Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


dzierżawa

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-616/12-2/UNR
  Czy Spółka może skorzystać z pełnego odliczenia VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakup samochodów osobowych w sytuacji, gdy samochody te po nabyciu będą wynajmowane na okres dłuższy niż 6 miesięcy, a po tym okresie przeznaczy je do dalszego wynajmu, jak również do prowadzenia działalności opodatkowanej innej niż wynajem?
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-740/12-4/RS
  Czy w opisanym stanie faktycznym, cywilnoprawne zobowiązanie się dzierżawcy nieruchomości wobec jej właściciela do ponoszenia ciężarów w postaci zapłaty za niego podatku od nieruchomości w zakresie terenu objętego umową dzierżawy oraz faktyczne dokonanie na rzecz organu zapłaty odpowiedniej kwoty, stanowić będzie koszt uzyskania przychodu z tytułu prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej polegającej na eksploatacji elektrowni wiatrowej na dzierżawionej nieruchomości, w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych?
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-666/12-4/AK
  Wnioskodawca będzie miał prawo do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją inwestycji, gdyż powstała infrastruktura będzie związana z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-798/12-2/IZ
  Spółki w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla dzierżawy gruntów rolnych wykorzystywanych na cele rolnicze oraz opodatkowania podstawową stawką podatku budynków, budowli i urządzeń na tym gruncie się znajdujących uznać należy za prawidłowe.
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-586/12-7/MH
  Czy Gmina, która jest podatnikiem podatku VAT czynnym, w związku z realizacją ww. projektu ma możliwość prawną do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego?
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-943/12/KT
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją inwestycji.
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-489/12-2/OS
  Sprzedaż mediów dla dzierżawcy pomieszczeń należy traktować jako usługę łączną, nierozerwalnie związaną z usługą dzierżawy i do ich opodatkowania należy zastosować stawkę właściwą dla usługi zasadniczej - usługi dzierżawy, tj. stawkę podatku VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy.
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-713/12-2/AO
  Sprzedaż lub aport Budynku oraz Elementów dodatkowych wybudowanych (w trakcie budowy) przez Wnioskodawcę na dzierżawionym gruncie, wraz z przeniesieniem praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy gruntu, na którym posadowiono budynki lub budowle będzie stanowić dostawę towarów czy świadczenie usług w rozumieniu Ustawy o VAT
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-632/12/AW
  Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, czynnością opodatkowaną będzie tylko dzierżawa nieruchomości, a czynności udostępniające będą czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu?
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-423/12-4/UNR
  Czy w związku z zawarciem umowy dzierżawy na sieć kanalizacyjną wybudowaną w trakcie inwestycji w latach 2008 – 2010 Gmina ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z zapłaconych faktur i w jaki sposób powinna tego odliczenia dokonać? (od kiedy i w jakiej części)
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-424/12-4/UNR
  Czy w związku z zawarciem umowy dzierżawy na sieć kanalizacyjną wybudowaną w trakcie inwestycji w latach 2008 – 2010 Gmina ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z zapłaconych faktur i w jaki sposób powinna tego odliczenia dokonać? (od kiedy i w jakiej części)
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-425/12-4/UNR
  Czy w związku z zawarciem umowy dzierżawy na sieć kanalizacyjną i wodociągową wybudowaną w trakcie inwestycji w latach 2008 – 2010 Gmina ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z zapłaconych faktur i w jaki sposób powinna tego odliczenia dokonać? (od kiedy i w jakiej części)
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-703a/12/DP
  Czy otrzymane przychody z tytułu ww. umowy dzierżawy podlegają zwolnieniu z opodatkowania? Czy przysługuje Panu prawo do zwrotu zapłaconego podatku dochodowego w związku z ewentualnym zwolnieniem z opodatkowania przychodów z tytułu dzierżawy?
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-514/12-5/MH
  Czy Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia kwot podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu budowy hali sportowej, modernizacji stadionu miejskiego, budowy placu zabaw i kompleksu boisk sportowych w ramach Programu ….?
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-531/12-4/JK3
  Skutki podatkowe sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz w zakresie możliwości skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej w przypadku sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu związanego z lokalem mieszkalnym.
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-885/12/RS
  Czy dostawę na rzecz dzierżawcy nieruchomości (gruntu) zabudowanej obiektem należy opodatkować podatkiem od towarów i usług?
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-450/12-2/UNR
  1. Czy w razie przeznaczenia samochodów osobowych wykorzystywanych pierwotnie przez "Klienta 1" do dotychczasowej działalności, Wnioskodawca będzie zobowiązany do dokonania korekty podatku naliczonego związanego z zakupem samochodów do wysokości wynikającej z art. 3 ust. 1 ustawy nowelizującej? 2. Czy w razie przeznaczenia samochodów osobowych wykorzystywanych pierwotnie przez "Klienta 2" do dotychczasowej działalności, Wnioskodawca będzie zobowiązany do dokonania korekty podatku naliczonego związanego z zakupem samochodów do wysokości wynikającej z art. 3 ust. 1 ustawy nowelizującej?
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-761/12/EB
  Zbycie gruntu na rzecz dzierżawcy.
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-388/12-6/UNR
  Czy Gmina będzie miała prawo do złożenia korekty VAT-7 złożonej pierwotnie przez Urząd i odliczenia kwoty podatku naliczonego z faktury VAT wystawionej przez wykonawcę z danymi Gminy z okresu kiedy czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT był Urząd?
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-388/12-5/UNR
  1.Czy Gmina będzie miała prawo do złożenia korekty deklaracji VAT-7 do deklaracji złożonej przez Urząd w przypadku wystąpienia zdarzeń gospodarczych wymagających skorygowania rozliczeń z tytułu podatku VAT w okresie którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był tylko Urząd ? 1.1Czy Gmina będzie miała prawo do złożenia korekty (z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy jako podatnika VAT) odpowiedniej deklaracji VAT-7 złożonej pierwotnie przez Urząd w przypadku wystąpienia konieczności odliczenia kwoty podatku naliczonego odnoszącego się do okresu, w którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd ?
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-388/12-6/UNR
  Czy Gmina będzie miała prawo do złożenia korekty VAT-7 złożonej pierwotnie przez Urząd i odliczenia kwoty podatku naliczonego z faktury VAT wystawionej przez wykonawcę z danymi Gminy z okresu kiedy czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT był Urząd?
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-388/12-5/UNR
  1.Czy Gmina będzie miała prawo do złożenia korekty deklaracji VAT-7 do deklaracji złożonej przez Urząd w przypadku wystąpienia zdarzeń gospodarczych wymagających skorygowania rozliczeń z tytułu podatku VAT w okresie którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był tylko Urząd ? 1.1Czy Gmina będzie miała prawo do złożenia korekty (z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy jako podatnika VAT) odpowiedniej deklaracji VAT-7 złożonej pierwotnie przez Urząd w przypadku wystąpienia konieczności odliczenia kwoty podatku naliczonego odnoszącego się do okresu, w którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd ?
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-678/12/HD
  Czy planowane zbycie przedmiotowej nieruchomości wraz z budynkiem będzie stanowiło źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 roku, a w konsekwencji czy uzyskany z tego tytułu przychód, bez względu na cel na jaki zostanie przeznaczony, będzie zwolniony od opodatkowania od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-630/12-2/JB
  jeżeli w istocie przedmiotem dzierżawy są grunty rolne, spełniające ustawowe kryteria definicji gospodarstwa rolnego lub wchodzące w skład takiego gospodarstwa, to w związku z tym, iż grunty te wydzierżawiane są na cele rolnicze – dochód uzyskiwany tytułem opłat za dzierżawę nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-632/12-2/MM
  prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabyte usługi dzierżawy nieruchomości
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-673/12-2/JB
  Zakres opodatkowania przychodów uzyskiwanych z tytułu najmu.
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-541/12/KO
  Opodatkowanie dzierżawy gruntów.
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-376/12-3/BM
  Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu samochodu przeznaczonego wyłącznie na cele oddania go do użytkowania przez inny podmiot na podstawie umowy dzierżawy.
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-607/12/MR
  Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami wydatki jakie będzie ponosił podatnik-dzierżawca zgodnie z umową, a związane z podatkiem od nieruchomości będą stanowiły koszty uzyskania przychodu dzierżawcy-podatnika?
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-562/12-4/MP
  należy stwierdzić, że w przypadku, gdy przedmiotem dzierżawy nie będą składniki majątku związane z działalnością gospodarczą – dzierżawa nieruchomości stanowić będzie źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody uzyskiwane z dzierżawy obydwu nieruchomości mogą być opodatkowane – zgodnie z wolą podatnika – na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%, jeżeli Wnioskodawca złoży w stosownym terminie naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania.
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-418/12-2/KK
  Czy koszty dzierżawy gruntu, na którym realizowana jest inwestycja budowy budynku można zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia, czy też koszty te powinny zwiększać wartość początkową budowanego środka trwałego?
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-415/12-6/KW
  Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej, które następnie zostaną wniesione w drodze aportu do Spółki komunalnej lub odpłatnie dzierżawione.
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: PT8/033/200/680/WCH/12/PT-639
  opodatkowanie i dokumentowanie usługi dzierżawy specjalistycznej maszyny na Ukrainę
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-430/12-2/AS
  kwalifikacja podatkowej należności wypłacanych przez Spółkę podmiotowi zagranicznemu z tytułu używania wagonów kolejowych oraz obowiązku poboru przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanych kontrahentowi litewskiemu należności licencyjnych.
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-388/12-4/MG
  Czy Gmina będąca płatnikiem podatku od towarów i usług ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych nakładów inwestycyjnych na remont budynku, w którym mieści się GOKSiT w związku z tym, iż realizowana inwestycja przyniesie przychody opodatkowane z tytułu dzierżawy?
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-660/12/AP
  Czy Wnioskodawcy (dzierżawcy) przysługuje odliczenie podatku naliczonego z faktury wystawionej przez wydzierżawiającego z tytułu ubezpieczenia lokomotyw?
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-233/07/12-S/MK
  Czy rozliczenie nakładów poniesionych przez Spółkę na ulepszenie dzierżawionej nieruchomości podlega ustawie o podatku VAT?
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-368/12-4/RG
  Czy jednorazowa sprzedaż jednej i jedynej działki gruntu, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczonej na cele przemysłowe lub składowania, przy czym zmiana planu zagospodarowania przestrzennego nastąpiła z urzędu (bez inicjatywy poprzednich właścicieli), działki, która nigdy nie została uzbrojona albo w jakikolwiek inny sposób przygotowana do zabudowy, nabytej przez osobę działającą w innym charakterze, niż podatnik VAT tj. do majątku prywatnego (na cele rekreacyjne), przez osobę, która nigdy nie podjęła żadnych czynności zwykle podejmowanych przez handlowców prowadzących obrót nieruchomościami, pozostaje poza zakresem odnośnej ustawy podatkowej, skoro ta nieruchomość nigdy nie służyła czynnościom wykonywanym jako podatnik VAT, a przy jej nabyciu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego?
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-363/12-6/MG
  Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej będącej przedmiotem dzierżawy, z uwagi na związek poniesionych wydatków z czynnościami opodatkowanymi – uzyskiwaniem obrotów z tytułu dzierżawy – z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 88 ustawy.
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-363/12-7/MG
  Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej będącej przedmiotem dzierżawy, z uwagi na związek poniesionych wydatków z czynnościami opodatkowanymi – uzyskiwaniem obrotów z tytułu dzierżawy – z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 88 ustawy.
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-362/12-8/MG
  Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu usług administrowania, związanych z usługami dostarczania wody i odprowadzania ścieków, pod warunkiem, że usługi te będą miały związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz nie wystąpią negatywne przesłanki zawarte w art. 88 ustawy
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-363/12-7/MG
  Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej będącej przedmiotem dzierżawy, z uwagi na związek poniesionych wydatków z czynnościami opodatkowanymi – uzyskiwaniem obrotów z tytułu dzierżawy – z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 88 ustawy.
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-363/12-5/MG
  Gmina przekazując infrastrukturę wodno-kanalizacyjną w drodze umowy dzierżawy (umowy cywilnoprawnej) działa jako podatnik, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. W związku z powyższym przedmiotowa czynność, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-362/12-7/MG
  Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej, ponieważ przedmiotowa inwestycja będzie służyła czynnościom opodatkowanym, pod warunkiem niezaistnienia negatywnych przesłanek, o których mowa w art. 88 ustawy.
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-362/12-8/MG
  Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu usług administrowania, związanych z usługami dostarczania wody i odprowadzania ścieków, pod warunkiem, że usługi te będą miały związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz nie wystąpią negatywne przesłanki zawarte w art. 88 ustawy
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-362/12-7/MG
  Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej, ponieważ przedmiotowa inwestycja będzie służyła czynnościom opodatkowanym, pod warunkiem niezaistnienia negatywnych przesłanek, o których mowa w art. 88 ustawy.
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-362/12-6/MG
  Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej, ponieważ przedmiotowa inwestycja służy czynnościom opodatkowanym, pod warunkiem niezaistnienia negatywnych przesłanek, o których mowa w art. 88 ustawy
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-362/12-5/MG
  Usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków będą stanowić czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, ponieważ Gmina będzie zawierała z mieszkańcami umowy cywilnoprawne.
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-500/12-5/MM
  Podstawę opodatkowania stanowi opłata pobierana z tytułu dzierżawy (kwota należna z tytułu dzierżawy), pomniejszona o kwotę podatku, co oznacza, że wystawiając dzierżawcy fakturę VAT, kwotę czynszu dzierżawnego, wynikającą z zawartej umowy dzierżawy obwodu łowieckiego, Powiat winien wykazać jako cenę, tj. kwotę zawierającą wartość podatku od towarów i usług.
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-500/12-6/MM
  Powiat jako podatnik podatku VAT jest zobowiązany do wystawiania faktur VAT, które dokumentują świadczone przez niego usługi dzierżawy obwodów łowieckich polnych
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-461/12-2/RR
  Rozliczenie należności otrzymanych przez Gminę od Starostwa w związku z dzierżawą obwodów łowieckich
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-530/12-2/AKr
  1. Czy Spółka będzie uprawniona do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT za dzierżawę infrastruktury, otrzymanych od Gminy? 2. Czy Spółka będzie uprawniona do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT, dokumentujących dokonane przez Gminę aporty?
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-574/12/PSZ
  Czy od uzyskanych pieniędzy z dzierżawy należy odprowadzić podatek dochodowy?
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-567/12/WM
  Czy na gruncie przedstawionego stanu faktycznego sprawy Wnioskodawca będzie posiadał prawo do opodatkowania podatkiem zryczałtowanym w wysokości 8,5 % dochodów osiąganych z dzierżawy gruntów, a obowiązek podatkowy z tym związany, będzie powstawał za każdym razem przy dokonanej wpłacie od Dzierżawcy oraz nie będzie on zobowiązany do prowadzenia ewidencji przychodów?
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-577/12/AJ
  Czy podatnikowi – Gminie przysługuje w roku 2012 r., po zawarciu umowy dzierżawy, prawo do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego w związku ze zrealizowaną inwestycją?
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-437/12/MK
  1. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od kwoty 75.000,00 zł i wykazania jej w rozliczeniu rocznym PIT-36 za 2011 r.? 2. Czy dochód ten jest wolny od podatku dochodowego?
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-468/12/UH
  Prawo do odliczenia podatku VAT w sytuacji, gdy zakupy służą działalności opodatkowanej, niepodlegąjącej opodatkowaniu oraz zwolnionej z opodatkowania i nie jest możliwe wyodrębnienie zakupów, które związane są z poszczególnymi rodzajami czynności.
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-221/12/MK
  Czy kara zapłacona przez Wnioskodawcę z tytułu niezrealizowania umownej wielkości przeładunków stanowi dla podatnika koszt uzyskania przychodów?
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-315/12-2/GJ
  Spółka powinna dokonać korekty podatku CIT w związku z błędną kwalifikacją umowy, na podstawie której użytkuje samochody osobowe wykorzystywane dla celów działalności gospodarczej. Zawarta umowa wypełnia przesłanki określone w art. 17a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz jednocześnie spełnia warunki wynikające z art. 17b ust. 1 ww. ustawy, co w konsekwencji prowadzi do wniosku, iż będzie uznana za umowę leasingu operacyjnego. Spółka stosownie do art. 16 ust.3b tej ustawy nie będzie zobowiązana do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów dla samochodów osobowych użytkowanych na podstawie ww. umowy. Natomiast wydatki związane z eksploatacją tych samochodów będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, bez ograniczenia wynikającego z art.16 ust. 1 pkt 51 tej ustawy.
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-171/12-4/PM
  Czy naliczone koszty z tytułu czynszu winien stanowić koszt uzyskania przychodu w okresie, w którym osiągnięto przychód czy też w momencie dokonania płatności?
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-637/12/AJ
  Prawaodo odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-331/12-2/MH
  Czy Gmina jako beneficjent będzie miała możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub części dotyczącego zrealizowanego projektu pn. "…" w odniesieniu do zdarzenia przyszłego, tj. po przekazaniu odpłatnie efektu inwestycji na podstawie umowy dzierżawy Centrum Kultury?
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-381/12/JP
  możliwość odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie drogi wraz z kanalizacją deszczową i kanalizacja sanitarna oraz wodociągiem
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-256/12-2/KSU
  Czy kwota stanowiąca równowartość podatku od nieruchomości albo podatku rolnego należnego od wydzierżawiającego uiszczona przez dzierżawcę zgodnie z treścią umowy dzierżawy, jako opłaty dodatkowej, niezależnej od czynszu, bezpośrednio organowi podatkowemu będzie stanowiła przychód Wnioskodawcy podlegający opodatkowaniu?
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-255/12-2/KSU
  Czy kwota stanowiąca równowartość podatku od nieruchomości albo podatku rolnego należnego od wydzierżawiającego uiszczona przez dzierżawcę zgodnie z treścią umowy dzierżawy, jako opłaty dodatkowej, niezależne; od czynszu, bezpośrednio organowi podatkowemu będzie stanowiła przychód Wnioskodawcy podlegający opodatkowaniu?
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-622/12/TS
  Możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z poniesieniem wydatków inwestycyjnych na rozbudowę sieci wodociągowej.
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-272/12-8/BM
  Opodatkowanie wydzierżawienia lokali przeznaczonych pod działalność gospodarczą.
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-272/12-7/BM
  Opodatkowanie wydzierżawienia lokali przeznaczonych pod działalność gospodarczą.
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-315/12/AM
  Czy dostawa, tj. sprzedaż na rzecz dzierżawcy zabudowanej przez dzierżawcę z środków własnych nieruchomości gdzie cena sprzedaży obejmuje wyłączne grunt, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, jeśli tak to jaką stawką?
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-333/12-4/NS
  Prawo do zwrotu podatku naliczonego z faktur dokumentujących zrealizowane inwestycje w przypadku oddania majątku w dzierżawę podmiotowi prywatnemu.
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-333/12-5/NS
  Prawo do zwrotu podatku naliczonego z faktur dokumentujących zrealizowane inwestycje w przypadku wydzierżawienia majątku spółce prawa handlowego.
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-322/12-2/AWa
  Czy, jeśli w umowie dzierżawy pojawił się odpowiedni zapis, wydzierżawiający może notą księgową przenieść na dzierżawcę koszty ubezpieczenia pojazdów i podatek od środków transportowych?
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-576/12/AJ
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji dotyczącej budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w trzech sołectwach.
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-339/12/RSz
  Zwolnienie z podatku VAT dzierżawy, na rzecz osoby fizycznej (rolnika), nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ….
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-267/12-4/PR
  Gmina przekazując infrastrukturę wodno - kanalizacyjną w drodze umowy dzierżawy (umowy cywilnoprawnej) działa jako podatnik, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. W związku z powyższym przedmiotowa czynność, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-239/12-2/EK
  Stawka podatku oraz ustalenie podstawy opodatkowania przy sprzedaży nieruchomości.
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-428/12/AT
  Opodatkowanie czynności wydzierżawienia gruntu.
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-145/12-10/JM
  Jak wskazał Wnioskodawca nieruchomość zostanie przekazana odpłatnie w dzierżawę. W związku z powyższym nastąpi zmiana przeznaczenia przedmiotowej świetlicy wiejskiej i od tego momentu przedmiotowy budynek będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych. W konsekwencji należy stwierdzić, że Wnioskodawca będzie mógł dokonać korekty podatku naliczonego związanego z remontem przedmiotowej świetlicy w wysokości 1/10 kwoty podatku naliczonego za każdy rok, w którym nieruchomość ta będzie wykorzystana do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, licząc do końca 10-letniego okresu korekty. Przedmiotowej korekty Wnioskodawca winien dokonać w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, jeżeli Wnioskodawca rozlicza się miesięcznie to za miesiąc styczeń, jeżeli kwartalnie – za I kwartał roku następującego po roku, w którym nastąpi zmiana przeznaczenia, w wysokości 1/10 podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z przedmiotową inwestycją.
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-129/12-5/ALN
  Czy Gmina będzie miała możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub części dotyczącej zrealizowanego zadania I pn. "…" oraz zadania II pn. "…" w odniesieniu do zdarzenia przyszłego tj. po przekazaniu odpłatnie zakresu rzeczowego wykonanego w ramach wyżej wymienionych zadań na podstawie umowy dzierżawy do Zakładu Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ?
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-213/12/HD
  Czy poprawnie została przyjęta forma opodatkowania przedmiotu najmu zryczałtowanym?
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-80/12-2/KJ
  Czy płatności ponoszone przez Spółkę na dzierżawę gruntów, za okres od podpisania umowy dzierżawy do momentu zakończenia budowy farmy wiatrowej, mogą być zaliczane do wartości środków trwałych w budowie i stanowić jeden z elementów wartości początkowej środków trwałych po oddaniu inwestycji do użytkowania, od której dokonywane będą odpisy amortyzacyjne stanowiące koszt uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych?
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-105/12-4/KW
  Opodatkowanie oraz moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu bezgotówkowej usługi dzierżawy nieruchomości gruntowej.
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-1001/11-4/IG
  Czy transakcja sprzedaży nieruchomości opisanej powyżej na rzecz dzierżawcy na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług będzie stanowić dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT tylko w zakresie wartości gruntu czy też wartości gruntu wraz z wartością budynku wybudowanego ze środków własnych nabywcy z zastosowaniem stawki podstawowej tj. 23%?
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-4/12-2/EK
  Ustalenie podstawy opodatkowania czynności dzierżawy jeziora
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-288/11-5/PM
  Czy wydzierżawienie Centrum Praktyk i Centrum Hipoterapii lub wchodzących w ich skład środków trwałych spowoduje utratę prawa do zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dochodu jako przeznaczonego na działalność naukową i oświatową?
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-288/11-4/PM
  Czy wniesienie Centrum Praktyk i Centrum Hipoterapii lub wchodzących w ich skład środków trwałych aportem do spółki spowoduje utratę prawa do zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dochodu jako przeznaczonego na działalność naukową i oświatową?
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-998/11-4/IG
  Czy usługi dzierżawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej świadczone przez Gminę na rzecz Spółki podlegają opodatkowaniu VAT?
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-998/11-5/IG
  Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki poniesione na budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej będącej przedmiotem dzierżawy na rzecz Spółki?
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-998/11-6/IG
  Czy usługi dzierżawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej świadczone przez Gminę na rzecz Spółki podlegają opodatkowaniu VAT?
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-998/11-7/IG
  Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki poniesione na budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej będącej przedmiotem dzierżawy na rzecz Spółki?
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1352/11-6/AWa
  Czy Gmina sprzedając przedmiotową nieruchomość na rzecz dzierżawcy powinna naliczyć podatek VAT, jeżeli tak to w jakiej wysokości?
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/436-68/11-2/KR
  Czy oddanie gruntów wchodzących w skład spadkowego gospodarstwa rolnego (odziedziczonego w całości) osobom trzecim w dzierżawę stanowi formę "prowadzenia" tego gospodarstwa przez nabywcę w drodze dziedziczenia w rozumieniu przepisów art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t. j. z 2009 r. Nr 93, poz. 768), uzasadniającą zwolnienie od podatku od spadków?
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-30/11-4/OS
  Sprzedaż energii cieplnej będzie dokonywana pomiędzy jednostkami budżetowymi, tj. z jednej strony Zespołem Szkół a z drugiej Domem Pomocy Społecznej to będzie podlegała zwolnieniu.
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1781/11/AJ
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją zadania.
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1132/11/JG
  Czy od otrzymanego wynagrodzenia z tytułu dzierżawy gruntu rolnego należy zapłacić podatek dochodowy?
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1152/11/MW
  Czy od otrzymanego wynagrodzenia z tytułu dzierżawy gruntu rolnego należy zapłacić podatek dochodowy?
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-825/11-4/IG
  Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur związanych z realizacją tego projektu
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1438/11-4/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie rozliczenia kosztów ponoszonych przez Spółkę w związku z wynajmem lokali.
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1438/11-5/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie rozliczenia kosztów ponoszonych przez Spółkę w związku z wynajmem lokali.
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1209/11/AP
  Czy przychód uzyskiwany przez Spółkę z usług serwisowych (nieobjętych gwarancją) polegających na naprawie u nabywcy, tj. poza terenem strefy, maszyn wyprodukowanych przez Spółkę na terenie SSE, a następnie wydzierżawionych, korzysta ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 updop jeżeli: - w wyniku naprawy wymienia elementy na nowe części wyprodukowane na terenie strefy - w wyniku naprawy wymienia uszkodzone, zużyte elementy na nowe towary handlowe (tj. części kupione od podmiotów trzecich)?
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1193/11/MO
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym Spółka powinna zaliczać do przychodu 1/15 zapłaconego czynszu inicjalnego po upływie każdorazowego dwunastomiesięcznego okresu trwania umowy?
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1280/11-9/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykorzystania nieruchomości Gminy bez tytułu prawnego, od momentu jego faktycznego zajęcia (z uwzględnieniem okresu przedawnienia) do momentu dowiedzenia się o tym fakcie przez Gminę w sytuacji, gdy Gmina zmierza do odzyskania zajętej nieruchomości oraz w zakresie opodatkowania czynności wykorzystania nieruchomości Gminy bez tytułu prawnego, od momentu jego faktycznego zajęcia (z uwzględnieniem okresu przedawnienia) do momentu dowiedzenia się o tym fakcie przez Gminę w sytuacji, gdy Gmina zmierza do uregulowania ujawnionego stanu.
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1280/11-8/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykorzystania nieruchomości Gminy bez tytułu prawnego, od momentu jego faktycznego zajęcia (z uwzględnieniem okresu przedawnienia) do momentu dowiedzenia się o tym fakcie przez Gminę w sytuacji, gdy Gmina zmierza do odzyskania zajętej nieruchomości oraz w zakresie opodatkowania czynności wykorzystania nieruchomości Gminy bez tytułu prawnego, od momentu jego faktycznego zajęcia (z uwzględnieniem okresu przedawnienia) do momentu dowiedzenia się o tym fakcie przez Gminę w sytuacji, gdy Gmina zmierza do uregulowania ujawnionego stanu.
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1280/11-9/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykorzystania nieruchomości Gminy bez tytułu prawnego, od momentu jego faktycznego zajęcia (z uwzględnieniem okresu przedawnienia) do momentu dowiedzenia się o tym fakcie przez Gminę w sytuacji, gdy Gmina zmierza do odzyskania zajętej nieruchomości oraz w zakresie opodatkowania czynności wykorzystania nieruchomości Gminy bez tytułu prawnego, od momentu jego faktycznego zajęcia (z uwzględnieniem okresu przedawnienia) do momentu dowiedzenia się o tym fakcie przez Gminę w sytuacji, gdy Gmina zmierza do uregulowania ujawnionego stanu.
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-764/11-2/IG
  1. Czy wykonywane na podstawie planowanego porozumienia świadczenie przez Gminę na rzecz Zakładu polegające na odpłatnym udostępnieniu tej jednostce infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej do używania i pobierania pożytków, będzie czynnością opodatkowaną VAT w kontekście art. 8 ust. 1 ustawy o VAT? W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, Wnioskodawca prosi o odpowiedź na pytanie nr 2. 2. Czy świadczenie przez Gminę usług na rzecz Zakładu będzie czynnością opodatkowaną podstawową stawką VAT?
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1367/11-2AS
  termin powstania obowiązku podatkowego z tytułu usługi dzierżawy oraz refakturowanie poniesionych nakładów inwestycyjnych na rzecz wydzierżawiającego
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1317/11-8/MN
  1. Czy dla celów art. 91 ustawy o VAT wybudowane przez Gminę przyłącza kanalizacyjne stanowią nieruchomości? 2. Czy w związku z udostępnieniem przedmiotowych obiektów na podstawie umowy dzierżawy Gmina będzie miała prawo do zastosowania 10-letniej korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ustawy o VAT?
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1317/11-7/MN
  1. Czy odpłatne udostępnienie przez Gminę przedmiotowych przyłączy kanalizacyjnych na podstawie umowy dzierżawy, zawartej ze Spółką, będzie czynnością opodatkowaną VAT w kontekście art. 8 ust. 1 ustawy o VAT? 2. Czy świadczenie wykonywane na podstawie umowy dzierżawy zawartej ze Spółką będzie czynnością opodatkowaną podstawową stawką VAT?
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1317/11-8/MN
  1. Czy dla celów art. 91 ustawy o VAT wybudowane przez Gminę przyłącza kanalizacyjne stanowią nieruchomości? 2. Czy w związku z udostępnieniem przedmiotowych obiektów na podstawie umowy dzierżawy Gmina będzie miała prawo do zastosowania 10-letniej korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ustawy o VAT?
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1317/11-7/MN
  1. Czy odpłatne udostępnienie przez Gminę przedmiotowych przyłączy kanalizacyjnych na podstawie umowy dzierżawy, zawartej ze Spółką, będzie czynnością opodatkowaną VAT w kontekście art. 8 ust. 1 ustawy o VAT? 2. Czy świadczenie wykonywane na podstawie umowy dzierżawy zawartej ze Spółką będzie czynnością opodatkowaną podstawową stawką VAT?
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1317/11-6/MN
  1. Czy dla celów art. 91 ustawy o VAT wybudowane przez Gminę przyłącza kanalizacyjne stanowią nieruchomości? 2. Czy w związku z udostępnieniem przedmiotowych obiektów na podstawie umowy dzierżawy Gmina będzie miała prawo do zastosowania 10-letniej korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ustawy o VAT?
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1317/11-5/MN
  1. Czy odpłatne udostępnienie przez Gminę przedmiotowych przyłączy kanalizacyjnych na podstawie umowy dzierżawy, zawartej ze Spółką, będzie czynnością opodatkowaną VAT w kontekście art. 8 ust. 1 ustawy o VAT? 2. Czy świadczenie wykonywane na podstawie umowy dzierżawy zawartej ze Spółką będzie czynnością opodatkowaną podstawową stawką VAT?
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1280/11-5/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykorzystania nieruchomości Gminy po wyznaczonym terminie wydania nieruchomości.
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1280/11-3/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykorzystania nieruchomości Gminy po wyznaczonym terminie wydania nieruchomości.
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1280/11-4/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykorzystania nieruchomości Gminy bez zawierania pisemnej umowy cywilnoprawnej.
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1280/11-5/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykorzystania nieruchomości Gminy po wyznaczonym terminie wydania nieruchomości.
