Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


dowody wewnętrzne

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-567/12-2/RS
  1. Czy w świetle art. 9 ust. 1 oraz art. 15 ust. 4e ustawy o PDOP, prawidłowe jest stanowisko, iż w przypadku, gdy przed zakończeniem księgowania za dany miesiąc lub rok podatkowy Spółka nie otrzyma faktur od dostawców towarów lub usług za usługi wykonane oraz towary dostarczone w tym miesiącu (roku) dotyczące zarówno kosztów bezpośrednich jak i pośrednich i ujmie je stosowanie do postanowień Krajowego Standardu Rachunkowości nr 6 jako dostawy niefakturowane (a nie jako bierne rozliczenia międzyokresowe kosztu lub rezerwy) na podstawie innego niż faktura (rachunek) dowodu, to będzie mogła zaliczyć je do swoich kosztów uzyskania przychodu i potrącić zgodnie z zasadami określonymi w art. 15 ust. 4, 4b, 4c, 4d i 4e ustawy o PDOP? 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że kwoty ewentualnych różnic powstałych pomiędzy kwotami kosztów wykazanymi w wewnętrznych dowodach księgowych, tj. poleceniach księgowania, które będą ujęte w danym miesiącu lub roku podatkowym a otrzymanymi fakturami, rachunkami (i/lub innymi zewnętrznymi dowodami księgowymi) dokumentującymi te koszty, które Spółka otrzyma po zamknięciu tego miesiąca lub po dacie sporządzenia sprawozdania finansowego za ten rok, mogą być rozpoznane przez Spółkę jako koszty uzyskania przychodów tego okresu sprawozdawczego (miesiąca lub roku podatkowego), w którym zostały uprzednio ujęte dokumenty pierwotne?
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-112/12-4/EK
  Czy w wyniku zmiany metody wyceny towarów i materiałów, koszt sprzedanych towarów, którego wartość będzie określana z dokumentów zastępczych, tj. PZ – przyjęcia towarów na magazyn oraz WZ – wydania towarów z magazynu, wystawionych w oparciu o zamówienia na zakup towaru oraz doliczonych do tej wartości szacowanych, planowanych narzutów na koszty transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia towaru w drodze itp. bez posiadania oryginałów faktur i znajomości faktycznych kosztów, będzie stanowił koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych na moment wyliczenia miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy?
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-262/11-2/IR
  Czy koszty uzyskania przychodów zarówno pośrednio związane z uzyskanym w roku podatkowym przychodem, a stanowiące dostawy niefakturowane, ujęte w księgach roku To, za który Wnioskodawca sporządzi zeznanie podatkowe CIT-8 na podstawie wewnętrznych dowodów księgowych, tj. "poleceń księgowania" będą stanowić koszty uzyskania przychodów tego roku podatkowego?
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-743/11-2/JB
  Wnioskodawca ma możliwość dokumentowania dowodami wewnętrznymi zakup od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej złomu metali żelaznych, będącego odpadem poużytkowym, a zatem surowcem wtórnym, z wyłączeniem zakupu przeznaczonych na złom samochodów i ich części składowych. Niemniej jednak zbiorczy dowód wewnętrzny nie stanowi dowodu księgowego. Natomiast zakup złomu metali nieżelaznych oraz puszek aluminiowych nie może być dokumentowany za pomocą dowodów wewnętrznych.
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-61/11-4/AG
  Czy prawidłowe jest dokumentowanie zakupu uszkodzonych palet typu giter-box (palety siatkowe), jako odpadów poużytkowych, od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej dowodami wewnętrznymi i czy można takie dowody wewnętrzne zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Czy w przypadku zakupu na podstawie dowodu wewnętrznego istnieją ograniczenia kwotowe odnośnie jednorazowych transakcji zakupu od ludności, jeżeli tak, to co powinien zawierać dowód wewnętrzny?
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-695/11/CzP
  "Czy wydatek udokumentowany sporządzonym przez wnioskodawcę zastępczym dowodem księgowym o nazwie "dowód przyjęcia skupu" należy uznać za prawidłowo udokumentowany w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym jest on kosztem bezpośrednim w rozumieniu ustawy, tj. stanowi koszt uzyskania przychodu w okresie rozliczeniowym, w którym nastąpiła sprzedaż towaru udokumentowanego ww. dowodem skupu? /pytanie oznaczone we wniosku nr 1/?Czy w sytuacjach, kiedy wnioskodawca nie jest w stanie pozyskać danych kontrahenta, strona sprzedająca może być oznaczana na "dowodzie przyjęcia skupu" jako "klient detaliczny" lub "detal", a wydatek udokumentowany takim "dowodem przyjęcia skupu" należy uznać za prawidłowo udokumentowany w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym jest on kosztem bezpośrednim w rozumieniu ustawy, tj. stanowi koszt uzyskania przychodu w okresie rozliczeniowym, w którym nastąpiła sprzedaż towaru udokumentowanego ww. dowodem skupu? /pytanie oznaczone we wniosku nr 2/"
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-696/11/CzP
  "Czy wydatek udokumentowany sporządzonym przez wnioskodawcę zastępczym dowodem księgowym o nazwie "dowód przyjęcia skupu" należy uznać za prawidłowo udokumentowany w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym jest on kosztem bezpośrednim w rozumieniu ustawy, tj. stanowi koszt uzyskania przychodu w okresie rozliczeniowym, w którym nastąpiła sprzedaż towaru udokumentowanego ww. dowodem skupu? /pytanie oznaczone we wniosku nr 1/? Czy w sytuacjach, kiedy wnioskodawca nie jest w stanie pozyskać danych kontrahenta, strona sprzedająca może być oznaczana na "dowodzie przyjęcia skupu" jako "klient detaliczny" lub "detal", a wydatek udokumentowany takim "dowodem przyjęcia skupu" należy uznać za prawidłowo udokumentowany w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym jest on kosztem bezpośrednim w rozumieniu ustawy, tj. stanowi koszt uzyskania przychodu w okresie rozliczeniowym, w którym nastąpiła sprzedaż towaru udokumentowanego ww. dowodem skupu? /pytanie oznaczone we wniosku nr 2/"
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-43/11-4/KSU
  Czy dokonując zakupów od ludności złomu stalowego i puszek aluminiowych Wnioskodawca może na udokumentowanie poniesienia w/w wydatku wystawiać dowody wewnętrzne?Czy puszki aluminiowe po napojach należy klasyfikować jako złom metali nieżelaznych i wówczas można je kupować jedynie na podstawie umów kupna sprzedaży, czy należy je klasyfikować jako odpad poużytkowy tzw. odpad opakowaniowy i wówczas, czy można je księgować na podstawie dowodów wewnętrznych?
