Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


dostawa wewnątrzwspólnotowa

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-831/12-4/SM
  obowiązek rozliczania podatku od towarów i usług przez podmiot zagraniczny, dokonujący zakupów i sprzedaży towarów na terytorium Polski
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-151/12/AF
  Obowiązki związane z wewnątrzwspólnotowym nabyciem podwozi samochodowych oraz wewnątrzwspólnotową dostawą i eksportem ambulansów wyprodukowanych na bazie tych podwozi.
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-613/12-6/IG
  W opinii Organu z opisu sytuacji jak i z uzupełnienia wniosku nie wynika aby Wnioskodawca był w posiadaniu dokumentów, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju – w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi). Powyższego nie wynika również z innych dokumentów będących w posiadaniu Wnioskodawcy. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że w opisanej sytuacji, stanowisko Wnioskodawcy co do możliwości zastosowania stawki 0% w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów należy uznać w całości za nieprawidłowe.
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443A-117/12-4/KK
  Wewnątrzwspólnotowa dostawa wyrobów węglowych podlega zwolnieniu, o ile spełnione są wszystkie warunki wynikające z art.31a ust. 3 ustawy
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443A-117/12-5/KK
  Eksport wyrobów węglowych podlega zwolnieniu, o ile spełnione są wszystkie warunki wynikające z art.31a ust. 3 ustawy
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-715/12/AP
  Dokumentowanien WDT.
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-538/12-4/SM
  komis, obowiązek podatkowy, moment powstania obowiązku podatkowego, dostawa wewnątrzwspólnotowa, faktura VAT
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-479/12-4/JS
  1)W związku z faktem, że kolejne wysyłki w ramach podpisanego kontraktu będą obejmowały wysyłki poszczególnych części całego kotła transportowane kilkoma lub kilkunastoma samochodami ciężarowymi w ramach danego miesiąca, czy całość kontraktu może zostać zafakturowana po zakończeniu całości dostawy i podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego jedną zbiorczą fakturą, czy też na końcu każdego miesiąca za wysyłki dokonane fizycznie w przeciągu tego miesiąca? 2)Jeżeli faktura sprzedaży zostanie wystawiona zgodnie z kontraktem po dokonaniu kompletnej dostawy tj. listopad 2013 r. to czy obowiązek podatkowy powstanie dopiero w tym miesiącu, czy też do 15. dnia miesiąca następnego po dokonaniu poszczególnych wysyłek? 3)Czy w przypadku otrzymania zaliczki na poczet dostawy obowiązek podatkowy powstanie w momencie jej otrzymania czy też dopiero w momencie wystawienia faktury?
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-545/12/AB
  Dokumenty uprawniające do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-546/12/AB
  Dokumenty uprawniające do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-220/12/LG
  Sposób opodatkowania, udokumentowania i rozliczenia w deklaracji VAT-7 sprzedaży własnych towarów na targowisku Słowacji, które zostały uprzednio przywiezione z terytorium kraju
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-209/12/PH
  w zakresie dokumentowania dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobu o kodzie CN 2710 19 99 w procedurze zawieszenia poboru akcyzy
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-508/12/AB
  Dokumenty uprawniające do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-556a/12/AW
  Uznanie sprzedaży towarów na rzecz podmiotu z siedzibą na terytorium państwa członkowskiego za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów oraz zastosowania do niej stawki podatku 0%.
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-486/12-6/JN
  Zastosowanie stawki podatku w wysokości 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-551/12-2/SM
  zwrot podatku od towarów i usług z tytułu zakupu nowego środka transportu
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-434/12-2/JS
  Dokumentowanie fakturą wewnętrzną oraz wymagane dokumenty dla zastosowania 0% stawki podatku VAT w sytuacji nieodpłatnego przekazania towarów w ramach WDT.
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-648/12-4/SM
  zwrot podatku od towarów i usług z tytułu zakupu nowego środka transportu
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-623/12/MD
  Prawo do zastosowania 0% stawki podatku do usług transportowych związanych z wewnątrzwspólnotowymi dostawami towarów.
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-554/12/EK
  Zastosowanie stawki 0% na podstawie regulacji § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów.
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-401/12-2/JN
  Zasady weryfikowania numeru VAT-UE oraz danych adresowych kontrahenta.
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-400/12-4/KW
  Określenie dokumentów uprawniających do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-407/12-4/JK
  opodatkowanie sprzedaży towarów na rzecz podmiotów krajowych, z UE oraz spoza UE przez podmiot zagraniczny nabywający te towary na terytorium kraju
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-467/12/AW
  Możliwość zastosowania stawki podatku 0% do dostawy towarów na rzecz kontrahenta słowackiego oraz korekty deklaracji.
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-229/12-4/JN
  Opodatkowanie podatkiem VAT dostawy ruchomych aktywów materialnych.
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-220/12-4/JS
  moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu dostawy towarów w ramach umowy komisu do Finlandii oraz termin wystawienia faktury VAT z tego tytułu
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-101/12/JK
  Zwrot akcyzy w związku z dostawą wewnątrzwspólnotową samochodu osobowego.
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-417/12-2/JF
  Spółka w sytuacji dostaw towarów z Polski do odbiorców w Niemczech lub innym kraju UE, nie ma prawo do zastosowania stawki preferencyjnej 0% dla tych dostaw, gdyż dostawy te nie były dokonane przez krajowego podatnika, o którym mowa w art. 97 ustawy.
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-190/12-2/IR
  Zatem Wnioskodawca zobowiązany będzie do wystawienia faktury i rozliczenia przedmiotowych czynności oraz będzie mógł zastosować stawkę podatku dla tej czynności w wysokości 0%, pod warunkiem posiadania dowodów potwierdzających wywóz towarów z terytorium kraju i dostarczenia do miejsca przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, wymienionych w art. 42 ustawy.
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1548/09/12-S/EWW
  Wnioskodawca w związku z transakcjami będącymi przedmiotem zapytania, nie ma prawa do odzyskania zapłaconego w roku 2004 podatku VAT, wg stawki 22%. Wyjątek stanowiłby zapłacony przez Zainteresowanego podatek dotyczący transakcji wskazanej w punkcie 5, pod warunkiem jednak, że była ona dokonana w miesiącu grudniu 2004 r.
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-841/11-2/JS
  w zakresie uznania dostawy etykiet za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITTP2/443-1662/11/MD
  Sposób wykazania na fakturze oraz w deklaracji VAT-7 wartości usług transportowych związanych z realizowanymi dostawami wewnątrzwspólnotowymi.
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-728/11-4/IR
  Prawa do zastosowania stawki 0% przy dostawie towarów na rzecz kontrahenta z Włoch oraz zasad weryfikowania numeru VAT-UE kontrahenta.
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-624/11-7/JN
  Zastosowanie stawki podatku w wysokości 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1321/11-4/KC
  w zakresie zastosowania stawki 0% dla dostaw wewnątrzwspólnotowych
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-625/11-4/KW
  W związku z dostawą towarów na rzecz nabywcy, posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany mu przez właściwe państwo członkowskie, Wnioskodawca będzie uprawniony do zastosowania 0% stawki podatku z tytułu przedmiotowej dostawy towarów, bez konieczności gromadzenia innych dokumentów opisanych w art. 42 ust. 11 ustawy, pod warunkiem, że przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej będzie posiadał dokument, potwierdzający dokonanie wywozu towarów na terytorium innego państwa członkowskiego i ich odbiór przez nabywcę, stanowiący wydruk listu przewozowego bez względu na sposób jego dostarczenia i format oraz kopię faktury VAT, niepodpisaną przez nabywcę, zawierającą specyfikację poszczególnych sztuk ładunku.
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-624/11-5/JN
  Zastosowanie stawki podatku w wysokości 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-698/11-2/BA
  Podatek od towarów i usług w zakresie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz zastosowania stawki podatku w wysokości 0%.
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-1096/11/AB
  Sposób skorygowania dostaw krajowych pierwotnie wykazanych jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów lub eksport towarów.
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-578/11-4/IR
  Należy stwierdzić, że opisane w przedmiotowym stanie faktycznym dokumenty, które posiada, jak wskazał Zainteresowany, przed złożeniem deklaracji VAT-7 za dany okres rozliczeniowy, upoważniają Wnioskodawcę do zastosowania stawki VAT w wysokości 0%.
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-1035/11/KO
  w zakresie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz zastosowania stawki podatku 0%
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1251/11/AK
  Prawo do zastosowania 0% stawki podatku dla dostaw wewnątrzwspólnotowych w sytuacji posiadania kopii dokumentu przewozowego.
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-606/11-2/EWW
  Czy tymczasowe przemieszczenie dokonane wyłącznie w celu przechowania, będzie stanowiło wewnątrzwspólnotową dostawę towarów?
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1100/11-4/MPe
  w zakresie dokumentów uprawniających do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1084/11-5/SM
  Prawo do zwrotu akcyzy w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej paliwa BIODIESEL
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1114/11-2/MPe
  W zakresie uznania transakcji za wewnątrzwspólnotową transakcję trójstronną, do której ma zastosowanie procedura uproszczona
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-880/11/PH
  Czy posiadając wyżej wymienione dokumenty Wnioskodawca może zastosować stawkę VAT 0% z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów?
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-881/11/AB
  Dokumenty uprawniające do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-526/11-5/EWW
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy towarów oraz dokumentowania zaliczki z tytułu dostawy towaru.
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-700/11/PK
  zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-414/11-5/BA
  Podatek od towarów i usług w zakresie uznania wykonanej wysyłki towaru z terytorium kraju za eksport.
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1340/09/11-7/S/PR
  Możliwość zastosowania preferencyjnej stawki podatkowej 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, w sytuacji gdy dokumentem przewozowym, o którym mowa w art. 42 ust. 3 ustawy jest tzw. packing list oraz prawidłowość uznania za dowód kserokopii dokumentów bądź dokumentów przesyłanych w formie elektronicznej lub faksem, wymienionych w art. 42 ust. 3 i ust. 11 ustawy.
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-760/11-2/KC
  W zakresie możliwości zastosowania zwolnienia z podatku importu towarów na podstawie § 14 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1100/09/11-6/S/BS
  Dokumentacja niezbędna do zastosowania 0% stawki podatku VAT do transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-667/11-4/KC
  W zakresie prawidłowo wystawionej faktury dla kontrahenta francuskiego.
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-750/11-2/SM
  Zastosowanie stawki 0% przy WDT w przypadku posiadania e-CMR
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-349/11-4/ISN
  Czy w momencie otrzymania zapłaty za towar, będący przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy, od odbiorcy we Francji i będąc w posiadaniu: zamówienia handlowego od odbiorcy, kopii faktury, kopii specyfikacji poszczególnych sztuk ładunku podpisanej przez kierowcę odbierającego towar na zlecenie odbiorcy z magazynów Spółki, nie posiadając potwierdzonego dokumentu przewozowego, dostawa będzie podlegała opodatkowaniu według stawki 0%?
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-563/11-2/LK
  Uznanie transakcji za wewnątrzwspólnotową transakcję trójstronną, do której ma zastosowanie procedura uproszczona
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-139/09/11-6/S/AS/KOM
  Jeżeli Spółka posiada dowody w postaci kopii faktury, specyfikacji poszczególnych sztuk ładunku oraz dokument potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju oraz spełnia pozostałe warunki zawarte w art. 42 ustawy o VAT, to w takiej sytuacji przysługuje jej prawo do zastosowania stawki 0%, pomimo braku posiadania dokumentów przewozowych otrzymanych od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju.
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-456/11-4/LK
  Uznanie dostawy etykiet za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-43/11-2/BM
  Jeżeli Wnioskodawca będzie dokonywał na podstawie umowy komisu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na rzecz podatnika zarejestrowanego na potrzeby podatku VAT UE, to dla celów określenia momentu powstania obowiązku podatkowego winien stosować odpowiednio przepisy art. 20 ust. 1 lub ust. 2 bądź ust. 3 ustawy.
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-228/11-2/EWW
  1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym (w odniesieniu do dostaw już dokonanych) oraz zdarzeniu przyszłym (w odniesieniu do dostaw przyszłych) Spółka będzie uprawniona do zastosowania stawki 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, posiadając oprócz opisanych wyżej kopii faktury oraz specyfikacji poszczególnych sztuk ładunku, Dokument (wystawiony odrębnie do każdej przesyłki, dotyczący konkretnej dostawy) i podpisany przez danego przewoźnika zamiast podpisanej kopii dokumentu CMR? 2. Czy w przedstawionym stanie faktycznym (w odniesieniu do dostaw już dokonanych) oraz zdarzeniu przyszłym (w odniesieniu do dostaw przyszłych) Spółka będzie uprawniona do zastosowania stawki 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, posiadając oprócz opisanych wyżej kopii faktury oraz specyfikacji poszczególnych sztuk ładunku, Dokument (zawierający dane dotyczące konkretnej dostawy, lecz wystawiony zbiorczo do wielu przesyłek dokonanych w danym miesiącu) i podpisany przez danego przewoźnika zamiast podpisanej kopii dokumentu CMR?
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-191/11-3/EWW
  Czy dokumenty, które Zainteresowany gromadzi i przechowuje, w każdym przypadku wysyłki w ramach procedury wewnątrzwspólnotowej, upoważniają go do zastosowania stawki VAT w wysokości 0%?
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-191/11-2/EWW
  Czy dokumenty, które Zainteresowany gromadzi i przechowuje, w każdym przypadku wysyłki w ramach procedury wewnątrzwspólnotowej, upoważniają go do zastosowania stawki VAT w wysokości 0%?
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-191/11-3/EWW
  Czy dokumenty, które Zainteresowany gromadzi i przechowuje, w każdym przypadku wysyłki w ramach procedury wewnątrzwspólnotowej, upoważniają go do zastosowania stawki VAT w wysokości 0%?
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-986/09/11-8/S/AN/IZ
  W sytuacji, gdy Spółka dysponuje kopią faktury, specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku oraz dowodem zapłaty za dostawę ma prawo do zastosowania dla wewnatrzwspólnotowej dostawy towarów stawki podatku w wysokości 0%. Tym samym w sytuacji, gdy po wykazaniu w deklaracji podatkowej wewnatrzwspólnotowej dostawy towarów i opodatkowaniu jej stawką krajową, Strona będzie w posiadaniu ww. dokumentów uprawniających do zastosowania dla tej czynności stawki podatku w wysokości 0% będzie uprawniona do korekty deklaracji., zgodnie z regulacjami wyżej powołanych przepisów.
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-278/11-2/TW
  Czy sprzedaż wyrobów takich jak siodła, lejce, uzdy, uprzęże z różnych tkanin, w tym skórzane dla zwierząt – opodatkowana jest 8% stawką podatku VAT?
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1759/09/11-S/EWW
  Czy posiadanie kopii faktur i zbiorczego potwierdzenia dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, zawierającego wyszczególnienie wszystkich numerów faktur wraz ze specyfikacją dostawy (ilość i waga towaru), nazwę odbiorcy i numer zamówienia wraz z oryginalnym podpisem i pieczątką odbiorcy, jak również dokumentu potwierdzającego zapłatę za towar i korespondencję e-mailową prowadzoną pomiędzy Spółką a kontrahentem, z której wynika, że towar został dostarczony na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego, spełnia wymogi art. 42 ustawy o VAT i tym samym uprawnia Spółkę do zastosowania stawki 0%?
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-78/11-5/KC
  Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług związanego z czynnościami opodatkowanymi.
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1280/10-2/KC
  Posiadanie dokumentacji uprawniającej do zastosowania stawki 0% dla dostaw wewnątrzwspólnotowych.
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-15/11-5/ISN
  Według jakich kryteriów należy ocenić, do której z dostaw powinien zostać przyporządkowany transport, w szczególności czy decydującą kwestią jest kto zleca transport, czy też kto za niego płaci? Czy wobec tego, że Spółka organizuje i zleca transport (informuje przewoźnika o zapotrzebowaniu na usługę transportową), niezależnie od sposobu rozliczania kosztów transportu, dostawa towarów dokonywana przez nią na rzecz niemieckiego nabywcy, w wyniku której dochodzi do wywozu towarów bezpośrednio z Polski na terytorium innego państwa członkowskiego, stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę towarów?
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-15/11-6/ISN
  Według jakich kryteriów należy ocenić, do której z dostaw powinien zostać przyporządkowany transport, w szczególności czy decydującą kwestią jest kto zleca transport, czy też kto za niego płaci? Czy wobec tego, że Spółka organizuje i zleca transport (informuje przewoźnika o zapotrzebowaniu na usługę transportową), niezależnie od sposobu rozliczania kosztów transportu, dostawa towarów dokonywana przez nią na rzecz niemieckiego nabywcy, w wyniku której dochodzi do wywozu towarów bezpośrednio z Polski na terytorium innego państwa członkowskiego, stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę towarów?
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-15/11-5/ISN
  Według jakich kryteriów należy ocenić, do której z dostaw powinien zostać przyporządkowany transport, w szczególności czy decydującą kwestią jest kto zleca transport, czy też kto za niego płaci? Czy wobec tego, że Spółka organizuje i zleca transport (informuje przewoźnika o zapotrzebowaniu na usługę transportową), niezależnie od sposobu rozliczania kosztów transportu, dostawa towarów dokonywana przez nią na rzecz niemieckiego nabywcy, w wyniku której dochodzi do wywozu towarów bezpośrednio z Polski na terytorium innego państwa członkowskiego, stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę towarów?
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-15/11-4/ISN
  Według jakich kryteriów należy ocenić, do której z dostaw powinien zostać przyporządkowany transport, w szczególności czy decydującą kwestią jest kto zleca transport, czy też kto za niego płaci? Czy wobec tego, że Spółka organizuje i zleca transport (informuje przewoźnika o zapotrzebowaniu na usługę transportową), niezależnie od sposobu rozliczania kosztów transportu, dostawa towarów dokonywana przez nią na rzecz niemieckiego nabywcy, w wyniku której dochodzi do wywozu towarów bezpośrednio z Polski na terytorium innego państwa członkowskiego, stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę towarów?
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-15/11-5/ISN
  Według jakich kryteriów należy ocenić, do której z dostaw powinien zostać przyporządkowany transport, w szczególności czy decydującą kwestią jest kto zleca transport, czy też kto za niego płaci? Czy wobec tego, że Spółka organizuje i zleca transport (informuje przewoźnika o zapotrzebowaniu na usługę transportową), niezależnie od sposobu rozliczania kosztów transportu, dostawa towarów dokonywana przez nią na rzecz niemieckiego nabywcy, w wyniku której dochodzi do wywozu towarów bezpośrednio z Polski na terytorium innego państwa członkowskiego, stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę towarów?
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-15/11-4/ISN
  Według jakich kryteriów należy ocenić, do której z dostaw powinien zostać przyporządkowany transport, w szczególności czy decydującą kwestią jest kto zleca transport, czy też kto za niego płaci? Czy wobec tego, że Spółka organizuje i zleca transport (informuje przewoźnika o zapotrzebowaniu na usługę transportową), niezależnie od sposobu rozliczania kosztów transportu, dostawa towarów dokonywana przez nią na rzecz niemieckiego nabywcy, w wyniku której dochodzi do wywozu towarów bezpośrednio z Polski na terytorium innego państwa członkowskiego, stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę towarów?
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-15/11-3/ISN
  Według jakich kryteriów należy ocenić, do której z dostaw powinien zostać przyporządkowany transport, w szczególności czy decydującą kwestią jest kto zleca transport, czy też kto za niego płaci? Czy wobec tego, że Spółka organizuje i zleca transport (informuje przewoźnika o zapotrzebowaniu na usługę transportową), niezależnie od sposobu rozliczania kosztów transportu, dostawa towarów dokonywana przez nią na rzecz niemieckiego nabywcy, w wyniku której dochodzi do wywozu towarów bezpośrednio z Polski na terytorium innego państwa członkowskiego, stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę towarów?
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-15/11-4/ISN
  Według jakich kryteriów należy ocenić, do której z dostaw powinien zostać przyporządkowany transport, w szczególności czy decydującą kwestią jest kto zleca transport, czy też kto za niego płaci? Czy wobec tego, że Spółka organizuje i zleca transport (informuje przewoźnika o zapotrzebowaniu na usługę transportową), niezależnie od sposobu rozliczania kosztów transportu, dostawa towarów dokonywana przez nią na rzecz niemieckiego nabywcy, w wyniku której dochodzi do wywozu towarów bezpośrednio z Polski na terytorium innego państwa członkowskiego, stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę towarów?
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-15/11-6/ISN
  Według jakich kryteriów należy ocenić, do której z dostaw powinien zostać przyporządkowany transport, w szczególności czy decydującą kwestią jest kto zleca transport, czy też kto za niego płaci? Czy wobec tego, że Spółka organizuje i zleca transport (informuje przewoźnika o zapotrzebowaniu na usługę transportową), niezależnie od sposobu rozliczania kosztów transportu, dostawa towarów dokonywana przez nią na rzecz niemieckiego nabywcy, w wyniku której dochodzi do wywozu towarów bezpośrednio z Polski na terytorium innego państwa członkowskiego, stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę towarów?
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-15/11-7/ISN
  Według jakich kryteriów należy ocenić, do której z dostaw powinien zostać przyporządkowany transport, w szczególności czy decydującą kwestią jest kto zleca transport, czy też kto za niego płaci? Czy wobec tego, że Spółka organizuje i zleca transport (informuje przewoźnika o zapotrzebowaniu na usługę transportową), niezależnie od sposobu rozliczania kosztów transportu, dostawa towarów dokonywana przez nią na rzecz niemieckiego nabywcy, w wyniku której dochodzi do wywozu towarów bezpośrednio z Polski na terytorium innego państwa członkowskiego, stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę towarów?
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-15/11-2/ISN
  Według jakich kryteriów należy ocenić, do której z dostaw powinien zostać przyporządkowany transport, w szczególności czy decydującą kwestią jest kto zleca transport, czy też kto za niego płaci? Czy wobec tego, że Spółka organizuje i zleca transport (informuje przewoźnika o zapotrzebowaniu na usługę transportową), niezależnie od sposobu rozliczania kosztów transportu, dostawa towarów dokonywana przez nią na rzecz niemieckiego nabywcy, w wyniku której dochodzi do wywozu towarów bezpośrednio z Polski na terytorium innego państwa członkowskiego, stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę towarów?
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-15/11-3/ISN
  Według jakich kryteriów należy ocenić, do której z dostaw powinien zostać przyporządkowany transport, w szczególności czy decydującą kwestią jest kto zleca transport, czy też kto za niego płaci? Czy wobec tego, że Spółka organizuje i zleca transport (informuje przewoźnika o zapotrzebowaniu na usługę transportową), niezależnie od sposobu rozliczania kosztów transportu, dostawa towarów dokonywana przez nią na rzecz niemieckiego nabywcy, w wyniku której dochodzi do wywozu towarów bezpośrednio z Polski na terytorium innego państwa członkowskiego, stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę towarów?
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-15/11-2/ISN
  Według jakich kryteriów należy ocenić, do której z dostaw powinien zostać przyporządkowany transport, w szczególności czy decydującą kwestią jest kto zleca transport, czy też kto za niego płaci? Czy wobec tego, że Spółka organizuje i zleca transport (informuje przewoźnika o zapotrzebowaniu na usługę transportową), niezależnie od sposobu rozliczania kosztów transportu, dostawa towarów dokonywana przez nią na rzecz niemieckiego nabywcy, w wyniku której dochodzi do wywozu towarów bezpośrednio z Polski na terytorium innego państwa członkowskiego, stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę towarów?
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1187/10-2/KB
  Od samochodów zarejestrowanych czasowo na terytorium Polski w celu ich przewiezienia do innego kraju Unii Europejskiej, a następnie sprzedanych w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych przysługuje zwrot akcyzy zapłaconej na terytorium kraju. Przy czym, ubiegając się o zwrot należy zastosować się do dyspozycji zawartych w art. 107 ustawy.
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-5/11-4/EWW
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym, Spółka posiadając jedynie niektóre dowody, o których mowa w art. 42 ust. 3, a dysponując dodatkowo jednym z dokumentów wymienionych w art. 42 ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: u.p.t.u.), ma prawo zastosować 0% stawkę podatku VAT w tak udokumentowanej transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów?
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-5/11-3/EWW
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym, Spółka posiadając jedynie niektóre dowody, o których mowa w art. 42 ust. 3, a dysponując dodatkowo jednym z dokumentów wymienionych w art. 42 ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: u.p.t.u.), ma prawo zastosować 0% stawkę podatku VAT w tak udokumentowanej transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów?
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-5/11-2/EWW
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym, Spółka posiadając jedynie niektóre dowody, o których mowa w art. 42 ust. 3, a dysponując dodatkowo jednym z dokumentów wymienionych w art. 42 ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: u.p.t.u.), ma prawo zastosować 0% stawkę podatku VAT w tak udokumentowanej transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów?
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-5/11-3/EWW
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym, Spółka posiadając jedynie niektóre dowody, o których mowa w art. 42 ust. 3, a dysponując dodatkowo jednym z dokumentów wymienionych w art. 42 ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: u.p.t.u.), ma prawo zastosować 0% stawkę podatku VAT w tak udokumentowanej transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów?
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-5/11-2/EWW
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym, Spółka posiadając jedynie niektóre dowody, o których mowa w art. 42 ust. 3, a dysponując dodatkowo jednym z dokumentów wymienionych w art. 42 ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: u.p.t.u.), ma prawo zastosować 0% stawkę podatku VAT w tak udokumentowanej transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów?
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-7/11-3/EWW
  Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania stawki 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w sytuacji, gdy poza kopią faktury VAT, stanowiącą specyfikację towarów Wnioskodawca posiada otrzymaną od kontrahenta drogą mailową w formacie PDF kopię podpisanego listu przewozowego wraz z potwierdzeniem w treści wiadomości elektronicznej, iż otrzymał on towar.
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-264/11/KO
  w zakresie eksportu towarów
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-265/11/KO
  w zakresie wymaganej dokumentacji dla zastosowania stawki 0% w odniesieniu do transakcji wywozu towaru poza terytorium Wspólnoty za pośrednictwem portu w Antwerpii
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1899/10-4/EWW
  Czy w opisanym powyżej zdarzeniu przyszłym, Zainteresowany ma prawo do zastosowania do WDT stawki 0% VAT, posiadając oprócz kopii faktury oraz specyfikacji poszczególnych sztuk ładunku, dokument zastępczy?
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-169/11/PK
  dokumenty uprawniające do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1070/10-4/MPe
  W zakresie dokumentów uprawniających do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-901/10/KO
  w zakresie opodatkowania sprzedaży pieczywa na terenie Republiki Czeskiej
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1837/10-2/PG
  Transakcja łańcuchowa – WDT.
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1814/10-2/EWW
  1. Czy przedstawiona sprzedaż towarów handlowych przez Zainteresowanego jest wewnątrzwspólnotową dostawą towarów? 2. Czy Spółka posiada niezbędne dokumenty, aby opodatkować tę transakcję stawką 0%?
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1122/10/AP
  0% stawka podatku dla WDT.
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1024/10-2/KC
  Posiadanie dokumentacji zastępczej przez Spółkę, uprawniającej do zastosowania stawki 0% dla dostaw wewnątrzwspólnotowych.
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-991/10-2/KT
  Opodatkowanie i dokumentowanie transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy skradzionego towaru.
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1569/10-4/JKa
  Czy dostawy udokumentowane w sposób opisany w powyższym przypadku, w świetle art. 42 ust. 1 w związku z przepisem art. 42 ust. 3 i art. 42 ust. 11 ustawy o VAT, powinny być opodatkowane właściwą dla WDT stawką podatku VAT w wysokości 0%?
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-941/10-4/KC
  Uznanie oświadczenia przewoźnika/spedytora za dokument o którym mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1 ustawy i w konsekwencji dającym prawo do stawki podatku 0% przy dostawie wewnątrzwspólnotowej.
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-947/10-2/LK
  wystawienia faktur dokumentujących przewóz towarów do spółek w Wielkiej Brytanii, oraz w zakresie doliczania marży handlowej przy sprzedaży towarów
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1565/10-4/JKa
  1. Czy jest wymagane posiadanie podpisanych i opieczętowanych kopii faktur i specyfikacji? 2. Czy posiadając opisane w stanie faktycznym dokumenty, Zainteresowany posiada prawo do zastosowania dla dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów stawki 0%?
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1574/10-2/ISN
  Spółka prosi o potwierdzenie, iż w stosunku do wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów, udokumentowanych w sposób opisany w wariancie 1 i 2, przysługuje jej prawo do zastosowania stawki VAT 0%?
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1574/10-3/ISN
  Spółka prosi o potwierdzenie, iż w stosunku do wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów, udokumentowanych w sposób opisany w wariancie 1 i 2, przysługuje jej prawo do zastosowania stawki VAT 0%?
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1574/10-2/ISN
  Spółka prosi o potwierdzenie, iż w stosunku do wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów, udokumentowanych w sposób opisany w wariancie 1 i 2, przysługuje jej prawo do zastosowania stawki VAT 0%?
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-873/10-5/KC
  Działalność jako podatnika podatku VAT podmiotu zagranicznego z siedzibą w Niemczech, który obecny jest na terytorium Polski również poprzez Przedstawicielstwo.
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-687/10/DG
  Sprzedaż benzenu (CN 2902 20 00) i toluenu (CN 2902 30 00) do kontrahentów z innych państw UE nie wymaga spełnienia dodatkowych formalności i może odbywać się na podstawie dokumentów handlowych.
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-952b/10/MD
  Prawo do zastosowania stawki 0% do wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów na podstawie posiadanych dokumentów.
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-924/10-2/MPe
  W zakresie dokumentacji i stawki podatku przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-607/10/PK
  dokumenty uprawniające do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-839/10/PK
  dokumenty uprawniające do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-838/10/PK
  dokumenty uprawniające do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-840/10/PK
  dokumenty uprawniające do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-836/10/PK
  dokumenty uprawniające do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-837/10/PK
  dokumenty uprawniające do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-835/10/PK
  dokumenty uprawniające do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.
 120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-836/10/PK
  dokumenty uprawniające do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.
 121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-834/10/PK
  dokumenty uprawniające do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-835/10/PK
  dokumenty uprawniające do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.
 123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-834/10/PK
  dokumenty uprawniające do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.
 124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-756/10-4/KT
  Zidentyfikowanie czynności przemieszczenia towarów z Polski do Niemiec jako WDT oraz prawo do zastosowania stawki 0%.
 125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1305/10-4/PG
  WDT – prawo do zastosowania stawki 0%.
 126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1305/10-3/PG
  WDT – prawo do zastosowania stawki 0%.
 127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-766/10-4/MPe
  w zakresie opodatkowania wniesienia w formie aportu sfinansowanych z dotacji celowej elementów europejskiego rentgenowskiego lasera
 128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-604/10/DG
  Prawo do zastosowania 0% stawki podatku od towarów i usług dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na podstawie posiadanych dokumentów związanych z tą dostawą.
 129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-774/10-2/KC
  Prawidłowe dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
 130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1230/10-2/EWW
  Podatek od towarów i usług w zakresie uznania za miejsce odpowiadające magazynowi konsygnacyjnemu - miejsce przechowywania towarów na terytorium Włoch, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, momentu powstania obowiązku podatkowego oraz dokumentacji uprawniającej do zastosowania stawki podatku w wysokości 0%
 131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1262/10-2/EWW
  W którym miesiącu Wnioskodawca zobowiązany jest do rozpoznania w ewidencji VAT i deklaracji VAT wewnątrzwspólnotową dostawę towarów ze stawką 0%, w sytuacji otrzymania dowodów potwierdzających wywóz towarów po dacie złożenia deklaracji za miesiąc, w którym dokonano WDT, lecz przed datą złożenia deklaracji VAT za miesiąc następujący po miesiącu dokonania WDT?
 132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-597/10/DG
  Spółka zwraca się z zapytaniem, czy we wskazanym stanie faktycznym będzie miała prawo do zastosowania stawki VAT w wysokości 0% w odniesieniu do transakcji dostawy towarów dokonywanych na rzecz firmy Y. Czy wystarczające do zastosowania stawki 0% może być oświadczenie w formie skanu przesłane przez kontrahenta Y.
 133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-687/10-5/JK
  Obowiązek posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę.
 134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-698/10-4/SM
  Uznanie transakcji za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.
 135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-878/10/BW
  Czy posiadając wymienione dokumenty Wnioskodawca może zastosować stawkę VAT 0% z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów?
 136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-615/10/BW
  Czy posiadając wymienione dokumenty Wnioskodawca może zastosować stawkę VAT 0% z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów?
 137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-529/10/KO
  W zakresie określenia miejsca świadczenia usług naprawy samochodów świadczonych dla podatników VAT-UE –i wewnątrzwspólnotowej dostawy części samochodowych
 138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-549/10/BWo
  podatek od towarów i usług, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, stawka podatku, książka
 139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-546/10/PH
  Czy od samochodu zarejestrowanego czasowo na terytorium kraju, a następnie sprzedanego na terytorium innego kraju członkowskiego UE w ramach dostaw wspólnotowych przysługuje zwrot akcyzy zapłaconej na terytorium RP?
 140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-700/15/PK
  zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów
 141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-518/10/PH
  "W lutym 2010 roku dokonał wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, przed sporządzeniem deklaracji za luty czyli do dnia 25 marca nie otrzymał dokumentów potwierdzających dokonanie tej dostawy zgodnie z ust. 1 pkt 2 art. 42 ustawy. Zgodnie z zapisem ust. 12 nie wykazał w deklaracji za luty przedmiotowej dostawy. Następnie 10 kwietnia przed dokonaniem deklaracji za marzec otrzymał dokumenty potwierdzające dokonanie przedmiotowej dostawy wewnątrzwspólnotowej, która miała miejsce w lutym, a zatem na podstawie ustępu 12a, ponieważ jeszcze nie minął kolejny po następnym okresie rozliczeniowym okres, wykazał tą dostawę w deklaracji za marzec."
 142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-465/10/PK
  zakwalifikowanie czynności wykonywanych na rzecz kontrahentów z krajów Wspólnoty, przy wykorzystaniu materiałów przez nich powierzonych oraz w zakresie określenia miejsca świadczenia usług na ruchomym majątku rzeczowym
 143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-462/10/KO
  złożenie aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego oraz prawa do zastosowania stawki podatku 0% do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dokonanej w październiku 2009r. w sytuacji, gdy w zgłoszeniu rejestracyjnym złożonym we wrześniu 2006r. nie zaznaczono zamiaru dokonywania transakcji WDT
 144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-447/10/DG
  Prawo do zastosowania 0% stawki podatku do transakcji dostawy towarów na podatnika od wartości dodanej w przypadku, gdy towary są przeznaczone do wykonania na nich usług na terytorium kraju, przed ich wywozem na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
 145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-490/10/WN
  uznanie transakcji za wewnątrzwspólnotową dostawę oraz prawa do zastosowania 0% stawki podatku VAT
 146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-449/10-6/KC
  Dokumentacja dostaw wewnątrzwspólnotowych.
 147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-410/10-6/KC
  Prawidłowa dokumentacja wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz posiadanie oryginałów tych dokumentów.
 148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-477/10/ICz
  Czy przemieszczenie towarów z Polski do Czech będzie stanowiło wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.
 149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-427/10-5/MPe
  W zakresie korekty wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
 150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-402/10/KO
  Czy posiadane przez Spółkę dokumenty, tj.: - kopię faktury VAT bez podpisu odbierającego, - dokumenty przewozowe podpisane przez przewoźnika w momencie wydania mu towaru do transportu (zgodnie z Incoterms 2000, EXW i/lub FCA z chwilą przejęcia ładunku przez przewoźnika własność, odpowiedzialność, ubezpieczenie przechodzą na nabywcę towaru) bez potwierdzenia odbioru towaru przez nabywcę, - specyfikację poszczególnych sztuk ładunku, - oświadczenie przewoźnika (kuriera, firmy transportowej), że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały dostarczone do odbiorcy na obszarze Wspólnoty Europejskiej z podaniem miejsca dostawy
 151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-403/10/KO
  Czy posiadane przez Spółkę dokumenty, tj.: - kopia faktury VAT bez podpisu odbierającego, - dokumenty przewozowe podpisane przez przewoźnika w momencie wydania mu towaru do transportu (zgodnie z Incoterms 2000, EXW i/lub FCA z chwilą przejęcia ładunku przez przewoźnika własność, odpowiedzialność, ubezpieczenie przechodzą na nabywcę towaru) bez potwierdzenia odbioru towaru przez nabywcę, - specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku, - oświadczenie przewoźnika (kuriera, firmy transportowej), że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały dostarczone do odbiorcy na obszarze Wspólnoty Europejskiej z podaniem miejsca dostawy są wystarczającymi dokumentami uprawniającymi Spółkę do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów?
 152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-402/10/KO
  Czy posiadane przez Spółkę dokumenty, tj.: - kopię faktury VAT bez podpisu odbierającego, - dokumenty przewozowe podpisane przez przewoźnika w momencie wydania mu towaru do transportu (zgodnie z Incoterms 2000, EXW i/lub FCA z chwilą przejęcia ładunku przez przewoźnika własność, odpowiedzialność, ubezpieczenie przechodzą na nabywcę towaru) bez potwierdzenia odbioru towaru przez nabywcę, - specyfikację poszczególnych sztuk ładunku, - oświadczenie przewoźnika (kuriera, firmy transportowej), że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały dostarczone do odbiorcy na obszarze Wspólnoty Europejskiej z podaniem miejsca dostawy
 153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-484/10/PK
  wewnątrzwspólnotowa dostawa wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy
 154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-534/10-2/SM
  Stosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy i dokumentacja przy dostawie wewnątrzwspólnotowej olejów smarowych.
 155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-473/10-2/MPe
  W zakresie prawidłowej dokumentacji wewnątrzwspólnotowej dostawy.
 156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-442b/10/AF
  Czy w związku z umową najmu wagonów na okres 4 lat, po 24 miesiącach używania wagonów na terenie Niemiec, należy rozpoznać wewnątrzwspólnotową dostawę towarów z tytułu przemieszczenia wagonów z terytorium Polski na terytorium Niemiec?
 157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-406/10/AF
  Kiedy należy ująć transakcję w deklaracji podatkowej i dokonać korekty w związku z późniejszym otrzymaniem dokumentu potwierdzającego dostarczenie towaru do kontrahenta w innym państwie członkowskim?
 158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-398/10/AF
  Czy transakcja jest WDT czy też eksportem i czy może być zastosowana stawka 0%?
 159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1738/08-8/AS/KOM
  Wnioskodawca przemieszczając ww. maszyny na terytorium Polski nie wykorzystuje ich do świadczenia jakichkolwiek usług ani też po dokonaniu tego przemieszczenia nie dochodzi do ich zbycia. Zatem towary, które zostały przemieszczone przez Stronę z terytorium innego państwa członkowskiego nie służą czynnościom wykonywanym przez Stronę jako podatnika na terytorium kraju. Wskutek niespełnienia podstawowych przesłanek zawartych w art. 11 i art .12 ust. 1 pkt 7, przedmiotowego przemieszczenia maszyn nie można uznać za podlegające opodatkowaniu jako wewnątrzwspólnotowe nabycie. Tak więc stanowisko Spółki odnośnie uznania przedmiotowego przemieszczenia za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów po upływie 24 miesięcy od przywiezienia maszyn na terytorium Polski uznaje się za nieprawidłowe.
 160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-553/10-4/EWW
  Czy otrzymany od przewoźnika (spedytora) skonsolidowany dokument przewozowy, zawierający specyfikację dostaw realizowanych w danym okresie rozliczeniowym, oraz oświadczenie przewoźnika (spedytora) o dostawie przedmiotowych wyrobów do odbiorców zlokalizowanych w innych niż Polska krajach Unii Europejskiej, jest dokumentem o którym mowa w przepisie art. 42 ust. 3 pkt. 1 Ustawy o VA T, a zatem w połączeniu z kopią faktury i specyfikacją poszczególnych sztuk ładunku stanowić może dowód potwierdzający dokonanie dostaw wewnątrzwspólnotowych i zastosowanie stawki 0% VAT dla tych transakcji?
 161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-224/10/PK
  dokumentacja wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
 162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-351/10/PK
  dokumentacja wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
 163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-352/10/PK
  dokumentacja wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
 164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-353/10/PK
  dokumentacja wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
 165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-335/10-4/KC
  uznanie oświadczenia spedytora za dokument o którym mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1 ustawy i w konsekwencji dającym prawo do stawki podatku 0% przy dostawie wewnątrzwspólnotowej.
 166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-267/10-2/JK
  Czy Administracyjny Dokument Towarzyszący może służyć jako dokument potwierdzający, że towary zostały dostarczone do Unii Europejskiej?
 167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-430/10-4/MR
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku.
 168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-430/10-3/MR
  Podatek od towarów i usług w zakresie dostawy książek.
 169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-430/10-5/MR
  Podatek od towarów i usług w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego.
 170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-430/10-3/MR
  Podatek od towarów i usług w zakresie dostawy książek.
 171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-430/10-6/MR
  Podatek od towarów i usług w zakresie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
 172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-228/10/AF
  Czy wystawiając fakturę na zaliczkę prawidłowo zastosowano stawkę podatku w wysokości 0%, czy też powinna to być stawka 22%?
 173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-352/10-2/ISN
  1. Według jakich kryteriów należy ocenić, do której z dostaw powinien zostać przyporządkowany transport, w szczególności, czy decydującą kwestią jest to, kto zleca transport, kto za niego płaci, a może kto w momencie transportu posiada władztwo ekonomiczne (prawo do dysponowania towarem jak właściciel)? 2. Czy wobec tego, że Spółka organizuje i zleca transport, posiada władztwo ekonomiczne (prawo do dysponowania) nad towarami w trakcie ich transportu, niezależnie od sposobu rozliczania kosztów transportu, dostawa towarów dokonywana przez Spółkę na rzecz niemieckiego nabywcy, w wyniku której dojdzie do wywozu towarów bezpośrednio z Polski na terytorium innego państwa członkowskiego, stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę towarów z Polski?
 174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-352/10-3/ISN
  Czy wobec tego, że Spółka organizuje i zleca transport, posiada władztwo ekonomiczne (prawo do dysponowania) nad towarami w trakcie ich transportu, niezależnie od sposobu rozliczania kosztów transportu, dostawa towarów dokonywana przez Spółkę na rzecz niemieckiego nabywcy, w wyniku której dojdzie do wywozu towarów bezpośrednio z Polski na terytorium innego państwa członkowskiego, stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę towarów z Polski?
 175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-352/10-2/ISN
  1. Według jakich kryteriów należy ocenić, do której z dostaw powinien zostać przyporządkowany transport, w szczególności, czy decydującą kwestią jest to, kto zleca transport, kto za niego płaci, a może kto w momencie transportu posiada władztwo ekonomiczne (prawo do dysponowania towarem jak właściciel)? 2. Czy wobec tego, że Spółka organizuje i zleca transport, posiada władztwo ekonomiczne (prawo do dysponowania) nad towarami w trakcie ich transportu, niezależnie od sposobu rozliczania kosztów transportu, dostawa towarów dokonywana przez Spółkę na rzecz niemieckiego nabywcy, w wyniku której dojdzie do wywozu towarów bezpośrednio z Polski na terytorium innego państwa członkowskiego, stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę towarów z Polski?
 176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-352/10-4/ISN
  Czy dostawa towarów, dokonywana przez Spółkę na rzecz niemieckiego nabywcy, w wyniku której dojdzie do wywozu towarów z Polski na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego, gdzie nastąpi przeładunek towarów, przy czym transport z terytorium Polski do miejsca przeładunku będzie organizowany i zlecany przez nią oraz posiada ona w trakcie tego transportu władztwo ekonomiczne (prawo do dysponowania) nad transportowanymi towarami, niezależnie od sposobu rozliczania kosztów transportu stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę towarów z Polski, nawet jeżeli dalszy transport na terytorium państwa członkowskiego siedziby Partnera (do jego sklepów) będzie organizowany i zlecany przez Partnera?
 177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-352/10-5/ISN
  Czy dostawa towarów, dokonywana przez Spółkę na rzecz niemieckiego nabywcy, w wyniku której dojdzie do wywozu towarów z Polski na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego, gdzie nastąpi przeładunek towarów, przy czym transport z terytorium Polski do miejsca przeładunku będzie organizowany i zlecany przez nią oraz posiada ona w trakcie tego transportu władztwo ekonomiczne (prawo do dysponowania) nad transportowanymi towarami, niezależnie od sposobu rozliczania kosztów transportu stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę towarów z Polski, nawet jeżeli dalszy transport na terytorium państwa członkowskiego siedziby Partnera (do jego sklepów) będzie organizowany i zlecany przez Partnera?
 178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-352/10-6/ISN
  1. Według jakich kryteriów należy ocenić, do której z dostaw powinien zostać przyporządkowany transport, w szczególności, czy decydującą kwestią jest to, kto zleca transport, kto za niego płaci, a może kto w momencie transportu posiada władztwo ekonomiczne (prawo do dysponowania towarem jak właściciel)? 2. Czy wobec tego, że Spółka organizuje i zleca transport, posiada władztwo ekonomiczne (prawo do dysponowania) nad towarami w trakcie ich transportu, niezależnie od sposobu rozliczania kosztów transportu, dostawa towarów dokonywana przez Spółkę na rzecz niemieckiego nabywcy, w wyniku której dojdzie do wywozu towarów bezpośrednio z Polski na terytorium innego państwa członkowskiego, stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę towarów z Polski?
 179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-352/10-7/ISN
  Czy wobec tego, że Spółka organizuje i zleca transport, posiada władztwo ekonomiczne (prawo do dysponowania) nad towarami w trakcie ich transportu, niezależnie od sposobu rozliczania kosztów transportu, dostawa towarów dokonywana przez Spółkę na rzecz niemieckiego nabywcy, w wyniku której dojdzie do wywozu towarów bezpośrednio z Polski na terytorium innego państwa członkowskiego, stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę towarów z Polski?
 180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-352/10-8/ISN
  Czy dostawa towarów, dokonywana przez Spółkę na rzecz niemieckiego nabywcy, w wyniku której dojdzie do wywozu towarów z Polski na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego, gdzie nastąpi przeładunek towarów, przy czym transport z terytorium Polski do miejsca przeładunku będzie organizowany i zlecany przez nią oraz posiadała ona będzie w trakcie tego transportu władztwo ekonomiczne (prawo do dysponowania) nad transportowanymi towarami, niezależnie od sposobu rozliczania kosztów transportu stanowić będzie wewnątrzwspólnotową dostawę towarów z Polski, nawet jeżeli dalszy transport na terytorium państwa członkowskiego siedziby Partnera (do jego sklepów) będzie organizowany i zlecany przez Partnera?
 181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-352/10-9/ISN
  Czy dostawa towarów, dokonywana przez Spółkę na rzecz niemieckiego nabywcy, w wyniku której dojdzie do wywozu towarów z Polski na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego, gdzie nastąpi przeładunek towarów, przy czym transport z terytorium Polski do miejsca przeładunku będzie organizowany i zlecany przez nią oraz będzie ona posiadała w trakcie tego transportu władztwo ekonomiczne (prawo do dysponowania) nad transportowanymi towarami, niezależnie od sposobu rozliczania kosztów transportu stanowić będzie wewnątrzwspólnotową dostawę towarów z Polski, nawet jeżeli dalszy transport na terytorium państwa członkowskiego siedziby Partnera (do jego sklepów) będzie organizowany i zlecany przez Partnera?
 182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-141/10/MD
  Sposób zaewidencjonowania i rozliczenia w stosownych deklaracjach wystawionych faktur korygujących.
 183. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-107/10/IK
  Istota interpretacji: dokumenty uprawniające do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.
 184. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-106/10/IK
  dokumenty uprawniające do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.
 185. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-61/10/LŻ
  Opodatkowanie i dokumentowania czynności dostawy towaru wraz z usługą transportową
 186. Interpretacja indywidualna, sygnatura: AE2/8012/3/CCA/10/1904
  1) Czy w podanym stanie faktycznym – dostawa wewnątrzwspólnotowa na terytorium państwa członkowskiego – dostawca prowadzący skład podatkowy z siedzibą w Polsce jest uprawniony do dokonania tejże dostawy wyrobów akcyzowych w postaci olejów smarowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy? 2) Czy w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych na terytorium kraju w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej, w procedurze zawieszenia poboru akcyzy dostawca winien dołączyć do przemieszczanych wyrobów wyłącznie dokumenty handlowe zamiast administracyjnego dokumentu towarzyszącego? 3) Czy warunkiem niezbędnym dla dokonania przemieszczenia wyrobów akcyzowych na terytorium kraju w ramach dokonywanej dostawy wewnątrzwspólnotowej jest złożenie zabezpieczenia akcyzowego?
 187. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-68/10/AK
  Dostawa towaru wysyłanego z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego (Litwę), w celu rozpoczęcia tam procedury celnej wywozu z terytorium Wspólnoty, dokonywana na rzecz podatnika podatku od wartości dodanej zidentyfikowanego na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, wyczerpuje znamiona wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, o której mowa w art. 13 ust. 1 ustawy.
 188. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-114/10-4/EWW
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym, dostawy udokumentowane w sposób w nim opisany, w świetle art. 42 ust. 1 w związku z przepisem art. 42 ust. 3 i art. 42 ust. 11 ustawy o VAT, powinny być opodatkowane 0% stawką VAT?
 189. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-114/10-5/EWW
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym, dostawy udokumentowane w sposób w nim opisany, w świetle art. 42 ust. 1 w związku z przepisem art. 42 ust. 3 i art. 42 ust. 11 ustawy o VAT, powinny być opodatkowane 0% stawką VAT?
 190. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-114/10-6/EWW
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym, dostawy udokumentowane w sposób w nim opisany, w świetle art. 42 ust. 1 w związku z przepisem art. 42 ust. 3 i art. 42 ust. 11 ustawy o VAT, powinny być opodatkowane 0% stawką VAT?
 191. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-114/10-8/EWW
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym, dostawy udokumentowane w sposób w nim opisany, w świetle art. 42 ust. 1 w związku z przepisem art. 42 ust. 3 i art. 42 ust. 11 ustawy o VAT, powinny być opodatkowane 0% stawką VAT?
 192. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-114/10-10/EWW
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym, dostawy udokumentowane w sposób w nim opisany, w świetle art. 42 ust. 1 w związku z przepisem art. 42 ust. 3 i art. 42 ust. 11 ustawy o VAT, powinny być opodatkowane 0% stawką VAT?
 193. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-114/10-11/EWW
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym, dostawy udokumentowane w sposób w nim opisany, w świetle art. 42 ust. 1 w związku z przepisem art. 42 ust. 3 i art. 42 ust. 11 ustawy o VAT, powinny być opodatkowane 0% stawką VAT?
 194. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-114/10-7/EWW
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym, dostawy udokumentowane w sposób w nim opisany, w świetle art. 42 ust. 1 w związku z przepisem art. 42 ust. 3 i art. 42 ust. 11 ustawy o VAT, powinny być opodatkowane 0% stawką VAT?
 195. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-114/10-9/EWW
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym, dostawy udokumentowane w sposób w nim opisany, w świetle art. 42 ust. 1 w związku z przepisem art. 42 ust. 3 i art. 42 ust. 11 ustawy o VAT, powinny być opodatkowane 0% stawką VAT?
 196. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-154/10-4/KC
  dokumentacja dostaw wewnątrzwspólnotowych
 197. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-118/10-3/KC
  uznanie transakcji dostawy towarów za WDT oraz wykluczenia możliwości zaistnienia transakcji łańcuchowej
 198. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-175/10-2/IB
  Czy Spółka prawidłowo dokumentuje sprzedaż i stosuje stawkę 0% do usługi transportowej świadczonej w ramach realizacji umowy dostawy, zgodnie z którą Dostawca zobowiązuje się również do zapewnienia transportu zakupionego towaru?
 199. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1364/09-2/IZ
  Spółka spełnia wszystkie wymagania określone w powołanym wyżej § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. do opodatkowania przedmiotowej transakcji – dostawy na rzecz firmy X - stawką podatku w wysokości 0%
 200. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-31/10-2/KC
  opodatkowanie stawką 0% wywozu towarów do Rosji przy dokonaniu odprawy celnej na Łotwie.
 201. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-12/10-4/ISN
  Opodatkowanie dostawy używanych samochodów, nabytych wcześniej w celu ich naprawy i dalszej odsprzedaży.
 202. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1336/09-4/MP
  Wnioskodawca dokonując dostawy towarów na rzecz litewskiego kontrahenta (komisanta), jeżeli kontrahent ten będzie podmiotem wymienionym w art. 13 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, dokona wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, stosownie do art. 13 ust. 1 tej ustawy.
 203. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1321/09-3/IZ
  w związku z faktem, iż przemieszczenie towarów przez Spółkę z terytorium Litwy na terytorium Polski dokonywane jest wyłącznie w celu tymczasowego przechowania tych towarów w Polsce przed dostawą tych towarów na rzecz odbiorców w innych państwach członkowskich UE, po stronie Spółki nie powstanie obowiązek podatkowy w zakresie WNT
 204. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1258/09-3/AP
  Czy poświadczona faktura DWT i specyfikacja towaru pozwalają na zastosowanie sprzedaży DWT z zastosowaniem preferencyjnej "0" stawki VAT? Czy należy do kompletu dokumentów dołączyć wszystkie posiadane CMR (niepotwierdzone przez odbiorcę), lub inne alternatywne (jeśli tak to jakie) dokumenty świadczące o sprzedaży DWT? Jeśli nie, to Wnioskująca prosi o interpretację, jaki algorytm działania powinna przedsięwziąć, żeby nastąpiła sprzedaż DWT z zastosowaniem "0" stawki VAT w tym konkretnym przypadku.
 205. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1340/09-4/PR
  możliwość zastosowania preferencyjnej stawki podatkowej 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, w sytuacji gdy dokumentem przewozowym, o którym mowa w art. 42 ust. 3 ustawy jest tzw. packing list oraz prawidłowość uznania za dowód kserokopii dokumentów bądź dokumentów przesyłanych w formie elektronicznej lub faksem, wymienionych w art. 42 ust. 3 i ust. 11 ustawy.
 206. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1047/08/10-S/TW
  Czy Spółka, pomimo nierozpoczęcia procedury wywozu w polskim urzędzie celnym, ale posiadając dokumenty potwierdzające wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty z litewskiego urzędu celnego może dokonać korekty deklaracji VAT-7 i wykazać ww. transakcję, jako eksport ze stawką podatku 0%.
 207. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-889/09/BWo
  Czy Spółka może stosować stawką 0% VAT do WDT realizowanych do różnych krajów członkowskich oraz dostaw własnych towarów do magazynu w Niemczech, jeżeli przed dniem złożenia deklaracji na podatek VAT za dany okres rozliczeniowy posiada dokumentację, na którą składa się kopia faktury zawierająca szczegółową specyfikację dostarczanych towarów oraz oświadczenie spedytora o dostarczeniu towarów, a nie posiada listu przewozowego wystawionego według wzoru CMR?
 208. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-4/10-3/ISN
  Dokumentowanie WDT, w przypadku gdy dokumenty wymienione w art. 42 ust. 3 ustawy, nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju towarów.
 209. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-4/10-2/ISN
  Dokumentowanie WDT, w przypadku gdy dokumenty wymienione w art. 42 ust. 3 ustawy, nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju towarów.
 210. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1119/09-2/IG
  Czy wymienione dokumenty pozwalają na stosowanie stawki VAT 0% w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych?
 211. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1151/09-4/IZ
  W świetle powyższego polska spółka zobowiązana będzie do rozliczenia podatku VAT z tytułu wewnatrzwspólnotowego nabycia towarów otrzymanych od Wnioskodawcy w ramach umowy komisu. Tym samym Strona, z tytułu przedmiotowej transakcji nie jest zobowiązana do rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i usług, a zatem stanowisko Wnioskodawcy w niniejszej sprawie uznać należy za prawidłowe.
 212. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1187/09-2/IZ
  Za dokument przewozowy w rozumieniu art. 42 ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT uznać należy, każdy dokument potwierdzający powierzenie przewoźnikowi lub spedytorowi dostarczenia towaru zgodnego ze specyfikacją oraz fakturą do nabywcy na terytorium innego państwa członkowskiego. Zatem dokumentem tym może być zarówno tradycyjny list przewozowy, jak i każdy inny dokument spełniający warunki formalne i potwierdzający dokonanie dostawy towaru do nabywcy - oświadczenie spedytora. Spółka, ma prawo do zastosowania stawki 0% w przypadku zgromadzenia prawem wymaganych dokumentów, niezależnie od tego, czy dokument będzie się odnosił do jednej przesyłki czy też do wielu.
 213. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-888b/09/MD
  Dokumenty niezbędne do zastosowania 0% stawki podatku przewidzianej dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, realizowanej w procedurze magazynu konsygnacyjnego.
 214. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-863/09/EŁ
  Czy posiadana dokumentacja uprawnia do zastosowania stawki podatku 0%.
 215. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-861/09/WN
  uznanie transakcji za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów opodatkowaną stawką podatku VAT 0%
 216. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1456/09-2/EWW
  Podatek od towarów i usług w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
 217. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-880/09/KM
  Dot. podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla wykonywanych usług w budynku mieszkalnym na terenie Niemiec.
 218. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1121/09-2/AZ
  dot. podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usługi transportu związanej z wewnatrzwspólnotową dostawą towarów
 219. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-870/09/AW
  Prawo do zastosowania stawki podatku 0% do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w sytuacji, gdy w zgłoszeniu rejestracyjnym nie zaznaczono zamiaru dokonywania transakcji WDT.
 220. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-793/09/AF
  Czy pomimo posiadania pełnej dokumentacji dotyczącej opisanej dostawy, w przypadku gdy przewoźnik przedstawił sfałszowane listy przewozowe, dotyczące wywozu zakupionego towaru poza granice Polski, występuje obowiązek sporządzenia korekty deklaracji i zastosowania do opisanej transakcji stawki podatku w wysokości 22%?
 221. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-986/09-6/AN
  Nie jest możliwe zastosowanie preferencyjnej stawki podatku do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, w przypadku nie posiadania wszystkich dokumentów wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy. W związku z powyższym odpowiedź na pytania Wnioskodawcy jest negatywna. W przypadku nie posiadania wszystkich dokumentów wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy, dla opodatkowania danych transakcji należy stosować stawkę podatku właściwą dla dostawy danego towaru na terytorium kraju.
 222. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1022/09-2/AZ
  podatku od towarów i usług w zakresie zasadności dokonania korekty deklaracji VAT-7
 223. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-146/09-2/TW
  1) Czy w podanym stanie faktycznym – dostawa wewnątrzwspólnotowa na terytorium państwa członkowskiego – dostawca prowadzący skład podatkowy z siedzibą w Polsce jest uprawniony do dokonania tejże dostawy wyrobów akcyzowych w postaci olejów smarowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy? 2) Czy w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych na terytorium kraju w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej, w procedurze zawieszenia poboru akcyzy dostawca winien dołączyć do przemieszczanych wyrobów wyłącznie dokumenty handlowe zamiast administracyjnego dokumentu towarzyszącego? 3) Czy warunkiem niezbędnym dla dokonania przemieszczenia wyrobów akcyzowych na terytorium kraju w ramach dokonywanej dostawy wewnątrzwspólnotowej jest złożenie zabezpieczenia akcyzowego?
 224. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1212/09-4/EWW
  Dokumentacja WDT oraz stawka podatku.
 225. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-668/09/IK
  Czy faktura dokumentująca refakturowanie kosztów tankowania paliwa w kraju oraz poza granicami kraju wykorzystywanego do świadczenia usług transportowych winna być traktowana jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i opodatkowana na terytorium kraju
 226. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-1018/08-4/MK/KOM
  W zadanej sytuacji jeśli Wnioskodawca dysponować będzie Protokółem/raportem z policji zagranicznej o kradzieży potwierdzający iż do kradzieży całości towaru doszło poza terytorium Polski tj. na terytorium innego kraju UE będzie miał prawo do zastosowania 0% stawki VAT do przedmiotowej dostawy. W związku z powyższym należy stwierdzić, iż Wnioskodawca nie będzie miał prawa do 0% stawki VAT jeśli kradzież uprawdopodobni innymi z pośród wymienionych dokumentów niż Protokół/raport z policji zagranicznej o kradzieży.
 227. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-661/09/PK
  W sytuacji gdy ze zebranych przez Wnioskodawcę dokumentów, zarówno tych o których mowa w art. 42 ust. 3, jak i w ust. 11 jednoznacznie wynika, iż doszło do dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i dokumenty te Wnioskodawca będzie posiadał przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy wówczas to Wnioskodawca nabędzie prawo do rozliczenia danej dostawy wewnątrzwpólnotowej ze stawką 0% – z uwzględnieniem przepisów art. 42 ust. 12 i 12a ustawy VAT.
