Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


dotacja

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-466/12-6/ASZ
  1. Czy opisane zdarzenie rodzi skutki finansowe w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku, gdy Wnioskodawca nie wykorzystuje dotacji na pokrycie kosztów działalności gospodarczej którą prowadzi? 2. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do wyksięgowania równowartości netto dotacji z podatkowej księgi przychodów i rozchodów w miesiącu otrzymania?
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-267/12-4/GG
  Czy można zaliczyć w ciężar podatkowych kosztów uzyskania przychodu amortyzację od środków trwałych, które to zostały sfinansowane z dotacji z NFOŚiGW na nabycie środków trwałych przez Wnioskodawcę do dnia 31 grudnia 2011 r. działającego jako państwowa jednostka budżetowa, a następnie w myśl przepisów ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody, które to zostały przejęte nieodpłatnie przez Wnioskodawcę działającego jako nowy podatnik?
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-681/12-2/MP
  Zakres zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych wynagrodzenia otrzymanego od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1029/12/KT
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami na budowę oczyszczalni ścieków, sfinansowaną w części z dotacji celowej.
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-683/12-2/MW
  Przyznana przez Gminę Wnioskodawcy dotacja inwestycyjna nie będzie zwiększała obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy i tym samym nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż nie stanowi czynności wymienionej w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-944/12/KT
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją inwestycji dofinansowanej ze środków UE, związanej z budową kanalizacji sanitarnej.
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-907a/12/MS
  1. Czy w przypadku realizacji Projektu, przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego, należy uznać, że otrzymana przez Spółkę dotacja będzie miała bezpośredni wpływ na cenę usług świadczonych przez Spółkę w ramach tego Projektu (rekultywacja) oraz na cenę usług obróbki odpadów po zakończeniu jego realizacji, a w konsekwencji będzie stanowiła obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy? 2. Czy nieodpłatne przekazanie poniesionych nakładów (współfinansowanych ze środków unijnych) na wykonanie usług rekultywacji gruntów, stanowiących własność spółki wydzielonej oraz 7 udziałowców Wnioskodawcy - stanowi czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług?
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-204/07/12-S/EK
  Czy dochody otrzymane przez Beneficjenta w formie dotacji korzystają ze zwolnienia, o którym mowa: - w art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie w jakim pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych z bezzwrotnej pomocy, oraz - w art. 17 ust. 1 pkt 47 cyt. ustawy w zakresie w jakim pochodzą z budżetu państwa?
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-898/12-2/ES
  Po otrzymaniu dotacji podatnik jest zobowiązany do skorygowania – zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów, a tym samym skorygowania - zwiększenia podatku dochodowego (zaliczek za okresy rozliczeniowe), w których wykazał te koszty w wysokości zawyżonej. W konsekwencji nie można więc podzielić poglądu Wnioskodawcy, że obowiązek wyłączenia tej części wydatków (sfinansowanych następnie otrzymanym dofinansowaniem) z kosztów uzyskania przychodu nastąpi dopiero w rozliczeniu za miesiąc, w którym zostało otrzymane dofinansowanie (została otrzymana dotacja) czyli na bieżąco.
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-453/12-4/KSU
  Czy Wnioskodawczyni prawidłowo zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne, koszty paliwa, napraw, części zamiennych z tytułu wykorzystywania zakupionych środków trwałych w pozarolniczej działalności gospodarczej?
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-477/12-4/KSU
  Czy Wnioskodawczyni prawidłowo zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne, koszty paliwa, napraw, części zamiennych z tytułu wykorzystywania zakupionych środków trwałych w pozarolniczej działalności gospodarczej?
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-643/12-2/PR
  prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupów towarów i usług służących realizacji projektu.
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-767/12-2/DG
  W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie usług szkoleniowych.
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-779b/12/RS
  obrót dotacji otrzymanej na realizację projektu oraz uznania kwoty wkładu własnego wnoszonego przed odbiorców jako wartości brutto
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-745/12/HD
  Czy w związku z realizacją zajęć, wpływających na realizację założonych celów projektowych, wynagrodzenie uzyskane przez Wnioskodawcę, jako trenera, za przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych, zwolnione jest z opodatkowania podatkiem dochodowy od osób fizycznych?
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-187/12-2/MC
  Czy przepis art. 16 ust. 1 pkt 48) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy interpretować w ten sposób, że Spółka powinna każdorazowo po otrzymaniu kolejnej transzy dotacji zmniejszyć koszt uzyskania przychodów za okres, w którym otrzymała daną transzę dotacji, o odpowiednią część odpisów amortyzacyjnych od ŚT, zaliczonych przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów od momentu rozpoczęcia amortyzacji ŚT do momentu otrzymania danej transzy dotacji?
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-217/12-5/KJ
  Czy korekty kosztów sfinansowanych z dotacji zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów dokonuje się jednorazowo w miesiącu otrzymania dotacji?
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-217/12-4/KJ
  Czy korekty kosztów sfinansowanych z dotacji zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów dokonuje się jednorazowo w miesiącu otrzymania dotacji?
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-704/12-2/MM
  dofinansowanie otrzymywane przez Wnioskodawcę od Gmin w związku ze świadczeniem na rzecz pasażerów usług publicznych w zakresie drogowego przewozu pasażerskiego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-680/12-2/IG
  Czy w wymienionym stanie faktycznym, kwota dofinansowania (dotacja) stanowi obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem VAT? Jeśli tak, to wg jakiej stawki?
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-506/12/JP
  uznanie otrzymanej dotacji i wkładów członków wspólnoty na pokrycie kosztów remontu kamienicy za nie wchodzące do obrotu podlegającego opodatkowaniu oraz nie uwzględnianie tych kwot do limitu obrotów uprawniającego do zwolnienia podmiotowego
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-752/12/HD
  Czy wynagrodzenie wspólnika Spółki cywilnej, zatrudnionego na podstawie umowy o pracę przez tę Spółkę, prowadzącą szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, pokryte z dotacji z Urzędu Miasta – jest przychodem z działalności gospodarczej, który zwolniony jest z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-627/12-2/KOM
  ustalenie, czy otrzymana dotacja na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-818/12-2/ISZ
  możliwość odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-524/12-2/AS
  Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, sposób dokonywania korekty kosztów uzyskania przychodów po otrzymaniu środków pomocowych w celu ustalenia dochodu Spółki
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-671/12/DP
  Czy wynagrodzenie (zarobek) właściciela niepublicznego przedszkola pokryte z dotacji podmiotowej z Urzędu Miasta jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-576/12-2/MP
  Otrzymane przez Wnioskodawcę dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji przedmiotowego projektu nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, a tym samym nie podlega opodatkowaniu, gdyż nie stanowi czynności wymienionej w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-679/12/DP
  Czy wynagrodzenie (zarobek) właściciela niepublicznego przedszkola pokryte z dotacji podmiotowej z Urzędu Miasta jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-263/12-2/PM
  Czy dochód ustalany jako równowartość wydatków na PFRON, które finansowane są z dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, jest wolny od podatku dochodowego od osób prawnych?
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-299/12-6/DS
  Czy wydatki poniesione w okresie przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej (lecz w tym samym miesiącu), obejmujące zakup sprzętu oraz reklamę (strona internetowa), niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, mogą zostać zaliczone do kosztów prowadzonej działalności?
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-516/12-4/AK
  Czy dotacja otrzymana przez Ośrodek z Urzędu Miasta na pokrycie kosztów usług medycznych dotyczących specjalistycznej opieki zdrowotnej w zakresie uzależnień oraz w celu realizacji programów psychoterapii podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-793/12-2/JL
  Warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego nie będą spełnione, gdyż Parafia jest podatnikiem zwolnionym od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy, a nabywane towary i usługi nie mają związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-319/12-4/ASZ
  Czy wartość zakupionych usług doradczych w wysokości sfinansowanej ze środków własnych Spółki, której wspólnikiem jest Wnioskodawczyni, stanowić będzie koszt uzyskania przychodu w dniu poniesienia, tj. w dniu wystawienia faktury końcowej, jako zakup usług, czy też wartość tego zakupu należy uznać za wartości niematerialne i prawne (know-how) i dokonywać odpisów amortyzacyjnych po przyjęciu zakupionego projektu do używania?
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-318/12-4/ASZ
  Czy wartość zakupionych usług doradczych w wysokości sfinansowanej ze środków własnych Spółki, której wspólnikiem jest Wnioskodawczyni, stanowić będzie koszt uzyskania przychodu w dniu poniesienia, tj. w dniu wystawienia faktury końcowej, jako zakup usług, czy też wartość tego zakupu należy uznać za wartości niematerialne i prawne (know-how) i dokonywać odpisów amortyzacyjnych po przyjęciu zakupionego projektu do używania?
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-467/12-4/RS
  1. Czy otrzymana dotacja stanowi przychód zwolniony z CIT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.)? 2. Czy korekty kosztów uzyskania przychodów związanych z odpisami amortyzacyjnymi od środka trwałego na który przyznano dotację należy dokonać w miesiącu otrzymania tej dotacji ("na bieżąco"), czy też należy korygować koszty uzyskania przychodu (odpisy amortyzacyjne) za poszczególne miesiące ("korekta wstecz")?
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-333/12-4/KSU
  Czy jeżeli część dotacji zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów pracy właściciela (wynagrodzenie pracownika dydaktycznego i pełnienie obowiązków dyrektora przedszkola), to ta część dotacji jest zwolniona z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a koszty w tym przypadku w ogóle nie powstaną, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 10 tej ustawy?
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-774a/12/AT
  Czy otrzymana przez Spółkę dotacja na realizację projektu pn. "Podniesienie kwalifikacji pracowników branży XXXXX - szansą na rozwój regionu" w ramach poddziałania 8. 1. 1. "Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw", stanowi obrót, o którym mowa w art. 29 ust. l ustawy o podatku od towarów i usług?
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-774b/12/AT
  Czy Wnioskodawcy w ramach realizowanego projektu pn. "Podniesienie kwalifikacji pracowników branży XXXX - szansą na rozwój regionu" w ramach poddziałania 8. 1. 1. "Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw", przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.?
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-629/12-2/AO
  przyznana dotacja nie spełnia przesłanki dotacji wynikającej z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, a tym samym nie stanowi obrotu opodatkowanego podatkiem VAT
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-517/12/JP
  Czy otrzymane przez Gminę środki z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z tytułu dofinansowania projektu zwiększają podstawę opodatkowania podatkiem VAT?
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-679/12-2/LK
  Otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczona na pokrycie kosztów realizacji przedmiotowego projektu nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, a tym samym nie podlega opodatkowaniu, gdyż nie stanowi czynności wymienionej w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-644/12/EK
  Świadczone czynności nie stanowią odpłatnego świadczenia usług podlegającego opodatkowaniu, a ponieważ są realizowane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nie stanowią również nieodpłatnego świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy.
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-695/12/KM
  Czy otrzymana dotacja pieniężna z WFOŚiGW na realizację programu o tematyce ekologicznej będzie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-498/12/EJ
  brak podstaw do opodatkowania VAT otrzymanej dotacji na realizację projektu polegającego na instalacji kolektorów słonecznych
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-536/12/MN
  otrzymane przez Wnioskodawcę środki finansowe nie będą miały bezpośredniego wpływu na cenę towarów czy świadczonych usług oraz nie będą stanowiły dopłaty do ceny, bowiem będą one stanowiły ogólne dofinansowanie przeznaczone na pokrycie kosztów realizowanego projektu, to środki te nie będą stanowiły obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku VAT, a więc nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem o towarów i usług
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-508/12/KG
  Otrzymane dofinansowanie na realizację projektu nie zwiększa podstawy opodatkowania podatkiem VAT.
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-730/12/JP
  ustalenie czy otrzymane przez Gminę środki z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z tytułu dofinansowania projektu zwiększają podstawę opodatkowania podatkiem VAT
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-454/12-6/RR
  Opodatkowanie stawką 23% usług edukacyjnych świadczonych na rzecz uczniów klas I – III
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-626/12/MO
  Czy zmiana sposobu ewidencjonowania operacji gospodarczych, związanych z otrzymanym w wyniku realizacji projektów w ramach Działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw wsparciem finansowym, spowoduje rozpoznanie przychodu podatkowego (uznanie tych przychodów jako przychodów podatkowych w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)?
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-371/12-5/MG
  Otrzymane przez Gminę kwoty dotacji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na pokrycie części kosztów związanych z budową Inwestycji będącej przedmiotem wniosku nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, tym samym nie zwiększają podstawy opodatkowania.
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-491/12-4/MP
  Wynagrodzenia stażowe otrzymane przez uczestników projektu jako pomoc udzielona w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego z udziałem środków europejskich, stanowią przychód z innych źródeł zwolniony na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem opodatkowanie tych wynagrodzeń podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako przychodów, których źródłem jest stosunek pracy jest niewłaściwe. W konsekwencji powyższego Wnioskodawca, jako płatnik, nie jest obowiązany do naliczania, poboru i odprowadzania do właściwego urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od ww. stypendiów stażowych.
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-721/12/RSz
  Czy otrzymane przez Gminę środki z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z tytułu dofinansowania projektu zwiększają podstawę opodatkowania podatkiem VAT?
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-707/12/RSz
  Czy otrzymane przez Gminę środki z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z tytułu dofinansowania projektu zwiększają podstawę opodatkowania podatkiem VAT?
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-727/12/RSz
  Czy otrzymane przez Gminę środki z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z tytułu dofinansowania projektu zwiększają podstawę opodatkowania podatkiem VAT?
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-12/11/12-7/S/JK
  Należy stwierdzić, iż wypłacone Wnioskodawczyni w związku z realizacją projektu finansowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (od października 2005 r. do 31 grudnia 2007 r.) oraz w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (od 1 stycznia 2008 r. do chwili obecnej), nie korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zostały spełnione uwarunkowania określone w lit. b) powołanego art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy. To jednoznacznie przesądza o braku podstaw do zwolnienia, bowiem w świetle unormowania omawianego przepisu niespełnienie jednej z przesłanek skutkuje niemożnością skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-724/12/RSz
  Czy otrzymane przez Gminę środki z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z tytułu dofinansowania projektu zwiększają podstawę opodatkowania podatkiem VAT?
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-766/09/12-8/S/MP
  Należy stwierdzić, iż wynagrodzenie Wnioskodawczyni za okres od 5 maja 2005 r. do 31 grudnia 2007 r. (w części współfinansowanej z EFRR) nie korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zostały spełnione uwarunkowania określone w lit. b) powołanego art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy. To jednoznacznie przesądza o braku podstaw do zwolnienia, bowiem w świetle unormowania omawianego przepisu niespełnienie jednej z przesłanek skutkuje niemożnością skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-469/12/AP
  Czy Spółka postąpi prawidłowo w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek z tytułu pożyczki zaciągniętej w imieniu odbiorców indywidualnych na realizację projektu z dniem ich poniesienia? Czy przychodem podatkowym w dacie otrzymania będą odsetki zwrócone Przedsiębiorstwu przez odbiorców indywidualnych w dacie ich wpływu na rachunek bankowy Spółki?
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-473/12-2/KG
  opodatkowanie otrzymanej dotacji oraz otrzymanego wkładu własnego oraz prawa do odliczenia podatku od zakupów towarów i usług w związku z realizacją usług szkoleniowych
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-474/12-2/KOM
  Czy dotacja stanowi obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem VAT? Jeśli tak, to wg jakiej stawki? Czy wkład prywatny przedsiębiorcy w postaci gotówki stanowi obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem VAT? Jeśli tak, to czy Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie przepisu szczególnego, tj. § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług? Czy w przypadku opodatkowania wkładu prywatnego przedsiębiorcy stawką VAT 23%, Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego?
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-463/12-2/MP
  Wynagrodzenia osiągnięte przez pracowników Wnioskodawcy, wykonujących w ramach umowy o pracę zadania związane z realizacją projektu "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013": #61607; w części finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego (75%) nie korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zostały spełnione uwarunkowania określone w lit. b) powołanego art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy. To jednoznacznie przesądza o braku podstaw do zwolnienia, bowiem w świetle unormowania omawianego przepisu niespełnienie jednej z przesłanek skutkuje niemożnością skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. #61607; w części finansowanej z budżetu państwa (25%) korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 47c ww. ustawy.
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-514/12/MR
  Czy należy skorygować dokonaną jednorazową amortyzację środka trwałego - zakupionego w miesiącu maju 2011 r. - w całości z własnych środków, zaliczoną w koszty uzyskania przychodu przed otrzymaniem dotacji i informacji o możliwości zaliczenia środka trwałego do projektu oraz czy pozostałe urządzenia - zakupione w grudniu 2011 - będzie mogła rozliczać stosując amortyzację liniową do 50% wartości urządzeń?
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-574/12-2/AP
  Otrzymane przez Wnioskodawcę dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji przedmiotowego projektu nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, a tym samym nie podlega opodatkowaniu, gdyż nie stanowi czynności wymienionej w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-580/12-2/MPe
  Czy w wymienionym stanie faktycznym, kwota dofinansowania (dotacja) stanowi obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem VAT? Jeśli tak, to wg jakiej stawki?
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-196/12-4/PM
  Czy zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wydatki na PFRON ponoszone przez Bibliotekę, które są w całości sfinansowane dotacją otrzymaną z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, są wolne od podatku od osób prawnych?
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-581/12-2/AW
  Otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczona na pokrycie kosztów realizacji przedmiotowego projektu nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, a tym samym nie podlega opodatkowaniu, gdyż nie stanowi czynności wymienionej w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-494/12-4/MN
  Opodatkowanie usług szkoleniowych finansowanych ze środków publicznych – art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-411/12-2/AP
  otrzymana dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów realizacji projektu nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. A zatem dokonywane przez Wnioskodawcę zakupy w związku z nieodpłatnym świadczeniem usług związanych z realizacją projektu nie służą wykonywaniu czynności opodatkowanych, w związku z czym nie zostanie spełniona podstawowa przesłanka warunkująca prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Tym samym Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług.
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-531/12-2/AK
  1. Czy Spółka będzie uprawniona do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT za dzierżawę infrastruktury, otrzymanych od Gminy? 2. Czy Spółka będzie uprawniona do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT, dokumentującej dokonany przez Gminę aport?
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-643/12/EK
  Skoro otrzymywane przez Pana dofinansowanie nie ma wpływu na cenę świadczonych usług, to nie stanowi obrotu, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy.
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-439/12-2/MP
  Należy stwierdzić, iż wynagrodzenie, diety oraz zwrot kosztów dobrowolnego ubezpieczenia społecznego nie korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zostały spełnione uwarunkowania określone w lit. b) powołanego art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy. To jednoznacznie przesądza o braku podstaw do zwolnienia, bowiem w świetle unormowania omawianego przepisu niespełnienie jednej z przesłanek skutkuje niemożnością skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-855/12/ESZ
  możliwość zwolnienia z opodatkowania środków finansowych otrzymanych na realizację projektu pt. "" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz możliwości dokonania korekty deklaracji podatkowej złożonej za lata 2008, 2009 i wystąpienia o zwrot nienależnie zapłaconego podatku
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-854/12/ESZ
  możliwość zwolnienia z opodatkowania środków finansowych otrzymanych na realizację projektu pt. "" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz możliwości dokonania korekty deklaracji podatkowej złożonej za lata 2008, 2009 i wystąpienia o zwrot nienależnie zapłaconego podatku
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-852/12/ESZ
  możliwość zwolnienia z opodatkowania środków finansowych otrzymanych na realizację projektu pt. "" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz możliwości dokonania korekty deklaracji podatkowej złożonej za lata 2008, 2009 i wystąpienia o zwrot nienależnie zapłaconego podatku
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-853/12/ESZ
  możliwość zwolnienia z opodatkowania środków finansowych otrzymanych na realizację projektu pt. " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz możliwości dokonania korekty deklaracji podatkowej złożonej za lata 2008, 2009 i wystąpienia o zwrot nienależnie zapłaconego podatku
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-851/12/ESZ
  możliwość zwolnienia z opodatkowania środków finansowych otrzymanych na realizację projektu pt. "" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz możliwości dokonania korekty deklaracji podatkowej złożonej za lata 2008, 2009 i wystąpienia o zwrot nienależnie zapłaconego podatku
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-165/12-5/PM
  1. Czy udzielone przez gminy poręczenia i zastawy udziałów stanowią dla Spółki przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń? 2. Jeśli tak, to czy przychód taki mógłby skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-357/12-2/MG
  Kwoty otrzymywane przez Wnioskodawcę od Gminy z tytułu stosowania uprawnień do ulgowych oraz do bezpłatnych przejazdów nie stanowią obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy, a w konsekwencji nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-165/12-5/PM
  1. Czy udzielone przez gminy poręczenia i zastawy udziałów stanowią dla Spółki przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń? 2. Jeśli tak, to czy przychód taki mógłby skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-165/12-4/PM
  1. Czy udzielone przez gminy poręczenia i zastawy udziałów stanowią dla Spółki przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń? 2. Jeśli tak, to czy przychód taki mógłby skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-856/12/ESZ
  możliwość zwolnienia z opodatkowania środków finansowych otrzymanych na realizację projektu pt. "" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz możliwości dokonania korekty deklaracji podatkowej złożonej za lata 2008, 2009 i wystąpienia o zwrot nienależnie zapłaconego podatku
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-857/12/ESZ
  możliwość zwolnienia z opodatkowania środków finansowych otrzymanych na realizację projektu pt. "" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz możliwości dokonania korekty deklaracji podatkowej złożonej za lata 2008, 2009 i wystąpienia o zwrot nienależnie zapłaconego podatku
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-858/12/ESZ
  możliwość zwolnienia z opodatkowania środków finansowych otrzymanych na realizację projektu pt. "" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz możliwości dokonania korekty deklaracji podatkowej złożonej za lata 2008, 2009 i wystąpienia o zwrot nienależnie zapłaconego podatku
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-859/12/ESZ
  możliwość zwolnienia z opodatkowania środków finansowych otrzymanych na realizację projektu pt. "" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz możliwości dokonania korekty deklaracji podatkowej złożonej za lata 2008, 2009 i wystąpienia o zwrot nienależnie zapłaconego podatku
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-860/12/ESZ
  możliwość zwolnienia z opodatkowania środków finansowych otrzymanych na realizację projektu pt. "" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz możliwości dokonania korekty deklaracji podatkowej złożonej za lata 2008, 2009 i wystąpienia o zwrot nienależnie zapłaconego podatku
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-393/12-2/JK
  Wynagrodzenie, diety oraz zwrot kosztów dobrowolnego ubezpieczenia społecznego nie korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zostały spełnione uwarunkowania określone w lit. b) powołanego art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy. To jednoznacznie przesądza o braku podstaw do zwolnienia, bowiem w świetle unormowania omawianego przepisu niespełnienie jednej z przesłanek skutkuje niemożnością skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-364/12-5/IZ
  dotyczy uznania świadczonych usług za usługi kształcenia i przekwalifikowania zawodowego oraz zastosowania zwolnienia od podatku dla tych usług
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-422/12/EJ
  Brak podstaw do opodatkowania VAT otrzymanej dotacji na pokrycie kosztów projektu.
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-372/12-3/IG
  Czy dotacja przedmiotowa otrzymana od Gminy jako dopłata do jednej osoby korzystającej z usług pływalni za godzinę stanowi obrót będący podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług?
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-409/12/SD
  Czy zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wydatki ponoszone w Miejskiej Bibliotece Publicznej na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które finansowane są z dotacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego, są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych? W związku z tym, jeżeli występuje dochód podatkowy, to jest on w całości zwolniony od opodatkowania, jako przeznaczony na cele statutowe i nie trzeba opodatkowywać obowiązujących wpłat na PFRON sfinansowanych z dotacji organizatora? Z kolei przy stracie podatkowej nie występuje podatek obliczany od wpłat na PFRON sfinansowanych z dotacji organizatora?
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-425/12/ENB
  Czy dotacje celowe wypłacane przez Wnioskodawcę na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków korzystają ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy i w związku tym czy Wnioskodawca nie jest obowiązany do wystawienia informacji PIT-8C?
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-481/12/DP
  Czy Wnioskodawca, który realizuje projekty i jako beneficjent otrzymuje transze w 85% z Banku Gospodarstwa Krajowego (MF) i w 15% z budżetu państwa na realizację projektów w ramach POKL, powinien sumować te przychody z przychodami z pozostałej działalności gospodarczej a w momencie wystąpienia dochodu do opodatkowania obliczyć i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy do urzędu skarbowego, czy też otrzymane dofinansowanie podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 pkt 1 ust. 136 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a kosztów związanych z realizacją projektów w myśl art. 23 ust. 1 pkt 31 - nie uważa się za koszty uzyskania przychodu?
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-383/09/12-9/S/MP
  Wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu umowy o pracę nie korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zostały spełnione uwarunkowania określone w lit. b) powołanego art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy. To jednoznacznie przesądza o braku podstaw do zwolnienia, bowiem w świetle unormowania omawianego przepisu niespełnienie jednej z przesłanek skutkuje niemożnością skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-466/12/AK
  Czy wynagrodzenie (zarobek) Wnioskodawcy, jako właściciela niepublicznego przedszkola pokryte z dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-211/11/12-S/GM
  Czy wynagrodzenie, które Wnioskodawczyni otrzymuje za wykonywanie zadań bezpośrednio związanych z realizacją celów przedmiotowego Projektu w części finansowanej przez Komisję Europejską w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) jest zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-482/09/12-5/S/MP
  Czy w świetle przepisu 21 ust. 1 pkt 46a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynagrodzenie Wnioskodawczyni, za okres wykonywanej pracy dla P E, w 75% powinno zostać zwolnione z podatku dochodowego?
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-628/12-2/MM
  Otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczona na pokrycie kosztów realizacji przedmiotowego projektu nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, a tym samym nie podlega opodatkowaniu, gdyż nie stanowi czynności wymienionej w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-333/12-2/JC
  utworzeniem podatkowej grupy kapitałowej
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-361/12/BW
  Czy Wnioskodawca prawidłowo postąpił odliczając podatek VAT naliczony przy zakupach usług i materiałów pokrytych z dotacji?
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-605/09/12-5/S/JK
  Czy wynagrodzenie pracowników Instytutu, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w części pochodzącej ze środków bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej – podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych, a tym samym czy Instytut zwolniony jest z obowiązku przekazywania zaliczek na podatek dochodowy swoich pracowników, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 20 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) – dalej w skrócie "u.p.d.o.f."?
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-472/12-2/AK
  Otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczona na pokrycie kosztów realizacji projektu, nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym nie podlega opodatkowaniu, gdyż nie stanowi czynności wymienionej w art. 5 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy.
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-442/12/MR
  Czy w świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prawidłowym jest w miesiącu otrzymania dotacji jednorazowe obliczenie, według przedstawionego schematu i wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów wartości zrealizowanych odpisów amortyzacyjnych w związku z otrzymaną dotacją?
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-426/12/DP
  1. Czy otrzymana dotacja jest zwolniona w całości z opodatkowania na podstawie art. 21 ust 1 pkt 129 i pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a wydatki z nią związane nie stanowią kosztów uzyskania przychodu zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 56? 2. Czy sprzedany towar, który został zakupiony z dotacji, który w myśl art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stanowi kosztu uzyskania przychodu, będzie stanowił przychód podlegający opodatkowaniu?
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-492/09/12-7/S/JK
  w zakresie sposobu opodatkowania dochodów osób realizujących cel Projektu Central Poland – Business Support Network
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-438/12-2/IG
  1. Czy w wymienionym stanie faktycznym, kwota dofinansowania (dotacja) stanowi obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem VAT? Jeśli tak, to wg jakiej stawki?2. Czy w wymienionym stanie faktycznym, wkład prywatny przedsiębiorcy w postaci gotówki stanowi obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem VAT? Jeśli tak, to czy Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie przepisu szczególnego, tj. § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług?3. Czy w przypadku opodatkowania wkładu prywatnego przedsiębiorcy stawką VAT 23%, Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego?
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-153/12-6/GG
  Czy dochód uzyskany przez Wspólnotę z tytułu otrzymanej dotacji z NFOŚiGW zaliczonej przez bank na częściową spłatę kapitału kredytu zaciągniętego na zakup i montaż kolektorów słonecznych, a więc przeznaczonej na cele mieszkalne, tj. utrzymanie części wspólnej nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych?
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-136/12-6/GG
  Czy dochód uzyskany przez Wspólnotę z tytułu otrzymanej dotacji z NFOŚiGW zaliczonej przez bank na częściową spłatę kapitału kredytu zaciągniętego na zakup i montaż kolektorów słonecznych, a więc przeznaczonej na cele mieszkalne, tj. utrzymanie części wspólnej nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych?
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-153/12-6/GG
  Czy dochód uzyskany przez Wspólnotę z tytułu otrzymanej dotacji z NFOŚiGW zaliczonej przez bank na częściową spłatę kapitału kredytu zaciągniętego na zakup i montaż kolektorów słonecznych, a więc przeznaczonej na cele mieszkalne, tj. utrzymanie części wspólnej nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych?
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-136/12-6/GG
  Czy dochód uzyskany przez Wspólnotę z tytułu otrzymanej dotacji z NFOŚiGW zaliczonej przez bank na częściową spłatę kapitału kredytu zaciągniętego na zakup i montaż kolektorów słonecznych, a więc przeznaczonej na cele mieszkalne, tj. utrzymanie części wspólnej nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych?
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-504/12-2/MP
  Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-140/12-7/PM
  Czy dochód uzyskany przez Wspólnotę z tytułu otrzymanej dotacji z NFOŚIGW zaliczonej przez, bank na częściową spłatę kapitału kredytu zaciągniętego na zakup i montaż kolektorów słonecznych, a więc przeznaczonej na cele mieszkalne, tj. utrzymanie części wspólnej nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych."
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-424/12/HD
  Czy koszty uzyskania przychodów niepublicznego przedszkola sfinansowane z przychodów opodatkowanych (wpłat rodziców) oraz przychodów wolnych od podatku (dotacji z Urzędu Miasta), mogą być rozliczane w oparciu o zasadę wyrażoną w art. 22 ust 3 i 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-463/12/AD
  Czy otrzymana dotacja na dofinansowanie wyjazdu studyjnego stanowi obrót opodatkowany w świetle art. 29 ust. 1 ustawy oraz czy wlicza się ją do limitu uprawniającego do zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy?
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-247/12-2/DS
  Czy wartość udzielonej osobom fizycznym dotacji celowej na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta, stanowić będzie dla tych osób świadczenie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako przychód z innych źródeł, skutkujące obowiązkiem wystawienia tym osobom przez Wnioskodawcę druku PIT-8C, czy też przychód ten korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.)?
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-253/12-2/MD
  Czy część dotacji dotycząca kwoty podatku VAT, który jest odliczany również od podatku należnego, jest przychodem zwolnionym od podatku dochodowego?
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-346/12-2/JL
  Otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów realizacji przedmiotowego projektu nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym nie podlega opodatkowaniu, gdyż nie stanowi czynności wymienionej w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-439/12-2/LK
  Otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczona na pokrycie kosztów realizacji przedmiotowego projektu nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym nie podlega opodatkowaniu, gdyż nie stanowi czynności wymienionej w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-130/12-2/MC
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych.
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-317/12-4/AD
  Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją zadania obejmującego rekultywację gminnych składowisk odpadów w ramach projektu?
 120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-418/12/KB
  zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wydatków sfinansowanych dotacją oraz zwolnienie dotacji z opodatkowania
 121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-419/12/KB
  zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wydatków sfinansowanych dotacją oraz zwolnienie dotacji z opodatkowania
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-775/12/KB
  zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wydatków sfinansowanych dotacją oraz zwolnienie dotacji z opodatkowania
 123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-774/12/KB
  zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wydatków sfinansowanych dotacją oraz zwolnienie dotacji z opodatkowania
 124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-457/09/12-7/S/JK2
  1. Czy do wynagrodzeń finansowanych ze środków funduszy strukturalnych ma zastosowanie zwolnienie z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Wnioskodawca prosi o wskazanie sposobu zwrotu nadpłaconego już podatku w przypadku stwierdzenia, że wypłacone wynagrodzenie w części nie podlega opodatkowaniu. 3. W przypadku potwierdzenia powyższego stanowiska, Wnioskodawca prosi o wskazanie sposobu naliczania należnego podatku od osób fizycznych, a pobieranego po wydaniu interpretacji.
 125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-417/12/KB
  zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wydatków sfinansowanych dotacją oraz zwolnienie dotacji z opodatkowania
 126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-343/12/PC
  Czy zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 oraz art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) pokryte z dotacji otrzymanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (budżetu województwa) są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych, a więc czy w związku z opłatą na PEFON istnieje obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych?
 127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-119/12-2/MS
  Czy przychody w postaci środków finansowych pochodzących ze środków europejskich (z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka) stanowiących refundację poniesionych wydatków na sfinansowanie przez Wnioskodawcę inwestycji, jakie otrzyma od Banku (…), podlegają zwolnieniu przedmiotowemu od podatku dochodowego od osób prawnych, jak również czy koszty związane z wytworzeniem wartości niematerialnej i prawnej w postaci serwisu internetowego oraz jego amortyzacja nie stanowią podatkowego kosztu uzyskania przychodu?
 128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-332/12-4/KS
  1. Czy otrzymane refundacje (dotacje) będą dla Wnioskodawczyni, na gruncie ustawy o PIT, przychodem podatkowym dopiero w momencie ich otrzymania przez spółkę?2. Czy otrzymane refundacje (dotacje) korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?3. Czy korekty kosztów sfinansowanych z dotacji, uprzednio zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawczyni powinna dokonać jednorazowo w miesiącu otrzymania dotacji?
 129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-440/12-2/MPe
  Otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczona na pokrycie kosztów realizacji przedmiotowego projektu nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym nie podlega opodatkowaniu, gdyż nie stanowi czynności wymienionej w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.
 130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-284/12-3/MW
  Czy dotacja otrzymana przez Agencję Rozwoju… S. A. na realizację projektu stanowi obrót w rozumieniu art. 29 ustawy o podatku od towarów i usług?
 131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-284/12-2/MW
  Czy wkład własny klienta usługi doradczej jest czynnością podlegającą opodatkowaniu i stanowi obrót określony jako wartość netto faktury VAT do wystawienia, który należy powiększyć o należny podatek od towarów i usług według stawki 23%?
 132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-199/12-4/AG
  Czy prawidłowe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na przygotowanie dokumentacji obejmującej szczegółowy biznesplan inwestycyjny w 2010 r.?
 133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-300/12-2/MP
  Opodatkowanie wynagrodzeń dla osób realizujących projekt mobilności w programie "Leonardo da Vinci" – "Uczenie się przez całe życie"
 134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-321/12-2/KS
  1. Czy otrzymane refundacje (dotacje) będą dla Wnioskodawcy, na gruncie ustawy o PIT, przychodem podatkowym dopiero w momencie ich otrzymania przez spółkę?2. Czy otrzymane refundacje (dotacje) korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?3. Czy korekty kosztów sfinansowanych z dotacji, uprzednio zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawca powinien dokonać jednorazowo w miesiącu otrzymania dotacji?
 135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-188/12-5/ASZ
  Czy refundowane w powyższy sposób wydatki podlegają opodatkowaniu (stan faktyczny), a jeśli tak, to czy opodatkowane powinny być obydwie części (85% i 15%, a więc 100% refundacji), czy tylko jedna z nich (w przypadku zwróconej już części dofinansowania - 85% – stan faktyczny, w przypadku nie zwróconej jeszcze części dofinansowania - 15% – zdarzenie przyszłe)? Jak taką refundację zaksięgować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (stan faktyczny)?
 136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-188/12-4/ASZ
  Czy refundowane w powyższy sposób wydatki podlegają opodatkowaniu (stan faktyczny), a jeśli tak, to czy opodatkowane powinny być obydwie części (85% i 15%, a więc 100% refundacji), czy tylko jedna z nich (w przypadku zwróconej już części dofinansowania - 85% – stan faktyczny, w przypadku nie zwróconej jeszcze części dofinansowania - 15% – zdarzenie przyszłe)? Jak taką refundację zaksięgować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (stan faktyczny)?
 137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-476/09/12-5/S/MP
  Czy w świetle przepisu 21 ust. 1 pkt 46a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynagrodzenie Wnioskodawcy, za okres wykonywanej pracy dla ..., w 75% powinno zostać zwolnione z podatku dochodowego?
 138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-309a/12/MR
  Czy otrzymana kwota dofinansowania (przelana na konto bankowe) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-199/12-4/JS
  dokumentowanie czynności polegającej na przeniesieniu kosztów dotyczących wynagrodzeń z narzutami pracowników oraz towarów i usług zakupionych na potrzeby jednostki
 140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-968/10/12-8/S/JK
  Wynagrodzenie, diety oraz zwrot kosztów dobrowolnego ubezpieczenia społecznego nie korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zostały spełnione uwarunkowania określone w lit. b) powołanego art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy. To jednoznacznie przesądza o braku podstaw do zwolnienia, bowiem w świetle unormowania omawianego przepisu niespełnienie jednej z przesłanek skutkuje niemożnością skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-114/12-2/GG
  Czy wydatki poniesione ze środków własnych Spółki w związku z realizacją projektu, które nie zostały pokryte ze środków europejskich na skutek końcowego przeliczenia projektu stanowią koszt uzyskania przychodu dla Spółki?
 142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-323/12/ZK
  Czy pobierana należność za prowadzenie szkoły stanowi dla Niej przychód z tytułu prowadzonej działalności, który należy opodatkować?
 143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/DD2/033/35/KOI/BRT/10/107
  sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów
 144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-179/12-4/KSU
  Czy Wnioskodawczyni prawidłowo rozlicza koszty uzyskania przychodów (tj. amortyzacja, koszty paliwa, naprawy, przeglądy, części zamienne, odsetki od kredytu) z tytułu wykorzystywania zakupionych środków trwałych w pozarolniczej działalności gospodarczej?
 145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/DD2/033/13/KOI/BRT/10/83
  sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów z tytułu dotacji otrzymywanych od jednostki samorządu terytorialnego
 146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/DD2/033/14/KOI/BRT/10/85
  sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów z tytułu dotacji otrzymywanych od jednostki samorządu terytorialnego
 147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-157/12-6/MS
  Otrzymane przez Wnioskodawcę dotacje na pokrycie kosztów Projektów nie zwiększają obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy, a tym samym nie podlegają opodatkowaniu, gdyż nie stanowią czynności wymienionej w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.
 148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-138/12-4/ASZ
  Czy wydatki na szkolenia w ramach wkładu własnego Wnioskodawca ma prawo zaliczyć do podatkowych kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej?
 149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-164/12-4/RG
  Czy ustalona w Uchwale Rady Gminy dopłata za zbiorowe odprowadzanie ścieków będzie stanowiła obrót do opodatkowania podatkiem należnym VAT w myśl art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług?
 150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-830/10/12-8/S/MP
  Czy dochody otrzymywane przez Wnioskodawcę w związku z realizacją Umowy i finansowane ze środków programu pomocowego obejmujące wynagrodzenie zasadnicze, zwrot kosztów ubezpieczenia społecznego oraz diety za oficjalne wyjazdy, podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-817/10/12-8/S/MP
  Czy dochody otrzymywane przez Wnioskodawcę w związku z realizacją Umowy i finansowane ze środków programu pomocowego obejmujące wynagrodzenie zasadnicze, zwrot kosztów ubezpieczenia społecznego oraz diety za oficjalne wyjazdy, podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-338b/12/MD
  Opodatkowanie dotacji przedmiotowych otrzymywanych przez samorządowy zakład budżetowy.
 153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-239/12-2/MP
  Czy wynagrodzenie Wnioskodawczyni za pracę w C. w części, w której jest finansowane ze środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej jest - od początku okresu zatrudnienia w C., tj. od dnia 17.03.2008 r. - zwolnione od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-199/12/DP
  Czy przedmiotowa dotacja jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych od roku 2007 do chwili obecnej, tj. generuje przychód podatkowy, który korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-145/12-5/MP
  Wynagrodzenie Wnioskodawczyni nie korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zostały spełnione uwarunkowania określone w lit. b) powołanego art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy.
 156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-145/12-4/MP
  Wynagrodzenie Wnioskodawczyni nie korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zostały spełnione uwarunkowania określone w lit. b) powołanego art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy.
 157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-142/12-2/KSU
  1) Czy dotacja oświatowa (w tym dochód Wnioskodawczyni) otrzymywana z Gminy korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2) Czy ww. dotacja powinna być ewidencjonowana w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz ujmowana w zeznaniu podatkowym?
 158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-142/12-3/KSU
  1) Czy dotacja oświatowa (w tym dochód Wnioskodawczyni) otrzymywana z Gminy korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2) Czy ww. dotacja powinna być ewidencjonowana w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz ujmowana w zeznaniu podatkowym?
 159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-142/12-2/KSU
  1) Czy dotacja oświatowa (w tym dochód Wnioskodawczyni) otrzymywana z Gminy korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2) Czy ww. dotacja powinna być ewidencjonowana w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz ujmowana w zeznaniu podatkowym?
 160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-142/12-3/KSU
  1) Czy dotacja oświatowa (w tym dochód Wnioskodawczyni) otrzymywana z Gminy korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2) Czy ww. dotacja powinna być ewidencjonowana w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz ujmowana w zeznaniu podatkowym?
 161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-464/12-2/BH
  Wnioskodawca zgodnie z obowiązującym stanem prawnym nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją przedmiotowego projektu.
 162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-210/11/12-S/AMN
  Czy wynagrodzenie, które Wnioskodawczyni otrzymuje za wykonywanie zadań bezpośrednio związanych z realizacją celów przedmiotowego Projektu ... w części finansowanej przez Komisję Europejską w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) jest zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-140/12-4/RS
  1. Czy właściwe jest stanowisko Wnioskodawcy uznające, że wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na realizację projektu, a uznane przez Instytucję Wdrażającą za niekwalifikowane w projekcie stanowią koszty uzyskania przychodu, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP i pomniejszają podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych? 2. Czy właściwe jest stanowisko Wnioskodawcy uznające, że wydatki poniesione przez Krajową Izbę Gospodarczą na zapłatę przewidzianych w umowie partnerskiej zawartej z Ministrem Gospodarki odsetek od otrzymanych zaliczek podlegających zwrotowi z tytułu uznania, że zostały wydatkowane na wydatki niekwalifikowane w projekcie, stanowią koszty uzyskania przychodu zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP i pomniejszają podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-206/12/MN
  skoro przedmiotowa subwencja nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, to nie powinna być uwzględniona przy obliczaniu współczynnika proporcji Wnioskodawcy, o którym mowa w art. 90 ust. 2 ustawy
 165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-451/09/12-8/S/JK
  1. Czy do wynagrodzeń wypłacanych w latach 2006 – 2008 r. finansowanych ze środków funduszy strukturalnych ma zastosowanie zwolnienie z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. W przypadku stwierdzenia, że wypłacone wynagrodzenie w części nie podlega opodatkowaniu to Wnioskodawca prosi o wskazanie sposobu zwrotu nadpłaconego podatku.
 166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-63/12-2/GG
  1. Czy wydatki na pomoc w opracowaniu wniosków o przedmiotową dotację stanowią po stronie Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? 2. Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca - czy przedmiotowe wydatki stanowią koszt uzyskania przychodu w momencie, w którym zostały ujęte jako koszt w księgach rachunkowych?
 167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-300/11-4/GG
  Czy przekazany środek trwały na rzecz Wnioskodawcy w postaci przebudowanej sieci ciepłowniczej w trakcie zadania pod nazwą "…" (sfinansowany dotacją) będzie korzystał u Wnioskodawcy ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych, wynikający z ww. artykułów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (w art. 17 ust. 1 pkt 52 i art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)?
 168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-115/12-2/MH
  Czy dotacja z budżetu miasta otrzymana zgodnie z art. 90 ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) przez Wnioskodawczynię, prowadzącą prywatną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, zgodnie z art. 5e oraz art. 82 ust. 3 w związku z art. 82 ust. 1, ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), nie jest obrotem w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1052 ze zm.)?
 169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-390/11-5/KSU
  Czy wynagrodzenie za prowadzenie Szkoły pobierane przez podmiot założycielski z otrzymanej dotacji będzie powodowało powstanie przychodu z tytułu prowadzonej działalności, do którego zastosowanie ma opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-1035/11-2/MS
  Rekompensata otrzymywana od Gminy w związku ze świadczeniem na rzecz pasażerów usług publicznych w zakresie miejskiego transportu pasażerskiego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-101/11-4/BM
  Opodatkowanie otrzymanej przez producenta tytoniu płatności niezwiązanej.
 172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1429/10/12-S/AMN
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzenia za pracę pochodzącego ze środków wspólnotowych.
 173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-322/11-6/PM
  Czy w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego należy wystawić osobom prawnym korzystającym z wyżej wymienionych dotacji na podstawie umowy cywilnoprawnej CIT- 8?
 174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1659/11/AŚ
  Opodatkowanie dotacji na realizację projektu doradczego, prawo do całkowitego odliczenia podatku VAT przy nabyciu towarów i usług związanych jednocześnie z wykonywaniem czynności opodatkowanych i czynności niepodlegających opodatkowaniu których Wnioskodawca nie jest w stanie przyporządkować tych zakupów do poszczególnego rodzaju działalności
 175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-982/11-4/RG
  Czy dotacja przyznana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego będzie powodowała podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)?
 176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-1037/11-2/AK
  Czy dotacja otrzymana przez Stowarzyszenie na pokrycie kosztów projektu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-974/11-4/MS
  Zainteresowanemu nie przysługuje prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. "…", ponieważ efekty projektu nie służą wykonywaniu czynności opodatkowanych.
 178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-862/11-6/JK
  Ponieważ Ramowy Program na rzecz Konkurencyjności i Innowacji jest dofinansowany bezpośrednio z Komisji Europejskiej, zatem w sytuacji, gdy w momencie dokonywania wypłaty przez Wnioskodawcę będącego beneficjentem pomocy, wynagrodzenia będą w części finansowane bezpośrednio ze środków przekazanych przez Komisję Europejską na wyodrębniony rachunek, to wówczas korzystają one ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w części finansowanej ze środków Komisji Europejskiej, pod warunkiem jednakże, że osoby fizyczne zatrudnione na umowę o pracę lub umowę o dzieło, które je otrzymają bezpośrednio realizują cel programu. Natomiast w sytuacji, gdy Wnioskodawca będzie finansował wynagrodzenia osób fizycznych zatrudnionych na umowę o pracę lub umowę o dzieło z własnych środków, a następnie otrzyma refundację ze środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej – to takie wypłaty nie będą korzystały ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-290/11-4/ASZ
  Czy odpisy amortyzacyjne naliczone przed otrzymaniem dotacji będą w całości kosztem uzyskania przychodów, a jednocześnie czy w miesiącu otrzymania dotacji Wnioskodawca powinien zmniejszyć bieżące koszty uzyskania przychodów?
 180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-317/11-2/KSU
  Czy wynagrodzenie właściciela szkoły i przedszkola niepublicznego pokryte dotacją z Urzędu Miasta jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-255/11-4/DS
  Czy wartość wykonanych usług (przygotowanie do transportu, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest), które finansowane będą przez osoby fizyczne z uzyskanej z budżetu Miasta dotacji celowej (składającej się w głównej mierze ze środków pozyskanych przez Miasto z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków własnych Miasta), stanowić będzie dla tych osób świadczenie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako przychód z innych źródeł, skutkujące obowiązkiem wystawienia tym osobom przez Wnioskodawcę druku PIT-8C, czy też przychód ten korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.)?
 182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-277/11-5/KJ
  Czy Spółka będzie miała prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, poniesione koszty wkładu prywatnego w postaci wkładu gotówkowego oraz w postaci wynagrodzeń uczestników szkoleń za czas pracy pracowników biorących udział w szkoleniu?
 183. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-277/11-4/KJ
  Czy wartość otrzymanych przez Spółkę za pośrednictwem Spółki Akcyjnej "A" nieodpłatnych świadczeń opisanych w stanie faktycznym, finansowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nie zalicza się do przychodu, w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 184. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-912/11/HK
  Czy środki pieniężne wypłacane osobom fizycznym na podstawie umów dotacji ze środków budżetu Gminy są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a tym samym Urząd Gminy X jako płatnik nie jest zobowiązany do sporządzania rocznych informacji PIT-8C?
 185. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-268/11-5/MF
  Czy wartość otrzymanych przez Spółkę za pośrednictwem Spółki Akcyjnej "P" nieodpłatnych świadczeń opisanych w stanie faktycznym, finansowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nie zalicza się do przychodu, w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 186. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-268/11-6/MF
  Czy Spółka będzie miała prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, poniesione koszty wkładu prywatnego w postaci wkładu gotówkowego oraz w postaci wynagrodzeń uczestników szkoleń za czas pracy pracowników biorących udział w szkoleniu?
 187. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-239/11-5/KSU
  1. Czy dotacja otrzymana z Urzędu Gminy na prowadzenie Szkoły jest zwolniona w całości z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy też zwolniona jest wyłącznie kwota dotacji wykorzystanej w miesiącu przekazania, natomiast pozostała na koniec miesiąca kwota niewykorzystanej dotacji podlega opodatkowaniu? 2. Czy wynagrodzenie (zarobek) osoby prowadzącej Publiczną Szkołę pokryte z dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 188. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-239/11-4/KSU
  1. Czy dotacja otrzymana z Urzędu Gminy na prowadzenie Szkoły jest zwolniona w całości z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy też zwolniona jest wyłącznie kwota dotacji wykorzystanej w miesiącu przekazania, natomiast pozostała na koniec miesiąca kwota niewykorzystanej dotacji podlega opodatkowaniu? 2. Czy wynagrodzenie (zarobek) osoby prowadzącej Publiczną Szkołę pokryte z dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 189. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-249/11-5/KSU
  1) Czy dotacja otrzymana z Urzędu Gminy na prowadzenie Szkoły jest zwolniona w całości z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy też zwolniona jest wyłącznie kwota dotacji wykorzystanej w miesiącu przekazania, natomiast pozostała na koniec miesiąca kwota niewykorzystanej dotacji podlega opodatkowaniu? 2) Czy wynagrodzenie (zarobek) osoby prowadzącej Publiczną Szkołę pokryte z dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 190. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-249/11-4/KSU
  1) Czy dotacja otrzymana z Urzędu Gminy na prowadzenie Szkoły jest zwolniona w całości z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy też zwolniona jest wyłącznie kwota dotacji wykorzystanej w miesiącu przekazania, natomiast pozostała na koniec miesiąca kwota niewykorzystanej dotacji podlega opodatkowaniu? 2) Czy wynagrodzenie (zarobek) osoby prowadzącej Publiczną Szkołę pokryte z dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 191. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-249/11-5/KSU
  1) Czy dotacja otrzymana z Urzędu Gminy na prowadzenie Szkoły jest zwolniona w całości z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy też zwolniona jest wyłącznie kwota dotacji wykorzystanej w miesiącu przekazania, natomiast pozostała na koniec miesiąca kwota niewykorzystanej dotacji podlega opodatkowaniu? 2) Czy wynagrodzenie (zarobek) osoby prowadzącej Publiczną Szkołę pokryte z dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 192. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1861/11/JP
  opodatkowanie podatkiem VAT przychodu (dotacji) uzyskanego z Agencji Rynku Rolnego
 193. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-209/11-7/KSU
  1)Czy płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z Wnioskodawczyni wynagrodzenia będzie Ona jako organ prowadzący szkołę? 2)Czy wynagrodzenie Wnioskodawczyni winno być opodatkowane na zasadach ogólnych jako wynagrodzenie za pracę?
 194. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-209/11-6/KSU
  1)Czy płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z Wnioskodawczyni wynagrodzenia będzie Ona jako organ prowadzący szkołę? 2)Czy wynagrodzenie Wnioskodawczyni winno być opodatkowane na zasadach ogólnych jako wynagrodzenie za pracę?
 195. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-947/11-2/AK
  Czy otrzymana dotacja na realizację projektu stanowi obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT?
 196. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-948/11-2/AK
  Czy otrzymana dotacja na realizację projektu stanowi obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT?
 197. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-261/11-4/MF
  1.Czy poniesione wydatki związane z targami, zarówno objęte jak i nieobjęte dofinansowaniem, można uznać za koszty uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia, tj. w latach 2009 i 2010? 2.Czy korekty kosztów, zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w latach 2009 i 2010, dokonuje się w miesiącu otrzymania dofinansowania, tj. w sierpniu 2011 r., czy należy dokonać korekty deklaracji CIT-8 za lata 2009-2010?
 198. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-261/11-5/MF
  1.Czy poniesione wydatki związane z targami, zarówno objęte jak i nieobjęte dofinansowaniem, można uznać za koszty uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia, tj. w latach 2009 i 2010? 2.Czy korekty kosztów, zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w latach 2009 i 2010, dokonuje się w miesiącu otrzymania dofinansowania, tj. w sierpniu 2011 r., czy należy dokonać korekty deklaracji CIT-8 za lata 2009-2010?
 199. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/4231-11/11-4/MF
  Czy w przypadku konieczności dokonania korekt deklaracji CIT-8 za lata 2009-2010, Spółka będzie zobowiązana do zapłacenia odsetek od powstałej zaległości podatkowej?
 200. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-261/11-6/MF
  Czy kwota dofinansowania otrzymana na realizację projektu w sierpniu 2011 r. korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 i 52 ustawy o podatku dochodowy od osób prawnych?
 201. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-261/11-5/MF
  1.Czy poniesione wydatki związane z targami, zarówno objęte jak i nieobjęte dofinansowaniem, można uznać za koszty uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia, tj. w latach 2009 i 2010? 2.Czy korekty kosztów, zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w latach 2009 i 2010, dokonuje się w miesiącu otrzymania dofinansowania, tj. w sierpniu 2011 r., czy należy dokonać korekty deklaracji CIT-8 za lata 2009-2010?
 202. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-261/11-6/MF
  Czy kwota dofinansowania otrzymana na realizację projektu w sierpniu 2011 r. korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 i 52 ustawy o podatku dochodowy od osób prawnych?
 203. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-258/11-2/KSU
  Czy firma, jako płatnik, może stosować koszty uzyskania przychodu w wysokości 50% w odniesieniu do części wynagrodzenia informatyków – programistów zatrudnionych przy tworzeniu oprogramowania "platforma e-learningowa square e-learning builder"?
 204. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-213/11-5/KSU
  Czy dotacja oświatowa (w tym dochód Wnioskodawczyni) otrzymywana z Gminy korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy ww. dotacja powinna być ewidencjonowana w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz ujmowana w zeznaniu podatkowym?
 205. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-213/11-6/KSU
  Stwierdzić należy, iż środki finansowe otrzymane przez Wnioskodawczynię, jako prowadzącą Publiczną Szkołę Podstawową na podstawie umowy z jednostką samorządu terytorialnego o prowadzenie szkoły, z Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczone na pokrycie kosztów dożywiania dzieci, są dla Niej przychodem z pozarolniczej działalności, jednakże zwolnionym od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie wyżej cytowanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 206. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-213/11-4/KSU
  Czy dotacja oświatowa (w tym dochód Wnioskodawczyni) otrzymywana z Gminy korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy ww. dotacja powinna być ewidencjonowana w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz ujmowana w zeznaniu podatkowym?
 207. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-213/11-5/KSU
  Czy dotacja oświatowa (w tym dochód Wnioskodawczyni) otrzymywana z Gminy korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy ww. dotacja powinna być ewidencjonowana w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz ujmowana w zeznaniu podatkowym?
 208. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1068/11/BK
  w zakresie skutków podatkowych otrzymania "pomocy" związanej z nieodpłatnym dostarczaniem owoców i warzyw do placówek oświatowych, pochodzącej ze środków wspólnotowych i budżetu państwa
 209. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-196/11-4/DS
  Czy należy opodatkować dofinansowanie jakie otrzymał użytkownik (osoba fizyczna) z Gminy na usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, zakup kompostowników i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków?
 210. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-196/11-5/DS
  Czy należy opodatkować dofinansowanie jakie otrzymał użytkownik (osoba fizyczna) z Gminy na usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, zakup kompostowników i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków?
 211. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-196/11-4/DS
  Czy należy opodatkować dofinansowanie jakie otrzymał użytkownik (osoba fizyczna) z Gminy na usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, zakup kompostowników i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków?
 212. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-196/11-6/DS
  Czy należy opodatkować dofinansowanie jakie otrzymał użytkownik (osoba fizyczna) z Gminy na usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, zakup kompostowników i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków?
 213. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-246/11-2/MF
  Czy kwoty dochodów otrzymanych w ramach zatrudnienia subsydiowanego z projektu "Perspektywa" przez Zakład podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 214. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-246/11-4/MF
  1. Czy koszty poniesione w związku z realizacją projektu "Perspektywa", które zostały sfinansowane ze środków pochodzących z opisanej refundacji, stanowią koszty uzyskania przychodów w świetle art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Jeśli koszty uznane za wydatki kwalifikowalne, będące kosztami bezpośrednimi realizacji projektu "Perspektywa", nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodów, to w jaki sposób należy je wykazywać w dokumentacji podatkowej, nim zostaną pokryte refundacją: - nie uwzględniać ich w ogóle w kosztach uzyskania przychodów, - zaliczać do kosztów uzyskania przychodów w dacie wypłaty wynagrodzenia pracowników, a następnie korygować rozliczenie podatku dochodowego po otrzymaniu transzy refundacji pokrywającej dany koszt, - a jeżeli korygować, to czy w rozliczeniu za okres, w którym zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, czy też w rozliczeniu za okres, w którym Zakład otrzymał refundację?