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-11/11-6/KSU
  Czy wykonywanie czynności kierowcy, stanowiące podstawowe czynności z zakresu działalności gospodarczej z uwzględnieniem, iż kierowca jest jednocześnie właścicielem firmy, mogą być uznane za podróż służbową, a tym samym diety mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, udokumentowane "poleceniem wyjazdu służbowego"?
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-308/11/AK
  Czy otrzymane wynagrodzenie za świadczoną pracę własną na rzecz projektu, udokumentowane dowodami wewnętrznymi, sfinansowane z otrzymanego dofinansowania, stanowi przychód z działalności gospodarczej zwolniony z opodatkowania?
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-7/11-4/KSU
  Czy Wnioskodawca ma prawo do dokumentowania zakupu od ludności złomu żelaznego za pomocą dowodów wewnętrznych?
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1341/10-2/AA
  Jak należy dokumentować zakup zużytych palet drewnianych od ludności cywilnej?
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-1118/10/WRz
  Czy można dokumentować zakup roślin zielarskich dowodami wewnętrznymi?
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1109/10-4/AMN
  Czy dokonując zakupów pieczarek (które, wiadomo że nie pochodzą od rolnika) Wnioskodawczyni może udokumentować ich zakup dowodem wewnętrznym?
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-884/10/SD
  Czy Spółka postąpi prawidłowo zaliczając do podatkowych kosztów rozliczanego okresu sprawozdawczego, wydatki na zakupione towary/usługi udokumentowane wewnętrznym dowodem zastępczym sporządzonym według oszacowanej przez Spółkę wartości?
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1320/10/SD
  Czy Spółka postąpi prawidłowo zaliczając do podatkowych kosztów rozliczanego okresu sprawozdawczego, wydatki za zakupione towary/usługi udokumentowane skanem lub faksem faktury/rachunku?
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-459/10/TK
  Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo wystawiając dowód wewnętrzny - § 14 rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów?
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-443/10/DP
  Czy prawidłowym będzie ujęcie dowodów wewnętrznych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów jako kosztów uzyskania przychodu w kolumnie 10 księgi (koszt zakupu towarów handlowych) dokumentujących zakup od rolników owoców i warzyw?
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-465/10-4/JB
  dokumentowanie kosztów uzyskania przychodów
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-123/10-2/EC
  1) Czy w szczególnych przypadkach można dokonywać zakupu bydła i trzody chlewnej, dokumentując te zakupy za pomocą księgowych dowodów zastępczych?2) Jaką formę winny mieć zastępcze dowody księgowe?
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-983/09/HD
  Czy prawidłowo dokumentowany jest zakup towarów od producentów krajowych tzw. dowodem wewnętrznym, w celu ich dalszej odprzedaży, zaopatrzony w niezbędne dane?
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-609/08/09-S/AM
  Czy w świetle art. 9 ust. 1 oraz art. 15 ust. 4, 4b, 4c i 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, prawidłowe jest stanowisko, iż w przypadku, gdy przed zakończeniem księgowania za dany miesiąc spółka nie otrzyma faktury wystawionej przez usługodawcę usług logistycznych za usługi wykonane w tym miesiącu, kosztem uzyskania przychodu za dany miesiąc będzie koszt wykonanej usługi w danym miesiącu, ujęty w księgach rachunkowych Spółki (jako koszt, a nie jako bierne rozliczenie międzyokresowe kosztu) na podstawie innego niż faktura dowodu, w przypadku braku faktury (rachunku), tj. koszt powinien zostać potrącony na podstawie treści umowy w miesiącu, w którym była świadczona usługa, a nie dopiero po otrzymaniu faktury od usługodawcy?
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-628/09/AM
  Czy Jednostka prawidłowo zalicza do kosztów uzyskania przychodów koszty usług niezafakturowanych ujętych w ewidencji księgowej na podstawie dowodu wewnętrznego?
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-734/09/DP
  Czy w świetle § 14 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, skup akumulatorów może być dokumentowany dowodami wewnętrznymi, jako zakup odpadów poużytkowych?
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-480/09-4/MC
  Czy możliwe jest wobec braku oryginału faktury VAT dokumentującej nabycie towaru, wystawienie dowodu wewnętrznego w celu zaksięgowania transakcji, jako wydatku poniesionego na działalność statutową w rozumieniu artykułu 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych?
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-689/09-2/AK
  1.Czy w przypadku braku możliwości wystawienia faktury VAT RR można nabyć warzywa i owoce od rolników i działkowiczów, a na ich zakup wystawić dowód wewnętrzny? 2.Czy hurtownia jako spółka jawna może od jej wspólnika (osoba fizyczna), który posiada działkę rolną nabyć uprawiane przez niego warzywa i owoce na dowód wewnętrzny?
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-686/09-2/AA
  Czy księgowanie na dowodach wewnętrznych, faktu zakupu palet używanych od ludności i ujmowanie ich w księdze przychodów i rozchodów w kol. 10 jest prawidłowe ?