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1280/11-2/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykorzystania nieruchomości Gminy bez zawierania pisemnej umowy cywilnoprawnej.
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1696/11/KG
  Gmina ma prawo do korekty podatku naliczonego w całości jednorazowo w deklaracji składanej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana przeznaczenia zakupionych towarów i usług.
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1134/11-6/BD
  Rejestracja w podatku VAT.
 120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1163/11-2/BD
  Opodatkowanie odpłatnego udostępniania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.
 121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-676/11-4/MW
  Czy sprzedaż przez Spółkę mediów refakturowanych i wytwarzanych dla dzierżawców środków trwałych należy traktować jako usługę łączną nierozerwalnie związaną z usługą dzierżawy i zastosować stawkę właściwą dla świadczonych usług dzierżawy, tj. 23%?
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1058/11/PC
  Czy dochód, który uzyska Związek poprzez otrzymanie darowanej nieruchomości, będzie podlegał w całości zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli jedna z kondygnacji budynku zostanie przeznaczona na cele statutowe Związku, natomiast druga kondygnacja będzie przez Związek wynajmowana, a uzyskane z wynajmu zyski, również zostaną przeznaczone na cele statutowe Związku?
 123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-511/11-2/JS
  Refakturowanie kosztów ubezpieczenia i podatku od środków transportu
 124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-531/11-4/JS
  stawka podatku VAT przy refakturowaniu mediów
 125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-479/11-4/PM
  Jeżeli planowana zmiana przeznaczenia pływalni nastąpi w roku 2011 i od tego momentu pływalnia będzie wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych, zatem za rok 2011 Wnioskodawca zobowiązany będzie dokonać rocznej korekty w wysokości 1/10 podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z przedmiotową inwestycją.Ponadto, jeżeli nie zmieni się przeznaczenie pływalni i nadal będzie ona wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych, to oprócz rocznej korekty za 2011 r. (w deklaracji podatkowej za styczeń 2012 r.), Gmina będzie mogła dokonać rocznych korekt podatku naliczonego w wysokości 1/10 za kolejne lata 2012-2019. Korekt za poszczególne lata Wnioskodawca winien dokonywać w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje korekty. Zatem ostatnia zostanie dokonana w deklaracji podatkowej za styczeń 2020 r. Za rok 2010 Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku, ponieważ pływalnia była wykorzystywana do czynności niepodlegających opodatkowaniu, a więc nieuprawniających do odliczenia.
 126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-611/11-4/MS
  Czy Gmina będąca płatnikiem podatku od towarów i usług ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych nakładów inwestycyjnych na remont budynku w którym mieści się GOKSiT, w związku z tym, iż realizowana inwestycja przyniesie przychody opodatkowane z tytułu dzierżawy?
 127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1267/11/AZb
  opodatkowanie dostaw mediów, którymi Spółdzielnia obciąża najemców i dzierżawców
 128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-339/11-4/MM
  Czy uzyskany z powyższego tytułu przychód podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych?
 129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1032/11-2/MS
  Obowiązek dokonania rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i usług, składanie deklaracji i wystawianie faktur po rozpoczęciu wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-954/11-2/AS
  sprzedaż nieruchomości zabudowanej na rzecz jej dzierżawcy
 131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-398/11-4/JM
  Czy Gminie będzie przysługiwało prawo do doliczenia naliczonego podatku z faktur związanych z planowaną inwestycją?
 132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-643/11-3/JM
  Czy w związku z realizowaną powyżej inwestycją Miastu przysługiwało będzie uprawnienie do zwrotu bądź odzyskania w jakikolwiek inny sposób przewidziany w ustawie o podatku VAT podatku naliczonego zapłaconego wykonawcom, którzy na podstawie zawartych umów wykonają prace i wystawią w związku z tym Miastu faktury VAT zawierające ten podatek?
 133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-518/11/MO
  Czy wartość czynszu za dzierżawę gruntu ponoszona w okresie realizacji inwestycji będzie dla spółki kosztem uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia czy też zwiększy wartość początkową inwestycji?
 134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-162/11-4/IG
  1.Czy w przypadku oddania części gruntów w dzierżawę pod działalność gastronomiczną i wypożyczalnię sprzętu wodnego oraz pobierania z tego tytułu przychodów Gmina będzie miała możliwość pomniejszania podatku należnego o podatek naliczony?2.Czy w przypadku dokonania sprzedaży opodatkowanej z tytułu dzierżawy gruntów Gmina będzie miała możliwość starania się o zwrot podatku naliczonego z tytułu zapłaconych faktur dotyczących zakończonej inwestycji pn. "…"?3.Czy w przypadku nieodpłatnego użyczenia części gruntu podmiotom gospodarczym Gmina będzie miała możliwość odzyskania podatku od towarów i usług z tytułu zrealizowanej inwestycji?
 135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-736/11-2/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług.
 136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-738a/11/PS
  Stawka podatku obowiązująca przy dzierżawie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.
 137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-367/11-5/MP
  Wartość nakładów poniesionych na budowę garażu przez Wnioskodawcę w wysokości 12.518,00 zł nie będzie stanowiła dla Niego przysporzenia majątkowego, a tym samym nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym, pod warunkiem, że otrzymana wartość pieniężna z tego tytułu jest jedynie zwrotem kosztów poniesionych na wybudowanie garażu.
 138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-136/11-4/GC
  Czy dochody Wspólnoty w postaci zaliczek na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej, fundusz remontowy i media dostarczane do części wspólnych nieruchomości, płacone przez członków Wspólnoty składającej się z lokali użytkowych zalicza się do gospodarki zasobami mieszkaniowymi i w związku z tym będą one zwolnione z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-146/11-4/GC
  1. Czy dochody uzyskiwane przez Wspólnotę z wynajmu powierzchni wspólnej firmie – kwota: 224,90 zł miesięcznie, a przeznaczone na utrzymanie powierzchni wspólnej, czyli gospodarkę zasobem mieszkaniowym, mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44? 2. Czy kwota odsetek z lokaty może być także zwolniona z tego podatku?
 140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-141/11-4/GC
  Czy dochody uzyskiwane przez Wspólnotę, z dzierżawy terenu pod garaże dla członków Wspólnoty oraz osób spoza Wspólnoty, mogą być zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1pkt 44?
 141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-183/11-2/KR
  Czy przychody uzyskiwane z dzierżawy nieruchomości (nowowybudowanego budynku handlowo-usługowego) będą mogły być opodatkowane na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?
 142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-256/11-2/AK
  Opodatkowanie zwrotu nakładów poniesionych przez osobę fizyczną na budowę garażu.
 143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-254/11-2/MS
  Opodatkowanie zwrotu nakładów poniesionych przez osobę fizyczną na budowę garażu.
 144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-323/11-2/MS1
  Skutki podatkowe zwrotu nakładów na budowę garażu, wybudowanego na cudzym gruncie.
 145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-188/11/MR
  Jakie skutki podatkowe na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych będzie rodziła sprzedaż nieruchomości zabudowanej nabytej i wydzierżawianej wprowadzonej częściowo do działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę bez wprowadzania jej do ewidencji środków trwałych przedsiębiorstwa?
 146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-187/11/MR
  Jakie skutki podatkowe na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych będzie rodziła sprzedaż nieruchomości zabudowanej częściowo wynajmowanej w ramach prowadzonej przez osobę fizyczną działalności gospodarczej oraz częściowo dzierżawionej w ramach prowadzonej przez osobę fizyczną działalności gospodarczej?
 147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-168/11-4/PS
  Zdaniem Wnioskodawcy przychody osiągnięte przez Wnioskodawcę od SP z tytułu dzierżawy Światłowodów traktować należy jako należności licencyjne i w związku z ich zapłatą SP zobowiązana będzie do pobrania podatku u źródła w wysokości 5%, jeśli posiadać będzie certyfikat rezydencji Wnioskodawcy.
 148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-242/11-2/AS
  Skutki podatkowe zwrotu nakładów na budowę garażu, wybudowanego na cudzym gruncie.
 149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-273/11-2/EK
  Opodatkowanie sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej oddanej w dzierżawę.
 150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-160/11-4/AW
  W związku z art. 41 ust. 14a i ust. 14b oraz art. 146a ustawy o podatku od towarowi i usług, Zainteresowany prosi o odpowiedź, jakiej wysokości podatek VAT należy naliczyć do faktur wystawianych w roku 2011, ale dotyczących czynszu dzierżawnego za użytkowanie rybackie jezior w II półroczu 2010 r.?
 151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-135/11-2/JK
  Opodatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów rolnych.
 152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-275/11-5/MN
  Opodatkowanie sprzedaży ośrodka wypoczynkowego wraz z wyposażeniem oraz przynależnym do niego prawem użytkowania gruntu i infrastrukturą towarzyszącą, a także obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego.
 153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-275/11-4/MN
  Opodatkowanie sprzedaży ośrodka wypoczynkowego wraz z wyposażeniem oraz przynależnym do niego prawem użytkowania gruntu i infrastrukturą towarzyszącą, a także obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego.
 154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-275/11-5/MN
  Opodatkowanie sprzedaży ośrodka wypoczynkowego wraz z wyposażeniem oraz przynależnym do niego prawem użytkowania gruntu i infrastrukturą towarzyszącą, a także obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego.
 155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-148/11/BK
  w zakresie możliwości opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym wg stawki 8,5%, przychodów z tytułu dzierżawy nieruchomości oraz możliwości indywidualnego rozliczenia ww. przychodów przez małżonka, który złoży oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodów
 156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-149/11/BK
  w zakresie możliwości opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym wg stawki 8,5%, przychodów z tytułu dzierżawy nieruchomości oraz możliwości indywidualnego rozliczenia ww. przychodów przez małżonka, który złoży oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodów
 157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-150/11/BK
  w zakresie możliwości opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym wg stawki 8,5%, przychodów z tytułu dzierżawy nieruchomości oraz możliwości indywidualnego rozliczenia ww. przychodów przez małżonka, który złoży oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodów
 158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-189/11-2/AW
  Czy wypłacane przez Spółkę, na podstawie Porozumienia, odszkodowanie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-266/11/AL
  Możliwość opodatkowania podatkiem VAT umowy dzierżawy nieruchomości po zarejestrowaniu się jako podatnik VAT oraz możliwość wystawiania faktur VAT
 160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-37/11-4/MP
  Dla opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu, którego oddanie nastąpiło przed 1 stycznia 2011 r. i po 30 kwietnia 2004 r. ,stawka podatku wynosić będzie nadal 22% - zgodnie z art. 41 ust. 14a znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, opłaty od czynności polegających na oddaniu gruntów w dzierżawę podlegają opodatkowaniu stawką obowiązującą po 01.01.2011 r. – 23%.
 161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-975/10-4/KOM
  zastosowanie zwolnienia od podatku VAT w stosunku do całego dzierżawionego gospodarstwa rolnego, w skład którego wchodzą grunty rolne oraz budynki i budowle na nim posadowione, korekta sprzedaży
 162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-33/11-3/AM
  Czy wydatki na budowę dróg wewnętrznych na gruntach, w stosunku do których stosunek dzierżawy trwa, stanowią wydatki na wytworzenie oddzielnych środków trwałych w postaci budowli wybudowanych na cudzym gruncie i jako takie podlegają amortyzacji (zgodnie z art. 16a ust. 2 pkt 2 w związku z art. 16g ust. 1 pkt 2 i art. 16g ust. 4 oraz ust. 7 Ustawy o CIT)?
 163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-33/11-5/AM
  Czy wydatki na budowę dróg tymczasowych na dzierżawionych gruntach, które po zakończeniu inwestycji zostały zlikwidowane stanowić powinny wydatki na wytworzenie oddzielnych środków trwałych w postaci budowli wybudowanych na cudzym gruncie i jako takich podlegających amortyzacji (zgodnie z art. 16a ust. 2 pkt 2 w związku z art. 16g ust. 1 pkt 2 i ust. 4 oraz ust. 7 Ustawy o CIT), których niezamortyzowaną część w momencie ich fizycznej likwidacji należy uznać za koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami a w związku z tym potrącalne w dacie ich poniesienia (zgodnie z art. 15 ust. 4d Ustawy o CIT)?
 164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1076/10/KW
  Opodatkowanie odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-350/11/KW
  Opodatkowanie odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-351/11/KW
  Opodatkowanie odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-352/11/KW
  Opodatkowanie odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-894/10-8/JG
  Czy w świetle przepisu art. 15 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w opisanym stanie faktycznym, czynsz dzierżawny za lata 2005 - 2009 może być uznany za podatkowy koszt uzyskania przychodu w roku 2010 - po uwzględnieniu okoliczności, że w latach 2005 - 2009 zgodnie z umową stron czynsz ten nie był wymagalny, jeden z dwóch Wydzierżawiających będących osobami fizycznymi nie wystawiał żadnych dokumentów potwierdzających istnienie zobowiązania Dzierżawcy do zapłaty czynszu, natomiast drugi wystawia faktury VAT jedynie w związku ze zgłoszeniem się jako czynny podatnik podatku VAT oraz zgodnie z wolą Stron rozliczenie i zapłata z tytułu tego czynszu ma nastąpić dopiero w chwili zaistnienia określonego zdarzenia, które nastąpi pod koniec 2010 r. (ukończenia wszystkich prac remontowo - adaptacyjnych)?
 169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1236/10-3/AK
  Czy wobec brzmienia art. 29 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, przy przenoszeniu nieruchomości zabudowanych na P. tj. na dotychczasowego dzierżawcę i biorącego do używania te nieruchomości - można przyjąć za wartość aportu (wkładu niepieniężnego) wartość samych gruntów (bez wartości budynków), gdyż jednocześnie art. 29 ust. 1 stanowi, że obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, która obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy (w tym przypadku tylko wartość gruntów)?
 170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-930/10-3/JG
  Czy zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Wspólnota słusznie nalicza i odprowadza podatek od dochodów wymienionych w poz. 54 wniosku ORD-IN, tj.: od wynajmowanych pomieszczeń dodatkowych i garażu właścicielom mieszkań Wspólnoty oraz od uzyskanych środków z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym w całości przeznaczonych na działalność związaną z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych?
 171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1809/10/EJ
  prawo do odliczenia w części podatku naliczonego związanego z czynnościami podlegającymi VAT
 172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1108/10-3/JB
  Sposób zakwalifikowania dochodu ze sprzedaży lokali mieszkalnych wykorzystywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz uznania tych lokali za środki trwałe.
 173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1108/10-2/JB
  Sposób zakwalifikowania dochodu ze sprzedaży lokali mieszkalnych wykorzystywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz uznania tych lokali za środki trwałe.
 174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1175/10/MN
  Czy w świetle uregulowań ustawy o podatku od towarów i usług, prawidłowe jest uznanie, iż po wejściu w życie aneksu do umowy Spółka nadal świadczyła na rzecz Dzierżawcy usługi podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT i czy Spółka postąpiła prawidłowo powiększając należność od Dzierżawcy o podatek VAT w wysokości 22%?
 175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-675/10/AW
  Czy czynsz uiszczany na podstawie umów dzierżawy nieruchomości, dzierżawionych wyłącznie z przeznaczeniem pod posadowienie na nich wiatraków i pozyskiwanie energii elektrycznej stanowi pośredni koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 4d ustawy podatkowej, czy też jest kosztem wytworzenia środka trwałego, w rozumieniu art. 16g ust. 4 ustawy podatkowej?
 176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-246/11/KG
  Gmina ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu dzierżawy modernizowanego systemu ciepłowniczego
 177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1837/10/KG
  Miasto ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z rewitalizacją budynku.
 178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-596/08/10-4/S/KCH/KOM
  Skoro więc, planowana przez Wnioskodawcę transakcja będzie obejmowała w rozumieniu ustawy o VAT tylko dostawę gruntu, to podstawą opodatkowania będzie wyłącznie wartość gruntu z wyłączeniem wartości budynku i zastosowanie znajdzie art .29 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym podstawą opodatkowania jest obrót, zaś obrotem kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Art. 29 ust.5 w ogóle nie będzie miał zastosowania, gdyż nie nastąpi dostawa towaru, jakim jest budynek, a jedynie dostawa gruntu.
 179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-35/11-2/RS
  Czy wydatki poniesione na dzierżawę gruntów w trakcie trwania inwestycji do momentu oddania do użytkowania farmy wiatrowej należy uznać za koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, a w związku z tym potrącalne w dacie ich poniesienia (zgodnie z art. 15 ust. 4d Ustawy o CIT t. j. Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.)?
 180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-612/10/PS
  W zakresie ustalenia, czy przychód z tytułu uzyskanego czynszu dzierżawnego od gruntu rolnego stanowić może przychód z działalności rolniczej, do której zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 nie stosuje się przepisów ustawy.
 181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1016/10-4/BS
  podatek od nieruchomości stanowi część składową czynszu, pozostając w związku ze świadczoną usługą dzierżawy. Tym samym, jest on elementem kalkulacyjnym przy ustalaniu opłaty za usługę główną, i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki właściwej dla usługi dzierżawy.
 182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1740/10/EJ
  Rozliczanie świadczeń wzajemnych, umowa koncesji na roboty budowlane
 183. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1752/10/EJ
  brak prawa do odliczenia przez Gminę podatku naliczonego w związku realizacją projektu polegającego na budowie kompleksu sportowego
 184. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1374/10/MO
  Czy przychód uzyskiwany przez Spółkę z usług serwisowych (nie objętych gwarancją) polegających na naprawie u nabywcy, tj. poza terenem strefy, maszyn wyprodukowanych przez Spółkę na terenie SSE, a następnie wydzierżawionych, korzysta ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 updop jeżeli: a) w wyniku naprawy wymienia elementy na nowe części wyprodukowane na terenie strefy b) w wyniku naprawy wymienia uszkodzone, zużyte elementy na nowe towary handlowe (tj. części kupione od podmiotów trzecich)? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)
 185. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1144/10-5/AGr
  Czy czynsz dzierżawny za przedmiotową nieruchomość będzie stanowił w części koszt prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej, jako koszt z udziału w spółce, określony proporcjonalnie do prawa w udziale spółki?
 186. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1143/10-5/AGr
  Czy czynsz dzierżawny za przedmiotową nieruchomość będzie stanowił w części koszt prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, jako koszt z udziału w spółce, określony proporcjonalnie do prawa w udziale spółki?
 187. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1120/10-4/EC
  Należy stwierdzić, iż przychód uzyskany z tytułu dzierżawy składników majątkowych spółki jawnej, nie może stanowić przychodu ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (najem, dzierżawa, itp.), gdyż jest on przychodem ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej. Ponadto w związku z tym, że spółka jawna, w ramach dzierżawy składników majątku, będzie uzyskiwała przychód z najmu nieruchomości na własny rachunek, wyklucza to możliwość opodatkowania uzyskiwanych przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
 188. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1648/10-2/ISN
  Zwolnienie od podatku sprzedaży mieszkań oraz mieszkań wraz z miejscami postojowymi. Mieszkania wykorzystywane były pod wynajem zwolniony od podatku, nie dokonano odliczenia podatku przy nabyciu nieruchomości, nie dokonywano ulepszeń. Zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.
 189. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1649/10-2/MN
  Zwolnienie od podatku sprzedaży mieszkań oraz mieszkań wraz z miejscami postojowymi. Mieszkania wykorzystywane były pod wynajem zwolniony od podatku, nie dokonano odliczenia podatku przy nabyciu nieruchomości, nie dokonywano ulepszeń. Zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.
 190. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1650/10-2/EN
  Zwolnienie od podatku sprzedaży mieszkań oraz mieszkań wraz z miejscami postojowymi. Mieszkania wykorzystywane były pod wynajem zwolniony od podatku, nie dokonano odliczenia podatku przy nabyciu nieruchomości, nie dokonywano ulepszeń. Zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.
 191. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-589/10/PST
  Czy koszty dzierżawy gruntu, na którym realizowana jest inwestycja budowy budynku można zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia, czy też koszty te powinny zwiększać wartość początkową budowanego środka trwałego?
 192. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1100/10-2/AW
  rozliczenie poniesionych nakładów inwestycyjnych
 193. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1111/10-2/AA
  Czy czynsz dzierżawny opłacany na podstawie zawartych umów dzierżawy przedmiotowych nieruchomości będzie stanowił koszt uzyskania przychodów dla Wnioskodawczyni w przypadku przystąpienia do Spółki?
 194. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-713/10/IK
  opodatkowanie zbycia poniesionych nakładów inwestycyjnych
 195. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1227/10/AL
  Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia w pełnej wysokości kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakup od wydzierżawiającego usług serwisowych dla samochodów osobowych?
 196. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-949a/10/MN
  Podstawa opodatkowania najmu przy rozliczeniu nakładów.
 197. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-834/10-2/JB
  Jeżeli gospodarstwo rolne wydzierżawione zostało na działalność rolniczą, o której mowa w cyt. powyżej art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to przychód uzyskiwany przez Wnioskodawczynię z tego tytułu nie stanowi źródła przychodów dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych.
 198. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1213/10/AŚ
  Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu polegającego na rewitalizacji centrum miasta w części dotyczącej przebudowy dojść do kiosku oraz dwóch pawilonów handlowych, będących przedmiotem dzierżawy
 199. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1494/10/EJ
  Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy realizacji projektu polegającego na wybudowaniu obiektu sportowego i oddaniu go w dzierżawę
 200. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-802/10-2/EC
  Jeżeli więc gospodarstwo rolne wydzierżawione zostało na działalność rolniczą, o której mowa w cyt. powyżej art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to przychód uzyskiwany przez Wnioskodawcę z tego tytułu nie stanowi źródła przychodów dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych.
 201. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1266/10-2/MN
  Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług dzierżawy.
 202. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-644/10/GC
  Czy Wynagrodzenie oraz Wynagrodzenie Innych Usługodawców będzie stanowić dla Spółki koszt uzyskania przychodu potrącalny zgodnie z art. 15 ust. 4d zd. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. w dacie jego poniesienia?
 203. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-566/10-2/KG
  Opodatkowanie i dokumentacja usługi dzierżawy
 204. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-573/10/IB
  Czy samo podpisanie umowy w dniu 25 czerwca 2008 r. na możliwość przygotowania gruntu na cele inne niż rolne bez osiągania w tym okresie przychodu skutkuje opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych czy też z chwilą podpisania właściwej umowy dzierżawy gruntu, określenia wartości czynszowych i osiągania z tego tytułu przychodu, a otrzymane zaliczki na poczet przyszłych dochodów będą rozliczane w przyszłości zgodnie z zawartą w tym zakresie umową?
 205. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-672/10-2/KŁ
  Czy istnieje w opisanej sytuacji możliwość zaliczenia przychodów osiąganych z dzierżawy gruntu do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2010 r. Nr 51 poz. 307)?
 206. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-466/10/PSZ
  Czy w związku z uzyskiwaniem dochodów z tytułu dzierżawy gruntów rolnych na cele rolnicze powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tego tytułu?
 207. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-508/10/AP
  Czy jako osoba fizyczna sprzedająca własne udziały w gruncie, Wnioskodawczyni będzie obowiązana do odprowadzenia VAT od tej transakcji?
 208. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-749/10/SD
  Czy dochód osiągnięty z działalności ubocznej, polegającej na umożliwieniu kontrahentom nabywania produktów Spółki - gazu technicznego wyprodukowanego/ magazynowanego i transportowanego zgodnie z Zezwoleniem - poprzez udostępnianie odpowiednich zbiorników/odgazowywaczy, w części w jakiej dotyczy produktów strefowych, może korzystać ze zwolnienia w podatku dochodowym na podstawie Zezwolenia?
 209. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-677/10/DM
  Odpłatna czynność zwrotu nakładów, jako przekazanie za wynagrodzeniem ulepszeń na cudzą rzecz, stanowi odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym podlega opodatkowaniu tym podatkiem na podstawie art. 5 ust. 1 ww. ustawy.
 210. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-352/10-2/DG
  Czy Wnioskodawczyni prawidłowo rozlicza kwotę uiszczoną Cedentowi z tytułu Umowy Cesji, jako czynne międzyokresowe rozliczenia kosztów przez okres 14 lat (tj. do końca okresu obowiązywania 20-letniej umowy dzierżawy), zaliczając co miesiąc do kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnie rozliczoną kwotę?
 211. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-308/10-4/PS
  Czy opłaty za dzierżawę gruntu, na którym prowadzona jest inwestycja oraz podatek od nieruchomości dotyczący umowy dzierżawy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia, czy opłaty te powinny zwiększać wartość początkową budowanego środka trwałego?
 212. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-282b/10/PS
  W zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy, dochodów uzyskanych z dzierżawy terenu pod ustawienie garaży.
 213. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-275/10/PS
  Czy przychód z tytułu wykonania usługi polegającej na zwiększeniu pogłowia dzierżawionego stanu bydła stanowić może przychód z działalności rolniczej w świetle art. 2 ust. 2 ustawy?
 214. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-459/10/AP
  Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług dzierżawy, dla którego określono terminy i kwoty płatności powstaje w momencie upływu każdego okresu płatności.
 215. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-440/10/AT
  Czy faktura wystawiona w ten sposób jest prawidłowa i daje prawo do podatku naliczonego?
 216. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-535/10-2/JB
  Określenie źródła przychodu oraz możliwości opodatkowania uzyskiwanych przychodów ryczałtem ewidencjonowanym.
 217. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-534/10-2/JB
  Określenie źródła przychodu oraz możliwości opodatkowania uzyskiwanych przychodów ryczałtem ewidencjonowanym.
 218. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-535/10-2/JB
  Określenie źródła przychodu oraz możliwości opodatkowania uzyskiwanych przychodów ryczałtem ewidencjonowanym.
 219. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-534/10-2/JB
  Określenie źródła przychodu oraz możliwości opodatkowania uzyskiwanych przychodów ryczałtem ewidencjonowanym.
 220. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-837/10/AŚ
  Gmina ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu polegającego na budowie stanicy, która będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych
 221. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-576/10/CJS
  Czy dochód uzyskany z tytułu dzierżawy gruntów rolnych na cele rolnicze stanowi przychód Wspólnoty gruntowej czy też jej członków, a tym samym podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 222. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-374/10/MS
  Prawo do odliczenia w związku z realizacją inwestycji (budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków), prawo do zwrotu.
 223. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-171/10/AM
  1. Czy czynsz dzierżawny, wynikający z umowy dzierżawy, dotyczący odpowiednich odcinków etapu I autostrady i należny za okres do dnia oddania do używania środków trwałych składających się na takie odcinki etapu I, winien zostać uznany za element kosztu wytworzenia tych środków trwałych, czy też czynsz ten należało zakwalifikować bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w momencie poniesienia? 2. Czy czynsz dzierżawny, wynikający z umowy dzierżawy, dotyczący etapu II autostrady i należny za okres do dnia oddania do używania środków trwałych składających się na etap II, winien zostać uznany element kosztu wytworzenia tych środków trwałych, czy też czynsz ten należy zakwalifikować bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w momencie poniesienia? 3. Czy czynsz dzierżawny, wynikający z umowy dzierżawy, dotyczących odpowiednich odcinków etapu I autostrady i należny za okres po dniu oddania do używania środków trwałych składających się na takie odcinki etapu I, winien zostać zakwalifikowany bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w momencie poniesienia? 4. Czy czynsz dzierżawny, wynikający z umowy dzierżawy, dotyczący etapu II autostrady i należny za okres po dniu oddania do używania środków trwałych składających się na etap II, winien zostać zakwalifikowany bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w momencie poniesienia?
 224. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-201/10/PS
  Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatku z tytułu wynagrodzenia dla dzierżawcy za zrzeczenie się prawa dzierżawy nieruchomości.
 225. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-839/10/KG
  Gmina ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z budową boiska będącego umową dzierżawy.
 226. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-536/10/AJ
  Czy Gmina ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług z tytułu realizacji przedmiotowego zadania?
 227. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-353/10/NG
  Czy Czy w przypadku wyboru przez wnioskodawcę opodatkowywania przychodów z czynszu wypłacanego na podstawie powyższej umowy ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (art. 2 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne dalej "zpdof"), opodatkowaniu podlegać będzie całość czynszu wypłacanego na podstawie umowy, czy też jedynie część czynszu nie stanowiąca spłaty wartość budynku i budowli, a więc tzw. część odsetkowa?
 228. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-352/10/NG
  Czy w przypadku wyboru przez wnioskodawcę opodatkowywania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów z czynszu, opodatkowaniu ryczałtem podlegać będzie jedynie część przychodów z czynszu ustalona proporcjonalnie do udziału we współwłasności budynku, budowli oraz prawie użytkowania wieczystego gruntów przypadających na wnioskodawcę?
 229. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-354/10/NG
  Czy w przypadku zawarcia przez wnioskodawcę umowy spółki cywilnej z drugim współużytkownikiem wieczystym i współwłaścicielem, celem której to spółki cywilnej będzie oddanie do odpłatnego korzystania prawa użytkowania wieczystego, budynku i budowli na rzecz Spółki, przychody wnioskodawcy z tytułu umowy osiągane za pośrednictwem spółki cywilnej będą mogły być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, o którym mowa w art. 2 ust 1a o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?
 230. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-351/10/NG
  Czy wnioskodawca będzie mógł opodatkować przychody w postaci czynszu wypłacanego na podstawie powyższej umowy ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w stawce 8,5%, o którym mowa w art. 2 ust. 1a oraz art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?
 231. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-350/10/NG
  Czy w przypadku zawarcia przez wnioskodawczynię umowy spółki cywilnej z drugim współużytkownikiem wieczystym i współwłaścicielem, celem której to spółki cywilnej będzie oddanie do odpłatnego korzystania prawa użytkowania wieczystego, budynku i budowli na rzecz Spółki, przychody wnioskodawczyni z tytułu umowy osiągane za pośrednictwem spółki cywilnej będą mogły być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, o którym mowa w art. 2 ust 1a o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?
 232. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-347/10/NG
  Czy w przypadku wyboru przez wnioskodawczynię opodatkowywania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów z czynszu, opodatkowaniu ryczałtem podlegać będzie jedynie część przychodów z czynszu ustalona proporcjonalnie do udziału we współwłasności budynku, budowli oraz prawie użytkowania wieczystego gruntów przypadających na wnioskodawczynię?
 233. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-350/10/NG
  Czy w przypadku zawarcia przez wnioskodawczynię umowy spółki cywilnej z drugim współużytkownikiem wieczystym i współwłaścicielem, celem której to spółki cywilnej będzie oddanie do odpłatnego korzystania prawa użytkowania wieczystego, budynku i budowli na rzecz Spółki, przychody wnioskodawczyni z tytułu umowy osiągane za pośrednictwem spółki cywilnej będą mogły być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, o którym mowa w art. 2 ust 1a o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?
 234. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-349/10/NG
  w przypadku wyboru przez wnioskodawczynię opodatkowywania przychodów z czynszu wypłacanego na podstawie powyższej umowy ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (art. 2 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne), opodatkowaniu podlegać będzie całość czynszu wypłacanego na podstawie umowy, czy też jedynie część czynszu nie stanowiąca spłaty wartość budynku i budowli, a więc tzw. część odsetkowa?
 235. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-435/10/PK
  opodatkowanie dostawy nieruchomości zabudowanej
 236. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-446/10/AP
  Czy Spółka powinna naliczać amortyzację od dzierżawionych obiektów i urządzeń? Czy amortyzacja ta będzie stanowić koszt uzyskania przychodów?
