Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


dotacja przedmiotowa

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/DD2/033/17/KOI/BRT/10/88
  sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów z tytułu dotacji otrzymywanych od jednostki samorządu terytorialnego
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1482/11/KG
  Dofinansowanie każdej godziny pracy obiektu nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-170/11/MK
  Czy wykorzystana przez Zakład dotacja przedmiotowa w kwocie 206.943,30 zł powinna pomniejszać koszty uzyskania przychodu ogółem i tym samym zwiększyć podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-112/11-4/AS
  Metoda wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów części odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych objętych dotacją przedmiotową z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1175/10-4/SM
  Brak opodatkowania otrzymanej dotacji.
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1176/10-4/SM
  Brak opodatkowania otrzymanej dotacji.
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-1024/10/KO
  w zakresie braku obowiązku opodatkowania otrzymanej dotacji w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2010r.
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-761/10/WN
  prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupionego wyposażenia i środków trwałych sfinansowanych z bezzwrotnej dotacji z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz opodatkowania otrzymanej dotacji
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-786/09-4/AS
  #9679; moment dokonania korekty związanej z rozliczeniem dotacji przedmiotowej do ceny jednostkowej wody, ścieków i odpadów przekazanej przez jednostkę samorządu terytorialnego Zakładowi Budżetowemu,#9679; możliwość zastosowania metody proporcji przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów w związku z rocznym rozliczeniem dotacji,#9679; możliwość ujęcia w CIT-8 należnej kwoty dotacji
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-710/09/MM
  Czy w sytuacji, gdy nie ma możliwości ustalenia jakie koszty pokryte zostały z dotacji, a jakie z opłat rodziców Wnioskodawczyni może rozliczyć je zgodnie z zasadą proporcjonalności, o której mowa w art. 22 ust. 3 i 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-568/09/WN
  Opodatkowanie przyznanych środków na dofinansowanie projektu "Szkolenia Językowe dla przedsiębiorstw" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-543/09/DM
  Opodatkowanie dopłat do mleka.
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-287/09/DK
  Czy można przyjąć że wpłaty na PFRON i nieopłacone składki do ZUS obciążające koszty Zakładu zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 57a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie stanowią kosztu uzyskania przychodu w kwocie otrzymanej dotacji?
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-340/09/WN
  opodatkowanie dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1943/08-2/IG
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT otrzymana dotacja na realizację projektu "Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych (PK)"? Czy w stosunku do nabytych towarów i usług na potrzeby realizacji w/w projektu będzie przysługiwało prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT?
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1396/08/AL
  Czy Fundacja ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakup towarów i usług związanych z realizacją projektu pn.: "Edukacja Twoją Szansą" oraz czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług otrzymane w związku z tym projektem dotacje i czy istnieje konieczności ich wykazywania w deklaracji VAT-7?
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1791/08/AL
  Czy Fundacja ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakup towarów i usług związanych z realizacją projektu pn.: "Unia Europejska szansą dla Rolników" oraz czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług otrzymane w związku z tym projektem dotacje i czy istnieje konieczności ich wykazywania w deklaracji VAT-7?
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-443-819/08-2/EN
  Czy dopłatę unijną powinno się potraktować jako dopłatę do ceny mleka i przetworów mlecznych i opodatkować podatkiem VAT?
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-928/08-2/EC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 11.08.2008 r. (data wpływu 13.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, dotacji otrzymanych z budżetu gmin:
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-775/08-2/BD
  Czy kwoty dotacji otrzymywane przez Miejski Zakład Komunikacyjny od miasta J(…), stanowią obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), i czy w związku z tym podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-275/08-2/TS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 29.02.2008 r. (data wpływu 04.03.2008 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie rozliczania w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów przychodów z tytułu dotacji otrzymywanych od jednostki samorządu terytorialnego -jest nieprawidłowe.W dniu 04.03.2008 r. zosta ...
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-485/08-02/TS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z 15 kwietnia 2008r. (data wpływu 23 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego dochodów z prowadzenia niepublicznego przedszkola-jest nieprawidłowe.W dniu 23 kwietnia 2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpr ...
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-291/07/BK
  Czy otrzymywane dotacje do posiłków sprzedawanych w barze mlecznym powinny być zaliczane do podstawy opodatkowania i podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy wszelkie wydatki związane z funkcjonowaniem baru mlecznego, w szczególności wydatki na zakup surowców, opłat za czynsz, media, wynagrodzenie pracowników ubezpieczenie itp. stanowią koszt uzyskania przychodów w sytuacji, gdy otrzymana dotacja do posiłków będzie zwolniona z opodatkowania?
 24. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG/415-IX/100-24b/07
  czy dotacje przedmiotowe do ceny usługi, czyli dopłaty do biletów ulgowych otrzymane z budżetu samorządu wojewódzkiego w związku z ustawowymi uprawnieniami do ulgowych pasażerskich przejazdów autobusowych, nie finansują bezpośrednio wydatków i kosztów.
 25. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1/4150-31/07/GB
  - Czy dotacje wypłacone z Urzędu Miasta na dofinansowanie przedszkola niepublicznego prowadzonego przez osobę fizyczną są zwolnione w myśl art. 21 ust. 1 pkt. 129 o podatku dochodowym od osób fizycznych? - W jaki sposób dokonywać podziału i kwalifikacji faktur VAT, rachunków, list płac i in. dowodów źródłowych dokumentujących wydatki i koszty na te, które są sfinansowane bezpośrednio z dotacji oraz sfinansowane z czesnego?