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-409/09/BK
  W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków na zakup towarów handlowych udokumentowanych dowodem wewnętrznym
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-307/09/BK
  w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, udokumentowanych dowodami wewnętrznymi wydatków, poniesionych na zakup towarów handlowych (warzyw, owoców, grzybów, wyrobów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, runa leśnego) dokonywanych od osób nie prowadzących działalności gospodarczej
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-256/09-3/AK
  Czy koszty poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej takie jak: opłata za wpis do działalności gospodarcze w wysokości 100 zł brutto dokonana dnia 25 listopada 2008 r., udokumentowana pokwitowaniem oraz fakturą vat z dnia 17 grudnia 2008 r. w wysokości 61 zł brutto, za wyrobienie pieczątki firmowej, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów i wpisane do podatkowej księgi przychodów i rozchodów odpowiednio z datą 25 listopada 2008 r. oraz 17 grudnia 2008r. w dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej tj. 5 stycznia 2009 r.?
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-256/09-2/AK
  Na jakiej podstawie należy dokonywać wpisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, czy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, § 19 wystarczy wystawić na koniec dnia dowód wewnętrzny, w którym w jednej kwocie wykazana jest wartość tych przychodów za dany dzień, a następnie dokonać wpisu do podatkowej księgi przychodów i rozchodów w kolumnie 7?
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-56b/09/AK
  Czy dopuszcza się wystawienie jednego - zbiorczego dowodu wewnętrznego jednego dnia, zawierającego zakup wszystkich sztuk cieląt od różnych rolników?
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-56a/09/AK
  Czy w przypadku, gdy rolnik nie udostępnia danych osobowych umożliwiających prawidłowe wystawienie faktury VAT RR prawidłowe będzie ujęcie kosztu zakupu cieląt w podatkowej księdze przychodów i rozchodów na podstawie dowodów wewnętrznych?
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-951/08/WRz
  1. Kiedy można opłacać podatek dochodowy w formie liniowej ? 2. Jak dokumentować zakup nieruchomości ?
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-766/08/MM
  Czy możliwe jest dokumentowanie w księgach rachunkowych zakupu towarów handlowych od rolników dowodami zastępczymi?
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-765/08/MM
  Czy kosztem uzyskania przychodu jest zakup produktów roślinnych bezpośrednio od producentów krajowych, udokumentowanych dowodem wewnętrznym - zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów - w sytuacji, gdy producenci krajowi nie chcą podać swoich danych identyfikacyjnych niezbędnych do wystawienia faktury VAT-RR?
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-792/08/WRz
  Jak dokumentować zakup produktów od rolników ryczałtowych?
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1205/08-2/AM
  Czy zakup od ludności mebli, przedmiotów dekoracyjnych i codziennego użytku może być udokumentowany dowodem wewnętrznym i na jego podstawie zaewidencjonowany w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów?
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1017/08/PH
  Czy dowód wewnętrzny bez względu na jego wartość będzie wystarczającym dokumentem, aby zakupy u rolników indywidualnych mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-562/08/BK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana G. przedstawione we wniosku z dnia 2 lipca 2008r. (wpływ do tut. Biura - 21 lipca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej udokumentowanych dowodami wewnętrznymi wydatków, poniesi ...
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-490/08-2/AA
  W jaki sposób prawidłowo udokumentować skup palet od ludności, na podstawie jakiego dokumentu powinno się dokonać zapisu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-534/08/BK
  Czy jest kosztem uzyskania przychodów zakup produktów roślinnych (nie przerobionych sposobem przemysłowym) bezpośrednio od producentów krajowych udokumentowany dowodem wewnętrznym zgodnie z § 14 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów w sytuacji, gdy rolnicy nie chcą podać swoich danych identyfikacyjnych i adresowych niezbędnych do sporządzenia faktury VAT RR?
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-244/08/IG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 14 kwietnia 2008 r. (data wpływu 25 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie uznania za koszty uzyskania przychodów zasądzonej wyrokiem sądu kwoty zwrotu na rzecz najemcy wydatków na adaptację lokalu, wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami sądowymi -jest ni ...
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-326/08/RM (KAN-3951/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani K. przedstawione we wniosku z dnia 10 kwietnia 2008 r. (data wpływu do tut. Biura - 17 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie dokumentowania transakcji zakupu towarów -jest nieprawidłowe.W dniu 17 kwietnia 2008 r. wpłynął do tut. biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpreta ...
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-216/08-2/AŻ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 18 lutego 2008 r. (data wpływu 22 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie dokumentowania skupu odpadów poużytkowych - palet drewnianych -jest prawidłowe.W dniu 22 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisó ...
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-97/08/HD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 5 lutego 2008 r. (data wpływu 7 lutego 2008 r.), uzupełnionego w dniach 15 lutego 2008 r., 26 marca 2008 r. i 28 kwietnia 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości dokumentowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów zawartych transakcji z ...
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-12/08/IG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 2 stycznia 2008 r. (data wpływu 7 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie dokonywania wpisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów na podstawie dowodu wewnętrznego dotyczącego przekazania do sprzedaży ryb z własnego połowu -jest nieprawidł ...
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-211/07-2/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 20.09.2007 r. (data wpływu 27.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie dokumentowania transakcji zakupu towarów -jest nieprawidłowe.W dniu 20.09.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywi ...
 49. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SD/415-61/07
  w jaki sposób Podatnik może zaewidencjonować i udokumentować wydatki na nabycie przedmiotów kolekcjonerskich w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, aby można było je uznać za koszty uzyskania przychodów
 50. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415-147/07
  1.Czy wydatki na przejazdy z miejsca wykonywania działalności gospodarczej do kontrahenta i z powrotem mogą stanowić koszty uzyskania przychodów,2.Czy ma prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów diet z tytułu podróży służbowej do wysokości określonej w odrębnych przepisach,3.Czy podatek VAT wynikający z zakupionych biletów może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności.
