Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


działalność gospodarcza

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-718/11-4/PS
  Czy pobierane przez Wnioskodawcę opłaty od klientów i przekazywane następnie Kontrahentowi podlegają, zgodnie z art. 13 ust. 1 w zw. z art. 13 ust. 3 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, opodatkowaniu podatkiem u źródła jako należności licencyjne?
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-691/12-2/GJ
  Czy wypłata dywidendy w formie rzeczowej, stanowiącej substytut świadczenia pieniężnego, może powodować u Wnioskodawcy (Spółki) powstanie przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-652/12-2/GJ
  Czy opisane powyżej koszty wynajmu samochodów osobowych wykorzystywanych do działalności gospodarczej Spółki mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w całości na zasadach ogólnych w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o CIT poza limitem tzw. "kilometrówki", o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o CIT, jako wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania bądź zabezpieczenia źródeł przychodów?
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1186/12-2/IF
  1. Czy w związku z wniesieniem całości przedsiębiorstwa w formie aportu do spółki osobowej kontynuuje się rozliczenie umów leasingu operacyjnego na dotychczasowych warunkach tzn.:a) Czy wnioskodawca utraci prawo do zaliczenia poniesionych od początku trwania umowy opłat ustalonych w umowie leasingu jako koszt uzyskania przychodów tzn. czy wnioskodawca będzie musiał dokonać korekty poniesionych od początku trwania umowy kosztów z tytułu opłat leasingowych?b) Czy wnioskodawca będzie musiał dokonać korekty podatku od towarów i usług i oddać dotychczas odliczony podatek od towarów i usług?
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-752/12-2/MW
  1. Czy Fundacja dokonała prawidłowej alokacji kosztów odnoszących się zarówno do działalności statutowej, jak i działalności gospodarczej w sytuacji, gdy niemożliwe jest wyodrębnienie kwoty danego wydatku przypisanej bezpośrednio do danego rodzaju działalności? 2. Czy wydatki związane z działalnością gospodarczą pokrywane z bieżących przychodów Fundacji podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?3. Czy w przypadku, gdy Fundacja na koniec miesiąca nr I osiągnie dochód, który przeznaczy na cele statutowe, ale jego część faktycznie wydatkuje w miesiącu nr II na działalność gospodarczą, a na koniec miesiąca nr II osiągnie skumulowaną stratę, to Fundacja będzie zobligowana do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych?4. Czy w przypadku, gdy Fundacja na koniec miesiąca nr I osiągnie stratę, a dochód z poprzednich okresów został już w całości spożytkowany na cele statutowe, to ewentualne wydatki ponoszone w trakcie miesiąca nr II na działalność gospodarczą spowodują powstanie obowiązku podatkowego?
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1185/12-2/IF
  Czy w związku z wniesieniem całości przedsiębiorstwa w formie aportu do spółki osobowej kontynuuje się rozliczenie umów leasingu operacyjnego na dotychczasowych warunkach tzn. podatnik jako wspólnik spółki osobowej będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pozostałych do zapłaty opłat leasingowych, a po zakończeniu umowy leasingu spółka będzie mogła nabyć przedmioty leasingu po cenie równiej wartości końcowej wynikającej z danej umowy leasingu niższej od wartości rynkowej, co nie będzie traktowane jako świadczenie częściowo odpłatne w rozumieniu art. 14 ust.2 pkt 8 u.p.d.o.f.?
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-891a/12/HD
  Opodatkowanie przychodów z najmu budynku nabytego przez spółkę nieposiadającą osobowości prawnej, uzyskiwane przez Wnioskodawcę, jako jej wspólnika, 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub opodatkowanie tych dochodów podatkiem liniowym.
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-891b/12/HD
  Opodatkowanie przychodów z najmu budynku zakupionego przez Wnioskodawcę samodzielnie 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub opodatkowanie tych dochodów podatkiem liniowym.
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-615/12-2/AG
  1. W którym momencie następuje realizacja praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych lub rezygnacja z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, o których to czynnościach mowa w art. 16 ust 1 pkt 8b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.2. W którym momencie Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki związane z zawarciem pochodnych transakcji zabezpieczających oraz wydatki wynikające z rozliczenia tych transakcji.
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-512/12-2/KSU
  Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej koszty usług administracyjnej obsługi biura Kancelarii, wynikające z rachunków wystawionych przez żonę jako przedsiębiorcę, czyli przez firmę żony?
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-466/12-6/ASZ
  1. Czy opisane zdarzenie rodzi skutki finansowe w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku, gdy Wnioskodawca nie wykorzystuje dotacji na pokrycie kosztów działalności gospodarczej którą prowadzi? 2. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do wyksięgowania równowartości netto dotacji z podatkowej księgi przychodów i rozchodów w miesiącu otrzymania?
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-616/12-2/GJ
  Czy po zmianie korzystającego (zmianie podmiotowej umowy leasingu operacyjnego po stronie korzystającego), Spółka powinna nadal traktować podatkowo zawartą umowę jako umowę leasingu operacyjnego w rozumieniu art. 17b ust. 1 updop, pomimo, że na moment zmiany korzystającego okres pozostający do zakończenia umowy leasingu będzie krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji, i w konsekwencji: czy jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu, Spółka przeniesie na nowego korzystającego własność środków trwałych będących przedmiotem tej umowy za cenę określoną w umowie leasingu (cena wykupu), która nie będzie niższa od ich hipotetycznej wartości netto (ale może odbiegać od ich wartości rynkowej), to przychodem ze sprzedaży środków trwałych będzie ich wartość wyrażona w cenie sprzedaży (cenie wykupu), a kosztem uzyskania przychodów rzeczywista wartość netto tych środków trwałych, zgodnie z art. 17c updop?
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1271/12-2/EC
  O ile sprzedawane wyroby będą wyprodukowane w ramach działalności prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej zgodnie z zezwoleniem, dochód uzyskany z ich sprzedaży będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych. W świetle powyższych przepisów należy stwierdzić, iż dochód ze sprzedaży wyrobów strefowych przez magazyny usytuowane poza terenem specjalnej strefy ekonomicznej korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1269/12-2/EC
  dochód ze sprzedaży wyrobów strefowych przez magazyny usytuowane poza terenem specjalnej strefy ekonomicznej korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-817/12-6/JK
  Czy w przypadku sprzedaży nieruchomości będzie podatek dochodowy od osób fizycznych, a jeśli będzie to w jakiej wysokości od budynku, a w jakiej od gruntu?
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-981/12-4/MS
  darowizna wskazanych we wniosku składników materialnych i niematerialnych na rzecz dzieci jest czynnością prawną nieodpłatną, stwierdzić należy, iż nie będzie wywoływała skutków podatkowych po stronie Wnioskodawczyni (darczyńcy) w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-504/12-2/ASZ
  Czy wydatki poniesione przed rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej w celu uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego, warunkujących w świetle art. 24 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 23 ustawy o radcach prawnych wykonywanie działalności gospodarczej w formie kancelarii radcy prawnego, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tejże działalności gospodarczej?
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-605/12-6/MW
  Uznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT zobowiązanego do wystawiania faktur z tytułu świadczenia na rzecz Klubu usług marketingowych
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-928/12/HD
  Czy odsetki bankowe z tytułu lokowania w banku wolnych środków finansowych – w sytuacji zawierania umów o otwieranie "depozytów automatycznych", w ramach prowadzonego rachunku bankowego na potrzeby firmy – stanowią przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy stanowią przychody z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 tej ustawy?
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-605/12-7/MW
  Uznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT zobowiązanego do wystawiania faktur z tytułu świadczenia na rzecz Klubu usług marketingowych
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1002/12-2/ES
  stwierdzić należy, iż uzyskane przez Wnioskodawczynię przychody na podstawie umów, których przedmiotem będzie wykorzystanie wizerunku, należy zakwalifikować do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1008/08/12-S/MR
  Czy jednorazowa sprzedaż gruntu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-182/09/12-7/S/EC
  1.Czy przychód Wnioskodawczyni z tytułu spłaty udziału kapitałowego, w części nabytej w drodze dziedziczenia po zmarłym małżonku, podlega opodatkowaniu w podatku dochodowym od osób fizycznych? 2.Czy przychód Wnioskodawczyni z tytułu spłaty udziału kapitałowego, w części należnej małżonce w związku przynależnością prawa do udziału kapitałowego do majątku wspólnego, a w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie pierwsze, także w części odziedziczonej po zmarłym małżonku, podlega opodatkowaniu w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w jakiej wysokości? 3) Czy przychód Wnioskodawczyni z tytułu spłaty udziału kapitałowego, czy to w części nabytej w drodze dziedziczenia po zmarłym małżonku, czy w części związanej z przynależnością prawa do udziału kapitałowego do majątku wspólnego, należy uznać za przychód z działalności gospodarczej, przychód z kapitałów pieniężnych, czy też innych źródeł przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz jaką należy przyjąć datę powstania przychodu?
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-636/08/12-S/ISN
  Sprzedaż działek budowlanych.
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1192/12-2/MS
  przychody z tytułu sporządzania tłumaczeń przez tłumacza przysięgłego wykonywanych na zlecenie Wnioskodawcy są przychodami z działalności wykonywanej osobiście na podstawie art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-180/09/12-7/S/EC
  Realizacja prawa majątkowego nie podlega wyłączeniu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - nie jest bowiem przychodem podlegającym przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn. Realizacja praw majątkowych nie została wymieniona w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, jako czynność podlegająca podatkowi od spadków i darowizn. Należy zauważyć, iż obie operacje, zarówno nabycie udziału w spółce jawnej jak i jego późniejsza spłata w wyniku zawartego porozumienia, są odrębnymi, kolejnymi czynnościami, które należy ocenić niezależnie od siebie pod względem skutków prawnych, jakie wywołały. Stąd też podlegają opodatkowaniu różnymi podatkami. Nabycie prawa majątkowego w np. drodze spadku, jest odrębną czynnością od realizacji tego prawa majątkowego; tym samym wypłata (postawienie do dyspozycji) wartości udziału kapitałowego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-989/12-2/IF
  w sytuacji gdy małżonkowie prowadzą odrębne pozarolnicze działalności gospodarcze, a na prawach majątkowej wspólności ustawowej są właścicielami przedmiotowych nieruchomości i ruchomości, to każdy z nich ma prawo wykorzystywać je dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej.
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1028/11/12-S/AA
  Na jakich zasadach opodatkowany będzie uzyskany przez Wnioskodawcę przychód (dochód), w części dotyczącej udziału w zysku jako akcjonariusza, z tytułu dywidendy przez Spółkę komandytowo-akcyjną?
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-575/12-2/GJ
  Zmiana podmiotowa po stronie korzystającego, jak też zmiana podmiotowa po stronie finansującego w drodze cesji praw i obowiązków odpowiednio z dotychczasowego leasingobiorcy na nowego leasingobiorcę lub z dotychczasowego leasingodawcy na nowego leasingodawcę, w ramach umowy leasingu operacyjnego pozostaje bez wpływu na kwalifikację podatkową takiej umowy.
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-467/12-4/MD
  W jaki sposób rozliczyć przychody i koszty oraz jak opodatkować dochód ze sprzedaży nieruchomości dokonanej w 2012 r.?
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-662/12-4/PS
  Czy zgodnie z opisanym stanem faktycznym zarejestrowany w Polsce Oddział Posejdon stanowi zakład w rozumieniu art. 5 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Kanady w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodów i majątku z dnia 4 maja 1987 roku ( Dz. U. z 1990 r. Nr 38, poz. 216) (dalej: "PL - Q.")?
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1307/12-2/MT
  w zakresie skutków podatkowych wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1308/12-2/MT
  Czy kary umowne z tytułu nieterminowego wykonania robót budowlanych, przewidziane w umowie i nałożone przez zamawiającego zgodnie z tą umową, udokumentowane protokołami i notami, zaakceptowane przez Wnioskodawcę, a następnie przez Wnioskodawcę zapłacone w formie potrącenia z umówionego wynagrodzenia, stanowią koszt uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej?
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1306/12-2/MT
  w zakresie skutków podatkowych wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1307/12-2/MT
  w zakresie skutków podatkowych wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-181/09/12-7/EC
  1) Czy przychód Wnioskodawczyni z tytułu spłaty udziału kapitałowego, w części nabytej w drodze dziedziczenia po zmarłym małżonku, podlega opodatkowaniu w podatku dochodowym od osób fizycznych? 2) Czy przychód Wnioskodawczyni z tytułu spłaty udziału kapitałowego, w części należnej małżonce w związku przynależnością prawa do udziału kapitałowego do majątku wspólnego, a w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie pierwsze, także w części odziedziczonej po zmarłym małżonku, podlega opodatkowaniu w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w jakiej wysokości? 3) Czy przychód Wnioskodawczyni z tytułu spłaty udziału kapitałowego, czy to w części nabytej w drodze dziedziczenia po zmarłym małżonku, czy w części związanej z przynależnością prawa do udziału kapitałowego do majątku wspólnego, należy uznać za przychód z działalności gospodarczej, przychód z kapitałów pieniężnych, czy też innych źródeł przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz jaką należy przyjąć datę powstania przychodu?
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1010/12-2/JB
  należy, iż wartość początkową nieruchomości gruntowych nabytych w drodze darowizny Wnioskodawca powinien ustalić w oparciu o przepis art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W rozpatrywanym przypadku będzie to wartość rynkowa z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny określa tę wartość w niższej wysokości.
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1188/12-2/IF
  Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego w postaci udziałów posiadanych w cypryjskiej spółce kapitałowej do spółki określanej jako komanditná spoločnosť mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej (która jest spółką niebędącą osobą prawną jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego) jest czynnością prawną neutralną podatkowo na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-484/12-4/KSU
  1) Czy którykolwiek rodzaj działalności wymieniony powyżej pozbawia Wnioskodawczynię możliwości rozliczania się na zasadach ryczałtowego podatku od przychodów? 2) Jaka jest stawka podatku ryczałtowego dla wyżej wymienionej działalności?
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-492/12-2/MAP
  Czy Wnioskodawca po zlikwidowaniu działalności gospodarczej z dniem 31 sierpnia 2012 r. może przychód z wynajmowanych nieruchomości opodatkować podatkiem zryczałtowanym 8,5% oraz czy liczba wynajmowanych lokali przesądza o zakwalifikowaniu najmu prywatnego do działalności gospodarczej?
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-846/12/ZK
  Jak ustalić wartość początkową przedmiotowej nieruchomości?
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-847/12/ZK
  Jak ustalić wartość początkową przedmiotowej nieruchomości?
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-848/12/ZK
  Jak ustalić wartość początkową przedmiotowej nieruchomości?
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-968/12-2/MT
  wniesienie aportu do spółek osobowych jest neutralne podatkowo. Zatem Wnioskodawczyni wnosząc aport do spółki komandytowo-akcyjnej w postaci ogółu praw i obowiązków nie osiągnie przychodu i tym samym nie rozpozna kosztu z tytułu odpłatnego zbycia objętych w ten sposób akcji w takiej wysokości, jak akcjonariusz spółki akcyjnej, który uprzednio przychód opodatkował.
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-899/12/AP
  Dot. skutków podatkowych sprzedaży udziałów w nieruchomości.
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-978/12-3/MT
  w zakresie uznania działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Cypru za prowadzoną za pośrednictwem znajdującego się w tym kraju zakładu
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-961/12-3/MT
  Wnioskodawczyni – posiadająca status zarówno akcjonariusza jak i komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej, będzie obowiązana ustalać przypadające na Nią przychody i koszty uzyskania przychodów zgodnie z cytowanym wyżej art. 8 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału) spółki, na podstawie prowadzonych przez spółkę ksiąg rachunkowych. Będzie także zobowiązana wpłacać w trakcie roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ww. ustawie, a po zakończeniu roku podatkowego złożyć stosowne zeznanie podatkowe.
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-348/12-6/MZ
  Należy stwierdzić, iż umowy zakupu towaru handlowego (samochodu) o wartości powyżej 1.000 zł od osób fizycznych podlegają podatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym, stosownie do art. 10 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych - od tej czynności Wnioskodawca winien, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Bez znaczenia w tym przypadku pozostaje fakt, iż Wnioskodawca jako podatnik podatku od towarów i usług z tytułu dalszej sprzedaży powyższych towarów jest opodatkowany podatkiem od towarów i usług.
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-966/12-2/KS
  Czy prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności za pośrednictwem Spółki oznacza, że stanowi ona "zakład w Konwencji między Rzeczypospolitą Polską, a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Luksemburgu dnia 14 czerwca 1995 r. (Dz. U. 1996 Nr 110 poz. 527) (dalej "Umowa")?
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-967/12-2/KS
  Czy prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności za pośrednictwem Spółki oznacza, że stanowi ona "zakład w Konwencji między Rzeczypospolitą Polską, a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Luksemburgu dnia 14 czerwca 1995 r. (Dz. U. 1996 Nr 110 poz. 527) (dalej "Umowa")?
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1019/12-2/EC
  dochody uzyskane przez Wnioskodawcę w okresie od 25.08.2008 do 31.12.2008 r. oraz za 2009 rok, z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, stanowić będą dla niego w całości dochody uzyskiwane poprzez położoną na terytorium Szwecji stałą placówkę, które zgodnie z postanowieniami art. 7 mowy polsko-szwedzkiej podlegają opodatkowaniu w Szwecji.
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1015/12-3/AM
  wydatki poniesione na utworzenie placu zabaw wraz z ogródkami zwierzęcymi oraz nakłady na ich utrzymanie mogą stanowić koszty uzyskania przychodów w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-970/12-2/KS
  Czy prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności za pośrednictwem Spółki oznacza, że stanowi ona "zakład w Konwencji między Rzeczypospolitą Polską, a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Luksemburgu dnia 14 czerwca 1995 r. (Dz. U. 1996 Nr 110 poz. 527) (dalej "Umowa")?
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1018/12-2/KS
  Czy prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności za pośrednictwem Spółki oznacza, że stanowi ona "zakład w Konwencji między Rzeczypospolitą Polską, a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Luksemburgu dnia 14 czerwca 1995 r. (Dz. U. 1996 Nr 110 poz. 527) (dalej "Umowa")?
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-963/12-3/JB
  Czy Wnioskodawca może opisaną w stanie faktycznym działalność w zakresie doradztwa, a w szczególności wynagrodzenie uzyskiwane na podstawie Umowy zawartej ze Spółką SKA rozliczać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i stosować stawkę liniową 19% podatku dochodowego od osób fizycznych?Czy Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu opisanej w stanie faktycznym działalności na rzecz Spółki, a w związku z tym, czy jest uprawniony do wystawiania faktury VAT z tego tytułu?
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1129/12-2/JB
  Wskazany pojazd nie będzie wobec tego stanowił w myśl cytowanych uprzednio przepisów - samochodu osobowego. Do amortyzacji tego pojazdu, nie będzie więc miało zastosowania ograniczenie o którym mowa w 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec powyższego, o ile przedmiotowy bankowóz spełnia przesłanki do uznania go za środek trwały i wykorzystywany będzie w prowadzonej działalności gospodarczej, może Pan zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od jego wartości początkowej, bez ograniczeń kwotowych, proporcjonalnie do posiadanych przez Pana udziałów w Spółce.
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-960/12-2/ES
  w zakresie momentu uzyskania przychodów
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-939/12-2/ES
  możliwości opodatkowania 19% podatkiem liniowym dochodów z tytułu świadczenia usług lekarskich
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-877/12/MR
  Czy poprawnie Wnioskodawca potraktował otrzymany przychód z tantiem wykonawczych jako przychody z działalności gospodarczej?
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-692/12-2/AWa
  Czy w związku ze świadczonymi na rzecz Klubu Usługami piłkarskimi Wnioskodawca będzie podatnikiem VAT zobowiązanym do wystawiania faktur VAT dokumentujących świadczone przez niego usługi?
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-692/12-3/AWa
  Czy w związku ze świadczonymi na rzecz Klubu Usługami marketingowymi Wnioskodawca będzie podatnikiem VAT zobowiązanym do wystawiania faktur VAT dokumentujących świadczone usługi?
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1096/11/12-S/AA
  1. Czy prawidłowe jest stanowisko, że Wnioskodawczyni będąca akcjonariuszem osiąga przychody z działalności gospodarczej (dochód), zgodnie z art. 10 ust. 1pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy prawidłowe jest stanowisko, że w sytuacji opisanej w pytaniu 1, powstanie obowiązku podatkowego następuje z chwilą podjęcia uchwały o podziale zysku i wypłaty dywidendy ze spółki komandytowej, oraz że nie ma obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku?
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-833/12-4/IF
  Mając na uwadze powyższe przepisy oraz przedstawione zdarzenia przyszłe, wskazać należy, iż:przedmiotowy lokal mieszkalny zakupiony w ramach wspólności majątkowej małżeńskiej może być amortyzowany jako środek trwały w działalności gospodarczej jednego z małżonków w myśl art. 22a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; do wartości początkowej przedmiotowego lokalu Wnioskodawca nie może zaliczyć naliczonego i płatnego do dnia wniesienia lokalu do majątku przedsiębiorstwa podatku od nieruchomości oraz opłaty z tytułu udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntu, tj. wydatki oznaczone w pytaniu Nr 2 poz. n) i o); do wartości początkowej lokalu mieszkalnego Wnioskodawca może natomiast zaliczyć pozostałe wydatki, tj. wymienione w pytaniu oznaczonym we wniosku Nr 2 od pozycji a) – m) oraz p) – r); Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z eksploatacją lokalu oraz ze spłatą kredytu hipotecznego ustalone i płatne po dniu wniesienia lokalu do majątku przedsiębiorstwa ujęte w pytaniu oznaczonym we wniosku Nr 3 poz. a) – n) i p);Wnioskodawca nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki, które zostaną poniesione na opłaty bankowe - koszty upomnień listownych i kontaktów telefonicznych w sytuacji opóźnień w spłacie rat kredytowych, koszty sądowe związane z roszczeniami banku wobec Wnioskodawcy, koszty związane z postępowaniem egzekucyjnym i windykacją w sytuacji zaprzestania spłaty kredytu, odsetki związane z zawarciem i wykonaniem umowy o korzystanie z karty kredytowej oraz opłaty za wystawianie opinii i zaświadczeń, harmonogramów spłaty kredytu itp. z uwagi na fakt, iż nie zostanie spełniona przesłanka określona w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-955/12-2/MS
  1.Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej, przychód (dochód) po jego stronie powstanie w dacie podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały o podziale zysku z przeznaczeniem na wypłatę dla akcjonariuszy, chyba, że został wyznaczony inny dzień dywidendy, a tym samym nie będzie on zobowiązany do zapłaty comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?2.Czy przychód Wnioskodawcy jako akcjonariusza będzie stanowił przychód z działalności gospodarczej, do którego znajdzie zastosowanie sposób opodatkowania stawką liniową lub progresywną?
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-908/12-3/ES
  Należy stwierdzić, iż przedmiotowy środek trwały, tj. lokal mieszkalny może być amortyzowany przez Wnioskodawcę na zasadach określonych w art. 22j ust. 1 pkt 3 tj. przez okres nie krótszy niż 10 lat. Tym samym Wnioskodawca będzie mógł zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne stosując stawkę amortyzacyjną w wysokości 10% rocznie od całej wartości początkowej przedmiotowego lokalu.
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1244/12-2/IF
  Należy stwierdzić, iż przedmiotowe wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę nie stanowią po stronie zleceniobiorcy oraz po stronie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą przychodu z innych źródeł, stanowią dla nich przychód z działalności gospodarczej, zatem Wnioskodawca nie ma obowiązku wystawienia informacji PIT-8C dla tych podmiotów.
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-493/12-4/BM
  Rejestracja małżonka rolnika ryczałtowego jako podatnika VAT czynnego z tytułu świadczenia usług rolniczych.
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-828/12/PSZ
  Czy zastosowano prawidłową stawkę 5,5% opodatkowując przychody osiągnięte z wyżej opisanej działalności gospodarczej?
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-704/12-4/KT
  Brak opodatkowania transakcji sprzedaży zabudowanej nieruchomości rolnej.
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-138/11/12-5/S/IG
  Czy w związku ze zbyciem Nieruchomości zbycie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT?
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-832/12/ESZ
  Czy kosztami uzyskania przychodu mogą być faktury za usługi gastronomiczne nabywane dla bezpośredniej korzyści uczestników wyjazdu językowego?
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-833/12//ESZ
  Czy kosztem uzyskania przychodu mogą być bilety wstępu do obiektów, w których zajęcia będą się odbywały, np. zoo, taras widokowy na lotnisku?
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-831/12/ESZ
  Czy faktury z ośrodka agroturystycznego (pensjonatu, hotelu czy obiektu o podobnym charakterze), z wyszczególnionymi pozycjami za nocleg, wyżywienie (usługi gastronomiczne bez zakupu alkoholi), najem sali, innymi bezpośrednio związanymi z organizacją wyjazdu językowego, w całości może stanowić koszty uzyskania przychodu z działalności gospodarczej i mogą być wpisane pod datą otrzymania w kolumnie 13 książki przychodów i rozchodów?
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-897/12-2/ES
  W jaki sposób prawidłowo ewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów faktury korygujące - czy z dniem wystawienia faktury korygującej, czy z dniem faktury pierwotnej, do której została wystawiona faktura korygująca?
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1164/12-2/MS
  Czy prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności za pośrednictwem Spółki oznacza, że stanowi ona "zakład w Konwencji między Rzeczypospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Luksemburgu dnia 14 czerwca 1995 r. (Dz.U. 1996 Nr 110, poz. 527) (dalej "Umowa")?
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-911/12-4/KS
  Od momentu przeniesienia ośrodka interesów życiowych za granicę, tzn. od stycznia 2012 r., o ile zmianie nie ulegnie stan faktyczny i prawny, również za kolejne lata podatkowe Wnioskodawca będzie podlegał ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Oznacza to, że w Polsce od stycznia 2012 r. podlega opodatkowaniu z tytułu dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej za pomocą położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakładu w rozumieniu art. 7 ust. 1 w związku z art. 5 umowy polsko-francuskiej.
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-466/12-4/MS
  Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego środek trwały w postaci hali produkcyjnej, który nigdy nie była używana ani eksploatowana będzie stanowić w razie jej zakupu przez Spółkę "nowy" środek w rozumieniu przepisu § 6 ust. 7 Rozporządzenia?
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-872/12-2/AM
  mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa, stwierdzić należy, iż Wnioskodawczyni nie będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności wypłaconego odszkodowania z tytułu odstąpienia od umowy.
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-873/12-2/AM
  Wnioskodawca nie będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności wypłaconego odszkodowania z tytułu odstąpienia od umowy.
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-139/11/12-5/S/JW
  Czy zbycie Nieruchomości będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT?
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1086/12-2/KS
  Czy przychody Wnioskodawcy z tytułu przeniesienia własności udziałów Spółki Cypryjskiej w formie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki będą wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-865/12-3/AM
  mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny sprawy oraz przytoczone przepisy prawne stwierdzić należy, iż przychód uzyskany z odszkodowania, wypłaconego za części nieruchomości należącej do Wnioskodawczyni zajętej na cele realizacji inwestycji drogowej nie korzysta ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-691/12-4/JK2
  Przychód akcjonariusza z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej, który to spółka osiąga jako przychód z działalności, staje się jego przychodem należnym z datą podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o wypłacie dywidendy, albo – jeżeli określony został dzień dywidendy – w tym dniu. Dochód ten podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 ww. ustawy lub po spełnieniu przez podatnika warunków określonych przepisami art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, może być opodatkowany zgodnie z art. 30c ust. 1 tej ustawy, tj. 19% podatkiem, określanym potocznie jako podatek liniowy. Od przychodu tego należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy, stosownie do art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc, w którym podjęto uchwałę przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o wypłacie dywidendy, albo jeżeli określony został dzień dywidendy – w tym dniu.
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-413/12-4/AG
  Czy przy wypłacie sędziom ekwiwalentu za sędziowanie meczów sportowych należy pobierać podatek dochodowy obliczony wg skali z art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po pomniejszeniu przychodu o 20% koszty uzyskania przychodów, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 4 tej ustawy, czy stosować przepisy art. 30 ust. 1 pkt 5a wymienionej ustawy, tj. pobierać zryczałtowany podatek w wysokości 18% przychodu?
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-877/12-2/MS
  wydatki jakie ponosi Wnioskodawczyni na zakup kawy, herbaty, wody czy ciastek, które są wykorzystywane przez firmę na poczęstunek dla uczestników w trakcie szkolenia, wkalkulowane w cenę szkolenia, nie mają charakteru wydatków związanych z reprezentacją lecz są wydatkami związanymi z realizacją umowy pomiędzy Wnioskodawczynią a zleceniodawcami. Wydatki takie stanowią zatem w firmie Wnioskodawczyni koszty uzyskania przychodów, o ile do jej przychodów zaliczone zostały, wniesione przez zleceniodawców opłaty za szkolenia, w wysokość których koszty te zostały wkalkulowane.
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1053/08/12-S/EWW
  Czy czynność tą należy uznać za powtarzalną i czy należy zakwalifikować ją jako działalność gospodarczą, a co za tym idzie opodatkować podatkiem od towarów i usług?
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-752/10/12-6/S/EC
  Dochód osiągnięty z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej stanowić będzie dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej Przychód akcjonariusza z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej, który to spółka osiąga jako przychód z działalności staje się jego przychodem należnym z datą podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o wypłacie dywidendy albo – jeżeli określony został dzień dywidendy – w tym dniu, przychód akcjonariusza z tytułu udziału w zysku takiej spółki staje się jego przychodem należnym, podlegającym opodatkowaniu z tą datą. Od przychodu tego należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy, stosownie do art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc, w którym podjęto uchwałę przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o wypłacie dywidendy albo też dzień dywidendy (w razie jego określenia).
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-557/12-5/PS
  Czy przychody Wnioskodawcy z tytułu Dywidendy z SKA stanowią przychody, o których mowa w art. 22 Umowy polsko-cypryjskiej i nie podlegają one opodatkowaniu na terytorium Polski, skoro Wnioskodawca będący Akcjonariuszem jest inwestorem biernym w SKA i w konsekwencji nie prowadzi on działalności gospodarczej, a także posiadanie przez niego akcji SKA nie generuje dla Wnioskodawcy powstania zakładu w Polsce w rozumieniu art. 4a pkt 11 Ustawy CIT oraz przepisu art. 5 Umowy polsko-cypryjskiej?
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1131/12-2/AM
  Stwierdzić należy, iż w przypadku likwidacji działalności gospodarczej, na podatniku, nie ciąży obowiązek ustalania i uiszczania zobowiązania podatkowego od dochodu z remanentu likwidacyjnego.
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-849/12-2/AM
  stwierdzić należy, iż opłaty z tytułu nadzoru mogą być uznane - zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za, koszty uzyskania przychodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej. Przedmiotowe opłaty pozostają w związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą.
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-551/12-4/MG
  Prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego proporcjonalnie do udziału procentowego powierzchni budynku wykorzystywanej na cele niemieszkalne (użytkowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą) i mieszkalne.
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-98/11/12-9/S/KS
  1. W jaki sposób Wnioskodawca powinien rozliczyć odsetki, do których zapłaty jest zobligowany, w przypadku używania Składników Majątku w prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej przez okres przekraczający 12 miesięcy od dnia jej nabycia?2. W jaki sposób Wnioskodawca powinien rozliczyć odsetki, do których zapłaty jest zobligowany, w przypadku używania Składników Majątku w prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej przez okres nieprzekraczający 12 miesięcy od dnia ich nabycia, jeśli w tym okresie Wnioskodawca dobrowolnie przekwalifikuje Składniki Majątku na środki trwałe?
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-457/12-2/KO
  Czy po likwidacji działalności gospodarczej Wnioskodawca może wynajmować wykorzystywane wcześniej składniki majątku w ramach tzw. najmu prywatnego i czy ten wynajem może być opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 8,5% przychodów z najmu?
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-752/12-4/ES
  Czy czynność wniesienia w formie aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (tutaj do Nowej Spółki) przedsiębiorstwa prowadzonego dotychczas w formie spółki jawnej (tutaj Spółka) spowoduje powstanie przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy lub po stronie Spółki, względnie czy po przeprowadzeniu likwidacji spółki jawnej i w jej efekcie objęciu udziałów w spółce kapitałowej przez udziałowców spółki jawnej powstanie przychód podlegający opodatkowaniu u udziałowców Spółki - u Wnioskodawcy?
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-485/12-2/AG
  1. Czy wniesienie przez Wnioskodawcę do Spółki A części udziałów Spółki B w zamian za objęcie udziałów Spółki A wiązać będzie się dla Wnioskodawcy z powstaniem przychodu równego nominalnej wartości udziałów objętych w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki A? 2. (W przypadku udzielenia na pytanie nr 1 odpowiedzi twierdzącej) Czy koszt uzyskania przychodu opisanego w pkt 1, powinien być określony na podstawie art. 15 ust. 1j pkt 2 ustawy o CIT? 3. (W przypadku udzielenia na pytania nr 1 i 2 odpowiedzi twierdzącej) Czy dochód albo strata podatkowa, osiągnięte w związku z realizacją opisanej transakcji, powinny podlegać rozliczeniu, dla celów podatku CIT, na zasadach ogólnych, łącznie z innymi dochodami/stratą z działalności gospodarczej?
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-361/12-4/MD
  1)Czy prawidłowe jest stosowanie przez Wnioskodawczynię stawki zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 5,5% dla wydobywanych przez Nią materiałów oraz ich transportu samochodami o ładowności powyżej 2 ton? 2)Czy prawidłowe jest stosowanie stawki 3% dla dostawy piasku zakupionego od innego kontrahenta?
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/033/244/KZU/2012/PK-1057
  określenie daty przychodu i powstania obowiązku podatkowego z tytułu dywidendy akcjonariuszowi spółki komandytowo-akcyjnej, będącemu osobą fizyczną, zaliczenie dywidendy akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej, będącego osobą fizyczną do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz możliwość opodatkowania dywidendy 19% stawką podatku bądź według progresywnej skali podatkowej
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/033/243/KZU/2012/PK-1056
  określenie daty przychodu i powstania obowiązku podatkowego z tytułu dywidendy akcjonariuszowi spółki komandytowo-akcyjnej, będącemu osobą fizyczną, zaliczenie dywidendy akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej, będącego osobą fizyczną do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz możliwość opodatkowania dywidendy 19% stawką podatku bądź według progresywnej skali podatkowej
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-902/12-2/JB
  Koszty opieki nad dziećmi ponoszone na rzecz Przedszkola, jak i koszty zatrudnienia opiekunki, są wydatkami o charakterze osobistym, tym samym nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-802/11/12-S/AG
  1. W jaki sposób podatnik, będący akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej - osobą fizyczną, opodatkowuje dochody uzyskane z udziału w spółce? 2. Kiedy i w jaki sposób opodatkowany zostaje dochód z dywidendy?
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-692/12-4/JK3
  uznać należy, iż wynajem składnika majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą - w związku z przytoczonym wyżej zapisem ustawy o ryczałtowanym podatku dochodowym - wyklucza możliwość opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych nie tylko z najmu ale także z działalności gospodarczej.
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-635/12-4/KS
  Przedmiotowe przychody uzyskane przez Wnioskodawczynię mającą miejsce zamieszkania w Wielkiej Brytanii z tytułu przeniesienia praw autorskich w związku z wykonaniem prac graficznych i projektowych na rzecz kontrahenta z Polski, w ramach prowadzonej tam działalności gospodarczej nie będą podlegać w Polsce opodatkowaniu, o ile Wnioskodawczyni dostarczy certyfikat rezydencji brytyjskiej. W konsekwencji od uzyskanego przez Wnioskodawczynię przychodu z tytułu odpłatnego zbycia autorskich praw majątkowych, polski kontrahent nie będzie zobowiązany do potrącenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-516/12-4/DG
  1. Czy w świetle art. 4 a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawych zespół składników majątkowych Wnioskodawcy - wydzielony z majątku wnioskodawcy na skutek podziału Wnioskodawcy oraz przeniesiony na K I Sp. z o.o. na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych w celu prowadzenia działalności gospodarczej spółki opartej na zarządzaniu, wynajmu nieruchomości, w tym działalności hotelowej, szkoleniowo - wypoczynkowej oraz zarządzaniu i inwestowaniu środków pieniężnych, w tym w papiery wartościowe, oraz zespół składników majątkowych pozostałych u wnioskodawcy niezbędnych do prowadzenia działalności produkcyjnej przez wnioskodawcę, stanowią odrębne zorganizowane części przedsiębiorstwa? 2. Czy w świetle art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podział wnioskodawcy nie jest czynnością powodującą powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych?
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-641/12-6/KS
  stwierdzić należy, iż dobrowolne umorzenie akcji w spółce komandytowo-akcyjnej za wynagrodzeniem w wysokości niższej od rynkowej wartości umarzanych akcji, spowoduje powstanie dochodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości różnicy pomiędzy otrzymanym wynagrodzeniem oraz kosztem nabycia umarzanych akcji. W przypadku uzyskania dochodu z tytułu zbycia na rzecz spółki komandytowo-akcyjnej akcji powstałych w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego spółki komandytowo-akcyjnej ze środków własnych, w celu ich dobrowolnego umorzenia za wynagrodzeniem,
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-765/12/AK
  Opodatkowanie przychodów uzyskiwanych z najmu.
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-320/12-6/KO
  Czy czynności wykonywane przez Wnioskodawczynię na podstawie umowy powiernictwa, w tym przyszłe przeniesienie własności nieruchomości z Powiernika na Powierzającego w wykonaniu tej umowy, mogą być uznane jako kategoria czynności wykonywanych w ramach źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym Wnioskodawczyni jest obowiązana do składania rocznych zeznań właściwych dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą PIT-36?
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-320/12-7/KO
  Czy czynności wykonywane przez Wnioskodawczynię na podstawie umowy powiernictwa, w tym przyszłe przeniesienie własności nieruchomości z Powiernika na Powierzającego w wykonaniu tej umowy, mogą być uznane jako kategoria czynności wykonywanych w ramach źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym Wnioskodawczyni jest obowiązana do składania rocznych zeznań właściwych dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą PIT-36?
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-378/12-7/KO
  Czy Wnioskodawczyni postąpi prawidłowo, jako Powiernik, jeżeli uzna, że przeniesienie własności nieruchomości z Powiernika na Powierzającego nie mieści się w zakresie pojęcia "odpłatnego zbycia" w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-751/12-3/ES
  Czy czynność wniesienia w formie aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (tutaj do Nowej Spółki) przedsiębiorstwa prowadzonego dotychczas w formie spółki jawnej (tutaj Spółka) oraz jako jednoosobowa działalność gospodarcza spowoduje powstanie przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy lub po stronie Spółki, względnie czy po przeprowadzeniu likwidacji spółki jawnej i w jej efekcie objęciu udziałów w spółce kapitałowej przez udziałowców spółki jawnej powstanie przychód podlegający opodatkowaniu u udziałowców Spółki -u Wnioskodawcy, lub czy po zaprzestaniu prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej powstanie przychód podlegający opodatkowaniu u Wnioskodawcy?
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-774/12-2/KS
  1. Mając na uwadze opis działalności, która będzie prowadzona przez Spółkę, czy Spółka stanowi dla Wnioskodawcy zakład w rozumieniu Umowy ze Słowacją? 2. Czy dywidenda lub zaliczki na dywidendę otrzymane przez Spółkę z tytułu udziału w zyskach zagranicznej spółki kapitałowej przynależą do Spółki jako zakładu zgodnie z postanowieniami Umowy ze Słowacją? 3. Czy do dochodów uzyskiwanych przez zakład z tytułu wypłaty dywidendy lub zaliczek na dywidendę zastosowanie znajduje art. 24 ust 1 lit. a) Umowy ze Słowacją co oznacza, iż dochody te są opodatkowane wyłącznie na terytorium Słowacji i w związku z tym są wolne od opodatkowania na terytorium Polski? 4. Czy transfer środków z zysku Spółki mającej siedzibę na Słowacji do wspólników nie rodzi skutków w polskim podatku dochodowym?
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-757/12/TK
  Czy Wnioskodawca może zaksięgować jako koszt materiały w cenie zakupu, tj. bez marży?
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-470/12-2/GJ
  CIT - w zakresie podatkowej umowy leasingu
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-469/12-2/GJ
  CIT - w zakresie podatkowej umowy leasingu operacyjnego
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-747/12-4/JB
  Stwierdzić należy, iż jeżeli umowa cywilnoprawna została zawarta poza prowadzoną przez Wnioskodawcę pozarolniczą działalnością gospodarczą, to przychody uzyskiwane z tytułu wykonywania usług na rzecz podmiotu leczniczego prowadzącego działalność w formie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, będą kwalifikowane do źródła, o którym mowa w art. 13 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem nie będą stanowiły przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-702/12-2/KS
  dochód uzyskiwany przez spółkę cypryjską w związku z udziałem (jako wspólnik - akcjonariusz) w polskiej spółce komandytowo - akcyjnej podlegać będzie, stosownie do art. 7 ww. umowy polsko — cypryjskiej". Co prawda, wskazana interpretacja została wydana na gruncie innej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania niż Umowa ze Słowacją niemniej odnosi się do podobnego problemu prawnego.
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-703/12-2/KS
  dochód uzyskiwany przez spółkę cypryjską w związku z udziałem (jako wspólnik - akcjonariusz) w polskiej spółce komandytowo - akcyjnej podlegać będzie, stosownie do art. 7 ww. umowy polsko — cypryjskiej". Co prawda, wskazana interpretacja została wydana na gruncie innej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania niż Umowa ze Słowacją niemniej odnosi się do podobnego problemu prawnego.
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-704/12-2/KS
  dochód uzyskiwany przez spółkę cypryjską w związku z udziałem (jako wspólnik - akcjonariusz) w polskiej spółce komandytowo - akcyjnej podlegać będzie, stosownie do art. 7 ww. umowy polsko — cypryjskiej". Co prawda, wskazana interpretacja została wydana na gruncie innej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania niż Umowa ze Słowacją niemniej odnosi się do podobnego problemu prawnego.
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-803/11/12-S/AG
  W jaki sposób podatnik, będący akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej - osobą fizyczną, opodatkowuje dochody uzyskane z udziału w spółce? Kiedy i w jaki sposób opodatkowany zostaje dochód z dywidendy?
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-693/12-2/MS
  1. Mając na uwadze opis działalności, która będzie prowadzona przez Spółkę, czy Spółka stanowi dla Wnioskodawcy zakład w rozumieniu Umowy ze Słowacją?2. Czy dywidenda lub zaliczki na dywidendę otrzymane przez Spółkę z tytułu udziału w zyskach zagranicznej spółki kapitałowej przynależą do Spółki jako zakładu zgodnie z postanowieniami Umowy ze Słowacją?3. Czy do dochodów uzyskiwanych przez zakład z tytułu wypłaty dywidendy lub zaliczek na dywidendę zastosowanie znajduje art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy ze Słowacją co oznacza, iż dochody te są opodatkowane wyłącznie na terytorium Słowacji i w związku z tym są wolne od opodatkowania na terytorium Polski?4. Czy transfer środków z zysku Spółki mającej siedzibę na Słowacji do Wspólników nie rodzi skutków w polskim podatku dochodowym?
 120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-694/12-2/MS
  1. Mając na uwadze opis działalności, która będzie prowadzona przez Spółkę, czy Spółka stanowi dla Wnioskodawcy zakład w rozumieniu Umowy ze Słowacją?2. Czy dywidenda lub zaliczki na dywidendę otrzymane przez Spółkę z tytułu udziału w zyskach zagranicznej spółki kapitałowej przynależą do Spółki jako zakładu zgodnie z postanowieniami Umowy ze Słowacją?3. Czy do dochodów uzyskiwanych przez zakład z tytułu wypłaty dywidendy lub zaliczek na dywidendę zastosowanie znajduje art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy ze Słowacją co oznacza, iż dochody te są opodatkowane wyłącznie na terytorium Słowacji i w związku z tym są wolne od opodatkowania na terytorium Polski?4. Czy transfer środków z zysku Spółki mającej siedzibę na Słowacji do Wspólników nie rodzi skutków w polskim podatku dochodowym?
 121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-692/12-2/MS
  1. Mając na uwadze opis działalności, która będzie prowadzona przez Spółkę, czy Spółka stanowi dla Wnioskodawcy zakład w rozumieniu Umowy ze Słowacją?2. Czy dywidenda lub zaliczki na dywidendę otrzymane przez Spółkę z tytułu udziału w zyskach zagranicznej spółki kapitałowej przynależą do Spółki jako zakładu zgodnie z postanowieniami Umowy ze Słowacją?3. Czy do dochodów uzyskiwanych przez zakład z tytułu wypłaty dywidendy lub zaliczek na dywidendę zastosowanie znajduje art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy ze Słowacją co oznacza, iż dochody te są opodatkowane wyłącznie na terytorium Słowacji i w związku z tym są wolne od opodatkowania na terytorium Polski?4. Czy transfer środków z zysku Spółki mającej siedzibę na Słowacji do Wspólników nie rodzi skutków w polskim podatku dochodowym?
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-694/12-2/MS
  1. Mając na uwadze opis działalności, która będzie prowadzona przez Spółkę, czy Spółka stanowi dla Wnioskodawcy zakład w rozumieniu Umowy ze Słowacją?2. Czy dywidenda lub zaliczki na dywidendę otrzymane przez Spółkę z tytułu udziału w zyskach zagranicznej spółki kapitałowej przynależą do Spółki jako zakładu zgodnie z postanowieniami Umowy ze Słowacją?3. Czy do dochodów uzyskiwanych przez zakład z tytułu wypłaty dywidendy lub zaliczek na dywidendę zastosowanie znajduje art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy ze Słowacją co oznacza, iż dochody te są opodatkowane wyłącznie na terytorium Słowacji i w związku z tym są wolne od opodatkowania na terytorium Polski?4. Czy transfer środków z zysku Spółki mającej siedzibę na Słowacji do Wspólników nie rodzi skutków w polskim podatku dochodowym?
 123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-692/12-2/MS
  1. Mając na uwadze opis działalności, która będzie prowadzona przez Spółkę, czy Spółka stanowi dla Wnioskodawcy zakład w rozumieniu Umowy ze Słowacją?2. Czy dywidenda lub zaliczki na dywidendę otrzymane przez Spółkę z tytułu udziału w zyskach zagranicznej spółki kapitałowej przynależą do Spółki jako zakładu zgodnie z postanowieniami Umowy ze Słowacją?3. Czy do dochodów uzyskiwanych przez zakład z tytułu wypłaty dywidendy lub zaliczek na dywidendę zastosowanie znajduje art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy ze Słowacją co oznacza, iż dochody te są opodatkowane wyłącznie na terytorium Słowacji i w związku z tym są wolne od opodatkowania na terytorium Polski?4. Czy transfer środków z zysku Spółki mającej siedzibę na Słowacji do Wspólników nie rodzi skutków w polskim podatku dochodowym?
 124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-695/12-2/MS
  1. Mając na uwadze opis działalności, która będzie prowadzona przez Spółkę, czy Spółka stanowi dla Wnioskodawcy zakład w rozumieniu Umowy ze Słowacją?2. Czy dywidenda lub zaliczki na dywidendę otrzymane przez Spółkę z tytułu udziału w zyskach zagranicznej spółki kapitałowej przynależą do Spółki jako zakładu zgodnie z postanowieniami Umowy ze Słowacją?3. Czy do dochodów uzyskiwanych przez zakład z tytułu wypłaty dywidendy lub zaliczek na dywidendę zastosowanie znajduje art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy ze Słowacją co oznacza, iż dochody te są opodatkowane wyłącznie na terytorium Słowacji i w związku z tym są wolne od opodatkowania na terytorium Polski?4. Czy transfer środków z zysku Spółki mającej siedzibę na Słowacji do Wspólników nie rodzi skutków w polskim podatku dochodowym?
 125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-750a/12/AD
  Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki na zakup strojów i kosmetyków używanych w celu realizacji programów telewizyjnych i wykorzystywanych podczas występów scenicznych (koncertów)??
 126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-750b/12/AD
  Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki na zakup strojów i kosmetyków używanych w celu realizacji programów telewizyjnych i wykorzystywanych podczas występów scenicznych (koncertów)??
 127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-745/12/HD
  Czy w związku z realizacją zajęć, wpływających na realizację założonych celów projektowych, wynagrodzenie uzyskane przez Wnioskodawcę, jako trenera, za przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych, zwolnione jest z opodatkowania podatkiem dochodowy od osób fizycznych?
 128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-98/11/12-8/S/KS
  1. W jaki sposób Wnioskodawca powinien rozliczyć odsetki, do których zapłaty jest zobligowany, w przypadku używania Składników Majątku w prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej przez okres przekraczający 12 miesięcy od dnia jej nabycia?2. W jaki sposób Wnioskodawca powinien rozliczyć odsetki, do których zapłaty jest zobligowany, w przypadku używania Składników Majątku w prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej przez okres nie przekraczający 12 miesięcy od dnia ich nabycia, jeśli w tym okresie Wnioskodawca dobrowolnie przekwalifikuje Składniki Majątku na środki trwałe?
 129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-688/12/PSZ
  Czy zbycie w drodze aportu udziałów/akcji spółki kapitałowej wymienionej w załączniku nr 3 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na rzecz słowackiej spółki komandytowej – komanditna spolocnost, skutkuje powstaniem po stronie Wnioskodawcy dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-834/12-3/ES
  Czy odpowiednia część Wynagrodzenia Wnioskodawcy za usługi, wynikająca z zasad podziału zysku w Spółce, może być na podstawie art. 22 w związku z art. 8 i art. 23 Ustawy o PIT uznana przez Wnioskodawcę za koszt uzyskania przychodów? Czyli jeśli, przykładowo, udział Wnioskodawcy w zysku Spółki wyniesie 15%, to czy może on do kosztów uzyskania przychodów ze swojej działalności gospodarczej zaliczyć 15% wartości Wynagrodzenia Wnioskodawcy za usługi świadczone na rzecz Spółki?
 131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-845/12-2/ES
  Czy odpowiednia część Wynagrodzenia wynikająca z zasad podziału zysku w Spółce, może być uznana przez Wnioskodawcę za koszt uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej? Przykładowo, jeśli Wnioskodawca miałby 10% udziału w zyskach Spółki, to czy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 10% Wynagrodzenia? Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpowiednią część Wynagrodzenia Wspólnika, wynikającą z zasad podziału zysku w Spółce? Przykładowo, jeśli Wnioskodawca miałby 10% udziału w zyskach Spółki, to czy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 10% Wynagrodzenia Wspólnika?
 132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-914/12/IK
  Czy sprzedaż ww. gruntów podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-913/12/IK
  Czy sprzedaż ww. gruntów podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-731/12/AD
  Obowiązki płatnika związane z wypłatą wynagrodzenia na rzecz radcy prawnego.
 135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-60/11-7/12-S/KSU
  Czy w przypadku odpłatnego zbycia przez Wnioskodawczynię poszczególnych części nieruchomości (działek), nabytej wspólnie z mężem w 2008 r., kosztem uzyskania przychodu, o jaki będzie Ona mogła pomniejszyć uzyskany przez siebie przychód z odpłatnego zbycia poszczególnych części nieruchomości, będzie wysokość wydatków poniesionych na nabycie tych części nieruchomości, tj. cena sprzedaży przedmiotowej nieruchomości określona w akcie notarialnym z dnia 26 maja 2008 r., proporcjonalnie do powierzchni poszczególnych zbywanych działek, powiększona o ewentualne nakłady poczynione na poszczególne działki?
 136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-723/12-2/JK2
  Czy istnieje możliwość zastosowania stawki 50% kosztów uzyskania przychodów, o jakiej mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. Nr 74, poz. 397) w świetle wynagrodzenia otrzymywanego za wykonywane prace, określonego na podstawie karty pracy w stosunku do umowy o pracę, jak i na podstawie faktur w stosunku do działalności gospodarczej, traktowane jako wynagrodzenia za prace będące przejawem pracy twórczej o indywidualnym charakterze?
 137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-527/12-4/MW
  Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług Gmina nie jest obowiązana do ewidencjonowania jako swojej sprzedaży zwolnionej odsetek uzyskanych z rachunków bankowych
 138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-527/12-5/MW
  Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług Gmina nie będzie obowiązana do ewidencjonowania jako swojej sprzedaży zwolnionej odsetek uzyskanych z rachunków bankowych
 139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-527/12-6/MW
  Gmina udzielając pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych swojemu pracownikowi, uprawnionemu do korzystania z tego funduszu, nie występuje jako podatnik VAT i nie ma obowiązku ewidencjonować odsetek od udzielonych pożyczek jako swoją sprzedaż zwolnioną.
 140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-527/12-7/MW
  Gmina udzielając pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych swojemu pracownikowi, uprawnionemu do korzystania z tego funduszu, nie będzie występować jako podatnik VAT i nie będzie miała obowiązku ewidencjonować odsetek od udzielonych pożyczek jako swoją sprzedaż zwolnioną.
 141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-464/12-2/KSU
  1)Według jakiej formy opodatkowania Wnioskodawczyni powinna rozliczać podatek dochodowy od osób fizycznych w 2012 r. z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej? 2)Czy za 2012 r. powinna złożyć dwa zeznania roczne PIT-36 i PIT-36L, czy może tylko złożyć zeznanie PIT-36L uwzględniając w załączniku PIT/B łącznie informacje o dochodach ze spółki jawnej i zawieszonej osobistej działalności, zlikwidowanej w czerwcu 2012 r.?
 142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-669/12-2/ES
  Stwierdzić należy, iż przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zaliczają do żadnej z kategorii źródeł przychodów czynności nieodpłatnego przekazywania przedsiębiorstwa, stanowiącego współwłasność łączną małżeńską. Zatem opisana powyżej czynność jest dla Pani obojętna podatkowo, co oznacza, że nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-416/12-2/UNR
  Czy wykonywana pomoc prawna na podstawie umowy zlecenia podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej – kancelarii radcy prawnego?
 144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-367/12-7/MG
  Czy przychód ze zbycia zakupionej w dniu 12 czerwca 2008 r., zgodnie z aktem notarialnym Repertorium A działki, która zostanie oświadczeniem wprowadzona do działalności gospodarczej, na której zostanie wybudowany budynek Wnioskodawca winien zakwalifikować jako przychód z działalności określonej w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-752/12/HD
  Czy wynagrodzenie wspólnika Spółki cywilnej, zatrudnionego na podstawie umowy o pracę przez tę Spółkę, prowadzącą szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, pokryte z dotacji z Urzędu Miasta – jest przychodem z działalności gospodarczej, który zwolniony jest z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-724/12-2/ES
  Wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego w postaci udziałów posiadanych w zagranicznej spółce kapitałowej do spółki określanej jako komanditná spoločnosť mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej (która jest spółką niebędącą osobą prawną jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego) jest czynnością prawną neutralną podatkowo na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-674/12/AK
  Czy Wnioskodawca może zaliczyć do koszów uzyskania przychodów wartości diet osoby współpracującej za czas wykonywania pracy poza siedzibą firmy?
 148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-633/12-4/ES
  W myśl art. 22g ust. 4 ww. ustawy za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania. Natomiast aby obliczyć, jaka część wykazanych w ewidencji odpisów amortyzacyjnych, nie stanowi kosztów uzyskania przychodów, należy obliczyć wskaźnik procentowy wykorzystania infrastruktury na cele prywatne. W tym przypadku będzie to udział powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w całkowitej powierzchni użytkowej, obsługiwanej przez tą infrastrukturę (tj. sumie powierzchni użytkowej budynku zakładu produkcyjnego i mieszkalnego). Tak obliczonym wskaźnikiem procentowym pomniejszamy całkowitą amortyzację wykazaną w ewidencji i uzyskujemy wartość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów, którą należy wykazać w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.
 149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-956/12-2/IF
  stwierdzić należy, iż w związku z tym, że Wnioskodawca nie świadczy usług na rzecz spółki, lecz prowadzi działalność jako wspólnik tej spółki, wówczas wyłączenie o którym mowa w art. 9a ust. 3 ww. ustawy nie ma zastosowania. Zatem uzyskiwany dochód z tej działalności może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-742/12-2/KS
  Czy u Wnioskodawcy, będącego podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz akcjonariuszem w SKA powstanie przychód, jeżeli walne zgromadzenie SKA podejmie uchwałę o przekazaniu środków zgromadzonych na kapitale zapasowym na kapitał zakładowy SKA, a Wnioskodawcy zostaną przydzielone nowe akcje lub nastąpi podwyższenie wartości nominalnej dotychczas posiadanych akcji?
 151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-668/12-2/KS
  Czy Spółka stanowi zakład w rozumieniu Umowy ze Słowacją bez względu na skalę działalności operacyjnej, czyli niezależnie od wysokości osiąganych dochodów, wymiaru zatrudnienia oraz zakresu prowadzonej działalności (przedmiotu prowadzonej działalności) w ramach Spółki przez wspólników?
 152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-668/12-3/KS
  Dochód uzyskiwany przez spółkę cypryjską, w związku z udziałem (jako wspólnik - akcjonariusz) w polskiej spółce komandytowo - akcyjnej podlegać będzie, stosownie do art. 7 ww. umowy polsko cypryjskiej". Co prawda, wskazana interpretacja została wydana na gruncie innej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania niż Umowa ze Słowacją, niemniej odnosi się do podobnego problemu prawnego.
 153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-669/12/HD
  Czy od przyszłego roku przychody z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawczynię będą mogły być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?
 154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-384/10/12-5/S/EC
  Stwierdzić należy, iż dochód osiągnięty z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej stanowić będzie dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej Przychód akcjonariusza z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej, który to spółka osiąga jako przychód z działalności staje się jego przychodem należnym z datą podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o wypłacie dywidendy albo – jeżeli określony został dzień dywidendy – w tym dniu, przychód akcjonariusza z tytułu udziału w zysku takiej spółki staje się jego przychodem należnym, podlegającym opodatkowaniu z tą datą. Od przychodu tego należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy, stosownie do art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc, w którym podjęto uchwałę przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o wypłacie dywidendy albo też dzień dywidendy (w razie jego określenia).
 155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-869/12-4/EC
  Czy przychód (dochód) osoby fizycznej posiadającej status akcjonariusza spółki komandytowo- akcyjnej podlega opodatkowaniu z chwilą powstania przychodu należnego z tytułu udziału w zysku spółki a zatem z chwilą kiedy wymagalne stanie się roszczenie o wypłatę dywidendy (podjęcie uchwały przez walne zgromadzenie spółki komandytowo — akcyjnej o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom albo jeśli został określony dzień dywidendy inny niż dzień podjęcia uchwały — w ustalonym dniu wypłaty dywidendy), tj. na podstawie art. 5b ust. 2 w związku art. 8 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 pkt 3 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2010.51.307 t.j.) dalej u.p.d.f. natomiast w trakcie roku podatkowego u akcjonariusza nie powstaje przychód należny, bowiem nie są spełnione przesłanki z art. 44 ust. 1 i 3 z zastrzeżeniem ust. 3f) - 3h) u.p.d.f.?
 156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-706/12-2/MS
  1. Czy Spółka stanowi dla Wnioskodawcy zakład w rozumieniu Umowy ze Słowacją?
 157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-708/12-2/MS
  Czy Spółka stanowi dla Wnioskodawcy zakład w rozumieniu Umowy ze Słowacją?
 158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-705/12-2/MS
  1. Czy Spółka stanowi dla Wnioskodawcy zakład w rozumieniu Umowy ze Słowacją?
 159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-708/12-2/MS
  Czy Spółka stanowi dla Wnioskodawcy zakład w rozumieniu Umowy ze Słowacją?
 160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-705/12-3/MS
  2. Czy dywidenda lub zaliczki na dywidendę otrzymane przez Spółkę z tytułu udziału w zyskach zagranicznej spółki kapitałowej przynależą do Spółki jako zakładu zgodnie z postanowieniami Umowy ze Słowacją? 3. Czy do dochodów uzyskiwanych przez zakład z tytułu wypłaty dywidendy lub zaliczek na dywidendę zastosowanie znajduje art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy ze Słowacją, co oznacza, iż dochody te są opodatkowane wyłącznie na terytorium Słowacji i w związku z tym są wolne od opodatkowania na terytorium Polski? 4. Czy transfer środków z zysku Spółki mającej siedzibę na Słowacji do Wspólników nie rodzi skutków w polskim podatku dochodowym?
 161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-707/12-2/MS
  1. Czy Spółka stanowi dla Wnioskodawcy zakład w rozumieniu Umowy ze Słowacją?
 162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-709/12-2/MS
  1. Czy Spółka stanowi dla Wnioskodawcy zakład w rozumieniu Umowy ze Słowacją?
 163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-710/12-2/MS
  1. Czy Spółka stanowi dla Wnioskodawcy zakład w rozumieniu Umowy ze Słowacją?
 164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-299/12-6/DS
  Czy wydatki poniesione w okresie przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej (lecz w tym samym miesiącu), obejmujące zakup sprzętu oraz reklamę (strona internetowa), niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, mogą zostać zaliczone do kosztów prowadzonej działalności?
 165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-319/12/ESZ
  Czy darowizna udziału w spółce jawnej prowadzi do konsekwencji w podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie darczyńcy, a w szczególności czy prowadzi do takich konsekwencji po stronie darczyńcy kończącego prowadzenie działalności gospodarczej?
 166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-859/12/HD
  Kiedy u Wnioskodawczyni powstaje zobowiązanie podatkowe – czy w momencie wpłaty kwoty za zakupiony towar na konto w Pauy w internetowym serwisie aukcyjnym, czy dopiero w momencie, gdy serwis aukcyjny przeleje wpłatę na konto Wnioskodawczyni i zostanie ona zaksięgowana?
 167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-618/12/HD
  Czy dochód z lokaty terminowej, prowadzonej jako subkonto konta związanego z działalnością gospodarczą, ale niezwiązanej z tą działalnością, powinien być opodatkowany jako dochód z działalności gospodarczej, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy jako przychód z kapitałów pieniężnych z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 2 tej ustawy?
 168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-226/07/12-S/HW
  Sprzedaż przez osobę fizyczną zarejestrowaną jako podatnik VAT, działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wydzielonych z nieruchomości rolnej.
 169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-596/12-3/KT
  obowiązek rejestracji Spółki dla celów VAT w związku z utworzeniem oddziału w Polsce
 170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-498/12-7/KOM
  obowiązek wystawiania faktury VAT marża przy sprzedaży samochodu na rzecz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą oraz obowiązek rejestracji sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych
 171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-555/12/RS
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym sprzedaż działek powstałych w wyniku podziału działki podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-638/12-2/MS
  1. Czy odpowiednia część Wynagrodzenia Wnioskodawcy za usługi, wynikająca z zasad podziału zysku w Spółce, może być na podstawie art. 22 w związku z art. 8 i art. 23 Ustawy o PIT uznana przez Wnioskodawcę za koszt uzyskania przychodów? 2. Czyli jeśli, przykładowo, udział Wnioskodawcy w zysku Spółki wyniesie 15%, to czy może on do kosztów uzyskania przychodów ze swojej działalności gospodarczej zaliczyć 15% wartości Wynagrodzenia Wnioskodawcy za usługi świadczone na rzecz Spółki?
 173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-959/09/12-S/ISN
  Sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę.
 174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-539/12/RS
  Możliwość łącznego opodatkowania małżonków.
 175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-635/12/TK
  Czy wydatki związane z wniesieniem przedsiębiorstwa osoby fizycznej, jako wkładu niepieniężnego do spółki komandytowo-akcyjnej, poniesione przez tę spółkę na usługi konsultingowe i doradcze oraz na opłaty sądowe, rejestracyjne, notarialne i podatek od czynności cywilnoprawnych stanowić będą koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy, jako wspólnika - akcjonariusza tej spółki?
 176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-696/12/HD
  Czy zawierając umowę o praktykach absolwenckich Wnioskodawca utraci prawo rozliczania dochodu z jednoosobowej działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej?
 177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1117/08/12-S/TK
  Czy w opisanym przypadku należy zapłacić podatek VAT od sprzedaży działki?
 178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-634/12/TK
  Czy koszty (wydatki) dotyczące działalności przedsiębiorstwa osoby fizycznej, mającego stanowić wkład niepieniężny (aport) do spółki komandytowo-akcyjnej, za który to aport zostaną objęte przez Wnioskodawcę akcje tej spółki, ponoszone od dnia wniesienia wkładu, przez spółkę komandytowo-akcyjną w tym różnice kursowe, wydatki na płace pracowników i ubezpieczenia społeczne, odsetki od kredytów, wydatki na usługi ciągłe itp. będą stanowiły koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy - akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej?
 179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-698/12/HD
  1. Czy prowadzona przez Wnioskodawcę działalność spełnia – na gruncie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) – wymogi pojęcia działalności rolniczej, czy też definicji działów specjalnych produkcji rolnej lub pojęcia działalności gospodarczej (pozarolniczej działalności gospodarczej)? 2. Czy uzyskane z opisanej działalności przychody będą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też nie będą podlegać temu podatkowi?
 180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-592/12/HD
  Czy uzyskiwany przez Wnioskodawcę dochód z tytułu bycia wspólnikiem o nieograniczonej odpowiedzialności (komplementariuszem) w słowackiej spółce komandytowej, zarówno na etapie jego powstania, w momencie jego podziału, jak i w momencie faktycznej wypłaty wspólnikom, będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-593/12/HD
  Czy zbycie w drodze aportu udziałów/akcji spółki kapitałowej wymienionej w załączniku nr 3 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na rzecz słowackiej spółki komandytowej – komanditna spolocnost, skutkuje powstaniem po stronie Wnioskodawcy dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-541/12-4/LK
  ustalenie stałego miejsca prowadzenia działalności
 183. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-420/12-4/AJ
  w zakresie ukonstytuowania zakładu
 184. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-629/12/HD
  Czy przekazane Wnioskodawczyni środki pieniężne na pokrycie zobowiązań kupującego względem Poczty Polskiej (zawarcie umowy w imieniu i na rzecz kupującego na podstawie pełnomocnictwa), stanowią podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 185. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-438/12-4/JK2
  Czy Wnioskodawczyni może odliczyć od podatku za rok 2011 zapłacone odsetki od kredytu mieszkaniowego?
 186. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-679/12/ZK
  Czy w opisanym wyżej przypadku wydruk potwierdzenia lotu jest dokumentem, na podstawie którego Wnioskodawca może zaliczyć wydatki dotyczące przelotów do kosztów uzyskania przychodów?
 187. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-562/12-4/MP
  należy stwierdzić, że w przypadku, gdy przedmiotem dzierżawy nie będą składniki majątku związane z działalnością gospodarczą – dzierżawa nieruchomości stanowić będzie źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody uzyskiwane z dzierżawy obydwu nieruchomości mogą być opodatkowane – zgodnie z wolą podatnika – na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%, jeżeli Wnioskodawca złoży w stosownym terminie naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania.
 188. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-577a/12/HD
  Do jakiego źródła przychodów należy zaliczyć przychody ze sprzedaży nieruchomości – do przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. l pkt 8 lit. a) ustawy, którego nie stosuje się do dochodów z działalności gospodarczej, czy też do przychodów, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt l w związku z art. 10 ust. l pkt 3 ustawy?
 189. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-577b/12/HD
  Jak ustalić koszty własne sprzedanej nieruchomości, czyli jak określić wartość początkową budynku (wartość gruntu wynika z aktu notarialnego)?
 190. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-566c/12/WM
  1. Czy istnieją przeszkody dla równoczesnego wynajmowania krótkoterminowego lokali mieszkalnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz lokalu użytkowego poza prowadzoną działalnością, w ramach zarządu majątkiem prywatnym? 2. Czy w przypadku najmu poza działalnością gospodarczą (w ramach zarządu majątkiem prywatnym) corocznie Wnioskodawca może wybrać metodę skali podatkowej lub ryczałt, a w przypadku najmu w ramach działalności opodatkowanie według skali lub liniowo?
 191. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-740/12-2/AM
  należy stwierdzić, iż wydatki poniesione na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego, który to lokal przeznaczony został pod wynajem, jako związany z uzyskiwanym przez Wnioskodawczynie przychodem z najmu mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania tego przychodu. Należy jednakże zastrzec, iż do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć tylko te odsetki, które zostały faktycznie zapłacone zgodnie z ww. art. 23 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 192. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-532/12/ZK
  Czy w opisanym stanie faktycznym i obowiązującym stanie prawnym, wydatki poniesione na remont i modernizację kamienicy są prawidłowo zaliczane bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia?
 193. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-584/12/WM
  Czy Wnioskodawca w roku podatkowym 2012 r. zobowiązany jest do ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów uzyskanych przez spółkę odsetek z lokat terminowych oraz spoczywa na Nim obowiązek uznania, iż uzyskane odsetki bankowe z lokat terminowych są to przychody z działalności gospodarczej podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych według stawki podatkowej w wysokości 19%?
