających, bądź zmniejszających ilość sprzedanych usług za lata 2007-2009 (w sytuacji gdy pierwotne faktury zawierały błędy w zakresie ilości sprzedanych usług), wspólnicy spółki powinni uwzględnić dokonane korekty na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w miesiącu powstania pierwotnego obowiązku podatkowego z tytułu wykonanych usług (czyli w odpowiednich miesiącach okresu 2007-2009), czy w miesiącu wystawienia przez spółkę faktur korygujących (czyli sierpień/wrzesień 2010)?
 288. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1254/10-2/AG
  Czy w przypadku wystawienia faktur korygujących zwiększających, bądź zmniejszających ilość sprzedanych usług za lata 2007-2009 (w sytuacji gdy pierwotne faktury zawierały błędy w zakresie ilości sprzedanych usług), wspólnicy spółki powinni uwzględnić dokonane korekty na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w miesiącu powstania pierwotnego obowiązku podatkowego z tytułu wykonanych usług (czyli w odpowiednich miesiącach okresu 2007-2009), czy w miesiącu wystawienia przez spółkę faktur korygujących (czyli sierpień/wrzesień 2010)?
 289. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1358/10-2/AG
  Czy w przypadku wystawienia faktur korygujących zwiększających, bądź zmniejszających ilość sprzedanych usług za lata 2007-2009 (w sytuacji gdy pierwotne faktury zawierały błędy w zakresie ilości sprzedanych usług), wspólnicy spółki powinni uwzględnić dokonane korekty na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w miesiącu powstania pierwotnego obowiązku podatkowego z tytułu wykonanych usług (czyli w odpowiednich miesiącach okresu 2007-2009), czy w miesiącu wystawienia przez spółkę faktur korygujących (czyli sierpień/wrzesień 2010)?
 290. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1253/10-2/AG
  Czy w przypadku wystawienia faktur korygujących zwiększających, bądź zmniejszających ilość sprzedanych usług za lata 2007-2009 (w sytuacji gdy pierwotne faktury zawierały błędy w zakresie ilości sprzedanych usług), wspólnicy spółki powinni uwzględnić dokonane korekty na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w miesiącu powstania pierwotnego obowiązku podatkowego z tytułu wykonanych usług (czyli w odpowiednich miesiącach okresu 2007-2009), czy w miesiącu wystawienia przez spółkę faktur korygujących (czyli sierpień/wrzesień 2010)?
 291. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1255/10-2/AG
  Czy w przypadku wystawienia faktur korygujących zwiększających, bądź zmniejszających ilość sprzedanych usług za lata 2007-2009 (w sytuacji gdy pierwotne faktury zawierały błędy w zakresie ilości sprzedanych usług), wspólnicy spółki powinni uwzględnić dokonane korekty na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w miesiącu powstania pierwotnego obowiązku podatkowego z tytułu wykonanych usług (czyli w odpowiednich miesiącach okresu 2007-2009), czy w miesiącu wystawienia przez spółkę faktur korygujących (czyli sierpień/wrzesień 2010)?
 292. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-936/10-6/PR
  Moment wystawienia faktury korygującej w sytuacji przedłużenia okresu umowy leasingu finansowego.
 293. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-910/10-2/KB
  Korekta faktury za energię elektryczną.
 294. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-902/10-2/JK
  W rozliczeniu, za który miesiąc Spółka będzie zobowiązana do zapłaty podatku akcyzowego od energii wykazanej w fakturze korygującej zwiększającej lub zmniejszającej ilość dostarczonej nabywcy końcowemu energii elektrycznej?
 295. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-18/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów nowym i potencjalnym klientom w celu przedstawienia asortymentu.
 296. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-19/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów na targi i wystawy.
 297. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-17/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów klientom w celu przedstawienia nowego asortymentu.
 298. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-16/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów klientom na cele degustacji.
 299. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-17/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów klientom w celu przedstawienia nowego asortymentu.
 300. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-16/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów klientom na cele degustacji.
 301. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-15/MN
  W zakresie momentu skorygowania podatku należnego wykazanego w związku z nieodpłatnym przekazaniem towarów i nieodpłatnym świadczeniem usług oraz sposobu udokumentowania tej korekty.
 302. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-14/MN
  W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu nieodpłatnie przekazywanych towarów i nieodpłatnie świadczonych usług.
 303. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-15/MN
  W zakresie momentu skorygowania podatku należnego wykazanego w związku z nieodpłatnym przekazaniem towarów i nieodpłatnym świadczeniem usług oraz sposobu udokumentowania tej korekty.
 304. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-12/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania kontrahentom gadżetów i materiałów promocyjnych.
 305. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-13/MN
  W zakresie nieodpłatnego świadczenia usług na rzecz klientów lub potencjalnych klientów.
 306. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-14/MN
  W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu nieodpłatnie przekazywanych towarów i nieodpłatnie świadczonych usług.
 307. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-13/MN
  W zakresie nieodpłatnego świadczenia usług na rzecz klientów lub potencjalnych klientów.
 308. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-14/MN
  W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu nieodpłatnie przekazywanych towarów i nieodpłatnie świadczonych usług.
 309. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-6/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów nowym i potencjalnym klientom w celu przedstawienia asortymentu.
 310. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-7/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów na targi i wystawy.
 311. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-6/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów nowym i potencjalnym klientom w celu przedstawienia asortymentu.
 312. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-5/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów klientom w celu przedstawienia nowego asortymentu.
 313. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-6/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów nowym i potencjalnym klientom w celu przedstawienia asortymentu.
 314. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-8/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów zużywanych podczas przygotowywania zdjęć do folderów reklamowych, ulotek, katalogów.
 315. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-7/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów na targi i wystawy.
 316. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-8/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów zużywanych podczas przygotowywania zdjęć do folderów reklamowych, ulotek, katalogów.
 317. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-9/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów w ramach tzw. sprzedaży pakietowej (premiowej).
 318. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-10/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów w związku z tzw. programem "procent od obrotu".
 319. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-9/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów w ramach tzw. sprzedaży pakietowej (premiowej).
 320. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-10/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów w związku z tzw. programem "procent od obrotu".
 321. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-12/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania kontrahentom gadżetów i materiałów promocyjnych.
 322. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-11/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów klientom w ramach tzw. uzupełnienia ilości.
 323. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-21/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów w ramach tzw. sprzedaży pakietowej (premiowej).
 324. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-20/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów zużywanych podczas przygotowywania zdjęć do folderów reklamowych, ulotek, katalogów.
 325. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-19/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów na targi i wystawy.
 326. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-20/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów zużywanych podczas przygotowywania zdjęć do folderów reklamowych, ulotek, katalogów.
 327. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-4/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów klientom na cele degustacji.
 328. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-5/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów klientom w celu przedstawienia nowego asortymentu.
 329. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-23/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów klientom w ramach tzw.uzupełnienia ilości.
 330. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-24/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania kontrahentom gadżetów i materiałów promocyjnych.
 331. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-21/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów w ramach tzw. sprzedaży pakietowej (premiowej).
 332. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-22/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów w związku z tzw. programem "procent od obrotu".
 333. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-25/MN
  W zakresie nieodpłatnego świadczenia usług na rzecz klientów lub potencjalnych klientów.
 334. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-26/MN
  W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu nieodpłatnie przekazywanych towarów i nieodpłatnie świadczonych usług.
 335. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-24/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania kontrahentom gadżetów i materiałów promocyjnych.
 336. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-25/MN
  W zakresie nieodpłatnego świadczenia usług na rzecz klientów lub potencjalnych klientów.
 337. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-26/MN
  W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu nieodpłatnie przekazywanych towarów i nieodpłatnie świadczonych usług.
 338. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-27/MN
  W zakresie momentu skorygowania podatku należnego wykazanego w związku z nieodpłatnym przekazaniem towarów i nieodpłatnym świadczeniem usług oraz sposobu udokumentowania tej korekty.
 339. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-942/10/KW
  prawo do obniżenia podatku należnego w związku z wystawieniem wewnętrznej faktury korygującej
 340. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-682/10-2/AK
  W przypadku braku potwierdzenia odbioru faktur korygujących przez kontrahentów, które zostały wystawione przez Spółkę z powodu zwrotu towaru czy też udzielenia rabatu, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego do czasu uzyskania takiego potwierdzenia.
 341. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-949/10-2/EK
  Prawo do obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem VAT bez uzyskania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez kontrahenta.
 342. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-850/10-4/MPe
  - w zakresie prawidłowości korygowania faktur VAT
 343. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-715/10-3/IZ
  Wypłacane przez Wnioskodawcę premie pieniężne nie stanowią zapłaty za świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, lecz stanowią w istocie rabat obniżający wartość konkretnych dostaw, udokumentowanych poszczególnymi fakturami, który może być dokumentowany poprzez wystawienie zbiorczej faktury korygującej do faktur sprzedaży z danego okresu rozliczeniowego.
 344. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1138/10/MO
  Czy prawidłowe jest postępowanie Spółki polegające na ujęciu "na bieżąco" dla celów rozliczenia z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych faktur VAT korygujących wystawionych przez Kontrahenta wykazujących zmianę wysokości wynagrodzenia należnego na rzecz Kontrahenta z tytułu Usług zafakturowanych pierwotnie na rzecz Spółki za poszczególne miesiące od stycznia do marca 2008 r., która to zmiana wynika z przeprowadzonej przez Kontrahenta Weryfikacji zakończonej w lipcu 2010 r.?
 345. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-599/10-2/AJ
  Czy Rabaty dokumentowane fakturami korygującymi wystawianymi przez Dostawców na Spółkę oraz dokumentami księgowymi (np. fakturami) wystawianymi przez Spółkę na Dostawców ujęte w księgach na dzień przypadający przed datą sporządzenia sprawozdania finansowego za rok, którego Rabaty dotyczą nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania, powinny zostać ujęte w kalkulacji PDOP za ten rok poprzez pomniejszenie kosztu uzyskania przychodów (lub poprzez korektę wartości towarów pozostających w magazynie Spółki w przypadku tych produktów, które nie zostały jeszcze w tym roku sprzedane) ?
 346. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-961/10-2/AK
  Podatek od towarów i usług w zakresie wystawienia faktury korygującej.
 347. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-817/10-2/KC
  Możliwość zastosowania mechanizmu reverse charge, prawo do zwrotu nadwyżki podatku należnego nad naliczonym oraz moment ujęcia faktur korygujących w ewidencji podatku VAT.
 348. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-852/10-4/ISz
  Zasady wystawienia faktury korygującej.
 349. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-883/10/EA
  Określenie właściwego terminu skorygowania podatku naliczonego w przypadku otrzymania zwrotów zaliczek nieudokumentowanych fakturami korygującymi.
 350. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-990/10-5/AS
  W przypadku wystawienia faktur korygujących wewnętrznych do uprzednio wystawionych faktur wewnętrznych, Spółka ma prawo do obniżenia podatku VAT należnego w deklaracji VAT-7 za okres, w którym wystawiona zostanie wewnętrzna faktura korygująca
 351. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-749/10/LSz
  do obniżenia podstawy opodatkowania o kwoty wynikające z wystawionych faktur korygujących dotyczących pomyłki w cenie lub w ilości towaru, bez otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez kontrahenta.
 352. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1322/10-2/AK
  Czy w przypadku wystawienia wewnętrznych faktur korygujących do uprzednio wystawionych faktur wewnętrznych, Spółka jest uprawniona do dokonania obniżenia podatku VAT należnego w deklaracji VAT-7 za okres. w którym wystawione zostaną wewnętrzne faktury korygujące?
 353. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1051/10/LSz
  Prawo do obniżenia podstawy opodatkowania o kwoty wynikające z wystawionych faktur korygujących dotyczących zwrotu towaru, bez otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez kontrahenta.
 354. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1052/10/LSz
  Prawo prawa do obniżenia podstawy opodatkowania o kwoty wynikające z wystawionych faktur korygujących dotyczących udzielenia upustu, bez otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez kontrahenta.
 355. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-759/10/MS
  Korekta błędnie wystawionej faktury VAT.
 356. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-710/10/BM
  w zakresie prawidłowości dokumentowania zbiorczą fakturą korygującą obrotu polegającego na podwyższeniu cen
 357. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1012/10/BM
  w zakresie prawidłowości dokumentowania zbiorczą fakturą korygującą obrotu polegającego na podwyższeniu cen
 358. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1013/10/BM
  w zakresie terminu rozliczania zbiorczych faktur korygujących zwiększających cenę
 359. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1014/10/BM
  w zakresie terminu rozliczania zbiorczych faktur korygujących zwiększających cenę
 360. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-673/10/LSz
  Czy istnieje prawo do obniżenia podstawy opodatkowania o kwoty wynikające z wystawionych faktur korygujących (obniżających podatek VAT należny) w rozliczeniu za okres, w którym to faktury te zostały wystawione, pomimo faktu nie posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez kontrahenta i jeżeli wartość podatku VAT na fakturze korygującej jest równa lub mniejsza od opłaty za list polecony za zwrotnym potwierdzeniem?
 361. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-687/10-5/JK
  Obowiązek posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę.
 362. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-687/10-4/JK
  Obowiązek posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę.
 363. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-825/10-4/AW
  1) Czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w związku z wystawieniem wewnętrznej faktury korygującej, w rozliczeniu za miesiąc wystawienia tej faktury korygującej? 2) Czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego na podstawie zbiorczej faktury korygującej?
 364. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-520/10-2/IZ
  Specyfikacje płatności lub Noty potrąceniowe, wystawiane przez odbiorców Spółki, w których Odbiorcy wymieniają faktury korygujące wystawione na ich rzecz przez Wnioskodawcę, uznać należy za formę potwierdzenia odbioru wystawionych faktur korygujących przez nabywców Spółki.
 365. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-837/10/RSz
  wystawiania faktur VAT korygujących dotyczących działalności wydzielonej do nowej Spółki związanych z dostawami dotyczącymi działalności okresu sprzed podziału wystawianych w okresie po podziale
 366. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-750/10-2/MPe
  W zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego w deklaracji VAT za okres, w którym wystawione zostaną faktury korygujące do faktur wewnętrznych.
 367. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443/S-475/09-9/AW
  Warunkiem obniżenia przez Wnioskodawcę podatku należnego z tytułu udzielonego kontrahentowi rabatu będzie wystawienie faktury korygującej oraz posiadanie przez niego potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę.
 368. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-732/10/WM
  Czy prawidłowy jest sposób zaewidencjonowania zdarzenia gospodarczego w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, poprzez wpisanie w koszty uzyskania przychodu faktury VAT na kwotę 250.000 zł, a następnie skorygowanie kosztów poprzez zaksięgowanie faktury VAT korekta na kwotę 246.933 zł 74 gr ze znakiem "minus", pod datą wystawienia faktury?
 369. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-653/10-4/LK
  Poprawność wystawienia faktury korygującej od udzielonego skonta.
 370. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-684a/10/MD
  Opodatkowanie i dokumentowanie czynności, za które Spółka otrzymuje premie pieniężne.
 371. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-683b/10/MD
  Obowiązek wystawienia faktury korygującej w związku z wypłaceniem kontrahentom premii pieniężnych/bonusów.
 372. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-158/08/10-S/MR
  Zasady dokumentowania i rozliczania premii pieniężnych nie uległy w 2008 r. zmianie, i winny być dokumentowane poprzez wystawienie faktury VAT, a nie poprzez wystawienie not korygujących.
 373. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-889/10-7/MR
  Czy w świetle art. 75 § 2 pkt 1 a) w zw. z art. 73 § 1 pkt 1 i § 2 pkt 4 Ordynacji podatkowej, Wnioskodawca może dochodzić zwrotu nadpłaty i wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku od towarów i usług, zapłaconego w sierpniu 2007 r. od kwoty wskazanej na fakturze VAT wystawionej w lipcu 2007 r., jeżeli nadpłata powstała w związku z wydaniem prawomocnego wyroku sądu powszechnego oddalającego powództwo o zapłatę tej faktury, tj. w konsekwencji Zainteresowany uiścił podatek od towarów usług za 2007 r. w wysokości wyższej od należnej i czy w związku z tym wraz z wnioskiem winien on złożyć korektę deklaracji podatkowej za okres, którego dotyczy nadpłata, tj. za 2007 r.?
 374. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-504/10-6/KG
  Wnioskodawca jest uprawniony do zastosowania stawki 0%, gdyż o zastosowaniu preferencyjnej stawki podatku VAT decyduje data zawarcia umowy (kontraktu), na podstawie której polski podmiot otrzymał środki pomocowe, a nie data zawarcia umowy, w wykonaniu której nabywane są usługi ze środków pomocowych. Celem właściwego opodatkowania przedmiotowej transakcji wystawiający faktury obowiązany jest do ich korekty, zgodnie z warunkami powołanego wyżej rozporządzenia.
 375. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-602/10-4/MPe
  W zakresie dokumentowania zwrotów zakupionego sprzętu elektronicznego oraz prawa do odliczenia podatku.
 376. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-481/10/IK
  Czy Spółka ma prawo dokonać obniżenia podatku należnego za okres w którym wystawiła fakturę korygującą bez uzyskania potwierdzenia odbioru faktury korygującej?
 377. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-610/10/AJ
  Prawo do obniżenia podstawy opodatkowania z tyt. wystawiania faktur korygujących.
 378. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-540/10-3/MM
  Zbiorcze faktury VAT korygujące, które zamierza wystawiać Wnioskodawca dla swojego kontrahenta, zgodne będą z uregulowaniem zawartym w przepisie § 13 ust. 1, 2 i 5 rozporządzenia, bowiem tak skonstruowane faktury korygujące zawierać będą wszystkie wymagane elementy wynikające z powyższych przepisów. W związku z tym, wystawianie zbiorczych faktur VAT korygujących za dany okres rozliczeniowy w zaprezentowanej przez Wnioskodawcę formie nie będzie naruszać obowiązujących przepisów prawa tym zakresie i należy uznać je za dopuszczalne.
 379. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-382/10-4/IZ
  Nieodpłatne wydania towaru nie stanowią dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy, lecz stanowią element usługi marketingowej świadczonej przez Spółkę na rzecz podmiotów wynajmujących od Niej powierzchnie użytkowe dla potrzeb prowadzonej działalności handlowej.
 380. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-796/10-2/IGo
  Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie wysyłania e-mailem, przechowywania na serwerze oraz rozliczania faktur wystawionych w formacie PDF i TIFF jest nieprawidłowe.
 381. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-684/10-2/IB
  VAT - w zakresie prawa do obniżenia kwoty podaku należnego bez obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej
 382. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-639/10/KT
  Prawo do obniżenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego na podstawie wystawionej faktury korygującej w rozliczeniu za okres, w którym ją wystawiono, także wówczas, gdy w ustawowym terminie do złożenia deklaracji VAT-7 za dany okres rozliczeniowy podmiot nie uzyska potwierdzenia otrzymania tej faktury przez nabywcę towarów.
 383. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-633/10-4/AP
  Czy otrzymane premie pieniężne (za osiągnięcie określonego poziomu zakupów) nie podlegają opodatkowaniu VAT, gdyż nie stanowią one wynagrodzenia za czynności opodatkowane VAT na mocy ustawy o VAT, a w rezultacie otrzymanie takich premii nie powinno być dokumentowane fakturami VAT wystawianymi przez Wnioskodawcę?
 384. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-673/10-2/AI
  1) Czy Wnioskodawcy wolno wystawić fakturę na usługi ponadlimitowe "nadwykonania" bez umowy z NFZ? 2) Czy Zainteresowany może na wystawioną a nieprzyjętą przez NFZ fakturę za nadlimity wystawić fakturę korygującą bez podpisu odbiorcy "czyli NFZ"?
 385. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-655/10-4/NS
  Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego na podstawie jednej zbiorczej wewnętrznej faktury korygującej.
 386. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-655/10-3/NS
  Okres, za który podatnik nabywa prawo do zmniejszenia podatku należnego w związku z wystawieniem wewnętrznej faktury korygującej.
 387. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-604/10-4/PR
  Prawidłowość wystawienia faktur korygujących do faktur wewnętrznych, które zostały już objęte przedawnieniem.
 388. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-391/10-2/IZ
  Brak potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez kontrahenta uniemożliwia Zainteresowanemu obniżenie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego na podstawie wystawionej faktury korygującej.
 389. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-721/10-4/IGo
  Brak potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez kontrahenta uniemożliwia Zainteresowanemu obniżenie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego na podstawie wystawionej faktury korygującej.
 390. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-539b/10/BJ
  Czy na podstawie otrzymanej noty rabatowej Wnioskodawca może pomniejszyć podatek VAT naliczony?
 391. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-583/10-2/MP
  W sytuacji braku potwierdzenia odbioru faktury korygującej Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia obrotu i podatku należnego o kwoty wynikające z wystawionych faktur korygujących.
 392. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-573/10-4/MP
  Spółka nie jest uprawniona do obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu wystawienia faktur korygujących w przypadku, gdy nie posiada potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę.
 393. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-647/10/PK
  sposób potwierdzenia odbioru faktury korygującej wystawionej w formie elektronicznej
 394. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-646/10/PK
  sposób potwierdzenia odbioru faktury korygującej
 395. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-643/10/PK
  wystawianie faktur elektronicznych korygujących
 396. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-644/10/PK
  faktur korygujących w formie papierowej i elektronicznych
 397. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-645/10/PK
  wystawiania faktur formie papierowej pomimo wdrożenia systemu do wystawiania faktur w formie elektronicznej
 398. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-538/10/KT
  Czy udzielenie premii pieniężnej pozostaje poza ustawą o podatku od towarów i usług i będzie dokumentowane notą księgową, czy też powinno być opodatkowane jako świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ww. ustawy, lub też jako rabat stosownie do art. 29 ust. 4 tej ustawy?
 399. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-630/10-2/AW
  Czy w świetle przepisów obowiązujących od 1 grudnia 2008 r. tj. art. 29 ust. 4a i 4c ustawy o VAT, Spółka jest uprawniona do obniżenia obrotu oraz kwoty podatku należnego na podstawie wystawionej faktury korygującej w rozliczeniu za okres, w którym wystawiona została taka faktura, także wówczas, gdy w ustawowo określonym terminie do złożenia deklaracji VAT-7 za dany okres rozliczeniowy nie uzyskała ona potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta (nabywcę towarów)?
 400. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-630/10-3/AW
  Czy w świetle przepisów obowiązujących do 30 listopada 2008 r. tj. § 16 ust. 4 rozporządzenia fakturowego, Spółka jest uprawniona do obniżenia obrotu oraz kwoty podatku należnego na podstawie wystawionej faktury korygującej w rozliczeniu za okres, w którym wystawiona została taka faktura, także wówczas, gdy w danym okresie rozliczeniowym nie uzyskała potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta (nabywcę towarów)?
 401. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-630/10-2/AW
  Czy w świetle przepisów obowiązujących od 1 grudnia 2008 r. tj. art. 29 ust. 4a i 4c ustawy o VAT, Spółka jest uprawniona do obniżenia obrotu oraz kwoty podatku należnego na podstawie wystawionej faktury korygującej w rozliczeniu za okres, w którym wystawiona została taka faktura, także wówczas, gdy w ustawowo określonym terminie do złożenia deklaracji VAT-7 za dany okres rozliczeniowy nie uzyskała ona potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta (nabywcę towarów)?
 402. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-630/10-3/AW
  Czy w świetle przepisów obowiązujących do 30 listopada 2008 r. tj. § 16 ust. 4 rozporządzenia fakturowego, Spółka jest uprawniona do obniżenia obrotu oraz kwoty podatku należnego na podstawie wystawionej faktury korygującej w rozliczeniu za okres, w którym wystawiona została taka faktura, także wówczas, gdy w danym okresie rozliczeniowym nie uzyskała potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta (nabywcę towarów)?
 403. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-612/10/AB
  Korekta przychodu należnego z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.
 404. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-584/10/AW
  Wystawianie jednej zbiorczej faktury korygującej za cały okres rozliczeniowy obejmujący jeden rok
 405. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-406/10-3/MM
  Dopuszczalne jest w świetle przepisów rozporządzenia wystawianie w formie papierowej korekt faktur elektronicznych oraz duplikatów faktur elektronicznych (zawierających adnotację, iż dotyczą one faktur wystawionych w formie elektronicznej). Tak wystawione faktury korygujące zmniejszające podstawę opodatkowania będą upoważniały Spółkę, po uzyskaniu potwierdzenia ich odbioru, do obniżenia podstawy opodatkowania zgodnie z art. 29 ust. 4a ustawy o VAT.
 406. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-406/10-4/MM
  akceptacja na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej oraz faktyczna wymiana faktur elektronicznych może być ograniczona do wybranego zakresu czynności (grup asortymentowych) pomiędzy Wnioskodawcą a Dealerami.
 407. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-587/10-4/ISZ
  VAT - w zakresie możliwości obniżenia obrotu oraz kwoty podatku należnego na podstawie faktur korygujących
 408. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-477/10-5/EK
  Moment potwierdzenia odbioru faktury korygującej wystawionej w formie elektronicznej w systemie e-Faktura.
 409. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-392/10-2/KG
  w przypadku braku potwierdzenia odbioru faktur korygujących przez nabywcę, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego do czasu uzyskania takiego potwierdzenia.
 410. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-419/08-7/S/AP
  VAT - w zakresie opodatkowania oraz sposobu dokumentowania przyznanych premii pieniężnych
 411. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-494/10/MD
  Uznanie premii pieniężnych za wynagrodzenie związane z wykonywaniem usługi opodatkowanej oraz sposób udokumentowania ich otrzymania, jak również zasadność dokonania korekty faktur.
 412. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-640/10/RSz
  prawo do dokonania korekty deklaracji VAT-7 za grudzień 2006r. i wystąpienia do urzędu skarbowego o zwrot nadpłaty
 413. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-346/10/KO
  Czy podpisane porozumienie z inwestorem jest podstawą do wystawienia faktur korygujących i zmniejszenia podstawy opodatkowania i podatku VAT po otrzymaniu od odbiorcy potwierdzonych kopii faktur?
 414. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-257/10-3/MM
  Zastosowanie procedury rozliczenia podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności oraz korekta podatku należnego.
 415. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-241/10/PS
  Dotyczy momentu zaliczania do kosztów uzyskania przychodów zobowiązań wynikających z wystawionych faktur korygujących przez dostawców towarów.
 416. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-777/09/10-S1/AK
  Czy w przypadku braku potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta Spółka może pomniejszyć obrót (podstawę opodatkowania) oraz kwotę podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc wystawienia faktury korygującej?
 417. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-550/10-4/MP
  Wypłacane przez Wnioskodawcę premie pieniężne stanowią w istocie rabat obniżający wartość konkretnych dostaw udokumentowanych poszczególnymi fakturami. Uzyskanie przez nabywców przedmiotowych premii pieniężnych należy udokumentować fakturami korygującymi, uwzględniającymi wymogi wynikające z § 13 ust. 2 rozporządzenia. Dopuszczalne jest udokumentowanie rabatu za pomocą zbiorczych faktur korygujących za dany miesiąc rozliczeniowy.
 418. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-450/10/MS
  Czy Spółka może obniżyć podatek należny o kwotę podatku należnego wykazanego w fakturze korygującej w miesiącu, w którym przedmiotowa faktura korygująca została wystawiona, w sytuacji gdy nie posiada potwierdzenia odbioru (tej faktury korygującej)?
 419. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-332/10-4/AK
  W przypadku braku potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez klienta, która została wystawiona w związku ze zwrotem towaru, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego do czasu uzyskania takiego potwierdzenia.
 420. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-233/10-4/MC
  należy uznać, że zgodnie z art. 15 ust. 4d i 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wydatki poniesione przez Stowarzyszenie na zapłatę faktur wymienionych w pytaniu nr 2 wniosku stanowią koszty uzyskania przychodów w roku 2009 (jeżeli ujęto je w księgach roku 2009) i 2010 (jeżeli w tym roku obciążyły koszty bilansowe Stowarzyszenia). Stanowisko podatnika jest więc w tym zakresie nieprawidłowe (prawdą jest, że koszty wynikające z faktur dotyczących okresu od grudnia 2004 r. do grudnia 2006 r. należy zaliczyć do kosztów podatkowych w 2010 r., ponieważ w tym roku zostaną ujęte w księgach rachunkowych dla celów bilansowych, zaś koszty wynikające z faktur dotyczących roku 2009 r. powinny być zaliczone do kosztów podatkowych w 2009 r., jednakże, jak wyżej wspomniano konkluzja ta jest wynikiem przyjęcia przez wnioskodawcę nie znajdującego w sprawie zastosowania art.15 ust.4c ustawy).
 421. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-436/10-4/AP
  W zakresie prawa do obniżenia podstawy opodatkowania i skorygowania należnego podatku w miesiącu wystawienia faktury korygującej w przypadku, gdy kontrahent nie potwierdził odbioru tej faktury.
 422. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-477/09-6/MS/KOM
  przeliczania kursu walut oraz korekta zwiększająca podatek należny
 423. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-469/09-4/SAP/KOM
  Rozliczenie podwyższonej kwoty obrotu i należnego podatku VAT powstałego na skutek wystawienia faktury korygującej oraz ustalenia kursu waluty do przeliczenia podwyższonej kwoty obrotu i podatku VAT należnego
 424. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-460/10-4/EK
  Termin rozliczenia faktur korygujących związany jest z posiadaniem potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta.
 425. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-461/10-4/PR
  Opodatkowanie premii pieniężnych, obniżenie podstawy opodatkowania oraz właściwe dokumentowanie.
 426. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-241/10-4/KG
  Spółka przy dostawie przedmiotowego lokalu zastosowała w sposób niewłaściwy stawkę podatku VAT w wysokości 7%, w chwili obecnej winna dokonać korekty wystawionej uprzednio faktury VAT w drodze wystawienia faktury korygującej.
 427. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-379/10-4/JF
  1. faktura korygująca winna zawierać kwoty podane omyłkowo oraz kwoty w wysokości prawidłowej, 2. wystawione przez Wnioskodawcę w przyszłości zbiorcze faktury korygujące, spełniające warunki określone w § 13 ust. 1 i 2 oraz odpowiednio w § 14 ust. 1 i 2, 3. Wnioskodawca zamierzający świadczyć usługi naprawy maszyn na rzecz podatników z innych krajów winien posiadać potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę usługi.
 428. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-315/10-3/MC
  Czy w wyniku wystawienia faktur korygujących dotyczących korekt in plus oraz in minus w zakresie rocznego rozliczenia opłaty eksploatacyjnej, Spółka powinna dokonać korekty przychodów podatkowych Spółki na bieżąco tj. w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych za okres, w którym została wystawiona faktura korygująca?
 429. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-315/10-2/MC
  Czy w wyniku wystawienia faktur korygujących dotyczących korekt in plus oraz in minus w zakresie rocznego rozliczenia opłaty eksploatacyjnej, Spółka powinna dokonać korekty przychodów podatkowych Spółki na bieżąco tj. w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych za okres, w którym została wystawiona faktura korygująca?
 430. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-404/10-3/AW
  Podwyższenie i obniżenie podatku należnego oraz wystawianie zbiorczej faktury korygującej.
 431. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-404/10-2/AW
  Podwyższenie i obniżenie podatku należnego oraz wystawianie zbiorczej faktury korygującej.
 432. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-404/10-7/AW
  Podwyższenie i obniżenie podatku należnego oraz wystawianie zbiorczej faktury korygującej.
 433. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-404/10-6/AW
  Podwyższenie i obniżenie podatku należnego oraz wystawianie zbiorczej faktury korygującej.
 434. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-404/10-5/AW
  Podwyższenie i obniżenie podatku należnego oraz wystawianie zbiorczej faktury korygującej.
 435. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-404/10-6/AW
  Podwyższenie i obniżenie podatku należnego oraz wystawianie zbiorczej faktury korygującej.
 436. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-404/10-5/AW
  Podwyższenie i obniżenie podatku należnego oraz wystawianie zbiorczej faktury korygującej.
 437. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-404/10-4/AW
  Podwyższenie i obniżenie podatku należnego oraz wystawianie zbiorczej faktury korygującej.
 438. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-439/10-4/IGo
  Brak potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez kontrahenta uniemożliwia Zainteresowanemu obniżenie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego na podstawie wystawionej faktury korygującej.
 439. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-319/10/EA
  sposób i termin rozliczenia faktur korygujących zwiększających obrót oraz podatek należny
 440. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-466/10/EA
  sposób i termin rozliczenia faktur korygujących zwiększających obrót oraz podatek należny
 441. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-687/10-2/PG
  W przedmiotowej sprawie Spółka będzie uprawniona do wystawiania swoim kontrahentom faktur korygujących w formie papierowej do faktur wystawionych w formie elektronicznej z odpowiednią adnotacją, że faktura korygująca dotyczy faktury wystawionej w formie elektronicznej.
 442. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-574/10/AW
  Czy można nie wystawiać korekt faktur VAT, w przypadku zmiany zamówienia przez klienta, gdy wartość zaliczki nie ulega zmianie tylko uaktualnić dane asortymentu, na które były wpłacone zaliczki, który to raport podpinany byłby do rejestru VAT za dany miesiąc?
 443. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-405/10-5/BD
  Czy Spółka może dokonać rozliczenia podwyższenia czynszu poprzez wystawienie jednej zbiorczej faktury korygującej do kilku faktur pierwotnych wystawionych za poszczególne miesiące, gdy czynsz za te miesiące indeksowany jest za pomocą tego samego wskaźnika HICP?
 444. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-405/10-4/BD
  Czy Spółka może dokonać rozliczenia podwyższenia czynszu poprzez wystawienie jednej zbiorczej faktury korygującej do kilku faktur pierwotnych wystawionych za poszczególne miesiące, gdy czynsz za te miesiące indeksowany jest za pomocą tego samego wskaźnika HICP?
 445. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-405/10-5/BD
  Czy Spółka może dokonać rozliczenia podwyższenia czynszu poprzez wystawienie jednej zbiorczej faktury korygującej do kilku faktur pierwotnych wystawionych za poszczególne miesiące, gdy czynsz za te miesiące indeksowany jest za pomocą tego samego wskaźnika HICP?
 446. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-405/10-2/BD
  W rozliczeniu za który miesiąc Spółka winna wykazać podwyższenie podatku należnego wynikające z faktur korygujących wystawionych w związku z podwyższeniem czynszu najmu w oparciu o opublikowany przez Eurostat wskaźnik HICP?
 447. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-405/10-3/BD
  W rozliczeniu za który miesiąc Spółka winna wykazać podwyższenie podatku należnego wynikające z faktur korygujących wystawionych w związku z podwyższeniem czynszu najmu w oparciu o opublikowany przez Eurostat wskaźnik HICP?
 448. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-405/10-4/BD
  Czy Spółka może dokonać rozliczenia podwyższenia czynszu poprzez wystawienie jednej zbiorczej faktury korygującej do kilku faktur pierwotnych wystawionych za poszczególne miesiące, gdy czynsz za te miesiące indeksowany jest za pomocą tego samego wskaźnika HICP?
 449. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-452/10/SD
  Czy wartość wpłaconych przez dostawcę ciepła, mocą zawartej ugody sądowej kwot należnych tytułem niedotrzymania standardów jakościowych ciepła stanowi dla odbiorcy usług przychód w podatku dochodowym od osób prawnych w pełnej wysokości wpłaconych kwot (tj. brutto bez pomniejszania o podatek VAT) (pytanie wymienione we wniosku jako pierwsze)?
 450. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-290/10-4/KS
  Czy Spółka postępuje prawidłowo traktując zbiorcze faktury korygujące sprzedaż związane z udzielonymi rabatami wystawione do 31.03.2010 r. jako zmniejszenie przychodów podatkowych roku 2009?
 451. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-290/10-5/KS
  Czy Spółka postępuje prawidłowo kwalifikując zbiorcze faktury korygujące sprzedaż związane z udzielonymi rabatami wystawione po 31.03.2010 r. jako zmniejszenie przychodów podatkowych roku 2010?
 452. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-308/10/AW
  Czy można wystawiać korekty faktur VAT, w przypadku zmiany zamówienia przez klienta, gdy wartość zaliczki nie ulega zmianie, a zmiana zamówienia uwidaczniana byłaby na dokumencie korygującym w układzie było-ma być, a wartość korekty będzie zerowa?
 453. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-392/10-2/AP
  W zakresie potwierdzenia przez kontrahenta otrzymania korekty faktury wystawionej w formie elektronicznej.
 454. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-532/10-2/IB
  Czy w związku z wystawieniem wewnętrznych faktur korygujących zmniejszających kwotę VAT należnego, Spółka jest uprawniona do obniżenia na ich podstawie kwoty podatku należnego w deklaracji VAT za okres, w którym zostaną wystawione wewnętrzne faktury korygujące?
 455. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-339/10/KM
  Czy Wnioskodawca może dokonać korekty błędów formalnych na fakturach za posiłki profilaktyczne, poprawiając notą korygującą symbol PKWiU z 55.3 na prawidłowy 55.5 i tym samym odliczyć VAT?
 456. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-341/10-4/ISz
  opodatkowanie i dokumentowanie wypłacanych premii pieniężnych
 457. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-344/10/KM
  Czy Wnioskodawca jest uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego na podstawie wystawionej faktury korygującej w rozliczeniu za okres, w którym została wystawiona, gdy w ustawowo określonym terminie do złożenia deklaracji podatkowej VAT-7 nie otrzymała potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów lub usługi?
 458. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-241/10/MS
  Czy w przypadku wystawienia faktury korygującej dokumentującej udzielenie rabatu na sprzedane towary (obniżenie ceny) Wnioskodawca jest uprawniony do obniżenia obrotu oraz kwoty podatku należnego na podstawie wystawionej faktury korygującej w rozliczeniu za okres, w którym wystawiona została taka faktura, także wówczas, gdy w ustawowo określonym terminie do złożenia deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy nie uzyskał on potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta (nabywcę towarów)?
 459. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-563/10/MS
  Czy w przypadku wystawienia faktury korygującej dokumentującej sprostowanie pomyłki w cenie lub ilości sprzedanego towaru Wnioskodawca jest uprawniony do obniżenia obrotu oraz kwoty podatku należnego na podstawie wystawionej faktury korygującej w rozliczeniu za okres, w którym wystawiona została taka faktura, także wówczas, gdy w ustawowo określonym terminie do złożenia deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy nie uzyskał on potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta (nabywcę towarów)?
 460. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-562/10/MS
  Czy w przypadku wystawienia faktury korygującej dokumentującej zwrot zafakturowanych opakowań Wnioskodawca jest uprawniony do obniżenia obrotu oraz kwoty podatku należnego na podstawie wystawionej faktury korygującej w rozliczeniu za okres, w którym wystawiona została taka faktura, także wówczas, gdy w ustawowo określonym terminie do złożenia deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy nie uzyskał on potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta (nabywcę towarów)?
 461. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-218/10/BM
  w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego z faktur korygujących wystawionych w związku z wyrokiem sądu oraz ugodą
 462. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-312/07-6/MK/KOM
  stwierdzić należy, iż złożenie korekty deklaracji VAT-7 w przypadku obniżenia podatku należnego nieprawidłowo wykazanego w ewidencji i deklaracjach za dane okresy rozliczeniowe jest możliwe w ciągu 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Natomiast korekta zawyżonej stawki VAT w odniesieniu do sprzedanych wraz z lokalem miejsc postojowych, wykazanej w fakturach VAT odbędzie się w drodze korekty tych faktur, które po otrzymaniu potwierdzenia ich odbioru Wnioskodawca rozliczy na bieżąco, w składanych deklaracjach VAT-7.
 463. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-358/10-2/EK
  Dopuszczalność wystawienia zbiorczej faktury korygującej wg zaprezentowanego przez Wnioskodawcę przykładu zbiorczej faktury korygujacej.
 464. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-329/10/DM
  Czy faktura korygująca uwzględniająca zwiększenie wartości (ceny) węgla, dokonanej w wyniku weryfikacji parametrów jakościowych, powinna być uwzględniona w rozliczeniu bieżącego okresu rozliczeniowego, tj. w miesiącu w którym wystawiono fakturę korygującą?
 465. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-267/10/AW
  Prawo do obniżenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym została wystawiona faktura korygująca, bez konieczności posiadania potwierdzenia jej odbioru przez nabywcę.
 466. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-198/10-2/IG
  1. W jaki sposób skorygować zeszłoroczną sprzedaż w kontekście jej zwolnienia z podatku VAT i odzyskać podatek nadpłacony?- odnośnie sprzedaży udokumentowanej fakturami VAT?- odnośnie sprzedaży udokumentowanej dowodami wewnętrznymi sprzedaży i dowodami wewnętrznymi otrzymanych zaliczek?2. Jak skorygować podatek VAT naliczony?
 467. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-307/10-2/MPe
  W zakresie okresu za który podatnik nabywa prawo do zmniejszenia podatku należnego oraz naliczonego.
 468. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-281/10/RS
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego przez fundacje.
 469. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-365/10-4/ISZ
  By pomniejszyć podatek należny należy mieć potwierdzenie odbioru od kontrahenta FV korygującej.
 470. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-154/10-5/KG
  Wnioskodawca ma prawo dokonać korekty podatku należnego wynikającego z faktur VAT pierwotnie rozliczonych, a ostatecznie niedostarczonych do nabywcy (nie wprowadzonych do obrotu prawnego) w drodze korekty deklaracji VAT-7, bez konieczności wystawiania faktur korygujących.
 471. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-179/10-2/PS
  Czy Spółka, w związku z wystawieniem faktur korygujących do faktur wewnętrznych i zmniejszeniem kwoty VAT należnego, zobowiązana jest do rozpoznania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych w miesiącu wystawienia faktury korygującej, w kwocie odpowiadającej skorygowanemu podatkowi VAT?
 472. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-125/08-6/S/JF
  Otrzymane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie stanowi w istocie rabat obniżający obrót u dostawcy krajowego, do których odnoszą się przepisy o fakturze korygującej
 473. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-180/08-6/S/JF
  Otrzymane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie stanowi w istocie rabat obniżający obrót u dostawcy krajowego, do których odnoszą się przepisy o fakturze korygującej
 474. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-136/10-2/KG
  na skutek przejęcia spółek Wnioskodawca jako następca prawny przejął wszelkie prawa i obowiązki przejmowanych spółek, w tym także w zakresie wystawiania faktur korygujących zarówno sprzedaż jak i zakupy a także wystawiania duplikatów faktur VAT.
 475. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-443/10-2/IGo
  obniżenie podatku należnego o kwotę korekty podatku wynikającą z wystawionych wewnętrznych faktur korygujących.
 476. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-388/10-2/ISZ
  faktury korygujące i potwierdzenie odbioru przez kontrahenta.
 477. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-221/10/KM
  Czy w zaistniałej sytuacji faktycznej Wnioskodawca może skorygować fakturę z dnia 29 października 2009 r., ponieważ zmienił się odbiorca faktury, zwiększeniu uległo też wynagrodzenie?
 478. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-372/10-2/IGo
  faktura korygująca musi dotrzeć do nabywcy, nabywca musi potwierdzić ten fakt, by wystawca miał możliwość obniżenia podatku należnego w związku z wystawieniem tej faktury.
 479. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-214/10/MS
  Czy w przypadku braku potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta Spółka może pomniejszyć podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku VAT należnego w rozliczeniu za miesiąc wystawienia faktury korygującej?
 480. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-185/10-2/AO
  Dot. prawa do skorygowania wystawionej wcześniej faktury wewnętrznej VAT poprzez wystawienie wewnętrznej faktury korygującej VAT i czy wewnętrzna faktura korygująca VAT może obniżyć podatek należny VAT w rozliczeniu za miesiąc, w którym zostanie wystawiona oraz czy Podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego na podstawie zbiorczej wewnętrznej faktury korygującej
 481. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-92/07/10-S/RS
  Brak obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej w celu obniżenia kwoty podatku należnego.
 482. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-202/10-2/AT
  Czy w związku z wystawieniem faktur korygujących do faktur wewnętrznych wystawianych na podstawie art. 7 ust. 2 w związku z art. 106 ust. 7 ustawy o VAT, zmniejszających kwotę VAT należnego, Spółka uprawniona jest do obniżenia kwoty podatku należnego w deklaracji VAT za okres, w którym wystawione zostaną faktury korygujące?
 483. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-104b/10/RS
  Rozliczenie kwot wynikających z wystawionych faktur VAT korygujących.
 484. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-273/10/MS
  Według jakiego kursu dla potrzeb podatku dochodowego przeliczać faktury korygujące z tytułu korekty do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i importu usług, czy stosować kurs z faktury pierwotnej, czy kurs z dnia poprzedzającego wystawienie faktury korekty?
 485. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-161/10/AL
  Czy istnieje możliwość uwzględnienia korekty faktury VAT i dokonania obniżenia podstawy opodatkowania w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym faktura korygująca zostanie wystawiona, niezależnie od tego kiedy i czy w ogóle Wnioskodawca uzyska potwierdzenie otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi?
 486. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-168/10/WN
  rozliczenie faktur korygujących zwiększających podstawę opodatkowania i podatek należny
 487. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-141/10/MD
  Sposób zaewidencjonowania i rozliczenia w stosownych deklaracjach wystawionych faktur korygujących.
 488. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-161/10/IK
  Czy w przypadku braku potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta Spółka może pomniejszyć obrót (podstawę opodatkowania) oraz kwotę podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc wystawienia faktury korygującej?
 489. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-168/10/BJ
  Czy otrzymana "premia produkcyjna" ma charakter dodatkowej zapłaty za sprzedane prosięta, którą Wnioskodawca powinien udokumentować wystawiając fakturę korygującą, dotyczącą podwyższenia ceny sprzedanych prosiąt?
 490. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-136/10/MS
  Czy w przypadku braku potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta, Spółka może pomniejszyć obrót (podstawę opodatkowania) oraz kwotę podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc wystawienia faktury korygującej?
 491. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-167/10/BJ
  Czy otrzymana "premia produkcyjna" ma charakter dodatkowej zapłaty za sprzedane prosięta, którą Wnioskodawca powinien udokumentować wystawiając fakturę korygującą, dotyczącą podwyższenia ceny sprzedanych prosiąt?
 492. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-387/10-2/IGo
  Chwila zalogowania przez uprawnionego pracownika na stronie internetowej Operatora EDI będzie traktowana jako moment, w którym Spółka otrzymała potwierdzenie dostarczenia faktury korygującej do odbiorcy (kontrahenta).
 493. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-130/10/MS
  Czy na podstawie art. 91 ordynacji podatkowej - Wnioskodawca jest następcą prawnym firmy, którą otrzymał w darowiźnie i w związku z tym jako następca - ma obowiązek wystawienia faktury sprzedaży lub faktury korygującej w przypadku nieprawidłowości w wystawieniu faktury sprzedaży w 2008 r. (błędny nabywca)?
 494. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-320/10-3/ISz
  termin rozliczenia faktury korygującej "in plus"
 495. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-320/10-2/ISz
  dokumentowanie otrzymanej premii produkcyjnej
 496. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-320/10-3/ISz
  termin rozliczenia faktury korygującej "in plus"
 497. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-320/10-2/ISz
  dokumentowanie otrzymanej premii produkcyjnej
 498. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-126/10-2/KC
  stosowanie prawidłowego kursu waluty obcej do przeliczenia na złote polskie wartości faktur korygujących
 499. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-212/10-2/AS
  W sytuacji, gdy podwyższenie ceny nie było nową okolicznością, niemożliwą do przewidzenia w chwili wystawienia faktury pierwotnej, faktura korygująca zwiększająca obrót i kwotę podatku należnego winna zostać uwzględniona w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonanej dostawy, a więc w rozliczeniach za te okresy rozliczeniowe, w których wykazano dokonanie dostawy i ujęto faktury pierwotne, zarówno w przypadku, gdy faktury korygujące dotyczą sprzedaży dokonywanej na terytorium kraju, jak i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
 500. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-243/10-2/ISz
  Otrzymanie premii pieniężnej nie rodzi obowiązku podatkowego po stronie otrzymującego premię, kontrahent udzielający ww. premii powinien wystawić fakturę korygującą obrót.
 501. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-76/10-2/DG
  1) Kiedy powstaje przychód w podatku dochodowym od osób prawych w związku z wystawieniem faktury korygującej zmieniającej kwotę należnego Spółce wynagrodzenia W wyniku otrzymania od S. danych odczytowych wskazujących poprawioną ilość sprzedanej energii elektrycznej?
 502. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-71/10-3/DG
  1) W jakim momencie Spółka powinna zmniejszyć swoje przychody na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, biorąc pod uwagę art. 12 ust. 3 w/w ustawy, w związku z wystawieniem faktur korygujących w styczniu 2010 r. związanych z otrzymanym zwrotem towarów lub błędną ceną wykazaną w pierwotnej fakturze sprzedaży, dotyczących sprzedaży grudniowej w 2009 r.? 2) Czy prawidłowe jest uwzględnienie dokonanej korekty na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w miesiącu powstania pierwotnego obowiązku podatkowego z tytułu dokonanej dostawy towarów, czy w miesiącu wystawienia przez Spółkę faktury korygującej?
 503. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1542/08-6/S/JB
  Prawo do obniżenia podatku należnego w związku ze zwrotem towarów, bez konieczności uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących
 504. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-137/07-11/BM/KOM
  VAT - w zakresie obniżenia podatku należnego w przypadku wystawienia i braku potwierdzenia odbioru faktury korygującej
 505. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-326/10-3/IGo
  Wnioskodawca powinien uwzględnić fakturę korygującą w rejestrze sprzedaży w miesiącu, w którym wystawiona została pierwotna faktura i jednocześnie skorygować deklarację VAT-7 za ten miesiąc.
 506. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-203/10-4/AP
  W zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego w deklaracji VAT-7 za okres, w którym wystawione zostaną faktury korygujące do faktur wewnętrznych.
 507. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-208/10-2/ISz
  By pomniejszyć podatek należny należy mieć potwierdzenie odbioru od kontrahenta FV korygującej.
 508. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-16/10-2/HW
  Czy w przypadku przeniesienia przez Zamawiającego na osoby trzecie praw obowiązków wynikających z Umowy, Spółka jest zobowiązana do wystawiania faktur korygujących dotyczących faktur dokumentujących płatności rat ceny, wystawionych na Zamawiającego?
 509. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-175/10-4/EK
  Czy w przypadku braku potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta, Spółka może pomniejszyć obrót (podstawę opodatkowania) oraz kwotę podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc wystawienia faktury korygującej?
 510. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-245/10-2/EK
  Brak prawa do obniżenia obrotu i kwoty podatku należnego wynikającego z wystawionych faktur korygujących w dacie ich wystawienia, przy braku otrzymania potwierdzenia odbioru przez nabywcę towarów, faktur korygujących zmniejszających podstawę opodatkowania w stosunku do podstawy opodatkowania określonej w fakturze pierwotnej.
 511. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-846/09-4/PS
  Czy P., w związku z wystawieniem wewnętrznych faktur korygujących i zmniejszeniem kwoty podatku VAT należnego, zaliczonego uprzednio do kosztów uzyskania przychodu, ma prawo do rozpoznania przychodu w podatku CIT z tytułu jego zwrotu w dacie dokonania zwrotu przez Urząd Skarbowy/ w dacie wydania decyzji przez Urząd?
 512. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-156/10-2/AW
  Czy zbiorcze faktury korygujące wystawiane w przypadku otrzymania przez Spółkę zwrotu towarów, spełniają kryteria określone w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania, oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług?
 513. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1079/09/BW
  1 Czy Wnioskodawca ma prawo wystawić wewnętrzne faktury korygujące do faktur wewnętrznych wystawionych przez Spółki Przejęte, których jest następcą prawnym i dokonać obniżenia podatku VAT należnego na podstawie tych wewnętrznych faktur korygujących; 2 Czy w przypadku wystawienia wewnętrznych faktur korygujących do uprzednio wystawionych faktur wewnętrznych, Wnioskodawca jest uprawniony do dokonania obniżenia podatku VAT należnego w deklaracji VAT-7 za okres, w którym wystawione zostaną wewnętrzne faktury korygujące.
 514. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-26/10-2/JB
  Termin rozliczenia faktury korygującej "in minus" wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów lub import usług.
 515. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1102/09/AK
  W celu skutecznego obniżenia kwoty obrotu i podatku należnego Spółka ma obowiązek posiadania przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę. Brak potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta uniemożliwia Spółce obniżenie obrotu na podstawie wystawionych faktur korygujących w rozliczeniu za miesiąc wystawienia faktury korygującej.
 516. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-146/10-4/ISz
  brak potwierdzenia odbioru faktury korygującej
 517. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-74/10-2/MP
  W przypadku wystawienia wewnętrznych faktur korygujących do uprzednio błędnie wystawionych faktur wewnętrznych, Spółka ma prawo do obniżenia podatku VAT należnego w deklaracji VAT-7 za okres, w którym wystawiona zostanie wewnętrzna faktura korygująca.
 518. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-61/10-4/MP
  Gdy podwyższenie ceny świadczonych usług było nową okolicznością, niemożliwą do przewidzenia w chwili wystawienia pierwotnej faktury sprzedaży, obowiązek podatkowy z tytułu wystawienia faktury korygującej powstał w rozliczeniu za okres, w którym faktura korygująca została wystawiona. Nie ma przeszkód, by wystawiać zbiorcze faktury korygujące do co najmniej kilku faktur w odniesieniu do kilku miesięcy.
 519. Interpretacja indywidualna, sygnatura: PT3/812/251/535/09/LWA/PK558
  Jak należy postąpić z fakturami VAT wystawionymi do dnia 31 października 2008r., w stosunku do których nie powstał obowiązek podatkowy?
 520. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-2/10-4/AS
  Dotyczy konsekwencji związanych z wyrejestrowaniem urzędu gminy i rejestracją gminy dla potrzeb podatku VAT.
 521. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-168/10-2/PR
  prawidłowość wystawienia faktur korygujących przez kontrahenta, w związku z zawarciem ugody pozasądowej, oddalającej roszczenia dostawcy do określonej kwoty należności
 522. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1590/09-2/AW
  Czy w związku z wystawieniem faktur korygujących do faktur wewnętrznych wystawianych na podstawie art. 7 ust. 2 w związku z art. 106 ust. 7 ustawy o VAT, zmniejszających kwotę VAT należnego, Spółka uprawniona jest do obniżenia kwoty podatku należnego w deklaracji VAT za okres, w którym wystawione zostaną faktury korygujące?
 523. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-123/10-2/JK
  Korekta faktury za energię elektryczną
 524. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-123/10-3/JK
  Korekta faktury za energię elektryczną
 525. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-211/10-2/PR
  możliwość obniżenia kwoty podatku należnego na podstawie faktur korygujących, w sytuacji gdy dostawca nie posiada potwierdzenia jej odbioru przez kontrahenta.
 526. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-7/10-4/ISz
  Otrzymana premia jest rabatem – dostawca powinien wystawić FV korygującą. Nie ma w podatku VAT przepisu regulującego wystawianie noty.
 527. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1363/09-4/AW
  Wnioskodawca nie może dokonać korekty podatku naliczonego na podstawie faktury korygującej, która nie dokumentuje faktycznego zwrotu pieniędzy o czym stanowi art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy.
 528. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-790a/09/DK
  Czy Spółka powinna ująć przedmiotową korektę cen Produktów, wynikającą z Końcowej Całorocznej Korekty Cen (i odpowiednio - ze Śródrocznej Korekty Cen) w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy, w którym miała miejsce sprzedaż udokumentowana pierwotnymi fakturami, które są następnie przedmiotem korekty? Przez ujęcie korekty dla celów podatku dochodowego od osób prawnych Spółka rozumie uwzględnienie tej korekty jako odpowiednio: zmniejszenia przychodów podatkowych Spółki (w przypadku, gdy Końcowa Całoroczna Korekta Cen/Śródroczna Korekta Cen polega na obniżeniu cen Produktów pierwotnie zastosowanych przez Spółkę w poszczególnych transakcjach sprzedaży/dostawy) bądź jako zwiększenie przychodów podatkowych Spółki (w przypadku, gdy Końcowa Całoroczna Korekta Cen/Śródroczna Korekta Cen polega na podwyższeniu cen Produktów pierwotnie zastosowanych przez Spółkę w poszczególnych transakcjach sprzedaży) roku podatkowego, w którym miała miejsce sprzedaż udokumentowana pierwotnymi fakturami, które są następnie przedmiotem korekty. Dodatkowo, czy Spółka powinna ująć korektę cen Produktów, wynikającą ze Śródrocznej Korekty Cen, w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych za miesiąc, w którym została wystawiona zbiorcza faktura korygująca dokumentująca Śródroczną Korektę Cen?
 529. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-790b/09/DK
  W przypadku, gdy ceny Produktów pierwotnie zastosowane przez Spółkę w poszczególnych transakcjach sprzedaży/dostawy zostały ustalone i zafakturowane w walutach obcych (np. DKK, SEK) - czy Spółka, dla celów odpowiedniego rozliczenia Końcowej Całorocznej Korekty Cen (i - odpowiednio -Śródrocznej Korekty Cen) powinna dokonać przeliczenia kwot wyrażonych w walutach obcych wynikających każdorazowo ze zbiorczych faktur korygujących zastosowaniem kursu wymiany walut: dla celów podatku dochodowego od osób prawnych - średniego kursu wymiany waluty ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia przez Spółkę zbiorczej faktury korygującej dokumentującej Końcową Całoroczną Korektę Cen (i - odpowiednio - Śródroczną Korektę Cen)?
 530. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1261/09-4/IZ
  prawo do zmniejszenia obrotu oraz obniżenia podatku należnego w przypadku faktur wewnętrznych korygujących następuje w miesiącu ich wystawienia.
 531. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-772a/09/DK
  Czy Spółka powinna ująć przedmiotową korektę cen Produktów, wynikającą z Końcowej Całorocznej Korekty Cen (i odpowiednio - ze Śródrocznej Korekty Cen) w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy, w którym miała miejsce sprzedaż udokumentowana pierwotnymi fakturami, które są następnie przedmiotem korekty?
 532. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-772b/09/DK
  Czy Spółka, dla celów odpowiedniego rozliczenia Końcowej Całorocznej Korekty Cen (i - odpowiednio -Śródrocznej Korekty Cen) powinna dokonać przeliczenia kwot wyrażonych w walutach obcych wynikających każdorazowo ze zbiorczych faktur korygujących zastosowaniem kursu wymiany walut dla celów podatku dochodowego od osób prawnych?
 533. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-773a/09/PS
  Dotyczy sposobu rozliczenia korekty cen produktów (korekta przychodów).
 534. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-773b/09/PS
  Dotyczy ustalenia kursu waluty w związku z wystawieniem faktur korygujących (korekta przychodów).
 535. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1180a/09/MN
  Prawidłowość dokumentowania zbiorczą fakturą korygującą śródrocznej i całorocznej korekty cen.
 536. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1180b/09/MN
  Termin rozliczenia faktur korygujących wystawionych w związku ze śródroczną oraz końcową całoroczną korektą cen. Sposób przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej na fakturach korygujących na PLN.
 537. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1052b/09/AF
  Kiedy należy rozliczać faktury korygujące i jaki przyjąć kurs wymiany?
 538. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1052a/09/AF
  Czy można wystawić zbiorczą fakturę korygującą?
 539. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1179a/09/BS
  Prawidłowość dokumentowania zbiorczą fakturą korygującą śródrocznej i całorocznej korekty cen.
 540. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1283/09/AK
  Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (postanowień art. 15 ust. 4-4e) Spółka prawidłowo określa dzień poniesienia kosztów oraz rok podatkowy w którym dokonuje potrącenia kosztów?
