Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


darowizna

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-602/12-4/KSU
  Czy w przypadku umorzenia udziałów Spółki nabytych w drodze darowizny uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt w wysokości rynkowej wartości umorzonych udziałów z dnia darowizny, na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-780/12-3/DG
  W zakresie opodatkowania wniesienia aportem udziału we współwłasności przedsiębiorstwa oraz obowiązku dokonania korekty w trybie art. 91 ust. 1-8 ustawy.
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1004/12-4/MM
  brak opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania nieruchomości
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-462/12-2/AF
  Należy stwierdzić należy, że opisana umowa darowizny, w związku z faktem, że nie będzie wiązała się z przejęciem przez obdarowaną (Wnioskodawczynię) długów, ciężarów i zobowiązań darczyńcy nie będzie stanowiła czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-779/12-3/RR
  Wniesienie do spółki otrzymanego w drodze darowizny udziału w przedsiębiorstwie w zamian za udziały tej spółki nie podlega uregulowaniom ustawy VAT, gdyż stanowi on korzystanie z prawa dysponowania prywatną własnością osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-981/12-4/MS
  darowizna wskazanych we wniosku składników materialnych i niematerialnych na rzecz dzieci jest czynnością prawną nieodpłatną, stwierdzić należy, iż nie będzie wywoływała skutków podatkowych po stronie Wnioskodawczyni (darczyńcy) w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-825/12-2/LK
  opodatkowanie czynności darowizny składników majątku
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-631/12-4/JK
  Sprzedaż działek nabytych w darowiźnie w 2001 r. nie będzie stanowiła źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym, z uwagi na upływ pięcioletniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy. Natomiast sprzedaż działek nabytych w drodze umowy zamiany w 2011 r. dokonana przed upływem pięciu lat od daty ich nabycia będzie podlegać opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym zgodnie z art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochód z tej sprzedaży może jednakże korzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy w przypadku wydatkowania uzyskanego przychodu, w okresie 2 lat od końca roku, w którym nastąpiło zbycie, na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a), c) i d) ustawy, tj. na nabycie lokalu mieszkalnego, na budowę własnego budynku mieszkalnego oraz na nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, przeznaczenie którego potwierdzać będą aktualne warunki zabudowy.
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-789/12-3/AK
  Sposób ustalenia dochodu z tytułu umorzenia przymusowego lub automatycznego udziałów w spółce nabytych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-788/12-3/AK
  Należy stwierdzić, że w przypadku umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w drodze umorzenia przymusowego lub automatycznego nabytych w drodze darowizny, dochodem z umorzenia jest nadwyżka przychodu nad kosztami uzyskania przychodu. Koszty uzyskania przychodu będzie stanowiła wartość tych udziałów z dnia nabycia darowizny.
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-576/12-2/TS
  Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Spółka, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, w związku z wypłacanym wynagrodzeniem na rzecz Podatnika z tytułu umorzenia udziałów (przymusowego lub automatycznego) posiadanych przez Podatnika (które to udziały Podatnik uzyskał w drodze darowizny) powinna obliczyć i odprowadzić podatek przyjmując, że dochodem z umorzenia udziałów (przymusowego lub automatycznego) otrzymanych przez Podatnika na podstawie umowy darowizny, jest dochód faktycznie przez tego Podatnika uzyskany pomniejszony o koszty uzyskania przychodu ustalone w wysokości wartości rynkowej udziałów z dnia dokonania darowizny, tzn. czy dochód taki stanowi różnicę pomiędzy wynagrodzeniem otrzymanym przez Podatnika a wartością rynkową udziałów z dnia nabycia w drodze darowizny?
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-641/12-7/JK
  Dochód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży mieszkania w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na nabycie innego lokalu mieszkalnego oraz gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, w przychodzie z odpłatnego zbycia, korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) i c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rzeczonemu zwolnieniu nie będzie podlegał dochód uzyskany z tej sprzedaży, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na nabycie budynku gospodarczego, w przychodzie z odpłatnego zbycia, bowiem wydatek ten nie został wymieniony w ww. art. 21 ust. 25 przywołanej ustawy jako cel uprawniający do skorzystania z omawianego zwolnienia.
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-592/12-3/MP
  1. Czy w przypadku umorzenia przymusowego udziałów otrzymanych w drodze darowizny, przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia uzyskany przez Wnioskodawcę może zostać pomniejszony o koszty uzyskania przychodów w wysokości wartości rynkowej umarzanych udziałów ustalonej na dzień otrzymania darowizny lub spadku, na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy w przypadku umorzenia automatycznego udziałów otrzymanych w drodze darowizny, przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia uzyskany przez Wnioskodawcę może zostać pomniejszony o koszty uzyskania przychodów w wysokości wartości rynkowej umarzanych udziałów ustalonej na dzień otrzymania darowizny lub spadku na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-783/12-4/AK
  Zakres ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu przymusowego umorzenia akcji nabytych w drodze darowizny.
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-781/12-4/AK
  Zakres ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu przymusowego umorzenia akcji nabytych w drodze darowizny.
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-782/12-4/AK
  Zakres ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu przymusowego umorzenia akcji nabytych w drodze darowizny.
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-592/12-2/MP
  1. Czy w przypadku umorzenia przymusowego udziałów otrzymanych w drodze darowizny, przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia uzyskany przez Wnioskodawcę może zostać pomniejszony o koszty uzyskania przychodów w wysokości wartości rynkowej umarzanych udziałów ustalonej na dzień otrzymania darowizny lub spadku, na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy w przypadku umorzenia automatycznego udziałów otrzymanych w drodze darowizny, przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia uzyskany przez Wnioskodawcę może zostać pomniejszony o koszty uzyskania przychodów w wysokości wartości rynkowej umarzanych udziałów ustalonej na dzień otrzymania darowizny lub spadku na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-656/12-2/JK3
  Czy Wnioskodawczyni musi zapłacić podatek dochodowy od sprzedaży wspólnej z mężem działki?
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-828/12-2/RD
  W zakresie opodatkowania darowizny przedsiębiorstwa oraz korekty podatku naliczonego
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-385/12-4/MZ
  W przypadku nabycia nieruchomości obciążonej hipoteką jak w niniejszej sprawie, obciążenie to stanowi ciężar w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Tym samym, wartość nieruchomości powinna być pomniejszona o kwotę wierzytelności zabezpieczonej hipoteką, a nie jak wskazał Wnioskodawca wysokość przejmowanego zobowiązania kredytowego. A zatem, przyjmując za Wnioskodawcą, iż hipoteka przewyższa wartość nieruchomości będącej przedmiotem nieodpłatnego zniesienia współwłasności, powyższa czynność nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-653/12-2/JK
  Fakt wydatkowania przez Wnioskodawczynię środków pieniężnych otrzymanych z tytułu sprzedaży przedmiotowej nieruchomości nabytej w darowiźnie na spłatę kredytu nie daje podstaw prawnych do skorzystania ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy, jako że Wnioskodawczyni nie jest osobą, która ten kredyt zaciągnęła na własne cele mieszkaniowe tylko przystąpiła do długu rodziców. Istotne jest bowiem w świetle art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy, że kredyt ma być zaciągnięty przez podatnika na realizację jego własnego celu mieszkaniowego.
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-784/12-2/MK
  Czy Spółka jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, wypłacając na rzecz Akcjonariuszy dochody z tytułu umorzenia przymusowego akcji nabytych w drodze darowizny, powinna w świetle art. 24 ust. 5d updof obliczyć i odprowadzić podatek, przyjmując, że dochód danego Akcjonariusza stanowi przychód z tytułu takiego umorzenia (równy kwocie wynagrodzenie wypłaconego przez Spółkę za umorzone akcje) pomniejszony o koszty uzyskania przychodu w wysokości wartości rynkowej umarzanych akcji z dnia ich nabycia przez Akcjonariusza w drodze darowizny?
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-594/12-4/JK
  Należy stwierdzić, iż środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości nabytej w darowiźnie mogą być przeznaczone na budowę domu, gdzie współwłaścicielem jest mąż, córka i zięć.
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-386/12-2/AF
  Zakres skutków podatkowych darowizny otrzymanej od rodziców/
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-388/12-2/AF
  Przekazanie przez rodziców tytułem darowizny przedsiębiorstwa P. na rzecz Wnioskodawcy i jego rodzeństwa będzie po stronie Wnioskodawcy (i jego rodzeństwa) podlegać opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jednak z uwagi na treść art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, nabycie to będzie z tego podatku zwolnione. Z uwagi na fakt, iż w rozważanym stanie faktycznym umowa darowizny zostanie zawarta w foR.ie aktu notarialnego, zgodnie z art. 4a ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, Wnioskodawca będzie zwolniony z obowiązku zgłoszenia nabycia darowizny właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego (obowiązek ten będzie spoczywał na notariuszu).
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-387/12-2/AF
  Przekazanie przez rodziców tytułem darowizny przedsiębiorstwa P. na rzecz Wnioskodawcy i jego rodzeństwa będzie po stronie Wnioskodawcy (i jego rodzeństwa) podlegać opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jednak z uwagi na treść art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, nabycie to będzie z tego podatku zwolnione. Z uwagi na fakt, iż w rozważanym stanie faktycznym umowa darowizny zostanie zawarta w formie aktu notarialnego, zgodnie z art. 4a ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, Wnioskodawca będzie zwolniony z obowiązku zgłoszenia nabycia darowizny właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego (obowiązek ten będzie spoczywał na notariuszu).
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-725/12-3/MG
  W przypadku przymusowego lub automatycznego umorzenia udziałów wspólnika, który nabył te udziały na podstawie umowy darowizny od dotychczasowego wspólnika, Spółka jest obowiązana dokonać poboru zryczałtowanego podatku od uzyskanego przez wspólnika dochodu stanowiącego (w przypadku nabycia udziałów w drodze darowizny) nadwyżkę przychodu otrzymanego z tytułu wypłaconego przez Spółkę wynagrodzenia za umarzane udziały nad kosztami uzyskania przychodów w wysokości wartości rynkowej umarzanych udziałów z dnia nabycia darowizny, stosownie do art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-726/12-3/MG
  Zakres ciążących na Spółce obowiązkach płatnika związanych z umorzeniem przymusowym lub automatycznym udziałów w spółce z o.o., nabytych przez udziałowca w drodze darowizny.
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-725/12-3/MG
  W przypadku przymusowego lub automatycznego umorzenia udziałów wspólnika, który nabył te udziały na podstawie umowy darowizny od dotychczasowego wspólnika, Spółka jest obowiązana dokonać poboru zryczałtowanego podatku od uzyskanego przez wspólnika dochodu stanowiącego (w przypadku nabycia udziałów w drodze darowizny) nadwyżkę przychodu otrzymanego z tytułu wypłaconego przez Spółkę wynagrodzenia za umarzane udziały nad kosztami uzyskania przychodów w wysokości wartości rynkowej umarzanych udziałów z dnia nabycia darowizny, stosownie do art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-679/12-4/MK
  Przekazanie w formie darowizny zysku na rzecz Trustu, u osób działających w imieniu T nie skutkuje powstaniem przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli Wnioskodawca nie otrzyma jakiegokolwiek ekwiwalentu za dokonaną darowiznę. Spółka nie jest zobowiązana do poboru podatku. Natomiast dokonując wypłat należności z tytułu dywidendy i innych udziałów w zyskach osób prawnych, na rzecz Trustees spółka będzie zobowiązana do pobierania i przekazania zgodnie z właściwością zryczałtowanego podatku dochodowego od tych wypłat.
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-826a/12/HD
  Czy otrzymana przez Wnioskodawczynię darowizna udziałów będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-826b/12/HD
  Czy dochód Wnioskodawczyni z tytułu umorzenia – w trybie umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego – nabytych w drodze darowizny udziałów stanowić będzie różnica pomiędzy wartością wynagrodzenia otrzymanego przez Wnioskodawczynię z tytułu umorzenia udziałów a wartością rynkową tych udziałów określoną na moment otrzymania darowizny?
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/436-110/12-4/KK
  Czy opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega darowizna udziałów w spółce jawnej, z którą nie wiąże się przejęcie długów, ciężarów i zobowiązań darczyńcy?
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-522/12-4/TS
  Czy transakcja przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej w ramach art. 10 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 ze zm.), przeprowadzona na podstawie umowy darowizny zawartej w formie aktu notarialnego, gdzie darczyńcą jest żona a obdarowanym mąż, biorąc pod uwagę treść art. 2 ust, 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) będzie stanowiła dla Wnioskodawczym źródło przychodu, który będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-532/12-4/TS
  Czy transakcja przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej w ramach art. 10 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 ze zm.), przeprowadzona na podstawie umowy darowizny zawartej w formie aktu notarialnego, gdzie darczyńcą jest żona a obdarowanym mąż, biorąc pod uwagę treść art. 2 ust, 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) będzie stanowiła dla Wnioskodawcy źródło przychodu, który będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1002/12/RS
  Opodatkowanie czynności polegającej na darowiźnie wierzytelności.
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-730/12-5/MS1
  W przypadku umorzenia udziałów, w drodze umorzenia przymusowego nabytych w drodze darowizny, dochodem z umorzenia jest nadwyżka przychodu nad kosztami uzyskania przychodu. Kosztem uzyskania przychodów będzie wartość tych udziałów z dnia nabycia darowizny. Jeżeli wartość nabytych udziałów na dzień dokonania darowizny będzie odpowiadała wartości rynkowej, to wówczas kosztem uzyskania przychodu będzie wartość rynkowa udziałów z dnia nabycia darowizny.
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-729/12-5/MS1
  Zakres ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu umorzenia udziałów za wynagrodzeniem w trybie przymusowym w spółce mającej osobowość prawną, otrzymanych w drodze darowizny.
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-730/12-5/MS1
  W przypadku umorzenia udziałów, w drodze umorzenia przymusowego nabytych w drodze darowizny, dochodem z umorzenia jest nadwyżka przychodu nad kosztami uzyskania przychodu. Kosztem uzyskania przychodów będzie wartość tych udziałów z dnia nabycia darowizny. Jeżeli wartość nabytych udziałów na dzień dokonania darowizny będzie odpowiadała wartości rynkowej, to wówczas kosztem uzyskania przychodu będzie wartość rynkowa udziałów z dnia nabycia darowizny.
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-870/12-2/RD
  Traktowanie sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości zabudowanej jako dostawę towarów oraz opodatkowania zniesienia współwłasności
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-743/12-2/MS1
  Zakres opodatkowania dochodu z tytułu umorzenia udziałów za wynagrodzeniem w trybie tzw. przymusowym lub automatycznym w spółce kapitałowej otrzymanych w drodze darowizny.
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-131/12/TJ
  Skutki podatkowe spłaty kredytu przez jednego z dwóch kredytobiorców.
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-737/12-5/AS
  W przypadku przymusowego lub automatycznego umorzenia udziałów nabytych przez wspólników w drodze darowizny, Spółka jako płatnik będzie zobowiązana dokonać poboru zryczałtowanego podatku od uzyskanego przez wspólników dochodu stanowiącego nadwyżkę przychodu otrzymanego z tytułu wypłaconego przez spółkę wynagrodzenia za umarzane udziały nad kosztem w wysokości wartości rynkowej umarzanych udziałów ustalonej na dzień dokonania darowizny. W przypadku gdy wartość udziałów z dnia nabycia będzie równa albo wyższa od osiągniętego przychodu nie wystąpi obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych a tym samym na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika.
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-749/12-2/AK
  w opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym, przekazanie przez Wnioskodawcę darowizny w postaci Aktywów rzecz Funduszu, fakt dokonania darowizny, czyli nieodpłatne zbycie Aktywów nie skutkuje po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu w rozumieniu ustawy i w związku z tym obowiązkiem podatkowym w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-735/12-2/AK
  W przypadku umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w drodze umorzenia automatycznego nabytych w drodze darowizny, dochodem z umorzenia jest nadwyżka przychodu nad kosztami uzyskania przychodu. Koszty uzyskania przychodu będzie stanowiła wartość tych udziałów z dnia nabycia darowizny. Na podstawie cytowanego wcześniej art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stwierdzić, że dochód z udziału w zyskach osób prawnych powstaje w momencie faktycznego uzyskania wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów.
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-734/12-2/AK
  w przypadku umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w drodze umorzenia automatycznego nabytych w drodze darowizny, dochodem z umorzenia jest nadwyżka przychodu nad kosztami uzyskania przychodu. Koszty uzyskania przychodu będzie stanowiła wartość tych udziałów z dnia nabycia darowizny. Na podstawie cytowanego wcześniej art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stwierdzić, że dochód z udziału w zyskach osób prawnych powstaje w momencie faktycznego uzyskania wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów.
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-813a/12/IG
  Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym otrzymana przez Wnioskodawczynię darowizna Udziałów będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-813b/12/IG
  Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym dochód Wnioskodawczyni z tytułu umorzenia – w trybie umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego - nabytych w drodze darowizny udziałów stanowić będzie różnica pomiędzy wartością wynagrodzenia otrzymanego przez Wnioskodawczynię z tytułu umorzenia udziałów a wartością rynkową tych udziałów określoną na moment otrzymania darowizny?
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-101/11/12-7/S/IF
  cały przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości będzie korzystał ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-814/12/IG
  Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, dokonanie darowizny udziałów na rzecz małżonki Wnioskodawcy spowoduje powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy?
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-372/12-2/AF
  W przypadku umowy darowizny zawartej między Wnioskodawczynią a jej ojczymem zastosowanie znajdzie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Jeżeli zatem, obdarowana złoży we właściwym czasie zgłoszenie SD-Z2 do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, będzie zwolniona z zapłaty podatku od spadków i darowizn.
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-797/12/WM
  Jak rozliczyć ewentualną darowiznę? Czy po stronie kosztów uzyskania przychodów należy wystornować zaewidencjonowane wcześniej koszty wybudowania sieci wodociągowej?
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-711/12-2/MS1
  Zakres ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu umorzenia udziałów za wynagrodzeniem w trybie przymusowym lub automatycznym w spółce kapitałowej otrzymanych w drodze darowizny.
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-710/12-2/MS1
  Zakres opodatkowania dochodu z tytułu umorzenia udziałów za wynagrodzeniem w trybie przymusowym lub automatycznym w spółce kapitałowej otrzymanych w drodze darowizny.
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-611/12-2/JK
  Czy sam zakup działki rolnej z wydaną decyzją o warunkach zabudowy, bez miejscowego planu zagospodarowania oraz bez złożonego przez 2015 rokiem wniosku o pozwolenie na budowę, Wnioskodawczyni może uznać jako wolny od podatku dochodowego i rozliczyć jako wydatkowany na cele mieszkaniowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntów przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, czy na takiej działce musi być rozpoczęta budowa przed 31 grudnia 2014 roku?
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-719/12-4/AS
  W przypadku przymusowego lub automatycznego umorzenia udziałów nabytych przez osoby fizyczne w drodze darowizny, Spółka jako płatnik obliczając podatek dochodowy od osób fizycznych należny od udziałowców, będących osobami fizycznymi uwzględni przy ustalaniu podstawy opodatkowania koszt w wysokości wartości umarzanych udziałów z dnia otrzymania darowizny, na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-720/12-4/AS
  W przypadku umorzenia udziałów nabytych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt uzyskania przychodów w wysokości wartości umarzanych udziałów z dnia nabycia darowizny, na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-719/12-4/AS
  W przypadku przymusowego lub automatycznego umorzenia udziałów nabytych przez osoby fizyczne w drodze darowizny, Spółka jako płatnik obliczając podatek dochodowy od osób fizycznych należny od udziałowców, będących osobami fizycznymi uwzględni przy ustalaniu podstawy opodatkowania koszt w wysokości wartości umarzanych udziałów z dnia otrzymania darowizny, na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-632/12-4/AK
  Wnioskodawca działając jako płatnik postąpi prawidłowo jeśli od wynagrodzenia, które zostanie wypłacone za umorzone udziały pobierze zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych obliczony od podstawy opodatkowania równej nadwyżce przychodu z wynagrodzenia za umarzane udziały nad kosztami uzyskania przychodu w wysokości rynkowej wartości umarzanych udziałów z dnia nabycia darowizny.
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-968/12/MZa
  W jaki sposób spółka jako płatnik powinna ustalić dochód podlegający opodatkowaniu i w jakiej wysokości powinien zostać pobrany zryczałtowany podatek w przypadku uzyskania przez udziałowca wynagrodzenia z tytułu przymusowego lub automatycznego umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymanych w drodze darowizny?
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/436-111/12-2/KK
  Czy opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega darowizna udziałów w spółce jawnej, z którą nie wiąże się przejęcie długów, ciężarów i zobowiązań darczyńcy?
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/436-108/12-2/AK
  Czy przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej, w ramach art. 10 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 ze zm.), przeprowadzone na podstawie umowy darowizny, gdzie darczyńcą jest żona a Obdarowanym mąż, rodzi obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t. j. Dz. U. z 2009 r., Nr 93 poz. 768 ze zm.) i czy w przypadku takiej czynności przeprowadzonej na podstawie aktu notarialnego niejako automatycznie dojdzie do zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn ?
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-636/12-4/JK2
  Należy stwierdzić, iż nabycie przedmiotowej nieruchomości nastąpiło w 1990 r., co oznacza, iż pięcioletni termin, określony zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy upłynął z końcem 1995 r. Tym samym sprzedaż działki po tej dacie nie stanowi w ogóle źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-638/12/RSz
  opodatkowanie podatkiem VAT przekazanej darowizny w postaci "Wierzytelności Własnej"
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-896/12/ŁCz
  Przymusowe i automatyczne umorzenie udziałów
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-891/12/AK
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez wnioskodawczynię w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi bez jej zgody w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-890/12/AK
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez wnioskodawczynię w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi bez jej zgody w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-892/12/AK
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez wnioskodawczynię w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi bez jej zgody w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-894/12/AK
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez wnioskodawczynię w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi bez jej zgody w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-889/12/MW
  Czy w przypadku uzyskania przez wnioskodawcę przychodu z automatycznego lub przymusowego umorzenia udziałów nabytych w drodze darowizny, kosztem uzyskania tego przychodu będzie wartość umorzonych udziałów określona w umowie darowizny, jednak nie wyższa od ich wartości rynkowej z dnia darowizny?
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-888/12/MW
  Czy w przypadku uzyskania przez wnioskodawczynię przychodu z automatycznego lub przymusowego umorzenia udziałów nabytych w drodze darowizny, kosztem uzyskania tego przychodu będzie wartość umorzonych udziałów określona w umowie darowizny, jednak nie wyższa od ich wartości rynkowej z dnia darowizny?
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-898/12/MM
  Sposobu ustalenia dochodu z tytułu umorzenia przymusowego lub automatycznego udziałów nabytych w drodze darowizny
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-899/12/MM
  Sposobu ustalenia dochodu z tytułu umorzenia przymusowego lub automatycznego udziałów nabytych w drodze darowizny
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-600/12-2/AW
  W zakresie braku obowiązku opodatkowania podatkiem VAT darowizny ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej.
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-353b/12/PST
  Rozliczenia wynikające z przekazania darowizny towarów, udziałów lub innych praw w ramach spółek należących do podatkowej grupy kapitałowej .