 26. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-I/443-102/07/AR
  1. Czy może odliczać wg proporcji podatek VAT zawarty we wszystkich fakturach zakupu związanych z produkcją krwi, preparatów krwiopochodnych i osocza oraz w fakturach związanych z funkcjonowaniem ........... jako całości, łącznie z fakturami dotyczącymi zakupów na potrzeby transportu? 2. Czy dotacje otrzymywane na dofinansowanie zadań wymienionych w ustawieo publicznej służbie krwi oraz dotacje na zakup testów wirusologicznych i pojemników do pobierania krwi, zwiększają obrót w myśl art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarówi usług i należy je ująć w mianowniku proporcji? 3. Czy postępuje prawidłowo nie ujmując w mianowniku proporcji dotacji otrzymywanej na zakup czynników krzepnięcia? 4. Czy postępuje prawidłowo traktując wydawanie nieodpłatne czynników krzepnięcia jako działalność nie stanowiącą ani dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o podatku od towarów i usług, ani dostawy usług w rozumieniu art. 8 cyt. ustawy?
 27. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SD/415-39/07
  czy w związku z otrzymaną dotacją przedmiotową zachodzi konieczność jej opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 28. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP/443-10/07
  Czy wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od zakupów sfinansowanych dotacją, oraz czy może wystąpić z wnioskiem do urzędu skarbowego o zwrot podatku VAT zaraz w pierwszych miesiącach funkcjonowania firmy, w momencie gdy VAT należny będzie niższy od naliczonego? Czy może ubiegać się o zwrot nadwyżki tylko w przypadku nabycia środków trwałych (np. zestawu komputerowego)?
 29. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-7a/07
  Czy Spółka prawidłowo rozlicza dopłaty do biletów autobusowych uwzględniając art.19 ust.21 ustawy VAT (w rozliczeniu za miesiąc, w którym nastąpiło uznanie rachunku bankowego Spółki) ?
 30. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-7b/07
  Czy obrotem, zgodnie z art.29 ust.1 ustawy VAT jest kwota otrzymanej dotacji, należna Spółce (dopłata do biletów ma bezpośredni wpływ na cenę usługi przewozowej)?
 31. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473//905/KDO/423/37/07/EG
  Czy przeznaczenie części otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego dopłat do biletów ulgowych na sfinansowanie zakupu autobusów do przewozów pasażerskich i następnie wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów ich amortyzacji jest zgodne z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych?
 32. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-29/07
  Czy podlega opodatkowaniu dotacja na usuwanie materiałów azbestowych z obiektów budowlanych ze środków Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej
 33. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1408/PD/423-1/07
  Czy koszty obozów sportowych, transportu, wyżywienia grup dzieci, młodzieży, reprezentacji gimnazjalnych, sportowców reprezentujących Gminę Y oraz jednostkę organizacyjną Gminy Y prowadzoną w formie zakładu budżetowego w zawodach organizowanych w innych miastach Polski oraz koszty umów zawartych z osobami fizycznymi są kosztami uzyskania przychodu ww. Zakładu w 2006r. ?
 34. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P1-D/423-0019/06
  Jak na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy kwalifikować wydatki ponoszone na opracowanie wniosku przez firmę doradczą oraz inne wydatki ponoszone przez spółkę związane z opracowaniem i złożeniem wniosku o uzyskanie dotacji z Unii Europejskiej w przypadku, gdy dotacja zostanie przyznana i gdy nie zostanie przyznana? Czy otrzymana dotacja będzie stanowiła przychód podatkowy? Czy świadczenia pieniężne wypłacone poborowym odbywającym służbę zastępczą należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, a otrzymany zwrot tych wydatków do przychodów podatkowych, czy też traktować w ewidencji księgowej zarówno wydatki, jak i ich zwrot jako rozrachunki z podmiotem dokonującym zwrotu?
 35. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDDG/415-1/07/11041
  Czy dotacja przedmiotowa do posiłków sprzedawanych w barze mlecznym podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 36. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR1/423-167/06/SG/1
  Czy otrzymana przez podatnika dotacja z rezerwy celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu wyrobów i produktów w związku z zagrożeniem zachorowań na ptasią grypę winna korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.
 37. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-1/415/4/07
  - Czy wsparcie finansowe oferowane w ramach projektu jest opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych?- Czy opodatkowanie dotyczy jedynie części wsparcia finansowego pochodzącego ze środków publicznych tzn. wspólnotowych i budżetu państwa?
 38. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SD/415-87/06
  czy dotacje otrzymywane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności przedszkola niepublicznego prowadzonego przez osobę fizyczną w 2007 r. będą objęte zwolnieniem z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 39. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-44/06/HM
  Czy należy opodatkować podatkiem VAT otrzymaną dotację do zakupu środków trwałych w postaci dwóch łodzi wycieczkowych?.
 40. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D2-443/52/2006
  Czy dotacje podmiotowe podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz czy dotacje nie mające bezpośredniego wpływu na cenę towaru lub świadczonych usług uwzględnia się przy ustalaniu za 2005r. rok proporcji sprzedaży ?
 41. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPE3/443-15/06
  Pytanie Podatnika dotyczy zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do ustalenia kwoty obrotu w związku z którym przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego do określenia proporcji, o której mowa mowa w art. 90 ust. 3 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.
 42. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-2/415/14/06
  W jaki sposób należy dokonać rozliczenia otrzymanej 18.05.2006 r. dotacji z Polskiej Agencji Rozwoju ........... ?
 43. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DO/443-15/06
  Czy dotacja przedmiotowa, otrzymana w związku z realizacją zadania publicznego przez rozgłośnię radiową, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 7%?
