Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


działalność rolnicza

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-693/12-2/RS
  1. Czy w przypadku sprzedaży przez Spółkę całości lub części Nieruchomości w sytuacji, gdy będzie ona zajęta na prowadzenie działalności rolniczej dochód z tej sprzedaży będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych? 2. Czy w przypadku sprzedaży przez Spółkę całości lub części Nieruchomości w sytuacji, gdy nie jest ona zajęta na prowadzenie żadnej działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej (tj. grunty leżą odłogiem / ugorem), dochód z tej sprzedaży będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1047/12/KT
  Nieuznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 w zw. z ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-410/12-4/ALN
  Czy Wnioskodawca może od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej przez żonę nadal korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług?
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-630/12-2/JB
  jeżeli w istocie przedmiotem dzierżawy są grunty rolne, spełniające ustawowe kryteria definicji gospodarstwa rolnego lub wchodzące w skład takiego gospodarstwa, to w związku z tym, iż grunty te wydzierżawiane są na cele rolnicze – dochód uzyskiwany tytułem opłat za dzierżawę nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-213/12-2/MF
  Czy przychody ze źródeł wskazanych (w poz. 68 niniejszego wniosku) będą stanowiły przychody z działalności rolniczej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-541/12/KO
  Opodatkowanie dzierżawy gruntów.
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-515/12-6/MM
  prawo do dokonania korekty podatku naliczonego związanego z zakupem materiałów budowlanych na budowę budynku inwentarskiego
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-698/12/HD
  1. Czy prowadzona przez Wnioskodawcę działalność spełnia – na gruncie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) – wymogi pojęcia działalności rolniczej, czy też definicji działów specjalnych produkcji rolnej lub pojęcia działalności gospodarczej (pozarolniczej działalności gospodarczej)? 2. Czy uzyskane z opisanej działalności przychody będą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też nie będą podlegać temu podatkowi?
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-645/12/KT
  Sprzedaż działki jako czynność dokonana w ramach rozporządzania własnym majątkiem przez podmiot, który nie uzyskuje w związku z tym statusu podatnika w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-488/12/RSz
  prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu samochodu osobowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-582/12-2/KS
  Jak należy obliczać dochód z działów specjalnych produkcji rolnej - chów i hodowla zwierząt futerkowych, dla potrzeb rozliczenia rocznego jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg, o których mowa w art. 15 ustawy o PIT a zmianom ulega w trakcie roku podatkowego ilość jednostek produkcji zwierzęcej w ciągu roku podatkowego stanowiąca podstawę kalkulacji tego dochodu przy uwzględnieniu norm szacunkowych i podatnik o zmianach zawiadamia zgodnie z przepisami organy podatkowe?
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-583/12-2/KS
  Jak należy obliczać dochód z działów specjalnych produkcji rolnej - chów i hodowla zwierząt futerkowych, dla potrzeb rozliczenia rocznego jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg, o których mowa w art. 15 ustawy o PIT a zmianom ulega w trakcie roku podatkowego ilość jednostek produkcji zwierzęcej w ciągu roku podatkowego stanowiąca podstawę kalkulacji tego dochodu przy uwzględnieniu norm szacunkowych i podatnik o zmianach zawiadamia zgodnie z przepisami organy podatkowe?.
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-704/09/12-S/EN
  Czy sprzedaż przez Zainteresowanego wydzielonych z opisanej we wniosku nieruchomości działek budowlanych podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-561/12-2/KS
  Podstawą ustalenia dochodu dla Wnioskodawcy jako wspólnika spółki cywilnej jest rozmiar zamierzonej produkcji zadeklarowanej w PIT-6, a więc przy hodowli norek jest to ilość sztuk samic stada podstawowego określona proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku (udziału) tej spółki. Przy czym na uwadze mieć trzeba, że stosownie do treści art. 43 ust. 3 pkt 1 ustawy, powiadomić należy właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zmianach w prowadzonej produkcji w stosunku do ilości podanej w deklaracji PIT-6. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęcia "stado podstawowe", wobec tego w celu jego określenia uzasadnione jest poszukiwanie jej znaczenia poza systematyką tej ustawy. W art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921 ze zm.) ustawodawca zdefiniował pojęcie stada zwierząt futerkowych. Należy przez to rozumieć grupę zwierząt futerkowych tego samego gatunku, utrzymywaną wspólnie w celu pozyskania potomstwa. Natomiast określenie "podstawowy" oznacza według Słownika Języka Polskiego (wydanie internetowe) główny, zasadniczy, stanowiący podstawę jakiegoś przedmiotu lub urządzenia. Odnosząc zatem powyższe do hodowli norek, dla celów ustalenia norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej winno się przyjmować samicę stada podstawowego, czyli uprawnioną do wykorzystywania w hodowli.
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-560/12-2/KS
  Czy hodowla i chów zwierząt futerkowych (norek) stanowi dział specjalny produkcji rolnej w sytuacji gdy jednocześnie:- działalność jest wykonywana we własnym imieniu i na własną rzecz, przy wykorzystaniu dzierżawionych od osoby trzeciej norek samic wchodzących w skład stada podstawowego (przeznaczonych do rozrodu) i- dotyczy wytwarzania określonych nieprzetworzonych produktów rolnictwa (skóry z norek klasyfikowane jako skóry futerkowe surowe, z wyłączeniem skór jagnięcych PKWiU z 2008 r. - 01.49.31.0 oraz potomstwo norek przeznaczone do sprzedaży)?
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-562/12-2/KS
  1. Czy przepisy ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych nakładają na osoby prowadzące działy specjalne produkcji rolnej w formie spółki cywilnej obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych po przekroczeniu określonego progu przychodów netto o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości w sytuacji gdy nie zgłosiły one zamiaru prowadzenia powyższych ksiąg zgodnie z art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a jeśli tak, czy przekroczenie progu odnosi się do przychodów każdego ze wspólników z osobna czy do osiągniętych przez wszystkich wspólników spółki cywilnej łącznie?2. Czy fakt przekroczenia progu obrotów, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości powoduje utratę prawa wyboru formy opodatkowania według norm szacunkowych dla Wnioskodawcy prowadzącego dział specjalny produkcji rolnej w formie spółki cywilnej?
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-333/12-2/JC
  utworzeniem podatkowej grupy kapitałowej
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-669/10/12-S/KT
  Sprzedaż działki jako czynność dokonana w ramach rozporządzania własnym majątkiem przez podmiot, który nie uzyskuje w związku z tym statusu podatnika w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług.
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-294/12-4/RS
  Należy stwierdzić, iż w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym nie dojdzie do sytuacji wystąpienia nieodpłatnego świadczenia. Nie znajdzie zatem zastosowania cytowany wyżej przepis art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W świetle powyższych przepisów, należy uznać, iż Wnioskodawcy przysługuje prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej przedmiotowych środków trwałych (m. in. na wózków ręcznych i elektrycznych do zbioru pomidorów, plastikowych skrzynek do zbioru oraz plastikowych europalet) od części, która została pokryta ze środków własnych Spółki również w okresie, w który na podstawie umowy udostępnienia z tych środków trwałych nieodpłatnie korzystają członkowie ww. Grupy Producentów.
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-580/09/12-S/PG
  Czy z tytułu sprzedaży części działek powstanie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług?
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-164/09/12-S/AD
  Czy sprzedaż działek z przeznaczeniem pod zabudowę, wydzielonych z gruntu rolnego nabytego od rodziców na podstawie umowy darowizny rodzi obowiązek odprowadzenia podatku od towarów i usług?
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1648/09/12-S/PG
  Czy Zainteresowana powinna opodatkować sprzedaż działek budowlanych?
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-510/12-2/ES
  Przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię w wyniku zamiany działki rolnej będzie podlegać opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, stosowanie do treści art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r.
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-400/09/12-S/PG
  Czy sprzedaż działek z przeznaczeniem pod zabudowę, wydzielonych z gruntu rolnego będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług?
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-131/12-2/AG
  Od jakiej ilości wyhodowanych gęsi Wnioskodawca musi rozliczyć się z Urzędem Skarbowym z podatku dochodowego?
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-534/09/12-S/EN
  Czy w świetle przedstawionych powyżej informacji, Wnioskodawca dokonując w przyszłości sprzedaży gruntów budowlanych, które stanowiły część prowadzonego przez niego w przeszłości gospodarstwa rolnego, zostanie płatnikiem podatku VAT, a dokonane transakcje sprzedaży tych gruntów zostaną opodatkowane tym podatkiem?
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-141/11-2/JM
  Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia 60% kwoty podatku VAT naliczonego na fakturze dotyczącej zakupu ciągnika rolniczego i rozrzutnika obornika, jeżeli towary te będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług i jeżeli nie wystąpią negatywne przesłanki określone w art. 88 ustawy.
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1508/09/12-S/EN
  Czy planowana przez Wnioskodawcę sprzedaż działek będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT?
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-18/12/AF
  Czy użycie do celów opałowych wyrobów węglowych w zakresie działań specjanych produkcji rolnej jest zwolnione od akcyzy.
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1089/11-4/KS
  Czy hodowle królików ras mięsnych w liczbie 500 stada podstawowego Wnioskodawca powinien zgłosić w ramach działów specjalnych jako hodowlę królików futerkowych, czy też hodowla będzie stanowiła działalność rolniczą?
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-97/11-4/ALN
  Czy Zainteresowana jako osoba prowadząca działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne może korzystać ze zwolnienia jako rolnik ryczałtowy i jednocześnie być podatnikiem podatku VAT z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1132/11/JG
  Czy od otrzymanego wynagrodzenia z tytułu dzierżawy gruntu rolnego należy zapłacić podatek dochodowy?
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-942/11-2/KS
  Czy zgodnie art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy z dnia 26 lipca 2001 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z usług agroturystycznych polegające na wynajmowaniu pokoi gościnnych, sprzedaży posiłków domowych w prowadzonym gospodarstwie dla osób, pracowników firm zatrzymujących się na wypoczynek, będących w podróży turystycznej czy służbowej są zwolnione z podatku dochodowego?
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1152/11/MW
  Czy od otrzymanego wynagrodzenia z tytułu dzierżawy gruntu rolnego należy zapłacić podatek dochodowy?
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-887/11-2/KS
  1. Czy amortyzacja środków trwałych służących zarówno działalności gospodarczej jak i rolniczej w całości będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów w działalności, gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę? Jeżeli, nie to jak należy wyliczyć kwotę amortyzacji stanowiącej koszt uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej? 2. Jak należy zaliczać w koszty działalności gospodarczej zakup paliwa, części, naprawy itp do ww. środków twałych, oraz inne koszty dotyczące zarówno działalności gospodarczej jak i rolniczej?
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-928/11/WRz
  Czy działalność rolnicza opodatkowana jest podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-930/11/WRz
  Czy działalność rolnicza może być opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-929/11/WRz
  Jaka jest możliwość wystawiania rachunków dokumentujących sprzedaż zwierząt karmowych pochodzących z własnej hodowli?
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1123/11-4/AWa
  Czy przy sprzedaży nieruchomości na drodze licytacji sądowej należy odprowadzić podatek VAT, czy jest zwolniona ona od podatku VAT?
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1066/11-2/IM
  Czy rzeczywiście sprzedaż takich owadów (zwierząt) karmowych nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym i czy Wnioskodawczyni jest zwolniona z odprowadzania takiego podatku?
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-966/11/HD
  Czy w związku ze sprzedażą przychówku pytona królewskiego istnieje obowiązek opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych?
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-905/11/HD
  Czy po przekroczeniu łącznych przychodów ponad kwotę 1.200.000 euro Wnioskodawca będzie obowiązany w 2012 r. do prowadzenia ksiąg rachunkowych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług transportowych oraz indywidualnego gospodarstwa rolnego?
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-817/11/MR
  Czy przychody z uprawy i sprzedaży drzew i krzewów ozdobnych z własnej uprawy nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-461/11-2/KS
  Zasady opodatkowania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-136/11-2/MD
  1) Czy opisana działalność, dotycząca roślin, stanowi działalność rolniczą?2) Czy podlega ona opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-192/11-4/BM
  Podmiot będący rolnikiem ryczałtowym może być – w pozostałym zakresie swojej działalności - podatnikiem VAT czynnym (nie korzystającym ze zwolnienia). Wówczas - chociaż w pozostałej części podatnik prowadzi działalność opodatkowaną - dostawa własnych produktów rolnych oraz świadczenie usług rolniczych będzie zwolniona od podatku.W przypadku gdy środki trwałe, o których mowa we wniosku, są wykorzystywane tylko i wyłącznie do prowadzenia opodatkowanej działalności handlowej, miał Pan prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego od ich zakupu.
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-462/11-2/KS
  Działy specjalne produkcji rolnej.
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-460/11-2/KS
  Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz możliwości zastosowania norm szacunkowych.
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-459/11-2/KS
  Ustalenie podstawy szacowania dochodu z działu specjalnego produkcji rolnej.
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-501/11/PSZ
  Czy prawidłowo zastosowano wyłączenie z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży maszyn rolniczych będących środkami trwałymi rolnika na podstawie art. 10 pkt 1 ust. 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-128/11-2/ALN
  Dokonując rejestracji jako podatnik VAT czynny, Wnioskodawca dokonuje jej dla wszystkich czynności wykonywanych w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, występując jako podatnik podatku od towarów i usług
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-456/11-4/AS
  Kwoty wypłacane rolnikom w wypadku ustania członkowstwa w Z., należy kwalifikować jako przychody z działalności rolniczej, która normatywnie została wyłączona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym wypłacane rolnikom kwoty pochodzące ze zgromadzonego Funduszu Specjalnego, nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu tym podatkiem.