 237. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-244/10/AJ
  Zwolnienie od podatku wniesienia do spółki prawa handlowego aportu nieruchomości zabudowanych.
 238. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-267/10-3/EŻ
  Czy Wspólnota Mieszkaniowa powinna odprowadzać podatek z tytułu dzierżawy pomieszczenia na stację TRAFO, skoro jest to czynsz z dzierżawy pomieszczenia na stację transformatorową i jest to dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi?
 239. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-156/10-2/MS
  W jaki sposób Podatnik powinien wyliczyć przychód i koszty uzyskania przychodu w związku z otrzymaniem przez Spółkę Komandytową zwrotu nakładów w wysokości części poniesionych przez nią wydatków na wybudowanie Budynku?
 240. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-180a/10/DK
  Czy kwota odstępnego płacona przez Spółkę w związku z przejęciem praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy nieruchomości celem realizacji inwestycji na tej nieruchomości powinna zostać uwzględniona w wartości początkowej budynku wybudowanego na cudzym gruncie?
 241. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-256/10/PSZ
  Czy dzierżawa gruntów rolnych na cele działalności rolniczej wraz z prezentacją pracy maszyn rolniczych stanowi dla wydzierżawiającego, będącego osobą fizyczną źródło przychodu podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodem od osób fizycznych?
 242. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-183a/10/AW
  Miejsce świadczenia i opodatkowania usług wynajmu żurawi samojezdnych-terenowych, gąsienicowych wraz z obsługą operatorską oraz sposobu ich dokumentowania.
 243. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-318/10/CzP
  1. "Czy przychód z dzierżawy gruntu stanowiącego nieruchomość wspólną Wspólnoty mieszkaniowej jest przychodem zwolnionym z podatku dochodowego od osób prawnych? 2. Czy dotychczas opłacony podatek może zostać Wspólnocie zwrócony jako nienależny za rok 2007, 2008 i 2009?"
 244. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-523/10/KG
  Gmina ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z budową kanalizacji sanitarnej.
 245. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-468/10/EJ
  Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy realizacji projektu polegającego na promocji terenów inwestycyjnych
 246. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-114/10/AK
  W sytuacji, gdy dzierżawca uiścił należność za cały rok z góry, a więc kwotę przekraczającą czynsz miesięczny ustalony w umowie, wpłata odpowiadająca wartości miesięcznego czynszu stanowi zapłatę za świadczoną usługę, a obowiązek z tego tytułu winien być rozliczony – stosownie do zapisu art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy - z chwilą otrzymania zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze. Pozostałą wpłatę, jako dokonaną przed terminem płatności, należy traktować jako otrzymaną zaliczkę, do której obowiązek podatkowy powstaje w myśl art. 19 ust. 11 ustawy, tj. z chwilą jej otrzymania.
 247. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-144/10/MMa
  Czy wybór metody rozliczania się z uzyskiwanego przychodu osiąganego z najmu na zasadach zryczałtowanego podatku dochodowego jest prawidłowy?
 248. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-343/10/AŚ
  Gmina może w wyniku odpłatnej umowy dzierżawy sieci kanalizacyjnej z przyłączami skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego poprzez wykazanie go w bieżących deklaracjach podatkowych w rozliczeniu za miesiąc nabycia towaru lub usługi albo w rozliczeniu za dwa kolejne okresy rozliczeniowe lub w składanych korektach deklaracji (nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego)
 249. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-142/10-2/JL
  Wydanie przez Spółkę (poczynionych w trakcie umowy o zastępstwo inwestycyjne oraz umowy dzierżawy) nakładów inwestycyjnych w związku z rozwiązaniem umowy dzierżawy stanowi świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT i w konsekwencji będzie opodatkowane przy zastosowaniu stawki 22%. Ponadto, zbycie zabudowanej nieruchomości przez IICP (po rozwiązaniu umowy dzierżawy) podlega opodatkowaniu 22% VAT, a Spółka będzie mieć prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego związanego z wydatkami poniesionymi przez nią na nabycie gruntu wraz ze znajdującymi się na nim budynkami.
 250. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-931/09-4/EŻ
  jeżeli Wspólnota uzyskuje przychody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na powyższych rachunkach, a przedmiotowe odsetki są związane z gospodarką zasobami mieszkaniowymi, tj. ich źródłem są wpływy z opłat (zaliczek) wnoszonych przez członków Wspólnoty bądź z innych tytułów związanych z ww. lokalami mieszkalnymi i innymi pomieszczeniami do nich przynależnymi, stanowiącymi zasoby mieszkaniowe, to otrzymane środki z tego tytułu będą miały wpływ na wysokość dochodu osiągniętego z tej gospodarki, który zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 powołanej ustawy podlega zwolnieniu od podatku dochodowego, w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.
 251. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-22/10-7/MT
  opodatkowanie przychodów z tytułu dzierżawy gospodarstwa rolnego
 252. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-22/10-8/MT
  możliwość uznania prowadzenia prac hodowlanych i badawczych nad nowymi środkami ochrony roślin/nawozami za działalność rolniczą
 253. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-83/10-3/AW
  Czy Spółka ma prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego?
 254. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-179/10-2/MP
  Wydanie (za wynagrodzeniem) nakładów inwestycyjnych w związku z rozwiązaniem umowy dzierżawy stanowi świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT i będzie ono opodatkowane przy zastosowaniu stawki 22%, a Spółka będzie mieć prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z tej operacji na zasadach ogólnych .Zbycie zabudowanej nieruchomości przez Spółkę (po rozwiązaniu umowy dzierżawy i przejęciu nakładów) podlega opodatkowaniu 22% VAT.
 255. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-768/09-3/DG
  Czy opłaty za dzierżawę gruntu, na jakim realizowana jest inwestycja i opłata w wysokości wartości podatku od nieruchomości dotyczącego tego gruntu, w przypadku gruntów dzierżawionych oraz podatek od nieruchomości, w przypadku gruntu, którego Spółka jest właścicielem, można zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia czy też opłaty te powinny zwiększać wartość powstałego w następstwie realizowanej inwestycji środka trwałego w postaci wybudowanego obiektu budowlanego?
 256. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-970/09-2/ES
  ustalenie stawki amortyzacyjnej wybudowanego pawilonu handlowego
 257. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1063/09/AJ
  Czy suma kwot podatku w całym okresie użytkowania samochodów i pojazdów, dotycząca jednego samochodu lub pojazdu, nie może przekroczyć 60% kwoty podatku naliczonego czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanej fakturą oraz nie może przekroczyć 6.000 zł?
 258. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1161/09/MW
  Czy w związku z tym, iż przewidywany okres używania budynku jest krótszy niż jeden rok – można wartość budynku w pełnej wysokości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych z tytułu dzierżawy?
 259. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1138/09/BJ
  Czy grunt będący przedmiotem dzierżawy należy traktować jako teren niezabudowany inny niż teren budowlany oraz przeznaczony pod zabudowę, a tym samym czy wydzierżawienie przez Wnioskodawcę tego terenu jest zwolnione od podatku od towarów i usług w myśl art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy?
 260. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-710/09/PS
  Gospodarka zasobami mieszkaniowymi (najem arkad i obowiązek podatkowy).
 261. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1746/09-2/MN
  Odliczenie podatku naliczonego w związku z wybudowaniem budynku wykorzystywanego do wykonywania czynności opodatkowanych – przed dokonaniem rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i usług.
 262. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1043/09-2/AP
  Czy w opisanej powyżej sytuacji, dzierżawa butli lub stacji będzie opodatkowana według 7% stawki VAT, właściwej dla dostawy danego Produktu Medycznego?
 263. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-917/09-3/MM
  1. Czy Spółka powinna opodatkować podatkiem od towarów i usług w/w dostawy do USA? 2. Czy Spółka powinna opodatkowywać dzierżawę kontenerów? 3. Czy przedstawione załączniki 1 i 2 są wystarczającymi potwierdzeniami na wywóz towarów poza obszar UE? 4. Jeśli Spółka będzie zamierzała odsprzedać po pewnym czasie (dłuższym niż rok) te kontenery Spółce w USA, jak opodatkować taką sprzedaż?
 264. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1186/09-4/LP
  Dotyczy opodatkowania usługi dzierżawy pojemników i kontenerów na gromadzenie odpadów.
 265. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-819/08/09-S/MT
  Dostawa przedmiotowego gruntu będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.
 266. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-867/09-2/GC
  Czy przychody i koszty uzyskania przychodów związane z administrowaniem nieruchomościami, stanowiącymi majątek własny Gminy, obejmującym najem i dzierżawę składników majątku Gminy należy uwzględnić przy obliczaniu zaliczek oraz wypełnianiu zeznania podatkowego, w przychodach I kosztach Zakładu budżetowego – administratora.
 267. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1018/09/BW
  Czy w świetle obowiązujących w Polsce przepisów o podatku od towarów i usług Wnioskodawca może akceptować wystawione przez kontrahenta czeskiego faktury z 0% stawką VAT oraz czy Wnioskodawca ma obowiązek naliczania podatku VAT należnego tak, jak to ma miejsce w przypadku importu usług?
 268. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1418/09-2/MN
  Wystawianie faktur VAT dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej tylko w systemie komputerowym i drukowanie oryginału i kopii faktury tylko na żądanie nabywcy.
 269. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1220/09-4/MT
  Czy usługa dzierżawy gruntów, o ww. przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czy też korzysta ze zwolnienia w oparciu o § 13 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336) w sytuacji, gry w warunkach przetargu, a następnie zawartej umowy dzierżawy będzie zawarty warunek, iż grunty te wydzierżawione są w celu użytkowania rolniczego?
 270. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-721/09-7/AG
  skutki podatkowe zaprzestania umowy najmu lub dzierżawy
 271. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-561/09/MK
  Czy remonty wykonywane przez Spółkę w wydzierżawianych budynkach stanowią dla niej koszty bieżące zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia?
 272. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-649/09-2/JG
  Czy płatności ponoszone przez spółkę na dzierżawę gruntów za okres od podpisania umowy do momentu uzyskania zezwolenia na budowę elektrowni wiatrowych mogą być zaliczane do środków trwałych w budowie?
 273. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-739d/09/AJ
  Stawka podatku obowiązująca przy dostawie gruntu, na którym dzierżawca posadowił budynek pawilonu.
 274. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1473/09/SD
  Jeżeli dojdzie do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży, to czy w wartości początkowej środka trwałego, czyli nabytej nieruchomości należy uwzględnić cenę zapłaconą Sprzedającemu, wyliczoną według wzoru podanego w opisie stanu faktycznego, a więc bez uwzględniania rat czynszu dzierżawnego ponoszonych w latach poprzedzających rok, w którym dokonano przeniesienia własności?
 275. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1474/09/SD
  Jeśli organ podatkowy uzna, że Spółka powinna w przypadku zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży uwzględnić w wartości początkowej nieruchomości również wydatki na czynsz dzierżawny poniesione przed zakupem nieruchomości - to w jaki sposób należałoby potraktować wydatki na czynsz dzierżawny w sytuacji, gdyby nie doszło do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży (Spółka ponosiłaby wydatki na czynsz dzierżawny w okresie 50 lat, w wysokości 2.660 PLN rocznie)?
 276. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1039/09/SD
  Czy Spółka ma prawo zaliczyć wydatki ponoszone na dzierżawę gruntów, na których wybudowana została droga technologiczna do kosztów uzyskania przychodów w momencie poniesienia wydatku tj. odpowiednio w 2008 r. (w trakcie trwania budowy drogi technologicznej) i w latach kolejnych
 277. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-913/09-3/CS
  Usługi dzierżawy kontenerów i pojemników na gromadzenie odpadów, jeśli mieszczą się w grupowaniu 90.00.2 jako "usługi w zakresie wywozu i zagospodarowania śmieci i odpadków", będą opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 7%, zgodnie z art. 41 ust. 2 cyt. ustawy.
 278. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-687/09/ZK
  1. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku dochodowy, w przypadku gdy w umowie dzierżawy (w aneksach do umowy) strony umowy nie określiły terminu płatności i nie określiły okresów rozliczeniowych? 2. Czy za dzień zapłaty należy uznać dzień dokonania kompensaty?
 279. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/4160-32/09/ASz
  Czy przychody Wspólnoty osiągnięte z tytułu dzierżawy gruntów będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w oparciu o art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy Spółka będzie płatnikiem tego podatku?
 280. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/4240-71/09/BG
  Czy w zaistniałym stanie faktycznym przychody Wspólnoty osiągnięte z tytułu dzierżawy gruntów będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych jako przychód Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowo - Leśnej czy też będą podlegały wyłącznie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w oparciu o art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), a w przypadku Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego podatkiem dochodowym od osób prawnych w oparciu o art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 z późn. zm.), rozliczonymi przez każdego członka Wspólnoty oddzielnie, po dokonaniu podziału dochodów Wspólnoty z tytułu dzierżawy gruntów (tj. przychodów Wspólnoty pomniejszonych o koszt zarządu Spółki) na rzecz członków Wspólnoty i czy Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowo - Leśnej będzie płatnikiem tych podatków?
 281. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-634/09/PK
  określenia momentu powstania obowiązku podatkowego
 282. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-584/09-3/PJ
  Czy Wnioskodawca może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od opisanego powyżej budynku wybudowanego na cudzym gruncie?
 283. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1166/09-3/AW
  Opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży działki rekreacyjnej, na której dzierżawca wybudował budynek.
 284. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1191/09-2/MT
  Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku od opłat za dzierżawę samochodu i od paliwa do samochodu?
 285. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-686/09/AK
  1. Czy dzierżawa zalicza się do przychodów opodatkowanych? >br>2. Czy wydzierżawienie gruntów na cele rolne jest działalnością gospodarczą? 3. Czy istnieje obowiązek podatkowy?
 286. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1024/09-4/AT
  Czy do ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej pawilonem handlowym, uzyskanej w drodze przetargu, należy doliczyć podatek VAT? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości.
 287. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-425/09/AM
  1. Czy wpłaty zaliczkowe wnoszone przez właścicieli lokali na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz koszty dostawy mediów do lokali są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44? 2. Czy pożytki z dzierżawy gruntu są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44? 3. Czy odsetki bankowe są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44?
 288. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1260/09-2/MN
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z rezygnacją z rozszerzenia działalności podlegającej opodatkowaniu.
 289. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-767/09/BJ
  Czy sprzedaż wydzielonych działek podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 290. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-670/09/AK
  Miejsce świadczenia usług wynajmu stoisk na targach i wystawach oraz możliwość uznania ich za usługi reklamy.
 291. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-725/09/HD
  Czy przychody z wydzierżawiania gospodarstwa rolnego (gruntów wraz z zabudowaniami inwentarskimi i infrastrukturą rolną), które dzierżawca będzie wykorzystywał w działalności rolniczej w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 292. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-601/09/ŁC
  Opodatkowanie odszkodowania naliczonego za bezumowne korzystanie z terenu.
 293. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-455/09-3/AJ
  1.Czy w sytuacji rozwiązania umowy (najmu lub dzierżawy) nierentownego salonu gier, na podstawie której to umowy użytkowano środek trwały, przed zakończeniem pełnego okresu amortyzacji inwestycji w obcym środku trwałym, niezamortyzowaną część inwestycji Spółka może zaliczyć do kosztów podatkowych ? 2.Czy Spółka prawidłowo zalicza do kosztów podatkowych zaniechaną ze względów ekonomicznych inwestycję w obcym środku trwałym, co do której dokonała likwidacji ?
 294. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1021/09-3/BD
  Podatek od towarw i usug
 295. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-568/09-4/EK
  Czy Wnioskodawca ma obowiązek zaliczania do przychodów co miesiąc kwotę będąca różnicą między umową dzierżawy a czynszem ustalonym wg wytycznych Ministerstwa Finansów - pismo PO 3/722-912/JW./95 z dnia 7 lutego 1996 r.?
 296. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-706/09-3/IG
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym dzierżawa lub leasing prawa wieczystego użytkowania gruntu powinny być traktowane na gruncie przepisów o VAT jako świadczenie usługi i w związku z tym obowiązek podatkowy po stronie Spółki powstaje w momencie otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze?
 297. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-968/09-4/ISN
  Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku od opłat za dzierżawę samochodu i od paliwa do samochodu.?
 298. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-532/09-2/DS
  Czy w związku z tym, iż Spółka rozwiązała umowę najmu hali w celu wynajęcia większej hali, w związku z planowanym rozwojem Firmy – zwiększenia produkcji, zatrudnienia, przychodów ze sprzedaży – może Ona wypłacone odszkodowanie w wysokości sześciomiesięcznego czynszu zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 299. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-794/09/SD
  Czy Spółka w świetle postanowień ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ma prawo uznać za koszty uzyskania przychodów 2008 r. odszkodowanie w części obejmującej okres od dnia 28 lipca 2005 r. do 31 grudnia 2007 r., czy też należy skorygować rozliczenia podatkowe za wskazany wyżej okres i wówczas potraktować kwotę odszkodowania przypadającego na ten okres jako koszt uzyskania przychodu?
 300. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1159/09/SD
  Czy zapłacona w 2008 r. połowa odsetek od należności za bezumowne korzystanie z majątku Spółki O za okres od 16 maja 2007 r. do 29 lutego 2008 r. stanowi koszt uzyskania przychodu 2008 roku? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)
 301. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-484/09-2/EŻ
  1. Co do których osiąganych - pozostałych przychodów, ma zastosowanie zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych, z tyt. umów dzierżawy, jeśli środki finansowe zostają przeznaczone na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi, a najemcą jest: - osoba fizyczna (członek wspólnoty),- osoba prawna - członek wspólnoty (posiadający akt notarialny zakupu lokalu użytkowego),- osoba trzecia? 2. Czy opłaty (przychody) z tyt. najmu miejsc postojowych dokonywane przez właścicieli lokali mieszkalnych, bądź właścicieli lokali użytkowych (jedni i drudzy to członkowie wspólnoty), mieszczą się w definicji gospodarki zasobami mieszkaniowymi, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego i funkcjonalnego korzystania z nich przez członków? Wtedy dochody uzyskane z tego tytułu powinny być zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych
 302. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-408/09/DK
  Jaka jest data powstania przychodu z tytułu dzierżawy gruntu i budynków gospodarczych na cele rolne?
 303. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-568/09-4/JK
  Czy dzierżawa nieruchomości rolnej na cele rolnicze korzysta ze zwolnienia w podatku od towarów i usług?
 304. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-883/09/EJ
  Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie towarów i usług dla potrzeb realizacji inwestycji polegającej na budowie hali targowej.
 305. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1175/09/EJ
  Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie towarów i usług dla potrzeb realizacji inwestycji polegającej na budowie hali targowej.
 306. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1056/09/EJ
  Szpital będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług remontowych związanych z realizacją ww. projektu w takiej części, w jakiej zakupy te związane będą ze sprzedażą opodatkowaną (dzierżawa gabinetów).
 307. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-711/09-4/AP
  Wnioskodawca prosi o interpretację podatkową w zakresie podatku VAT należnego, czy przedstawiony stan faktyczny uprawniał Agencję do wystawienia faktury VAT korygującej - zmniejszającej wielkość sprzedaży oraz kwotę podatku VAT należnego - na podstawie zawartej umowy w sprawie ratalnej spłaty zobowiązania z dnia 08.10.2008 r. oraz aneksu nr 1 z dnia 30.10.2008 r.
 308. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-713/09/BK
  Stawka podatku - dzierżawa zbiorników kriogenicznych oraz butli ciśnieniowych.
 309. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-521/09-2/EC
  Czy dzierżawa gospodarstwa rolnego na cele działalności rolniczej stanowi dla wydzierżawiającego będącego osobą fizyczną źródło przychodu podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 310. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-549/09/AK
  Dzierżawa nieruchomości przez małżonków.
 311. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-663/09-2/SAP
  Czy w związku ze zmianą ustawy o VAT (art. 8 ust. 3 i 4) spółka może od 1 grudnia 2008 r. traktować usługę dostawy i montażu urządzeń szalunkowych jako część składową usługi najmu?
 312. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-662/09/JT
  Jaki jest właściwy rodzaj inwestycji, który został dokonany przez wnioskodawcę względem formularza podatkowego PIT-2K pole 31 (rodzaj inwestycji) oraz kiedy może on dokonać pierwszego odliczenia odsetek od kredytu na ww. inwestycję? Czy w poz. 32 PIT-2K wnioskodawca ma podać łącznie wydatki na całą inwestycję czy tylko kwotę z faktury zakupu nieruchomości od dewelopera? Jaką kwotę kredytu ma wnioskodawca umieścić w poz. 37 zeznania PIT-2K, jeśli kredyt udzielony był w kwocie wyższej niż kwota zakupu nieruchomości od dewelopera ponieważ był jeszcze udzielony na wykończenie przedmiotowego budynku (czy w tej rubryce ma wpisać tylko tę kwotę, która finansowała zakup ww. nieruchomości czy kwotę z rachunku bankowego środków w sumie przekazanych przez bank całości kredytu)?
 313. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-724/09-2/AP
  Czy na usługę dzierżawy pojemników na gromadzenie odpadów należy stosować stawkę VAT 7%?
 314. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-539/09/HD
  Czy osoba fizyczna, uzyskująca dochody z tytułu dzierżaw, może zakupiony samochód wprowadzić do ewidencji środków trwałych i uznać za koszty uzyskania przychodu zakup paliwa i wynikającą z jego eksploatacji amortyzację?
 315. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-733/09-6/ISN
  Import usług, obowiązek podatkowy, kurs waluty.
 316. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-733/09-7/ISN
  Import usług, obowiązek podatkowy, kurs waluty.
 317. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-643/09/MS
  czy czynsz dzierżawny otrzymany od Starostwa Powiatowego i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowi dla Gminy obrót w podatku od towarów i usług
 318. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-462/09-5/MT
  Czy wniesienie wkładu do spółki osobowej w postaci Nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? W jaki sposób należy określić w spółce osobowej wartość wniesionych Nieruchomości? W przypadku podjęcia decyzji co do sprzedaży Nieruchomości przez spółkę osobową w jaki sposób powinien być określony dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy wniesienie wkładu do spółki osobowej w postaci Nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Czy wystąpi przychód do opodatkowania w sytuacji wycofania wkładu ze spółki osobowej o wartości takiej, jak ustalona przez wspólników na dzień wniesienia Nieruchomości?
 319. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-462/09-7/MT
  Czy wniesienie wkładu do spółki osobowej w postaci Nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? W jaki sposób należy określić w spółce osobowej wartość wniesionych Nieruchomości? W przypadku podjęcia decyzji co do sprzedaży Nieruchomości przez spółkę osobową w jaki sposób powinien być określony dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy wniesienie wkładu do spółki osobowej w postaci Nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Czy wystąpi przychód do opodatkowania w sytuacji wycofania wkładu ze spółki osobowej o wartości takiej, jak ustalona przez wspólników na dzień wniesienia Nieruchomości?
 320. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-540/09/BJ
  Czy dla podatku od nieruchomości jest właściwa stawka podatku VAT 22%, gdy Urząd Miasta nie nalicza podatku VAT?
 321. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-418/09/ŁC
  opodatkowanie przeniesienia nakładów uczynionych przez dzierżawcę na rzecz właściciela nieruchomości
 322. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-668/09-4/MN
  Korekta faktur wystawionych za bezumowne korzystanie z nieruchomości.
 323. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-526/09/IK
  Dzierżawa gruntu na cele rolnicze jest zwolniona od podatku od towarów i usług.
 324. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-513/09/HD
  Czy podatek od dzierżawionej nieruchomości stanowi koszt uzyskania przychodu?
 325. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-723/09/JT
  Czy przychodem z najmu osiągniętym przez wynajmującego w rozumieniu art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest wyłącznie kwota uiszczana przez najemcę tytułem czynszu najmu, rozumianego jako wynagrodzenie za oddanie lokalu do użytkowania, czy także otrzymana przez wynajmującego od najemcy kwota odpowiadająca ponoszonym przez najemcę wydatkom związanym z eksploatacją mieszkania takich jak np. opłaty uiszczane do spółdzielni mieszkaniowej, opłaty za wodę, energię elektryczna , gaz itp. W sytuacji gdy najemca w umowie został zobowiązany do ponoszenia takich wydatków?
 326. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-377/09-2/EŻ
  Dochód uzyskiwany przez Wspólnotę Mieszkaniową w postaci opłat z tytułu udostępnienia telefonii cyfrowej możliwości przeprowadzenia kabla energetycznego przez budynek Wspólnoty i podłączenie go do stacji Trafo, znajdującej się w nieruchomości wspólnej - wykorzystywanej przez dzierżawcę w celu prowadzenia działalności gospodarczej - nie może być zaliczony do dochodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, ponieważ nie jest dochodem z podstawowej działalności Wspólnoty, a zatem podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Nieistotne w przedmiotowej sprawie było by również to, czy otrzymane w ten sposób dochody zostałyby przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych, bowiem nie został spełniony warunek, co do źródła ich pochodzenia.
 327. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-670/09-4/MR
  Czy na dostawy robót i usług w związku z inwestycjami, których realizację Gmina rozpocznie w 2009 r. faktury winny być wystawiane na Gminę z podaniem jej NIP, zaś deklarację VAT-7 sporządzać winien Urząd Gminy w imieniu Gminy i z numerem NIP Gminy?
 328. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-859/S/08-11/GD/AP
  W przypadku, gdy dzierżawca nie zapłaci czynszu rozliczanego w formie świadczonych usług przed końcem roku 2009, obowiązek podatkowy w zakresie tego czynszu, zgodnie z treścią powołanego przepisu powstanie w dniu 01.01.2010 r. W przypadku, gdyby dzierżawca przed tą datą zapłacił w formie pieniężnej część czynszu, który w umowie zobowiązał się pokryć świadczonymi przez siebie usługami, to z chwilą zapłaty tej części czynszu powstanie obowiązek podatkowy obejmujący zapłaconą kwotę. W przedmiotowej sprawie fakturę wystawia się, zgodnie z § 11 ust. 1 cyt. rozporządzenia, nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego, lecz nie wcześniej niż 30. dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego (§ 11 ust. 2 rozporządzenia).
 329. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-633/09-2/AS
  rozpoznanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
 330. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-438/09/AK
  Stawki podatku dla usług dzierżawy zbiornika ze zgazowywaczem oraz butli do tlenu medycznego.
 331. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-444/09-2/DS
  Czy czynsz najmu oraz opłaty eksploatacyjne (energia elektryczna, gaz, woda, wywóz śmieci, ochrona, monitoring ppoż.) ponoszone w obcym środku trwałym w trakcie trwania prac adaptacyjnych powinny być klasyfikowane przez Bank jako koszt uzyskania przychodu, czy też powinny zostać zaliczone do wartości początkowej inwestycji, podlegającej następnie amortyzacji?
 332. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-369/09/BK
  w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej należności uiszczanych w okresie bezumownej dzierżawy nieruchomości oraz zastosowania w ww. zakresie art. 23 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. z 2000r. Nr 14 poz. 176 ze zm.)
 333. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-448/09/CzP
  Czy przedsiębiorstwo prawidłowo kwalifikuje jako dochody zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych, dochody Szkoły Przyzakładowej, którymi są:1. dotacje Urzędu Miasta otrzymane na podstawie ustawy o systemie oświaty2. dotacje z funduszy Miasta otrzymywane na podstawie ustawy o systemie oświaty3. wpływy z wydzierżawienia pomieszczeń Szkoły 4. darowizny
 334. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-223/09-2/PS
  Jeżeli przed zakończeniem pełnego okresu amortyzacji inwestycji w obcym środku trwałym, dojdzie do rozwiązania umowy dzierżawy (użyczenia), na podstawie której użytkowano obcy środek trwały, wówczas nie ma możliwości zaliczenia wcześniej poniesionych wydatków inwestycyjnych do kosztów podatkowych, w wysokości niezamortyzowanej części tej inwestycji.
 335. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-830/09/PP
  Czy dochody Wspólnoty z tytułu opłat za eksploatację i konserwację sieci internetowej na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) ?
 336. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-486/09/PP
  Czy dochody Wspólnoty Mieszkaniowej z tytułu wynajmu pomieszczenia kotłowni podlegają zwolnieniu przedmiotowemu zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) ?
 337. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-492/09/PP
  Czy przychody z tytułu obsługi hydroforu można uznać za przychody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w trybie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w trybie interpretacji ogólnej Ministerstwa Finansów z dnia 05 marca 2008r., a w związku z powyższym dochód osiągnięty z tego tytułu należałoby uznać za dochód zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych? Czy też przychody te należy uznać jako przychody osiągnięte z innej działalności wspólnoty, gdyż nie są one świadczone na rzecz swoich członków, tylko na rzecz innego podmiotu gospodarczego, jakim jest wspólnota mieszkaniowa i dochód z tego tytułu opodatkować podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 338. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-377/09/EŁ
  Stawka podatku przy sprzedaży nieruchomości na rzecz jej dzierżawcy, gdy ponosił on nakłady na budowę budynku.
 339. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-535/09-2/AW
  Czy podatnik może odliczyć 100% podatku VAT, jeżeli nie nabywa samochodu (jak stanowi art. 86 ust. 3), ale bierze go na 3 lata w leasing finansowy i wydzierżawi go przez pół roku?
 340. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-309/09/WN
  zasadność wystawienia faktury VAT
 341. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-59/09-5/WM
  Czy od umowy dzierżawy przedmiotowej nieruchomości rolnej (grunt rolny) wystąpi obowiązek podatkowy oraz należy podatek od czynności cywilnoprawnych?
 342. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-405/09-5/WM
  Czy przychody w przyszłości uzyskiwane z tytułu dzierżawy gruntów rolnych na cele rolnicze (uprawy polowe) będą opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 343. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-191/09/MT
  Czy kwota pieniężna otrzymana przez Spółkę na podstawie umowy dzierżawy, podlegająca rozliczeniu przy zakończeniu tej umowy, stanowi jej przychód podatkowy?
 344. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-302/09/AB
  opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości która jest przedmiotem dzierżawy, a dzierżawca wybudował na niej obiekty budowlane
 345. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-518/09-4/AW
  Opodatkowanie sprzedaży działek budowlanych
 346. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-271c/09/KM
  Czy w projekcie możliwe jest zaistnienie sytuacji, w której koniecznym będzie obliczanie tzw. współczynnika sprzedaży na podstawie art. 90 ust. 10 ustawy?
 347. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-395/09/JT
  Czy wynajmując innej osobie dzierżawiony na podstawie umowy dzierżawy lokal za dokładnie taką sama wysokość czynszu, jaką przekazuje wnioskodawca właścicielowi lokalu, jest on zobowiązany do uiszczenia jakiegoś podatku? Czy fakt podnajmu należy zgłosić w Urzędzie Skarbowym?
 348. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-502/09-5/AK
  1.Czy przychody uzyskiwane z tytułu dzierżawy gruntów rolnych na cele rolnicze będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jaka będzie miała zastosowanie stawka podatku? 2. Czy nastąpi obowiązek wpisania się przez Wnioskodawcę do ewidencji podatników VAT, prowadzonej przez właściwy Urząd Skarbowy?