 44. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/2cf/415/ip-69/06/ig
  Cy wynagordzenie finasowane w 75% ze środków z bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej jest w tej wysokości zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodwym od osób fizycznych?
 45. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/443-28/06
  Czy otrzymana dotacja na wytworzenie środków trwałych będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?
 46. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB-423/08/2006
  Czy sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów z zastosowaniem przepisów art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, jest prawidłowy?
 47. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: TP/443-37/06
  Czy podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatklu należnego o kwotę podatku naliczonego w pełnej wysokości wynikającego z faktur dokumentujących, sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej, zakupy zwiazane zarówno z czynnościami niepodlegajacymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług realizowanymi w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, jak i z czynnościami podlegajacymi opodatkowaniu 22% stawką podatku VAT wykonywanymi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ?
 48. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIA/415/24/2006
  Od 2006 r. podatnik rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na całodobowej opiece nad małoletnim obywatelem Niemiec. Działalność ta odbywa się na zlecenie Urzędu ds. Nieletnich w Niemczech i w całości jest przez ten Urząd finansowana. Czy uzyskane z tego tytułu dochody są zwolnione od podatku dochodowego - art. 21 ust. 1 pkt 46 lub 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 49. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/HTI/006/14-991/05/BT
  Czy przyznana Podatnikowi przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotacja jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług?
 50. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-16/06
  Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT od zakupów materiałów i usług związanych z prowadzeniem szkoleń zawodowych w ramach umowy o Partnerstwie na Rzecz Rozwoju - współfinansowanego ze środków EFS (EQUAL)?
 51. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-68/06/ABS
  Ośrodek Sportu i Rekreacji został powołany uchwałą Rady Gminy i jest jednostką organizacyjną prowadzoną w formie zakładu budżetowego. Celem statutowym Ośrodka jest upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo - rekreacyjnych oraz współpraca ze szkołami i klubami sportowymi na terenie miasta. Działalność Ośrodka w części finansowana jest z własnych dochodów. Jednym ze źródeł pozyskiwania środków finansowych jest dotacja przedmiotowa do świadczonych usług przyznawana przez Radę Miasta. Jej wysokość jest określana na etapie sporządzania rocznego planu finansowego Ośrodka, a więc uwzględniane są planowane przychody z tytułu świadczonych usług. Ceny wszystkich świadczonych przez Ośrodek usług są ustalane i akceptowane przez Prezydenta Miasta. Otrzymywane środki są niezbędne do prowadzenia działalności określonej statutem i wykorzystywane są na pokrycie kosztów utrzymania obiektów sportowych, mediów oraz wynagrodzeń dla pracowników. Dotacja określona planem finansowym jest przekazywana na rachunek bankowy Ośrodka we wcześniej zaplanowanych ratach. Wysokość raty jest niezależna od faktycznie osiągniętych w danym okresie przychodów, gdyż jest ona zaplanowanym przychodem na dany okres z przeznaczeniem na bieżące pokrywanie części kosztów ponoszonych przez Ośrodek. Brak jest zatem zależności pomiędzy wielkością otrzymywanej dotacji a ilością świadczonych usług. Czy należy opodatkować podatkiem od towarów i usług otrzymywane dotacje przedmiotowe.
 52. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I/1-423/2a/2006
  Czy otrzymane dotacje na działalność statutową z budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego są wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 53. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SD/415-82/05
  czy dotacja otrzymywana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności przedszkola niepublicznego prowadzonego przez osobę fizyczną w latach 2001-2002 była objęta zwolnieniem z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 54. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-8/06
  Podatnik pyta czy od dotacji przedmiotowej otrzymywanej od jednostki nadrzędnej na prowadzenie działalności statutowej, której głównym przedmiotem działalności jest prowadzenie usług w zakresie prowadzenia stołówki żywienia należy odprowadzić podatek VAT.
 55. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-130/05
  Czy otrzymana dotacja podlega opodatkowaniu VAT, kiedy powstaje obowiązek podatkowy i jak należy udokumentować opodatkowanie podatkiem VAT otrzymanie dotacji?
 56. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-3/443/66/05
  Uwzględnienie otrzymanej dotacji przy obliczeniu proporcji wykorzystywanej do obliczenia kwoty podatku naliczonego podlegającego odliczeniu od podatku należnego.
 57. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GV/443-248/2005/RW
  Podatnik otrzymał na podstawie decyzji Ministra Finansów dofinansowanie do produkcji filmu dokumentalnego. Zgodnie z zawartą umową cywilnoprawną dofinansowanie to jest przekazywane w ratach. Podatnik pyta, czy w wyniku wejścia w życie z dniem 1 czerwca 2005 r. nowelizacji ustawy o VAT, która objęła obowiązkiem opodatkowania podatkiem VAT zwolnioną dotychczas produkcję filmową, wytwórnia zobowiązana jest do naliczania i odprowadzania VAT od kolejnych rat dotacji przyznanej na produkcję filmu, w sytuacji kiedy pierwsza rata była przekazana na produkcję przed nowelizacją ustawy o VAT i korzystała ze zwolnienia od podatku VAT. Następnie podatnik wniósł dodatkowe pismo wyjaśniające i jednocześnie stwierdzające, że otrzymanie dotacji nie powoduje obowiązku w podatku VAT.
 58. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-100/05
  Czy przyznana dotacja przedmiotowa do cen biletów dla uczniów szkół publicznych korzystających z pływalni w ramach zajęć wychowania fizycznego podlega zwolnieniu od podatku VAT.