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-507/07/11-5/S/EC
  Jeżeli Wnioskodawca jako podatnik uzyskujący przychody z działów specjalnych produkcji rolnej nie zgłosił zamiaru prowadzenia ksiąg, ustala dochód przy zastosowaniu norm szacunkowych i to niezależnie od wielkości uzyskanych przychodów. Przekroczenie limitu przychodów, o jakim mowa w art. 24a ust. 4 ustawy, nie jest w tej sytuacji okolicznością ważącą, ponieważ obowiązek prowadzenia ksiąg, w tym ksiąg rachunkowych, w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i dla potrzeb tej ustawy jest uregulowany swoiście, odmiennie, niż w ustawie o rachunkowości. Dlatego też dochód z działów specjalnych produkcji rolnej w wypadku, gdy podatnik (Wnioskodawca) zamiaru prowadzenia ksiąg nie zgłosił, określany będzie wyłącznie na podstawie norm szacunkowych dochodu określonych w załączniku nr 2 do ustawy, także wtedy, gdy przychód przekroczy limit z art. 24a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości.
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-320a/11/AD
  Czy przychód ze sprzedaży roślin ozdobnych wyprodukowanych w ogródku przydomowym podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz czy działalność ta podlega zgłoszeniu w organie podatkowym?
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-251/11/MR
  Czy u Wnioskodawcy - podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i członka grupy producentów rolnych, któremu Spółka przekaże nieodpłatnie środki trwałe powstaną jakiekolwiek zobowiązania podatkowe?
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-64/11-4/EK
  Opodatkowanie dostawy gruntu niezabudowanego, przeznaczonego pod zabudowę.
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-10/11-4/EK
  Sprzedaż gruntów wykorzystywanych do działalności rolniczej.
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-881/10-2/AM
  Czy sprzedaż ryb nieprzetworzonych pochodzących z odłowów z obwodów rybackich a także pobieranie opłat za zezwolenie na amatorski połów ryb na obszarze obwodów rybackich, stanowi przychód z działalności rolniczej? Czy w związku z tym przychody ze sprzedaży uzyskanych w ten sposób ryb i zezwoleń na wędkowanie są wolne od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-337/10-2/DS
  Czy dochód powstały z tytułu sprzedaży opisanej nieruchomości może skorzystać ze zwolnienia o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jako sprzedaż całości lub części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego?
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1969/10-4/SJ
  Czy planowana sprzedaż projektowanej działki podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-612/10/PS
  W zakresie ustalenia, czy przychód z tytułu uzyskanego czynszu dzierżawnego od gruntu rolnego stanowić może przychód z działalności rolniczej, do której zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 nie stosuje się przepisów ustawy.
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-730/10-6/DG
  przychody z działalności rolniczej – poza dochodami z działów specjalnych produkcji rolnej – nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Natomiast naruszenie zakresu działalności rolniczej oraz sposobu w jaki winna być wykonywana, stanowi o konieczności poddania zakresowi przedmiotowemu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychodów z czynności, wykraczających poza ustawowy zakres działalności rolniczej. Innymi słowy, działalność pozarolnicza (w tym działy specjalne produkcji rolnej) została objęta podatkiem dochodowym od osób prawnych.
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1021b/10/AD
  Czy dochody uzyskiwane ze sprzedaży ryb złowionych przez wędkarzy w jeziorze podatnika, będą korzystały ze zwolnienia na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1187/10-2/KŁ
  Czy sprzedaż działek będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług?
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1070a/10/DM
  Opodatkowanie przychodów z tytułu dokonywanej przez rolnika ryczałtowego dostawy produktów rolnych.
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1067/10/KT
  Opodatkowanie sprzedaży działek.
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1642/10-4/JKa
  Czy Zainteresowany może być podatnikiem VAT w ramach zgłoszonej działalności, a nadal pozostać rolnikiem ryczałtowym w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego?
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1075/10-4/AW
  Czy sprzedaż, wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-552/10/PS
  W zakresie skutków podatkowych związanych ze sprzedażą działki rolnej (art. 17 ust. 1 pkt 1).
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-834/10-2/JB
  Jeżeli gospodarstwo rolne wydzierżawione zostało na działalność rolniczą, o której mowa w cyt. powyżej art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to przychód uzyskiwany przez Wnioskodawczynię z tego tytułu nie stanowi źródła przychodów dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych.
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-829/10/MS
  Czy transakcja podlega opodatkowaniu - dostawa działek?
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-802/10-2/EC
  Jeżeli więc gospodarstwo rolne wydzierżawione zostało na działalność rolniczą, o której mowa w cyt. powyżej art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to przychód uzyskiwany przez Wnioskodawcę z tego tytułu nie stanowi źródła przychodów dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych.
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-701/10/ZK
  Czy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych produkcja miodu będzie wyłączona z opodatkowania, przez co nie nastąpi rozpoznanie ani przychodów ani kosztów tej działalności?
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-669/10/KT
  Opodatkowanie sprzedaży gruntów.
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-437/10-2/AK
  Transakcja nie będzie korzystać ze zwolnienia przedmiotowego, gdyż dotyczy terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i nieuciążliwe usługi - Wnioskodawca dokonując sprzedaży ww. działek będzie zobowiązany do naliczenia podatku VAT w wysokości 22% i rozliczenia go w deklaracji dla podatku od towarów i usług.
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-547/10-4/KS
  Reasumując, mając na uwadze powołane przepisy oraz przedstawione zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, iż świadczone przez rolników usługi na rzecz Spółki nie mogą być zakwalifikowane do przychodów z działalności rolniczej, o której mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Otrzymywane przez rolników wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług na podstawie umów o dzieło zakwalifikować należy do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. przychodów z działalności wykonywanej osobiście. W konsekwencji na Spółce będą ciążyły obowiązki płatnika przewidziane przez ustawodawcę m.in. w art. 41 ust. 1 powoływanej ustawy dotyczące obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu świadczonych usług tuczu zwierząt przez rolników.
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-506/10/TK
  Czy sprzedaż ryb świeżych poprzez odpłatne zawarcie umowy zezwalającej na samodzielny połów ryb na obszarze obwodów rybackich, której to potwierdzeniem jest "zezwolenie na połów ryb" stanowi przychód z działalności rolniczej? Czy w związku z tym przychody uzyskane ze sprzedaży w ten sposób ryb świeżych są przychodami z działalności rolniczej wyłączonymi od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-290a/10/AW
  Czy koszty założenia plantacji słomy miskantus stanowić będą koszt uzyskania przychodów w momencie zużycia surowca do produkcji peletu, z którego Spółka osiągnie przychody?
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-466/10/PSZ
  Czy w związku z uzyskiwaniem dochodów z tytułu dzierżawy gruntów rolnych na cele rolnicze powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tego tytułu?
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-727/10/SD
  Czy uprawa wierzby energetycznej jest działalnością rolniczą, a jej sprzedaż na biomasę energetyczną podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-275/10/PS
  Czy przychód z tytułu wykonania usługi polegającej na zwiększeniu pogłowia dzierżawionego stanu bydła stanowić może przychód z działalności rolniczej w świetle art. 2 ust. 2 ustawy?
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-673/10/KB
  wpływ przychodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości rolnych i nieużytków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego na strukturę podatkowych kosztów uzyskania przychodu prowadzonej przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwa
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-432/10/KB
  wpływ przychodu uzyskanego ze zbycia w drodze umowy zamiany gospodarstwa rolnego, stanowiącego przychód ze źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na strukturę podatkowych kosztów uzyskania przychodu
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-433/10/KB
  sposób rozliczania kosztów
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-220/10/PS
  W zakresie ustalenia, czy hodowla zająca stanowi działalność rolniczą w świetle art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-370a/10/AW
  Opodatkowanie sprzedaży działek przeznaczonych pod zabudowę - rolnik.
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-351/10-2/AM
  Wnioskodawczyni z tytułu przesunięć towarów pomiędzy firmą Centrum a Fermą nie osiągnie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-355/10/ZK
  Czy osiągnięty przychód z własnej produkcji podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-320/10/WRz
  Czy hodowla roślin akwariowych będzie opodatkowana podatkiem rolnym ?
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-323/10/AD
  Czy sprzedaż ryb świeżych z własnego chowu (poza gospodarstwem rolnym) może stanowić przychód z działalności gospodarczej?
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-412/10-2/ISz
  opodatkowanie i dokumentowanie przesunięcia towarów z działalności produkcyjnej do działalności rolniczej prowadzonych przez tą samą osobę fizyczną, czynnego podatnika podatku VAT
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-256/10/PSZ
  Czy dzierżawa gruntów rolnych na cele działalności rolniczej wraz z prezentacją pracy maszyn rolniczych stanowi dla wydzierżawiającego, będącego osobą fizyczną źródło przychodu podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodem od osób fizycznych?
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-174/10/MM
  Czy sprzedaż udziałów opisanej nieruchomości będzie skutkowała powstaniem przychodu na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych?
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-173/10/MM
  1. Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować sprzedaż działki zabudowanej? 2. Czy sprzedaż udziałów nieruchomości będzie skutkowało powstaniem przychodu na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych?
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-206/10/MW
  Czy z chwilą rozpoczęcia przez wnioskodawcę sprzedaży ryb patroszonych pochodzących z własnej hodowli będzie miał zastosowanie art. 2 ust. 1 pkt 1 oraz art. 21 ust. 1 pkt 71 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyniąc sprzedaż ryb patroszonych pochodzących z własnej hodowli wolną od podatku dochodowego?
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-129/10/AW
  Stawka podatku mająca zastosowanie do transakcji zbycia udziału w nieruchomości zabudowanej.
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-170/10-4/RR
  Opodatkowania usługi tuczu trzody chlewnej świadczonej przez rolnika Vat-owca
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-94/10/MD
  Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz ewentualnego zwrotu nadpłaty podatku.
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-92/10/MD
  Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz ewentualnego zwrotu nadpłaty podatku.
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-93/10/MD
  Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz ewentualnego zwrotu nadpłaty podatku.
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-211/10/JS
  czy w przypadku, gdy przychód z działalności rolniczej stanowi 66,90%, Spółdzielnia winna odprowadzać miesięczne zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych?
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-63/10/KB
  opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów uzyskiwanych z prowadzenia hotelu dla koni oraz najmu składników majątku wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-214/10/KB
  opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów osiągniętych ze sprzedaży produktów pochodzących z własnej produkcji, prowadzonej w ramach gospodarstwa rolnego
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-34/10/KB
  ustaleniw kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku wykorzystywania środków trwałych jednocześnie w tej działalności i w działalności rolniczej
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-90/10-5/DS
  1. Czy wartość otrzymanych dopłat bezpośrednich i płatności cukrowej stanowi działalność rolniczą w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. W celu ustalenia struktury, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy brać kwotę należnych za rok podatkowy, czy otrzymanych w roku podatkowym dopłat bezpośrednich i płatności cukrowej?
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-90/10-4/DS
  1. Czy wartość otrzymanych dopłat bezpośrednich i płatności cukrowej stanowi działalność rolniczą w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. W celu ustalenia struktury, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy brać kwotę należnych za rok podatkowy, czy otrzymanych w roku podatkowym dopłat bezpośrednich i płatności cukrowej?
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-22/10-7/MT
  opodatkowanie przychodów z tytułu dzierżawy gospodarstwa rolnego
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-61/10-4/EN
  Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku VAT z tytułu sprzedaży działek, w związku z tym, iż jest płatnikiem podatku VAT?
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-24/10/TJ
  Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodu Spółdzielni rolniczej przeznaczonego na powiększenie wkładów pieniężnych członków Spółdzielni.
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1125/09/AW
  Opodatkowanie transakcji dostawy działki przeznaczonych pod zabudowę.
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-58/10-2/AM
  zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów uzyskiwanych z tytułu sprzedaży suszonych warzyw.
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-60/10/HD
  Czy rolnik ryczałtowy, sprzedając słomę w postaci brykietów z własnego gospodarstwa, ma obowiązek opłacania podatku dochodowego?
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1178/09-2/KC
  możliwości posiadania statusu rolnika ryczałtowego i powrotu do zwolnienia podmiotowego
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-725/09-2/MB
  2. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym uzyskane przez Spółkę wynagrodzenie z tytułu sprzedaży działalności rolniczej, w zakresie dotyczącym inwentarza żywego, nie będzie na podstawie art. 2 ust. 2 Ustawy o pdop - objęte opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-703/09/PS
  Dotyczy obowiązku opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych w świetle art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy i możliwości zwrotu zaliczek na podatek dochodowy.
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-1052/09-2/JF
  Spełnione są wszystkie warunki dla uznania, że opisana w stanie faktycznym wniosku funkcjonująca w ramach przedsiębiorstwa Spółki działalność rolnicza spełnia definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. W konsekwencji, sprzedaż przez Spółkę działalności rolniczej nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT.
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1244/09-2/AW
  Czy w opisanej sytuacji prawidłowe jest opodatkowanie podatkiem należnym prowizji będącej równowartością nieodpłatnych świadczeń na rzecz działalności rolniczej z tytułu korzystania z usług handlowych w pomieszczeniach wynajmowanych na potrzeby działalności handlowej?
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-569/09/PS
  Jak należy prawidłowo ustalić koszty i przychody z działalności handlowej w związku z otrzymanym dofinansowaniem do zakupu środków trwałych i jak prawidłowo wykazać kwotę dotacji w deklaracji CIT-8 oraz CIT-8/O?
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1220/09-2/AD
  Czy Wnioskodawczyni może być rolnikiem ryczałtowym, który odchowuje młodzież kurzą? Czy w związku ze zmianą PKWiU od 1 stycznia 2010 r. Zainteresowana nadal będzie mogła być rolnikiem ryczałtowym?
 120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-811/09/BJ
  Sprzedaż gruntów wykorzystywanych w działalności rolniczej - uprawa zbóż.
 121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1141/09-4/EN
  Czy w rozumieniu prawa podatkowego Wnioskodawczyni jako rolnik, współmałżonek i współwłaściciel gospodarstwa jest rolnikiem ryczałtowym
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-730/09-4/DS
  Czy otrzymana przez Spółkę kwota pomocy restrukturyzacyjnej podlega zwolnieniu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 23 oraz czy ww. pomoc jest dochodem z działalności rolniczej?
 123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-730/09-5/DS
  Czy otrzymana przez Spółkę kwota pomocy restrukturyzacyjnej podlega zwolnieniu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 23 oraz czy ww. pomoc jest dochodem z działalności rolniczej?