 215. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-246/11-2/MF
  Czy kwoty dochodów otrzymanych w ramach zatrudnienia subsydiowanego z projektu "Perspektywa" przez Zakład podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 216. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-246/11-4/MF
  1. Czy koszty poniesione w związku z realizacją projektu "Perspektywa", które zostały sfinansowane ze środków pochodzących z opisanej refundacji, stanowią koszty uzyskania przychodów w świetle art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Jeśli koszty uznane za wydatki kwalifikowalne, będące kosztami bezpośrednimi realizacji projektu "Perspektywa", nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodów, to w jaki sposób należy je wykazywać w dokumentacji podatkowej, nim zostaną pokryte refundacją: - nie uwzględniać ich w ogóle w kosztach uzyskania przychodów, - zaliczać do kosztów uzyskania przychodów w dacie wypłaty wynagrodzenia pracowników, a następnie korygować rozliczenie podatku dochodowego po otrzymaniu transzy refundacji pokrywającej dany koszt, - a jeżeli korygować, to czy w rozliczeniu za okres, w którym zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, czy też w rozliczeniu za okres, w którym Zakład otrzymał refundację?
 217. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-246/11-3/MF
  1. Czy koszty poniesione w związku z realizacją projektu "Perspektywa", które zostały sfinansowane ze środków pochodzących z opisanej refundacji, stanowią koszty uzyskania przychodów w świetle art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Jeśli koszty uznane za wydatki kwalifikowalne, będące kosztami bezpośrednimi realizacji projektu "Perspektywa", nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodów, to w jaki sposób należy je wykazywać w dokumentacji podatkowej, nim zostaną pokryte refundacją: - nie uwzględniać ich w ogóle w kosztach uzyskania przychodów, - zaliczać do kosztów uzyskania przychodów w dacie wypłaty wynagrodzenia pracowników, a następnie korygować rozliczenie podatku dochodowego po otrzymaniu transzy refundacji pokrywającej dany koszt, - a jeżeli korygować, to czy w rozliczeniu za okres, w którym zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, czy też w rozliczeniu za okres, w którym Zakład otrzymał refundację?
 218. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1521/11-2/RD
  Czy w wymienionym stanie faktycznym, kwota dofinansowania (dotacja) stanowi obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem VAT? Jeśli tak, to wg jakiej stawki?
 219. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-254/11-3/DS
  Czy wartość wykonanych usług - odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest, które finansowane będą dotacją, realizowanych przez Gminę w ramach programu finansowanego z budżetu państwa, dla osób fizycznych (indywidualnych mieszkańców Gminy), stanowić będzie dla tych osób świadczenie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako przychód z innych źródeł, skutkujący obowiązkiem wystawienia tym osobom przez Gminę druku PIT-8C, czy też przychód ten korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 220. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1391/11/AL
  W zakresie: - uznania otrzymanego dofinansowania w postaci dotacji za obrót, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, - uznania wkładu prywatnego w postaci wpłat gotówkowych dokonywanych przez przedsiębiorstwo na rachunek bankowy Wnioskodawcy za obrót, o którym mowa z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT oraz możliwości korzystania ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 26 lit. a oraz konieczności dokumentowania ww. wpłat fakturami VAT, - zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług wkładu prywatnego w postaci wpłat gotówkowych dokonywanych przez przedsiębiorstwo na rachunek bankowy Wnioskodawcy, - uznania wkładu prywatnego w postaci wynagrodzeń uczestników szkoleń wypłacanych ze środków własnych przedsiębiorstwa za obrót, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, - możliwości odliczenia kwot podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu, sfinansowane otrzymaną dotacją.
 221. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-893/11-2/MS1
  Usługa polegająca na sfinansowaniu przez Wnioskodawcę osobom fizycznym – mieszkańcom Gminy usług w ramach programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, ze środków pochodzących wyłącznie z budżetu państwa, będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku wystawienia osobom fizycznym otrzymującym nieodpłatne świadczenie informacji PIT-8C.
 222. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-195/11-4/DS
  Czy wartość wykonanych usług, obejmujących odbiór, transport i utylizację wyrobów (eternitu) zawierających azbest, realizowanych przez Wnioskodawcę w ramach rządowego programu, dla osób fizycznych (indywidualnych mieszkańców Gminy), stanowić będzie dla tych osób nieodpłatnie świadczenie, podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z innych źródeł, skutkujące obowiązkiem wystawienia tym osobom przez Gminę druków PIT-8C, czy też przychód ten korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 223. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-963/11/DP
  Zakres określenia źródła przychodu oraz możliwości ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych za pomocą podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
 224. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1092/11-2/AP
  Zaliczenie podatku od towarów i usług do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.
 225. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1147/11/PP
  1. Czy zyski z tytułu inwestowania kapitału funduszu poręczeniowego (odsetki, zwroty poręczeń, zyski kapitałowe) są opodatkowane podatkiem dochodowym? 2. Kto jest podatnikiem podatku dochodowego z tytułu osiągniętych zysków z tytułu inwestowania kapitału funduszu doręczeniowego? 3. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu osiągniętych zysków z tytułu inwestowania kapitału funduszu poręczeniowego?
 226. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-801/11/HK
  Czy są zwolnione z opodatkowania dotacje otrzymane w związku z zakupem i montażem instalacji solarnej ze środków budżetu Gminy?
 227. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-800/11/HK
  Czy są zwolnione z opodatkowania dotacje otrzymane w związku z zakupem i montażem instalacji solarnej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej?
 228. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-729/11-2/ISN
  Czy otrzymane dofinansowanie na realizację projektu pn. "Twoja wiedza ..." stanowi obrót opodatkowany podatkiem VAT, w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług?
 229. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-227/11-2/KJ
  Czy koszty promocji projektu, w szczególności: koszt tablic informacyjnych i pamiątkowych, koszt ogłoszeń prasowych promujących projekt, organizacja konferencji informujących o projekcie, powiększają wartość początkową, wytworzonego środka trwałego?
 230. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1171/11-4/SM
  Opodatkowanie wkłady własnego beneficjenta pomocy i prawo do odliczenia podatku naliczonego
 231. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-887/11-4/TR
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
 232. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1288/11-2/MN
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę wsparcie na realizację projektów stanowi obrót, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o VAT?
 233. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-726/11-2/MP
  Usługa polegająca na dofinansowywaniu osobom fizycznym usług w ramach realizacji przedsięwzięcia polegającego na podłączeniu budynków do istniejącego lub będącego w trakcie realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego, z budżetu Wnioskodawcy, która finansowana będzie dotacją z NFOŚiGW, stanowiącą dochód budżetu gminy będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku wystawiania osobom fizycznym, otrzymującym nieodpłatne świadczenia w postaci dofinansowania korzystającego ze zwolnienia, informacji PIT-8C.
 234. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-679/11-4/MS
  Zainteresowanemu, wykonującemu w oparciu o ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa zadanie własne, nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. "…"
 235. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-463/11-4/PM
  Rekompensata otrzymywana od Gminy w związku ze świadczeniem na rzecz pasażerów usług publicznych w zakresie miejskiego transportu pasażerskiego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 236. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-746/11/HK
  Czy Gmina jest zobowiązana do sporządzenia rocznych informacji o wysokości przychodu PIT-8C dla osób, które otrzymały dofinansowanie w ramach "Programu ..."?
 237. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-125/11-4/KSU
  Czy wydatki sfinansowane z dotacji (wg załączonych faktur zakupu) mogą stanowić koszty uzyskania przychodów działalności gospodarczej?
 238. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-123/11-4/DS
  Czy dofinansowanie z budżetu Gminy całości kosztów poniesionych przez użytkownika (osobę fizyczną), w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy, stanowiące dla osoby fizycznej przychód, mieści się w katalogu zwolnień przedmiotowych, wymienionych w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym, płatnik nie ma obowiązku wystawienia informacji PIT- 8C?
 239. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-811/11/KB
  zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych środków otrzymanych przez Wnioskodawcę od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w związku z realizacją projektu rozwojowego
 240. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-702/11-2/AK
  Czy Ochotnicza Straż Pożarna ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu?
 241. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-870/11/IG
  Czy przychód odpowiadający wysokości przyznanych środków z Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 242. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-100/11-8/MD
  Czy Wnioskodawca powinien dokonać korekty zeznania podatkowego PIT-36 za 2010 r. zwiększając koszty uzyskania przychodów z działalności przypadających na Jego udział o wartość błędnie skorygowanej amortyzacji skanera laserowego oraz korekty zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy za poszczególne miesiące 2011 roku?projektu "Perspektywa"?
 243. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1169/11-2/JK
  ustalenia czy otrzymane środki finansowe (dotacji) stanowią obrót
 244. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-190/11-2/MF
  Czy w opisanej powyżej sytuacji, wydatki poniesione na usługi doradcze mogą stanowić w Spółce koszt uzyskania przychodu?
 245. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-876/11/IG
  Czy przychody z opisanego powyżej najmu prywatnego mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym wg. jednolitej stawki 8,5%?
 246. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1347/11-4/RD
  W związku z tym, iż Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego z tytułu dokonanych zakupów, nie przysługuje Mu również prawo do zwrotu podatku VAT z tego tytułu, w trybie art. 87 ust. 1-3 ustawy o VAT.
 247. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-101/11-4/MD
  Czy Wnioskodawczyni ma obowiązek dokonać korekty zapisów w ewidencji podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz dokonać korekty zeznania podatkowego PIT-36L za rok 2010, oraz korekty zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy poszczególnych miesięcy 2011 r.?
 248. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1231/11/MN
  otrzymane przez Wnioskodawcę środki finansowe na pokrycie ogólnych kosztów związanych z realizacją zadań w ramach ww. projektu stanowi zwrot poniesionych kosztów. Tym samym dotacja ta, nie będzie stanowić obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT.
 249. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-127/11-2/KSU
  Czy Wnioskodawczyni może jako wartość początkową koherentnego optycznego tomografu wpisać w księgach wartość brutto tegoż środka trwałego, czyli 130.000,00 zł, co będzie stanowiło podstawę do wyliczania miesięcznej amortyzacji stanowiącej koszt uzyskania przychodu dla firmy?
 250. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-593/11-4/RG
  Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu?
 251. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-841/11/WM
  Czy wydatki poniesione na sfinansowanie zakupu składników majątkowych zaliczonych do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stanowią koszty uzyskania przychodów?
 252. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1104/11-5/MN
  Opodatkowanie stawką podstawową usług szkoleniowych świadczonych w ramach projektu (POKL) oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem usług związanych z projektem.
 253. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1104/11-4/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych usług.
 254. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1104/11-5/MN
  Opodatkowanie stawką podstawową usług szkoleniowych świadczonych w ramach projektu (POKL) oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem usług związanych z projektem.
 255. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1104/11-4/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych usług.
 256. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-613/11-2/MS
  Czy Ochotniczej Straży Pożarnej przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych w wyżej wymienionej inwestycji?
 257. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-510/11-3/RG
  Czy będzie istniała możliwość odzyskania podatku VAT od towarów zakupionych w ramach dofinansowania?
 258. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-90/11-5/ASZ
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę, jako beneficjenta projektu, dofinansowanie w formie dotacji celowej (wkład krajowy) oraz w formie płatności (wkład środków europejskich z Europejskiego Funduszu Społecznego) na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym także część pozostawiona w dyspozycji beneficjenta jako wynagrodzenie kierownika projektu, stanowi przychód korzystający w całości ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 259. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-90/11-4/ASZ
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę, jako beneficjenta projektu, dofinansowanie w formie dotacji celowej (wkład krajowy) oraz w formie płatności (wkład środków europejskich z Europejskiego Funduszu Społecznego) na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym także część pozostawiona w dyspozycji beneficjenta jako wynagrodzenie kierownika projektu, stanowi przychód korzystający w całości ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 260. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-90/11-7/ASZ
  1)Czy wydatki ponoszone w związku z realizacją projektu, stanowiące koszty kwalifikowalne projektu, nie stanowią kosztu uzyskania przychodu? 2)Czy wydatki ponoszone ze środków własnych w związku z realizacją projektu stanowiące koszty niekwalifikowane, stanowią koszt uzyskania przychodu?
 261. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-90/11-6/ASZ
  1)Czy wydatki ponoszone w związku z realizacją projektu, stanowiące koszty kwalifikowalne projektu, nie stanowią kosztu uzyskania przychodu? 2)Czy wydatki ponoszone ze środków własnych w związku z realizacją projektu stanowiące koszty niekwalifikowane, stanowią koszt uzyskania przychodu?
 262. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-368/11-2/MP
  Czy dofinansowanie z budżetu Urzędu Miasta i Gminy całości kosztów w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie Miasta i Gminy, stanowiące dla osoby fizycznej przychód, mieści się w katalogu zwolnień przedmiotowych wymienionych w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym płatnik nie ma obowiązku wystawiania informacji PIT-8C?
 263. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1053/11-3/MR
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania dotacji.
 264. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-730/11-2/AJ
  Czy środki finansowe uzyskane w ramach stypendium stażowego w zakresie programu operacyjnego Kapitał Ludzki są wolne od podatku dochodowego?
 265. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-98/11-2/ASZ
  Czy należy wyksięgować z podatkowej księgi przychodów i rozchodów tę część kosztów, która stanowi równowartość dopłat (dotacji netto) do ulgowych przewozów pasażerskich otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego, biorąc pod uwagę fakt wydatkowanie otrzymywanych kwot na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą?
 266. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-442/11-3/MW
  Czy Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia kwot podatku naliczonego wynikających z nabycia towarów i usług związanych z realizacją Projektu w pełnej wysokości wynikającej z faktur wystawionych przez dostawców towarów i usług służących realizacji Projektu?
 267. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-564/11-2/MP
  W sytuacji, gdy stypendium stażowe jest otrzymywane przez Wnioskodawczynię (uczestnika projektu współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 268. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-350/11-4/KSU
  1. Czy przychód Wnioskodawczyni jako osoby współpracującej w prowadzeniu działalności gospodarczej finansowanej z dotacji rozwojowej Europejskiego Funduszu Społecznego, powstały w wyniku współprowadzenia ww. projektów szkoleniowych w charakterze koordynatora ds. szkoleń powinien być zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129?2. Czy w sytuacji, gdy na pierwsze pytanie stwierdzono by odpowiedź, że przychód jest zwolniony z podatku od osób fizycznych Wnioskodawczyni może ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku dochodowego i w związku z tym powinna złożyć korekty PIT-36 za lata 2008, 2009 i 2010?
 269. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-502/11-4/SP
  Skutki podatkowe wykonania usługi związanej z usunięciem, transportem, utylizacją azbestu.
 270. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1116/11/JP
  czy otrzymane dofinansowanie na realizacje projektu stanowi obrót opodatkowany podatkiem VAT
 271. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-706/11/AB
  Dot. skutków podatkowych otrzymania i wydatkowania środków przyznanych z Powiatowego Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 272. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-638/11/BWo
  opodatkowanie dotacji
 273. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-561/11-2/MS
  Czy prawidłowe jest stanowisko Gminy, że nie ma ona możliwości odliczenia podatku naliczonego określonego w otrzymanych fakturach VAT dokumentujących wydatki ponoszone w związku z realizacją zadania inwestycyjnego p.n. "…" ?
 274. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-523/11-2/MS
  Czy OSP będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do wyżej wymienionego projektu, zgodnie z art. 86. Czy OSP w będzie miało prawo do zwrotu różnicy podatku zgodnie z art. 87 podatku o VAT. W sytuacji kiedy projekt nie będzie służył czynnościom opodatkowanym a OSP nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.
 275. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1175/11-3/AW
  Opodatkowanie wkładu własnego wnoszonego przez przedsiębiorstwo – wynagrodzenie za odpłatne świadczenie usług
 276. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1175/11-2/AW
  opodatkowanie otrzymanej dotacji
 277. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1128/11-2/IGo
  Opodatkowanie otrzymanej dotacji oraz zwolnienie z podatku VAT usług szkoleniowych.
 278. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-183/11-2/PM
  Czy koszt opracowania wniosku o dofinansowanie przez firmę zewnętrzną stanowi podatkowy koszt uzyskania przychodów w okresie w którym został poniesiony?
 279. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-92/11-2/IR
  Czy zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych otrzymane zaliczki dotacji z Urzędu Miasta finansujące działalność przedszkola prywatnego są wolne od podatku?
 280. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1030/11/AZ
  otrzymana dotacja jest przeznaczana na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu i nie stanowi dopłaty do ceny świadczonych usług, nie podlega więc opodatkowaniu podatkiem VAT
 281. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-71/11-2/ASZ
  1. Czy dotacja otrzymana z Miejskiego Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 121?2. Czy wydatki poniesione na zakup wyposażenia o wartości nieprzekraczającej 3.500,00 zł, sfinansowane z Funduszu Pracy dla bezrobotnego na rozpoczęcie działalności gospodarczej, stanowią koszt uzyskania przychodu?
 282. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-671/11-4/MM
  Dotacja ze środków unijnych, czyli otrzymany zwrot poniesionych kosztów, nie będzie stanowiła obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT i nie będzie stanowiła czynności opodatkowanej VAT w myśl art. 5 ust. 1 ustawy o VAT. Ponadto nieodpłatne szkolenia, organizowane przez Wnioskodawcę na rzecz klientów nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, z uwagi na nieodpłatność tej czynności oraz fakt, iż nie ma w tym przypadku zastosowania art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT – nieodpłatne świadczenie usług odbywa się w związku z prowadzoną działalnością Wnioskodawcy.
 283. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-258/11-2/JN
  Opodatkowanie podatkiem VAT otrzymanej dotacji na realizację projektu.
 284. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-444/11-4/MP
  Dochody stypendialne uzyskiwane w ramach realizacji umowy w sprawie współpracy w ramach Polsko-Amerykańskiej Komisji są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy. Natomiast w przypadku dochodów finansowanych z dotacji pochodzącej z budżetu państwa polskiego zastosowanie będzie miało zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 285. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-362/11-2/KSU
  Czy wypłacone Wnioskodawczyni od września do listopada 2011 r. stypendium stażowe za odbyty staż w czasie 01 lipca 2011 r. – 30 września 2011 r. będzie podlegało zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 286. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-867/11-2/BS
  prawo do odliczenia podatku naliczonego
 287. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-308/11-2/MS
  Czy ww. dofinansowanie otrzymywane ze środków europejskich w wysokości 85% całkowitych wydatków projektu oraz wkład własny wnoszony z budżetu jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 15% całkowitych wydatków projektu w związku z realizacją projektu "…", jest zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT czy wyłączone spod działania ustawy?
 288. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1094/11-2/IGo
  Opodatkowanie kwoty otrzymanej dotacji oraz wkładu prywatnego oraz prawa do obniżenia podatku w związku ze świadczonymi usługami szkoleniowymi.
 289. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-449/11-2/JM
  Czy Lokalnej Grupie Działania przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od ponoszonych wydatków w ramach realizacji projektów finansowanych dotacją pochodzącą ze środków unijnych?
 290. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-560/11/RM
  Dot. skutków podatkowych otrzymania i wydatkowania wsparcia finansowego przyznanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 6.2, Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
 291. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-62/11-5/MF
  1. Czy wydatki na realizację Projektu w części, w jakiej zostały pokryte z otrzymanej dotacji nie stanowią kosztu uzyskania przychodu?2. Czy wydatki na realizację Projektu w części, w jakiej zostały sfinansowanej przez Wnioskodawcę (tj. w części niepokrytej z dotacji) stanowią koszty uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w momencie ich poniesienia?
 292. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-62/11-4/MF
  Czy dochód z otrzymanej dotacji podlega zwolnieniu podatkowemu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 52 względnie pkt 53 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 293. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-307/11-2/ALN
  Czy Stowarzyszenie winno rozpoznać obrót w podatku VAT na poziomie uzyskanej dotacji?Jeśli odpowiedź na pytanie 1 jest twierdząca, to czy ww. dofinansowanie otrzymywane ze środków europejskich oraz z budżetu krajowego na realizację projektu, którego celem głównym jest zwiększenie zakresu korzystania z porad prawnych i obywatelskich przez osoby, których sytuacja materialna lub rodzinna nie pozwala na skorzystanie z usług płatnych, finansowane w 100% ze środków publicznych, jest zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT?
 294. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-172/11-4/AK
  Czy Wnioskodawcy przysługuje zwrot podatku VAT naliczonego w związku z dokonywaniem zakupów opodatkowanych w projekcie szkoleniowym?
 295. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-172/11-5/AK
  Czy Wnioskodawcy przysługuje zwrot podatku VAT naliczonego w związku z dokonywaniem zakupów opodatkowanych w projekcie szkoleniowym?
 296. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-555/11/SD
  Czy wydatki ponoszone z wyżej wymienionego przedmiotu umowy właściwie powiększają koszty wytworzenia środków trwałych powstających w ramach Projektu "…", oraz czy w związku z tym odpisy amortyzacyjne od wytworzonych w ramach Projektu środków trwałych w części niesfinansowanej ze środków unijnych będą stanowić koszty uzyskania przychodów od momentu przekazania środków trwałych do używania?
 297. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-57/11-2/ASZ
  Czy Wnioskodawczyni postąpi prawidłowo, jeżeli nie zaliczy do przychodu dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego, stanowiącej dopłatę do przewozów pasażerskich i nie odprowadzi z tego tytułu podatku dochodowego?
 298. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-76/11-4/KSU
  Czy VAT poniesiony w związku z realizacją Projektu będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
 299. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-276/11-4/KSU
  Jeżeli forma udzielonego przez Wnioskodawcę dofinansowania była istotnie dotacją w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) i istotnie była wypłacona z budżetu gminy, jako jednostki samorządu terytorialnego, to dotacja otrzymana od Wnioskodawcy mieści się w kategoriach dotacji zwolnionych z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W takiej sytuacji Wnioskodawca nie jest zobowiązany do sporządzania rocznych informacji PIT- 8C dla osób, które otrzymały dofinansowanie (dotacje) z budżetu gminy na modernizację istniejącego lub montowanie nowego systemu grzewczego w budynku mieszkalnym czy zakup kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.
 300. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-509/11/HK
  Czy uzyskana dotacja z (...) Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 301. Interpretacja indywidualna, sygnatura: PT8/033/12/11/MQR/PT-966
  czy wewnętrzne rozliczenia pomiędzy stronami umowy konsorcjum podlegają opodatkowaniu oraz czy przedmiotowe rozliczenia można dokonywać za pomocą uznaniowych lub obciążeniowych not księgowych?
 302. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-501/11/HK
  Czy dofinansowanie uzyskane z budżetu Gminy w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy X" na podstawie umów zawartych z działającym w imieniu Gminy X operatorem o wykonanie wymiany kotła i montażu kolektorów solarnych, określone w tejże umowie mianem dotacji, stanowi dochód osoby fizycznej podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 303. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-498/11/HK
  Czy otrzymane przez osobę fizyczną (inwestora) z budżetu gminy jako jednostki samorządu terytorialnego dofinansowanie z tytułu wymiany źródeł ciepła na ekologiczne ogrzewanie węglowe jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 304. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-488/11-4/KS
  Środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego wypłacane przez Bank Gospodarstwa Krajowego stanowią przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej zwolniony od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 136 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast środki, które Wnioskodawca otrzymał w formie dotacji z budżetu państwa, stanowią przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej podlegających zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 129 powoływanej ustawy. Przychód ten nie podlega więc obowiązkowi ujęcia w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.
 305. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-678/11-4/AW
  Uznanie za obrót, udokumentowanie i opodatkowanie otrzymanego dofinansowania ze środków publicznych i w postaci wkładu własnego oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług służących realizacji projektu.
 306. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-155/11-4/RG
  Czy w związku z realizacją inwestycji pn.: "…" Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT?
 307. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-200/11-2/KR
  Czy wypłaty wynagrodzeń osobom opisanym w poz. 68 wniosku, a mianowicie, zatrudnionym dziesięciu osobom niepełnosprawnym, w tym koordynatorowi projektu oraz dwóm pracownikom samorządowym otrzymującym dodatki specjalne, korzystać winny ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w tej części, w jakiej źródłem ich finansowania są środki pochodzące ze środków europejskich i w konsekwencji nie powinny być przedmiotem poboru przez zakład pracy tj. Urząd Miasta zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, o których mowa w art. 31 ust. 1 tejże ustawy?
 308. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-628/11-7/AA
  Czy wkłady własne przedsiębiorców kierujących pracowników na szkolenia i związane z nimi koszty stanowią przychód do opodatkowania i koszty uzyskania przychodów i rozchodów działalności podstawowej?
 309. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-628/11-6/AA
  Czy otrzymane wynagrodzenia za realizację zadań w projekcie (koordynator, trener szkoleń) stanowią przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych z działalności gospodarczej, czy ewidencja wynagrodzenia notą księgową jest prawidłowa?
 310. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-235/11-2/KR
  Czy do dochodów, jakie Wnioskodawczyni osiągnęła z tytułu umowy o pracę w roku 2010 może być zastosowane zwolnienie wynikające z art. 21 ust 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 311. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-520/11-2/KS
  Wnioskodawczyni prowadząc działalność gospodarczą uzyskuje przychody i ponosi koszty uzyskania przychodów, które są rozliczane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Zatem otrzymana dotacja, nie stanowi dla Wnioskodawczyni wynagrodzenia za pracę, lecz przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej zwolniony z opodatkowania na podstawie cytowanego powyżej art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 312. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-660a/11/RS
  Otrzymana dotacja do wozokilometra nie stanowi obrotu i tym samym nie jest uwzględniana przy obliczeniu struktury, o której mowa w art. 90 ustawy.
 313. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-660b/11/RS
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług finansowanych dotacją.
 314. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-421/11-2/JM
  Czy w odniesieniu do realizacji projektu istnieje możliwość odliczenia podatku VAT przez Wnioskodawcę?
 315. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-727/11-6/AD
  Czy wystawiane faktury VAT za wkład własny (wnoszony w postaci gotówki) stanowią obrót opodatkowany podatkiem VAT w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, a w związku z tym czy Wnioskodawczyni prawidłowo dokumentuje wkład własny uczestników szkoleń?
 316. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-185/11-4/MS
  Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu realizacji zadania pn.: "…".
 317. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-38/11-2/KJ
  Czy rekompensata strat wynikających ze świadczenia usług publicznych – wykonywania usług komunikacji miejskiej na terenie gminy (pokrycie ujemnego wyniku finansowego tej działalności), którą otrzymuje Spółka od gminy stanowi w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych przychód, czy zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów?
 318. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-149/11-4/MS
  Wnioskodawcy, nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją projektu gdyż poniesione wydatki nie będą służyć do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a ponadto Zainteresowany nie jest oraz nie będzie zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 319. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-375/11-2/KS
  Wydatki inwestycyjne tj. poniesione na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowane z dotacji nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Brak jest również możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pozostałych wydatków sfinansowanych z otrzymanej pomocy. W konsekwencji dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych przedmiotowe wydatki nie mogą być księgowane jako koszty uzyskania przychodów prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.
 320. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-577/11-4/KC
  Prawo do częściowego odliczenia podatku VAT w związku z realizacja projektu
 321. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-594/11-6/MS
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania środków otrzymanych z budżetu samorządu terytorialnego w postaci dotacji na ucznia.
 322. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-594/11-4/MS
  Opodatkowanie środków otrzymanych z budżetu państwa na prowadzenie rejestrów i stwierdzanie prawa wykonywania zawodu.
 323. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-652/11-5/JL
  Opodatkowanie otrzymywanych dotacji
 324. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-372/11-4/AS
  zwolnienie przedmiotowe z opodatkowania dotacji otrzymywanych od samorządów wojewódzkich i od Skarbu Państwa
 325. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-550/11-5/AA
  Czy poniesione wydatki sfinansowane z ww. dotacji stanowią koszty uzyskania przychodu nawet jeśli dane zakupy zostały sfinansowane dotacją?
 326. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-550/11-4/AA
  Czy otrzymana dotacja z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 327. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-550/11-5/AA
  Czy poniesione wydatki sfinansowane z ww. dotacji stanowią koszty uzyskania przychodu nawet jeśli dane zakupy zostały sfinansowane dotacją?
 328. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-550/11-6/AA
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji poniesionych wydatków do środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia i pozostałych kosztów.
 329. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-154/11-7/ŁM
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia od opodatkowania dochodu uzyskanego przez grupę producentów rolnych z dotacji przyznanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 330. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-495/11-5/JK
  Zwolnienie studiów podyplomowych, współfinansowanych ze środków UE, organizowanych przez Konsorcjum zawarte między Wnioskodawcą a AkademiąOpodatkowanie wkładu własnego uczestnika studiów wniesionego w formie gotówki
 331. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-548/11-4/JL
  Z uwagi na fakt, iż realizowane przez Wnioskodawcę szkolenia służą podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczestników oraz finansowane są w 80% ze środków budżetu państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie §13 ust. 1 pkt 20 cyt. rozporządzenia. W związku z powyższym również kwota dotacji uzyskanej ze środków EFS i budżetu państwa oraz wkład własny wniesiony przez pracodawców uczestników szkoleń realizowanych przez Spółkę w ramach opisanego we wniosku projektu, korzysta z powyższego zwolnienia.
 332. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-400/11-4/MS
  Diety miesięczne, otrzymywane przez członków Rady Stowarzyszenia nie mieszczą się w zakresie zwolnienia przedmiotowego, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych co oznacza, że Wnioskodawca jako płatnik jest obowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy z tytułu ww. świadczenia oraz do przekazania ww. zaliczki na podatek na rachunek właściwego urzędu skarbowego.
 333. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-513/11-4/KG
  W oparciu o przedstawiony przez Wnioskodawcę w tej kwestii opis stanu faktycznego oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że przedmiotowa dotacja otrzymana na realizację projektu pn. "Profesjonalna..." nie będzie stanowić obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, zatem nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 334. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-79/11-7/ŁM
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia od opodatkowania dochodu uzyskanego przez grupę producentów rolnych z dotacji przyznanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 335. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-453/11/SK
  w zakresie skutków podatkowych otrzymania i wydatkowania wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego przyznanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działania 6.2.
 336. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-818/11-4/MK
  Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 337. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-845/11-4/SM
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem
 338. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-160/11-4/EK
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie podatkowej kwalifikacji otrzymanych przez Spółkę środków finansowych.
 339. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-556/11-4/BA
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych usług szkoleniowych
 340. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-556/11-5/BA
  Czy do podstawy opodatkowania podatnik winien wliczyć dofinansowanie otrzymywane na realizację ww. projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, stanowiące płatność ze środków Unii Europejskiej oraz dotację celową z budżetu krajowego? Jednocześnie, zasadne jest pytanie, czy wkład własny nie przekraczający w omawianej sytuacji 12% ogólnej wartości projektu, podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług, czy też podatnik winien go powiększyć o odpowiednią stawkę podatku VAT, tj. stawkę 23%? A zatem, czy podatnik powinien wystawiać faktury VAT uczestnikom szkolenia na kwotę powiększoną o stawkę podatku VAT w wysokości 23%?
 341. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-700/11-4/MK
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacja projektu.
 342. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-759/11-4/MK
  prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacja projektu.
 343. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-724/11-4/MK
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacja projektu.
 344. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-368/11-2/AS
  możliwość zastosowania zwolnienia z opodatkowania dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego P.O. Kapitał Ludzki
 345. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-8/11-3/DS
  Czy dotacje otrzymane z budżetu gminy z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 346. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-508/11-5/NS
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymanego dofinansowania.
 347. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-79/11-5/ŁM
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia od opodatkowania dochodu uzyskanego przez grupę producentów rolnych ze sprzedaży kurczaków.
 348. Interpretacja indywidualna, sygnatura: PT8/033/10/MQR/11/806
  Obowiązek podatkowy i udokumentowanie przekazanej dotacji w ramach konsorcjum
 349. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-456a/11/AW
  Uznanie za obrót otrzymanej od gminy dotacji.
 350. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-308/11/AK
  Czy otrzymane wynagrodzenie za świadczoną pracę własną na rzecz projektu, udokumentowane dowodami wewnętrznymi, sfinansowane z otrzymanego dofinansowania, stanowi przychód z działalności gospodarczej zwolniony z opodatkowania?
 351. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-460/11-4/SM
  brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem
 352. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-479/11-2/SM
  brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem
 353. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-438/11/GR
  Czy dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego stanowiąca dopłatę do przewozów pasażerskich z tytułu stosowania obowiązujących ulg ustawowych jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 354. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-449/11/JP
  opodatkowanie otrzymanej dotacji
 355. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-339/11-8/SJ
  Czy opodatkowaniu podlegają wpływy z udziału Wnioskodawcy w projektach i grantach naukowych?
 356. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-676/11-3/SM
  brak opodatkowania otrzymanej dotacji i brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem
 357. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-236/11-5/AS
  Czy wydatki na nabycie udziałów sfinansowane z dotacji rozwojowej stanowią koszty uzyskania przychodu w momencie sprzedaży tych udziałów?
 358. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-534/11-2/TW
  Czy Stowarzyszenie ma możliwość odliczenia podatku VAT od poniesionych kosztów dotyczących dotacji przy realizacji operacji w zakresie działania "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, Nabywanie Umiejętności i Aktywizacja" na lata 2011-2015"?
 359. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-425/11-3/AP
  Czy otrzymane przez X Sp. z o.o. dofinansowanie w formie dotacji celowej (wkład krajowy) oraz w formie płatności (wkład środków europejskich) współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki stanowi obrót opodatkowany podatkiem VAT w rozumieniu art. 29 ust. 1 znowelizowanej ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?
 360. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-164/11/AW
  Czy otrzymywane dofinansowanie objęte jest zwolnieniem z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 lub 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy kwota dofinansowania wypłacona w roku 2010 w części przypadającej na poczet realizacji zadania przez podatnika, którego termin wykonania przesunięto na rok 2011 – stanowi zaliczki w rozumieniu art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym, nie stanowiące przychodu?
 361. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-571/11-4/KOM
  Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu realizowanego projektu
 362. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-496/11-2/TW
  Czy istnieje możliwość odzyskania podatku od towarów i usług, w inny sposób niż zakwalifikowanie go do kosztów kwalifikowanych i tym samym sfinansowania środkami unijnymi wydatków poniesionych na ww. zadania w wartości brutto?
 363. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-684/11-2/MK
  Obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług służących realizacji projektu.
 364. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-218/11-4/DG
  W zakresie skutków podatkowych zwrotu niewykorzystanej dotacji
 365. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-572/11-4/MK
  obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług służących realizacji projektu
 366. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-399/11-4/JF
  Gmina z tytułu rozliczenia dotacji celowych otrzymanych na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy nie jest podatnikiem VAT. Wobec tego wszelkie rozliczenia dotyczące otrzymanych dotacji takie jako otrzymanie dotacji, zwrot nienależycie wykorzystanej dotacji, wypłaty zasiłków celowych osobom poszkodowanym w wyniku powodzi pozostają poza systemem rozliczeń podatku VAT Gminy.
 367. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-671/11-4/MK
  Obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług służących realizacji projektu.
 368. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-382/11-3/SM
  brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem
 369. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-119/11-2/RG
  Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją projektu, ponieważ jak wskazał Zainteresowany efekty projektu nie będą służyć czynnościom opodatkowanym.
 370. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-321/11-4/IGo
  Usługi szkoleniowe w zakresie doskonalenia techniki jazdy, świadczone przez Spółkę na zasadach komercyjnych oraz finansowane ze środków publicznych.
 371. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-256/11-4/RS
  Czy opłata przyłączeniowa, którą ma ponieść Spółka w przypadku zawarcia powyższego porozumienia, powinna zostać zaliczona do wartości początkowej środka trwałego (odcinka linii kolejowej) ?
 372. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-286/11/SD
  Czy w powyższym stanie faktycznym dofinansowanie udzielone Spółce będzie korzystało ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 53 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 373. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-242/11/EJ
  zwolnienie z podatku VAT usług szkoleniowych, które w 70% finansowane są ze środków publicznych
 374. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-169/11/ZK
  Czy otrzymane dofinansowanie stanowi przychód z innych źródeł w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega opodatkowaniu? Jeżeli dofinansowanie jest zwolnione z opodatkowania, czy wówczas należy dokonać korekty kosztów w zeznaniu rocznym za 2009 rok PIT-36L według procentu przyznanego dofinansowania według wydatków? Czy należy również dokonać korekty zapisu w księdze przychodów i rozchodów?
 375. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-170/11/ZK
  Czy otrzymane dofinansowanie stanowi przychód z innych źródeł w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega opodatkowaniu? Jeżeli dofinansowanie jest zwolnione z opodatkowania, czy wówczas należy dokonać korekty kosztów w zeznaniu rocznym za 2010 rok PIT-36L według procentu przyznanego dofinansowania według wydatków? Czy należy również dokonać korekty zapisu w księdze przychodów i rozchodów?
 376. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-579/11-2/MK
  Czy otrzymana dotacja stanowi obrót w rozumieniu art. 29 ust.1?
 377. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-622/11-3/MK
  Obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług służących realizacji projektu.
 378. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-372/11/UH
  Otrzymane dotacje, darowizny od mieszkańców niemające wpływu na cenę świadczonych usług nie stanowią obrotu i nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.Prawo do odliczenia podatku naliczonego przy budowie inwestycji służącej czynnościom opodatkowanym.
 379. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-161/11/RM
  Dot. skutków podatkowych otrzymania i wydatkowania środków finansowych pozyskanych wraz z innym podmiotem w ramach zawartej umowy partnerskiej na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
 380. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-322/11-2/SJ
  Czy zgodnie z art.86 ust 1 , przysługuje prawo od odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług w związku z realizacją projektów, na które otrzymywana jest dotacja celowa?
 381. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-232/11/EJ
  prawidłowe dokumentowanie wniesienia wkładu własnego przez uczestników szkoleń prowadzonych w ramach projektu oraz ustalenie stawki VAT na usługi szkoleniowe
 382. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-132/11-3/TW
  Czy wskazane w stanie faktycznym towary (wyposażenie) i usługi, sfinansowane z dotacji, stanowią koszty uzyskania przychodów, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 383. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-132/11-2/TW
  Czy otrzymana dotacja stanowi przychód podatkowy Wnioskodawcy, zwolniony z podatku na podstawie art. 121 ust. 1 pkt 121 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 384. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-230/11/EJ
  dotacja otrzymana na realizację projektu nie podlega VAT
 385. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-231/11/EJ
  dotacja otrzymana na realizację projektu nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT
 386. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-233/11/EJ
  odliczenie podatku VAT w ramach realizowanego projektu polegającego na przeprowadzeniu szkoleń
 387. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-277/11-2/AD
  Czy od otrzymanych dotacji do powierzchni obiektów sportowych Zainteresowanego, należy odprowadzić podatek od towarów i usług?
 388. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-249/11/JP
  opodatkowania podatkiem VAT środków przekazanych Wnioskodawcy na realizację projektu
 389. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-204/11-4/JF
  zwolnienie dla usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowanego w co najmniej w 70 % ze środków publicznych gdzie wynagrodzeniem jest otrzymana kwota "wkładu pieniężnego" od przedsiębiorców bądź dotacja niestanowiąca obrotu
 390. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-99/11/RM
  Dot. skutków podatkowych otrzymania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz sposobu ujęcia ww. dotacji w prowadzonej podatkowej księdze przychodów i rozchodów.
 391. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-624/11-2/ISz
  Dotacja uzyskana w 2010 – prawo do odliczenia.
 392. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-9/11/WN
  prawa do odliczenia podatku od towarów i usług z faktur dokumentujących zakup środków trwałych oraz towarów sfinansowanych dotacją
 393. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-10/11/WN/KAN-103/01/11
  prawo do zwrotu podatku VAT od dokonywanych zakupów towarów i usług w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich
 394. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-109/11-7/AD
  Interpretacjai przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku przy dostawie lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym do niego pomieszczeniem garażowym.
 395. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-12/11-4/JK
  Czy wynagrodzenie Wnioskodawczyni za ww. pracę jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 396. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-109/11-6/AD
  Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku podatkowego w przypadku wystawionych faktur korygujących.
 397. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-109/11-5/AD
  Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawiania faktur korygujących oraz ustalania obowiązku podatkowego w przypadku korekt faktur VAT dotyczących inwestycji budowlanych dofinansowywanych z Funduszy Unijnych.
 398. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-109/11-4/AD
  Interpretaca przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku przy odsprzedaży kosztów ponoszonych na zakup wody związanych z najmem lokali użytkowych.
 399. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-19/11-5/KS
  Wnioskodawca osiągając z prowadzonej działalności gospodarczej dochody podlegające opodatkowaniu, będzie zobowiązany bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki kwartalne na podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie ze skutecznie złożonym przez niego zawiadomieniem do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tego sposobu wpłacania zaliczek. Zaliczki kwartalne za okres od pierwszego do trzeciego kwartału roku podatkowego Wnioskodawca winien uiszczać w terminie do dnia 20 każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczka za ostatni kwartał jest uiszczana w wysokości zaliczki za kwartał poprzedni, w terminie do dnia 20 grudnia.
 400. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-472/11-4/ISz
  prawo do odliczenia - dotacja
 401. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-13/11/BK
  w zakresie skutków podatkowych otrzymania i wydatkowania środków otrzymanych na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 402. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-136/11-4/JL
  Rekompensata otrzymywana od Gminy w związku ze świadczeniem na rzecz pasażerów usług publicznych w zakresie miejskiego transportu pasażerskiego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 403. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-414/11-2/JF
  dotacje przeznaczone są na dofinansowanie realizowanych szkoleń, nie podlegają opodatkowaniu VAT, ponieważ nie wpływają bezpośrednio na cenę usług.
 404. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-72/11-2/KS
  Czy wynagrodzenie (zarobek) właściciela niepublicznego przedszkola pokryte z dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy jest zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 405. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-64/11/JD
  Czy koszty opracowania wniosku o dotację na zakup licencji na system Informatyczny powinny zostać potraktowane jako zwiększenie wartości niematerialnej i prawnej, którą stanowić będzie zakupiona licencja i obciążać koszty podatkowe poprzez odpisy amortyzacyjne czy też stanowią pośredni koszt uzyskania przychodów w dacie jego poniesienia?
 406. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-19/11-3/KS
  1. Czy amortyzacja środków trwałych sfinansowana z PUP jest kosztem podatkowym oraz czy dokonane zakupy są kosztem uzyskania przychodu?2. Czy zlecenie druku oraz zakup papieru można zaliczyć do kolumny 10 w KPiR?
 407. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-964/10-4/JK
  Czy dochody otrzymywane przez Wnioskodawczynię w związku z realizacją Umowy i finansowane ze środków programu pomocowego obejmujące wynagrodzenie zasadnicze, zwrot kosztów ubezpieczenia społecznego oraz diety za oficjalne wyjazdy, podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 408. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1969/10/AŚ
  dopłata przez Gminę do ceny wody jaką płacą osoby fizyczne nie podlega ewidencjonowaniu na kasie rejestrującej, dotacji przedmiotowej od Gminy nie wlicza się do obrotów podatnika na rzecz osób fizycznych
 409. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-912/10-4/AS
  kwalifikacja poszczególnych kosztów podatkowych ponoszonych na działania promocyjne i informacyjne w związku z realizowanymi projektami modernizacji linii kolejowych realizowanymi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet 7 – "Transport przyjazny środowisku" w ramach Działania 7.1: "Rozwój transportu kolejowego"
 410. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1151/10-2/KS
  Czy uzyskany dochód stanowiący wkład pracy Wnioskodawcy w prowadzonej placówce jest opodatkowany podatkiem dochodowym?
 411. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-968/10-4/JK
  Czy dochody otrzymywane przez Wnioskodawczynię w okresie od 10 listopada 2010 r. do dnia 31 maja 2011 r. w związku z realizacją Umowy, finansowane ze środków programu pomocowego obejmujące wynagrodzenie zasadnicze, zwrot kosztów ubezpieczenia społecznego oraz diety za oficjalne wyjazdy, podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 412. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1457/10-2/AMN
  1. Czy otrzymana dotacja oraz wsparcie pomostowe korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych? 2. Czy zakupy dokonane za otrzymaną dotację oraz sfinansowane wsparciem pomostowym stanowią koszty uzyskania przychodu? 3. W jaki sposób księgować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów faktury dokumentujące zakupy sfinansowane ze środków z dotacji? 4. Czy w remanencie na dzień 31 grudnia 2010 r. uwzględnić stan: a) wszystkich towarów handlowych – zakupionych zarówno ze środków z dotacji oraz środków własnych b) czy tylko tych zakupionych ze środków własnych? 5. Który stan remanentu wpisać do podatkowej księgi przychodów i rozchodów – opisany w punkcie "a" czy w punkcie "b"? 6. W jaki sposób dokonać rocznego rozliczenia kosztów z uwzględnieniem różnic remanentowych?
 413. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-920/10-4/AS
  1) Czy opisane wydatki Spółki na usługi doradztwa w procesie uzyskania dofinansowania stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2) Czy opisane wydatki Spółki na usługi doradztwa w procesie uzyskania dofinansowania mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia, tj. w dniu ich ujęcia w księgach rachunkowych Spółki?
 414. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-920/10-3/AS
  1) Czy opisane wydatki Spółki na usługi doradztwa w procesie uzyskania dofinansowania stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2) Czy opisane wydatki Spółki na usługi doradztwa w procesie uzyskania dofinansowania mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia, tj. w dniu ich ujęcia w księgach rachunkowych Spółki?
 415. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-963/10-4/MP
  Na podstawie powołanego art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - zwolnione z opodatkowania będą dochody otrzymane z realizacji ww. projektu w formie dotacji finansowane ze środków Ramowego Programu Konkurencyjności i Innowacji, pod warunkiem, że w chwili dokonywania wypłaty, wynagrodzenia będą finansowane wprost ze środków pomocowych. Jeżeli nie będą one finansowane ze środków pomocowych, tylko będą wypłacane ze środków Wnioskodawcy, a następnie refundowane ze środków Komisji Europejskiej, wówczas wynagrodzenia te nie spełnią kryterium pochodzenia środków pieniężnych (źródło finansowania), o którym mowa w tym przepisie, a to oznacza, że w takiej sytuacji wynagrodzenia te nie będą korzystały z przedmiotowego zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 416. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-5/11-2/AS
  opodatkowanie nieodpłatnych szkoleń na rzecz klientów
 417. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-66/11-4/PR
  Opodatkowanie dofinansowania otrzymanego w ramach realizacji projektu oraz prawo do doliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją w/w projektu.
 418. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-972/10/PH
  Czy rekompensata stanowiąca zwrot kosztów wynikających z wykonywania zadań własnych gminy będzie stanowić obrót podlegający VAT w rozumieniu art. 29 ustawy o VAT i tym samym podlega opodatkowaniu tym podatkiem?
 419. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-846/10-4/AS
  Skutki podatkowe otrzymania przez Spółkę jako Beneficjenta w Polsce dotacji na realizację Projektu realizowanego przez międzynarodowe Konsorcjum w ramach Programu Inteligentna Energia – Europa Ramowego Programu Konkurencyjności i Innowacji Komisji Europejskiej.
 420. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-865/10-4/AS
  Zwolnienie przedmiotowe z opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu wspólnotowych środków pomocowych za prace badawcze w ramach Projektu 7 Programu Ramowego U.E.
 421. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1729/10/SD
  Czy w powyższym stanie faktycznym dofinansowanie udzielone Spółce będzie korzystało ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 53 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 422. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1265/10/RM
  Dot. skutków podatkowych otrzymania dofinansowania na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013.
 423. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1114/10-6/MT
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup wyposażenia oraz innych przedmiotów eksploatacyjnych sfinansowanych z otrzymanej dotacji.
 424. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1114/10-5/MT
  otrzymane z Funduszu Pracy w ramach programu dotyczącego Rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w powiecie płockim środki na podjęcie działalności gospodarczej w części przeznaczonej na zakup środka trwałego nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej, a w części przeznaczonej na zakup wyposażenia stanowią przychód z działalności gospodarczej korzystający ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie nie podlegają ujęciu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, ani w zeznaniu rocznym jako przychód.
 425. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-2015/10-3/AK
  Czy Stowarzyszenie ma możliwość odzyskania podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zadania w ramach działania 431 objętego PROW na lata 2007-2013?
 426. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1395/10-2/AO
  Czy wydatki na wyposażenie, sfinansowane z bezzwrotnej Pomocy z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej, przyznanej na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych tej działalności?
 427. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-27/11-3/ISN
  Czy w związku z opisanym zdarzeniem przyszłym istnieje możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w inny sposób, niż zakwalifikowanie go do kosztów kwalifikowanych i tym samym, finansowanie środkami unijnymi wydatków poniesionych na ww. zadania w wartości brutto?
 428. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-804/10-6/AS
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Spółki wydatków poniesionych w związku ze skorzystaniem z usług firm doradczych w procesie ubiegania się o dotacje na sporządzenie wniosku, związane z przygotowaniem i obsługą wniosku o dofinansowanie oraz wspomaganie procesu negocjacji umowy z PARP (koszty doradztwa).
 429. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-804/10-4/AS
  Czy otrzymana dotacja, w tym ze środków UE, jest wolna od podatku?
 430. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-804/10-5/AS
  skutki podatkowe otrzymania dotacji na realizację Projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: określenie kosztów uzyskania przychodów z tytułu wydatków sfinansowanych z dotacji
 431. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-941/10/AB
  prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy towarów
 432. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1967/10/AZ
  opodatkowanie otrzymanych przez Wnioskodawcę środków na realizację projektu
 433. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1252/10/SK
  w zakresie skutków podatkowych wydatkowania wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2, Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
 434. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1201/10/AP
  Czy otrzymana dotacja przedmiotowa do posiłków sprzedawanych w barze wegetariańskim podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy?
 435. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1347/10-4/AMN
  Czy dotacja na rozwój przedsiębiorczości oraz podstawowe wsparcie pomostowe korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych w oparciu o przepisy art. 21 ust. 1 pkt 46 oraz pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 436. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-205/08/11-S/EK
  Czy środki otrzymane na sfinansowanie ww. projektu korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego wymienionego w art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 437. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1206/10-4/KB
  Czy w odniesieniu do zrealizowanego projektu Powiat ma możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części?
 438. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1263/10/BK
  w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dotacji na dofinansowanie dopłat do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 439. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-950/10/ŚS
  Czy zwolnienia jest z podatku dochodowego dotacja uzyskana z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków?
 440. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1892/10-2/MN
  1. Czy część wkładu prywatnego przedsiębiorcy wnoszona w gotówce podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? 2. Jak należy udokumentować wpłatę gotówki będącą wkładem prywatnym wnoszonym przez pracodawcę?
 441. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1291/10-4/AP
  Czy kwota odliczonego VAT od zakupionych środków trwałych, wyposażenia towarów handlowych korzysta ze zwolnienia podatkowego i nie jest przychodem w książce przychodów i rozchodów?
 442. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1340/10-2/AMN
  Czy część wkładu prywatnego wnoszona w gotówce przez przedsiębiorcę, którego pracownicy uczestniczą w szkoleniu, stanowi dla przedsiębiorcy organizującego szkolenie, przychód opodatkowany podatkiem dochodowym?
 443. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1319/10-2/ES
  Czy uzyskiwane przez Wnioskodawczynię wynagrodzenia podlega zwolnieniu przedmiotowemu zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ppkt a) i b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 444. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1197/10/BK
  Czy otrzymane dofinansowanie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, czy stanowi obrót w Pani działalności?
 445. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1694/10/MO
  Czy otrzymane dofinansowanie na realizację części Zadania Badawczego jest zwolnione z podatku z podatku dochodowego od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)?
 446. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1197/10/BK
  Czy otrzymane dofinansowanie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, czy stanowi obrót w Pani działalności?
 447. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1862/10/JP
  czy otrzymana dotacja rozwojowa na pokrycie wydatków obsługi technicznej funduszu pożyczkowego będzie stanowić obrót
 448. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-922/10/MK
  Czy zwolnienia jest z podatku dochodowego dotacja uzyskana z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków?
 449. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-16/11-2/ISN
  Możliwość odzyskania podatku VAT od poniesionych wydatków.
 450. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-76/11-3/ISN
  Możliwość odzyskania podatku VAT od poniesionych wydatków.
 451. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-921/10-2/EK
  Czy korekty kosztów sfinansowanych środkami pochodzącymi z dotacji, zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w roku 2009, dokonuje się jednorazowo w miesiącu otrzymania dotacji (październik 2010 r.), czy należy dokonać korekty kosztów w deklaracji CIT-8 za rok 2009?
 452. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1243/10/RM
  Dot. skutków podatkowych otrzymania dotacji na podjęcie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
 453. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1922/10-3/AK
  Czy Stowarzyszenie ma prawną możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013?
 454. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-121/11/RM
  Dot. zwolnienia z podatku dochodowego dotacji otrzymanej z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz sposobu ujmowania ww. przychodów oraz sfinansowanych z nich kosztów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
 455. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1090/10/AD
  Czy dotacje są przychodem z działalności gospodarczej zaś poniesione wydatki finansowane tymi dotacjami będą kosztem uzyskania przychodu prowadzonej działalności?
 456. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1311/10-3/AMN
  Czy nota księgowa wystawiona na potrzeby projektu, dokumentująca pracę w projekcie powinna zostać opodatkowana w bieżącej działalności gospodarczej?
 457. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-888/10-4/JK
  Czy z tytułu przekazanych nieodpłatnych świadczeń i kwot środków finansowych na rzecz uczestników projektu Fundacja jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych ma obowiązek pobierania i odprowadzania zaliczek na podatek oraz wystawianie deklaracji zgodnie z art. 42 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub wystawiania informacji PIT-8C zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 458. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1311/10-2/AMN
  Czy wkład własny pieniężny stanowi przychód z działalności gospodarczej i powinien zostać opodatkowany w bieżącej działalności gospodarczej?
 459. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1303/10-4/AMN
  Czy otrzymana dotacja stanowi przychód podatkowy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
 460. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1303/10-5/AMN
  Czy wydatki pokryte środkami z dotacji, których wartość nie przekroczyła 3.500 zł mogą stanowić koszt uzyskania przychodu?
 461. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1303/10-4/AMN
  Czy otrzymana dotacja stanowi przychód podatkowy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
 462. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1529/10/SD
  Czy podatnik prawidłowo zaewidencjonował otrzymaną dotację?
 463. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1530/10/SD
  Czy wszelkie przychody uzyskane z obrotu kapitałem funduszu z dotacji stanowią przychód podatkowy?
 464. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1531/10/SD
  Czy część dotacji funduszowej z której pokrywane są koszty kwalifikowane projektu można uznać za przychód podatkowy w myśl art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o pdop, a następnie zwolnić przedmiotowo zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o pdop?
 465. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-892/10-4/MP
  Zwolnienia z opodatkowania wynagrodzenia uzyskiwanego w związku z realizacją 7 Programu Ramowego.
 466. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-895/10-4/MP
  Zwolnienia z opodatkowania wynagrodzenia uzyskiwanego w związku z realizacją 7 Programu Ramowego.
 467. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1162/10-2/AS
  opodatkowanie otrzymanych dopłat, powstanie obowiązku podatkowego i praw do odliczenia
 468. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1175/10-4/SM
  Brak opodatkowania otrzymanej dotacji.
 469. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1176/10-4/SM
  Brak opodatkowania otrzymanej dotacji.
 470. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-889/10-2/MP
  W sytuacji, gdy na podstawie stosownych dokumentów programowych czynności i prace wykonywane w ramach programu przez osoby fizyczne służą bezpośredniej realizacji celu tego programu, wynagrodzenia tych osób uzyskiwane na podstawie umowy o pracę, jak i umów cywilnoprawnych zawartych z Wnioskodawcą wypłacane ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym Zakład jako płatnik nie miał obowiązku naliczenia, poboru i odprowadzania zaliczek na podatek od ww. dochodów.
 471. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1305/10-4/AS
  brak prawa do odliczenia w związku z realizacją projektu
 472. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-38/11-2/RS
  Czy wydatki poniesione przez Spółkę już teraz jak też w przyszłości, na przygotowanie różnego rodzaju dokumentów, opinii itp. oraz przygotowanie wniosku, biznes planu itp. niezbędnych do złożenia aplikacji o przyznanie środków unijnych są kosztem uzyskania przychodu pośrednio związanym z przyszłymi przychodami Spółki?
 473. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1071/10-2/MS
  Wydatki na nabycie wyposażenia o wartości poniżej 3.500 zł, niezbędnego do rozpoczęcia działalności gospodarczej, sfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Pracy, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.
 474. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-985/10-2/KS
  Czy ujęcie w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów wpływów i wydatków związanych z Projektem jako przychody podlegające opodatkowaniu i koszty podatkowe jest prawidłowe?
 475. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-992/10-2/KS
  Czy ujęcie w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów wpływów i wydatków związanych z Projektem jako przychody podlegające opodatkowaniu i koszty podatkowe jest prawidłowe?
 476. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-985/10-2/KS
  Czy ujęcie w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów wpływów i wydatków związanych z Projektem jako przychody podlegające opodatkowaniu i koszty podatkowe jest prawidłowe?