 59. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/HTI/4407/14-3/05/EN
  Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług nieodpłatnego świadczenia usług pocztowych na rzecz osób ociemniałych, których obowiązek nieodpłatnego świadczenia wynika z odrębnych przepisów.
 60. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PR443/43/05/PP
  Czy podatnikowi przysługuje zwrot naliczonego podatku VAT związanego z zakupem sprzętu dydaktycznego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej PHARE?
 61. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PIII/2/443-97/05
  Jakiej wysokości stawką podatku od towarów i usług winna zostać opodatkowana dotacja otrzymana od Agencji Rynku Rolnego doeksportu wyrobów cukierniczych do Rosji? Zdaniem podatnika , dotacja eksportowa do zużytego cukru i syropu winna być opodatkowana stawką 7% taką jak sprzedaż tych surowców w kraju.
 62. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GV/443-195/2005/RW
  Podatnik prowadzący działalność gospodarczą, otrzymał dotację na częściowe pokrycie kosztów zakupu maszyny. Maszyna będzie służyła sprzedaży opodatkowanej. Spółka otrzymała fakturę za wykonaną usługę dotyczącą przygotowania wniosku o dotację ze środków Unii Europejskiej. Wątpliwości spółki dotyczą prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony VAT z tytułu nabycia usługi za przygotowanie wniosku o przyznanie dotacji. W ocenie spółki, istnieje możliwość skorzystania z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.
 63. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-46/05/I
  Czy w/w dotacja otrzymana przez Zakład podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?
 64. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-135/CIT/05
  Czy wydatki poniesione na opracowanie wniosków o przyznanie dotacji - w wysokości wynikającej z umów plus wynagrodzenie prowizyjne, stanowią koszt uzyskania przychodu?
 65. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PP/423-8/05
  Spółka z o.o. świadczy usługi kolejowego przewozu pasażerskiego na terenie województwa na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa. Powyższa umowa określa zasady organizowania i finansowania tych przewozów. Czy w związku z zawartą umową Spółka powinna traktować przyznane środki jako dotację nie podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 66. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-13/PP/443-12/05
  Czy otrzymana dotacja przedmiotowawchodzi do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług?Jak fakturować , ewidencjonować i rozliczać dotowaną sprzedaż?
 67. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P.P.443-34/05
  Czy pod rządami poprzednio obowiązującej ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) dopłaty do stawek za dostarczanie wody i odbiór ścieków podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 68. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB415/83/05/EMJ
  Czy należy opodatkować dopłatę otrzymaną z Urzędu Miasta na wymianę ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne?
 69. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I US-II-443/56/05/01
  1. Czy czynności w ramach Programu EQUAL stanowią usługę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. (czyli czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług)? 2. Czy dotacja otrzymana przez jednostkę na realizację zadań wykonywanych w ramach Programu EQUAL od Krajowej Struktury Wsparcia (Fundacji Fundusz Współpracy) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r.?
 70. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/443/VAT-445/61/US/05
  Czy kwota dotacji uzyskana przez podatnika związanej z realizacją projektu pn. "Podlaskie Centrum Innowacji" jest opodatkowana podatkiem VAT.
 71. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/AP/423-169/EP/05
  Czy otrzymana dotacja przedmiotowa podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 72. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP1/423-3/05/56655
  Czy świadczenia otrzymywane przez absolwentów z tytułu odbywania stażów absolwenckich w firmach z rejonu Małopolski w ramach projektu "Transfer innowacji poprzez staże w przedsiębiorstwach - projekt staży innowacyjnych" realizownego w ramach Działania 2.6 Zintegrownego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zwolnione są od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 73. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415/1/16/10/05/MŚ
  Czy wydatki sfinansowane dotacją otrzymaną przez podatnika będącego osobą bezrobotną z Biura Pracy stanowią koszt uzyskania przychodu ?
 74. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO III 443-33/05
  Opodatkowanie otrzymanej dotacji.
 75. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1406/VAT/443-27/MO/05
  Jaką stawką opodatkować otrzymaną refundację, czy 0% bo jest to stawka właściwa dla eksportu, czy 7% bo jest to stawka właściwa dla cukru i mleka w kraju?
 76. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/423-40/05
  Czy otrzymane dofinansowanie w formie dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i ze środków budżetu państwa korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych ?
 77. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D2-443/64/2005
  Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować dotacje na działalność statutową, jeżeli w skład dotacji wchodzą środki pochodzące z budżetu państwa oraz środki pochodzące ze środków zagranicznej pomocy?
 78. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDF.I.415.10.05
  Przedmiotem działalności Spółki jawnej jest handel - eksport owoców i warzyw. Ponadto Spółka świadczy usługi w zakresie transportu międzynarodowego. W ramach Specjalnego Przedakcesyjnego Programu na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (SAPARD) zgodnie z zawartą umową z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma otrzymać dotacje w kwocie 204.760,52 zł, co stanowi 47,01% kosztów przedsięwzięcia polegającego na zakupie 2 naczep chłodni KRONE. Nadto od października 2004r. uczestniczy w mechanizmie Wspólnej Polityki Rolnej prowadzonej przez Agencję Rynku Rolnego w Warszawie. Z związku z tym otrzymuje dopłaty w przypadku wywozu towarów poza granicę Unii Europejskiej. Wspólnik zwraca się z zapytaniem, czy ww. dotacja oraz dopłaty są wolne od podatku dochodowego. A o ile podlegają opodatkowaniu kiedy powstaje obowiązek podatkowy i czy istnieje obowiązek ewidencjonowania otrzymanej pomocy finansowej i dopłat w podatkowej księdze przychodów i rozchodów i jak należy je udokumentować?