 51. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-7/07
  Na podstawie jakich dokumentów można dokonać korekty rejestru VAT i deklaracji VAT ?
 52. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2140/4111/415/6/1/2007/MJ
  Pytanie dotyczy sposobu dokumentowania kosztów uzyskania przychodów z tytułu nabycia produktów rolnych (owoców) od rolników, w sytuacji prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 53. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1440-DF2/415-40634/VII/2007
  Jaki dokument obejmujący całość opłat można uznać za podstawę do utworzenia dowodu wewnętrznego? I czy fakturę prognozowaną za energię elektryczną bądź gaz można uznać za taki dokument?
 54. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1440-DF2/415-40668/VII/2007
  Czy do kosztów uzyskania przychodów mogę zaliczyć wszelkie wydatki związane z utrzymaniem lokalu mieszkalnego (tj. gaz, prąd, opłaty czynszowe obejmujące opłatę za wodę, wywóz nieczystości, centralne ogrzewanie, użytkowanie windy, zarządzanie nieruchomością wspólną, itp., opłatę na fundusz remontowy, podatek od nieruchomości, użytkowanie wieczyste gruntu, koszty ubezpieczenia nieruchomości oraz mienia ruchomego) w części przypadającej na prowadzoną działalność, wykorzystując do wyznaczenia proporcji powierzchnię nieruchomości wykorzystywaną do wykonania czynności służących prowadzonej działalności gospodarczej, oraz - czy wszystkie powyższe koszty, w tym w szczególności opłaty za opłaty czynszowe, podatek od nieruchomości, opłaty na fundusz remontowy, ubezpieczenie nieruchomości, gaz, prąd, w części przypadającej na prowadzoną działalność gospodarczą mogą zostać ujęte w podatkowej księdze przychodów i rozchodów na podstawie dowodu wewnętrznego sporządzonego w oparciu o dokumenty obejmujące całość opłat na te cele?
 55. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/415-18/34/07
  Czy koszty uzyskania przychodu dotyczące diet z tytułu podróży służbowej mogą być udokumentowane: - drukami rozliczeniowymi diet dotyczącymi wyjazdów zagranicznych potwierdzonymi imienną pieczątką prowadzonej działalności gospodarczej, - tarczami tahograficznymi pojazdu.
 56. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415-6/07
  Czy możliwe jest dokumentowanie w księgach rachunkowych zakupu towarów handlowych dokonane u bezpośredniego producenta - rolnika, dowodami wewnętrznymi?
 57. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415-5/07
  Czy możliwe jest dokumentowanie w księgach rachunkowych zakupu towarów handlowych dokonane u bezpośredniego producenta - rolnika, dowodami wewnętrznymi?
 58. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415-4/07
  Czy możliwe jest dokumentowanie w księgach rachunkowych zakupu towarów handlowych dokonane u bezpośredniego producenta - rolnika, dowodami wewnętrznymi?
 59. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/1-415/2/2007
  Czy dopuszczalne jest dokumentowanie zakupu żywych zwierząt (koni) na podstawie dowodu wewnętrznego ?
 60. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP/415-1/07/5/LSH
  Czy w 2007 roku, podatnik prowadząc księgowość zgodnie z ustawą o rachunkowości i dokonując zakupu od ludności runa leśnego może w dalszym ciągu dokumentować te operacje gospodarcze dokumentami o takiej samej treści jak w 2006 roku, t.j. dowodami wewnętrznymi zawierającymi nazwę towaru, ilość, cenę jednostkową, wartość towaru, datę i podpis osoby skupującej ?
 61. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PD-I-415/1/60/06
  Czy prawidłowe jest udokumentowanie dowodami wewnętrznymi, kosztów związanych z opłatami za czynsz, energię elektryczną, wodę gaz (w przypadku wykorzystywania do działalności gospodarczej części lokalu mieszkalnego, gdzie głównym najemcą jest żona), których podstawą sporządzenia jest dokument wystawiony na żonę, obejmujący całość opłat na te cele?
 62. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD3.1-415-33/06
  - czy w przypadku, gdy usługobiorca nie żąda wystawienia rachunku przychód, ze świadczenia usług może być udokumentowany dokumentem wewnętrznym, - czy koszty utrzymania gabinetu mieszczącego się w wydzielonej części budynku jednorodzinnego należy rozliczać procentem wg zajmowanej jego powierzchni do ogólnej powierzchni mieszkalnej budynku.
 63. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.1431.DGI/415-78-455/UJ/06
  Podatnik zwraca się z zapytaniem dotyczącym zasad prawidłowego dokumentowania oraz możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej materiałów wykorzystywanych w tej działalności.
 64. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/415-4/07
  Czy możliwy jest zakup na dowody wewnętrzne żywych gałęzi choinkowych?
 65. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-5/06
  W przypadku gdy rolnik nie udostępnia danych osobowych umożliwiających prawidłowe wystawienie faktury VAT RR winna być wystawiona faktura VAT RR, czy też dowód wewnętrzny, o którym mowa w § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U.Nr 152, poz. 1475) ?
 66. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG/415-37/06D30
  Czy przy okazji robienia zakupów na firmę - dokonywane zakupy na potrzeby domowe podatnika należy księgować w księdze przychodów i rozchodów a następnie towar ten na podstawie dowodu wewnętrznego odsprzedać sobie w cenie zakupu?
 67. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD 415/1/13/2006
  Podatnik skupuje nasiona drzew - żołedzie i buczynę od rolników. Zdaniem podatnika "dowód wewnętrzny" będzie prawidłowym dowodem dokumentującym ww. czynność oraz przychody rolnika z tego tytułu bedą wolne od podatku.