 124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-730/09-4/DS
  Czy otrzymana przez Spółkę kwota pomocy restrukturyzacyjnej podlega zwolnieniu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 23 oraz czy ww. pomoc jest dochodem z działalności rolniczej?
 125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-936/09-5/AA
  1. Czy przychód ze sprzedaży warzyw rozdrobnionych nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy sprzedaż siana powstałego w wyniku suszenia trawy z własnego gospodarstwa nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-936/09-4/AA
  Czy sprzedaż obranych ziemniaków pochodzących z własnego gospodarstwa jest działalnością gospodarczą i powinna być opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-631/09-2/MT
  Czy przychody ze sprzedaży zwierząt wyhodowanych w tej hodowli powinny być opodatkowane?Czy hodowla małp zalicza się do "Działów specjalnych produkcji rolnej", czy należy zaliczyć ją do działalności rolniczej?
 128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-803/09/MS
  Czy sprzedaż działek wydzielonych z nieruchomości otrzymanej w drodze darowizny (majątek osobisty), która była uprzednio użytkowana rolniczo, jest działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług i powinna podlegać opodatkowaniu?
 129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-809/09/BJ
  Czy sprzedaż gruntów będących przedmiotem interpretacji, ujętych w rejestrze gruntów jako użytki rolne, położonych na terenach, dla których nie istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a które w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przeznaczono do zabudowy mieszkaniowo-usługowej z dopuszczeniem uzupełnień, przekształceń podlega zwolnieniu od VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów usług?
 130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-686/09/AK
  1. Czy dzierżawa zalicza się do przychodów opodatkowanych? >br>2. Czy wydzierżawienie gruntów na cele rolne jest działalnością gospodarczą? 3. Czy istnieje obowiązek podatkowy?
 131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-725/09/HD
  Czy przychody z wydzierżawiania gospodarstwa rolnego (gruntów wraz z zabudowaniami inwentarskimi i infrastrukturą rolną), które dzierżawca będzie wykorzystywał w działalności rolniczej w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-634/09/WRz
  Czy hodowla jeży będzie opodatkowana podatkiem rolnym ?
 133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1140/08-10/AZ
  dot. podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działki
 134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-816/09/CzP
  Czy na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka może wyłączyć z opodatkowania podatkiem od osób prawnych dochód ze sprzedaży wymienionych nieruchomości w pozycji 1,2 oraz proporcjonalnie w pozycji 3, w części dotyczącej użytków rolnych?
 135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1205/09/CzP
  Zapytanie Spółki dotyczy: Czy na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka może wyłączyć z opodatkowania podatkiem od osób prawnych dochód ze sprzedaży wymienionych nieruchomości w pozycji 1,2 oraz proporcjonalnie w pozycji 3, w części dotyczącej użytków rolnych?
 136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1204/09/CzP
  Zapytanie Spółki dotyczy: Czy na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka może wyłączyć z opodatkowania podatkiem od osób prawnych dochód ze sprzedaży wymienionych nieruchomości w pozycji 1,2 oraz proporcjonalnie w pozycji 3, w części dotyczącej użytków rolnych?
 137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-878/09-4/AW
  Opodatkowanie sprzedaży działek budowlanych
 138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-573a/09/AK
  Możliwości posiadania statusu rolnika ryczałtowego w przypadku jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej w innym zakresie, opodatkowanej podatkiem od towarów i usług oraz tryb informowania naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze skorzystania ze zwolnienia w odniesieniu do prowadzonej działalności rolniczej.
 139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-742/09-5/TW
  Czy dochód uzyskany z produkcji opodatkowany jest podatkiem dochodowym, choć Wnioskodawca jest rolnikiem?
 140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-521/09-2/EC
  Czy dzierżawa gospodarstwa rolnego na cele działalności rolniczej stanowi dla wydzierżawiającego będącego osobą fizyczną źródło przychodu podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-554/09-7/IZ
  Strona dokonując sprzedaży przedmiotowej nieruchomości, wykorzystywanej w działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 występować będzie w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, a zatem stanowić ona będzie dla Wnioskodawcy czynność opodatkowaną tym podatkiem.
 142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-623/09/HD
  Czy dochód ze sprzedaży produktów roślinnych pochodzących z własnych upraw po ich przetworzeniu – polegającym na kwaszeniu ogórków i kapusty – jest zwolniony od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-531/09/HD
  Czy w związku ze sprzedażą kapusty kwaszonej powstaje obowiązek płacenia podatku dochodowego, czy też jest to działalność rolnicza, niepodlegająca opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-704/09-2/EN
  Czy sprzedaż przez Zainteresowanego wydzielonych z opisanej we wniosku nieruchomości działek budowlanych podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-637/09-3/TW
  Czy przedmiotowa produkcja będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-605/09-5/AMN
  Czy koło łowieckie postępuje właściwie, opodatkowując w sposób podany w pozycji 54 każdą czynność wykonywaną przez rolników odpłatnie na rzecz koła łowieckiego?
 147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-560/09-2/TW
  Czy sprzedaż ryb świeżych pochodzących z własnej hodowli poprzez odpłatne zawarcie umowy zezwalającej na samodzielny połów ryb na obszarze jeziora, w którym prowadzona jest hodowla ryb, której potwierdzeniem jest "zezwolenie na połów ryb" stanowi przychód z działalności rolniczej? Tym samym czy przychody ze sprzedaży w ten sposób ryb świeżych są przychodami z działalności rolniczej wyłączonymi z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-351/09-2/DS
  1. Jeżeli Spółka nie zwróci pożyczki, a zobowiązanie z tego tytułu uległo przedawnieniu, czy Spółka ta będzie mogła skorzystać ze zwolnienia podmiotowego, przeznaczając uzyskany w ten sposób dochód na działalność rolniczą? 2. Czy dla ustalenia 60% wskaźnika udziału przychodów z prowadzonej działalności rolniczej w przychodach ogółem, o którym mowa w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 4e, należy uwzględnić wyłącznie przychód uzyskany przez Spółkę z tytułu produkcji rolniczej w poprzednim roku podatkowym, czy powinien to być cały przychód uzyskany przez Spółkę w poprzednim roku podatkowym w związku z prowadzoną działalnością rolniczą?
 149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-537/09/AL
  Czy dokonywana przez rolnika ryczałtowego (prowadzącego działalność rolniczą) dostawa działek z przeznaczeniem pod zabudowę, otrzymanych pierwotnie w darowiźnie jako gospodarstwo rolne, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-580/09-2/EN
  Czy z tytułu sprzedaży części działek powstanie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług?
 151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-565/09/KB
  skutki podatkowe odpłatnego zbycia gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego w drodze umowy zamiany
 152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-534/09-2/EN
  Czy w świetle przedstawionych powyżej informacji, Wnioskodawca dokonując w przyszłości sprzedaży gruntów budowlanych, które stanowiły część prowadzonego przez niego w przeszłości gospodarstwa rolnego, zostanie płatnikiem podatku VAT, a dokonane transakcje sprzedaży tych gruntów zostaną opodatkowane tym podatkiem?
 153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-312/09/KB
  określenie źródła przychodów w związku z otrzymaniem odszkodowania za zdarzenie losowe (klęskę suszy) z tytułu ubezpieczenia płodów rolnych
 154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-514/09/KB
  zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodu ze sprzedaży nieruchomości – gospodarstw rolnych lub ich części, stanowiących rzeczowe aktywa trwałe w prowadzonej przez wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jego wpływ na strukturę kosztów prowadzonej działalności
 155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-512/09/KB
  możliwość uznania działalności rolniczej za działalność gospodarczą zdefiniowaną w art. 5a ust. 6 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-257/09/KB
  możliwość uznania składników majątkowych wykorzystywanych dla celów działalności rolniczej za środki trwałe
 157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-299/09-2/ES
  Czy w sytuacji, gdy na dzierżawionym od rolnika gruncie Wnioskodawca prowadzi działalność rolniczą polegającą na uprawie sadzonek w nieogrzewanych tunelach foliowych, podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?
 158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-400/09-5/AD
  Czy sprzedaż działek z przeznaczeniem pod zabudowę, wydzielonych z gruntu rolnego będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług?
 159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-208/09-4/AM
  Czy dla ustalenia wskaźnika 60% udziału przychodu z działalności rolniczej w przychodach ogółem, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4e, do przychodów z działalności rolniczej zalicza się dopłaty obszarowe?
 160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-201/09-3/KS
  Czy otrzymane nagrody i premie pieniężne za udział w zawodach i wystawach tych zwierząt podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, czy jako rolnik płacący podatek rolny są to przychody osiągnięte przez to gospodarstwo?
 161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-274/09-2/JK
  Opodatkowanie przychodów uzzyskiwanych z tytułu dzierżawy gruntu.
 162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-127/09/BJ
  Czy sprzedaż działek można zaliczyć do znamion prowadzenia działalności gospodarczej, i zapłacić podatek VAT.
 163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-159/08/09-S/AMN
  Czy opisane fakty są działalnością rolniczą i w związku z tym są wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-154/09-2/MT
  Czy będąc rolnikiem, prowadzącym ww. działalność rolną Wnioskodawczyni będzie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy będzie od niego zwolniona?
 165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-220/09-3/KS
  Działalność wykonywana przez Wnioskodawcę - rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne mieści się w przytoczonej powyżej definicji działalności rolniczej, nie będąc jednocześnie zaliczana do działów specjalnych produkcji rolnej. W konsekwencji do przychodów z tej działalności nie znajdują zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-164/09-4/AD
  Czy sprzedaż działek z przeznaczeniem pod zabudowę, wydzielonych z gruntu rolnego nabytego od rodziców na podstawie umowy darowizny rodzi obowiązek odprowadzenia podatku od towarów i usług?
 167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-206/09-4/GZ
  Sprzedaż działek pod zabudowę
 168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-26/09/AJ
  Powstanie zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług z tytułu dostawy nieruchomości niezabudowanej.
 169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-33/09-5/DS
  1. Czy Spółka postąpiła prawidłowo korzystając ze zwolnienia przedmiotowego z opodatkowania uzyskanego dochodu w tej części, w której przeznaczyła dochód na lokowanie w papiery wartościowe nabywane w ramach zarządzania portfelem oraz nabycia jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych? 2. Czy uzyskane przychody powinny być uwzględniane do wyliczenia proporcji przychodów, o której mowa w art. 17 ust.1 pkt 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy dochody uzyskane z ww. inwestycji będą korzystały ze zwolnienia przedmiotowego o ile zostaną spełnione warunki określone w cytowanym artykule? 3. Jeśli uzyskane przychody w danym roku podatkowym spowodują, że przychód z działalności rolniczej będzie stanowił mniej jak 60% przychodów osiąganych ze wszystkich rodzajów działalności to w następnym roku podatkowym prawo do zwolnienia przedmiotowego utracą wszystkie dochody (z działalności rolniczej i pozarolniczej) czy tylko z działalności pozarolniczej?
 170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-33/09-6/DS
  1. Czy Spółka postąpiła prawidłowo korzystając ze zwolnienia przedmiotowego z opodatkowania uzyskanego dochodu w tej części, w której przeznaczyła dochód na lokowanie w papiery wartościowe nabywane w ramach zarządzania portfelem oraz nabycia jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych? 2. Czy uzyskane przychody powinny być uwzględniane do wyliczenia proporcji przychodów, o której mowa w art. 17 ust.1 pkt 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy dochody uzyskane z ww. inwestycji będą korzystały ze zwolnienia przedmiotowego o ile zostaną spełnione warunki określone w cytowanym artykule? 3. Jeśli uzyskane przychody w danym roku podatkowym spowodują, że przychód z działalności rolniczej będzie stanowił mniej jak 60% przychodów osiąganych ze wszystkich rodzajów działalności to w następnym roku podatkowym prawo do zwolnienia przedmiotowego utracą wszystkie dochody (z działalności rolniczej i pozarolniczej) czy tylko z działalności pozarolniczej?
 171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-33/09-4/DS
  1. Czy Spółka postąpiła prawidłowo korzystając ze zwolnienia przedmiotowego z opodatkowania uzyskanego dochodu w tej części, w której przeznaczyła dochód na lokowanie w papiery wartościowe nabywane w ramach zarządzania portfelem oraz nabycia jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych? 2. Czy uzyskane przychody powinny być uwzględniane do wyliczenia proporcji przychodów, o której mowa w art. 17 ust.1 pkt 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy dochody uzyskane z ww. inwestycji będą korzystały ze zwolnienia przedmiotowego o ile zostaną spełnione warunki określone w cytowanym artykule? 3. Jeśli uzyskane przychody w danym roku podatkowym spowodują, że przychód z działalności rolniczej będzie stanowił mniej jak 60% przychodów osiąganych ze wszystkich rodzajów działalności to w następnym roku podatkowym prawo do zwolnienia przedmiotowego utracą wszystkie dochody (z działalności rolniczej i pozarolniczej) czy tylko z działalności pozarolniczej?
 172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443/W-25/09-2/SJ
  Czy sprzedaż działek wyodrębnionych z jednej, dużej otrzymanej w drodze darowizny podlegać będzie podatkowi od towarów i usług?
 173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-810/08/HD
  Czy sprzedaż artykułów rolnych z własnego gospodarstwa podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-152/08/CJS
  W jaki sposób opodatkować przychód uzyskany z najmu komina wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego należącego do osoby fizycznej będącej rolnikiem?
 175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1824/08/ES
  możliwość dokumentowania fakturą VAT wynajmu komina pod budowę nadajnika telefonii komórkowej
 176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1369/08-2/AŻ
  Produkcja materiału szkółkarskiego, a także przetrzymywanie co najmniej miesiąc zakupionych roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost - stanowi działalność rolniczą nie podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1126/08/UH
  Czy Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną?