 541. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1215/09-4/KG
  Spółka nabędzie prawo do zmniejszenia podatku należnego w miesiącu wystawienia korekt faktur wewnętrznych.
 542. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1217/09-4/KG
  Spółka nabędzie prawo do zmniejszenia podatku należnego w miesiącu wystawienia korekt faktur wewnętrznych.
 543. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1129/09-4/JK
  Korekta faktury za energię elektryczną
 544. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1129/09-3/JK
  Korekta faktury za energię elektryczną
 545. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1170/09-2/JK
  W rozliczeniu, za który okres Spółka ma prawo do zmniejszenia podstawy opodatkowania VAT wynikającej z wystawionej przez Spółkę faktury korygującej in minus?
 546. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-17/10-2/MM
  dopuszczalne jest anulowanie dokumentów (oryginału i kopii faktury) w przypadku, gdy nie zostały one jeszcze wprowadzone do obiegu prawnego. Dokumenty tych operacji księgowej opatrzone odpowiednią adnotacją powinny być zachowane w dokumentach Wnioskodawcy, bez konieczności wprowadzania ich do ewidencji i wykazywania wynikających z nich kwot w deklaracji VAT.
 547. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-738/09-4/DG
  W jakiej dacie powinny być ewidencjonowane faktury korygujące, w dacie wystawienia korekty czy w dacie wystawienia faktury pierwotnej?
 548. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-116/10-2/EK
  Możliwość obniżenia obrotu oraz kwoty podatku należnego na podstawie faktur korygujących w przypadku braku potwierdzenia otrzymania faktury korygującej.
 549. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1245/09-2/IG
  1. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym prawidłowym jest uznanie otrzymania przez kontrahenta B. bonusu (premii pieniężnej) jako czynności niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?2. Jeżeli nie to jaką czynnością opodatkowaną dla kontrahenta lub B. jest udzielenie bonusu (premii pieniężnej)?
 550. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1230/09-2/AP
  Czy Spółka ma prawo pomniejszyć obrót (podstawę opodatkowania) oraz kwotę podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc wystawienia faktury korygującej również w przypadku braku potwierdzenia jej otrzymania przez kontrahenta?
 551. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1252/09-2/KC
  prawa do wystawienia faktury korygującej zmieniającej stawkę podatku VAT, klasyfikacja budynku PKOB
 552. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1144/09-6/BS
  Wypłacaną premię pieniężną należy traktować jako rabat. Wnioskodawca powinien wystawić faktury korygujące wartość sprzedaży.
 553. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-118/10/WN
  ustalenie czy w przypadku zatrzymania przez Spółkę Zadatku jako odszkodowania związanego z rezygnacją Klienta z nabycia Usług, Spółka ma prawo do potraktowania zatrzymanego Zadatku jako kwoty niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT i w konsekwencji do skorygowania kwoty podatku VAT należnego wykazanego z chwilą otrzymania Zadatku
 554. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1394/09-3/AI
  Czy Nadleśnictwo ma prawo obniżyć wartość podatku należnego VAT z tytułu wystawienia faktury VAT – korekty pomimo, iż nie jest spełniony wymóg potwierdzenia otrzymania faktury VAT – korekty (art. 29 ust. 4a w związku z art. 108 ust. 2?
 555. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-716/09-2/JC
  Czy w przypadku odstąpienia od Umowy, z którą wiąże się skutek w postaci zwrotu wzajemnych świadczeń stron, Spółka jest uprawniona do dokonania korekty kwoty przychodu do opodatkowania o wartość wykazanego wcześniej przychodu w dacie odstąpienia i dokonania zwrotu sprzętu?
 556. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1067/09-2/MM
  Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wystawienia faktur korygujących podwyższających oraz obniżających cenę
 557. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-1053/09-2/JF
  Czy prawidłowe jest stanowisko, że kwoty wynikające z dokonanych korekt faktur pomniejszają obrót jednocześnie obniżając podstawę opodatkowania (kwotę podatku należnego) w rozliczeniu za miesiąc wystawienia faktury korygującej nawet w przypadku braku potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta w sytuacji kiedy uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury jest nie możliwe dla Spółki? Jakie formy potwierdzenia odbioru faktur korygujących będą prawidłowe w świetle przepisów obowiązujących od 1 grudnia 2008 r., które będą dawały prawo do obniżenia kwoty podatku należnego?
 558. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-864/09/UH
  Czy można dokonywać zmian na fakturach sprzedaży w miejscu "NABYWCA" na podstawie not korygujących czy też faktur korygujących
 559. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1183/09-4/MP
  W przypadku dostawy towarów (sprzedaż sprzętu telekomunikacyjnego) warunkiem bezwzględnym, dającym prawo do dokonania obniżenia podstawy opodatkowania (kwoty podatku należnego) jest fakt posiadania przez Wnioskodawcę potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez kontrahenta nabywcę towaru. Wnioskodawca nie musi natomiast posiadać potwierdzenia odbioru faktury korygującej wystawionej do faktury dokumentującej świadczone przez niego usługi telekomunikacyjne
 560. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1002/09/IK
  Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, przysługuje pod warunkiem, że wydatki poniesione na zakup energii elektrycznej są związane wyłącznie z wykonywaniem czynności opodatkowanych.
 561. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1055/09/DM
  Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu ustanowionego przed 1 maja 2004 r. nie podlegają opodatkowaniu. O ile urząd miejski zasadnie wystawił faktury korygujące i spełniają one wszystkie wymogi wynikające z przepisów regulujących tryb wystawiania faktur korygujących, to stanowią podstawę do dokonania korekty podatku naliczonego.
 562. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1460/09-2/SJ
  Czy podane sposoby potwierdzenia odbioru faktury korygującej są poprawne?
 563. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1158/09-2/AW
  prawo do skorygowania podatku naliczonego w oparciu o zbiorczą fakturę korygującą
 564. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1102/09-4/AN/KOM
  Czy podatnik będzie uprawniony do wystawienia w formie papierowej faktur korygujących i duplikatów faktur do faktur wystawionych w formie elektronicznej (do e-faktur) w sytuacji, w której stosowane obecnie przez kontrahentów podatnika (odbiorców) systemy nie posiadają funkcjonalności, odbierania korekt faktur w formie elektronicznej i duplikatów faktur w formie elektronicznej?
 565. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1049/09-4/MP
  Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w związku z wystawieniem wewnętrznej faktury korygującej w rozliczeniu za okres jej wystawienia. Spółka, może dokonać obniżenia kwoty podatku należnego na podstawie jednej zbiorczej wewnętrznej faktury korygującej.
 566. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1248/09-4/KG
  Czy przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej formy uzyskania potwierdzenia odbioru faktury korygującej, tj.: 1) wyciąg bankowy, 2) potwierdzenie odbioru przesłane pocztą elektroniczną, 3) potwierdzenie sald, 4) odesłanie do Spółki oryginału faktury bez akceptacji, 5) notatka służbowa pracownika Spółki z przeprowadzonej rozmowy, będą wypełniały "warunek posiadania" potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę określony w art. 29 ust 4a ustawy o VAT?
 567. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-987/09/AL
  Dotyczy wystawiania faktur VAT i faktur korygujących.
 568. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-600/09/AW
  Do którego roku podatkowego należy ująć kwoty wynikające z faktur korygujących zmniejszających przychody ze sprzedaży dokonanej w grudniu 2008 roku, a księgowanych w 2009 roku, jeśli powodem korekty była zmiana ceny z przyczyn przedstawionych w opisie stanu faktycznego?
 569. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-938/09/AJ
  Wystawianie, przesyłanie i przechowywanie faktur elektronicznych oraz duplikatów i korekt faktur elektronicznych.
 570. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-914/09-2/KG
  Spółka ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego zawarte w fakturach VAT, potwierdzających otrzymanie przez kontrahenta zaliczek na poczet wynagrodzenia należnego kontrahentowi.Wnioskodawca nie ma obowiązku korekty podatku naliczonego w okresie rozliczeniowym w którym otrzyma zwrot nadpłaconego wynagrodzenia. Spółka natomiast winna dokonać tej korekty w miesiącu otrzymania od kontrahenta faktury korygującej, poprzez zmniejszenie kwoty podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 10a cyt. ustawy o podatku od towarów i usług.tożsame: brak
 571. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1576/09-3/MN
  Czy Spółka ma prawo pomniejszyć obrót (podstawę opodatkowania) oraz kwotę podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc wystawienia faktury korygującej również w przypadku braku potwierdzenia jej otrzymania przez kontrahenta?
 572. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1576/09-2/MN
  Czy Spółka ma prawo pomniejszyć obrót (podstawę opodatkowania) oraz kwotę podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc wystawienia faktury korygującej również w przypadku braku potwierdzenia jej otrzymania przez kontrahenta?
 573. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1831/08-3/BM/KOM
  Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do dokonania korekty podatku naliczonego na podstawie faktury korygującej w formie papierowej wystawionej w okolicznościach nieprzystosowania systemu informatycznego do wystawiania faktur korygujących w formie elektronicznej oraz zawierającej adnotację, iż dotyczy ona faktury wystawionej w formie elektronicznej.
 574. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-802/09-4/EK
  1. Czy kwotę 700 000 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 04.11.2008 r. oraz kosztami postępowania w wysokości 15 950 zł (7 200 koszty zastępstwa procesowego oraz 8 750 zł koszty wpisu), która zostanie wypłacona Panu tyt. nakazu zapłaty, stanowi koszty uzyskania przychodu Spółki? 2. Czy koszty opłaty sądowej w wysokości 17 zł tyt. pełnomocnictwa oraz opłaty sądowej - zarzuty od nakazu zapłaty - w wysokości 26 250 zł (postępowanie w sprawie weksla) poniesione przez Spółkę można zaliczyć w koszty uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 575. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1256/09-4/EN
  Czy w związku z wypłaceniem kwoty 700.000 zł tytułem nakazu zapłaty Panu, Spółka może wystawić korektę rozliczonej faktury zaliczkowej w wysokości 700.000 zł brutto dla X, której to kwota netto została zaliczona do przychodu?
 576. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-802/09-4/EK
  1. Czy kwotę 700 000 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 04.11.2008 r. oraz kosztami postępowania w wysokości 15 950 zł (7 200 koszty zastępstwa procesowego oraz 8 750 zł koszty wpisu), która zostanie wypłacona Panu tyt. nakazu zapłaty, stanowi koszty uzyskania przychodu Spółki? 2. Czy koszty opłaty sądowej w wysokości 17 zł tyt. pełnomocnictwa oraz opłaty sądowej - zarzuty od nakazu zapłaty - w wysokości 26 250 zł (postępowanie w sprawie weksla) poniesione przez Spółkę można zaliczyć w koszty uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 577. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1256/09-4/EN
  Czy w związku z wypłaceniem kwoty 700.000 zł tytułem nakazu zapłaty Panu, Spółka może wystawić korektę rozliczonej faktury zaliczkowej w wysokości 700.000 zł brutto dla X, której to kwota netto została zaliczona do przychodu?
 578. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1183/09-2/AI
  Czy Wnioskodawca uprawniony jest do usunięcia błędu wystawienia przedmiotowych faktur poprzez ich anulowanie, w konsekwencji zatem do odpowiedniego skorygowania podatku należnego wykazanego w deklaracjach na podatek od towarów i usług?
 579. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-579/09-4/MB
  1)Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w sytuacji gdy różnice ilościowe węgla nie przekraczają przyjętych przez strony progów istotności (zgodnie z praktyką wartość przyjętych progów istotności jest niewielka) w świetle postanowień umów zawartych przez Spółkę z dostawcami węgla, Spółka planuje wykazywać koszty uzyskania przychodów w wysokości wskazanej na odpowiedniej fakturze oraz odpowiednio w przypadku gdy ilość surowca według wskazań wag Spółki jest wyższa od ilości wskazanej na fakturze dostawcy nie będzie zobowiązana do wykazania przychodu z tego tytułu, natomiast w sytuacji występowania różnic ilościowych przekraczających przyjęte progi istotności Spółka planuje przyjmować wartości wynikające z wystawionych przez dostawcę faktur korygujących?
 580. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-628/09-5/EŻ
  Czy F S.A. w związku z otrzymaniem faktur korygujących powinna skorygować wysokość kosztów poniesionych w 2008r., czy odpowiednio zmniejszyć koszty poniesione w roku 2009?
 581. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1058/09-2/MM
  w przypadku braku potwierdzenia odbioru faktur korygujących przez nabywcę, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego do czasu uzyskania takiego potwierdzenia.
 582. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1390/09-2/AK
  1. Jak należy postąpić w sytuacji, kiedy w przyszłości, na skutek wystąpienie rozbieżności między średnimi kursami EURO, ogłaszanymi przez Narodowy Bank Polski na początku kwartału oraz w dniach sprzedaży, nie mieszczących się w przedziale 5%, powstanie konieczność wystawienia, w miesiącu następującym po zakończeniu kwartału, faktur korygujących podwyższających ustaloną na początku kwartału cenę sprzedaży. Czy należy rozliczać faktury korygujące dokumentujące po zakończeniu transakcji zwiększenie ceny, podstawy opodatkowania i kwoty VAT należnego w deklaracji VAT-7 za okres wystawienia faktur korygujących? 2. Czy skorygowanie deklaracji VAT-7, spowodowane wystawieniem faktury korygującej "in plus", która ma na celu np. naprawienie błędu, powodującego zaniżenie kwoty podatku wykazanego w pierwotnej fakturze sprzedaży /AT (niewłaściwa stawka podatkowa, błąd rachunkowy, pomyłkowe zaniżenie wartości sprzedaży itp.) będzie skutkowało obowiązkiem uiszczenia zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę?
 583. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-547b/09/AM
  Czy do przeliczenia faktury korygującej wystawionej w roku X+1 dla celów podatku dochodowego od osób prawnych Spółka powinna podzielić kwotę wynikającą z faktury korygującej na 12 miesięcy i do tak uzyskanych kwot zastosować historyczne kursy waluty, które były przez Spółkę stosowane do przeliczenia faktur pierwotnych wystawionych w poszczególnych miesiącach roku X?
 584. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-547a/09/AM
  Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka powinna ująć zmniejszenie/zwiększenie przychodów wynikające z wystawionej w roku X+1 (następującym po roku X, w którym zostały osiągnięte przychody) faktury korygującej odnoszącej się do przychodów roku X, w rozliczeniu za miesiąc roku X, za który wystawiono fakturę pierwotną?
 585. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-981/09-6/AN
  czy w opisanym we wniosku stanie faktycznymi, z uwagi na zacytowane w opisie stanu faktycznego, postanowienia umowy, Zb uprawniona/zobowiązana była do wystawienia faktury korygującej?
 586. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-955/09-5/AP
  Czy Bank jest uprawniony do obniżenia podatku należnego o kwotę korekty podatku wynikającą z wystawionych wewnętrznych faktur korygujących w rozliczeniu podatku od towarów i usług za miesiąc wystawienia wewnętrznych faktur korygujących?
 587. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-978/09-4/AN
  Czy w związku z wyksięgowaniem przez Kontrahenta faktury Wnioskodawcy, której Wnioskodawca fizycznie u siebie nie posiada, powinien Wnioskodawca płacić podatek dochodowy i VAT od niej?
 588. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-915/09-5/AP
  Czy w przypadku, gdy wartość rzeczywistej opłaty eksploatacyjnej za dany rok kalendarzowy okresu najmu (obliczonej po zakończeniu roku kalendarzowego) będzie niższa / wyższa od szacunkowej opłaty eksploatacyjnej, to Spółka może rozliczyć to poprzez wystawienie jednej faktury korygującej?
 589. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-996/09-4/AN
  Czy w opisanym przypadku spółka ma prawo do dokonania korekty in minus podatku należnego wykazanego w deklaracji VAT-7 za sierpień 2007 poprzez wystawienie z datą bieżącą faktur korygujących do faktur YF/967 i YF/968 i ujęcie ich w rejestrze sprzedaży za sierpień 2007 (wystawiając jednocześnie notę obciążeniową dla klienta zagranicznego na wartość skradzionego towaru).
 590. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-869/09/BK
  Stawka podatku - lokale mieszkalne wraz z miejscami garażowymi, możliwość skorygowania faktury.
 591. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-878/09/KM
  Dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie możliwości dokonania korekty wystawionych faktur w formie elektronicznej i prawa do zmniejszenia obrotu.
 592. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-795/09-5/KS
  1. Czy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, obniżenie przychodu podatkowego z tytułu rabatów uzależnionych od odebrania w określonym czasie (okresie rozliczeniowym) ustalonych ilości towarów następuje we wskazanych w informacjach do kontrahenta terminach uznania rabatu za należy / przyznania rabatu i jednoczesnego wystawienia faktury korygujących? 2. Czy obniżenie przychodu podatkowego z tytułu skonta następuje w momencie otrzymania przez Spółkę płatności od kontrahenta uwzględniającej realizacje skonta?
 593. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1035/09-4/IK
  Czy konieczne jest wystawienie faktury korygującej, jak ona powinna wyglądać, czy konieczne jest podpisanie faktury korygującej przez klienta? Jak odliczyć podatek należny, w którym miesiącu go zaksięgować?
 594. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-795/09-4/SM
  brak opodatkowania otrzymanych kwot z tytułu rabatu wolumenowego (premii pieniężnej); brak prawa do odliczenia całości podatku naliczonego z otrzymanych faktur VAT
 595. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-904/09/AW
  Wnioskodawca nie może stosować zwolnienia z podatku dostawy protez dentystycznych i sztucznych zębów, jeśli wytwarzane są one wprawdzie przez techników dentystycznych, lecz niezatrudnionych u Wnioskodawcy
 596. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-879/09-4/IG
  Czy w celu zmniejszenia kwoty podatku należnego wykazanego na fakturze VAT w części skorygowanej fakturą korygującą konieczne jest posiadanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej, a tym samym czy Spółka może ujmować faktury korygujące zmniejszające podatek należny VAT w rejestrach VAT i w deklaracjach podatkowych za okresy rozliczeniowe w których wystawiono te faktury?
 597. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-907/09-4/MPe
  W przypadku braku potwierdzenia odbioru faktur korygujących przez nabywcę, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego do czasu uzyskania takiego potwierdzenia.
 598. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1238/09-2/ISN
  Udokumentowanie przyznanego rabatu.
 599. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1216/09-2/MN
  1. Wystawianie faktur zaliczkowych do zaliczek otrzymanych w euro i złotówkach. 2. Rozliczenie otrzymanej zaliczki w fakturze dokumentującej częściowe wykonanie robót budowlano-montażowych, faktura w euro.
 600. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1098/09-2/LP
  Dotyczy wystawiania faktur korygujących do faktur wewnętrznych.
 601. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1022/09-2/AZ
  podatku od towarów i usług w zakresie zasadności dokonania korekty deklaracji VAT-7
 602. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-920/09-4/JB
  Dokumentowanie przez dostawcę zbiorczą fakturą korygującą udzielonych rabatów.
 603. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1067/09-4/KOM
  Czy posiadanie przez jednostkę potwierdzenia dostarczenia przesyłki przez kuriera ( w formie raportu doręczeń od firmy kurierskiej) oraz przesłanie drogą elektroniczną faktury korygującej jest wystarczającym dowodem potwierdzającym odbiór faktury korygującej, dającym jednostce prawo do obniżenia podatku należnego o podatek VAT z faktury korygującej, która została dostarczona w sposób opisany powyżej?
 604. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-992/09/SD
  Czy Spółka postąpiła słusznie zaliczając faktury korygujące do przychodów miesiąca stycznia 2009 r., uznając, że zdarzenia rozpoznania momentu korekty przychodów miały miejsce w miesiącu styczniu 2009 r. ?
 605. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-861/09-4/JL
  Terminy obniżania podatku należnego z faktur VAT oraz faktur korygujących
 606. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-809/09-4/MPe
  Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że stronami transakcji w przedmiotowej sprawie jest podmiot świadczący usługę tj. Wnioskodawca oraz podmiot na rzecz którego usługa jest świadczona (nabywca) tj. Zamawiający. Jak wynika z opisu stanu faktycznego Wnioskodawca po wykonaniu usługi na rzecz Zamawiającego prawidłowo wystawił i rozliczył faktury VAT. Brak zapłaty za wykonaną usługę spowodowane trudnościami finansowymi kontrahenta nie mają wpływu na prawidłowe rozliczenie podatku należnego. W związku z powyższym ww. przepisy dotyczące wystawiania faktur korygujących w tym konkretnym przypadku nie znajdą zastosowania.
 607. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-730/09/AP
  Czy wypłacane premie pieniężne podlegają opodatkowaniu, czy też stanowią podstawę do pomniejszenia kwot podatku należnego u sprzedawcy towarów.
 608. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-861/09-3/MM
  w przypadku braku potwierdzenia odbioru faktur korygujących przez nabywcę, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego do czasu uzyskania takiego potwierdzenia.
 609. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-862/09-3/MPe
  Czy wystawiona po zakończeniu roku kalendarzowego faktura korygująca VAT zwiększająca bądź zmniejszająca cenę za usługę powinna zostać wykazana w deklaracji VAT-7 za miesiąc bieżący tj. w dacie wystawienia faktury, czy też powinna zostać rozliczona w deklaracjach VAT-7 za miesiące, których dotyczy korekta?
 610. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1156/09-2/SJ
  Skoro w latach 2008-2009 Wnioskodawca dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur otrzymanych od kontrahentów z tytułu przyznania premii pieniężnych to otrzymując korekty faktur jest zobowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 10a ustawy.
 611. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-863/09/DM
  Czy Wnioskodawca zobowiązany będzie do wystawienia faktury korygującej w przypadku skorzystania przez zamawiającego z praw wynikających z gwarancji bankowej zwrotu zaliczki i dokonania przez bank wypłaty z tytułu udzielonej gwarancji?
 612. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-750b/09/AP
  Czy zwrotne potwierdzenie odbioru przesyłki listowej stanowi potwierdzenie otrzymania faktur korygujących.
 613. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-750a/09/AP
  Czy faktury korygujące dot. opłat za wieczyste użytkowanie stanowią podstawę do zmniejszenia podatku naliczonego.
 614. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-750b/09/AP
  Czy zwrotne potwierdzenie odbioru przesyłki listowej stanowi potwierdzenie otrzymania faktur korygujących.
 615. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-824/09-4/KB
  Czy dokonując obniżenia ceny wskutek realizacji uprawnienia przysługującego Zamawiającemu na podstawie art. 560 § 1 KC Spółka powinna wystawić fakturę korygującą podstawę opodatkowania?
 616. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-763/09/WN
  prawo do odliczenia podatku VAT z faktur zawierających niewłaściwy adres Wnioskodawcy
 617. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-726/09/WN
  obowiązek sporządzania not korygujących
 618. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1312/09-2/SJ
  1. Czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w związku z wystawieniem wewnętrznej faktury korygującej w miesiącu wystawienia tej faktury korygującej? 2. Czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego na podstawie jednej zbiorczej wewnętrznej faktury korygującej, dotyczącej grupy faktur wewnętrznych wystawionych w jednym miesiącu?
 619. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-692/09/KO
  Czy Wnioskodawca może skorygować i rozliczyć fakturą korygującą całą sprzedaż na rzecz tego oszusta (nie będzie posiadać potwierdzenia odbioru faktury korygującej) w bieżącym okresie rozliczeniowym i czy może wystawić fakturę dla firmy X po niższych stawkach w bieżącym okresie rozliczeniowym gdyby doszło do ugody z tą firmą?
 620. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-673/09/UH
  potwierdzenia odbioru faktury korygującej wystawionej w formie elektronicznej
 621. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1014/09-5/AK
  Czy w świetle art. 89a ust. 1a i ust. 2 oraz art. 89b ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawca może skorzystać z "ulgi na złe długi" uznając kwotę 145.419,36 zł, stanowiącą różnicę między całością długu a zobowiązaniem wynikającym z ugody, za wierzytelność nieściągalną i skorygować podatek VAT należny?
 622. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1014/09-6/AK
  Czy biorąc pod uwagę fakt, że dłużnik nie uznał faktury korygującej i nie posiada jej w swoich zbiorach powinniśmy wprowadzić korektę do rejestru VAT i uwzględnić w deklaracji VAT jako ujemny podatek należny?
 623. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-820/09-4/MPe
  skutki podatkowe połączenia przez przejęcie
 624. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-747/09/AK
  W jakim okresie Gmina może rozliczyć podatek naliczony (pomniejszyć podatek należny o podatek naliczony) z faktur korygujących?
 625. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1118/09-2/AD
  Czy odbiorca takiej faktury słusznie uznał ją za zawierającą błąd rachunkowy? Czy Spółka powinna wystawić fakturę korygującą a jeżeli tak, to co powinno być objęte korektą w tak wystawionej fakturze?
 626. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-817/09-4/BS
  dotyczy braku możliwości obniżenia obrotu na podstawie wystawionych faktur korygujących w rozliczeniu za miesiąc wystawienia faktury korygującej w przypadku braku potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez kontrahenta
 627. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-807/09/MN
  Konsekwencją wystawienia faktur korygujących jest dokonanie zmiany rozliczenia podatku należnego w poszczególnych okresach rozliczeniowych, które nie uległy przedawnieniu, w trybie określonym w cytowanych art. 81 i 81b ustawy Ordynacja podatkowa.
 628. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-473/09-4/DG
  Okoliczność mająca wpływ na zmianę przychodów podatnika, zaistniała już po wystawieniu pierwotnej faktury. W chwili jej wystawienia Spółka nie ma podstaw, aby jako przychód wykazywać inną kwotę niż wynikającą z owej faktury. Na dzień wystawienia faktury jest to jedyna prawidłowa kwota przychodu. W związku z czym nie ma podstaw, aby dokonywać jej korekty (wstecz), ze względu na zdarzenia, które miały miejsce w poprzednich okresach rozliczeniowych. Skutki tych zdarzeń powinny być uwzględniane w rozliczeniach podatkowych na bieżąco.
 629. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-909/09/ES
  sposób dokumentowania dostawy samochodów
 630. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1045/09-4/AD
  Czy w przypadku, gdy kontrahenta wiąże wyrok sądu, Spółka może udokumentować wypłacane premie pieniężne temu kontrahentowi notami księgowymi?
 631. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-627/09/KO
  Czy Urząd Gminy zastosował właściwą stawkę VAT na sprzedaż nieruchomości wraz ze zbiornikiem przeciwpożarowym?Czy Wnioskodawca może odliczyć podatek VAT od zakupionej nieruchomości z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą ?Czy w przypadku zastosowania niewłaściwej stawki VAT Urząd Gminy ma obowiązek wystawić fakturę korygującą?
 632. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-848/09-4/JB
  Premia pieniężna stanowi rabat obniżający wartość konkretnych dostaw i winna być udokumentowana poprzez wystawienie faktur korygujących
 633. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-942/09-2/MT
  1. Czy faktury za zakup materiałów, towarów i usług wystawione na Wnioskodawcę, które wpłynęły po dniu 30 czerwca 2009 r. podlegają rozliczeniu u Zainteresowanego, to znaczy, czy VAT naliczony wynikający z tych faktur może być odliczony od podatku należnego u Wnioskodawcy? 2. Czy konieczne jest wystawienie w tym przypadku faktur lub not korygujących w związku z ze zmianą nazwy i NIP firmy?
 634. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1216/09-3/MN
  1. Wystawianie faktur zaliczkowych do zaliczek otrzymanych w euro i złotówkach. 2. Rozliczenie otrzymanej zaliczki w fakturze dokumentującej częściowe wykonanie robót budowlano-montażowych, faktura w euro.
 635. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-722/09/AT
  Jakim dokumentem księgowym Spółka powinna przekazać powodowi brykieciarkę, która znajduje się w ewidencji środków trwałych Spółki, czy może to powód powinien wystawić Spółce jakiś dokument dla celów podatkowych, aby rozliczyć się z przejętej przez siebie brykieciarki?
 636. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-137a/09/ZG
  Zlecenie innemu podmiotowi na podstawie umowy, technicznej czynności wystawienia faktury w formie elektronicznej w imieniu i na rzecz podatnika podatku od towarów i usług będącego dostawcą towarów lub usług jest zgodne z przepisami prawa podatkowego.
 637. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-137c/09/ZG
  Wnioskodawca wystawiając w imieniu dostawcy faktury w formie elektronicznej, również może odbierać oraz zarządzać w imieniu dostawcy akceptacjami nabywców na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
 638. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-137b/09/ZG
  Żaden bowiem przepis nie stanowi, iż musi to nastąpić w specjalnej formie. Potwierdzenie takie może więc być dokonane w każdej formie, która pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, iż konkretny odbiorca otrzymał korektę faktury z określeniem daty jej otrzymania. Stąd też komunikat wygenerowany w systemie będzie wystarczającym potwierdzeniem odbioru faktury korygującej przez nabywcę.
 639. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1007/09-4/EN
  Czy Wnioskodawca może otrzymany dodatek do cen towarów udokumentować jedną zbiorczą fakturą korygującą wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, zamiast korygować każdą dostawę osobno?
 640. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-764/09-4/JL
  Kontrahent winien ustalić kwotę należną wykazaną na każdej wystawionej fakturze dokonując przeliczenia EUR zgodnie ze swoją ofertą.Spółka winna zażądać od wystawiającego w nieprawidłowy sposób fakturę VAT, wystawienia faktury korygującej.
 641. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-778/09-2/MP
  Obniżenie kwoty podatku należnego wynikające z wewnętrznej faktury korygującej powinno być uwzględnione w miesiącu wystawienia tej faktury.
 642. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-616/09/BW
  Czy kwoty wynikające z dokonanych korekt faktur pomniejszających obrót, jednocześnie obniżając podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego można ująć w rozliczeniu podatku VAT za miesiąc wystawienia faktury korygującej również w przypadku braku potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez kontrahenta?
 643. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-982/09-4/AD
  1. Czy bonusy udzielane przez Spółkę, których wysokość uzależniona jest od przebiegu współpracy z kontrahentem w danym okresie rozliczeniowym stanowią świadczenie usług podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? 2. Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT z faktur wystawionych przez kontrahentów dokumentujących otrzymanie przez nich ww. bonusy? 3. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym wypłata bonusów powinna być traktowana jako udzielanie rabatów (bonifikat, opustów, skont) w rozumieniu art. 29 ust. 4 ustawy o VAT? 4. Czy Spółka będzie miała obowiązek rozliczenia podatku z tytułu importu usług, jeżeli otrzyma od kontrahentów zagranicznych faktury lub noty z tytułu otrzymania przez nich bonusów?
 644. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-982/09-5/AD
  1. Czy bonusy udzielane przez Spółkę, których wysokość uzależniona jest od przebiegu współpracy z kontrahentem w danym okresie rozliczeniowym stanowią świadczenie usług podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? 2. Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT z faktur wystawionych przez kontrahentów dokumentujących otrzymanie przez nich ww. bonusy? 3. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym wypłata bonusów powinna być traktowana jako udzielanie rabatów (bonifikat, opustów, skont) w rozumieniu art. 29 ust. 4 ustawy o VAT? 4. Czy Spółka będzie miała obowiązek rozliczenia podatku z tytułu importu usług, jeżeli otrzyma od kontrahentów zagranicznych faktury lub noty z tytułu otrzymania przez nich bonusów?
 645. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-982/09-6/AD
  1. Czy bonusy udzielane przez Spółkę, których wysokość uzależniona jest od przebiegu współpracy z kontrahentem w danym okresie rozliczeniowym stanowią świadczenie usług podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? 2. Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT z faktur wystawionych przez kontrahentów dokumentujących otrzymanie przez nich ww. bonusy? 3. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym wypłata bonusów powinna być traktowana jako udzielanie rabatów (bonifikat, opustów, skont) w rozumieniu art. 29 ust. 4 ustawy o VAT? 4. Czy Spółka będzie miała obowiązek rozliczenia podatku z tytułu importu usług, jeżeli otrzyma od kontrahentów zagranicznych faktury lub noty z tytułu otrzymania przez nich bonusów?
 646. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-982/09-5/AD
  1. Czy bonusy udzielane przez Spółkę, których wysokość uzależniona jest od przebiegu współpracy z kontrahentem w danym okresie rozliczeniowym stanowią świadczenie usług podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? 2. Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT z faktur wystawionych przez kontrahentów dokumentujących otrzymanie przez nich ww. bonusy? 3. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym wypłata bonusów powinna być traktowana jako udzielanie rabatów (bonifikat, opustów, skont) w rozumieniu art. 29 ust. 4 ustawy o VAT? 4. Czy Spółka będzie miała obowiązek rozliczenia podatku z tytułu importu usług, jeżeli otrzyma od kontrahentów zagranicznych faktury lub noty z tytułu otrzymania przez nich bonusów?
 647. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-982/09-6/AD
  1. Czy bonusy udzielane przez Spółkę, których wysokość uzależniona jest od przebiegu współpracy z kontrahentem w danym okresie rozliczeniowym stanowią świadczenie usług podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? 2. Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT z faktur wystawionych przez kontrahentów dokumentujących otrzymanie przez nich ww. bonusy? 3. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym wypłata bonusów powinna być traktowana jako udzielanie rabatów (bonifikat, opustów, skont) w rozumieniu art. 29 ust. 4 ustawy o VAT? 4. Czy Spółka będzie miała obowiązek rozliczenia podatku z tytułu importu usług, jeżeli otrzyma od kontrahentów zagranicznych faktury lub noty z tytułu otrzymania przez nich bonusów?
 648. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-627/09/AP
  Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zapłatę czynszu i opłaty za ogrzewanie w wynajmowanym lokalu wykorzystywanym na cele prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, za okres od stycznia 2007 do grudnia 2007 r. na podstawie wystawionej faktury oraz dokonanych dopłat do opłat za ogrzewanie nieuwzględnionych w lata wcześniejszych, na podstawie faktur korygujących.
 649. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-835/08/09-S/AW
  Określenie okresu rozliczeniowego, w którym należy ująć faktury korygujące do faktur wewnętrznych, mających udokumentować WNT; prawo do korekty faktury, o której mowa w art. 108 ust. 1 ustawy.
 650. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-736/09-5/BS
  Prawo do pomniejszenia obrotu i należnego podatku na podstawie wystawionych faktur korygujących do faktur wewnętrznych.
 651. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1005/09-2/EWW
  Moment obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu wystawienia faktury korygującej.
 652. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-844/09-4/AK
  1. Czy Wnioskodawca, jako dłużnik solidarny w rozumieniu Kodeksu cywilnego i następca prawny w rozumieniu Ordynacji podatkowej, może wystawić fakturę korygującą i tym samym pomniejszyć podatek należny wynikający z faktury korygującej mimo, że sprzedaży maszyny dokonała osoba fizyczna w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, która wniosła swoje przedsiębiorstwo aportem do Spółki jawnej? 2. Czy Wnioskodawca, może wystawić notę korygująca do otrzymanej faktury korygującej z tytułu otrzymania rabatu oraz skorygować podatek VAT naliczony? 3. Czy Wnioskodawca, ma prawo do otrzymania ewentualnego bezpośredniego zwrotu nadwyżki podatku VAT, wynikającego z rozliczeń składanych przez Podatnika jako indywidualnego przedsiębiorcę?
 653. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-844/09-5/AK
  1. Czy Wnioskodawca, jako dłużnik solidarny w rozumieniu Kodeksu cywilnego i następca prawny w rozumieniu Ordynacji podatkowej, może wystawić fakturę korygującą i tym samym pomniejszyć podatek należny wynikający z faktury korygującej mimo, że sprzedaży maszyny dokonała osoba fizyczna w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, która wniosła swoje przedsiębiorstwo aportem do Spółki jawnej? 2. Czy Wnioskodawca, może wystawić notę korygująca do otrzymanej faktury korygującej z tytułu otrzymania rabatu oraz skorygować podatek VAT naliczony? 3. Czy Wnioskodawca, ma prawo do otrzymania ewentualnego bezpośredniego zwrotu nadwyżki podatku VAT, wynikającego z rozliczeń składanych przez Podatnika jako indywidualnego przedsiębiorcę?
 654. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-844/09-6/AK
  1. Czy Wnioskodawca, jako dłużnik solidarny w rozumieniu Kodeksu cywilnego i następca prawny w rozumieniu Ordynacji podatkowej, może wystawić fakturę korygującą i tym samym pomniejszyć podatek należny wynikający z faktury korygującej mimo, że sprzedaży maszyny dokonała osoba fizyczna w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, która wniosła swoje przedsiębiorstwo aportem do Spółki jawnej? 2. Czy Wnioskodawca, może wystawić notę korygująca do otrzymanej faktury korygującej z tytułu otrzymania rabatu oraz skorygować podatek VAT naliczony? 3. Czy Wnioskodawca, ma prawo do otrzymania ewentualnego bezpośredniego zwrotu nadwyżki podatku VAT, wynikającego z rozliczeń składanych przez Podatnika jako indywidualnego przedsiębiorcę?
 655. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-844/09-5/AK
  1. Czy Wnioskodawca, jako dłużnik solidarny w rozumieniu Kodeksu cywilnego i następca prawny w rozumieniu Ordynacji podatkowej, może wystawić fakturę korygującą i tym samym pomniejszyć podatek należny wynikający z faktury korygującej mimo, że sprzedaży maszyny dokonała osoba fizyczna w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, która wniosła swoje przedsiębiorstwo aportem do Spółki jawnej? 2. Czy Wnioskodawca, może wystawić notę korygująca do otrzymanej faktury korygującej z tytułu otrzymania rabatu oraz skorygować podatek VAT naliczony? 3. Czy Wnioskodawca, ma prawo do otrzymania ewentualnego bezpośredniego zwrotu nadwyżki podatku VAT, wynikającego z rozliczeń składanych przez Podatnika jako indywidualnego przedsiębiorcę?
 656. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-844/09-7/AK
  1. Czy Wnioskodawca, jako dłużnik solidarny w rozumieniu Kodeksu cywilnego i następca prawny w rozumieniu Ordynacji podatkowej, może wystawić fakturę korygującą i tym samym pomniejszyć podatek należny wynikający z faktury korygującej mimo, że sprzedaży maszyny dokonała osoba fizyczna w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, która wniosła swoje przedsiębiorstwo aportem do Spółki jawnej? 2. Czy Wnioskodawca, może wystawić notę korygująca do otrzymanej faktury korygującej z tytułu otrzymania rabatu oraz skorygować podatek VAT naliczony? 3. Czy Wnioskodawca, ma prawo do otrzymania ewentualnego bezpośredniego zwrotu nadwyżki podatku VAT, wynikającego z rozliczeń składanych przez Podatnika jako indywidualnego przedsiębiorcę?
 657. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-844/09-8/AK
  1. Czy Wnioskodawca, jako dłużnik solidarny w rozumieniu Kodeksu cywilnego i następca prawny w rozumieniu Ordynacji podatkowej, może wystawić fakturę korygującą i tym samym pomniejszyć podatek należny wynikający z faktury korygującej mimo, że sprzedaży maszyny dokonała osoba fizyczna w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, która wniosła swoje przedsiębiorstwo aportem do Spółki jawnej? 2. Czy Wnioskodawca, może wystawić notę korygująca do otrzymanej faktury korygującej z tytułu otrzymania rabatu oraz skorygować podatek VAT naliczony? 3. Czy Wnioskodawca, ma prawo do otrzymania ewentualnego bezpośredniego zwrotu nadwyżki podatku VAT, wynikającego z rozliczeń składanych przez Podatnika jako indywidualnego przedsiębiorcę?
 658. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-844/09-9/AK
  1. Czy Wnioskodawca, jako dłużnik solidarny w rozumieniu Kodeksu cywilnego i następca prawny w rozumieniu Ordynacji podatkowej, może wystawić fakturę korygującą i tym samym pomniejszyć podatek należny wynikający z faktury korygującej mimo, że sprzedaży maszyny dokonała osoba fizyczna w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, która wniosła swoje przedsiębiorstwo aportem do Spółki jawnej? 2. Czy Wnioskodawca, może wystawić notę korygująca do otrzymanej faktury korygującej z tytułu otrzymania rabatu oraz skorygować podatek VAT naliczony? 3. Czy Wnioskodawca, ma prawo do otrzymania ewentualnego bezpośredniego zwrotu nadwyżki podatku VAT, wynikającego z rozliczeń składanych przez Podatnika jako indywidualnego przedsiębiorcę?
 659. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1040/09-2/MN
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez dostawcę towaru, dokumentujących kaucję za opakowania zwrotne
 660. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-803/09-2/JL
  Spółka uprawniona jest do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku należnego, wynikającą z wystawionych wewnętrznych faktur korygujących, w rozliczeniu podatku od towarów i usług za miesiąc wystawienia wewnętrznych faktur korygujących.
 661. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-848/09-2/SAP
  Czy Wnioskodawca powinien skorygować błędnie wystawioną fakturę VAT z dnia 31.07.2007 r. zmniejszając do 0 zł kwotę podatku?
 662. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/4521-46/09-2/MM
  W jakiej dacie należy rozpoznać obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług?
 663. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-858/09-2/AW
  Czy apteka może dokonać obniżenia kwoty podatku VAT naliczonego o kwotę VAT wynikającą z not rabatowych tytułem udzielonego rabatu?
 664. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-690/09/MN
  W związku z faktem, iż kwota należna wynikająca z wystawionej faktury (wyliczona wg kursu z dnia wystawienia faktury) nie odpowiada rzeczywistej należnej kwocie wynagrodzenia (wyliczonej wg kursu z dnia przekazania środków przez inwestora), wynikającej z zawartej umowy, Wnioskodawca jest zobowiązany do wystawienia faktury korygującej uwzględniającej zmianę ceny (należnej kwoty za świadczone usługi).
 665. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-706/09/MS
  dokumentowanie udzielenia kontrahentowi rabatu albo zaistnienia innej okoliczności stanowiącej podstawę do skorygowania in minus obrotu i podatku należnego oraz w zakresie uwzględnienia faktur korygujących w rozliczeniach VAT po spełnieniu wymogu uzyskania potwierdzenia ich odbioru przez nabywcę.
 666. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-726/09-2/IK
  W przedmiotowej transakcji Wnioskodawca nie powinien anulować wystawionych i wprowadzonych do obrotu faktur VAT, lecz winien wystawić faktury korygujące.
 667. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-957/09-2/SJ
  Czy w przypadku braku potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta Spółka może pomniejszyć obrót (podstawę opodatkowania) oraz kwotę podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc wystawienia faktury korygującej?
 668. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/4521-45/09-2/KT
  Rozliczanie faktur korygujących zwiększających podatek należny, wyrażonych w walutach obcych, z uwzględnieniem przyczyny korekty.
 669. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-595/09-2/KT
  Jeśli faktura korygująca wystawiana jest w efekcie wystąpienia zdarzenia, które ma miejsce już po wystawieniu faktury pierwotnej, wówczas faktura korygująca powinna być uwzględniona w deklaracji bieżącej, tj. w deklaracji za m-c, w którym została wystawiona faktura korygująca.
 670. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-149/08-7/MM
  Gdy podwyższenie ceny przedmiotu leasingu było nową okolicznością, niemożliwą do przewidzenia w chwili wystawienia pierwotnej faktury sprzedaży, obowiązek podatkowy z tytułu wystawienia faktury korygującej powstał w rozliczeniu za okres, w którym faktura korygująca została wystawiona. Wnioskodawca w tak przedstawionym stanie faktycznym nie ma obowiązku rozliczać faktury korygującej w miesiącu, w którym wykazał pierwotny obowiązek podatkowy z tytułu dostawy przedmiotu leasingu.
 671. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-739/09-4/JB
  Moment obniżenia podatny opodatkowania i podatku należnego na podstawie faktur korygujących
 672. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-739/09-5/JB
  Moment obniżenia podatny opodatkowania i podatku należnego na podstawie faktur korygujących
 673. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-642/09-4/JL
  Prawidłowe ujmowanie faktur korygujących w odpowiednich deklaracjach.
 674. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-798/09-3/PW
  Czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w związku z wystawieniem wewnętrznej faktury korygującej w rozliczeniu za miesiąc wystawienia tej faktury korygującej? Czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego na podstawie jednej zbiorczej faktury korygującej?
 675. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-624/09/MN
  Spółka będzie uprawniona do anulowania wystawionych faktur korygujących nie wprowadzonych do obrotu prawnego, gdyż posiada oryginały i kopie tych faktur.
 676. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-551/09/AF
  W jaki sposób powinna być dokumentowana opisana sprzedaż (towar jest magazynowany i nie jest znane miejsce przeznaczenia)? Czy prawidłowo dostawa fakturowana jest według stawki 22% (jako krajowa), by potem w momencie wysyłki następowała korekta faktury na wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, eksport lub sprzedaż krajową, w zależności od miejsca przeznaczenia towarów?
 677. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-461/09-2/JG
  CIT - w zakresie przychodu podatkowego w związku z wystawieniem faktury korygującej
 678. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-355/09-2/JG
  Czy w opisanym stanie faktycznym C P ma prawo i obowiązek ująć w swoich rozliczeniach w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych faktury korygujące wystawione począwszy od dnia 28 czerwca 2007 r. do faktur sprzedaży wystawionych przed dniem połączenia? Czy w opisanym stanie faktycznym C P ma prawo i obowiązek ująć w swoich rozliczeniach w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych faktury korygujące wystawione przez dostawców począwszy od dnia 28 czerwca 2007 r. do faktur zakupowych wystawionych przed dniem połączenia?
 679. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-648/09-6/JB
  Wypłata premii pieniężnej nie jest usługą, lecz stanowi rabat obniżający wartość konkretnych dostaw udokumentowanych fakturami VAT
 680. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-651/09-4/AW
  Nabywca usługi nie ma prawa skorygować notą korygującą pomyłek występujących w duplikacie faktury tj. błędnego okresu sprzedaży oraz błędnego okresu najmu, który określa za jaki okres rozliczono ryczałt-jednostkę miary.
 681. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-355/09/PS
  Dotyczy momentu zaliczania do kosztów uzyskania przychodów zobowiązań wynikających z wystawionych faktur korygujących przez dostawców towarów.
 682. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-521/09/BW
  Kto po zakończeniu okresu rozliczeniowego, czyli po roku 2009, ma wystawiać faktury korekty związane z działalnością zorganizowanej części przedsiębiorstwa, tj. czy Spółka wnosząca aportem zorganizowaną część przedsiębiorstwa, czy też Spółka do której wniesiono aportem zorganizowaną część?
 683. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-545/09/PSZ
  W jaki sposób należy skorygować podatek dochodowy, nie mając podpisanej faktury korygującej do faktury niezrealizowanej - towar nie został wydany, należność nie została uregulowana - a kontrahent jest nieosiągalny?
 684. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-719/09/LSz
  Możliwości wystawienia faktury korygującej lub innego sposobu skorygowania faktur, w przypadku braku na fakturze VAT danych wynikających § 5 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r.
 685. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-711/09-4/AP
  Wnioskodawca prosi o interpretację podatkową w zakresie podatku VAT należnego, czy przedstawiony stan faktyczny uprawniał Agencję do wystawienia faktury VAT korygującej - zmniejszającej wielkość sprzedaży oraz kwotę podatku VAT należnego - na podstawie zawartej umowy w sprawie ratalnej spłaty zobowiązania z dnia 08.10.2008 r. oraz aneksu nr 1 z dnia 30.10.2008 r.
 686. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-706/09-2/AS
  dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca; prawo do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym; oraz wystawienie faktury korygującej oraz sposobu jej rozliczenia
 687. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-689/09-2/MM
  Czy podatek od towarów i usług wynikający z faktur korygujących zwiększających wartość wynagrodzenia za usługi świadczone przez Spółkę, wystawianych przez S.A. swoim Klientom w opisanych powyżej okolicznościach, powinien być ujmowany w deklaracji podatkowej VAT-7 za miesiąc (kwartał), w którym wystawione zostały faktury korygujące, czy też, w deklaracjach VAT-7 za miesiąc (kwartał), w którym zostały wystawione przez S.A. faktury pierwotne, w drodze korekt tych deklaracji?
 688. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-650/09/AZb
  Czy jako biegły lekarz Wnioskodawca powinien płacić podatek VAT skoro czynności medyczne, a taką niewątpliwie jest badanie stanu zdrowia podsądnych, są zwolnione z VAT? Jeśli tak, to czy Wnioskodawcy przysługuje zwolnienie podmiotowe do 50.000 zł Jeśli Wnioskodawcy przysługuje zwolnienie podmiotowe a konieczność płacenia podatku VAT została mu narzucona z powodu niewłaściwej interpretacji przepisów przez organa podatkowe to czy przysługuje mu zwrot już zapłaconego podatku VAT?
 689. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-591/09/MS
  Czy Wnioskodawca może dokonać korekty podatku VAT zapłaconego do Urzędu Skarbowego?
 690. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-777/09-2/AK
  Czy w przypadku braku potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta Spółka może pomniejszyć obrót (podstawę opodatkowania) oraz kwotę podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc wystawienia faktury korygującej?
 691. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-779/09-2/AI
  Czy w przypadku braku potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta spółka może pomniejszyć obrót (podstawę opodatkowania) oraz kwotę podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc wystawienia faktury korygującej?
 692. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-511/09/IK
  Faktury korygujące wartość sprzedaży: Rozliczenie faktur korygujących podwyższających podstawę opodatkowania i podatek należny. Rozliczenie faktur korygujących obniżających podstawę opodatkowania i podatek należny
 693. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-535/09/WN
  prawidłowość wystawienia not księgowych oraz prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego zawartego w fakturach w miesiącu otrzymania od kontrahentów podpisanych not korygujących
 694. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-661/09-5/SAP
  Czy w świetle postanowień art. 5 ust. 1 w zw. z art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług przyznanie i wypłata przez kontrahentów premii rocznych w związku z osiągnięciem określonego poziomu obrotów w danym roku kalendarzowym, jako niespełniające definicji dostawy towarów ani definicji świadczenia usług, stanowi czynność pozostającą poza zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług i w konsekwencji powinno być dokumentowane notami obciążeniowymi?
 695. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-617/09/DM
  Wystawianie faktur korygujących przez następcę prawnego i zasady jej rozliczenia.
 696. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-803/09-2/SJ
  Czy można obniżyć obrót na podstawie wystawionych faktur korygujących w rozliczeniu za miesiąc wystawienia faktury korygującej bez potrzeby posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez kontrahenta?
 697. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-803/09-3/SJ
  Czy można obniżyć obrót na podstawie wystawionych faktur korygujących w rozliczeniu za miesiąc wystawienia faktury korygującej bez potrzeby posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez kontrahenta?
 698. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-660/09/AL
  Czy istnieje prawo do obniżenia obrotu i kwoty podatku należnego wynikającego z wystawionych faktur korygujących w dacie ich wystawienia, przy braku otrzymania potwierdzenia odbioru przez nabywcę towarów, faktur korygujących zmniejszających podstawę opodatkowania w stosunku do podstawy opodatkowania określonej w fakturze pierwotnej?
 699. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-639/09-2/MM
  forma odbioru przez nabywcę faktury korygującej w postaci zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłki listowej poleconej zawierającej oryginał i kopię faktury korygującej (gdzie na druku zwrotnego potwierdzenia odbioru umieszcza się numer faktury korygującej oraz datę jej wystawienia) umożliwia Zainteresowanemu obniżenie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę.
 700. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-527/09/KM
  Prawo do korekty faktur wewnętrznych.
 701. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-760/09-5/MN
  Opodatkowanie i dokumentowanie premii pieniężnych oraz odliczenie podatku naliczonego (rabat, faktura korygująca, brak prawa do odliczenia).
 702. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-760/09-4/MN
  Opodatkowanie i dokumentowanie premii pieniężnych oraz odliczenie podatku naliczonego (rabat, faktura korygująca, brak prawa do odliczenia).
 703. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-440/09-3/MM
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym, w szczególności w przypadku niewystawienia faktur korygujących Spółka ma prawo do korekty przychodu, o kwotę podatku należnego?
 704. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-440/09-2/MM
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym, w szczególności w przypadku niewystawienia faktur korygujących Spółka ma prawo do korekty przychodu, o kwotę podatku należnego?
 705. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-531/09-2/MPe
  Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny i obowiązujące obecnie przepisy ustawy w tym zakresie należy uznać, że w przypadku braku potwierdzenia odbioru faktur korygujących przez nabywcę, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego do czasu uzyskania takiego potwierdzenia. A zatem stanowisko Wnioskodawcy, iż może On dokonać obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym wystawi fakturę korygującą bez względu na to, czy otrzyma potwierdzenie jej doręczenia kontrahentowi przed upływem terminu do złożenia deklaracji czy też nie należało uznać za nieprawidłowe.
 706. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-483/09-2/JF
  Wnioskodawca ma obowiązek posiadania przed upływem termin do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę
 707. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-741/09-2/PR
  określenie momentu obniżenia podatku należnego na skutek wystawienia wewnętrznej faktury korygującej
 708. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-447/09/ICz
  Czy Wnioskodawca może poprzez wystawienie faktur korygujących zmienić dane nabywcy.
 709. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-622/09/PC
  Czy te faktury korekty należy ująć w roku podatkowym, w którym zostały ujęte pierwotne faktury sprzedaży, czy też w roku podatkowym, w którym zostały wystawione?
 710. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-655/09-2/IK
  przeszkoda wynikająca z ograniczeń systemowych do wystawiania korekt faktur i duplikatów w formie elektronicznej spełnia przesłanki przeszkody technicznej, o której mowa w § 5 ust. 2 ww. rozporządzenia
 711. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-439/09-5/JK
  Czy podatek akcyzowy wykazany na korekcie podlega zmniejszeniu w dacie zakupu samochodu, którego dotyczy oraz czy występuje konieczność naliczenia odsetek za ten czas?
 712. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-487/09-5/HS
  1.Jeżeli Zakład wystawi w 2009 r. faktury korygujące, a dotyczące zawyżonych opłat za energię elektryczną za lata ubiegłe, to czy należy skorygować koszty uzyskania przychodów za te lata i sporządzić korekty deklaracji CIT-8? 2.Czy Spółka zobowiązana będzie do naliczenia i zapłaty odsetek zwłoki?
 713. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-581/09-2/MS
  VAT - w zakresie korekty deklaracji VAT -7
 714. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-268/09-2/DG
  W jakiej dacie, dla celów podatku dochodowego od osób prawnych powinny być ewidencjonowane faktury korygujące, których przyczyną wystawienia jest błąd popełniony na fakturze pierwotnej?
 715. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-511/09-2/JL
  W przypadku braku potwierdzenia odbioru faktur korygujących przez nabywcę, wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego do czasu uzyskania takiego potwierdzenia.
 716. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-267/09-2/DG
  W jakiej dacie, dla celów podatku dochodowego od osób prawnych powinny być ewidencjonowane faktury korygujące, których przyczyną wystawienia jest błąd popełniony na fakturze pierwotnej?
 717. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-683/09-4/ISN
  Sposób potwierdzenia odbioru faktury korygującej.
 718. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-356/09-4/AM
  W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca otrzymuje faktury korygujące z tytułu rabatów, upustów zmniejszających kwotę zakupu samochodów przeznaczonych do sprzedaży. Należy wskazać, iż koszty zakupu samochodów przeznaczonych do sprzedaży wraz z podatkiem akcyzowym stanowią koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Pierwotna faktura została wystawiona prawidłowo, faktury korygujące wynikają z przyznanych rabatów, upustów, a zatem Wnioskodawca ma prawo do bieżącego tzn. w okresie rozliczeniowym, w którym otrzymał skorygowaną fakturę, uwzględnienia w rozliczeniach podatkowych, ustalając wysokość kosztów uzyskania przychodów, skutków tej korekty poprzez odpowiednie zmniejszenie tych kosztów.
 719. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-548/09-2/MM
  brak potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez kontrahenta uniemożliwia Zainteresowanemu obniżenie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego na podstawie wystawionej faktury korygującej.
 720. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-550/09-4/PW
  W jakiej formie należy wystawić i przesłać odbiorcy faktury korygujące wystawione po dacie akceptacji przez niego elektronicznej formy wymiany faktur, a dotyczące korekty faktur sprzedaży sporządzonych w formie papierowej jeszcze przed datą podpisania akceptacji elektronicznej formy wymiany faktur?
 721. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-390/09/RSz
  prawidłowość udokumentowania skonta fakturą korygującą sprzedaż
 722. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-476/09-2/IZ
  warunkiem obniżenia przez Wnioskodawcę podatku należnego z tytułu udzielonego kontrahentowi rabatu będzie wystawienie faktury korygującej oraz posiadanie przez niego potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę.
 723. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-509/09-2/AP
  zapytanie dotyczy możliwości anulowania wystawionej faktury
 724. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-548/09-7/AA
  Czy faktury korygujące sprzedaż dotyczącą 2008 r., wystawione w 2009 r. korygują przychód netto 2008 r., czy przychód netto 2009 r.?
 725. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-467/09/AZb
  Czy w opisanym stanie faktycznym, w procesie ustalenia wysokości rocznego obrotu, o którym mowa w art. 90 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług należy uwzględnić wartości wykazane w fakturach korygujących do faktur wystawionych w latach poprzednich?
 726. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-341/09-3/MC
  Za jaki rok obrotowy Spółka powinna skorygować przychód?
 727. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-465/09-2/IZ
  Uznać należy za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, iż kwoty wynikające z dokonanych korekt faktur obniżają podstawę opodatkowania (kwotę podatku należnego) w rozliczeniu za miesiąc wystawienia faktury korygującej, także w przypadku nieposiadania przez Spółkę potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę.
 728. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-512/09-4/MS
  w zakresie przyjmowania od kontrahentów papierowych faktur korygujących do faktur elektronicznych
 729. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-591/09-4/EN
  Czy Wnioskodawczyni postąpiła prawidłowo wykazując w miesiącu grudniu 2008 r. wewnątrzwspólnotową dostawę towaru ze stawką 0%, mimo tego że dostawa nie miała miejsca, jednocześnie korygując ją w miesiącu lutym 2009 r.?
 730. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-716/08-9/S/MP
  Uprawnienie do skorygowania faktur wewnętrznych nie jest ograniczone jakimkolwiek terminem.
 731. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-524/09/BW
  Czy Wnioskodawca słusznie dokonuje pomniejszenia podatku VAT naliczonego na podstawie otrzymanych od dostawców krajowych faktur korygujących.
 732. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-591/09/BW
  Czy Wnioskodawca słusznie dokonuje pomniejszenia podatku VAT naliczonego i podatku VAT należnego poprzez wystawienie wewnętrznych faktur korygujących VAT w przypadku rabatów od dostawców z innych niż Polska krajów UE?
 733. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-524/09/BW
  Czy Wnioskodawca słusznie dokonuje pomniejszenia podatku VAT naliczonego na podstawie otrzymanych od dostawców krajowych faktur korygujących.
 734. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-535/08-11/S/AK/JB
  W przedstawionym stanie faktycznym sfałszowane przez pracownika faktury nie dokumentują sprzedaży, tym samym nie generują obrotu, w związku z czym nie powinny być uwzględnione w rozliczeniu podatkowym z tytułu podatku od towarów i usług. W przypadku, gdy oryginał faktury VAT posiada wyłącznie Kontrahent, koniecznym będzie wystawienie faktur VAT dokumentujących poszczególne transakcje według cen jakie stosuje do określonych towarów Spółka. W sytuacji natomiast gdy dokument będący w posiadaniu Spółki różni się treścią od dokumentów posiadanych przez Kontrahentów, co z kolei zostało spowodowane zmianą ceny przez fałszującego faktury pracownika. nie można jednakże zgodzić się ze Spółką, że właściwym sposobem prawidłowego rozliczenia podatku należnego będzie wystawienie przez nią duplikatów faktur.