 68. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SD/415-50/06
  W jaki sposób mogę ewidencjonować ponoszone koszty pozyskiwania informacji od anonimowych informatorów?
 69. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: MB/415-15/06
  Czy spółka prawidłowo postępuje nie zaliczając do przychodów działalności gospodarczej kwot przyjętych zaliczek oraz czy prawidłowo dokumentuje przychody w podatkowej księdze przychodów i rozchodów na podstawie dowodu wewnętrznego ?
 70. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB1/4117-0039/06/3
  Czy można dokumentować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów za pomocą dowodów wewnętrznych, zakupy monet "kolekcjonerskich" sprzedawanych przez oddziały NBP po cenie nominalnej?
 71. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-103/06/R1
  Jak wyliczyć wartość czynszu, który stanowić będzie koszt uzyskania przychodu za część lokalu mieszkalnego przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej?
 72. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-17/06
  Czy istnieje możliwość dokumentowania zakupu odpadów poużytkowych od osoby fizycznej dowodem wewnętrznym?
 73. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/415-26/06
  Czy dopuszczalne jest dokumentowanie zapisów w podatkowej księdze dowodami wewnętrznymi skupu uzywanych lub uszkodzonych palet drewnianych od osób prywatnych nie prowadzących działalności gospodarczej?
 74. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO I-415/11/2006
  Czy prowadząc indywidualnie praktykę stomatologiczną w lokalu, którego Podatniczka jest współwłaścicielką i w którym drugi z współwłaścicieli także prowadzi indywidualnie taką samą działalność, podatniczka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów swojej działalności, na podstawie sporządzonych dowodów wewnętrznych, część wydatków udokumentowanych wystawionymi na nazwisko drugiego współwłaściciela fakturami VAT, z tytułu: - opłat za media (energia elektryczna, gaz) zużywane w całym lokalu i - wydatków na zakupu materiałów oraz usług koniecznych do remontu lub modernizacji całości lokalu, które ponosi jako jego współwłaścicielka, zwracając drugiemu współwłaścicielowi przypadającą na siebie samą część poniesionych przez niego wydatków i któe wiążą się z osiąganiem przez podatniczkę w tym lokalu przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych? Podatniczka wyjaśnia, że prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów.
 75. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S./1416/PP/443-2/2006
  Czy Podatnik ma prawo zastosowania szczególnej procedury opodatkowania (marża) zgodnie z art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług do sprzedaży palet drewnianych używanych EURO, palet drewnianych używanych przemysłowych i nadstawek drewnianych używanych nabywanych od osób fizycznych niebędących podatnikami podatku VAT?
 76. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-415/13/2006
  Czy można udokumentować zakup towarów (w które będę się zaopatrywał za granicą kraju, głównie w Niemczech i Holandii na tzw. "wystawkach" zbierając wystawione na ulicach przed domami obcokrajowców przedmioty) oświadczeniem w którym zostaną wymienione i opisane wszystkie przedmioty zebrane podczas takiego wyjazdu ?
 77. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415-110/06/RL/01
  1.Czy od grupy dostawców (rolników, działkowców) skup owoców i warzyw można dokumentować "Dokumentem Wewnętrznym", w którym będą podane niezbędne dane jak nazwisko i imię sprzedawcy, jego miejsce zamieszkania, określony asortyment, cena jednostkowa, jednostki miary, wartość całkowita zakupu oraz podpisy sprzedawcy i nabywcy w sytuacji gdzie od 01.01.2006r firma prowadzi księgi rachunkowe (pełną księgowość)?2. Czy w myśl przepisów prawa podatkowego tak wystawiony " Dowód Wewnętrzny" będzie spełniał warunki dowodu dokumentującego poniesione wydatki, które będą stanowiły koszty uzyskania przychodu?
 78. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1407/N-005/US/3/06/DD
  Zapytujący prowadzi własne punkty skupu owoców dla celów produkcyjnych od rolników indywidualnych, których dostawy są dokumentowane fakturami RR. Część dostawców nie posiada założonego rachunku bankowego. Wnioskodawca rozlicza się na zasadach ogólnych - prowadzona jest księga rachunkowa.Wnioskodawca zwraca się z zapytaniem: czy w sytuacji, gdy rolnik nie posiada rachunku bankowego, czy też nie udostępnia nabywcy danych umożliwiających wystawienie faktury RR, prawidłowe jest wystawienie innego dokumentu wewnętrznego np. dowodu PZ, czy dowodu wewnętrznego (stosowanego przy księdze przychodów i rozchodów)?Czy dokument taki powinien być wystawiony dla każdego dostawcy (podpisany przez obie strony), czy też może być wystawiony na łączny zakup płodów rolnych w danym dniu na podstawie dziennych list skupowych, a także, czy dokument taki jest wystarczającym dowodem, aby można go było uznać za dokument źródłowy księgowy zgodnie z ustawą o rachunkowości (art.21, art.22)?Zdaniem wnioskodawcy posiadanie rachunku bankowego przez rolnika ryczałtowego jest niezbędne z punktu widzenia możliwości odliczenia zryczałtowanego zwrotu podatku wypłaconego rolnikowi przez nabywcę - art.116 ust.6 pkt 2 ustawy o VAT. Wystawienie innego dokumentu dopuszczalne jest wyjątkowo, w szczególności, gdy rolnik ryczałtowy nie udostępni nabywcy danych umożliwiających wystawienie faktury RR. Takim dokumentem wewnętrznym może być dokument PZ, pod warunkiem, że określa datę dostawy, nazwę towaru, ilość, cenę jednostkową oraz wartość, podpisy obu stron.
 79. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFI/415-10/06
  Czy dokonując zakupów od ludności złomu stalowego może na udokumentowanie poniesienia w/w wydatków wystawiać dowody wewnętrzne.