 79. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDF.I.415.11.05
  Przedmiotem działalności Spółki jawnej jest handel - eksport owoców i warzyw. Ponadto Spółka świadczy usługi w zakresie transportu międzynarodowego. W ramach Specjalnego Przedakcesyjnego Programu na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (SAPARD) zgodnie z zawartą umową z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma otrzymać dotacje w kwocie 204.760,52 zł, co stanowi 47,01% kosztów przedsięwzięcia polegającego na zakupie 2 naczep chłodni KRONE. Nadto od października 2004r. uczestniczy w mechanizmie Wspólnej Polityki Rolnej prowadzonej przez Agencję Rynku Rolnego w Warszawie. Z związku z tym otrzymuje dopłaty w przypadku wywozu towarów poza granicę Unii Europejskiej. Wspólnik zwraca się z zapytaniem, czy ww. dotacja oraz dopłaty są wolne od podatku dochodowego. A o ile podlegają opodatkowaniu kiedy powstaje obowiązek podatkowy i czy istnieje obowiązek ewidencjonowania otrzymanej pomocy finansowej i dopłat w podatkowej księdze przychodów i rozchodów i jak należy je udokumentować?
 80. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-56,57,58/05
  Czy podlega opodatkowaniu pod. VAT dotacja z funduszy pomocowych UE na realizację programu SPO RZL "Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia" oraz czy służy prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupach związanych z realizacją tego projektu?
 81. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1405 UPP-443/10/2005/AJ
  Czy trzeba stosować proporcję, o której mowa w art. 90 ust. 2-9 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku otrzymania dotacji przedmiotowych na dofinansowanie działalności w wysokości 50% wydatków ?
 82. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB-III-423-4-05
  Czy środki otrzymane od Samorządu Województwa Śląskiego na realizację projektu "Szkoła Przedsiębiorczości dla Doradców Rolnych" są wolne od podatku na podstawie art. 17 ust.1 pkt.14 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych .
 83. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/4409-21/05
  Czy otrzymanie dotacji przedmiotowej - dopłata do biletów ulgowych na liniach podmiejskich dokonana przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego jest zwolniona od podatku VAT.
 84. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/005/2/3847/04
  Czy otrzymana dotacja przedmiotowa z budżetu Woj. Małopolskiego na wykonanie ekspertyzy technicznej może być zwolniona z podatku od towarów i usług ? Czy zwolnione są z podatku VAT usługi świadczone pomiędzy jednostaki budżetowymi a zakładem budżetowym ?
 85. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 415/1/6/10/05
  Prowadzę działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą hurtową i detaliczną wyrobów medycznych, działalność usługową w zakresie instalacji, naprawy i konserwacji sprzętu medycznego, badania rynku i opinii publicznej, a także praktykę lekarską. Podpisałem umowę na otrzymanie środków z Unii Europejskiej na przeprowadzenie badań marketingowych służących do przetestowania pewnego urządzenia medycznego a środki na ten cel otrzymano w miesiącu grudniu 2004 r. Czy dochody uzyskane przeze mnie ze środków współfinansowanych z Unii Europejskiej, będą korzystały ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych? Uważam, że otrzymane dochody z tytułu realizacji programu sfinansowanego z bezzwrotnej pomocy są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych, w sytuacji gdy osobiście i bezpośrednio realizuję cel programu.
 86. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/54/V-2/93/7/05
  CZY DOTACJA PRZEDMIOTOWA I CELOWA PODLEGAJĄ OPODATKOWANIU PODATKIEM OD TOWARÓW I USŁUG ORAZ W JAKIEJ WYSOKOŚCI ?
 87. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/i/423-35/05
  1. Czy wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej remontu budynku produkcyjnego, który to remont będzie przeprowadzany w następnych latach podatkowych stanowi koszt uzyskania przychodów w roku poniesienia kosztu? 2. Czy dotacja otrzymana w ramach programu SAPARD stanowi przychód w momencie jej otrzymania, który podlega zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 88. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443_5_05_2
  1. Czy w świetle art. 90 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług dla ustalenia proporcji należy uwzględnić w mianowniku środki finansowe z budżetu państwa na bieżące wydatki (płace, środki rzeczowe, np. energia) oraz na wydatki inwestycyjne (budowa budynku)? 2. Czy wprowadzenie aportem do Spółki z oo. całego zorganizowanego przedsiębiorstwa prowadzonego dotąd przez osobę fizyczną - podlega zwolnieniu z VAT ?
 89. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-53/05/KP
  Czy należy uznać za obrót podlegający opodatkowaniu VAT otrzymane na dofinansowanie konkursu środki celowe od jednostek prowadzących działalność gospodarczą?
 90. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-28/05
  Czy fakt otrzymania dotacji i dopłat nie stanowiących obrotu, powoduje konieczność proporcjonalnego rozliczenia podatku naliczonego, w oparciu o przepis art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług.
 91. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-27/05
  Czy dotacje przedmiotowe do postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej należy uznać za obrót i podstawę opodatkowania podatkiem VAT.
 92. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-27-2-BS/05
  Spółka ma wątpliwości czy otrzymana dotacja podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i czy wchodzi do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
 93. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/AD/415/13/GK/05
  Czy podatnik prowadzący przedszkole i otrzymujący dotacje na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy o systemie oświaty jest zobowiązany do pomniejszania o te dotacje ponoszonych w związku z tą działalnością wydatków, mimo iż wszystkie koszty są finansowane z bieżących wpływów rodziców dzieci odbywających zajęcia?