 349. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-195a/09/MK
  Czy Zakład przy wyliczeniu zaliczek na podatek od osób prawnych oraz w zeznaniu rocznym CIT-8 za rok 2007 i następnym powinien ujmować przychody i koszty ich uzyskania związane z administrowaniem składnikami majątkowymi Gminy Miasta, obejmujące najem i dzierżawę tych składników i do przychodów własnych zaliczyć przychody z tytułu świadczonej działalności w powyższym zakresie?
 350. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-314/09/MS
  Czy w związku z art. 41 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, istnieje możliwość opodatkowania 7% stawką VAT dzierżawy pojemników, z których wywożone są przez Spółkę nieczystości?
 351. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-562/09/KG
  Gmina ma prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z budową kanalizacji.
 352. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-358/09-2/AT
  1)Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług (dalej: VAT) z tytułu udostępnienia nieruchomości do użytkowania na podstawie wskazanej powyżej Umowy? 2)Kiedy Spółka powinna wystawić faktury z tytułu użytkowania nieruchomości na warunkach określonych w Umowie?
 353. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-333/09/JG
  W przypadku wydzierżawienia nieruchomości w zamian za spłatę kredytu hipotecznego obciążającego te nieruchomość, spłata kredytu będzie traktowana jako dochód?
 354. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-274/09-2/JK
  Opodatkowanie przychodów uzzyskiwanych z tytułu dzierżawy gruntu.
 355. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-389/09-2/MP
  Dzierżawa nieruchomości, na której położone są stawy rybne wykorzystywane do hodowli ryb na cele turystyczno - wypoczynkowe nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia.
 356. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-587/09-4/AT
  Czy sprzedając ww. działki o powierzchni 3 tys. m#178;: - osobie na poszerzenie gospodarstwa rolnego (wejdą w skład gospodarstwa rolnego), - osobie nie na poszerzenie gospodarstwa rolnego (nie wejdą w skład gospodarstwa rolnego), Wnioskodawca będzie zobowiązany zapłacić podatek VAT?
 357. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-410/09/MS
  czy czynsz dzierżawny uiszczany przez koła łowieckie jest kwotą brutto zawierająca podatek VAT, a w konsekwencji czy kwota czynszu dzierżawnego do rozliczenia na podstawie art. 31 ustawy Prawo
 358. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-271/09-2/JL
  Ponieważ kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy, w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym podstawą opodatkowania VAT będzie wyłącznie wartość gruntu. Przedmiotem transakcji nie będzie przeniesienie własności budynku, bowiem jak wskazuje wnioskodawca stanowi on własność dzierżawcy.
 359. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-321/09-2/AT
  Jeśli Wnioskodawca podzieli ww. grunt na mniejsze działki i będzie się nosił z zamiarem sprzedania: - osobie na poszerzenie gospodarstwa rolnego (wejdą w skład gospodarstwa rolnego), - osobie nie na poszerzenie gospodarstwa rolnego (nie wejdą w skład gospodarstwa rolnego), to czy w tym przypadku wystąpi podatek VAT?
 360. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-340/09/AZ
  Ze względu na związek poniesionych wydatków z czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących koszty inwestycyjne dotyczące budowy, remontu i modernizacji obiektów sportowych, basenów, hal sportowych finansowanych ze środków budżetowych pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT.
 361. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-435/09-2/KK
  Czy nadleśnictwo powinno wystawiać faktury VAT ze stawką 0% lub zwolnioną za usługę dzierżawy nieruchomości dla przedstawiciela ambasady Federacji Rosyjskiej?
 362. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-288/09/AB
  opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości która jest przedmiotem dzierżawy, a dzierżawca wybudował na niej obiekty budowlane
 363. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-214/09-4/ISN
  Opodatkowanie sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości - dostawa towaru, dzierżawa i najem - pierwsze zasiedlenie, podstawa opodatkowania, zwolnienie od podatku.
 364. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-198/09-3/AK
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem taboru kolejowego przysługuje bez względu na wartość świadczonych następnie usług dzierżawy (wysokość czynszu)
 365. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-198/09-4/AK
  W okolicznościach wskazanych we wniosku Organ podatkowy nie będzie upoważniony do określenia wysokości obrotu na podstawie wartości rynkowej pomniejszonej o kwotę pdoatku
 366. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-163/09-3/AK
  1. Gdzie w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług znajdować się będzie miejsce świadczenia opisanych w póz. 50 niniejszego wniosku usług wykonywanych przez wnioskodawcę i na jakiej podstawie prawnej (na podstawie którego przepisu ustawy o podatku od towarów i usług) należy to miejsce ustalić? 2. Gdzie w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług znajdować się będzie miejsce świadczenia opisanych w póz. 50 niniejszego wniosku usług wykonywanych na rzecz wnioskodawcy przez jego podwykonawców i na jakiej podstawie prawnej (na podstawie którego przepisu ustawy o podatku od towarów i usług) należy to miejsce ustalić?
 367. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-358/09/EJ
  brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją inwestycji w zakresie przebudowy ulicy
 368. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-168/09-4/AK
  Usługi dzierżawy kontenerów i pojemników na gromadzenie odpadów, sklasyfikowane w grupie 90.00.2 jako "usługi w zakresie wywozu i zagospodarowania śmieci i odpadów" będą opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 7%.
 369. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-237/09-2/JK
  Sprzedaż nieruchomości. Na ulepszenie wnioskodawca ponosił nakłady powyżej 30% jako wydzierżawiający. Zakupił ten grunt ze zwolnieniem w 2006 r. Jako właściciel nie ponosił nakładów na ulepszenie.
 370. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-74/09/DK
  Czy dla potrzeb rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych Spółka powinna zaliczać wydatki na wymienione wyżej cele do kosztów wytworzenia środków trwałych i zaliczać je do kosztów podatkowych poprzez odpisy amortyzacyjne, czy zaliczać je wprost do kosztów uzyskania przychodów?
 371. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-155/09-2/AG
  1. Czy koszty podatku od nieruchomości, czynszu dla wspólnoty i inne stałe opłaty związane z przedmiotem tytułu najmu (kiosk, grunt) mogą stanowić koszt uzyskania przychodów, pomniejszające przychód z tytułu najmu pierwszego lokalu, tj. lokalu handlowego, którego najem trwa od stycznia 2008 roku?
 372. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-154/09-2/MN
  Obowiązek rejestrowania obrotu z tytułu wynajmu lokali komunalnych za pomocą kasy rejestrującej, przez spółkę zarządzającą nieruchomościami w imieniu gminy.
 373. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-107/09/DK
  Czy w przypadku wniesienia przez podatnika do spółki komandytowej tytułem wkładu niepieniężnego (aportu) przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551Kodeksu cywilnego, obejmującego wszelkie składniki materialne i niematerialne, związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa przy czym nieruchomości zostaną udostępnione spółce na podstawie stosunku umownego, a nie w formie prawa własności spółka otrzymująca aport wstąpi we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki podatnika, zgodnie przepisem art. 93a § 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej?
 374. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-90/09/AD
  Jaką stawką podatku powinny być opodatkowane usługi dzierżawy pojemników i kontenerów na odpady?
 375. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-141/09-2/MN
  Opodatkowanie wypłaconego odszkodowania w zamian za wypowiedzenie umowy. Zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych.
 376. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-27/09/IG
  Czy dzierżawca samochodu ciężarowego wykorzystywanego przy prowadzeniu działalności gospodarczej i objętego na dzień kolizji drogowej dobrowolnym ubezpieczeniem autocasco ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu roku podatkowego 2008 wydatku w kwocie netto 3.869 zł 12 gr dotyczącego naprawy powypadkowej niniejszego samochodu ?
 377. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-70/09/PP
  Czy przychody Wspólnoty Mieszkaniowej otrzymywane z tytułu czynszu najmu pomieszczenia piwnicznego dla potrzeb stacji transformatorowej są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych?
 378. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-266/09/AZ
  Przedmiotem transakcji nie będzie przeniesienie własności budynku, bowiem jak wskazuje Wnioskodawca stanowi on własność dzierżawcy. W konsekwencji dostawa przedmiotowego gruntu podlega opodatkowaniu 22% stawką podatku od towarów usług.
 379. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-65/09-3/AT
  Czy Miastu przysługuje, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy realizacji inwestycji, w związku z planowanym, po całkowitym zakończeniu zadania, tj. w 2009 r., oddaniem w dzierżawę ww. obiektów sportowych.
 380. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-36/09/IK
  Dzierżawa gruntu na cele rolnicze jest zwolniona od podatku od towarów i usług.
 381. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-25/09-2/AS
  opodatkowanie dzierżawy gruntów przeznaczonych pod wiatraki
 382. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-16b/09/MN
  Nie ma podstaw do wystawienia przez Wydzierżawiającego faktury korygującej, zmniejszającej obrót i kwotę należnego podatku na podstawie zawartej umowy w sprawie ratalnej spłaty zobowiązania, gdyż obowiązek podatkowy po stronie dzierżawcy z tytułu świadczenia usług dzierżawy powstał w dniu, w którym upłynął termin płatności określony w umowie dzierżawy i pierwotna faktura została wystawiona prawidłowo.
 383. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-16a/09/MN
  Obowiązek podatkowy po stronie dzierżawcy z tytułu świadczenia usług dzierżawy powstał w dniu, w którym upłynął termin płatności określony w umowie dzierżawy, natomiast odroczenie terminu zapłaty na podstawie odrębnej umowy nie ma wpływu na moment powstania obowiązku podatkowego.
 384. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-20/08-2/AŻ
  W przedmiotowej sprawie przychody uzyskiwane przez Pana z tytułu dzierżawy części gruntów rolnych pod elektrownie wiatrowe tj. na cele nierolnicze stanowią źródło przychodów określone w art. 10 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 385. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-727a/08/MT
  Czy w związku z ustaleniem czynszu dzierżawnego w wysokości niższej od wartości rynkowej, powstanie u wydzierżawiającego przychód z tytułu częściowo odpłatnych świadczeń?
 386. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-724/08/MK
  Czy opłaty za dzierżawę gruntu, na jakim budowana jest inwestycja oraz podatek od nieruchomości dotyczący tego gruntu można zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia, czy też opłaty te powinny zwiększać wartość początkową budowanego środka trwałego?
 387. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-259/08-4/MB
  Czy opisany powyżej, wyodrębniony zespół składników, nabywany przez Spółkę, oraz sposób jego wyodrębnienia wypełnia definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawartą w art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług?
 388. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1069/08/EŁ
  1. Czy należy odprowadzić podatek od całej wpłaty na podstawie art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy? 2. Czy odprowadzić podatek za jeden miesiąc, zgodnie z terminem płatności określonym w umowie, w celu uniknięcia zaległości podatkowych zgodnie z art. 52 ustawy Ordynacja podatkowa?
 389. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1114/08/AP
  Czy Spółka ma obowiązek prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej ustawa), aby zaliczyć koszty ponoszone z tytułu wyżej wymienionej umowy do kosztów uzyskania przychodów?
 390. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1094/08/RS
  Czy Wnioskodawca prawidłowo postępuje wystawiając wspólnotom mieszkaniowym, które nie podpisały umów na dzierżawę terenów pod pojemniki do składowania odpadów, faktury VAT z 22% podatkiem?
 391. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1667a/08-4/KK
  Czy Spółka miała prawo zaliczać koszty dzierżawy w koszty uzyskania przychodów do celów podatkowych? Czy Spółka prawidłowo dokonuje kwalifikacji kosztów, nie zaliczając w koszty uzyskania przychodów do celów podatkowych części amortyzacji majątku wniesionego aportem?
 392. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1667b/08-4/KK
  Czy Spółka miała prawo zaliczać koszty dzierżawy w koszty uzyskania przychodów do celów podatkowych? Czy Spółka prawidłowo dokonuje kwalifikacji kosztów, nie zaliczając w koszty uzyskania przychodów do celów podatkowych części amortyzacji majątku wniesionego aportem?
 393. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1667a/08-4/KK
  Czy Spółka miała prawo zaliczać koszty dzierżawy w koszty uzyskania przychodów do celów podatkowych? Czy Spółka prawidłowo dokonuje kwalifikacji kosztów, nie zaliczając w koszty uzyskania przychodów do celów podatkowych części amortyzacji majątku wniesionego aportem?
 394. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1667b/08-4/KK
  Czy Spółka miała prawo zaliczać koszty dzierżawy w koszty uzyskania przychodów do celów podatkowych? Czy Spółka prawidłowo dokonuje kwalifikacji kosztów, nie zaliczając w koszty uzyskania przychodów do celów podatkowych części amortyzacji majątku wniesionego aportem?
 395. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-2047/08-2/IG
  Czy w sytuacji gdy. zakupiony samochód będzie udostępniony do używania innej firmie na podstawie umowy dzierżawy przysługuje Wnioskodawcy prawo do odliczenia całego podatku naliczonego (całej kwoty podatku od towarów i usług uwidocznionej na fakturze dokumentującej nabycie pojazdu)?
 396. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1057/08/AJ
  Opodatkowanie sprzedaży dzierżawionego gruntu zabudowanego na rzecz dzierżawcy.
 397. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-754/08-3/DS
  Pytanie dotyczy zaliczenia do przychodów powyższego zdarzenia, to znaczy czy w tym konkretnym przypadku będzie miał zastosowanie art. 12 ust. 3a (zaliczenie do przychodów jednorazowo w momencie uregulowania należności), czy też art. 12 ust. 3c (przychód rozliczany w czasie w poszczególnych miesiącach w okresie obowiązywania umowy) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 398. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-752/08-2/MC
  Czy Spółka w związku z ponoszeniem opłat z tytułu wynajmu wagonów od podmiotu mającego siedzibę w Irlandii będzie zobowiązany do pobierania zryczałtowanego podatku u źródła z tytułu należności licencyjnych?
 399. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1587/08-2/GJ
  Czy korzystanie przez Spółkę z gruntu Kontrahenta wyłącznie w zakresie zapewniającym dostęp i możliwość eksploatacji dzierżawionej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym ze składowiska odpadów, oczyszczalni ścieków oraz przepompowni, biorąc pod uwagę, że prawo dostępu do tej infrastruktury nie ograniczy praw właściciela nieruchomości gruntowych, będzie stanowiło leasing gruntów, o którym mowa w art. 17i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000r., nr 54, poz. 654 z późn. zm.) ?
 400. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1033/08/PC
  Czy od otrzymanej kwoty z depozytu sądowego należy odprowadzić podatek dochodowy. Jeżeli tak to czy od pełnej kwoty, czy też od kwoty pomniejszonej o czynsz za okres od miesiąca lipca 2004 r. do miesiąca czerwca 2005 r.?
 401. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1983/08-4/IG
  Podatek od nieruchomości, jako czynność publicznoprawna nie może podlegać dalszej odsprzedaży. Podatek ten ma charakter majątkowy i związany jest z posiadanym majątkiem, a nie uzyskiwanym z tytułu posiadania nieruchomości obrotem. Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości ciąży bowiem na wydzierżawiającym i to on jest zobowiązany do zapłaty należności z tego tytułu. Opłata stanowi część składową czynszu pozostając w związku ze świadczoną usługą dzierżawy. W związku z tym, podatek od nieruchomości stanowi element kalkulacyjny przy ustalaniu opłaty za usługę główną, wobec czego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki właściwej dla usługi dzierżawy. Z opisu przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Zgodnie z zawartymi umowami dzierżawy wnioskodawca oprócz czynszu jest zobowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości. Wydzierżawiający jest również podatnikiem podatku od towarów i usług.
 402. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-160/08-2/IŚ
  Czy wydatek z tytułu czynszu, poniesiony na dzierżawę nieruchomości (czynsz dzierżawny) w okresie budowy terminalu przeładunkowego, stanowi koszt pozostający w związku z wytworzeniem tej inwestycji, dający się zaliczyć do wartości wytworzonego środka trwałego, a więc zwiększającego wartość początkową wybudowanego terminalu przeładunkowego?
 403. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-898/08-2/TW
  Czy czynsz za dzierżawę gruntu Wnioskodawczyni może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości wartości brutto wynikającej z faktury?
 404. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-919/08/PC
  Czy przychód dla celów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu dzierżawy rozpoczętej w dni 16 sierpnia 2008 roku i planowo mającej się zakończyć w dniu 16 sierpnia 2009 roku, wynikający z faktury VAT wystawionej przez podatnika w sierpniu 2008 r., stanowić będzie przychód podatnika dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w sierpniu 2008 roku, tj. w miesiącu, w którym podatnik wystawił fakturę VAT czy też powinien stanowić przychód po zakończeniu okresu dzierżawy, tj. w sierpniu 2009 roku, przy jednoczesnym potraktowaniu dokonanej przez dzierżawcy zapłaty jako pobranej wpłaty na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych?
 405. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-989/08-4/GZ
  Dostawa gruntów niezabudowanych wydzierżawianych, przekształconych na wniosek Zainteresowanego pod zabudowę mieszkaniową, przemysłowo - skłądową i rolne. Grunyt te nie były wykorzystywane rolniczo.
 406. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-577a/08/MT
  Czy koszty dzierżawy gruntu stanowią koszty bieżącej działalności i w konsekwencji mogą być zaliczane do kosztów miesiąca (roku), czy może koszty te będą stanowić koszty podatkowe dopiero w momencie uzyskania pierwszych przychodów z działalności na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej lub też koszty miesięcznego czynszu dzierżawnego powinny zwiększać wartość początkową wybudowanych na tym gruncie środków trwałych?
 407. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-831/08/BK
  w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej zapłaconych zaliczek na poczet czynszu dzierżawnego udokumentowanych fakturami VAT
 408. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-93/08-3/MPe
  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że tereny, które są przedmiotem dzierżawy wykorzystywane są przez dzierżawców na cele rolnicze oraz zgodnie z zawartą pomiędzy stronami umową dzierżawca nie może zmienić przeznaczenia przedmiotu dzierżawy bez zgody wydzierżawiającego. W związku z powyższym przy dzierżawie przedmiotowych gruntów, które zgodnie z umową wykorzystywane będą na cele rolnicze, Wnioskodawca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie § 8 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia wykonawczego do ustawy.
 409. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1678/08/AS
  Opodatkowanie podatkiem VAT dzierżawy gruntów na cele rolnicze.
 410. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-133/08-4/AS
  Czy podatek od nieruchomości musi być składnikiem czynszu? Czy na podatek od nieruchomości musi być nałożony podatek VAT jak to jest dotychczas, gdy stanowi on składnik czynszu i gdy wystawiane są również na niego faktury VAT? Czy podatek od nieruchomości może być płacony przez Wnioskodawcę na podstawie rachunku wystawionego przez właściciela, a nie faktury VAT? Czy w ww. przypadku nadal płacenie za podatek od nieruchomości będzie stanowić dla Spółki koszt uzyskania przychodu?
 411. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-952/08-2/JK
  Opodatkowanie sprzedaży gruntów wykorzystywanych w działalności rolniczej, wydzierżawianych na cele rolnicze.
 412. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-917/08-2/ISN
  Podstawa opodatkowania przy sprzedaży dzierżawionej nieruchomości zabudowanej budynkiem przez dzierżawcę.
 413. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-885/08/MS
  Czy biorąc pod uwagę charakter mieszkalny przeważającej części budynku, transakcja sprzedaży nieruchomości podlegać będzie opodatkowana wg 7% stawki podatku od towarów i usług?
 414. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-894/08/BJ
  Czy sprzedaż nieruchomości w postaci niezabudowanej działki gruntu, przeznaczonej na cele budowlane, wykorzystywanej wcześniej do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług?
 415. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1626/08/ASz
  Czy uzyskany przez Wspólnotę przychód z tytułu czynszu dzierżawnego przekazywany proporcjonalnie udziałowcom, podlega opodatkowaniu samodzielnie przez członków Wspólnoty, czy też Wspólnota Leśno-Pastwiskowa jest płatnikiem?
 416. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-880j/08/MN
  Zbycie gruntu na rzecz dzierżawcy, który zabudował ten grunt, dokonane w trakcie trwania umowy dzierżawy opodatkowane jest stawką 22% - jako dostawa terenu budowlanego.
 417. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-784/08-2/AG
  Czy dla Wnioskodawczyni przychodem podatkowym będzie całość opłat ponoszonych przez dzierżawcę (a więc również opłacane przez dzierżawcę: podatek od nieruchomości oraz opłata za wieczyste użytkowanie gruntu), czy jedynie kwoty, które są przez Wnioskodawczynię faktycznie otrzymywane (a więc kwota czynszu za dzierżawę gruntu)?
 418. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-785/08-2/AG
  Czy przychód z tytułu dzierżawy gruntu Wnioskodawca powinien traktować jako przychód z działalności gospodarczej, czy jako przychód z tytułu dzierżawy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 419. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-785/08-3/AG
  Czy przychodem podatkowym z tytułu dzierżawy będzie dla Wnioskodawcy całość opłat ponoszonych przez dzierżawcę (a więc również opłacane przez dzierżawcę: podatek od nieruchomości oraz opłata za wieczyste użytkowanie gruntu), czy jedynie kwoty, które są przez Wnioskodawcę faktycznie otrzymane (a więc kwota czynszu za dzierżawę gruntu)?
 420. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-856/08/AJ
  Czy z tytułu sprzedaży dwóch działek budowlanych należy zapłacić podatek od towarów i usług?
 421. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-951/08/ICz
  Określenie prawidłowej stawki podatku VAT z tytułu wykonywania usługi dzierżawy gruntów zabudowanych i niezabudowanych na cele rolnicze.
 422. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-870/08/IK
  Dzierżawa gruntu na cele rolnicze jest zwolniona z podatku od towarów i usług.
 423. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-829/08-2/EWW
  W świetle ustawy o podatku od towarów i usług, Wnioskodawca posiada już status podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, prowadzącego działalność gospodarczą, wskazaną w art. 15 ust. 2 ustawy, z tytułu dzierżawy przedmiotowej działki. Zatem, jej dostawa, nie będzie stanowić sprzedaży majątku osobistego lecz majątku wykorzystywanego w działalności gospodarczej. Zgodnie z przedstawionymi wyżej przepisami ustawy, dokonywanie dostaw nieruchomości w sposób ciągły i w celach zarobkowych spełnia definicję działalności gospodarczej, a przedmiot tych dostaw - grunt, jest towarem w pojęciu ustawy. Okoliczności sprawy wskazują, iż Zainteresowany dokonał już dwukrotnie sprzedaży nieruchomości, a w chwili obecnej ma zamiar dokonać dostawy kolejnej, przeznaczonej pod zabudowę. Świadczy to o zamiarze częstotliwego, powtarzalnego wykonywania tych czynności. Zaznaczyć przy tym należy, że o kwestii częstotliwości wykonywanej czynności nie decyduje czasookres jej wykonywania (tydzień, miesiąc, rok), ani też ilość dokonanych transakcji, tylko fakt powtarzalności określonych działań.
 424. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FN-II-3110-1/74/P/08
  Czy najemca, dzierżawca nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej zyskuje status podatnika podatku od nieruchomości w świetle art. 3 ust. 1 pkt 4 lit "a" ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.).
 425. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-885/08/AJ
  Czy jako osoby fizyczne niebędące podatnikami podatku od towarów i usług, nieprowadzące działalności gospodarczej, w związku z dokonaną sprzedażą dwóch działek w dniu 24 września 2008 r. jesteśmy zobowiązani do odprowadzenia podatku od towarów i usług?
 426. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-829/08-2/BP
  Uznanie dostawy nieruchomości zabudowanych za działalność gospodarczą.
 427. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1704/08-4/PR
  prawo do odzyskania podatku VAT z tytułu realizacji projektów dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego
 428. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-819/08-4/MT
  Dostawa przedmiotowego gruntu będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.
 429. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1298/08/MS
  czy Starostwo Powiatowe z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich jest podatnikiem podatku VAT oraz czy wyliczona kwota czynszu zawiera w sobie podatek VAT?
 430. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-670/08/MD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 23 lipca 2008 r. (data wpływu 28 lipca 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 15 października 2008 r. (data wpływu 28 października 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabywaniem towarów służących dostarczaniu ene ...
 431. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-649/08/NG
  Czy koszty wskazane w pkt: e, j-o stanu faktycznego, Wnioskodawca może rozliczyć bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów, tzn. nie kapitalizować ich w wartości początkowej środka trwałego jako koszty wytworzenia?
 432. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-679/08-2/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 23 lipca 2008 r. (data wpływu 24 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:- ustalenia miejsca świadczenia usług wynajmu stoisk na targach i wystawach -jest ...
 433. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1426/08-4/SM
  sprzedaż działki wykorzystywanej w działalności gospodarczej (najem) będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
 434. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1257/08-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 05 sierpnia 2008r. (data wpływu 11 sierpnia 2008r.), uzupełniony pismem z dnia 26 września 2008r. (data wpływu 02 października 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stosowania stawki 7% VAT na usługę dzierżawy pojemników i kontenerów na gromadzenie odpadów - ...
 435. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-661/08-2/MN
  Sprzedaż nieruchomości gruntowej. Wnioskodawca jest współwłaścicielem działki, czynnym podatnikiem VAT z tytułu wynajmu lokali, grunt jest wynajmowany podmiotowi gospodarczemu jako parking.
 436. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-1140/08-2/ECH
  Czy X w K w 2007 roku oraz 2008 i latach następnych przy wyliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych oraz rocznej deklaracji CIT-8, powinien ujmować przychody i koszty ich uzyskania związane z administrowaniem nieruchomościami z zakresie obejmującym najem i dzierżawę składników majątkowych Gminy Miasto K?
 437. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-694/08-6/MT
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana ..., przedstawione we wniosku z dnia 16 czerwca 2008 r. (data wpływu 14 lipca 2008 r.), uzupełnionym pismami z dnia 5 września 2008 r. (data wpływu 8 września 2008 r.) oraz z dnia 23 września 2008 r. (data wpływu 25 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy gruntu -jest praw ...
 438. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-1134/08-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 18.07.2008r. (data wpływu 21.07.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie dochodu (przychodu) z tytułu otrzymania majątku likwidacyjnego -jest prawidłowe.W dniu 21.07.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w i ...
 439. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-1133/08-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 18.07.2008r. (data wpływu 21.07.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie dochodu (przychodu) z tytułu otrzymania majątku likwidacyjnego -jest prawidłowe.W dniu 21.07.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w i ...
 440. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-1135/08-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 18.07.2008r. (data wpływu 21.07.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie dochodu (przychodu) z tytułu otrzymania majątku likwidacyjnego -jest prawidłowe.W dniu 21.07.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w i ...
 441. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-1132/08-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 18.07.2008r. (data wpływu 21.07.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie dochodu (przychodu) z tytułu otrzymania majątku likwidacyjnego -jest prawidłowe.W dniu 21.07.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w i ...
 442. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-1136/08-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 18.07.2008r. (data wpływu 21.07.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie dochodu (przychodu) z tytułu otrzymania majątku likwidacyjnego -jest prawidłowe.W dniu 21.07.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w i ...
 443. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1312/08-2/IG
  Jaką stawką należy opodatkować wynajem mieszkań na cele mieszkalne?
 444. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-426/08/KO
  1. Czy dzierżawca nieruchomości ma prawo naliczyć podatek od towarów i usług VAT w związku z nakładami poniesionymi przez niego na ww. nieruchomości w sytuacji, gdy nie będzie miało miejsca rozwiązanie umowy dzierżawy i związane z tym rozliczenie nakładów pomiędzy stronami, a jedynie dzierżawca - nabywca z tytułu ceny nabycia nieruchomości zapłaci Województwu Śląskiemu kwotę odpowiadającą wartości prawa własności nieruchomości bez uwzględniania znajdujących się na niej obiektów budowlanych ? 2. Czy przy omawianej sprzedaży, jeżeli umowa zostanie zawarta po upływie 5 lat od roku, w którym zakończono budowę ww. obiektu Karczmy, czynność ta zwolniona będzie od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 w związku z ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług VAT?
 445. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-511/08/BG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wspólnoty, przedstawione we wniosku z dnia 19 czerwca 2008 r. (data wpływu do tut. BKIP w dniu 20 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m. in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy do przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność wspólnoty gruntowej stosuje się ...
 446. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-409/08/IG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 29 lipca 2008 r. (data wpływu) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu z dzierżawy gruntu rolnego na cele nierolnicze -jest prawidłowe.W dniu 29 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa ...
 447. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/4441-19/08-2/HMW
  Na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), w zw. z art.14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając w imieniu Ministra Finansów, po ponownym rozpoznaniu sprawy wskutek skargi Gminy, reprezentowanej przez Pełnomocnika, na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie z dnia 9 maja 2008 r. znak ILPP1/443-184/08-3/BP dotyczącą podatku od towarów i usług w zakresie podstawy opo ...
 448. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-386/08/AŚ (KAN-5397/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Urzędu Miasta, przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2008r. (data wpływu 27 maja 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania sprzedaży zabudowanej nieruchomości komunalnej dzierżawcy tej nieruchomości -jest nieprawidłowe.W dniu 27 maja 2008r. został złożony ww. wniosek, o udzielenie pisemnej inter ...
 449. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1108/08-4/JF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 04.06.2008 r. (data wpływu 10.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki dla usługi kompleksowej -jest prawidłowe.W dniu 10.06.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej poda ...
 450. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1148/07/AZ (KAN-8246/08/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy P., przedstawione we wniosku z dnia 4 sierpnia 2008r. (data wpływu 11 sierpnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją inwestycji pod nazwą "Budowa Hali Sportowej przy publicznym ...
 451. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-881/08-2/ECH
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wspólnoty Mieszkaniowej, przedstawione we wniosku z dnia 03.06.2008r. (data wpływu 16.06.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania:
  - czy dochód z wnoszonych opłat z tytułu wydzierżawiania ...
 452. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-149/08/ZG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 9 maja 2008 roku (data wpływu 02.06.2008 r.) uzupełnione pismem z dnia 13 sierpnia 2008 roku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku realizacją inwestycji -jest prawidłowe.W dniu 2 cze ...
 453. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-930/08-2/JG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 28 maja 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 2 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zakwalifikowania wydatków dotyczących remontu dzierżawionego obiektu do kosztów uzyskania przychodów -jest nieprawidłowe.W dniu 2 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek ...
 454. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-761/08-2/KR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 15.05.2008r. (data wpływu 20.05.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu podatku od nieruchomości oraz opłat za wieczyste użytkowanie gruntów -jest prawidłowe.W dniu 20.05.2008r. został złożony ww. wniose ...
 455. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-474/08-4/MT
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 7 maja 2008 r. (data wpływu 9 maja 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 lipca 2008 r. (data wpływu 17 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy gruntu -jest prawidłowe.W dniu 9 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej inte ...
 456. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-400/08/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2008 r. (data wpływu 5 maja 2008 r.), uzupełnione pismami z dnia 3 i 23 lipca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku dostawy nieruchomości zabudowanej modernizowanej na koszt wydzierżawiającego -jest prawidłowe.W dniu 5 maja 2008 r. złoż ...
 457. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-390/08/WN
  opodatkowanie dzierżawy gospodarstwa rolnego oraz prawa do odliczenia podatku od towarów i usług z faktury dokumentującej świadczenie złożone
 458. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-847/08/EA (KAN-5757/06/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 28 maja 2008r. (data wpływu 6 czerwca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu pod nazwą "Przebudowa wodociągu" -jest niep ...