 80. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO I-415/8/2006
  Czy prowadząc indywidualnie praktykę stomatologiczną w lokalu, którego Podatniczka jest współwłaścicielką i w którym drugi z współwłaścicieli także prowadzi indywidualnie taką samą działalność, mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów swojej działalności, na podstawie sporządzonych dowodów wewnętrznych, część wydatków udokumentowanych wystawionymi na moje nazwisko fakturami VAT, z tytułu: - opłat za media (energia elektryczna, gaz) zużywane w całym lokalu i - wydatków na zakupu materiałów oraz usług koniecznych do remontu lub modernizacji całości lokalu, które ponoszę jako jego współwłaścicielka i któe wiążą się z osiąganiem przeze mnie w tym lokalu przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych? Podatniczka wyjaśnia, że prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów.
 81. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: MB-415/5/2006
  W jaki sposób powinien być udokumentowany skup palet od ludności? Czy może być sporządzany dowód księgowy (wewnętrzny) wynikający z § 14 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów?
 82. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD415/1/66/30/05
  Czy można zakupiony towar handlowy udokumentować umową kupna- sprzedaży lub dowodem wewnętrznym wpisując jako sprzedającego targowisko lub giełdę ?
 83. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-14/06/AJ
  Czy przychód ze sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, potwierdzających wytworzenie energii w odnawialnym źródle, można wpisać do podatkowej księgi przychodów i rozchodów na podstawie dowodu wewnętrznego?
 84. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ULP-II/423-2/WK/05
  Czy można udokumentować zakupy surowca wewnętrznym dowodem zakupu?
 85. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-9/05
  W jaki sposób i jakim dowodem winien być udokumentowany zakup kamienia polnego od rolników ?
 86. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-21/05
  Czy podstawą zapisów w książce przychodów i rozchodów dotyczących zakupu palet od osób fizycznych może być dowód wewnętrzny?
 87. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDOF/415/14/05
  Czy przekazanie drzewa z własnego lasu na potrzeby działalności gospodarczej można udokumentować na podstawie dowodu wewnętrznego?
 88. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.I/415/4/55/2005
  Czy skup używanych podręczników od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej może być dokumentowany dowodami wewnętrznymi?
 89. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/DP/423/96/BS/2005
  Czy koszt usług cmentarnych określonych jako wydatki poniesione na zakup miejsca grzebalnego i opłat kancelaryjnych-terenowych stanowią koszty uzyskania przychodów?Czy wydatki poniesione na zakup usług cmentarnych udokumentowane dowodami wewnętrznymi stanowią koszty uzyskania przychodów ?
 90. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/287/DJW/05
  Czy można ewidencjonować zakup towarów handlowych - monet kolekcjonerskich za pomocą dowodu wewnętrznego?
 91. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDa-406/22/2005
  Czy prowadząc działalność gospodarczą w zakresie sprzedaż obuwia, zakład fryzjersko-kosmetyczny oraz handlu art. chemicznymi można dokonać w podatkowej księdze przychodów i rozchodów przeksięgowania na podstawie dowodów wewnętrznych wydatków poniesionych na zakup środków czystości i innych artykułów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej wpisanych w pozycjach "zakup towarów handlowych" ze sklepu chemicznego (ze znakiem minus) na potrzeby np. zakładu fryzjerskiego pod pozycję "pozostałe wydatki" (ze znakiem plus), oraz czy opisane wyżej operacje mają wpływ na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 92. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-43/05
  Czy w przypadku nie wystąpienia przez rolnika ryczałtowego z żądaniem wystawienia faktury VAT RR istnieje obowiązek jej wystawienia oraz, czy w przypadku nie wystawienia faktury VAT RR kwoty należności wynikające z dowodów wewnętrznych powinny obejmować podatek od towarów i usług obliczony przy zastosowaniu stawki 5%?
 93. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415-22/05
  Czy zakup owoców miękkich od rolników udokumentowany dowodami wewnętrznymi przez podatnika podatku od towarów usług może być księgowany w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kwotach netto.
 94. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415/28/05
  Jak dokumentować zakup towarów używanych pochodzenia polskiego i przywiezionych z Niemiec w celu ich odsprzedaży?
 95. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US. PB-I/415/38/05
  Czy kosztem uzyskania przychodów jest zakup produktów roślinnych bezpośrednio od producentów krajowych udokumentowany dowodem wewnętrznym zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.), w sytuacji gdy rolnicy nie chcą podać swoich danych identyfikacyjnych niezbędnych do sporządzenia faktury VAT RR?
 96. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/310/Z/K/05
  Czy do kosztów uzyskania przychodów działalności zakwalifikować można koszty związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego w części przeznaczonej na działalność oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lekarzy?
 97. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-10/I-17/13/MM/BA-14444/05
  Czy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów podatek od towarów i usług, w części, w której nie przysługuje odliczenie podatku naliczonego oraz jaki dokument stanowi podstawę zaliczenia w koszty - faktura Vat wystawioną przez leasingodawcę, czy ?dowód wewnętrzny"?
 98. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/4106-35/05
  W jaki sposób dokumentować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów zakupy dokonywane przez podatników podatku VAT od rolników ryczałtowych?
 99. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1429/PP/443-5/05
  Dokumentowanie zakupu zwierząt żywych dokonywanych od osób fizycznych, które twierdzą że są rolnikami ale odmawiają podania danych niezbędnych do wystawienia faktury VATRR?
 100. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDIA-415/5/2005
  Czy dokumentowane dowodami wewnętrzymi, zakupy towarów bezpośrednio od działkowców w postaci ozdobnych liści, traw, kwiatów ... mogą stanowić koszty uzyskania uzyskania przychodów?
 101. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/415/1/138/05
  Jak ewidencjonować zdarzenia gospodarcze związane z wykorzystaniem w prowadzonej działalności gospodarczej powstałych w toku produkcji braków i odpadów?