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-851b/12/AP
  1. Korekta podatku naliczonego w związku z likwidacją "kratki" w samochodzie ciężarowym 2. Opodatkowanie darowizny samochodu
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-851a/12/AP
  1. Korekta podatku naliczonego w związku z likwidacją "kratki" w samochodzie ciężarowym 2. opodatkowanie darowizny samochodu
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-699b/12/HD
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów gruntu nabytego w drodze darowizny.
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-872/12/MMa
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez wnioskodawcę w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-742/12/AK
  podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia dochodu z tytułu przymusowego umorzenia udziałów nabytych w drodze darowizny
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-773/12/AK
  W jaki sposób należy ustalić dochód uzyskany przez Wnioskodawcę na skutek opisanego powyżej umorzenia udziału/udziałów (mającego charakter umorzenia przymusowego), podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-676/12-2/LS
  Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku umorzenia przymusowego lub automatycznego udziałów Spółki nabytych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny, uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt uzyskania przychodu w wysokości wartości rynkowej umarzanych udziałów z dnia dokonania darowizny, określonej w umowie darowizny, na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o PDOF.
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-536/12-2/MP
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym mają zastosowanie przepisy zawarte w art. 21 ust. 25 pkt 2 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 131 oraz art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-847/12/MMa
  Czy w przypadku umorzenia udziałów/akcji nabytych w drodze darowizny uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt w wysokości wartości umarzanych udziałów/akcji z dnia darowizny, na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-831/12/ŁCz
  automatyczne i przymusowe umorzenie udziałów bez wynagrodzenia
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-829/12/ŁCz
  automatyczne i przymusowe umorzenie udziałów za wynagrodzeniem
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-830/12/ŁCz
  automatyczne i przymusowe umorzenie udziałów za wynagrodzeniem
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-748/12-2/AS
  Zakres skutków podatkowych darowizny certyfikatów inwestycyjnych do funduszu inwestycyjnego zamkniętego.
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-511/12-2/TS
  Czy wniesiony w dniu 16 lipca 2007 r. wkład mieszkaniowy stanowi koszt uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości zgodnie z art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-416/12-4/TS
  Czy Wnioskodawczyni przy obliczeniu należnego podatku powinna od połowy kwoty sprzedaży odliczyć całość wydatków czy tylko połowę ?
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-640/12-2/MS1
  W przypadku umorzenia udziałów, w drodze umorzenia przymusowego nabytych w drodze darowizny, dochodem z umorzenia jest nadwyżka przychodu nad kosztami uzyskania przychodu. Kosztem uzyskania przychodów będzie wartość tych udziałów z dnia nabycia darowizny.
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-655/12-2/JK2
  Dochód uzyskany przez Wnioskodawczynię z tej sprzedaży w 2011 r. korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-749/12/HD
  Czy w przypadku zajścia przesłanki automatycznego umorzenia całości lub części udziałów, przychodem dla Wnioskodawcy będzie kwota faktycznie uzyskanego wynagrodzenia za umorzone udziały, zaś kosztem uzyskania przychodu będzie rynkowa wartość umorzonych udziałów z daty darowizny, wynikająca z wyceny biegłego rewidenta?
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-813/12/AD
  Czy Powiat powinien uwzględnić (doliczyć) podatek od towarów i usług w związku z przekazaniem ulic w formie darowizny aktem notarialnym?
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-710/12/AP
  Opodatkowanie darowizny budynku mieszkalno-użytkowego.
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-672/12-2/AS
  Czy dokonanie przez Podatnika darowizny Akcji lub Udziałów na rzecz Spółki cypryjskiej spowoduje powstanie po stronie Podatnika przychodu (lub dochodu) w rozumieniu ustawy PIT?
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-551/12-4/JK2
  Dokonując zatem oceny skutków prawnych przedstawionego w sprawie stanu faktycznego należy stwierdzić, iż w odniesieniu do sytuacji Wnioskodawcy nie można traktować zniesienia współwłasności dokonanego w dniu 04.04.2011 r. w kategoriach nabycia. Stąd też pięcioletni okres, o jakim mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło pierwotne nabycie udziału w nieruchomościach, tj. od 2001 r.
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-612/12-3/AK
  Zakres ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu automatycznego/przymusowego umorzenia udziałów nabytych w drodze darowizny.
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-613/12-3/AK
  Zakres ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu automatycznego/przymusowego umorzenia udziałów/akcji nabytych w drodze darowizny.
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-653/12-2/LS
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia Udziałów otrzymanych przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie Udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-643/12-2/LS
  Czy w przypadku uzyskania przychodu z przymusowego umorzenia udziałów nabytych w drodze darowizny kosztem uzyskania tego przychodu będzie wartość umorzonych udziałów z dnia nabycia darowizny, określona w umowie darowizny, jeżeli odpowiadała ona wartości rynkowej tych udziałów?
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-646a/12/AK
  Zakres skutków podatkowych przekazania zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz syna.
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-631/12-2/LS
  Zakres opodatkowania dochodu z tytułu umorzenia udziałów za wynagrodzeniem w trybie tzw. przymusowym lub automatycznym w spółce kapitałowej otrzymanych w drodze darowizny.
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-305/12-2/MZ
  Stwierdzić należy, że z powołanych przepisów wprost wynika, że służebność dożywotniego i nieodpłatnego zamieszkiwania jest ciężarem w rozumieniu art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Świadczy o tym fakt, że służebność osobista obciąża nieruchomość czyli każdoczesnego właściciela nieruchomości obciążonej. Ponadto w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 303 Kodeksu cywilnego można żądać zamiany służebności na rentę. Służebność wygasa dopiero wraz ze śmiercią uprawnionego. Jeżeli więc przedmiotem darowizny jest nieruchomość obciążona służebnością osobistą, obdarowany przejmuje ciężar w postaci tej służebności. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż zawarcie umowy darowizny obciążonej nieodpłatną dożywotnią służebnością osobistą mieszkania będzie opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-623/12-2/MS1
  W przypadku umorzenia udziałów, w drodze umorzenia przymusowego lub automatycznego nabytych w drodze spadku lub darowizny, dochodem z umorzenia jest nadwyżka przychodu nad kosztami uzyskania przychodu. Kosztem uzyskania przychodów będzie wartość tych udziałów z dnia nabycia spadku lub darowizny.
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-630/12-2/MS1
  Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych wskazać należy, iż orzeczenia te dotyczyły konkretnych indywidualnych spraw, podatnika w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące.
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-611/12-2/MS1
  W przypadku umorzenia udziałów, w drodze umorzenia przymusowego lub automatycznego nabytych w drodze spadku lub darowizny, dochodem z umorzenia jest nadwyżka przychodu nad kosztami uzyskania przychodu. Kosztem uzyskania przychodów będzie wartość tych udziałów z dnia nabycia spadku lub darowizny.
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-610/12-2/MS1
  W przypadku umorzenia udziałów, w drodze umorzenia przymusowego lub automatycznego nabytych w drodze spadku lub darowizny, dochodem z umorzenia jest nadwyżka przychodu nad kosztami uzyskania przychodu. Kosztem uzyskania przychodów będzie wartość tych udziałów z dnia nabycia spadku lub darowizny.
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-319/12/ESZ
  Czy darowizna udziału w spółce jawnej prowadzi do konsekwencji w podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie darczyńcy, a w szczególności czy prowadzi do takich konsekwencji po stronie darczyńcy kończącego prowadzenie działalności gospodarczej?
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-608/12-2/LS
  Zakresie opodatkowania dochodu z tytułu umorzenia udziałów za wynagrodzeniem w trybie tzw. przymusowym lub automatycznym w spółce kapitałowej otrzymanych w drodze spadku i darowizny.
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-606/12-2/LS
  Zakresie opodatkowania dochodu z tytułu umorzenia udziałów za wynagrodzeniem w trybie tzw. przymusowym lub automatycznym w spółce kapitałowej otrzymanych w drodze spadku i darowizny.
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-607/12-2/LS
  Opodatkowanie dochodu z tytułu umorzenia udziałów za wynagrodzeniem w trybie tzw. przymusowym lub automatycznym w spółce kapitałowej otrzymanych w drodze spadku i darowizny
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-468/12-2/KSM
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub automatycznego?
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-469/12-2/KSM
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub automatycznego?
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-470/12-2/KSM
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub automatycznego?
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-466/12-2/KSM
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub automatycznego?
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-467/12-2/KSM
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub automatycznego?
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-468/12-2/KSM
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub automatycznego?
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-465/12-2/KSM
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub automatycznego?
 120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-462/12-2/KR
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia Udziałów otrzymanych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie Udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-461/12-2/KR
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia Udziałów otrzymanych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie Udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-460/12-2/KR
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia Udziałów otrzymanych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie Udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-459/12-2/KR
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia Udziałów otrzymanych przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie Udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-458/12-2/KR
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia Udziałów otrzymanych przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie Udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-457/12-2/KR
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia Udziałów otrzymanych przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie Udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-501/12-2/KR
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia Udziałów otrzymanych przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie Udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-500/12-2/KR
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia Udziałów otrzymanych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie Udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-499/12-2/KSM
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub automatycznego?
 129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-500/12-2/KR
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia Udziałów otrzymanych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie Udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-499/12-2/KSM
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub automatycznego?
 131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-498/12-2/KSM
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub automatycznego?
 132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-472/12-2/KSM
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub automatycznego?
 133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-498/12-2/KSM
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub automatycznego?
 134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-499/12-2/KSM
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub automatycznego?
 135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-498/12-2/KSM
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub automatycznego?
 136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-472/12-2/KSM
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub automatycznego?
 137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-464/12-2/KR
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia Udziałów otrzymanych przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie Udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-463/12-2/KR
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia Udziałów otrzymanych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie Udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-471/12-2/KSM
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub automatycznego?
 140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-464/12-2/KR
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia Udziałów otrzymanych przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie Udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-471/12-2/KSM
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub automatycznego?
 142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-464/12-2/KR
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia Udziałów otrzymanych przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie Udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-707/12/AW
  Podstawa opodatkowania czynności nieodpłatnego przekazania płyt.
 144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-92/12/TJ
  Opodatkowanie umowy cesji praw z umowy ubezpieczenia.
 145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-538/12-3/MS1
  W przypadku umorzenia przymusowego oraz automatycznego udziałów nabytych przez wspólników w drodze darowizny, Spółka będzie zobowiązana dokonać poboru zryczałtowanego podatku od uzyskanego przez wspólników dochodu stanowiącego nadwyżkę przychodu otrzymanego z tytułu wypłaconego przez Spółkę wynagrodzenia za umarzane udziały nad kosztem w wysokości wartości rynkowej umarzanych udziałów ustalonej na dzień darowizny. W przypadku gdy wartość udziałów z dnia nabycia będzie równa albo wyższa od osiągniętego przychodu nie wystąpi obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych a tym samym na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika.
 146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-764/12/ŁCz
  automatyczne i przymusowe umorzenie akcji
 147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-761/12/ŁCz
  automatyczne i przymusowe umorzenie akcji
 148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-652/12/AK
  1. Czy w przypadku umorzenia przymusowego udziałów otrzymanych w drodze darowizny przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia uzyskany przez Wnioskodawcę może zostać pomniejszony o koszty uzyskania przychodów w wysokości wartości rynkowej umarzanych udziałów ustalonej na dzień otrzymania darowizny, na podstawie art. 24 ust. 5d Ustawy PIT? 2. Czy w przypadku umorzenia automatycznego udziałów otrzymanych w drodze darowizny przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia uzyskany przez Wnioskodawcę może zostać pomniejszony o koszty uzyskania przychodów w wysokości wartości rynkowej umarzanych udziałów ustalonej na dzień otrzymania darowizny na podstawie art. 24 ust. 5d Ustawy PIT?
 149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-636/12/AK
  Czy w świetle art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem z umorzenia akcji zarówno przymusowego lub automatycznego otrzymanych przez podatnika na podstawie umowy darowizny, jest dochód faktycznie uzyskany pomniejszony o koszty uzyskania przychodu ustalone w wysokości wartości rynkowej akcji z dnia dokonania darowizny, tzn. czy dochód taki stanowi różnicę pomiędzy wynagrodzeniem otrzymanym przez Wnioskodawcę z tytułu umorzenia akcji oraz wartością rynkową akcji z dnia nabycia tych akcji w formie darowizny?
 150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-579/12-2/LS
  Od dochodu z tytułu przymusowego umorzenia udziałów Wspólnika nabytych przez niego w drodze darowizny spółka jako płatnik podatku nie będzie zobowiązana do obliczenia, pobrania i wpłacenia zryczałtowanego podatku dochodowego, ponieważ jak wskazał Wnioskodawca Wspólnik otrzyma za każdy umorzony udział wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej wartości otrzymanej darowizny jednego udziału, a więc nie wystąpi nadwyżka przychodu z tytułu umorzenia udziałów nad ich wartością z dnia otrzymania darowizny.
 151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-855/12-2/AM
  Czy Wnioskodawca może uznać wydatki na ww. nieruchomość za zgodne z art. 21 ust. 25.
 152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-519/12/MK
  Czy od opisanej powyżej transakcji zamiany należy rozliczyć podatek dochodowy, a jeśli tak to na jakich zasadach?
 153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/415-30/12/DK
  Czy wniesienie przez Wnioskodawcę w formie darowizny Przedsiębiorstwa do SKA spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-616/12-3/AS
  W przypadku umorzenia za wynagrodzeniem udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w drodze umorzenia przymusowego lub automatycznego nabytych w drodze darowizny, dochodem z umorzenia jest nadwyżka przychodu nad kosztami uzyskania przychodu. Koszty uzyskania przychodu będzie stanowiła wartość tych udziałów z dnia nabycia darowizny.
 155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-468/12-4/JK2
  planowane zbycie udziału w nieruchomości przez Wnioskodawcę nie będzie stanowiło źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-564/12-2/LS
  W przedmiotowej sprawie kosztem uzyskania przychodów może być jedynie wartość efektywnie poczynionych wydatków na nabycie mieszkania. Natomiast kosztem uzyskania przychodu nie będzie, jak wskazała Wnioskodawczyni, wartość rynkowa nieruchomości z 8.03.2007 r., gdyż wydatek w takiej wysokości nie został przez Wnioskodawczynię poniesiony.
 157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-270/12-2/MZ
  Stwierdzić należy, iż darowizna dokonana na rzecz Wnioskodawcy (w formie aktu notarialnego) będzie korzystała ze zwolnienia zawartego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.
 158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/436-62/12-4/KK
  Czy przekazanie kwoty darowizny na konto osoby trzeciej (sprzedawcy mieszkania), a nie na konto osoby obdarowanej, podlega zwolnieniu na podstawie art. 4 a ustawy o podatku od spadków i darowizn.
 159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-132/07/12-S/NS
  Sprzedaż działek wyodrębnionych z podzielonej nieruchomości rolnej korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.
 160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-227/12-4/MZ
  Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, realizacja prawa majątkowego, jakim jest wypłata Wnioskodawczyni środków pieniężnych, nie została wymieniona jako czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Tym samym, wypłata środków pieniężnych na rzecz Wnioskodawczyni, nie podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn. Nie ma znaczenia dla przedmiotowego rozstrzygnięcia upływ terminu przedawnienia tak jak wskazuje Wnioskodawczyni.
 161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-470/12-2/JK2
  Czy w związku z faktem sprzedaży nieruchomości - działek rolnych państwu L. Wnioskodawca jest zobowiązany do uiszczenia podatku dochodowego?
 162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-359/12-5/JK3
  Przychód ze sprzedaży w 2011 r. udziału w lokalu mieszkalnym, który został nabyty w 2002 r., nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na upływ terminu pięcioletniego. Dochód uzyskany ze sprzedaży w 2011 r. udziału w nieruchomości, który został nabyty w 2010 r. w drodze darowizny od męża korzysta ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy, w związku z faktem przeznaczenia środków z tej sprzedaży na spłatę kredytu hipotecznego.
 163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-278/12/DK
  Czy od powstałego przychodu pochodzącego z darowizny Wnioskodawca musi odprowadzić podatek dochodowy na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy też przychód ten pochodzący z darowizny jest zwolniony przedmiotowo na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 i 39 tej ustawy?
 164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/415-35/12/DK
  Skutki podatkowe związane z darowizną akcji lub innych papierów wartościowych na rzecz Spółki cypryjskiej.
 165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-536a/12/TK
  Czy prawidłowe jest stanowisko, iż zgodnie z (i) art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw z art. 17 i art. 18 ustawy o PIT oraz (ii) art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ustawy o PIT, nie powstaje u Wnioskodawcy przychód ze źródła przychodów - odpowiednio - "kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c)" oraz "inne źródła" z tytułu dokonania darowizny udziałów w Spółkach na rzecz SKA Holding?
 166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-536b/12/TK
  Czy prawidłowe jest stanowisko, iż zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o PIT, nie powstaję u Wnioskodawcy przychód w podatku PIT z tytułu wzrostu wartości certyfikatów inwestycyjnych Funduszu w wyniku (i) dokonania przez niego darowizny udziałów w Spółkach na rzecz SKA Holding, oraz (ii) udziałów w spółkach z o.o. na rzecz SKA Holding przez innych wspólników tych spółek?
 167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-736/12/AK
  Automatyczne i przymusowe umorzenie udziałów.
 168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-659/12/KT
  Niepodleganie opodatkowaniu czynności przekazania w drodze darowizny nieruchomości gruntowej.
 169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/436-68/12-2/KK
  Czy darowizna pieniędzy przeznaczonych na spłatę kredytu bankowego, zaciągniętego na zakup mieszkania od developera, podlega zwolnieniu na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn ?
 170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-498/12-2/AM
  1. Jak ustalić wartość początkową nieruchomości nabytych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny dla celów amortyzacji podatkowej? 2. Jak ustalić koszt zbycia nieruchomości nabytych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny, w przypadku, gdy na moment zbycia Wnioskodawca będzie ewidencjonował swoją działalność gospodarczą za pomocą podatkowej księgi przychodów i rozchodów?3. Jak ustalić koszt zbycia nieruchomości nabytych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny, w przypadku, gdy na moment zbycia Wnioskodawca będzie ewidencjonował swoją działalność gospodarczą za pomocą ksiąg rachunkowych?
 171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-499/12-2/AM
  1. Jak ustalić wartość początkową nieruchomości nabytych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny dla celów amortyzacji podatkowej? 2. Jak ustalić koszt zbycia nieruchomości nabytych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny, w przypadku, gdy na moment zbycia Wnioskodawca będzie ewidencjonował swoją działalność gospodarczą za pomocą podatkowej księgi przychodów i rozchodów?3. Jak ustalić koszt zbycia nieruchomości nabytych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny, w przypadku, gdy na moment zbycia Wnioskodawca będzie ewidencjonował swoją działalność gospodarczą za pomocą ksiąg rachunkowych?
 172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-83/12/TJ
  Określenie przedmiotu opodatkowania.
 173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-474/12/RS
  Odpłatne zbycie nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie.
 174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-494/12-2/MK
  Stanowisko Spółki, iż dochodem opodatkowanym 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym będzie nadwyżka przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem udziałów nad ich wartością rynkową z dnia otrzymania darowizny, natomiast jeżeli wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziałów będzie równe lub mniejsze od ich wartości z dnia nabycia darowizny obowiązek zapłaty podatku dochodowego w ogóle nie powstanie, a w konsekwencji na spółce dokonującej wypłaty wynagrodzenia za umorzone udziały nie będą ciążyć obowiązki związane z poborem i odprowadzeniem do właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku, należy uznać za prawidłowe.
 175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-495/12-2/MK
  skutki podatkowe pod stronie udziałowca spółki z o.o. z w związku z umorzeniem przymusowym lub automatycznym udziałów w spółce z o.o. otrzymanych na podstawie umowy darowizny.
 176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-230/12-4/AF
  W związku z zawarciem umowy darowizny pomiędzy małżonkami, Wnioskodawca jest zwolniony z podatku od darowizny na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn?
 177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-243/12/PS
  w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy od otrzymanej NIEODPŁATNIE NIERUCHOMOŚCI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
 178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-389/12-3/JK
  Sprzedaż części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego odpowiadającej wysokości udziału nabytego w 2002 r. w spadku po zmarłej matce (1/6) nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na upływ terminu pięcioletniego. Dochód uzyskany ze sprzedaży części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego umową darowizny w dniu 14.02.2009 r. podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym. Jednakże należy wskazać, iż dochód ten może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w części w jakiej zostanie wydatkowany, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpi odpłatne zbycie na cele mieszkaniowe, określone w art. 21 ust. 25.
 179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-423/12/CzP
  Powstała więc wątpliwość dotycząca możliwości odliczenia od dochodu wartości przekazanej darowizny nawet w przypadku jej 100 % lub częściowej amortyzacji. Czy Akademia może odliczyć od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych darowiznę środka trwałego według jego wartości rynkowej - przekazaną na organizacje pożytku publicznego jakim jest Fundacja (spełniająca warunki określone w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie) - w sytuacji, gdy środek trwały jest w 100 % zamortyzowany?
 180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-388/12-2/TS
  Czy Wnioskodawczyni skorzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, skoro całą kwotę ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, opisanego powyżej, wykorzysta na zakup wspólnie z mężem w ramach wspólności majątkowej małżeńskiej, nowego mieszkania?
 181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-655/12/AK
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez wnioskodawczynię w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-522/12-2/LS
  Czy w przypadku umorzenia przymusowego lub automatycznego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegać będzie dochód ustalony jako różnica między wynagrodzeniem otrzymanym przez Wnioskodawcę z tytułu umorzenia Udziałów oraz kosztem uzyskania przychodów w wysokości wartości rynkowej umarzanych Udziałów, ustalonej na dzień otrzymania darowizny tych Udziałów?
 183. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-351/12-4/JC
  1. Czy darowizna, dokonana w ramach PGK, będzie u Spółki Zależnej przekazującej darowiznę stanowić pośredni koszt podatkowy potrącalny w dacie poniesienia, tj. w momencie zawarcia notarialnej umowy darowizny, który to koszt jako element składowy dochodu albo straty Spółki Zależnej powinien zostać uwzględniony w rozliczeniu CIT Podatkowej Grupy Kapitałowej przez Spółkę Dominującą zobowiązaną do obliczenia podatku w PGK na podstawie art. la ust. 7 UPDOP?2. Czy darowizna, dokonana w ramach PGK, na rzecz Spółki Dominującej przez Spółkę Zależną, będzie stanowić w momencie zawarcia notarialnej umowy darowizny przychód u Spółki Dominującej otrzymującej darowiznę?3. Czy dzień rozwiązania Spółki Zależnej, czyli dzień w który spółka zostanie wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego, będzie równocześnie dniem w którym nastąpi naruszenie warunków istnienia PGK i tym samym będzie to ostatni dzień roku podatkowego PGK?
 184. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-733/12/TK
  Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku w takim przypadku na Spółce nie będą ciążył obowiązki płatnika w podatku PIT, tak długo jak wartość udziałów Spółki z dnia umorzenia nie będzie większa niż wartość udziałów Spółki z dnia darowizny?
 185. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-70/12/MU
  Zastosowanie zwolnienia od podatku ( darowizna środków pieniężnych).
 186. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-595/12/AK
  Czy zbycie akcji na rzecz Spółki w drodze darowizny skutkuje powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 187. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-73/12/TJ
  Opodatkowanie umowy darowizny.