 178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-2154/08-2/IZ
  transakcja sprzedaży działek nastąpiła w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Sprzedaż przedmiotowych gruntów nie była zbyciem majątku osobistego, ale majątku wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej,a zatem jest czynnością podlegającą opodatkowaniu
 179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-974/08/BK
  zakresie możliwości opodatkowania tym podatkiem przychodów uzyskanych ze sprzedaży produktów rolnych wyprodukowanych w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego oraz możliwości zakwalifikowania wydatków związanych z prowadzeniem tego gospodarstwa jako wydatków prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
 180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-922/09/PSZ
  W jaki sposób naliczać odpisy amortyzacyjne związane z dodatkową pozarolniczą działalnością gospodarczą?
 181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-795/08/HD
  Czy dochód rolnika ryczałtowego ze sprzedaży warzyw i owoców stanowi podstawę do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-677/08-2/ES
  Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży zamrożonych malin pochodzących z własnego Wnioskodawcy gospodarstwa rolnego.
 183. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-958/08-2/AD
  1. Czy sprzedaż mieszkania powinna zostać opodatkowana podatkiem VAT? 2. Czy sprzedaż działki powinna zostać opodatkowana podatkiem VAT?
 184. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-958/08-3/AD
  1.Czy sprzedaż mieszkania powinna zostać opodatkowana podatkiem VAT? 2.Czy sprzedaż działki powinna zostać opodatkowana podatkiem VAT?
 185. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-952/08-2/JK
  Opodatkowanie sprzedaży gruntów wykorzystywanych w działalności rolniczej, wydzierżawianych na cele rolnicze.
 186. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-998/08-2/AD
  Opodatkowanie dostawy gruntów.
 187. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-998/08-3/AD
  Stawka podatku przy sprzedaży gruntu wykorzystywanego do prowadzenia działalności rolniczej.
 188. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-945/08/EJ
  rozliczanie podatku VAT przez rolnika opodatkowanego na zasadach ogólnych
 189. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-860/08/AJ
  1. Czy sprzedając działki za kwotę 60.000,00 zł (cena sprzedaży w akcie notarialnym), postąpiono prawidłowo odprowadzając od kwoty 49180,00 zł 22% podatku od towarów i usług - 10820,00 zł? 2. Czy należało odprowadzić podatek od towarów i usług od kwoty 60.000,00 zł to jest 13200,00 zł?
 190. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-856/08/AJ
  Czy z tytułu sprzedaży dwóch działek budowlanych należy zapłacić podatek od towarów i usług?
 191. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-885/08/AJ
  Czy jako osoby fizyczne niebędące podatnikami podatku od towarów i usług, nieprowadzące działalności gospodarczej, w związku z dokonaną sprzedażą dwóch działek w dniu 24 września 2008 r. jesteśmy zobowiązani do odprowadzenia podatku od towarów i usług?
 192. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-539/08-2/DS
  Czy dochód uzyskany z rolniczego wykorzystania osadów pościekowych jest zwolniony podmiotowo z podatku dochodowego od osób prawnych?
 193. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-522/08-2/DS
  Pytanie dotyczy zakwalifikowania i wysokości wskazanej powyżej dotacji. Czy przychody z tytułu zaksięgowanej dotacji (łącznie z podatkiem VAT) należy traktować jako przychody z działalności rolniczej, czy pozarolniczej oraz czy słusznie Spółka księguje na konto dotacji całą kwotę (tzn. z podatkiem VAT) dopłaty?
 194. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1645/08-4/IG
  Czy nie spełniając wymogów art. 43 ust 3 i 4 ustawy o podatku VAT i nie mając obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, w związku z nie posiadaniem czasowo gruntów albo z posiadaniem gruntów poniżej 1 ha, dokonując cały czas bez zmian wyłącznie; dostaw produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej i świadczenia usług o których mowa w załączniku Nr 2 do ustawy o podatku VAT, Spółka może się wyzbyć statusu rolnika ryczałtowego (przestać być rolnikiem ryczałtowym), a tym samym obejść ciężkie do spełnienia wymogi art. 43 ust 3 i 4 ustawy o podatku VAT i stać się, tzw. podatnikiem czynnym VAT?
 195. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1330/08-4/PW
  Czy w przedmiotowym stanie faktycznym sprzedaż działki gruntu stanowi wykonywanie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług?Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pierwsze pytanie, w przedmiotowym stanie faktycznym Wnioskodawcy przysługuje zwolnienie podatkowe określone w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług?
 196. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-485/08/AK
  Czy w przypadku przekroczenia w roku 2008 kwoty przychodu, określonej w Euro w przepisach o rachunkowości wyrażonej w walucie polskiej, Wnioskodawca będzie zobligowany od 2009 roku założyć księgi rachunkowe?
 197. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-808/08-4/HW
  Sprzedaż działek stanowiących część gruntu użytkowanego w działalności rolniczej.
 198. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-710/08/JJ
  Opodatkowanie dostawy działek.
 199. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-692/08-4/AK
  1.Dlaczego żona płaci podatek VAT od sprzedanych działek? 2.Jaka jest definicja częstotliwości? 3. Jeżeli by uznać, że żona Wnioskodawcy płaci podatek VAT ze względu na wspólnotę małżeńską to dlaczego ten fakt nie działa na ich korzyść?
 200. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-452/08-2/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 9 lipca 2008 r. (data wpływu 11.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodu z działalności rolniczej -jest nieprawidłowe.W dniu 11 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 201. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1140/08-2/AZ
  dot. podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działki
 202. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-989/08-4/PW
  Wnioskodawca sprzedaje nieruchomość niezabudowaną, która w ostatnim obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego została zakwalifikowana jako teren w strefie ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej. Mając na uwadze powołane wyżej przepisy oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny, należy uznać, że sprzedaż przedmiotowej nieruchomości - zarówno jednorazowa, jak i stopniowa - będzie wyłączona ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług określonego w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy. Powyższa transakcja winna być opodatkowana na zasadach ogólnych stawką podstawową zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy
 203. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-559/08-4/GZ
  1. Sprzedaż jednym aktem 7działek (część gospodarstwa rolnego) przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. 2. Sprzedaż dwóch działek (wskazanie pod nieuciążliwą działalność gospodarczą), z czego jedna z przejazdowym silosem do produkcji kiszonki dla zwierząt (towar używany)
 204. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-466/08-2/EWW
  Zainteresowany nie może w bieżącym roku zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy i złożyć zgłoszenia rejestracyjnego, zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy.
 205. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-822/08/AZb
  obowiązek opodatkowania sprzedaży działek przez rolnika
 206. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-282/08/MT
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 12 maja 2008 r. (data wpływu 19 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej sposobu udowodnienia spełnienia warunków korzystania ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych -jest prawidłowe,o ile Spółka prowadzi księgi rachunk ...
 207. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-414/08-4/AD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 5 maja 2008 r. (data wpływu 9 maja 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 9 lipca 2008 r. (data wpływu 10 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy gruntów -jest nieprawidłowe.W dniu 9 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej in ...
 208. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-1072/08-2/AZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 29 maja 2008r. (data wpływu 29 maja 2008r.), uzupełnionego pismem z dnia 02 lipca 2008r. (data wpływu 02 lipca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działki -jest nieprawidłowe.W dniu 29 maja 2008r. został złożony wniosek o udzielenie ...
 209. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-350/08/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 26 czerwca 2008 r. (data wpływu 30 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wyłączenia z opodatkowania tym podatkiem przychodów z działalności rolniczej -jest prawidłowe.W dniu 30 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpre ...
 210. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-392/08-2/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 30 kwietnia 2008 r. (data wpływu 30 kwiecień 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży gruntu, zaliczki z tytułu tej sprzedaży oraz formy dokumentacji tych czynności -jest nieprawidłowe.W dniu 30 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielen ...
 211. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-390/08-2/EN
  Opodatkowanie sprzedaży gruntu wykorzystywanego w działalności rolniczej.
 212. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-328/08/MD
  Opodatkowania sprzedaży działek przeznaczonych pod zabudowę.
 213. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-280/08/MO (KAN-3534/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 7 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy zachodzi konieczność sporządzania przez Spółkę prowadzącą działalność rolniczą, dokumentacji o której mowa w art. 9a ust. ...
 214. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423W-33/08/DK
  W odpowiedzi na wezwanie Spółdzielni D. z dnia 9 maja 2008 roku (data wpływu 12 maja 2008 roku) do usunięcia naruszenia prawa uzupełnionej pismem bez daty (data wpływu 19 maja 2008 roku) poprzez zmianę indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 23 kwietnia 2008 roku znak ITPB3/423-86/08/DK, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów w wyniku ponownej analizy sprawy, z uwzględnieniem zarzutów przytoczonych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, zmienia ww. interpretacji, w części dotyczącej uzasadnienia oceny prawnej stanowiska Wnioskodawcy w zakresie przedstawionego stanu faktycznego.W dniu 14 lutego 2008 roku złożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczą ...
 215. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-213/08/WRz (KAN-2390/03/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko P.J., przedstawione we wniosku z dnia 28 lutego 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 6 marca 2008 r.) uzupełnionym w dniu 12 maja 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej między innymi podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości uznania podejmowanych działań związanych z uprawą wierzby energetycznej za pozarolniczą działalność ...
 216. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-448/08/AZ
  sprzedaż nieruchomości gruntowej zakupionej w celu poszerzenia gospodarstwa rolnego podlega opodatkowaniu
 217. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-144/08-2/EK
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży środka trwałego - maszyny rolniczej - będzie przychodem z działalności rolniczej, czy pozarolniczej?
 218. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-144/08-3/EK
  Czy przychody uzyskiwane z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego stanowią przychody z działalności rolniczej, czy pozarolniczej?
 219. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-182/08-2/MR
  Dokonana przez rolnika dostawa gruntów budowlanych, wykorzystywanych uprzednio w działalności rolniczej, jest czynnością podlegającą uregulowaniom zawartym w ustawie o podatku od towarów i usług i jako taka, podlegać będzie opodatkowaniu ww. podatkiem.
 220. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-86/08/DK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z dnia 12 lutego 2008 roku (data wpływu 14 lutego 2008 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości korzystania przez Spółdzielnię ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych -jest nieprawidłowe.W dniu 14 ...
 221. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-158/08/HK
  Czy kwoty otrzymane przez wnioskodawcę od Spółdzielni Rolniczej (czynsz dzierżawny za grunty rolne dzierżawione na cele produkcji rolnej oraz część kwoty uzyskanej z dopłat unijnych do produkcji rolnej) podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 222. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-83/08-4/BD
  Czy sprzedaż działki otrzymanej w drodze darowizny przez rolnika ryczałtowego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 223. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-67/08-4/AI
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana H. K. przedstawione we wniosku z dnia 10 stycznia 2008 r. (data wpływu 14 stycznia 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 14 marca 2008 r. (data wpływu 17 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży działek- jest nieprawidłowe.W dniu 14 stycznia 2008 r. został złożony ...
 224. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-35/08-2/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana H. S. przedstawione we wniosku z dnia 4 stycznia 2008 r. (data wpływu 9 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych- jest prawidłowe.W dniu 9 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w in ...
 225. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-135/08/AZ
  sprzedaż kolejnej nieruchomości gruntowej zakupionej w celu poszerzenia gospodarstwa rolnego podlega opodatkowaniu
 226. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-9/08-2/GZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani H. W. przedstawione we wniosku z dnia 22 grudnia 2007 r. (data wpływu 27 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dostawy nieruchomości niezabudowanej- jest nieprawidłowe.W dniu 27 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego ...
 227. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-16/08/AJ
  Obowiązek opodatkowania sprzedaży działek nabytych w drodze darowizny.
 228. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-9/08/AW
  Sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową,
 229. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-753/07/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 14 grudnia 2007 r. (data wpływu 18 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym: dochodów z działalności rolniczej, dochodów z tytułu wydzierżawienia przez spółkę komandytową gospodarstwa rolnego lub jego składnik ...
 230. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-70/08/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 4 lutego 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy chów i hodowla świń stanowi działalność rolniczą w świetle art. 2 ust. 2 ustawy -jest prawidłowe.W dniu 7 lutego 2008 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek ...
 231. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-720/07/BJ
  Czy przy transakcji sprzedaży działki wystąpi podatek od towarów i usług?
 232. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-738/07/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 14 grudnia 2007 r. (data wpływu 24 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy działek budowlanych -jest nieprawidłoweW dniu 24 grudnia 2007 roku został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej s ...
 233. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-45/08/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 25 stycznia 2008 r. (data wpływu 28 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wyłączenia z opodatkowania tym podatkiem przychodów z działalności rolniczej -jest prawidłowe.W dniu 28 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pis ...
 234. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-218/07/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 26 listopada 2007 r. (data wpływu 30 listopada 2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 13 lutego 2008 r. (data wpływu 15 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania sprzedaży działek za czynność nie podlegającą opodatkowaniu -jest nieprawidłowe.W dniu 30 listopada 2007 ...
 235. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-508/07/IG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 7 listopada 2007 r. (data wpływu 12 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku doliczenia marży -jest nieprawidłowe.W dniu 12 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ...
 236. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-543/07-2/MS
  Nieodpłatne przekazanie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego działki na której znajdują się boiska wybudowane przez Spółkę na rzecz Miasta podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, a stanowisko spółki uznaje się za nieprawidłowe
 237. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-542/07/HD
  1. Czy chów drobiu rzeźnego przez rolnika, opłacającego podatek rolny, skutkuje obowiązkiem opodatkowania tego źródła przychodu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako działu specjalnego produkcji rolnej? 2. Czy w sytuacji, gdy łączne przychody netto ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy wyniosą równowartość 800 tys. euro, a Podatnik ustali dochód z produkcji drobiu rzeźnego przy zastosowaniu norm szacunkowych, to dochody uzyskiwane przez rolnika z produkcji rolnej należy łączyć z dochodami uzyskiwanymi z działów specjalnych produkcji rolnej przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych?
 238. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-592/07-2/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 16 listopada 2007r. (data wpływu 19 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sprzedaży gruntu -jest nieprawidłowe.W dniu 19 listopada 2007r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawi ...