 194. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-585/12/WM
  Czy Wnioskodawczyni w roku podatkowym 2012 r. zobowiązana jest do ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów uzyskanych przez spółkę odsetek z lokat terminowych oraz spoczywa na Niej obowiązek uznania, iż uzyskane odsetki bankowe z lokat terminowych są to przychody z działalności gospodarczej podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych według stawki podatkowej w wysokości 19%?
 195. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-526/12/HK
  Czy - mając na uwadze treść art. 21 ust. l pkt 47c, pkt 129 oraz pkt 136 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w przypadku osiągnięcia przez Wnioskodawczynię, jako osobę współpracującą bezumownie (będącą żoną jednego ze wspólników "partnera", tj. Spółki jawnej A.), wynagrodzenia z tytułu pełnienia obowiązków koordynatora operacyjnego w ww. projekcie (wypłacanego na podstawie noty księgowej) będzie ona mogła, podobnie jak wspólnicy Spółki jawnej A., skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym?
 196. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-527/12-4/ES
  przychód z tytułu nagród uzyskanych przez zwycięzców konkursu będzie podlegał opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, w oparciu o przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Stan taki będzie istniał bez względu na to czy przyjmie się, że dana osoba fizyczna w wyniku otrzymania wygranej (nagrody), uzyska przychód bądź z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 14 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy), bądź przychód z innego źródła (art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ww. ustawy). Wówczas od wartości nagrody (wygranej) należy - stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy - pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10%.
 197. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-607/12-2/MS
  Wydatki na zakup artykułów spożywczych takich jak kawa, herbata, woda, napoje bezalkoholowe, cukierki, ciastka, paluszki, inne słodycze, są kosztami reprezentacji, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i jako takie nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów.
 198. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-605b/12/PSZ
  Czy przy sprzedaży lokalu użytkowego wycofanego z działalności gospodarczej należy zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?
 199. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-596/12-2/AM
  w zakresie możliwości opodatkowania przychodów z najmu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 200. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-594/12-6/KS
  Czy wynagrodzenie (zarobek) właściciela niepublicznego żłobka pokryte z dotacji celowej z Urzędu Gminy jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust.1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 201. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-698/12-2/AM
  stwierdzić należy, iż jeżeli w istocie wskazany we wniosku rower prawidłowo został zaliczony do grupy 7 Klasyfikacji Środków Trwałych, a do Wnioskodawcy nie znajduje zastosowanie wyłączenie, o którym mowa w art. 22k ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to może On skorzystać z prawa jednorazowej amortyzacji wskazanego we wniosku środka trwałego.
 202. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-605/12-2/AM
  Czy Wnioskodawca może zaliczać do kosztów podatkowych wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą w części, która, nie przekracza wysokości diet przysługujących pracownikom, określoną w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra?
 203. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-666/12/KB
  możliwość opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów z udostępniania znaku towarowego
 204. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-667/12/KB
  możliwość opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów z udostępniania znaku towarowego
 205. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-311/12-2/MD
  Czy nieodpłatne otrzymanie elektrozłomu stanowi przychód podatkowy?
 206. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-644/12/TS
  Opodatkowanie usług świadczonych na podstawie kontraktu menedżerskiego.
 207. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-633/12/KB
  skutki podatkowe refundacji składek ZUS
 208. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-631/12/KB
  możliwość odliczenia od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne zapłaconych z rachunku spółki oraz możliwość i sposób zaliczenia przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodu składek na Fundusz Pracy zapłaconych z rachunku spółki
 209. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-632/12/KB
  możliwość zapłaty zaliczki na podatek dochodowy Wnioskodawcy z rachunku bankowego spółki
 210. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-630/12/KB
  możliwość odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconejz rachunku spółki
 211. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-601/12/DP
  Czy wynajem krótkotrwały mieszkania można rozliczyć jak typową długotrwałą umowę najmu stawką 8,5% zryczałtowanego podatku dochodowego?
 212. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-571/12/HD
  Czy przychód ze sprzedaży gruntu, na którym posadowiony był budynek użytkowy, wykorzystywany w działalności gospodarczej (nieujęty w ewidencji środków trwałych), który przed sprzedażą zostanie zburzony – jest przychodem z działalności gospodarczej na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 213. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-656/12/JD
  Czy odzyskane nieruchomości bez względu na to czy tożsame czy będące rekompensatą w zamian za niemożliwość zwrotu własności będą stanowiły środek trwały Wnioskodawcy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? W jaki sposób powinien podatnik ustalić wartość początkową tych środków trwałych na dzień odzyskania własności ?
 214. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-657/12/JD
  Czy wydatki poniesione na ulepszenie (inwestycję) środków trwałych służących działalności komercyjnej sfinansowanie z wcześniej zwolnionego na podstawie art. 17 ust. 4a dochodu, są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych? Czy dochód, który z powrotem został przesunięty z działalności kultowej na działalność gospodarczą z przeznaczeniem na ulepszenie (inwestycję) środków trwałych wykorzystywanych do świadczenia usług najmu, będzie podlegał opodatkowaniu?
 215. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-609/12-2/IF
  W przypadku najmu samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej, Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów poniesione i udokumentowane wydatki z tytułu czynszu za najem samochodu - jednak wyłącznie do wysokości nie wyższej niż odpowiadająca kwocie wynikającej z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra, pod warunkiem prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.
 216. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-504/12-2/PS
  Czy ponoszone przez Spółkę wydatki na czynsz najmu samochodów osobowych stanowią wydatki "z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika", o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 51 Ustawy o CIT?
 217. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-653/08/12-S/MD
  Opodatkowanie sprzedaży działek przeznaczonych pod zabudowę, pochodzących z majątku prywatnego.
 218. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-568/12-2/ES
  Jeżeli żona Wnioskodawcy spełniała w okresie od 01.08.2008 r. do 31.12.2010 r. wyżej określone warunki tj. pozostawała z nim we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracowała przy prowadzeniu działalności gospodarczej Wnioskodawca mógł składki na Fundusz Pracy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, składki na ubezpieczenie społeczne zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów lub odliczyć od dochodu a składki na ubezpieczenie zdrowotne odliczyć od podatku.
 219. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-497/12-4/KT
  prawo do odliczenia podatku od opłat leasingowych związanych z wynajmem samochodu osobowego
 220. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-571/12-2/AM
  1. Czy koszty czynszu najmu nieruchomości będącej własnością prywatną wspólników spółki jawnej oraz koszty mediów i inne koszty eksploatacji wynajmowanej nieruchomości będą kosztami uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej w formie spółki jawnej, a co za tym idzie będą dla Wnioskodawcy kosztami uzyskania przychodów w wysokości proporcjonalnej do jej prawa do udziału w zysku spółki jawnej?
 221. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-571/12-3/AM
  2. Czy Wnioskodawca, w przypadku uzyskiwania przychodów z najmu majątku prywatnego m.in. spółce jawnej, w której wspólnikami jest Wnioskodawca i jego małżonka, może skorzystać z formy opodatkowania jaką jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%, przy czym rozliczenia podatkowego będzie dokonywać małżonka Wnioskodawcy?
 222. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-571/12-2/AM
  1. Czy koszty czynszu najmu nieruchomości będącej własnością prywatną wspólników spółki jawnej oraz koszty mediów i inne koszty eksploatacji wynajmowanej nieruchomości będą kosztami uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej w formie spółki jawnej, a co za tym idzie będą dla Wnioskodawcy kosztami uzyskania przychodów w wysokości proporcjonalnej do jej prawa do udziału w zysku spółki jawnej?
 223. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-475/12/BM
  Uznanie za próbkę przekazywanych nieodpłatnie wzorników i ich opodatkowania podatkiem VAT.
 224. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-498/12-2/AM
  1. Jak ustalić wartość początkową nieruchomości nabytych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny dla celów amortyzacji podatkowej? 2. Jak ustalić koszt zbycia nieruchomości nabytych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny, w przypadku, gdy na moment zbycia Wnioskodawca będzie ewidencjonował swoją działalność gospodarczą za pomocą podatkowej księgi przychodów i rozchodów?3. Jak ustalić koszt zbycia nieruchomości nabytych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny, w przypadku, gdy na moment zbycia Wnioskodawca będzie ewidencjonował swoją działalność gospodarczą za pomocą ksiąg rachunkowych?
 225. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-499/12-2/AM
  1. Jak ustalić wartość początkową nieruchomości nabytych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny dla celów amortyzacji podatkowej? 2. Jak ustalić koszt zbycia nieruchomości nabytych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny, w przypadku, gdy na moment zbycia Wnioskodawca będzie ewidencjonował swoją działalność gospodarczą za pomocą podatkowej księgi przychodów i rozchodów?3. Jak ustalić koszt zbycia nieruchomości nabytych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny, w przypadku, gdy na moment zbycia Wnioskodawca będzie ewidencjonował swoją działalność gospodarczą za pomocą ksiąg rachunkowych?
 226. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-675/12-2/JB
  1. Czy Wnioskodawca jest uprawniony do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wartości diet oraz innych należności z tytułu podróży służbowych osoby z nim współpracującej - w części nieprzekraczającej wysokości diet i innych należności przysługujących pracownikom, określonej w odrębnych przepisach? 2. Czy Wnioskodawca jest uprawniony do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wydatków na szkolenia osoby współpracującej niezbędne do współprowadzenia przedsiębiorstwa i świadczenia usług?.
 227. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-323/12-4/JM
  Mimo likwidacji dotychczasowej działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu instalacji wodno – kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, świadczenie usług najmu budynku gospodarczego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca po ponownym rozpoczęciu działalności gospodarczej jest podatnikiem kontynuującym działalność, zatem gdy przed dniem likwidacji działalności gospodarczej Wnioskodawca był zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, również po ponownym podjęciu działalności jest nadal traktowany jako zarejestrowany, czynny podatnik VAT.
 228. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-550/12/WRz
  Czy dochód z działalności polegająca na udzielaniu korepetycji dla uczniów można opodatkować w formie karty podatkowej?
 229. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-597/12/ZK
  Czy w związku z nabyciem przedsiębiorstwa w drodze darowizny Wnioskodawczyni będzie uprawniona do dokonywania amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych od wartości początkowej ustalonej według ich wartości rynkowej z dnia nabycia - podanej w umowie darowizny, i zaliczania do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej tychże odpisów amortyzacyjnych?
 230. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-542/12/PSZ
  Czy postąpiono słusznie wybierając formę opodatkowania jako ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?
 231. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-707/12/ŁCz
  możliwość zlikwidowania działalności w części dotyczącej najmu i rozpoczęcie wynajmu lokali użytkowych w ramach tzw. najmu prywatnego
 232. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-637/08/12-S1/TK
  Czy planowana sprzedaż przedmiotowych siedmiu działek budowlanych podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 233. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-637/08/12-S/TK
  Czy sprzedaż dwóch działek budowlanych podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 234. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-270/12-5/MD
  Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości w części dotyczącej gruntu wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej.
 235. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-611/12/AP
  Skutki podatkowe sprzedaży pawilony handlowego wykorzystywanego w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.
 236. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-868/12-2/ES
  Czy istnieje możliwość zastosowania stawki 50% kosztów uzyskania przychodów o jakiej mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 74, poz. 397) w świetle wynagrodzenia otrzymywanego za wykonywane prace, określonego na podstawie karty pracy, jako wynagrodzenia za prace będące przejawem pracy twórczej o indywidualnym charakterze?
 237. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-365/12-6/KS
  1. Czy zagraniczne przychody, uzyskiwane przez Wnioskodawczynię, jako wspólnika wymienionych zagranicznych spółek osobowych, powinny być opodatkowane wraz z pozostałymi przychodami z udziału SK, jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT, czy też, jako przychody z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7? 2. W konsekwencji, w zależności od kwalifikacji źródła przychodu (działalność gospodarcza czy też kapitały pieniężne), czy opodatkowany dochód/przychód powstaje na zasadzie kasowej (w momencie otrzymania lub postawienia do dyspozycji) czy też opodatkowany dochód/przychód powstaje na zasadzie memoriałowej, jako dochód/przychód należny, choćby nie został faktycznie otrzymany, jak to ma miejsce w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.
 238. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-303/12-2/MS
  Czy przychody osiągnięte przez wnioskodawcę w związku z oprocentowaniem lokat nocnych tzw. overnight będą podlegać zaliczeniu do dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i czy w związku z tym będą korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa wart. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT?
 239. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-240/12/MT
  Dochody kościelnej osoby prawnej uzyskiwane z najmu budynku, przeznaczane na cele kultu są wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 240. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-482/12/ZK
  Czy składniki wycofanego przedmiotu wkładu, które były ujęte w ewidencji środków trwałych w spółce mogą być dalej amortyzowane w nowoutworzonym podmiocie lub jednoosobowej działalności gospodarczej, do której zostaną wniesione?
 241. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-481/12/ZK
  Czy częściowe wycofanie przez Wnioskodawczynię wkładu ze spółki, jeżeli pozostanie ona nadal jej wspólnikiem, spowoduje obowiązek zapłaty przez nią podatku dochodowego od osób fizycznych?
 242. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-467/12/BD
  Czy Spółka jako organizator konkursu będzie zobowiązana pobrać od wartości wszystkich przekazanych zwycięzcom nagród 10% zryczałtowany podatek dochodowy określony w art. 30 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 oraz art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 243. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-395/12-4/AP
  Czy usługi zarządzania świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie Kontraktu Menedżerskiego podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?
 244. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-579/12-4/ES
  Stwierdzić należy, iż pomimo że Wnioskodawczyni będzie ponosić wskazane we wniosku wydatki, to nie może ich zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w tej działalności. Przedmiotowe wydatki nie spełniają bowiem przesłanek, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wydatki te należy zatem zaliczyć do wydatków o charakterze osobistym związanych z podnoszeniem ogólnego poziomu wiedzy farmaceutycznej (działalność w zakresie sprzedaży wyrobów farmaceutycznych można również prowadzić bez tego typu wyjazdów szkoleniowych), i w konsekwencji wydatków tych nie można zaliczy do kosztów uzyskania przychodów. Zatem koszty związane z udziałem w tych szkoleniach nie mogą obiektywnie przyczyniać się do osiągnięcia przychodu, bądź też służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, gdyż służą podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy. Mają więc one charakter osobisty.
 245. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/033/319/BRT/2012/PK-1333
  opodatkowanie przychodów
 246. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/033/315/BRT/2012/PK-1329
  opodatkowanie przychodów
 247. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-750/12/AS
  Opodatkowanie sprzedaży działek.
 248. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-669/07/12-S/AJ
  Brak opodatkowania dostawy nieruchomości gruntowych.
 249. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-578/12-2/JB
  Skoro Wnioskodawczyni jest zobowiązana do ponoszenia przedmiotowych wydatków, to mając na względzie charakter prowadzonej przez Nią działalności gospodarczej, mogą stanowić one koszt uzyskania przychodów, stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponieważ Wnioskodawczyni nie podpisuje polisy OC i nie jest ubezpieczającym, tylko wpłaca składki za pośrednictwem Rady Adwokackiej, to koszt z tego tytułu powstaje u Niej w momencie ich poniesienia, tj. w dniu wystawienia dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) tego kosztu.
 250. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-393/12-6/MG
  W związku z wypłatą przychodów (dochodów) od Papierów wartościowych rejestrowanych na Rachunkach papierów wartościowych, prowadzonych na rzecz osób fizycznych oraz osób prawnych ciąża na Wnioskodawcy obowiązki płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego na analogicznych zasadach jak przed 1 stycznia 2012 r.
 251. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-593/12-2/EC
  1. Czy Wnioskodawca nie będzie obowiązany do obliczenia, pobrania i wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w stosunku do Dziennikarzy biorących udział w Wyjazdach?2. Czy Wnioskodawca nie będzie obowiązany do sporządzenia i przesłania Dziennikarzom ani 2. właściwym naczelnikom urzędów skarbowych deklaracji lub informacji podatkowych związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych w związku z uczestnictwem Dziennikarzy w Wyjazdach?
 252. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-467/12/ZK
  Czy niezamortyzowana wartość samochodu stanowi koszt uzyskania przychodu?
 253. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-851/12/ESZ
  możliwość zwolnienia z opodatkowania środków finansowych otrzymanych na realizację projektu pt. "" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz możliwości dokonania korekty deklaracji podatkowej złożonej za lata 2008, 2009 i wystąpienia o zwrot nienależnie zapłaconego podatku
 254. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-855/12/ESZ
  możliwość zwolnienia z opodatkowania środków finansowych otrzymanych na realizację projektu pt. "" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz możliwości dokonania korekty deklaracji podatkowej złożonej za lata 2008, 2009 i wystąpienia o zwrot nienależnie zapłaconego podatku
 255. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-853/12/ESZ
  możliwość zwolnienia z opodatkowania środków finansowych otrzymanych na realizację projektu pt. " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz możliwości dokonania korekty deklaracji podatkowej złożonej za lata 2008, 2009 i wystąpienia o zwrot nienależnie zapłaconego podatku
 256. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-852/12/ESZ
  możliwość zwolnienia z opodatkowania środków finansowych otrzymanych na realizację projektu pt. "" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz możliwości dokonania korekty deklaracji podatkowej złożonej za lata 2008, 2009 i wystąpienia o zwrot nienależnie zapłaconego podatku
 257. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-854/12/ESZ
  możliwość zwolnienia z opodatkowania środków finansowych otrzymanych na realizację projektu pt. "" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz możliwości dokonania korekty deklaracji podatkowej złożonej za lata 2008, 2009 i wystąpienia o zwrot nienależnie zapłaconego podatku
 258. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-266/12-5/AG
  Kiedy należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość nabytej wierzytelności oraz czy należy w przypadku jej przedawnienia zaliczyć ją później do przychodów lub skorygować koszty uzyskania przychodu ?
 259. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-369/12-4/JN
  Opodatkowanie podatkiem VAT wykonywanych usług na podstawie umowy stałego zlecenia i zarządu majątkiem.
 260. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-300/12-2/MD
  Czy w prowadzonej działalności w dalszym ciągu Wnioskodawca ma prawo do opodatkowania podatkiem liniowym zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 261. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-433/12/AK
  1. Czy w zaistniałej sytuacji, czyli w przypadku osiągnięcia przez Instytut dochodu tylko na części działalności gospodarczej (tylko na wynajmie pomieszczeń wolnych), oraz w sytuacji, gdy pozostała część działalności gospodarczej przyniosła stratę i to stratę większą niż dochód na działalności związanej z wynajmem, czyli globalnie cała działalność gospodarcza też przyniosła stratę, oraz spełniając warunek przeznaczenia tego dochodu osiągniętego na wynajmie pomieszczeń wolnych w całej wysokości na bieżącą działalność statutową - czyli na cele statutowe (zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 updop), to czy Instytut obowiązany jest do odprowadzenia podatku dochodowego od osób prawnych obliczonego od części działalności związanej z wynajmem wolnych pomieszczeń? 2. Czy w zaistniałej sytuacji, mimo ujemnego dochodu (straty) na działalności gospodarczej Instytut winien opodatkować koszty podatkowo nieuzasadnione (np. wpłaty na PFRON, itp.)?
 262. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-860/12/ESZ
  możliwość zwolnienia z opodatkowania środków finansowych otrzymanych na realizację projektu pt. "" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz możliwości dokonania korekty deklaracji podatkowej złożonej za lata 2008, 2009 i wystąpienia o zwrot nienależnie zapłaconego podatku
 263. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-859/12/ESZ
  możliwość zwolnienia z opodatkowania środków finansowych otrzymanych na realizację projektu pt. "" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz możliwości dokonania korekty deklaracji podatkowej złożonej za lata 2008, 2009 i wystąpienia o zwrot nienależnie zapłaconego podatku
 264. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-858/12/ESZ
  możliwość zwolnienia z opodatkowania środków finansowych otrzymanych na realizację projektu pt. "" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz możliwości dokonania korekty deklaracji podatkowej złożonej za lata 2008, 2009 i wystąpienia o zwrot nienależnie zapłaconego podatku
 265. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-857/12/ESZ
  możliwość zwolnienia z opodatkowania środków finansowych otrzymanych na realizację projektu pt. "" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz możliwości dokonania korekty deklaracji podatkowej złożonej za lata 2008, 2009 i wystąpienia o zwrot nienależnie zapłaconego podatku
 266. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-856/12/ESZ
  możliwość zwolnienia z opodatkowania środków finansowych otrzymanych na realizację projektu pt. "" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz możliwości dokonania korekty deklaracji podatkowej złożonej za lata 2008, 2009 i wystąpienia o zwrot nienależnie zapłaconego podatku
 267. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-448/12/ZK
  Czy we wskazanym wyżej stanie faktycznym po stronie Spółki, a więc i Wnioskodawcy, który jest podatnikiem podatku dochodowego rozpoznane zostanie nieodpłatne świadczenie w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym, z tytułu udostępnienia mu składników majątkowych zamawiającego w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania świadczonych na jego rzecz usług?
 268. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-816/12/ZK
  Czy we wskazanym wyżej stanie faktycznym po stronie Spółki, a więc i Wnioskodawcy, który jest podatnikiem podatku dochodowego rozpoznane zostanie nieodpłatne świadczenie w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym, z tytułu udostępnienia mu składników majątkowych zamawiającego w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania świadczonych na jego rzecz usług?
 269. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-317/12-2/KR
  1) Czy aport udziałów w cypryjskiej Spółce kapitałowej do słowackiej Spółki komandytowej przez Wnioskodawcę, będzie skutkował powstaniem u Wnioskodawcy zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce? 2) Czy uzyskiwany przez Wnioskodawcę dochód z udziału w słowackiej Spółce komandytowej z tytułu bycia w niej wspólnikiem o ograniczonej odpowiedzialności, będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 3) Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę, jako wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności w słowackiej Spółce komandytowej z tytułu wypłaty przez nią zysku, będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 270. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-526b/12/AD
  Wydatki związane z zakupem soczewek mogą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.
 271. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-526a/12/AD
  Wydatki związane z podjętym szkoleniem specjalistycznym w zakresie chirurgii ogólnej (koszty dojazdu do miejsca szkolenia i z powrotem) jak i wydatki związane z dodatkowymi kursami i zjazdami (opłaty zjazdowe, koszty zakwaterowania i dojazdu) mogą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.
 272. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-529/12/HD
  Wyłączenia od opodatkowania przychodów z działalności rolniczej.
 273. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-297/12-4/KO
  Czy w związku z odbywanymi podróżami związanymi z działalnością gospodarczą Wnioskodawczyni ma prawo uznać za koszty uzyskania przychodów część wydatków związanych z wyżywieniem, ustaloną w formie diety, na zasadach jakie przysługują pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę?
 274. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-266/12-4/AG
  Kiedy należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość nabytej wierzytelności oraz czy należy w przypadku jej przedawnienia zaliczyć ją później do przychodów lub skorygować koszty uzyskania przychodu ?
 275. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-415/12/ESZ
  Czy przychody osiągane przez Wnioskodawczynię z najmu lokali w ww. kamienicy, w przypadającej na Nią części stanowią przychody, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, czyli przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, a tym samym po spełnieniu odpowiednich warunków mogą zostać opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?
 276. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-416/12/ESZ
  Czy przychody osiągane przez Wnioskodawczynię z najmu lokali w ww. kamienicy, w przypadającej na Nią części stanowią przychody, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, czyli przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, a tym samym po spełnieniu odpowiednich warunków mogą zostać opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?
 277. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-559/12-2/KS
  Czy osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego, obywatel kraju Unii Europejskiej - Holandii prowadzący w Polsce dział specjalny produkcji rolnej w formie spółki cywilnej ma prawo wyboru zasad opodatkowania na takich samych warunkach jak obywatel polski i w związku z tym jeśli ma taką wolę ma prawo nie zgłaszać zamiaru i nie prowadzić ksiąg wykazujących przychody zgodnie z art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i wobec tego korzystać z prawa wyboru formy opodatkowania według norm szacunkowych?
 278. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-491/12-2/ES
  Należy stwierdzić, iż poniesione przez Wnioskodawcę przedmiotowe koszty nie będą mogły stanowić kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez Zainteresowanego pozarolniczej działalności gospodarczej. Wydatki poniesione na ten cel będą miały wprawdzie związek z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością, nie zostały jednak poniesione w celu uzyskania przychodu bądź zachowania lub zabezpieczenia jego źródła. Celem zapłaty było, bowiem zwolnienie się Wnioskodawcy z ciążącej na niej odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę. Brak jest, zatem spełnienia podstawowej przesłanki uznania wypłaconego odszkodowania, kosztów pogrzebu, należnych odsetek, kosztów sądowych i zastępstwa procesowego za koszt uzyskania przychodu.
 279. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-250/12-2/MS
  Czy, w świetle przepisu art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT oraz przepisu § 5 ust.1 Rozporządzenia wydatki inwestycyjne poniesione, w okresie po dniu uzyskania Zezwolenia do ostatniego dnia jego obowiązywania, w związku z realizacją opisanej wyżej inwestycji na terenie SSE przewyższające kwotę minimalną inwestycji określoną w Zezwoleniu (tj. kwotę PLN 22.190.000,00) będą uprawniały do powiększenia kwoty zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, tj. ustalenia wartości zwolnienia w oparciu o kwotę faktyczni poniesionych wydatków kwalifikowanych?
 280. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-123/08/12-S/AKr
  Czy sprzedaż podzielonych działek budowlanych, stanowiących majątek prywatny nabyty bez zamiaru odsprzedaży, w czasie przed wprowadzeniem podatku VAT, jest działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2, co skutkowałoby uzyskaniem statusu podatnika podatku VAT?
 281. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-265/08/12-S/TW
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy działek przeznaczonych pod zabudowę.
 282. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-123/08/12-S/AKr
  Czy sprzedaż podzielonych działek budowlanych, stanowiących majątek prywatny nabyty bez zamiaru odsprzedaży, w czasie przed wprowadzeniem podatku VAT, jest działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2, co skutkowałoby uzyskaniem statusu podatnika podatku VAT?
 283. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-265/08/12-S/TW
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy działek przeznaczonych pod zabudowę.
 284. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-522/12-2/JB
  W przedmiotowej sprawie, przekroczenie w 2010 r. limitu przychodu 150.000.00 Euro spowodowało, że Wnioskodawca w 2011 r. nie mógł być opodatkowany w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, co wynika z cytowanego art. 6 ust. 4 ustawy. Ma to natomiast wpływ na formę opodatkowania w roku 2012, jeżeli bowiem Wnioskodawca do dnia 20 stycznia 2012 r. nie złożył oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych to w roku 2012 z mocy obowiązującego prawa podatkowego był zobowiązany do opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach ogólnych.
 285. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-389/12/AP
  Czy wydatek poniesiony na zakup napojów alkoholowych podawanych przez organizatora w czasie kolacji będącej elementem programowym konferencji branżowej może stanowić u wspólnika spółki (Wnioskodawcy) koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 286. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-456/12-2/AK
  1. Czy zwrot przedstawicielom handlowym wydatków poniesionych przez nich w związku z wykonywaniem pracy na noclegi w hotelach Spółka powinna traktować jako przychód ze stosunku pracy oraz pobierać i odprowadzać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, natomiast za zwrot pozostałych wydatków w postaci kosztów za przejazd (paliwo, opłaty przejazdowe i parkingowe) samochodami służbowymi po stronie Spółki nie powstanie obowiązek ustalenia przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy w przypadku zaliczenia do przychodów pracownika wydatków na hotele pracownik może korzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt. 19 z uwzględnieniem ust. 14 art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?2. Czy koszty pobytu w miejscowości siedziby pracodawcy (innej niż miejsce zamieszkania i pracy przedstawicieli i innych pracowników) pokryte przez pracodawcę stanowić będzie dochód podatkowy pracownika?
 287. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-590/12-2/ES
  jeżeli istotnie Wnioskodawca na podstawie posiadanych dokumentów udowodni, że koszty uzyskania przychodu były wyższe niż w wysokości 20% uzyskanego przychodu i o ile udokumentowane wydatki poniesione przez Wnioskodawcę istotnie pozostają w związku z uzyskiwanymi przychodami z realizacji zawartej umowy o dzieło, to w przedmiotowej sprawie zaistnieją przesłanki do zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu. Tym samym Wnioskodawca przy spełnieniu ww. warunków będzie mógł w zeznaniu podatkowym za 2012 r. wykazać koszty uzyskania przychodu w wysokości faktycznie poniesionej.
 288. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-264/12-2/AF
  1. Czy w przypadku przeniesienia własności nieruchomości w wykonaniu umowy o wspólne inwestowanie z dnia 22 grudnia 1993 roku przez powiernika na osobę trzecią wskazaną przez Wnioskodawcę, Wnioskodawca jako zlecający dokonanie sprzedaży wykazuje przychód dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych?2. W jaki sposób oraz jakimi dokumentami Wnioskodawca wykazuje przychód dla celów podatkowych w przypadku zbycia przez powiernika na rzecz osoby trzeciej wskazanej przez Wnioskodawcę nieruchomości objętej umową o wspólne inwestowanie?3. Czy w przypadku sprzedaży własności nieruchomości w wykonaniu umowy o wspólne inwestowanie przez powiernika na rzecz osoby trzeciej, przychód ze sprzedaży nieruchomości wykazywany przez Wnioskodawcę nie będzie podlegał podatkowi dochodowego od osób fizycznych ze względu na upływ okresu pięciu lat od dnia zakończenia roku kalendarzowego w którym doszło do nabycia przez powiernika w imieniu zleceniodawcy nieruchomości?4. Czy czynność przeniesienia przez powiernika na rzecz Wnioskodawcy udziału w prawie własności nieruchomości, dokonana w celu wykonania umowy o wspólne inwestowanie, będzie obciążona podatkiem od czynności cywilnoprawnych?5. Czy zbycie przez Wnioskodawcę udziału w prawie własności nieruchomości, w mniej niż pięć lat od dnia przeniesienia udziału w prawie własności nieruchomości przez powiernika na Wnioskodawcę w celu wykonania umowy o wspólne inwestowanie, stanowi źródło przychodu podlegające opodatkowaniu, czy też przychód ze sprzedaży nieruchomości wykazywany przez Wnioskodawcę nie będzie podlegał podatkowi dochodowego od osób fizycznych ze względu na upływ okresu pięciu lat od dnia zakończenia roku kalendarzowego w którym doszło do nabycia przez powiernika w imieniu zleceniodawcy nieruchomości?
 289. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-493/12-2/IF
  Należy stwierdzić, iż przychody, które uzyskał Wnioskodawca w związku z zawartą umową cywilnoprawną, której przedmiotem jest zarządzanie spółką – traktowane będą jako przychody z działalności wykonywanej osobiście i winny być opodatkowane według zasad przewidzianych dla tego źródła przychodu, tj. według skali o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 290. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-422/12-2/AM
  1. Czy opłata ponoszona na rzecz banku na podstawie Umowy rachunku bankowego z tytułu prowadzenia rachunku bankowego i usług dodatkowych stanowi koszt uzyskania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej? 2. Czy otrzymana premia za lojalność będzie przychodem z prowadzonej działalności gospodarczej?
 291. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-377/12-5/IM
  299305, 217739, 277180 229089
 292. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-440/12/IG
  Czy sprzedaż jednej, kilku lub wszystkich (w zależności od popytu) ww. nieruchomości w okolicznościach niniejszej sprawy będzie zakwalifikowana jako dokonana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
 293. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-278/12-2/AG
  Czy zakup okularów używanych do pracy przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą może być uznany za koszt uzyskania przychodu ?
 294. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-446/12/HD
  Czy Wnioskodawca ma możliwość opodatkowania uzyskiwanych dochodów z indywidualnej działalności gospodarczej na zasadach ogólnych (rozliczać się zeznaniem PIT-36), a przychodów ze spółki cywilnej – w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (rozliczać się zeznaniem PIT-28)?
 295. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/033/331/BRT/2011/PK-1642
  skutki podatkowe w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do spółki jawnej
 296. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-478/12-2/AM
  Pomimo że Wnioskodawca w latach wcześniejszych, czyli przed rozpoczęciem prowadzenia działalności, poniósł wskazane we wniosku wydatki, to nie może ich zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w tej działalności. Przedmiotowe wydatki nie spełniają, bowiem przesłanek, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Skoro wydatki zostały poniesione przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej to brak jest związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy ich poniesieniem a uzyskiwaniem przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej w późniejszym okresie. Zatem koszty związane z uzyskaniem uprawnień zawodowych radcy prawnego poniesione przed rozpoczęciem prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej nie mogą obiektywnie przyczyniać się do osiągnięcia przychodu, bądź też służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.
 297. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-455/12-2/IF
  Przychody z najmu nieruchomości Wnioskodawca może opodatkować w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%, o ile złoży stosowne oświadczenie w przewidzianym przepisami terminie – o wyborze tej formy opodatkowania.
 298. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-441/12-2/IF
  Wskazać należy, iż nabyte majątkowe prawo autorskie stanowiące wartość niematerialną i prawną będzie podlegało zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne ustalone zgodnie z art. 22b ust. 1 pkt 4 w powiązaniu z art. 22m ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast nośnik utworu (egzemplarz obrazu) jako dzieła sztuki w myśl art. 22cww. ustawy nie będzie podlegał amortyzacji.
 299. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-392/12-4/MS
  jeżeli w istocie wskazany we wniosku motocykl prawidłowo został zaliczony do rodzaju 740 "Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe", który to rodzaj umiejscowiony został w grupie 7 Środki transportu - Klasyfikacji Środków Trwałych, stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), (Dz. U. Nr 112, poz. 1317), to Wnioskodawca może skorzystać z prawa jednorazowej amortyzacji wskazanego we wniosku środka trwałego, na zasadach wynikających z cyt. przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 300. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-325/12-4/AS
  1.Czy powstanie obowiązek podatkowy w związku z nabyciem przedmiotowej nieruchomości?2.Jeśli powstanie obowiązek podatkowy to kto w tym przypadku będzie płatnikiem podatku VAT?3.Czy ma zastosowanie zwolnienie z obowiązku podatkowego zastosowane na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT?4.Czy wnioskodawca w opisanej sytuacji działa jako podatnik podatku VAT?
 301. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-448/12/PSZ
  Czy, w powyższym stanie faktycznym, przychód uzyskany z odpłatnego zbycia poszczególnych działek, powstałych z podziału większej nieruchomości będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jak przychód uzyskany ze źródła, jakim jest pozarolniczą działalność gospodarcza?
 302. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-450/12/PSZ
  Czy, w powyższym stanie faktycznym, przychód uzyskany z odpłatnego zbycia poszczególnych działek, powstałych z podziału większej nieruchomości będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jak przychód uzyskany ze źródła, jakim jest pozarolniczą działalność gospodarcza?
 303. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/415-20/12/AW
  Czy, w powyższym stanie faktycznym, przychód uzyskany z odpłatnego zbycia poszczególnych działek, powstałych z podziału większej nieruchomości będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jak przychód uzyskany ze źródła, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza?
 304. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-19/12/AW
  Czy, w powyższym stanie faktycznym, przychód uzyskany z odpłatnego zbycia poszczególnych działek, powstałych z podziału większej nieruchomości będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jak przychód uzyskany ze źródła, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza?
 305. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-447/12-2/KC
  w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z budową budynku przeznaczonego w części na działalność gospodarczą oraz możliwości przeniesienia nadwyżki podatku VAT na kolejny okres rozliczeniowy bądź też jego zwrotu
 306. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-240/12-2/MZ
  Czy nabycie przez Bank wierzytelności nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
 307. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-293/12-2/DG
  Czy Oddział utworzony zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, odrębny organizacyjnie i finansowo od Wnioskodawcy pełniące samodzielne funkcje związane z prowadzeniem działalności gospodarczej Wnioskodawcy w Polsce, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w rozumieniu art. 4a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Wobec powyższego, czy Wnioskodawca ma prawo do wyłączenia z opodatkowania podatkiem dochodowym w Polsce przychodów ze źródła w Polsce w postaci wartości nominalnej udziałów w Nowej Spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Oddziału w momencie wniesienia tego wkładu niepieniężnego do Nowej Spółki?
 308. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-257/12-4/MP
  Czy Wnioskodawczyni jako właścicielka 1/6 udziałów w nieruchomościach nabytych w październiku 2010 r. i sprzedanych we wrześniu 2011 r., powinna przychód ten wykazać w deklaracji PIT-39 za 2011 r., jako przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości?
 309. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-440/12-2/KS
  Czy koszty tytułem opłaty za kurs w zakresie pracy z wcześniakami, niemowlętami i dziećmi starszymi z zaburzeniami rozwoju, zespołami neurologicznymi, ortopedycznymi oraz genetycznymi poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów i zostać ujęte w prowadzonej podatkowej księdze przychodów i rozchodów?
 310. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-490/12/BJ
  sprzedaż nieruchomości
 311. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-456/12/ESZ
  Czy wydatek poniesiony na zakup napojów alkoholowych podawanych przez organizatora w czasie kolacji będącej elementem programowym konferencji branżowej może stanowić u wspólnika Spółki koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 22 ust. l ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 312. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-453/12-2/KS
  1. Czy prawidłowe jest obciążenie kosztów uzyskania przychodu w momencie wniesienia samochodu osobowego do składników majątku prowadzonej działalności gospodarczej, z uwagi na założenie, iż będzie on użytkowany krócej niż 1 rok?2. Czy wartość nabycia samochodu (koszt, po jakim obciążać on będzie koszty prowadzonej działalności gospodarczej) winien być ustalony w cenie nabycia tj. jako suma pięćdziesięciu procent ceny zakupu wykazanej na fakturze sprzedaży VAT wystawionej w 2008 r. na rzecz dwóch współwłaścicieli (w tym Wnioskodawcy) oraz ceny odpłatnego zniesienia współwłasności?
 313. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-506/12-3/SJ
  Czy Wnioskodawca ma/będzie miał prawo do zwrotu podatku naliczonego z faktur dokumentujących zrealizowaną inwestycję pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej … " w 100% wysokości?
 314. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-506/12-4/SJ
  Czy Wnioskodawca ma/będzie miał prawo do zwrotu podatku naliczonego z faktur dokumentujących zrealizowaną inwestycję pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej … " w 100% wysokości?
 315. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-212/10/12-5/S/AS
  W rozliczeniu za który miesiąc Spółka winna wykazać podatek należny wynikający z faktur korygujących wystawionych w związku ze zmianą cen przy sprzedaży krajowej i WDT, jeżeli podwyższenie kwot należnych Spółce następuje już po wystawieniu faktur w związku z nowymi zdarzeniami, których przewidzenie nie jest możliwe w momencie wystawiania faktur pierwotnych?
 316. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-674/12-2/AM
  Czy spełniając wymóg Rozdziału 1, artykułu 3, ust. 1a) pkt. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, ale niespełniając wymogu Rozdziału 1, artykułu 3, ust. 1a) pkt. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, oraz spełniając wymagania Umowy w Sprawie Unikania Podwójnego Opodatkowania Pomiędzy Niemcami a Polską, Dz. U. 2005/12/90, art. 14, jednocześnie niespełniając wymagań Umowy w Sprawie Unikania Podwójnego Opodatkowania Pomiędzy Niemcami a Polską, Dz. Ust. 2005/12/90, art. 15, a także przyjmując Polskę za miejsce zamieszkania w myśl art. 4 pkt. li 2 Umowy w Sprawie Unikania Podwójnego Opodatkowania Pomiędzy Niemcami a Polską, Dz. Ust. 2005/12/90, Wnioskodawca podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przekraczając jednocześnie 183 dni pobytu na terenie Niemiec w okresie 12 miesięcy?
 317. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-379/12-2/AM
  Czy wydatki związane z opisanym wyżej wyjazdem stanowią dla Wnioskodawczyni koszt uzyskania przychodu?
 318. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-381/12-2/ES
  Do jakiego źródła przychodu Wnioskodawca powinien zakwalifikować przychody, które uzyska z wynajmu Lokalu?
 319. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-382/12-2/ES
  Wnioskodawca będzie uprawniony do uznania za koszt uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z pracami wykończeniowymi oraz zakupem wyposażenia Lokalu w dniu ich ujęcia w księgach rachunkowych na podstawie odpowiednich faktur (rachunków) dokumentujących poniesienie tych wydatków. W przypadku jednak uznania przez organ, że wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na wykończenie oraz wyposażenie Lokalu będą stanowić koszty bezpośrednie, Wnioskodawca prosi o potwierdzenie, że koszty te powinny być w całości potrącone w chwili osiągnięcia pierwszego przychodu z tytułu wynajmu Lokalu tj. w tym roku podatkowym, w którym Wnioskodawca uzyska pierwszy przychód w postaci czynszu.
 320. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-424/12/HD
  Czy koszty uzyskania przychodów niepublicznego przedszkola sfinansowane z przychodów opodatkowanych (wpłat rodziców) oraz przychodów wolnych od podatku (dotacji z Urzędu Miasta), mogą być rozliczane w oparciu o zasadę wyrażoną w art. 22 ust 3 i 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 321. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-366/12-2/JB
  Czy w przypadku dokonania darowizny lokalu, wykorzystywanego wcześniej do prowadzonej działalności gospodarczej, Wnioskodawca będzie zobowiązany do dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów związanych z nabyciem lokalu?
 322. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-412/12/MR
  Czy oświadczenie jakie zostało złożone przez podatnika o wyborze formy opodatkowania ryczałtem ewidencyjnym dnia 20 marca 2008 r. (w ciągu roku podatkowego) będzie skutkowało i będzie ważne na lata przyszłe (2009, 2010, 2011), które nie zostało zmienione w latach następnych, biorąc pod uwagę że zostało złożone przed dniem 20 stycznia 2009 r. zgodnie z ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 ze zm.)?
 323. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-235/12-2/MS
  Spółka występuje o potwierdzenie swojego stanowiska zgodnie, z którym zawieranie transakcji na instrumentach finansowych, czego w przypadku Spółki przykładem jest umowa zawarta z B, które nie zabezpieczają konkretnego źródła przychodów / kosztów, strefowych albo pozastrefowych, stanowi dodatkową, w stosunku do wymienionej w Zezwoleniu, działalność gospodarczą. W konsekwencji, wynik realizowany na tego typu transakcjach (tj. odpowiednio dochód albo strata) będzie wynikiem działalności pozastrefowej, a zatem podlegającej opodatkowaniu PDOP na zasadach ogólnych.
 324. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-201/12-3/AF
  1. Czy transfery gotówki dokonywane w ramach systemu Cash Pool oparte o wspólną odpowiedzialność wynikającą z poręczeń Uczestników i subrogacji (wstępowania w prawa wierzyciela) podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?2. Czy dokonywane spłaty w ramach Systemu Cash Pool przez jej Uczestników oparte o wspólną odpowiedzialność wynikającą z poręczeń Uczestników i subrogacji podlegają pod przepisy o cienkiej kapitalizacji określone w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 325. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-222/12-2/PK1
  w zakresie określenia pierwszego roku podatkowego, w sytuacji gdy Spółka podjęła działalność gospodarczą w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrała rok podatkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym
 326. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-223/12-2/PK1
  w zakresie określenia pierwszego roku podatkowego, w sytuacji gdy Spółka podjęła działalność gospodarczą w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrała rok podatkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym
 327. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-495/12/MR
  Czy inwestując swoje wolne środki na portalach typu social lending Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą? Jeżeli tak to co stanowi jego przychód? Zwrócony kapitał pożyczkowy wraz z odsetkami, czy też same odsetki od pożyczki? Czy kwota udzielonej pożyczki jest kosztem uzyskania przychodu?
 328. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-385/12/ZK
  Czy do wartości początkowej nieruchomości, w postaci zabytkowej kamienicy, spółka mogła wliczyć, oprócz kosztów remontu i przebudowy, także wcześniej poniesione przez małżonków (tj. przed zawiązaniem spółki) koszty wykupu lokali mieszkalnych wraz z przynależnym im gruntem? Czy spółka poprawnie nalicza amortyzację stosując do kamienicy art. 22j ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 329. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-311/12-4/ES
  Czy zawarte po wyrejestrowaniu działalności gospodarczej w wyniku zgłoszonego przez byłego kontrahenta roszczenia porozumienie z podatniczką, w tym uznanie za błędnie naliczoną na ostatniej fakturze rozliczeniowej z kontrahentem pozycję wynagrodzenia w formie odszkodowania, jak również dokonany na tej podstawie zwrot uzyskanej kwoty brutto kontrahentowi jest wystarczającą podstawą do dokonania korekty deklaracji VAT i rozliczeń z tytułu podatku dochodowego w zaistniałej sytuacji, a jeśli nie to jak na gruncie obowiązującego prawa ma postąpić podatnik, aby prawidłowo dokonać korekty podatku VAT i wysokości osiągniętego za rok 2011 dochodu?
 330. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-420/12-2/MS
  Czy w przypadku osiągnięcia przez SKA zysku, Wnioskodawca powinien rozpoznać go jako przychód i rozliczyć poprzez zapłatę zaliczki na podatek dochodowy za miesiąc, w którym SKA osiągnęła zysk czy też dopiero za miesiąc, w którym powstało po jego stronie roszczenie o wypłatę dywidendy?
 331. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-421/12-2/MS
  Czy w przypadku osiągnięcia przez SKA zysku, Wnioskodawca powinien rozpoznać go jako przychód i rozliczyć poprzez zapłatę zaliczki na podatek dochodowy za miesiąc, w którym SKA osiągnęła zysk czy też dopiero za miesiąc, w którym powstało po jego stronie roszczenie o wypłatę dywidendy?
 332. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-401/12/HD
  Czy w celu ustalenia jednostkowych wartości początkowych wszystkich nabytych obiektów w ramach nabytej nieruchomości Wnioskodawca ma możliwość dokonania wyceny we własnym zakresie lub w formie wyceny rzeczoznawcy, tak aby łączna wartość tych składników majątku równała się cenie określonej w akcie notarialnym, pomniejszonej o skonkretyzowaną w akcie cenę gruntu?
 333. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-228/12-4/KO
  Czy kolejne raty odsetek od kredytu gotówkowego zaciągniętego z konta osobistego przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarcza, na rozwój i poszerzenie ww. działalności, mogą być księgowane jako koszt uzyskania przychodu?
 334. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-391/12/HD
  1. Czy odsetki od zaciągniętego kredytu na zakup gruntu, zapłacone po wprowadzeniu gruntu do ewidencji środków trwałych firmy, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów w pełnej wysokości? 2. Czy istnieje możliwość ujęcia odsetek od kredytu na zakup gruntu – jako koszty uzyskania przychodów – przed zakończeniem inwestycji (budowa przedszkola)?
 335. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-422/12/HD
  Czy przedterminowy wykup umów leasingu (przed upływem 40% normatywnego okresu amortyzacji) ze skutkiem nabycia przedmiotów umów przed upływem okresu na jaki zostały zawarte umowy, spowoduje konieczność korekty kosztów uzyskania przychodu oraz wprowadzenia samochodów do środków trwałych i naliczenia amortyzacji za poprzednie okresy?
 336. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-344/12-5/MK
  Co będzie przychodem Wnioskodawcy z tytułu przekształcenia NewCo w NewCo sp. osobowa?
 337. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-325/12-4/KT
  Opodatkowanie sprzedaży samochodu wycofanego ze spółki osobowej i przekazanego na potrzeby własne Wnioskodawcy.
 338. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-502/12-4/ES
  ma Pani prawo do odliczenia opłaconych - z tytułu prowadzonej działalności - składek na ubezpieczenie zdrowotne od należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodu uzyskanego z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy.
 339. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-371/12-2/IF
  Przychód akcjonariusza z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej, który to spółka osiąga jako przychód z działalności, staje się jego przychodem należnym z datą podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o wypłacie dywidendy, albo – jeżeli określony został dzień dywidendy – w tym dniu. Jeżeli uchwałą walnego zgromadzenia zostanie podjęta decyzja o wypłacie zaliczkowej dywidendy, wówczas, przychód akcjonariusza staje się jego przychodem należnym, w tym samym momencie, co przy ustaleniu przychodu akcjonariusza z tytułu dywidendy, tj. z datą podjęcia uchwały o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy, albo – jeżeli określony został dzień zaliczki na poczet dywidendy – w tym dniu. Od przychodu tego należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy, stosownie do art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc, w którym podjęto uchwałę przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o wypłacie dywidendy bądź zaliczki na poczet dywidendy, albo jeżeli określony został dzień dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy (w razie jego określenia) – w tym dniu.
 340. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-308/12-4/JK2
  Ewentualna sprzedaż wydzielonych działek, na których zostały wybudowane domki jednorodzinne, nie będzie w ogóle stanowić przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie nieruchomości upłynęło pięć lat. W przypadku Wnioskodawcy bez znaczenia pozostanie fakt wydatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia domków jednorodzinnych na cele mieszkaniowe. Tym samym, ponieważ nabycie gruntu miało miejsce w 2003 r., nie znajduje zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujący od 01.01.2009 r., który stanowi iż wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.
 341. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-199/09-5/12/S/JD
  w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów części wartości nieumorzonej inwestycji w obcym środku trwałym
 342. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-370/12-2/MK
  1. Czy, w świetle przedstawionego stanu faktycznego, z tytułu nagród wydawanych w Konkursie ogólnopolskim w postaci zestawów produktów o wartości nieprzekraczającej 88,13 zł laureatom otrzymującym nagrody przysługuje zwolnienie przedmiotowe z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 52, poz. 307 z późn. zm.)?2. Czy w opisanym stanie faktycznym nieodpłatne wydawanie nagród w Konkursie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011 Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.?3. Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu nagród wydawanych przez Wnioskodawcę zwycięzcom Konkursów?
 343. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-411/12/ZK
  Czy działalność prowadzona w ramach umowy przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki będzie stanowiła pozarolniczą działalność gospodarczą, rozumianą zgodnie z art. 5a pkt 6 w związku z art. 5b ustawy o PIT?
 344. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-412/12/ZK
  Czy Wnioskodawca ma prawo do opodatkowania podatkiem liniowym dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej?
 345. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-353/12-4/AO
  Czy Wnioskodawcy, jako czynnemu podatnikowi podatku od towarów i usług będzie przysługiwać prawo do odliczenia całego podatku VAT naliczonego z faktury dokumentującej zakup lokalu użytkowego w sytuacji, gdy na fakturze oprócz danych podatnika znajdą się również dane jego małżonki, niebędącej czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług?
 346. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-343/12-4/EK
  Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej – podatnik
 347. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-241/12-2/DS
  Czy dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych uczniów winno być traktowane jako przychód z działalności gospodarczej opodatkowany kartą podatkową zgodnie w wybraną formą opodatkowania i tym samym nie podlegać opodatkowaniu na zasadach ogólnych, jako inne źródła?
 348. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-331/12-2/IG
  W przypadku zmiany przeznaczenia wykorzystywania obory z czynności zwolnionych na czynności opodatkowane po dokonaniu rejestracji w roku 2012, Wnioskujący jest uprawniony do odliczenia jednej dziesiątej części podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesione wydatki (wystawionych na oboje małżonków) w deklaracji podatkowej składanej za styczeń 2013 roku oraz jednej dziesiątej części w deklaracjach składanych po zakończeniu każdego roku – tj. deklaracjach składanych za styczeń w latach 2014-2016.
 349. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-371/12/HD
  Czy otrzymane kwoty z tytułu zwrotu wydatków za użytkowanie samochodu Wnioskodawca powinien doliczyć do przychodu z działalności gospodarczej i opodatkować jako przychody z działalności gospodarczej?
 350. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-362/12/AD
  Czy sprzedaż udział w lokalu użytkowym użyczonym dla osobowej spółki handlowej, spowoduje powstanie przychodów z działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz czy planowana sprzedaż udziałów w ww. lokalu, nie wcześniej niż w roku 2013 spowoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
 351. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-351/12-2/MG
  1. Czy Spółka będzie zobowiązana do wystawienia informacji PIT-8C w Sytuacji I (tj. w przypadku, gdy Spółka nie skorzysta z wynikającego z Umowy Pożyczki uprawnienia do naliczania Klientowi, będącemu osobą fizyczną, odsetek od zadłużenia przeterminowanego)?2. Czy Spółka będzie zobowiązana do wystawienia informacji PIT-8C w Sytuacji III (tj. w przypadku, gdy dokona umorzenia Klientowi będącemu osobą fizyczną odsetek naliczonych od zadłużenia przeterminowanego)?
 352. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-360/12/ZK
  Czy koszty poniesione na zdobycie licencji, która umożliwi uzyskiwanie przychodów z tytułu zarządzania nieruchomościami można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
 353. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-377/12/ZK
  Czy Wnioskodawczyni może wprowadzić część lokalu mieszkalnego do ewidencji środków trwałych i zaliczać odpisy amortyzacyjne do kosztów uzyskania przychodu? Czy Wnioskodawczyni ma możliwość ustalenia wartości początkowej części nieruchomości przeznaczonej na wykonywanie działalności gospodarczej stosując metodę uproszczoną, zgodnie z art. 22g ust. 10 ww. ustawy?
 354. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-378/12/ZK
  Czy zapłacone odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania w wysokości proporcji jaką stanowi część mieszkania przeznaczonego na działalność gospodarczą do całości mieszkania będą stanowić koszt uzyskania przychodu w nawiązaniu do art. 23 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy?
 355. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-379/12/ZK
  Czy koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem mieszkania, do których zalicza się czynsz, opłaty za energię elektryczną, Internet, wg wartości ustalonej od wartości początkowej lokalu mieszkalnego odpowiadającej stosunkowi powierzchni użytkowej wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej do ogólnej powierzchni mieszkania, stanowią koszt uzyskania przychodu?
 356. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-199/12-4/AG
  Czy prawidłowe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na przygotowanie dokumentacji obejmującej szczegółowy biznesplan inwestycyjny w 2010 r.?
 357. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-382/12-2/KOM
  uznanie za dostawę towarów sprzedaży gotowych do spożycia posiłków oraz zastosowania właściwej stawki podatku VAT przy ich sprzedaży
 358. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-38/09/12-S/TK
  Czy czynność sprzedaży działek podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 359. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1012/08/12-S/TK
  Czy w związku z czynnością sprzedaży tych gruntów Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług?
 360. Interpretacja indywidualna, sygnatura: PL/LM/830/15/BNJ/12/79
  opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych umów sprzedaży sprzętu fotograficznego na aukcjach internetowych zagranicznych
 361. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-222/12-4/KR
  1) Czy w związku z posiadanym udziałem w Spółce, Wnioskodawca posiada na terytorium Niemiec zakład w rozumieniu postanowień umowy o UPO? 2) Czy przychód podatkowy Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży przez Spółkę akcji w spółce luksemburskiej powinien zostać przypisany do zakładu Wnioskodawcy w Niemczech, będącego skutkiem posiadania przez Wnioskodawcę udziału w Spółce, zgodnie z postanowieniami umowy o UPO? 3) Czy transfer środków pochodzących z podziału zysku Spółki do Wnioskodawcy, w części wynikającej z udziału Wnioskodawcy w zyskach Spółki rodzi dla Wnioskodawcy jakiekolwiek skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych - w szczególności czy Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty jakiegokolwiek podatku od tych przychodów na podstawie ustawy o PIT?
 362. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-222/12-5/KR
  Czy do dochodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę poprzez zakład na terytorium Niemiec, wynikający z faktu posiadania przez Wnioskodawcę udziału w Spółce, zastosowanie znajduje art. 24 ust. 2 lit. a) umowy o UPO, co oznacza, iż dochody te są opodatkowane wyłącznie na terytorium Niemiec i w związku z tym są wolne od opodatkowania na terytorium Polski?
 363. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-164/12-2/MS
  Czy wydatki poniesione na raty kapitałowe należne A. S.A. w okresie obowiązywania umowy leasingu po podjęciu przez Spółkę działalności nie objętej Zezwoleniem będą mogły zostać w całości uznane za wydatki kwalifikowane, tj. zaliczone do kosztów Inwestycji, o których mowa w § 6 ust. 1 Rozporządzenia kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych?Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 jest negatywna, to jaka część wydatków poniesionych na raty kapitałowe należne A. S.A. w okresie obowiązywania umowy leasingu po podjęciu przez Spółkę działalności nie objętej Zezwoleniem będzie mogła zostać uznana przez Spółkę za wydatki kwalifikowane?
 364. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-278/12-4/KS
  1.Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w SKA, przychód podatkowy po jego stronie powstaje jedynie w dacie wypłaty Dywidendy?2.Jak w takim przypadku należy określić podstawę opodatkowania oraz koszty uzyskania przychodu Wnioskodawcy?3.Czy Dywidenda otrzymana przez Wnioskodawcę z SKA - niezależnie od tego jakie rodzaje przychodów (dochodów), i z jakich rodzajów transakcji, będzie otrzymywała sama SKA - stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT, a tym samym w zależności od wyboru Akcjonariusza - czy taki dochód może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c Ustawy PIT?
 365. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-214/12-4/MG
  Czy z godnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307ze zm.) " … wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł" uzyskane przez zwycięzców nagrody rzeczowe, w konkursach ogłaszanych w Internecie, przez Wnioskodawcę#61607; z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu,#61607; na internetowym portalu F.,#61607; z określonym regulaminem, który zawiera zagadnienia takie jak: zasady rywalizacji, wyłonienie zwycięzców przez komisję konkursową oraz sposób wydania i przekazania nagród zwycięzcom,#61607; gdzie nagroda to bon zakupowy, e-karta a wartość jednorazowa nagrody wynosi od 50 zł (słownie: pięćdziesiąt zł) do 100 zł (słownie: sto zł), czyli nie przekracza kwoty 760 zł,o której mowa w ustawie,- będą objęte zwolnieniem od podatku dochodowego od osób fizycznych wynikającym z cytowanego art. 21 ust. 1 pkt 68 powołanej wyżej ustawy?
 366. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-824/11/12-S/IK
  Zakres opodatkowania sprzedaży nieruchomości gruntowych.
 367. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-213/12-2/MS
  Czy wnioskodawca, będący podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej może amortyzować środki trwałe wykorzystywane na potrzeby działalności w Strefie przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych obniżonych na podstawie art. 16i ust. 5 ustawy o CIT? Czy wnioskodawca, będący podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej będzie mógł w przyszłości podwyższyć stawki amortyzacyjne dla środków trwałych wykorzystywanych na potrzeby działalności prowadzonej w Strefie, które zostały obniżone uprzednio na podstawie art. 16i ust. 5 ustawy o CIT. przy założeniu że podwyższone w ten sposób stawki nie będą wyższe od stawek wskazanych w Wykazie stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o CIT?
 368. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-193/12-7/PS
  CIT – w zakresie określenia charakteru źródła powstania przychodu z tytułu posiadania przez podatnika statusu akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej oraz momentu jego powstania
 369. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-191/12-6/PS
  CIT - określenia podstawy opodatkowania otrzymanej przez akcjonariusza dywidendy
 370. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-304/12/AK
  Czy w zaistniałej sytuacji rozpoczęcie działalności jako wspólnik spółki cywilnej będzie traktowane jako kontynuacja prowadzonej działalności? Czy w tym przypadku można opłacać zaliczki na podatek dochodowy za okresy kwartalne?
 371. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-265/12-2/EK
  Prawo do odliczenia w całości podatku VAT w przypadku wykonywania działalności opodatkowanej i działalności niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT oraz możliwość dokonywania korekty deklaracji VAT w powyższym zakresie od roku 2008.
 372. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-297/12-4/ES
  Różnica w rabacie - Bonusie Klubowym, przyznanym Promotorowi Brązowemu oraz w rabacie przyznanym Promotorowi Zwykłemu, nic stanowi dla Promotora Brązowego przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Konsekwentnie Spółka nie będzie miała obowiązku, na podstawie art. 42a ww. ustawy, wystawienia dla Promotorów Brązowych informacji PIT-8C, dotyczącej ww. różnicy w rabatach dla Promotorów.
 373. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-402/12-4/ISZ
  Okoliczności sprawy nie wskazują, iż Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich. W świetle powołanych wyżej regulacji prawnych oraz opisu stanu faktycznego należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca nie wykonuje samodzielnie działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem występują przesłanki wynikające z art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy, co oznacza, że zostały spełnione kryteria wyłączające świadczenie usług z czynności podlegających tej ustawie. Wobec tego Wnioskodawca z tytułu kontraktu menedżerskiego nie będzie podatnikiem podatku od towarów i usług.
 374. Interpretacja ogólna, sygnatura: DD2/033/21/KOI/2012/DD-159
  moment powstania przychodu z tytułu refakturowania usług u podatników osiągających przychody z najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
 375. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-270/12-2/KS
  1. Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego i prawnego UDZIAŁOWIEC objęty jest ograniczonym obowiązkiem podatkowym w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., nr 51, poz. 307 z późn. zm. ) - zwanej dalej ustawą o PIT i w związku z tym wypłacone za wynajem spółce niemieckiej wynagrodzenie należy stosownie do udziału kapitałowego UDZIAŁOWCA w spółce niemieckiej opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych wg zasad określonych w art. 29 ust 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o PIT? 2. Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego i prawnego UDZIAŁOWIEC będzie objęty ograniczonym obowiązkiem podatkowym w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o PIT i w związku z tym wypłacone za wynajem spółce niemieckiej wynagrodzenie należy stosownie do udziału kapitałowego UDZIAŁOWCA w spółce niemieckiej opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych wg zasad określonych w art. 29 ust 1 pkt 1 i ust 2 ustawy o PIT?
 376. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-271/12-2/KS
  1. Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego i prawnego UDZIAŁOWIEC objęty jest ograniczonym obowiązkiem podatkowym w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., nr 51, poz. 307 z późn. zm. ) - zwanej dalej ustawą o PIT i w związku z tym wypłacone za wynajem spółce niemieckiej wynagrodzenie należy stosownie do udziału kapitałowego UDZIAŁOWCA w spółce niemieckiej opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych wg zasad określonych w art. 29 ust 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o PIT?2. Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego i prawnego UDZIAŁOWIEC będzie objęty ograniczonym obowiązkiem podatkowym w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o PIT i w związku z tym wypłacone za wynajem spółce niemieckiej wynagrodzenie należy stosownie do udziału kapitałowego UDZIAŁOWCA w spółce niemieckiej opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych wg zasad określonych w art. 29 ust 1 pkt 1 i ust 2 ustawy o PIT?
 377. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-329/12-2/IF
  1. Czy uiszczany w czasie inwestycji podatek od nieruchomości oraz opłaty za użytkowanie wieczyste stanowią koszty uzyskania przychodów wnioskodawcy, z tytułu działalności prowadzonej w ramach spółki komandytowej, stosownie do wielkości posiadanego udziału w spółce?2. Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca, to w jakim momencie podatek ten i opłata stanowią koszt uzyskania przychodów?
 378. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-347/12/ZK
  Czy Wnioskodawca ma prawo do opodatkowania podatkiem liniowym dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej?
 379. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-213/12-4/IG
  Należy stwierdzić, że w opisanej sytuacji nie znajdzie zastosowanie wyłączenie, o którym mowa w art. 15 ust. 3 ustawy. Wnioskodawca w związku z wykonywaniem usług zarządzania w ramach prowadzonej działalności oraz w związku z faktem zarejestrowania się jako czynny podatnik VAT, powinien wystawiać faktury VAT ze stawką podstawową.
 380. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/033/312/BRT/2011/PK-1676
  skutki podatkowe w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do spółki jawnej
 381. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-176/12-13/SP
  Opodatkowanie wynagrodzeń wypłaconych osobom fizycznym mającym miejsce zamieszkania w Azerbejdżanie z tytułu umowy zlecenia zawartej w ramach działalności gospodarczej.
 382. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-290/12-2/MG
  Czy wypłata na rzecz Klienta będącego rezydentem podatkowym Szwajcarii z tytułu wykupu całkowitego polisy powinna podlegać 19% podatkowi dochodowemu od osób fizycznych, który powinien zostać pobrany przez Spółkę jako płatnika tego podatku?
 383. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-176/12-8/MP
  Wynagrodzenie dla krajowych osób fizycznych, niebędących pracownikami Wnioskodawcy, za wykonane usługi zewnętrzne na rzecz projektu na podstawie umów zawartych z Wnioskodawcą.
 384. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-218/12-4/KSU
  Czy przy posiadaniu przez Wnioskodawcę, jako właściciela, faktury zakupu ww. samochodu, może On przyjąć jako wartość początkową do amortyzacji, koszt zakupu pojazdu zgodnie z fakturą, co byłoby zgodne z zapisem art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 385. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-321A/12/AK
  Czy wartość diet z tytułu podróży służbowej wypłaconych pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na stanowisku kierowcy, w firmie która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych, stanowi koszt uzyskania przychodów i czy jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 386. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-210/12-4/KS
  1. Czy w przypadku dokonania przez Y - Spółka Osobowa odpłatnego zbycia certyfikatów inwestycyjnych w FIZ, wykupu tych certyfikatów przez FIZ celem umorzenia, umorzenia certyfikatów w wyniku likwidacji FIZ dochód uzyskany z tego tytułu przez Wspólników Y - Spółka Osobowa będzie podlegał opodatkowaniu PIT jako dochód z działalności gospodarczej, a związku z tym FIZ nie będzie zobowiązany jako płatnik do pobrania i zapłaty PIT z tego tytułu? 2. Jeżeli na FIZ będą ciążyć obowiązki płatnika, o których mowa w pytaniu 1, co powinno zostać uwzględnione jako koszt uzyskania przychodu Wspólników Y - Spółka Osobowa, który FIZ będzie zobowiązany uwzględnić przy obliczaniu podatku należnego w przypadku (i) zbycia przez Y - Spółka Osobowa certyfikatów inwestycyjnych w FIZ, nabytych poprzez wniesienie przez X do FIZ udziałów/akcji posiadanych przez X w polskiej spółce z o.o./akcyjnej, (ii) wykupu tych certyfikatów przez FIZ celem umorzenia lub (iii) umorzenia tych certyfikatów w wyniku likwidacji FIZ?
 387. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-193/12-5/KS
  Czy w przypadku dokonania przez Wnioskodawcę po likwidacji Y - Spółka Osobowa, odpłatnego zbycia (w tym odpłatnego zbycia celem umorzenia) otrzymanych w wyniku likwidacji Y - Spółka Osobowa udziałów, akcji, odpłatnego zbycia certyfikatów inwestycyjnych w FIZ, wykupienia tych certyfikatów przez FIZ celem umorzenia, umorzenia certyfikatów w wyniku likwidacji FIZ, odpłatnego zbycia innych papierów wartościowych dochód uzyskany z tego tytułu przez Wnioskodawcę będzie podlegał opodatkowaniu PIT jako dochód z działalności gospodarczej? Co będzie stanowiło koszt uzyskania przychodu w przypadku dokonania przez Wnioskodawcę po likwidacji Y - Spółka Osobowa odpłatnego zbycia (w tym odpłatnego zbycia celem umorzenia) otrzymanych w wyniku likwidacji Y - Spółka Osobowa udziałów/akcji, nabytych przez X wskutek transakcji wymiany udziałów, w rozumieniu art. 12 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2011 r., nr 74, poz. 397 ze zm., dalej jako "ustawa o CIT") oraz art. 24 ust. 8a ustawy o PIT?
 388. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-196/12-5/KS
  Czy w przypadku dokonania przez Wnioskodawcę po likwidacji Y - Spółka Osobowa, odpłatnego zbycia (w tym odpłatnego zbycia celem umorzenia) otrzymanych w wyniku likwidacji Y - Spółka Osobowa udziałów, akcji, odpłatnego zbycia certyfikatów inwestycyjnych w FIZ, wykupienia tych certyfikatów przez FIZ celem umorzenia, umorzenia certyfikatów w wyniku likwidacji FIZ, odpłatnego zbycia innych papierów wartościowych dochód uzyskany z tego tytułu przez Wnioskodawcę będzie podlegał opodatkowaniu PIT jako dochód z działalności gospodarczej? Co będzie stanowiło koszt uzyskania przychodu w przypadku dokonania przez Wnioskodawcę po likwidacji Y - Spółka Osobowa (i) odpłatnego zbycia otrzymanych w wyniku likwidacji Y - Spółka Osobowa certyfikatów w FIZ, nabytych poprzez wniesienie przez X do FIZ udziałów/akcji posiadanych przez X w polskiej spółce z o.o./akcyjnej, (ii) wykupienia tych certyfikatów przez FIZ celem umorzenia lub (iii) umorzenia tych certyfikatów w wyniku likwidacji FIZ? Co będzie stanowiło koszt uzyskania przychodu w przypadku dokonania przez Wnioskodawcę po likwidacji Y - Spółka Osobowa odpłatnego zbycia (w tym odpłatnego zbycia celem umorzenia) otrzymanych w wyniku likwidacji Y - Spółka Osobowa udziałów/akcji, nabytych przez X wskutek transakcji wymiany udziałów, w rozumieniu art. 12 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2011 r., nr 74, poz. 397 ze zm., dalej jako "ustawa o CIT") oraz art. 24 ust. 8a ustawy o PIT?