 735. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-411/09-2/KG
  Podatnik ma obowiązek posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej od nabywcy usługi.
 736. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-368/09/LŻ
  Wystawienie faktury VAT na kwotę odpowiadającą kwocie przejętej na podstawie umowy przelewu wierzytelności
 737. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-512/09/MO
  1. Jak Spółka powinna rozliczyć powstałą niedopłatę do faktury w kwocie 59.551,80 zł? 2. Czy może wystawić Gminie fakturę korygującą na kwotę -59.551,80 zł brutto, w tym zmniejszenie wartości netto 48.812,95 zł i zmniejszenie kwoty podatku VAT 10.738,85zł? 3. Czy powinna uznać kwotę 59.551,80 zł, jako należność nieściągalną i zaliczyć ją w koszty? 4. Jeśli tak, to czy odpisanie tej należności w koszty zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych będzie stanowiło koszt uzyskania przychodu?
 738. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-301/09-4/DS
  1. W jakich okresach należy wykazać zwiększenie przychodów udokumentowanych fakturami VAT korektami wystawionymi w m-cu sierpniu 2008 (dotyczy pierwszego porozumienia) oraz w jakim okresie należy wykazać zwiększenie przychodów udokumentowanych fakturą VAT korektą wystawioną w m-cu marcu 2009 (dotyczy drugiego porozumienia)? 2. Czy przychód należy uwzględnić w miesiącu dokonania pierwotnej sprzedaży czy w momencie wystawienia faktur korygujących?
 739. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-556/09-4/MN
  Korekta obrotu z tytułu zwiększenia ceny towarów, na podstawie wystawionych faktur korygujących.
 740. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-434/09/ES
  sposób rozliczenia powstałej niedopłaty do faktury, wystawionej przez Wnioskodawcę w związku z budową oczyszczalni ścieków
 741. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-279/09/WN
  dokumentowania wypłaconej premii pieniężnej
 742. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-393/09/RSz
  Forma potwierdzenia odbioru przez kontrahenta faktury korygującej.
 743. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-294/09-6/JL
  W przedmiotowej sprawie wypłacana kontrahentom premia jest rabatem. Udzielony przez Spółkę rabat ma bezpośredni wpływ na wartość dostawy i prowadzi do obniżenia ceny. Wnioskodawca, przyznający rabaty, winien udokumentować ten fakt poprzez wystawienie faktury korygującej.
 744. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-485/09-4/MK
  Zmiana zapisów faktury VAT a możliwość wystawienia faktury korygującej.
 745. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-219/09-2/MB
  Jaki kurs walut, w świetle ustawy o CIT, Spółka powinna zastosować do obliczania przychodu wynikającego z podwyższenia wynagrodzenia, udokumentowanego fakturą korygującą?
 746. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-216/09-2/MB
  W jakim okresie rozliczeniowym Spółka powinna rozliczyć podwyższoną kwotę obrotu i należnego podatku VAT? Jaki kurs walut, w świetle ustawy o VAT, Spółka powinna zastosować do przeliczenia podwyższonej kwoty obrotu i podatku należnego? Jaki kurs walut, w świetle ustawy o CIT, Spółka powinna zastosować do obliczania przychodu wynikającego z podwyższenia wynagrodzenia, udokumentowanego fakturą korygującą?
 747. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-217/09-2/MB
  Jaki kurs walut, w świetle ustawy o CIT, Spółka powinna zastosować do obliczania przychodu wynikającego z podwyższenia wynagrodzenia, udokumentowanego fakturą korygującą?
 748. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-218/09-2/MB
  W jakim okresie rozliczeniowym Spółka powinna rozliczyć podwyższoną kwotę obrotu i należnego podatku VAT? Jaki kurs walut, w świetle ustawy o VAT, Spółka powinna zastosować do przeliczenia podwyższonej kwoty obrotu i podatku należnego? Jaki kurs walut, w świetle ustawy o CIT, Spółka powinna zastosować do obliczania przychodu wynikającego z podwyższenia wynagrodzenia, udokumentowanego fakturą korygującą?
 749. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-691/09-3/SJ
  Czy Wynajmujący jest zobowiązany do wystawienia faktur korygujących, tak by zaewidencjonowane koszty zużycia energii (ilość kW i cena za 1 kW) odpowiadały rzeczywistemu?
 750. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-593/09-5/GZ
  Czy Spółka może fakturę VAT korektę, korygującą VAT należny a wystawioną dla kontrahenta francuskiego, zastąpić notą kredytową?
 751. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-744/09/EJ
  dokumentowanie otrzymanego skonta
 752. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-356/09/AZb
  1. Czy Wnioskodawca jest uprawniony do wystawienia faktur korygujących i uznania, że nieodpłatne przekazanie siatek rusztowaniowych i ubrań nie jest opodatkowane VAT, ponieważ towar (siatki rusztowaniowe i ubrania robocze) został przekazany na cele ściśle związane z prowadzonym przedsiębiorstwem i stanowi fragment zadań przedsiębiorstwa? 2. Czy Wnioskodawca jest uprawniony do obniżenia obrotu o kwotę podatku należnego wynikającą z wystawionych wewnętrznych faktur korygujących, w rozliczeniu podatku od towarów i usług za miesiąc wystawienia faktur korygujących?
 753. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-398/09/BW
  Czy wystawienie faktur korygujących dotyczących transakcji z przed wniesienia aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa i w konsekwencji obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz podatku należnego ma dokonać Spółka do której wniesiono aportem zorganizowaną część przedsiębiorstwa czy też Spółka wnoszącą aportem zorganizowaną część przedsiębiorstwa?
 754. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-316/09/EŁ
  Prawo do skorygowania podatku należnego, wynikającego z niesłusznie wystawionej faktury VAT.
 755. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-268/09-4/JK
  Czy Oddział dokonujący czynności nabycia wewnętrzwspólnotowego samochodów osobowych ma podstawy prawne do korygowania podstawy opodatkowania z tytułu rabatu potransakcyjnego?
 756. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-469/09-2/SAP
  1. W jakim okresie rozliczeniowym Spółka powinna rozliczyć podwyższoną kwotę obrotu i należnego podatku VAT?2. Jaki kurs walut, w świetle ustawy o VAT, Spółka powinna zastosować do przeliczenia podwyższonej kwoty obrotu i podatku należnego?
 757. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-306/09/PSZ
  Możliwość dokonywania na bieżąco korekty przychodów.
 758. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-440/09-2/MM
  brak potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez kontrahenta uniemożliwia Zainteresowanemu obniżenie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego na podstawie wystawionej faktury korygującej
 759. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/4441-5/09
  Opisana we wniosku okoliczność stanowi przeszkodę wynikającą z ograniczeń systemowych do wystawiania korekt faktur w formie elektronicznej i w związku z tym spełnia przesłanki przeszkody technicznej, o której mowa w § 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie faktur elektronicznych.
 760. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-262/09/BK
  Czy w związku z wystawieniem faktur korygujących do faktur wewnętrznych, zmniejszających kwotę podatku należnego, Spółka będzie uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego, w deklaracji VAT za okres, w którym wystawione zostaną faktury korygujące?
 761. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-68/09-7/MPe
  Następstwo prawne powstaje z mocy prawa, bez konieczności wydania decyzji w tym zakresie. Zgodnie z art. 93c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują, z dniem podziału lub z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im, w planie podziału, składnikami majątku. Ponoszenie odpowiedzialności przez osoby prawne przejmujące na zasadach określonych w rozdziale 14 Ordynacji podatkowej wyklucza jednoczesną odpowiedzialność wymienionych podmiotów na zasadach określonych w rozdziale 15 Ordynacji podatkowej Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich.
 762. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-289/09/AL
  Czy istnieje prawo do zmniejszenia obrotu opodatkowanego podatkiem VAT za miesiąc, w którym została wystawiona faktura korygująca, pomimo braku potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez kontrahenta?
 763. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-231/09/AW
  Odliczenie i zwrot podatku naliczonego zawartego w zbiorczej fakturze wystawionej w miejsce faktur zaliczkowych.
 764. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-378/09-5/JL
  Stawką VAT obowiązującą przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego zarówno przed jak i po 31.12.2007 r., jest stawka 7%, przy czym do 31.12.2007 r. stawka ta dotyczyła również infrastruktury towarzyszącej. Wykonawca powinien wystawić faktury korygujące w odniesieniu do 9 budynków mieszkalnych z prawidłową (7%) stawką podatku VAT obowiązującą przy robotach budowlano-montażowych wykonywanych w obiektach budownictwa mieszkaniowego.
 765. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-339/09-2/MR
  Czy w związku ze sprzedażą kart stałego klienta po stronie Spółki powstanie obowiązek podatkowy w zakresie podatku VAT?
 766. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-259/09/MS
  zasady rozliczania faktur korygujących wystawionych w związku ze zmianą podstawy opodatkowania
 767. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-368/09-2/AI
  Czy w związku z wystawieniem faktur korygujących do faktur wewnętrznych, zmniejszających kwotę podatku VAT należnego, Spółka będzie uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego w deklaracji VAT za okres, w którym wystawione zostaną faktury korygujące?
 768. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-214/09-2/IG
  Czy powinna zostać wystawiona faktura korygująca sprzedaż i faktura sprzedaży na innego nabywcę?
 769. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-197/09/LŻ
  Rozliczenie faktur korygujących podwyższających podatek należny.
 770. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-185/09/AS
  Opodatkowanie kwoty otrzymanej od kontrahenta, na podstawie wyroku sądowego, za usługi, które nie zostały wykonane.
 771. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-345/09-2/BM
  wystawianie faktur korygujących do faktur wewnętrznych
 772. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-227/09-2/AK
  Kontrahent powinien wystawić korektę faktury VAT, na podstawie prawomocnego wyroku Sądu, dotyczącą zwrotu przez niego kwoty należności pobranej jako zapłatę za wykonanie elektrowni. Wnioskodawca natomiast na jej podstawie winien dokonać korekty podatku naliczonego, odliczonego w związku z nabyciem towaru, w terminie określonym w art. 86 ust. 10a cyt. ustawy, tj. w rozliczeniu za okres, w którym fakturę korygującą otrzymał.
 773. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-469/09/MS
  stwierdzenia czy dokumentem poświadczającym typ samochodu, w celu dokonania odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie paliwa do samochodów wykorzystywanych do prowadzonej działalności, może być dowód rejestracyjny, w sytuacji, gdy podatnik nie jest importerem lub producentem posiadanych samochodów
 774. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-167/09/MS
  stwierdzenia czy: Wystawca faktury korygującej skutkującej zmniejszeniem zobowiązania podatkowego, ma możliwość uwzględnienia korekty w rozliczeniu bez wcześniejszego otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę usługi, Wnioskodawca ma obowiązek przyjęcia faktur korygujących, włącznie z ich podpisaniem i skorygowaniem zeznań podatkowych, Wnioskodawca może wystąpić bezpośrednio do organu podatkowego właściwego dla kontrahenta, o uzyskanie informacji o zwrocie nadpłaconego podatku VAT na rzecz kontrahenta
 775. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-199/09/BM
  Możliwość dokonania korekty rachunków uproszczonych i wystawienia w ich miejsce faktur VAT oraz obliczenia na ich podstawie należnego podatku VAT.
 776. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-204/09/KO
  Czy w treści wystawionej faktury VAT KOREKTA należy odwołać się do faktury korygującej, Czy do faktury pierwotnej i korygującej
 777. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-151/09/RSz
  - czy firma usługowa wystawiając w dniu 4 listopada 2008r. faktury korygujące do faktur wystawionych w miesiącach grudzień 2006r., luty 2007r., marzec 2007r. i kwiecień 2007r. w związku z zasądzeniem na jej rzecz na mocy wyroku sądowego, który stał się prawomocny w dniu 29 października 2008r. spornej części wynagrodzenia za usługi świadczone w okresie od grudnia 2006r. do marca 2007r. postąpiła prawidłowo oznaczając w fakturach korygujących datę sprzedaży na dzień 4 listopada 2008r., - czy firma usługowa wystawiając w dniu 4 listopada 2008r. fakturę obejmującą wynagrodzenie za usługi wykonane w miesiącu kwietniu 2007r. w związku z zasądzeniem na jej rzecz na mocy wyroku sądowego, który stał się prawomocny w dniu 29 października 2008r. spornego wynagrodzenia za usługi wykonane w kwietniu 2007r. postąpiła prawidłowo oznaczając w tej fakturze datę sprzedaży na dzień 4 listopada 2008r.
 778. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-157b/09/RS
  Czy nabywca otrzymując faktury korygujące do faktur, od których podatek naliczony został już zwrócony do budżetu państwa, ma obowiązek zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym tę korektę otrzyma?
 779. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-157d/09/RS
  Czy konieczne będzie dokonanie ponownego odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących zaniechanej inwestycji z równoczesnym zmniejszeniem podatku naliczonego wynikającego z faktur korygujących?
 780. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-177/09-2/JL
  Samo wystawienie faktury korygującej nie daje Wnioskodawcy podstaw do obniżenia kwoty podatku należnego. Do obniżenia tego podatku niezbędne jest posiadanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej, a więc potwierdzenia, że faktura korygująca dotarła do nabywcy.
 781. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-176/09-2/IG
  Czy w opisanej sytuacji sprzedający powinien wystawić fakturę VAT w związku z zawarciem umowy sprzedaży? Czy w opisanej sytuacji z chwilą dokonania cesji praw i obowiązków wynikających z umowy przedwstępnej, lub z chwilą zawarcia umowy sprzedaży, sprzedający powinien wystawić faktury korygujące do faktur dokumentujących otrzymane zaliczki, zmieniając osobę nabywcy lub wykazując zwrot wpłaconych kwot?
 782. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-124/09-4/IZ
  Sprzedaż przedmiotowego mieszkania stanowiła czynność podlegającą zwolnieniu od podatku od towarów i usług, ale Strona uwzględnia fakturę korygującą w rozliczeniu za okres, w którym otrzyma potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę przedmiotowego mieszkania, a nie jak wskazała Spółka poprzez korektę deklaracji VAT-7K za IV kwartał 2008 r., w której wykazała pierwotną fakturę dokumentującą dostawę lokalu mieszkalnego ze stawką 22%.
 783. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-168/09/LŻ
  Prawo do skorygowania podatku należnego w grudniu 2008r. pomimo braku potwierdzenia odbioru faktur korygujących przez nabywcę.
 784. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-261/09-2/AI
  Uwzględnienie faktury korygującej w deklaracji podatkowej
 785. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-151/09-4/SAP
  prawo do obniżenia podatku należnego w miesiącu otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej
 786. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-68/09-5/MPe
  Rozliczenia podatku od towarów i usług w Spółce wydzielonej po dokonaniu podziału przez wydzielenie
 787. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-202/09/LŻ
  Wystawianie faktur elektronicznych z udziałem firmy zewnętrznej
 788. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-119/09-2/JL
  Jeżeli dany podmiot spełnia kryteria określone w art. 15 ustawy, to jest on podatnikiem VAT w sensie obiektywnym, a więc niezależnie od faktu spełnienia formalnego wymogu jakim jest rejestracja. Do wystawienia faktury, o której mowa w art. 106 ustawy zobowiązany jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy także wówczas, gdy nie jest on zarejestrowanym podatnikiem. Nie ma podstaw do uznania wystawionej przez wnioskującą faktury za fakturę, o której mowa w art. 108 ust. 1, gdyż z wykładni tego przepisu wynika, iż nie dotyczy on w ogóle podatników, o których mowa w art. 15 ustawy. Ponadto będąc podatnikiem podatku VAT wnioskująca miała w myśl art. 99 ust. 1 cyt. ustawy obowiązek składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy i jak wynika z wniosku obowiązek ten został spełniony. Na tej podstawie należy stwierdzić, że zarówno faktura jak i deklaracje wymienione we wniosku wywołują skutki prawne bez względu na nieterminowe dokonanie rejestracji przez wnioskującą
 789. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-91/09-2/JG
  Czy Spółka, w związku z wystawieniem faktur korygujących i zmniejszeniem kwoty VAT należnego, zaliczonego uprzednio do kosztów uzyskania przychodu, zobowiązana jest do rozpoznania przychodu w podatku CIT? Jeżeli tak, to czy przychód ten należy rozpoznać w wysokości kwoty obniżenia podatku należnego wynikającego z faktury korygującej (bez względu na to, czy Spółka wykaże w deklaracji VAT składanej za okres, w którym rozliczy faktury korygujące, nadwyżkę VAT należnego do wpłaty, czy też nadwyżkę VAT naliczonego — do zwrotu lub do przeniesienia).
 790. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-131/09/KM
  Czy potrąconą kwotę ze zobowiązania Wnioskodawcy (na podstawie wyroku sądowego) można uznać jako rabat i powinna być wystawiona faktura korygująca przez spółkę (kontrahenta)?
 791. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-109/09/RSz
  Czy wystarczającym do obniżenia podatku należnego za dany miesiąc potwierdzeniem odbioru faktury korygującej będzie otrzymanie od kontrahenta potwierdzenia w formie e-mail lub faxem.
 792. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-212/09-2/AS
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym, mając za podstawę przepis § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podatnikom, w związku z art. 89 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, wystawione przez polskiego kontrahenta i otrzymane przez Spółkę w 2009r. faktury korygujące, dokumentujące usługi świadczone w okresie od grudnia 2006r. do października 2007r., będą uprawniały do otrzymania zwrotu zapłaconego na terytorium Polski podatku od towarów i usług, na podstawie wniosku złożonego przez Spółkę w terminie do dnia 30 czerwca 2010r.?
 793. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-152b/09/RS
  Czy należy wystawić faktury korygujące sprzedaż, czy tylko noty korygujące nazwę sprzedawcy oraz NIP? Czy w związku z powyższym powstanie obowiązek ponownego wykazania podatku wynikającego z faktury korygującej w miesiącu dokonania sprzedaży, a prawo do pomniejszenia zobowiązania z podatku należnego wynikającego z faktur z danymi spółki przejmowanej jako sprzedawcy powstałoby, w miesiącu otrzymania potwierdzenia faktury korygującej przez nabywców?
 794. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-152a/09/RS
  Czy Wnioskodawca – Spółka przejmująca - ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupu otrzymanych po 31 grudnia 2008 r., a wystawionych przez kontrahentów na spółkę przejmowaną z datą przed, jak i po 31 grudnia 2008 r.? W szczególności czy prawo to uzależnione jest od wystawienia przez kontrahentów Wnioskodawcy faktur korygujących, w których wskazano by dane Spółki przejmującej jako nabywcy?
 795. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-162/09-2/KG
  W drodze wystawienia noty korygującej nie jest możliwa zmiana nabywcy towaru, tj. podmiotu umowy sprzedaży z jednego istniejącego na drugi mający swój byt cywilnoprawny i podatkowy.
 796. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-84/09-3/ŁM
  Czy w świetle § 13 i § 14 rozporządzenia z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337) dopuszczalne jest wystawianie faktur korygujących na zakwestionowane przez Spółkę kwoty refundacji usług gwarancyjnych w tej części, w której przeniesiono ujawnione wady na całość wykonanych usług i obniżono w odpowiednim procencie kwoty wszystkich pozostałych refundacji dokonując tzw. ekstrapolacji w kontekście uwzględniania tych faktur przy dokonywaniu zmniejszania przychodu oraz zmniejszenia należnego podatku VAT oraz czy Wnioskodawca może wystawić jedną fakturę korygującą obejmującą całość usług i wystawionych na ich podstawie faktur objętych tzw. ekstrapolacją?
 797. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-169/09-4/MS
  VAT - w zakresie stosowania nazwy skróconej na fakturze
 798. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-136/09-2/BM
  prawo do pomniejszenia kwoty podatku należnego o kwoty z wewnętrznych faktur korygujących
 799. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-58/09/ASz
  termin do obniżenia odliczonego podatku naliczonego wynikającego z faktury korygującej.
 800. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-328/09/AW
  Forma potwierdzenia przez nabywcę odbioru faktury korygującej.
 801. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-37/09/AW
  Forma potwierdzenia przez nabywcę odbioru faktury korygującej.
 802. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-55/09/BW
  Zasadności wystawienia faktur korygujących w przypadku stwierdzenia w wystawionej fakturze końcowej błędu polegającego na: - niewykazaniu kwot wpłaconych zaliczek, - niewykazaniu faktur dokumentujących otrzymanie zaliczek.
 803. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-175/09-2/AP
  Czy można obniżyć obrót na podstawie wystawionych faktur korygujących w rozliczeniu za miesiąc wystawienia faktury korygującej także wówczas, gdy w dacie złożenia deklaracji podatnik nie dysponuje potwierdzeniem odbioru faktury korygującej przez kontrahenta?
 804. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-89/09-2/IK
  faktura korygująca VAT dot. obniżenia sprzedaży zwolnionej z VAT
 805. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-97/09-2/TW
  Czy w przypadku braku potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta, Spółka może pomniejszyć obrót (podstawę opodatkowania) oraz kwotę podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc wystawienia faktury korygującej?
 806. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-62/09/BJ
  Kiedy sprzedawca może dokonać zmniejszenia podstawy opodatkowania o wartości wykazane na fakturze korygującej.
 807. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-75/09-3/GZ
  Korekta wartości usługi naprawy gwarancyjnej w okresie 5 lat po audycie firmy pokrywającej koszty tych napraw dokonywana jedną fakturą korygującą zbiorczą
 808. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-88/09-2/IK
  dokonanie obniżenia podatku VAT należnego wynikającego z faktur korygujących - warunek posiadania potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury.
 809. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-18/09/MO
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym prawidłowe jest zmniejszenie przychodów na bieżąco, tj. w okresie rozliczeniowym, w którym zostanie wystawiona faktura korygująca wartość sprzedaży dokonanej w latach podatkowych 2002-2003?
 810. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-49/09-4/BM
  wystawianie faktur korygujących
 811. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-59/09-4/SJ
  Czy Spółka mogła wystawić fakturę korygującą?
 812. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-15/09-2/MN
  Korekta faktury i deklaracji podatkowych w sytuacji, gdy zlecający wykonanie umowy zwrócił fakturę wystawcy.
 813. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-14/09-2/AK
  Czy w związku z zaksięgowaniem przez wnioskodawcę wystawionej faktury nr (…)/VAT/2007 i rozliczeniem podatkowym tej faktury oraz w związku z jej niezaksięgowaniem i zwrotem przez nabywcę można dokonać korekty f-ry?
 814. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-50/09-4MB
  W myśl regulacji art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 ustawy
 815. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-63/09-2/AI
  Czy w związku z opisanym stanem faktycznym możliwe jest anulowanie faktur za czynsz dzierżawny, wystawianych w okresie od października 2007 r. do listopada 2008 r. i sporządzenie korekt deklaracji za poszczególne miesiące tego okresu z tego tytułu oraz docelowo odzyskanie wpłaconego VAT jako nienależnego?
 816. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-42/09-2/JB
  Obniżenie obrotu i kwoty podatku należnego dokonywane jest na podstawie potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę w rozliczeniu za miesiąc (lub kwartał), w którym:1) nabywca otrzymał fakturę korygującą - jeżeli potwierdzenie odbioru korekty sprzedawca otrzyma przed terminem złożenia deklaracji podatkowej za ten okres,2) sprzedawca otrzyma potwierdzenie odbioru faktury korygującej - jeżeli potwierdzenie to sprzedawca otrzyma po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy.
 817. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-121/09-3/SAP
  Czy zamieszczenie przez kontrahenta faktury korygującej w specyfikacji płatności zawartej w elektronicznym systemie M. i otrzymanie tej specyfikacji przez Spółkę w formie elektronicznej poprzez dostęp do strony www stanowi potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę, które pozwala na dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym wystawiono i opublikowano taką specyfikację?
 818. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-70/09-2/EN
  Czy zastosowanie przez Wnioskodawcę zwolnienia od podatku VAT do transakcji sprzedaży działki niezabudowanej jest prawidłowe? Jeżeli nie, to jaką stawkę podatku należy zastosować, do ww. transakcji, czy należy wystawić korektę do wystawionej faktury, czy otrzymaną kwotę ze sprzedaży Zainteresowany powinien potraktować jako kwotę brutto, z której należy wyliczyć i odprowadzić podatek VAT?
 819. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-76/09-2/AP
  Czy wnioskodawca postępuje prawidłowo wystawiając faktury korygujące do zera na ustępującego oraz faktury zaliczkowe na wstępującego opiewające na kwoty, na które uprzednio wnioskodawca wystawił faktury zaliczkowe na ustępującego (kupującego)?
 820. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1867/08/AZb
  Czy na kwotę oddalonego przez Sąd roszczenia należy wystawić faktury korygujące?
 821. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-16b/09/MN
  Nie ma podstaw do wystawienia przez Wydzierżawiającego faktury korygującej, zmniejszającej obrót i kwotę należnego podatku na podstawie zawartej umowy w sprawie ratalnej spłaty zobowiązania, gdyż obowiązek podatkowy po stronie dzierżawcy z tytułu świadczenia usług dzierżawy powstał w dniu, w którym upłynął termin płatności określony w umowie dzierżawy i pierwotna faktura została wystawiona prawidłowo.
 822. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-4/09-2/KT
  W przypadku, gdy dokonana korekta spowoduje zwiększenie kwoty podatku należnego, powinna być ona rozliczona w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy. W przedmiotowej sytuacji, jeśli umowa przewidywała, że po każdym miesiącu wystawiana jest faktura w terminie do 7 dnia miesiąca po okresie rozliczeniowym, która to z kolei wskazywała termin kolejnych 15 dni na zapłatę czynszu, taki też termin należy przyjąć wykazując obowiązek podatkowy dla kwoty podwyższającej czynsz przypadającej na każdy miesiąc rozliczeniowy. Korekty należy dokonać w odniesieniu do każdego miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu podwyższenia kwoty czynszu.
 823. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-94/09-2/ISN
  Obniżenie podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w przypadku braku potwierdzenia odbioru faktury korygującej.
 824. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-261/09-4/AG
  W którym momencie należy zaewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów fakturę korygującą, która nie jest podpisana (przyjęta przez odbiorcę) wiedząc, że faktura jest wystawiona zasadnie i prawidłowo?
 825. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-818/08/MR
  Czy Wnioskodawca powinien dokonać zmniejszenia ceny zakupu telefonów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w dacie wystawienia faktury korygującej przez dostawcę?
 826. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-4/09/LŻ
  Możliwość wystawienia faktury korygującej w wyniku zgłoszenia reklamacji
 827. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1997/08-5/JL
  W przedmiotowej sprawie cena siarki płynnej uzależniona jest od procentowej różnicy wynikającej z porównania średnich arytmetycznych cen siarki płynnej z notowań za wrzesień 2008 roku do średniej arytmetycznej ceny siarki płynnej z notowań za wrzesień 2007 r. publikowanych przez F. Cena ta może ulec zwiększeniu lub obniżeniu. W rozpatrywanej sytuacji cena siarki uległa podwyższeniu. Wiąże się to z koniecznością wystawienia faktury korygującej, skutkującej podwyższeniem w stosunku do faktury pierwotnej, wartości obrotu i kwoty podatku należnego. W rozpatrywanej sprawie Spółki obowiązek podatkowy powstał zgodnie z art. 19 ust. 4 ww. ustawy - z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Faktury korygujące powinny być rozliczane w okresie rozliczeniowym, w którym powstał ów obowiązek podatkowy z tytułu dokonanej sprzedaży, bez względu na przyczynę dokonanej korekty.
 828. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-205/09-2/AW
  w którym podatnik nabywa prawo do zmniejszenia podatku należnego
 829. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-203/09-2/IZ
  w przypadku korekty faktury wewnętrznej wystawca jest równocześnie nabywcą, nie jest konieczne uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę tej faktury, a zatem kwota podatku powinna być pomniejszona w rozliczeniu za okres wystawienia wewnętrznej faktury korygującej.
 830. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1136/08-4/EN
  Czy faktura korygująca z dnia 4 września 2008 r. do FV sprzedaży z dnia 1 lutego 2007 r. jest wystawiona prawidłowo? Czy kupujący miał prawo odmówić przyjęcia korekty? Co należy zrobić w przypadku, kiedy brakuje podpisu odbiorcy korekty, a korekta jest wystawiona zasadnie i prawidłowo?
 831. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1083/08/BK
  Czy stan faktyczny przedstawiony we wniosku jest zgodny z ustawą o podatku od towarów i usług?
 832. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1152/08-2/EN
  Czy prawidłowym jest stosowanie stawki 22% dla usługi tłumaczenia wykonywanych dla osób fizycznych i firm spoza Unii Europejskiej, czy też zgodnie z art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy miejscem świadczenia tych usług, czyli ich opodatkowania, jest miejsce gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub miejsce zamieszkania?Jeżeli ww. usługi nie podlegają opodatkowaniu w Polsce, to czy na fakturze należy umieścić klauzulę "podatek VAT rozlicza nabywca usługi", czy sporządzić korekty faktur (z bieżącą datą wystawienia), czy złożyć korekty deklaracji VAT-7 za miesiące, w których czynności zostały opodatkowane stawką 22%?
 833. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-127/09/JJ
  Określenie czy Spółka ma prawo wystawić faktury korygujące do faktur wystawionych w roku 2006 oraz określenie z jaką datą Spółka powinna wystawić te faktury.
 834. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-246/08-6/DG
  Ad. 1) Czy VAT naliczony nie podlegający odliczeniu od wydatków na reprezentację nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów stanowi za koszt uzyskania przychodów? Ad. 2) Kiedy należy skorygować przychód podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych jeśli faktura została wystawiona: przed dniem sporządzenia sprawozdania finansowego/bądź po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego: w roku obrotowym, którego dotyczy faktura korygująca, w roku bieżącym tj. w roku, w którym została wystawiona faktura korygująca?Czy należy korygować deklarację VAT-7, Informację podsumowującą i Intrastat za miesiąc/kwartał, w którym ujęto fakturę pierwotną czy za miesiąc/kwartał, w którym wystawiono fakturę korygującą? Ad. 3) Czy koszty ubezpieczenia wliczone w raty leasingowe stanowią w całości koszt uzyskania przychodu? Ad. 4) Czy opłatę wstępną wynikającą z umowy leasingu operacyjnego dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w momencie poniesienia wydatku?
 835. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-246/08-4/DG
  Ad. 1) Czy VAT naliczony nie podlegający odliczeniu od wydatków na reprezentację nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów stanowi za koszt uzyskania przychodów? Ad. 2) Kiedy należy skorygować przychód podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych jeśli faktura została wystawiona: przed dniem sporządzenia sprawozdania finansowego/bądź po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego: w roku obrotowym, którego dotyczy faktura korygująca, w roku bieżącym tj. w roku, w którym została wystawiona faktura korygująca? Czy należy korygować deklarację VAT-7, Informację podsumowującą i Intrastat za miesiąc/kwartał w którym ujęto fakturę pierwotną czy za miesiąc/kwartał w którym wystawiono fakturę korygującą? Ad. 3) Czy koszty ubezpieczenia wliczone w raty leasingowe stanowią w całości koszt uzyskania przychodu? Ad. 4) Czy opłatę wstępną wynikającą z umowy leasingu operacyjnego dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w momencie poniesienia wydatku?
 836. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1148/08-2/ISN
  Udokumentowanie przyznanego rabatu.
 837. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1854/08-4/AS
  prawidłowość określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku wystawienia faktury korygującej dotyczącej podwyższenia ceny
 838. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1816/08-2/MS
  zakresie obowiązków podatkowych związanych z wystawieniem faktur korygujących
 839. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1848/08-2/MK
  Czy podatnik może rozliczyć fakturę korygującą wystawioną w konsekwencji zmiany stawki podatku VAT w miesiącu jej wystawienia?
 840. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-12/09/DG
  W którym miesiącu oraz na podstawie jakich dokumentów Spółka ma prawo do skorygowaniu podatku, który został naliczony i wykazany w deklaracji VAT-7 odpowiednio za m-ce marzec i maj 2008r., w opisanym powyżej stanie faktycznym?
 841. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-239/08-4/IŚ
  Czy kwoty wyrażone w EUR na fakturze korygującej, która została wystawiona przez spółkę duńską na rzecz Spółki, powinny zostać przeliczone dla celów podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: podatek CIT) według kursu EUR/PLN zastosowanego przez Spółkę do przeliczenia kwot wyrażonych w walucie obcej, wynikających z faktur pierwotnych (dalej: kurs historyczny)? Czy kwoty wyrażone w EUR na fakturze korygującej, która została wystawiona przez spółkę duńską na rzecz Spółki, powinny zostać przeliczone dla celów podatku od towarów i usług (dalej: podatek VAT) z zastosowaniem kursu historycznego? Czy dodatkowa kwota kosztów wynikających z faktury korygującej, która została wystawiona przez spółkę duńską na rzecz Spółki, powinna zostać ujęta przez Spółkę dla celów podatku CIT w rozliczeniu za 2008 r.?
 842. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-258i/08/ZG
  Narzędzia do przeglądania faktur umożliwiające przetworzenie komunikatu EDI na format czytelny dla standardowego użytkownika mogą posiadać dowolne rozwiązania techniczne, pod warunkiem, że zapewniają spełnienie przez Spółkę wszystkich wymagań w zakresie sposobu przechowywania, wizualizacji i udostępniania faktur.
 843. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-258j/08/ZG
  Nie ma obowiązku oznaczania faktur wystawionych elektronicznie wyrazami "ORYGINAŁ" oraz "KOPIA", a ponadto nie ma przeciwskazań do stosowania międzynarodowych odpowiedników polskich znaków diakrytycznych w słownych wyrażeniach zawartych na fakturze.
 844. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-258a/08/ZG
  W związku z faktem, iż nie nastąpi zmiana formatu wystawianych faktur przy przesyłaniu i przechowywaniu e-faktur w formie elektronicznej, spełnione zostaną warunki określone w § 4 oraz z § 6 ust. 5 rozporządzenia w sprawie faktur elektronicznych.
 845. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-258b/08/ZG
  Każdorazowe generowanie obrazu faktury z systemu finansowo-księgowego na bazie danych zapisanych w bazie danych bez konieczności przychowywania obrazu każdej z faktur będących w obrocie jest dopuszczalne, jeżeli zapewniona zostanie integralność, autentyczność pochodzenia, czytelność oraz możliwość wydruku obrazu faktury.
 846. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-258f/08/ZG
  Tylko w wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość wystawiania faktur korygujących w formie papierowej do wystawianych wcześniej faktur w formie elektronicznej.
 847. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-258g/08/ZG
  Korekty faktur elektronicznych wystawionych w formie papierowej, przechowuje się w takiej formie w jakiej zostały wystawione bez konieczności transponowania ich do systemu elektronicznego. Jednakże tak wystawione korekty muszą być opatrzone adnotacją, że wystawiona korekta dotyczy faktury wystawionej w formie elektronicznej.
 848. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-258h/08/ZG
  W celu zapewnienia organom podatkowym i organom kontroli skarbowej dostępu do archiwum faktur wysyłanych i otrzymywanych elektronicznie, faktury te winny być przechowywane w formie elektronicznej z dostępem on-line do archiwum faktur elektronicznych, gdyż wyłącznie w taki sposób można uzyskać natychmiastowy, pełny i ciągły dostęp z wykorzystaniem technik teletransmisji przewodowej, radiowej, technologii optycznych lub innych elektromagnetycznych środków.
 849. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-258e/08/ZG
  Jedynie posiadanie potwierdzenia odbioru korekty faktury daje uprawnienie do skorygowania podatku należnego.
 850. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-258d/08/ZG
  Integralność e-faktur jest zachowana, gdy wydruk na papierze faktury elektronicznej lub jej wersja czytelna na ekranie monitora różnią się między sobą formą graficzną w systemach komputerowych wystawcy i odbiorcy faktury.
 851. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-258c/08/ZG
  Faktura elektroniczna nie byłaby integralną gdyby nastąpiło przekonwertowanie jej formatu w trakcie przesyłania, a zatem narzucenie jednego formatu podczas przesyłania i przechowywania nie może być postrzegane jako nałożenie dodatkowego obowiązku ponad przepis dyrektywy.
 852. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1749/08/AL
  Czy istnieje możliwość skorygowania faktur VAT poprzez wystawienie do nich faktur korygujących, w sytuacji gdy w sytuacji gdy wystawione faktury VAT w rzeczywistości nie dokumentowały żadnej sprzedaży?
 853. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-2037/08-2/IG
  Czy ww. formy potwierdzenia odbioru przez nabywcę faktury korygującej, tj. 1) przesłanie faksem podpisanego przez nabywcę oryginału faktury korygującej, 2) przesłanie drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) podpisanego przez nabywcę oryginału faktury korygującej (tj. zeskanowanego dokumentu), 3) pisemne potwierdzenie odbioru faktury korygującej dokonanego przez nabywcę (na innym niż faktura korygująca dokumencie). 4) zwrotne potwierdzenie odbioru przesyłki listowej lub przesyłki poleconej zawierającej oryginał faktury korygującej (gdzie na druku zwrotnego potwierdzenia odbioru umieszcza się numer faktury korygującej oraz datę jej wystawienia), są dopuszczalne i prawidłowe i dają prawo Wnioskodawcy do obniżenia kwoty podatku należnego w miesiącu, w którym otrzymano odpowiednie potwierdzenie?
 854. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-2172/08-4/MP
  Gdy podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze, obniżenia podstawy opodatkowania podatnik dokonuje pod warunkiem posiadania, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi korekty faktury po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia korekty faktury za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.
 855. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1071/08/MN
  W rozliczeniu za który miesiąc należy prawidłowo ująć wystawiane faktury korekty - czy w miesiącu ich wystawienia, czy też w miesiącu, w którym wystawiona była faktura pierwotna?
 856. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1172/08/UH
  Czy udzielone premie pieniężne należy traktować jako świadczenie usługi czy też świadczenie wyłączone spod opodatkowania podatkiem od towarów i usług?
 857. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-789/08-4/MM
  1. Czy zmniejszające faktury korygujące oraz noty kredytowe ujęte w księgach przez Spółkę na dzień przypadający przed datą sporządzenia sprawozdania finansowego za rok, którego dotyczą, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania, powinny zostać ujęte w kalkulacji podatku dochodowego za ten rok poprzez pomniejszenie kosztu uzyskania przychodów? 2. Czy zmniejszające faktury korygujące oraz noty kredytowe ujęte w księgach przez Spółkę na dzień przypadający po dacie sporządzenia sprawozdania finansowego za rok, którego dotyczą lub po dacie upływu terminu określonego do złożenia zeznania (w zależności, który z tych dni przypadnie pierwszy), powinny zostać ujęte w kalkulacji podatku dochodowego w roku następującym po roku, za które sporządzone jest sprawozdanie finansowe lub złożone zeznanie, poprzez pomniejszenie kosztu uzyskania przychodów?
 858. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-789/08-5/MM
  1. Czy zmniejszające faktury korygujące oraz noty kredytowe ujęte w księgach przez Spółkę na dzień przypadający przed datą sporządzenia sprawozdania finansowego za rok, którego dotyczą, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania, powinny zostać ujęte w kalkulacji podatku dochodowego za ten rok poprzez pomniejszenie kosztu uzyskania przychodów? 2. Czy zmniejszające faktury korygujące oraz noty kredytowe ujęte w księgach przez Spółkę na dzień przypadający po dacie sporządzenia sprawozdania finansowego za rok, którego dotyczą lub po dacie upływu terminu określonego do złożenia zeznania (w zależności, który z tych dni przypadnie pierwszy), powinny zostać ujęte w kalkulacji podatku dochodowego w roku następującym po roku, za które sporządzone jest sprawozdanie finansowe lub złożone zeznanie, poprzez pomniejszenie kosztu uzyskania przychodów?
 859. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1116/08/LŻ
  Wystawianie faktur elektronicznych z udziałem firmy zewnętrznej
 860. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1808/08-2/AZ
  podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia faktur korygujących
 861. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1144/08/UH
  Czy udzielone premie pieniężne należy traktować jako świadczenie usługi czy też świadczenie wyłączone spod opodatkowania podatkiem od towarów i usług?
 862. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1554/08-2/KK
  Kiedy na gruncie ustawy o PDOP ująć zwiększenie lub zmniejszenie przychodu wynikające z wystawionej faktury korygującej?
 863. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1084/08-3/MK
  Udokumentowanie premii za ubytki skutkującej obniżeniem prowizji za sprzedaż
 864. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-2070/08-2/IG
  Czy pomimo braku potwierdzenia odbioru faktur korygujących przez nabywcę Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc wystawienia faktur korygujących?
 865. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1918/08-3/AK
  obrotem, w rozumieniu art. 29 ust. 1, może być wynagrodzenie wynikające z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego pomniejszone o należny podatek VAT (wg stawki 22%)
 866. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1080/08-3/AI
  Kiedy winien zostać rozliczony podatek VAT należny wynikający z korekty wystawionej do niesłusznie wygenerowanej refaktury (dokumentującej czynność już wcześniej refakturowaną)?
 867. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1016b/08/EŁ
  Uznanie za rabat pomniejszenia płatności w chwili zapłaty, dokonane przed upływem terminu płatności przez kontrahenta krajowego i obowiązek wystawienia faktury korygującej.
 868. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1016a/08/EŁ
  Uznanie za rabat pomniejszenia płatności w chwili zapłaty, dokonane przed upływem terminu płatności przez kontrahenta zagranicznego i obowiązek wystawienia faktury korygującej.
 869. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1016b/08/EŁ
  Uznanie za rabat pomniejszenia płatności w chwili zapłaty, dokonane przed upływem terminu płatności przez kontrahenta krajowego i obowiązek wystawienia faktury korygującej.
 870. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1052/08/RSz
  1. czy zastosowanie obniżonej stawki VAT jest nakazem dla podatnika (przedsiębiorcy) czy uprawnieniem, i czy w związku z tym istnieje obowiązek zastosowania obniżonej 7% stawki VAT, czy może być zastosowana stawka VAT w podstawowej wysokości, dla części robót związanych z lokalami użytkowymi i garażami 2. obowiązku wystawienia korekt do faktur VAT
 871. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1094/08-4/AI
  Czy w zaistniałej sytuacji Wnioskodawca jest zobowiązany do wystawienia faktury korygującej w zakresie naliczonego podatku VAT z 7% na 22%?
 872. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1034/08/MO
  Kiedy powstaje przychód z tytułu zbiorczej faktury korygującej za Opłaty eksploatacyjne? Czy w miesiącu dokonania rozliczenia (czyli w marcu) czy też w grudniu poprzedniego roku?
 873. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-2017/08-2/IG
  VAT - w zakresie kursu waluty obcej stosowanego do przeliczania wartości faktur korygujących na polskie złote
 874. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1036/08/WN
  skorygowanie podatku należnego i naliczonego wynikającego z faktury wewnętrznej dokumentującej otrzymaną przedpłatę z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
 875. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1038/08/RSz
  udokumentowanie fakturami wewnętrznymi korygującymi transakcji dotyczących reklamacji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
 876. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-1831/08-2/BM
  możliwość wystawiania w formie papierowej duplikatów faktur oraz faktur korygujących w do faktur wystawianych w formie elektronicznej
 877. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1027/08/JJ
  Czy bonusy przyznawane mogą być w postaci noty księgowej uznaniowej?
 878. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1046/08-2/BD
  Korekta sprzedaży i podatku należnego w przypadku podwyższenia ceny po wystawieniu faktury.
 879. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1046/08/WN
  1. określenie czy zwrócona kwota przedpłaty z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów rodzi obowiązek podatkowy oraz 2. sposób skorygowania podatku należnego i naliczonego wynikającego z faktury wewnętrznej wystawionej tytułem zafakturowanej przez dostawcę przedpłaty
 880. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-2111/08-2/MP
  Jeżeli dokonana korekta spowoduje zwiększenie kwoty podatku należnego, powinna ona być rozliczona w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dostawy towaru, bez względu na przyczynę dokonanej korekty. Wnioskodawca powinien uwzględnić taką fakturę korygującą w rejestrze sprzedaży w miesiącu, w którym wystawiona została pierwotna faktura i jednocześnie skorygować deklarację VAT-7 za ten miesiąc.
 881. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1883/08-2/KK
  Czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w związku z wystawieniem wewnętrznej faktury korygującej w rozliczeniu za miesiąc wystawienia tej faktury korygującej? Czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego na podstawie jednej zbiorczej faktury korygującej?
 882. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-693/09/PS
  Dotyczy momentu zaliczania do kosztów uzyskania przychodów zobowiązań wynikających z wystawionych faktur korygujących przez dostawców towarów.
 883. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1089/08/RSz
  ujmowanie w deklaracji VAT-7 faktur korygujących dotyczących podwyższenia ceny sprzedaży, jeżeli ich przyczyną nie jest naprawa błędu lecz inna okoliczność, która zaistniała po dokonaniu pierwotnej sprzedaży oraz ustalenia czy korekta obrotu podatku VAT ma skutek na dzień wystawienia faktury korygującej
 884. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-2079/08-2/MP
  Przepisy podatkowe nie określają wprost sposobu rozliczania faktur korygujących wystawionych w przypadku zwiększenia kwoty podatku należnego. W takim przypadku należy odnieść się do reguły określonej w art. 19 ust. 13 pkt 1 lit. b) powoływanej ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którą obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych powstaje z chwilą upływu terminu płatności, jeżeli został on określony w umowie właściwej dla rozliczeń z tego tytułu. Dlatego też w przypadku, gdy dokonana korekta spowoduje zwiększenie kwoty podatku należnego, powinna ona być rozliczona w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia ww. usług, bez względu na przyczynę dokonanej korekty. Wystawienie faktury korygującej "In minus" do faktury dokumentującej świadczenie usług telekomunikacyjnych stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym Spółka wystawi daną fakturę korygującą. Wnioskodawca nie musi posiadać potwierdzenia odbioru faktury korygującej w celu obniżenia kwoty podatku należnego.
 885. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-2/09-2/MM
  w przypadku wystąpienia pomyłki dotyczącej danych nabywcy na fakturze sprzedaży całkowita zmiana tych danych, w drodze wystawienia przez sprzedawcę faktury korygującej jest postępowaniem dopuszczalnym w świetle obowiązujących przepisów. Podkreślić jednak należy, iż faktura korygująca nie dokumentuje odrębnego, niezależnego zdarzenia gospodarczego, lecz odnosi się ściśle do stanu zaistniałego w przeszłości. Celem wystawienia faktury korygującej jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości.
 886. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1985/08-2/IZ
  W przypadku braku możliwości ustalenia które z towarów oznaczonych co do gatunku są zwracane, możliwe jest wystawienie faktury korygującej (faktur korygujących) odnoszącej się do pierwszej faktury sprzedaży z danego okresu rozliczeniowego. Stronie przysługuje prawo do odliczenia podatku z faktury dokumentującej nabycie usługi związanej z działalnością opodatkowaną.
 887. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1604/08-3/SAP
  Czy Spółka (w przypadku, gdy usługa jest świadczona na terytorium Rosji) może wystawić fakturę korygującą stawkę 22% na stawkę "nie podlega opodatkowaniu", zawierającą klauzulę, iż podatek VAT rozlicza nabywca usługi? Czy istnieje obowiązek jednorazowej rejestracji Spółki w Rosji na potrzeby podatku VAT (Spółka wykonała w Rosji tylko jedną usługę, i więcej takich usług nie ma zamiaru wykonywać)?
 888. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1596/08/AS
  Refakturowanie usług hotelowych dotyczących pracownika innego podmiotu.
 889. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1612/08/AS
  Obniżenie kwoty podatku należnego w związku z wystawieniem wewnętrznej faktury korygującej. Wystawienie jednej zbiorczej wewnętrznej faktury korygującej.
 890. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1043/08/LŻ
  Określenie na fakturze daty sprzedaży, daty wystawienia zbiorczej faktury korygującej oraz określenia, w którym miesiącu winien być rozliczony VAT należny z tej faktury.
 891. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-983/08-2/AD
  Czy i z jaką datą Wnioskodawca uzyskuje prawo do obniżenia obrotu stanowiącego podstawę opodatkowania z tytułu wystawienia faktury korygującej w przypadku wysłania jej listem poleconym, która pomimo dwukrotnego awizowania przez Pocztę nie została odebrana?
 892. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-943/08/AW
  Podatek należny wynikający z faktury korygującej, podwyższającej wynagrodzenie za świadczone usługi, powinien być wykazany w rozliczeniu za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 893. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-195/08-2/AJ
  W którym momencie, w przypadku premii pieniężnych otrzymanych przez Spółkę od dostawców mediów, dokumentowanych poprzez wystawienie faktur VAT przez Spółkę na dostawców mediów, Spółka powinna rozpoznawać przychód podatkowy ? W którym momencie, w przypadku otrzymania rabatów od dostawców mediów, Spółka powinna pomniejszać koszty podatkowe ? W którym momencie Spółka powinna uznawać za koszty uzyskania przychodu koszty z tytułu przekazania świadczeń klientom dokumentowanych poprzez wystawienie faktur VAT przez klientów na Spółkę ? W którym momencie, w przypadku rabatów udzielonych przez Spółkę klientom, dokumentowanych poprzez wystawienie faktur korygujących przez Spółkę, Spółka powinna pomniejszać przychód podatkowy ?
 894. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-978/08/JJ
  Jak należy postąpić z fakturami VAT wystawionymi do dnia 31 października 2008r., w stosunku do których nie powstał obowiązek podatkowy?
 895. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-153/08-2/AJ
  W którym momencie, w przypadku premii pieniężnych otrzymanych przez Spółkę od dostawców mediów, dokumentowanych poprzez wystawienie faktur VAT przez Spółkę na dostawców mediów, Spółka powinna rozpoznawać przychód podatkowy ? W którym momencie, w przypadku otrzymania rabatów od dostawców mediów, Spółka powinna pomniejszać koszty podatkowe ? W którym momencie Spółka powinna uznawać za koszty uzyskania przychodu koszty z tytułu przekazania świadczeń klientom dokumentowanych poprzez wystawienie faktur VAT przez klientów na Spółkę ? W którym momencie, w przypadku rabatów udzielonych przez Spółkę klientom, dokumentowanych poprzez wystawienie faktur korygujących przez Spółkę, Spółka powinna pomniejszać przychód podatkowy ?
 896. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-955/08-6/AD
  1. Czy Spółka może pomniejszyć podatek należny z tytułu zmniejszenia należnej kwoty za wykonaną usługę od kontrahenta na podstawie wystawionej korekty faktury VAT, na podstawie podpisanego przez odbiorcę zwrotnego potwierdzenia odbioru nadania listu poleconego? 2. Czy Spółka może pomniejszyć podatek należny z tytułu zmniejszenia należnej kwoty za wykonaną usługę od kontrahenta na podstawie wysłanego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do kontrahenta pisma wzywającego do potwierdzenia odbioru faktury korygującej w sytuacji, gdy kontrahent pomimo wcześniejszych monitów telefonicznych nie potwierdził odbioru faktury korygującej?
 897. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-955/08-7/AD
  1. Czy Spółka może pomniejszyć podatek należny z tytułu zmniejszenia należnej kwoty za wykonaną usługę od kontrahenta na podstawie wystawionej korekty faktury VAT, na podstawie podpisanego przez odbiorcę zwrotnego potwierdzenia odbioru nadania listu poleconego? 2. Czy Spółka może pomniejszyć podatek należny z tytułu zmniejszenia należnej kwoty za wykonaną usługę od kontrahenta na podstawie wysłanego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do kontrahenta pisma wzywającego do potwierdzenia odbioru faktury korygującej w sytuacji, gdy kontrahent pomimo wcześniejszych monitów telefonicznych nie potwierdził odbioru faktury korygującej?
 898. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-955/08-4/AD
  1. Czy Spółka może pomniejszyć podatek należny z tytułu zmniejszenia należnej kwoty za wykonaną usługę od kontrahenta na podstawie wystawionej korekty faktury VAT, na podstawie podpisanego przez odbiorcę zwrotnego potwierdzenia odbioru nadania listu poleconego? 2. Czy Spółka może pomniejszyć podatek należny z tytułu zmniejszenia należnej kwoty za wykonaną usługę od kontrahenta na podstawie wysłanego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do kontrahenta pisma wzywającego do potwierdzenia odbioru faktury korygującej w sytuacji, gdy kontrahent pomimo wcześniejszych monitów telefonicznych nie potwierdził odbioru faktury korygującej?
 899. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-955/08-5/AD
  1. Czy Spółka może pomniejszyć podatek należny z tytułu zmniejszenia należnej kwoty za wykonaną usługę od kontrahenta na podstawie wystawionej korekty faktury VAT, na podstawie podpisanego przez odbiorcę zwrotnego potwierdzenia odbioru nadania listu poleconego? 2. Czy Spółka może pomniejszyć podatek należny z tytułu zmniejszenia należnej kwoty za wykonaną usługę od kontrahenta na podstawie wysłanego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do kontrahenta pisma wzywającego do potwierdzenia odbioru faktury korygującej w sytuacji, gdy kontrahent pomimo wcześniejszych monitów telefonicznych nie potwierdził odbioru faktury korygującej?
 900. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-176/08-2/AJ
  Czy poprawne jest ujęcie not obciążeniowych za bonusy dotyczące 2007 r. w kosztach rachunkowych 2008 r. oraz kosztach uzyskania przychodu w miesiącu ich otrzymania, tj. w październiku 2008 r. ?
 901. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-149/08-3/MM
  Wystawienie faktury korygującej zwiększającej kwotę podatku należnego winno nastąpić po upływie okresu, na który Umowa leasingu finansowanego została zawarta.
 902. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-970/08-4/EWW
  Zainteresowany nie ma możliwości wystawienia faktury korygującej z tytułu zwrotu towaru, należy stwierdzić, iż nie będzie przysługiwało mu prawo dokonania korekty podatku należnego z tego tytułu.
 903. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-966/08/ASz
  możliwość wystawiania faktur korygujących w formie papierowej do faktur pierwotnych wystawianych w formie elektronicznej
 904. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-549/08/PS
  Czy wystawione korekty do faktur sprzedaży, korygujące pierwotną cenę z dnia wystawienia faktury do ceny sprzedaży umówionej według kursu z dnia zapłaty, mogą być księgowane i rozliczane do podatku dochodowego w miesiącu wystawienia korekty, czy musi być korygowany przychód miesiąca, w którym dokonano dostawy i wystawiono pierwotną fakturę?
 905. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1929/08-3/JB
  Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w związku z wystawionymi fakturami korygującymi w okresie od 01.06.2005r.
 906. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1929/08-4/JB
  Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w związku z wystawionymi fakturami korygującymi dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.05.2004r
 907. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1929/08-2/JB
  Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w związku z wystawionymi fakturami korygującymi w okresie od 01.05.2004 do 31.05.2005r
 908. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1938/08-2/JB
  Ustalony w umowie rabat, przyporządkowany do konkretnych dostaw stanowi podstawę do wystawienia faktury korygującej. Wystawiona faktura korygująca uprawnia do obniżenia podatku należnego, przy zachowaniu warunków określonych w art. 29 ust. 4a ustawy.
 909. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1918/08-2/AK
  prawidłowym jest wystawienie faktury korygującej pomniejszającej wartość faktury o błędnie doliczony podatek VAT i przyjęcie tym samym, iż w ramach wynagrodzenia zawiera się już podatek VAT
 910. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1894/08-4/PR
  anulowanie błędnie sporządzonych faktur niedostarczonych do kontrahenta
 911. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-921/08-2/MK
  Obowiązek wystawienia faktury korygującej z § 16 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia z dnia 25 maja 2005 r. Zwrot uiszczonej raty a zmiana wpłacającego.
 912. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1586/08/AZb
  Czy w związku ze zmianą wartości netto zakupu środka trwałego z kwoty wyższej na niższą podatnik jako nabywca środka trwałego (samochodu) ma możliwość odliczenia podatku VAT z ww. faktury korygującej w miesiącu jej otrzymania lub w miesiącu następnym a tym samym skorygowania deklaracji VAT?
 913. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-905/08/RS
  Czy prawidłowe jest ujęcie faktur korygujących dotyczących WDT w deklaracji za miesiąc, w którym je wystawiono, a faktur korygujących dotyczących WNT i importu usług, w deklaracji za miesiąc ich otrzymania od kontrahenta?
 914. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-922/08-2/MK
  Obowiązek wystawienia faktury korygującej z § 16 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia z dnia 25 maja 2005 r. Zwrot uiszczonej raty a zmiana wpłacającego.
 915. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-563/08/MK
  W którym momencie Spółka powinna ująć przychód dla potrzeb rozliczeń z tytułu podatku dochodowego? Czy należy skorygować pierwotną fakturę cofając się wstecz, czy wystawić korektę w dacie otrzymania aneksu i w tym miesiącu zwiększyć przychód podatkowy, czy też należy wystawić normalną fakturę VAT w dacie otrzymania aneksu?
 916. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-947/08/BW
  Termin obniżania podatku należnego w przypadku wystawiania faktur korygujących.
 917. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-79/08-2/AJ
  W którym momencie, w przypadku premii pieniężnych otrzymanych przez Spółkę od dostawców mediów, dokumentowanych poprzez wystawienie faktur VAT przez Spółkę na dostawców mediów, Spółka powinna rozpoznawać przychód podatkowy ? W którym momencie, w przypadku otrzymania rabatów od dostawców mediów, Spółka powinna pomniejszać koszty podatkowe ? W którym momencie Spółka powinna uznawać za koszty uzyskania przychodu koszty z tytułu przekazania świadczeń klientom dokumentowanych poprzez wystawienie faktur VAT przez klientów na Spółkę ? W którym momencie, w przypadku rabatów udzielonych przez Spółkę klientom, dokumentowanych poprzez wystawienie faktur korygujących przez Spółkę, Spółka powinna pomniejszać przychód podatkowy ?
 918. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-55/08-2/MŚ
  W którym momencie, w przypadku premii pieniężnych otrzymanych przez Spółkę od dostawców mediów, dokumentowanych poprzez wystawienie faktur VAT przez Spółkę na dostawców mediów, Spółka powinna rozpoznawać przychód podatkowy? W którym momencie, w przypadku otrzymania rabatów od dostawców mediów, Spółka powinna pomniejszać koszty podatkowe? W którym momencie Spółka powinna uznawać za koszty uzyskania przychodu koszty z tytułu przekazania świadczeń klientom dokumentowanych poprzez wystawienie faktur VAT przez klientów na Spółkę? W którym momencie, w przypadku rabatów udzielonych przez Spółkę klientom, dokumentowanych poprzez wystawienie faktur korygujących przez Spółkę, Spółka powinna pomniejszać przychód podatkowy?
 919. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-877/08-2/MR
  Czy sytuacja przedstawiona we wniosku powinna być kwalifikowana: a) jako odpłatne świadczenie przez Spółkę na rzecz zagranicznych kontrahentów usług w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 8 ww. ustawy, które podlega dokumentowaniu wystawianymi przez Spółkę fakturami opiewającymi na kwotę netto równą wartości udzielonych preferencji, a jeżeli tak, to czy takie usługi podlegają opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej stawką 22 %, czy też b) jak uzyskiwanie przez Spółkę udzielanych przez kontrahentów rabatów w rozumieniu art. 31 ust. 3 w związku z art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, zmniejszających obrót Spółki z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i kwoty wynikającego z tego podatku naliczonego, które to uzyskiwanie rabatów podlega dokumentowaniu wewnętrznymi fakturami korygującymi wystawianymi przez Spółkę na podstawie odpowiednich dokumentów wystawianych przez zagranicznych kontrahentów, a jeżeli tak, to czy w tym przypadku Spółka może wystawiać z tytułu każdej uzyskanej preferencji jedną tzw. zbiorczą wewnętrzną fakturę korygującą do wszystkich faktur wewnętrznych dokumentujących transakcje, z tytułu zrealizowania których preferencja została uzyskana, i czy taką zbiorczą wewnętrzną fakturę korygującą można wystawić w ten sposób, że nazwy towarów objętych rabatem zostają wykazane poprzez numery wszystkich pozycji wszystkich korygowanych faktur wewnętrznych, a kwoty ulegające zmianie zostają wykazane jako podsumowanie wszystkich wcześniejszych kwot, tj. łącznych kwot brutto, łącznych kwot VAT, łącznych kwot netto (przed i po udzieleniu rabatu)?