 239. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-147/07/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pana stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 24 października 2007 r. (data wpływu 29 października 2007 r.), uzupełnionego w dniu 13 grudnia 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek budowlanych powstałych w wyniku podziału gospodarstwa rolnego -jest nieprawidłowe ...
 240. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-156/07/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy sprzedaż produktów z ryb stanowi przychód z działalności rolniczej, wyłączony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych -jest ...
 241. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-157/07/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy sprzedaż ryb świeżych stanowi przychód z działalności rolniczej, a tym samym czy tego typu działalność wyłączona jest z opodatkowania podatkiem dochodowym o ...
 242. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-132/07-6/ŁM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 27 września 2007 r. (data wpływu 01.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego sprzedaży nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 01 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji ...
 243. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-273/07-4/KG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 27 września 2007 r. (data wpływu 27 września 2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 28 listopada 2007 r. (data wpływu 29 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy działki wykorzystywanej do działalności rolniczej -jest nieprawidłowe.W d ...
 244. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-121/07-4/MC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko RXX przedstawione we wniosku z dnia 19.09.2007 r. (data wpływu 21.09.2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodu z działalności rolniczej -jest prawidłowe.W dniu 21.09.2007 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony pismem z dnia 20.11.2007 r. o brakujący podpis członka Zarządu - o ...
 245. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-486/07-7/AB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pana, przedstawione we wniosku z dnia 01.10.2007 r. (data wpływu 12.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sporządzania deklaracji VAT -jest prawidłowe.W dniu 07.11.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od to ...
 246. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-486/07-6/AB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 01.10.2007 r. (data wpływu 12.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prowadzenia ewidencji -jest prawidłowe.W dniu 07.11.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku ...
 247. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-412/07/EŁ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17 września 2007 r. (data wpływu 21 września 2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 14 grudnia 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania nabyć płodów rolnych zakupionych na bazarach i targowiskach -jest nieprawidłowe.W dniu 21 września 2007 r. został złożony wniosek o udzi ...
 248. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-135/07-3/HMW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana M. G. przedstawione we wniosku z dnia 16 sierpnia 2007 r. (data wpływu 20 sierpnia 2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 24 października 2007 r. (data wpływu 29 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy gruntów przeznaczonych pod zabu ...
 249. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: L.IS.I/2-4150/8/2007
  1. Czy uzyskane przez rolnika w taki sposób przychody podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych? Jeżeli tak, to: 2. Kto (Spółdzielnia czy rolnik) w takiej sytuacji jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych? 3. Jeśli płatnikiem jest rolnik, to jakie koszty może sobie potrącić czy koszty zryczałtowane, jeśli tak to w jakiej wysokości, czy koszty rzeczywiste i jak powinny być udokumentowane? 4. W którym momencie - przyjęcia osadu czy otrzymania środków pieniężnych - powstaje przychód rolnika?
 250. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-142A/07/RS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 08 sierpnia 2007r (data wpływu 16 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania działek budowlanych-jest nieprawidłowe.W dniu 16 sierpnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywid ...
 251. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-215/07-5/SM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 17.09.2007 r. (data wpływu 21.09.2007 r.), uzupełnionego w dniu 11.10.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek -jest nieprawidłowe.U Z A S A D N I E N I EW dniu 18.09.2007 r. (data stempla pocztowego) został złożony ww. wniosek (uzupełnion ...
 252. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-223/07-2/SM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 19.09.2007 r. (data wpływu 20.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek -jest nieprawidłowe.U Z A S A D N I E N I EW dniu 19.09.2007 r. (data stempla pocztowego) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 253. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-27/07/JD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 25 lipca 2007 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Katowicach 30 lipca 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:
  - zaliczenia do kosztów uzyskania przych ...
 254. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-246/07/MR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 12 września 2007 r. (data wpływu 19 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania umowy o dzieło zawartej z osobą fizyczną (rolnikiem) -jest nieprawidłowe.W dniu 19 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej inter ...
 255. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-136/07/RS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 09 sierpnia 2007 r. ( data wpływu 13 sierpnia 2007 r.) uzupełnionego dnia 27 sierpnia 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności sprzedaży działek budowlanych -jest nieprawidłowe.W dniu 13 sierpnia 2007 r. został złożony w/w wniosek o udzielenie pisemne ...
 256. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-34/07-4/MC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "C.", przedstawione we wniosku z dnia 06.08.2007 r. (data wpływu 07.08.2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zakwalifikowania prowadzonej przez Spółkę działalności do działalności rolniczej- jest nieprawidłowe.W dniu 07.08.2007 r. został złożony ...
 257. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-113/07/RS
  Czy istnieje obowiązek opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy ww. działek budowlanych z majątku osobistego
 258. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBF/4117-005-20/07
  Czy przychody uzyskiwane przez podatników będących płatnikami podatku rolnego, z tytułu dzierżawy zabudowanej nieruchomości rolnej wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego, na rzecz spółki akcyjnej, prowadzącej działalność w zakresie produkcji i sprzedaży piskląt indyczych jednodniowych oraz jaj wylęgowych indyczych, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 259. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-49/07-2/AZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 23.07.2007 r. (data wpływu 27.07.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze darowizny -jest prawidłowe.W dniu 27.07.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w in ...
 260. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/423-25/07/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o. o. przedstawione we wniosku z dnia 20 lipca 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochodów z działalności pozarolniczej wydatkowanych na zakup, mo ...
 261. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/423-146/07/AP
  Wnioskodawca ma wątpliwości, czy sprzedaż w/w nieruchomości będzie zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych.
 262. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-115/07
  W świetle przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, mając wątpliwość co do sposobu alokowania kosztów powstających w toku produkcji dla celów podatkowych do przychodów opodatkowanych i niepodlegających opodatkowaniu (jako przychody z działalności rolnej), Spółka wniosła o dokonanie interpretacji obowiązujących przepisów w jej indywidualnej sprawie.Spółka postawiła zatem pytanie, czy w prowadzonej przez nią działalności gospodarczej dopuszczalne jest alokowanie kosztów generowanych na poszczególnych etapach produkcji (za wyjątkiem kosztów dotyczących działalności handlowej) do działalności opodatkowanej i zwolnionej na podstawie art. 15 ust. 2 Ustawy o PDOP?
 263. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-111/07
  Na gruncie opisanego we wniosku stanu faktycznego zrodziła się wątpliwość, czy przychody z tytułu dotacji ze środków postępu biologicznego nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 264. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-112/07
  Na gruncie opisanego we wniosku stanu faktycznego zrodziła się wątpliwość, czy przychody z tytułu dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 265. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/423-2/07/PS
  Czy otrzymane przez Spółkę dofinansowanie w postaci dotacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może być zaliczone do przychodów z działalności rolniczej, których udział określa się w przychodach ogólnych obliczając wskaźnik o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 266. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-110/07
  Na gruncie opisanego we wniosku stanu faktycznego zrodziła się wątpliwość, czy przychody z tytułu działalności prowadzonej przez Spółkę w zakresie hodowli bydła, należy uznać za przychody z działalności rolniczej, nie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 267. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-113/07
  Na gruncie opisanego we wniosku stanu faktycznego zrodziła się wątpliwość, czy przychód ze sporadycznej sprzedaży urządzeń rolniczych, stanowiących własność Spółki, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 268. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/AV/443-662/D/DL/07
  W związku z dokonywaniem sprzedaży produktów rolnych dla podmiotów nie będących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług pyta Pan w jaki sposób powinien udokumentować tę transakcję?
 269. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/218-86/2007/PG
  Pytanie dotyczy kwestii dokonywania odliczeń podatku VAT od zakupów na rzecz działalności rolniczej bez dodatkowych zgłoszeń do urzędu skarbowego.
 270. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/218-85/2007/PG
  Pytanie dotyczy kwestii rozliczania podatku od towarów i usług na zasadach ogólnych w przypadku rozpoczęcia dzialalności usługowej rolniczej polegającej na hodowli koni.
 271. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III/415-22/07
  Czy przychody uzyskiwane z dzierżawy części gospodarstwa rolnego na rzecz spółki akcyjnej prowadzącej działalność w zakresie produkcji i sprzedaży piskląt indyczych oraz jaj wylęgowych, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 272. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUS.DO/415/93/MC/07
  Czy wydatki na nabycie produktów gospodarki leśnej (drewna surowego nieobrobionego), wchodzących w skład gospodarstwa rolnego podatnika, podlegają zaliczeniu w ciężar kosztów uzyskania przychodów z tytułu działalności gospodarczej, gdyż ponosi rzeczywiste wydatki na nabycie towaru, płacąc gospodarstwu rolnemu cenę ich nabycia?
 273. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-15/07/MS
  Czy przychód z hodowli strusi afrykańskich podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz czy działalność ta podlega złoszeniu w organie podatkowym?
 274. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/59/2007
  Czy moja przyszła działalność zarobkowa, polegająca na hodowli i sprzedaży roślin akwariowych oraz krewetek i raków do celów ozdobnych będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 275. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2140/4111/423/3/07/JSz
  W jaki sposób należy określić wartość przychodu z działalności pozarolniczej w związku z niespełnieniem warunku, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 276. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-12/07/JM
  Czy osiągnięty przychód ze sprzedaży roślin ozdobnych wyprodukowanych w ogródku przydomowym w tunelu foliowym nieogrzewanym podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz czy działalność ta podlega zgłoszeniu w organie podatkowym?
 277. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US pb IB / 415 - 12 / 28a/11 / 07 / KSz
  dotyczy kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu oddania gospodarstwa rolnego w zarząd
 278. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415/Z-14/07
  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik jest rolnikiem i od Agencji Nieruchomości Rolnych dzierżawi staw, w którym hoduje ryby. W związku z powyższym czy sprzedaż powyższych ryb podlega zarejestrowaniu oraz opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Zdaniem podatnika tego typu sprzedaż jest sprzedażą produktu rolnego przez rolnika i nie stanowi pozarolniczej działalności gospodarczej.
 279. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/423-02/07/MW
  Czy płatności bezpośrednie do gruntów rolnych oraz dopłaty ONW, otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, należy wyłączyć z opodatkowania?
 280. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-I/4180-0004/07/NK
  Dotyczy opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży produktów rolnych pochodzących z własnego gospodarstwa rolnego, prowadząc równocześnie działalność gospodarczą w zakresie handlu warzywami i owocami.
 281. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/443-7/07
  prawo podatnika do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT wystawianych na podatnika i jego żonę z tytułu nabycia sprzętu rolniczego realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
 282. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/443-106/06
  prawo podatnika do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z prowadzoną działalnością rolniczą
 283. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DO/415-1/06/EC
  Czy prowadzenie działalności polegającej na sprzedaży krzewów ozdobnych, pochodzących z własnego materiału szkółkarskiego, poszerzonej o sprzedaż wcześniej zakupionego od innego podmiotu gospodarczego kory i torfu, stanowi prowadzenie działalności gospodarczej?
 284. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DO/415-22/07/EC
  Czy sprzedaż materiału szkółkarskiego może być dokumentowana rachunkami oraz czy wystawianie jest ograniczone limitem uzyskania przychodu?
 285. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-5/07
  Jaki podatek winien być zapłacony przy dwukrotnej transakcji umowy kupna-sprzedaży na łączną kwotę 75.000,00zł (podatek dochodowy) oraz czy w przypadku, gdy kupujący wystawi rachunek uproszczony na zakupiony kamień, czy wiązałoby się to z dodatkowymi opłatami oprócz odprowadzenia podatku dochodowego?
 286. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.I/3.415-2/2007
  Czy odchów kurcząt ogólnoużytkowych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym ?
 287. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423/1/07/DM
  Zwolnienie przedmiotowe z tytułu prowadzonej działalności rolniczej przez Gospodarstwo Rolne Archidiecezji "X".
 288. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-3/443/21/06
  Czy przekazując do produkcji alkoholu etylowego wyprodukowane przez siebie zboże może podatnik jako czynny podatnik podatku od towarów i usług wystawić sobie jako rolnikowi ryczałtowemu fakturę VAT RR i z tego tytułu odliczać podatek naliczony, po spełnieniu warunków określonych w art. 116 ustawy o podatku od towarów i usług ?
 289. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 2403-PDFD-415-71-06
  Czy na 2007 r. nastąpiła zmiana przepisów w zakresie stosowania prawa podatkowego dotyczącą opodatkowania dochodów osiągniętych ze sprzedaży wytworzonych produktów roślinnych.
 290. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDA/423-10/KD/06
  Czy z punktu widzenia prawa podatkowego, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest przychodem z działalności rolniczej ?
 291. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DZ/415-22/06
  Czy dochód z dzierżawy gruntu rolnego na cele działalności rolniczej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 292. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-230/06
  Czy przeznaczenie dochodu z działalności pozarolniczej (uzyskanego przez podatnika, którego udział przychodów z działalności rolniczej w łącznej kwocie przychodów ze wszystkich rodzajów działalności w roku poprzedzającym rok uzyskania dochodu wyniósł co najmniej 60%) na nabycie jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych, który to dochód ostatecznie przeznaczony i wydatkowany zostanie na działalność rolniczą, spowoduje utratę zwolnienia, o którym mowa w treści art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 293. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-229/06
  Czy przeznaczenie dochodu z działalności pozarolniczej (uzyskanego przez podatnika, którego udział przychodów z działalności rolniczej w łącznej kwocie przychodów ze wszystkich rodzajów działalności w roku poprzedzającym rok uzyskania dochodu wyniósł co najmniej 60%) na nabycie gruntów rolnych w celu prowadzenia na nich działalności rolniczej, mieści się w zakresie zwolnienia, o którym mowa w treści art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 294. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-228/06
  Czy dla skorzystania ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w treści art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, wystarczającym jest spełnienie warunku w postaci udziału przychodu z działalności rolniczej w łącznej kwocie przychodów ze wszystkich rodzajów działalności na poziomie 60% w roku podatkowym poprzedzającym rok osiągnięcia dochodu, czy też warunek ten spełniony musi być także w roku podatkowym poprzedzającym rok wydatkowania tego dochodu na działalność rolniczą?