 188. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/436-64/12-2/KK
  Czy dokonując darowizny przedmiotowego budynku mieszkalnego na rzecz córki, urząd skarbowy naliczy Wnioskodawczyni podatek w związku z niedotrzymaniem terminu, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn. W przedmiotowym lokalu ustanowiona będzie na rzecz Wnioskodawczyni służebność mieszkania i będzie Ona tam zamieszkiwać, będąc zameldowana.
 189. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-338/12-3/MP
  Czy prawidłowe jest stanowisko, iż nie powstaje u Wnioskodawcy przychód w podatku PIT z tytułu wzrostu wartości posiadanych certyfikatów inwestycyjnych w wyniku dokonania przez Niego darowizny udziałów/akcji na rzecz FIZ?
 190. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-338/12-2/MP
  Czy dokonanie przez Wnioskodawcę darowizny udziałów/akcji na rzecz FIZ spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu (lub dochodu) w rozumieniu ustawy PIT?
 191. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-123/08/12-S/AKr
  Czy sprzedaż podzielonych działek budowlanych, stanowiących majątek prywatny nabyty bez zamiaru odsprzedaży, w czasie przed wprowadzeniem podatku VAT, jest działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2, co skutkowałoby uzyskaniem statusu podatnika podatku VAT?
 192. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-482/12-4/AM
  Stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie podstawę do naliczania odpisów amortyzacyjnych darowanego lokalu mieszkalnego stanowić będzie wartość początkowa określona zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie spełniony zostanie warunek wykorzystywania lokalu mieszkalnego przed jego nabyciem przez Wnioskodawczynię przez okres, co najmniej 60 miesięcy, a zatem Wnioskodawczyni przy jego amortyzacji może zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną, z tym, że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat. Zatem w myśl powyższego, Wnioskodawczyni może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu z tytułu najmu wskazanego lokalu mieszkalnego odpisy amortyzacyjne w wysokości 10% rocznie.
 193. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-433/12-2/AM
  Czy Fundacja "B." (w związku z prowadzoną działalnością statutową), na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych była zwolniona od przedmiotowego podatku z tytułu dochodu wynikającego z darowizny firmy "C."?
 194. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/415-23b/12/PS
  w zakresie sposobu ustalenia dochodu z tytułu umorzenia przymusowego lub automatycznego udziałów nabytych w drodze darowizny
 195. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/415-23a/12/PS
  w zakresie sposobu ustalenia dochodu z tytułu umorzenia przymusowego lub automatycznego udziałów nabytych w drodze darowizny
 196. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/415-21/12/PS
  w zakresie sposobu ustalenia dochodu z tytułu umorzenia przymusowego lub automatycznego udziałów nabytych w drodze darowizny
 197. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/415-25/12/PS
  Zakres sposobu ustalenia dochodu z tytułu umorzenia przymusowego lub automatycznego udziałów nabytych w drodze darowizny.
 198. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-335/12-4/JK2
  Czy dochód uzyskany przez Wnioskodawczynię z tytułu zbycia nieruchomości, który zostanie do 31 grudnia 2012 r. przeznaczony na własne cele mieszkaniowe, tj. w szczególności na nabycie Lokalu Mieszkalnego lub Prawa do lokalu, w którym Podatnik nie zamieszka od razu po zakupie, lecz za ok. 2-4 lat (w zależności od sytuacji życiowej), zaś do tego czasu Lokal Mieszkalny lub Prawo do lokalu będą wynajmowane, będzie objęty zwolnieniem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 Ustawy o PIT (w wysokości wyliczonej zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131)?
 199. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-335/12-5/JK2
  Czy dochód uzyskany przez Wnioskodawczynię z tytułu zbycia nieruchomości, który zostanie do 31 grudnia 2012 r. przeznaczony na własne cele mieszkaniowe, tj. w szczególności na nabycie Lokalu Mieszkalnego lub Prawa do lokalu, w którym Podatnik będzie zamieszkiwał w pewnym okresie po nabyciu, a następnie - w zależności od sytuacji życiowej Podatnika (w związku ze zmianą sytuacji życiowej, której nie jest w stanie przewidzieć na dzień nabywania Lokalu Mieszkalnego lub Prawa do lokalu) — Lokal Mieszkalny lub Prawo do lokalu zostaną wynajęte przez Wnioskodawcę, będzie objęty zwolnieniem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 Ustawy o PIT (w wysokości wyliczonej zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131)?
 200. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-335/12-4/JK2
  Czy dochód uzyskany przez Wnioskodawczynię z tytułu zbycia nieruchomości, który zostanie do 31 grudnia 2012 r. przeznaczony na własne cele mieszkaniowe, tj. w szczególności na nabycie Lokalu Mieszkalnego lub Prawa do lokalu, w którym Podatnik nie zamieszka od razu po zakupie, lecz za ok. 2-4 lat (w zależności od sytuacji życiowej), zaś do tego czasu Lokal Mieszkalny lub Prawo do lokalu będą wynajmowane, będzie objęty zwolnieniem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 Ustawy o PIT (w wysokości wyliczonej zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131)?
 201. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-335/12-5/JK2
  Czy dochód uzyskany przez Wnioskodawczynię z tytułu zbycia nieruchomości, który zostanie do 31 grudnia 2012 r. przeznaczony na własne cele mieszkaniowe, tj. w szczególności na nabycie Lokalu Mieszkalnego lub Prawa do lokalu, w którym Podatnik będzie zamieszkiwał w pewnym okresie po nabyciu, a następnie - w zależności od sytuacji życiowej Podatnika (w związku ze zmianą sytuacji życiowej, której nie jest w stanie przewidzieć na dzień nabywania Lokalu Mieszkalnego lub Prawa do lokalu) — Lokal Mieszkalny lub Prawo do lokalu zostaną wynajęte przez Wnioskodawcę, będzie objęty zwolnieniem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 Ustawy o PIT (w wysokości wyliczonej zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131)?
 202. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-525/12-2/AK
  Czy w przypadku umorzenia przymusowego lub automatycznego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegać będzie dochód ustalony jako różnica między wynagrodzeniem otrzymanym przez Wnioskodawcę z tytułu umorzenia Udziałów oraz kosztem uzyskania przychodów w wysokości wartości rynkowej umarzanych Udziałów, ustalonej na dzień otrzymania darowizny tych Udziałów?
 203. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-377/12-5/IM
  299305, 217739, 277180 229089
 204. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/415-22/12/PST
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 205. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-473/12/IG
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 206. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-469A/12/IG
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny z majątku odrębnego męża do majątku odrębnego Wnioskodawczyni w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 207. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-469B/12/IG
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny z majątku wspólnego Wnioskodawczyni i męża do majątku odrębnego Wnioskodawczyni w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 208. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-471a/12/AK
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny z majątku odrębnego męża do majątku odrębnego Wnioskodawczyni w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego.
 209. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-483A/12/HD
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny z majątku odrębnego męża do majątku odrębnego Wnioskodawczyni w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 210. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-483B/12/HD
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny z majątku wspólnego Wnioskodawczyni i męża do majątku odrębnego Wnioskodawczyni w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 211. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-471a/12/AK
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny z majątku odrębnego męża do majątku odrębnego Wnioskodawczyni w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego.
 212. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-483B/12/HD
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny z majątku wspólnego Wnioskodawczyni i męża do majątku odrębnego Wnioskodawczyni w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 213. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-471b/12/AK
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny z majątku wspólnego Wnioskodawczyni i męża do majątku odrębnego Wnioskodawczyni w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 214. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-441/12/AK
  Czy wniesienie przez Wnioskodawcę w formie darowizny Aktywów do Spółki spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 215. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-472/12/AK
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 216. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-600/12-2/JB
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym dochód uzyskany ze sprzedaży Nieruchomości nr 1, w tym kwota 550.000,00 zł, jaką Wnioskodawczyni otrzymała w związku z zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży Nieruchomości 1 i wydatkowała na zakup udziałów w Nieruchomości 2 będzie podlegać zwolnieniu od podatku PIT na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT jako wydatki na własne cele mieszkaniowe?
 217. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-480/12/AP
  Opodatkowanie darowizny przedsiębiorstwa matki na rzecz córki oraz obowiązek korekty podatku naliczonego.
 218. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-408/12-5/AS
  3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że transakcja wniesienia do Funduszu w formie darowizny akcji SA, praw i obowiązków posiadanych w SK nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 219. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-356/12/AK
  Czy wydatki na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w tym także darowizny przekazywane na cele statutowe, z których obdarowany zobowiązany jest się rozliczyć mogą zostać potraktowane jako spełnienie warunku wydatkowania dochodu przeznaczonego na działalność statutową, zwolnionego z opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych?
 220. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-458/12-2/JK3
  Sprzedaż udziałów w przedmiotowej nieruchomości, w części przypadającej na nabycie w spadku w 1995 r. z uwagi na fakt, że sprzedaż ta zostanie dokonana w 2011 r. bądź w latach kolejnych, czyli po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie w ogóle nie będzie stanowiła źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Natomiast dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziału w ww. nieruchomości nabytego w darowiźnie, będzie podlegał opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym chyba, że tak uzyskane środki Wnioskodawca przeznaczy na cele mieszkaniowe enumeratywnie wymienione w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 01 stycznia 2009 r.
 221. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-216/12-5/KR
  Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości.
 222. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-603/12-2/MS
  Należy stwierdzić, iż opierając się na oświadczeniu Wnioskodawcy, iż działka została zakupiona przez nabywcę w celu powiększenia gospodarstwa rolnego należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie spełniona została przesłanka uprawniająca do zastosowania zwolnienia wynikającego z treści art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy - nabywca przedmiotowego gospodarstwa rolnego nabył go w celu powiększenia swojego gospodarstwa rolnego. W niniejszej sprawie zaznaczyć jednak należy, iż zastosowanie zwolnienia z opodatkowania leży w interesie podatnika, więc to po jego stronie spoczywa obowiązek wykazania, iż spełnia przesłanki do zwolnienia.
 223. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-395/12-4/LK
  Opodatkowanie darowizny przedsiębiorstwa
 224. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-524/12/RS
  Niepodleganie opodatkowaniu czynności darowizny nieruchomości zabudowanej.
 225. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-575/12/ŁCz
  automatyczne i przymusowe umorzenie udziałów
 226. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-338/12-4/KT
  Zwolnienie z opodatkowania darowizny nieruchomości oraz obowiązek korekty podatku naliczonego.
 227. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-546/12/CJS
  Automatyczne i przymusowe umorzenie udziałów
 228. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-554/12/MMa
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez wnioskodawczynię w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 229. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-366/12-2/JB
  Czy w przypadku dokonania darowizny lokalu, wykorzystywanego wcześniej do prowadzonej działalności gospodarczej, Wnioskodawca będzie zobowiązany do dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów związanych z nabyciem lokalu?
 230. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-54/12/ENB
  Czy darowizna otrzymana przez Wnioskodawczynię korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 4a ustawy?
 231. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-171/12/LG
  Brak zwolnienia od podatku od towarów i usług darowizn pochodzących ze Szwecji tj. kraju Unii Europejskiej na podstawie § 13 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 04 kwietnia 2011r. z póź. zm.
 232. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-490/12-3/LS
  1. Czy w przypadku umorzenia przymusowego Udziałów otrzymanych w drodze darowizny i spadku przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia uzyskany przez Wnioskodawcę może zostać pomniejszony o koszty uzyskania przychodów w wysokości wartości rynkowej umarzanych udziałów ustalonej na dzień otrzymania darowizny lub spadku, na podstawie art. 24 ust. 5d Ustawy PIT? 2. Czy w przypadku umorzenia automatycznego Udziałów otrzymanych w drodze darowizny i spadku przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia uzyskany przez Wnioskodawcę może zostać pomniejszony o koszty uzyskania przychodów w wysokości wartości rynkowej umarzanych udziałów ustalonej na dzień otrzymania darowizny lub spadku na podstawie art. 24 ust. 5d Ustawy PIT?
 233. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-491/12-3/LS
  1. Czy w przypadku umorzenia przymusowego Udziałów otrzymanych w drodze darowizny i spadku przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia uzyskany przez Wnioskodawcę może zostać pomniejszony o koszty uzyskania przychodów w wysokości wartości rynkowej umarzanych udziałów ustalonej na dzień otrzymania darowizny lub spadku, na podstawie art. 24 ust. 5d Ustawy PIT? 2. Czy w przypadku umorzenia automatycznego Udziałów otrzymanych w drodze darowizny i spadku przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia uzyskany przez Wnioskodawcę może zostać pomniejszony o koszty uzyskania przychodów w wysokości wartości rynkowej umarzanych udziałów ustalonej na dzień otrzymania darowizny lub spadku na podstawie art. 24 ust. 5d Ustawy PIT?
 234. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-336/12-2/JK
  Czy w związku z opisanym w poz. 68 stanem faktycznym środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania i przeznaczone na nabycie wraz z mężem działki pod budowę domu i budowę domu będą korzystały ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 235. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-537/12/HS
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez wnioskodawcę w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 236. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-458a/12/TK
  Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w przypadku zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku, zgodnie z art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w razie umorzenia (przymusowego albo automatycznego) udziałów Spółki otrzymanych przez Wnioskodawcę na podstawie umowy darowizny, koszty uzyskania przychodu - dla celów ustalenia dochodu z tytułu umorzenia udziału spółki z o.o. - ustala się w wysokości wartości rynkowej udziałów spółki z o.o. (Spółki) z dnia dokonania darowizny, tzn. dochód z tytułu umorzenia udziału Spółki stanowi różnica pomiędzy: (i) wynagrodzeniem otrzymanym przez Wnioskodawcę z tytułu umorzenia udziałów Spółki, oraz (ii) wartością rynkową udziałów Spółki z dnia nabycia w wyniku umowy darowizny?
 237. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-259/12-2/AKr
  Czy w przypadku umorzenia udziałów Spółki nabytych w drodze darowizny uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt w wysokości rynkowej wartości umorzonych udziałów z dnia darowizny, na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 238. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-325/12-2/AK
  Czy odszkodowanie finansowe otrzymane decyzją Prezydenta Miasta za nieruchomość przejętą pod przebudowę i budowę drogi gminnej, będącą współwłasnością Wnioskodawczyni i Jej siostry, będzie zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 239. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-326/12-2/AK
  Czy odszkodowanie finansowe otrzymane decyzją Prezydenta Miasta za nieruchomość przejętą pod przebudowę i budowę drogi gminnej, będącą współwłasnością Wnioskodawczyni i Jej siostry, będzie zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 240. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-256/12-2/AKr
  Czy w przypadku umorzenia udziałów Spółki nabytych w drodze darowizny uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt w wysokości rynkowej wartości umorzonych udziałów z dnia darowizny, na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 241. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-360/12/TJ
  Skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych dla darczyńcy z tytułu darowizny udziałów w spółce z o.o.
 242. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-310/12-2/JC
  Darowizna, jaka będzie dokonana na rzecz Obdarowanej przez Darczyńcę, które to spółki wchodzą w skład P., będzie stanowić przychód u Obdarowanej otrzymującej darowiznę, który jako element składowy dochodu albo straty Obdarowanej, powinien zostać uwzględniony w rozliczeniu CIT P. jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w momencie zawarcia ww. umowy.
 243. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-58/12/TJ
  Opodatkowanie darowizny udziałów w spółce z o.o. – zastosowanie zwolnienia z art. 4a ust. 1 ustawy.
 244. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-361a/12/TJ
  Skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymania darowizny w postaci udziałów w spółce z o.o.
 245. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-361b/12/TJ
  Zwrot na rzecz następcy prawnego dopłat wniesionych przez poprzednika prawnego do spółki z o.o.
 246. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/415-12/12/PP
  Czy w powyższym stanie faktycznym Wnioskodawca jest zobowiązany do uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z odpłatnym zbyciem nieruchomości, pochodzącej ze spadku i darowizny w związku z przeprowadzonym działem spadku i zniesieniem współwłasności?
 247. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-334/12-2/JK
  Uznać należy, iż skoro sprzedane mieszkanie stanowiło majątek osobisty Wnioskodawczyni, a uzyskany ze sprzedaży tego mieszkania przychód został wydatkowany na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego przez małżonków, na dokończenie budowy domu jednorodzinnego, który stanowić będzie wspólny majątek dorobkowy małżonków, nie ma w tej sytuacji przeszkód prawnych, aby przychód ten korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dodać przy tym należy, że cel mieszkaniowy, o którym mowa powyżej zostaje spełniony w odniesieniu do całej kwoty wydatkowanej na cele wskazane w ustawie, bowiem w tym przypadku bez znaczenia pozostaje fakt, że środki pochodzące ze sprzedaży majątku odrębnego Wnioskodawczyni zostały wydatkowane na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego przez obojga małżonków na budowę domu, stanowiącego wspólny majątek dorobkowy małżonków.
 248. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-408/12/AK
  Czy wniesienie przez Wnioskodawcę w formie darowizny Aktywów do FIZ spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 249. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-409/12/AK
  Czy wniesienie przez Wnioskodawcę w formie darowizny Aktywów do FIZ spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 250. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-308/12-4/JK2
  Ewentualna sprzedaż wydzielonych działek, na których zostały wybudowane domki jednorodzinne, nie będzie w ogóle stanowić przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie nieruchomości upłynęło pięć lat. W przypadku Wnioskodawcy bez znaczenia pozostanie fakt wydatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia domków jednorodzinnych na cele mieszkaniowe. Tym samym, ponieważ nabycie gruntu miało miejsce w 2003 r., nie znajduje zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujący od 01.01.2009 r., który stanowi iż wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.
 251. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-429/12-2/MS
  1. Czy dochód ze sprzedaży otrzymanego darowizną mieszkania będzie zwolniony z opodatkowania?2. Czy ma znaczenie data zawarcia umowy przedwstępnej z deweloperem lub data aktu notarialnego zakupu mieszkania?3. Czy bankowy dokument potwierdzenia wcześniejszej częściowej spłaty jest wystarczający w celu udokumentowania poniesienia wydatków na własne cele mieszkaniowe?4. Czy akt notarialny musi zawierać dodatkowe zapisy, aby skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego?
 252. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-509/12/MMa
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez wnioskodawczynię w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub automatycznego?
 253. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-503/12/MMa
  Czy zadatek jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy w chwili zawarcia umowy sprzedaży wnioskodawca musi wpłacić podatek dochodowy od osób fizycznych od tego zadatku i umowy sprzedaży?
 254. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-518/12/HS
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez wnioskodawczynię w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 255. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-522/12/MMa
  1. Czy w przypadku uzyskania przez wnioskodawcę przychodu z automatycznego lub przymusowego umorzenia udziałów nabytych w drodze darowizny, kosztem uzyskania tego przychodu będzie wartość umorzonych udziałów z dnia nabycia darowizny? 2. Czy wartość umorzonych udziałów z dnia nabycia darowizny należy utożsamiać z ich wartością rynkową? 3. Czy wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu uzyskania przychodu z umorzenia udziałów nabytych w drodze darowizny, jeżeli wartość tych udziałów z dnia nabycia będzie równa wartości osiągniętego przychodu albo będzie od niego wyższa?
 256. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-517/12/JG
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez wnioskodawczynię w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 257. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-493/12/ŁCz
  automatyczne i przymusowe umorzenie udziałów
 258. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-223/12-4/AK
  Czy taka płatność (przedpłata) może być uznana jako wydatek na cel mieszkaniowy i spełni warunek zwolnienia z podatku z tytułu zbycia nieruchomości na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy? Czy muszą być spełnione jakieś dodatkowe warunki, a jeśli tak, to jakie?
 259. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-486/12/MMa
  Czy spółka jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych przy wypłacie dopłat zwrotnych udziałowcowi, który ich nie wniósł, a udziały nabył w drodze darowizny, powinna pobrać i odprowadzić podatek?
 260. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-262/12-2/MP
  Czy w świetle przytoczonych faktów po sprzedaży mieszkania położonego przy ul. R dokonanej w czerwcu 2009 r., Wnioskodawca powinien zapłacić podatek od dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości ?
 261. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-312/12-5/MS
  1. Czy Wnioskodawca może po zakończeniu rozbudowy i adaptacji budynku magazynowego przyjąć wartość początkową w/w środka trwałego na podstawie wyceny biegłego z uwzględnieniem nakładów na rozbudowę z lat 2009-2012? (stosując się do przepisu Art. 22g ust. 8 i ust. 9)2. Czy do podstawy dokonywania odpisów amortyzacyjnych, stanowiących koszty uzyskania przychodów Wnioskodawca może przyjąć wartość z wyceny biegłego z uwzględnieniem cen rynkowych?
 262. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-425/12-3/AK
  W opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym, przekazanie przez Wnioskodawcę darowizny w postaci akcji lub innych papierów wartościowych na rzecz kapitałowej spółki cypryjskiej, fakt dokonania darowizny, czyli nieodpłatne zbycie akcji nie skutkuje po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu w rozumieniu ustawy i w związku z tym obowiązkiem podatkowym w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 263. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-513/08/12-S/AD
  Opodatkowanie dostawy gruntów.
 264. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-113/12/MZ
  Czy powstanie obowiązek zapłaty przez obdarowaną podatku od czynności cywilnoprawnych (którego płatnikiem jest notariusz)? W jaki sposób należy ustalić wartość będącą podstawą opodatkowania w przypadku gdy wystąpi podatek od czynności cywilnoprawnych?
 265. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-396/12/AP
  Dot. skutków podatkowych otrzymania w drodze darowizny ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej.
 266. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-373/12/TK
  Czy dokonanie przez Wnioskodawcę darowizny akcji na rzecz spółki cypryjskiej spowoduje powstanie dochodu (przychodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
 267. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/436-47/12-2/AK
  Czy w wyniku opisanej sprawy istnieje możliwość ustawowa lub inna zwalniająca Wnioskodawcę z zapłacenia podatku od darowizny?
 268. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-925/08/12-S/NS
  Opodatkowanie dostawy działek.
 269. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-436/12-2/LS
  Czy dokonanie darowizny papierów wartościowych i/lub udziałów na rzecz Spółki Cypryjskiej, będącej podmiotem powiązanym z Wnioskodawcą, spowoduje powstanie po Jego stronie przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Jeśli tak, to jak należałoby ustalić wysokość tego przychodu i czy może on być oszacowany na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy Wnioskodawca będzie miał obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 25a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 270. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-164/09/12-S/AD
  Czy sprzedaż działek z przeznaczeniem pod zabudowę, wydzielonych z gruntu rolnego nabytego od rodziców na podstawie umowy darowizny rodzi obowiązek odprowadzenia podatku od towarów i usług?
