Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


ewidencja sprzedaży

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-535/12-4/UNR
  Czy w kontynuowanej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej może on skorzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej, i pozostać przy ewidencji świadczonych usług za pomocą wystawianych faktur.
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-820/12-2/KOM
  Wnioskodawca w sposób prawidłowy pomniejszył obrót ze sprzedaży o kwoty bonifikat udzielanych do dnia 31 grudnia 2011 r.
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-399/12-4/ALN
  Czy wobec Wnioskodawczyni istnieje obowiązek instalacji kasy fiskalnej?
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-399/12-5/ALN
  Czy wobec Wnioskodawczyni istnieje obowiązek instalacji kasy fiskalnej?
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-418/12-4/ALN
  Czy w świetle obowiązujących przepisów prawnych Wnioskodawca powinien ewidencjonować sprzedaż usług na rzecz osób fizycznych za pomocą kasy fiskalnej?
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-599/12-4/SJ
  Czy wypłata Wynagrodzenia na podstawie Umowy o Wynagrodzenie zawartej przez Organizatora z Użytkownikiem zaktualizuje dla Spółki obowiązek prowadzenia ewidencji przy pomocy kas rejestrujących?
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-599/12-5/SJ
  1. Czy wykonywanie przez Spółkę usług na rzecz Partnerów będących osobami fizycznymi, które nie prowadzą działalności gospodarczej zaktualizuje obowiązek prowadzenia ewidencji przy pomocy kas rejestrujących? 2. Czy w sytuacji, gdy wszelkie rozliczenia między Organizatorem a Partnerami będą realizowane za pośrednictwem systemu P, to czy możliwe będzie skorzystanie ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy pomocy kas rejestrujących w związku z treścią pozycji nr 37 załącznika do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z dnia 30 lipca 2010 r.)?
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-599/12-6/SJ
  Czy momentem powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług dla Organizatora z tytułu wykonania przez Organizatora na rzecz Partnera usługi, będzie dzień wystawienia faktury, gdy faktura zastanie wystawiona nie później jednak niż siódmego dnia od dnia nabycia Punktów?
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-589/12-2/DG
  W zakresie obowiązku ewidencjonowania przez Spółkę sprzedaży zleconej Agentom na własnych kasach rejestrujących.
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-607/12-2/DG
  W zakresie obowiązku ewidencjonowania przez Spółkę sprzedaży zleconej Agentom na własnych kasach rejestrujących.
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-316/12-4/AI
  Czy Zainteresowana będzie musiała posiadać kasę fiskalną w przypadku jeśli będzie zobowiązana do pobierania i odprowadzania podatku VAT jako biegła sądowa za wykonywane tłumaczenia pomimo, iż jak notariusz prowadząca repertorium A i P nie ma takiego obowiązku i nie może jej zarejestrować na firmę? Jeśli Zainteresowana będzie zobowiązana do prowadzenia kasy fiskalnej, to w jaki sposób ją zarejestrować?
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-316/12-5/AI
  Czy Zainteresowana będzie musiała posiadać kasę fiskalną w przypadku jeśli będzie zobowiązana do pobierania i odprowadzania podatku VAT jako biegła sądowa za wykonywane tłumaczenia pomimo, iż jak notariusz prowadząca repertorium A i P nie ma takiego obowiązku i nie może jej zarejestrować na firmę? Jeśli Zainteresowana będzie zobowiązana do prowadzenia kasy fiskalnej, to w jaki sposób ją zarejestrować?
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-340/12-2/IZ
  W ocenie tut. Organu, Wnioskodawca może w związku z udokumentowaniem świadczonej usług zarówno fakturą VAT jak i zaewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej, mimo nieposiadanie oryginału paragonu, dokonać obniżenia obrotu i kwot podatku należnego wynikającego ewidencji prowadzonej przy użyciu kasy rejestrującej. Wnioskodawca bowiem w celu udokumentowania okoliczności powodującej korektę obrotu wynikającego z ewidencji sprzedaży prowadzonej przy użyciu kasy rejestrującej zamierza uzyskać od kontrahentów potwierdzenia, których członków klubu dotyczyła sprzedaży usług udokumentowana fakturą. Wydruk z wewnętrznego systemu do obsługi klubu fitness T będzie stanowił dowód zaewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej i posłuży jako podstawa do korekty sprzedaży błędnie zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej.
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-474/12-2/SJ
  Czy obrót osiągany z tytułu sprzedaży usług przejazdu autostradą powinien być ewidencjonowany w rozliczeniach VAT Spółki (ujmowany w rejestrach i deklaracjach VAT Spółki), jeśli sprzedaż ta jest prowadzona w imieniu i na rzecz Spółki za pośrednictwem "A"?
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-474/12-3/SJ
  Czy Spółka jest zobowiązana do ewidencjonowania sprzedaży usług przejazdu autostradą za pomocą własnych kas rejestrujących, jeśli sprzedaż ta jest prowadzona w imieniu i na rzecz Zleceniodawców, a Spółka prowadzi dodatkowo sprzedaż własną podlegającą obowiązkowi fiskalizacji (pomimo, że sprzedaż własna C nie będzie rejestrowana na wszystkich kasach rejestrujących C, jak również pomimo, iż sprzedaż ta może faktycznie w ogóle nie wystąpić wdanym dniu lub w wybranym okresie w wyniku braku popytu na jej towary lub usługi w omawianym zakresie)?
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-474/12-4/SJ
  Czy Spółka powinna być wskazywana jako podatnik na paragonie fiskalnym dokumentującym sprzedaż usług przejazdu autostradą, również w zakresie, w jakim sprzedaż ta jest prowadzona w imieniu i na rzecz Zleceniodawców?
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-474/12-5/SJ
  Czy dopuszczalne jest, aby jedna pozycja paragonu fiskalnego drukowanego (wydawanego) przez Spółkę dokumentowała sprzedaż usługi przejazdu autostradą (usług tego samego rodzaju) realizowanej przez obu Zleceniodawców?
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-474/12-6/SJ
  Czy jeśli na paragonie fiskalnym drukowanym (wydawanym) przez C będą dodatkowo nadrukowane (umieszczone oprócz danych C oraz innych danych wskazanych w § 17 ust. 3 rozporządzenia w sprawie faktur) dane A i B (nazwa i NIP), to taki paragon fiskalny będzie spełniał warunki do uznania go za fakturę w rozumieniu § 17 pkt 3 rozporządzenia w sprawie faktur?
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-166/12/KG
  Przejęcie przez Wnioskodawcę wszelkich praw i obowiązków, jakie ciążyły na spółce przejmowanej, w tym również obowiązek kontynuowania ewidencji sprzedaży na rzecz pracowników za pomocą kas rejestrujących.
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-154/12/KG
  Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących handlu wyłącznie oponami bieżnikowanymi.
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-133/12-2/OS
  Wnioskodawca mimo, iż nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym tj. 2011 r. kwoty obrotu w wysokości 40.000 zł z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, to jednak nie może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, gdyż wobec Wnioskodawcy wystąpił wcześniej obowiązek ewidencjonowania.
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1459/11/AŚ
  W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur VAT otrzymanych za pośrednictwem poczty elektronicznej w postaci pliku PDF
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1087/11-4/MM
  Wnioskodawca ma obowiązek prowadzić ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 1 w związku z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT w przypadku, gdy wartość sprzedaży z tytułu wykonywanej działalności przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej nie przekroczy kwoty 150 000 zł. W przypadku przekroczenia tej kwoty nadwyżka podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, a Wnioskodawca jest zobowiązany, zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy o VAT do rejestracji jako podatnik VAT czynny.
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1411/11/AZ
  możliwość zmniejszenia podatku należnego bez wystawiania faktur korygujących dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1344/11/AŚ
  W zakresie obowiązku ewidencji na kasie rejestrującej wpłat z tytułu opłaty startowej za udział w danej imprezie sportowej
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1279/11-4/AK
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu z tytułu sprzedaży usług przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1196/11/AŚ
  W zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej, opłaty na podstawie decyzji administracyjnej, usługi nie są bezpośrednio świadczone przez Wnioskodawcę ale przez domy pomocy społecznej, rodziny zastępcze, inne podmioty
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1235/11/AŚ
  W zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży usług za pomocą kasy rejestrującej przez GOPS
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1165/11-2/MR
  Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami Wnioskodawczyni ma obowiązek wpisać w bazę danych kasy fiskalnej szczegółowy opis towarów np.: chleb żytni o wadze 400g, chleb pszenno -żytni o wadze 500 g, chleb mieszany o wadze 600 g itd. lub papierosy wg nazw (jest ich bardzo dużo i często zmieniany jest asortyment, gdyż Zainteresowana bierze od różnych przyjeżdżających dostawców), czy będzie błędem wpisanie opisów ogólnych np. chleb, bułka, itd. lub papierosy?
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-726/11-10/JO
  usługi pobierania odpłatności za pobyt korzystają ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-770/11-4/KAN
  zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-890/11/AZ
  obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących w przypadku gdy należności wpływają za pośrednictwem kont internetowych typu (...)
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-714/11-4/KAN
  Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-751/11-2/AK
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu z tytułu sprzedaży usług przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-547/11-4/KOM
  Obowiązek ewidencji sprzedaży na kasie rejestrującej usług pogrzebowych
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-743/11/AŚ
  zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania na kasie usług Domu Pomocy Społecznej należących do działu 87 PKWiU, za które otrzymuje w całości zapłatę przelewem na rachunek bankowy, a z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła (a więc w odniesieniu do opłat wnoszonych w całości na konto bankowe przez podopiecznych i ich rodziny)
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-619/11/IK
  Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej.
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-449/11-4/SJ
  Czy dokonywanie sprzedaży przez adwokata usług pomocy prawnej z urzędu, na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, realizowane na zlecenie Sądu powszechnego lub administracyjnego podlega ewidencjonowaniu przy zastosowaniu kas rejestrujących?
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-567/11-4/JO
  wbrew zawartemu we wniosku twierdzeniu, na powstanie obowiązku w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej nie ma wpływu fakt, czy podatnik jest objęty zwolnieniem przedmiotowym od podatku od towarów i usług, bowiem jak wynika z powołanych przepisów, ewidencję tą są zobowiązani prowadzić wszyscy podatnicy (także korzystający ze zwolnienia przedmiotowego od podatku), których obroty z tytułu sprzedaży na rzecz osób, o których mowa w art. 111 ust. 1 ustawy przekroczyły 40.000 zł.
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-160/11-2/IZ
  Wnioskodawca nie może jednak korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego w zakresie tych opłat za pobyt dziecka w żłobku, które są wnoszone gotówką do kierownika żłobka
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-302/11-4/SJ
  Czy przedstawiony powyżej sposób oznakowania kodem towarów handlowych na paragonach fiskalnych jest zgodny z przepisami prawa o podatku od towarów i usług? Jeżeli nie, to w jaki sposób należy zaprogramować kasę fiskalną aby spełniała warunki, które będą zgodnie z przepisami prawa o podatku od towarów i usług?
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-304/11-4/MR
  Czy przedstawiony powyżej sposób oznakowania kodem towarów handlowych na paragonach fiskalnych jest zgodny z przepisami prawa o podatku od towarów i usług? Jeżeli nie, to w jaki sposób należy zaprogramować kasę fiskalną aby spełniała warunki, które będą zgodnie z przepisami prawa o podatku od towarów i usług?