 920. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1029/08/AT
  Czy jako agent prowadzący działalność gospodarczą ma Pani obowiązek wystawienia faktury korygującej na obciążenia z tytułu powstałych strat i ubytków naturalnych?
 921. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-501/08/DP
  Czy w przypadku nie wystawienia faktury korygującej, a przyjęcia noty księgowej, wartość strat i ubytków będzie stanowić koszty uzyskania przychodów?
 922. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-711/08-4/ŁM
  Czy zapis w uchwale o naliczeniu jednorazowym-wyrównującym po zatwierdzeniu planu jest wystarczający dla uniknięcia korygowania za każdym razem miesięcy poprzednich?
 923. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1761/08-5/BS
  Czy dana faktura, wystawiona dla podmiotu zagranicznego powinna być uwzględniona w deklaracji miesięcznej podatku od towarów i usług VAT - 7 za listopad 2005 r.?
 924. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1915/08-2/IZ
  brak potwierdzenia odbioru wystawionej faktury korygującej z powodu zwrotu towaru uniemożliwia Spółce obniżenie podatku należnego o kwotę wynikającą z wystawionej faktury korygującej.
 925. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-874/08-4/AK
  Czy aby dokonać obniżenia podatku konieczne jest potwierdzenie odbioru faktury korygującej (przez nabywcę) i czy wystarczy potwierdzenie przez nabywcę na dokumencie np. WZ?
 926. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-868/08-2/GZ
  Faktura korygująca do faktury VAT RR.
 927. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-890/08-4/AT
  Czy naliczenie wyrównujące od początku roku do dnia zatwierdzenia planu gospodarczego mogą odbyć się poprzez wystawienie jednej faktury zwiększającej?Tym bardziej, iż przyjęcie stawki obowiązującej na rok może się odbyć tylko po zatwierdzeniu planu. Czy zapis w uchwale o naliczeniu jednorazowym-wyrównującym po zatwierdzeniu planu może być dla uniknięcia korygowania za każdym razem miesięcy poprzednich?
 928. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1644/08-2/BM
  obniżenie podatku należnego w przypadku wystawiania faktury korygującej
 929. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1817/08-2/IG
  1) W którym momencie wnioskodawca w przypadku faktur korygujących VAT dotyczących zwrotu uprzednio sprzedanego towaru - ma prawo do obniżenia podatku należnego : czy w momencie wystawienia faktury korygującej VAT ? czy w miesiącu otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej VAT? 2) Czy po uprawomocnieniu się wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 grudnia 2007 r. (U6/06) wszystkie faktury korygujące, których odbiór nie został potwierdzony w miesiącach poprzednich przez klienta, będą stanowiły podstawę do zmniejszenia podatku należnego w dniu wystawienia tych korekt?
 930. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1452/08-2/MS
  Wnioskodawca jest uprawniony do zastosowania stawki 0%, gdyż o zastosowaniu preferencyjnej stawki podatku VAT decyduje data zawarcia umowy (kontraktu), na podstawie której polski podmiot otrzymał środki pomocowe, a nie data zawarcia umowy, w wykonaniu której nabywane są usługi ze środków pomocowych
 931. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-799/08/AW
  Czynność udzielenia przez sprzedawcę skonta (rabatu) powinna być udokumentowana poprzez wystawienie faktury korygującej do faktury dokumentującej dostawę towarów, której rabat dotyczy.
 932. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1734/08-3/AP
  VAT w zakresie prawidłowości wystawiania faktur korygujących do faktu wystawionych w 2007 oraz w 2008 r., a także wystawiania faktur VAT obecnie
 933. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1753/08-2/IG
  1. Czy w powyżej opisanym stanie faktycznym, w związku z zawarciem umowy o przelew wierzytelności i przejęcie długu pod warunkiem rozwiązującym, Wnioskodawca był zobowiązany do wystawienia na rzecz Kupującego I faktury korygującej faktury dokumentujące otrzymanie od Kupującego I zaliczki na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, oraz do wystawienia faktury na powyższą kwotę na rzecz Kupującego II? 2. Przy założeniu, że Wnioskodawca nie był zobowiązany do wystawienia na rzecz Kupującego I faktury korygującej oraz do wystawienia faktury na Kupującego II, czy w fakturze końcowej wystawionej przez Wnioskodawcę na rzecz Kupującego II, z tytułu zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży nieruchomości, prawidłowo zostały wykazane, jako kwoty pomniejszające wartość sprzedaży, zaliczki otrzymane faktycznie od Kupującego I?
 934. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1330/08-6/IZ
  Organ podatkowy zmienia swoje stanowisko zawarte w interpretacji indywidualnej z dnia 10.10.2008 r. znak: IPPP1-443-1330/08-3/IZ i stwierdza, iż w przedmiotowej sprawie Stronie przysługuje prawo do wystawienia faktur korygujących i zastosowania do części sfinansowanej ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej preferencyjnej stawki podatku w wysokości 0%, a zatem stanowisko Podatnika w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.
 935. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1687/08-4/RK
  Czy Spółka postępuje prawidłowo wystawiając faktury korygujące, jeżeli umowy z odbiorcami jednoznacznie wskazują iż w określonych okolicznościach Spółka udzieli odbiorcy rabatu, wystawiając z tego tytułu fakturę korygującą?
 936. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1687/08-5/RK
  W przypadku, gdy na podstawie umów zawieranych przez Wnioskodawcę, jego kontrahentowi będzie przysługiwał rabat zależny od wartości nabytych, czy też odsprzedanych towarów Strona będzie zobowiązana do wystawienia faktury korygującej, która powinna co najmniej zawierać dane, o których mowa w ww. przepisie. Natomiast kontrahent Strony nie może wystawić faktury dokumentującej udzielony mu rabat, bowiem z treści § 13 ust. 1 ww. rozporządzenia wynika, iż rabat udzielony jest przez sprzedawcę towarów. Nabywca towarów nie ma również prawa do wystawienia noty korygującej w przypadku udzielonego mu rabatu, bowiem notę korygującą wystawia się w przypadkach określonych w § 15. ust. 1 rozporządzenia tj. gdy nabywca towaru lub usługi, otrzymał fakturę lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru lub usługi, z wyjątkiem pomyłek w pozycjach faktury określonych w § 5 ust. 1 pkt 6 - 12
 937. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1613/08-4/BS
  interpretacja dotyczy braku możliwości dokonania zmiany podmiotu umowy sprzedaży (adresata faktury) poprzez wystawienie noty korygującej przez Stronę oraz braku prawa do odliczenia podatku naliczoenego
 938. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-780/08/AP
  Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w związku ze zwrotem towaru oraz konieczność posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej.
 939. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-823/08-2/BP
  Opodatkowanie zadatku zatrzymanego ze względu na niewykonanie umowy.Korekta podatku.
 940. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-859/08/WN
  korygowanie faktur dokumentujących usługi opodatkowane stawką 22%, które korzystają ze zwolnienia z podatku od towarów i usług
 941. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-774/08/AK
  Czy prawidłowe jest rozliczanie faktury korygującej w miesiącu jej wystawienia (na bieżąco), w przypadku gdy faktura pierwotna została wystawiona prawidłowo, a konieczność wystawienia faktury korygującej zwiększającej podatek należny spowodowana była okolicznościami, które zaistniały już po dokonaniu sprzedaży - wystawieniu pierwotnej faktury VAT i kontrahent wyraża zgodę na zwiększenie ceny towaru?
 942. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-640/08/KO
  Kto winien zatem skorygować faktury sprzedaży, wystawione przez Urząd Miejski, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, który zgodnie ze statutem przejął od kwietnia 2004r. zadania polegające na sprzedaży lokali, czy też Urząd Miejski, który dokonał sprzedaży?
 943. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1590/08-2/JB
  W przypadku wystąpienia pomyłek dotyczących danych nabywcy na fakturze sprzedaży - bilecie jednorazowym - całkowita zmiana tych danych poprzez wystawienie faktury korygującej jest dopuszczalna
 944. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1585/08-2/RK
  Skoro Wnioskodawca prawidłowo zastosował stawkę podatku od towarów i usług, która obowiązywała w momencie świadczenia usługi, to zmiana przeznaczenia budynku mieszkalnego na użytkowy nie powoduje obowiązku wystawienia przez wykonawcę usług budowlanych faktury korygującej w odniesieniu do zakończonych usług budowlanych, udokumentowanych fakturą VAT, które zostały wykonane w obiekcie budownictwa mieszkaniowego, tj. przed zmianą jego przeznaczenia, a co za tym idzie, nie występuje obowiązek dokonania korekty deklaracji VAT-7.
 945. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-755/08-2/MR
  1. Czy faktura VAT wystawiona przed wykonaniem usługi lub przed dostawą towaru uprawnia podatnika - nabywcę do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego wynikającego z faktury VAT wystawionej przed powstaniem obowiązku podatkowego, w szczególności przed terminem wskazanym w art. 19 ust. 4-5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. przed wykonaniem usługi lub dostawą towaru? 2. Czy podatnik - nabywca ma prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego z faktury VAT wystawionej przed powstaniem obowiązku podatkowego, w momencie wykonania usługi lub dostawy towaru, bez konieczności korekty deklaracji VAT-7 za miesiąc wpływu faktury lub miesiąc następny?
 946. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1556/08-4/JB
  Obniżenie podatku należnego w związku z wystawieniem faktury korygującej i anulowaniem faktur VAT.
 947. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1504/08-4/JL
  Wnioskodawca w sytuacji wystawienia faktury korygującej zobowiązany jest posiadać potwierdzenie odbioru tej faktury przez nabywcę. Potwierdzenie to stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego.
 948. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-785/08-3/KG
  Czy w przypadku wystawienia faktury korygującej zmniejszającej ilość sprzedanych towarów bądź zmniejszającej cenę jednostkową towaru, Spółka powinna uwzględnić dokonaną korektę na gruncie VAT w rozliczeniu za okres kiedy otrzymała potwierdzenie odbioru faktury korygujące przez nabywcę?
 949. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-785/08-2/KG
  Czy w przypadku wystawienia faktury korygującej zwiększającej ilość sprzedanych towarów bądź zwiększającej cenę jednostkową towaru (w sytuacji gdy pierwotna faktura zawierała błędy w zakresie ceny/ilości), Spółka powinna uwzględnić dokonaną korektę w miesiącu powstania pierwotnego obowiązku podatkowego na gruncie VAT z tytułu dokonanej dostawy towarów, czy w miesiącu wystawienia przez Spółkę faktury korygującej?
 950. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-492/08-6/HS
  Czy koszty energii elektrycznej wykazane w fakturach korygujących stanowią koszty podatkowe 2008 roku, bez konieczności korygowania deklaracji CIT-8 za 2007 r.?
 951. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-504/08-4/KS
  Czy w przypadku wystawienia faktury korygującej zwiększającej ilość sprzedanych towarów bądź zwiększającej cenę jednostkową towaru (w sytuacji gdy pierwotna faktura zawierała błędy w zakresie ceny / ilości), Spółka powinna uwzględnić dokonaną korektę w miesiącu powstania pierwotnego obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu dokonanej dostawy towarów, czy w miesiącu wystawienia przez Spółkę faktury korygującej?
 952. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-504/08-5/KS
  Czy w przypadku wystawienia faktury korygującej zwiększającej ilość sprzedanych towarów bądź zwiększającej cenę jednostkową towaru (w sytuacji gdy pierwotna faktura zawierała błędy w zakresie ceny / ilości), Spółka powinna uwzględnić dokonaną korektę w miesiącu powstania pierwotnego obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu dokonanej dostawy towarów, czy w miesiącu wystawienia przez Spółkę faktury korygującej?
 953. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-504/08-2/KS
  W jakim momencie Spółka powinna zmniejszyć swoje przychody na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z otrzymanym zwrotem towarów - w momencie fizycznego zwrotu towaru potwierdzonego podpisaniem odpowiedniego protokołu, czy w momencie wystawienia przez Spółkę faktury korygującej, dokumentującej zwrot towarów? W szczególności, czy w sytuacji, gdy zwrot towarów i podpisanie protokołu zwrotu ma miejsce w danym roku podatkowym a faktura korygująca, dokumentująca omawiany zwrot, jest wystawiana w kolejnym roku podatkowym, Spółka jest zobowiązana do odpowiedniego zmniejszenia przychodu wykazanego w roku, w którym dokonano zwrotu? Czy w sytuacji, gdy zwrot towarów potwierdzony podpisaniem odpowiedniego protokołu oraz następujące po nim wystawienie faktury korygującej mają miejsce w tym samym roku podatkowym, dopuszczalne jest korygowanie przychodów Spółki dopiero w momencie wystawienia faktury korygującej?
 954. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-485/08-8/KG
  Czy w przypadku wystawienia faktury korygującej zmniejszającej ilość sprzedanych towarów bądź zmniejszającej cenę jednostkową towaru, Spółka powinna uwzględnić dokonaną korektę na gruncie VAT w rozliczeniu za okres kiedy otrzymała potwierdzenie odbioru faktury korygujące przez nabywcę?
 955. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-504/08-3/KS
  W jakim momencie Spółka powinna zmniejszyć swoje przychody na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z otrzymanym zwrotem towarów - w momencie fizycznego zwrotu towaru potwierdzonego podpisaniem odpowiedniego protokołu, czy w momencie wystawienia przez Spółkę faktury korygującej, dokumentującej zwrot towarów? W szczególności, czy w sytuacji, gdy zwrot towarów i podpisanie protokołu zwrotu ma miejsce w danym roku podatkowym a faktura korygująca, dokumentująca omawiany zwrot, jest wystawiana w kolejnym roku podatkowym, Spółka jest zobowiązana do odpowiedniego zmniejszenia przychodu wykazanego w roku, w którym dokonano zwrotu? Czy w sytuacji, gdy zwrot towarów potwierdzony podpisaniem odpowiedniego protokołu oraz następujące po nim wystawienie faktury korygującej mają miejsce w tym samym roku podatkowym, dopuszczalne jest korygowanie przychodów Spółki dopiero w momencie wystawienia faktury korygującej?
 956. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-785/08-4/KG
  Czy w przypadku, gdy dostawa towarów ma miejsce w danym miesiącu, a wystawienie faktury następuje w jednym z kolejnych 7 dni, licząc od dnia dostawy, co ma miejsce w kolejnym miesiącu, obowiązek podatkowy w podatku VAT powstaje w momencie wydania towaru, czy też w momencie wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż towaru?
 957. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-504/08-6/KS
  Czy w przypadku wystawienia faktury korygującej zmniejszającej ilość sprzedanych towarów bądź zmniejszającej cenę jednostkową towaru (w sytuacji gdy pierwotna faktura zawierała błędy w zakresie ceny / ilości), Spółka powinna uwzględnić dokonaną korektę na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w miesiącu powstania pierwotnego obowiązku podatkowego z tytułu dokonanej dostawy towarów, czy w miesiącu wystawienia przez Spółkę faktury korygującej?
 958. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-785/08-9/KG
  Czy w przypadku, gdy dostawa towarów ma miejsce w danym miesiącu, a wystawienie faktury następuje w jednym z kolejnych 7 dni, licząc od dnia dostawy, co ma miejsce w kolejnym miesiącu, obowiązek podatkowy w podatku VAT powstaje w momencie wydania towaru, czy też w momencie wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż towaru?
 959. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-504/08-7/KS
  Czy w przypadku wystawienia faktury korygującej zmniejszającej ilość sprzedanych towarów bądź zmniejszającej cenę jednostkową towaru (w sytuacji gdy pierwotna faktura zawierała błędy w zakresie ceny / ilości), Spółka powinna uwzględnić dokonaną korektę na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w miesiącu powstania pierwotnego obowiązku podatkowego z tytułu dokonanej dostawy towarów, czy w miesiącu wystawienia przez Spółkę faktury korygującej?
 960. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-725/08/KM
  1. Czy możliwe jest wystawienie zbiorczych faktur korygujących, dokumentujących dany okres rozliczeniowy tj. dany miesiąc kalendarzowy? 2. Czy w przypadku wystawienia faktury korygującej, gdy rabat odnosi się do wszystkich pozycji na fakturze, na fakturze korygującej rabat winien być wskazany w stosunku do każdej z pozycji faktury odrębnie czy też wystarczający jest zapis zbiorczy, iż rabat odnosi się do wszystkich pozycji na fakturze?
 961. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1536/08-3/JB
  Potwierdzenie odbioru faktury korygującej może mieć dowolną formę, która pozwoli na jednoznaczne stwierdzenie odbioru tej faktury przez nabywcę. Posiadanie takiego potwierdzenia uprawnia sprzedawcę do obniżenia podatku należnego.
 962. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1536/08-2/JB
  Potwierdzenie odbioru faktury korygującej może mieć dowolną formę, która pozwoli na jednoznaczne stwierdzenie odbioru tej faktury przez nabywcę. Posiadanie takiego potwierdzenia uprawnia sprzedawcę do obniżenia podatku należnego.
 963. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1607/08-2/AP
  Czy możliwe jest w przedstawionym stanie faktycznym wystawianie faktur korygujących w formie papierowej, do faktur sprzedaży wystawianych i przesyłanych w formie elektronicznej?
 964. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1020/08/LŻ
  Potwierdzenie odbioru korekty faktury elektronicznej
 965. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-758/08/EJ
  spółka cywilna zawiązana pomiędzy małżonkami, którzy wnieśli do spółki w formie aportu całe przedsiębiorstwo, posiadająca nowy NIP jest następcą prawnym podmiotu, który funkcjonował jako "spółka małżeńska".
 966. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1464/08-2/AK
  - właściwym dokumentem potwierdzającym obciążenie Najemcy kosztami związanymi z usługą najmu, tj. zarówno kosztami czynszu najmu za użytkowanie budynku jak i kosztami "opłat eksploatacyjnych" są faktury VAT- właściwą formą dokonania rozliczenia "opłat eksploatacyjnych" za rok 2008 będzie wystawienie faktur VAT korygujących do faktur VAT wystawianych na rzecz Najemcy z tytułu "opłat eksploatacyjnych" w każdym miesiącu roku 2008- w odniesieniu do usługi najmu i związanej z nią usługi dotyczącej przeniesienia "opłat eksploatacyjnych" nie będą miały zastosowania ani obniżone, preferencyjne stawki podatku VAT ani też zwolnienie z podatku od towarów i usług; usługa będzie opodatkowana podstawową stawką podatku VAT w wysokości 22%.
 967. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1720/08-2/IG
  Czy Wnioskodawca prawidłowo uznaje świadczone usługi jako zwolnione od podatku?Od jakiej daty należy skorygować faktury sprzedaży?
 968. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-696/08-4/MR
  W jaki sposób należy udokumentować otrzymany bonus od klienta holenderskiego?
 969. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1265/08-2/BM
  obniżenie podatku należnego w przypadku wystawiania faktury korygującej
 970. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1316/08-2/BM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 29 sierpnia 2008r. (data wpływu 29 sierpnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obniżenia podatku należnego w przypadku wystawiania faktury korygującej -jest nieprawidłowe.W dniu 29 sierpnia 2008r został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji ...
 971. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1560/08-4/MP
  Skoro Spółka wprowadziła do obrotu prawnego fakturę, w której błędnie wskazała nabywcę usługi, zobowiązana była do ujęcia jej w ewidencji i deklaracji VAT-7 w miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Sprostowanie nieprawidłowych danych wykazanych na pierwotnej fakturze sprzedaży może zostać dokonane jedynie poprzez wystawienie faktury korygującej. Prawo do obniżenia podatku należnego wynikającego z błędnie wystawionej faktury powstaje w deklaracji VAT-7 za miesiąc, w którym Spółka otrzyma potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę
 972. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-690/08/DM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 30 lipca 2008 r. (data wpływu 5 sierpnia 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 2 października 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego w kwocie wynikającej z wystawionej faktury korygującej -jest nieprawidłowe.W dniu 5 sierpnia 2008 r. został złożon ...
 973. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-680/08/PS
  Zmniejszenia podatku należnego po wystawieniu faktury korygującej w związku z odstąpieniem od umowy przez kontrahenta i zatrzymaniem przez Wnioskodawcę otrzymanego zadatku.
 974. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1084/08-2/DG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 15.07.2007r. (data wpływu 28.07.2007r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie faktur korygujących przychód -jest prawidłowe.W dniu 28 lipca 2007r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawn ...
 975. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1598/08-2/AW
  wystawianie faktur korygujących w formie papierowej do faktur wystawionych w formie elektronicznej
 976. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1454/08-2/MPe
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 29.07.2008 r. (data wpływu 31.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości rozliczenia faktur korygujących -jest prawidłowe.W dniu 31.07.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawi ...
 977. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1542/08-2/JB
  Obniżenie kwoty podatku należnego w przypadku wystawienia faktury korygującej dokumentującej zwrot towarów.
 978. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1326/08-4/BS
  dotyczy sposobu obliczenia różnicy podatku, o którym mowa w art. 87
 979. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-953/08/BW
  Dokumentowanie przez dostawcę zbiorczą fakturą korygującą udzielonego rabatu.
 980. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-666/08/UH
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko X, przedstawione we wniosku z dnia 8 lipca 2008r. (data wpływu 11 lipca 2008r.), uzupełnionym pismem z dania 8 października 2008r. (data wpływu 9 października 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy otrzymywana premia pieniężna jest wynagrodzeniem za spełnienie warunków handlowych wynikających z z ...
 981. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-508/08/BWo
  Czy w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca ma do czynienia z wewnątrzwspólnotową transakcją w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług? Czy wnoszący niniejszy wniosek będzie musiał dokonać korekty wystawionej faktury WNT?
 982. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-606/08/PP
  Czy Spółka stosuje prawidłowy kurs do przeliczania faktur korygujących (dotyczących eksportu oraz wewnątrzwspólnotowych dostaw) wystawianych w walucie obcej?
 983. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-606/08/EŁ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 9 lipca 2008 r. (data wpływu 10 lipca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku posiadania przez sprzedawcę potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę -jest nieprawidłowe.W dniu 10 lipca 2008 r. został złożony wni ...
 984. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-672/08-2/MT
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 3 lipca 2008 r. (data wpływu 7 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwolnienia od opodatkowania oraz obowiązku wystawienia faktury korygującej -jest prawidłowe w zakresie pytania.W dniu 7 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej in ...
 985. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1309/08-2/IZ
  zbiorcze faktury korygujące dokumentujące udzielenie rabatu, spełniające warunki określone w § 16 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia stanowią dla Strony podstawę do zmniejszenia podatku należnego.
 986. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1062/08-2/AZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 24 czerwca 2008 r. (data wpływu 03 lipca 2008 r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie powstania obowiązku podatkowego w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów przy uwzględnieniu korekt:
 987. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1057/08-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 01 lipca 2008r. (data wpływu 04 lipca 2008r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku 0% dla robót objętych kontraktem współfinansowanym ze środków Funduszu Spójności -jest prawidłowe.W dniu 04 lipca 2008r. został złożony ww. wniosek o ud ...
 988. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-635/08/BM (KAN-6736/07/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana F. przedstawione we wniosku z dnia 25 czerwca 2008r. (data wpływu 3 lipca 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 24 września 2008r. (data wpływu 24 września 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy wypłacane przez kontrahenta Wnioskodawcy opusty cenowe podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT -jest ...
 989. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-584/08-4/EN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani ... przedstawione we wniosku z dnia 10 czerwca 2008 r. (data wpływu 26 czerwiec 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 28 sierpnia 2008 r. (data wpływu 1 wrzesień 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego w związku z nałożoną karą umowną -jest nieprawidłowe.W dni ...
 990. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-457/08-4/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani ..., przedstawione we wniosku z dnia 10 czerwca 2008 r. (data wpływu 26 czerwca 2008 r.), uzupełnionym w dniu 1 września 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodów -jest nieprawidłowe.W dniu 26 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów pr ...
 991. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-584/08/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17 czerwca 2008 r. (data wpływu 4 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie konieczności opodatkowania usług doradczych świadczonych na rzecz spółki zależnej z siedzibą w Norwegii i prawa do wystawienia faktury korygującej -jest prawidłowe.W dniu 4 lipca 2008 r. złożono wniosek ...
 992. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1290/08-2/SM
  Do obniżenia kwoty podatku należnego wymagane jest posiadanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej
 993. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443/1588/08-2/PR
  opodatkowanie usług świadczonych na rzecz kontrahenta zagranicznego oraz wystawiania faktur korygujących.
 994. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1222/08-2/AP
  Za jaki okres rozliczeniowy podatnik ma prawo pomniejszyć VAT należny z tytułu wystawienia faktury korygującej zmniejszającej wartość sprzedaży?
 995. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-448/08/BWo
  Czy w przypadku, gdy Wnioskodawca otrzyma potwierdzenie odbioru faktury korygującej w miesiącu późniejszym niż miesiąc wystawienia faktury korygującej obniżającej obrót, Spółka ma prawo do korekty obrotu wynikającej z udzielonych rabatów lub innych obniżek ceny w rozliczeniu za miesiąc wystawienia faktury korygującej, czy też dopiero w rozliczeniu za miesiąc, w którym otrzymała potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę? Czy w przypadku, gdy Wnioskodawca nie otrzyma potwierdzenia odbioru faktury korygującej, która to faktura korygująca została wystawiona jako udokumentowanie udzielonego rabatu lub innej obniżki ceny, Wnioskodawca ma prawo do dokonania korekty obrotu i podatku należnego za miesiąc wystawienia faktury korygującej?
 996. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-799/08/WN
  prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek VAT zawarty w fakturach korygujących, w przypadku odmowy ich przyjęcia przez kontrahenta
 997. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-509/08/PS
  Rozliczenie podatku naliczonego z uwzględnieniem faktur korygujących dot. zwrotu towarów, zgłoszeń reklamacyjnych, błędnie wykazanych kwot oraz faktur wystawionych na inny podmiot.
 998. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-634/08/WN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. "X", przedstawione we wniosku z dnia 23 czerwca 2008r. (data wpływu 3 lipca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie korygowania faktur dokumentujących usługi, które nie zostały wykonane na rzecz kontrahenta -jest prawidłowe.W dniu 3 lipca 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpreta ...
 999. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-576/08/BM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej G. przedstawione we wniosku z dnia 16 czerwca 2008r. (data wpływu 18 czerwca 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 9 września 2008r. (data wpływu 10 września 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do zwrotu na rachunek bankowy nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w sytuacji, gdy w dan ...
 1000. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-572/08/WN
  prawo do zwrotu na rachunek bankowy nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym (ostatnim miesiącu działalności gospodarczej) nie wykonano czynności podlegających opodatkowaniu
 1001. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-879/08/AL
  Czy otrzymywana premia pieniężna podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i czy istnieje konieczności dokumentowania jej otrzymania fakturą VAT?
 1002. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-880/08-5/ECH
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 06.06.2008r. (data wpływu 12.06.2008r.) i piśmie z dnia 16.07.2008 r. (data nadania 16.07.2008 r., data wpływu 21.07.2008 r.), uzupełniającym braki formalne na wezwanie z dnia 07.07.2008 r. Nr IPPP1/443-1118/08-2/GD oraz w piśmie z dnia 02.09.2008 (data wpływu: 02.09.2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotycz ...
 1003. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-579/08-8/AI
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki jawnej, przedstawione we wniosku z dnia 5 czerwca 2008 r. (data wpływu 9 czerwca 2008 r.) uzupełnionym pismami: z dnia 8 sierpnia 2008 r. (data wpływu 18 sierpnia 2008 r.) oraz z dnia 27 sierpnia 2008 r. (data wpływu 2 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku posiadania potwierdzeni ...
 1004. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-407/08-4/AG
  Czy w opisanej sytuacji Wnioskodawca powinien dokonać korekty przychodów w momencie wystawienia faktury korygującej, czy powinien dokonać tej korekty wcześniej, wracając do faktury pierwotnej, nawet jeżeli faktura dotyczy zakończonego roku obrotowego, np. korekt w roku 2008 do sprzedaży mającej miejsce w roku 2007?
 1005. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-407/08-5/AG
  Czy w opisanej sytuacji Wnioskodawca powinien dokonać korekty kosztów w momencie wystawienia faktury korygującej, czy powinien dokonać tej korekty wcześniej, wracając do faktury pierwotnej, nawet jeżeli faktura dotyczy zakończonego roku obrotowego, np. korekt w roku 2008 do sprzedaży mającej miejsce w roku 2007?
 1006. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-798/08/LŻ
  Opodatkowanie i udokumentowanie bonusu bezwarunkowego
 1007. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-904/08-2/IK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko p. Matysiaka Krzysztofa przedstawione we wniosku z dnia 30 maja 2008r. (data wpływu 09 czerwca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia podstawy opodatkowania na fakturze wewnętrznej w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów -jest prawidłowe.W dniu 09 czerwca 2008r. wpłynął ww. w ...
 1008. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-502/08-2/MR
  1. Czy Spółka może skorzystać z uprawnienia do obniżenia podatku należnego VAT bez otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej od kontrahenta? 2. Czy wystarczającymi dowodami stanowiącymi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego VAT są potwierdzenie nadania listu poleconego w książce nadawczej wraz z kopią faktury korygującej bądź zwrotne potwierdzenie odbioru przesyłki z fakturą korygującą?
 1009. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1117/08-4/JL
  W badanej sprawie termin płatności za usługę upływa 21-go dnia drugiego miesiąca okresu rozliczeniowego i w tym właśnie momencie powstaje obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług przesyłania energii elektrycznej. Podatek VAT należny wynikający z faktury korygującej, podwyższającej wynagrodzenie za świadczone usługi przesyłania w oparciu o dane rzeczywiste za dany okres rozliczeniowy - powinien być wykazany w deklaracji za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży i w którym wystawiona została faktura pierwotna.
 1010. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-318/08/MT
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 28 maja 2008 r. (data wpływu 29 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na tzw. usługi wsparcia ...
 1011. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-467/08/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 28 maja 2008 roku (data wpływu 2 czerwca 2008 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury korygującej -jest prawidłowe.W dniu 2 czerwca 2008 roku został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przep ...
 1012. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1206/08/AL
  Czy prawidłowym jest dokumentowanie notą księgową otrzymywanych: bonusu od obrotu i bonusu za osiągnięcie określonego w umowie pułapu zakupów?
 1013. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-485/08/JCi
  Określenie prawidłowego sposobu dokumentowania otrzymywanych premii pieniężnych /bonusów/.
 1014. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-1176/08-3/KK
  Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z faktur VAT korekt, w sytuacji, gdy faktury pierwotne wystawione zostały przez podmiot z siedzibą w Niemczech, działający na terytorium Polski jako podatnik polskiego podatku VAT przed zarejestrowaniem się przez ten podmiot dla celów polskiego podatku od towarów i usług w sytuacji, natomiast faktury korygujące wystawione zostały po dokonaniu rejestracji przez dostawcę?
 1015. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-873/08-3/PW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 28.05.2008r. (data wpływu 30.05.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczeń podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu zaimportowanego z terytorium USA, a dopuszczonego do obrotu na terytorium Niemiec - ,b>jest nieprawidłowe.W dniu 30.05.20 ...
 1016. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-388/08/MO (KAN-4887/5/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 9 maja 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 13 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, w którym momencie należy dokonać korekty przychodu w związku z wystawieniem faktury korygującej (pytanie oznaczone we wniosku ...
 1017. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-759/08/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 8 maja 2008r. (data wpływu 16 maja 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 lipca 2008r. (data wpływu 21 lipca 2008r.) oraz pismem z dnia 29 lipca 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przyznawanych premii pieniężnych (procentowych prowizji) z tytułu obrotu ...
 1018. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-936/08-2/GD
  Czy w przypadku udzielenia rabatu potransakcyjnego możliwe jest skorygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku akcyzowego należnego z tytułu pierwotnej sprzedaży samochodu poprzez złożenie korekty deklaracji akcyzowej?
 1019. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-400/08-4/EWW
  Wnioskodawca ma prawo do obniżenia podatku należnego z tytułu zwrotu towaru dopiero po otrzymaniu potwierdzenia przez odbiorcę faktury korygującej.
 1020. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-737/08/AZb (KAN-4887/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o o., przedstawione we wniosku z dnia 9 maja 2008r. (data wpływu 13 maja 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości wystawienia faktury korygującej w związku z wydaną przez Urząd Skarbowy decyzją w tym zakresie oraz przekazania jej nabywcy -jest prawidłowe.W dniu 13 maja 2008r. wpłynął ww. ...
 1021. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-842/08-2/KCH
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2008r. (data wpływu 23 maja 2008r.) o udzielenie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczania faktur korygującychjest prawidłowe.W dniu 23 maja 2008r. wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usł ...
 1022. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-397/08/EŁ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2008 r. (data wpływu 5 maja 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 24 lipca 2008 r. (data wpływu 1 sierpnia 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do wystawienia faktury korygującej treść pozycji: nazwa towaru lub usługi oraz obowią ...
 1023. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-406/08/EŁ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 25 lutego 2008 r. (data wpływu 6 maja 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie terminu rozliczenia podwyższonego podatku należnego wynikającego z wystawionej faktury korygującej -jest nieprawidłowe.W dniu 6 maja 2008 r. wpłynął wniosek o u ...
 1024. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-995/08-2/JL
  Podwyższenie ceny następuje z chwilą zawarcia Aneksu i zwiększenia podstawy do obliczenia należnych Spółce odsetek. W tym też momencie, powstaje obowiązek wystawienia faktury korygującej.
 1025. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-995/08-3/JL
  W sytuacji, gdy dokonana korekta spowoduje zwiększenie kwoty podatku należnego, powinna być ona rozliczona w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonanej sprzedaży, bez względu na przyczynę dokonanej korekty
 1026. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-810/08-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 05 maja 2008 r. (data wpływu 13 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawienia faktury VAT korygującej -jest prawidłowe.W dniu 13 maja 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie ...
 1027. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1000/08-2/BS
  Po zaprzestaniu działalności gospodarczej i wykreśleniu z rejestru jako podatnik VAT Wnioskodawca nie może wystawić faktur korygujących dotyczących wielkości i wartości robót wykonanych na rzecz jednego z kontrahentów.
 1028. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-950/08/AZ (KAN-6697/07/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego A. Spółka Jawna, przedstawione we wniosku z dnia 24 czerwca 2008r. (data wpływu 3 lipca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ujęcia w rejestrze sprzedaży i deklaracji VAT-7 faktury korygującej podwyższającej cenę sprzedaży -jest nieprawidłowe.W dniu 3 lipca 2008r. wpłyną ...
 1029. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-358/08-2/ISN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana reprezentowanego przez Pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 17 kwietnia 2008 r. (data wpływu 21 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie faktur korygujących wystawianych w formie elektronicznej -jest nieprawidłowe.W dniu 21 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemne ...
 1030. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-971/08-2/JL
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 12.05.2008 r. (data wpływu 19.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT nie mając potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez kontrahenta-jest nieprawidłowe.W dniu 19.05.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpre ...
 1031. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PV-I/4407/14-4/08/AŁ
  W jaki sposób podatnik powinien skorygować błędnie wykazany podatek naliczony i należny? Czy powinien dokonać tego jednorazowo w dacie wystawienia korekt (w bieżącym rozliczeniu), czy też powinien korygować poszczególne deklaracje, w których wykazywał błędnie podatek należny i naliczony?
 1032. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-393/08-3/HW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 10 kwietnia 2008 r. (data wpływu 14 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego -jest prawidłowe.W dniu 14 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpr ...
 1033. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-393/08-2/HW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 10 kwietnia 2008 r. (data wpływu 14 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku sporządzenia not korygujących -jest prawidłowe.W dniu 14 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpre ...
 1034. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-402/08-3/BD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 3 kwietnia 2008 r. (data wpływu: 16 kwietnia 2008 r.), uzupełnionym w dniu 8 lipca 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawiania faktur korygujących -jest nieprawidłowe.W dniu 16 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpreta ...
 1035. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-421/08-7/IG
  W odpowiedzi na wezwanie Spółki z dnia 06 czerwca 2008r. (data wpływu 10 czerwca 2008r.) do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 20 maja 2008r. znak IPPP1/443-421/08-3/IG, złożone na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów wyjaśnia, co następuje.W wyniku ponownej analizy sprawy, z uwzględnieniem zarzutów przytoczonych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa,znaleziono podstawy do zmiany w/w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.Treść zarzutów zawartych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa.Stanowisko zaprezentowane prze ...
 1036. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-349/08/RSz
  papierowe faktury korygujące do faktur elektronicznych oraz ujmowanie ich w ewidencji prowadzonej dla celów podatku od towarów i usług
 1037. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-273/08/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 3 marca 2008 r. (data wpływu 20 marca 2008 r.), uzupełnionym pismami z dnia 14 maja 2008 r. (data wpływu 19 maja 2008 r.) i z dnia 24 czerwca 2008 r. (data wpływu 30 czerwca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości skorygowania faktury VAT dokumentującej sprzedaż towaró ...
 1038. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-366/08-2/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 14 kwietnia 2008 r. (data wpływu 22 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania udzielonych rabatów -jest prawidłowe.W dniu 22 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej ...
 1039. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-364/08-4/AT
  Czy Spółdzielnia ma prawo zwiększyć kwoty podatku naliczonego o kwoty VAT zawarte w fakturach korygujących?
 1040. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-364/08-3/AT
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni przedstawione we wniosku z dnia 1 kwietnia 2008 r. (data wpływu 4 kwietnia 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 9 maja 2008 r. (data wpływu 12 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawiania faktur korygujących VAT do rachunków uproszczonych -jest nieprawidłowe.W dniu 4 kwietnia 2008 r. z ...
 1041. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-225/08/KO
  Czy orzeczenie sądu zsądzające na rzecz Spółki kwotę mniejszą aniżeli wynikająca z pierwotnie wystawionych faktur sprzedaży stanowi podstawę do wystawienia na rzecz Gminy faktur korygujących?
 1042. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-535/08-4/AK
  Skoro towar został skradziony z magazynu Spółki przez byłego pracownika, a następnie sprzedany przez niego stałym kontrahentom Spółki bądź też nieznanym Wnioskodawcy odbiorcom, dokumenty wystawione przez byłego pracownika nie stanowią faktur w rozumieniu art. 106 ust. 1 cyt. ustawy, gdyż nie zostały wystawione przez podatnika, o którym mowa w art. 15. Wnioskodawca winien wystawić faktury VAT w oparciu o art. 106 ust. 1 cyt. ustawy i przepisy rozporządzenia.
 1043. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-326/08-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 17 marca 2008 r. (data wpływu 20 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur -jest nieprawidłowe.W dniu 20 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemn ...
 1044. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-868/08-2/JF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 29.04.2008 r. (data wpływu 05.05.208 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie potwierdzenia odbioru faktury korygującej -jest nieprawidłowe.W dniu 05.05.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej spr ...
 1045. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-274/08-2/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 14 marca 2008 r. (data wpływu 20 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie udzielanych rabatów i sposobu ich dokumentowania -jest prawidłowe.W dniu 20 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w i ...
 1046. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-274/08/BM (KAN-2988/03/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. S. przedstawione we wniosku z dnia 10 marca 2008r. (data wpływu 20 marca 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 czerwca 2008r. (data wpływu 4 czerwca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy rabat należy dokumentować poprzez wystawienie przez Wnioskodawcę faktury sprzedaży czy poprzez ...
 1047. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-912/08-2/IZ
  dotyczy prawa do zmniejszenia obrotu o rabaty udokumentowane notami obciążeniowymi.
 1048. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-497/08-2/KR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 12.03.2008r. (data wpływu 17.03.2008r.) uzupełnione 16.06.2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów -jest prawidłowe.W dniu 17.03.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej spra ...
 1049. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-258/08-2/EWW
  W prawodawstwie polskim obowiązuje zasada swobody umów, w ramach której strony mogą dowolnie kształtować treść umowy w granicach wyznaczonych przez prawo. Zasada ta ma również zastosowanie na gruncie prawa podatkowego. W związku z tym, przy ustalaniu wysokości należności ustawodawca nie ingeruje w sferę podejmowania decyzji, czy opłaty mają być kwotami "netto" czy "brutto".
 1050. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-717/08-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 22 kwietnia 2008 r. (data wpływu 24 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku wystawienia faktury VAT korygującej w przypadku zmiany stawki podatku VAT na dany tytuł w trakcie trwania okresu prenumeraty -jest nieprawidłowe.W dniu 24 kwietnia ...
 1051. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-185/08-3/AA
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 10 marca 2008 r. (data wpływu 14 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej -jest prawidłowe.W dniu 14 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego ...
 1052. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-303/08-3/AI
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 10 marca 2008 r. (data wpływu 14 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości skorygowania rachunków uproszczonych -jest nieprawidłowe.W dniu 14 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywid ...
 1053. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-503/08/EJ (KAN-3538/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. Ch., przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2008r. (data wpływu 7 kwietnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania, iż w przytoczonym we wniosku stanie faktycznym ma miejsce świadczenie usług pomiędzy kontrahentami (beneficjentami świadczenia) a Wnioskodawcą, z tytułu którego wynagrodzeni ...
 1054. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-716/08-2/MP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki., przedstawione we wniosku z dnia 09 kwietnia 2008 r. (data wpływu 14 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie terminu do wystawienia faktur korygujących -jest nieprawidłowe.W dniu 14 kwietnia 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w in ...
 1055. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-404/08/AZb
  przyznanie premii w stałej wysokości 2% od wartości netto zakupów za dany miesiąc niezależnie od wielkości dokonanych zakupów w danym okresie winno być traktowane jako rabat
 1056. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-181/08-7/EWW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 21 lutego 2008 r. (data wpływu 22 luty 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie przedmiotu opodatkowania -jest prawidłowe.W dniu 22 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego ...
 1057. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-181/08-8/EWW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 21 lutego 2008 r. (data wpływu 22 luty 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie czynności opodatkowanych podatkiem -jest prawidłowe.W dniu 22 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa po ...
 1058. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-181/08-4/EWW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 21 lutego 2008 r. (data wpływu 22 luty 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie przedmiotu opodatkowania -jest prawidłowe.W dniu 22 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego ...
 1059. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-181/08-3/EWW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 21 lutego 2008 r. (data wpływu 22 luty 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty podatku naliczonego -jest prawidłowe.W dniu 22 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowe ...
 1060. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-181/08-4/EWW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 21 lutego 2008 r. (data wpływu 22 luty 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie przedmiotu opodatkowania -jest prawidłowe.W dniu 22 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego ...
 1061. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-181/08-5/EWW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 21 lutego 2008 r. (data wpływu 22 luty 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawiania faktur korygujących -jest prawidłowe.W dniu 22 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podat ...
 1062. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-181/08-6/EWW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 21 lutego 2008 r. (data wpływu 22 luty 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty podatku naliczonego -jest prawidłowe.W dniu 22 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowe ...
 1063. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-342/08/AZb
  otrzymane premie pieniężne powiązane z konkretnymi dostawami powinny być traktowane jako rabat
 1064. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-421/08-2/IG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 03 marca 2008r. (data wpływu 06 marca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dopuszczalności wystawiania zbiorczych faktur korygujących dokumentujących obniżenie obrotu z tytułu udzielonych rabatów -jest prawidłowe.W dniu 06 marca 2008r. wpłynął ww. wniosek o udziel ...
 1065. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-318/08/AS
  Czy zwrot środka trwałego udokumentowany fakturą korygującą ma taki sam skutek podatkowy jak sprzedaż środka trwałego w świetle art. 90 i art. 91 ustawy o VAT.
 1066. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-331/08-4/IK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 20 lutego 2008r. (data wpływu 22 lutego 2008r.) uzupełnionego pismem z dnia 25 marca 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawiania zbiorczych faktur korygujących -jest prawidłowe.W dniu 22 lutego 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji pr ...
 1067. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-296/08-2/ECH
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 30.01.2008r. (data wpływu 14.02.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ujęcia faktur korygujących -jest prawidłowe.W dniu 14.02.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyc ...
 1068. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-158/08-2/MR
  Zasady dokumentowania i rozliczania premii pieniężnych nie uległy w 2008 r. zmianie, i winny być dokumentowane poprzez wystawienie faktury VAT, a nie poprzez wystawienie not korygujących.
 1069. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-30B/08/AO
  Posiadanie przez Spółkę potwierdzenia faktur korygujących przez nabywcę zgodnie z dyspozycją zawartą w § 16 ust. 4 rozporządzenia, stanowi dopiero podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym Spółka takie potwierdzenie otrzyma.
 1070. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-30A/08/AO
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21 lutego 2008 roku (data wpływu 25 lutego 2008 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczące podatku od towarów i usług w zakresie elektronicznego potwierdzenia odbioru e-faktury korygującej oraz obniżenia podatku należnego -jest prawidłowe.W dniu 25 lutego 2008 roku został złożony ww. wniosek o u ...
 1071. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-154/08-2/MR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 8 lutego 2008 r. (data wpływu 13 luty 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obniżenia podatku należnego w sytuacji braku potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez kontrahenta -jest nieprawidłowe.W dniu 13 lutego 2008 r. został złożony ww. wnios ...
 1072. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: III SA/Wa 156/08
  1. Dla rozstrzygnięcia w rozpatrywanej sprawie szczególne znaczenie ma ocena zgodności z Konstytucją przepisu § 16 ust. 4 rozporządzenia. 2. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 11-12-2007r. sygn. akt U 6/06, orzekł iż przepis § 16 ust. 4 rozporządzenia, we wskazanym zakresie, traci moc obowiązującą z upływem 12 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej. 3.Gdzie kontrola sądowa dotyczyła tzw. aktów interpretacji podatkowych, Sąd uznał że nie właściwa byłaby odmowa zastosowania w przepisu § 16 ust. 4 rozporządzenia. W ramach tego postępowania nie stosowano bowiem określonego przepisu dla potrzeb podatku VAT, a jedynie oceniano zgodność z prawem interpretacji tego przepisu dokonaną przez organy podatkowe.
 1073. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-185/08-2/AI
  Czy prawidłowym będzie dokonywać obniżenia podatku należnego z faktury korygującej w miesiącu wystawienia tej faktury, a nie w miesiącu potwierdzenia odbioru prze kontrahenta?
 1074. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-364/08-2/JF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 25.02.2008 r.. (data wpływu 27.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie skorygowania treści faktury -jest nieprawidłowe.W dniu 27.02.2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podat ...
 1075. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-115/08-4/HS
  Przychody którego roku należy skorygować w przypadku wystawienia w roku 2008 faktury korygującej z tytułu podwyższenia/obniżenia ceny sprzedaży oddziału (po dokonaniu transakcji oraz wystawieniu pierwotnej faktury w roku 2007)?
 1076. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-116/08-4/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością , przedstawione we wniosku z dnia 28 stycznia 2008 r. (data wpływu 04.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów -jest prawidłowe.W dniu 04 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w i ...
 1077. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-110/08-2/HS
  Czy Spółka sporządzając w miesiącu lutym 2008 r. aneks do aktu notarialnego zwiększający cenę budynku oddanego do użytkowania kupującemu w maju 2007 r., prawidłowo zwiększa wartość przychodów podatkowych 2007 r. wystawiając fakturę korygującą do faktury dokumentującej sprzedaż ww. budynku?
 1078. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-583/08/AS
  Dokumentowanie upustów.
 1079. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-302/08/AZb
  otrzymana od kontrahenta kwota pieniężna w stałej wysokości 2% obrotu za dany miesiąc powinna być traktowana jako rabat
 1080. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-56/08/RS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 10 stycznia 2008 r. (data wpływu 23 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie konieczności otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej tytułem energii elektrycznej -jest prawidłowe.W dniu 23 stycznia 2008 r. został złożony wniosek o udzieleni ...
 1081. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-32/08/UH
  Czy w sytuacji wystawienia dwóch faktur jedną z datą 28.12.2007r. drugą z datą 2.01.2008r. dokumentujących tą samą sprzedaż należy wystawić korektę do faktury VAT wystawionej 2.01.2008r.?
 1082. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-38/08/ICz
  Czy istnieje możliwości wystawienia faktury korygującej do faktury VAT nr 1/F/2007 z uwagi na odstąpienie od umowy sprzedaży pn. "umowa cesji wierzytelności z notarialnych umów przedwstępnych"?
 1083. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-353/08-2/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 20 lutego 2008r. (data wpływu 25 lutego 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca opodatkowania usług pośrednictwa -jest prawidłowe.W dniu 25 lutego 2008r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie d ...
 1084. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-401/08-2/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 29 lutego 2008r. (data wpływu 4 marca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości i terminu zmniejszenia podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w związku ze zwrotem towarów -jest prawidłowe.W dniu 4 marca 2008r. wpłynął wniosek o udziele ...
 1085. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-66/08/PP
  W którym roku podatkowym Spółka winna ująć zmniejszenie przychodu wynikające z wystawionych w roku 2008 faktur korygujących odnoszących się do przychodów roku 2007?
 1086. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-564/08/AZb
  opodatkowanie bonusów pieniężnych oraz prawo do odliczenia podatku wykazanego w fakturach VAT wystawionych przez kontrahentów, które dokumentują udzielone przez Spółkę premie (bonusy) bezwarunkowe
 1087. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-146/08-2/BM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 22 stycznia 2008r. (data wpływu 28 stycznia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa Podatnika do ubiegania się o zwrot podatku naliczonego z tytułu zwrotu zaliczki -jest nieprawidłowe.W dniu 28 stycznia 2008r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej ...
 1088. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-74/08-2/BD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 7 stycznia 2008 r. (data wpływu: 16 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z not rabatowych -jest nieprawidłowe.W dniu 16 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpre ...
 1089. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-51/08-2/KG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. X reprezentowanej przez pełnomocnika Pana R. K. przedstawione we wniosku z dnia 7 grudnia 2007 r. (data wpływu 7 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korygowania faktury za pomocą noty korygującej- jest prawidłowe.W dniu 7 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pis ...
 1090. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PV-II/4407/14-10/07/EN/PV-I
  Czy kwoty wynikające z dokonanych korekt faktur pomniejszają obrót, jednocześnie obniżając podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc wystawienia faktury korygującej, również w przypadku braku potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta?
 1091. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PV-II/4407/14-8/07/EN/PV-I
  Czy kwoty wynikające z dokonanych korekt faktur pomniejszają obrót, jednocześnie obniżając podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc wystawienia faktury korygującej, również w przypadku braku potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta?
 1092. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PV-II/4407/14-7/07/EN/PV-I
  Czy kwoty wynikające z dokonanych korekt faktur pomniejszają obrót, jednocześnie obniżając podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc wystawienia faktury korygującej, również w przypadku braku potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta?
 1093. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PV-II/4407/14-14/07/EN/PV-I
  Czy kwoty wynikające z dokonanych korekt faktur pomniejszają obrót, jednocześnie obniżając podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc wystawienia faktury korygującej, również w przypadku braku potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta?
 1094. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PV-II/4407/14-9/07/EN/PV-I
  Czy kwoty wynikające z dokonanych korekt faktur pomniejszają obrót, jednocześnie obniżając podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc wystawienia faktury korygującej, również w przypadku braku potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta?
 1095. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: III SA/Wa 30/08
  Organ podatkowy, będzie zobowiązany nie stosować przepisu § 16 ust. 4 rozporządzenia z 25 maja 2005 r. dla faktur korygujących VAT "in minus" z uwagi na nie konstytucyjność ww. przepisu. Uprawnienie do uwzględnienia w deklaracji VAT kwot wynikających z faktur VAT korygujących zmniejszających obrót, organ podatkowy winien ocenić na podstawie art. 29 ust. 4 u.p.t.u., który nie przewiduje obowiązku dysponowania przez podatnika potwierdzeniem odbioru faktury korygującej przez nabywcę, przed złożeniem deklaracji uwzględniającej korektę obrotu i podatku należnego.
 1096. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-41/08-2/JL
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku (data wpływu 11 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowego wystawiania wewnętrznych faktur korygujących wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów od belgijskiego przedstawiciela podatkowego firmy szwajcarskiej -jest prawidłowe.W dniu 11 stycznia 2008 r. wpły ...
 1097. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-770/07-2/JB
  Rozliczenia podatku od towarów i usług w Spółce wydzielonej po dokonaniu podziału przez wydzielenie
 1098. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-14/08-2/MT
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością X, przedstawione we wniosku z dnia 17 grudnia 2007 r. (data wpływu 19 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie powstania obowiązku podatkowego oraz korekty należnego podatku- jest prawidłowe.W dniu 19 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemn ...
 1099. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-280/07/AD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 12 grudnia 2007 r. (data wpływu 19 grudnia 2007 r.) uzupełnionym pismami z dnia 15 i 29 lutego 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej -jest nieprawidłowe.W dniu 19 grudnia 2 ...
 1100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-164/08-02/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 30.01.2008r. (data wpływu 31.01.2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z wystawionych not rabatowych -jest nieprawidłowe.W dniu 31.01.2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 1101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-446/07-4/IZ
  W odpowiedzi na wezwanie Spółki, z dnia 11.02.2008r. (data wpływu 13.02.2008r.) do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22.01.2008r. znak. IPPP1-443-446/07-2/IZ, złożone na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów wyjaśnia, co następuje.W wyniku ponownej analizy sprawy, z uwzględnieniem zarzutów przytoczonych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, znaleziono podstawy do zmiany w/w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.W treści zarzutów zawartych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa Strona nie podziela stanowiska wyra ...
 1102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-210/08-03/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 07.02.2008r. (data wpływu 11.02.2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania wypłacanych rabatów potransakcyjnych za związane z konkretnymi dostawami rabaty uprawniające do zmniejszenia wartości obrotu -jest prawidłowe.W dniu 11.02.2008r. wpłynął ww. wniosek o ud ...
 1103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-214/08-2/MP
  Przepis art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, iż kwoty, o które zmniejsza się obrót muszą zostać udokumentowane. Faktura korygująca, bez potwierdzenia jej odbioru, nie spełnia powyższej przesłanki i nie stanowi wystarczającej podstawy do obniżenia podatku należnego. Stosownie do zapisu § 16 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, sprzedawca jest obowiązany posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę, które stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie.
 1104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-56/08-2/GD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko C sp. z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 07.01.2008r. (data wpływu 14.01.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości wystania faktury korygującej w formie papierowej, do faktury wystawionej formie elektronicznej -jest nieprawidłowe.W dniu 14.01.2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej ...
 1105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-339/07/BWo
  czy na wartość reklamowanych towarów należy wystawić korektę faktury sprzedaży (korektę WDT), natomiast koszty obsługi reklamacji (określone jako opłaty administracyjne, koszty obsługi lub robocizna) potraktować jako import usług?
 1106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-338/07/BWo
  Czy fakturę od klienta, wystawioną w związku z reklamacją można potraktować w całości (tzn. wartość reklamowanego detalu + koszty transportu + koszty obsługi reklamacji) jako WNT?
 1107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-198/07-2/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. V., przedstawione we wniosku z dnia 29 listopada 2007 r. (data wpływu 3 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie terminu obniżenia kwoty podatku należnego w przypadku wystawiania faktur korygujących- jest nieprawidłowe.W dniu 3 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udziel ...
 1108. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: III SA/Wa 1940/07
  Z faktu, że faktury wewnętrzne nie są doręczane kontrahentowi, nie można wywodzić, iż faktury wewnętrzne wystawione przez skarżącą nie były wprowadzone do obrotu prawnego w sytuacji, gdy zostały ujęte w deklaracji VAT-7. Spółka powinna wystawić faktury korygujące do uprzednio wystawionych faktur wewnętrznych dokumentujących import usług, co stanowić będzie dla spółki podstawę do obniżenia podatku należnego z tego tytułu w rozliczeniu podatku za okres (miesiąc), w którym te faktury zostały wystawione.
 1109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-307/07/BWo
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2007r. (data wpływu 26 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia kursu walut oraz terminu rozliczania korekt dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych -jest prawidłowe.W dniu 26 listopada 2007r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udziel ...
 1110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-269/08/KG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana K., przedstawione we wniosku z dnia 15 listopada 2007r. (data wpływu 23 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawiania faktur korygujących -jest prawidłowe.W dniu 23 listopada 2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatko ...
 1111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-507/07/KG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana K., przedstawione we wniosku z dnia 15 listopada 2007r. (data wpływu 23 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawiania faktury i noty korygującej -jest prawidłowe.W dniu 23 listopada 2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa ...
 1112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-303/07/BM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. S. przedstawione we wniosku z dnia z dnia 19 listopada 2007r. (data wpływu 22 listopada 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości pomniejszenia wartości wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dokonanych w miesiącu wystawienia "credit note", a następnie w kwartale (deklaracja VAT-7, VAT-UE) ...
 1113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-691/07-3/JF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 11.12.2007 r. (data wpływu 13.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie formy faktur korygujących do faktur wystawionych w formie elektronicznej - jest nieprawidłowe.W dniu 13.12.2007 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa ...
 1114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-231/07/RS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 15 listopada 2007 r. (data wpływu 28 listopada 2007 r.) uzupełnionego dnia 6 i 19 grudnia 2007 r. oraz 23 stycznia 2008 r. (daty wpływu) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty symbolu klasyfikacji wyrobów na otrzymanych fakturach -jest prawidłowe.W dniu 28 listopada 2007 r. został z ...
 1115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-291/07/BW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o. o., przedstawione we wniosku z dnia 14 listopada 2007r. (data wpływu 19 listopada 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania czy w celu uwzględnienia w deklaracji VAT-7 kwot wynikających z faktur korygujących zmniejszających obrót, należy posiadać potwierdzenie odbioru tych faktur przez kontrah ...
 1116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-658/07-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 28 listopada 2007r. (data wpływu 30 listopada 2007r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do dokonania korekty podatku naliczonego z tytułu wniesienia należności aportem do przedsiębiorstwa -jest nieprawidłowe.W dniu 30 listopada 2007r. został złożony ww. wniosek o ...
 1117. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PH-I/4407/14-58/07/AŁ/PV-I
  Podatnik, który wystawia fakturę w formie elektronicznej ma możliwość w przypadku stwierdzenia pomyłki w jakiejkolwiek pozycji faktury wystawienia faktury korygującej i przesłania jej w formie elektronicznej, bądź papierowej, gdy przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwią wystawienie i przesłanie takiego dokumentu w formie elektronicznej.
 1118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-445/07/AW (KAN-2076/11/07)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko N. Spółka z o.o. w T., przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2007r. (data wpływu 12 listopada 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obniżenia podatku należnego w przypadku wystawiania faktur korygujących -jest nieprawidłowe.W dniu 12 listopada 2007r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej i ...
 1119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-53/08-2/KCH
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia10 stycznia 2008r. (data wpływu 14 stycznia 2008r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie rozliczania udzielanych rabatów -jest prawidłowe.W dniu 14 stycznia 2008r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w przedstawionym poniżej opis ...
 1120. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PV-II/4407/14-19/07/MZ
  Spółka wnosi o potwierdzenie, że kwoty wynikające z dokonanych korekt faktur pomniejszających obrót obniżają podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc wystawienia faktury korygującej również w przypadku braku potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez kontrahenta.