 477. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-986/10-2/KS
  Czy ujęcie w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów spółki wynagrodzenia właścicieli (wspólników) z tytułu realizacji projektu w pozycji "pozostałe przychody" i opodatkowanie tych przychodów PIT jest prawidłowe?
 478. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-989/10-2/KS
  Czy ujęcie w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów spółki wynagrodzenia właścicieli (wspólników) z tytułu realizacji projektu w pozycji "pozostałe przychody" i opodatkowanie tych przychodów PIT jest prawidłowe?
 479. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-990/10-2/KS
  Czy ujęcie w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów wpływów i wydatków związanych z Projektem jako przychody podlegające opodatkowaniu i koszty podatkowe jest prawidłowe?
 480. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-991/10-2/KS
  Czy ujęcie w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów spółki wynagrodzenia właścicieli (wspólników) z tytułu realizacji projektu w pozycji "pozostałe przychody" i opodatkowanie tych przychodów PIT jest prawidłowe?
 481. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-990/10-2/KS
  Czy ujęcie w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów wpływów i wydatków związanych z Projektem jako przychody podlegające opodatkowaniu i koszty podatkowe jest prawidłowe?
 482. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-993/10-2/KS
  Czy ujęcie w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów spółki wynagrodzenia właścicieli (wspólników) z tytułu realizacji projektu w pozycji "pozostałe przychody" i opodatkowanie tych przychodów PIT jest prawidłowe?
 483. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-890/10-2/JK
  1. Czy wynagrodzenie otrzymywane w związku z bezpośrednią realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych za lata 2005 – 2009 jest zwolnione z podatku dochodowego w świetle art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.)?2. Czy w związku z powyższym pracodawca ma obowiązek dokonania stosownych korekt deklaracji podatkowych PIT-11 za lata 2005 – 2009?
 484. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-994/10-2/KS
  Czy ujęcie w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów wpływów i wydatków związanych z Projektem jako przychody podlegające opodatkowaniu i koszty podatkowe jest prawidłowe?
 485. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1252/10-2/TW
  Czy zatem wydatki na zakup towarów handlowych oraz materiałów niezbędnych do świadczenia usług fryzjerskich, poniesione już po dacie rozpoczęcia działalności, pokryte ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymanych za pośrednictwem Biura Pracy na uruchomienie działalności gospodarczej. stanowią koszt uzyskania przychodów?
 486. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-876/10-3/MP
  Czy wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę biorących udział w realizacji programu pod tytułem "Międzynarodowy projekt badawczy nad finansowaniem jakości w opiece zdrowotnej" w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 487. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1238/10-5/AMN
  Czy narzędzia zakupione za środki z dotacji zaliczane do wyposażenia o wartości nie przekraczającej 3500 zł stanowią dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów i wnioskodawca może je wpisać do KPIR pomimo że dochodu z dotacji nie wykazuje w KPIR i nie odprowadza od niego podatku dochodowego?
 488. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-900/10-4/KS
  Czy wydatki na te nakłady można uznać jako koszt uzyskania przychodu, jeśli inwestycje te będą kontynuowane?
 489. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-790/10-5/AM
  Czy zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 14 ustawy o pdop w Bibliotece wydatki na PFRON, które finansowane są dotacją otrzymaną z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych?
 490. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1137/10/SK
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków na zakup wyposażenia sfinansowanych ze środków pochodzących z Urzędu Pracy
 491. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1060/10/MS
  Czy dochodzi do świadczenia usług na rzecz lidera projektu?
 492. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1149/10/RM
  Dot. możliwości zwolnienia z opodatkowania środków finansowych otrzymanych w związku z realizacją projektu szkoleniowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 493. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1147/10/RM
  Dot. możliwości zwolnienia z opodatkowania środków finansowych otrzymanych w związku z realizacją projektu szkoleniowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 494. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1148/10/RM
  Dot. możliwości zwolnienia z opodatkowania środków finansowych otrzymanych w związku z realizacją projektu szkoleniowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 495. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1146/10/RM
  Dot. możliwości zwolnienia z opodatkowania środków finansowych otrzymanych w związku z realizacją projektu szkoleniowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 496. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-2041/10-2/ISN
  Czy Zainteresowanemu, realizującemu zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej ...", przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług lub ubiegania się o jego zwrot?
 497. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-865/10-3/KS
  1. Czy dofinansowanie otrzymywane przez Podatnika w ramach projektu opisanego w pkt B z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji projektu, pochodzące ze środków europejskich i wypłacane przez BGK zwolnione jest z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 4. Czy dofinansowanie otrzymywane przez Podatnika w ramach projektu opisanego w pkt B z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji projektu, pochodzące z dotacji celowej z budżetu krajowego i wypłacane przez WUP zwolnione jest z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 498. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-865/10-2/KS
  1. Czy wsparcie otrzymywane przez Podatnika w ramach projektu opisanego w pkt A finansowane ze środków europejskich i wypłacane przez BGK zwolnione jest z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy wsparcie otrzymywane przez Podatnika w ramach projektu opisanego w pkt A finansowane ze środków współfinansowania krajowego i wypłacane przez ARP zwolnione jest z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48, względnie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 499. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1210/10-2/AG
  Czy różnica pomiędzy otrzymaną dotacją, a poniesionymi wydatkami na utrzymanie gimnazjum i liceum jako szkół publicznych stanowi dochód Wnioskodawcy w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 500. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-814/10-4/JK
  Wynagrodzenie młodych naukowców z zagranicznych placówek naukowych wypłacone z tytułu realizacji projektu w ramach 7 Programu Ramowego nie będzie podlegać opodatkowaniu w Polsce, pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsc zamieszkania tych osób ważnymi certyfikatami rezydencji. Zatem wynagrodzenia te nie mogą korzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z powyższego zwolnienia korzystają dochody otrzymywane przez pracowników Instytutu, bezpośrednio realizujących cel programu w części, w której w chwili dokonywania ich wypłaty były finansowane ze środków unijnych i które dotyczyły bezpośredniej realizacji celu programu pomocowego ujętych w stosownych dokumentach programowych. Natomiast w sytuacji gdyby wynagrodzenia była wypłacane z własnych środków Wnioskodawcy lub z innych środków krajowych wówczas wynagrodzenia te nie będą spełniały warunków do zwolnienia, w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy i będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 501. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-638/10/AW
  Czy w świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych koszty opracowania wniosku o dotację i dodatkowych opinii stanowią koszty uzyskania przychodów jako koszty pośrednie potrącane w całości w dacie ich poniesienia, bez względu na fakt, czy dotacja będzie przyznana czy nie?
 502. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1076/10/RM
  Dot. skutków podatkowych otrzymania i wydatkowania środków finansowych pozyskanych wraz z innym podmiotem w ramach zawartej umowy partnerskiej na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
 503. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1062/10/RM
  Dot. skutków podatkowych otrzymania i wydatkowania środków finansowych pozyskanych wraz z innym podmiotem w ramach zawartej umowy partnerskiej na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
 504. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-851/10-4/KS
  Czy kwoty netto z faktur, które na podstawie podpisanych umów z PARP zostaną zwrócone w formie dotacji można uznać za koszty uzyskania przychodów?
 505. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1070/10/ESZ
  Czy otrzymywane wynagrodzenie za świadczoną pracę własną Wnioskodawczyni na rzecz projektów może stanowić Jej przychód zwolniony z opodatkowania?
 506. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-935/10-2/KS
  stwierdzić należy, iż wydatki poniesione przez podatnika przed rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej, jeśli nie zostaną sfinansowane z otrzymanej dotacji mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Natomiast wydatki poniesione na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie przedszkola pokryte tym dofinansowaniem, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. W konsekwencji wydatków tych nie należy rozliczać zgodnie zasada proporcjonalności, ponieważ w opisanej sytuacji nie ma zastosowania art. 22 ust. 3 i 3a tej ustawy. Prawidłowym postępowaniem jest wyłączenie z kosztów kwoty odpowiadającej kwocie otrzymanej dotacji zwolnionej od opodatkowania.
 507. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1371/10/AK
  Czy częściowe zwroty dotacji do Urzędu Miasta można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w formie amortyzacji jednorazowej z chwilą przekazania środków na rachunek Urzędu Miasta?
 508. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-914/10-5/KS
  stwierdzić należy, iż otrzymywane dotacje do sprzedaży biletów ulgowych, stanowią przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, który korzysta ze zwolnienia zgodnie z treścią powołanego art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych. Jednocześnie ponoszone wydatki związane z prowadzoną działalnością w zakresie usług przewozowych w części sfinansowanej z dotacji otrzymanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będące dopłatą do świadczonych usług, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów i należy je wyksięgować z podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
 509. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-839/10/AŻ
  Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska wnioskodawcy w zakresie zwolnienia z opodatkowania dotacji udzielonej na modernizację systemów grzewczych, wymianę azbestu i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
 510. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-838/10/AŻ
  możliwość zwolnienia z opodatkowania dofinansowania do instalacji kolektorów słonecznych
 511. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-854/10-4/IZ/KOM
  Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu realizowanego projektu.
 512. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1709/10-4/TW
  Czy można odliczyć podatek VAT od takich faktur?
 513. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1678/10-4/ISN
  Brak możliwości odzyskania podatku VAT.
 514. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-995/10/RM
  Dot. wpływu otrzymanego dofinansowania na strukturę podatkową przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej.
 515. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1246/10/BG
  w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na tworzenie internetowej platformy zarządzania mobilną komunikacją marketingową pokrytych środkami : - otrzymanymi z dofinansowania, - własnymi Spółki.
 516. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1229/10/BG
  - zwolnienia z opodatkowania otrzymanych środków pochodzących z budżetu państwa wypłacanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, otrzymanych do dnia 31 grudnia 2009r., - zwolnienia z opodatkowania otrzymanych środków pochodzących z budżetu państwa wypłacanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, otrzymanych po dniu 31 grudnia 2009r., - zwolnienia z opodatkowania otrzymanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wypłacanych przez płatnika Bank, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, otrzymanych po dniu 31 grudnia 2009r.
 517. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/DD2/033/13/KOI/BRT/10/83
  jeżeli Wnioskodawca nie jest w stanie ustalić, które wydatki (koszty) zostały sfinansowane ze zwolnionych z opodatkowania przychodów, to winien koszty te ustalić w oparciu o art. 22 ust. 3 i 3a wyżej wymienionej ustawy
 518. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/DD2/033/14/KOI/BRT/10/85
  Czy wydatki niepublicznego przedszkola pokryte w latach 2004-2007 z dwóch źródeł przychodów dotacji z Urzędu Gminy oraz wpłat rodziców powinny być rozliczone w oparciu o zasadę proporcji wyrażonej w art. 22 ust. 3 i ust. 3a ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych?
 519. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-927/10-2/KS
  Czy wydatki o wartości poniżej 3.500 zł sfinansowane z przyznanej dotacji stanowią koszty uzyskania przychodu?
 520. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/DD2/033/16/KOI/BRT/10/87
  Czy wydatki niepublicznego przedszkola pokryte z dwóch źródeł przychodów: dotacji z Urzędu Gminy oraz wpłat rodziców powinny być rozliczone w oparciu o zasadę proporcji wyrażoną w art. 22 ust. 3 i 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 521. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1623/10-3/TK
  Czy Stowarzyszenie ma możliwość odzyskania podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zadania w ramach Działania 4.31 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013?
 522. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1662/10-2/TW
  Czy Stowarzyszenie ma możliwość odzyskania podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zadania w ramach działania 4.21 "Wdrażanie projektów współpracy" w ramach PROW na lata 2007-2013?
 523. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-889/10-2/KS
  Stwierdzić należy, iż Wnioskodawczyni prowadząc działalność gospodarczą uzyskuje przychody i ponosi koszty uzyskania przychodów, które są rozliczane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Zatem otrzymana dotacja, nie stanowi dla Wnioskodawczyni wynagrodzenia za pracę, lecz przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej zwolniony z opodatkowania na podstawie cytowanego powyżej art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wynagrodzenie za pracę w przedszkolu nie stanowi dla Wnioskodawczyni odrębnego (powtórnego) przychodu. Nie można bowiem dwukrotnie uznać za przychód tych samych kwot uzyskanych przez tę samą osobę.
 524. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1072/10-3/TW
  1. Czy wynagrodzenie za nadzór merytoryczny oraz za prowadzenie szkoleń (na podstawie not księgowych) w ramach prowadzonego projektu, finansowane z dotacji stanowi dochód w prowadzonej działalności osoby fizycznej? Czy jeżeli dochód ten podlega opodatkowaniu, to powinien zostać opodatkowany na zasadach ogólnych, czy może podlegać opodatkowaniu podatkiem liniowym? Jeżeli wynagrodzenie to stanowi dochód dla prowadzącego działalność to czy ww. noty stanowią również koszt uzyskania przychodu? 2. Czy w podatkowej księdze przychodów rozchodów wykazuje się przychód fakturowany na uczestników szkoleń (tzw. "wkład własny")? Czy ewidencjonowane powinny być koszty pokryte przychodami z zafakturowanego wkładu własnego?
 525. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1579/10-3/AK
  1. Czy Stowarzyszenie posiada prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT związanego z zakupem usług, materiałów, sprzętu I wynajmu transportu? 2. Czy Stowarzyszenie realizując planowane działania może odzyskać wjakikolwiek sposób poniesiony wydatek podatku VAT? 3. Jaki jest powód, dla którego Stowarzyszenie nie może odliczyć podatku VAT z tytułu planowanych działań?
 526. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-790/10/MK
  Czy refundacja z budżetu gminy wydatków poniesionych w celu włączenia się do kanalizacji sanitarnej i wykonania przyłącza wolna jest od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 527. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-531/09/10-7/S/JB/KG
  Opodatkowanie otrzymanych środków na realizację projektu, możliwość odliczenia podatku VAT
 528. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-801/10/MZ
  Czy pokrycie osobom fizycznym z budżetu Gminy kosztów wywozu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy - stanowiące dla osoby fizycznej przychód, mieści się w katalogu zwolnień przedmiotowych wymienionych w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym płatnik nie ma obowiązku wystawiania informacji PIT-8C?
 529. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-660/10-2/AS
  Czy otrzymana ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dotacja podlegać będzie zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych?
 530. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1035/10-2/BS
  dotyczy opodatkowania dotacji na pokrycie kosztów produkcji filmu
 531. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1075/10-4/KC
  Prawo do odliczenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do wydatków związanych z projektem finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 532. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-905/10-2/MT
  Wnioskodawczyni prowadząc działalność gospodarczą uzyskuje przychody i ponosi koszty uzyskania przychodów, które są rozliczane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Zatem otrzymana dotacja, nie stanowi dla Wnioskodawczyni wynagrodzenia za pracę, lecz przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej zwolniony z opodatkowania na podstawie cytowanego powyżej art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wynagrodzenie za pracę w przedszkolu nie stanowi dla Wnioskodawczyni odrębnego (powtórnego) przychodu. Nie można bowiem dwukrotnie uznać za przychód tych samych kwot uzyskanych przez tę samą osobę.
 533. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-837/10-2/KS
  stwierdzić należy, że otrzymane przez Wnioskodawczynię dofinansowanie, które zostanie przeznaczone na nabycie środka trwałego w postaci budynku, nie stanowi przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. W konsekwencji do tej części dofinansowania nie będzie miał zastosowania przepis art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 534. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-922/10/ICz
  Czy Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabywanie towarów i usług w ramach realizacji opisanego we wniosku projektu.
 535. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-822/10-3/KS
  Czy kwota dotacji, która ma wpłynąć na wyodrębnione dla celów projektowych konto Spółki cywilnej realizującej przedmiotowy projekt w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, jest przychodem firmy (a co za tym idzie przychodem Wnioskodawczyni jako wspólnika Spółki) korzystającym ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i co za tym następuje, nie powinna być ujmowana w księdze przychodów i rozchodów prowadzonej dla Spółki cywilnej, jako przychód firmy, a koszty z niej sfinansowane nie powinny być uznawane za koszty uzyskania przychodów firmy M. S.C. (a co za tym idzie Wnioskodawczyni jako wspólnika Spółki)?
 536. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-746/10/MK
  Czy do wynagrodzenia pracownika wypłacanego ze środków Komisji Europejskiej znajduje zastosowanie zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 537. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1481/10-3/ISN
  Czy Zainteresowany miał prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących koszty zorganizowania konferencji?
 538. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-629/10-8/MP
  Zwolnienie z opodatkowania wynagrodzeń wypłacanych pracownikom oraz osobom zatrudnionym na umowę zlecenie lub o dzieło w związku z realizacją 7 Programu Ramowego.
 539. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1099/10/AP
  Czy w opisanym stanie faktycznym, fakt otrzymania dotacji powoduje konieczność uznania odpowiedniej jej części (tej, która pokrywa wydatki uznane uprzednio za koszty uzyskania przychodów) jako przychód okresu, w którym jest otrzymana, czy też dotacja pozostaje wolna od opodatkowania natomiast odpowiednią część już zarachowanych kosztów należy w tym przypadku uznać za koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, czy też być może w żaden sposób nie koryguje się ujętych kosztów uzyskania przychodów, dotacja pozostaje wolna od podatku, a wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów podlega tylko i wyłącznie część odpisów amortyzacyjnych od wartości środków trwałych, które podlegały refinansowaniu, jednak dopiero od momentu otrzymania dotacji?
 540. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1692/10/AP
  Czy w opisanym stanie faktycznym, fakt otrzymania dotacji powoduje konieczność uznania odpowiedniej jej części (tej, która pokrywa wydatki uznane uprzednio za koszty uzyskania przychodów) jako przychód okresu, w którym jest otrzymana, czy też dotacja pozostaje wolna od opodatkowania natomiast odpowiednią część już zarachowanych kosztów należy w tym przypadku uznać za koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, czy też być może w żaden sposób nie koryguje się ujętych kosztów uzyskania przychodów, dotacja pozostaje wolna od podatku, a wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów podlega tylko i wyłącznie część odpisów amortyzacyjnych od wartości środków trwałych, które podlegały refinansowaniu, jednak dopiero od momentu otrzymania dotacji?
 541. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1126/10/JD
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym poniesione przez Spółkę wydatki za opracowanie dwóch Studiów Wykonalności i dwóch Analiz Kosztów i Korzyści można zaliczyć do nakładów inwestycyjnych zadań "Xxx" i "Zzz" czy też powinny one obciążyć bieżące koszty eksploatacyjne i być traktowe jako koszty uzyskania przychodów w myśl przepisów art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54 z 2000 r. poz. 654 z późn. zm.)?
 542. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1683/10/JD
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym poniesione przez Spółkę wydatki za opracowanie dwóch Studiów Wykonalności i dwóch Analiz Kosztów i Korzyści można zaliczyć do nakładów inwestycyjnych zadań "Xxx" i "Zzz" czy też powinny one obciążyć bieżące koszty eksploatacyjne i być traktowe jako koszty uzyskania przychodów w myśl przepisów art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54 z 2000 r. poz. 654 z późn. zm.)?
 543. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1060/10-4/MG
  Czy w związku z realizacją projektu objętego PROW na lata 2007-2013, Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług, służących realizacji ww. projektu, zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług?
 544. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-852/10-2/MS
  stwierdzić należy, iż wydatek jaki poniosła Pani na sporządzenie wniosku o dotację na zakup środka trwałego, stosownie do postanowień art. 22 ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, może stanowić koszt uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, jako koszt pośrednio związany z prowadzeniem tej działalności.
 545. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-957/10-2/AMN
  1. Czy środki finansowe z tytułu wynagrodzenia wykładowcy i opiekuna praktyk zawodowych w zawodzie cukiernik stanowią dla Wnioskodawcy przychód proporcjonalnie do udziału w przychodach spółki? 2. Czy przychód ten korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 3. Czy zwrot kosztów pośrednich w formie ryczałtu korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 546. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-957/10-3/AMN
  Czy koszty uzyskania przychodów należy pomniejszyć o otrzymany zwrot kosztów pośrednich w formie ryczałtu?
 547. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-898/10/BK
  Opodatkowanie otrzymanej dotacji.
 548. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-596/10-6/KOM
  prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z realizacją projektu badawczego
 549. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-900/10-3/KS
  Czy przy założeniu, że dopłata unijna i krajowa jest zwolniona z podatku dochodowego - w przypadku mleka przekazywanego do szkół bezpłatnie koszty zakupu mleka stanowią podatkowy koszt uzyskania przychodu?Czy przy założeniu, że dopłata unijna i krajowa jest zwolniona z podatku dochodowego ma to wpływ na możliwość uznania pozostałych kosztów prowadzenia działalności jako kosztów podatkowych?
 550. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-899/10-3/KS
  Czy przy założeniu, że dopłata unijna i krajowa jest zwolniona z podatku dochodowego - w przypadku mleka przekazywanego do szkół bezpłatnie koszty zakupu mleka stanowią podatkowy koszt uzyskania przychodu?Czy przy założeniu, że dopłata unijna i krajowa jest zwolniona z podatku dochodowego ma to wpływ na możliwość uznania pozostałych kosztów prowadzenia działalności jako kosztów podatkowych?
 551. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1104/10-2/ISZ
  Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji
 552. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-780/10-4/KS
  Nie można podzielić w pełni poglądu Wnioskodawczyni, iż na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenie otrzymane w ramach ww. projektu będzie stanowiło przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej zwolniony z opodatkowania oraz otrzymana dotacja jest w całości zwolniona z podatku dochodowego. Raz jeszcze podkreślić należy, iż tylko środki, które w roku 2010 r. Wnioskodawczyni otrzyma w formie dotacji z budżetu państwa, podlegają zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 129 cyt. ustawy. Natomiast środki otrzymane w roku 2010 z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki" są wolne od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 136 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a nie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 powoływanej ustawy.
 553. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-766/10-4/MPe
  w zakresie opodatkowania wniesienia w formie aportu sfinansowanych z dotacji celowej elementów europejskiego rentgenowskiego lasera
 554. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1514/10/CzP
  Czy korekty kosztów sfinansowanych środkami pochodzącymi z dotacji, zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w latach 2007-2009, dokonuje się jednorazowo w miesiącu otrzymania dotacji, czy należy dokonać korekty deklaracji CIT-8 za lata 2007-2009? /pytanie oznaczone we wniosku nr 3/
 555. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-883/10-5/AMN
  Czy nota księgowa, wystawiona na potrzeby projektu dokumentująca pracę w projekcie jest słusznie opodatkowana w bieżącej działalności gospodarczej i księgowana w podatkowej książce przychodów i rozchodów po stronie przychodów z działalności gospodarczej?
 556. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-882/10-5/AMN
  Czy nota księgowa, wystawiona na potrzeby projektu dokumentująca pracę w projekcie jest słusznie opodatkowana w bieżącej działalności gospodarczej i księgowana w podatkowej książce przychodów i rozchodów po stronie przychodów z działalności gospodarczej?"
 557. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1268/10-3/AK
  Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
 558. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-881/10-5/AMN
  Czy nota księgowa, wystawiona na potrzeby projektu dokumentująca pracę w projekcie jest słusznie opodatkowana w bieżącej działalności gospodarczej i księgowana w podatkowej książce przychodów i rozchodów po stronie przychodów z działalności gospodarczej?
 559. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1320/10/AŚ
  dotacja celowa nie ma wpływu na cenę biletu, lecz jest przeznaczona na pokrycie ogólnych wydatków realizacji wydarzenia muzyczno-multimedialnego tym samym dotacja ta czyli otrzymany zwrot poniesionych kosztów nie stanowi czynności opodatkowanej VAT
 560. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-120/10-6/MC
  Czy otrzymana dotacja podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (stanowić będzie przychód podatkowy)?
 561. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-741/10/WM
  Czy otrzymana dotacja stanowi przychód opodatkowany oraz czy zakupy sfinansowane z dotacji mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
 562. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-747b/10/DP
  Czy otrzymywane przychody (dochody) z tytułu pełnienia funkcji wykładowcy (trenera) korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 563. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-747a/10/DP
  Czy otrzymywane przychody (dochody) z tytułu pełnienia funkcji kierownika projektu korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 564. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-708/10/ESZ
  konieczność i sposób pomniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę otrzymanej dotacji rozwojowej
 565. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-714/10-2/JB
  1. Czy dotacja udzielona niepublicznemu przedszkolu (brak decyzji administracyjnej o pochodzeniu środków) wolna jest od podatku dochodowego?2. Jak w przypadku zwolnienia z podatku dotacji należy podatkowo kwalifikować koszty poniesione na działalność przedszkola?
 566. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-697/09-5/LK
  Czy w ramach obowiązujących przepisów prawa podatkowego Wnioskodawca będzie mógł rozliczać podatek VAT — ewentualnie uzyskać zwrot podatku zapłaconego od nabytych towarów i usług budowlanych?
 567. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1069/10/MO
  Czy wydatki poniesione na usługę szkolenia i przygotowania studium wykonalności w celu pozyskania środków unijnych należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów innych niż koszty bezpośrednio związane z przychodami i jako takie potrącić w dacie ich poniesienia, zgodnie z art. 15 ust. 1 i ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy też traktować te wydatki jako powiększające wartość początkową środków trwałych dla celów amortyzacji podatkowej (art. 16g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)?
 568. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-701a/10/AK
  1. Czy przychody z dotacji są opodatkowane? 2. Czy zakupy sfinansowane dotacją stanowią koszt uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?
 569. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-658/10/AB
  Skutki podatkowe otrzymania dotacji z Funduszu Promocji Kultury.
 570. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-994/10/AZ
  opodatkowania otrzymanej dotacji w związku z realizacją zadania
 571. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-674/10-4PR
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 572. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-658/10-2/LK
  VAT - w zakresie opodatkowania zwrotu kosztów dotacji
 573. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-604/10-2/JG
  1. Czy dofinansowanie otrzymane przez Spółkę od Instytucji (np. Wojewódzkie Urzędy Pracy, Urzędy Marszałkowskie) w ramach dotacji celowej z budżetu państwa jest wolne od podatku? 2. Czy dofinansowanie otrzymane przez Spółkę od Instytucji, takich jak agencje rządowe lub agencje wykonawcze (np. Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości) w ramach dotacji celowej z budżetu państwa jest wolne od podatku? 3. Czy dofinansowanie otrzymane przez Spółkę od Ministerstwa Finansów w ramach płatności ze środków europejskich, których wypłata będzie dokonywana za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, jest wolne od podatku?
 574. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-602/10-2/KS
  1. Czy dofinansowanie otrzymane przez Spółkę od Instytucji (np. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) w ramach dotacji celowej z budżetu państwa jest wolne od podatku? 2. Czy dofinansowanie otrzymane przez Spółkę od Instytucji, takich jak agencje rządowe lub agencje wykonawcze (np. Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości) w ramach dotacji celowej z budżetu państwa jest wolne od podatku? 3. Czy dofinansowanie otrzymane przez Spółkę od Ministerstwa Finansów w ramach płatności ze środków europejskich, których wypłata będzie dokonywana za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego jest wolne od podatku?
 575. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-602/10-3/KS
  1. Czy dofinansowanie otrzymane przez Spółkę od Instytucji (np. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) w ramach dotacji celowej z budżetu państwa jest wolne od podatku?2. Czy dofinansowanie otrzymane przez Spółkę od Instytucji, takich jak agencje rządowe lub agencje wykonawcze (np. Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości) w ramach dotacji celowej z budżetu państwa jest wolne od podatku?3. Czy dofinansowanie otrzymane przez Spółkę od Ministerstwa Finansów w ramach płatności ze środków europejskich, których wypłata będzie dokonywana za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego jest wolne od podatku?
 576. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-604/10-3/JG
  1. Czy dofinansowanie otrzymane przez Spółkę od Instytucji (np. Wojewódzkie Urzędy Pracy, Urzędy Marszałkowskie) w ramach dotacji celowej z budżetu państwa jest wolne od podatku? 2. Czy dofinansowanie otrzymane przez Spółkę od Instytucji, takich jak agencje rządowe lub agencje wykonawcze (np. Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości) w ramach dotacji celowej z budżetu państwa jest wolne od podatku? 3. Czy dofinansowanie otrzymane przez Spółkę od Ministerstwa Finansów w ramach płatności ze środków europejskich, których wypłata będzie dokonywana za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, jest wolne od podatku?
 577. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-603/10-2/JG
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych w związku z otrzymaniem dotacji objętych Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki.
 578. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-603/10-3/JG
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych w związku z otrzymaniem dotacji objętych Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki.
 579. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-603/10-2/JG
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych w związku z otrzymaniem dotacji objętych Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki.
 580. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-601/10-5/KS
  1. Czy dofinansowanie otrzymane przez Spółkę od Instytucji (np. Urzędu Marszałkowskiego) w ramach dotacji celowej z budżetu państwa jest wolne od podatku? 2. Czy dofinansowanie otrzymane przez Spółkę od Instytucji, takich jak agencje rządowe lub agencje wykonawcze (np. Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości) w ramach dotacji celowej z budżetu państwa jest wolne od podatku? 3. Czy dofinansowanie otrzymane przez Spółkę od Ministerstwa Finansów w ramach płatności ze środków europejskich, których wypłata będzie dokonywana za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego jest wolne od podatku?
 581. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-655/10-4/KS
  Zwolnienie z opodatkowania otrzymywanego dofinansowania na prowadzenie placówki oświatowej.
 582. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-779/10-2/MK
  Dotacja z Funduszy Strukturalnych jako obrót o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy.
 583. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-342/10/AM
  Czy Jednostka od dotacji na spłatę rat kredytu i odsetek będzie musiała zapłacić podatek dochodowy?
 584. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1250/10/EJ
  Zwolnienie z podatku VAT dla działalności prowadzonej przez ośrodek szkolenia kierowców.
 585. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-589/10-5/KS
  PIT - w zakresie skutków podatkowych pomocy udzielonej na sfinansowanie kosztów kształcenia pracownika.
 586. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-628/10/BK
  w zakresie braku obowiązku uznania działalności polegającej na prowadzeniu placówki szkolno wychowawczej za pozarolniczą działalność gospodarczą
 587. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-542/10-2/JK
  Czy w świetle przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenie Wnioskodawczyni za okres wykonywanej pracy dla PIW EQUAL, w 75% powinno zostać zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 588. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-598/10/HK
  Czy przychód podatnika-inwestora z tytułu wydatkowanych z budżetu gminy środków (zarówno z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jak i ze środków pożyczonych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) jest zwolniony z podatku dochodowego?
 589. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-365/10-4/IZ
  Otrzymywane przez Spółkę dofinansowanie jest dofinansowaniem na pokrycie kosztów ponoszonych przez Spółkę w związku z realizacją programu misyjnego i pozostaje bez wpływu na cenę usług świadczonych przez Stronę, a zatem nie jest dofinansowaniem w rozumieniu tego przepisu.
 590. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-571/10-4/MG
  Otrzymana dotacja tj. dopłata do wozokilometra nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, w związku z tym Wnioskodawca powinien wystawić wewnętrzną fakturę korygującą do pierwotnie wystawionej faktury. Korekty faktur dokonuje się na bieżąco tj. w miesiącu wystawienia faktur korygujących, a zatem ewentualny zwrot podatku będzie wynikać z rozliczenia deklaracji podatkowej.
 591. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-569/10/HK
  Czy Urząd Miasta z tytułu dofinansowania mieszkańcom z budżetu miasta jak też Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach "..." realizowanego w 2009r. powinien wystawić PIT-8C?
 592. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-851/10-2/TK
  Odzyskanie podatku od towarów i usług przez Gminę Miasto X (nieodpłatne przekazanie).
 593. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1190/10-2/ISN
  Brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktury za realizację zadania.
 594. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-523/10/PST
  Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo nie odprowadzając zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od swojego wynagrodzenia jako koordynatora projektu i nie księgując tego wynagrodzenia jako przychód z działalności gospodarczej w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz odprowadzając zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń osób fizycznych, którym zleca wykonywanie określonych czynności w związku z realizowanym projektem?
 595. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-526/10/DP
  1. Czy przychody otrzymane z dotacji inwestycyjnej oraz ze wsparcia pomostowego podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy koszty związane z bieżącą działalnością pokrywane ze wsparcia pomostowego oraz odpisy amortyzacyjne od wartości środków trwałych sfinansowanych z dotacji inwestycyjnej będą stanowić koszty uzyskania przychodu? 3. Czy składka z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego opłacana ze wsparcia pomostowego może pomniejszyć podatek należny?
 596. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-452/10-4/AK
  środki finansowe otrzymane na realizację projektu edukacyjnego nie mają bezpośredniego wpływu na cenę, tym samym nie stanowią obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy, a więc nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 597. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-470/10-4/KS
  1. Czy niewykorzystana dotacja podlega zwrotowi? – jeżeli tak to jaki jest termin tego zwrotu i czy od niewykorzystanej dotacji w poszczególnych miesiącach jst może naliczyć odsetki? 2. Czy dotacja przekazywana przez jednostkę samorządu terytorialnego jest w całości zwolniona z CIT – 8 w związku z koniecznością jej zwrotu?
 598. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-470/10-5/KS
  Czy dotacja przekazywana przez jednostkę samorządu terytorialnego jest w całości zwolniona z CIT – 8 w związku z koniecznością jej zwrotu?
 599. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1190/10/AZ
  obowiązek ewidencjonowania w rejestrze sprzedaży VAT faktur wystawionych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz na rzecz firm
 600. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-519/10/AK
  Czy zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki na opracowanie i rozliczenie wniosku o dotację unijną?
 601. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-678/10/BG
  - zaliczenia otrzymanej pomocy do przychodów podatkowych w części dotyczącej refundacji kosztów bieżącego remontu, - niezaliczenia do przychodów podatkowych środków pomocowych związanych z zakupem środków trwałych.
 602. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1082/10/BG
  w zakresie skorygowania części odpisów amortyzacyjnych środka trwałego i niezaliczenia do kosztu uzyskania przychodu części zrefundowanej dofinansowaniem
 603. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-678/10/BG
  - zaliczenia otrzymanej pomocy do przychodów podatkowych w części dotyczącej refundacji kosztów bieżącego remontu, - niezaliczenia do przychodów podatkowych środków pomocowych związanych z zakupem środków trwałych.
 604. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1081/10/BG
  w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków na remont budynku produkcyjno – biurowego i zniszczonej nawierzchni przed halą produkcyjną w części w jakiej zostaną sfinansowane: - z własnych środków Spółki, - ze środków pomocowych.
 605. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1080/10/BG
  poniesionych wydatków na remont budynku produkcyjno – biurowego i w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zniszczonej nawierzchni przed halą produkcyjną w części w jakiej zostaną sfinansowane: - z własnych środków Spółki - ze środków pomocowych
 606. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1083/10/BG
  w zakresie skorygowania części odpisów amortyzacyjnych środka trwałego i niezaliczenia do kosztu uzyskania przychodu części zrefundowanej dofinansowaniem
 607. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1079/10/BG
  - zaliczenia otrzymanej pomocy do przychodów podatkowych w części dotyczącej refundacji kosztów bieżącego remontu, - niezaliczenia do przychodów podatkowych środków pomocowych związanych z zakupem środków trwałych,
 608. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-526/10/MZ
  Czy przychód podatnika-inwestora osiągnięty z tytułu wydatkowanych z budżetu gminy środków jest zwolniony z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 609. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-519/10/BK
  Opodatkowanie dotacji.
 610. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-501/10/BK
  1. Czy otrzymana przez Spółkę dotacja stanowi obrót w rozumieniu przepisu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT? 2. Czy Spółce zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług dotyczących realizacji wszystkich zadań i działań wykorzystywanych do czynności w pełni opodatkowanej VAT tj. do "realizacji doradztwa" w 100%, czy proporcjonalnie i czy Spółka z tego prawa musi, czy jedynie może skorzystać, tzn. jeżeli VAT zostałby zakwalifikowany przez Instytucję Pośredniczącą, to czy nieodliczenie go z VAT należnego będzie prawidłowe oraz czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku we wszystkich realizowanych zadaniach?
 611. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-524/10-5/KS
  należy wskazać, iż w sytuacji gdy pomoc w postaci dofinansowania zakupu środka trwałego jest wypłacane podatnikowi po oddaniu środka trwałego do używania, podatnik może w okresie do miesiąca poprzedzającego miesiąc faktycznego otrzymania dofinansowania zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od pełnej wartości początkowej środka trwałego, a od miesiąca, w którym otrzymano dofinansowanie – tylko od części wartości początkowej, która nie jest objęta dofinansowaniem. W konsekwencji w miesiącu otrzymania środków pomocowych Wnioskodawczyni winna dokonać korekty kosztów uzyskania przychodów (dotyczących wydatków sfinansowanych bezpośrednio z udzielonej pomocy, uprzednio zaliczonych do kosztów) poprzez zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów o odpowiednią część wcześniejszych odpisów amortyzacyjnych.
 612. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-524/10-6/KS
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów rat leasingu operacyjnego związanego z przyznaną pomocą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz korekty kosztów uzyskania przychodów
 613. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-463/10/BK
  Opodatkowanie otrzymanej dotacji.
 614. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-440/10/DP
  1. Czy kwota netto otrzymana od dostawcy z tytułu zwrotu środka trwałego jest przychodem z działalności gospodarczej? 2. Czy kwotę podatku VAT od tego środka trwałego ujętą wcześniej jako przychód należy wystornować?
 615. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-435a/10/PSZ
  1. W jaki sposób Wnioskodawca ma rozliczać koszty w firmie? 2. Czy równowartość otrzymanej dotacji Wnioskodawca ma obowiązek księgować po stronie kosztów firmy? 3. Czy Wnioskodawca ma obowiązek rozliczyć się z otrzymanej dotacji w inny sposób np. stronę kosztową pomniejszać wskazanymi przez Wnioskodawcę fakturami pokrytymi otrzymaną dotacją lub proporcjonalnie wyksięgować wartość kosztów odpowiadających procentowi jaki stanowi dotacja w stosunku do całości przychodu? 4. Czy poniesione koszty sfinansowane przedmiotową dotacja należy ewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie kosztów?
 616. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-492/10-3/KS
  skutki podatkowe otrzymanej dotacji oraz wsparcia pomostowego.
 617. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-492/10-4/KS
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków sfinansowanych z otrzymanej dotacji oraz wsparcia pomostowego
 618. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-258/10/PS
  W zakresie momentu zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia dla firmy doradczej za usługi dotyczące sporządzenia wniosku o dotację.
 619. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-425/10/DP
  Czy odliczony - w deklaracji VAT-7 - naliczony podatek od towarów i usług od zakupów pokrytych ze środków wsparcia finansowego i pomostowego (zwrócona kwota brutto zakupów) stanowi przychód z działalności gospodarczej podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 620. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-455/10/BK
  1. Czy czynności wykonywane w ramach projektu należy uznać za czynności o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług? 2. Czy środki otrzymywane jako dofinansowanie należy traktować jako uwzględniane w podstawie opodatkowania zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) usług świadczonych przez podatnika?
 621. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-411/10/WN
  prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizowanym projektem "......"
 622. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1020/10/AŚ
  Wkłady własne pracodawcy w postaci pieniężnej, którego pracownicy uczestniczą w szkoleniach są związane z konkretnym konsumentem w celu realizacji konkretnego programu szkoleniowego, w związku z czym są bezpośrednio związane ze świadczeniem usług szkoleniowych. Tym samym zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, otrzymany wkład własny stanowi obrót podlegający opodatkowaniu według właściwej stawki VAT. Wkłady własne pracodawcy w postaci wynagrodzeń nie stanowią obrotu opodatkowanego VAT.
 623. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1021/10/AŚ
  Wkłady własne pracodawcy w postaci pieniężnej, którego pracownicy uczestniczą w szkoleniach są związane z konkretnym konsumentem w celu realizacji konkretnego programu szkoleniowego, w związku z czym są bezpośrednio związane ze świadczeniem usług szkoleniowych. Tym samym zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, otrzymany wkład własny stanowi obrót podlegający opodatkowaniu według właściwej stawki VAT. Wkłady własne pracodawcy w postaci wynagrodzeń nie stanowią obrotu opodatkowanego VAT.
 624. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1024/10/AŚ
  Wkłady własne pracodawcy w postaci pieniężnej, którego pracownicy uczestniczą w szkoleniach są związane z konkretnym konsumentem w celu realizacji konkretnego programu szkoleniowego, w związku z czym są bezpośrednio związane ze świadczeniem usług szkoleniowych. Tym samym zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, otrzymany wkład własny stanowi obrót podlegający opodatkowaniu według właściwej stawki VAT. Wkłady własne pracodawcy w postaci wynagrodzeń nie stanowią obrotu opodatkowanego VAT.
 625. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1023/10/AŚ
  Wkłady własne pracodawcy w postaci pieniężnej, którego pracownicy uczestniczą w szkoleniach są związane z konkretnym konsumentem w celu realizacji konkretnego programu szkoleniowego, w związku z czym są bezpośrednio związane ze świadczeniem usług szkoleniowych. Tym samym zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, otrzymany wkład własny stanowi obrót podlegający opodatkowaniu według właściwej stawki VAT. Wkłady własne pracodawcy w postaci wynagrodzeń nie stanowią obrotu opodatkowanego VAT.
 626. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1022/10/AŚ
  Wkłady własne pracodawcy w postaci pieniężnej, którego pracownicy uczestniczą w szkoleniach są związane z konkretnym konsumentem w celu realizacji konkretnego programu szkoleniowego, w związku z czym są bezpośrednio związane ze świadczeniem usług szkoleniowych. Tym samym zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, otrzymany wkład własny stanowi obrót podlegający opodatkowaniu według właściwej stawki VAT. Wkłady własne pracodawcy w postaci wynagrodzeń nie stanowią obrotu opodatkowanego VAT.
 627. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-662/10/AŚ
  Dotacja, czyli otrzymany zwrot poniesionych kosztów, nie będzie stanowiła czynności opodatkowanej VAT, ponieważ czynność ta nie została wymieniona w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu, zawartych w art. 5 ust. 1 ustawy. Dotacja, którą otrzyma Wnioskodawca celem pokrycia kosztów związanych z realizacją ww. projektu nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT.
 628. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-422/10-2/MD
  Możliwość dokonania proporcjonalnego odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "Platforma Obsługi Nauki PLATON - Etap I: Kontener usług wspólnych".
 629. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-420/10/DP
  Czy kwota dotacji odpowiadająca wartości odliczonego podatku od towarów i usług, czyli nadwyżka otrzymanego dofinansowania nad wartością netto zakupionych towarów podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 630. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-562/10-2/MT
  sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej w związku z uzyskiwaniem przychodów opodatkowanych i wolnych od podatku.
 631. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-357/10-2/GC
  1. Czy Spółka prawidłowo wykazuje dopłaty jako przychód do opodatkowania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych ? 2. Czy Spółka prawidłowo przyjmuje datę powstania przychodu do opodatkowania dopłat zgodnie z okresem rozliczeniowym, którego dotyczą? 3. Jeżeli data powstania przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych jest w momencie otrzymania dopłaty, to jak odnosić koszty uzyskania przychodów dotyczące danej dopłaty w świetle tego, iż dopłata nie jest adresowana do Spółki, nie jest przyznawana na pokrycie kosztów, Spółka nie ma wpływu na okres otrzymywania dopłaty oraz nie może prawidłowo odnieść kosztów dla otrzymanej dopłaty w innym okresie rozliczeniowym?
 632. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-453/10/HK
  Czy nieodpłatne świadczenie w zakresie wywozu azbestu z posesji osób fizycznych finansowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a realizowane w ramach programu rządowego stanowi przychód, o którym mowa w art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 633. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-545/10/AZ
  opodatkowanie otrzymanej dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów szkolenia własnych pracowników
 634. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-388/10/ENB
  Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego.
 635. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-357a/10/MD
  Uznanie za obrót opodatkowany dofinansowania otrzymanego w związku z realizacją projektu p.n. "Turystyka ma potencjał - nowe zawody szansą rozwoju przedsiębiorstw turystycznych".
 636. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-357c/10/MD
  Uznanie dofinansowania dotyczącego kosztów zarządzania projektem oraz kosztów pośrednich za obrót opodatkowany.
 637. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-357b/10/MD
  Sposób udokumentowania otrzymania wkładu własnego wnoszonego przez podmioty korzystające z usług doradczych i szkoleniowych dofinansowywanych przez podmiot trzeci (Urząd Pracy) oraz wpływu ewentualnego zwolnienia tych ostatnich od opodatkowania na prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 638. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-371/10-2/AO
  Dot. prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z zakupów towarów i usług sfinansowanych środkami dotacji przyznanej w ramach programu pomocy UE
 639. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-370/10/PSZ
  Czy należy uznać, iż uzyskane w dniu 4 marca 2010 r. dofinansowanie w ramach programu regionalnego w kwocie łącznej 43.750 zł stanowić będzie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych za rok podatkowy 2010 r., podlegający zaewidencjonowaniu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w miesiącu marcu 2010 r.?
 640. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-889/10/MS
  Czy Spółka może potrącić wydatki poniesione na wynagrodzenie firmy doradczej za przygotowanie wniosku o dofinansowanie w dacie ich poniesienia?
 641. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-548/10/MS
  Czy stanowią koszt uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992r. (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) wydatki poniesione przez Spółkę na wynagrodzenie dla firmy doradczej za pomoc w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie (oraz pomocniczej dokumentacji aplikacyjnej)?
 642. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-371/10/AK
  Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo rozliczając koszty uzyskania przychodu proporcjonalnie do przychodów na podstawie art. 22 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 643. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-172/10/AM
  Czy równowartość dotacji otrzymanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, tj. Gminy Miasta i Województwa oraz budżetu państwa, tj. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości kosztów odpowiadających wpłatom na PFRON, składek OC i amortyzacji ponad równowartość 20 tys. euro korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych?
 644. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-404/10/MCZ
  Czy dotacja, przeznaczona na pokrycie części kosztów inwestycji realizowanej w ramach programu ograniczenia niskiej emisji, stanowi przychody (dochód) osoby fizycznej podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 645. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-478/10/HS
  Możliwość zwolnienia z opodatkowania wypłaconego osobom fizycznym dofinansowania do modernizacji systemu ogrzewania w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji oraz obowiązku sporządzania rocznych informacji o wysokości przychodu PIT-8C.
 646. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-287/10-4/AM
  Rozliczenie otrzymanej dotacji.
 647. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-369/10/PSZ
  Czy dotacja otrzymana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a koszty poniesione na realizację zadań zleconych są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów?
 648. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-351/10/PSZ
  1. Czy przychody z dotacji są opodatkowane? 2. Czy przychody ze wsparcia pomostowego są opodatkowane? 3. Czy koszty bieżące działalności (ZUS, paliwo, wynajem pomieszczenia, telefony) opłacane ze wsparcia pomostowego mogą stanowić koszt uzyskania przychodu? 4. Czy zakupy inwestycyjne dokonane w ramach dotacji inwestycyjnej mogą stanowić koszt uzyskania przychodu? 5. Czy odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych w ramach dotacji można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? 6. Czy o opłacaną ze wsparcia pomostowego składkę zdrowotną ZUS można pomniejszyć należny podatek za 2009 i 2010 r.?
 649. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-371/10/KB
  skutki podatkowe otrzymania dotacji z Funduszu Promocji Kultury
 650. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-233/10-2/AM
  Czy zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o pop w Instytucji wydatki na PFRON, które finansowane są dotacją otrzymaną z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych?
 651. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-400/10-2/HW
  Czy Gmina, która jest podatnikiem podatku VAT czynnym, w związku z realizacją projektu, ma możliwość prawną do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego?
 652. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-321/10-3/KS
  skutki podatkowe otrzymania dotacji
 653. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-212/10-2/AM
  opodatkowanie środków pochodzących z budżetu państwa, zaliczenie wydatków bezpośrednio sfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu państwa do kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów
 654. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-395/10-3/AK
  Czy w związku z tym Stowarzyszenie ma możliwość odzyskania pełnego podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej? (działanie 4.2 i 4.3 PROW 2007-2013)?
 655. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-395/10-2/AK
  Czy w świetle art. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług otrzymana dotacja na realizację projektu stanowić będzie obrót podatkowy?
 656. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-395/10-3/AK
  Czy w związku z tym Stowarzyszenie ma możliwość odzyskania pełnego podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej? (działanie 4.2 i 4.3 PROW 2007-2013)?
 657. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-395/10-2/AK
  Czy w świetle art. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług otrzymana dotacja na realizację projektu stanowić będzie obrót podatkowy?
 658. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-509/10-2/MG
  Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od ponoszonych wydatków w ramach realizowanego projektu finansowanego dotacją pochodzącą ze środków unijnych.
 659. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-150b/10/AW
  Czy Spółka będzie zobowiązana do dokonania ponownej korekty kosztów w dacie zwrotu dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji? Czy w takim przypadku korekta kosztów powinna zostać dokonana w taki sam sposób (rozliczenie na działalność zwolnioną na podstawie posiadanego zezwolenia i działalność opodatkowaną) w jaki dokonano rozliczenia dotacji w momencie jej otrzymania w 2008 r.?
 660. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-489/10-2/MT
  sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej w związku z uzyskiwaniem przychodów opodatkowanych i wolnych od podatku.
 661. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-488/10-2/MT
  sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej w związku z uzyskiwaniem przychodów opodatkowanych i wolnych od podatku.
 662. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-372/10-5/KŁ
  Czy zakupy wyposażenia sklepu o wartości poniżej 3.500,00 zł i zakupy towarów handlowych sfinansowane z uzyskanej pomocy finansowej są kosztem uzyskania przychodów w podatku dochodowym?
 663. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-245/10-4/JF
  należy stwierdzić, że ponieważ zakupy sfinansowane przedmiotową dotacją nie będą związane ze sprzedażą opodatkowaną, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od tychże zakupów.
 664. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-315/10/BS
  Dotacja nie mająca wpływu na cenę świadczonych usług nie podlega opodatkowaniu.
 665. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-301/10/JS
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na nabycie wyposażenia i narzędzi służących do prowadzonej działalności gospodarczej, skoro źródłem ich finansowania był przychód, od którego zaniechano poboru podatku a fakt ten spowodował powstanie straty z działalności? Czy prawidłowe jest nieuwzględnianie w kosztach uzyskania przychodów w 2010 roku wydatków sfinansowanych wsparciem pomostowym?
 666. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-319/10/JS
  Czy wynagrodzenie kierownika projektu, współfinansowane z bezzwrotnych środków pomocy Unii Europejskiej, wypłacane Wnioskodawcy, jako osobie będącej właścicielem placówki a równocześnie osobie bezpośrednio realizującej projekt, jest wolne od podatku dochodowego, zgodnie z przepisami ustawy, tj. art. 21 ust. 1 pkt 129 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 667. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-449/10/AP
  Czy Spółka, będąc Partnerem odpowiedzialnym za realizację projektu, w zakresie wynikającym z umowy partnerskiej i wniosku o dofinansowanie projektu, korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu dotacji otrzymanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jeśli środki pieniężne otrzymuje za pośrednictwem Lidera?
 668. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-289/10-2/ES
  zwolnienie z opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu dofinansowania projektu w postaci dotacji rozwojowej z budżetu państwa
 669. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-254/10-2/MT
  skutki podatkowe otrzymania dotacji
 670. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-318/10-2/KG/SM
  prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem
 671. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-272a/10/WM
  1. Czy różnice kursowe, które powstaną w związku ze spłatą - dotacją w złotych polskich kredytu inwestycyjnego w walucie obcej stanowią przychody/koszty podatkowe? 2. Jaki jest prawidłowy sposób ich wyliczenia? 3. Jeżeli jest to kurs kupna, jaki należy przyjąć kurs w przypadku gdy bank w jednym dniu określa trzy takie kursy?
 672. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-259/10/TK
  Czy przychody z tytułu otrzymanej dotacji podlegają zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 673. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-258/10/TK
  Czy przychody osiągane przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia ww. funkcji podlegają zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy przychody osiągane z tytułu refundacji kosztów utrzymania biura projektu podlegają zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ile o kwotę refundacji pomniejszane są koszty uzyskania przychodu? Czy w związku ze zmianą od 1 stycznia 2010 r. systemu przekazywania płatności na rzecz projektów realizowanych w ramach PO KL zmienia się również charakter środków dotacji?
 674. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP1/443-451/10-2/ISz
  prawo do odliczenia podatku VAT od zakupów finansowanych z otrzymanej dotacji
 675. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-270/10-2/KS
  Stwierdzić należy, że wydatki na nabycie wyposażenia o wartości poniżej 3.500 zł, niezbędnego do rozpoczęcia działalności gospodarczej, sfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Pracy, mogą być zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.
 676. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-253/10-2/KG/SM
  prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem; dokumentowanie obciążenia pracownika kosztami przeprowadzonych szkoleń
 677. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-351/10-2/MP
  Rekompensata, którą Spółka będzie otrzymywać od Ministra Infrastruktury w związku ze świadczeniem na rzecz pasażerów usług publicznych w zakresie międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich nie będzie ona podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT. W konsekwencji, Spółka nie będzie zobowiązana do wystawienia faktury VAT na rzecz Ministra Infrastruktury.
 678. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-261/10/DP
  Czy wynagrodzenie (zarobek) właściciela szkoły, będącego jednocześnie dyrektorem i nauczycielem, jest zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 679. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-260/10/DP
  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu wpłat czesnego?
 680. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-237/10/AD
  Zwolnienia przedmiotowe.
 681. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-280a/10/DM
  Dotacja nie mająca wpływu na cenę świadczonych usług nie podlega opodatkowaniu.
 682. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-346/10-2/EC
  otrzymane dofinansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem przedszkola jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, zwolnionym z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec tego w opisanej sytuacji nie ma zastosowania art. 22 ust. 3 i 3a tej ustawy. Prawidłowym postępowaniem jest wyłączenie z kosztów kwoty odpowiadającej kwocie otrzymanej dotacji zwolnionej od opodatkowania.
 683. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-239/10-5/KG/SM
  prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowaną inwestycją
 684. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-297/10-2/MG
  Czy realizując projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego -regionalny program operacyjny dla województwa łódzkiego na lata 2007-2013 Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do odliczenia i zwrotu należnego podatku VAT poniesionego w związku z realizacją ww. projektu?
 685. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-245/10-2/KS
  stwierdzić należy, że wydatki na nabycie wyposażenia o wartości poniżej 3.500 zł, niezbędnego do rozpoczęcia działalności gospodarczej, sfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Pracy, mogą być zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.
 686. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-233/10/ESZ
  sposób rozliczania kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej dotacji otrzymanej z Urzędu Miasta na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych
 687. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-169/10-4/JK
  należy stwierdzić, iż wynagrodzenie Wnioskodawcy wypłacone w związku z realizacją projektu finansowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego nie podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż w momencie wypłaty nie były finansowane ze środków bezzwrotnej pomocy, o których mowa w tym przepisie.
 688. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-149/10-4/MP
  Otrzymywane przez Wnioskodawczynię środki pieniężne nie korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem nie spełniają przesłanek, o których mowa w tym przepisie. Wobec powyższego kwota 15.000 NOK (7.475,70 PLN) podlega opodatkowaniu w Polsce, jako przychód z innych źródeł, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 689. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-175/10-4/JK
  zwolnienie z opodatkowania otrzymanych wynagrodzeń wypłaconych w związku z realizacją Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa.
 690. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-141/10-4/JK
  opisanej we wniosku dochody, otrzymywane przez pracowników jak i podatników bezpośrednio realizujących cel programu w ramach innej umowy zawartej z Wnioskodawcą w latach 2008-2011 w części, w której w chwili dokonywania ich wypłaty przez Wnioskodawcę – beneficjenta 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej, były finansowane ze środków unijnych i które dotyczyły bezpośredniej realizacji celu programu pomocowego ujętych w stosownych dokumentach programowych korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych.
 691. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-424/10/AZ
  opodatkowanie otrzymanej dotacji przeznaczonej na pokrycie różnic między wnoszonymi przez Wnioskodawcę opłatami na rzecz wspólnot mieszkaniowych, a uzyskiwanymi opłatami z tytułu najmu
 692. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-574/10/EJ
  realizacja przez spółkę projektu polegającego na nieodpłatnych szkoleniach beneficjentów
 693. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-184/10/JJ
  Podmiot nie będący podatnikiem VAT czynny nie ma możliwości odliczenia podatku.
 694. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-659/10/MS
  1. Czy kwalifikacja do kosztów uzyskania przychodów w Spółce zmieni się, jeśli w biznes planie dotacji przewidziano również środki na pokrycie doradztwa związanego z rozliczeniem pozyskanych środków? 2. Czy kwalifikacja do kosztów uzyskania przychodów w Spółce zależy od zdarzenia przyszłego polegającego na przyznaniu, bądź nie przyznaniu dotacji?
 695. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-269/09/MS
  1. Czy do kosztów uzyskania przychodów Spółka może zaliczyć koszt usług polegających na przygotowaniu wniosku o dotację wraz z załącznikami do tego wniosku? 2. Czy do kosztów uzyskania przychodów Spółka może zaliczyć koszt usług polegających na przygotowaniu i rozliczeniu kolejnych transzy dotacji?
 696. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-167/10/DP
  Czy przedszkole niepubliczne prowadzone przez osobę fizyczną w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej może prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów?
 697. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-271/10-2/JB
  Otrzymane dofinansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem przedszkola jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, zwolnionym z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec tego w opisanej sytuacji nie ma zastosowania art. 22 ust. 3 i 3a tej ustawy. Prawidłowym postępowaniem jest wyłączenie z kosztów kwoty odpowiadającej kwocie otrzymanej dotacji zwolnionej od opodatkowania.