 94. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIVPP/A/35/05
  Czy kwota dofinansowania otrzymywana z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w postaci zwrotu poniesionych kosztów wykonywanych usług w zakresie zbierania i przewożenia zwłok zwierząt stanowi wartość brutto i podlega opodatkowaniu VAT według stawki 7%?
 95. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1/443-44/05/MS/23836
  Czy otrzymana dotacja na prowadzenie szkoleń stanowi obrót, o którym mowa w art. 29 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług?
 96. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PP-443/16/2005
  Jako zakład budżetowy jednostki samorządu terytorialnego otrzymujemy z budżetu gminy dotację przedmiotową na utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych stanowiącą dofinansowanie kosztów utrzymania i dofinansowania inwestycji. Uważamy, że niesłusznie naliczyliśmy VAT od otrzymanych kwot dotacji, gdyż nie wpłynęły one bezpośrednio na cenę konkretnych dostaw i usług. Czy nasze stanowisko jest prawidłowe?
 97. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-17/05
  W jakiej formie należy udokumentować otrzymana dotację przedmiotową z budżetu państwa do posiłków sprzedawanych w barze mlecznym ?.
 98. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-26a/05
  Czy ustalenie należnego podatku od towarów i usług rachunkiem "w stu" od kwoty przekazanych dopłat jest prawidłowe?
 99. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-16/05
  Czy otrzymana kwota dotacji jest kwotą netto, którą należy przyjąć do obrotu i od której należy wyliczyć i odprowadzić podatek od towarów i usług?
 100. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/E/005-2-19/05
  Jak w świetle przepisów art. 29 ust. 1 i art. 19 ust. 21 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) należy traktować otrzymane dotacje przedmiotowe na dofinansowanie kosztów postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej wymienione w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2004r. w sprawie dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. Nr 72, poz. 655).
 101. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPP/443-6/05
  Czy kwota otrzymanej dotacji zawiera w sobie podatek od towarów i usług.
 102. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-7/05
  Czy dotacje przedmiotowe otrzymywane z budżetu państwa stanowią przychód w podatku dochodowym od psób prawnych w momencie ubiegania się o nie, czy w momencie ich otrzymania?
 103. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-11/05
  Czy uzyskane środki pieniężne z Urzędu Pracy będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 104. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: P1-P-443/281/04
  Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT dopłaty do cen usług komunalnych (odbiór i transport odpadów, sprzątanie i oczyszczanie wsi, utrzymanie terenów zielonych) ?
 105. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV-AK/443-4/O/05
  Czy ustalając obrót do celów wyliczenia wskaźnika proporcji, podatnik powinien uwzględnić otrzymane dotacje od gmin na inwestycje, które przekazuje do swojego zakładu budżetowego, który dokonuje zakupów inwestycyjnych ?
 106. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-423/6/JM/04
  1) Czy podatek należny VAT od otrzymywanej dotacji jest przychodem i kosztem uzyskania przychodów? 2) Czy do rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych właściwym jest przyjęcie kwoty netto otrzymanej dotacji?
 107. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DP/443-171/2004
  Czy otrzymana dotacja do zakupu usług przewozowych podlega opodatkowaniu VAT?
 108. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/443 2-412/206824/123/04
  Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług dotacje otrzymane na cele edukacyjne, inwestycyjne oraz na pokrycie kosztów ogólnych?
 109. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-327-1/04
  opodatkowanie podatkiem od towarów i usług dotacji przedmiotowej otrzymywanej ze środków miejskich wg sposobu przeznaczenia i wykorzystania:- dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania/eksploatacji obiektów sportowo-rekreacyjnych będących w trwałym zarządzie ****** w Opolu- dotacja przeznaczona na bieżące potrzeby związane z funkcjonowaniem (utrzymaniem) ****** w Opolu- dotacja do cen biletów wstępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych będących w trwałym zarządzie ****** w Opolu- dotacja do wynajmu/dzierżawy obiektów/terenów sportowo-rekreacyjnych, będących w trwałym zarządzie ****** w Opolu
 110. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.46.PP.443/45/04/JŁ
  w sprawie opodatkowania dotacji otrzymanej z PFRON.
 111. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.46.PP.443/44/04/IT
  Dotyczy opodatkowania otrzymanych dotacji.
 112. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.46.PP.443/45/04/JŁ
  w sprawie opodatkowania dotacji otrzymanej z PFRON.
 113. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.IX/443-117/HM/04
  dotyczy opodatkowania i dokumentowania otrzymanych dotacji przedmiotowych do sprzedaży wydawnictw naukowych
 114. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PV-44/IP/110/04
  W SPRAWIE OPODATKOWANIA PODATKIEM OD TOWARÓW I USŁUG DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA LUDZKIEGO
 115. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US I-PP/005/84/04
  Podatnik ma wątpliwości w zakresie opodatkowania dotacji przedmiotowej, która ulega kompensacje w związku z innym zobowiązaniem do wysokości należnej dopłaty, tym samym rachunek bankowy podatnika nie będzie uznany.
 116. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: MP/443-44/04
  1) Czy usługi w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych, świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji (zakład budżetowy), zaklasyfikowane do PKWiU 92.61.10 są zwolnione od podatku VAT, czy też podlegają opodatkowaniu według stawki 7%? 2) Czy podlega opodatkowaniu otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - dotacja przedmiotowa do utrzymania 1m2 hali sportowej, stadionu i kąpieliska?