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-173/11-2/IG
  Czy Wnioskodawca ma obowiązek zakupu i prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej jeżeli: 1) Wszystkie przychody wpływają na rachunek bankowy Wnioskodawcy (nie ma innej możliwości), 2) Wnioskodawca podpisał z organizacją pożytku publicznego porozumienie o tego rodzaju płatnościach, ponadto jest wpisana na listę pracowników organizacji w polskim i włoskim MSZ, czyli może udowodnić, że rzeczywiście klienci są "podopiecznymi" organizacji pożytku publicznego, dla której Wnioskodawca świadczy usługi tłumaczenia?
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-302/11-4/KOM
  Dokumentowanie udzielanych bonifikat.
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-190/11-4/KOM
  Wnioskodawca nie ma obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej obrotów uzyskanych z tytułu świadczenia usług, które spełniają wyżej wymienione warunki. Jednakże w sytuacji, gdy zapłata jest dokonywana gotówką w kasie Spółki, nie ma zastosowania zwolnienie określone w poz. 37 załącznika, a transakcje takie po przekroczeniu kwoty limitu uprawniającego do zwolnienia (40.000 zł) powinny zostać zaewidencjonowane za pomocą kasy rejestrującej.
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-77/11/AZ
  Czy do obrotu o którym mowa w art. 111 ustawy o VAT wlicza się sprzedaż zwolnioną przedmiotowo z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej.
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-117/11-2/KOM
  Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej, usługi przewozu osób niepełnosprawnych.
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-894/10-4/KOM
  Obowiązek ewidencjonowania obrotu z tytułu sprzedaży wysyłkowej (pocztą lub kurierem) za pomocą kasy rejestrującej w przypadku, gdy zapłata za towar w całości następuje za pośrednictwem poczty i banku na rachunek bankowy Wnioskodawcy i w przypadku, gdy zapłata za towar w całości następuje gotówką.
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1751/10-2/MN
  Nazwa towaru na paragonie fiskalnym.
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-860/10/ICz
  Obowiązek ewidencjonowania usług szatni automatycznej
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-994/10/AJ
  Ewidencja sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej – usługi w zakresie ochrony zdrowia.
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-797/10-4/KOM
  Obowiązek ewidencjonowania obrotu z tytułu sprzedaży wysyłkowej.
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-883/10/AJ
  Brak zwolnienia z obowiązku ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących na podstawie poz. 38 załącznika do rozporządzenia.
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-609/10-2/AK
  Apteka - określenie podstawy opodatkowania w przypadku udzielania bonifikat dokumentowanych na podstawie wydruku zestawienia komputerowego.
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1172/10/AZ
  zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotów z tytułu świadczenia usług sprzedaży wysyłkowej
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1125/10/EJ
  brak możliwości obniżenia obrotu i podatku należnego o kwoty udzielonych przez aptekę upustów na podstawie zestawień komputerowych
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-969/10/AŚ
  Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej w zakresie maszyn pralniczych przyjmujących monety w bilonie
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-608/10/AJ
  Ewidencja sprzedaży na rzecz osób fizycznych, w tym pracowników, przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1328/10/EJ
  obowiązek podatkowy w przypadku świadczenia usług przy pomocy automatów do doładowań
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-923/10/EJ
  zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kasy rejestrującej dla usług polegających na doładowywaniu baterii w urządzeniach mobilnych
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1329/10/EJ
  częstotliwość otwarcia automatu bezobsługowego na monety w celu dokonania inwentaryzacji kasety automatu
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-985/09/10-S/AK
  Czy pomimo prowadzenia szczegółowej ewidencji całego obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kasy fiskalnej (art. 111 ust. 1) muszę jeszcze prowadzić dodatkową, szczegółową ewidencję na mocy art. 109 ust. 3, pomimo że w kasie fiskalnej mam wprowadzony podział obrotu o którym mowa w art. 120 ust. 15 i mogę sporządzić deklarację podatkową?
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-555/10/AJ
  Ewidencja sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej wpłat dokonywanych przez agenta transferowego na rachunek bankowy.
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-405/10-6/RR
  Zwolnienie z obowiązku ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej (tzw. media).
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-551/10-2/BS
  Sposób dokumentowania udzielanych bonifikat, prawo do zmniejszenia obrotu z tytułu dostawy.
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-345/10-3/MM
  Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej usług detektywistycznych i ochroniarskich sklasyfikowanych w PKWiU 74.60.
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-848/10/AZ
  nazwa usługi na paragonie fiskalnym
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-774/10/AZ
  zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej przychodów z tytułu dostawy towarów w systemie wysyłkowym
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-428/10/AJ
  Ewidencja sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej wpłat dokonywanych przez agenta transferowego na rachunek bankowy.
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-821/10/AZ
  obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej w sytuacji rozliczania świadczonych usług szczególną procedurą określoną w art. 119 ustawy o VAT oraz obowiązku korekty podatku naliczonego w wysokości 30% od części zakupów związanych z tymi usługami
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-268/10-3/MM
  Wnioskodawca nie może zrezygnować z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej obrotów uzyskanych z tytułu transakcji sprzedaży usług dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej z uwagi na fakt, iż nie wypełnił w całości dyspozycji przepisu § 2 rozporządzenia w związku z poz. 38 załącznika do tego rozporządzenia – ze zwolnienia nie mogą korzystać podatnicy, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych usług przed 1 stycznia 2010r.
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-230/10/AJ
  Ewidencja sprzedaży na rzecz pracowników przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-486/10/AZ
  Przez jaki okres Wnioskodawca jest zobowiązany archiwizować kopie dokumentów sporządzanych przez kasy fiskalne na nośniku papierowym (rolki), które dokumentują sprzedaż detaliczną przed i po wejściu w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338)?
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-238/10/AJ
  Czy wystawiając paragon imienny dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej należy kupującemu wręczyć: - paragon z kasy fiskalnej i wydrukowany oryginał paragonu z programu magazynowego? - sam paragon z kasy fiskalnej? - wydrukowany z programu magazynowego oryginał paragonu imiennego a w dokumentacji pozostawić kopię paragonu imiennego z programu magazynowego z podpiętym paragonem z kasy fiskalnej i potraktować jak fakturę do rozliczeń podatku od towarów i usług?
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-155/10/AŚ
  Wnioskodawca nie może zrezygnować z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej obrotów uzyskanych z tytułu transakcji sprzedaży usług dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (nie może korzystać ze zwolnienia na podstawie § 2 cyt. wyżej rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w związku z poz. 38 załącznika) – z uwagi na to, że z przedmiotowego zwolnienia nie mogą korzystać podatnicy, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych usług przed 1 stycznia 2010r.
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-46/10-4/JB
  Sposób dokumentowania udzielanych bonifikat, prawo do zmniejszenia obrotu z tytułu dostawy.
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-109/10-2/AO
  ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU EWIDENCJIONOWANIA PRZY ZASTOSOWANIU KASY REJESTRUJACEJ Z TYTUŁU DOSTAWY TOWARÓW W SYSTEMIE WYSYŁKOWYM
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-75/10/EJ
  obowiązek ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej świadczenia przez pracodawcę usług transportowych wyłącznie na rzecz swoich pracowników
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-270/10/AZ
  obowiązek zakupu kasy fiskalnej
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1091a/09/AJ
  Ewidencja sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej wpłat dokonywanych na rachunek bankowy.
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1070/09/KM
  Obowiązek stosowania kas rejestrujących przy sprzedaży gazu płynnego.
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1007/09/AJ
  Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-975a/09/AJ
  Moment zaewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-977/09/AJ
  Ewidencja sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1066/09/AJ
  Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej do 31.12.2009.
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1227/09/AZ
  Obowiązek zakupu kasy fiskalnej przez Spółkę, która w lipcu przekroczyła kwotę uprawniającą do zwolnienia z ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej, a w przyszłości nie przewiduje sprzedaży podlegającej obowiązkowi ewidencjonowania za pomocą kasy.
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1131/09/AZ
  Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej usług związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych.
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-894/09/AL
  Jaka stawka podatku VAT obowiązuje przy dostawie lokalu użytkowego oraz czy wystąpi konieczności wykazywania tej dostawy w ewidencji sprzedaży prowadzonej dla celów podatku VAT?
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1119/09-3/SJ
  1. Kiedy rejestrować na drukarce fiskalnej obrót – na początku miesiąca, ponieważ płatność jest do 10 każdego miesiąca, czy po wprowadzeniu wszystkich korekt jakie powstaną w trakcie miesiąca, czyli na koniec każdego miesiąca? 2. Czy najemca będzie mógł w dalszym ciągu dokonywać opłat z tytułu najmu lokalu na podstawie książeczki i podanego przez administratora wymiaru, a administrator co miesiąc zarejestruje na drukarce fiskalnej wymiar każdego najemcy? 3. Czy administrator jest zobowiązany każdorazowo dostarczyć najemcy paragon fiskalny? 4. Jak udokumentować nadpłaty wynikające z rozliczenia zaliczek i kosztów skoro urządzenie fiskalne nie przyjmuje korekt minusowych – zmniejszających wymiar? 5. Jak zaewidencjonować korekty z rocznego rozliczenia skoro nie ma możliwości wprowadzenia ich w grudniu a korekty nadpłat mogą dotyczyć wymiaru grudniowego i listopadowego?
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1115/09-2/EN
  1) Czy Wnioskodawca świadcząc usługi remontowo-budowlane na rzecz osób fizycznych, zobowiązany jest wystawić fakturę VAT tylko i wyłącznie na własne potrzeby, czy wystarczy jedynie zarejestrować tak uzyskany obrót za pomocą kasy fiskalnej? 2) Jak Zainteresowany powinien postąpić w sytuacji, gdy zleceniodawca po wykonaniu usługi odmówi podania mu danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT? Czy w tym stanie rzeczy Zainteresowany zobowiązany jest do wystawienia innych dokumentów, które potwierdzają wykonanie usług?
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1026/09/AZ
  Prawidłowość ewidencjonowania transakcji gotówkowych i bezgotówkowych przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-931/09/AZ
  Ustalenie podstawy opodatkowania w związku z udzielanymi bonifikatami, ewidencjonowanie za pomocą kasy rejestrującej.
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-967/09-2/ASZ
  Czy podatnik może rejestrować otrzymanie przedpłaty w następnym dniu roboczym, jeżeli bank prowadzący rachunek zaksięguje wpłatę po zakończeniu pracy biura handlowego?
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-915/AZ
  Obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących z tytułu sprzedaży "Ulotki kursowej" dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, w sytuacji, gdy świadczone są także usługi polegające na organizowaniu zakładów bukmacherskich.
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-573/09/AJ
  Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-771/09/EJ
  prawidłowy sposób umieszczania nazwy towarów na paragonie fiskalnym
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-597/09/DM
  Ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-716/09/EJ
  zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kasy rejestrującej dla usług stomatologicznych
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-897/AZ
  zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej usług związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-664/AZ
  obowiązek ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej sprzedaży nieruchomości
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-653/09/EJ
  ulga na zakup kolejnych kas (4-ta kasa)
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-713/09/EJ
  Brak obowiązku zapłaty podatku należnego błędnie zarejestrowanego przez kasę rejestrującą
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-576/09-2/IK
  prawo do rezygnacji ze zwolnienia rolnika ryczałtowego
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-566/09-2/PW
  Czy muszę rejestrować taką sprzedaż (zapłata na konto firmowe od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) przy pomocy kasy fiskalnej?