 698. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-189/10/PSZ
  Jak ewidencjonować dotację inwestycyjną i podstawowe wsparcie pomostowe w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?
 699. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-165/10-3/AMN
  1. Czy prawidłowe jest wystawienie przez Wnioskodawcę noty księgowo - obciążeniowej na wynagrodzenie koordynatora projektu i czy otrzymane wynagrodzenie jest zwolnione przedmiotowo z podatku dochodowego od osób fizycznych stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 129 oraz pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy wynagrodzenie otrzymane na podstawie noty księgowej z tytułu prowadzonych zajęć trenerskich z uczestnikami szkoleń w ramach projektu jako przychód z prowadzonej działalności jest zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 700. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-91/10/ENB
  Czy wynagrodzenia pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych w ramach realizacji projektu finansowanego w ramach "Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" korzystają ze zwolnienia od podatku?
 701. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-92/10/DP
  Czy przyjęte zasady rozliczeń wypłaconych wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia, ewidencjonowania kwot otrzymanych refundacji oraz uznania za koszt uzyskania przychodu kwot wypłaconych wynagrodzeń i składek ZUS w latach 2007 i 2008 są prawidłowe?
 702. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-542/10/EJ
  brak podstaw do opodatkowania podatkiem VAT otrzymanej dotacji, przeznaczonej na pokrycie kosztów realizowanego projektu
 703. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-110/10/AK
  Czy koszty zakupu sprzętu, wyposażenia i oprogramowania o wartościach nieprzekraczających 3.500 zł netto sfinansowane ze środków z Urzędu Pracy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 704. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-387/10/EJ
  brak podstaw do opodatkowania VAT otrzymanej dotacji
 705. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-63/10/MO
  Czy wydatki i koszty sfinansowane w całości z dotacji nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, przy jednoczesnym podejściu, iż otrzymana dotacja jest wolna od podatku dochodowego od osób prawnych?
 706. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-114/10-2/JK
  zastosowanie zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 707. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-26/10/AM
  Czy kwota otrzymanej dotacji (wsparcia) i uzyskanych odsetek od lokat środków pieniężnych lokowanych na rachunkach bankowych jest wolna od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 i 24 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 708. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-35/10-6/JB
  Opodatkowanie dotacji na realizację szkoleń dla pracowników oraz prawo do odliczenia podatku w związku z ponoszonymi wydatkami, finansowanymi z dotacji
 709. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-45/10/AW
  1. Czy kwota otrzymana z PARP na powiększenie funduszu pożyczkowego w postaci wpływu środków na wyodrębniony rachunek bankowy przeznaczony do obsługi funduszu pożyczkowego, spłacane należności z tytułu pożyczek udzielonych przez PARP wraz z odsetkami umownymi i karnymi od tych pożyczek powiększające fundusz pożyczkowy (fundusz specjalny) stanowią w zakresie art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychód do opodatkowania? 2. Czy odsetki umowne, karne otrzymane od udzielonych pożyczek z tego funduszu pożyczkowego, których udzielanie Spółka rozpoczęła od miesiąca stycznia 2010 r. stanowią przychód do opodatkowania zgodnie z art. 12, czy tylko przychodem podatkowym jest 55% odsetek otrzymanych przeznaczonych na koszty operacyjne funduszu pożyczkowego?
 710. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-90/10-4/DS
  1. Czy wartość otrzymanych dopłat bezpośrednich i płatności cukrowej stanowi działalność rolniczą w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. W celu ustalenia struktury, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy brać kwotę należnych za rok podatkowy, czy otrzymanych w roku podatkowym dopłat bezpośrednich i płatności cukrowej?
 711. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-90/10-5/DS
  1. Czy wartość otrzymanych dopłat bezpośrednich i płatności cukrowej stanowi działalność rolniczą w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. W celu ustalenia struktury, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy brać kwotę należnych za rok podatkowy, czy otrzymanych w roku podatkowym dopłat bezpośrednich i płatności cukrowej?
 712. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-47/10-2/KG
  Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakupy związane z organizacją wystaw i targów, pokrytych dotacją z Funduszu Promocji Mleka bądź z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 713. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-18/10/AD
  Czy przedmiotowa dopłata do przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ulg ustawowych otrzymywanych z budżetu samorządu wojewódzkiego jest wolna od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 714. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-69/10/BK
  w zakresie skutków podatkowych otrzymania z Urzędu Pracy środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej oraz ich wydatkowania na nabycie środków trwałych i towarów handlowych oraz na potrzeby bieżącej działalności (m.in. zakup materiałów biurowych, koszty reklamy)
 715. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1415-5a/10/WM
  Czy powyższe zapisy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów dotyczące ujmowania wydatków sfinansowanych dotacją oraz przychodów są prawidłowe?
 716. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1014/09/AD
  Skutki podatkowe otrzymania dotacji oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL).
 717. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-29/10/BK
  Opodatkowanie otrzymanej dotacji.
 718. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-182/10-4/MG
  Czy Gminny Zakład Usług Komunalnych może odliczyć VAT naliczony od faktur VAT wykonawcy dotyczący realizacji inwestycji ściśle związanej ze sprzedażą opodatkowaną Budowa sieci kanalizacji sanitarnej pompowniami i przyłączami w miejscowości xxxxxxxx- III etap" dofinansowanych pomocą w ramach działalności "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 oraz dotacją celową otrzymaną z budżetu Gminy.
 719. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-67b/10/WM
  Czy dotacja otrzymana w 2010 r. z urzędu marszałkowskiego stanowiąca dopłatę do przewozów pasażerskich z tytułu stosowania obowiązujących ulg ustawowych jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 720. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-67a/10/WM
  Czy dotacja otrzymana w 2009 r. z urzędu stanowiąca dopłatę do przewozów pasażerskich z tytułu stosowania obowiązujących ulg ustawowych jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 721. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-42/10/HD
  Czy wydatki pokryte otrzymaną dotacją mogą być kwalifikowane – zgodnie z art. 22 i art. 22k ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – jako koszty uzyskania przychodów?
 722. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-55/10/HD
  Czy w stanie prawnym obowiązującym w 2009 r. kwoty otrzymanego dofinansowania kształcenia młodocianych pracowników z urzędu miasta lub urzędu gminy podlegają opodatkowaniu w ramach karty podatkowej? Czy otrzymane dofinansowanie należy wykazać w zeznaniu rocznym? Jeśli tak, to na jakim druku należy rozliczyć dofinansowanie?
 723. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-11/10/PSZ
  Czy otrzymane środki pieniężne otrzymane z Urzędu Pracy są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz czy wydatki z tych środków na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej mogą być jednocześnie zaliczane do kosztów uzyskania przychodu?
 724. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-15/10/HD
  1. Czy wydatki poniesione na zakup wyposażenia oraz innych drobnych materiałów eksploatacyjnych związanych ściśle z prowadzoną działalnością gospodarczą mimo, iż zrefundowane środkami ze wsparcia finansowego i poniesione częściowo przed datą rozpoczęcia działalności gospodarczej, ale poniesione w jej celu – stanowią koszt uzyskania przychodów? 2. Czy są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jednorazowe środki przyznane bezrobotnemu tytułem pomocy publicznej na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz.1001 ze zm.)? Czy środki te będą korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 725. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1595/09/CzP
  Czy dofinansowanie do budynku mieszkalnego w formie dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania pn.: "..." podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z przepisem art. 17 pkt 47 ustawy o pdop?
 726. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1057/09/MU
  Opodatkowanie udzielonego osobom fizycznym dofinansowania z budżetu gminy i ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (azbest).
 727. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-976/09/DP
  Czy uzyskana przez spółkę w przyszłości refundacja w kwocie 18.000 zł (osiemnaście tysięcy złotych) stanowić będzie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 728. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-977/09/DP
  Czy uzyskana przez spółkę w przyszłości refundacja w kwocie 18.000 zł (osiemnaście tysięcy złotych) stanowić będzie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 729. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-975/09/DP
  Czy uzyskana przez spółkę w przyszłości refundacja w kwocie 18.000 zł (osiemnaście tysięcy złotych) stanowić będzie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 730. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-988/09-2/KS
  1. Czy w przedstawionym przypadku remontu wpisanej do rejestru zabytków kamienicy przy ul. R w L udzielona kwota dotacji z budżetu miasta L i z budżetu Ministerstwa Kultury i Sztuki jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych i czy w związku z tym przysługuje Wnioskodawcy zwrot nadpłaconego podatku dochodowego (korekty PIT-36 za lata 2003-2005 zostały wysłane w grudniu b.r. do Urzędu Skarbowego W)? 2. Czy w rozliczeniu rocznym PIT-36 kwoty tych dotacji nie powinny być w ogóle wykazane (nie odliczane od kosztów ani nie dodawane do przychodów), czy też mogą być wykazane w odpowiedniej pozycji (np. pkt 135 w PIT-36(14) "Dochód zwolniony od podatku z podaniem podstawy prawnej? 3. Czy ewentualne zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych dotacji z budżetu samorządu (miasta L) i budżetu państwa (Ministra Kultury i Sztuki) na remont obiektu wpisanego do rejestru zabytków przyznanych na podstawie analogicznych przepisów, przysługuje także w latach późniejszych (np. w 2009 r. ) oraz w przyszłości dopóki obowiązują uprawnienia osób fizycznych w zakresie zwolnień podatkowych określone w art. 21 pkt 129 ustawy z dnia z dnia 27.02.2007 r. lub z nimi tożsamych?
 731. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1138/09-4/MPe
  W zakresie opodatkowania dotacji
 732. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP1/443-158/10-2/ISz
  brak prawa do odliczenia – brak związku ze sprzedażą opodatkowaną
 733. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-916/09-4/ES
  skutki podatkowe otrzymania dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i środków od Partnerów projektów oraz kosztów uzyskania przychodów sfinansowanych tymi środkami, zwolnienie z opodatkowania dochodów osób zatrudnionych w celu realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 734. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-39/10-2/MR
  Dotacje będące przedmiotem pytania nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a Wnioskodawca nie ma obowiązku odprowadzania tego podatku z tytułu ich otrzymania.
 735. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1085/09/AP
  Możliwość i sposób zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w formie spółki cywilnej pozarolniczej działalności gospodarczej, odpisów amortyzacyjnych dokonanych od wartości początkowej wskazanego we wniosku środka trwałego
 736. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1518/09-2/KG
  1. Czy wkład prywatny wnoszony przez Partnerów stanowi obrót Wnioskodawcy opodatkowany podatkiem VAT w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy VAT? 2. W jaki sposób Wnioskodawca ma udokumentować "otrzymanie" poszczególnych części wkładu prywatnego od Partnera - notą księgową czy też fakturą VAT?
 737. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1214/09-4/MPe
  Czy zaliczki otrzymane przez Spółkę od Lidera Projektu spełniają dyspozycję art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i rodzą obowiązek podatkowy na gruncie podatku od towarów i usług z tytułu otrzymanej dotacji?
 738. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1088/09/AD
  Opodatkowanie dotacji i jej dokumentowanie.
 739. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-145/10-2/MG
  Czy podatnikowi przysługuje możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części w odniesieniu do realizowanych projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego?
 740. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-998/09/HD
  Czy w przypadku prowadzenia niepublicznego przedszkola ma zastosowanie art. 22 ust. 3 i 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 741. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-162/10-2/PR
  opodatkowanie czynności wykonywanych w ramach realizowanego projektu, który jest współfinansowany z dotacji oraz prawa do odliczenia od wydatków związanych z jego realizacją
 742. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-1111/09-4/JF
  Dotacja przyznana będzie na pokrycie kosztów związanych z realizacją ww. projektu i w bezpośredni sposób nie ma ona wpływu na cenę świadczonych usług realizowanych w ramach tego projektu - dotacja ta nie stanowi obrotu, więc nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku zawartego w fakturach dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu, również w części objętej ryczałtem kosztów pośrednich.
 743. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1626/09/EJ
  prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu środków trwałych sfinansowanych dotacją oraz wsparciem z EFS
 744. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-32/10/EJ
  brak podstaw do opodatkowania VAT otrzymanej dotacji i prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "...."
 745. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-817/09-2/JK2
  opodatkowanie wynagrodzenia za pracę pochodzącego ze środków bezzwrotnej pomocy
 746. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1036/09/AD
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów, przeznaczonych na wyposażenie stanowiska pracy.
 747. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1396/09/AP
  Czy w opisanym stanie faktycznym wydatki ponoszone w latach następnych po otrzymaniu pomocy finansowej opisanej w punkcie 54 niniejszego wniosku a sfinansowane z tej pomocy stanowić będą koszty uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 748. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-12/10-3/MM
  Czy istnieje możliwość odzyskania przez Stowarzyszenie naliczonego podatku VAT zawartego w fakturach zakupu?
 749. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-764/09-4/JK
  projekt bliźniaczy
 750. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-1045/09-4/EK
  1. Czy otrzymana dotacja będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym? 2. Czy wyłączenie części amortyzacji przypadającej na wartość dofinansowania z kosztów uzyskania przychodów następuje od miesiąca wpływu środków z dotacji na rachunek bankowy proporcjonalnie do pozostałej wartości środków trwałych, czy też trzeba korygować amortyzację wstecz? 3. Czy koszty usług firm doradczych związane z procesem ubiegania się o dotację, będą kosztem uzyskania przychodu w momencie poniesienia? 4. Czy koszty usług firm doradczych związane z opracowaniem wzoru użytkowego dofinansowane częściowo dotacją będą kosztami uzyskania przychodu w momencie poniesienia, czy też będą stanowiły wartość początkową wartości niematerialnej i prawnej w momencie zarejestrowania wzoru? 5. Czy część kosztów z pytania nr 4 dofinansowana dotacją będzie kosztem uzyskania przychodów lub też będzie kosztem poprzez odpisy amortyzacyjne?
 751. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1/10-3/MM
  Czy podlega odliczeniu podatek VAT naliczony przy zakupach związanych ze szkoleniami pracowników, w tym zakupach sfinansowanych dotacją?
 752. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1249/09-2/AP
  Czy otrzymana dotacja stanowi podstawę opodatkowania w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług?
 753. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-913/09/BW
  1. Czy otrzymana dotacja na pokrycie kosztów projektu filmu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ? 2. Czy podlega odliczeniu podatek naliczony od zakupów sfinansowanych otrzymaną dotacją?
 754. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-763/09-5/JK
  Wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę o pracę uczestniczących w realizacji programu "Inteligentna Energia dla Europy" będą korzystały ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w części finansowanej ze środków bezzwrotnej pomocy pod warunkiem, że w chwili wypłaty będą one finansowane z tych środków, a osoby te bezpośrednio realizują cel ww. programu.
 755. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1535/09-4/BA
  Czy dotacje otrzymywane przez Instytut winny być uwzględnione w podstawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług?
 756. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1535/09-3/BA
  Czy dotacje otrzymywane przez Instytut winny być uwzględnione w podstawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług?
 757. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-973/09/KT
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego określonego w fakturach dokumentujących wydatki poniesione w związku z otrzymaną dotacją.
 758. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-892/09-2/EC
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę dotacje na realizację projektów w ramach POKL 2007-2013 są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a koszty kwalifikowane w związku z realizacją projektu stanowią koszty uzyskania przychodu?
 759. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-892/09-3/EC
  Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy uzyskane na podstawie noty księgowej, korzysta w całości ze zwolnienia od podatku dochodowego?
 760. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-839/09/HK
  Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów cywilnoprawnych i umów o pracę dofinansowane dotacją z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego?
 761. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-832/09/BJ
  Czy wynagrodzenia wypłacane przez Uczelnię osobom fizycznym realizującym cel projektu z rachunku technicznego i równolegle refundowane z wyodrębnionego rachunku bankowego, na którym są ulokowane środki, są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 762. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1029/09/MS
  czy prawidłowe jest traktowanie czynności związanych z realizacją celów statutowych Wnioskodawcy jako działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT
 763. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1506/09-4/ISN
  Umowa użyczenia a możliwość odzyskania podatku VAT od poniesionych wydatków.
 764. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1370/09-2/ISz
  Nie podlega opodatkowaniu (art. 29 ust. 1 ustawy o VAT) otrzymana z Funduszu Spójności Unii Europejskiej (w ramach POliS) bezzwrotna dotacja przeznaczona na dofinansowanie inwestycji polegających na rozbudowie lub budowie czterech podziemnych magazynów gazu ziemnego.
 765. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-921/09/RS
  Miejsce opodatkowania dotacji otrzymywanych z budżetu miasta.
 766. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1242/09-2/MM
  Czy Wnioskodawca ma możliwość uzyskania zwrotu podatku od towarów i usług (Vat) w związku z realizacją projektu?
 767. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-935/10-3/KS
  stwierdzić należy, iż Wnioskodawca prowadząc działalność gospodarczą uzyskuje przychody i ponosi koszty uzyskania przychodów, które są rozliczane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Zatem otrzymana dotacja, nie stanowi dla Wnioskodawcy wynagrodzenia za pracę, lecz przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej zwolniony z opodatkowania na podstawie cytowanego powyżej art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wynagrodzenie za pracę w przedszkolu nie stanowi dla Wnioskodawcy odrębnego (powtórnego) przychodu. Nie można bowiem dwukrotnie uznać za przychód tych samych kwot uzyskanych przez tę samą osobę. W konsekwencji na Wnioskodawcy od uzyskanego przez niego przychodu pochodzącego z dotacji nie będzie ciążył obowiązek naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, o którym mowa w art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 768. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-832/09/BK
  Czy dofinansowanie ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i należy wystawić PIT-8C?
 769. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-660/09-2/AS
  1) Czy Wnioskodawca zasadnie uznał, że ma prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z dnia 13.07.2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), podatku od towarów i usług od potencjalnie zakupionych usług gastronomicznych i hotelarskich? 2) Czy Wnioskodawca zasadnie uznał, że dotacja, którą otrzyma od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości korzysta że zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z dnia 13 lipca 2000 r. Nr 54, poz. 654 późn. zm.)?
 770. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-652/09-2/AS
  1) Czy Wnioskodawca zasadnie uznał, że ma prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z dnia 13 lipca 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), podatku od towarów i usług od potencjalnie zakupionych towarów i usług związanych z ww. działalnością zwolnioną? 2) Czy Wnioskodawca zasadnie uznał, że dotacja którą otrzyma od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości korzysta ze zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z dnia 13 lipca 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.)?
 771. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-660/09-2/AS
  1) Czy Wnioskodawca zasadnie uznał, że ma prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z dnia 13.07.2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), podatku od towarów i usług od potencjalnie zakupionych usług gastronomicznych i hotelarskich? 2) Czy Wnioskodawca zasadnie uznał, że dotacja, którą otrzyma od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości korzysta że zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z dnia 13 lipca 2000 r. Nr 54, poz. 654 późn. zm.)?
 772. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-652/09-2/AS
  1) Czy Wnioskodawca zasadnie uznał, że ma prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z dnia 13 lipca 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), podatku od towarów i usług od potencjalnie zakupionych towarów i usług związanych z ww. działalnością zwolnioną? 2) Czy Wnioskodawca zasadnie uznał, że dotacja którą otrzyma od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości korzysta ze zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z dnia 13 lipca 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.)?
 773. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-786/09-2/ES
  Czy wydatki na drobne wyposażenie, bieżące potrzeby firmy i towar, poniesione ze środków dotacji de minimis można zaksięgować w ramach działalności gospodarczej w kosztach uzyskania mimo, że dotacja nie stanowi przychodu do opodatkowania?
 774. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-831/09/RSz
  opodatkowanie, otrzymanej od Gminy, dopłaty do jednego wozokilometra
 775. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1132/09/AM
  Czy koszty dotyczące przyszłej działalności na terenie SSE (koszty sporządzenia wniosku o dotację na zakup urządzeń przemysłowych, które będą służyć produkcji na terenie SSE, koszty uczestnictwa w przetargu na uzyskanie zezwolenia i zakup gruntu w SSE, koszty usług notarialnych i prawnych związanych z uzyskaniem zezwolenia w SSE, koszty należytego utrzymania gruntów –koszenie trawy- pod pomiary geodezyjne działek na terenie SSE określonych w przyszłym zezwoleniu strefowym, itp.) Spółka może uznać za koszty związane z uzyskaniem przyszłego dochodu zwolnionego z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE?
 776. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-782/09-2/KS
  Czy dopłaty z Agencji Rynku Rolnego realizowane ze środków wspólnotowych budżetu państwa i Funduszu Promocji Mleczarstwa mogą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego od podatku dochodowego na mocy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 21 pkt 46a – dopłaty unijne i art. 21 pkt 47 c – dopłaty krajowe i z Funduszu Promocji Mleczarstwa?
 777. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1455/09/EJ
  Brak podstaw do opodatkowania podatkiem VAT otrzymanej kwoty dotacji na realizację projektu "Pomoc firmom branży w funkcjonowaniu na rynku Unii Europejskiej".
 778. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1456/09/EJ
  Brak podstaw do opodatkowania podatkiem VAT otrzymanej kwoty dotacji na realizację projektu "Centrum Informacji ".
 779. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1503/09/EJ
  Brak podstaw do opodatkowania VAT otrzymanej dotacji i prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "Stworzenie inteligentnego systemu wymiany informacji dla przedsiębiorstw oraz użytkowników urządzeń mobilnych".
 780. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1502/09/EJ
  Brak podstaw do opodatkowania VAT otrzymanej dotacji i prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. Stworzenie innowacyjnego systemu ochrony wirtualnych tożsamości z wykorzystaniem urządzeń mobilnych".
 781. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1079/09-2/AMN
  Czy dochody Wnioskodawcy z tytułu wykonywania pracy informatyka projektu oraz szkoleniowca korzystają w całości ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 782. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-842/09/PSZ
  1. Czy przychody otrzymane z dotacji podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy przychody otrzymane ze wsparcia pomostowego podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 3. Czy koszty związane z bieżącą działalnością oraz składki społeczne opłacone ze wsparcia pomostowego mogą stanowić koszty uzyskania przychodu? 4. Czy składka zdrowotna opłacona ze wsparcia pomostowego może pomniejszyć podatek należny? 5. Czy odpis amortyzacyjny od wartości środków trwałych sfinansowanych z dotacji stanowić będzie koszt podatkowy?
 783. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-779/09/PSZ
  1. Czy wydatek poniesiony na zakup środka trwałego jakim jest koparko-ładowarka, sfinansowany częściowo z dotacji (18.500 zł), a częściowo ze środków własnych (8.500 zł), Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, w postaci miesięcznych odpisów amortyzacyjnych, lub też amortyzacji jednorazowej? 2. Jeśli tak to czy amortyzacji będzie podlegała cała wartość środka trwałego tj. 27.000 zł, czy tylko ta część sfinansowana ze środków własnych tj 8.500 zł? 3. Jeśli amortyzacji będzie podlegała tylko ta część sfinansowana ze środków własnych to czy może dokonać jednorazowej amortyzacji tej kwoty tj. 8.500 zł?
 784. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-902/09-4/KG
  Wnioskodawca jest uprawniony do dokonania odliczenia podatku VAT zgodnie z art. 86 ust. 1 w powiązaniu z art. 90 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług. Dotacja ta nie stanowi obrotu więc nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 785. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1139/09/CzP
  1) Czy wydatki sfinansowane z dotacji otrzymanej od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości stanowią koszty uzyskania przychodów w całości przed otrzymaniem transzy dotacji, a w momencie jej otrzymania wymagają korekty kosztów do wysokości otrzymanej dotacji i zaliczenia do kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów? 2) Czy korekty kosztów sfinansowanych z dotacji zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów dokonuje się jednorazowo w miesiącu otrzymania transzy dotacji czy też należy dokonać korekty kosztów uzyskania przychodów od pierwszego miesiąca dokonywania księgowania kosztów do miesiąca w którym otrzymano dotację? 3) Czy należy dokonać korekty zeznania rocznego CIT-8 jeśli koszty dotyczą danego roku podatkowego i tak zostaną zaksięgowane a transza dotacji dotycząca tych kosztów wpłynie w następnym roku podatkowym?
 786. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-965/09-2/SM
  brak wpływu otrzymywanych w okresie 1 maja 2004 – 31 maja 2005 wpłat abonamentowych na wielkość odliczenia podatku naliczonego
 787. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-985/09-5/AP
  Czy otrzymana dopłata do 1 wozokilometra, stanowiąca częściowe pokrycie kosztów bieżącej działalności, jest obrotem podlegającym opodatkowaniu podatkiem VAT?
 788. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-551/09/AM
  Czy dotacja przyznana decyzją w 2008 r., której środki wpłynęły w 2009 r., powinna być opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 789. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-969/09-2/JL
  Przedmiotowa dotacja otrzymana od gminy nie stanowi dla Zakładu obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 cyt. ustawy. Jak bowiem wynika z wniosku dotacja ta nie jest związana z dostawą towarów ani usług oraz nie ma wpływu na cenę dostarczanych towarów bądź usług świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz gminy. Ponadto Zakład wykonuje zadania powierzone przez gminę i nie świadczy na jej rzecz usług. Zatem dotacja ta, otrzymana od Gminy, nie jest zapłatą za usługi wykonywane przez Wnioskodawcę i nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.Biorąc pod uwagę symbol PKWiU wskazany przez Zakład dla wykonywanych usług utrzymania zieleni na terenach gminnych oraz cytowane powyżej przepisy ustawy o podatku od towarów i usług i rozporządzenia z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług (PKWiU) należy stwierdzić, iż właściwa jest stawka VAT 7% dla tych usług.
 790. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-868/09-4/EK
  Czy Instytut prawidłowo ujmuje powstanie przychodu czyli moment otrzymania decyzji z Ministerstwa o rozliczeniu umowy o realizację projektu badawczego?
 791. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1579/09-2/SJ
  Czy Stowarzyszenie ma możliwość obniżania kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (działanie 4.2 i 4.3 PROW 2007-2013)?
 792. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1506/09/EJ
  Brak podstaw do opodatkowania VAT otrzymanej dotacji i prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "Wdrożenie technologii zabezpieczania i przetwarzania danych w P. w celu świadczenia nowych zintegrowanych usług zabezpieczania danych – D.".
 793. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-864/09-5/JG
  1. Czy otrzymana bezzwrotna pomoc finansowa pochodząca ze środków budżetu państwa będzie zwolniona z podatku od osób prawnych? 2. Czy odpisy amortyzacyjne od środka trwałego – kotłowni J. będą stanowiły koszt uzyskania przychodów?
 794. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-765/09/BJ
  Czy wynagrodzenia za pracę oraz wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia osób zatrudnionych przez wnioskodawcę w celu realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II, Działanie 2.1, Poddziałanie 2.1.1, finansowane z dotacji rozwojowej przyznanej na realizację Projektu przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i przekazywanej wnioskodawcy w formie zaliczek, są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 i 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 795. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-800/09/AD
  Czy koszt usługi doradczej polegającej na napisaniu biznes planu oraz wniosku o dotację na zakup środków trwałych jest kosztem uzyskania przychodów w momencie jego poniesienia w sytuacji finansowania tej usługi doradczej środkami własnymi?
 796. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-812/09/AD
  1. Czy przychody z dotacji i wsparcia pomostowego są opodatkowane? 2. Czy wyposażenie zakupione z dotacji i koszty opłacane ze wsparcia pomostowego (np. czynsz za lokal, opłata za telefon) mogą stanowić koszt uzyskania przychodu z działalności gospodarczej? 3. Czy odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych ze środków z dotacji można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? 4. Czy o opłaconą składkę zdrowotną ZUS ze wsparcia pomostowego można pomniejszyć należny podatek?
 797. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-810/09/AB
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z opracowaniem wniosku o dotację na zakup środka trwałego, w sytuacji nie uzyskania dotacji unijnej.
 798. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB/1/415-920/09/AB
  Sposób zarachowania wydatków poniesionych w związku z koniecznością sporządzenia wniosku o dotację na zakup środka trwałego, w sytuacji uzyskania dotacji unijnej.
 799. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-919/09/AB
  Sposób zarachowania wydatków poniesionych w związku z koniecznością sporządzenia wniosku o dotację na zakup środka trwałego, w sytuacji uzyskania dotacji unijnej.
 800. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-827/09/AB
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z opracowaniem wniosku o dotację na zakup środka trwałego, w sytuacji nie uzyskania dotacji unijnej.
 801. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-776b/09/DP
  W jaki sposób dokonywać podziału i kwalifikacji faktur VAT, rachunków, wynagrodzeń i innych dowodów dokumentujących wydatki na te, które są finansowane bezpośrednio z dotacji oraz sfinansowane z czesnego. Czy wydatki można rozliczyć zgodnie z zasadą proporcji w myśl art. 22 ust. 3 i ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 802. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-776a/09/DP
  Czy dotacje wypłacone z Urzędu Miasta i Urzędu Gminy na dofinansowanie przedszkola niepublicznego prowadzonego przez osobę fizyczną są zwolnione w myśl art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 803. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-776b/09/DP
  W jaki sposób dokonywać podziału i kwalifikacji faktur VAT, rachunków, wynagrodzeń i innych dowodów dokumentujących wydatki na te, które są finansowane bezpośrednio z dotacji oraz sfinansowane z czesnego. Czy wydatki można rozliczyć zgodnie z zasadą proporcji w myśl art. 22 ust. 3 i ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 804. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1280/09-4/MT
  Czy Wnioskodawca może odzyskać podatek VAT uiszczony przy zakupie towarów i usług związanych z realizacją w roku 2009 działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja, objętego PROW na lata 2007-2013?
 805. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-771/09/ENB
  Czy osoba fizyczna uczestnicząca w programie "Unieszkodliwianie odpadów azbestowo - cementowych z terenu województwa" może korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 806. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-827/09-2/JK
  Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług otrzymanego dofinansowania.
 807. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1466/09-2/AK
  Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku naleznego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego za środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej?
 808. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-840/09/ENB
  Czy dotacja na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków przekazana osobom fizycznym, będzie stanowiła dla tych osób przychód do opodatkowania?
 809. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-962/09-4/JB
  Dotacja na przeprowadzenie szkoleń komputerowych da dorosłych w ramach realizowanego projektu ma bezpośredni wpływ na cenę realizowanych świadczeń, w związku z czym stanowi obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy. Dotację udokumentować należy poprzez wystawienie faktury wewnętrznej i wykazać w deklaracji VAT-7 (poz. 20). Dotacja winna być również uwzględniana przy ustalaniu proporcji, o której mowa art. 90 ust. 2 ustawy.
 810. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-569/09/PS
  Jak należy prawidłowo ustalić koszty i przychody z działalności handlowej w związku z otrzymanym dofinansowaniem do zakupu środków trwałych i jak prawidłowo wykazać kwotę dotacji w deklaracji CIT-8 oraz CIT-8/O?
 811. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-729/09/PSZ
  1. Czy wypłata jednorazowej dotacji oraz wsparcia pomostowego przez cały okres jego trwania będzie objęta zwolnieniem z podatku dochodowego od osób fizycznych lub zaniechany zostanie pobór podatku dochodowego od ww. dotacji i wsparcia pomostowego? 2. Czy zakupy sfinansowane z dotacji oraz wsparcia pomostowego stanowić będą koszt uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 3. Czy odpis amortyzacyjny od wartości środków trwałych sfinansowanych z dotacji stanowić będzie koszt podatkowy?
 812. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-744b/09/PSZ
  Jak powinno wyglądać rozliczenie otrzymanej refundacji?
 813. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-744a/09/PSZ
  Jak powinno wyglądać rozliczenie otrzymanej refundacji?
 814. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-769/09/AP
  Skutki podatkowe otrzymanych od Beneficjenta Projektu "Badanie trendów rozwojowych w województwie poprzez wyznaczanie ośrodków wzrostu i obszarów stagnacji" środków pochodzących z dotacji rozwojowej. Możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków przeznaczonych na zakup środków trwałych oraz pozostałych kosztów kwalifikowanych pokrytych otrzymanymi środkami finansowymi, jak również podatku od towarów u usług naliczonego od wydatków kwalifikowanych.
 815. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1272/09-5/AD
  Czy w świetle art. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług otrzymana dotacja na realizację projektu stanowić będzie obrót opodatkowany? Czy w związku z tym Wnioskodawca ma możliwość odzyskania pełnego podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu ze środków Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej?
 816. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1272/09-4/AD
  Czy w świetle art. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług otrzymana dotacja na realizację projektu stanowić będzie obrót opodatkowany? Czy w związku z tym Wnioskodawca ma możliwość odzyskania pełnego podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu ze środków Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej?
 817. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1272/09-5/AD
  Czy w świetle art. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług otrzymana dotacja na realizację projektu stanowić będzie obrót opodatkowany? Czy w związku z tym Wnioskodawca ma możliwość odzyskania pełnego podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu ze środków Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej?
 818. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-925/09-2/ES
  Czy zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46, 47 c ustawy o podatku dochodowym ( Dz. U. z 2000 Nr 14, poz. 176 ze zm.) 80% dochodów (finansowanych z Unii Europejskiej i budżetu państwa) osiągnięte przez pracowników projektu z tytułu bezpośredniej realizacji celu projektu, pt. "Przyszłość jest Kobietą" realizowanego w ramach Konkursu Dotacji - "Fundusze strukturalne na poziomie NSS" organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, wolne są od podatku dochodowego?
 819. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1081/09/KB
  wpływ otrzymanego dofinansowania na strukturę podatkowych kosztów uzyskania przychodu, nie stanowiących wydatków na nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 820. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1080/09/KB
  wpływ otrzymanego dofinansowania na strukturę podatkowych kosztów uzyskania przychodu, stanowiących wydatki na nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 821. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1277/09-3/AD
  Czy Wnioskodawca w świetle obowiązujących przepisów prawnych ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w związku z zakupionym sprzętem medycznym w ramach realizacji projektów finansowanych z Unii Europejskiej?
 822. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-612/09-4/AS
  a) Czy dochody uzyskane przez Spółkę z refundacji ww. kosztów przez instytucję pośredniczącą, a pochodzące ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Społecznego – podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych w oparciu o art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?b) Czy ww. wydatki nie uważa się za koszty uzyskania przychodów w oparciu o art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 823. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-686/09-7/KS
  Czy wynagrodzenie za realizację projektu otrzymywane ze środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej, wypłacane Wnioskodawczyni jako osobie bezpośrednio realizującej projekt powinno być wolne od podatku zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i odnośnymi rozporządzeniami, czy też Wnioskodawczyni ma odprowadzić zaliczkę na podatek.
 824. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-740/09-2/JC
  Czy wydatki na usługi doradcze stanowiące koszty pośrednio związane z przychodami, powinny być zaliczane do kosztów podatkowych okresu, w którym zostały poniesione. Czy są to koszty zwiększające wartość początkową środków trwałych?
 825. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-587/09/AW
  Czy Spółka prawidłowo w 2008 roku zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów wartość netto faktury dotyczącej sporządzenia biznesplanu wystawionej w dniu 27 sierpnia 2008 r. w pełnej wysokości, czy powinna zaliczyć tylko 50% jej wartości?
 826. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1231/09-5/AD
  Czy w świetle art. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług otrzymana dotacja na realizację projektu stanowić będzie obrót opodatkowany? Czy w związku z tym Wnioskodawca ma możliwość odzyskania pełnego podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu ze środków Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej?
 827. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1231/09-6/AD
  Czy w świetle art. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług otrzymana dotacja na realizację projektu stanowić będzie obrót opodatkowany? Czy w związku z tym Wnioskodawca ma możliwość odzyskania pełnego podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu ze środków Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej?
 828. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1231/09-5/AD
  Czy w świetle art. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług otrzymana dotacja na realizację projektu stanowić będzie obrót opodatkowany? Czy w związku z tym Wnioskodawca ma możliwość odzyskania pełnego podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu ze środków Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej?
 829. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-778/09-6/SM
  brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem
 830. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-781/09/KB
  Zwolnienia z opodatkowania należności za wykonane przez wnioskodawcę tablice i tabliczki, otrzymanych od kontrahenta korzystającego ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej.
 831. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1241/09-2/AD
  Czy w świetle art. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług otrzymana dotacja na realizację projektu stanowić będzie obrót opodatkowany? Czy w związku z tym Wnioskodawca ma możliwość odzyskania pełnego podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu ze środków Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej?
 832. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1241/09-3/AD
  Czy w świetle art. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług otrzymana dotacja na realizację projektu stanowić będzie obrót opodatkowany? Czy w związku z tym Wnioskodawca ma możliwość odzyskania pełnego podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu ze środków Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej?
 833. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-792a/09/AW
  Uznanie przyznanej dotacji inwestycyjnej oraz płatności otrzymywanych w ramach wsparcia pomostowego za obrót podlegający opodatkowaniu.
 834. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-792b/09/AW
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakupy sfinansowane dotacją inwestycyjną i wsparciem pomostowym.
 835. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-730b/09/PSZ
  Czy uzyskane prawdopodobnie w miesiącu październiku 2009 r. dofinansowanie w ramach programu regionalnego, w łącznej kwocie 153.750 zł stanowić będzie dla Pana przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, podlegający zaewidencjonowaniu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w miesiącu październiku 2009 r.?
 836. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-730a/09/PSZ
  Czy Wnioskodawca miał prawo w miesiącu lipcu 2009 r. zaewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów i zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, odpisy amortyzacyjne od powyżej opisanych środków trwałych w kwocie 300.000 zł?
 837. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-706/09-2/JC
  Czy Spółka postąpiła prawidłowo zaliczając do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na przygotowanie dokumentacji obejmującej szczegółowy biznes plan inwestycyjny, sporządzenie wniosków aplikacyjnych na rzecz firmy doradczej pomimo, że nie uzyskała dotacji?
 838. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-618/09-5/MP
  Czy dochody otrzymane z realizacji projektów w formie dotacji będą zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych?
 839. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-758/09/ENB
  Czy dofinansowanie z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do usuwania wyrobów zawierających azbest podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 840. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-795/09/TK
  Czy koszty zakupu sprzętu i wyposażenia o wartościach nieprzekraczających 3.500 zł netto sfinansowane ze środków z Urzędu Pracy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 841. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-716/09/DP
  Czy przyjęte zasady rozliczeń wypłaconych wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia, ewidencjonowania kwot otrzymanych refundacji oraz uznania za koszt uzyskania przychodu kwot wypłaconych wynagrodzeń i składek ZUS są prawidłowe?
 842. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1187/09-2/AT
  Czy Spółka może wykazać VAT wydatkowany w ramach zakupów opisanych powyżej jako naliczony i tym samym zmniejszyć kwotę VAT podlegającą wpłacie do Urzędu Skarbowego?
 843. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-564/09-6/AS
  Czy dochody otrzymane z realizacji ww. projektów w formie dotacji będą zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych?
 844. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1109/09-3/AI
  Czy Wnioskodawca nie będąc podatnikiem podatku VAT i nie wykonując czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT ma prawo ubiegać się o zwrot podatku naliczonego zawartego w fakturach zakupu?
 845. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-588/09-5/JK2
  1. Czy realizowane w Mieście Z. dofinansowanie na rzecz osób fizycznych usługi usuwania wyrobów zawierających azbest jest dotacją zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy dofinansowanie z budżetu Urzędu Miasta całości kosztów poniesionych przez użytkownika (osobę fizyczną) w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie Miasta Z., stanowiące dla osoby fizycznej przychód, mieści się w katalogu zwolnień przedmiotowych wymienionych w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym płatnik nie ma obowiązku wystawiania informacji PIT- 8C?
 846. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-831/09-4/SM
  prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem i prowadzeniem działalności szkoleniowej
 847. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-728/09-2/JB
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym prawidłowe jest rozliczanie przez podatnika kosztów uzyskania przychodów w postaci wydatków bieżących, na które może być przeznaczona dotacja w oparciu o art. 22 ust 3 i 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 848. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-710/09/MM
  Czy w sytuacji, gdy nie ma możliwości ustalenia jakie koszty pokryte zostały z dotacji, a jakie z opłat rodziców Wnioskodawczyni może rozliczyć je zgodnie z zasadą proporcjonalności, o której mowa w art. 22 ust. 3 i 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 849. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-703/09-2/ES
  Czy dochody otrzymane w formie dotacji rozwojowej korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?, Czy wydatki bezpośrednio finansowane z dotacji rozwojowej zgodnie z art. 23 ust 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodów?
 850. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-709/09/BJ
  Czy w świetle przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia wypłacane przez wnioskodawcę osobom wykonującym oprogramowanie komputerowe, pokrywane ze środków Unii Europejskiej, podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym?
 851. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-819/09/AW
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego określonego w fakturach dokumentujących wydatki poniesione w związku z ubieganiem się o dotację.
 852. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-706/09/BJ
  Czy wynagrodzenia osób są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy są zwolnione na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 853. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1007/09/MS
  Czy koszty usługi analizy dokonanej przez firmę doradczą mogą stanowić dla Spółki koszty uzyskania przychodów? Czy koszty poniesione w celu uzyskania dotacji, np. koszty sporządzenia wniosku, biznesplanu, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia, nawet wtedy gdy Spółka dotacji nie otrzyma lub z dotacji zostanie sfinansowany zakup środków trwałych?
 854. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-836/09/BJ
  Czy wynagrodzenia wnioskodawczyni korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego w świetle przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 855. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-699/09/BJ
  Czy wynagrodzenia wnioskodawczyni korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego w świetle przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 856. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1152/09-2/AD
  Czy w związku z opisanym zdarzeniem przyszłym istnieje możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w inny sposób niż zakwalifikowanie go do kosztów kwalifikowanych i tym samym sfinansowanie środkami unijnymi wydatków poniesionych na ww. zadania w wartości brutto?
 857. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-730/09-5/DS
  Czy otrzymana przez Spółkę kwota pomocy restrukturyzacyjnej podlega zwolnieniu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 23 oraz czy ww. pomoc jest dochodem z działalności rolniczej?
 858. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-730/09-4/DS
  Czy otrzymana przez Spółkę kwota pomocy restrukturyzacyjnej podlega zwolnieniu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 23 oraz czy ww. pomoc jest dochodem z działalności rolniczej?
 859. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-730/09-5/DS
  Czy otrzymana przez Spółkę kwota pomocy restrukturyzacyjnej podlega zwolnieniu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 23 oraz czy ww. pomoc jest dochodem z działalności rolniczej?
 860. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1326/09-2/SJ
  Czy Stowarzyszenie ma możliwość odzyskania podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zadania w ramach Działania 4.31 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013?
 861. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-730/09-4/DS
  Czy otrzymana przez Spółkę kwota pomocy restrukturyzacyjnej podlega zwolnieniu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 23 oraz czy ww. pomoc jest dochodem z działalności rolniczej?
 862. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-756/09-3/AM
  Czy dochód uzyskany przez xxx realizujących bezpośrednio cel projektu jest wolny od podatku dochodowego PIT zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a i b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.?
 863. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-759/09-4/BS
  Dotyczy możliwości odzyskania przez Fundację podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 864. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-723/09/IB
  Czy wynagrodzenie (dotacja) otrzymane za wykonany projekt jest zwolnione z podatku dochodowego?
 865. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-842/09-2/AO
  Czy ww. koszty pozostające w bezpośrednim i pośrednim związku z uzyskiwanymi przychodami można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia?
 866. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1470/09/EJ
  dotacja na realizację projektu nie podlega VAT, a odliczenie podatku VAT naliczonego nie przysługuje ze względu na brak czynności opodatkowanych
 867. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-904/09/HS
  Dofinansowanie osobom fizycznym poniesionych kosztów usuwania i unieszkodliwiania azbestu ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 868. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1063/09-6/MT
  Czy Wnioskodawca może odzyskać z urzędu skarbowego podatek VAT uiszczony przy zakupie towarów i usług związanych z realizacją w roku 2009 działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja, objętego PROW na lata 2007-2013?
 869. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1221/09-5/ISN
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 870. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-704/09/RS
  Czy otrzymane wynagrodzenie (dotacja) powinno być wykazane w deklaracji VAT-7 jako sprzedaż zwolniona?
 871. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-992/09-2/MM
  Organ podatkowy stwierdza, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi – brak związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną, Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług w ramach realizacji w/w projektu. Ponadto należy zauważyć, iż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych.
 872. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1031/09-2/AG
  Czy otrzymanie dotacji w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka będzie korzystało ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 873. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-724/09/WM
  Czy wydatki sfinansowane dotacją z urzędu pracy stanowią koszty uzyskania przychodów?
 874. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-671/09/BW
  Czy otrzymana dotacja podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 875. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-930/09/BW
  Czy prawidłowe jest odliczanie VAT od kosztów pośrednich według proporcji ustalonej zgodnie z art. 90 ustawy o VAT?
 876. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1270/09-4/MR
  Wnioskodawczyni nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki, bowiem nie mają one związku ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT.
 877. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1270/09-3/MR
  Wnioskodawczyni nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki, bowiem nie mają one związku ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT.
 878. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-535/09/DK
  Czy środki pieniężne otrzymane przez Lidera konsorcjum na realizację projektu, następnie przekazane dla członka konsorcjum - Fundacji - będą miały charakter środków publicznych - środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej?
 879. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-545/09-4/JK2
  wynagrodzenia pracowników z tytułu wykonywania zadań związanych z realizacją projektu P w ramach Siódmego Programu Ramowego w okresie od 01.04.2008 r. do 31.03.2011 r., będą co do zasady korzystały ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pod warunkiem, że będą finansowane bezpośrednio ze środków bezzwrotnej pomocy i pracownicy ci będą bezpośrednio realizować program objęty pomocą. Natomiast wynagrodzenie finansowane ze środków własnych lub pochodzących ze środków Skarbu Państwa będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 880. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-704/09/AP
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z realizacją projektów unijnych, które uznane zostały za niekwalifikowane w projekcie.
 881. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-693/09-2/MT
  1. Czy otrzymana dotacja związana z realizacją projektu w ramach RPO WM współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa jest wolna od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też jest przychodem firmy z działalności gospodarczej zgodnie z art. 14 ust 2 pkt 2 ww. ustawy? 2. Czy otrzymaną dotację w części, która stanowi przychód z działalności gospodarczej zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy przyjąć do przychodów z działalności gospodarczej w dniu otrzymania na rachunek bankowy?
 882. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1281/09-4/SJ
  Czy w świetle art. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, otrzymana dotacja na realizację projektu stanowić będzie obrót opodatkowany?
 883. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-676/09-2/JG
  Czy wydatki na opracowanie wniosku o dotację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (…) na lata 2007 – 2013, poniesione zgodnie z zawartą umową z firmą doradczą stanowią koszty uzyskania przychodów?
 884. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-908/09-2/IM
  Jak należy ujmować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów operacje związane z otrzymaniem dotacji oraz środków na dożywianie dzieci z rodzin ubogich, jak również operacje związane z rozliczeniem kosztów uzyskania przychodów?
 885. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-663/09-2/KS
  Czy otrzymana przez Wnioskodawczynię dotacja na realizację projektu jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a koszty kwalifikowane w związku z realizacją projektu stanowią koszty uzyskania przychodu?
 886. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-663/09-3/KS
  1. Czy otrzymana przez Wnioskodawczynię dotacja na realizację projektu jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a koszty kwalifikowane w związku z realizacją projektu stanowią koszty uzyskania przychodu?2. Czy wynagrodzenie Wnioskodawczyni na podstawie noty księgowej korzysta w całości ze zwolnienia od podatku dochodowego?3. Czy otrzymana dotacja stanowi podstawę opodatkowania w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług?
 887. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-785/09/MS
  Czy Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących nabycie środków trwałych, jeżeli prowadzi wyłącznie sprzedaż zwolnioną od podatku?
 888. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1185/09-2/BP
  Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu.
 889. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1189/09-3/AD
  Czy Wnioskodawcy z tytułu realizowanego projektu przysługuje prawo do odliczeń podatku VAT naliczonego lub ubiegania się o jego zwrot?
 890. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1192/09-3/MR
  Czy Szpitalowi realizującemu projekt pn. "Termomodernizacja budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego …" przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług (VAT) naliczonego lub ubiegania się o jego zwrot?
 891. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1191/09-3/SJ
  Czy Szpitalowi realizującemu projekt pn. "Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Nefrologii i Stacji Dializ" przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług (VAT) naliczonego lub ubiegania się o jego zwrot?
 892. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1097/09-4/AD
  Czy Wnioskodawca będzie miał prawo odliczyć VAT od zakupów związanych z realizacją przedmiotowego projektu w całości, w części czy też nie będzie miał prawa odliczyć podatku VAT?
 893. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-783/09-4/CS
  W przedmiotowej sytuacji nie zostanie spełniona podstawowa przesłanka wynikająca z cyt. przepisu art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług - tym samym Spółce nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług związanych z realizacją ww. projektu, ponieważ nie będą one wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.
 894. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-671/09/RM
  Czy otrzymane przez osobę fizyczną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnianych przez nią pracowników niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności jest wolne od podatku dochodowego liniowego 19% na podst. art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)?
 895. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1029/09-4/AG
  W jaki sposób Wnioskodawca ma potraktować wynagrodzenie za swoją pracę?
 896. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-656/09-5/JG
  Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego, wydatki związane z ubieganiem się o przyznanie dotacji (w szczególności wydatki na uzyskanie specjalistycznych opinii, usługi doradcze, usługi badań i rozwoju oraz związane z uzyskaniem promes kredytowych) poniesione przez Spółkę w 2008 r. i w 2009 r., stanowią koszty uzyskania przychodów inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w konsekwencji nie zwiększają wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych?
 897. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-656/09-4/JG
  Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego, wydatki związane z ubieganiem się o przyznanie dotacji (w szczególności wydatki na uzyskanie specjalistycznych opinii, usługi doradcze, usługi badań i rozwoju oraz wydatki związane z uzyskaniem promes kredytowych) poniesione przez Spółkę w 2008 r. i w 2009 r., stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, bez względu na efekty starań o przyznanie dotacji?
 898. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-656/09-6/JG
  Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego, wydatki jakie będą ponoszone przez Spółkę po uzyskaniu dotacji na usługi doradcze, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w konsekwencji nie będą zwiększały wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych?
 899. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-816/09-4/JL
  Otrzymana dotacja nie stanowi podstawy opodatkowania w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Przedmiotowa dotacja nie ma bezpośredniego wpływu na cenę, gdyż dokonywana jest w celu sfinansowania ogólnej działalności podatnika wykonywanej w związku z realizacją projektu i nie dotyczy ona konkretnej usługi.
 900. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1041/09-4/AW
  Opodatkowania otrzymanego dofinansowania na realizację projektu oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących poniesione koszty realizacji projektu.
 901. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1041/09-3/AW
  Opodatkowania otrzymanego dofinansowania na realizację projektu oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących poniesione koszty realizacji projektu.
 902. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1041/09-4/AW
  Opodatkowania otrzymanego dofinansowania na realizację projektu oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących poniesione koszty realizacji projektu.
 903. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1041/09-3/AW
  Opodatkowania otrzymanego dofinansowania na realizację projektu oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących poniesione koszty realizacji projektu.
 904. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-646/09/BD
  Czy wynagrodzenia dla ekspertów i koordynatorów realizujących cel programu, które wypłacane są z dofinansowania z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009 podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 905. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1273/09-4/ISN
  Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w wydatkach ponoszonych w związku z realizacją Projektu.
 906. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1361/09-2/ISN
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego bądź jego zwrotu.
 907. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-807/09-3/ES
  Czy przedstawione dochody (dofinansowanie) otrzymywane z zagranicy (od Rządu Danii) przez Wnioskodawcę jako lektora j. duńskiego na uczelni w Polsce, o nieograniczonym obowiązku podatkowym w Polsce - są wolne od podatku dochodowego?
 908. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-979/09-4/AT
  Czy Spółka jest uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z wydatkami, poniesionymi przez nią w roku 2008 i w roku 2009, dotyczącymi ubiegania się o wspomniane dotacje bez względu na efekty starań o przyznanie dotacji?
 909. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-979/09-5/AT
  Czy Spółka będzie uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupem usług doradczych świadczonych po uzyskaniu dotacji?
 910. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-580/09-4/KS
  1) Czy przysługiwało mi prawo do zaliczenia przedmiotowych wydatków na rozpoczęcie działalności gospodarczej do kosztów uzyskania przychodu roku 2008 i czy w związku z tym prawidłowo postąpię dokonując korekty rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych poprzez ujęcie w/w wydatków w kosztach uzyskania przychodu roku 2008?
 911. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1258/09-3/AK
  Czy istnieje możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w inny sposób niż zakwalifikowanie go do kosztów kwalifikowanych i tym samym sfinansowanie środkami unijnymi wydatków poniesionych na ww. zadania w wartości brutto?
 912. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-661/09/ESZ
  możliwość zwolnienia z opodatkowania dotacji otrzymanej na dofinansowanie dopłat do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 913. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-655/09/ESZ
  możliwość zwolnienia z opodatkowania dotacji otrzymanej na dofinansowanie dopłat do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne
 914. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-711/09-4/KB
  Świadczone usługi o ile są, jak wskazał Wnioskodawca, sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU ex 80 "Usługi w zakresie edukacji", korzystać będą ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy, jako wymienione w poz. 7 załącznika nr 4 do ustawy.
 915. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-933/09-2/AK
  1.Czy Wnioskodawca wykonuje na rzecz Gminy czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług w odniesieniu do: - modernizacji wodociągu wody surowej i stacji uzdatniania wody, - budowy kanalizacji sanitarnej, - budowy kanalizacji deszczowej? 2.Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług związanych z Projektem? 3.Czy pozyskiwane środki z Funduszu Spójności, zaliczka i refundacje poniesionych nakładów stanowią czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług? 4.Czy pozyskiwane środki od współfinansujących (udział finansowy Stron w kosztach Projektu) stanowią czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług?
 916. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-943/09-5/KG
  Czy dotacja rozwojowa otrzymana przez Gminę na realizację Projektu oraz dotacje celowe przekazywane przez Gminę jako administratora Projektu na wyodrębnione rachunki bankowe Partnerów współrealizujących Projekt stanowią obrót w rozumieniu przepisu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i są opodatkowane podatkiem VAT?
 917. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1062/09-5/EWW
  Prawo do odzyskania podatku z tyt. inwestycji – budowa kanalizacji
 918. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-461/09-4/AS
  Czy, w związku z wykonywaniem kontraktu finansowanego przez Komisję Europejską dla realizacji projektu unijnego "Pomoc techniczna w zakresie hodowli zwierząt w północnej części Cypru", Spółce konsultingowej przysługuje zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 919. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-840/09-3/MM
  Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego przy zakupach opodatkowanych, stanowiących koszty kwalifikowane podlegające dofinansowaniu dotacją uzyskaną z PARP?
 920. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-507/09-4/JK2
  Należy stwierdzić, iż wynagrodzenie Wnioskodawcy wypłacone w latach 2004-2006 w związku z realizacją projektu finansowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego nie podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż w momencie ich wypłaty nie były finansowane ze środków bezzwrotnej pomocy, o których mowa w tym przepisie. Ponadto wynagrodzenie Wnioskodawcy zaangażowanego we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, nie podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46, jak również na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie było finansowane ze środków bezzwrotnej pomocy, o których mowa w powołanym art. 21 ust. 1 pkt 46, ani nie stanowi dla Wnioskodawcy dotacji w rozumieniu wyżej powołanych przepisów. Skoro zatem, wynagrodzenie Wnioskodawcy nie korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, to nie ma podstaw do dokonania przez pracodawcę korekt deklaracji PIT-11 za lata 2004-2008.
 921. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-860/09-2/AMN
  Czy poniesione wydatki sfinansowane dotacją można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 922. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-647/09/BJ
  1. Czy do przychodu wnioskodawczyni z tytułu umowy o pracę znajduje zastosowanie zwolnienie przedmiotowe przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy Urząd Marszałkowski Województwa X jako płatnik jest zwolniony z obowiązku przekazywania zaliczek na podatek dochodowy?
 923. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-688/09/HD
  1. Czy środki otrzymane w związku z realizacją programu operacyjnego stanowią przychód z prowadzonej działalności gospodarczej zwolniony od opodatkowania? 2. Czy wydatki bezpośrednio sfinansowane ww. przychodami zwolnionymi od podatku nie będą mogły stanowić kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej?
 924. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1249/09-2/SJ
  Czy Miejska Przychodnia w ramach swojej działalności, może odzyskać podatek VAT w związku z realizacją projektu unijnego, tj. zakupem aparatury i sprzętu medycznego, który będzie wykorzystywany na cele statutowe, czyli ochronę zdrowia?
 925. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-955/09-5/AK
  1. Czy powinno się odprowadzić z dotacji celowej na inwestycję podatek należny do Urzędu Skarbowego? 2. Czy Wnioskodawca może odliczyć z kosztów podatek naliczony na podstawie wystawionych faktur?
 926. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-955/09-4/AK
  1. Czy powinno się odprowadzić z dotacji celowej na inwestycję podatek należny do Urzędu Skarbowego? 2. Czy Wnioskodawca może odliczyć z kosztów podatek naliczony na podstawie wystawionych faktur?
 927. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1234/09-5/ISN
  Możliwość odzyskania podatku VAT
 928. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1264/09-2/BA
  Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem sprzętu medycznego, który będzie wykorzystywany do czynności zwolnionych od podatku, tj. do świadczenia usług medycznych?
 929. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-606/09-3/ES
  Czy wynagrodzenie Wnioskodawczyni uzyskane na podstawie noty księgowej,korzysta w całości ze zwolnienia od podatku dochodowego?