 389. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-193/12-5/KS
  Czy w przypadku dokonania przez Wnioskodawcę po likwidacji Y - Spółka Osobowa, odpłatnego zbycia (w tym odpłatnego zbycia celem umorzenia) otrzymanych w wyniku likwidacji Y - Spółka Osobowa udziałów, akcji, odpłatnego zbycia certyfikatów inwestycyjnych w FIZ, wykupienia tych certyfikatów przez FIZ celem umorzenia, umorzenia certyfikatów w wyniku likwidacji FIZ, odpłatnego zbycia innych papierów wartościowych dochód uzyskany z tego tytułu przez Wnioskodawcę będzie podlegał opodatkowaniu PIT jako dochód z działalności gospodarczej? Co będzie stanowiło koszt uzyskania przychodu w przypadku dokonania przez Wnioskodawcę po likwidacji Y - Spółka Osobowa odpłatnego zbycia (w tym odpłatnego zbycia celem umorzenia) otrzymanych w wyniku likwidacji Y - Spółka Osobowa udziałów/akcji, nabytych przez X wskutek transakcji wymiany udziałów, w rozumieniu art. 12 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2011 r., nr 74, poz. 397 ze zm., dalej jako "ustawa o CIT") oraz art. 24 ust. 8a ustawy o PIT?
 390. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-196/12-5/KS
  Czy w przypadku dokonania przez Wnioskodawcę po likwidacji Y - Spółka Osobowa, odpłatnego zbycia (w tym odpłatnego zbycia celem umorzenia) otrzymanych w wyniku likwidacji Y - Spółka Osobowa udziałów, akcji, odpłatnego zbycia certyfikatów inwestycyjnych w FIZ, wykupienia tych certyfikatów przez FIZ celem umorzenia, umorzenia certyfikatów w wyniku likwidacji FIZ, odpłatnego zbycia innych papierów wartościowych dochód uzyskany z tego tytułu przez Wnioskodawcę będzie podlegał opodatkowaniu PIT jako dochód z działalności gospodarczej? Co będzie stanowiło koszt uzyskania przychodu w przypadku dokonania przez Wnioskodawcę po likwidacji Y - Spółka Osobowa (i) odpłatnego zbycia otrzymanych w wyniku likwidacji Y - Spółka Osobowa certyfikatów w FIZ, nabytych poprzez wniesienie przez X do FIZ udziałów/akcji posiadanych przez X w polskiej spółce z o.o./akcyjnej, (ii) wykupienia tych certyfikatów przez FIZ celem umorzenia lub (iii) umorzenia tych certyfikatów w wyniku likwidacji FIZ? Co będzie stanowiło koszt uzyskania przychodu w przypadku dokonania przez Wnioskodawcę po likwidacji Y - Spółka Osobowa odpłatnego zbycia (w tym odpłatnego zbycia celem umorzenia) otrzymanych w wyniku likwidacji Y - Spółka Osobowa udziałów/akcji, nabytych przez X wskutek transakcji wymiany udziałów, w rozumieniu art. 12 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2011 r., nr 74, poz. 397 ze zm., dalej jako "ustawa o CIT") oraz art. 24 ust. 8a ustawy o PIT?
 391. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-196/12-4/KS
  Czy otrzymanie majątku z tytułu likwidacji Y - Spółka Osobowa będzie neutralne podatkowo dla wspólników Y, tj. nie spowoduje powstania u Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu PIT?
 392. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-193/12-4/KS
  Czy otrzymanie majątku z tytułu likwidacji Y - Spółka Osobowa będzie neutralne podatkowo dla wspólników Y, tj. nie spowoduje powstania u Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu PIT? Czy takie same skutki podatkowe, jak wynikające z odpowiedzi na pytania 1-4, będą miały miejsce w przypadku rozwiązania Y - Spółka Osobowa bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego?
 393. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-209/12-4/KS
  1. Czy w przypadku dokonania przez Wspólników Y - Spółka Osobowa po likwidacji Y - Spółka Osobowa, odpłatnego zbycia otrzymanych w wyniku likwidacji Y - Spółka Osobowa certyfikatów inwestycyjnych w FIZ, wykupu tych certyfikatów przez FIZ celem umorzenia, umorzenia certyfikatów w wyniku likwidacji PIZ dochód uzyskany z tego tytułu przez Wspólników Y - Spółka Osobowa będzie podlegał opodatkowaniu PIT jako dochód z działalności gospodarczej, a związku z tym FIZ nie będzie zobowiązany jako płatnik do poboru i zapłaty PIT z tego tytułu?2. Jeżeli na FIZ będą ciążyć obowiązki płatnika, o których mowa w pytaniu 1, co powinno stanowić koszt uzyskania przychodu, który FIZ będzie zobowiązany uwzględnić przy obliczaniu podatku należnego w przypadku dokonania przez Wspólników Y - Spółka Osobowa po likwidacji Y - Spółka Osobowa (i) odpłatnego zbycia otrzymanych w wyniku likwidacji Y - Spółka Osobowa certyfikatów w FIZ, nabytych poprzez wniesienie przez X do FIZ udziałów/akcji posiadanych przez X w polskiej spółce z o.o./akcyjnej, (ii) wykupu tych certyfikatów przez FIZ celem umorzenia lub (iii) umorzenia tych certyfikatów w wyniku likwidacji FIZ?3. Czy takie same skutki podatkowe, jak wynikające z odpowiedzi na pytania 1-2, będą miały miejsce w przypadku rozwiązania Y - Spółka Osobowa bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego?
 394. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-310/11/12-S/TK
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca będzie zobowiązany odprowadzić podatek VAT od sprzedaży w/w działek, mimo że nie jest podatnikiem podatku VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej, nie kupował gruntów celem sprzedaży, a jeśli nie to chce sprzedać swój majątek osobisty?
 395. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-263/12-4/AMN
  Czy spotkanie z klientem (potencjalnym klientem) w trakcie szkolenia (lub w innym terminie) daje Wnioskodawcy prawo do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wydatków na usługi gastronomiczne w trakcie tego spotkania?
 396. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-194/12-4/KS
  1.Czy w przypadku dokonania przez Y - Spółka Osobowa odpłatnego zbycia udziałów, akcji (w tym odpłatnego zbycia celem umorzenia), zbycia certyfikatów inwestycyjnych w FIZ, wykupienia tych certyfikatów przez FIZ celem umorzenia, umorzenia certyfikatów w wyniku likwidacji FIZ, odpłatnego zbycia innych papierów wartościowych dochód uzyskany z tego tytułu przez Wnioskodawcę będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako dochód z działalności gospodarczej?2.Co będzie stanowiło koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy z tytułu odpłatnego zbycia przez Y - Spółka Osobowa certyfikatów inwestycyjnych w FIZ, nabytych poprzez wniesienie przez X do FIZ udziałów/akcji posiadanych przez X w polskiej spółce z o.o./akcyjnej, w przypadku (i) zbycia tych certyfikatów, (ii) wykupienia tych certyfikatów przez FIZ celem umorzenia lub (iii) umorzenia tych certyfikatów w wyniku likwidacji FIZ?3.Co będzie stanowiło koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy w przypadku odpłatnego zbycia przez Y - Spółka Osobowa, w tym zbycia w celu umorzenia udziałów/akcji, nabytych przez X wskutek transakcji wymiany udziałów, w rozumieniu art. 12 ust. 4d ustawy o CIT oraz art. 24 ust. 8a ustawy o PIT?
 397. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-280/12/HD
  Czy przyszłe przychody ze świadczenia usług konserwacji i napraw kotłowni gazowo-olejowych, węzłów cieplnych oraz instalacji cieplnych CO i CW Wnioskodawca powinien opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5% czy 5,5%?
 398. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-323/12/ZK
  Czy pobierana należność za prowadzenie szkoły stanowi dla Niej przychód z tytułu prowadzonej działalności, który należy opodatkować?
 399. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1526/09/12-S/SJ
  Czy sprzedaż w 2009 r. i ewentualnie w latach następnych po jednej działce gruntu rocznie, będących własnością prywatną, przeznaczone na cele budowlane (budownictwo mieszkaniowe) podlega w świetle przepisów o podatku od towarów i usług obowiązkowi podatkowemu?
 400. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/033/162/KZU/2012/PK-593
  skutki podatkowe w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości do spółki osobowej
 401. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-266/12-4/ES
  Wydatki związane ze spłatą miesięcznych składek na ubezpieczenie na życie i dożycie Wnioskodawczyni może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Natomiast wydatki związane z zakupem mieszkania zapłacone do dnia przekazania mieszkania do używania m.in. pierwsza składka ubezpieczenia będą podwyższać wartość początkowej tego środka trwałego.
 402. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/033/176/KZU/2011/PK-1357
  skutki podatkowe wniesienia aportem do spółki partnerskiej przedsiębiorstwa
 403. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1380/09/12-S2/MN
  Sprzedaż dwóch działek, wydzielonych z gruntów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej jako rolnik ryczałtowy i podzielonej na 10 działek. Obecnie Wnioskodawczyni nie prowadzi działalności rolniczej – podlegają opodatkowaniu 22% stawką podatku.
 404. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-706/08/12-S/PG
  Sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę wykorzystywanych w działalności rolniczej.
 405. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-388/12-4/MP
  Sprzedaż przez Wnioskodawcę nieruchomości należy traktować jako dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy , która w oparciu o regulację zawartą w art. 5 ust. 1 podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów o usług. Planowana dostawa będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, zgodnie z art. art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, jako dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę.
 406. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-239A/12/AK
  Czy w związku ponoszonym wydatkiem na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego Wnioskodawczyni może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu część zapłaconych odsetek, w proporcji odpowiadającej powierzchni biura do powierzchni nieruchomości, czyli w przypadku Wnioskodawcy #188; zapłaconych odsetek?
 407. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-239B/12/AK
  W jakiej wartości należy wprowadzić część danej nieruchomości do ewidencji środków trwałych (wg wartości rynkowej – wyceny dokonanej przez podatniczkę, czy wg wartości nabycia widniejącej na akcie notarialnym)?
 408. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-208/12-2/AK
  1.Czy bony zakupowe, nagrody pieniężne, punkty premiowe, wydawane Klientom w ramach prowadzonego przez Spółkę programu lojalnościowego oraz nagrody w postaci nagród rzeczowych usług obniżki ceny towarów, wypłaty gotówki a także świadczenia dokonywane przez Spółkę na rzecz Klientów osób fizycznych w ramach prowadzonego przez Spółkę Programu Lojalnościowego stanowią nagrody uzyskane w sprzedaży premiowej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako PDOF) a więc jeżeli ich wartość nie przekroczy kwoty o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 UPDOF są one zwolnione z podatku dochodowego a na Spółce nie ciążą obowiązki płatnika tego podatku ?2. Czy punkty premiowe uzyskiwane za zakupy dokonywane przez osoby zapisane do programu przez daną osobę będącą już uczestnikiem Programu korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych jako nagrody z tytułu sprzedaży premiowej?
 409. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-384/12-2/ES
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę, jako wspólnika Spółki środki pieniężne z tytułu likwidacji Spółki będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (pdof)?
 410. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-431/12-2/ES
  1. Czy prawidłowe jest obciążenie jednorazowo kosztów uzyskania przychodu w momencie wniesienia samochodu osobowego do składników majątku prowadzonej działalności gospodarczej, z uwagi na założenie, iż będzie on użytkowany krócej niż 1 rok?,2. Czy wartość początkowa samochodu osobowego (koszt po jakim obciążać on będzie koszty prowadzonej działalności gospodarczej) winien być ustalony w oparciu o pierwotną cenę nabycia z umowy sprzedaży z lutego 2007 r.?
 411. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-267/12-2/EC
  1. Czy prawidłowym jest stanowisko Wnioskodawcy, że skoro otrzymuje w kwocie brutto (zawierające kwotę VAT należnego) wynagrodzenie z tytułu sporządzania opinii na zlecenie sądów, powinien samodzielnie dokonać korekty dotychczas złożonych zeznań w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w ten sposób, że podstawę opodatkowania (czyli dochód), o której mowa w art. 26 ust. 1 ustawy o PDoF stanowić będzie przychód w wysokości wynagrodzenia biegłego, pomniejszony o kwotę należnego podatku VAT i koszty uzyskania przychodu w wysokości 20% należnego przychodu?2. Czy prawidłowym jest stanowisko Wnioskodawcy, że w opisanym stanie faktycznym ma on w dalszym ciągu prawo do stosowania 20% kosztów uzyskania przychodów od wynagrodzenia otrzymywanego od sądów za czynności biegłego sądowego?
 412. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-276/12/MR
  Zakres kwalifikacji podatkowej, konieczności ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz zaliczek na podatek odnośnie przychodów ze sprzedaży praw autorskich do programów komputerowych.
 413. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-306/12-2/IF
  sprzedaż samochodu w przeciągu 6 lat od wykupu, o którym mowa we wniosku, generować będzie przychód ze źródła o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, t.j. pozarolniczej działalności gospodarczej. Dochód uzyskany z tej sprzedaży podlega opodatkowaniu na zasadach stosowanych w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej.
 414. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-243/12/PSZ
  Czy stawka ryczałtu w wysokości 5,5% jest właściwa dla prowadzonej działalności w zakresie usług kierowania pojazdami ciężarowymi o ładowności powyżej 12 ton?
 415. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/033/46/SEW/2012/PK-158
  skutki podatkowe wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki komandytowej
 416. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-214/12-4/ES
  1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, spółka wynajmując lokal od wspólników ponosząc czynsz najmu na ich rzecz będzie miała prawo zaliczyć taki wydatek do kosztów uzyskania przychodu, który jednocześnie będzie stanowił koszt uzyskania przychodu wnioskodawcy z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, zgodnie z zasadami określonymi w art. 8 ust. 2 w związku z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm., dalej; "updof"), tj. proporcjonalnie do posiadanego przez Wnioskodawcę udziału w spółce?,2. Czy w wynajmie lokalu w ramach tak zwanego prywatnego najmu (tj. nie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) wynajmujący rozliczający się z podatku dochodowego na tzw. zasadach ogólnych może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu amortyzację lokalu 10 % indywidualną stawką amortyzacyjną?,3. Czy sprzedaż przedmiotowego lokalu, po upływie 5 lat od jego nabycia, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 417. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-213/12-4/ES
  1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, spółka wynajmując lokal od wspólników ponosząc czynsz najmu na ich rzecz będzie miała prawo zaliczyć taki wydatek do kosztów uzyskania przychodu, który jednocześnie będzie stanowił koszt uzyskania przychodu wnioskodawcy z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, zgodnie z zasadami określonymi w art. 8 ust. 2 w związku z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm., dalej; "updof"), tj. proporcjonalnie do posiadanego przez Wnioskodawcę udziału w spółce?, 2. Czy w wynajmie lokalu w ramach tak zwanego prywatnego najmu (tj. nie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) wynajmujący rozliczający się z podatku dochodowego na tzw. zasadach ogólnych może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu amortyzację lokalu 10 % indywidualną stawką amortyzacyjną?, 3. Czy sprzedaż przedmiotowego lokalu, po upływie 5 lat od jego nabycia, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 418. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-215/12-4/ES
  1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, spółka wynajmując lokal od wspólników ponosząc czynsz najmu na ich rzecz będzie miała prawo zaliczyć taki wydatek do kosztów uzyskania przychodu, który jednocześnie będzie stanowił koszt uzyskania przychodu wnioskodawcy z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, zgodnie z zasadami określonymi w art. 8 ust. 2 w związku z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm., dalej; "updof"), tj. proporcjonalnie do posiadanego przez Wnioskodawcę udziału w spółce?, 2. Czy w wynajmie lokalu w ramach tak zwanego prywatnego najmu (tj. nie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) wynajmujący rozliczający się z podatku dochodowego na tzw. zasadach ogólnych może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu amortyzację lokalu 10 % indywidualną stawką amortyzacyjną?, 3. Czy sprzedaż przedmiotowego lokalu, po upływie 5 lat od jego nabycia, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 419. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/DD2/033/96/KZU/BRT/08/PK-797
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów należności z tytułu diet i kosztów noclegu wypłacanych pracownikom z tytułu podróży służbowej
 420. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-866/08/12-S/PG
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości.
 421. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-116/12-5/KSU
  Czy właściwym byłoby rozpoznać przychód i ująć go w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w chwili otrzymania zapłaty?
 422. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-309/12-4/EC
  wydatku na zakup okularów korekcyjnych nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej.
 423. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-269/12-4/EC
  Nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej wydatków związanych z zakupem odzieży do jazdy motocyklem oraz kasku, gdyż nie mają one bezpośredniego związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą, a ich poniesienie nie ma wpływu na wielkość osiąganego przychodu.
 424. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-269/12-5/EC
  Wnioskodawca, jako mały podatnik będzie mógł dokonać jednorazowej amortyzacji wskazanego we wniosku motocykla, o ile spełnia wszystkie ustawowe kryteria w tym zakresie. Odpisu tego należy dokonać w roku podatkowym, w którym motocykl ten zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Przy czym łączna wysokość dokonanych odpisów w 2012r. nie może przekroczyć limitu wskazanego w cyt. wyżej przepisach, tj. równowartości 50.000 euro, a także wartości początkowej tego środka trwałego, ustalonej zgodnie z cyt. art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. ceny jego nabycia.
 425. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-392/12-2/RD
  Czy wynagrodzenie uzyskane z tytułu pełnienia w Spółce Cypryjskiej funkcji dyrektora zwykłego (ang. director), dyrektora alternatywnego (ang. alternate director), dyrektora zarządzającego (ang. managing director) lub dyrektora wykonawczego (ang. executive director) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 426. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-295/12-2/IF
  Czy w opisanej powyżej sytuacji wnioskodawca jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu dochodu uzyskanego przez zbywcę nazwy domeny tj. czy powinien potrącić z wynagrodzenia zbywcy zaliczkę na podatek dochodowy i uiścić go oraz doręczyć zbywcy PIT-11?
 427. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-238/12/AK
  Czy otrzymane dofinansowanie kosztów z tytułu nauki zawodu jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym?
 428. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-287/12-2/MS
  1. Czy otrzymane przez Wnioskodawcę składniki majątku likwidowanej Spółki Cywilnej, to jest proporcjonalnie przypadająca mu część udziałów w Spółce z o.o. w momencie likwidacji Spółki Cywilnej wolna będzie od podatku dochodowego od osób fizycznych?2. Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 będzie pozytywna, to czy Wnioskodawca będzie zobowiązany rozpoznać przychód/dochód podatkowy w przypadku odpłatnego zbycia przyznanych mu udziałów w Spółce z o.o. po upływie sześciu lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja Spółki Cywilnej (i zakończenie działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę), a odpłatne zbycie nie nastąpi w wykonaniu działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę.
 429. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-194/12-2/PK1
  Czy otrzymana dywidenda z SKA, nie stanowi dla Wnioskodawcy przychodu z działalności gospodarczej, gdyż stanowi przychód jako faktycznie otrzymane pieniądze? Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu Akcjonariusza w SKA, przychód po jego stronie nie powstanie w dniu sprzedaży przez SKA rzeczy oraz wyświadczenia usług oraz w dniu zaistnienia wszelkich innych zdarzeń skutkujących powiększeniem majątku SKA i osiągnięciem przez nią zysków, gdyż przychód ten powstanie zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy CIT wyłącznie w dacie faktycznego otrzymania Dywidendy przez Wnioskodawcę oraz Czy w związku z tym zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, na podstawie art. 25 ust. 1 i ust. 1a Ustawy CIT, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany zapłacić za miesiące, w których SKA sprzeda rzeczy, prawa majątkowe oraz wyświadczy usługi oraz miesiące zaistnienia wszelkich innych zdarzeń skutkujących powiększeniem majątku SKA i osiągnięciem przez nią zysków, gdyż przychód powstaje wyłącznie w dacie faktycznego otrzymania Dywidendy przez Wnioskodawcę? Co stanowi podstawę opodatkowania (przychody minus koszty uzyskania przychodu) dla faktycznie otrzymanych dochodów Akcjonariusza z SKA, tj. czy dochodem w rozumieniu art. 7 ust. 2 Ustawy CIT jest faktycznie otrzymana Dywidenda z SKA?
 430. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-86/08/12-S/TW
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy działek budowlanych.
 431. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-209/12/IG
  Czy od dochodu ze sprzedaży nieruchomości (jako jednej całej lub kilku, kilkunastu działek) Wnioskodawca zobowiązany będzie do zapłaty podatku dochodowego?
 432. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-173/12-4/IZ
  planowana przez Wnioskodawcę sprzedaż posiadanego przez Niego udziału w przedmiotowej nieruchomości nastąpi w ramach działalności gospodarczej, a Wnioskodawca z tytułu tej transakcji działać będzie jako podatnik podatku od towarów i usług.
 433. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-225/12-6/EC
  1) Czy przychód Wnioskodawcy będącego akcjonariuszem w SKA z tytułu uczestnictwa w SKA podlega opodatkowaniu według zasad właściwych dla pozarolniczej działalności gospodarczej, tj. czy przychód należy zaliczyć do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, a tym samym po spełnieniu przez Wnioskodawcę warunków określonych przepisami art. 9a ustawy o PIT może być on opodatkowany zgodnie z art. 30c ust. 1 ustawy o PIT, tj. 19% podatkiem, określanym potocznie jako podatek liniowy?2) Czy Wnioskodawca w trakcie trwania roku podatkowego jest zobowiązany deklarować dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychody uzyskane przez SKA i koszty poniesione przez SKA w części proporcjonalnej do posiadanego przez Wnioskodawcę prawa do udziału w zysku SKA i od tak ustalonego dochodu odprowadzać miesięczne zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 434. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/033/50/BRT/2012/PK-162
  skutki podatkowe wniesienia przedsiębiorstwa do spółki jawnej
 435. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-217/12-5/IF
  W związku z przekazaniem w formie darowizny gruntu wraz z budynkiem mamy do czynienia z nieodpłatnym zbyciem, a zatem w świetle powyższych uregulowań nie powstał po stronie Wnioskodawcy - jako wspólnika spółki cywilnej - przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 436. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-219/12-5/IF
  W związku z przekazaniem w formie darowizny gruntu wraz z budynkiem mamy do czynienia z nieodpłatnym zbyciem, a zatem w świetle powyższych uregulowań nie powstał po stronie Wnioskodawcy - jako wspólnika spółki cywilnej - przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 437. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-217/12-5/IF
  W związku z przekazaniem w formie darowizny gruntu wraz z budynkiem mamy do czynienia z nieodpłatnym zbyciem, a zatem w świetle powyższych uregulowań nie powstał po stronie Wnioskodawcy - jako wspólnika spółki cywilnej - przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 438. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-189/12/WM
  Czy w związku z wniesieniem przedsiębiorstwa, prowadzonego przez osobę fizyczną w formie wkładu do istniejącej spółki komandytowej, podatnik wnoszący wkład, jako wspólnik spółki komandytowej ma prawo kontynuować wcześniej wybrany sposób wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w formie uproszczonej, na podstawie przepisu art. 44 ust. 6b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.)?
 439. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-250/12-2/MS
  Czy w zaistniałym stanie faktycznym sprzedaż przez Wnioskodawcę i pozostałych współwłaścicieli udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości i własności budynku nie będzie źródłem przychodu Wnioskodawcy i w związku z tym po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
 440. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-251/12-2/MS
  Biorąc pod uwagę iż przedmiotowa nieruchomość była wykorzystywana przez Wnioskodawcę w prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej oraz była nieruchomością niemieszkalną, dla ustalenia zasad opodatkowania przychodu ze sprzedaży tej nieruchomości nie będzie miał zastosowania przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód ze sprzedaży części nieruchomości należącej do Wnioskodawcy stanowić będzie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 24 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 441. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/033/51/BRT/2012/PK-163
  skutki podatkowe wniesienia wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych przez Wnioskodawcę w prowadzonej indywidualnie pozarolniczej działalności gospodarczej do spółki komandytowej
 442. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/DD2/033/12/KOI/BRT/10/PK-2
  sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów
 443. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-175/12-2/RG
  Czy przy prowadzonej działalności gospodarczej jako płatnik VAT Wnioskodawczyni może jednocześnie prowadzić gospodarstwo sadownicze jako rolnik ryczałtowy?
 444. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-142/12-3/KSU
  1) Czy dotacja oświatowa (w tym dochód Wnioskodawczyni) otrzymywana z Gminy korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2) Czy ww. dotacja powinna być ewidencjonowana w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz ujmowana w zeznaniu podatkowym?
 445. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-142/12-2/KSU
  1) Czy dotacja oświatowa (w tym dochód Wnioskodawczyni) otrzymywana z Gminy korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2) Czy ww. dotacja powinna być ewidencjonowana w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz ujmowana w zeznaniu podatkowym?
 446. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-142/12-3/KSU
  1) Czy dotacja oświatowa (w tym dochód Wnioskodawczyni) otrzymywana z Gminy korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2) Czy ww. dotacja powinna być ewidencjonowana w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz ujmowana w zeznaniu podatkowym?
 447. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-142/12-2/KSU
  1) Czy dotacja oświatowa (w tym dochód Wnioskodawczyni) otrzymywana z Gminy korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2) Czy ww. dotacja powinna być ewidencjonowana w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz ujmowana w zeznaniu podatkowym?
 448. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-260/12-2/KS
  1.Czy Spółka będzie zobowiązana do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzenia wypłacanego Konsultantowi z tytułu usług konsultacyjnych wykonywanych na podstawie Umowy?2.Czy Wnioskodawca ma prawo obniżyć należny podatek VAT o podatek naliczony wykazany w fakturach wystawianych przez Konsultanta
 449. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-208/12/HD
  Czy po dniu 1 stycznia 2012 r. Wnioskodawca ma prawo, ustalając za dany kwartał rozliczeniowy dochód, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (tj. nadwyżkę przychodów nad kosztami jego uzyskania), uzyskany z tytułu prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej, obniżyć o 50% wartości straty poniesionej w roku podatkowym 2011?
 450. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-246/12-4/BH
  Opodatkowanie usług pocztowych świadczonych przez konsorcjum, w skład którego wchodzi operator publiczny
 451. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-478/12/ZK
  Czy środki obrotowe takie jak towary, wyposażenie sklepu zakupione za udzieloną i umorzoną pożyczkę są kosztem podatkowym?
 452. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-184/12-2/AG
  Czy koszty związane z wynajęciem lokalu mieszkalnego Wnioskodawca może potraktować jako koszty uzyskania przychodu i księgować je w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?
 453. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/033/329/SEW/2011/PK-1640
  skutki podatkowe wniesienia zabudowanej nieruchomości związanej z działalnością gospodarczą jako wkładu niepieniężnego do spółki jawnej
 454. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-111/12/ZK
  Czy naliczona amortyzacja powinna być w całości kosztem uzyskania przychodów, czy tylko w części sfinansowanej przez podatnika?
 455. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-175/12-2/ES
  1. Który dzień należy uznać za dzień wykonania usługi, by móc prawidłowo określić moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług: #61485;ostatni dzień okresu rozliczeniowego w ujęciu miesięcznym (nie później niż w 7. dniu licząc od dnia wykonania usługi), czy #61485;datę wystawienia raportu przez kontrahenta zawierającego ilość i wartość odebranych połączeń?,2. Który dzień należy uznać za dzień wykonania usługi, by móc prawidłowo określić moment powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych: #61485;ostatni dzień okresu rozliczeniowego (nie później niż w 7. dniu licząc od dnia wykonania usługi), czy #61485;datę wystawienia raportu przez kontrahenta zawierającego ilość i wartość odebranych połączeń?
 456. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-140/12-4/RS
  1. Czy właściwe jest stanowisko Wnioskodawcy uznające, że wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na realizację projektu, a uznane przez Instytucję Wdrażającą za niekwalifikowane w projekcie stanowią koszty uzyskania przychodu, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP i pomniejszają podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych? 2. Czy właściwe jest stanowisko Wnioskodawcy uznające, że wydatki poniesione przez Krajową Izbę Gospodarczą na zapłatę przewidzianych w umowie partnerskiej zawartej z Ministrem Gospodarki odsetek od otrzymanych zaliczek podlegających zwrotowi z tytułu uznania, że zostały wydatkowane na wydatki niekwalifikowane w projekcie, stanowią koszty uzyskania przychodu zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP i pomniejszają podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 457. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-786/09/12-S/TK
  Zakres opodatkowania należności przysługujących wspólnikowi występującemu ze spółki jawnej.
 458. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-141/12-2/UNR
  Wnioskodawczyni dokonując rejestracji jako podatnik VAT czynny z tytułu działalności rolniczej nie będzie mogła jednocześnie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 113 ust 1 ustawy w zakresie pozostałej działalności. Zatem Wnioskodawczyni stanie się czynnym podatnikiem VAT również w zakresie świadczenia usług fryzjerskich
 459. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-786/09/12-S/TK
  Zakres opodatkowania należności przysługujących wspólnikowi występującemu ze spółki jawnej.
 460. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-135a/09/12-S/AK
  Zakres opodatkowania wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości wniesionej przez osobę fizyczną do spółki osobowej.
 461. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-150/12-2/ASZ
  Czy Wnioskodawca po zlikwidowaniu działalności gospodarczej od 1 czerwca 2012 r. może przychód z wynajmowanych nieruchomości i gruntu opodatkować podatkiem zryczałtowanym 8,5% oraz czy liczba wynajmowanych lokali przesadza o zakwalifikowaniu najmu prywatnego do działalności gospodarczej?
 462. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-186/12-3/JK3
  Czy przychody z tytułu wykonywania obowiązków wynikających z opisanej wyżej umowy stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, czy też są przychodami z działalności gospodarczej?
 463. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-325/11-2/MF
  Czy strata podatkowa Wnioskodawcy powstała w 2009 r. i 2010 r. będzie mogła zostać rozliczona, na zasadach określonych w art. 7 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z dochodem niepodlegającym zwolnieniu z opodatkowania na podstawie Zezwolenia, uzyskanym przez Spółkę w 2012 r. i w latach następnych (strata z 2009 r. najpóźniej do 2014 r. i strata z 2010 r. najpóźniej do 2015 r.) z działalności opodatkowanej?
 464. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-172/12-2/EK
  Wnioskodawca dokonując dostawy udziału w nieruchomości nie będzie działał w charakterze podatnika, a czynność ta nie będzie nosiła znamion działalność gospodarczej, zatem jej zbycie nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 465. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1296/11/AK
  Czy zakupy nagród wydawanych nieodpłatnie w ramach sprzedaży premiowej są kosztem uzyskania przychodów w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 466. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-357/11-4/DS
  Czy w związku ze sprzedażą euro (zakupionych przed 2004 r. na cele osobiste), wystąpi podatek dochodowy od różnicy kursowej, jeśli uzyskane środki z ich sprzedaży, zostaną przeznaczone do zasilenia prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej?
 467. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1293/11/AK
  Czy zakupy nagród wydawanych nieodpłatnie w ramach sprzedaży premiowej są kosztem uzyskania przychodów w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 468. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-357/11-4/DS
  Czy w związku ze sprzedażą euro (zakupionych przed 2004 r. na cele osobiste), wystąpi podatek dochodowy od różnicy kursowej, jeśli uzyskane środki z ich sprzedaży, zostaną przeznaczone do zasilenia prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej?
 469. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1283/11/AK
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wydatki ponoszone na wynajem mieszkania związany z prowadzeniem działalności gospodarczej poza miejscem zamieszkania?
 470. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-379/11-2/KO
  Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, Wnioskodawca ma prawo zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów wartość diet związanych z własnymi podróżami służbowymi do wysokości nieprzekraczającej wysokości diet określonych dla wskazanej grupy pracowników – w przypadku podróży zagranicznych – w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991 ze zm.)?
 471. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-367/11-2/DS
  Czy osoba fizyczna, obywatel Ukrainy, mający kartę pobytu i miejsce zameldowania (zamieszkania) w Polsce, może w związku z zarejestrowaną w Polsce pozarolniczą działalnością gospodarczą, prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów?
 472. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-325/11-4/KSU
  Czy dochód ze sprzedaży akcesoriów do grzejnika, stanowiących część składową grzejnika, korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 473. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-559/11-4/EK
  Czy Wnioskodawca jest uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynikających z otrzymanych od kontrahentów not obciążeniowych kosztów napraw / wymiany części dokonywanych przez podmioty trzecie?
 474. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1294/11/HD
  Czy w przypadku zakupu usługi gastronomicznej w trakcie spotkania z kontrahentem w sytuacji, gdy dane spotkanie związane jest z bieżącą obsługą kontrahentów Spółki, jak też w sytuacji spotkania z potencjalnym klientem, któremu przedstawiana jest oferta handlowa Spółki, zakup ten podlega ograniczeniom w zakresie zaliczenia w poczet kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 475. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-559/11-5/EK
  Czy Wnioskodawca jest uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynikających z otrzymanych od kontrahentów not obciążeniowych kosztów napraw / wymiany części dokonywanych przez podmioty trzecie?
 476. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-544/10/12-S/AJ
  Opodatkowanie dostawy nieruchomości gruntowych.
 477. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/033/56/SEW/2012/PK-192
  skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa do spółki jawnej
 478. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-772/11-4/AW
  Dostawa elementów masy spadkowej nie będzie objęta podatkiem VAT, bowiem dokonana okazjonalnie dostawa tychże elementów masy spadkowej nabytych w drodze spadku nie spełnia w przedmiotowej sprawie przesłanek do uznania jej za czynność podlegającą opodatkowaniu.
 479. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1078/11-2/KS
  Czy pozostała część przychodu z tytułu udziału w konsorcjum w ustalonej proporcji będzie przychodem partnera na podstawie wystawionych przez lidera not uznaniowych?Czy pozostałe części kosztów, z tytułu udziałów w konsorcjum w ustalonej proporcji będą kosztami Partnera na podstawie wystawionych przez Lidera not obciążeniowych
 480. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-31/12-2/KS
  Czy przychody Wnioskodawcy z tytułu przeniesienia własności udziałów Spółki Cypryjskiej w formie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki będą wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 481. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-29/12-2/KS
  Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawczynię, jako komplementariusza (wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności), z tytułu jego udziału w Spółce podlegać będzie w Polsce zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) UPO, z uwzględnieniem postanowień art. 27 ust. 8 ustawy o PDOF?
 482. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-28/12-2/KS
  Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę, jako komplementariusza (wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności), z tytułu jego udziału w Spółce podlegać będzie w Polsce zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) UPO, z uwzględnieniem postanowień art. 27 ust. 8 ustawy o PDOF?
 483. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-30/12-2/KS
  Czy przychody Wnioskodawczyni z tytułu przeniesienia własności udziałów Spółki Cypryjskiej w formie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki będą wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 484. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-29/12-2/KS
  Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawczynię, jako komplementariusza (wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności), z tytułu jego udziału w Spółce podlegać będzie w Polsce zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) UPO, z uwzględnieniem postanowień art. 27 ust. 8 ustawy o PDOF?
 485. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-28/12-2/KS
  Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę, jako komplementariusza (wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności), z tytułu jego udziału w Spółce podlegać będzie w Polsce zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) UPO, z uwzględnieniem postanowień art. 27 ust. 8 ustawy o PDOF?
 486. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-91/09/12-S/IM
  Czy pieniądze wypłacone Wnioskodawcy w związku z wystąpieniem ze Spółki cywilnej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w rozliczeniu rocznym jako przychody z innych źródeł?
 487. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-1014/11-2/MS
  GZUK oraz GOK, w zakresie powierzonej im działalności, powinny być uznane za odrębnych od Gminy podatników VAT
 488. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-1014/11-3/MS
  GZUK oraz GOK, w zakresie powierzonej im działalności, powinny być uznane za odrębnych od Gminy podatników VAT
 489. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1059/11-4/KS
  Czy Spółka stanowi zakład w rozumieniu Umowy ze Słowacją bez względu na skalę działalności operacyjnej prowadzonej w ramach Spółki przez wspólników?
 490. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1059/11-5/KS
  Czy dywidenda lub zaliczki na dywidendę otrzymane przez Spółkę z tytułu udziału w zyskach zagranicznej spółki kapitałowej przynależą do Spółki jako zakładu zgodnie z postanowieniami Umowy ze Słowacją? Czy do dochodów uzyskiwanych przez zakład z tytułu wypłaty dywidendy lub zaliczek na dywidendę zastosowanie znajduje art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy ze Słowacją, co oznacza, iż dochody te są opodatkowane wyłącznie na terytorium Słowacji i w związku z tym są wolne od opodatkowania na terytorium Polski? Czy transfer środków z zysku Spółki mającej siedzibę na Słowacji do Wspólników nie rodzi skutków w polskim podatku dochodowym?
 491. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1059/11-4/KS
  Czy Spółka stanowi zakład w rozumieniu Umowy ze Słowacją bez względu na skalę działalności operacyjnej prowadzonej w ramach Spółki przez wspólników?
 492. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1059/11-5/KS
  Czy dywidenda lub zaliczki na dywidendę otrzymane przez Spółkę z tytułu udziału w zyskach zagranicznej spółki kapitałowej przynależą do Spółki jako zakładu zgodnie z postanowieniami Umowy ze Słowacją? Czy do dochodów uzyskiwanych przez zakład z tytułu wypłaty dywidendy lub zaliczek na dywidendę zastosowanie znajduje art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy ze Słowacją, co oznacza, iż dochody te są opodatkowane wyłącznie na terytorium Słowacji i w związku z tym są wolne od opodatkowania na terytorium Polski? Czy transfer środków z zysku Spółki mającej siedzibę na Słowacji do Wspólników nie rodzi skutków w polskim podatku dochodowym?
 493. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-319/11-2/MD
  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu umowy agencyjnej w przypadku, gdy o wykonaniu przez Wnioskodawcę świadczenia, polegającego na skutecznym zawarciu umowy, decyduje jego potwierdzenie jako umowy zawartej skutecznie przez dającego zlecenie, a nie samo wykonanie przez Wnioskodawcę czynności zawarcia umowy?
 494. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-316/11-2/ASZ
  Czy Wnioskodawca będzie mógł, po podpisaniu umowy o pracę oraz umowy o świadczenie usług pomocniczych do usług pośrednictwa finansowego, opłacać podatek dochodowy na zasadach określonych w art. 30c - podatek liniowy?
 495. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-11/12-3/KS
  1. Czy uzyskiwany przez Wnioskodawczynię dochód z tytułu bycia wspólnikiem będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych?2. Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawczynię jako wspólnika z tytułu wypłaty zysku przez Spółkę, będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 496. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-12/12-3/KS
  1.Czy uzyskiwany przez Wnioskodawcę dochód z tytułu bycia wspólnikiem będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych?2.Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę jako wspólnika z tytułu wypłaty zysku przez Spółkę, będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 497. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-11/12-2/KS
  Czy wniesienie wkładu niepieniężnego przez Wnioskodawczynię do Spółki jako wspólnika, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce?
 498. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-12/12-2/KS
  Czy wniesienie wkładu niepieniężnego przez Wnioskodawcę do Spółki jako wspólnika, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce?
 499. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-13/12-2/KS
  1. Czy prowadzenie przez Wnioskodawczynię działalności za pośrednictwem Spółki będzie oznaczać, że będzie ona stanowić "zakład" w rozumieniu Umowy, w związku z czym dochody uzyskane przez OF z tytułu udziału w Spółce, wypracowane lub osiągnięte przez Spółkę ze źródeł położonych na Cyprze w toku prowadzenia działalności gospodarczej, będą podlegać opodatkowaniu jedynie na Cyprze (i będą jednocześnie zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym w Polsce)? 2. Czy w taki sam sposób, jak dochody z udziału w Spółce, o których mowa w pyt. 1, będą opodatkowane dochody uzyskane przez OF z tytułu likwidacji Spółki lub wystąpienia ze Spółki - tj. będą one podlegać opodatkowaniu na Cyprze i jednocześnie będą zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym w Polsce?
 500. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-981/11-2/MH
  Czy MZOK oraz OSiR w zakresie powierzonej im działalności, powinny być uznane za odrębnych od Gminy podatników VAT, tj. nie Gmina a te właśnie jednostki organizacyjne (jednostki budżetowe) powinny rozliczać VAT należny i naliczony z tytułu świadczonych przez nie usług (względnie sprzedaży towarów)?
 501. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-981/11-3/MH
  Czy MZOK oraz OSiR w zakresie powierzonej im działalności, powinny być uznane za odrębnych od Gminy podatników VAT, tj. nie Gmina a te właśnie jednostki organizacyjne (jednostki budżetowe) powinny rozliczać VAT należny i naliczony z tytułu świadczonych przez nie usług (względnie sprzedaży towarów)?
 502. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1009/11-6/KS
  Czy dywidenda lub zaliczki na dywidendę otrzymane przez Spółkę z tytułu udziału w zyskach zagranicznej spółki kapitałowej przynależą do Spółki jako zakładu zgodnie z postanowieniami Umowy ze Słowacją?Czy do dochodów uzyskiwanych przez zakład z tytułu wypłaty dywidendy lub zaliczek na dywidendę zastosowanie znajduje art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy ze Słowacją, co oznacza, iż dochody te są opodatkowane wyłącznie na terytorium Słowacji i w związku z tym są wolne od opodatkowania na terytorium Polski?Czy transfer środków z zysku Spółki mającej siedzibę na Słowacji do Wspólników nie rodzi skutków w polskim podatku dochodowym?
 503. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1009/11-5/KS
  Czy Spółka stanowi dla Wnioskodawcy zakład w rozumieniu Umowy ze Słowacją?
 504. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-755/11-2/MP
  Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę jako wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności z tytułu Jego udziału w KS podlegać będzie w Polsce zwolnieniu od opodatkowania zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku oraz art. 27 ust. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 505. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1055/11-2/KS
  Czy prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności na Cyprze za pośrednictwem Spółki osobowej oznacza, że będzie posiadał zakład na Cyprze w rozumieniu umowy z dnia 4 czerwca 1992 r. o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Cyprem (Dz. U. 1993 r. Nr 1 17, poz. 523, dalej "Umowa")?
 506. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1055/11-3/KS
  Czy dochód wspólnika z tytułu udziału w Spółce osobowej (w tym dochód z tytułu dywidend otrzymywanych przez Spółkę osobową) i dystrybuowany do wspólników jest zwolniony od opodatkowania w Polsce (tzw. zwolnienie z progresją)?
 507. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1056/11-3/KS
  Czy dochód wspólnika z tytułu udziału w Spółce osobowej (w tym dochód z tytułu dywidend otrzymywanych przez Spółkę osobową) i dystrybuowany do wspólników jest zwolniony od opodatkowania w Polsce (tzw. zwolnienie z progresją)?
 508. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1056/11-2/KS
  Czy prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności na Cyprze za pośrednictwem Spółki osobowej oznacza, że będzie posiadał zakład na Cyprze w rozumieniu umowy z dnia 4 czerwca 1992 r. o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Cyprem (Dz. U. 1993 r. Nr 1 17, poz. 523, dalej "Umowa")?
 509. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1056/11-3/KS
  Czy dochód wspólnika z tytułu udziału w Spółce osobowej (w tym dochód z tytułu dywidend otrzymywanych przez Spółkę osobową) i dystrybuowany do wspólników jest zwolniony od opodatkowania w Polsce (tzw. zwolnienie z progresją)?
 510. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-595/09/12-S/EK
  Czy wniesienie przez Spółkę wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa (z wyłączeniem nieruchomości) będzie generowało przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 511. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1193/11/AK
  Czy Wnioskodawcy za czas wyjazdu na uczelnię przysługuje dieta?
 512. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-280/11-4/MF
  Czy zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest dochód, który przy działalności polegającej na kupnie i sprzedaży walut jest różnicą pomiędzy kursem kupna waluty, a kursem sprzedaży?
 513. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-317/11-2/KSU
  Czy wynagrodzenie właściciela szkoły i przedszkola niepublicznego pokryte dotacją z Urzędu Miasta jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 514. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1061/11-2/ES
  Czy powyższa darowizna podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w sytuacji gdy dochód z którego Wnioskodawca dokonał przedmiotowej darowizny uzyskał z pozarolniczejdziałalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki osobowej(jawnej), a jako osoba fizyczna wybrał opodatkowanie uzyskiwanego w spółce dochodu, zgodnie z art. 9a ust. 2, w sposób i na zasadach określonych w art.30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 515. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-77/12-2/ES
  Czy odsetki zapłacone od zaciągniętej pożyczki bankowej przez Wnioskodawcę jako osobę fizyczną będą stanowiły podatkowy koszt uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej?
 516. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-302/11-2/MD
  Ustalenie wartości początkowej budynku
 517. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-279/11-6/KSU
  1) Jak Wnioskodawca ma się rozliczać jako rolnik z tak otrzymanego dochodu ewentualnie, czy jest On zwolniony z takich rozliczeń z Urzędem Skarbowym? 2) Jeśli Wnioskodawca ma obowiązek rozliczania z podatku dochodowego to czy musi zakładać nową działalność gospodarczą?
 518. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-279/11-7/KSU
  1) Jak Wnioskodawca ma się rozliczać jako rolnik z tak otrzymanego dochodu ewentualnie, czy jest On zwolniony z takich rozliczeń z Urzędem Skarbowym? 2) Jeśli Wnioskodawca ma obowiązek rozliczania z podatku dochodowego to czy musi zakładać nową działalność gospodarczą?
 519. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-753/11-2/KR
  Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę jako wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności z tytułu Jego udziału w KS podlegać będzie w Polsce zwolnieniu od opodatkowania zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku oraz art. 27 ust. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 520. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1299/11-2/JW
  Czy w świetle ustawy planowane przez Wnioskodawcę umowy będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Czy w świetle ustawy te czynności będą traktowane jako działalność gospodarcza i czy w związku z tym należy ją koniecznie zarejestrować? Czy w świetle ustawy będą miały tutaj zastosowanie przepisy podmiotowego przejścia na podatek VAT po przekroczeniu pułapu 150 000 zł?
 521. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1221/11/AK
  Diety przedsiębiorcy.
 522. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-274/11-4/GG
  Czy poniesione koszty uzyskania przychodów związane w powodzią, która miała miejsce w miesiącach maj i czerwiec 2010 r. stanowią koszty działalności Spółki związane z działalnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym i mają wpływ na ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy też na podstawie art. 7 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie należy ich uwzględniać przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawą opodatkowania ?
 523. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-274/11-5/GG
  Czy zaliczka na poczet odszkodowania wypłacona przez ubezpieczyciela w związku z powodzią która miała miejsce w miesiącach maj i czerwiec 2010 r. stanowi przychód z działalności Spółki podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym i wpływa na ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy też na podstawie art. 7 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie należy jej uwzględniać przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania?
 524. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-274/11-6/GG
  Czy ostateczne rozliczenie odszkodowania, wypłacone przez ubezpieczyciela w związku z powodzią która miała miejsce w miesiącach maj i czerwiec 2010 r. stanowi przychód z działalności Spółki podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym i wpływa na ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy też na podstawie art. 7 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie należy jej uwzględniać przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania?
 525. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-281/11-2/DS
  Czy prawidłowo Wnioskodawczyni wykazała 50% uzyskanej ceny sprzedaży ze sprzedaży nieruchomości niemieszkalnej jako przychód z działalności gospodarczej we wrześniu 2011 r., a 1/6 ceny rozliczy składając zeznanie PIT-39 za 2011 r.?
 526. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-273/11-4/KSU
  Czy jeżeli lokale mieszkalne powstały po przebudowie części budynku w roku 2009 to należy je opodatkować wg zasad obowiązujących w 2009 r., czy w 2008 r.? - chodzi o przeznaczenie uzyskanych kwot ze sprzedaży na zakup nowego lokalu mieszkalnego lub zapłatę podatku dochodowego od różnicy ceny sprzedaży i zakupu.
 527. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-281/11-2/DS
  Czy prawidłowo Wnioskodawczyni wykazała 50% uzyskanej ceny sprzedaży ze sprzedaży nieruchomości niemieszkalnej jako przychód z działalności gospodarczej we wrześniu 2011 r., a 1/6 ceny rozliczy składając zeznanie PIT-39 za 2011 r.?
 528. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-275/11-2/MD
  1)Czy prawidłowe jest obciążenie jednorazowo kosztów uzyskania przychodu w momencie wniesienia samochodu osobowego do składników majątku prowadzonej działalności gospodarczej, z uwagi na założenie, iż będzie on użytkowany krócej niż 1 rok? 2)Czy wartość początkowa samochodu osobowego (koszt, po jakim obciążać on będzie koszty prowadzonej działalności gospodarczej), winien być ustalony w oparciu o pierwotną cenę nabycia, tj. fakturę VAT z 2007 r. (30.000 zł)?
 529. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-32/12-2/ALN
  Jaką stawkę podatku powinien zastosować Sp. z o.o. w powyżej opisanej sytuacji - czy powinien zastosować przepisy ustawy o podatku od towarów i usług art. 41 - stawkę podstawową 23%, czy też art. 43 ust. 1 pkt 9 - dotyczące zwolnienia?
 530. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-984/11-4/ES
  Czy przedstawione poniżej stanowisko Wnioskodawcy dotyczące zaksięgowania kosztów prowadzenia w/w rachunku db Firma z Przyszłością" w koszty uzyskania przychodu prowadzonej działalności jest słuszne?
 531. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1131/11-2/EC
  Czy otrzymane odsetki od udzielonych przez Wnioskodawcę pożyczek do Spółek będą stanowiły zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej (opodatkowane na zasadach, o których mowa w art. 30c Ustawy PIT)?
 532. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1103/11/RM
  Dot. możliwości opodatkowania dochodów uzyskiwanych z prowadzonej w formie spółki cywilnej pozarolniczej działalności gospodarczej tzw. podatkiem liniowym.
 533. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-984/11-2/GJ
  Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, konstrukcja umowy leasingu zawierająca postanowienia przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, pozwala na zaklasyfikowanie w/w umowy jako podatkowej umowy leasingu , o której mowa w art. 17b ustawy CIT?
 534. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-207a/10/11-S/TK
  Czy wniesienie aportem składników majątku - opisanych we wniosku - do spółki jawnej (SJ1) spowoduje jakiekolwiek konsekwencje dla Wnioskodawczyni w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 535. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-207b/10/11-S/TK
  Czy wniesienie aportem składnika majątku do spółki jawnej (SJ2) spowoduje jakiekolwiek konsekwencje dla Wnioskodawczyni w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 536. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-911/11-4/RG
  Czy z tytułu transakcji nabycia działki udokumentowanej aktem notarialnym w przypadku przeznaczenia 30% domu mieszkalnego na cele prowadzonej działalności gospodarczej Pan ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w kwocie 30% VAT naliczonego na fakturze wystawionej przez Urząd Gminy w ramach powadzonej działalności gospodarczej oraz od dalszych faktur związanych z wybudowaniem budynku mieszkalnego? Czy należy w tym przypadku pomniejszyć to odliczenie o 50% z tytułu współwłasności w majątku (wspólność majątkowa z małżonkiem)?
 537. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-911/11-5/RG
  Czy faktury VAT stanowiące podstawę odliczenia ww. VAT muszą być wystawiane na PU , czy wystarczające jest wystawienie faktury imiennie na Pana, bez wskazywania nazwy jego działalności gospodarczej ?
 538. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-698a/10/12-S/PST
  Czy ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki na nabycie składników majątku wykorzystywanych przy wykonywaniu działalności statutowej stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, potrącane w dacie poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy?
 539. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-105/09/12-5/S/KS
  Czy jako koszt uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży i wniesienia w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do kapitału zakładowego spółki akcyjnej udziałów w Spółce z o.o. nabytych w wyniku przekształcenia Spółki Jawnej w Spółkę z o.o. Wnioskodawca powinien wykazać odpowiednio: - w przypadku sprzedaży 25.959 udziałów stanowiących 13,3% kapitału zakładowego Spółki z o.o. - kwotę stanowiącą 13,3% wartości księgowej Spółki Jawnej na dzień przekształcenia w Spółkę z o.o., która przypadała proporcjonalnie na udziały sprzedawane; - w przypadku wniesienia w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do kapitału zakładowego spółki akcyjnej 22.745 udziałów stanowiących 11,7% kapitału zakładowego Spółki z o.o. - kwotę stanowiącą 11,7% wartości księgowej Spółki Jawnej na dzień przekształcenia w Spółkę z o.o., która przypadała proporcjonalnie na udziały wnoszone w formie aportu.
 540. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1045/11-2/KS
  Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę jako wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności z tytułu jego udziału w KS podlegać będzie w Polsce zwolnieniu od opodatkowania zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku oraz art. 27 ust. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 541. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-104/09/12-5/S/KS
  Czy jako koszt uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży i wniesienia w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do kapitału zakładowego spółki akcyjnej udziałów w Spółce z o.o. nabytych w wyniku przekształcenia Spółki Jawnej w Spółkę z o.o. Wnioskodawca powinien wykazać odpowiednio: - w przypadku sprzedaży 25.959 udziałów stanowiących 13,3% kapitału zakładowego Spółki z o.o. - kwotę stanowiącą 13,3% wartości księgowej Spółki Jawnej na dzień przekształcenia w Spółkę z o.o., która przypadała proporcjonalnie na udziały sprzedawane; - w przypadku wniesienia w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do kapitału zakładowego spółki akcyjnej 22.745 udziałów stanowiących 11,7% kapitału zakładowego Spółki z o.o. - kwotę stanowiącą 11,7% wartości księgowej Spółki Jawnej na dzień przekształcenia w Spółkę z o.o., która przypadała proporcjonalnie na udziały wnoszone w formie aportu.
 542. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-105/09/12-5/S/KS
  Czy jako koszt uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży i wniesienia w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do kapitału zakładowego spółki akcyjnej udziałów w Spółce z o.o. nabytych w wyniku przekształcenia Spółki Jawnej w Spółkę z o.o. Wnioskodawca powinien wykazać odpowiednio: - w przypadku sprzedaży 25.959 udziałów stanowiących 13,3% kapitału zakładowego Spółki z o.o. - kwotę stanowiącą 13,3% wartości księgowej Spółki Jawnej na dzień przekształcenia w Spółkę z o.o., która przypadała proporcjonalnie na udziały sprzedawane; - w przypadku wniesienia w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do kapitału zakładowego spółki akcyjnej 22.745 udziałów stanowiących 11,7% kapitału zakładowego Spółki z o.o. - kwotę stanowiącą 11,7% wartości księgowej Spółki Jawnej na dzień przekształcenia w Spółkę z o.o., która przypadała proporcjonalnie na udziały wnoszone w formie aportu.
 543. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-104/09/12-5/S/KS
  Czy jako koszt uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży i wniesienia w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do kapitału zakładowego spółki akcyjnej udziałów w Spółce z o.o. nabytych w wyniku przekształcenia Spółki Jawnej w Spółkę z o.o. Wnioskodawca powinien wykazać odpowiednio: - w przypadku sprzedaży 25.959 udziałów stanowiących 13,3% kapitału zakładowego Spółki z o.o. - kwotę stanowiącą 13,3% wartości księgowej Spółki Jawnej na dzień przekształcenia w Spółkę z o.o., która przypadała proporcjonalnie na udziały sprzedawane; - w przypadku wniesienia w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do kapitału zakładowego spółki akcyjnej 22.745 udziałów stanowiących 11,7% kapitału zakładowego Spółki z o.o. - kwotę stanowiącą 11,7% wartości księgowej Spółki Jawnej na dzień przekształcenia w Spółkę z o.o., która przypadała proporcjonalnie na udziały wnoszone w formie aportu.
 544. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1099/11/AP
  Czy w związku, iż zaświadczenie o dodatkowym badaniu technicznym samochodu jest wystawione z późniejszą datą podatnik mógł dokonać jednorazowej amortyzacji w dniu przyjęcia samochodu do ewidencji środków trwałych i do użytkowania?
 545. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-58/12/AP
  Czy w związku, iż zaświadczenie o dodatkowym badaniu technicznym samochodu jest wystawione z późniejszą datą podatnik mógł dokonać jednorazowej amortyzacji w dniu przyjęcia samochodu do ewidencji środków trwałych i do użytkowania?
 546. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1057/11-2/KS
  Czy aport udziałów posiadanych przez Wnioskodawcę w zagranicznej spółce kapitałowej do Spółki jako pokrycie jego wkładu w Spółce jest neutralny z perspektywy podatku dochodowego w Polsce (tj. nie skutkuje powstaniem przychodu do opodatkowania)?
 547. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1008/11-3/KS
  Czy aport udziałów posiadanych przez Wnioskodawcę w zagranicznej spółce kapitałowej do Spółki jako pokrycie jego wkładu w Spółce jest neutralny z perspektywy podatku dochodowego w Polsce (tj. nie skutkuje powstaniem przychodu do opodatkowania)?
 548. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-57/12/AP
  Czy w związku, iż zaświadczenie o dodatkowym badaniu technicznym samochodu jest wystawione z późniejszą datą podatnik mógł dokonać jednorazowej amortyzacji w dniu przyjęcia samochodu do ewidencji środków trwałych i do użytkowania?
 549. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1082/11/AP
  Możliwość i moment skorygowania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej o wartość wynikającą z faktury wystawionej na nieistniejący podmiot.
 550. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1097/11/AP
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na zapłatę czynszu i mediów dot. lokalu użytkowego wykorzystywanego na potrzeby tej działalności
 551. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1020/11-2/EC
  1) Czy Wnioskodawczyni może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od znaku towarowego nabytego w drodze darowizny, który wykorzystuje gospodarczo dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej?2) Czy odpisy amortyzacyjne, o których mowa w pytaniu nr 1, będą stanowić koszt uzyskania przychodu dla Wnioskodawczyni?
 552. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-239/11-4/KSU
  1. Czy dotacja otrzymana z Urzędu Gminy na prowadzenie Szkoły jest zwolniona w całości z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy też zwolniona jest wyłącznie kwota dotacji wykorzystanej w miesiącu przekazania, natomiast pozostała na koniec miesiąca kwota niewykorzystanej dotacji podlega opodatkowaniu? 2. Czy wynagrodzenie (zarobek) osoby prowadzącej Publiczną Szkołę pokryte z dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 553. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-239/11-5/KSU
  1. Czy dotacja otrzymana z Urzędu Gminy na prowadzenie Szkoły jest zwolniona w całości z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy też zwolniona jest wyłącznie kwota dotacji wykorzystanej w miesiącu przekazania, natomiast pozostała na koniec miesiąca kwota niewykorzystanej dotacji podlega opodatkowaniu? 2. Czy wynagrodzenie (zarobek) osoby prowadzącej Publiczną Szkołę pokryte z dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 554. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-249/11-5/KSU
  1) Czy dotacja otrzymana z Urzędu Gminy na prowadzenie Szkoły jest zwolniona w całości z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy też zwolniona jest wyłącznie kwota dotacji wykorzystanej w miesiącu przekazania, natomiast pozostała na koniec miesiąca kwota niewykorzystanej dotacji podlega opodatkowaniu? 2) Czy wynagrodzenie (zarobek) osoby prowadzącej Publiczną Szkołę pokryte z dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 555. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-249/11-4/KSU
  1) Czy dotacja otrzymana z Urzędu Gminy na prowadzenie Szkoły jest zwolniona w całości z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy też zwolniona jest wyłącznie kwota dotacji wykorzystanej w miesiącu przekazania, natomiast pozostała na koniec miesiąca kwota niewykorzystanej dotacji podlega opodatkowaniu? 2) Czy wynagrodzenie (zarobek) osoby prowadzącej Publiczną Szkołę pokryte z dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 556. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-249/11-5/KSU
  1) Czy dotacja otrzymana z Urzędu Gminy na prowadzenie Szkoły jest zwolniona w całości z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy też zwolniona jest wyłącznie kwota dotacji wykorzystanej w miesiącu przekazania, natomiast pozostała na koniec miesiąca kwota niewykorzystanej dotacji podlega opodatkowaniu? 2) Czy wynagrodzenie (zarobek) osoby prowadzącej Publiczną Szkołę pokryte z dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 557. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1060/11-2/KS
  Czy aport udziałów posiadanych przez Wnioskodawcę w zagranicznej spółce kapitałowej do Spółki jako pokrycie jego wkładu w Spółce jest neutralny z perspektywy podatku dochodowego w Polsce (tj. nie skutkuje powstaniem przychodu do opodatkowania)?
 558. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-209/11-6/KSU
  1)Czy płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z Wnioskodawczyni wynagrodzenia będzie Ona jako organ prowadzący szkołę? 2)Czy wynagrodzenie Wnioskodawczyni winno być opodatkowane na zasadach ogólnych jako wynagrodzenie za pracę?
 559. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-209/11-7/KSU
  1)Czy płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z Wnioskodawczyni wynagrodzenia będzie Ona jako organ prowadzący szkołę? 2)Czy wynagrodzenie Wnioskodawczyni winno być opodatkowane na zasadach ogólnych jako wynagrodzenie za pracę?
 560. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-209/11-6/KSU
  1)Czy płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z Wnioskodawczyni wynagrodzenia będzie Ona jako organ prowadzący szkołę? 2)Czy wynagrodzenie Wnioskodawczyni winno być opodatkowane na zasadach ogólnych jako wynagrodzenie za pracę?
 561. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-209/11-7/KSU
  1)Czy płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z Wnioskodawczyni wynagrodzenia będzie Ona jako organ prowadzący szkołę? 2)Czy wynagrodzenie Wnioskodawczyni winno być opodatkowane na zasadach ogólnych jako wynagrodzenie za pracę?
 562. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-979/11-2/KS
  Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawczynię, jako wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności, z tytułu jej udziału w Spółce podlegać będzie w Polsce zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a UPO oraz art. 27 ust. 8 Ustawy PIT?
 563. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-978/11-2/KS
  Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę, jako wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności, z tytułu jego udziału w Spółce podlegać będzie w Polsce zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a UPO oraz art. 27 ust. 8 Ustawy PIT?
 564. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-980/11-2/KS
  Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę, jako wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności, z tytułu jego udziału w Spółce podlegać będzie w Polsce zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a UPO oraz art. 27 ust. 8 Ustawy PIT?
 565. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-951/11-2/KS
  Czy wniesienie wkładu niepieniężnego przez Wnioskodawcę do Spółki jako wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce?
 566. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-951/11-3/KS
  Czy uzyskiwany przez Wnioskodawcę dochód z tytułu bycia wspólnikiem o nieograniczonej odpowiedzialności w Spółce, będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych?Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę jako wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności z tytułu wypłaty zysku przez Spółkę, będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 567. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-948/11-2/KS
  Czy wniesienie wkładu niepieniężnego przez Wnioskodawcę do Spółki jako wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce?
 568. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-948/11-3/KS
  Czy uzyskiwany przez Wnioskodawcę dochód z tytułu bycia wspólnikiem o nieograniczonej odpowiedzialności w Spółce, będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych?Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę jako wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności z tytułu wypłaty zysku przez Spółkę, będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 569. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-952/11-2/IF
  W związku z tym, iż przeznaczone do najmu prywatnego wybudowane lokale, nie są składnikami majątku związanymi z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą – najem nieruchomości stanowić będzie źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody uzyskiwane z tego najmu mogą być opodatkowane – zgodnie z wolą Wnioskodawcy – na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%, o ile w terminie określonym w art. 9a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych złoży pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania.
 570. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1459/11/AJ
  Odzyskanie podatku.
 571. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1113/11/HD
  Czy w sytuacji, kiedy do końca roku 2011 Wnioskodawca przekroczy limit przychodów w wysokości 591.975 zł, ale nie przekroczy 661.680 zł, będzie mógł w 2012 roku rozliczać się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?
 572. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1508/11/BM
  czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do odprowadzenia podatku VAT z tytułu planowanej dostawy nieruchomości nr 582/34, udziału w nieruchomościach nr 1070/6, nr 1070/7 oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości nr 1237/3
 573. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-213/11-4/KSU
  Czy dotacja oświatowa (w tym dochód Wnioskodawczyni) otrzymywana z Gminy korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy ww. dotacja powinna być ewidencjonowana w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz ujmowana w zeznaniu podatkowym?
 574. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-213/11-5/KSU
  Czy dotacja oświatowa (w tym dochód Wnioskodawczyni) otrzymywana z Gminy korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy ww. dotacja powinna być ewidencjonowana w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz ujmowana w zeznaniu podatkowym?
 575. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-213/11-4/KSU
  Czy dotacja oświatowa (w tym dochód Wnioskodawczyni) otrzymywana z Gminy korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy ww. dotacja powinna być ewidencjonowana w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz ujmowana w zeznaniu podatkowym?
 576. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-213/11-5/KSU
  Czy dotacja oświatowa (w tym dochód Wnioskodawczyni) otrzymywana z Gminy korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy ww. dotacja powinna być ewidencjonowana w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz ujmowana w zeznaniu podatkowym?
 577. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1011/11-2/JB
  Czy w świetle wyżej wymienionych przepisów, jako obywatel Węgier nieposiadajacy obywatelstwa polskiego, Wnioskodawca zobowiązany jest do prowadzenia ksiąg handlowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 22002 r. Nr 76, poz 694 z póżn. zm.) nawet jeżeli nie osiągnął przychodu netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy, co najmniej w równowartości w walucie polskiej 1.200.000 euro, w konsekwencji czy może od 1 stycznia 2012 r. zrezygnować z prowadzenia księgi handlowej oraz założyć od tego dnia podatkową księgę przychodów i rozchodów?
 578. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-996/11-2/JB
  Wartość początkową przedmiotowego samochodu osobowego stanowi jego cena nabycia, wynikająca z faktury VAT. Jeżeli Wnioskodawcy nie przysługiwało obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy w podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług wówczas wartość początkowa przedmiotowego samochodu osobowego winna być ustalona według ceny brutto wynikającej z faktury VAT. Tak ustalona wartość będzie podstawą do dokonywania odpisów amortyzacyjnych z tym, że odpisy te będą stanowiły koszty uzyskania przychodów w części nie przekraczającej równowartości 20 000 euro ustalonej zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 4 cytowanej ustawy.
 579. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-950/11-2/KS
  Czy wniesienie wkładu niepieniężnego przez Wnioskodawcę do Spółki jako wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce?
 580. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-950/11-3/KS
  Czy uzyskiwany przez Wnioskodawcę dochód z tytułu bycia wspólnikiem o nieograniczonej odpowiedzialności w Spółce, będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych?Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę jako wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności z tytułu wypłaty zysku przez Spółkę, będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 581. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-226/11-4/KO
  Czy po sprzedaży w 2012 r. całej nieruchomości (grunt + pracownia krawiecka + budynek mieszkalny) otrzymaną cenę będzie musiała wliczyć, zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przychód firmy za dany rok podatkowy?
 582. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-942/11-2/KS
  Czy zgodnie art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy z dnia 26 lipca 2001 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z usług agroturystycznych polegające na wynajmowaniu pokoi gościnnych, sprzedaży posiłków domowych w prowadzonym gospodarstwie dla osób, pracowników firm zatrzymujących się na wypoczynek, będących w podróży turystycznej czy służbowej są zwolnione z podatku dochodowego?
 583. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-939/11-3/KS
  Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawczynię, jako wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności, z tytułu jej udziału w Spółce podlegać będzie w Polsce zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a UPO oraz art. 27 ust. 8 Ustawy PIT?
 584. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-938/11-3/KS
  Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę, jako wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności, z tytułu jego udziału w Spółce podlegać będzie w Polsce zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a UPO oraz art. 27 ust. 8 Ustawy PIT?
 585. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-893/11-4/IF
  Czy spółka jawna będzie zobowiązana do przyjęcia wartości początkowej środków trwałych w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji osoby fizycznej oraz do kontynuacji przyjętej przez osobę fizyczną metody amortyzacji z uwzględnieniem dokonanych odpisów amortyzacyjnych?
 586. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-893/11-5/IF
  Czy osoba fizyczna wnosząca aport będzie musiała zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?
 587. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-944/11-2/ES
  Czy odpisy amortyzacyjne dokonywane od budynku usługowego oraz od warsztatu lakierniczego stanowią koszty uzyskania przychodu pomimo faktu, że otrzymane zostały w drodze darowizny?
 588. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-686/11-2/PM
  Opodatkowanie podatkiem VAT wydawanych członkom rodzin pracowników przedsiębiorstwa "biletów wolnej jazdy".
 589. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-227/11-2/ASZ
  1.Czy wydatki poniesione przed rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej w celu uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego, warunkujących w świetle art. 24 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 23 ustawy o radcach prawnych wykonywanie działalności gospodarczej w formie kancelarii radcy prawnego, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tejże działalności gospodarczej? 2.Czy możliwość kwalifikacji jako kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej wydatków związanych z uzyskaniem uprawnień zawodowych radcy prawnego poniesionych przed rozpoczęciem działalności uzależniona jest od sposobu prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (metoda memoriałowa albo kasowa)?
 590. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-892/11-4/IF
  5. Czy spółka jawna będzie zobowiązana do przyjęcia wartości początkowej środków trwałych w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji osoby fizycznej oraz do kontynuacji przyjętej przez osobę fizyczną metody amortyzacji z uwzględnieniem dokonanych odpisów amortyzacyjnych?
 591. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-892/11-5/IF
  6. Czy osoba fizyczna wnosząca aport będzie musiała zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?
 592. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1329/11-2/BD
  Uznanie jednostek organizacyjnych gminy jako odrębnych podatników VAT.
 593. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1329/11-3/BD
  Uznanie jednostek organizacyjnych gminy jako odrębnych podatników VAT.
 594. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1140/11-4/IM
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów.