 271. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-452/12/MMa
  Czy prawidłowe jest stanowisko wnioskodawczyni, zgodnie z którym w przypadku przymusowego umorzenia udziałów wnioskodawczyni, która nabędzie te udziały na podstawie umowy darowizny od dotychczasowego wspólnika, przychód wnioskodawczyni z tytułu takiego umorzenia (równy kwocie ustalonej jako wynagrodzenie udziałowca za umarzane udziały) może zostać na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pomniejszony o koszty uzyskania przychodu odpowiadające wartości umarzanych udziałów z dnia ich nabycia w drodze darowizny? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
 272. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-453/12/MMa
  Czy prawidłowe jest stanowisko wnioskodawczyni, zgodnie z którym w przypadku automatycznego umorzenia udziałów wnioskodawczyni, która nabędzie te udziały na podstawie umowy darowizny od dotychczasowego wspólnika, przychód wnioskodawczyni z tytułu takiego umorzenia (równy kwocie ustalonej jako wynagrodzenie udziałowca za umarzane udziały) może zostać na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pomniejszony o koszty uzyskania przychodu odpowiadające wartości umarzanych udziałów z dnia ich nabycia w drodze darowizny? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
 273. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-467/12/MW
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez wnioskodawcę w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 274. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-466/12/MW
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez wnioskodawczynię w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 275. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-354/12-2/AK
  W opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym, przekazanie przez Wnioskodawcę darowizny w postaci akcji lub innych papierów wartościowych na rzecz kapitałowej spółki cypryjskiej, fakt dokonania darowizny, czyli nieodpłatne zbycie akcji nie skutkuje po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu w rozumieniu ustawy i w związku z tym obowiązkiem podatkowym w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 276. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-437/12/MM
  Przymusowe umorzenie udziałów otrzymanych w drodze darowizny – obowiązki płatnika
 277. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-438/12/MM
  Automatyczne umorzenie udziałów otrzymanych w drodze darowizny – obowiązki płatnika.
 278. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-244/12-2/KW
  W przypadku darowizny przedsiębiorstwa spełniającego wymogi art. 551Kodeksu cywilnego, czynność ta wyłączona będzie spod działania ustawy o podatku od towarów i usług, a co za tym idzie nie będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem. Obowiązek ewentualnej korekty podatku naliczonego, zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy, zostanie przeniesiony na otrzymującego przedsiębiorstwo.
 279. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-268/12-4/JN
  Uznanie darowizny przedsiębiorstwa za czynność, o której mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
 280. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-313/12-2/MS
  Czy Wnioskodawca może skorzystać z ulgi mieszkaniowej w przypadku przeznaczenia dochodu ze sprzedaży nieruchomości na budowę domu letniskowego, który będzie jedynym miejscem zamieszkania i zameldowania jego rodziny?
 281. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-188/12-2/MZ
  Należy stwierdzić, iż w powyższej sprawie można uznać, iż zachodzi konieczność zmiany warunków mieszkaniowych. A zatem, jeżeli Wnioskodawca dokona zbycia mieszkania nabytego w drodze darowizny a następnie spełni warunki zawarte w art. 16 ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, obowiązek podatkowy w powyższej sprawie nie wystąpi.
 282. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-173/12-4/JK2
  1.Czy ustanowiona i wypłacana powtarzająca się renta dla ojca (Wnioskodawcy) przez synów jest opodatkowana?2. Czy ustanowienie renty i darowizny spisane aktem notarialnym musi być zgłoszone do urzędu skarbowego?3. Czy comiesięczny przychód z renty musi być zgłaszany do urzędu skarbowego?
 283. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-231/12-4/JK
  Należy stwierdzić, iż powyższy wydatek nie stanowi wydatku na cele mieszkaniowe, które określone zostały w art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym brak jest podstaw prawnych do uznania dochodu, uzyskanego ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, w części nabytego w darowiźnie od ojca, w wysokości odpowiadającej iloczynowi tego dochodu i udziału ww. wydatku, za podlegający zwolnieniu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 284. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-165/12-4/KR
  Czy w przypadku umorzenia Udziałów nabytych w drodze darowizny uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt w wysokości wartości umarzanych Udziałów z dnia darowizny, na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 285. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-121/12-2/AF
  Należy stwierdzić, iż darowizna środków pieniężnych, nie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, bowiem fakt przekazania środków pieniężnych na Pana rzecz nie został udokumentowany ani dowodem ich przekazania na rachunek bankowy, ani też przekazem pocztowym.
 286. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-156/12-6/JK
  Uznać należy, że sprzedaż przedmiotowej nieruchomości po 01.01.2013 r. nie będzie stanowiła źródła przychodu w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegającego opodatkowaniu.
 287. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-376/12-2/LS
  W przypadku umorzenia udziałów, w drodze umorzenia przymusowego lub automatycznego nabytych w drodze darowizny, dochodem z umorzenia jest nadwyżka przychodu nad kosztami uzyskania przychodu. Kosztem uzyskania przychodów będzie wartość tych udziałów z dnia nabycia darowizny.
 288. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-426/12/AK
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez wnioskodawcę w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 289. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-300/12-2/AK
  Wskutek przekazania w formie darowizny na rzecz spółki cypryjskiej akcji, nie powstanie u Wnioskodawcy przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli Wnioskodawca nie obejmie w zamian udziałów bądź nie otrzyma jakiegokolwiek ekwiwalentu za darowane akcje, tak w momencie zawarcia umowy, jak i w przyszłości.
 290. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-357/12-2/LS
  W związku ze skorzystaniem z ulgi z tytułu nabycia działki budowlanej i budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w sytuacji zbycia działki – Wnioskodawczyni będzie obowiązana do zwrotu tej ulgi poprzez wykazanie i doliczenie kwoty uprzednio odliczonej z tego tytułu. Natomiast w sytuacji przekazania budynku mieszkalnego w darowiźnie córce, wykorzystana ulga z tytułu wydatków poniesionych na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie będzie podlegała zwrotowi
 291. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-316/09/12-S/DS
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnień przedmiotowych.
 292. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-66/12-5/KJ
  Czy Spółdzielnia dokonując w przyszłości zamiany nieruchomości gruntowych z Gminą będzie płacić podatek dochodowy od osób prawnych i od jakiej wartości, w przypadku gdy: 1) dokona zamiany ekwiwalentnej, tj. przekaże Gminie grunt własny zajmowany przez szkołę, a w zamian otrzyma inne tereny na własność. Wymiana dotyczyć będzie gruntów o jednakowej wartości; 2) dokona zamiany nieekwiwalentnej, tj. przekaże Gminie grunt własny o powierzchni 12.144 m2, a w zamian otrzyma inne tereny o tej samej wartości, a pozostałe 5.000 m2Gmina przyjmie nieodpłatnie na podstawie umowy darowizny?
 293. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-66/12-4/KJ
  Czy Spółdzielnia dokonując w przyszłości zamiany nieruchomości gruntowych z Gminą będzie płacić podatek dochodowy od osób prawnych i od jakiej wartości, w przypadku gdy: 1) dokona zamiany ekwiwalentnej, tj. przekaże Gminie grunt własny zajmowany przez szkołę, a w zamian otrzyma inne tereny na własność. Wymiana dotyczyć będzie gruntów o jednakowej wartości; 2) dokona zamiany nieekwiwalentnej, tj. przekaże Gminie grunt własny o powierzchni 12.144 m2, a w zamian otrzyma inne tereny o tej samej wartości, a pozostałe 5.000 m2Gmina przyjmie nieodpłatnie na podstawie umowy darowizny?
 294. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-510/12-2/ES
  Przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię w wyniku zamiany działki rolnej będzie podlegać opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, stosowanie do treści art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r.
 295. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-509/12-2/ES
  Przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię w wyniku zamiany działki rolnej będzie podlegać opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, stosowanie do treści art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r.
 296. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-384/12/ŁCz
  automatyczne i przymusowe umorzenie udziałów
 297. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-348/12/MM
  Przymusowe i automatyczne umorzenie udziałów otrzymanych w drodze darowizny.
 298. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-133/12-2/TS
  Czy Kasa jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłaty wkładów członkowskich osobie wskazanej w deklaracji przystąpienia do Kasy?
 299. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-254/12-4/AS
  Do przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym nie zalicza się kwot uzyskanych z tytułu nabycia w spadku środków pieniężnych jako zapłata za sprzedaną nieruchomość czy roszczenia o zapłatę ceny.
 300. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-327/12-2/AS
  Wskutek przekazania w formie darowizny na rzecz spółki cypryjskiej akcji, nie powstanie u Wnioskodawcy przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli Wnioskodawca nie obejmie w zamian udziałów (akcji) bądź nie otrzyma jakiegokolwiek ekwiwalentu za darowane akcje, tak w momencie zawarcia umowy, jak i w przyszłości. W konsekwencji powyższych uregulowań stwierdzić należy, iż w opisanym we wniosku stanie faktycznym, przekazanie przez Wnioskodawcę darowizny w postaci akcji polskiej spółki akcyjnej na rzecz kapitałowej spółki cypryjskiej, fakt dokonania darowizny, czyli nieodpłatne zbycie akcji nie skutkuje po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu w rozumieniu ustawy i w związku z tym obowiązkiem podatkowym w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 301. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-142/12-2/JK2
  Wnioskodawca poddaje w wątpliwość kwestię zaliczenia kwoty wpłaconej w wysokości 100 tys. złotych w dniu 07 listopada 2007 na poczet zakupu mieszkania przy ulicy T., którego jest właścicielem do dnia dzisiejszego.
 302. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-797/08/12-S/PG
  Czy po sprzedaży 6 działek budowlanych, wydzielonych z gruntu rolnego, Wnioskodawczyni musi zapłacić podatek VAT?
 303. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-219/12-5/IF
  W związku z przekazaniem w formie darowizny gruntu wraz z budynkiem mamy do czynienia z nieodpłatnym zbyciem, a zatem w świetle powyższych uregulowań nie powstał po stronie Wnioskodawcy - jako wspólnika spółki cywilnej - przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 304. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-217/12-5/IF
  W związku z przekazaniem w formie darowizny gruntu wraz z budynkiem mamy do czynienia z nieodpłatnym zbyciem, a zatem w świetle powyższych uregulowań nie powstał po stronie Wnioskodawcy - jako wspólnika spółki cywilnej - przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 305. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-180/12-2/KR
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia Udziałów otrzymanych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie Udziałów nastąpi bez Jego zgody w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 306. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-179/12-2/KR
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia Udziałów otrzymanych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie Udziałów nastąpi bez Jego zgody w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 307. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-180/12-2/KR
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia Udziałów otrzymanych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie Udziałów nastąpi bez Jego zgody w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 308. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-814b/11/12-S/AT
  Zakres uznania darowizny budynku za czynność, do której nie stosuje się przepisów ustawy o podatku od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 tej ustawy.
 309. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-139/12-4/JK
  Przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości rolnej w części odpowiadający udziałowi, który został nabyty w dniu 08.05.1982 r. do majątku wspólnego nie będzie stanowił źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu, z uwagi na upływ 5-letniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy. Natomiast przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości w części odpowiadający udziałowi nabytemu w 2007 r. będzie podlegał opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten jednakże może korzystać ze zwolnienia o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli zostaną spełnione wszystkie przesłanki o których mowa w tym przepisie.
 310. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-22/12/MM
  Czy ww. transakcja jest zwolniona z podatku od spadków i darowizn – na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 oraz art. 4a tej ustawy?
 311. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-177/12/PSZ
  Czy ww. przekazanie majątku można zakwalifikować jako darowiznę zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (art. 2 ust. 1 pkt 3; art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)?
 312. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-201/12/KM
  Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania przedsiębiorstwa na rzecz żony.
 313. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-457/07/12-S/PG
  Opodatkowanie sprzedaży działek budowlanych.
 314. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-818/11-2/KR
  Czy wniesienie przez Wnioskodawcę w formie darowizny Aktywów do Spółki spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 315. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-801/11-3/MP
  1. Czy w związku z dokonaniem przez Wnioskodawcę darowizny całości lub części posiadanych akcji Spółki na rzecz FIZ 1 lub FIZ 2, powstanie u Wnioskodawcy przychód ze źródła przychodów - odpowiednio - przychody z kapitałów pieniężnych zgodnie z definicja przedstawioną w art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub przychody z innych źródeł, zgodnie z definicją zawartą w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy wzrost wartości posiadanych przez Wnioskodawcę certyfikatów inwestycyjnych w FIZ 1 lub FIZ 2, będący konsekwencją dokonania przez Wnioskodawcę darowizny całości lub części posiadanych akcji Spółki na rzecz FIZ 1 lub FIZ 2, spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowy od osób fizycznych?
 316. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-800/11-2/MP
  1.Czy w związku z dokonaniem przez Wnioskodawcę darowizny całości lub części posiadanych akcji Spółki na rzecz FIZ 1 lub FIZ 2, powstanie u Wnioskodawcy przychód ze źródła przychodów - odpowiednio - przychody z kapitałów pieniężnych zgodnie z definicja przedstawioną w art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub przychody z innych źródeł, zgodnie z definicją zawartą w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy wzrost wartości posiadanych przez Wnioskodawcę certyfikatów inwestycyjnych w FIZ 1 lub FIZ 2, będący konsekwencją dokonania przez Wnioskodawcę darowizny całości lub części posiadanych akcji Spółki na rzecz FIZ 1 lub FIZ 2, spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowy od osób fizycznych?
 317. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-801/11-2/MP
  1. Czy w związku z dokonaniem przez Wnioskodawcę darowizny całości lub części posiadanych akcji Spółki na rzecz FIZ 1 lub FIZ 2, powstanie u Wnioskodawcy przychód ze źródła przychodów - odpowiednio - przychody z kapitałów pieniężnych zgodnie z definicja przedstawioną w art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub przychody z innych źródeł, zgodnie z definicją zawartą w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy wzrost wartości posiadanych przez Wnioskodawcę certyfikatów inwestycyjnych w FIZ 1 lub FIZ 2, będący konsekwencją dokonania przez Wnioskodawcę darowizny całości lub części posiadanych akcji Spółki na rzecz FIZ 1 lub FIZ 2, spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowy od osób fizycznych?
 318. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-800/11-3/MP
  1.Czy w związku z dokonaniem przez Wnioskodawcę darowizny całości lub części posiadanych akcji Spółki na rzecz FIZ 1 lub FIZ 2, powstanie u Wnioskodawcy przychód ze źródła przychodów - odpowiednio - przychody z kapitałów pieniężnych zgodnie z definicja przedstawioną w art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub przychody z innych źródeł, zgodnie z definicją zawartą w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy wzrost wartości posiadanych przez Wnioskodawcę certyfikatów inwestycyjnych w FIZ 1 lub FIZ 2, będący konsekwencją dokonania przez Wnioskodawcę darowizny całości lub części posiadanych akcji Spółki na rzecz FIZ 1 lub FIZ 2, spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowy od osób fizycznych?
 319. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-11/12-2/BH
  Przekazanie nieruchomości gruntowej, w stosunku do której Powiatowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT nie będzie podlegało opodatkowaniu.
 320. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-799/11-2/MP
  1. Czy w związku z dokonaniem przez Wnioskodawcę darowizny całości lub części posiadanych akcji Spółki na rzecz FIZ 1 lub FIZ 2, powstanie u Wnioskodawcy przychód ze źródła przychodów - odpowiednio - przychody z kapitałów pieniężnych zgodnie z definicja przedstawioną w art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub przychody z innych źródeł, zgodnie z definicją zawartą w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy wzrost wartości posiadanych przez Wnioskodawcę certyfikatów inwestycyjnych w FIZ 1 lub FIZ 2, będący konsekwencją dokonania przez Wnioskodawcę darowizny całości lub części posiadanych akcji Spółki na rzecz FIZ 1 lub FIZ 2, spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowy od osób fizycznych?
 321. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-799/11-3/MP
  1. Czy w związku z dokonaniem przez Wnioskodawcę darowizny całości lub części posiadanych akcji Spółki na rzecz FIZ 1 lub FIZ 2, powstanie u Wnioskodawcy przychód ze źródła przychodów - odpowiednio - przychody z kapitałów pieniężnych zgodnie z definicja przedstawioną w art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub przychody z innych źródeł, zgodnie z definicją zawartą w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy wzrost wartości posiadanych przez Wnioskodawcę certyfikatów inwestycyjnych w FIZ 1 lub FIZ 2, będący konsekwencją dokonania przez Wnioskodawcę darowizny całości lub części posiadanych akcji Spółki na rzecz FIZ 1 lub FIZ 2, spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowy od osób fizycznych?
 322. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-812/11-3/AKr
  1. Czy w związku z dokonaniem przez Wnioskodawcę darowizny całości lub części posiadanych akcji Spółki na rzecz FIZ 1 lub FIZ 2, powstanie u Wnioskodawcy przychód ze źródła przychodów - odpowiednio - przychody z kapitałów pieniężnych zgodnie z definicją przedstawioną w art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub przychody z innych źródeł, zgodnie z definicją zawartą w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy wzrost wartości posiadanych przez Wnioskodawcę certyfikatów inwestycyjnych w FIZ 1 lub FIZ 2, będący konsekwencją dokonania przez Wnioskodawcę darowizny całości lub części posiadanych akcji Spółki na rzecz FIZ 1 lub FIZ 2, spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowy od osób fizycznych?
 323. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-812/11-2/AKr
  1. Czy w związku z dokonaniem przez Wnioskodawcę darowizny całości lub części posiadanych akcji Spółki na rzecz FIZ 1 lub FIZ 2, powstanie u Wnioskodawcy przychód ze źródła przychodów - odpowiednio - przychody z kapitałów pieniężnych zgodnie z definicją przedstawioną w art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub przychody z innych źródeł, zgodnie z definicją zawartą w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy wzrost wartości posiadanych przez Wnioskodawcę certyfikatów inwestycyjnych w FIZ 1 lub FIZ 2, będący konsekwencją dokonania przez Wnioskodawcę darowizny całości lub części posiadanych akcji Spółki na rzecz FIZ 1 lub FIZ 2, spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowy od osób fizycznych?
 324. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-760/11-4/KK
  Czy zwrot darowizny w drodze odwołania i jej sprzedaż, podlega opodatkowaniu w oparciu o art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) – d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 325. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-43/12-4/JK2
  Czy przeniesienie prawa własności nie wpłynie na utratę ulgi w podatku dochodowym, z której Wnioskodawca skorzystał przy sprzedaży lokalu mieszkalnego przeznaczając dochód na budowę ww. domu?
 326. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-20/12-2/LS
  Czy dokonanie przez wnioskodawcę darowizny akcji na rzecz spółki z siedzibą na Cyprze spowoduje, powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 327. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-819/11-2/KR
  Czy w przypadku umorzenia udziałów Spółki nabytych w drodze darowizny uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt w wysokości rynkowej wartości umorzonych udziałów z dnia darowizny, na podstawie art. 24 ust 5d ustawy o PIT?
 328. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-889/11-2/JK
  Czy sprzedaż 3/6 udziałów w nieruchomości żonie jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, jeśli przychody z tytułu tej sprzedaży zostaną przeznaczone na zniesienie współwłasności dzieci w tej nieruchomości?
 329. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1036/11-2/LS
  Czy wniesienie przez Wnioskodawcę w formie darowizny Aktywów do Spółki spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 330. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-288/11-4/PM
  Czy wniesienie Centrum Praktyk i Centrum Hipoterapii lub wchodzących w ich skład środków trwałych aportem do spółki spowoduje utratę prawa do zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dochodu jako przeznaczonego na działalność naukową i oświatową?
 331. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-288/11-5/PM
  Czy wydzierżawienie Centrum Praktyk i Centrum Hipoterapii lub wchodzących w ich skład środków trwałych spowoduje utratę prawa do zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dochodu jako przeznaczonego na działalność naukową i oświatową?
 332. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/436-70/11-2/KK
  Czy przekazanie kwoty darowizny do rąk obdarowanego, a nie rachunek bankowy, podlega zwolnieniu z podatku na podstawie art. 4a. ustawy o podatku od spadków i darowizn?
 333. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1282/10/11-S/AJ
  W jaki sposób płatnik powinien określić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez wspólnika w drodze darowizny od osoby najbliższej, w rozumieniu art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?
 334. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1032/11-2/LS
  W przypadku umorzenia udziałów, w drodze umorzenia przymusowego lub automatycznego nabytych w drodze darowizny, dochodem z umorzenia jest nadwyżka przychodu nad kosztami uzyskania przychodu. Kosztem uzyskania przychodów będzie wartość tych udziałów z dnia nabycia darowizny.
 335. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-844/11-4/JK2
  1. Czy wobec powyższego Wnioskodawca jest zobowiązany (jako sprzedający nieruchomości lokalowe) zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% od uzyskanej ceny sprzedaży, w przypadku sprzedaży w 2011 r. czterech z pięciu uzyskanych w drodze zniesienia współwłasności lokali? 2. Czy też, obowiązek ten powstanie dopiero w momencie sprzedaży ostatniego lokalu (piątego), przy czym tylko wtedy gdy łączna kwota ze sprzedaży wszystkich lokali przekroczy kwotę 1.249.696, tj. wartość pierwotnie posiadanego przez Niego udziału? 3. Czy okoliczność, iż Wnioskodawca nabył w listopadzie 2011 r. ze środków pochodzących ze sprzedaży dotychczasowych lokali, kolejny lokal za kwotę 272.000 zł ma wpływ na zakres jego obowiązku podatkowego? Jeśli tak, to jaki?
 336. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-61/12-2/AS
  W przypadku umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w drodze umorzenia przymusowego nabytych w drodze darowizny, dochodem z umorzenia jest nadwyżka przychodu nad kosztami uzyskania przychodu.
 337. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-61/12-3/AS
  W przypadku umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w drodze umorzenia automatycznego nabytych w drodze darowizny, dochodem z umorzenia jest nadwyżka przychodu nad kosztami uzyskania przychodu.
 338. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-811/11-2/AK
  Czy przy sprzedaży działek budowlanych powstałych z podziału gruntu zbywający winni uiścić podatek dochodowy od sprzedanych nieruchomości?
 339. Interpretacja ogólna, sygnatura: PL/LM/834/10/BNJ/12/41
  Stosowanie przepisu art. 4a pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn w przypadku, gdy środki pieniężne będące przedmiotem darowizny lub polecenia darczyńcy zostały przekazane bezpośrednio na rachunek dewelopera, ale na rzecz nabywcy, który zawarł umowę z deweloperem
 340. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1061/11-2/ES
  Czy powyższa darowizna podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w sytuacji gdy dochód z którego Wnioskodawca dokonał przedmiotowej darowizny uzyskał z pozarolniczejdziałalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki osobowej(jawnej), a jako osoba fizyczna wybrał opodatkowanie uzyskiwanego w spółce dochodu, zgodnie z art. 9a ust. 2, w sposób i na zasadach określonych w art.30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 341. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-826/11-4/JK
  Zamiana działek rolnych a zwolnienie z art. 20 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 342. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-1233/11/KO
  w zakresie opodatkowania podatkiem VAT darowizny wozu strażackiego na rzecz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
 343. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-713/11-2/KR
  Czy w przypadku umorzenia Udziałów nabytych w drodze darowizny uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt w wysokości wartości umarzanych Udziałów z dnia darowizny, na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 344. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-986/11-2/LS
  Czy jeżeli Wnioskodawca w ciągu dwóch lat od sprzedaży przedmiotowej nieruchomości przeznaczony środki z tej sprzedaży na własne cele mieszkaniowe, np. zakup domu, mieszkania, gruntu pod budowę lub prawa użytkowania wieczystego, nabędzie spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu albo przeznaczy pieniądze na rozbudowę lub remont innego lokalu, to będzie musiał zapłacić podatek z tytułu sprzedaży tej nieruchomości i jeżeli tak, to w jakiej wysokości?
 345. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-750/11-2/AK
  Czy od tego odszkodowania Wnioskodawczyni ma zapłacić podatek dochodowy, czy jest zwolniona?
