Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


decyzja administracyjna

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-870/12-2/MP
  Zarówno w przypadku wyboru opcji:• sprzedaży opisanej w stanie faktycznym nieruchomości gruntowej, jak i w przypadku,• przejścia na Miasto z mocy prawa za odszkodowaniem działki gruntu wydzielonej pod drogę publiczną, na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami,- podstawą opodatkowania VAT będzie ustalona przez strony cena sprzedaży bądź wartość odszkodowania, tj. kwota ok. 100,00 zł netto.
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-879/11/AK
  Czy wnioskodawczyni przysługuje prawo do ubiegania się o zwrot części wydatków poniesionych w związku z budowę budynku w przypadku, kiedy posiada pozwolenie na budowę, ale wydane na imię i nazwisko ojca a więc sama nie jest stroną pozwolenia na budowę.
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-240/07/11-S/MK
  Czy odszkodowania wypłacone przez Spółkę na podstawie wyroków sądowych, ugód sądowych czy też orzeczeń organów administracyjnych mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu?
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-403/11-4/AW
  Czy Miasto, w związku ze zmianą stawek VAT od dnia 1 stycznia 2011 r., będzie mogło odprowadzać należny podatek VAT od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu ustanowionego pomiędzy dniem 1 maja 2004 r. a dniem 31 grudnia 2010 r. w wysokości 22%?
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-41/11-4/AW
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1183/10-2/ES
  Czy kwota 505 522,50 zł otrzymana tytułem odszkodowania za wywłaszczenie, w związku z realizacją inwestycji drogowej w opisanym stanie faktycznym korzysta ze zwolnienia podatkowego z art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1182/10-2/ES
  Czy kwota 505 522,50 zł otrzymana tytułem odszkodowania za wywłaszczenie, w związku z realizacją inwestycji drogowej w opisanym stanie faktycznym korzysta ze zwolnienia podatkowego z art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-600/10-2/MG
  Skutki podatkowe sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu przyznanego w związku z art. 7 ust. 1 i ust. 2 Dekretu.
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-558/10/AW
  Opodatkowanie opłaty za zajęcie pasa drogowego pobranej na podstawie decyzji administracyjnej
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-208/10-4/MR
  zwolnienie z opodatkowania kwot stanowiących zwrotu kosztów związanych z używaniem samochodów prywatnych do celów służbowych przez osoby nie będące pracownikiem
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-7/10/MR
  Przychody lekarza weterynarii.
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1278/09/EJ
  Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT przy nabyciu realizacji projektu pn. "...".
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-695/09/AB
  Opodatkowanie przejęcia obowiązku rekultywacji nieruchomości w trybie art. 392 Kodeksu cywilnego.
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-980/09/EJ
  Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu dotyczącego budowy ul. K. w takiej części, w jakiej zakupy te związane będą ze sprzedażą opodatkowaną (faktury VAT za dzierżawę wiato-kiosków na trwałych fundamentach, faktury VAT za dzierżawę gruntu pod budki telefoniczne, faktury VAT za przyjmowanie wód opadowych).
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-383/09/MK
  Kiedy z tytułu otrzymania odszkodowania za wygasłe prawo użytkowania wieczystego powstanie przychód w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-710/09/AB
  Opodatkowanie przejęcia zobowiązań wynikających z decyzji administracyjnych polegających na usunięciu odpadów zgromadzonych na terenie "D."
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-647/09/AB
  Opodatkowanie usługi świadczonej na rzecz Wnioskodawcy polegającej na usunięciu odpadów zgromadzonych na terenie "Dołów kwasowych" oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku ze składowaniem odpadów po roku 1993.
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-698/09-2/ES
  Czy przychody z tytułu sprzedaży części nieruchomości wchodzącej w skład spadku nabytego w 2003 r., której podział został zmieniony w 2008 r. są wolne od podatku dochodowego?