 930. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-606/09-2/ES
  Czy otrzymana przez Wnioskodawczynię dotacja na realizację projektu jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych a koszty kwalifikowane w związku z realizacją projektu stanowią koszty uzyskania przychodu?
 931. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-632/09/ESZ
  skutki podatkowe związane z otrzymaniem dotacji na dofinansowanie dopłat do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 932. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-973/09-4/EN
  Czy Wnioskodawca prawidłowo obniża podatek należny o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących poniesione wydatki o 8,25%?
 933. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-710/09/KM
  Opodatkowanie dotacji.
 934. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-772/09-3/MM
  ponoszone wydatki związane z realizacją zadań w/w projektu będą w sposób pośredni służyły czynnościom opodatkowanym, bowiem wydatki ponoszone na pozyskanie pracowników oraz ich rozwój są niezbędne do właściwego funkcjonowania Spółki. Tym samym Wnioskodawcy przysługuje, na zasadach ogólnych przewidzianych w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących powyższe wydatki, pod warunkiem, że nie występują przesłanki ograniczające to prawo, wynikające z art. 88 ustawy o VAT
 935. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-877/09/PP
  Czy wydatek związany z kompleksowym opracowaniem wniosku o wsparcie inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przez specjalistyczną firmę doradczą stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodu w miesiącu jego poniesienia?
 936. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-629/09/BK
  w zakresie skutków podatkowych otrzymania jednorazowej dotacji na podjęcie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 (PO KL)
 937. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1136/09-2/HW
  Czy dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu, która nie ma bezpośredniego wpływu na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych bądź świadczonych usług przez Wnioskodawczynię i nie wpływa na obrót, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podlega opodatkowaniu?
 938. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1265/09-2/SJ
  Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem usługi termomodernizacji budynków jednostki, która będzie wykorzystywana do czynności zwolnionych od podatku, tj. do świadczenia usług medycznych?
 939. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1170/09-2/MN
  Czy dotacja otrzymana przez Spółkę stanowi obrót w rozumieniu przepisu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT?
 940. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-611/09/WM
  1) Czy prowadzenie szkoły niepublicznej w świetle art. 5a pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest działalnością gospodarczą, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy? 2) Czy Wnioskodawca ma obowiązek prowadzić księgi rachunkowe, czy też może prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, a jeżeli tak, to: a) czy wpływy z tytułu dotacji otrzymywanej z budżetu Powiatu i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego powinny być księgowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów? b) czy może Pan prowadzić rachunkowość na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (jeżeli nadal będzie prowadzić księgi rachunkowe)?
 941. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-903/09-5/AI
  Czy kwota pomocy publicznej lub pomocy de minimis udzielona nieodpłatnie usługobiorcom podlega opodatkowaniu podatkiem VAT jako udzielona darowizna przez Wnioskodawcę?
 942. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-903/09-4/AI
  Czy kwota pomocy publicznej lub pomocy de minimis udzielona nieodpłatnie usługobiorcom podlega opodatkowaniu podatkiem VAT jako udzielona darowizna przez Wnioskodawcę?
 943. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-812/09-4/MP
  Dotacja otrzymana na realizację zadania realizowanego na podstawie porozumienia zawartego z Ministerstwem Gospodarki nie będzie stanowić obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, zatem nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 944. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-937/09-2/AG
  Czy prawidłowe jest zaliczenie zakupionego sprzętu – laptopa wraz z oprogramowaniem systemowym oraz programu specjalistycznego jako wartości niematerialnej przekraczających kwoty 3.500 zł do środków trwałych, nie zaliczenie do środków trwałych pozostałych zakupów, których wartość jednostkowa nie przekracza 3.500 zł i czy stanowią one koszty uzyskania przychodów?
 945. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1052/09-3/SJ
  Czy Gminie przy nabyciu towarów i usług służących do wytworzenia przedmiotowej budowli przysługuje prawo do odliczenia podatku zawartego w fakturach VAT dokumentujących nabycie tych towarów i usług, w przypadkach określonych w punktach 1 i 2?
 946. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1052/09-2/SJ
  1. Czy oddanie przez Gminę wybudowanej kanalizacji do bezpłatnego użytkowania Spółce komunalnej, której jedynym akcjonariuszem jest Gmina, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w sytuacji, gdy Spółka ta będzie ją eksploatowała i będzie również ponosiła wszelkie koszty związane z jej eksploatacją (użytkowaniem) oraz sprawowała nadzór w zakresie jej eksploatacji, a także będzie pobierała opłaty za korzystanie z owej kanalizacji od dostawców ścieków? 2. Czy oddanie przez Gminę wybudowanej kanalizacji w użyczenie Spółce komunalnej, której jedynym akcjonariuszem jest Gmina, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w sytuacji, gdy Spółka ta będzie ją eksploatowała i będzie również ponosiła wszelkie koszty związane z jej eksploatacją (użytkowaniem) oraz sprawowała nadzór w zakresie eksploatacji, a także będzie pobierała opłaty za korzystanie z owej kanalizacji od dostawców ścieków?
 947. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-756/09/BS
  Dotacja nie mająca wpływu na cenę świadczonych usług nie podlega opodatkowaniu.
 948. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-768/09/AP
  Możliwości dokonania jednorazowej amortyzacji wskazanych we wniosku środków trwałych.
 949. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-570/09-3/KS
  Czy otrzymana dotacja podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (stanowi przychód podatkowy)?
 950. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-710/09-4/SM
  prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem
 951. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-586/09/AP
  Skutki podatkowe otrzymania dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, przeznaczonej na zakup środków trwałych.
 952. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-619/09-4/KT
  Otrzymana przez Stowarzyszenie refundacja poniesionych kosztów nie ma charakteru dopłaty do ceny świadczonych usług, nie będzie więc stanowiła obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, a zatem nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 953. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1221/09/PP
  Czy wydatki sfinansowane bezpośrednio ze środków finansowych, które otrzyma Spółka (beneficjent) na mocy umowy, która zawarta zostanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości – Instytucją Wdrażającą – Instytucją Pośredniczącą II stopnia w imieniu której działa Regionalna Instytucja Finansująca, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów?
 954. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-863/09-2/IM
  Czy otrzymana dotacja podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 955. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-864/09-2/IM
  Czy otrzymana dotacja podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 956. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-510/09-5/MP
  Czy, ta część wynagrodzenia, która jest wypłacana bezpośrednio ze środków pomocowych, tj. 85% wynagrodzenia, podlega zwolnieniu od podatku dochodowego?
 957. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-846/09-5/AG
  Czy dochody pracownika zatrudnionego do realizacji zadania, który będzie bezpośrednio uczestniczył w realizacji projektu jako informatyk będą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym w części, która jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)?
 958. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-846/09-4/AG
  Czy przyznana kwota dotacji stanowi przychód, który podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 959. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-780/09/PP
  Czy środki finansowe, które otrzyma Spółka (beneficjent) na mocy umowy, która zawarta zostanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości – Instytucją Wdrażającą – Instytucją Pośredniczącą II stopnia w imieniu której działa Regionalna Instytucja Finansująca, będą stanowiły przychody zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 960. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-783/09-5/MP
  Otrzymane przez Spółkę środki na realizację zadania w ramach zawartej umowy stanowią zapłatę za wykonywane usługi bądź dostawę towarów. Otrzymane dofinansowanie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 961. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-490/09-4/MP
  Czy wynagrodzenia za pracę świadczoną przez pracowników Instytutu, w ramach realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka finansowanego w części 85% z bezzwrotnych środków pomocowych Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, administrowanego przez Ośrodek Przetwarzania Informacji, zaś w pozostałej części (15%) - z budżetu państwa, podlega zwolnieniu przedmiotowemu z podatku dochodowego od osób fizycznych, w części pochodzącej z bezzwrotnej pomocy Unijnej w trybie art. 21 ust. 1 pkt 46 i pkt 129 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 17, poz. 176 z późn. zm.)?
 962. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-607a/09/DP
  Czy prawidłowo ustalono podstawy do naliczania odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszty uzyskania przychodów i niestanowiących kosztów uzyskania przychodów?
 963. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-607b/09/DP
  Czy prawidłowo ujęto w przychodach podatkowych w miesiącu lipcu 2009 r. część refundacji stanowiącej zwrot podatku VAT naliczonego od zakupionych środków trwałych?
 964. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-610/09/BJ
  Czy dochody wnioskodawczyni będą korzystać ze zwolnienia w świetle przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 965. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-601/09/DP
  1. Czy kwoty dofinansowania na inwestycje oraz kwoty wsparcia pomostowego można zaliczyć bezpośrednio do k.u.p.? 2. Czy inwestycje te należy ewidencjować w pkpir? 3. Czy należy zaliczyć do środków trwałych? 4. Czy adaptację lokalu można rozliczyć jednorazowo? 5. Czy zakupy dokonane przed rozpoczęciem działalności stanowią k.u.p?
 966. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-595/09/WM
  Czy wydatki sfinansowane dotacją stanowią koszty uzyskania przychodów?
 967. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-620/09/TK
  Czy dochody z tytułu kierowania projektem będą korzystać w całości ze zwolnienia od podatku dochodowego ?
 968. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-443/09-3/AM
  Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych całość otrzymanych w okresie rozliczeniowym dotacji należy wykazać w osiągniętych przychodach. Środki otrzymane na realizację projektów z działania 6.1.1. finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego podlegać będą zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 updop, a nie jak błędnie wskazał Wnioskodawca w przedstawionym stanie faktycznym na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23. Jednocześnie wydatki bezpośrednio sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji, Wnioskodawca powinien ująć jako koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 58.
 969. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-882/09-3/KG
  Czy otrzymanie dotacji podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 970. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1053/09-2/EWW
  Dotacja do usług do demontażu nie podlega opodatkowaniu.
 971. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1009/09-3/MR
  Czy działalność podejmowana w ramach projektu, finansowana ze środków zewnętrznych, prowadzona bez zamiaru osiągnięcia zysku, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a co za tym idzie, czy podmiot realizujący projekt ma prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach, dokumentujących poniesienie kosztów realizacji projektu?
 972. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1009/09-4/MR
  Czy działalność podejmowana w ramach projektu, finansowana ze środków zewnętrznych, prowadzona bez zamiaru osiągnięcia zysku, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a co za tym idzie, czy podmiot realizujący projekt ma prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach, dokumentujących poniesienie kosztów realizacji projektu?
 973. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1035/09-3/SJ
  Czy Stowarzyszenie ma możliwość odliczenia VAT od poniesionych kosztów dotyczących dotacji przy realizacji operacji w zakresie Działania 4.31 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, Nabywanie umiejętności i aktywizacja?
 974. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-909/09-4/EN
  Czy działalność podejmowana w ramach projektu, finansowana ze środków zewnętrznych, prowadzona bez zamiaru osiągnięcia zysku, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?
 975. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-909/09-5/EN
  Czy podmiot realizujący projekt ma prawo do odliczenia zawartego w fakturach dokumentujących poniesienie kosztów realizacji projektu?
 976. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1023/09-2/SJ
  Czy Gminie, realizującej zadanie inwestycyjne pn. "Rozwiązywanie (...)", przysługuje prawo do odliczeń podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. inwestycji lub ubieganie się o jego zwrot?
 977. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1090/09-2/ISN
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 978. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-910/09-3/SJ
  Czy podmiot realizujący projekt ma prawo do odliczenia zawartego w fakturach dokumentujących poniesienie kosztów realizacji projektu?
 979. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-910/09-2/SJ
  Czy działalność podejmowana w ramach projektu, finansowana ze środków zewnętrznych, prowadzona bez zamiaru osiągnięcia zysku, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?
 980. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-381/09-4/AS
  W deklaracji CIT-8 ("Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych") środki finansowe na poniesione wydatki w ramach realizowanego Projektu, refundowane przez Instytucję Wspomagającą (BPZ), które wpłyną do Instytutu w pełnej wysokości będą wolne od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a wydatki i koszty Instytutu bezpośrednio sfinansowane z przychodów (dochodów) wolnych od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie wskazanych przepisów, nie będą - w myśl art. 16 ust. 1 pkt 58 cytowanej ustawy - uważane za koszty uzyskania przychodów.
 981. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1079/09-3/ISN
  Możliwość odzyskania podatku VAT od poniesionych wydatków.
 982. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-778/09-5/AG
  Czy, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca może zwolnić z podatku dochody z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło uzyskiwane przez osoby zatrudnione w ramach projektu?
 983. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-382/09-3/AS
  1. Czy koszty doradztwa dotyczącego uzyskania dotacji (w tym wypełnienia wniosku) stanowić będą koszty uzyskania przychodów Spółki w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w momencie ich poniesienia, natomiast po uzyskaniu refundacji poniesionych wydatków na sporządzenie aplikacji w tej części powinny zostać wyłączone z kosztów uzyskania przychodów?2. Czy koszty związane z zarządzaniem projektem stanowić będą koszty uzyskania przychodów Spółki w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w momencie ich poniesienia, natomiast po uzyskaniu refundacji poniesionych wydatków w tej części powinny zostać wyłączone z kosztów uzyskania przychodów?
 984. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-765/09-2/IM
  1) Czy Wnioskodawca postąpił prawidłowo nie zaliczając otrzymanej w dniu 19 czerwca 2009 r. dotacji w kwocie 186.988,50 do przychodów podatkowych m-c czerwca 2009 r. i nie odprowadzając od niej zaliczki na podatek doch. za m-c czerwiec 2009 r. 2) Czy odstęp czasowy pomiędzy otrzymaną w m-cu czerwcu 2009 dotacją, a jej planowanym wydatkowaniem na środki trwałe w miesiącach od lipca 2009 do grudnia 2009 (lub w miesiącach późniejszych) wpływa na możliwość lub brak możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania dotacji przeznaczonych na zakup lub wytworzenie środków trwałych? 3) Czy brak zapisu w umowie o przyznaniu dotacji wytycznych o konieczności przeznaczenia jej na zakup środków trwałych wyklucza możliwość zwolnienia z opodatkowania? 4) Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo nie zaliczając odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z dotacji do kosztów podatkowych?
 985. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-778/09/MS
  Czy dokonywane przez podatnika odpisy amortyzacyjne od w/w środków trwałych mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów wg przedstawionej wyżej proporcji 36,31% środki unijne, 63,69% środki własne, pomimo, że indywidualnie poszczególne środki trwałe finansowane są faktycznie z obydwu źródeł w różnej proporcji, często nie dającej się ustalić?
 986. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-765/09-3/IM
  1) Czy Wnioskodawca postąpił prawidłowo nie zaliczając otrzymanej w dniu 19 czerwca 2009 r. dotacji w kwocie 186.988,50 do przychodów podatkowych m-c czerwca 2009 r. i nie odprowadzając od niej zaliczki na podatek doch. za m-c czerwiec 2009 r. 2) Czy odstęp czasowy pomiędzy otrzymaną w m-cu czerwcu 2009 dotacją, a jej planowanym wydatkowaniem na środki trwałe w miesiącach od lipca 2009 do grudnia 2009 (lub w miesiącach późniejszych) wpływa na możliwość lub brak możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania dotacji przeznaczonych na zakup lub wytworzenie środków trwałych? 3) Czy brak zapisu w umowie o przyznaniu dotacji wytycznych o konieczności przeznaczenia jej na zakup środków trwałych wyklucza możliwość zwolnienia z opodatkowania? 4) Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo nie zaliczając odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z dotacji do kosztów podatkowych?
 987. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-768/09-4/IM
  1) Czy dotacja podlega opodatkowaniu i stanowi przychód w firmie Wnioskodawcy? 2) Czy ewentualne zakupy środków trwałych z otrzymanej dotacji, amortyzowane jednorazowo (w 100%) w koszty, (zaliczane do grupy 3-8 KST) do kwoty 50.000 euro rocznie, łączą się z limitem 200.000 euro, obowiązującym od 01.01.2007 r. – na trzy kolejne lata tj. do 2009 roku w ramach pomocy "de minimis"?
 988. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-768/09-5/IM
  1) Czy dotacja podlega opodatkowaniu i stanowi przychód w firmie Wnioskodawcy? 2) Czy ewentualne zakupy środków trwałych z otrzymanej dotacji, amortyzowane jednorazowo (w 100%) w koszty, (zaliczane do grupy 3-8 KST) do kwoty 50.000 euro rocznie, łączą się z limitem 200.000 euro, obowiązującym od 01.01.2007 r. – na trzy kolejne lata tj. do 2009 roku w ramach pomocy "de minimis"?
 989. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-615/09/ENB
  Czy na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 i art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych umowy zlecenia zawarte pomiędzy realizatorem projektu a zleceniobiorcami wykonującymi poszczególne zadania programu podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 990. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-476/09-2/MP
  wynagrodzenia osób fizycznych zatrudnionych w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, nie podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż w momencie ich wypłaty nie były finansowane ze środków bezzwrotnej pomocy, o których mowa w tym przepisie.
 991. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-570/09/AŻ
  Czy Urząd Gminy jest zobowiązany do sporządzenia informacji PIT-8C dla osób, które otrzymają dofinansowanie z budżetu Gminy do zakupu i wymiany źródła ciepła na ekologiczne?
 992. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-482/09-2/MP
  Wynagrodzenia osób fizycznych zatrudnionych w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, nie podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż w momencie ich wypłaty nie były finansowane ze środków bezzwrotnej pomocy, o których mowa w tym przepisie.
 993. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-876/09-5/AD
  Czy Instytut ma prawo do odliczenia strukturą podatek VAT naliczony w fakturach zakupu sprzętu, materiałów i usług niezbędnych do realizacji projektu finansowanego ze środków strukturalnych w ramach programu Innowacyjna Gospodarka?
 994. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-876/09-4/AD
  Czy Instytut ma prawo do odliczenia strukturą podatek VAT naliczony w fakturach zakupu sprzętu, materiałów i usług niezbędnych do realizacji projektu finansowanego ze środków strukturalnych w ramach programu Innowacyjna Gospodarka?
 995. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-565/09/ASz
  Czy jednostka samorządu terytorialnego dokonująca wypłat dotacji w ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej na rzecz osób fizycznych i prawnych zobowiązana jest do sporządzania rocznych informacji podatkowych o wypłaconych dotacjach według ustalonego wzoru PIT-8C?
 996. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-542/09/AB
  Czy faktury za sporządzenie wniosku o dotację są bezpośrednio kosztem uzyskania przychodu, czy może zwiększają wartość początkową finansowanego dotacją środka trwałego?
 997. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-543/09/AB
  Czy faktury za sporządzenie wniosku o dotację są bezpośrednio kosztem uzyskania przychodu, czy może zwiększają wartość początkową finansowanego dotacją środka trwałego?
 998. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-541/09/AB
  Czy faktury za sporządzenie wniosku o dotację są bezpośrednio kosztem uzyskania przychodu, czy może zwiększają wartość początkową finansowanego dotacją środka trwałego?
 999. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-769/09-4/AA
  Czy zbycie na rzecz Wnioskodawcy przedmiotowego odcinka sieci wodociągowej jest rozumiane jako przychód dla zbywającego i czy Wnioskodawca po zrealizowaniu umowy przekazania sieci jest zobowiązany będzie do wystawienia zbywcy informacji PIT-8C?
 1000. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-751/09/MO
  Czy wydatki i koszty sfinansowane w całości z dotacji nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, przy jednoczesnym podejściu, iż otrzymana dotacja jest wolna od podatku dochodowego od osób prawnych?
 1001. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-752/09/MO
  Czy wydatki i koszty sfinansowane w całości z dotacji nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, przy jednoczesnym podejściu, iż otrzymana dotacja jest wolna od podatku od osób prawnych?
 1002. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-523/09/ICz
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług dopłata z tytułu wyrównania utraconych wpływów wynikających z honorowania uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w postaci dopłaty do jednostki przewozu w sytuacji, gdy cennik i ulgi uchwalane są przez radę miasta w drodze uchwały a wysokość dopłaty ustalana była w zależności od ilości przewidzianych wozokilometrów oraz możliwości finansowych gmin.
 1003. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-485/09-3/KS
  Czy zakład budżetowy może otrzymać dotację, z przeznaczeniem na inwestycje w środkach trwałych od Gminy, która środki na ten cel pozyska z funduszy unijnych? Jeżeli tak, to: 1. Czy dotacja taka będzie zwolniona u podatnika z podatku dochodowego? 2. Czy odpisy amortyzacyjne, do wysokości w jakiej wartość początkowa środka trwałego została sfinansowana z takiej dotacji, nie będą u podatnika stanowiły kosztów uzyskania przychodu?
 1004. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-485/09-4/KS
  Czy zakład budżetowy może otrzymać dotację, z przeznaczeniem na inwestycje w środkach trwałych od Gminy, która środki na ten cel pozyska z funduszy unijnych? Jeżeli tak, to: 1. Czy dotacja taka będzie zwolniona u podatnika z podatku dochodowego? 2. Czy odpisy amortyzacyjne, do wysokości w jakiej wartość początkowa środka trwałego została sfinansowana z takiej dotacji, nie będą u podatnika stanowiły kosztów uzyskania przychodu?
 1005. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-854/09-3/SJ
  Czy Fundacja posiada prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT związanego z zakupami materiałów, wyposażenia, sprzętu i usług? Czy realizując planowane działanie może odzyskać w jakikolwiek sposób poniesiony wydatek podatku VAT? Jaki jest powód dla którego Fundacja nie może odliczy podatku VAT z tytułu planowanych działań?
 1006. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-772/09/ICz
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług dopłata z tytułu wyrównania utraconych wpływów wynikających z honorowania uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w sytuacji, gdy cennik i ulgi uchwalane są przez radę miasta w drodze uchwały a wysokość dopłaty ustalana była w zależności od ilości pasażerów (biletów), którzy skorzystali z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz kwoty zmniejszenia z tego tytułu przychodów przy ograniczeniu wysokości dopłat kwotą maksymalną na dany rok
 1007. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-457/09-2/JK2
  1.Czy do wynagrodzeń finansowanych ze środków funduszy strukturalnych ma zastosowanie zwolnienie z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Wnioskodawca prosi o wskazanie sposobu zwrotu nadpłaconego już podatku w przypadku stwierdzenia, że wypłacone wynagrodzenie w części nie podlega opodatkowaniu. 3. W przypadku potwierdzenia powyższego stanowiska, Wnioskodawca prosi o wskazanie sposobu naliczania należnego podatku od osób fizycznych, a pobieranego po wydaniu interpretacji.
 1008. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-451/09-2/JK
  opodatkowanie wynagrodzenia współfinansowanego ze Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 1009. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-495/09-2/ES
  Czy sposób wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów części odpisów amortyzacyjnych w związku z dotacją otrzymaną z M Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie jest prawidłowy?
 1010. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-851/09-2/AD
  Czy Zainteresowanemu przysługuje odliczenie VAT od zakupu inwestycyjnego sfinansowanego z Unii Europejskiej?
 1011. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-755/09-3/MT
  Czy będzie istniała możliwość odliczenia podatku VAT w przypadku kosztów związanych ze sprzedażą e-learningową (opodatkowaną ze stawką 22%)?
 1012. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-901/09-2/ISN
  Możliwość odzyskania podatku VAT od poniesionych wydatków.
 1013. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-543/09/RS
  Brak opodatkowania projektu badawczego finansowanego grantem.
 1014. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-543/09/BJ
  Czy Politechnika jako płatnik słusznie pobiera zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wnioskodawczyni wypłacanych bezpośrednio ze środków pomocowych Unii Europejskiej?
 1015. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-826/09-2/AD
  Czy Wnioskodawca jako podatnik VAT czynny ma prawną możliwość odzyskania podatku od towarów i usług (usług doradczych, oprogramowania i sprzętu) sfinansowanych w ramach realizacji projektu p.n. "Stworzenie (...)"?
 1016. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-593/09/ENB
  Czy wynagrodzenia osób zatrudnionych w związku z realizacją projektu pn. Podyplomowe Studia Menedżerskie są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych w części w jakiej finansowane są ze środków EFS?
 1017. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-516/09/UH
  Czy zgodnie z art. 5 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, wnoszone przez Wspólnika - Gminę Miasto dopłaty do Spółki nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 1018. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-787/09/EJ
  brak podstaw do opodatkowania otrzymanej dotacji rozwojowej na pokrycie wydatków kwalifikowanych realizowanego projektu, jak i brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony od zakupów finansowanych dotacją rozwojową
 1019. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-834/09-2/SJ
  Czy Spółka będzie miała możliwość odzyskania podatku naliczonego VAT od zakupów materiałów i usług będących kosztami kwalifikowanymi, związanymi bezpośrednio z realizacją projektu (...) w formie zwrotu bezpośredniego lub obniżenia VAT należnego o podatek naliczony?
 1020. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-511/09-4/AG
  Czy w świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty opracowania wniosku o dotację stanowią koszty uzyskania przychodu w formie kosztów bezpośrednich potrącalnych w całości w dacie ich poniesienia, bez względu na fakt czy dotacja będzie przyznana czy też nie?
 1021. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-714/09-4/AK
  1. Czy otrzymana dotacja ze Starostwa Powiatowego na prowadzenie szkoły jest zwolniona z opodatkowania? 2. Czy przypisywanie części kosztów uzyskania przychodu z kosztów ogólnych może wynikać z ilości uczniów i słuchaczy w szkole, studium i kursach?
 1022. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-461/09-2/KS
  Czy dotacja jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych czy zwolniona z podatku?
 1023. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-829/09-4/SJ
  Czy Zainteresowana będzie miała możliwość odzyskania podatku VAT?
 1024. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-835/09-4/EWW
  Prawo do odliczenia z tytułu poniesionych wydatków
 1025. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-808/09-3/AI
  Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT od zakupów sfinansowanych z dotacji?
 1026. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-808/09-2/AI
  Czy kwota otrzymanej dotacji powinna w miesiącu jej otrzymania zwiększyć podstawę opodatkowania podatku VAT?
 1027. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-799/09/EJ
  brak podstaw do opodatkowania otrzymanej dotacji na pokrycie wydatków ponoszonych w ramach realizowanego projektu pn. "Szkolenia językowe dla dorosłych"
 1028. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-490/09/RM
  1. Czy przychód z dotacji z PFRON jest opodatkowany? 2. Czy zakup towarów handlowych zakupionych ze środków z PFRON będzie stanowił koszt uzyskania przychodu z działalności gospodarczej.
 1029. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-773/09/ICz
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług dopłata z tytułu wyrównania utraconych wpływów wynikających z honorowania uprawnień do bezpłatnych przejazdów w sytuacji, gdy cennik ustala spółka (podatnik), a wysokość dopłat jest ustalana ryczałtowo niezależnie od ilości pasażerów (biletów), którzy skorzystali z bezpłatnych przejazdów oraz kwoty zmniejszenia z tego tytułu przychodów.
 1030. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-799/09-4/EWW
  Brak możliwości odzyskania podatku przez gminę.
 1031. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-816/09-2/EWW
  Opodatkowanie dotacji na realizowanie działalności statutowej.
 1032. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-457/09-2/EC
  Czy w stanie prawnym obowiązującym w 2009r kwoty otrzymanych dotacji z Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy, z tytułu zwrotu kosztów kształcenia pracowników młodocianych są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym? Czy do momentu zmiany przepisów ustawy o podatku dochodowym (w tym zakresie), i/lub zmiany zasad przyznawania i finansowania przedmiotowych dotacji - będą one również zwolnione w latach przyszłych?
 1033. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-442/09-2/EC
  Czy poniesione koszty zakupu ww. wyposażenia oraz oprogramowania stanowią koszty uzyskania przychodów?
 1034. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-377/09-4/JK2
  1. Czy wynagrodzenia pracowników bezpośrednio wykonujących prace w ramach realizacji 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych? 2. Czy funkcja w zespole projektowym ma znaczenie przy ewentualnym naliczeniu podatku lub zwolnieniu z niego?
 1035. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-874/09/AL
  Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT otrzymywane dotacje i czy istnieje konieczności ich uwzględniania przy wyliczaniu wskaźnika proporcji sprzedaży z art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług?
 1036. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-612/09/ES
  Opodatkowanie dofinansowania wnoszonego przez wspólników, a przeznaczonego na częściowe pokrycie kosztów bieżącej działalności Spółki.
 1037. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-649/08/09-9/S/JK
  Wynagrodzenia wszystkich pracowników Wnioskodawcy, bezpośrednio zaangażowanych w realizację Projektu (polegającego zarówno na prowadzeniu szkoleń, jak również na zapewnieniu możliwości ich prowadzenia, czyli czynnościach organizacyjnych, administracyjnych), podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1038. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-794/09-2/ISN
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego w przypadku, gdy nabywane towary mają związek ze sprzedażą opodatkowaną.
 1039. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-550a/09/BS
  Dotacja nie mająca wpływu na cenę świadczonych usług nie podlega opodatkowaniu.
 1040. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-782/09-2/ISN
  Prawo do dokonywania odliczeń i zwrotu podatku VAT naliczonego w wydatkach ponoszonych w związku z realizacja Projektu.
 1041. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-433/09-2/EC
  Czy kwoty otrzymanych dotacji z Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy, z tytułu zwrotu kosztów kształcenia pracowników młodocianych są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym?
 1042. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-529a/09/AT
  Czy dotacja otrzymana na finansowanie zadań jest obrotem w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług?
 1043. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-434/09/RM
  W jaki sposób rozliczać koszty uzyskania przychodu w sytuacji gdy występują przychody zarówno opodatkowane jak i zwolnione z podatku i nie ma możliwości przyporządkowania tych kosztów do poszczególnych źródeł przychodów?
 1044. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-675/09-5/AW
  Opodatkowania działalności podjętej w ramach projektu oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących poniesione koszty realizacji projektu.
 1045. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-675/09-4/AW
  Opodatkowania działalności podjętej w ramach projektu oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących poniesione koszty realizacji projektu
 1046. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-410/09-2/JG
  Czy Spółka powinna zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na przygotowanie dokumentacji, sporządzenie wniosku w celu uzyskania dotacji na zakup środka trwałego? Jeżeli tak, to czy są to koszty zwiększające wartość początkową środka trwałego?
 1047. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-410/09-3/JG
  Czy wydatki na wynagrodzenie dla firmy doradczej po decyzji o przyznaniu środków dla Spółki, będą stanowiły koszt uzyskania przychodu, jeżeli tak, to czy są to koszty zwiększające wartość początkową środka trwałego?
 1048. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-402/09-4/KS
  1.Czy otrzymana dotacja z Unii Europejskiej na realizację inwestycji podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, czy też nie podlega opodatkowaniu? 2.Czy wydatki poniesione na opracowanie wniosku o dotację i nadzorowanie projektu konkursowego są kosztem podatkowym w przypadku:- otrzymania dotacji, - nie otrzymania dotacji? 3.Czy wydatki poniesione na opracowanie wniosku o dotację i nadzorowanie projektu konkursowego są kosztem podatkowym w dacie jego poniesienia, czy też zwiększają wartość inwestycji?
 1049. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-603/09/EJ
  brak podstaw do opodatkowania otrzymanej dotacji rozwojowej na pokrycie wydatków kwalifikowanych realizowanego projektu, jak i brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony od zakupów finansowanych dotacją rozwojową
 1050. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-963/09/AM
  1) Czy w zeznaniu rocznym CIT-8/O: a) w poz. 9 - należy wykazywać jako zwolniony od pdop dochód z działalności gospodarczej (statutowej, pozostałej?), przeznaczany na działalność statutową Instytutu? a w sytuacji kiedy Instytut osiągnął stratę w polu tym należy wpisać "O" (zero)? b)należy wykazywać uzyskiwaną dotację budżetową, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 47 updop? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3) 2) Czy w konsekwencji powyższego algorytmu obliczeniowego, wynikającego z zeznania rocznego CIT-8 oraz CIT-8/O (będącego zastosowaniem w praktyce rozwiązań przyjętych w updop) należy przyjmować, że podatek dochodowy może w Instytucie wystąpić wyłącznie wówczas, gdy w CIT-8 wystąpią pozycje 44 i 51? (pytanie oznaczone we wniosku Nr4) 3) Czy powyższy algorytm odnosi się również do kosztów podatkowo nieuzasadnionych (np. wpłaty na PFRON, itp.)? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 5)
 1051. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-648/09-2/AA
  Czy wydatki finansowane z dotacji mogą stanowić koszty uzyskania przychodów?
 1052. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-371/09-4/JK
  opodatkowanie dochodów osób fizycznych współfinansowanych ze środków 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej
 1053. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-484/09/WM
  1. Czy dotację rozwojową można uznać za zwolnioną od podatku dochodowego od osób fizycznych? 2. Czy koszty dotyczące tej dotacji nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów?
 1054. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-627/09-2/AMN
  Czy otrzymana dotacja z środków unijnych (strukturalnych) zwolniona jest przedmiotowo z podatku dochodowego?
 1055. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-474/09/BD
  Czy dotacja udzielona z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na piec ekologiczny podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych czy też jest z niego zwolniona?
 1056. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-475/09/ASz
  Czy należy wystawiać osobom fizycznym korzystającym z dotacji na podstawie umowy cywilnoprawnej PIT-8C?
 1057. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-386/09/JC
  Czy wydatki na opracowanie wniosków o dotacje i doradztwo w tym zakresie stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia.
 1058. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-722/09/AZ
  możliwość uznania przyznanej dotacji rozwojowej na pokrycie wydatków ponoszonych w związku z realizacją projektu za obrót oraz możliwości odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dokonane w związku z realizacją przedmiotowego projektu
 1059. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-419/09/AB
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków sfinansowanych otrzymaną dotacją.
 1060. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-496/09/MM
  Jak należy ująć w przychodach i kosztach działalności gospodarczej wynagrodzenie właściciela firmy, który pracuje jako wykładowca?
 1061. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-482/09/HK
  Czy wynagrodzenia osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych, a wykonujących czynności związane z programami finansowanymi ze środków bezzwrotnej pomocy są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 i pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1062. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-765/09-2/ISN
  Umowa użyczenia a możliwość odliczenia podatku VAT od poniesionych wydatków.
 1063. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-774/09-2/SJ
  Czy Wnioskodawca posiada możliwość prawną odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją projektu pn. (...)?
 1064. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-659/09-3/KG
  1.Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków sfinansowanych dotacją z Urzędu Pracy? 2.Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT od zakupów dokonanych przed założeniem działalności?
 1065. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-338/09-4/JC
  Czy wartość netto z faktury wystawionej przez firmę doradczą za pozyskanie dotacji będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów?
 1066. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-688/09-3/ISN
  Możliwość odzyskania podatku VAT od poniesionych wydatków.
 1067. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-412/09/KB
  zwolnienie z opodatkowania wynagrodzenia za wykonane przez wnioskodawcę w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej tablice i tabliczki, otrzymanego od kontrahenta korzystającego ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej
 1068. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-263/09-2/AJ
  Czy przekazaną kwotę dotacji na zakup środków trwałych zaksięgowaną na zwiększenie funduszu założycielskiego w 2008 r. zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15.02.1992 r. ze zm. można nie zaliczać do przychodów podatkowych ?
 1069. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-562/09/MS
  Czy Spółka postępuje prawidłowo zaliczając do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na przygotowanie dokumentacji obejmującej szczegółowy biznesplan inwestycyjny, sporządzenie wniosków aplikacyjnych oraz wynagrodzenie (tzw. "premia za sukces" płatną w momencie podpisania umowy lecz przed wypłatą środków z dotacji) na rzecz firmy doradczej?
 1070. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-366/09-4/MM
  Czy w 2008 r. prawidłowo zastosowano przepis mówiący, że do kosztów uzyskania przychodów (w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym) nie zalicza się kosztów sfinansowanych z dotacji otrzymanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego i dlatego Instytucja wydatków na ich nabycie nie zaliczyła do obniżenia kwot lub zwrotu różnicy podatku należnego VAT?
 1071. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-438/09/TK
  Czy otrzymane przez wnioskodawców dotacje ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięć związanych z transportem i utylizacją odpadów zawierających azbest podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1072. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-532/09-4/MP
  Otrzymana dotacja na przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi komputera i podstawowych programów komputerowych dla grupy 120 osób pozostających bez zatrudnienia, realizowanych w ramach projektu "Obsługa komputera wraz ze znajomością wdrażania systemu HACCP szansą dla każdego" będzie miała bezpośredni wpływ na cenę, gdyż dokonywana jest w celu sfinansowania konkretnej czynności (usługi). Tym samym będzie ona stanowiła obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem przy zastosowaniu stawek podatkowych właściwych dla usług, do ceny których stanowi dopłatę. Otrzymane dotacje winny być uwzględniane przy ustalaniu proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2 ustawy.
 1073. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-531/09-4/JB
  Otrzymana dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu ma charakter dotacji do wykonywanych usług bądź dostawy towarów. Stanowi tym samym obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, podlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, który udokumentować należy poprzez wystawienie faktur wewnętrznych. Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokonanych zakupów w związku z realizacją projektu, w zakresie w jakim będą one bezpośrednio związane z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez Spółkę.
 1074. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-231a/09/MT
  Wsparcie finansowe, mające charakter bezzwrotnej pomocy, otrzymywane przez Wnioskodawcę z budżetu Unii Europejskiej jest wolne od podatku dochodowego, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 1075. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-287/09/DK
  Czy można przyjąć że wpłaty na PFRON i nieopłacone składki do ZUS obciążające koszty Zakładu zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 57a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie stanowią kosztu uzyskania przychodu w kwocie otrzymanej dotacji?
 1076. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-356/09-2/IF
  Czy wydatki niepublicznego przedszkola pokryte z dwóch źródeł przychodów: dotacji z Urzędu Gminy oraz wpłat rodziców powinny być rozliczone w oparciu o zasadę proporcji wyrażoną w art. 22 ust. 3 i 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1077. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-274/09/AM
  Czy równowartości dotacji otrzymanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego odpowiadająca wysokości wpłaty na PFRON korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego?
 1078. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-570/09-2/AK
  Wniesiony przez partnerów projektu wkład własny, będzie zaliczką na poczet dostawy towarów, która stanowi obrót podlegający opodatkowaniu. Winien on być, na podstawie art. 106 ust. 3 ustawy, udokumentowany fakturą VAT, przy zastosowaniu stawki podatku właściwej dla danego towaru.
 1079. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-912/09-2/AK
  Czy istnieje możliwość odliczania podatku VAT dla wydatków ponoszonych w związku z realizacją operacji w ramach działania 4.31 " Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania", finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013, oś 4 Leader?
 1080. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-455/09/HD
  Czy wydatki związane z zakupem wyposażenia, niezbędnego do rozpoczęcia działalności gospodarczej z otrzymanej jednorazowej pomocy finansowej na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki stanowią koszty uzyskania przychodów?
 1081. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-659/09-4/MN
  Wystawianie faktur dla Lidera konsorcjum dokumentujących czynności wykonywanych przez Partnera konsorcjum.
 1082. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-387/09/LŻ
  Prawo do odliczenia do grudnia 2008r. podatku naliczonego od faktur zapłaconych z dotacji inwestycyjnej otrzymanej z Urzędu Gminy
 1083. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-594/09/LŻ
  Prawo do odliczenia po 1 grudnia 2008r. podatku naliczonego od faktur zapłaconych z dotacji inwestycyjnej otrzymanej z Urzędu Gminy
 1084. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-357/09-4/DS
  Czy w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego poniesiony przez Spółkę wydatek na opracowanie wniosku o dotację wraz z biznesplanem może zostać odniesiony w ciężar kosztów uzyskania przychodów w momencie poniesienia?
 1085. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-422/09/BJ
  Czy dochody osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych w związku z realizacją celów projektu w ramach 6 Programu Ramowego finansowane ze środków pochodzących z Komisji Europejskiej są zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1086. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-538/09/EJ
  brak prawa do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie towarów i usług dla potrzeb realizacji projektu pn. "Nie wykluczaj – zatrudniaj", albowiem w sprawie mają zastosowanie przepisy art. 90 i 91 ustawy o VAT, ewentualnie przepis art. 91 ust. 7, jeżeli nastąpi zmiana przeznaczenia zakupionych w ramach projektu środków trwałych
 1087. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-425/09/TK
  Czy Gmina dokonująca częściowego zwrotu kosztów modernizacji ogrzewania jest zobowiązana do wystawienia PIT-8C?
 1088. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-864/09/EJ
  dotacja otrzymana z MEN na realizację zadania w postaci organizacji obozu językowego nie stanowi obrotu w myśl art. 29 ustawy o VAT i nie podlega opodatkowaniu.
 1089. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-317/09-5/EK
  Czy Wnioskodawca prawidłowo wykazał otrzymane dotacje w CIT-8 oraz CIT-8/0?
 1090. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-550/09-2/AA
  Czy dofinansowanie w formie dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli zostało przyznane osobie fizycznej i nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i czy gmina postąpiła prawidłowo wystawiając PIT-8C?
 1091. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-609/09-4/SJ
  Czy środki przekazane Uczelni na realizację projektu w ramach planowanego konsorcjum, należy opodatkować podatkiem VAT?
 1092. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-609/09-5/SJ
  Czy Uczelnia będzie miała prawo odliczenia podatku VAT od zakupów związanych z realizacją opisanego projektu: - w całości, - w części, - nie ma prawa odliczyć podatku VAT - podatek VAT będzie stanowił koszt kwalifikowany?
 1093. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-555/09-2/MT
  Czy dotacja przedmiotowa, otrzymana od Urzędu Miasta na dofinansowanie bieżących kosztów zakładu budżetowego, który został powołany w celu organizowania usług lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta, wyliczana według kosztów wozokilometra, będzie stanowiła obrót w rozumieniu art. 29 ustawy o VAT?
 1094. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-448/09/CzP
  Czy przedsiębiorstwo prawidłowo kwalifikuje jako dochody zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych, dochody Szkoły Przyzakładowej, którymi są:1. dotacje Urzędu Miasta otrzymane na podstawie ustawy o systemie oświaty2. dotacje z funduszy Miasta otrzymywane na podstawie ustawy o systemie oświaty3. wpływy z wydzierżawienia pomieszczeń Szkoły 4. darowizny
 1095. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-429/09-2/KS
  Czy w stanie prawnym obowiązującym w 2009 r. kwoty otrzymanych dotacji z Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy, z tytułu zwrotu kosztów kształcenia pracowników młodocianych są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym?
 1096. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-229/09/MK
  Czy niezrefundowaną część wartości maszyn Spółka może sfinansować z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych?
 1097. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-229a/09/MK
  Czy kwota sfinansowana z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych powinna być proporcjonalna do ilości zatrudnionych osób niepełnosprawnych?
 1098. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-359/09/BJ
  Czy dochody osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych w związku z realizacją celów projektu w ramach 6 Programu Ramowego finansowane ze środków pochodzących z Komisji Europejskiej są zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1099. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-455/09/MO
  Czy odsetki od środków pochodzących z dotacji Unii Europejskiej ulokowanych na terminowych lokatach bankowych, po zakończeniu projektu są zwolnione od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 i 24 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-558/09/ICz
  Opodatkowanie otrzymywanych dotacji do usług związanych z oczyszczaniem ulic i placów.
 1101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-349/09/ICz
  Opodatkowanie otrzymywanych dotacji do jednego wozokilometra.
 1102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-408/09-2/KS
  Czy otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja na realizację projektu jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych a koszty kwalifikowane w związku realizacją projektu stanowią koszty uzyskania przychodu? Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy uzyskane na podstawie noty księgowej, korzysta w całości ze zwolnienia od podatku dochodowego? Czy otrzymana dotacja stanowi podstawę opodatkowania w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług? Czy otrzymana kwota dotacji wpływa na ustalenie współczynnika do odliczania podatku VAT związanego ze sprzedażą opodatkowaną oraz nie podlegającą opodatkowaniu lub zwolnioną?
 1103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-632/09-2/JL
  Wnioskodawca nie ma prawa do odliczania podatku VAT naliczonego przy wydatkach związanych z realizacją przedmiotowego projektu.
 1104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-583/09/RM
  1. Czy otrzymane dotacje na realizację projektów stanowią przychód i będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych a koszty kwalifikowane w związku z realizacją projektów będą stanowiły koszty uzyskania przychodu. 2. Czy wynagrodzenie właściciela firmy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) z tytułu wykonania pracy koordynatora w ramach projektów stanowi przychód, który korzysta w całości ze zwolnienia od podatku dochodowego.
 1105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-333/09/RM
  1. Czy otrzymane dotacje na realizację projektów stanowią przychód i będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych a koszty kwalifikowane w związku z realizacją projektów będą stanowiły koszty uzyskania przychodu. 2. Czy wynagrodzenie właściciela firmy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) z tytułu wykonania pracy koordynatora w ramach projektów stanowi przychód, który korzysta w całości ze zwolnienia od podatku dochodowego. 3. Czy opłaty z tytułu udziału w szkoleniu wnoszone przez osoby fizyczne bądź firmy wnioskodawcy wysyłające swoich pracowników na szkolenia na podstawie wystawionych przez firmę wnioskodawcy faktur będą stanowiły przychód dla firmy wnioskodawcy i przychód ten będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz czy równocześnie, w tej części sfinansowane koszty szkolenia będą dla firmy wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodu.
 1106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-250/09/MT
  Wydatki poniesione na usługi firm doradczych w związku z ubieganiem się o dotacje stanowią koszty uzyskania przychodów, niezależnie, czy dotacje te zostały przyznane Wnioskodawcy.
 1107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-508/09-2/TW
  1. Czy Wnioskodawca postąpił słusznie wystawiając PIT-8C? 2. Czy przyznane dla osób fizycznych dotacje z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rzeczywiście podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-503/09-2/IK
  opodatkowanie dotacji.
 1109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-441/09/AZb
  dotacje na cele oświatowe przeznaczone na sfinansowanie kosztów ogólnej działalności Wnioskodawcy nie stanowią obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku VAT, a zatem nie podlegają przepisom ustawy o podatku od towarów i usług
 1110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-380/09/AP
  Czy dotacja otrzymana na przygotowanie projektu filmu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 1111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-357/09/DP
  Czy przychód uzyskany za wykonanie badań objętych umową korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 i pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-360/09/MM
  Czy wynagrodzenie za rok 2008, w całości sfinansowane ze środków Pomocy Technicznej PRO podlega zwolnieniu z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-486/09-2/AI
  Czy Spółka jako czynny podatnik VAT ma możliwość odliczania podatku VAT naliczonego od wydatków ponoszonych a pokrywanych z dotacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w przypadku szkoleń prowadzonych na rzecz pracowników Spółki przez firmy zewnętrzne?
 1114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-486/09-4/AI
  Czy Spółka jako czynny podatnik VAT ma możliwość odliczania podatku VAT naliczonego od wydatków ponoszonych a pokrywanych z dotacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z prowadzeniem szkoleń na rzecz pracowników sklepów przez Spółkę?
 1115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-486/09-5/AI
  Czy Spółka jako czynny podatnik VAT ma możliwość odliczania podatku VAT naliczonego od wydatków ponoszonych a pokrywanych z dotacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z doradztwem Spółki na rzecz pracowników sklepów?
 1116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-358/09/DP
  Czy dochód uzyskany z tytułu przeprowadzenia badania jakościowo-ilościowego pod tytułem "Rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce województwa" korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-345/09/RS
  Czy otrzymywane przez Spółkę wpłaty abonamentowe w okresie od 1 maja 2004 r. do 31 maja 2005 r. wpływały na wielkość odliczenia podatku naliczonego, a w szczególności, czy takie wpłaty powinny zostać uznane za subwencje (dotacje), o których mowa była w art. 90 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług, i w ten sposób powinny "pogarszać" strukturę, o której mowa w art. 90 ust. 2-3 ustawy?
 1118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-410/09/PH
  "W celu poprawy skutecznej komunikacji w Spółce, Pracodawca zamierza skierować pracowników na szkolenie korzystając z projektu nr XXX, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Czy koszty poniesione w związku z dokształcaniem pracowników zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów firmy?"
 1119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-408/09/PC
  Czy pozyskane przez Wnioskodawcę środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, stanowią dla Wnioskodawcy przychód zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych, zgodnie – w art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie w jakim pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych z bezzwrotnej pomocy, oraz w art. 17 ust. 1 pkt 47 lub 48 cyt. ustawy w zakresie w jakim pochodzą z dotacji budżetu państwa?
 1120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-652/09-4/EWW
  Brak możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji.
 1121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-521/09-2/BD
  Prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w zakupach usług związanych z przygotowaniem dokumentacji do konkursu o pozyskanie dotacji.
 1122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-449/09/AK
  Czy w świetle obowiązujących przepisów przyznawane dofinansowania (refundacja kosztów) podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy Urząd Miasta dokonujący wypłat środków na realizację ustawowo określonych zadań Gminnego oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rzecz osób fizycznych zobowiązany jest do sporządzenia rocznych informacji podatkowych o wypłaconych dofinansowaniach według ustalonego wzoru PIT-8C?
 1123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-714/09-2/EWW
  Brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz odzyskania podatku VAT od wydatków poniesionych z tyt. realizacji inwestycji.
 1124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-404/09/PP
  Czy w świetle art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych otrzymana przez Spółkę dotacja rozwojowa na realizację projektu w ramach PO KL jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)?
 1125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-164/09/MT
  1. Czy dofinansowanie przyznane Spółce przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację projektu celowego jest przychodem podatkowym? 2. Czy dofinansowanie jest dotacją z budżetu państwa, wolną od podatku dochodowego? 3. Czy fakt pokrycia części wydatków na realizacje projektu dofinansowaniem ma wpływ na kwalifikowanie ich do kosztów uzyskania przychodów? 4. Czy koszty nieobjęte dofinansowaniem są kosztami uzyskania przychodów, a jeśli tak - w którym momencie?
 1126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-278/09-4/MM
  Czy z tytułu otrzymanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i przekazanej na Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nadwyżki dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w roku 2008, istnieje obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego od osób prawnych?
 1127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-466/09-5/SJ
  Czy Uczelnia będzie miała prawo odliczenia podatku VAT od: - zakupu oprogramowania wdrażania i szkolenia nowego systemu, - zakupu sprzętu, - budowy infrastruktury pasywnej?
 1128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-466/09-4/SJ
  Czy środki przekazane Uczelni na realizację projektu należy opodatkować podatkiem VAT?
 1129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-335/09/HD
  Czy wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców Fundacji korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, przewidzianego art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-448/09-3/BP
  Czy Podatnik prawidłowo postąpił odliczając podatek od towarów i usług od zakupów związanych z wykonaniem zadania objętego dotacją?
 1131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-493/09-2/KG
  Czy Spółka może dokonać całkowitego odliczenia podatku naliczonego od zakupów sfinansowanych częściowo z przyznanej dotacji, które zaliczone będą do środków trwałych?
 1132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-578/09-3/GZ
  Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z tą inwestycją.
 1133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-448/09-2/BP
  Czy Podatnik prawidłowo postąpił naliczając podatek od towarów i usług od dotacji?
 1134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-229/09-2/AM
  Wnioskodawca nieprawidłowo zaliczył wydatki bezpośrednio związane z uzyskaną dotacją tj. koszty konsultingu i doradztwa do kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów. Przedmiotowe wydatki mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 pod warunkiem prawidłowego ich udokumentowania.
 1135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-390/09/MS
  Czy przekazanie środków finansowych przez osoby fizyczne w wysokości 50% kosztów inwestycji na rachunek Powiatu oraz ich wydatkami w ramach realizowanego programu będzie opodatkowane?
 1136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-287/09-2/MT
  Wydatki związane ze sporządzeniem wniosku o dotację stanowią koszty uzyskania przychodów. A zatem stosownie do art. 22 ust. 5c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przedmiotowe wydatki są potrącane w dacie poniesienia kosztu, tj. w dniu ujęcia kosztu w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury (rachunku).
 1137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-316/09/BJ
  Czy wynagrodzenia pracowników i osób nie będących pracownikami korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-323/09/AK
  Czy Wnioskodawca jako szpital, ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług od zakupionego sprzętu?
 1139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-442/09-2/AMN
  Czy przyznana osobom fizycznym dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z zawartą umową będącą dofinansowaniem przedsięwzięcia "zmiana pokrycia dachowego" w celu osiągnięcia efektu ekologicznego – usunięciu wyrobów zawierających azbest i utylizację wyrobów podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy należało wystawić PIT-8C?
 1140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-334/09/MM
  Czy Pani wynagrodzenie za rok 2008, w całości sfinansowane ze środków Pomocy Technicznej PRO podlega zwolnieniu z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-304/09-2/AM
  Czy kwoty dopłat netto do przewozów autobusowych, z tytułu stosowania ustawowych ulg dla pasażerów, są wolne od podatku dochodowego? Jeśli dopłaty są zwolnione od opodatkowania, to w jakich proporcjach lub kwotach powinny być wyłączone z kosztów uzyskania przychodów, wydatki sfinansowane ww. dopłatami?
 1142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-365/09-5/AW
  Odliczenie podatku naliczonego z tytułu realizacji projektów
 1143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-153/09/DK
  1. Czy zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych amortyzacja dla środków trwałych oddanych do użytkowania w Grupie A. Sp. z o.o. a następnie wniesionych do Spółki w dniu 28 lutego 2007 r. aportem w ramach przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551KC, nie stanowi kosztu uzyskania przychodu w spółce otrzymującej aport, począwszy od miesiąca otrzymania dotacji w wysokości naliczonej amortyzacji od 1 marca 2007 r.? 2. Czy otrzymana dotacja jest wyłączona z przychodów podatkowych na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jako zwrot poniesionych wydatków niezaliczanych do kosztów uzyskania przychodów?
 1144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-323/09/DP
  Czy wydatek poniesiony z tytułu wypłaty wynagrodzenia za świadczone usługi firm doradczych w tym opracowania wniosków i przygotowania dokumentacji w celu otrzymania dotacji stanowi koszt uzyskania przychodu?
 1145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-231/09-4/AM
  Czy wydatki niepublicznego przedszkola pokryte w latach 2004-2007 z dwóch źródeł przychodów dotacji z Urzędu Gminy oraz wpłat rodziców powinny być rozliczone w oparciu o zasadę proporcji wyrażonej w art. 22 ust 3 i ust 3 a ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-241/09/KB
  opodatkowanie środków finansowych pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
 1147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-287/09/BJ
  Czy wynagrodzenia pracowników bezpośrednio realizujących cele projektu w ramach umów o pracę w części dotyczącej wynagrodzeń za zadania wykonane na rzecz projektu i opłacone ze środków pochodzących z Komisji Europejskiej są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-389/09/EJ
  brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przy realizacji projektu, skoro towary i usługi nabywane w związku z tym projektem nie będą służyły czynnościom opodatkowanym
 1149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-488/08/09-S/IN
  Czy w okresie od 1 maja 2004 r. do 31 maja 2005 r. Spółka mogła stosować proporcję, o której mowa w art. 90 ust. 2 i 3 ustawy o VAT i w konsekwencji, czy otrzymywane przez Spółkę wpłaty abonamentowe powinny być uwzględniane w tej proporcji dla potrzeb prawidłowego odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług?
 1150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-374/09-5/AMN
  1. Czy wynagrodzenie otrzymywane na podstawie noty księgowej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy należy otrzymaną dotację rozwojową rozliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym? 3. Czy wynagrodzenie podatnika należy ujmować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów? Jeżeli tak to na jakich zasadach?
 1151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-509/09/AZ
  prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu
 1152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-411/09-2/IM
  Czy dofinansowanie z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej części kosztów poniesionych prze użytkownika (osoba fizyczna), w związku z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz budowę przydomowych oczyszczalni, mieści się w katalogu zwolnień przedmiotowych wymienionych w art. 21 ust.1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym czy Gmina ma obowiązek wystawić informację PIT-8C?
 1153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-372/09-5/AA
  Czy odpisy amortyzacyjne środka trwałego w części zrefundowanej nie będą kosztem podatkowym?
 1154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-372/09-4/AA
  Czy otrzymane środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego będą stanowiły przychód podatkowy?
 1155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-456/09-2/AW
  Przedmiotowe dopłaty są nieodłączną częścią czynszu, a co za tym idzie stanowią obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia przez Wnioskodawcę usług najmu na rzecz lokatorów. Zatem ww. wydatki są świadczeniem należnym wynajmującego z tytułu umowy najmu lokali. Tym samym dopłaty stanowiące obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia przez Wnioskodawcę usług najmu będą opodatkowane stawką właściwą dla świadczonych usług najmu.Reasumując, w odniesieniu do ściśle związanych z usługą najmu dotacji (dopłat do czynszu) ma zastosowanie przepis art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z pozycją 4 załącznika nr 4 do ustawy, zgodnie z którym sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 70.20.11 usługi najmu lokali mieszkalnych na własny rachunek na cele mieszkaniowe korzystają ze zwolnienia od podatku VAT.
 1156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-352/09-4/AMN
  Czy otrzymywane z budżetu państwa w ramach prefinansowania na realizację programów operacyjnych środki finansowe podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-340/09/JT
  1. Czy przychód osób uprawnionych do otrzymania dofinansowania z budżetu gminy jako jednostki samorządu terytorialnego jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych? 2. Czy Gmina, dofinansowując zadania o których mowa w każdym z przedstawionych stanów faktycznym zobowiązana jest do sporządzenia rocznych informacji o wysokości przychodu PIT-8C dla osób, które otrzymały opisane dofinansowanie (dotacje)?