 459. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443/W-53/08-2/HMW
  W odpowiedzi na wezwanie Gminy X. z dnia 23 czerwca 2008 r. (data wpływu: 25 czerwca 2008 r.) do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie z dnia 10 czerwca 2008 r. znak ILPP1/443-285/08-2/IN, złożone na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów wyjaśnia, co następuje.W wyniku ponownej analizy sprawy, z uwzględnieniem zarzutów przytoczonych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, stwierdzono podstawę do zmiany ww. indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.W dniu 25 czerwca 2008 r. do Biura KIP w Lesznie wpłynęło pismo Gminy X. z d ...
 460. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-636/08-4/ECH
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wspólnoty Mieszkaniowej, przedstawione we wniosku z dnia 15.04.2008r. (data wpływu 18.04.2008r.) uzupełnionym pismem z dnia 08.07.2008 (data wpływu: 10.07.2008) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego -jest prawidłowe.W dniu 18.04.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie ...
 461. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-362/08-2/MR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 11 kwietnia 2008 r. (data wpływu 21 kwiecień 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy gruntów -jest nieprawidłowe.W dniu 21 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywi ...
 462. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-545/08/IL
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 12 maja 2008 r. (data wpływu) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu dzierżawy gruntów rolnych na cele nierolnicze -jest prawidłowe.W dniu 12 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji p ...
 463. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-750/08-2/IZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wspólnoty Mieszkaniowej, przedstawione we wniosku z dnia 15 kwietnia 2008 r. (data wpływu 18 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dzierżawy lokalu użytkowego -jest prawidłowe.W dniu 18 kwietnia 2008 r. do tut. Organu wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa poda ...
 464. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-240/08/AŚ (KAN-3564/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani XX, przedstawione we wniosku z dnia 7 lutego 2008r. (data wpływu 8 kwietnia 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 czerwca 2008r. (data wpływu 27 czerwca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania sprzedaży udziałów w nieruchomościach -jest nieprawidłowe.W dniu 8 kwietnia 2008r. został złożony ...
 465. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-596/08-2/KCH
  dostawa nieruchomości przez podatnika na rzecz dzierżawcy będzie stanowiła dostawę towarów, w rozumieniu art. 7 ustawy w zakresie wartości gruntu wraz z budynkiem - zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy
 466. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3/423-466/08-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 25 marca 2008 r. (data wpływu 27.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 27 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie doty ...
 467. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-694/08/AL
  Czy Gmina będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu pod nazwą "Budowa Centrum Rekreacji i Sportu"?
 468. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-197/a/08/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2008 r. (data wpływu 4 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania sprzedaży nakładów na inwestycję w obcym środku trwałym -jest nieprawidłowe.W dniu 4 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej int ...
 469. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-328/08-2/BP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko S.A., reprezentowanej przez doradcę podatkowego, przedstawione we wniosku z dnia 17 marca 2008 r. (data wpływu: 20 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży towaru używanego -jest prawidłowe.W dniu 20 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretac ...
 470. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-713/08-2/SAP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Banku, przedstawione we wniosku z dnia 14.04.2008 r. (data wpływu 24.04.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług wykorzystywanych do świadczenia usług dzierżawy terminali, opodatkowanych podatkiem od ...
 471. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-291/08-4/MT
  Dostawa przedmiotowego gruntu nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
 472. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-120/08/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 29 lutego 2008 r. (data wpływu 03 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku obowiązku uwzględniania w zaliczkach na podatek dochodowy od osób prawnych oraz w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku d ...
 473. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-449/08/AK (KAN-2940/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 10 marca 2008 r. (data wpływu do tut. BKIP 19 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji wydatków związanych z dzierżawą powierzchni gospodarczej oraz usług magazynowania do kosztów pośrednio bądź bezpośre ...
 474. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-247B/08/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku, który wpłynął w dniu 10 marca 2008 r., uzupełnionym pismem, które wpłynęło w dniu 23 maja 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przeniesienia własności gruntu zabudowanego zakładem produkcyjnym na rzecz dzierżawcy w trybie art. 231 § 2 Kodeksu cywilnego-jest nieprawidłowe ...
 475. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-361/08/MS
  czy naliczany kołom łowieckim czynsz za dzierżawę polnych obwodów łowieckich, w oparciu o postanowienia rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2002r. w sprawie zasad kategoryzacji obwodów łowieckich, szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną, jest kwotą brutto czy netto?
 476. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-351/08/AZb
  w związku z realizacją projektu obejmującego wykonanie termoizolacji budynku przychodni współfinansowanego ze środków unijnych, przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w zakresie (w takiej części), w jakim inwestycja jest związana z czynnościami opodatkowanymi przy uwzględnieniu przepisów art. 86 ust. 1 oraz art. 90 ustawy o VAT
 477. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-142/08-4/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 21 lutego 2008 r. (data wpływu 22.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu umowy dzierżawy w części dotyczącej zdarzenia przyszłego nr 1-jest prawidłowe.W dniu 22 lutego 2008 r. został zł ...
 478. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-142/08-8/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 21 lutego 2008 r. (data wpływu 22.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu umowy dzierżawy w części dotyczącej zdarzenia przyszłego nr 2-jest prawidłowe.W dniu 22 lutego 2008 r. został zł ...
 479. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-187/08/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wspólnoty Mieszkaniowej przedstawione we wniosku z dnia 26 marca 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zasad zwolnienia od podatku dochodów Wspólnoty Mieszkaniowej na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 tej ustawy -jest nieprawidłowe.W dniu 31 marca 2008 r. wpłynął ww. wniosek o ud ...
 480. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-143/08/WRz
  Czy przychód z dzierżawy gruntów przez wspólnotę gruntową przekazany jej udziałowcom może być opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych ?
 481. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-234/08/IB
  Podatnik wybudował budynek mieszkalny na dzierżawionej przez siebie działce. Czy może skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a i e updof w związku z poniesionymi wydatkami na budowę tego budynku i spłatę kredytu zaciągniętego na tę budowę?
 482. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-188/08/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wspólnoty Mieszkaniowej przedstawione we wniosku z dnia 25 marca 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zasad zwolnienia od podatku dochodów Wspólnoty Mieszkaniowej na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 tej ustawy -jest nieprawidłowe.W dniu 31 marca 2008 r. wpłynął ww. wniosek o ud ...
 483. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-231/08-2/KB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 28 stycznia 2008r. (data wpływu 30 stycznia 2008r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie specjalnych stref ekonomicznych -jest nieprawidłowe.W dniu 30 stycznia 2008r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku doch ...
 484. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-133/08/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 4 lutego 2008 r. (data wpływu 7 lutego 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 19 marca 2008 r. (data wpływu 20 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwolnienia od podatku związanego z przeniesieniem prawa użytkowania wieczystego gruntu -jest ...
 485. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-102/08-2/ISN
  Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej wykorzystywanej wcześniej w działalności gospodarczej.
 486. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-62/08/ASz
  Rozliczanie usługi wydzierżawiania przez Wnioskodawcę kontrahentowi niemieckiemu szalunków.
 487. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-215/08-3/MB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 23.01.2008 r. (data wpływu 25.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa -jest prawidłowe.W dniu 25.01.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidu ...
 488. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-207/08-2/JG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 10 stycznia 2008 r. (data wpływu 22 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia wartości początkowej środka trwałego -jest nieprawidłowe.W dniu 22 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatko ...
 489. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-248/08/AZ
  możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją inwestycji pod "Modernizacja ośrodków zdrowia" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 490. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-753/07/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 14 grudnia 2007 r. (data wpływu 18 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym: dochodów z działalności rolniczej, dochodów z tytułu wydzierżawienia przez spółkę komandytową gospodarstwa rolnego lub jego składnik ...
 491. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-754/07/MR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 14 grudnia 2007 roku (data wpływu 18 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym: dochodów z działalności rolniczej, dochodów z tytułu wydzierżawienia przez spółkę komandytową gospodarstwa rolnego lub jego składnik ...
 492. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-30a/08/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 12 grudnia 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych między innymi w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu czynszu dzierżawnego, opłat za użytkowanie wieczyste oraz kosztów odrolnienia gruntu -jest pra ...
 493. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-167/07-4/AA
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 07.12.2007 r. (data wpływu 13.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości gruntowej oraz ustalenia podstawy opodatkowania działki wraz z posadowionym na niej budynkiem jest:
  Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-18/08-4/AA
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 07.12.2007 r. (data wpływu 13.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości gruntowej oraz ustalenia podstawy opodatkowania działki wraz z posadowionym na niej budynkiem jest:
  Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-551/07-2/KUKM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 5 grudnia 2007 r. (data wpływu 10 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 12 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Finlandii w sprawie unikania podwójnego op ...
 494. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-384/07-2/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 21.11.2007 r. (data wpływu 07.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie odstąpienia prawa do dzierżawy -jest prawidłowe, z zastrzeżeniem poniższych warunków.W dniu 07.12.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 495. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-377/07/AM
  obowiązki podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych związane z czynszem dzierżawczym wpłacanym do depozytu sądowego
 496. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-487/07-5/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 04.12.2007 r. (data wpływu 18.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży tzw. naniesień -jest nieprawidłowe.W dniu 18.12.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidual ...
 497. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-223/07-2/ŁM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 13 listopada 2007 r. (data wpływu 14.11.2007 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów jednorazowych płatności za dzierżawę gruntów- jest prawidłowe.W dniu 14 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udziele ...
 498. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-85/07-4/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko W.X.M. Sklep Artykułów Przemysłowych i Włókienniczych, przedstawione we wniosku z dnia 15 października 2007 r. (data wpływu 18 października 2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 20 listopada 2007 r. (data wpływu 23 listopada 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dzierżawy lokalu -jest ...
 499. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-197/07/TK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani R., przedstawione we wniosku z dnia 22 października 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 22 października 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości i wysokości odliczania od uiszczanego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dobrowolnie opłacanych składek na ubezpieczen ...
 500. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-72/07/AT
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 28 września 2007 r. (data wpływu 5 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od nieruchomości (prawo dzierżawy nieruchomości na okres 25 lat) wniesionej do Spółki tytułem aportu zgodnie z art. 16a ust. 2 pkt ...
 501. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-523/07-2/AZ
  Dot. podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dzierżawy nieruchomości
 502. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-155b/07/ASz (KAN-1070/09/07)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki A., przedstawione we wniosku z dnia 25 września 2007r. (data wpływu 27 września 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania dzierżawy lokomotyw spalinowo - hydraulicznych od słowackiego podatnika podatku od wartości dodanej -jest nieprawidłowe.W dniu 27 września 2007r. wpłynął ww. wniosek o ud ...
 503. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-210/07/JP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Urzędu Miejskiego w B, przedstawione we wniosku z dnia 18 września 2007r. (data wpływu 21 września 2007r.), uzupełnione pismem z dnia 18 grudnia 2007r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z faktur VAT związanych z realizacją projektu p.n. "Remont i rozbud ...
 504. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-141/07/DK
  Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Zakład powinien w 2007 r. i w latach następnych przy wyliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych oraz rocznej deklaracji CIT-8 ujmować przychody i koszty ich uzyskania związane z administrowaniem nieruchomościami w zakresie obejmującym najem i dzierżawę składników majątkowych Gminy?
 505. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-240/07-2/JG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 14 września 2007 r. (data wpływu 14 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia wartości początkowej nabytych środków trwałych -jest prawidłowe.W dniu 14 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów praw ...
 506. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-55/07/KL
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy i Miasta przedstawione we wniosku z dnia 28 września 2007 r. (data wpływu 1 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT od nowo wybudowanego obiektu "C." związanego z wykonywaniem czynności opodatkowanych -jest prawidłowe.W dniu 1 października 2007 r. zos ...
 507. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-209/07-2/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 21.09.2007 r. (data wpływu 26.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu u wynajmującego -jest prawidłowe.W dniu 26.09.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej ...
 508. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/423-38/07/MK
  Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Zakład powinien w 2007 r. i w latach następnych przy wyliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych oraz rocznej deklaracji CIT-8 ujmować przychody i koszty ich uzyskania związane z administrowaniem nieruchomościami w zakresie obejmującym najem i dzierżawę składników majątkowych Gminy?
 509. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P1-P-443/32/06
  1.Czy opłatę roczną za wieczyste użytkowanie, ustaloną przed dniem 1 maja 2004r., traktować należy jako kwotę "brutto", czy też przyjąć ją jako podstawę opodatkowania? 2.Czy opłatę roczną za wieczyste użytkowanie, ustaloną w trakcie obowiązywania ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług należy potraktować jako kwotę "brutto"? 3.Czy jako kwotę "brutto" należy przyjąć czynsz dzierżawny za dzierżawę gruntów Skarbu Państwa, ustaloną przed dniem 1 maja 2004r.?
 510. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/415-0966/07
  Czy dochody z tytułu najmu w Polsce lokalu użytkowego podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 511. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-III-2-443/89/07/TL
  Rozliczenie kosztów dostawy mediów, tj. energii cieplnej i wody oraz usługi odprowadzenia ścieków pomiędzy Spółką jako dzierżawcą lokali będących własnością Miasta, znajdujących się w budynkach stanowiących nieruchomości wspólne, a najemcami przedmiotowych lokali mieszkalnych - w świetle przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).
 512. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1440-DF2/415-114398/VII/2007
  Czy dochody z dzierżawy ziemi rolnej na cele rolnicze podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 513. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/185/07/AG
  dotyczy ustalenia wartości nieodpłatnych świadczeń na podstawie - art. 12 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) - w przypadku zawarcia umowy o produkcję na rzecz Spółki, przy wykorzystaniu urządzeń i materiałów będących własnością wnioskodawcy.
 514. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/443/VAT/593/62/2007BD
  Jaką stawką Spółdzielnia Mieszkaniowa winna opodatkować wywóz nieczystości i zuzycie wody w sytuacji wydzierżawienia nieruchomości członkowi Spółdzielni ?
 515. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-137/07-2/RK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 27.08.2007 r. (data wpływu 31.08.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie powstania obowiązku podatkowego od usług dzierżawy gruntu -jest prawidłowe.W dniu 29.08.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ind ...
 516. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-218/07/KUKM
  Czy gdy wydatki na prace adaptacyjne nad oprogramowaniem do obsługi klientów dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie można określić, jaka ich część dotyczy danego roku, są kosztem podatkowym proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą, który zostanie ustalony przez Spółkę? Spółka zleciła w 2006 r. prace przy adaptacji oprogramowania, określając ich zakres i koszt, składające się z 2 etapów: 1 - adaptacja/polonizacja 2 - integracja z systemem Spółki. Etap 1 zakończono 7 maja 2007 r. i odtąd Oprogramowanie jest użytkowane. Etap 2 będzie zrealizowany w czerwcu 2007 r. Spółka dzierżawi Oprogramowanie ponosząc opłaty roczne, nie następuje więc nabycie wartości niematerialnych i prawnych. Prace adaptacyjne będą zafakturowane osobno. Spółka przewiduje 3-letnie używanie zaadaptowanego oprogramowania komputerowego.
 517. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/423-4/07/AN
  Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodu otrzymanego z tytułu dzierżawy pomieszczenia na stację transformatorową przedsiębiorstwa energetycznego.
 518. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/423-14/07
  Czy przychody uzyskane z tytułu dzierżawy terenu członkom spółdzielni, jak też innym osobom i podmiotom, stanowią przychód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 519. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-219/07/AK
  Kiedy powstanie przychód z tytułu wynajmu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeśli faktura została wystawiona w styczniu 2007 za czynsz za miesiąc grudzień 2006 z terminem płatności przypadającym na styczeń 2007, a należność za nią została uregulowana w lutym 2007?
 520. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/005-6/07
  Czy w przypadku, gdy właścicielem gruntu okazał się inny podmiot, osoba korzystająca z gruntu i wydzierżawiająca go osobie trzeciej, winna wystawić faktury korygujące i zwrócić kwoty czynszu dzierżawnego wraz z podatkiem od towarów i usług oraz odsetkami?
 521. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-2/07-1/HS
  Czy w świetle postanowień art. 112, art. 114 w związku z art. 107, art. 108, art. 109 ustawy - Ordynacja podatkowa, na Wnioskodawcę może być przeniesiona odpowiedzialność z tytułu zaległości podatkowych jego kontrahenta, z którym równocześnie Wnioskodawcę łączy umowa dzierżawy obiektu, w którym prowadzona była działalność produkcyjna, w sytuacji gdy:1. wnioskodawca w zwróconym przez dzierżawcę obiekcie podejmie taką samą produkcję, a nadto2. wnioskodawca zatrudni na zasadzie porozumienia między zakładami dotychczasowych pracowników kontrahenta?
 522. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-443/71/07
  1. Stawka podatku zastosowana do zaliczki na poczet czynszu na dzierżawę. 2. Kwestia sporządzania faktur "rozliczeniowych" do otrzymanej zaliczki za każdy miesiąc dzierżawy. 3. Kwestia dokumentowania niewykorzystanej części zaliczki wniesionej na poczet czynszu za dzierżawę.
 523. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D2/443-26/07
  Czy wystawiać fakturę VAT, a jeżeli nie to w jaki sposób należy obciążać podmioty, które bezumownie korzystają z lokali użytkowych i gruntu ? Jeżeli należy wystawić faktury to z jaką stawką podatku VAT ?
 524. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-15/07
  Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupami służącymi do zrealizowania inwestycji, która będzie wydzierżawiona na podstawie umowy z Zakładem Gospodarki Komunalnej (zakład budżetowy)?
 525. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-175/07/MK
  1. Czy oddanie przez Spółkę części nabytej Nieruchomości (Działki) w dzierżawę, która to Działka znajduje się na terenie SSE, powoduje naruszenie warunków przewidzianych w § 5 rozporządzenia SSE, a w konsekwencji utratę zwolnienia od podatku dochodowego z podatku CIT, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT? 2. Czy oddanie przez Spółkę części nabytej Nieruchomości (Działki) w dzierżawę, która to Działka znajduje się na terenie SSE, jest podstawą do ograniczenia w jakimkolwiek zakresie traktowania wydatków poniesionych przez Spółkę na nabycie Nieruchomości (w tym Działki) jako wydatku kwalifikującego się do objęcia pomocą w rozumieniu § 6 w związku z § 3 rozporządzenia SSE, będących podstawą do wyliczenia dopuszczalnej wielkości zwolnienia podatkowego z podatku CIT, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT?
 526. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2-415-32-07
  Czy koszty remontu drogi, wyrównanie i utwardzenie nawierzchni stanowią koszt uzyskania przychodu ze źródła przychodu jakim jest dzierżawa tej drogi?
 527. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1411/PB/423-1/2007/HK
  Czy Spółdzielnia może korzystać ze zwolnienia podatkowego określonego w art. 17 ust.1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)?
 528. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-6/07
  Podatnik poniósł koszty naprawy i zakupu opon do samochodu ciężarowego użytkowanego na podstawie umowy dzierżawy, czy poniesione nakłady są kosztem uzyskania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej?
 529. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn. 0550-1-1/07
  Czy dzierżawcy są podatnikami podatku od nieruchomości z tytułu zawartej z X. umowy dzierżawy?
 530. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415/1/13/07
  Kiedy powstaje przychód z tytułu zawartej umowy dzierżawy z której wierzytelność została przekazana faktorowi?
 531. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PP/443-21/07
  Czy przysługuje prawo do zmniejszania podatku należnego o kwoty podatku naliczonego zawartego w fakturach wystawionych przez wykonawców inwestycji modernizacji oczyszczalni ścieków oddanej w odpłatną dzierżawę współfinansowanej ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego?
 532. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG/4111-16/415-34/07/DO/JT/2007
  W związku z odpłatnym zbyciem nieruchomości, od kiedy liczy się bieg 5 letniego okresu od nabycia lub wybudowania
 533. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I US.I/415-21/07
  Czy podatnik uzyskując przychód z dzierżawy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie traci prawa do opodatkowania podatkiem liniowym z całości dochodów tj. z działalności podstawowej, jak również z tytułu dzierżawy?
 534. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/1/415-0009/07
  Czy podatek od nieruchomości dzierżawionego na potrzeby działalności gospodzarczej lokalu (stałówka) stanowi koszt uzyskania przychodów dzierżawiącego?
 535. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-9/07
  Czy wyliczona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska należność za dzierżawę obwodu łowieckiego polnego, stanowi wartość brutto zawierającą podatek VAT, czy stanowi wartość netto, którą należy powiększyć o podatek VAT?
 536. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn.O/3110-24/07
  Dotyczy opodatkowania budynku wydzierżawianego osobie fizycznej na prowadzenie działalności gospodarczej, który to budynek wydzierżawiający zamierza przebudować i rozbudować na mocy udzielonego jej pozwolenia budowlanego i czy w danym przypadku znajduje zastosowanie art.6 ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U.z 2006r.Nr 121,poz.844 ze zm.) ?
 537. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/DD1/415/10P/07/TK
  Czy podatek od towarów i usług VAT za wieczyste użytkowanie gruntów, wynikający z faktur korygujących wystawionych w 2007 r., można zaliczyć do kosztów uzyskania przychów roku 2007 czy do kosztów uzyskania przychodów roku w którym poniesione zostały wydatki ?
 538. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PP/446-18/07
  Czy należność czynszowa za dzierżawę obwodów łowieckich polnych stanowi wartość brutto zawierającą podatek od towarów i usług, czy też wartość netto, którą należy powiększyć o podatek od towarów i usług?
 539. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO -XV/415/PDOF-515/113/RF/06
  Pytanie dotyczy zaliczenia do kosztów dzierżawy nieruchomości.
 540. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415/3/2007/AF
  - Które przychody i koszty w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są przychodami i kosztami z gospodarki zasobami mieszkaniowymi ?- Czy dochody uzyskiwane przez Spółdzielnię m.in. z oprocentowania z tytułu nieterminowych wpłat, z reklam na ścianach budynków, dzierżawy gruntów, wynajmu garaży wolnostojących, lokowania przejściowo wolnych środków, najmu lokali o innym przeznaczeniu niż mieszkaniowe, dzierżawy powierzchni dachów - korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 541. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USP-III-415/8/07
  Czy w przypadku zawarcia umowy dzierżawy gruntu i otrzymania na poczet czynszu dzierżawnego kwoty 150.000 zł, z której w przypadku rozwiązania umowy kwota 100.000 zł podlega zwrotowi, opodatkowaniu podatkiem dochodowym w momencie uzyskania przychodu podlega cała kwota, czy też wyłącznie niepodlegająca zwrotowi kwota 50.000 zł?
 542. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Nr: 3110/12/07
  Czy dzierżawca użytków rolnych i gruntów zadrzewionych i zakrzewionych, prowadzący na tych gruntach działalność gospodarczą (wyciągi i trasy narciarskie), powinien w sezonie zimowym płacić podatek od nieruchomości jak za grunty związane z działalnością gospodarczą zaś w sezonie letnim podatek rolny zgodnie z klasyfikacją zawartą w ewidencji gruntów?
 543. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-III-2-443/40/07/MJS
  Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usługi dzierżawy tramwajów udokumentowanej fakturą nr TT-1/12/2004 oraz określenia, czy należność tę należy opodatkować według zasad i stawek wskazanych w ustawie z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) albo zasad i stawek wskazanych w ustawie z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.).
 544. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.X/443-6/07
  Czy istnieje obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących z tytułu pobieranych opłat za dzierżawę gruntu, wieczyste użytkowanie i dostawę nieruchomości?
 545. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-8/07
  Jaką stawką podatku od towarów i usług winny być opodatkowane usługi dzierżawy bielizny szpitalnej świadczone na rzecz szpitali ?
 546. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415/10/07
  Czy wydatki poniesione przez dzierżawcę nieruchomości na spłatę zaległości w podatku od nieruchomości powstałych przed dniem zawarcia umowy dzierżawy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ?
 547. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415/16/07
  Czy wydatki poniesione przez dzierżawcę nieruchomości na opłacenie podatku od nieruchomości, udokumentowane pokwitowaniem wystawionym na nazwisko właściciela nieruchomości można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ?
 548. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423/5-A/07
  Czy w toku prowadzenia postępowania upadłosciowego spółka akcyjna może - na podstawie art. 16f updop - amortyzować wynajmowane lub wydzierżawiane środki trwałe ?
 549. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/335/26539/06
  Wątpliwości podatnika dotyczą potwierdzenia, czy zbycie poczynionych na dzierżawionym gruncie nakładów inwestycyjnych powinno zostać udokumentowane fakturą VAT wystawioną przez zbywcę tych nakładów jako zbycie usług (odpłatne zbycie prawa) oraz wskazania właściwego momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług dla tej transakcji.
 550. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/22/25840/07
  W złożonym wniosku, Podatnik zwraca się z pytaniem, czy dostawa nieruchomości zabudowanej budynkiem wybudowanym ze środków własnych dzierżawcy jest zwolniona od podatku od towarów i usług w sytuacji, gdy budynek jest towarem używanym.
 551. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/21/25830/07
  W złożonym wniosku, Podatnik zwraca się z pytaniem, czy czynność polegająca na przeniesieniu prawa własności gruntu zabudowanego budynkiem, który został wybudowany ze środków własnych dzierżawcy, stanowi odpłatną dostawę budynku i gruntu.
 552. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/415-12/17/07
  Czy podatek od nieruchomości należny do Urzędu Gminy stanowi przychód podatniczki.
 553. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-6/07
  Czy przychód z tytułu dzierżawy gospodarstwa rolnego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 554. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.V-443/25/2006
  Czy materiały i usługi świadczone przez firmy niemieckie (na terenie Niemiec) winny być opodatkowane w Polsce na podstawie wewnętrznych faktur VAT i ujęte w deklaracji VAT-7?
 555. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GV/443-148/2006/LŚ
  Wnioskodawca zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie czy stanowisko Spółdzielni w sprawie naliczania podatku VAT w przypadku podatku od nieruchomości dotyczącego garaży jest słuszne. Spółdzielnia posiada garaże zabudowane przez członków Spółdzielni na terenie Spółdzielni. Spółdzielnia odprowadza od garaży podatek od nieruchomości. Wnioskodawca obciąża następnie dzierżawiących garaże podatkiem od nieruchomości w wysokości obowiązującej w danym roku (w skład opłaty za dzierżawę wchodzi podatek od nieruchomości i od tej opłaty naliczany jest podatek VAT w wysokości 22%. Dzierżawcy garaży chcą, aby w przyszłości wydzielić z opłaty dzierżawnej podatek od nieruchomości i naliczać VAT od opłaty dzierżawnej natomiast od wydzielonego podatku od nieruchomości nie naliczać podatku VAT. Według Spółdzielni, podatek od nieruchomości jest składnikiem opłaty za garaż i od niej powinno się naliczać podatek VAT.
 556. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GV/443-03/2007/LŚ
  Spółka jest poddzierżawcą gruntu, którego właścicielem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa. Właściciel obciążył kosztami podatku od nieruchomości dzierżawcę gruntu za okres od 01.01.2001r. Do 30.09.2006r. naliczając jednocześnie podatek VAT. Dzierżawca zakwestionował zasadność opodatkowania podatku od nieruchomości podatkiem VAT przez właściciela. Spółdzielnia Mieszkaniowa stoi na stanowisku, iż w/w obciążenie jest zasadne. W związku z powyższym dzierżawca wystąpił do wnioskodawcy o zapłatę podatku od nieruchomości naliczając jednocześnie podatek VAT. Zgodnie z zawartą umową Spółka jest zobowiązana do ponoszenia kosztów podatków lokalnych. Podatnik pyta, czy faktura obejmująca koszty związane z podatkiem od nieruchomości została prawidłowo wystawiona, a jeśli tak to czy podatek VAT podlega zwrotowi. Zdaniem wnioskodawcy nie ma podstaw aby naliczać podatek VAT od podatku od nieruchomości.
 557. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GV/443-148/2006/LŚ
  Wnioskodawca zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie czy stanowisko Spółdzielni w sprawie naliczania podatku VAT w przypadku podatku od nieruchomości dotyczącego garaży jest słuszne. Spółdzielnia posiada garaże zabudowane przez członków Spółdzielni na terenie Spółdzielni. Spółdzielnia odprowadza od garaży podatek od nieruchomości. Wnioskodawca obciąża następnie dzierżawiących garaże podatkiem od nieruchomości w wysokości obowiązującej w danym roku (w skład opłaty za dzierżawę wchodzi podatek od nieruchomości i od tej opłaty naliczany jest podatek VAT w wysokości 22%. Dzierżawcy garaży chcą, aby w przyszłości wydzielić z opłaty dzierżawnej podatek od nieruchomości i naliczać VAT od opłaty dzierżawnej natomiast od wydzielonego podatku od nieruchomości nie naliczać podatku VAT. Według Spółdzielni, podatek od nieruchomości jest składnikiem opłaty za garaż i od niej powinno się naliczać podatek VAT.
 558. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GV/443-02/2007/LŚ
  Spółka jest dzierżawcą gruntu, którego właścicielem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa. Umowa dzierżawy została zawarta w 1995 roku na okres 25 lat. W latach 2001 - 2006 podatnik składał deklarację i opłacał podatek od nieruchomości. W wyniku przeprowadzonej kontroli we wrześniu przez Urząd Miasta, stwierdzono że podatek od nieruchomości powinien opłacać właściciel gruntu czyli Spółdzielnia, a nie wnioskodawca będący dzierżawcą gruntu. Wobec powyższego Spółdzielnia Mieszkaniowa wystawiła fakturę, na której oprócz kwoty za dzierżawę terenu znalazła się kwota dotycząca eksploatacji i podatku od nieruchomości, obciążona 22% podatkiem VAT. W umowie dzierżawy zawartej między wnioskodawcą a Spółdzielnią widnieje zapis dotyczący obowiązku ponoszenia przez dzierżawcę ponoszenia kosztów eksploatacji w tym także obciążenia publiczno i cywilnoprawne. W świetle powyższego wnioskodawca pyta, czy przy tak skonstruowanej umowie prawidłowym jest naliczenie przez Spółdzielnię podatku VAT od podatku od nieruchomości za okres 2001 - 2006r. Spółka stoi na stanowisku, że stanowisko Spółdzielni jest błędne i nie należy doliczać podatku VAT w przypadku w/w opłat.
 559. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GV/443-03/2007/LŚ
  Spółka jest poddzierżawcą gruntu, którego właścicielem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa. Właściciel obciążył kosztami podatku od nieruchomości dzierżawcę gruntu za okres od 01.01.2001r. Do 30.09.2006r. naliczając jednocześnie podatek VAT. Dzierżawca zakwestionował zasadność opodatkowania podatku od nieruchomości podatkiem VAT przez właściciela. Spółdzielnia Mieszkaniowa stoi na stanowisku, iż w/w obciążenie jest zasadne. W związku z powyższym dzierżawca wystąpił do wnioskodawcy o zapłatę podatku od nieruchomości naliczając jednocześnie podatek VAT. Zgodnie z zawartą umową Spółka jest zobowiązana do ponoszenia kosztów podatków lokalnych. Podatnik pyta, czy faktura obejmująca koszty związane z podatkiem od nieruchomości została prawidłowo wystawiona, a jeśli tak to czy podatek VAT podlega zwrotowi. Zdaniem wnioskodawcy nie ma podstaw aby naliczać podatek VAT od podatku od nieruchomości.
 560. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/29/07/AG
  Dotyczy zwolnienia od podatku dochodowego, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 44 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2007r., dochodów Spółdzielni uzyskiwanych m.in. z dzierżawy terenów pod pawilony handlowo-usługowe.