 117. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DD-415/20/2004
  Czy dotacje oraz sfinansowane nimi wydatki, a także dochody uzyskiwane z tytułu prowadzenia przedszkoli przeznaczane w części na ich prowadzenie należy księgować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz wykazywać w deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy PIT-5.
 118. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-2037/04/CIP/09
  Podatnik zapytuje czy ciąży na nim obowiązek opodatkowania podatkiem od towarów i usług otrzymanej ze Skarbu Państwa dotacji? Zdaniem pytającego doprowadziłoby to do podwójnego opodatkowania.
 119. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-61/04
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT dotacja przedmiotowa przekazywana dla KOSiR-u przez Urząd Miasta i Gminy?
 120. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/443/110/2004[br]OG/005/300/PP-1/2004
  Czy dotacja do ceny wody lub ścieków podlega opodatkowaniu podatkiem VAT ?
 121. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-68/04
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT otrzymana przez zakład budżetowy dotacja przedmiotowa w formie dopłaty do 1 metra sześciennego płynnych ścieków ?
 122. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US35/PP1/443-317/04/PN
  Czy dotacja udzielona przez jednostkę budżetową na realizację konkretnego zadania ( dofinansowaniae czasopism opodatkowanych wedle stawki 0 % i 7% ) podlega opodatkowaniu wedle tej stawki co towar- czasopismo? Czy dotację traktować jako związaną ze świadczeniem usług i 22% stawka VAT?
 123. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP-443/22/04
  1) Czy dotacja otrzymywana przez Miejski Zakład Komunalny z Urzędu Miejskiego na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) ?2) Czy w\w dotacja jest wliczana do proporcji, o której mowa w art.90 ustawy o VAT ?
 124. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-14/JC/04
  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zwraca się z prośbą o pisemne wyjaśnienie w jaki sposób należy wykazać podatek VAT od otrzymanej dotacji przedmiotowej. Jest to dotacja wpływająca bezpośrednio na cenę usługi. W wyjaśnieniu, które chcemy uzyskać proszę wskazać jak należy wykazywać otrzymaną dotację przedmiotową, mającą wpływ na cenę usług - jako obrót netto, czy jako obrót brutto? W rozliczeniu VAT-7 przyjęliśmy otrzymaną dotację za dany miesiąc jako obrót brutto tj. z kwoty otrzymanej dotacji wyodrębniony został 7% podatek VAT. W odpowiedzi na pismo proszę o wyjaśnienie czy nasze wyliczenie jest właściwe.
 125. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP-443/22/04
  1) Czy dotacja otrzymywana przez Miejski Zakład Komunalny z Urzędu Miejskiego na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) ?2) Czy w\w dotacja jest wliczana do proporcji, o której mowa w art.90 ustawy o VAT ?
 126. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-15/JC/04
  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jest komunalnym zakładem budżetowym powołanym Uchwałą Rady Miejskiej. Zgodnie ze statutem przedmiotem działalności zakładu jest zarządzanie mieszkaniowym i użytkowym zasobem gminy oraz nieruchomościami wspólnymi. Na rok 2004 Rada Miejska w dniu 11 grudnia 2003 roku Uchwałą ustaliła stawki dotacji przedmiotowej do remontu gminnej substancji mieszkaniowej znajdującej się w zarządzie naszego zakładu.Dotacja jest w całości przeznaczona na pokrycie kosztów zakupowanych usług remontowych gminnej substancji mieszkaniowej. Remonty są wykonywane przez firmy zewnętrzne na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.W art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) określającym podstawę opodatkowania podatkiem VAT od dnia 1 maja 2004r ustawodawca określił, iż jest nią kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrotem w myśl cytowanego przepisu jest również otrzymana dotacja, subwencja lub inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług. Naszym zdaniem dotacja skierowana na pokrycie kosztów związanych z remontami lokali mieszkalnych będzie dotacją nie objętą zakresem opodatkowania i nie podlegającą dokumentowaniu fakturą VAT, ponieważ nie jest bezposrednio związana z dostawą towarów lub świadczeniem usług - nie stanowi dopłaty do ich ceny. Dotacja ta stanowi ogólne dofinansowanie do ponoszonych kosztów związanych z szeroko rozumianą działalnością w zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi.Nie mamy jednak pewności czy poprawnie interpretujemy przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w tym zakresie. Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z pozn. zm.) uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi:- Czy otrzymana dotacja po dniu 1 maja 2004 roku podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?- Jeżeli tak, to według jakiej stawki?Jednocześnie informujemy, że nie toczy się w przedmiotowej sprawie postępowanie podatkowe lub kontrolne ani postępowanie przed sądem administracyjnym.
 127. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-130/04
  Czy dotacja przedmiotowa - bez wskazania konkretnego celu na jaki ma być przeznaczona stanowi podstawę do opodatkowania VAT ?.
 128. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/186/2004
  1. Czy zakup środków produkcji do uprawy tytoniu traktować jako służący sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej ? 2. Czy od Funduszu Plantatorskiego w części, w której dofinansowana jest sprzedaż naliczyć należny podatek VAT ? 3. Czy pomniejszać wartość netto i naliczony podatek VAT proporcjonalnie o kwotę dofinansowaną z Funduszu Plantatorskiego ?
 129. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-124/04
  Czy dotacja przedmiotowa stanowi podstawę do zastosowania 7% stawką podatku VAT, jako mająca bezpośredni związek z ceną wody i odprowadzaniem ścieków ? Jak należy dokumentować fakt otrzymania dotacji, w świetle przepisów o podatku od towarów i usług? Czy kwota otrzymanej dotacji jest kwotą netto?