 228. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-660/09/PK
  jedynie łączne posiadanie dokumentów wymienionych w art. 42 ust. 3 uprawnia Wnioskodawcę do zastosowania stawki 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Natomiast dokumenty wymienione w art. 42 ust. 11 mają jedynie charakter uzupełniający do ww. dokumentów, a nie zastępczy.
 229. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-659/09/PK
  w sytuacji gdy Wnioskodawca posiada kopię faktury, która zawiera również specyfikację towarów oraz dokumenty przewozowe w formie oświadczenia przewoźnika o dostarczeniu towaru, to spełnia warunki zawarte w art. 42 ust. 3, które uprawniają do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.
 230. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-658/09/PK
  jedynie łączne posiadanie dokumentów wymienionych w art. 42 ust. 3 uprawnia Wnioskodawcę do zastosowania stawki 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Natomiast dokumenty wymienione w art. 42 ust. 11 mają jedynie charakter uzupełniający do ww. dokumentów, a nie zastępczy.
 231. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1139/09-2/ISN
  Wykazanie i rozliczenie WDT art. 42 ust. 12 i 13 ustawy.
 232. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1201/09-2/ISN
  Uznanie dostawy towarów dokonanej przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki Niemieckiej za WDT, stawka preferencyjna, dokumenty.
 233. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1201/09-3/ISN
  Uznanie dostawy towarów dokonanej przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki Niemieckiej za WDT, stawka preferencyjna, dokumenty.
 234. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1201/09-2/ISN
  Uznanie dostawy towarów dokonanej przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki Niemieckiej za WDT, stawka preferencyjna, dokumenty.
 235. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1201/09-3/ISN
  Uznanie dostawy towarów dokonanej przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki Niemieckiej za WDT, stawka preferencyjna, dokumenty.
 236. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-797/09-3/MM
  1) Czy na Spółce w związku ze sprzedażą w miesiącu lutym 2009r. opisanych powyżej samochodów osobowych będzie spoczywał obowiązek zwrotu odliczonego od podatku należnego za poniżej wymienione miesiące rozliczeniowe podatku naliczonego tj:- za miesiąc sierpień 2005r. podatek naliczony w kwocie 3.135,00 (trzy tysiące sto trzydzieści pięć) złotych,- za miesiąc październik 2006r. podatek naliczony w kwocie 3.667,00 (trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem) złotych,- za miesiąc październik 2006r. podatek naliczony w kwocie 6.000,00 (sześć tysięcy), co będzie skutkowało też obowiązkiem dokonania przez Spółkę korekty podatku naliczonego w deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT 7) za miesiąc luty 2009r. na kwotę łączną 12.802,00 (dwanaście tysięcy osiemset dwa) złote, w trybie art. 91 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług?2) Czy Spółka posiadając pisemne potwierdzenie nabywcy towarów w ramach wewnątrzwpólnotowej dostawy o przyjęciu towaru oraz pisemne oświadczenie od nabywcy towarów o wwiezieniu towarów na terytorium państwa członkowskiego oraz nie posiadając jakichkolwiek innych dokumentów spedycyjnych ma prawo w deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT) za dany miesiąc rozliczeniowy uznać, iż przedmiotowa dostawa jest opodatkowana stawką podatku od towarów i usług w wysokości 0%?3) czy na Spółce z uwagi na fakt, iż wartość uzyskanego czynszu (wartość obrotu ze sprzedaży usług ) z tytułu najmu lokali mieszkalnych oraz innych dostaw zwolnionych od podatku od towarów i usług (np. sprzedaż używanych samochodów osobowych) będzie wyższa od 2,00% wartości sprzedaży z tytułu dostaw towarów i sprzedaży usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za okres od dnia 01 stycznia 2009r. do dnia 31 grudnia 2009r. - a także w następnych latach podatkowych - spoczywać będzie obowiązek korekty podatku naliczonego zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług z faktur VAT dokumentujących wydatki związane z działalnością Spółki, ale nie mającymi bezpośredniego związku z wynajmem lokali mieszkalnych np. bieżące naprawy samochodów osobowych wykorzystywanych przy działalności gospodarczej, usługi księgowe, usługi doradcze, itp.?
 237. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-676/09/DG
  Czy zgodnie z art. 42 ust 3 w związku art. 42 ust. 11 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm., dalej: "ustawa o VAT") poniżej wymienione dokumenty wskazują, że nastąpiła wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, a tym samym czy Spółka posiadając poniżej wymienione dokumenty jest uprawniona do stosowania 0% stawki VAT zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o VAT: 1. dokument przewozowy otrzymany od przewoźnika, tj.:- strona nr 1 (tj. stronę przeznaczoną dla wysyłającego) listu przewozowego (CMR) podpisana przez przewoźnika i Spółkę - w przypadku transportu drogowego, lub - strona dla wysyłającego kolejowego listu przewozowego C1M lub SMGS w przypadku transportu kolejowego, lub - bill of lading w przypadku transportu morskiego; 2. kopia faktury, która zawiera numery identyfikacyjne Spółki i nabywcy towarów nadane dla transakcji wewnątrzwspólnotowych; 3. specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku; 4. potwierdzenie dokonania zapłaty za towar przez klienta oraz5. korespondencja handlowa prowadzona z danym kontrahentem, w szczególności zamówienia.
 238. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-714/09/MD
  Prawo do zastosowania stawki 0% do realizowanych dostaw wewnątrzwspólnotowych na podstawie posiadanych dokumentów.
 239. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-679/09/PS
  Jeżeli z postanowień zawartej umowy wynika, że kwota zaliczki pozostała po dokonaniu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów za dany miesiąc zostaje zarachowana na poczet kolejnych dostaw wewnątrzwspólnotowych, nie należy korygować stawki podatku 0% pozostałej kwoty na opodatkowaną wg stawki podatku właściwej dla dostawy krajowej.
 240. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1065/09-4/ISN
  Transakcja nie stanowi eksportu bezpośredniego ale może stanowić WDT.
 241. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1065/09-3/ISN
  Transakcja nie stanowi eksportu bezpośredniego ale może stanowić WDT.
 242. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1065/09-4/ISN
  Transakcja nie stanowi eksportu bezpośredniego ale może stanowić WDT.
 243. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-867/09-2/IK
  dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, poprawne ujęcie w deklaracji VAT.
 244. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-596/09/IK
  zastosowanie stawki 0% w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów
 245. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1026/09-4/AS
  Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje dostaw towarów z terytorium kraju na terytoria innych państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej. Spółka w swojej dokumentacji nie posiada wszystkich dokumentów, wymienionych w przywołanych wyżej przepisach art. 42 ust. 3 i ust. 11 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, które łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. W związku z tym należy uznać, że posiadane przez Spółkę dokumenty nie będą upoważniały do zastosowania 0% stawki podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
 246. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-898/09-6/EWW
  Dokumentacja WDT oraz stawka podatku.
 247. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-632/09/AF
  Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do wystawienia faktury korygującej, zmieniającej stawkę podatku z 22% na 0%, w momencie otrzymania potwierdzenia dostarczenia towaru do kraju unijnego kontrahenta?
 248. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-642/09/AF
  Czy dostawa jest eksportem towarów i może korzystać z 0% stawki podatku?
 249. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-572/09/IK
  zastosowanie stawki 0% w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów
 250. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-584/09/DG
  1. Czy rozpoczęta przez Z. Austria i nie zakończona procedura uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń pozwala Wnioskodawcy nabywać objęte tą procedurą towary od Z. Austria w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego? 2. Czy nabywany w ten sposób towar upoważnia Wnioskodawcę do stosowania stawki eksportowej 0% podczas wywozu towaru poza teren Unii Europejskiej w ramach ich sprzedaży (powrotny wywóz)?
 251. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-777/09/KO
  Czy zgromadzone dokumenty potwierdzają, że Wnioskodawca może zastosować stawkę 0% dla opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów?
 252. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-776/09/KO
  Czy zgromadzone dokumenty potwierdzają, że Wnioskodawca może zastosować stawkę 0% dla opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów?
 253. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-573/09/KO
  Czy zgromadzone dokumenty potwierdzają, że Wnioskodawca może zastosować stawkę 0% dla opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów?
 254. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-132a/09/JK
  Wnioskodawca zamierza wykorzystywać dokument dostawy do transakcji związanych z dostawą wewnątrzwspólnotową lub eksportem. Zatem, są to czynności, dla których nie jest możliwe wystawienie dokumentu dostawy przez podmiot pośredniczący.
 255. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-940/09-2/ISN
  Dokumentowanie WDT, w przypadku gdy dokumenty wymienione w art. 42 ust. 3 ustawy, nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju towarów.
 256. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-551/09/AF
  W jaki sposób powinna być dokumentowana opisana sprzedaż (towar jest magazynowany i nie jest znane miejsce przeznaczenia)? Czy prawidłowo dostawa fakturowana jest według stawki 22% (jako krajowa), by potem w momencie wysyłki następowała korekta faktury na wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, eksport lub sprzedaż krajową, w zależności od miejsca przeznaczenia towarów?
 257. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-646/09/LŻ
  Prawo do uznania sprzedaży książek za dostawę towaru opodatkowaną stawką 0% zarówno przy dostawie dla klientów krajowych jaki i zagranicznych.
 258. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-532/09/DG
  Czy dla potrzeb zastosowania preferencyjnej stawki 0% VAT przy dostawach wewnątrzwspólnotowych konieczne jest posiadanie oryginału dokumentu przewozowego CMR czy wystarczająca jest jego faksokopia bądź skan przesłany e-mailem?
 259. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-849/09-4/EWW
  dokumentacja wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 260. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-514/09/PK
  Opodatkowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy paliw
 261. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-566/09/PK
  Wykazania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w deklaracji podatkowej w przypadku nieposiadania wszystkich dokumentów potwierdzających dostawę (stan prawny do dnia 30 listopada 2008r.).
 262. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-565/09/PK
  Wykazania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w deklaracji podatkowej w przypadku nieposiadania wszystkich dokumentów potwierdzających dostawę (stan prawny obowiązujący od dnia 1 grudnia 2008r.).
 263. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-484/09/PK
  Jedynie łączne posiadanie dokumentów wymienionych w art. 42 ust. 3 uprawnia Wnioskodawcę do zastosowania stawki 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Natomiast dokumenty wymienione w art. 42 ust. 11 mają jedynie charakter uzupełniający do ww. dokumentów, a nie zastępczy.
 264. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-490/09/ŁC
  opodatkowanie dostawy samochodów osobowych na rzecz podmiotów mających miejsce zamieszkania (siedzibę) poza terytorium RP
 265. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-676/09-2/AZ
  Czy Wnioskodawca prawidłowo stosuje stawki podatku VAT od wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - sprzedaż regałów i konstrukcji stalowych? Czy Wnioskodawca prawidłowo stosuje stawki podatku VAT do usługi nadzoru montażu wyżej wymienionych towarów? Czy Wnioskodawca prawidłowo stosuje stawki podatku VAT do usługi transportu wewnątrzwspólnotowego przy jednoczesnej dostawie towarów?
 266. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-742/09-4/MN
  Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i ich eksport.
 267. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-742/09-3/MN
  Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i ich eksport.
 268. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-742/09-4/MN
  Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i ich eksport.
 269. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-478/09/MD
  Moment wystąpienia wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz dokonanie ewentualnych korekt deklaracji VAT-7 w związku z otrzymaniem dokumentów potwierdzających wywóz towarów do innego państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej.
 270. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-422/09/ICz
  Zastosowanie stawki podatku VAT 0% w przypadku gdy podatnik nie posiada wszystkich wymaganych dokumentów potwierdzających dokonanie WDT.
 271. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-617/09-2/SAP
  1) Czy podatnikiem VAT jest polski oddział Spółki niemieckiej, czy też bezpośrednio niemiecka Spółka, która powinna dokonać rejestracji dla potrzeb podatku VAT w Polsce?2) Czy oddział jest zobowiązany do naliczania podatku VAT na fakturach dokumentujących sprzedaż towarów dostarczonych de facto przez niemiecka spółkę bezpośrednio polskiemu odbiorcy? Czy też może mamy tu do czynienia z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów miedzy niemiecką spółką macierzystą a polskim odbiorca towarów?
 272. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-533/09-4/MS
  VAT - w zakresie wymaganej dokumentacji uprawniającej do zastosowania preferencyjnej stawki podatku 0% przy dokonaniu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
 273. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-452/09/KO
  Czy w świetle art. 13 oraz art. 42 ustawy o podatku od towarów i usług ww. dostawa w obydwu przypadkach podlega opodatkowaniu według stawki 0% (wdt) czy też według stawki krajowej tj. 22%?
 274. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-705/09-4/EWW
  Dokumenty spełniają wymogi dowodów uprawniając do zastosowania 0% stawki podatku.
 275. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-581/09-2/MS
  VAT - w zakresie korekty deklaracji VAT -7
 276. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-460/09/EŁ
  Dokumenty wystarczające do zastosowania stawki 0% w przypadku WDT, gdy towar dostarczany jest za pośrednictwem przewoźnika.
 277. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-679/09-2/EWW
  Dokumenty spełniają wymogi dowodów uprawniając do zastosowania 0% stawki podatku.
 278. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-423/09-2/SM
  wymiana wadliwego paliwa żeglugowego w ramach reklamacji jakościowej, dostarczonego uprzednio na statek pływający pod obcą banderą, będzie uznana za wewnątrzwspólnotowe nabycie (lub import) oraz jego ponowną dostawę wewnątrzwspólnotową
 279. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-751/09-2/EWW
  Prawo do odliczenia pełnej kwoty z faktur dok. Nabycie samochodów osobowych.
 280. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-698/09-2/KK
  1. Czy w świetle przepisów ustawy o VAT, podatnik ma prawo do zastosowania stawki VAT w wysokości 0% do WDT w przypadku, gdy nie posiada jednego z dokumentów, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o VAT, jednakże z ogółu posiadanych przez niego dokumentów jednoznacznie wynika, że towary będące przedmiotem WDT zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju? 2. Czy w przypadku dostawy towarów do magazynu podmiotu trzeciego, dokumenty posiadane przez Spółkę (tj. karta 1 dokumentu przewozowego CMR, kopia faktury, specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku oraz dokumenty uzupełniające, szczegółowo opisane w stanie faktycznym) potwierdzają wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, a tym samym uprawniają one Spółkę do zastosowania stawki VAT 0% do WDT? 3. Czy w przypadku dostawy towarów do magazynu podmiotu z Grupy, dokumenty posiadane przez Spółkę (tj. darta 1 dokumentu przewozowego CMR, kopia faktury, specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku, dokumenty uzupełniające dla dostawy w ramach Grupy) potwierdzają wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, a ty samym uprawniają one Spółkę do zastosowania stawki VAT 0% do WDT?
 281. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-633/09-2/AS
  rozpoznanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
 282. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-417/09/DG
  Kto powinien udzielić podatnikowi informacji o wysokości zapłaconej akcyzy od nabycia wewnątrzwspólnotowe oraz importu samochodów osobowych, które zostały zakupione po 1 marca 2009r. i następnie sprzedane do krajów unijnych? W jaki sposób składając wniosek o zwrot akcyzy należy ustalić jej wartość i tym samym spełnić wymogi przewidziane w art. 107 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym? Przedstawiając powyższe Wnioskodawca zwraca się z prośba o skazanie podmiotów zobowiązanych udzielić mu informacji o wysokości zapłaconej akcyzy oraz formie w jaki sposób winna być ona udostępniona?
 283. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-403/09/IK
  zastosowanie stawki 0% w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarówInterpretacja doręczona w terminie, data doręczenia 13 sierpnia 2009 r.
 284. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-363a/09/MD
  Zasadność dokonania korekt deklaracji VAT-7 oraz informacji podsumowującej w związku ze zmianą kwalifikacji podatkowej wykonanych czynności, tj. uznania tych czynności – w miejsce rozpoznanej pierwotnie wewnątrzwspólnotowej dostawy – za dostawę, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy.
 285. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-399/09/AP
  Prawo do zastosowania 0% stawki podatku przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów w sytuacji braku CMR.
 286. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-357/09/EŁ
  Uznanie za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, sprzedaży towarów pozostawionych w depozycie w magazynie kontrahenta na terenie unii.
 287. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-423/09/ŁW
  stosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów
 288. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-359/09/IK
  Opodatkowanie transakcji dostawy koksu przemieszczanego z koksowni do składu na Słowacji wskazanego przez odbiorcę ze Słowacji.
 289. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-591/09-4/EN
  Czy Wnioskodawczyni postąpiła prawidłowo wykazując w miesiącu grudniu 2008 r. wewnątrzwspólnotową dostawę towaru ze stawką 0%, mimo tego że dostawa nie miała miejsca, jednocześnie korygując ją w miesiącu lutym 2009 r.?
 290. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-336/09/AB
  Zastosowanie stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów
 291. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-586/09-4/BM
  opodatkowania niepotwierdzonych wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów dokonanych do 30 listopada 2008r
 292. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-344/09/KO
  1. Jakie dokumenty musi posiadać Wnioskodawca jako rolnik zarejestrowany dla celów VAT, aby sprzedaż produktów tj. skór surowych z lisów i norek na aukcji w Kopenhadze lub Finlandii mogła być opodatkowana stawką 0%? 2. Czy do towaru, który dostarczył Wnioskodawca do Kopenhagi w grudniu 2008r., jako rolnik ryczałtowy, a sprzedawany po 1 maja 2009r. kiedy jest zarejestrowanym podatnikiem VAT, ma prawo stosować stawkę 0%?
 293. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-446/09-3/IK
  w przypadku kiedy Spółka nie otrzyma zapłaty na rachunek bankowy z tytułu dostawy okładek w ciągu 60 dni od dnia ich wydania do Podmiotu trzeciego, czy Spółka będzie zobowiązana do skorygowania podatku należnego w deklaracji VAT za okres, w którym upłynął 60-dniowy termin do otrzymania zapłaty i opodatkowania tej sprzedaży stawką
 294. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-446/09-2/IK
  prawo do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% w stosunku do sprzedaży okładek w przypadku spełnienia wymogów określonych w § 10 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego.
 295. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-527/09-2/PW
  Zgodnie z art. 20 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku VAT, obowiązek podatkowy w transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów powstaje 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów, a w przypadku gdy przed upływem tego terminu, podatnik wystawił fakturę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż dostawa towaru dokonywana będzie z chwilą pobrania towaru przez Odbiorcę z magazynu. Nakłada to na Spółkę obowiązek wystawienia faktury dokumentującej dostawę, w terminie 7 dni od wydania towaru z magazynu, zgodnie z przepisem § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337). Spółka wystawiać będzie faktury na podstawie miesięcznych raportów poboru towarów sporządzanych przez pracowników magazynu konsygnacyjnego. Dlatego też w przedmiotowej sprawie obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów powstaje z chwilą wystawienia faktury, jednakże nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów (pobrania towarów).
 296. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-500/09-2/MR
  Czy opieranie się przez Wnioskodawcę (dostawcę towarów w innych krajach UE), dla wykazania WDT, na skanach tradycyjnych listów przewozowych (zabezpieczonych na trwałych nośnikach elektronicznych na serwerze przewoźnika) lub alternatywnie poprzez oświadczenia przewoźnika o dokonaniu przez niego danej dostawy spełnia wymogi art. 42 ust. 3 ustawy VAT?
 297. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-474/09-2/BM
  zastosowanie stawki 0% i dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
 298. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-289/09/DG
  1. Który urząd Celny będzie właściwy w sprawie zwrotu przedmiotowej akcyzy?2. Jaki dokument należy dołączyć do wniosku o zwrot podatku akcyzowego, który potwierdziłby wysokość zapłaconego podatku akcyzowego?3. Zważywszy na fakt, iż Wnioskodawca nie posiada faktury zakupu z wyodrębnioną kwotą akcyzy a Generalny Importer nie ma obowiązku w świetle obecnie obowiązujących przepisów podać wysokości tego podatku, poza tym kwota ta nie figuruje również na potwierdzeniu zapłaty podatku akcyzowego wydanym przez Urząd Celny, (Wnioskodawca nie zna wysokości zapłaconego podatku akcyzowego) w jaki sposób mamy określić kwotę akcyzy, o której zwrot występujemy?
 299. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-278/09/ŁW
  termin zapłaty akcyzy w przypadku nieotrzymania administracyjnego dokumentu towarzyszącego (ADT) z potwierdzeniem odbioru w terminie do czterech miesięcy dla wewnątrzwspólnotowej dostawy (WDT) wyrobów akcyzowych
 300. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-286/09/ŁW
  termin zapłaty akcyzy w przypadku nieotrzymania administracyjnego dokumentu towarzyszącego (ADT) z potwierdzeniem odbioru w terminie do czterech miesięcy dla wewnątrzwspólnotowej dostawy (WDT) wyrobów akcyzowych
 301. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-582/09-4/GZ
  Czy w świetle art. 42 ust. 1, 3 i 11 ustawy o podatku od towarów i usług, przedstawiony powyżej sposób udokumentowania transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy jest wystarczający i uprawnia Spółkę do zastosowania stawki podatku 0%?
 302. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-201/09/IK
  zastosowanie stawki 0% w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów
 303. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-256/09/AF
  Czy Wnioskodawca może potraktować posiadane dokumenty dotyczące opisanej dostawy (zamówienia, zaliczki, wystawione faktury, protokół policyjny), jako potwierdzające dokonanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i zastosować wobec tej dostawy stawkę podatku w wysokości 0%
 304. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-269/09/RS
  1. Czy Spółka stoi na prawidłowym stanowisku wymagając od kontrahenta rosyjskiego dokumentu SAD wraz z potwierdzeniem otrzymania towaru, jako jedynych, prawidłowych dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza granice Wspólnoty, pozwalających na skorygowanie podatku należnego? 2. Czy dokument SAD nie jest konieczny do potwierdzenia eksportu i wystarczy np. tylko faktura z wyszczególnionym towarem przekraczającym granice wraz z pieczątkami Urzędu Celnego i dodatkowe oświadczenie kontrahenta?
 305. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-223/09/KO
  Jak należy opodatkować tego typu transakcję i czy jest to dostawa wewnątrzwspólnotowa?
 306. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-269/09/ICz
  Czy posiadane przez Spółkę dokumenty są wystarczającymi dokumentami uprawniającymi Spółkę do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.
 307. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-433/09/ŁW
  dokumentowanie dostawy wewnątrzwspólnotowej
 308. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-198/09/ŁW
  powstawanie obowiązku podatkowego dla dostawy wewnątrzwspólnotowej
 309. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-234/09/AP
  Prawo do zastosowania 0% stawki podatku przy wewnątrzwspólnotowej dostawie nowego środka transportu.
 310. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-199/09/AK
  Czy z uwagi na fakt, iż wskazany przez Rejon numer identyfikacyjny nie jest poprawny formalnie (nie występuje tu wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów), prawidłowym będzie udokumentowanie powyższej transakcji poprzez wystawienie faktury VAT z 22% stawką podatku od towarów i usług, na której nabywcą będzie Starostwo?
 311. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-302/09-4/MN
  Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i ich eksport.
 312. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-259/09-5/AD
  Na terytorium jakiego kraju opodatkowana będzie usługa demontażu i załadunku maszyny eksportowanej do Belgii wykonana na terenie Polski? Na terytorium jakiego kraju opodatkowana będzie usługa demontażu i załadunku maszyny eksportowanej do kraju z poza Unii Europejskiej wykonana na terenie Polski?
 313. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-259/09-4/AD
  Na terytorium jakiego kraju opodatkowana będzie usługa demontażu i załadunku maszyny eksportowanej do Belgii wykonana na terenie Polski? Na terytorium jakiego kraju opodatkowana będzie usługa demontażu i załadunku maszyny eksportowanej do kraju z poza Unii Europejskiej wykonana na terenie Polski?
 314. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-292/09-2/PW
  Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, iż przemieszczenie własnych towarów handlowych z Polski do magazynu zlokalizowanego na terytorium kraju członkowskiego UE oraz ich późniejsza dostawa dokonywana do kontrahenta posiadającego siedzibę w innym kraju członkowskim UE, w którym zlokalizowany jest ten magazyn, dokonywana w ramach uproszczenia zwanego calI-off, przewidzianego w regulacjach VAT obowiązujących w kraju UE położenia magazynu - stanowi jedną transakcję, stanowiącą w świetle ustawy o VAT wewnątrzwspólnotową dostawę towarów w rozumieniu art. 20a ustawy o VAT, dokonaną przez Spółkę na rzecz takiego kontrahenta?
 315. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-45/09/ZG
  Przepisy dotyczące zwrotu podatku akcyzowego od dokonanej dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych, nie precyzują podmiotu uprawnionego do wydania dokumentu potwierdzającego, że akcyza w tym państwie nie jest wymagana. Jednak dokument ten należy załączyć każdorazowo do składanego wniosku o zwrot podatku.
 316. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-382/09/ŁW
  zwrot zapłaconej akcyzy na terytorium kraju w przypadku dostaw wewnątrzwspólnotowych samochodów osobowych
 317. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-195/09/ŁW
  zwrot zapłaconej akcyzy na terytorium kraju w przypadku dostaw wewnątrzwspólnotowych samochodów osobowych zarejestrowanych czasowo na terytorium kraju
 318. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-325/09-4/KK
  Czy na podstawie zgromadzonych i opisanych w stanie faktycznym dokumentów oraz zawartej w systemie GTN informacji o dostarczeniu i rozładunku towaru, Strona ma prawo do zastosowania stawki VAT w wysokości 0% do dokonywanych wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów?
 319. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-151/09/PS
  Zakwalifikowanie czynności drukowania książek na rzecz kontrahentów krajowych i zagranicznych, przy wykorzystaniu materiałów własnych oraz określenia właściwej stawki podatku z tytułu dokonywanych czynności.
 320. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-182/09/RS
  Czy dostawa towarów służących bezpośredniemu zaopatrzeniu statków na rzecz holenderskiego podatnika unijnego, będzie opodatkowana stawką 0% na zasadach określonych w art. 83 ust. 1 pkt 10 lit. a), czy też będzie to typowa dostawa wewnątrzwspólnotowa opodatkowana na ogólnych zasadach?
 321. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-145/09/UH
  prawidłowość wystawiania faktury przez kontrahenta zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.
 322. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-273/09-2/AK
  Czy na podstawie dokumentów takich jak opisane w stanie faktycznym Spółka, będzie miała prawo do zastosowania stawki 0% w oparciu o art. 42 ust. 1, art. 42 ust. 3 oraz art. 42 ust. 11 ustawy o VAT?
 323. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-201/09-2/SAP
  Czy postępując tak jak wyżej opisano, Spółka postępuje prawidłowo?
 324. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-200/09-2/SAP
  wymagana dokumentacja uprawniająca do zastosowania preferencyjnej stawki podatku 0% przy dokonywaniu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
 325. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-139/09-2/AS
  zastosowanie stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów
 326. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-78a/09/AK
  Czy prawidłowe z perspektywy obowiązujących przed 1 grudnia 2008 r. przepisów o podatku od towarów i usług jest stwierdzenie, iż realizowane przez Spółkę transakcje dostawy towarów na rzecz odbiorcy spełniały definicję wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT), o której mowa w art. 13 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, natomiast nie stanowiły dwóch następujących po sobie odrębnych czynności opodatkowanych, tj.: - przemieszczenia towarów do magazynu na terytorium Finlandii, stanowiącego WDT w rozumieniu art. 13 ust. 3 ustawy, oraz - następującej po nim dostawy towarów na rzecz kontrahenta fińskiego opodatkowanej poza terytorium Polski?
 327. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-78b/09/AK
  Jeżeli dostawy realizowane przez Spółkę stanowiły WDT, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy, Spółka wnosi o wskazanie, czy w przedstawionym stanie faktycznym: - spółka była zobowiązana do wystawienia faktury VAT dokumentującej WDT na rzecz odbiorcy, nie później niż 7. dnia od dnia wydania towarów, rozumianego jako pobranie przez odbiorcę towarów z magazynu, - obowiązek podatkowy z tytułu WDT realizowanego przez Spółkę na rzecz odbiorcy powstał z chwilą wystawienia faktury przez Spółkę, jednakże nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania dostawy, rozumianej jako pobranie towarów z magazynu przez odbiorcę?
 328. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-199/09-4/ISN
  Dostawa części składowych należących do Wnioskodawcy, do kontrahenta z UE, który wmontowuje je do maszyn produkowanych tylko i wyłącznie dla Zainteresowanego. Kontrahent umniejsza cenę maszyny o wartość przekazanych części, jako czynność niepodlegająca VAT.
 329. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-224/09-2/AK
  Czy przesunięcie towarów w ramach własnego przedsiębiorstwa z terytorium Polski na terytorium Niemiec (spółka jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od wartości dodanej w Niemczech) - w przypadku, gdy Spółka posiada dokumenty potwierdzające wywóz tych towarów stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę towarów w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) oraz czy należy wykazywać ją w deklaracji VAT-7 oraz informacji podsumowującej VAT-UE?
 330. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-74a/08/RS
  Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, iż przemieszczenie własnych towarów do zagranicznego magazynu zlokalizowanego we Francji oraz ich późniejsza dostawa z magazynu dokonywana w ramach przewidzianego we francuskich przepisach uproszczenia "call-off stock", stanowi jedną transakcję WDT w rozumieniu art. 13 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, dokonaną na rzecz zagranicznego kontrahenta i jednocześnie nie ma zastosowania przepis art. 13 ust. 3 ustawy, a Spółka nie była zobligowana do raportowania WDT z tytułu przemieszczenia własnych towarów do magazynu w momencie dokonania przemieszczenia?
 331. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-74b/08/RS
  Czy prawidłowe jest postępowanie polegające na uznaniu, iż dostawa towarów następuje w momencie pobrania towaru z magazynu przez finalnego klienta, udokumentowanego fakturą VAT wystawioną przez Spółkę, a w konsekwencji momentem powstania obowiązku podatkowego z tytułu WDT na rzecz zagranicznego kontrahenta jest 15. dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło pobranie przez niego towaru z magazynu, a jeśli przed tym terminem zostanie wystawiona faktura dokumentująca dostawę to obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury?
 332. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-67/09-2/MS
  w zakresie zastosowania stawki 0% i dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostaw towarów
 333. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-53/09-5/JK
  Wstrzymanie na określony czas aukcji internetowej - świadczenie usługi - stawka 22%.Sprzedaż w ramach aukcji internetowej jako: dostawa krajowa, WNT, WDT - w zależności jakie podmioty są nabywcą czy dostawcą towarów.
 334. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-53/09-4/JK
  Wstrzymanie na określony czas aukcji internetowej - świadczenie usługi - stawka 22%.Sprzedaż w ramach aukcji internetowej jako: dostawa krajowa, WNT, WDT - w zależności jakie podmioty są nabywcą czy dostawcą towarów.
 335. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-156/09-4/KK
  Czy Spółka jako podatnik VAT czynny, który dokonał czynności dostawy wewnątrzwspólnotowej przed zarejestrowaniem się jako podatnik VAT UE może opodatkować tę czynność stawką VAT 0%?
 336. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-34/09-2/MS
  VAT - dokumentowanie transakcji zawartych poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 337. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-203/09-4/KK
  Czy oświadczenie spedytora może być uznane za dokument, o którym mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1 i w konsekwencji może dawać prawo do zastosowania stawki 0%? Szczególnie w aspekcie, że żadne inne dokumenty posiadane przez podatnika nie zawierają potwierdzenia odbioru dostarczonego towaru.
 338. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-202/09-2/SAP
  Czy prawidłowe jest zastosowanie do kosztów transportu, którymi Spółka obciąża Kontrahenta, art. 28 ust. 3 ustawy - jako niepodlegające ustawie o podatku VAT i niewykazanie tej części całej transakcji w deklaracji VAT-7?
 339. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443/W-24/09-2/SJ
  Transakcji dokonanej przez Wnioskodawcę nie można uznać za eksport towarów, lecz za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy o VAT. Przemieszczenie należącego do spółki towaru z terytorium Polski na terytorium Litwy, celem jego wywozu do Rosji, stanowić będzie w Polsce wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 13 ust. 3 ustawy o VAT.
 340. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-27/09-2/AD
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym, dostawy udokumentowane w sposób opisany w każdym z przypadków wskazanych powyżej, w świetle art.42 ust. 1 w związku z przepisem art. 42 ust. 3 i art. 42 ust. 11 ustawy o VAT, powinny być opodatkowane 0% stawką VAT, właściwą dla WDT?
 341. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-27/09-3/AD
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym, dostawy udokumentowane w sposób opisany w każdym z przypadków wskazanych powyżej, w świetle art.42 ust. 1 w związku z przepisem art. 42 ust. 3 i art. 42 ust. 11 ustawy o VAT, powinny być opodatkowane 0% stawką VAT, właściwą dla WDT?
 342. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1161/08-2/ISN
  Dostawa materiałów reklamowych na rzecz kontrahentów unijnych wyprodukowanych z własnych materiałów i przy użyciu własnych maszyn jako WDT.
 343. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-146/09-2/MK
  Czy dla tego typu operacji gospodarczej obowiązek podatkowy leży po stronie Wnioskodawcy jako podatnika polskiego i właściwe było opodatkowanie przez Spółkę transakcji jako usługodawcę? Czy też Spółka powinna obowiązek podatkowy przerzucić na kontrahenta włoskiego?
 344. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1056/08/AK
  1. Czy transakcja opisana wyżej to eksport towarów? 2. Jeżeli jest to eksport, to czy jest on bezpośredni, czy pośredni, a jeżeli nie jest to eksport, to jak należy traktować takie transakcje?
 345. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1738/08-4/AS
  rozpoznanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
 346. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1798/08-2/MK
  Czy w przypadku posiadania kopii dokumentu CMR "Wyjścia", bez potwierdzenia otrzymania dokumentu przez odbiorcę lub w razie braku otrzymania kopii dokumentu CMR wystarczające jest udokumentowanie wewnątrzunijnej dostawy towarów na podstawie niżej wymienionych dokumentów, które jednoznacznie potwierdzają otrzymanie towaru w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów przez odbiorcę w kraju UE innym niż Polska?
 347. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1768/08-2/ASi
  wniosek dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie uznania przemieszczenia towarów niezbędnych do wykonania kompleksowej usługi za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.
 348. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1028/08/AF
  Czy potwierdzona dokumentami wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki 0%?
 349. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1089/08-2/AD
  Czy wyodrębnione w osobnej pozycji usługi przygotowawcze (mające charakter pomocniczy), służące wyprodukowaniu i dostarczeniu w ramach WDT etykiet dla klienta będą opodatkowane stawką 0%, właściwą dla świadczenia głównego (dostawy na rzecz kontrahenta unijnego będącego podatnikiem podatku od wartości dodanej)?
 350. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1805/08-4/KK
  VAT w zakresie dokonywania sprzedaży na terytorium kraju, jak również zaprzestania rozliczania podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowcyh nabyć towarów.
 351. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1087/08-2/AK
  Czy w opisanym przypadku transakcję sprzedaży "mebli rattanowych" należy traktować jako usługę na ruchomym majątku rzeczowym zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 3 d ustawy o VAT, czy jako wewnatrzwspólnotowa dostawę towarów?
 352. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1083/08-2/MR
  1) Czy świadczona przez Spółkę usługa wulkanizacji stanowi usługę wykonaną poza terytorium kraju wykazywaną w deklaracji VAT-7 w poz. 21? 2) Czy dostawa przez kontrahenta zagranicznego materiałów stanowi dla Wnioskodawcy wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów? 3) Czy dostawa przetworzonego (zwulkanizowanego) towaru kontrahentowi zagranicznemu stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę towaru? 4) Czy dostawa opakowań, w które opakowany będzie przedmiot usługi (zwulkanizowane towary) stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę towarów?
 353. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1115/08-2/MR
  Czy oświadczenie spedytora może być uznane za dokument, o którym mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług i w konsekwencji może dawać prawo do zastosowania stawki 0%, po spełnieniu pozostałych warunków, o których mowa w art. 42?
 354. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: III SA/Wa 1909/08
  Z przepisów art. 42 ust. 3-5 ustawy o VAT nie wynika wymóg, aby dokumenty potwierdzające wewnatrzwspólnotowy charakter transakcji miały formą "papierową". Biorąc pod uwagę, że nigdzie nie stanowi się o formie dokumentów, zasadniczo dopuszczalna będzie każda forma, byle uprawdopodobniona była autentyczność tych dokumentów. Zgodzić się zatem należy z twierdzeniem, że dowodem może być także dokument w formie elektronicznej lub przesłany faksem. ETS uznał, że przepisy krajowe, które uzależniają prawo do preferencji w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej (zwolnienia z prawem do odliczenia) od spełnienia obowiązków formalnych (przy jasności co do tego, że wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów nastąpiła), wykraczają poza to, co jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego poboru podatku.
 355. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-202/08-2/SM
  dostawa wewnątrzwspólnotowa olejów smarowych odbywa się w procedurze z zapłaconą akcyzą
 356. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1052/08-3/TW
  Spółka wnosi o potwierdzenie, że w stosunku do przemieszczeń towarów z Polski do Szwecji dokonywanych przez nią w latach 2006-2008 ma prawo do zastosowania stawki VAT w wysokości 0%?
 357. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1159/08-4/MN
  Usługi przygotowania do transportu oraz przygotowania do eksportu towarów na terenie Polski. Eksport towarów. Wystawianie, podpisywanie, i dostarczanie faktur.
 358. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1016a/08/EŁ
  Uznanie za rabat pomniejszenia płatności w chwili zapłaty, dokonane przed upływem terminu płatności przez kontrahenta zagranicznego i obowiązek wystawienia faktury korygującej.
 359. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1824/08-4/BM
  dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
 360. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1068/08-2/SJ
  W sytuacji w posiadaniu Wnioskodawcy znajduje się tylko jeden z wymienionych w art. 42 ust. 3 i 4 ustawy dokumentów - tylko kopia faktury albo tylko kopia CMR - to należy stwierdzić iż ten jeden dokument nie jest wystarczającą dokumentacją potwierdzającą dostarczenie towaru do miejsca przeznaczenia.
 361. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1049/08-2/MN
  Opodatkowanie wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej - procedura uproszczona. Podmiot holenderski dokonuje sprzedaży na rzecz Wnioskodawcy, który rozpoznaje wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i odsprzedaje zakupione towary słowackiemu Kontrahentowi. Kontrahent, zgodnie z umową zakupu odbiera towary bezpośrednio z centrum logistycznego prowadzonego przez podmiot holenderski.
 362. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1739/08-2/BM
  wymagana dokumentacja dla zastosowania stawki 0% w odniesieniu do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
 363. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-840/08/DG
  Czy dokonując korekty podatku należnego VAT odpowiednio na podstawie art. 41 ust. 9 i art. 42 ust. 13 Ustawy o VAT Spółka jest uprawiona do skorygowania całej wykazanej uprzednio kwoty podatku VAT z tytułu WDT/eksportu (w przytoczonym przykładzie kwoty podatku należnego VAT w wysokości 22 j.)?
 364. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-940/08/PS
  Zakwalifikowanie czynności wykonywanych na rzecz kontrahentów z krajów Wspólnoty, przy wykorzystaniu materiałów przez nich powierzonych.
 365. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1612/08-2/BM
  dokumenty niezbędne do zastosowania stawki 0% w odniesieniu do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
 366. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1033/08/BW
  Dokumenty wystarczające, w rozumieniu ustawy o VAT, do prawidłowego dokumentowania dostarczenia towarów do nabywcy w ramach WDT, zgodnie z art. 42 ustawy o podatku VAT i w konsekwencji do zastosowania stawki 0% VAT.
 367. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-923/08/AK
  Czy w świetle art. 42 ust. 1, 3 i 11 ustawy o podatku od towarów i usług przedstawiony sposób udokumentowania transakcji wewnatrzwspólnotowej dostawy towarów uprawnia Spółkę do zastosowania stawki podatku 0%?
 368. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-77/08-2/TK
  Czy w opisanym przypadku Wnioskodawca otrzyma zwrot podatku akcyzowego w związku ze sprzedażą tego wyrobu?
 369. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-898/08/EŁ
  Dokumenty wystarczające do zastosowania stawki 0% w przypadku WDT, gdy nabywca odbiera towary przy użyciu własnego środka transportu.
 370. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-938/08-9/AK
  Czy dostawy wewnatrzwspólnotowe opisane w stanie faktycznym udokumentowane w sposób opisany w 8 różnych przypadkach w świetle art. 42 ust. 1 w związku z art. 42 ust. 3 i 11 ustawy o VAT powinny być opodatkowane % stawką VAT?
 371. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-938/08-2/AK
  Czy dostawy wewnatrzwspólnotowe opisane w stanie faktycznym udokumentowane w sposób opisany w 8 różnych przypadkach w świetle art. 42 ust. 1 w związku z art. 42 ust. 3 i 11 ustawy o VAT powinny być opodatkowane )% stawką VAT?
 372. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-938/08-3/AK
  Czy dostawy wewnatrzwspólnotowe opisane w stanie faktycznym udokumentowane w sposób opisany w 8 różnych przypadkach w świetle art. 42 ust. 1 w związku z art. 42 ust. 3 i 11 ustawy o VAT powinny być opodatkowane )% stawką VAT?
 373. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-938/08-5/AK
  Czy dostawy wewnatrzwspólnotowe opisane w stanie faktycznym udokumentowane w sposób opisany w 8 różnych przypadkach w świetle art. 42 ust. 1 w związku z art. 42 ust. 3 i 11 ustawy o VAT powinny być opodatkowane % stawką VAT?
 374. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-938/08-4/AK
  Czy dostawy wewnatrzwspólnotowe opisane w stanie faktycznym udokumentowane w sposób opisany w 8 różnych przypadkach w świetle art. 42 ust. 1 w związku z art. 42 ust. 3 i 11 ustawy o VAT powinny być opodatkowane % stawką VAT?
 375. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-938/08-6/AK
  Czy dostawy wewnatrzwspólnotowe opisane w stanie faktycznym udokumentowane w sposób opisany w 8 różnych przypadkach w świetle art. 42 ust. 1 w związku z art. 42 ust. 3 i 11 ustawy o VAT powinny być opodatkowane )% stawką VAT?
 376. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-938/08-8/AK
  Czy dostawy wewnatrzwspólnotowe opisane w stanie faktycznym udokumentowane w sposób opisany w 8 różnych przypadkach w świetle art. 42 ust. 1 w związku z art. 42 ust. 3 i 11 ustawy o VAT powinny być opodatkowane % stawką VAT?
 377. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-939/08-4/ISN
  Prawo do zastosowania stawki 0% dla WDT, w przypadku dokonania korekty faktury dokumentującej WDT z mylnie podanym numerem VAT UE nabywcy.
 378. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-938/08-7/AK
  Czy dostawy wewnatrzwspólnotowe opisane w stanie faktycznym udokumentowane w sposób opisany w 8 różnych przypadkach w świetle art. 42 ust. 1 w związku z art. 42 ust. 3 i 11 ustawy o VAT powinny być opodatkowane % stawką VAT?
 379. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-940/08-2/SJ
  Dostawę wyrobów gotowych poddanych sterylizacji na terenie UE, a następnie dostarczanych do odbiorcy finalnego mającego siedzibę na terenie UE, należy traktować jako WDT.
 380. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-959/08-2/AK
  Czy jednostka ma prawo do zastosowania stawki 0% w WDT, jeśli przewoźnik nie dostarczy jej dokumentu CMR, a inny dokument przewozowy, z którego jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju?
 381. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-830/08/PK
  sposobu wykazywania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w informacji podsumowującej
 382. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-933/08-2/MR
  Czy w świetle art. 13 ustawy o VAT, powyższą transakcję Wnioskodawca może potraktować jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów i w związku z tym może zastosować stawkę VAT 0% do tej transakcji?
 383. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-726/08/BWo
  - Czy Wnioskodawca dokonując transportu swoich wyrobów do kontrahenta litewskiego w ramach wewnatrzwspólnotowej dostawę towarów w sposób opisany we wniosku, świadczy usługi międzynarodowego transportu towarów, które są opodatkowane na Litwie, gdyż litewski kontrahent podał Wnioskodawcy swój numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług (zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług)? - Czy Wnioskodawca może o kwotę podatku VAT naliczonego, wynikającą z faktur otrzymanych od firmy kurierskiej za usługę transportu towarów będących przedmiotem wewnatrzwspólnotowej dostawę towarów na Litwę, obniżać swój podatek należny (zgodnie z art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług?
 384. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1521/08-4/IK
  system rozliczania VAT należnego w związku z dokonywaniem sprzedaży towarów na rzecz Kontrahentów Unijnych, ewidencja sprzedaży na rzecz Kontrahentów Unijnych przy użyciu Kasy WDT (kasy niefiskaInej), podatkowanie transakcji sprzedaży towaru przy zastosowaniu stawki VAT obowiązującej na terenie kraju, korekta (obniżenie) VAT należnego, wynikająca z faktu skorygowania faktury wystawionej na rzecz Kontrahenta Unijnego w związku z WDT, dowód pozwalający na uznanie, że Kontrahent Unijny wywiózł towar własnym transportem poza granicę Polski.
 385. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-715/08/AŚ
  dokumenty uprawniające do zastosowania stawki 0% VAT w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów
 386. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-905/08/RS
  Czy prawidłowe jest ujęcie faktur korygujących dotyczących WDT w deklaracji za miesiąc, w którym je wystawiono, a faktur korygujących dotyczących WNT i importu usług, w deklaracji za miesiąc ich otrzymania od kontrahenta?
 387. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1528/08-4/ASi
  wniosek dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie uznania i opodatkowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
 388. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1547/08-2/IK
  Czy wykonywany na terytorium kraju (za krajowym kolejowym listem przewozowym) transport towarów, które następnie po przeładunku na statek przewożone są drogą morską na terytorium innego państwa Wspólnoty, stanowi wewnątrzwspólnotową usługę transportu towarów w rozumieniu art. 28 ust. 2 ustawy o VAT w sytuacji, Czy miejscem świadczenia usługi jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy usługi numer, pod którym jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej?
 389. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-892/08-4/EN
  Czy potwierdzeniem dostarczenia towaru do unijnego odbiorcy mogą być podpisane dokumenty przewozowe i podpisana specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku oraz zapłata za sprzedany towar?
 390. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1535/08-2/MK
  Czy do otrzymywanych zaliczek należało wystawić faktury zaliczkowe i ujmować je na deklaracji VAT-7 w miesiącu otrzymania zaliczki w stanie prawnym obowiązującym przed 01.06.2005r.?
 391. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-683/08/PK
  Oznaczania znakami akcyzy napojów alkoholowych
 392. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-827/08/DG
  Czy możliwa jest dostawa wewnątrzwspólnotowa w procedurze zawieszenia poboru akcyzy wyrobów oznaczonych znakami akcyzy innego państwa Wspólnoty Europejskiej?
 393. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-215d/08/JK
  Opodatkowanie akcyzą samochodów osobowych.
 394. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-813/08-2/JK
  Export towarów. Nie jest to eksport, Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów jest to natomiast sprzedaż krajowa.
 395. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-813/08-3/JK
  Export towarów. Nie jest to eksport, Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów jest to natomiast sprzedaż krajowa.
 396. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-831/08/RS
  Czy potwierdzona dokumentami wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki 0%?
 397. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-830/08/RS
  Czy potwierdzona dokumentami wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki 0%?
 398. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-804/08/AP
  Obowiązek podatkowy przy przemieszczeniu towarów do magazynu "call of stock" w innym kraju UE.
 399. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-800/08-2/TW
  Czy na podstawie zgromadzonych i opisanych w stanie faktycznym dokumentów oraz zawartej w systemie GTN informacji o dostarczeniu i rozładunku towaru, Spółka ma prawo do zastosowania stawki VAT w wysokości 0% do dokonywanych wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów?
 400. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-642/08/PK
  sposób opodatkowania wywozu towarów poza terytorium Wspólnoty oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z tą transakcją
 401. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1670/08-2/MP
  Wnioskodawca będzie posiadał dokumenty spełniające wymogi dowodów, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy, a tym samym Spółka ma prawo do zastosowania stawki podatku 0% do wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów, potwierdzonych tymi dokumentami. Wnioskodawca posiada list przewozowy wystawiony przez przewoźnika odbierającego towar ( bez podpisu nabywcy), kopię faktury i specyfikację poszczególnych sztuk ładunku. Ponieważ dokument przewozowy CMR nie potwierdza jednoznacznie, że towar został dostarczony do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, dokumentami, które łącznie potwierdzają fakt dostawy mogą być posiadane przez Spółkę dokumenty : potwierdzenie odbioru towaru przez klienta w formie elektronicznej (ewentualnie faksu) oraz potwierdzenie zapłaty za dostarczony towar (wyciąg bankowy).
 402. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-799/08/KO
  Czy prawidłowym jest uznanie, że posiadane przez Spółkę dokumenty uprawniają ją do opodatkowania opisanej wyżej transakcji stawką 0% VAT?
 403. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-647/08/AŚ
  Czy zasadnym jest zastosowanie stawki 0%- eksport dla dokonanej sprzedazy pomimo, ze firma nie posiada dokumentu SAD?
 404. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-742/08/PS
  Opodatkowanie dostawy wewnątrzwspólnotowej.
 405. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-772/08-2/SJ
  Przedmiotowa transakcja nie będzie dla wnioskodawcy eksportem towarów o którym mowa w art. 2 pkt 8 ustawy, lecz będzie WDT, zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy.
 406. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-811/08/ASz
  określenie podstawy opodatkowania w przypadku braku dowodów w określonym ustawą terminie, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zostały dostarczone na terytorium państwa członkowskiego innego niż Polska
 407. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-750/08-2/JK
  WDT. Zastosowanie 0% stawki podatku VAT.
 408. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-755/08/AP
  Stawka 0% przy dokonaniu WDT - towar odbierany jest przez upoważnioną agencję i rozwożony bezpośrednio do klientów.
 409. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-625/08/ŁW
  Obowiązek podatkowego w związku z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów za pośrednictwem wynajmowanego we Francji magazynu typu "call off stock"
 410. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-782/08/ASz
  rozliczanie zaliczek na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
 411. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-588/08/AB
  Czy posiadane dokumenty przez Wnioskodawcę uprawniają go do zastosowania stawki podatku VAT 0% przy wewnatrzwspólnotowej dostawie towarów
 412. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-716/08-2/MR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 31 lipca 2008 r. (data wpływu 4 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego -jest prawidłowe.W dniu 4 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów p ...
 413. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-707/08-2/EWW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 12 czerwca 2008 r. (data wpływu 1 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów -jest prawidłowe.W dniu 1 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie ...
 414. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-715/08/BW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej przedstawione we wniosku z dnia 21 lipca 2008r. (data wpływu 28 lipca 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 października 2008r. (data wpływu 27 października 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania, czy oświadczenie spedytora może być uznane za dokument, o którym mowa w art. 42 ust. 3 pk ...
 415. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1594/08-4/MP
  Otrzymywany przez Wnioskodawcę komunikat IE-599 jest dokumentem potwierdzającym wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty, uprawniającym do zastosowania stawki 0%, zgodnie z art. 41 ust. 4 i 6 ustawy. Spółka musi posiadać przedmiotowy dokument przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym powstaje obowiązek podatkowy z tytułu eksportu towarów.
 416. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-505/08/DG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 8 lipca 2008r. (data wpływu 14 lipca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie dokumentów potwierdzających dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju -jest ...
 417. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-635/08/AJ
  Czy podatnik może - w przypadku dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz posiadania przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, dowód w postaci potwierdzenia dokonania dostawy i potwierdzenia aktualności numeru identyfikacyjnego kontrahenta dla transakcji wewnątrzwspólnotowych za pomocą systemu VIES dostępnego na stronie Komisji Europejskiego lub w inny sposób przewidziany w ustawie - zastosować do takiej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów 0% stawkę podatku?
 418. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-648/08-2/TW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki jawnej, przedstawione we wniosku z dnia 4 lipca 2008 r. (data wpływu 14 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dotyczącej sprzedaży towaru, będącego przedmiotem eksportu -jest nieprawidłowe.W dniu 14 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prze ...
 419. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-636/08/AJ
  Potwierdzenie dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
 420. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-509/08
  Czy posiadane dokumenty przez Wnioskodawcę uprawniają go do zastosowania stawki podatku VAT 0% przy wewnatrzwspólnotowej dostawie towarów
 421. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-601/08/AP
  Stawka 0% dla transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w przypadku, gdy towary te przed wywozem przeznaczone są do wykonania na nich usług (uszlachetnianie).
 422. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-602/08/AP
  Faktury dokumentujące przemieszczenie towarów do własnego oddziału znajdującego się w innym kraju UE nie powinny zawierać marż handlowych (WDT w cenie nabycia).
 423. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1199/08-4/BS
  Dokumentowanie wewnatrzwspólnotowej dostawy towarów dla zastosowania stawki podatku 0%.
 424. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-599/08-2/MR
  O ile Wnioskodawca zgłosił zamiar dokonywania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów i został zarejestrowany jako podatnik VAT UE, posiada informację o tym, że unijni kontrahenci posiadają właściwe i ważne numery identyfikacyjne dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadane przez państwa członkowskie dla nich właściwe oraz jest w posiadaniu: kopii faktury VAT, specyfikacji towarów oraz dokumentu przewozowego CMR zawierającego wszystkie dane wymienione w art. 42 ust. 4 ustawy, to spełnia wszystkie wymogi do zastosowania 0% stawki podatku od towarów i usług dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
 425. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-598/08-2/EN
  Czy Wnioskodawca ma prawo zastosować 0% stawkę VAT na fakturze WDT w przypadku, gdy dostawa towaru została potwierdzona tylko na dokumentach takich jak CMR i specyfikacja, pieczątką magazynu i podpisem osoby upoważnionej - pracownika odbiorcy? Czy wymagane jest potwierdzenie kopii faktury VAT przez odbiorcę towarów?
 426. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-586/08/WN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana X, przedstawione we wniosku z dnia 9 czerwca 2008r. (data wpływu 23 czerwca 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 22 sierpnia 2008r. (data wpływu 26 sierpnia 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie stawki podatku VAT na usługi montażu zabawek w Polsce -jest nieprawidłowe.W dniu 23 czerwca 2008r. wpłynął ww ...
 427. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-556a/08/MD
  Stawka podatku w przypadku refakturowania kosztów nabywanych usług transportowych.
 428. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-538b/08/MD
  Stawka podatku właściwa dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru rozliczanej zaliczkowo.
 429. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-655/08/BWo
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 5 czerwca 2008r. (data wpływu 19 czerwca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie uznania sprzedaży towarów w składzie celnym na rzecz podmiotu z Unii Europejskiej za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów -jest prawidłowe.W dniu 19 czerwca 2008r. zo ...
 430. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-494B/08/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 6 czerwca 2008 r. (data wpływu 16 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie terminu do skorygowania podatku należnego -jest prawidłowe.W dniu 16 czerwca 2008 r. złożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie doty ...
 431. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-494A/08/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 6 czerwca 2008 r. (data wpływu 16 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie skorygowania podatku należnego -jest prawidłowe.W dniu 16 czerwca 2008 r. złożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej poda ...
 432. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-429/08/AB (KAN-6086/06/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki K, przedstawione we wniosku z dnia 10 czerwca 2008 r. (data wpływu 18 czerwca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozpoznania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów -jest prawidłowe.W dniu 18 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkoweg ...
 433. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-419/08/BWo (KAN-5985/06/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 4 czerwca 2008r. (data wpływu 13 czerwca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów oraz prawa do zastosowania stawki podatku 0% -jest prawidłowe.W dniu 13 czerwca 2008r. został złożony ww. wn ...
 434. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-1014/08-2/PW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 23.06.2008r. (data wpływu 25.06.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów -jest prawidłowe.W dniu 25.06.2008r. wpłynął w/w wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej spraw ...
 435. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-496/08-4/MN
  Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla zastosowania stawki podatku 0%.
 436. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-496/08-5/MN
  Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla zastosowania stawki podatku 0%.
 437. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-512/08-2/MR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 19 maja 2008 r. (data wpływu 2 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dostawy towaru na terytorium Wielkiej Brytanii za pośrednictwem magazynu typu call off stock -jest nieprawidłowe.W dniu 2 ...
 438. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-959/08-2/AZ
  dot. podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji nabycia i odsprzedaży samochodów osobowych
 439. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-511/08-4/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2008 r. (data wpływu 2 czerwca 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 14 maja 2008 r. (data wpływu 1 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, określenia charakteru dokonywanych ...
 440. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-781/08-3/ER
  Jeżeli koszty dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.
 441. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-502/08/BM (KAN-5546/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. S. przedstawione we wniosku z dnia 13 maja 2008r. (data wpływu 30 maja 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 22 sierpnia 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy na podstawie posiadanych dokumentów Wnioskodawca ma prawo do zastosowania stawki podatku VAT 0% przy wewnątrzwspólnotowej dos ...
 442. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1437/08-2/RK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 23.07.2008 r. (data wpływu 28.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentacji niezbędnej do zastosowania stawki w wysokości 0% w stosunku do transakcji WDT -jest nieprawidłowe.W dniu 28.07.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prze ...
 443. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-445/08/RS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2008 r. (data wpływu 20 maja 2008 r.), uzupełnionym pismami z dnia 23 czerwca oraz z dnia 11 lipca 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentów niezbędnych do zastosowania stawki 0% w odniesieniu do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów -jest nieprawidłowe.W dniu 20 maj ...
 444. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-363/08/DG (KAN-5078/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2008r. (data wpływu 19 maja 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dostawy własnych towarów z Polski do magazynu typu call off stock zlokalizowanego na terytorium kraju członkowskiego UE innym niż Polska oraz ich późniejszej dostawy do kontrahenta posiadaj ...
 445. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-475/08/JCi
  Obowiązek wykazywania otrzymania przedpłaty przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, w deklaracji VAT-7 oraz w informacji podsumowującej.
 446. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-983/08-2/KCH
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 09 czerwca 2008r. (data wpływu 20 czerwca 2008r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie potwierdzenia dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów -jest nieprawidłowe.W dniu 20 czerwca 2008r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usługW ...
 447. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-1013/08-2/SAP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 11.06.2008 r. (data wpływu 26.06.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokonania przez Spółkę wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na rzecz Odbiorcy -jest prawidłowe.W dniu 23 czerwca 2008 r. został złożony w/w wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepis ...
 448. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-364/08/DG (KAN-5061/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku dnia 15 maja 2008r. (data wpływu 19 maja 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wymaganej dokumentacji uprawniającej do stosowania 0% stawki podatku VAT w dostawie wewnątrzwspólnotowej -jest prawidłowe.W dniu 19 maja 2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisem ...
 449. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-489/08/JCi (KAN-5406/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 27 maja 2008r. (data wpływu 28 maja 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia właściwej stawki podatku VAT przy sprzedaży materiałów budowlanych osobie fizycznej zamieszkałej na terytorium Niemiec -jest prawidłowe.W dniu 28 maja 2008r. został złożony ww. w ...
 450. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-892/08-4/IZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 24.04.2008 r. (data wpływu 09.05.2008r ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku wystawienia faktury dokumentującej otrzymanie zaliczki na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów -jest prawidłowe.W dniu 09.05.2008 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o ud ...
 451. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-892/08-6/IZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 24.04.2008 r. (data wpływu 09.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty zaliczki na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów -jest prawidłowe.W dniu 09.05.2008 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa ...
 452. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-892/08-5/IZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 24.04.2008 r. (data wpływu 09.05.2008r ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania opodatkowania zaliczki na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy stawką w wysokości 0% -jest nieprawidłowe.W dniu 09.05.2008 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pis ...
 453. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-381B/08/AD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 25 kwietnia 2008 r. (data wpływu 28 kwietnia 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 21 lipca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku obowiązującej do dostawy części i wyposażenia okrętowego oraz sposobu udokumentowania ich przeznaczenia -je ...
 454. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-699/08-2/AZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 16 kwietnia 2008 r. (data wpływu 21 kwietnia 2008 r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu opodatkowania produkcji i sprzedaży książek (folderów reklamowych, plakatów) -jest nieprawidłowe.W dniu 21 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemn ...
 455. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-824/08-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2008r. (data wpływu 20 maja 2008r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług świadczonych przez technika dentystycznego -jest prawidłowe.W dniu 20 maja 2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa p ...
 456. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-272/08/DG (KAN-4090/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 17 kwietnia 2008r. (data wpływu 21 kwietnia 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do stosowania 0% stawki podatku VAT w dostawie towarów na terytorium Belgii -jest prawidłowe.W dniu 21 kwietnia 2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej inte ...
 457. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-730/08-2/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 22 kwietnia 2008r. (data wpływu 28 kwietnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usługi -jest prawidłowe.W dniu 28 kwietnia 2008r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej spr ...
 458. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1192/08-2/MP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 12.06.2008 r. (data wpływu 19.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania zaliczki na poczet wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów -jest prawidłowe.W dniu 19.06.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego ...