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-371/09/AB
  Odliczenie podatku naliczonego z faktury dokumentującej odplatne zwolnienie z obowiązków wynikających z decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-472/09/AK
  Czy otrzymane przez wnioskodawczynię odszkodowanie podwyższone o kwoty odsetek naliczonych od dnia 04 czerwca 2008r. do dnia zapłaty (tj. odpowiednio 04 i 05 marca 2009r.) w wysokości łącznej 1.133.437 zł i 46 gr., z tytułu szkody rzeczywiście poniesionej (damnum emergens), w całości korzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-252/09-2/AM
  Odszkodowanie dotyczące w całości szkody rzeczywiście poniesionej (damnum emergens), przyznane przez sąd powszechny na podstawie art. 160 k.p.a. związku ze stwierdzeniem nieważności oraz uznaniem za wydane z naruszeniem prawa (art. 156 § 1 i art. 158 § 2 kpa.) decyzji organów administracyjnych o sprzedaży lokali w budynku będącym własnością poprzednika prawnego Wnioskodawczyni jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych.
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-253/09-2/AM
  Czy otrzymane przez Wnioskodawczynię odszkodowanie w zakresie kwoty głównej (bez odsetek) w wysokości łącznej 1 040 339 zł i 66 gr., z tytułu szkody rzeczywiście poniesionej (damnum emergens), w całości korzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-152/09/AW
  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dokonana w formie decyzji administracyjnej jednostki samorządu terytorialnego, nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT; tym samym opłata pobierana w związku z tą czynnością nie stanowi wynagrodzenia za dostawę towaru
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-135/09-2/EK
  1. Czy do kosztów uzyskania przychodów w okresie objętym obowiązkiem podatkowym jest dopuszczalne wliczanie strat powstałych w okresie, w którym podatnik korzystał ze zwolnienia (kwotowego) dochodu od podatku? 2. Zakładając, że odpowiedź na pierwsze pytanie jest pozytywna: w którym momencie wliczanie straty podatkowej przez podatnika korzystającego ze zwolnienia (kwotowego) dochodu od początku jest dopuszczalne: w okresie tego zwolnienia czy po jego upływie?
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-40/09-5/MK
  opodatkowanie przychodu ze sprzedaży udziału w nieruchomości gruntowej wywłaszczonej, a następnie zwróconej decyzją administracyjną
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-88/09-2/AJ
  Czy należny jest podatek dochodowy od kwoty odszkodowania?
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-47/09/MK
  Czy przyznanie własności działki w trybie art. 118 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników stanowi nabycie w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1506/08-2/AZ
  Czy w przypadku sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nabytego na zasadzie artykułu 7 Dekretu, jego sprzedaż nie jest źródłem przychodu w rozumieniu artykułu 10 ustęp 1 punkt 8 litera c Ustawy o PIT, także wtedy, gdy sprzedaż ta została dokonana przed upływem pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ustanowienie prawa użytkowania wieczystego oraz przed upływem pięciu lat od wydania decyzji administracyjnej o ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego i zawarciem umowy o ustanowieniu tego prawa z Prezydentem W. ?
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-981/08/AD
  Opodatkowanie odszkodowania wypłaconego na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-855/08/PC
  Czy Spółka powinna rozpoznać wartość kary pieniężnej zapłaconej w związku z decyzją Prezesa UOKiK jako wydatek niestanowiący kosztu uzyskania przychodów, natomiast zwrot kwoty kary dokonany na jej rzecz jako zwrot wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, niepowodujący konieczności rozpoznania przychodu podatkowego?
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-843/08-3/AM
  Należy stwierdzić, iż odszkodowanie za wywłaszczenie wypłacone w wyniku realizacji decyzji Prezydenta Miasta będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust 1 pkt 29 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przy spełnieniu warunków określonych tym przepisem.
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-331/08/IK
  Opodatkowanie opłaty rocznej z tytułu użytkowania zabudowanej nieruchomości.
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-799/08-2/SM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Starostwa przedstawione we wniosku z dnia 14.04.2008 r. (data wpływu 21.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntu -jest nieprawidłowe.W dniu 21.04.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkow ...
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-108/08-2/MO
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 18.01.2008 r. (data wpływu 28.01.2008 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku wystawienia PIT - 8C w związku z umorzeniem wierzytelności z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych -jest nieprawidłoweW dniu 28.01.2008 r. został złożon ...
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-240/07/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 19 grudnia 2007 r. (data wpływu 21 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych
  - w części dotyczącej możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatk ...
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-462/07/IG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 31 października 2007 r. (data wpływu 31 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odszkodowania w związku z przejęciem nieruchomości przez Skarb Państwa pod realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych -jest prawidłowe.W dniu 31 październ ...