 346. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-256/11-6/MD
  1. Czy darczyńca ma obowiązek skorygować koszty uzyskania przychodu w związku z darowaniem środków trwałych i wyposażenia? 2. Czy prawidłowa jest korekta – zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów o wydatki poniesione na nabycie towarów handlowych odniesionych wcześniej w koszty uzyskania przychodu?
 347. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-256/11-5/MD
  1. Czy darczyńca ma obowiązek skorygować koszty uzyskania przychodu w związku z darowaniem środków trwałych i wyposażenia? 2. Czy prawidłowa jest korekta – zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów o wydatki poniesione na nabycie towarów handlowych odniesionych wcześniej w koszty uzyskania przychodu?
 348. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-256/11-4/MD
  Czy darowizna przedsiębiorstwa spowoduje powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu u zbywcy?
 349. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1188/11/MM
  Czy dobrowolne umorzenie udziałów/akcji za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia stanowi "transakcję" w rozumieniu art. 25a updof, a w konsekwencji, czy w przypadku, gdy wartość rynkowa lub nominalna udziałów lub akcji przekracza kwoty wymienione w art. 25a ust. 2 wnioskodawca ma obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej czynności prawnej?
 350. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1187/11/MM
  Możliwość określenia przez organ podatkowy dochodu wnioskodawcy na podstawie art. 25 updof w związku z umorzeniem dobrowolnym udziałów/akcji za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia.
 351. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1186/11/MM
  Czy w przypadku umorzenia przymusowego lub automatycznego udziałów lub akcji przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia uzyskany przez wnioskodawcę może zostać pomniejszony o koszty uzyskania przychodów w wysokości wartości rynkowej umarzanych udziałów ustalonej na dzień otrzymania darowizny od żony?
 352. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1184/11/MM
  Ustalenie dochodu - przychodu oraz kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia (sprzedaży) udziałów w spółkach mających osobowość prawną lub akcji nabytych w drodze darowizny od żony.
 353. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1185/11/MM
  Skutki podatkowe zbycia nabytych w darowiźnie udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia.
 354. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1183/11/ŁCz
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych czynności darowizny udziałów oraz w zakresie zastosowania art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 355. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1182/11/ŁCz
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych czynności darowizny udziałów oraz w zakresie zastosowania art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 356. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-858/11-2/JK2
  Czy w przypadku dokonania transakcji zbycia udziału w nieruchomości w okresie przed końcem 2012 r., Wnioskodawca może skorzystać z uprawnienia do zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie całego dochodu uzyskanego ze sprzedaży swojej części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz wolnostojącym garażem?
 357. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1020/11-2/EC
  1) Czy Wnioskodawczyni może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od znaku towarowego nabytego w drodze darowizny, który wykorzystuje gospodarczo dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej?2) Czy odpisy amortyzacyjne, o których mowa w pytaniu nr 1, będą stanowić koszt uzyskania przychodu dla Wnioskodawczyni?
 358. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1112/11/ŁCz
  automatyczne i przymusowe umorzenie akcji
 359. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1114/11/ŁCz
  automatyczne i przymusowe umorzenie akcji
 360. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-709/11-4/JN
  Niewystąpienie podatku VAT w związku z zaprzestaniem działalności gospodarczej.
 361. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-709/11-3/JN
  Opodatkowanie darowizny przedsiębiorstwa oraz obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego.
 362. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-273/07/11-S/KT
  Uznanie sprzedaży działek za czynność niepodlegającą opodatkowaniu.
 363. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-651/11-2/KR
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 364. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-652/11-2/KR
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 365. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-651/11-2/KR
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 366. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-652/11-2/KR
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 367. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-653/11-2/KR
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 368. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-904/11-2/AK
  Czy w przypadku umorzenia Udziałów nabytych w drodze darowizny uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt w wysokości wartości umarzanych Udziałów z dnia darowizny, na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 369. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1106/11/MM
  Czy nadwyżka wartości rynkowej wnoszonych akcji Spółki A nad wartością nominalną obejmowanych udziałów Spółki B (agio) stanowić będzie dla wnioskodawcy przychód podatkowy?
 370. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/436-55/11-2/KK
  Czy otrzymana przez córkę darowizna zakładu produkcyjnego oraz nieruchomości podlega zwolnieniu na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?
 371. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-944/11-2/ES
  Czy odpisy amortyzacyjne dokonywane od budynku usługowego oraz od warsztatu lakierniczego stanowią koszty uzyskania przychodu pomimo faktu, że otrzymane zostały w drodze darowizny?
 372. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-944/11-3/ES
  Czy w przypadku sprzedaży całej nieruchomości otrzymanej w drodze darowizny (nieruchomość gruntowa, budynek usługowy, warsztat lakierniczy) niezamortyzowana wartość może zostać zaliczona jednorazowo do kosztów uzyskania przychodu w momencie sprzedaży?
 373. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-891/11-2/MK1
  W przypadku umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w drodze umorzenia przymusowego lub automatycznego nabytych w drodze darowizny, Spółka jako płatnik podatku obowiązana będzie dokonać poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od uzyskanego przez udziałowca dochodu stanowiącego nadwyżkę przychodu otrzymanego z tytułu wypłaconego wynagrodzenia za umorzone udziały nad kosztami uzyskania przychodów w wysokości wartości umarzanych udziałów, ustalonej na dzień nabycia darowizny.
 374. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1288/11-4/MS
  Opodatkowanie dostawy działek niezabudowanych pochodzących z majątku prywatnego.
 375. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-972/11-2/WM
  W taki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi bez Jej zgody w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 376. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-955/11-2/EC
  Czy Wnioskodawca jako wspólnik firmy W. s.c.od podarowanej synowi działki grunt ewidencyjny nr 108/8 musi zapłacić podatek dochodowy?
 377. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-954/11-2/EC
  1. Czy Wnioskodawca jako wspólnik firmy W. s.c. od podarowanej sobie działki, grunt ewidencyjny nr 108/8, musi zapłacić podatek dochodowy?
 378. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1095/11/MM
  Automatyczne i przymusowe umorzenie akcji
 379. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-778/11-2/JK2
  Czy w opisanej sytuacji powstał u Wnioskodawczyni obowiązek w podatku dochodowym od osób fizycznych w części podarowanej przez Jej męża w 2007 r.?
 380. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-922/11-2/LS
  Czy w przedstawionym powyżej zdarzeniu przyszłym, na podstawie art. 24 ust. 5d Ustawy PIT, w przypadku umorzenia przez Spółkę akcji w trybie przewidzianym przez art. 359 § 6 KSH (umorzenie automatyczne), przychód Wnioskodawcy z tytułu takiego umorzenia (równy kwocie ustalonej jako wynagrodzenie za umarzane akcje) pomniejszany jest o koszty uzyskania przychodu w wysokości wartości rynkowej umarzanych akcji z dnia ich nabycia przez Wnioskodawcę w drodze darowizny?
 381. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-876/11-4/KS
  Czy Wnioskodawca będzie uprawniony zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie odpłatnego zbycia nieruchomości gruntowej przez spółkę osobową, która powstanie z przekształcenia Spółki, wartości nieruchomości gruntowej wniesionej do spółki z o.o., ustalonej przez spółkę z o.o. na dzień wniesienia wkładu, nie wyższą od jej wartości rynkowej (wartość ta odpowiadała wartości nominalnej udziałów wydanych przez Spółkę w zamian z wkład) oraz poniesione przez Spółkę po dniu nabycia nierochomości wydatki związane z nieruchomością gruntową opisaną w stanie faktycznym w wysokości ustalonej proporcjonalnie w stosunku do prawa do udziału Wnioskodawcy w zysku spółki osobowej?Czy dochód Wnioskodawcy ze sprzedaży nieruchomości gruntowej w proporcji przypadającej na Wnioskodawcę według jego prawa do udziału w zysku będzie kwalifikował się do dochodu z działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT?
 382. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-871/11-4/KS
  Czy Wnioskodawca będzie uprawniony zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie odpłatnego zbycia nieruchomości gruntowej przez spółkę osobową, która powstanie z przekształcenia Spółki, wartości nieruchomości gruntowej wniesionej do spółki z o.o., ustalonej przez spółkę z o.o. na dzień wniesienia wkładu, nie wyższą od jej wartości rynkowej (wartość ta odpowiadała wartości nominalnej udziałów wydanych przez Spółkę w zamian z wkład) oraz poniesione przez Spółkę po dniu nabycia nierochomości wydatki związane z nieruchomością gruntową opisaną w stanie faktycznym w wysokości ustalonej proporcjonalnie w stosunku do prawa do udziału Wnioskodawcy w zysku spółki osobowej?Czy dochód Wnioskodawcy ze sprzedaży nieruchomości gruntowej w proporcji przypadającej na Wnioskodawcę według jego prawa do udziału w zysku będzie kwalifikował się do dochodu z działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT?
 383. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-870/11-4/KS
  Czy Wnioskodawca będzie uprawniony zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie odpłatnego zbycia nieruchomości gruntowej przez spółkę osobową, która powstanie z przekształcenia Spółki, wartości nieruchomości gruntowej wniesionej do spółki z o.o., ustalonej przez spółkę z o.o. na dzień wniesienia wkładu, nie wyższą od jej wartości rynkowej (wartość ta odpowiadała wartości nominalnej udziałów wydanych przez Spółkę w zamian z wkład) oraz poniesione przez Spółkę po dniu nabycia nierochomości wydatki związane z nieruchomością gruntową opisaną w stanie faktycznym w wysokości ustalonej proporcjonalnie w stosunku do prawa do udziału Wnioskodawcy w zysku spółki osobowej? Czy dochód Wnioskodawcy ze sprzedaży nieruchomości gruntowej w proporcji przypadającej na Wnioskodawcę według jego prawa do udziału w zysku będzie kwalifikował się do dochodu z działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT?
 384. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-892/11-2/MK1
  Czy w przypadku umorzenia udziałów/akcji nabytych w drodze darowizny uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt w wysokości rynkowej wartości umarzanych udziałów/akcji z dnia darowizny, na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 385. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-416/11/MCZ
  Czy przesunięcie wyposażenia i środków trwałych z firmy Wnioskodawczyni do firmy jej męża będzie wywierało skutki w podatku od spadków i darowizn?
 386. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-417/11/MCZ
  Czy dokonane przez małżonków przeniesienie części majątku wspólnego (przedsiębiorstwa prowadzonego przez żonę które wchodzi w skład majątku wspólnego) do majątku osobistego męża stanowi darowizna przedsiębiorstwa i jakie będą tego konsekwencję w podatku od spadków i darowizn?
 387. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1013/11/AP
  skutki podatkowe nieodpłatnego przekazania środków trwałych i wyposażenia z prowadzonej przez Wnioskodawczynię pozarolniczej działalności gospodarczej do prowadzonej przez jej męża pozarolniczej działalności gospodarczej oraz sposobu udokumentowania tej czynności prawnej
 388. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1003/11/AP
  nieodpłatne przekazanie na rzecz Wnioskodawcy środków trwałych i wyposażenia wykorzystywanych w prowadzonej przez Jego żonę pozarolniczej działalności gospodarczej
 389. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1014/11/AP
  skutki podatkowe przekazania w drodze darowizny przedsiębiorstwa prowadzonego przez Wnioskodawczynię na rzez jej męża
 390. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1122/11/AP
  Czy przekazanie poniesionych nakładów inwestycyjnych na rzecz Gminy podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych?
 391. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1020/11/MMa
  Jak należy ustalić podstawę opodatkowania dochodu otrzymanego w związku z automatycznym lub przymusowym umorzeniem udziałów?
 392. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/436-46/11-6/KK
  Czy otrzymana przez córkę darowizna w formie aktu notarialnego zakładu produkcyjnego oraz nieruchomości powinna zostać zgłoszona właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?
 393. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-1057/11/AM
  Jakie będą skutki darowizny całości przedsiębiorstwa w podatku od towarów i usług dla Wnioskodawcy.
 394. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-1067/11/KO
  w zakresie opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania wyposażenia i środków trwałych
 395. Interpretacja indywidualna, sygnatura: PL/LM/834/56/BNJ/11/331
  Czy aby skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn należy przedstawić dowód przekazania kwoty darowizny tylko i wyłącznie na rachunek bankowy obdarowanego?
 396. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-752/11-2/JK
  1. Czy dokonanie opisanej powyżej darowizny będzie dla Wnioskodawczyni neutralne podatkowo, tj. w szczególności, czy darowizna ta nie wywoła powstania dochodu (przychodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?2. Czy nieodpłatne zbycie przed upływem 5 lat w formie darowizny na rzecz syna lokalu mieszkalnego nabytego jako współwłasność z nim nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 397. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-854/11-2/IF
  Czy w razie płacenia podatku od sprzedaży Wnioskodawca podlega uldze w płaceniu podatku w przypadku kupna nieruchomości (kupno mieszkania lub budowa domu)?
 398. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-554/11-2/KSU
  Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego z tytułu osiągniętego przychodu ze sprzedaży w 2011 r. nieruchomości o numerze 159/2?
 399. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-832/11-2/RG
  Czy w przypadku przeniesienia własności przedmiotowej nieruchomości – darowizna na syna prowadzącego działalność gospodarczą, czynność taka będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT?
 400. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-836/11-2/AK
  Wnioskodawca działając jako płatnik postąpi prawidłowo jeśli od wynagrodzenia, które zostanie wypłacone za umorzone udziały pobierze zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych obliczony od podstawy opodatkowania równej nadwyżce przychodu z wynagrodzenia za umarzane udziały nad kosztami uzyskania przychodu w wysokości rynkowej wartości umarzanych udziałów z dnia nabycia darowizny.
 401. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-168/11-2/AG
  Jakie wartości winny przyjąć: wartość początkowa i umorzenie środków trwałych, wartość wyposażenia oraz wartość remanentu wchodzących w skład przedsiębiorstwa nabytego w drodze darowizny?
 402. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-169/11-4/AG
  Czy darowizna prowadzonego przez Wnioskodawczynię przedsiębiorstwa córce będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 403. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-169/11-5/AG
  Czy Wnioskodawczyni będzie miała obowiązek dokonania jakiejkolwiek korekty kosztów uzyskania przychodów w związku z dokonaniem darowizny przedsiębiorstwa?
 404. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/436-46/11-4/KK
  Czy otrzymana przez córkę darowizna zakładu produkcyjnego oraz nieruchomości podlega zwolnieniu na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn ?
 405. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-403/11/ASz
  Czy w przypadku sprzedaży części ww. gospodarstwa rolnego i przeznaczenie pieniędzy ze sprzedaży na spłatę kredytu hipotecznego oraz zakup mniejszej nieruchomości zostanie podtrzymana ulga i nie będzie na Wnioskodawcę nałożony podatek od darowizny?
 406. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1028/11/ŁCz
  sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawo do lokalu mieszkalnego, nabytego w 2003 r. w drodze darowizny oraz 2006 r. w drodze spadku
 407. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-729/11-2/JK
  Prawo do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ulga meldunkowa) będzie przysługiwało Wnioskodawcy wyłącznie od wysokości przychodu uzyskanego ze sprzedaży budynku mieszkalnego. Natomiast przychód ze sprzedaży 8/9 części w prawie wieczystego użytkowania gruntu związanego ze zbywanym budynkiem będzie podlegał opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30e ustawy.
 408. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1055/11-6/LK
  opodatkowanie darowizny nieruchomości
 409. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-442/11-3/DS
  1. Czy wolny od podatku dochodowego będzie uzyskany przez Fundację dochód pochodzący z otrzymania darowizny pieniężnej, która zgodnie z umową darowizny, będzie przeznaczona na sfinansowanie kosztów obsługi kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w celu prefinansowania działań projektowych związanych z budową "Europejskie Centrum…"? 2. Czy wolny od podatku dochodowego będzie uzyskany przez Fundację dochód, pochodzący z nieodpłatnego otrzymania nieruchomości gruntowej, w wypadku jeśli darowana nieruchomość gruntowa zostanie przeznaczona na realizację celów statutowych Fundacji w obszarze kultury, na której zostanie wybudowane Europejskie Centrum…?
 410. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-442/11-2/DS
  1. Czy wolny od podatku dochodowego będzie uzyskany przez Fundację dochód pochodzący z otrzymania darowizny pieniężnej, która zgodnie z umową darowizny, będzie przeznaczona na sfinansowanie kosztów obsługi kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w celu prefinansowania działań projektowych związanych z budową "Europejskie Centrum …"? 2. Czy wolny od podatku dochodowego będzie uzyskany przez Fundację dochód, pochodzący z nieodpłatnego otrzymania nieruchomości gruntowej, w wypadku jeśli darowana nieruchomość gruntowa zostanie przeznaczona na realizację celów statutowych Fundacji w obszarze kultury, na której zostanie wybudowane Europejskie Centrum …?
 411. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-951/11/ŁCz
  możliwość zwolnienia z opodatkowania działki nabytej w darowizny i w drodze częściowego zniesienie współwłasności
 412. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-756/11-4/MS
  Darowizna przedsiębiorstwa, które jak wskazała Wnioskodawczyni spełnia wymogi art. 551Kodeksu cywilnego, wyłączona będzie spod działania ustawy o podatku od towarów i usług, a co za tym idzie nie będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem. Obowiązek ewentualnej korekty podatku naliczonego, zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy, zostanie przeniesiony na otrzymującego przedsiębiorstwo
 413. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1242/11/EK
  Jeżeli przedmiotem darowizny będzie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551ustawy Kodeks cywilny, czynność ta, będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
 414. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-839/11-4/AM
  Czy dochody uzyskane przez Prowincję z tytułu udzielenia licencji na publikację utworu, do którego majątkowe prawa autorskie Prowincja nabyła w spadku, stanowią dochody zwolnione od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4a) ppkt (a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a Prowincja nie ma obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy ordynacji podatkowej?
 415. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-983/11/ŁCz
  przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na zakup nieruchomości, a następnie dokonanie darowizny ww. nieruchomości na rzecz swoich dzieci
 416. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-932a/11/HD
  Czy przekazanie mężowi przedsiębiorstwa w formie darowizny pociągnie za sobą konieczność zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
 417. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-587/11-2/AK
  Czy zniesienie współwłasności spowoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, gdy dotychczasowi współwłaściciele nie dokonują względem siebie spłat i dopłat?
 418. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-788/11-2/AM
  Organizacyjne, finansowe funkcjonalne wyodrębnienie Działu Marketingu i Zarządzania Własnością Intelektualną pozwała na uznanie go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu updof w związku z czym w sytuacji, gdy Podatnik uzyska Dział jako darowiznę to będzie uprawniony do ujęcia w swej ewidencji środków trwałych i wartości niemateriałnych składników majątkowych Działu po ich wartości rynkowej z momentu dokonania darowizny i dokonywania odpisów amortyzacyjnych podlegających zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu.
 419. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-748/11-4/MS1
  Obowiązki płatnika wynikających ze zwolnienia kredytobiorcy z części lub całości długu z tytułu spłaty kapitału, odsetek lub prowizji.
 420. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-399/11-4/MZ
  Należy stwierdzić, iż przedstawiona we wniosku o interpretację czynność zwolnienia z długu nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.
 421. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-402/11-5/EK
  Czy można uznać, że Fundacja jest zwolniona z podatku dochodowego od wpłaconej darowizny celowej, a koszt namalowania obrazu jest kosztem uzyskania przychodu?
 422. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-977/11/JG
  Czy w przypadku automatycznego umorzenia udziałów, Spółka jest obowiązana dokonać poboru zryczałtowanego podatku od uzyskanego przez wspólnika dochodu stanowiącego w przypadku objęcia udziałów w drodze darowizny - nadwyżkę przychodu otrzymanego z tytułu wypłaconego przez Spółkę wynagrodzenia za umarzane udziały nad kosztem w wysokości wartości rynkowej umarzanych udziałów ustalonej na dzień darowizny?
 423. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1076/11-2/AA
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych darowizny akcji na rzecz spółki kapitałowej z siedzibą na terytorium Cypru.
 424. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1076/11-5/AA
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru.
 425. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1076/11-3/AA
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych darowizny akcji na rzecz spółki kapitałowej z siedzibą na terytorium Cypru.
 426. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1076/11-4/AA
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru.
 427. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1076/11-5/SM
  opodatkowanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy
 428. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1057/11/PC
  Czy dochód, który uzyska Związek poprzez otrzymanie darowanej nieruchomości, będzie podlegał zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli darowana nieruchomość zostanie całkowicie przeznaczona na cele statutowe Związku, którymi są ochrona środowiska i działalność naukowa, czyli przeznaczona na miejsce prowadzenia działalności Związku, organizowania spotkań, wystaw oraz przeprowadzania badań i hodowli gołębi?
 429. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1058/11/PC
  Czy dochód, który uzyska Związek poprzez otrzymanie darowanej nieruchomości, będzie podlegał w całości zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli jedna z kondygnacji budynku zostanie przeznaczona na cele statutowe Związku, natomiast druga kondygnacja będzie przez Związek wynajmowana, a uzyskane z wynajmu zyski, również zostaną przeznaczone na cele statutowe Związku?
 430. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-133/11/TJ
  Opodatkowanie podatkiem od spadków i darowizn nabycia na podstawie nieodpłatnej umowy zwolnienia z długu.
 431. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1013/11/TJ
  Wyłączenie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nieodpłatnego zwolnienia z długu, opodatkowanego podatkiem od spadków i darowizn.
 432. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-897/11/HD
  W jaki sposób powinna zostać obliczona przez płatnika, tj. Spółkę z o.o., podstawa opodatkowania w przypadku wypłaty podatnikowi (osobie fizycznej) wynagrodzenia z tytułu automatycznego lub przymusowego umorzenia udziałów nabytych przez podatnika wcześniej w drodze darowizny?
 433. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-643/11-4/JK
  Dochód uzyskany z tytułu sprzedaży lokalu użytkowego nabytego w drodze darowizny, przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli w ciągu dwóch lat od końca roku, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, Wnioskodawczyni przeznaczy ten przychód na własne cele mieszkaniowe mieszczące się w katalogu zawartym w art. 21 ust. 25 ww. ustawy.
 434. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-949/11/MW
  Zniesienie współwłasności nieruchomości.
 435. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-256/10/11-5/S/AK
  Skutki podatkowe darowizny akcji dokonanej na rzecz spółki kapitałowej z siedzibą na Cyprze.
 436. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-992/11/AB
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej jednoosobowo pozarolniczej działalności gospodarczej towarów handlowych przekazanych z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej.
 437. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/436-39/11-2/KK
  Czy darowizna otrzymana od brata jest zwolniona z podatku od spadków i darowizn ? Czy skorzystanie ze zwolnienia uzależnione jest od posiadania przez obdarowanego innego mieszkania?
 438. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/436-41/11-4/KK
  Czy odwołanie darowizny podlega podatkowi od spadków i darowizn?
 439. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-969/11/MM
  Automatyczne i przymusowe umorzenie udziałów.
 440. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1201/11/MM
  Automatyczne i przymusowe umorzenie udziałów.
 441. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-976/11-2/RS
  Czy, w świetle przedstawionego stanu faktycznego wydatki poniesione przez Wnioskodawcę w celu wykonania usługi kompleksowej polegającej na organizacji i obsłudze Programu, w tym wydatki poniesione na zakup nagród rzeczowych wydawanych Uczestnikom, stanowić będą dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodu, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 z późn. zm)?