 102. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DPDF/415-15/P/05
  Czy opłaty drogowe i koszty paliwa udokumentowane rachunkiem zbiorczym wystawioną przez przedstawiciela niemieckiej spółki paliwowej będzie stanowić koszt uzyskania przychodów zakładając, że spółka księguje koszty metodą memoriałową?
 103. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI415/1/11/05
  Czy zakup używanych przedmiotów, dokonywanych od osób fizycznych na bazarach i targowiskach można udokumentować dowodem wewnętrznym ?
 104. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US34/DD1/413/8A/05
  Czy mam prawo do dokonywania zakupów na straganach czy targowiskach np. na Stadionie X-lecia i dokumentowania tego zakupu dowodem wewnętrznym wystawionym przez samego siebie i zaliczyć te wydatki (towary handlowe) do kosztów uzyskania przychodów.
 105. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US36/1CG/412/51/2005/MM
  Czy możliwe jest dokumentowanie w księgach rachunkowych zakupu towarów handlowych dokonane u bezpośredniego producenta (rolnika) dowodami wewnętrznymi?
 106. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I US.I/415/17/05
  Czy zakupy towarów od rolników udokumentowane dowodami wewnętrznymi stanowią dla podatnika koszty uzyskania przychodów?
 107. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBI-2/4117/IN-2/USŁ-W/2005/JF
  Czy wydatki za korzystanie z prywatnego telefonu w stałej kwocie (20 zł) jako comiesięczny ryczałt, udokumentowane dowodem wewnętrznym i załączoną fakturą, stanowią koszt uzyskania przychodów?
 108. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/39/PDI-415/9/2005
  W jaki sposób prawidłowo udokumentować zakup płodów rolnych od rolników indywidualnych i działkowców ?
 109. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/39/PDI-415/9/2005
  W jaki sposób prawidłowo udokumentować zakup płodów rolnych od rolników indywidualnych i działkowców ?
 110. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-12/05
  Czy zakup palet od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej może być udokumentowany dowodem wewnętrznym sporządzonym przez ponoszącego wydatek ?
 111. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415/15/05
  Prowadzę działalność gospodarczą - sklep branży papierniczej. Chciałbym wprowadzić skup używanych książek, podręczników oraz ich sprzedaż. Zakupy zamierzam dokumentować dowodami wewnętrznymi, natomiast sprzedaż, tak jak inne towary, przez kasę fiskalną. Czy przyjęty przeze mnie sposób postępowania, przy zakupie i sprzedaży będzie prawidłowy i wystarczający?
 112. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-38/05/R1
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów na podstawie dowodów wewnętrznych wydatki nie udokumentowane fakturami VAT, które dotyczą: -zakupu oprogramowania przez internet, -zakupu licencji komputerowych i oprogramowania w USA, -opłat rejestracyjnych kupowanych przez internet, -opłat za konferencje i szkolenie organizowane poza granicami Polski (w szczególności w USA), -biletów lotniczych, -biletów kolejowych?
 113. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Pdf-415/18/2005
  dotyczy możliwości ewidencjonowania zakupu towarów poprzez sporządzanie dowodu wewnętrznego zawierającego opis tych towarów
 114. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-1277/04
  Czy pocztowe dowody wpłaty oraz kopie przelewów bankowych, które dokumentują poniesienie wydatków na zarząd wspólnotą mieszkaniową można uznać za dowody księgowe pozwalające dokonywać zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?
 115. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GF/415/III/art.14a/zap.22/59/05
  Czy ujmowanie dowodem wewnętrznym w koszty uzyskania przychodów czynszu za część lokalu przeznaczoną na działalność gospodarczą jest właściwe?
 116. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/415-1/4/05
  Czy na skup butelek i makulatury od drobnych zbieraczy należy wystawiać rachunki, czy z uwagi na niewielkie ilości zakupu za kwoty 0,50 zł lub 2,00 zł może być wystawiony jeden dowód wewnętrzny, czy dowód wewnętrzny może stanowić podstawę zapisu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.
 117. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: RO/436/138/2004
  1) Czy Spółka prawidłowo postępuje nie odliczając podatku VAT z faktur zakupu usług ? 2) Czy Spółka powinna wystawiać faktury wewnętrzne tylko na część dotyczącą odpłatności pracownika ? 3) Czy prawidlowo zastosowano stawki podatku VAT: 7%, 22% i zwolnienie z podatku VAT oraz podstawę opodatkowania w fakturach VAT wewnętrznych ?
 118. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD.I/415-42/04
  Podatnik prowadzący działalność gospodarczą i rozliczający podatek dochodowy na zasadach ogólnych zamierza wydzierżawić od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej lokal użytkowy, w którym będzie prowadzona działalność gospodarczą. Osoba wydzierżawiająca nie wystawia rachunku tylko dowód wpłaty. Podatnik na podstawie tego dokumentu wystawia dowód wewnętrzny zawierający dane, o których mowa w § 14 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, który stanowi podstawę zapisu w księdze. Rozliczenie tych kosztów następuje w okresach miesięcznych zgodnie z umową. Podatnik zapytuje czy przedstawiony sposób dokumentowania kosztów uzyskania przychodów i dokonywania zapisów w księdze jest prawidłowy ?
 119. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-10/05/CIP/01
  Wnioskodawca zwraca się z zapytaniem, czy dowody wewnętrzne sprzedaży są wystarczające, aby udokumentować wysokość dokonanej sprzedaży w poprzednim roku podatkowym. Zdaniem Wnioskodawcy, dowody wewnętrzne sprzedaży są wystarczającym dowodem na udokumentowanie wymaganych obrotów.