 459. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-600/08-2/BM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana X, przedstawione we wniosku z dnia 7 marca 2008 r. (data wpływu 7 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wysokości stawki podatku dla transportu towarów przy eksporcie i wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów -jest prawidłowe.W dniu 7 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej ...
 460. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-558/08-2/SAP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej P, przedstawione we wniosku z dnia 26 marca 2008 r. (data wpływu 31 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty faktury wewnętrznej przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów -jest nieprawidłowe.W dniu 31 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepis ...
 461. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-98/08/JK
  Termin złożenia deklaracji w przypadku, gdy podmiot prowadzący skład podatkowy nie otrzyma w terminie 4 miesięcy dokumentu ADT w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej.
 462. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-203/08/KO
  Czy Spółka posiadająca ważny polski numer VAT-UE może zastosować stawkę podatku VAT 0% w związku z ww. dostawą w sytuacji, gdy nabywca (dystrybutor) podał ważny hiszpański numer VAT-UE, ale dokument dostawy CMR figuruje na innego odbiorcę z kraju Wspólnoty Europejskiej (Hiszpanii lub innego)? Czy uprawnienie do 0% stawki podatku VAT będzie przysługiwało w przypadku zastrzeżenia w umowie sprzedaży aparatury innego miejsca dostawy niż siedziba nabywcy? Czy jest to niewystarczające i aparatura ma bezwzględnie dojechać do nabywcy?
 463. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-192/08/BWo (KAN-2909/03/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 11 marca 2008r. (data wpływu 19 marca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów -jest nieprawidłowe.W dniu 19 marca 2008r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa ...
 464. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-255/08-2/GZ
  Dokumenty przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów - brak podpisanej CMR.
 465. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-262A/08/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 11 marca 2008 r. (data wpływu 17 marca 2008 r.) uzupełnionym pisami z dnia 21 i 23 maja 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku obowiązującej przy opodatkowaniu otrzymanej zaliczki na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów -jest prawidłowe.W ...
 466. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-262B/08/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 11 marca 2008 r. (data wpływu 17 marca 2008 r.), uzupełnionym pismami z dnia 21 i 23 maja 2008 r. (data wpływu 26 maja 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwrotu różnicy podatku w terminie 60 dni -jest nieprawidłowe.W dniu 17 marca 2008 roku zosta ...
 467. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-256/08-2/EN
  Czy posiadane przez Spółkę dokumenty uzupełniające (tj. kopia faktury, specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku, dokumenty potwierdzające zapłatę za towar, podpisane przez odbiorcę zbiorcze potwierdzenie odbioru towarów będących przedmiotem kilku dostaw, korespondencja handlowa z odbiorcą towarów), ale przy braku dokumentu przewozowego CMR uprawniają do zastosowania 0% stawki VAT dla WDT?
 468. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-231/08-2/GZ
  Dokumenty przy WDT, gdzie towary przewozi przewoźnik - brak podpisanej CMR.
 469. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-208/08/ASz
  stosowanie stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.
 470. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-496/08-2/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 10 marca 2008r. (data wpływu 14 marca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usługi transportu związanej z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów -jest nieprawidłowe.W dniu 14 marca 2008r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów pra ...
 471. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-140/08-4/MN
  Wnioskodawca świadczy usługę spedycji na rzecz polskiego podmiotu. Towar transportowany jest z kraju trzeciego do Niemiec, gdzie ma miejsce odprawa celna. Następnie drogą lądową, transportowany jest z terytorium Niemiec do Polski. Czy wnioskodawca ma prawo do zastosowania stawki 0% dla świadczonej usługi?
 472. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-115/08/DG
  Czy przy sprzedaży towarów za granicę podpisana specyfikacja i dokument odbioru dają podstawę do stosowania stawki VAT 0%?
 473. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-153/08/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 13 lutego 2008 r. (data wpływu 18 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wykazywania w deklaracjach VAT transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w sytuacji przesunięcia towarów z kraju na skład konsygnacyjny we Francji w stosunku do towarów niezafakturowanych ...
 474. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-501/08-2/SM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 04.02.2008 r. (data wpływu 17.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentacji uprawniającej do uznania transakcji za WDT i prawa do zastosowania stawki 0% -jest prawidłowe.W dniu 17.03.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 475. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-162/08-2/GZ
  Potwierdzenie odbioru towaru na terytorium innego kraju członkowskiego przez magazyn lub sklep, a nie przez siedzibę nabywcy.
 476. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-828/08-2/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 21.04.2008r. (data wpływu 28.04.2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania posiadanych dokumentów za wystarczające dowody świadczące o dokonaniu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów -jest prawidłowe.W dniu 28.04.2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej ...
 477. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-153/08-4/SJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 8 lutego 2008 r. (data wpływu 13 luty 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 7 kwietnia 2008 r. (data wpływu 9 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy towarów w ramach umowy komisu do innego państwa Unii Europejskiej -jest prawidłowe.W ...
 478. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-253/08-2/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej reprezentowanej przez Pelnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 3 marca 2008 r. (data wpływu 17 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania preferencyjnej stawki podatku przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów -jest prawidłowe.W dniu 17 marca 2008 r. został złożony ww. w ...
 479. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-93/08/BM/02
  czy szwedzki dostawca ma obowiązek rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i usług w Polsce i czy ciąży na nim obowiązek rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz czy obowiązek rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów ciąży na nabywcy za każdym razem kiedy pobiera towar z magazynu
 480. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PV-II/4407/14-11/07/EN/PV-I
  Czy warunki wskazane w art. 42 ust.3 i ust.4 ustawy o VAT są spełnione także w sytuacji, gdy podatnik dysponuje jedynie dokumentami przesłanymi faxem lub drogą elektroniczną?
 481. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-212/08-2/IK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 31 stycznia 2008r. (data wpływu 11 lutego 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży towaru (papieru) -jest nieprawidłowe.W dniu 11 lutego 2008r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indy ...
 482. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-51/08/BW
  Czy potwierdzenie w formie listu e-mailowego spełnia wymogi potwierdzenia dostaw wewnątrzwspólnotowych zgodnie z przepisem art. 42 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług?
 483. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: III SA/Wa 147/08
  Jeśli w sposób dostateczny można ustalić na podstawie faktury nazwę, ilość, cenę, wartość lub inne dane niezbędne do ustalenia jaki towar był przedmiotem owej dostawy, to posiadanie specyfikacji jest zbędne. Wówczas faktura pełni rolę specyfikacji. Specyfikacja nie jest żadnym szczególnym dokumentem, lecz stanowi jedynie szczegółowy wykaz towarów, wobec tego stawianie wymogu sporządzenia jej na odrębnej kartce papieru, jeśli faktura zawiera specyfikację jest nieracjonalne. W art. 42 ust. 3 ustawy o VAT ustawodawca nie postawił wymogu łącznego posiadania wszystkich wymienionych w tym przepisie dokumentów, lecz wymóg łącznego potwierdzenia stosownymi dowodami dostarczenie towarów.
 484. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-96/08/RSz
  dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów pod kątem możliwości zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0%
 485. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-78/08/ASz
  prawo do stosowania stawki 0% z tytułu WDT oraz stosowania mechanizmu korekt
 486. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-500/08-2/RK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 04.02.2008 r. (data wpływu 17.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentacji niezbędnej do zastosowania stawki w wysokości 0% w stosunku do transakcji WDT -jest nieprawidłowe.W dniu 17.03.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prze ...
 487. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-116/08-2/EWW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 1 lutego 2008 r. (data wpływu 5 luty 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie usług pomocniczych do wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów -jest prawidłowe.W dniu 5 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów p ...
 488. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-113/08-2/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 23 stycznia 2008 r. (data wpływu 4 luty 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów -jest prawidłowe.W dniu 4 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualne ...
 489. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-101/08/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 28 stycznia 2008 r. (data wpływu 4 lutego 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 7 marca 2008 r. (data wpływu 13 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dowodów potwierdzających dokonanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów -jest prawidłowe.W dniu 4 lutego 2008 r. został ...
 490. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-242/08-2/SAP
  Czy w przedstawionym przyszłym stanie faktycznym spełniane zostaną warunki wystawiania faktur stwierdzających dokonanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, o których mowa w § 10 ust. 1, 3 i 4 Rozporządzenia?
 491. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-82/08-2/ISN
  Wnioskodawca dokonuje transakcji wywozu towarów z Polski na rzecz podmiotów z Rosji przez terytorium Litwy, na którym rozpoczyna i kończy celna procedurę wywozu.
 492. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: III SA/Wa 155/08
  1. W przypadku transportu towarów realizowanego bezpośrednio przez podatnika dokonującego dostawy, posiadanie przez podatnika dokumentu przewozowego otrzymanego od przewoźnika nie jest możliwe. 2. Gdy transport towarów w ramach WDT realizowany jest bezpośrednio przez jedną ze stron transakcji i Skarżąca posiada kopię faktury, specyfikację poszczególnych sztuk ładunku oraz dokument zawierający dane wyszczególnione w pkt 1 - 5 ust. 4 art. 42 ustawy o VAT, ma ona prawo do zastosowania 0 % stawki podatku od towarów i usług. Jeżeli zaś z treści faktury wynikają wszystkie wymagane przez ustawodawcę informacje, o których mowa w pkt 1-5 ust. 4 art. 42 ustawy o VAT, nie jest konieczne przedkładanie kolejnego dokumentu, "dublującego" dane wynikające z faktury.
 493. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-36/08/ASz
  opodatkowanie niepotwierdzonych wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów
 494. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-54/08-4/MR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 31 grudnia 2007 r. (data wpływu 16 stycznia 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 marca 2008 r. (data wpływu 5 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nabycia wewnatrzwspólnotowego towarów używanych oraz ich sprzedaży w systemie "VAT marża"- jest ...
 495. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-20/08/ASz
  stosowanie stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.
 496. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-29/08/ASz (KAN-257/01/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. X, przedstawione we wniosku z dnia 9 stycznia 2008r. (data wpływu 11 stycznia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania czy dostawa towaru do kontrahenta czeskiego za pośrednictwem magazynu typu call-off stock zlokalizowanego na terytorium Czech spełnia przesłanki do uznania tej transakcji za ...
 497. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-53/08-4/SJ
  Nabycie używanych telefonów komórkowych od czeskiego podatnika, nie stanowi dla polskiego podatnika dostawy wewnątrzwspólnotowej i podatnik ma prawo do sprzedaży nabytych towarów w systemie VAT-marża.
 498. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-166/08-3/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 29.01.2008 r. (data wpływu 01.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentacji niezbędnej do zastosowania 0% stawki podatku VAT w stosunku do transakcji WDT przy korzystaniu z usług firmy kurierskiej -jest prawidłowe.W dniu 01.02.2008 r. wpłynął ww. wniosek ...
 499. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-166/08-2/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 29.01.2008 r. (data wpływu 01.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentacji niezbędnej do zastosowania 0% stawki podatku VAT w stosunku do transakcji WDT w ramach transportu kombinowanego -jest nieprawidłowe.W dniu 01.02.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzi ...
 500. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-166/08-4/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 29.01.2008 r. (data wpływu 01.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentacji niezbędnej do zastosowania 0% stawki podatku VAT w stosunku do transakcji WDT -jest prawidłowe.W dniu 01.02.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepis ...
 501. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-14/08/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 4 stycznia 2008 r. (data wpływu 9 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dowodów koniecznych dla zastosowania stawki podatku 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów -jest prawidłowe.W dniu 9 stycznia 2008 r. złożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji ...
 502. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-57/08/DG
  Czy Wnioskodawca może zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 0% w dostawach wewnątrzwspólnotowych posiadając przedstawione we wniosku dokumenty.
 503. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-15/08-2/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. 2005, Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 28 grudnia 2007 roku (data wpływu 7 stycznia 2008 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wewnatrzwspólnotowej dostawy towarów montowanych na terytorium RP na rzecz nabywcy z kraju UE -jest nieprawidłowe.W dniu 7 stycznia 2008 roku został złożony wniosek o udziel ...
 504. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-146/08/PK
  dokumenty uprawniające do zastosowania stawki 0% przy WDT
 505. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-771/07-2/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 28 listopada 2007 r. (data wpływu 31 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów -jest nieprawidłowe.W dniu 31 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa po ...
 506. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1/08-2/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana P. K., przedstawione we wniosku z dnia 19 grudnia 2007 r. (data wpływu 21 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów- jest prawidłowe.W dniu 21 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów pr ...
 507. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-201/07-4/GZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana reprezentowanego przez Pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 29 listopada 2007 r. (data wpływu 3 grudnia 2007 r.), uzupełnionym pismem z dnia 10 marca 2008 r. (data wpływu do Biura KIP: 14 marca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie powstania obowiązku podatkowego przy dostawie towar ...
 508. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-726/07-4/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 5 grudnia 2007r. (data wpływu 17 grudnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu dokonania dostawy -jest prawidłowe.W dniu 17 grudnia 2007r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkow ...
 509. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-726/07-5/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 5 grudnia 2007r. (data wpływu 17 grudnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku VAT -jest prawidłowe.W dniu 17 grudnia 2007r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczą ...
 510. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-726/07-7/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 5 grudnia 2007r. (data wpływu 17 grudnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu dokonywania korekt sprzedaży, w związku z otrzymaniem zapłaty po upływie 60 dniowego terminu -jest nieprawidłowe.W dniu 17 grudnia 2007r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej ...
 511. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-726/07-6/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 5 grudnia 2007r. (data wpływu 17 grudnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie okresu wykazywania sprzedaży w ewidencji i deklaracji podatkowej -jest prawidłowe.W dniu 17 grudnia 2007r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkow ...
 512. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-35/08-2/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 07.01.2008 r. (data wpływu 10.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wysokości stawki podatku VAT -jest nieprawidłowe.W dniu 10.01.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotycząc ...
 513. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-234/07/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 3 grudnia 2007 r.(data wpływu 7 grudnia 2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 22 lutego 2008 r. (data wpływu 27 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dowodów koniecznych dla zastosowania stawki podatku 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów -jest prawidłowe.W dniu 7 ...
 514. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-767/07-2/IG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku (data wpływu 24 grudnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasad rozliczania podatku VAT z tytułu sprzedaży do innych państw członkowskich w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej i sprzedaży wysyłkowej- jest prawidłowe.W dniu 24 grudnia 2007r. został złożony ww. wniosek ...
 515. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-340/07/RSz
  czy oświadczenie spedytora może być uznane za dokument, o którym mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług i w konsekwencji może dawać prawo do zastosowania stawki 0% po spełnieniu pozostałych warunków, o których mowa w art. 42
 516. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-338/07/BWo
  Czy fakturę od klienta, wystawioną w związku z reklamacją można potraktować w całości (tzn. wartość reklamowanego detalu + koszty transportu + koszty obsługi reklamacji) jako WNT?
 517. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-339/07/BWo
  czy na wartość reklamowanych towarów należy wystawić korektę faktury sprzedaży (korektę WDT), natomiast koszty obsługi reklamacji (określone jako opłaty administracyjne, koszty obsługi lub robocizna) potraktować jako import usług?
 518. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-258/07/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 6 grudnia 2007 r. (data wpływu 10 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania preferencyjnej stawki podatkowej przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów -jest prawidłowe.W dniu 6 grudnia 2007 r. złożono ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przep ...
 519. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PV-II/4407/14-40/07/MZ
  Spółka wniosła o potwierdzenie czy, biorąc pod uwagę fakt, iż Spółka dokonuje transportu towarów bezpośrednio z Polski do ostatecznego nabywcy (tj. Spółka jest odpowiedzialna za zorganizowanie tego transportu i jest obciążona jego kosztami przez firmę spedycyjną) oraz warunki dostawy ustalone pomiędzy Spółką i innymi stronami transakcji łańcuchowej, transport towarów powinien być przyporządkowany dostawie realizowanej przez Spółkę zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 1484 z późn. zm.) dalej ustawa o VAT. Dostawa dokonywana przez Spółkę powinna zostać uznana za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 13 ust. 3 ustawy o VAT, w przypadku, gdy towar jest transportowany z Polski do innego kraju UE. W konsekwencji, zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy o VAT: • miejscem dostawy towarów pomiędzy Podmiotem A i Spółką, która poprzedza transport towarów, będzie miejsce rozpoczęcia transportu towarów tj. Polska; • miejscem dostaw towarów, które następują po dostawie towarów dokonanej przez Spółkę i po transporcie towarów jest miejsce zakończenia wysyłki tj. kraj docelowy.
 520. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-181/07-2/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. A., przedstawione we wniosku z dnia 20 listopada 2007 r. (data wpływu 26 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów- jest nieprawidłowe.W dniu 26 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa ...
 521. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-307/07/BWo
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2007r. (data wpływu 26 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia kursu walut oraz terminu rozliczania korekt dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych -jest prawidłowe.W dniu 26 listopada 2007r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udziel ...
 522. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-206/07/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 15 listopada 2007 r. (data wpływu 19 listopada 2007 r.) uzupełnione pismem z dnia 14 grudnia 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku w związku z dostawą towarów -jest prawidłowe.W dniu 19 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej int ...
 523. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-147/07-4/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 25 października 2007 r. (data wpływu do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie: 12 listopada 2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 9 stycznia 2008 r. (data wpływu 14 stycznia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalania podstawy opodatkowania ...
 524. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-148/07-2/GZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 9 listopada 2007 r. (data wpływu 12 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie powstania obowiązku podatkowego przy zaliczce na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - jest prawidłowe.W dniu 12 listopada 2007 r. został złożony ww. wn ...
 525. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-134/07-2/ISN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 31 października 2007 r. (data wpływu 7 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i jej udokumentowania -jest nieprawidłowe.W dniu 7 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej i ...
 526. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-231b/07/ICz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. G.S.I., przedstawione we wniosku z dnia 19 października 2007r. (data wpływu 26 października 2007r.), uzupełnionym pismem z dnia 11 stycznia 2008r. (data wpływu 16 stycznia 2008r.), z dnia 25 stycznia 2008r. (data wpływu 25 stycznia 2008r.) oraz z dnia 28 stycznia 2008r. (data wpływu 28 stycznia 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej ...
 527. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-231a/07/ICz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. G.S.I., przedstawione we wniosku z dnia 19 października 2007r. (data wpływu 26 października 2007r.), uzupełnionym pismem z dnia 11 stycznia 2008r. (data wpływu 16 stycznia 2008r.), z dnia 25 stycznia 2008r. (data wpływu 25 stycznia 2008r.) oraz z dnia 28 stycznia 2008r. (data wpływu 28 stycznia 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej ...
 528. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-217/07/BWo
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 15 października 2007r. (data wpływu 22 października 2007r.), uzupełnionym pismem z dnia 19 grudnia 2007r. (data wpływu 27 grudnia 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozpoznania obowiązku podatkowego z tytułu dostawy towarów do składu konsygnacyjnego na terytorium Cze ...
 529. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-136/07/EŁ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 22 października 2007 r. (data wpływu 24 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania posiadanych dokumentów za wystarczające dowody świadczące o dokonaniu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów -jest prawidłowe.W dniu 24 października 2007 r. został zło ...
 530. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-608/07-2/SM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 19.11.2007 r. (data wpływu 30.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania przy braku wszystkich dokumentów do uznania dostawy za WDT -jest nieprawidłowe.W dniu 27.11.2007 r. (data stempla pocztowego) został złożony ww. wniosek o udzielenie pise ...
 531. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-71/07-2/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 8 października 2007 r. (data wpływu 12 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania stawki podatku 0% w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów -jest prawidłowe.W dniu 12 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzi ...
 532. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-120B/07/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 3 października 2007 r. (data wpływu 15 października 2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 18 grudnia 2007 r. (data wpływu 27 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczania zaliczek otrzymanych w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów -jest nieprawidłowe ...
 533. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-175/07/EJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana Ł., przedstawione we wniosku z dnia 3 października 2007r. (data wpływu 9 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki 0% podatku VAT dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w sytuacji gdy brak jest w dokumentacji kopii listu przewozowego -jest prawidłowe.W dniu 9 października 2 ...
 534. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-142/07/ASz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Cywilnej S, przedstawione we wniosku z dnia 27 września 2007r. (data wpływu 28 września 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie rozliczania usług transportowych przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów -jest prawidłowe.W dniu 28 września 2007r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji ...
 535. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-130/07/BM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko B. przedstawione we wniosku z dnia 12 września 2007r. (data wpływu 20 września 2007r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 grudnia 2007r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowego określenia wartości faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotową dostawę towarów -jest prawidłowe.W dniu 20 września 2007r. został złoż ...
 536. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-296/07-2/IG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 27 września 2007 r. (data wpływu 5 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie dokumentacji potwierdzającej zapłatę akcyzy na terytorium kraju od wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych dostarczonych na terytorium państwa członkowskiego -jest prawidłowe.W dniu 27 ...
 537. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-25/07-2/ISN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani M. B., przedstawione we wniosku z dnia 11 września 2007 r., (data wpływu 17 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów- jest nieprawidłowe.W dniu 17 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prze ...
 538. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-23/07-2/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 11 września 2007 r. (data wpływu 17 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego i wystawienia faktury z tytułu otrzymanych zaliczek w eksporcie towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów- je ...
 539. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-247/07-2/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 04.09.2007r. (data wpływu 11.09.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów z tytułu przemieszczania własnych towarów do magazynu w momencie dokonania przemieszczenia -jest prawidłowe.U Z A S A D N I E N I EW dniu 12.09.2007r. został zł ...
 540. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-21/07-2/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej przedstawione we wniosku z dnia 3 września 2007 r. (data wpływu 6 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku podatkowego w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów -jest prawidłowe.W dniu 6 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji ...
 541. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-331/07-2/SM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 08.10.2007 r. (data wpływu 15.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów -jest prawidłowe.W dniu 10.10.2007 r. (data stempla pocztowego) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ...
 542. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-26/07-2/GZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko LKP Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 21 sierpnia 2007 r. (data wpływu 27 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dostawy towarów do magazynu na terytorium Niemiec -jest prawidłowe.W dniu 27 sierpnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepis ...
 543. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-24/07-2/ISN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 4 września 2007 r. (data wpływu 7 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki 0% w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów -jest prawidłowe.W dniu 7 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów p ...
 544. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-276/07/RS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 30 sierpnia 2007 r. (data wpływu 6 września 2007 r.) uzupełnionego 21 listopada 2007 r. (data wpływu) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania zaliczki na poczet wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów -jest nieprawidłowe.W dniu 6 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzi ...
 545. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PH-I/4407/14-181/06/EN/PV-I
  Czy opisane sposoby dokumentowania wysyłek towaru uprawniają Ją do stosowania stawki 0% VAT?
 546. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PH-I/4407/14-192/06/AŁ/PV-I
  Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów a dowody uprawniające do zastosowania 0% stawki podatku VAT.
 547. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-261/07-2/BM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 12 września 2007r. (data wpływu 14 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów -jest nieprawidłowe.W dniu 14 września 2007r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ind ...
 548. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-34/07/BW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Komandytowej, przedstawione we wniosku z dnia 26 lipca 2007r. (data wpływu 2 sierpnia 2007r.), uzupełnionym pismem z dnia 26 lipca 2007r. (data wpływu 9 października 2007r.), pismem z dnia 6 listopada 2007r. oraz pismem z dnia 14 listopada 2007r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie uznania, czy Spółka może ...
 549. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-47/07/BM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko S.A., przedstawione we wniosku z dnia 7 sierpnia 2007r. (data wpływu 14 sierpnia 2007r.), uzupełnionym pismem z dnia 13 września 2007r. (data wpływu 18 września 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów pod kątem możliwości zastosowania stawki podatku VAT w wys ...
 550. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PH-II/4407/14-39/07/MZ/PV-II
  Strona wniosła o potwierdzenie, że posiadane przez nią dokumenty uprawniają ją do uznania w/w dostaw za wewnątrzwspólnotowe i zastosowania stawki podatku w wysokości 0%.
 551. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-17/07/ZG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 3 września 2007 roku (data wpływu 7.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania dostawy wewnątrzwspólnotowej -jest nieprawidłowe.W dniu 7 września 2007 roku został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkoweg ...
 552. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-133/07/EJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki B. przedstawione we wniosku z dnia 7 września 2007r. (data wpływu 21 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki dla dostawy towarów w przypadku gdy odbiorca wewnątrzwspólnotowej dostawy nie posiada ważnego numeru identyfikacyjnego dla transakcji wewnątrzwspólnotowych -jest praw ...
 553. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-26b/07/BW
  Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów w przypadku sprzedaży szalunków przez Jednostkę Macierzystą do Oddziału w Irlandii
 554. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-87/07/EŁ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 31 lipca 2007 r. (data wpływu 2 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania średniego kursu waluty obcej przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów -jest prawidłowe.W dniu 2 sierpnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udziel ...
 555. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-114/07/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 02 sierpnia 2007 r. (data wpływu 09.08.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów -jest prawidłowe.W dniu 09 sierpnia 2007 r. został złożony ww. wniosek (uzupełniony dnia 14.09.2007 r.) o udziel ...
 556. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1/07/BW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i §5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 10 lipca 2007r. (data wpływu 11 lipca 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu wyliczenia różnicy podatku podlegającej zwrotowi w terminie 60 dni -jest nieprawidłowe.W dniu 11 lipca 2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 557. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-3/07/ICz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 10 lipca 2007r. (data wpływu 16 lipca 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług pomocniczych ujętych w odrębnej pozycji na fakturze jako element podstawowego świadczenia przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów oraz przy eksporcie towarów -jest p ...
 558. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1408/PPM/443-10/07
  Czy wystarczające dla potwierdzenia dostawy wewnątrzwspólnotowej i wiążącego się z nią prawa do zastosowania stawki 0%, będzie otrzymanie dokumentów przewozowych, które wpłyną do Spółki za pośrednictwem faksu?
 559. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/423-44/07

  - według jakiego kursu waluty obcej należy przeliczać - dla celów obliczenia podatku dochodowego od osób prawnych - wartości wyrażone w walucie obcej na fakturach dotyczących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu usług ?
  - jaki kurs waluty (średni NBP czy kurs kupna banku, z którego usług korzysta Spółka) należy stosować w przypadku zapłaty należności przez kontrahenta zagranicznego wpływającej na rachunek bankowy Spółki prowadzony w walucie obcej ?
  - jaki kurs należy stosować przy kompensacie wzajemnych zobowiązań i należności
 560. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VUR2/443-53/4/07/MK
  Czy w wartości obrotu niedającego prawa do odliczenia nie należy uwzględniać wartości podstawy opodatkowania z tytułu importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz obrotu uzyskanego z tytułu dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym zostały zaliczone przez Spółkę do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów, używanych przez Spółkę na potrzeby jej działalności, a także obrotu uzyskanego z tytułu transakcji dotyczących nieruchomości w zakresie, w jakim czynności te są dokonywane sporadycznie ?
 561. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/56/2007/MB
  1. Czy spółka stosuje prawidłową zasadę przeliczania na złotówki faktur w walucie obcej, dokumentujących dostawy wewnątrzwspólnotowe i eksport? 2. Czy przeliczenie faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotową dostawę na złotówki po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia tej faktury jest prawidłowe ze względu na przepisy podatkowe VAT oraz przepisy podatku dochodowego od osób prawnych? Zaznaczamy, że faktura jest wystawiana przed południem, kiedy kursy średnie nie NBP z dnia bieżącego (w dniu wystawienia faktury) nie są jeszcze publikowane - nawet w internecie.
 562. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-131/07
  W związku z powyższym, Wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem, w jaki sposób zakwalifikować przemieszczenie maszyn będących własnością Spółki do magazynu na terytorium Niemiec?
 563. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NPV-443/8/NO10/07
  Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, zarejestrowanym w handlu wewnątrzwspólnotowym i dokonuje sprzedaży wyłącznie opodatkowanej. Podatnik w dniu 12.05.2007r. podpisał umowę na wykonanie mebli z klientem z Holandii, zarejestrowanym jako podatnik UE. W ramach zawartej umowy strony zobowiązały się do: 1. Rozliczania transakcji w PLN 2.Zamawiający do wpłaty zaliczki w kwocie 5.000 zł na konto zakładu ...., którą dokonał w dniu 21.05.2007r. 3.Wykonawca do bezpośredniego transportu towarów do klienta, w związku z czym koszty transportu zostały wliczone w cenę towaru. 4. Zamawiający do podania właściwego i ważnego numeru identyfikacyjnego dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadanych przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy. W związku z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów podatnik wystąpił z wnioskiem do Biura Wymiany Informacji Podatkowej o zweryfikowanie danych klienta, skąd otrzymał pozytywną opinię. W dniu 22.06.2007r. podatnik dokonał wywozu towarów, będących WDT przy użyciu własnego środka transportu do Holandii, stosując na wystawionej fakturze preferencyjną stawkę podatku VAT 0%. Na potwierdzenie dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy podatnik posiada: - potwierdzenie o zidentyfikowanie podatnika UE, - dokument przewozowy (CMR) podpisany przez nabywcę, - podpisaną kopię faktury wewnątrzwspólnotowej, - specyfikację poszczególnych sztuk ładunku, - dokument potwierdzający przyjęcie towarów na terytorium Holandii, - inne dokumenty, takie jak: umowa na wykonanie mebli, dokumenty potwierdzające zapłatę za towar. Wymienione dokumenty podatnik posiadał przed złożeniem deklaracji VAT-7 za miesiąc czerwiec 2007r. Pytanie wnioskodawcy: 1.Czy dokumentacja, którą podatnik posiada z tytułu bezpośrednio dokonanej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów przy użyciu własnego środka transportu do klienta mającego siedzibę na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju jest wystarczająca do zastosowania stawki podatku VAT 0%? 2.Czy podatnik postąpił prawidłowo, opodatkowując zarówno dostawę towaru jak i świadczenie usługi transportowej stawką 0%, traktując ją w całości jako wewnątrzwspólnotową dostawę?
 564. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1021_POS_185_190_231
  Czy można skorygować fakturę sprzedaży i zamiast stawki 22 % zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 0 % ?
 565. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-117/07
  Czy Spółka może stosować stawkę 0% na podstawie § 7 a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług?
 566. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/021/443-26/07/IW
  Pytanie dotyczy sposobu potwierdzenia przez odbiorcę towarów przy dostawie wewnątrzwspólnotowej.
 567. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WVO/443-68/07/HZ
  Czy w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej na rzecz nabywcy posiadającego siedzibę na terytorium państwa członkowskiego innego, niż terytorium kraju Podatnika, w przypadku gdy Podatnik nie posiada na dzień składania deklaracji dokumentu.od przewoźnika (CMR ) lecz posiada inne dokumenty np. dowód zapłaty, potwierdzenie pisemne lub e-mail od nabywcy że towar otrzymał, ma prawo zastosować stawkę O % do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów?
 568. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-12/07-2/IM
  - Stawka 0% w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, w sytuacji posiadania przez podatnika dokumentów potwierdzających dowóz towarów, ale braku znajomości statusu odbiorcy dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych.
  - Sprawdzenie podatnika unijnego w systemie VIES bez znajomości jego numeru identyfikacyjnego.
 569. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-94/1/07
  Wnioskująca zwróciła się z zapytaniem do jakiej kategorii czynności opodatkowanych (zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług) Spółka powinna zakwalifikować powyższą dostawę maszyny z montażem ?
 570. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/54/2007/MB
  Wątpliwości Podatnika dotyczą zakwalifikowania danej sprzedaży jako wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i zastosowania dla tej dostawy stawki podatku w wysokości 0%.
 571. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/157/07/JB
  dotyczy zastosowania kursu średniego waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury sprzedaży dotyczącej wewnątrzwspólnotowej dostawy do przeliczenia na złote polskie przychodów w walutach obcych w świetle art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)
 572. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-310/292/JB/07
  Według jakiego kursu walut od 1 stycznia 2007r. podatnik ma obowiązek wyceniać dostawy wewnątrzwspólnotowe towarów na terytorium Unii Europejskiej lub też sprzedaż towarów na eksport , która to sprzedaż jest ewidencjonowana w księdze rachunkowej i zaliczana do przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowy, od osób fizycznych ?
 573. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-133/07
  Zdaniem Spółki, przemieszczenie towarów z magazynu użytkowanego przez Spółkę na terytorium kraju do punktu dystrybucyjno - logistycznego na terytorium Czech należy traktować jako wewnątrzwspólnotową dostawę (WDT), o której mowa w art. 13 ust. 3 ustawy o VAT. Z kolei, w opinii Spółki, dostawę towarów, która odbywa się w związku z przemieszczeniem towarów z punktu dystrybucyjno - logistycznego na terytorium Czech, do finalnego klienta traktować należy jako dostawę towarów na terytorium Czech.
 574. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-10/07-2/IM
  Stawka 0% w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, gdy jednym dokumentem potwierdzający, że wyroby zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy jest podpisana umowa o współpracy.
 575. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: III SA/Wa 626/07
  W ocenie Sądu termin, o którym mowa w art. 14b § 3 ord. pod, może być uznany za zachowany tylko wówczas, gdy przed jego upływem postanowienie w przedmiocie wniosku o interpretacje zostanie skutecznie doręczone wnioskodawcy. Z treści art. 14a § 1 ord. pod. wynika, że załatwienie wniosku strony polega na udzieleniu pisemnej interpretacji. Do udzielenia interpretacji niezbędne jest więc doręczenie wnioskodawcy postanowienia. Oczywistym jest, że do udzielenia interpretacji nie może dojść poprzez samo wydanie postanowienia, rozumiane jako jego sporządzenie i podpisanie przez uprawnioną osobę. Wprawdzie przepis art. 14b § 3 ord. pod. posługuje się pojęciem "niewydania postanowienia", jednakże nie można w tej mierze zastosować li tylko jego wykładni językowej oraz oprzeć się na okoliczności, że przepisy Ordynacji podatkowej odróżniają akt wydania decyzji lub postanowienia od aktu ich doręczenia.
 576. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: III SA/Wa 625/07
  W ocenie Sądu termin, o którym mowa w art. 14b § 3 ord. pod, może być uznany za zachowany tylko wówczas, gdy przed jego upływem postanowienie w przedmiocie wniosku o interpretację zostanie skutecznie doręczone wnioskodawcy. Z treści art. 14a § 1 ord. pod. wynika, że załatwienie wniosku strony polega na udzieleniu pisemnej interpretacji. Do udzielenia interpretacji niezbędne jest więc doręczenie wnioskodawcy postanowienia. Oczywistym jest, że do udzielenia interpretacji nie może dojść poprzez samo wydanie postanowienia, rozumiane jako jego sporządzenie i podpisanie przez uprawnioną osobę. Wprawdzie przepis art. 14 b § 3 ord. pod. posługuje się pojęciem "niewydania postanowienia", jednakże nie można w tej mierze zastosować li tylko jego wykładni językowej oraz oprzeć się na okoliczności, że przepisy Ordynacji podatkowej odróżniają akt wydania decyzji lub postanowienia od aktu ich doręczenia.
 577. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-145/07/MIRT
  Pytanie Podatnika dotyczy kwestii, czy:1. Usługi transportu towarów z polskiego magazynu do ostatecznego odbiorcy na terenie Polski wykonywane na zlecenie czeskiego kontrahenta posługującego się numerem VAT nadanym w Czechach (przywiezionego uprzednio z Czech do tego magazynu na zlecenie tego samego kontrahenta przez Stronę w ramach usługi wewnątrzwspólnotowego transportu towarów) nie podlegają polskiemu podatkowi VAT jako usługi wewnątrzwspólnotowego transportu towarów zgodnie z treścią art. 28 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.2. Usługi pomocnicze do wewnątrzwspólnotowego transportu towarów wykonane na zlecenie Czeskiego kontrahenta posługującego się numerem VAT nadanym w Czechach nie podlegają polskiemu podatkowi VAT zgodnie z treścią art. 28 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług.
 578. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-2/07-2/GZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 04 lipca 2007 r. (data wpływu 10 lipca 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie udokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów -jest nieprawidłowe.W dniu 10 lipca 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatko ...
 579. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-87/1/07
  czy ze względu na brak praktycznych możliwości rozliczenia na poszczególne dostawy części samochodowych kosztów modyfikacji i zakupu narzędzi (wykonanych bezpośrednio przez Spółkę lub polskich podwykonawców), poniesionych w ramach realizacji zlecenia na produkcję części samochodowych na rzecz kontrahentów z państw członkowskich, dopuszczalne jest udokumentowanie przedmiotowych czynności pomocniczych odrębnymi fakturami, przy zastosowaniu zasad opodatkowania identycznych jak w przypadku świadczenia głównego, tj. wewnątrzwspólnotowej dostawy części samochodowych? W szczególności, czy możliwe jest w takiej sytuacji zastosowanie stawki 0% VAT na fakturze dokumentującej koszty dostosowania narzędzi, o ile zostały spełnione wymogi dokumentacyjne w zakresie wewnątrzwspólnotowej dostawy części samochodowych do magazynu we Włoszech lub do klienta angielskiego?
 580. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/005-20/07
  Czy posiadana przez firmę dokumentacja jest wystarczająca do opodatkowania dostawy wewnątrzwspólnotowej wg stawki 0%?
 581. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-406-11/07-2/PK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. 2005, Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 11 lipca 2007 roku (data wpływu 16 lipca 2007 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowego ustalania kursu waluty obcej -jest prawidłowe.W dniu 16 lipca 2007 roku został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ...
 582. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-443/202/06
  Kwestia prawidłowości dokumentowania wysyłki towarów i jej ujęcie z punktu widzenia ustawy o podatku VAT.
 583. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WVO/443-38/2007/AN
  dotyczy uznania czynności przemieszczenia towarów z Polski do magazynu własnego w Hiszpanii za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów i powstania z tego tytułu obowiązku podatkowego.
 584. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 340000-WPA-9118-1/07
  1.Jaka jest wysokość obowiązującej stawki podatku akcyzowego dla lekkiej ropy naftowej surowej (symbol PKWiU 11.10.10-30.00; kod CN 2709 00 90?2.Jakie są niezbędne dokumenty potrzebne przy sprzedaży lekkiej ropy naftowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przy sprzedaży do Republiki Czeskiej?
 585. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/443-20/07
  Możliwości uznania otrzymanego oświadczenia od przewoźnika (spedytora) jako dokumentu przewozowego przy dostawie wewnątrzwspólnotowej.
 586. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-46/3/07
  Podatnik, w dacie otrzymania potwierdzenia odbioru towarów przez nabywcę wystawi fakturę, traktując przedmiotową dostawę jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, ponieważ dopiero wówczas Wnioskująca będzie w posiadaniu dokumentów, które są określone w art. 42 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z powyższym, Wnioskująca zwróciła się o potwierdzenie prawidłowości Jej stanowiska.
 587. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423/21/07/MB
  Czy otrzymane od dostawcy prowizje z tytułu obrotu z odbiorcami, z którymi podatnik nie posiada kontaktów handlowych podlegają podatkowi od towarów i usług, czy też w całości opodatkowane są podatkiem dochodowym ?
 588. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 441000-PAI-9100I-17/07/682/EU
  Czy na fakturze dokumentującej wewnątrzwspólnotową dostawę nowych samochodów osobowych, nie zarejestrowanych na terytorium kraju, należy wykazywać stawkę i kwotę podatku akcyzowego?
 589. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-1/07/1
  Zastosowanie stawki podatku od towarów i usług w wysokości 0 % przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów od tzw. "ryczałtu składnicowego".
 590. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/2-443/207/34/J/2007
  Czy przemieszczenie towaru między państwami UE jest nieodzownym warunkiem uznania transakcji za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów ?
 591. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BP-I/006-934/06/WD
  dotyczy ustalenia wysokości przychodu oraz daty wykazania korekty przychodu , w sytuacji korekty deklaracji VAT-7 w związku z otrzymaniem dokumentów potwierdzających wywóz towarów z terytorium Polski i dostarczenie na terytorium innego państwa członkowskiego. Zdaniem Spółki , w przypadku braku dokumentów umożliwiających zastosowanie stawki 0% zarówno w WDT jak i eksporcie towarów , jeżeli podatnik musi zastosować stawkę krajową , to podatek VAT liczyć należy "metodą w stu" , a więc przyjmując , że jest już zawarty w żądanej cenie. Metodę "od stu" należy zdaniem Spółki stosować , gdy z zawartych umów wynika prawo podatnika do podwyższenia ceny towaru o kwotę podatku w razie nie dostarczenia wymaganych dokumentów , lub gdy w umowie z kontrahentem umówiona cena jest określona jako cena netto. Zastosowanie metody "w stu" determinuje również wysokość przychodów. Zgodnie z art.12 ust.4 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych , do przychodów nie zalicza się podatku należnego od towarów i usług.Dokonanie korekty deklaracji VAT-7 w sytuacji gdy podatnik otrzymał dowody uprawniające do skorzystania z 0% stawki podatku VAT wpływa na zwiększenie przychodów w rozumieniu ustawy o CIT w miesiącu , w którym dowody te Spółka otrzymała.
 592. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 412000-RPA-911-2/07/WS
  Czy sprzedaż samochodu osobowego przed pierwszą rejestracją w kraju, dokonywaną przez dilera na rzecz osoby zagranicznej, mającej miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim UE, uprawnia sprzedawcę do uzyskania zwrotu podatku akcyzowego z tytułu dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej w sytuacji, gdy nabywca odbiera zakupiony samochód w siedzibie sprzedawcy i samodzielnie dokonuje jego przemieszczenia poza granicę państwową RP ?
 593. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421AV/443-471/DEC/AB/07
  Czy posiadana przez Spółkę dokumentacja stanowi dostateczną podstawę do opodatkowania dostaw wewnątrzwspólnotowych według stawki 0%?
 594. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WVO/443-22/07/AS
  Jakie dokumenty potwierdzają dokonanie WDT?
 595. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DWUS DP-443-19/07
  Spółka pyta, czy w związku z otrzymaniem od kontrahenta wewnątrzwspólnotowego, posiadającego unijny numer identyfikacyjny, zaliczki na poczet przyszłych wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów ma obowiązek wystawienia faktury VAT zaliczkowej w terminie nie później niż 7 dnia od dnia otrzymania zaliczki od nabywcy?
 596. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DWUS DP-443-20/07
  Spółka pyta, jaką stawkę należy zastosować w przypadku wystawienia faktury na poczet przyszłych wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów?
 597. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 441000-PA-9100I-18/07/743/EU
  Czy przemieszczenie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych pomiędzy składami podatkowymi na terytorium Wspólnoty Europejskiej przez terytorium Polski należy traktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy o podatku akcyzowym z dnia 23 stycznia 2004r (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.)?Czy Spółka przewożąc wyroby akcyzowe zharmonizowane pomiędzy składami podatkowymi Wspólnoty Europejskiej może korzystać z procedury zawieszenia poboru akcyzy? Ponadto, kto jest zobowiązany do złożenia zabezpieczenia akcyzowego podczas przemieszczania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych pomiędzy składami podatkowymi na terenie Wspólnoty przez terytorium Polski?
 598. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VUR2/443-14/07/TS
  dot. momentu wystawienia faktury korygujacej plantatorom , którzy są czynnymi podatnikami VAT, bądż rolnikami ryczałtowymi i ujecia jej w deklaracji VAT-7
 599. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WVO/443-13a/2007/AN
  Czy łączne dysponowanie przez Spółkę następującymi dokumentami daje jej prawo do zastosowania 0% stawki VAT do dostawy wewnątrzwspólnotowej towarów: - dokument przewozowy otrzymany od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z którego nie będzie wynikać fakt dostarczenia towaru do miejsca jego przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, - kopia faktury, z której nie będzie wynikać fakt dostarczenia towaru do miejsca jego przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, - specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku, z której nie będzie wynikać fakt dostarczenia towaru do miejsca jego przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, - oświadczenie nabywcy potwierdzające fakt dostarczenia towaru do miejsca jego przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju
 600. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1442/TP-448/639/2007/MZ
  Czy na podstawie art.42 ustawy o VAT podana niżej dokumentacja , tzn.:1) Faktura VAT ,2) Specyfikacja dostawy ,3) List przewozowy (kopia dla nadawcy)4) Uzyskane elektroniczne zbiorcze potwierdzenie dostaw z danego miesiaca (wydruk) oraz oryginał poświadczonego notarialnie wzoru podpisu osoby podpisującej to potwierdzenie , - stanowią dostateczną podstawę dokumentacyjną do stosowania przez Spółkę przy WDT stawki 0% ?
 601. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-16-1-GK/07
  Czy wewnątrzwspólnotowa dostawa samochodu osobowego będzie opodatkowana stawką podatku od towarów i usług w wysokości 0%?
 602. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-13/07/JK/KC
  Czy kwota wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów wykazana w deklaracji VAT-7 powinna być pomniejszona o wykazane jako osobna pozycja na fakturze koszty transportu?
 603. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/443-6/07
  Czy w razie dostawy na warunkach FCA do zastosowania zerowej stawki VAT, oprócz kopii faktury dostawy i specyfikacji wysyłkowej, a także dokumentów wymienionych w art. 42 ust. 11 potwierdzających jednoznacznie dostarczenie towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju, konieczne jest posiadanie podpisanego dokumentu przewozowego (CMR), świadczącego o tym, że towar został odebrany?
 604. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D3/443-9/07
  Jaką stawką należy opodatkować dostawę ciągnika samochodowego RENAULT Magnum ?
 605. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1417/VAT/443/180/07/MS
  Czy dostawa materiałów potrzebnych do wykonania aranżacji wnętrza Osrodka Terapii Solnej należy uznać za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, czy jest to element wykonanej usługi, która podlega opodatkowaniu w kraju nabywcy usługi ?
 606. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: dwus dp-443-15/07
  Spółka pyta, jaką dokumentację powinna posiadać, aby móc stosować stawkę 0% przy wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów ?
 607. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D2/443-9/07/AR
  Czy Spółka może zastosować stawkę 0%, gdy do dnia złożenia deklaracji VAT-7 za 01/2007 posiada w swojej dokumentacji potwierdzony przez kontrahenta unijnego dokument przewozowy - CMR, a w załączeniu do CMR kopię faktury oraz specyfikację wysyłkową na których brak jest podpisu zagranicznego kontrahenta?
 608. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III.44/406/2/2007
  Czy towar zakupiony:- w roku 2006 przez firmę z Danii z miejscem przeznaczenia w Rumunii,- w roku 2006 przez firmę z Danii z miejscem przeznaczenia w Ghanie, zakwalifikować do transakcji wewnątrzwspólnotowych czy do eksportu. Zdaniem Podatnika, z uwagi, iż z posiadanych dokumentów jednoznacznie wynika, iż miejscem przeznaczenia towaru jest Rumunia bądź Ghana, ww. transakcje należy zakwalifikować jako eksport towaru.
 609. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GV/443-08/2007/LŚ
  Podatnik w listopadzie 2006 roku dokonał wewnątrzwspólnotowej dostawy do podmiotu z siedzibą w Szwecji, będącego szwedzkim oddziałem włoskiej firmy. Pieniądze z tytułu sprzedaży zostaną przekazane przez firmę włoską. Faktura VAT została wystawiona na adres i nr NIP podmiotu z siedzibą we Włoszech. Jednakże włoski kontrahent zwrócił się do wnioskodawcy o skorygowanie w/w faktury poprzez zmianę nr NIP"u z włoskiego na szwedzki, uzasadniając to faktem, że dostawa była dokonana do Szwecji. Wnioskodawca pyta, czy może skorygować fakturę w w/w sposób i czy w momencie nr NIP kontrahenta unijnego jest inny niż dane adresowe znajdujące się w Biurze Wymiany Informacji Podatkowych w Koninie może zastosować stawkę VAT 0% dla dostawy wewnątrzwspólnotowej. Zdaniem podatnika nie może dokonać powyższej korekty bez utraty uprawnienia do zastosowania stawki 0%.
 610. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/443-2/07
  Czy brak któregoś z dokumentów wskazanych w art. 42 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług lub posiadanie jedynie kopii dokumentu przewozowego uprawnia podatnika do zastosowania stawki 0% przy opodatkowaniu czynności wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów ?
 611. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DWUS DP-443-1/07
  Czy kwota wynikająca z faktury powinna być traktowana jako wartość netto czy brutto ?
 612. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DWUS DP-443-2/07
  Czy zastosowanie tego samego kursu waluty - średni ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu lub uzyskania przychodu - zarówno dla rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych jak i ustawy o podatku od towarów i usług w celu zapewnienia czytelnej i jasnej ewidencji można uznać za prawidłowe?
 613. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GV/443-04/2007/LŚ
  Wnioskodawca jest organizacją, zrzeszającą wiele firm prowadzących działalność polegającą na produkcji i dostawie komponentów do samochodów (dalej dostawcy). Nabywcami produktów dostawców są podmioty należące do koncernów produkujących samochody. Są to spółki zarówno krajowe jak i podmioty z innych niż Polska krajów Unii Europejskiej. Podatnik pyta czy, dostawcy mogą wprowadzić rozwiązanie, polegające na tym, że faktury z tytułów dostaw będą wystawiane przez nabywców (samofakturowanie). Powyższe dotyczyłoby dostaw krajowych jak i wewnątrzwspólnotowych na rzecz nabywców będących podatnikami podatku od wartości dodanej w krajach UE innych niż Polska. W związku z powyższym wnioskodawca pyta czy w myśl obowiązujących przepisów może zostać zastosowane w powiązaniu z wystawianiem, przesyłaniem i przechowywaniem oraz udostępnianiem organom faktur w formie elektronicznej (zarówno w odniesieniu do dostaw krajowych jak i do wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów) przy wykorzystaniu systemu wymiany danych elektronicznych EDI oraz czy w tym zakresie obowiązuje wymóg akceptacji przez dostawcę wystawionej faktury w formie podpisu. Ponadto podatnik pyta gdzie powinno znajdować się urządzenie do przesyłania i odbioru danych w systemie EDI oraz czy strony będą mogły dowolnie wybrać podmiot pośredniczący w zakresie dostępu do EDI. Podatnik stoi na stanowisku, że w świetle obowiązujących przepisów można zastosować samofakturowanie w w/w zakresie oraz, że wymóg akceptacji w formie podpisu nie obowiązuje w odniesieniu do faktur wystawionych w formie elektronicznej. Zdaniem wnioskodawcy urządzenie do przesyłania i odbioru danych w systemie EDI będzie mogło się znajdować zarówno w kraju, jak i w innym kraju, a podmiotem pośredniczącym w zakresie dostępu do systemu EDI będzie mógł być podmiot krajowy lub podmiot zagraniczny.
 614. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 360000-PA-0503-4/2007/AA
  Czy w przypadku sprawowania w składzie podatkowym Spółki stałego nadzoru podatkowego, wystarczającym jest zgłoszenie komórce stałego nadzoru podatkowego na dzień przez zamierzoną odprawą zamiaru wydania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych wytworzonych na terytorium kraju i przeznaczonych przez Spółkę jako producenta do dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej lub na eksport i zwolnionych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy albo przeznaczonych do wysyłki do innego składu podatkowego Spółki na terytorium kraju w procedurze zawieszenia poboru akcyzy?
 615. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PP/4430-4/07
  W przypadku, gdy firma nie posiada żadnych podpisanych przez klienta dokumentów potwierdzających wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, ma obowiązek opodatkowania stawką krajową różnicę wynikającą z rozliczenia przedpłaty(czyli to co pozostało do zapłaty przez klienta) czy też należy opodatkować stawką krajową całą kwotę wynikającą z dostawy? Czy w przypadku braku ww. dokumentów należy skorygować i opodatkować stawką krajową miesiąc, w którym otrzymano i wykazano pierwotnie zaliczkę ze stawką 0%, czy opodatkować stawką krajową dostawę wewnątrzwspólnotową w bieżącym miesiącu sprzedaż?
 616. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DWUS DP-443-9/07
  Czy Spółka może uznać i rozliczyć sprzedaż towarów handlowych w ramach transakcji trójstronnej jako dostawę wewnątrzwspólnotową i zastosować stawkę podatku VAT 0%?
 617. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VTR1/443-451b/06/LS
  Czy otrzymanie zaliczki z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów powoduje powstanie obowiązku podatkowego oraz jaką stawką VAT należy ją opodatkować ?
 618. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VTR1/443-451c/06/LS
  Czy zatrzymana przez Stronę po rozwiązaniu umowy z kontrahentem zaliczka, otrzymana na poczet eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?
 619. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-249/1/06
  Zdaniem Spółki posiadana przez Nią dokumentacja potwierdza jednoznacznie dostarczenie towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju i powinny być uznane za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów uprawniającą do zastosowania stawki VAT 0 %.
 620. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DWUS DP-443-5/07
  Spółka pyta czy może uznać i rozliczyć sprzedaż towarów handlowych w ramach transakcji trójstronnej jako dostawę wewnątrzwspólnotową i zastosować stawkę podatku VAT 0% ?
 621. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DWUS DP-443-6/07
  Spółka pyta czy może uznać i rozliczyć sprzedaż towarów handlowych w ramach transakcji trójstronnej jako dostawę wewnątrzwspólnotową i zastosować stawkę podatku VAT 0% ?
 622. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DWUS DP-443-7/07
  Spółka pyta czy może uznać i rozliczyć sprzedaż towarów handlowych w ramach transakcji trójstronnej jako dostawę wewnątrzwspólnotową i zastosować stawkę podatku VAT 0% ?
 623. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-249/3/06
  Zdaniem Spółki posiadane przez Nią dokumenty potwierdzają jednoznacznie dostarczenie towaru do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju i powinny być uznane za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów uprawniającą do zastosowania stawki VAT 0 %.
 624. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/005-5/07
  Czy w przypadku dostawy gazet dla kontrahenta zagranicznego w Niemczech podatnik, który jest zgodnie z umową obciążony kosztami dalszego transportu gazet do punktów sprzedaży detalicznej, winien naliczać podatek od towarów i usług według stawki 22% od kwoty brutto podanej na fakturze dokumentującej koszty tego transportu?
 625. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WVO/443/759/168/2006/AN
  Czy prawidłowo ustalany jest termin obowiązku podatkowego w przypadku odpraw celnych dokonywanych w Hamburgu?
 626. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POIV-443/53/06
  Postawione pytanie dotyczy właściwej stawki podatku od towarów i usług oraz konieczności złożenia zabezpieczenia majątkowego, o którym mowa w art. 87 ust. 3a ustawy o podatku od towarów i usług w sytuacji, gdy miesiącu wystawienia faktury zaliczkowej nie wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym i nie będzie przysługiwał zwrot podatku VAT.
 627. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/443/VAT/485/12/07EL
  Czy wymóg określony w art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 52, poz. 535 ze zm.) w zakresie posiadania dokumentów potwierdzających, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone nabywcy na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju zostanie zachowany, gdy dowodem takim jest dowód nadania przesyłki pocztowej adresowanej do nabywcy i czy powyższe dowody będą wystarczające i czy spełnią wymogi zastosowania stawki podatku 0 % ?
 628. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BP-I/4230Z-138/06/KO
  czy w podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku wyliczenia podatku VAT na podstawie rachunku "w stu" tj. od wartości brutto wykazanej na fakturze nie ma konieczności dokonania korekty zmniejszającej przychody o podatek należny wyliczony rachunkiem "w stu" w dacie powstania obowiązku podatkowego od niepotwierdzonych dostaw eksportowych oraz wewnątrzwspólnotowych, a następnie zwiększenia przychodów o ten podatek w przypadku potwierdzenia omówionych dostaw.
 629. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-95-1-GK/06/07
  Czy wystąpi wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów?
 630. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-89-1-GK/06/07
  Czy Spółka ma prawo zastosować stawkę 0% przy WDT?
 631. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR2/443-425/06/ST
  Czy Spółka ma prawo zastosować stawkę VAT 0% w dostawie wewnątrzwspólnotowej w przypadku braku dokumentu od przewoźnika z którego jednoznacznie wynika, że towar został dostarczony do nabywcy z Niemiec?
 632. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WVO/443/781/178/2006/RD
  Czy postępowanie Spółki jest prawidłowe? Czy nie posiadanie wszystkich dokumentów potwierdzających WDT do daty złożenia deklaracji za miesiąc, kiedy dostawa miała miejsce nie powoduje obowiązku opodatkowania dostawy stawką krajową, jeśli w poprzednim miesiącu zadeklarowaliśmy 100% zaliczkę z tytułu tej dostawy? Czy brak dokumentu SAD 3 do czasu złożenia deklaracji za miesiąc następny po miesiącu dostawy (zakładając, że posiadamy dokument rozpoczęcia procedury celnej) nie powoduje obowiązku opodatkowania dostawy stawką krajową jeśli w poprzednich miesiącach zadeklarowaliśmy 100% zaliczkę dotyczącą tej dostawy (dostawa nastąpiła w ciągu 6 m-cy)? Czy można nie wystawiać faktur zaliczkowych z tytułu eksportu i WDT?
 633. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR2/443-406/5/06/ST
  Czy faktury sprzedaży wystawione brytyjskiemu hurtownikowi stanowią WDT zgodnie z art. 13 ustawy o VAT?
 634. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-403b/06/AW/LS
  Czy dostawę towarów na rzecz kontrahenta z państwa trzeciego w przypadku, gdy faktycznie towar przemieszczany jest z terytorium Polski na terytorium innego kraju członkowskiego Wspólnoty Europejskiej, należy traktować jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów
 635. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-237/06
  - Czy zgodnie z przepisem art. 42 ust. 1 w związku z art. 42 ust. 3 i 11 ustawy o VAT Spółka, w przypadku posiadania listu CMR z podpisem odbiorcy oraz kopii faktury dokumentującej transakcję, w której treści wyspecyfikowane są poszczególne sztuki ładunku, spełnia przesłanki uprawniające do zastosowania 0 % stawki podatku VAT do dokonanej dostawy?, - Czy zgodnie z przepisem art. 42 ust. 1 w związku z art. 42 ust. 3 i 11 ustawy o VAT Spółka, w przypadku posiadania kopii listu przewozowego bez podpisu odbiorcy, kopii faktury, w której treści wyspecyfikowane są poszczególne sztuki ładunku oraz oświadczenie o dostarczeniu towaru do kontrahenta, o którym mowa powyżej, spełnia przesłanki uprawniające do zastosowania 0 % stawki podatku VAT do dokonanej dostawy?
 636. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP-415/27/Int 94/06
  Czy kwota zaliczki, na którą zostanie wystawiona faktura VAT będzie przychodem z tytułu prowadzonej działalności i winna być zaksięgowana w kolumnie 7 księgi podatkowej pod datą wystawienia faktury, czyli otrzymania zaliczki?
 637. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WVO/443/775/175/06/HZ
  1.Czy w informacji podsumowującej YAT-UE w ramach dostaw wewnątrzwspónotowych należy wykazać wszystkie dostawy wewnątrzwspónotowe z kwartału czy jedynie te, dla których Spółka nabyła prawo do wykazania ich ze stawką 0% jako dostawy wewnątrzwspónotowe i które wykazane zostały jako takie dostawy w złożonych deklaracjach VAT-7? 2.Czy suma dostaw wewnątrzwspónotowych za dany kwartał winna równać się sumie dostaw wykazanych jako wewnątrzwspónotowe w deklaracjach VAT-7 złożonych za 3 miesiące kwartału ?
 638. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO -XV/443/VAT-536/578/RF/06
  Pytanie Podatnika dotyczy opodatkowania WDT
 639. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-84/2006
  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy WDT w systemie "call off stock".
 640. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-81-2-GK/06/07
  Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wysyła zanieczyszczone srebro do niemieckiego kontrahenta. Niemiecka Spółka wykonuje na rzecz Spółki usługę oczyszczania przedmiotowego srebra. Oczyszczone srebro nie jest przywożone do Polski, lecz magazynowane na terytorium Niemiec do czasu uzyskania odpowiedniej ceny sprzedaży. Po wystąpieniu oczekiwanej ceny transakcyjnej niemiecka Spółka dokonuje sprzedaży przedmiotowego srebra we własnym imieniu, lecz na rachunek Spółki. Spółka niemiecka w zamian za pośrednictwo w sprzedaży ma prawo zatrzymać 0,3% wartości masy czystego srebra. Czy w opisanej sytuacji dojdzie do WDT?
 641. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-75/06
  POdatnik zwraca się z pytaniem, czy prawidłowo zastosował 0% stawkę podatku przy dostawie wewnątrz wpólnotowej, w sytuacji gdy podatnik jest zarejestrowany tylko do nabyć?
 642. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR2/443-401/06/JP
  Czy dokumentacja, w posiadaniu której Spółka w przypadku WDT, gdy wywozu towaru z Polski do kraju członkowskiego dokonuje bezpośrednio na swój koszt i ryzyko klient jest wystarczająca do zastosowania 0% VAT?