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1-415/404/07/IG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 18 października 2007 r. (data wpływu 23 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości uznania za koszty uzyskania przychodu opłat celnych, odsetek i kary w postaci grzywny administracyjnej wyznaczonych przez Urząd Celny:
  Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 1240/06
  Wydatek na instalację grzewczą, który poniesiony został w 1998 r., świadczy o tym, iż w roku 1994 nie było możliwości ogrzania budynku, a więc z tego (również) powodu, jego budowa nie została jeszcze wówczas zakończona. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego przywołana okoliczność wymagała sprawdzenia w zaleconym przez Sąd I instancji ponowionym administracyjnym postępowaniu podatkowym. Skoro bowiem organy podatkowe nie kwestionują, że zasadniczym przeznaczeniem budynku był cel mieszkaniowy, to budynek, który nie został jeszcze wyposażony w jakiekolwiek środki czy też urządzenia umożliwiające jego ogrzewanie, mógł zasadnie zostać uznany za obiekt nie wyposażony w tym zakresie w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia zamierzonej i realizowanej funkcji mieszkaniowej. Wobec treści części końcowej przytoczonego unormowania art. 2 ust. 1 Prawa budowlanego, budynek nie wyposażony jeszcze w przewidziane w planie i dokumentacji budowy, konieczne instalacje i urządzenia niezbędne do spełnieniu przeznaczonej mu funkcji, w tym niewątpliwie także i funkcji mieszkaniowej, nie może zostać uznany za wybudowany w pełni (zakończenie budowy) obiekt budowlany, o którym mowa w powołanym art. 2 ust. 1 jak też i w cytowanym również art. 41 ust. 2. Powoływane w decyzjach zapisy dziennika budowy problematyki tej na obecnym etapie rozpatrzenia sprawy w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości nie wyczerpują i wymagają potwierdzenia bądź sprawdzenia w postępowaniu dowodowym. Zważyć bowiem należy, że nie posiadają one przymiotów i znaczenia prawnego decyzji administracyjnej w przedmiocie dopuszczenia obiektu budowlanego do użytkowania, która w rozpatrywanym stanie prawa budowlanego z 1994 r. nie była wymagana w cyt. ustawie z 1974 r.
 38. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-184/07
  Pytanie Spółki dotyczy możliwości rezygnacji z pozostałej do wykorzystania kwoty ulgi w podatku dochodowym od osób prawnych, przed przekroczeniem limitu zwolnienia, przyznanego Spółce na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 6 maja 1994r., z jednoczesnym zachowaniem prawa do ulgi w części już wykorzystanej.
 39. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/423-118/07/76804
  Czy kary pieniężne nałożone decyzją administracyjną przez UOKiK z tytułu nadużywania pozycji dominującej na rynku przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej są kosztem uzyskania przychodu? Czy kary pieniężne nałożone przez URE za niepełne wywiązanie się z obowiązku zakupu energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii są kosztem uzyskania przychodu?
 40. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF-1/415-33/149/07/AG
  Czy odszkodowanie przyznane decyzją administracyjnąna podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, korzysta ze zwolnieniaod podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 41. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Bd V 0717/13/07
  Decyzje zezwalające na prowadzenie robót wykonywanych przez wały przeciwpowodziowe (nad lub pod wałem) oraz w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału po stronie odpowietrznej.
 42. Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów, sygnatura: PL-835-152/3/LM/EO/07-287
  W odpowiedzi na pismo z dnia 21 lutego 2007 r., nr BPU.14-11-07, w sprawie opłaty skarbowej od poświadczeń bezpieczeństwa osobowego, po uzyskaniu opinii Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przedmiotowej sprawie, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje. Zgodnie z treścią art. 3, w związku z art. 35, 37 ust. 7 i art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 z późno zm.), zwanej dalej ustawą o.i.n., poświadczenie bezpieczeństwa wydawane po zakończeniu postępowania sprawdzającego potwierdza, że osoba sprawdzana daje rękojmię zachowania tajemnicy i uprawnia do dostępu do informacji niejawnych odpowiedniej klauzuli tajności. Wskazany dokument, w oparciu o treść art. 36 ust. 3 i 4 ustawy o.i.n., posiada ściśle okre ...