 595. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1175/11-4/AA
  Czy przedstawione stanowisko dot. zaksięgowania kosztów prowadzenia rachunku w koszty uzyskania przychodu prowadzonej działalności jest słuszne?
 596. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1094/11/AK
  Czy odsetki od kredytu hipotecznego płacone po przyjęciu nieruchomości od używania i wprowadzeniu do ewidencji środków trwałych stanowią w pełnej wysokości koszty uzyskania przychodów z działalności gospodarczej?
 597. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1306/11-2/AWa
  Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących raty leasingu samochodu osobowego przeznaczonego na wynajem oraz korekty podatku VAT.
 598. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1225/11-2/AMN
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów uzyskiwanych z najmu.
 599. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-954/11-2/EC
  1. Czy Wnioskodawca jako wspólnik firmy W. s.c. od podarowanej sobie działki, grunt ewidencyjny nr 108/8, musi zapłacić podatek dochodowy?
 600. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-955/11-2/EC
  Czy Wnioskodawca jako wspólnik firmy W. s.c.od podarowanej synowi działki grunt ewidencyjny nr 108/8 musi zapłacić podatek dochodowy?
 601. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1454/11/IK
  Zwolnienie od podatku czynności sprzedaży nieruchomości.
 602. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-193/11-5/DS
  Czy wydatek związany z wymianą zestawu okienno-drzwiowego Wnioskodawca może zaliczyć bezpośrednio w koszty uzyskania przychodu?
 603. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-193/11-4/DS
  Czy ponoszone (sukcesywnie, w bieżącym roku około 18.000 zł) wydatki na remont placu, Wnioskodawca może zaliczyć bezpośrednio w koszty uzyskania przychodu? W wyniku wykonanych prac zostanie przywrócony tylko pierwotny stan techniczny i użytkowy placu, jego funkcje pozostaną bez zmian.
 604. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-193/11-6/DS
  Czy w chwili podjęcia decyzji o wymianie bramy wjazdowej, Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć bezpośrednio w koszty, wydatek poniesiony w związku z jej wymianą?
 605. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1004/11/DP
  Czy stratę poniesioną w 2010 roku można rozliczyć w trakcie 2011 r. i w kolejnych latach podatkowych poprzez jej odliczenie od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości wynoszącej nie więcej niż 50% straty, do wysokości dochodu uzyskanego w 2011 r. i w latach następnych, aż do całkowitego jej rozliczenia?
 606. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1051/11/HD
  Czy od 1 stycznia 2012 r. Wnioskodawczyni może zmienić formę opodatkowania z zasad ogólnych na kartą podatkową?
 607. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-879/11-4/MS
  Wskazane we wniosku wydatki związane z utrzymaniem przedmiotowych nieruchomości (podatek od nieruchomości, koszty ogrzewania i elektryczności, telefon + internet, wywóz nieczystości, bieżące naprawy) wykorzystywanej na podstawie umowy użyczenia na potrzeby prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej mogą stanowić koszty uzyskania przychodów tej działalności, o ile zostaną właściwie udokumentowane, tj. z uwzględnieniem rodzaju prowadzonych ksiąg podatkowych i przepisów regulujących prowadzenie tych ksiąg.
 608. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-182/11-4/ASZ
  Czy podatek dochodowy należy zapłacić tylko od sprzedaży pawilonu agroturystycznego?
 609. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-183/11-4/ASZ
  Czy podatek dochodowy należy zapłacić tylko od sprzedaży pawilonu agroturystycznego?
 610. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-870/11-5/KS
  Czy w związku z planowanym przekształcaniem Spółki w handlową spółkę osobową, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie dochód ani przychód podatkowy w tym w szczególności z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w wartości niepodzielonych zysków przekształconej spółki kapitałowej (na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT)?
 611. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-870/11-4/KS
  Czy Wnioskodawca będzie uprawniony zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie odpłatnego zbycia nieruchomości gruntowej przez spółkę osobową, która powstanie z przekształcenia Spółki, wartości nieruchomości gruntowej wniesionej do spółki z o.o., ustalonej przez spółkę z o.o. na dzień wniesienia wkładu, nie wyższą od jej wartości rynkowej (wartość ta odpowiadała wartości nominalnej udziałów wydanych przez Spółkę w zamian z wkład) oraz poniesione przez Spółkę po dniu nabycia nierochomości wydatki związane z nieruchomością gruntową opisaną w stanie faktycznym w wysokości ustalonej proporcjonalnie w stosunku do prawa do udziału Wnioskodawcy w zysku spółki osobowej? Czy dochód Wnioskodawcy ze sprzedaży nieruchomości gruntowej w proporcji przypadającej na Wnioskodawcę według jego prawa do udziału w zysku będzie kwalifikował się do dochodu z działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT?
 612. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-871/11-4/KS
  Czy Wnioskodawca będzie uprawniony zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie odpłatnego zbycia nieruchomości gruntowej przez spółkę osobową, która powstanie z przekształcenia Spółki, wartości nieruchomości gruntowej wniesionej do spółki z o.o., ustalonej przez spółkę z o.o. na dzień wniesienia wkładu, nie wyższą od jej wartości rynkowej (wartość ta odpowiadała wartości nominalnej udziałów wydanych przez Spółkę w zamian z wkład) oraz poniesione przez Spółkę po dniu nabycia nierochomości wydatki związane z nieruchomością gruntową opisaną w stanie faktycznym w wysokości ustalonej proporcjonalnie w stosunku do prawa do udziału Wnioskodawcy w zysku spółki osobowej?Czy dochód Wnioskodawcy ze sprzedaży nieruchomości gruntowej w proporcji przypadającej na Wnioskodawcę według jego prawa do udziału w zysku będzie kwalifikował się do dochodu z działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT?
 613. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-871/11-5/KS
  Czy w związku z planowanym przekształcaniem Spółki w handlową spółkę osobową, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie dochód ani przychód podatkowy w tym w szczególności z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w wartości niepodzielonych zysków przekształconej spółki kapitałowej (na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT)?
 614. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-887/11-2/KS
  1. Czy amortyzacja środków trwałych służących zarówno działalności gospodarczej jak i rolniczej w całości będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów w działalności, gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę? Jeżeli, nie to jak należy wyliczyć kwotę amortyzacji stanowiącej koszt uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej? 2. Jak należy zaliczać w koszty działalności gospodarczej zakup paliwa, części, naprawy itp do ww. środków twałych, oraz inne koszty dotyczące zarówno działalności gospodarczej jak i rolniczej?
 615. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-876/11-4/KS
  Czy Wnioskodawca będzie uprawniony zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie odpłatnego zbycia nieruchomości gruntowej przez spółkę osobową, która powstanie z przekształcenia Spółki, wartości nieruchomości gruntowej wniesionej do spółki z o.o., ustalonej przez spółkę z o.o. na dzień wniesienia wkładu, nie wyższą od jej wartości rynkowej (wartość ta odpowiadała wartości nominalnej udziałów wydanych przez Spółkę w zamian z wkład) oraz poniesione przez Spółkę po dniu nabycia nierochomości wydatki związane z nieruchomością gruntową opisaną w stanie faktycznym w wysokości ustalonej proporcjonalnie w stosunku do prawa do udziału Wnioskodawcy w zysku spółki osobowej?Czy dochód Wnioskodawcy ze sprzedaży nieruchomości gruntowej w proporcji przypadającej na Wnioskodawcę według jego prawa do udziału w zysku będzie kwalifikował się do dochodu z działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT?
 616. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-876/11-5/KS
  Czy w związku z planowanym przekształcaniem Spółki w handlową spółkę osobową, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie dochód ani przychód podatkowy w tym w szczególności z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w wartości niepodzielonych zysków przekształconej spółki kapitałowej (na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT)?
 617. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-876/11-4/KS
  Czy Wnioskodawca będzie uprawniony zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie odpłatnego zbycia nieruchomości gruntowej przez spółkę osobową, która powstanie z przekształcenia Spółki, wartości nieruchomości gruntowej wniesionej do spółki z o.o., ustalonej przez spółkę z o.o. na dzień wniesienia wkładu, nie wyższą od jej wartości rynkowej (wartość ta odpowiadała wartości nominalnej udziałów wydanych przez Spółkę w zamian z wkład) oraz poniesione przez Spółkę po dniu nabycia nierochomości wydatki związane z nieruchomością gruntową opisaną w stanie faktycznym w wysokości ustalonej proporcjonalnie w stosunku do prawa do udziału Wnioskodawcy w zysku spółki osobowej?Czy dochód Wnioskodawcy ze sprzedaży nieruchomości gruntowej w proporcji przypadającej na Wnioskodawcę według jego prawa do udziału w zysku będzie kwalifikował się do dochodu z działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT?
 618. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-204/11-6/KO
  Czy wydatek na czynsz za lokal wydzierżawiony od żony Wnioskodawcy stanowi koszt podatkowy w momencie poniesienia zarówno dla Wnioskodawcy?
 619. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-883/11-2/ES
  Czy kwoty otrzymane z tytułu realizacji wyżej opisanej umowy, zarówno "wstępna cena za projekt" jak i "dodatkowa cena projektowa" zaliczone byćpowinny do przychodów z działalności gospodarczej, czy do przychodów ze sprzedaży praw majątkowych?
 620. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-539/11-5/KR
  Czy podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu uzyskanego przez akcjonariusza (Wnioskodawcę) w związku z posiadaniem akcji S.K.A. odprowadza podatnik, czy S.K.A. jako płatnik?
 621. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-539/11-4/KR
  1.W którym momencie akcjonariusz S.K.A. (Wnioskodawca) uzyska przychód w związku z posiadaniem akcji S.K.A.? W zeznaniu za który rok podatkowy akcjonariu z będzie zobowiązany wykazać uzyskany przychód?2.W którym momencie akcjonariusz S.K.A. (Wnioskodawca) będzie zobowiązany wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 622. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-539/11-5/KR
  Czy podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu uzyskanego przez akcjonariusza (Wnioskodawcę) w związku z posiadaniem akcji S.K.A. odprowadza podatnik, czy S.K.A. jako płatnik?
 623. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-539/11-4/KR
  1.W którym momencie akcjonariusz S.K.A. (Wnioskodawca) uzyska przychód w związku z posiadaniem akcji S.K.A.? W zeznaniu za który rok podatkowy akcjonariu z będzie zobowiązany wykazać uzyskany przychód?2.W którym momencie akcjonariusz S.K.A. (Wnioskodawca) będzie zobowiązany wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 624. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-881/11-2/MS
  Do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawca może zaliczyć wydatki poniesione na zakup drzwi antywłamaniowych i szafy metalowej (wraz z montażem) dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej i uwzględnić je na podstawie faktur VAT w prowadzonej księdze przychodów i rozchodów.
 625. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-899/11-2/MS
  Należy stwierdzić, iż przychód uzyskiwany przez Wnioskodawcę z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej będzie stanowił przychód ze źródła określonego w art. 10 ust 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.
 626. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-907/11-4/EC
  Czy u Podatnika powstanie przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych w momencie sprzedaży Lokalu po upływie pięciu lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpił zakup Lokalu, jeżeli wcześniej nastąpi wyłączenie Lokalu z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a Lokal do momentu sprzedaży pozostawałby osobistym majątkiem Podatnika? Czy u Podatnika powstanie przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych w momencie sprzedaży Lokalu po upływie pięciu lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpił zakup Lokalu, jeżeli do momentu sprzedaży Lokal wykorzystywany będzie na cele związane z działalnością gospodarczą i znajdować się będzie w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej w ramach działalności gospodarczej?
 627. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-907/11-3/EC
  Czy w momencie zaprzestania wykorzystywania Lokalu na cele działalności gospodarczej i wyłączenia Lokalu z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przez Podatnika i przekazania Lokalu na cele osobiste powstanie przychód podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 628. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1002/11/ZK
  Czy prawidłowe jest zaliczanie w koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych liczonych od całej powierzchni budynku, w sytuacji gdy Wnioskodawca użytkuje i wynajmuje tylko niewielką wyremontowaną część?
 629. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1018/11/AB
  czy w przedstawionym stanie faktycznym powstanie przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z wniesieniem wkładu w postaci przedsiębiorstwa spółki cywilnej do spółki jawnej?
 630. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1016/11/AB
  czy w przedstawionym stanie faktycznym powstanie przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z wniesieniem wkładu w postaci przedsiębiorstwa spółki cywilnej do spółki jawnej?
 631. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1017/11/AB
  czy w przedstawionym stanie faktycznym powstanie przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z wniesieniem wkładu w postaci przedsiębiorstwa spółki cywilnej do spółki jawnej?
 632. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1015/11/AB
  czy w przedstawionym stanie faktycznym powstanie przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z wniesieniem wkładu w postaci przedsiębiorstwa spółki cywilnej do spółki jawnej?
 633. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-872/11-2/IF
  W związku z tym, iż przeznaczone do wynajmu dwa lokale: mieszkalny oraz użytkowy, nie są składnikami majątku związanymi z prowadzoną przez Wnioskodawczynię działalnością gospodarczą – najem nieruchomości stanowić będzie źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody uzyskiwane z tego najmu mogą być opodatkowane – zgodnie z wolą Wnioskodawczyni – na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%, o ile w terminie określonym w art. 9a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych złoży pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania.
 634. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-208/11-2/MD
  Czy w opisanym stanie faktycznym przysługuje Wnioskodawcy prawo do skorzystania w stosunku do przychodów z najmu ze zryczałtowanej formy opodatkowania, określonej w art. 6 ust. 1a i art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?
 635. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1013/11/AP
  skutki podatkowe nieodpłatnego przekazania środków trwałych i wyposażenia z prowadzonej przez Wnioskodawczynię pozarolniczej działalności gospodarczej do prowadzonej przez jej męża pozarolniczej działalności gospodarczej oraz sposobu udokumentowania tej czynności prawnej
 636. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1022/11/ZK
  Czy opisana sprzedaż będzie stanowić przychód w rozumieniu art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 637. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1012/11/ESZ
  Czy prowadząc działalność gospodarczą w zakresie nauczania języków obcych i tłumaczeń można wliczyć w koszta działalności koszt studiów zaocznych w kolegium języka francuskiego tj. tzw. czesne pobierane przez uczelnię?
 638. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1023/11/ZK
  Czy sprzedając jedną umową dwie działki: -jedną stanowiącą majątek osobisty (nie związaną z działalnością gospodarczą) i-drugą w wykonaniu działalności gospodarczej, przychód w rozumieniu art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowić będzie cały przychód wynikający z umowy sprzedaży, czy tylko jego część związana ze sprzedażą działki sprzedawanej w wykonaniu działalności gospodarczej?
 639. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1009/11/ESZ
  Czy wydatki na zakup suplementów diety, odżywek, profilaktycznych medykamentów, dermoprotektorów, środków higieny osobistej mogą stanowić koszty uzyskania przychodów?
 640. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1010/11/ESZ
  Czy wydatki na zakup suplementów diety, odżywek, profilaktycznych medykamentów, dermoprotektorów, środków higieny osobistej mogą stanowić koszty uzyskania przychodów?
 641. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1064/11/HD
  Czy usługa składania mebli z gotowych elementów oraz ich montaż podlega pod zakres usług stolarskich opodatkowanych kartą podatkową?
 642. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-543/11-6/KR
  Czy podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu uzyskanego przez akcjonariusza (Wnioskodawczynię) w związku z posiadaniem akcji S.K.A. odprowadza podatnik, czy S.K.A. jako płatnik?
 643. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-543/11-5/KR
  1.W którym momencie akcjonariusz S.K.A. (Wnioskodawczyni) uzyska przychód w związku z posiadaniem akcji S.K.A.? W zeznaniu za który rok podatkowy akcjonariusz będzie zobowiązany wykazać uzyskany przychód? 2.W którym momencie akcjonariusz S.K.A. (Wnioskodawczyni) będzie zobowiązany wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 644. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-157/11-5/KSU
  Czy nieodpłatne przekazanie nagród stanowić będzie przychód u Wnioskodawczyni?
 645. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-157/11-4/KSU
  Czy zakupione przez Wnioskodawczynię nagrody dla Użytkowników stanowić będą u Wnioskodawczyni koszt uzyskania przychodu?
 646. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-981/11/ZK
  Czy po wybudowaniu całego budynku, który w całości Wnioskodawczyni chce przeznaczyć na prowadzenie działalności gospodarczej, może amortyzację budynku zaliczyć w koszty podatkowe?
 647. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-993/11/ZK
  1. Czy odsetki od udzielonego kredytu, w części odpowiadającej powierzchni przeznaczonej na działalność gospodarczą mogą stanowić koszt uzyskania przychodu pozarolniczej działalności gospodarczej? 2. Czy dodatkowe (obowiązkowe) koszty związane z udzielonym kredytem, tj. ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie mieszkania oraz ubezpieczenie od niskiego wkładu, w części odpowiadającej powierzchni przeznaczonej na działalność mogą stanowić koszt uzyskania przychodu pozarolniczej działalności gospodarczej?
 648. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-985/11/AP
  Możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej wskazanego we wniosku samochodu ciężarowego (beczkowozu), niedopuszczonego do ruchu drogowego.
 649. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-851/11-2/JB
  Zarówno odsetki z depozytów automatycznych, jak i terminowych lokat bankowych, uzyskiwane w banku prowadzącym rachunek podstawowy spółki, której Wnioskodawczyni jest wspólnikiem, nie mogą być utożsamiane z odsetkami od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą. Lokaty te nie dotyczą rachunków związanych z bieżącą działalnością firmy, nie dokonuje się na nich operacji gospodarczych, tj. nie dokonuje się z nich płatności za zakupione towary, usługi, czy też na te rachunki nie spływają środki za sprzedane towary, usługi. W związku z powyższym, Wnioskodawczyni uzyskuje przychody w wysokości proporcjonalnej do Jej prawa do udziału w zysku, które należy zliczyć do przychodów z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 650. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-852/11-2/JB
  Zarówno odsetki z depozytów automatycznych, jak i terminowych lokat bankowych, uzyskiwane w banku prowadzącym rachunek podstawowy spółki, której Wnioskodawczyni jest wspólnikiem, nie mogą być utożsamiane z odsetkami od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą. Lokaty te nie dotyczą rachunków związanych z bieżącą działalnością firmy, nie dokonuje się na nich operacji gospodarczych, tj. nie dokonuje się z nich płatności za zakupione towary, usługi, czy też na te rachunki nie spływają środki za sprzedane towary, usługi. W związku z powyższym, Wnioskodawczyni uzyskuje przychody w wysokości proporcjonalnej do Jej prawa do udziału w zysku, które należy zliczyć do przychodów z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 651. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-853/11-2/JB
  Zarówno odsetki z depozytów automatycznych, jak i terminowych lokat bankowych, uzyskiwane w banku prowadzącym rachunek podstawowy spółki, której Wnioskodawczyni jest wspólnikiem, nie mogą być utożsamiane z odsetkami od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą. Lokaty te nie dotyczą rachunków związanych z bieżącą działalnością firmy, nie dokonuje się na nich operacji gospodarczych, tj. nie dokonuje się z nich płatności za zakupione towary, usługi, czy też na te rachunki nie spływają środki za sprzedane towary, usługi. W związku z powyższym, Wnioskodawczyni uzyskuje przychody w wysokości proporcjonalnej do Jej prawa do udziału w zysku, które należy zliczyć do przychodów z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 652. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-852/11-2/JB
  Zarówno odsetki z depozytów automatycznych, jak i terminowych lokat bankowych, uzyskiwane w banku prowadzącym rachunek podstawowy spółki, której Wnioskodawczyni jest wspólnikiem, nie mogą być utożsamiane z odsetkami od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą. Lokaty te nie dotyczą rachunków związanych z bieżącą działalnością firmy, nie dokonuje się na nich operacji gospodarczych, tj. nie dokonuje się z nich płatności za zakupione towary, usługi, czy też na te rachunki nie spływają środki za sprzedane towary, usługi. W związku z powyższym, Wnioskodawczyni uzyskuje przychody w wysokości proporcjonalnej do Jej prawa do udziału w zysku, które należy zliczyć do przychodów z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 653. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-853/11-2/JB
  Zarówno odsetki z depozytów automatycznych, jak i terminowych lokat bankowych, uzyskiwane w banku prowadzącym rachunek podstawowy spółki, której Wnioskodawczyni jest wspólnikiem, nie mogą być utożsamiane z odsetkami od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą. Lokaty te nie dotyczą rachunków związanych z bieżącą działalnością firmy, nie dokonuje się na nich operacji gospodarczych, tj. nie dokonuje się z nich płatności za zakupione towary, usługi, czy też na te rachunki nie spływają środki za sprzedane towary, usługi. W związku z powyższym, Wnioskodawczyni uzyskuje przychody w wysokości proporcjonalnej do Jej prawa do udziału w zysku, które należy zliczyć do przychodów z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 654. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-851/11-2/JB
  Zarówno odsetki z depozytów automatycznych, jak i terminowych lokat bankowych, uzyskiwane w banku prowadzącym rachunek podstawowy spółki, której Wnioskodawczyni jest wspólnikiem, nie mogą być utożsamiane z odsetkami od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą. Lokaty te nie dotyczą rachunków związanych z bieżącą działalnością firmy, nie dokonuje się na nich operacji gospodarczych, tj. nie dokonuje się z nich płatności za zakupione towary, usługi, czy też na te rachunki nie spływają środki za sprzedane towary, usługi. W związku z powyższym, Wnioskodawczyni uzyskuje przychody w wysokości proporcjonalnej do Jej prawa do udziału w zysku, które należy zliczyć do przychodów z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 655. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-201/11-2/MD
  Reasumując, w analizowanym stanie faktycznym oraz w świetle obowiązujących przepisów, dodatkowa pomoc dwóch synów, przy zatrudnieniu 3 osób na umowę o pracę, nie powoduje utraty prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej.
 656. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-972/11/ZK
  Czy wydatki z tytułu zapłaconych odsetek od zaciągniętego przez wspólników, jako osoby fizyczne, kredytu hipotecznego zaciągniętego w celu sfinansowania zakupu mieszkania, ponoszone po dniu przyjęcia do używania tego mieszkania, będą mogły być zaliczone do kosztów prowadzenia działalności spółki i czy Wnioskodawca jako podatnik podatku dochodowego w proporcji określonej udziałami spółki będzie mógł je zaliczać do kosztów uzyskania przychodu?
 657. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-969/11/ZK
  Czy wydatki z tytułu zapłaconych odsetek od zaciągniętego przez wspólników, jako osoby fizyczne, kredytu hipotecznego zaciągniętego w celu sfinansowania zakupu mieszkania, ponoszone po dniu przyjęcia do używania tego mieszkania, będą mogły być zaliczone do kosztów prowadzenia działalności spółki i czy Wnioskodawca jako podatnik podatku dochodowego w proporcji określonej udziałami spółki będzie mógł je zaliczać do kosztów uzyskania przychodu?
 658. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-970/11/ZK
  Czy zakupione mieszkanie spółka będzie mogła amortyzować zgodnie z art. 22a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od wartości początkowej ustalonej wg zasad określonych w art. 22g ust. 1 ustawy i czy Wnioskodawca jako podatnik podatku dochodowego w proporcji określonej udziałami spółki będzie mógł zaliczać tak ustaloną amortyzację do kosztów uzyskania przychodu?
 659. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-971/11/ZK
  Czy wydatki z tytułu utrzymania mieszkania (w tym media), ponoszone w związku z przyjęciem do używania ww. mieszkania, będą mogły być zaliczone do kosztów prowadzenia działalności spółki w całości i czy Wnioskodawca jako podatnik podatku dochodowego w proporcji określonej udziałami spółki będzie mógł je zaliczać do kosztów uzyskania przychodu?
 660. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-153/11-6/KSU
  Czy po zakończeniu działalności gospodarczej i kontynuowaniu najmu jako odrębnego źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i opodatkowania go na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, zasady ustalania wartości przychodu pozostaną takie same, tzn. przychodem miesięcznym będzie kwota 15.000 zł, a pobrana wcześniej w ramach działalności gospodarczej przedpłata pozostanie podatkowo obojętna?
 661. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-147/11-4/KSU
  1) Czy w związku z przedstawionym stanem faktycznym Wnioskodawca powinien skorygować deklaracje roczne za 2009 r. i 2010 r.? 2) Czy korygując roczne deklaracje za 2009 r. i 2010 r. Wnioskodawca może pomniejszyć podatek dochodowy wyliczony od łącznych dochodów o: - potrącone i odprowadzone na podstawie wystawionych rachunków do umów zleceń za okres od czerwca 2009 r. do grudnia 2010 r. składki zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, - składki zdrowotne odprowadzone w ramach działalności gospodarczej? W uzupełnieniu wniosku z dnia 29 sierpnia 2011 r. dodano, iż pytanie nr 4 obejmuje, także swym zakresem zagadnienia dotyczące pomniejszenia w korektach zeznań podatkowych za lata 2009-2010 podatku dochodowego wyliczonego od łącznych dochodów o należne zaliczki na podatek dochodowym od osób fizycznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 662. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-147/11-5/KSU
  1)Czy w związku z przedstawionym stanem faktycznym Wnioskodawca powinien skorygować deklaracje roczne za 2009 r. i 2010 r.?2)Czy korygując roczne deklaracje za 2009 r. i 2010 r. Wnioskodawca może pomniejszyć podatek dochodowy wyliczony od łącznych dochodów o:- potrącone i odprowadzone na podstawie wystawionych rachunków do umów zleceń za okres od czerwca 2009 r. do grudnia 2010 r. składki zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,- składki zdrowotne odprowadzone w ramach działalności gospodarczej?W uzupełnieniu wniosku z dnia 29 sierpnia 2011 r. dodano, iż pytanie nr 4 obejmuje, także swym zakresem zagadnienia dotyczące pomniejszenia w korektach zeznań podatkowych za lata 2009-2010 podatku dochodowego wyliczonego od łącznych dochodów o należne zaliczki na podatek dochodowym od osób fizycznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 663. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-559/11-2/JM
  Czy przedsiębiorca prowadzący własną stację kontroli pojazdów musi fakturować badania techniczne swoich pojazdów jako usługę lub wystawiać paragon?
 664. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-984/11/AP
  Sposób amortyzacji wskazanego we wniosku środka trwałego (pawilonu handlowego).
 665. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-978/11/ZK
  Czy od momentu zakończenia wynajmu nieruchomości dla uczelni, należy koszt amortyzacji uwzględniać w kosztach uzyskania przychodu, w obniżonej wysokości, to jest proporcjonalnie do pozostałej wynajmowanej powierzchni (pod działalność gastronomiczną)?
 666. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1200/11-2/BD
  Prawo do odliczenia z faktury dokumentującej przeniesienie prawa autorskich do utworu (książki).
 667. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-416/11-4/EK
  Czy Szpital wniesiony do Spółki w postaci aportu na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego tej Spółki może być uznany w świetle art. 4a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za przedsiębiorstwo i w związku z tym nominalna wartość udziałów objętych w tej Spółce przez Wnioskodawcę nie stanowi przychodu do opodatkowania u Wnioskującego, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy?
 668. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1316/11-4/SJ
  Czy sprzedaż przedmiotowej nieruchomości czyni ze sprzedającego podatnika podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług?
 669. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-955/11/HD
  Czy przy pobieraniu zryczałtowanego podatku dochodowego od odsetek od pożyczki udzielonej Spółce komandytowej przez wspólnika, będącego osobą fizyczną, podstawą opodatkowania będą odsetki w części odpowiadającej udziałom pozostałych wspólników, stanowiące wówczas dla wspólnika będącego pożyczkodawcą przychód do opodatkowania, czy też zryczałtowany podatek dochodowy na dzień 31 grudnia 2011 r. należy obliczyć od pełnej kwoty odsetek naliczonych od pożyczki udzielonej przez wspólnika?
 670. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-784/11-4/JB
  Osiągnięty przez Wnioskodawcę przychód (dochód) z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych (m.in. akcji i obligacji), podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. A zatem przychody (dochody) te nie mogą być zaliczone do przychodów (dochodów) z pozarolniczej działalności gospodarczej.
 671. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-998/11/AK
  Czy Wnioskodawca postępuje właściwie zaliczając odsetki od kredytu do kosztów podatkowych firmy?
 672. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-962/11/WRz
  Czy wspólnik zawiązanej spółki cywilnej będący równocześnie udziałowcem innej spółki osobowej może opłacać ryczałt ewidencjonowany od przychodów uzyskanych z zawiązanej spółki mimo opodatkowania dochodów tzw. podatkiem liniowym uzyskanych równocześnie w ramach spółki osobowej?
 673. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-955/11/WRz
  Czy wspólnik zawiązanej spółki cywilnej będący równocześnie udziałowcem innej spółki osobowej może opłacać ryczałt ewidencjonowany od przychodów uzyskanych z zawiązanej spółki mimo opodatkowania dochodów tzw. podatkiem liniowym uzyskanych równocześnie w ramach spółki osobowej?
 674. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1255a/11/IK
  Zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z budynkiem magazynu artykułów przemysłowych.
 675. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1255b/11/IK
  Czy zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z budynkiem magazynu artykułów przemysłowych oraz budynkiem garażu podlega opodatkowaniu?
 676. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPPB1/415-844/11-5/MS
  Co stanowi podstawę opodatkowania (przychody minus koszty uzyskania przychodu) dla faktycznie otrzymanych dochodów Akcjonariusza z SKA, tj. czy dochodem w rozumieniu art. 9 ust. 1 i ust. 2 Ustawy PIT jest faktycznie otrzymana Dywidenda z SKA? Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu Akcjonariusza w SKA, przychód po jego stronie nie powstaje w dniu sprzedaży przez SKA rzeczy oraz wyświadczenia usług, gdyż przychód ten powstanie zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy PIT wyłącznie w dacie faktycznego otrzymania Dywidendy oraz
 677. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1054/11-6/TW
  Podaetk dochodowy od osób fizycznych w zakresie momentu powstania przychodu, w zakresie kosztów uzyskania przychodów oraz w zakresie obowiązku sporządzenia spisu z natury towarów handlowych.
 678. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1054/11-5/TW
  Podaetk dochodowy od osób fizycznych w zakresie momentu powstania przychodu, w zakresie kosztów uzyskania przychodów oraz w zakresie obowiązku sporządzenia spisu z natury towarów handlowych.
 679. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1054/11-4/TW
  Podaetk dochodowy od osób fizycznych w zakresie momentu powstania przychodu, w zakresie kosztów uzyskania przychodów oraz w zakresie obowiązku sporządzenia spisu z natury towarów handlowych.
 680. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-543/11-3/KR
  1.W jaki sposób opodatkowany jest przychód akcjonariusza S.K.A. (Wnioskodawczyni) uzyskiwany w związku z posiadaniem akcji S.K.A.? 2.Czy przychód akcjonariusza S.K.A. (Wnioskodawczyni) uzyskiwany w związku z posiadaniem akcji S.K.A. może być opodatkowany podatkiem liniowym?
 681. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-398/11-4/MM
  1. Czy koszty ponoszone przez Spółkę w związku z całym procesem produkcji prowadzonym przez podwykonawców powinny być przypisane do przychodów z działalności prowadzonej na terenie SSE, zwolnionej z opodatkowania, a w konsekwencji nie będą pomniejszać dochodu Spółki do opodatkowania, ustalonego zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Jeżeli odpowiedź na pytanie 1 jest twierdząca, to czy wszystkie operacje realizowane przez Spółkę w ramach wyżej opisanego procesu produkcyjnego-jeżeli będą prowadziły do wytworzenia produktu wymienionego w Zezwoleniu - będą mogły być uwzględniane przy ustalaniu dochodu z działalności prowadzonej na terenie SSE, zwolnionego z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 682. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-539/11-3/KR
  1.W jaki sposób opodatkowany jest przychód akcjonariusza S.K.A. (Wnioskodawcy) uzyskiwany w związku z posiadaniem akcji S.K.A.? 2.Czy przychód akcjonariusza S.K.A. (Wnioskodawcy) uzyskiwany w związku z posiadaniem akcji S.K.A. może być opodatkowany podatkiem liniowym?
 683. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1175/11-4/AW
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem transakcji dostawy nieruchomości zabudowanej.
 684. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1094/11-2/AA
  1. Czy prawidłowe jest stanowisko, że Wnioskodawca będący akcjonariuszem osiąga przychody z działalności gospodarczej przychód (dochód), zgodnie z art. 10 ust. 1pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy prawidłowe jest stanowisko, że w sytuacji opisanej w pytaniu 1, powstanie obowiązku podatkowego następuje z chwilą podjęcia uchwały o podziale zysku i wypłaty dywidendy ze spółki komandytowej, oraz że nie ma obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku?
 685. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1095/11-2/AA
  1. Czy prawidłowe jest stanowisko, że Wnioskodawca będący akcjonariuszem osiąga przychody z działalności gospodarczej przychód (dochód), zgodnie z art. 10 ust. 1pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy prawidłowe jest stanowisko, że w sytuacji opisanej w pytaniu 1, powstanie obowiązku podatkowego następuje z chwilą podjęcia uchwały o podziale zysku i wypłaty dywidendy ze spółki komandytowej, oraz że nie ma obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku?
 686. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1096/11-2/AA
  1. Czy prawidłowe jest stanowisko, że Wnioskodawczyni będąca akcjonariuszem osiąga przychody z działalności gospodarczej (dochód), zgodnie z art. 10 ust. 1pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy prawidłowe jest stanowisko, że w sytuacji opisanej w pytaniu 1, powstanie obowiązku podatkowego następuje z chwilą podjęcia uchwały o podziale zysku i wypłaty dywidendy ze spółki komandytowej, oraz że nie ma obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku?
 687. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1098/11-2/AA
  1. Czy prawidłowe jest stanowisko, że Wnioskodawca będący akcjonariuszem osiąga przychody z działalności gospodarczej przychód (dochód), zgodnie z art. 10 ust. 1pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy prawidłowe jest stanowisko, że w sytuacji opisanej w pytaniu 1, powstanie obowiązku podatkowego następuje z chwilą podjęcia uchwały o podziale zysku i wypłaty dywidendy ze spółki komandytowej, oraz że nie ma obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku?
 688. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1097/11-2/AA
  1. Czy prawidłowe jest stanowisko, że Wnioskodawca będący akcjonariuszem osiąga przychody z działalności gospodarczej przychód (dochód), zgodnie z art. 10 ust. 1pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy prawidłowe jest stanowisko, że w sytuacji opisanej w pytaniu 1, powstanie obowiązku podatkowego następuje z chwilą podjęcia uchwały o podziale zysku i wypłaty dywidendy ze spółki komandytowej, oraz że nie ma obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku?
 689. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1099/11-2/AA
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania dochodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 690. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1100/11-2/AA
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania dochodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 691. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1101/11-2/AA
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania dochodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 692. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1102/11-2/AA
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania dochodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 693. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1103/11-2/AA
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania dochodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 694. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-606/11-2/EWW
  Czy tymczasowe przemieszczenie dokonane wyłącznie w celu przechowania, będzie stanowiło wewnątrzwspólnotową dostawę towarów?
 695. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1045/11-3/JW
  Czy przychody z tytułu wykonywania obowiązków wynikających z opisanej wyżej umowy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów usług?
 696. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-620/11-2/EWW
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla zabudowy części lokalu mieszkalnego sauną lub łaźnią parową.
 697. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-658/11-4/JK
  Wypłaty nagród z tytułu uczestnictwa w programie lojalnościowym i udziału w sprzedaży premiowej.
 698. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-931/11/ZK
  Czy remont pokrycia dachowego może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodu?
 699. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-787/11-2/ES
  Ewidencjonowanie przychodów oraz różnic kursowych.
 700. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-780/11-5/EC
  W przypadku otrzymania przychodu z tytułu opłaty w związku z zawartą umową upoważniającą do używania znaków, towarowych w drugim roku trwania umowy oraz w latach następnych, nie przysługują Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodu.
 701. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-780/11-6/EC
  Możliwość określenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% z tytułu przeniesienia prawa własności do znaku towarowego.
 702. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-780/11-3/EC
  Moment powstania przychodu z tytułu udzielenia spółce komandytowej licencji na korzystanie z praw do znaku towarowego oraz przychodu z tytułu przeniesienia prawa własności do znaku towarowego.
 703. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-780/11-6/EC
  Możliwość określenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% z tytułu przeniesienia prawa własności do znaku towarowego.
 704. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-780/11-4/EC
  Możliwość określenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% z tytułu opłaty licencyjnej otrzymanej w pierwszym roku trwania umowy.
 705. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-427/11-3/JG
  Czy koszt wynajmu 68% powierzchni nieruchomości i koszt refaktur 98% mediów są dla Spółki kosztami uzyskania przychodów?
 706. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1199/11-5/MPe
  w zakresie uznania Spółki za podatnika VAT
 707. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-932a/11/HD
  Czy przekazanie mężowi przedsiębiorstwa w formie darowizny pociągnie za sobą konieczność zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
 708. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1139/11-2/AG
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 19% stawki do opodatkowania dochodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej.
 709. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-153/11-3/KSU
  1) Czy możliwe jest zakończenie działalności gospodarczej polegającej na wynajmie nieruchomości i kontynuowanie najmu na podstawie dotychczasowej umowy jako tzw. "najmu prywatnego", tj. jako odrębnego źródła przychodów? 2) Jeżeli odpowiedź na pierwsze pytanie jest twierdząca, czy skuteczny będzie wybór opodatkowania "najmu prywatnego" w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych? 3) Czy wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych Wnioskodawczyni może dokonać jeszcze w tym roku i stosować do przychodów uzyskanych w 2011 r. w okresie po zakończeniu działalności gospodarczej, czy wybór ten możliwy będzie dopiero w 2012 r., a do końca roku przychody z "najmu prywatnego" opodatkowane powinny być na zasadach ogólnych, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 710. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-153/11-4/KSU
  1)Czy możliwe jest zakończenie działalności gospodarczej polegającej na wynajmie nieruchomości i kontynuowanie najmu na podstawie dotychczasowej umowy jako tzw. "najmu prywatnego", tj. jako odrębnego źródła przychodów? 2)Jeżeli odpowiedź na pierwsze pytanie jest twierdząca, czy skuteczny będzie wybór opodatkowania "najmu prywatnego" w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych? 3)Czy wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych Wnioskodawczyni może dokonać jeszcze w tym roku i stosować do przychodów uzyskanych w 2011 r. w okresie po zakończeniu działalności gospodarczej, czy wybór ten możliwy będzie dopiero w 2012 r., a do końca roku przychody z "najmu prywatnego" opodatkowane powinny być na zasadach ogólnych, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 711. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-394/11-2/MZ
  Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż umowy pożyczki-depozytu nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, ponieważ jak wskazuje Wnioskodawca środki pieniężne w chwili ich zawarcia będą znajdowały się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz umowy pożyczek zostaną zawarte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 712. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-934/11/ZK
  Jakie konsekwencje w podatku dochodowym rodzi sprzedaż nieruchomości po likwidacji działalności gospodarczej?
 713. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1052/112/AMN
  Czy koszt polisy, o której mowa wyżej stanowi koszt uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej?
 714. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1154/11-4/AW
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem transakcji dostawy nieruchomości zabudowanej oraz niezabudowanej.
 715. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-937/11/ZK
  Czy umorzona część pożyczki, której kwota była przeznaczona na zakup środków trwałych może podlegać amortyzacji w prowadzonej działalności gospodarczej?
 716. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-748/11-4/MS1
  Obowiązki płatnika wynikających ze zwolnienia kredytobiorcy z części lub całości długu z tytułu spłaty kapitału, odsetek lub prowizji.
 717. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-965/11/HD
  Czy poniesione wydatki na zakup polis ubezpieczeniowych można zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów?
 718. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/4160-76/11/ZK
  1. Czy Wnioskodawczyni może zaliczyć do kosztów rozpoczynanej działalności gospodarczej poniesione przed jej rozpoczęciem wydatki, bez poniesienia których działalność taka nie byłaby możliwa? 2. Czy Wnioskodawczyni może zaliczyć do kosztów rozpoczynanej działalności gospodarczej poniesione przed jej rozpoczęciem wydatki na kurs wyceny dla banków, po to aby bezzwłocznie po otrzymaniu uprawnień móc świadczyć usługi wyceny nieruchomości dla sektora bankowego, co pozwala na wpisanie na bankową listę rzeczoznawców majątkowych i uzyskanie większej ilości zleceń?
 719. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-936/11/ZK
  Czy kwota umorzonej pożyczki zwolniona jest z opodatkowania podatkiem dochodowym?
 720. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-543/11-2/ISN
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania tym podatkiem wynagrodzenia z tytułu pełnienia w Spółce Cypryjskiej funkcji dyrektora.
 721. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-796/11-2/MK1
  Możliwość uwzględnienia faktycznie poniesionych kosztów uzyskania przychodów z tytułu realizacji umowy o dzieło.
 722. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1050/11-2/AG
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodów.
 723. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-908/11/AK
  Czy sprzedaż przedmiotowego budynku będzie w przyszłości stanowiła przychód w rozumieniu podatku dochodowego od osób fizycznych?
 724. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-903/11/PSZ
  Czy przychody z tytułu wykonywania obowiązków wynikających z opisanej wyżej umowy stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, czy też są przychodami z działalności gospodarczej?
 725. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-887b/11/AD
  Czy zawartą umowę należy potraktować jako nieodpłatne świadczenie i w związku z tym jako przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 726. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-643/11-4/JK
  Dochód uzyskany z tytułu sprzedaży lokalu użytkowego nabytego w drodze darowizny, przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli w ciągu dwóch lat od końca roku, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, Wnioskodawczyni przeznaczy ten przychód na własne cele mieszkaniowe mieszczące się w katalogu zawartym w art. 21 ust. 25 ww. ustawy.
 727. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-926/11/AK
  Czy sprzedaż samochodu osobowego Toyota zakupionego po leasingu, nie wprowadzonego na stan majątkowy firmy, wykorzystywanego jedynie do celów osobistych przez okres 12 miesięcy korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 728. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-877/11/ZK
  Czy szacunkowa wartość rynkowa tego gruntu jest wystarczającą wyceną czy też wymagana jest wycena rzeczoznawcy?
 729. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-748/11/ZK
  W jaki sposób Wnioskodawca może rozdzielić koszty odsetek od przyznanego całościowo kredytu dotyczącego wszystkich inwestycji na każdą inwestycję z osobna na podstawie wyciągu bankowego?
 730. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-11-5/EK
  1. Czy wydzielony w Spółce dział B w sposób opisany w stanie faktycznym stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej: ZCP) w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy podział Spółki polegający na wydzieleniu działu B do C nie będzie skutkował powstaniem przychodu podatkowego po stronie Spółki na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 731. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-776/11-2/ES
  Opodatkowanie usług doradczych podatkiem linowym według stawki 19 %.
 732. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-723/11-2/KK
  Czy wniesienie aportu rzeczowego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za wkłady podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych ?
 733. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-684/11-4/AK
  Obowiązki płatnika tj. sporządzenia deklaracji PIT-11 i PIT-4R w związku z przekształceniem się Wnioskodawcy.
 734. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-755/11-2/ES
  Wybór formy opodatkowania.
 735. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-819/11/ZK
  Czy opisany sposób ustalenia wartości początkowej środka trwałego jest prawidłowy?
 736. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-149/11-4/KO
  Czy prawidłowym jest ustalenie wartości początkowej jako ceny nabycia zwiększonej o koszty związane z zarejestrowaniem pojazdu, koszty prowizji bankowych, koszty odsetek od zaciągniętego kredytu oraz korekty o różnice kursowe naliczone od dnia nabycia pojazdu do dnia wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych?
 737. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-905/11/HD
  Czy po przekroczeniu łącznych przychodów ponad kwotę 1.200.000 euro Wnioskodawca będzie obowiązany w 2012 r. do prowadzenia ksiąg rachunkowych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług transportowych oraz indywidualnego gospodarstwa rolnego?
 738. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-966/11/HD
  Czy w związku ze sprzedażą przychówku pytona królewskiego istnieje obowiązek opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych?
 739. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-229/10/11-S/HD
  Czy wniesienie aportem przedsiębiorstwa do spółki jawnej powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 740. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-951/11/AK
  Diety przedsiębiorcy.
 741. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-913/11/HD
  1. Czy w sytuacji, kiedy Wnioskodawca wygeneruje przychód w wysokości 900.000 zł netto i tym samym przekroczy limit przychodów umożliwiający rozliczanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, tj. 150.000 euro, to utraci możliwość rozliczania w tej formie od następnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskał przychód wyższy niż 150.000 euro? 2. Czy prawo do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych traci się dopiero w następnym roku? 3. Czy przychód osiągnięty ponad limit 150.000 euro nadal będzie podlegał opodatkowaniu w stawce 5,5%?
 742. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-888/11/HD
  Czy zakup kolejnego mieszkania i jego wynajem spowoduje, że uzyskiwane przychody z tytułu najmu trzech mieszkań stanowić będą źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 jej ustawy?
 743. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-757/11-2/JB
  Dochody uzyskiwane z wynajmu - osobom przebywającym na wypoczynku 2 pokoi znajdujących się w budynku mieszkalnym, położonym na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, korzystają ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 744. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-358/11-6/MM
  1. Czy w stanie faktycznym nr 3 wydatki poniesione na zakup drukowanych materiałów reklamowych informacyjnych oraz prezentów małej wartości i próbek wydawanych nieodpłatnie na rzecz kontrahentów lub potencjalnych kontrahentów stanowią koszt uzyskania przychodów Spółki? 2. Czy w stanie faktycznym nr 5 przy nieodpłatnym przekazywaniu kontrahentom drobnych upominków, nie posiadających logo Spółki, Spółka może zaliczyć poniesione wydatki w wartości netto do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w dacie ich poniesienia a naliczony podatek należny do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 745. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-106/11-4/KSU
  Czy wynagrodzenie Wnioskodawczyni za osobiście wykonaną pracę, rozliczone dokumentem wewnętrznym, zaliczone do wydatków kwalifikowanych, na które otrzymała wsparcie finansowe, tj. środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu, może korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie ww. art. 21 ust. 1 pkt 46, 129 lub 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 746. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-728/11-2/MK1
  Obowiązki płatnika w związku z wydawaniem nagród osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą.
 747. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-659/11-3/SP
  W świetle powołanych powyżej przepisów prawa i przedstawionego zdarzenia przyszłego, nagrody przyznane przez Wnioskodawcę nie stanowią nagród związanych ze sprzedażą premiową. W związku z tym nagrody te nie są objęte zwolnieniem z podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 68 tej ustawy, a Wnioskodawca zobowiązany będzie do sporządzenia i przekazania informacji PIT–8C.
 748. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-659/11-4/SP
  Nagrody przyznane przez Wnioskodawcę nie stanowią nagród związanych ze sprzedażą premiową. W związku z tym nagrody te nie są objęte zwolnieniem z podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 68 tej ustawy, a Wnioskodawca zobowiązany będzie do sporządzenia i przekazania informacji PIT–8C.
 749. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-830/11/AP
  Skutki podatkowe sprzedaży wskazanych we wniosku nieruchomości mieszkalnych, stanowiących środki trwałe oraz środki obrotowe w prowadzonej uprzednio, a zlikwidowanej pozarolniczej działalności gospodarczej.
 750. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-834/11/ZK
  Na jakich zasadach opodatkowany będzie przychód (dochód) uzyskany przez Wnioskodawcę w postaci wypłaty dywidendy przez spółkę komandytowo-akcyjną?
 751. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-835/11/ZK
  Na jakich zasadach opodatkowany będzie przychód (dochód) uzyskany przez Wnioskodawcę w postaci wypłaty dywidendy przez spółkę komandytowo-akcyjną?
 752. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-848/11/ZK
  Czy przychody z tytułu usług wykonanych na podstawie umowy o świadczenie usług doradczych świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz spółki, w której jest członkiem zarządu - jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, stanowią przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej określone w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy wynagrodzenie z tytułu tych usług będzie mogło być przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanym podatkiem liniowym?
 753. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-704/11-4/IF
  Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości nabytej w 1999 r..
 754. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1040/11-4/MK
  Deklaracje składane przez rolnika ryczałtowego prowadzącego jednoczesnie działalność gospodarczą
 755. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-696/11-3/MK
  Skutki podatkowe przekształcenia spółki kapitałowej, której wspólnikiem będzie Wnioskodawca, w spółkę osobową.
 756. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-519a/09/11-S/HD
  Czy czynność wniesienia przedsiębiorstwa, prowadzonego przez osobę fizyczną (opisanego w stanie faktycznym), w formie wkładu do spółki komandytowej, powoduje powstanie przychodu podatkowego na moment wniesienia wkładu w postaci przedsiębiorstwa, dla podatnika wnoszącego wkład?
 757. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-657/11-2/JS
  Czy pomimo brzmienia art. 41 ust. 4 Ustawy o PDOF obowiązki płatnika wynikające z tego przepisu, w związku z przedstawionym powyżej stanem faktycznym, nie będą ciążyć na Wnioskodawcy?
 758. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/423-37/11/ZK
  Czy Wnioskodawca ma prawo do obniżenia stawek amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dla wybranych środków trwałych - w tym również do stawki 0%?
 759. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/423-38/11/ZK
  Czy Wnioskodawca ma prawo do podwyższenia w przyszłości stawek amortyzacyjnych w odniesieniu do tych środków trwałych, od wartości których dokonywać będzie wcześniej odpisów amortyzacyjnych przy zastosowaniu obniżonych stawek amortyzacyjnych?
 760. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-127/11-2/KSU
  Czy Wnioskodawczyni może jako wartość początkową koherentnego optycznego tomografu wpisać w księgach wartość brutto tegoż środka trwałego, czyli 130.000,00 zł, co będzie stanowiło podstawę do wyliczania miesięcznej amortyzacji stanowiącej koszt uzyskania przychodu dla firmy?
 761. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-103/11-6/DS
  Jakie będą skutki podatkowe odpłatnego zbycia w 2011 r. nieruchomości mieszkalnej, niemieszkalnej oraz gruntu, stanowiących środek trwały w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej?
 762. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-103/11-7/DS
  Jakie będą skutki podatkowe odpłatnego zbycia w 2012 r. nieruchomości mieszkalnej, niemieszkalnej oraz gruntu, stanowiących środek trwały w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej?
 763. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-103/11-8/DS
  Skutki podatkowe sprzedaży w 2011 r. nieruchomości mieszkalnej, niemieszkalnej oraz gruntu, stanowiących środek trwały w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.
 764. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-127/11-2/KSU
  Czy Wnioskodawczyni może jako wartość początkową koherentnego optycznego tomografu wpisać w księgach wartość brutto tegoż środka trwałego, czyli 130.000,00 zł, co będzie stanowiło podstawę do wyliczania miesięcznej amortyzacji stanowiącej koszt uzyskania przychodu dla firmy?
 765. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-103/11-8/DS
  Skutki podatkowe sprzedaży w 2011 r. nieruchomości mieszkalnej, niemieszkalnej oraz gruntu, stanowiących środek trwały w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.
 766. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-103/11-9/DS
  Skutki podatkowe sprzedaży w 2012 r. nieruchomości mieszkalnej, niemieszkalnej oraz gruntu, stanowiących środek trwały w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.
 767. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-831/11/AP
  Skutki podatkowe sprzedaży wskazanych we wniosku nieruchomości mieszkalnych, stanowiących środki trwałe w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.
 768. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-89/11-7/MD
  Z uwagi na brak określenia opłat za poszczególne produkty bankowe (w tym opłat związanych stricte z prowadzeniem firmowego rachunku bankowego), opłata za wszystkie oferowane w ramach pakietu produkty bankowe, nie może być uznana jako koszt uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 769. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-89/11-8/MD
  Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, że pakiet "darmowych" ubezpieczeń ma charakter osobisty i stanowi formę inwestowania w ubezpieczeniowy fundusz inwestycyjny. W związku z tym ubezpieczenie, które jest zawarte w rachunku firmowym, nie będzie przychodem firmy. Z uwagi na powyższe, stanowisko Wnioskodawcy uznać należało za nieprawidłowe.
 770. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1334/11-2/RD
  Czy wynagrodzenie uzyskane z tytułu pełnienia w Spółce Cypryjskiej funkcji dyrektora zwykłego (ang. director), dyrektora alternatywnego (ang. alternate director), dyrektora zarządzającego (ang. managing director) lub dyrektora wykonawczego (ang. executive director) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 771. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-814/11/AK
  Czy wydatki poniesione na wymienione kierunki studiów podyplomowych Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
 772. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-110/11-2/ASZ
  Czy zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych faktura za wynajem w sytuacji przedstawionej wyżej jest kosztem uzyskania przychodów?
 773. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-823/11/AK
  Zakwalifikowanie przychodu z tytułu sprzedaży niezabudowanej nieruchomości do określonego źródła przychodów, w przypadku gdy nieruchomość została zakupiona na zasadzie wspólności łącznej wspólników spółki cywilnej, ale nigdy nie była wykorzystywana w działalności ww. spółki jak również nie była wprowadzona do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych spółki cywilnej.
 774. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-628/09/11-S/TK
  Czy wniesienie przez Wnioskodawce części majątku używanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do spółki jawnej w formie wkładu rzeczowego jest traktowane jako odpłatne zbycie i z tego tytułu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 775. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-706/11-2/EC
  Czy przychody uzyskiwane przez SK z dywidend wypłacanych przez Spółkę bułgarską powinny być przez Wnioskodawcę opodatkowane wraz z pozostałymi przychodami z udziału w SK jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej?
 776. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-648/11-4/EC
  Czy w związku z organizowanymi konkursami na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, na Wnioskodawcy będą ciążyły obowiązki płatnika wynikające z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 777. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-104/11-4/KO
  Czy przychód jaki uzyska Wnioskodawca z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntów na rzecz Urzędu Miasta w związku z realizacją inwestycji drogowej będzie zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych, stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy
 778. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-98/11-2/ASZ
  Czy należy wyksięgować z podatkowej księgi przychodów i rozchodów tę część kosztów, która stanowi równowartość dopłat (dotacji netto) do ulgowych przewozów pasażerskich otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego, biorąc pod uwagę fakt wydatkowanie otrzymywanych kwot na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą?
 779. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-726/11-2/EC
  Czy przychód ze zbycia nieruchomości mieszkalnych – środków trwałych w firmie Wnioskodawcy, stanowi przychód z działalności gospodarczej?
 780. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-738/11-2/EC
  Czy w części w jakiej majątek podlegający podziałowi na skutek likwidacji spółki komandytowej stanowić będzie środki pieniężne, po stronie wspólnika będącego osobą fizyczną wartość otrzymanych środków pieniężnych, pozostanie wyłączona z opodatkowania podatkiem dochodowym?
 781. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-592/10/11-5/S/EC
  Czy Wnioskodawca może zaprzestać i od kiedy prowadzenia ksiąg rachunkowych i dochód z działów specjalnych produkcji rolnej może być ustalony przy zastosowaniu norm szacunkowych?
 782. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-809/11/AP
  Skutki podatkowe sprzedaży samochodu osobowego, stanowiącego środek trwały w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.
 783. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-837/10/11-S/IM
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia przedsiębiorstwa do spółki komandytowej.
 784. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-742/11/AP
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków z tytułu studiów podyplomowych
 785. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-595/11-2/EC
  1)Czy w opisanej sytuacji prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawczyni, że nabywa ona wartość materialną i prawną spełniającą kryterium gospodarczego wykorzystania wraz z zawarciem umowy licencyjnej i słusznie uznała całą, wynikającą z umowy, należną kontrahentowi zapłatę za wartość początkową stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych?2)Czy Podatniczka prawidłowo ewidencjonuje sprzedaż licencji polskim odbiorcom jako przychody ze sprzedaży rozpoznając obowiązek podatkowy w miesiącu wystawienia faktury?
 786. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-636/11-4/EC
  1)Czy opisana wstanie faktycznym zorganizowana część przedsiębiorstwa w postaci V.h, mająca być przedmiotem aportu stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (dalej: "ustawa o PIT") oraz art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r. (dalej ustawa o VAT )?2)Czy wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci V.h do spółki niebędącej osobą prawną spowoduje konieczność rozpoznania po stronie Wnioskodawcy przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 787. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-621/11-2/MK1
  Pełnienie funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej oraz możliwości zastosowania do tego dochodu art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 788. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-639/11-4/EC
  1)Czy opisana wstanie faktycznym zorganizowana część przedsiębiorstwa w postaci Telesklepu, mająca być przedmiotem aportu stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (dalej: "ustawa o PIT") oraz art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r. (dalej ustawa o VAT )?2)Czy wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Telesklepu do spółki niebędącej osobą prawną spowoduje konieczność rozpoznania po stronie Wnioskodawcy przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 789. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-637/11-4/EC
  1) Czy opisana w stanie faktycznym zorganizowana część przedsiębiorstwa w postaci części usługowej, mająca być przedmiotem aportu jest zorganizowaną część przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (dalej: "ustawa o PIT") oraz art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r. (dalej ustawa o VAT )?2) Czy wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci części usługowej do spółki niebędącej osobą prawną spowoduje konieczność rozpoznania po stronie Wnioskodawcy przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 790. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-684/11/ZK
  Czy Organizator akcji promocyjnych i reklamowych kierowanych do pracowników Klienta może zaliczyć do swoich kosztów uzyskania przychodów, zarówno wydatki związane z organizacją szkolenia jak również wartość nagród przekazywanych pracownikom Klienta za uczestnictwo w zorganizowanej akcji promuj i reklamuj produkty marki?
 791. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1021/11/AW
  Czy nieodpłatne świadczenia na rzecz mieszkańców korzystających z kart 3+ należy opodatkować, wystawić fakturę wewnętrzną i odprowadzić podatek należny VAT?
 792. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-444/11-2/IG
  Odzyskanie podatku naliczonego w ramach realizacji projektu finansowanego ze środków UE.
 793. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-620/11-2/ES
  Moment powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu umowy agencyjnej w przypadku gdy o wykonaniu świadczenia, polegającego na skutecznym zawarciu umowy, decyduje jego potwierdzenie jako umowy zawartej skutecznie przez dającego zlecenie a nie samo wykonanie czynności zawarcia umowy
 794. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-712/10/AP
  Czy ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki na nabycie składników majątku wykorzystywanych przy wykonywaniu działalności statutowej stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 Ustawy CIT, potrącane w dacie poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d Ustawy CIT?
 795. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-713/11/AP
  Czy ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki na nabycie składników majątku wykorzystywanych przy wykonywaniu działalności statutowej stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 Ustawy CIT, potrącane w dacie poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d Ustawy CIT?
 796. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-630/11/ESZ
  W jaki sposób zaewidencjonować surowce do produkcji, które również otrzyma w darowiźnie?
 797. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-641/11/ZK
  Czy Wnioskodawca właściwie określił wartość początkową prawa ochronnego na znak towarowy według wartości rynkowej prawa ustalonej przez biegłego rzeczoznawcę?
 798. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-640/11/ZK
  Czy Wnioskodawca mógł uznać wskazane prawo ochronne na znak towarowy za wartość niematerialną i prawną podlegającą amortyzacji podatkowej w ramach wykonywania działalności gospodarczej w spółce jawnej?
 799. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1013/11/AP
  Czy przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu wykonywania działalności statutowej polegającej na świadczeniu swoim członkom odpłatnych usług finansowych, stanowią przychody podlegające opodatkowaniu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy CIT, rozpoznawane na zasadzie kasowej ?
 800. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-563/11/WRz
  Czy świadcząca usługi stomatologiczne w zakresie wolnego zawodu może opłacać kartę ?
 801. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-130/11-4/MD
  Przyszłe koszty opłat szkolnych (za drugi rok nauki w Policealnej Szkole Zawodowej dla Dorosłych), choć trudno je przypisać konkretnym przychodom, to jako ściśle powiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą, faktycznie poniesione i właściwie udokumentowane mogą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.
 802. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-938/11/LG
  Zwolnienie od podatku VAT sprzedaży nieruchomości zakupionej w ramach działalności gospodarczej
 803. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-877/11-2/SM
  Brak opodatkowania podatkiem otrzymywanego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji dyrektora
 804. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-236/11-4/EK
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia wartości początkowej składników majątkowych wchodzących w skład aportu wniesionego do Spółki.
 805. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-597/11/ASz
  Co, w przypadku nabycia nagrody za cenę uwzględniającą przyznany rabat, należy przyjąć za podstawę opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych: wartość nagrody rzeczowej po uwzględnieniu rabatu (tj. wartość wynikającą z faktury zakupu nagrody), czy wartość wyjściową, cennikową, przed rabatem?
 806. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-622/11/AP
  Skutki podatkowe sprzedaży składników majątku (nieruchomości), stanowiących środki trwałe w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.
 807. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-596/11/ZK
  Czy w przypadku bezpłatnego użyczenia Wnioskodawczyni nieruchomości będącej odrębnym majątkiem męża, przychody uzyskiwane z tytułu najmu osobom trzecim tej nieruchomości, będą mogły być zaliczone do przychodów z prowadzonej przez Nią działalności gospodarczej i opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych (Wnioskodawczyni wybrała taką formę opodatkowania)?
 808. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-370/10/11-S/MM
  Czy koszty poniesione z tytułu usługi serwisowej w ramach obsługi reklamacji (na terenie innego niż Polska kraju UE przez podmiot trzeci) wyprodukowanych i sprzedanych przez Spółkę części mieszczą się w zakresie działalności strefowej Spółki i w związku z tym, czy wpływają na ustalenie dochodu korzystającego ze zwolnienia z podatku dochodowego z tytułu prowadzenia działalności na terenie Strefy?
 809. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-768/11-2/IM
  Czy w świetle art. 10 ust. pkt 3 z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym osiągany przychód w ramach wynajmu pokoju stanowi źródło przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej?
 810. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-919/11-2/SJ
  Czy sprzedaż wydzielonych działek będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług?
 811. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-251/11-5/EK
  Czy w kontekście planowanej transakcji aportu Działu Marketingu należy go zaklasyfikować jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji przeniesienie Działu Marketingu w formie aportu do Spółki Marketingowej i otrzymanie w zamian udziałów w Spółce Marketingowej nie będzie wiązało się z powstaniem po stronie Wnioskodawcy dochodu podlegającego opodatkowaniu?
 812. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-410/11-3/EWW
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynagrodzenia z tytułu pełnienia w Spółce Cypryjskiej funkcji dyrektora.
 813. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-534/11-4/JK2
  Czy w związku z zawieszeniem działalności gospodarczej Wnioskodawca ma obowiązek składania deklaracji rozliczenia rocznej PIT-36L (zerowych)?
 814. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-534/11-5/JK2
  Czy w latach podatkowych, w których Wnioskodawca ma zawieszoną działalność gospodarczą przysługuje mu prawo do wspólnego rozliczenia pozostałych dochodów (opodatkowanych na zasadach ogólnych) wspólnie z małżonką?
 815. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-824/11/IK
  Opodatkowanie sprzedaży gruntów.
 816. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-436/10/11-S/TK
  Czy rozliczenie wspólnika przez spółkę partnerską poprzez wypłacenie Panu kwoty oraz przeniesienie własności rzeczy ruchomej, stanowiące wartość Pana udziału kapitałowego, nie stanowi dla Pana przychodu z innych źródeł i w konsekwencji nie podlega opodatkowaniu?
 817. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-533/11/ESZ
  Czy może podjąć decyzję od sierpnia 2011r., aby w prowadzonej działalności wynajmować lokale z jednego obiektu, a lokale z dwóch pozostałych obiektów rozliczać jako własny majątek nie wprowadzony do działalności gospodarczej i opodatkowany na zasadach ogólnych?
 818. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-579b/11/WM
  Czy ewentualne rozwiązanie małżeńskiej umowy majątkowej o ustanowieniu rozdzielności majątkowej przed zawarciem planowanej umowy sprzedaży składników majątku opisanych w stanie faktycznym wniosku i przeniesienie przysługujących każdemu z małżonków udziałów w tych składnikach do majątku wspólnego będzie miało jakikolwiek wpływ na podatkowe skutki zbycia tych składników majątku wspólnie przez oboje małżonków?
 819. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-87/11-2/KSU
  Czy przekazanie nieruchomości na cele osobiste Wnioskodawcy i późniejsze podarowanie jej Jego bratu spowoduje powstanie u Wnioskodawcy przychodu, który podlegać będzie opodatkowaniu?
 820. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-147/11-4/BM
  Zainteresowany dokonując dostawy działek budowlanych wydzielonych z posiadanej nieruchomości nr 151/1 wypełni definicję działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy i wystąpi – w związku z dostawą tych działek – w charakterze podatnika podatku VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy. Sprzedaż tych działek podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki podstawowej 23%. W konsekwencji powyższego Wnioskodawca jest obowiązany jest do zapłaty podatku z tytułu tych transakcji.
 821. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-192/11-4/BM
  Podmiot będący rolnikiem ryczałtowym może być – w pozostałym zakresie swojej działalności - podatnikiem VAT czynnym (nie korzystającym ze zwolnienia). Wówczas - chociaż w pozostałej części podatnik prowadzi działalność opodatkowaną - dostawa własnych produktów rolnych oraz świadczenie usług rolniczych będzie zwolniona od podatku.W przypadku gdy środki trwałe, o których mowa we wniosku, są wykorzystywane tylko i wyłącznie do prowadzenia opodatkowanej działalności handlowej, miał Pan prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego od ich zakupu.
 822. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-569/11/ZK
  Na jakich zasadach opodatkowany będzie przychód (dochód) uzyskany przez Wnioskodawcę w postaci wypłaty dywidendy przez spółkę komandytowo-akcyjną?
 823. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-570/11/ZK
  Na jakich zasadach opodatkowany będzie przychód (dochód) uzyskany przez Wnioskodawcę w postaci wypłaty dywidendy przez spółkę komandytowo-akcyjną?
 824. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-562/11/ESZ
  Czy określenie wartości początkowej samochodu wprowadzonego do ewidencji środków trwałych w kwocie wynikającej faktury zakupu jest prawidłowe? Czy zamiast wartości z faktury zakupu należało określić wartość samochodu według wartości rynkowej?
 825. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-57/11-2/ASZ
  Czy Wnioskodawczyni postąpi prawidłowo, jeżeli nie zaliczy do przychodu dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego, stanowiącej dopłatę do przewozów pasażerskich i nie odprowadzi z tego tytułu podatku dochodowego?
 826. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-520/11/RM
  Dot. konieczności opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez Wnioskodawczynię z tytułu prowadzenia publicznych szkół i przedszkola oraz określenia źródła przychodów do którego należy zaliczyć przychody z ww. tytułu.
 827. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-532/11/BK
  w zakresie możliwości: - uznania za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej przychodu ze sprzedaży wskazanego we wniosku gruntu i budynku mieszkalnego oraz przypadającego na niego gruntu, - opodatkowania w ramach źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza przychodu ze sprzedaży wyłącznie tej części nieruchomości gruntowej, która była wykorzystywana w działalności gospodarczej.
 828. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-540/11/ESZ
  Czy nabyty motocykl, kwalifikowany jako środek trwały podatnika, może zostać poddany jednorazowej amortyzacji w oparciu o treść art. 22k ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 829. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-552/11/PC
  Czy ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki na nabycie składników majątku wykorzystywanych przy wykonywaniu działalności statutowej stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 Ustawy CIT, potrącane w dacie poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d Ustawy CIT?
 830. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-551/11/PC
  Czy ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki na nabycie składników majątku wykorzystywanych przy wykonywaniu działalności statutowej stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 Ustawy CIT, potrącane w dacie poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d Ustawy CIT?
 831. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-56/11-4/GG
  Czy stanowi koszt uzyskania przychodu nieumorzona wartość początkowa środka trwałego związana z jego likwidacją, na podstawie przepisu art. 15 ust. 1 i art. 16 ust.1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 832. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-662/11/BW
  Czy wynagrodzenie uzyskane z tytułu pełnienia w Spółce Cypryjskiej funkcji dyrektora zwykłego (ang. director), dyrektora alternatywnego (ang. alternate director), dyrektora zarządzającego (ang. managing director) lub dyrektora wykonawczego (ang. executive director) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 833. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-664/11/BW
  Czy wynagrodzenie uzyskane z tytułu pełnienia w Spółce Cypryjskiej funkcji dyrektora zwykłego (ang. director), dyrektora alternatywnego (ang. alternate director), dyrektora zarządzającego (ang. managing director) lub dyrektora wykonawczego (ang. executive director) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 834. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-663/11/BW
  Czy wynagrodzenie uzyskane z tytułu pełnienia w Spółce Cypryjskiej funkcji dyrektora zwykłego (ang. director), dyrektora alternatywnego (ang. alternate director), dyrektora zarządzającego (ang. managing director) lub dyrektora wykonawczego (ang. executive director) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 835. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-716/11-2/AGr
  Czy w przedstawionym wyżej stanie faktycznym sprzedając w przyszłości domy wraz z działką gruntu do przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej Wnioskodawca powinien zaliczyć również wartość działki?