 1158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-341/09/JT
  Czy przychód osób uprawnionych do otrzymania dofinansowania z budżetu gminy jako jednostki samorządu terytorialnego, którego źródłem jest pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej, jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych ?
 1159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-126a/09/PS
  Czy ponoszone wydatki na projekt architektoniczny (na pierwszą i drugą część) oraz inne wydatki związane z pozyskaniem środków finansowych z Unii Europejskiej stanowią koszty uzyskania przychodów, czy też koszt projektu powinien zwiększyć wartość początkową już istniejących, jak też nowopowstałych obiektów w wyniku rewitalizacji?
 1160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-326/09/HS
  Czy dofinansowanie z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizowane w ramach przyjętego przez Radę Ministrów programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski korzysta ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust.1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy w związku z tym nie istnieje po stronie udzielającego tego dofinansowania obowiązek sporządzania informacji o przychodach z innych źródeł PIT-8C?
 1161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-191/09/AK
  Rozpoczęcie działalności gospodarczej dofinansowane z PUP.
 1162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-471/09-2/EWW
  Prawo do odliczenia podatku z faktur dokumentujących zakup towarów i usług.
 1163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-242/09/BJ
  Czy wynagrodzenie wnioskodawczyni jako pracownika zaangażowanego we wdrażanie i realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa X na lata 2007-2013 zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, opłacanego w 85% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa X na lata 2007-2013 podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-243/09/MK
  Czy wynagrodzenie wnioskodawczyni jako pracownika zaangażowanego we wdrażanie i realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa X na lata 2007-2013 zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, opłacanego w 85% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa X na lata 2007-2013 podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-241/09/BJ
  Czy wynagrodzenie wnioskodawczyni jako pracownika zaangażowanego we wdrażanie i realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa X na lata 2007-2013 zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, opłacanego w 85% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa X na lata 2007-2013 podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-244/09/MK
  Czy wynagrodzenie wnioskodawczyni jako pracownika zaangażowanego we wdrażanie i realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa X na lata 2007-2013 zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, opłacanego w 85% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa X na lata 2007-2013 podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?"
 1167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-290/09/ES
  zaliczenie otrzymanej dotacji do obrotu, który powinien być wykazany w deklaracji VAT-7
 1168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-257/09/AJ
  Opodatkowanie dotacji.
 1169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-336/09-2/AA
  Czy Wnioskodawczyni postąpiła prawidłowo ustalając stratę ze sprzedaży środka trwałego zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-483/09-5/EWW
  Brak możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją inwestycji.
 1171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-252/09/AK
  Czy otrzymywane jednorazowe środki na podjęcie działalności ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowią przychód podatkowy i otrzymujący powinien zapłacić podatek dochodowy od otrzymanej kwoty?
 1172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-309/09-2/AD
  Czy realizując projekt Spółka świadczy na rzecz podmiotów, dla których jest on realizowany, odpłatne usługi w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przy czym wynagrodzeniem za te usługi jest kwota "wkładu własnego"?
 1173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-309/09-3/AD
  Czy realizując projekt Spółka świadczy na rzecz podmiotów, dla których jest on realizowany, odpłatne usługi w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przy czym wynagrodzeniem za te usługi jest kwota "wkładu własnego"?
 1174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-309/09-4/AD
  Czy dotacja otrzymana przez Spółkę stanowi obrót w rozumieniu przepisu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT i jest opodatkowana podatkiem VAT?
 1175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-309/09-3/AD
  Czy realizując projekt Spółka świadczy na rzecz podmiotów, dla których jest on realizowany, odpłatne usługi w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przy czym wynagrodzeniem za te usługi jest kwota "wkładu własnego"?
 1176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-309/09-4/AD
  Czy dotacja otrzymana przez Spółkę stanowi obrót w rozumieniu przepisu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT i jest opodatkowana podatkiem VAT?
 1177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-309/09-5/AD
  Czy dotacja otrzymana przez Spółkę stanowi obrót w rozumieniu przepisu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT i jest opodatkowana podatkiem VAT?
 1178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-309/09-4/AD
  Czy dotacja otrzymana przez Spółkę stanowi obrót w rozumieniu przepisu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT i jest opodatkowana podatkiem VAT?
 1179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-309/09-5/AD
  Czy dotacja otrzymana przez Spółkę stanowi obrót w rozumieniu przepisu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT i jest opodatkowana podatkiem VAT?
 1180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-309/09-6/AD
  Czy Spółce zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy o VAT przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług dotyczących realizacji projektu (stanowiących koszty kwalifikowane)?
 1181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-309/09-7/AD
  Czy Spółce zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy o VAT przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług dotyczących realizacji projektu (stanowiących koszty kwalifikowane)?
 1182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-254/09/JT
  Czy właściciel nieruchomości (osoba fizyczna) biorąca udział w Programie, który spełnił warunki określone w Regulaminie i otrzymał dotacje, będzie zobowiązany do odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu przyznanej dotacji?
 1183. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-312/09-4/SJ
  Czy realizując projekt Spółka świadczy na rzecz podmiotów, dla których jest on realizowany, odpłatne usługi w rozumieniu przepisów art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przy czym wynagrodzeniem za te usługi jest kwota "wkładu pieniężnego"?
 1184. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-312/09-5/SJ
  Czy realizując projekt Spółka świadczy na rzecz podmiotów, dla których jest on realizowany, odpłatne usługi w rozumieniu przepisów art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przy czym wynagrodzeniem za te usługi jest kwota "wkładu pieniężnego"?
 1185. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-312/09-7/SJ
  Czy przedmiotowe usługi należy traktować jako "usługi w zakresie edukacji", które są opodatkowane ze stawką "zw" zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z załącznikiem nr 4 poz. 7 do ustawy o VAT?
 1186. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-312/09-6/SJ
  Czy przedmiotowe usługi należy traktować jako "usługi w zakresie edukacji", które są opodatkowane ze stawką "zw" zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z załącznikiem nr 4 poz. 7 do ustawy o VAT?
 1187. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-312/09-9/SJ
  Czy dotacja otrzymana przez Spółkę stanowi obrót w rozumieniu przepisu art. 29 ust.1 ustawy o VAT i jest opodatkowana podatkiem VAT?
 1188. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-312/09-10/SJ
  Czy Spółce zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy o VAT przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług dotyczących realizacji projektu (stanowiących koszty kwalifikowane)?
 1189. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-312/09-9/SJ
  Czy dotacja otrzymana przez Spółkę stanowi obrót w rozumieniu przepisu art. 29 ust.1 ustawy o VAT i jest opodatkowana podatkiem VAT?
 1190. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-312/09-7/SJ
  Czy przedmiotowe usługi należy traktować jako "usługi w zakresie edukacji", które są opodatkowane ze stawką "zw" zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z załącznikiem nr 4 poz. 7 do ustawy o VAT?
 1191. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-312/09-8/SJ
  Czy dotacja otrzymana przez Spółkę stanowi obrót w rozumieniu przepisu art. 29 ust.1 ustawy o VAT i jest opodatkowana podatkiem VAT?
 1192. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-311/09-4/EN
  Czy realizując projekt Spółka świadczy na rzecz podmiotów, dla których jest on realizowany, odpłatne usługi w rozumieniu przepisów art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przy czym wynagrodzeniem za te usługi jest kwota "wkładu pieniężnego"?
 1193. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-311/09-5/EN
  Czy realizując projekt Spółka świadczy na rzecz podmiotów, dla których jest on realizowany, odpłatne usługi w rozumieniu przepisów art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przy czym wynagrodzeniem za te usługi jest kwota "wkładu pieniężnego"?
 1194. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-312/09-11/SJ
  Czy Spółce zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy o VAT przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług dotyczących realizacji projektu (stanowiących koszty kwalifikowane)?
 1195. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-311/09-10/EN
  Czy Spółce zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy o VAT przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług dotyczących realizacji projektu (stanowiących koszty kwalifikowane)?
 1196. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-311/09-9/EN
  Czy dotacja otrzymana przez Spółkę stanowi obrót w rozumieniu przepisu art. 29 ust.1 ustawy o VAT i jest opodatkowana podatkiem VAT?
 1197. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-311/09-8/EN
  Czy dotacja otrzymana przez Spółkę stanowi obrót w rozumieniu przepisu art. 29 ust.1 ustawy o VAT i jest opodatkowana podatkiem VAT?
 1198. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-311/09-5/EN
  Czy realizując projekt Spółka świadczy na rzecz podmiotów, dla których jest on realizowany, odpłatne usługi w rozumieniu przepisów art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przy czym wynagrodzeniem za te usługi jest kwota "wkładu pieniężnego"?
 1199. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-311/09-7/EN
  Czy przedmiotowe usługi należy traktować jako "usługi w zakresie edukacji", które są opodatkowane ze stawką "zw" zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z załącznikiem nr 4 poz. 7 do ustawy o VAT?
 1200. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-311/09-6/EN
  Czy przedmiotowe usługi należy traktować jako "usługi w zakresie edukacji", które są opodatkowane ze stawką "zw" zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z załącznikiem nr 4 poz. 7 do ustawy o VAT?
 1201. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-311/09-7/EN
  Czy przedmiotowe usługi należy traktować jako "usługi w zakresie edukacji", które są opodatkowane ze stawką "zw" zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z załącznikiem nr 4 poz. 7 do ustawy o VAT?
 1202. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-311/09-6/EN
  Czy przedmiotowe usługi należy traktować jako "usługi w zakresie edukacji", które są opodatkowane ze stawką "zw" zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z załącznikiem nr 4 poz. 7 do ustawy o VAT?
 1203. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-311/09-11/EN
  Czy Spółce zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy o VAT przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług dotyczących realizacji projektu (stanowiących koszty kwalifikowane)?
 1204. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-295/09/BM
  czy dotacja stanowi dla Wnioskodawcy obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem VAT
 1205. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-212/09-4/KS
  Czy wydatki poniesione przez Spółkę w celu uzyskania dotacji, to jest: koszty przygotowania wniosku o dotację, koszty opinii o innowacyjności oraz prowizja bankowa za udzielenie promesy kredytowej stanowić będą koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy też będą to koszty zwiększające wartość inwestycji (środków trwałych powstałych w wyniku realizacji procesu inwestycyjnego) i stanowić będą koszty podatkowe poprzez amortyzację ww. środków trwałych?
 1206. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-213/09-4/KS
  Czy wydatki Spółki na kompleksowe doradztwo w zakresie procesu aplikacyjnego, w tym opracowanie dokumentacji o uzyskanie dofinansowania ze środków europejskich w celu zakupu środków trwałych stanowią koszty uzyskania przychodów?
 1207. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-203/09/AZb
  otrzymywane dopłaty od Gmin - Wspólników Spółki nie będą stanowiły obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku VAT, nie podlegają zatem opodatkowaniu
 1208. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-566/09/PH
  "Czy w przypadku niewykorzystania dotacji poniesione koszty stanowić będą koszty podatkowe?"
 1209. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-565/09/PH
  "Czy koszty doradztwa dotyczącego uzyskania dotacji z funduszy UE w tym przygotowania i monitorowania wniosku stanowić będą koszty uzyskania przychodów w dacie poniesienia tj. ujęcia w księgach rachunkowych?"
 1210. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-304/09/PH
  "Czy koszty doradztwa dotyczącego uzyskania dotacji z funduszy UE w tym przygotowania i monitorowania wniosku stanowić będą koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?"
 1211. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-233/09-2/KT
  Jeżeli otrzymane przez Spółkę dotacje nie będą miały bezpośredniego wpływu na cenę świadczonych usług, nie będą stanowiły obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, a zatem nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 1212. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-197/09-2/KT
  Instytutowi nie będzie przysługiwało prawo, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, do odliczenia podatku VAT, wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją przedmiotowych projektów, ponieważ nie będą one służyły wykonywaniu czynności opodatkowanych.
 1213. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-283/09/PH
  "Czy wydatki poniesione na doradztwo w zakresie ogólnej oceny możliwości korzystania z funduszy oraz pomoc w przygotowaniu wniosku do odpowiednich instytucji będą kosztem ogólnym prowadzonej działalności?"
 1214. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-204/09-4/MO
  Wynagrodzenia osób, które będą zatrudnione przez Wnioskodawcę w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nie będą podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46, jak również na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż jak wykazano powyżej nie będą finansowane ze środków bezzwrotnej pomocy, o których mowa w powołanym art. 21 ust. 1 pkt 46, ani nie będą stanowić dla zleceniobiorców dotacji w rozumieniu wyżej powołanych przepisów.
 1215. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-537/09-4/EWW
  Brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz odzyskania podatku VAT od wydatków poniesionych z tyt. realizacji inwestycji.
 1216. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-260/09-3/IG
  Czy zadania realizowane przez wnioskodawcę w ramach Projektu podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (jako usługi lub w ramach rozliczenia dotacji?
 1217. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-385/09-4/BD
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego, określonego w fakturach VAT dokumentujących poniesienie wydatków na realizację finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projektu.
 1218. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-305/09-4/MT
  Czy dopłata otrzymana przez Wnioskodawcę od Gminy stanowi obrót będący podstawą opodatkowania VAT?
 1219. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-201/09-2/MC
  Czy wydatki poniesione na opracowanie wniosku o dotacje w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, poniesione zgodnie z zawartą umową z firmą doradczą stanowią koszt uzyskania przychodu?
 1220. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-178/09-6/EK
  Czy dotacja (pomoc finansowa na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem grupy producentów i prowadzeniem działalności administracyjnej) otrzymana z ARiMR dla grupy producenckiej jest wolna od podatku dochodowego od osób prawnych?
 1221. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-112/09/MK
  Czy realizacja przez Agencję - w ramach swojej misji oraz przedmiotu działalności - działań niekomercyjnych przynoszących straty może - w części niepokrytej refundacją - być pokrywana dochodem z działań komercyjnych?
 1222. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-353/09-4/MT
  Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo dokonywania odliczeń i zwrotu podatku VAT naliczonego w wydatkach ponoszonych w związku z realizacją projektu?
 1223. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-172/09/HD
  1. Czy otrzymaną kwotę 14.700 zł (jednorazową dotację z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej) należy opodatkować 19% podatkiem, jako "inny przychód" i wykazać w zeznaniu PIT-37 za 2008 r.? 2. Jeśli nie, czy należy skorygować złożone w urzędzie skarbowym zeznanie PIT-37 za 2008 r.?
 1224. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-120/09/AK
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 1225. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-465/09-4/ISN
  Możliwość odzyskania podatku VAT.
 1226. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-491/09-2/ISN
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego bądź jego zwrot- gmina
 1227. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-585/09-2/ISN
  Możliwość odzyskania podatku VAT od poniesionych wydatków.
 1228. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-616/09-3/EWW
  Wnioskodawca ma możliwość odliczenie podatku z faktur dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowych, przekazanych w ramach umowy dzierżawy.
 1229. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-616/09-4/EWW
  Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku z faktur dot. budowy sieci deszczowej i odbudowy pasów drogowych.
 1230. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-336/09-4/ISN
  Możliwość odzyskania podatku VAT.
 1231. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-215/09/MO
  W związku z obecnym brzmieniem art. 15 ust. 4 i nast. ustawy o PDOP zaistniała wątpliwość czy wydatki Partnerów, przedstawione w notach obciążeniowych z roku 2008 i wprowadzone w księgi Spółki w I kwartale roku 2008 roku, dotyczące wydatków ponoszonych przez Partnerów we wcześniejszych latach podatkowych, nie powinny jednak stanowić kosztów podatkowych Spółki w roku 2007, do wysokości rozliczenia 100% sumy rat dotacji otrzymanych w roku 2007 (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)?
 1232. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-538/09/MO
  W związku z obecnym brzmieniem art. 15 ust. 4 i nast. ustawy o PDOP zaistniała wątpliwość:Czy wydatki Partnerów, przedstawione w notach obciążeniowych z roku 2008 i zaewidencjonowane w księgach Spółki w I kwartale roku 2008 roku, dotyczące u Partnerów wydatków z I kwartału roku 2008, nie powinny jednak stanowić kosztów podatkowych Spółki roku 2007 do wysokości rozliczenia 100% sumy rat dotacji otrzymanych w roku 2007(pytanie oznaczone we wniosku nr 2) ?
 1233. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-539/09/MO
  W związku z obecnym brzmieniem art. 15 ust. 4 i nast. ustawy o PDOP zaistniała wątpliwość:Czy wydatki Spółki jako Administratora i wydatki Spółki jako Partnera wprowadzone w księgi Spółki w I kwartale roku 2008 roku nie powinny jednak stanowić kosztów podatkowych Spółki w roku 2007 do wysokości rozliczenia 100% sumy rat dotacji otrzymanych w roku 2007(pytanie oznaczone we wniosku nr 3)?
 1234. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-538/09/MO
  W związku z obecnym brzmieniem art. 15 ust. 4 i nast. ustawy o PDOP zaistniała wątpliwość:Czy wydatki Partnerów, przedstawione w notach obciążeniowych z roku 2008 i zaewidencjonowane w księgach Spółki w I kwartale roku 2008 roku, dotyczące u Partnerów wydatków z I kwartału roku 2008, nie powinny jednak stanowić kosztów podatkowych Spółki roku 2007 do wysokości rozliczenia 100% sumy rat dotacji otrzymanych w roku 2007(pytanie oznaczone we wniosku nr 2) ?
 1235. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-175/09-4/JG
  Czy koszty opracowania wniosku w celu dofinansowania z funduszy strukturalnych do zakupu środków trwałych, stanowią koszt podatkowy?
 1236. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-168/09-2/JG
  1. Czy wydatki sfinansowane z dotacji UE stanowią koszty uzyskania przychodów w całości przed otrzymaniem dotacji, a w momencie jej otrzymania wymagają korekty kosztów do wysokości otrzymanej dotacji i zaliczenia do kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów? 2. Czy korekty kosztów sfinansowanych z dotacji zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów dokonuje się jednorazowo w miesiącu otrzymania dotacji, czy może należy dokonać korekty kosztów uzyskania przychodów od pierwszego miesiąca dokonywania księgowania kosztów do miesiąca w którym dotację otrzymano? Czy należy dokonać korekty deklaracji CIT – 8 za rok 2009 jeśli wydatki były poniesione w 2009 roku, a wpływ dotacji miał miejsce w 2010 roku?
 1237. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-187/09/HS
  Możliwość zwolnienia z opodatkowania wypłacanego osobom fizycznym dofinansowania do modernizacji systemu ogrzewania, niezależnie od źródła jego finansowania oraz obowiązek sporządzania rocznych informacji o wysokości przychodu PIT.
 1238. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-186/09/HS
  Możliwość zwolnienia z opodatkowania świadczeń wypłacanych osobom uprawnionym do otrzymania dofinansowania kosztów utylizacji wyrobów zawierających azbest, niezależnie od źródła jego finansowania oraz obowiązek sporządzania rocznych informacji o wysokości przychodu PIT.
 1239. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-154/09-5/DS
  1. Czy odsetki naliczone od środków pieniężnych pochodzących z dotacji unijnych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? 2. Czy odsetki naliczone od środków pieniężnych pochodzących z naliczonych odsetek od dotacji unijnych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 1240. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-540/09/MO
  W związku z obecnym brzmieniem ustawy o PDOP w art. 15 ust. 4 i nast. ustawy o PDOP zaistniała wątpliwość:Czy wydatki Spółki jako Administratora i wydatki Spółki jako Partnera nie zaklasyfikowane przez instytucję dysponującą środkami, a związane z obsługą Projektu, np. opłata za przelewy bankowe w związku z realizacją Projektu, mogą stanowić koszt podatkowy (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)?
 1241. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-541/09/MO
  W związku z obecnym brzmieniem ustawy o PDOP w art. 15 ust. 4 i nast. ustawy o PDOP zaistniała wątpliwość:Przy pozytywnej odpowiedzi na pytanie 4); kiedy takie wydatki staną się kosztem podatkowym: czy w momencie poniesienia wydatku (w tym wypadku jest to dzień tożsamy z zaewidencjonowaniem w księgach Spółki), czy też staną się kosztem podatkowym na dzień końcowego rozliczenia całości Projektu (pytanie oznaczone we wniosku nr 5)?
 1242. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-542/09/MO
  W związku z obecnym brzmieniem ustawy o PDOP w art. 15 ust. 4 i nast. ustawy o PDOP zaistniała wątpliwość:Czy wydatki Spółki jako Administratora i wydatki Spółki jako Partnera poniesione po dacie zakończenia projektu (np. związane z kosztem zamknięcia rachunków bankowych, z wynagrodzeniem pracownika przekazującego dokumenty do archiwum itp.), które nie zostały rozliczone w ramach Projektu, będą stanowiły koszty podatkowe Spółki (pytanie oznaczone we wniosku nr 6)?
 1243. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-543/09/MO
  W związku z pojawieniem się nowych interpretacji nasuwa się pytanie czy Spółka powinna była kwoty dotacji wpływające na rachunek bankowy Spółki wykazywać jako przychody podatkowe w dacie uznania rachunku bankowego Spółki (w naszym przypadku były to lata 2006, 2007 i 2008) (pytanie oznaczone we wniosku nr II)?
 1244. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-423/09-4/EWW
  Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tyt. realizacji inwestycji.
 1245. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-178/09/AB
  Opodatkowanie otrzymanej od gminy dotacji
 1246. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-495/09-2/EWW
  Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tyt. realizacji inwestycji.
 1247. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-242/09-4/ISN
  Umowa użyczenia a możliwość odzyskania podatku VAT od poniesionych wydatków.
 1248. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-224/09-3/AMN
  1A. Czy wynagrodzenie otrzymywane na podstawie noty księgowej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 1B. Czy należy otrzymaną dotację rozwojową rozliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym? 1C. Czy wynagrodzenie podatnika należy ujmować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów? Jeżeli tak to na jakich zasadach?
 1249. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-229/09/EŁ
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup wyposażenia biura, sfinansowanych ze środków otrzymanych z Powiatowego Urzędu pracy.
 1250. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-162/09/DP
  1. Czy wydatki poniesione ze środków Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? 2. Czy istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych (komputer + program komputerowy) zakupionych ze środków z Funduszu Pracy? 3. Czy studia podyplomowe, pomimo że podjęte przed rozpoczęciem działalności gospodarczej można zaliczyć do kosztów firmy?
 1251. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-130/09-2/SP
  Zastosowanie zwolnienia z opodatkowania wynagrodzeń osób zatrudnionych w Fundacji, którzy realizowali cele Programu EQUAL, w części sfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 1252. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-101/09-4/AM
  Czy dotacja celowa otrzymana na zakup sprzętu będzie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 1253. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-310/09-4/ISN
  Czy dotacja otrzymana przez Spółkę stanowi obrót w rozumieniu przepisu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT i jest opodatkowana podatkiem VAT?
 1254. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-310/09-5/ISN
  Czy Spółce zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy o VAT przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług dotyczących realizacji projektu (stanowiących koszty kwalifikowane)?
 1255. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-310/09-4/ISN
  Czy dotacja otrzymana przez Spółkę stanowi obrót w rozumieniu przepisu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT i jest opodatkowana podatkiem VAT?
 1256. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-310/09-3/ISN
  Czy Spółce zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy o VAT przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług dotyczących realizacji projektu (stanowiących koszty kwalifikowane)?
 1257. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-293/09-2/BD
  Czy otrzymanie przedmiotowej dotacji rodzi obowiązek opodatkowania podatkiem od towarów i usług?
 1258. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-310/09-2/ISN
  Czy dotacja otrzymana przez Spółkę stanowi obrót w rozumieniu przepisu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT i jest opodatkowana podatkiem VAT?
 1259. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-282/09-2/BD
  Czy środki otrzymywane przez Spółkę od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację ww. zadań w ramach poszczególnych Działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w myśl art. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?
 1260. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-273/09-4/MP
  Ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia podatku naliczonego od źródła, z którego pochodzą środki finansowe służące do nabycia towarów i usług. Podstawową przesłanką odliczenia kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, jest wykorzystanie tych towarów oraz usług dla celów prowadzonej działalności gospodarczej.Wnioskodawca ma prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego w związku z dokonywaniem zakupów opodatkowanych, podlegających dofinansowaniu dotacją uzyskaną z PARP.
 1261. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-122/09/RM
  Czy odliczony od zakupu przedmiotowego urządzenia Vat będzie stanowił przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 1262. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-386/09-4/EN
  Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej wykonanie usługi "opracowanie wniosku o dotację unijną"?
 1263. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-175/09/BJ
  Czy od wynagrodzeń osób uczestniczących bezpośrednio w realizacji merytorycznej projektu R. należy potrącić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 1264. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-177/09/BJ
  Czy od wynagrodzeń osób uczestniczących bezpośrednio w realizacji merytorycznej projektu H. należy potrącić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 1265. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-176/09/BJ
  Czy od wynagrodzeń osób uczestniczących bezpośrednio w realizacji merytorycznej projektu S. należy potrącić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 1266. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-290/09-4/AP
  Czy otrzymana dotacja rozwojowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w postaci dofinansowania przeznaczona na realizację projektu stanowi obrót opodatkowany podatkiem od towarów i usług w rozumieniu art. 29 ust.1 ustawy o VAT?
 1267. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-313/09-2/MN
  Czy dotacja otrzymana przez Spółkę stanowi obrót w rozumieniu przepisu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT i jest opodatkowana podatkiem VAT?
 1268. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-313/09-3/MN
  Czy Spółce zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy o VAT przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług dotyczących realizacji projektu (stanowiących koszty kwalifikowane)?
 1269. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-313/09-5/MN
  Czy Spółce zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy o VAT przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług dotyczących realizacji projektu (stanowiących koszty kwalifikowane)?
 1270. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-313/09-4/MN
  Czy dotacja otrzymana przez Spółkę stanowi obrót w rozumieniu przepisu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT i jest opodatkowana podatkiem VAT?
 1271. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-75/09/MT
  Czy dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi Spółdzielnia zawarła umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, przyznane przez jednostkę samorządu terytorialnego jest przychodem podatnika zwolnionym z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 1272. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-362/09-2/MN
  Wnioskodawca wraz z małżonką prowadzą wspólne gospodarstwo rolne. Dla potrzeb podatku od towarów i usług zarejestrowany jest Wnioskodawca. Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawianych na małżonkę Zainteresowanego.
 1273. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-101/09/MR
  Dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników.
 1274. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-138/09-3/EK
  Czy wydatki poniesione przez Spółkę na rzecz firmy doradczej można uznać za koszty uzyskania przychodów jednorazowo w momencie poniesienia kosztu, czyli całość w 2008 roku?
 1275. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-301/09/EJ
  opodatkowanie podatkiem VAT dofinansowania do kosztów świadczonych usług szkoleniowych
 1276. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-192/09/AP
  Czy Spółka może zaliczyć faktury z tytułu usług doradczych do kosztów uzyskania przychodów w styczniu 2009 r. na podstawie art. 15 ust. 1?
 1277. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-475/09/AP
  Czy Spółka może zaliczyć faktury z tytułu usług doradczych do kosztów uzyskania przychodów w styczniu 2009 r. na podstawie art. 15 ust. 1?
 1278. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-419/09/EJ
  brak prawa do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie towarów i usług dla potrzeb realizacji projektu pn. "Nie wykluczaj – zatrudniaj", albowiem w sprawie mają zastosowanie przepisy art. 90 i 91 ustawy o VAT
 1279. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-185/09/MS
  Czy środki, które mają być otrzymane w ramach dotacji przez Spółkę, a pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa są zwolnione z podatku dochodowego, a wydatki bezpośrednio sfinansowane dotacją nie będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodów Spółki?
 1280. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-110/09-4/MS
  Wnioskodawca może wycenić wartość nieodpłatnych dotacji na poziomie kosztów bezpośrednich realizacji działalności dotowanej jednak wartości tych świadczeń nie uwzględnia się do wyliczenia proporcji w oparciu o art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, lecz tylko w pierwszym etapie podziału podatku naliczonego.
 1281. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-479/09/MS
  Czy amortyzacja majątku trwałego i wartości niematerialnych i prawnych (licencji) nabytych w ramach projektu i przy uwzględnieniu dofinansowania określonego z pkt 1 udzielonego w charakterze refundacji poniesionych wydatków, w części objętej dofinansowaniem (refundacją) - jest kosztem podatkowym?
 1282. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-252/09-3/BD
  Czy otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja wpływa na podstawę opodatkowania, tj. zwiększa obrót w sposób określony w art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług?
 1283. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-138/09/BJ
  Czy wynagrodzenia osób zatrudnionych przy realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (zakres obowiązków: marketing, zarządzanie i nadzór nad realizacją projektu oraz sprawozdawczość) są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1284. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-88/09/MS
  momentu powstania obowiązku podatkowego od otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego zwrotów kosztów stosowania ulg i zwolnień przewozowych.
 1285. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-165/09-2/AG
  Czy amortyzacja tych środków i urządzeń sfinansowanych z dotacji z Urzędu Pracy jest kosztem podatkowym oraz czy dokonane zakupy do wartości 3.500 zł są kosztem? Czy po roku można te zakupione środki zaewidencjonować w firmie na dowodzie przekazania o amortyzować?
 1286. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-78/09-4/MPe
  Otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym nie podlega opodatkowaniu jako czynność nie wymieniona w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy a Spółce nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego. W sytuacji, gdy otrzymane dotacje nie stanowią obrotu, tj. czynności niepodlegającej opodatkowaniu - wówczas nie uwzględnia się ich przy ustalaniu proporcji.
 1287. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-133/09-2/AŻ
  Opodatkowanie dotacji od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 1288. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-146/09/EJ
  brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie towarów i usług dla potrzeb realizacji projektu pn. "Nie wykluczaj – zatrudniaj"
 1289. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-60/09-2/IŚ
  Czy świadczenia ponadkontraktowe są przychodem w podatku CIT?Czy przychody ze wszystkich świadczeń zdrowotnych uwzględnia się przy ustalaniu dochodu, który na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 może być wolny od podatku? 2. Czy wierzytelności nieściągalne z tytułu nieuznanych przez NFZ świadczeń ponadkontraktowych stanowią koszty uzyskania przychodu w dniu otrzymania postanowienia sądu o oddaleniu roszczenia w stosunku do NFZ? 3. Czy odsetki bankowe od kredytu wieloletniego wykorzystywanego na spłatę zobowiązań objętych restrukturyzacją są kosztem uzyskania przychodów4. Czy strata podatkowa ustalona na całej działalności Szpitala medycznej i niemedycznej w roku podatkowym może obniżyć dochód w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych?5. Czy dotacja budżetu państwa przeznaczona na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych w ramach programu ,,Wzmocnienie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli" jest wolna od podatku dochodowego, oraz czy jest konieczność korekty kosztów uzyskania przychodów w związku z tą dotacją?
 1290. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-74/09/DK
  Czy dla potrzeb rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych Spółka powinna zaliczać wydatki na wymienione wyżej cele do kosztów wytworzenia środków trwałych i zaliczać je do kosztów podatkowych poprzez odpisy amortyzacyjne, czy zaliczać je wprost do kosztów uzyskania przychodów?
 1291. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-92/09-2/MO
  Wynagrodzenia osób fizycznych zatrudnionych w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, nie podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osóbfizycznych, gdyż w momencie ich wypłaty nie były finansowane ześrodków bezzwrotnej pomocy, o których mowa w tym przepisie.
 1292. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-96/09-4/MO
  Czy wynagrodzenia osób realizujących bezpośrednio cel programu, tj.zaangażowanych przez Fundację - środki na ich wypłatę pochodzą z bezzwrotnej pomocy tj. Europejskiego Funduszu Społecznego i dotacji z budżetu państwa - zwolnione są z opodatkowania?
 1293. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-81/09/KB
  zwolnienie z opodatkowania dotacji otrzymywanych z urzędu marszałkowskiego z tytułu stosowania obowiązujących ulg ustawowych
 1294. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-60/09/MK
  Czy ratę kredytu bankowego za zakupioną halę magazynową i grunt Spółka może finansować ze środków pieniężnych z ZFRON?
 1295. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-187/09/AZ
  działania realizowane w ramach projektu: "Akademia Kompetencji Sprzedażowych"- nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a zatem Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją przedmiotowych zadań, gdyż zakupy te nie są związane z czynnościami opodatkowanymi. Natomiast dotacja otrzymana celem pokrycia kosztów poniesionych w związku z realizacją ww. projektu nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT.
 1296. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-129/09/WM;ITPB3/423-84/09/PS
  Czy spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z procesem przygotowania wniosku o dotację z Unii Europejskiej oraz wynagrodzenia firmy konsultingowej za przyznanie dotacji (wynagrodzenia za sukces) jednorazowo z datą wystawienia faktury?
 1297. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-211/09-2/EN
  Czy Zainteresowana będzie miała prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupów dokonanych z dotacji rozwojowej? Czy podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym w projektach szkoleniowych i doradczych?
 1298. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-185/09/AZ
  Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pod nazwą "Akademia Kompetencji – z menedżera na lidera". Dotacja czyli otrzymany zwrot poniesionych kosztów nie stanowi czynności opodatkowanej VAT, ponieważ czynność ta nie została wymieniona w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu, zawartych w art. 5 ust. 1 ustawy. Natomiast wpłaty uczestników szkolenia, które z uwagi na swój charakter stanowią obrót z tytułu wykonywanych przez Wnioskodawcę usług, zalicza się do czynności podlegających opodatkowaniu, wymienionych w art. 5 ust. 1 i art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.
 1299. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-186/09/AZ
  Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu. Dotacja czyli otrzymany zwrot poniesionych kosztów nie stanowi czynności opodatkowanej VAT, ponieważ czynność ta nie została wymieniona w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu, zawartych w art. 5 ust. 1 ustawy. Natomiast wpłaty uczestników szkolenia, które z uwagi na swój charakter stanowią obrót z tytułu wykonywanych przez Wnioskodawcę usług, zalicza się do czynności podlegających opodatkowaniu, wymienionych w art. 5 ust. 1 i art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.
 1300. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-105/09-2/WM
  Czy w związku z powyższym dochody otrzymane przez Wnioskodawczynię (Beneficjenta) w formie dotacji rozwojowej z budżetu Państwa korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1301. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-104/09/PC
  Czy Stowarzyszenie przekazując Urzędowi Miasta i Gminy kwotę 7.000zł na pokrycie części kosztów projektu domu spotkań, będzie korzystało ze zwolnienia z podatku (realizacja celów statutowych), czy będzie musiało zapłacić podatek?
 1302. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-43a/09/MT
  Czy kwota otrzymana przez Spółkę od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości tytułem "zaliczki na poczet wsparcia" stanowi przychód podatkowy? Kiedy powstaje przychód z tytułu przekazywanego wsparcia? Czy jest on wolny od podatku na mocy art. 17 ust. 1 pkt 47? W jaki sposób rozliczyć podatkowo wydatki finansowane ze środków wsparcia?
 1303. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-65/09-2/KS
  Czy otrzymane środki w postaci wsparcia pomostowego i jednorazowej dotacji inwestycyjnej, a także nieodpłatne usługi szkoleniowo-doradcze stanowią dla mnie opodatkowany przychód z działalności gospodarczej?Czy wydatki poniesione na zakup wyposażenia i środków trwałych (ich amortyzacji), zrefinansowane środkami z dotacji, stanowią koszt uzyskania przychodów z działalności gospodarczej?
 1304. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-78/09/AM
  Czy ponoszone przez Spółkę wydatki na usługę przygotowania wniosku i studium wykonalności oraz raport oddziaływania na środowisko, jak również koszty dokumentacji projektowej, technicznej i przetargowej, zwiększają wartość początkową środka trwałego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego?
 1305. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-144/09/AW
  Czy jednostka budżetowa działająca na podstawie art. 20 ustawy o finansach publicznych, przy ustalaniu proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, do obrotu wlicza środki z budżetu Gminy na działalność jednostki?
 1306. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-70/09-4/MO
  wynagrodzenia osób, które będą zatrudnione przez Wnioskodawcę w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nie będą podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46, jak również na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż jak wykazano powyżej nie będą finansowane ze środków bezzwrotnej pomocy, o których mowa w powołanym art. 21 ust. 1 pkt 46, ani nie będą stanowić dla zleceniobiorców dotacji w rozumieniu wyżej powołanych przepisów.
 1307. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-60/09-5/MO
  Czy wynagrodzenie uzyskiwane z tytułu wykonywanych przez Wnioskodawcę zadań związanych z realizacją IV priorytetu POliŚ pn. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska, lata 2007-2013, będzie korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego, w części sfinansowanej ze środków pomocowych?
 1308. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-217/09-4/EWW
  Brak możliwości odzyskania podatku VAT od wydatków poniesionych z tytułu remontu świetlic wiejskich
 1309. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-127/09-2/AA
  Czy jeżeli zakupów Wnioskodawczyni dokona po dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej będą one stanowiły koszt i czy będzie można je wpisać do podatkowej księgi przychodów i rozchodów?
 1310. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-44a/09/AW
  Czy otrzymana w 2008 r. trzecia transza dotacji rozwojowej za okres od 1.10.2008 do 31.10.2008 w formie zaliczki, zgodnie z umową o dofinansowanie jest przychodem wolnym od podatku (art. 17 ust. 1 pkt 47 uwzględnienie daty powst. przychodu i k.u.p)?
 1311. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-344/09/AZb
  Dotacja przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów nie będzie podlegała opodatkowaniu.
 1312. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-48/09/AZb
  otrzymana dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem projektem oraz z jego ewaluacją nie będzie podlegała opodatkowaniu
 1313. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-62/09/BM
  czy przy obliczaniu proporcji o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT należy uwzględniać dotacje i darowizny?
 1314. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-123/09-4/IM
  Czy kwota dofinansowania w przypadku Wnioskodawcy podlega opodatkowaniu?
 1315. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-33/09-2/EC
  PIT w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na opracowanie projektu celem uzyskania dotacji
 1316. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-32/09-2/AM
  Wydatki na usługi doradcze, stanowiące koszty pośrednio związane z przychodami, niezależnie od tego, czy służą uzyskaniu środków unijnych, czy wykorzystaniu środków krajowych, powinny być również zaliczane do kosztów podatkowych.
 1317. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-76/09/DP
  1. Czy limit łącznej wartości odpisów amortyzacyjnych w wysokości 50 000 euro, określony w art. 22k ust. 7, jak i limit wartości przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) w wysokości 800.000 euro, określony w art. 5a pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odnoszą się do spółki, a nie do poszczególnych jej wspólników? 2. Czy możliwe jest zastosowanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego dla używanego na podstawie umowy leasingu finansowego jachtu, przez spółkę? 3. Czy może Pan skorzystać z jednorazowych odpisów amortyzacyjnych do kwoty 50 000 euro jako mały podatnik?
 1318. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-17/09-2/AS
  1. Czy wydatki na usługę doradczą i sporządzenie wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego "Inwestycyjna Gospodarka" poniesione przed uzyskaniem dotacji stanowią koszty uzyskania przychodu, a jeżeli tak, czy są to koszty zwiększające wartość początkową środków trwałych?2. Czy wydatki poniesione na sporządzenie wniosku o dotację poniesione po podpisaniu umowy dotacyjnej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i po faktycznym wpływie środków z dotacji będą stanowiły koszt uzyskania przychodu, a jeżeli tak, czy są to koszty zwiększające wartość początkową środków trwałych?3.Czy wydatki poniesione na wynagrodzenie dla firmy doradczej w związku ze sporządzeniem wymaganych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości raportów dokumentujących rozliczenie uzyskanej dotacji będą stanowiły koszt uzyskania przychodu?
 1319. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-32/09/PC
  Czy wydatki poniesione przez spółkę z tytułu usług doradczych (polegających na przygotowaniu kompletnego wniosku o przyznanie dofinansowania w ramach POIG) oraz prowizja bankowa z tytułu udzielonej promesy kredytowej, są kosztem uzyskania przychodu dla celów podatkowych w momencie ich poniesienia, w okolicznościach pozytywnie rozpatrzonego wniosku o dofinansowanie, ale przed faktycznym otrzymaniem dofinansowania?
 1320. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-388/09/PC
  Czy wydatki, o których mowa powyżej, będą (lub pozostaną) kosztem uzyskania przychodu dla celów podatkowych w sytuacji faktycznego otrzymania dofinansowania?
 1321. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-94/09-2/AMN
  Czy otrzymywane z tytułu pełnienia funkcji Koordynatora Projektu wynagrodzenie korzystać będzie ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1322. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-95/09-2/AMN
  Czy otrzymywane z tytułu pełnienia stanowiska Specjalisty ds. obsługi szkoleń wynagrodzenie korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1323. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-96/09-2/AMN
  Czy otrzymywane z tytułu pełnienia funkcji Koordynatora Projektu wynagrodzenie korzystać będzie ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1324. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-111/09/EJ
  brak prawa do odliczenia (zwrotu) podatku VAT naliczonego od zakupów dokonywanych ze środków pochodzących z dotacji oraz traktowania otrzymanej dotacji jako niepodlegającej opodatkowaniu VAT
 1325. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-60/09-4/AA
  1. Czy można wartość zakupionych urządzeń sfinansowanych z dotacji z Urzędu Pracy uznać za koszt uzyskania przychodów? 2. Czy trzeba zapłacić podatek od otrzymanej dotacji?
 1326. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-139/09-2/EWW
  W związku z realizacja projektu szkoleniowego Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
 1327. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-39a/09/BS
  Wpływ otrzymywanych dotacji na obrót podlegający opodatkowaniu.
 1328. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-39b/09/BS
  Wpływ otrzymywanych dotacji na ustalenie proporcji przy odliczaniu podatku od towarów i usług.
 1329. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-88/09-2/AMN
  Czy dotacja otrzymywana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności przedszkola niepublicznego prowadzonego przez osobę fizyczną w roku 2009 będzie objęta zwolnieniem z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1330. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-144/09-2/JK
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabytych inwestycji, które będą sfinansowane z dotacji.
 1331. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-45/09/PSZ
  1. Czy otrzymana dotacja przedmiotowa, przeznaczona na dofinansowanie wydawanych w barze mlecznym posiłków, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym? 2. Czy można skorygować deklaracje podatkowe od 2003 r., wyksięgowując z przychodów przyznane kwoty dotacji?
 1332. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-82/09-4/SP
  Opodatkowanie wynagrodzeń w związku z realizacją projektu badawczego finansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 1333. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-35/08/LŻ
  Możliwość odzyskania podatku VAT od wydatków dokonanych z dotacji
 1334. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-82/09/AP
  Czy zwrot podatku od towarów i usług od dotacji przedmiotowej, stanowi dochód wolny od podatku dochodowego, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz.654 ze zm.)?
 1335. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-102/09/AP
  Czy koszty usług doradczych, związanych z przygotowaniem wniosku i udziałem w postępowaniu o udzielenie dofinansowania, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
 1336. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-35/09/LŻ/437/01/09
  Możliwość odzyskania podatku VAT od wydatków dokonanych z dotacji
 1337. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-80/09/PP
  Czy koszty poniesione w związku z przygotowaniem wniosku o dotację zwolnioną podmiotowo z podatku dochodowego od osób prawnych stanowią koszty uzyskania przychodu niezależnie od tego czy dotacja będzie przyznana, nie przyznana lub gdy Spółka zmuszona będzie nie przyjąć przyznanej dotacji ze względu na niekorzystną sytuację gospodarczą w kraju (zaangażowanie dużo większych niż założono we wniosku środków finansowych naraziłoby Spółkę na utratę płynności finansowej – niekorzystny kurs euro)?
 1338. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-44/09/KB
  możliwość zwolnienia z podatku dochodowego otrzymywanego przez wnioskodawcę, będącego kierownikiem projektu, wynagrodzenia uzyskanego w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
 1339. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-31/09-6/HS
  Czy wartość netto sprzedawanych do podmiotów trzecich środków trwałych, pochodzących z likwidowanej cukrowni (w związku z likwidacją której wypłacono pomoc), będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów, w sytuacji gdy sprzedaż ww. środków trwałych generuje przychód podatkowy?
 1340. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-31/09-8/HS
  Czy wydatki i koszty pokryte - wydatkowane - bezpośrednio ze środków pomocowych i związane z pomocą restrukturyzacyjną nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów?
 1341. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-31/09-7/HS
  Czy Spółka będzie mogła uznać za koszty uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne dokonywane od środków trwałych, nie w pełni umorzonych, przeniesionych z likwidowanej cukrowni w G… do innego zakładu (cukrowni) Spółki, w celu ich dalszego wykorzystywania w tym zakładzie w działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu, prowadzonej przez Spółkę?
 1342. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-397/08/09-S2/JK
  Wkład własny (dotacje) jako obrót. Dotacja jako obrót, sposób dokumentacji wkładu własnego i dotacji rozwojowej, prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 1343. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-397/08/09-S1/JK
  Wkład własny (dotacje) jako obrót. Dotacja jako obrót, sposób dokumentacji wkładu własnego i dotacji rozwojowej, prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 1344. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-31/09-4/HS
  Czy środki pieniężne, które Spółka ma otrzymać z tytułu pomocy restrukturyzacyjnej będą stanowić dla Spółki przychód podlegający opodatkowaniu?
 1345. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-31/09-5/HS
  Czy wydatki i koszty związane z restrukturyzacją, lecz nie sfinansowane bezpośrednio ze środków pochodzących z pomocy restrukturyzacyjnej (gdyż pomoc ta jeszcze nie została wypłacona), stanowią koszty uzyskania przychodów? W przypadku uznania, iż powyższe wydatki i koszty nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, w jakim momencie powinny być wyłączone z kosztów uzyskania przychodów - czy na bieżąco w momencie poniesienia, czy w momencie otrzymania środków z pomocy restrukturyzacyjnej w bieżącym rozliczeniu podatkowym (bez konieczności korekty uprzednio złożonych deklaracji)?
 1346. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-30/09-2/HS
  1. Czy otrzymywane dofinansowanie może zostać rozliczone w momencie jego otrzymania poprzez bezpośrednie pomniejszenie kosztów uzyskania przychodów? Czy też w momencie zakończenia procesu badawczego i powstania prac rozwojowych, które jako wartości niematerialne i prawne podlegają amortyzacji, dofinansowanie będzie wiązało się z koniecznością pomniejszenia wartości początkowej? 2. Czy ze względu na fakt powstania prac rozwojowych jako projektu głównego oraz przeniesienia praw autorskich związanych z tym projektem Spółka powinna przyjąć odmienne zasady amortyzacji właściwe dla prac rozwojowych oraz praw autorskich czy też przyjąć wyłącznie zasady amortyzacji właściwe dla prac rozwojowych?
 1347. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-351/09/PC
  Jaka powinna być prezentacja wymienionych dochodów w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu CIT-8 za 2007 r. i informacji o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz dochodach wolnych i zwolnionych od podatku CIT-8/O?
 1348. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1235/08/PC
  Czy otrzymane bezzwrotne wsparcie finansowe w postaci dofinansowania przeznaczone na realizację projektu pokryte z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009 jest wolne od podatku dochodowego od osób prawnych?
 1349. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-352/09/PC
  Czy wydatki Fundacji sfinansowane przedmiotową dotacją stanowią koszty uzyskania przychodu?
 1350. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1234/08/PC
  Czy otrzymana przez Fundację dotacja z Województwa jest wolna od podatku dochodowego od osób prawnych?
 1351. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-350/09/PC
  Czy wydatki Fundacji sfinansowane przedmiotową dotacją stanowią koszty uzyskania przychodu?
 1352. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-158/09/KG
  Urząd Wojewódzki nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z renowacja wieży.
 1353. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-4/09/AK
  Czy otrzymana dotacja jest przychodem z działalności gospodarczej do opodatkowania, wg art. 14 ust. 2 pkt 2, czy też Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia wymienionego w art. 21 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1354. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-133/09-2/PR
  opodatkowanie podatkiem od towarów i usług dotacji otrzymywanych przez Zakład od gminy na realizację zadań określonych w statucie Zakładu
 1355. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-141/09-2/MP
  Fundacji nie przysługuje prawo odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie towarów i usług nabywanych w celu realizacji projektu pt. "Moja własna firma mój etat", a zatem nie przysługuje również prawo do zwrotu podatku VAT z tego tytułu w trybie art. 87 ust. 1-3 ustawy o podatku od towarów i usług.
 1356. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-13/09-4/AMN
  Jakim dokumentem ewidencjonowanym w projekcie mogę się rozliczać. Czy zostać przy nocie wewnętrznej, czy zastosować inne rozwiązanie, jeżeli tak, to jakie? W jaki sposób Wnioskodawczyni - prowadząca szkolenia ma rozliczać koszty dojazdu na szkolenia? Czy dopuszczalne jest rozliczanie biletów PKP i PKS oraz kosztów kilometrówki w przypadku podróży samochodem prywatnym w kosztach projektu, przedkładając bilety lub rachunek kosztów, jednocześnie oświadczając, że nie zostaną one rozliczone w działalności gospodarczej, jako koszt uzyskania przychodu? W jaki sposób rozliczać koszty trenerów? Czy trenerzy mogą refakturować bilety PKP i PKS oraz rachunki kosztów dojazdu samochodem prywatnym?
 1357. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-14/09-5/EK
  1. Czy niewykorzystana dotacja przechodząca na kolejne lata podlega opodatkowaniu? 2. Czy wydatki pokrywane ze środków finansowych pochodzących z ARiMR mogą być rozliczane przed wpływem środków na rachunek bankowy?
 1358. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-14/09-4/EK
  1. Czy niewykorzystana dotacja przechodząca na kolejne lata podlega opodatkowaniu? 2. Czy wydatki pokrywane ze środków finansowych pochodzących z ARiMR mogą być rozliczane przed wpływem środków na rachunek bankowy?
 1359. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-771/08/DK
  Czy poniesione wydatki z tytułu korzystania z usług firmy doradczej stanowią koszt uzyskania przychodu Spółki?
 1360. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-92/09-2/AM
  Czy wydatki na usługę doradczą związaną z opracowaniem biznesplanu dla inwestycji polegającej na zakupie środków trwałych oraz sporządzeniem wniosku o dofinansowanie pokryte ze środków własnych (nie finansowane dotacją) stanowią koszty uzyskania przychodu roku 2008 ?
 1361. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-200/09/EJ
  Odliczenie przez Spółkę podatku naliczonego od zakupów sfinansowanych w części z dotacji, które zostały zaliczone do środków trwałych
 1362. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-163/08/BJ
  Czy otrzymane wynagrodzenie osób realizujących cel programu dofinansowanego z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009, uzyskane na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia i umowy o dzieło) zgodnie z przedstawionym zakresem czynności podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1363. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-6/09-2/AZ
  Dot. podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dofinansowania.
 1364. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-10/09-5/AW
  Czy możliwe jest odliczenie podatku VAT naliczonego od wydatków ponoszonych a pokrywanych z dotacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki?
 1365. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-10/09-6/AW
  Czy możliwe jest odliczenie podatku VAT naliczonego od wydatków ponoszonych a pokrywanych z dotacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki?
 1366. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1843/08/LSz
  Określenia przychodów jakie winny być wliczane do mianownika wartości współczynnika proporcji.
 1367. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-94/09-2/AM
  Czy koszty opracowania wniosku w celu uzyskania dofinansowania na uruchomienie produkcji nowej generacji betonów są kosztem uzyskania przychodów?
 1368. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-1/09-4/EK
  Czy otrzymana dotacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, będzie stanowiła przychód dla Spółki w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1369. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-1/09-5/EK
  Czy otrzymana dotacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, będzie stanowiła przychód dla Spółki w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1370. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-2/09-4/EK
  Czy koszty ponoszone przez Spółkę w związku z wydatkami finansowanymi z dotacji mogą być uznane za koszt podatkowy?
 1371. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-2/09-5/EK
  Czy koszty ponoszone przez Spółkę w związku z wydatkami finansowanymi z dotacji mogą być uznane za koszt podatkowy?
 1372. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-2/09-4/EK
  Czy koszty ponoszone przez Spółkę w związku z wydatkami finansowanymi z dotacji mogą być uznane za koszt podatkowy?
 1373. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-4/09-4/AA
  Czy wydatki na zakup wyposażenia poniesione ze środków otrzymanych od urzędu pracy można zaliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodów?
 1374. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-47/09-2/BD
  Czy od otrzymanych dotacji do powierzchni obiektów sportowych, należy odprowadzić podatek od towarów i usług?
 1375. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1051/08-2/AA
  Czy wydatek poniesiony na opracowanie wniosku o Dotację jest kosztem podatkowym w przypadku a) otrzymania dotacji, b) nie otrzymania dotacji? Czy wydatek poniesiony na opracowanie wniosku o dotację jest kosztem podatkowym w dacie jego poniesienia, czy też zwiększy wartość początkową nabytych środków trwałych?
 1376. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-982/08/RM
  Czy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów poniesiony na ten cel wydatek w momencie jego poniesienia bez względu na to czy dotacja zostanie przyznana.
 1377. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1143/08/MO
  Czy otrzymana dotacja - refundacja poniesionych wydatków (kosztów zakupu usług w etapie preinkubacji) jest wolna od podatku na gruncie ustawy pdop oraz czy stanowią koszty uzyskania przychodów wydatki sfinansowane z dotacji (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)?
 1378. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-235/09/MO
  Czy otrzymana dotacja na pokrycie wejścia kapitałowego w postaci obejmowania udziałów stanowi przychód podatkowy na gruncie ustawy pdop (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)?
 1379. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-7/09/EJ
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu "Sieć Efektywnej Komercjalizacji Technologii – Projekt Pilotażowy w ... "
 1380. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1081/08/AK
  1. Czy przysługuje odliczenie podatku od towarów i usług od faktur za usługi doradcze w przypadku doliczenia usługi do wartości środka trwałego podlegającego amortyzacji? 2. Czy przysługuje odliczenie podatku od towarów i usług od faktur za usługi doradcze w przypadku niedoliczenia usługi do wartości środka trwałego podlegającego amortyzacji?
 1381. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-221/09/EJ
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu "Innowacyjny Klaster Czystych Technologii Węglowych".
 1382. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-7/09-2/AK
  Należy uznać, iż środki finansowe przeznaczone na realizację projektu nie mają bezpośredniego wpływu na cenę, tym samym nie stanowią obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy, a więc nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 1383. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-837/08-3/DS
  Wobec faktu, że podlegająca zwrotowi na rzecz MZK nadpłata podatku VAT została pierwotnie sfinansowana z dotacji otrzymanej od Gmin może być ona przez Zakład wydatkowana na dowolne bieżące koszty działalności. Czy wobec tego źródła finansowania będą to koszty uznane jako stanowiące czy też nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów?
 1384. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-73/09-2/BD
  Czy Instytut ma prawo do obniżenia kwoty podatku VAT naliczonego od zakupów dokumentujących koszty ogólne, uwzględniając obliczoną proporcję sprzedaży bez otrzymanych dotacji na działalność statutową, tj. 63%?
 1385. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1153/08-5/GZ
  Odliczenie podatku VAT od środków trwałych i innych kosztów pokrytych dotacją
 1386. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1153/08-4/GZ
  Odliczenie podatku VAT od Srocków trwałych i innych kosztów pokrytych dotacją
 1387. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-49/09-2/KG
  Opodatkowanie otrzymanych z urzędu miasta dotacji.
 1388. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-712a/08/DK
  Czy dotacje otrzymane w roku 2006 winny być opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie decyzji ARiMR z 2005 r.?
 1389. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-712c/08/DK
  Czy dotacje otrzymane w roku 2008 winny być opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie decyzji ARiMR z 2007 r.?
 1390. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-712b/08/DK
  Czy dotacje otrzymane w roku 2007 winny być opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie decyzji ARiMR z 2006 r.?
 1391. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-3/09-3/MT
  Czy Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług związanych z realizacją projektu?
 1392. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-3/09-2/MT
  Czy dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Urzędu Pracy przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu, która nie ma bezpośredniego wpływu na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika i nie wpływa na obrót, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podlega systemowi opodatkowania VAT?
 1393. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-95/09-2/KG
  Opodatkowanie otrzymanych od gminy dotacji dotyczących dofinansowania działalności bieżącej zakładu.
 1394. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-19/09-4/PJ
  Wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu zawartej umowy nie może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 1395. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1352/08-4/EC
  Czy mogę zostać zwolniona z zapłacenia kwoty 430 złotych podatku od zakupionych produktów ze środków bezzwrotnego grantu na założenie pierwszej działalności gospodarczej,w programie "Nowe kwalifikacje, Praca, Przedsiębiorczość dla Bezrobotnych Kobiet"?
 1396. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-701/08/DK
  Czy wydatki poniesione przez Spółkę na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu stanowią koszty uzyskania przychodów?
 1397. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-45/09-3/AI
  Czy otrzymywana dotacja od starostwa na dofinansowanie bieżącej działalności prowadzonej placówki (bursy) wyliczona wg ilości wychowanków a stawką dotacji na jednego wychowanka będzie stanowić obrót podlegający podatkowi VAT w rozumieniu art. 29 ustawy o VAT?
 1398. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-92/09-2/BD
  Czy w opisanej sytuacji Gminna Biblioteka Publiczna nie będąc podatnikiem podatku VAT i realizując projekt związany z modernizacją i remontem świetlic, będzie mogła odzyskać podatek VAT?
 1399. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-950/08/BK
  sposobu rozliczenia dotacji na dofinansowanie dopłat do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na sfinansowanie zakupu i wytworzenia środków trwałych (pytanie oznaczone nr 1)
 1400. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1136/08/PH
  "Czy koszty związane z opracowaniem studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego do stanowią koszty uzyskania przychodu i są potrącane w momencie ich poniesienia?"