 295. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PW2/415-0076/06
  Czy hodowla zajęcy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 296. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/423-0123/06/AK
  Wątpliwości Spółki budzi kwestia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych odprowadzanego przez Spółkę w charakterze płatnika z tytułu wypłaty dywidendy (art. 10 ust 1a w związku z art. 22 i 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).
 297. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/423-0124/06/AK
  Spółka ma wątpliwości czy przychód uzyskany ze sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej i cieplnej będzie stanowił przychód z działalności rolniczej czy pozarolniczej
 298. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/PDP/406-2/06
  Czy przekształcenie indywidualnego gospodarstwa rolnego w półkę z ograniczoną odpowiedzialnością i kontynuacja w ramach tej spółki działalności rolniczej spowoduje zmianę sposobu opodatkowania?
 299. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DFII/415-62/06/SSM
  Czy hodowla ptaków (kanarki i papugi) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 300. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DFII/415-61/06/SSM
  Czy w przypadku sprzedaży ptaków z własnej hodowli można wystawić rachunek?
 301. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDA/423-9/BM/06
  Czy dochody ze sprzedaży brykietu produkowanego ze słomy własnej i zakupionej oraz zakupionych trocin naliczany jest podatek dochodowy od osób prawnych?
 302. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P1-D-423-17/06
  Czy spółka ma obowiazek składać deklaracje CIT-2 w sytuacji, gdy prowadzi działalność rolniczą i pozarolniczą? Czy dochody z działalności pozarolniczej będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w sytuacji przeznaczenia ich na działalność rolniczą?
 303. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415-16/06
  W jaki sposób powinna się rozliczać osoba uzyskująca dochody z działalności rolniczej, z działów specjalnych produkcji rolnej oraz dochody z działalności gospodarczej i które z tych dochodów należy ujmować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?
 304. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/443-183/06/P/06
  Czy w związku z art. 88 ust 1 pkt 2 ustawy o VAT podatnikowi przysługuje uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług sfinansowanych ze środków pochodzących z dopłat bezpośrednio do gruntów?
 305. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-I-41180/INT/10/KK/06
  Kwestia opodatkowania wypłacanych wspólnikom - osobom fizycznym,dywidendw sytuacji prowadzonej przez spółkę z o.o.działalności rolniczej oraz innej działalności
 306. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BP-I/4230Z-96/06/MC
  Podatnik zwrócił się o wyjaśnienie czy przychód uzyskany z produkcji rolnej (uprawa zbóż) może zaliczyć do przychodu podlegającego opodatkowaniu w myśl ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych.
 307. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PB-RI-PDP/423-189/P/222/06/IL/93321 IPB2/423-196/06
  Czy otrzymana dopłata bezpośrednia od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych?
 308. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/436-14/06
  Czy udzielenie przez spółdzielnię mleczarską pożyczek dostawcom mleka na prowadzenie lub rozpoczecie działalności gospodarczej jest zwolnione z podatku od czynnosci cywilnoprawnych na podstawie z art. 9 pkt 10 lit. g ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 41 poz. 399 z późn. zm.)?
 309. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/415-101/168a/80/06/BB
  Kwestia dotycząca opodatkowania prowadzonej hodowli królików ras mięsnych.
 310. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/136A/PD I/415-22/06
  Czy działalność rolnicza podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych i czy prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą, jak i działaność rolniczą należy prowadzić odrębne rejestry dla każdego rodzaju działalności ?
 311. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-90/CIT/06
  W oparciu o przedstawiony we wniosku stan faktyczny, Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy przepis art. 15 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ma charakter zasady wyjątkowej, tzn. czy ma zastosowanie tylko wtedy, gdy nie ma innej możliwości przypisania kosztów poszczególnym rodzajom przychodów?
 312. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BP/423-0003/06
  1). Czy przychody z dzierżawy gruntów rolnych mieszczą się w kategorii przychodów z działalności rolniczej? 2). Czy przychody z działalności pozarolniczej, tj. sprzedaży maszyn i materiałów na działalność rolniczą nabywcy korzystają ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 3). Czy przychody ze sprzedaży zasiewów ozimych będą mieścić się w kategorii przychodów z działalności rolniczej?
 313. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-PB-415/4/2006
  Czy spółka jawna, której jestem wspólnikiem i której przedmiotem działalności jest sprzedaż hurtowa i detaliczna materiałów budowlanych i sanitarnych, art. metalowych, sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, oraz produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn dla kontrahentów krajowych i zagranicznych, poszerzając swoją działalność o uprawę winogron, a później produkcję wina i sprzedaż, może prowadzić tą działalność w jednych księgach rachunkowych wraz z handlem materiałami budowlanymi oraz czy ta działalność jest działalnością rolniczą czy też działalnością gospodarczą, jak również, jak rozliczać koszty poniesione związane z uprawą winogron, gdy przychody z tej działalności będą osiągane w latach późniejszych?
 314. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FN.3110-2-00086/06
  Czy budynki administracyjne i budowle położone na gruntach gospodarstwa rolnego i służące wyłącznie działalności rolniczej w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej (ferma strusi) podlegają podatkowi podatku od nieruchomości.
 315. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/29/06
  Czy należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób prawnych różnice kursowe związane ze sprzedażą produkcji rolnej oraz różnice kursowe powstałe przy wpływach i wypływach z rachunku walutowego?
 316. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-406/7/AZ/06
  Czy przysługuje prawo odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących poniesienie nakładów inwestycyjnych w prowadzonym gospodarstwie rolnym przez rolnika posiadającego status czynnego podatnika VAT ?
 317. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443-76/06
  Sposób rozliczeń w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej w rolnictwie, w sytuacji rezygnacji ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem VAT przy równoczesnym świadczeniu usług najmu ?
 318. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443-77/06
  Sposób rozliczeń podatku od towarów i usług w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej w rolnictwie, w sytuacji ponownego skorzystania ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem VAT przy równoczesnym świadczeniu usług najmu.
 319. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P1-D-415-19/06
  Czy zgodnie z ustawą o rachunkowości obowiązek prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych po osiągnięciu przychodów netto przekraczających 800.000 euro dotyczy również wspólników spółki jawnej prowadzących gospodarstwo rolne?
 320. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PP.443/31/2006
  Czy w świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług będzie miało zastosowanie zwolnienie od podatku od towarów i usług przy dzierżawie gruntów rolnych przeznaczonych na cele uprawy wierzby energetycznej?
 321. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PD-4230Z-22/06/EL
  dot. spłat dokonywanych przez spółkę w związku z przejętym długiem. Celem tego przejęcia było prowadzenie produkcji rolnej na wydzierżawionej nieruchomości i uzyskiwanie z tego tytułu przychodów.Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej skoro przychody z działalności rolniczej, nie są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnychto to w konsekwencji koszty wymienione przez Spółkę we wniosku , jako koszty związane z przychodami z działalności rolniczej, nie mogą być uwzględnione przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania.
 322. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PZ/415-21/06
  Czy wartość karmy dostarczanej przez rolnika dla zwierzyny leśnej należy traktować jako sprzedaż, czy Koło obowiązane jest wystawić fakturę RR?
 323. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD2.2-415-13/06
  Czy działy specjalne produkcji rolnej stanowią rodzaj działalności gospodarczej.
 324. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP / 443 - 22 / 06
  Czy w sytuacji, gdy będąc rolnikiem ryczałtowym w 2001 roku zrezygnowałem ze zwolnienia i stałem się podatnikiem podatku od towarów i usług na zasadach ogólnych i dokonałem zakupu środków trwałych przeznaczonych do celów prowadzonej przez siebie działalności rolniczej od których odliczyłem podatek naliczony, a następnie zrezygnowałem z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art.43 ust.5 ustawy o podatku od towarów i usług i korzystałem ze zwolnienia na podstawie art.43 ust.1 pkt 3 tejże ustawy (gospodarstwo rolne będzie nadal prowadzone a zakupione środki trwałe będą wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej), konieczne jest sporządzenie remanentu na podstawie art.14 ustawy o podatku od towarów i usług a tym samym czy powstanie obowiązek podatkowy od niesprzedanych środków trwałych, od których przysługiwało mu prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony?
 325. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/415/1003/9/06
  Czy dochód z tyt. usług suszenia płodów rolnych, świadczonych przez rolnika, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 326. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/1/IW/06
  dotyczy wystawiania rachunków, bądź faktur za sprzedane produkty pochodzące z gospodarstwa rolnego
 327. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFN/415-20/06/52464
  Czy hodowla ślimaków podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 328. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OP/423/10/24/KBU/06
  Spółka ma wątpliwość, czy osiągane przez nią przychody z tytułu świadczonych usług, stanowią przychody z działalności rolniczej, określonej w art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 329. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FB.III-3364/B/08/06
  Czy opodatkowaniu podlegają przyczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym - ciągnikiem rolniczym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
 330. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III-415/28/05
  Czy dochód z dzierżawy gospodarstwa rolnego na cele działalności rolniczej w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 331. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1405 UPP-443/9/2006/AJ
  Czy jako czynny podatnik podatku od towarów i usług z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, który rozpoczął prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanie podatkiem VAT obejmuje również te czynności i czy winny być one opodatkowane 3% stawką VAT?
 332. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.I-415-7-06-UŻ
  Czy możliwe jest w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej w zakresie hodowli zwierząt (królik, mysz i szczur) jej poszerzenie o hodowlę innych zwierząt, jak: mysz łaciata, szczur łaciaty, świnka morska, chomik, koszatniczka, mysz berberyjska i myszoskoczek?
 333. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/PD/423-0147/05/AP
  Czy możliwe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków sfinansowanych z otrzymanych płatności bezpośrednich do gruntów rolnych?
 334. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OP/423/445/155/KBU/06
  Spółka X posiada wątpliwości, czy przychody osiągnięte w okresie od 01.02.2005 r. do 31.03.2005 r. z tytułu zawartej umowy z Y Sp. z o. o. związane z opieką nad stadem należy zaliczyć do przychodów z działalności rolniczej określonej w art. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do których nie stosuje się przepisów tej ustawy?
 335. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415/Z-36/05
  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pani hodowlę 300 sztuk przepiórek. Przedmiotowa hodowla ma na celu produkcję jaj. Okres przetrzymywania przepiórek wynosi 8 miesięcy, bowiem w tym tylko okresie niosą one jaja. Przepiórki zostały zakupione na użytek własny i hodowane ze względu na to, że kilka osób w rodzinie choruje i ma zalecone od lekarza by jeść przepiórcze jaja. Nadmiar jaj zamierza Pani sprzedawać. Odbiorcą jaj byłyby hurtownie spożywcze, sklepy. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży nadwyżki jaj pokrywałyby częściowo koszty ich produkcji. W związku z tym powstaje u Pani pytanie:- czy nadmiar jaj wolno Pani sprzedawać,- czy może wystawiać rachunki,- czy musi rejestrować działalność gospodarczą.
 336. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-18/05
  Czy produkcja materiału genetycznego jest działalnością rolniczą, czy pozarolniczą działalnością gospodarczą?
 337. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-213/CIT/05
  W jaki sposób - na potrzeby stosowania art. 15 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - ustalić wielkość przychodów z poszczególnych źródeł i ogólną kwotę przychodów?
 338. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BD-P/423-164/05/P
  Czy osiągane przychody z tytułu dopłat bezpośrednich podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 339. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII.423/1/1/05
  W roku 2005 Spółka prowadzi działalność rolniczą. Dochody z produkcji rolnej w roku 2005 przeznaczone są między innymi na inwestycję tj. budowę karczmy regionalnej, z której przychody (usługi gastronomiczne) będą uzyskiwane w roku 2006 i prawdopodobnie nie przekroczą 40% ogólnego przychodu Spółki. Natomiast w roku 2005 Spółka uzyskuje przychody wyłącznie z działalności rolniczej.W swoim piśmie Strona powołując się na art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku od osób prawnych wyraziła stanowisko, iż jej zdaniem w 2006 r. cały dochód Spółki (z działalności rolniczej i pozarolniczej) będzie zwolniony z podatku dochodowego, ponieważ przychód z działalności pozarolniczej nie przekroczy 40% przychodów ogółem.Natomiast w przypadku gdy przychód z działalności pozarolniczej przekroczy 40% przychodu ogółem opodatkowaniu podlegać będzie wyłącznie przychód z działalności gastronomicznej.
 340. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NP - 415/49/3/05
  Czy działalność w zakresie hodowli ślimaków jest zaliczana do działów specjalnych produkcji rolnej, czy też jako działalność rolnicza zwolniona jest z podatku dochodowego od osób fizycznych ?
 341. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443-29/05
  Dotyczy prawidłowości ujęcia, w odpowiednich rejestrach oraz w odpowiednich pozycjach deklaracji VAT-7, zakupu inwentarza żywego. 1. Czy dokonując zakupu stada hodowlanego i/lub pojedynczych sztuk zwierząt o różnej wartości, które przeznaczone są do chowu i hodowli, a ich okres przewidywany pobytu w stadzie jest dłuższy niż rok można uznać, dla celów podatku od towarów i usług, iż zakup ten powinien być ujęty w rejestrze zakupów środków trwałych i w konsekwencji wykazany w poz. 44 i 45 deklaracji VAT-7. 2. Czy też zakup taki uznany być winien za zakupy pozostałe i wykazany w poz. 46 i 47 deklaracji VAT-7.
 342. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BD-P /423-1/05/OD
  Czy sprzedaż produktów zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym z własnej hodowli stanowi działalność rolniczą w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 343. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-51/05/AJ
  Czy dochód z uboju drobiu rzeźnego przed upływem sześciu tygodni przetrzymywania jest dochodem z działalności rolniczej czy z działów specjalnych produkcji rolnej?
 344. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDa-423/4/05
  Czy do osiąganych przez Gospodarstwo Łowieckie Sp. z o.o przychodów należy stosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy jedynie przepisy ustaw o podatku rolnym i leśnym?
 345. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P1-D-4117/B/1/05
  Czy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega sprzedaż ryb z własnej hodowli, jak i sprzedaż ryb (z własnej hodowli) przerobionych sposobem przemysłowym ?