 442. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-511/11-2/KSU
  Czy w przypadku gdy dojdzie w trybie art. 124 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami do ograniczenia sposobu korzystania przez Wnioskodawcę z przedmiotowej nieruchomości, to czy z tytułu przyznanego Jemu zgodnie z art. 128 ust. 4 tejże ustawy – z powodu tego ograniczenia, odszkodowania będzie musiał uiścić podatek dochodowy od osób fizycznych, czy też z takiego podatku będzie zwolniony?
 443. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-362/11/ASz
  Czy wartość darowanych udziałów osobom zaliczonym do I grupy (uprzywilejowanej) jest wolna od podatku od spadków i darowizn?
 444. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-358/11/AA
  Czy Wnioskodawca może dowolnie swoje działki podzielić na mniejsze lub łączyć jedną działkę z drugą działką, oraz wytyczyć wzdłuż wszystkich jedną działkę, która będzie wykorzystywana przeze niego jako droga; czy nie spowoduje to ustania przesłanki zwolnienia z podatku od spadków i darowizn oraz powstanie obowiązku jego zapłaty?
 445. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-359/11/AA
  Czy ustanowienie, w formie aktu notarialnego, służebności przejazdu przez fragment działki należącej do Wnioskodawcy lub służebności przejazdu przez oddzielną działkę wydzieloną z obecnej działki, nie spowoduje wygaśnięcia decyzji organu podatkowego o zwolnieniu z podatku od spadków i darowizn oraz powstanie obowiązku jego zapłaty?
 446. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-308/11-3/MZ
  Opierając się na oświadczeniu Wnioskodawcy, że przelew środków bankowych z rachunku wspólnego na rachunek indywidualny Wnioskodawcy stanowi darowiznę i wolą Wnioskodawcy było przyjęcie darowizny należy stwierdzić, iż czynność darowizny będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Czynność ta będzie korzystała ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn zgodnie z art. 4a ustawy, o ile obdarowany spełni wszystkie wymienione w tym przepisie warunki.
 447. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-474/11-3/MP
  Czy prawidłowe jest stanowisko, iż nie powstaje u Wnioskodawcy przychód w podatku PIT z tytułu wzrostu wartości posiadanych certyfikatów inwestycyjnych w wyniku dokonania przez niego darowizny akcji SKA na rzecz FIZ?
 448. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-474/11-2/MP
  Czy dokonanie przez Wnioskodawcę darowizny akcji SKA na rzecz FIZ, spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu (lub dochodu) w rozumieniu ustawy PIT?
 449. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-473/11-2/MP
  1.Czy dokonanie przez Wnioskodawczynię darowizny akcji SKA na rzecz FIZ, spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawczyni przychodu (lub dochodu) w rozumieniu ustawy PIT?
 450. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-890/11/MM
  Automatyczne i przymusowe umorzenie akcji.
 451. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-911/11/MM
  Automatyczne i przymusowe umorzenie udziałów.
 452. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-613/11-2/JS
  Zwolnienie z opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości.
 453. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-716/11-2/MG
  W przypadku przymusowego umorzenia udziałów w spółce z o.o. nabytych w drodze darowizny, Spółka jako płatnik podatku obowiązana będzie dokonać poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od uzyskanego przez wspólnika dochodu stanowiącego nadwyżkę przychodu otrzymanego z tytułu wypłaconego wynagrodzenia za umorzone udziały nad kosztami uzyskania przychodów w wysokości wartości umarzanych udziałów, ustalonej na dzień nabycia darowizny.
 454. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-662/11-3/AK
  Zwrot niektórych wydatków związanych z budową domu letniskowego oraz budynku gospodarczo-garażowego.
 455. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-823/11-2/JC
  Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia ponoszonych Wydatków do kosztów uzyskania przychodów?
 456. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-99/11-3/KSU
  1. Czy Wnioskodawca, już jako współwłaściciel pojazdu w 19/20 części, po wprowadzeniu go do ewidencji środków trwałych związanej z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego w stosunku do posiadanych udziałów w jego współwłasności? 2. Czy Wnioskodawca może ustalić wartość początkową dla celów amortyzacji pojazdu jako iloczyn swojego udziału we współwłasności oraz wartości rynkowej pojazdu? 3. Czy Wnioskodawca może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów w całości wydatki ponoszone na zakup paliwa do pojazdu, części, czy ubezpieczenie samochodu?
 457. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-348/11-2/IR
  Stwierdzić należy, że przekazanie nieruchomości, przy nabyciu której Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na własne cele, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Darowizna nieruchomości z majątku prywatnego Wnioskodawcy na rzecz jego brata nie stanowi dostawy towarów w myśl ustawy o podatku od towarów i usług, zatem nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
 458. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/4310-2/11-2/KK
  Czy darowizna pomiędzy mamą, a Wnioskodawczynią, udokumentowana zawartą umową darowizny i przelewem darowanej kwoty na rachunek wskazany przez Wnioskodawczynię w umowie darowizny, nie będący rachunkiem bankowym Wnioskodawczyni, a rachunkiem bankowym dewelopera, zgłoszona w prawem przewidzianym trybie do Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego, korzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn przewidzianego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?
 459. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-392/11-4/KSU
  Czy odwołanie darowizny powoduje, że datą nabycia przedmiotowego mieszkania jest data jego zakupu t.j. 24 kwietnia 2006 r.?
 460. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-384/11-2/KSU
  Czy Wnioskodawczyni może uznać za wydatki na własne cele mieszkaniowe, uprawniające do zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych ze zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego: wydatki na budowę domu jednorodzinnego, jeżeli na większości faktur, dokumentujących wydatki jest imię i nazwisko Jej męża?
 461. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-822/11-3/JC
  Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego wydatki poniesione przez Wnioskodawcę T. na zakup kart przedpłaconych VISA służących do gromadzenia punktów, obsługę tych kart oraz na nagrody pieniężne i rzeczowe przekazywane Uczestnikom Programu lojalnościowego, stanowić będą dla Wnioskodawcy w całości koszty uzyskania przychodu, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 z późn. zm.), zwanej dalej również updop?
 462. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-377/11-4/KSU
  Czy Wnioskodawczyni musi zapłacić podatek od sprzedanej działki, czy może skorzystać z tzw. ulgi meldunkowej ?
 463. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-622/10/11-5/S/AS
  Przekazanie przez Wnioskodawcę darowizny w postaci akcji spółki akcyjnej na rzecz kapitałowej spółki cypryjskiej, w której będzie jedynym wspólnikiem, fakt dokonania darowizny, czyli nieodpłatne zbycie akcji nie skutkuje po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu w rozumieniu ustawy i w związku z tym obowiązkiem podatkowym w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 464. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-369/11-4/KSU
  1.Jaki podatek dochodowy Wnioskodawczyni będzie musiała zapłacić od przyznanego Jej odszkodowania?2.W jakim okresie Wnioskodawczyni musi go zapłacić?3.Czy przysługuje Jej zastosowanie kosztów uzyskania przychodów np. z tytułu zakupu innej nieruchomości?4.Czy wcześniej zakupiona nieruchomość (przed uzyskaniem pieniędzy z odszkodowania, ale w tym samym roku podatkowym) może stanowić koszt uzyskania przychodu?5.Czy Wnioskodawczyni należy się zwolnienie z podatku, związane z faktem, że nie była Ona zainteresowana sprzedażą nieruchomości i tzw. specustawą została do tego zmuszona?6.Czy Wnioskodawczyni należy się zwolnienie z podatku, mimo iż właścicielem nieruchomości jest krócej niż 2 lata od rozpoczęcia procedury wywłaszczeniowej?
 465. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-62/11-5/AG
  1. Czy przy darowiźnie przedsiębiorstwa, ustalenie wartości początkowej środków trwałych powinno nastąpić według wartości rynkowej, zgodnie z zasadą ustaloną w art. 22g ust. 1 pkt 3, z uwzględnieniom ust. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zarówno przy darowiźnie dokonanej na rzecz dzieci jako osób cywilnych, jak i darowiźnie na rzecz tych samych osób, które zawiązały spółkę cywilną? 2. Czy obdarowani przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych mogą korzystać z przewidzianego w art. 22j ust. 1 i 2 wymienionej ustawy, prawa do ustalania indywidualnych stawek amortyzacyjnych dla używanych środków trwałych, jak również dokonywać odpisów jednorazowo dla środków trwałych, których wartość początkową nie przekracza 3.500 zł, zgodnie z art. 22f ust. 3 wymienionej ustawy?
 466. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-551/11-4/JS
  darowizna na cele kultu religijnego
 467. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-62/11-4/AG
  Czy darowizna dokonana na rzecz Wnioskodawcy jako wspólnika spółki cywilnej będzie podlegała przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz czy w związku z powyższym powstanie z tego tytułu dochód do opodatkowania na gruncie wymienionej wyżej ustawy?
 468. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-630/11/ESZ
  W jaki sposób zaewidencjonować surowce do produkcji, które również otrzyma w darowiźnie?
 469. Interpretacja indywidualna, sygnatura: PL/LM/834/48/BNJ/11/243
  Zwolnienie podmiotowe – art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn
 470. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-316/11-2/MP
  Czy z tytułu przychodu ze sprzedaży działek , Wnioskodawca powinien odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych?
 471. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-487/11-4/JK2
  Czy kwoty przelanych darowizn skutkują obniżeniem opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych w rozliczeniu rocznym (przy czym Wnioskodawca ma świadomość przeznaczenia jakiejś części Jego darowizny na kształcenie swojego dziecka)?
 472. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-710/11-3/RS
  Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym ponoszone przez Spółkę koszty stanowiące element kalkulacyjny wynagrodzenia wynikającego z zawartych umów (w tym związane z promocją Zleceniodawców, w tym np.: koszty posiłków, napojów, drobnych upominków) nie są objęte dyspozycją przepisu art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) i stanowią w całości koszty uzyskania przychodów Spółki?
 473. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-714/11/MW
  Skutki podatkowe sprzedaży udziału w nieruchomości nabytego częściowo w 2008r. w darowiźnie oraz w 2010r. w spadku.
 474. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-111/11-2/MK
  Podatek od spadków i darowizn w zakresie podstawy opodatkowania.
 475. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-300/11/MCz
  skutki podatkowe nieodpłatnego otrzymywania przez wspólnika (członka grupy producentów rolnych) środków do produkcji drobiu
 476. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-552/11-2/AK
  Skutki podatkowe związane z darowizną udziałów posiadanych w Spółce z o. o. z siedzibą w Polsce na rzecz Spółki z siedzibą na Cyprze.
 477. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-263/11-2/JS
  Wyłączenie części należności związanych z działalnością gospodarczą nie przekreśli istoty przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 1 Kodeksu cywilnego, a jego darowizna będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, o ile zostanie dokonana na rzecz spółki cywilnej. W przypadku natomiast, gdy darowizna przedsiębiorstwa zostanie dokonana na rzecz dwóch osób fizycznych, wówczas przepis art. 6 pkt 1 ustawy nie ma zastosowania, gdyż nastąpi na każdą z tych osób przekazanie składników majątkowych i niemajątkowych przedsiębiorstwa.
 478. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-217/11-5/BM
  Opodatkowanie darowizny samochodu.
 479. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-295/11/MCZ
  Czy będąc z żoną w separacji wnioskodawca może podarować jej lokal mieszkalny i czy ta darowizna będzie zwolniona od podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 4a tej ustawy?
 480. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-859/11-2/BD
  Darowizna nieruchomości.
 481. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-242/11-4/KS
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów dotyczących wydatków związanych z wyposażeniem placów zabaw oraz dotyczących wydatków na reklamę Spółki i produktów.
 482. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-367/11-4/KR
  Jaki podatek Wnioskodawczyni musi zapłacić w zaistniałej sytuacji?
 483. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-501/09/11-6/S/AF
  Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn z tytułu darowizny składnika majątku spółki cywilnej, jeżeli zostanie ona dokonana na jego rzecz przez rodziców – jedynych wspólników spółki na podstawie art. 4a powyższej ustawy, po spełnieniu warunków w nim zawartych.
 484. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-674/11/HS
  Czy zbycie gruntu nabytego w spadku i w drodze działu spadku będzie zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28?
 485. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-87/11-2/KSU
  Czy przekazanie nieruchomości na cele osobiste Wnioskodawcy i późniejsze podarowanie jej Jego bratu spowoduje powstanie u Wnioskodawcy przychodu, który podlegać będzie opodatkowaniu?
 486. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-275/11-2/MD
  Czy 1/6 dochodu uzyskanego ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości będąca częścią spadku po zmarłym mężu może podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust.1 pkt 32 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli nabycie nastąpiło w drodze spadku zgodnie z przepisami obowiązującymi do 31 grudnia 2006 r.?
 487. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-275/11-3/MD
  Czy następne 2/6 dochodu uzyskanego ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości będące częścią spadku po zmarłym ojcu moich dzieci, które zostały mi przez nie podarowane aktem darowizny może korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 po spełnieniu wszystkich pozostałych wymogów nałożonych przez ustawę, złożenie zeznania podatkowego PIT-39 do 30 kwietnia 2012 r.?
 488. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-275/11/MCZ
  Czy zgłoszenie całości darowanej przez brata kwoty (250 tysięcy złotych) na formularzu SD-Z2 w urzędzie skarbowym będzie zasadne w świetle przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn skoro brat jest z żoną we wspólności ustawowej małżeńskiej?
 489. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-694/11-5/JO
  transakcja sprzedaży przedmiotowych działek budowlanych niezabudowanych przez Zainteresowanego jest czynnością podlegającą uregulowaniom zawartym w ustawie o podatku VAT
 490. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-224/11-4/DS
  Czy sprzedaż nieruchomości zwróconej, która została wcześniej darowana podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 491. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-45/11-5/ASZ
  Czy Wnioskodawca prawidłowo ustali dochód (lub stratę) ze zbycia gruntu w oparciu o art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako różnicę między przychodem z odpłatnego zbycia a wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od tego środka?
 492. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-678/11/NG
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez wnioskodawcę w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 493. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-252/11-4/KSU
  1. Czy sprzedaż dwóm różnym oferentom spowoduje konieczność zapłacenia podatku dochodowego przed upływem 5 lat?2. Czy okres 5 lat liczy się od 2007 r. (współwłasność), czy też od 2009 r. (pełna własność)?3. Czy jest podstawa do zwolnienia z opłacenia podatku dochodowego w myśl art. 21 ust. 1 pkt 28?
 494. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-73/11-5/KJ
  Czy Wnioskodawca przekazując na rzecz Fundacji udział w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawie własności budynków na podstawie umowy darowizny z przeznaczeniem ww. nieruchomości na realizację celów określonych w Statucie Fundacji, tj. prowadzenie działalności oświatowej oraz działalności kulturalnej ma prawo do odliczenia od osiągniętego dochodu w roku dokonania darowizny wartości tej darowizny (do wysokości 10% dochodu), zgodnie z postanowieniem art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r., Nr 74 poz. 397 ze zm.)?
 495. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-72/11-2/MF
  Czy wolny od podatku dochodowego będzie uzyskany przez Wnioskodawcę dochód wynikający z otrzymania nieruchomości na podstawie umowy darowizny, w przypadku, jeśli darowana nieruchomość zostanie przeznaczona na realizację celów statutowych Wnioskodawcy tj. działalność oświatową i kulturalną zgodnie z celami określonymi w postanowieniu § 3 ust. 3.3 i 3.4 Statutu Fundacji.
 496. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-556/11-2/RS
  Czy, w świetle przedstawionego stanu faktycznego wydatki poniesione przez Wnioskodawcę Sp. z o.o. na zakup kart przedpłaconych oraz na nagrody pieniężne i rzeczowe, których zakupu Wnioskodawca dokonuje w ramach wykonywania umowy o świadczenie usług marketingowych w zakresie organizacji oraz obsługi programu lojalnościowego "A. B." stanowić będą dla Wnioskodawcy w całości koszty uzyskania przychodu, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 z późn. zm.), zwanej dalej również "u.p.d.o.p."?
 497. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-598/11/AM
  "Czy przekazanie synowi gospodarstwa rolnego w formie darowizny, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany sporządzić korektę podatku VAT?"
 498. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-75/11-4/IR
  Czy Wnioskodawca przekazując na rzecz Fundacji nieruchomość na podstawie umowy darowizny z przeznaczeniem w/w nieruchomości na realizację celów określonych w Statucie Fundacji, tj. prowadzenie działalności oświatowej oraz działalności kulturalnej ma prawo do odliczenia od osiągniętego dochodu w roku dokonania darowizny wartości tej darowizny, zgodnie z postanowieniem art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397)
 499. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-269/11/AA
  Czy darowizna akcji na rzecz spółki cypryjskiej powoduje powstanie po stronie osoby fizycznej – darczyńcy obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn?
 500. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-265/11/AA
  Czy darowizna akcji na rzecz spółki cypryjskiej powoduje powstanie po stronie osoby fizycznej – darczyńcy obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn?
 501. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/436-9/11-2/KK
  Czy darowizna pomiędzy mamą, a Wnioskodawczynią, udokumentowana zawartą umową darowizny i przelewem darowanej kwoty na rachunek wskazany przez Wnioskodawczynię w umowie darowizny, nie będący rachunkiem bankowym Wnioskodawczyni, a rachunkiem bankowym dewelopera, zgłoszona w prawem przewidzianym trybie do Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego, korzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn przewidzianego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?
 502. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-179/11-2/AKr
  Czy dokonanie przez Wnioskodawczynię darowizny akcji na rzecz Spółki cypryjskiej spowoduje powstanie dochodu (przychodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
 503. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-593/11/MMa
  Czy wnioskodawca może zaliczyć kwotę spłaty kredytu jako przeznaczoną na własne cele mieszkaniowe i odliczyć od podatku oraz czy działa tu wspólność majątkowa?
 504. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-531/11-2/JS
  Czy darowizna Udziałów na rzecz CypCo dokonana: a) bezpośrednio przez Wnioskodawcę oraz b) przez SpJ będzie dla Wnioskodawcy neutralna podatkowo, tj. czy darowizna ta nie spowoduje u Wnioskodawcy powstania dochodu (przychodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 505. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/436-5/11-4/KK
  Czy Wnioskodawczyni powinna zapłacić podatek?
 506. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-653/11/NG
  Czy dokonanie darowizny udziałów będzie neutralne podatkowo, tj. w szczególności nie wywoła u wnioskodawcy powstania dochodu (przychodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 507. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-74/11-2/IR
  Czy wolny od podatku dochodowego będzie uzyskany przez Wnioskodawcę dochód wynikający z otrzymania na podstawie umowy darowizny udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawie własności budynków, w przypadku, jeśli darowana nieruchomość zostanie przeznaczona na realizację celów statutowych Wnioskodawcy tj. działalność oświatową i kulturalną zgodnie z celami określonymi w postanowieniu § 3 ust. 3.3 i 3.4 Statutu Fundacji.
 508. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-367/11-5/BA
  Czy z sytuacji opisanej powyżej wynika brak konieczności zapłacenia podatku VAT przy sprzedaży wskazanych tam działek?
 509. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-257/11-2/RG
  Czy od sprzedaży działek Wnioskodawca musi odprowadzić podatek VAT?
 510. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-589/11/NG
  Czy w przypadku umorzenia przez Spółkę udziałów w trybie przewidzianym przez art. 199 § 4 Kodeksu spółek handlowych, przychód wnioskodawcy z tytułu takiego umorzenia (równy kwocie ustalonej jako wynagrodzenie za umarzane udziały) może zostać pomniejszony o koszty uzyskania przychodu w wysokości wartości umarzanych udziałów z dnia ich nabycia przez wnioskodawcę w drodze darowizny, zgodnie z art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 511. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443-14/11-4/IB
  Korekta podatku naliczonego w związku z darowizną gospodarstwa rolnego.
 512. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-121/11-4/KK
  Czy zbycie części nieruchomości nabytej w drodze zniesienia współwłasności podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 513. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-572/11-2/AS
  Opodatkowanie dochodu z tytułu umorzenia udziałów za wynagrodzeniem w trybie tzw. przymusowym lub automatycznym w spółce z o.o. otrzymanych w drodze darowizny.
 514. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-571/11-2/AS
  Ze względu na to, iż art. 24 ust. 5d ww. ustawy znajduje się w rozdziale 5 ustawy "Szczególne zasady ustalania dochodu" trzeba uznać, że przepis ten ma pierwszeństwo przed art. 30a ust. 6 ww. ustawy, czyli w razie umorzenia udziałów w spółkach mających osobowość prawną, koszty uzyskania przychodów ustala się. W konsekwencji w przypadku umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w drodze umorzenia przymusowego lub automatycznego nabytych w drodze darowizny, dochodem z umorzenia jest nadwyżka przychodu nad kosztami uzyskania przychodu. Kosztem uzyskania przychodów będzie wartość tych udziałów z dnia nabycia darowizny.
 515. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-570/11/HS
  Skutki podatkowe darowizny udziałów na rzecz spółki kapitałowej z siedzibą na Cyprze.
 516. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-549/11/NG
  Czy dokonanie przez wnioskodawcę darowizny udziałów będzie dla niego neutralne podatkowo, tj. w szczególności nie wywoła u wnioskodawcy powstania dochodu (przychodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 517. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-205/11-2/KO
  Czy sprzedaż nieruchomości nabytej w części w drodze spadku i w części w drodze darowizny podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 518. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-256/11/MZ
  Czy darowizna akcji spółki kapitałowej dokonana na rzecz związku zawodowego powoduje powstanie po stronie związku – obdarowanego obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn?
 519. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-381/11-4/IF
  Jeżeli zostaną spełnione powyższe warunki Wnioskodawcy przysługuje prawo do zwolnienia przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego jednorodzinnego nabytego w darowiźnie w 2008 r. w trybie art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy (tzw. ulga meldunkowa). Natomiast dochód uzyskany ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu podlega opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zgodnie z art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 01 stycznia 2009 r.
 520. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-509/11-2/MS1
  Skutki podatkowe związane z darowizną akcji na rzecz spółki kapitałowej z siedzibą na Cyprze.
 521. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-142/11-5/KK
  Czy zbycie części nieruchomości nabytych w drodze darowizny, spadku i zniesienia współwłasności podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 522. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-428/11/TJ
  Zastosowanie wyłączenia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nabycia wierzytelności w drodze darowizny oraz środków finansowych z tytułu spłaty tej wierzytelności.
 523. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-383/11-4/MK
  Skutki podatkowe związane z darowizną akcji.
 524. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-18/11-2/KJ
  Czy w związku z otrzymaniem darowizny nieujawnionych u darczyńcy dla celów podatkowych znaków lub innych praw, przekazanej na rzecz Wnioskodawcy w ramach uprzednio utworzonej i zarejestrowanej Podatkowej Grupy Kapitałowej, Spółka powinna rozpoznać przychód podatkowy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (który to przychód, jako element składowy dochodu/straty Wnioskodawcy, powinien zostać uwzględniony w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych Podatkowej Grupy Kapitałowej), odpowiadający (zgodnie z art. 12 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) wartości rynkowej składników majątku będących przedmiotem tej darowizny, określonej na moment jej otrzymania?
 525. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-505/11/CJS
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez wnioskodawcę w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie Udziałów nastąpi bez zgody wnioskodawcy w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 526. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-187/11-4/KR
  Czy osiągnięty w 2011 r. przychód (dochód) z dokonanego dnia 11 stycznia 2011 r. odpłatnego zbycia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej zabudowanej wraz z związanym z nim prawem własności posadowionego na gruncie budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot prawa własności (nabytych w dniu 13 listopada 2008 r.), korzysta w całości ze zwolnienia określonego przepisem art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r, Nr 14, poz. 176, z późn. zm.)?