 561. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDIII423/1/19.07
  Czy z dniem 6 grudnia 2006 (1 miesiąc od daty otrzymania wezwania do zapłaty) mimo braku wiążącego strony stosunku prawnego powstanie przychód w rozumieniu przepisów art. 12 ust. 3c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za bezumowne korzystanie z majątku?
 562. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/DD1/415/40/06/07/TA
  Dotyczy kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu w związku z pobieraniem pożytków z gruntu znajdującego się w wieczystym użytkowaniu.
 563. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-IV-3118-3/2007
  Czy podatek od nieruchomości wydzierżawionych przez zakład podmiotom gospodarczym winny uiszczać te podmioty jako posiadacze nieruchomości Skarbu Państwa czy też Zakład jako wydzierżawiający na podstawie art.3 ust.4 pkt a ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2006r Nr 121 poz. 844/ ?
 564. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US pb IA/2/415-1/292a/140/06/TR
  Czy środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży lokalu mieszkalnego mogą być wydatkowane na cele mieszkaniowe podatników związane z przystosowaniem domu mieszkalnego do potrzeb osoby niepełnosprawnej położonego na nieruchomości, do której podatnicy posiadają tytuł prawny w postaci 10 - letniej dzierżawy?
 565. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/423-0172/06
  Spółka ma wątpliwość, czy w okresie, w którym korzysta z pojazdu zastępczego nadal znajduje wobec niej zastosowanie przepis art.16 ust. 3b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy też fakt, iż zostaje jej udostępniony pojazd zastępczy powoduje, że zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji przebiegu tego pojazdu?
 566. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PDG/415-3/07/AFK
  Czy jest obowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu dzierżawy działki rolnej?
 567. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PH-I/4407/14-5/06/AŁ
  Czy "wpłaty" za bezumowne użytkowanie gruntów rolnych uzyskiwane przez Stronę w związku z używaniem przez pewien okres nieruchomości bez tytułu prawnego (np. po wygaśnięciu umowy dzierżawy), należy klasyfikować jako wynagrodzenie z tytułu dzierżawy gruntów rolnych, świadczenie innych nienazwanych usług podlegających VAT, czy też odszkodowanie nie podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT?
 568. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DZ/415-22/06
  Czy dochód z dzierżawy gruntu rolnego na cele działalności rolniczej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 569. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PTU/443.1-1/07
  Prawo do odliczenia całości podatku naliczonego, zawartego w zakupach przeznaczonych na remont PWSZH, która podlegałaby dzierżawie.
 570. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VI-/443-31/06
  Prawo do odliczenia i zwrotu podatku VAT od zakupów poniesionych na realizację inwestycji.
 571. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-21/06
  Czy roczne opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, czynsz dzierżawny oraz podatek od nieruchomości związany z tymi gruntami stanowią koszt uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w momencie ich poniesienia?
 572. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/423-0153/06/AK
  Wątpliwości Podatnika budzi, czy wydatki mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich ponoszenia?
 573. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1A/415-39/06
  Czy wynajem określonej powierzchni internetowej w celach reklamowych innych firm, może zaliczyć do przychodów z "najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz umów o podobnym charakterze" i opodatkowania wg zasad ogólnych.
 574. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD7/033-296-TK/06-850
  Czy zapłata za najem cystern i wagonów kolejowych firmie z siedzibą w Niemczech stanowi należność licencyjną ?
 575. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US210/MW/443-45/06
  Czy podatnik podatku od towarów i usług może fakturować całkowity obrót z tytułu najmu nieruchomości gruntowej stanowiącej majątek wspólny małżonków?
 576. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP-1/423-328/06/DP
  Czy czynsz za dzierżawę gruntu za lata 2006-2007 pod budowę inwestycji, która zostanie zakończona w I kwartale 2008r. jest kosztem uzyskania przychodu w momencie zapłaty , czy powinien być zaliczany do kosztów pośrednich inwestycji w obcych środkach trwałych.
 577. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/415-131/239a/113/06/BB
  Czy wspólnicy spółki mają prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów od miesiąca sierpnia 2006r. do miesiąca, w którym pawilon zostanie przyjęty do użytkowania czynsz dzierżawny należny firmie ... z tytułu poddzierżawy części działki, na której budowany jest pawilon handlowy?
 578. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-127/06/AB/2
  Czy w związku z faktem wniesienia do nowej spółki zobowiazania w walucie obcej wynikającego z umowy kredytowej dojdzie do realizacji dla celów podatkowych ujemnych róznic kursowych narosłych na tym zobowiązaniu.
 579. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-41/06
  1. Czy obroty uzyskiwane z tytułu najmu i dzierżawy należy łączyć z obrotami z działalności polegającej na świadczeniu usług fryzjerskich w celu ustalenia limitu kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług? 2. Czy do limitu zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług należy uwzględnić uzyskiwane obroty z tytułu najmu i dzierżawy w kwocie z przypadającej na Panią części z tytułu najmu i dzierżawy, czy też do limitu zwolnienia należy uwzględnić łączny obrót uzyskiwany z tego tytułu przez wszystkich współwłaścicieli poszczególnych przedmiotów najmu i dzierżawy?
 580. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-42/06
  1. Czy czynny zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług z tytułu wykonywanej działalności transportowej ma obowiązek rozliczania podatku od towarów i usług z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących współwławsność wielu podmiotów i w związku z tym powinien na tę część należności wystawiać faktury VAT oraz czy fakt ten powoduje obowiązek rozliczania podatku od należności z najmu i dzierżawy przez wszystkich współwłaścicieli, jako że uzyskiwany jest obrót ze współwłasności jednej rzeczy? 2. W związku z tym, czy powinien wystawiać jedną fakturę wraz z małżonką za wynajem lokalu i dzierżawę?
 581. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD7/033-182/ML/06/234
  czy płacąc za dzierżawę maszyny klejącej Spółka powinna pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat oraz jeżeli na Spółce ciąży taki obowiązek, to w jakiej wysokości powinna pobierać zryczałtowany podatek nie posiadając certyfikatu rezydencji podatkowej firmy z Niemiec, a w jakiej wysokości po uzyskaniu tego certyfikatu?
 582. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-42-1/AZ/06
  Dotyczy stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług dzierżawy użytków zielonych ( rolnych).
 583. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-298/06/AW
  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Strona świadczy usługi dzierżawy wagonów kolejowych dla swoich kontrahentów, których siedziby znajdują się w Niemczech i Czechach. Do dnia 30 czerwca 2006r. wagony kolejowe nie były uznawane na gruncie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usługa za środki transportu. W związku z tym na podstawie art. 27 ust. 3 pkt 2 w zw. z art. 27 ust 4 pkt 6 ww. ustawy świadczone przez Stronę usługi dzierżawy wagonów kolejowych na rzecz ww. kontrahentów nie podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce. W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2006r. przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005r. ustanawiającym środki wykonawcze do dyrektywy Rady nr 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (VI dyrektywa) wagony kolejowe uważa się za środki transportu do celów art. 9 ust. 2 lit. e) tiret ósme ww. dyrektywy.W związku z powyższym Strona zwróciła się o potwierdzenie, że w fakturach dokumentujących usługi wykonane w czerwcu 2006r. i wystawionych w tym miesiącu, z tytułu których obowiązek podatkowy zgodnie z art. 19 ust.13 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług powstał w lipcu 2006r. (lub później), nie powinna była wykazywać podatku należnego z tytułu ich świadczenia w wysokości 22 %. Zdaniem Strony skoro od 1.07.2006r. dla świadczonych przez nią usług dzierżawy wagonów miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę, a więc Strona, posiada swoja siedzibę (Polska), dopiero usługi wyświadczone (wykonane) po tej dacie podlegają opodatkowaniu na terytorium kraju według właściwej stawki.
 584. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/23/2006
  Czy podatnik ma prawo odliczyć podatek VAT od zakupów materiałów budowlanych i wykonywanych prac budowlanych, w rozpoczętej inwestycji budowlanej - przechowalni warzyw, którą dzierżawi od osób fizycznych?
 585. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1443ZPD/415/326/21/06/IJ
  Czy od refaktury powinna dodatkowo odprowadzać podatek dochodowy?
 586. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/1-12/1/2006
  Podatnik zwrócił się o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług dzierżawy prawa do uprawy i dostawy buraków cukrowych oraz limitu produkcji cukru.
 587. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-247/308/06/DP
  Czy Spółka może zaliczyć do kup bieżącego okresu (tj. w roku 2006) całą kwotę czynszu dzierżawnego naliczonego za okres 2004r. i 2005r., zafakturowanego razem z inną usługą dot. bieżącego okresu (za poł. telefoniczne)? Czy w przypadku tak zafakturowanych kosztów dzierżawy może mieć zastosowanie art. 15 ust. 4 updop?
 588. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415/159/06/MP/1
  Czy kara pieniężna za zajęcie pasa drogowego przez umieszczenie reklamy, jest kosztem uzyskania przychodu w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy do kosztów uzyskania przychodu wydatek należy zaliczyć w terminie zapłaty raty, czy też w terminie wydania decyzji o nałożeniu kary pieniężnej ?
 589. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US pb IA/2/415-6/197a/92/06/TR
  Czy w przypadku sprzedaży w 2006 roku gruntów rolnych sklasyfikowanych jako grunty orne i łąki trwałe wchodzących w skład prowadzonego gospodarstwa rolnego w celu dalszego użytkowania rolniczego oraz w przypadku sprzedaży lasu, które to grunty rolne były nieprzerwanie dzierżawione od 1998 roku, a ostatecznie zostały nabyte w 2005 roku, należy zapłacić zryczałtowany 10% podatek dochodowy, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)?
 590. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBF/4117-005-11/06
  - dotyczy: a) opodatkowania przychodu z tytułu umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych (np. w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu, podatku od posiadania psa) oraz odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej, b) przyznania 50% bonifikaty w opłatach rocznych użytkownikom wieczystym gruntu, c) przyznania bonifikaty przy nabyciu lokali przez ich najemców.
 591. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-238/06/AW
  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona była dzierżawcą działek zabudowanych budynkami i budowlami wzniesionymi przez Nią na własny koszt, wykorzystywanymi do działalności gospodarczej. Z uwagi na zaprzestanie działalności na tym terenie umowa dzierżawy została rozwiązana a grunt wraz z budynkami i budowlami zwrócony właścicielowi (wydzierżawiającemu), który zobowiązał się do zwrotu określonej kwoty z tytułu rozliczenia nakładów. W związku z powyższym Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż zwrot nakładów poniesionych na budowę budynków i budowli na wydzierżawionym terenie nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
 592. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/2-443/153/43/I/2006
  Czy i jaką stawką podatku od towarów i usług obciążyć roczny czynsz dzierżawy z tytułu dzierżawy gruntu pod drobne uprawy rolne oraz czy jest to uwarunkowane przeznaczeniem gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ?
 593. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PP-OIO/443/144/06/ŁG/91838
  - Czy wydzierżawione grunty podlegają podatkowi VAT, jeżeli tak to jaką stawką?
  - Czy w związku z wydzierżawieniem gruntów osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej Spółka będzie musiała zainstalować kasę rejestrującą?
 594. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/63/2006/MWP
  Kwestia prawidłowości wystawienia faktury VAT za usługę dzierżawy nieruchomości, oraz konieczność opodatkowania podatku od nieruchomości jako czynnika cenotwórczego, podatkiem od towarów i usług.
 595. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443-93/06
  Powstanie obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług dzierżawy.
 596. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP3/443-0038/06
  Czy dzierżawa gruntów wraz z dzierżawą zabudowań gospodarskich oraz innych ruchomości na cele rolnicze korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w podatku VAT w oparciu o §8 ust.1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) oraz czy obowiązek podatkowy w przypadku dzierżawy gruntów powstanie z chwilą jej fakturowania, tj. najpóźniej do 30 czerwca roku następnego za rok poprzedni (tj. zgodnie z §4 pkt 6 przedmiotowej umowy dzierżawy)?
 597. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP3/443-0039/06
  W jaki sposób należy refundować podatek rolny oraz podatek od nieruchomości przy zawartej umowie dzierżawy?
 598. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-326/394/US/06
  Czy cała kwota uzyskanego czynszu za dzierżawę nieruchomości Spółce Cywilnej, w której jest Pani wspólnikiem, będzie stanowiła u Pani przychód?
 599. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-327/395/US/06
  Czy koszty ogrzewania i wody zużytej przez Spółkę w trakcie trwania dzierżawy, a przenoszone przez Panią na Spółkę na podstawie umowy, będą stanowiły w całości koszty uzyskania przychodu Spółki i czy w 1/2 wartości będą kosztem uzyskania przychodu Pani jako wspólnika tej Spółki?
 600. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 313000-PA-055-49/06
  1. Czy podmiot będzie miał prawo do prowadzenia składu podatkowego na podstawie uzyskanej decyzji w przypadku zmiany tytuły prawnego do władania miejscem, w którym skład jest prowadzony z prawa własności na dzierżawę?2. Czy nowo zawiązana spółka z o.o. występująca o zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego, będąca właścicielem majątku, który jest dzierżawiony, spełnia warunek posiadania tytułu prawnego do miejsca, w którym skład podatkowy ma być prowadzony?
 601. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOP/423-16/06
  Czy dochody z najmu, dzierżawy i umów o podobnym charakterze dotyczące składników majątkowych samorządu terytorialnego, podatnik powinien zaliczyć jako swój przychód i zapłacić podatek dochodowy, pomimo że wszystkie pieniądze z tego tytułu przekazuje na konto gminy?
 602. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-44/06
  Czy zastosowanie zwolnienia z podatku VAT w przypadku czynszu za dzierżawę gruntu, który w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest pod zabudowę zagrodową, a dzierżawca ustawił na nim pawilon handlowy niezwiązany trwale z gruntem jest prawidłowe, czy też powinien zastosować podstawową stawkę podatku VAT, to jest 22%?
 603. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BP/423-0003/06
  1). Czy przychody z dzierżawy gruntów rolnych mieszczą się w kategorii przychodów z działalności rolniczej? 2). Czy przychody z działalności pozarolniczej, tj. sprzedaży maszyn i materiałów na działalność rolniczą nabywcy korzystają ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 3). Czy przychody ze sprzedaży zasiewów ozimych będą mieścić się w kategorii przychodów z działalności rolniczej?
 604. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/443-45/06
  Czy usuga dzierżawy cysterny kolejowej, gdzie usługodawcą jest klient niemiecki, podlega opodatkowaniu VAT w Polsce ?
 605. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR2/443-153a/06/MŻ
  Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż w świetle przepisów art. 86 ust. 1 oraz ust. 10 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturach wystawionych przez Wydzierżawiającego z tytułu dokonanych przez nią przedpłat.
 606. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III/415-40/06
  Czy podlega opodatkowaniu przychód uzyskany z tytułu:- umorzenia w całości lub części zaległości podatkowych (np. w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu, podatku od posiadania psa) oraz odsetek za zwłokę lub opłatę prolongacyjną,- przyznania 50 % bonifikaty w opłatach rocznych użytkownikom wieczystym gruntu,- przyznania bonifikaty przy nabyciu lokali przez ich najemców,- umorzenia czynszu dzierżawcom gruntu?
 607. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1/73/94/2006
  Opodatkowanie przychodów z tytułu najmu i dzierżawy przez jednostki budżetowe.
 608. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/2BV/443/2006/246/KA
  Czy VAT naliczony z faktur wystawianych co miesiąc przez finansującego, zgodnie z harmonogramem płatności, podlega w pełni odliczeniu od VAT-u należnego (oczywiście przy spełnieniu pozostałych warunków odliczenia)?
 609. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/2BV/443/2006/245/KA
  Czy umowę najmu gruntów można traktować jako dostawę towarów w świetle ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 10.03.2004 r.? Czy w przypadku wystawienia faktury przez finansującego, na dostawę gruntu można odliczyć w całości VAT naliczony z tej faktury (oczywiście przy założeniu spełnienia innych wymogów formalnych dotyczących faktury)?
 610. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/558/55/2006/MK
  Jak należy rozliczyć fakturę dotyczącą dzierżawy cystern? Czy dzierżawę cystern należy potraktować w świetle art. 27 ust. 3 oraz ust. 4 pkt 6, czyli uznać, że miejscem świadczenia tej usługi jest miejsce, gdzie nabywca posiada stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona? Czy też należy uznać cysterny za środki transportu, a usługę dzierżawy cystern za usługę transportową, czyli miejsce świadczenia takiej usługi zgodnie z art. 28 jest miejsce gdzie transport towarów się rozpoczyna?
 611. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I US. I/415/23/06
  Spółka jawna w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta (osobę fizyczną) przyjęła od niej (za długi) na podstawie umowy dzierżawy samochód ciężarowy celem skompensowania zadłużenia. W przedmiotowej umowie dzierżawy ustalono kwotę miesięcznej dzierżawy samochodu, na którą wynajmujący zobowiązał się wystawiać faktury. Po pewnym czasie przestał wystawiać faktury, a wszelkie rozmowy najemcy nie dały rezultatu. Czy zaksięgować koszty za wynajem samochodu w ustalonej kwocie netto, czy z podatkiem VAT?
 612. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NV/4406-1-18/09/06/MC
  Czy dotacja na wymianę okien w pomieszczeniach Biblioteki Publicznej pod wynajem podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 613. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-133-209/06/AJ
  Czy zbycie materialnych i niematerialnych składników majątkowych przeznaczonych do prowadzenia części działalności gospodarczej Spółki, w tym zobowiązań i należności, jest zbyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa? Zadania związane z dzierżawą nieruchomości i taboru Spółki realizuje wyodrębniony organizacyjnie w jej ramach Departament, którego działalność nie jest prowadzona w formie zakładu lub oddziału samodzielnie sporządzającego bilans.
 614. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/10415/11/2006
  Czy świadczone przez podatnika usługi w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, w zakresie wynajmowania nieruchomości, wyłączają go z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w 2006 r. ?
 615. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401-PD-006-650/05/IJ
  1) Czy wartość czynszu za dzierżawę gruntów będzie dla spółki kosztem uzyskania przychodów czy też zwiększy wartość początkowa inwestycji?W ocenie Spółki czynsz dzierżawny stanowi wydatki inwestycyjne. 2) Czy przychód dla Spółki nastąpi w momencie zakończenia inwestycji i ustalenia harmonogramu spłat, czyli bez uwzględnienia kwestii rat, a kosztem uzyskania przychodu będzie wartość poniesionych nakładów? 3) W sytuacji gdy zwrot nakładów nastąpi w jakimś odstępie czasowym po zakończeniu inwestycji, to w ocenie Spółki będzie ona mogła dokonywać amortyzacji budynków wybudowanych na cudzym gruncie aż do momentu obciążenia właścicieli gruntów zwrotem nakładów. W momencie zwrotu nakładów inwestycyjnych kosztem podatkowym dla Spółki będzie nie zamortyzowana część wartości inwestycji.
 616. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PP.443/31/2006
  Czy w świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług będzie miało zastosowanie zwolnienie od podatku od towarów i usług przy dzierżawie gruntów rolnych przeznaczonych na cele uprawy wierzby energetycznej?
 617. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US IV/II/443-33/06
  Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług dokonywanych przez rolnika czynności wydzierżawiania gruntów turystom w celu postawienia przyczepy campingowej lub nietrwałego obiektu budowlanego.
 618. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-81/06/AP
  Czy pobieranie odszkodowania za bezumowne korzystanie z rzeczy należącycj do Spółki podlega opodatkowaniu VAT?
 619. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/E/449-13/06
  - dotyczy stosowania stawki podatku od towarów i usług przy dostawie sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół w J.
 620. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P1-P-443/0005/06
  Czy prawidłowo wystawiona jest faktura za dzierżawę terenu, zawierająca dwa składniki rozliczeń, tj. podatek od nieruchomości oraz czynsz dzierżawny - do obu pozycji doliczany jest podatek VAT?Czy bezpośredni płatnik podatku od nieruchomości może wystawić fakturę na podatek od nieruchomości z doliczonym podatkiem VAT?
 621. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB III/436/90/1/BR
  Czy w przypadku napraw, konserwacji i remontów ponoszonych przez wspólnotę mieszkaniową, mających związek z dzierżawą czy najmem podlegającym opodatkowaniu podatkiem VAT przysługuje odliczenie podatku naliczonego w fakturach usługowych ?
 622. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZB/415-20/2006
  Czy wydatki poniesione w związku z dzierżawą ciągnika siodłowego i naczepą przed dniem ich nabycia można zaliczyć w koszty uzyskania przychodów ?
 623. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/93/DF/06
  Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że jest Pani właścicielką gruntów rolnych które oddała Pani w dzierżawę osobie trzeciej na cele rolnicze. W związku z powyższym zadaje Pani pytanie, czy pieniądze uzyskane z tej dzierżawy stanowią przychód podlegający opodatkowaniu, jeśli tak to na jakich zasadach?Stoi Pani na stanowisku, iż pieniądze uzyskane z dzierżawy ziemi rolnej osobie trzeciej na cele rolnicze nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu.
 624. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/4407/39/06
  Czy odszkodowanie z tytułu bezprawnego używania rzeczy jest opodatkowane podatkiem VAT?
 625. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP 1/423-59/139/06/DP
  Czy fakt wybudowania budynku przez wydzierżawiającego grunt od Stowarzyszenia spowoduje powstanie przychodu po stronie Stowarzyszenia i czy będzie miał wpływ na wysokość podatku dochodowego Stowarzyszenia w czasie trwania umowy dzierżawy?
 626. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO III 443-13/06
  Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług wydzierżawienia nieruchomości.
 627. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/PD/423-007/1/06/AK
  Wątpliwości Podatnika budzi, czy raty leasingowe z tytułu przejętej umowy leasingu operacyjnego samochodu ciężarowego mogą stanowić dla Spółki koszt uzyskania przychodu.
 628. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/PD/423-007/2/06/AK
  Wątpliwości Podatnika budzi, czy koszty ubezpieczenia samochodu ciężarowego stanowią koszt uzyskania przychodów.
 629. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-2/443-15/06/MM
  Czy do ceny sprzedawanej nieruchomości doliczyć należy wartość nakładów poniesionych przez kupującego na wybudowanie budynku i innych urządzeń na nieruchomości, których to sprzedający nie ponieśli oraz czy winni naliczać podatek VAT od całości?
 630. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/PD/423-0186/05/AK
  Wątpliwości Podatnika budzi, czy momentem powstania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych jest dzień doręczenia wyroku Sądu Arbitrażowego.
 631. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VI/443-2/06
  Czy mam prawo do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług w związku z inwestycją w obcym środku trwałym?
 632. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BP/423-0001/06/OK
  Czy należność za wynajem stoczni na rzecz podmiotu, który jest podatnikiem holenderskiego podatku od osób prawnych i nie ma na terytorium RP siedziby ani zarządu jest opodatkowana w Polsce 20% podatkiem z tytułu uzyskania na terytorium RP przychodów za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego?
 633. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-1/06
  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku usług najmu i dzierżawy, gdy najemcami są osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej ?
 634. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/OPD/415-67/05/EW
  Czy podatnik dokonując sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego, za którą wcześniej uzyskał zapłatę od dzierżawcy, który wybudował na tej nieruchomości budynek usługowy, obowiązany jest do zapłaty podatku od wartości gruntu, czy też od wartości całej nieruchomości (wraz z budynkiem)?
 635. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III-415/28/05
  Czy dochód z dzierżawy gospodarstwa rolnego na cele działalności rolniczej w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 636. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-17-66/06/JL
  Do którego roku podatkowego, na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka powinna przypisać koszty?Czy słuszne jest stosowanie zasady, zgodnie z którą, koszty uzyskania przychodów ? ze względu na ich rodzaj ? mogą dotyczyć roku podatkowego w dwojaki sposób:- koszty, które można przypisać do przychodów danego roku podatkowego, lecz których nie można bezpośrednio i funkcjonalnie przypisać do określonego przychodu uzyskanego przez podatnika: będą to np. koszty amortyzacji, remontów, podatek transportowy i od nieruchomości, koszty ogólne zarządu, opłaty stałe, itp. ? tego rodzaju koszty, dotyczące bieżącego funkcjonowania spółki, należy zaliczyć do okresu, którego dotyczą ? a jeżeli nie jest to możliwe to do okresu w którym je poniesiono.- koszty, które można w sposób bezpośredni przypisać do określonego przychodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym; do tej grupy można zaliczyć np. zakup surowców do produkcji, a także koszty bezpośrednio związane np. ze świadczeniem usług. Koszty te powinny być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów okresu, w którym powstanie przychód należny.
 637. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III.PP.443/27a/05
  Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług dzierżawy nieruchomości rolnych oraz pozostałych nieruchomości.
 638. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423-115/05/KK
  Pytanie dotyczy potwierdzenia sposobu ujęcia w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych zwrotu wartości nakładów inwestycyjnych dokonanego na rzecz spółki przez wydzierżawiającego oraz nakładów inwestycyjnych związanych z centrum handlowo ? usługowym oraz stacją paliw poniesionych przez spółkę, a nie zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne.
 639. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1405 UPP-443/7/2006/AJ
  Czy dzierżawa gruntów zakwalifikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako "zurbanizowane tereny niezabudowane" przeznaczonych na prowadzenie ogródka warzywnego jest zwolniona z podatku od towarów i usług?
 640. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PP-OIO/443/439/06/AD
  Spółka zwróciła się z zapytaniem: czy w opisanym przypadku w związku z wydaniem ulepszeń dokonanych w dzierżawionych środkach trwałych, zwiększających znacznie ich wartość a stanowiących ich nieodłączną część, zachodzi obowiązek opodatkowania podatkiem od towarów i usług?
 641. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/3/PP-1/443/4-1/2006
  1. Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczania podatku naliczonego wykazanego na fakturach VAT za czynsz dzierżawny i inne opłaty wynikające z umowy leasingowej dotyczącej motocykla ? 2. Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczania podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakup paliwa wykorzystywanego do napędu motocykla ?
 642. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn.IV 0717-I-9/05
  Czy Stowarzyszenie nieposiadające statutu organizacji pożytku publicznego obejmujące opieką terapeutyczną i pedagogiczną dzieci niepełnosprawne ruchowo może ubiegać się o zwolnienie z opłacania podatku od nieruchomości za lokal dzierżawiony od Zarządu Mienia Komunalnego na podstawie art. 7 ust 1 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych?
 643. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-550/2/05/IK
  Czy wydzierżawiającemu przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturze wystawionej przez dzierżawcę, dokumentującej zwrot nakładów inwestycyjnych?
 644. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP5/423-56/05/6281/2006
  Czy wypłacone należności z tytuł poniesionych nakładów na budowę garażu, wybudowanego na wydzierżawionym terenie podlegają opodatkowaniu, w sytuacji gdy umowa dzierżawy została rozwiązana?
 645. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: XII-2/443-12/TZ(1)-251/05/06/AB
  Jaki jest termin zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych tj. najmu lokali w nieruchomości, w sytuacji gdy nastąpiło zbycie udziału we współwłasności tej nieruchomości?
 646. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-I/2006
  Jaką stawką podatku VAT powinna być opodatkowana usługa dzierżawy wagonu świadczona przez kontrahenta czeskiego ( podajacego NIP unijny ), na rzecz polskiego odbiorcy. Wagon wykorzystywany jest do przewozu części na terenie Polski na rzecz polskiego kontrahenta?
 647. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: AD-IB/415/6/2005
  Opodatkowanie podatkiem dochodowym otrzymanego w 2004r. od Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego zwrotu za nakłady poniesione na dzierżawionym gruncie
 648. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO-2/443/386/129/AT/2006
  Wątpliwości Spółki dotyczą kwestii, czy obciążając dzierżawcę za nabyte na terytorium Niemiec części zamienne i usługi remontowe winna naliczyć na terytorium Polski VAT.
 649. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: pf-2/415/272/05
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym przychód z tytułu dzierżawy gospodarstwa rolnego, wykorzystywanego na działalność rolniczą?
 650. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OP/005-0006/05/Z
  Podatnik jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, wynajmuje nieruchomość na cele niemieszkalne, wartość otrzymywanego wynagrodzenia z tytułu dzierżawy nieruchomości w ciągu roku przekracza kwotę 10.000 EURO. Podatnik chciałby korzystać ze zwolnienia od tego podatku na zasadzie prawa wyboru przewidzianego w art. 13 ust. C Szóstej Dyrektywy Rady
 651. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/69/05
  Czy wydatki spółki na bieżącą eksploatację samochodów wydzierżawianych jej przedstawicielom handlowym stanowią dla spółki koszt uzyskania przychodów w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 652. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 415/110/05
  Wnioskiem z dnia 20 czerwca 2005 r. Podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Trzebnicy o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie odnośnie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych na inwestycje w obcym środku trwałym tj. "remont biura", w którym znajdowała się siedziba firmy. Podatnik stwierdził we wniosku, że inwestycja miała miejsce w 1997 r., umarzana była od 1998 r. przy 10-letnim okresie amortyzacji oraz, że w 2005 r. Urząd Miejski wypowiedział umowę dzierżawy przeznaczając obiekt do sprzedaży. W złożonym wniosku podatnik przedstawił jednocześnie własne stanowisko, iż w związku z tym, że nie upłynął okres przewidziany do rozliczenia poniesionych kosztów, nieumorzona część wydatków stanowi koszt uzyskania przychodów.
 653. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-Ia-415-35/05
  Czy wartość czynszu dzierżawnego ponoszonego w trakcie adaptacji lokalu zwiększa nakłady na inwestycję w obcym środku trwałym?
 654. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/345-232/2005/MK
  Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług dzierżawy działki, której właścicielem był zmarły podatnik
 655. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-15/2005
  Czy usługa wynajmu, dzierżawy naczep, które w myśl pisma Ministerstwa Finansów nie są traktowane jako środek transportu (w przypadku nabycia ) jest opodatkowana w miejscu gdzie świadczący usługę posiada siedzibę - art. 27 ust. 1, czy w miejscu gdzie nabywca usługi posiada siedzibę - art. 27 ust. 3 pkt 2.
 656. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423/132/05/MB
  Dotyczy określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych przy czynności refakturowania na ostatecznych odbiorców dostawy mediów.
 657. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUS/IPD2/4430/80/2005
  Czy podatek od nieruchomości, podatek rolny wchodzi do podstawy opodatkowania w czynszu dzierżawnym i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22%?
 658. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PPE/443-35/2005
  W złożonym wniosku Starostwo informuje, że wykonuje m.in. na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej usługi w zakresie administracji publicznej, a także wydzierżawia grunty oraz oddaje grunty w użytkowanie wieczyste pobierając czynsz za dzierżawę oraz roczne opłaty z tytułu użytkowania wieczystego zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.Czy od 1.01.2006 r., będzie on zobowiązany do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, w związku ze świadczeniem na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej usług w zakresie administracji publicznej oraz w związku z dzierżawą gruntów oraz oddaniem w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych?
 659. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PB-RI-PDP/423/245/P/05/BD
  Czy prezentowane podejście odnośnie ustalenia czynszu dzierżawnego w symbolicznej wysokości 1 zł nie spowoduje sankcji karno - skarbowych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych?
 660. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443-188-05
  dot.opodatkowania podatkiem VAT dzierżawionego Niepublicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej powstałym na bazie SP ZOZ używanego mienia ruchomego.