 43. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BF-II/415-18/AS/07
  Czy przepisy ustawy Ordynacja Podatkowa przewidują możliwość wydawania interpretacji prawa podatkowego w przypadku przedstawienia przez podatnika stanu hipotetycznego lub zdarzeń przyszłych ?
 44. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/37/2007
  - Czy przychód z tytułu otrzymanego odszkodowania podlega zwolnieniu od opodatkowania na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?- Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu otrzymanego odszkodowania, kiedy powstaje obowiązek zapłaty podatku, czy otrzymanie przychodu z tytułu wyżej opisanego odszkodowania obliguje mnie do złożenia zeznania podatkowego (pytanie zostało zadane na wypadek, gdyby odpowiedź na pierwsze pytanie Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie była negatywna) ?
 45. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421.AV/443-264/DEC/DL/07
  Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług pobieranych przez Gminę opłat z tytułu trwałego zarządu.
 46. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421.AV/443-263/DEC/DL/07
  Czy pobierana przez Gminę opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 47. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421.AV/443-262/DEC/DL/07
  Czy pobierana przez Gminę opłata adiacencka podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 48. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IB/415-3/07
  Czy wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zawieranych z lekarzami weterynarii do wykonywania czynności urzędowych w imieniu Powiatowego Lekarza Wterynarii podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w części wynagrodzenia podstawowego, zwrotu kosztów dojazdów prywatnymi samochodami osobowymi do miejsca wykonywania czynności i zużytych produktów leczniczych weterynaryjnych i materiałów medycznych i czy od w/w wynagrodzenia należy pobierać składkę na ubezpieczenie zdrowotne ?
 49. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IB/415-52/06
  Czy odszkodowanie z tytułu szkody poniesionej na mieniu przedsiebiorstwa, przyznane na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Ministra Gospodarki podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 50. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP/415-38/06/3/RSD
  Czy datą uzyskania pozwolenia na budowę w myśl art. 26b ust. 2 pkt 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest dzień, w którym: - została wydana (sporządzona) decyzja o udzieleniu pozwolenia na budowę, - decyzja została dostarczona adresatowi - decyzja uprawomocniła się ?
 51. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn.II-3104/IPP/1/06
  Dotyczy opodatkowania nieruchomości nabytych w celu prowadzenia działalności gospodarczej.
 52. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-44-1-GK/06
  Czy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega prawo użytkowania wieczystego nabyte zarówno z mocy prawa, jak i na podstawie umów cywilnoprawnych?
 53. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/12/06/JZ
  Czy w sytuacji, gdydecyzja jest na etapie rozpatrywania przez WSAw należy podjąć działania zmierzające do zapłaty podatku VAT? Podatnik nie chciałby pozostawać w zwłoce i płacić odsetek, gdyby okazało się że skarga nie zostanie załatwiona pozytywnie.
 54. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/AV/443-504/DEC/KW/06
  Dotyczy interpretacji przepisów podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania opłat pobieranych z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
 55. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-4430/307/05
  1. Czy przekazanie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowanie wieczyste na podstawie decyzji administracyjnej, podlega ustawie z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług?2. Kwestia opodatkowania opłat z tyt. wieczystego użytkowania gruntu, pobierane przez starostwo powiatowe.
 56. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OP/443-0003/06/Z
  Czy opłata wynikająca z decyzji administracyjnej wydanej w oparciu o przepisy ustawy o przekdształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości podlega podatkowi od towarów i usług?
 57. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/BF/415-23/GJ/06
  Czy dochody z tytułu najmu nawiązanego na podstawie decyzji administracyjnej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 58. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-19/2005
  Czy opłaty roczne, pobierane przez gminę, od użytkowników wieczystych, których prawo użytkowania wieczystego zostało ustanowione w drodze decyzji administracyjnej, wydanej na podstawie art.80 ust.2 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. z 1990r. Nr 79, poz. 464) podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?
 59. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-4430/118/05
  1. Czy czynność oddania nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste należy potraktować jako dostawę towaru, czy też jako świadczenie usług, oraz czy podlegają obowiązkowi podatkowemu opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, ustanowionego w oparciu o umowy cywilnoprawne zawarte przed dniem 1.05.2004 r.?2. Kwestia opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłat z tytułu oddania w wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa, powstałe z mocy prawa z dniem 5.12.1990 r., stwierdzone decyzją administracyjną.