 346. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/3-4230/10/05
  dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodu z działalności pozarolniczej spółki, korzystającej ze zwolnienia z opodatkowania dochodu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z przeznaczeniem i wydatkowaniem tego dochodu na inne cele niż związane z działalnością rolniczą, tj. w przedmiotowym przypadku na wypłatę dywidendy udziałowcowi spółki
 347. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn.3110/1/IP/2005
  Czy w myśl art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 30.10.2002 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz zmianie niektórych innych ustaw grunt oznaczony jako działka ewidencyjna (?) sklasyfikowany w ewidencji gruntów i budynków jako łąki i pastwiska trwałe, który ww. podatnik jako wieczysty użytkownik nie zajmuje na prowadzenie działalności gospodarczej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?
 348. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III-415/10/05
  Czy przychody z dzierżawy nieruchomości rolnej z "przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji trzody chlewnej", która to nieruchomość została zgłoszona jako jedno z miejsc wykonywania działalności gospodarczej w zakresie najmu, stanowić będą przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy będą stanowić przychody ze źródła: najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy"?
 349. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/IN/66/EŚ/2005
  Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług płodów rolnych.
 350. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DWUS DPD-005/57/05
  Czy uzyskany przychód z usługowego łuskania cebulek lilii należy zaliczyć do przychodów z działalności rolniczej, podlegających wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 351. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZB/415-21/2005
  Czy pożyczka udzielona na rozpoczęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych ?
 352. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD II/415-17/05/I PBB1/423-970/05
  Czy uprawa roślin bylinowych w gruncie, bez okryć typu szklarnie, inspekty, tunele foliowe, stanowi działalność gospodarczą, czy też jest działem specjalnym produkcji rolnej?
 353. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III-415/21/130/05
  Czy przychody ze sprzedaży miodu należy doliczyć do przychodu z działalnosci gospodarczej, czy też z uwagi na fakt że pasieka liczy poniżej 80 rodzin, przychód ten nie powinien być doliczony do przychodów z działalności gospodarczej, a co za tym idzie nie powinien być uwzględniony w deklaracji PIT-5 i oraz w zeznaniu rocznym?
 354. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZDA/423-12/MRO/05
  Czy przychody z tytułu działalności rolniczej są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 355. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIVPP/A/54/05
  Czy z racji prowadzonej działalności rolniczej w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej Strona była zobligowana do rozliczania podatku należnego ze sprzedaży produktów pochodzących z działów specjalnych produkcji rolnej w okresie jednoczesnego wykonywania działalności gospodarczej i czy obowiązek taki spoczywa na Stronie po zakończeniu działalności gospodarczej tj. po dniu 31 stycznia 2005r.?
 356. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DFP/415-30/05
  Czy dochody uzyskane z hodowli suma afrykańskiego są dochodami z działalności gospodarczej?
 357. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/60/05/JB
  Czy uzyskane dopłaty bezpośrednie stanowią przychody Spółki podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, czy należy je wyłączyć w całości z przychodów?
 358. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/415/3031/29/05
  Czy zryczałtowanym podatkiem dochodowym opodatkowana jest sprzedaż ryb z własnej hodowli, jak również sprzedaż ryb przetworzonych sposobem przemysłowym?
 359. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZN-II-1/415-22/05/EŁ
  Czy są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzeń wypłacanych zatrudnianym osobom bezrobotnym?
 360. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 134/05
  W brzmieniu nadanym art. 1 pkt 18 lit. a ustawy z dnia 12 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym - Dz. U. Nr 19, poz. 185 (obowiązującym od dnia 26 marca 2002 r.), zgodnie z którym przepisu ust. 4 art. 21 (dot. ograniczenia wysokości kwoty zwrotu bezpośredniego) nie stosuje się na umotywowany wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją dla podatku od towarów i usług, jeżeli wysokość zwrotu jest uzasadniona sezonowością produkcji rolnej, w tym również sezonowością zakupu (skupu) produktów rolnych i sezonowością produkcji rolno-spożywczej, Sąd stwierdził, że brak w nim zastrzeżenia, iż sezonowość wskazanych w nim rodzajów działalności (produkcja rolna, produkcja rolno-spożywcza czy skup produktów rolnych) odnosi się wyłącznie do takiego rodzaju działalności prowadzonej przez podatnika. Konstatację powyższą, zdaniem Sądu, potwierdza brzmienie tego przepisu przed zmianą, zgodnie z którym przepisu ust. 4 art. 21 nie stosuje się, gdy wysokość zwrotu różnicy podatku jest uzasadniona charakterem działalności podatnika, jej sezonowością lub nabyciem towarów i usług, o których mowa w ust. 3.
 361. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/145/100/2005/JZ
  Pytanie podatnika: 1. Czy w świetle art. 111 ust. l ustawy o podatku od towarów osoby prowadzące działy specjalne produkcji rolnej należy uznać za prowadzące działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych, jeżeli:- zgodnie z art. 2 pkt 16 ustawy za gospodarstwo rolne rozumie się gospodarska rolne wrozumieniu przepisów o podatku rolnym, a więc obszar gruntów o powierzchni 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy.- w art.lll ust. 1 mowa jest o indywidualnych gospodarstwach rolnych, a więc o pewnej grupiegospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów o podatku rolnym wiadomo, że opróczgospodarstw rolnych istnieją także gospodarstwa zespołowe, spółdzielcze, państwowe itp.opodatkowane także podatkiem rolnym); istnieje szereg przypadków równoczesnego prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej(produkcji drobiarskiej) i prowadzenia typowego gospodarstwa rolnego opodatkowanego napodstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U z 1993r. Nr 94 póz. 431 zpóźn. zmianami) 2. Czy zatem prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej zarówno wyłącznie jak i równolegle obok indywidualnego gospodarstwa rolnego, a więc posiadania i użytkowania gruntów rolnych o .powierzchni przekraczającej 1 ha nie jest prowadzeniem indywidualnego gospodarska rolnego którym mowa w art. lll ust. 1 ustawy o podatku od towarów i uslug i w związku z tym sprzedaż towarów i usług dla tej grupy producentów nie musi być ewidencjonowana przy zastosowaniu kas rejestrujących?
 362. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-406/16/05
  1. Czy czynsz z tytułu dzierżawy stawów rybnych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ? 2. Czy czynsz z tytułu dzierżawy gruntów rolnych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?
 363. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-1-410-3-27/05
  Czy przechowywanie zbóż należy do działalności rolniczej, do której nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 364. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-29/MM/05
  Czy przychody z dzierżawy gruntów rolnych na cele rolnicze zalicza się do przychodów wyłączonych z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych ?
 365. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FB 3114/14/05
  dotyczy podatku od środków transportowych, a w szczególności uznania dzierżawy gruntów rolnych od indywidualnych rolników jako podatku rolnego płaconego przez podatnika i możliwości skorzystania ze zwolnienia przyczep, jako związanych z działalnością rolniczą podatnika podatku rolnego
 366. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZB/415-11/2005
  Czy uprawa roślin ozdobnych w gruncie jest zaliczana do działów specjalnych produkcji rolnej ?
 367. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 3110-0717/27/2005
  Podatnik posiadający na własność gospodarstwo rolne wraz z zabudowaniami gospodarczymi, będący płatnikiem podatku rolnego zawarł umowę dzierżawy na grunt i budynki gospodarcze, które są składnikiem jego gospodarstwa - z Firmą zajmującą się organizacją bazy utrzymania zwierząt gospodarczych oraz bazą wypoczynkową dla zwierząt gospodarczych jak również prowadzenie schroniska dla zwierząt gospodarskich. Przedmiotowa działalność sklasyfikowana jest w PKWiU oraz PKD pod nr 01.42.10 jako działalność rolnicza. Wnioskodawca uważa , że zgodnie z art. 1a ust. 2 pkt 1 wobec wynajmu na cele działalności rolniczej zarówno wydzierżawiony grunt jak i wynajęte budynki gospodarcze nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Wobec powyższego prosi o dokonanie interpretacji co do opodatkowania przedmiotowego gruntu i budynków gospodarczych podatkiem od nieruchomości.
 368. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 1723/04
  1. Sąd pierwszej instancji ustalił, że skarżący w dniu 6 kwietnia 2000 r. złożył wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych za 1999 rok w oparciu o skorygowane przez podatnika zeznanie CIT-8. W tej sytuacji Sąd poddał ocenie prawidłowość zastosowania przez organy podatkowe przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Sąd administracyjny nie stwierdził naruszeń mających w sprawie zastosowanie przepisów art. 7, ust. 1, 2 i 3, art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 58 oraz art. 17 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. W rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 ustawy pieniądze otrzymane przez skarżącego tytułem dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze stanowiły przychód. Z mocy przepisu art. 17 ust. 1 pkt 14 ustawy w 1999 roku przychody uzyskane z tytułu przedmiotowych dopłat, były wolne od podatku i na podstawie art. 7 ust. 3 nie były one uwzględniane przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania.
 369. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-17/05
  Czy przychód osiągnięty przez podatnika od 1.05.2004 roku z chowu i hodowli zwierząt pozostałych ( tj. hodowli larwy muchy plujki, która stanowi przynętę i zanętę wędkarską ) jest zaliczany do działalności rolniczej czy do działów specjalnych produkcji rolnej ?
 370. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OP/423/98/39/TB/05
  - Czy dochód uzyskany z tytułu umorzenia pożyczki oraz z tytułu niepobrania przez pożyczkodawcę od podatnika odsetek może w ogóle być przeznaczony na działalność rolniczą w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy założeniu, że wskaźnik udziału przychodu z działalności rolniczej w ogólnym przychodzie osiągniętym w roku poprzedzającym rok podatkowy ze wszystkich rodzajów działalności prowadzonej przez podatnika wyniósł nie mniej niż 60 %?
  - W jaki sposób powinna się odbywać klasyfikacja dochodu z tytułu umorzenia pożyczki i rezygnacji z odsetek jako przeznaczonego na działalność rolniczą albo pozarolniczą, a w konsekwencji, jakie czynności faktyczne powinien wykonać podatnik, aby tego rodzaju dochody mogły być uznane za przeznaczone na działalność rolniczą?
  - Czy do zastosowania zwolnienia określonego dochodu z art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, konieczne jest wydatkowanie tego dochodu na działalność rolniczą w określonym terminie, a jeśli tak to w jakim?
  - W jakich okolicznościach podatnik utraci prawo do zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i będzie zobowiązany do zapłaty podatku od dochodów z tytułu umorzenia pożyczki i nie pobrania przez pożyczkodawcę odsetek na podstawie art. 25 ust. 4 ustaw
 371. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF-III-415/10/05
  Czy pobiera się 19% podatku dochodowego od wypłaconej dywidendy wspólnikom Spółki od tej części dochodu, który został uzyskany z działalności rolniczej?
 372. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: UP-II-1-415-13/05
  Czy przychód z tytułu odbioru osadu ściekowego, wykorzystywanego w gospodarstwie rolnym jako nawóz stanowi przychód z działalności rolniczej?
 373. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1.2-443-6/05
  Czy rezygnując ze statusu rolnika ryczałtowego i rozszerzając dotychczas prowadzoną działalność gospodarczą o chów i hodowlę bydła będzie mógł odliczać podatek naliczony wynikający z otrzymanych faktur VAT dokumentujących dokonanie zakupu towarów związanych z tym rodzajem działalności gospodarczej.
 374. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: L.dz.0550/1/05
  Wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości gruntowych sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, przedmiotem jego działalności są m.in. uprawy rolne, warzywnictwo i ogrodnictwo, a nieruchomości - jakkolwiek zakupione przez niego z takim zamiarem - nie zostały dotąd na działalność rolniczą, ani inną gospodarczą, zajęte, a obecny ich stan to tereny zakrzewione i ugory. Czy grunty te podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym, jeżeli przedmiot jego działalności obejmuje także - wymienione wyżej - uprawy rolne, warzywnictwo i ogrodnictwo?
 375. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI-415/9/05
  Czy stanowi działy specjalne produkcji rolnej sprzedaż odchowanych przez około 8 tygodni kur nieśnych oraz sprzedaż odchowanych przez 2-3 tygodnie kaczek nie objętych wysokointensywnym tuczem specjalizowanym kaczek?
 376. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415/12/05
  Czy istnieje obowiązek zaprowadzenia wykazu środków trwałych przez rolnika nieprowadzącego działalności gospodarczej (podatnika podatku VAT)?
 377. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FB.31100-10044/05
  Jaki podatek będzie płaciła Spółka z o.o. B. w momencie, gdy wydzierżawiła nieruchomość innej spółce prowadzącej tą samą działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej?
 378. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-13/05/II
  Czy w miesiącach, w których nie będzie sprzedaży z działalności rolniczej (nie będzie więc VAT-u należnego od tej działalności), a będzie jedynie sprzedaż z działalności prawniczej i VAT należny od tej działalności, można dokonać odliczenia VAT-u naliczonego od zakupów związanych zarówno z działalnością prawniczą jak i rolniczą?
 379. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-1/443/7/2005/ER
  W dniu 01.02.2005 r. Podatnik złożył pismo, w którym poinformował, iż prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji wyrobów tartacznych i jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Obecnie zajmuje się również hodowlą trzody chlewnej poza gospodarstwem rolnym. Wg podatnika podjęty nowy rodzaj działalności podlega pod działalność rolniczą, co za tym idzie ma on w zakresie hodowli trzody chlewnej status rolnika ryczałtowego korzystającego ze zwolnienia, niemogącego zrezygnować ze zwolnienia z uwagi na niespełnienie warunków określonych w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Wobec powyższego Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy jest zobowiązany prowadzić ewidencję VAT oraz rozliczać się na podstawie deklaracji VAT-7 z tytułu hodowli trzody chlewnej.
 380. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/423-1A/05
  Czy otrzymane przez Spółkę płatności bezpośrednie do gruntów rolnych są przychodem z działalności rolniczej roku 2004 r. ?