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-540/09/EJ
  termin przechowywania kopii dokumentów sporządzonych przez kasy fiskalne na nośniku papierowym (rolki)
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-646/09/AZ
  zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej przychodów z tytułu dostawy towarów w systemie wysyłkowym
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-626/09/AZ
  zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej przychodów z tytułu dostawy towarów w systemie wysyłkowym
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-552/09-2/AD
  Czy ewidencję pobranych opłat za wstęp i udostępnianie terenu X (bez przychodów ze sprzedaży towarów własnych) należy prowadzić z wykorzystaniem kasy fiskalnej będącej własnością Wnioskodawcy?
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-661/09/AZ
  Wnioskodawca ma prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego z tytułu sprzedaży usług telekomunikacyjnych (PKWiU 64.2) oraz ewentualnej pozostałej sprzedaży do dnia 31 grudnia 2009r. ze względu na udział obrotów ze sprzedaży usług zwolnionych z ewidencjonowania w obrocie ogółem wyższy niż 70%, jednakże obowiązany jest do ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej obrotów z tytułu sprzedaży towarów i usług wymienionych w § 4 rozporządzenia, w tym m.in. sprzętu telekomunikacyjnego.
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-444/09/EJ
  zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kasy rejestrującej dla usług wynajmu limuzyn z kierowcą i bez kierowcy
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-193/09/AJ
  Ewidencja sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej wpłat dokonywanych na rachunek bankowy, wydawanie paragonów.
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-271/09-7/AD
  Czy przy sprzedaży określonego produktu objętego 7% stawką podatku VAT Wnioskodawca powinien zastosować taką samą stawkę dla przesyłki tego produktu do domu klienta? Czy zakup usług kurierskich u różnych dostawców: od X zwolnionej podmiotowo z VAT oraz od firmy kurierskiej stosującej 22% podatek VAT dla swoich usług ma wpływ na stawkę VAT jaką Wnioskodawca powinien stosować przy sprzedaży produktów w sklepie internetowym?
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-271/09-6/AD
  Czy przy sprzedaży określonego produktu objętego 7% stawką podatku VAT Wnioskodawca powinien zastosować taką samą stawkę dla przesyłki tego produktu do domu klienta? Czy zakup usług kurierskich u różnych dostawców: od X zwolnionej podmiotowo z VAT oraz od firmy kurierskiej stosującej 22% podatek VAT dla swoich usług ma wpływ na stawkę VAT jaką Wnioskodawca powinien stosować przy sprzedaży produktów w sklepie internetowym?
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-271/09-4/AD
  Czy przy sprzedaży określonego produktu objętego 7% stawką podatku VAT Wnioskodawca powinien zastosować taką samą stawkę dla przesyłki tego produktu do domu klienta? Czy zakup usług kurierskich u różnych dostawców: od X zwolnionej podmiotowo z VAT oraz od firmy kurierskiej stosującej 22% podatek VAT dla swoich usług ma wpływ na stawkę VAT jaką Wnioskodawca powinien stosować przy sprzedaży produktów w sklepie internetowym?
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-271/09-5/AD
  Czy przy sprzedaży określonego produktu objętego 7% stawką podatku VAT Wnioskodawca powinien zastosować taką samą stawkę dla przesyłki tego produktu do domu klienta? Czy zakup usług kurierskich u różnych dostawców: od X zwolnionej podmiotowo z VAT oraz od firmy kurierskiej stosującej 22% podatek VAT dla swoich usług ma wpływ na stawkę VAT jaką Wnioskodawca powinien stosować przy sprzedaży produktów w sklepie internetowym?
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-190/09/AJ
  Sprzedaż gazu płynnego – wyłącznie ze zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej określonych w § 2 i § 3 rozporządzenia.
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-224/09/AZ
  korzystając ze zwolnienia z ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 pkt 2 w powiązaniu z poz. 15 załącznika Wnioskodawca nie może odstąpić od dokumentowania świadczonych usług fakturami VAT.
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-628/10/AZ
  zakupu i fiskalizacji kasy rejestrującej przez Wnioskodawcę, który w związku ze sprzedażą środka trwałego na rzecz osób fizycznych przekroczył kwotę uprawniającą do zwolnienia z ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej, a w przyszłości nie przewiduje sprzedaży podlegającej obowiązkowi ewidencjonowania za pomocą kasy
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-164/09/AJ
  Zaprzestanie prowadzenia sprzedaży na rzecz osób wymienionych w art. 111 ustawy a kasa rejestrująca.
 120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-363/09/AZ
  opodatkowanie opłat za wykonanie przyłącza i podłączenie do sieci kanalizacyjnej oraz obowiązku ewidencjonowania tych opłat za pomocą kasy rejestrującej.
 121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-348/09/EJ
  zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kasy rejestrującej dla usług polegających na prowadzeniu sprzedaży wysyłkowej
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443W-1/09/AZ
  Wnioskodawca może natomiast skorzystać do dnia 31 grudnia 2009r. ze zwolnienia z ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej usług za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na podstawie § 2 pkt 2 w powiązaniu z poz. 38 załącznika do powołanego rozporządzenia, bowiem z ewidencji ujętej na liście wykonanych usług jak i z blankietu przelewu można jednoznacznie określić, której transakcji zapłata dotyczy i przed dniem 1 stycznia 2009r. usługi te nie były ewidencjonowane w kasie fiskalnej.
 123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-225/09/AZ
  Wnioskodawca ma prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego z tytułu sprzedaży usług telekomunikacyjnych (PKWiU 64.2) do dnia 31 grudnia 2009r. jednakże obowiązany jest do ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej obrotów z tytułu sprzedaży towarów i usług wymienionych w § 4 rozporządzenia
 124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1118/08/AJ
  Zwolnienie z obowiązku prowadzenia edwidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
 125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1130/08-5/MR
  1) Czy jeżeli sprzedaż usług dla osób fizycznych nieprowadzących działalności będzie dokumentowana każdorazowo fakturą VAT, to czy Wnioskodawca będzie zwolniony z obowiązku ewidencji na kasie fiskalnej? 2) Czy jeżeli faktura za usługę zostanie wystawiona przez placówkę detaliczną i zostanie wystawiony paragon fiskalny to będzie to działanie błędne?
 126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1130/08-4/MR
  1) Czy jeżeli sprzedaż usług dla osób fizycznych nieprowadzących działalności będzie dokumentowana każdorazowo fakturą VAT, to czy Wnioskodawca będzie zwolniony z obowiązku ewidencji na kasie fiskalnej? 2) Czy jeżeli faktura za usługę zostanie wystawiona przez placówkę detaliczną i zostanie wystawiony paragon fiskalny to będzie to działanie błędne?
 127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1857/08-2/AZ
  Dot. podatku od towarów i usług w zakresie ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących.
 128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-16/09-2/IK
  Obowiązek sporządzania ręcznej ewidencji VAT przy prowadzeniu działalności gospodarczej w czterech punktach sprzedaży.
 129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-192/08/EJ
  sankcja z tytułu braku kasy rejestrującej
 130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-158/08/AZ
  Wnioskodawca ma prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego z tytułu sprzedaży usług telekomunikacyjnych (PKWiU 64.2) oraz ewentualnej pozostałej sprzedaży do dnia 31 grudnia 2009r. ze względu na udział obrotów ze sprzedaży usług zwolnionych z ewidencjonowania w obrocie ogółem wyższy niż 70%, jednakże obowiązany jest do ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej obrotów z tytułu sprzedaży towarów i usług wymienionych w § 4 rozporządzenia, w tym m.in. sprzętu telekomunikacyjnego.
 131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-181/08/AZ
  W związku ze wznowieniem prowadzenia działalności gospodarczej, w zakresie obowiązku rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej w przypadku Wnioskodawcy będą miały zastosowanie powołane przepisy § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 51, poz. 375 ze zm.) w związku z czym Wnioskodawca miał obowiązek rejestracji utargów od dnia 1 sierpnia 2006r. przy użyciu kasy rejestrującej, bowiem wcześniej powstał wobec niego obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kasy rejestrującej.
 132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1846/08-2/PW
  Czy postępowanie Spółki w świetle obowiązujących przepisów będzie prawidłowe?
 133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1699/08-2/AZ
  podatku od towarów i usług w zakresie ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących
 134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-988/08/AJ
  Ewidencja sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej wpłat dokonywanych na rachunek bankowy.
 135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-942/08/AJ
  Ewidencja przy zastosowaniu drukarki współpracującej z dwoma komputerami.
 136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-4/08/EJ
  zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kasy rejestrującej dla usług polegających na prowadzeniu bezobsługowej myjni samochodowej
 137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-895/08/AJ
  Dokumentowanie usług wynajmowania nieruchomości na własny rachunek.
 138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-8/08-4/JF
  Czy Agencja może ujmować w ewidencji sprzedaży VAT kwoty obrotu opodatkowanego stawką 0 %, 22 % oraz kwotę podatku VAT na podstawie zbiorczej miesięcznej noty obciążeniowej wystawionej na oba rodzaje sprzedaży?
 139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-78/08-2/DG
  Z uwagi na specyfikę rozliczeń dokonywanych pomiędzy Wnioskodawcą a C, jeżeli księgi podatkowe prowadzone są w sposób rzetelny (dokonane w nich zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty) oraz niewadliwy (wprowadzenie kompletnie i poprawnie wszystkich zakwalifikowanych do zaksięgowania dowodów księgowych) można uznać wystawiane zbiorcze noty obciążeniowe za podstawę do zaksięgowania wykazanych w niej kwot jako przychodów należnych.
 140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-807/08/AJ
  Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej do 31.12.2008.
 141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-813/08/AJ
  Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej do 31.12.2008 r. z uwagi na wartość obrotu.
 142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1645/08-4/IG
  Czy nie spełniając wymogów art. 43 ust 3 i 4 ustawy o podatku VAT i nie mając obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, w związku z nie posiadaniem czasowo gruntów albo z posiadaniem gruntów poniżej 1 ha, dokonując cały czas bez zmian wyłącznie; dostaw produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej i świadczenia usług o których mowa w załączniku Nr 2 do ustawy o podatku VAT, Spółka może się wyzbyć statusu rolnika ryczałtowego (przestać być rolnikiem ryczałtowym), a tym samym obejść ciężkie do spełnienia wymogi art. 43 ust 3 i 4 ustawy o podatku VAT i stać się, tzw. podatnikiem czynnym VAT?
 143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-5/08/AZ
  Wnioskodawca, będzie mógł korzystać do dnia 31 grudnia 2008r. ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie § 2 pkt 1 w związku z poz. 6 załącznika do rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, jeżeli za świadczone usługi przewozu pobiera ceny urzędowe ustalone przez związek komunalny i usługi te zostały sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 60.21.2 lub 60.21.42.
 144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-23/08/AZ
  obowiązek ewidencjonowania przychodów z tytułu sprzedaży usług telekomunikacyjnych przy zastosowaniu kasy rejestrującej
 145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-764/08/AJ
  Wznowienie działalności po likwidacji a obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
 146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-750/08/AJ
  Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej w przypadku rozszerzenia działalności przez taksówkarza o handel.