 836. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-756/11-2/AO
  1. Czy Wnioskodawca w ramach planowanej zdefiniowanej jak wyżej działalności gospodarczej będzie mógł świadczyć usługi na indywidualne zlecenie różnych podmiotów w zakresie wytwarzania metalowych elementów do maszyn produkcyjnych stanowiących ich park maszynowy? 2. Czy w ww. kontekście może rozliczać w ramach karty podatkowej wytwarzanie z własnego materiału na indywidualne zlecenie innych firm elementów maszyn produkcyjnych?
 837. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-50/11-4/KSU
  Jeżeli środki finansowe z zaciągniętych pożyczek zostały wydatkowane na zakup zakładu produkcyjnego wykorzystywanego w pozarolniczej działalności gospodarczej i pozostają w związku z uzyskiwanymi z tego źródła przychodami, a faktycznie zapłacone odsetki od pożyczek nie zwiększają kosztów inwestycji, to odsetki te mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. W tej sytuacji bez znaczenia pozostaje fakt, iż uzyskane pożyczki Wnioskodawca otrzymał jako osoba fizyczna a nie podmiot gospodarczy.
 838. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-519/11-2/MS
  Odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości w części przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej, zapłacone do dnia przekazania lokalu do użytkowania zwiększają jego wartość początkową i będą zaliczane pośrednio do kosztów poprzez odpisy amortyzacyjne. Odsetki naliczone i zapłacone po dniu przekazania tego lokalu do użytkowania należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia.
 839. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-640/11-4/MS
  Przychód uzyskany w 2006 r. ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego nabytego w 2005 r. w części należącej do Wnioskodawcy podlega opodatkowaniu 10% podatkiem dochodowym według zasad określonych w art. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r.
 840. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-42/11-2/ASZ
  Czy w przypadku wykazania straty podatkowej z działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną opodatkowaną 19% stawką liniową można tę stratę rozliczyć już na etapie wpłacanych zaliczek na podatek dochodowy w nowym roku podatkowym, a więc przed złożeniem deklaracji rocznej?
 841. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-47/11-2/ASZ
  Czy wydatki z tytułu najmu mieszkania oraz jego używania będą stanowiły koszty uzyskania przychodów w rozumieniu przepisu art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli będą pomniejszać przychody uzyskane w związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą?
 842. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-789/11-2/SJ
  Czy sprzedaż wydzielonych działek będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług?
 843. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-551/11/GR
  Przychody z najmu lokali – ze względu na jego rozmiar, planowaną inwestycję budowy kolejnego budynku z lokalami przeznaczonymi pod wynajem – nie mogą stanowić źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mając bowiem na uwadze profesjonalny, zarobkowy, zorganizowany i ciągły charakter prowadzonego najmu oraz fakt prowadzenia działalności na własny rachunek i ryzyko, należy stwierdzić, iż podejmowane przez Wnioskodawczynię czynności wypełniają przesłanki zawarte w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wykonywany w tych warunkach najem uznaje się za działalność gospodarczą.
 844. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-41/11-2/MD
  Czy w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r., w związku ze zmianą polegającą na stosowaniu PKWiU z 2008 r. i zgodnie z treścią załącznika nr 2 do ustawy zawierającym "wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług", w którym to załączniku w pozycji 2 i 3 wymienione są usługi objęte grupowaniem "budynki mieszkalne", "budynki niemieszkalne", Wnioskodawca może korzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stosując stawkę 5,5%?
 845. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-77/11-4/MD
  Czy jako były komplementariusz Spółki komandytowej Wnioskodawca może prowadzić własną firmę płacąc podatek dochodowy w formie ryczałtu?
 846. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-547/11/PC
  Czy przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu wykonywania działalności statutowej polegającej na świadczeniu swoim członkom odpłatnych usług finansowych, stanowią przychody podlegające opodatkowaniu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy CIT, rozpoznawane na zasadzie kasowej?
 847. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-546/11/PC
  Czy przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu wykonywania działalności statutowej polegającej na świadczeniu swoim członkom odpłatnych usług finansowych, stanowią przychody podlegające opodatkowaniu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy CIT, rozpoznawane na zasadzie kasowej?
 848. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-544/11/PC
  Czy ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki na nabycie składników majątku wykorzystywanych przy wykonywaniu działalności statutowej stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 Ustawy CIT, potrącane w dacie poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d Ustawy CIT?
 849. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-545/11/PC
  Czy ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki na nabycie składników majątku wykorzystywanych przy wykonywaniu działalności statutowej stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 Ustawy CIT, potrącane w dacie poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d Ustawy CIT?
 850. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-44/11-4/MD
  Czy oświadczenie Wnioskodawczyni o wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym jest skuteczne w obliczu okoliczności opisanych powyżej?
 851. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-300/10/11-9/S/IGo
  Opodatkowanie czynności nieodpłatnego przekazania towarów.
 852. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-527/11-2/MP
  W rozpatrywanej sprawie nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec tego dochody uzyskiwane przez Wnioskodawczynię w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będą mogły być opodatkowane 19% podatkiem liniowym, na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem wybrania tej formy opodatkowania, w stosownym, a określonym w art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych terminie.
 853. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-670/11-2/AG
  Czy wycofanie lokalu użytkowego z majątku spółki jawnej w części odpowiadającej posiadanym udziałom w spółce do udziału w majątku osobistym spowoduje powstanie obowiązku w podatku dochodowym od osób fizycznych? Jeśli tak to od jakiej kwoty, należy ten podatek zapłacić?
 854. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-676/11-2/AG
  Czy tak prowadzona numeracja spełnia warunki rozporządzenia, w szczególności pkt 2 objaśnienia z załącznika nr 1 do rozporządzenia?
 855. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-513/11/MS
  Czy ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki na nabycie składników majątku wykorzystywanych przy wykonywaniu działalności statutowej stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 Ustawy CIT, potrącane w dacie poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d Ustawy CIT?
 856. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-608/11-4/MS
  Skutki podatkowe zbycia nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej.
 857. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-664/09/11-S/ISN
  Czy z tytułu sprzedaży opisanych nieruchomości, Zainteresowany obowiązany jest odprowadzić podatek VAT w sytuacji, gdy nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej?
 858. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-664/09/11-S1/ISN
  Czy przy sprzedaży kolejnych nieruchomości w 2009 r. i latach następnych, nabytych za środki uzyskane ze sprzedaży domu jednorodzinnego, Zainteresowany obowiązany będzie do pobierania i odprowadzania podatku VAT?
 859. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-931/11-2/SM
  brak opodatkowania podatkiem otrzymywanego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji dyrektora
 860. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-401/11-3/MS1
  środki pieniężne w postaci napiwków trafiające do pracodawcy, który później rozdysponowuje je wśród pracowników, stanowią przychód pracowników ze stosunku pracy i podlegają opodatkowaniu łącznie z wynagrodzeniami za pracę, od których płatnik (kasyno), ma obowiązek pobrania zaliczek na podatek zgodnie z art. 31 i art. 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przekazania podatnikowi imiennych informacji (PIT-11) o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń.
 861. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-661/11-4/AG
  Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
 862. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-662/11-3/AMN
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej diet z tytułu podroży służbowych.
 863. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-673/11-8/JF
  Zamiana gruntu nabytego w spadku przez Wnioskodawcę jako współwłaściciela nie oznacza wykonywania działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy i nie podlega opodatkowaniu.
 864. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-500/11-2/MS
  Stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
 865. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-528/11-2/EC
  Na zasadzie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy opodatkować opisane przez Spółkę wygrane. Stan taki będzie istniał bez względu czy przyjmie się, że dana osoba fizyczna w wyniku otrzymania wygranej/nagrody w ramach zdarzenia opisanego przez Spółkę we wniosku o interpretację indywidualną, uzyska przychód bądź z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 14 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy), bądź przychód z innego źródła (art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ww. ustawy). Wówczas do jej przychodu należy – stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy, stanowiącego unormowanie szczególne w odniesieniu do art. 27 i art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.
 866. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-130/10/11-5/S/IGo
  Opodatkowanie czynności nieodpłatnego przekazania towarów.
 867. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-638/11-2/JF
  Rozliczenie importu usług wsparcia członków zarządu spółek zależnych nie posiadających miejsca zamieszkania na terytorium kraju i niezarejestrowanych dla VAT.
 868. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-478/11-2/IF
  Opodatkowanie dochodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 869. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-578/11-2/KOM
  opodatkowanie podatkiem VAT dostawy działek budowlanych
 870. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-369/11-6/KS
  Ewidencjonowanie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów wynagrodzenia brutto zatrudnionego małżonka oraz sposobu rozliczenia składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy.
 871. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-530/11-2/IF
  Obowiązek odprowadzania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy.
 872. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-37/11-2/DS
  Czy okres realizacji poszczególnych zleceń na usługi remontowo-budowlane dotyczących nieruchomości położonych na terytorium Włoch w wyniku zawarcia odrębnych umów z włoskimi kontrahentami podlega sumowaniu na okres dwunastu miesięcy, a w konsekwencji przekroczenie okresu dwunastu miesięcy skutkuje faktem posiadania przez Wnioskodawcę na terenie Włoch zakładu w rozumieniu art. 5 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Włoskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania?
 873. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-128/11-2/ALN
  Dokonując rejestracji jako podatnik VAT czynny, Wnioskodawca dokonuje jej dla wszystkich czynności wykonywanych w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, występując jako podatnik podatku od towarów i usług
 874. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-451/11-2/IF
  Przenosząc opisane wcześniej uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy oraz mając na względzie ujęte we wniosku zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, iż aby Wnioskodawca posiadał status małego podatnika w roku podatkowym 2012, uprawniający Wnioskodawcę do wyboru kwartalnego sposobu opłacania zaliczek na podatek dochodowy zgodnie z treścią art. 44 ust. 3f-3h updof, Wnioskodawca powinien uwzględnić za 2011 r., oprócz przychodów ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) uzyskanych w ramach działalności gospodarczej, również przychody z udziału w spółce osobowej.
 875. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-405/11-2/KS
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w formie spółki komandytowej wydatków z tytułu zakupionych usług prawniczych od przedsiębiorców będących wspólnikami tej spółki.
 876. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-404/11-2/KS
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w formie spółki komandytowej wydatków z tytułu zakupionych usług prawniczych od przedsiębiorców będących wspólnikami tej spółki.
 877. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-406/11-2/KS
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w formie spółki komandytowej wydatków z tytułu zakupionych usług prawniczych od przedsiębiorców będących wspólnikami tej spółki.
 878. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-404/11-2/KS
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w formie spółki komandytowej wydatków z tytułu zakupionych usług prawniczych od przedsiębiorców będących wspólnikami tej spółki.
 879. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-406/11-2/KS
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w formie spółki komandytowej wydatków z tytułu zakupionych usług prawniczych od przedsiębiorców będących wspólnikami tej spółki.
 880. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-404/11-2/KS
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w formie spółki komandytowej wydatków z tytułu zakupionych usług prawniczych od przedsiębiorców będących wspólnikami tej spółki.
 881. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-426/11/AA
  Czy ww. usługi edycji wstępnej należą do świadczeń o podobnym charakterze w rozumieniu art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub innych świadczeń wymienionych w art. 29 ust. 1 ww. ustawy, a w konsekwencji czy wnioskodawca winien pobierać od wynagrodzeń wypłacanych osobom fizycznym świadczącym na jego rzecz usługi edycji wstępnej podatek dochodowy w wysokości 20% przychodu, chyba że osoba fizyczna udokumentuje certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych i wówczas wnioskodawca może zastosować stawki wynikające z umowy międzynarodowej lub nie pobrać podatku?
 882. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-375/11-2/KS
  Wydatki inwestycyjne tj. poniesione na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowane z dotacji nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Brak jest również możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pozostałych wydatków sfinansowanych z otrzymanej pomocy. W konsekwencji dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych przedmiotowe wydatki nie mogą być księgowane jako koszty uzyskania przychodów prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.
 883. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-556/11-3/MM
  Pomimo braku precyzyjnego sformułowania w przepisach jaki adres (miejsca zamieszkania czy miejsca prowadzenia działalności) podatnik winien wskazać na fakturze, przyjąć należy, iż będzie to adres zgodny z dokonanym zgłoszeniem rejestracyjnym dla podatku od towarów i usług VAT-R, tj. w przypadku osób fizycznych powinien to być adres zamieszkania. Należy zauważyć bowiem, że adres zamieszkania dla podatnika będącego osobą fizyczną jest tym, czym adres siedziby dla podatnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, czyli informacją identyfikującą go jako podatnika.
 884. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-496/10/11-S/AK
  Czy wartość uzyskanego zwrotu udziału kapitałowego przez występującego ze spółki wspólnika, będzie stanowiła przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 885. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-502/10/11-S/AK
  Czy wartość uzyskanego zwrotu udziału kapitałowego przez występującego ze spółki wspólnika, będzie stanowiła przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 886. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-342/11-4/MK
  Zwolnienie z opodatkowania nagród otrzymanych w konkursach organizowanych i emitowanych przez Wnioskodawcę w ogólnodostępnej sieci internet skierowanych do nieograniczonego grona uczestników.
 887. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-760/07/11-6/S/KCH/KOM
  Zbycie udziałów we współwłasności i współużytkowaniu wieczystym zabudowanego gruntu będących przedmiotem wniosku począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r. korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.
 888. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-607/09/11-6/S/EC
  Czynność wniesienia aportu do osobowej spółki prawa handlowego jest neutralna z punktu widzenia podatku dochodowego od osób fizycznych i nie powoduje powstania przychodu.
 889. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-294/11-4/KS
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu odsetek, prowizji i opłat z tytułu otrzymanej pożyczki.
 890. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-627/11-2/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedaży towarów o symbolu PKWiU 01.24.10 oraz dla sprzedaży towarów o symbolu PKWiU 10.39.30.
 891. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-39/11-2/KSU
  Wnioskodawca będzie mógł wybrać jako formę opodatkowania, 19% podatek liniowy, od dochodów uzyskanych z udziału w spółce osobowej (zgodnie z art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz. U. z 2010 r. Nr 51 poz. 307 ze zm.), przy jednoczesnym opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodów uzyskiwanych z tytułu indywidualnej działalności gospodarczej.
 892. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-368/11-2/AS
  możliwość zastosowania zwolnienia z opodatkowania dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego P.O. Kapitał Ludzki
 893. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-333/11-4/IF
  Możliwość dokonania jednorazowej amortyzacji.
 894. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-8/11-2/DS
  Czy prowadzona działalność – wychowanie przedszkolne PKD 85.10.Z – podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych według zasad obowiązujących dla działalności gospodarczej na podstawie prowadzonej księgi przychodów i rozchodów?
 895. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-605/11-2/MR
  Podatek od towarów i usług w zakresie usług szkoleniowych BHP.
 896. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-346/11/WRz
  Jaki jest moment powstania przychodu w sytuacji przelewu przedpłaty na zamówiony towar?
 897. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-293/11-4/KS
  Możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej oraz sposobu ustalenia wartości początkowej nieruchomości.
 898. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-358/11-2/JB
  Możliwość zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodu z działalności gospodarczej odsetek od kredytu.
 899. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-2/11-4/ALN
  Usługi w zakresie kształcenia świadczone przez Wnioskodawcę w Y, jako jednostkę objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, będą zwolnione na mocy art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy.
 900. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-308/11/AK
  Czy otrzymane wynagrodzenie za świadczoną pracę własną na rzecz projektu, udokumentowane dowodami wewnętrznymi, sfinansowane z otrzymanego dofinansowania, stanowi przychód z działalności gospodarczej zwolniony z opodatkowania?
 901. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-276/11-2/MK
  Na skutek wniesienia do spółki holdingowej z o.o. mającej siedzibę w Polsce wkładu niepieniężnego w postaci 95,4% akcji spółki akcyjnej mającej siedzibę na terytorium RP, w przypadku, gdy spółka holdingowa z o.o. mająca siedzibę w Polsce uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której akcje będą nabyte, wartość otrzymanych przez Wnioskodawcę udziałów nie będzie zaliczona do przychodów Wnioskodawcy.
 902. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-300/11-2/KS
  Określenie wartości początkowej samochodu.
 903. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-278/11-2/MK
  Skutki podatkowe wniesienia do spółki holdingowej cypryjskiej wkładu niepieniężnego w postaci 95,4% akcji w spółce akcyjnej z siedzibą na terytorium RP.
 904. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-323/11/RR
  Czy Wnioskodawca jako właściciel firmy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów działalności gospodarczej wartość diet z tytułu podróży służbowych?
 905. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-292/11-4/JB
  Wnioskodawca uruchamiając w 2011 r. działalność gospodarczą - w miejsce działalności uprzednio zlikwidowanej - mógł dokonać wyboru nowej formy opodatkowania wg zasad ogólnych. Dokonując wyboru tej formy opodatkowania na zasadach ogólnych jest zobowiązany prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów.
 906. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-514/11-2/SJ
  Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2011 r. Wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturach dokumentujących zakup paliwa tankowanego do samochodu osobowego?
 907. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-522/11-2/SJ
  Czy z tytułu kosztów poniesionych na zakup i montaż agregatów prądotwórczych dla awaryjnego zasilania., będzie przysługiwało Gminie prawo do odliczenia podatku VAT?
 908. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-284/11/RR
  Czy Wnioskodawca ma prawo do ponownej wyceny samochodu i do ponownej jego amortyzacji? Czy w sytuacji opisanej wyżej małżeństwo może "dwukrotnie" zamortyzować wspólnie kupiony samochód?
 909. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-260/11-2/KS
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu czynszu płaconego za korzystanie z jednego pokoju lokalu mieszkalnego.
 910. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-281/11-2/IF
  Opodatkowanie przychodów uzyskiwanych z najmu.
 911. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-482/11-4/AD
  Przepisy prawa podatkowego dotyczące podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych użytkowanego samochodu.
 912. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-329/11-3/IM
  Czy obowiązujący od tej pory stan faktyczny wyznaczający Wnioskodawcy przez stosowne przepisy limit obrotów dla czynności i zwalniający działalność z rygorów ustawy o podatku VAT w świetle obecnych przepisów jest nadal obowiązujący?
 913. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-331/11-2/AA
  Czy właściciel nieruchomości, który wynajmował je w działalności gospodarczej może w dowolnie wybranym momencie zakończyć tę działalność i wybrać najem prywatny rozliczany ryczałtem?
 914. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-206/11-4/KS
  Sposób oraz możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków.
 915. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-220/11-4/IF
  Określenie stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
 916. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-319/1-2/AO
  Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania przychodów ryczałtem oraz ustalenia stawki ryczałtu.
 917. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-281/11-4/AMN
  Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej koszty wyjazdów służbowych ponoszonych w ramach realizowanych zleceń zagranicznych?
 918. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-258/11-3/JB
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów diet i innych należności związanych z wyjazdami służbowymi pracowników.
 919. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-531/07/11-6/KS
  Uzyskany przez Wnioskodawcę dochód finansowany ze środków pomocowych Funduszu Spójności nie podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na ogólnych zasadach.
 920. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-197/11-4/IF
  Określenie stawki właściwej do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów ze sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.
 921. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-576/11-2/MR
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku.
 922. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-426/11-5/SJ
  Czy w związku z zamiarem sprzedaży ww. nieruchomości z chwilą dokonania tej czynności, Wnioskodawca będzie musiał zapłacić podatek od towarów i usług (podatek VAT)?
 923. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-277/11-2/AP
  Czy sprzedaż przedmiotowej działki będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym jak działalność gospodarcza, czy będzie obojętna podatkowo ze względu na upływ 5 lat od dnia zakupu, jeżeli nie wprowadzono jej do ewidencji środków trwałych i nie prowadzono na niej działalności gospodarczej.
 924. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-455/11-2/MR
  Czy planowana sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania jako grunty pod zabudowę, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, w przypadku, gdy nie jest realizowana przez podatnika podatku od towarów i usług identyfikowanego dla tej transakcji?
 925. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-483/11-3/AD
  Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego prawidłowym będzie korzystanie przez Wnioskodawcę ze zwolnienia podmiotowego w zakresie podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy?
 926. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-254/11-4/AO
  Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo skorygowania zeznania podatkowego podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 2008 i 2009 w zakresie umniejszenia przychodu w związku z anulowaniem faktur dotyczących okresu od 16 grudnia 2008 r. do 31 marca 2009 r., związanego z nie świadczeniem usługi na rzecz Spółki X?
 927. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-231/11-2/IF
  Zwolnienie z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.
 928. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-250/11-2/KS
  Wyłączenie z opodatkowania świadczenia usług budowlanych.
 929. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-236/11-2/ES
  Przychód uzyskany z prowadzonej działalności gospodarczej o udzielone nabywcom leków bonifikaty.
 930. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-213/11-2/KS
  Powstanie obowiązku podatkowego w związku z przekazaniem nieruchomości należącej do Spółki jawnej na rzecz wspólników tytułem zapłaty udziału w zysku.
 931. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-304/11-2/SP
  Należy stwierdzić, iż dokonana zamiana spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w 2006 r., na większe spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nie rodzi po stronie Wnioskodawczyni powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż przychód uzyskany w wyniku zamiany korzysta ze zwolnienia przedmiotowego wynikającego z treści art. 21 ust. 1 pkt 32a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. Nieodpłatne zbycie przed upływem 5 lat w formie darowizny na rzecz syna i synowej, przedmiotowego lokalu mieszkalnego nabytego w drodze zamiany również nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 932. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-234/11-4/KS
  Możliwość zwolnienia z opodatkowania dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych.
 933. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-235/11-4/MM
  nieodpłatne udostępnienie lokalu małżonce na cele prowadzenia przez nią działalności gospodarczej zwolnionej podmiotowo z VAT jest traktowane jak odpłatne świadczenie usług i opodatkowane podatkiem VAT. Dlatego też Wnioskodawca z tytułu tej czynności nie jest zobowiązany do dokonania korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ustawy o VAT.
 934. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-278/11-2/IG
  Czy sprzedaż opisanych działek (roszczeń) będzie stanowiła działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT, w związku z czym Wnioskodawca stanie się podatnikiem VAT z tytułu wskazanych czynności?
 935. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-332/11-2/JK
  Czy wynagrodzenie uzyskane z tytułu pełnienia funkcji dyrektora zwykłego, dyrektora alternatywnego, dyrektora zarządzającego lub dyrektora wykonawczego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 936. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-221/11-2/ES
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup poczęstunku dla kontrahentów podczas spotkań organizowanych w lokalach gastronomicznych.
 937. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-205/11/ZK
  Czy można zastosować indywidualne stawki amortyzacyjne?
 938. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-206/11-2/MS
  Czy zgodnie z zasadami przyznawania przedsiębiorcom pomocy regionalnej oraz przepisami ustawy o PDOP, w analizowanym stanie faktycznym, przy wyliczaniu wysokości kwoty dochodu wolnej od PDOP należy przyjąć faktyczną wysokość wydatków kwalifikowanych poniesionych w trakcie obowiązywania zezwolenia na realizację inwestycji, w związku z którą uzyskano to zezwolenie, nawet wówczas gdyby wydatki te przewyższały kwotę minimalnych nakładów inwestycyjnych w nim określonych, przy uwzględnieniu wskaźnika maksymalnej intensywności pomocy publicznej?
 939. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-432/08/11-S/PS
  W zakresie sposobu zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków dotyczących zakupionych lub wytworzonych składników majątku (SKOK).
 940. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-188/11-3/EC
  Czy w przypadku udzielania nieoprocentowanych pożyczek spółkom jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą Wnioskodawca będzie musiał uznać za przychód, tytułem nieodpłatnego świadczenia, nienaliczone odsetki od udzielonych spółkom przez Wnioskodawcę pożyczek? Pytanie dotyczy Wnioskodawcy jako pożyczkodawcy.
 941. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-188/11-2/EC
  Czy w przypadku udzielania nieoprocentowanych pożyczek spółkom jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą Wnioskodawca będzie musiał uznać za przychód, tytułem nieodpłatnego świadczenia, nienaliczone odsetki od udzielonych spółkom przez Wnioskodawcę pożyczek, w części, w jakiej Wnioskodawca partycypuje w zyskach i stratach spółek? Pytanie dotyczy Wnioskodawcy jako wspólnika spółek (czyli pożyczkobiorcy w części, w jakiej Wnioskodawca uczestniczy w zyskach i stratach spółek), a nie jako osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.
 942. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-298/11-4/AD
  1. Czy na podstawie dokumentów, w posiadaniu których jest Zainteresowany, ma on prawo do odliczenia VAT w pełnej wysokości z faktury zakupu tego samochodu? 2. Czy na zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu konieczna jest adnotacja, że "zaświadczenie wydano dla potrzeb urzędu skarbowego" oraz powołanie się w nim na odpowiedni artykuł z przepisów o VAT?
 943. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-298/11-5/AD
  1. Czy konieczne będzie aktualne zaświadczenie z okręgowej stacji kontroli pojazdów? 2. Co należy zrobić z podatkiem VAT wcześniej odliczonym w całości jako podatek naliczony?
 944. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-170/11/ZK
  Czy otrzymane dofinansowanie stanowi przychód z innych źródeł w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega opodatkowaniu? Jeżeli dofinansowanie jest zwolnione z opodatkowania, czy wówczas należy dokonać korekty kosztów w zeznaniu rocznym za 2010 rok PIT-36L według procentu przyznanego dofinansowania według wydatków? Czy należy również dokonać korekty zapisu w księdze przychodów i rozchodów?
 945. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-169/11/ZK
  Czy otrzymane dofinansowanie stanowi przychód z innych źródeł w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega opodatkowaniu? Jeżeli dofinansowanie jest zwolnione z opodatkowania, czy wówczas należy dokonać korekty kosztów w zeznaniu rocznym za 2009 rok PIT-36L według procentu przyznanego dofinansowania według wydatków? Czy należy również dokonać korekty zapisu w księdze przychodów i rozchodów?
 946. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-191/11/HSt
  Czy Wnioskodawca ma prawo do zaliczenia w koszty grudnia 2010r. składek na ubezpieczenie społeczne pracowników, które z przyczyn od Wnioskodawcy niezależnych zostały przekazane do ZUS w styczniu 2011r.?
 947. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-195/11/HSt
  1) Czy wyposażenie zakupione z dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy stanowi koszt uzyskania przychodu? 2) Czy odpisy amortyzacyjne dokonywane od środka trwałego, którego zakup został sfinansowany z dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy mogą stanowić koszty uzyskania przychodu?
 948. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-235/11-3/JB
  Stwierdzić należy, iż Wnioskodawczyni winna stawkę ryczałtu ewidencjonowanego - dla czynności, o których mowa w przedmiotowym wniosku - ustalić zgodnie z brzmieniem art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, tj. w wysokości 8,5%.
 949. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-108/11-4/MP
  Zwolnienie z opodatkowania dochodów finansowanych przez E. ze środków Unii Europejskiej.
 950. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-150/11-4/AG
  Czy mogę powyższy najem rozliczać w formie ryczałtu ewidencjonowanego opodatkowanego stawką 8,5% jako najem osobisty a nie jako działalność gospodarczą?
 951. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-273/11-2/EK
  Opodatkowanie sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej oddanej w dzierżawę.
 952. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-201/11-2/JB
  Możliwość opodatkowania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w formie karty podatkowej.
 953. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-196/11-2/KG
  Prawo do zwolnienia podmiotowego z tytułu wynajmu nieruchomości stanowiącej własność wspólną małżonków – podmiot zagraniczny
 954. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-144/11/RR
  Czy stanowisko Wnioskodawcy dotyczące zaksięgowania miesięcznej opłaty za prowadzenie ww. rachunku, wynoszącej 1509 zł 99 gr w koszty prowadzenia działalności jest słuszne?
 955. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-211/11-4/MN
  Przekazanie całego gospodarstwa rolnego synowi przed zaprzestaniem wykonywania czynności opodatkowanych – obowiązek dokonania remanentu likwidacyjnego środków trwałych.
 956. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-322/11-2/SJ
  Czy zgodnie z art.86 ust 1 , przysługuje prawo od odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług w związku z realizacją projektów, na które otrzymywana jest dotacja celowa?
 957. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-166/11-4/IM
  Czy dieta może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów?
 958. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-105/11-2/JKa
  Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla usług szkoleniowych.
 959. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-95/11-2/ISN
  Czy wynagrodzenie otrzymane z tytułu zawartej umowy zlecenia, której przedmiot jest różny od przedmiotu prowadzonej działalności, gospodarczej skutkuje powstaniem zobowiązania w zakresie podatku od towarów i usług?
 960. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-132/11-2/TW
  Czy otrzymana dotacja stanowi przychód podatkowy Wnioskodawcy, zwolniony z podatku na podstawie art. 121 ust. 1 pkt 121 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 961. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-132/11-3/TW
  Czy wskazane w stanie faktycznym towary (wyposażenie) i usługi, sfinansowane z dotacji, stanowią koszty uzyskania przychodów, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 962. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-132/11-2/TW
  Czy otrzymana dotacja stanowi przychód podatkowy Wnioskodawcy, zwolniony z podatku na podstawie art. 121 ust. 1 pkt 121 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 963. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-132/11-3/TW
  Czy wskazane w stanie faktycznym towary (wyposażenie) i usługi, sfinansowane z dotacji, stanowią koszty uzyskania przychodów, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 964. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-11/11-2/MP
  Czy przychody uzyskiwane z wynajmu mieszkań, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej może rozliczać zryczałtowanym podatkiem dochodowym wg stawki 8,5%?
 965. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-276/11-2/MR
  Czy będąc osobą fizyczną posiadającą jednoosobową działalność gospodarczą jednocześnie prowadzącą placówkę kształcenia ustawicznego, będącą jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty w zakresie kształcenia, działalność ta jest zwolniona z podatku VAT?
 966. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-11/11-2/MP
  Czy przychody uzyskiwane z wynajmu mieszkań, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej może rozliczać zryczałtowanym podatkiem dochodowym wg stawki 8,5%?
 967. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-207/11-2/JB
  mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz przywołane przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, iż wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na podstawową opiekę medyczną, nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności.
 968. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-138/11-2/IG
  Czy w związku ze zbyciem Nieruchomości zbycie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT?
 969. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-164/11/ZK
  1. Czy przychody z nieruchomości zakupionej w ramach prowadzonej działalności i na cele jej prowadzenia i która to będzie środkiem trwałym, powinien rozliczać tak jak pozostałe dochody z prowadzonej działalności, tj. księga przychodów i rozchodów? 2. Czy przychody z wynajmu prywatnej nieruchomości może rozliczać w formie ryczałtu, jak dotąd już od kilku lat, gdyż te wynajmuje jako osoba fizyczna i nie amortyzuje ich zużycia, ani też nie odlicza żadnych kosztów związanych z ich remontami?
 970. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-129/11/GR
  1. Czy w przypadku, gdy po sprzedaży przedmiotowych gruntów nabywca nie zmieni przeznaczenia tych gruntów (w szczególności nie wystąpi o ich wyłącznie z produkcji rolnej), zastosowanie będzie miało zwolnienie od podatku dochodowego określone w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), niezależnie od tego, do jakiego źródła przychodów zaliczone zostaną przychody ze sprzedaży? 2. Czy przedmiotowe przychody należy zaliczyć do źródła przychodów działalność gospodarcza, czy też są to przychody ze źródła "sprzedaż rzeczy"?
 971. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-156/11-4/AS
  czynność zbycia nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w części odpowiadającej terenowi przeznaczonemu na usługi turystyczne stawką podstawową 23% zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1, natomiast w części obejmującej teren bez prawa do zabudowy, tj. do zalesiania i leśny, korzystać będzie ze zwolnienia na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.
 972. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-902/09/11-5/S/IK/MM
  1. Czy w świetle ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, Spółka nie ma obowiązku dokonywania zgłoszenia aktualizującego każdego punktu sprzedaży detalicznej, magazynu towarów pozaprasowych, za każdym razem gdy zmianie ulegnie dotychczasowy stan faktyczny (w/w obiekt zostanie zamknięty bądź otwarte zostaną nowe obiekty z tej kategorii)? 2. Czy miejscami wykonywania działalności przez Spółkę są wyłącznie miejsca siedziby jej władz, innych organów uczestniczących w zarządzaniu i nadzorowaniu prowadzonej działalności gospodarczej mających umocowanie do podejmowania decyzji w imieniu spółki, czyli Centrala oraz podległe jej Oddziały i zespoły i że jedynie zmiany adresów tych miejsc stanowią informację podlegającą aktualizacji.
 973. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-98/11-2/KS
  Sposób rozliczania odsetek związanych z używaniem składników majątku.
 974. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-98/11-3/KS
  Sposób rozliczania odsetek związanych z używaniem składników majątku.
 975. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-145/11/AB
  Skutki podatkowe wniesienia aportu w postaci przedsiębiorstwa do spółki z o.o.
 976. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-125/11/RM
  Dot. możliwości zwolnienia z opodatkowania odszkodowania otrzymanego na podstawie zawartej ugody sądowej.
 977. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-99/11/RM
  Dot. skutków podatkowych otrzymania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz sposobu ujęcia ww. dotacji w prowadzonej podatkowej księdze przychodów i rozchodów.
 978. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-293/11-2/KAN
  opodatkowanie podatkiem VAT działalności gospodarczej dotyczącej sprzedaży domów
 979. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-114/11-3/JB
  Stwierdzić należy, iż lokal mieszkalny, którego właścicielem stanie się Wnioskodawca niewątpliwie był użytkowany przez poprzedniego użytkownika w okresie dłuższym niż 60 miesięcy przed datą jego nabycia. Oznacza to, że zostały spełnione warunki określone w przepisach art. 22j ust.1 pkt 3 oraz w art. 22j ust. 3 pkt 1. Tym samym w świetle powołanych wyżej przepisów Wnioskodawca może skorzystać z wyboru indywidualnej stawki amortyzacyjnej w wysokość maksymalnie 10% jego wartości początkowej, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat.
 980. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-54/11/WM
  Wg jakiej formy opodatkowania i na jakim zeznaniu rocznym Wnioskodawca powinien rozliczyć przychody uzyskane w 2010 r. z tytułu prowadzonej w Szwecji działalności gospodarczej?
 981. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-127/11/GR
  Czy środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości, wydatkowane na zakup gruntu z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniowo - usługową korzystają ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a)?
 982. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-21/11-3/AF
  Czy każda pożyczka, która zostanie Spółce udzielona przez Pożyczkodawcę, nie będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych na podstawie z art. 2 pkt 4 lit. b ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych - również w przypadku, gdy umowa pożyczki nie została zawarta poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub gdy środki pieniężne będące przedmiotem takiej umowy w momencie jej zawarcia nie będą się znajdowały poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej?
 983. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-21/11-2/AF
  Czy każda pożyczka, która zostanie Spółce udzielona przez Pożyczkodawcę, nie będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 ze zm., dalej upcc"), w przypadku gdy umowa pożyczki zostanie zawarta poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w momencie podpisania umowy pożyczane pieniądze będą znajdowały się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?
 984. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/423-12/11/ESZ
  Czy Spółka może zaliczyć wydatki na zakup upominków do kosztów uzyskania przychodu?
 985. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/423-13/11/ESZ
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup poczęstunku dla kontrahentów organizowanych w restauracjach i lokalach gastronomicznych
 986. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-77/11/ZK
  1. Czy zapłacone odsetki od bankowego kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na zakup i remont budynku, w którym wybudowane lokale zostaną sprzedane, powinny być wpisywane w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów (jako zakup towarów handlowych i materiałów), czy też może w kol. 13 tejże księgi (jako pozostałe wydatki)?2. Czy pozostałe koszty związane z prowadzoną inwestycją, takie jak projekty, roboty remontowo-budowlane wykonywane przez firmy zewnętrzne, koszty energii, wody itp., powinny być księgowane w kolumnie 10, czy 13 podatkowej księgi przychodów i rozchodów?3. Czy koszty wymienione wyżej w pytaniu 1 i 2 należy – do czasu wybudowania lokali – na koniec roku podatkowego ujmować w spisie z natury jako "produkcję w toku"?
 987. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-78/11/ZK
  W przypadku sprzedaży części lokali w budynku, w jaki sposób wyliczyć koszty uzyskania przychodów, przypadające na te lokale (a więc koszty wytworzenia sprzedawanych "wyrobów gotowych", jakim staną się lokale)?
 988. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/423-11/11/ESZ
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup poczęstunku dla kontrahentów organizowanych w restauracjach i lokalach gastronomicznych
 989. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/423-10/11/ESZ
  Czy Spółka może zaliczyć wydatki na zakup upominków do kosztów uzyskania przychodu?
 990. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-133/11-2/EC
  Czy wniesienie nabytego w drodze urnowy sprzedaży, darowizny lub dziedziczenia prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (zarówno takich, które są wykorzystywane na potrzeby prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, jak i nieruchomości niewykorzystywanych w tym celu) do funduszu inwestycyjnego zamkniętego, w zamian za wydanie certyfikatów inwestycyjnych tego funduszu jest zdarzeniem podatkowym, które nie skutkuje rozpoznaniem przychodu na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)? Innymi słowy, czy tego typu transakcja jest neutralna podatkowo na gruncie ww. ustawy?
 991. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-99/11-2/JB
  Czy kwota 149.180 zł oraz opłaty notarialne zapłacona za ten pawilon (lokal niemieszkalny) w dniu 16.06.2005 r. stanowią dla Wnioskodawcy jako osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą koszt uzyskania przychodu przy sprzedaży tego pawilonu?
 992. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1099/10-7/JB
  Czy wydatki ponoszone w związku z realizacją programu stanowią koszty uzyskania przychodów?
 993. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1099/10-6/JB
  Czy przychodem Wnioskodawcy jest jedynie kwota prowizji, jaką uzyskuje z tytułu przekazania @bonów, który winien być rozpoznany zgodnie z ogólnymi zasadami przewidzianymi dla przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej?
 994. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-65/08/11-S/IM
  Opodatkowanie usług świadczonych na rzecz posła Parlamentu Europejskiego?
 995. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-54/11-4/JS
  możliwość rozliczenia dochodów jako osoba samotnie wychowująca dziecko
 996. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-168/11-2/EC
  Czy dochód akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej podlega opodatkowaniu w momencie faktycznej wypłaty lub postawienia do dyspozycji akcjonariusza dywidendy?
 997. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-50/11-4/KS
  Czy, w opisanym stanie faktycznym i zdarzeniach przyszłych, wartość zapłaconego przez Spółkę podatku PCC stanowi dla wszystkich wspólników Spółki, proporcjonalnie do ich udziału w zysku/stracie Spółki, koszt uzyskania przychodu z prowadzonej przez nich, w formie Spółki, pozarolniczej działalności gospodarczej?
 998. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-50/11-2/KS
  Czy, w opisanym stanie faktycznym i zdarzeniach przyszłych, wartość zapłaconego przez Spółkę podatku PCC stanowi dla wszystkich wspólników Spółki, proporcjonalnie do ich udziału w zysku/stracie Spółki, koszt uzyskania przychodu z prowadzonej przez nich, w formie Spółki, pozarolniczej działalności gospodarczej?
 999. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-50/11-3/KS
  Czy, w opisanym stanie faktycznym i zdarzeniach przyszłych, wartość zapłaconego przez Spółkę podatku PCC stanowi dla wszystkich wspólników Spółki, proporcjonalnie do ich udziału w zysku/stracie Spółki, koszt uzyskania przychodu z prowadzonej przez nich, w formie Spółki, pozarolniczej działalności gospodarczej?
 1000. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-50/11-5/KS
  Czy, w opisanym stanie faktycznym i zdarzeniach przyszłych, wartość zapłaconego przez Spółkę podatku PCC stanowi dla wszystkich wspólników Spółki, proporcjonalnie do ich udziału w zysku/stracie Spółki, koszt uzyskania przychodu z prowadzonej przez nich, w formie Spółki, pozarolniczej działalności gospodarczej?
 1001. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-49/11-5/KS
  Czy, w opisanym stanie faktycznym i zdarzeniach przyszłych, wartość zapłaconego przez Spółkę podatku PCC stanowi dla wszystkich wspólników Spółki, proporcjonalnie do ich udziału w zysku/stracie Spółki, koszt uzyskania przychodu z prowadzonej przez nich, w formie Spółki, pozarolniczej działalności gospodarczej?
 1002. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-49/11-4/KS
  Czy, w opisanym stanie faktycznym i zdarzeniach przyszłych, wartość zapłaconego przez Spółkę podatku PCC stanowi dla wszystkich wspólników Spółki, proporcjonalnie do ich udziału w zysku/stracie Spółki, koszt uzyskania przychodu z prowadzonej przez nich, w formie Spółki, pozarolniczej działalności gospodarczej?
 1003. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-49/11-2/KS
  Czy, w opisanym stanie faktycznym i zdarzeniach przyszłych, wartość zapłaconego przez Spółkę podatku PCC stanowi dla wszystkich wspólników Spółki, proporcjonalnie do ich udziału w zysku/stracie Spółki, koszt uzyskania przychodu z prowadzonej przez nich, w formie Spółki, pozarolniczej działalności gospodarczej?
 1004. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-75/11/ESZ
  Skutki podatkowe otrzymania z Powiatowego Urzędu Pracy jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej
 1005. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-57/11/ES
  Czy Wnioskodawca będzie miał prawo amortyzować nabytą w drodze darowizny zorganizowaną część przedsiębiorstwa od wartości początkowej ustalonej na nowo, według wartości rynkowej z dnia nabycia - podanej w umowie darowizny i zaliczać do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej te odpisy amortyzacyjne?
 1006. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-161/11-2/EK
  Opodatkowanie sprzedaży gruntów niezabudowanych
 1007. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-28/11-2/KS
  Czy, w opisanym stanie faktycznym i zdarzeniach przyszłych, wartość zapłaconego przez Spółkę podatku PCC stanowi dla wszystkich wspólników Spółki, proporcjonalnie do ich udziału w zysku/stracie Spółki, koszt uzyskania przychodu z prowadzonej przez nich, w formie Spółki, pozarolniczej działalności gospodarczej?
 1008. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-28/11-4/KS
  Czy, w opisanym stanie faktycznym i zdarzeniach przyszłych, wartość zapłaconego przez Spółkę podatku PCC stanowi dla wszystkich wspólników Spółki, proporcjonalnie do ich udziału w zysku/stracie Spółki, koszt uzyskania przychodu z prowadzonej przez nich, w formie Spółki, pozarolniczej działalności gospodarczej?
 1009. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-28/11-5/KS
  Czy, w opisanym stanie faktycznym i zdarzeniach przyszłych, wartość zapłaconego przez Spółkę podatku PCC stanowi dla wszystkich wspólników Spółki, proporcjonalnie do ich udziału w zysku/stracie Spółki, koszt uzyskania przychodu z prowadzonej przez nich, w formie Spółki, pozarolniczej działalności gospodarczej?
 1010. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-28/11-3/KS
  Czy, w opisanym stanie faktycznym i zdarzeniach przyszłych, wartość zapłaconego przez Spółkę podatku PCC stanowi dla wszystkich wspólników Spółki, proporcjonalnie do ich udziału w zysku/stracie Spółki, koszt uzyskania przychodu z prowadzonej przez nich, w formie Spółki, pozarolniczej działalności gospodarczej?
 1011. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-28/11-2/KS
  Czy, w opisanym stanie faktycznym i zdarzeniach przyszłych, wartość zapłaconego przez Spółkę podatku PCC stanowi dla wszystkich wspólników Spółki, proporcjonalnie do ich udziału w zysku/stracie Spółki, koszt uzyskania przychodu z prowadzonej przez nich, w formie Spółki, pozarolniczej działalności gospodarczej?
 1012. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-8/11-2/KS
  1. Czy ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki na nabycie składników majątku wykorzystywanych przy wykonywaniu działalności statutowej stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, potrącane w dacie poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d tej ustawy? 2. Czy przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu wykonywania działalności statutowej polegającej na świadczeniu swoim członkom odpłatnych usług finansowych, stanowią przychody podlegające opodatkowaniu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, rozpoznawane na zasadzie kasowej?
 1013. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-8/11-3/KS
  1. Czy ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki na nabycie składników majątku wykorzystywanych przy wykonywaniu działalności statutowej stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, potrącane w dacie poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d tej ustawy? 2. Czy przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu wykonywania działalności statutowej polegającej na świadczeniu swoim członkom odpłatnych usług finansowych, stanowią przychody podlegające opodatkowaniu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, rozpoznawane na zasadzie kasowej?
 1014. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-17/11-3/TW
  Czy Wnioskodawczyni może wliczyć koszty studiów podyplomowych lub doktoranckich z filologii włoskiej do kosztów uzyskania przychodu.
 1015. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-115/11-4/EC
  Czy opisany zakres korzystania z nieruchomości z uwzględnieniem planowanej inwestycji mającej na celu wybudowanie budynku z nowymi lokalami (bądź lokalem) pozwala na uznanie, iż po dokonaniu likwidacji działalności gospodarczej (wyrejestrowaniu z ewidencji działalności gospodarczej) nieruchomości te stanowić będą składniki majątkowe niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej?Czy Wnioskodawczyni może w dowolnym momencie roku zakończyć działalność gospodarczą "wynajem lokali" i przejść na rozliczenie przychodów na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego (tzw. "najem prywatny")?Czy ze względu na treść przepisu art. 2 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) konieczne jest w sytuacji Wnioskodawczyni zawarcie nowych umów najmu?
 1016. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-46/11/SK
  w zakresie obowiązku odprowadzania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2).
 1017. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-47/11/SK
  sposobu opodatkowania dochodu uzyskiwanego przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)
 1018. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-45/11/SK
  w zakresie momentu opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)?
 1019. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-44/11/SK
  w zakresie określenia źródła przychodów w ramach którego należy opodatkować przychód (dochód) uzyskiwany przez akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej (pytanie oznaczone we wniosku Nr 4)
 1020. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-43/11/SK
  w zakresie sposobu opodatkowania dochodu uzyskiwanego przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)
 1021. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-41/11/SK
  zakresie momentu opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)
 1022. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-42/11/SK
  w zakresie obowiązku odprowadzania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)
 1023. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-19/11-3/KS
  1. Czy amortyzacja środków trwałych sfinansowana z PUP jest kosztem podatkowym oraz czy dokonane zakupy są kosztem uzyskania przychodu?2. Czy zlecenie druku oraz zakup papieru można zaliczyć do kolumny 10 w KPiR?
 1024. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-12/11/ZK
  Czy wydatki w postaci kosztów sądowych: wpis, koszty wynagrodzenia biegłego, koszty zastępstwa procesowego powoda i pozwanego w I i II instancji, poniesione przez Wnioskodawcę, jak i zwrócone wierzycielowi w wyniku zasądzenia ich przez sąd, dotyczące wnioskowanej sprawy, mogą zostać uznane przez Wnioskodawcę za koszty uzyskania przychodu?
 1025. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-69/11-2/JB
  Czy dla celów ustalenia, czy w roku podatkowym 2012 Wnioskodawca będzie spełniać definicję małego podatnika (art. 5a pkt 20 ustawy o PIT) powinien uwzględnić także - oprócz przychodów ze sprzedaży (z VAT) uzyskiwanych w ramach działalności gospodarczej wpisanej do gminnej ewidencji działalności gospodarczej - przychody z udziału w spółce osobowej niebędącej osobą prawną?
 1026. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-20/11/DG
  prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikających z faktur VAT wystawionych na podatnika w związku z finansowaniem części budowy
 1027. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1130/10-9/KS
  Czy Wnioskodawca może wprowadzić na działalność gospodarczą i w jaki sposób ujawnione wyposażenie lub środki trwałe (i w przypadku ich wartości nie przekraczającej 3.500 zł zakwalifikować od razu do kosztów uzyskania przychodów) w przypadku braku dowodu zakupu i czy może określić ich wartość na podstawie wydruku dokonanych transakcji publicznego archiwum internetowego firmy allegro (pośredniczącej W sprzedaży na rynku polskim http://archiwumallegro.pl/szukaj/) według ceny rynkowej podobnego lub takiego samego przedmiotu (wyposażenia lub środka trwałego) oraz czy może wprowadzić (całkowicie lub częściowo) i w jakiej wartości wyposażenie lub środki trwałe, gdy dotyczy to przedmiotów używanych czasem na cele działalności tj. z pomieszczenia, które nie jest wyodrębnione ale czasem używane na cele działalności gospodarczej (pomieszczenie pierwsze)?
 1028. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-4/11/PP
  Czy ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki na nabycie składników majątku wykorzystywanych przy wykonywaniu działalności statutowej stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 Ustawy CIT, potrącane w dacie poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d Ustawy CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1).
 1029. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1/11/PP
  Czy ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki na nabycie składników majątku wykorzystywanych przy wykonywaniu działalności statutowej stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 Ustawy CIT, potrącane w dacie poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d Ustawy CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1).
 1030. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1160/10-3/KS
  Jaką wartość początkową należy przyjąć przy wprowadzeniu danego lokalu do ewidencji środków trwałych w przypadku, gdy lokal został nabyty w drodze umowy darowizny?
 1031. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1160/10-2/KS
  Jaką wartość początkową należy przyjąć przy wprowadzeniu danego lokalu do ewidencji środków trwałych w przypadku, gdy dany lokal został zakupiony?
 1032. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1160/10-4/KS
  Jak ustalić koszt uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży lokalu nabytego w drodze darowizny wpisanego do ewidencji środków trwałych?
 1033. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-334/11/PP
  Czy przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu wykonywania działalności statutowej polegającej na świadczeniu swoim członkom odpłatnych usług finansowych, stanowią przychody podlegające opodatkowaniu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy CIT, rozpoznawane na zasadzie kasowej? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2).
 1034. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-335/11/PP
  Czy przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu wykonywania działalności statutowej polegającej na świadczeniu swoim członkom odpłatnych usług finansowych, stanowią przychody podlegające opodatkowaniu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy CIT, rozpoznawane na zasadzie kasowej? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2).
 1035. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-37/11-2/JB
  uznać należy, iż w rozpatrywanej sprawie nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec tego dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będą mogły być opodatkowane 19% podatkiem liniowym, na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem wybrania tej formy opodatkowania, w stosownym, a określonym w art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych terminie.
 1036. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1119/10-5/KS
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym, zaistnieje obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w związku ze zbyciem budynku?
 1037. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1151/10-2/KS
  Czy uzyskany dochód stanowiący wkład pracy Wnioskodawcy w prowadzonej placówce jest opodatkowany podatkiem dochodowym?
 1038. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1145/10-3/KS
  Czy Podatnik ma prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nieruchomości mieszkalnej wprowadzonej do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, która jest wykorzystywana dla zabezpieczenia kredytu uzyskanego przez Wnioskodawcę dla celu prowadzenia przez niego działalności gospodarczej?
 1039. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1145/10-4/KS
  Czy wykorzystanie nieruchomości mieszkalnej jako przedmiotu zabezpieczenia kredytu zaciągniętego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej oraz fakt wprowadzenia przez Podatnika tej nieruchomości do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uprawnia Wnioskodawcę do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków bieżących ponoszonych na utrzymanie przedmiotowej nieruchomości (tj. czynsz, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości i opłaty z tytułu użytkowania)?
 1040. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-5/11-2/ŁM
  Czy opisana transakcja wniesienia przez Spółkę wkładu niepieniężnego do Z w zamian za udziały Z nie będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego po stronie Spółki na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych, ponieważ przedmiot aportu Spółki do Z kwalifikować się będzie jako zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ww. ustawy?
 1041. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1130/10-7/KS
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z przygotowaniem pomieszczenia na działalność gospodarczą.
 1042. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-969/10-7/MM
  Czy wydatki na świadczenia zdrowotne dla rodzin osób, z którymi Spółka podpisała umowy o współpracy stanowią koszt uzyskania przychodu dla Spółki?
 1043. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-969/10-6/MM
  Czy wydatki na świadczenia zdrowotne i sportowe dla osób, z którymi Spółka podpisała umowy o współpracy (działalność gospodarcza) stanowią koszty uzyskania przychodu dla Spółki?
 1044. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-698b/10/PST
  Czy przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu wykonywania działalności statutowej polegającej na świadczeniu swoim członkom odpłatnych usług finansowych, stanowią przychody podlegające opodatkowaniu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, rozpoznawane na zasadzie kasowej?
 1045. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1889/10/PP
  Czy środki finansowe przekazane na zakup i doposażenie zakładu produkcji i rozlewu wody źródlanej są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych, czy też należy je opodatkować?
 1046. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-582/07/11-S/DP
  Czy Wnioskodawca może korzystać z opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z art. 9a ust. 3 ww. ustawy?
 1047. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-254/10/CzP
  Czy nabywane przez Wnioskodawcę składniki majątku wykorzystywane przy wykonywaniu działalności polegającej na świadczeniu odpłatnych usług finansowych stanowią, podlegające amortyzacji, środki trwałe lub odpowiednio wartości niematerialne i prawne w rozumieniu art. 16a i art. 16b Ustawy CIT, a dokonywane od ich wartości początkowej odpisy amortyzacyjne, zgodnie z art. 15 ust. 6 Ustawy CIT, stanowią koszty uzyskania przychodów? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1.
 1048. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-255/10/CzP
  Czy do przychodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę z tytułu wykonywania działalności polegającej na świadczeniu odpłatnych usług finansowych zaliczać należy także przychody należne, zgodnie z art. 12 ust. 3 Ustawy CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
 1049. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1282/10/ZK
  Jak powinna być opodatkowana sprzedaż wskazanych we wniosku składników majątku?
 1050. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-947/10-5/EK
  1. Czy opisany w przedmiotowym wniosku zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) stanowiący Zakład, spełnia definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Jeśli odpowiedź na pytanie nr 1 będzie pozytywna (tj. wydzielany w drodze podziału przez wydzielenie Zakład spełnia definicję ZCP), to czy po stronie Spółki powstanie przychód w wysokości wartości rynkowej składników majątkowych przenoszonych na spółkę przejmującą zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1051. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1163/10/RR
  Czy w 2011 r. Wnioskodawczyni będzie mogła się rozliczać według stawki 19%, czyli w formie podatku liniowego?
 1052. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-49/11-3/KS
  Czy, w opisanym stanie faktycznym i zdarzeniach przyszłych, wartość zapłaconego przez Spółkę podatku PCC stanowi dla wszystkich wspólników Spółki, proporcjonalnie do ich udziału w zysku/stracie Spółki, koszt uzyskania przychodu z prowadzonej przez nich, w formie Spółki, pozarolniczej działalności gospodarczej?
 1053. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-184/08/11-S/ISN
  Sprzedaż działek budowlanych nie podlega opodatkowaniu.
 1054. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1202/10-2/KC
  istota: opodatkowanie sprzedaży lokali mieszkalnych
 1055. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1132/10-2/JB
  Ustalenie wartości początkowej budynku
 1056. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1132/10-3/JB
  Możliwość ustalenia indywidualnej stawki amortyzacyjnej wynoszącej 10% rocznie dla nieruchomości, która została wprowadzona do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
 1057. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-666b/10/PST
  Czy przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu wykonywania działalności statutowej polegającej na świadczeniu swoim członkom odpłatnych usług finansowych, stanowią przychody podlegające opodatkowaniu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, rozpoznawane na zasadzie kasowej?
 1058. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-214/11-2/SM
  Brak opodatkowania podatkiem otrzymywanego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji dyrektora.
 1059. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1231/10/ZK
  Czy spółka jawna może rozpocząć amortyzację od początku, tzn. od nowej wartości początkowej (ustalonej poprzez wycenę biegłego rzeczoznawcy) i nie musi kontynuować amortyzacji rozpoczętej w spółce cywilnej?
 1060. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1237/10/RM
  Dot. konieczności opodatkowania przychodu uzyskiwanego w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej z tytułu pełnienia funkcji koordynatora projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz sposobu jego dokumentowania.
 1061. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1923/10-6/SJ
  Na jakiej zasadzie opodatkowany będzie przedstawiony stan przyszły?
 1062. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1140/10/TK
  1. Czy w świetle obowiązującego prawa stratę w środkach obrotowych jaką jest kradzież gotówki może Pan uznać za koszt uzyskania przychodów? 2. Czy po otrzymaniu postanowienia o umorzeniu śledztwa może Pan wykazać stratę z tego tytułu i w 2010 roku pomniejszać dochód miesięczny i należną zaliczkę miesięczną?
 1063. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1379/10-3/AGr
  Czy wypłacona Wnioskodawczyni kwota będzie stanowiła przychód.
 1064. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-30/11-2/MZ
  Dokonanie emisji obligacji nie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych
 1065. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1698/10/CzP
  Czy ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki na nabycie składników majątku wykorzystywanych przy wykonywaniu działalności statutowej stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 Ustawy CIT, potrącane w dacie poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d Ustawy CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1
 1066. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1699/10/CzP
  Czy przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu wykonywania działalności statutowej polegającej na świadczeniu swoim członkom odpłatnych usług finansowych, stanowią przychody podlegające opodatkowaniu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy CIT, rozpoznawane na zasadzie kasowej ? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
 1067. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1701/10/PP
  Czy ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki na nabycie składników majątku wykorzystywanych przy wykonywaniu działalności statutowej stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 Ustawy CIT, potrącane w dacie poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d Ustawy CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1).
 1068. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1700/10/PP
  Czy ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki na nabycie składników majątku wykorzystywanych przy wykonywaniu działalności statutowej stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 Ustawy CIT, potrącane w dacie poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d Ustawy CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1).
 1069. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1128/10-2/MT
  Określenie stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
 1070. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-224/11/PP
  Czy przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu wykonywania działalności statutowej polegającej na świadczeniu swoim członkom odpłatnych usług finansowych, stanowią przychody podlegające opodatkowaniu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy CIT, rozpoznawane na zasadzie kasowej? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2).
 1071. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1069/10/AL
  Czy jako kwotę wejścia do VAT należy przyjąć wartość przychodu przekraczającą 74.795 zł, gdzie do wyliczenia tejże wartości należy pominąć okres od dnia 1 lutego do dnia 3 maja 2010r. tj. okres kiedy podatnik nie prowadził działalności gospodarczej?
 1072. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-211/11-2/KB
  Czy wynagrodzenie uzyskane z tytułu pełnienia w Spółce Holdingowej funkcji dyrektora zwykłego (ang. director), dyrektora alternatywnego (ang. alternate director), dyrektora zarządzającego (ang. managing director) lub dyrektora wykonawczego (ang. executive director) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 1073. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1969/10-4/SJ
  Czy planowana sprzedaż projektowanej działki podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 1074. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1375/10-2/AMN
  1. Jak ma się okres pięciu lat do odliczenia straty w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej? 2. Czy odwieszając działalność po dwóch latach Wnioskodawca ma prawo do odliczenia straty z lat 2004 i 2005? 3. Czy okres zawieszenia działalności gospodarczej wpływa na okres rozliczenia straty podatkowej?
 1075. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1371/10-4/AMN
  Czy kwota prowizji i odsetek płaconych z tytułu zaciągniętego kredytu z banku Y w proporcji (50%) przypadającej na spłatę kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym prowadzonego w związku z działalnością gospodarczą stanowi koszt uzyskania przychodu? Wnioskodawczyni zaznacza, że za moment zaliczenia do kosztu uzyskania przychodu, rozumie się datę zapłaty prowizji i odsetek.
 1076. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1235/10/RM
  Dot. powstania przychodu z działalności gospodarczej w związku z planowaną sprzedażą wskazanych we wniosku składników majątku oraz opodatkowania dochodu uzyskanego z ww. tytułu na tzw. zasadach ogólnych.
 1077. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1086/10-2/KS
  Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawczyni zgodnie, z którym spółka wynajmując lokal od komplementariuszy i ponosząc czynsz najmu na ich rzecz będzie miała prawo zaliczyć taki wydatek do kosztów uzyskania przychodu, który jednocześnie będzie stanowił koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, zgodnie z zasadami określonymi w art. 8 ust. 2 w związku z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm., dalej: updof"), tj. proporcjonalnie do posiadanego przez Wnioskodawcę udziału w spółce?
 1078. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-151/11-2/KS
  Czy roczny podatek dochodowy od prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności powinien rozliczyć razem z dochodem z pracy w urzędzie skarbowym, gdzie rozlicza roczny podatek dochodowy z pracy (na podstawie deklaracji w formularzu NIP3), czy też całość dochodów (z pracy i działalności gospodarczej) powinien rozliczyć w urzędzie skarbowym przynależnym siedzibie firmy?
 1079. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1087/10-2/KS
  Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawczyni zgodnie, z którym spółka wynajmując lokal od komplementariuszy i ponosząc czynsz najmu na ich rzecz będzie miała prawo zaliczyć taki wydatek do kosztów uzyskania przychodu, który jednocześnie będzie stanowił koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, zgodnie z zasadami określonymi w art. 8 ust. 2 w związku z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm., dalej: updof"), tj. proporcjonalnie do posiadanego przez Wnioskodawcę udziału w spółce?
 1080. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1347/10-4/AMN
  Czy dotacja na rozwój przedsiębiorczości oraz podstawowe wsparcie pomostowe korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych w oparciu o przepisy art. 21 ust. 1 pkt 46 oraz pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1081. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-909/10-4/MM
  Czy ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu prowadzenia działalności w specjalnej strefie ekonomicznej korzysta dochód uzyskany z samej produkcji wykonanej na terenie strefy, czy też dochód uzyskany ze sprzedaży kompletnego obiektu (produkcja elementów na terenie strefy oraz transport wraz z montażem u klienta)?
 1082. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1256/10/SK
  możliwość zaliczenia wydatków na zakup wyposażenia sfinansowanych z Urzędu Pracy do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej
 1083. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1345/10-2/AJ
  Czy sprzedaż ww. nieruchomości podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?
 1084. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1291/10-4/AP
  Czy kwota odliczonego VAT od zakupionych środków trwałych, wyposażenia towarów handlowych korzysta ze zwolnienia podatkowego i nie jest przychodem w książce przychodów i rozchodów?
 1085. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1892/10-2/MN
  1. Czy część wkładu prywatnego przedsiębiorcy wnoszona w gotówce podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? 2. Jak należy udokumentować wpłatę gotówki będącą wkładem prywatnym wnoszonym przez pracodawcę?
 1086. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1340/10-2/AMN
  Czy część wkładu prywatnego wnoszona w gotówce przez przedsiębiorcę, którego pracownicy uczestniczą w szkoleniu, stanowi dla przedsiębiorcy organizującego szkolenie, przychód opodatkowany podatkiem dochodowym?
 1087. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1262/10/AB
  Skutki podatkowe wniesienia przedsiębiorstwa do spółki osobowej.
 1088. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1319/10-2/ES
  Czy uzyskiwane przez Wnioskodawczynię wynagrodzenia podlega zwolnieniu przedmiotowemu zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ppkt a) i b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1089. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1330/10-3/AG
  Ppodatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie źródła przychodów oraz w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
 1090. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1330/10-2/AG
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci udziałów do spółki komandytowej.
 1091. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1332/10-2/AG
  1. Czy wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w spółce z o.o. do tworzonej Spółki skutkować będzie powstaniem przychodu w rozumieniu podatku dochodowego od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy? 2. Do przychodów z jakiego źródła powinien zostać zaliczony przez Wnioskodawcę przypadający na niego przychód z tytułu sprzedaży przez Spółkę wniesionych udziałów w spółce z o.o.? 3. W jakiej wysokości należy przyjąć koszt uzyskania przychodów, w sytuacji ewentualnej sprzedaży przez Spółkę wniesionych udziałów?
 1092. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1331/10-3/AG
  1) Do przychodów z jakiego źródła powinien zostać zaliczony przez Wnioskodawcę przypadający na niego przychód z tytułu sprzedaży przez Spółkę wniesionych udziałów w spółce z o.o.? 2) W jakiej wysokości należy przyjąć koszt uzyskania przychodów, w sytuacji ewentualnej sprzedaży przez Spółkę wniesionych udziałów?
 1093. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1332/10-3/AG
  1. Czy wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w spółce z o.o. do tworzonej Spółki skutkować będzie powstaniem przychodu w rozumieniu podatku dochodowego od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy? 2. Do przychodów z jakiego źródła powinien zostać zaliczony przez Wnioskodawcę przypadający na niego przychód z tytułu sprzedaży przez Spółkę wniesionych udziałów w spółce z o.o.? 3. W jakiej wysokości należy przyjąć koszt uzyskania przychodów, w sytuacji ewentualnej sprzedaży przez Spółkę wniesionych udziałów?
 1094. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1328/10-2/AG
  Czy wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w spółce z o.o. do tworzonej Spółki skutkować będzie powstaniem przychodu w rozumieniu podatku dochodowego od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy?
 1095. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1328/10-3/AG
  1. Do przychodów z jakiego źródła powinien zostać zaliczony przez Wnioskodawcę przypadający na niego przychód z tytułu sprzedaży przez Spółkę wniesionych udziałów w spółce z o.o.? 2. W jakiej wysokości należy przyjąć koszt uzyskania przychodów, w sytuacji ewentualnej sprzedaży przez Spółkę wniesionych udziałów?
 1096. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1023/10-6/MT
  Skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki komandytowej.
 1097. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1029/10-5/MT
  Uznanie składników majątku wnoszonych aportem do spółki akcyjnej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.
 1098. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1029/10-4/MT
  Uznania składników majątku wnoszonych aportem do spółki akcyjnej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.
 1099. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1022/10-6/MT
  Skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki z o.o.
 1100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1324/10-2/AP
  Czy sprzedając udziały w spółce jawnej, tj. ogół praw i obowiązków, przychód ten należy zakwalifikować jako pochodzący z odpłatnego zbycia praw majątkowych, czy też z działalności gospodarczej?
 1101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1104/10/AK
  Czy i kiedy poniesione wydatki na uzyskanie uprawnień mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
 1102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1646/10/PP
  Czy ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki na nabycie składników majątku wykorzystywanych przy wykonywaniu działalności statutowej stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 Ustawy CIT, potrącane w dacie poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d Ustawy CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1).
 1103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-191/11/PP
  Czy przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu wykonywania działalności statutowej polegającej na świadczeniu swoim członkom odpłatnych usług finansowych, stanowią przychody podlegające opodatkowaniu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy CIT, rozpoznawane na zasadzie kasowej? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2).
 1104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-190/11/PP
  Czy przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu wykonywania działalności statutowej polegającej na świadczeniu swoim członkom odpłatnych usług finansowych, stanowią przychody podlegające opodatkowaniu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy CIT, rozpoznawane na zasadzie kasowej? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2).
 1105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1232/10/ZK
  Czy dla wspólników spółki cywilnej kosztem będzie wynajęcie od spółki jawnej nieruchomości na cele działalności pomimo tego, że wspólnikami są te same osoby?
 1106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-639b/10/MT
  Czy przychody uzyskiwane przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo - Kredytową z tytułu wykonywania działalności statutowej polegającej na świadczeniu swoim członkom odpłatnych usług finansowych, powinny być rozpoznawane dla celów podatkowych w dacie ich otrzymania, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1259/10/ZK
  Czy Wnioskodawczyni miała prawo do własnej wyceny wyposażenia budynków, których ilość potwierdza Protokół Zdawczo-Odbiorczy, a wartość nie została wykazana?
 1108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1320/10-5/AMN
  Czy opłata za te studia poniesiona za pracownika w całości przez spółkę jawna jest przychodem pracownika zwolnionym z podatku dochodowego w powyższej sytuacji na mocy art. 21 ust. I pkt. 90 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1314/10-2/WS
  Sprzedaż nieruchomości.
 1110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1323/10-2/AMN
  Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej koszty wyjazdów służbowych ponoszonych w ramach realizowanych zleceń zagranicznych?
 1111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1326/10-2/AA
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej koszty wyjazdów służbowych ponoszonych w ramach realizowanych zleceń zagranicznych?
 1112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1325/10-2/AA
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej koszty wyjazdów służbowych ponoszonych w ramach realizowanych zleceń zagranicznych?
 1113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1223/10/WRz
  Jaka jest możliwość opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług budowlanych na rzecz spółki z o.o., przez jej pracownika ?
 1114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1320/10-4/AMN
  Czy w związku z faktem podpisania umowy z pracownikiem na dofinansowanie płatnych studiów na kierunku farmacja i poniesieniu kosztów związanych z opłatą semestralną bez posiadania faktury VAT, a tylko potwierdzeniem poniesienia kosztów z wyciągu bankowego, można ten wydatek zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności w spółce jawnej?
 1115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-187/11/PP
  Czy przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu wykonywania działalności statutowej polegającej na świadczeniu swoim członkom odpłatnych usług finansowych, stanowią przychody podlegające opodatkowaniu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy CIT, rozpoznawane na zasadzie kasowej? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2).
 1116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-188/11/PP
  Czy przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu wykonywania działalności statutowej polegającej na świadczeniu swoim członkom odpłatnych usług finansowych, stanowią przychody podlegające opodatkowaniu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy CIT, rozpoznawane na zasadzie kasowej? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2).
 1117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1193/10/ZK
  Czy Wnioskodawca może zastosować indywidualne stawki amortyzacyjne
 1118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1191/10/ZK
  Czy Wnioskodawca może zastosować indywidualne stawki amortyzacyjne?
 1119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1674/10/PP
  Czy ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki na nabycie składników majątku wykorzystywanych przy wykonywaniu działalności statutowej stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 Ustawy CIT, potrącane w dacie poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d Ustawy CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1).