 1121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-560/07-2/BS
  W związku z tym, iż Spółka nie dokumentuje rabatów w sposób określony w § 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, zatem nie przysługuje jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego wynikającego ze sprzedaży produktów do hurtowni o kwotę podatku VAT, wynikającego z wystawionych na aptekę "not rabatowych"
 1122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-209/07/RS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 21 listopada 2007 r. (data wpływu 23 listopada 2007 r.) uzupełnionym dnia 20 grudnia 2007 r. (data wpływu) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie formy potwierdzenia odbioru faktury korygującej -jest nieprawidłowe.W dniu 23 listopada 2007 r. został złożony wniosek o ...
 1123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-285/07/BW
  Termin obniżania podatku należnego w przypadku wystawiania faktur korygujących.
 1124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-251/07/BWo
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 26 października 2007r. (data wpływu 31 października 2007r.), uzupełnionym pismem z dnia 21 grudnia 2008r. (data wpływu 31 grudnia 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie wystawiania faktur korygujących VAT -jest nieprawidłowe.W dniu 31 października 2007 ...
 1125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-285/07/BW
  Termin obniżania podatku należnego w przypadku wystawiania faktur korygujących.
 1126. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PH-I/4407/14-36/07/EN/PV-I
  Czy dopuszczalna jest sytuacja, iż na podstawie protokołu reklamacji jakościowej oraz dokumentu kasowego (czy też potwierdzenia przelewu bankowego), dokumentującego wypłatę rekompensaty pieniężnej dla reklamującego oponę-ma prawo, na podstawie art. 29 ust.4 ustawy o VAT do pomniejszenia obrotu, a tym samym do dokonania korekty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata rekompensaty pieniężnej. W tym przypadku nie ma podstaw do wystawienia faktury korygującej VAT przez Stronę z tytułu udzielonego rabatu dla kupującego (Strona jako gwarant jest odpowiedzialna za jakość sprzedanego towaru), ponieważ to nie Ona dokonała sprzedaży bezpośrednio na rzecz reklamującego (kupującego), jednak nie pozbawia to Jej prawa do obniżenia obrotu, co potwierdza między innymi wyrok ETS z dnia 24.10.1996r. w sprawie C-317/94 Elida Gibbs Ltd przeciwko Commissioners of Customs and Excise. W łańcuchu sprzedaży pomiędzy Stroną, a reklamującym oponę występuje co najmniej jeden pośrednik i to on właśnie wystawił fakturę VAT dla kupującego lub zaewidencjonował sprzedaż na kasie fiskalnej.
 1127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-656/07-2/IZ
  Wskazany wyżej przepis jednoznacznie określa, że potwierdzenie odbioru faktury korygującej stanowi podstawę do skorygowania (obniżenia) kwoty podatku od towarów i usług.
 1128. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PH-I/4407/14-28/07/AŁ/PV-I
  Czy - Korekty faktur VAT zmniejszających podstawę opodatkowania i podatek należny powinny być przez Spółkę ujęte w rejestrze sprzedaży i wykazane w deklaracji VAT-7 w miesiącu potwierdzenia odbioru faktur korygujących przez nabywców świadczonych usług, - Korekty faktur VAT zwiększających podstawę opodatkowania i podatek należny należy ująć i rozliczyć w deklaracji VAT-7 w miesiącach, w których została wykazana sprzedaż "pierwotna" z tytułu świadczonych usług?
 1129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-773/07-2/PW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 21.12.2007r. (data wpływu 24.12.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawiania zbiorczych faktur korygujących -jest prawidłowe.W dniu 24.12.2007r. wpłynął w/w wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej ...
 1130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-611C/07/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy przedstawione we wniosku z dnia 31 października 2007 roku (data wpływu 12 listopada 2007 roku), uzupełnionym pismem z dnia 14 grudnia 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokonania korekty wystawionych faktur dokumentujących oddanie w wieczyste użytkowanie gruntu w sytuacji, kiedy wygaśnie wieczyste użyt ...
 1131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-148/07/AD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 18 października 2007r. (data wpływu 29 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości rozliczenia faktur korygujących -jest nieprawidłowe.W dniu 29 października 2007r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa po ...
 1132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-151/07/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 29 października 2007 r. (data wpływu 30 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości dokonania korekty stawki podatku w związku z dostawą sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych -jest prawidłowe.W dniu 30 października 2007 r. złożono wniosek o udz ...
 1133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-578/07-3/BS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 20.11.2007 r. (data wpływu 26.11.2007 r) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obniżenia podatku należnego w przypadku wystawienia faktury korygującej -jest nieprawidłowe.W dniu 21.11.2007 r. (data stempla pocztowego) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej inter ...
 1134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-340/07-2/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 09.10.2007r. (data wpływu 16.10.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:- określenia momentu powstania kosztu uzyskania przychodu w związku z otrzymaniem korygujący ...
 1135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-432/07-2/JF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 31.10.2007 r. (data wpływu 05.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie importu usługi zarządzania akcjami -jest prawidłowe.W dniu 19.10.2007 r. (data stempla pocztowego) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ...
 1136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-328/07-2/JG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 12 października 2007 r. (data wpływu 15 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodu -jest prawidłowe.W dniu 15 października 2007r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidual ...
 1137. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PV-II/4407/14-15/07/PP/MC/PV-IV
  Czy można wystawić faktury korygujące do faktur pierwotnych dokumentujących sprzedaż dokonaną w latach 1999 - 2001, skoro przepisy prawa podatkowego nie zawierają ograniczenia terminu wystawienia korekty faktur.
 1138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-474/07-2/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 15 października 2007 r. (data wpływu 18 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku uzyskania potwierdzenia otrzymania przez kontrahenta podatnika faktury korygującej-jest nieprawidłowe.W dniu 18 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o ...
 1139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-178/07/KO
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Jawnej, przedstawione we wniosku z dnia 15 października 2007r. (data wpływu 18 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie stawki podatku przy sprzedaży nieruchomości zabudowanej wraz z gruntem -jest prawidłowe.W dniu 18 października 2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej in ...
 1140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-291/07-2/ER
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 21.09.2007 r., (data wpływu 04.10.2007 r.), oraz piśmie z dnia 14.12.2007 r. (data wpływu 21.12.2007 r.) uzupełniającym stan faktyczny na wezwanie Nr IP-PB3-423-291/07-2/ER z dn. 05.12.2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia przychodu do danego okresu roz ...
 1141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-174/07/BW
  Termin obniżania podatku należnego w przypadku wystawiania faktur korygujących.
 1142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-298/07-2/MT
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Miasta O. przedstawione we wniosku z dnia 27 września 2007 r. (data wpływu 8 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku wystawienia faktury korygującej po aktualizacji rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego -jest nieprawidłowe.W dniu 8 października 2007 r. został złożony ...
 1143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1A/07/KL
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Szpitala przedstawione we wniosku z dnia 27 września 2007 r. (data wpływu 1 października 2007 r.), uzupełnionym pismami z dnia 16 listopada i 6 grudnia 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawiania faktur korygujących -jest prawidłowe.W dniu 1 października 2007 r. został złożony wnio ...
 1144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1B/07/KL
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Szpitala przedstawione we wniosku z dnia 27 września 2007 r. (data wpływu 1 października 2007 r.), uzupełnionym pismami z dnia 16 listopada i 6 grudnia 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości określenia momentu powstania obowiązku podatkowego -jest nieprawidłowe.W dniu 1 października 2007 ...
 1145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-55/07-2/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o. o. I. C. P., przedstawione we wniosku z dnia 20 września 2007 r. (data wpływu 4 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie potwierdzenia odbioru korekty oraz wystawiania duplikatów faktur elektronicznych- jest prawidłowe.W dniu 4 października 2007 r. został złożony ww. wniosek ...
 1146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-286/07-2/IN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego "V." Sp. z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 28 września 2007 r. (data wpływu do Biura KIP: 2 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie formy potwierdzenia odbioru faktury korygującej- jest prawidłowe.W dniu 2 października 2007 r. został złożony ...
 1147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-97/07-2/AMN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana S. Ł. przedstawione we wniosku z dnia 11 września 2007 r. (data wpływu 21 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów- jest prawidłowe.W dniu 21 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkow ...
 1148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-436/07-2/BS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 02.11.2007 r. (data wpływu 05.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty systemu rozliczania faktur zaliczkowych -jest prawidłowe.W dniu 02.11.2007 r. (data stempla pocztowego) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa p ...
 1149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-42/07/WW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 09 października 2007 roku (data wpływu 17.10.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pomniejszenia obrotu o kwoty wynikające z wystawionych faktur korygujących -jest nieprawidłowe.W dniu 17 października 2007 roku został złożony wniosek o udzielenie pisemnej ...
 1150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-584/07-2/MP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2007 r. (data wpływu 29 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obniżenia podatku należnego w przypadku wystawienia faktury korygującej -jest nieprawidłowe.W dniu 27 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej inte ...
 1151. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-II/443-166/07/KLM
  Dotyczy sposobu rozliczenia w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług VAT-7 faktury korygującej dostawę buraków cukrowych, powodującej zwiększenie przychodu.
 1152. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-II/443-159/07/KLM
  Dotyczy sposobu rozliczenia w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług VAT-7 faktury korygującej dostawę buraków cukrowych, powodującej zwiększenie przychodu.
 1153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-234/07-3/KG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy J., przedstawione we wniosku z dnia 11 września 2007 r. (data wpływu 17 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty faktury VAT- jest prawidłowe.W dniu 17 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sp ...
 1154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-112/07/RS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 04 października 2007 r. (data wpływu 12 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie formy potwierdzenia odbioru faktury korygującej -jest prawidłowe.W dniu 12 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatko ...
 1155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-92/07/RS
  Czy kwoty wynikające z dokonanych korekt faktur, pomniejszają obrót i kwotę podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc wystawienia faktury korygującej nawet wówczas, gdy w dacie złożenia deklaracji podatnik nie dysponuje potwierdzeniem odbioru faktury korygującej przez kontrahenta?
 1156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-355/07/KM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 5 września 2007 r. (data wpływu 14 września 2007 r.) uzupełnionym pismem (data wpływu 26 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości dokumentowania udzielonych bonifikat -jest nieprawidłowe.W dniu 14 września 2007 r. został złożony wniosek uzupełniony pi ...
 1157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-330/07-3/JF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 12.10.2007r. (data wpływu 15.10.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie skorygowania podatku naliczonego -jest prawidłowe.W dniu 12.10.2007r. (data stempla pocztowego) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywi ...
 1158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-378A/07/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 27 sierpnia 2007 r. (data wpływu 17 września 2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie udokumentowania transakcji -jest nieprawidłowe.W dniu 17 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dot ...
 1159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP1-443-428/07-2/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko ... Ośrodka Sportu, przedstawione we wniosku z dnia 26.10.2007r. (data wpływu 02.11.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowego wystawienia faktury korygującej -jest nieprawidłowe.W dniu 30.10.2007r. (data wpływu 02.11.2007r.) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepis ...
 1160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-206/07-2/IK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 30 sierpnia 2007r. (data wpływu 03 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obniżenia ceny sprzedaży lokalu poprzez wystawienie faktury korygującej -jest prawidłowe.W dniu 3 września 2007r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji p ...
 1161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-368/07-3/SAP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 25.09.2007 r. (data wpływu 01.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego przy sprzedaży nieruchomości gruntowych -jest nieprawidłowe.W dniu 01.10.2007 r. został złożony w/w wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisó ...
 1162. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: III SA/Wa 1516/07
  Skoro otrzymana przez skarżącą kwota czynszu jest inna od tej, na jaką opiewa faktura pierwotna, tj. nie opiewa na całą znaną w dacie jej wystawienia kwotę świadczenia należnego od nabywcy, tym samym zawiera pomyłkę w cenie. Wystawienie w takiej sytuacji faktury korygującej nie kreuje nowej sytuacji, lecz stwierdza stan jaki powinien być widoczny na fakturze pierwotnej. Skarżąca powinna była zatem skorygować rejestr sprzedaży oraz deklarację za okres w którym powstał obowiązek podatkowy, który to obowiązek z uwagi na popełniony błąd nie w pełni został zrealizowany w terminie wynikającym z art. art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy o VAT. Wystawienie faktury korygującej w tym przypadku doprowadza zatem stan zobowiązania podatkowego do prawidłowego poziomu.
 1163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-201B/07/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Starostwa przedstawione we wniosku z dnia 21 sierpnia 2007 r. (data wpływu 28.08.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku oddania nieruchomości gruntowych w wieczyste użytkowanie -jest nieprawidłowe.W dniu 28 sierpnia 2007 r. został złożony ww. wniose ...
 1164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-201A/07/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Starostwa przedstawione we wniosku z dnia 21 sierpnia 2007 r. (data wpływu 28.08.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości dokonania korekt w przypadku opodatkowania w stawce 22% umów użytkowania wieczystego zawartych przed 1 maja 2004 r. oraz adnotacji, które powinny być zamieszczane na fakt ...
 1165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-198/07-4/IK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 30 sierpnia 2007r. (data wpływu 03 września 2007r.) uzupełnionym pismem z dnia 16.11.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług świadczonych na rzecz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju -jest nieprawidłowe.W dniu 03 września 2007r. został zł ...
 1166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-210/07-2/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 31 sierpnia 2007 r. (data wpływu 4 września 2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania importu usług, momentu ujęcia faktur korygujących dotyczących importu usług oraz prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z czynnościami opo ...
 1167. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PH-II/4407/14-151/06/AS/MJ/PV-II
  W jakim okresie powinny być ujmowane w ewidencjach VAT, deklaracjach VAT oraz informacjach podsumowujących faktury korygujące wystawione w związku z podwyższeniem ceny za towary dostarczone w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ?
 1168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-124/07-2/GJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 22.08.2007r (data wpływu 28.08.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości dokonania korekty zeznania CIT-8 za 2006r. w związku z wystawieniem faktury korygującej -jest nieprawidłowe.W dniu 28.08.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej inte ...
 1169. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PH-II/4407/14-148/06/MZ/PV-II
  Spółka wnosi o potwierdzenie, że kwoty wynikające z dokonanych korekt faktur pomniejszających obrót obniżają podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc wystawienia faktury korygującej również w przypadku braku potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez kontrahenta.
 1170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP1-443-380/07-2/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2007 r. (data wpływu 22 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT bez posiadania potwierdzeń odbioru faktur korygujących przez kontrahenta -jest nieprawidłowe.W dniu 16 października 2007 r. został złożony ww. ...
 1171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-169/07-4/IZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Podatnika, przedstawione we wniosku z dnia 07.09.2007r. (data wpływu 11.09.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia obrotu oraz kwot podatku należnego nie mając potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez kontrahenta -jest nieprawidłowe.W dniu 07.09.2007r. został złożony ww. wnio ...
 1172. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PH-I/4407/14-9/07/KO/PV-I
  Czy faktury korygujące VAT "in minus" wystawiane przez jednostki organizacyjne w trybie § 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 95, poz. 798/ należy ujmować w rozliczeniu za miesiąc w którym była wystawiona pierwotna faktura, w rozliczeniu za miesiąc w którym wystawiono korektę, czy też w rozliczeniu za miesiąc w którym otrzymano potwierdzenie odbioru korekty faktury przez nabywcę?
 1173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-66/07-4/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko T Sp. z o.o. w W, przedstawione we wniosku z dnia 27.07.2007r. (data wpływu 03.08.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obniżenia podatku należnego w przypadku wystawiania faktury korygującej -jest nieprawidłoweW dniu 03.08.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prze ...
 1174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-135/07-2/AS
  INTERPRETACJA INDYWIDALNANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 17 sierpnia 2007r. (data wpływu 20 sierpnia 2007r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do wystawienia noty korygującej -jest prawidłowe.W dniu 20 sierpnia 2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa ...
 1175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-148/07-2/BM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 20 sierpnia 2007r. (data wpływu 23 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obniżenia podatku należnego w przypadku wystawiania faktury korygującej -jest nieprawidłowe.W dniu 23 sierpnia 2007r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacj ...
 1176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-15/07-2/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 10.07.2007r. (data wpływu 16.07.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od prawnych w zakresie korekty przychodów należnych -jest nieprawidłowe.W dniu 16.07.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej poda ...
 1177. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/742/06/KW/41669
  W rozliczeniu za jaki miesiąc należy ująć fakturę korygującą "in minus" dotyczącą faktury dokumentującej sprzedaż, do której w rzeczywistości nie doszło, czy w miesiącu otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej, czy w miesiącu w którym ujęto fakturę pierwotną
 1178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-137/07-2/BM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 14 sierpnia 2007r. (data wpływu 20 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obniżenia podatku należnego w przypadku wystawiania faktury korygującej -jest nieprawidłowe.W dniu 20 sierpnia 2007r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacj ...
 1179. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-45/MC/07
  Czy zarówno otrzymane przez Spółkę faktury korygujące, jak też zrealizowane skonto w okresie bieżącym, ale przed dniem sporządzenia sprawozdania finansowego za okres poprzedni, dot. przy tym zdarzeń mających miejsce w okresie poprzednim - przy założeniu, że ma to miejsce przed upływem terminu określonego do złożenia zeznania rocznego za okres poprzedni - należy skorygować koszty podatkowe okresu poprzedniego?
 1180. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-48/MC/07
  Czy wystawione przez Spółkę w bieżącym okresie, jeszcze przed dniem sporządzenia sprawozdania finansowego za okres poprzedni, faktury korygujące dokumentujące udzielone przez Spółkę rabaty, skonta, zwroty towarów, uznane reklamacje dot. zdarzeń zaistniałych w poprzednim okresie rozliczeniowym powinny korygować przychody Spółki osiągnięte w okresie poprzednim ?
 1181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-108/07-2/GZ
  Czy istnieje możliwość wystawiania faktur w formie elektronicznej, a faktur korygujących w formie papierowej?
 1182. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-11/07
  Czy oddzielna płatność z tytułu cukru podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?
 1183. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/65-2/2007/MB
  W jaki sposób dokonać ostatecznego rozliczenia transakcji w sytuacji ewentualnego zastosowania stawki podatkowej, zwłaszcza gdy całość zaliczki obejmuje wartość wykonanej usługi. Czy należy wystawić fakturę korygującą stawkę VAT?
 1184. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VUR1/443-76/07/MT
  Kiedy należy rozliczyć fakturę korygującą, wystawienie której nie wpływa na zmianę podatku należnego, gdyż dotyczy sprzedaży zwolnionej z opodatkowania bądź podlegającej opodatkowaniu stawką 0%
 1185. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PH-I/4407/14-102/06/AŁ
  W jaki sposób podatnik powinien skorygować błędnie wykazany podatek naliczony i należny? Czy powinien dokonać tego jednorazowo w dacie wystawienia korekt (w bieżącym rozliczeniu), czy też powinien korygować poszczególne deklaracje, w których wykazywał błędnie podatek należny i naliczony?
 1186. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUS.II/443-27/07
  Czy na fakturze korygującej wystawionej dla zagranicznego kontrahenta z Niemiec, Holandii ze stawką NP (nie podlegającą opodatkowaniu) musimy posiadać potwierdzenie odbioru takiej faktury korygującej przez nabywcę, aby móc ją ująć w deklaracji VAT-7 w poz. 21, obniżając lub podwyższając podstawę opodatkowania dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju?
 1187. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-19/07-2/GZ
  Czy sposób wystawiania faktur korygujących VAT oraz duplikatów faktur VAT, w formie papierowej, wystawionych uprzednio w formie elektronicznej jest prawidłowy oraz kiedy wystawiane we wskazany powyżej sposób faktury korygujące VAT i przesyłane do kontrahenta za pośrednictwem poczty dają prawo do obniżenia podatku należnego?
 1188. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/443/585/61/07EL
  W przypadku wystawienia faktury korygujacej dla rozwiązanej spółki cywilnej co byli współnicy maja zrobić ze zwróconą sumą pieniędzy - czy przekazać je do urzędu skarbowego, czy też zatrzymać dla siebie ?
 1189. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-41/07-2/AZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 20 lipca 2007r. (data wpływu 31 lipca 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości anulowania faktur: w okresie objętym odmowną decyzją urzędu skarbowego w zakresie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom i w pozostałym okresie- jest niepra ...
 1190. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VTR2/443-43/07/MŻ
  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Strona dokonując sprzedaży na rzecz sieci handlowych R., M. w przypadku zwrotu towarów wystawia zbiorcze korekty sprzedaży, zgodnie z wymogami stawianymi przez te sieci. Korekta ta jest zgodna z notą zwrotu towarów otrzymaną z sieci handlowej wraz ze zwrotem towarów. Dokument korekty zbiorczej zawiera numer, miesiąc, rok, a w swej treści w sposób precyzyjny i jednoznaczny określa numer faktury, która jest przedmiotem korekty, jak i numer korygowanej z tej faktury pozycji. W związku z powyższym Strona zwróciła się o potwierdzenie, iż przyjęty przez nią sposób wystawiania faktur korygujących zbiorczych jest poprawny. Strona może dokonywać przedmiotowych korekt w stosunku do innych odbiorców towarów, a dokument może obejmować więcej niż jeden okres rozliczeniowy.
 1191. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-3/423-20/07
  Czy zwiększenie przychodu z tytułu korekty deklarcji VAT dokonanej w 2007 r. ale dotyczącej lat wcześniejszych należy ująć do przychodów 2007 r. czy dokonać korekt za lata, których opłaty dotyczyły oraz czy przychód z tytułu opłat za dostawę wody Spółka prawidłowo zalicza jako usługę o charakterze ciągłym na koniec okresu rozliczeniowego tj. w ostatnim dniu każdego kwartału kalendarzowego?
 1192. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443- 85/07/EF
  W złożonym wniosku podatnik pyta o obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego w związku z otrzymaną fakturą korygującą dot. wieczystego użytkowania gruntu.
 1193. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/61/2007/JZ
  Czy spółka może wystawić wewnętrzne faktury korygujące oraz dokonać zmniejszenia podatku należnego poprzez skorygowanie deklaracji VAT-7 za okresy rozliczeniowe, w których wykazany był podatek należny w związku z nieprawidłową kwalifikacją kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy ceną jednostkową, stosowaną do pozostałej części towaru, a ceną za pierwszy egzemplarz produktu jako wartość nieodpłatnej dostawy oraz za jaki okres ma być złożona korekta deklaracji?
 1194. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443-19/07/MC
  Czy nadesłane faktury korygujące z tytułu użytkowania wieczystego winny być rozliczone w bieżącej deklaracji VAT-7, czy odliczenie podatku VAT dokonane w latach 2005 i 2006 powoduje konieczność naliczenia odsetek za zwłokę z tytułu zaniżenia podatku należnego ?
 1195. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/021/443-23/07/IW
  dot. sposobu potwierdzenia odbioru faktur korygujących
 1196. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VTR2/443-33b/07/MŻ
  Czy dokonana zmiana wyłącznie elementów dodatkowych faktury (e-faktury) nie nakłada na Stronę obowiązku wystawiania faktury korygującej zgodnie z § 17 ust. 1 rozporządzenia w sprawie faktur?
 1197. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-19/07-2/RK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 112, poz.770.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 18.07.2007r. (data wpływu 23.07.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawienia faktury korygującej w formie papierowej, do faktury wystawionej w formie elektronicznej -jest nieprawidłowe.W dniu 19.07.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej inte ...
 1198. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-55/07/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 23 lipca 2007 r. ( data wpływu 25 lipca 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w rozliczeniu za miesiąc w którym Spółka otrzymała potwierdzenie odbioru faktury korygującej podpisanego ...
 1199. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-17/1/06/07
  Pytanie dotyczy momentu odliczenia podatku naliczonego z duplikatów faktur, których oryginały Podatnik otrzymał w 2002 r. i zwrócił wystawcy bez podpisu.
 1200. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DWUS DP-443-37-38/07
  Czy sposób opodatkowania premii (bonusu) zastosowany przez Spółkę jest prawidłowy?
 1201. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: TP/443-24/07
  Czy Spółka powinna korygować , na podstawie wystawionych przez Urząd Miasta Poznania faktur korygujących za lata 2005 i 2006 dotyczacych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, podatku naliczonego odliczonego przez Spółkę w ww. okresie.
 1202. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VTR2/443-31/07/MŻ
  Strona, w związku z wydanym w dniu 5.02.2007 r. Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie sygn. akt III SA/Wa 2297/06, zgodnie z którym sprzedawca udzielający rabatu powinien zmniejszyć podstawę opodatkowania bez konieczności otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej, zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż postępuje prawidłowo dokonując obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury korygującej w momencie jej otrzymania.
 1203. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: III SA/Wa 3856/06
  Za uzasadniony Sąd uznał zarzut Skarżącej dotyczący niepełnego rozpoznania wniosku poprzez nieodniesienie się przez organy podatkowe do orzeczenia ETS w części dotyczącej braku wymogu dokonywania korekt w całym łańcuchu dostaw, na którym Skarżąca opierała swoje stanowisko w sprawie. Za nieuprawnione Sąd uznał wyrażone w zaskarżonej decyzji stanowisko ,iż w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym konieczne jest wystawienie faktur korygujących, które dokumentowałyby udzielenie rabatu w następujących po sobie transakcjach pośrednich z uwagi na przepis § 16 rozporządzenia wykonawczego.
 1204. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421AV/443-638/D/DL/07
  Czy istnieje możliwość skorygowania notą korygującą błędu na fakturze VAT w wyniku czego odbiorcą stanie się inny podmiot?
 1205. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/005-6/07
  Czy w przypadku, gdy właścicielem gruntu okazał się inny podmiot, osoba korzystająca z gruntu i wydzierżawiająca go osobie trzeciej, winna wystawić faktury korygujące i zwrócić kwoty czynszu dzierżawnego wraz z podatkiem od towarów i usług oraz odsetkami?
 1206. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-64/07/EF
  W złożonym wniosku podatnik pyta o obowiązek stosowania podpisu elektronicznego w przypadku wystawiania elektronicznych faktur korygujących i duplikatów faktur w systemie EDI oraz sposobu potwierdzenia odbioru faktury korygującej
 1207. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-65/07/EF
  W złożonym wniosku podatnik pyta o konieczność wystawiania faktur korygujących w formie elektronicznej do elektronicznych faktur pierwotnych.
 1208. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1/07-2/IN
  Forma potwierdzenia odbioru faktury korygującej.
 1209. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-118/07
  czy w przypadku, gdy udzielony rabat odnosi się do wszystkich pozycji na fakturze, na fakturze korygującej rabat powinien być wskazany w stosunku do każdej pozycji z faktury oddzielnie, czy też wystarczjacym jest zapis, iż rabat odnosi się do wszystkich pozycji na fakturze?
 1210. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-443/84/07
  Jakie skutki podatkowe dla sprzedawcy (wystawcy) powoduje odmowa przyjęcia przez odbiorcę faktury korygującej, zwiększającej cenę towaru?
 1211. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PP/443-33/07
  W jakim terminie podlega rozliczeniu faktura korygująca podwyższająca podatek należny, wystawiona na skutek okoliczności, które zaistniały po dokonaniu pierwotnej sprzedaży?
 1212. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VTR1/443-40/07/MA
  Czy prawidłowe jest wpisanie w wystawianych fakturach zaliczkowych oraz fakturach korygujących holenderskiego numeru identyfikacji podatkowej przedsiębiorcy?
 1213. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-4430/107/05
  Zasady rozliczenia podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) w sytuacji uzyskania upustu potrasakcyjnego, udokumentowanego przez kontrahenta fakturą korygującą.
 1214. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-1/443-23/07
  Jaki jest sposób skorygowania faktur VAT dokumentujących pobór opłat rocznych z tytułu ustanowionego przed dniem 1 maja 2004r. użytkowania wieczystego gruntów
 1215. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO1/443-28/07/60463
  Jaka jest prawidłowa forma doręczenia duplikatu korekty jest wystarczająca do skorzystania z prawa obniżenia podatku należnego w świetle wymogu postawionego w § 16, ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95 poz. 798)?
 1216. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/444-19/07
  Czy podatnik ma prawo wystawić faktury korygujące do rachunków, dokumentujących wykonane usługi transportowe przez podmiot niebędący podatnikiem VAT
 1217. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PP/443-34/07
  Czy w świetle ustawy o podatku od towarów i usług na różnicę (nadwyżkę) w cenie netto wynikającej z umownej waloryzacji ceny, zastosowanej z racji upływu czasu pomiędzy ustaleniem ceny a jej zapłatą, sprzedający jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT bądź faktury korygującej?
 1218. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-313/07/RM
  1. Czy jest kosztem podatkowym w 2006 r. podatek VAT należny, naliczony od przekazania towarów na cele reprezentacji niepublicznej i reklamy, która przekroczyła limit z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy podatek naliczony od importu usług z kraju stosującego szkodliwą konkurencję podatkową, wymienionego w załączniku nr 5 do ustawy o podatku od towarów i usług, jest kosztem uzyskania przychodów? 3. Czy jest kosztem uzyskania przychodów podatek VAT należny w sytuacji, gdy kontrahent Spółki odmawia potwierdzenia otrzymania korekty faktury?
 1219. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PH-II/4407/14-19/07/MZ
  Spółka wnosi o potwierdzenie, iż w przypadku wystawienia faktur korygujących dotyczących czynszu za najem korekta obrotu w podatku od towarów i usług ma skutek na dzień wystawienia faktury korygującej.
 1220. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR2/423-56/07/AB
  Czy wystawienie faktury sprzedaży na reklamowany towar przez hipermarket na rzecz Podatnika będzie uprawniało Spółkę do zaliczenia kwoty netto z tej faktury do kosztów uzyskania przychodów oraz, czy w sytuacji, gdy hipermarket nie wystawi faktury sprzedaży na rzecz Spółki, a Spółka B wystawi fakturę korygującą, wystawiona korekta zmniejszy koszt uzyskania przychodów, a wartość reklamowanych towarów będzie dodatkowym przychodem dla Spółki?
 1221. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-88/07
  W którym roku podatkowym Spółka winna ująć zmniejszenie przychodu, wynikające z wystawionych w danym roku faktur korygujących odnoszących się do przychodów poprzedniego roku?
 1222. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-163/07/MK
  Kiedy powstaje przychód należny z działalności gospodarczej w sytuacji otrzymywania premii pieniężnych (bonusów) w związku z przekroczeniem określonego poziomu obrotów? Spółka świadczy usługi konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, sprzedaży detalicznej części i akcesoriów do tych pojazdów - opon i olejów samochodowych, akumulatorów. Z głównymi dostawcami podpisała umowy handlowe, w których zobowiązują się oni do udzielenia jej bonusów (premii pieniężnych) za zrealizowanie określonego poziomu obrotów z danym kontrahentem.
 1223. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-308/07/MK
  Kiedy powstaje przychód należny z działalności gospodarczej w sytuacji otrzymywania premii pieniężnych (bonusów) w związku z przekroczeniem określonego poziomu obrotów? Spółka świadczy usługi konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, sprzedaży detalicznej części i akcesoriów do tych pojazdów - opon i olejów samochodowych, akumulatorów. Z głównymi dostawcami podpisała umowy handlowe, w których zobowiązują się oni do udzielenia jej bonusów (premii pieniężnych) za zrealizowanie określonego poziomu obrotów z danym kontrahentem.
 1224. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VUR2/443-22/1/07/EŁ
  Czy w sytuacji przedstawionej w piśmie można wystawić fakturę korygującą na podobny towar, czy tylko na ten, który jest reklamowany?"
 1225. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/005-87/07
  Czy w zaistniałej sytuacji można wystawić faktury korygujące?
 1226. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/021/443-38/06/IW
  Pytanie dotyczy terminu wystawienia faktur korygujących.
 1227. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-7/07
  Na podstawie jakich dokumentów można dokonać korekty rejestru VAT i deklaracji VAT ?
 1228. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIIIVAT/443/I/38/2007/RR
  Podatnik prosi o potwierdzenia stanowiska w kwestii prawa do wystapienia z wnioskiem o stwierdzenie nadplaty w podatku VAT w związku z uchwałą siedmiu sędziów NSA z dnia 8 stycznia 2007r., sygn. Akt I FPS 1/06.
 1229. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR2/423-48/07/JB
  Czy prawidłowe jest postępowanie Spółki, która po uzyskaniu od kontrahenta informacji dotyczącej momentu otrzymania przez niego należności z Rosji za sprzedane towary, wystawia korektę pierwotnej faktury (na skutek zmiany ceny) i skutki skorygowania faktury (podwyższenie lub obniżenie wysokości przychodu) rozpoznaje w miesiącu wystawienia faktury korygującej?
 1230. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VTR1/443-33/07/MA
  Czy Strona powinna zgodnie z przepisami prawa podatkowego wystawić fakturę korygującą do faktury VAT potwierdzającej sprzedaż nieruchomości byłemu dzierżawcy z nakładami (ulepszeniami) na tej nieruchomości przekraczającymi 30% wartości budynków przemysłowych i budowli.
 1231. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443-35/07
  Wystawianie faktur korygujących z związku z udzieleniem rabatu.
 1232. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1422/POII/443/3/07/DS
  Czy można dokonać zmiany nabywcy poprzez wystawienie faktury korygującej?
 1233. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-44/2/07
  W sytuacji natomiast, gdy wynagrodzenie dostawcy będzie mogło zostać pomniejszone o uzgodnione skonto, podstawę opodatkowania stanowić będzie, zdaniem Spółki, kwota jaką będzie faktycznie obowiązana zapłacić na rzecz kontrahenta, pomimo, iż zagraniczny kontrahent nie wystawi z tego tytułu faktury korygującej.
 1234. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NUS-MPP/443-5/07
  Dot. możliwości wystawienia faktur korygujących dla użytkowników wieczystych, z którymi zawarto umowy użytkowania wieczystego przed dniem 1 maja 2004r., oraz skorygowania deklaracji dla podatku od towarów i usług z żądaniem zwrotu nienależnie zapłaconego podatku VAT.
 1235. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1461/DCi-II/4407/14-4/07/TM
  czy błędy zawarte w fakturze VAT zawsze podlegają skorygowaniu
 1236. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1406/DDZ/415-8/3/07
  Z jaką datą należy księgować fakturę korygującą, która na podstawie odrębnych przepisów wymaga potwierdzenia daty odbioru?
 1237. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-73/07/AW
  Czy scan faktury korygującej wysłany drogą elektroniczną za potwierdzeniem jego odbioru (na adres poczty e-mailowej, wskazanej przez lekarza) stanowi podstawę do tego, aby uznać, że dokument ten został doręczony bezpośrednio do adresata, co tym samym umożliwi Spółce zachowanie prawidłowości w terminowości odliczenia podatku VAT.
 1238. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-443/33/07
  Możliwość wystawiania faktur korekt w formie papierowej do faktur pierwotnych wystawianych i przesyłanych w formie elektronicznej, w przypadku braku możliwości wygenerowania przez system informatyczny spółki faktur korygujących.
 1239. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WVO/443-18/2007/HZ
  Czy firma XXX może przechowywać część dowodów księgowych, tzn. faktur sprzedaży, w swoich centrach dystrybucyjnych, zamiast przesyłać je do centrali firmy w YYY, gdzie prowadzona jest rachunkowość i jak do tej pory, archiwizacja wszystkich dokumentów.
 1240. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-62/07/PAWA
  Czy przedstawione przez kontrahenta Spółki zestawienie poleceń przelewów zawierające numery faktur korygujących i kwoty potrąceń może zostać uznane za potwierdzenie przez kontrahenta odbioru faktury korygującej i tym samym może stanowić podstawę do obniżenia przez Spółkę kwoty podatku należnego z tytułu wystawionych na rzecz tego kontrahenta faktur korygujących?
 1241. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VUR2/443-15/2/07/AK
  Czy Spółka może podwyższyć podatek naliczony o kwotę zryczałtowanego zwrotu w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokonywana jest zapłata dodatkowej należności na rzecz rolnika wynikającej z faktury korygującej VAT RR
 1242. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VUR2/443-15/3/07/AK
  Czy w sytuacji gdy faktury korygujące VAT RR skutkują zmniejszeniem kwoty należnej rolnikowi, Spółka powinna obniżyć podatek naliczony o kwotę zmniejszenia zryczałtowanego zwrotu podatku w rozliczeniu za miesiąc, w którym została wystawiona faktura korygująca?
 1243. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VUR2/443-14/07/TS
  dot. momentu wystawienia faktury korygujacej plantatorom , którzy są czynnymi podatnikami VAT, bądż rolnikami ryczałtowymi i ujecia jej w deklaracji VAT-7
 1244. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/DD1/415/10P/07/TK
  Czy podatek od towarów i usług VAT za wieczyste użytkowanie gruntów, wynikający z faktur korygujących wystawionych w 2007 r., można zaliczyć do kosztów uzyskania przychów roku 2007 czy do kosztów uzyskania przychodów roku w którym poniesione zostały wydatki ?
 1245. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/21/2007/BO
  Czy wystawienie elektronicznej faktury korygującej w innym programie niż program, w którym wystawiane są faktury pierwotne, jednak w pliku, który może być przesłany do odbiorcy poprzez wymianę danych elektronicznych EDI jest dopuszczalną przez prawo formą wystawienia i przesłania faktury korygującej do faktury pierwotnej wystawionej w formie elektronicznej?
 1246. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/871/KDO/423/14/07/BC
  Czy na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992r o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz.U z 2000r Nr 54 poz 654 ze zm ) rabaty uzyskane i udzielone przez XXX powinny być ujmowane dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w momencie faktycznego przyznania rabatu ( wystawienia / otrzymania przez Spółkę faktury korygującej ), czy też w rozliczeniu za okres którego dotyczą?
 1247. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-47/07/RM
  Czy zgodnie z art. 9b ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dokonując potrąceń przy przelewach - realizując płatności wobec dostawcy w wysokości zmniejszonej od zobowiązania pierwotnego - należy w dniu dokonania tych kompensat rozpoznawać dodatnie lub ujemne podatkowe różnice kursowe od kompensowanych zobowiązań i należności i wliczać tak powstałe różnice kursowe do przychodów lub kosztów?
 1248. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 415/1/30/07
  Kiedy nalezy zaksięgować fakturę korygującą
 1249. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/VAT1/443-2/07/59-24/MK
  Pytanie dotyczy kwestii skorygowania deklaracji dla podatku od towarów i usług po otrzymaniu faktur korygujących.
 1250. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VUR2/443-6/07/JPC
  Czy postępowanie podatnika polegające na wystawieniu jednej zbiorczej faktury korygującej do faktur wystawionych w ciągu rocznego okresu, zmniejszającej kwotę podatku należnego jest prawidłowe?
 1251. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-406/6/AZ/07
  Jak należy dokumentować i rozliczać wykazaną w fakturze korygującej zmianę (zwiększenie) ilości sprzedanych buraków cukrowych w zakresie podatku VAT ? Czy będąc od 1 stycznia 2007r czynnym podatnikiem podatku VAT mogę przyjąć wystawioną przez cukrownię w dniu 27.01.2007r fakturę korygującą VAT RR do wystawionej w moim imieniu w dniu 11.12.2006r (tj. w okresie gdy byłem rolnikiem ryczałtowym) faktury VAT RR z tytułu dostawy buraków do cukrowni ?
 1252. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-12/07/JK/BB
  W jakiej formie powinno nastąpić potwierdzenie przez nabywcę usługi odbioru faktury korygującej ?
 1253. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-84/07/CHYK
  Czy w przypadku, gdy na fakturze widnieje zapis o warunkach i wysokości udzielonego skonta, podstawa wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów powinna być pomniejszona o wysokość udzielonych skont, również w przypadku, gdy sprzedawca nie wystawi faktury korygującej ?
 1254. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PH-II/4407/14-147/06/AS
  Czy prawidłowo zostanie sporządzona faktura korygująca w przypadku: 1. wskazania niektórych elementów faktury korygowanej w załączniku do faktury korygującej stanowiącym jej integralną część, 2. oznaczenie faktury jako faktura korygująca w polu uwagi, 3. numeracja faktur korygujących w formacie zbieżnym z formatem stosowanym dla numeracji faktur potwierdzających dokonanie sprzedaży, o ile faktury korygujące oznaczone są niepowtarzalnymi numerami pozwalającymi na ich wyodrębnienie.
 1255. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-30/07/RM
  Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych powstanie w ostatnim dniu cyklu rozliczeniowego podanym na wystawionej fakturze, a w przypadku usług przedpłaconych - w momencie dokonania sprzedaży zasilenia, to jest zaciągnięcia zobowiązania do wykonania usługi telekomunikacyjnej? Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i stacjonarnej, z której uzyskuje przychody, podzielone na przychody: 1. Ze świadczenia ciągłych usług na rzecz abonentów w miesięcznych okresach rozliczeniowych (na podstawie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, stanowiącej podstawę do wystawienia przez Spółkę faktur VAT). 2. Z tytułu usług międzyoperatorskich (tzw. interconnect), świadczonych na rzecz krajowych operatorów telekomunikacyjnych, polegających na realizowaniu połączeń m. użytkownikami sieci innych operatorów a klientami Spółki. Zasady rozliczania interconnect regulowane są w umowach zawartych m. operatorami, faktury za wykonanie usługi wystawiane są w cyklach miesięcznych, po zweryfikowaniu przez operatorów wartości wykonanych usług. 3. Z tytułu roamingu za usługi świadczone zgodnie z umowami na rzecz zagranicznych operatorów telekomunikacyjnych, polegających na realizacji połączeń użytkowników zagranicznych sieci komórkowych przebywających na terenie Polski, rozliczane w cyklach miesięcznych. 4. Z usług przedpłaconych (tzw. prepaid), powstające w związku z zakupem przez klientów usług bezabonamentowych - zapłata za usługę następuje z góry przy nabyciu tzw. zasilenia (np. papierowej telekarty, w bankomacie lub poprzez Internet). Dokonanie zasilenia to wprowadzenie do systemu informatycznej informacji o limicie dostępnym dla klienta na wykonanie usług. Dokonując sprzedaży zasilenia Spółka nie jest w stanie określić, kiedy klient skorzysta z jej usług.
 1256. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/2-443/184/12/J/2007
  Gmina Miasto zwraca się z zapytaniem: - Czy uchwała NSA z dnia 08.01.2007r. sygn. I FPS 1/06 skutkuje powinnością nie naliczania podatku od towarów i usług od opłat rocznych przy umowach użytkowania wieczystego, które zostały ustanowione i wpisane do ksiąg wieczystych przed 1 maja 2004r. ? Jeżeli nie należy naliczać podatku od towarów i usług w sytuacji określonej w powyższym pytaniu, to w jaki sposób skorygować błędnie naliczony podatek ?
 1257. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VTR1/443-1/07/MA
  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona wykazuje obrót wynikający z faktury korygującej dokumentującej wewnętrzwspólnotowe nabycie towarów w deklaracji za miesiąc, w którym ją otrzymała. Zdaniem Strony właściwym miesiącem rozliczenia i wykazania obrotu jest miesiąc wystawienia faktury korygującej przez podatnika podatku od wartości dodanej. W związku z powyższym Strona zwróciła się o wskazanie prawidłowego rozwiązania.
 1258. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VTR1/443-2/07/MA
  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona do przeliczania faktur korygujących dokumentujących wewnętrzwspólnotowe nabycie towarów stosuje kurs waluty obcej wyliczony na dzień jej wystawienia. Zdaniem Strony kursem właściwym do przeliczania faktur korygujących jest kurs historyczny tj. kurs średni NBP z dnia wystawienia faktury pierwotnej przez podatnika podatku od wartości dodanej. W związku z powyższym Strona zwróciła się o wskazanie prawidłowego rozwiązania.
 1259. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WVO/443-1/07/GW
  • czy czynność faktyczna dokonywana przez Spółkę polegająca na zastąpieniu produktów Spółki u sprzedawcy w przypadkach i w sposób opisany powyżej uznać należy za odrębną transakcję podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z art. 2 ustawy o VAT?
 1260. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WVO/443/841/205/2006/ACH
  Czy Spółka na podstawie posiadanej dokumentacji może skorygować deklarację VAT za 02/2004r. Pomimo braku potwierdzenia odbioru faktury korygującej?
 1261. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-776/06/KUP
  Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny, Spółka wnosi o potwierdzenie, iż nie będzie zobowiązana do:dokonywania korekt deklaracji podatkowych dotyczących okresów przed podziałem Spółki w zakresie, w którym odpowiedzialność za rozliczenia podatkowe została przejęta przez XXX Sp. z o.o.wystawiania faktur korygujących dotyczących sprzedaży zrealizowanej przez Spółkę przed podziałem w zakresie, w którym odpowiedzialność za rozliczenia podatkowe została przejęta przez XXX Sp. z o.o.
 1262. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WVO/443/838/203/2006/GW
  Czy czynność faktyczna dokonywana przez Spółkę polegająca na zastąpieniu produktów Spółki u sprzedawcy w przypadkach i w sposób opisany powyżej uznać należy za odrębną dostawę towarów, zgodnie z art. 7 ustawy o VAT, a zatem czy podlega ona opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 5 ustawy o VAT?
 1263. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VTR1/443-459/06/AW
  Czy dostawa dodatkowej ilości towarów jest rabatem w rozumieniu art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług i czy należy opodatkować podatkiem od towarów i usług dodatkową ilość towarów oraz wystawić fakturę wewnętrzną ?
 1264. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 415-8/06/1/8/7458/2007
  Czy koszty z tytułu prac wykonanych w 2002 roku potwierdzone w 2006 roku na podstawie duplikatów faktur i faktury korygującej wystawionej w 2006 roku zmniejszającej zobowiązanie do wysokości wynikającej z zasadzonego wyroku, winny być zaksięgowane w roku 2002, czy w 2006 roku, w którym stwierdzono faktyczną wartość zobowiązania i dokonano zapłaty?
 1265. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-51/07/BIK
  Spółka planuje zmianę sposobu doręczania faktur korygujących, które polegać będzie na wysyłaniu faktur korygujących listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, a w dalszej konsekwencji na ujmowaniu podatku wynikającego z faktur w dacie otrzymania pocztowego potwierdzenia odbioru przesyłki zawierającej fakturę korygującą. Spółka zwróciła się z prośbą o potwierdzenie prawidłowości takiej praktyki z punktu widzenia prawa podatkowego.
 1266. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1021_POS_141_144_177 (III/443/31/06/AO
  - Czy opisana we wniosku dokumentacja dotycząca zdarzeń niedostarczenia towaru przez przewoźnika do odbiorcy jest prawidłowa w świetle obowiązujących przepisów podatkowych?- Czy zasadne jest wystawienie w opisanych przypadkach faktury korygującej bez możliwości potwierdzenia przez potencjalnego odbiorcę ?- Czy dokumentacja ta jest wystarczająca jako dowód, że nie doszło do transakcji sprzedaży, wobec czego wystawiona faktura VAT nie rodzi obowiązku zapłaty wykazanego w niej podatku ?
 1267. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-1/443-13/07
  Na podstawie artykułu 14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) Spółka zwraca się z wnioskiem o wyjaśnienie odnośnie potwierdzenia odbioru faktur korygujących.Ze skierowanego do tut. Organu pisma wynika, że spółka w ramach prowadzonej współpracy z MAKRO podpisała aneks do umowy nr 2, z której wynika, iż potwierdzenie odbioru faktur korygujących przez MAKRO stanowi specyfikacja płatności przesłana do dostawcy (w formie e-mail).Spółka zwraca się z zapytaniem, czy w/w potwierdzenie odbioru faktur korygujących stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc w którym sprzedawca otrzymał specyfikację.Zdaniem Spółki specyfikacja jest potwierdzeniem odbioru faktur korygujących na podstawie aneksu do umowy.
 1268. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BP/443-95/06
  W którym okresie rozliczeniowym podatnik powinien rozliczyć podatek należny z tytułu wystawionej faktury korygującej zwiększającej podstawę opodatkowania?
 1269. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/564/15928/06
  W jakim okresie należy ująć wewnętrzną fakturę korygującą wystawioną w związku z pomyłką w cenie w pierwotnej fakturze dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?
 1270. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VUR2/443-426/1/06/ST
  Jakim dokumentem powinna zostać skorygowana faktura sprzedaży wystawiona przez spółkę Z wystawiona po dacie wpisu połączenia spółek X i Z do KRS, w sytuacji kiedy następca prawny, firma X nie otrzymała jeszcze informacji na temat dokonanego wpisu? Czy w takim wypadku powinny powstawać faktury korygujące tylko nazwę sprzedawcy? Czy też takie faktury winny być zerowane poprzez wystawienie faktury korygującej i ponowne wystawione przez X?
 1271. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/545/14485/06
  Pytanie Podatnika dotyczy możliwości uznania otrzymanej drogą elektroniczną w formie e-maila specyfikacji płatności za potwierdzenie odbioru przez nabywcę faktur korygujących oraz wskazania, czy za moment otrzymania potwierdzenia można uznać datę otrzymania wiadomości w formie elektronicznej.
 1272. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VUR2/443-424/06/JP
  Czy do faktury eksportowej ze stawką VAT 0% wystawionej w miesiącu czerwcu, do której w lipcu wystawiono fakturę korygującą również ze stawką VAT 0% na zmniejszenie wartości, z braku dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty, w miesiącu lipcu do faktury właściwej należy zastosować stawkę 22%, a o fakturę korygującą zmniejszyć eksport (który wcześniej nie został wykazany), czy też w miesiącu lipcu należy zastosować stawkę 22 % do faktury eksportowej właściwej pomniejszonej o fakturę korygującą?
 1273. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/Zp/443/218/KO/EZ/06/07
  1.Czy każda z tych usług jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT?2.Czy, gdyby okazało się, że na podstawie uszczegółowienia klasyfikacji PKWiU wszystkie usługi są zwolnione z VAT, to powinna Pani dokonać jeszcze raz korekt sprzedaży tego okresu?3.W jakim terminie należy zaksięgować faktury korygujące sprzedaż ze stawki 22% na stawkę zwolnioną, czy w dacie otrzymania faktur przez kontrahenta, czy w dacie faktycznie wykonanej usługi?
 1274. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/406-08/2007
  Czy postępowanie Urzędu w zakresie wystawiania faktur korygujących w związku z niesłusznie pobranym podatkiem VAT od należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntów jest prawidłowe?
 1275. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-395/2/06/AP
  Czy Spółka ma obowiązek korygować kwotę podatku naliczonego do odliczenia, jeśli zmianie uległa wartość sprzedaży zwolnionej od podatku od towarów i usług?
 1276. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-395/1/06/AP
  Czy faktury korygujące powodujące zwiększenie sprzedaży zwolnionej od podatku VAT powinny zostać uwzględnione dla celów ustalenia wysokości podatku naliczonego podlegającego odliczeniu z zastosowaniem struktury sprzedaży w rozliczeniu za 2006r.?
 1277. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-15/06
  W jaki sposób należy skorygować fakturę w której mylnie podano nabywcę towaru ?
 1278. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443-73/06/MC
  Kiedy rozliczyć fakturę korygującą podwyższającą podatek należny, wystawioną z powodu okoliczności, które zaistniały po dokonaniu pierwotnej sprzedaży ?
 1279. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DO/443-40/06
  Jakie warunki muszą być spełnione, by sprzedawca mógł obniżyć podatek należny o podatek wynikający z wystawionej przez siebie faktury korygującej?
 1280. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DUS-PP/443/70/2006/PS
  W rozliczeniu za jaki miesiąc w deklracji VAT-7 powinien zostać wykazany VAT należny i naliczony z tytułu noty kredytowej/przyznanego skonta. W którym kwartale w informacji podsumowującej VAT-UE należy wykazać obniżenie wartości wewnątrzwspólnotowego nabycia z tytułu otrzymanej noty/przyznanego skonta.
 1281. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIIIVAT/443/I/3/2007/RR
  Spółka zadaje pytanie czy za potwierdzenie odbioru faktury korygującej można uznać metodę polegającą na wysyłaniu kontrahentowi pocztą przesyłki listowej, zawierającej oryginały faktur korygujących wraz z drukiem zwrotnego potwierdzenia?
 1282. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIIIVAT/443/I/5/2007/RR
  Podatnik zadaje pytanie czy za potwierdzenie odbioru faktury korygującej można uznać "dorozumiane" potwierdzenie na podstawie dokonanego miedzy stronami rozliczenia pieniężnego z tego tytułu - specyfikacji przelewów, zawierającej numery faktur korygujących i kwoty potraceń zapłaty ?
 1283. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR2/443-400/06/MP
  Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż przedmiotowa specyfikacja płatności wraz ze wskazaniem, którego kontrahenta one dotyczą, przekazywana Jej jako załącznik do przelewu dokonanego przez w/w kontrahentów, nie stanowi w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług potwierdzenia odbioru przez kontrahenta faktur korygujących, a w konsekwencji otrzymanie tej specyfikacji nie daje Jej prawa do obniżenia kwoty podatku należnego.
 1284. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIIIVAT/443/I/6/2007/RR
  Podatnik zadaje pytanie czy za potwierdzenie odbioru faktury korygującej można uznać "dorozumiane" potwierdzenie na podstawie dokonanego miedzy stronami rozliczenia pieniężnego z tego tytułu - specyfikacji przelewów, zawierającej numery faktur korygujących i kwoty potraceń zapłaty - gdy na podstawie umowy łączącej strony w imieniu odbiorcy rozliczenia dokonuje tzw. "agent płatności"?
 1285. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIIIVAT/443/I/7/2007/RR
  Podatnik zadaje pytanie czy: potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez kontrahenta może odbyć sie w formie kierowanej korespondencji (np. fax lub e-mail)?
 1286. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIIIVAT/443/I/8/2007/RR
  Spółka zadaje pytanie: czy za potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez kontrahenta można uznać inny sposób ustalony przez strony w umowie, np. otrzymaną specyfikację płatności zawierającą nr faktur korygujących, wystawioną przez odbiorcę towarów lub osobę działającą z jego upoważnienia (np. tzw. agenta płatności), jeżeli z umowy wynika, iż odbiorca towarów uznaje taki dowód za potwierdzenie otrzymania ww. dokumentu ?
 1287. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIIIVAT/443/I/9/2007/RR
  Spółka zadaje pytanie: czy za potwierdzenie odbioru faktur korygujących przez kontrahenta można uznać doręczone Spółce wezwanie do zapłaty kwot wynikających z ww. dokumentów? Wezwanie w swojej treści zawiera specyfikację faktur korygujących.
 1288. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/003/07
  Wnioskujący zapytuje czy w świetle przedstawionego powyżej stanu faktycznego istnieje konieczność wystawiania faktur korygujących za usługi wykonane do sierpnia 2006 r. i czy w świetle obowiązującego prawa odbiorca faktury, który dokonał odliczenia podatku VAT zawartego w otrzymanych fakturach może ponosić konsekwencje związane z niedokonaniem korekty?
 1289. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/443-67/06
  1. Według jakiego kursu należy przeliczyć faktury korygujące z tytułu zwrotu towarów na okoliczność reklamacji, które to towary zakupiono w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia i w jakim okresie należy ujmować wewnętrzne faktury korygujące wystawione na podstawie w/w faktur korygujących? 2. Według jakiego kursu należy przeliczyć notę uznaniową z tytułu rekompensaty poniesionych kosztów wynikających z wadliwości dostarczonego materiału przez kontrahenta zagranicznego i czy nota ta z w/w tytułu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? 3. Według jakiego kursu należy przeliczyć jedną notę uznaniową z tytułu rabatów udzielonych przez dostawcę unijnego w stosunku do czterech pierwotnych faktur i kiedy korektę faktury wewnętrznej ujmuje się do rozliczenia podatku VAT? 4. Czy po otrzymaniu od sprzedającego faktury z klauzulą, że towar do czasu zapłaty należności pozostaje własnością sprzedającego, Spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT przed dokonaniem zapłaty za tą fakturę?
 1290. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OP/443-0007/06/Z
  Jak powinny być rozliczane faktury korygujące wystawione z powodu podwyższenia ceny sprzedaży?
 1291. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-2/4218-5/06/07/Int.
  Czy z punktu widzenia ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), zwanej dalej updop, prawidłowe jest postępowanie Spółki, która po uzyskaniu od kontrahenta informacji dotyczącej momentu otrzymania przez niego należności z Rosji za sprzedane towary (w USD), wystawia korektę pierwotnej faktury (na skutek zmiany ceny) i skutki skorygowania faktury (podwyższenie lub obniżenie przychodu) rozpoznaje w miesiącu wystawienia faktury korygującej ?
 1292. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-706/06/SAPI
  Zagadnienie, o rozstrzygnięcie którego zwraca się Spółka, dotyczy prawidłowości praktyki rozliczeń przyjętej przez Spółkę.
 1293. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-386/06/GW
  Czy zmiana stawki podatku dla dostarczanego towaru lub świadczonej usługi po otrzymaniu zaliczki (skutkującej powstaniem obowiązku podatkowego), a przed wydaniem tego towaru lub wykonaniem usługi skutkuje obowiązkiem dokonania korekty zarówno stawki podatku jak i kwoty netto oraz wystawienia faktury korygującej?
 1294. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR2/443-388/06/ST
  Czy otrzymana od kontrahenta drogą mailową specyfikacja płatności za faktury jest potwierdzeniem otrzymania faktur korygujących w tej specyfikacji zawartych i daje Spółce prawo do obniżenia kwoty podatku należnego z omawianych faktur w miesiącu w którym tę specyfikację otrzymała?
 1295. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-125-1-2/06
  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu wykonania opinii w zakresie geodezji i kartografii na zlecenie sądu?
 1296. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-729/06/PLU
  Czy zbiorcze potwierdzenie odbioru faktur korygujących w formie protokołu zawierające listę tych faktur można uznać za potwierdzenie odbioru poszczególnych faktur wymagane przepisami prawa. Spółka stoi na stanowisku, iż propozycja kontrahentów Spółki jest zgodna z obowiązującym prawem.
 1297. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-756/06/SAPI
  Spółka zwróciła się o rozstrzygnięcie m.in. następującego zagadnienia:6. Czy w rozumieniu § 5 ust. 2 rozporządzenia o e-fakturach można uznać za przeszkodę techniczną fakt, iż stosowany przez Spółkę system EDI nie daje możliwości wystawiania faktur korygujących?
 1298. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-337/06/RM
  Czy zgodnie z art. 12 ust. 2 i 3 oraz art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w powyższych przypadkach dokonywania przy przelewach kompensat - tj. realizowania płatności wobec dostawcy w wysokości zmniejszonej od zoowiązania pierwotnego należy w dniu dokonania tych kompensat - rozpoznawać dodatnie lub ujemne różnice kursowe do przychodów lub kosztów Spółki.
 1299. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO.XV/443/VAT-401/540/JB/06
  Czy można wystawić fakturę korygującą do faktury pierwotnej Nr 728 nie na nabywcę samochodu, tj. firmę leasingową, lecz na podmiot, który w wyniku zawartej umowy z firmą leasingową stał się użytkownikiem tego samochodu.
 1300. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DUS-PP/443/60/2006/PS
  Czy uzupełnienie dokumentacji wymaganej do zastosowania stawki 0% przy dostawie sprzętu komputerowego do szkół po dokonanej dostawie sprzętu uprawnia do korekty stawki podatku z 22% do 0%.
 1301. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1427/ZO/443-29/06
  Czy wystarczającym dokumentem do "poprawienia" danych na fakturze dotyczących nazwy nabywcy (zmiana nazwy spółki jawnej na spółkę z o.o. i zmiana Nr NIP) jest nota korygująca?
 1302. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/097/06
  Czy otrzymanie pisma (bez podpisu) jest wystarczającym potwierdzeniem odbioru faktury korygującej VAT?
 1303. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1/443-156/06
  Czy w świetle najnowszego orzecznictwa ETS możliwym jest korygowanie VAT należnego z faktur korygujących nie posiadając potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez kontrahenta ?