 147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1085/08/AW
  Czy Spółka ma obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego, jeżeli ewidencjonowała wszystkie transakcje na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, wystawiając fakturę VAT? Jeżeli tak, to w jaki sposób ma ustalić metodologię dokonania takiej korekty?
 148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-691/08/AJ
  Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej do 31.12.2008.
 149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-672/08/AJ
  Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej do 31.12.2008 r.
 150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-661/08/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 15 lipca 2008 r. (data wpływu 25 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących -jest prawidłowe.W dniu 25 lipca 2008 roku został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa p ...
 151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1382/08-4/SM
  obowiązek prowadzenia ewidencji i składania deklaracji dla celów podatku VAT w przypadku utworzenia przez osobę fizyczną tzw. jednostki lokalnej
 152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-580/08/AJ
  Prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej w jednym punkcie sprzedaży dla dwóch rodzajów działalności.
 153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-538/08/AJ
  Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
 154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-466/08-2/EWW
  Zainteresowany nie może w bieżącym roku zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy i złożyć zgłoszenia rejestracyjnego, zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy.
 155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-481/08/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 27 maja 2008 r. (data wpływu 2 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej -jest nieprawidłowe.W dniu 2 czerwca 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interp ...
 156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-389B/08/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sądu przedstawione we wniosku z dnia 21 kwietnia 2008 r. (data wpływu 25 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących -jest nieprawidłowe.W dniu 25 kwietnia 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpret ...
 157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-395/08/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 23 kwietnia 2008 r. (data wpływu 28 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pośrednictwem kasy rejestrującej dokonanych na rzecz osób fizycznych transakcji sporadycznych udokumentowanych fakturą VAT -jest n ...
 158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-380/08/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 6 marca 2008 r. (data wpływu 23 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku stosowania kas rejestrujących -jest nieprawidłowe.W dniu 23 kwietnia 2008 roku został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ...
 159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-363/08/LŻ (KAN-3707/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 4 kwietnia 2008r. (data wpływu 11 kwietnia 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwoty podatku należnego za pomocą kasy fiskalnej sprzedaży bram garażowych wraz z pilotami -jest nieprawidłowe.W dniu 11 kwietnia 2008r. zosta ...
 160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-584/08/AZb
  zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej
 161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-15/08-4/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Wielobranżowej przedstawione we wniosku z dnia 19 grudnia 2007 r. (data wpływu 27 grudnia 2007 r.), uzupełnionym pismem z dnia 29 lutego 2008 r. (data wpływu 4 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sankcji naliczonej z tytułu nieterminowego zainstalowania kas fiskalnych- jest nieprawidłowe ...
 162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-726/07-6/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 5 grudnia 2007r. (data wpływu 17 grudnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie okresu wykazywania sprzedaży w ewidencji i deklaracji podatkowej -jest prawidłowe.W dniu 17 grudnia 2007r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkow ...
 163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-670/07/IG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 30 listopada 2007 r. (data wpływu 4 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży -jest nieprawidłowe.W dniu 4 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w i ...
 164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-109/07/PK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia ado wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 700) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku (data wpływu 21 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania oraz ewidencji za pomocą kasy rejestrującej dostawy towarów używanych -jest nieprawidłowe.W dniu 21 sierpnia 2007r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-416/07-02/AW
  Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy obowiązek podatkowy przy potwierdzeniu transakcji fakturą powstaje w dniu wystawienia faktury, nie później niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru
 166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-142A/07/RS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 08 sierpnia 2007r (data wpływu 16 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania działek budowlanych-jest nieprawidłowe.W dniu 16 sierpnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywid ...
 167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-40/07-3/IN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 23 lipca 2007 r. (data wpływu 26 lipca 2007 r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 września 2007 r. (data wpływu 7 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:
 168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-54/07-2/AZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 20 lipca 2007 r. (data wpływu 30 lipca 2007 r.), uzupełnione pismem z dnia 29 sierpnia 2007 r. (data wpływu 03 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania z zastosowaniem kasy rejestrującej płyt CD dołączonych do sprzedawanych książe ...
 169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-73/07/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 26 lipca 2007 r. (data wpływu 30 lipca 2007 r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 sierpnia 2007 r. (data wpływu 6 sierpnia 2007 r.) i pismem z dnia 31 sierpnia 2007 r. (data wpływu 5 września 2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania obrotu ...
 170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-33/07-2/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko O spółka jawna w L, przedstawione we wniosku z dnia 26.07.2007r. (data wpływu 27.07.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie usługa polegającą na oferowaniu "materiałów dydaktycznych" za opłatą jest usługą w zakresie edukacji -jest nieprawidłowe.U Z A S A D N I E N I EW dniu 26.07.2007r. został złożon ...
 171. Wyrok składu 5 sędziów TK, sygnatura: P 43/06
  Art. 109 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 143, poz. 1028 i 1029) w zakresie, w jakim dopuszcza stosowanie wobec tej samej osoby, za ten sam czyn, sankcji administracyjnej określonej przez powołaną ustawę jako "dodatkowe zobowiązanie podatkowe" i odpowiedzialności za wykroczenia skarbowe albo przestępstwa skarbowe, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
 172. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPE/443-1/07/RK
  Wnioskodawczyni zwraca się z wnioskiem o zajęcie stanowiska, czy w jej przypadku wystąpił obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej.
 173. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/1120/443/32/2007/IW
  Czy prowadzenie ewidencji przychodów zwolnionych od podatku w postaci rejestru kasowego, sporządzonej na podstawie dowodów wpłat będzie prawidłowym udokumentowaniem przychodów zwolnionych od podatku , które zostaną wykazane w deklaracji VAT-7.
 174. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-17/07
  W dniu 09 maja 2007r. wnioskodawca zwrócił się z następującymi zapytaniami:1. Czy po złożonej korekcie przychodu za rok 2005 opodatkowanego podatkiem od towarów i usług w wyniku niezaewidencjonowanej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności możemy obecnie wystawić fakturę sprzedaży i nie ewidencjonować jej aby nie spowodować podwójnego opodatkowania podatkiem VAT ?2. Czy sprzedaż taką powinniśmy zarejestrować również w kasie fiskalnej ?
 175. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1440/DVAT/443-60226/2007/ADB
  Czy przy wprowadzaniu do ewidencji sprzedaży VAT wartości sprzedaży ewidencjonowanej kasą fiskalną spółka pomniejszy wartość raportu miesięcznego o wartość transakcji wynikających z wystawionych faktur?
 176. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1440/DVAT/443-56918/2007/ADB
  Spółka prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz ewidencję sprzedaży VAT w formie elektronicznej. Wydruki nie mieszczą się na jednej stronie przez co kontynuacja wydruku jest na następnej stronie, przez co wydruk nie posiada sumy z folio. Podsumowany jest jedynie miesiąc. Czy tak prowadzona ewidencja sprzedaży VAT jest prawidłowa?
 177. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USX/443-14/07
  Czy czynności polegające na głoszeniu kazań i wypowiedzi na konferencjach religijnych - w ramach nauczania Kościoła podlegają ustawie o podatku od towarów i usług? Czy czynności polegające na udzielaniu porad duszpasterskich, w tym duszpasterskoprawnych zwolnione są od podatku od towarów i usług, Czy w ewidencji sprzedaży powinien Pan wykazywać obroty z tytułu wykonywania czynności, o których mowa wyżej?
 178. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III.PP/443/5/07
  Czy istnieje obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej zdemontowanych elementów karoserii, części samochodowych na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej ?
 179. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1440/DVAT/443-48473/2007/ADB
  1. Czy w związku z wykonywaniem opisanej powyżej działalności naukowej Instytutowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego? 2. Czy opisana powyżej działalność statutowa powinna znajdywać odzwierciedlenie w ewidencji VAT?
 180. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-1/07/JJ
  Czy X obowiązany jest prowadzić dla podatku od towarów i usług oddzielne rejestry w celu ewidencjonowania wydatków i kwot podatku naliczonego w przypadku wykonywania robót budowlanych na zlecenie oraz realizowanej w ramach prowadzonej działalności budowy 5 -segmentowego budynku mieszkalnego przeznaczonego do dalszej odsprzedaży?
 181. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-3-443-3/07
  Czy kasą fiskalną posługuję się tylko w działalności handlowej (sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów zmechanizowanych), a w przypadku usług transportowych wystawiam tylko faktury (nieewidencjonowane przez kasę fiskalną).
 182. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV-440/IP/6/2007
  czy prowadzenie zapisów w Ewidencji zakupów i Ewidencji sprzedaży w formie arkusza kalkulacyjnego opracowanego we własnym zakresie w programie Excel jest prawidłowe ?
 183. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-109/06
  Czy Podatnik prowadząc w swoich sklepach sprzedaż wyłącznie detaliczną przy użyciu kas fiskalnych, może prowadzić stanowiska firmowe producenta towarów, a sprzedaż towarów z tych stanowisk może być wyłączona z pozostałej sprzedaży wymagającej ewidencjonowania obrotów przy użyciu kas rejestrujących Wnioskodawcy?
 184. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO III/443-1/07
  Czy na kasie rejestrującej zainstalowanej na odrębnym stoisku (alkoholowym) można ewidencjonować również sprzedaż innych towarów ze stoisk samoobsługowych?
 185. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-II-44081/37/IM/06
  Dotyczy prawidłowości oznaczenia nazw towarów na paragonie fiskalnym.
 186. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/443/1/2007
  Czy faktur VAT dokumentujących sprzedaż zarejestrowaną wcześniej za pomocą kasy rejestrującej, bez względu na formę prawną nabywcy (osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka prawa handlowego) można nie ujmować w rejestrze sprzedaży VAT?
 187. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-67/06
  Czy w związku ze zmianą przepisów, jestem zobowiązana do prowadzenia ewidencji na kasie fiskalnej sprzedaży rozruszników i alternatorów (nie tylko samochodowych), określonych kodem PKWiU produktu od nr 31.61.22 do 31.61.22.50.40?
 188. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-61/06
  Czy mam obowiązek ewidencjonowania obrotów ze sprzedaży usług w sytuacji, gdy od 2004 roku prowadzę wynajem przyczep samochodowych i lawet (symbol zgodny z PKD 71.21.Z, symbol PKWiU 71.21.11), a w roku 2006 rozszerzyłam działalność o konserwację i naprawę pojazdów samochodowych - usługi naprawy i wymiany opon i felg samochodowych (symbol zgodny z PKD 50.20.A, symbol PKWiU 50.12.13) oraz sprzedaż detaliczną części i akcesoriów do pojazdów - sprzedaż używanych opon i felg do samochodów (symbol zgodny z PKD 50.30.B, symbol PKWiU 50.30.21)?
 189. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1-005/206/06
  Czy właściwe jest dokonywanie zapisów sprzedaży rejstrowanej za pomocą kasy fisklanej na koniec miesiąca w ewidencji sprzedaży VAT dla potrzeb sporządzenia deklaracji VAT-7.
 190. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/443-89449/06/153737/146/123/mk
  Czy podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w 2006 r. po przekroczeniu 20.000 zł obrotu, ma obowiązek zainstalowania kasy rejestrującej i prowadzenia na niej ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej?