 1401. Interpretacja indywidualna, sygnatura: LPP1/443-91/09-2/AI
  Czy w opisanej sytuacji Wnioskodawca nie będąc podatnikiem podatku VAT i realizując Lokalną Strategię Rozwoju będzie mogło odzyskać podatek VAT?
 1402. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1141/08/MO
  Czy koszt noclegów, pomimo tego, że w umowie nie ma zapisu odnośnie pokrycia go przez Akademię, może być uznany za koszt uzyskania przychodu (pytanie oznaczone we wniosku nr 1 w części dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych)?
 1403. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1230/08/PC
  Czy wydatek związany z opracowaniem projektu przez specjalistyczną firmę prawno-doradczą o dotację ze środków unijnych stanowi koszt uzyskania przychodu w miesiącu jego poniesienia?
 1404. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-255/08-2/AS
  1. Czy wydatki poniesione na przygotowanie wniosku o dotacje za usługi doradcze i koszt uzyskania promesy kredytowej Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jako koszty pośrednie działalności wdacie ich poniesienia?2. Czy otrzymana dotacja będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na mocy art. 17 ust. 1 pkt 47?
 1405. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-988/08-5/AG
  Czy na podstawie wystawionej noty rabatowej, jako dokumentu potwierdzającego przyznanie Wnioskodawczyni rabatu przez producenta leków, a nie hurtownika u którego zakupiła leki, powinna przyjąć notę tylko do podatku dochodowego po stronie przychodów, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 (datacje, subwencje, dopłaty), czy zmniejszyć koszty?
 1406. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-774/08-6/EK
  1. Czy należy uznać część dotacji wydatkowanej na zakup sprzętów - podlegających przekazaniu po zakończeniu projektu - jako przychód podlegający opodatkowani i w momencie przekazania sprzętu należy jego równowartość opodatkować? 2. Czy w związku z zakończeniem projektu i jego rozliczeniem należy uznać, że zakupione sprzęty stanowiły koszty projektu poprzez realizację celu projektu i po jego zakończeniu mogą być przekazane (w drodze darowizny) dla partnera projektu do wykorzystania w wykonywaniu innych celów Uniwersytetu bez konieczności opodatkowania przychodu, który Wnioskodawca otrzymał na ich zakup?
 1407. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-980/08-4/IM
  Czy zgodnie z art. 14 za datę uzyskania przychodu z tytułu czesnego należy uznać datę otrzymania kwoty czesnego czy też kwota należna choćby nie została faktycznie otrzymana, oraz czy kwotą należną z tytułu świadczenia usług jest kwota czesnego wynikająca z oferty, czy kwota pomniejszona o kwoty zwolnień z opłat dokonanych w ramach kompetencji przez prowadzącego działalność bądź dyrektora szkoły i w jakiej dacie przychód ten powstaje?
 1408. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-980/08-5/IM
  Czy zakup samochodu osobowego przez podatnika, służącego wyłącznie do prowadzenia działalności oświatowej polegającej na dokonywaniu czynności określonych w przedstawionym stanie faktycznym korzysta ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 36 w związku z art. 21 ust 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 36 przysługuje od momentu wydatkowania dochodów na cele szkoły i jeżeli wydatek zostanie poniesiony po dokonaniu rozliczenia rocznego za poprzedni rok podatkowy, korzysta się z ulgi poprzez złożenie korekty zeznania?
 1409. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-980/08-4/IM
  Czy zgodnie z art. 14 za datę uzyskania przychodu z tytułu czesnego należy uznać datę otrzymania kwoty czesnego czy też kwota należna choćby nie została faktycznie otrzymana, oraz czy kwotą należną z tytułu świadczenia usług jest kwota czesnego wynikająca z oferty, czy kwota pomniejszona o kwoty zwolnień z opłat dokonanych w ramach kompetencji przez prowadzącego działalność bądź dyrektora szkoły i w jakiej dacie przychód ten powstaje?
 1410. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-980/08-5/IM
  Czy zakup samochodu osobowego przez podatnika, służącego wyłącznie do prowadzenia działalności oświatowej polegającej na dokonywaniu czynności określonych w przedstawionym stanie faktycznym korzysta ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 36 w związku z art. 21 ust 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 36 przysługuje od momentu wydatkowania dochodów na cele szkoły i jeżeli wydatek zostanie poniesiony po dokonaniu rozliczenia rocznego za poprzedni rok podatkowy, korzysta się z ulgi poprzez złożenie korekty zeznania?
 1411. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-980/08-6/IM
  Czy zakup koni dla potrzeb technikum hodowli koni, można uznać za pomoc dydaktyczną zgodnie z art. 21 ust. 7 i czy tym samym dochody z tytułu prowadzenia szkół korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 36 i czy zwolnienie dotyczy przychodów uzyskiwanych ze wszystkich szkół prowadzonych przez podatnika czy tylko przychodów ze szkół, dla których zakup stanowi pomoc dydaktyczną?
 1412. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-257/08/EJ
  Brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie towarów i usług dla potrzeb realizacji projektu pn. "Klaster – Inteligentny System Zarządzania Transportem Publicznym".
 1413. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-64/08-3/AŻ
  Czy środki uzyskane z dotacji (EFRR i budżet państwa) są przychodem ?Czy wydatki sfinansowane dotacją stanowią koszt uzyskania przychodu?Czy środki uzyskane z dotacji rodzą konieczność uiszczenia podatku dochodowego?
 1414. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-2105/08-4/JL
  Otrzymana przez wnioskodawcę dotacja nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i w związku z tym nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.
 1415. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-267/08-2/RK
  Otrzymana przez Stronę dotacja przeznaczona zostanie na sfinansowanie kosztów konkretnie realizowanego filmu, lecz nie ma wpływu na jego cenę. Zatem otrzymana dotacja stanowi refundację kosztów produkcji filmu, a nie ceny produktu, w związku z czym nie zwiększa obrotu, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy, dlatego też nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.
 1416. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-54/09-2/KG
  brak możliwości odliczenia i zwrotu podatku wynikającego z realizacji projektu współfinansowanego ze środków ZPORR pod nazwą "Termoizolacja budynku SPZOZ w XXXXXX".
 1417. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-718/08/DK
  Czy Spółka na podstawie art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych miała prawo zaliczyć wydatki poniesione na doradztwo związane z pozyskaniem funduszy unijnych na dofinansowanie planowanych inwestycji oraz pomocy merytorycznej i formalnej w przygotowaniu odpowiednich wniosków oraz opłaty bankowe związane z otrzymaniem promes kredytowych do wniosków o dotacje w koszty stanowiące koszty uzyskania przychodów?
 1418. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-792/08-2/EK
  W którym roku podatkowym - w 2007, czy 2008 - Spółka powinna ująć korektę przychodów związanych ze zwrotem otrzymanych wcześniej dopłat (dotacji) do biletów ulgowych?
 1419. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-730/08/MR
  Czy wydatki sfinansowane ze środków z EFS stanowią zakup?
 1420. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-678/08/DK
  Jak ustalić zobowiązanie i terminy rozliczania podatku dochodowego z tytułu otrzymanej dotacji?
 1421. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-90/09/MCZ
  Czy wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych biorących udział w realizacji projektu naukowego finansowanego z bezzwrotnych środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego EOG i/lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego w wys. 85% kosztów kwalifikowanych całości projektu i w 15 % finansowane z Budżetu Państwa podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1422. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1026/08/AD
  Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie wyposażenia sfinansowanego jednorazową dotacją otrzymaną ze środków Funduszu Pracy narozpoczęcie działalności gospodarczej?
 1423. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1404/08-2/IF
  sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z uzyskiwaniem przychodów z tytułu dotacji otrzymywanych od jednostki samorządu terytorialnego
 1424. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1745/08/ES
  prawa do skorygowania złożonych deklaracji VAT-7 i odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z zakupami towarów i usług sfinansowanych otrzymaną dotacją
 1425. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-2127/08-2//IG
  Czy Fundacja ma prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT od zakupów związanych z realizacją projektów?
 1426. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-206/08-4/IŚ
  Prawidłowość rozliczenia dotacji wg podatku dochodowego od osób prawnych, tzn. czy prawidłowy jest zaprezentowany przez Spółkę sposób rozliczenia dotacji z punktu widzenia podatku dochodowego od osób prawnych: czy dotacja ta podlega opodatkowaniu tym podatkiem i w którym momencie? Prawidłowość rozliczenia dotacji wg podatku VAT od towarów i usług.
 1427. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-95/08/JT
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych otrzymane przez te osoby fizyczne z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie do modernizacji ogrzewania domów i mieszkań będących ich własnością lub wynajmowanych, jako refundacja poniesionych przez te osoby kosztów i czy Urząd Miasta winien wystawić PIT – 8C na podstawie art. 39 ust. 3 oraz art. 42a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 1428. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-698/08/HD
  1. Czy stanowią bezpośrednio koszt uzyskania przychodów wydatki firmy na koszty promesy, usługi doradcze, delegacje pracowników – poniesione w związku z inwestycją w ramach Programu Operacyjnego 4.4? 2. W przypadku negatywnej odpowiedzi, czy powyższe wydatki można potraktować jako związane z zakupem środka trwałego i czy odpisy amortyzacyjne w części niesfinansowanej dotacją będą stanowiły koszty podatkowe? 3. Czy w przypadku, gdy firma nie uzyska dotacji, to nie będą istniały podstawy do wyłączenia ww. wydatków z kosztów?
 1429. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1044/08/BG
  Czy Spółka może potraktować wydatki związane z przygotowaniem wniosku o dotację jako koszty uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia?
 1430. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-911/08/BK
  w zakresie zwolnienia z opodatkowania dotacji na dofinansowanie dopłat do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i kosztów sfinansowanych z ww. dotacji.
 1431. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-789/08/AK
  Czy kwota dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników w celu nauki zawodu - w sytacji gdy koszty kształcenia były odnoszone do kosztów uzyskania przychodów - stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1432. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1093/08-2/KG
  Opodatkowanie otrzymanych od gminy dotacji dotyczących dofinansowania działalności bieżącej zakładu.
 1433. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-937/08-2/AG
  Czy dotacja otrzymana przez Wnioskodawczynię jest przychodem podlegającym opodatkowaniu, czy wydatki poniesione przez Wnioskodawczynię - sfinansowane z tej dotacji - stanowią koszty uzyskania przychodów?
 1434. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-793/08-2/JK
  Czy kwota udzielonej z gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej dotacji osobie fizycznej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków stanowi przychód zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych , podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i wymaga wydania przez Urząd PIT-8C?
 1435. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1109/08/ICz
  Opodatkowanie dotacji przedmiotowej otrzymanej od Gminy.
 1436. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1087/08/BS
  Dotacja do kosztu 1 wozokilometra nie ma wpływu na cenę świadczonych usług i nie stanowi podstawy do powiększania obrotu podlegającego opodatkowaniu.
 1437. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-33/09-2/MM
  Czy otrzymana dotacja rozwojowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w postaci dofinansowania przeznaczona na realizację projektu stanowi obrót opodatkowany podatkiem od towarów i usług w rozumieniu art. 29 ust.1 ustawy o VAT?
 1438. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-18/09-2/AI
  1. Czy dotacja otrzymana od X Instytutu na pokrycie kosztów produkcji filmu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? 2. Czy - zważywszy, że Wnioskodawca nie jest płatnikiem podatku VAT - otrzymanie dotacji nie spowoduje obrotu, a tym samym przekroczenia przez Wnioskodawcę dopuszczalnego limitu 50.000 zł (zakładając, że kwota dotacji jest wyższa niż 50.000 zł)?
 1439. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-2052/08-2/AP
  Czy zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, Wnioskodawczyni będzie mogła odliczyć podatek VAT naliczony od zakupów dokonanych za otrzymaną dotację rozwojową, w ramach realizowanego programu, ewentualnie od jakich zakupów istnieje taka możliwość, a od jakich nie ma możliwości dokonania odliczeń?
 1440. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-94/09/BJ
  Czy dochód z tytułu umowy o dzieło zawartej pomiędzy wnioskodawcą a osobą fizyczną realizującą zadania bezpośrednio wynikające z projektu finansowanego w 85% z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i w 15% z budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1441. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-41/08/BJ
  Czy dochód z tytułu umowy o dzieło zawartej pomiędzy wnioskodawcą a osobą fizyczną realizującą zadania bezpośrednio wynikające z projektu P. w ramach 6 Programu Ramowego jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1442. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-95/09/BJ
  Czy dochód z tytułu umowy o dzieło zawartej pomiędzy wnioskodawcą a osobą fizyczną realizującą zadania bezpośrednio wynikające z projektu "Gustav Vigeland a rzeźba Młodej Polski" finansowanego z Funduszu Wymiany Kulturalnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1443. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-96/09/BJ
  Czy dochód z tytułu umowy o dzieło zawartej pomiędzy wnioskodawcą a osobą fizyczną realizującą zadania bezpośrednio wynikające z projektu T. w ramach 7 Programu Ramowego jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1444. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-91/08/ASz
  Czy osobom fizycznym, którym gmina wypłaciła dofinansowanie w formie dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej należy wystawić informację o przychodach z innych źródeł PIT-8C?
 1445. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-5/09-4/MT
  Czy wydatki na opracowanie wniosku o dotację poniesione zgodnie z zawartą umową z firmą doradczą stanowią koszty uzyskania przychodów?
 1446. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1092/08/JJ
  Czy dotacja przedmiotowa stanowiąca dopłatę do kosztu 1 m2remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących pustostany otrzymywana od Gminy stanowi obrót będący podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług?
 1447. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-738/08-2/MM
  Czy jest kosztem uzyskania przychodu amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z środków uzyskanych na podstawie art. 26a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych?
 1448. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-738/08-3/MM
  Czy otrzymane środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie art. 26 a ust. 5 pkt 2 przeznaczone na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych są dochodem wolnym od podatku dochodowego oraz w którym momencie będą stanowiły one dochód zwolniony w roku otrzymania środków, czy też w momencie przeznaczenia tych środków na zakup wartości niematerialnych i prawnych?
 1449. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-999/08/PP
  Czy Spółka postępuje prawidłowo traktując otrzymane środki jako przychód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)?
 1450. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-84/09/PP
  Czy Spółka prawidłowo otrzymane zaliczki w ramach umowy traktuje jako przychody przyszłych okresów i odpisuje w przychody podatkowe proporcjonalnie do stopnia realizacji projektu (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)?
 1451. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-623/08/PSZ
  1. Jak winny być zaksięgowane w przychodach otrzymane przed rozpoczęciem działalności gospodarczej środki na zakup wyposażenia, komputera, notebooka, monitora, oprogramowania, systemów operacyjnych oraz towarów i materiałów handlowych, których część zakupiona została przed rozpoczęciem działalności, a część po jej rozpoczęciu? 2. Jak winny być zaksięgowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów wydatki na zakup wyposażenia, komputera, notebooka, monitora, oprogramowania, systemów operacyjnych oraz towarów i materiałów handlowych sfinansowanych ze środków otrzymanych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, które zostały zakupione w części przed rozpoczęciem działalności oraz po jej rozpoczęciu, zgodnie z zawartą umową?
 1452. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1012/08/PC
  Czy Spółka prawidłowo potraktowała korekty z tytułu podatku od nieruchomości przekazane na ZFRON i PFRON w związku ze zwolnieniem w podatku od nieruchomości, (art. 31 ust. 3 ustawy o rehabilitacji), które dotyczyły lat 2003-2006, jako koszty uzyskania przychodów w 2008 r.?
 1453. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1005/08/MS
  Prawo do odliczenia VAT - wynikającego z faktur zakupów realizowanych zgodnie z celami projektu.
 1454. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1298/08-2/AG
  wydatki poniesione ze środków własnych wnioskodawcy i nie pokryte dotacją, w celu uzyskania dotacji na sfinansowanie wytworzenia wytwórni mas bitumicznych pozostają w związku ze źródłem uzyskania przychodów, jakim jest działalność gospodarcza i podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów z tego źródła.
 1455. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-635/08/DK
  Czy otrzymane wsparcie z obu źródeł finansowania jest przychodem podatkowym a poniesione wydatki realizowane zgodnie z celami projektu są kosztem uzyskania przychodu?
 1456. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-865/08/RM
  Czy ustalanie kosztów uzyskania przychodów opierać się powinno na przepisie art. 22 ust. 3 i 3a ustawy ze względu na uzyskanie przychodu podlegającego opodatkowaniu (wpłaty rodziców) oraz podlegającemu zwolnieniu (dotacje). Czy momentem poniesienia kosztu uzyskania przychodów można uznać datę otrzymania faktury lub innego dokumentu źródłowego. Czy należy przyjąć datę wystawienia dokumentu.
 1457. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-144/08-3/AS
  Czy prawidłowo kwalifikowana jest dotacja jako dochód zwolniony a koszty sfinansowane z dotacji jako niestanowiące kosztów uzyskania przychodów? - jeżeli stanowisko organu byłoby negatywne, to czy w opisanej sytuacji należy ustalić dochód podatkowy i jako zwolniony przeznaczyć go na działalność kulturalną? Czy prawidłowa jest kwalifikacja przychodów z czynszu do dochodu podlegającego opodatkowaniu? - jeżeli stanowisko organu byłoby negatywne - to czy należy ustalić dochód z czynszu bez pomniejszenia o koszty wynajmu pomieszczeń, które są pokryte z dotacji? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)
 1458. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-621a/08/PS
  Czy dotacja otrzymana przez podatnika z budżetu Komisji Europejskiej ze środków programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji w latach 2008 - 2013 za pośrednictwem koordynatora Konsorcjum - Politechniki "A." jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych?
 1459. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-621b/08/PS
  Czy dotacja otrzymana przez podatnika z budżetu państwa na podstawie umowy zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości dotyczącej udzielania pomocy finansowej na realizację zadań ośrodków Enterprise Europe Network w związku z powierzeniem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przez Ministra Gospodarki zadania polegającego na udzielaniu pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia dla mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej podmiotów realizujących na podstawie umów zawartych z Komisja Europejską zadania partnera sieciowego, otrzymana za pośrednictwem koordynatora Konsorcjum - Politechniki "A.", jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych?
 1460. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1014/08/AD
  Czy wynagrodzenia finansowane ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej osób bezpośrednio realizujących cel projektu w ramach 7. Programu Ramowego podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1461. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-608/08/DK
  Czy dokonując odliczenia w 2008 r. podatku VAT z faktur zakupu usług doradczych związanych z wnioskami unijnymi, (faktur zaksięgowanych w 2006 r., z których nie został odliczony podatek VAT naliczony), a księgując go w 2008 r. na pozostałe przychody operacyjne, przychód ten na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych?
 1462. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-959/08/PC
  Czy koszty poniesione w związku z przygotowaniem dokumentacji wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności, stanowić będą koszty uzyskania przychodów, czy też będą to koszty zwiększające wartość środków trwałych w budowie i stanowić będą koszty podatkowe poprzez amortyzację?
 1463. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-988/08-4/SJ
  Zakupione towary i usługi, związane z realizacją projektu szkoleniowo-doradczo-promocyjnego w ramach Działania 8.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, zatem Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących ich nabycie.
 1464. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1832/08-2/BM
  opodatkowanie podatkiem od towarów i usług dotacji unijnych
 1465. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-942/08/MD
  Uznanie otrzymanej dotacji przedmiotowej za obrót stanowiący podstawę opodatkowania
 1466. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1567/08-2/SAP
  Czy Instytut ma prawo do odliczania kwot podatku naliczonego z faktur zakupu towarów i usług wykorzystywanych do realizacji zadań naukowo-badawczych sfinansowanych z dotacji i dofinansowań wyżej wymienionych w punktach od 1 do 8 i z faktur zakupu środków trwałych i aparatury naukowo-badawczej dotyczących zadania realizowanego w ramach programu Innowacyjna Gospodarka (pkt. 9)?
 1467. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-126/08-2/IŚ
  jeżeli w związku z realizacją programów operacyjnych, objętych okresem programowania 2007-2013, Spółka będzie beneficjentem środków (dotacji) otrzymywanych z budżetu państwa, to środki te stanowić będą przychód - zwolniony jednakże od opodatkowania na podstawie ww. przepisów. Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż wydatki bezpośrednio sfinansowane ww. przychodami zwolnionymi od podatku, nie będą mogły stanowić kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie bowiem z art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47 i 48 lub ze środków, o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 1468. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-125/08-2/IŚ
  Czy wymienione w pytaniu wydatki na wkład własny, w postaci wynagrodzeń oddelegowanych pracowników, związane z uzyskaniem dotacji na przeprowadzenie szkoleń, stanowią podatkowe koszty uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1469. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-685/08-4/EK
  Czy środki otrzymane na sfinansowanie projektu korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego wymienionego w art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1470. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-685/08-3/EK
  Czy środki otrzymane na sfinansowanie projektu korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego wymienionego w art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1471. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-866/08-4/AMN
  Czy wynagrodzenia osób zatrudnionych przy projekcie na umowę o pracę i umowę zlecenie korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych wymienionego w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1472. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-866/08-3/AMN
  Czy wynagrodzenia osób zatrudnionych przy projekcie na umowę o pracę i umowę zlecenie korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych wymienionego w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1473. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-603/08/DK
  Czy wydatki na zakup przedstawionych towarów i usług mogą być zaliczone przez Spółdzielnię do kosztów uzyskania przychodów?
 1474. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-78/08-2/TW
  Czy w ramach funkcjonowania baru, który w tej chwili prowadzi Zainteresowana i korzysta z dotacji przedmiotowych, może równolegle prowadzić sprzedaż dań gastronomicznych produkowanych na bazie produktów mięsnych?
 1475. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1567/08/KG
  Spółce nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupach dokonywanych w związku z podnoszeniem innowacyjności przedsiębiorstw.
 1476. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-952/08/MO
  1. Czy w deklaracjach CIT-8 i CIT-8/O Spółka wykazuje prawidłową kwotę dotacji tj. do wysokości osiągniętego dochodu, czy też Spółka może wykazywać jako dochód wolny w danym roku, kwotę otrzymanej dotacji budżetowej? 2. Jeżeli Spółka powinna wykazywać jako dochód wolny pełną kwotę otrzymanej dotacji budżetowej, to czy nadwyżka dochodu wolnego nad dochodem podatkowym będzie stanowiła dla Spółki stratę podatkową, o którą zgodnie z art. 7 ust. 5 Spółka obniży dochód podatkowy w kolejnych latach np. za rok 2007 poprzez dokonanie korekty deklaracji podatkowej?
 1477. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-950/08/PC
  Czy Spółka powinna zaliczyć do przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych odsetki narosłe od otrzymanej dotacji z Funduszu Spójności?
 1478. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-834/08/RM
  Skutki podatkowe otrzymania dotacji udzielonej wnioskodawcy na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty otrzymanej z jednostek samorządu terytorialnego.
 1479. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-578/08/IG
  Czy dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników jest przychodem z działalności gospodarczej?
 1480. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-845/08-5/AA
  Czy otrzymana dotacja stanowi przychód do opodatkowania i gdzie należy je ująć?Czy zakupy sfinansowane dotacją stanowią koszty uzyskania przychodów działalności gospodarczej? Czy zakupiony za środki z dotacji komputer należy powiększyć o wartość drukarki fiskalnej i traktować jako jeden środek trwały?
 1481. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-845/08-4/AA
  Czy otrzymana dotacja stanowi przychód do opodatkowania i gdzie należy je ująć?Czy zakupy sfinansowane dotacją stanowią koszty uzyskania przychodów działalności gospodarczej? Czy zakupiony za środki z dotacji komputer należy powiększyć o wartość drukarki fiskalnej i traktować jako jeden środek trwały?
 1482. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-54/08-2/SM
  Zakładowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem w zakresie termomodernizacji budynków przychodni
 1483. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-980/08-2/KG
  Czy Spółka może dokonać całkowitego odliczenia podatku naliczonego od zakupów sfinansowanych częściowo z przyznanej dotacji, które zaliczone zostały do środków trwałych lub stanowią przedmiot umowy leasingu operacyjnego?
 1484. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-662/08-2/EK
  Czy dotacja otrzymana przez Spółkę z budżetu Komisji Europejskiej ze środków Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji w latach 2008-2013 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 310 z 09.11.2006 r., str. 15) za pośrednictwem Koordynatora Konsorcjum jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych?
 1485. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-564/08/IG
  Czy dotacja otrzymana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1486. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-837/08-2/AMN
  Czy dochody osób bezpośrednio realizujących cel projektu uzyskane w wyniku wykonywania zadań w projekcie podlegają zwolnieniu z podatku od osób fizycznych?
 1487. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-946a/08/BS
  Dotacja nie mająca wpływu na cenę przy nieodpłatnym świadczeniu usług nie stanowi podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług
 1488. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-832/08-2/AMN
  Czy faktura za powyższe usługi stanowi koszt uzyskania przychodu? Czy inaczej rozpatruje się sytuację pod kątem kosztów podatkowych w zależności od tego czy dotacja zostanie przyznana czy też nie?
 1489. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-36/08-5/SM
  moment powstania obowiązku podatkowego za świadczone usługi z tytułu otrzymania wynagrodzenia z ARiMR
 1490. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-289/08/AZ
  działania realizowane w ramach projektu: "Akademia Kompetencji"- nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a zatem Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją przedmiotowych zadań, gdyż zakupy te nie są związane z czynnościami opodatkowanymi.
 1491. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-99/08-2/DG
  CIT - w zakresie ustalenia czy otrzymana dotacja stanowi przychód zwolniony z opodatkowania
 1492. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-291/08/AZ
  działania realizowane w ramach projektu nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a zatem Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją przedmiotowych zadań, gdyż zakupy te nie są związane z czynnościami opodatkowanymi.
 1493. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-80/08/AZ
  działania realizowane w ramach projektu nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a zatem Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją przedmiotowych zadań, gdyż zakupy te nie są związane z czynnościami opodatkowanymi.
 1494. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-290/08/AZ
  działania realizowane w ramach projektu: "Akademia Kompetencji"- nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a zatem Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją przedmiotowych zadań, gdyż zakupy te nie są związane z czynnościami opodatkowanymi.
 1495. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1210/08-3/EC
  Otrzymana przez Partnera Projektu za pośrednictwem Beneficjenta dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, stanowi przychód z działalności gospodarczej. Dotacja ta nie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 1496. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1210/08-2/EC
  dofinansowanie otrzymane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu nie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dotacja jest przychodem z działalności gospodarczej w momencie jej faktycznego otrzymania. Natomiast wydatki sfinansowane z tych przychodów będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, w roku, w którym zostały poniesione
 1497. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-95/08-2/MŚ
  Czy opisany stan faktyczny: tj. otrzymana darowizna pracowni komputerowych w ramach projektu współfinansowanego w 75% przez Unię Europejską (Europejski Fundusz Społeczny) oraz w 25% przez Skarb Państwa - pod nazwą "Pracownie komputerowe dla szkół" - w przypadku naszych szkół - Technikum "L" w L i Policealnego Studium Zawodowego dla Dorosłych "L" w B P jest zwolniona z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych. Na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub innych przepisów odnoszących się do finansowania szkół dotowanych ze środków budżetu państwa za pośrednictwem urzędów miast, a prowadzonych przez inne osoby prawne np. spółkę z o.o.?
 1498. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1973/08-2/JL
  Otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja, jako niezwiązana z dostawą towarów lub świadczeniem usług, nie stanowi obrotu, o którym mowa w art. 29 ust. 1 cyt. ustawy i nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
 1499. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1106/08-4/JB
  Czy amortyzacja przedmiotowych środków i urządzeń sfinansowana z dotacji z Urzędu Pracy jest kosztem podatkowym u danego podatnika oraz dokonane zakupy są kosztem do wysokości 3.500 zł? Jeżeli włączamy w koszty to kwotę netto, czy brutto otrzymanej dotacji? Czy po roku zakupione środki można zaewidencjonować w firmie na dowodzie przekazania i amortyzować?
 1500. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-803/08-2/AA
  Czy otrzymane środki publiczne stanowią przychody podatkowe, które należy wykazać w PKPiR? Czy środki trwałe sfinansowane w części z pomocy, a w części ze środków własnych należy ująć w ewidencji środków w pełnej kwocie, czy tylko sfinansowanej ze środków własnych, a gdy ta nie przekracza 3500 zł można ją zaliczyć jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów? Czy wyposażenie o wartości nie przekraczającej 1500 zł można w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 1501. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1080/08/PP
  Czy odpisy amortyzacyjne dokonywane od środków trwałych, których nabycie zostało sfinansowane dotacją nie będą kosztami uzyskania przychodów oraz czy procedura ich rozliczania, którą przedstawia Spółka jest prawidłowa (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)?
 1502. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-858/08/PP
  Czy bezzwrotna dotacja inwestycyjna, którą uzyska Spółka na pokrycie kosztów związanych z wykonywaną inwestycją na środkach trwałych jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)?
 1503. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1081/08/PP
  Czy wartość wydatków na zakup usług firmy doradczej przygotowującej wniosek w celu ubiegania się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych na cele inwestycyjne poniesiona przed oddaniem środka trwałego do użytkowania będzie podwyższać wartość początkową środka trwałego i będzie stanowić koszt uzyskania przychodu poprzez odpisy amortyzacyjne - w przypadku otrzymania dotacji i w przypadku odrzucenia wniosku i nie przyznania jej (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)?
 1504. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-154/08/EJ
  opodatkowanie podatkiem VAT otrzymanej kwoty dotacji
 1505. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1563/08-2/SAP
  Stowarzyszeniu nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi realizację w/w Projektu, gdyż nie jest spełniona podstawowa przesłanka umożliwiająca obniżenie podatku należnego o naliczony - brak jest związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych.
 1506. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-765/08/TK
  Czy przychód z dotacji podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1507. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1876/08-2/JL
  Otrzymane dotacje i dofinansowania, nie stanowią obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a w konsekwencji nie uwzględnia się ich przy ustalaniu proporcji (art. 90 ust. 2 ustawy). Zatem wyliczając proporcję, o której mowa w art. 90 ust. 2 cyt. ustawy (zgodnie z art. 90 ust 3), wnioskodawca nie może w mianowniku proporcji uwzględnić przedmiotowych dotacji.
 1508. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-153/08/EJ
  opodatkowanie podatkiem VAT otrzymanej kwoty dotacji
 1509. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1508/08/AS
  Opodatkowanie otrzymanego dofinansowania w ramach projektu. Dokumentowanie otrzymanego dofinansowania. Wystawianie faktur dla ostatecznych beneficjentów projektu.
 1510. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-766/08/BK
  w zakresie zwolnienia z opodatkowania dotacji na dofinansowanie dopłat do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 1511. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-78/08/AZ
  otrzymana przez Wnioskodawcę od gminy dotacja dotycząca dofinansowania do kosztu pobytu jednego pacjenta, nie ma bezpośredniego wpływu na cenę świadczonych usług w zakresie sprawowania opieki nad osobami nietrzeźwymi doprowadzonymi do Izby, tym samym nie stanowi ona obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.
 1512. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1509/08/AS
  Opodatkowanie otrzymanej dotacji w ramach projektu.
 1513. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1593/08/LSz
  Zasadność opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotacji otrzymanej z Województwa dla Instytucji Filmowej.
 1514. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-447a/08/DK
  Czy koszt podatku naliczonego od towarów i usług poniesionego w związku z nabyciem usług i towarów nie stanowiących kosztu uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowi koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a tiret drugie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1515. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-91/08-3/MM
  otrzymane dotacje od Urzędu Miasta X jako ogólne dofinansowanie bieżącej działalności Miejskich Zakładówxxxx nie stanowią obrotu w myśl art. 29 ust. 1 ustawy o VAT i nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 1516. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1439/08/AZb
  otrzymana dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów ogólnych projektu nie ma bezpośredniego wpływu na cenę towarów i usług, nie stanowi tym samym obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku VAT, a zatem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług2.
 1517. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-516/08/IG
  Czy w roku podatkowym 2008 Wnioskodawca ma prawo zaewidencjonować w podatkowej księdze przychodów oraz zaliczyć w całości do kosztów uzyskania roku podatkowego 2008 r. wydatek z tytułu sporządzenia biznes-planu, stanowiącego załącznik do wniosku o uzyskanie pomocy w ramach rządowego programu ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego na modernizację linii technologicznej do przetapiania oraz przerobu srebra?
 1518. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1524/08/ES
  prawo do odzyskania podatku VAT w ramach realizacji projektu
 1519. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1523/08/ES
  prawo do odzyskania podatku VAT w ramach realizacji projektu
 1520. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1594/08/BD
  1.Czy udzielona dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania realizowane z zakresu ochrony środowiska podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy Urząd Gminy będzie zobowiązany do wystawienia informacji PIT-8C?
 1521. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1092/08-4/AŻ
  Zaliczenie do kosztów uzyskania przychód wydatków związanych ze sporządzeniem wniosku w celu uzyskania dotacji
 1522. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-547/08/WM
  Podatnik realizuje inwestycję z bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Czy przychód ten podlega opodatkowaniu czy podlega zwolnieniu z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1523. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-2/08-2/PJ
  Od dochodów ze stosunku pracy (o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy) oraz umów zlecenia (o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 8 ustawy) płatnik jest obowiązany do naliczenia, pobrania i przekazania na rachunek bankowy urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu właściwy według siedziby płatnika, należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 32 i 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1524. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-509/08/MH
  Gospodarka zasobami mieszkaniowymi w świetle kosztów uzyskania przychodu.
 1525. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1791/08/AL
  Czy Fundacja ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakup towarów i usług związanych z realizacją projektu pn.: "Unia Europejska szansą dla Rolników" oraz czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług otrzymane w związku z tym projektem dotacje i czy istnieje konieczności ich wykazywania w deklaracji VAT-7?
 1526. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1792/08/AL
  Czy Fundacja ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakup towarów i usług związanych z realizacją projektu pn.: "Nie przegap szansy" oraz czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług otrzymane w związku z tym projektem dotacje i czy istnieje konieczności ich wykazywania w deklaracji VAT-7?
 1527. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1396/08/AL
  Czy Fundacja ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakup towarów i usług związanych z realizacją projektu pn.: "Edukacja Twoją Szansą" oraz czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług otrzymane w związku z tym projektem dotacje i czy istnieje konieczności ich wykazywania w deklaracji VAT-7?
 1528. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1788/08/ES
  możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części w ramach projektu pn. "Program stypendialny szansą na równy start"
 1529. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1789/08/ES
  możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części w ramach projektu pn. "Wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów"
 1530. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1790/08/ES
  możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części w ramach projektu pn. "Wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów"
 1531. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1591/08/ES
  możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części w ramach projektu pn. "Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów", realizowanego od 1 października 2004r. do 29 lipca 2005r.
 1532. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1787/08/ES
  odliczenia podatku VAT w całości lub w części w ramach projektu pn. "Uczniu to twoja szansa na przyszłość"
 1533. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-65/08-2/IŚ
  Czy wydatki poniesione przez Spółkę w ramach projektu E, w części niepokrytej dotacją Wspólnoty Europejskiej, która na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest zwolniona z opodatkowania tym podatkiem, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów Spółki (zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)?
 1534. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-526/08/DK
  1. Czy Agencja wykonując wszystkie czynności w zakresie projektu "B." otrzymuje dotacje zwolnione z opodatkowania? 2. Czy w związku ze zwolnieniem od podatku otrzymanych dotacji nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów kosztów sfinansowanych z tych dotacji?
 1535. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-704/08/RM
  Skutki podatkowe otrzymania dotacji udzielonej wnioskodawcy na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty otrzymanej z jednostek samorządu terytorialnego.
 1536. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1124/08/LŻ
  Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków na zakup usług firmy doradczej.
 1537. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-925/08/LŻ
  Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupów środków trwałych sfinansowanych dotacją z EFRR oraz prawa do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z ww. tytułu
 1538. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1739/08-2/SM
  brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem
 1539. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1169/08-2/EC
  Czy wydatki na zakup towarów (usług), które nie będą środkami trwałymi są kosztem podatkowym, pomimo iż zakupy te zostały sfinansowane z ze środków przyznanych bezrobotnemu na podjęcie działalności gospodarcze> i tym samymkorzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym odosób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 121?
 1540. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-523/08/MK
  Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wydatki na działania niezbędne do uzyskania dotacji inwestycyjnej takie jak: przygotowanie biznes planu, opina o innowacyjności, kosztów pozyskania promesy kredytowej, itp. stanowią koszt podatkowy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym?
 1541. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1670/08-2/KK
  czy opisane powyżej dotacje (dofinansowania) podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w związku z regulacją art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 04.54.535, zwana dalej: "ustawa z dnia 11 marca 2004 r."), w brzmieniu od dnia 1 czerwca 2005 r.?
 1542. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-550/08/MH
  Wydatki poniesione na przygotowanie i sporządzanie wniosku o dotację z funduszy unijnych na zakup środków trwałych w świetle kosztów uzyskania przychodu w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
 1543. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-744/08/AB
  Opodatkowanie środków wypłacanych osobom niepełnosprawnym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej.
 1544. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1317/08-2/MK
  wydatki związane z rekultywacją zamkniętego składowiska odpadów mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych w momencie ich poniesienia
 1545. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-2033/08-2/PR
  opodatkowanie podatkiem od towarów i usług dotacji otrzymywanych przez Zakład od gminy na realizację zadań określonych w statucie Zakładu
 1546. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-703/08/KB
  zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dotacji otrzymywanej z Europejskiego Funduszu Społecznego za lata 2007 - 2013
 1547. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-702/08/KB
  zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dotacji otrzymywanej z Europejskiego Funduszu Społecznego za lata 2007 - 2013
 1548. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-840/08/PC
  Czy słusznie Stowarzyszenie, składki do PFRON zapłaconej i pokrytej dotacją wyłączyło z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 1549. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-734/08-2/AMN
  Czy podwykonawcy lub osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej bądź umowy o pracę, którym została powierzona w ramach projektu (który otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013) realizacja zadań odnoszących się bezpośrednio do beneficjentów i z tego tytułu otrzymują wynagrodzenie, korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)?
 1550. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1511/08/BJ
  Czy przyznawane dla osób fizycznych dotacje z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czyli funduszu celowego zgodnie z zawartymi umowami cywilnoprawnymi będące dofinansowaniem do demontażu pokryć dachowych zawierających azbest i unieszkodliwiania wytworzonych odpadów podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy Gmina ma obowiązek wystawić tym osobom
 1551. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1040/08-2/AŻ
  Jednorazowa pomoc, przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej stanowi przychód zwolniony z opodatkowania . Wydatki przeznaczone na zakup wyposażenia, a także odpisy amortyzacyjne od środków trwałych, sfinansowanych ze środków otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach dotacji nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.
 1552. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/4240-40/08
  Czy koszty doradztwa dotyczącego uzyskania dotacji w tym przygotowania i monitorowania wniosku stanowić będą koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych czy też będą to koszty zwiększające wartości inwestycji środków trwałych powstałych w wyniku realizacji procesu inwestycyjnego i stanowić będą koszty podatkowe poprzez amortyzację ww. środków trwałych?
 1553. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1280/08-7/SP
  Obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników oraz należności z tytułu umów cywilnoprawnych, które są finansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej a pracownicy bezpośrednio realizują cel tych projektów.
 1554. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-522/08-2/DS
  Pytanie dotyczy zakwalifikowania i wysokości wskazanej powyżej dotacji. Czy przychody z tytułu zaksięgowanej dotacji (łącznie z podatkiem VAT) należy traktować jako przychody z działalności rolniczej, czy pozarolniczej oraz czy słusznie Spółka księguje na konto dotacji całą kwotę (tzn. z podatkiem VAT) dopłaty?
 1555. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-497b/08/MR
  Czy VAT nieodliczony od zakupów dotyczących dotacji jest kosztem uzyskania przychodów?
 1556. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-497a/08/MR
  Czy otrzymana dotacja rozwojowa jest przychodem zwolnionym z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1557. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1532/08-2/SAP
  Czy Gmina w odniesieniu do zrealizowanego Projektu ma możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części?
 1558. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1700/08-4/RK
  zakup środka trwałego i wyposażenia stanowiska Pracy Strony, tj. zakupów zrefundowanych przez Urząd Pracy nie stanowi przeszkody dla odliczenia podatku naliczonego, o ile zakupy te wykorzystywane są do czynności opodatkowanych
 1559. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP1-443-1619/08-2/JL
  Skoro otrzymana dotacja nie będzie miała bezpośredniego wpływu na cenę świadczonych usług, tym samym nie będzie stanowić obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, zatem nie będzie podlegała opodatkowaniu. Instytut jako jeden z beneficjentów dotacji będzie mieć prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z zakupów sfinansowanych dotacją, gdyż zakupione towary będą służyć czynnościom opodatkowanym i w sprawie nie ma zastosowania art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.
 1560. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-779/08/AW
  Czynności przekazania przez koordynatora konsorcjum środków pieniężnych uczestnikom projektu nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 1561. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-549/08/DP
  Czy przypadająca na Wnioskodawcę część otrzymanej refundacji, którą pokryte zostały wydatki na zakup środków trwałych, od których spółka dokonuje odpisów amortyzacyjnych nie zaliczając ich do kosztów uzyskania przychodów podlega opodatkowaniu?
 1562. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-679/08/BK
  w zakresie zwolnienia z opodatkowania dotacji na dofinansowanie dopłat do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 1563. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-669/08/TK
  Czy otrzymana kwota dofinansowania (przelana na konto bankowe) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 1564. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-803a/08/DM
  Czy dotacja podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 1565. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-774/08/BS
  Dotacja do kosztów działalności nie stanowi podstawy do powiększenia obrotu podlegającego opodatkowaniu.
 1566. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-803a/08/DM
  Czy dotacja podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 1567. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-568/08-2/JK
  Czy podwykonawcy lub osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej bądź umowy o pracę, którym została powierzona w ramach projektu (który otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013) realizacja zadań odnoszących się bezpośrednio do beneficjentów i z tego tytułu otrzymują wynagrodzenie, korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)?
 1568. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-668/08-4/AG
  Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wydatki na: komputer przenośny, torbę do komputera, myszkę bezprzewodową, poniesione z otrzymanej dotacji z Urzędu Pracy, Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 1569. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1428/08/MK
  Czy jednostka samorządu terytorialnego dokonująca wypłat dotacji w ramach Gminnego oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zobowiązana jest do sporządzenia rocznych informacji podatkowych PIT-8C?
 1570. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1414/08-4/SAP
  Czy otrzymywana przez Wnioskodawcę dotacja na pokrycie części kosztów związanych z prowadzeniem zadań w zakresie oceny wartości użytkowej zwierząt podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług??
 1571. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-777/08/PC
  Czy sposób rozliczenia zwrotu dotacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowy?
 1572. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1220/08/ES
  możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z zakupem urządzenia diagnostycznego sfinansowanym ze środków Funduszu Pracy
 1573. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/4441-18/08-2/SJ
  Na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1270 ze zm.), w zw. z art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów, po ponownym rozpoznaniu sprawy wskutek skargi Spółki Akcyjnej reprezentowanej przez pełnomocnika, na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 1 sierpnia 2008 r. znak ILPP2/443-398/08-6/MR dotyczącą podatku od towarów i usług w zakre ...
 1574. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/4441-17/08-2/SJ
  1. Czy otrzymana dotacja rozwojowa stanowi obrót opodatkowany podatkiem VAT w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT? 2. W jaki sposób Spółka ma udokumentować otrzymanie dotacji rozwojowej?
 1575. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-972/08-2/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 25 sierpnia 2008 r. (data wpływu 25 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania stypendiów wypłacanych uczestnikom szkolenia -jest nieprawidłowe.W dniu 25 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji ...
 1576. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-469/08/WM
  Czy przychód z działalności gospodarczej powstaje w momencie wystawienia rachunku, tj. na zasadach określonych w art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też w momencie otrzymania środków (zapłaty) zgodnie z art. 14 ust. 1i ww. ustawy?
 1577. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1181/08/ES
  możliwość zwrotu podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "Nowe umiejętności szansą na znalezienie zatrudnienia poza sektorem rolnym - kursy szkoleniowe dla rolników"
 1578. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-495/08-2/ŁM
  Czy poniesione przez Spółkę wydatki na przygotowanie wniosku o dotację będą mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów jako koszty pośrednie danego okresu, również w sytuacji, gdy dotacja nie zostanie przyznana z przyczyn niezależnych od Spółki?
 1579. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-668/08/MW
  1. Czy uzyskana przez wnioskodawcę pomoc publiczna w postaci zwolnienia z podatku dochodowego z tytułu działalności w strefie oraz pomoc w formie dotacji podlegają kumulacji (łączeniu), tzn. wnioskodawca powinien zsumować dotychczas poniesione wydatki, które służą wyliczeniu kwoty zwolnionej z podatku z tytułu działalności na terenie strefy (wydatki w związku z inwestycją w strefie) oraz wydatki poniesione na zakup środka trwałego (maszyny) objętego dofinansowaniem, a następnie ustalić wspólną dla obu źródeł kwotę wykorzystanej i pozostałej do wykorzystania pomocy publicznej? 2. Jeżeli odpowiedź na pierwsze pytanie jest pozytywna (obie formy pomocy publicznej podlegają kumulacji), to czy przedstawiony przez wnioskodawcę sposób (model) liczenia wykorzystanej i pozostałej do wykorzystania kwoty pomocy publicznej, jest prawidłowy? Jeżeli - zdaniem organu podatkowego - przedstawiony sposób (model) liczenia wykorzystanej i pozostałej do wykorzystania kwoty pomocy publicznej, jest nieprawidłowy wnioskodawca prosi o wskazanie poprawnej metody (sposobu) liczenia wykorzystanej i pozostałej do wykorzystania kwoty pomocy publicznej.
 1580. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-638/08/AP
  Czy otrzymany grant pieniężny z Europejskiego Funduszu Społecznego na rozpoczęcie działalności gospodarczej przeznaczony na zakup środków trwałych jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, a odpisy dokonywane od zakupionych środków trwałych stanowią koszty uzyskania przychodu?
 1581. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1642/08/AZb
  Czy środki finansowe otrzymane przez Wnioskodawcę w ramach przyznanej dotacji rozwojowej na pokrycie części wydatków kwalifikowanych poniesionych na realizację działań z zakresu promocji, marketingu, zarządzania oraz ewaluacji i monitoringu projektu, tj. niezwiązanych bezpośrednio ze świadczeniem usług dla przedsiębiorców, a służących celom projektu, nie będą stanowiły obrotu, a zatem Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT od zakupów związanych z tymi działaniami?
 1582. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-596/08-2/AA
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Firmy przedstawione we wniosku z dnia 5 sierpnia 2008 r. (data wpływu 7 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dotacji na dofinansowanie dopłat do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -jest pra ...
 1583. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-747/08/JJ
  Czy otrzymane przez Spółkę w ramach przyznanej dotacji rozwojowej środki finansowe na pokrycie wydatków kwalifikowalnych realizowanego projektu będą stanowiły obrót i czy Spółka ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego VAT o podatek VAT naliczony od zakupów finansowanych dotacją rozwojową?
 1584. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1145/08/AZb
  Czy środki finansowe otrzymane w ramach przyznanej dotacji rozwojowej na pokrycie wydatków związanych ze świadczeniem usług doradczych i szkoleniowych, tj. na dofinansowanie tej części usług, która nie będzie objęta fakturą VAT wystawioną Beneficjentom Ostatecznym (pomoc publiczna) będą stanowiły obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem VAT, a więc Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego VAT o podatek VAT naliczony od zakupów związanych ze świadczeniem tych usług, a sfinansowanych dotacją rozwojową?
 1585. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1572/08-5/AP
  Czy otrzymana dotacja z Urzędu Miasta stanowi podstawę do opodatkowania podatkiem od towarów i usług, czy jest to czynność niepodlegająca VAT?
 1586. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-481/08-2/ŁM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 30 lipca 2008 r. (data wpływu 04.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie amortyzacji podatkowej środków trwałych stanowiących mienie przekształconego zakładu budżetowego -jest prawidłowe.W dniu 04 sierpnia 2008 r. został zł ...
 1587. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-611/08/RM
  Czy dotacja udzielona na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty otrzymana z jednostki samorządu terytorialnego jest wolna od podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1588. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-481/08-2/ŁM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 30 lipca 2008 r. (data wpływu 04.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie amortyzacji podatkowej środków trwałych stanowiących mienie przekształconego zakładu budżetowego -jest prawidłowe.W dniu 04 sierpnia 2008 r. został zł ...
 1589. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1109/08/AZ
  obowiązek podatkowy od ustalonej uchwałą Rady Miejskiej dopłaty do różnic w cenie wody
 1590. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-476/08-3/ŁM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia, przedstawione we wniosku z dnia 29 lipca 2008 r. (data wpływu 31.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania otrzymanej dotacji -jest prawidłowe.W dniu 31 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony w dniu 14 października 2008 r. (data w ...
 1591. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-697/08/NG
  Czy wydatki na opracowanie wniosku o dotację, poniesione zgodnie z zawarta umową z firmą specjalistyczną (doradczą) stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodu?
 1592. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-704/08-3/JK
  Dotacja, jej opodatkowanie i prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 1593. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-546/08-2/AA
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana ... przedstawione we wniosku z dnia 24 lipca 2008 r. (data wpływu 28 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dotacji na dofinansowanie dopłat do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne ...
 1594. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-776/08-2/BD
  Czy otrzymywane dopłaty przez Miejski Zakład Komunikacyjny od Gmin, należy uznać za odpłatność za świadczone usługi przewozowe, czy też nie stanowią one obrotu w myśl art. 29 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?
 1595. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-472/08/WM
  Czy przychody z tytułu prowadzenia przedszkola niepublicznego podlegają w całości zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1596. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-457a/08/AW
  Czy amortyzacja urządzenia medycznego - tomografu komputerowego (10% stawka roczna, a budynku 2,5% stawka) stanowi koszt uzyskania przychodów?
 1597. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-442/08/AW
  Czy wydatki poniesione i do poniesienia na usługi doradcze mające na celu otrzymanie dotacji na przedmiotową inwestycję pod nazwą "Uruchomienie produkcji energii ekologicznych z odnawialnych źródeł energii", jak i wydatki na usługi doradcze mające na celu jej prawidłowe rozliczenie można zaliczyć do kosztów działalności gospodarczej (bieżącej), czy też kwoty te powinny być zaliczone do wartości początkowej środków trwałych w budowie?
 1598. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-359d/08/DK
  Czy koszty związane ze sporządzeniem dokumentacji, tj.: - aktualizacja koncepcji techniczno-ekonomicznej pn. Optymalizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w K. dla etapu II obejmującej zasoby systemu ciepłowniczego Spółki; - studium wykonalności; - ocena oddziaływania projektu na środowisko; - wniosek wraz z dokumentami aplikacyjnymi do Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 lub innych programów pomocowych; będą stanowić koszty uzyskania przychodu?
 1599. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-359c/08/DK
  Czy koszty związane ze sporządzeniem dokumentacji tj.: - aktualizacja koncepcji techniczno-ekonomicznej pn. Optymalizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w K. dla etapu II obejmującej zasoby systemu ciepłowniczego Spółki; - studium wykonalności; - ocena oddziaływania projektu na środowisko; - wniosek wraz z dokumentami aplikacyjnymi do Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 lub innych programów pomocowych; będą stanowić koszty uzyskania przychodu?
 1600. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-359b/08/DK
  Czy koszty związane ze sporządzeniem dokumentacji tj.: - aktualizacja koncepcji techniczno-ekonomicznej pn. Optymalizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w K. dla etapu II obejmującej zasoby systemu ciepłowniczego Spółki; - studium wykonalności; - ocena oddziaływania projektu na środowisko; - wniosek wraz z dokumentami aplikacyjnymi do Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 lub innych programów pomocowych; będą stanowić koszty uzyskania przychodu?
 1601. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-359a/08/DK
  Czy koszty związane ze sporządzeniem dokumentacji tj.: - aktualizacja koncepcji techniczno-ekonomicznej pn. Optymalizacja miejskiego systemu ciepłowniczego dla etapu II obejmującej zasoby systemu ciepłowniczego Spółki; - studium wykonalności; - ocena oddziaływania projektu na środowisko; - wniosek wraz z dokumentami aplikacyjnymi do Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 lub innych programów pomocowych; będą stanowić koszty uzyskania przychodu?
 1602. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1314/08/BD
  Czy dotacje udzielone osobom fizycznym z budżetu gminy oraz dofinansowanie udzielone osobom fizycznym ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych? Czy gmina ma obowiązek wystawić tym osobom PIT-8C?
 1603. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-1017/08-6/AS
  zakwalifikowanie wydatków poniesionych na doradztwo związane z inwestycją współfinansowaną ze środków unijnych
 1604. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1452/08-2/AK
  1. pomoc restrukturyzacyjna nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT; 2. podatek VAT naliczony dotyczący wydatków sfinansowanych bezpośrednio z pomocy restrukturyzacyjnej podlega odliczeniu na zasadach ogólnych
 1605. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-632b/08/AF
  Czy przy ustalaniu proporcji (współczynnika sprzedaży) otrzymane dotacje powinny być brane pod uwagę?
 1606. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1134/08/JP
  opodatkowanie podatkiem VAT otrzymanej dotacji w związku z realizacją projektu; prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupów związanych z realizacją projektu, prawo do zwrotu podatku VAT naliczonego, o którym mowa w § 25 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją ww. projektu
 1607. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-662/08/AW
  Odliczenie częściowe podatku naliczonego, w związku z wykonywaniem przez Książnicę czynności statuowych niepodlegających opodatkowaniu.
 1608. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1814/08-2/PR
  opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotacji otrzymywanych przez Zakład od gminy na realizację zadań określonych w statucie Zakładu
 1609. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1187/08-2/IK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 23 lipca 2008r. (data wpływu 25 lipca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dotacji przedmiotowej otrzymane od Gminy na pokrycie bieżących kosztów działalności Zakładu -jest prawidłowe.W dniu 25 lipca 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpre ...
 1610. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-573/08/WRz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko P.J., przedstawione we wniosku z dnia 18 lipca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 24 lipca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania na podstawie decyzji Prezydenta Miasta dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika w części dotyczącej:
 1611. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-645/08/JJ
  Uwzględnienie przy ustalaniu proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, otrzymywanych dotacji i dofinansowań.
 1612. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-564/08/MW
  Czy przychody z osobiście wykonywanej pracy wspólnika Spółki jawnej na rzecz projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - udokumentowane szczegółową kartą czasu pracy, będą zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1613. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-563/08/MW
  Czy przychody z osobiście wykonywanej pracy wspólnika Spółki jawnej na rzecz projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - udokumentowane szczegółową kartą czasu pracy, będą zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1614. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-569/08/KB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Jawnej, przedstawione we wniosku z dnia 02 lipca 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 23 lipca 2008r.), uzupełnionym w dniu 26 września 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w formie Spółki Jawnej pozarolniczej działaln ...
 1615. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-643/08/AJ
  Czy prawo do odliczenia przysługuje w sytuacji gdy faktury wystawione są na osobę prowadzącą gospodarstwo rolne, ale nie tą, która dokonała zgłoszenia rejestracyjnego?
 1616. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1405/08/LSz
  Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług dotacji otrzymywanej z Urzędu Miasta na orkiestrę.
 1617. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-711/08-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zarządu, przedstawione we wniosku z dnia 14 lipca 2008 r. (data wpływu 17 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy usług, finansowanych dotacją samorządu terytorialnego -jest prawidłowe.W dniu 1 ...
 1618. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-380/08/DK
  Czy wydatki związane z procesem aplikacji wniosku o dotację mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych? Jeżeli tak to: czy jako koszty inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami dotyczące: - pomocy doradców w zakresie przygotowania i rozliczenia wniosku o dotację unijną, mogą być potrącane w dacie ich poniesienia?
 1619. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-519/08-2/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Cywilnej, przedstawione we wniosku z dnia 14 lipca 2008 r. (data wpływu 17 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dotacji na dofinansowanie dopłat do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska ...
 1620. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-775/08-2/BD
  Czy kwoty dotacji otrzymywane przez Miejski Zakład Komunikacyjny od miasta J(…), stanowią obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), i czy w związku z tym podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?
 1621. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1109/08/GJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 16.07.2008r. (data wpływu 21.07.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego -jest nieprawidłowe.W dniu 21.07.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w in ...
 1622. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-561/08/TK
  Czy poszczególne transze dotacji rozwojowej przekazywane w ramach Projektu Operacyjnego "Kapitał Ludzki" podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1623. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-639/08/NG
  Czy otrzymana dotacja korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1624. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-554/08/BK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana Ł. przedstawione we wniosku z dnia 2 lipca 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 16 lipca 2008r.), uzupełnionym w dniu 18 września 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dotacji na dofinansowanie dopłat do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji otrzymanej ...
 1625. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1335/08-2/IG
  Czy otrzymana płatność z tytułu cukru tzw. płatność cukrowa - podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 29 pkt 1 ustawy?
 1626. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-548/08/ESZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana P. przedstawione we wniosku z dnia 11 lipca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura - 14 lipca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania dofinansowania na pokrycie kosztów kształcenia młodocianego pracownika -jest prawidłowe.W dniu 14 stycznia 2008 r. wpłynął d ...
 1627. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1251/08/BD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy przedstawione we wniosku z dnia 07 lipca 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 10 lipca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wymianę systemu grzewczego na proekologiczny -jest prawidłowe.W ...