 1120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1675/10/PP
  Czy ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki na nabycie składników majątku wykorzystywanych przy wykonywaniu działalności statutowej stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 Ustawy CIT, potrącane w dacie poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d Ustawy CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1).
 1121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-902/10-4/MM
  Czy dochód z tytułu montażu elementów wykonanych z tworzyw sztucznych linii produkcyjnej do chromowania u klienta, który jest integralną częścią sprzedawanego produktu wytworzonego na terenie specjalnej strefy ekonomicznej będzie podlegał zwolnieniu podatkowemu?
 1122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-242/11/EJ
  udzielanie pożyczek przez Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 1123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-882/10-7/MB
  Czy Spółka w pierwszym roku podatkowym (tj. w roku podatkowym, który rozpoczął się przed 1 stycznia 2011 r. a zakończy 31 grudnia 2011 r.) ma obowiązek stosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010r.
 1124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1065/10-2/KS
  1. Czy zaistniały stan faktyczny jest zgodny z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.?2. Czy też, być może, nauczanie języka obcego w szkole wyższej wchodzi w zakres prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej (której głównym przedmiotem jest nauka języków obcych) i przychody uzyskiwana z umowy zlecenia na prowadzenie zajęć z języków obcych w szkole wyższej oraz umowy licencyjnej do utworu dydaktycznego powinny być wliczane do przychodów z prowadzonej przez nią działalności gospodarczej a szkoła wyższa (Uniwersytet Warszawski) nie może i nie powinna pobierać z tego tytułu zaliczek na podatek dochodowy (oraz ubezpieczenia społeczne)?
 1125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1222/10/AB
  Skutki podatkowe wniesienia przedsiębiorstwa do spółki komandytowej
 1126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1601/10/AP
  Czy przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu wykonywania działalności statutowej polegającej na świadczeniu swoim członkom odpłatnych usług finansowych, stanowią przychody podlegające opodatkowaniu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy CIT, rozpoznawane na zasadzie kasowej ? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
 1127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1600/10/AP
  Czy ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki na nabycie składników majątku wykorzystywanych przy wykonywaniu działalności statutowej stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 Ustawy CIT, potrącane w dacie poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d Ustawy CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
 1128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-159/11/AP
  Czy ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki na nabycie składników majątku wykorzystywanych przy wykonywaniu działalności statutowej stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 Ustawy CIT, potrącane w dacie poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d Ustawy CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
 1129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-160/11/AP
  Czy przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu wykonywania działalności statutowej polegającej na świadczeniu swoim członkom odpłatnych usług finansowych, stanowią przychody podlegające opodatkowaniu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy CIT, rozpoznawane na zasadzie kasowej ? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
 1130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-309/10-2/MC
  1. Czy Stowarzyszenie, które nie prowadzi działalności gospodarczej ma prawo do nabywania środków trwałych, inwestycji w obcych środkach trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywania odpisów amortyzacyjnych, w przypadku gdy ww. środki trwałe wykorzystywane są zarówno w działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, jak i w działalności odpłatnej pożytku publicznego? 2. Czy ustalone w ten sposób odpisy amortyzacyjne stanowią koszty uzyskania przychodu?
 1131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-121/11/RM
  Dot. zwolnienia z podatku dochodowego dotacji otrzymanej z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz sposobu ujmowania ww. przychodów oraz sfinansowanych z nich kosztów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
 1132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-897/10/IK
  opodatkowanie czynności przekazania towarów i usług finansowanych w części z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w części przez pracownika?
 1133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-787/10-2/GJ
  Czy kwota zwrotu wydatków na przejazdy taksówkami, środkami transportu publicznego, opłaty parkingowe, opłaty za przejazd autostradą płatną i usługi gastronomiczne ponoszone w związku z podróżą służbową pracowników na terytorium Polski jak i poza jej granicami lub w trakcie wykonywania lokalnie bieżących zadań powierzonych przez Spółkę, udokumentowanego zaakceptowanym przez odpowiednie osoby drukiem rozliczenia wydatków z załączonymi paragonami, kwitami, biletami, innymi dowodami zapłaty i/lub oświadczeniami pracownika oraz wydrukiem polecenia księgowania (dekretacja) może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów?
 1134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-306/10-3/MC
  1. Czy Spółka ma prawo skorzystać z ulgi podatkowej w postaci odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na nabycie nowej technologii, przy założeniu spełnienia warunków, o których mowa w art. 18b ust. 2 i 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wyłącznie w odniesieniu do dochodów osiąganych przez Jednostki prowadzące działalność poza Strefą? 2. Jeśli tak, to czy przedstawiony przez Spółkę podział kosztów zakupu licencji i wdrożenia SAP przypadających na Jednostki poza Strefą w oparciu o kryterium miejsca wykonywania pracy przez pracowników Spółki (odpowiednio Zakład Produkcyjny lub Jednostki poza Strefą) jest prawidłowy?
 1135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1311/10-3/AMN
  Czy nota księgowa wystawiona na potrzeby projektu, dokumentująca pracę w projekcie powinna zostać opodatkowana w bieżącej działalności gospodarczej?
 1136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1311/10-2/AMN
  Czy wkład własny pieniężny stanowi przychód z działalności gospodarczej i powinien zostać opodatkowany w bieżącej działalności gospodarczej?
 1137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-306/10-2/MC
  1. Czy Spółka ma prawo skorzystać z ulgi podatkowej w postaci odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na nabycie nowej technologii, przy założeniu spełnienia warunków, o których mowa w art. 18b ust. 2 i 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wyłącznie w odniesieniu do dochodów osiąganych przez Jednostki prowadzące działalność poza Strefą? 2. Jeśli tak, to czy przedstawiony przez Spółkę podział kosztów zakupu licencji i wdrożenia SAP przypadających na Jednostki poza Strefą w oparciu o kryterium miejsca wykonywania pracy przez pracowników Spółki (odpowiednio Zakład Produkcyjny lub Jednostki poza Strefą) jest prawidłowy?
 1138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1311/10-2/AMN
  Czy wkład własny pieniężny stanowi przychód z działalności gospodarczej i powinien zostać opodatkowany w bieżącej działalności gospodarczej?
 1139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1303/10-5/AMN
  Czy wydatki pokryte środkami z dotacji, których wartość nie przekroczyła 3.500 zł mogą stanowić koszt uzyskania przychodu?
 1140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1303/10-4/AMN
  Czy otrzymana dotacja stanowi przychód podatkowy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
 1141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1166/10/AB
  Skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki komandytowej.
 1142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-856/10-5/AK
  Świadczenie usług zarządczych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 1143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-825/10-6/MS
  Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym obniżenie lub zwrot podatku VAT będący konsekwencją korekty faktur wewnętrznych będzie stanowił przychód z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, z której dochód zwolniony jest z opodatkowania podatkiem CIT zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT?
 1144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1117/10-3/EC
  Czy z tytułu zbycia udziałów w sp. z o.o. Wnioskodawca będący zbywającym jako bezpośredni lub pośredni wspólnik spółki, poprzez uczestnictwo w innej spółce komandytowej, która będzie wspólnikiem spółki, osiągnie przychód z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1117/10-4/EC
  Czy z tytułu zbycia udziałów w sp. z o.o. Wnioskodawca będący zbywającym jako bezpośredni lub pośredni wspólnik spółki, poprzez uczestnictwo w innej spółce komandytowej, która będzie wspólnikiem spółki, osiągnie przychód z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1115/10/ZK
  Czy nota obciążeniowa jest prawidłowym dokumentem do zaksięgowania kosztu w księdze przychodów i rozchodów?
 1147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1114/10/ZK
  1. Czy odpisy amortyzacyjne ww. mieszkania przeznaczonego na lokal biurowy stanowić będą koszty uzyskanie przychodów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy Wnioskodawca może zastosować stawkę amortyzacyjną indywidualną w wysokości 10% rocznie?
 1148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-514/09/10/11-10/S/PS
  CIT - w zakresie art. 5 i 7 umowy z dnia 20 czerwca 1975 r. między Rządem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku
 1149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1278/10-4/AP
  Czy w wypadku sprzedaży całości budynku, część będąca pensjonatem (35,14%) będzie przychodem z działalności gospodarczej?
 1150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-966/10-4/ES
  Czy w przypadku sprzedaży nieruchomości Wnioskodawczyni zapłaci podatek dochodowy oraz w jakiej wysokości?
 1151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1077/10-2/ES
  brak jest możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu pakietu usług telewizji kablowej. Przychody sędziego stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście. Co do zasady koszty uzyskania przychodów z tego źródła określane są ryczałtowo. Wprawdzie mogą one również zostać określone w wysokości kosztów faktycznie poniesionych (jeżeli podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z ryczałtu), jednakże wydatki z tytułu zakupu pakietu usług telewizji kablowej nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Stanowią one bowiem wydatki o charakterze osobistym, tj. służą zaspokojeniu Pana celów osobistych, nie spełniają zatem kryterium celowości, niezbędnego – stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – dla możliwości uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu.
 1152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-898/10-2/MM
  Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
 1153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1001/10-2/EC
  Czy z tytułu udzielenia nieoprocentowanych pożyczek przez spółkę Wnioskodawcy, jako osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Wnioskodawca osiągnął lub osiągnie jakikolwiek przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, tytułem nieodpłatnego świadczenia? Pytanie dotyczy Wnioskodawcy zarówno jako pożyczkobiorcy, jak i pożyczkodawcy.
 1154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1002/10-2/EC
  Czy z tytułu udzielenia nieoprocentowanych pożyczek przez spółkę Wnioskodawcy, jako osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Wnioskodawca osiągnął lub osiągnie jakikolwiek przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, tytułem nieodpłatnego świadczenia? Pytanie dotyczy Wnioskodawcy zarówno jako pożyczkobiorcy, jak i pożyczkodawcy.
 1155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1143/10-2/EC
  Czy Wnioskodawca może zlikwidować działalność gospodarczą w ramach której wynajmuje lokale i rozpocząć tzw. "prywatny" najem tych pięciu lokali opodatkowując go zryczałtowanym podatkiem dochodowym wg stawki 8,5% jako najem prywatny?
 1156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1142/10-2/EC
  Czy Wnioskodawca może zlikwidować działalność gospodarczą w ramach której wynajmuje lokale i rozpocząć tzw. "prywatny" najem tych pięciu lokali opodatkowując go zryczałtowanym podatkiem dochodowym wg stawki 8,5% jako najem prywatny?
 1157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-35/11-2/RS
  Czy wydatki poniesione na dzierżawę gruntów w trakcie trwania inwestycji do momentu oddania do użytkowania farmy wiatrowej należy uznać za koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, a w związku z tym potrącalne w dacie ich poniesienia (zgodnie z art. 15 ust. 4d Ustawy o CIT t. j. Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.)?
 1158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1102/10-7/SM
  Treść wystawianych faktu VAT (dokumentujących sprzedaż oleju opałowego) na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (posługujących się nazwą firmy nie zawierającą nazwiska i imienia tej osoby)
 1159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1059/10-2/KS
  Czy momentem potrącenia kosztu w postaci zużycia oleju grzewczego do suszenia kukurydzy, który został zaewidencjonowany w księgach rachunkowych na podstawie dokumentu RW będzie data sprzedania kukurydzy suchej tj. rok 2011?
 1160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1180/10/ESZ
  Czy wydatki związane z organizacją szkolenia dla kontrahentów na terenie kraju można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
 1161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-856/10-3/AK
  Czynności, za które wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 1162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-992/10-2/KS
  Czy ujęcie w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów wpływów i wydatków związanych z Projektem jako przychody podlegające opodatkowaniu i koszty podatkowe jest prawidłowe?
 1163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-986/10-2/KS
  Czy ujęcie w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów spółki wynagrodzenia właścicieli (wspólników) z tytułu realizacji projektu w pozycji "pozostałe przychody" i opodatkowanie tych przychodów PIT jest prawidłowe?
 1164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-985/10-2/KS
  Czy ujęcie w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów wpływów i wydatków związanych z Projektem jako przychody podlegające opodatkowaniu i koszty podatkowe jest prawidłowe?
 1165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-992/10-2/KS
  Czy ujęcie w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów wpływów i wydatków związanych z Projektem jako przychody podlegające opodatkowaniu i koszty podatkowe jest prawidłowe?
 1166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-985/10-2/KS
  Czy ujęcie w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów wpływów i wydatków związanych z Projektem jako przychody podlegające opodatkowaniu i koszty podatkowe jest prawidłowe?
 1167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-990/10-2/KS
  Czy ujęcie w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów wpływów i wydatków związanych z Projektem jako przychody podlegające opodatkowaniu i koszty podatkowe jest prawidłowe?
 1168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-991/10-2/KS
  Czy ujęcie w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów spółki wynagrodzenia właścicieli (wspólników) z tytułu realizacji projektu w pozycji "pozostałe przychody" i opodatkowanie tych przychodów PIT jest prawidłowe?
 1169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-990/10-2/KS
  Czy ujęcie w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów wpływów i wydatków związanych z Projektem jako przychody podlegające opodatkowaniu i koszty podatkowe jest prawidłowe?
 1170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-989/10-2/KS
  Czy ujęcie w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów spółki wynagrodzenia właścicieli (wspólników) z tytułu realizacji projektu w pozycji "pozostałe przychody" i opodatkowanie tych przychodów PIT jest prawidłowe?
 1171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1174/10/ZK
  1. Czy pomimo nie wniesienia przedmiotowej nieruchomości aportem do spółki cywilnej, możliwe będzie zaliczenie tej nieruchomości do środków trwałych prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności w ramach spółki cywilnej? 2. Czy pomimo nie wniesienia przedmiotowej nieruchomości aportem do spółki cywilnej, po oddaniu do używania wybudowanego budynku dopuszczalna będzie amortyzacja tego budynku w ramach działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej, na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-993/10-2/KS
  Czy ujęcie w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów spółki wynagrodzenia właścicieli (wspólników) z tytułu realizacji projektu w pozycji "pozostałe przychody" i opodatkowanie tych przychodów PIT jest prawidłowe?
 1173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-994/10-2/KS
  Czy ujęcie w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów wpływów i wydatków związanych z Projektem jako przychody podlegające opodatkowaniu i koszty podatkowe jest prawidłowe?
 1174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1252/10-2/TW
  Czy zatem wydatki na zakup towarów handlowych oraz materiałów niezbędnych do świadczenia usług fryzjerskich, poniesione już po dacie rozpoczęcia działalności, pokryte ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymanych za pośrednictwem Biura Pracy na uruchomienie działalności gospodarczej. stanowią koszt uzyskania przychodów?
 1175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-903/10-3/EK
  Czy Oddział utworzony przez Spółkę, wyodrębniony zgodnie z przepisami o swobodzie działalności gospodarczej (pełniący wyżej opisane funkcje) może zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.)?
 1176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1251/10-2/AGr
  Czy w związku z przystąpieniem przez Wnioskodawcę do spółki komandytowej, wniesienie przez niego do tej spółki komandytowej przedsiębiorstwa Zainteresowanego, będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1057/10-3/RS
  należy stwierdzić, iż Wnioskodawca przedmiotowe segmenty proste może zakwalifikować jako odrębne środki trwałe.
 1178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1098/10-2/MT
  Przychód ze sprzedaży przedmiotowego lokalu użytkowego należy zakwalifikować do źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1270/10-2/EK
  Dostawa nieruchomości zabudowanej wykorzystywanej w działalności gospodarczej.
 1180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1504/10/AK
  Czy wartość nominalna udziałów objętych przez Spółkę w zamian za wniesiony aportem Oddział nie będzie w momencie dokonania aportu stanowić przychodu Spółki w rozumieniu przepisów ustawy o CIT zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)
 1181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1503/10/AK
  Czy Oddział utworzony przez Spółkę, wyodrębniony zgodnie z przepisami o swobodzie działalności gospodarczej (pełniący wyżej opisane funkcje) może zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)
 1182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1238/10-5/AMN
  Czy narzędzia zakupione za środki z dotacji zaliczane do wyposażenia o wartości nie przekraczającej 3500 zł stanowią dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów i wnioskodawca może je wpisać do KPIR pomimo że dochodu z dotacji nie wykazuje w KPIR i nie odprowadza od niego podatku dochodowego?
 1183. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1078b/10/DM
  Czy świadczenia, za które wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników o powołaniu na stanowisko członka zarządu podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (Model 2)?
 1184. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1078a/10/DM
  Czy świadczenie usług zarządczych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (Model 1)?
 1185. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1102/10-4/SM
  treść oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego składanych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 1186. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1061/10/TK
  Według jakich zasad wspólnik powinien opodatkować przychód jaki osiągnie z tytułu zbycia przez Spółkę udziałów - czy będzie to przychód z działalności gospodarczej czy też z kapitałów pieniężnych?
 1187. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-985/10/MK
  1. Czy sprzedaż działek w 2010 r. i w latach następnych, które zostały wydzielone z nabytej w 1997 r. do majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową działki nie będzie następować w wykonywaniu działalności gospodarczej o której mowa w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a zatem kwalifikowana mogłaby być jedynie do źródła przychodów wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) tej ustawy?2. Czy sprzedaż wydzielonych działek, jako że nastąpi po upływie więcej niż 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1188. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1060/10/TK
  Według jakich zasad wspólnik powinien opodatkować przychód jaki osiągnie z tytułu zbycia przez Spółkę udziałów - czy będzie to przychód z działalności gospodarczej czy też z kapitałów pieniężnych?
 1189. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-730/10-6/DG
  przychody z działalności rolniczej – poza dochodami z działów specjalnych produkcji rolnej – nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Natomiast naruszenie zakresu działalności rolniczej oraz sposobu w jaki winna być wykonywana, stanowi o konieczności poddania zakresowi przedmiotowemu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychodów z czynności, wykraczających poza ustawowy zakres działalności rolniczej. Innymi słowy, działalność pozarolnicza (w tym działy specjalne produkcji rolnej) została objęta podatkiem dochodowym od osób prawnych.
 1190. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1126/10/KB
  możliwość i sposób zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na budowę lewoskrętu
 1191. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-844/10-4/MM
  Czy Spółka ma prawo korzystać ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, na podstawie Zezwolenia w odniesieniu do dochodów z tytułu świadczenia na terenie SSE usług obróbki detali metalowych, polegającej na usuwaniu zadziorów (odgratowywaniu) metodą anodowania oraz usług obróbki mechanicznej detali metalowych poprzez ich piaskowanie, szlifowanie, docieranie, polerowanie?
 1192. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-844/10-5/MM
  Czy Spółka ma prawo korzystać ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, na podstawie Zezwolenia w odniesieniu do dochodów z tytułu świadczenia na terenie SSE usług obróbki detali metalowych, polegającej na usuwaniu zadziorów (odgratowywaniu) metodą anodowania oraz usług obróbki mechanicznej detali metalowych poprzez ich piaskowanie, szlifowanie, docieranie, polerowanie?
 1193. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1119/10/KB
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej w formie spółki jawnej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych przez tę spółkę tytułem nabycia projektu architektonicznego wykonanego przez Wnioskodawczynię na podstawie umowy o dzieło zawartej ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której Wnioskodawczyni będzie udziałowcem
 1194. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1159/10-5/TW
  1. Gdzie powinien być odprowadzony podatek dochodowy jeżeli kilka zleceń jednego zleceniodawcy, jedno po drugim trwa powyżej 12 miesięcy, jest to traktowane jako jedno i zobligowuje do odprowadzenia podatku dochodowego w Niemczech? 2. Czy istnieje możliwość odprowadzenia podatku dochodowego w Niemczech a VAT-u w Polsce?
 1195. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1159/10-4/TW
  1. Gdzie powinien być odprowadzony podatek dochodowy jeżeli kilka zleceń jednego zleceniodawcy, jedno po drugim trwa powyżej 12 miesięcy, jest to traktowane jako jedno i zobligowuje do odprowadzenia podatku dochodowego w Niemczech? 2. Czy istnieje możliwość odprowadzenia podatku dochodowego w Niemczech a VAT-u w Polsce?
 1196. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1216/10-3/TW
  Czy wniesienie aportu w postaci gruntów niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę nie niesie ze sobą konieczności naliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych u tego wspólnika i odprowadzenia podatku w odpowiedniej wysokości.
 1197. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1216/10-2/TW
  Czy wniesienie aportu w postaci gruntów niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę nie niesie ze sobą konieczności naliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych u tego wspólnika i odprowadzenia podatku w odpowiedniej wysokości.
 1198. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-964/10/MM
  Sprzedaż nieruchomości.
 1199. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1013/10/RR
  Czy przychód ze sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości Wnioskodawca powinien zaliczyć do przychodów z działalności gospodarczej określonych w art. 14 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1200. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1101/10/ZK
  Czy koszty niepokryte odpisami amortyzacyjnymi w kwocie 54.983,02 zł stanowią koszty uzyskania przychodu?
 1201. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-758/10-6/KOM
  Opodatkowanie podatkiem VAT dostawy niezabudowanych nieruchomości budowlanych.
 1202. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1003/10/AD
  Czy możliwa jest zmiana formy opodatkowania stosowana do dochodów uzyskiwanych przez Pana z tytułu prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej i wybór opodatkowania dla tej części dochodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 3%, zgodnie z przepisem art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i jednoczesne pozostanie przy opodatkowaniu dochodów uzyskiwanych z tytułu udziału w spółce niemającej osobowości prawnej, tj. spółce komandytowej zgodnie z przepisem art. 30c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. liniowo według stawki 19%?
 1203. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1197/10-2/AP
  Czy wartość darowizny dokonanej na rzecz Wnioskodawcy przez Jego małżonkę w postaci wierzytelności przysługującej Jego żonie o zwrot przez Zainteresowanego pożyczki pieniężnej i zapłatę odsetek z tytułu tej pożyczki, stanowiłaby dla Wnioskodawcy przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza?
 1204. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1201/10-4/AGr
  Czy wydatek na odzież ochronną tj. kombinezon roboczy, buty ochronne, kask, kamizelkę ochronną, rękawice ochronne, okulary ochronne itp. dla Wnioskodawcy i osób z nim współpracujących mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
 1205. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1201/10-3/AGr
  Czy właścicielowi firmy transportowej i osób z nim współpracujących przysługują diety i inne koszty związane z podróżą służbową na terenie kraju, jak i poza jego granicami, które można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
 1206. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-981/10-2/ES
  Możliwość opodatkowania najmu nieruchomości.
 1207. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1239/10-2/BS
  Dotyczy opodatkowania sprzedaży nieruchomości gruntowej.
 1208. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1050/10-4/EK
  Opodatkowanie sprzedaży udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego wykorzystywanego w działalności gospodarczej.
 1209. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1087/10/ZK
  Czy może zmienić najem opodatkowany wg stawki 18% w najem prywatny (tzn. czy może zamknąć firmę i rozliczać się wg ryczałtu 8,5%)?
 1210. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1067/10/KT
  Opodatkowanie sprzedaży działek.
 1211. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-998/10-5/MS
  Rozliczenia straty z tytułu najmu Wnioskodawczyni może dokonać wyłącznie w ramach dochodu z najmu. Rozliczenie tej straty w ramach dochodu ze stosunku pracy jest niemożliwe.
 1212. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1054/10/ZK
  Czy w tej sytuacji może skorzystać z uprawnień biegłego rzeczoznawcy, który dokonałby szacunkowej wyceny jego inwestycji w celu skorzystania z amortyzacji?
 1213. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1057/10-4/BS
  Dotyczy opodatkowania czynności wniesienia aportem prawa do znaku towarowego.
 1214. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1158/10-2/BS
  dotyczy ustalania obrotu dla celów podatku VAT oraz kalkulacji współczynnika struktury sprzedaży
 1215. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1070/10/ESZ
  Czy otrzymywane wynagrodzenie za świadczoną pracę własną Wnioskodawczyni na rzecz projektów może stanowić Jej przychód zwolniony z opodatkowania?
 1216. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1084/10/ESZ
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym, podatnik ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od zakupionego samochodu ciężarowego na podstawie art. 22k ust 7 PDOF?
 1217. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1075/10/ZK
  Czy możliwe będzie wynajmowanie posiadanych apartamentów w ramach tzw. najmu "prywatnego" i opodatkowanie całości przychodów przez Wnioskodawczynię (stosownie do złożonego oświadczenia), z dochowaniem wszelkich ww. formalności, ryczałtem 8,5%?
 1218. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-965/10/RM
  Dot. momentu ujęcia kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej podatkowej księdze przychodów i rozchodów.
 1219. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-991/10/AK
  Opodatkowanie przychodów z wynajmu mieszkań.
 1220. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1034/10/ZK
  1. Czy inwestycja ponoszona na adaptację, modernizację i ulepszenie ww. budynku może być uznana za inwestycję w obcym środku trwałym i amortyzacja tej inwestycji zaliczona do kosztów uzyskania przychodu przez wspólników spółki cywilnej proporcjonalnie do wysokości posiadanych udziałów w spółce? 2. Jeśli tak, to czy prawidłowa będzie w tym przypadku stawka amortyzacyjna 10% w skali roku?
 1221. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1033/10/ZK
  Czy koszty ponoszone przez wspólników spółki cywilnej na eksploatację użyczonego budynku wraz z placem, tj. koszty energii, ogrzewania, bieżące naprawy i remonty stanowią koszty uzyskania przychodu wspólników proporcjonalnie do wysokości posiadanych przez nich udziałów w spółce cywilnej?
 1222. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1008/10-2/MS
  Wnioskodawca będzie mógł dokonywać odpisów amortyzacyjnych od spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Odsetki od kredytu na zakup ww. prawa naliczone i zapłacone do dnia przekazania tego prawa do używania oraz prowizja uiszczona od pozyskanego kredytu zwiększają wartość początkową spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.Natomiast odsetki naliczone i zapłacone po dniu przekazania tego prawa do użytkowania należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia.
 1223. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1066/10-4/SM
  Treść oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego składanych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
 1224. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1031/10/AB
  Skutki podatkowe wniesienia przedsiębiorstwa do spółki cywilnej
 1225. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-815/10-2/EK
  Czy opisana transakcja wniesienia przez Spółkę wkładu niepieniężnego do M. w zamian za udziały M. nie będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego po stronie Spółki na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych, ponieważ przedmiot aportu Spółki do M. kwalifikować się będzie jako zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ww. ustawy?
 1226. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-801/10-4/EK
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej.
 1227. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-860/10-4/EC
  Obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej w związku z transakcjami zawieranymi z podmiotami powiązanymi oraz w zakresie stosowania marży.
 1228. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1120/10-4/EC
  Należy stwierdzić, iż przychód uzyskany z tytułu dzierżawy składników majątkowych spółki jawnej, nie może stanowić przychodu ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (najem, dzierżawa, itp.), gdyż jest on przychodem ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej. Ponadto w związku z tym, że spółka jawna, w ramach dzierżawy składników majątku, będzie uzyskiwała przychód z najmu nieruchomości na własny rachunek, wyklucza to możliwość opodatkowania uzyskiwanych przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
 1229. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1642/10-4/JKa
  Czy Zainteresowany może być podatnikiem VAT w ramach zgłoszonej działalności, a nadal pozostać rolnikiem ryczałtowym w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego?
 1230. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1260/10/EA
  Opodatkowanie sprzedaży udziałów w mieszkaniach.
 1231. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-906/10/EA
  Opodatkowanie sprzedaży działek.
 1232. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1620/10-3/AD
  Czy w opisanym stanie faktycznym wystąpi konieczność zapłaty podatku VAT z tytułu takiego sposobu przekazania polowy praw do lokalu na rzecz małoletniej córki?
 1233. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-943/10/AD
  Czy poniesione wydatki do wysokości 3.500 zł winny być zaksięgowane w prowadzonej działalności gospodarczej jako wyposażenie firmy czy jako środek trwały (sfinansowane z dotacji)?
 1234. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-977/10/ZK
  Czy ponoszony przez Wnioskodawcę co roku koszt ubezpieczenia tego budynku może być zaliczony w koszty uzyskania przychodów prowadzonej przez niego działalności gospodarczej?
 1235. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1028/10/ESZ
  Czy wniesienie aportu do spółki jawnej w postaci lokali spowoduje powstanie skutków w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1236. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-988/10/MN
  Czy Wnioskodawca może zrezygnować ze zwolnienia w podatku od towarów i usług i być "płatnikiem" tego podatku?
 1237. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-748/10/IK
  opodatkowanie czynności udzielania pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 1238. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-784/10-2/JW
  Czy Wnioskodawczyni ma obowiązek złożenia deklaracji podatkowej VAT-7 za zmarłego męża i dokonanie zapłaty powstałego zobowiązania podatkowego za luty 2010r.?
 1239. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-908/10-2/EC
  W związku z tym, że Wnioskodawca w ustawowym terminie złożył pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania, przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu najmu nieruchomości w ramach najmu prywatnego, osiągnięte po 01.01.2010 r., mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%, bez względu na wysokość uzyskanych przychodów.
 1240. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1125/10/RM
  Skutki podatkowe wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki jawnej.
 1241. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1005/10-4/BS
  Dotyczy opodatkowania sprzedaży nieruchomości gruntowej.
 1242. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1027/10/ZK
  Czy osiągnięty przychód z własnej produkcji podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1243. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-927/10-2/KS
  Czy wydatki o wartości poniżej 3.500 zł sfinansowane z przyznanej dotacji stanowią koszty uzyskania przychodu?
 1244. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/DD2/033/12/KOI/BRT/10/PK-2
  Czy wydatki na prowadzenie punktu przedszkolnego oraz działalności pokrewnej (między innymi: organizacja imprez dla dzieci, sala zabaw, nauka języków obcych) pokryte z dwóch źródeł przychodów: wpłat rodziców oraz dotacji z Urzędu Gminy powinny być rozliczone w oparciu o zasadę proporcji wyrażoną w art. 22 ust. 3 i ust. 3a ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1245. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-959/10/ZK
  Czy tak dokonana sprzedaż rodzi przychód w podatku dochodowym?
 1246. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-949/10/TK
  Czy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych świadczone przez Wnioskodawce usługi są działalnością gospodarczą?
 1247. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-991/10/AB
  Skutki podatkowe wniesienia przedsiębiorstwa do spółki komandytowo - akcyjnej.
 1248. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-989/10/AB
  Skutki podatkowe wniesienia przedsiębiorstwa do spółki komandytowej.
 1249. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-990/10/ZK
  Czy Wnioskodawczyni ma prawo zarachować w koszty uzyskania przychodu, część odsetek od kredytu, wyliczoną wg wskaźnika 26%, tj. wskaźnika procentowej powierzchni przeznaczonej pod wynajem dla turystów?
 1250. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-930/10/PSZ
  Czy wprowadzenie w istniejącym stanie faktycznym i prawnym w odniesieniu do zdarzenia przyszłego (chęć wprowadzenia do ewidencji środków trwałych sprowadzonego, używanego samochodu dostawczego) posiadanego samochodu, za który dokonano już zapłaty i stanowi on wyłączny przedmiot własności podatnika, spowoduje powstanie przychodu u podatnika skutkującego podwyższeniem dochodu lub zmniejszeniem straty?
 1251. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-881/10-3/EC
  wskazać należy, iż odpisy amortyzacyjne mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 22 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w 2009 roku i latach następnych (o ile nie ulegnie zmianie stan faktyczny i prawny).
 1252. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1088/10-4/AA
  Czy wykonując ww. czynności, świadcząc usługi jednocześnie w ramach umowy o pracę i umowy o współpracę partnerską Wnioskodawca od 2011 roku będzie mógł opodatkować się podatkiem liniowym?
 1253. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-713/10/IK
  opodatkowanie zbycia poniesionych nakładów inwestycyjnych
 1254. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1218/10/AL
  Czy podlega opodatkowaniu sprzedaż działki nr 2/3 niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę, wykorzystywanej do działalności gospodarczej?
 1255. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-768/10-4/EK
  Czy w związku z wniesieniem przez Spółkę opisanego w stanie faktycznym wkładu niepieniężnego w postaci Oddziału do istniejącej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za udziały tej spółki powstanie po stronie Spółki jakikolwiek przychód podatkowy?
 1256. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-857/10/ZK
  Czy zapłacone odsetki ustawowe w związku z wydanym wyrokiem od zwróconej części dotacji stanowią koszty uzyskania przychodu?
 1257. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-859/10/ZK
  Czy po zwrocie części dotacji koszty z odpisów amortyzacyjnych niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w latach 2004-2010 mogą stanowić koszty podatkowe w momencie zwrotu środków do A. na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego czy powinno się dokonać korekt kosztów w latach ubiegłych?
 1258. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-858/10/ZK
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszty postępowania sądowego od zwróconej części dotacji do Agencji?
 1259. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-881/10/ZK
  Czy sfinalizowany i oddany do użytku budynek będzie podlegał amortyzacji i jeżeli tak, to jak należy ustalić wartość początkowa budynku?
 1260. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1218/10/AL
  Czy podlega opodatkowaniu sprzedaż działki nr 2/2 niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę, wykorzystywanej do działalności gospodarczej?
 1261. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-540/10/MK
  Czy poniesione przez Spółkę koszty przeprowadzonego postępowania sądowego i egzekucyjnego w szczególności: opłaty sądowe, zastępstwa procesowego, obsługi prawnej, opłaty egzekucyjne, koszty komornicze i koszty procesu, itp. stanowią koszty uzyskania przychodów w świetle art. 15 ustawy o podatku dochodowych od osób prawnych?
 1262. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-896/10-2/ES
  Możliwość opodatkowania działalności gospodarczej w formie karty podatkowej.
 1263. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1080/10-2/IM
  1) Czy dochody uzyskane przez akcjonariusza SKA z tytułu dywidendy są dochodami z pozarolniczej działalności gospodarczej czy też są to dochody z kapitałów pieniężnych zgodnie z art. 10 ust 1 pkt 7 w zw. art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy PIT podlegające opodatkowaniu w momencie otrzymania dywidendy zgodnie z art. 30a ust 1 pkt 4 ustawy PIT, poprzez pobranie ryczałtowego 19% podatku (brak obowiązku opłacania zaliczek na podatek dochodowy)? 2) Czy dochody uzyskane przez akcjonariusza SKA z tytułu dywidendy są dochodami z pozarolniczej działalności gospodarczej, od których akcjonariusz jest zobowiązany zapłacić zaliczkę wyłącznie w miesiącu, w którym otrzymał dywidendę (brak obowiązku zapłaty zaliczek, co miesiąc na podatek dochodowy)?
 1264. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1032/10-6/BD
  Czy wniesienie przez komandytariusza tytułem wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki komandytowej składnika majątku w postaci użytkowania wieczystego nieruchomości niewykorzystywanej przez wnoszącego w działalności gospodarczej, jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług?
 1265. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-915/10/AB
  Skutki podatkowe wniesienia przedsiębiorstwa do nowopowstałej spółki jawnej.
 1266. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-917/10/ZK
  Czy zgodnie z art. 22g ust. 8 i 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawczyni ma prawo do ustalenia wartości początkowej wymienionych lokali według wyceny przez rzeczoznawcę?
 1267. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-975/10-4/BS
  Dotyczy opodatkowania sprzedaży gruntu niezabudowanego wykorzystywanego w działalności gospodarczej.
 1268. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-871/10/ZK
  Czy sfinalizowany i oddany do użytku budynek będzie podlegał amortyzacji i jeżeli tak, to jak należy ustalić wartość początkowa budynku?
 1269. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-872/10/ZK
  Czy w przypadku ewentualnego najmu wyodrębnionych lokali mieszkalnych lub usługowych do kosztów najmu będzie można zaliczyć odpisy amortyzacyjne odpowiednio liczone od wartości początkowej?
 1270. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1022/10-2/JL
  Planowana przez Wnioskującego dostawa przedmiotowych niezabudowanych nieruchomości stanowi odpłatną dostawę towaru, o której mowa w art. 5 ust. 1 cyt. ustawy, podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, natomiast Wnioskodawca dla tej czynności występuje w charakterze podatnika VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy.
 1271. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-923/10-2/EC
  należy stwierdzić, iż Wnioskodawca jako mały podatnik ma prawo dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od zakupionego motocykla, zaliczonego do środków trwałych, na zasadach określonych w art. 22k ust. 7-12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1272. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1092/10-2/MP
  Uzasadnionym jest przypisanie charakteru handlowego podejmowanym przez Wnioskodawcę czynnościom, co wiąże się z wypełnieniem dyspozycji art. 15 ust. 1 i 2 ustawy i uznaniem tych czynności za działalność gospodarczą. Planowaną sprzedaż gruntów należy traktować jako dostawę towarów, która w oparciu o regulację zawartą w art. 5 ust. 1 ustawy podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych.
 1273. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-867/10-2/ES
  Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odsetek od kredytu.
 1274. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1008/10-4/AK
  Przepisy prawa podatkowego dotyczące podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku podatkowego przy transakcji wniesienia wkładu niepieniężnego.
 1275. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-764/10-4/EK
  Czy opisana w stanie faktycznym transakcja wniesienia przez Spółkę wkładu niepieniężnego do Spółki Kapitałowej w zamian za udziały Spółki Kapitałowej nie będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego po stronie Spółki?
 1276. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1017/09/10-S/JK
  Przekształcenie spółki kapitałowej w osobową w sytuacji, kiedy w spółce przekształcanej na dzień przekształcenia nie występuje niepodzielony zysk, a jednocześnie kapitał zapasowy jest większy od kapitału zakładowego na skutek historycznego wnoszenia wkładów z premią.
 1277. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-873/10/RSz
  uznanie świadczeń wykonywanych na postawie umowy o dzieło za samodzielnie wykonywaną działalność gospodarczą oraz związanych z nią skutków podatkowych
 1278. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-812/10-6/JB
  należy stwierdzić, że Wnioskodawca zobowiązany jest wybraną metodę amortyzacji stosować do pełnego zamortyzowania środka trwałego (budynku handlowego). W konsekwencji nie jest możliwa zmiana przyjętej metody amortyzacji, ponieważ przepisy art. 22j ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zezwalają na ustalenie indywidualnych stawek amortyzacyjnych wyłącznie dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika.
 1279. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-849/10/ZK
  Czy Wnioskodawca ma prawo do kontynuacji amortyzacji wg stawki 10% rocznie wartości obiektu, czy w związku z rozbudową musi zastosować inną stawkę czyli 2,5% rocznie?
 1280. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-823/10-4/EC
  Darowizna ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółce jawnej nie prowadzi do powstania u darczyńcy przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jednakże w sytuacji wystąpienia ze spółki będzie ciążył na Panu obowiązek sporządzenia remanentu likwidacyjnego zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wartość remanentu likwidacyjnego należy przyjąć do opodatkowania w proporcji do Pana udziału w zysku spółki jawnej.
 1281. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-890/10-2/RS
  należy stwierdzić, że ponoszone wydatki na ukończenie podyplomowych studiów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
 1282. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-737/10-4/MM
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnień przedmiotowych.
 1283. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-954/10/RM
  Skutki podatkowe wniesienia przedsiębiorstwa do nowopowstałej spółki partnerskiej.
 1284. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-953/10/RM
  Skutki podatkowe wniesienia przedsiębiorstwa do nowopowstałej spółki partnerskiej.
 1285. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-844/10-3/RS
  Jaka będzie wartość początkowa poszczególnych nieruchomości wniesionych jako wkład do Spółki osobowej, jezeli Spółka osobowa zdecyduje się je wykorzystywać do prowadzenia działalności gospodarczej i dokona ich ujęcia w ewidencji śródków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki osobowej?
 1286. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-829/10/MS
  Czy transakcja podlega opodatkowaniu - dostawa działek?
 1287. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-735/10-4/JG
  Czy przedstawione w poz. 54 zdarzenie przyszłe w formie otrzymanych ofiar może spowodować powstanie obowiązku podatkowego w ramach podatku dochodowego od osób prawnych (art. 17 ust. 1 pkt 4a Iit. b)?
 1288. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-763/10-5/ES
  Czy według prawidłowych zasad Wnioskodawca rozliczał podatek dochodowy od sprzedaży dotychczasowych działek czy też powinien założyć działalność gospodarczą, aby się rozliczać według skali podatkowej 19%?
 1289. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPPB4/423-172/10-4/DS
  1. Jak należało będzie ustalić wartość początkową Nieruchomości po wniesieniu jej przez Spółkę, tytułem aportu, do spółki komandytowej? 2. Jak należałoby ustalić w odniesieniu do Spółki, jako wspólnika spółki komandytowej, koszt uzyskania przychodów ze zbycia przez spółkę komandytową Nieruchomości wniesionych do niej przez Spółkę?
 1290. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-172/10-3/DS
  Czy wniesienie przez Spółkę Nieruchomości tytułem aportu do spółki komandytowej, której Spółka zostanie wspólnikiem będzie skutkowało powstaniem dla Spółki przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 1291. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPPB4/423-172/10-4/DS
  1. Jak należało będzie ustalić wartość początkową Nieruchomości po wniesieniu jej przez Spółkę, tytułem aportu, do spółki komandytowej? 2. Jak należałoby ustalić w odniesieniu do Spółki, jako wspólnika spółki komandytowej, koszt uzyskania przychodów ze zbycia przez spółkę komandytową Nieruchomości wniesionych do niej przez Spółkę?
 1292. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-172/10-3/DS
  Czy wniesienie przez Spółkę Nieruchomości tytułem aportu do spółki komandytowej, której Spółka zostanie wspólnikiem będzie skutkowało powstaniem dla Spółki przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 1293. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1023/10/MW
  Czy prawidłowo postąpiono uznając, że najem wymienionych w opisie stanu faktycznego lokali nie jest działalnością gospodarczą, a uzyskane przychody traktowane są jako odrębne źródło przychodów - najem i opodatkowane zryczałtowanym podatkiem od przychodów z najmu?
 1294. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-877/10/ZK
  Czy w opisanej sytuacji Spółka może ustalić indywidualną stawkę amortyzacyjną dla ulepszonego środka trwałego?
 1295. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-876/10/ESZ
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup poczęstunku dla kontrahentów organizowanych w firmie
 1296. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1181/10/ESZ
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup poczęstunku dla kontrahentów organizowanych w restauracji
 1297. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-618/10-2/JG
  Czy Spółka powinna rozpoznać powstanie przychodu należnego w dniu wystawienia Świadectwa Przejęcia, czy też w dacie wystawienia przez Inżyniera Przejściowego Świadectwa Płatności, po zaakceptowaniu przez niego przedłożonego przez Spółkę Rozliczenia Końcowego?
 1298. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1118/10/BM
  Czy odpłatne przekazanie świadczeń w postaci turnusów rehabilitacyjnych rodzi obowiązek naliczenia podatku należnego oraz czy przysługuje Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z ich nabyciem.
 1299. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1119/10/BM
  Czy odpłatne przekazanie świadczeń w postaci turnusów rehabilitacyjnych rodzi obowiązek naliczenia podatku należnego oraz czy przysługuje Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z ich nabyciem.
 1300. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1120/10/BM
  Czy nieodpłatne przekazanie świadczeń w postaci turnusów rehabilitacyjnych rodzi obowiązek naliczenia podatku należnego oraz czy przysługuje Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z ich nabyciem.
 1301. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1121/10/BM
  Czy nieodpłatne przekazanie świadczeń w postaci turnusów rehabilitacyjnych rodzi obowiązek naliczenia podatku należnego oraz czy przysługuje Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z ich nabyciem.
 1302. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-865/10/ZK
  Czy w świetle art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodne jest wynajmowanie kombajnu zbożowego, który jest zakupiony na gospodarstwo rolne i przyjęty do ewidencji środków trwałych prowadzonego przez Wnioskodawcę gospodarstwa rolnego, do prowadzonej przez niego jednoosobowej działalności gospodarczej? Czy przychody wynikające z zawartej umowy, będą przychodem osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej?
 1303. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-850/10-2/MS
  Jeżeli od wycofania gruntu z działalności nie minęło 6 lat, przychód z tej sprzedaży należy zaliczyć do przychodów z działalności gospodarczej.
 1304. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-957/10-2/AMN
  1. Czy środki finansowe z tytułu wynagrodzenia wykładowcy i opiekuna praktyk zawodowych w zawodzie cukiernik stanowią dla Wnioskodawcy przychód proporcjonalnie do udziału w przychodach spółki? 2. Czy przychód ten korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 3. Czy zwrot kosztów pośrednich w formie ryczałtu korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1305. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-860/10/ESZ
  skutki podatkowe sprzedaży samochodów osobowych wykupionych po zakończeniu ich leasingu
 1306. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-801/10/AT
  Czy należy opodatkować pierwszą transakcję sprzedaży i czy będzie istniał obowiązek opodatkowania kolejnych działek gruntu?
 1307. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/033/34/BRT/10/PK-338
  PIT - w zakresie opodatkowania przychodów uzyskiwanych z tytułu opłat licencyjnych pobieranych za korzystanie z własnych znaków towarowych oraz ze sprzedaży praw do tych znaków
 1308. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-675/10-2/JK
  Należy stwierdzić, iż przekazanie nieodpłatnego świadczenia w jednorazowej wartości nie przekraczającej 200 zł, związane bezpośrednio z realizacją akcji promocyjnej osobom fizycznym nie będącym pracownikami Banku lub osobom nie pozostającym z Bankiem w stosunku cywilnoprawnym, stanowi nieodpłatne świadczenie w myśl art. 20 ust. 1 ustawy, które korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast przekazanie nieodpłatnego świadczenia osobom będącym pracownikami Banku, stanowi dla tych osób przychód ze stosunku pracy określony w art. 12 ust. 1 ustawy, a dla osób pozostających z Bankiem w stosunku cywilnoprawnym wartość świadczenia jest przychodem z działalności wykonywanej osobiście wskazanej w art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji w tych przypadkach Bank jest zobowiązany jako płatnik do naliczenia, pobrania i odprowadzenia do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 1309. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-803/10/ESZ
  Jakie skutki podatkowe będzie miało przekazanie powyższej darowizny w zakresie ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1310. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-566/10-2/IŚ
  Czy Spółka może zakwalifikować do kosztów podatkowych odpisy amortyzacyjne od automatów czasowo zawieszonych w eksploatacji?
 1311. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-827/10-2/RS
  Dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z odpłatnego zbycia broszury Wnioskodawca może rozliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym bez konieczności podejmowania pozarolniczej działalności gospodarczej.
 1312. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-716/10/AS
  opodatkowanie sprzedaży udziałów w prawie własności działki oraz udziałów w prawie użytkowania wieczystego działek
 1313. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-757/10-4/RS
  należy stwierdzić, iż jeżeli ponoszone wydatki na uzyskanie licencji pilota, będą miały związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a w konsekwencji wpływ na zachowanie lub zwiększenie, obecnie lub w przyszłości przychodu, to wydatki na ten cel mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, choć trudno je przypisać konkretnym przychodom. Wydatki te, jako przydatne do wykonywania działalności gospodarczej, faktycznie poniesione i właściwie udokumentowane mogą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.
 1314. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-756/10-3/JB
  W zakresie możliwości ujęcia w kosztach uzyskania przychodów wydatków udokumentowanych fakturą wystawioną na spółkę cywilną, której byt prawny ustał.
 1315. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-628/10-4/MP
  Zastosowanie zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 1316. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-788/10/ESZ
  Czy koszty wynagrodzeń można przypisać do okresu w którym były faktycznie wykonane mimo, ze są to umowy zlecenia?
 1317. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-787/10/ESZ
  określenia momentu powstania przychodu i ujęcia go w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
 1318. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-767/10/BM
  opodatkowanie sprzedaży działek
 1319. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-877/10/BM
  Czy Wnioskodawca będący podatnikiem podatku VAT będzie zobowiązany wystawić z tytułu dostawy gruntu zakupionego z przeznaczeniem na budowę pomieszczeń firmy fakturę VAT z wykazanym podatkiem należnym dla nabywcy działki będącego podatnikiem podatku VAT?
 1320. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-715/10/AS
  Opodatkowanie sprzedaży działek, udziałów w prawie własności działki oraz udziałów w prawie użytkowania wieczystego działek.
 1321. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-789/10/ESZ
  Czy prawidłowe jest korygowanie poniesionych kosztów o kwotę otrzymanego dofinansowania zwolnionego z podatku dochodowego? Jak ewidencjonować w takim przypadku przychody i koszty w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?
 1322. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-826/10/RM
  skutki podatkowe wniesienia przedsiębiorstwa do nowopowstałej spółki jawnej
 1323. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-748/10/AZb
  skoro umowa najmu lokalu zostanie zawarta przez jednego z małżonków (żonę Wnioskodawcy), podatnikiem VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT z tytułu zawartej umowy najmu nie będzie Wnioskodawca
 1324. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-785/10/ESZ
  skutki podatkowe darowizny na rzecz syna samochodu, będącego środkiem trwałym w prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej
 1325. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-842/10/MMa
  Czy sprzedaż przez wnioskodawczynię #189; gruntu wraz z #189; domu i infrastruktury drugiemu współwłaścicielowi spowoduje wykazanie przez wnioskodawczynię przychodu w wysokości #189; wartości domu i infrastruktury dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych? Czy sprzedaż przez wnioskodawczynię #189; gruntu wraz z #189; domu i infrastruktury drugiemu ze współwłaścicieli bez uwzględnienia wartości #189; domu i infrastruktury w cenie sprzedaży #189; gruntu będzie skutkowała koniecznością wykazania przez wnioskodawczynię przychodu z tytułu nieodpłatnego nabycia nakładów w wysokości #189; wartości domu i infrastruktury?
 1326. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-775/10/ZK
  Czy w zaistniałej sytuacji Wnioskodawca może ustalić wartość początkową środka trwałego w wysokości określonej z uwzględnieniem cen rynkowych przez biegłego?
 1327. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-727/10-4/MT
  Należy stwierdzić, iż przychód ze sprzedaży środków trwałych w części przypadającej na Wnioskodawcę (50%) stanowi przychód z działalności gospodarczej. Określając podstawę do opodatkowania należy uwzględnić 50% kosztów jakie zostały poniesione przez Wnioskodawcę i jego małżonkę na nabycie działki i zabudowę oraz powiększyć o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych.
 1328. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-751/10/ZK
  Czy wycofanie budynku z działalności gospodarczej będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1329. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-801/10-2/LK
  Czy w świetle art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT podatnikiem z tytułu wyżej wymienionej dostawy nieruchomości może być Polska Spółka z o.o. która zamierza ją nabyć i na niej będzie spoczywał obowiązek rozliczenia podatku VAT?
 1330. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-786/10-2/AM
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w formie spółki komandytowej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków z tytułu zakupionych usług prawnych od przedsiębiorców będących wspólnikami tej spółki.
 1331. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-962/10-2/AP
  Czy małżonkowie będą zobowiązani zapłacić po dokonaniu sprzedaży wskazanego wyżej prawa użytkowania wieczystego gruntu i własność wzniesionych na nim budynków i urządzeń trwale z tym gruntem związanych, a stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, podatek dochodowy od osób fizyczny z tytułu osiągniętego na tej podstawie dochodu?
 1332. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-963/10-2/AP
  Czy małżonkowie będą zobowiązani zapłacić po dokonaniu sprzedaży wskazanego wyżej prawa użytkowania wieczystego gruntu i własność wzniesionych na nim budynków i urządzeń trwale z tym gruntem związanych, a stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, podatek dochodowy od osób fizyczny z tytułu osiągniętego na tej podstawie dochodu?
 1333. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-881/10-5/AMN
  Czy nota księgowa, wystawiona na potrzeby projektu dokumentująca pracę w projekcie jest słusznie opodatkowana w bieżącej działalności gospodarczej i księgowana w podatkowej książce przychodów i rozchodów po stronie przychodów z działalności gospodarczej?
 1334. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-882/10-5/AMN
  Czy nota księgowa, wystawiona na potrzeby projektu dokumentująca pracę w projekcie jest słusznie opodatkowana w bieżącej działalności gospodarczej i księgowana w podatkowej książce przychodów i rozchodów po stronie przychodów z działalności gospodarczej?"
 1335. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-883/10-5/AMN
  Czy nota księgowa, wystawiona na potrzeby projektu dokumentująca pracę w projekcie jest słusznie opodatkowana w bieżącej działalności gospodarczej i księgowana w podatkowej książce przychodów i rozchodów po stronie przychodów z działalności gospodarczej?
 1336. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-665/10-7/RS
  Czy odszkodowanie otrzymane w wyniku wywłaszczenia gruntów jest opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1337. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-770/10/TK
  Czy Pana rozumienie i stosowanie przepisu zawartego w treści art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e), było właściwe dla zaistniałej sytuacji tzn. według załącznika nr 2, o którym mowa w ww. przepisie w jego treści grupowania PKWiU 74.90.12 oraz 74.87.14 nie mieszczą się, a tym samym nie są wyłączone z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?
 1338. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-675/10-4/JB
  jeżeli w istocie działalność gospodarcza na terenie Belgii nie będzie prowadzona przez położony tam zakład - w rozumieniu cytowanych powyżej przepisów - to przychód uzyskiwany przez Wnioskodawcę, będzie podlegał opodatkowaniu wyłącznie w państwie jego rezydencji, czyli w Polsce, na zasadach stosownych do wybranej formy opodatkowania, w tym przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
 1339. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-719/10-4/KS
  należy stwierdzić, iż wniesienie wkładu do spółki osobowej lub spółki cywilnej (wbrew stanowisku Wnioskodawcy) jest formą ich odpłatnego zbycia. Niemniej jednak w przypadku wniesienia nieruchomości, która nie była wykorzystywana w działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę do spółki jawnej jako aportu rzeczowego, w zamian za udział w zyskach spółki, nie skutkuje to powstaniem przychodu.
 1340. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-709/10/ZK
  Czy koszty związane ze zmianą dachu, tj. krokwie, blachę i związaną z tym robociznę (w zakresie dotychczas istniejącej jego powierzchni) można jednorazowo, w dacie poniesienia wydatku zaliczyć do podatkowych kosztów uzyskania przychodu?
 1341. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-708/10/ESZ
  konieczność i sposób pomniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę otrzymanej dotacji rozwojowej
 1342. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-717/10-5/JB
  Czy w świetle tak przedstawionego stanu faktycznego uzyskane przez Wnioskodawcę dochody tytułem wynagrodzenia za prokurę będą mogły być rozliczane, w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, 19% podatkiem liniowym, czy też powinny być one opodatkowane na zasadach ogólnych właściwych dla przychodów zaliczonych do działalności wykonywanej osobiście?
 1343. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-729/10/ZK
  Czy prawidłowo postąpiono uznając część budynku, co do której otrzymano pozwolenie na użytkowanie, za środek trwały, czego konsekwencją było wpisanie go do ewidencji środków trwałych i rozpoczęcie amortyzacji, czy też należało uznać, że jest to środek niekompletny, więc nie może być uznany za środek trwały lecz nadal stanowi inwestycję?
 1344. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1043/10/ZK
  Czy jeżeli uznamy, że budynek nie stanowił środka trwałego, a jego amortyzacja kosztów uzyskania przychodów, to czy przychód z jego sprzedaży powinien być opodatkowany, a jeżeli tak to z jakiego tytułu?
 1345. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-733/10-2/RS
  Stwierdzić należy, iż jeżeli poniesienie straty i dokonanie jej odliczenia dotyczyło tego samego źródła przychodów i nie przekroczyło w danym roku podatkowym limitu wynoszącego 50% kwoty straty, to przedstawiony w przedmiotowym wniosku sposób odliczenia straty od dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej w 2007 r. i w 2009 r. jest prawidłowy.
 1346. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-707/10/AB
  Możliwość zaliczenia przychodów z odpłatnego zbycia (w tym sprzedaży) akcji oraz przypadających im kosztów uzyskania przychodów do źródła przychodów - pozarolnicza działalność gospodarcza, w sytuacji gdy akcje, będące przedmiotem sprzedaży, zostaną zakupione przez Spółkę komandytową oraz przedmiotem działalności tejże Spółki będzie m.in. obrót akcjami, co nie zostanie potwierdzone formalnie odpowiednim wpisem w umowie Spółki, lecz będzie faktycznie prowadzone przez Spółkę.
 1347. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-714/10-2/JB
  1. Czy dotacja udzielona niepublicznemu przedszkolu (brak decyzji administracyjnej o pochodzeniu środków) wolna jest od podatku dochodowego?2. Jak w przypadku zwolnienia z podatku dotacji należy podatkowo kwalifikować koszty poniesione na działalność przedszkola?
 1348. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-689/10/ZK
  Czy w zaistniałej sytuacji Wnioskodawca może ustalić wartość początkową środka trwałego w wysokości określonej z uwzględnieniem cen rynkowych przez biegłego?
 1349. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-738a/10/AK
  1. Czy prawidłowe jest zaliczanie diet z tytułu podróży służbowej w wysokości nie przekraczającej kwoty przysługującej pracownikom do kosztów uzyskania przychodu? 2. Czy prawidłowe jest zaliczanie diet do kosztów uzyskania przychodu na podstawie wypisanych przez Wnioskodawcę kart drogowych potwierdzonych kopiami dokumentów CMR?
 1350. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-701a/10/AK
  1. Czy przychody z dotacji są opodatkowane? 2. Czy zakupy sfinansowane dotacją stanowią koszt uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?
 1351. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-701b/10/AK
  Czy wydatki poniesione na pokrycie kosztów bieżących prowadzenia firmy, zakup wyposażenia i zakup środków trwałych - sfinansowane kwotą ze zwrotu podatku VAT od zakupów dokonanych bezpośrednio ze środków dotacji mogą stanowić koszt uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?
 1352. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-701a/10/AK
  1. Czy przychody z dotacji są opodatkowane? 2. Czy zakupy sfinansowane dotacją stanowią koszt uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?
 1353. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-727/10/PSZ
  1. W jaki sposób jest opodatkowany przychód ze sprzedaży działek? Czy jest wliczany w dochody działalności gospodarczej opodatkowany podatkiem liniowym, czy jest opodatkowany w ten sposób, że od przychodu uzyskanego ze sprzedaży działek odejmuje się koszty nabycia i podatek opłaca się według skali podatkowej? 2. Czy od podatku przysługuje zwolnienie w sytuacji gdy w ciągu 2 lat uzyskane środki przeznaczone zostaną na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych?
 1354. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-617/10-2/MM
  Czy straty poniesione w wyniku pożaru oraz koszty związane z usuwaniem skutków pożaru stanowią koszty działalności strefowej i ich równowartość pomniejsza dochód uzyskany z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia?
 1355. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-617/10-3/MM
  Czy wynajęcie magazynu wraz z usługą magazynowania wyłącznie na potrzeby magazynowania surowców do produkcji objętej zezwoleniem strefowym jest działalnością strefową i stanowi koszt działalności strefowej?
 1356. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-617/10-4/MM
  Czy odszkodowanie od ubezpieczyciela uzyskane w związku z powstałą stratą losową w trwałym i obrotowym majątku Spółki znajdującym się na terenie strefy, stanowi przychód strefowy?
 1357. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-617/10-5/MM
  Czy odszkodowania uzyskane z tytułu utraconego zysku w związku z przerwą w działalności produkcyjnej objętej zezwoleniem powinny stanowić przychód strefowy?
 1358. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-718/10/ZK
  Czy odsetki wypłacone przez Spółkę jawną od pożyczki udzielonej przez jednego ze wspólników, będą stanowiły dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów w części równej udziałowi w zysku Spółki jawnej?
 1359. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-670/10/ZK
  Jak powinna być opodatkowana sprzedaż nieruchomości?
 1360. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1024/10/ZK
  Czy dochód może być pomniejszony o nierozliczone odpisy amortyzacyjne?
 1361. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-702/10/ESZ
  możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej zapłaconej kary umownej za nieterminowe zrealizowanie usługi
 1362. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-860/10-2/AP
  Czy możliwe jest wspólne rozliczenie małżonków za 2010 r. w przypadku, gdy żona uzyskuje przychody z najmu opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 1363. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-665/10/ZK
  Czy (mając na uwadze, że wszystkie zapisy będą odzwierciedlały stan rzeczywisty i że, gdy zajdzie taka potrzeba, w każdej chwili wszelkie dokumenty można będzie wydrukować w wersji papierowej) dokumentami źródłowymi do dokonywania tych zapisów mogą być dokumenty w wersji elektronicznej bez drukowania ich wizualizacji w formie papierowej? Czy w analogiczny sposób mogą być ewidencjonowane przychody ze sprzedaży punktów kredytowych Nabywcom, jak również przychody ze świadczenia usług portalu na rzecz Autorów?
 1364. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-925/10/AK
  Czy zwolnienie podatkowe, wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP będzie miało zastosowanie wyłącznie do dochodu wygenerowanego w części zakładu, zmodernizowanej w ramach nowej inwestycji (projekt inwestycyjny NW-1), przeprowadzonej na terenie SSE, której koszty kwalifikowane stanowią podstawę kalkulacji wysokości pomocy publicznej, czy też zwolnienie podatkowe będzie miało zastosowanie do dochodu generowanego na terenie Strefy przez całość zakładu, tj. instalacje NW-1 oraz W-2, która to instalacja prowadziła produkcję także przed włączeniem jej do Specjalnej Strefy Ekonomicznej? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)
 1365. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1340/10/AK
  Od jakiego momentu Podatnik będzie uprawniony do rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia - czy od momentu rozpoczęcia realizacji inwestycji (poniesienia pierwszych wydatków), czy też od momentu zakończenia realizacji inwestycji (przyjęcia do ewidencji ostatniego środka trwałego, wytwarzanego lub nabywanego w ramach inwestycji)? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)
 1366. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-234a/08/10-S/PS
  Sposób zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków dotyczących zakupionych składników majątku w działalności niezarobkowej.
 1367. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-234/08/10-S/PS
  Sposób zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków dotyczących zakupionych składników majątku w działalności niezarobkowej.
 1368. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-684/10/ZK
  Czy Wnioskodawca powinien zmienić formę opodatkowania na zasady ogólne?
 1369. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-755/10/PB
  zaliczenie w koszty uzyskania przychodów wydatków studia
 1370. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-901/10/PP
  Czy za otrzymane pieniądze Klub może wystawić temu przedsiębiorcy rachunek uproszczony?
 1371. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-667/10-2/KS
  Powstanie przychodu z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości do spółki osobowej.
 1372. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-745/10-2/JF
  W przedmiotowej sprawie występują zatem przesłanki wynikające z art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy, co oznacza, że zostały spełnione kryteria wyłączające świadczenie usług z czynności podlegających ustawie o podatku od towarów i usług, a zatem czynności arbitra, podejmowane przed wskazanymi sądami arbitrażowymi, nie mogą być uznane za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, tym samym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 1373. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-774/10-4/BS
  Dot. opodatkowania sprzedaży nieruchomości gruntowej (działki przeznaczone pod zabudowę) stanowiącej majątek Firmy prowadzonej przez Wnioskodawcę.
 1374. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-651/10/ZK
  Czy jeżeli udziały zostaną zbyte za kwotę wyższą niż wartość określona w aneksie Czy kwoty uzyskane ze sprzedaży punktów kredytowych (wymiany euro na punkty) stanowić będą w Spółce przychód z działalności gospodarczej, a wydatki na zakup punktów kredytowych (zamiany punktów na euro) od Autorów uprzednio sprzedanych Nabywcy koszt uzyskana przychodów?
 1375. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-664/10/ZK
  Czy dla celów ewidencjonowania poniesionych wydatków na zakup punktów kredytowych od Autorów dopuszczalne jest, aby Spółka dla tego celu prowadziła dodatkową księgę przychodów i rozchodów, w której w kolumnie 13 ewidencjonować będzie te wydatki w sposób zgodny z rozporządzeniem o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a następnie po zakończeniu miesiąca kwotę z podsumowania wprowadziła do właściwej księgi przychodów i rozchodów?
 1376. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-709/10/WM
  Czy przychód ze sprzedaży powyższej nieruchomości wraz z domkami, będzie w całości korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego?
 1377. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-669/10/KT
  Opodatkowanie sprzedaży gruntów.
 1378. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-773/10/AK
  Czy właściciel firmy transportowej świadcząc osobiście usługi kierowcy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą do wysokości diet przysługujących pracownikom określonej w odrębnych przepisach?
 1379. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-567h/10/TK
  Czy w sytuacji wniesienia przez Wnioskodawczynię przedsiębiorstwa lub zorganizowanych części przedsiębiorstwa do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czynność taka będzie zwolniona z podatku dochodowego?
 1380. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-567e/10/TK
  Czy w sytuacji wniesienia przez Wnioskodawczynię przedsiębiorstwa lub zorganizowanych części przedsiębiorstwa do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czynność taka będzie zwolniona z podatku dochodowego?
 1381. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-567f/10/TK
  Czy w sytuacji wniesienia przez Wnioskodawczynię przedsiębiorstwa lub zorganizowanych części przedsiębiorstwa do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czynność taka będzie zwolniona z podatku dochodowego?
 1382. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-567g/10/TK
  Czy w sytuacji wniesienia przez Wnioskodawczynię przedsiębiorstwa lub zorganizowanych części przedsiębiorstwa do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czynność taka będzie zwolniona z podatku dochodowego?
 1383. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-567d/10/TK
  Czy w sytuacji wniesienia przez Wnioskodawczynię przedsiębiorstwa lub zorganizowanych części przedsiębiorstwa do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czynność taka będzie zwolniona z podatku dochodowego?
 1384. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-567c/10/TK
  Czy wykazując jako swój koszt podatkowy amortyzację tych składników majątku, ale już jako składników majątku Spółki Jawnej (SJ2), w części tego kosztu przypadającej na Panią wyliczonej według wskaźnika procentowego Pani udziału w zyskach Spółki Jawnej, będzie Pani wykazywać jako wartość tego kosztu, amortyzację wyliczoną od wartości tych składników majątku wykazanych w umowie Spółki Jawnej, czy też od innej wartości początkowej?
 1385. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-567b/10/TK
  Czy w związku z uzyskaniem przez Wnioskodawczynię przychodu ze zbycia składników majątku swojego przedsiębiorstwa, na rzecz Spółki Jawnej - SJ2 – będzie Pani mogła zaliczyć do swoich kosztów uzyskania przychodu niezamortyzowaną część wartości tych składników majątku, w części 1/2 ich całkowitej wartości, biorąc pod uwagę okoliczność, że będzie tylko aport do SJ2 (bez uprzedniego aportu do SJ1), a i tak winna Pani rozpoznać przychód podatkowy?
 1386. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-699b/10/TK
  Czy w 2011 r. Wnioskodawca będzie mógł się rozliczać według stawki 19%, czyli podatku liniowego?
 1387. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-699a/10/TK
  1. Czy w związku z zaistniałym stanem faktycznym (pełnienie dyżurów medycznych) Wnioskodawca może rozliczać się w bieżącym roku podatkowym (2010) według stałej stawki podatkowej 19% (podatek liniowy)? 2. Czy w przypadku błędnej interpretacji prawa podatkowego i braku możliwości rozliczania się według stawki 19% w bieżącym roku (2010) - przejście na zasady ogólne należy poinformować o tym fakcie organ podatkowy? Czy należy płacić odsetki, jeżeli na dzień dzisiejszy licząc podatek według zasad ogólnych Wnioskodawca ma "nadpłatę"?
 1388. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-621/10/ZK
  Czy koszt nabycia szalunków budowlanych należy zaliczyć w bieżące koszty uzyskania przychodów, czy podlega on odpisom amortyzacyjnym z tytułu zużycia środków trwałych?
 1389. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-771/10-2/AP
  Czy Wnioskodawca ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur zakupu towarów handlowych, środków trwałych oraz usług otrzymanych w okresie od stycznia 2009 r. do czerwca 2010 r.? Jeżeli ma to prawo, to: a) czy powinien złożyć dwukrotnie korekty deklaracji VAT-7 za okres od stycznia 2009 r. do maja 2010 r., tj. pierwsze korekty dotyczyłyby pominięcia podatku naliczonego wykazanego w deklaracjach pierwotnych, natomiast w drugich korektach byłyby wykazane te same kwoty podatku naliczonego, co w deklaracjach pierwotnych? b) czy nie ma obowiązku składania korekt, ponieważ ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony?
 1390. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-644/10-3/KS
  Czy czynsz najmu oraz pozostałe opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem lokalu, w tym podatki i opłaty za użytkowanie wieczyste, wynajmowanego i wykorzystywanego dla prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się w pełnym wymiarze (w 100%) do kosztów uzyskania przychodu najemcy prowadzącego działalność gospodarczą bez względu na to, iż lokal wykorzystywany jest przez najemcę również dla celów mieszkaniowych?
 1391. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-644/10-2/KS
  Czy czynsz najmu oraz pozostałe opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem lokalu, w tym podatki i opłaty za użytkowanie wieczyste, wynajmowanego i wykorzystywanego dla prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się w pełnym wymiarze (w 100%) do kosztów uzyskania przychodu najemcy prowadzącego działalność gospodarczą bez względu na to, iż lokal wykorzystywany jest przez najemcę również dla celów mieszkaniowych?
 1392. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-696/10/KB
  skutki podatkowe wniesienia przedsiębiorstwa do spółki jawnej
 1393. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-645/10-2/ES
  Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości.