 191. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-22/JUS/06
  Czy prowadząc działalność w zakresie napraw, przeglądów pojazdów samochodowych podatnik jest zobowiązany do wprowadzenia kasy rejestrującej z dniem 1 września 2006 r oraz czy późniejsze wprowadzenie kasy do użytkowania (przed terminem pierwszej dostawy części do pojazdów mechanicznych) pozbawia podatnika do odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej?
 192. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-21/JUS/06
  Czy dopuszczalne jest ewidencjonowanie całości obrotów tj. sprzedaży na rzecz firm oraz na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej za pośrednictwem kasy rejestrującej?
 193. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/443-78985/06/225203/119/123/mk
  Czy od 1 września 2006 r. stowarzyszenie powinno ewidencjonować na kasie rejestrującej sprzedaż katalogów, albumów, biletów na koncerty, występy artystów, zespołów muzycznych i orkiestr na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej?
 194. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/443-78895/06/110967/123/mk
  Czy podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie: świadczenia usług optycznych, sprzedaż, sprzedaży soczewek kontaktowych, płynów do soczewek kontaktowych i akcesoriów okularowych, jak no. ściereczki i płyny do czyszczenia szkieł, sznureczki, łańcuszki do zawieszania okularów, świadczenia usług polegających na naprawie pojazdów samochodowych - od 1 września 2006 r. zobowiązany jest do zainstalowania kasy rejestrującej i prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu tej kasy?
 195. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/147/PP2/443/32/06
  Kiedy należy rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej?
 196. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-174/14a/06/KC
  Czy usługi świadczone przez Stronę jako przewodnika ("we własnym zakresie") podlegają odrębnej ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług zgodnie z art. 29 ustawy o podatku od towarów i usług.
 197. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-54/06
  Czy sprzedaż towarów w systemie wysyłkowym oraz opłaty za usługi pocztowe podlegają ewidencjonowaniu na kasie rejestrującej?W jaki sposób Podatnik ma dokonać korekty sprzedaży zaewidencjonowanej uprzednio na kasie fiskalnej w przypadku niedostarczenia przesyłki do odbiorcy?
 198. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-40/2006
  Jaki jest termin ewidencjonowaniu za pomocą kasy rejestrującej przy:- sprzedaży zastawów lombardowych - wyrobów z metali szlachetnych,- świadczeniu usługi pośrednictwa finansowego,- świadczeniu usługi magazynowania i przechowywania towarów?
 199. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415-126/06/AS
  W świetle obowiązujących przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy podatnik, który do każdej dokonanej sprzedaży wystawia fakturę VAT (zarówno dla podmiotu gospodarczego jak i osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej), musi wpisywać do założonej ewidencji sprzedaży sprzedaż udokumentowaną fakturami VAT?
 200. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-443-58/06/RK
  ?Czy w przypadku kompletnego ewidencjonowania czynności sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, wydruk z kasy (paragon fiskalny) stanowi ewidencję wyczerpującą znamiona ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11.03.2004r.- o podatku od towarów i usług?
 201. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFP/415-1/06/27905
  Czy można dokonywać w księdze podatkowej przychodów i rozchodów zapisów dotyczących sprzedaży jednym zapisem wynikającym z zestawienia sporządzonego na podstawie danych wynikających ze sprzedaży VAT ?
 202. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPE/443-6/06/RK
  Podatniczka pyta: "Czy sprzedaż artykułów rolnych (VAT 3%) bez wystawiania faktury (mam obowiązek wystawiać faktury, gdy ktoś tego zażąda, nie w każdym wypadku) w moim gospodarstwie rolnym muszę uwzględnić w ewidencji sprzedaży? Jeżeli tak, to czy muszę sprzedaż nieudokumentowaną wpisywać do ewidencji codziennie, czy na przykład raz w miesiącu? Czy od tej sprzedaży muszę odliczać podatek należny? A może obowiązuje mnie kasa fiskalna?" Wnioskodawca nadmienia, iż jest rolnikiem rozliczającym się z Urzędem Skarbowym na zasadach ogólnych, od 02.01.2006 r. jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny.
 203. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPE/443-4/06/RK
  Podatniczka pyta w jaki sposób jest zobowiązana ewidencjonować sprzedaż? Czy ma obowiązek posiadania kasy fiskalnej? Wnioskodawca nadmienia, iż jest rolnikiem rozliczającym się z Urzędem Skarbowym na zasadach ogólnych, od 02.01.2006 r. jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny.
 204. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPE/443-6/06/RK
  Podatniczka pyta: "Czy sprzedaż artykułów rolnych (VAT 3%) bez wystawiania faktury (mam obowiązek wystawiać faktury, gdy ktoś tego zażąda, nie w każdym wypadku) w moim gospodarstwie rolnym muszę uwzględnić w ewidencji sprzedaży? Jeżeli tak, to czy muszę sprzedaż nieudokumentowaną wpisywać do ewidencji codziennie, czy na przykład raz w miesiącu? Czy od tej sprzedaży muszę odliczać podatek należny? A może obowiązuje mnie kasa fiskalna?" Wnioskodawca nadmienia, iż jest rolnikiem rozliczającym się z Urzędem Skarbowym na zasadach ogólnych, od 02.01.2006 r. jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny.
 205. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DPP-005-12/06
  Czy zapłata za prenumeratę dla osób fizycznych i rolników ryczałtowych winna być ewidencjonowana w kasie fiskalnej ?
 206. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 811/05
  Stosownie do przepisu art. 174 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) dalej p.p.s.a. podstawę skargi kasacyjnej może stanowić naruszenie prawa materialnego poprzez jego błędną wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie, a także naruszenie przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć wpływ na wynik sprawy.
 207. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP-1/443-24/06/MS/30759
  W jaki sposób należy prawidłowo ewidencjonować obrót w przypadku, gdy Spółka otrzymuje wyciąg bankowy na początku następnego miesiąca a dotyczący wpływów na rachunek bankowy w ostatnim dniu miesiąca poprzedniego?
 208. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1.7-4430-11/06
  Wątpliwości Spółki dotyczą kwestii możliwości ustalania obrotu niepodlegającego podatkowi od podatku od towarów i usług na podstawie rejestrów sprzedaży tworzonych dla celów podatku dochodowego.
 209. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-11/06
  Czy umowa kupna-sprzedaży zawarta pomiędzy rolnikami ryczałtowymi , spełnia wymogi dokumentu poświadczającego spełnienie warunków zawartych w art.43 ust.3 pkt 1 ustwy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ?
 210. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-406/5/2006
  Czy sporządzony komputerowo wydruk zwierający zestawienie wszystkich faktur z uwzględnieniem kwot sprzedaży netto, kwot należnego podatku VAT i kwot sprzedaży brutto, można uznać za rejestr sprzedaży VAT zgodny z art. 109 ustawy o podatku od towarów i usług bez konieczności prowadzenia dodatkowego rejestru?.
 211. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-III/440-6/06/PZ
  dotyczy kontynuowania ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej - w przypadku przekształcenia działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonków w spółkę cywilną .
 212. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-X-443/14/06/JJJ
  Czy obrót realizowany na kasie rejestrującej Spółdzielni stanowi element obliczenia osiąganego obrotu przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą polegającą na pośrednictwie sprzedaży. Pismami z dnia 20.01.2006r. i 1.02.2006r. Podatniczka złoży
 213. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/443-17/06
  Czy możliwe jest podłączenie dwóch komputerów do jednej drukarki fiskalnej?
 214. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/443/462/KO/05
  1. Czy agent turystyczny prowadzący stałe pośrednictwo w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych (PKWiU 63.30.12 usługi pośrednictwa w sprzedaży biletów, miejsc zakwaterowania i imprez z kompleksowym programem) na rzecz organizatorów turystyki powinien ewidencjonować w kasie rejestrującej własną prowizję oraz wartość sprzedaży dokonanej na rzecz i w imieniu organizatorów turystyki. W przypadku gdy należy ewidencjonować w kasie fiskalnej wartość sprzedaży prowadzonej na rzecz i w imieniu organizatorów turystyki to pojawiają się kolejne pytania:- jeżeli umowa między organizatorem turystyki i agentem turystycznym przewiduje, że nie wszystkie pobierane od klienta wpłaty stanowią podstawę naliczania prowizji agenta turystycznego, to czy kwoty niestanowiące podstawy do naliczania prowizji należy ewidencjonować w kasie rejestrującej i jaką stawkę stosować do tych kwot,- czy wpłaty klientów z tytułu usług turystycznych można ewidencjonować w kasie rejestracyjnej w kwocie należności brutto z oznaczeniem, np. VAT marża, bez uwzględniania stawek podatkowych i kwot podatku, a jeżeli sposób ten jest nieprawidłowy ta jak poprawnie sporządzić tą ewidencję, skoro w momencie pobierania zaliczki nie zawsze wiadomo czy dotyczy ona zakupu usług dla bezpośredniej korzyści turysty świadczonych na, czy poza terytorium Wspólnoty?2. Czy jest obowiązkowe ewidencjonowanie na kasie rejestrującej zaliczek, przedpłat, rat, zadatków wpływających na rachunek bankowy firmy od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej?Jeżeli tak, to w jaki sposób ewidencjonować w kasie rejestracyjnej wpływające na rachunek bankowy z tytułu dostawy towarów i usług zaliczki, przedpłaty, raty, zadatki w momencie ich otrzymania, czyli wpływu na rachunek bankowy, skoro wyciąg z rachunku bankowego otrzymuje się najwcześniej następnego dnia a często po upływie kilku dni? Czy poprawne jest ewidencjonowanie tych wpłat w kasie rejestrującej pod datą otrzymania wyciągu bankowego?Czy w deklaracji VAT-7 otrzymane na rachunek bankowy zaliczki należy ująć w okresie rozliczeniowym, w którym wpłynęły na rachunek bankowy, czy też w okresie rozliczeniowym, w którym było możliwe odebranie wyciągu bankowego?
 215. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZPA/443-107/05
  Strona z uwagi na fakt, że nie zawsze ewidencjonowała sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalność gospodarczą za pomocą drukarki fiskalnej zwraca się z zapytaniem czy powinna zastosować przepisy wynikające z art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535 ze zm.)
 216. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO III 443-4/06
  Czy mam prawo do odliczenia całości lub części podatku od towarów i usług w okresie kiedy nie była zainstalowana kasa rejestrująca?
 217. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443-58/05
  Czy występuje obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej obrotu z tytułu świadczonych przez Podatnika usług"szkółka narciarska" sklasyfikowanych w PKD 92.62.Z?
 218. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/VO/4407/14-113/05/MC
  dot. obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy fiskalnej
 219. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-399/06
  Wnioskująca zwróciła się z zapytaniem, czy w obecnym stanie prawnym, jest Ona zobowiązana do ewidencjonowania sprzedaży dokonywanej przez swoich agentów za pomocą kasy fiskalnej ?