 1304. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IV/443-25/06
  Czy uzasadnione jest żądanie faktury VAT?
 1305. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1240/06
  Czy w związku z otrzymaniem premii Spółka jest uprawniona do obniżenia podatku naleznego z tytułu WNT w miesiącu wystawienia wewnętrznej faktury korygujacej?
 1306. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WVO/443/720/152/2006/MJ
  W jaki sposób Spółka powinna skorygować błędną fakturę VAT o numerze 8300715 oraz jak powinno się wykazać ewentualne korekty w ewidencji i deklaracjach VAT-7?
 1307. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1/443-155/06
  Czy w świetle kształtującego się najnowszego orzecznictwa krajowego oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości możliwym jest korygowanie VAT należnego z faktur korygujących nie posiadając potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez kontrahenta ?
 1308. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-350/06/AP
  Kiedy powstaje prawo do obbniżenia podatku należnego o podatek wynikajacy z wystawionej faktury korygującej?
 1309. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/2/415-48/06
  Jak powinny być ujmowane w deklaracji PIT-5L przychody wynikające z faktur korygujących, jeżeli przyczyną korekty nie jest naprawa błędu lecz podwyższenie ceny sprzedaży tj. okoliczność, która zaistniała po dokonaniu pierwotnej sprzedaży
 1310. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/149/2006/PP/443-71/81/2006
  Czy wykonawca miał prawo wystawić i przesłać Gminie fakturę korygującą ?
 1311. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/421/71134/06
  Zapytanie Podatnika dotyczy potwierdzenia, czy w oparciu o treść art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług możliwe jest z uwagi na fakt zawarcia ugody, z mocy której sprzedający odstępuje od dochodzenia zapłaty części należności, dokonanie korekty wartościowej wystawionych faktur sprzedaży,
 1312. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DWUS DPP-0051-30/06
  Czy specyfikacja przelewów przesyłana drogą elektroniczną przez płatnika, bez podpisu, stanowi wystarczające potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez kontrahenta i czy specyfikacja ta może stanowić podstawę do obniżenia lub podwyższenia kwoty podatku należnego w miesiącu otrzymania specyfikacji?
 1313. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-56/06
  Czy na podstawie faktury wystawionej na obojga małżonków, na której podano NIP tylko jednego z nich, małżonkowie mogą proporcjonalnie odliczyć podatek VAT?
 1314. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-123/06
  Czy spółka powinna skorygować faktury wystawione przed zmianą przeznaczenia obiektu czyli od początku trwania inwestycji zmieniając stawkę VAT z 22 % na 7 % czy skorygować faktury dopiero zmieniając PKOB?
 1315. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: EDA/423-19/06
  Podatnik pyta, czy w wyniku zwrotu towarów i wystawienia faktur korygujących można wykazać w deklaracjach CIT-2 ujemne przychody i koszty?
 1316. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-326/3/06/AP
  Czy w związku z otrzymaniem faktur korygujących za dostawę mediów, faktury te powinny być ujęte w rozliczeniu za miesiąc, w którym Spółka otrzymała faktury korygujące?
 1317. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PH-I/4407/14-92/06/KO
  Czy "urealniając cenę" przy użyciu not księgowych Strona zachowa prawo do odliczenia podatku naliczoneggo związanego z dodatkowymi kosztami, które wpłynęły na to urealnienie?
 1318. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-325/06/AP
  W rozliczeniu za jaki miesiąc należy dokonać korekty importu usług?
 1319. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PP-OIO/443-254/06/BSA/123916
  Czy w związku z wyrokiem z dnia 17.08.2005 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnegow Warszawie sygn. III SA/Wa 471/2005, w którym stwierdzono brak konieczności posiadania przez sprzedawcę potwierdzenia odbioru faktury korygującej wystawionej dla nabywcy (aby zmniejszyć obrót i podatek należny), obowiązek jego posiadania zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów o fakturowaniu z dnia 25.05.2005 r. nadal istnieje.
 1320. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III-415/21/109/06
  1. W którym miesiącu należy pomniejszyć przychód w związku z uznaniem reklamacji. Czy w miesiącu uznania reklamacji, czy też w miesiącu wystawienia faktury?2. Jeżeli w miesiącu wrześniu 2006r. uznano podobną reklamację usługi wykonanej w 2005r., to kwota wynikająca z faktury korygującej powinna pomniejszyć przychód miesiaca września 2006, czy też pomniejszyć przychód 2005r.?
 1321. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PP/4430-25/06
  Czy Spółka postępuje prawidłowo wystawiając faktury korygujące i faktury końcowe do faktur zaliczkowych?
 1322. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PH-II/4407/14-60/06/AS
  Czy przyjęty w Spółce sposób dokumentowania zdarzeń mających wpływ na wysokość podstawy opodatkowania z tytułu WNT, polegający na wystawieniu przez Spółkę not korygujących, może być uznany za prawidłowy i wystarczający dla celów rozliczania podatku od towarów i usług, to jest czy tego rodzaju dokumenty stanowią wystarczającą podstawę do obniżenia lub podwyższenia podstawy opodatkowania i podatku należnego oraz w konsekwencji do obniżenia lub podwyższenia kwot podatku naliczonego?
 1323. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-311a/06/AW
  Czy w przypadku wypowiedzenia umowy leasingu z winy korzystającego, za prawidłowe uznać należy wystawienie, w dacie jej ostatecznego rozwiązania, faktury korygującej do pierwotnie wystawionej faktury za dostawę towarów, uwzględniającej różnicę pomiędzy faktycznie dokonanymi płatnościami przez korzystającego, w całym okresie obowiązywania umowy a kwotą przyjętą do podstawy opodatkowania w momencie dostawy
 1324. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-311b/06/AW
  Czy w przypadku wcześniejszego zakończenia umowy leasingu za porozumieniem stron w związku ze spłatą zobowiązań przez korzystającego i pozostawieniem u niego przedmiotu leasingu, za prawidłowe należy uznać wystawnie jednej faktury korygującej do faktury pierwotnej uwzględniającej różnicę pomiędzy faktycznie dokonanymi płatnościami przez korzystającego a kwotą przyjętą do podstawy opodatkowania w momencie dostawy
 1325. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PIII/1/443-46/06
  Jak powinny być ujmowane w deklaracji VAT - 7 faktury korygujące dotyczące podwyższenia ceny sprzedaży, jeżeli ich przyczyną nie jest naprawa błędu lecz inna okoliczność która zaistniała po dokonaniu pierwotnej sprzedaży?
 1326. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP I 443/896/06/SD
  Dotyczy korekty faktury VAT w przypadku umowy leasingu finansowego, w której raty ustalone są w oparciu o zmienną stopę procentową lub denominowane w walutach obcych.
 1327. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/381/57557/06
  Ze złożonego wniosku wynika, iż Podatnik otrzymał rabat dotyczący wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w związku z czym, zwraca się z pytaniem, czy może pomniejszyć podstawę opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów o uzyskany rabat w miesiącu jego otrzymania, poprzez wystawienie wewnętrznej faktury korygującej.
 1328. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/462/57164/06
  Spółka zwraca się z pytaniem, w jaki sposób należy dokonać sprostowania numeru drugiej faktury korygującej. Czy należy zrobić to poprzez wystawienie kolejnej faktury korygującej, która w swojej treści będzie zmieniała numer drugiej faktury korygującej, czy tez należy wystąpić z pismem do Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z wyjaśnieniem zaistniałej sytuacji i jednocześnie z prośbą o wystawienie przez nich noty korygującej.
 1329. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-80-1-GK/06
  Jednostka zaczęła wystawiać faktury VAT tyt. odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu (w kwocie wyższej niż było to zawarte w umowie). Najemca odsyłał te faktury. Może nastąpić porozumienie Jednostki z najemcą.Czy Jednostaka może anulować te faktury poprzez wystawienie faktur korygujących?
 1330. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II 443/63/06/MR
  Możliwość wystawienia jednej zbiorczej faktury korygującej za okres styczeń 2005 r. - maj 2006r., w przypadku błędnego zastosowania stawki podatku VAT.
 1331. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II 443/64/06/MR
  Wątpliwości Podatnika dotyczą kwestii wystawienia jednej zbiorczej faktury korygującej VAT (na zmniejszenie podatku należnego) do faktur VAT, które były wystawiane za okres styczeń 2006 r. - maj 2006 r. dla klienta z tytułu dodatkowego rabatu, zwrotu towarów, pomyłek do faktur VAT oraz kwestii obniżenia podatku VAT należnego na podstawie takiej faktury w miesiącu otrzymania potwierdzenia tejże faktury przez klienta.
 1332. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II 443/63/06/MR
  Możliwość wystawienia jednej zbiorczej faktury korygującej za okres styczeń 2005 r. - maj 2006r., w przypadku błędnego zastosowania stawki podatku VAT.
 1333. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PR 443/45/06/PP
  Jakie formy potwierdzenia faktur korygujących zmniejszających obrót oraz podatek należny są prawidłowe?
 1334. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: VI/443-233/06/JD
  Czy właściwym jest ujęcie faktury korygującej w 100 % wartość faktury pierwotnej w deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 za miesiąc, w którym otrzymał od kontrahenta potwierdzenie jej odbioru.
 1335. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/DP1/423-28b/06/IS
  Czy na podstawie protokołu zniszczenia wystawionego przez nabywcę UE (przetłumaczonego na język polski) należy pomniejszyć przychód o wartość wystawionej faktury korygującej sprzedaż w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 1336. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: UP-I-415-16-14/06
  Czy wydatek poniesiony w związku z fakturą za opakowania zwrotne w kwocie netto można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 1337. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-443-65/06/EN/UPP
  Czy Sprzedawca towaru może odmówić wystawienia faktury korygującej. Czy daną fakturę korygującą jej wystawca ma obowiązek wystawić w ciągu 5 lat licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku?
 1338. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-100/06/AW/JK
  W związku z powyższym Podatnik prosi o wyjaśnienie, czy może zastosować stawkę 0 % VAT do:- wystawianej faktury dotyczącej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;- faktury korygującej ww. transakcję; przy założeniu, iż towar podlegający zwrotowi nie wróci do Polski.
 1339. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP/443-15/RS/06
  Czy dopuszczalne jest "dopisywanie" na fakturze VAT kodu oleju napędowego i potwierdzenie tegoż faktu podpisem i pieczątką firmową wystawcy faktury?Czy faktura VAT zawierająca taką poprawkę jest nadal fakturą wystawioną prawidłowo?
 1340. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/443-57/06
  Czy w świetle kształtującego się najnowszego orzecznictwa krajowego oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości możliwym jest korygowanie VAT należnego z faktur korygujących nie posiadając potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez kontrahenta ?
 1341. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/443-58/06
  Czy w świetle najnowszego orzecznictwa ETS możliwym jest korygowanie VAT należnego z faktur korygujących nie posiadając potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez kontrahenta ?
 1342. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/4407/92/06
  Czy w przypadku gdy Spółka wystawiła faturę korygującą bez potwierdzenia jej odbioru przez kontrahenta jest uprawniona do zmniejszenia kwoty podatku VAT należnego w miesiącu jej wystawienia?
 1343. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PP/423-15A/06/HG
  W związku z błędnie zastosowaną stawką podatku od towarów i usług, w 2006r. Spółka z o.o. wystawiła faktury korygujące do faktur VAT wystawionych w 2004 i 2005r. Czy skorygowany za 2004 i 2005r. podatek nalezny VAT należy zaliczyć do przychodów roku 2005 i wykazać w sprawozdaniu finansowym 2005r?
 1344. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PP/423-15/06/HG
  Spółka za wykonane usługi polegające na pomocy osobom poszkodowanym zmierzającym do uzyskania odszkodowania od zakładu ubezpieczeń wystawiała w I kwartale 2006r. faktury VAT, stosując stawkę podatku VAT-22%, zamiast stawki zwolnionej. W związku z błędnie zastosowaną stawką podatku od towarów i usług, Spółka wystawiła do faktur sprzedaży w okresie 01.01.2006r.- 31.03.2006r. faktury korygujące. Kwoty brutto na fakturach korygujących pozostały bez zmian. Stosownie do dat potwierdzenia odbioru faktur korygujących przez kontrahentów Spółka o skorygowaną kwotę podatku należnego zwiększyła przychody za dany okres rozliczeniowy.
 1345. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-165/06/AM
  Spółka wykonuje usługi pomocy osobom poszkodowanym zmierzające do uzyskania odszkodowania od zakładu ubezpieczeń. Wykonywane przez Spółkę usługi są zwolnione od podatku od towarów i usług. W związku z tym, że Spółka do dnia otrzymania interpretacji stosowała błędną 22% stawkę podatku VAT, wystawiła faktury korygujące, w których zamiast stawki podatku 22% zastosowała zwolnienie od podatku, przy czym wartości brutto wynikające z faktur i faktur korygujących są tożsame. Odbiorcami ww. faktur były wyłącznie osoby fizyczne. Skorygowany VAT należny, ujęto w deklaracji VAT-7 i ewidencji sprzedaży w miesiącu otrzymania potwierdzeń faktur korygujących tj. za miesiąc VI 2006 r.W okresie opodatkowania usług stawką podatku VAT w wysokości 22%, Spółka odliczała podatek naliczony.Naszym zdaniem skorygowanie podatku należnego powinno nastąpić w miesiącu otrzymania potwierdzenia odbioru faktur korygujących, a odliczony podatek naliczony pozostaje bez zmian z uwagi na fakt, iż w momencie obniżenia podatku należnego był on odliczony prawidłowo.
 1346. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-155/06
  Czy Wnioskująca prawidłowo umniejsza przychody roku podatkowego, w którym wystawiane są faktury VAT korygujące (bonusowe) dotyczące bonusów za rok poprzedni?
 1347. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PP-OIO/443-148/06/MS/101053
  W jakim miesiącu i po jakim kursie należy ująć fakturę wewnętrzną korygującą, dotyczącą importu usług?
 1348. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: VI/443-196/06/JD
  Czy opisany w sprawie sposób ewidencjonowania sprzedaży i dokumentowania transakcji wystawioną fakturą VAT jest prawidłowy?
 1349. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/443/VAT/402/76/06EL
  W rozliczeniu za który miesiąc należy ująć w rejestrze VAT fakturę korygującą za roboty budowlane?
 1350. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: VI/443-197/06/JD
  Pytanie podatnika dotyczy sprawie możliwości wystawiania faktur stwierdzających dokonanie detalicznej sprzedaży paliw na podstawie zapisów w modułach fiskalnych kas rejestrujących z uwzględnieniem udzielonego rabatu potransakcyjnego, w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).
 1351. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-79/06/SJ-58369
  Zakres i sposób zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zasad potwierdzania odbioru przez nabywcę faktur korygujących przez wystawionych w formie elektronicznej.
 1352. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.V-443/17/06
  Zapytanie podatnika dotyczy rozliczenia faktur korygujących sprzedaż wody w prawidłowym okresie rozliczeniowym.
 1353. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: UP-II-3-443-32/06/205
  Czy istnieje w przedmiotowej sprawie możliwość skorygowania błędnych zapisów, zawartych na fakturze oraz dokonanie korekty naliczonego podatku od towarów i usług?
 1354. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/1/16/1/06
  Czy w sytuacji, gdy nabywca towaru lub usługi neguje jej zakup (przeczy, jakoby ją nabył) i odsyła wystawcy fakturę, sprzedawca może uznać transakcję za niebyłą i następnie skoprygować deklarację Vat? Czy możliwe to jest po upływie 6 miesięcy od zdarzenia? Czy pomimo faktu, iż roszczenie sprzedawcy usługi w stosunku do jej nabywcy zostało zasądzone wyrokiem Sądu, a następnie strony zgodnie, w drodze umowy, inaczej ułożyły łączących ich stosunek prawny, istnieje podstawa do skorygowania faktur oraz skorygowanie zapisów w księgach rachunkowych?
 1355. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-200/06/AP
  Czy zwrotne pocztowe potwierdzenie odbioru listu poleconego zawierającego fakturę korygującą jest dowodem potwierdzającym odbiór tej faktury przez nabywcę, a tym samym stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym Spółka otrzymała to potwierdzenie?
 1356. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-341/IV/05/06/DP/JD
  Czy ze względu na stwierdzenie pomyłki w zastosowanej stawce podatku (22 % zamiast 0%) podatnik zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej?
 1357. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/1/53/135/2006
  W jaki sposób należy dokonać korekty należnego podatku VAT, w związku ze zmniejszeniem wartości wykonanych robót budowlanych na podstawie orzeczenia sądowego?
 1358. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR2/443-177/2/06/JP
  Czy przedstawiony we wniosku sposób potwierdzenia odbioru przez kontrahentów faktur korygujących wystawianych przez Spółkę w postaci wykazu pozycji ujętych w księgach odbiorcy towaru jest prawidłowy?
 1359. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR2/443-177/1/06/JP
  Czy przedstawiony we wniosku sposób potwierdzenia odbioru przez kontrahentów faktur korygujących wystawianych przez Spółkę w postaci przesyłanej drogą elektroniczną specyfikacji płatności jest prawidłowy?
 1360. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-429/06/KB
  Podatnik pyta, w jaki sposób należy dokumentować bonusy za terminową płatność, bonus bezwarunkowy i warunkowy (zadaniowy) w świetle ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
 1361. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-422/06/KS
  Czy w sytuacji, gdy powodem korekt są udzielone rabaty, upusty itp. także w przypadku gdy przyczyną korekty są wady dostarczonych towarów odnoszą się one do stanu faktycznego na dzień udzielania rabatu upustu itp. winno się stosować kurs waluty z dnia wystawienia faktury korygującej?
 1362. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PZ/415-57/06
  Jaką stawkę podatku VAT zastosować na fakturze korygującej sprzedaż ze stawką 3%?
 1363. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443 - 59/06/ŁK
  Strona zwraca się z pytaniem dotyczącym ? faktur VAT wystawionych przed dniem wydania interpretacji .? tzn. czy Strona powinna dokonać korekty tych faktur i wystąpić do Urzędu Skarbowego o zwrot nienależnie uiszczonego podatku.
 1364. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-29/34901/06/DP
  Czy dokonując sprzedaży na rzecz kontrahentów krajowych i wystawiając faktury korygujące, Podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym wystawił fakturę korygującą, czy też w miesiącu, w którym otrzymał potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę ?
 1365. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/191/394/06
  Podatnik ma wątpliwości dotyczące możliwości i terminu wystawienia zbiorczych faktur korygujących.
 1366. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II.443/57/2006/MR
  W rozliczeniu za jaki miesiąc podatnik ma prawo do podwyższenia (obniżenia) podatku naliczonego z faktur korygujących dokumentujących dostawy energii elektrycznej, cieplnej, gazu przewodowego, usługi telekomunikacyjne, usługi wymienione w poz. 138 i 153 załącznika nr 3 do ustawy o VAT?
 1367. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/52/06/MB
  Wątpliwości podatnika dotyczą terminu zmniejszenia podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w sytuacji, gdy spółka skorzysta z udzielonego skonta, a kontrahent nie wystawi faktury korygującej.
 1368. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/54/06/MB
  Wątpliwości Podatnika dotyczą terminu, w jakim powinien on dokonać korekty wartości obrotu i podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
 1369. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/443-51/06/KH/52245
  Jak prawidłowo rozliczyć fakturę w przypadku gdy Spółka otrzymuje od swego kontrahenta zaliczki na poczet wykonywanych usług, a cena uzgodniona na fakturze jest niższa od kwoty pobranej zaliczki?
 1370. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/557/54/2006/EŻ
  Spółka prosi o udzielenie odpowiedzi odnośnie sposobu otrzymywania potwierdzenia odbioru faktur korygujących przez nabywcę.
 1371. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-351/06/AW
  Spółka zwraca się z wątpliwościami dotyczącymi odliczenia podatku naliczonego wynikającego z rozliczonych faktur VAT w przypadku gdy nastąpił zwrot części wynagrodzenia spowodowany częściowym nie wykonaniem usługi.
 1372. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR2/443-122 /06/ST
  Czy w przypadku reklamacji wadliwych towarów Spółka może obniżyć wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i podatku należnego z tego tytułu, na podstawie faktury korygującej wystawionej przez zagranicznego wystawcę w deklaracji VAT - 7 za miesiąc wystawienia faktury korygującej?
 1373. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP IV 443/1452/05/EK
  Okres rozliczeniowy, w którym należy uwzględnić otrzymaną od kontrahenta w ramach importu usług, fakturę korygującą.
 1374. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/4407/56/06
  Czy po dacie przekształcenia spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością faktury wystawiane przez Spółkę oraz otrzymane od dostawców powinny być zmienione w pozycji dotyczącej okreśenia nabywcy lub dostawcy?
 1375. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443- 120/06/GW
  Czy w przypadku, gdy sprzedane przez Spółkę dystrybutorowi jednostki doładowujące zostały następnie wyłudzone przez oszusta, w konsekwencji czego usługi telekomunikacyjne związane z tymi jednostkami doładowującymi nie zostały i nie zostaną wykonane, a należność pieniężna z tego tytułu zostanie zwrócona dystrybutorowi, Spółka ma prawo skorygować uprzednio wystawioną dystrybutorowi fakturę, zmniejszając liczbę sprzedanych mu jednostek doładowujących?
 1376. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/40/06/JB
  Czy na podstawie przepisów podatku dochodowego od osób prawnych prawidłowe jest postępowanie Spółki, która po uzyskaniu od kontrahenta informacji dotyczącej momentu otrzymania przez niego należności z Rosji za sprzedane towary wystawia korektę faktury, której skutki (podwyższenie lub obniżenie) przychodu) rozpoznaje w miesiącu jej wystawienia?
 1377. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/2BV/443/2006/220/KA
  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu wystawienia faktury korygującej zwiększającej kwotę obrotu i podatku należnego?
 1378. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US IV/I/443-34/06
  - czy nabywca towaru lub usługi nie prowadzący działalności gospodarczej, w celu dokonania korekt błędnie wystawionych na jego rzecz faktur VAT, jest uprawniony do wystawienia not korygujących, - czy noty korygujące wystawia sprzedawca towaru lub usługi, przesyła do nabywcy w celu sprawdzenia i podpisania, a nabywca odsyła podpisaną kopię noty korygującej do sprzedawcy sobie zostawiając oryginał,
 1379. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR2/443-97/06/JP/1
  Jakie są skutki wystąpienia u podatnika VAT ujemnej kwoty podatku należnego oraz czy fakt ten wpływa na prawo Podatnika do ubiegania się o zwrot podatku naliczonego?
 1380. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI-415/39/WŁ/13/06
  Czy rabat finansowy udzielony przez spółkę jawną kontrahentowi na przełomie roku podatkowego tj. udzielony w 2006 r. z tytułu sprzedaży dokonanej w 2005 r., pomniejsza u sprzedającego przychody w momencie udzielenia rabatu i wystawienia faktury korygującej?
 1381. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/40/34909/06
  W rozliczeniu za który miesiąc należy ująć fakturę korygującą "in minus" dotyczącą faktury dokumentującej sprzedaż, do której w rzeczywistości nie doszło, czy w miesiącu otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej, czy w miesiącu, w którym ujęto fakturę pierwotną?
 1382. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423-33/06/SG
  Czy prawidłowe jest postępowanie Spółki, która po uzyskaniu od kontrahenta informacji dotyczącej momentu otrzymania przez niego należności od odbiorcy z Rosji za sprzedane towary (w USD), wystawia korektę pierwotnej faktury i skutki skorygowania faktury rozpoznaje w miesiącu wystawienia faktury korygującej.
 1383. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-15.2/18489/06/PJ
  Czy możliwe jest anulowanie faktury VAT poprzez wystawienie do niej faktury korygującej ?
 1384. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/512/32/2006/SK
  Czy "urealniając cenę" przy użyciu not księgowych Spółka zachowa prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z dodatkowymi kosztami, które wpłynęły na "urealnienie ceny"?
 1385. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-267/06/AM
  Zdaniem Wnioskodawcy, cyt. ,,... skoro podpisy stron nie zostały wymienione w § 9 ust. 1 rozp. MF z 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 z 31.05.2005 r.), jako konieczne elementy faktury VAT to faktury VAT nie muszą być podpisane ani przez wystawcę faktury ani przez jej odbiorcę." Ponadto, zdaniem wnioskodawcy § 16 ust. 4 ww. rozporządzenia, pozwala na posiadane faktury korygującej bez podpisu odbiorcy; na potwierdzenie odbioru wystarczający jest inny dowód np. zwrotne poświadczenie odbioru pocztowej przesyłki poleconej, w którym zaznaczono, iż dotyczy ona konkretnej faktury korygującej. Według Podatnika przechowywanie rejestru VAT dla celów rozliczania podatku może nastąpić, zgodnie z art. 112 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - zwanej dalej ustawą VAT - poprzez przechowywanie go na nośniku komputerowym i nie jest konieczne posiadanie go w formie wydrukowanego dokumentu.
 1386. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-266/06/AM
  Zdaniem Wnioskodawcy, cyt. ,,... skoro zgodnie z § 9 cyt. wyżej w pkt. a) rozporządzenia (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2005 r. Nr 95, poz. 798) - zwane dalej rozporządzeniem - przyp. wł.) faktury VAT nie muszą zawierać podpisów stron, to § 23 tego rozporządzenia można interpretować tak, że oryginały i kopie faktur, a także ich duplikaty można przechowywać do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego na nośniku komputerowym i nie jest konieczne ich wydrukowywanie i przechowywanie w formie papierowej". Ponadto zdaniem wnioskodawcy z uwagi na fakt iż § 16 ust. 4 ww. rozporządzenia cyt. ,,zezwala na posiadanie faktury korygującej bez podpisu odbiorcy, ale z innym dowodem potwierdzenia jej odbioru, np. w formie zwrotnego poświadczenia odbioru pocztowej przesyłki poleconej, w którym zaznaczono, iż dotyczy ona konkretnej faktury korygującej (...) możliwe jest przechowywanie faktur korygujących (w rozumieniu § 23 cytowanego rozporządzenia) na nośniku komputerowym, a nie w formie wydruku dokumentu".
 1387. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: VI/443-64/06/JW
  Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy wartość opustu cenowego winna pomniejszyć wielkość wewnątrzwspólnotowego nabycia wykazywanego w fakturach wewnętrznych, rejestrach jako jedna pozycja zgodnie z otrzymaną notą oraz czy uzyskany opust cenowy zmniejsza wartość nabyć w informacji podsumowującej VAT-UE.
 1388. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/64/259/06
  Podatnik zwrócił się z wnioskiem o wskazanie, czy prawidłowe jest postępowanie podatnika, który w przypadku odstępstwa wydanych towarów w zakresie ceny, rodzaju towarów lub jego ilość, od danych dotyczących tych towarów na zamówieniu złożonym przez klienta (na zaakceptowanej przez klienta ofercie), dokonuje skorygowania faktury zaliczkowej przez jej skorygowanie o pełną kwotę i w chwili wydania towaru wystawia fakturę na pełną kwotę.
 1389. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/65/260/06
  Podatnik zwrócił się z wnioskiem o wskazanie, czy prawidłowe jest postępowanie podatnika, który w przypadku uiszczenia zaliczki w kwocie wyższej niż wartość dostarczonych następnie towarów, dokonuje skorygowania faktury zaliczkowej przez skorygowanie jej o pełną kwotę i w chwili wydania towaru wystawia nową fakturę na pełną kwotę.
 1390. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-251/06/KB
  Podatnik pyta, w jaki sposób należy dokumentować rabaty potransakcyjne.
 1391. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-44/2/CIT/06
  Czy skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych udzielonego skonta powinno się uwzględnić w miesiącu, w którym otrzymano potwierdzenie odebrania faktury korygującej przez dystrybutora?
 1392. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPE/443-15/06/RK
  W jaki sposób opodatkować zaliczkę otrzymaną od kontrahenta zagranicznego do kilku kolejno po sobie następujących usług transportowych?
 1393. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-19/06/AŁ
  Zdaniem Podatnika może on "złożyć korektę deklaracji VAT-7 od września 2005 r. do chwili obecnej z załączonym oświadczeniem o zaistniałej sytuacji będącej powodem korekty".
 1394. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-9-1-BS/06
  Moment ującia faktur korygujących powodujących podwyższenie podatku należnego.
 1395. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/443-27/06
  Kiedy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury korygującej za dostawę energii elektrycznej ?
 1396. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PB-R I-PDP/423/117/P/96/06/DK
  Czy faktury korygujące wartość sprzedaży poprzez jej zmniejszenie, wystawione w grudniu 2005 roku, powinny zmniejszyć przychód roku 2005?
 1397. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-42/4/06/AP
  Czy w przypadku otrzymania kopii dokumentu celnego SAD po złożeniu deklaracji za okres w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu usług transportowych Spółka ma prawo do dokonania korekty rozliczeń z tytułu podatku VAT i zastosowania stawki 0% VAT właściwej dla usług transportu międzynarodowego w rozliczeniu za okres, w którym spółka otrzymała kopię dokumentu SAD od kontrahenta?
 1398. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-42/2/06/AP
  Czy otrzymanie kopii dokumentów SAD po złożeniu deklaracji za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu usług transportowych, uprawnia Spółkę do dokonania korekty sprzedaży wykazanej ze stawką 22% oraz czy zastosowanie stawki 0% właściwej dla usług transportu międzynarodowego możliwe jest za okres, w którym Spółka otrzymała od kontrahenta przedmiotową kopię SAD?
 1399. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GV/443-28/2/2006/RW
  Podatnik otrzymał 14.02.2006r. zmienione stanowisko Urzędu Statystycznego w Łodzi co do sklasyfikowania usług świadczonych przez B. Sp. z o.o. W piśmie tym czytamy, że w przypadku podatnika chodzi o świadczenie dwóch odrębnych usług, sklasyfikowanych w PKWiU 92.20.12-00.00 ?Usługi telewizji? oraz PKWiU 92.11.31-00.00 ?Usługi związane z produkcja filmów, nagrań wideo i DVD?. Do chwili obecnej podatnik mając pierwotną klasyfikacje Urzędu Statystycznego w Łodzi, w którym urząd sklasyfikował usługi świadczone przez podatnika w jednej grupie tj. w PKWiU 92.11.31-00.00 ?Usługi związane z produkcją filmów, nagrań wideo i DVD ? podatnik wystawiał faktury ze stawką 22%. Warto zaznaczyć, że podatnik postępował tak kierując się również postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów, który uznał postępowanie podatnika za prawidłowe. Jednakże teraz zgodnie ze zmienionym stanowiskiem Urzędu Statystycznego w Łodzi podatnik oświadcza, iż prawidłowa jest stawka 7% do świadczonych usług telewizji. W konsekwencji podatnik do chwili obecnej wystawiał faktury stosując niewłaściwą stawkę podatku VAT do świadczonych usług telewizji tj. stosując stawkę podstawową 22% zamiast 7%. W ocenie podatnika, należy pamiętać o zasadzie, że prawo nie działa wstecz w związku z czym podatnik uważa, że nie należy korygować sprzedaży z okresu 01.06 2005r. do 21.02.2006r.
 1400. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 7/PD/415/1-8/B/06
  Czy różnice kursowe wynikające z wystawionej faktury korygującej VAT, dotyczącej rozliczeń z tytułu leasingu finansowego, zarówno w części kapitałowej i odsetkowej stanowią koszty uzyskania przychodu in plus bądź in minus?
 1401. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP1/443-33/06/MS/30769
  Za jaki okres należy wykazać w deklaracji VAT-7 podatek od towarów i usług w przypadku podwyższenia ceny o którym mowa powyżej, a w szczególności czy podatek ten powinien być ujęty w deklaracji odpowiadającej okresowi w którym została wystawionafaktura korygująca na plus, czy też Spółka powinna skorygować deklaracje VAT-7 w zakresie zwiększenia podatku należnego za okres w którym została wystawiona faktura pierwotna za sprzedaż danego towaru?
 1402. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIV/II/443-4/06
  1. Czy fakturę VAT wystawioną dla podmiotu gospodarczego należy skorygować fakturą korektą (oryginał i kopia faktury VAT i faktury korygującej pozostają u Wnioskodawcy), czy fakturę taką należy anulować? 2. Jak postąpić w przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, kiedy wystawiony zostanie paragon fiskalny lub paragon fiskalny i faktura VAT do tego paragonu, które nie dokumentują rzeczywistej sprzedaży; czy należy wystawić dokumenty korygujące (oryginały i kopie dokumentów sprzedaży i korygujących są w posiadaniu Wnioskodawcy)?
 1403. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PR 443/07/06/PP
  Czy można wystawić fakturę korygującą na różnicę ceny, wynikającą z przeliczeń kursu walut z dnia wystawienia faktury i z dnia zapłaty?
 1404. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PP-OIO/443-18/06/AP/33259
  Czy należy wystawić fakturę korygującą w przypadku udzielenia rabatu do dostaw o określonej wartości, realizowanych w określonym czasie, ale powiązanego z konkretną dostawą?
 1405. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415-60/06/AS
  Spółka z o.o. zwróciła się o interpretację przepisów prawa odnośnie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów 2005 roku faktury która została wystawiona w 2005 roku, lecz obejmuje okres rozliczeniowy od 18 grudnia 2003 roku do 24 marca 2005 roku.
 1406. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR2/443-665/06/PD
  Zapytanie Strony dotyczy: - określenia podstawy opodatkowania w przypadku przeprowadzenia opisanej we wniosku akcji promocyjnej, - sposobu udokumentowania zwrotu ceny ostatecznemu nabywcy, - momentu obniżenia VAT należnego.
 1407. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-12-1/06
  Czy otrzymane przez Spółkę pocztowe potwierdzenie doręczenia do najemcy listu poleconego, którym wysłane zostały dwie faktury korygujące, stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym Spółka otrzymała takie potwierdzenie doręczenia listu poleconego?
 1408. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-67/100/06/MG
  Spółka sprzedaje zakupione w Niemczech drzwi i okna. W wyniku reklamacji otrzymuje z Niemiec faktury korygujące do faktur, które są rozliczone i wyliczono różnice kursowe. Faktura korygująca jest rozliczana z inną fakturą, jeszcze nie zapłaconą. Obie faktury są zaksięgowane po innych kursach walut i powstają różnice kursowe. Czy różnice powiększają lub zmniejszają koszty podatkowe?
 1409. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/25/189/06
  Podatnik ma wątpliwości, jak należy postąpić w razie konieczności wystawienia faktury korygującej dotyczącej sprzedaży mającej miejsce jeszcze przed dniem 1 listopada 2005 r., a w szczególności, czy możliwe jest wystawienie faktury korygującej przez nowo powstałą spółkę ?Y?, która korygowała będzie sprzedaż dokonaną przez podmiot ?X? w sytuacji, gdy podmiot ten nie został jeszcze wykreślony z ewidencji działalności gospodarczej.
 1410. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-475/2/05
  Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskująca w listopadzie 2005 r. otrzymała duplikat faktury korygującej dokumentującej nabycie usług telekomunikacyjnych w kwietniu 2004 r. Oryginał faktury korygującej do której Spółka otrzymała duplikat, nigdy wcześniej nie dotarł do Niej, dlatego nie dokonała Ona obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z tego dokumentu. W związku z powyższym, wątpliwości Spółki budzi termin obniżenia podatku naliczonego na podstawie otrzymanego duplikatu faktury korygującej.
 1411. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423-29/06/KK
  W którym momencie należy skorygować przychody w przypadku otrzymania faktury korekty?
 1412. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-443-11/06/RS
  Czy w przypadku przyznania swoim kontrahentom rabatu, Spółka ma prawo do wystawienia jednej zbiorczej faktury korygującej do wielu faktur wystawionych na rzecz jednego klienta w okresie obejmującym kilka miesięcy? Czy potwierdzenie odbioru takiej zbiorczej faktury korygującej przez nabywcę uprawnia Spółkę do obniżenia kwoty podatku należnego w miesiącu, w którym otrzymała ona to potwierdzenie (w przypadku dostaw krajowych)?
 1413. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-67/14a/06/AL
  Czy istnieje możliwość odzyskania od US zapłaconego wcześniej podatku VAT wykazanego na fakturach, pomimo iż świadczone usługi podlegają zwolnieniu od podatku ?
 1414. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-48/05
  Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących udzielenie licencji?
 1415. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-3/95/06/MC
  Spółka sprzedała w 2002 r. towar przedsiębiorcy-osobie fizycznej. W X/2003 r. towar był reklamowany, co w części uwzględniono, wystawiając w X/2005 r. na przedsiębiorcę fakturę korygującą, przesłaną listem poleconym. Nabywca odebrał korespondencję w XI/2005 r., co wynika z pocztowej zwrotki. Przedsiębiorca zakończył działalność gospodarczą w 4. kwartale 2005 r. Czy potwierdzenie otrzymania faktury korygującej stanowi podstawę korekty sprzedaży za okres, w którym wystawiono tę fakturę? Spółka zamierza skorygować przychody w 2006 r. w miesiącu otrzymania potwierdzenie doręczenia faktury korygującej.
 1416. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DV/443-38/06
  Czy podatnik ma obowiązek wystawić fakturę korygującą i notę korygującą w przypadku braku numeru NIP na fakturze?
 1417. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-176/06/SS
  Zagadnienie o rozstrzygnięcie którego zwraca się Spółka, dotyczy zwrotnego potwierdzenia odbioru korespondencji, zawierającej fakturę korygującą.
 1418. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/1/27/06
  Wykonując usługę elektroniczną, o której mowa w art. 2 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) dla spółki prawa cywilnego z siedzibą w Poczdamie wnioskodawca wystawił fakturę, w której wykazał kwotę podatku VAT obliczonego wg 22 % stawki podatku. Kwotę tegoż podatku odprowadził do Urzędu Skarbowego.Ponieważ niemiecki klient zwrócił się o zwrot niesłusznie naliczonego podatku VAT, strona ma wątpliwość, czy jest zobowiązana do wystawienia korekty faktury.
 1419. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP I 443/1517/05/SD
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem w jaki sposób skorygować wystawione w okresie od września 2003 r. do czerwca 2005 r. rachunki w sytuacji gdy od września 2003 r. nie mógł korzystać ze zwolnienia podmiotowego w podatku od towarów i usług, a rejestracji w zakresie podatku VAT dokonał dopiero 17 czerwca 2005 r.
 1420. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-3/06
  Pytanie podatnika Faktury korygujące sprzedaż 2004r. a wystawione w 2005r. dotyczyły zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia przychodów. Faktury korygujące -zwiększające przychody-wystawiane są między innymi z tytułu:- podwyższenia ceny po transakcji sprzedaży.Faktury korygujące -zmniejszające przychody -wystawiane są z różnych przyczyn, takich jak:- zwrot wyrobów,- obniżenia ceny transakcji sprzedaży?Jaki jest moment powstania przychodu podatkowego z tytułu powyższych korekt?
 1421. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/522/166/05
  Podatnik zwraca się z pytaniem, kiedy należy zmniejszyć podstawę opodatkowania, a także podatek należny oraz naliczony w przypadku otrzymania faktur korygujących (Gutschrift) dotyczących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług i dostaw towarów z montażem.
 1422. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/448/298/2005/HZ
  Spółka pyta, czy może w ten sposób dokonywać wewnętrznej korekty należnego podatku VAT, który został błędnie naliczony, czy dokonanie takiej wewnętrznej korekty VAT jest prawidłowe i czy nie rodzi to żadnego obowiązku podatkowego zawiązanego.
 1423. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/450/300/2005/GW
  Czy przedmiotowe rozporządzenie Ministra Finansów daje Spółce podstawę do zastosowania rozwiązania wnioskowanego przez klienta, tzn. czy wolno Spółce wystawiać faktury VAT w formie elektronicznej, przy równoczesnym wystawianiu faktur korygujących do tych faktur VAT w formie papierowej?
 1424. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-164/06/SS
  Zagadnienie, o rozstrzygnięcie którego zwraca się Spółka, dotyczy prawidłowości procedury udokumentowania fakturami wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu.
 1425. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-162/06/IS
  Dot. sposobu dokumentowania rabatów.
 1426. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/451/300/2005/AN
  Czy zwrotne potwierdzenie obioru listu zawierającego fakturę VAT korygującą możemy uznać za potwierdzenie faktu dotarcia do naszego kontrahenta faktury VAT korygującej, a tym samym czy daje nam to podstawę do obniżenia kwoty podatku VAT należnego?
 1427. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/459/305/2005/AG
  Po jakim kursie należy przeliczać faktury korygujące dotyczące WNT ?
 1428. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US15POIII/443/4/06/RCH
  1) Czy prowadzona działalność w zakresie tworzenia procedur, modeli i mechanizmów wykorzystywanych w programach informatycznych ( komputerowych), które to prace wykonywane są w oparciu o zawarte umowy o dzieło podlega opodatkowaniu podatkiem VAT,2) Czy do faktur wystawionych od dnia 01.06.2005r. ( tj. od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy o podatku VAT) Podatnik winien wystawić faktury korygujące obniżające ich wartość o podatek VAT.3) Czy podatnik powinien złożyć korektę deklaracji VAT-7 uwzględniającą powyższe faktury korygujące i wystąpić do Urzędu Skarbowego z prośbą o stwierdzenie nadpłaty.4) Czy w związku z tym, iż Podatnik nie wykonuje ( ani nie będzie wykonywał w najbliższej przyszłości) czynności opodatkowanych powinien złożyć formularz VAT-Z z powodu zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.5) Czy Podatnik powinien sporządzić spis z natury.
 1429. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-377- 67/06/AW
  1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym, w przypadku powiększenia ceny jednostkowej leku, Spółka uprawniona jest do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty, o jaką zwiększona została cena poszczególnych dostaw?. Natomiast w przypadku zmniejszenia ceny, czy zobowiązana jest do korekty kosztów? 2. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie Spółka prosi o potwierdzenie, że korekty kosztów uzyskania przychodów należy dokonać w momencie składania deklaracji rocznej CIT ? 8.
 1430. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSppII/443-55/390a/312/05/PP
  w jaki sposób winna być wystawiona faktura korygująca w przypadku uznania, iż wobec przekazania nieruchomości do masy upadłości w trybie art. 134 Prawa upadłościowego i naprawczego, nastąpił zwrot towaru?
 1431. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSppII/443-57/390c/314/05/PP
  czy w przypadku dokonywania przez Syndyka Masy Upadłości sprzedaży nieruchomości, której zbycie uznano za bezskuteczne wobec masy upadłości, Syndyk Masy Upadłości powinien wystawić fakturę VAT w związku z dokonaniem sprzedaży? Jeżeli tak, jakie zasady wystawiania faktur obowiązują w tym zakresie?
 1432. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSppII/443-56/390b/313/05/PP
  jakie konsekwencje związane będą z ewentualnym nieprzyjęciem faktur korygujących przez XXX w szczególności w aspekcie wpływu odmowy przyjęcia faktury korygującej na możliwość rozliczenia podatku VAT przez Syndyka Masy Upadłości w imieniu masy w związku z dokonaniem sprzedaży? Jakie ewentualnie środki ochrony prawnej na gruncie prawa będą służyły w takiej sytuacji wystawcy faktury korygującej?
 1433. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-476/IV/2005/MS
  Wnioskodawca zwraca się z zapytaniem, czy możliwe jest skorygowanie wystawionych wcześniej faktur potwierdzających otrzymanie zaliczek w ten sposób, że faktura korygująca skoryguje całą kwotę zaliczki, a następnie Podatnik wystawi fakturę na całość dostawy realizowanej zarówno w ramach eksportu jak i WDT
 1434. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-11-1/06
  Zwrot zaliczki z tytułu umowy najmu (bez zerwania umowy), a prawo do wystawienia korekt faktur i rozlicznia ich przez odbiorcę.
 1435. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/423/280/2005/JZ
  Spółka dokonuje w krajach Unii Europejskiej zakupów towarów ? są to nasiona kwiatów i warzyw oraz sadzonki kwiatów. Zarówno Spółka i nasi unijni dostawcy są podatnikami zarejestrowanymi dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych. Dokonując zakupu otrzymujemy od dostawcy fakturę wyrażoną w walucie obcej, na podstawie której wystawiamy fakturę wewnętrzną naliczając podatek VAT. Kwoty wyrażone w walucie obcej przeliczamy na złotówki wg kursu danej waluty ogłoszonego przez NBP na dzień wystawienia przez dostawcę faktury. Dokonując zakupów natrafiamy na różne sytuację, które znajdują odzwierciedlenie w otrzymanych dokumentach. I tak: a) otrzymujemy od dostawcy fakturę za zakupiony towar powiększoną o koszty dokumentacyjne lub i koszty transportu a pomniejszoną o rabat należny nam w związku z uregulowaniem płatności w ciągu 7 dni, b) po otrzymaniu faktury za zakupiony towar stwierdzamy, że dostawca zastosował niewłaściwe ceny, zawyżając wartość zakupionego towaru. Po złożeniu przez nas reklamacji dostawca wystawia nam Notę (Credit Notę) pomniejszając błędnie wystawione ceny, c) po otrzymaniu przez Spółkę faktury i towaru stwierdzamy, że jakość towaru jest nieodpowiednia, składamy reklamację i otrzymujemy od dostawcy Notę (Credit Notę), na której dostawca odpowiednio pomniejsza ceny reklamowanych towarów lub uznaje Spółkę całą wartością dostarczonego towaru -jeżeli towar nie nadaje się do odsprzedaży, d) po otrzymaniu przez nas faktury i towaru stwierdzamy, że ilość otrzymanego towaru jest niezgodna z fakturą, zgłaszamy reklamację i otrzymujemy Notę ( Credit Notę ) w której dostawca uznaje nas wartością niedostarczonego towaru, e) dokonujemy zakupu towaru u dostawcy otrzymując wydłużony termin płatności, w sytuacji kiedy możemy należność uregulować wcześniej negocjujemy rabat, na potwierdzenie czego otrzymujemy od dostawcy Notę ( Credit Notę ). W jaki sposób w powyższych sytuacjach należy ustalić podstawę opodatkowania podatkiem VAT?
 1436. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/ NTR2/443-578b/05/MP
  Zwrócono się o potwierdzenie stanowiska co do braku obowiązku wystąpienia do kontrahentów o skorygowanie faktur dokumentujących w/w transakcje zakupu w części dotyczącej oznaczenia nabywcy.
 1437. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP III 443/1858/05/PD
  Z wniosku firmy X wynika, iż Spółka ma wątpliwości, czy w przypadku dokonania korekty faktury wewnętrznej, dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów(zarównopojedynczej, jak i zbiorczej) właściwym kursem do przeliczenia walut obcych jest średni kurs NBP z dnia wystawienia faktury wewnętrznej korygującej zakładając, że faktura ta wystawiona została w terminie.
 1438. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-46/05
  W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka dokonuje wielu zakupów towarów i usług .Sporadycznie zdarzają się sytuacje, kiedy przy wystawianiu faktury sprzedawca wybierając kontrahentów ze swojego rejestru pomyłkowo, zamiast danych dotyczących Spółki, wybierze inną , często o bardzo podobnej nazwie. Pomyłka zostaje stwierdzona na fakturze gdy wraz z towarem trafi już do Spółki. W celu sprostowania zaistniałej sytuacji wystawiana jest przez Spółkę nota korygująca, na której podane są już prawidłowe dane , następnie nota ta zostanie potwierdzona przez wystawcę błędnej faktury. Czy w takiej sytuacji Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego zawartego w takiej fakturze?
 1439. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-193/05
  Czy podatnik może dokonać korekty faktur opierając sie na wyrokach sądu ?
 1440. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/405/272/2005/AS
  Kiedy powstaje obowiązek korekty po otrzymaniu faktury korygującej przy dostawach zagranicznych?
 1441. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-155-1-GK/05/06
  Rozliczenie otrzymanej zaliczki
 1442. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP I 443/1771/05/AW
  Termin rozliczenia w deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 faktur korygujących, w oparciu o które następuje zmniejszenie lub zwiększenie kwoty podatku należnego.
 1443. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-78/06/AM
  Zdaniem wnioskodawcy - cyt. "korekty sprzedaży dokonanej przez X spółka jawna przed datą wniesienia przedsiębiorstwa aportem, które zostały przeprowadzone po dacie wniesienia przedsiębiorstwa aportem, mogą być dokonywane poprzez wystawienie faktur sprzedaży korygujących wystawionych przez X Sp. z o.o.".
 1444. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-406/46/AZ/05
  W jaki sposób prawidłowo dokumentować irozliczać transakcje dla celów podatku od towarów i usług w przedstawionym stanie faktycznym (dot. kontraktów współfinansowanych ze środków unijnych)?
 1445. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PP OIO/443/ 417 / 05 /ŁG
  Czy w opisanym przypadku należy wstecznie skorygować deklarację VAT - 7, powodując tym samym zmiany w wypełnieniu pól: 32, 33 oraz 43, 44?
 1446. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/VO/407/14-53/JS/05
  Dot. zasad wystawiania faktur korygujących VAT
 1447. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/388-265/05/2006/MK
  dotyczy obowiązku sporządzenia faktur korygujących VAT dokumentujących świadczenie usług remontowo ? budowlanych na terenie Finlandii w związku z wystawianiem faktur VAT z należnym podatkiem .
 1448. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-563/05/LS
  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona współwynajmuje od gminy lokal użytkowy. W związku z realizacją przedmiotowej umowy gmina wystawia na rzecz Strony faktury VAT. Strona związane z tym wydatki zalicza do kosztów uzyskania przychodów, natomiast podatek naliczony wynikający z przedmiotowych faktur stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego. We wrześniu 2003 r., w związku z awarią instalacji wodnokanalizacyjnej i zawieszeniem przez Stronę działalności w ww. lokalu, gmina wyraziła zgodę na obniżenie o 50% wysokości czynszu (netto) za lipiec i sierpień 2003 r., pod warunkiem uregulowania podatku (VAT).Z uwagi na fakt, iż Strona za wynajem lokalu w lipcu i sierpniu 2003r. otrzymała już faktury VAT, zwróciła się do gminy o wystawienie faktur korygujących za te okresy, uwzględniających ww. obniżkę czynszu. Faktury takie otrzymała 13.10.2004 r., w związku z czym w deklaracji dla podatku od towarów i usług odpowiednio skorygowała podatek naliczony. Następnie w sierpniu 2005 r. Strona otrzymała od gminy kolejne faktury korygujące wraz z informacją, iż faktury te dotyczą błędnie wystawionych faktur korygujących otrzymanych przez Stronę w dniu 13.10.2004r. W informacji wskazano, iż podstawą obniżenia 50% czynszu za lipiec i sierpień 2003 r. było uregulowanie przez Stronę podatku (VAT). Strona zwróciła ww. faktury korygujące bez akceptacji, powołując się na obowiązujące przepisy o podatku od towarów i usług. W dniu 6.09.2005 r. Strona ponownie otrzymała wspomniane faktury korygujące z tym samym uzasadnieniem. W związku z tym Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż postąpiła prawidłowo żądając wystawienia faktur korygujących za lipiec i sierpień 2003 r. oraz słusznie odesłała ww. faktury korygujące do faktur korygujących.
 1449. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-214-2/05/06
  Z jaki okres należy dokonać korekty podatku VAT z tytułu sprzedaży specyfikacji przetargowej po otrzymaniu urzędowej interpretacji?
 1450. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/2/06
  Kiedy należy dokonać korekty rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów z związku z otrzymaniem dodatkowej faktury podwyższającej pierwotną cenę zakupu?
 1451. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-440/IV/2005/JD
  Czy podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego zawarte w przedmiotowych fakturach korygujących?
 1452. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PB-RI-PDP/423/322/P/27/06/IL
  "Z jakiego dnia kurs waluty obcej należy zastosować do przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej, wykazanych na fakturach korygujących dot. wewnątrzwspólnotowej dostawy lub eksportu towarów? Czy należy zastosować wyliczony i ogłoszony przez Narodowy Bank Polski bieżący kurs średni waluty obcej na dzień wystawienia faktury korygującej, czy też na dzień wystawienia faktury korygowanej (kurs "historyczny")? Jeżeli do przeliczenia kwot na złote zastosujemy kurs z dnia wystawienia faktury korygującej, to czy możemy zgodnie z tym zwiększyć lub zmniejszyć (w zależności czy korygujemy na plus czy minus fakturę historyczną) podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w miesiącu, w którym odbiorca odebrał fakturę korygującą. Czy dopuszczalne jest przeliczenie kwot wykazanych na fakturze korygującej w walucie obcej z zastosowaniem kursu historycznego (z dnia wystawienia faktury korygowanej) gdyż takie rozwiązanie jest dla podatnika najbardziej optymalne, bo nie destabilizuje przychodów dodatkowo o różnice kursowe wynikające z wahnięć kursów pomiędzy dniem wystawienia pierwszej i korygującej faktury."
 1453. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-52/06/IS
  Kiedy należy ująć faktury korygujące otrzymane od kontrahenta zagranicznego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów?
 1454. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/PD/423-0137/05/AK
  Wątpliwości Podatnika budzi, czy Spółka po dokonaniu korekty kosztów za 2004r. powinna również skorygować przychody podatkowe?
 1455. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-530/05/AP
  W jakim okresie sprzedawca dokonuje korekty deklaracji VAT-7 w przypadku anulowania faktury VAT, poprzez wystawienie faktury korygujacej?
 1456. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR2/443-529/05/MŻ
  Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż każda z niżej wymienionych form:zwrotne potwierdzenie odbioru listu poleconego zawierającego fakturę korygującą,faks podpisanej faktury korygującej,pisemne odrębne potwierdzenie faktu otrzymania faktury korygującej, np. e-mailem,jest potwierdzeniem odbioru faktury korygującej w świetle § 16 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom (...) (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.).
 1457. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/363/13/05
  W złożonym wniosku, Podatnik zwraca się z zapytaniem dotyczącym kursu, według jakiego należy przeliczać kwoty wyrażone w walucie obcej, wykazywane na fakturach korygujących wystawianych przez podatników podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze (tzw. credit nota) oraz na fakturach korygujących wystawianych przez Podatnika, dotyczących wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
 1458. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/380/255/2005/JZ
  Czy w sytuacji gdy Spółka wystawia fakturę korygującą, to należy uznać, iż każdy dowód potwierdzający jej odbiór przez nabywcę, przykładowo otrzymanie przez Spółką kopii faktury korygującej podpisanej przez nabywcą oraz każde inne oświadczenie nabywcy, wskazujące na fakt otrzymania faktury korygującej, ale także posiadanie dowodu doręczonego przez podmiot trzeci, tj. pocztowego potwierdzenia odbioru faktury korygującej, uprawnia Spółką do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym Spółka otrzymała to potwierdzenie?
 1459. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP1/443-117/05/PG/3283
  W którym miesiącu należy rozliczyć faktury VAT korygujące sprzedaż wystawione w latach 2000-2002, dla których potwierdzenia odbioru uzyskano dopiero w 2005 r.?
 1460. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR2/443-519/3/05/UD
  W jaki sposób Spółka powinna dokonać korekty wcześniejszych rozliczeń w przypadku, gdy w poprzednich okresach naliczyła VAT od kwot otrzymanych tytułem zwrotu kosztów poniesionych w związku z opisanymi w punktach 1-4 okolicznościami, a nie miała takiego obowiązku?
 1461. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/360/11/05
  Podatnik ma wątpliwości, czy skorygowanie przez Spółkę wartości obrotu w związku z podwyższeniem lub obniżeniem ceny związanym ze zmianą warunków ekonomicznych, stwierdzeniem pomyłki w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury pierwotnej, czy też z powodu unieważnienia pierwotnej sprzedaży, powoduje konieczność zwiększenia lub zmniejszenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc wystawienia pierwotnej faktury i konsekwentnie pociąga za sobą konieczność dokonania korekty wszystkich późniejszych deklaracji VAT-7 do miesiąca wystawienia faktury korekty.
 1462. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I/4117/i/24/SO/05
  Czy uproszczony sposób dokumentowania przekazania upominków jest dopuszczalny z punktu widzenia przepisów podatkowych, a w szczególności czy wartość przekazanych upominków będzie kosztem uzyskania przychodu?
 1463. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-442/IV/2005/MS
  Wnioskodawca zwraca się z zapytaniem czy jest zobowiązany do wystawienia faktury korygującej obniżającej wartość sprzedaży o wynagrodzenie z tytułu usługi w części dotyczącej towaru utraconego.
 1464. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-444/IV/2005/MS
  Wnioskodawca zwraca się z zapytaniem czy jeżeli Podatnik naliczył podatek od towarów i usług od wykonania usług na całości przedmiotowego towaru, w tym: utraconego i dostarczonego, Podatnikowi, po uzyskaniu kopii sporządzonego przez odbiorcę protokółu przyjęcia towaru do magazynu oraz kopii protokółu policyjnego przysługuje prawo do skorygowania deklaracji podatkowej za miesiąc, w którym wystawiono fakturę za usługę obejmującą ten towar w całości lub części.
 1465. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-162-1-GK/05/06
  Po jakim kursie należy przeliczyć kwoty wykazane w walucie obcej na fakturach korygujących?
 1466. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP IV/443-129/05
  Czy w związku z anulowaniem faktur VAT - w stanach faktycznych opisanych we wniosku - powstaje po stronie Spółdzielni obowiązek zapłaty podatku VAT wykazanego na anulowanych fakturach VAT ?
 1467. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-16/06/SS
  Zagadnienie, o rozstrzygnięcie którego zwraca się Spółka, dotyczy okresu rozliczeniowego, w którym Spółka powinna ująć faktury korygujące otrzymane od spółki francuskiej i dokonać korekty faktur wewnętrznych.
 1468. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-10/06/IS
  Podatnik pyta czy rozliczony przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów podatek VAT należy następnie korygować o podatek VAT od wartości rozliczonych ze zwrotów prasy; jeżeli zaś konieczna byłaby korekta, to w którym miesiącu należy jej dokonać - czy w miesiącu raportowania przez Spółkę zwrotów od dostawców, czy w miesiącu wystawienia noty korygującej przez dostawcę?
 1469. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-5/06/AM
  Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z § 16 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towaru i usług (Dz. U. z 2005 r. nr 95, poz. 798) - zwanego dalej rozporządzeniem - "każda faktura korygująca powinna być potwierdzona czytelnym podpisem odbiorcy, z tytułu potwierdzenia zgodności otrzymania".
 1470. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/PD/423-0129/05/AK
  Wątpliwości podatnika budzi, kiedy należy dokonać korekty przychodów z tytułu sprzedaży: czy w roku 2003, kiedy ta sprzedaż faktycznie została zrealizowana i opodatkowana, czy też w roku 2005, kiedy wystawiono faktury korygujące sprzedaż?
 1471. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.443/131/83/05
  Pytanie podatnika dotyczy wystawienia korekty faktury VAT dot. podatku naliczonego oraz faktury VAT-marża i rozliczenia ich w deklaracji VAT-7.
 1472. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-520/05/GW
  Czy spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur korugujących poprzez dokonanie korekty deklaracji za miesiące otrzymania tych faktur, pomimo przeprowadzenia kontroli przez US?
 1473. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PPM/443-81/AT/05
  - Dotyczy opodatkowania podatkiem VAT dodatkowej zapłaty za przerób surowca.
 1474. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-428/IV/2005/JW
  Podatnik zwraca się z zapytaniem czy w zakresie podatku VAT, wystawiając fakturę korygującą do faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotową dostawę towarów należy ująć tę korektę w deklaracji podatkowej dotyczącej miesiąca, w którym miało miejsce wystawienie faktury korygującej, czy też należy skorygować deklarację podatkową za miesiąc, w którym była wystawiona pierwotna faktura.