 527. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-365/11-4/EC
  W sytuacji, gdy przedmiotem działalności gospodarczej jest udzielanie licencji na znak towarowy, a Wnioskodawczyni będzie dokonywała takiej transakcji, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, to uzyskany dochód z tego tytułu będzie podlegał u Wnioskodawczyni opodatkowaniu według zasad właściwych dla źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.
 528. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-74/11-2/MK
  Zwolnienie podmiotowe – art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn
 529. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-364/11-4/EC
  Źródło przychodu w związku z udzieleniem licencji na znak towarowy.
 530. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-396/11-2/MS1
  Skutki podatkowe związane z darowizną akcji na rzecz spółki kapitałowej z siedzibą na Cyprze.
 531. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-395/11-2/MS1
  Skutki podatkowe związane z darowizną akcji na rzecz spółki kapitałowej z siedzibą na Cyprze.
 532. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1441/11/CJS
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez wnioskodawcę w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie Udziałów nastąpi bez zgody wnioskodawcy w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 533. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-5/11-7/MF
  Czy dokonanie przez Kółko Rolnicze na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej darowizny środków pieniężnych, uzyskanych z tytułu sprzedaży maszyn i urządzeń rolniczych w związku z likwidacją Kółka Rolniczego, przeznaczonych na rozbudowę remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 534. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-315/11-3/ES
  Zwolnienie przedmiotowe.
 535. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-458a/11/PS
  Wyłączenia z opodatkowania czynności zbycia przedsiębiorstwa.
 536. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-63/11-2/KR
  Spółka w dniu 16 lutego 2011 r. zwróciła się do Ministra Finansów z zapytaniem o to, czy będzie płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu dochodu uzyskanego przez wspólników Spółki z odpłatnego zbycia udziałów na rzecz Spółki w celu ich umorzenia w sytuacji, gdy umowa zbycia udziałów w celu umorzenia została zawarta w dniu 9 grudnia 2010 r., a raty są płatne w roku 2011 r. i latach następnych. Spółka jeszcze nie otrzymała odpowiedzi na to pytanie. Przyjmując jednak, że z odpowiedzi może wynikać, iż Spółka jest płatnikiem tego podatku, to w takiej sytuacji, w jaki sposób Spółka powinna ustalić koszt uzyskania przychodu z tytułu umorzenia udziałów nabytych przez wspólników w drodze darowizny, czy Spółka powinna przy obliczaniu wysokości dochodu zastosować zasady ustalania kosztów uzyskania przychodu obowiązujące w roku 2011, w przypadku, gdy udziały wspólników były otrzymane przez każdego z nich w drodze darowizny dokonanej w roku 2010?
 537. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-380/11/HS
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży działki na rzecz Skarbu Państwa jest zwolniony na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 538. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-364/11-4/AS
  Skutki podatkowe związane z darowizną udziałów posiadanych w Spółce z o.o. z siedzibą w Polsce na rzecz Spółki z siedzibą na Cyprze.
 539. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-305/11-4/MS1
  Skutki podatkowe przeniesienia własności samochodów na poczet ciążącego zobowiązania.
 540. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-381/11/MW
  Czy dochód ze sprzedaży w 2011r. działki budowlanej nabytej w 2008r. jest wolny od podatku w części, w jakiej wnioskodawczyni przeznaczy go na cele mieszkaniowe nie później niż w okresie 2 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 541. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-388/11/MW
  Czy dokonanie opisanej powyżej darowizny będzie dla wnioskodawczyni neutralne podatkowo, tj. w szczególności, czy darowizna ta nie wywoła u niej powstania dochodu (przychodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 542. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-357/11-2/MS1
  Opodatkowanie dochodu z tytułu umorzenia udziałów za wynagrodzeniem w trybie tzw. przymusowym otrzymanych w drodze darowizny.
 543. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-401/11/HS
  Przymusowe i automatyczne umorzenie akcji.
 544. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-105/11-2/AF
  Zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 4a ustawy.
 545. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-378/11-2/ES
  Skutki podatkowe przekazania zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz syna.
 546. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-388/11-2/AK
  Skutki podatkowe związane z darowizną udziałów posiadanych w spółce z siedzibą w Danii na rzecz Spółki z siedzibą na Cyprze.
 547. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-390/11-2/AK
  Skutki podatkowe związane z darowizną udziałów posiadanych w spółce z siedzibą w Danii na rzecz Spółki z siedzibą na Cyprze.
 548. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-392/11-2/AK
  Skutki podatkowe związane z darowizną udziałów posiadanych w spółce z siedzibą w Danii na rzecz Spółki z siedzibą na Cyprze.
 549. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-300/11-2/KS
  Określenie wartości początkowej samochodu.
 550. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-394/11-2/AS
  Skutki podatkowe darowizny akcji dokonanej na rzecz spółki kapitałowej z siedzibą na Cyprze.
 551. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-393/11-2/AS
  Skutki podatkowe darowizny akcji dokonanej na rzecz spółki kapitałowej z siedzibą na Cyprze.
 552. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-272/11-5/IF
  Możliwość skorzystania ze zwolnienia na podstawie tzw. "ulgi meldunkowej".
 553. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-502/11-2/KOM
  Uznanie czynności przekazania przedsiębiorstwa w formie darowizny synowi za niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.
 554. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-352/11-2/AS
  Skutki podatkowe związanych z darowizną udziałów posiadanych w Spółce z o.o. z siedzibą w Polsce na rzecz Spółki z siedzibą na Cyprze.
 555. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-355/11-2/AS
  Skutki podatkowe związane z darowizną udziałów posiadanych w Spółce z o.o. z siedzibą w Polsce na rzecz Spółki z siedzibą na Cyprze.
 556. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-37/11/TJ
  Opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych darowizny udziałów w spółce jawnej, z którą nie wiąże się przejęcie długów, ciężarów i zobowiązań darczyńcy.
 557. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-77/11/TJ
  Darowizna udziałów w spółce jawnej dokonana przez ojca na rzecz córki, w wyniku której na obdarowaną nie przejdą długi, ciężary oraz zobowiązania darczyńcy.
 558. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-359/11-2/MS
  Skutki podatkowe związane z darowizną udziałów posiadanych w Spółce z o.o. z siedzibą w Polsce na rzecz Spółki z siedzibą na Cyprze.
 559. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-285/11-4/MK
  Ustalenie wysokości kosztów uzyskania przychodu w przypadku przymusowego albo automatycznego umorzenia za wynagrodzeniem udziałów w spółce z o.o. nabytych w drodze darowizny.
 560. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-338/11-2/MS1
  Skutki podatkowe związane z darowizną udziałów posiadanych w Spółce z o.o. z siedzibą w Polsce na rzecz Spółki z siedzibą na Cyprze.
 561. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-522/11-3/EC
  Skutki podatkowe przekazania zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz siostry.
 562. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-267/11-2/AJ
  Jak w razie dobrowolnego, odpłatnego umorzenia nabytych przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością należy ustalić po stronie Wnioskodawczyni dochód opodatkowany 19 % zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 563. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-301/11-2/ES
  środki ze sprzedaży udziału w nieruchomości zostały wydatkowane na cele mieszkaniowe przed upływem dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, a więc przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości zwolniony jest u Wnioskodawczyni z opodatkowania podatkiem dochodowym.
 564. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-108/11-2/AF
  Skutki podatkowe z tytułu umowy darowizny 1/2 mieszkania na rzecz brata.
 565. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-129/11-2/AF
  Darowizna środków pieniężnych.
 566. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-426/11-5/SJ
  Czy w związku z zamiarem sprzedaży ww. nieruchomości z chwilą dokonania tej czynności, Wnioskodawca będzie musiał zapłacić podatek od towarów i usług (podatek VAT)?
 567. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-240/11-2/JS
  Należy stwierdzić, iż Wnioskodawczyni osiągająca dochód z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną nie może odliczyć od uzyskanego z tego tytułu dochodu darowizny na kościelną działalność charytatywno - opiekuńczą i tym samym pomniejszyć podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.
 568. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-244/11-4/ES
  Zbycie mieszkania w 2011 r. otrzymanego w drodze darowizny w 2006 r. Czy od takiej transakcji sprzedaży mieszkania Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
 569. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-299/11-2/AGr
  Czy w przypadku umorzenia udziałów nabytych w drodze darowizny, podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest nadwyżka przychodu z tytułu wypłaconego wynagrodzenia za umorzone udziały nad kosztem w wysokości rynkowej wartości umarzanych udziałów z dnia darowizny?
 570. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-300/11-2/AGr
  Czy w przypadku umorzenia udziałów nabytych w drodze darowizny, podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest nadwyżka przychodu z tytułu wypłaconego wynagrodzenia za umorzone udziały nad kosztem w wysokości rynkowej wartości umarzanych udziałów z dnia darowizny?
 571. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/436-6/11-2/KR
  Czy w przypadku przekazania mamie, przed upływem 5 lat części odziedziczonej nieruchomości w formie darowizny zostanie utrzymana ulga wynikająca z art. 16 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn?
 572. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-304/11-2/SP
  Należy stwierdzić, iż dokonana zamiana spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w 2006 r., na większe spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nie rodzi po stronie Wnioskodawczyni powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż przychód uzyskany w wyniku zamiany korzysta ze zwolnienia przedmiotowego wynikającego z treści art. 21 ust. 1 pkt 32a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. Nieodpłatne zbycie przed upływem 5 lat w formie darowizny na rzecz syna i synowej, przedmiotowego lokalu mieszkalnego nabytego w drodze zamiany również nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 573. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-67/11-4/AF
  należy stwierdzić, iż na Wnioskodawczyni nie ciąży obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, bowiem w przedstawionym stanie faktycznym obdarowanym jest wyłącznie mąż Wnioskodawczyni.
 574. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-93/11-2/AF
  Powstanie obowiązku podatkowego.
 575. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-130/11-2/LS
  Skutki podatkowe nabycia oraz sprzedaży nieruchomości.
 576. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-255/11/AK
  Skutki podatkowe sprzedaży udziału w nieruchomości po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, nabytego w drodze darowizny od żony (żona darowała mężowi i sobie samej do majątku wspólnego małżonków udział w nieruchomości).
 577. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-179/11-4/AK
  Skutki podatkowe umorzenia udziałów w Sp. z. o. o za wynagrodzeniem (tzw. umorzenie przymusowe) otrzymanych na podstawie umowy darowizny.
 578. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-216/11-5/AK
  Obowiązki płatnika związane z wypłatą wynagrodzenia za umorzone udziały otrzymane przez udziałowców Spółki w drodze darowizny (tzw. umorzenie dobrowolne).
 579. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-216/11-4/AK
  Obowiązki płatnika związane z wypłatą wynagrodzenia za umorzone za wynagrodzeniem udziały (tzw. umorzenie przymusowe) otrzymane przez udziałowców na podstawie umowy darowizny.
 580. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-216/11-5/AK
  Obowiązki płatnika związane z wypłatą wynagrodzenia za umorzone udziały otrzymane przez udziałowców Spółki w drodze darowizny (tzw. umorzenie dobrowolne).
 581. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-216/11-4/AK
  Obowiązki płatnika związane z wypłatą wynagrodzenia za umorzone za wynagrodzeniem udziały (tzw. umorzenie przymusowe) otrzymane przez udziałowców na podstawie umowy darowizny.
 582. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-179/11-4/AK
  Skutki podatkowe umorzenia udziałów w Sp. z. o. o za wynagrodzeniem (tzw. umorzenie przymusowe) otrzymanych na podstawie umowy darowizny.
 583. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-180/11-5/AK
  Skutki podatkowe zbycia za wynagrodzeniem udziałów w Sp. z. o. o otrzymanych na podstawie umowy darowizny w celu ich umorzenia (tzw. umorzenie dobrowolne).
 584. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-180/11-4/AK
  Skutki podatkowe umorzenia udziałów w Sp. z. o. o za wynagrodzeniem (tzw. umorzenie przymusowe) otrzymanych na podstawie umowy darowizny.
 585. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-179/11-5/AK
  Skutki podatkowe zbycia za wynagrodzeniem udziałów w Sp. z. o. o otrzymanych na podstawie umowy darowizny w celu ich umorzenia (tzw. umorzenie dobrowolne).
 586. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-214/11-4/KG
  sprzedaż działek
 587. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-188/11/MK
  Czy sprzedaż działki powstałej w wyniku podziału i zniesienia współwłasności należy opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o którym mowa w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 588. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-41/11-2/MP
  Jak ustalić koszty uzyskania przychodu w odniesieniu do przychodu udziałowca z dokonanego umorzenia udziałów?
 589. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-91/11-2/MP
  Czy istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży gospodarstwa rolnego otrzymanego w drodze darowizny na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 590. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-70/11-4/AF
  Z tytułu nabytego w drodze spadku 1/2 części gospodarstwa rolnego zabudowanego stodołą, oborą i budynkiem gospodarczym oraz niezabudowanej działki stanowiącej część gospodarstwa rolnego Wnioskodawczyni korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz biorąc pod uwagę treść ww. przepisu należy stwierdzić, iż Wnioskodawczyni może przekazać w drodze umowy darowizny na rzecz córek 1,8408 ha gruntu zabudowanego budynkami gospodarczymi oraz 1,8275 ha gruntu niezabudowanego (tworzącego nowe gospodarstwa rolne) bez utraty prawa do przedmiotowego zwolnienia pod warunkiem, iż w sytuacji Wnioskodawczyni nie został zastosowany art. 4 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn.
 591. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-172/11-2/JK
  Opodatkowanie przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego.
 592. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-/143/11-4/JS
  Opodatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.
 593. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-185/11-2/AK
  Skutki podatkowe związane z darowizną udziałów posiadanych w Spółce z o. o. oraz akcji posiadanych w Spółce komandytowo – akcyjnej z siedzibą w Polsce na rzecz Spółki z siedzibą na Cyprze.
 594. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-242/11-2/IF
  Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości.
 595. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-130/11/RM
  Dot. skutków podatkowych nieodpłatnego przekazania małżonkowi prowadzonego przez Nią przedsiębiorstwa.
 596. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-166/11/HSt
  Czy w związku z przekazaniem firmy w drodze darowizny powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego z tytułu przekazywanych towarów handlowych, środków trwałychi wyposażenia, wyszczególnionych w remanencie na dzień likwidacji działalności gospodarczej?
 597. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-103/11-5/JK
  Zbycie nieruchomości nabytych w latach 1993-1998 oraz dwóch mieszkań nabytych odpowiednio w dniu 23.08.2004 r. oraz w dniu 30.12.1993 r. nie będzie stanowić źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 tej ustawy, bowiem nastąpi po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Natomiast zbycie nieruchomości nabytych w 2007 r. będzie stanowiło źródło przychodu podlegające opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30e ww. ustawy. Przychód uzyskany z tej sprzedaży nie będzie mógł korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym na 31.12.2008 r.
 598. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-372/11/UH
  Otrzymane dotacje, darowizny od mieszkańców niemające wpływu na cenę świadczonych usług nie stanowią obrotu i nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.Prawo do odliczenia podatku naliczonego przy budowie inwestycji służącej czynnościom opodatkowanym.
 599. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-494/11/LSz
  Opodatkowanie darowizny majątku trwałego, nabytego w drodze przeniesienia własności.
 600. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-123/11/ŁCz
  ustalenia dochodu z tytułu przymusowego umorzenia udziałów nabytych w drodze darowizny
 601. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-236/11-4/JL
  Darowizna wymienionych składników majątku przez rodziców na rzecz Wnioskodawcy nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT. Ponieważ po otrzymaniu darowizny hotelu przez Wnioskującego, przeznaczenie przekazywanych składników przedsiębiorstwa rodziców nie ulegnie zmianie i będą one przez Wnioskującego wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, nie będzie on zobowiązany do dokonania jednorazowej korekty naliczonego podatku VAT z tytułu otrzymania przedmiotowej darowizny.
 602. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-173/11-2/KS
  Uzyskany przez Wnioskodawcę przychód ze zbycia działki nabytej w drodze darowizny, stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie przychód uzyskany w wyniku sprzedaży przez Wnioskodawcę w 2011 r. przedmiotowej nieruchomości korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r.
 603. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-41/11-4/LS
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych ze sprzedażą nieruchomości.
 604. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-97/11-6/AK
  Czy przekazanie na podstawie umowy darowizny części posiadanych udziałów w SP SC bez żadnego świadczenia wzajemnego spowoduje powstanie u Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 605. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-97/11-8/AK
  Skutki podatkowe związane z darowizną udziałów w polskich spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz funduszu inwestycyjnego zamkniętego.
 606. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-32/11/HS
  Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 607. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-38/11-5/MS1
  Opodatkowanie dochodu z tytułu umorzenia udziałów za wynagrodzeniem w trybie tzw. przymusowym w spółce z o.o. nabytych odpłatnie oraz w drodze darowizny.
 608. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-55/11/AŻ
  Czy przyjmując darowiznę nieruchomości obciążoną hipoteką można to obciążenie –zobowiązanie wobec banku - potraktować jako długi i ciężary zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn?
 609. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-118/11-2/AS
  Czy w przypadku, gdy otrzymane przez Wnioskodawcę w wyniku umorzenia udziałów wynagrodzenie będzie różnić się od wartości nominalnej i/lub rynkowej tych udziałów, wynikiem podatkowym na transakcji będzie różnica między faktycznie otrzymanym wynagrodzeniem a kosztem nabycia umarzanych udziałów? W szczególności, czy do umorzenia udziałów będą miały zastosowanie przepisy o tzw. cenach transferowych (art. 25a oraz art. 25 ustawy PDOF) oraz przepisy o cenie rynkowej (art. 19 ust. 1 ustawy PDOF)?
 610. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-83/11-2/MZ
  Należy stwierdzić, iż w przypadku darowizny dokonanej na rzecz Wnioskodawczyni jako wspólnika spółki cywilnej, powyższa czynność będzie opodatkowana podatkiem od spadków i darowizn. Darowizna ta będzie korzystała ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn zgodnie z art. 4a ustawy, o ile obdarowany spełni wszystkie wymienione w tym przepisie warunki.
 611. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-57/11/ES
  Czy Wnioskodawca będzie miał prawo amortyzować nabytą w drodze darowizny zorganizowaną część przedsiębiorstwa od wartości początkowej ustalonej na nowo, według wartości rynkowej z dnia nabycia - podanej w umowie darowizny i zaliczać do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej te odpisy amortyzacyjne?
 612. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-68/11-4/MZ
  Wnioskodawca, który darował nabyty w drodze spadku udział w budynku mieszkalnym na rzecz wnuka, nie utraci z tego powodu prawa do ulgi przewidzianej w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, jeżeli będzie nadal w tym budynku mieszkał przez okres 5 lat od dnia określonego w ust. 2 pkt 5 lit. a) lub b) tego artykułu.
 613. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-49/11-4/AM
  Czy dochód z działalności Stowarzyszenia przekazywany na cele dobroczynne i pomocowe jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych?
 614. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-57/11/MD
  Opodatkowanie sprzedaży działek gruntu przeznaczonych pod zabudowę (wyodrębnionych z gospodarstwa rolnego).
 615. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1160/10-3/KS
  Jaką wartość początkową należy przyjąć przy wprowadzeniu danego lokalu do ewidencji środków trwałych w przypadku, gdy lokal został nabyty w drodze umowy darowizny?
 616. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-26/11-2/AP
  Skutki podatkowe darowizny udziałów (akcji) na rzecz spółki kapitałowej z siedzibą na Cyprze.
 617. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-4/11-2/AF
  Należy wskazać, iż w sytuacji, gdy Wnioskodawczyni złoży oświadczenie o przyjęciu dokonanego na jej rzecz przez teścia zapisu, będzie miała miejsce darowizna od teścia. W tym przypadku Wnioskodawczyni nie będzie objęta zwolnieniem od podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 4a ustawy.
 618. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-27/11-2/AP
  Skutki podatkowe darowizny udziałów (akcji) na rzecz spółki kapitałowej z siedzibą na Cyprze.
 619. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1370/10/ŁCz
  Kiedy powstanie przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku, gdyby zapłata za umorzone udziały nastąpiła w ratach przypadających na różne okresy podatkowe (rok podatkowy 2010 i 2011)?
 620. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1369/10/ŁCz
  Sposób opodatkowania dochodu uzyskanego w 2010r. z tytułu zbycia w celu umorzenia udziałów w sp. z o.o. nabytych w drodze darowizny
 621. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1367/10/HS
  Sposób opodatkowania dochodu uzyskanego w 2010r. z tytułu zbycia w celu umorzenia udziałów w sp. z o.o. nabytych w drodze darowizny
 622. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1368/10/HS
  Kiedy powstanie przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku, gdyby zapłata za umorzone udziały nastąpiła w ratach przypadających na różne okresy podatkowe (rok podatkowy 2010 i 2011)?
 623. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-997/10-2/JS
  Stwierdzić należy, iż Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego w ramach tzw. ulgi meldunkowej, ponieważ nie spełniła wyżej wymaganych ustawą warunków, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec powyższego przychód uzyskany ze zbycia budynku mieszkalnego w części przypadającej na Wnioskodawcę będzie podlegał opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30e ww. ustawy.
 624. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-41/11-4/MS1
  W przypadku odpłatnego zbycia akcji i udziałów nabytych w drodze darowizny, celem ich umorzenia, Wnioskodawczyni osiągnie przychód z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną. Wnioskodawczyni zobowiązana będzie samodzielnie ustalić podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym, którą stanowić będzie wynagrodzenie otrzymane za zbyte udziały i akcje na rzecz spółki celem umorzenia, którego Wnioskodawczyni nie będzie mogła pomniejszyć o koszty uzyskania przychodów w oparciu o przepis art. 24 ust. 5d ustawy podatkowej, tj. o wartość rynkową udziałów i akcji z dnia darowizny, bowiem przepis art. 24 ust. 5d ww. ustawy nie ma zastosowania w niniejszej sprawie. Z uwagi na to, że przedmiotowe akcje Wnioskodawczyni otrzymała w drodze darowizny, a więc nie poniosła wydatków na ich nabycie, zatem wysokość przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia udziałów i akcji celem umorzenia będzie równocześnie dochodem do opodatkowania, w przypadku braku innych kosztów, o które przychód ten będzie mógł być pomniejszony.
 625. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1390/10-4/MK
  Czy dokonanie przez Wnioskodawcę w stanie faktycznym darowizny udziałów będzie dla Niego neutralne podatkowo, tj. w szczególności nie wywoła u Wnioskodawcy skutków podatkowych w podatku od spadków i darowizn oraz powstania dochodu (przychodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 626. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-270/10-4/MK
  Czy dokonanie przez Wnioskodawcę w stanie faktycznym darowizny udziałów będzie dla Niego neutralne podatkowo, tj. w szczególności nie wywoła u Wnioskodawcy skutków podatkowych w podatku od spadków i darowizn oraz powstania dochodu (przychodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 627. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-133/11/AK
  Zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych sprzedaży działki
 628. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-36/11-2/JB
  Przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego korzystał będzie ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2007 r. do 31.12.2008 r., jeżeli Wnioskodawczyni w terminie złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia.