 120. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZN-II-1/415-38/04/PP
  Wnosząca zapytanie przedstawiła stan faktyczny, z którego wynika, że zakupiła na podstawie umowy kupna wierzytelności innego podmiotu za kwotę 4.800,00 zł, po czym nabyta wierzytelność została spłacona przez dłużnika kwotą 5.500,00 zł. Podatniczka nadmienia, że prowadzi działalność gospodarczą, a obrót wierzytelnościami wynika z wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Czy istnieje możliwość zaksięgowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, za pomocą dowodu wewnętrznego, po stronie przychodów kwoty 700,00 zł, jako różnicy pomiędzy ceną nabycia wierzytelności, a wartością otrzymaną od dłużnika?
 121. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: UPO-415/125/04/RL
  Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest handel ziemią ogrodniczą. Zakup ziemi dokonywany jest od okolicznych rolników jako odpad poużytkowy stanowiący surowiec wtórny, np. po wykopach pod fundamenty, po kopaniu lub pogłębianiu oczek wodnych albo małych przydomowych stawów, a także po wieloletnim gromadzeniu na pryzmach w gospodarstwach rolnych bądź jest to zdjęta wierzchnia warstwa wyjałowionej gleby. W następstwie zakupu różnych gatunków - ziemia poddawana jest procesom mieszania i składowania, po czym dopiero następuje jej sprzedaż. Proszę o wyjaśnienie jakim dokumentem powinienem ewidencjonować zakup tego towaru, czy może być to dowód wewnętrzny?
 122. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-PO-I-415/PIT/24/2004
  Czy Podatnik może: 1) zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów nasiona, którymi obsiewa ziemię, środki chemiczne wykorzystywane przy uprawie oraz urządzenia pomocne przy uprawie, 2) zebrane rośliny sam wycenić bez naliczenia podatku VAT i wprowadzić dowodem wewnętrznym do podatkowej księgi przychodów i rozchodów jako towar handlowy do dalszej sprzedaży.
 123. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: CD-415/85/04
  Czy u nabywcy kwota zryczałtowanego zwrotu podatku wynikającego z faktury VAT RR zapłaconej gotówką, stanowi koszt uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 124. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO/415/18/2004,PPDE/443-37/2004
  Korzystając z wynikającego z Ordynacji podatkowej uprawnienia proszę o wyjaśnienie następujących kwestii związanych z rozliczaniem prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz w zakresie podatku od towarów i usług. Stan faktyczny: 1. Od kilku lat prowadz fermę kur - niosek, z której podatek rozliczam na zasadach ogólnych - na podstawie norm szacunkowych działów specjalnych produlcji rolnej. Prowadzę również gospodarstwo rolne. W zakresie podatku VAT korzystam ze zwolnienia przyslugującego rolnikowi ryczałtowemu. 2. Od maja 2004 roku zgłosiłam działalność gospodarczą w zakresie produkcji ciast i pieczywa cukierniczego opodatkowaną na zasadach ogólnych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (podatkowa księga przychodów i rozchodów) oraz zarejestrowałam się, jako podatnik podatku od towarów i usług (zasady ogólne- rozliczanie miesięczne). Po okresie niezbędnych inwestycji właściwą działalność produkcyjną zamierzam rozpocząć na przełomie lipca i sierpnia 2004 roku. 3. Od lipca 2004 roku moją fermę (bez budynków) wniosłam, jako wkład do spółki cywilnej z innymi osobami fizycznymi prowadzącymi również fermy kur - niosek. Powołana spółka jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Spółka będzie rozliczać podatek VAT od sprzedanych jaj pochodzących z fermy każdego ze wspólników oraz od zakupów dotyczących tych ferm. Podatek dochodowy wspólnicy będą rozliczali tak, jak dotychczas tj. Na zasadzie działów specjalnych produkcji rolnej, w oparciu o normy szacunkowe (jeśli to dopuszczalne). Pytanie: 1. Czy wniesienie fermy do spółki cywilnej nie pozbawia mnie prawa do rozliczania dochodu z tej fermy tak, jak dotychczas tj. na zasadzie dzialów specjalnych produkcji rolnej, w oparciu o normy szacunkowe? (moim zdaniem nie pozbawia) 2. Czy prawidłowy będzie następujący sposób rozliczania zakupów jaj (surowiec do produkcji) dokonywanych dla prowadzonej przeze mnie ciastkarni:a) w zakresie podatku dochodowego: dowód wewnętrzny zgodnie z § 14 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, czy też- wartość netto z faktury VAT za dostarczone jaja, wystawionej przez spókę, której mowa w p. 3 opisau stanu faktycznego. (druga forma wydaje mi się właściwa),b) w zakresie podatku VAT:pełne odliczenie VAT z faktury za dostarczone jaja, wystawionej przez spókę, której mowa w p. 3 opisau stanu faktycznego. (moim zdaniem jest to prawidłowe), 3. Czy będąc w zakresie działalności gospodarczej zarejestrowanym podatnikiem VAT mogę nadal korzystać ze zwolnienia z VAT, jako rolnik ryczałtowy w zakresie działalności rolniczej? (moim zdaniem tak)
 125. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDM. 415/7/04
  Jaki dokument wystawia się osobie, która przynosi do skupu niewielką ilość surowców wtórnych? Czy podstawą wpisu do podatkowej księgi przychodów i rozchodów może być w powyższym przypadku "zbiorowe zestawienie" z danego dnia?
 126. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: P-I/443/115/WE/04
  1. S na własne potrzeby do sekretariatu pobiera z własnego sklepu napoje, kawę, gazety, ciasto. Czy powyższy towar pobrany z własnego sklepu jest opodatkowany podatkiem VAT i czy należy traktować jako potrzeby podatnika i dokumentować dowodem wewnętrznym? 2. Czy do kosztów uzyskania przychodów należy ująć faktury za "media" w dniu terminu płatności, czy w miesiącu którego dotyczą?
 127. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO I 415/10/04
  Jak należy ewidencjonować zakup używanych palet drewnianych od ludności?
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!