 661. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/331/227/2005/SK
  Czy, zgodnie ze znowelizowanym art. 86 ust. 4 pkt 7 lit. b ustawy, który wszedł w życie dnia 22 sierpnia 2005 r., Spółka ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu w/w pojazdów przy założeniu, że samochody te będą przeznaczone wyłącznie na cele wynajmu, dzierżawy, leasingu lub umowy o podobnym charakterze przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy, niezależnie od faktycznego czasu ich użytkowania przez Klientów Spółki na podstawie w/w umów?
 662. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-189/CIT/05
  W którym momencie należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość zakupu sprzętu oddanego w dzierżawę; czy w momencie odsprzedania za symboliczną złotówkę, czy też rozliczać w czasie przez okres trwania umowy?
 663. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDa-423/4/05
  Czy do osiąganych przez Gospodarstwo Łowieckie Sp. z o.o przychodów należy stosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy jedynie przepisy ustaw o podatku rolnym i leśnym?
 664. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/SPC/436-40/05/PK
  Czy umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej grunty rolne wraz z zabudowaniami gospodarczymi podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
 665. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/406/58/05
  Pytanie podatnika dotyczy kwoty wolnej uprawniającej go w 2005r. do zwolnienia od podatku od podatku od towarów i usług z tytułu wynajmu budynku magazynowego. W 2003r. budynek wynajmowany był przez cały rok, w 2004r. od stycznia do sierpnia, w 2005r. od maja.
 666. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-46/GC/2005
  Jaka będzie wysokość stawki według, której - jako płatnik - Spółka powinna pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od przekazywanego niemieckiej spółce czynszu za dzierżawę programu komputerowego?
 667. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-61/05
  Czy należy opodatkować podatkiem od towarów i usług czynności polegające na wynajmie nieruchomości pod garaże, oprócz planowanego wynajmu nieruchomości Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, będąc z tego tytułu czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług?
 668. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.406/48/05
  Kiedy powstaje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony na podstawie faktur dokumentujących dzierżawę?
 669. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-254/261/05/MC
  W związku z powyższym Spółka wnosi o rozstrzygnięcie, czy w świetle art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o p.d.o.p. z tytułu usług transportu, napraw, przeglądów, konserwacji lub czyszczenia cystern świadczone przez kontrahentów zagranicznych, nie posiadających zakładu w Polsce, na rzecz polskiej spółki podlegają opodatkowaniu w Polsce.
 670. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/172/PP2/443/55/2005
  1) Czy w opisanej sytuacji postępowanie Spółki X było prawidłowe? 2) Czy Spółka Y narusza przepisy rozporządzenia? 3) Czy Spółka X powinna płacić za faktury wystawione za sprzedaż nieistniejącej usługi? 4) Czy Spółka X może odliczyć podatek VAT z w/w faktur?
 671. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PPM/443-65/DJ/05
  - Dotyczy opodatkowania sprzedaży usług dzierżawy gruntów rolnych oraz budowli znajdujących się na tych gruntach.
 672. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III-415/10/05
  Czy przychody z dzierżawy nieruchomości rolnej z "przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji trzody chlewnej", która to nieruchomość została zgłoszona jako jedno z miejsc wykonywania działalności gospodarczej w zakresie najmu, stanowić będą przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy będą stanowić przychody ze źródła: najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy"?
 673. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: XII-1/443-220/TZ-183/05/DK
  Czy w opisanym stanie faktycznym podatnik ma prawo do odliczania podatku naliczonego z faktur dotyczących umów dzierżawy samochodów osobowych z homologacja ciężarową na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym z dnia 8 stycznia 1993r.? Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż prawo takie przysługuje w oparciu o zapis art. 154 w/cyt. ustawy.
 674. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-25/05
  Z przedstawionego we wniosku z dnia 18.08.2005 r. stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie usług remontowo-budowlanych. Obecnie prace wykonuje Pan na rzecz kontrahenta belgijskiego na terenie Belgii. Rejestracji do podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług dokonał Pan wyłącznie w Polsce. Jako podatnik podatku od towarów i usług, wykonane usługi dokumentuje Pan fakturami. W związku z prowadzoną działalnością, wydzierżawia Pan od firmy belgijskiej:- samochód dostawczy oraz rusztowanie, które są wykorzystywane na terenie Belgii oraz- lokal znajdujący się również w Belgii.W związku z wykorzystywaniem do działalności na terenie Belgii wydzierżawionego samochodu, ponosi Pan również koszty związane z zakupem paliwa. W związku z rodzącymi się wątpliwościami w zakresie stosowania prawa podatkowego pyta Pan: jak opodatkować poszczególne czynności ?.
 675. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443- 54/HM/05
  Jaka stawka podatku VAT obowiązuje na wydzierżawione przez gminę grunty na ogródki przydomowe pod uprawę warzyw i kwiatów?
 676. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/3-423/9/05
  Czy spółka dokonała prawidłowej kwalifikacji kosztów dzierżawy systemów telekomunikacyjnych do poszczególnych lat podatkowych?
 677. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-312/IV/2005/DP
  Jaka jest prawidłowa stawka podatku VAT dla usługi dzierżawy żurawia stacjonarnego wraz z obsługą do budowy obiektów mieszkaniowych?
 678. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-310/IV/2005/DP
  Czy dokonując sprzedaży usług w kraju na rzecz podmiotu niemieckiego, będącego podatnikiem podatku od wartości dodanej, zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych, na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju (Niemcy) zobowiązanym do naliczenia podatku od wartości dodanej, będzie podmiot niemiecki?
 679. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-163a/05/AW
  W opinii Wnioskodawcy ulepszenie nieruchomości stanowi odpłatne świadczenie usług przez Spółkę X na jego rzecz.
 680. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/021/443/56/05/IW
  dot. wystawienia faktury za dzierżawę
 681. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415-135/05/AZ
  Możliwość wyboru formy opodatkowania w postaci podatku liniowego.
 682. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-5d/05
  Czy w sytuacji, gdy łączne płatności z tytułu dzierżawy nieruchomości i maszyn wynoszą rocznie ponad 30.000,- EURO, lecz nie przekraczają 50.000,- EURO, istnieje obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 683. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-5c/05
  Czy w sytuacji, gdy firma osoby fizycznej - prezesa zarządu Spółki z o.o. i jednocześnie jej udziałowca - wydzierżawia tejże Spółce nieruchomości i maszyny, należy uznać iż zachodzi powiązanie podmiotów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 684. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-406(19)05
  Jakie są stawki podatku od uzyskanego przychodu ze sprzedaży towarów i składnika majatku firmy oraz z tytułu dzierżawy nieruchomości
 685. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PBOI/423/175/05/WS
  1) Czy wydatki poniesione na dzierżawę gruntów, na których prowadzona jest inwestycja należy zaliczyć do kosztów inwestycji w toku i zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów po zakończeniu budowy poprzez odpisy amortyzacyjne, czy też stanowią one koszt uzyskania przychodów Spółki, jako nie stanowiące wydatków inwestycyjnych, bezpośrednio w momencie ich poniesienia? 2) Czy wydatki poniesione na dzierżawę gruntów po zakończeniu i odbiorze końcowym inwestycji zaliczać należy do kosztów bieżącej działalności i księgować w koszty uzyskania przychodów w dacie ich faktycznego poniesienia?
 686. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP 4211-79/74-3/05
  Czy zakup lub dzierżawa gruntu położonego poza terenem Specjalnej strefy Ekonomicznej "Starachowice" z przeznaczeniem na parking dla pracowników uznane zostanie za prowadzenie działalności gospodarczej poza strefą?
 687. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-149/05/SJ-57050
  Czy bedzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT dzierżawa gruntu przeznaczonego pod uprawy warzywnicze?
 688. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-3/415-81/05
  Jak rozliczyć przychody z podnajmu części lokalu wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej?
 689. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/443/305A/DJW/05
  Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że w wyniku zawartej w dniu 7 lipca 2005 r. umowy z zakładem energetycznym w efekcie wieloletniego sporu uzyskała Pani odszkodowanie za okres bezumownego korzystania z części nieruchomości oraz będzie Pani uzyskiwać przychody z tytułu dzierżawy terenu. W okresie od 1993 roku do grudnia 2003 roku prowadziła Pani działalność gospodarczą, która podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W 2004 roku uzyskała Pani dochody wyłącznie z emerytury.W związku z powyższym wystąpiła Pani z zapytaniem, czy przychody uzyskiwane z tytuułu dzierżawy nieruchomości oraz jednorazowo wypłacone Pani odszkodowanie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Stoi Pani na stanowisku, iż przychody uzyskane z tytułu odszkodowania oraz dzierżawy nieruchomości w Pani przypadku nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 690. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II.443/114/05/MR
  Wątpliwości Podatnika dotyczą kwestii, prawa do pełnego odliczania podatku od towarów i usług zawartego w czynszu płaconym przez dzierżawców Podatnikowi, na podstawie umów, po dniu 22.08.2005 r.
 691. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II.443/115/05/MR
  Wątpliwości Podatnika dotyczą kwestii, prawa do odliczania podatku VAT od paliwa służącego do napędu samochodów (użytkowanych przez dzierżawców), po dniu 22.08.2005 r.
 692. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/P1/423-0075/05/AP
  Czy zapłacone przez Spółkę odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu stanowi koszt uzyskania przychodu?
 693. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: LUS/I-3/423/3/39/05/AŻ
  Czy otrzymana odpłatność za dzierżawę gruntów rolnych stanowi dochód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 694. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PD-4230Z-50/05/ZO
  Wątpliwości Spółki dotyczą momentu odniesienia w koszty uzyskania przychodów kwoty zapłaconego przez Spółkę "z góry" wynagrodzenia za cały okres obowiązywania umowy użytkowania gruntu.
 695. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-3-443/35/05
  1.Czy w przypadku użytkowania na podstawie umowy dzierżawy autobusów przysługuje obniżenie kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego przy nabywaniu:- paliw silnikowych, benzynowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanychdo ich napędu,- opłat czynszu ponoszonych z tytułu umów dzierżawy samochodów,- a także innych kosztów związanych z ich bieżącą eksploatacja?
 696. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-0121/05
  Czy zarządca nieruchomości może wymagać od podatnika (właściciela nieruchomości) złożenia deklaracji oraz zapłacenia należnego podatku dochodowego, skoro pieniądze uzyskane z najmu nieruchomości przekazywane są na konto depozytowe sądu?
 697. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/005-57/05/53/JB/63692
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT dzierżawa gruntów na cele rolnicze, w sytuacji gdy część tych gruntów została przeznaczona na stworzenie parku z hodowlą zwierząt, jak również park ten przeznaczony ma być do prowadzenia działalności turystyczno-poznawczej?
 698. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIB/4061/17/05
  Czy zapłacę podatek dochodowy lub od darowizn od zwiększenia wartości wydzierżawionej nieruchomości Spółce, która przeprowadzi w tym obiekcie inwestycje?
 699. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD-415/12/05
  Czy otrzymane przez Nadleśnictwo od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dopłaty do gruntów rolnych i przekazane dzierżawcom tych gruntów będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 700. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-160/170/05/AF
  Spółka wniosła o potwierdzenie jego stanowiska, iż opłaty za dzierżawę gruntów, w okresie budowy systemu, stanowią koszt wytworzenia tego systemu.
 701. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/PDP/423-P-16/2005/DS
  Czy wniesione aportem i używane przez spółkę z o.o. na podstawie umowy dzierżawy zawartej na okres 25 lat grunty, będące w wieczystym użytkowaniu wnoszącego wkład oraz stanowiące odrębne nieruchomości budynki, będące własnością wnoszącego wkład mogą być przez spółkę z o.o. amortyzowane z zastosowaniem indywidualnej stawki amortyzacyjnej?
 702. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OP/423/116/50/TB/05
  1. Czy zachodzą przesłanki określone w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy, a zatem, czy dzierżawa statku od zagranicznej osoby prawnej z siedzibą na Wyspie Man, skutkuje powstaniem zobowiązania podatkowego po stronie zagranicznej spółki? 2. Jeżeli tak, to czy pomiędzy państwem rezydencji zagranicznej osoby prawnej, a Rzeczpospolitą Polską została zawarta umowa międzynarodowa skutkująca zmianą stawki podatku i jaka jest prawidłowa stawka tego podatku? 3. Czy wobec poczynionych na podstawie analizy pkt 1 i 2 ustaleń spółka jest zobowiązana do pobrania i odprowadzenia takiego podatku?
 703. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PTU/443-31/05
  Kto powinien ewidencjonować sprzedaż w dzierżawionym obiekcie i odprowadzać należny podatek od towarów i usług?
 704. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/2-4150/7/05
  Czy w sytuacji, gdy pomiędzy stronami umowy dzierżawy nie dochodzi do rozliczeń z tytułu nakładów poniesionych przez dzierżawcę, wystąpi podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, świadczenie dzierżawcy na jego rzecz z tytułu poniesionych nakładów?
 705. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-18/05
  Starostwo Powiatowe wydzierżawia Kołom Łowieckim obwody łowieckie na okres nie krótszy niż 10 lat poprzez zawarcie umowy dzierżawy. Wysokość czynszu ustalana jest na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z 4.12.2002 r. w sprawie zasad kategoryzacji obwodów łowieckich... ( Dz.U. Nr 210, poz.1791 ) i nie zawiera podatku. W związku z tym, czy do tak ustalonego czynszu należy doliczyć podatek VAT?
 706. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FN.3110-174/2005
  Szkoła wydzierżawia na 10 godzin w tygodniu salę gimnastyczną, która znajduje się w jednym z obiektów szkolnych będących w jej zarządzie trwałym, podmiotowi prywatnemu w celu świadczenia przez ten podmiot usług, polegających na prowadzeniu w niektóre dni tygodnia o oznaczonych godzinach zajęć sportowych (aerobiku). Ta sama sala gimnastyczna służy jednakże głównie i w istotnie przeważającej części godzin do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego dla uczniów szkoły. Czy do zwolnienia wskazanego w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych wystarczy zatem, aby w danym obiekcie prowadzona była działalność oświatowa?
 707. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-111/05
  Jaką stawką podatku VAT opodatkowana jest dzierżawa i konserwacja pojemnika na śmieci, jeżeli wynajem połączony jest z wywozem zgromadzonych w nich odpadów?.
 708. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-10/4/05
  Czy dzierżawa gruntów zabudowanych podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 22 %.
 709. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-15/2105/05
  Jaką stawką należy opodatkować usługi w zakresie udostępniania basenu kąpielowego, sauny oraz dzierżawy pomieszczeń na bar i salę do ćwiczeń? Jakiej stawce podlegają wymienione usługi w przypadku świadczenia ich pomiędzy jednostkami budżetowymi?
 710. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-406/16/05
  1. Czy czynsz z tytułu dzierżawy stawów rybnych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ? 2. Czy czynsz z tytułu dzierżawy gruntów rolnych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?
 711. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FB 3110/14-3/2005
  Czy w przypadku wydzierżawienia osobie prywatnej nieruchomości położonych w pasie rozdzielającym autostrady i przeznaczonych na budowę autostrady - ma ona obowiązek uiszczać podatek od nieruchomości?
 712. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IV/443/46-2/I/05/ZD
  Czy faktury zakupu opisane przez Stronę są wadliwe i czy spełniają wymogi formalne określone w ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 11, poz. 50 ze zm.) dotyczące terminów wystawiania faktur?
 713. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415/15a/05/ES
  Podatniczka, która nabyła w całości za kredyt bankowy w 2003 r. nieruchomość zabudowaną budynkiem magazynowym i wydzierżawia w/w powierzchnię magazynową jako osoba fizyczna zwróciła się z zapytaniem czy podatek od w/w nieruchomości stanowi koszt uzyskania przychodu.
 714. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/4409-11-22/05
  Czy istnieje obowiązek opodatkowania podatkiem VAT czynności wynajmu pomieszczeń, dzierżawy sprzętu medycznego oraz refakturowania kosztów zużytych mediów ?
 715. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-13/05
  Czy spółka jawna może dokonać odliczeń od inwestycji dokonanej na wydzierżawionym gruncie?
 716. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-1-410-3-27/05
  Czy przechowywanie zbóż należy do działalności rolniczej, do której nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 717. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US PD 415-3/2005
  Podatnik pełni funkcję kuratora spadku i zarządza nieruchomością gruntową którą zamierza wydzierżawić. Pytanie podatnika brzmi : czy podatkiem dochodowym opodatkowany jest czynsz dzierżawny.
 718. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PIII/2/443-40/05
  1) Czy podatek naliczony zawarty w fakturach dokumentujących zakup usług budowlanych, otrzymanych od wykonawcy tych robót podlega odliczeniu w miesiącu otrzymania faktury lub w miesiącu następnym? 2) Czy będzie możliwe dokonanie korekt deklaracji na podatek VAT z odliczeniem podatku naliczonego zawartego w fakturach wykonawcy od momentu rozpoczęcia inwestycji, tj. od stycznia 2003 r.?
 719. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.443/22/05
  Czy zawarta umowa najmu lokalu mieszkalnego jak również wyszczególnione świadczenia dotyczące eksploatacji mieszkania, które wchodziłyby w skład czynszu można uznać jako sprzedaż zwolnioną z podatku VAT i ująć ją w ewidencji sprzedaży zwolnionej ?
 720. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DVII443-60-28-2/05
  Dotyczy opodatkowania podatkiem VAT uzyskanych przychodów z tytułu dzierżawy tego gruntu bądź najmu wybudowanych na tym terenie garaży oraz czy uzyskane z tego tytułu przychody objęte będą zwolnieniem od podatku VAT do momentu przekroczenia równowartości 10.000 euro.
 721. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-415/12/2005
  dotyczy kwalifikowania wydatków z tytułu prac remontowych wykonywanych w budynku zajmowanym na podstawie umowy dzierżawy oraz bieżących kosztów eksploatacyjnych związanych z tą nieruchomością
 722. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US. I/1.415/5a/2005
  Czy jest zgodne z art. 8 ust. 2 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych rozliczanie kosztów uzyskania przychodów ze wspólnego użytkowania rzeczy tylko na podstawie porozumienia zawartego przez współdzierżawców (cesjonariuszy), z pominięciem udokumentowania w formie aneksu do umowy dzierżawy?
 723. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-29/MM/05
  Czy przychody z dzierżawy gruntów rolnych na cele rolnicze zalicza się do przychodów wyłączonych z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych ?
 724. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FB 3114/14/05
  dotyczy podatku od środków transportowych, a w szczególności uznania dzierżawy gruntów rolnych od indywidualnych rolników jako podatku rolnego płaconego przez podatnika i możliwości skorzystania ze zwolnienia przyczep, jako związanych z działalnością rolniczą podatnika podatku rolnego
 725. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FB/PiOL/3110/2/3/05
  Na jakim podmiocie ciąży obowiązek podatkowy w podatach rolnym, leśnym i od nieruchomości od przedmiotów opodatkowania będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe?
 726. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOP-423/3/2005
  Sposób udokumentowania poniesionych wydatków związanych z nieterminowym regulowaniem należności z tytułu dzierżawy nieruchomości, celem ich zarachowania do kosztów uzyskania przychodów.
 727. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: EI/400-1/55/05
  Czy należy zgłaszać w urzędzie fakt wynajęcia pomieszczenia magazynowego?
 728. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423/116- 125/05/AW
  Czy zapłata zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu użytkowania gruntu z góry za cały okres użytkowania stanowi koszt uzyskania przychodu w momencie jego poniesienia?
 729. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUSIPD3/415/28/2005
  Czy dochody uzyskane z tytułu umowy dzierżawy gruntów rolnych na cele rolnicze podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym i jak należy je rozliczyć?
 730. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 3110-0717/27/2005
  Podatnik posiadający na własność gospodarstwo rolne wraz z zabudowaniami gospodarczymi, będący płatnikiem podatku rolnego zawarł umowę dzierżawy na grunt i budynki gospodarcze, które są składnikiem jego gospodarstwa - z Firmą zajmującą się organizacją bazy utrzymania zwierząt gospodarczych oraz bazą wypoczynkową dla zwierząt gospodarczych jak również prowadzenie schroniska dla zwierząt gospodarskich. Przedmiotowa działalność sklasyfikowana jest w PKWiU oraz PKD pod nr 01.42.10 jako działalność rolnicza. Wnioskodawca uważa , że zgodnie z art. 1a ust. 2 pkt 1 wobec wynajmu na cele działalności rolniczej zarówno wydzierżawiony grunt jak i wynajęte budynki gospodarcze nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Wobec powyższego prosi o dokonanie interpretacji co do opodatkowania przedmiotowego gruntu i budynków gospodarczych podatkiem od nieruchomości.
 731. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/85-6800/05
  Czy podatnik może odliczyć podatek VAT z faktury za media wystawionej na inny podmiot? Podatnik bowiem dzierżawi lokal od osoby fizycznej, na którą wystawiane są przez Spółdzielnię Mieszkaniową faktury za gaz i energię elektryczną, podatnik zaś zgodnie z umową będzie pokrywał koszty energii i gazu.
 732. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIVPP/A/31/05
  Czy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 22% podlega dzierżawa powierzchni chłodniczych?
 733. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/48/78/05
  Czy w odniesieniu do terenów wydzierżawionych innej firmie i użytkowanych obecnie oraz w przyszłości w celu wydobywania żwiru należy naliczać przy pobieraniu opłat dzierżawnych podatek od towarów i usług, czy też wydzierżawianie terenów rolnych nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 734. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PIII/2/443-24/05
  Czy odpłatne przeniesienie nakładów poczynionych na gruncie osoby, na którą przenosi się te nakłady oraz na gruncie innej osoby, w przypadku, gdy nakłady te są nierozerwalnie połączone, podlega opodatkowaniu w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług?
 735. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/INT/15/AL/05
  Dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej wartości inwestycji w obcym środku trwałym.
 736. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/1/14/5/05
  Czy podatnik ma obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kasy rejestrującej z tytułu czynności dzierżawy gruntów oraz oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych?
 737. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I/1.415/5b/2005
  czy jest źródłem przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych poddzierżawa dla rolników składników gospodarstwa rolnego na cele rolnicze?
 738. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1-005/141/05
  Czy pobranie kaucji zwrotnej, bedącej zabezpieczeniem wykonania umowy jest obrotem w rozumieniu art. 29 ust. 1i2 ustawy o podatku od towarow i usług?
 739. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUS-II-443/21/2005
  Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT należności czynszowe z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, pozostających w trwałym zarządzie Jednostki, w sytuacji gdy zobowiązany z tyt. czynszu nie płaci ustalonych rat czynszowych, gdyż na ich poczet zaliczane są koszty remontu, które ponosi zobowiązany do płacenia czynszu najemca?
 740. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443-44/05
  Czy doliczenie podatku VAT do opłat za użytkowanie nieruchomości gruntowej dzierżawionej od Urzędu Miasta na podstawie umowy z dnia 30.09.1999r.do miesiąca maja 2004r. (przed zmianą ustawy o VAT) było zgodne z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązującą w tym okresie?
 741. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-70/IV/2005/MS
  Czy obciążanie (?refakturowanie?) dzierżawców z tytułu przedmiotowych opłat podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 742. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PPO I/443/129/ 05 /ŁG
  Spółka pyta o prawidłową stawkę podatku od towarów i usług na usługę wywozu odpadów komunalnych i dzierżawę pojemnika na ww. odpady.
 743. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-8/05
  Czy dzierżawa gruntów nierolniczych, należących do Skarbu Państwa lub Powiatu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i wg jakiej stawki ?
 744. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.IV-443/4/2005/VAT
  Czy czynsz dzierżawny otrzymany od starostwa powiatowego z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich stanowi obrót w podatku od towarów i usług dla Urzędu Gminy (...)?
 745. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US15/POIII/443/17/05/AR
  Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturze dokumentującej zaliczkę na przyszłą dziarżawę stoiska handlowego w rozbudowywanym pawilonie?
 746. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-9/CIT/05
  Czy kwota czynszu dzierżawnego za użytkowanie składowiska odpadów, należna "z góry" za określoną kwotowo masę niektórych spośród odpadów przyjmowanych na składowisko, stanowi koszt uzyskania przychodów w momencie zapłaty?
 747. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP-415/6/ Int-19/05
  Czy dochody z dzierżawy gruntu pod działalność gospodarczą są równoznaczne z dochodami z działalności gospodarczej?
 748. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: us36/2BV/443/61/05/MKow
  Spółka zadała pytanie dot. ustalenia miejsca świadczenia (opodatkowania) usług dzierżawy powierzchni magazynowych zlokalizowanych na terytorium Polski, w kontekście zasadności odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem przedmiotowych usług.
 749. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DFII-SSM/415-9/05
  Podatnik jest właścicielem samochodu ciężarowego będącego składnikiem majątku związanego z prowadzona przez niego działalnością gospodarczą, wprowadzonego do ewidencji środków trwałych. Obecnie zamierza wydzierżawić ww. samochód swojemu synowi, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego. Czy zawarcie umowy dzierżawy spowoduje powstanie obowiązku podatkowego po Jej stronie?
 750. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-VII-443/8/05
  Według jakiej stawki powinna być opodatkowana dzierżawa udziałów?
 751. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DPP-005-28/05
  Czy czynność dzierżawy środka transportu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT ?
 752. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PPOI-443/85/05/JJ
  Pytanie podatnika sprowadza się do udzielenia odpowiedzi, czy remonty średnie i kapitalne dzierżawionego przez Spółkę majątku, rozliczane przez Strony w formie zmniejszenia czynszu dzierżawnego, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 753. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO IV-423/2/2005
  1. Czy powstanie przychód z tytułu nieodpłatnego (częściowo nieodpłatnego) świadczenia w przypadku nabycia przez spółkę własności dzierżawionej nieruchomości przed upływem terminu obowiązywania umowy dzierżawy, jeżeli pomiędzy spółką a dotychczasowym właścicielem nie dochodzi do rozliczeń z tytułu nakładów poniesionych przez spółkę na nabywaną nieruchomość gruntową (budynku i budowli wzniesionych na dzierżawionym gruncie), a cena sprzedaży nieruchomości nie uwzględnia wartości nakładów poniesionych przez spółkę? 2. Czy w przypadku nabycia przez spółkę własności dzierżawionej nieruchomości i wygaśnięcia przysługującego spółce prawa dzierżawy nieruchomości na skutek nabycia przez spółkę własności dzierżawionej nieruchomości, spółka ma prawo kontynuować amortyzację nakładów poniesionych przez spółkę na nabywaną nieruchomość gruntową (budynku i budowli wzniesionych na dzierżawionym gruncie (według dotychczasowych zasad)? 3. W przypadku uznania, że sposób amortyzacji nakładów poniesionych przez spółkę na nabywaną nieruchomość ulega zmianie na skutek zawarcia umowy sprzedaży tej nieruchomości, czy spółka ma prawo amortyzować budynki i budowle (nakłady) od ich wartości rynkowej według zasad, o których mowa w art. 16j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 754. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VI-/443-15/05
  Pytanie Podatnika dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług dzierżawy gruntów.
 755. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VI-/443-16/05
  Pytanie Podatnika dotyczy podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłat ustalonych przed 01.05.2004 r., a pobieranych po dniu 01.05.2005 r., z tytułu dzierżawy nieruchomości nie przeznaczonych na cele rolnicze.
 756. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VI-/443-15/05
  Pytanie Podatnika dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług dzierżawy gruntów.
 757. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.443/11a/05
  Czy fundacja może korzystać ze zwolnienia z obowiązku instalacji kasy fiskalnej przy świadczeniu usług obsługi nieruchomości, świadczonych na zlecenie ?.
 758. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VI-/443-16/05
  Pytanie Podatnika dotyczy podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłat ustalonych przed 01.05.2004 r., a pobieranych po dniu 01.05.2005 r., z tytułu dzierżawy nieruchomości nie przeznaczonych na cele rolnicze.
 759. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-A/406Z-1/05/MN
  dotyczy opodatkowania podatkiem VAT odpłatnego świadczenia usług
 760. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-13/05/22091
  Czy podatnik ma możliwość i w którym momencie zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z uzyskaniem kredytu inwestycyjnego (aktualizacja operatu szacunkowego, opłata przygotowawcza bankowa, prowizja bankowa, opracowanie biznes planu, doradztwo kredytowe) na planowany zakup dzierżawionej do tej pory nieruchomości?
 761. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 4406-1-6/04/05/MŻ
  Czy przedmiot dzierżawy tj. dzierżawa sprzętu rehabilitacyjnego Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej i współużytkowanie pomieszczeń w Ośrodku Adaptacyjnym powinna być zwolniona z podatku VAT?
 762. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/55/28/05/AG
  Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami podatku od towarów i usług jest obowiązek opodatkowania podatkiem VAT podatku od nieruchomości, którym obciążany jest dzierżawca ośrodka wypoczynkowego?
 763. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PORWp31103/242/05
  Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości w części dotyczącej budynku oraz budowli restauracji XXXXX posadowionych na nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym YYYYY i dzierżawie XXXXX sp. z o.o?
 764. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-III-2-443/12/05/AMM
  Czy ma zastosowanie zwolnienia od podatku od towarów i usług, na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług, dla świadczonych usług na rzecz osób wykluczonych z członkostwa, a użytkujących lokale mieszkalne bez tytułu prawnego oraz dla świadczonych przez Spółdzielnię usług na rzecz osób będących spadkobiercami byłego członka Spółdzielni i oczekujących na uregulowanie sądowe w kwestii spadkobrania ?
 765. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USP-IA/3/05
  Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, iż prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu opałem, opodatkowaną na zasadach ogólnych, jest podatnikiem podatku od towarów i usług. W prowadzonej działalności podatnik sporadycznie wydzierżawia sprzęt objęty ewidencją środków trwałych.CZy zgodnie zatem z przepisami prawa podatkowego, z tytułu usługi dzierżawy środka trwałego powinien wystawić fakturę VAT jako firma i zaksięgować przychód w kolumnie 8 podatkowej księgi przychodów i rozchodów jako pozostałe przychody?
 766. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPdg2/415/429/8/05
  Czy jest Pan uprawniony do wyłączenia odpowiedniej części otrzymanego czynszu z przychodów dla celów podatku dochodowego, na podstawie art. 23 i ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 767. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PPO I/443/58/ 05 /AD
  Spółka zwróciła się z zapytaniem: jakie jest miejsce świadczenia (opodatkowania) niżej wymienionych czynności (dostaw i usług):1.wykonanie dokumentacji projektowej, wykonawczej i nadzoru autorskiego (np.: opracowanie technologii robót likwidacyjnych w szybie, na powierzchni, technologii wymiany lin i naczyń ostatecznych w kopalni Cayeli w Turcji),2.dzierżawy specjalistycznego sprzętu i urządzeń w kopalni Cayeli w Turcji (dzierżawiony polskiemu kontrahentowi sprzęt oraz urządzenia są własnością Spółki),3.dostawy konstrukcji stalowych i innych materiałów (dostawa przedmiotowych konstrukcji dokonywana jest również na rzecz ww. polskiej Spółki realizującej kontrakt dla firmy tureckiej),4.nadzoru nad realizacją prac.