 1475. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-512/05/LS
  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona w styczniu 2005 r. otrzymała od kontrahenta fakturę VAT za usługi świadczone w grudniu 2004 r. Zdaniem Strony wartość tej faktury była zawyżona. W związku z tym Strona zwracała się kilkakrotnie do wystawcy faktury o wystawienie faktury korygującej. Kontrahent odmówił jej wystawienia twierdząc, iż Strona może rozliczyć tylko tę część faktury, którą akceptuje . W rezultacie Strona przedmiotową fakturę wyksięgowała i odesłała usługodawcy. W związku z tym Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż nie ma prawa do częściowego odliczenia VAT z ww. faktury, tzn. w wysokości, którą akceptuje jako związaną z rzeczywistą wartością świadczenia.
 1476. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.II/PDF-415/89/05
  Odpisy amortyzacyjne do celów podatkowych w sytuacji otrzymania cześciowej refundacji kosztów zakupu środka trwałego.
 1477. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/164/PDI/423/46/2005
  W jaki sposób należy prawidłowo dokumentować i rozliczać transakcje w przypadku, gdy kontrakt na wykonanie usług zawarty jest w EURO, faktury wystawiane są w PLN (wg kursu średniego NBP z dnia wystawienia faktury), a płatności dokonywane są w PLN jako równowartość ceny w EURO wynikającej z kontraktu, przeliczonej na dzień zapłaty ?
 1478. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR2/443-486/2/05/JP
  W jaki sposób dokonać korekty faktur dokumentujących dokonaną sprzedaż?
 1479. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-I-005/478/AD/05
  Dotyczy rozliczenia pomiędzy stronami i urzędem skarbowym na podstawie zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłki nadanej listem poleconym, zawierającej faktury korygujące.
 1480. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/35/JSZ/05
  Czy wystawienie faktury VAT ze stawką ?np?. dla kontrahenta niemieckiego za postój samochodu na terenie Moskwy jest prawidłowe
 1481. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US46/PP/443/23/05/JŁ
  w sprawie sposobu rozliczenia faktur korygujących zwiększających podatek należny od dokonanej sprzedaży .
 1482. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-36/05
  Czy aby pomniejszyć podatek VAT należny bezwzględnie należy posiadać pisemne potwierdzenie odbioru faktury korygującej, czy też podpis nie jest konieczny gdyż wystarczy potwierdzenie odbioru z poczty, na którym jest określone jakiego dokumentu dotyczy?
 1483. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-140-2-GK/05
  Wg jakiego kursu należy przeliczyć kwoty wyrażone w fakturze korygującej wystawionej przez kontrahenta w walucie obcej i rozliczeniu którego miesiąca należy wykazać przedmiotową korektę dla celów podatku od towarów i usług w przypadku kiedy faktura korygująca dotyczy kilku dostaw zrealizowanych przez kontrahenta w przedziale czasowym?
 1484. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-139-2-GK/05
  Wg jakiego kursu należy przeliczyć kwoty wyrażone w fakturze korygującej wystawionej przez kontrahenta w walucie obcej i rozliczeniu którego miesiąca należy wykazać przedmiotową korektę dla celów podatku od towarów i usług w przypadku kiedy faktura korygująca dotyczy konkretnej dostawy zrealziowanej przez kontrahenta?
 1485. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-98/05
  Dnia 15.09.2005 roku Politechnika "X" dostarczyła do Spółki zaświadczenie datowane na 08.09.2005 roku od Ministra Edukacji Narodowej, w którym potwierdził, że sprzęt przeznaczony jest dla placówki oświatowej. Czy w związku z zaistniałą sytuacją Spółka może wystawić korektę do wystawionej faktury i zastosować stawkę 0%?
 1486. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD2/423-245-109/05
  Dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów lub przychodów bieżącej działalności Spółki różnic kursowych wynikających z faktur korygujących kwoty spłat kolejnych rat za zakupiony rzeczowy majątek trwały, powstałych po dniu przekazania środka trwałego do używania.
 1487. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.443/1/147/94/05
  Podatnik zwraca się z zapytaniem. czy w niżej przedstawionej sytuacji można wystawić fakturę korygującą zmniejszającą do zera? Faktura pierwotna została wystawiona przez gminę na osoby fizyczne ? użytkowników wieczystych w dniu 7 kwietnia 2005 r. w związku z dokonaną wpłatą opłaty rocznej za 2005 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. Po korekcie zostałaby wystawiona faktura na spółkę jawną, z datą wpłaty zaliczki 25 marca 2005 r. Z żądaniem w tej sprawie wystąpiła firma działająca jako spółka jawna. Na tę okoliczność przedłożyła zawiadomienie z księgi wieczystej, urządzonej dla przedmiotowej nieruchomości, w której jako użytkownik wieczysty została wpisana spółka jawna w dniu 15 września br. Faktura z dniu 7 kwietnia 2005 r. została przez gminę wystawiona na osoby fizyczne, zgodnie ze stanem figurującym w księdze wieczystej przedmiotowej nieruchomości oraz w systemie ewidencji użytkowników wieczystych gminy. Podstawą zapisów w tych dokumentach był akt notarialny (osoby fizyczne nabyły przedmiotową nieruchomość na wspólność ustawową jako małżeństwo) i przy zawieraniu aktu nie oświadczyły, iż nieruchomość nabywają na cele prowadzonej działalności handlowej. Zarejestrowanie spółki jawnej, jak wynika z przedłożonych dokumentów nastąpiło w 2001 r. ale spółka nie dokonała formalnego ujawnienia tego dokumentu w księdze wieczystej, urządzonej dla przedmiotowej nieruchomości. Zdaniem podatnika należy wystawić fakturę zmniejszającą do zera wartość faktury wystawionej na osoby fizyczne i wystawić kolejną fakturę na spółkę jawną.
 1488. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-212/14a/05/DZ
  Jak prawidłowo ewidencjonować faktury korygujące ( zmniejszające przychód) w ewidencji sprzedaży VAT?W dacie wystawienia faktury korygującej, czy w dacie otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez kontrahenta ?
 1489. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/340/233/2005/MK
  l.Czy świadczenie Spółki na rzecz jej dostawców polegające na przedterminowej zapłacie należności z tytułu dokonanych dostaw materiałów do produkcji, stanowi odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 5 ust. l pkt l w związku z art. 8 ust. l ustawy o VAT;2.czy podstawą opodatkowania VAT ww. usługi jest zgodnie z art. 29 ust. l kwota należna, tj. wartość skonta, pomniejszona o wartość podatku;3.czy Spółka jest obowiązana do wystawienia faktury VAT w terminie 7 dni od wykonania usługi, tj. zapłaty ze skontem?
 1490. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR2/443-468/05/UD
  Spółka zwróciła się z zapytaniem:1)Czy wypłacony kontrahentom bonus (premia pieniężna) za zrealizowane obroty z tytułu zakupów towarów stanowi formę rabatu w myśl art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. na podstawie umowy bonusowej?2)Czy ww. bonus może być udokumentowany zbiorczą fakturą korygującą za dany okres objęty umową?
 1491. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-700/05/AW
  Spółka zwraca się z zapytaniem dotyczącym zasad dokumentacji otrzymywanych od kontrahentów zwrotów upustów cenowych.
 1492. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR2/443-461/05/JP
  W deklaracji za jaki okres należy wykazać fakturę korygującą zwiększającą kwotę VAT należnego do zapłaty?
 1493. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-696/05/AM
  Czy do wystawienia faktury wewnętrznej korygującej stosuje się kurs waluty z dnia wystawienia faktury korygującej przez kontrahenta zagranicznego
 1494. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-197/05/WN-71892
  Jaki jest termin rozliczenia w deklaracji VAT-7 podatku należnego oraz naliczonego wynikającego z reklamacji w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów uznanych przez dostawcę notą kredytową?
 1495. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-680/05/KB
  Pytanie Podatnika dotyczy kursu, w jakim powinna być przeliczona wartość faktury korygującej otrzymanej przez Spółkę.
 1496. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSppII/443-258/311a/237/05/JR
  W deklaracji, za jaki okres rozliczeniowy należy dokonać korekty sprzedaży zwolnionej i opodatkowanej?
 1497. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443-166/2005
  W jaki sposób prawidłowo dokumentować i rozliczać transakcje dla celów podatku od towarów i usług w przedstawionym stanie faktycznym (dot. kontraktów współfinansowanych ze środków unijnych) ?
 1498. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP3/443-101/05/KH 85316
  Czy przewidziany w umowie "rabat" powinien być udokumentowany fakturą korygującą wystawioną przez dostawcę, czy też jako czynność podlegającą opodatkowaniu VAT u Podatnika fakturą VAT wystawioną przez odbiorcę?
 1499. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/270/354/05
  Wątpliwości Spółki dotyczą określenia kursu walutowego, jaki należy przyjąć do wyceny noty uznaniowej, otrzymanej od dostawcy z terytorium Unii Europejskiej, z tytułu otrzymanego upustu ceny, tj. wskazania czy należy przyjąć kurs waluty obcej z dnia wystawienia noty, czy z dnia wystawienia faktury pierwotnej, której nota dotyczy. Z treści złożonego wniosku wynika, że Podatnik kupił surowce od kontrahenta wewnątrzwspólnotowego. Zakupione surowce Spółka otrzymała i przyjęła do magazynu w październiku 2004 r. Faktura dokumentująca wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów została wystawiona z dniem 27 października 2004 r. Otrzymaną fakturę Spółka zaksięgowała w księgach rachunkowych w październiku 2004 r. Do wyceny faktury, zarówno dla potrzeb ustawy o rachunkowości, jak i dla potrzeb podatku od towarów i usług, Spółka przyjęła kurs NBP z dnia wystawienia faktury pierwotnej. Fakturę wewnętrzną do faktury pierwotnej Spółka wystawiła ostatniego dnia miesiąca tj. 31 października 2004 r., według kursu z dnia wystawienia faktury pierwotnej. Podatek od towarów i usług z tytułu przedmiotowej transakcji Spółka rozliczyła w deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 złożonej za miesiąc październik 2004 r. i ujęła w informacji podsumowującej za IV 2004 r. W związku z upustem ceny na dokonaną sprzedaż, dostawca z dniem 23 listopada 2004 r. wystawił notę uznaniową. Do wystawionej przez dostawcę noty uznaniowej są przyporządkowane numery i daty faktur, których nota dotyczy. Fakturę wewnętrzną do noty uznaniowej Spółka wystawiła 10 grudnia 2004 r., według kursu NBP z dnia wystawienia faktury pierwotnej. Notę uznaniową z tytułu upustu ceny Podatnik rozlicza z dostawcą poprzez potrącenie z płatności za fakturę, której nota dotyczy lub potrąca z najbliższej płatności na rzecz tego dostawcy. Zdaniem Podatnika, do wyceny noty uznaniowej należy przyjąć kurs NBP z daty wystawienia faktury pierwotnej, do której została wystawiona nota.
 1500. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/443/357/05
  Zapytanie Podatnika dotyczy wskazania okresu rozliczeniowego, w którym powinien wykazać w deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 oraz w informacji podsumowującej VAT-UE, notę uznaniową wystawioną przez dostawcę, w związku ze zwrotem reklamacyjnym towarów, zakupionych w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
 1501. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/440/351/05
  Zapytanie Podatnika dotyczy wskazania okresu rozliczeniowego, w którym powinien wykazać w deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 oraz w informacji podsumowującej VAT-UE, credit notę wystawioną przez dostawcę wewnątrzwspólnotowego, w związku z zafakturowaniem wyższej ilości towarów, niż faktycznie otrzymane przez nabywcę.
 1502. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/79/05
  Czy Powiatowe Biuro Administrowania Nieruchomościami może wystawić faktury korygujące do faktur wystawionych przez zlikwidowany podmiot (Zarząd Mienia Powiatowego) posiadający inną nazwę i inny NIP ?
 1503. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/167/2005
  Czy przy zwrocie towaru sprzedającemu, który został zakupiony przed dniem 1 maja 2004 r. w procedurze importu i został obniżony podatek VAT należny o wartość podatku naliczonego przy imporcie, konieczna jest korekta podatku naliczonego ? W jaki sposób to udokumentować ?
 1504. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-437a/05/LS
  Według jakiego kursu dla celów podatku od towarów i usług należy przeliczać wewnętrzne faktury korygujące dokumentujące wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów oraz w którym miesiącu w ewidencji, należy wykazać ww korekty?
 1505. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-429a/05/AM
  Jaki kurs należy stosować do przeliczania kwot księgując fakturę korygującą?
 1506. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-429b/05/AM
  W rozliczeniu podatku od towarów i usług za jaki miesiąc należy uwzględnić fakturę korygującą w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz, w której informacji podsumowującej (VAT-UE) tę fakturę rozliczyć?
 1507. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/306/213/2005/EŻ
  Pytanie Spółki dotyczy następującej kwestii: Czy Spółka może wystawić fakturę korygującą na wartość zwróconego towaru i na jej podstawie bez podpisu odbiorcy skorygować VAT w bieżącym miesiącu?
 1508. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/318-215/2005/MK
  Prawidłowe rozliczania faktur korygujących.
 1509. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/304/212/2005/SK
  Czy w sytuacji opisanej we wniosku Spółka może skorygować podatek VAT należny w bieżącym miesiącu na podstawie nie podpisanej faktury korygującej?
 1510. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423-98/05/KK
  Według jakiego kursu dla celów podatku dochodowego od osób prawnych należy przeliczać faktury korygujące
 1511. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1/24/05
  Pytanie podatnika dotyczy momentu dokonania rozliczenia podatku VAT z faktury korygującej.
 1512. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/178/2005/JZ
  Na fakturze VAT, dokumentującej świadczenie usługi na terytorium RP, wpisano omyłkowo NIP strony transakcji ze znakiem PL - wymaganym dla dostaw wewnątrzwspólnotowych. Wątpliwości Podatnika dotyczą kwestii, czy powyższa pomyłka spowoduje ?sankcje finansowe?.
 1513. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/164A/PP/2005 PP-1/443/38/2005
  Czy po otrzymaniu zapłaty z tytułu wykonania robót budowlanych w ramach podwykonawstwa, gdzie cena za usługę określona jest w euro, należy skorygować podatek VAT i czy powinno to być udokumentowane fakturą korygującą, ponieważ z tytułu różnic kursowych powstaje różnica między wartością transakcji wyrażonej w złotych w momencie zarachowania faktury a wartością uiszczonej wpłaty ?
 1514. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IX/443-50/HM/05
  Starostwo zwróciło się z pytaniem dotyczącym terminu wystawienia przez kontrahenta faktur korygujących do faktur za zakupione usługi.
 1515. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-2-443/65/05
  Czy wynagrodzenie z tyt. sporządzenia opinii biegłego sądowego na zlecenie sądu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT; wysokości stawki podatku VAT i obowiązku wystawienia faktur korygujących?
 1516. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/021/443/72/05/IW
  Pytanie dot. opodatkowania podatkiem VAT zaliczek oraz wystawiania i ujmowania w ewidencjach faktur korygujących.
 1517. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 312000-OG-055-137/2005
  Jak należy rozliczyć w podatku akcyzowym korektę faktury zakupu samochodu osobowego w przypadku jeżeli podatnik rozliczył akcyzę, a następnie otrzymał fakturę korygującą na skutek udzielonego rabatu od sprzedawcy?
 1518. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 312000-OG-055-138/2005
  Czy akcyzę zawartą w fakturach korygujących (rabatach) dotyczących samochodów demonstracyjnych (zarejestrowanych) należy brać pod uwagę przy rozliczaniu akcyzy skoro nie mamy prawa do obniżania kwoty akcyzy należnej o kwotę akcyzy zawartej w fakturach zakupu tych samochodów?
 1519. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 312000-OG-055-137/2005
  Jak należy rozliczyć w podatku akcyzowym korektę faktury zakupu samochodu osobowego w przypadku jeżeli podatnik rozliczył akcyzę, a następnie otrzymał fakturę korygującą na skutek udzielonego rabatu od sprzedawcy?
 1520. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 312000-OG-055-138/2005
  Czy akcyzę zawartą w fakturach korygujących (rabatach) dotyczących samochodów demonstracyjnych (zarejestrowanych) należy brać pod uwagę przy rozliczaniu akcyzy skoro nie mamy prawa do obniżania kwoty akcyzy należnej o kwotę akcyzy zawartej w fakturach zakupu tych samochodów?
 1521. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/164/2005/RR
  Pytanie podatnika dotyczy możliwości dokonania pomniejszenia podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia o otrzymane skonto, w stanie prawnym po nowelizacji ustawy od podatków i usług tj. od dnia 1.06.2005 r.
 1522. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/148/2005/RR
  Pytanie podatnika dotyczy możliwości dokonania pomniejszenia podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia o otrzymane skonto w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31.05.2005 r.
 1523. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP3/443-50/05/KH/77275
  Czy Podatnik ma prawo pomniejszyć kwotę podatku należnego o wartość przejętych towarów na podstawie faktury korygującej VAT, wystawionej zgodnie z protokołem policji, dokumentującej odzyskanie części wydanych towarów, bez potwierdzenia odbioru tych faktur przez kontrahenta?
 1524. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 0090/1/47/88/05/BJ
  Podatnik jest płatnikiem VAT i wystawia faktury razem z podatkiem VAT. W 2004 r. Podatnik zawarł umowę na wynajem lokalu użytkowego będącego jego własnością i zgodnie z tą umową wystawiał z tego tytułu faktury VAT, a należne z tych faktur podatki VAT odprowadzał do urzędu skarbowego. Najemca lokalu nie zapłacił podatnikowi należności wynikających z faktur i opuścił lokal. Podatnik zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy można wycofać wystawione faktury i dokonać korekt rozliczenia w zakresie podatku od towarów i usług? Zdaniem podatnika podatek powinien być płacony od kwot, które faktycznie otrzymał, ponieważ kontrahent zawarł umowę w złej wierze nie zamierzając płacić zobowiązań zatem postanowienia umowy nie powinny mieć mocy. W związku z tym należy dokonać korekt i wycofać wystawione faktury.
 1525. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-112/13/05
  Mozliwość wystawienia noty korygującej do własnej faktury zwierającej błędy dotyczące sprzedawcy i numeru identyfikacji podatkowej.
 1526. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-142-1/05
  -Czy Spółka ma również wystawić swoim klientom faktury korygujące oraz zażądać należności wynikającej ze zmiany stawki VAT oraz dokonać korekty deklaracji VAT dotyczących 2003r.? -Czy Spółka ma obowiązek odebrać duplikaty faktur korygujących i uregulować należność wynikającą ze zmiany stawki VAT?
 1527. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI/406-34/4690/JM/05
  W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny sprawy: Spółkado zawartej w dniu 27.02.2005r. z FIRMĄ X umowy na wykonanie usług remontowo - modernizacyjnych złożyła w czerwcu 2005r. aneks zwiększający stawkę roboczogodziny z dniem 01.06.2005r. Aneks został zatwierdzony przez FIRMĘ X z datą 09.08.2005r. W miesiącu sierpniu Spółka sporządziła faktury korygujące sprzedaż za miesiąc czerwiec i lipiec 2005r. Zdaniem Spółki nie należy korygować deklaracji podatkowych za miesiąc czerwieci lipiec 2005r., gdyż aneks nosi datę 09.08.2005r. i przychód dla Spółki z tego tytułu powstanie w miesiącu sierpniu 2005r.
 1528. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-572/05/KB
  Pytanie Podatnika dotyczy sposobu potwierdzenia przez kontrahenta odbioru faktury korygującej.
 1529. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/i/4407/132/05
  W jakim miesiącu należy ująć do deklaracji VAT-7 korekty dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w przypadku gdy, m.in. podwyższono/obniżono cenę, udzielono rabatu, na fakturze kontrahenta doszło do oczywistej pomyłki w cenie?
 1530. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-III-2-443/186/05/MJS
  Wniosek dotyczy rozliczenia dostaw energii cieplnej odczytane z podzielników kosztów na rzecz podmiotów użytkujących lokale użytkowe, którzy comiesięcznie na podstawie wystawionych faktur wpłacają do Spółdzielni zaliczki w wysokości wynikającej z regulaminu.
 1531. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-95-1-GK/05
  Po jakim kursie należy przeliczyć kwoty wykazane w walucie obcej na fakturach korygujacych?
 1532. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-317/IV/2005/JD
  Podatnik wystawia faktury korygujące. W związku z powyższym ma on wątpliwości, czy specyfikacja przelewów jest dla dostawcy potwierdzeniem odbioru faktury korygującej przez nabywcę. Na specyfikacji przelewów podana jest kwota potrącenia zapłaty oraz numer faktury korygującej. W związku z powyższym stanem faktycznym Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy taka forma potwierdzenia spełnia warunki § 16 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. Zdaniem Podatnika tak, ponieważ z treści przywołanego rozporządzenia nie wynika, jaka ma być forma potwierdzenia odbioru faktury korygującej.
 1533. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/443/93/1/2005
  Czy wartość otrzymanej premii podlega opodatkowaniu podatkiem VAT ? Jeśli tak to: 1. Czy kwota otrzymanej premii jest wartością brutto, a obowiązkiem spółki jest wystawienie faktury wewnętrznej ?2. Czy wartość VAT-u należnego może stanowić również VAT naliczony podlegający odliczeniu?
 1534. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PPO I/443/ 303 / 05 /ŁG
  Spółka pyta, czy ze względu na strukturę swoich odbiorców może wysyłać za pośrednictwem poczty faktury korygujące ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru i ujmować korekty w rejestrach VAT pod datą wpływu do firmy pocztowego zwrotnego potwierdzenia otrzymania przesyłki listu poleconego z wymienionym numerem faktury korygującej ?
 1535. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1436/2BV/443/2005/470/TCH
  Dotyczy wystawiania zbiorczych faktur korygujących oraz obniżania kwoty podatku należnego na podstawie tych faktur.
 1536. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/1/4430-49/05
  Po jakim kursie należy przeliczać kwoty wyrażone w euro na złote polskie w przypadku faktury korygującej wewnetrzne dotyczące zwrotów reklamacyjnych?
 1537. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-546/2005/PS
  Czy w przedmiotowym przypadku faktura korygująca, która będzie dokumentować zasądzoną kwotę waloryzacji, powinna być wystawiona i ujęta w rozliczeniu za październik 2004 r., czyli miesiąc, w którym roszczenie o zapłatę stało się wymagalne.
 1538. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-308/IV/2005/JD
  W którym miesiącu podatnik powinien rozliczyć korektę podstawy opodatkowania w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, wynikającą z udzielonego przez dostawcę, po miesiącu rozliczenia nabycia, rabatu, upustu, lub zwrotu kwoty z tytułu dokonanego nabycia?
 1539. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-168/14a/05/KC
  Czy w stanie faktycznym opisanym powyżej, na jakiej podstawie Fundacja powinna dokonać zwrot kosztów na konto banku?
 1540. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR2/443-338/05/PD
  Zapytanie Strony dotyczy sposobu rozliczenia rabatu udzielonego sprzedawcy detalicznemu, który nie nabywa bezpośrednio produktów od Spółki.
 1541. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR2/443-322/05/TK
  Czy po otrzymaniu od od kontrahenta zagranicznego faktury korygującej (credit note) należy ją, zgodnie z § 19 ust. 5 i § 20 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, zaewidencjonować w miesiącu jej otrzymania, przy czym do przeliczenia wartości wyrażonej w walucie obcej winien być zastosowany, zgodnie z § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, kurs średni waluty obcej wyliczony i ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na dzień wystawienia faktury pierwotnej?
 1542. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR2/443-465/05/TK
  Czy zarówno w przypadku umów leasingu finansowego, w których raty leasingowe denominowane są w walucie obcej, jak i umów, w których raty kalkulowane są na podstawie zmiennej stopy procentowej, w przypadku zmiany kursu waluty lub stopy procentowej w okresie trwania umowy, istnieje obowiązek dokonywania korekty podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług, a tym samym wysokości podatku należnego pierwotnie zadeklarowanego z tego tytułu?
 1543. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR2/443-361/05/EŁ
  Pytanie podatnika-dotyczy sposobu rozliczenia faktury korygującej zwiększającej podatek należny.
 1544. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR2/443-342/05/AK
  Czy dokonanie korekty faktury w przedstawionym stanie faktycznym będzie w sensie ekonomicznym bonifikatą?
 1545. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/I/1821/2005/ADB
  Dotyczy możliwości skorygowania podatku należnego od wierzytelności nieściągalnych i wystawienia faktur korygujących .
 1546. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/176/193/05
  Podatnik ma wątpliwości, w którym miesiącu powinien wykazać w deklaracji VAT-7 fakturę korygującą wystawioną w związku z rabatem udzielonym kontrahentowi w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
 1547. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR2/443-411/05/PD
  Czy możliwe jest wystawienie jednej faktury korygującej dla określonego klienta na rabat udzielony w danym okresie?
 1548. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-83-1-GK/05
  Czy rabat koryguje obrót podatnika z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia lub zakupów w kraju?
 1549. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-85-1-GK/05
  Jak udokumentować przyznanie rabatów w zależności od ilości zakupionych towarów w danym okresie rozliczeniowym?
 1550. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP3/443-44/05/KH/65747
  Czy istnieje podstawa do wystawiania faktury korygującej w sytuacji gdy zmienia się nabywca towaru?
 1551. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/443/91/1/2005
  W jaki sposób prawidłowo dokumentować i rozliczać transakcje dla celów podatku od towarów i usług w przedstawionym stanie faktycznym (dot. kontraktów współfinansowanych ze środków unijnych) ?
 1552. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSppII/443-210/238a/194/2005/IR
  czy opisane we wniosku przekazanie nieruchomości do masy upadłości, wymaga korekty wystawionych faktur VAT dokumentujących sprzedaż z 2002 i 2003r.?
 1553. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/45/05
  Spółka jest sprzedawcą wyrobów do odbiorców na podstawie zawartych umów. Zgodnie z postanowieniami tych umów, w przypadku gdy sprzedaż na rzecz danego odbiorcy osiągnie określoną wielkość, udziela takiemu odbiorcy premii pieniężnej. Czy tak udzielona premia pieniężna jest usługą czy też rabatem, który powinien być udokumentowany fakturą korygującą?
 1554. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-261/IV/2005/DP
  Czy wystawienie wewnętrznej faktury korygującej w dacie wystawienia noty jest zgodne z przepisami ustawy o VAT?
 1555. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-499/05/IS
  Czy w związku z wystawieniem faktur korygujących z powodu zmiany ceny w przypadku sprzedaży krajowej, eksportu towarów, wewnatrzwspólnotowej dostawy towarów należy skorygować deklaracje za rok 2004 r. czy też ująć korekty w miesiącu ich wystawienia? Jaki kurs należy zastosować do przeliczenia kwot wykazanych na fakturze korygującej w eksporcie towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów?
 1556. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-139a/05/AW
  Czy całkowita zmiana treści faktury VAT dotycząca nazwy nabywcy towaru i numeru NIP powinna być dokonana fakturą korygującą czy też notą korygującą?
 1557. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/92/05
  Czy w sytuacji gdy termin odliczenia pidatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej w dniu 18.05.2005 r. z terminem płatnoć i 01.06.2005 r. a dotyczącej obciążenia za przekroczenie w 2004 r. umowy umownej (energii elektrycznej) podatek od towarów i usług podlega odliczeniu w czerwcu 2005 r. zgodnie z terminem płatności?
 1558. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US III-2/443-142/05/EF
  Przedmiotem pytania Podatnika jest czy podatnik, który wystawiał faktury z podatkiem VAT 22% może złożyć korekty do tych faktur i za jaki okres.
 1559. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-80-1-GK/05
  Prawidłowe zakwalifikowanie udzielonego bonusu dla potrzeb podatku od towarów i usług.
 1560. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-III-2-443/145/05/MJS
  Wniosek dotyczy sposobu rozliczenia reklamacji towaru w przypadku gdy nie następuje przywóz towarów na teren Polski ze względów ekonomicznych.
 1561. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-437/05/SS
  Zagadnienie, o rozstrzygnięcie którego zwraca się Spółka, dotyczy możliwości dokumentowania udzielanych rabatów zbiorczymi fakturami korygującymi.
 1562. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/211/142/2005/SK
  W świetle przedstawionego stanu faktycznego Spółka wnosi o potwierdzenie następujących kwestii: a)Czy w dacie zapłaty pierwszej raty należności (tj.: wydania dyspozycji przelewu bankowego) na rzeczrolnika ryczałtowego wynikającej z faktury pierwotnej, Spółka nabywa prawo do powiększenia podatku VATnaliczonego o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, która przypada na tę część należności określonej nafakturze, która została zapłacona? Następnie, w miesiącu, w którym dokonywana jest druga płatność z tytułupierwotnej faktury VAT RR, Spółka może podwyższyć swój podatek naliczony o tę kwotę zryczałtowanegozwrotu, która wynika z należności zapłaconej w drugiej racie? b)Czy w sytuacji, gdy faktury korygujące zwiększają kwotę należności wobec rolników, Spółka możepodwyższyć podatek naliczony o kwotę zryczałtowanego zwrotu w rozliczeniu za miesiąc, w którymdokonywana jest zapłata dodatkowej należności na rzecz rolnika? c) Czy w sytuacji, gdy faktury korygujące zmniejszają kwotę należności wobec rolników, Spółka powinna obniżyć podatek naliczony o kwotę zmniejszenia zryczałtowanego zwrotu podatku w rozliczeniu za miesiąc, w którym została wystawiona faktura korygująca?
 1563. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-116B/83276/05
  Podatnik wystawił fakturę korygującą na rzecz kontrahenta zagranicznego, która zawiera kwoty wyrażone w walucie obcej. W jaki sposób (według jakiego kursu) należy przeliczyć na złote kwoty wyrażone w walucie obcej?
 1564. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-128/88730/2005
  W deklaracji za jaki okres rozliczeniowy ująć wystawione faktury korygujące?
 1565. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-III-2-443/124/05/AJ
  Wniosek dotyczy prawa do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego według stawki 22 % i wykazanego w fakturach korygujących dokumentujących zakup usług związanych z dystrybucją filmów.
 1566. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-268/05/AB
  Czy spółka ma prawo do podwyższenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym otrzymała fakturę korygującą za dostarczoną energię elektryczną?
 1567. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-269/05/AB
  Kiedy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury korygującej za dostawę energii elektrycznej?
 1568. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.IX/3-443/103/05
  Podatnik zwrócił się z następującymi pytaniami: 1. Momentu powstania obowiązku podatkowego od opłat z tytułu użytkowania wieczystego w przypadku, gdy użytkownik wieczysty nie dokona zapłaty opłaty, 2. Możliwości skorygowania faktury na "0" w przypadku nie otrzymania zapłaty za wieczyste użytkowanie i wystawienia na nowo z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty.
 1569. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-II-005/27/BG/05
  Dotyczy opodatkowania częściowego zwrotu towaru nabytego w Niemczech w 2002 r.
 1570. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/443/106/2005
  1) Czy można na podstawie faktury, w której wystąpiła pomyłka w wyliczeniu podatku VAT i wartości brutto rzędu 1-2 grosze dokonać rozliczenia podatku naliczonego ? 2) Czy można wystawić fakturę korygującą do wystawionej już wcześniej faktury korygującej dotyczącej tej samej transakcji ?
 1571. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP3/443-33/P/75684/2005/DM
  Kiedy należy dokonać korekty podatku naliczonego w związku z otrzymaniem faktury korygującej wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz jakie w tym zakresie stosujemy przepisy?
 1572. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-136/14a/05/KC
  dotyczy wystawiania faktur korygujących.
 1573. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PPO I/443/ 215 / 05 /ŁG
  Spółka pyta, czy od wystawionej przez dostawcę w dniu 02.05.2005r. faktury dotyczącej wzrostu cen za nabyte od niego komponenty w okresie I - IV 2005r. za pośrednictwem składu konsygnacyjnego, powinna wykazać podatek należny i naliczony w deklaracji za maj 2005r.?
 1574. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-93-44/PH/05
  Jaki dokument stanowi podstawę skorygowania podatku naliczonego, w przypadku odmowy wystawienia faktury korygującej przez kontrahenta.
 1575. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB1/421-50/05
  Pytanie podatnika dotyczy ustalenia kursów walut do wyceny dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych kwot podanych w fakturach korygujących.
 1576. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/19/2005
  Czy premia otrzymana w związku z dokonaniem zakupów towarów handlowych, powinna być traktowana jako rabat pomniejszający wartość zakupionych towarów handlowych, czy też stanowi przychód z działalności gospodarczej?
 1577. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-401/05/TM
  Na tle przedstawionego stanu faktycznego Strona zadaje pytanie czy może dokonać odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury korygującej fakturę pierwotną za 2004r. oraz z faktury za rok 2005 korygując deklarację VAT-7 za miesiąc, w którym Spółka otrzymała fakturę.
 1578. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR2/443-280/05/BZ
  Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż Spółka zawarła umowę na roboty budowlane polegające na rozbiórce i porządkowaniu terenu. W umowie zastrzeżono, iż walutą kontraktu jest EURO a wszystkie kwoty należne rozliczane będą w złotych polskich. Zapłata za świadczone usługi nastąpi na podstawie faktury, ale przeliczenie EURO na walutę krajową nastąpi na podstawie średniego kursu NBP opublikowanego w dniu dokonania płatności. Po zakończonych robotach, w dniu 31.12.2004r., spisano protokół wykonanych robót wraz z wyceną wykonywanych prac w EURO - walucie kontraktu. Tego samego dnia Spółka wystawiła fakturę w polskich złotych, stosując średni kurs EURO ogłoszony w tym dniu przez NBP. Z uwagi jednak na postanowienia umowy kwota przypadająca do zapłaty będzie, jak przewiduje Spółka, niższa od kwoty uwidocznionej na fakturze.W związku z powyższym Spółka zwróciła się z pytaniem czy należny podatek VAT określony na fakturze i wykazany w deklaracji należy pomniejszyć, czy jest on już podatkiem ostatecznym a różnicę powstałą w związku z płatnością należy odnieść tylko na przychody Spółki?
 1579. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/IN/54/EŚ/2005
  Termin wystawienia korekty faktury VAT.
 1580. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-102/05/KW-45324
  Czy faktura korygująca dotycząca dostawy za dany kwartał a wystawiona po jego zakończeniu powinna być ujęta w korekcie informacji podsumowującej VAT -UEK za kwartał, w którym wystawiona była faktura korygowana, czy za kwartał, w którym wystawiona jest faktura korygująca?
 1581. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-143/05/IJ-45575
  Czy istnieje możliwość wystawienia duplikatu faktury korygującej oraz obniżenia podatku należnego wynikającego z duplikatu tej faktury?
 1582. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-123/05/IK-45283
  W jakim przypadku należy wystawić notę korygującą?
 1583. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DUS-PP/443/56/2005/AM
  Zastosowanie prawidłowej stawki podatku od towarów i usług dla obrotu nieruchomościami przez Spółkę - dewelopera, tj.: od sprzedaży gruntu i budynków mieszkalnych oraz budowli trwale związanych z tym gruntem, od sprzedaży udziału we współwłasności gruntu przeznaczonego na wewnętrzne drogi dojazdowe oraz w zakresie wystawiania faktur VAT korygujących obniżających stawke podatku należnego ze stawki 22% do stawki 7% od zaliczek pobranych na zakup ww. gruntów.
 1584. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.443/1/26/05
  Podatnik pyta o możliwość anulowania wystawionych faktur VAT, oraz o ich korygowanie.
 1585. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/443/300/KO/05
  Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Spółka do dnia 13 kwietnia 2005r. była właścicielem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy...... Z tego też tytułu, w 2005 roku dokonano opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie. Powyższe zostało udokumentowane fakturą VAT, wystawioną przez Urząd Miasta. W dniu 14 kwietnia 2005r. prawo wieczystego aktem notarialnym zostało odsprzedane innej Spółce. Akt notarialny zawiera zapis dotyczący zwrotu uregulowanej przez sprzedającego opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, ustalonej proporcjonalnie do okresu liczonego od dnia zawarcia niniejszej umowy sprzedaży do dnia 31 grudnia 2005r. Zwrotu wpłaconej kwoty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu kupująca Spółka dokonała na podstawie Noty Księgowej wystawionej w dniu 21 czerwca 2005r., która zawierała adnotację " zwrot części opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu (pomniejszone o podatek VAT) - zgodnie z § 3 Aktu Notarialnego Nr ........ z dnia ......... Spółka, która nabyła prawo wieczystego użytkowania wystąpiła do Wnioskodawcy o wystawienie refaktury VAT na opłatę za wieczyste użytkowanie. W świetle powyższe wystąpiono do Urzędu Miasta z wnioskiem o dokonanie korekty Faktury VAT za okres, w którym Spółka nie jest właścicielem prawa użytkowania wieczystego i obciążenia fakturą nowego właściciela. Jednakże Urząd Miasta dał odpowiedź odmowną, argumentując, iż przepis podatkowy jest roczny z terminem płatności do dnia 31 marca. Kolejny przepis będzie obowiązywał w 2006 roku dla nowego właściciela. W związku z zaistniałą sytuacją Spółka wystąpiła z wnioskiem w trybie art. 14a - Ordynacji podatkowej w zakresie zastosowania postanowień art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. do przeniesienia opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu na nabywcę tego, wystawiając refakturę VAT. Na tle tych okoliczności Wnioskodawca przedstawia stanowisko, iż biorąc pod uwagę zapisy wynikające z aktu notarialnego, zwrot przedmiotowej kwoty Spółce nie podlega udokumentowaniu na podstawie refaktury VAT.
 1586. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 371000-PA1-0550-9/05/DO
  W miesiącu styczniu 2005r. sprzedaliśmy osobie fizycznej samochód osobowy, rok produkcji 2004r., pojemność silnika 1951 cm3, stawka akcyzy 3,1%. W deklaracji AKC-3 za styczeń 2005r. rozliczyliśmy podatek akcyzowy od zakupu i sprzedaży tego samochodu. W miesiącu kwietniu 2005r. obniżono cenę sprzedaży tego samego samochodu udzielając rabatu i wystawiono fakturę korygującą do faktur sprzedaży. W deklaracji AKC-3 za styczeń 2005r. ujęto fakturę korygującą w/w samochodu w stawce akcyzy 3,1%. Naszym zdaniem powinniśmy ujmować w deklaracjach AKC-3 również faktury korygujące sprzedaż jak i zakup towarów zawierających akcyzę.
 1587. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/153/137/05
  Wątpliwości Podatnika dotyczą wyceny faktury korygującej dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie w podatku od towarów i usług.
 1588. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/147/133/05
  Podatnik zwraca się o wskazanie sposobu korygowania rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług w związku z rozwiązaniem umowy leasingu finansowego przed terminem, na który umowa ta została zawarta.
 1589. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/77/2005
  Czy kserokopia dokumentu SAD i pismo potwierdzające dokonanie odprawy i wywozu jest wystarczającym dowodem dokonania eksportu i pozwala na zastosowanie stawki 0% i dokonanie korekty deklaracji za właściwy miesiac?
 1590. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB III/436/53/2005/
  Za jaki okres Administracja Nieruchomościami ma prawo dokonąć korekty podatku VAT naliczonego "podwójnie" najemcom lokali komunalnych?
 1591. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-364/05/PS
  Pytanie Spółki dotyczy kwestii skorygowania faktur VAT sporządzonej dla osoby prawnej poprzez wystawienie faktury dla osoby fizycznej, na którą rzecz osoba prawna po uregulowaniu należności z tytułu transakcji dokonała cesji praw wynikających z omawianej umowy.
 1592. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/443/102/2005
  Czy do wyceny faktur korygujących należy przyjmować kurs waluty ustalony przez NBP na dzień wystawienia faktury piewotnej (tej, której dotyczy korekta), czy też na dzień wystawienia faktury korygującj?
 1593. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPB1-4407/I/29/2005
  Za jaki okres rozliczeniowy podatnik, świadczący usługi turystyczne i rozliczający się metodą marży, winien uwzględnić korektę faktury dokumentującej nabycie usług turystycznych od kontrahenta zagranicznego, otrzymaną w terminie po wyliczeniu marży?
 1594. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-159/IV/2005/JD
  Czy ma prawo do wystawienia faktury korygującej VAT gdy uprzednio wystawił fakturę VAT (ze stawką 22%) potwierdzającą dostawę terenu, w przypadku gdy omawiana dostawa podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług?
 1595. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-160/IV/2005/JD
  Czy jest obowiązany posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej VAT gdy uprzednio wystawił fakturę VAT (ze stawką 22%) potwierdzającą dostawę terenu, w przypadku gdy omawiana dostawa podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług.
 1596. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1/107/71/05
  Z przedmiotowego pisma wynika, że świadczy Pan usługi dostępu do internetu. Często z uwagi na udzielane bonifikaty klienci wnoszą opłaty za dłuższe okresy (np. 12 miesięcy) a faktury są wystawiane w dniu wniesienia opłaty. Klient, który zdecydował się na zakup dostępu do internetu na rok np. w dniu 25 lutego wpłacił 480 zł tytułem rocznej opłaty za dostęp do internetu. W dniu dokonania wpłaty usługi te korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, natomiast od dnia 1.03.2005 r. obowiązuje 22% stawka podatku VAT na te usługi. Pana wątpliwości dotyczą następujących kwestii: Czy po 1 marca 2005 r. należy wystawić korektę na wszystkie tego typu faktury a w konsekwencji czy korekta ma traktować kwotę 480zł jako kwotę netto czy brutto?Pana zdaniem faktura, która była wystawiona w lutym 2005 r. musiała być wystawiona w oparciu o przepisy wówczas obowiązujące. W lutym 2005 r. usługi te nie były opodatkowane dlatego faktura wystawiona przed 1 marca została wystawiona poprawnie i jest dokumentem zgodnym z przepisami nawet jeżeli okres świadczenia usługi obejmuje okres obowiązywania zmienionych przepisów. W związku z tym, żadna korekta nie jest konieczna.
 1597. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-III-2-443/72/05/AMM
  Czy w przypadku stwierdzenia niedoborów lub nadwyżek towarów w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów Spółka winna wystawić wewnętrzną fakturę korygującą ?
 1598. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-III-2-443/74/05/AMM
  Czy można uznania dowodu nadania przesyłki poleconej na poczcie za potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę ?
 1599. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-56-1/05
  Czy zbiorcza faktura korygująca może nie zawierać poszczególnych pozycji towarowych, lecz zawierać zbiorcze dane dotyczące wszsytkich faktur pierwotnych?
 1600. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/70/13/05/EŻ
  W dniu 09.02.2004 roku Spółka zawarła z Urzędem Miasta umowę na wykonanie robót drogowych ( obwodnica miasta ) współfinansowana przez program: Program Unii Europejskiej PHARE 2001 Spójność Społeczno-Gospodarcza. Cena kontraktowa została ustalona w EURO, ale płatność jest dokonywana po przeliczeniu tej waluty na złotówki na konto bankowe prowadzone w PLN po kursie obowiązującym w dniu płatności Banku usługodawcy (kupującego ). Zgodnie z zawartą umową na koniec każdego miesiąca wykonane roboty drogowe są odbierane przez Zamawiającego ( UM ) i wystawiana jest faktura po przeliczeniu EURO na złotówki po kursie średnim NBP z dnia wystawienia faktury. Ponieważ zapłata za fakturę, przeliczona według kursu z dnia wystawienia faktury różni się od kwoty faktycznie otrzymanej, to wówczas Spółka wystawia fakturę korygującą, aby w sposób właściwy zadeklarować dla celów podatku od towarów i usług kwotę należną, oblicza na jej podstawie obrót ( czyli wartość netto ) i podatek należny. Spółka wobec tego pyta, czyjej postępowanie jest prawidłowe.
 1601. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-93/05/HS-37898
  Czy istnieje prawo do odliczenia podatku naliczonego z wystawionych przez kontrahenta - do rachunków - faktur korygujących?
 1602. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/101/88/05
  Pytanie podatnika dotyczy korekty podatku naliczonego w 2004 r., w związku z wystawieniem przez kontrahenta w 2005 r. faktur korygujących, dokumentujących rabat.
 1603. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/124/83/2005/SK
  Kiedy należy ująć w deklaracji VAT korektę nabycia wewnętrzwspólnotowego, związaną zotrzymaniem od kontrahenta faktury krygującej dotyczącej korekty ceny nabycia, kiedy korektęwynikająca ze zwrotu towaru nabytego w ramach WNT (obie sytuacje udokumentowane są notą uznaniową). Czy o terminie wykazania korekty w deklaracji VAT decyduje data wystawieniafaktury korygującej przez dostawcę zagranicznego ? Czy powód korekty ma znaczenie dla tegoterminu? Jaki kurs należy przyjąć dokumentując taką korektę - ten przyjęty dla wykazania obowiązkupodatkowego z tytułu WNT ( użyty do wystawienia "pierwotnej faktury wew.), czy kurs z dniawystawienie przez dostawcę faktury korygującej? Czy w analogiczny sposób dokonywać przeliczenia faktur korygujących dokumentującychkorektę dotyczącą WDT?
 1604. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/119/108i/05
  Pytanie Podatnika dotyczy terminu wystawienia faktur wewnętrznych i faktur wewnętrznych korygujących, związanych z dokonywanym przez niego importem usług oraz okresu rozliczeniowego, w którym faktury te należy ująć.
 1605. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1.443/57/05
  Czy podatnik otrzymujacy fakturę korygujacą dotyczącą wewnatrzwspólnotowego nabycia towarów( WNT) po upływie kilku miesięcy od wystawienia faktury powinien: - dokonać korekty deklaracji VAT - 7 za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu WNT (data wystawienia faktury przez kontrahenta unijnego) i korekty informacji podsumowujacej dotyczącej WNT za dany kwartał, -dokonać korekty WNT w rozliczeniu za miesiąc, w którym faktura korygująca dotyczaca WNT została wystawiona?
 1606. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR2/443-169b/05/MP
  Czy jest uprawniona do odliczenia podatku naliczonego obliczonego na podstawie rzeczywistej ceny transakcyjnej sprzedanych nieruchomości oraz w jaki sposób powinna rozliczyć podatek naliczony wynikający z faktury wystawionej przez sprzedającego oraz faktury korygującej, zmniejszającej cenę sprzedaży w sytuacji, gdy faktura pierwotna nie została rozliczona w miesiącu jej otrzymania ani w miesiącu następnym?
 1607. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP-423/4/05
  Czy zaksięgowanie rachunku wystawionego przez kontrahenta niemieckiego jest dla podatnika kosztem uzyskania przychodów?
 1608. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF-415/10/KG/05
  W jaki sposób należy zaksięgować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów zdarzenia gospodarcze wynikające z otrzymanych faktur korygujących ?
 1609. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/11/JZ/05
  Sposób księgowania faktur korygujących otrzymanych w 2005r. a zmniejszających wartość zakupionych towarów w 2004r.
 1610. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO III 443-28/05
  Czy wystawione przez kontrahenta faktury VAT korygujące są zasadne i można te faktury przyjąć, a podatek VAT naliczony odliczyć od podatku należnego?
 1611. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PIII/1/443-63/05
  Podatnik zapytuje czy w przypadku, nieprawidłowego opodatkowania świadczonej usługi tj. naliczenia, pobrania i odprowadzenia podatku od towarów i usług wystarczające jest wystawienie faktury korygującej i rozliczenie jej w następnym miesiącu rozliczeniowym?
 1612. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-162/05/AM
  Jaki kurs należy stosować do przeliczania kwot z faktury korygującej do faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie lub dostawę towarów dla której podatnikiem jest nabywca w przypadku przyznania nabywcy rabatu, obniżenia ceny towaru w związku z reklamacją, zwrotu towaru dostawcy?
 1613. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-77/05/WN-32990
  W jaki sposób dokumentuje się obrót wynikający z otrzymanej premii - z tytułu dostaw zagranicznych?
 1614. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 2/443-145/05/KH/37303
  Spółka w praktyce handlowej z siecią hipermarketów spotyka się z praktykami odmowy podpisywania przez nich faktur korygujących wystawianych przez Podatnika na skutek zwrotu części wcześniejszej dostawy towarów na podstawie podpisanego przez przedstawiciela hipermarketu dokumentu zwrotu.Jakie działania ma podjąć sprzedawca ( korygując wartość dostawy) w zakresie obniżenia podatku należnego ?
 1615. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/29/2/05/ZM
  Czy przyznane przez sprzedawcę kupującemu marże, w wyniku czego wystawiane są przez sprzedającego faktury korygujące, nie stanowią u kupującego obrotu podlegającego opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 1616. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/30/2/05/ZM
  Czy odstąpienie od wykonania umów przedwstępnych na zasadach określonych w przepisie § 39 Prawa upadłościowego daje podstawę do wystawienia faktury korygującej oraz korekty podatku należnego?
 1617. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/93/91i/05
  Pytanie dotyczy sposobu korygowania braku lub niepoprawnego ujęcia w fakturze zaliczkowej informacji, o których mowa w § 17 ust. 3 pkt 3 oraz pkt 6 rozporządzenia Minister Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie m. in. zasad wystawiania faktur.
 1618. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 443/88-74/2005/MK
  Pytanie dotyczy obowiązku wystawienia faktury VAT na otrzymane po dniu 01.05.2005r. zaliczki z tytułu sprzedaży nieruchomości i obowiązku wystawienia faktury korygującej VAT do faktur VAT dokumentujących wcześniej otrzymane zaliczki z tego tytułu.
 1619. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-0044/05/IS
  Czy specyfikacja na przelewie dokumentów, z których wynika wartość przelewu, stanowi wystarczające potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez kontrahenta (nabywcę)?
 1620. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/29/05
  Czy błędne podanie na fakturze VAT nabywcy towaru można usunąć poprzez wystawienie noty korygującej, czy też ze względu na charakter pomyłki należy to zrobić poprzez wystawienie faktury korygującej?
 1621. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III/VAT/443/20/2/2005
  Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie rozprowadzania wody i odprowadzania ścieków. Czy musi posiadać potwierdzenie odbioru przez nabywców faktur korygujących dotyczących usług w zakresie rozprowadzania wody PKWiU 41.00.20.00-00 i odprowadzania ścieków PKWiU 90.00.11.00-00?
 1622. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIVPP/A/37/05
  - Czy nie uznaje się za podatnika podatku od towarów i usług nadleśnictwa w zakresie wykonywania powierzonych czynności nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa?
  - Czy nadleśnictwo jest uprawnione do wystawienia faktur VAT korygujących do faktur dokumentujących wykonanie usług nadzoru nad gospodarką leśną w lasach, sklasyfikowanych jako "Usługi związane z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna"?
  - Czy rozliczanie wykonywanej usługi nadzoru nad gospodarką leśną w lasach może następować na podstawie not obciążeniowych?
 1623. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 2168/04
  Ze względu na kontrolne kompetencje sądów administracyjnych brak w skardze kasacyjnej zarzutu naruszenia przepisu postępowania sądowego, który kwestionowałby prawidłowość dokonanej przez Sąd pierwszej instancji oceny co do zgodności z prawem materialnym decyzji organu podatkowego powoduje, iż zarzut naruszenia prawa materialnego jest w tym przypadku bezprzedmiotowy. Sąd Administracyjny nie rozpoznaje sprawy podatkowej co do meritum i nie stosuje bezpośrednio prawa materialnego.
 1624. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-III-443/34/I/2005
  Na zwrot zaliczek podatnik wystawił korekty faktur. Wątpliwości podatnika dotyczą kursu przeliczenia euro na złote przy wystawieniu faktur korygujących-czy powinien to być średni kurs NBP z dnia zwrotu zaliczki, czy kurs taki sam, po którym była przeliczona wpłata zaliczek?
 1625. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P1/443/40/05
  Spółka dokonuje wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów. Część otrzymywanych towarów ze względu na złą ich jakość jest reklamowana u dostawcy, który uznając reklamację wystawia faktury korygujące. Faktury korygujące wpływają do spółki po dwu, trzech miesiącach od daty ich wystawienia. Podatnik zwraca się z pytaniem, czy faktury korygujące powinny być księgowane w momencie ich otrzymania czy też w miesiącu jej wystawienia przez kontrahenta. Zdaniem podatnika należy je księgować w miesiącu ich otrzymania.
 1626. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-106/05/BM
  Czy faktury wystawione z NIP unieważnionym na mocy decyzji administracyjnej, należy skorygować?
 1627. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P III/1/443-18/05
  Czy prawidłowo dokonano rozliczenia w pozycjach 41 i 42 deklaracji VAT-7 za styczeń 2005r. faktur korygujących z dnia 31.01.2005r. dotyczących zmniejszenia wartości netto zakupu i podatku naliczonego w związku ze zmianą stawki opodatkowania VAT zastosowanej do sprzedaży środka trwałego - budynku magazynowego?
 1628. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-I-44081/2/TŁ/05
  Ze stanu faktycznego, opisanego w w/cyt. pismach wynika, iż 22 grudnia 2000 r. Spółka otrzymała fakturę VAT dokumentującą zakup środka trwałego. Jednakże 21 sierpnia 2001 r. Jednostka zawarła umowę przewłaszczenia na zabezpieczenie ratalnej spłaty zakupionego środka trwałego. Zgodnie z § 3 tej umowy Kupujący zatrzymał przewłaszczone urządzeniaw swoim władaniu waz z prawem do korzystania z nich. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Opolu z 21 lutego 2003 r., sygn. akt U5/03, ogłoszono upadłość Spółki. W związkuz wnioskiem Sprzedającego o wyłączenie z masy upadłości części urządzeń (niezapłaconych), Sędzia Komisarz wyłączył je z masy upadłości postanowieniem Sądu Rejonowego w Opolu z 7 maja 2004 r., sygn. akt U5/03. Sprzedający wystawił zatem fakturę korygującą, którą Spółka omyłkowo przyjęła i zaksięgowała wynikający z niej podatek od towarów i usług. Jednostka sformułowała zatem pytanie, czy jest ona zobowiązana wpłacić do urzędu skarbowego ten podatek, skoro ustawa o VAT nie przewiduje opodatkowania takiej czynności.
 1629. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-III-2-443/40/05/AMM
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług premia pieniężna wypłacona rolnikowi ryczałtowemu ?
 1630. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/59/63/05
  W którym okresie Podatnik winien dokonać korekty podatku należnego wykazanego w fakturze VAT, w sytuacji gdy do transakcji sprzedaży nie doszło? W złożonym wniosku Podatnik podaje, iż Spółka prowadzi hurtownię materiałów budowlanych. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej sprzedawca wystawiając fakturę VAT, omyłkowo wpisał błędne dane nabywcy. Wpisane dane nie dotyczyły jednak nabywcy, który faktycznie dokonywał zakupu. Błąd na fakturze VAT zauważył dokonujący zakupu nabywca, który zażądał wystawienia prawidłowej faktury VAT. W związku z powyższym wystawiono fakturę VAT korektę. Jednakże jak wskazuje Strona, kontrahent odmówił przyjęcia faktury korygującej, poprawiającej błędne dane nabywcy. Błędna faktura - oryginał i kopia - pozostała w dokumentacji sprzedawcy, a nabywcy wydano fakturę wystawioną prawidłowo. Z zajętego przez Spółkę stanowiska wynika, iż korekta deklaracji powinna dotyczyć miesiąca, w którym wykazano podatek należny. Jak podaje Podatnik, nie będzie błędem ujęcie faktury VAT w deklaracji dotyczącej miesiąca, w którym anulowano fakturę i sporządzono stosowne wyjaśnienie.
 1631. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/4430-13/05
  W jaki sposób należy udokumentować zwrot zaliczki zaewidencjonowanej za pomocą kasy rejestrujacej?
 1632. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2/443-123/05/KH/28469
  Czy można wystawić fakturę korygującą do faktury dokumentującej uiszczenie zaliczki w sytuacji, gdy umowa sprzedaży, na podstawie której dokonano zapłaty zaliczki, nie dochodzi do skutku oraz gdy uiszczona zaliczka jest rozliczana w formie potrącenia z wierzytelnością, przysługującą Wnioskodawcy wobec podmiotu trzeciego (leasingodawcy) na podstawie zawiadomienia o cesji wierzytelności z tytułu zaliczki?
 1633. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD 415/12/2005
  Czy Podatnik ma wystawić fakturę korygującą w miesiącu otrzymania noty przelewowej stwierdzającej przelew w syuacji, gdy zmieniono cen po wystawieniu faktury za wykonane usugi transportowe - czy cofnąć się do miesiąca, w którym jest wystawiona faktura pierwotna (chodzi zarówno o kwoty zwiększające jak i zmniejszające przychód).
 1634. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-17/05
  Czy Jednostka, w związku z błędnym wystawianiem faktur i opodatkowaniem czynności nie podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ma obowiązek i uprawnienie do wystawienia faktur korygujących oraz jakie dokumenty stosować przy rozliczeniu tych czynności.
 1635. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-111/05/MSt
  Czy zapłata zryczałtowanego odszkodowania (zatrzymanie zadatku) nie stanowi czynności opodatkowaniej podatkiem VAT? Czy w przypadku odstąpienia przez Spółkę od umowy z winy kupującego, Spółka powinna: wystawić fakturę korygującą w stosunku do faktury dokumentującej przyjęcie zadatku na podstawie umowy sprzedaży,obniżyć kwotę podatku naleznego, wynikającego z faktury korygujęcej,wystawić notę księgową na kwotę otrzymanego zadatku.
 1636. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PP 0090/1/20/22/05/AC
  ustalenia właściwego średniego kursu NBP przy przeliczaniu kwot wyrażonych w walucie obcej wykazanych w nocie kredytowej/fakturze korygującej otrzymanej od kontrahenta holenderskiego w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego.
 1637. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GV/443-9/2005/MP
  Spółka otrzymała w miesiącu lutym 2003 fakturę korygującą wynikającą z uznanej reklamacji, zmniejszającą wartość/cenę zakupionej usługi. Wobec powyższego ujęcie wspomnianej faktury korygującej w deklaracji VAT-7 spowodowało wystąpienie po stronie podatku naliczonego (tj. zarówno wartości netto, jak i samego podatku) wartości ujemnych. Wartości te zostały wykazane w części D3 deklaracji, odpowiednio pozycja 50,51. Jednocześnie z uwagi na brak sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym, spółka korzystając z dyspozycji wynikającej z przepisu art. 19 ust. 4 ustawy o VAT (wedle stanu prawnego obowiązującego przed dniem 1 maja 2004r.), nie dokonała rozliczenia kwoty stanowiącej następstwo wystawionej faktury korygującej. W kolejnych miesiącach spółka nadal nie wykonywała żadnych czynności podlegających opodatkowaniu natomiast przedmiotowa kwota podatku naliczonego była wykazywana w części D2 deklaracji, odpowiednio w pozycja 42 i 43 ze znakiem minus. Po wejściu w życie przepisów cytowanej na wstępie ustawy o VAT, kwota ta została wykazana w poz. 41 i 44 "nowej" deklaracji VAT-7, tj. deklaracji za m-c 05/2004, natomiast pozycja 47 tej deklaracji "razem kwota podatku naliczonego do odliczenia" pozostała niewypełniona. W tym kontekście spółka prosi o potwierdzenie prawidłowości takiego sposobu rozliczenia przedmiotowej faktury korygującej.
 1638. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-32/05
  Czy aneks do umowy, zmieniający ilość towarów handlowych daje prawo do korekty faktur VAT zaliczkowych ?
 1639. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443-IN-31-AK-05
  Zastosowanie kursu EURO do przeliczenia faktury korygującej.
 1640. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/16/2005/IPP
  Czy podatnik jest zobowiązany uzyskać na fakturze korygującej podpis odbiorcy jeżeli miała miejsce częśćiowa sprzedaż towaru ?