 1394. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-608/10/ZK
  1.W jaki sposób określić wartość kamienic (środka trwałego), w których udziały zostały zakupione? 2. W jaki sposób określić wartość kamienic (środka trwałego), w których udziały zostały objęte w drodze spadku?
 1395. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-607/10/ZK
  1. W jaki sposób określić wartość kamienic (środka trwałego), w których udziały zostały zakupione? 2. W jaki sposób określić wartość kamienic (środka trwałego), w których udziały zostały objęte w drodze spadku?
 1396. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-619/10/ZK
  Czy Wnioskodawca postąpił prawidłowo dodając w zeznaniu PIT-28 przychód z umowy o działo na terenie Niemiec za okres od I do IX 2009r. do przychodów z działalności firmy za okres od X – XII 2009r.?
 1397. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-617/10-4/MP
  Planowana przez Wnioskodawcę czynność wniesienia aportem nieruchomości do spółki osobowej stanowić będzie dostawę towaru, która w oparciu o regulację zawartą w art. 5 ust. 1 ww. ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 1398. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-947/10/ESZ
  Czy wydatki związane z organizacją opisanych szkoleń może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów
 1399. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-605/10/ESZ
  Czy wydatki związane z organizacją opisanych szkoleń może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 1400. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-946/10/ESZ
  Czy wydatki związane z organizacją opisanych szkoleń może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 1401. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-604/10/ESZ
  Czy wydatki związane z organizacją opisanych szkoleń może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 1402. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-674/10/AK
  1. Czy wykonując usługę szkoleniową w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej dla swojego pracodawcy Wnioskodawca utraci prawo do rozliczenia podatku dochodowego z działalności gospodarczej za 2010 rok metodą określoną w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy Wnioskodawca może powyższą usługę szkoleniową wykonać na podstawie umowy – zlecenia, w której Wnioskodawca nie będzie występował jako przedsiębiorca i potraktować ją jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, w konsekwencji czego przychód z tej umowy zostałby rozliczony na zasadach ogólnych zgodnie z art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1403. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-692/10/TK
  Czy Wnioskodawczyni również jest zobowiązana do odprowadzenia podatku od wynajmu? Czy Wnioskodawczyni może pozostać przy podatku zryczałtowanym 8,5%?
 1404. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-639/10/ZK
  Czy w przypadku użyczenia od osoby zaliczonej do I grupy podatkowej powstaje nieodpłatny przychód dla którejkolwiek ze stron?
 1405. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-771/10/ŁCz
  Czy przychody uzyskiwane przez wnioskodawcę z prywatnego wynajmu lokali na cele mieszkalne oraz lokali dla firm na cele związane z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 1406. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-634/10-2/KS
  Możliwość zakwalifikowania przychodów i kosztów związanych z obrotem notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych za pośrednictwem domu maklerskiego do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.
 1407. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-387/10-4/DG
  jeśli Izba złoży spółce (najpóźniej w dniu wypłaty dywidendy) oświadczenie sporządzone na formularzu CIT-5 o przeznaczeniu dywidendy na cele statutowe, spółka będzie zwolniona z poboru podatku.
 1408. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-608/10-3/JB
  Czy przy ww. charakterze pracy Koordynatora Projektu oraz określonemu we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej przedmiotowi działalności powinien rozliczać wynagrodzenie pobierane od spółki z o.o. za prace Koordynatora Projektu w formie faktury VAT wystawionej przez Wnioskodawcę jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą A, czy dopuszczalne jest rozliczenie tego wynagrodzenia na zasadzie umowy-zlecenia pomiędzy Wnioskodawca, jako osobą fizyczną, a spółką zlecającą te prace?
 1409. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-712/10-2/RS
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków na studia podyplomowe.
 1410. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-730/10-2/AO
  1. Czy przychód osiągnięty ze sprzedaży tego lokalu należy traktować jako przychód z odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanego w działalności gospodarczej, czy też jako źródło przychodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, bo wtedy upłynął termin (5 lat) od konieczności opodatkowania tej sprzedaży? 2. Co się z tym wiąże, czy podatek dochodowy ze sprzedaży w przypadku zbycia majątku wykorzystywanego do działalności gospodarczej przestałby obowiązywać po 31 grudnia 2011 roku?
 1411. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-604/10-3/KS
  Ustalenie wartości początkowej zakupionego środka trwałego (samochodu osobowego) oraz zastosowanie indywidualnej stawki odpisów amortyzacyjnych.
 1412. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-604/10-4/KS
  Możliwość skorygowania wartości początkowej środka trwałego oraz odpisów amortyzacyjnych oraz możliwość złożenia korekty deklaracji PIT-5 na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy.
 1413. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-611/10/AP
  Skutki podatkowe sprzedaży wskazanej we wniosku nieruchomości oraz środków trwałych.
 1414. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-590/10-2/ES
  Czy wydatki (opłata aktywacyjna, abonament miesięczny) poniesione na usługi świadczone przez Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. W. mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
 1415. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-703/10-2/AG
  1. Czy dochód osiągnięty przez Wnioskodawcę z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej jako akcjonariusz tej spółki stanowić będzie dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej? W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie nr. 1: 2. Czy Wnioskodawca jako akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej, będzie podlegał opodatkowaniu z tego tytułu na takich samych zasadach jak inni wspólnicy spółek osobowych, w tym komplementariusze spółek komandytowo-akcyjnych? W szczególności, czy Wnioskodawca, jako akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej, ma obowiązek wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. co do zasady do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzednim), w wysokości 19% osiągniętego dochodu, czy zobowiązany jest uiścić zaliczkę na podatek dochodowy jedynie za ten miesiąc, w którym powstał dochód z tytułu wypłaty dywidendy (quasi dywidendy) przez spółkę komandytowo akcyjną?
 1416. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-593/10/AP
  Ustalenie źródła przychodów, do którego należy zaliczyć przychody uzyskiwane z najmu nieruchomości.
 1417. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-594/10/AP
  Możliwość opodatkowania przychodów uzyskiwanych z najmu wskazanych we wniosku nieruchomości, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
 1418. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-555c/10/TK
  Czy w sytuacji wniesienia przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwa do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czynność taka będzie zwolniona z podatku dochodowego?
 1419. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-555a/10/TK
  Czy w związku z uzyskaniem przez Wnioskodawcę przychodu ze zbycia składników majątku swojego przedsiębiorstwa, na rzecz Spółki Jawnej, Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, niezamortyzowaną część wartości tych składników majątku, w części 1/2 ich całkowitej wartości?
 1420. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-555b/10/TK
  Czy wykazując jako swój koszt podatkowy amortyzację składników majątku, ale już jako składników majątku Spółki Jawnej, w części tego kosztu przypadającej na Pana wyliczonej według wskaźnika procentowego udziału w zyskach Spółki Jawnej, Wnioskodawca będzie wykazywał jako wartość tego kosztu, amortyzację wyliczoną od wartości tych składników majątku wykazanych w umowie Spółki Jawnej, czy też od innej wartości początkowej?
 1421. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-446/10-4/RR
  Brak sukcesji praw i obowiązków w związku z wniesieniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki komandytowej
 1422. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-584/10/AP
  Możliwość opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, przychodów uzyskanych z najmu wskazanych we wniosku nieruchomości lokalowych.
 1423. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-676/10/AP
  Możliwość wprowadzenia do ewidencji środków trwałych wskazanych we wniosku budynków oraz ich amortyzacji.
 1424. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-585/10/ASz
  skutki podatkowe związane z otrzymaniem nagród przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.
 1425. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-691/10-4/AG
  Jak opodatkowana będzie - w zakresie PIT - sprzedaż w/w nieruchomości przed rozwiązaniem spółki (likwidacją działalności gospodarczej)?
 1426. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-691/10-5/AG
  Jak opodatkowane będzie - w zakresie PIT - przekazanie w/w nieruchomości na cele prywatne wspólników przed rozwiązaniem spółki (likwidacją działalności gospodarczej)?
 1427. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-691/10-6/AG
  Jak opodatkowane będzie - w zakresie PIT - pozostawienie w/w nieruchomości w spółce na dzień rozwiązania spółki (likwidacji działalności gospodarczej)?
 1428. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-675/10-2/AG
  Czy prawidłowe jest rozumowanie, że po likwidacji działalności gospodarczej a ewentualną późniejszą sprzedażą przedmiotowego gruntu Wnioskodawca będzie zobowiązany zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 19% od dochodu uzyskanego pomiędzy zakupem a sprzedażą?
 1429. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-554/10-5/ES
  Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej wierzytelności nieściągalnych.
 1430. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-560/10/RS
  Sposób odliczenia wydatków w ramach ulgi na budowę mieszkań pod wynajem.
 1431. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-210/10-4/AF
  Należy stwierdzić, iż w przedstawionym zdarzeniu przyszłym umowy pożyczek nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, ponieważ umowa pożyczki zostanie zawarta poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i środki pieniężne w chwili jej zawarcia będą znajdowały się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. A zatem, bezprzedmiotowe jest rozpatrywanie powyższej czynności pod kątem art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Stanowisko Wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe, bowiem wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, bowiem umowy pożyczek nie będą podlegały opodatkowaniu powyższym podatkiem zgodnie z art. 1 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
 1432. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-537/10-5/ES
  skutki podatkowe korekty odpisów amortyzacyjnych
 1433. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-537/10-6/ES
  skutki podatkowe odpłatnego zbycia budynku mieszkalno-usługowego wykorzystywanego w działalności gospodarczej
 1434. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-660/10-5/KŁ
  Czy podatnik będzie mógł przyjąć ww. samochód (VAN, z kratką) w środkach trwałych jako ciężarowy i całość amortyzacji uznać za koszt uzyskania przychodu?
 1435. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-661/10-6/KŁ
  Czy podatnik będzie mógł przyjąć ww. samochód (VAN, z kratka) w środkach trwałych jako ciężarowy i całość amortyzacji uznać za koszt uzyskania przychodu?
 1436. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-658/10-3/AGr
  Czy Wnioskodawczyni prowadząca działalność gospodarczą (księga przychodów i rozchodów) która otrzymała w 2009 r. takie dofinansowanie powinna zaksięgować w poz. 8 (pozostałe przychody) kwotę tego dofinansowania?
 1437. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-590/10/ZK
  Czy odsetki, zapłacone przez podatnika od udzielonej pożyczki bankowej, przeznaczonej w całości na sfinansowanie realizowanej inwestycji, po zakończeniu inwestycji będą stanowiły koszty uzyskania przychodów?
 1438. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-523/10/PST
  Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo nie odprowadzając zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od swojego wynagrodzenia jako koordynatora projektu i nie księgując tego wynagrodzenia jako przychód z działalności gospodarczej w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz odprowadzając zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń osób fizycznych, którym zleca wykonywanie określonych czynności w związku z realizowanym projektem?
 1439. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-535/10/AT
  Czy sprzedaż mieszkań będzie zwolniona od podatku od towarów i usług w wypadku zawarcia transakcji z jednym lub kilkoma nabywcami?
 1440. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-544/10/RS
  Opodatkowanie przychodu z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 1441. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-686/10/NG
  Czy w przypadku sprzedaży nieruchomości powstanie przychód, o którym mowa w art. 10 ust 1 pkt 8 lit a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym obowiązek uiszczenia przez wnioskodawcę podatku?
 1442. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-533/10/ZK
  Czy po objęciu funkcji prokurenta w firmie X na podstawie kontraktu menadżerskiego podatnik nadal może w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczyć usługi informatyczne jako podwykonawca dla firmy X i dochód z tytułu tych usług opodatkować podatkiem liniowym 19%?
 1443. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-524/10/AT
  Czy od zawartej umowy winienem odprowadzić podatek VAT?
 1444. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-544/10/AJ
  Dostawa nieruchomości gruntowych.
 1445. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-607/10-2/EC
  Uznanie aportu składników materialnych i niematerialnych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.
 1446. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-539/10-4/MK1
  opodatkowanie kart przepłaconych otrzymanych w ramach sprzedaży premiowej.
 1447. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-745/10/AK
  ustalenie, czy dochód z podnajmu pomieszczeń przeznaczony na cele statutowe czyli na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu będzie korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)
 1448. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-514a/10/PST
  Czy nota obciążeniowa wystawiona przez zleceniodawcę usługi transportowej z tytułu uszkodzonego towaru w wyniku wypadku samochodowego stanowi koszt uzyskania przychodu wykonawcy usługi transportowej?
 1449. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-514b/10/PST
  Czy odszkodowanie uzyskane od ubezpieczyciela z tytułu uszkodzonego towaruw wyniku wypadku samochodowego stanowi przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym u wykonawcy usługi transportowej?
 1450. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-529/10-4/JL
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez kontrahentów, dokumentujących udzielanie premii pieniężnych. Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących udzielanie premii pieniężnych kontrahentom w związku ze spełnieniem określonych warunków, w określonym czasie, z którymi nie wiąże się świadczenie jakichkolwiek usług.
 1451. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-772/10/PP
  Czy dla potrzeb kalkulacji wysokości zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy CIT, Spółka powinna zaliczyć wszystkie wydatki inwestycyjne kwalifikujące się dla w/w celów zgodnie z przepisami § 6 pkt 1 Rozporządzenia, które zostały poniesione w trakcie obowiązywania Zezwolenia, tj. także wydatki w tej części, w której przekraczają pułap wydatków określonych literalnie w Zezwoleniu?
 1452. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-444/10/ICz
  Czy można wystawić fakturę za naprawę i holowanie samochodu, na której, jako sprzedawca i nabywca, będzie ta sama osoba, czyli Wnioskodawca.
 1453. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-484/10/MD
  Opodatkowanie czynności zarządzania przedsiębiorstwem na podstawie umowy zlecenia.
 1454. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-532/10-2/AM
  Czy uzyskiwane przez spółkę odsetki z lokat bankowych oraz odsetki i dyskonto od obligacji, które to inwestycje będą dokonywane zgodnie z przedmiotem działalności gospodarczej spółki, przy czym środki finansowe przeznaczone na te inwestycje będą integralną częścią majątku spółki, a nie będą pochodzić z niepodzielonych zysków będą dla wnioskodawcy przychodem ze źródła wymienionego w art. 10 ust 1 pkt 3 ustawy PIT - pozarolnicza działalność gospodarcza, w proporcji, w jakiej wnioskodawca uczestniczy w zysku spółki?
 1455. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-429/10-3/MM
  Wnioskodawca dokonując planowanej transakcji sprzedaży nieruchomości (drugiego domu) nabytego na cele prywatne, nie wykorzystywanego w działalności gospodarczej, nie będzie działał w charakterze podatnika, a czynność ta nie będzie nosiła znamion działalności gospodarczej. Tym samym, dostawa przedmiotowej nieruchomości nie będzie rodziła obowiązku złożenia przez Wnioskodawcę deklaracji podatkowej VAT oraz zapłacenia podatku VAT za miesiąc sprzedaży tej nieruchomości, bowiem sprzedaż ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.
 1456. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-499/10/WM
  Czy w latach ubiegłych i obecnie można zastosować do osiąganych przychodów z najmu, uznanego za wykonywany w ramach działalności gospodarczej, stawkę podatku liniowego w wysokości 19%, tak jak do pozostałej prowadzonej przez niego działalności gospodarczej?
 1457. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-483/10/EŁ
  Opodatkowanie czynności zarządzania przedsiębiorstwem na podstawie umowy zlecenia.
 1458. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-515/10/AK
  Czy Wnioskodawca może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej bankową opłatę za prowadzenie konta bankowego dla tej działalności?
 1459. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-622/10-2/KŁ
  Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej koszty wyjazdów ponoszonych w ramach realizowanych zleceń zagranicznych?
 1460. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-512/10/AT
  Zakres opodatkowania czynności sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych.
 1461. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-471/10-4/EK
  Opodatkowanie dostawy działek zabudowanych oraz gruntu niezabudowanego.
 1462. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-502/10-2/MG
  możliwość skorzystania z ulgi meldunkowej
 1463. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-502/10/AK
  Czy wartość uzyskanego zwrotu udziału kapitałowego przez występującego ze spółki wspólnika, będzie stanowiła przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1464. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-496/10/AK
  Czy wartość uzyskanego zwrotu udziału kapitałowego przez występującego ze spółki wspólnika, będzie stanowiła przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1465. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-503/10/TK
  Czy może Pan zaksięgować w koszty zapłacone, na podstawie decyzji Naczelnika Urzędu Celnego, cło pod datą wystawienia decyzji, czy też należy korygować koszty roku, w którym powstał dług celny?
 1466. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-635/10-3/MT
  stwierdzić należy, iż Wnioskodawca nie miał obowiązku opodatkować przychodów działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Aby opodatkować przychody powstałej 1 lipca 2008 r. spółki zryczałtowanym podatkiem Wnioskodawca powinien złożyć pisemny wniosek lub oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów osiągniętych w spółce najpóźniej w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Niedopełnienie tej czynności w ww. terminie spowodowało, że do przychodów osiągniętych ze spółki cywilnej mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27 (zasady ogólne).
 1467. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-493/10/TK
  Określenie źródła przychodu z tytułu zarządzania spółką z o.o.
 1468. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-492/10/TK
  Okreslenie źródła przychodu z tytułu zarządzania spółka z o.o.
 1469. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-770/10/AP
  Czy w sytuacji, gdy Spółka nie osiągała przychodów w 2009 roku, właściwym jest uznanie poniesionych kosztów, jako kosztów uzyskania przychodów?
 1470. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-766/10/ZK
  Czy jeżeli udziały zostaną zbyte za kwotę wyższą niż wartość określona w aneksie do umowy spółki komandytowej na dzień wniesienia udziałów, podatek jest płatny tylko od tej nadwyżki czy od całej ceny transakcyjnej?
 1471. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-767/10/ZK
  Czy przychody i koszty z tytułu zbycia udziałów w spółce z o.o. przez spółkę komandytową winny być przypisywane poszczególnym wspólnikom wg proporcji ich udziału w zyskach?
 1472. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-766/10/ZK
  Czy jeżeli udziały zostaną zbyte za kwotę wyższą niż wartość określona w aneksie do umowy spółki komandytowej na dzień wniesienia udziałów, podatek jest płatny tylko od tej nadwyżki czy od całej ceny transakcyjnej?
 1473. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-765/10/ZK
  Czy kosztem uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży udziałów w spółce z o.o. przez spółkę komandytową jest wartość tych udziałów określona na dzień ich wniesienia tytułem wkładu do spółki komandytowej w aneksie do umowy spółki komandytowej?
 1474. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-764/10/ZK
  Czy sprzedaż udziałów w spółce z o.o. (nabytych uprzednio przez spółkę komandytową tytułem podwyższenia wkładu komplementariusza do spółki komandytowej) spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1475. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-527/10/ZK
  Czy wniesienie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością do spółki komandytowej jest tożsame z odpłatnym zbyciem, generujacym przychód z kapitałów pieniężnych?
 1476. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-767/10/ZK
  Czy przychody i koszty z tytułu zbycia udziałów w spółce z o.o. przez spółkę komandytową winny być przypisywane poszczególnym wspólnikom wg proporcji ich udziału w zyskach?
 1477. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-768/10/ZK
  W jaki sposób wykazać przed organem podatkowym przychody i koszty z tytułu sprzedaży udziałów w sp. z o.o. przez spółkę komandytową?
 1478. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-495a/10/AK
  Czy Wnioskodawca może zaliczyć w koszty wydatki na noclegi oraz diety związane z wyjazdami?
 1479. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-171/10-6/IZ
  Świadcząc usługi tłumaczeń, w zakresie innym niż zgłoszone do ewidencji Wnioskodawca działa w charakterze podatnika VAT. Będąc jurorem w konkursach, na podstawie umowy zlecenia Wnioskodawca nie działa w charakterze podatnika VAT.
 1480. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-557/10/AP
  Ustalenie stawki amortyzacyjnej dla budynku niemieszkalnego.
 1481. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-541/10/AB
  Skutki podatkowe przekazania nieruchomości zakupionej przez spółkę jawną na potrzeby osobiste wspólników tej spółki.
 1482. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-508/10/AP
  Czy jako osoba fizyczna sprzedająca własne udziały w gruncie, Wnioskodawczyni będzie obowiązana do odprowadzenia VAT od tej transakcji?
 1483. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-468/10/PSZ
  Czy przychody uzyskiwane z najmu lokali mieszkalnych i usługowo-handlowych, będących Pana własnością, mogą być nadal opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 1484. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-446/10/ASz
  opodatkowanie czynności menadżerskich wynikających z kontraktów menedżerskich
 1485. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-449/10/RSz
  ustalenie czy nieodpłatne przekazanie towarów i wyrobów własnych na cele prowadzonej działalności gospodarczej po 31 maja 2005r. podlega opodatkowaniu podatkiem VAT
 1486. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-493/10-2/AM
  Spełnienie warunków umożliwiających zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wierzytelności oraz określenie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów 2006 roku nieściągalnej wierzytelności oraz kosztów procesu.
 1487. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-545/10-4/ES
  obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy
 1488. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-457/10/PSZ
  Czy prawidłowo stosowane były przepisy prawa podatkowego, uznając za źródło przychodów najem oraz opodatkowując te przychody ryczałtem jako tzw. najem prywatny tj. stawką 8,5 % do limitu przychodów 4000 euro i stawką 20% po przekroczeniu tego limitu?
 1489. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-308/10-4/PS
  Czy opłaty za dzierżawę gruntu, na którym prowadzona jest inwestycja oraz podatek od nieruchomości dotyczący umowy dzierżawy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia, czy opłaty te powinny zwiększać wartość początkową budowanego środka trwałego?
 1490. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-280/10-4/IG
  Czy sprzedaż opisanych powyżej działek będzie stanowiła działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT, w związku z czym wnioskodawca stanie się podatnikiem VAT z tytułu wskazanych czynności?
 1491. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-452/10/PSZ
  Czy przy zastosowaniu formy "spółki cywilnej" źródłem przychodu dla wspólników, nie będących przedsiębiorcami, może być najem, podnajem, dzierżawa i poddzierżawa (art. 10 ust. 1 pkt 6) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)?
 1492. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-453/10/PSZ
  1. Czy przy zastosowaniu formy "spółki cywilnej" źródłem przychodu dla wspólników, nie będących przedsiębiorcami, może być najem, podnajem, dzierżawa i poddzierżawa (art. 10 ust. 1 pkt 6) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)? 2. Czy prowadząc działalność polegającą na tzw. najmie prywatnym w ramach spółki cywilnej, możliwe jest jednoczesne uzyskiwanie przychodów w ramach równolegle prowadzonej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) sklasyfikowanej w Polskiej Działalności Gospodarczej (PKD 2007) w podklasie 68.20.Z (wynajem lub zarządzanie lokalami własnymi lub dzierżawionymi) i rozliczać tak jak działalność gospodarczą?
 1493. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-525/10/WRz
  Jaka jest możliwość opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług porządkowych oraz obsługi kelnerskiej kawiarni, restauracji i stołówek?
 1494. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-726/10/SD
  Czy w celu ustalenia udziału przychodów z działalności rolniczej w przychodach ogółem, należy uwzględniać dopłaty bezpośrednie z Unii Europejskiej, czy każdorazowo obliczając wskaźnik Spółka ma obowiązek uwzględniać ww. dopłaty nawet wtedy, gdy obliczając go nie uzyska 60% udziału przychodów z działalności rolniczej?
 1495. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-539/10/AP
  Sposób ustalenia dochodu ze sprzedaży wskazanych we wniosku samochodów osobowych.
 1496. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-538/10/AP
  Ustalenie wysokości odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej samochodu osobowego przewyższającej równowartość 20.000 euro.
 1497. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-537/10/AP
  Możliwość obniżenia stawek amortyzacyjnych wynikających z Wykazu wobec wskazanych we wniosku środków trwałych.
 1498. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-316/10-4/KG
  Świadczenie usług w ramach zawartych umów zlecenia należy uznać za samodzielnie wykonywaną działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, która podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. W przypadku gdy przedmiotem zawartej umowy zlecenia będą usługi edukacyjne, sklasyfikowane w grupie 80 PKWiU, to usługi te będą zwolnione od opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
 1499. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-458/10/DP
  Czy odsetki od kredytu hipotecznego zapłacone po przyjęciu lokalu do używania i wprowadzeniu do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią w pełnej wysokości koszty uzyskania przychodów z działalności gospodarczej?
 1500. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-492/10-3/KS
  skutki podatkowe otrzymanej dotacji oraz wsparcia pomostowego.
 1501. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-529/10-2/JB
  ustalenie źródła przychodu ze sprzedaży nieruchomości
 1502. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-528/10-2/JB
  ustalenie źródła przychodu ze sprzedaży nieruchomości
 1503. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-485/10-4/ES
  koszty uzyskania przychodów.
 1504. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-443/10/DP
  Czy prawidłowym będzie ujęcie dowodów wewnętrznych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów jako kosztów uzyskania przychodu w kolumnie 10 księgi (koszt zakupu towarów handlowych) dokumentujących zakup od rolników owoców i warzyw?
 1505. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-572/10-2/AG
  Czy odsetki od kredytu hipotecznego udzielonego osobie fizycznej, ale przeznaczonego na zakup nieruchomości wniesionej aportem do spółki, która będzie wykorzystywana do prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, będą stanowiły da Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu?
 1506. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-571/10-2/AG
  Czy odsetki od kredytu hipotecznego udzielonego osobie fizycznej, ale przeznaczonego na zakup nieruchomości wniesionej aportem do spółki, która będzie wykorzystywana do prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, będą stanowiły da Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu?
 1507. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-443/10/ZK
  Czy prowadzona przez wnioskodawcę działalność gospodarcza może być opodatkowana na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. podatkiem liniowym wg stawki 19%?
 1508. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-673/10/KB
  wpływ przychodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości rolnych i nieużytków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego na strukturę podatkowych kosztów uzyskania przychodu prowadzonej przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwa
 1509. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-433/10/KB
  sposób rozliczania kosztów
 1510. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-432/10/KB
  wpływ przychodu uzyskanego ze zbycia w drodze umowy zamiany gospodarstwa rolnego, stanowiącego przychód ze źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na strukturę podatkowych kosztów uzyskania przychodu
 1511. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-656/10-2/ES
  Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów inwestycji w obcym środku trwałym.
 1512. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-657/10-2/ES
  Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów inwestycji w obcym środku trwałym.
 1513. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-463/10-4/JB
  opodatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego
 1514. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-152/10-7/AF
  opodatkowanie umowy pożyczki
 1515. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-152/10-6/AF
  opodatkowanie umowy pożyczki
 1516. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-261/10-3/GJ
  Czy prawa wynikające z interpretacji indywidualnych, wydanych dla spółek przejmowanych po dniu 1 lipca 2007r. przejdą po połączeniu na Spółkę, jako następcę prawnego spółek przejmowanych?
 1517. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-367/10-2/KG
  Dostawa zabudowanej nieruchomości będącej przedmiotem wniosku dokonana przez Wnioskodawcę podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 22%.
 1518. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-472/10-2/ES
  kwalifikacje podejmowanych przez syndyka czynności zmierzających do likwidacji majątku upadłego i zaspokojenia wierzycieli
 1519. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-428/10/AK
  Czy zapłacone odsetki od kredytu hipotecznego można zaliczyć do kosztów i będą one stanowiły koszty uzyskania przychodów z tytułu działalności gospodarczej proporcjonalnie do powierzchni lokalu przeznaczonej do prowadzenia działalności w stosunku do powierzchni użytkowej lokalu ogółem?
 1520. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-582/10-4/AM
  stwierdzić należy, iż kwota umorzonych odsetek od kredytów bankowych udzielonych na prowadzoną działalność gospodarczą stanowić będzie dla Wnioskodawczyni przychód z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nawet w sytuacji gdy nie prowadzi ona już obecnie działalności gospodarczej.
 1521. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-487/10-2/AM
  możliwość prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 1522. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-393/10-2/GJ
  Czy wydatki poniesione przez pracowników Spółki w ramach wykonywanych czynności związanych z działalnością gospodarczą Spółki, w tym w czasie podróży służbowych krajowych i zagranicznych, udokumentowane paragonami fiskalnymi, fakturami lub rachunkami imiennymi wystawionymi na pracowników lub biletami parkingowymi oraz biletami komunikacji stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 UPDOP?
 1523. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-551/10/MM
  Czy wskazany stan faktyczny uprawnia wnioskodawczynię osiągającą przychody z najmu do zastosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na zasadzie art. 2 ust. 1a ustawy?
 1524. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-562/10-2/MT
  sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej w związku z uzyskiwaniem przychodów opodatkowanych i wolnych od podatku.
 1525. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-219/09/10-S/KŁ
  Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki związane i ponoszone w trakcie wyjazdów poza miejsce zamieszkania i wykonywania działalności gospodarczej w tym także diety z tytułu podróży służbowych?
 1526. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-423/10-3/LK
  W zakresie opodatkowania sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości.
 1527. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-408/10-2/AO
  Dotyczy prawa odliczenia podatku VAT od zakupu lokali niemieszkalnych i wystąpienia do Urzędu Skarbowego o zwrot nadwyżki VAT naliczonego, od ich zakupu poprzez dokonanie korekt deklaracji podatkowych za okresy w których wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.
 1528. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-501/10-4/MT
  możliwość ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
 1529. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-269/10-2/PD
  CIT - w zakresie ustalenia wartości początkowej znaków towarowych wnoszonych w formie wkładu niepieniężnego do Spółki Osobowej oraz podstawy prawnej amortyzacji ww. znaków towarowych.
 1530. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-556/10-4/PR
  opodatkowanie sprzedaży działki wykorzystywanej do prowadzonej działalności gospodarczej.
 1531. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-423/10-4/AK
  zobowiązanie do wykazania dochodów z napiwków w zeznaniu rocznym w sytuacji, gdy płatnik nie pobrał zaliczki na podatek
 1532. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-828/10/EJ
  brak prawa do odliczenia przez Spółkę podatku naliczonego przy realizacji projektu polegającego na świadczeniu nieodpłatnych usług doradczych i szkoleniowych
 1533. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-377/10/WM
  Czy można działalność finansową rozliczać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jeżeli wpis do ewidencji działalności gospodarczej obejmuje pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej niesklasyfikowaną z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (symbol 64.99.Z)?
 1534. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-467/10-2/ES
  możliwość dokonania jednorazowej amortyzacji motocykla
 1535. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-462/10-2/ES
  Możliwość zastosowania 19 % stawki do opodatkowania dochodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej.
 1536. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-544/10-2/EC
  Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej w związku z uzyskiwaniem przychodów opodatkowanych i wolnych od podatku.
 1537. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-177/10/MK
  1. Czy kwota kary umownej oraz zasądzonych odsetek ustawowych od jej wartości, konieczność zapłaty których jest wynikiem niewykonania przedmiotu umowy, której wykonanie naraziłoby Wnioskodawcę na stratę, stanowić będzie koszt uzyskania przychodu w momencie ich zapłaty w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy kwota zasądzonych w wyroku kosztów - dotyczących zakończonego niekorzystnym rozstrzygnięciem, prowadzonego przez Wnioskodawcę w dobrej wierze w celu ochrony jego interesów - postępowania sądowego, a w szczególności: kosztów procesu w I instancji, kosztów postępowania apelacyjnego, zwrotu wydatków oraz opłaty sądowej od pozwu - stanowić będzie koszt uzyskania przychodu w momencie ich zapłaty w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1538. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-140/10-4/AF
  Opodatkowanie umowy pożyczki.
 1539. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-436/10/TK
  Czy rozliczenie wspólnika przez spółkę partnerską poprzez wypłacenie Panu kwoty oraz przeniesienie własności rzeczy ruchomej, stanowiące wartość Pana udziału kapitałowego, nie stanowi dla Pana przychodu z innych źródeł i w konsekwencji nie podlega opodatkowaniu?
 1540. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-473/10-2/RS
  mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe i powołane przepisy prawa, należy stwierdzić, iż wynagrodzenia otrzymywane przez Wnioskodawczynię na podstawie umów partnerskich, nie będą stanowić dotacji w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymanej z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, a tym samym nie będą korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 lub art. 21 ust. 1 pkt 136 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwoty otrzymywanych wynagrodzeń stanowić będą u Wnioskodawczyni przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej podlegający opodatkowaniu, który należy ująć w podatkowej księdze przychodów i rozchodów i rozliczyć w zeznaniu rocznym podatkowym.
 1541. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-371/10/AP
  Dokonując sprzedaży działek budowlanych, uzyskanych w wyniku podziału i przekształcenia gruntu rolnego, który przed przekształceniem był użyczony rolnikowi w zamian za opłacanie podatku rolnego, wnioskodawca wystąpi w charakterze podatnika.
 1542. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-435/10-2/KS
  Stwierdzić należy, iż sprzedaż używanego w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej samochodu będącego wcześniej przedmiotem umowy leasingu, stanowi podlegający opodatkowaniu przychód z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, również w sześcioletnim okresie po wycofaniu tego składnika majątku, stosownie do treści art. 10 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy.
 1543. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-210/10-4/AG
  Czy pokrycie ceny emisyjnej nowoutworzonych akcji kapitałem zapasowym Spółki powoduje powstanie po stronie Spółki przychodu podatkowego?
 1544. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-445/10-2/MG
  skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości z niedokończoną inwestycją budowlaną w ramach tzw. ulgi na wynajem
 1545. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-382/10/ESZ
  moment i sposób zaliczenia pierwszej raty leasingowej wynikającej z zawartej umowy leasingu operacyjnego wycinarki laserowej do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
 1546. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-371/10/AK
  Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo rozliczając koszty uzyskania przychodu proporcjonalnie do przychodów na podstawie art. 22 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1547. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-343/10/JS
  skutki podatkowe przejęcia przez bank naczepy przewłaszczonej na zabezpieczenie kredytu
 1548. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-331/10-4/AM
  należy stwierdzić, iż nie jest możliwe dokonanie jednorazowej amortyzacji przedmiotowego samochodu, na zasadach określonych w art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż na gruncie cytowanej ustawy jest on samochodem osobowym. To, czy dany pojazd samochodowy jest samochodem osobowym w rozumieniu komentowanego przepisu, ustalane jest na podstawie badania technicznego, przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów (udokumentowane zaświadczeniem) oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego odpowiednią adnotację (zgodnie z art. 5c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
 1549. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-629/10-2/EC
  jednorazowa amortyzacja
 1550. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-258/07/10-S/AK
  Sprzedaż przez osobę fizyczną działek przeznaczonych pod zabudowę.
 1551. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-393/10/AP/
  Czy zgodnie z art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawczyni będąca małym podatnikiem, może jednorazowo dokonać odpisu amortyzacyjnego od zakupionego środka trwałego (dźwigu osobowego)?
 1552. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-332/10/AK
  1. Czy Wnioskodawca, jako właściciel, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość diet i ryczałtów za nocleg i w jaki sposób należy dokumentować? 2. Czy Wnioskodawca może wartość wycenionego laptopa zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 1553. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-296/10-2/AK
  skutki podatkowe związane z pokryciem ceny emisyjnej nowoutworzonych akcji kapitałem zapasowym Spółki
 1554. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-414/10-2/KŁ
  Czy Wnioskodawca właściwie wybrała formę i stawkę opodatkowania?
 1555. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-415/10-2/KŁ
  Czy Wnioskodawca właściwie wybrała formę i stawkę opodatkowania?
 1556. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-372/10/ZK
  Czy w zaistniałym stanie faktycznym przychody Wnioskodawczyni z tytułu najmu budynku sklepu wielobranżowego uznać należy za przychody z działalności gospodarczej, czy też należy je zakwalifikować jako odrębne źródło przychodów, określone w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1557. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-304/10-5/EK
  Czy opisany w stanie faktycznym zespół składników materialnych i niematerialnych, będący przedmiotem planowanej transakcji sprzedaży może zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1558. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-304/10-4/EK
  Czy opisany w stanie faktycznym zespół składników materialnych i niematerialnych, będący przedmiotem planowanej transakcji sprzedaży może zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1559. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-452/10-4/AMN
  Czy lokal (towar) przeznaczony do dalszej odsprzedaży, po niewielkim remoncie (ok. 20% wartości zakupu) będzie traktowany dalej jako towar - odpowiadający definicji art. 4 ust. 1 pkt 5 lit. a) i można zastosować stawkę zryczałtowaną 3,0%?
 1560. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-355/10-4/AGr
  Czy jako obywatel Polski mający stałe zameldowanie, majątek, rodzinę oraz firmę zarejestrowaną w Polsce Wnioskodawca miał obowiązek rozliczenia się w Polsce z całości dochodów uzyskiwanych ze świadczenia usług w Niemczech w 2005 i 2006 r.?
 1561. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-459/10-2/AG
  Czy opisany stan przyszły będzie neutralny podatkowo dla Wnioskodawcy, czy też powstaną zobowiązania podatkowe w wyniku przyszłej sprzedaży samochodu, który został wycofany uprzednio z działalności gospodarczej do majątku prywatnego Wnioskodawcy, gdzie następnie sprzedaż (odpłatne zbycie) nastąpi po okresie 6 miesięcy od końca miesiąca dla daty nabycia, a wartość początkowa w wyniku tego nabycia (wykupu przedmiotu leasingu) była niższa niż 1.500 zł (wykup z leasingu za 1%) oraz została ujęta jako koszt uzyskania przychodów w działalności gospodarczej w momencie oddania do używania w działalności gospodarczej Wnioskodawcy?
 1562. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-494/10/AK
  Czy w związku z rodzajem prowadzonej działalności tj. świadczenia usług kierowcy i częstymi wyjazdami na dłuższy czas poza granice kraju Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą do wysokości diet przysługującym pracownikom, określoną w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra?
 1563. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-350/10/ZK
  Czy sposób przeprowadzenia wyceny zgodnie z art. 22g ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie w jego przypadku prawidłowy?
 1564. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-352/10/ZK
  Czy kosztem uzyskania przychodów w momencie opodatkowania sprzedaży będzie wartość początkowa wpisana do ewidencji środków trwałych, ustalona zgodnie z art. 22g ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz pomniejszona o ewentualnie dokonane odpisy amortyzacyjne?
 1565. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-351/10/ZK
  Czy zupełne i ostateczne opodatkowanie dochodu ze sprzedaży budynku dokonane w roku 2010 według stanu prawnego obowiązującego obecnie, który wprowadziłby wcześniej do ewidencji środków trwałych swojej firmy według wyceny dokonanej zgodnie z art. 22g ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odbędzie się łącznie z pozostałymi dochodami uzyskanymi z prowadzonej działalności gospodarczej?
 1566. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-325/10/TK
  Czy bank prawidłowo wystawił PIT-8C i czy w zaistniałej sytuacji wynikają dla Wnioskodawcy jakiekolwiek skutki podatkowe?
 1567. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-602/10/ZK
  Czy odpisy amortyzacyjne ww. składników majątku dokonywane będą z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów?
 1568. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-336/10/ZK
  Czy w związku z wyprowadzeniem majątku w postaci prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków przez wspólników spółki cywilnej powstanie po stronie podatników będących wspólnikami spółki cywilnej obowiązek podatkowy?
 1569. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-356/10/AP
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej kosztów zaniechanej inwestycji w obcym środku trwałym.
 1570. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-350/10-4/JB
  mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz przywołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, iż w rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca prawidłowo rozpoznał wydatek na zakup we wrześniu 2009 r. samochodu toyota corolla, wykorzystywanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej poniżej jednego roku do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio (jednorazowo) w dacie jego poniesienia.
 1571. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-350/10-5/JB
  mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz przywołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, iż przychód uzyskany ze sprzedaży "tymczasowego" samochodu, wykorzystywanego w działalności gospodarczej będzie stanowił źródło przychodu, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Jednakże z uwagi na fakt, iż Wnioskodawca w 2009 r. jednorazowo obciążył kosztami uzyskania przychodu wydatek na nabycie tego składnika majątku, to przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia przedmiotowego samochodu Wnioskodawca nie będzie mógł rozpoznać kosztu uzyskania przychodu w wysokości wydatku poniesionego na jego nabycie. Dochód uzyskany z tego tytułu będzie podlegał opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ust. 1 lub w art. 30c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w zależności od wybranego przez Wnioskodawcę sposobu opodatkowania na dany rok podatkowy.
 1572. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-342/10-2/KS
  sposób rozliczenia dofinansowania dotyczącego kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
 1573. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-350/10-6/JB
  stwierdzić należy, że przekazanie w formie darowizny tymczasowego samochodu, wykorzystywanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nie spowoduje powstania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, a zatem Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku dokonania korekty rozliczeń podatkowych.
 1574. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-350/10-5/JB
  mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz przywołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, iż przychód uzyskany ze sprzedaży "tymczasowego" samochodu, wykorzystywanego w działalności gospodarczej będzie stanowił źródło przychodu, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Jednakże z uwagi na fakt, iż Wnioskodawca w 2009 r. jednorazowo obciążył kosztami uzyskania przychodu wydatek na nabycie tego składnika majątku, to przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia przedmiotowego samochodu Wnioskodawca nie będzie mógł rozpoznać kosztu uzyskania przychodu w wysokości wydatku poniesionego na jego nabycie. Dochód uzyskany z tego tytułu będzie podlegał opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ust. 1 lub w art. 30c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w zależności od wybranego przez Wnioskodawcę sposobu opodatkowania na dany rok podatkowy.
 1575. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-332/10-2/AM
  zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości
 1576. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-342/10-2/KOM
  stwierdzić należy, że Wnioskodawca, dokonując planowanej sprzedaży 5 działek budowlanych w okolicznościach takich jak opisane we wniosku, z tytułu tej sprzedaży będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług, gdyż przedmiotowa nieruchomość jest wykorzystywana w działalności gospodarczej, w ramach której mieści się działalność rolnicza, w tym również w zakresie produkcji z działów specjalnych. W rezultacie powstanie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług.
 1577. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/133/KZU/10/454
  Czy kosztem uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy jako osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest wartość diet w wysokości, która nie przekracza kwot określonych w odrębnych przepisach?
 1578. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/135/KZU/10/456
  Czy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w dziedzinie transportu międzynarodowego i jednocześnie sam jeżdżący jako kierowca w transporcie międzynarodowym ma prawo do zaliczenia diet z tytułu podróży służbowej do kosztów uzyskania przychodów?
 1579. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/129/KZU/10/450
  Co będzie stanowiło koszty uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej, tzn. czy będą je stanowiły np. koszty rozmów telefonicznych, opłat bankowych, pocztowych, wartość diet z tytułu podróży służbowych?
 1580. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-286/10/KB
  skutki podatkowe wniesienia wartości niematerialnych i prawnych oraz praw własności przemysłowej do spółki jawnej
 1581. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-299/10-2/MM
  Czy Spółka może zaliczyć opłaty partycypacyjne ponoszone przez Spółkę do kosztów ogólnych prowadzonej przez Spółkę działalności nie związanej z SSE - a tym samym kosztów podatkowych, czy też tylko do bilansowych?
 1582. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-338/10/ES
  uznanie usług wykonywanych na postawie umowy o dzieło za samodzielnie wykonywaną działalność gospodarczą oraz związanych z nią skutków podatkowych
 1583. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-219/10-6/AK
  czynności wykonywane przez biegłego na rzecz sądu wykonywane na jego zlecenie, polegające na wydaniu opinii wypełniają dyspozycję art. 8 ust. 1 pkt 3 oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) i podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 1584. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-312/10/AP
  Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na zapłatę ubezpieczenia OC i AC samochodów osobowych stanowiących środki trwałe tej działalności oraz sposobu ich udokumentowania.
 1585. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-283/10-4/EK
  Czy opisane we wniosku zespoły składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) przyporządkowane wyodrębnionym w ramach Spółki jednostkom organizacyjnym (oddział w X zajmujący się rozwojem i nadzorem nad obszarem krajowej działalności bankowej i powiązanej oraz centrala w Y dedykowana do działalności ubezpieczeniowej i zagranicznej) stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1586. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-406/10-4/KŁ
  Czy skapitalizowane odsetki od kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej stanowią w opisanym przypadku koszt uzyskania przychodów w działalności gospodarczej osoby fizycznej podatniczki?
 1587. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-331/09/AK
  Czy w 2009 r. dochody Wnioskodawcy z działalności gospodarczej mogą być opodatkowane liniowym podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1588. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-378/10/AK
  Czy ponoszone przez Wnioskodawcę koszty studiów podyplomowych w zakresie gospodarki nieruchomościami (faktura VAT za studia) stanowią koszty uzyskania przychodów z prowadzonej działalności?
 1589. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-316/10-2/AM
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej kary umownej
 1590. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-356/10/EA
  Dostawa działki, o której mowa we wniosku, nie będzie podlegała przepisom ustawy o VAT, ponieważ dokonując przedmiotowej sprzedaży Wnioskodawca nie będzie działał w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.
 1591. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-374/10-2/TW
  Czy prawidłowo postępuje Wnioskodawca opodatkowując przychody z najmu nieruchomości usytuowanej przy ul. X, będącej w 1/2 Jego majątkiem prywatnym, nie wprowadzonym do ewidencji działalności gospodarczej, zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.)?
 1592. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-175/10-4/JB/KG
  Wnioskodawca jest zobowiązany wystawić fakturę VAT na rzecz nabywcy prowadzącego działalność gospodarczą w sytuacji, gdy będzie w posiadaniu dokumentów, z których jednoznacznie wynika, iż sprzedaż taka miała miejsce. Zgodnie z myśl § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem § 10-12.
 1593. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-333/10/WRz
  jakie są możliwości opodatkowania ryczałtem przychodów uzyskanych z działalności gospodarczej w 2010r
 1594. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/128/PMN/10/449
  Czy Wnioskodawca jako przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów diety z tytułu odbywania zagranicznych podróży służbowych?
 1595. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-138/10-2/MZ
  Stwierdza się, iż wycofanie części wkładu, tj. przeniesienie własności nieruchomości ze Spółki Jawnej na Wnioskodawcę nie zostało wymienione w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. A zatem, powyższa czynność nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
 1596. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-489/10-2/MT
  sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej w związku z uzyskiwaniem przychodów opodatkowanych i wolnych od podatku.
 1597. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-488/10-2/MT
  sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej w związku z uzyskiwaniem przychodów opodatkowanych i wolnych od podatku.
 1598. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-224/10-4/EK
  Czy wydzielenie działu w sposób opisany w stanie faktycznym prowadzi do powstania w ramach przedsiębiorstwa zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1599. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-339/10/ZK
  Czy ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów diety z tytułu podróży służbowych do wysokości diet przysługujących pracownikom (art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)?
 1600. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-338/10/ZK
  W jakiej wartości początkowej może przyjąć część budynku na stan środków trwałych oraz według jakiej stawki amortyzować?
 1601. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-86/07/10-S/TK
  Czy sprzedaż działek pod zabudowę podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 1602. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-135/10/MK
  Czy otrzymane odszkodowanie powinno być kwalifikowane jako przychody uzyskiwane z wykonywania działalności gospodarczej na terenie Strefy, na podstawie zezwolenia i tym samym powinny korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy?
 1603. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-310/10/TK
  1. Czy przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu użytkowego stanowi przychód z działalności gospodarczej do opodatkowania? 2. Jeżeli tak, to w jaki sposób należy ustalić dochód do opodatkowania?
 1604. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-294/10-2/MK1
  w sytuacji, gdy Wnioskodawca otrzyma nowoutworzone akcje nieodpłatnie lub za symboliczną opłatą to dochód z tytułu objęcia tych akcji nie będzie podlegał opodatkowaniu w momencie ich objęcia na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1605. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-295/10-2/MK1
  opodatkowanie otrzymanych nieodpłatnie lub za symboliczną opłatą nowoutworzonych akcji.
 1606. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-281/10/AD
  Sposób zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, wydatków poniesionych na budowę budynku, który w części wykorzystywany będzie dla celów działalności gospodarczej, a w części na potrzeby mieszkaniowe.
 1607. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-294/10/MD
  Opodatkowanie sprzedaży produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej( chów i hodowla ryb).
 1608. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-309/10-2/KS
  stwierdzić należy, iż kwota, którą Wnioskodawca otrzyma z tytułu dobrowolnego wystąpienia ze spółki komandytowej wiąże się bezpośrednio z wypłatą wniesionego uprzednio przez podatnika do tej spółki wkładu. Wkład ten ma charakter prawa majątkowego. Ponadto zauważyć należy, iż Wnioskodawca nie uzyskałby przysporzenia majątkowego z tytułu dobrowolnego wystąpienia ze spółki, jeżeli wcześniej nie dokonałby wniesienia wkładu do spółki komandytowej. Prawo wystąpienia ze spółki jest więc uprawnieniem podatnika, które związane jest ściśle z jego majątkiem wniesionym uprzednio do spółki. W konsekwencji uzyskana kwota z tytułu dobrowolnego wystąpienia ze spółki stanowi przychód ze źródła przychodów przewidzianych w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. przychód z praw majątkowych określonych w art. 18 powoływanej ustawy a nie przychód z innych źródeł.
 1609. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-264/10/DP
  Czy Wnioskodawca, jako osoba fizyczna nieprowadzącą pozarolniczej działalności gospodarczej, może w ramach najmu prywatnego świadczyć usługi krótkotrwałego zakwaterowania w czterech należących do Niego lokalach mieszkalnych w zakresie, tzw. czystego najmu, tzn. nie świadcząc jednocześnie żadnych usług dodatkowych charakterystycznych dla działalności hotelowej typu sprzątanie mieszkań, zmiana pościeli, organizacji recepcji, wyżywienia, wypoczynku, itp.?
 1610. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-376/10-2/ES
  ustalenie źródła przychodów z tytułu przychodu uzyskanego przez akcjonariusza w spółce komandytowo – akcyjnej
 1611. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-390/10-2/JB
  w sytuacji, gdy przedmiotem działalności gospodarczej będzie nabywanie i zbywanie papierów wartościowych, instrumentów finansowych lub udziałów, a Wnioskodawca będzie dokonywał takiej transakcji, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, to uzyskany dochód z tego tytułu będzie podlegał u Wnioskodawcy opodatkowaniu na zasadach przewidzianych w art. 30c, tj. 19% podatkiem liniowym, proporcjonalnie do Jego udziału w zyskach spółki komandytowej.
 1612. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-399/10-2/RS
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z ponoszeniem opłaty rocznej z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji.
 1613. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-254/10-2/MT
  skutki podatkowe otrzymania dotacji
 1614. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-268/10/AP
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w formie spółki cywilnej wydatków poniesionych na modernizację nieruchomości lokalowej, używanej na potrzeby tej działalności na podstawie umowy najmu.
 1615. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/117/PMN/08/PK-756
  Czy jako osoba prowadząca działalność gospodarczą i świadcząca usługi dla podmiotu gospodarczego ma wnioskodawca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość diet z tytułu podróży w kraju i za granicą i w jakiej wysokości?
 1616. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-552/10/ZK
  Jaki jest prawidłowy sposób rozliczenia przychodów z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz przychodów uzyskanych z prowadzenia Spółki jawnej za rok 2009 oraz 2010, ze wskazaniem na jakich formularzach należy prawidłowo zamknąć okresy podatkowe?
 1617. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-551/10/ZK
  Jaka jest prawidłowa forma opodatkowania za rok 2010 przychodów z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz przychodów uzyskanych z prowadzenia Spółki jawnej?
 1618. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-209/10-4/JK
  należy więc stwierdzić, iż wynagrodzenia Wnioskodawczyni uzyskiwane w trakcie realizacji projektu w ramach Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (2007-2013) w części finansowanej bezpośrednio przez Unię Europejską będą co do zasady korzystały ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pod warunkiem, że Wnioskodawczyni bezpośrednio realizuje cele projektu objętego bezzwrotną pomocą. Natomiast pozostała część wynagrodzenia Wnioskodawczyni finansowana ze środków PARP oraz ze środków własnych pracodawcy nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych.
 1619. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-259/10/TK
  Czy przychody z tytułu otrzymanej dotacji podlegają zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1620. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-300/10-4/EC
  Stwierdzić należy, iż w stanie faktycznym opisanym we wniosku przychód uzyskany z wynajmowania nieruchomości stanowiących własność wnioskodawcy może być zaliczony do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu najmu nieruchomości (lokali usługowo-handlowych oraz lokali mieszkalnych), osiągnięte po 01.01.2010 r., mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%, bez względu na wysokość uzyskanych przychodów.
 1621. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-258/10/TK
  Czy przychody osiągane przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia ww. funkcji podlegają zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy przychody osiągane z tytułu refundacji kosztów utrzymania biura projektu podlegają zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ile o kwotę refundacji pomniejszane są koszty uzyskania przychodu? Czy w związku ze zmianą od 1 stycznia 2010 r. systemu przekazywania płatności na rzecz projektów realizowanych w ramach PO KL zmienia się również charakter środków dotacji?
 1622. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-418/10-2/RS
  sposób określenia wartości początkowej zakupionego środka trwałego (samochodu osobowego) oraz możliwości korekty wartości początkowej środka trwałego i odpisów amortyzacyjnych.
 1623. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-268/10-4/EC
  Stwierdzić należy, iż wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania stanowiących składniki majątku związane z prowadzoną działalnością gospodarczą - do nowo powstałej spółki jawnej będzie stanowić odpłatne zbycie tej nieruchomości. Wartość nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania określona w umowie spółki jawnej (stanowiąca podstawę do ustalenia udziału kapitałowego) stanowi, w rozumieniu przepisu art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy przychód z działalności gospodarczej wnoszącego wkład do spółki.
 1624. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-281/10-2/JB
  Reasumując, w świetle powyższego niezależnie od tego, że Wnioskodawca uzyskuje przychód z najmu prywatnego, od którego zryczałtowany podatek płaci w całości małżonka Wnioskodawcy, najem lokalu apartamentowego w ramach działalności gospodarczej będzie stanowił dla Wnioskodawcy przychód z działalności gospodarczej. Dochód uzyskany z tego tytułu może być opodatkowany wg wybranej przez Wnioskodawcę formy opodatkowania, tj. według skali podatkowej, bądź 19% podatkiem liniowym.
 1625. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-266/10/ZK
  Czy otrzymane dofinansowanie na realizację projektów stanowi przychód zwolniony z opodatkowania, a w związku tym poniesione wydatki stanowiące wydatki kwalifikowane projektów sfinansowane ze środków otrzymanego dofinansowania nie stanowią kosztów uzyskania przychodów?
 1626. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-270/10-2/KS
  Stwierdzić należy, że wydatki na nabycie wyposażenia o wartości poniżej 3.500 zł, niezbędnego do rozpoczęcia działalności gospodarczej, sfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Pracy, mogą być zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.
 1627. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-290/10/AP
  Skutki podatkowych wniesienia w formie aportu wskazanych we wniosku składników majątkowych do spółki komandytowej.
 1628. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/0698/PMN/07/PK-420
  Czy podatnik prowadząc działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów diety z tytułu podróży służbowych?
 1629. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-234/10-3/KS
  Stwierdzić należy, że w sytuacji kiedy nie przysługuje Wnioskodawczyni prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku od nabywanych od rolnika ryczałtowego produktów rolnych – w związku z niedopełnieniem obowiązków wynikających z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług to nieodliczony podatek od towarów i usług nie może stanowić kosztów uzyskania przychodów.
 1630. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-255/10/AD
  Czy przychody otrzymane na podstawie umowy o powstrzymaniu się od konkurencyjnej działalności są przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej i łącznie z pozostałymi przychodami z tej działalności mogą być opodatkowane według stawki liniowej 19%?
 1631. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-346/10-2/EC
  otrzymane dofinansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem przedszkola jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, zwolnionym z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec tego w opisanej sytuacji nie ma zastosowania art. 22 ust. 3 i 3a tej ustawy. Prawidłowym postępowaniem jest wyłączenie z kosztów kwoty odpowiadającej kwocie otrzymanej dotacji zwolnionej od opodatkowania.
 1632. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-259/10-3/KS
  zwolnienie z opodatkowania przychodu (wynagrodzenia) z tytułu dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 1633. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-320/10-2/AM
  Z uwagi na okoliczność, iż Wnioskodawca posiada obywatelstwo hiszpańskie a więc jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą na terytorium Polski, zobowiązany będzie do prowadzenia ksiąg rachunkowych dopiero po osiągnięciu, za poprzedni rok obrotowy, przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wynoszących co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o rachunkowości.
 1634. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-372/10-2/RS
  należy stwierdzić, iż wniesienie do spółki komandytowej wkładu w postaci przedsiębiorstwa w zamian za udział w tej spółce stanowi odpłatne zbycie tego przedsiębiorstwa. Wartość majątku określona w umowie spółki (stanowiąca podstawę do ustalenia udziału) stanowi, w rozumieniu art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód z działalności gospodarczej wnoszącego wkład do spółki.
 1635. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-170/10-4/MK
  skutki podatkowe przekształcenia spółki z o.o. w spółkę jawną i wynikające z tego tytułu obowiązki płatnika
 1636. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-219/10-4/KS
  przychód uzyskany z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej zaliczyć należy do źródła określonego w art. 18 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako przychód z praw majątkowych. Przy czym, mając na względzie cyt. wyżej art. 21 ust. 1 pkt 50 ww. ustawy, opodatkowaniu podlega nadwyżka wartości ustalonego udziału kapitałowego ponad wartość wniesionego wkładu. Nie ma przy tym znaczenia wcześniejsze opodatkowanie dochodów uzyskanych w ramach prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki przez jej wspólników, gdyż jest to odrębne od pozarolniczej działalności gospodarczej źródło przychodów. Jednocześnie na spółce jako na płatniku z tytułu wypłaty udziału kapitałowego wspólnikowi występującemu ze spółki ciążą obowiązki określone w art. 41 ust. 1 w związku z art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1637. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-142/10-2/JG
  3. W którym momencie, mając na uwadze treść art. 12 ust. 3a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, powstanie przychód z tytułu wykonania przez Wnioskodawcę dodatkowych prac budowlanych, których zasadność kwestionowana jest przez Zamawiającego? 4. W którym momencie, mając na uwadze treść art. 12 ust. 3a oraz ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, powstanie przychód z tytułu wykonania przez Wnioskodawcę prac budowlanych, realizowanych w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC?
 1638. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-203/10-2/MP
  Należy stwierdzić, że do dnia wyjazdu z Polski Wnioskodawca podlegał nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, natomiast od dnia wyjazdu do Brazylii (początek maja 2010 r.) i w latach następnych (o ile zmianie nie ulegnie stan faktyczny i prawny) Wnioskodawca będzie podlegać w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tj. podlegać będzie obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1639. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-207a/10/TK
  Czy wniesienie aportem składników majątku - opisanych we wniosku - do spółki jawnej (SJ1) spowoduje jakiekolwiek konsekwencje dla Podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1640. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-207b/10/TK
  Czy wniesienie aportem składnika majątku - opisanego we wniosku - do spółki jawnej (SJ2) spowoduje jakiekolwiek konsekwencje dla Podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1641. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-170/10-4/RS
  należy uznać, iż jeżeli Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie usług stolarskich i zawiera umowę o dzieło ze swoim kontrahentem na usługi, które pokrywają się z przedmiotem prowadzonej działalności, to przychody z tej umowy powinny być zaliczone do przychodów z prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania Wnioskodawca ww. kontrahentowi powinien złożyć oświadczenie, iż usługi wykonywane przez niego wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej a wtedy podatnik nie pobierze zaliczki od wypłaconych należności.
 1642. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-173/10-4/KS
  należy uznać, iż prowadzona przez Wnioskodawczynię pozarolnicza działalność gospodarcza w zakresie wykonywania usług baz danych (oznaczonych symbolem PKWiU 72.40.11.) podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wg stawki 8,5%.
 1643. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-252/10-2/ES
  możliwość dokonania jednorazowej amortyzacji zakupionego środka trwałego (roweru).
 1644. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-84/10-2/AF
  należy stwierdzić, iż wniesiony do spółki cywilnej majątek będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
 1645. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-241/10-2/ES
  ustalenie dochodu ze zbycia nieruchomości nabytej w drodze darowizny przedsiębiorstwa
 1646. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-166/07/10-S/HW
  Sprzedaż przez osobę fizyczną zarejestrowaną jako podatnik VAT , działek przeznaczonych pod zabudowę wydzielonych z nieruchomości rolnej.
 1647. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-261/10/JS
  Czy wydatki z tytułu wynajmu mieszkania w Y., takie jak czynsz oraz opłaty eksploatacyjne, stanowią koszty uzyskania przychodu, w rozumieniu przepisu art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1648. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-78/10-2/AF
  należy stwierdzić, iż w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym miejscem dokonania czynności była Rzeczypospolita Polska, gdyż Wnioskodawca licytował towar będąc przy komputerze w Polsce. Dla rozpoznania miejsca dokonania takiego rodzaju czynności znaczenie ma miejsce złożenia oświadczenia woli o przystąpieniu do umowy, czyli wylicytowanie danej rzeczy, złożone przez kupującego. W związku z tym transakcje zawierane przez Wnioskodawcę w latach 2008-2009 podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jeżeli zgodnie z art. 9 pkt 6 ustawy podstawa opodatkowania przekraczała 1.000 zł.
 1649. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-201/10-2/ES
  opodatkowanie przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości
 1650. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-159/10-4/MT
  stwierdzić należy, iż wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości stanowiących środek trwały oraz środki obrotowe w działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę - do spółki komandytowej będzie stanowić odpłatne zbycie tych nieruchomości. Wartość wnoszonych nieruchomości, określona w umowie spółki (stanowiąca podstawę do ustalenia udziału) stanowi, w rozumieniu przepisu art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód z działalności gospodarczej wnoszącego wkład do spółki.
 1651. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-164/10-2/AG
  skutki podatkowe związane z podjęciem działalności gospodarczej po śmierci małżonka.
 1652. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-223b/10/TK
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu stanowi przychód zwolniony z opodatkowania - jako majątek osoby fizycznej?
 1653. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-223a/10/TK
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu stanowi przychód podlegający opodatkowaniu z działalności gospodarczej?
 1654. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-260/10-3/KS
  stwierdzić należy, iż Wnioskodawczyni realizuje projekt w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w formie Spółki jawnej, a nie jako zatrudniona osoba fizyczna na stanowisku Zarządu. W konsekwencji otrzymane przez spółkę dofinansowanie ze wskazanego powyżej tytułu, nie stanowi dla Wnioskodawczyni wynagrodzenia z tytułu pracy w Projektach na stanowisku Zarządu, lecz jest przychodem z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, korzystającym ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1655. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-233/10/ESZ
  sposób rozliczania kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej dotacji otrzymanej z Urzędu Miasta na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych
 1656. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-209/10-2/JB
  należy stwierdzić, iż w rozpatrywanej sprawie przychód powstaje w dacie zaistnienia jednego ze zdarzeń przedstawionych w art. 14 ust. 1 lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. A zatem przychód powstanie w dniu wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, jeżeli jednak przed tym dniem zostanie wystawiona faktura albo zostanie uregulowana należność, to przychód powstanie odpowiednio wcześniej.
 1657. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-109/10-4/MP
  zasad opodatkowania i rozliczenia się ze sprzedaży nieruchomości
 1658. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-256/10/ZK
  Czy ww. działalność jest traktowana jako działalność rolnicza?
 1659. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-206/10/TK
  Czy wniesienie aportem przedsiębiorstwa do istniejącej spółki jawnej spowoduje jakiekolwiek konsekwencje dla Pana w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1660. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-199/10-4/AM
  W świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz powołanych przepisów prawa podatkowego, uznać należy, iż przychód do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym stanowi u Wnioskodawczyni otrzymana kwota czynszu wynikająca z umowy najmu. Natomiast należności z tytułu opłat uiszczanych przez najemcę na podstawie wystawianych przez Wnioskodawczynię refaktur nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
 1661. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-182/10/HD
  Czy uzyskany ze sprzedaży nieruchomości przychód należy rozliczyć w całości w ramach prowadzonej działalności gospodarczej?
 1662. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-161/10-4/EK
  Czy Oddział utworzony zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, odrębny organizacyjnie i finansowo od Spółki oraz pełniący wyżej opisane funkcje, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1663. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-146/10-3/SP
  opodatkowanie dochodów uzyskiwanych przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Niemczech z tytułu tłumaczeń na rzecz osób mających miejsce zamieszkania lub siedziby w Polsce
 1664. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-172/10/AP
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów ze zbycia wskazanej we wniosku nieruchomości odsetek od kredytu zaciągniętego na dokończenie budowy budynku usługowo-mieszkalnego, nie zaliczonych uprzednio w koszty uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej oraz wydatków poniesionych na zakup nieruchomości gruntu wraz z rozpoczętą na niej budową ww. budynku.
 1665. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-96/10-3/DG
  1. Czy wymienione kategorie kosztów związanych z działalnością deweloperską należy uznać za koszty bezpośrednio związane z przychodami w rozumieniu art. 15 ust. 4 ustawy o pdop? 2. Czy koszty bezpośrednio związane z przychodami powinny być uznawane za koszty uzyskania przychodów z chwilą powstania przychodu podatkowego ze sprzedaży lokalu, jeśli koszty te zostały poniesione nie później niż z chwilą osiągnięcia tego przychodu i jeśli zakaz zaliczenia tych kosztów nie wynika wprost z art. 16 ust. 1 ustawy o pdop? 3. Czy koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami, ujmowane dla celów rachunkowych w wartości zapasów, a w kosztach w ujęciu rachunkowym z chwilą powstania przychodu ze sprzedaży lokalu, stanowią koszt uzyskania przychodów z chwilą poniesienia, tj. z chwilą ujęcia wydatku w księgach Spółki, niezależnie od konta księgowego, na którym takie ujęcie następuje?
 1666. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-237/10/ZK
  Czy wydatek spółki partnerskiej z tytułu zakupionej usługi prawnej od przedsiębiorcy będącego wspólnikiem tej spółki, udokumentowany fakturą wystawioną przez takiego wspólnika stanowi koszt uzyskania przychodu z tytułu uczestniczenia w spółce partnerskiej dla wszystkich partnerów, także dla tego, który wykonał usługę na rzecz spółki, proporcjonalnie do udziału w przychodach, określonego w umowie spółki?
 1667. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-167/10-4/JB
  Czy z chwilą przekształcenia Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością powstanie po stronie podatnika przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 1668. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-167/10-3/JB
  Czy w sytuacji, w której spółka osobowa której wnioskodawca pozostaje wspólnikiem dokona odpłatnego zbycia nieruchomości (lub udziału w tej nieruchomości), którą zakwalifikowała jako środek obrotowy (towar) kosztem uzyskania przychodu wnioskodawcy (wyliczonym w proporcji do jego udziału w zyskach spółki) pozostawać będzie wartość tej nieruchomości (lub wartość rynkowa udziału w tej nieruchomości) ustalona na dzień wniesienia wkładu nie wyższa niż rynkowa?
 1669. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-167/10-5/JB
  4. Czy kosztem uzyskania przychodu w sytuacji, w której podatnik dokona odpłatnego zbycia udziałów objętych w wyniku przekształcenia Spółki osobowej (do której wniósł uprzednio wkład niepieniężny w postaci nieruchomości) w spółkę kapitałową pozostawać będzie wartość przedsiębiorstwa wynikająca z ksiąg przedsiębiorstwa, określona na dzień objęcia tych udziałów, nie wyższej jednak niż ich wartość nominalna z dnia objęcia? 5. Czy w razie negatywnej odpowiedzi na pytanie 4 kosztem uzyskania przychodu w sytuacji, w której podatnik dokona odpłatnego zbycia udziałów objętych w wyniku przekształcenia Spółki osobowej (do której wniósł uprzednio wkład niepieniężny w postaci nieruchomości) w spółkę kapitałową pozostawać będzie przypadająca na wspólnika wartość majątku spółki jawnej nie wyższa od wartości nominalnej objętych udziałów?
 1670. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-186e/10/TK
  Czy, w przypadku likwidacji spółki osobowej, wartość środków pieniężnych istniejących w spółce osobowej, podlegających podziałowi pomiędzy wspólników spółki osobowej i będących zwrotem wkładów dla wspólników, w tym Wnioskodawcy, nie będzie stanowić przychodu podatkowego do określonej w umowie spółki osobowej wartości wniesionych przez Niego udziałów spółki?
 1671. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-120/10-7/MP
  należy stwierdzić, iż Wnioskodawca wraz z żoną po spełnieniu warunków określonych w art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, może skorzystać z preferencyjnego rozliczenia przysługującego małżonkom. Fakt uzyskiwania przez żonę Wnioskodawcy dochodów zwolnionych z opodatkowania podatkiem dochodowym nie wyklucza możliwości wspólnego rozliczenia dochodów wraz z małżonkiem. Wnioskodawca dokonując wspólnego rozliczenia z żoną nie ma obowiązku w zeznaniu rocznym za 2009 r. wykazania dochodów swojej żony, gdyż dochody te zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 82 ustawy.
 1672. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-187e/10/TK
  Czy, w przypadku likwidacji spółki osobowej, wartość środków pieniężnych istniejących w spółce osobowej, podlegających podziałowi pomiędzy wspólników spółki osobowej i będących zwrotem wkładów dla wspólników, w tym Wnioskodawczyni, nie będzie stanowić przychodu podatkowego do określonej w umowie spółki osobowej wartości wniesionych przez Nią udziałów spółki?