 60. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PIII/2/443-114/05/06
  Czy opłata wynikająca z decyzji administracyjnej wydanej w oparciu o przepisyustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ustalona w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?
 61. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/406-14/06
  Zapytanie podatnika będacego sprzedwacą kas fiskalnych dotyczy kwestii, czy można sprzedać nowemu podmiotowi (dotychczas nie posiadającemu kasy) kasę nie posiadającą aktualnej decyzji Ministra Finansów o dopuszczeniu do obrotu.
 62. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-17/06/7486/2006
  Czy wszelkie czynności, zarówno wykonywane na mocy decyzji administracyjnej, jak i na podstawie umów cywilnoprawnych powinny być udokumentowane fakturami VAT?
 63. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FO3/415-130/05/KSW
  Czy odszkodowanie przyznane na podstawie decyzji Ministra Gospodarki i Pracy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 64. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/21-1/JK/05
  Zapytanie dotyczy obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług dla użytkowania wieczystego, a w szczególności czy podatek VAT jest należny od opłat z tytułu użytkowania wieczystego ustanowionego w drodze decyzji administracyjnej.
 65. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-71/05
  opodatkowanie podatkiem od towarów i usług czynności odpłatnego nabycia nieruchomości przez dotychczasowego użytkownika wieczystego prawa własności na mocy decyzji administracyjnej
 66. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-73/05
  opodatkowanie podatkiem od towarów i usług czynności nieodpłatnego nabycia nieruchomości przez dotychczasowego użytkownika wieczystego prawa własności na mocy decyzji administracyjnej
 67. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-72/05
  brak obowiązku naliczania i pobierania podatku od towarów i usług według stawki 22% od kwot należnych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na mocy decyzji administracyjnej
 68. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/VR/4407/14-143/05/WD
  Czy opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, które to użytkowanie powstało przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług z mocy prawa i zostało potwierdzone decyzją administracyjną, podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?
 69. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.XIII-415/35-I/204/05
  Czy opłaty poniesione w 2005 roku w celu uzyskania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy stanowią wydatki poniesione na cele mieszkaniowe, spełniające kryterium oszczędności wycofanych z Kasy Mieszkaniowej, wydatkowanych zgodnie z celami systematycznego oszczędzania na rachunku prowadzonym przez Kasę Mieszkaniową?
 70. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-38/05/1
  Czy dochód uzyskany ze sprzedaży udziału w 1/5 części nieruchomości nabytej na mocy decyzji administracyjnej podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 71. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D2-443/99/05
  Czy czynności urzędowe ujęte w grupie PKWiU ex75 "Usługi w zakresie administracji publicznej...", za które pobierane są opłaty, podlegają ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 54, poz. 535 z późn. zm.)?
 72. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PP/005/47/05/MP
  czy przekazanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste na podstawie decyzji administracyjnej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 73. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/443-56/05
  Czy opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?
 74. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/95/05
  Czy wydawanie przez Gminę decyzji administracyjnej o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT ?
 75. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP1/423-52/05/83896
  Zapytanie Spółki dotyczy kwestii, ja należy rozliczać wskazane we wniosku wydatki związane z otrzymaniem od Skarbu Państwa z mocy prawa, t. j. w drodze decyzji administracyjnej, prawa użytkowania wieczystego gruntu?
 76. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-443-129/05/EN
  Czy opłata należna od dotychczasowego użytkownika wieczystego na rzecz właściciela nieruchomości z tytułu przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 77. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/HTI/4407/14-58/05/BT
  Czy czynnośc polegajaca na przeniesieniu własnosci gruntu przeznaczonego na cele publiczne w trybie przewidzianym w ustawie o gospodarce nieruchomościami, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 78. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-78/05/Z/04
  Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego?
 79. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP1/448-733/04/I
  1.Czy opłaty pobierane przez Zarząd za wydanie zezwoleń w formie decyzji administracyjnych na zajęcia pasa drogowego są zwolnione z podaku VAT.2. Jak należy określić proporcję o której mowa w art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług.