 381. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: EDB/415-55/HZA/05
  Czy sprzedaż stroiszu i drzewek z własnej uprawy podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?
 382. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.III/VAT/005/107/2004
  Jestem zarejestrowanym podatnikiem czynnym dla potrzeb podatku VAT, ponadto prowadzę gospodarstwo rolne. Czy w przypadku zakupu maszyny rolniczej na potrzeby gospodarstwa rolnego i zaktualizowaniu VAT-R, będę mógł ubiegać się o zwrot VAT-u z tytułu tego zakupu w rozliczeniu podatku od towarów i usług za dany miesiąc ?
 383. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/114/2004
  dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, w momencie poniesienia, wydatków na założenie i prowadzenie plantacji wierzby energetycznej
 384. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DPD-005/94/04
  1/ Spółka w ramach prowadzonej działalności dokonuje łuskania cebul kwiatowych lilii na rzecz innego gospodarstwa rolnego wewnątrzwspólnotowego. Czy powyższą działalność należy zakwalifikować jako działalność rolniczą ?2/ Czy w przypadku zaliczenia do pozostałych przychodów operacyjnych przedawnionych zobowiązań, wynikających wyłącznie z nieopodatkowanej działalności rolniczej, należy przychody te opodatkować podatkiem dochodowym od osób prawnych ?
 385. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-24/2170/423/7/2004
  Czy uprawa wierzby energetycznej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 386. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USI/412-41/04
  Podatnik dokonał sprzedaży firmie skupującej złom, części zużytych maszyn i narzędzi pochodzących z własnego gospodarstwa wystawiając fakturę VAT oraz na gruntach gospodarstwa rolnego uprawia on zboża używając maszyn i narzędzi, które zużywają się i raz na kilka lat nagromadzony złom sprzedaje. Czy od wyżej wymienionej sprzedaży winien uiścić podatek dochodowy?
 387. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-1/443/106/ZJ/04
  Prowadzę z małżonkiem i synem działalność rolniczą i działy specjalne. Który ze współwłaścicieli musi zarejestrować się jako podatnik VAT ?
 388. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DPE-P/443-75/04
  Czy jako rolnik produkujący materiał kwalifikowany siewny sprzedający go do dalszej uprawy zobowiązany jestem do płacenia z tego tytułu specjalnych podatków od tego rodzaju produkcji?
 389. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I-3/423/80 /AŻ/04
  1. Czy do prowadzonej przez spółkę z o.o. działalności polegającej wyłącznie na uprawie złóż i roślin okopowych stosuje się przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy podatnik jest zobowiązany do składania deklaracji CIT-2 w przypadku stosowania art. 2 ww. ustawy w odniesieniu do wskazanej działalności?
 390. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-0739/04
  Czy działalność w zakresie hodowli świerszcza domowego i hodowli jaszczurek z przeznaczeniem na pokarm dla gadów i pająków podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 391. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.IV-443/84/2004/VAT
  Podatnik w swoim podaniu z dnia 05 listopada 2004 roku stwierdza , że jest rolnikiem ryczałtowym . Produkty produkowane przez niego w gospodarstwie rolnym są sprzedawane podmiotom nie będącymi podatnikami podatku VAT. Podatnik oświadcza , że nie jest podatnikiem podatku VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej , nie jest zarejestrowanym podatnikiem na terenie działania innego urzędu skarbowego oraz nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w jakikolwiek inny sposób i nie ma możliwości zaliczenia podatku VAT do kosztów działalności gospodarczej. Podatnik prosi o potwierdzenie, że jest rolnikiem ryczałtowym.
 392. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD/423/82/04
  Stan faktyczny: Sp. z 0.0. w Lublinie prowadzi działalność opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób prawnych w zakresie głównie handlu hurtowego. W roku bieżącym Spółka zakupiła nieruchomość rolną na której rozpoczęła odwrześnia hodowlę raków. Cykl hodowlany wynosi minimum 2 lata, stąd oczekiwane przychody ze sprzedaży raków spodziewane są pod koniec 2006 r.Koszty związane z powyższą działalnością rolniczą ( założenie i utrzymanie stawów, mateczników raków, karma, płace personelu, amortyzacja itp.) ujmowane są z chwilą ich poniesienia na wyodrębnionych kontach i nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.W swej działalności Spółka ponosi koszty ogólnego zarządu i nie sposób w obecnej chwili, nie uzyskując przychodu z rolnictwa ustalić klucz podziału jako podstawę przyjmując stosunek przychodów - z ust.2 art. 15 updop. Zapytanie: Czy podatnik który ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł z których dochód podlega opodatkowaniu oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł (rolnictwo), z których jakikolwiek przychód osiągnięty będzie najwcześniej w 2006 r "; a nie jest możliwe ustalenie kosztów uzyskania przypadających na poszczególne źródła, winien rozliczać te koszty zgodnie z zasadą określoną w ust. 2 art.15 updop - dopiero po uzyskaniu przychodów z tych innych źródeł ( rolnictwo).
 393. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/423-43/AB/04
  Czy Spółka prowadzącą wyłącznie działalność rolniczą, a od 1 stycznia 2004 r. uzyskująca również dochody z najmu lokalu mieszkalnego, które przeznacza na działalność rolniczą, powinna je opodatkować na zasadach ogólnych?
 394. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.PB-1/415-32/04
  Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, Podatnik będący rolnikiem prowadzącym gospodarstwo rolne chce zawrzeć z cukrownią umowę, na podstawie której na zlecenie cukrowni będzie wykonywał usługę polegającą na czyszczeniu buraków cukrowych za pomocą specjalistycznego urządzenia (własność cukrowni) przypiętego do ciągnika Podatnika. Pytanie Podatnika z zakresu przepisów prawa podatkowego dotyczy obowiązku opodatkowania przychodów z tytułu wykonania takiej usługi podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Zdaniem Podatnika czyszczenie buraków na zlecenie cukrowni jest usługą rolniczą, a usługi rolnicze na gruncie ustawy z ...
 395. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415-51/04
  W sprawie formy wypłaty drobnych kwot rolnikom za wykonane prace polowe, którzy nie prowadzą działalności, nie są zatrudnieni a niektórzy nie mają nawet nadanego NIP-u, jedynie oświadczają, że mają gospodarstwo rolne.
 396. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-PO-I-415/PIT/24/2004
  Czy Podatnik może: 1) zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów nasiona, którymi obsiewa ziemię, środki chemiczne wykorzystywane przy uprawie oraz urządzenia pomocne przy uprawie, 2) zebrane rośliny sam wycenić bez naliczenia podatku VAT i wprowadzić dowodem wewnętrznym do podatkowej księgi przychodów i rozchodów jako towar handlowy do dalszej sprzedaży.
 397. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.26-PD-415/56/04
  Czy dokonywana sprzedaż pochodzących z własnego gospodarstwa rolnego produktów roślinnych ( ogórki i kapusta ) przerobionych sposobem przemysłowym ( przerób polega na kiszeniu, paczkowaniu w woreczki foliowe i zamykaniu próżniowym przy użyciu maszyny próżniowej ) jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych w myśl art.21 ust.1 pkt 71 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 398. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-10/04
  Podatnik prowadzi gospodarstwo rolne, w ramach którego sprzedaje pochodzące z własnej uprawy warzywa i owoce. Część produktów roślinnych (ogórki, kapusta) sprzedaje po ich kiszeniu. Do działalności ma zamiar włączyć sprzedaż surówek z warzyw własnej uprawy (kapusta, marchew, por, seler). Podatnik wniósł zapytanie, czy w powyższej sytuacji całość sprzedaży podlega zwolnieniu od podatku dochodowego.
 399. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO/415/18/2004,PPDE/443-37/2004
  Korzystając z wynikającego z Ordynacji podatkowej uprawnienia proszę o wyjaśnienie następujących kwestii związanych z rozliczaniem prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz w zakresie podatku od towarów i usług. Stan faktyczny: 1. Od kilku lat prowadz fermę kur - niosek, z której podatek rozliczam na zasadach ogólnych - na podstawie norm szacunkowych działów specjalnych produlcji rolnej. Prowadzę również gospodarstwo rolne. W zakresie podatku VAT korzystam ze zwolnienia przyslugującego rolnikowi ryczałtowemu. 2. Od maja 2004 roku zgłosiłam działalność gospodarczą w zakresie produkcji ciast i pieczywa cukierniczego opodatkowaną na zasadach ogólnych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (podatkowa księga przychodów i rozchodów) oraz zarejestrowałam się, jako podatnik podatku od towarów i usług (zasady ogólne- rozliczanie miesięczne). Po okresie niezbędnych inwestycji właściwą działalność produkcyjną zamierzam rozpocząć na przełomie lipca i sierpnia 2004 roku. 3. Od lipca 2004 roku moją fermę (bez budynków) wniosłam, jako wkład do spółki cywilnej z innymi osobami fizycznymi prowadzącymi również fermy kur - niosek. Powołana spółka jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Spółka będzie rozliczać podatek VAT od sprzedanych jaj pochodzących z fermy każdego ze wspólników oraz od zakupów dotyczących tych ferm. Podatek dochodowy wspólnicy będą rozliczali tak, jak dotychczas tj. Na zasadzie działów specjalnych produkcji rolnej, w oparciu o normy szacunkowe (jeśli to dopuszczalne). Pytanie: 1. Czy wniesienie fermy do spółki cywilnej nie pozbawia mnie prawa do rozliczania dochodu z tej fermy tak, jak dotychczas tj. na zasadzie dzialów specjalnych produkcji rolnej, w oparciu o normy szacunkowe? (moim zdaniem nie pozbawia) 2. Czy prawidłowy będzie następujący sposób rozliczania zakupów jaj (surowiec do produkcji) dokonywanych dla prowadzonej przeze mnie ciastkarni:a) w zakresie podatku dochodowego: dowód wewnętrzny zgodnie z § 14 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, czy też- wartość netto z faktury VAT za dostarczone jaja, wystawionej przez spókę, której mowa w p. 3 opisau stanu faktycznego. (druga forma wydaje mi się właściwa),b) w zakresie podatku VAT:pełne odliczenie VAT z faktury za dostarczone jaja, wystawionej przez spókę, której mowa w p. 3 opisau stanu faktycznego. (moim zdaniem jest to prawidłowe), 3. Czy będąc w zakresie działalności gospodarczej zarejestrowanym podatnikiem VAT mogę nadal korzystać ze zwolnienia z VAT, jako rolnik ryczałtowy w zakresie działalności rolniczej? (moim zdaniem tak)
 400. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.28.III/415-11/04
  Podatnik uzyskujący dochody z tytułu działalności rolniczej, zwolnionej z opodatkowania podatkiem dochodowym. Zamierza wynająć pomieszczenia stanowiące jego własność i przeznaczone do celów ww. działalności innemu podmiotowi. Czy dochód z tytułu wynajmu pomieszczeń będzie opodatkowany podatkiem dochodowym i czy należy go łączyć z dochodami z działalności rolniczej?
 401. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO-3/423/434/MZ/04
  Czy podlega opodatkowaniu sprzedaż środka trwałego, który spółka wykorzystywała do działalności zwolnionej od podatku?
 402. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PF-I-005/11/SR/04
  Dotyczy zaliczenia w poczet kosztów uzyskania przychodów działalności gospodarczej prowadzonej w zakresie usług informatycznych, handlu sprzętem komputerowym i innych nie wymagających koncesjonowania, wydatków poniesionych na zakup 500 sztuk sadzonek wierzby oraz sprzętu do przygotowania gleby pod uprawę tej rośliny.
 403. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US VI-2/415-3/04
  dotyczy możliwości zaliczania w ciężar kosztów uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie społeczne w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ze względu na fakt opłacania tych składek w podwójnej wysokości
 404. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II/423-5/04/KPS
  W 2003 r. Spółka prowadziła działalność rolniczą polegającą na uprawie wierzby energetycznej, oraz pozarolniczą działalność gospodarczą. W roku bieżącym zamierza zaprzestać prowadzenia działalności rolniczej. Od kiedy jej dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? Zdaniem Spółki od momentu zaprzestania działalności rolniczej, tj. od dnia rozwiązania umowy dzierżawy plantacji wierzby.
 405. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZF/415-307/04
  Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychody ze sprzedaży materiału siewnego wyprodukowanego we własnym gospodarstwie rolnym ?
 406. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NUS-PDI-415/24/2004/AJ
  Spółka, uzyskująca przychody z produkcji drobiarskiej (produkcja i sprzedaż jaj) zaliczanej do przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej, z obawy przed nie wywiązaniem się z zamówień zamierza rozpocząć działalność w zakresie odsprzedaży jaj zakupionych od innych producentów. Czy działalność w zakresie skupu i sprzedaży jaj powinna być opodatkowana na zasadach ogólnych?
 407. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZD/423-199/04
  Pytanie Podatnika, prowadzącego działalność m. in. w zakresie produkcji nasienia buhajów i świadczenia usług inseminacyjnych, dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z realizacją umowy o "wspólnym przedsięwzięciu z hodowcami".
 408. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.I/423-18/04
  Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością osiągająca przychody z działalności rolniczej oraz z tytułu odsetek uzyskanych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym podlega przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 409. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: SL-B/415/44/04
  Czy w związku z nowymi przepisami ZUS o ubezpieczeniu społecznym udziałowców jednoosobowych spółek z o.o. prowadzących działalność wyłącznie rolniczą, wynagrodzenie prezesa takiej spółki podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 410. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IIUSPBI/P/415-57/04
  dotyczy: -łączenia dochodów z produkcji szkółkarskiej drzew i krzewów ozdobnych (działalności rolniczej) z dochodami z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, -opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym przychodów uzyskanych w 2004 roku z tytułu sprzedaży usług w zakresie zagospodarowania i pielęgnacji terenów zielonych.
 411. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IUS IPD1/2-423-11/2004
  - Czy obsadzenie gruntu, od którego płacony jest podatek rolny, wierzbą energetyczną - jest działalnością rolniczą, czy też normalnym zakresem działalności?
  - Czy od sprzedaży sadzonek wierzby energetycznej Spółka winna zapłacić podatek dochodowy
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!