 1673. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-187d/10/TK
  Czy, w przypadku likwidacji spółki osobowej, wartość środków pieniężnych istniejących w spółce osobowej i podlegających podziałowi pomiędzy wspólników spółki osobowej, w tym Wnioskodawczynię, nie będzie wchodziła do ustalenia dochodu z likwidacji w świetle art. 24 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1674. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-187e/10/TK
  Czy, w przypadku likwidacji spółki osobowej, wartość środków pieniężnych istniejących w spółce osobowej, podlegających podziałowi pomiędzy wspólników spółki osobowej i będących zwrotem wkładów dla wspólników, w tym Wnioskodawczyni, nie będzie stanowić przychodu podatkowego do określonej w umowie spółki osobowej wartości wniesionych przez Nią udziałów spółki?
 1675. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-212/10/ZK
  Czy w 2010r. i następnych latach będzie miał prawo stosowania zasad opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu działalności gospodarczej, określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. wg stawki 19%?
 1676. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-216/10/MW
  Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym przychód uzyskany z tytułu najmu lokali mieszkalnych należących do majątku osobistego wnioskodawcy może być traktowany jako przychód z tytułu umowy najmu zgodnie z art. 2 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym?
 1677. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-217/10/MW
  Czy przychód uzyskany z tytułu umowy najmu lokalu mieszkalnego będzie mógł być opodatkowany w formie ryczałtu zgodnie z art. 6 ust. 1a oraz art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym?
 1678. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-60/10-3/AF
  skoro umowy pożyczek będą objęte zakresem ustawy o podatku od towarów i usług, powyższe czynności zostaną wyłączone z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
 1679. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-218/10-4/MP
  Wnioskodawczyni będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu przedmiotowej nieruchomości.
 1680. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-218/10-2/AK
  Czy wynagrodzenie uzyskane z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT)?
 1681. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-62/10-2/MZ
  opodatkowanie umowy pożyczki
 1682. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-62/10-3/MZ
  opodatkowanie umowy pożyczki
 1683. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-67/10-2/MZ
  opodatkowanie umowy pożyczki
 1684. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-66/10-2/MZ
  opodatkowanie umowy pożyczki
 1685. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-306/10-2/RS
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wartości diet z tytułu podróży służbowych osoby prowadzącej działalność gospodarczą .
 1686. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-188/10-4/EC
  ustalenie kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży nieruchomości.
 1687. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-273/10-2/EC
  należy stwierdzić, iż sprzedaż w przyszłości przedmiotowej nieruchomości, nie stanowi źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na upływ 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie.
 1688. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-216/10-2/ES
  PIT - opodatkowanie należności otrzymanych przez wspólnika występującego ze spółki jawnej
 1689. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-203/10/HD
  Czy otrzymany rachunek za noclegi w Niemczech można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej?
 1690. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-179/10/ESZ
  skutki podatkowe wynajmu nieruchomości.
 1691. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-170/10/AŻ
  Czy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonywane przez wnioskodawcę czynności na podstawie umów - kontraktów menedżerskich - podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych według skali podatkowej oraz czy powyższy sposób opodatkowania będzie miał zastosowanie do kontraktów obowiązujących w poprzednim stanie prawnym, w szczególności przed nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 1 stycznia 2007r.?
 1692. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-252a/10/HD
  Czy przychód Wnioskodawcy, jako akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej, z tytułu udziału w tej spółce, powinien być klasyfikowany do źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza?
 1693. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-252b/10/HD
  Czy przychód akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej, z tytułu udziału w tej spółce, powstaje dla Wnioskodawcy dopiero w momencie powzięcia uchwały o wypłacie dywidendy przez spółkę komandytowo-akcyjną?
 1694. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-574/10/EJ
  realizacja przez spółkę projektu polegającego na nieodpłatnych szkoleniach beneficjentów
 1695. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-163a/10/AD
  Zasady ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.
 1696. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-163b/10/AD
  Zasady ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.
 1697. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/111/PMN/10/378
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wartości diet z tytułu podróży służbowej właściciela firmy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie wodnego śródlądowego transportu towarów w części nie przekraczającej wysokości diet przysługującym pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju?
 1698. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-208/10-2/ES
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych osoby prowadzącej działalność gospodarczą.
 1699. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-199/10/ESZ
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup poczęstunku dla kontrahentów organizowanych w firmie
 1700. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-138/10/AJ
  Opodatkowanie usług wykonywanych na podstawie umów o dzieło i zlecenia.
 1701. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-176/10/HD
  Czy wniesienie do spółki jawnej przedsiębiorstwa prowadzonego przez przedsiębiorcę – osobę fizyczną (zgodnie z art. 551Kodeksu cywilnego) stanowi dla wnoszącego wkład niepieniężny przychód podlegający opodatkowaniu?
 1702. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-209/10/ZK
  Czy opłata legalizacyjna nakładana w trybie przepisów prawa budowlanego jest kosztem uzyskania przychodów to znaczy, powiększa wartość wybudowanego w ten sposób środka trwałego?
 1703. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-197/10-2/MT
  stwierdzić należy, iż Wnioskodawczyni nie mogła skorzystać z możliwości wspólnego opodatkowania małżonków za rok 2004, gdyż w roku tym była osobą, do której miały zastosowanie przepisy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Fakt podlegania regulacjom zawartym w tej ustawie miał bowiem decydujące znaczenie dla braku możliwości skorzystania ze wspólnego opodatkowania małżonków.
 1704. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-271/10-2/JB
  Otrzymane dofinansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem przedszkola jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, zwolnionym z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec tego w opisanej sytuacji nie ma zastosowania art. 22 ust. 3 i 3a tej ustawy. Prawidłowym postępowaniem jest wyłączenie z kosztów kwoty odpowiadającej kwocie otrzymanej dotacji zwolnionej od opodatkowania.
 1705. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-122/10/ZK
  W jaki sposób rozliczyć się ze sprzedaży nieruchomości?
 1706. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-149/10/WRz
  Czy przychód uzyskany z tyt. robót budowlanych należy opodatkować ryczałtem wg stawki 5.5% od przychodów ewidencjonowanych ?
 1707. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-242/10-2/JB
  Należy stwierdzić, iż w rozpatrywanej sprawie przychód powstaje w dacie zaistnienia jednego ze zdarzeń przedstawionych w art. 14 ust. 1 lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przedmiotowej sprawie z dniem wykonania usługi, jeżeli miało ono miejsce przed wystawieniem faktury i dokonaniem zapłaty.
 1708. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-189/10-2/JB
  skutki podatkowe wniesienia aportem do spółki komandytowej przedsiębiorstwa.
 1709. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-244/10-2/AM
  zakup towarów handlowych należy wprowadzić do podatkowej księgi przychodów i rozchodów na podstawie faktury. Dla podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu art. 22 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dniem poniesienia kosztu jest dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu.
 1710. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-120/10-5/ES
  określenie momentu przychodu z działalności gospodarczej
 1711. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-120/10-3/ES
  określenie momentu przychodu z działalności gospodarczej.
 1712. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-120/10-4/ES
  określenie momentu przychodu z działalności gospodarczej z tytułu płatności za określoną liczbę zajęć indywidualnych.
 1713. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-87/10-4/MK
  należy stwierdzić, iż dochód uzyskany przez rezydenta Wielkiej Brytanii z inwestycji na giełdzie papierów wartościowych w Polsce w związku ze sprzedażą papierów wartościowych polskich spółek oraz wypłatą dywidendy podlega opodatkowaniu w Polsce jako dochód uzyskany z kapitałów pieniężnych. Zgodnie z dyspozycją art. 30b ust. 5, oraz art. 30a ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu w Polsce będą podlegać tylko dochody uzyskane z kapitałów pieniężnych, których nie łączy się z innymi dochodami.
 1714. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-108/10/AD
  1. Ustalenie wartości początkowej praw do zarejestrowanych znaków towarowych wchodzących w skład wnoszonego do spółki komandytowej przedsiębiorstwa. 2. Odpisy amortyzacyjne od znaków towarowych jako koszt uzyskania przychodów dla spółki komandytowej.
 1715. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-150/10/AK
  W jaki sposób Wnioskodawca, zgodnie z obowiązującą wykładnią prawa, musi rozliczać się z podatku dochodowego w roku bieżącym (podatkowym) 2010?
 1716. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-196/10/ZK
  Czy Wnioskodawca wykonujący zawód adwokata, pokrywający koszty szkolenia zawodowego pracownika, będącego aplikantem radcowskim może zaliczyć koszty poniesione na opłatę za szkolenie na aplikacji radcowskiej do kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1717. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-135/10/HS
  Jak ustalić podatkowy koszt uzyskania przychodów z tytułu zbycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej przez spółkę jawną, które to akcje zostały objęte za wkład niepieniężny w postaci nieruchomości?
 1718. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-146/10/AB
  Skutki podatkowe wniesienia przedsiębiorstwa do nowopowstałej spółki jawnej.
 1719. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-147/10/AB
  Skutki podatkowe wniesienia przedsiębiorstwa do już istniejącej spółki jawnej.
 1720. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-159/10/AP
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej odsetek od kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup nieruchomości gruntowej przeznaczonej na potrzeby tej działalności.
 1721. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-185/10/AP
  Czy istnieje obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu w celu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w formie spółki jawnej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z eksploatacją samochodów demonstracyjnych stanowiących towary handlowe w tej działalności.
 1722. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-184/10/AP
  Czy istnieje obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu w celu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w formie spółki jawnej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z eksploatacją samochodów demonstracyjnych stanowiących towary handlowe w tej działalności.
 1723. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-134/10/HS
  Do jakiego źródła przychodów należy zaliczyć zbycie akcji spółki komandytowo-akcyjnej przez spółkę jawną?
 1724. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-137/10/ŁCz
  Jak ustalić podatkowy koszt uzyskania przychodów z tytułu zbycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej przez spółkę jawną, które to akcje zostały objęte za wkład niepieniężny w postaci nieruchomości?(pytanie oznaczone we wniosku nr 3)
 1725. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-136/10/ŁCz
  Do jakiego źródła przychodów należy zaliczyć zbycie akcji spółki komandytowo-akcyjnej przez spółkę jawną? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
 1726. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-102/10/HD
  Czy przychody najmu prywatnego mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym według jednolitej stawki 8,5%?
 1727. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-101/10/HD
  Czy przychody najmu prywatnego mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym według jednolitej stawki 8,5%?
 1728. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-136/10/ESZ
  skutki podatkowe dzierżawy nieruchomości.
 1729. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-174/10/AP
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, pełnej kwoty odpisów amortyzacyjnych dokonanych od wartości początkowej samochodu osobowego przekraczającej równowartość 20.000 euro.
 1730. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-103/10/WM
  Czy zbycie w ramach działalności gospodarczej wierzytelności nabytej przez osobę fizyczną przed rozpoczęciem działalności gospodarczej i wprowadzonej do tej działalności, podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1731. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-97/10/ZK
  Czy przychód z najmu prywatnej nieruchomości (tj. nie wpisanej do ewidencji środków trwałych) może opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym, na podstawie art. 2 ust. 1a ustawy o ryczałcie?
 1732. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-405/10/ZK
  Czy w przypadku sprzedaży prywatnej nieruchomości, przychód z tej sprzedaży opodatkowany będzie na podstawie art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1733. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-158/10-2/MT
  uznanie składników aportu wniesionego do spółki kapitałowej za przedsiębiorstwo.skutki podatkowe wniesienia aportu w postaci przedsiębiorstwa do spółki kapitałowej.
 1734. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-157/10-2/MT
  • uznanie składników aportu wniesionego do spółki kapitałowej za przedsiębiorstwo. • skutki podatkowe wniesienia aportu w postaci przedsiębiorstwa do spółki kapitałowej.
 1735. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-222/10-2/EC
  dochody uzyskiwane przez Wnioskodawczynię w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będą mogły być opodatkowane 19% podatkiem liniowym na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem wybrania tej formy opodatkowania, w stosownym, a określonym w art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych terminie.
 1736. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-166/10-4/EC
  jednorazowa amortyzacja.
 1737. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-133/10-2/JB
  skutki podatkowe darowizny udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością dokonanej na rzecz spółki kapitałowej z siedzibą na Cyprze.
 1738. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-202/07/10-S/EŁ
  Czy na podstawie art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług sprzedaż opisanych działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wraz z urządzeniami towarzyszącymi będzie opodatkowana podatkiem VAT?
 1739. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-152/07/10-S/KT
  Opodatkowanie sprzedaży gruntu.
 1740. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-131/10-2/MT
  sposobu ustalenia wartości początkowej środka trwałego
 1741. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-131/10-3/MT
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej części wartości początkowej nieruchomości
 1742. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-99/10/ZK
  Czy w 2010 roku może rozliczać się z uzyskiwanych dochodów opłacając podatek liniowy?
 1743. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-98/10/ZK
  Czy w 2009 roku może rozliczać się z uzyskiwanych dochodów opłacając podatek liniowy?
 1744. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-117/10-2/AM
  zwolnienie z opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości.
 1745. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-75/10-3/MK
  opodatkowanie należności nie przekraczających 200 zł wypłacanych osobom nie będącymi pracownikami Wnioskodawcy powołanymi do pełnienia określonych funkcji np. członka Zarządu, członka komisji Rewizyjnej, Sądu koleżeńskiego itp. oraz zatrudnionymi na warunkach umowy zlecenia, umowy o dzieło, o których mowa w art. 13 pkt 8
 1746. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-134/10-2/JS
  wartość wygranych, przyznanych w konkursie organizowanym i emitowanym na powszechnie dostępnej stronie internetowej, gdy jednorazowa wygrana nie przekracza kwoty 760 zł jest objęta zwolnieniem wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1747. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-57/07/10-S/ISN
  Sprzedaż działek stanowiących majątek osobisty nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 1748. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-36/07/10-S/IM
  Wnioskodawca nabył grunt jako majątek prywatny, dokonał jego podziału na 18 działek i zamierza rozpocząć jego sprzedaż.
 1749. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-318/10-4/PR
  opodatkowanie sprzedaży działek dokonywanych przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.
 1750. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-66/10/HD
  1. Czy zwrot kosztów nie spowoduje utraty prawa opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych? 2. Czy wystawienie w 2011 r. faktury dotyczącej 2010 r., kiedy działalność opodatkowana będzie na zasadach ogólnych, nie spowoduje utraty prawa do opodatkowania podatkiem zryczałtowanym za 2010 r.?
 1751. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-66/10/ZK
  Czy podatnicy mogli przyjąć wartość początkową nowo wybudowanego budynku hurtowni w ramach działalności gospodarczej na podstawie wyceny rzeczoznawcy na zasadzie art. 22g ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1752. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-379/10/ZK
  Czy podatnicy mogli zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną na podstawie art. 22j ust. 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1753. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-68/10-5/MK1
  zobowiązanie do wykazania dochodów z napiwków w zeznaniu rocznym w sytuacji, gdy płatnik nie pobrał zaliczki na podatek
 1754. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-201/10/AK
  Czy kwota uzyskana ze sprzedaży lokalu wykorzystywanego do prowadzonej działalności, ale nieujętego w ewidencji środków trwałych będzie stanowiła przychód z działalności gospodarczej, czy też nie będzie przychodem z działalności gospodarczej?
 1755. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-91/10/BK
  w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej zapłaconej kary umownej za nieterminowe zrealizowanie usługi
 1756. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-90/10/AP
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej zakupionego samochodu, który nie spełnia definicji samochodu ciężarowego.
 1757. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-96/10/TK
  Czy Wnioskodawca, wynajmując jeden lokal będący jego własnością, może opodatkować uzyskane przychody z najmu lokalu zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 1758. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-91/10/AK
  Czy osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą przysługuje prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet?
 1759. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-110/10-2/AM
  Czy koszty zakupu jednorodnych ubrań dla wyznaczonych pracowników opatrzonych trwale logo Banku oraz koszty ryczałtu za pranie lub czyszczenie tego ubioru należy uznać za wydatek ponoszony na cele reklamy, i w związku z tym Bank może zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodu na gruncie updop?
 1760. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-37/10-4/AM
  Otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie nie będzie korzystało ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast otrzymana kwota odszkodowania stanowi przychód ze źródła o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy.
 1761. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-32/10-5/KS
  określenie przychodu z tytułu wypłaty autocasco.
 1762. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-87/10-4/JB
  możliwość uwzględnienia w zeznaniu rocznym straty wygenerowanej przez firmę spadkodawcy.
 1763. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-62/10-4/JK
  zastosowanie zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 1764. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-41/10-4/JB
  Kwota zwolnienia podmiotowego w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej.
 1765. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-100/10-4/AG
  Czy przychody oraz koszty z realizacji pochodnych instrumentów finansowych stanowią przychody oraz koszty z wykonywanej działalności gospodarczej?
 1766. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-54/10/KT
  Opodatkowanie sprzedaży gruntu.
 1767. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-48/07/10-S/ZG
  Czy osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo rolne, dokonująca sprzedaży działki budowlanej, winna zapłacić podatek VAT od tej sprzedaży?
 1768. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-79/10/AJ
  Opodatkowanie dostawy nieruchomości dokonywanej w trybie egzekucyjnym.
 1769. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-258/10-4/PR
  opodatkowanie dostawy działek dokonywanych z majątku osobistego Wnioskodawcy
 1770. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-931/09-4/EŻ
  jeżeli Wspólnota uzyskuje przychody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na powyższych rachunkach, a przedmiotowe odsetki są związane z gospodarką zasobami mieszkaniowymi, tj. ich źródłem są wpływy z opłat (zaliczek) wnoszonych przez członków Wspólnoty bądź z innych tytułów związanych z ww. lokalami mieszkalnymi i innymi pomieszczeniami do nich przynależnymi, stanowiącymi zasoby mieszkaniowe, to otrzymane środki z tego tytułu będą miały wpływ na wysokość dochodu osiągniętego z tej gospodarki, który zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 powołanej ustawy podlega zwolnieniu od podatku dochodowego, w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.
 1771. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-87/10-2/JC
  Czy wymianę pieca grzewczego Spółka może traktować jako remont środka trwałego jakim jest kotłownia i w związku z tym zaliczyć koszt wymiany pieca oraz wartość nowego pieca do kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia tych wydatków?W szczególności Spółka nie będzie traktowała wymiany pieca jako ulepszenia czy modernizacji i nie będzie miała obowiązku podwyższenia wartości środka trwałego oraz amortyzacji wymienionego pieca.
 1772. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-4/10-5/AF
  opodatkowanie umów pożyczek
 1773. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-96/10-2/JB
  określenie źródła przychodu oraz możliwości opodatkowania przychodów zryczałtowanym podatkiem dochodowym
 1774. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-315/10/AP
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w formie spółki jawnej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej zakupionego samolotu stanowiącego środek trwały w tej działalności
 1775. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-62/10/AP
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w formie spółki jawnej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z eksploatacją samolotu stanowiącego środek trwały w tej działalności.
 1776. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-22/10-7/MT
  opodatkowanie przychodów z tytułu dzierżawy gospodarstwa rolnego
 1777. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-62/10-5/JB
  możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych
 1778. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-18/10/AD
  Czy przedmiotowa dopłata do przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ulg ustawowych otrzymywanych z budżetu samorządu wojewódzkiego jest wolna od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1779. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/41/PMN/09/320
  Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów diet z tytułu odbywanych przez Wnioskodawcę w ramach działalności gospodarczej podróży służbowych, zarówno krajowych jak i zagranicznych, w wysokości diet określonych w odrębnych przepisach dla pracowników?
 1780. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-29/10/HD
  1. Czy omówione powyżej zdarzenie gospodarcze – w świetle prawa podatkowego – powinno być rozpatrywane jako podróż służbowa, czy jako delegacja?2. W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie pierwsze, czy rozliczenia tych wyjazdów służbowych stanowią koszt uzyskania przychodów, który będzie ujmowany w PKPiR?3. Czy rachunki za wyżywienie przedłożone przez zleceniobiorcę stanowią koszt uzyskania przychodów ujmowany w PKPiR?4. Czy są ogólne wymogi w świetle prawa podatkowego, jakie musi spełnić dokumentacja rozliczania wyjazdów służbowych?
 1781. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-65/10-4/AM
  opodatkowanie działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
 1782. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-69/10/BK
  w zakresie skutków podatkowych otrzymania z Urzędu Pracy środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej oraz ich wydatkowania na nabycie środków trwałych i towarów handlowych oraz na potrzeby bieżącej działalności (m.in. zakup materiałów biurowych, koszty reklamy)
 1783. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-5/10-5/MZ
  opodatkowanie umów pożyczek
 1784. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-5/10-4/MZ
  opodatkowanie umów pożyczek
 1785. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-242/10-2/PR
  opodatkowanie sprzedaży nieruchomości gruntowych, przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną.
 1786. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-39/10/AP
  Obowiązek sporządzenia i opodatkowania remanentu likwidacyjnego, o którym mowa w art. 24 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1787. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-58/10/ZK
  Czy powyższe wydatki remontowe może zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia?
 1788. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-253/10/PST
  Czy wydatki poniesione na studia tj. czesne, opłatę wpisową, koszty związane z zakupem podręczników może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
 1789. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-27/10/PSZ
  Czy w przypadku uzyskiwania przychodów z działalności wykonywanej osobiście, polegającej na profesjonalnej grze w piłkę siatkową na podstawie zawartego z klubem sportowym kontraktu, można zastosować koszty uzyskania przychodu w faktycznie poniesionej wysokości, wyższej niż ustawowo ustalona w tym wypadku stawka 20%?
 1790. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-956/09-2/AG
  zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów Premii z tytułu zawarcia Umowy Cap.
 1791. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-37/10-3/MM
  Konkludując należy stwierdzić, iż dostawa przedmiotowej nieruchomości rolnej w części w jakiej przeznaczona jest - stosownie do zapisów studium zagospodarowania przestrzennego - pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o średniej wysokości zabudowy wynoszącej 12m, nie korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług i jest opodatkowana 22% stawką podatku VAT, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT. Natomiast w części w jakiej stanowi teren zieleni urządzonej podlega zwolnieniu z podatku VAT stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.
 1792. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-29/10/ZK
  Czy wnioskodawczyni może korzystać z opodatkowania podatkiem liniowym?
 1793. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-24/10/ZK
  Czy może zgodnie z prawem rozliczać i płacić podatek dochodowy z działalności gospodarczej oddzielnie jako podatek liniowy, a dochody ze stosunku pracy oddzielnie na zasadach ogólnych, czyli nie sumować tych dochodów z ww. źródeł?
 1794. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-35/10/ZK
  Czy Wnioskodawca może korzystać z opodatkowania podatkiem liniowym?
 1795. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-128/09/10-S/AK
  Czy w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca ma prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów diety z tytułu krajowej i zagranicznej podróży służbowej osoby prowadzącej działalność gospodarczą, za cały czas jej trwania, w tym za soboty i niedziele?
 1796. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-16/10/AD
  Opodatkowanie wygranej w loterii promocyjnej.
 1797. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-153/10-2/JB
  Czy dieta związana z podróżą służbową właściciela firmy świadczącego usługi kierowania pojazdami może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej?
 1798. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-15/10/ZK
  Czy po odwieszeniu swojej działalności gospodarczej będzie mogła kontynuować opłacanie podatku w wybranej przez siebie formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?
 1799. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-8/10/HD
  Czy urząd skarbowy postąpił słusznie, pozbawiając Wnioskodawcę prawa do opłacania podatku dochodowego w sposób liniowy, tj. 19% stawką podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1800. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-42/10/HD
  Czy wydatki pokryte otrzymaną dotacją mogą być kwalifikowane – zgodnie z art. 22 i art. 22k ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – jako koszty uzyskania przychodów?
 1801. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1006/09/TK
  1. Czy odsetki wypłacone w części, która odpowiada udziałowi Wspólników będących pożyczkodawcami w zysku Spółki dla tych wspólników nie będą stanowić ani kosztów uzyskania przychodów, ani ich przychodu (będzie to bowiem świadczenie "dla samego siebie")? 2. Czy w pozostałej części wyznaczonej wysokością udziału drugiego i trzeciego wspólnika w zysku spółki - będą stanowiły przychód podatkowy dla wspólnika będącego pożyczkodawcą (jako świadczenie otrzymane od osób trzecich), a dla drugiego i trzeciego wspólnika będą kosztem uzyskania przychodów (art. 23 ust. 1 pkt 32 w związku z art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)?
 1802. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-79/10-2/KC
  prawo do odliczenia podatku VAT od paliwa wykorzystywanego do pojazdów używanych w działalności gospodarczej
 1803. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-810/09-4/MB
  Czy transakcja opisana w punkcie 3 i 4 zdarzenia przyszłego tj. przeniesienie aktywów i zobowiązań związanych z działalnością gospodarczą Spółki Zależnej z wyłączeniem udziałów posiadanych przez tę Spółkę Zależną w podmiocie trzecim, będzie stanowiło nabycie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 3 UPodPraw oraz art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT? W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 1 czy transakcja opisana w punkcie 3 i 4 zdarzenia przyszłego tj. przeniesienie aktywów i zobowiązań związanych z działalnością gospodarczą Spółki Zależnej, z wyłączeniem udziałów posiadanych przez tę Spółkę Zależną w podmiocie trzecim, będzie stanowiła nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 UPodPraw oraz art. 6 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT? Czy — jeśli zdarzenia opisane w punkcie 3 i 4 zdarzenia przyszłego się ziszczą i przedmiot (przedmioty) transakcji zostanie zaklasyfikowany jako przedsiębiorstwo albo zorganizowana część przedsiębiorstwa — Spółka (jako spółka reprezentująca Podatkową Grupę Kapitałową) powinna potraktować ustaloną na dzień transakcji — wartość nominalną środków pieniężnych wchodzących w skład nabywanego przedsiębiorstwa/zorganizowanej części przedsiębiorstwa — jako koszt uzyskania przychodów Spółki Zależnej (Spółek Zależnych), który — jako element składowy dochodu albo straty Spółki Zależnej (Spółek Zależnych) będącej jedną ze spółek tworzących Podatkową Grupę Kapitałową — powinien zostać uwzględniony w rozliczeniu CIT Podatkowej Grupy Kapitałowej? Czy — jeśli zdarzenia opisane w punkcie 3 i 4 zdarzenia przyszłego się ziszczą i przedmiot (przedmioty) transakcji zostanie zaklasyfikowany jako przedsiębiorstwo albo zorganizowana część przedsiębiorstwa - Spółka (jako spółka reprezentująca Podatkową Grupę Kapitałową) powinna potraktować ustaloną na dzień transakcji wartość nominalną wierzytelności pieniężnych wchodzących w skład nabywanego przedsiębiorstwa /zorganizowanej części przedsiębiorstwa — jako koszt uzyskania przychodów Spółki Zależnej (Spółek Zależnych), który — jako element składowy dochodu albo straty Spółki Zależnej (Spółek Zależnych) będącej jedną ze spółek tworzących Podatkową Grupę Kapitałową — powinien zostać uwzględniony w rozliczeniu CIT Podatkowej Grupy Kapitałowej? W jaki sposób należy skalkulować wartość firmy — podlegającą amortyzacji podatkowej — w przypadku, gdy przedmiot transakcji zostanie zaklasyfikowany jako przedsiębiorstwo albo zorganizowana część przedsiębiorstwa? Czy w przypadku, gdy przedmiot transakcji opisanej w pkt 3 zdarzenia przyszłego zostanie zaklasyfikowany jako przedsiębiorstwo albo zorganizowana część przedsiębiorstwa, odsetki zapłacone w związku z pożyczkami, kredytami, zobowiązaniami z tytułu umowy cash-pool przejętymi przez Spółkę będą stanowiły koszt podatkowy Spółki w momencie ich zapłaty (lub kapitalizacji) w części dotyczącej odsetek naliczonych za okres od dnia transakcji?
 1804. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-811/09-4/MB
  CIT - w zakresie skutków podatkowych związanych z nabyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa bądź też przedsiębiorstwa
 1805. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-139/10-3/JB
  Czy po rozpoczęciu działalności gospodarczej w Polsce Wnioskodawca nadal będzie podlegał w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1806. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1757/09-2/TK
  Czy planowana sprzedaż działek podlegać będzie opodatkowaniu VAT?
 1807. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-55/10/HD
  Czy w stanie prawnym obowiązującym w 2009 r. kwoty otrzymanego dofinansowania kształcenia młodocianych pracowników z urzędu miasta lub urzędu gminy podlegają opodatkowaniu w ramach karty podatkowej? Czy otrzymane dofinansowanie należy wykazać w zeznaniu rocznym? Jeśli tak, to na jakim druku należy rozliczyć dofinansowanie?
 1808. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1058/09/ENB
  Czy diety wypłacane delegatom na zebranie Przedstawicieli banku podlegają opodatkowaniu na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5a updof?
 1809. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/124/KBF/08/PK-1002
  Realizacja usług, których specyfika i prawidłowe wykonanie w ramach prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej nierozerwalnie wiąże się z wyjazdami poza siedzibę firmy nie może być utożsamiana z odbywaniem podróży służbowej w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i dlatego równowartość diet związanych z tymi podróżami nie stanowi kosztów uzyskania przychodów
 1810. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-15/10/HD
  1. Czy wydatki poniesione na zakup wyposażenia oraz innych drobnych materiałów eksploatacyjnych związanych ściśle z prowadzoną działalnością gospodarczą mimo, iż zrefundowane środkami ze wsparcia finansowego i poniesione częściowo przed datą rozpoczęcia działalności gospodarczej, ale poniesione w jej celu – stanowią koszt uzyskania przychodów? 2. Czy są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jednorazowe środki przyznane bezrobotnemu tytułem pomocy publicznej na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz.1001 ze zm.)? Czy środki te będą korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1811. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-14/10/DP
  Czy w związku z przeniesieniem ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej na syna wspólnika w drodze umowy darowizny powstanie po stronie wspólnika obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1812. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-985/09-4/JB
  Czy świadcząc usługi budowlane w zakresie obsługi żurawia na budowie na rzecz jednego podmiotu gospodarczego prawidłowe jest zakwalifikowanie ich do robót budowlanych i tym samym stosowanie stawki ryczałtu w wysokości 5,5%?
 1813. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-97/10-2/EC
  Do jakiego źródła przychodów należy zakwalifikować otrzymane odsetki od lokat opisanych w stanie faktycznym?
 1814. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-75/10-2/AG
  opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym według stawki 19%
 1815. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-782/09/DK
  Czy Jednostka powinna rozliczać się samodzielnie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych czy wspólnie z Archidiecezją i jaką ewidencję finansową powinna prowadzić?
 1816. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/121/KBF/08/PK-999
  Realizacja usług, których specyfika i prawidłowe wykonanie w ramach prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej nierozerwalnie wiąże się z wyjazdami poza siedzibę firmy nie może być utożsamiana z odbywaniem podróży służbowej w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i dlatego równowartość diet związanych z tymi podróżami nie stanowi kosztów uzyskania przychodów.
 1817. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/118/KBF/08/PK-996
  Czy w związku z charakterem prowadzonej działalności gospodarczej oraz ciągłym świadczeniem usług poza jej siedzibą, Wnioskodawca może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu równowartość diet z tytułu podróży służbowych?
 1818. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-250/10-2/EK
  Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości gruntowej.
 1819. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-217/10-2/EC
  1) W jaki sposób powinna być opodatkowana wypłata dywidendy przez SKA na rzecz akcjonariusza będącego osobą fizyczną?2) Czy opodatkowaniu podlega całość ustalonego zysku akcjonariusza czy jedynie kwota wypłacona akcjonariuszowi stanowiąca dla akcjonariusza przysporzenie majątkowe?
 1820. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-38/10-2/EC
  Czy różnice kursowe pomiędzy wartością środków pieniężnych stanowiących zapłatę za licencję, a wartością tych środków w momencie ich zwrotu (wpływu na rachunek bankowy) stanowią dodatnie lub ujemne różnice kursowe, które należy rozpoznać odpowiednio jako przychody lub koszty finansowe na podstawie art. 24c ust. 2 pkt. 3 i ust. 3 pkt. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1821. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-217/10-2/EC
  1) W jaki sposób powinna być opodatkowana wypłata dywidendy przez SKA na rzecz akcjonariusza będącego osobą fizyczną?2) Czy opodatkowaniu podlega całość ustalonego zysku akcjonariusza czy jedynie kwota wypłacona akcjonariuszowi stanowiąca dla akcjonariusza przysporzenie majątkowe?
 1822. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-38/10-2/EC
  Czy różnice kursowe pomiędzy wartością środków pieniężnych stanowiących zapłatę za licencję, a wartością tych środków w momencie ich zwrotu (wpływu na rachunek bankowy) stanowią dodatnie lub ujemne różnice kursowe, które należy rozpoznać odpowiednio jako przychody lub koszty finansowe na podstawie art. 24c ust. 2 pkt. 3 i ust. 3 pkt. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1823. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-852/09-2/AS
  określenie momentu poniesienia kosztu uzyskania przychodów w sytuacji, gdy faktury dokumentujące obiór usług świadczonych w roku podatkowym 2008, których koszty są związane pośrednio z uzyskiwanym przychodem, Spółka otrzymała w styczniu 2009 r., a ujęte zostały w księgach rachunkowych w roku 2008
 1824. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-855/09-4/AS
  określenie momentu poniesienia kosztu uzyskania przychodów w sytuacji, gdy faktury dokumentujące obiór usług świadczonych w roku podatkowym 2008, których koszty są związane pośrednio z uzyskiwanym przychodem, Spółka otrzymała w styczniu 2009 r., a ujęte zostały w księgach rachunkowych w roku 2008
 1825. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-6/10-4/MT
  uznanie aportu składników materialnych i niematerialnych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa
 1826. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-3/10-2/KS
  Czy w związku z korzystaniem z usług gastronomicznych podczas wykonywania przedmiotu działalności gospodarczej tj. doradztwa personalnego i rekrutacji pracowników Wnioskodawczyni ma prawo umieścić koszty gastronomii w kosztach uzyskania przychodu?
 1827. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1224/09-4/MM
  W przedmiotowej sprawie podjęto działania wskazujące na zamiar wykorzystywania darowanej nieruchomości jako przedmiotu działalności gospodarczej, a zatem sprzedaż jej wydzielonej części będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż jak już wcześniej wskazano opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów, a grunt niewątpliwie jest towarem. Tym samym Wnioskodawca stanie się z tytułu tej dostawy podatnikiem w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT. Bez znaczenia w tym momencie staje się fakt, iż Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie obrotu nieruchomościami.
 1828. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-31/10-2/EC
  1) Czy w świetle zmian jakie weszły w życie od 01.01.2007 r. wprowadzonych ustawą z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588), a także późniejszych zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych taki sposób księgowania kosztów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów jest prawidłowy?
 1829. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-983/09/HD
  Czy prawidłowo dokumentowany jest zakup towarów od producentów krajowych tzw. dowodem wewnętrznym, w celu ich dalszej odprzedaży, zaopatrzony w niezbędne dane?
 1830. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/37/PMN/10/PK-94
  Czy prawidłowe będzie zaliczenie diet z tytułu podróży służbowych w koszty uzyskania przychodów dla osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, której przedmiotem jest świadczenie usług transportu drogowego?
 1831. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/27/PMN/10/PK-53
  Czy prawidłowe jest zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów równowartości diet przysługujących pracownikowi w przypadku kierowania pojazdem ciężarowym przez Wnioskodawcę osobiście?
 1832. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-55/10-3/EC
  Czy dochody z tytułu świadczenia pomocy prawnej uzyskane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w charakterze radcy prawnego na rzecz Spółki, w której Wnioskodawczyni była zatrudniona jako prawnik i będąc aplikantem radcowskim, ale nie jako radca prawny, a w szczególności na rzecz jej klientów, na podstawie umowy o współpracy, mogą być opodatkowane stawką 19% podatku liniowego?
 1833. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-55/10-2/EC
  Czy dochody z tytułu świadczenia pomocy prawnej uzyskane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w charakterze radcy prawnego na rzecz Spółki, w której Wnioskodawczyni była zatrudniona jako prawnik i będąc aplikantem radcowskim, ale nie jako radca prawny, a w szczególności na rzecz jej klientów, na podstawie umowy o współpracy, mogą być opodatkowane stawką 19% podatku liniowego?
 1834. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-759/09-2/MK
  zwolnienie z podatku dochodowego dopłat do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18 w myśl art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 1835. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-200/09-6/S/MP
  Sprzedaż przez osobę fizyczną ze swojego majątku prywatnego nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę w warunkach wskazujących, iż nie jest to czynione z zamiarem powtarzania tej czynności i nie zmierza do nadania jej stałego charakteru, nie może być uznana za działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.
 1836. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-967/09-4/JB
  Czy w przypadku sprzedaży nieruchomości w skład, której wchodzi pobudowany budynek mieszkalny, należy odprowadzić podatek dochodowy od wartości działki, na której został wzniesiony oraz, czy Wnioskodawca musi wystawić fakturę VAT od części dotyczącej działki i odprowadzić z tego tytułu podatek od towarów i usług?
 1837. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-918/09/ŁW
  opodatkowanie sprzedaży działek
 1838. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-921/09/ŁW
  opodatkowanie sprzedaży działek
 1839. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-952/09-4/AG
  możliwość ujmowania w księgach rachunkowych wydatków udokumentowanych dowodami zastępczymi
 1840. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-1139/09-2/MM
  Czy do podstawy obliczenia wysokości przysługującego Spółce zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 z późn. zm.) oraz w art. 12 i art. 16 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 274 z późn. zm.) należy brać pod uwagę wartość faktycznie poniesionych wydatków inwestycyjnych, nawet jeśli przekracza ona kwotę wydatków określoną w Zezwoleniu?
 1841. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1075/09/BK
  Ustalenia kraju opodatkowania przychodów z tytułu prowadzenia na terytorium Polski pozarolniczej działalności gospodarczej w sytuacji wykonywania pracy najemnej na terytorium Niemiec
 1842. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1086/09/BK
  W zakresie możliwości opodatkowania dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji gdy usługi świadczone będą na rzecz byłego pracodawcy.
 1843. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1084/09/ZK
  Czy wydatki poniesione na zakup i montaż platformy dla niepełnosprawnych mogą być zaliczone jako jednorazowy odpis amortyzacyjny do kosztów uzyskania przychodów w momencie wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w oparciu o art. 22a oraz art. 22k ust. 7-12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1844. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-951/09-4/JB
  możliwość opodatkowania uzyskiwania przychodów ryczałtem ewidencjonowanym
 1845. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1214/09/AK
  Czy późniejsza (tj. dokonana po dniu przekształcenia) wypłata przez spółkę przekształconą (Spółkę komandytowi) na rzecz jej wspólników środków pieniężnych pochodzących z niepodzielonych zysków wypracowanych przez spółkę przekształcaną (Spółkę z o.o.), stanowi dla wspólnika będącego osobą fizyczną dochód (przychód) podlegający opodatkowaniu pdof? W razie odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie, czy tego rodzaju dochód (przychód) korzysta ze zwolnienia od pdof na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a) pdof?
 1846. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/4160-54/09-6/MT
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych osoby prowadzącej działalność gospodarczą
 1847. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1078/09/ZK
  Czy od 01 stycznia 2010r. Wnioskodawca może zmienić formę opodatkowania na podatek liniowy?
 1848. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-47/10-2/JB
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych osoby prowadzącej działalność gospodarczą
 1849. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-971/09-4/MT
  Wnioskodawczyni nie może określić "z pamięci" kosztów wytworzenia środka trwałego. Budując lokal niemieszkalny z zamiarem wykorzystywania go w działalności gospodarczej, Wnioskodawczyni była zobowiązana do gromadzenia dokumentów potwierdzających poniesione koszty. W związku z powyższym Wnioskodawczyni winna ustalić wartość początkową lokalu niemieszkalnego według kosztu wytworzenia tego lokalu w oparciu o przepis art. 22g ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powołany przez Wnioskodawczynię art. 22g ust. 8 nie znajdzie w przedmiotowej sprawie zastosowania.
 1850. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-998/09/HD
  Czy w przypadku prowadzenia niepublicznego przedszkola ma zastosowanie art. 22 ust. 3 i 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1851. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1206/09-7/IG
  1.Czy w sytuacji kiedy kontrakt zostanie podpisany i zrealizowany, a podwykonawca wystawi fakturę VAT ze stawką 22% Wnioskodawcy, natomiast Wnioskodawca wystawi końcową fakturę swojemu polskiemu odbiorcy również ze stawką VAT 22%, wnioskodawca ma prawo wystawić tę fakturę pod nazwą "W F Marian W" z NIP-em PL czyli tym używanym do celów wynajmu? 2.Czy wystawioną przez siebie fakturę polskiemu odbiorcy rozlicza w jednej deklaracji VAT-7 łącznie z przychodami z tytułu wynajmu? 3.Czy tę deklarację VAT-7 ujmującą łączne przychody składa w dalszym ciągu w Urzędzie Skarbowym w Rudzie Śląskiej czy właściwość miejscowa Urzędu Skarbowego ulega zmianie? 4.Czy w sytuacji jeżeli Wnioskodawca zleciłby wykonanie tych usług polskiemu podwykonawcy jako przedsiębiorca zagraniczny i otrzymałby od niego po zakończeniu kontraktu fakturę wystawioną na "W F Marian W" ze stawką /AT 22% mógłby ubiegać się o zwrot tego VAT w Polsce?
 1852. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1329/10-3/AG
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci udziałów do spółki komandytowej.
 1853. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1626/09/EJ
  prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu środków trwałych sfinansowanych dotacją oraz wsparciem z EFS
 1854. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-50/10-2/JB
  opodatkowanie dochodu ze sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej
 1855. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1054/09/ZK
  Czy ma prawo zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów wydatki na utrzymanie lokalu w części przeznaczonej na biuro?
 1856. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1046/09/ZK
  Czy ma prawo amortyzować lokal w części przeznaczonej na biuro?
 1857. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-738/09-4/DG
  W jakiej dacie powinny być ewidencjonowane faktury korygujące, w dacie wystawienia korekty czy w dacie wystawienia faktury pierwotnej?
 1858. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-27/10-2/EC
  Czy udokumentowane wydatki ponoszone w związku ze studiami (czesne, podręczniki) Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej w firmie "X" s.c. na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1859. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1002/09/ESZ
  Skutki podatkowe otrzymania z Powiatowego Urzędu Pracy jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej
 1860. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1057/09/ZK
  Czy w myśl obowiązujących przepisów można zaliczyć wypłacone odszkodowanie do kosztów prowadzonej działalności?
 1861. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1024/09/AP
  Spełnienie kryteriów umożliwiających dokonanie jednorazowej amortyzacji zakupionych środków trwałych.
 1862. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1042/09/AP
  Czy zgodnie z art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawczyni będąca małym podatnikiem, może jednorazowo dokonać odpisu amortyzacyjnego od zakupionego środka trwałego do wysokości nieprzekraczającej 50.000 euro?
 1863. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1047/09/AP
  Możliwość dokonania jednorazowej amortyzacji zakupionych środków trwałych przez podmiot rozpoczynający prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.
 1864. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1440/09/CzP
  "Czy dochody z tytułu użytkowania części mieszkań o statusie własnościowym przeznaczonych za zgodą spółdzielni na działalność gospodarczą podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego na mocy art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pod warunkiem przeznaczenia tego dochodu na cele związane z zasobami mieszkaniowymi?"
 1865. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-820/09-2/PD
  Kiedy należy rozpoznawać przychód ze sprzedanych opisanych powyżej "wirtualnych bonów"?
 1866. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-969/09-2/EC
  Czy otrzymywane odsetki od udzielonych pożyczek będą stanowiły przychody ze źródła przychodów jakim jest działalność gospodarcza i w związku z tym będą opodatkowane według zasad przyjętych dla rozliczeń podatkowych z działalności gospodarczej?
 1867. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-901/09-4/ES
  PIT - w zakresie amortyzacji
 1868. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-909/09-2/ES
  skutki podatkowe wniesienia do spółki jawnej aportem znaku towarowego
 1869. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-12/10-2/EC
  Czy stanowią koszty uzyskania przychodów wydatki ponoszone w związku z zapraszaniem kontrahentów na spotkania w restauracjach, itp. o ile spotkania takie służą załatwianiu spraw służbowych i nie mają charakteru uroczystego, wytwornego czy okazałego lecz polegają na zapewnieniu jedynie standardowego poczęstunku, zwyczajowo przyjętego w takich okolicznościach?
 1870. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-746/09-2/MK1
  skutki podatkowe porad prawnych świadczonych przez adwokata nieodpłatnie na rzecz osób niezamożnych
 1871. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-930/09/HD
  Czy odszkodowania, które zostały przyznane za szkody na samochodzie, będącym środkiem trwałym firmy, winny być uwzględnione w wyliczeniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych do zapłaty?
 1872. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-993/09/AK
  Czy prowadząc działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług kierowcy dopuszcza się możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów diet z tytułu podróży służbowych w kraju, jak i poza granicami?
 1873. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-933/09/IL
  Czy w sytuacji, zawieszenia działalności gospodarczej, opodatkowanej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych Wnioskodawczyni miała prawo za rok 2003 i 2004 rozliczyć uzyskane dochody, osiągnięte ze stosunku pracy w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko?
 1874. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-947/09-3/EC
  Czy w przypadku podpisania umowy leasingu finansowego (o którym mowa jest w art. 23f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) kwota podatku od środków transportowych wykazana na fakturze stanowi dla Kancelarii koszt uzyskania przychodu?
 1875. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-880/09-4/ES
  zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów straty powstałej w wyniku likwidacji inwestycji w obcym środku trwałym
 1876. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1155/09/IK
  Brak konieczności dokonania korekty podatku naliczonego uprzednio odliczonego, związanego z zaniechaną inwestycją, na którą wydatki poniesione zostały w celu wykorzystania ich do czynności opodatkowanych.
 1877. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1018/09/ESZ
  Spełnienie kryteriów umożliwiających dokonanie jednorazowej amortyzacji zakupionych środków trwałych.
 1878. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-20/07/10-S/KM
  Czy podlega opodatkowaniu sprzedaż działek budowlanych wydzielonych po 7 latach z gruntów rolnych nabytych w 1994 r.?
 1879. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-917/09-2/RS
  sposób opodatkowania dochodów uzyskanych przez akcjonariusza z tytułu wypłaty dywidendy przez spółkę komandytowo-akcyjną
 1880. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-33/10/AB
  Możliwość zaliczenia przychodów z odpłatnego zbycia (w tym sprzedaży) akcji lub udziałów oraz przypadających im kosztów uzyskania przychodów do źródła przychodów - pozarolnicza działalność gospodarcza, w sytuacji gdy udziały lub akcje, będące przedmiotem sprzedaży, zostaną wniesione do Spółki komandytowej w formie wkładu niepieniężnego oraz przedmiotem działalności tejże Spółki będzie m.in. obrót akcjami, co zostanie potwierdzone formalnie odpowiednim wpisem w umowie Spółki oraz Krajowym Rejestrze Sądowym.
 1881. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-969/09/AB
  Możliwość zaliczenia przychodów z odpłatnego zbycia (w tym sprzedaży) akcji oraz przypadających im kosztów uzyskania przychodów do źródła przychodów - pozarolnicza działalność gospodarcza, w sytuacji gdy akcje, będące przedmiotem sprzedaży, zostaną zakupione przez Spółkę komandytową oraz przedmiotem działalności tejże Spółki będzie m.in. obrót akcjami, co zostanie potwierdzone formalnie odpowiednim wpisem w umowie Spółki oraz Krajowym Rejestrze Sądowym.
 1882. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-922/09-2/KS
  Ze względu na to, że Wnioskodawca spotkał się z różnymi sprzecznymi interpretacjami tego zagadnienia, powstała u niego wątpliwość, czy w tej sytuacji do kosztów uzyskania przychodów może zaliczyć wartość diet z tytułu podróży służbowych w części nie przekraczającej wysokości diet przysługujących pracownikom, określonych w odrębnych przepisach, związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, polegającą m.in. na świadczeniu usług transportowych, również wówczas, kiedy wyjazd dotyczy realizacji wcześniej zawartych zleceń?
 1883. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-987/09-2/MT
  Możliwość wspólnego rozliczenia małżonków
 1884. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-16/08/09-S/AJ
  Sprzedaż działek nabytych w drodze darowizny nie podlega opodatkowaniu.
 1885. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-898/09-2/EC
  Czy prawidłowo postępuję, zaliczając do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z przejazdem (bilety lotnicze), pobytem w miejscu wykonywania zleconych usług (noclegi hotelowe) jak również wartości diet za czas podróży służbowych do wysokości limitu, które ponoszę świadcząc przedmiotowe usługi poza miejscem zamieszkania i siedzibą mojej firmy, najczęściej za granicą?
 1886. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-693/09-2/MG
  opodatkowanie bonusów lojalnościowych stanowiących nagrodę w ramach organizowanego przez Spółkę programu lojalnościowego.
 1887. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-704/09-2/AK
  opodatkowanie dywidendy wypłacanej przez spółkę komandytowo - akcyjną
 1888. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-705/09-2/AK
  opodatkowanie dywidendy wypłacanej przez spółkę komandytowo - akcyjną
 1889. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-706/09-2/AK
  opodatkowanie dywidendy wypłacanej przez spółkę komandytowo - akcyjną
 1890. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-705/09-2/AK
  opodatkowanie dywidendy wypłacanej przez spółkę komandytowo - akcyjną
 1891. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-862/09-3/KS
  Jak rozliczyć poniesione wydatki na adaptację pomieszczeń, które wykorzystywane są dla prowadzenia działalności gospodarczej?
 1892. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-793/09-2/AK
  zwrot wydatków związanych z budową budynku mieszkalno – usługowego
 1893. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-687/09-2/MK
  zastosowanie 50% normy kosztów uzyskania przychodów z tytułu umowy o dzieło
 1894. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1223/09-2/AA
  Czy do kosztów prowadzonej działalności gospodarczej można zaliczyć diety z tytułu podróży służbowych, odbywanych przez Wnioskodawcę w związku ze świadczeniem usług transportowych?
 1895. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-934/09/ESZ
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup poczęstunku dla kontrahentów organizowanych w restauracji.
 1896. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-856/09-2/AG
  opodatkowanie przychodów z tytułu najmu
 1897. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-913/09/ESZ
  Czy można zaliczyć taki zestaw komputerowy do wyposażenia?
 1898. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-906/09/ZK
  Czy wydatki związane z remontem budynku można zaliczyć w pozostałe koszty działalności gospodarczej, czy też traktować je jako nakłady na środek trwały?
 1899. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-892/09-2/EC
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę dotacje na realizację projektów w ramach POKL 2007-2013 są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a koszty kwalifikowane w związku z realizacją projektu stanowią koszty uzyskania przychodu?
 1900. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-965/09-2/JB
  Czy po uzyskaniu karty stałego pobytu na terenie USA miejscem opodatkowania całości dochodów Wnioskodawcy pozostanie Polska, jeżeli przedstawione wyżej okoliczności nie zmienią się, czyli centrum interesów życiowych pozostanie Polska?
 1901. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-870/09-7/MT
  Czy z uwagi na fakt co miesięcznych szkoleń i dokonywanych wpłat, które nie podlegają zwrotowi i są w całości wymagane, Wnioskodawczyni może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wpłacone kwoty w dacie dokonania wpłaty na konto Instytutu?
 1902. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-857/09-2/ES
  Jeżeli ponoszone wydatki na podwyższenie kwalifikacji zawodowych: opłaty za studia, podręczniki i inne koszty związane ze studiami, mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a w konsekwencji wpływ na powstanie lub zwiększenie, obecnie lub w przyszłości, przychodu, to wydatki na ten cel mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, jednakże pod warunkiem ich należytego udokumentowania.
 1903. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-879/09-2/EC
  Czy w/w usługi, świadczone przez osoby fizyczne, w niepełnym (ograniczonym) wymiarze godzin będą traktowane jako usługi specjalistyczne, w rozumieniu art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, przez co nie spowodują utraty prawa do opodatkowania przychodów Wnioskodawcy kartą podatkową?
 1904. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-13/10-2/AS
  Świadczonych przez Wnioskodawcę usług na rzecz Spółki na podstawie umowy zlecenia nie można uznać za samodzielnie wykonywaną działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
 1905. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-854/09-2/KS
  Czy prawidłowe jest stanowisko podatnika, w którym koszty opisane powyżej stanowią koszty uzyskania przychodu?
 1906. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-910/09-2/JB
  Czy zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 52 do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawczyni może zaliczyć diety z tytułu podróży służbowych za każdy dzień pracy męża jako kierowcy poza siedzibą firmy do wysokości diet przysługujących pracownikom (określonej w odrębnych przepisach)?
 1907. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-936/09-2/MT
  Czy w świetle tak opisanego stanu faktycznego wniesienie wkładu niepieniężnego (aport) w postaci przedsiębiorstwa do spółki jawnej spowoduje powstanie przychodu u wspólnika wnoszącego ten wkład, a tym samym, czy powstanie konieczność opodatkowania powstałego dochodu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1908. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-910/09-2/JB
  Czy zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 52 do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawczyni może zaliczyć diety z tytułu podróży służbowych za każdy dzień pracy męża jako kierowcy poza siedzibą firmy do wysokości diet przysługujących pracownikom (określonej w odrębnych przepisach)?
 1909. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-790/09-2/MS
  1. Czy zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT, w sytuacji, w której Spółka posiada zarejestrowane prawo ochronne do znaku C. zasadne jest alokowanie wartości rynkowej wynikającej z wyceny marki C. dokonanej przez niezależny profesjonalny podmiot, wyłącznie do znaku C., niezależnie od faktu, iż Spółka używa w działalności gospodarczej kolejnych wersji zarejestrowanego znaku słowno-graficznego C. ? 2. Czy w sytuacji, gdy w wyniku wniesienia aportem ZCP powstanie dodatnia wartość firmy w rozumieniu art. 16g ust. 2 Ustawy o CIT, na podstawie art. 16g ust. 10 i ust. 10a w związku z art. 16b ust. 1 pkt 6 Spółka będzie uprawniona do ustalenia wartości początkowej znaku A. oraz znaku C. wchodzących w skład wnoszonej do Spółki ZCP dla celów amortyzacji według ich wartości rynkowej niezależnie od faktu, iż A. ujmowała niektóre opłaty rejestracyjne związane ze znakami A. oraz C. w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych 3. Czy Spółka Osobowa, w której księgach będą wykazane znaki A. oraz C., będzie dokonywała odpisów amortyzacyjnych od tych znaków od wartości początkowej ustalonej w sposób określony w pytaniu 1 oraz 2 od miesiąca następującego po miesiącu, w którym znaki A. oraz C. zostaną wprowadzone do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych Spółki Osobowej, a odpisy te w proporcji odpowiedniej do posiadanych przez A. udziałów w zyskach Spółki Osobowej będą stanowiły koszt uzyskania przychodów A. na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 w powiązaniu z art. 15 ust. 6 Ustawy o CIT.
 1910. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1014/09-2/KC
  prawo do odliczenia podatku naliczonego dotyczącego wydatków na zakup monitoringu zamontowanego w budynku mieszkalnym
 1911. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-790/09-2/MS
  1. Czy zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT, w sytuacji, w której Spółka posiada zarejestrowane prawo ochronne do znaku C. zasadne jest alokowanie wartości rynkowej wynikającej z wyceny marki C. dokonanej przez niezależny profesjonalny podmiot, wyłącznie do znaku C., niezależnie od faktu, iż Spółka używa w działalności gospodarczej kolejnych wersji zarejestrowanego znaku słowno-graficznego C. ? 2. Czy w sytuacji, gdy w wyniku wniesienia aportem ZCP powstanie dodatnia wartość firmy w rozumieniu art. 16g ust. 2 Ustawy o CIT, na podstawie art. 16g ust. 10 i ust. 10a w związku z art. 16b ust. 1 pkt 6 Spółka będzie uprawniona do ustalenia wartości początkowej znaku A. oraz znaku C. wchodzących w skład wnoszonej do Spółki ZCP dla celów amortyzacji według ich wartości rynkowej niezależnie od faktu, iż A. ujmowała niektóre opłaty rejestracyjne związane ze znakami A. oraz C. w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych 3. Czy Spółka Osobowa, w której księgach będą wykazane znaki A. oraz C., będzie dokonywała odpisów amortyzacyjnych od tych znaków od wartości początkowej ustalonej w sposób określony w pytaniu 1 oraz 2 od miesiąca następującego po miesiącu, w którym znaki A. oraz C. zostaną wprowadzone do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych Spółki Osobowej, a odpisy te w proporcji odpowiedniej do posiadanych przez A. udziałów w zyskach Spółki Osobowej będą stanowiły koszt uzyskania przychodów A. na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 w powiązaniu z art. 15 ust. 6 Ustawy o CIT.
 1912. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-843/09-4/KS
  Jaką wartość początkową środka trwałego (samochodu osobowego wniesionego do firmy) należy zastosować w wyżej opisanej sytuacji dla celów amortyzacji środka?.
 1913. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-847/09-5/EC
  1. Czy samochód osobowy zakupiony oraz zarejestrowany na nazwisko męża może wprowadzić do ewidencji środków trwałych swojej firmy? Z mężem mają ustawową współwłasność majątkową. 2. Czy może przyjąć w ewidencji środków trwałych wartość początkową samochodu z faktury zakupu samochodu w 2002 r.?
 1914. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1029/09/MS
  czy prawidłowe jest traktowanie czynności związanych z realizacją celów statutowych Wnioskodawcy jako działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT
 1915. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-836/09-5/AM
  opodatkowanie sprzedaży antyków i staroci
 1916. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-839a/09/TK
  Czy w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej otrzymana nadwyżka wartości zwracanego udziału ponad wniesiony wcześniej wkład do spółki jawnej, wynikająca z zysku wypracowanego przez spółkę wcześniej i uwzględniona w podstawie opodatkowania, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1917. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-928/09-2/JB
  Czy Wnioskodawczyni może w 2010 r. wybrać opodatkowanie ryczałtem dla działalności na własny rachunek, a w spółce cywilnej zasady ogólne?
 1918. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1036/09-2/KG
  Wnioskodawczyni nie działa w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, a zatem planowana sprzedaż nieruchomości o której mowa we wniosku nie będzie podlegać opodatkowaniu tym podatkiem gdyż nie będzie stanowić czynności wykonywanych w ramach działalności gospodarczej.
 1919. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-838/09-2/AG
  opodatkowanie podatkiem liniowym według stawki 19% dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej
 1920. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-817a/09/AK
  Czy wszelkiego rodzaju koszty eksploatacji samochodu, w tym opłaty promowe i zakup paliwa oraz naprawa samochodu w Szwecji mogą być traktowane jako koszty uzyskania przychodów?
 1921. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-817b/09/AK
  Czy wyjazdy samochodem osobowym do Szwecji właściciela przedsiębiorstwa w celu realizacji działalności gospodarczej (zlecenia) należy traktować jako podróż służbową, w ramach której oprócz kosztów paliwa, promu, diety, itp. do kosztów uzyskania przychodów należy zaliczyć także diety?
 1922. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-805/09-2/KS
  Czy mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość diet z tytułu podróży służbowych osób fizycznych i jaką brać wysokość diet, jeżeli przejazd jest przez dwa kraje?
 1923. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-832/09-4/KS
  Czy nasza spółka może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu poniesione wydatki i czy można dokonać odliczenia podatku VAT naliczonego?
 1924. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-877/09/AD
  Czy przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, wcześniej amortyzowanego, jest przychodem z działalności gospodarczej, czy sprzedaż takiego lokalu traktowana jest jak sprzedaż mieszkań w obrocie prywatnym?
 1925. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-859/09/AD
  Czy z tytułu użyczenia lokalu przez ojca na rzecz syna powstanie dla syna przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1926. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-851/09/ZK
  1. Czy za wartość początkową przedmiotowego lokalu może przyjąć wartość z wyceny z uwzględnieniem cen rynkowych tego samego rodzaju środka trwałego (lokalu) z grudnia 2008r.? 2. Czy może zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną dla lokali o okresie amortyzacji 10 lat, gdyż lokal ten był wykorzystywany od 01 stycznia 2000r., tj. przez okres powyżej 60-mcy?
 1927. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-852/09-2/AG
  Jeśli do dnia 20 stycznia 2010 roku wnioskodawca złoży właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania, o którym mowa w art. 9a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym /t. j. Dz. U. z 2000 roku, Nr 14, poz. 176 ze zm./ w sposób określony w art. 30c od osób fizycznych, to czy w opisanej przez wnioskodawcę sytuacji ma zastosowanie art. 9a ust. 3 powołanej ustawy?
 1928. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-834/09-2/AG
  opodatkowanie podatkiem liniowym według stawki 19% dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej
 1929. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-888/09/BK
  w zakresie momentu uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży nieruchomości wybudowanej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
 1930. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-850/09-2/JB
  1. W jaki sposób w świetle zacytowanych postanowień umowy spółki oraz przepisów art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Komandytariusz powinien opodatkować podatkiem dochodowym dochód z tytułu udziału w Spółce Komandytowej?
 1931. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-850/09-3/JB
  1.W jaki sposób w świetle zacytowanych postanowień umowy spółki oraz przepisów art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Komandytariusz powinien opodatkować podatkiem dochodowym dochód z tytułu udziału w Spółce Komandytowej? 2.W jaki sposób należy dokonać podziału kosztów wygenerowanych przez spółkę komandytową pomiędzy jej wspólników w przypadku wystąpienia straty w spółce komandytowej?
 1932. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-861/09/ESZ
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup poczęstunku dla kontrahentów organizowanych w firmie
 1933. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-679/09-2/AS
  Czy Wnioskodawca, w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ponosi skutki podatkowe związane z udzieleniem nieoprocentowanej pożyczki Stoczni, a jeśli tak - to kiedy powstaje obowiązek podatkowy?
 1934. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-868/09/ESZ
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup poczęstunku dla kontrahentów organizowanych w firmie
 1935. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-801/09-2/AG
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej płaconych odsetek od kredytu hipotecznego
 1936. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-853/09/TK
  Czy koszt wynajęcia mieszkania w miejscowości, w której znajduje się siedziba firmy (kancelaria komornika) stanowi koszt uzyskania przychodu?
 1937. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1026/09-2/IG
  1. Czy Spółka wynajmując samochody osobowe wyłącznie w celu podnajmu ich swojemu klientowi, na rzecz którego będzie świadczyła usługi obsługi floty samochodów może odliczyć cały podatek VAT wynikający z faktur wystawionych na jej rzecz przez podmiot, od którego wynajmuje samochody? 2. Czy Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu samochodów w rozumieniu art. 86 ust. 4 pkt 7 lit. b) ustawy o VAT pomimo, iż planowana przez Spółkę usługa podnajmu jest dopiero pierwszą tego typu usługą realizowaną przez Spółkę?
 1938. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-878/09/PSZ
  Czy wynagrodzenie wypłacone Spółce przez Klub będzie mogło zostać zakwalifikowane jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej wspólników Spółki zgodnie z art. 8 ust. 1 w związku z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1939. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-797/09-4/EC
  PIT - w zakresie obowiązków płatnika w związku z umorzeniem osobom fizycznym wierzytelności z tytułu umów leasingu
 1940. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1133/09-4/MP
  Dokonując dostawy gruntów Wnioskodawca korzysta z przysługującego mu prawa do rozporządzania własnym majątkiem. Czynność wniesienia aportem ww. nieruchomości do spółki komandytowej nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 1941. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-837/09-4/JB
  Sprzedaż świadectw pochodzenia energii stanowi odrębne od działalności gospodarczej źródło przychodów określone w art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (kapitały pieniężne), którego zasady opodatkowania reguluje art. 30b ww. ustawy.
 1942. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-820/09/TK
  Czy w sytuacji gdy Wnioskodawczyni zakończyła działalność gospodarczą w zakresie usług finansowych i w tym samym roku kalendarzowym a zarazem podatkowym podjęła działalność inną i dokonała stosownej zmiany w ewidencji działalności gospodarczej, obowiązana jest zachować dotychczasowy sposób księgowania dokumentacji podatkowej tzn. prowadzić pełną księgowość - księgi handlowe - czy też uznając, iż poprzednią działalność Wniodkodawczyni zamknęła i otworzyła nową ma prawo wyboru formy księgowania dokumentów finansowych - faktur, rachunków itp. - i będzie to czyniła poprzez założenie i prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów?
 1943. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-840/09/ESZ
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków z tytułu studiów podyplomowych
 1944. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-833/09/ZK
  Czy refundacja składek na ubezpieczenia społeczne stanowi przychód z działalności gospodarczej?
 1945. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-838/09/ZK
  Jak ustalić wartość początkową unitu stomatologicznego, będącą jednocześnie podstawą dokonywania odpisów amortyzacyjnych?
 1946. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-839/09-2/JB
  Czy Wnioskodawca może jako przedsiębiorca jako koszty uzyskania przychodów zaliczyć diety krajowe i zagraniczne?
 1947. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-828/09-2/JB
  Nie można natomiast zgodzić się z argumentacją Wnioskodawcy odwołującą się do treści art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż przepis ten nie ma zastosowania w niniejszej sprawie. Zawarte w tym przepisie wyłączenie dotyczy czynności, które podlegają przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie zaś z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. z 2004 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1514 ze zm.) obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. Dla Wnioskodawcy (darczyńcy) darowizna przedsiębiorstwa nie jest zatem czynnością do której mają zastosowanie przepisy o podatku od spadków i darowizn.
 1948. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-827/09-4/JB
  Czy posiadane przez stronę zasoby piasku i żwiru powinny być wykazane w spisie z natury, a jeśli tak, to w jaki sposób należy to wyliczyć?
 1949. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-785/09-2/AM
  Czy w związku z otrzymaną interpretacją Spółka powinna dokonać korekty kosztów dotyczących najmu, ujętych za lata 2004 – 2006 w księgach spółki jawnej i jednocześnie dokonać korekty podatku dochodowego przez wspólników spółki za lata 2004, 2005, 2006? Czy istnieje zależność dokonania korekty kosztów przez spółkę jawną i korekty przychodów dokonanych przez właścicieli nieruchomości?
 1950. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-783/09/ZK
  Czy orzeczone odszkodowanie stanowi przychód zwolniony od podatku dochodowego rozliczanego przez wspólników Spółki, a wartość gruntu w cenie zakupu nie stanowi kosztu uzyskania przychodu?
 1951. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-934/09-2/SM
  uregulowania dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego w przypadku wynajmu leasingowanych samochodów osobowych
 1952. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1076/09-2/TW
  Czy wniesienie aportem całości przedsiębiorstwa w postaci wyodrębnionego oddziału X przez Wnioskodawcę do spółki osobowej – spółki komandytowej jako komandytariusza spowoduje po stronie Wnioskodawcy obowiązek ustalenia przychodu z jakiegokolwiek tytułu dla jego wspólników, który podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1953. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1244/09-2/AW
  Czy w opisanej sytuacji prawidłowe jest opodatkowanie podatkiem należnym prowizji będącej równowartością nieodpłatnych świadczeń na rzecz działalności rolniczej z tytułu korzystania z usług handlowych w pomieszczeniach wynajmowanych na potrzeby działalności handlowej?
 1954. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-825/09-2/JB
  Czy stanowią koszty uzyskania przychodów wydatki ponoszone w związku z zapraszaniem kontrahentów na spotkania w restauracjach itp., o ile spotkania takie służą załatwianiu spraw służbowych i nie mają charakteru uroczystego wytwornego czy okazałego, lecz polegają na zapewnieniu jedynie standardowego poczęstunku zwyczajowo przyjętego w takich okolicznościach?
 1955. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-766/09-2/KS
  Czy różnica pomiędzy wysokością objętego przez Wnioskodawczynię wkładu do spółki osobowej (jawnej) w zamian za wnoszoną nieruchomość a wartością historyczną rzeczywiście poniesionych wydatków na jej nabycie - wartość wkładu będzie nie wyższa niż wartość rynkowa wnoszonej nieruchomości będzie, podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1956. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-736/09-5/KS
  Czy wierzytelność nieściągalną zalicza się do kosztów uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz czy w roku kalendarzowym do wysokości dochodu, lub przez okres pięciu lat a nie więcej niż 50% jednorazowo?
 1957. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1143/09/PP
  Czy stanowiące własność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania: 1. budynki, budowle oraz lokale będące odrębną własnością, 2. maszyny, urządzenia i środki transportu, 3. inne przedmioty - o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez Kasę na potrzeby związane z prowadzoną działalnością statutową podlegają amortyzacji, a tym samym odpisy amortyzacyjne są dla Kasy kosztem uzyskania przychodów?
 1958. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1012/09-2/SM
  opodatkowanie otrzymanego wynagrodzenia z tytułu świadczonych usług i konieczność rejestracji dla celów podatku VAT
 1959. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-780/09/BK
  w zakresie skutków podatkowych udzielenia licencji na posługiwanie się znakiem towarowym lub sprzedaży prawa ochronnego na znak
 1960. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1252/09-2/BD
  Prawidłowość wystawiania faktur VAT – adres na fakturze
 1961. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-806/09-2/EC
  Czy w świetle art. 9a ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wybór podatku liniowego uniemożliwia korzystanie z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w pozostałych spółkach cywilnych?