 643. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 361000-PA-050-21/06/MSu
  1. Czy Spółce z o.o. "R" jako podmiotowi, który będzie eksportował oraz dokonywał dostaw wewnątrzwspólnotowych wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych będzie przysługiwał zwrot podatku akcyzowego zapłaconego przez producenta Hutę "B" S.A. przy zakupie energii elektrycznej przeznaczonej do wyprodukowania tych wyrobów, przy założeniu, że udział wydatków związanych z nabyciem energii elektrycznej, w kosztach stanowiących koszty uzyskania przychodów przekracza 18% w miesiącu rozliczeniowym i jakie dokumenty jest zobowiązana dołączyć Spółka do wniosku o zwrot podatku akcyzowego?2. Czy Huta "B" jako producent wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych ma prawo ubiegać się o zwrot akcyzy zapłaconej na rzecz zakładu energetycznego przy zakupie energii elektrycznej przeznaczonej do wyprodukowania tych wyrobów, przy założeniu, że udział wydatków związanych z nabyciem energii elektrycznej, w kosztach stanowiących koszty uzyskania przychodów przekracza 18% w miesiącu rozliczeniowym, w oparciu o dokumenty uzyskane od Sp. Rolimex jako podmiotu, który będzie eksportował oraz dokonywał dostaw wewnątrzwspólnotowych tych wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych i jakie dokumenty jest zobowiązana dołączyć Huta "B" do wniosku o zwrot podatku akcyzowego?
 644. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-136/06
  Czy opracowując jeden dokument, który w swojej treści spełniałby funkcję dokumentów przed połączeniem oraz wymogi określone przepisami ustawy Spółka działa zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie dokumentowania wewnątrzwspólnotowych dostaw?
 645. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DPP-0051-40/06
  Czy brak zwrotnej CMR z potwierdzonym na niej odbiorem towaru przez klienta przy posiadaniu innych dowodów (zapłata za fakturę, e-mail od klienta potwierdzający odbiór towaru) wyklucza możliwość opodatkowania stawką 0% jako WDT ?
 646. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WVO/443/762/169/2006/AN
  Czy w opisanej sprawie X ma prawo do zastosowania stawki 0% podatku VAT z tytułu dokonanych dostaw wewnątrzwspólnotowych?
 647. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DWUS DPP-0051-33/06
  Czy przy dostawach wewnątrzunijnych wystarczającym dokumentem do zastosowania stawki VAT 0% może być elektroniczne (w formie e-mail) potwierdzenie odbioru towaru przez odbiorcę z UE?
 648. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-165/06/IJ-611
  Zakres i sposób zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej dostawy wyposażenia, towarów i materiałów do Oddziału w Czechach.
 649. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIV/III/443-56/06
  Czy czynność nieodpłatnego przekazania producentowi w Niemczech drukowanych w Polsce etykiet podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 650. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP1/443-84/05/MS/93585
  Czy fakt, że ze względów logistycznych towary wysyłane w ramach WDT są przepakowywane na terytorium Niemiec, ma wpływ na prawo do zastosowania stawki VAT 0%, oraz czy dokumenty związane z dokonywaniem przez Spółkę WDT na rzecz sieci sklepów są wystarczające dla potrzeb zastosowania stawki VAT 0%.
 651. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-55/Int-95/06
  Czy wystawiając fakturę pod datą otrzymania zaliczki z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy można zastosować stawkę 0%?
 652. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/122/2006/RR
  Zakres i sposób zastosowania art. 42 ust. 3 i 11 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie udokumentowywania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
 653. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/35/2006/IPP
  Czy wystawiając notę księgową na poniesione koszty usługi transportu, świadczonej przez firmę wynajętą postąpiliśmy słusznie?
 654. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/742/160/2006/ACH
  Czy w informacji podsumowującej VAT-UE w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych należy wykazać otrzymane i zafakturowane zaliczki ?
 655. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DWUS DPP-0051-32/06
  W jaki sposób ująć transakcję trójstronną (zgodnie z art. 135 oraz art. 138 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług) w deklaracji podatkowej VAT-7 oraz w informacji podsumowującej VAT UE ?
 656. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WVO/443/724/154/2006/AN
  "W którym momencie Spółka powinna rozpoznać obowiązek podatkowy oraz jaką stawkę podatkową zastosować w przypadku dostawy towarów do krajów Unii Europejskiej lub poza terytorium Unii, gdy stosuje warunki dostawy CIF, CFR, CPT lub CIP a koszty transportu bezpośrednio dotyczące tych dostaw zostaną wykazane w oddzielnej pozycji faktury na towary lub na oddzielnej fakturze?"
 657. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/46/174/2006
  Czy sprzedaż surowca drzewnego na rzecz firmy XXoHG posługującej się nr identyfikacyjnym DE999999999 należy uznać za dostawę wewnątrzwspólnotową, dla której stosuje się stawkę podatku VAT wysokości 0%?
 658. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-201/2/06
  Czy wystawienie faktury VAT, dokumentującej sprzedaż towarów pobranych przez czeskiego odbiorcę ze składu konsygnacyjnego powinno zostać wykazane w deklaracji VAT w miesiącu dokonania tej sprzedaży?
 659. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-72-2-GK/06
  Czy w omawianej sytuacji doszło do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i czy Spółka jest uprawniona do zastosowania dla tej dostawy stawki podatku w wysokości 0%?
 660. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-210/06
  Wnioskująca zwróciła się z zapytaniem, według której metody z dwóch przez Nią wymienionych (tj. "od stu" czy "w stu") należy obliczyć kwotę podatku VAT, w razie nieotrzymania, w terminie określonym w art. 41 ust.7 oraz art. 42 ust. 12 ustawy o VAT, wymaganych dokumentów potwierdzających wywóz towarów.
 661. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PP-OIO/443-275/06/MKi/129045
  Spółka dokonuje sprzedaży wyrobów wytworzonych w kraju do kontrahenta mającego siedzibę w Niemczech i zarejestrowanego jako podatnik VAT UE. Towar dostarczany jest bezpośrednio do odbiorcy w Polsce (towar nie jest wywożony z terytorium Polski). Czy przedstawioną dostawę towaru można traktować jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów i zastosować stawkę 0% VAT?
 662. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2-443-99/2006
  1.Jakie dowody, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT musi posiadać podatnik dokonujący dostawy wewnątrzwspólnotowej nowego środka transportu na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy ? 2.Czy dokument VAT-22 mający podstawę prawną w art. 42 ust. 16 dotyczy art. 42 ust. 5 pkt 5, czy art. 42 ust. 5 pkt 6 ? 3.Czy istnieje ściśle określona forma oświadczenia, o którym mowa w art. 42 ust. 5 pkt 5 ? 4.Czy skrócony 25-cio dniowy termin zwrotu podatku VAT przysługuje w przypadku zaksięgowania faktury zaliczkowej dotyczącej dostawy wewnątrzwspólnotowej ? 5.Czy na fakturze sprzedaży nowego środka transportu w dostawie wewnątrzwspólnotowej konieczne jest podanie dodatkowych informacji o dacie dopuszczenia pojazdu do użytku i liczbie kilometrów ?
 663. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR2/443-351/1/06/JP
  Pytanie Podatnika dot. wystawiania faktur w przypadku otrzymania zaliczki na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
 664. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-126/06/AZ-75063
  Zakres i sposób zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
 665. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/448-335/06/MA
  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona dokonuje dostaw towarów na rzecz odbiorców z krajów Unii Europejskiej, posiadających właściwy i ważny numer identyfikacji dla transakcji wewnątrzwspólnotowych. Strona w przedmiotowych transakcjach uzyskuje nw. dokumenty potwierdzające dokonanie dostawy towarów w ramach WDT:1 kopia faktury zawierająca oryginalny podpis i pieczątkę odbiorcy, specyfikacja dostawy;2 kopia faktury, specyfikacja wysyłki, kopia listu przewozowego CMR z oryginalną pieczątką odbiorcy i podpisem odbitym przez kalkę, jako, że dokument CMR był drukiem samokopiującym,3 kopia faktury, specyfikacja wysyłki, kopia listu przewozowe z podpisami odbiorcy (czytelnym i nieczytelnym), ale bez pieczątki firmy,4 kopia faktury, specyfikacja wysyłki, kopia listu przewozowego z pieczątką firmy odbiorcy, ale bez podpisu odbiorcy,5 faktura, specyfikacja wysyłki, oryginał potwierdzenia odbioru towarów według wzoru w załączeniu. Wymienione wyżej komplety dokumentów są (lub mogą być) uzupełnione o zamówienia przesłane faksem lub e-mailem oraz dowody zapłaty. W opinii Strony posiadanie przedstawionych wyżej dokumentów uprawnia do stosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów. Ponadto Strona zauważa, iż jako dowód powinny być dopuszczone wszelkie formy potwierdzeń odbioru towaru, również przesyłane faksem CMR, otrzymane pocztą kserokopie listów przewozowych, przesłane faksem lub e-mailem zamówienia, czy potwierdzenia odbioru towaru.
 666. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/091/06
  Spółka otrzymuje od swoich kontrahentów zaliczki na poczet wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów. Przed upływem 7 dni od dnia otrzymania zaliczki Spółka dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i w tym też terminie wystawia fakturę VAT dokumentującą rzeczywistą dostawę. Spółka nie wystawia faktury dokumentującej otrzymanie zaliczki na wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Czy w powyższym stanie faktycznym konieczne jest wystawienie faktury dokumentującej otrzymanie zaliczki czy też za prawidłowe rozwiązanie można uznać wystawienie jednej faktury dokumentującej rzeczywistą dostawę?
 667. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 351000-RPA-91103-34/06
  1. Jaki jest prawidłowy sposób wypełnienia uproszczonego dokumentu towarzyszącego (UDT) w przypadku, gdy odbiorcą wyrobów akcyzowych zharmonizowanych jest podmiot inny niż ich nabywca, jeżeli nabywca ma siedzibę na terytorium kraju?2. Jaki jest prawidłowy sposób wypełnienia uproszczonego dokumentu towarzyszącego (UDT) w przypadku, gdy odbiorcą wyrobów akcyzowych zharmonizowanych jest podmiot inny niż ich nabywca, jeżeli nabywca ma siedzibę na terytorium państwa członkowskiego?
 668. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-131-1/06
  Podmiot posiada potwierdzenie zarejestrowania kontrahenta unijnego jako podatnika VAT UE, kopię faktury, specyfikację towarów, zamówienie i KP wpłatę gotówkową. Jednostka pyta czy powinna posiadać jeszcze jakieś dodatkowe dokumenty?
 669. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PP-OIO/443-207/06/MS/126383
  Czy na podstawie potwierdzonego przez przewoźnika dokumentu, w którym wykazuje on dostarczenie towarów na terytorium państwa członkowskiego Spółka może zastosować stawkę 0% do dokonanej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów?
 670. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-118/06/WN-73370
  Wysokość stawki podatku od towarów i usług od zaliczki związanej z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów.
 671. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/119/2006/MM
  Czy za dowód wywozu towarów można uznać kopię WZ, na której firma niemiecka potwierdzi odbiór towaru?
 672. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/118/2006/MM
  Czy spółka może wystawić fakturę VAT z zerową stawką podatku w przypadku, gdy dokonuje sprzedaży soli dla firmy łotewskiej, podczas gdy towar wywożony jest do Niemiec bezpośrednio przez ostatniego w kolejności nabywcę (podatnika podatku od wartości dodanej z Niemiec)?
 673. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/117/2006/MM
  Czy transakcję sprzedaży soli dla firmy łotewskiej, podczas gdy towar wywożony jest do Niemiec bezpośrednio przez ostatniego w kolejności nabywcę (podatnika podatku od wartości dodanej z Niemiec) na zlecenie Łotyszów, można uznać za wewnątrzwspólnotową transakcję trójstronną?
 674. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/118/2006/MM
  Czy spółka może wystawić fakturę VAT z zerową stawką podatku w przypadku, gdy dokonuje sprzedaży soli dla firmy łotewskiej, podczas gdy towar wywożony jest do Niemiec bezpośrednio przez ostatniego w kolejności nabywcę (podatnika podatku od wartości dodanej z Niemiec)?
 675. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/119/2006/MM
  Czy za dowód wywozu towarów można uznać kopię WZ, na której firma niemiecka potwierdzi odbiór towaru?
 676. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/117/2006/MM
  Czy transakcję sprzedaży soli dla firmy łotewskiej, podczas gdy towar wywożony jest do Niemiec bezpośrednio przez ostatniego w kolejności nabywcę (podatnika podatku od wartości dodanej z Niemiec) na zlecenie Łotyszów, można uznać za wewnątrzwspólnotową transakcję trójstronną?
 677. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-54/06
  Czy świadcząc usługę w zakresie produkcji obuwia w swoim zakłądzie produkcyjnym na zlecenie kontrahenta właskiego posiadającego NIP unijny, z jego materiału, ( po wykonaniu usługi obuwie jest niezwłocznie wywiezione przez kontrahenta włoskiego z kraju nie później niż w terminie 30 dni od dnia wykonania usługi ) - należy potraktować ją jako wewnątrzwspółnotową dostawę towaru i zastosować stawkę 0 %, czy też sytuacja taka podlega pod ustawę o podatku VAT?
 678. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1/443-58/06
  Czy dostawa okien PCV dla klienta z Unii Europejskiej nieposiadającego numeru NIP, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 22%?
 679. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 302000-PA-9103-7/06
  1. Czy przedsiebiorca, nie będący zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego, który nabył na terytorium Polski wyrób akcyzowy zharmonizowany (piwo), a w cenie nabycia tego wyrobu zawarta była akcyza, w przypadku dokonywania wewnątrzwspólnotowej dostawy tego wyrobu, jest uprawniony do zwrotu akcyzy uiszczonej w cenie nabycia?2. Czy dowodem dokumentującym zapłatę akcyzy w Polsce, w przypadku takiego przedsiębiorcy, jest dowód zapłaty za fakturę dokumentującą zakup tego towaru w Polsce?
 680. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VIII/443/13/06
  Czy w następującym stanie faktycznym, dostawę surowca drzewnego można potraktować jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów i w związku z tym w wystawionej na odbiorcę niemieckiego fakturze zastosować stawkę VAT 0%?
 681. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PP-OIO/443-191/06/MKi/118924
  Czy podatnik podatku od towarów i usług składający deklarację VAT-7 powinien dokonać odpowiedniego wpisu w rubryce 22 deklaracji, która dotyczy dostawy towarów oraz świadczenia usług na terenie kraju, opodatkowanych stawką 0%, czy też wpis ten powinien pojawić się rubryce 30 deklaracji, dotyczącej wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru również opodatkowanej stawką 0%? Podatnik dokonując wpisu zaznacza rozliczenie transakcji polegającej na usłudze cięcia części stalowych.
 682. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/371/63036/06
  Czy w wewnatrzwspólnotowej dostawie towarów można zastosować stawkę podatku w wysokości 0% w sytuacji, gdy Podatnik nie posiada dokumentu przewozowego CMR, a jedynym dowodem dostarczenia towarów do nabywcy jest oświadczenie spedytora?
 683. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-110/06/KW-69879
  Zakres i sposób zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej ujmowania w deklaracji korekt sprzedaży eksportowej.
 684. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-507/06/BIK
  Spółka zwróciła się z zapytaniem, czy dostawa zmywaczy przemysłowych może korzystać z 0% stawki podatku VAT, o której mowa w § 7a "rozporządzenia wykonawczego VAT" oraz jakiego rodzaju dokumenty Spółka powinna posiadać, aby udowodnić, że sprzedane zmywacze przemysłowe zostaną po wykonaniu na nich usług wywiezione z terytorium kraju.
 685. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 351000-RPA-91103-25/06
  Czy prawidłowo ustaliliśmy, że w związku z art. 80 ust. 2 i 3 sprzedaż samochodów dla klientów posiadających siedziby (adresy zamieszkania) na terytorium Wspólnoty Europejskiej, pomimo zarejestrowania samochodu (w celu wywozu) będzie dostawą wewnątrzwspólnotową i nie będzie powstawał obowiązek podatkowy w akcyzie?
 686. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443-60/06/WI
  Czy dostawę towarów używanych, które były nabyte w celu ich użytkowania do prowadzonej działalności gospodarczej (będących środkami trwałymi firmy) do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, można zakwalifikować jako dostawę wewnątrzwspólnotową i zastosować 0% stawkę podatku VAT ?
 687. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-9/443/7/2006
  Czy nabycie koparko-ładowarki stanowi podstawę do złożenia VAT-23 lub VAT-24 i uiszczenia stosownych opłat?
 688. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/443/VAT/426/83/2006ZK
  Czy dopuszczalne jest niezafakturowanie otrzymanej przdpłaty/zaliczki/zadatku z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i wystawienie faktury na całą wartość dostawy dopiero w momencie jej dokonania?
 689. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/120/PP/443-67/73/2006
  Określenie zasad opodatkowania podatkiem VAT nastepujących transakcji: 1. Zakupu przez spółkę hali produkcyjnej z wyposażeniem na podstawie umowy i wystawionych przez kontrahenta niemieckiego faktur oraz rozliczenie od tej transakcji nabycia wewnątrzunijnego. 2. Wystawienia faktur na otrzymane zaliczki i sprzedaż przez spółkę hali produkcyjnej z wyposażeniem firmie zleceniodawcy i opodatkowanie stawką 22%. 3. Sprzedaży części wyposażenia hali produkcyjnej na zlecenie firmy polskiej, niemieckim kontrahentom oraz wystawienia faktury korygującej dotyczącej wystawionych wcześniej faktur zaliczkowych (omówionych w punkcie 2).
 690. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/33/06
  W jakiej wysokości i w jakim terminie przysługuje zwrot bezpośredni nadwyżki podatku naliczonego nad należnym przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów oraz dostawie towarów wraz z montażem poza terytorium kraju ?
 691. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PP-OIO/443/182/06/ŁG/113665
  1.Czy prefabrykację, wstępny montaż, cynkowanie rurociągów oraz montaż urządzeń (pomp, wymienników itp.) z czego rurociągi i urządzenia są przekazane przez Zamawiającego, należy uznać jako usługę wykonaną na powierzonym majątku ruchomym i miejscem świadczenia tych usług będzie kraj, który wydał nabywcy ten numer? Po wykonaniu tych usług towary te w ciągu 30 dni od wykonania zostaną wywiezione poza terytorium Polski.2. Czy wykonanie konstrukcji stalowej wraz z usługami towarzyszącymi (cynkowanie, badanie nieniszczące) przez Spółkę z materiałów zakupionych w Polsce należy traktować jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów stosując VAT 0% po spełnieniu warunków wymaganych ustawą?3.Czy wykonywany w Danii montaż rurociągów i konstrukcji stalowych należy traktować jako świadczenie usług na ruchomym majątku rzeczowym zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 3d ustawy o VAT i potraktować to jako czynność niepodlegającą polskiej ustawie VAT dokonując adnotacji na fakturze VAT, że podatek od wartości dodanej będzie uregulowany przez nabywcę usługi.
 692. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/1/183/2006/I
  Zapytanie dotyczy możliwości zastosowania 0% stawki podatku od towarów i usług dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na rzecz kontrahenta unijnego w sytuacji, gdy na fakturze podany zostanie NIP-UE grupy podatkowej, w skład której wchodzi kontrahent.
 693. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-99/06/AK-66342
  Zakres i sposób zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej rozliczenia podatku VAT od importu towarów sprowadzonych z Korei, dopuszczonych do obrotu na terytorium Austrii i przywiezionych do siedziby Spółki na terytorium kraju.
 694. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-26/06/JJ
  Czy zakup towaru od kontrahenta z Chin dostarczonego do Niemiec (Hamburg), gdzie dokonano odprawy ostatecznej towaru, a następnie sprzedanego na terytorium Niemiec można potraktować jako import towarów, czy też jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów ?
 695. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/673/125/2006/MK
  Jak określić podstawy opodatkowania w: 1.eksporcie towarów, w przypadku braku dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza terytorium wspólnoty w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, 2.Wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, w przypadku braku dowodów, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy VAT?
 696. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/021/443/47/06/IW
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym mamy do czynienia z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów mimo, że nie było przemieszczenia towarów z Niemiec do Polski?
 697. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-191/14a/06/AL
  Czy rolnik będący podatnikiem podatku od towarów i usług nabywając towary, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym mogą być zaliczane do środków trwałych może wykazać podatek naliczony VAT w deklaracji jako nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych, mimo braku możliwości ich amortyzacji i ma prawo wystąpić o zwrot podatku zgodnie z art. 87 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług ?
 698. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-98/06/ŁK/2
  Strona wnosi o wyjaśnienie, czy dostawa środków inscenizacji dla firmy z Francji podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 699. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/443/352/DJW/06
  Jakie i jakiej treści dokumenty muszą być przedstawione, aby taką sprzedaż zaliczyć do WDT ?
 700. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-276/06/LS
  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Strona nabyła od kontrahenta litewskiego drukarkę na potrzeby swojego litewskiego Oddziału. W celu próbnego uruchomienia urządzenie zostało przywiezione do Polski. Po sprawdzeniu zostało przewiezione do miejsca docelowego, tj. do siedziby Oddziału (Litwa). W związku z powyższym Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż przywiezienie czasowe drukarki w celu jej sprawdzenia na terytorium Polski, a następnie jej ponowne wywiezienie do Oddziału nie stanowi ani wewnątrzwspólnotowego nabycia, ani też wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
 701. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443.103.06
  Czy podatnik ma prawo do zastosowania stawki podatku VAT 0 % przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów w przypadku dokonania jej na rzecz nabywcy nie posiadającego właściwego i ważnego numeru identyfikacyjnego dla transakcji wewnątrzwspólnotowych ?
 702. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/021/443/44/06/IW
  Czy nabycie towaru od dostawcy chińskiego za pośrednictwem agencji celnej w Niemczech stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru?
 703. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-88/05/P/08
  Podatnik zapytuje czy dostawa towarów do Niemiec wykonanych w części z materiałów powierzonych stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę towarów
 704. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: VI/443-225/06/JW
  Pytanie dotyczy dokumentacji wymaganej dla zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
 705. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: XII-2/443-127/TZ-162/06/AB
  Pytanie dotyczy zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% w stosunku do otrzymanych zaliczek od kontrahenta z Cypru na poczet dostawy jachtu pełnomorskiego.
 706. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/443-117/06/74358
  Czy w opisanej sytuacji należy zwiększyć wartość wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów o wartość refundowanych kosztów transportu i wykazać je w poz. 30 deklaracji VAT-7, czy w pozycji 21 jako świadczenie usług poza terytorium kraju?
 707. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-90A/06/JK/BB
  jaką stawkę należy stosować przy wykonywaniu usługi druku w Polsce dla klienta w Szwecji.
 708. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PP-OIO/443-149/06/ŁG/95122
  W związku z opisanym powyżej stanem faktycznym powstają wątpliwości co do momentu, w którym Spółka powinna wykazać w deklaracji VAT-7 opodatkowany stawką podstawową obrót z tytułu WDT, dla której faktura została wystawiona przed dokonaniem transakcji sprzedaży towarów oraz w jakim momencie Spółka powinna dokonać ujęcia obrotu z tytułu przedmiotowej WDT jako obrotu opodatkowanego stawką 0%. W związku z tym Spółka prosi o potwierdzenie, że omawiany obrót, opodatkowany stawką podstawową, powinien zostać ujęty w deklaracji VAT-7 składanej w rozliczeniu za miesiąc, w którym wystawiona została faktura VAT dokumentująca przedmiotowe WDT (tzn. przed faktycznym dokonaniem WDT). Jednocześnie Spółka prosi o potwierdzenie, że po skompletowaniu dokumentów, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, Spółka ma prawo dokonać korekty rozliczenia za miesiąc, w którym została wystawiona faktura VAT, poprzez obniżenie obrotu opodatkowanego stawką podstawową i odpowiednie zwiększenie obrotu opodatkowanego stawką 0%. Spółka uprzejmie prosi o potwierdzenie jej rozumienia przepisów w powyższym zakresie. W przypadku prezentowania opinii odmiennej od stanowiska Spółki, Spółka zwraca się z prośbą o wskazanie właściwego rozwiązania.
 709. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PZ/415-78/06
  Czy wystawione częściowe faktury w wysokości należnej zaliczki przed otrzymaniem płatności w sytuacji, gdy nie istnieją już faktury proforma są prawidłowe?
 710. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-131/2/06
  Spółka zwróciła się z zapytaniem, jak zakwalifikować sprzedawane przez Nią wyroby w następujących przypadkach:a) gdy są wytwarzane w całości z surowców i materiałów powierzonych nieodpłatnie przez kontrahentów, b) gdy są wytwarzane częściowo z materiałów zakupionych w Polsce a częściowo przekazywanych nieodpłatnie przez kontrahenta.Jednostka pyta, czy w opisanych przypadkach należy transakcję kwalifikować jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług, czy może jako usługi na ruchomym majątku rzeczowym, zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 3 d) tejże ustawy ?
 711. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-136/06
  Spółka zwróciła się z zapytaniem czy jest uprawniony do zastosowania stawki podatku w wysokości 0 % przy wewnątrzwspólnotowej dostawie w przypadku , gdy posiada dokument CMR, na którym odbiór towaru potwierdza przewoźnik i na którym nie ma potwierdzenia odbioru towaru przez nabywcę na terytorium UE, będąc w posiadaniu innych dokumentów tj:1. dokument CMR, potwierdzony przez przewoźnika i nabywcę na terytorium kraju UE,2. potwierdzenie przyjęcia towaru przez nabywcę na terytorium UE,3. specyfikację poszczególnych sztuk ładunku,4. kopię faktury,5. dokumenty bankowe, potwierdzające zapłatę za towar,6. dokumenty potwierdzające dokonanie kompensaty należności.z których jednoznacznie wynika, iż towar został dostarczony do nabywcyoraz czy dokument CMR i potwierdzenie przyjęcia przez nabywcę towaru na terytorium UE może mieć postać faksu, e-maila?
 712. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.1416/PP/443-12/06
  Czy należy wystawiać faktury z tytułu otrzymanych zaliczek od kontrahenta zagranicznego na poczet przyszłych wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów?
 713. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: MP/443-16/06
  Czy podatnik ma prawo do zastosowania stawki właściwej dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów tj. 0% z tytułu zaliczki na poczet dostawy wewnątrzwspólnotowej i czy transkacja faktycznej dostawy towarów mająca miejsce w następnych okresach powinna być udokumentowana odrębną fakturą VAT, pomimo że faktura zaliczkowa obejmowała całą należność za towar?
 714. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-505/06/BIK
  Spółka zwróciła się z zapytaniem czy w celu odzyskania naliczonego podatku VAT może zastosować dokumenty pomocnicze wynikające z art. 43 ust. 11.
 715. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-145/06
  Spółka wnosi o udzielenie informacji w sprawie rozciągniętej w czasie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów poprzez magazyn typu call-off stock w Anglii.
 716. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PP-OIO/443-136/06/ŁG/95146
  Czy prawidłowo Spółka postępuje wykazując usługę transportową jako niepodlegającą opodatkowaniu VAT w Polsce i jednocześnie wykazując ją w poz. 21 deklaracji VAT?, czy też powinna całość transakcji tj. towar + usługa transportowa potraktować jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów opodatkowaną stawką VAT 0%?
 717. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-I/423/34/EF/06
  ? Czy prawidłowo postępuje strona przeliczając uzyskane przychody w walutach obcych z tytułu dostaw wnątrzwspólnotowych towarów na terenie Unii Europejskiej wg kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia uzyskania przychodu, z tym że za dzień uzyskania przychodu przyjmuje się dzień wystawienia dokumentu potwierdzającego sprzedaż towarów, tj. faktury eksportowej a nie dzień faktycznego wystąpienia towaru poza granice Unii Europejskiej lub dostarczenia towaru na terenie Unii Europejskiej. Tak ustalony dochód stanowi podstawę od ustalania wysokości należnych zobowiązań podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych? ? Czy prawidłowo postępuje strona dokonując naliczenia różnic kursowych pod datą uzyskania faktycznej zapłaty na rachunek bankowy za sprzedane towary handlowe, które to różnice powiększają lub pomniejszają przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, a przedmiotowe różnice kursowe są wyliczane w ten sposób, że wynikają one z ponownego ustalenia wartości sprzedanych towarów w oparciu o kurs kupna danej waluty w banku, w którym Spółka posiada rachunek bankowy z dnia faktycznego otrzymania zapłaty za sprzedany towar handlowy, oraz porównania z wartością przychodu ustaloną na dzień wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż towarów, policzoną wg kursów średnich?
 718. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1408/PPM/443-4/06
  dotyczy ustalenia prawidłowej stawki opodatkowania w przypadku otrzymania zaliczki na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy
 719. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/423/PDOP/293/429/JB/06
  1)czy Spółka postępuje prawidłowo przeliczając uzyskane przychody w walutach obcych z tytułu dostaw wewnątrzwpólnotowych towarów na terenie Unii Europejskiej wg kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia uzyskania przychodu, z tym że za dzień uzyskania przychodu przyjmuje się dzień wystawienia dokumentu potwierdzającego sprzedaż towarów, tj. faktury eksportowej, a nie dzień faktycznego wystąpienia towaru poza granice Unii Europejskiej lub dostarczenia towaru na terenie Unii Europejskiej i tak ustalony dochód stanowi podstawę do ustalania wysokości należnych zobowiązań podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych ?2)czy Spółka postępuje prawidłowo dokonując naliczenia różnic kursowych pod datą uzyskania faktycznej zapłaty na rachunek bankowy za sprzedane towary handlowe, które to różnice powiększają lub pomniejszają przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, a przedmiotowe różnice kursowe są wyliczane w ten sposób, że wynikają one z ponownego ustalenia wartości sprzedanych towarów w oparciu o kurs kupna danej waluty w banku, w którym Spółka posiada rachunek bankowy z dnia faktycznego otrzymania zapłaty za sprzedany towar handlowy, oraz porównania z wartością przychodu ustaloną na dzień wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż towarów, policzoną wg kursów średnich?3)czy Spółka postępuje prawidłowo nie zaliczając do przychodów różnic kursowych (dodatnie różnice) lub też nie zmniejszając przychodów do opodatkowania (ujemne różnice) jeżeli kontrahent za wyeksportowany towar na terenie Unii Europejskiej zapłaci gotówką w kasie Spółki. Strona nadmienia, iż przedmiotowe zapłaty dotyczą jedynie transakcji w kwotach nie przekraczających 15.000EURO ?
 720. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-41-2-GK/06
  Spólka dokonujewewnątrzwspólnotowych dostaw towarów: - Czy może potraktować kwotę wykazaną na fakturze VAT, jako kwotę netto? - Czy możliwa jest późniejsza korekta całości podatku w przypadku wcześniejszego potraktowania kwoty wynikającej z faktury VAT jako kwoty netto?
 721. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PP-OIO/443/161/06/ŁG/91867
  Czy powyższe rozwiązanie jest zgodne z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług.
 722. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PP-OIO/443/209/06/ŁG/91873
  Jeżeli Spółka powinna traktować te umowy łącznie i zastosować przepisy art. 13 ust. 4 pkt 1 i art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług to prosi o podanie rozwiązania w przypadku, jeżeli umowy są podpisywane w różnych okresach czasu i może zaistnieć taka sytuacja, że dopiero po wykonaniu i dostawie konstrukcji nabywca zleci Spółce wykonanie montażu tej konstrukcji (może upłynąć nawet kilka miesięcy od dostawy).
 723. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-111/2/06
  Podatnik świadcząc usługę transportową ładuje przewożony towar na drewniane palety (euro-palety), które są własnością Spółki. Przy rozładunku palety te podlegają wymianie tj. odbiorca towaru, kontrahent z Unii Europejskiej, powinien oddać taką samą ilość palet. Jednakże zdarzają się sytuacje kiedy nie dochodzi do opisanej wymiany. Podatnik w opisywanym stanie faktycznym wystawia faktury dokumentujące wykonanie usług transportowych związanych z przewozem towaru; obciążenie za palety następuje w osobnym rozliczeniu z kontrahentem, który nie dokonał ich wymiany. W związku z powyższym, Wnioskująca zwróciła się z zapytaniem czy przedstawiona transakcja stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę towarów ?
 724. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-111/3/06
  Przy rozładunku palety te podlegają wymianie tj. odbiorca towaru, kontrahent z Unii Europejskiej, powinien oddać taką samą ilość palet. Jednakże zdarzają się sytuacje kiedy nie dochodzi do opisanej wymiany. Podatnik w opisywanym stanie faktycznym wystawia faktury dokumentujące wykonanie usług transportowych związanych z przewozem towaru; obciążenie za palety następuje w osobnym rozliczeniu z kontrahentem, który nie dokonał ich wymiany. W związku z powyższym, Wnioskująca zwróciła się z zapytaniem czy przedstawiona transakcja stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę towarów opodatkowaną stawką podatku VAT w wysokości 0 %.
 725. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-111/2/06
  Podatnik świadcząc usługę transportową ładuje przewożony towar na drewniane palety (euro-palety), które są własnością Spółki. Przy rozładunku palety te podlegają wymianie tj. odbiorca towaru, kontrahent z Unii Europejskiej, powinien oddać taką samą ilość palet. Jednakże zdarzają się sytuacje kiedy nie dochodzi do opisanej wymiany. Podatnik w opisywanym stanie faktycznym wystawia faktury dokumentujące wykonanie usług transportowych związanych z przewozem towaru; obciążenie za palety następuje w osobnym rozliczeniu z kontrahentem, który nie dokonał ich wymiany. W związku z powyższym, Wnioskująca zwróciła się z zapytaniem czy przedstawiona transakcja stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę towarów ?
 726. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-111/3/06
  Przy rozładunku palety te podlegają wymianie tj. odbiorca towaru, kontrahent z Unii Europejskiej, powinien oddać taką samą ilość palet. Jednakże zdarzają się sytuacje kiedy nie dochodzi do opisanej wymiany. Podatnik w opisywanym stanie faktycznym wystawia faktury dokumentujące wykonanie usług transportowych związanych z przewozem towaru; obciążenie za palety następuje w osobnym rozliczeniu z kontrahentem, który nie dokonał ich wymiany. W związku z powyższym, Wnioskująca zwróciła się z zapytaniem czy przedstawiona transakcja stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę towarów opodatkowaną stawką podatku VAT w wysokości 0 %.
 727. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2-443-58-06-65973
  Wnioskodawca ma zamiar kupić towar handlowy z firmy ze Stanów Zjednoczonych. Towar składowany jest w składzie celnym na Litwie. Towar zostanie sprzedany i przewieziony bezpośrednio z Litwy do firmy na Białorusi. Towar nie będzie transportowany do Polski. Czy powyższy zakup można potraktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, ponieważ towar ten znajduje się na terytorium Litwy?
 728. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/81/2006/AK
  Kwestia dokumentów potwierdzających dokonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej i uprawniających do zastosowania stawki podatku w wysokości 0%.
 729. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-52/06/4
  Czy fakturę dokumentującą otrzymanie zaliczki w eksporcie i WDT wykazuje się w deklaracji VAT-7 w poz. 31 (eksport towarów) lub pozycji 30 (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów),
 730. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-52/06/1
  Czy w dacie otrzymania zaliczki na eksport towaru i WDT istnieje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług?
 731. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-198/06/AW
  Czy otrzymanie przedpłaty bez dokumentów potwierdzającymi, iż towar został otrzymany przez nabywcę daje prawo do zastosowania 0% stawki podatku od towarów i usług.
 732. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR2/443-204/3/06/JP
  Czy w przedstawionym przypadku mamy do czynienia z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów oraz jaka procedura obowiązuje w związku z tym Spółkę?
 733. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GV/443-59/2006/LŚ
  Spółka dokonuje zakupu sprzętu elektronicznego sprowadzanego z Chin. Towar podlega odprawie celnej w Niemczech, gdzie towar jest wprowadzony na obszar Wspólnoty Europejskiej. Następnie towar jest odprawiany przez przedstawiciela fiskalnego, który opłaca należności celne oraz podatek VAT z tytułu importu towarów. Odprawiony i oclony towar przewożony jest do Polski i jest przedmiotem dalszego obrotu dokonywanego przez Spółkę. Nabycie w/w towaru przez wnioskodawcę dokumentuje faktura wystawiona przez chińskiego producenta sprzętu. W świetle opisanego stanu faktycznego podatnik pyta czy przedstawiona sytuacja jest wewnątrzwspólnotowym nabyciem towaru (WNT) a jeśli tak to:A - w którym momencie powstaje obowiązek podatkowy?B - jakie kwoty powinny zostać przyjęte do wyliczenia podstawy opodatkowania?C - jaki kurs waluty jest właściwy do ustalenia podstawy opodatkowania?D - jakie dane powinny zostać zawarte na fakturze wewnętrznej?E - jakie dane powinna zawierać informacja podsumowująca odnośnie dostawcy?
 734. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-26/06
  Czy w świetle ustawy o podatku od towarów i usług, wykonamie form służących bezpośrednio do wytworzenia wyrobów sprzedawanych w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy podlega opodatkowaniu w Polsce, jeżeli tak to jaką stawkę podatku VAT należy zastosować ?
 735. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP3/443-0044/06
  Czy nabywca usługi opodatkowuje ją w swoim kraju?
 736. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/58/2006/BO
  Dokumentacja potwierdzająca dokonanie wewnątrzwspólotowych dostaw towarów oraz kwestia uprawnienia Spółki do uznania ww. dostaw za wewnątrzwspólnotowe i zastosowanie stawki podatku w wysokości 0%.
 737. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443-33/06/WI
  Spółka prowadzi działalność produkcyjno-usługową. Część wyprodukowanych wyrobów sprzedaje zagranicznym kontrahentom, m.in. do krajów UE. Towary przewożone są przez wynajętych zewnętrznych koncesjonowanych przewoźników. Całość należnego świadczenia obejmuje również koszty związane z wysyłką towaru, ponoszone w związku z jego sprzedażą (Spółka obciąża zagranicznych odbiorców kosztami transportu i ewentualnie ubezpieczenia transportu). Odbiorcy często wymagają umieszczania na fakturze w oddzielnej pozycji kosztów związanych z wysyłką towaru (kosztów transportu). W związku z powyższym Spółka ma wątpliwości, czy na fakturze dokumentującej sprzedaż towarów handlowych dla odbiorcy zagranicznego może wyszczególnić w oddzielnej pozycji koszty związane z wysyłką towaru (transport, opakowanie, itp.), czy wyodrębnione na fakturze koszty związane z wysyłką towaru będą opodatkowane stawką VAT 0% oraz, czy można wyodrębnić na fakturze koszty transportu jeśli Spółka nie posiada koncesji na prowadzenie usług transportowych.
 738. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1420/PP/443-10/06/AP
  Jaką stawkę należy zastosować przy dostawie towarów sprowadzonych do Polski kontrahentom polskim, unijnym i spoza unii ?
 739. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1628/05/P/08
  Podatnik zapytuje jaką stawką podatku VAT należy opodatkować otrzymaną na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zaliczkę?
 740. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-411/06/KS
  Czy Spółka ma prawo do zaliczenia sprzedaży jako wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów z zastosowaniem preferencyjnej stawki podatku w wysokości 0 % w przypadku, gdy: 1. posiada dokument potwierdzenia odbioru towaru i została uiszczona opłata za dostarczony towar, a firma transportowa nie dostarczyła dokumentu przewozowego CMR, 2. posiada dokument CMR i została uiszczona zapłata za dostarczony towar, a odbiorca nie dostarczył dokumentu potwierdzenia odbioru towaru, 3. posiada tylko dokument potwierdzający zapłatę za dostarczony towar, brak jest natomiast dokumentu CMR i potwierdzenia odbioru towaru.
 741. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 440000-PA-9116-199/06/414/JB
  Czy w przypadku sprzedaży toluenu podmiotowi wykorzystującemu ten wyrób do produkcji lub polepszenia farb drukarskich sprzedawca jest uprawniony do stosowania zwolnienia od podatku akcyzowego?
 742. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 362000-RPA-9105-4/06/AL
  Jaką procedurę postępowania należy przyjąć w przypadku dostawy towaru na jednostkę pływającą zarejestrowaną pod banderą krajów Unii oraz krajów nie należących do Wspólnoty?
 743. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-68/06/AŁ
  Podatnik podkreśla, że wniosek dotyczy wyjaśnienia kwestii dotyczącej zasad wykazywania zaliczki WDT w informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów VAT-UE. Podatnik prosi o dokonanie oceny czy takie ujęcie otrzymanej zaliczki przy braku wywozu towaru w kwartalnych sprawozdaniach INTRASTAT jest prawidłowe.
 744. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443?66/06/BB
  Na w/w zamówienie zostały wystawione n/w faktury ze stawką 0 %. Obie na klienta z Holandii, który jest podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, tj. : fakturę na 200 sztuk regałów, które pojechały do Holandii a Strona posiada potwierdzenie dostarczenia regałów do Holandii przez polską firmę transportowąfakturę na 50 sztuk regałów, które pojechały do Norwegii a Podatnik na w/w transakcję posiada dokument celny SAD). Podatnik wnosi o opinię, czy słusznie postąpił stosując w w/w przypadku zerowy podatek VAT.
 745. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-15/2006/BK
  Pytanie dotyczy sposobu opodatkowania podatkiem VAT usług ślusarstwa budowlanego świadczonych poza granicami kraju tj. na Słowacji.
 746. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPII/443/1/318/388/06
  Zapytanie Spółki dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży przez Spółkę na terytorium Niemiec, podmiotom świadczącym na jej rzecz usługi transportowe, materiałów służących zabezpieczeniu ładunku podczas transportu towarów, takich jak: maty przeciwpoślizgowe, przekładki z tworzywa sztucznego, pasy mocujące, które przewoźnicy pobierają bezpośrednio od kontrahenta Spółki z terytorium Niemiec i które służą wykonaniu zleconej Spółce przez tego kontrahenta usługi transportu towarów na terytorium Niemiec, na odcinku: Niemcy - Polska oraz Niemcy - Francja, oraz obowiązku udokumentowania tej czynności fakturą VAT.
 747. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/215/389/06
  Zapytanie Spółki dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług nabycia na terytorium Niemiec materiałów służących zabezpieczeniu ładunku podczas transportu towarów, takich jak: maty przeciwpoślizgowe, przekładki z tworzywa sztucznego, pasy mocujące, wykorzystanych do wykonania zleconej przez kontrahenta unijnego usługi transportu towarów na terytorium Niemiec, na odcinku: Niemcy - Polska oraz Niemcy - Francja i przemieszczenia tych materiałów z terytorium Niemiec na terytorium kraju, stwierdzenia czy powyższe czynności są wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów oraz obowiązku udokumentowania tych czynności poprzez wystawienie faktur wewnętrznych.
 748. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDG/415-19/06
  Czy Spółka może wnosić o zaliczenie zwrotów / nadpłat na poczet przyszłych zobowiązań wspólników Spółki w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 749. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/062/06
  Czy prawidłowo stosowana jest stawka 0% dla WDT w momencie wystawienia faktury dla nabywcy niemieckiego?
 750. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-97/06/EF
  W złożonym wniosku podatnik pyta czy sprzedaż przez wnioskodawcę oleju napędowego, zakupionego w Czechach, który nie jest wprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a który zostaje sprzedany na rzecz podmiotu spoza Unii Europejskiej i dostarczony przez firmę Czeską jest w rzeczywistości eksportem towaru, czy wewnątrzwspolnotową dostawą towarów czy też przedmiotowa transakcja w ogóle nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 751. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NUS-MPPiO/443-14/06
  Jaka stawka podatku od towarów i usług obowiązuje w dostawie wewnątrzwspólnotowej towarów, które po wykonaniu na nich usług uszlachetniania przez innego polskiego podatnika, podlegają wywozowi do ich nabywcy na terytorium państwa członkowskiego wspólnoty?
 752. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1.443/56/06
  Czy kontrakt, faktura, list przewozowy (bez potwierdzenia nabywcy o odbiorze towaru na terytorium Unii Europejskiej) i ich formy (fax, e-mail, notatka z rozmowy telefonicznej) dostatecznie potwierdzają wywóz towarów z terytorium kraju i dostarczenie ich do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju w przypadku gdy dokumenty wymienione w art. 42 ust. 3 — 5 nie dostarczą jednoznacznego potwierdzenia?
 753. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/554/51/2006/JZ
  1. Czy dostawa wyrobów Spółki w wyżej przedstawionym stanie faktycznym stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę towarów w rozumieniu przepisów Ustawy o VAT? 2. Czy w przypadku odrębnego fakturowania usługi montażu na rzecz kontrahentów z siedzibą na terytorium Unii Europejskiej, usługa ta nie będzie podlegała opodatkowaniu na terytorium Polski i czy Spółka ma prawo do dokonania wyboru co do sposobu obciążania Zamawiającego za wykonane usługi montażu, tj.: poprzez wystawienie odrębnej faktury dokumentującej wyświadczenie usługi, albo ujecie wynagrodzenia za montaż na fakturze dokumentującej WDT, ale w odrębnej pozycji od wartości towarów? 3. Czy w przypadku, gdy dostawa jest dokonywana do kraju trzeciego, to wynagrodzenie za wykonywane usługi montażu nie podlega opodatkowaniu na terytorium Po1ski i czy Spółka ma prawo do dokonania wyboru co do sposobu obciążania Zamawiającego za wykonane usługi montażu, tj.: - poprzez wystawienie odrębnej faktury dokumentującej wyświadczenie usługi, albo - ujęcie wynagrodzenia za montaż na fakturze dokumentującej eksport, ale w odrębnej pozycji od wartości towarów?
 754. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-124/06/IK
  W jaki sposób powinna być udokumentowana wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, aby pprzedmiotową transakcję opodatkować stawką 0% VAT?
 755. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-23/Int-31/06
  Czy opisana transakcję: spółka dokonała zakupu towaru od dostawcy wewnątrzunijnego, co zostało potwierdzone fakturą z dnia 24 lutego 2006 r. W miesiacu lutym 2006 r. spółka zapłaciła za towar dostawcy unijnemu, natomiast towar otrzymała w dniu 15 marca 2006 r. bezpośrednio z kraju trzeciego razem z dokumentem celnym SAD należy potraktować jek wewnatrzwspółnotowe nabycie towarów czy jako import towarów?.
 756. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-344/2006/PS
  Czy Strona powinna opodatkować poniższą dostawę stawką podatku VAT 0%?. Czy przedstawiony przez kontrahenta dokument jest wystarczający do potwierdzenia jego statusu jako organizacji międzynarodowej ? Czy brak numeru identyfikacyjnego kontrahenta nie zwalniania z obowiązku wykazania dokonanej dostawy wewnątrzwspólnotowej w informacji podsumowującej?
 757. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPB1-443/13/06/I
  Czy podlega opodatkowaniu usługa renowacji mebli antycznych wykonana w kraju na rzecz kontrahenta unijnego, będącego podatnikiem, jeżeli towary nie później niż w terminie 30 dni od wykonania na nich usług zostaną wywiezione poza terytorium kraju?
 758. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPB1-449/12/06/I
  Czy dostawę towarów (konstrukcji) z Polski do Niemiec dla własnego Oddziału firmy należy traktować jako wewnątrzwspólnotową dostawę (przemieszczenie towarów), o której mowa w art. 13 ust. 3 ustawy lub też będzie miało w tym wypadku zastosowanie wyłączenie o którym mowa w art. 13 ust. 4 pkt 1 ustawy?
 759. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/443-20/06
  1) Czy Spółka postępuje prawidłowo wystawiając dla nabywcy z UE fakturę VAT ze stawką 0% za WDT w przypadku, gdy nabywca podał dla tej transakcji ważny numer identyfikacyjny nadany przez państwo właściwe dla nabywcy ? 2) Jak należy postąpić, gdy wywóz towarów będący WDT dokonywany jest bezpośrednio przez nabywcę z użyciem własnego środka transportu ? 3) Czy dokumentem potwierdzającym wywóz towaru z kraju może być oświadczenie nabywcy z podaniem imienia i nazwiska, siedziby firmy i adresu, nr rejestracyjnego samochodu, którym przewożono towary ? 4) Czy w związku ze świadczeniem dla kontrahenta z UE usług na ruchomym majątku rzeczowym (naprawa samochodu) dla nabywcy, który podał dla tej transakcji numer indentyfikacyjny Spółka może wystawić fakturę ze stawką 0%? 5) Czy w związku z tą transakcją konieczne są dokumenty, że naprawiony samochód opuścił terytorium kraju ?
 760. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 311000-PA-0550-9/2/06/KL
  Czy istnieje obowiązek złożenia deklaracji oraz uiszczenia podatku akcyzowego w sytuacji, gdy samochody osobowe przemieszczane są na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a następnie w terminie 5 dni od dnia dokonania nabycia wewnątrzwspólnotowego sprzedane do innego kraju Unii Europejskiej lub w ramach eksportu?
 761. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-11/06
  Jakie dokumenty potwierdzają zastosowanie 0% stawki VAT przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów ?
 762. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-110/06/IK
  Czy nieodpłatne dostawy towarów na rzecz podmiotów będących podatnikami podatku od wartości dodanej zidentyfikowanymi na rzecz transakcji wewnątrzwspólnotowych w państwach UE innych niż Polska stanowią wewnątrzwspólnotową dostawę towarów i podlegają opodatkowaniu według stawki 0%?
 763. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/526/39/2006/GW
  Czy w przypadku, kiedy nabywcą towarów akcyzowych zharmonizowanych jest osoba prawna nie będąca podatnikiem podatku od wartości dodanej, podatnik również powinien posiadać dowody, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług, aby zastosować stawkę podatku 0%. Jeśli tak, to czy jednym z trzech dowodów powinna być faktura wewnętrzna, wystawiana w przypadku przekazania towarów bez wynagrodzenia. Czy taki rodzaj transakcji powinien być ujęty w Informacji Podsumowującej, jeżeli nabywca towarów akcyzowych zharmonizowanych nie będąc podatnikiem podatku od wartości dodanej nie posiada ważnego numeru identyfikacyjnego nadanego mu w państwie członkowskim, do którego dokonywana jest wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, towarów a w deklaracji VAT-7 będzie wykazana w Dziale C w polu 30.
 764. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/051/06
  Czy przy ujmowaniu w deklaracji VAT-7 i informacji podsumowującej VAT-UE wartości wewnątrzwspólnowtowych dostaw towarów Spółka postępuje prawidłowo?
 765. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/052/06
  Czy Spółka prawidłowo ujmuje w deklaracji VAT-7 i informacji podsumowującej VAT-UE wartości wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów w ramach transakcji trójstronnych?
 766. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-302/06/AW
  Spółka zwróciła się o rozstrzygnięcie następującch wątpliwości: 1) czy w związku z otrzymaniem zaliczki na dostarczone towary na Spólce będzie ciążył z tego tytułu obowiązek podatkowy w podatku VAT oraz czy i w jakim terminie na Spólce ciążył będzie obowiązek wystawienia faktury VAT na kwotę otrzymanej od kontahenta zaliczki; 2) czy na fakturze dokumentującej otrzymaną zaliczkę Spółka ma prawo zastosować dla wewnątzrwspólnotowej dostawy towarów stawkę podatku w wysokości 0%.
 767. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-301/06/AW
  Spółka zwróciła się z wątpliwościami dotyczącymi sposobu rozliczenia faktury zaliczkowej w miesiącu, w którym została dokonana wewnątzrwspólnotowa dostawa towarów w sytuacji, gdy kwota pierwotnie przekazanej i udokumentowanej fakturą VAT zaliczki pokrywa w całości kwotę należną z tytułu dokonanej dostawy.
 768. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-26-2-GK/06
  Czy Spółka jest uprawniona do zastosowania stawki 0% do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, w przypadku zmianu odbiorcy z jednego kontrahenta na Węgrzech na drugiego kontahenta z Węgier bez powrotu towarów do Polski?
 769. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-19-2-GK/06
  Czy w informaci podsumowującej VAT-UE należy wykazywać zaliczki dotyczące wewnątrzwspólnotowych dostaw i (lub) nabyć towarów?
 770. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IX/443-21/WS/06
  Miejsce świadczenia przy dostawie towarów dokonywanej poza terytorium kraju.
 771. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-669/05/P/08
  Podatnik zapytuje o moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymanej zaliczki na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
 772. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR2/443-98/2/06/ST/1
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym do transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów można zastosować stawkę VAT w wysokości 0%?
 773. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR2/443-98/3/06/ST/1
  W deklaracji za jaki miesiąc Spółka powinna wykazać dokonanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów?" oraz "Jak należy rozliczyć i skorygować transakcję wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, w przypadku, jeżeli Spółka wykazała ją jako eksport w deklaracji VAT - 7 za 10/2005r.?
 774. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR2/443-98/1/06/ST/1
  Czy przewiezienie towaru przez Spółkę w przedstawionym stanie faktycznym można uznać za wewnątrzwspólnotowa dostawę towarów?
 775. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/512/32/2006/SK
  Czy "urealniając cenę" przy użyciu not księgowych Spółka zachowa prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z dodatkowymi kosztami, które wpłynęły na "urealnienie ceny"?
 776. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: VI/443-61/06/JW
  Podatnik zwraca się z wnioskiem o potwierdzenie swojego stanowiska dotyczącego ustalenia okresu rozliczeniowego, w którym winno nastąpić zmniejszenie wartości wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów.
 777. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: VI/443-63/06/JW
  Podatnik zwraca się z wnioskiem o potwierdzenie swojego stanowiska dotyczącego sposobu udokumentowania wartości uznanych przez Podatnika reklamacji w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.
 778. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: VI/443-62/06/JW
  Podatnik zwraca się z wnioskiem o potwierdzenie swojego stanowiska, dotyczącego zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% w odniesieniu do uznanych reklamacji w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.
 779. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/443/147/KO/06
  1. Czy w przypadku, gdy sprzedany towar wiezie nabywca towaru (samochodami będącymi jego majątkiem trwałym, bądź wynajętymi przez niego samochodami przewoźników), Spółka może przyjąć, że transport towarów odbywa się przy użyciu własnego środka transportu nabywcy? Jeżeli tak, to czy w celu zastosowania stawki 0% do WDT Spółka jest zobowiązana do zgromadzenia dokumentacji o której mowa w art. 42 ust. 4 ustawy? Czy w tym przypadku Spółka jest zobowiązana do posiadania dokumentów przewozowych wystawianych przez przewoźnika (spedytora)? 2. Czy w przypadku braku dokumentów przewozowych wystawionych przez przewoźnika (spedytora) przy jednoczesnym posiadaniu przez Spółkę dokumentów o których mowa w art. 42 ust. 3 i ust. 11 jest możliwe zastosowanie stawki 0% do WDT? 3. Czy w przypadku, gdy istnieje tylko umowa ustna, że towar wiezie nabywca (i rzeczywiście go wiezie ) potrzebne są jakieś dokumenty świadczące o tym, że nabywca wiózł towar (samochodami będącymi jego majątkiem trwałym, bądź wynajętymi przez niego samochodami przewoźników?)
 780. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: VI/443-64/06/JW
  Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy wartość opustu cenowego winna pomniejszyć wielkość wewnątrzwspólnotowego nabycia wykazywanego w fakturach wewnętrznych, rejestrach jako jedna pozycja zgodnie z otrzymaną notą oraz czy uzyskany opust cenowy zmniejsza wartość nabyć w informacji podsumowującej VAT-UE.
 781. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 320000-PA-9110-I-6/06
  Opodatkowanie podatkiem akcyzowym dostawy wewnątrzwspólnotowej samochodów osobowych
 782. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-6/443-8/06
  Czy jest zobowiązany wystąpić o NIP europejski dla siebie, składając w tym celu formularz VAT-R/UE ?
 783. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/493/25/2006/HZ
  1.W jaki sposób należy opodatkować nieodpłatne wydanie (przekazanie) materiałów reklamowych w sytuacji, gdy materiały te są wywożone do odbiorcy mającego siedzibę w innym państwie Wspólnoty Europejskiej. 2.Jak należy udokumentować powyższe wydanie, jaka jest właściwa stawka podatku dla powyższego wydania i czy wydanie to podlega wykazaniu w informacji podsumowującej?
 784. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-58/1/06/GW
  Czy Spółka prawidłowo oblicza kwotę podatku do zwrotu w terminie 60 dni w przypadku otrzymania zaliczki na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów?
 785. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-58/2/06/GW
  Czy otrzymane zaliczki na poczet wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów podlegają wykazaniu w kwartalnej informacji podsumowującej?
 786. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: XV/4430-62/VAT/06/MO
  dot. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
 787. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/32/06/MB
  Wątpliwości wnioskodawcy dotyczą możliwości zastosowania stawki podatku 0% na otrzymaną zaliczkę, w sytuacji, gdy nie przedstawi on w urzędzie skarbowym stosownego zabezpieczenia majątkowego.
 788. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: VI/443-28/06/JW
  Podatnik zwraca się z wnioskiem o potwierdzenie swojego stanowiska, iż powyższą transakcję, polegającą na dostawie towaru (nabytego uprzednio od kontrahenta z Norwegii) do Estonii - w sytuacji gdy część towaru jest rozładowywana do magazynów Podatnika na terenie polskiego portu, zaś pozostała część towaru (po dokonaniu odprawy celnej) tym samym statkiem zostanie przetransportowana na terytorium Estonii - należy potraktować jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.
 789. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/443-83/32545/06/222847/53/CzW
  Czy dostawa towarów - sprowadzonych z krajów trzecich do składu celnego - dla kontrahenta czeskiego stanowi "wewnątrzwspólnotową dostawę towarów"?
 790. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-95/14a/06/KC
  Czy w przypadku otrzymania zaliczki na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów istnieje zawsze obowiązek wystawienia faktury VAT.
 791. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-I-44081/5/TŁ/06
  Kwestia udokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów przy użyciu własnego środka transportu.
 792. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DPP-0051-2-6799/06
  Czy mozna potraktować dostawy jako wewnątrzwspólnotowe jeśli kontrahent w systemie VIES funkcjonuje pod inną nazwą ?
 793. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-224/06/IS
  Dotyczy zaliczki na poczet eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
 794. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 303000-PA-9106-4/06
  Firma podpisała kontrakt w celu sprzedaży energii elektrycznej na rzecz podmiotu gospodarczego mającego siedzibę na terytorium Słowacji. Kontrakt ten dotyczy sprzedaży energii elektrycznej pochodzenia krajowego celem dalszej odsprzedaży przez ?pośrednika? z siedzibą w Słowacji na rzecz innego polskiego podmiotu, który jest finalnym konsumentem tej energii. XXXXX S.A. i pozostałe podmioty biorące udział w transakcji są podatnikami VAT i posiadająca koncesję na obrót energią elektryczna. Zakupiona przez Firmę energia elektryczna pochodzi od wytwórców, spółek dystrybucyjnych czy też spółek zajmujących się jej obrotem, jest wprowadzana do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) z którego to systemu ?XXXXX? S.A. ją otrzymuje przyjmując, iż należny podatek akcyzowy zapłacony został na wcześniejszym etapie obrotu przez podmioty do tego zobowiązane(wytwórca, importer). ?XXXXX? S.A. sprzedając energię elektryczną podmiotowi słowackiemu stosownie do przepisów ustawy o VAT wystawia fakturę sprzedaży VAT, następnie ?pośrednik? słowacki wystawia dokument sprzedaży na rzecz polskiego odbiorcy. W konsekwencji jednak energia elektryczna nie jest fizycznie przemieszczana z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego, ani przemieszczana z terytorium państwa członkowskiego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Spółka ?XXXXX? S.A poprzez Operatorów Handlowo ? Technicznych dostarcza ją bezpośrednio do odbiorcy końcowego, który znajduje się na terytorium kraju.
 795. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: VI/443-17/06/JW
  Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy do zaliczki otrzymanej na poczet WDT należy zastosować stawkę 0%, stosownie do art. 42 ust. 1 ustawy o VAT?
 796. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/481/16/2006/GW
  Czy przy sprzedaży na eksport lub jako wewnątrzwspólnotwa dostawa towarów kwotę tej sprzedaży, którą Spółka jest zobowiązana opodatkować może potraktować jako kwotę brutto?
 797. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 351000-RPA-91103-5-2/06
  Czy istnieje mozliwość dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej gazu płynnego propan - butan, z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, do krajów członkowskich Unii Europejskiej, uprzednio importowanego z pominięciem składu podatkowego?
 798. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZDE/443-41-22/06
  Spółka w ramach wykonywanej działalności gospodarczej dokonuje wewnątrzwspólnotowych dostaw swoich wyrobów, w związku z tym zdarzają się sytuacje, iż w momencie sporządzania deklaracji za dany miesiąc w Spółce nie ma dokumentacji potwierdzającej WDT. Czy Spółka w prawidłowy sposób cenę traktuje jako kwotę brutto i wylicza VAT należny metodą "w stu".
 799. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/485/7/2006/EŻ
  Czy można przy sprzedaży Nieruchomości korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług (zwolnienie dostawy terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę)? Jeżeli nie, to jakiej stawce VAT podlega powyższe?