 1628. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1244/08/BD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Urzędu Miejskiego przedstawione we wniosku z dnia 07 lipca 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 09 lipca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dla osób, które otrzymały dofinansowanie z budżetu miasta do zakupu i wymiany ekologicznych źródeł ciepła -jest prawidłowe.W dniu 09 ...
 1629. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-1149/08-4/SAP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 07.07.2008 r. (data wpływu 17.07.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy realizacji projektu modernizacji ośrodka zdrowia, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego -jest nieprawidłowe ...
 1630. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-679/08-2/AT
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko X przedstawione we wniosku z dnia 3 lipca 2008 r. (data wpływu 8 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu realizowanego projektu -jest nieprawidłowe.W dniu 8 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ...
 1631. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-521/08-2/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 16 lipca 2008 r. (data wpływu 18 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest nieprawidłowe.W dniu 18 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej ...
 1632. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-894/08-2/ES
  Czy kwota dotacji do sprzedaży biletów ulgowych otrzymana z urzędu marszałkowskiego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1633. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1232/08/BD
  Czy przedmiotowa dotacja otrzymana na pokrycie kosztów przyłącza kanalizacji winna być opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych czy może korzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w konsekwencji czego gmina nie będzie miała obowiązku wystawienia informacji PIT-8C?
 1634. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-597/08/CzP
  Czy od uzyskanej pomocy de minimis w kwocie 360.00,00 zł od Funduszu Górnośląskiego należy uiścić podatek dochodowy od osób prawnych?
 1635. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1442/08/AZ
  Mając więc na uwadze przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz fakt, że art. 8 ust. 2 tej ustawy nie znajduje zastosowania, gdyż nieodpłatne świadczenie usług (nieodpłatne szkolenie) odbyło się w związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością, stwierdzić należy iż w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług - brak związku dokonanych zakupów z czynnościami opodatkowanymi.
 1636. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1449/08/AZ
  Mając więc na uwadze przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz fakt, że art. 8 ust. 2 tej ustawy nie znajduje zastosowania, gdyż nieodpłatne świadczenie usług (nieodpłatne szkolenie) odbyło się w związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością, stwierdzić należy iż w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług - brak związku dokonanych zakupów z czynnościami opodatkowanymi.
 1637. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1186/08/BJ
  Czy pracownicy, którzy są wynagradzani ze środków wspólnotowych za bezpośrednie zaangażowanie w realizację celów projektu pt. "Mental Health-Trained Today to Train Tomorrow" w ramach unijnego programu Lifelong Learning Programme (LLP) Grundtvig finansowanego przez agendę Komisji Europejskiej - "Education, Audiovisual, and Culture Executive Agency" są zwolnieni z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1638. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-807/08-2/PJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 10.07.2008 r. (data wpływu 14.07.2008 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dotacji otrzymanych w ramach Funduszu Dotacji Inwestycyjnych Phare 2001 -jest nieprawidłowe.W dniu 14.07 .2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpreta ...
 1639. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-807/08-3/PJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 10.07.2008 r. (data wpływu 14.07.2008 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dotacji otrzymanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego, Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2004-2006 -jest prawidłowe.W dniu 14.07 .2008 r. został złożony ww. w ...
 1640. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-807/08-4/PJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 10.07.2008 r. (data wpływu 14.07.2008 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dotacji otrzymanych ze środków Funduszu Pracy-jest nieprawidłowe.W dniu 14.07 .2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatko ...
 1641. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-784/08-4/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 04.07.2008 r. (data wpływu 07.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania środków wypłacanych osobom niepełnosprawnym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej i zalicze ...
 1642. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-444/08/DP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 6 sierpnia 2008 r. (data wpływu 13 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania otrzymanej dotacji -jest nieprawidłowe.W dniu 13 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywid ...
 1643. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-438/08-2/ES
  Opodatkowanie przychodów otrzymywanych przez Wnioskodawczynię z tytułu wykonywanej pracy od kwietnia 2008 r. w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej -art. 5 ust. 1 pkt 2) w ramach P rogramu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w charakterze kierownika administracyjnego przedmiotowego projektu, a odnoszące się bezpośrednio do beneficjenta, który zawarł z Instytucją Pośredniczącą umowę o dofinansowanie projektu, a zatem otrzymał dotację rozwojową w rozumieniu art. 106 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 249, póz. 2104 z późn. zm.). Do czynności / zadań kierownika administracyjnego projektu należy m.in.:
 1644. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-477/085/AMN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Urzędu X, przedstawione we wniosku z dnia 1 lipca 2008 r. (data wpływu 4 lipca 2008 r.), uzupełnionym w dniach 17 i 29 września 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych -jest nieprawidłowe.W dniu 4 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej int ...
 1645. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1249/08-2/BS
  W przypadku gdy otrzyma dotacja, będzie miała bezpośredni wpływ na cenę świadczonych przez Wnioskodawcę usług, to stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy dotacja ta zwiększy obrót i będzie korzystała zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy ze zwolnienia z podatku.
 1646. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1249/08-4/BS
  Dot. prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów towarów i usług, które będą służyły wyłącznie działalności zwolnionej z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy jako wymienione w pozycji 7 załącznika nr 4 - usługi w zakresie edukacji PKWiU 80. W tym przypadku nie będzie miał zastosowania art. 90 ust. 2 ustawy, bowiem Wnioskodawca tak jak wskazuje, ma możliwość odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje.
 1647. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1249/08-3/BS
  Zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy, odpłatne świadczenie usługi szkoleniowej przez Konsorcjum na rzecz beneficjenta, wypełnia definicję sprzedaży. W związku z powyższym na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy, winno być dokumentowane fakturą VAT wystawioną przez Konsorcjum za powyższy zakres (40%) na rzecz ostatecznego beneficjenta usługi. Natomiast sposób rozliczeń pomiędzy uczestnikami konsorcjum winna regulować umowa konsorcjum.
 1648. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1249/08-2/BS
  W przypadku gdy otrzyma dotacja, będzie miała bezpośredni wpływ na cenę świadczonych przez Wnioskodawcę usług, to stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy dotacja ta zwiększy obrót i będzie korzystała zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy ze zwolnienia z podatku.
 1649. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1249/08-3/BS
  Zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy, odpłatne świadczenie usługi szkoleniowej przez Konsorcjum na rzecz beneficjenta, wypełnia definicję sprzedaży. W związku z powyższym na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy, winno być dokumentowane fakturą VAT wystawioną przez Konsorcjum za powyższy zakres (40%) na rzecz ostatecznego beneficjenta usługi. Natomiast sposób rozliczeń pomiędzy uczestnikami konsorcjum winna regulować umowa konsorcjum.
 1650. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1138/08/BJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Instytutu, przedstawione we wniosku z dnia 12 czerwca 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 25 czerwca 2008r.), uzupełnionym w dniu 05 sierpnia 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło finansowanyc ...
 1651. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-548/08/NG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 25 czerwca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 30 czerwca 2008 r.), uzupełnionym w dniu 11 września 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m. in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu ws ...
 1652. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-404/08-2/EK
  Czy dochody otrzymane przez Beneficjenta w formie dotacji rozwojowej z budżetu państwa korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1653. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-741/08-2/AŻ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 24 czerwca 2008 r. (data wpływu 27 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dotacji inwestycyjnej -jest prawidłowe.W dniu 27 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w i ...
 1654. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-637/08/ICz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego przedstawione we wniosku z dnia 2 lipca 2008r. (data wpływu 3 lipca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymywanych dotacji do wozokilometra -jest prawidłowe.W dniu 3 lipca 2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa ...
 1655. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1553/08-2/RK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pani stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 11.08.2008 r. (data wpływu 18.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymanej dotacji -jest prawidłowe.W dniu 18.08.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej poda ...
 1656. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-908/08/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 11 czerwca 2008r. (data wpływu 23 czerwca 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 27 sierpnia 2008r. (data wpływu 29 sierpnia 2008r.) oraz pismem z dnia 19 września 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT naliczonego w związku z ...
 1657. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-628/08/MO
  Czy dotacje celowe otrzymane ze środków budżetowych będących w dyspozycji Ministra Gospodarki na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników fabryki działającej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 34 oraz na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1658. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-915/08-2/GJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 20.06.2008r. (data wpływu 26.06.2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania dotacji -jest prawidłowe.W dniu 26.06.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku d ...
 1659. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-656/08/KO
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 20 czerwca 2008r. (data wpływu 30 czerwca 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 9 września 2008r. (data wpływu) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymania należności od producenta rolnego za odbiór od niego padłych sztuk zw ...
 1660. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-466/08/KO
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 20 czerwca 2008r. (data wpływu 30 czerwca 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 9 września 2008r. (data wpływu) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymywanych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotacji na ...
 1661. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1284/08-2/JB
  Dotacja do świadczonych usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, mniemająca wpływu na cenę świadczonych usług, nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy, a zatem nie podlega opodatkowaniu VAT
 1662. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1224/08-2/AP
  Czy od zakupów, na które przyznano dotację można odliczyć podatek VAT?
 1663. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-918/08-2/GJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 20.06.2008r. (data wpływu 30.06.2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego środków z Europejskiego Funduszu Społecznego -jest nieprawidłowe.W dniu 30.06.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów pr ...
 1664. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-459/08-2/AG
  Czy w związku z powyższym dochody otrzymane przez beneficjenta w formie dotacji rozwojowej z budżetu państwa korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1665. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-383/08/HD
  Czy prawidłowym jest ustalanie wysokości kosztów uzyskania przychodów przy zastosowaniu metody proporcjonalności, tj. w takim stosunku, w jakim pozostają przychody wolne i opodatkowane w ogólnej kwocie przychodów?
 1666. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-691/08-3/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 10.06.2008 r. (data wpływu 17.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania wynagrodzeń pracowników oraz osób wykonujących prace na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych -jest nieprawidłowe.W dniu 17.06.2008 r. został złożony ww. wniosek ...
 1667. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-691/08-2/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 10.06.2008 r. (data wpływu 17.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymanej dotacji otrzymanej w związku z realizacją programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej -jest prawidłowe.W dniu 17.06.2008 r. został złożony ww. wnios ...
 1668. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1079/08/BJ (KAN-5869/06/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia, przedstawione we wniosku z dnia 05 czerwca 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 11 czerwca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów finansowanych ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności -jest nieprawidłowe.W dniu 11 czerwca 2008r. do tut. Biura wpł ...
 1669. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-656/08-2/AI
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Miejskiego Zakładu Komunikacji, przedstawione we wniosku z dnia 30 czerwca 2008 r. (data wpływu 1 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymanych z budżetu miasta dotacji dotyczących dofinansowania działalności bieżącej zakładu -jest prawidłowe.W dniu 1 lipca 2008 r. został złożony w ...
 1670. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-471/08/CzP
  "Czy dotacja otrzymana na poczet refundacji poniesionych wydatków w ramach realizowanych powyżej działań będzie stanowiła dla Wnioskodawcy przychód podatkowy a poniesione wydatki będą stanowiły koszty podatkowe, czy też środki te będą korzystały ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?"
 1671. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-819/08-6/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa, przedstawione we wniosku z dnia 09.05.2008 r. (data wpływu 19.05.2008 r.) oraz pismach uzupełniających braki formalne (data nadania I pisma 04.06.2008 r., data wpływu 09.06.2008 r., data nadania II pisma 04.08.2008 r., data wpływu 06.08.2008 r.) na wezwanie Nr IPPB2/415-819/08-2/MK z dnia 26.05.2008 r. (data nadania 27.05.2008 r., data doręczenia 30.05.2008 r.) i wezwanie Nr ...
 1672. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-636/08/AD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 9 czerwca 2008 r. (data wpływu 19 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego świadczeń finansowanych ze środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -jest prawidłowe.W dniu 19 czerwca 2008 roku został złożony ww. wnio ...
 1673. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1251/08-5/RK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 20.06.2008 r. (data wpływu 30.06.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie dokumentowania otrzymanej dotacji -jest nieprawidłowe.W dniu 30.06.2008 r. wpłynął ww. wniosek (uzupełniony pismem z dnia 22.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa p ...
 1674. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1251/08-4/RK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 20.06.2008 r. (data wpływu 30.06.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania otrzymanej dotacji -jest prawidłowe.W dniu 30.06.2008 r. wpłynął ww. wniosek uzupełniony pismem z dnia 22.08.2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatko ...
 1675. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-718B/08/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 7 sierpnia 2008r. (data wpływu 8 sierpnia 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymanej dotacji na sfinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" -jest prawidłowe.W dniu 8 s ...
 1676. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-474/08/PP (KAN-5702/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 26 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura 5 czerwca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia wydatku w postaci zwrotu dofinansowania do kosztów uzyskania przychodów -jest nieprawidłowe.W dniu 5 czerwca 2008r. wpł ...
 1677. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-839/08/PK (KAN-5695/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Szkoły, przedstawione we wniosku z dnia 3 czerwca 2008r. (data wpływu 5 czerwca 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 sierpnia 2008r. (data wpływu 21 sierpnia 2008.), pismem z dnia 27 sierpnia 2008r. oraz dwoma pismami z dnia 28 sierpnia 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia wysokości obrotu -jest n ...
 1678. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-413/08/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 28 lipca 2008 r. (data wpływu 30 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia od podatku pomocy finansowej otrzymanej w ramach działania: "Grupy Producentów Rolnych" -jest nieprawidłowe.W dniu 30 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielen ...
 1679. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-469/08/KM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Jednostki przedstawione we wniosku z dnia 23 maja 2007 r. (data wpływu 30 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymanej kwoty dotacji celowej związanej z realizacją zadań własnych na pokrycie kosztów budowy hali widowiskowo-sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, będącej wspólną inwe ...
 1680. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-648/08/ENB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 12 czerwca 2008 roku (data wpływu 20 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania otrzymanego dofinansowania na usunięcie i utylizację odpadów zawierających azbest oraz ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery pop ...
 1681. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-494/08-2/MR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko D. I. H., przedstawione we wniosku z dnia 26 maja 2008 r. (data wpływu 29 maj 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego -jest nieprawidłowe.W dniu 29 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sp ...
 1682. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-454/08/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 16 maja 2008 r. (data wpływu 26 maja 2008 r.), uzupełnionym pismami z dnia 19 czerwca i 11 sierpnia 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dotacji stanowiących zwrot kosztów produkcji programu radiowego -jest prawidłowe.W dniu 26 maja 2008 r. został złożony wniosek, ...
 1683. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-505/08/BS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Jednostki przedstawione we wniosku z dnia 6 czerwca 2008 r. (data wpływu 16 czerwca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku konieczności opodatkowania otrzymywanej dotacji, przeznaczonej na działalność statutową -jest prawidłowe.W dniu 16 czerwca 2008 roku został złożony wniosek o udzielenie pise ...
 1684. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-486/08/AB (KAN-5222/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani I. przedstawione we wniosku z dnia 19 maja 2008 r. (data wpływu do tut. Biura - 26 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania środków wypłacanych osobom niepełnosprawnym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospoda ...
 1685. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-611/08/RS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 24 kwietnia 2008 r. (data wpływu 2 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania stypendiów na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem prac badawczych -jest nieprawidłowe.W dniu 2 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pi ...
 1686. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-846/08-04/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Instytutu, przedstawione we wniosku z dnia 12.05.2008 r. (data wpływu 23.05.2008 r.) oraz piśmie z dnia 08.07.2008 r. Nr DN/1011/2008 (data nadania 09.07.2008 r., data wpływu 10.07.2008 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB2/415-846/08-2/IŚ z dnia 03.07.2008 r. (data nadania 04.07.2008 r., data doręczenia 07.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatko ...
 1687. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1090/08-2/AK
  Należy uznać, iż środki finansowe przeznaczone na realizację projektu nie mają bezpośredniego wpływu na cenę, tym samym nie stanowią obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 cyt. ustawy, a więc nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 1688. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-655/08/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fundacji, przedstawione we wniosku z dnia 18 czerwca 2008 r. (data wpływu 23 czerwca 2008 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania wynagrodzeń uzyskiwanych na podstawie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych przez osoby realizujące cel projektu w ramach Programu Operacyjnego Ka ...
 1689. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-311/08/PSZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 2 czerwca 2008 roku (data wpływu 11 czerwca 2008 r.) uzupełnione pismami z dnia 24 lipca 2008 r. (data wpływu 28 lipca 2008 r.) oraz z dnia 31 lipca 2008 r. (data wpływu 4 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania o ...
 1690. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3/423-692/08-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 15 maja 2008 r. (data wpływu 23 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości proporcjonalnego podziału kosztów -jest prawidłowe, o ile nie można jednoznacznie przypisać poszczególnych kosztów do jednej z kategorii przychodów.W dniu 23 maja 2008 r. zosta ...
 1691. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-915/08/ES (KAN-6336/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 12 czerwca 2008r. (data wpływu 24 czerwca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "Spawacz konstrukcji - szansą dla osób odchodzących z rolnictwa"-jest prawidłowe.W dniu 24 czerwca 2008 ...
 1692. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-892/07-2/ASi
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 28 maja 2008r. (data wpływu 03 czerwca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku VAT działalności statutowej Fundacji oraz możliwości odliczenia bądź zwrotu podatku naliczonego podatku naliczonego od zakupów finansowanych z dotacji lub ze śr ...
 1693. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-446/08/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 13 maja 2008 r. (data wpływu 20 maja 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 lipca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dotacji otrzymywanych od udziałowca na utrzymanie nierentownego oddziału -jest prawidłowe.W dniu 20 maja 2008 r. został złożony wniosek, uzupełni ...
 1694. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-770/08-2/GJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Instytutu, przedstawione we wniosku z dnia 12.05.2008 r. (data wpływu 23.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:
  - opodatkowania środków pochodzących z 7 Ramowego Programu Unii Europejskiej oraz z bu ...
 1695. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-329/08/DZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2008 r. (data wpływu 18 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych w związku z późniejszym otrzymaniem dotacji -jest prawidłowe.W dniu 18 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udziele ...
 1696. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-385/08/KB
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków na usługi doradcze będące przedmiotem wniosku o dotację z Sektorowego Programu Operacyjnego
 1697. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-323/08-4/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 6 maja 2008 r. (data wpływu 6 maja 2008 r.), uzupełnionym w dniu 27 maja 2008 r. (wg daty wpływu do Biura KIP w Lesznie), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego -jest nieprawidłowe.W dniu 6 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udziele ...
 1698. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-806/08-2/ER
  Czy w sytuacji, gdy xxx wykazał na koniec roku 2007 stratę, nie powoduje konieczności zapłaty podatku?
 1699. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-269/07/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 25 kwietnia 2008 r. (data wpływu 5 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów wydatków finansowanych ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych -jest prawidłowe.W dniu ...
 1700. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-380/08/TK
  Czy prawidłowe jest stanowisko Wojewódzkiego Urzędu Pracy, iż otrzymane przez podatnika środki, na realizację projektu finansowanego ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa, nie podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym lecz stanowią przychód z działalności gospodarczej?
 1701. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-378/08/MW (KAN-4560/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani W., przedstawione we wniosku z dnia 15 kwietnia 2008 r. (data wpływu do tut. Biura - 5 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania od jednostek samorządu terytorialnego dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych -jest prawidłowe.W ...
 1702. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-738/08-2/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 28.04.2008 r. (data wpływu 30.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu z tytułu wykonywania prac na rzecz projektu finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej -jest nieprawidłowe.W dniu 30.04.2008 r. został złożony ...
 1703. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-616/08-4/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 20.05.2008 r. (data wpływu 26.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu zakupionego sprzętu i urządzeń, sfinansowanych z dotacji otrzymanej z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej -jest ...
 1704. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-340/08/AK (KAN-4423/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 21 kwietnia 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 29 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania dofinansowania otrzymanego z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz kwalifikacji do kosztó ...
 1705. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-709/08/RSz
  czy bez względu na źródła pochodzenia dochodów (dotacje, darowizny) podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 1706. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-710/08/RSz
  czy kwoty pochodzące z dotacji i darowizn podlegają opodatkowaniu
 1707. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-273/08/MR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 8 maja 2008 r. (data wpływu 15 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przeznaczenia środków otrzymanych z dotacji z Urzędy Gminy -jest prawidłowe.W dniu 15 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa ...
 1708. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-649/08-4/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fundacji przedstawione we wniosku z dnia 08.04.2008 r. (data wpływu 11.04.2008 r.) oraz w piśmie z dnia 07.07.2008 r. (data nadania 07.07.2008 r., data wpływu: 08.07.2008 r.) uzupełniające wezwanie z dnia 24.06.2008 r. Nr IPPB2/415-649/08-2/JK (data nadania 25.06.2008 r., data dostarczenia 01.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatk ...
 1709. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-254/08/WM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 24 kwietnia 2008 r. (data wpływu 5 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania pomocy finansowej z przeznaczeniem na cele inwestycyjne oraz wynagrodzenie pomostowe w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego -jest nieprawidło ...
 1710. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-224/08-7/ŁM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wspólnoty Mieszkaniowej, przedstawione we wniosku z dnia 7 kwietnia 2008 r. (data wpływu 14.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodu uzyskanego z tytułu refundacji odsetek od zaciągniętego kredytu -jest nieprawidłowe.W dniu 14 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek - uzupe ...
 1711. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-570/08/BJ
  Czy wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych w ramach realizacji programu finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1712. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-918/08-4/GD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Komendy, przedstawione we wniosku z dnia 08.05.2008r. (data wpływu 12.05.2008r.), uzupełnionym na wezwanie w dniu 23.06.2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego -jest prawidłowe.W dniu 12.05.2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów pra ...
 1713. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-722/08-4/KCH
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 22 kwietnia 2008r. (data wpływu 28 kwietnia 2008r.) uzupełniony pismem z dnia 17 czerwca 2008r. (data wpływu 19 czerwca 2008r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie dokumentowania dopłat za pomocą faktury VAT -jest nieprawidłowe.W dniu 28 kwietnia 2008r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej prze ...
 1714. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-641/08-5/MK
  Czy jako oddelegowany funkcjonariusz P… - ekspert krótkoterminowy Wnioskodawca był podmiotem bezpośrednio realizującym cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy ze środków unijnych w myśl art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy wobec Wnioskodawcy, jako funkcjonariusza P…, który występował w charakterze eksperta bezpośrednio realizującego cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy i otrzymującego wynagrodzenie z unijnych środków budżetu projektu ma zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1715. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-606/08/AZ (KAN-3910/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "U." Sp. z o.o, przedstawione we wniosku z dnia 8 kwietnia 2008r. (data wpływu 16 kwietnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania obrotu z tytułu świadczenia usług dofinansowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przy zastosowa ...
 1716. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-299/08-2/PW
  Czy podwykonawcy lub osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej bądź umowy o pracę, którym została powierzona w ramach projektu (który otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013) realizacja zadań odnoszących się bezpośrednio do beneficjentów i z tego tytułu otrzymują wynagrodzenie, korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)?
 1717. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-258/08-2/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana ..., przedstawione we wniosku z dnia 11 kwietnia 2008 r. (data wpływu 11 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych -jest nieprawidłowe.W dniu 11 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywid ...
 1718. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-260/08-2/AA
  Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, w której otrzymał dotację z Powiatowego Urzędu Pracy na utworzenie stanowisk pracy dla czterech osób bezrobotnych. Z otrzymanej dotacji zakupiono środki trwałe. Wnioskodawca pyta czy dotacja na utworzenie nowych stanowisk pracy stanowi przychód z działalności gospodarczej. Czy odpisy amortyzacyjne od środków trwałych, sfinansowanych częściowo ze środków pochodzących z dotacji stanowią koszt uzyskania przychodów?
 1719. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-340A/08/KM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 2 kwietnia 2008 r. (data wpływu 9 kwietnia 2008 r.) uzupełnionym pismami z dnia 1 i 4 lipca 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dotacji celowej otrzymanej na organizację koncertów, na które wstęp jest wolny -jest prawidłowe.W dniu 9 kwietnia 2008 r. został złożony ...
 1720. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-556/08/LSz
  Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług otrzymanych środków finansowych z Urzędu Miasta dla jednostki budżetowej.
 1721. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-229/08-2/IM
  Czy dotacja udzielona z gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej może być traktowana jako dotacja udzielona z budżetu Gminy i w związku z tym czy podlega ona zwolnieniu z pobierania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 1722. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-644/08/BD
  Czy z kwoty dotacji jaką otrzyma mieszkaniec uczestnicząc w Programie Ograniczania Niskiej Emisji musi się rozliczyć z Urzędem Skarbowym?
 1723. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-221/08/MW
  Czy przedstawiony przez wnioskodawcę sposób liczenia wykorzystanej i pozostałej do wykorzystania kwoty przysługującej pomocy publicznej - w sytuacji uzyskania pomocy publicznej (regionalnej pomocy publicznej) z różnych źródeł jest prawidłowy?
 1724. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB1/415-377/08-5/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana R. Z. przedstawione we wniosku z dnia 28 marca 2008 r. (data wpływu 31 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie: księgowania kwoty dotacji -jest prawidłowe.W dniu 31 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawi ...
 1725. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-205/08-4/EK
  Czy środki otrzymane na sfinansowanie projektu korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1726. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-447/08-2/IF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 07 lutego 2008 r. (data wpływu 15 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania otrzymanej z EFS dotacji dotyczącej podstawowego wsparcia pomostowego -jest nieprawidłowe.W dniu 15 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o ...
 1727. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-446/08-2/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 14.04.2008 r. (data wpływu 15.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:
  - opodatkowania otrzymanej dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Re ...
 1728. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-502/08/RS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 24 kwietnia 2008 r. (data wpływu 28 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego wynagrodzenia finansowanego ze środków 6. Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technicznego Unii Europejskiej -jest prawidłowe,o ile wynag ...
 1729. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-429/08-2/TS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 10.04.2008 r. (data wpływu 14.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania wynagrodzeń pracowników-jest nieprawidłowe.W dniu 14.04.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego ...
 1730. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-867/08/ES (KAN-5928/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fundacji, przedstawione we wniosku z dnia 30 maja 2008r. (data wpływu 13 czerwca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia kwoty podatku wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dokonane w związku z realizacją projektu z działania ZPORR pod nazwą "Aktywizacja i rozwój. Wsparcie inicjatyw ...
 1731. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-621/08-2/GJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 10.04.2008 r. (data wpływu 14.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego -jest prawidłowe.W dniu 14.04.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w in ...
 1732. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-635/08-2/GJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 04.04.2008r. (data wpływu 18.04.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na opracowanie wniosku o dotację -jest nieprawidłowe.W dniu 18.04.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpre ...
 1733. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-562/08-2/SAP
  Czy pomoc otrzymana z ARiMR korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)?
 1734. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-424/08/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Uniwersytetu, przedstawione we wniosku z dnia 7 kwietnia 2008 r. (data wpływu 11 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego wynagrodzeń finansowanych ze środków 6. Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technicznego Unii Europejskiej -jest nieprawidłowe.W d ...
 1735. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-187/08/PSZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 20 marca 2008 roku (data wpływu 25 marca 2008 r.) uzupełnione pismem z dnia 18 czerwca 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania otrzymanej w 2007 i 2008 roku dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego -j ...
 1736. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-263/08-2/GZ
  Dotacja do wozokilometra jako dotacja podmiotowa.
 1737. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-853/08-2/IB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2008r. (data wpływu 26 maja 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług z faktury VAT dokumentującej nabycie środków finansowych otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy -jest prawidłowe.W dniu 26 maja 2008r. został ...
 1738. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-182/08-4/RP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 10 marca 2008 r. (data wpływu 14 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków ewidencyjnych oraz przychodu podlegającego opodatkowaniu -jest prawidłowe.W dniu 14 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 1739. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-312/08/ENB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 3 marca 2008 roku (data wpływu 13 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania otrzymanego dofinansowania przydomowej oczyszczalni ścieków -jest nieprawidłowe.W dniu 13 marca 2008 roku został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej inter ...
 1740. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-526/08-2/EC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 25.04.2008 r. (data wpływu 05.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalania kosztów uzyskania przychodów z tytułu dotacji otrzymywanych od jednostki samorządu terytorialnego -jest prawidłowe.W dniu 05.05.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pise ...
 1741. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-293/08-3/BD
  Czy ustalając proporcję za rok 2005 na podstawie art. 90 ustawy o VAT, należy jednolicie dla całego obrotu 2005 roku stosować wyłączenie dotacji nie wpływających bezpośrednio na cenę towarów i usług świadczonych przez podatnika?
 1742. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-663/08-2/SM
  prawo od odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem samochodu ratowniczo-gaśniczego, częściowo finansowanego ze środków RPO
 1743. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-222/08/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fundacji przedstawione we wniosku z dnia 15 lutego 2008 r. (data wpływu 3 marca 2008 r.), uzupełnionym pismami z dnia 28 i 29 maja 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dotacji otrzymanej od Polskiego Instytutu -jest prawidłowe.W dniu 3 marca 2008 r. został złożony wniosek, uzupełn ...
 1744. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-449/08-2/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 27 lutego 2008r. (data wpływu 03 marca 2008r.) uzupełnionego pismem z dnia 29.05.2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obliczania proporcji -jest nieprawidłowe.W dniu 03 marca 2008r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa p ...
 1745. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-319/08-2/AŻ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 29 lutego 2008 r. (data wpływu 7 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów otrzymanej w ramach podstawowego wsparcia pomostowego dotacji, jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz zakupu sprzętu, wyposaż ...
 1746. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-768/08/KG
  Dotacje przeznaczone na dofinansowanie działalności bieżącej bezpośrednio wpływającej na cenę, stanowiącej tym samym obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT - podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Natomiast jeśli chodzi o dotacje nie mające bezpośredniego wpływu na cenę, nie stanowiące tym samym obrotu w rozumieniu ww. artykułu ustawy o podatku VAT - nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 1747. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-267/08-4/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 19 lutego 2008 r. (data wpływu 03 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania działalności polegającej na prowadzeniu przedszkola niepublicznego przez osobę fizyczną -jest nieprawidłowe.W dniu 3 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o u ...
 1748. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-161/08-2/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 3 marca 2008 r. (data wpływu 6 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych -jest prawidłowe.W dniu 6 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dot ...
 1749. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-166/08-2/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 4 marca 2008 r. (data wpływu 10 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych -jest prawidłowe.W dniu 10 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie d ...
 1750. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-462/08/BJ (KAN-2386/03/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 04 marca 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 06 marca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymanej z budżetu gminy dotacji na wymianę instalacji grzewczych na ekologiczne źródła ciepła-jest prawidłowe.W dniu 06 marca 2008r. do tut. ...
 1751. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-620/08-2/SM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 14.03.2008 r. (data wpływu 02.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizowanym projektem, dofinansowanym z funduszy UE -jest nieprawidłowe.W dniu 02.04.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej inte ...
 1752. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-203/08-2/MR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zespołu Szkół, przedstawione we wniosku z dnia 21 lutego 2008 r. (data wpływu 27 luty 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie otrzymywanych subwencji -jest prawidłowe.W dniu 27 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej ...
 1753. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-168/08-2/GJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 20.02.2008r. (data wpływu 27.02.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego wpływów z abonamentu X -jest prawidłowe.W dniu 27.02.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidu ...
 1754. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-404/08/BD (KAN-1951/02/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Urzędu Miejskiego przedstawione we wniosku z dnia 18 lutego 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 26 lutego 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania dofinansowania z budżetu gminy na zakup i wymianę ekologicznego źródła ciepła -jest prawidłowe.W dniu 26 lutego 2008r. wpłynął d ...
 1755. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-300/08-4/GJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 13.02.2008 r. (data wpływu 15.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania dotacji z Unii Europejskiej, uzupełnionym na wezwanie organu Nr IP-PB3-423-300/08-2/GJ z dnia 05.05.2008r. pismem z dn.11.05.2008r. (data wpływu 21.05.2008r.) -jest nieprawidłowe ...
 1756. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-354/08/EA
  Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług otrzymanej dotacji.
 1757. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-386/08-2/ES
  Czy dofinansowanie w postaci wsparcia pomostowego i dotacji inwestycyjnej stanowi przychód z działalności gospodarczej? Jeśli tak, to jak jest opodatkowane?
 1758. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-129/08-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 15 lutego 2008 r. (data wpływu 20 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, dokonanych zakupów materiałów, towarów handlowych oraz środków trwałych sfinansowanych z otrzymanej dotacji z Urzędu Pracy ...
 1759. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-128/08-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 31 stycznia 2008 r. (data wpływu 20 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, dokonanych zakupów materiałów, towarów handlowych oraz środków trwałych sfinansowanych z otrzymanej dotacji z Urzędu Prac ...
 1760. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-93/08/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 14 lutego 2008 r. (data wpływu 18 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu rozliczenia otrzymanego z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracownikówjest nieprawidłowe.W dniu 18 lutego 20 ...
 1761. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-336/08-2/IF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 09 marca 2008 r. (data wpływu 17 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania otrzymanej z EFS jednorazowej dotacji inwestycyjnej -jest nieprawidłowe.W dniu 17 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prze ...
 1762. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-219/08-4/BD
  Czy Spółka ma prawo odliczyć podatek naliczony zawarty w fakturze dokumentującej usługi doradcze.
 1763. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-347/08/BD
  Czy właściciel nieruchomości będzie zobowiązany do odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu otrzymanej dotacji za 2008r.?
 1764. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-485/08-02/TS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z 15 kwietnia 2008r. (data wpływu 23 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego dochodów z prowadzenia niepublicznego przedszkola-jest nieprawidłowe.W dniu 23 kwietnia 2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpr ...
 1765. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-381/08/BG
  Czy amortyzacja zakupionych środków trwałych z pomocy de minimis będzie kosztem uzyskania przychodu?
 1766. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-245/08-2/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 26.02.2008 r. (data wpływu 28.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zakupu materiałów pomocniczych, wyposażenia i środków trwałych dokonanego ze środków otrzymanych z powiatowego urzędu pracy -jest prawidłow ...
 1767. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-281/08-3/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 06.02.2008 r. (data wpływu 13.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją przez pracowników i osoby wykonujące zadania Projektu "Czynna ochrona i poprawa jakości s ...
 1768. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-165/08-2/MN
  Opodatkowanie otrzymanej dotacji.
 1769. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-105/08-2/AMN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Cywilnej, przedstawione we wniosku z dnia 29 stycznia 2008 r. (data wpływu 7 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dotacji otrzymanej na pokrycie kosztów kształcenia młodocianych pracowników i zaliczenia wydatków ponoszonych na kształcenie tych osób do kosz ...
 1770. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-109/08/TK
  Czy przychody z osobiście wykonanej pracy na rzecz projektu (udokumentowanej kartą pracy, gdyż przedsiębiorca nie może ze sobą zawrzeć umowy o pracę czy innych form umów cywilnoprawnych) będą zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1771. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-266/08/BJ
  Czy prace na rzecz projektu wykonywane przez zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę oraz osób wykonujących prace na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych są zwolnione z podatku dochodowego?
 1772. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-194/08-6/GD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko S sp. z o. o., przedstawione we wniosku z dnia 28.01.2008r. (data wpływu 06.02.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania -jest nieprawidłowe.W dniu 06.02.2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podat ...
 1773. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-74/08/CzP (KAN-784/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że w opisanym zdarzeniu przyszłym stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 16 stycznia 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 25 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie :
  - skutków podatkowyc ...
 1774. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-55/08/RSz
  1. Czy otrzymane przez Wnioskodawcę środki z Funduszu Spójności oraz w formie dotacji od Gminy X. będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT oraz 2.Czy Spółce będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony wynikający z faktur obejmujących wynagrodzenie za realizację wspomnianego przedsięwzięcia, jeżeli wynagrodzenie to zostanie sfinansowane środkami pomocowymi z Funduszu Spójności lub środkami uzyskanymi w formie stosownej dotacji od Gminy X
 1775. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-173/08-2/AJ
  Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania dofinansowania kosztów nauki zawodu
 1776. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-482/08-4/RK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 10.03.2008 r. (data wpływu 13.03.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do odliczenia podatku- jest prawidłowe.W dniu 13.03.2008 r. wpłynął ww. wniosek uzupełniony pismem z dnia 10.04.2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego ...
 1777. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PV-IV/4407/14-4a/08/MK
  Czy wypłacana przez Stronę premia pieniężna, dotacja, subwencja lub inna dopłata o podobnym charakterze mająca motywować rolników do dostarczania większej ilości produktów rolnych i usług rolniczych, którą można przyporządkować do konkretnych dostaw lub usług rolniczych będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 1778. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-52/08/ASz
  opodatkowanie dotacji otrzymywanych od 1 maja 2004r. od gmin na realizację zadań określonych w § 7 Statutu Związku.
 1779. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-162/08-2/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 23.01.2008 r. (data wpływu 24.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia od opodatkowania wynagrodzenia z tytułu udziału w realizacji projektu projektu bliźniaczego (twinning) "Intensyfikacja procesu wdrażania działań ..............", finans ...
 1780. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-40/08/PSZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 23 stycznia 2008 roku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania otrzymanej w 2007 roku dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, dokonanych zakupów mat ...
 1781. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-145/08/BD
  Czy wymieniona dotacja wolna jest od podatku dochodowego od osób fizycznych, a tym samym nie istnieje obowiązek sporządzania przez gminę i wystawiania do urzędu skarbowego formularza PIT-8C?
 1782. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/0550/MWJ/07/PK-292
  Zmiana interpretacji indywidualnejNa podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Minister Finansów zmienia, z urzędu interpretację indywidualną z dnia 1 października 2007 r., nr ILPB1/415-9/07-4/AP, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w imieniu Ministra Finansów uznającą za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 2 sierpnia 2007 r. o udzielenie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od tego podatku dopłaty do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji udzielonej w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdyżstwierdza jej nieprawidłowość.Dnia 1 pa ...
 1783. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-329/08-2/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zakładu, przedstawione we wniosku z dnia 18.02.2008 r. (data wpływu 21.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia struktury sprzedaży za 2007 r. -jest prawidłowe.W dniu 21.02.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie doty ...
 1784. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: I SA/Gd 1131/07
  Pełną wiedzę o stanie faktycznym stanowiącym punkt wyjścia dla ustalenia adekwatnych regulacji prawa podatkowego organ podatkowy czerpie wyłącznie z wniosku uprawnionego podmiotu. Jeśli wniosek ten nie zawiera określonych informacji organ może zwrócić się o jego uzupełnienie w trybie przewidzianym dla usuwania braków formalnych. Zaakcentować należy, że organ w tym postępowaniu nie może prowadzić żadnego postępowania dowodowego.
 1785. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-101A/08/KM
  Czy otrzymana od gminy G. kwota na pokrycie 50% kosztów budowy hali będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT?
 1786. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-86/08-2/GM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Panów przedstawione we wniosku z dnia 17 stycznia 2008 r. (data wpływu 29 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego dotacji otrzymanych od jednostki samorządu terytorialnego -jest prawidłowe.W dniu 29 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemne ...
 1787. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-132/08/DK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zrzeszenia, przedstawione we wniosku z dnia 5 marca 2008 roku (data wpływu 6 marca 2008 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie korzystania ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 ...
 1788. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-78/08-2/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fundacji, przedstawione we wniosku z dnia 15.01.2008 r. (data wpływu 16.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia od opodatkowania wynagrodzeń z tytułu realizacji projektu w ramach programu I III C, finansowanego przez Unię Europejską -jest nieprawidłowe.W dniu 16.01.2008 r. zo ...
 1789. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-46/08/TK
  Czy otrzymana jednorazowa dotacja inwestycyjna jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1790. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-40/08/PS
  Czy wypłacone ze środków PFRON stypendia za okres stażu i przygotowania zawodowego osobom niepełnosprawnym posiadającym status poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1791. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-65/08-2/PJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 11.01.2008 r. (data wpływu 21.01.2008 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania otrzymanej dotacji -jest nieprawidłowe.W dniu 21.01.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawi ...
 1792. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-216/08-3/KCH
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 06 lutego 2008r. (data wpływu 11 lutego 2008r.) o udzielenie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT otrzymanych dotacji (pytanie trzecie)jest prawidłowe.W dniu 11 lutego 2008r. wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatko ...
 1793. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1-415-44/08/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 10 stycznia 2008 r. (data wpływu 23 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych:
  - w zakresie obowiązku zaksięgowania - jako przychodów podlegających opodatk ...
 1794. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-216/08-2/KCH
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 06 lutego 2008r. (data wpływu 11 lutego 2008r.) o udzielenie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT otrzymanych dotacji oraz obliczania proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2 i 3 ustawyjest prawidłowe.W dniu 11 lutego 2008r. wpłynął wniosek o udzielenie ...
 1795. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1-415-44/08/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 10 stycznia 2008 r. (data wpływu 23 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych:
  - w zakresie obowiązku zaksięgowania - jako przychodów podlegających opodatk ...
 1796. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-211/08-2/SAP
  Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur związanych z realizacją projektu modernizacji świetlic wiejskich?
 1797. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-427/08-2/MP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Instytutu ............................., przedstawione we wniosku z dnia 29.02.2008 r. (data wpływu 06.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymanych środków pieniężnych od jednostki reprezentującej sieć naukową -jest prawidłowe.W dniu 06.03.2008 r. wpłynął wniosek o udzielenie pise ...
 1798. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-38/08-2/AG
  Czy otrzymane środki w postaci podstawowego wsparcia pomostowego oraz dotacji inwestycyjnej na zakup środków trwałych, współfinansowane za środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w 75% oraz 25% pochodzące ze współfinansowania krajowego - budżetu państwa, są przychodem zwolnionym od podatku dochodowego, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1799. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-46/08-2/IM
  Czy w przypadku nie posiadania ewidencji przebiegu pojazdu wydatki na eksplatację samochodów (paliwo, części zamienne, przeglądy, bieżące remonty, akcesoria samochodowe, dodatkowe doposażenie samochodów, wycieraczki, dywaniki, radio itp. oraz wydatków na ubezpieczenie OC, AC, NNW) z zastrzeżeniem art. 23 ust. 1 pkt. 47 (limit 20.000 EURO) stanowią koszty uzyskania przychodów? Czy dla ww. samochodów osobowych nie wprowadzonych do ewidencji środków trwałych powinna być prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu?
 1800. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1-415-24/08-2/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 3 stycznia 2008 r. (data wpływu 4 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dotacji na dofinansowanie działalności gospodarczej otrzymanej z Urzędu Miasta -jest prawidłowe.W dniu 4 stycznia 2008 r. został złożony ww. ...
 1801. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-15/08/AP
  Jakie skutki podatkowe wywołuje jednorazowa refundacja kosztów przyznanych z Urzędu Pracy na doposażenie i wyposażenia stanowisk pracy dla skierowanych do pracy bezrobotnych?
 1802. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-20/08-2/IM
  Czy otrzymana dotacja stanowi dochód Spółki i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1803. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-179/08-4/MP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko .........................., przedstawione we wniosku z dnia 28.01.2008 r. (data wpływu 04.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupionego zestawu do sprzątania pomieszczeń szpitalnych, współfinansowanego ze środków PFRON -jest nieprawidłowe.W dniu 04.02.2 ...
 1804. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-548/07-4/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Instytutu przedstawione we wniosku z dnia 10.12.2007 r. (data wpływu 13.12.2007 r.) oraz piśmie z dnia 26.02.2008 r. (data nadania 27.02.2008 r., data wpływu 03.03.2008 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB2/415-458/08-2/IŚ z dnia 13.02.2008 r. (data nadania 15.02.2008 r., data doręczenia 20.02.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej ...
 1805. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-357/07/KB
  wydatki poniesione na uzyskanie bezzwrotnej dotacji a wartość początkowa środków trwałych zakupionych ze środków pochodzących z ww. dotacji
 1806. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-362/07/ESZ
  Skutki podatkowe dofinansowania otrzymanego na pokrycie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
 1807. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-55/08-4/GJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 18.12.2007 r. (data wpływu 24.12.2007 r.), uzupełnionym pismem z dnia 25.02.2008r. (data wpływu - 03.03.2008r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego -jest nieprawidłowe.W dniu 24.12.2007 r. został złożony ww. wn ...
 1808. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-72/08-2/GJ
  Środki finansowe otrzymane przez Fundację nie korzystają ze zwolnienia przedmiotowego i stanowią dla niej przychód podatkowy, wydatki zaś poniesione w związku z uzyskaniem tego przychodu będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodów stosownie do przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 1809. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-81/08/UH
  Czy dotacje przedmiotowe otrzymane od Gminy na pokrycie bieżących kosztów działalności stanowią obrót będący podstawą opodatkowania podatkiem VAT
 1810. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-603/07-2/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 19.12.2007 r. (data wpływu 24.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od opodatkowania wynagrodzenia za udział w realizacji projektu finansowanego z bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej -jest nieprawidłowe.W dniu 24.12.2007r. został złożony ww. wnio ...
 1811. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-70/08-2/AT
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana D. R. przedstawione we wniosku z dnia 7 stycznia 2008 r. (data wpływu 14 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zaliczenia dotacji do ustalenia limitu obrotu- jest prawidłowe.W dniu 14 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ...
 1812. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-38/08-2/MM
  Czy premia termomodernizacyjna przysługująca Spółdzielni w związku z uzyskaniem właściwego kredytu w X S.A. na realizację robót remontowych stanowi w całości przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 1813. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-775/07/HD
  1. Czy osoba fizyczna, prowadząca szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, opłacająca podatek dochodowy na zasadach ogólnych i prowadząca podatkową księgę przychodów i rozchodów, może skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy założeniu, że nie prowadzi innej działalności gospodarczej? Jeśli tak, to jak należy ewidencjonować i rozliczać dochody wolne od podatku, które wydatkowane będą w danym roku lub w roku po nim następującym na cele statutowe szkoły? Czy przez "cele statutowe szkoły" należy rozumieć wyłącznie wydatki określone w przepisie art. 21 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy istnieje obowiązek wpłacania do urzędu skarbowego miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych? Jak należy określić zobowiązanie podatkowe w zeznaniu rocznym? 3. Czy właściwą formą prowadzenia dokumentacji księgowej jest podatkowa księga przychodów i rozchodów dla czesnego i oddzielnie ewidencji dla dotacji? Czy ma to być księga rachunkowa na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości? Czy też może w podatkowej księże przychodów i rozchodów należy wykazywać jako przychód zarówno czesne jak i dotacje Urzędu Miejskiego?
 1814. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-776/07/HD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 19 grudnia 2007 r. (data wpływu 24.12.2007 r.), uzupełnionego w dniu 31 stycznia 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie: zwolnienia przedmiotowego uzyskiwanych dochodów wydatkowanych na cele szkół oraz sposobu ich ewidencjonowania w podatkowej księdze pr ...
 1815. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-779/07-4/GD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Instytutu przedstawione we wniosku (data wpływu 31.12.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego -jest nieprawidłowe.W dniu 31.12.2007r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od to ...
 1816. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-489/07-4/AŻ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 12 grudnia 2007 r. (data wpływu 17 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zakupu mebli dokonanego ze środków otrzymanych z powiatowego urzędu pracy na podjęcie działalności gospodarczej -jest prawidłowe.Z ...
 1817. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-750/07/DM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19 grudnia 2007 r. (data wpływu 27 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania "grantów" na realizację projektów badawczych -jest prawidłowe.W dniu 27 grudnia 2007 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidu ...
 1818. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-21/08-2/EK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 07 grudnia 2007 r. (data wpływu 13.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnień przedmiotowych- jest prawidłowe.W dniu 13 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indy ...
 1819. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-222/07-2/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 05 grudnia 2007 r. (data wpływu 12 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego -jest prawidłowe.W dniu 12 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indy ...
 1820. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-551/07-2/AZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 07.12.2007 r. (data wpływu 14.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów osób fizycznych uzyskanych z tytułu wykonywania prac na rzecz projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego ...
 1821. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-519/07-2/AZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 07.12.2007 r. (data wpływu 10.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów osób fizycznych uzyskanych z tytułu wykonywania prac na rzecz projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego ...
 1822. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-330/07/TK
  Czy otrzymane wsparcie pomostowe i dotacja inwestycyjna podlegają opodatkowaniu, jako przychód z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej?
 1823. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-504/07-2/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 12.12.2007 r. (data wpływu 28.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania wynagrodzenia za pracę pochodzącego ze środków bezzwrotnej pomocy -jest nieprawidłowe.W dniu 28.12.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej ...
 1824. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB/415-716/07/MR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 10 grudnia 2007 r. (data wpływu 13 grudnia 2007 r.), uzupełnionym w dniu 18 lutego 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dotacji oraz jednorazowego odpisu amortyzacyjnego -jest nieprawidłowe.W dniu 13 grudnia 2007 r. został złożony ww. wn ...
 1825. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-178/08-2/MP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko ......................., przedstawione we wniosku z dnia 28.01.2008 r. (data wpływu 04.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupionego sprzętu rehabilitacyjnego, współfinansowanego ze środków PFRON -jest nieprawidłowe.W dniu 04.02.2008 r. wpłynął wniosek ...
 1826. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-282/08-2/MP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko X, przedstawione we wniosku z dnia 15.02.2008 r. (data wpływu 18.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego -jest prawidłowe.W dniu 18.02.2008 r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej poda ...
 1827. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-498/07/EA
  Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług otrzymanej od Gminy dotacji oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej zakup środka trwałego.
 1828. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-320/08/BJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Urzędu Miasta, przedstawione we wniosku z dnia 01 lutego 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 14 lutego 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dla osób, które otrzymały dofinansowanie (dotację) z budżetu gminy w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Mieście ...
 1829. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-477/07/BD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani D. przedstawione we wniosku z dnia 29 listopada 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 3 grudnia 2007r.) uzupełnione pismem z dnia 19 stycznia 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 21 stycznia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dofinansowania z budżetu gminy na zak ...
 1830. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-500/07/JP
  Czy na etapie prac badawczych Spółka ma prawo odliczenia podatku naliczonego VAT od wydatków ponoszonych w celu wytworzenia nowego odwiertu, sfinansowanego w 100% z dotacji, który w przyszłości będzie wykorzystywany w działalności opodatkowanej i będzie amortyzowany?
 1831. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-335/07/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zakładu Usług Komunalnych, przedstawione we wniosku z dnia 20 listopada 2007 r. (data wpływu do tut. BKIP 26 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania dotacji otrzymanej z budżetu jednostki samorządy terytorialnego -jest prawidłowe.W dniu 26 list ...
 1832. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-164/08-2/KCH
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko zainteresowanego przedstawione we wniosku z dnia 16 stycznia 2008r. (data wpływu 31 stycznia 2008r.) o udzielenie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie otrzymanego dofinansowania (dotacji)jest prawidłowe.W dniu 31 stycznia 2008r. wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotycząc ...
 1833. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-462/07-2/BD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 22 listopada 2007 r. (data wpływu: 3 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dotacji -jest prawidłowe.W dniu 3 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej spraw ...
 1834. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-364/07/BG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 29 listopada 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 05 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania art. 12 ust. 4 pkt 14 oraz art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w ...
 1835. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-428/07-4/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 25.11.2007 r. (data wpływu 28.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu finansowanego ze środków pomocowych Funduszu Spójności -jest nieprawidłowe.W dniu 28.11.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji ...
 1836. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-165/08/RM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani R. przedstawione we wniosku z dnia 17 października 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 27 listopada 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej -jest prawidłowe.W dniu 27 listopada 2007r. wp ...
 1837. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-282/07/RM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani R. przedstawione we wniosku z dnia 17 października 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 27 listopada 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia od opodatkowania dotacji otrzymanej z Urzędu Miasta -jest prawidłowe.W dniu 27 listopada 2007r. wpłynął do tut. Biura ww. wnios ...
 1838. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-316/07/ICz
  opodatkowanie dotacji otrzymanej przez Wnioskodawcę na podstawie umowy zawartej z Marszałkiem Województwa o dofinansowanie w zakresie realizacji kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich.
 1839. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-311/07/ICz
  opodatkowanie dotacji otrzymanej przez Wnioskodawcę na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2007r. w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich (Dz. U. Nr 27, poz. 179) wyrównujące przewoźnikom kolejowym utracone przychody z tytułu honorowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów.
 1840. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-312/07/ICz
  czy wewnętrzne rozliczenia pomiędzy stronami umowy konsorcjum podlegają opodatkowaniu oraz czy przedmiotowe rozliczenia można dokonywać za pomocą uznaniowych lub obciążeniowych not księgowych?
 1841. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-513/07-2/AŻ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Powiatowego Urzędu Pracy przedstawione we wniosku z dnia 26 listopada 2007 r. (data wpływu 17 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń wypłacanych osobom niepełnosprawnym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -jest prawidłowe.W dni ...
 1842. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1-415-679/07/AK
  Czy dofinansowanie kosztów na kształcenie młodocianego pracownika podlega opodatkowaniu, czy jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1843. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-209/07-2/GM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana D. G. przedstawione we wniosku z dnia 20 listopada 2007 r. (data wpływu 22 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do przychodów otrzymanej dotacji oraz uwzględnienia w kosztach wydatków pokrytych ww. dotacją- jest prawidłowe.W dniu 22 listopada 2007 r. został z ...
 1844. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-210/07-2/GM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana D. G., przedstawione we wniosku z dnia 20 listopada 2007 r. (data wpływu 22 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do przychodów otrzymanej dotacji oraz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, których zakup zosta ...
 1845. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-618/07-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2007 r. (data wpływu 21 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pomniejszenia podatku należnego o kwoty podatku naliczonego związanego z wydatkami sfinansowanymi z dotacji -jest prawidłowe.W dniu 21 listopada 2007 r. wpłynął ww ...
 1846. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-319/07/AM (KAN-2290/11/07)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2007 r. (data wpływu tut. do BKIP 21 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:- ustalenia czy opisana metoda oblicza ...
 1847. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-322/07/SD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 16 listopada 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 21 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przekazania przez Wnioskodawcę 50% przychodu z tytułu otrzymanej dotacji do krajowych przewozów pasażerskich na rzecz partnera kons ...
 1848. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-320/07/NG
  INTERPRETACJAINDYWIDUALNANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 21 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia dochodów z dotacji przeznaczonych na pokrycie straty wynikającej z działalności statutow ...
 1849. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-316/07/MO
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14 listopada 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 21 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dotacji otrzymanych z budżetu państwa -jest prawidłowe.W dniu 21 listopada 2007 r. wpłynął do tut. Biura ...
 1850. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-323/07/MO
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14 listopada 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 21 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego państwa - jestprawidłowe.W dniu 21 list ...
 1851. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-190/07-2/AG
  Czy dotacja otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (Urząd Miasta w P.) na dofinansowanie działalności przedszkola niepublicznego, prowadzonego przez osobę fizyczną w roku 2008 będzie objęta zwolnieniem z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1852. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-254/07/BK
  Czy dotacja w opisanym przypadku jest w całości zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych i za tym sposób prowadzenia rozliczeń księgowych jest prawidłowy?
 1853. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-392/07-2/AS
  Podatek dochodowy od osób fizycznych - zwolnienie z opodatkowania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją przez ekspertów zadań dotyczących Projektu Bliźniaczego realizowanego w ramach bezzwrotnych środków pomocowych Unii Europejskiej na rzecz Ukrainy
 1854. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-730/07/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 20 grudnia 2007 r. (data wpływu 20 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymanych od gminy dotacji dotyczącej dofinansowania działalności bieżącej zakładu -jest prawidłowe.W dniu 20 grudnia 2007 roku został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpreta ...
 1855. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/415-1051/07
  Czy refundacja składek ZUS osób niepełnosprawnych przez budżet oraz PFRON stanowi przychód podatkowy
 1856. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-367/07-2/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 8.11.2007 r. (data wpływu 12.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia ceny nabycia środków trwałych oraz opodatkowania refundacji otrzymanej z Urzędu Pracy na zakup środków trwałych
  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/415-1050/07
  Czy i kiedy stanowią koszt środki wydatkowane z ZFRON pochodzące z dofinansowania wynagrodzeń otrzymanych PFRON?
 1857. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-486/07-2/GJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 19.11.2007r (data wpływu 21.11.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania dopłaty do biletów kolejowych -jest prawidłowe.W dniu 21.11.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawi ...
 1858. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-487/07-2/GJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 19.11.2007r (data wpływu 21.11.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania dotacji -jest prawidłowe.W dniu 21.11.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku d ...
 1859. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-204/07-3/EK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 06 listopada 2007 r. (data wpływu 07.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dotacji otrzymanej z Europejskiego Funduszu Społecznego- jest nieprawidłowe.W dniu 07 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udz ...
 1860. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-284/07-3/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 6 listopada 2007 r. (data wpływu 7 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego- jest nieprawidłowe.W dniu 7 listopada 2007 r. Spółka z o.o. złożyła ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów pra ...
 1861. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-159/07/AD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 5 listopada 2007 r. (data wpływu 9 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymanej dotacji -jest prawidłowe.W dniu 9 listopada 2007 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej ...
 1862. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-238/07/NG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia, przedstawione we wniosku z dnia 22 października 2007r. (data wpływu do tut. Biura 25 października 2007r.)uzupełnionym w dniu 30 listopada 2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych otrzymanego dofinansowania w ramach Zintegrowanego Programu Op ...
 1863. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-732/07-2/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Minis