 80. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NV/4406-1-32/30/05/KM
  Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług opłaty wnoszone z tytułu wieczystego użytkowania nabytego na mocy decyzji Wojewody z 24 maja 1994r?
 81. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-I-005/377/TŁ/05
  Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności
 82. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/59a/05
  Czy, w zakresie wydawanych przez Zarząd Dróg (...) decyzji administracyjnych i wydawanych specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego - Zarząd Dróg jest podatnikiem podatku od towarów i usług, czy też zastosowanie w tym przypadku będzie miała regulacja art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?
 83. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-48/05
  Czy opłaty za zajęcie pasa drogowego naliczane i pobierane w drodze decyzji administracyjnych podlegają, w świetle obowiązujących przepisów, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 84. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IX/443-42/HM/05
  Czy opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg o symbolu PKWiU 75.13.14, które zgodnie z art. 40 ust. 1 i ust. 2 ustawy o drogach publicznych wymagają zezwolenia zarządcy drogi, naliczane i pobierane w drodze decyzji administracyjnej?
 85. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-III-2-443/129/05/MJS
  Wniosek dotyczy prawa do odliczenia podatku od towarów i usług wykazanego w fakturach dokumentujących zakup usług polegających na oddaniu gruntów w wieczyste użytkowanie i oddaniu w trwały zarząd nieruchomości gruntowych.
 86. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPB1-443/627/2005
  Dotyczy opodatkowania oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste w drodze decyzji administracyjnej oraz opłat pobieranych z tego tytułu.
 87. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPB1-443/434/2005
  Czy Ochotnicza Straż Pożarna jest zwolniona z płacenia podatku VAT z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, ustanowionego na podstawie decyzji administracyjnej?
 88. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPB1-443/321/2005
  Czy nalezny podatek VAT w wysokości 22% należy pobierać od wszystkich użytkowników wieczystych bez względu na tryb oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste tzn. w drodze decyzji administracyjnej lub umowy cywilnoprawnej?
 89. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PZ/415-65/05
  Czy odpłatne przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie decyzji administracyjnej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 90. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PZ/415-66/05
  Czy ustanowienie w drodze decyzji administracyjnej trwałego zarządu na rzecz jednostki organizacyjnej i ustalenie opłat z tego tytułu można uznać za czynność zwolnioną z podatku VAT?
 91. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-26/05
  Zarząd Dróg Powiatowych w T. zwraca sie z zapytaniem , czy opłaty pobierane przez zarząd za wydawanie zezwoleń w formie decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego są zwolnione z podatku VAT i czy podlegają one ewidencji dla potrzeb VAT ?Zarząd Dróg Powiatowych jest samorządową jednostką budżetową powołaną przez Rade Powiatu T. w celu zarządzania i administrowania drogami powiatowymi w zakresie modernizacji, utrzymania i ochrony dróg i obiektów mostowych. Na prowadzenie swojej działalności jednostka otrzymuje środki finansowe przyznawane w Budżecie Powiatu T. Jednostka nie prowadzi dzialalności gospodarczej zarobkowej. Oprócz środków przekazywanych przez Starostwo jednostka uzyskuje dodatkowe środki.Ponadto na mocy art.22 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz.U.Nr 71 z 2000 r. , poz.838 z późn.zmian.) , Dyrektor Zarządu Dróg otrzymał upoważnienie do wydawania w drodze decyzji administracyjnych zezwoleń m.in. na zajmowanie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową , przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.Zezwolenie na zajmowanie pasa dotyczą :- prowadzenie robót w pasie drogowym;-umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ;- umieszczania w pasie drogowym obiektów handlowych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;- umieszczenie w pasie drogowym reklam.Za zajęcie pasa drogowego na podstwie decyzji administracyjnych pobiera sie opłatę , której wysokośćustala organ stanowiący jednostki tj. Rada Powiatu.Uważamy , że wszystkie opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego ( bez wzgledu na sposób korzystania z pasa ) na podstawie decyzji administracyjnych mieszczą sie w grupowaniu PKWiU 75.13.14-00.20 jako usługi administracji publicznej w zakresie transportu i są zwolnione z podatku VAT.