 800. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PIII/2/443-1/06
  Czy umowa ekspozycyjna rodzi jakikolwiek obowiązek z tytułu podatku od towarów i usług?
 801. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/488/19/2006/GW
  Czy Spółka może dokonać korekty faktur mimo prowadzonego wobec niej postępowania podatkowego?
 802. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS II/443/11/06/MR
  Czy Podatnik powinien wystawić dwie faktury wewnętrzne: jedną dokumentującą wykonaną usługę naprawy, drugą dokumentującą notę kredytową (rezygnacja kontrahenta z reklamacji)?
 803. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS II/443/12/06/MR
  Czy Podatnik powinien wystawić dwie faktury wewnętrzne: jedną dokumentującą wykonaną usługę naprawy we wrześniu, drugą dokumentującą notę kredytową w listopadzie (rezygnacja kontrahenta duńskiego z reklamacji)?
 804. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/462/4/2006/HZ
  Spółka dokonuje wewnątrzwpólnotowej dostawy towarów i jest zarejestrowana jako podatnik VAT UE w Polsce. Dla takiej transakcji klient podaje swój numer VAT UE (jest to numer VAT UE innego niż Polska kraju Unii Europejskiej). Na fakturze dokumentującej dokonanie wewnątrzwpólnotowej dostawy towarów zawarte są również koszty transportu. Pytanie podatnika: Spółka wnosi o rozstrzygnięcie poprawności stosowanego przez nią rozwiązania w zakresie w jakim przedstawiła w swoim stanowisku w części dotyczącej oceny stanu faktycznego
 805. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP//443-28/06/V13
  Opodatkowanie 0% stawką podatku VAT zaliczki otrzymanej na poczet dostawy maszyny do produkcji palet na rzecz kontrahenta zidentyfikowanego na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium Szwecji.
 806. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.005/7/2006
  1. Czy w sytuacji, gdy firma polska zakupi w firmie hiszpańskiej towar, który fizycznie przypłynie z Meksyku (gdzie jest produkowany) do Polski, a faktury wystawi firma w Hiszpanii, to wystąpi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, czy też import towarów z kraju trzeciego? 2. Podatnik dokonał wewnątrzwspólnotowej dostawy do kontrahenta w Niemczech. Dostawa dokonana była własnym transportem. Firma polska nie mając stosownych dokumentów rozliczyła tę transakcje jako sprzedaż krajową i naliczyła VAT należny. Obecnie firma dostała prawomocny wyrok sądu w Niemczech stwierdzający, iż kontrahent rzeczywiście odebrał towar w Niemczech. Podatnik pyta czy w związku z powyższym ma prawo do korekty stosownych deklaracji VAT?
 807. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1418/ZT/T/443-1-/06/SG
  W ramach prowadzonej działalności gospodarczej S.c. dokonuje dostawy elementów domów dla kontrahentów z Unii Europejskiej. Nabywcami są podmioty będące podatnikami od wartości dodanej zidentyfikowane dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych (VAT UE.) Przy czym Spółka w w umowie z kontrahentami w żaden sposób nie zobowiązuje się do montażu tych domów. W piśmie Spółka pyta czy w przypadku , gdy nabywcą jest kontrahent zagraniczny będący podatnikiem VAT UE to opisana wyżej sprzedaż będzie wewnątrzwspólnotową dostawą towarów opodatkowaną w Polsce stawką podatku w wysokości 0% zgodnie z przepisem art. 41 ust. 3 ustawy? Zdaniem Spółki w przedstawionej sytuacji ma miejsce wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów opodatkowana w Polsce stawką podatku w wysokości 0% po spełnieniu warunków określonych w art. 42 ustawy.
 808. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR2/443-655c/05/MP
  Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż zgodnie z obowiązującym od 1 czerwca 2005r. stanem prawnym każde otrzymanie zaliczki na poczet wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów powoduje powstanie obowiązku podatkowego oraz zobowiązuje do wystawienia faktury w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaliczki, przy czym z uwagi na nie spełnienie warunków z art. 42 ustawy o podatku od towarów i usług podatnik nie ma prawa do zastosowania na fakturze potwierdzającej zapłatę zaliczki preferencyjnej stawki podatku 0%.
 809. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1/59/53/2006
  Pytanie podatnika dotyczy posługiwania się NIP-em UE w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
 810. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PP-OIO/443- 36/06/ŁG
  Spółka pyta, czy posiadane przez Spółkę dokumenty uprawniają do zastosowania stawki 0 % podatku od towarów i usług w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.
 811. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/VR/4407/14-10/06/WD
  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż dokonano odprawy celnej zaimportowanego towaru w Niemczech, co stanowi import towarów na terytorium innego państwa członkowskiego i wobec tego podlega przepisom państwa, na terenie którego miało miejsce zdarzenie gospodarcze.Następnie dalsze przemieszczanie zaimportowanych przez Stronę w Niemczech towarów na terytorium innego kraju (Polski) nabiera charakteru wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na podstawie art. 11 ust.1 ustawy.
 812. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1/143/05
  pytanie dotyczy stawki podatkowej dla sprzedaży zabawek edukacyjnych dokonanej na rzecz niemieckiej organizacji społecznej podczas targów odbywających się Niemczech
 813. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-4/3/06
  Spółka zwróciła się z zapytaniem, czy rozliczanie dostaw wewnątrzwspólnotowych realizowanych poprzez komis należy kwalifikować jako WDT i stosować przepisy odnoszące się do dostaw wewnątrzwspólnotowych?
 814. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PB-RI-PDP/423/321/P/62/06/BD
  W jaki sposób ustalić przychód podatkowy w przypadku nie otrzymania na dzień sporządzenia deklaracji CIT-2 dokumentów potwierdzających dokonanie wewnątrzwspólnotowej dostawy w sytuacji opisanej we wniosku w punkcie 1?
 815. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 421000-PA-9102-2/06/TS
  Podatnik zwrócił się z pytaniem, czy może sprzedawać zakupiony ze składu podatkowego w Polsce destylat rolniczy, skażony ketonem etylowo - metylowym w ilości 1 litra na 100 litrów alkoholu etylowego 100% do odbiorcy w Niemczech jako zwolniony z podatku akcyzowego?
 816. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-406/2/AZ/06
  Czy otrzymane premie-bonusy od kontrahenta zagranicznego za osiągnięcie wysokiego poziomu zakupu w tej firmie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT ?
 817. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PP-OIO/443-445/1/06/AP/22386
  Czy Spółka postępuje prawidłowo, opodatkowując zarówno dostawę towaru jak i świadczenie usługi transportu stawką 0%, traktując ją w całości jako wewnątrzwspólnotową dostawę?
 818. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-473/05
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy jest uprawniony do zastosowania stawki 0 % z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, w przypadku braku listu CMR, posiłkując się dokumentami, o których mowa w art. 42 ust. 11 ustawy o VAT, potwierdzającymi, iż nastąpiła wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, tj. korespondencja handlowa z nabywcą, zamówienie, dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu, dokumenty potwierdzające zapłatę za towar, dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju? Zapytanie Spółki dotyczy dostaw obejmujących lata 2004 i 2005.
 819. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/443/295/2005/SK
  a) Czy w świetle załączonej dokumentacji dotyczącej nabywców ( z siedzibą we Francji) towarów sprzedawanych przez naszego mocodawcę, można uznać, że "(...) posiada on właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych" w rozumieniu art. 42 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami) w stanie prawnym obowiązującym od dnia 01 maja 2004r. do dnia 01 czerwca 2005r. jak i od dnia 01 czerwca 2005r. do dnia złożenia wniosku? b) Jeżeli nasz mocodawca znajduje się w posiadaniu dokumentów, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt. 2 ustawy w związku z ust. 3, czy można dokonać korekty podatku VAT z tytułu dostaw towarów na rzecz nabywców we Francji wykazywanego do czasu skompletowania dokumentacji, o której mowa w art. 42 ust.1 pkt. 1 ustawy w stawce podstawowej tj. : 22% i opodatkowania wartości tych dostaw stawką 0%?
 820. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-469/05
  Podatnik zwrócił się z wnioskiem o potwierdzenie Jego stanowiska, iż dowody zgromadzone przed sporządzeniem deklaracji za dany okres rozliczeniowy są wystarczające dla udokumentowania faktu wywiezienia z terytorium kraju towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i stanowią podstawę do zastosowania stawki VAT w wysokości 0 %.
 821. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-470/05
  Wnioskująca zwróciła się z zapytaniem, czy biorąc pod uwagę stan prawny obowiązujący od 1 czerwca 2005 r., wyżej wymienione dokumenty, tj.:- podpisane przez nabywcę faktury, zawierające specyfikację poszczególnych sztuk ładunku,- list przewozowy z informacją o nabywcy i numerze faktury, których dotyczy zlecenie wraz z potwierdzeniem elektronicznym o dotarciu przesyłki do nabywcy, oraz forma w jakiej zostały one Podatnikowi dostarczone, stanowią wystarczającą podstawę do skorzystania z uprawnienia do opodatkowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów stawką podatku w wysokości 0 %.
 822. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP3/443-150/05/KH/06/18552
  W jaki sposób należy ustalić podstawę opodatkowania dla celu obliczenia podatku VAT w przypadku braku odpowiedniego udokumentowania sprzedaży na eksport?
 823. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PP OIO/443/ 429/ 05 /ŁG
  Spółka pyta, czy postąpi prawidłowo wystawiając kontrahentowi niemieckiemu fakturę ze stawką 0 % w dniu wydania towaru podmiotowi świadczącemu usługę szycia i wykaże dostawę jako wewnątrzwspólnotową w deklaracji za miesiąc, w którym wystawi fakturę ? Czy specyfikacja towaru podpisana przez podmiot świadczący usługę będzie wystarczającym dokumentem spełniającym warunek § 7a ust. 2 pkt 2 rozporządzenia, a jednocześnie ta sama specyfikacja, którą podpisze podmiot niemiecki spełni warunek § 7a ust. 2 pkt 5 rozporządzenia ? Czy faktura powinna zawierać wszystkie trzy adresy i NIP - y, tj. sprzedającego, usługobiorcy i nabywcy ? Według § 7a ust. 2 pkt 4 rozporządzenia zapłata ma nastąpić na rachunek bankowy, w terminie 60 dni. Jeżeli jednak w obowiązującym terminie Spółka nie otrzyma zapłaty, czy właściwie postąpi korygując deklaracje za miesiąc, w którym wykazała dostawę wewnątrzwspólnotową i naliczy podatek należny według stawki krajowej. Czy w przypadku zapłaty ponownie koryguje deklarację ? Czy dla Spółki jako sprzedającego towar ze stawką 0 % ma znaczenie niedotrzymanie przez usługobiorcę terminu 30 dni wykonywania szycia i wywiezienia towaru poza terytorium kraju ?
 824. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1436/BV/443/2006/69/TCH
  Dotyczy sposobu dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w celu zastosowania stawki podatku od towarów i usług w wysokości 0 %.
 825. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-542/IV/2005/JW
  Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy towar który zostanie przemieszczony z Polski do magazynu położonego na terytorium Belgii, a nie zostanie sprzedany finalnemu odbiorcy (nie nastąpi przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem VAT w 15 dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy tych towarów?
 826. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-475/IV/2005/MS
  Wnioskodawca zwraca się z zapytaniem, czy możliwe jest nieskorzystanie przez Podatnika z przywileju wykazywania obrotu z tytułu zaliczek na WDT, w sytuacji gdy stanowiłby on marginalny obrót w stosunku do zrealizowanych WDT.
 827. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-477/IV/2005/MS
  Wnioskodawca zwraca się z zapytaniem, czy pozostawanie na rachunku bankowym Podatnika drobnych kwot, po rozliczeniu zrealizowanej sprzedaży na eksport lub WDT powoduje obowiązek ich zafakturowania i wykazania na analogicznych zasadach jak zaliczki.
 828. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-476/IV/2005/MS
  Wnioskodawca zwraca się z zapytaniem, czy możliwe jest skorygowanie wystawionych wcześniej faktur potwierdzających otrzymanie zaliczek w ten sposób, że faktura korygująca skoryguje całą kwotę zaliczki, a następnie Podatnik wystawi fakturę na całość dostawy realizowanej zarówno w ramach eksportu jak i WDT
 829. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP1/443-111/05/MS/15774
  Czy w przypadku, gdy spełnione są warunki określone w art. 42 ust. 1 pkt 1ustawy o PTU, ale przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres Spółka nie posiada w swojej dokumentacji dowodów o których mowa w art. 42 ust. 3, a posiada na przykład jeden z dowodów o których mowa w art. 42 ust. 11, może, zgodnie z art. 42 ust. 1 uznać, iż spełnione zostały warunki do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów za dany okres?
 830. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NUS-PP/443/92/05/A.S.
  Czy sprzedaż towaru dla nabywcy z USA (który nie jest zidentyfikowany w UE do dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych), wysyłanego na Łotwę do odbiorcy, który jest zidentyfikowany na Łotwie do dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych stanowi WDT opodatkowaną stawką 0%?
 831. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-470/IV/2005/JW
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym zostaną spełnione warunki do uznania przedmiotowej transakcji za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów opodatkowaną stawką 0%?
 832. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/i/4407/322/05
  Czy list przewozowy oznaczony numerem dokumentujący odbiór towaru z magazynu przez przewoźnika, zawierający instrukcję doręczenia oraz oświadczenie spedytora o dostarczeniu towaru do kontrahenta są dokumentami, o których mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1 PTU?
 833. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/1/AZ/06
  Jakie dokumenty obowiązany jest posiadać Podatnik, aby w sposób nie budzący wątpliwości dowodziły, że została dokonana wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów przy użyciu własnego środka transportu?
 834. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-I-7/06
  Czy brak aktualnego numeru NIP kontrahenta zagranicznego umiemożliwa podatnikowi zastosowanie stawki O% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie?
 835. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/408/274/05/HZ
  1) czy w sytuacji jednoznacznego związku kosztów właściwego ustawienia liniiprodukcyjnej z wyprodukowaniem opakowań sprzedawanych w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i jednoczesnym brakiem przeszkód z późniejszym przypisaniem danych kosztów ustawienia linii produkcyjnej do właściwej partii opakowań, poprawne jest stosowanie zerowej stawki VAT do kosztów ustawienia linii produkcyjnej, którymi to kosztami X obciąża kontrahenta na podstawie odrębnej faktury? 2) czy w sytuacji jednoznacznego związku kosztów związanych z prawidłowymustawieniem linii produkcyjnej (będących de facto kosztami wytworzenia "pierwszego" opakowania) z wyprodukowaniem całej serii opakowań sprzedawanych następnie w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i jednoczesnym brakiem przeszkód formalnych w późniejszym przypisaniu kosztów wytworzenia "pierwszego" opakowania do właściwej partii opakowań, poprawne jest stosowanie zerowej stawki V AT do kosztów wytworzenia "pierwszego" opakowania, którymi to kosztami X obciąża kontrahenta na podstawie odrębnej faktury? 3) Spółka dąży do osiągnięcia sytuacji, w której wystawiana jest jedynie jednafaktura, na której wyodrębnione są wartości jednostkowe wyprodukowanych opakowań oraz wartości odnoszące się do kosztów ustawienia linii produkcyjnej dla danych opakowań. Czy wystawianie jednej faktury zawierającej wyodrębnione wartości odnoszące się do kosztów ustawienia linii produkcyjnej pozwoli na stosowanie stawki właściwej dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, czyli O%? 4) Spółka dąży do osiągnięcia stanu, w którym wystawiana jest jedynie jedna faktura,na której wyodrębnione są wartości jednostkowe wyprodukowanych opakowań oraz tzw. wartość wyprodukowania "pierwszego opakowania", na którą to wartość składają się koszty ustawienia linii produkcyjnej. Czy wystawianie jednej faktury zawierającej wyodrębnioną tzw. wartość wyprodukowania "pierwszego opakowania" pozwoli na stosowanie stawki właściwej dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, czyli 0%?
 836. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-99/06/AW
  Podatnik pyta, 1) czy faktura zaliczkowa wystawiona przez Spółkę na rzecz kontrahenta łotewskiego winna obejmować również przelaną bezpośrednio na konto członka konsorcjum część zaliczki należną Spółce; 2) czy na fakturze dokumentującejotrzymana zaliczkę Spółka ma prawo zastosować właściwą dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów stawkę podatku w wysokości 0%; 3) czy Spółka ma prawo rozliczyć podatek naliczony wynikający z faktury wystawionej przez członka konsorcjum na rzecz Spółki będącą dokumentacją otrzymania przez ten podmiot stosownej zaliczki.
 837. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-448/IV/2005/JW
  Podatnik zapytuje o opodatkowanie podatkiem VAT drobnych napraw podwozi dla kontrahenta unijnego
 838. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-447/IV/2005/JW
  Podatnik zwraca się z zapytaniem czy prawidłowe będzie zastosowanie stawki 22%, a po otrzymaniu dokumentów, o których mowa w art. 42 ustawy o VAT, skorygowanie deklaracji VAT-7 za wrzesień 2005r. i wykazanie przedmiotowej transakcji jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów ze stawką 0% pomimo, że nabywca nie jest zidentyfikowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium innego państwa członkowskiego?
 839. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-449/IV/2005/JW
  Podatnik zwraca się z zapytaniem czy w świetle opisanego stanu faktycznego postępowanie jest prawidłowe oraz czy mimo nie wyrażenia zgody nabywcy unijnego do zwiększenia ceny zakupu autobusów o koszty napraw podwozi, Spółka powinna wystawić faktury korygujące do poszczególnych dostaw autobusów zwiększając ich cenę o naprawę podwozi (stosując stawkę 0%), jednocześnie korygując deklaracje VAT w poszczególnych miesiącach?
 840. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/7/2006/AK
  1. Zastosowanie stawki podatku od towarów i usług w wysokości 0% w przypadku otrzymania zaliczki na poczet przyszłej dostawy wewnątrzwspólnotowej.2. Zastosowanie stawki podatku w wysokości 0% w przypadku otrzymania zaliczki w eksporcie towarów.
 841. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/8/2006/AK
  Prawo zastosowania stawki podatku od towarów i usług w wysokości 0% w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów potwierdzonej:- kopią faktury,- specyfikacją wysłanego towaru,- dokumentem spedytora (wydrukowany z internetu), potwierdzającym dostarczenie towaru do nabywcy.
 842. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/25/06
  Pytanie podatnika dotyczy kwestii, czy zrealizowana przez podwykonawcę dostawa elemetów domu na terytorium Szwecji na którym to terytorium podatnik będzie wykonywał usługę budowlaną niepodlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 843. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-572/05/AP
  Czy niodpłatne przekazanie towaru na rzecz kontrhenta z Holandii należy uznać za WDT?
 844. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/410/66/05
  Wątpliwości Spółki dotyczą prawa do wystawienia dwóch faktur wewnętrznych, do otrzymanej od kontrahenta faktury VAT, dokumentującej dokonanie przez Spółkę wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, na której odrębnie wykazano poniesione w związku z nabyciem koszty transportu, jeśli jedna faktura wewnętrzna dotyczyć będzie dokonanego wewnątrzwspólnotowego nabycia, natomiast druga - poniesionych kosztów transportu.
 845. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR2/443-569/05/AG
  Czy Spółka ma prawo zastosowania 0% stawki VAT zgodnie z art. 42 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku dostawy towarów do innego państwa członkowskiego na rzecz podmiotu z siedzibą poza terytorium Wspólnoty w sytuacji, gdy ten podmiot posiada ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany przez państwo członkowskie Wspólnoty (także w przypadku, gdy jest to numer nadany przez inne państwo członkowskie niż państwo, na którego terytorium towary są dostarczane)?
 846. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-65/05
  1. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów? 2. Czy obowiązek podatkowy powstaje od całości kwot należnych uzyskanych z tego tytułu w ciągu miesiąca, czy też jest związany z wystawieniem konkretnej faktury dokumentującej dokonaną dostawę? 3. Jakie dokumenty uprawniają do opodatkowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów stawką, o której mowa w art. 42 ustawy o podatku od towarów i usług? 4. Jak należy postąpić w sytuacji, gdy przed dniem złożenia deklaracji dla potrzeb podatku od towarów i usług nie będą skompletowane wszystkie dokumenty i dowody potwierdzające wywóz towarów z Polski? 5. Czy otrzymana zaliczka na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów jest objęta obowiązkiem podatkowym w podatku od towarów i usług oraz kiedy powstaje obowiązek podatkowy w związku z jej otrzymaniem? 6. Jaką stawką podatku należy opodatkować otrzymanie zaliczki na poczet towaru mającego być przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy? 7. Czy stawka podatku w wysokości 0% ma zastosowanie do mających stanowić przedmiot wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów wyrobów piekarniczych i cukierniczych?
 847. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-413/05
  Wnioskująca zwróciła się z zapytaniem, czy w związku z podaniem ważnego numeru identyfikacji podatkowej dla transakcji wewnątrzwspólnotowej po dokonaniu dostawy, można zastosować do wymienionej transakcji stawkę 0 % i dokonać odpowiedniej korekty deklaracji za miesiąc sierpień?
 848. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PZ/415-165/05
  W którym miejscu w deklaracji VAT oraz VAT UE należy wykazać wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (nowy środek transportu)?
 849. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/013/06
  Czy można zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 0% do otrzymanej zaliczki z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu w sytuacji gdy wystawiona zostanie faktura VAT na otrzymaną zaliczkę oraz nie zostanie wystawiona faktura VAT na otrzymaną zaliczkę lecz po dokonaniu dostawy?
 850. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV-440/IP/ 5 /06
  "Jaką stawkę podatku VAT należy stosować przy dostawie zlecenia do krajów unijnych (zlecenie zostało wykonane z całości z materiałów zakupionych w Polsce i następnie fizycznie, na podstawie stosownych dokumentów opuściło nasz kraj), gdy zleceniodawca i zleceniobiorca posiadają NIP-y unijne ? "
 851. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/08/06/ZM
  Czy posiadając dokument "potwierdzenie odbioru towaru", który zawiera między innymi określenie towaru, datę i miejsce odbioru, podpis odbiorcy, podatnik ma prawo do stosowania stawki podatku w wysokości 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy?
 852. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-117/05
  Pytanie podatnika Czy zaliczka na wewnątrzwspólnotową dostawę samochodów nie jest przychodem dla celów podatkowych?
 853. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/110/2006/MJ
  Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego Spółka prawidłowo interpretuje przepis mówiący o pierwszym dniu wydania wydawnictw? Dotyczy powstania obowiązku podatkowego.
 854. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP1/443-100/05/PG/5654
  Czy opisane przemieszczenie towarów do składu konsygnacyjnego może być traktowane jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów z prawem do zastosowania stawki 0 %?
 855. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NUS-PP/443/96/05/As
  Czy koszt wykonania matryc służących wykonaniu nadruku, udokumentowany fakturą za "usługi poligraficzne" wystawioną przez dostawcę, stanowi import usługi czy powinien zostać włączony do podstawy opodatkowania z tytułu WNT oraz czy w przypadku dokonania WDT do kontrahentów z UE ww. folii z nadrukiem, refaktura ww. kosztów z tytułu wykonania matryc stanowi osobną usługę, czy też powinna być włączona w podstawę opodatkowania WDT?
 856. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR2/443-535/05/ST
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym daną transakcję można uznać za eksport i zastosować stawkę 0%?
 857. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP3/443-0114/05
  Czy po otrzymaniu w terminie późniejszym stosownych dokumentów podatnik może wykazać WDT i złożyć korekty VAT-7 i informacji podsumowującej?
 858. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-512/IV/2005/JD
  Podatnik zapytuje jaką stawką podatku VAT należy opodatkować dostawę części i wyposażenia do statków wymienionych w art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług?
 859. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/369/23/05
  W złożonym wniosku, Podatnik zwraca się z zapytaniem, w jaki sposób udokumentować należność zagranicznego podmiotu z tytułu pośrednictwa w dostawie towarów oraz wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów. Mając jednak na uwadze, iż wyrażając własne stanowisko, Spółka odniosła się także do podstawy opodatkowania dokonywanej przez siebie czynności, tut. Organ podatkowy przyjmuje, iż zapytanie dotyczy zasad opodatkowania oraz sposobu dokumentowania transakcji polegającej na zbyciu towarów w przypadku, gdy w transakcji tej pośredniczy podmiot mający siedzibę na terytorium Niemiec.
 860. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/391/22/05
  Podatnik sformułował zapytanie, czy wysyłka do kraju unijnego towarów, sprzedanych firmie pozaunijnej, w celu dalszego ich przetworzenia, może być opodatkowana u polskiego sprzedawcy stawką 0%.
 861. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: LUS/I-2/443/3/06/KW
  Czy zgromadzone dokumenty potwierdzają dostawę do miejsca przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego?
 862. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-I-005/446/AD/05
  Moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług oraz zastosowania prawidłowej stawki podatku dla otrzymanej zaliczki po dniu 31 MAJA 2005r. na wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.
 863. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443-5/06
  Czy dla prawidłowego udokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów transportowanych przez przewoźnika (spedytora), jest posiadanie, obok dokumentów przewozowych CMR, kopii faktur, specyfikacji towarów, potwierdzenia odbioru towaru?
 864. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/363/13/05
  W złożonym wniosku, Podatnik zwraca się z zapytaniem dotyczącym kursu, według jakiego należy przeliczać kwoty wyrażone w walucie obcej, wykazywane na fakturach korygujących wystawianych przez podatników podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze (tzw. credit nota) oraz na fakturach korygujących wystawianych przez Podatnika, dotyczących wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
 865. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1436/BV/443/2006/14/TCH
  Dotyczy rozstrzygnięcia, czy w stanie prawnym obowiązującym przed dniem 1 czerwca 2005 r., w przypadku braku innego dokumentu potwierdzającego przyjęcie przez nabywcę towaru, tj. dokumentu o którym mowa w art. 42 ust. 3 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług, rolę taką spełniać mogła kopia dokumentu CMR podpisanego przez odbiorcę towaru.
 866. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1436/BV/443/2006/13/TCH
  Dotyczy rozstrzygnięcia, czy w stanie prawnym obowiązującym przed dniem 1 czerwca 2005 r. dokumentem przewozowym, o którym mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, mogła być kopia dokumentu CMR, podpisanego przez Spółkę jako nadawcę oraz przez przewoźnika, a nie podpisanego przez odbiorcę towaru.
 867. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1436/BV/443/2006/12/TCH
  Dotyczy dokumentacji uprawniającej do zastosowania stawki podatku od towarów i usług w wysokości 0 % z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, według stanu prawnego obowiązującego od dnia 1 czerwca 2005 r.
 868. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-P2/06/AW
  Czy w przypadku braku specyfikacji towarów poszczególnych sztuk ładunku, dokumentu potwierdzającego przyjęcia przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego jak i nie podpisanie kopii faktury VAT przez osobę upoważniona do odebrania dokumentu upoważnia do zastosowania stawki podatku 0% wg art. 42 ust.1 ustawy VAT?
 869. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IX/443-66/BK/05
  Jakie dokumenty uprawniają do zastosowania stawki 0 % w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów?
 870. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-162-1-GK/05/06
  Po jakim kursie należy przeliczyć kwoty wykazane w walucie obcej na fakturach korygujących?
 871. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-224/05/ASz-1427
  Jak należy opodatkować podatkiem od towarów i usług transakcję, w której : Spółka zamawia towar dla kontrahenta z Niemiec u polskiego dostawcy; dostawca towar ten zamawia u producenta mającego siedzibę na terenie Niemiec, przy czym niemiecki producent wysyła towar bezpośrednio do finalnego odbiorcy mającego siedzibę również na terenie Niemiec?
 872. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR2/443-508/05/MŻ
  Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż traktowanie przez nią opisanych nieodpłatnych przekazań towarów na rzecz kontrahentów z innych krajów Unii Europejskiej jako wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów jest prawidłowe, a dostawa ta - po spełnieniu warunków przewidzianych w art. 42 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług - podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 0%.
 873. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-428/IV/2005/JW
  Podatnik zwraca się z zapytaniem czy w zakresie podatku VAT, wystawiając fakturę korygującą do faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotową dostawę towarów należy ująć tę korektę w deklaracji podatkowej dotyczącej miesiąca, w którym miało miejsce wystawienie faktury korygującej, czy też należy skorygować deklarację podatkową za miesiąc, w którym była wystawiona pierwotna faktura.
 874. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-I-005/203/AK/05
  Spółka prowadzi m.in. działalność produkcyjną i usługową w zakresie wytwarzania tzw. konwektorów. Przedmiotowe konwektory, w ramach kontraktu zawartego z kontrahentem niemieckim, wytwarzane są z materiału powierzonego oraz własnego materiału Spółki. Zgodnie z ustaleniami stron, kontrahent Spółki początkowo przekazywał znaczną część materiału własnego, natomiast wraz z postępem w realizacji kontraktu, udział materiałów powierzonych w poszczególnych wyrobach będzie się systematycznie zmniejszał, aż w końcu wyroby gotowe będą w całości wykonywane z materiałów Spółki. Na jakich zasadach należy opodatkować podatkiem od towarów i usług ww. czynności?
 875. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-704/05/P/08
  Podatnik zapytuje czy dostawa towarów wykonanych w części z materiałów powierzonych przez kontrahenta szwedzkiego należy kwalifikować jako usługi na ruchomym majątku rzeczowym.
 876. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-75.1/57691/05/PJ
  Kto zobowiązany będzie do zapłaty podatku, jeżeli nabywcą na aukcji internetowej jest zarejestrowany w innym państwie członkowskim podatnik VAT/UE?
 877. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/352/238/2005/MK
  Czy w świetle przepisów ustawy VAT dowody potwierdzające dostarczenie towarów będące wewnątrzwspólnotową dostawą, tj.- dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika/spedytora/- kopie faktury dostawy- specyfikacje poszczególnych sztuk ładunku- dokument potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru opatrzone jedynie datą i podpisem odbiorcy towaru będą stanowiły dowód jednoznaczny wymagany w/w Ustawą, czy również dokumenty powyższe oprócz podpisów powinny być opatrzone stemplem/pieczątka/ firmowym odbiorcy?Czy Spółka postępuje słusznie, wymagając oprócz podpisów również pieczątek na w/w dokumentach?
 878. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-1/443/232/2005/ER
  W dniu 17.11.2005 r. Spółka złożyła do tut. organu zapytanie w przedmiocie stawki podatku VAT w przypadku wystawienia faktury VAT dokumentującej przyjęcie zaliczki lub przedpłaty na poczet przyszłych transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, w związku z brakiem jednoznacznego określenia tej kwestii w ustawie o podatku od towarów i usług i przepisach wykonawczych. Przedmiotem WDT dokonywanej przez Spółkę jest świadczenie usług drukowania w oparciu o własne surowce. Zdaniem Spółki przedstawionym we wniosku: "fakt otrzymania przedpłaty lub zaliczki na poczet realizacji przyszłej transakcji WDT nie rodzi obowiązku wystawienia faktury VAT, a zatem nie pociąga obowiązku wykazania tego obrotu w ewidencji sprzedaży, ponieważ stosownie do zapisów art. 20 ust. 3 ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje w chwili wystawienia faktury VAT potwierdzającej otrzymanie całości lub części ceny nawet jeżeli zostanie ona wystawiona z uchybieniem terminu określonego w § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. (Dz. U. Nr 90, poz. 798). Zatem dyskusja o wysokości stawki podatku VAT jaką należy wykazać na fakturze dokumentującej przedpłatę lub zaliczkę na poczet WDT jest bezprzedmiotowa ponieważ faktura taka nie jest wymagana dla prawidłowego rozliczenia podatku od VAT. Natomiast wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów rozumiana zgodnie z art. 13 ustawy o podatku VAT jest przedmiotem opodatkowania w terminach określonych w art. 20 ust. 1 i ust. 3 ustawy o VAT według stawki określonej w art. 41 ust. 3 ustawy o VAT z zastrzeżeniem warunków wymienionych w art. 42 ustawy o VAT. Sytuacja taka jest dopuszczalna jedynie w sytuacji, w której nasz zagraniczny partner nie wymaga udokumentowania przekazania całości lub części ceny przed zrealizowaniem zamówienia. W sytuacji, w której zagraniczny partner przekazuje zaliczkę lub przedpłatę na poczet realizacji przyszłej transakcji WDT oraz żąda wystawienia faktury VAT stwierdzającej dokonanie tej czynności, naszym zdaniem należy niezwłocznie wystawić fakturę VAT potwierdzającą otrzymanie całości lub części ceny przy czym właściwą stawką podatku VAT na takiej fakturze będzie stawka 0 % wynikająca z art. 41 ust. 3 ustawy o podatku VAT pomimo nie spełnienia przesłanek określonych w art. 42 ustawy o podatku VAT oraz pomimo faktu, że otrzymanie zaliczki czy przedpłaty przed dokonaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów nie mieści się w definicji WDT zawartej w art. 13 ustawy o VAT, ponieważ dokonana przedpłata pozostaje w ścisłym związku z planowaną transakcją WDT i wynika z warunków uzgodnionych przez obydwie strony w zamówieniu lub umowie handlowej."
 879. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-I-005/429/TŁ/05
  Podatnik otrzymał na początku czerwca 2005 r. zaliczkę (30% wartości zamówienia) od kontrahenta z Niemiec. Na otrzymaną zaliczkę Spółka nie wystawiła faktury. Następnie, 23 czerwca 2005 r. dokonała dostawy towarów (część zamówienia)i wystawiła fakturę z adnotacją, że była wpłacona zaliczka i do zapłaty pozostaje kwota stanowiąca 70% wartości faktury. Jako, że spełnione zostały warunki określone w art. 42 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, wartość tej faktury została ujęta w deklaracji VAT-7 za czerwiec jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów opodatkowana stawką 0%, a także w informacji podsumowującej zaII kwartał 2005 r. Spółka ma wątpliwości, czy postąpiła prawidłowo nie wystawiając faktury potwierdzającej otrzymanie zaliczki. Zdaniem podatnika nie było obowiązku wystawienia takiej faktury, gdyż nie było WDT w rozumieniu art. 13 ustawy o VAT.
 880. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III US/443/VAT/225/138/05EL
  Czy świadczenie usług przedstawicielskich na rzecz kontrahenta unijnego posiadającego numer identyfikacyjny nadany w kraju UE podlega opodatkowaniu w Polsce wg stanu prawnego obowiązującego do 31.05.2005 r.?
 881. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/443/VAT/225/137/05EL
  Czy świadczenie usług przedstawicielskich na rzecz kontrahenta unijnego posiadającego numer identyfikacyjnynadany w kraju UE podlega opodatkowaniu w Polsce wg stanu prawnego obowiązującego od 01.06.2005 r.?
 882. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1436/2BV/443/2005/605/TCH
  Dotyczy sposobu dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w celu zastosowania stawki o podatku od towarów i usług w wysokości 0 % - w zakresie dokumentów przewozowych (art. 42 ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT).
 883. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/IN/TL/2005
  Jaki rodzaj dokumentów powinien posiadać podmiot świadczący wewnątrzwspólnotową usługę towarów, uprawniających do wyłączenia ww. usługi z opodatkowania podatkiem VAT na terytorium Polski?
 884. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/406/60/05
  dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług - usług budowy grot solnych na terenie krajów Unii Europejskiej oraz możliwości odliczenia podatku naliczonego od materiałów zużytych do budowy grot
 885. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/345/237/2005/AN
  "Czy usługi określone w zapytaniu należy uznać za usługi wykonywane na ruchomym majątku rzeczowym w rozumieniu art. 27 ust. 3 pkt 3d Ustawy ? "
 886. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/P1/423-0122/1/05/AK
  Czy w związku z dokonaną korektą rozliczenia podatku VAT spowodowaną otrzymaniem potwierdzenia opuszczania przez towar terytorium kraju, Spółka winna dokonać korekty przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych?
 887. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-721/05/AM
  Wnioskodawca prosi o potwierdzenie: czy dla celów potwierdzenia dostawy na terenie Unii Europejskiej można wykorzystać zbiorcze oświadczenie odbiorcy, na którym zawarte będą dane: nazwa towaru, numer faktury, numer samochodu, data załadunku, waga netto, numer kontraktu sprzedaży;czy dysponowanie takim oświadczeniem, kopią faktury, kontraktem sprzedaży oraz zleceniem dla firmy transportowej na dostarczenie tego towaru do kraju przeznaczenia na terenie Unii Europejskiej daje możliwość zastosowania przez Spółkę stawki 0 % jako WDT przed otrzymaniem potwierdzonej CMR;czy dysponowanie dokumentem CMR potwierdzonym przez odbiorcę w kraju przeznaczenia na terenie Unii Europejskiej przesłanym przez firmę transportową faxem stanowi dowód w rozumieniu art. 42 ust. 3 ustawy VAT i daje możliwość zastosowania stawki 0 % jako WDT jeszcze przed otrzymaniem oryginałów tych dokumentów
 888. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/443/144/1/2005
  Czy podatnik otrzymujący zaliczkę od kontrahenta z Unii Europejskiej na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów przed dokonaniem tej dostawy jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT na kwotę otrzymanej zaliczki ? Jeżeli tak to czy powinien zastosować stawkę podatku od towarów i usług właściwą dla danego towaru czy też stawkę 0% stosowaną przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów ?
 889. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP IV/443-122/05
  Czy dokumenty będące w posiadaniu Spółki stanowią wystarczającą podstawę do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ?
 890. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-405/IV/2005/JD
  Kiedy Podatnik ma prawo dokonać korekty podatku należnego?
 891. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-404/IV/2005/JD
  Czy wartość dostawy na fakturze wystawionej dla kontrahenta zagranicznego jest wartością brutto, zawierającą podatek od towarów i usług?
 892. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-159/05/AG
  Na podstawie podpisanej umowy dokonujemy wewnątrzwspólnotowej dostawy wydawnictw/gazet multimedialnych i gier komputerowych do kontrahenta z Niemiec. Według umowy dostawa wydawnictw i gier do kontrahenta zagranicznego jest dokonywany na podstawie dokumentów magazynowych WZ (z potwierdzeniem odbioru przez kontrahenta). Po rozliczeniu sprzedaży i ewentualnych zwrotów (zagwarantowanych w umowie), w ciągu 75 dni od dokonania dostawy wystawiana jest faktura dokumentująca wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Naszym zdaniem obowiązek podatkowy, w zakresie opisanej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, powinien powstać w momencie wystawienia dokumentu potwierdzającego sprzedaż tzn. faktury WDT.
 893. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PPM/443-71/IK-C/05
  Dotyczy skorygowania deklaracji dla podatku od towarów i usług po zakończeniu kontroli podatkowej i postępowania podatkowego.
 894. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-393/IV/2005/MS
  Czy istotna jest data potwierdzenia odbioru towarów w WDT przez nabywcę i data opuszczenia towaru obszaru Polski, gdy faktura sprzedaży WDT została wystawiona 31 sierpnia 2005 r., a towar opuścił obszar Polski i został odebrany przez nabywcę we wrześniu 2005 r., a Podatnik w momencie sporządzania deklaracji VAT-7 za miesiąc sierpień posiadał potwierdzenie odbioru towaru przez nabywcę na kopii faktury sprzedaży (listy wysyłkowej).
 895. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 361000-RPA-050-4/05/TS
  Na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 póz. 926 z późn. zm.) oraz art. 78 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, póz.257 i Nr 68, poz.623) zwracamy się z prośbą o interpretację czy w deklaracji podsumowującej dostawy wewnątrzwspólnotowe należy ująć sprzedaż dla kontrahentów Unii Europejskiej potwierdzoną listami przewozowymi, czy całość dokonanych dostaw bez uwzględnienia potwierdzeń. Mamy również wątpliwość, czy w deklaracji podsumowującej należy ująć sprzedaż dla osoby fizycznej z Unii Europejskiej?
 896. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/HTI/4407/14-97/05/BT
  Podatnik wystąpił o potwierdzenie, iż w przypadku zlecenia druku książek na papierze własnym drukarni dla odbiorcy wewnątrzunijnego stawka VAT wynosi 0% oraz w przypadku druku książek (PKWiU 22.11) dla odbiorcy krajowego do dnia 31 grudnia 2007 roku stawka ta także wynosi 0%.
 897. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/01/32/05
  W dniu 18.10.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wołowie wpłynął wniosek z dnia 18.10.2005 o udzielenie interpretacji co zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczącego podatku od towarów i usług w kwestii oceny dokonanej przez Wnioskodawcę transakcji, pod kątem możliwości zaliczenia jej do transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy czy też sprzedaży krajowej.Stanowisko Wnioskodawcy wyrażone we wniosku :Zdaniem wnioskodawcy pomimo tego, że wystawiona faktura dokumentująca dokonaną dostawę towaru wystawiona została na adres firmy w Niemczech to transakcje należy traktować jak sprzedaż krajową ponieważ, zgodnie z zamówieniem towar dostarczono na adres xxxx ul. xxxx 60 a więc na terenie RP.
 898. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-386/IV/2005/JW
  Podatnik zwraca się z zapytaniem czy w świetle art. 100 ustawy o VAT prawidłowe jest wykazywanie przez Spółkę w informacji podsumowującej za określony kwartał wszystkich transakcji WDT w rozumieniu art. 13 ustawy o VAT, w stosunku do których obowiązek podatkowy powstał w danym kwartale, niezależnie od zastosowanej do tej transakcji stawki podatku VAT?
 899. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/318/221/2005/EŻ
  Spółka prosi o udzielenie odpowiedzi czy prawidłowo skorygowała fakturę zaliczkową w ten sposób, ze wartość wpłaty przeliczona na złote w/g kursu średniego stanowi wartość netto podstawy opodatkowania transakcji (0%). Korekta polegała na poprawieniu podstawy opodatkowania (zwiększenie) i poprawieniu stawki podatku VAT z 22% na 0 % - wystąpiło więc podwyższenie wartości netto i obniżenie kwoty podatku VAT należnego, oraz czy prawidłowo skorygowała deklarację za czerwiec, wykazując wartość zaliczki jako wewnątrzwspólnotową dostawę w poz. 28 deklaracji, opodatkowaną stawką 0% i w związku z wystąpieniem nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wykazała kwotę do zwrotu na rachunek bankowy w terminie 180 dni.
 900. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-29/05
  Polski podatnik, posiadający numer VAT UE dokonuje dostawy używanego ciągnika siodłowego duńskiemu podatnikowi podatku od wartości dodanej. Zdaniem podmiotu polskiego, transakcja ta winna podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w stawce 0%.
 901. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 406/21/05
  Czy zagraniczny dostawca usługi najmu, posługujący się polskim numerem identyfikacji podatkowej NIP, winien na fakturze sprzedaży naliczyć podatek VAT?
 902. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-III-2-443/225/05/MJS
  Wniosek dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności dostawy maszyn i urządzeń na rzecz kontrahentów unijnych i spoza Wspólnoty w przypadku wykonywania prostych czynności umożliwiających ich funkcjonowanie.
 903. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-185/05/KW-69373
  pytanie podatnika dotyczy momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług z tytułu zakupu usług świadczonych przez kontrahenta z Unii polegających na wyszukiwaniu dostawców surowców, negocjowania warunków dostaw oraz zawieraniu w imieniu Spółki i na jej rzecz umów zaopatrzenia materiałowego
 904. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPI/443-162/05
  Czy w celu uznania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów za dokonaną z prawem do zastosowania 0% stawki podatku VAT konieczne jest, aby dokument CMR został podpisany przez nabywcę lub jego przedstawiciela?
 905. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/325/05
  Podatnik ma wątpliwości w kwestii, czy i według jakiej stawki podatku od towarów i usług należy opodatkować sprzedaż towarów dokonaną na rzecz podmiotu spoza Unii Europejskiej, który to podmiot wywiezie przedmiotowy towar bezpośrednio z Polski do innego kraju Wspólnoty.
 906. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: TP/443-77/05
  Czy otrzymana od przewoźnika specyfikacja przesyłek zawierajaca takie dane jak: nr paczki,nr przesyłki, wagę przesyłki, nazwisko odbiorcy, kod,nazwe kraju i miasta na terytorium UE, zawierająca potwierdzenie iż towar dostarczono do miejsca przeznaczenia i wydano go nabywcy, stanowi dokument, o którym mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT?
 907. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: UP-II-3-433-48/05/92/5
  Pytanie dotyczy zasad rozliczania podatku od towarów i usług w przypadku dostawy części samochodowych na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej
 908. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/443/145/2005
  Czy można stosować stawkę 0% do dostaw wewnątrzwspólnotowych w sytuacji gdy podany przez kontrahenta numer indentyfikacji dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej jest ważny, ale adres podawany na fakturach jako miejsce dostawy inny niż uzyskany w Biurze Wymiany Informacji?
 909. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/307/214/2005/GW
  Czy w świetle aktualnie obowiązującego przepisu art. 42 ustawy VAT Spółka jest uprawniona do zastosowania stawki 0% podatku od towarów i usług w przypadku, gdy dokonała wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na rzecz zidentyfikowanego dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych podatnika podatku od wartości dodanej i posiada następujące dokumenty potwierdzające tą dostawę: 1.kopię faktury, 2.specyfikację poszczególnych sztuk ładunku oraz 3.dokumenty otrzymane od przewoźnika (dokument przewozowy CMR), niepodpisany przez odbiorcę towaru, lecz dokumentujący fakt wywozu towaru domiejsca przeznaczenia (inne niż Polska państwo członkowskie)?
 910. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D2-443/81/05
  Czy Spółka stosuje dobrą stawkę VAT (0 %), dokonując dostawy usług niematerialnych (badań rynku i opinii publicznej oraz doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKWiU 74) na rzecz nabywcy z Danii z siedzibą w Danii, zarejestrowanego dla potrzeb VAT jako podatnik VAT UE - DE i traktujemy te czynności jako wewnątrzwspólnotowe dostawy?
 911. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-53/05
  Czy wystawiając fakturę na sumę wpłaconej przez kontrahenta zaliczki z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, zastosował prawidłową stawkę VAT.
 912. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP3/443-66/KH/80551/05
  Według jakiej stawki należy opodatkować usługi transportowe zlecone specjalistycznym firmom transportowym, mając na celu dokonanie wewnątrzwspólnotowej dostawy wyrobów?
 913. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 353000-RPA-911-21/05
  Czy jest mozliwe przemieszczanie cykloheksanu przy dostawie wewnątrzwspólnotowej inaczej niż z zastosowaniem uproszczonego dokumentu towarzyszącego - a więc tym samym z zapłaconą akcyzą?
 914. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP I 443/996/05/MZ
  W jakiej pozycji deklaracji VAT-7: czy w polu "Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0%" czy "Eksport towarów", należy ująć dostawę realizowaną na recz kontrahenta ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Pólnocnej, gdy dostawa towarów pierwonie dokonywana jest na terytorium wolnego obszaru celnego położonego na terytorium w Czechach, a następnie towar podlega wywozowi do USA.Odprawa celna następuje na terytorium wolnego obszaru celnego, a podatnik otrzymuje dokument celny wystawiony orzez czeską agencje celną.
 915. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-115-1-GK/05
  Czy posiadanie dokuemntów takich jak: kserokopia dokumentu przewozowego, kopia faktury, specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku upoważniają do zastosowania stawki podatku od towarów i usług dla dokonywanych wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów w wysokości 0%?
 916. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-413c/05/LS
  Czy obrót z tytułu otrzymania zaliczki na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy należy wykazać w ewidencji za miesiąc, w którym wystawiono fakturę dokumentującą je otrzymanie oraz czy obrót z tego tytułu należy wykazać w ewidencji i deklaracji VAT-7 jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów ze stawką 0%?
 917. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-413d/05/LS
  Czy obrót z tytułu otrzymania zaliczki na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy należy wykazać w ewidencji za miesiąc, w którym wystawiono fakturę dokumentującą je otrzymanie oraz czy obrót z tego tytułu należy wykazać w ewidencji i deklaracji VAT-7 jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów ze stawką 0%?
 918. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/221/274/05
  Czy dowód zapłaty należności przez kontrahenta jest wystarczającym (tzn. samodzielnie, bez innych dowodów) dokumentem potwierdzajacym dokonanie wewnatrzwspólnotowej dostawy towarów i uprawniającym do zastosowania 0% stawki podatku od towarów i usług.
 919. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-2/4111/415/276/35/05
  Czy należny podatek VAT wynikający z wewnątrzwspólnotowej dostawy w przypadku braku potwierdzenia dostawy wewnątrzwspólnotowej stanowi dla sprzedawcy koszt uzyskania przychodu?
 920. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-79/05/Z/06
  Podatnik zwraca się z zapytaniem, z jakiego tytułu przysługuje mu prawo do stosowania stawki podatku w wysokości 0%?
 921. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443-187/24408/05
  Czy przekazanie płyty CD zawierającej specyfikację istotnych warunków zamówienia kontrahentom z krajów Unii Europejskiej (będących czynnymi podatnikami VAT) należy traktować jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, oraz jak powinna być udokumentowana.Podatnik w swoim wniosku wskazał, iż zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177) ogłosił konkurs na koncepcję rozbudowy teatru. Teatr przekazuje oferentom specyfikacje istotnych warunków zamówienia w formie elektronicznej na płycie CD za ustaloną przez siebie cenę, która obejmuje zwrot kosztów związanych z wytworzeniem dokumentacji (zakup CD, papieru).
 922. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/199-200/240/05
  Podatnik zwraca się z zapytaniem dotyczącym terminu wystawienia faktury oraz zastosowania kursu waluty, według którego Podatnik powinien wyliczyć kwoty na fakturze, w przypadku otrzymania zaliczki w walucie EURO przed dokonaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
 923. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/201/241/05
  Podatnik zwraca się z zapytaniem dotyczącym terminu rozliczenia w deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7, faktury VAT potwierdzającej otrzymanie zaliczki w walucie EURO, przed dokonaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
 924. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/i/4407/132/05
  W jakim miesiącu należy ująć do deklaracji VAT-7 korekty dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w przypadku gdy, m.in. podwyższono/obniżono cenę, udzielono rabatu, na fakturze kontrahenta doszło do oczywistej pomyłki w cenie?
 925. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 421000-PA-9102-29/05/TS
  Podatnik zamierza dokonywać sprzedaży wyrobów akcyzowych zharmonizowanych tj. papierosów w ramach usług świadczonych w kraju za pośrednictwem "sklepu internetowego". Przedmiotowe papierosy zostaną wcześniej nabyte z zapłaconą akcyzą od producenta (oznaczone znakami akcyzy i maksymalną ceną detaliczną). Dostawa ma zostać zrealizowana na podstawie wcześniejszego zamówienia towaru w ilości nie przekraczającej 200 sztuk papierosów dla danego zamawiającego. Wysyłka ma być realizowana przez firmę kurierską, która dokona dostawy zamówionego towaru. Podmiotami zamawiającymi będą osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej inne niż terytorium kraju. Zdaniem Spółki, w wyniku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, w świetle art. 2 ust. 23 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z póź. zm.), nie dojdzie do wykonywania czynności powodującej powstanie obowiązku w podatku akcyzowym na podstawie art. 4 ust. 1-3 ustawy o podatku akcyzowym. Ponadto Spółka uważa, że sprzedaż i dostarczenie papierosów osobie fizycznej mającej miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego również nie powoduje obowiązku zapłaty akcyzy w kraju nabycia.
 926. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PPO I/443/ 294 - 1/ 05 /ŁG
  Spółka pyta, jakim dowodem udokumentować faktyczny wywóz naczepy do kontrahenta niemieckiego?
 927. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO III 443-47/05
  1. Czy istnieje obowiązek wystawiania faktur VAT dokumentujących otrzymanie zaliczki przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów?2. Jaką stawkę należy zastosować przy takiej czynności?3. W której pozycji deklaracji VAT-7 należy wykazać obrót?4. Kiedy występuje obowiązek podatkowy przy wpłacie zaliczki przez podatnika z kraju UE na dostawę wewnątrzwspólnotową?
 928. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/I/1909/2005/ADB
  Czy prawidłowo została zastosowana stawka podatku w wysokości 0% dla dostawy książek i wizytówek jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, przy założeniu że przed terminem złożenia deklaracji VAT ?7 za ten miesiąc dotrą do wnioskodawcy dokumenty potwierdzające otrzymanie towaru przez kontrahenta francuskiego?
 929. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-276/IV/2005/JD
  Podatnik zapytuje czy transakcję polegającą na wytworzeniu łodzi, z montażem dostarczonego przez kontrahenta zagranicznego materiału należy traktować jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.
 930. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/260-168/05/AO
  Pytanie dotyczy potwierdzenia zasadności zastosowania stawki podatku od towarów i usług w wysokości 0 % dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
 931. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO III 443-45/05
  Stawka VAT dla zaliczki przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.
 932. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/176/193/05
  Podatnik ma wątpliwości, w którym miesiącu powinien wykazać w deklaracji VAT-7 fakturę korygującą wystawioną w związku z rabatem udzielonym kontrahentowi w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
 933. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/247/164/2005/EŻ
  Pytanie Spółki dotyczy następującej kwestii: Spółka prosi o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: Dotyczące faktury na zaliczkę: 1.Jaką stawkę VAT ma obrać przy wystawianiu faktury zaliczkowej? Czy może zastosować na fakturze zaliczkowej zastosować stawkę 0% (jak dla dostawy wewnątrzwspólnotowej) czy stawkę 22%? 2.Czy może wystawić kilka faktur częściowych na jedną zaliczkę otrzymaną od klienta, które będą opiewały na zakup towaru? 3.Jeżeli może wystawić kilka faktur na otrzymaną zaliczkę, to do każdej dostawy wewnątrzwspólnotowej nie zna ceny jednostkowej gazu po jakiej dokona dostawy gazu, więc nie wie jaka jest wartość faktury za dostawę. Ceny na rynku gazowym często się zmieniają i trudno jest przewidzieć ich poziom w najbliższych tygodniach 4.W jakim okresie może wystawiać kilka faktur częściowych dotyczących jednej zaliczki? 5.Jak zafakturować klienta jeżeli w danym miesiącu kalendarzowym nie odbierze towaru do wysokości wpłaconej zaliczki Dotyczące zabezpieczenia do wpłaty:1.Czy ma wpłacać zabezpieczenie do Urzędu Skarbowego i w jakiej wysokości, jeżeli nie zna ceny zakupu towaru, który sprzeda klientowi czyli nie jest w stanie określić dokładnie jaką kwotę VAT otrzyma od Urzędu Skarbowego?Dotyczące faktur wewnętrznych:1.Jak ma ująć fakturę wewnątrzwspólnotową dotycząca zaliczki w fakturze wewnętrznej i jaką stawkę podatku VAT ma przyjąć?2.Jak ma ująć w fakturach wewnętrznych dostawę, która dotyczy zaliczki wpłaconej przez kontrahenta nie rozliczonej w jednym miesiącu?
 934. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-520/05/TM
  Czy dokumentem, (o którym mowa w art 42 ust. 3 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług) potwierdzającym przyjęcie towaru jest dokument Wrota celne NCTS.
 935. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR2/443-329/05/JP
  Podatnik zwrócił się z pytaniem: Czy Spółka dokonała prawidłowego rozliczenia wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej według procedury uproszczonej?
 936. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP III/44004/443/62/IK/05
  czy podatnik ma prawo do zastosowania stawki 0% przy WDT
 937. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-270/IV/2005/DP
  Podatnik zapytuje na jakich zasadach nalezy opodatkować przemieszczenie jego towarów z terytorium kraju na terytorium Francji i tam dokonanie ich sprzedaży.
 938. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-517/05/KB
  Pytanie Podtanika dotyczy opodatkowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w sytuacji, kiedy towar jest dostarczany na terytorium Niemiec na rzecz kontrahenta szwajcarskiego posiadajacego niemiecki numer identyfikacji podatkowej.
 939. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443-38.5/05/WI
  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w sytuacji przekształcenia w zaliczkę na poczet przyszłej dostawy wewnątrzwspólnotowej (eksportu) kwoty pozostałej po rozliczeniu wcześniej zrealizowanej dostawy ?
 940. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443-38.2/05/WI
  Jaka powinna być stawka na fakturach wystawianych z tytułu zaliczek w eksporcie i w dostawach wewnatrzwspólnotowych - w stanie prawnym obowiązującym po dniu 1 czerwca 2005r.?
 941. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443-38.1/05/WI
  Kiedy należało wystawić fakturę z tytułu otrzymania zaliczki w eksporcie i dostawie wewnątrzwspólnotowej oraz z jaką stawką - w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 maja 2005r.
 942. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/95A/05
  Czy sprzedaż przedmiotowej usługi - opodatkowania usługi transportowej świadczonej przez kontrahenta krajowego na rzecz polskiego przedsiebiorcy dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów należy ująć w deklaracji VAT - 7 w pozycji 28 i w informacji podsumowującej jaką stawkę VAT należy zastosować?
 943. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-67/05
  dotyczy opodatkowania zaliczek i przedpłat w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, zastosowania do w/w dostawy odpowiedniej stawki VAT, sposobu ustalania i rozliczania różnic kursowych "Spółka Jawna "XXXXXXXX" prowadząca podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencjonująca przychody w dacie wystawienia faktury dokonuje wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów. W oparciu o wystawioną przez spółkę fakturę proforma ( kwoty w EURO ) odbiorca zagraniczny dokonuje przedpłat na poczet dostaw. Kwota zaliczki stanowi 100% ceny towaru lub określoną część wartości dostawy. "otrzymanie od kontrahenta zagranicznego zaliczki skutkuje w każdym przypadku obowiązkiem wystawienia faktury zaliczkowej w walucie w jakiej dokonano wpłaty zaliczki z zastosowaniem stawki VAT 0% właściwej dla dostaw wewnątrzwspólnotowych. W przypadku otrzymania zaliczki obejmującej 100% ceny towaru nie jest wymagane wystawienie ostatecznej faktury VAT w momencie faktycznej dostawy towaru, dostawę wewnątrzwspólnotową dokumentuje w tym przypadku faktura zaliczkowa wystawiona przez dostawcę w ciągu 7 dni od daty otrzymania przez niego przedpłaty"
 944. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1/17/2005
  Czy należy wystawiać faktury dokumentujące otrzymanie zaliczki na poczet przyszłej dostawy wewnątrzwspólnotowej i czy można zastosować stawkę 0%, mimo iż nie zostanie wniesione zabezpieczenie majątkowe?
 945. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-82-2-GK/05
  Moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług oraz zastosowania prawidłowej stawki podatku na otrzymaną w miesiącu MAJU 2005 zaliczkę na wewnątrzwspónotową dostawę towarów.
 946. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-501/05/IS
  W jakim terminie należy dokonać korekty podatku należnego w przypadku dostawy krajowej i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz po jakim kursie powinno nastąpić przeliczenie kwoty wykazanej w walucie obcej na fakturze dokumentującej wewnątrzwspólnotową dostawę towarów?
 947. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 341-RPA-911-2/05
  Czy zakup na terenie kraju członkowskiego samochodu osobowego od obywatela Białorusi jest dostawą wewnątrzwspólnotową?
 948. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US IV/I/443-84/05
  1) moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w przypadku transakcji przedstawionej we wniosku, 2) moment wystawienia faktury, 3) dowody właściwe dla uznania, że transakcja, o której mowa w zapytaniu, jest wewnątrzwspólnotową dostawą towarów,
 949. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-111-1/05
  Czy można odliczyć podatek zawarty w cenie towarów i usług nabytych na potrzeby oddziału zlokalizowanego na terytorium UE w związku z wykonywaniem usług na nieruchomościach?
 950. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-242/IV/2005/JW
  Podatnik zapytuje czy czynność polegającą na zwrocie towarów kontrahentowi niemieckiemu w lipcu 2005r., które zostały zakupione od niego i zaimportowane w okresie od czerwca 2002r. do maja 2003r. należy traktować jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów?
 951. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/219/146/2005/EŻ
  Spółka prosi o udzielenie odpowiedzi czy prawidłowo wykazała w deklaracji VAT-7 za miesiąc kwiecień 2005 roku w związku z wystąpieniem w tym miesiącu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów cały podatek VAT naliczony jako podatek do zwrotu na rachunek bankowy w terminie 180 dni (Spółka istnieje od 15.12.2004 roku). Wątpliwość związana jest z interpretacją art. 87 - czy nie występuje w tym wypadku ograniczenie zwrotu na rachunek bankowy do kwoty 22.000,00 x 22% = 4.840,00 zł a pozostała kwota - w wartości 1.104,00 zł powinna być wykazana w poz.55 jako kwota do przeniesienia na następne okresy rozliczeniowe ?
 952. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP1/443-55/05/PG/65198
  W jaki sposób prawidłowo określić podstawę opodatkowania w przypadku braku dowodów w określonym ustawą o podatku od towarów i usług terminie, że towary będące przedmiotem eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zostały dostarczone odpowiednio poza terytorium Wspólnoty lub na terytorium państwa członowskiego innego, niż Polska czy wartośc transakcji należy przyjąć jako watość netto, naliczając VAT rachukiem "od stu", czy też rachunkiem "w stu"?