 220. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1/257/287/05
  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że podatnik prowadzi działalnośćgospodarczą w zakresie sprzedaży części samochodowych, które oferowane są za pośrednictwem sieci interenetowej. Przeważająca część kupujących dokonuje transakcji za pośrednictwem aukcji internetowej, wpłacając wartość zakupu przelewem na rachunek firmy (z dokładnym podaniem nazwiska wpłacającego i czego dotyczy wpłata) lub dokonuje zapłaty za pośrednictwem formy pobranie pocztowe, następnie towar przesyłany jest do klienta za pośrednictwem poczty. Niewielka część (około 10%) kupujących jest z okolic Dolnego Śląska, dlatego transakcje są gotówkowe. W związku z powyższym wątpliwości dotyczą kwestii jaki obrót należy uwzględnić wyliczając kwotę obrotu zobowiązującego do zainstalowania kasy fiskalnej w firmie.
 221. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-2/415/27/05
  Czy prowadzoną przez komornika księgę pieniężną można uznać dla celów podatkowych za ewidencję sprzedaży, o której mowa w rozporządzeniu w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów ?
 222. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DV/443-107/05
  Czy można nie ewidencjonować na kasie rejestrującej sprzedaży na rzecz osób prowadzących działalność gospodarczą?
 223. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIV/III/443-97/05
  Czy przy sprzedaży nieruchomości osobie fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej Wnioskodawca ma obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kasy rejestrującej?
 224. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-688/2005/PS
  Jakie warunki należy spełnić, aby dokonywać sprzedaży towaró na recz klintów uiszczajacych opłatę w walutach obcych?
 225. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/279/374/05
  W złożonym wniosku, Podatnik zwraca się z zapytaniem, w jaki sposób powinna być prowadzona ewidencja sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, w przypadku, gdy ze względu na wysokość obrotu Podatnik jest zwolniony podmiotowo z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.
 226. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-86/05/Z/09
  Czy w przypadku kompletnego ewidencjonowania czynności sprzedaży towarów na kasie rejestrującej wydruk z kasy (paragon fiskalny) stanowi ewidencję wyczerpującą znamiona ewidencji o której mowa w art. 109 ust.3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług?
 227. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DFII-SSM/415-28a/05
  Czy karta drogowa jest dokumentem wystarczającym do stwierdzenia poniesienia kosztów i rozliczania diet ?
 228. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-367/05
  Spółka uważa, że może pomniejszyć kwotę podatku należnego o kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień powstania obowiązku ewidencjonowania, do wysokości limitów określonych w art. 111 ust. 4 przywoływanej ustawy oraz po spełnieniu warunków określonych w ww. rozporządzeniu.W związku z powyższym, Spółka wnosi o potwierdzenie prawidłowości przedstawionego stanowiska.
 229. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-406/51/2005
  Czy podatnik, który prowadzi lombard i zamierza uruchomić skup i sprzedaż monet oraz złota ocechowanego jest obowiązany prowadzić specjalną ewidencję na potrzeby podatku od towarów i usług, a także czy może wystawiać faktury VAT na sprzedaż przedmiotów nie odebranych przez pożyczkobiorców?.
 230. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-413c/05/LS
  Czy obrót z tytułu otrzymania zaliczki na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy należy wykazać w ewidencji za miesiąc, w którym wystawiono fakturę dokumentującą je otrzymanie oraz czy obrót z tego tytułu należy wykazać w ewidencji i deklaracji VAT-7 jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów ze stawką 0%?
 231. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DFII-SSM/415-26/05
  Czy podatnik prowadzący działalność gospodarczą w ramach pośrednictwa finansowego - pośrednictwo w opłacaniu rachunków przez osoby fizyczne - osiągający przychody z tytułu zapłaconych przez klientów prowizji może ewidencjonować te przychody (dowody będące podstawą zapisów w księdze przychodów i rozchodów) wyłącznie na nośnikach elektronicznych?
 232. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/334/DJW/05
  Czy prowadząc działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych oraz w zakresie wynajmu kwater wakacyjnych należy prowadzić odrębne księgi przychodów i rozchodów ?
 233. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/443/34/2005 OG/005/147/PP1/2005
  Czy sprzedaż na terenie kraju dla kontrahenta spoza Unii Europejskiej, który nie prowadzi działalności podlega ewidencji na kasie rejestrujacej ?
 234. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-44/05/1
  Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług sprzedaży, w ramach usług pośrednictwa, w imieniu i na rzecz firmy ZZZ przedłużonej gwarancji na samochody ZZZ.
 235. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/0090/1/44/05
  Stowarzyszenie kultury fizycznej prowadzi działalność statutową polegającą na organizowaniu i prowadzeniu drużyn piłkarskich, które uczestniczą w imprezach sportowych. Wstęp na imprezy jest odpłatny, biletowany. Jednostka ma wątpliwości czy do sprzedaży biletów muszą być zainstalowane kasy rejestrujące. Zdaniem podatnika działalność ta jest zwolniona do dnia 31 grudnia 2005 roku z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych.
 236. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US IV/II/443-60/05
  Czy Spółka, będąc dystrybutorem dokonującym sprzedaży towarów i usług w imieniu i na rzecz zlecającego, jest zobowiązana do ewidencjonowania tej sprzedaży (na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) za pomocą kas fiskalnych?
 237. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPB1-4407/I/41/2005
  Czy w rejestrze sprzedaży i deklaracji VAT należy wykazywać jedynie kwoty netto marży i podatku, czy też należy wykazywać również kwoty stanowiące cenę nabycia towaru używanego oraz czy Podatnik prawidłowo określa proporcję w celu ustalenia prawa do odliczenia podatku naliczonego?
 238. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPI/443-101/05
  Czy istnieje możliwość wprowadzenia towarów do systemu komputerowego , a następnie ich sprzedaż pod jedną pozycją jako "książka" bez podawania konktretnego tytułu i bez powoływania numeru ISBN ?
 239. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III/VAT/443/22/2/2005
  Strona świadczy usługi adwokackie m.in. na zlecenie sądu w ramach tzw. obrony z urzędu. W ciągu 7 dni od uprawomocnienia się orzeczenia sądu w sprawie z urzędu wystawia fakturę VAT sprzedaży, która stanowi podstawę wpisu w rejestrze sprzedaży i podatku należnego. Wpłaty wynikającego z faktury podatku od towarów i usług dokonuje w miesiącu następującym po miesiącu jej wystawienia, zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm). Natomiast sąd jako płatnik, od należnego Stronie wynagrodzenia za obronę z urzędu potrąca zaliczkę na podatek dochodowy a po zakończeniu roku podatkowego wystawia informację o dochodach i potrąconych zaliczkach PIT-8B. W tej sytuacji Strona zwraca się z pytaniem, czy słusznie wystawia faktury VAT za obrony z urzędu i księguje je w rejestrze sprzedaży i podatku należnego?
 240. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: XII-1/443-171/TZ-140/05/KR-O
  Podatnik zapytuje o numerację faktur dokumentujących świadczenie usług adwokackich na zlecenie sądu oraz w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 241. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP IV/443-55/05
  Czy istnieje obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą drugiej kasy rejestrującej w związku z poszerzeniem działalności handlowej o sprzedaż wysyłkową i uruchomieniem sklepu internetowego, w sytuacji gdy w nowym punkcie prowadzenia działalności gospodarczej nie jest prowadzona sprzedaż?
 242. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PZ/415-33/05
  Podatnik zapytuje o sposób prowadzenia ewidencji sprzedaży w przypadku uznania za samodzielnie wykonywaną działalnośc gospodarczą czynności wykonywanych na zlecenie sądu.
 243. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/443-28230/05/112635/123/mk
  Jak należy dokumentować i ewidencjonować przychód z tytułu wykonywania usług stomatologicznych oraz usług wynajmu pomieszczenia?
 244. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/0090/1/40/05
  W przedmiotowym wniosku przedstawiono stan faktyczny, zgodnie z którym podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu, jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Dokonując sprzedaży rejestrowana jest ona przy pomocy kasy fiskalnej. Na żądanie klientów nie prowadzących działalności gospodarczej, jak i prowadzących działalność gospodarczą wystawiane są faktury VAT do paragonów dokumentujących dokonaną sprzedaż. Zdaniem podatnika nie ma potrzeby powtórnego ewidencjonowania tych transakcji w ewidencji sprzedaży VAT, gdyż prowadziłoby to do podwójnego wykazania podatku należnego z jednego tytułu.
 245. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP. 443/45/05
  Czy prowadzona sprzedaż poprzez sklep internetowy podlega zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania przychodu za pomocą kas fiskalnych?
 246. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: V/005-41/2005
  Kiedy powstał obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy fiskalnej w 2004 r.
 247. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/443-27475/05/211917/123/mk
  Kiedy powstaje obowiązek ewidencjonowania sprzedaży i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących ?
 248. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/443/98/2005
  Czy 50% kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących do ewidencjonowania czynności zwolnionych z obowiązku do dnia 30 kwietnia 2005 r. można odliczyć od podatku należnego zgodnie z art. 111 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ?
 249. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP4/443/05/05/KASY/TJ
  Czy kasa fiskalna posiada opcję korekty możliwą do wykorzystania w przypadku błędnie zaewidencjonowanej kwoty sprzedaży?
 250. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/443-55/2005/MJ/30272
  Czy prowadząc w 2004 r. działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych i bezalkoholowych oraz wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych, która to działalność (wynajem) stała się w 2005 r. podstawową działalnością, koniecznym jest zainstalowanie kasy rejestrującej z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej?
 251. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1.1-443-I-12/05
  W jakim momencie należy zainstalować kasę fiskalną, czy jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji przychodów oraz w którym momencie stanie się podatnikiem podatku VAT.
 252. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DV/443-51/05
  Około 80% przychodów osiągniętych w 2005 roku dotyczy przychodów z tytuł usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 93.04.10 - usługi związane z poprawą kondycji fizycznej - podatnik uważa, że jest zwolniony z obowiązku zainstalowania kasy.
 253. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/415- 06/KS/05
  Zastąpienie ewidencji sprzedaży w formie papierowej wydrukami dobowymi i okresowymi z kasy rejestrującej.
 254. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/1-43/1B/50/05
  Podatniczka jest zatrudniona w charakterze sprzedawcy w sklepie z drukami i literaturą o tematyce podatkowej. Za zgodą pracodawcy zawarła z Urzędem Miasta umowę zlecenie dotyczącą sprzedaży znaków opłaty skarbowej. Znaki te na podstawie umowy kupuje w Banku PKO BP. Wynagrodzeniem jest upust otrzymywany przy zakupie znaków. Czy wykonując wyżej opisane zlecenie jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji sprzedaży, po przekroczeniu określonej stosownymi przepisami kwoty przy użyciu kas rejestrujących. Zdaniem Wnioskodawcy wykonywane czynności są bliskie czynnościom inkasentów należności publicznoprawnych, jako że znaki opłaty skarbowej są formą zapłaty podatku, zatem obrót nie podlega ewidencjonowaniu przy użyciu kas rejestrujących.
 255. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 443/97-77/2005/MK
  Pytanie dotyczy prawidłowego prowadzenia ewidencji sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie usług taksówki osobowej.
 256. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/443-15679/05/71/225299/123/mk
  Czy pośrednik powinien ewidencjonować na kasie rejestrującej wpłaty przyjmowane od klientów tytułem sprzedaży usług turystycznych ?
 257. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1405 UPP-443/5/2005/AJ
  W jakim terminie w 2005 r. spółka prowadząca działalność gospodarczą od 2003 r. powinna rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży detalicznej, za pomocą kasy fiskalnej ? W latach wcześniejszych sprzedaż taka była sprzedażą sporadyczną dochodzącą do kilkuset złotych.