 92. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US IX/443-16/HM/05
  Czy oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w trybie decyzji administracyjnej przed dniem wejścia w życie ustawy podlega jej przepisom tj. czy podlegają opodatkowaniu opłaty roczne ustalone z wyżej wymienionego tytułu? Oraz czy w sytuacji, gdy oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste nastąpiło w drodze umowy cywilnoprawnej i w związku z tym podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, opłata roczna z w/w tytułu obejmuje podatek VAT, czy też stanowi ona kwotę netto?
 93. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1403-PP/4430-13/05
  Czy opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu i najmu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa pobierane przez Starostę Ciechanowskiego wykonującego zadania jako zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej (art. 23 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997roku - Dz. U. z 2000roku Nr 46, poz. 456 ze zm.) podlegają podatkowi od towarów i usług?"
 94. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NUS-II-PP-443/20/2005/KR
  Czy można różnicować usługę, jaką jest odpłatność z tytułu wieczystego użytkowania gruntu o fakt, czy została ona ustalona decyzją, czy umową cywilno-prawną?
 95. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-I-005/119/TŁ/05
  Dotyczy konieczności opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłat z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste gruntów na mocy decyzji administracyjnej (uwłaszczeniowej) Wojewody, wydanej na podstawie art. 2 ust. 1-3 ustawyz 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości oraz art. 200 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 96. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/15b/05
  Czy oddanie gruntu w wieczyste użytkowanie decyzją administracyjną przed 01.05.2004r. oraz oddanie gruntów uzyskanych przez pierwszego użytkownika na mocy decyzji aktem notarialnym na następcę prawnego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 97. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP/443-5-2-1/05
  Czy opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają raty z tytułu opłaty adiacenckiej ustalone przed 01.05.2004 roku na podstawie decyzji administracyjnej, wnoszone po 01.05.2004 roku?
 98. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP/443-5-2-4/05
  Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT opłaty adiacenckie wynikające z decyzji wydanych po 1 maja 2004 roku?
 99. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPE/443-6/05/DW
  Czy opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, będących w użytkowaniu wieczystym państwowych jednostek organizacyjnych które nabyły użytkowanie wieczyste z mocy prawa w drodze decyzji administracyjnej właściwego organu (wojewody), podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT; jeżeli tak, to czy na takich samych zasadach o których mowa w pkt. 1. Czy opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów będących w użytkowaniu osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które nabyły grunty od państwowych jednostek organizacyjnych o których mowa w pkt. 2 (obrót wtórny), podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, jeśli tak, to czy na takich samych zasadach jak w pkt. 1.
 100. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PP/443/24/05
  Czy w sytuacji gdy podmiot pierwotnie nabył prawo użytkowania wieczystego w drodze decyzji administracyjnej a następnie dokonuje zbycia tego prawa przez czynność cywilnoprawną to czy opłata roczna którą będzie uiszczał nabywca tego prawa będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT?
 101. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/14/2005
  Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług opłaty roczne określone decyzjami o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wydanymi przed 01.05.2004 r., których termin następuje po 01.05.2004 r. ?
 102. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP443/14/2005
  Czy do opłat rocznych za użytkowanie wieczystego nabywane z mocy prawa - w drodze decyzji administracyjnej należy doliczyć podatek od towarów i usług w wysokości 22%?
 103. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-2/4/05
  Dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług rocznych opłat z tytułu ustanowienia prawa trwałego zarządu.
 104. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/113/04
  Czy istnieje możliwość nie wystawiania faktur VAT w przypadku wydawania decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego, mając na uwadze treść art. 15 ust 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535)?