 953. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-261/05
  Podatnik zwrócił się z wnioskiem o potwierdzenie, iż posiadana przez Niego dokumentacja, wobec braku listu przewozowego, w którym wskazany jest jako nadawca towaru, uprawnia do zastosowania stawki podatku w wysokości 0 %, z tytułu dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
 954. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/93/2005
  Czy w zwiazku z otrzymaną przedpłata na dostawy, które bedą rozliczane przez okres 4 lat Spółka winna wystawić fakturę VAT UE w ciagu 7 dni od otrzymania środków na rachunku bankowym i ująć ją w rejestrze sprzedaży i deklaracji VAT-7 jako dostawę wewnątrzwspólnotową, jeżeli tak, to w jaki sposób rozliczać faktyczną dostawę?
 955. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR2/443-298a/05/MŻ
  Czy w wypadku, gdy przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy Spółka nie posiada w swojej dokumentacji dowodów, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, powinna wykazać taką dostawę jako dostawę krajową ustalając podstawę opodatkowania z tego tytułu rachunkiem "w stu" od kwoty należności wykazanej na fakturze?
 956. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR2/443-298c/05/MŻ
  Czy Strona w wypadku, gdy po złożeniu deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzyma dowód, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, jest upoważniona do dokonania korekty złożonej deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej, w której wykazała dostawę towarów i wykazania dostawy wewnątrzwspólnotowej ze stawką podatkową 0% od całej kwoty należnej od nabywcy towarów dostarczonych do Unii Europejskiej?
 957. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR2/443-299b/05/MŻ
  Czy Spółka, przypadku otrzymania części należności, a w szczególności przedpłaty, zaliczki, zadatku bądź raty na poczet wewnątrzwspólnotowych transakcji towarowych, powinna wykazać tę zaliczkę ze stawką podatku 0% w deklaracji VAT-7 za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, tj. za miesiąc wystawienia faktury dokumentującej otrzymanie zaliczki?
 958. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1.443/91/05
  Czy spółka może uznać dostawy towarów do Oddziału Spółki w Niemczech jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów z zastosowaniem stawki O%?
 959. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 35-WPA-9116-291/05
  Czy dostawa wewnątrzwspólnotowa olejów smarowych może odbywać się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z zastosowaniem uproszczonego dokumentu towarzyszącego?
 960. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-III-2-443/145/05/MJS
  Wniosek dotyczy sposobu rozliczenia reklamacji towaru w przypadku gdy nie następuje przywóz towarów na teren Polski ze względów ekonomicznych.
 961. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-III-2-443/146/05/MJS
  Wniosek dotyczy opodatkowania premii pieniężnych przyznawanej nabywcom towarów z krajów UE oraz z krajów trzecich.
 962. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-77-1-GK/05
  Spółka zadała pytanie czy ww. dokumenty w dostateczny sposób potwierdzają dostarczenie towarów do klienta w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i spełniają tym samym wymogi stawiane przez art. 42 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 czerwca 2005 r. - zwanej dalej "ustawą".
 963. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1412/PP/443-50A/05
  Wysokośc stawki podatku od towarów i usług dla opodatkowania otrzymanych zaliczek z tytułu eksportu towarów oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
 964. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: LUS/I-2/443/77-78/05/KW
  Zakup towaru przez Podatnika następuje od osoby fizycznej z Luksemburga nieprowadzącej działalności gospodarczej i niemającej nr identyfikacyjnego VAT UE. Następnie towar jest sprzedany bezpośrednio firmie niemieckiej posiadającej nr identyfikacyjny VAT UE. Czy powyższą transakcję należy traktować jako trójstronną i zastosować stawkę 0%?
 965. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PPO I/443/ 246 / 05 /ŁG
  Spółka pyta, jak należy rozumieć zapisy zawarte w art. 42 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług " ... z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju..." i czy dołączony do wniosku dokument CMR spełnia powyższy wymóg ?
 966. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP I 443/140/217/05
  Spółka dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, ale przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w swojej dokumentacji nie posiada dowodów, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego, inne niż terytorium kraju. W konsekwencji opodatkowuje powyższą sprzedaż stawką podatku VAT obowiązującą dla danej sprzedaży na terytorium kraju. Zapytanie Spółki dotyczy sposobu wykazania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w deklaracji podatkowej VAT-7, w sytuacji, gdy nie posiada wyżej wymienionych dowodów i opodatkowuje taką dostawę krajową stawką podatku od towarów i usług. Spółka ma wątpliwości czy powyższą dostawę należy wykazać jako dostawę na terytorium kraju i opodatkować podatkiem VAT ze stawką właściwą dla dostawy krajowej, czy też wykazać taką sprzedaż jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów w pozycji 28 deklaracji VAT-7, a podatek należny w pozycji 27. Spółka ma również wątpliwości co do sposobu obliczenia podatku należnego z tytułu dokonania takiej dostawy. Zdaniem Spółki powyższą transakcję należy wykazać jako dostawę na terytorium kraju i opodatkować podatkiem VAT ze stawką właściwą dla dostawy krajowej. W opinii Spółki podatek należny od takiej dostawy należy obliczyć ?metodą rachunku w stu?.
 967. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-430/05/IS
  Jak potraktować fakturę na zakup towarów i usług na majątku ruchomym (towary dostarczone i usługa wykonana na terytorium Czech) od podmiotu zarejestrowanego na Słowacji, który na tej fakturze podaje nr NIP, który jest rozpoznawany przez system VIES jako nieprawidłowy? Czy transakcja powinna zostać potraktowana jako WNT (w części dotyczącej zakupu towarów i jeśli tak to jak ją wykazać w deklaracji podsumowującej VAT-UE oraz "jak prawidłowo rozliczyć następującą transakcję: dostawa mebli i usług montażowych na majątku ruchomym do Czech dla firmy X (podatnik VATUE zarejestrowany w Czechach, faktura za meble oraz usługi dla firmy Y (podatnik VATUE zarejestrowany w Szwecji)- czy prawidłowo zastosowana została stawka 0 % i transakcja potraktowana jako WDT"?
 968. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP III 443/792/05/MTD
  Podatnik stwierdza, iż zamierza podpisać umowę z odbiorcą łotewskim na dostawę produkowanych przez siebie urządzeń, których montażu dokona w tym przypadku inny podatnik łotewski. W złożonym wniosku wyrażono wątpliwość dotyczącą momentu powstania obowiązku podatkowego "w przypadku otrzymania przed dokonaniem dostawy wewnątrzwspólnotowej całości lub części ceny". Podatnik, powołując się na treść przepisów art. 20 ust. 3 oraz art. 19 ust. 12 pkt 2 ustawy VAT stanął na stanowisku, że skoro nie przedstawił w urzędzie skarbowym zabezpieczenia majątkowego kwoty zwrotu różnicy podatku nie ma obowiązku wystawienia faktury potwierdzającej otrzymanie zadatku, a tym samym obowiązek podatkowy z tytułu otrzymania przez niego zadatku od nabywcy nie powstanie.
 969. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP5-423-24-05-HK-58618
  Spółka dokonała na terenie kraju dostawy towaru na rzecz nabywcy - firmy niemieckiej opodatkowując transakcję stawką 22% VAT. Następnie nabywca powiadomił Spółkę, że towary mają być wywiezione do Niemiec. Spółka zamierza anulować dostawę wewnątrzwspólnotową. Korekta transakcji dokonana zostałaby poprzez stwierdzenia nadpłaty za okres dokonania dostawy krajowej.
 970. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1-443-48/05/MD
  Czy otrzymanie zaliczki od kontrahenta przed dokonaniem wewnatrzwspólnotowej dostawy towarów powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług ?
 971. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/193/126/2005/AN
  Czy udokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w sposób opisany w niniejszym zapytaniu uprawnia Spółkę do zastosowania stawki 0% podatku od towarów i usług?
 972. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/190/124/2005/JZ
  Z jaką stawką VAT należy wystawić fakturę w przypadku: - sprzedaży części zamontowanych w naprawianych samochodach należących do kontrahentów zUnii Europejskej.- sprzedaży części zamiennych w/w kontrahentom (przewożonych tymi samochodami "luzem ").Jakie dodatkowe dokumenty są wymagane?
 973. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUS/IPD2/4430/51/2005
  Jednostka realizuje wewnątrzwspólnotowe dostawy oraz transakcje eksportu towarów, przed których dokonaniem otrzymuje zaliczki od kontrahentów na poczet przyszłej dostawy. W celu udokumentowania otrzymanej zaliczki wystawia fakturę zaliczkową. Do wystawionej faktury zaliczkowej Jednostka stosuje stawkę 0% VAT na mocy art. 41 ust. 3 lub 4 ustawy o VAT. Podatnik ma wątpliwości dotyczące zastosowania prawidłowej stawki podatkowej w przypadku otrzymania takiej zaliczki.
 974. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP I 443/1/213/05
  Podatnik ma wątpliwości czy poniższą transakcję potraktować jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów i w jakim miesiącu dla przedmiotowej transakcji powstał obowiązek podatkowy oraz w której deklaracji VAT-7 dostawy te powinny zostać rozliczone.
 975. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/192/125/05/AG
  Jaki kurs powinna Spółka zastosować do przeliczenia kwot wyrażonych w walutach obcych, w przypadku gdy wystawia fakturę VAT zanim NBP wyliczy i ogłosi bieżący kurs średni waluty obcej na dzień wystawienia faktury?
 976. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB III/436/52/2005/kk
  Czy na fakturach wystawionych dla klijentów z UE, usługi transportu towarów związku z wewnątrzwspólnotową dostawą towaró mogą być wykazywane jako niepodlegające opodatkowaniu w Polsce?
 977. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PPM/443-39/BB/05
  - dotyczy zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania wewnątrzwspólnotowej dostawy niklu zużytego do produkcji rur stalowych.
 978. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/443/311/KO/05
  Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Spółka w ramach udziału w 6 Programie Ramowym UE (Program), nabywa sprzęt wideokonferencyjny i wyposażenie, służące komunikacji pomiędzy partnerami programu. Sprzęt ten jest rozprowadzany pomiędzy wszystkich Partnerów, zarówno posiadających siedzibę w Polsce, jak i posiadających siedziby w innych Państwach UE. Zgodnie z zasadami Programu sprzęt nabywany przez Spółkę przekazywany jest nieodpłatnie. Partnerzy Programu (odbiorcy sprzętu) z innych państwach członkowskich UE są podatnikami podatku od towarów i usług lub osobami prawnymi, zidentyfikowanymi na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nabywania towarów (WNT). Sprzęt przeznaczony dla Partnerów z innych państw członkowskich nie jest użytkowany przez Spółkę, tylko jest wywożony do nabywców. W momencie dokonywania dostawy Spółka jest podatnikiem podatku VAT, która zgłosiła zamiar dokonywania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów i zarejestrowana jako podatnik VAT UE oraz dysponuje właściwym i ważnym numerem identyfikacji podatkowej poprzedzonym kodem PL. W związku z powyższym Spółka wystąpiła z zapytaniem czy stanowisko przedstawione niżej wymienionych punktach jest prawidłowe: 1. dokonanie nieodpłatnej dostawy towarów, przy nabyciu których podatnik odliczył podatek naliczony, z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w art. 13 ustawy, stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę towarów; 2. powyżej wskazana wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z zastosowaniem stawki podatku w wysokości 0%, pod warunkiem, że zostaną spełnione warunki określone w art. 42 ustawy; 3. powyżej wskazana dostawa towarów (WDT) powinna zostać udokumentowana fakturą, która powinna zostać przekazana nabywcy.
 979. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP I 443/627/05
  Podatnik na podstawie kontraktu zawartego z podmiotem będącym podatnikiem podatku od wartości dodanej posiadającym siedzibę w Wielkiej Brytanii dokonuje wysyłki transportem lotniczym koncentratu platynowo-palladowego z przeznaczeniem do rafinacji w celu odzysku platyny, palladu, złota i srebra. Za wykonanie usługi przerobu uszlachetniającego (na majątku ruchomym) podatnik, który dla tej transakcji podał kontrahentowi zagranicznemu numer, pod którym zidentyfikowany jest na potrzeby podatku, obciążony został przez kontrahenta na podstawie odrębnej faktury. Jednocześnie podatnik na rzecz tego samego kontrahenta dokonał sprzedaży czterech pierwiastków uzyskanych w wyniku rafinacji koncentratu. Sprzedaż nastąpiła poza granicami kraju, na terytorium Wspólnoty. W związku z powyższym pytanie podatnika dotyczy sposobu opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji dostawy towarów dla kontrahenta brytyjskiego i momentu powstania obowiązku podatkowego.
 980. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP I 443/1/201/05
  Wątpliwości Podatnika dotyczą rozliczenia podatku od towarów i usług w przypadku otrzymania zaliczki w dowolnej wysokości (również 100 %) na poczet dostaw wewnątrzwspólnotowych, a w szczególności czy z chwilą wystawienia faktury dokumentującej otrzymanie zaliczki przed dokonaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy przysługuje prawo do zastosowania stawki 0% bez spełnienia warunków, o których mowa w art. 42 ustawy?
 981. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/443/311/KO/05
  Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Spółka w ramach udziału w 6 Programie Ramowym UE (Program), nabywa sprzęt wideokonferencyjny i wyposażenie, służące komunikacji pomiędzy partnerami programu. Sprzęt ten jest rozprowadzany pomiędzy wszystkich Partnerów, zarówno posiadających siedzibę w Polsce, jak i posiadających siedziby w innych Państwach UE. Zgodnie z zasadami Programu sprzęt nabywany przez Spółkę przekazywany jest nieodpłatnie. Partnerzy Programu (odbiorcy sprzętu) z innych państwach członkowskich UE są podatnikami podatku od towarów i usług lub osobami prawnymi, zidentyfikowanymi na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nabywania towarów (WNT). Sprzęt przeznaczony dla Partnerów z innych państw członkowskich nie jest użytkowany przez Spółkę, tylko jest wywożony do nabywców. W momencie dokonywania dostawy Spółka jest podatnikiem podatku VAT, która zgłosiła zamiar dokonywania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów i zarejestrowana jako podatnik VAT UE oraz dysponuje właściwym i ważnym numerem identyfikacji podatkowej poprzedzonym kodem PL. W związku z powyższym Spółka wystąpiła z zapytaniem czy stanowisko przedstawione niżej wymienionych punktach jest prawidłowe: 1. dokonanie nieodpłatnej dostawy towarów, przy nabyciu których podatnik odliczył podatek naliczony, z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w art. 13 ustawy, stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę towarów; 2. powyżej wskazana wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z zastosowaniem stawki podatku w wysokości 0%, pod warunkiem, że zostaną spełnione warunki określone w art. 42 ustawy; 3. powyżej wskazana dostawa towarów (WDT) powinna zostać udokumentowana fakturą, która powinna zostać przekazana nabywcy.
 982. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-III-2-443/100/05/AMM
  Zapytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług "refakturowania" usługi transportu towarów związanych z czynnością wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
 983. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1436/2BV/443/2005/335/TCH
  Dotyczy identyfikacji czynności polegającej na wysyłce próbek towarów do kontrahentów zlokalizowanych w krajach Wspólnoty Europejskiej, jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.
 984. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1436/2BV/443/2005/336/TCH
  Dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług związanych z wysyłkami próbek towarów do kontrahentów zlokalizowanych w krajach Wspólnoty Europejskiej.
 985. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1436/2BV/443/2005/339/TCH
  Dotyczy identyfikacji czynności polegającej na wysyłce nowych towarów w miejsce towarów wadliwych lub brakujących do kontrahentów zlokalizowanych w krajach Wspólnoty Europejskiej, jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.
 986. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1436/2BV/443/2005/340/TCH
  Dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług związanych z wysyłkami nowych towarów w miejsce towarów wadliwych lub brakujących do kontrahentów zlokalizowanych w krajach Wspólnoty Europejskiej.
 987. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-60/2/05
  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu 100% przedpłaty dotyczącej dostawy wewnątrzwspólnotowej?
 988. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-118/RH-45636
  Czy otrzymanie przez podatnika dowodów dostawy wewnątrzwspólnotowej, w terminie późniejszym niż przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres, upoważnia podatnika do dokonania korekty złożonej deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej?
 989. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-118/RH-46642
  Jak należy naliczyć podatek VAT w wypadku braku dokumentów potwierdzających wewnątrzwspólnotową dostawę towarów?
 990. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP1/443-20/05/MS/52957
  Spółka zamierza sprzedawać swoje wyroby polskiemu kontrahentowi. Miejscem dostawy jest kraj spoza Unii Europejskiej. Dokumenty celne potwierdzające wywóz przedmiotowego towaru zostaną wystawione na Spółkę. Spółka zwraca się z zapytaniem, czy dostawę dokonaną przez Spółkę można traktować jako eksport i zastosować stawkę podatku 0% ?
 991. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP-443/27/2005
  Czy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w sytuacji otrzymania jakiejkolwiek części ceny przed dokonaniem dostawy wewnątrzwspólnotowej, jeżeli nie spełniono co najmniej jednego z warunków określonych w art.19 ust.12 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, a w szczególności nie przedstawiono w urzędzie skarbowym zabezpieczenia majątkowego kwoty zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art.87 ust.2 tej ustawy?
 992. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-120/05/AN-44072
  Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w przypadku otrzymania zaliczki na poczet przyszłej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów?
 993. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-184/IV/2005/JD
  Podatnik zapytuje o miejsce świadczenia usługi transportu, nabytej od przewoźnika w kraju, a następnie fakturowanej na rzecz kontrahenta z innego państwa członkowskiego, związanej z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów w świetle art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 994. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PIII/2/443-59/05
  Podatnik zapytuje czy dostawę towarów dla czeskiego przedsiębiorcy, posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, będącego przedstawicielem firmy z USA, w przypadku, gdy płatnikiem za dostarczony towar jest firma amerykańska, można uznać za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów?
 995. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 404000-PA-9101-12/05/BB
  Czy podatnik zobowiązany jest barwić i znaczyć oleje opałowe dokonując dostawy wewnątrzwspólnotowej do innego państwa Członkowskiego Unii Europejskiej w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, w którym przepisy dotyczące barwienia i znaczenia nie są tożsame z obowiązującymi w Polsce?
 996. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-229/IV/2005/DB
  Podatnik zapytuje o prawo odliczenia podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług od usług montażu i instalacji świadczonych przez polskiego podwykonawcę na terytorium Słowacji
 997. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1-443-36/05/MD
  Czy w przypadku popełnienia błędu w postaci wystawienia faktury VAT zaliczkowejdokumentującej dokonanie wewnątrzwspółnotowej dostawy towarów zamiastwystawienia faktury zaliczkowej dokumentującej dokonanie dostawy niepodlegającejopodatkowaniu na terytorium kraju należy wystawić fakturę korygującą i złożyć korektędeklaracji podatkowej VAT-7?
 998. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/159/106/2005/GS
  Jakie konsekwencje w obowiązku podatkowym w podatku od to watów i usług spowoduje dostawa wyrobów produkowanych przez naszą firmę do magazynu logistycznego na Węgrzech, należącego do firmy węgierskiej i świadczącej usługi składu i spedycji, a następnie sprzedaż tych wyrobów klientom węgierskim ( zarejestrowanym jako podatnicy VAT UE)? Czy możliwe jest traktowanie takiej sprzedaży jako wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, zastosowanie stawki 0 % oraz wystawianie faktur dla poszczególnych klientów raz w miesiącu (w przypadku sprzedaży ciągłej dla tych klientów)? Jakie wymogi formalne powinny być spełnione w celu właściwej dokumentacji opisanej transakcji?
 999. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP I 443/140/191/05
  Spółka dokonuje dostawy towarów nabywanych przez podatnika podatku od wartości dodanej, zidentyfikowanego na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego, innym niż terytorium kraju. Towary te są przeznaczone do wykonania na nich usług tj. usług na ruchomym majątku rzeczowym na terytorium kraju, a następnie do wywozu na terytorium państwa członkowskiego, inne niż terytorium kraju. Spółka nie spełniła warunków wymienionych w §7a pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Wątpliwości Spółki dotyczą prawidłowego rozliczenia w podatku od towarów i usług ww. transakcji i sposobu jej wykazania w deklaracji VAT-7. Zdaniem Spółki powyższą transakcję należy wykazać jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów po spełnieniu warunków wymienionych w §7a pkt 2 powołanego rozporządzenia, w rozliczeniu za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonanej dostawy. W przypadku, gdy przed złożeniem deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonanej dostawy, Spółka nie spełniła ww. warunków, powinna taką dostawę opodatkować. W takiej sytuacji, w ocenie Spółki, za podstawę opodatkowania należy przyjąć obrót, tj. kwotę należną z tytuł sprzedaży, pomniejszoną o kwotę należnego podatku. Po otrzymaniu zapłaty i spełnieniu pozostałych warunków uprawniajacych do zastosowania stawki podatku VAT 0% należy sporządzić korektę deklaracji VAT-7 za miesiąc, w którym opodatkowano dostawę.
 1000. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-105/RH-41965
  Termin wystawiania faktur dokumentujących wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów.
 1001. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP3/443-4/05/KH/50740
  Czy istnieje mozliwość zastosowania stawki VAT 0% dla WWD, dokonanej na rzecz nabywcy jeżeli Podatnik posiada nastepujące dokumenty potwierdzające dokonanie dostawy; kopię faktury, specyfikacje towarów, dokument nadania wraz z wydrukiem ze strony internetowej przewożnika potwierdzającego doreczenie przesyłki, korespondencję handlową (zamówienie nabywcy) ?.
 1002. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP I/443-79/05
  Czy Podatnik ma prawo do zastosowania 0% stawki podatku VAT w przypadku dostawy na zamówienie cypryjskiego armatora morskiego elementów niezbędnych do wykonania w porcie Gdynia remontu statku?
 1003. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DPI/443-1/05/PG/48850
  Czy Podatnikowi w miesiącu marcu 2005 r. przysługiwało prawo do opodatkowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów z zastosowaniem stawki podatku VAT O % na podstawie niżej wymienionych dokumentów:- potwierdzenia przyjęcia towaru przez nabywcę (firma niemiecka) dokonane na kopii faktury,- specyfikacji poszczególnych sztuk towarów czyli WZ,- konosamentu i CMR,- korespondencji handlowej ze spedytorem stwierdzającej, że kontenery zostały dostarczone i rozładowane w porcie przeznaczenia, tj. w Portugalii,
 1004. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-2/443/60/05/KW
  Spółka dokonuje dostaw na rzecz nabywcy posiadającego w dniu otrzymania towaru jedynie zgłoszenie rejestracyjne, a w dniu zakończenia okresu rozliczeniowego nadany właściwy numer identyfikacyjny dla potrzeb dostaw unijnych. W świetle art. 42 ust. 1 i 2 podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary zostały wywiezione na terytorium państwa członkowskiego innego niż teren kraju. Czy można zastosować stawkę 0% za cały okres rozliczeniowy dla takiego kontrahenta?
 1005. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 420000-WPA-9143-1/05/ES
  Przedmiotem wniosku były pytania dotyczące zwrotu podatku akcyzowego z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej. Podatnik przestawił również stan faktyczny oraz swoje stanowisko w sprawie. We wniosku wyjaśniono, że Firma XX nabywa samochody osobowe do dalszej odsprzedaży i płaci podatek akcyzowy wyszczególniony na fakturze zakupu. Następnie samochody sprzedawane są do krajów Unii. Samochody te odbierane są w Polsce i wywożone z udziałem przewoźnika nabywcy. Nabywca w ciągu 14 dni składa oświadczenie o wywozie z kraju samochodu. Podatnik uważa, że dostawcą wewnątrzwspólnotowym, któremu przysługuje zwrot podatku akcyzowego jest nabywca zgodnie z art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 26 lutego 2004 roku o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29, poz. 257).
 1006. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/69/05
  Spółka wykonuje usługi, które są następnie fakturowane jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Usługi te wykonywane są na towarach zakupionych przez spółkę. Przedmiotowe usługi sa wykazywane na jednej fakturze z towarami, lecz w odrębnej pozycji.Spólka pyta, czy w deklaracji czy w deklaracji VAT-7 w poz. 21 należywykazywać wartość tych usług czy też doliczyć je do pozycji 28?
 1007. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/98/2005/JZ
  Jakie dokumenty uprawniają podatnika do zastosowania stawki podatku od towarów i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy w wysokości 0%?
 1008. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/97/2005/JZ
  Jakie dokumenty uprawniają podatnika do zastosowania stawki podatku od towarów i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy w wysokości 0%?
 1009. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-61-1-GK/05
  Spółka zamówiła części wraz z montażem i próbnym uruchomieniem do dwóch urządzeń u kontrahenta z siedzibą na terytorium Szwecji. W październiku 2004 r. otrzymano dwie faktury informujące o 30% przedpłaty za zamówione towary. Przelewu środków dokonano 29 listopada 2004 r. W miesiącu grudniu 2004 r. otrzymano dwie faktury na kwoty opiewające za kolejne 60% wartości towaru, zapłacono je dnia 11 stycznia 2005 r. Części do urządzeń zostały przywiezione 27 grudnia 2004 r. W styczniu 2005 r. pracownicy kontrahenta dokonali montażu części w zakładzie Spółki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za które to usługi oraz 10% wartości części dnia 11 marca 2005r. wystawiono trzy faktury. Wartość faktury za usługę nie pokrywa się z wartością wcześniej ustaloną, dlatego też w miesiącu kwietniu 2005 r. zostanie wystawiona faktura korygująca. Spółka zadała pytanie kiedy nastąpi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. W opinii Podatnika w przedstawionym stanie faktycznym nie dojdzie do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, opodatkowaniu na terytorium RP będzie podlegać cała transakcja.
 1010. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-98/05
  Jakie dokumenty są niezbędne do potwierdzenia dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w sytuacji gdy towar został przesłany pocztą kurierską?.
 1011. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PPOI-443/210./05/MAK
  Z treści przedstawionej przez wnioskodawcę wynika, że Spółka została zarejestrowana jako podatnik podatku od towarów i usług dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych. Cyt: "Spółka w informacji podsumowującej za IV kwartał 2004 r. wykazała dokonane w tym kwartale wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów. Na jedną z tych dostaw spółka nie posiadała potwierdzeń zgodnych z art. 42 ust. 3 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług, dlatego też wykazała ją jako sprzedaż krajową opodatkowaną stawką 22% VAT. W związku z tym wystąpiła różnica sumy wewnątrzwspólnotowych dostaw z deklaracji VAT -7 za ten kwartał a informacją podsumowującą za ten sam okres (?)".Spółka stoi na stanowisku, iż cyt: " (?) zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (?) w informacji podsumowującej wykazuje się dokonane wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów. (?) Posiadanie potwierdzeń zgodnych z art. 42 ust. 3 i 4 ustawy jest niezbędne tylko do zastosowania stawki 0%, a nie wykazanie jej w informacji VAT-UE w przypadku opodatkowania tej sprzedaży stawką krajową (?)"
 1012. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/84/2005/ZK
  Jednostka zamówiła w firmie niemieckiej urządzenia elektroniczne, które zostały dostarczone do Polsku bezpośrednio od producenta z Chin. Podatnik dokonał odprawy celnej płacąc cło oraz podatek VAT. Natomiast firma niemiecka wystawiła fakturę z podatkiem 0 % i NIP UE. W związku z tym Podatnik sformułował pytanie: czy nastąpiło wewnatrzwspólnotowe nabycie towarów z Niemiec czy był to import towarów z Chin.
 1013. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DPP-005-32/05
  Czy można zastosować stawkę 0%przy sprzedaży na rzecz nabywcy z UE a ten z portu w Szczecinie dokonał dalszej sprzedaży do Rosji?
 1014. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-443/748/04
  Pytanie Podatnika dotyczy obowiązku wystawiania faktur potwierdzających otrzymane zaliczki. W ocenie Spółki, jeżeli w sytuacji otrzymania zaliczki tytułem wewnątrzwspólnotowej dostawy, nie udokumentuje tejże zaliczki fakturą i równocześnie nie przedstawi w urzędzie skarbowym zabezpieczenia majątkowego, to zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o VAT nie powstanie obowiązek podatkowy w związku z otrzymaniem takiej zaliczki.
 1015. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-41.7/05/DP
  Z jaką stawką podatku należy wystawić fakturę na zaliczkę z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - wg stanu prawnego obowiązującego po 01.06.2005r.?
 1016. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-41.3/21461/05/DP
  Z jaką stawką podatku VAT należy wystawić fakturę w przypadku otrzymania zaliczki z tytułu dostaw wewnątrzwspólnotowych, przy odpowiednim stosowaniu obowiązującego do dnia 31.05.2005r., artykułu 19 ust. 12 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług?
 1017. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-41.5/21461/05/DP
  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku otrzymania zaliczki z tytułu wewnątrz wspólnotowej dostawy towarów - wg stanu prawnego obowiązującego od dnia 01.06.2005r.?
 1018. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III-443/18/05 (1025_POS_25_29_35)
  Dokumentacja uprawniająca do stosowania stawki VAT 0% do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
 1019. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP3/443-12/05/KH/46958
  Spółka ma otrzymać zaliczkę od kontrahenta z Unii Europejskiej na poczet dostawy towarów w wysokości 23% wartości kontraktu. Towar wysyłany jest do kontrahenta ze stawką VAT 0%. Podatnik ma wątpliwości, czy w chwili otrzymania ww. zaliczki ma obowiązek odprowadzić podatek od towarów i usług ?
 1020. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP/443-15/KZ/05
  Jakie elementy powinna zawierać faktura VAT dokumentująca wewnątrzwspólnotową dostawę, a w szczególności czy powinna zawierać symbol PKWiU oraz specyfikację towarów?
 1021. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP I 443/710/05/AW
  W przedmiotowej sprawie pytanie dotyczyło następujących kwestii: 1. Jaka jest wzajemna relacja dokumentów wymienionych w art. 42 ust. 3 i 4 oraz w ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) uprawniających podatnika do opodatkowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów stawką podatku w wysokości 0%, w szczególności czy dokumenty z art. 42 ust. 3 i 4 ustawy można zastąpić jednym lub kilkoma z ust. 11. 2. Czy w sytuacji, gdy faktura dostawy zawiera wszystkie elementy wymagane w odniesieniu do specyfikacji sztuk ładunku konieczne jest sporządzenie odrębnego dokumentu zawierającego takie same dane i określonego jako specyfikacja sztuk ładunku. 3. W jakiej formie winien być sporządzony dokument potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. 4. Jaką drogą powinny być dostarczane podatnikowi dokumenty potwierdzające dokonanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
 1022. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/65/2005
  Czy import usług utylizacji opakowań oraz badań zdrowotnych miesa winien zostać opodatkowany przez usługobiorcę?
 1023. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-57-58-2-GK/05
  Jak udokumentować dostawę towarów do własnego magazynu położonego poza terytorium Rzeczypospolitej oraz kiedy powstanie obowiązek podatkowy?
 1024. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-88/05/DG
  Czy zaliczki otrzymanie przez Podatnika na poczet ceny z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów nie rodzi obowiązku podatkowego, bowiem nie zostały spełnione warunki określone w art. 20 ust. 3 w zw. z art. 19 ust. 12 pkt 2 ustawy o VAT w postaci przedstawienia przez Spółkę w urzędzie skarbowym zabezpieczenia majątkowego kwoty zwrotu różnicy podatku VAT z tytułu w/w dostawy?
 1025. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP III 443/499/05/MTD
  Podatnik dokonuje wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów, w związku z którymi nie przedstawia w urzędzie skarbowym zabezpieczenia majątkowego kwoty zwrotu różnicy podatku. Na kilka miesięcy przed wydaniem towaru otrzymuje przedpłaty od swoich zagranicznych klientów, zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE. Następnie każdą z przedpłat dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych strona dokumentuje fakturą. W złożonym wniosku wyrażono wątpliwość, czy postępowanie takie jest słuszne. Podatnik stanął na stanowisku, że wystarczające będzie wystawienie jednej faktury dokumentującej całość transakcji dopiero w momencie wydania towaru klientowi.
 1026. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1-005/167/05
  UMOWA KOMISU ZAWARTA W 04/2004r. NA SPRZEDAŻ TOWARU DO KRAJÓW UE
 1027. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-149/IV/2005/MS
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów oraz w eksporcie towarów należy wliczyć usługi dodatkowe takie jak transport, montaż, strojenie, projektowanie, dodatek za ekspres oraz inne usługi, które stanowią koszt wytworzenia towarów, za które nabywający jest obowiązany zapłacić.
 1028. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IX/443-28/HD/05
  Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować przy wystawianiu faktury dla zamawiającego usługę wewnątrzwspólnotowego transportu towaru, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza wspólnotą oraz jak należy dokumentować usługę w przypadku możliwości zastosowania stawki 0 %?
 1029. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV-JP/443-66/O/05
  Podatnik zapytuje czy dostawa ryb na rzecz kontrahenta z kraju trzeciego, w sytaucji gdy odbiór towaru nastepuje na terytorium Polski podlega opodatkowaniu 0% czy 3% stawką podatku VAT. Czy wystawiając fakturę firmie ukraińskiej wykazuje się podatek VAT 3% czy 0% ?
 1030. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV-JP/443-70/O/05
  Podatnik zapytuje czy dokonując dostawy ryby firmie ukraińskiej musi się rejestrować jako podatnik dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych i złożyć zgłoszenie rejestracyjne VAT-R/UE.
 1031. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/51/2005
  Czy posiadana przez Spółkę kopia faktury z poświadczeniem przyjęcia towarów w sklepie oraz dokument potwierdzający wysłanie towaru drogą morską potwierdzony przez Morską Agencję jest wystarczające do opodatkowania tej transakcji stawką 0% ?
 1032. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/50/2005
  Jakie dokumenty powinna posiadać Spółka dokonując wewnątrzwspólnotowej dostawy, by mogła zastosowac stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 0%?
 1033. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-2/443/49/05/KW
  Czy konieczne jest potwierdzenie odbioru towaru przez kontrahenta na wszystkich trzech dokumentach: faktura, specyfikacja dostawy i list przewozowy CMR?
 1034. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PPO I/443/ 164 - 2/ 05 /ŁG
  Spółka pyta czy w danej sytuacji należy zastosować NIP właściwy dla transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz czy prawidłowo Spółka zamierza opodatkować ww. sprzedaż stawką krajową ?
 1035. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-0058/315/05/IS
  1. Czy na podstawie kopii dokumentów tj. faktury sprzedaży, międzynarodowego samochodowego listu przewozowego CMR oraz specyfikacji dostawy, a także kopii dokumentów tj. zamówienia, faktury pro-forma oraz potwierdzenia przelewu zapłaty za zamówiony towar - można zastosować stawkę zerową VAT przy sprzedaży wewnątrzwspólnotowej? 2.Czy dokumenty te w sposób jednoznaczny potwierdzają, że towar został odebrany przez nabywcę?3.Czy przy wystawianiu faktur eksportowych należy stosować odrębną numerację, czy też mogą to być kolejne numery z numeracji sprzedaży krajowej?4.Czy na specyfikacji dostawy powinna być wpisana wartość towaru?5.Czy istnieje obowiązek wystawienia dwóch faktur o tym samym numerze do jednej dostawy wewnątrzwspólnotowej, pierwszej w walucie EUR, drugiej w PLN ?
 1036. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.005/34/2005
  Czy posiadany przez podatnika podatku od towarów i usług faks faktury sprzedaży z adnotacją nabywcy stwierdzającą otrzymanie towaru stanowi ważny dokument potwierdzający wewnątrzwspólnotową dostawę towaru?
 1037. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 320000-PA-9110-I-7/05/2
  Czy oświadczenia kontrahentów (zawierające numery nadwozia i potwierdzenie, że towary zostały odebrane) są konieczne do uzyskania zwrotu akcyzy na podstawie art. 77 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym? Zdaniem podatnika dokument ten jest zbędny, gdyż powyższe dane zawiera już dokument CMR.
 1038. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-141/1/05/GW
  Czy w sytuacji, gdy Spółka nie jest zarejestrowana i zidentyfikowana dla potrzeb transakcji UE w Niemczech, sprzedaż towarów z magazynu w Hamburgu klientowi polskiemu lub czeskiemu jest wewnątrzwspólnotową dostawą towarów, czy też należy ją traktować jako sprzedaż krajową?
 1039. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-23/05
  Jak należy prawidłowo udokumentować i opodatkować podatkiem od towarów i usług montaż maszyny z elementów dostarczonych przez podmiot zagraniczny (kontrahent unijny) oraz z własnych części, a następnie przesłanie z powrotem wytworzonego produktu (maszyny) do tego kontrahenta?
 1040. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IV-406/22/2005/VAT
  Spółka jest podatnikiem VAT w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i przedmiotem jej działalności są roboty budowlane w kraju i za granicą. Działalność na terenie Niemiec prowadzona jest w formie oddziału zamiejscowego - biura technicznego nazwanego, zgodnie z art. 5 umowy pomiędzy Polską a RFN w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu (Dz. U. Nr 31, poz. 163) - zakładem. Jest to jednostka samodzielnie prowadząca księgi rachunkowe oraz sporządzająca jednostkowe sprawozdania finansowe na podstawie prawa niemieckiego. Zakład nie jest zgłoszony do KRS. Dane ze sprawozdania finansowego zakładu w Niemczech po przeliczeniu na PLN zostają włączone do sprawozdania finansowego spółki. Zakład w Niemczech jest od 1 marca 2005 r. zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT w Niemczech. Spółka ma zamiar dostarczyć do swojego zakładu w Niemczech zakupione przez nią w Polsce materiały i częściowo przetworzone materiały - półfabrykaty. Zostaną one zabudowane i jako całość usługi sprzedane kontrahentowi niemieckiemu przez zakład w Niemczech. 1. Jak spółka winna udokumentować przekazanie tych półfabrykatów do zakładu? Czy ma traktować swój zakład jako odrębny podmiot i sprzedać te półfabrykaty dokumentując to fakturą VAT ze stawką 0%? 2. Czy w tej sytuacji spółka ma prawo do odliczania VAT naliczonego przy zakupie materiałów?
 1041. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-40-17/ED/05
  Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w dniach 21 - 30 stycznia 2005 r. uczestniczył w Międzynarodowych Targach Grune Woche w Berlinie. Podczas Targów Podatnik dokonywał na rzecz osób fizycznych niebędących podatnikami podatku od wartości dodanej sprzedaży bezpośredniej wyprodukowanych przez jego firmę wyrobów piekarniczych (chleba i herbatników) oraz wyrobów garmażeryjnych (tofu, seitan, malczyk wegański). Zgodnie z niemieckimi przepisami prawa, prowadząc ww. sprzedaż Strona zobowiązana była do zarejestrowania się dla celów podatku od od wartości dodanej oraz do składania stosownych deklaracji podatkowych w Urzędzie Skarbowym w Oranienburgu. W złożonej w niemieckim urzędzie skarbowym deklaracji podatkowej, rozliczył podatek należny ze sprzedaży prowadzonej na Targach oraz podatek naliczony związany z działalnością gospodarczą wykonywaną na terenie Niemiec. Strona wskazuje, iż wynikająca z tej deklaracji podatkowej kwota zobowiązania podatkowego w podatku od wartości dodanej zostanie uregulowana po wydaniu stosownej decyzji przez Urząd Skarbowy w Oranienburgu. Na tle takich okoliczności faktycznych Podatnik sformułował stanowisko, iż postąpił właściwie nie wykazując w złożonej deklaracji podatkowej VAT-7, sprzedaży dokonanej na Międzynarodowych Targach Grune Woche w Berlinie.
 1042. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB III/436/32/1/2005/kk
  Czy w przypadku gdy kontrahent unijny - zleceniodawca usług pomocniczych do usług transportowych poda świadczącemu usługi swój numer NIP-UE, a podatnik posiada kserokopię dokumentu przewozowego - międzynarodowego, na którym widnieje numer kontrahenta, którego dotyczą w/w czynności terminalowe, może traktować te usługi jako bezpośrednie związane z wewnątrzwspólnotową usługą trsansportu towarów, co oznacza że podlegają one opodatkowaniu w kraju nabywcy?
 1043. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2/443-148/05/KH/37535
  Czy w dokonanej korekcie informacji podsumowującej za II kwatał 2004 r., złożonej w październiku 2004 r., należało wykazać kontrahenta z nowym numerem VAT UE, gdy zmiana numeru nastąpiła już w III kwartale 2004 r.?
 1044. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2/443-147/05/KH/37532
  Czy sporządzając i składając do Urzędu Skarbowego w dniu 25.10.2004 r. informację podsumowującą za III kwartał 2004 r. należało wykazać kontrahenta, który zmienił numer VAT-UE pod dwoma pozycjami: stary numer i wartość dostawy z lipca 2004 r. oraz nowy numer i wartość dostawy za wrzesień 2004 r., czy też Podatnik winien wykazać go w jednej pozycji z nowym numerem i łączną wartością dostawy za III kwartał?
 1045. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-66/05/KW-31461
  Prawo do obniżenia VAT należnego o VAT naliczony wynikający z zakupu usługi transportowej.
 1046. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/92/57/2005/AN
  Czy przesunięcie towaru będącego własnością spółki A pomiędzy własnym magazynem a składem fabrycznym na terenie Niemiec powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku VAT? Czy obowiązek podatkowy od importu usług świadczonych na terenie Niemiec będzie spoczywał na firmie A?
 1047. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 354000-RPA-911-19/05
  Czy dodatki do paliw PKWiU 24.66.32-90.00 które wniskodawca posiada, a które nie zostały ujęte w ewidencjach składu podatkowego, w przypadku ich sprzedaży na Słowację powinny być obciążone podatkiem akcyzowym?
 1048. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PPI/443-48/05
  Czy Podatnik właściwie wystawił dokumenty (tj. faktury) i zastosował 0% stawkę podatku VAT przy dostawie towarów z Niemiec na Słowację?
 1049. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-104/IV/2005/DB
  Podatnik zapytuje czy sprzedaż rzeczy ruchomych nabytych uprzednio w ramach transakcji zakupu przedsiębiorstwa będzie spełniać kryteria wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w podatku od towarów i usług, niezależnie od okresu używania tych towarów?
 1050. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-105/IV/2005/DB
  Podatnik zapytuje jaką stawką podatku VAT należy opodatkować sprzedaż rzeczy ruchomych nabytych w ramach zakupionego przedsiębiorstwa.
 1051. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 443/82-69/2005/AP
  Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży sprowadzonych z Tajwanu do składu celnego towary, które potem są bezpośrednio sprzedawane kontrahentom mającym siedzibę na terytorium Unii Europejskiej oraz kontrahentom spoza Unii Europejskiej.
 1052. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 443/82-70/2005/AP
  Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży towarów sprowadzonych z Tajwanu do składu celnego, bezpośrednio sprzedawanych kontrahentom mającym siedzibę na terytorium Unii Europejskiej oraz kontrahentom spoza Unii Europejskiej. Wątpliwości Strony budzi możliwość odliczenia podatku naliczonego w związku z dokonaniem wymienionych czynności.
 1053. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-62-1-1/05
  Czy w przypadku, gdy w dostawie wewnątrzwspólnotowej zagraniczny kontrahent nie poda swojego numeru identyfikacyjnego VAT, należy naliczać podatek od towarów i usług od wartości dostawy, tj. wartość dostawy x stawka krajowa VAT, czy uzyskaną kwotę od odbiorcy traktować jako kwotę brutto i VAT należny naliczać naliczać metodą "w stu"?
 1054. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/17/05
  Jakie skutki podatkowe w podatku od towarów i usług pociąga za sobą zawarcie umowy użyczenia?
 1055. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PIII/1/443-16/05
  Podatnik zapytuje jaką stawką podatku VAT należy opodatkować usługi remont, przebudowa, konserwacja pojazdu wodnego "poduszkowca".
 1056. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PIII/1/443-16/05
  Podatnik zapytuje jaką stawką podatku VAT należy opodatkować usługi remont, przebudowa, konserwacja pojazdu wodnego "poduszkowca".
 1057. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PIII/1/443-16/05
  Podatnik zapytuje kiedy należy skorygować podatek należny zadeklarowany w deklaracjach dla podatku od towarów i usług w przypadku gdy do opodatkowania otrzymywanych od kontrahenta hiszpańskiego środków pieniężnych ma zastosowanie 0 % stawka podatku a podatnik naliczał od tej czynności 22 % podatek VAT?
 1058. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-29/05
  Podatnik zapytuje czy dostawę części do jednostek pływających poza terytorium kraju należy traktować jako dostawę wewnątrzwspólnotową czy w oparciu o art. 83 ust. 3 pkt 3 ustawy jako dostawę krajową opodatkowaną stawką podatku w wysokości 0%?
 1059. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PPO I/443/98/ 05 /AD
  Spółka zwróciła się z zapytaniem:- jak zakwalifikować dostawę części do montażu maszyn rozciągniętą w czasie na okres kilku miesięcy i dopiero po dostarczeniu wszystkich części zakończoną montażem;- jak traktować zafakturowane części w miesiącach przed montażem;- czy jest to wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów opodatkowana stawką 0%;- czy też nie uznaje się takiej sprzedaży za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.
 1060. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1443/PO/443/26/05/MŁ
  Czy dokumenty potwierdzajace dokonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej w postaci wydruku ze strony internetowej przewoźnika ekspresowego, bądź oświadczenie przewoźnika, że przesyłka została doręczona mogą stanowić podstawę do zastosowania stawki 0% na podstawie art.42 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług?
 1061. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/I-35/05
  Kto jest zobowiązany do opodatkowania usługi transportowej w sytuacji gdy polski podmiot zleca polskiemu przewożnikowi dokonanie transporu towarów z Niemiec do Polski?
 1062. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/60-56/2005/AP
  Pytanie dotyczy rozliczania podatku od towarów i usług w związku z realizacją kontraktu na wykonanie robót elektroenergetycznych na Węgrzech?
 1063. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/61/34/05/AG
  Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami podatku od towarów i usług powyższa transakcja to wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru czy eksport, jaką stawkę VAT zastosować i jakie dokumenty powinna Spółka posiadać aby zastosować stawkę 0 %?
 1064. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-443/57/05
  Czy Podatnik sprzedając swoje wyroby kontrahentowi ze Słowacji, posiadającemu NIP UE, przy czym towary te dostarczane są bezpośrednio na terytorium kraju trzeciego - spoza Unii Europejskiej, powinien niniejsze transakcje uznać jako eksport, czy też za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów?
 1065. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III-443/9/05, (1025_POS_11_13_9)
  Prośba o wskazanie właściwej interpretacji przepisów w zakresie art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm).
 1066. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PPO I/443/ 135 / 05 /ŁG
  Spółka pyta, czy ma prawo do zastosowania stawki podatku 0 % w związku z potraktowaniem tych dostaw jako dostawy wewnątrzwspólnotowej.
 1067. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP IV/443-20/05
  Dot. opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy wyrobów poligraficznych objętych grupą PKWiU 22.2 klasa 22.22 "wyroby i usługi gdzie indziej nie sklasyfikowane" na rzecz podmiotów wewnątrzunijnych.
 1068. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/448/17/05
  Czy dokonując dostaw wewnątrzwspólnotowych za pośrednictwem firmy kurierskiej można stosować stawkę 0 %?
 1069. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-17/05
  Czy można refakturować dla kontrahenta z Niemiec koszty transportu przesyłki przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów z zastosowaniem stawki podatku 0%?
 1070. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-443/422/04
  Dotyczy możliwości uznania posiadanych przez Jednostkę dokumentów za wystarczające do zastosowania stawki podatku VAT 0% w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy (wydruku ze strony internetowej przewoźnika ekspresowego potwierdzającego doręczenie przesyłki, bez wyszczególnienia towarów będących jej zawartością, wraz z dokumentem przewozowym poświadczającym nadanie przesyłki).
 1071. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-25/05/BKJ-24231
  Opodatkowanie dostaw dokonanych w Wolnym Obszarze Celnym a dotyczących towarów wprowadzanych tam z terenu Unii i po rozszerzeniu oraz krajów trzecich przed dniem 1 maja 2004 r. tj. przed wejściem w życie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 1072. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/ NTR2/ 443-99/05/MP
  1. Czy Spółka jest zobowiązana do wystawienia faktury VAT potwierdzającej otrzymanie zaliczki na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ? bez względu na wysokość otrzymanej przedpłaty? 2. Czy zaliczki, przedpłaty otrzymane na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów podlegają opodatkowaniu Vat z zastosowaniem stawki 0%
 1073. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/1-443/20/05
  Podatnik zwraca się z zapytaniem czy przy usługach świadczonych przez firmy zagraniczne a fakturze wystawionej przez firmę polską czy jest to nabycie wewnątrzwspólnotowe, czy nabycie w Polsce oraz czy należy naliczyć i odprowadzić podatek VAT?
 1074. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US36/2BV/443/59/05/MKow
  Podatnik zadał pytanie, czy spełnione są wymogi konieczne do zastosowania stawki 0% na podstawie art. 42 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku gdy nabywca towaru nie dokonuje jego bezpośredniego odbioru lecz odbiór towaru jest potwierdzany przez odbiorcę końcowego, posiadającego magazyny na terytorium państwa członkowskiego innym niż Polska
 1075. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US36/2BV/443/2005/157/TCH
  Dotyczy momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów polegającej na przemieszczeniu towarów należących do podatnika, z terytorium Polski na terytorium Niemiec.
 1076. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-I-44081/1/TŁ/05
  Ze stanu fatycznego przedstawionegow piśmie wynika, że firma z Niemiec kupuje od Spółki towar. Jednak Jednostka, zarejestrowana jako podatnik VAT-UE, wydaje towar bezpośrednio kontrahentowi z Węgier na zlecenie kontrahenta niemieckiego. Ten ostatni fakturuje przedmiotową dostawę na podatnika węgierskiego, podając na fakturze niemiecki numer identyfikacji podatkowej, który podaje też Spółka na fakturze wystawianej dla kontrahenta niemieckiego. Potwierdzenia odbioru towaru dokonuje firma węgierska, gdyż tam towar zostaje dostarczony. W związkuz tym Jednostka sformułowała pytania, czy dla Spółki X jest to transakcja trójstronna, o której mowa w art. 135-138 ustawy o VAT oraz czy potwierdzenie odbioru towaru przez kontrahenta z Węgier wystarczy do uznania tej transakcji za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT)?
 1077. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GV/443-48/2005/MP
  Moment powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT w przypadku wewnątrzewspólnotowego nabycia samochodu osobowego - w celu jego dalszej odsprzedaży przez podatnika, w sytuacji kiedy: - dostawca (sprzedający) wystawił fakturę z wyodrębnionym podatkiem VAT (nie jest to faktura VAT marża ani nie jest on osobą fizyczną), - oraz faktura dotarła do kupującego (nabywcy) w 2 miesiące po dacie jej wystawienia, ale łącznie z opóźnioną dostawą samochodu (konieczność naprawy poza granicami kraju), co jest potwierdzone "protokołem zdawczo - odbiorczym".
 1078. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DPP-005-17/05
  Jaką dokumentację winien posiadać podmiot do właściwego udokumentowania dostawy wewnatrzwspólnotowej ?
 1079. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PPOI-443/117/05/JJ
  Pytanie podatnika sprowadza się do udzielenia odpowiedzi, czy posiadane dokumenty uprawniają podmiot do uznania transakcji jako wewnątrzwspólnotowych dostaw oraz do zastosowania 0% stawki podatku od towarów i usług.
 1080. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-18/05
  Spółka dokonuje dostawy wewnatrzwspólnotowej .Czy potwierdzenie odbioru towaru w formie faksu lub e-maila będzie zgodne z zapisem art. 42 ust.3 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług?
 1081. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 321000-RPA-9104-3/05/WS
  Zasady zwrotu akcyzy w dostawie wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych na podstawie art. 77 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.).
 1082. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/6/05/1
  1. Czy przywóz bezpłatnych elementów (części zamiennych) od firmy austriackiej, a następnie ich przekazanie - w imieniu tej firmy - klientom finalnym na podstawie przepisów o rękojmi i gwarancji, nie należy do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? 2. Czy pomniejszenie wartości wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów od firmy austriackiej o wartość części zamiennych (będących towarem handlowym Spółki), przekazanych w imieniu gwaranta klientom finalnym w ramach gwarancji lub rękojmi, jak również pomniejszanie wartości wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów o wartość świadczonych usług gwarancyjnych jest działaniem prawidłowym?
 1083. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 362000 RPA-0630-16/2005/PB
  Tabela stawek akcyzy dla wyrobów akcyzowych dostarczanych wewnątrzwspólnotowo, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i importowanych, stanowiące załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.04.2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego ( Dz. U. nr 87, poz. 825 ze zm. ) określa wyroby według kodów CN, natomiast załącznik nr 1 do wyżej wymienionego rozporządzenia określa wyroby według kodu PKWiU. Czy w świetle powyższego należy rozumieć, iż w przypadku dostaw wewnątrzwspólnotowych kosmetyki sklasyfikowane pod symbolami PKWiU o numerach: 24.52.15-00, 24.52.19-90.60, 24.52.19-90.90 nie są objęte akcyzą?
 1084. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1/26/34/05
  W maju i grudniu 2004 r. podatnik dokonał wewnątrzwspólnotowej dostawy stosując stawkę podatku w wysokości 0%. W wyniku tych transakcji dokonano obniżenia podatku należnego o podatek naliczony dotyczący zakupu towarów. W druku rejestracyjnym VAT-R/UE złożonym w kwietniu 2004 r. podatnik zaznaczył w dziale "B" punkt 4 jedynie pozycję Nr 2 tj. dotyczącą oświadczenia, iż będzie dokonywał jedynie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.W związku z powyższym wątpliwości dotyczą kwestii czy podatnik mógł zastosować stawkę podatku w wysokości 0% w stosunku do dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostaw.
 1085. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-443-49/05/RK
  Czy istnieje obowiązek zapłaty podatku VAT w terminie 14 dni, w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia używanych ciągników rolniczych, podlegających rejestracji i użytkowanych na terytorium kraju, przez nabywcę oraz obowiązek uzyskania zaświadczenia z Urzędu Skarbowego dla celów związanych z ich rejestracją?
 1086. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NUS-MOP/443-3/05
  Dot. podania na fakturach adresu zarejestrowania nabywcy.
 1087. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/4/4/05/EŻ
  Spółka zwróciła się z zapytaniem, czy dokonując dostaw wewnątrzwspólnotowych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, może korzystać ze stawki 0% zgodnie z art 42 ust 3 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm), jeżeli dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju jest karta 3 Administracyjnego Dokumentu Towarzyszącego z potwierdzeniem odbioru wyrobów akcyzowych zharmonizowanych
 1088. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-65/05
  Wnioskująca zwróciła się z zapytaniem, czy w przypadku posiadania tylko kserokopii dowodu przewozowego CMR ale z oryginalnym podpisem odbiorcy wystarczy aby Spółka mogła zastosować stawkę podatku w wysokości 0%?
 1089. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/021/443/14/05/IW
  Pytanie dot. warunków uznania dostawy za dostawę wewnątrzwspólnotową.
 1090. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PPO I/443/ 26 / 05 /ŁG
  Spółka pyta, czy istnieje obowiązek wystawienia odrębnej faktury dla świadczenia wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów, która nie podlega opodatkowaniu w Polsce i odrębnej faktury na wewnatrzwspólnotową dostawę towarów, czy też można wystawić jedną fakturę dla tych dwóch ww. czynności?
 1091. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-33-1/05
  wykazanie zaliczek na dostawę wewnątrzwspólnotową w informacji podsumowującej .
 1092. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/AV/443-1007/05/KN
  Podatnik zamierza rozpocząć dokonywanie transakcji wewnątrzwspólnotowych polegających na dostawie wyprodukowanych przez niego maszyn dla kontrahenta z Finlandii, będącego podatnikiem podatku od wartości dodanej. Przed odbiorem maszyn kontrahent będzie uiszczać 50% ustalonej ceny jako zadatek na poczet przyszłej dostawy (reszta płatności po odbiorze towaru). Pytanie podatnika dotyczy konieczności wystawiania faktur dokumentujących otrzymanie w/w zadatku w transakcjach wewnątrzwspólnotowych oraz stawki podatku od towarów i usług od w/w zdarzenia gospodarczego.
 1093. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/44/2005
  Czy dostawa towaru z terytorium Niemiec przez unijnego kontrahenta którego instalacji dokona przedstawiciel handlowy dostawcy (podatnik podatku VAT w Polsce) jest wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów?
 1094. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2/443-85/05/KH/18659
  Czy sprzedaż produkowanych przez podmiot krajowy wyrobów odbiorcy z Anglii, gdzie dostawy będą przechowywane w magazynie odbiorcy, skąd będzie on je wykorzystywał sukcesywnie do produkcji, należy traktować jako dostawę wewnątrzwspólnotową na zasadzie bezpośredniej dostawy (sprzedaży) dla kontrahenta z Anglii?
 1095. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1/7/05
  Czy w przypadku wystawienia faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotową dostawę towaru w ostatnim dniu miesiąca, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia tej faktury, pomimo że dostawa towaru nastąpiła w miesiącu następnym?
 1096. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1/8/05
  Czy w przypadku braku u podatnika potwierdzenia dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, dostawę tą należy uwzględnić w deklaracji VAT-7 jako dostawę krajową ze stawką 22%, a w miesiącu następnym po otrzymaniu potwierdzenia należy dokonać korekty deklaracji z miesiąca poprzedniego?
 1097. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-I/443/42/MW/05
  Czy przekazanie folderów reklamowych, flag z logo firmy oraz materiałów biurowych przez Spółkę do swojego Oddziału w Berlinie lub do sprzedawców niemieckich obsługujących Oddział stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę towarów ?
 1098. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-27/05
  Czy Spółka prawidłowo stosuje rozliczenie dostaw wewnątrzwspólnotowych w przypadku otrzymania zaliczki od odbiorcy przed dokonaniem dostawy?
 1099. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 1406/VAT443-4/MW/05
  Podatnik wykonuje usługi pośrednictwa między krajowym producentem mięsa a nabywcą w Wielkiej Brytanii. Nabywca usługi podał dla tej czynności numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego. Usługi pośrednictwa są związane bezpośrednio z realizowaną dostawą do Wielkiej Brytanii, co wynika z zawartej umowy o współpracy. Czy w/w usługi pośrednictwa podlegają opodatkowaniu na terytorium Polski?
 1100. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-443/3/05
  Podatnik rozlicza się w podatku od towarów i usług w systemie kasowym (mały podatnik) i jest zarejestrowany dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych. W III kwartale 2004r. Podatnik dokonał wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla firmy francuskiej i zafakturował ją również w III kwartale 2004r. Kontrahent francuski opłacił fakturę w miesiącu XI.2004r. Pytanie: czy WDT należy wykazać w deklaracji VAT-7K za III czy za IV kwartał 2004r.?
 1101. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III 443/3/05
  Podatnik rozlicza się w podatku od towarów i usług w systemie kasowym (mały podatnik) i jest zarejestrowany dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych. W III kwartale 2004r. Podatnik dokonał wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla firmy francuskiej i zafakturował ją również w III kwartale 2004r. Kontrahent francuski opłacił fakturę w miesiącu listopadzie 2004r. Pytanie: czy WDT należy wykazać w informacji podsumowującej VAT-UE za III czy za IV kwartał 2004r.?
 1102. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IV/443-10/12/05
  Jak mam postępować w przypadku przerzutów towarów z Polski do filii w Niemczech i odwrotnie?
 1103. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSPP/443/6/34/25177/05
  W jaki sposób rozliczyć fakturę korygującą dotyczącą wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów?
 1104. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PPO I/443/72/ 05 /AD
  Spółka ma wątpliwość dotyczącą opodatkowania podatkiem od towarów i usług otrzymanych zaliczek przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.
 1105. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-562/04
  Spółka zwróciła się z zapytaniem czy opisana transakcja jest dostawą wewnątrzwspólnotową i winna być ujęta w deklaracji INTRASTAT oraz czy podany sposób rozliczania kosztów transportu jest właściwy.
 1106. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-5/IV/2005/JW
  Podatnik zapytuje jakie dokumenty uprawniają do skorzystania z preferencji podatkowej przy dokonywaniu wewnątrzwspólnotowej dostawy?
 1107. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-34/IV/2005/JW
  Podatnik zapytuje jak należy ująć w deklaracji VAT-7 oraz informacji kwartalnej wystawioną korektę faktury zwiększającą wartość dostawy?
 1108. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/159/04
  Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować w przypadku świadczenia usług: - konserwacji dzieł sztuki, a głównie mebli zabytkowych w kraju i za granicą; - wykonywania nowych mebli - kopii mebli zabytkowych, dla kontrahenta w kraju i za granicą; - zakupu mebli antycznych w kraju i za granicą od osób prywatnych i podatników podatku od towarów i usług; - sprzedaży okazjonalnej mebli antycznych zakupionych w kraju lub zagranicą osobom, które posiadają NIP UE lub osobom prywatnym?