 258. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/68/2005
  Czy spółka sporządzając deklarację dla podatku od towarów i usług, na podstawie ewidencji sprzedaży, powinna zwiększyć podatek należny do wysokości wynikającej z przeliczenia podstawy opodatkowania x stawka podatku VAT?
 259. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I.US.II/443/38/05
  Czy Podatnik prowadząc zakład fryzjerski, od dnia 01.05.2005 r. powinien rozpocząć ewidencjonowanie świadczonych usług przy użyciu kasy rejestrującej?
 260. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-25/13/05
  Dotyczy sposobu prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych.
 261. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1 415/7/2005
  Jak księgować przychód osiągany ze sprzedaży oprogramowania wraz z licencją w sytuacji gdy sprzedaż jest prowadzona przez wyspecjalizowaną firmę pośredniczącą i następuje poprzez stronę internetową a dokumentem potwierdzającym dokonaną sprzedaż jest zestawienie płatności w postaci raportu za dany okres?
 262. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-42/05
  Podatnik planuje w najbliższym czasie rozpocząć świadczenie usług polegających na masażu relaksująco-rehabilitacyjnym, z którego dochód będzie przeznaczony na realizację celów statutowych stowarzyszenia. Zdaniem podatnika usługi te są zwolnione z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących.
 263. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BP/443-28/05
  W jaki sposób należy prowadzić ewidencje sprzedaży sporządzane dla potrzeb podatku od towarów i usług w przypadku dokonywania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej (w sytuacji gdy transakcja sprzedaży ewidencjonowana jest za pomocą urządzenia rejestrującego)?
 264. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-I-005/15/TŁ/05
  Podatnik zwrócił się do Urzędu Skarbowego w Nysie z pytaniem o konieczność opodatkowania usługi polegającej na udzielaniu pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oprocentowanych pożyczek. Zdaniem Podatnika czynność taka jest wyłączona z zakresu opodatkowania wymienionego w art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług.
 265. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III/415-35/05
  W jaki sposób ewidencjonować obroty przy działalności gospodarczej polegającej na udostępnianiu za opłatą różnego rodzaju gier zręcznościowych i rozrywkowych takich jak: piłkarzyki, lotki, szafy grające, boxery, siłomierze, symulatory, które po wrzuceniu monety uprawniają grającego do zabawy?
 266. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-17/05
  Dotyczy obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących w działalności rozrywkowej.
 267. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: pp/443-10/05
  Czy podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie regeneracji kardridży i kaset barwiących do drukarek komputerowych i kas fiskalnych winien rozpocząć ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego przy użyciu kas rejestrujących ?
 268. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-III-2-443/33/05/AMM
  Kiedy występuje obowiązek ewidencjonowania sprzedaży wysyłkowej za pomocą kasy fiskalnej ?
 269. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US III-2/443-45/05/JDP
  Przedmiotem pytania Podatnika jest "czy wystawiane dzienne zestawienia sprzedaży zaliczka oraz dzienne zestawienia sprzedaży są prawidłowymi dokumentami źródłowymi, które prawidłowo wprowadzone do rejestru sprzedaży, będą podstawą rozliczenia należnego podatku VAT".
 270. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-23/05
  Wnioskodawca w ramach prowadzonej w 2003r. działalności gospodarczej dokonywał sprzedaży usług kamieniarsko-betoniarskich. Podatnik rozpoczął działalność dnia 7 stycznia 2003r. i do końca w/w roku osiągnął przychód w wysokości 22.189,80zł, z czego przychód ze sprzedaży usług na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej wyniósł 19.269,80zł. Podatnik stoi na stanowisku, iż w 2003r. nie miał obowiązku ewidencjonowania sprzedaży usług na rzecz osób fizycznych za pomocą kasy fiskalnej.
 271. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-2/05
  Czy prowadzoną przez Komornika "księgę pieniężną"można uznać dla celów podatkowych za ewidencję sprzedaży, o której mowa w rozporządzeniu w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 152, poz.1475 ze zm.). i czy w związku z tym uzyskany przychód można ewidencjonować raz w m-cu po zakończeniu m-ca w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?
 272. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1-443-3/05/BS
  Czy w 2005 r. podatnik nadal będzie zwolniony od podatku od towarów i usług w przypadku, gdy wartość sprzedaży w 2004 r. nie przekroczyła 10.000 euro i w związku z tym, czy zobowiązany jest do prowadzenia odrębnej ewidencji dla celów podatku od towarów i usług?
 273. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-13/05/I
  Czy prowadząc oba rodzaje działalności (tj. działalność prawniczą oraz działalność rolniczą) można prowadzić, z tytułu podatku VAT, osobną (jedną) ewidencję sprzedaży i zakupów dla działalności prawniczej oraz osobną ewidencję sprzedaży i zakupów dla działalności rolniczej? Ponadto, podatnicy oświadczają, iż dla rozliczenia podatku VAT będą składać jedną deklarację VAT-7 obejmującą cały obrót osiągnięty przez obojga małżonków zarówno z działalności prawniczej jak i rolniczej.
 274. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US38/443/18-11/2005/MK
  Czy zwolnienie od ewidencjonowania obrotów przy pomocy kasy fiskalnej ma zastosowanie w przypadku działalności artystycznej?
 275. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: XII-1/443/10/05/DK
  Podatnik zapytuje czy powinien ewidencjonować w 2005r. sprzedaż usług introligatorskich na rzecz innej firmy przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
 276. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: XII-2/443-7/TZ-2/05/SL
  Podatnik zapytuje, czy w ramach jednej działalności gospodarczej można ewidencjonować obrót za pomocą jednej kasy rejestrującej, gdzie przedmiotem działalności jest obrót samochodami używanymi oraz paliwami płynnymi, czy też należy zainstalować dodatkową kasę dla odrębnego przedmiotu działalności.
 277. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: XII-2/443-8/TZ-1/05/KB
  Czy wpłata zaliczki przez klienta tytułem zakupu towaru musi być zaewidencjonowana w kasie fiskalnej w tym samym dniu, czy może być zaewidencjonowana następnego dnia przed dokonaniem obrotu?
 278. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: XII-3/443-4/05/MC-G
  Czy sprzedaż biletów wstępu na spektakle teatralne o symbolu (PKWIU 92.32.10) mieści się w poz. 34 PKWiU ex 92 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004r. dot. wykazu sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania?
 279. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US38/443/108/04/2005/MK
  Dot. opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności związanych z organizacją polowań w kraju jako usług turystycznych oraz ewidencjonowania obrotu z ich tytułu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
 280. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-443/275/04
  Jednostka wykonuje usługi dostępu do internetu, przy czym udział obrotów ze sprzedaży tych usług w obrotach ogółem na rzecz osób fizycznych w roku 2003 był większy niż 70 %. Czy może zrezygnować z prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych przy zastosowaniu kasy rejestrującej, która była "dobrowolnie" zainstalowana w 2002 r.?
 281. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-443/633/04
  Przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż towarów - głównie rękodzieła ludowego i artystycznego - na międzynarodowych targach i wystawach, organizowanych na terenie unii europejskiej. Spółka wywozi zakupiony w Polsce towar za granicę kraju własnym transportem. Sprzedaż realizowana jest głównie na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Czy można potraktować taką dostawę jako sprzedaż wysyłkową? Jak ją dokumentować? Jak rejestrować?
 282. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1589/9i/04
  Podatnik wnosi o wyjaśnienie, czy prawidłowe jest prowadzenie ewidencji czynności dostawy znaków skarbowych i innych znaków tego typu, na podstawie której ustalany jest obrót ze sprzedaży znaków skarbowych, osiągany przez dystrybutorów rozprowadzających znaki w imieniu Gminy, bez wykazywania w rejestrze poszczególnych detalistów, którzy je nabywają (konsumentów). Z treści złożonego wniosku wynika, że Gmina jako zleceniodawca zawarła szereg umów ze zleceniobiorcami, zarówno osobami fizycznymi jak i prawnymi, którzy zobowiązują się do sprzedaży detalicznej znaków opłaty skarbowej oraz urzędowych blankietów wekslowych, w zamian za otrzymaną prowizję w wysokości 5% wartości nominalnej sprzedanych znaków. Jak wskazuje Podatnik, sprzedaż znaków skarbowych przez dystrybutorów w imieniu Gminy jest ewidencjonowana w rejestrach sprzedaży jako czynność zwolniona, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług. W prowadzonej ewidencji wykazywany jest obrót brutto, uzyskany ze sprzedaży znaków przez dystrybutorów. Ewidencja nie ujmuje natomiast bezpośrednich konsumentów nabywających znaki skarbowe, ani wartości jednostkowych sprzedawanych znaków.
 283. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I USB III/436/228/04/kk
  Jeżeli prowadzę działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży towarów handlowych oraz sprzedaży komisowej, jak powinnam ewidencjonować sprzedaż w kasie fisklanej ?
 284. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-1/443/VAT/1326/2004EL
  Czy w przypadku gdy firma będzie dokonywała sprzedaży towarów na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej za pośrednictwem pośrednika handlowego (agenta), który będzie przedstawicielem firmy - sprzedaż ta winna być ewidencjonowana na kasie fiskalnej, znajdującej się w punkcie sprzedaży agenta ?
 285. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US35/PP-4/443/08/04/KASY/TJ
  Jak należy dokumentować udzielanie rabatów w związku z umową z Spółką z o.o "o wspólnym prowadzeniu działalności" prowadząc ewidencję obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej o zastosowaniu specjalnym.
 286. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-78/05/CIP/01
  W związku ze zmianą wspólnego wpisu Wnioskodawcy proszą o wyjaśnienie:1. Czy małżonek dokonujący odrębnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej po zarejestrowaniu działalności gospodarczej na własne imię jako odrębny podmiot będzie podatnikiem podatku VAT, czy też będzie mógł skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT do momentu przekroczenia limitu zwolnienia?W ocenie Wnioskodawców, małżonek ten będzie mógł skorzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, gdyż jego osobisty numer NIP nie figurował w rejestrze podatników VAT.2.Czy po przekroczeniu obrotów w kwocie 20.000 zł małżonek rozpoczynający prowadzenie działalności będzie zobowiązany rejestrować sprzedaż przy pomocy kasy fiskalnej?
 287. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-2490/04/CIP
  Jak często Podatnik powinien dokonywać przeglądów okresowych kasy rejestrującej zainstalowanej w taksówce osobowej.
 288. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.VI/443-103/04, US.VI /443-106/04
  dotycz zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług przychodu z tytułu umowy zlecenia
 289. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: UPO-443-337/04/RS
  Jaką stawkę VAT należy zastosować ewidencjonując w kasie fiskalnej wartość sprzedaży imprezy (wycieczki) turystycznej?
 290. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP1/448-206/04/I
  1) czy ewidencjonowanie sprzedaży usług turystycznych za pomocą kasy rejestrującej, w przypadku, gdy podstawę opodatkowania stanowi kwota marży pomniejszona o kwotę podatku może być dokonywane w kwocie należności brutto z oznaczeniem VAT-marża bez uwzględnienia stawek podatku VAT i kwoty podatku ? 2) czy paragony fiskalne dokumentujące sprzedaż usług turystycznych nie muszą zawierać danych, jakie są wymagane na fakturze VAT ?