 1641. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-I-10/05
  Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę w piśmie wynika, że w ramach prowadzonej działalności nabywa urządzenia i części zamienne od kontrahenta niemieckiego( zarejestrowanego podatnika VAT UE), które następnie odsprzedaje podmiotom na rynku polskim. Za zakupione towary Spółka obciążana jest niemiecką fakturą handlową. W przypadku maszyn cena ma charakter negocjowany, natomiast w pozostałych przypadkach, brane są pod uwagę stałe listy cenowe. W związku z powyższymi transakcjami, Spółka otrzymuje również inne dokumenty, tzw. Credit note/gutschrift będące uznaniem konta rozliczeniowego Strony dotyczące : dodatkowych wynegocjowanych rabatów, zwrotów w zakresie,- części zamiennych na naprawy gwarancyjne błędnie zafakturowanych- części zamiennych uszkodzonych lub błędnie przesłanych.Celem udokumentowania powyższych zdarzeń , Spółka wystawia korygujące faktury wewnętrzne . Za moment rozliczenia podatku zarówno VAT należnego jak i naliczonego przyjmuje datę wystawienia Credit note/gutschrift przez podmiot niemiecki.Spółka otrzymuje od podmiotu niemieckiego również rachunki , będące korektą zwiększającą dokumenty pierwotne zakupu, wynikające z zaniżonej ceny uwidocznionej na pierwotnym rachunku zakupu, co powoduje zwiększenie ceny nabycia towaru. W momencie otrzymania takiego dokumentu Spółka ,wystawia wewnętrzną fakturę korygującą. Spółka dokonuje korekty rozliczenia podatku VAT zarówno należnego jak i naliczonego w miesiącu ,w którym występował dokument pierwotny zakupu.
 1642. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/19/05
  Czy wystawiając jedną fakturę korygującą na kwotowy rabat potransakcyjny i rabat dodatkowy postępujemy prawidłowo, a przyznany rabat spełnia warunki do zmniejszenia obrotu zgodnie z art. 29 ust. 4 Ustawy o VAT.
 1643. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1/28/85/05
  Z przedmiotowego pisma wynika, że prowadzicie Państwo działalność gospodarczą polegającą na produkcji i dostarczaniu oprogramowania komputerowego. Kontrahenci współpracujący z Państwem oraz dystrybutorzy często składają zamówienia na pakiety oprogramowania wpłacając zaliczki. Zamówienia są realizowane w różnych przedziałach czasowych, których okres zależny jest od wielu czynników jak również ze względu na dynamikę rozwoju w dziedzinie oprogramowania, często jest modyfikowane. Wielokrotnie dochodzi do sytuacji, iż w okresie między wpłatą pierwszej zaliczki przez nabywcę a realizacją zamówienia wprowadza się nową wersję oprogramowania komputerowego, która zastępuje wersję poprzednią - zamówioną przez kontrahenta. Dochodzi w ten sposób, za zgodą kontrahenta, do zmiany specyfikacji zamówienia, która wpłynęła na podwyższenie ceny zamówionego towaru. Zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia spółka wystawia fakturę korygującą, którą przesyła nabywcy. Korekta ta nie zawiera podpisu nabywcy, niemniej zgodnie z § 20 ust. 6 w odniesieniu do § 19 ust. 4 spółka dysponuje potwierdzeniem odbioru faktury korygującej. Wątpliwości Państwa dotyczą następującej kwestii: czy korekta do faktury zaliczkowej bez podpisu nabywcy spełnia wymogi ustawy o VAT oraz stanowi dowód podlegający księgowaniu mimo, iż nie spełnia zapisu w ustawie o rachunkowości zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 5, który stanowi, iż dowód księgowy powinien zawierać "podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki majątkowe"? Państwa zdaniem taka sytuacja jest właściwa pomimo różnic w przepisach.
 1644. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P III/1/443-10/05
  Jak należy postąpić wobec usługobiorców, których podatnik obciążył 22% stawką podatku w sytuacji, gdy usługi kominiarskie świadczone przez Podatnika podlegają opodatkowaniu według 7% stawki podatku od towarów i usług?
 1645. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1/31/88/05
  Z przedmiotowego pisma wynika, że prowadzicie Państwo działalność gospodarczą polegającą na produkcji i dostarczaniu oprogramowania komputerowego. Kontrahenci współpracujący z Państwem oraz dystrybutorzy często składają zamówienia na pakiety oprogramowania wpłacając zaliczki. Zamówienia są realizowane w różnych przedziałach czasowych, których okres zależny jest od wielu czynników jak również ze względu na dynamikę rozwoju w dziedzinie oprogramowania, często jest modyfikowane. Wnioskodawca wystawia faktury na dwa sposoby: 1. Na fakturze zaliczkowej będącej potwierdzeniem wpłaty zaliczki przez kontrahenta na poczet jakiegoś zamówienia uwidoczniona jest : - specyfikacja zamówienia złożonego przez kontrahenta np. ulepszenie do Subiekta GT wersja 1.04 - podsumowanie VAT wynikające z udziału stawek i wartości zaliczki Program w treści faktury zaliczkowej jest rozróżniany numerem wersji. 2. Na pozycji faktury wykazywana jest: - wartość zaliczki w rozbiciu na udział stawek VAT, np. "zaliczka na poczet zamówienia Nr XXX w stawce A" "zaliczka na poczet zamówienia Nr XXX w stawce B"podsumowanie VAT oraz dołączana jest specyfikacja zamówienia. W treści faktury nie są wyszczególniane konkretne programy. Wątpliwości Państwa dotyczą sytuacji, w której na fakturze zaliczkowej, wystawionej zgodnie z zasadami określonymi w § 17 rozporządzenia (Dz. U. 2004 r. Nr 97, poz. 971), błędnie wprowadzono kwotę zaliczki. Zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia jest to stwierdzenie pomyłki w kwocie podatku a zatem obliguje to spółkę do wystawienia korekty. W związku z powyższym czy korekta nie zawierająca specyfikacji towarowej zamówienia lecz wykazująca kwotę zaliczki podanej w omyłkowej wysokości oraz kwotę w wysokości prawidłowej jest zgodne z zasadami określonymi w § 20, a w szczególności § 20 ust. 3 rozporządzenia? Państwa zdaniem, ponieważ powodem korekty jest stwierdzona pomyłka w kwocie zaliczki a co za tym idzie - kwoty podatku, a nie zmiana ceny towaru bądź udzielenie rabatu, należy na fakturze korygującej wykazywać kwotę zaliczki podanej w omyłkowej wysokości oraz kwotę w wysokości prawidłowej.
 1646. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1/27/12/05
  Z przedmiotowego pisma wynika, że prowadzicie Państwo działalność gospodarczą polegającą na produkcji i dostarczaniu oprogramowania komputerowego. Kontrahenci współpracujący z Państwem oraz dystrybutorzy często składają zamówienia na pakiety oprogramowania wpłacając zaliczki. Zamówienia są realizowane w różnych przedziałach czasowych, których okres zależny jest od wielu czynników jak również ze względu na dynamikę rozwoju w dziedzinie oprogramowania, często jest modyfikowane. Wystawiacie Państwo faktury na dwa sposoby: 1. Na fakturze zaliczkowej będącej potwierdzeniem wpłaty zaliczki przez kontrahenta na poczet jakiegoś zamówienia uwidoczniona jest : ecyfikacja zamówienia złożonego przez kontrahenta np. ulepszenie do Subiekta GT wersja 1.04 dsumowanie VAT wynikające z udziału stawek i wartości zaliczki Program w treści faktury zaliczkowej jest rozróżniany numerem wersji. 2. Na pozycji faktury wykazywana jest: - wartość zaliczki w rozbiciu na udział stawek VAT, np. "zaliczka na poczet zamówienia Nr XXX w stawce A" "zaliczka na poczet zamówienia Nr XXX w stawce B" podsumowanie VAT oraz dołączana jest specyfikacja zamówienia. W treści faktury nie są wyszczególniane konkretne programy. Wątpliwości Państwa dotyczą kwestii dokonania zmiany specyfikacji zamówienia (danych zawartych na fakturze w myśl § 17 ust. 3 pkt 6 rozporządzenia) po wpłacie zaliczki na poczet tego zamówienia przez kontrahenta (po wystawieniu faktury zaliczkowej). Według Państwa opinii zmiana specyfikacji jest możliwa, gdyż wszelkie formy udzielania rabatów następujące po wystawieniu faktury, podwyższenie cen sprzedaży lub stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury dają możliwość wystawienia faktury korygującej w myśl § 19 i § 20 rozporządzenia. Dodatkowo wyjaśniacie Państwo (pismo z dnia 3.03.2005 r.), że wykazany na fakturze zaliczkowej towar (program) jest tym samym programem tylko z wyższą ceną na fakturze końcowej.
 1647. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP443/4/2/05/ZM
  Jak autoryzowany dealer samochodów osobowych powinien udokumentować odstąpienie potencjalnego kupującego od umowy zakupu samochodu?
 1648. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-P7/05/JK
  Za zerwanie umowy sprzedaży odpowiedzialny jest sprzedawca i domaga się zwrotu podwójnego zadatku jak wystawić fakturę?
 1649. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR2/443-29/05/AK
  Poprzednik prawny Spółki zawarł z dwoma podmiotami, działającymi wspólnie w charakterze Zamawiającego, umowę na wykonanie robót budowlanych. Na podstawie umowy każdorazowo jako płatnika miał określać Koordynator powołany wspólnie przez obydwu Zamawiających. Na podstawie wskazań Koordynatora zostały wystawione 4 faktury na jednego z zamawiających. Wobec braku zapłaty i niemożności wyegzekwowania jej od któregokolwiek z zamawiających sprawa została skierowana do sądu. W toku postępowania jeden z Zamawiających, podmiot na który zostały wystawione faktury wpłacił część należności. Sąd natomiast drugiemu z zamawiających nakazał zapłatę całej dochodzonej kwoty. Podmiot ten dokonał zapłaty teraz jednak domaga się wystawienia nowych faktur lub korekt uprzednio wystawionych ze wskazaniem na niego jako płatnika. Czy w zaistniałej sytuacji Spółka powinna wystawić nowe faktury lub skorygować uprzednio wystawione?
 1650. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ULP-I/443-12/Z-49/05
  Czy w świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku VAT , ma prawo rozliczyć podatek VAT naliczony z faktury w miesiącu otrzymania faktury pierwotnej, czy też powinien dokonać korekty wcześniejszej deklaracji i odliczenia podatku naliczonego dokonać dopiero w miesiącu otrzymania faktury korygującej
 1651. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PPM/443-6/IKC/05
  - dotyczy rozliczenia zaliczek za media dla osób posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego.
 1652. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/415-2/05
  Rozliczenia w podatku dochodowym od osób fizycznych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów otrzymanych faktur korygujących.
 1653. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIIVAT/443-11/2005
  Czy wysyłając fakturę korygującą VAT do kontrahenta można uznać za potwierdzenie odbioru faktury korygującej VAT podpis odbiorcy na pocztowym zwrotnym potwierdzeniu odbioru?
 1654. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/005-3/05-5-JS/22289
  Czy można odliczyć podatek naliczony - z tytułu wykonywania czynności legalizacji i naprawy wodomierza - wykazany w otrzymanej fakturze korygującej?
 1655. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III-406/7/2005
  Jednostka zwróciła się z pytaniami:1. Czy wypłata rekompensaty pieniężnej powoduje zmniejszenie obrotu w podatku od towarów i usług?2. Czy Spółka w związku z wypłatą rekompensaty powinna wystawić faktury korygujące do odpowiednich faktur dokumentujących sprzedaż?
 1656. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-4/IV/2005/DB
  Czy w związku z wcześniejszym rozwiązaniem umowy najmu przez strony i uzyskaniem przychodu z tego tytułu przez Podatnika, należy wystawić fakturę korygującą dotyczącą wynajmu przedmiotu umowy?
 1657. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/443/48/2005
  Spółka dokonując wewnątrzwspólnotowego nabycia, z tytułu dokonania płatności w terminie określonym na fakturze otrzymuje obniżkę ceny towaru 1) Czy uzyskane skonta stanowią zmniejszenie obrotu ? 2) W jaki sposób należy rozliczać i dokumentować fakt uzyskania skonta od dostawcy towarów w przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia, jeżeli dostawca nie wystawia faktury korygującej dokumentującej skonto ? 3) Jaki kurs przeliczeniowy należy przyjąć przy ustalaniu wartości udzielonego skonta ?
 1658. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-11/05
  Podatnik wskazał, że jest osobą fizyczną, która z dniem 30 marca 2004r. zlikwidowała prowadzoną działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. W grudniu 2004r. Pan ... otrzymał faktury korygujące VAT dotyczące zmniejszenia kosztów centralnego ogrzewania (dokonano rozliczenia wpłaconych zaliczek według rzeczywistych kosztów poniesionych w 2003r.). Otrzymane korekty spowodowały zmniejszenie podatku naliczonego. Wątpliwości Podatnika dotyczą obowiązku rozliczenia otrzymanych faktur korygujących VAT w deklaracji podatkowej VAT-7 bądź też korekcie deklaracji. Zdaniem Pana ..., nie ma on obowiązku składania deklaracji podatkowych VAT-7 ani ich korekt. Uzasadnia to brakiem podstawy prawnej uniemożliwiającej rozliczenie VAT w tym zakresie.
 1659. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/423-12-47/05
  Dotyczy rozliczania faktur kortygujących wystawianych na rzecz kontrahenta zagranicznego powodujących zmniejszenie bądź zwiększenie przychodów.
 1660. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/423-12-4/05
  Z jakiego dnia należy przyjąć kurs waluty ogłaszanej przez NBP w celu przeliczenia na złote kosztów wyrażanych w walutach obcych a wynikających z faktur korygujących otrzymanych od kontrahenta zagranicznego wystawianych na rzecz tegoż kontrahenta.
 1661. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2/443-87/05/KH/19248
  Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług premie pieniężne (bonusy), które Podatnik otrzyma od kontrahenta za zakupienie w określonym czasie określonej powierzchni reklamowej?
 1662. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP/443-05/EPI/2005
  Wnioskodawca zwraca się z zapytaniem czy usługa polegająca na wykonaniu rysunków warsztatowych elementów linii technologicznej produkującej karoserie samochodowe wykonywana na rzecz kontrahenta mającego siedzibę we Włoszech podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 1663. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2/443-90/05/KH/17635
  Czy w sytuacji wystąpienia różnic kursowych należy wystawiać faktury korygujące?
 1664. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-26/05
  1. Czy otrzymywane dopłaty z budżetu miasta należy udokumentować fakturami wewnętrznymi? 2. Czy należy wycofać wystawione w 2004 r. faktury VAT dla Urzędu Miasta na przekazywane dopłaty poprzez wystawienie faktur korygujących, czy tylko zaniechać ich wystawiania w 2005 r.?
 1665. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/4-1/2005/MK
  Dot. zastosowania kursu waluty obcej po otrzymaniu faktury korygującej z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
 1666. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/4-2/2005/MK
  Dot. prawidłowego rozliczenia faktur korygujących z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
 1667. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/I/591/2005/ADB
  Dotyczy wystawienia faktur korygujących dokumentujących udzielenie skonto.
 1668. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIV/I/443-28/05
  Czy nabywca otrzymujący fakturę korygującą w m-cu XII.2004 r., w przypadku gdy nie rozliczył podatku określonego w fakturze, której dotyczy korekta, jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego?
 1669. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSPP/443/6/34/25177/05
  W jaki sposób rozliczyć fakturę korygującą dotyczącą wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów?
 1670. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ULP-I/443-7/2005
  Czy Spółka ma prawo rozliczyć podatek VAT naliczony z faktur korygujących w miesiącu otrzymania faktur pierwotnych, czy też powinna dokonać korekty wcześniejszych deklaracji i odliczenia podatku naliczonego od należnego dokonać dopiero w miesiącu otrzymania faktur korygujących?
 1671. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/7/P/58/2005
  Czy wystawić fakturę korygującą w miesiącu otrzymania noty przelewowej stwierdzającej przelew - w sytuacji, gdy zmieniono cenę po wystawieniu faktury za wykonane usługi transportu towarów na rzecz kontrahenta szwedzkiego - czy cofnąć się do miesiąca, w którym jest wystawiona faktura pierwotna (chodzi o kwoty zarówno zwiększające jak i zmniejszające przychód).
 1672. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PPOI-443/69/05/AP
  Pytanie dotyczy ujęcia faktury korygującej zwiększającej wartość netto sprzedaży usług spedycji związanych bezpośrednio z międzynarodowymi usługami transportu towarów w rejestrze VAT, zgodnie z obowiązkiem podatkowym, wynikającym z uprzednio wystawionej faktury pierwotnej, oraz ujęcia faktury korygującej zmniejszającej wartość netto sprzedaży powyższych usług w rejestrze VAT, w rozliczeniu za miesiąc, w którym wnioskodawca otrzymał potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę.
 1673. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-4/05
  Czy biuro podróży ma obowiązek sporządzenia faktury korygującej i korekty deklaracji VAT-7, jeżeli stosowało stawkę 22% od marży na podstawie art. 119 ustawy o podatku od towarów i usług, zamiast stawki 7% według poz. 140 załącznika nr 3 do ww. ustawy?
 1674. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/443/VAT/5/5/2005EL
  Czy przy wystawianiu faktury korygującej dotyczącej zwrotu towaru należy zastować stawkę obowiązującą w dniu wystawienia faktury pierwotnej czy w dniu wystawienia faktury korygującej?
 1675. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-7/IV/2005/JD
  Podatnik zapytuje jaki kurs walutowy należy zastosować do przeliczenia kwot na dokumentach korygujących obrót z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów?
 1676. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-122/2005/JJ
  Pytanie Podatnika dotyczy momentu rozliczenia podatku VAT z faktur korygujących wystawionych we wrześniu 2004r. do faktur sprzedaży z 2003r.
 1677. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423/8/MP/05
  Kiedy powstanie przychód należny w usługach telekomunikacyjnych świadczonych przez Spółkę na przełomie lat 2003 i 2004 w związku z wejściem w życie od 01.01. 2004 r. zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych? M. in. w przypadku, gdy fakturę dotyczącą lat 2003 i 2004 wystawiono w 2003 r. z terminem płatności w 2003 r.
 1678. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP2/443-73/05/KH/11029
  Kontrahenci Podatnika, nabywający od niego towary w przypadku, gdy nie sprzedadzą ich zwracają te towary żądając wystawienia faktur korygujących. Czy kontrahenci mogą żądać wystawienia faktur korygujących wyłącznie w oparciu o nadesłany faksem dokument "zwrot do dostawcy zewnętrznego" i czy fakturę korygującą winno się wystawić nie po otrzymaniu dokumentu informującego o zamiarze zwrotu towarów, a dopiero zaistnieniu zdarzenia zwrotu towarów, potwierdzonego dokumentem przyjęcia towarów na magazyn?
 1679. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/322/04
  Czy należy wystawić faktury korygujace na róznice kursowe?
 1680. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/142/04
  Czy można dokonać korekty sprzedaży w oparciu o wystawione faktury korygujące dla podmiotu, który ogłosił upadłość w wyniku czego odstąpiono od umowy, z którą wiążą się wystawione faktury (także korygujące - odbiór potwierdzony przez odbiorcę)?
 1681. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/310/PP1/2004[br]PP-1/443/107/2004
  Czy otrzymując bon towarowy wydany w ramach sprzedaży premiowej powinienem odprowadzić podatek VAT ?
 1682. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US38/443/269/04/2005/MK
  Pytanie dotyczy obowiązku skorygowania deklaracji VAT-7 w związku z wystawieniem faktur korygujących tytułem nieprawidłowego rozliczenia podatku należnego od czynności niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w kraju.
 1683. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2-443-130/04/PJ
  Dotyczy sytuacji, w której podatnik VAT wystawia na podstawie umowy o dzieło rachunek. W terminie późniejszym dowiaduje się, że daną czynność powinien udokumentować fakturą. Czy ma prawo wystawić faktury korygujące do rachunków? Czy podatek należny powinien wykazać wówczas w miesiacu powstania obowiązku podatkowego, czy też w miesiacu otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej ?
 1684. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP2/443-38/05/AR/3407
  W rozliczeniu za jaki miesiąc ująć należy fakturę korygującą, wystawioną w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług?
 1685. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: RO/443/14/2005
  Czy w przypadku kiedy zawarte zostanie trójstronne porozumienie (kompensata wzajemnych należności), w którym każda ze stron uczestnicząca w transakcji (spółka jako producent i sprzedawca, zamawiający jako użytkownik pojazdu oraz firma leasingowa jako finansujący zakup) wyrazi zgodę na zaliczenie wpłaconej przez zamawiającego zaliczki na poczet zapłaty za fakturę VAT wystawioną przez spółkę dla firmy leasingowej oraz finansujący pomniejszy zapłatę o wartość zaliczki otrzymanej przez spółkę od zamawiającego, będzie to podstawą do wystawienia przez spółkę faktury korygującej do faktury zaliczkowej wystawionej dla zamawiającego i pomniejszenia podatku należnego ?
 1686. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: P-3-433/87/04
  Podatnik otrzymał w miesiącu grudniu 2004 roku faktury korygujące zakup złomu z lat 2002,2003,2004, wystawione w miesiącu listopadzie 2004 roku . Korekta dotyczyła zmiany stawki VAT. W jakim miesiącu należy powyższe faktury należyująć w księdze podatkowej i deklaracji VAT?
 1687. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/I/16/2005/ADB
  Dotyczy prawidłowości skorygowania podatku należnego po zmianie stawki podatku z 7% na 22%.
 1688. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-1/443/VAT/1325/2004EL
  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku wystawienia faktury korygującej w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów? Jaki kurs średni NBP należy zastosować do przeliczenia faktury ?
 1689. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.III/VAT/005/126/04
  Spółdzielnia rozwiązała umowę dzierżawy z dniem 30.06.2004r. Dzierżawca nie przekazał obiektu dzierżawy do dnia dzisiejszego i nie przyjął nowych warunków a korzysta bezumownie z nieruchomości. Z tego tytułu Spółdzielnia obciążyła dzierżawcę. Kwota ustalona przez Spółdzielnię to kwota 18.085 zł miesięcznie plus VAT w kwocie 3.578,70 zł = 22.063,70 zł i taką kwotą Spółdzielnia obciążyła dzierżawcę za miesiąc lipiec, sierpień i wrzesień 2004r. Korzystający nie przyjął wystawionych faktur, wpłaca do Spółdzielni kwotę 4.412,74 zł. miesięcznie na warunkach byłej, skutecznie rozwiązanej umowy. Za bezumowne korzystanie z nieruchomości na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o podatku VAT niesłusznie Spółdzielnia obciążyła byłego dzierżawcę podatkiem w wysokości 22%, który stanowi miesięcznie kwotę 3.978,70 zł, podając w fakturach za miesiące lipiec, sierpień i wrzesień 2004r. w treści "za korzystanie z piekarni bez umowy". Zawyżenie podatku należnego z tego tytułu wyniosło łącznie 11.936,10 zł. Wobec tego, że były dzierżawca zwracał Spółdzielni faktury obciążeniowe za bezumowne korzystanie z nieruchomości, Spółdzielnia nie może wystawić faktur korygujących, które stanowią podstawę do obniżenia podatku należnego a jedynym rozwiązaniem jest anulowanie zwróconych faktur i wystawienie faktur zaliczkowych oddzielnie za poszczególne miesiące: lipiec, sierpień i wrzesień 2004r. wskazując w nich zapłacone przez byłego dzierżawcę kwoty 4.412,74 zł miesięcznie, bez podatku należnego VAT. Czy w takim przypadku właściwe będzie postępowanie Spółdzielni w sprawie korekty niesłusznie zapłaconego podatku ?
 1690. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/005w-484/04/WR
  Czy należy wystawić fakturę korygującą w przypadku udzielenia przez sprzedawcę różnego rodzaju rabatów, bonifikat, opustów itp. mających źródło w obrocie?
 1691. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NPV-443/63/04
  W dniu 31.03.2004r. spółka S. A. obciążyła dzierżawcę równowartością poniesionych kosztów naprawy kraty mechanicznej wystawiając fakturę VAT jednocześnie dokonując kompensaty wzajemnych rozliczeń. Dzierżawca sp. z o.o. nie przyjęła oryginału przedmiotowej faktury VAT, dokonując zwrotu przy piśmie wyjaśniającym.Sprawa z powództwa spółki z o.o. z tytułu dokonanej kompensaty znalazła się w Sądzie.W dniu 16 listopada 2004r. Sąd Okręgowy w Lublinie wydał wyrok i zasądził od spółki S.A. na rzecz spółki z o.o. kwotę z przedmiotowej faktury VAT.W związku z powyższym spółka S. A. wystawiła wewnętrzną fakturę VAT - korygującą i obniżyła kwotę podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym otrzymała w/w wyrok Sądowy. Czy Spółka S. A. wystawiając wewnętrzną fakturę VAT korygującą postąpiła zgodnie z obowiązującymi przepisami?
 1692. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-2-443/141/04
  Stan faktyczny: Spółka otrzymuje faktury korygujące za usługi tzw. medialne ( energia, gaz, telefony). Zgodnie z przepisem §.20 ust.4 rozporządzenia MF z dnia 27 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 97, poz.971) nabywca otrzymujący fakturę korygującą: 1/jest uprawniony do podwyższenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym tę fakturę otrzymał, jeżeli ujęcie jej w rozliczeniu spowoduje zwiększenie podatku naliczonego, 2/ jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc,w którym tę fakturę otrzymał, jeżeli ujęcie jej w rozliczeniu spowoduje obniżenie podatku naliczonego; zasady tej nie stosuje się w przypadku, gdy podatnik nie rozliczył podatku określonego w fakturze, której korekta dotyczy. Pytanie: Z wyżej wymienionego przepisu jednoznacznie nie wynika czy odliczenie podatku naliczonego dotyczy wszystkich faktur korygujących, czy tylko. faktur korygujących, dla których obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych. Obowiązek podatkowy bowiem dla faktur medialnych powstaje na szczególnych zasadach tj. w terminie płatności. Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia, 1997r. Ordynacja podatkowa zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
 1693. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US38/443/273/2004/MK
  Dot. obowiązku dopłaty podatku od towarów i usług na rzecz spółdzielni przed rozliczeniem inwestycji budynku mieszkalnego.
 1694. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/156/2004
  Ja prawidłowo wystawić faktury korygujące w przypadku błędnie zastosowanej stawki podatku od towarów i usług?
 1695. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: D-6/443/121/04
  Czy spółka może dokonać korekt wystawionych faktur z tytułu zastosowania nieprawidłowej stawki VAT do sprzedaży okien i drzwi z montażem w obiektach budownictwa mieszkaniowego, korygując stawkę 22 % ?
 1696. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-2/443/111/04
  W jakim okresie czasu należy wystawić fakturę korygującą dla nabywcy towarów, który jest podatnikiem zarejestrowanym na terenie państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju a dostawa towarów nastąpiła przed 01.05.2004 r.?
 1697. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-33/05/CIP/01
  Podatnik zwrócił się z pytaniem, czy bonifikata wynikająca z korekty faktury stanowi zaliczkę na poczet następnych dostaw i podlega opodatkowaniu. W ocenie podatnika kwoty wynikające z korekt faktur nie stanowią zaliczki na poczet przyszłych dostaw.
 1698. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/338/2004
  Jak należy postępować z podatkiem naliczonym, który został wykazany w fakturach VAT, a obecnie nastąpi redukcja zobowiązań za zakupione materiały i usługi na podstawie umowy ugody, czy zmiana wysokości zobowiązań pociąga za sobą zmianę w rozliczeniu podatku ?
 1699. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/164, 168/04/MG
  Dotyczy sposobu fakturowania odstąpienia od umowy sprzedaży i towarzyszącemu odstąpieniu zwrotowi towaru; sposobu potwierdzenia odbioru faktury korygującej; możliwości pobierania i fakturowania rat leasingowych z momentem odstąpienia od umowy; skutków podatkowych zwolnienia z długu w zakresie poboru odsetek ustawowych; skutków podatkowych zwrotu pobranych rat leasingowych w wysokości netto.
 1700. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP-III/443-36/04
  Dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług premii pieniężnych.
 1701. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO-1/443/294/103/ECH/04
  Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że nabywa towary i produkty w Unii Europejskiej i dowozi je od nabywcy do siedziby firmy najczęściej własnym transportem lub transportem wynajętym krajowym. Wobec wątpliwości w stosowaniu przepisów prawa podatkowego podatnik sformułował pytania: 1. Czy wystawiając fakturę wewnętrzną należy podstawę opodatkowania zwiększać o koszty tego transportu? 2. Jak należy rozliczyć fakturę korygującą dotyczącą dostaw wewnątrzwspólnotowych i ich prawidłowego rejestrowania i księgowania? 3. Jak należy rozliczyć fakturę korygującą dotyczącą nabyć wewnątrzwspólnotowych i ich prawidłowego rejestrowania i księgowania?
 1702. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2-443-205/04/AM
  Podatnik dokonuje wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów. Postanowienia umowy zawartej z kontrahentem zagranicznym przewidują, że Spółka otrzymuje od kontrahenta zagranicznego rabaty cenowe (kwartalne). Rabaty te udzielane są Spółce po wystawieniu przez kontrahenta zagranicznego faktury dokumentującej dokonaną transakcję. Udzielenie rabatu kontrahent Spółki dokumentuje poprzez wystawienie faktury korygującej. W którym okresie rozliczeniowym powinna ująć otrzymany rabat ?
 1703. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III/443-157/04/IG
  - Czy nabycie wewnątrzwspólnotowe używanego środka transportu drogowego przez podatnika, którego przedmiotem działalności jest odsprzedaż środków transportu drogowego jest zwolnione z podatku od towarów i usług? - Czy podatnik, którego przedmiotem działalności jest odsprzedaż środków transportu drogowego winien wystąpić do odpowiedniego terytorialnie urzędu skarbowego z wnioskiem VAT-24 w celu uzyskania zaświadczenia o braku obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług? <- Czy podstawą opodatkowania w przypadku odsprzedaży pojazdu używanego nabytegoz terytorium kraju członkowskiego jest wyłącznie marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia pomniejszona o kwotę podatku? - Czy podatnik dokonujący sprzedaży objętej procedurą opodatkowania marży ma prawo do wykazania podatku naliczonego w fakturze VAT-marża i czy podatnik będący nabywcą przedmiotu objętego procedurą opodatkowania marży ma prawo do odliczenia podatku naliczonego? - Czy podatnik, który wykazał w fakturze VAT podatek od towarów i usług ma obowiązek do zapłaty tegoż podatku mimo, że sprzedaż była zwolniona z opodatkowania lub objęta szczególną procedurą opodatkowania? - Czy podatnik będący nabywcą ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturze VAT mimo, że sprzedaż była zwolniona z opodatkowania lub objęta szczególną procedurą opodatkowania? - Czy naliczenie podatku od towarów i usług w fakturze VAT w przypadku gdy sprzedaż była zwolniona z opodatkowania lub objęta szczególną procedurą opodatkowania może być skorygowana poprzez wystawienie stosownych dokumentów (faktury korygującej VAT i faktury VAT-marża)?
 1704. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-2482/04/CIP/01
  Podatnik zapytuje, czy zobowiązany jest do korekty deklaracji VAT-7 za właściwe miesiące roku 2004 oraz do wystawienia korekt faktur dla poszczególnych odbiorców, natomiast dla sprzedaży udokumentowanej paragonami z kasy fiskalnej może dokonać tylko wyliczenia statystycznego.
 1705. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP.443/142/04
  Czy można wystawić fakturę korektę do faktury VAT RR z błędnie zastosowaną stawką 3% zamiast 5% korygując cenę netto i stawkę podatku VAT a wartość brutto pozostawić bez zmian?
 1706. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US38/443/12/2004
  Dot. opodatkowania podatkiem od towarów i usług kosztów zarządzania nieruchomością przez wspólnotę mieszkaniową.
 1707. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USP-IB-415/24/2004
  W 2001 roku prowadzona była współpraca z kontrahentem, posiadającym gospodarstwo rolne. W związku ze sprzedażą na rzecz ww. kontrahenta suszarni do zboża w dniu 10.07.2001 r. została wystawiona faktura VAT. W październiku 2001 r., w związku z uznaną reklamacją z tytułu dużej awaryjności maszyny, konieczne stało się wystawienie korekty do powyższej faktury. W związku z tym w dniu 24.10.2001 roku wystawiono korektę na niższą kwotę. Korekta ta została przesłana do kontrahenta celem jej podpisania, jednakże- wbrew jego twierdzeniom - nie została odesłana do podatnika. W związku z tym, przy rozliczeniach podatkowych jako podstawę naliczenia podatku przyjęto pierwotną należność, co znacznie zwiększyło wysokość podatku dochodowego, przy uwzględnieniu progu podatkowego. Podatnik formułuje pytania: 1) czy możliwe jest wystawienie w chwili obecnej ponownej korekty do faktury VAT z roku 2001 roku i jej prawidłowe zaksięgowanie po podpisaniu przez kontrahenta? 2) czy w oparciu o taką dokumentację można następnie dokonać korekty podatku dochodowego za 2001 rok - zmniejszając wysokość zobowiązania podatkowego, na podstawie której Urząd Skarbowy dokona zwrotu kwoty zawyżonego podatku?
 1708. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-1-443-31-2004-SM
  Spółka zwraca się z zapytaniem, czy zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) może wystawić fakturę korygującą do faktury wystawionej w dniu 31.10.2002 r., w której wykazała kwotę podatku od towarów i usług z tyt. sprzedaży środków trwałych (budynków), a która to sprzedaż z mocy prawa korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) zwanej dalej ustawą o PTUiA. W stosunku do środków trwałych, będących przedmiotem sprzedaży Spółce nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Będąc użytkownikiem budynków Spółka ponosiła wydatki na modernizację, które w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym stanowiły więcej niż 30% wartości początkowej, podatnik miał prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od tych wydatków oraz użytkował te towary w okresie krótszym niż 5 lat w celu wykonania czynności opodatkowanej.
 1709. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.PP 443/151/04/JR
  Podatnik umową przejęcia praw i obowiązków wszedł w prawa i obowiązki Najemcy nieruchomości. Stosownie do zapisów umowy najmu nieruchomości Najemca jest obowiazany płacić wynajmującemu opłaty eksploatacyjne w wysokości 1/12 rzeczywistych opłat za rok poprzedni. Rozliczenie powyższych opłat dokonywane jest po upływie roku kalendarzowego. W grudniu 2003 roku została podpisana umowa przejęcia praw i obowiązków obowiązująca z dniem 01 stycznia 2004 roku. Wynajmujący wystawił w 2003 roku faktury z tytułu opłat eksploatacyjnych na Najemcę nieruchomości. W 2004 roku Wynajmujący wystawił fakturę korygującą do opłat eksploatacyjnych na podmiot, który wszedł w prawa i obowiązki Najemcy. Podatnik pyta czy faktura korygująca może być wystawiona na inny podmiot niż faktura, której dotyczy korekta, oraz czy umowa przejęcia praw i obowiązków upoważnia do zmiany nabywcy na fakturze korygującej ?
 1710. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-II/443/36/04/HK
  Jakie są skutki sukcesji praw i obowiązków w zakresie podatku VAT przy połączeniu spółek?
 1711. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2-443-190/04/JM
  Zapytanie Spółki dotyczy:- Opodatkowania podatkiem od towarów i usług nieodpłatnego przekazania materiałów reklamowych dotyczących produktów Spółki do kontrahentów i punktów sprzedaży.- Rozliczenia faktur korygujących obniżających podatek należny w związku z otrzymaniem w maju 2004r. potwierdzenia ich odbioru przez kontrahenta. Faktury były wystawione w okresie obowiązywania ustawy z dnia 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Spółka pyta w rozliczeniu za jaki miesiąc należy ująć powyższe faktury korygujące.- Przekazania bonów towarowych uprawniających do zakupu towarów osobom prowadzącym sprzedaż produktów firmy. Wątpliwość Spółki budzi to, czy bony należy zaliczyć do limitu określającego maksymalną wartość małych prezentów, jaką można przekazać nie opodatkowując czynności przekazania podatkiem VAT.
 1712. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IV/443/94/2004
  Czy faktura korygująca musi być potwierdzona przez nabywcę oryginalnym podpisem?
 1713. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: D2-443/165/04
  Dotyczy naliczenia odsetek za zwłokę od zobowiązania podatkowego wynikającego z deklaracji podatkowej VAT-7, w której rozliczono faktury korygujące zwiększające podatek należny.
 1714. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-175/04
  Spółka rozlicza obecnie faktury korygujące dotyczące korekty sprzedaży zabawek. Sprzedaż ta w okresie do 31 grudnia 2002r. opodatkowana była stawką 12%. Rozliczenie sprzedaży wg tej stawki w bieżących okresach związane jest z otrzymaniem przez Spółkę potwierdzenia odbioru faktury korygującej wystawionej z tytułu uznania reklamacji klientów. Z uwagi na fakt, iż w nowej wersji deklaracji VAT-7 brak jest pozycji rozliczenia transakcji dotyczącej dostawy towarów i świadczenia usług na terytorium kraju opodatkowanej stawką 12%, w której pozycji deklaracji należy wykazać w/w transakcje ?
 1715. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-131-2-GK/04
  Czy jest możliwość wystawienia jednej, zbiorczej faktury korygującej do wszystkich faktur wystawionych w okresie objętym rabatem?
 1716. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-2-443-113/04
  Spółka dokonała wewnątrzwspólnotowego nabycia częsci zamiennej do importowanej uprzednio maszyny produkcyjnej. Nabycie tej częsci poprzedzone było reklamacją, w związku z czym dostawa nastapiła w ramach gwarancji- była jednakże nieodplatna. Na fakturze wystawinej przez wystawionej przez zagranicznego dostawcę zawarto zapis, ze w przypadku zwrotu uszkodzonej częsci przez spółkę , jej sprawdzeniu i zaaprobowaniu reklamacji zostanie wystawiona faktura korygująca te dostawę. Podatek Vat od wewnątrzwspólnotowego nabycia wyżej opisanej części rozliczono w miesiącu lipcu 2004. Po uznaniu reklamacji przez zagranicznego dostawcę w mc październiku wpłyneła od zagranicznego dostawcy, zgodnie z umową faktura korygujaca datowana na 31.08.2004rczy wystawienie przez dostawcę zagranicznego faktury korygujacej dostawe części zamiennej obliguje spółkę do korekty wykazanego w deklaracji VAT-7 za mc lipiec 2004 podatku VAT naleznego i naliczonego oraz wystawienia wewnetrznej faktury korygujacej?
 1717. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS-Pł-WV-443/355/04/IG
  Czy w przypadku importu przędzy z Turcji stosujemy kurs z dokumentu SAD do wyliczenia podatku VAT (zdaniem Strony - tak)? Czy wystawiając fakturę korygująca mamy do czynienia z korektą nabycia wewnątrzwspólnotowego czy też z korektą importu i korygujemy wówczas transakcję poprzez korektę dokumentu SAD i otrzymanej decyzji Urzędu (zdaniem Strony - jest to korekta importu poprzez korektę dokumentu SAD)? Czy korygując podatek naliczony stosujemy kurs do podatku z dokumentu SAD (zdaniem Strony - tak)? Czy też jeśli jest to korekta nabycia wewnątrzwspólnotowego, to korygujemy podatek należny i podatek naliczony wg kursu średniego NBP z daty wystawienia faktury korygującej czy też z kursu dokumentu SAD (zdaniem Strony - z dokumentu SAD)?
 1718. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: RO/436/225/2004
  1. Według jakiego kursu przeliczyć na złote wartość wyrażoną w walucie obcej z tytułu uznania reklamacji dotyczącej zakupionego towaru ? 2. W rozliczeniu jakiego miesiąca należy uwzglednić równowartość reklamacji uznanej przez dostawcę - w deklaracji VAT-7 i informacji posumowującej ?
 1719. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 1MUS-1471/NUR1/443-546/04/AB
  Czy sprzedaż wierzytelności podlega opodatkowaniu VAT stawką 22%, czy korzysta ze zwolnienia?
 1720. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/1/443/11/2004/BM
  Czy można wystawić fakturę korektę do faktury zaliczkowej, jeżeli faktura końcowa wystawiona jest na podmiot trzeci ?.
 1721. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/IN/128/BT/2004
  Pytanie podatnika dotyczy korekty podatku należnego związanego z fakturą korygującą.
 1722. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: RO/436/221/2004
  Czy za okres V-VII 2004 r. należy wystawić faktury korygujące w odniesieniu do usług zakwaterowania pracowników, dla których to usług został naliczony i odprowadzony 7% podatek VAT ?
 1723. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OP/443/586/US/04
  1. Czy premie pieniężne nadal nie podlegają ustawie o podatku od towarów i usług, a tym samym rozliczanie odbywać się powinno wystawianymi przez Spółkę notami uznaniowymi? 2. Czy faktury korygujące wystawione w podanyw stanowisku podatnika sposób są prawidłowe na gruncie obowiązującej ustawy o podatku od towarów i usług?
 1724. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-424/04
  Czy przez sformułowanie zawarte w § 19 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r. (Dz. U. Nr 97, poz. 971 ), tj. "Sprzedawca jest obowiązany posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę" należy rozumieć, iż musi to być podpisana kopia faktury korygującej czy też może to być inny dokument?
 1725. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: Nr/443/128/04/I
  dot. prawidłowości wystawiania faktur korygujących
 1726. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS-Pł-WV-443/316/2004
  Czy prawidłowo zostanie rozliczona i zaewidencjonowana faktura korygująca podwyższająca cenę?
 1727. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PPII/443-108/2004
  Czy przy zmianie wpisu w KRS (zmiana nazwy Spółki) można dokonywać zakupu, gdzie faktura VAT zawiera stare dane firmy(nazwa i adres)? Czy można dokonać odliczenia podatku VAT z faktury zawierające stare dane firmy?
 1728. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.PP 443/120/04/AC
  Podatnik otrzymuje od kontrahenta zaliczki przed dostawą nowej kolekcji odzieży, przy czym fakt ten dokumentowany jest fakturą VAT wystawioną nie później niż 7 dnia od dnia, w którym pobrano zaliczkę. W powyższych fakturach wystawianych zgodnie z § 17 ust. 3 pkt 1-7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971) widnieje "zaliczka na kolekcję zima 2005", bez podania informacji dotyczącej nazwy konkretnego towaru objętego tą zaliczką, gdyż w momencie jej otrzymania podatnik nie potrafi wskazać asortymentu wybranego przez kontrahenta. Sukcesywnie wraz z przekazywaniem towaru i w tej samej dacie wystawiana jest faktura sprzedaży z wyszczególnionym asortymentem przekazanym do odbiorcy. Podatnik ma wątpliwości czy w opisanym powyżej stanie faktycznym właściwe jest wystawienie faktury korekty przy jednoczesnym braku zwrotu tej zaliczki do klienta oraz czy brak wyszczególnienia asortymentu przy wystawianiu faktury na zaliczkę jest poprawne.
 1729. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP.443/133/2004
  Czy zmiana przez organ statystyczny wcześniej udzielonej klasyfikacji wyrobu powoduje konieczność skorygowania podatku od towarów i usług od początku prowadzenia sprzedaży klasyfikowanego wyrobu?
 1730. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: UPO-443/VAT/256/04/EN
  Z jakiego dnia zastosować średni kurs NBP przy wystawieniu faktury wewnętrznej (czy z daty wystawienia faktury nabycia towaru czy z daty wystawienia faktury korygującej) oraz w jaki sposób ująć w deklaracji VAT-7 za m-c wrzesień fakturę wewnętrzną dotyczącą zwrotu towaru, czy kwotę netto i kwotę podatku z minusem zapisać w pozycjach: "wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru" (podatek należny), "nabycie towarów i usług pozostałych" (podatek naliczony)?
 1731. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-26/PP/443/104/04
  Czy potwierdzeniem odbioru faktury korygującej w świetle § 19 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczonego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie maja zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 97, poz. 971) może być specyfikacja przelewu ?
 1732. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-57/04
  Czy jest prawidłowe wystawienie faktury korekty z tytułu bonifikaty, dotyczącej kilku faktur VAT z dłuższego okresu i jak należy taką fakturę rozliczyć?
 1733. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US33/NG/GV/I/443-516/04/MP
  Spółka wykonała usługę klasyfikowaną pod symbolem PKWiU 72.2. Wedle stanu prawnego na dzień przed 25.06.2004 r. miejscem świadczenia tych usług było miejsce gdzie świadczący usługę posiada siedzibę. W związku z wejściem w życie zmian do rozporządzenia MF w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT (zmiany obowiązują od 25.06.2004 r.) miejscem świadczenia przedmiotowych usług jest miejsce gdzie siedziba ma nabywcę. Czy zatem Spółka ma prawo wystawić fakturę korygujcą.
 1734. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-256-1/04
  Kiedy należy rozliczyć oraz jaki zastosować kurs na fakturze korygującej dotyczącej nabyć i dostaw wewnątrzunijnych.
 1735. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: RO/436/209/2004
  Czy przechowywanie kopii faktur sprzedaży w formie elektronicznej jest dozwolone ?
 1736. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III MUS.WV/443/277/2004/WŻ
  Pytanie Podatnika dotyczy wyjaśnienia czy "premie pieniężne" nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i w konsekwencji powinny być dokumentowane notami księgowymi.
 1737. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP-I/443-146/04
  Czy w przypadku dokonywania rozliczeń w walucie obcej transakcji komisu zagranicznego pomiędzy rezydentami będącymi względem siebie komitentem i komisantem, i w razie wystąpienia w takiej sytuacji różnic kursowych w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na skutek zaistnienia różnicy pomiędzy kwotą w PLN wynikającą z faktury wystawionej przez komitenta dla komisanta (powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT), a kwotą stanowiącą równowartość w PLN waluty obcej otrzymanej przez komitenta od komisanta jako zapłata należności z tej faktury, komitent zobowiązany jest do dokonania korekty faktury pierwotnie wystawionej dla komisanta o powstałe różnice kursowe.
 1738. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1873/04/CIP/01
  Podatnik zwraca się z zapytaniem czy prawidłowym działaniem było wystawienie faktury korygującej do opisanego w zapytaniu przypadku. Ponadto Podatnik zapytuje jak potraktować towar, który został sprzedany firmie niemieckiej, ale nie przekroczył granicy Polski. Zdaniem Podatnika prawidłowym działaniem było wystawienie faktury korygującej i naliczenie 22% podatku VAT na towar pozostały w Polsce.
 1739. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-132/04
  Udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów w zakresie podatku od towarów i usług regulujących kwestie skorygowania błędnie zastosowanej stawki VAT na fakturze sprzedaży oraz okresu, w jakim podatnik może wystawić fakturę korygującą sprzedaż.
 1740. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: P-I/443/124/WE/04
  1) Czy wydanie opakowań zwrotnych bez pobrania kaucji jest czynnością opodatkowaną podatkiem VAT, a w szczególności czy podlega rygorowi § 22 rozporządzenia VAT? 2) Czy w stosunku do opakowań zwrotnych wydanych za kaucją przed dniem 1 maja 2004 r stosuje się § 22 rozporządzenia VAT? 3) Czy faktura VAT wystawiona w trybie § 22 rozporządzenia VAT może być skorygowana w drodze wystawienia faktury korygującej, w sytuacji zwrotu opakowań przez odbiorcę w terminach późniejszych niż określone w § 22 rozporządzenia VAT, a w szczególności czy wystawienie takiej faktury korygującej daje Spółce prawo do pomniejszenia VAT należnego o VAT zawarty w fakturze korygującej, na zasadach ogólnych (§ 19 ust. 4 rozporządzenia VAT)? 4) Czy otrzymanie odszkodowania za utracone opakowania zwrotne jest czynnością opodatkowaną podatkiem VAT? 5) Czy wypisanie faktury VAT nie wprowadzonej do obrotu (nie odebranie przez klienta towaru i faktury) rodzi obowiązek podatkowy określony w art. 108 ustawy o VAT?
 1741. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1395/04/CIP/01
  1) Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować do robót budowlano - remontowych wykonywanych w budynkach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej; czy do robót wykonywanych w budynku mieszkalnym można stosować stawkę podatku w wysokości 7 %? 2) Czy wysokość podatku jest inna w przypadku, gdy umowy o wykonanie prac podpisane były przed dniem 1 maja 2004r., a prace przedłużyły się do drugiej dekady maja 2004r.? 3) Czy istnieje możliwość odzyskania uiszczonego podatku od towarów i usług w stawce 22% od wykonanych prac budowlano - remontowych, które podlegały opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 7 %?
 1742. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-24/04
  Jak ustalić proporcję do obniżenia podatku należnego? Kiedy zmniejszyć podatek naliczony w związku z otrzymaną fakturą korygującą?
 1743. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.PPM/443-124/BL/04
  dotyczy wystawiania faktur oraz faktur korygujących dla członków spółdzielni z tytułu opłat ponoszonych za korzystanie z lokali użytkowych przydzielonych im na zasadzie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
 1744. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP 443-224/04
  Zasady księgowania faktur i faktur korygujących dotyczących zakupu towarów.
 1745. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZD/423-181/04
  W piśmie Spółki zostały sformułowane wątpliwości dotyczące stosowania kursu walut do przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych w przypadku korekt faktur własnych i obcych. Spółka wnosi o ustalenie, czy korekty owych faktur należy traktować jako niezależne dokumenty, a więc stosować kurs z dnia ich wystawienia, czy traktować jako sprostowanie faktur pierwotnych, czyli zastosować kurs z dnia wystawienia faktury pierwotnej? Ponadto Wnioskująca prosi o wyjaśnienie, czy różnice kursowe powstałe w wyniku rozliczenia korekt z należnościami i zobowiązaniami (poprzez kompensatę), są przychodami bądź kosztami podatkowymi w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1746. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IMUS-1471/VUR2/443-268/04/ST
  W jaki sposób skorygować po 1 maja 2004r. fakturę "VAT KOMIS" wystawioną przed 1 maja 2004r?
 1747. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1292/04/CIP/01
  Podatnik zwrócił się z pytaniem, czy w przypadku obniżenia ceny spowodowanego korektą ceny na rynku spółka powinna wystawiać fakturę korygującą zgodnie z § 19 czy § 20 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podmiotom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. W ocenie podatnika powinien wystawić fakturę korygującą zgodnie z § 19.
 1748. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IV/443/112/04/I
  Czy prawidłowo została wystawiona faktura dotycząca sprzedaży przez ZOZ urządzeń kotłowni ze stawką 22%? Jeśli nie, to czy należy wystawić fakturę korygującą?
 1749. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/IN/92/BT/2004
  Pytanie podatnika dotyczy korekty podatku naliczonego związanego z fakturą korygującą.
 1750. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/214/2004
  dotyczy sposobu wystawiania faktur korygujących
 1751. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: RO/436/173/2004
  1) Czy nienależnie otrzymane kwoty stanowią "częściową zapłatę" w rozumieniu art. 19 ust. 3 pkt 8 ustawy o podatku od towarów i usług ? 2) Czy usługi świadczone przez firmę "R" stanowią usługę elektroniczną czy też telekomunikacyjną ? 3) Usługi doradcze - jak ustalić moment powstania obowiązku podatkowego przy imporcie usług z tego tytułu i wg jakiego kursu ? 4) Jak potraktować zwrot towarów za granicę do kraju UE - czy jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, czy korektę wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów ? 5) W jaki sposób należy wykazać skonta z tytułu przedterminowej płatności uzyskiwane od kontrahentów z UE w związku z zakupem towarów w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów ?
 1752. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: POIV-443/96/04
  Jak należy rozliczyć podatek VAT w przypadku wystawienia faktur korygujących z powodu zastosowania pierwotnie zaniżonej stawki podatku? Jak powinna wyglądać ewidencja sprzedaży zawierająca takie faktury?
 1753. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-99/04
  Jak potwierdzić odbiór fatury korygującej ?.
 1754. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/238/04
  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów? Jak przelicza się kwoty wykazane na fakturach w walutach obcych? W którym miesiacu należy ująć fakturę korygującą związaną z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów?
 1755. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US IV/III/443-50/04
  Możliwość dokonania korekt podatku od towarów i usług w przypadku, gdy kontrahent nie zapłacił należnych kwot.
 1756. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PUS II/443/190/04
  Czy można wystawić jedną fakturę korygującą (zbiorczą) do kilku faktur wystawionych dla tego samego klienta?
 1757. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1086/04/CIP/01
  Podatnik zwraca się z zapytaniem czy w przypadku dokonywania korekty sprzedaży z tytułu zwrotu towaru, należy zastosować stawki podatkowe obowiązujące przy sprzedaży tych towarów, zawarte w fakturach pierwotnych, tzn. odpowiednio 7% lub 12%, jeżeli sprzedaż miała miejsce przed 1 stycznia 2003r. Zdaniem Podatnika przy zwrotach towarów należy stosować stawki podatkowe jakie były zastosowane przy ich sprzedaży w fakturach pierwotnych, czyli 7% lub 12%. Swoje stanowisko Podatnik uzasadnia twierdzeniem, że przy zwrotach towarowych koryguje się jedynie ilość, a nie stawki podatkowe, w związku z czym zastosowanie do zwrotów stawki 22% doprowadziłoby do skorygowania podatku VAT należnego od zwracanych wyrobów o kwotę wyższą niż pierwotnie obliczona.
 1758. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/443 2-248/116 111/122/04
  Czy przysługuje prawo do wystawienia faktury korygującej w sytuacji, gdy wystawiono fakturę ze stawką podatku od towarów i usług w wysokości 22% zamiast wykazać sprzedaż niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 1759. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.PPM/443-103/DJ/04
  Dotyczy dokumentowania po 1 maja 2004 r. dokonanych zwrotów reklamacyjnych materiałów nabytych w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
 1760. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I US-II/443/133/2004
  1. Czy usługi wykonywane przez jednostkę w ramach umów cywilnoprawnych na rzecz jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, z wyjątkiem usług wymienionych w poz. 138 i 153 załącznika nr 3 do ustawy o VAT oraz usług komunikacji miejskiej podlegają od dnia 25.06.2004 r. zwolnieniu w podatku VAT? 2. Czy można dokonać korekty faktur za usługi wykonane po 25.06.2004 r. w przypadku, gdy jednostka wystawiła fakturę VAT/MP, w której naliczyła podatek VAT dla ww. jednostek w stawce 22-procentowej?
 1761. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/220/2004
  Czy w przypadku połączenia się spółki jawnej i spółki z o.o., poprzez przeniesienie całego majątku spółki jawnej do spółki z o.o. wstępującej we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się spółek, nabędzie ona również uprawnienia do wystawiania faktur korygujących do faktur wystawionych przez spółkę jawną?
 1762. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/I/1638/2004/D.Sz.
  Dotyczy premii pieniężnej.
 1763. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-951/04/CIP/01
  Podatnik zwraca się z następującymi pytaniami: 1. Czy w świetle ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) dopuszczalne jest wystawienie faktury korygującej VAT RR do faktury VAT RR i jakie elementy powinna zawierać faktura korygująca VAT RR? Zdaniem Podatnika do faktury VAT RR można wystawić fakturę korygującą, ponieważ w ustawie o VAT brak jest przesłanek wskazujących na to, że obrót towarowy prowadzony z rolnikiem ryczałtowym pozbawiony jest tej możliwości. Zasady wystawiania faktur korygujących VAT zawarte zostały w § 41 i § 42 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 z późn. zm.) i nabywca może wystawić fakturę korygującą do faktury VAT RR, która powinna zawierać oznaczenie "faktura korygująca" oraz spełniać wszystkie pozostałe wymogi wynikające we wskazanych paragrafach. 2. W jaki sposób należy rozliczyć i kiedy ująć fakturę korygującą VAT RR w deklaracji VAT-7 w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia wartości faktury? Podatnik powołując się na art. 33b ust. 4 ustawy o VAT uważa, że korekty faktur VAT RR będą wpływać na zmniejszenie lub zwiększenie podatku naliczonego jednakże może to nastąpić przy spełnieniu następujących warunków: - nabywca posiada podpisaną przez dostawcę kopię faktury korygującej VAT RR, - nabywca dokonał zapłaty kwoty zwiększającej fakturę VAT RR na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, - w dokumencie zapłaty podano numer i datę wystawienia faktury korygującej VAT RR. Zdaniem Podatnika: - podwyższenie podatku naliczonego u nabywcy powinno być uwzględnione w rozliczeniu podatku VAT za miesiąc, w którym kwota wynikająca z korekty została przekazana na konto rolnika, ponieważ warunkiem odliczenia podatku naliczonego VAT RR u nabywcy jest zapłata zobowiązania wynikającego z tej faktury; - zmniejszenia wartości zakupu produktu rolnego wykazanego na fakturze VAT RR i zmniejszenia podatku naliczonego u nabywcy, uwarunkowane jest posiadaniem przez nabywcę podpisanej przez obie strony transakcji kopii faktury korygującej VAT RR i dokonania zapłaty.
 1764. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP 443-11/267/03/04
  Spółka świadcząca usługi administrowania nieruchomościami mieszkalnymi, w okresie do kwietnia 2000 r. do marca 2001 r. wystawiała faktury na dokonywane przez zleceniodawcę zaliczki na pokrycie kosztów konserwacji, drobnych napraw, robót awaryjnych, eksploatacji budynków, terenów zielonych i chodników. Faktury te nie dokumentowały rzeczywistej sprzedaży, bowiem nie są to czynności określone w art. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, zatem czy są to faktury wystawione w trybie art. 33 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zdaniem Spółki, skoro faktury te nie dokumentują sprzedaży, to nie są one wystawione w trybie art. 33 ust. 1 ww. ustawy, więc ma ona prawo skorygować zawyżony obrót, korygując deklaracje podatkowe.
 1765. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-29/04/CIP/05
  Czy po wystawieniu faktur VAT za bezumowny odbiór energii cieplnej możliwe jest wystawienie faktur korygujących wyzerowujących VAT, a obciążenie odbiorcy ciepła poprzez wystawienie not obciążeniowych.
 1766. Uchwała składu 7 sędziów NSA, sygnatura: FPS 2/02
  Przepis art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) nie ma zastosowania w sytuacji, gdy wystawiona faktura z wykazanym w niej podatkiem nie odzwierciedla rzeczywistej sprzedaży.
 1767. Wyrok składu 3 sędziów TK, sygnatura: SK 16/00
  1. § 35 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 1994 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym(Dz. U. Nr 133, poz. 688; zm.: z 1995 r. Nr 41, poz. 212)rozumiany w ten sposób, że nie ma zastosowania do sytuacji, w której wystawca faktury lub faktury korygującej uwzględnił wykazaną w niej sprzedaż i podatek należny w deklaracji dla podatku od towarów i usług, jest zgodny z art. 32 ust. 1, art. 64, art. 84, art. 92 i nie jest niezgodny z art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 2. § 54 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym(Dz. U. Nr 154, poz. 797; zm.: z 1996 r. Nr 107, poz. 506, Nr 157, poz. 805; z 1997 r. Nr 61, poz. 389)jest zgodny z art. 32 ust. 1, art. 64, art. 84, art. 92 i nie jest niezgodny z art. 217 Konstytucji.
 1768. Wyrok SN, sygnatura: III RN 113/97
  1. O dacie przyznania kupującemu rabatu przez sprzedawcę decyduje treść zobowiązania wynikająca z umowy sprzedaży. 2. Pomniejszenie obrotu ustalonego dla potrzeb opodatkowania podatkiem VAT o kwotę przyznanego rabatu w drodze wystawienia faktury korygującej dopuszczalne jest w ciągu roku od dnia wydania towaru, z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 15 ust. 2 zdanie ostatnie ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). 3. Podatnik, który nie obniżył należnego podatku o kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym otrzymał fakturę lub w miesiącu następnym traci uprawnienie do dokonania korekty rozliczenia po wszczęciu postępowania podatkowego przez organy skarbowe.
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!