 1109. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/129/05
  Czy wywóz do Niemiec uszkodzonych lub wadliwych produktów firmy, której się jest oficjalnym przedstawicielem na Polskę, w celu ich naprawy ewentualnie wymiany na niewadliwy, a następnie przywóz tych towarów do Polski stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę towarów i wewnątrzwspólnotowe nabycie w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług?
 1110. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2/443-18/05/TR/12003
  Jakie dokumenty są wystarczające do przyjęcia, że zostały spełnione warunki do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów?
 1111. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 42000-WPA-9141-21/2005/ES
  Podatnik uiścił podatek akcyzowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego, pojazd nie został zarejestrowany, dokonano więc jego wywozu do Niemiec, gdzie został zarejestrowany. Czy w takiej sytuacji istnieje możliwość zwrotu podatku uiszczonego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego?
 1112. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443/VAT/164/2005/AW
  - Jaka stawka podatku VAT jest właściwa dla sytuacji kiedy spółka wystawia fakturę VAT dla kontrahenta z U.E. przed dniem 01.05.2005r. a wywóz towaru nastąpił po 30.04.2004r. (22% czy 0%) ?- Jaka stawka podatku jest właściwa dla WWD towarów?
 1113. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1/443-11/05/TZ/10980
  Czy uzyskany fax-em od klienta dokument przewozowy stanowi spełnienie warunku ustawowego do stwierdzenia o zaistnieniu dostawy wewnątrzwspólnotowej towarów i wiążącego się z tym prawa do zastosowania obniżonej stawki podatkowej?
 1114. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-134-3-GK/04
  Czy prawidłowym jest obciążanie Zakładów ponoszonymi kosztami na podstawie not obciążeniowych?Czy prawidłowym jest wystawianie faktur VAT dokumentujących przekazanie materiałów do zużycia na terytorium państw członkowskich innych niż terytorium RP?Czy Spółka ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego związanego z ponoszonymi kosztami?
 1115. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2/443-25/05/KH/10542
  Podatnik dokonując wewnątrzwspólnotowych towarów udziela rabatu cenowego nabywcy, przy czym rabat udzielany jest w terminie późniejszym niż dokonana dostawa. Kiedy podatnik może rozliczyć korektę dostawy wynikającą z udzielonego rabatu?
 1116. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/236/04/2005/AP
  Dot. opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy ulotek na terytorium Czech, Słowacji i Węgier?
 1117. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP I 0090/1/1/05
  Czy w przypadku braku kompletu dokumentów jednoznacznie potwierdzających dokonanie przez Spółkę transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub eksportu, przy wykazaniu wartości takich dostaw w ewidencji podatkowej jako dostaw na terytorium kraju, Spółka powinna: a) przyjmować, iż wynikająca z wystawionych faktur należność za sprzedawane towary zawiera należny podatek VAT i obliczać jego wysokość przy wykorzystaniu tzw. metody "w stu", b) naliczyć należny podatek VAT od całkowitej wartości faktur wystawionych ze stawką 0% na rzecz zagranicznych kontrahentów wg tzw. metody "od sta"? Zdaniem Spółki w przedmiotowym stanie faktycznym należny podatek VAT powinien być obliczany przy wykorzystaniu metody "w stu"
 1118. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2-443-1-05-HK-9547
  Podatnik dokonuje dostawy towarów w handlu wewnątrzwspólnotowym. Podatnik korzysta z pośrednictwa firmy spedycyjnej towar od zleceniodawcy dowożony jest do centralnego magazynu firmy spedycyjnej w Polsce, a ta wysyła towar łącząc przesyłki od wielu nadawców. Dla przesyłek sporządzany jest zbiorczy list przewozowy, który jest spedytora. Firma spedycyjna wydaje oświadczenie o dostarczeniu towarów. Czy tak sporządzony dokument spełnia warunek postawiony w art. 42, ust. 3 pkt 1 ustawy oVAT.
 1119. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-642/04
  Podatnik zwraca się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na zapytania dotyczące zaliczki otrzymanej przed dostawą wewnątrzunijną:- Czy należy otrzymaną zaliczkę potraktować jak dostawę wewnątrzunijną powołując się na art. 42 pkt 13 przywoływanej ustawy podatkowej i dokonać korekty deklaracji VAT -7 za m-c lipiec 2004 r. i całą wartość sprzedaży uwzględnić w miesiącu wrześniu? Czy wówczas należy skorygować fakturę zaliczkową, gdyż nie powinna być opodatkowana stawką 22%? - Czy należy wartość otrzymanej zaliczki potraktować, zgodnie z § 17 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 97, poz. 971 ), jako wartość brutto i od niej obliczyć podatek VAT, a następnie po dokonaniu dostawy na fakturze końcowej umniejszyć wartość netto o otrzymaną wcześniej zaliczkę i skorygować podatek VAT ze stawki 22% na stawkę 0% powołując się na fakturę zaliczkową. Spółka wówczas nie dokonywałaby korekty deklaracji VAT-7 za miesiąc lipiec, tylko uwzględniałaby zmniejszenie podatku w deklaracji za miesiąc wrzesień. Jaką wówczas fakturę otrzymuje kontrahent unijny?
 1120. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2/443-52/05/KH/6946
  Spółka podpisała kontrakt z odbiorcą unijnym na dostawę towarów. Czy zaliczki otrzymane od odbiorcy unijnego przed dokonaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów powodują powstanie obowiązku podatkowego?
 1121. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-179/05/CIP/01
  Podatnik zwraca się z zapytaniem, Czy na gruncie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), zwanej dalej ustawą, w/w transakcje stanowią świadczenie usług czy też jest to wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów? Zdaniem Podatnika kadłub statku jest towarem w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy, gdyż jest rzeczą ruchomą, a w/w przepis nie stawia wymogu, aby towar miał być wykonany z materiałów w 100% zakupionych przez wykonawcę. Ponadto kadłuby są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej i posiadają zarówno kod 35.11.33-93.70 lub 35.11.33-95.90, jak i kod Wspólnej Taryfy Celnej nr 8906. W ocenie Podatnika przedmiotowe kadłuby są towarami, ponieważ podstawowe materiały, bez których niemożliwa byłaby budowa kadłuba, zostały zakupione przez Podatnika. Podatnik podkreśla, iż wartość materiałów dostarczonych przez kontrahenta z Holandii (elementy wyposażenia, materiały wykończeniowe) stanowi kilka procent w stosunku do wartości całego kontraktu i mają znaczenie drugorzędne. Podatnik zauważa, iż z materiałów dostarczonych przez holenderskiego kontrahenta nie można zbudować samoistnej konstrukcji. W ocenie Podatnika przedmiotowe transakcje, których przedmiotem są kadłuby podlegają opodatkowaniu jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów przy spełnieniu warunków, o których mowa w art. 42 ust. 1 ustawy. Ponadto Podatnik wskazuje, iż w przypadku zaklasyfikowania powyższych czynności jako usług na ruchomym majątku rzeczowym, zgodnie z art. 27 ust. 3 pkt d) ustawy oraz art. 28 ust. 7 ustawy miejscem ich świadczenia będzie Holandia. Wobec powyższego Podatnik stwierdza, iż będzie mieć prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na podstawie art. 87 ust. 8 pkt 1 ustawy. Podatnik nadmienia, iż w przypadku zaklasyfikowania powyższych transakcji zarówno jako wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów, jaki i usług na ruchomym majątku rzeczowym, obowiązek naliczenia i rozliczenia podatku VAT spoczywać będzie na kontrahencie z Holandii.
 1122. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 371000-PA-0550-1/05
  Czy dla przyjętych kwot zaliczek na poczet sprzedaży samochodów osobowych ma zastosowanie przepis art. 6 ust. 2 oraz przepis art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29, poz. 257 ze zm.), gdy dla udokumentowania przyjętej zaliczki została wystawiona faktura zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 54, poz. 535). Należy mieć na uwadze także, iż w przypadku, gdy kwota przyjętej zaliczki lub zaliczek równa jest cenie sprzedawanego samochodu, podatnik VAT nie ma obowiązku wystawienia faktury potwierdzającej wydanie samochodu nabywcy. W takich przypadkach może być wystawiona faktura dla celów rejestracji pojazdu z podaną zerową kwotą należności i podaniem numerów faktur zaliczkowych, nie ma takiego obowiązku.
 1123. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 371000-PA-0550-2/05
  Czy w sytuacji nabycia samochodu osobowego przed pierwszą jego rejestracją w kraju przez nabywcę z innego kraju członkowskiego i odebrania tego samochodu bezpośrednio w salonie dealerskim, salon może traktować tą sprzedaż jako dostawę wewnątrzwspólnotową w rozumieniu przepisów art. 77 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, jeżeli posiada potwierdzenie odbioru samochodu przez nabywcę, złożone na druku VAT-22 oraz fakturę dostawy z potwierdzeniem odbioru pojazdu przy zastosowanym incotermsie ExW dla tej dostawy przez salon.
 1124. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-1/1/05
  Czy powstaje obowiązek podatkowy od otrzymanej zaliczki na dostawę wewnątrzwspólnotową?
 1125. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 401000-EK-9000-260/04/JB
  Czy w odniesieniu do oleju bazowego klasyfikowanego wg kodu CN 27101999 znajduje zastosowanie przepis art.24 ust.1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29, poz.257).
 1126. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-270/04
  Podatnik zwrócił się z zapytaniami:
 1127. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-II-005/316/IW/05
  Pytanie dotyczyło opodatkowania podatkiem od towarów i usług druku papieru firmowego na rzecz kontrahenta z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
 1128. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 421000-PA-9102-01/05/TS
  Stan prawny na dzień 20.01.2005r.
 1129. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: RO/443/15/2005
  Czy otrzymanie zaliczki na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy, w przypadku jeżeli spółka nie przedstawiła w urzędzie skarbowym zabezpieczenia majątkowego kwoty zwrotu różnicy podatku, spowoduje obowiązek podatowy w podatku VAT oraz obowiązek wystawienia faktury VAT na kwotę otrzymanej zaliczki ?
 1130. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1001/15i/04
  Wątpliwości Podatnika dotyczą: 1) zasad opodatkowania podatkiem VAT transakcji sprzedaży towarów dla odbiorców mających siedzibę poza UE, nie zarejestrowanych na potrzeby podatku od towarów i usług w żadnym kraju UE, przy założeniu, że towar jest dostarczany: a) do granicy terytorium UE lub do państwa poza terenem Wspólnoty (z przeprowadzeniem procedury eksportu przez spółkę zidentyfikowaną w Holandii w związku ze sprzedażą dla podatnika, który z kolei sprzedaje towar ostatecznemu nabywcy poza terytorium Wspólnoty) b) do wskazanego przez nabywcę podatnika magazynu położonego na terytorium UE w krajach innych niż kraj identyfikacji VAT sprzedawcy dla podatnika)c) do innego miejsca w Holandii W żadnym z wymienionych powyżej wariantów, towar nie jest dostarczany na terytorium RP. 1.1 czy zakup towarów w kraju UE innym niż Polska od dostawcy zidentyfikowanego tam na potrzeby VAT, z dostawą w innym niż Polska kraju UE, stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów podlegające opodatkowaniu należnym podatkiem VAT w Polsce, jeżeli podatnik nie rozlicza podatku VAT w kraju, w którym towar znajduje się w momencie zakończenia transportu lub wysyłki; 1.2 czy zakup towarów w kraju UE innym niż Polska od dostawcy zidentyfikowanego tam na potrzeby VAT z dostawą w kraju poza Wspólnotą nie stanowi wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i nie podlega opodatkowaniu należnym podatkiem VAT ani w Polsce ani w innym kraju Wspólnoty; 1.3 czy sprzedaż towaru: a) na terenie innego niż Polska kraju Wspólnoty podmiotowi gospodarczemu, niezarejestrowanemu na potrzeby VAT w żadnym kraju Wspólnoty, gdy towary odbierane są w tym kraju, gdzie nastąpiło nabycie, przez nabywcę b) na terenie innego niż Polska kraju Wspólnoty podmiotowi gospodarczemu, niezarejestrowanemu na potrzeby VAT w żadnym kraju Wspólnoty, gdy towary dostarczane są przez podatnika do innego kraju Wspólnoty c) na terenie innego niż Polska kraju Wspólnoty podmiotowi gospodarczemu, niezarejestrowanemu na potrzeby VAT w żadnym kraju Wspólnoty, gdy towary dostarczane są przez podatnika do miejsca w kraju poza Wspólnotąnie podlega opodatkowaniu polskim podatkiem VAT; 1.4 czy podatek naliczony od wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów, służących następnie sprzedaży opisanej w pytaniu 1.3. jest podatkiem podlegającym w całości odliczeniu, bez stosowania do jego rozliczenia struktury sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej, ponieważ jest związany wyłącznie ze sprzedażą niepodlegającą opodatkowaniu z prawem do odliczenia VAT należnego; 1.5 czy wymóg posiadania dokumentów, z których wynika związek odliczonego podatku z czynnościami niepodlegającymi VAT z prawem do odliczenia VAT, o którym mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT będzie spełniony jeśli: a) w przypadku podatku naliczonego od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów- z dokumentów magazynowych rozchodu towarów, faktur wystawionych na zagranicznego odbiorcę, wystawionej na jej podstawie faktury wewnętrznej VAT oraz dokumentów potwierdzających zawarcie transakcji sprzedaży i jej warunki, będzie wynikać łącznie, że zakup jest związany wyłącznie ze sprzedażą niepodlegającą opodatkowaniu VAT b) w przypadku podatku naliczonego od zakupów zaliczanych do kosztów ogólnego zarządu, które również częściowo, pośrednio związane są ze sprzedażą niepodlegającą opodatkowaniu VAT- jedynie z całości dokumentacji dotyczącej działalności podatnika, a nie z pojedynczych, konkretnych dokumentów wynika pośredni związek tych zakupów zarówno ze sprzedażą opodatkowaną jaki i niepodlegającą opodatkowaniu z prawem do odliczenia VAT naliczonego; 2) jaką proporcją należy rozliczać podatek VAT od zakupów zaliczanych do kosztów ogólnego zarządu, czyli kosztów pośrednich nie związanych bezpośrednio z żadnym rodzajem działalności podstawowej, gdy ustalony na podstawie przepisów ustawy współczynnik jest niereprezentatywny; 3) jaką stawką należy opodatkować usługę wymiany na terenie Polski części w urządzeniu przesłanym do naprawy przez podatnika podatku od wartości dodanej z innego kraju UE oraz jaką stawką należy opodatkować sprzedaż wymienionej części, która wraz z całym urządzeniem jest wywożona po naprawie do innego kraju UE; 4) w jakiej wartości drugi podatnik powinien wykazywać w deklaracji VAT transakcje wewnątrzwspólnotowe; 5) jakie konsekwencje w zakresie podatku należnego lub naliczonego będą wynikać z zakupu przez podatnika, na terenie Holandii, towaru od podatnika zidentyfikowanego dla celów podatku od wartości dodanej w Holandii, gdy miejscem dostawy będzie Holandia (magazyn sprzedawcy), w przypadku sprzedaży przez podatnika nabytego towaru w Holandii na rzecz podatników spoza Wspólnoty, gdy towar jest odbierany przez nabywcę bezpośrednio z magazynu dostawcy dla podatnika; 6) jakie będą konsekwencje w podatku VAT wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych dla drugiego w kolejności podatnika, w przypadku nie dotrzymania jakiegokolwiek warunku określonego dla: - wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej w art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT - procedury uproszczonej w art. 135 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT a) gdy nabywca (ostateczny - trzeci podmiot) chce odbierać towar własnym transportem b) gdy drugi w kolejności podatnik podatku VAT nie stosuje wobec pierwszego i ostatniego w kolejności podatnika podatku VAT tego samego numeru identyfikacyjnego na potrzeby VAT,, który został mu przyznany przez państwo inne niż to, w którym zaczyna się lub kończy transport lub wysyłka c) gdy ostatni w kolejności podatnik podatku VAT nie zastosuje numeru identyfikacyjnego na potrzeby VAT, w którym kończy się transport lub wysyłka a np. innego państwa Wspólnoty Europejskiej lub państwa spoza Wspólnoty d) gdy ostatni w kolejności podatnik podatku VAT nie zostanie wskazany przez drugiego w kolejności podatnika podatku VAT jako obowiązany do rozliczenia podatku VAT od dostawy towarów realizowanej w ramach procedury uproszczonej.
 1131. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-72/04/05
  Czy istnieje możliwość zastosowania stawki VAT 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, dokonanej na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy w sytuacji posiadania następujących dokumentów potwierdzających dokonanie dostawy: 1. kopia pierwotnego listu przewozowego opisującego trasę wysyłki 2. kopia faktury 3. specyfikacja towarów 4. wydruk raportu zbiorczego za dany okres rozliczeniowy zawierający potwierdzenie dostarczenia towarów do odbiorcy ?
 1132. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/1-0050/351/04
  dotyczy możliwości ujmowania wewnątrzwspólnotowych usług transportowych w poz. C.1. punkt 6 deklaracji VAT-7
 1133. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-443/617/04
  Jednostka zawarła umowę z firmą niemiecką, której przedmiotem była dostawa filtrów do odkurzaczy. W celu zrealizowania ww. zamówienia niezbędnym okazało się wykonanie przez stronę specjalistycznego oprzyrządowania służącego do wyprodukowania ww. towaru, które jest wykorzystywane przez podatnika do produkcji, ale pozostaje własnością kontrahenta z Niemiec. Wykonanie oprzyrządowania rozpoczęto w styczniu 2004 r., jednostka wystawiła fakturę, natomiast zapłata nastąpiła w maju 2004 r. Zapytanie dotyczy momentu powstania obowiązku podatkowego oraz czy ww. transakcję można zakwalifikować jako eksport lub wewnątrzwspólnotową dostawę towarów
 1134. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-443/633/04
  Przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż towarów - głównie rękodzieła ludowego i artystycznego - na międzynarodowych targach i wystawach, organizowanych na terenie unii europejskiej. Spółka wywozi zakupiony w Polsce towar za granicę kraju własnym transportem. Sprzedaż realizowana jest głównie na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Czy można potraktować taką dostawę jako sprzedaż wysyłkową? Jak ją dokumentować? Jak rejestrować?
 1135. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III/443-163/04/IG
  - Czy wystarczającym potwierdzeniem wywozu (dającym prawo do stawki 0) towaru poza terytorium wspólnoty (w eksporcie towarów) jest dokument SAD 3, na którym widnieje potwierdzenie wyjścia zewnętrznego z nadanym numerem PWZ przez wewnętrzny urząd celny?- Czy potwierdzenie odbioru towarów przez nabywcę w wewnątrzwspólnotowej dostawie na jednym z trzech dokumentów, o których mowa w art. 42 ustawy, tzn. na kopii faktury, specyfikacji lub dokumencie przewozowym, czyni zadość warunkom określonym w art. 42 ustawy, od których spełnienia uzależniona jest stawka podatku 0%?- Czy rabaty i skonta w wewnątrzwspólnotowym nabyciu powinny być pomijane przy ustalaniu podstawy opodatkowania (przy wystawianiu faktur wewnętrznych)?
 1136. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-25/024/404/239/04
  Czy w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT zaliczka czy dopiero dostawa towaru?
 1137. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OP/443/57/MZ/04
  1. Czy faktury za transport lub składowanie trzeba traktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie i opodatkować, czy też należałoby wyłączyć z podstawy opodatkowania w procedurze celnej wartość usługi transportowej lub składowania, a tylko zgłosić do odprawy fakturę za towar, co jest sprzeczne z procedurą celną? 2. W przypadku, gdy importerem jest firma z Austrii, która sprowadza kamienie z Brazylii, a następnie sprzedaje je Spółce, a towar ten przypływa statkami i nie jest składowany w Austrii, tylko bezpośrednio po przeładunku w Antwerpii na mniejsze statki jest dostarczany do portów w Polsce i obsługą transportu zajmuje się firma niemiecka, czy jest to wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów czy import z kraju trzeciego? 3. Czy usługę składowania należy potraktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie i opodatkować stawką 0 % jako usługi portów polskich, czy jako import usług i opodatkować stawką 22 %?
 1138. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-II/443/43/04/HK
  Dotyczy miejsca świadczenia usługi pośrednictwa przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów ?
 1139. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-077/SIP/1890/04
  Czy w fakturze potwierdzającej otrzymanie zaliczki należy zastosować stawkę 0% - właściwą dla wewnątrzwspólnotowej dostawy, czy stawkę właściwą dla sprzedaży krajowej.
 1140. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP2-443/145/2004
  Pytanie: Jaki kurs należy przyjąć do przeliczania kwot wykazanych na fakturach, w sytuacji, gdy kwoty te są wykazane w walutach obcych w przypadku wewnątrzwspólnotowych nabyć i wewnątrzwspólnotowych dostaw ?
 1141. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/236/2004
  Czy do otrzymanej prowizji od kontrahentów zagranicznych tytułem pośrednictwa w handlu (gł. eksport i dostawy wewnątrzunijne) można stosować stawkę podatku 0% ?
 1142. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USI/443-180/04
  Czy przy ustalaniu obowiązku podatkowego należy brać pod uwagę datę dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, czy też datę wystawienia faktury VAT przez kontrahenta oraz kiedy powstanie obowiązek podatkowy, jaka data sprzedaży i wystawienia powinna zostać wpisana przy wystawianiu faktury wewnętrznej w opisanym poniżej stanie faktycznym.
 1143. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-104-4-GK/04
  Czy Spółka ma prawo zastoswać stawkę 0% podatku od towarów i usług wprzypadky gdy wysyłka towarów na terytorium Wspólnoty Europejskiej została dokonana w ostatnich dniach kwietnia 2004r., towary opuściły terytorium kraju po 1 maja 2004r., Spółka nie posiada dokumentów SAD?
 1144. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO-1/443/294/103/ECH/04
  Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że nabywa towary i produkty w Unii Europejskiej i dowozi je od nabywcy do siedziby firmy najczęściej własnym transportem lub transportem wynajętym krajowym. Wobec wątpliwości w stosowaniu przepisów prawa podatkowego podatnik sformułował pytania: 1. Czy wystawiając fakturę wewnętrzną należy podstawę opodatkowania zwiększać o koszty tego transportu? 2. Jak należy rozliczyć fakturę korygującą dotyczącą dostaw wewnątrzwspólnotowych i ich prawidłowego rejestrowania i księgowania? 3. Jak należy rozliczyć fakturę korygującą dotyczącą nabyć wewnątrzwspólnotowych i ich prawidłowego rejestrowania i księgowania?
 1145. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-288/04/MS
  - Czy w przypadku, gdy po otrzymaniu dokumentów, o których mowa w art. 42 ust. 13 oraz art. 41 ust. 9 i 11 ustawy o podatku od towarów i usług następuje korekta deklaracji VAT-7 polegająca na zwiększeniu sprzedaży opodatkowanej stawkę VAT 0% i jednocześnie zmniejszeniu sprzedaży opodatkowanej stawką krajową - Podatnik ma prawo do wykazania wyższej niż w pierwotnej deklaracji kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu (art. 87 ustawy) ?- 2. Czy w przypadku dokonania przez Podatnika korekty podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 13 ustawy - istnieje jednocześnie możliwość zwiększenia w tej skorygowanej deklaracji kwoty podatku do zwrotu wykazywanego na podstawie art. 87 ustawy ?- Czy po złożeniu korekty deklaracji VAT-7 termin do dokonania zwrotu wykazanego pierwotnie do zwrotu podatku biegnie od daty złożenia pierwotnej deklaracji ?
 1146. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO III/443-135/04
  Podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej współpracuje z kontrahentem zagranicznym w zakresie obrotu wyrobami branży metalowej. W ramach tej kooperacji dokonano nabycia towarów, za które płatność miała nastąpić po dokonaniu sprzedaży. Z uwagi na brak zainteresowania na rynku sprowadzonymi w latach 1998 - 2003 towarami uzgodniono z kontrahentem ich zwrot. Ponieważ nie było możliwości potraktowania faktycznego zwrotu towarów jako korekty wcześniejszej dostawy, zastosowano do niego procedurę wewnątrzwspólnotowej dostawy, opodatkowując stawką 0-procentową VAT. Strona zwróciła się z zapytaniem o możliwość kompensaty należności wynikających ze zwrotu tego towaru a zobowiązaniami z tytułu wcześniejszego ich nabycia oraz w sprawie różnic kursowych.
 1147. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-270/04/MS
  Podatnik jest firmą specjalizująca się w transporcie międzynarodowym między dwoma krajami - Polską i Francją. Od 01.05.2004r. transport towarów między tymi krajami odbywa się na podstawie dokumentu CMR. Klienci Podatnika, którzy w Polsce nadają towary przeznaczone dla odbiorców we Francji, wymagają od Podatnika przekazywania im kopii dokumentu CMR podstemplowanej przez bezpośredniego odbiorcę francuskiego, uzasadniając swoje żądanie koniecznością przedłożenia tego dokumentu w urzędzie skarbowym celem udokumentowania faktycznego wywozu towaru poza obszar Polski. Czy faktycznie obowiązkiem jego klientów jest posiadanie w swojej dokumentacji kopii dokumentu CMR potwierdzającej faktyczny wywóz tego towaru z terytorium Polski ?
 1148. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-II-443/36/2004/TR
  Czy dokumenty potwierdzające dokonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej w postaci wydruku ze strony internetowej przewoźnika ekspresowego bądź oświdaczenie przewoźnika, że przesyłka została dostarczona odbiorcy mogą stanowić wystarczającą podstawę do zastosowania stawki 0% na podstawie art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54 poz. 535)?
 1149. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-PP-443/ 201 /2004
  W jaki sposób będzie opodatkowane wykonywanie przeze mnie usług teleinformatycznych na terenie Czech oraz dojazd do Czech w celu wykonania usług, który będę wykazywał na fakturze w formie ryczałtu?Czy w sytuacji wykonania usługi (np. strony internetowej) w Polsce, ale dla podatnika unijnego w Czechach spowoduje przeniesienie obowiązku podatkowego na nabywcę usługi w Czechach i usługa ta nie będzie wykazywana przez usługodawcę w deklaracji VAT-7?Czy jeśli będę sprzedawał towar z Polski do Czech dla podatnika unijnego, to sprzedaż ta będzie opodatkowana stawką "0" i wykazywana w deklaracji VAT-7 jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów?
 1150. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/I-279/04/215023/04
  W jakim momencie powstaje obowiązek podatkowy w przypadku otrzymania zaliczki powyżej 50% wartośći całego zamównienia w eksporcie a kiedy w przypadku otrzymania zaliczki przed dokonaniem dostawy wewnątrzwsólnotowej?
 1151. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2-443-225/04/AM
  Spółkę jest podatnikiem zarejestrowanym dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych i współpracuje z kontrahentem zagranicznym (podatnik podatku od wartości dodanej zarejestrowany dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych). Kontrahent ten prowadzi swą działalność w wielu państwach członkowskich Wspólnoty. Zapytanie Spółki dotyczy określenia dokumentów potwierdzających fakt dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, dla zastosowania stawki podatku od towarów i usług w wysokości 0%, tzn. czy istnieje możliwość uznania za dokument potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru, o którym mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, sporządzone przez kontrahenta Spółki zbiorcze potwierdzenie przyjęcia towarów przez poszczególne oddziały tego podatnika w różnych państwach członkowskich Wspólnoty, na którym umieszczony zostanie "zeskanowany" podpis przedstawiciela tego kontrahenta ?
 1152. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO-2/443/286/101/AC/2004
  1. Czy w przypadku otrzymania zaliczki od kontrahenta będącego podatnikiem VAT UE na dostawy wewnątrzwspólnotowe należy wystawić fakturę i zastosować stawkę 0 % podatku i czy przyjęcie takiej zaliczki powoduje powstanie obowiązku podatkowego? 2. Czy otrzymanie zaliczki od kontrahenta z państwa trzeciego na dostawy towarów w przypadku gdy towar ten zostanie wywieziony do kraju wspólnotowego dla kontrahenta będącego zarejestrowanym podatnikiem VAT UE powoduje powstanie obowiązku podatkowego? 3. Czy otrzymanie zaliczki od kontrahenta z kraju trzeciego na poczet eksportu towarów podlega opodatkowaniu według stawki 0 %, jeżeli wynosi ona co najmniej 50 % ceny, wywóz towarów nastąpi w ciągu 6 miesięcy od daty otrzymania zaliczki, a eksporter przedstawił w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe zwrotu różnicy podatku? 4. Czy otrzymanie zaliczki od kontrahenta z kraju trzeciego na poczet eksportu, jeżeli nie są spełnione 3 warunki wymienione w art. 19 ust. 12 ustawy lub przynajmniej jeden z nich, pozostaje poza zakresem działania ustawy?
 1153. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-39/04
  dotyczy możliwości zastosowania stawki 0 % VAT dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dokonanej na rzecz nabywcy posiadającego właściwy numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzspólnotowych, nadany przez państwa członkowskie właściwe dla nabywcy w sytuacji posiadania następujących dokumentów potwierdzających dokonanie dostawy: kopia pierwotnego listu przewozowego opisującego trasę wysyłki, kopię faktury, specyfikację towarów, wydruk raportu zbiorczego za dany okres rozliczeniowy zawierający potwierdzenie dostarczenia towarów do odbiorcy
 1154. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-185/04
  Dotyczy opodatkowania sprzedaży dokonanej bezpośrednio ze składu celnego towarów imortowanych z Japonii kontrahentowi z Łotwy, zarejestrowanemu dla potrzeb podatku UE oraz prawidłowej stawki podatku VAT dla sprzedaży towarów na rzecz kontrahenta z Łotwy dokonanej przez Spółkę bezpośrednio z terytorium Niemiec (Hamburg), gdzie przedmiotowy towar został dostarczony przez kontrahenta Spółki z Japonii.
 1155. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2-443-244/04/JM
  Na zlecenie firmy niemieckiej (będącej czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT UE) Spółka wykonała komputerowo szablony różnych rozmiarów odzieży i wystawiła tej firmie fakturę. W/w szablony zostały jednak przesłane do firmy polskiej, produkującej odzież na zamówienie firmy zlecającej wytworzenie szablonów. Pytania Spółki dotyczą następujących problemów: 1. z jaką stawką podatku VAT powinna zostać wystawiona faktura dla firmy niemieckiej (0 czy 22%); 2. jak należy opodatkować powyższą transakcję gdyby Spółka wykonała jedynie projekty szablonów i przekazała je odbiorcy drogą elektroniczną, a nie jak dotychczas w formie gotowego wyrobu.
 1156. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-I/443/51/04/MI
  Jak rozliczyć zaliczki otrzymane na rzecz dostawy wewnątrzwspólnotowej?
 1157. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/326-1/2004
  dotyczy dokumentów uprawniających do zastosowania stawki podatku w wysokości 0 % z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
 1158. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 422000-PA-9102-00019/2004/HN
  Podatnik zwrócił się z pytaniem jak postąpić w dostawie wewnątrzwspólnotowej i jak praktycznie zinterpretować rozporządzenie MF z dnia 09.04.2004r. w sprawie zwrotu akcyzy w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych (Dz.U. Nr 74, poz. 673) i czy należy uwzględnić akcyzę w cenie sprzedaży.
 1159. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I-PP/443-46/04/JS
  Prawo do zastosowania stawki 0% w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w sytuacji, gdy podatnik jest zarejestrowany tylko do nabyć.
 1160. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/005-272/US/2004
  Zapytanie Podatnika dotyczy stawki podatku VAT dla dostawy wyrobów stolarskich wraz z ich montażem w Niemczech. Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, iż jest Pan producentem wyrobów stolarskich i dokonuje Pan ich dostawy wraz z montażem w obiektach budownictwa mieszkaniowego w Niemczech.
 1161. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-2455/04/CIP/01
  1) Podatnik z tytułu sprzedaży nowych samochodów osobowych i ciężarowych na rzecz kontrahentów z Unii wystawił we wrześniu 2004r. faktury VAT ze stawką podatku VAT 0%. Czy powinien stosować przepisy wynikające z art. 41 ustawy z dnia 11 marca o podatku od towarów i usług ? Zdaniem Podatnika - tak. 2) Co zrobić w sytuacji, gdy dostawa nie dojdzie do skutku przed 25.10.2004r. tj. terminem do złożenia deklaracji za wrzesień? Czy w tej sytuacji należy naliczyć 22% VAT od wystawionych faktur sprzedaży wewnątrzwspólnotowej, jeżeli tak to czy od kwoty jaką zapłaci kontrahent niemiecki, czy też potraktować tę kwotę brutto i zapłacić VAT od tak wyliczonej podstawy? Czy po wywiezieniu towaru przez kontrahenta niemieckiego należy skorygować faktury i ponownie wystawić ze stawką 0%? Zdaniem Podatnika: w/w sprzedaż nie podlega opodatkowaniu stawka 22%, ponieważ dostawa nastąpi z opóźnieniem z winy odbiorcy unijnego. 3) Czy w stosunku do zaliczek otrzymanych od kontrahentów ze Wspólnoty należy stosować przepisy art. 19 ust.11 i 20 lub art.20 ust.3 ustawy o podatku od towarów i usług? Zdaniem Podatnika - nie. 4) Kontrahent zapłacił za w/w towar w październiku. Czy Podatnikowi przepadnie zwrot podatku VAT od zakupu sprzedanych i nie wywiezionych do Unii samochodów? Zdaniem Podatnika powinien mieć możliwość doliczenia podatku do wniosku o zwrot VAT za październik, tzn. w następnym okresie rozliczeniowym. 5) Czy słuszne jest stanowisko Podatnika, że ma prawo do zwrotu podatku VAT na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług od zakupu samochodów sprzedanych kontrahentowi z Unii, w terminie 60 dni bez względu na to czy w/w faktury zakupu zostały zapłacone czy nie i czy Podatnik ma prawo zwrócić się o skrócenie terminu zwrotu do 25 dni od konkretnej części faktury, która została zapłacona do dnia złożenia deklaracji VAT-7 ? 6) Czy w przypadku gdy nadwyżka podatku naliczonego nad należnym w danym okresie rozliczeniowym jest niższa niż podatek naliczony w danym miesiącu wynikający z faktur zakupu samochodów ciężarowych lub osobowych sprzedawanych do krajów Unii, Podatnik ma prawo żądać zwrotu różnicy (na którą nie starczyło nadwyżki VAT naliczonego ogółem) w następnym miesiącu? W ocenie Podatnika powinien mieć możliwość doliczenia przedmiotowej kwoty do wniosku o zwrot VAT w następnym miesiącu tj. październiku. 7) Czy Podatnikowi przysługuje skrócenie terminu zwrotu różnicy podatku ze 180 do 60 dni w stosunku do: - kwoty wynikającej z pomnożenia 22% obrotu wynikającego ze sprzedaży do krajów Wspólnoty nowych samochodów, ponieważ jest on opodatkowany stawką VAT 0% ? - kwoty VAT wynikającej z faktur, które zostały przez nas zapłacone do dnia złożenia deklaracji VAT-7 ?
 1162. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-2444/04/CIP/01
  Podatnik zwraca się z zapytaniem: 1) Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować dostawę urządzeń i wyposażenia wymienionego w art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług, dokonaną przez kontrahentów krajowych na rzecz Podatnika, w sytuacji gdy nie jest on armatorem morskim?2) Jak powinien prawidłowo udokumentować dostawę w/w towarów na rzecz kontrahentów z Unii Europejskiej?Zdaniem Podatnika - na podstawie art. 83 ust.1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług - dostawa części do środków transportu morskiego i rybołówstwa morskiego oraz wyposażenia tych środków podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 0%. W ocenie Podatnika powyższa regulacja uzależnia zastosowanie 0% stawki podatku VAT od przedmiotu będącego przedmiotem dostawy. Zatem bez znaczenia pozostaje fakt, iż nabywca towaru (Podatnik) nie jest armatorem morskim. Ponadto zdaniem Podatnika w świetle przepisów art. 13 ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług, dostawa towarów, o których mowa w art. 83 ust.1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług, nie stanowi wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Zatem miejscem jej świadczenia na podstawie art. 22 ustawy o podatku od towarów i usług jest terytorium kraju. Ponadto zdaniem Podatnika, faktura dokumentująca dostawę w/w towarów na rzecz kontrahentów z Państw członkowskich powinna zawierać datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące Podatnika oraz nabywcy.
 1163. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/125/3/04
  Czy jako pracownik Rady Europy i obywatel Rzeczypospolitej Polskiej kupując na terytorium Polski u dealera nowy samochód osobowy z zamiarem dokonania jego wywozu z kraju, sprzedawca w takim przypadku powinien wystawić fakturę w cenie netto i potraktować jako wewnątrzwspólnotową dostawę?
 1164. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-129-4/KL/04
  Czy można zastosować stawkę 0% podatku przy dostawie wewnątrzwspólnotowej, kiedy towary są transportowane zbiorczo do bazy przeładunkowej a dopiero póżniej - już przez innego przewoźnika - trafiają do klientów ostatecznych?
 1165. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2-443-154/04/JM
  Wniosek Spółki dotyczy : 1. Opodatkowania usług transportu w sytuacji gdy Spółka wysyłając swoje produkty z terytorium kraju w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zakupuje usługę transportową od polskiej firmy transportowej, a następnie obciąża kosztami tej usługi odbiorcę towaru, będącego czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT dla transakcji wewnątrzwspólnotowych w innym kraju członkowskim. 2. Opodatkowania sprzedaży towaru (środka trwałego) przez Spółkę na rzecz podatnika podatku VAT zarejestrowanego dla transakcji wewnątrzwspólnotowych w innym kraju członkowskim w sytuacji gdy towar pozostaje po transakcji na terenie kraju i będzie użyczony przez nabywcę Spółce. Przedmiotowy środek trwały ma być wykorzystywany przez Spółkę do produkcji towarów dostarczanych następnie jego właścicielowi.
 1166. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-131/04
  Czy wydanie w miesiącu kwietniu 2004r. towaru wykonanego na zamówienie kontrahenta zagranicznego z siedzibą w państwie członkowskim UE podmiotowi krajowemu celem dalszej obróbki, które opuściły terytorium kraju (wydanie odbiorcy) nastąpiło w miesiącu maju 2004r. jest dostawą wewnątrzwspólnotową ?
 1167. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2-443-154/04/JM
  Wniosek Spółki dotyczy : 1. Opodatkowania usług transportu w sytuacji gdy Spółka wysyłając swoje produkty z terytorium kraju w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zakupuje usługę transportową od polskiej firmy transportowej, a następnie obciąża kosztami tej usługi odbiorcę towaru, będącego czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT dla transakcji wewnątrzwspólnotowych w innym kraju członkowskim. 2. Opodatkowania sprzedaży towaru (środka trwałego) przez Spółkę na rzecz podatnika podatku VAT zarejestrowanego dla transakcji wewnątrzwspólnotowych w innym kraju członkowskim w sytuacji gdy towar pozostaje po transakcji na terenie kraju i będzie użyczony przez nabywcę Spółce. Przedmiotowy środek trwały ma być wykorzystywany przez Spółkę do produkcji towarów dostarczanych następnie jego właścicielowi.
 1168. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2-443-150/04/JM
  Wniosek Spółki dotyczy następujących problemów: 1. Opodatkowania podatkiem VAT importu usług transportowych wykonanych przez firmę z Niemiec w kwietniu 2004r. Spółka nie dokonała płatności należności za usługi przed upływem 30 dni od wykonania usług, więc zgodnie z obowiązującymi w kwietniu 2004r. przepisami obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstał w maju 2004r. 2. Opodatkowania podatkiem VAT importu usługi inżynieryjnej wykonanej przez firmę z Wielkiej Brytanii. Wykonanie usługi zakończono w dniu 23.04.2004r. Tego samego dnia została wystawiona faktura dokumentująca w/w usługę. Obowiązek podatkowy z tytułu importu usługi powstał w maju 2004r. - analogicznie jak w przypadku opisanym w pkt 1. 3. Momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług w świetle ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) w sytuacji, gdy usługa została wykonana na koniec danego miesiąca, a usługodawca wystawił fakturę w pierwszych dniach następnego miesiąca. 4. Sposobu udokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru w sytuacji gdy faktura trafia do nabywcy (invoice to), a towar jest dostarczany do innego podmiotu (ship to). Spółka pyta czy potwierdzenie odbioru towaru: - powinno być potwierdzone przez nabywcę towaru (invoice to), czy też podmiot, do którego fizycznie dostarczono towar (ship to), - może mieć formę mailową, - może mieć formę zbiorczą (np. miesięczną) w przypadku jednego klienta.
 1169. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-PP-443/189/2004
  W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT, jeżeli otrzymaliśmy od kontrahenta zagranicznego będącego podatnikiem VAT UE przedpłatę na towar w miesiącu poprzedzającym dostawę wewnątrzwspólnotowe, tj. w październiku 2004r., a dostawa nastąpiła w miesiącu listopadzie 2004r. Transakcja została ujęta w księgach rachunkowych i w deklaracji VAT-7 w miesiącu listopadzie 2004r. Posiadamy potwierdzenie, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone nabywcy w miesiącu listopadzie 2004r. W ramach prowadzonej działalności firma dokonuje wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów ze stawką 0%.
 1170. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/1-0050/232/04
  Podatnik w ramach swojej działalności dokonuje między innymi wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, o której mowa w art. 42 ustawy o podatku VAT. Pytanie dotyczy formy dokumentu potwierdzającego przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.
 1171. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.21/AV/443-4043/2004/IM
  Firma prowadząca działalność gospodarczą w zakresie handlu hurtowego, będąca podatnikiem podatku od towarów i usług, zarejestrowanym dla potrzeb UE : 1. nabywa towar handlowy od podmiotu niemieckiego zarejestrowanego dla potrzeb UE, który firma niemiecka eksportuje w jej imieniu na Ukrainę; - Czy powyższa transakcja stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i winna być udokumentowana fakturą wewnętrzną ? - Jak powinna być udokumentowana dostawa na Ukrainę /oryginalne dokumenty eksportowe SAD znajdują się u podmiotu niemieckiego/? - Czy powyższe transakcje są wyłączone z ustawy o podatku od towarów i usług ? 2. nabywa od podmiotu holenderskiego zarejestrowanego dla potrzeb UE towar handlowy, który wchodzi na skład celny w Polsce i bezpośrednio ze składu celnego zostaje sprzedany na Ukrainę; - Czy powyższa transakcja stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i winna być udokumentowana fakturą wewnętrzną ? - Jak powinna być udokumentowana dostawa na Ukrainę / dokumentem potwierdzającym sprzedaż jest faktura eksportowa wystawiona przez skład celny, oryginalne dokumenty znajdują się w składzie celnym/? - Czy powyższe transakcje są wyłączone z ustawy o podatku od towarów i usług ? 3. dokonuje dostawy towarów handlowych na rzecz podmiotu niemieckiego zarejestrowanego dla potrzeb UE i w jego imieniu dokonuje eksportu do Rosji; - Czy powyższa transakcja stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę towarów i winna być udokumentowana fakturą wewnętrzną WDT ? - Czy powyższa transakcja stanowi sprzedaż eksportową / oryginalne dokumenty dotyczące eksportu znajdują się w posiadaniu firmy /?
 1172. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP III 443/1444/474/04
  Podatnik otrzymuje od kontrahenta z Niemiec igły i kartoniki. Materiały te nie są kupowane i nie przechodzą na własność Spółki, do których Spółka dorabia strzykawki, pakuje w otrzymane kartoniki, poddaje sterylizacji i dokonuje wywozu do kontrahenta, przy czym wartość materiałów własnych Spółki jest niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości materiałów przysłanych przez kontrahenta. Spółka uwzględnia wartość usługi oraz wartość dodanych materiałów własnych w wystawianej fakturze. Po wykonaniu usługi całość zostaje wywieziona zgodnie i na zasadach określonych w art. 28 pkt 7 i 8 ustawy o podatku od towarów i usług, a faktura VAT wystawiona przez Spółkę zawiera Nr VAT UE kontrahenta i Spółki oraz adnotację "usługa nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy art. 28 ust. 7 ustawy VAT. Podatek rozlicza nabywca usługi." Wątpliwość dotyczyła kwestii czy w świetle przepisów nowej ustawy o podatku od towarów i usług wykonanie usługi polegającej na produkcji wyrobów gotowych częściowo z materiałów powierzonych przez kontrahenta wewnątrzunijnego a w przeważającej części z materiałów własnych należy kwalifikować jako usługi na ruchomym majątku rzeczowym, czy też uznać za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, oraz jak dokumentować powyższą transakcję.
 1173. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP III 1645/04/BZ
  W przedmiotowej sprawie wątpliwości podatnika dotyczą przepisu art. 170 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), a konkretnie odpowiedzi na pytanie, czy w przypadku gdy podatnik otrzymał towar w dniu 05.05.2004 r., a faktury zostały wystawione w dniu 27.04.2004 r. czynności te należy zaklasyfikować jako import towarów, czy też jako wewnatrzwspólnotowe nabycie towarów. Ponadto Spółka pyta, czy w wypadku zaklasyfikowania powyższej sytyuacji jako importu towarów, pomimo nierozpoczętej procedury celnej na terenie Niemiec do dnia 01.05.2004 r., powstał na podstawie art. 170 ust. 6 powołanej ustawy obowiązek zgłoszenia towarów do odprawy celnej w urzędzie celnym w celu dopuszczenia towaru do obrotu na polskim obszarze celnym.
 1174. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-2443/125/04
  Stan faktyczny: Spółka dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (mrożonek), których transport odbywa się na specjalnych europaletach. Odbiorcą mrożonek jest najczęściej kontrahent zagraniczny mający swoją siedzibę na terytorium wspólnoty, będący podatnikiem podatku od wartości dodanej zarejestrowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych. Transport towarów wykonywany jest przez nabywcę lub na jego rzecz czyli przez spedytora, najczęściej zagranicznego.Zgodnie z określonymi zasadami współpracy przewoźnik lub nabywca (w zależności od podmiotu wykonującego transport) odbierając towar powinien posiadać ze sobą komplet europalet.Niestety, nie zawsze się tak dzieje. Niekiedy przewoźnik nie przywozi ze sobą wystarczającej ich ilości. W takiej sytuacji A jest zmuszony wypożyczyć temu przewoźnikowi odpowiednie europalety, z zaznaczeniem iż mają zostać zwrócone w ciągu 14 dni. Gdyż nie jest możliwe przewożenie towaru bez europalet ze względu na załadunek mechaniczny i odpowiednie warunki transportu. Co istotne, Spółka nie pobiera z tego tytułu kaucji jak również nie posiada żadnej umowy pisemnej określającej zasady zwrotu palet, potwierdzając ten fakt dokumentem WZ, na którym składa podpis kierowca reprezentujący danego przewoźnika.W przypadku gdy, dane palety nie zostaną zwrócone w ciągu około 30 dni od dnia ich wydania, wystawiona zostaje nota obciążającą przewoźnika za nie zwrócone europalety. W przypadku gdy przewoźnik jednak zwróci europalety po wystawieniu takiej noty obciążającej, wystawiana jest wtedy przez A korekta czyli nota uznaniowa. Pytanie: Czy prawidłowo dokumentujemy powyższe czynności wystawiając za nie zwrócone europalety notę obciążeniową, nie traktując palet jak towaru handlowego i nie wystawiając faktury VAT?
 1175. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO-2/443/239/79/AC/2004
  Czy istnieje możliwość zastosowania stawki 0 % dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w sytuacji posiadania następujących dokumentów potwierdzających dokonanie dostawy: 1. Kopia pierwotnego listu przewozowego opisującego trasę wysyłki, 2. Kopia faktury, 3. Specyfikacja towarów4.wydruk raportu zbiorczego za dany okres rozliczeniowy zawierający potwierdzenie dostarczenia towarów do odbiorcy.
 1176. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO-2/443/210/59/AC/2004
  Jakie dokumenty należy posiadać w swojej dokumentacji przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, aby dostawa wewnątrzwspólnotowa dla przedsiębiorcy z państwa członkowskiego, który sam bez środka transportu podatnika lub nabywcy dokonuje nabycia towarów, nie była traktowana jako dostawa na terytorium kraju.
 1177. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USIII/443/106/04
  Pytanie podatnika dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług - usług budowy grot solnych wykonywanych na terenie Słowacji; zasad wystawiania faktur, momentu powstania obowiązku podatkowego, możliwości odliczenia podatku naliczonego zawartego w zakupach związanych z budową grot oraz momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1178. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-135-3-JJ/04
  Spółka zamierza świadczyć usługi montażu reklam świetlnych oraz montażu okładzin reklamowych na terytorium różnych państwa członkowskich Wspólnoty Europejskiej wraz z dostarczaniem towaru. Czy dojdzie tu do wewnątrzwspólnootwej dostawy towaru?Czy usługi montażu są klasyfikowane jako usługi związane z nieruchomościami?
 1179. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NPV-443/48/04
  Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów nastąpiło 6.07.2004 r., w tym dniu otrzymano fakturę wraz z towarem. Otrzymana faktura od kontrahenta zagranicznego ma datę wystawienia 29.06.2004 r. kwoty wyrażone w walucie obcej wykazane na przedmiotowej fakturze przeliczono na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez NBP bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury. W dniu 6.07.2004 r. wystawiono fakturę wewnętrzną wg wyliczenia jw. i wykazano w niej podatek należny, który ujęto w rejestrze sprzedaży w miesiącu lipcu 2004 r. jak również ujęto tę fakturę w rejestrze zakupów również w lipcu gdzie odliczono kwotę podatku naliczonego.Czy obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów powstał w miesiącu lipcu czy czerwcu br.Czy podatek VAT naliczony można odliczyć w miesiącu czerwcu, mimo że towar dotarł do nas w lipcu br. Naszym zdaniem obowiązek podatkowy z tytułu podatku należnego powstał w miesiącu lipcu 2004r. jak również w lipcu spółka nabyła prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego w dacie otrzymania towaru i faktury.
 1180. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/1-0050/263/04
  Przedmiotem działalności podatnika jest sprzedaż towarów - głównie wyrobów rękodzieła ludowego i artystycznego na międzynarodowych targach i wystawach organizowanych na terenie Unii Europejskiej, a zakupiony w Polsce towar wywożony jest poza teren kraju własnym transportem. Czy taką dostawę można traktować jako sprzedaż wysyłkową, a jeśli tak, to w jaki sposób ją dokumentować, czy należy instalować kasę fiskalną?
 1181. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-II/443/13/2004/RB
  Czy w sytuacji nabycia materiałów reklamowych zakupionych w UE podstawa opodatkowania będzię kwota jaką nabywca obowiązanych jest zapłacic ?.
 1182. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2/433-69/04/JM
  Spółka nabywa towary od podmiotów mających siedzibę poza Unią Europejską i wprowadza je do składu celnego. Następnie towary te są przedmiotem dostaw na rzecz podmiotów z państw Wspólnoty, a także podmiotów z państw niebędących członkami Wspólnoty. Pytanie Spółki dotyczy momentu powstania obowiązku podatkowego i charakteru transakcji sprzedaży ze składu celnego:- czy jest wewnątrzwspólnotową dostawą sprzedaż towarów odbiorcom z innych państw członkowskich Wspólnoty,- czy jest eksportem sprzedaż towarów odbiorcom z państw trzecich.
 1183. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-99/HM/04
  Jakie dokumenty potwierdzają dokonanie dostaw wewnątrzwspólnotowych ?.
 1184. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IUS.PP-1/443/76/2004
  Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że w ramach prowadzonej działalności świadczy usługi polegające na dostawie towarów (części zamiennych) kontrahentom na terenie kraju, kontrahentom z Unii Europejskiej oraz na statki rybackie pełnomorskie. Statki te zarejestrowane są pod banderą różnych państw, zarówno z Unii Europejskiej jak i spoza niej, a właścicielem ich jest podmiot z Unii Europejskiej, nie zarejestrowany na potrzeby podatku od wartości dodanej.Podatnik prosi o udzielenie odpowiedzi na pytanie: 1. Czy prawidłowe jest stosowanie stawki 0 % - przy dostawie części zamiennych wykorzystywanych przy remoncie pełnomorskich statków rybackich, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. e i pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług, 2. Czy dostawę przedmiotowych części zamiennych można traktować jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów?
 1185. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.21/AV/443-3841/04/DK
  Zgodnie z informacją zawartą w piśmie podatnika , Spółka przy wewnętrzwspólnotowych dostawach towarów na potwierdzenie wywozu towarów na terytorium innego państwa członkowskiego posiada następujące dokumenty : 1 kopię faktury dostawy z właściwym i ważnym numerem identyfikacyjnym dla transakcji wewnętrzwspólnotowych ze szczegółową specyfikacją poszczególnych sztuk ładunku ; 2 dokument przewozowy CMR otrzymany od przewoźnika , z którego wynika, iż towary zostały przewiezione na terytorium wspólnoty poza Polskę. Dokument CMR jest podstemplowany pieczątką zagranicznego odbiorcy oraz datą przyjęcia , nazwą odbiorcy ( magazynu ) i podpisem osoby stemplującej ; 1 zamówienie otrzymane od nabywcy ; 2 dokument potwierdzający zapłatę za towar ( nie zawsze na moment obowiązku podatkowego - przy dłuższych terminach płatności ). Zdaniem Spółki opisany dowód dostawy spełnia również warunek dotyczący sporządzenia specyfikacji ładunku , a na dokumencie CMR jest pieczątka potwierdzająca przyjęcie dostawy. Spółka zwraca się z zapytaniem czy podane w/w dowody są wystarczające dla uznania danej transakcji za wewnętrzwspólnotową dostawę i opodatkowania jej wg. Stawki 0%. Ponadto Spółka zwraca się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na zapytanie czy otrzymana z Ministerstwa Gospodarki i Pracy dotacja przedmiotowa dotycząca refundowanie części kosztów udziału w targach X w miejscowości M... stanowi obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54 , poz. 535 )
 1186. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO-2/443/241/80/AC/2004
  W jaki sposób prawidłowo udokumentować wewnątrzwspólnotową dostawę towaru, aby zgodnie z art. 42 ust.1 pkt 2 ustawy podatnik miał prawo do zastosowania stawki 0 %?
 1187. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: RO/436/150/1/2004
  1. Czy sprzedaż towarów do włoskiego kontrahenta w celu wykonania na nich usług montażu części i malowania jest wewnątrzwspólnotową dostawą towarów ? 2. Czy zakup towarów przez włoskiego kontrahenta na terenie Włoch w imieniu polskiej firmy jest dla tej firmy wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów ?
 1188. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP-I-443/180/04
  1) Czy Spółka z terytorium Polski może wynająć powierzchnię składową w spółce na terytorium innego państwa, dokumentując takie operacje dokumentami przewozowymi.2) Czy Spółka z terytorium Polski może zaliczyć przemieszczanie towarów do dostawy wewnątrzwspólnotowej i wykazać w deklaracji VAT-7 i informacji podsumowującej.
 1189. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/91/04
  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT, w przypadku otrzymania zaliczki od kontrahenta na poczet przyszłych dostaw ?
 1190. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IUS.PP-2/443/125/2004
  Czy podwykonawcy świadczący uługi podatnikowi dokonującemu dostawy wewnątrzwspólnotowej - jednostek pływajacych PKWU 35.11.21 maja prawo do stosowania stawki podatku od towarów i usług w wysokości 0 %?
 1191. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: UPO-443-309/04/IR
  Spółka zamierza zatrudnić przedstawicieli handlowych, Polaków zatrudnionych na umowę o pracę lub umowę zlecenie, którzy będą podróżowali z towarem po terenie Europy Zachodniej - Państwa Unii Europejskiej - Niemcy, Austrii z towarem (biżuterią srebrną), wyprodukowanym i zakupionym w Polsce lub sprowadzonym z zagranicy przez firmę. Przedstawiciele będą sprzedawać towar w sklepach jubilerskich, wystawiając fakturę w imieniu firmy. Spółka zwróciła się o sprecyzowanie wymaganych dokumentów, sposobu rozliczania i stawki podatku VAT przy powyższych transakcjach.
 1192. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-077/SIP/696/04
  Dotyczy ustalenia stawki podatku oraz miejsca świadczenia usług pośrednictwa przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.
 1193. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS-Pł-WV-443/355/04/IG
  Czy w przypadku importu przędzy z Turcji stosujemy kurs z dokumentu SAD do wyliczenia podatku VAT (zdaniem Strony - tak)? Czy wystawiając fakturę korygująca mamy do czynienia z korektą nabycia wewnątrzwspólnotowego czy też z korektą importu i korygujemy wówczas transakcję poprzez korektę dokumentu SAD i otrzymanej decyzji Urzędu (zdaniem Strony - jest to korekta importu poprzez korektę dokumentu SAD)? Czy korygując podatek naliczony stosujemy kurs do podatku z dokumentu SAD (zdaniem Strony - tak)? Czy też jeśli jest to korekta nabycia wewnątrzwspólnotowego, to korygujemy podatek należny i podatek naliczony wg kursu średniego NBP z daty wystawienia faktury korygującej czy też z kursu dokumentu SAD (zdaniem Strony - z dokumentu SAD)?
 1194. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NP-C/005-232/04
  Pytanie dotyczy określenia momentu powstania obowiązku podatkowego, w przypadku otrzymania zaliczki przed dokonaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
 1195. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DP/443-119/04/2
  Czy wystawiając fakturę sprzedaży na całość towaru zakładając, że jego odbiór nastąpi sukcesywnie przez 3 miesiące od daty wystawienia faktury można zastosować 0% stawkę na fakturze ?.
 1196. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP-443/18/04
  Czy dostawa towarów przez niemieckiego podatnika od wartości dodanej na rzecz polskiego podatnika podatku od towarów i usług udokumentowana fakturą pro forma traktowana jest u polskiego podatnika jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i jako taka podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) ?
 1197. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-060/04
  Podatnik zwraca się z zapytaniem dotyczącym obowiązku wystawienia faktury VAT na otrzymaną zaliczkę przed dokonaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy. Podatnik nie wystawił faktury na otrzymaną zaliczkę a jedynie dokument faktura proforma.Przedmiotem działalności podatnika jest produkcja odzieży wierzchniej.
 1198. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/I/2413/2004/D.Sz.
  Dotyczy opodatkowania podatkiem VAT kosztów składowania przy dostawie towaru do Czech.
 1199. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NPV-443/26/04
  W dniu 30.08.2004 otrzymaliśmy przedpłatę w kwocie 30.173,37 EUR na wewnątrzwspólnotową dostawę towarów do Litwy wg kontraktu Nr 1/S/2004 z dnia 23-02-2004r zawartym z firmą z Litwy.Towar jest przygotowany, z uwagi na brak transportu i brak wpłaty pozostałej kwoty od kontrahenta, towar nie wyjechał w miesiącu sierpniu 2004r. nie została zrealizowana wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów do Litwy. Wartość faktury proforma wynosi 105.801,97 EUR. Naszym zdaniem zgodnie z art. 20 ust. 3 Ustawy o podatku od towarów i usług VAT otrzymana przedpłata nie podlega zafakturowaniu, nie jest obrotem podlegającym podatkowi od towarów i usług VAT, ponieważ nie jest spełniony art. 19 ust. 12 punkt 2 ww ustawy VAT.W naszym przypadku spółka nie przedstawiła w Urzędzie Skarbowym zabezpieczenia majątkowego kwoty zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 2. Spółka S.A. prosi w oparciu o art. 14a §4 Ordynacji Podatkowej o potwierdzenie stanowiska i udzielenie stosownych wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego ustawy o podatku od towarów i usług VAT w ww kwestii.
 1200. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PUS II/443/248/04
  dotyczy dokumentów uprawniających do zastosowania stawki podatku w wysokości 0 % z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
 1201. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/1-0050/195/04
  dotyczy możliwości zastosowania stawki 0-procentowej w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, jeśli dysponuje on listem przewozowym potwierdzającym nadanie przesyłki i wydrukiem ze strony internetowej potwierdzającym doręczenie przesyłki
 1202. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III MUS-WV/443/293/04/KC
  Czy Spółka ma prawo do korekty faktur, w których błędnie naliczono 22% VAT odnośnie transakcji stanowiących wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz kontrahenta zarejestrowanego dla celów podatku VAT we Francji? Czy Spółka ma prawo do korekty deklaracji VAT w zakresie podatku należnego za miesiące, w których wykazano dostawy z nieprawidłową stawką podatku? Zdaniem Podatnika powinien On ująć korekty faktur w rozliczeniach za miesiące maj i czerwiec, a więc złożyć deklaracje VAT korygujące za te miesiące.
 1203. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-2/005/2/1513/04
  Jak opodatkować sprzedaż (przed 1 maja 2004 r.) towarów na rzecz niemieckiego kontrahenta w przypadku, gdy towary zostały przekazane podmiotowi, który dokonuje ich przerobu, uszlachetnienia lub przetworzenia? Czy będzie miała miejsce wewnątrzwspólnotowa dostawa w przypadku sprzedaży w dniu 31.03.2004 r. towaru niemieckiemu kontrahentowi, gdy towar ten zostanie wywieziony z Polski po około roku od dnia wystawienia faktury?