 105. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PPDE/443-67/2004
  W dniu 13.09.2002r została wydana decyzja administracyjna w sprawie ustanowienia trwałego zarządu, mocą której została przekazana w trwały zarząd na rzecz podległej jednostki organizacyjnej nieruchomość stanowiąca własność jednostki samorządu terytorialnego. Decyzja stała się ostateczna w dniu 01.10.2002r, a więc przed dniem wejścia w życie ustawy o podatku od towarów i usług. Decyzja została wydana na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000r Nr 46, poz. 543 ze zm.). Z tytułu trwałego zarządu została ustalona opłata roczna, płatna w terminie do dnia 31 marca każdego roku na konto jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 87 ust. 1 cyt. wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami wysokość opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości może być aktualizowana, nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług powstaje zapytanie czy ustalone ostatecznymi decyzjami administracyjnymi przed 01 maja 2004r opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu, których termin płatności upływa po dniu wejścia w życie tej ustawy oraz opłaty roczne ustalane w wyniku zmiany ostatecznych decyzji administracyjnych-aktualizacja opłaty na skutek wzrostu wartości podlegają podatkowi VAT. Zdaniem jednostki samorządu teryt. podatek VAT od w/w opłat ustalonych ostatecznymi decyzjami administracyjnymi przed dniem 01 maja 2004r z tytułu trwałego zarządu oraz opłat rocznych ustalanych w wyniku zmiany ostatecznych decyzji administracyjnych jest nienależny. Zgodnie z art. 19 ust. 1 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Przepis niniejszy, ani żaden inny z przepisów nie mówi o obowiązku naliczenia podatku z tytułu ustanowienia trwałego zarządu i ustalenia opłaty z tego tytułu.
 106. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DP/443-154/2004
  Czy nabycie prawa własności gruntu w miejsce dotychczasowego użytkowania wieczystego budynków trwale zwiazanych z gruntem, używanych przez okres 10-25 lat, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 107. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/236/04
  Czy czynność udzielenia zezwolenia na zajęcie pasa drogowego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 108. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NPV-443/50/04
  Czy usługi nadzoru nad lasami nie stanowiącymi włsność Skarbu Państwa wykonywane przez nadleśniczych Lasów Państwowych na mocy porozumienia zawartego ze starostą i finansowane przez starostę podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?
 109. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-28/04
  1.czy prawidłowe jest stanowisko, że gminy nie są podatnikami podatku od towarów i usług w zakresie wykonywania czynności publicznoprawnych takich jak : wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz wydawanie wypisów z planu zagospodarowania przestrzennego ?2.czy usługi świadczone przez gminy polegające na odpłatnym udostępnianiu materiałów przetargowych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia w związku z organizowanymi przez gminy przetargami mieszczącymi się w grupowaniu PKWiU 75.11.11-00.20 są zwolnione od podatku od towarów i usług - zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług ?3.czy posiłki wydawane dla uczniów i wychowanków przez stołówki szkolne i przedszkolne można zaliczyć do usług edukacyjnych ?4.czy obiady sprzedawane przez stołówki szkolne i przedszkolne dla nauczycieli należy opodatkować stawką podatku w wysokości 7 %, zgodnie z art. 146 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ?
 110. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.PP-443/172 /2004
  Czy starosta działający w sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami jako organ Skarbu Państwa ma obowiązek naliczać podatek VAT: a) w przypadku sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, b) w przypadku wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości Skarbu Państwa, c) w przypadku pobierania opłat rocznych z oddane w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa - przy czym oddanie ich nastąpiło w trybie decyzji administracyjnych z dniem 05. 12. 1990 r.?
 111. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/185/04
  Czy organ władzy publicznej dokonując następujących czynności: 1) wywłaszczenia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego dokonanej w drodze decyzji na podstawie art. 113 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.), za które przysługuje odszkodowanie, 2) zwrotu wywłaszczonej nieruchomości z równoczesnym zwrotem odszkodowania lub nieruchomości wydanej zamiennie w drodze decyzji administracyjnej na podstawie art. 136 i art. 40 ustawy o gospodarce nieruchomościami, 3) wypłaty odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne na podstawie decyzji administracyjnej wydanej w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 33, poz. 872 ze zm.); powinien mieć na względzie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, czy też, zgodnie z art. 15 ust. 6 ww. ustawy, nie jest on podatnikiem podatku od towarów i usług?
 112. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PPI/443-103/2004
  Podatnik wnosi zapytanie w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w obrocie nieruchomościami, które to zadania wykonuje, jako organ reprezentujący oraz Skarb Państwa (zadanie zlecone w zakresie administracji rządowej) w związku z obowiązującą ustawą.
 113. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-57-2/GW/04
  Podatnik pyta: 1) czy wydawanie zezwoleń, w trybie decyzji administracyjnej, na sprzedaż napojów alkoholowych przez organ administracji publicznej podlega podatkowi VAT? 2) czy usługa sprzedaży specyfikacji przetargowej jest nadal opodatkowana stawką podstawową podatku VAT w wysokości 22%?
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!