 768. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/US37/ZI/109/KO/05
  Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że wnioskodawca jest płatnikiem podatku od towarów i usług. Prowadzi działalność w zakresie propagowania różnych form spędzania czasu wolnego poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych, artystycznych, organizowanie imprez kulturalnych oraz wyjazdów wakacyjnych dla dzieci i seniorów. W złożonym wniosku Podmiot wystąpił o potwierdzenie prawidłowości stosowanych przez siebie stawek podatku od towarów i usług do różnorodnych form prowadzonej działalności: 1. opłaty za zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne, rytmikę, warsztaty poetyckie, naukę gry na instrumentach muzycznych, wynajem sal na imprezy kulturalne i przedstawienia teatralne (PKWiU 92.32.10 - 00.00) - stosowana stawka - usługi zwolnione od podatku VAT na podstawie poz. 11 załącznika nr 4; 2. opłaty za naukę języków obcych dla dzieci, młodzieży i dorosłych (PKWiU 80.42.10-00.10) - stosowana stawka - usługi zwolnione od podatku VAT na podstawie poz. 7 załącznika nr 4 ; 3. opłaty za uczestnictwo w chórze seniorów, naukę piosenek i pieśni, występy (PKWiU 92.31.21-00.00) - stosowana stawka - usługi zwolnione od podatku VAT na podstawie poz. 11 załącznika nr 4; 4. opłaty za kursy tańca towarzyskiego i nowoczesnego (PKWiU 92.34.12-00.00) - stosowana stawka - usługi zwolnione od podatku VAT na podstawie poz. 11 załącznika nr 4 ; 5. opłaty za gimnastykę rehabilitacyjną dla dorosłych prowadzona przez wykwalifikowanego rehabilitanta (PKWiU 85.14.13-00.10) - stosowana stawki - usługi zwolnione z podatku VAT na podstawie poz. 9 załącznika nr 4 ; 6. opłaty za kolonie, obozy dla dzieci i młodzieży obejmujące transport, zakwaterowanie, wyżywienie, realizację programu, opiekę pedagogiczną oraz ubezpieczenia - stosowana stawka - podatek VAT rozliczany zgodnie z art. 119 ustawy z dnia 11 marca 2004r.; 7. opłaty za wczasy dla seniorów organizowane przez Dom Kultury w ośrodkach wczasowych na podstawie zawieranych umów obejmujących zakwaterowanie, wyżywienie i transport - stosowana stawka - podatek VAT rozliczany zgodnie z art. 119 ustawy z dnia 11 marca 2004r. ; 8. opłaty za organizację półkolonii, ferii zimowych dla dzieci i młodzieży polegające na prowadzeniu zajęć wyłącznie dydaktycznych, oświatowo - kulturalnych wraz zapewnieniem opieki wychowawców (PKWiU 85.32.11-00.00) - stosowana stawka - usługi zwolnione z podatku VAT na podstawie poz. 9 załącznika nr 4; 9. opłaty za zajęcia dydaktyczno - kulturalne polegające na organizowaniu wycieczek i kilkudniowych biwaków w czasie akcji "lato w mieście" i "zima w mieście" oraz wyjazdy na plenery malarskie (PKWiU 63.30.11-00.00); - stosowana stawka - podatek VAT rozliczany zgodnie z art. 119 ustawy z dnia 11 marca 2004r.; 10. opłaty za bilety wstępu na imprezy kulturalne np. przedstawienia teatralne, występy zespołów wokalno-tanecznych, konkursy, turnieje taneczne, wieczorki taneczne, zabawy taneczne dla dzieci i dla dorosłych, bale karnawałowe - stosowana stawka - podatek VAT w wysokości 7% na podstawie poz. 156 załącznika nr 3.
 769. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-3/423-6/05
  Czy zapłacona w 2004 r. należność za bezumowne korzystanie z nieruchomości za okres od lipca 2001 do października 2004 może być w całości zaliczona do kosztów uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych roku 2004 r.
 770. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-4/05
  1. Czy można odliczyć podatek od towarów i usług od paliwa zakupionego do samochodu ciężarowego, który nie posiada świadectwa homologacji? 2. Czy od czynszu dzierżawy takiego samochodu można odliczyć podatek od towarów i usług?
 771. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FB.31100-10044/05
  Jaki podatek będzie płaciła Spółka z o.o. B. w momencie, gdy wydzierżawiła nieruchomość innej spółce prowadzącej tą samą działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej?
 772. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 1445/PD/415-1/05
  Czy przychody z wynajmu lub wydzierżawienia części gospodarstwa rolnego (gruntów wraz z zabudowaniami i wyposażeniem) innemu podmiotowi celem prowadzenia przez najemcę (dzierżawcę) w przedmiocie najmu (dzierżawy) działalności rolniczej, podlegają podatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 773. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-31/05
  Czy przysługuje odliczenie podatku od towarów i usług wynikającego z faktury VAT wystawionej tytułem czynszu dzierżawnego za bezumowne korzystanie z nieruchomości?
 774. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-30/05
  Czy należność za bezumowne korzystanie z nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 775. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-31/05
  Czy przysługuje odliczenie podatku od towarów i usług wynikającego z faktury VAT wystawionej tytułem czynszu dzierżawnego za bezumowne korzystanie z nieruchomości?
 776. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US33/NG/GP/423/108/05/BP
  Pytanie podatnika brzmi: Czy w przedstawionym stanie faktycznym na podatniku poza opłacanymi podatkami nie ciążą żadne inne zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych, pomimo, że nie ma obecnie zawartej umowy dzierżawy na w/w części terenu.
 777. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 3110/1/2005
  Dotyczy obowiązku podatkowego w zakresie nieruchomości dzierżawionych na podstawie umowy od nadleśnictwa.
 778. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/4231/1/2005
  Czy dochód z dzierżawy, uzyskany przez Podatnika przeznaczającego dochody w całości na cele zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 779. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-15/05
  Czy Spółka będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego, związanego z prowadzoną inwestycją na dzierżawionym terenie?
 780. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/10/Int-18/2005
  Jaka jest wysokość stawki podatku VAT na zastosowanie dla świadczonych usług dzierżawy pojemników na śmieci?
 781. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IV-406/10/2005/VAT
  Czy zwolnione od VAT są usługi dzierżawy gruntu niezabudowanego, przeznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele nie związane z produkcją rolną, występującego w ewidencji gruntów jako użytek rolny, na podstawie umowy przeznaczonego do wykorzystania rolniczego i faktycznie użytkowanego rolniczo?
 782. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/448/8/2/05, PP/448/9/2/05, PP/448/10/2/05, PP/448/11/2/05, PP/448/12/2/05, PP/448/13/2/05, PP/448/8/1/05, PP/448/9/2/05, PP/448/10/1/05, PP/448/11/1/05, PP/448/13/1/05
  Czy Urząd Gminy powinien być zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, aby skorzystać z odliczenia podatku naliczonego od nakładów inwestycyjnych (beneficjantem końcowym będzie Gmina)?
 783. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/448/12/1/05
  Czy i na jakich warunkach Gmina będzie mogła odzyskać naliczony od nakładów inwestycyjnych podatek VAT?
 784. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I.1.415/3/05
  W związku ze sprzedażą mieszkania M-4 o wartości 80 tys. zł., którego okres użytkowania jako własnościowego upłynął 2 lata od dnia zakupu, proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie: - Czy pieniądze uzyskane ze sprzedaży tego mieszkania mogę przeznaczyć na wykończenie mieszkania uzytkowanego w formie dzierżawy od konkubiny? - Czy w związku z powyższym, będę zwolniony od zapłacenia 10 % podatku od sprzedaży prawa do mieszkania? Informuję, że obecnie zamieszkuję razem z konkubiną i naszymi wspólnymi dziećmi w przeznaczonym do sprzedaży mieszkaniu i po wydzierżawieniu mieszkania od konkubiny również wspólnie zamieszkamy. Informuję również, że nabyłem mieszkanie będąc w konkubinacie i mieszkanie jest naszym wspólnym dorobkiem.Moim zdaniem nie powinienem płacić podatku od sprzedaży tego mieszkania zgodnie z art. 28 ust. 1, 2, 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 785. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1-005/46/05
  Czy podatnik, który otrzymuje w m-cu grudniu czynsz z tytułu dzierżawy i nie wykonuje innych czynności opodatkowanych, może złożyć tylko jedną deklarację VAT-7 za grudzień?
 786. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD II 0090/1/2/05
  Czy przychody uzyskane z dzierżawy bazy paliw, wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego, na cele nierolnicze, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 787. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/443/12/05
  Czy podatnik ma prawo do wystawiania faktur VAT za dzierżawę gruntu na cele nierolnicze?
 788. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-443-6/05/RS/2
  Jaka jest wysokość stawki podatku VATdot. usług w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własny rachunek (PKWiU 70.20.11) i usługiw zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze niemieszkalnym na własny rachunek (PKWiU 70.20.12)?
 789. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-19b/05/JC
  Miejsca świadczenia oraz opodatkowania usług dzierżawy wagonów i cystern kolejowych?
 790. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443-002/05
  Dotyczy możliwości odliczenia podatku naliczonego od dokonanego nabycia towarów (pojemników na śmieci) oraz świadczonej usługi wywozu pojemników na śmieci przez dzierżawcę.
 791. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 1462/WD/415/4/05/ES
  Podatnik w maju 2003 r. zawarł umowę ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, w której określono warunki dzierżawy zbiorników. W jednym z jej punktów zapisano, że odstąpienie od umowy, o której mowa w punkcie 13.3., powodować będzie obowiązek zapłaty przez klienta na rzecz Spółki kwoty odpowiadającej sumie opłat dzierżawnych za okres pozostających do pełnego okresu obowiązywania umowy (60 miesięcy) oraz koszty demontażu sprzętu. Po złożeniu oferty wykupu dzierżawionych zbiorników, Spółka wyraziła zgodę na zakup zbiorników pod warunkiem zapłaty za dzierżawę zbiorników do końca 5 letniego okresu dzierżawy, tj. 41 rat (60-19) x 200 zł, co daje 8.200 zł. Czy prawidłowo postąpiłem ewidencjonując w koszty firmy fakturę za dzierżawę zbiorników natomiast, o fakturę zakupu zwiększyłem wartość stacji LP?
 792. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443-4-2/05
  Czy opłaty z tytułu czynszu od dzierżawy i najmu lokali użytkowych, gdzie wydzierżawiającym lub wynajmującym jest Skarb Państwa podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 793. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-005U-34/05/IJ
  czy nieumorzona wartość inwestycji w obcym środku trwałym, polegająca na adaptacji pomieszczeń biurowych do potrzeb spółki w związku z rozwiązaniem umowy na wynajem tych pomieszczeń może stanowić koszt uzyskania przychodu?
 794. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/86/04[br]PP-443/113/04/05
  Czy gimnazjum ma obowiązek zarejestrować się jako podatnik VAT, w przypadku, gdy zostanie przekroczony w 2004 r. dochód 45.700 zł przy założeniu, że pochodzi on głównie z wpłat za żywienie dzieci oraz z dzierżawy sklepiku szkolnego ?
 795. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NPD-415/31/04/05
  1. Czy w sytuacji kiedy w umowie występuję tylko ja, choć nieruchomość jest naszą wspólną własnością, możemy z żoną rozliczyć przychód z tej umowy za 2005 r. po połowie? 2. Czy każdemu z małżonków przysługuje w zryczałtowanym podatku dochodowym limit 4000 euro do wysokości, którego ma zastosowanie stawka podatkowa 8,5 % ?
 796. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US 72/ROP1/423/872/04/PS
  Czy nieumorzona wartość inwestycji w obcym środku trwałym, polegająca na adaptacji pomieszczeń biurowych do potrzeb spółki w związku z rozwiązaniem umowy na wynajem tych pomieszczeń może stanowić koszt uzyskania przychodu?
 797. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.DPD/42/415/37/115/04
  Czy można zaliczyć w koszty uzyskania przychodów kwoty wydatków poniesionych za dzierżawę nieruchomości, podczas gdy dzierżawa jako usługa nie została wykonana.
 798. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NPV-443/63/04
  W dniu 31.03.2004r. spółka S. A. obciążyła dzierżawcę równowartością poniesionych kosztów naprawy kraty mechanicznej wystawiając fakturę VAT jednocześnie dokonując kompensaty wzajemnych rozliczeń. Dzierżawca sp. z o.o. nie przyjęła oryginału przedmiotowej faktury VAT, dokonując zwrotu przy piśmie wyjaśniającym.Sprawa z powództwa spółki z o.o. z tytułu dokonanej kompensaty znalazła się w Sądzie.W dniu 16 listopada 2004r. Sąd Okręgowy w Lublinie wydał wyrok i zasądził od spółki S.A. na rzecz spółki z o.o. kwotę z przedmiotowej faktury VAT.W związku z powyższym spółka S. A. wystawiła wewnętrzną fakturę VAT - korygującą i obniżyła kwotę podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym otrzymała w/w wyrok Sądowy. Czy Spółka S. A. wystawiając wewnętrzną fakturę VAT korygującą postąpiła zgodnie z obowiązującymi przepisami?
 799. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/332/2004
  W jaki sposób i w jakiej wysokości należy naliczyć podatek od towarów i usług od czynszu płaconego w ramach umowy dzierżawy oraz od świadczonych usług reklamowych?
 800. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-1 415/14/2004
  Czy osoby fizyczne wynajmujące firmie pomieszczenia magazynowe, place i miejsca pod reklamę powinny płacić zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów z tytułu zawartych umów najmu?
 801. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NP-C/005-259/04
  Podatnik jest właścicielem chłodni kontenerowej 40 stopowej z własnym agregatem chłodzącym, która służy jako magazyn. Z dniem 01.11.2004r. chłodnia ta została wydzierżawiona podatnikowiz siedzibą w kraju Wspólnoty ( tj. Hasbergen ). Podatnik pyta, czy powyższa usługa podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 802. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-297/04
  W jaki sposób należy odliczyć podatek naliczony wynikający z faktury VAT dokumentującej poniesione przez podatnika opłaty za dzierżawę lokalu wykorzystywanego do wykonywania czynności zarówno opodatkowanych, jak i zwolnionych od podatku od towarów i usług?
 803. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/98/2004
  Jaką należy zastosować stawkę podatku VAT w przypadku dzierżawy budynków gospodarczych ( obora, magazy zbożowy, budyneko socjalno-garażowy?
 804. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-2/433/BA/78/04
  Jakie są formy udokumentowania bezumownego korzystania z przedmiotu dzierżawy ?.
 805. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: UPO.415/152/04/AM
  Podatniczka prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną w formie zryczałtowanego podatku dochodowego. Lokal którego jest najemcą nie jest w całości przez podatniczkę wykorzystywany do wykonywania usług. W przyszłości ma zamiar dokonać za zgodą wynajmującego podnajmu części jego powierzchni, uzyskując w ten sposób dodatkowy przychód z prowadzonej działalności gospodarczej. Czy podpisanie umowy podnajmu lokalu wykorzystywanego przez podatniczkę do prowadzenia działalności gospodarczej nie wyłącza jej z możliwości opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?
 806. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US72/ROP1/423/768/04/AJ
  Czy ustanowienie zarządcy przymusowego na nieruchomości powoduje, że jej właściciel nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu dzierżawy nieruchomości, na której ustanowiono zarząd przymusowy, a także nie uwzględnienia on kwoty osiągniętego przychodu z dzierżawy nieruchomości jako przychodu do opodatkowania pdop?
 807. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: U.S.III/VAT/005/94/04
  Czy obowiązek podatkowy od usług korzystania z basenu, siłowni, sauny, solarium powstaje z chwilą wystawienia faktury (art. 19 ust. 4 ustawy o VAT), czy z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze (art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy) ?
 808. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III/443-55/04
  Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług - dzierżawa samochodu?
 809. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDIII/423-3/04
  Czy przychody z tytułu dzierżawy nieruchomości podlegają w 2005 r. opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 810. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-61/04
  - dotyczy potwierdzenia, że Gmina ma możliwość odliczenia podatku VAT od inwestycji "Rozbudowa stacji wodociągowej z rurociągami doprowadzającymi w X" i "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na trasie: X, Y, Z".
 811. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZD-P/423/11/2004
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów równowartość kaucji za niezwrócone opakowania?
 812. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US35/PP1/443-127/04/KP
  Czy w przypadku dzierżawy nieruchomości wchodzą do obrotu opłaty z tytułu podatku od nieruchomości a także inne opłaty?
 813. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IUS.PP-1/443/95/2004
  Czy usługa odpłatnego oddania w użytkowanie maszyn i sprzętu rolniczego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 814. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-502/04
  1. Czy w przypadku zawarcia umowy na dzierżawę prawa udziału we współwłasności, podatek naliczony zawarty w fakturach kosztowych będzie mógł pomniejszyć podatek należny od faktur wystawionych przez Miasto spółce za używanie miejskiej części infrastruktury? 2. Czy wystawienie jednej faktury na dwa podmioty nie stoi na przeszkodzie obniżaniu podatku należnego przez każdy z podmiotów? 3. Czy budowana infrastruktura towarzysząca (urządzenia odprowadzające i doprowadzające wodę) musi być w całości związana z budownictwem mieszkaniowym, aby można było stosować stawkę 7% VAT? Czy należy w jakiś szczególny sposób udokumentować to, że inwestycja dotyczy robót budowlano - montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą?
 815. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NP-C/005-252/04
  Pytanie dotyczy tego, czy współwłaściciel zajmujący lokal użytkowy dla potrzeb swojej działalności gospodarczej może na siebie wystawić fakturę VAT za swoją część ułamkową dzierżawy, tzn. czy świadczenie usług najmu dla potrzeb własnej działalności gospodarczej jest świadczeniem usług i w konsekwencji, czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 816. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/443/121/2004[br]OG/005/318/PP1/2004
  Czy od dzierżawy działki mam obowiązek uiścić podatek VAT ?
 817. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.PP-443/ 186 /2004
  Czy słusznie postępujemy nie wystawiając dzierżawcy dzierżawiącemu od nas stację paliw faktur VAT za opłaty podatku od nieruchomości i podatku za wyłączenie nieruchomości z użytkowania rolniczego? Naszym zdaniem podatki nie są towarem ani też usługą.
 818. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US 24/1110/443/174/2004/IW
  Szkoła zwróciła się z prośbą potwierdzenie prawidłowości stawki podatku VAT do świadczonych usług: 1. PKWiU 80 - usługi w zakresie edukacji - wg szkoły zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, 2. PKWiU 55.51.10-00.00 usługi stołówkowe - wg szkoły opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, 3. PKWiU 70.20.12-00.00 - usługi wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze niemieszkalnym stanowiącym majątek własny - wg szkoły opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 22%, 4. PKWiU 92.31.10-00 - dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki - wg szkoły zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. 5. usługi w zakresie konserwacji pomników i tablic wykonywanych przez uczniów.
 819. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZD/423-269/04
  W którym momencie zapłacony "z góry" przez Spółkę czynsz staje się kosztem uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych?
 820. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-2070/04/CIP
  Podatnik zapytuje czy w opisanych przypadkach przedmiotowa dzierżawa będzie opodatkowana podatkiem VAT a jeśli tak to w jakiej wysokości?
 821. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO-3/423/617/EG/04
  Czy dzierżawa gruntów rolnych w związku z brakiem zapłaty czynszu przez okres pierwszych dwóch lat trwania umowy posiada w tym okresie cechy nieodpłatnego świadczenia, które stanowi przychód do opodatkowania?
 822. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.PP-443/172 /2004
  Czy starosta działający w sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami jako organ Skarbu Państwa ma obowiązek naliczać podatek VAT: a) w przypadku sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, b) w przypadku wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości Skarbu Państwa, c) w przypadku pobierania opłat rocznych z oddane w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa - przy czym oddanie ich nastąpiło w trybie decyzji administracyjnych z dniem 05. 12. 1990 r.?
 823. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-130/04
  Podatnik prowadzi działalność w zakresie usług rehabilitacyjnych. Ponadto wydzierżawia sprzęt reghabilitacyjny na rzecz Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej. Czy faktura wystawiona za przedmiotową dzierżawę winna być obciążona podatkiem VAT?
 824. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US35/PP1/443-168/04/PN
  1. Czy przez rolnicze przeznaczenie gruntów, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. ("dzierżawa gruntów przeznaczonych na cele rolnicze") należy rozumieć ich przeznaczenie wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego, czy ich faktyczne rolnicze użytkowanie? 2. Czy rozliczenie poniesionych nakładów na budynki w trakcie ich użytkowania przez dzierżawcę, za zapłatę sumy odpowiadającej ich wartości w chwili zwrotu, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? 3. Czy czynność wydania przewłaszczonej rzeczy wierzycielowi podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? 4. Czy przejmując w ramach rozliczenia z dzierżawcą, rolnikiem ryczałtowym, produktów rolnych, środków produkcji rolnej, wyposażenia należy wystawić fakturę VAT RR? 5. Czy czynsz uzyskiwany z tytułu dzierżawy prawa rybackiego użytkowania jezior podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? 8. Czy sprzedaż działki - w studium uwarunkowań przewidzianej pod zalesienie a w nieaktualnym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę - jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług? 10. Jak należy ustalić koszt wytworzenia przekazywanych nieodpłatnie składników mienia zasobu? 11. Czy i w jakim momencie powstaje obowiązek podatkowy w przypadku zbycia towaru na warunkach określonych w art. 24 ust. 5 a ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa ? 12. Jaka jest podstawa opodatkowania w przypadku sprzedaży gruntu w drodze zaspokojenia roszczenia na podstawie art. 231 § 2 k.c. ? , 13. W jakim momencie powstaje obowiązek podatkowy przy wpłaconym przez kontrahenta wadium? 14. Czy odsetki ustalane po przeniesieniu prawa własności przedmiotu sprzedaży na nabywcę (sprzedaz ratalna) podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług?
 825. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP I 443/1559/04/AK
  Podatnik zwrócił się o wyjaśnienie czy w myśl ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług następujące czynności wykonywane przez jednostkę: 1. pobieranie opłat za zajęcie pasa drogowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych oraz oddanie w dzierżawę lub najem gruntów w pasie drogowym na cele handlowe, 2. odpłatne udostępnianie oferentom specyfikacji istotnych warunków zamówienia w toku prowadzonych postępowań przetargowych, 3. odsprzedaż drewna opałowego pochodzącego z wycinki suchych drzew przydrożnych dla pracowników.
 826. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 1mus-1471/ntr1/443-489/04/MF
  Czy możliwe jest ewidencjonowanie przez agenta sprzedaży dokonywanej w imieniu i na rzecz Spółki za pomocą dzierżawionych od niej kas rejestrujących? Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących wydzierżawionych agentom?
 827. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-II/443-104/2004
  1. Czy z tytułu dzierżawy majątku osobistego powstanie obowiązek wystawienia dzierżawcy w każdym miesiącu rachunku czy wystarczy zawarta umowa dzierżawy? 2. Jeżeli istnieje obowiązek wystawienia rachunku z tytułu dzierżawy majątku osobistego, to czy do kwoty netto należy doliczyć podatek VAT? 3. Jeżeli istnieje obowiązek naliczania podatku VAT z tytułu dzierżawy, to kiedy należy go odprowadzić w przypadku, gdy dzierżawca płaci z opóźnieniem? Co należy zrobić z naliczonym podatkiem VAT, kiedy dzierżawca za dany okres dzierżawy nie zapłaci? 4. Od kiedy liczy się przychód z tytułu dzierżawy: czy powstaje on z chwilą wystawienia rachunku (jeżeli istnieje obowiązek jego wystawienia), czy po otrzymaniu pieniędzy od dzierżawcy?
 828. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US18/ZT/T/443- 174/04/EK
  Czy Wspólnota Mieszkaniowa jest zobowiązana do instalacji kasy rejestrującej, w przypadku świadczenia usług polegających na dzierżawieniu pomieszczeń gospodarczych oraz w przypadku sprzedaży miejsc postojowych znajdujących się w zarządzanym przez Wspólnotę budynku - na kondygnacji "O" i "-1". Umowa dzierżawy podpisywana była na 29 lat a za w/w usługę Wspólnota pobierała jednorazową opłatę za 1 m2 powierzchni.
 829. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-077/SIP/974/04
  Dotyczy opodatkowania przez Urząd Miasta Bydgoszczy sprzedaży nieruchomości zabudowanej wiatą dotychczasowemu dzierżawcy.
 830. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1726/04/CIP/01
  Podatnik zwraca się z zapytaniem kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu importu przedmiotowej usługi. Zdaniem Podatnika, obowiązek podatkowy powstanie w momencie księgowania w koszty miesięcznego obciążenia za dzierżawę ciągnika siodłowego z naczepą. Ponadto w opinii podatnika podatek należny za każdy miesiąc będzie również podatkiem naliczonym od importu usług.
 831. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDF/005-2-30/40
  Jakie dokumenty stanowią tytuł prawny do budynku mieszkalnego uniemożliwiający skorzystanie z tzw. "ulgi remontowo-modernizacyjnej"?
 832. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-94/04
  1.Czy należy naliczać podatek VAT w przypadku wydzierżawienia gruntów komunalnych do rolniczego wykorzystania: - jeżeli w planie zagospodarowania przeznaczone są wyłącznie na cele rolne, - jeżeli w planie zagospodarowania przeznaczone są na inne cele niż rolne? 2.Czy należy naliczać podatek VAT w przypadku wydzierżawiania gruntów komunalnych pod budynkami, które nie stanowią własności Gminy - dotyczy to przeważnie osób, które w latach ubiegłych przekazały gospodarstwa rolne w zamian za emeryturę rolniczą bez budynków? 3.Czy należy naliczać podatek VAT w przypadku oddawania gruntu w użytkowanie wieczyste na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami? 4.Od gruntów będących w użytkowaniu wieczystym pobierane są opłaty roczne, których termin wnoszenia ustawowo jest ustalony do dnia 31 marca każdego roku. Są to opłaty, których wysokość może ulec zmianie w wyniku ich aktualizacji. Procedura zmiany wysokości dotychczasowych opłat jest długotrwała z uwagi na możliwości odwoławcze. Czy począwszy od następne go roku tj. 2005 również należy naliczać podatek VAT i w jakiej wysokości?
 833. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-80-3-GK/04
  Czy jest konieczność posiadania świadectwa homologacji w celu nabycia prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego, wynikające z faktur wystawianych przez Spółkę, (dot. samochodów osobowych)?
 834. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/423/124/04
  Czy w przypadku ustalenia w umowie dzierżawy wymagalności czynszu za dwa pierwsze lata z góry (do 5 dnia pierwszego miesiąca dzierżawy), przychód z tego tytułu powstanie jednorazowo w dniu jego wymagalności w kwocie równej kwocie czynszu za dwa lata, czy tak ustalony czynsz należy traktować jako zarachowanie należności na poczet usługi wykonywanej w okresach następnych i zaliczać do przychodu podatkowego sukcesywnie przez okres dwóch lat?
 835. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1612/04/01
  Podatnik zwrócił się z pytaniem, czy wartość nakładów poniesionych na budowę obiektu posadowionego na gruncie przeznaczonym do wydzierżawienia podlega opodatkowaniu.
 836. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I-2/443-110/04
  1. Czy za towar używany, korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 5325), należy uznać nieruchomości zabudowane budynkami, budowlami i urządzeniami położonymi we wsiach, służącymi do poboru i uzdatniania wody dla miasta, które zostały wydane przez ich właściciela - Gminę o statusie wiejskim z dniem 1.07.2004 r. dla spółki na podst. dzierżawy na czas określony (może zostać podpisany aneks do umowy, przedłużający okres trwania umowy dzierżawy)?2. Czy faktura VAT powinna być wystawiana co miesiąc, na dzień płatności czynszu określonego w umowie dzierżawy, czy też powinna być jedna faktura wystawiona przed lub po zakończeniu umowy dzierżawy?
 837. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/4430/181/2004
  Czy istnieje prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT od budowy urządzeń - instalacji związanych z funkcjonowaniem budynku mieszkalnego?
 838. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/13/04
  Prośba o wyjaśnienie kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotyczących: pośrednictwa w zakresie kupna, sprzedaży, dzierżawy i wynajmu gruntów, budynków, budowli, lokali użytkowych, siedlisk, innych nieruchomości, szacowania nieruchomości, pośrednictwa w uzyskiwaniu kredytów, a więc pośrednictwa w dostawie towarów i świadczenia usług.
 839. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZD/423-166/04
  1) Czy umowę najmu i umowę kupna sprzedaży prasy rolującej należy traktować jako powiązane ze sobą czy oddzielne? 2) W którym momencie i w jakiej wartości prasa będzie stanowiła aktywa (środek trwały) Spółki oraz od jakiej wartości i od kiedy należy dokonywać odpisów amortyzacyjnych?
 840. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP II/443-90/2004
  Czy można zastosować zwolnienie od podatku VAT dla usług dzierżawy lub wynajmu pomieszczeń socjalnych na cele mieszkaniowe?
 841. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IUS.PP-1/443/48/2004
  Czy dzierżawionie przez Gminę gruntów z przeznaczeniem na cele rolnicze oraz na pozostałe cele, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 842. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: UPI-2/443-58/04
  1. Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa do samochodu siężarowego, brak świadectwa homologacji, brak decyzji? 2. Czy przysługuje odliczenie w całości podatku naliczonego wykazanego na fakturach dotyczęcych rat z tytułu dzierżawy samochodu ciężarowego? 3. Czy w przypadku dzierżawy samochodu osobowego wartość netto określona na fakturze VAT należy ując w całości czy w wysokości 50 %wartości , tak jak kwotę podatku naliczonego którą wykazuje się w poz. 44 deklaracji VAT-7?
 843. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-98/04/WN-20914
  Zapytanie Spółki dotyczy udzielenia informacji w sprawie prawidłowego określenia miejsca świadczenia usług dzierżawy cysterny kolejowej oraz stwierdzenia czy przedmiotową cysternę należy zakwalifikować jako środek transportu.Zgodnie z art. 27 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) przy świadczeniu usług wynajmu, dzierżawy lub innych o podobnym charakterze, których przedmiotem są rzeczy ruchome, z wyjątkiem środków transportu, są świadczone na rzecz podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana ...
 844. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443-50/04
  Czy dzierżawa gruntu rolnego podlega opodatkowaniu VAT?
 845. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-15/04
  Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nabyte grunty rolne, z których podatnik po 7 latach wydzielił działki budowlane celem ich sprzedaży oraz dzierżawa prywatnego lokalu z przeznaczeniem na sklep osobie trzeciej ?
 846. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I USB III/436/91/04/KK
  Czy wspólnota może wydzierżawić powierzchnię dachu pod antenę telefonii komórkowej nie będąc przy tym podatnikiem podatku VAT? Dochód z tej dzierżawy nie przekraczałby 10 000 euro rocznie.
 847. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-9/2004
  W jaki sposób rozliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek od towarów i usług w związku z przeprowadzonym remontem i rozbudową nieruchomości wydzierżawionej przez Rodzica od własnych dzieci.
 848. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: SD-K-415/104/04
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym przychód z tytułu dzierżawy gospodarstwa rolnego, wykorzystywanego na działalność rolniczą?
 849. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZD/423-180/04
  Czy Spółka jako najemca samochodu osobowego może zaliczać bezpośrednio w ciężar kosztów uzyskania przychodów całość wydatków poniesionych na zakup paliwa, części zamiennych z tytułu naprawy pojazdu, bez konieczności prowadzenia ewidencji jego przebiegu?
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!