 130. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP.443-120/2004
  1. Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług dotacja stanowiąca częściowy zwrot kosztów związanych z organizowaniem targów dokonany przez A. S.A. i czy przysługuje jej w całości odliczenie podatku naliczonego zawartego w fakturze zakupu, czy tylko w proporcji do otrzymanej dotacji (dotacja ta nie jest związana z żadnym konkretnym wyrobem, ani też z żadną usługą świadczoną przez jednostkę)? 2. Jaką metodą należy obliczać podatek należny w przypadku braku dokumentu SAD przed dniem złożenia deklaracji podatkowej za dany miesiąc rozliczeniowy i stosowaniu stawki właściwej dla sprzedaży krajowej: czy metodą "w stu" czy też metodą "na wprost"?
 131. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-176-1/04
  Opodatkowanie podatkiem VAT dotacji na wydawanie gazety /miesięcznika/, która trafia do członków Jednostki i innych organizacji bez pobrania należności
 132. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OP.005/101/2004
  Czy otrzymaną dotację przedmiotową można kwalifikować jako usługę objętą zwolnieniem od podatku VAT na podstawie § 8 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z dnia 1 maja 2004 r. Nr 97, poz. 970, Dz. U. Nr 145, poz. 1541)?
 133. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US35/PP1/443-126/04/PN
  Czy dotacje przekazane przez Ministra Rolnictwa na dofinansowanie kosztów zadań w zakresie postępu biologicznego i prowadzenia ksiąg hodowlanych, przyznawane na podstawie rozporządzenia z dnia 15.04.2004 r. w sprawie stawek dotyczących przedmiotowych dotacji dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa Dz. U. Nr 72 poz. 655 pdlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 134. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US15POIII/440/48/04/BK
  Czy dotacja przedmiotowa jest obrotem podlegąjacym opodatkowaniu podatkiem VAT ?
 135. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP.443/ 11 /2004
  1. Czy otrzymane dotacje przedmiotowe do postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej należy wliczać do podstawy opodatkowania ? 2. Czy otrzymane nagrody pieniężne za zajęcie określonego miejsca przez konie na óżnego rodzaju pokazach i wystawach podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT ? 3. Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT wygrane pieniężne za udział koni w gonitwach na Torach Wyścigów Konnych ?
 136. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-31/04
  Czy otrzymana dotacja przedmiotowa na działalność statutową, której celem jest zapewnienie opieki zdrowotnej - podlega opodatkowaniu podatkiem VAT ?
 137. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: P-1/443/113/2004
  Podatnik wykonywał usługi oceny wartości użytkowej owiec i kóz dofinansowane z dotacji przedmiotowej otrzymanej 19.05.2004. Czy w świetle pisma PP-3-812-458/2004/AK/1786 -interpretacji Ministerstwa Finansów, które określa, że zasady opodatkowania bierze się z momentu wykonania usługi a nie z momentu zapłaty za nią. Czy powinniśmy opodatkować otrzymana w miesiącu maju dotacje przedmiotową będącą formą zapłaty za wykonane od 01.01.2004 r. do 30.04.2004 r. usługi oceny wartości użytkowej owiec i kóz?W naszej ocenie otrzymana w miesiącu maju dotacja za usługi wykonane w miesiącach wcześniejszych nie podlega opodatkowaniu.W szczególności należy podkreślić, że to nie dotacja za usługi jest przedmiotem opodatkowania lecz wykonane usługi a dotacja wchodzi jedynie w podstawę opodatkowania przy usługach świadczonych po dniu 01.05.2004 r.Jednocześnie zwracamy się z prośbą o zajęcie stanowiska czy opłata za całoroczną ocenę wartości użytkowej owiec i kóz PKWiU 01.4 powinna być zawarta w fakturze VAT wystawionej dla rolnika, podlegającej rozliczeniu w momencie przekazywania dotacji podmiotowej dla rolnika.
 138. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP_443_57_5_04
  Jak należy opodatkować podatkiem od towarów i usług dotacje przedmiotowe otrzymywane przez gminy ?
 139. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-12/04
  Jaka powinna być stawka VAT przy opodatkowaniu dotacji otrzymanej z Urzędu Gminy ?
 140. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III/446-1787/04
  Obrót, a otrzymana dotacja przedmiotowa.
 141. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-58-1-GK/04
  1.Jednostka przekazuje nieodpłatnie towary na reprezentację i reklamę oraz wykonuje usługi związane z reprezentacją i reklamą. Przekazywane towary posiadają ceny jednostkowe większe niż 50zł. Czy w takiej sytuacji należy opodatkować podatkiem od towarów i usług przedmiotowe przekazanie towarów?2.Jakie przepisy należy stosować w celu ustalenia "organu nadzorującego" o którym mowa w art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535)?3.Czy obciążenie kosztami przesyłek pocztowych swoich kontrahentów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?4.Czy otrzymane przez Uczelnię dotacje podmiotowe przeznaczone na sfinansowanie działalności statutowej, środki przeznaczone na realizację projektów badawczych, oraz środki otrzymane z Unii Europejskiej dotyczące programów ramowych unii europejskiej należy wliczyć do kwoty obrotu zgodnie z art. 90 ust. 3 i 7 ustawy?5.Czy obciążenie kontrahentów odsetkami należy dokumentować fakturą VAT jako czynności zwolnione z VAT i wykazywać je w deklaracji podatkowej VAT-7, czy są to czynności niepodlegające opodatkowaniu?6.Czy odsetki otrzymane z banku, z tytułu lokat terminowych są usługami w rozumieniu ustawy i czy noty bankowe można traktować jak faktury VAT i ujmować w poz. 20 deklaracji VAT - 7?
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!