 1204. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/124/04/JR
  Podatnik sprzedaje swoje wyroby do kontrahenta z Holandii, który jest częścią podatkowej grupy kapitałowej. Podatnik wystawia fakturę VAT na której podaje numer identyfikacyjny VAT kontrahenta oraz jego dane identyfikacyjne (nazwę własną firmy a nie całej grupy)Podatnik posiada dokumenty o których mowa w ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług dla udokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Na dzień dokonania transakcji numer VAT kontrahenta jest ważny, sprawdzony w systemie VIES. Z uwagi na fakt, iż w tym przypadku system VIES nie wskazywał nazwy kontrahenta i adresu, podatnik dokonał dodatkowej weryfikacji poprzez Biuro Wymiany Informacji o VAT Ośrodek Zamiejscowy w Koninie. Podatnik otrzymał potwierdzenie z wyżej wymienionego biura, że numer jest aktywny, ale dane w VIES są niepełne, gdyż widnieje tam tylko pierwszy człon grupy kapitałowej : spółki matki. Podatnik po skontaktowaniu się z kontrahentem otrzymał ksero potwierdzenia z Urzędu Skarbowego w Holandii o nadaniu wspólnego numeru VAT dla całej grupy kapitałowej : spółki matki oraz spółek córek (w tym kontrahent podatnika). Holenderski kontrahent ponadto poinformował, że sama spółka-matka posiada osobny numer VAT na dokładnie taki sam adres jak dla całej grupy podatkowej, natomiast dla spółek córek prawidłowy jest ten numer, który widnieje na fakturze. Podatnik ponownie skontaktował się z Biurem Wymiany Informacji o VAT podając dwa numery identyfikacyjne : grupy kapitałowej i spółki matki wraz z danymi identyfikacyjnymi i otrzymał potwierdzenie ważności obydwu numerów VAT ale obydwa z nazwą spółki - matki. W systemie VIES pod numerem kontrahenta widnieją dane niekompletne -tylko pierwszy człon podatkowej grupy kapitałowej. 1) Pytanie podatnika dotyczy prawa zastosowania stawki 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów skoro otrzymał potwierdzenie numeru VAT tylko na pierwszy człon podatkowej grupy kapitałowej ? 2) Czy podatnik może wystawiać przy przyszłych dostawach, fakturę tylko na spółkę córkę, nie na całą podatkową grupę kapitałową, aby móc zastosować stawkę 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów ?
 1205. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2-443-171/04
  Czy od otrzymanej od unijnego kontrahenta rekompensaty za wzrost cen surowców służących do produkcji towarów gotowych sprzedawanych unijnemu odbiorcy znajdzie zastosowanie stawka podatku od towarów i usług w wysokości 0%?
 1206. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 1MUS-1471/NUR2/443-225/04/UD
  1. Czy w przypadku, wszczęcia procedury celnej przy imporcie w kwietniu 2004 r. dopuszczeniu towaru na teren RP w maju 2004 r. mamy do czynienia z importem czy wewnątrzwspólnotowym nabyciem towaru? 2. W przypadku eksportu towarów przy wszczęciu procedury w kwietniu 2004 r. i przekroczeniu granicy po 1 maja 2004 r., mamy do czynienia z eksportem, czy wewnątrzwspólnotową dostawą towarów? 3. Czy podatnik ma prawo do dokonania korekty podatku należnego i wykazania sprzedaży ze stawką 0%, jeżeli do 30 kwietnia nie otrzymał zapłaty (w terminie 40 dni od dnia wydania towaru) za towary nabywane przez nierezydentów, niebędących podatnikami, o których mowa w § 65 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 268), i wykazał sprzedaż ze stawką 22%, a następnie otrzymał zapłatę po 1 maja? 4. Jeżeli Spółka dokonała sprzedaży towarów wymienionych w § 65 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 268) w kwietniu, a zapłatę otrzymała w maju, to czy w takiej sytuacji przysługuje podatnikowi prawo do wykazania w majowym rejestrze sprzedaży ze stawką 0%? 5. Czy dysponując tylko niektórymi dokumentami wymienionymi w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), podatnik ma możliwość zastosowania stawki podatku VAT 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towaru, w przypadku gdy wywóz towarów będących przedmiotem WDT dokonywany jest bezpośrednio przez podatnika dokonującego WDT lub przez jego nabywcę przy użyciu własnego środka transportu podatnika lub nabywcy?
 1207. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IMUS-1471/VUR2/443-444/04/ST
  1. Jaka jest stawka opodatkowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów? 2. Jakie są wymagane dokumenty dla zastosowania stawki 0%?
 1208. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2-443-51/04/AM
  - Czy czynności wykonywane przez Spółkę można uznać za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów?- Czy czynności wykonywane przez Spółkę korzystają z opodatkowania podatkiem od towarów i usług w wysokości 0% - na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 25 lit. a) i b) ustawy o podatku od towarów i usług?- Czy za eksport towarów można uznać sprzedaż towarów na rzecz podatnika podatku od wartości dodanej zarejestrowanego dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych, gdzie towar na zlecenie tego podatnika jest wywożony przez Spółkę poza terytorium Wspólnoty?
 1209. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 422000-PA-000006/2004/AP
  Spółka planuje rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie dostarczania samochodów osobowych dla odbiorcy włoskiego. Samochody te Spółka kupuje od dostawcy niemieckiego. Fizycznie dostawa towarów odbywa się bezpośrednio między dostawcą niemieckim a odbiorcą włoskim. Samochody osobowe będące przedmiotem tej transakcji nie są przemieszczane przez terytorium Polski i nie podlegają rejestracji w Polsce. Powstaje pytanie czy opisane powyżej transakcje są wewnątrzwspólnotowym nabyciem i wewnątrzwspólnotową dostawą i czy w związku z tym podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym?
 1210. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US18/ZT/T/443-136/04/MZ
  Przedmiotem działalności gospodarczej Podatnika jest m.in. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Towary te są wysyłane poprzez firmę spedycyjną. W ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej Podatnik ponosi koszty transportu opodatkowane od 1 maja 2004 r. podatkiem od towarów i usług w wysokości 22%. Czy w związku z faktem, iż usługi transportu związane są z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów - przysługuje zwrot podatku od towarów i usług z tytułu ww. usług bezpośrednio na rachunek bankowy?
 1211. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP-I-443/172/04
  Czy, jeśli istnieje możliwość wystawiania faktury w walucie obcej oraz czy do przeliczania kwot wykazanych na fakturze należy stosować średni kurs Narodowego Banku Polskiego czy też kurs sprzedaży banku.
 1212. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP-III/443-14/04
  O potwierdzenie prawidłowości jej postępowania w części uznania w/w dostaw za dostawy wewnątrzwspólnotowe i "nadania daty na fakturze".
 1213. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1869/04/CIP/06
  1. Czy na podstawie powyższych danych ze świadectwa homologacji można uznać, iż dopuszczalna ładowność samochodu wynosi 625 kg ? 2. Czy czynność dostarczania kwiatów na wystrój zacumowanego w porcie polskim promu należącego do armatora z krajów Unii Europejskiej powinna być traktowana jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów określona w art. 13 ustawy o podatku od towarów i usług, czy tez jako dostawa towarów w kraju, stanowiąca na mocy art. 83 ust. 1 pkt 10a szczególny przypadek stosowania stawki 0 % ? Przedstawiając własne stanowisko odnośnie zapytania w pkt 1 Podatnik stoi na stanowisku, iż jego wyliczenie jest prawidłowe i można je stosować do art. 86 ust. 5 ustawy. Natomiast odnośnie zapytania postawionego w pkt 2 Podatnik uważa, iż dostawę kwiatów na prom należy traktować jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.
 1214. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DV-II-443-142/04
  Dot. prawa do złożenia korekty deklaracji VAT-7 w związku z otrzymaniem dowodów potwierdzających wywiezienie towaru z kraju i dostarczeniem nabywcy.
 1215. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-134/04
  Czy potwierdzenie przyjęcia przez nabywcę towarów przesłane faksem daje podstawę do stosowania stawli 0% ?.
 1216. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USP-II-443/59/2004
  Czy podatek VAT wyliczony z tytułu importu usług w fakturze wewnętrznej jako należny stanowić będzie równocześnie podatek naliczony, polegający odliczeniu?
 1217. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.PPM/443-144/IS/04
  - dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
 1218. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP I 443/2413-294/HCh/04
  Spółka składa następujące pytania: 1. W jaki sposób i jak należy ustalić moment powstania obowiązku podatkowego dla faktury zaliczkowej dotyczącej całości dostawy wystawionej i otrzymanej przez Spółkę od kontrahenta unijnego w kwietniu 2004 r.., jeżeli dostawa miała miejsce w maju 2004 roku? Z uwagi na fakt, że faktura zaliczkowa dotyczyła 100 % dostawy, Spółka nie otrzymała faktury WNT. 2. Jaki kurs należy przyjąć do podatku VAT? 3.Jak należy udokumentować powyższą operację gospodarczą?
 1219. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-PP-I-443/63/2004
  Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że spółka została zakwalifikowana do udziału w projekcie eVITA, który zakłada wdrażanie pilotażowego programu zastosowania technologii informacyjnych (IT) w rozwoju lokalnym. Program ten to wyposażenie kilku społeczności w sprzęt zapewniający dostęp do internetu, pozwalający na m.in. usprawnione kontakty między urzędem a mieszkańcami gminy, rozwijanie przedsiębiorczości i edukacji, udział w szkołach poprzez internet, podejmowanie pracy za pomocą internetu. Jednym z elementów tego projektu jest wyposażenie gminy w sprzęt konieczny do zrealizowania projektu wdrożenia infrastruktury informatycznej. Rodzaj, ilość i parametry techniczne potrzebnego sprzętu została określone przez integratora systemów informatycznych - firmę ComputerLand, na podstawie uzgodnionego wcześniej ze spółką zakresu wdrożenia. Sprzęt zostanie przekazany w formie darowizny bezpośrednio przez producenta - firmę X z siedzibą w Holandii. W związku z tym podatnik zwrócił się z pytaniem, czy w przypadku otrzymania darowizny w sprzęcie pochodzącym z innego kraju UE jest konieczność opłacenia podatku VAT przez obdarowanego?
 1220. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: UPO-443/VAT/267/04/IR
  Spółka z o.o. na poczet dostawy wewnątrzwspólnotowej otrzymała w maju 2004 roku zaliczkę. Powyższa zaliczka została zafakturowana i uwzględniona w deklaracji VAT-7 za maj. Przedmiotowa zaliczka opodatkowana stawką 0%, miała wpływ na kwotę zwrotu różnicy podatku VAT za miesiąc maj 2004 r., ponieważ zwiększyła wysokość dostawy wewnątrzunijnej. Spółka nie przedłożyła w urzędzie skarbowym kwoty zwrotu różnicy podatku o którym mowa w art. 87 ust. 2 W miesiącu wrześniu całość dostawy (z dnia 18 września 2004 roku) została przez spółkę zafakturowana. Spółka zwróciła się z zapytaniem czy słuszne jest wystawienie faktury korygującej w miesiącu wrześniu na zaliczkę zafakturowaną w maju.
 1221. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 361000-PA-910-593/04
  Występując na mocy udzielonych mi pełnomocnictw w imieniu reprezentowanych przeze mnie podatników: XXXXX w trybie art. 14 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa ( OP ), proszę o ustosunkowanie się do następujących zagadnień związanych z przepisami ustawy z dnia 23.01.2004 r. o podatku akcyzowym ( OPA ): 1) Czy w myśl przpisów art. 80 OPA opodatkowaniu akcyzą podlega wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu ? Moim zdaniem podlega. 2) Czy w myśl art. 77 ust. 3 OPA podatnikowi przysługuje zwrot akcyzy zapłaconej w kraju z tytułu dokonanej dostawy wewnątrzwspólnotowej? Moim zdaniem przysługuje. 3) Czy w myśl art. 79 OPA podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty akcyzy należnej o kwotę akcyzy naliczonej przy nabyciu nowych środków transportu, które następnie były przedmiotem dostawy wewnątrzwspólnotowej? Moim zdaniem nie przysługuje. Jednocześnie załączam do niniejszego zapytania, opublikowane na stronie www.icwroclaw.pl wyjaśnienia dotyczące w/w zagadnień udzielone przez Izbę Celną we Wrocławiu, z nadzieją, iż interpretacja przepisów prawa jest jednolita na całym obszarze jego obowiązywania. Z uwagi na żywotne interesy moich mocodawców uprzejmie proszę o jak najszybszą odpowiedż na postawione pytania.
 1222. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP I 43/2314/267/DM/04
  Podatnik wskazuje, że jest Spółką zajmującą się produkcją wyrobów metalowo-gumowych. Odbiorcą większości produktów jest powiązana spółka niemiecka i ona właśnie dokonuje sprzedaży wyprodukowanych przez Spółkę wyrobów klientom ostatecznym (firmy z branży motoryzacyjnej). Produkcja prowadzona jest przy pomocy specjalistycznych maszyn i przyrządów. Jednym z takich specjalistycznych przyrządów są formy wulkanizacyjne, wytwarzane przez spółkę z Niemiec, która następnie odsprzedaje je Spółce na normalnych, handlowych warunkach. Spółka kupuje zarówno formy nowe, jak i używane. Te ostatnie Spółka sprowadza do Polski w przypadku przejmowania projektów realizowanych dotychczas w Niemczech. Obecnie w Spółce niemieckiej toczy dyskusje na temat pokrywania przez klienta ostatecznego kosztów wyprodukowania form wulkanizacyjnych. W związku z tym, jeśli klient ostateczny będzie dokonywał zwrotu kosztów poniesionych na wyprodukowanie form, zmianie ulegną również warunki dostawy tych form do Polski. Zamiast zakupu form i aktywacji ich w ewidencji środków trwałych Spółki, będzie je ona użytkować na zasadzie umowy przekazania do korzystania. Tak więc, stosując nowe rozwiązania, właścicielem przyrządów pozostanie Spóka niemiecka ponosząc z jednej strony koszty amortyzacji, z drugiej zaś uzyskując zwrot poniesionych kosztów wytworzenia. Spółka polska będzie czasowo z nich korzystać, ponosząc jedynie koszty ich napraw i modernizacji. Mając na uwadze powyższe Spółka zapytuje czy w oparciu o art. 12 ust. 1 pkt 8 będze rozpoznawać opisane wcześniej czynności dla potrzeb podatku VAT.
 1223. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: UPO/VAT/443/249/04/RK
  Podatnik posiada numer identyfikacji podatkowej nadany dla potrzeb współpracy z UE. 1) Czy ma prawo, po sporządzeniu faktury wewnętrznej i naliczeniu podatku VAT w wysokości 22%, do rozliczenia podatku należnego i pomniejszenia podatku naliczonego przy sporządzaniu deklaracji VAT-7 za miesiąc podatkowy, w sytuacji nabycia towaru na podstawie faktury u kontrahebta unijnego, który nie podał numeru identyfikacji podatkowej? 2) Czy nabywając towar u kontrahenta unijnego, który naliczył podatek VAT obowiązujący w danym kraju Unii, na fakturze wewnętrznej należy naliczyć podatek VAT w wysokości 22%? 3) Czy kupując towary handlowe używane, tj. środki transportu: samochody ciężarowe, przyczepy, naczepy, które nie będą rejestrowane dla własnych potrzeb, należy dokonywać wpłaty należnego podatku VAT i czy należy zgłosić zakup na druku VAT-23? 3) Czy w przypadku zakupu ww. towarów handlowych, nie dotrzymując terminu 14 dni zgłoszenia i opłacenia podatku VAT do urzędu skarbowego i sprzedaży tegoż towaru np. po upływie dwóch miesięcy od daty zakupu, należy zapłacić ustawowe odsetki za niedotrzymanie terminu?
 1224. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-154/04
  Dotyczy opodatkowania usług i dostawy towarów świadczonych na rzecz kontrahenta niemieckiego.
 1225. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/109/04/AZ
  Czy przepisy ustawy o podatku od towarów i usług przewidują możliwość wydawania przez organ podatkowy na wniosek nabywcy towaru, zgody na dokonywanie zakupu od producenta ze stawką 0%?
 1226. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/918/2004/PK
  Pytanie podatnika dotyczyło: - dokumentowania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów, - stawki podatku należnego przy usługach polegających na naprawie palet (dawne uszlachetnianie czynne) w przypadku kiedy Spółka remontuje palety będące własnością niemieckiego partnera na terytorium Polski, a wyremontowane palety po wykonaniu usługi zostają ponownie wywiezione do Niemiec, - sposobu dokumentowania "przywozu" palet celem ich naprawy w kraju, - stosowania stawki podatkowej przy sprzedaży w Polce jak i w innym kraju członkowskim palet i skrzyń transportowych używanych, pozyskanych w kraju na rynku wtórnym. Spółka sprzedaje swoje towary i usługi na rynek niemiecki jak i na rynek polski. Do 30 kwietnia 2004 r. Spółka eksportowała także usługi związane z naprawą palet w ramach tzw. uszlachetniania czynnego.
 1227. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-94/04
  1) Czy po dniu 01.05.2004 r. spółka w Polsce nadal powinna wykazywać sprzedaż usług budowlanych w Niemczech, ale już jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów? 2) Jakim numerem identyfikacji podatkowej powinien posługiwać się Zakład w Niemczech, aby dotychczasowy eksport usług o stawce O % był traktowany jako wewnątrzwspólnotowa dostawa usług, 3) Jakim numerem NIP spółka w Polsce powinna się posługiwać, jeżeli dokonuje zakupów towarów dla Zakładu w Niemczech ?.
 1228. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP II/443/27/04/DR
  Czy dla dokonania dostaw wewnątrzwspólnotowych będzie uważane za wystarczające posiadanie:- zbiorczego miesięcznego dowodu, który zostanie potwierdzony przez płatnika faktur tj. firmy XXX (podatnika zidentyfikowanego dla transakcji wewnątrzspólnotowych - NIP Nl) wraz z kopiami faktur i specyfikacji (przechowywanymi w dokumentacji Spółki) lub - dokumentu CMR potwierdzonego przez odbiorcę, na którym zamieszczone zostały numery faktur i specyfikacji dostaw wraz z kopiami faktur i specyfikacji, ale już bez potwierdzeń?.
 1229. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III MUS-WV/443/50/04/AG
  Spółka wnosi zapytanie: 1/ Czy poniższe dokumenty : a/ kopia faktury dostawy,b/ dokument magazynowy "wx 302" wydanie z magazynu towarów,c/ protokół załadunku towarów,d/ packing list zawierający specyfikację poszczególnych sztuk ładunku, e/ dokument przewozowy CMR,f/ otrzymane od odbiorcy potwierdzenie dostawy towarów tj. potwierdzony dokument kopii faktury dostawy oraz oświadczenie o przyjęciu towarów ( sporządzonew dowolnej formie przez odbiorcę) stanowią dowód uprawniający do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów. 2/ Czy otrzymane od odbiorcy potwierdzenie dostawy towarów tj. potwierdzony dokument kopii faktury dostawy oraz oświadczenie o przyjęciu towarów Spółka winna posiadać przed sporządzeniem deklaracji podatkowej VAT-7 w oryginałach, czy wystarczającą formą jest ich kserokopia przesłana faxem.
 1230. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP I 443/1985/252/ŁM/04
  Podatnik zapytuje, jakie konsekwencje w podatku od towarów i usług rodzi wystawienie korekty faktury VAT zarówno odnoszącej się do sprzedaży przed jak i po dniu 1 maja 2004 r.Spółka w czerwcu 2004 r. otrzymała informacje o finalnej podwyżce cen kilku produktów w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (przed 1 maja 2004 r. - eksport towarów). Ustalono, że skorygowane będą ceny za miesiąc kwiecień 2004 r. (eksport towarów) i za maj 2004 r. (wewnątrz-wspólnotowa dostawa towarów). W związku z tymi podwyżkami cen przedsiębiorstwo wystawiło nabywcy fakturę korygującą.
 1231. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-UE.443/9/04
  Co należy uznać za podstawę opodatkowania podatkiem VAT przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towaró?
 1232. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP I 443/1856/248/DD/04
  Zapytanie podatnika dotyczy wewnątrzwwspólnotowego nabycia i dostawy towarów. W związku z powyższym Spółka ma wątpliwości, 1) od kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia w stosunku do towarów dostarczonych do Polski w maju, a dokumentowanych fakturami dostawców z okresu wcześniejszego oraz 2) od kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia w stosunku do towarów dostarczonych do Polski w czerwcu, a dokumentowanych fakturami dostawców wystawionymi w maju, a także 3) kiedy powinna zostać wystawiona faktura wewnętrzna dokumentująca ww. transakcje.
 1233. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/1/443/17/2004/SM
  Spółka wykonuje usługi polegające na pozyskiwaniu zleceń w imieniu i na rzecz niemieckiego kontrahenta będącego dostawcą towarów dla odbiorców mających siedzibę na terytorium Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Litwy, Łotwy i Estonii. Spółka niemiecka została zidentyfikowana na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium Niemiec. Wnioskodawca ma wątpliwości, czy w opisanym przypadku możliwe jest zastosowanie przepisu § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.), zgodnie z którym miejscem świadczenia usług wykonywanych przez pośredników, działających w imieniu i na rzecz osób trzecich, związanych bezpośrednio z dostawą towarów jest kraj, który wydał nabywcy usługi numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej, tj. w przedstawionym stanie faktycznym Niemcy?
 1234. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/443 2-283/-221 783-/122/04
  Jakie dokumenty winien posiadać podatnik dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów by mógł skorzystać z opodatkowania według stawki 0% ?.
 1235. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1634/04/CIP/01
  Podatnik zwraca się z zapytaniem: 1) Czy na podstawie § 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971), zwanego dalej rozporządzeniem, w przypadku otrzymania części należności przed wydaniem towaru miał obowiązek wystawienia faktury nie później niż 7 dnia, w którym otrzymał część należności od nabywcy ? 2) Czy w przypadku wystawienia faktury przed wydaniem towaru i nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), zwanej dalej ustawą, w związku z art.19 ust.12 pkt 2 ustawy, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wystawienia faktury dokumentującej wydanie towaru, w której należy wykazać kwotę należność, o której mowa w § 17 ust. 4 rozporządzenia ? 3) Czy miał obowiązek wykazać w rozliczeniu (ewidencji) fakturę zaliczkową w miesiącu, w którym wystawiona została faktura dokumentująca wydanie towarów? Zdaniem Podatnika w świetle wyżej przywołanych przepisów rozporządzenia obowiązek wystawienia faktury przed wydaniem towaru powstaje nie później niż 7 dnia od dnia, w którym otrzymano zaliczkę. W ocenie Podatnika obowiązek podatkowy nie powstanie w przypadku, gdy zaliczka nie będzie stanowić 50% ceny lub w przypadku nie złożenia zabezpieczenia majątkowego kwoty zwrotu różnicy podatku. Zdaniem Podatnika na podstawie art. 20 ust. 1 i 2 ustawy obowiązek podatkowy powstanie w momencie wystawienia faktury dokumentującej wydanie towaru. Natomiast fakturę dokumentującą otrzymanie zaliczki należy wykazać w ewidencji VAT w rozliczeniu za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
 1236. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZW-443/33/2004
  CZY KOSZTY TRANSPORTU WŁASNEGO WLICZA SIĘ DO PODSTWY OPODATKOWANIA PRZY WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYM NABYCIU ?
 1237. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-240/04
  1) Czy nieodpłatny dowóz pracowników do pracy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? 2) Jakimi dowodami należy dokumentować transakcję wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów?
 1238. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-I/443/36/04/MI
  Przedmiot zapytania sprowadza się do ustalenia powstania obowiązku rozliczenia czynności, zwolnionej od podatku?.Czy istnieje obowiazek dokumentowania przekazywanego nieodpłatnie towaru (papieru) przez kontrahenta z innego kraju członkowskiego Wspólnoty w celu wykonania na nim usługi drukarskiej ?.Czy zwrot kontrahentowi z innego kraju członkowskiego Wspólnoty papieru niewykorzystanego przy świadczonej usłudze podlega opodatkowaniu ?.
 1239. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP I 443/1226,1659-229/HCh/04
  Sp. z o. o. świadczy usługi wypełniania dokumentów celnych związanych z międzynarodowym transportem drogowym na przejściach granicznych zarówno na terytorium RP jak i na przejściach na terenie znajdującym się pod administracją RP. W związku z prowadzoną działalnością Spółka dokonuje zakupu usługi najmu pomieszczeń znajdujących się poza granicami RP od firmy niemieckiej, dokonuje również zakupu usług telekomunikacyjnych od niemieckiej firmy telekomunikacyjnej. Sp. z o. o. zwraca się z wnioskiem o stwierdzenie sposobu poprawnego opodatkowania podatkiem VAT następujących czynności: 1. usługa sporządzenia dokumentów odprawy celnej na przejściu znajdującym się na terytorium RP dla:dostawy towarów których miejscem dostawy i nabywcą jest podatnik z UE. Według Spółki usługa jest wykonywana na terytorium RP, towar nie jest eksportowany do kraju trzeciego - stawka za czynności dokonywane przez spółkę wynosi 22%dla dostawy towarów opuszczających terytorium UE których nabywcą jest podatnik z poza UE. Zdaniem Spółki miejsce ma eksport towarów i usługi agencji celnej dotyczące towaru opuszczającego obszar RP oraz obszar UE stawka VAT wynosi 0% Spółka ma wątpliwości czy za eksport towarów należy uznawać jedynie towar wyprodukowany lub kupiony w Polsce, czy np. producent czeski wywożący towar przez przejście graniczne w Koroszczynie do Białorusi wykonuje eksport towarów umożliwiający Spółce obciążenie dostawcy czeskiego fakturą VAT ze stawką 0%. W ocenie Spółki stawka podatku winna wynosić 22% Czy jako eksport towarów -wywóz poza granice UE uznawać należy wywóz towarów, których zakup dokonała firma szwajcarska w Szwajcarii, po czym towar ten został wywieziony przez przejście graniczne w Koroszczynie poza granicę UE. Wykładnia gramatyczna definicji eksportu towarów zawarta w ustawie o PTU kwalifikuje tą sytuację jako eksport towarów a usługa agencji celnej jako dotyczącą eksportu towarów powinna wynosić 0%. Zdaniem Spółki działanie firmy Szwajcarskiej stanowi tranzyt, a nie eksport towarów w konsekwencji czego usługa agencji celnej winna zostać opodatkowana 22% stawką VAT. 2. usługa sporządzania dokumentów odprawy celnej na przejściu granicznym znajdującym się poza terytorium RP (Goerlitz) - Spółka wykonuje usługę sporządzania dokumentów celnych na rzecz nabywcy z Niemiec. Siedzibą Spółki jest miasto Zgorzelec, miejscem wykonywania działalności murowany budynek w Goerlitz. Ustawa o podatku od towarów i usług wskazuje, że miejscem świadczenia usług jest siedziba lub miejsce stałego wykonywania usług. Stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, natomiast jeśli jako miejsce świadczenia usług, przyjąć miejsce wykonywania działalności tj. terytorium Niemiec wówczas przedmiotowa usługa będzie zwolniona od podatku od towarów i usług. Podatnik stosuje stawkę 22% dla usług wykonywanych w Goerlitz. 3. zakup usługi najmu pomieszczeń i korzystania z linii telefonicznej na przejściu znajdującym się poza terytorium RP w Goerlitz, gdzie wynajmującym jest niemiecki właściciel budynku w Goerlitz. W ocenie Spółki ma miejsce import usług z tytułu którego powstaje obowiązek w podatku od towarów i usług w miesiącu otrzymania usługi, podatek ten podlega odliczeniu w tym samym miesiącu co podatek należny.
 1240. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-127-1-GK/04
  1. Czy podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów obejmuje kwotę płaconą dostawcy towaru, jak również kwoty płacone kontrahentom świadczącym usługi dodatkowe związane z tym nabyciem (transport, prowizje itp.)? - Spółka zajęła stanowisko, iż podstawa opodatkowania obejmuje wszystkie ww. koszy i w deklaracji podatkowej VAT - 7 winno się ujmować kwoty wraz z tymi kosztami, natomiast w informacji podsumowującej VAT¬UE, jedynie kwoty płacone dostawcy. 2. Czy w przypadku gdy towar będący przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów Spółka otrzyma w miesiącu późniejszym, niż miesiąc wystawienia faktury, przez dostawcę towarów, oraz sporządzenia deklaracji podatkowej VAT - 7 za okres w którym dostawca wystawił fakturę winno się dokonać korekty uprzednio złożonej deklaracji podatkowej, czy też dokonać rozliczenia tej transakcji w deklaracji podatkowej za okres w którym Spółka otrzymała towar? - Spółka przedstawiła stanowisko, iż winna rozliczyć przedmiotową transakcję w miesiącu otrzymania towaru.
 1241. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-I/443/22/04/TZ
  Przedmiotem zapytania jest rozstrzygnięcie kwestii w zakresie ustalenia miejsca świadczenia usług informatycznych sklasyfikowanych wg PKWiU 7220 po 1 maja 2004 r.
 1242. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/005/2/674/04
  Czy potwierdzenie przyjęcia towarów, o którym mowa w art. 42 ust. 3 pkt 4, może zostać dokonane przez osobę upoważnioną do wydania takich potwierdzeń w imieniu i na rzecz nabywcy?
 1243. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1642/04/CIP
  Podatnik zwraca się z zapytaniem czy na fakturze dokumentującej wewnątrzwspólnotową dostawę towarów powinien umieścić numer VAT UE nadany odbiorcy towarów przez państwo członkowskie czy też przez Polskę. W opinii Podatnika faktura dokumentująca przedmiotową sprzedaż powinna zawierać numer VAT UE nadany odbiorcy towarów przez państwo członkowskie.
 1244. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1663/04/CIP/01
  Podatnik zwraca się z zapytaniem jaką stawkę podatku VAT należy zastosować, jeżeli zamawiającym jest norweski kontrahent zarejestrowany dla celów podatku od wartości dodanej na terytorium Szwecji, który posiada NIP, natomiast wyprodukowane towary są dostarczane do Wielkiej Brytanii. Podatnik podkreśla, iż do dnia 30.04.2004r. powyższa transakcja stanowiła eksport towarów. Obecnie zdaniem Podatnika w świetle art. 22 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), transakcja ta stanowi dostawę krajową opodatkowaną stawką 22%. Zdaniem Podatnika, aby można było uznać powyższą transakcję za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, musi zostać spełniony warunek określony w art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy, zgodnie z którym nabywca towarów jest podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. W ocenie Podatnika przedmiotową transakcję można uznać za transakcję wewnątrzwspólnotową, ponieważ norweski kontrahent jest zarejestrowany dla celów podatku od wartości dodanej na terytorium Szwecji i posiada NIP, natomiast przepis art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy nie precyzuje, gdzie i w jakim państwie członkowskim poza Polską winien być zidentyfikowany nabywca towarów.
 1245. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-19-1-GK/04
  Czy powstanie obowiązek podatkowy w przypadku otrzymania zaliczki na wewnątrzwspólnotową dostawę towarów? Spółka nie złożyła zabezpieczenia majątkowego.
 1246. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-077/SIP/843/04
  Dotyczy zastosowania stawki 0% przez drugi w kolejności podmiot biorący udział w tzw. transakcji trójstronnej.
 1247. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1873/04/CIP/01
  Podatnik zwraca się z zapytaniem czy prawidłowym działaniem było wystawienie faktury korygującej do opisanego w zapytaniu przypadku. Ponadto Podatnik zapytuje jak potraktować towar, który został sprzedany firmie niemieckiej, ale nie przekroczył granicy Polski. Zdaniem Podatnika prawidłowym działaniem było wystawienie faktury korygującej i naliczenie 22% podatku VAT na towar pozostały w Polsce.
 1248. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1494/04/CIP/01
  1) Czy w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług miał on prawo czy też obowiązek wystawienia faktury VAT na kwotę otrzymanej zaliczki? 2) Czy zastosował stawkę podatku VAT w prawidłowej wysokości? 3) W jakim przypadku, w jakiej wysokości i w jakim okresie powinien złożyć zabezpieczenie majątkowe kwoty zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług? W ocenie Podatnika nie złożenie zabezpieczenia majątkowego nie powoduje powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymanej zaliczki aż do momentu dostawy towarów. Zdaniem podatnika w oparciu o art. 41 ust. 3 i art. 42 ustawy o podatku od towarów i usług zastosowanie stawki 0% możliwe będzie pod warunkiem posiadania odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej wywóz towarów i dostarczenie towarów na terytorium Niemiec.
 1249. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1494/04/CIP/01
  Podatnik zwraca się z zapytaniem: 1. Czy w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług miał on prawo czy też obowiązek wystawienia faktury VAT na kwotę otrzymanej zaliczki? 2. Czy zastosował stawkę podatku VAT w prawidłowej wysokości? 3. W jakim przypadku, w jakiej wysokości i w jakim okresie powinien złożyć zabezpieczenie majątkowe kwoty zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług? W ocenie Podatnika nie złożenie zabezpieczenia majątkowego nie powoduje powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymanej zaliczki aż do momentu dostawy towarów. Zdaniem podatnika w oparciu o art. 41 ust. 3 i art. 42 ustawy o podatku od towarów i usług zastosowanie stawki 0% możliwe będzie pod warunkiem posiadania odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej wywóz towarów i dostarczenie towarów na terytorium Niemiec.
 1250. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP.443/122/2004/a
  Jakie warunki należy spełnić, aby do transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zastosować 0% stawkę podatku VAT? Czy konieczne jest w tym celu zadeklarowanie na formularzu VAT-R/UE zamiaru dokonywania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów?
 1251. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP I 443/2342/187Z/SG/04
  I. Z treści zapytania wynika, że spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej sprzedaje wyprodukowane tkaniny lniane nierezydentom z krajów Unii Europejskiej i krajów trzecich, którzy przeznaczają je do dalszego przerobu (uszycia konfekcji przez polskie firmy odzieżowe). Następnie wywożą uszytą konfekcję za granice naszego kraju. Wątpliwości podatnika dotyczą: 1. Czy w świetle nowej ustawy VAT z 11.03.2004 r. spółka ma prawo do stosowania stawki 0% do dostawy towarów zarówno do kontrahentów unijnych, jak i do krajów trzecich? 2. Czy jeśli sprzedaż towarów dokonana będzie na rzecz nierezydenta mającego siedzibę w kraju trzecim (zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 25) to stawka 0% może być stosowana także do części dostawy proporcjonalnie do części zapłaty - np. zapłata w wysokości 20%, stawka 0% do 20% wartości dostawy? 3. Czy otrzymanie zapłaty daje prawo do skorygowania podatku należnego w miesiącu otrzymania opóźnionej zapłaty, czy za miesiąc, którego dotyczy korekta podatku należnego? II. Spółka zawarła z firmą belgijską umowę o pozyskanie przez nią na terenie Belgii nowych kontrahentów. Firma belgijska wystawia spółce rachunek na opłatę prowizyjną uzależnioną od wysokości kontraktu i ściągnięcia zapłaty. Wątpliwości podatnika dotyczą: 1. Czy po 1 maja 2004 r. należy to zdarzenie potraktować jako import usług i dokonać samonaliczenia podatku od opłaty prowizyjnej według stawki 22%, czy jako opłatę prowizyjną wolną od podatku VAT, czyli nie podlegającą opodatkowaniu w Polsce ? 2. Jak należy postąpić w przypadku pozyskiwania kontrahentów z innych krajów np. z Niemiec, czy z krajów trzecich? III. Spółka dostarcza towar w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej do Niemiec korzystając z usług polskich firm transportowych. Zgodnie z umową handlową nabywca towaru pokrywa 50% kosztów świadczonych usług, które nie są wkalkulowane w cenę towaru. Wątpliwości podatnika dotyczą jaką stawkę VAT należy zastosować do takiej usługi - 0% czy stawkę krajową?
 1252. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP.443/79/04
  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu nabycia towarów (samochodów używanych) z innych państw członkowskich?
 1253. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP II/443/31/04/DR
  Interpretacja przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług dotycząca określenia transakcji - wewnątrzwspólnotowa dostawa, czy eksport towarów ?
 1254. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-II/443/29/04/PG
  Jaką procedurę (wewnątrzwspólnotowe nabycie, czy import towarów) należy zastosować dla przywozu towarów z terytorium Wspólnoty (Austria), jeżeli towar opuścił teren Niemiec, a więc granicę terytorium Wspólnoty przed rozszerzeniem, przed dniem 1 maja 2004 r., po dokonaniu odprawy celnej wywozowej ? Rozpoczęta procedura celna została zakończona dnia 6 maja 2004 r. i potwierdzona dokumentem SAD.
 1255. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP I 443/2232/183Z/MM/04
  Z treści zapytania wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży towarów i współpracuje z odbiorcami zagranicznymi. Spółka dokonuje dostaw wewnątrzwspólnotowych towarów. Spółka posiada kopię faktury wystawionej dla nabywcy wraz ze specyfikacją sztuk ładunku oraz oświadczenie nabywcy potwierdzające odbiór towarów. Towary sprzedawane przez Spółkę dostarczane są do nabywców zagranicznych za pomocą transportu drogowego zleconego zagranicznemu przewoźnikowi. Spółka otrzymuje kopię karty dokumentu przewozowego CMR (przesłaną faxem od nabywcy lub przewoźnika) lub oryginał CMR nie potwierdzony przez odbiorcę. Spółka ma wątpliwości dotyczące dowodów dokumentujących potwierdzenie wywozu towarów uprawniających do zastosowania stawki podatku VAT 0% przy realizowanych wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów w sytuacji, gdy towar odbierają nabywcy przez swoich spedytorów;
 1256. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/459/04/EM
  1) Jaką stawkę VAT należy zastosować w przypadku sprzedaży towaru - stolarki budowlanej dla budownictwa mieszkaniowego PKOB 11 (typu: okna, drzwi, bramy, witryny, parapety, futryny, schody), jeśli te towary zostaną dostarczone na miejsce przeznaczenia i zamontowane. Jakie warunki powinny być spełnione, aby zastosować stawkę 7%? 2) Jaką stawkę VAT należy zastosować w przypadku sprzedaży wewnątrzwspólnotowej dla firm i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą? Jakie należy spełnić warunki, aby daną stawkę zastosować? 3) Jaką stawkę VAT należy zastosować w przypadku sprzedaży wewnątrzwspólnotowej dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, stolarki budowlanej dla budownictwa mieszkaniowego (okna, drzwi, bramy, witryny, futryny, parapety, chody), jeśli towary te zostaną dostarczone na miejsce przeznaczenia (Niemcy, Francja) i zamontowane? Czy można zastosować obniżoną stawkę VAT (7%) i jakie warunki należy spełnić? 4) Czy w przypadku sprzedaży wewnątrzwspólnotowej towaru dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej sprzedaż taką należy ewidencjonować przy pomocy kasy fiskalnej? Jaki kurs przeliczenia waluty zastosować? 5) Czy w przypadku sprzedaży wewnatrzwspólnotowej towaru dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej należy używać specjalnego numeru NIP z PL i czy wymagać od klienta podania numeru NIP specjalnego dla handlu wewnątrzwspólnotowego? 6) Jakie dokumenty rozliczeniowe należy przedstawić i co powinny zawierać, jeśli sprzedaż wewnątrzwspólnotowa dotyczy i firm i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej?
 1257. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP I 443/2207/181/MM/04
  Z treści zapytania wynika, że w miesiącu lipcu 2004 r. firma polska dokonała zakupu maszyny od firmy mającej siedzibę w Liechtensteinie. Odprawa celna odbyła się w Austrii a ww kontrahent na fakturze sprzedaży posłużył się numerem VAT właściwym dla Austrii, zatem jest podatnikiem podatku od wartości dodanej w tym kraju. Wątpliwosci Spółki dotyczą zakwalifikowania ww transakcji jako nabycia wewnątrzwspólnotowego, w sytuacji gdy podmiot sprzedający jest, mimo siedziby poza terenem Unii Europejskiej zarejestrowanym podatnikiem VAT-UE w Austrii i może rozliczać transakcje z podmiotami unijnymi jako wewnątrzwspólnotowe.
 1258. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-I/443/4/2004/KM
  Jakie wymogi dokumentacyjne i inne są niezbędne do zidentyfikowania WDT (wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów) dla przemieszczenia przez podatnika towarów do kontrahenta niemieckiego w sytuacji, o której mowa w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) ?
 1259. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-111-2-GK/04
  Spółka dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na rzecz klienta posiadającego siedzibę w Republice Federalnej Niemiec. Kontrahent niemiecki zleca transport bezpośrednio z siedziby Spółki na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej do odbiorcy finalnego, posiadającego siedzibę na terytorium Królestwa Niderlandów. Dokumenty potwierdzające odbiór towaru na terytorium państwa członkowskiego inne niz terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są potwierdzane przez kontrahenta niemieckiego.
 1260. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I USB III/436/46/04/kk
  Jak powinny być dokonywane i opodatkowane transakcje dokonywane po 01.05.2004 r polegające na eksporcie towarów w ramach umów komisowych, wewnątrzwspólnotowe transakcje komisowe oraz posrednictwo w eksporcie towarów ?
 1261. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.IV-443/55/2004/VAT
  Prowadzę działalność gospodarczą polegającą na imporcie drewna z Białorusi do Polski. Drewno odsprzedaję polskim firmom. Obecnie zamierzam importować drewno z Białorusi i bezpośrednio sprzedawać do państw Unii Europejskiej np. do Niemiec. Drewno nie będzie w Polsce rozładowywane, lecz bezpośrednio przewoźnik z Białorusi dostarczy je do Niemiec. Towar będzie eksportowany przez podmiot białoruski z zaznaczeniem w dokumentach przewozowych przewoźnika, że kupującym jest ja, miejscem dostawy - rozładunku są Niemcy i podmiot niemiecki. Dla podmiotu niemieckiego będę zobowiązana wystawić fakturę VAT za dostawę zgodnie z dokumentami przewozowymi (CMR) oraz umową kupna - sprzedaży zawartą pomiędzy podmiotem niemieckim, a mną. 1. Czy muszę się opodatkować z tytułu importu towaru i zapłacić podatek VAT a następnie go odliczyć. Czy mogę zastosować stawkę 0% z tytułu sprzedaży drewna do Niemiec jako dostawa wewnątrzunijna? 2. Czy może w ogóle nie naliczać i opodatkowywać ani importu ani dostawy do państw unijnych? 3. Czy może powinnam opodatkować się od importu i odliczać podatek a następnie naliczyć należny VAT 22% od dostawy do państw unijnych? Chcę zaznaczyć, że podstawowa stawka w Polsce wynosi 22%, natomiast w Niemczech 16% i mogę mieć problem ze sprzedażą towaru, ponieważ podmiot niemiecki nie odliczy sobie 22% podatku.
 1262. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-25/024/404/159/04
  Dotyczy dokumentu potwierdzającego przyjęcie przez nabywcę towaru w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
 1263. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1329/04/CIP/01
  Podatnik zwraca się zapytaniem w sprawie miejsca opodatkowania oraz zastosowania właściwej stawki VAT do usługi transportowej od 01.05.2004r. Zdaniem Podatnika towar opodatkowuje stawką VAT 0% na podstawie art. 41 ust.3 przy zachowaniu warunków z art. 42 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług. Natomiast w zw. z refakturowaniem kosztów transportu Podatnik stosuje dla tej usługi postanowienia art.28 ust.3 ustawy i uznaje, że koszty transportu nie podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem VAT lecz w kraju nabywcy.
 1264. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III/443-93/04/JM
  - Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czynność przekazania towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa? - Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czynność zamontowania na siedzibie bannera zawierającego informacje o prowadzonej działalności? - Czy przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, otrzymanie tylko części dokumentów wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), bezspornie potwierdzających otrzymanie towarów przez odbiorcę, bądź gdy dokumenty te otrzymano w formie faksu, uprawnia do zastosowania stawki podatku VAT 0%? - Czy kwoty podatku naliczonego, o których mowa w art. 87 ust. 6 cytowanej ustawy obejmują tylko podatek naliczony wynikający z faktur zakupu z danego miesiąca, bez uwzględniania kwot z przeniesienia z poprzednich miesięcy? - Czy do przeliczenia wartości faktury eksportowej na potrzeby podatku VAT, wystawionej w walucie obcej na rzecz kontrahenta zagranicznego dopuszczalne jest w przypadku braku pieczątki VAT z datownikiem przyjęcie kursu waluty stosowanego na dokumencie celnym SAD do obliczenia wartości statystycznej, a także w jakiej dacie w omawianym przypadku powstaje obowiązek podatkowy? - Czy za formę potwierdzenia wywozu towarów poza terytorium Wspólnoty można przyjąć dokument potwierdzony pieczątką organu celnego państwa członkowskiego bez datownika? - Czy państwa Wspólnoty przekazały polskim organom podatkowym wzory pieczątek urzędu celnego, stosowane do sporządzenia potwierdzenia wywozu oraz gdzie możemy się z nimi zapoznać, bowiem w praktyce spotykamy się z różną treścią pieczątek stosowanych nawet w tym samym państwie Wspólnoty?
 1265. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP-II-443-91/04
  Czy właściwym było ujęcie przedmiotowej transakcji jako dostawy wewnątrzwspólnotowej, przeliczając wartości wyrażone w przedmiotowej fakturze w walucie obcej wg średniego kursu NBP z dnia wystawienia faktury
 1266. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-28/04
  Czy wymienione dokumenty stanowią podstawę do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów ?
 1267. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: RO/436/172/2004
  Czy obowiązuje podatnika wystawienie faktury, gdyby dostał zaliczkę w walucie obcej na poczet przyszłego eksportu lub dostawy wewnątrzwspólnotowej ?
 1268. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1235/04/CIP/01
  Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy, będąc w posiadaniu ww. dokumentów, może zastosować przy dostawie wewnątrzwspólnotowej zerową stawkę podatku. W opinii Podatnika, opisane dokumenty spełniają warunki, określone w art.42 ust.3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. nr 54, poz.53 ), zwanej dalej ustawą, pomimo tego, że są to tylko dwa z czterech dokumentów wskazanych w przywołanym przepisie.
 1269. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-86-2-GK/04
  Informacja w zakresie powstania obowiązku podatkowego i stawki podatku VAT dla otrzymanych zaliczek dotyczących wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
 1270. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/211/2004
  dotyczy opodatkowania towarów sprzedawanych w ramach komisu, który to towar jest eksportowany poza Wspólnotę Europejską lub dostarczany do krajów Wspólnoty
 1271. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/46/04
  Stan faktyczny: Spółka w ramach prowadzonej działalności dokonała wspólnotowej dostawy według faktury nr 1/2004 z dnia 03 czerwca 2004 r. zgrzewarki. Odbiorcą wspólnotowej dostawy była firma niemiecka za listem przewozowym w dniu 07 czerwca 2004 r. Za powyższym listem przewozowym oraz dokumentem CMR potwierdzonym przez Urząd Celny wyjścia dokonany został zwrot innej maszyny zgrzewającej, która była wprowadzona na Polski obszar celny czasowo z Niemiec w dniu 30 września 2002 r. według dokumentu SAD zgodnie z pozwoleniem na korzystanie z procedury odprawy czasowej. Spółka przed złożeniem deklaracji V A T -7 za miesiąc czerwiec 2004 r. otrzymała od kontrahenta niemieckiego potwierdzenie na kopii faktury V AT nr 1/2004 r. że towarwymieniony na fakturze został przez odbiorcę odebrany. Jest tojedyny dokument z którego wynika, że towar wymieniony na fakturze dotarł do odbiorcy. Według spółki ten dokument (ksero w załączeniu) stanowi dowód o którym mowa w art. 42 ust. 3 pkt. 2, 3 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług wymienionej na wstępie z których łącznie wynika, że towar będący przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy został odebrany przez nabywcę na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium RP. Tak więc stanowi podstawę do zastosowania stawki podatku VAT "O" jako wspólnotowa dostawa. Pytanie: Przedstawiając powyższe Zarząd Sp. z o.o. zwraca się z uprzejmą prośbą o odpowiedź czy załączona kopia potwierdzająca dostarczenie towaru do nabywcy wspólnotowego stanowi spełnienie warunków o których mowa w art. 42 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy o podatku V AT ?
 1272. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1211/04/CIP/08
  Podatnik zwraca się z zapytaniem czy dokonywana dostawa stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę czy należy traktować ją jako dostawę krajową podlegającą opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Zdaniem Pytającego sprzedaż statków oraz części i wyposażenia jednostek pływających na rzecz armatorów z krajów Unii Europejskiej stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.
 1273. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1236/04/CIP/01
  Pytanie podatnik dotyczy możliwości zastosowania stawki podatku w wysokości 0% w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, jeśli dysponuje on listem przewozowym potwierdzającym nadanie przesyłki i wydrukiem ze strony internetowej potwierdzającym doręczenie przesyłki.
 1274. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP I 443/606/04
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy dokonując wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla kontrahenta niemieckiego ma prawo do zastosowania stawki podatku 0%. Zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym przez podatnika: - dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowej nadany przez administrację podatkową państwa członkowskiego właściwą dla nabywcy (dwuliterowy kod stosowany na potrzeby podatku od wartości dodanej), - podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny posiadający swój numer identyfikacyjny VAT z oznaczonym dwuliterowym kodem państwa, - podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada potwierdzoną przez nabywcę kopię faktury dostawy, - podatnik posiada specyfikację poszczególnych sztuk ładunku, na których znajduje się nazwa oraz adres siedziby podatnika i nabywcy towarów - na ww. fakturze wyszczególnione są pozycje towarów będące przedmiotem dostawy wraz z przypisanymi im oznaczeniami numerowymi. W przedmiotowej sprawie wątpliwości podatnika dotyczą prawidłowości zastosowania stawki 0% podatku VAT.
 1275. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: RO/436/168/2004[br]RO/436/168/1/2004
  1. Czy można odliczyć podatek naliczony z faktur VAT dokumentujących transakcje krajowe zawierających NIP nadany dla transakcji wewnątrzwspólnotowych ? 2. W jaki sposób należy wykazać dostawę towarów, w przypadku, gdy przed złożeniem deklaracji za dany okres sprawozdawczy spółka nie posiada dowodów potwierdzających, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone nabywcy na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju ? 3. Czy opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają wypłaty przez spółkę premii pieniężnych ? 4. Czy może być zastosowana stawka podatku 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, jeśli przed złożeniem deklaracji za dany okres rozliczeniowy podatnik dokonujący takiej dostawy spełnia warunki określone w art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT ?
 1276. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2-443-66/04/DP
  Obowiązek podatkowy u małego podatnika rozliczającego się metodą kasową, zarejestrowanego jednocześnie dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych.
 1277. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: P-2-443/64/04
  Działając zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa zwracam się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie stosowanej przeze mnie interpretacji art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług względnie przedstawienie swojego odmiennego stanowiska w sprawie.W ramach prowadzonej działalności dokonuję wspólnotowych dostaw towarów dla odbiorców zidentyfikowanych na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. Towary do przewozu z miejsca prowadzenia działalności odbierane są przez przewoźników takich jak RABEN, SPEDPOL itp Wraz z towarem do odbiorcy unijnego dostarczana jest faktura w dwóch egzemplarzach (oryginał i jedna kopia).Przed złożeniem deklaracji VAT-7 za miesiąc czerwiec 2004 r. otrzymałem od kontrahenta unijnego potwierdzenie na kopii faktury, że wszystkie pozycje towaru wymienione na fakturze zostały przez odbiorcę odebrane w konkretnym dniu. Jest to jedyny dokument z którego wynika, że towar wymieniony na fakturze dotarł do odbiorcy. Według mnie ten dokument stanowi dowód, o którym mowa w art. 42 ust. 3 pkt 2, 3 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług wymienionej na wstępie, z których łącznie wynika, że towar będący przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy został odebrany przez nabywcę na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium RP. Tak więc stanowi on podstawę do zastosowania stawki podatku VAT "0" jako wspólnotowa dostawa.Przedstawiając powyższe zwracam się z uprzejmą prośbą o odpowiedź czy załączona kopia faktury z potwierdzeniem dostarczenie towaru do nabywcy wspólnotowego stanowi spełnienie warunków, o których mowa w art. 42 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy o podatku VAT? Według mnie jest to dokument spełniający takie wymagania.Oświadczam, że w zakresie objętym zapytaniem w stosunku do mnie nie zostało wszczęte postępowanie podatkowe ani kontrola podatkowa.
 1278. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 402000-PA-910-84/2004
  Czy dostawa wewnątrzwspólnotowa towaru w postaci zmywacza do paznokci (PKWiU: 24.52.19-90.90) podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym?
 1279. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-142/04/IK-20027
  Jakie dokumenty są wymagane w przypadku wywozu towarów (środki ochrony roślin, maszyny rolnicze, środki transportu nowe i używane), będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów bezpośrednio przez podatnika dokonującego takiej dostawy lub przez jego nabywcę, przy użyciu własnego środka transporu podatnika lub nabywcy, jako stanowiące potwierdzenie przyjęcia towarów przez nabywcę do miejsca przewiezienia towaru (adres siedziby nabywcy, miejsce zamieszkania nabywcy lub inne miejsce, do którego przewożone są towary) - dla zachowania stawki VAT 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarow? Ponadto - w przypadku wywozu przez nabywcę nowych środków transportu bez użycia innego środka transportu - jakie dokumenty są wymagane dla spełnienia warunku z art. 42 ust. 5 pkt 5 ustawy o VAT.
 1280. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1152/04/CIP/08
  Podatnik zwraca się z zapytaniem jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować dostawę wyposażenia na statki morskie na rzecz spółek z kraju trzeciego wysyłanego bezpośrednio do armatorów i stoczni z krajów Unii Europejskiej. Pytający wnosi również o udzielenie informacji czy w przypadku, gdy spółki norweskie zarejestrują się w Polsce jako podatnicy VAT czynni i ustanowią przedstawiciela podatkowego dokonywana przez nie dostawa na rzecz odbiorców unijnych będzie stanowiła wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Zdaniem Podatnika dokonywana przez niego na rzecz spółek norweskich dostawa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Pytający wskazał również, iż w jego opinii spółki norweskie po zarejestrowaniu się w Polsce jako podatnicy VAT czynni, sprzedając towar na rzecz podmiotów z krajów Unii Europejskiej, będą dokonywały wewnątrzwspónotowej dostawy opodatkowanej stawką podatku od towarów i usług w wysokości 0%.
 1281. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IPP/443-37/04
  Czy oświadczenie kupującego jest wystraczającym dowodem dla sprzedajacego, że towar został wywieziony poza terytorium Polski? Czy ustawodawca sprecyzował wzory dokumentów wymaganych przez urzędy skarbowe dla uwiarygodnienia wywozu zakupionych towarów przez unijnych przedsiębiorców?
 1282. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USIIIVAT/443/767/2004/RD
  Jakie dokumenty potwierdzają dostawę wewnątrzwspólnotową?
 1283. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I-2/443-120/04/EL
  1. Czy w przypadku, w którym zgodnie z zawartą umową za transport towarów jest odpowiedzialny ich nabywca, Spółka może przyjąć, że transport towarów odbywa sie środkami transportu stanowiącymi majątek własny nabywcy? Jeżeli tak, to czy w celu zastosowania stawki VAT 0% do WDT Spółka jest zobowiązana zgromadzić w dokumentacji podatkowej dokumenty wymienione w art. 42 ust. 4 ustawy? Czy w tym przypadku Spółka jest zobowiązana do posiadania dokumentów przewozowych wystawionych przez przewoźnika (spedytora)? 2. Czy w przypadku braku dokumentów przewozowych wystawionych przez przewoźnika (spedytora) przy jednoczesnym posiadaniu przez Spółkę pozostałych dokumentów, o których mowa w art. 42 ust. 3 i 11 jest możliwe zastosowanie stawki 0% do WDT?
 1284. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/60/2004
  Czy mamy obowiązek składania informacji podsumowujących VAT-UE w przypadku gdy jesteśmy producentami schodów drewnianych i dokonujemy ich montażu u odbiorców z krajów UE ?
 1285. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP.443/41/04
  Czy podatnik jako podatnik podatku od towarów i usług (NIP PL ……………) zarejestrowany w Polsce, może zastosować stawkę 0 % sprzedając towar sobie jako podatnikowi podatku od wartości dodanej zarejestrowanemu w Niemczech, któremu nadano NIP DE ……………? Towary będą zawiezione własnym transportem, a podatnik, jako podatnik podatku od towarów i usług, będzie posiadał w Polsce kopię faktury oraz specyfikacje poszczególnych sztuk. Dokument potwierdzający przyjęcie towaru będzie podpisany przez podatnika, jako wysyłającego, ale w Niemczech, już jako podatnika niemieckiego. Firma zarejestrowana w Niemczech sprzedawać będzie towar na terenie Niemiec wg niemieckiego prawa podatkowego. Sprzedaż odbywać się będzie przede wszystkim osobom fizycznym, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Ponadto podatnik zapytuje się, czy stawka 0 % będzie przysługiwać gdyby polska firma podatnika sprzedawała tylko jego niemieckiej firmie i nie byłoby sprzedaży w Polsce. Podatnik jest zdania, iż może zastosować stawkę "zerową", pomimo że prowadzi dwie różne firmy, w dwóch różnych krajach członkowskich Wspólnoty Europejskiej.
 1286. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP1/443/56/04
  Stan faktyczny: Spółka nasza otrzymuje faktury od wewnątrzwspólnotowego dostawcy zawierające kilkadziesiąt pozycji asortymentowych. Takich faktur w jednym m-cu jest kilka. W myśl art. 106 ust. 7 ustawy zobowiązani jesteśmy wystawić fakturę wewnętrzną, gdyż transakcja ta stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Zapytanie: Art.106 ust. 7 ustawy o VAT mówi, iż można wystawić jedną fakturęwewnętrzną w okresie rozliczeniowym. Natomiast § 28 rozporządzenia Min. Fin. Z dn. 27.04.2004 (wydanego w oparciu o ust. 8 w/w artykułu) mówi, że do faktur wewnętrznych stosuje się przepisy § 12.§12 tego rozporządzenia wyszczególnia wszystkie dane, jakie ma zawierać faktura. Między innymi nazwę, ilość, cenę i wartość towaru.Powstaje pytanie, jak to wykonać, aby być w zgodzie z przepisami § 12 w/wrozporządzenia? .
 1287. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III MUS.WV/443/56/04/KC
  Spółka pyta, jakie dokumenty będą wystarczające dla potwierdzenia wywozu towarów poza terytorium Polski oraz dostarczenia do nabywcy.
 1288. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-84-2-GK/04
  Spółka wykonuje, dla odbiorcy z Niemiec, słoje szklane, towary są odbierane z magazynów Spółki przez kontrahenta niemieckiego, przed opuszczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, słoje są napełniane przez innego podatnika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z podatnikiem tym Spółkę nie wiążą żadne umowy co do napełniania słoi. Spółka, przed złożeniem za dany okres deklaracji dla celów podatku od towarów i usług, posiada dokumenty potwierdzające jednoznacznie, iż towary zostały wywiezione z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odebrane przez kontrahenta niemieckiego, zarówno Spółka jak i kontrahent niemiecki posiadają ważne numery identyfikacyjne dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych. Czy w opisanym stanie faktycznym nastąpi wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i możliwość zastosowania do tej dostawy stawki podatku od towarów i usług w wysokości 0%?
 1289. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP. 443/71/04
  Czy w przypadku otrzymania zaliczki od kontrahentów zagranicznych na dostawy towarów w oparciu o zawarte umowy na dostawy wewnątrzwspólnotowe należy wystawić fakturę i zastosować stawkę 0-procentową podatku od towarów i usług?
 1290. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP-II/443-100/04
  Czy wysyłka do krajów członkowskich UE wyrobu wyprodukowanego na bazie materiału wprowadzonego na polski obszar celny w ramach procedury uszlachetniania czynnego, a następnie, jeszcze przed realizacją usługi przerobu, materiał ten zostaje dopuszczony do obrotu, jest dostawą wewnątrzwspólnotową, zgodnie ze znaczeniem nadanym przez ustawę o VAT, czy świadczeniem usługi na majątku ruchomym
 1291. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-II/443/6/04/KH
  Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować w sytuacji, gdy spółka na zlecenie kontrahentów wewnątrzwspólnotowych wykonuje odlewy surowe, które podlegają dalszej obróbce u innych podmiotów na terenie kraju i w momencie dokonania obróbki wyroby te są wywożone z kraju?
 1292. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP-I-443/76/04
  Dotyczy metody liczenia podatku należnego.
 1293. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: RO/436/139/2004
  Czy przedstawiona procedura postępowania przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów i wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów - jest prawidłowa ? Czy firma musi wpłacać kaucję gwarancyjną ?
 1294. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-52/RB/04
  Posiadanie jakich dokumentów , potwierdzajacych wywóz towarów z terytorum kraju -uprawnia do zastosowania stawki VAT 0%?.
 1295. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-103/04
  Spółka zwróciła się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu z wnioskiem w sprawie udzielenia pisemnej informacji w sprawie rozliczania zaliczek za dostawy wewnątrzwspólnotowe .
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!