 291. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: POIV-443/143/04
  Jak należy ewidencjonować za pomocą kasy fiskalnej sprzedaż komisową opodatkowaną w systemie marży?
 292. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-2209/04/CIP
  Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia od podatku kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej.
 293. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-2186/04/CIP
  Czy Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia od podatku kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej wobec złożenia po obowiązującym terminie zawiadomienia o fiskalizacji kasy.
 294. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-3-PP/4430-45/04
  W jakim terminie należy rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży usług przy zastosowaniu kasy rejestrującej?
 295. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II US-II-443/138/2004, II US-II-443/139/2004
  Jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu, nie prowadzę działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu VAT. Na podstawie umowy o dzieło wykonuję podlegające opodatkowaniu VAT zlecenia innej firmy oraz zlecenia, za wykonanie których odpowiedzialność ponosi zleceniodawca. Czy z tytułu wykonywania ww. umów o dzieło mogę korzystać z podmiotowego zwolnienia od VAT do momentu przekroczenia łącznej wartości sprzedaży w roku podatkowym równowartości 10.000 euro i jestem zobowiązana do prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży tytułem umów podlegających opodatkowaniu, a z chwilą przekroczenia ww. limitu winnam zarejestrować się jako podatnik VAT czynny oraz rozliczać się z podatku VAT?
 296. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 1mus-1471/ntr1/443-489/04/MF
  Czy możliwe jest ewidencjonowanie przez agenta sprzedaży dokonywanej w imieniu i na rzecz Spółki za pomocą dzierżawionych od niej kas rejestrujących? Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących wydzierżawionych agentom?
 297. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1885/04/CIP/01
  Podatnik zapytuje, po przekroczeniu jakiej kwoty 20.000zł., czy 40.000zł. sprzedaży zobowiązany jest do instalacji kasy rejestrującej. W ocenie zapytującego, zgodnie z § 3 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23.12.2002r. w sprawie kas rejestrujących, ma obowiązek wprowadzenia kasy po przekroczeniu kwoty 40.000zł. od pierwszego dnia miesiąca następującego po 2 miesiącach.
 298. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-PO-I-443/ VAT- 67/04
  Czy za pośrednictwem kasy rejestrującej należy ewidencjonować sprzedaż, której zapłatą jest kompensata?
 299. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-VII-443/41/04
  dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług przy sprzedaży komisowej używanych maszyn rolniczych przyjętych w komis od indywidualnych rolników oraz ewidencjonowania tej sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących
 300. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US35/PP1/443-286/04/PN
  Czy do obrotów ewidencjonowanych przy użyciu kasy fiskalnej, należy prowadzić ewidencję na zasadach ogólnych?
 301. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1839/04/CIP
  1)Czy sprzedając samochód wg procedury opodatkowania marży można odliczyć w całości podatek VAT z faktur dokumentujących w/w zakupy związane z samochodem.Czy wg art. 90 ustawy należy odrębnie określić kwotę podatku naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną (marża) i związanego ze sprzedażą nie podlegającą opodatkowaniu (wartość zakupu samochodu). Zdaniem Podatnika ma on prawo odliczyć podatek VAT w całości. 2)Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towaru, gdy wystawiono fakturę wewnętrzną, natomiast nie otrzymano towaru. Zdaniem Podatnika ma on prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury wewnętrznej bowiem zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług kwotę podatku naliczonego stanowi kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów niezależnie od otrzymanego towaru. 3)Czy od dnia 1 maja 2004r. w związku z brzmieniem art. 86 ust. 9 ustawy o VAT istnieje obowiązek odrębnego określania kwot podatku naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną oraz zwolnioną (pośrednictwo ubezpieczeniowe i finansowe). Zdaniem Podatnika art. 86 ust. 9 zezwala na odliczenie podatku VAT w całości od zakupów dotyczących transakcji ubezpieczeń oraz finansowych.
 302. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1845/04/CIP
  Podatni zwrócił się z zapytaniem, jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż usługi przewozu towarów, jeżeli odbywa się on na następujących trasach: - z Polski do kraju Unii Europejskiej - z kraju Unii Europejskiej do państwa spoza Wspólnoty. Jak należy prawidłowo ująć taką sprzedaż w rejestrze sprzedaży VAT i deklaracji VAT-7? Pytający w przypadku gdy transport odbywa się na trasie Węgry - Kaliningrad, Czechy - Kaliningrad wystawia dla zleceniodawcy - polskiego spedytora faktury VAT ze stawką 0% (transport międzynarodowy) i traktuje tę czynność jako eksport usług. W rejestrze sprzedaży VAT operacja ta jest wykazywana jako sprzedaż na eksport 0% oraz ujmowana w deklaracji VAT-7 w poz. Eksport towarów. Natomiast jeżeli chodzi o usługę transportową świadczoną na trasie Polska-Czechy, Czechy-Litwa, czy też tylko na terenie kraju, jest ona fakturowana ze stawką 22% i ujmowana w rejestrze sprzedaży VAT jako sprzedaż opodatkowana stawką 22%, a w deklaracji VAT-7 w poz. Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju opodatkowane stawką 22%.
 303. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.II-PP-443/24/04
  1. Czy zaliczki pobierane od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej winny być ewidencjonowane za pomocą kasy rejestrującej? 2. W jaki sposób należy postąpić w sytuacji, gdy zwrot zaliczki pobranej w okresie styczeń - kwiecień 2004 r. lub innych miesiącach 2003 r. dokonywany jest po 1.05.2004 r.?
 304. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1755/04/CIP/01
  Podatnik zapytuje, jak należy udokumentować sprzedaż na rzecz osób fizycznych. Według podatnika sprzedaż taką należy traktować jako sprzedaż niedokumentowaną, dla której należy wystawiać wewnętrzne dokumenty potwierdzające wpływ z danego okresu. Proponuje "Dzienne Zestawienia Sprzedaży", na których uwzględnia sprzedaż z danego dnia z wyszczególnieniem wartości sprzedaży netto, brutto i podatek VAT, a następnie przenosi wartości te do rejestru sprzedaży.
 305. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1634/04/CIP/01
  Podatnik zwraca się z zapytaniem: 1) Czy na podstawie § 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971), zwanego dalej rozporządzeniem, w przypadku otrzymania części należności przed wydaniem towaru miał obowiązek wystawienia faktury nie później niż 7 dnia, w którym otrzymał część należności od nabywcy ? 2) Czy w przypadku wystawienia faktury przed wydaniem towaru i nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), zwanej dalej ustawą, w związku z art.19 ust.12 pkt 2 ustawy, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wystawienia faktury dokumentującej wydanie towaru, w której należy wykazać kwotę należność, o której mowa w § 17 ust. 4 rozporządzenia ? 3) Czy miał obowiązek wykazać w rozliczeniu (ewidencji) fakturę zaliczkową w miesiącu, w którym wystawiona została faktura dokumentująca wydanie towarów? Zdaniem Podatnika w świetle wyżej przywołanych przepisów rozporządzenia obowiązek wystawienia faktury przed wydaniem towaru powstaje nie później niż 7 dnia od dnia, w którym otrzymano zaliczkę. W ocenie Podatnika obowiązek podatkowy nie powstanie w przypadku, gdy zaliczka nie będzie stanowić 50% ceny lub w przypadku nie złożenia zabezpieczenia majątkowego kwoty zwrotu różnicy podatku. Zdaniem Podatnika na podstawie art. 20 ust. 1 i 2 ustawy obowiązek podatkowy powstanie w momencie wystawienia faktury dokumentującej wydanie towaru. Natomiast fakturę dokumentującą otrzymanie zaliczki należy wykazać w ewidencji VAT w rozliczeniu za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
 306. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1601/04/CIP/01
  Podatnik zapytuje, czy może dokonać odliczenia od podatku od towarów i usług kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej, zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy.
 307. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: D-3/443/88/04
  Czy lombard z racji pozostawionych towarów korzysta ze zwolnienia od ewidencjonowania obrotu za pomocy kasy fiskalnej ?
 308. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1502/04/CIP/01
  Podatnik zapytuje, w jaki sposób może ewidencjonować, przez okres pierwszych 3 miesięcy działalności nowo-otworzonej filii. Obecnie dysponuje tylko jedną kasą fiskalną. Czy możliwe jest księgowanie wpłat dokonanych na rachunek bankowy w momencie otrzymania wyciągu bankowego oraz ewidencjonowanie sprzedaży gotówkowej paragonami drukowanymi w miejscu obecnie prowadzonej sprzedaży, gdzie znajduje się kasa, po uzyskaniu informacji o sprzedaży w filii drogą telefoniczną lub mailową?
 309. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IIIUS.DPP2/443/06/129/2004
  1. Czy powinien zainstalować kasę fiskalną, jeżeli prowadzi sprzedaż wysyłkową w gospodarstwie domowym? 2. Jeżeli tak, to od kiedy należy ewidencjonować obroty za pomocą kasy rejestrującej?
 310. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-14/2075/04
  Jak ewidencjonować w kasie rejestrującej sprzedaż usług transportu osób w krajach Unii Europejskiej?
 311. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP.443/58/04
  Czy w rejestrach sprzedaży VAT w pozycji sprzedaż zwolniona, opłaty za czynsz, mogą być zaewidencjonowane na podstawie wewnętrznego dokumentu księgowego?
 312. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1121/04/CIP/01
  Czy w obowiązującym stanie prawnym, przedstawiony poniżej sposób prowadzenia dokumentacji jest prawidłowy?:- w księdze podatkowej - ewidencjonowanie kosztów uzyskania przychodów, dotyczących sprzedaży zwolnionej w wartościach brutto, natomiast kosztów dotyczących sprzedaży opodatkowanej w wartościach netto;- w rejestrze sprzedaży VAT - ewidencjonowanie faktur dotyczących zarówno sprzedaży opodatkowanej, jak i zwolnionej;- w rejestrze zakupów VAT - nie ewidencjonuje żadnych faktur kosztowych, związanych z dokonywaną sprzedażą zarówno opodatkowaną jak i zwolnioną.
 313. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I USB III/436/62/04/KK
  Czy i kiedy powinienem rozpocząć ewidencjonowanie przychodów przy użyciu kasy rejestrującej, jeżeli prowadzę działalność polegającą na świadczeniu usług taksówkowych dal osób fizycznych prowadzących działalność i osób prawnych ?
 314. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II US-II/443/26/2004
  1. Czy deklaracji VAT-7 należy wykazywać odsetki od pożyczek z ZFŚS udzielanych pracownikom szkoły? 2. Czy od 1.05.2004 r. istnieje obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej w stołówce szkolnej (dostępnej tylko dla naszych uczniów) oraz odprowadzania 7-procentowej stawki VAT za żywienie? 3. W jaki sposób prowadzić rejestr sprzedaży dla ww. pozycji? 4. Czy w najnowszej ustawie o VAT istnieją zagadnienia, które dotyczą szkół i powodują zmianę dotychczasowego rozliczania się z podatku VAT?
 315. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.Si-WV/443-92/04/DG
  Spółka zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem, czy sprzedaż na fakturę VAT dla osoby prowadzącej działy specjalne produkcji rolnej należy ewidencjonować w kasie fiskalnej.
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!