 629. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-883/10-4/AM
  Czy Spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione w celu świadczenia usług marketingowych, takie jak wydatki na usługi gastronomiczne i cateringowe, wydatki na przekazywane gadżety oraz wydatki na nieodpłatne świadczenia pieniężne i rzeczowe, jeżeli wydatki te (powiększone o marżę) są następnie doliczane do wynagrodzenia należnego Spółce za świadczenie usług na rzecz spółki zagranicznej?
 630. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-893/10-4/IZ
  przekazanie w formie darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa wyłączone jest spod działania ustawy o podatku od towarów i usług oraz nie wiąże się dla Wnioskodawcy z obowiązkiem skorygowania podatku naliczonego, odliczonego w związku z nabyciem składników majątkowych.
 631. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-267/10-2/MK
  Czy w przedstawionym powyżej stanie faktycznym przekazanie udziałów w Spółce z o.o. w drodze darowizny na rzecz Spółki kapitałowej będącej cypryjskim rezydentem podatkowym będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn?
 632. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1366/10-3/AJ
  Czy w przypadku umorzenia udziałów nabytych w drodze darowizny uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt w wysokości rynkowej wartości umarzanych udziałów/akcji z dnia darowizny, na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o PIT?
 633. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1368/10-3/AJ
  Czy w przypadku umorzenia udziałów nabytych w drodze darowizny uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt w wysokości rynkowej wartości umarzanych udziałów/akcji z dnia darowizny, na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o PIT?
 634. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1034/10-4/MG
  W zakresie skutków podatkowych zbycia za wynagrodzeniem udziałów spółki cypryjskiej na rzecz spółki celem umorzenia oraz umorzenia automatycznego lub przymusowego udziałów spółki cypryjskiej za wynagrodzeniem, otrzymanych na podstawie umowy darowizny.
 635. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1027/10-4/MT
  Darowizna zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz syna nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu z działalności gospodarczej. Wnioskodawca nie będzie zobowiązany dokonać korekty dokonanych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, będących przedmiotem darowizny. Wnioskodawca będzie natomiast zobowiązany do dokonania korekty kosztów w stosunku do przekazanych towarów handlowych, materiałów i wyposażenia.
 636. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1339/10-2/ES
  Czy w przypadku umorzenia udziałów/akcji nabytych w drodze darowizny uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt w wysokości rynkowej wartości umarzanych udziałów/akcji z dnia darowizny, na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o PIT?
 637. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1341/10-2/ES
  Czy w przypadku umorzenia udziałów/akcji nabytych w drodze darowizny uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt w wysokości rynkowej wartości umarzanych udziałów/akcji z dnia darowizny, na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o PIT?
 638. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1338/10-2/ES
  Skutki podatkowe związane z odpłatnym zbyciem udziałów nabytych w drodze darowizny w celu umorzenia (tzw. umorzenie dobrowolne).
 639. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1340/10-2/ES
  Skutki podatkowe związane z odpłatnym zbyciem udziałów nabytych w drodze darowizny w celu umorzenia (tzw. umorzenie dobrowolne).
 640. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1225/10/CJS
  Jakie dokumenty należy przedstawić w Urzędzie Skarbowym po sprzedaży mieszkania i w jakim terminie? Jaka jest wysokość podatku z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego i kiedy jest płatny?Czy przysługują jakieś ulgi podatkowe z tytułu sprzedaży mieszkania?Czy część podatku może być przeznaczona na remont mieszkania, w którym wspólnie zamieszkuje Pani z mężem?
 641. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-226/10/RS
  Warunki zastosowania zwolnienia od podatku nabycia lokalu mieszkalnego w drodze darowizny.
 642. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-980/10-3/MS1
  Suma uzyskana przez Wnioskodawcę ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, nabytego w darowiźnie w 2008 roku, będzie zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d updof – w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r.
 643. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1367/10-2/AJ
  Czy w przypadku umorzenia udziałów/akcji nabytych w drodze darowizny uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt w wysokości rynkowej wartości umarzanych udziałów/akcji z dnia darowizny, na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o PIT?
 644. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1669/10/CzP
  "Czy dobrowolna darowizna przekazana przez członka na rzecz Stowarzyszenia podlega w Stowarzyszeniu opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?"
 645. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-305/10/AŻ
  Czy wnioskodawczyni wraz z mężem musi zgłaszać w urzędzie skarbowym spłatę wspólnego kredytu jako darowiznę od swojej mamy, a jeżeli tak, to jaka jest podstawa prawna?
 646. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1369/10-2/AJ
  Czy w sytuacji opisanej w stanie faktycznym, w przypadku umorzenia udziałów/akcji nabytych w drodze darowizny uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt w wysokości rynkowej wartości umarzanych udziałów/akcji z dnia darowizny, na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o PIT?
 647. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1309/10-3/TR
  Skutki podatkowe umorzenia za wynagrodzeniem nabytych w drodze darowizny udziałów (akcji) oraz skutki podatkowe odpłatnego zbycia w celu umorzenia nabytych w drodze darowizny udziałów (akcji).
 648. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1309/10-2/TR
  Skutki podatkowe umorzenia za wynagrodzeniem nabytych w drodze darowizny udziałów (akcji) oraz skutki podatkowe odpłatnego zbycia w celu umorzenia nabytych w drodze darowizny udziałów (akcji).
 649. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1327/10-2/AJ
  Czy w związku z planowanym dokonaniem zbycia poprzez umorzenie udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, otrzymanych w drodze darowizny, Wnioskodawczyni będzie uprawniona do ustalenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości wartości rynkowej udziałów spółki z dnia dokonania darowizny, zgodnie z art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 650. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1307/10-3/WS
  Skutki podatkowe związane z odpłatnym zbyciem udziałów nabytych w drodze darowizny w celu umorzenia (tzw. umorzenie dobrowolne) oraz skutki podatkowe umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością za wynagrodzeniem otrzymanych na podstawie umowy darowizny (tzw. umorzenie przymusowe).
 651. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1304/10-3/WS
  Skutki podatkowe związane z odpłatnym zbyciem udziałów nabytych w drodze darowizny w celu umorzenia (tzw. umorzenie dobrowolne) oraz skutki podatkowe umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością za wynagrodzeniem otrzymanych na podstawie umowy darowizny (tzw. umorzenie przymusowe).
 652. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1307/10-3/WS
  Skutki podatkowe związane z odpłatnym zbyciem udziałów nabytych w drodze darowizny w celu umorzenia (tzw. umorzenie dobrowolne) oraz skutki podatkowe umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością za wynagrodzeniem otrzymanych na podstawie umowy darowizny (tzw. umorzenie przymusowe).
 653. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1305/10-3/WS
  Skutki podatkowe związane z odpłatnym zbyciem udziałów nabytych w drodze darowizny w celu umorzenia (tzw. umorzenie dobrowolne) oraz skutki podatkowe umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością za wynagrodzeniem otrzymanych na podstawie umowy darowizny (tzw. umorzenie przymusowe).
 654. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1304/10-3/WS
  Skutki podatkowe związane z odpłatnym zbyciem udziałów nabytych w drodze darowizny w celu umorzenia (tzw. umorzenie dobrowolne) oraz skutki podatkowe umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością za wynagrodzeniem otrzymanych na podstawie umowy darowizny (tzw. umorzenie przymusowe).
 655. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1305/10-3/WS
  Skutki podatkowe związane z odpłatnym zbyciem udziałów nabytych w drodze darowizny w celu umorzenia (tzw. umorzenie dobrowolne) oraz skutki podatkowe umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością za wynagrodzeniem otrzymanych na podstawie umowy darowizny (tzw. umorzenie przymusowe).
 656. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1308/10-3/WS
  Skutki podatkowe związane z odpłatnym zbyciem udziałów nabytych w drodze darowizny w celu umorzenia (tzw. umorzenie dobrowolne) oraz skutki podatkowe umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością za wynagrodzeniem otrzymanych na podstawie umowy darowizny (tzw. umorzenie przymusowe).
 657. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1305/10-3/WS
  Skutki podatkowe związane z odpłatnym zbyciem udziałów nabytych w drodze darowizny w celu umorzenia (tzw. umorzenie dobrowolne) oraz skutki podatkowe umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością za wynagrodzeniem otrzymanych na podstawie umowy darowizny (tzw. umorzenie przymusowe).
 658. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1303/10-3/WS
  Skutki podatkowe związane z odpłatnym zbyciem udziałów nabytych w drodze darowizny w celu umorzenia (tzw. umorzenie dobrowolne) oraz skutki podatkowe umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością za wynagrodzeniem otrzymanych na podstawie umowy darowizny (tzw. umorzenie przymusowe).
 659. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1308/10-3/WS
  Skutki podatkowe związane z odpłatnym zbyciem udziałów nabytych w drodze darowizny w celu umorzenia (tzw. umorzenie dobrowolne) oraz skutki podatkowe umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością za wynagrodzeniem otrzymanych na podstawie umowy darowizny (tzw. umorzenie przymusowe).
 660. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1298/10-3/WM
  Czy w świetle art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawcę na podstawie umowy darowizny, koszty uzyskania przychodu – dla celów ustalenia dochodu z tytułu umorzenia udziałów – ustala się w wysokości wartości rynkowej udziałów z dnia dokonania darowizny, tzn. czy dochód z tytułu umorzenia udziałów stanowi różnicę pomiędzy wynagrodzeniem otrzymanym przez Wnioskodawcę z tytułu umorzenia udziałów oraz wartością rynkową udziałów z dnia nabycia w formie darowizny?
 661. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1306/10-3/WS
  Skutki podatkowe związane z odpłatnym zbyciem udziałów nabytych w drodze darowizny w celu umorzenia (tzw. umorzenie dobrowolne) oraz skutki podatkowe umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością za wynagrodzeniem otrzymanych na podstawie umowy darowizny (tzw. umorzenie przymusowe).
 662. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1302/10-3/WS
  Skutki podatkowe związane z odpłatnym zbyciem udziałów nabytych w drodze darowizny w celu umorzenia (tzw. umorzenie dobrowolne) oraz skutki podatkowe umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością za wynagrodzeniem otrzymanych na podstawie umowy darowizny (tzw. umorzenie przymusowe).
 663. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1306/10-3/WS
  Skutki podatkowe związane z odpłatnym zbyciem udziałów nabytych w drodze darowizny w celu umorzenia (tzw. umorzenie dobrowolne) oraz skutki podatkowe umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością za wynagrodzeniem otrzymanych na podstawie umowy darowizny (tzw. umorzenie przymusowe).
 664. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1303/10-3/WS
  Skutki podatkowe związane z odpłatnym zbyciem udziałów nabytych w drodze darowizny w celu umorzenia (tzw. umorzenie dobrowolne) oraz skutki podatkowe umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością za wynagrodzeniem otrzymanych na podstawie umowy darowizny (tzw. umorzenie przymusowe).
 665. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1302/10-3/WS
  Skutki podatkowe związane z odpłatnym zbyciem udziałów nabytych w drodze darowizny w celu umorzenia (tzw. umorzenie dobrowolne) oraz skutki podatkowe umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością za wynagrodzeniem otrzymanych na podstawie umowy darowizny (tzw. umorzenie przymusowe).
 666. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1306/10-2/WS
  Skutki podatkowe związane z odpłatnym zbyciem udziałów nabytych w drodze darowizny w celu umorzenia (tzw. umorzenie dobrowolne) oraz skutki podatkowe umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością za wynagrodzeniem otrzymanych na podstawie umowy darowizny (tzw. umorzenie przymusowe).
 667. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1302/10-2/WS
  Skutki podatkowe związane z odpłatnym zbyciem udziałów nabytych w drodze darowizny w celu umorzenia (tzw. umorzenie dobrowolne) oraz skutki podatkowe umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością za wynagrodzeniem otrzymanych na podstawie umowy darowizny (tzw. umorzenie przymusowe).
 668. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1303/10-2/WS
  Skutki podatkowe związane z odpłatnym zbyciem udziałów nabytych w drodze darowizny w celu umorzenia (tzw. umorzenie dobrowolne) oraz skutki podatkowe umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością za wynagrodzeniem otrzymanych na podstawie umowy darowizny (tzw. umorzenie przymusowe).
 669. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1308/10-2/WS
  Skutki podatkowe związane z odpłatnym zbyciem udziałów nabytych w drodze darowizny w celu umorzenia (tzw. umorzenie dobrowolne) oraz skutki podatkowe umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością za wynagrodzeniem otrzymanych na podstawie umowy darowizny (tzw. umorzenie przymusowe).
 670. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1305/10-2/WS
  Skutki podatkowe związane z odpłatnym zbyciem udziałów nabytych w drodze darowizny w celu umorzenia (tzw. umorzenie dobrowolne) oraz skutki podatkowe umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością za wynagrodzeniem otrzymanych na podstawie umowy darowizny (tzw. umorzenie przymusowe).
 671. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1304/10-2/WS
  Skutki podatkowe związane z odpłatnym zbyciem udziałów nabytych w drodze darowizny w celu umorzenia (tzw. umorzenie dobrowolne) oraz skutki podatkowe umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością za wynagrodzeniem otrzymanych na podstawie umowy darowizny (tzw. umorzenie przymusowe).
 672. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1307/10-2/WS
  Skutki podatkowe związane z odpłatnym zbyciem udziałów nabytych w drodze darowizny w celu umorzenia (tzw. umorzenie dobrowolne) oraz skutki podatkowe umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością za wynagrodzeniem otrzymanych na podstawie umowy darowizny (tzw. umorzenie przymusowe).
 673. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1878/10-2/SJ
  Czy odpłatne zbycie przez Wnioskodawczynię nieruchomości określonych we wniosku jako Dom II i Dom III będzie skutkowało koniecznością uiszczenia podatku od towarów i usługw związku ze zbyciem tej nieruchomości?
 674. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1053/10/TJ
  Odpłatne zbycie udziału w nieruchomości nabytego w drodze spadku, darowizny oraz w drodze zniesienia współwłasności.
 675. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1288/10-2/ES
  Czy Wnioskodawczyni ma prawo przeznaczyć całą kwotę uzyskaną ze sprzedaży mieszkania własnościowego nabytego tytułem darowizny, od Jej rodziców na cele budowanego wraz z małżonkiem domu (nie mając rozdzielności majątkowej małżeńskiej), przy czym w pierwszej kolejności ww. kwota będzie przeznaczona na pokrycie kredytu bankowego (wraz z odsetkami i prowizją z tytułu udzielonego kredytu)?
 676. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1284/10-4/MK
  Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości nabytego w spadku w 2008 r. i darowiźnie w 2009 r.
 677. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-313/10-2/ŁM
  Przepisy prawa podatkowego dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania darowizny po stronie darczyńcy.
 678. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1068/10-4/MS1
  Przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży w części odpowiadającej udziałowi w kamienicy nabytemu w drodze darowizny w 1989 r. nie będzie podlegał opodatkowaniu ze względu na upływ pięcioletniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,Przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży w części odpowiadającej udziałowi w kamienicy nabytemu w drodze spadku w 2000 r. nie będzie podlegał opodatkowaniu ze względu na upływ pięcioletniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,Pprzychód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w wyniku ponownego ustanowienia odrębnej własności w 2006 r., ponad udział, który Wnioskodawczyni uprzednio posiadała będzie podlegał opodatkowaniu zgodnie z art. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 679. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1009/10-2/ES
  wartość początkową sieci internetowej stanowiącej składnik zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowi wartość rynkowa z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości. Amortyzacja sieci internetowej wchodzącej w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa nabytego w drodze spadku jest u nabywcy spadku kosztem uzyskania przychodów.
 680. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1050/10-4/RS
  Czy w świetle obowiązujących na dzień 26.02.2010 r. przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej ustawą) Wnioskodawczyni powinna po sprzedaży lokalu w Warszawie odprowadzić podatek dochodowy?
 681. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-883/10-4/JS
  Czy darowizna na rzecz Stowarzyszenia nie powinna być dokonywana z konta osoby obdarowującej na konto osoby obdarowanej (organizacji pozarządowej)?
 682. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1018/10-2/AS
  W przypadku umorzenia dobrowolnego udziałów nabytych w drodze darowizny, Wnioskodawcza osiągnie przychód z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną, a nie przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.
 683. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1017/10-2/AS
  W przypadku umorzenia dobrowolnego udziałów nabytych w drodze darowizny, Wnioskodawcza osiągnie przychód z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną, a nie przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.
 684. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1190/10-2/AS
  Sprzedaż nieruchomości poza zakresem działalności gospodarczej – nie podlega opodatkowaniu VAT.
 685. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1131/10-2/AS
  Czy przekazanie darowizną spółce cywilnej przedsiębiorstwa prowadzonego przez Wnioskodawcę podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 686. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1157/10/HSt
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nabytych w drodze darowizny w celu ich umorzenia?
 687. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1737/10-4/EN
  Podatek od towarów i usług zakresie opodatkowania darowizny przedsiębiorstwa oraz w zakresie obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego.
 688. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-976/10-2/MS1
  Sprzedaż przedmiotowego lokalu przed końcem roku 2012 będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawczyni przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jednakże przychód ten może skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy pod warunkiem spełnienia przesłanek zawartych w tym przepisie.Natomiast dla oceny skutków podatkowych przedstawionej sytuacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych bez znaczenia pozostaje fakt przekazania synowi całości środków uzyskanych ze sprzedaży w formie darowizny.
 689. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-822/10-2/AM
  W związku z chęcią nieodpłatnego przekazania przez Przedsiębiorstwo Wydawnicze Wnioskodawcy rezultatów projektu, Wnioskodawca pyta, czy na gruncie obowiązujących przepisów nieodpłatne otrzymanie (darowizna) ww. aktywów - praw niematerialnych i prawnych do portalu, publikacji, ew. sprzętu zakupionego w ramach projektu i innych rezultatów projektu unijnego dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL) rodzi obowiązek podatkowy względem obdarowanego – Stowarzyszenia?
 690. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-914/10-4/MK1
  Wskutek przekazania w formie darowizny na rzecz spółki kapitałowych z siedzibą na Cyprze udziałów, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli Wnioskodawca nie obejmie w zamian udziałów lub nie otrzyma jakiegokolwiek ekwiwalentu za darowane udziały.
 691. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-826/10/PH
  w zakresie opodatkowania darowizny przedsiębiorstwa
 692. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1019/10/PSZ
  Czy amortyzacja tej nieruchomości będzie kosztem uzyskania przychodu dla celów podatkowych w działalności gospodarczej? Czy w przypadku sprzedaży lub wprowadzenia przedmiotowej nieruchomości do spółki z o.o., kosztem uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży bądź z tytułu objęcia udziałów w Spółce będzie niezamortyzowana wartość tej nieruchomości?
 693. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-738/10-4/AM
  Jak oszacować wartość darowizny podlegającej odliczeniu od dochodu na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Kiedy - (w którym roku podatkowym) Wydawnictwo ma prawo odliczyć od dochodu wartość przekazanej na rzecz Fundacji darowizny? Jak oszacować koszt darowizny podlegający wyłączeniu z kosztów podatkowych na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 694. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1178/10/ŁCz
  Czy kwota zadatku uzyskana na podstawie przedwstępnej notarialnej umowy sprzedaży będzie źródłem przychodu podlegającemu opodatkowaniu?
 695. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1179/10/ŁCz
  Czy kwota zadatku uzyskana na podstawie przedwstępnej notarialnej umowy sprzedaży będzie źródłem przychodu podlegającemu opodatkowaniu?
 696. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1177/10/ŁCz
  Czy kwota zadatku uzyskana na podstawie przedwstępnej notarialnej umowy sprzedaży będzie źródłem przychodu podlegającemu opodatkowaniu?
 697. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1176/10/ŁCz
  Czy kwota zadatku uzyskana na podstawie przedwstępnej notarialnej umowy sprzedaży będzie źródłem przychodu podlegającemu opodatkowaniu?
 698. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1202/10-2/TR
  Podatek dochodowego od osób fizycznych w zakresie odpłatnego zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, nabytych w drodze darowizny, celem ich umorzenia.
 699. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1212/10-2/JK
  1. Czy Spółka zobowiązana na mocy art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 19 %, powinna pobrać ten podatek od przychodu uzyskanego przez wspólnika Spółki z tytułu umorzenia jego udziałów czy od dochodu obliczonego zgodnie z przepisem art. 24 ust. 5d updof? 2. Jeśli zryczałtowany podatek dochodowy ma być pobrany przez Spółkę po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu zgodnie z przepisem art. 24 ust. 5d updof, to czy Spółka ma ustalić poniesione przez wspólników koszty nabycia umorzonych udziałów na podstawie złożonego przez nich w tym zakresie oświadczenia?
 700. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1203/10-2/TR
  Podatek dochodowego od osób fizycznych w zakresie odpłatnego zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, nabytych w drodze darowizny, celem ich umorzenia.
 701. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1192/10/HS
  Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za wkład niepieniężny w postaci nieruchomości gruntowej otrzymanej nieodpłatnie.
 702. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1193/10/HS
  Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za wkład niepieniężny w postaci nieruchomości gruntowej otrzymanej nieodpłatnie.
 703. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1194/10/HS
  Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za wkład niepieniężny w postaci nieruchomości gruntowej otrzymanej nieodpłatnie.
 704. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1020/10/RR
  Czy dokonanie darowizny Akcji na rzecz Spółki cypryjskiej spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu (lub dochodu) w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 705. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1125/10/NG
  sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za wkład niepieniężny w postaci nieruchomości gruntowej otrzymanej nieodpłatnie
 706. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1124/10/NG
  sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za wkład niepieniężny w postaci nieruchomości gruntowej otrzymanej nieodpłatnie
 707. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1123/10/NG
  sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za wkład niepieniężny w postaci nieruchomości gruntowej otrzymanej nieodpłatnie
 708. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1122/10/NG
  sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za wkład niepieniężny w postaci nieruchomości gruntowej otrzymanej nieodpłatnie
 709. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1465/10/PP
  W związku z tym, iż Spółka zamierza przekazać drogi wewnętrzne wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntów na rzecz Gminy do dnia 31 grudnia 2010r. zachodzi pytanie, czy nieodpłatne przekazanie w/w nieruchomości w dacie zawarcia umowy aktu notarialnego, czy też w dacie protokolarnego przejęcia, które może hipotetycznie nastąpić po dniu 31 grudnia 2010r. na rzecz Gminy będzie rodziło obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych?
 710. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1127/10-2/AP
  Opodatkowanie podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania infrastruktury drogowej wraz z prawem wieczystego użytkowania działek, na których ją wykonano, na rzecz gminy oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowaną inwestycją.
 711. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1188/10-3/JK
  Umorzenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnośćią nabytych w drodze darowizny. Ustalenie kosztów uzyskania przychodów.
 712. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1197/10-2/AP
  Czy wartość darowizny dokonanej na rzecz Wnioskodawcy przez Jego małżonkę w postaci wierzytelności przysługującej Jego żonie o zwrot przez Zainteresowanego pożyczki pieniężnej i zapłatę odsetek z tytułu tej pożyczki, stanowiłaby dla Wnioskodawcy przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza?
 713. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-242/10-2/MK
  Darowizna prawa majątkowego (wierzytelności).
 714. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1156/10/ŁCz
  skutki podatkowe sprzedaży działek wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
 715. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1120/10-2/IB
  Nieodpłatne przekazanie przedmiotowych działek drogowych w formie darowizny na rzecz gminy, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ w związku z ich nabyciem od osób fizycznych Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 716. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-994/10/BK
  Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do garażu.
 717. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1401/10/PC
  Czy darowizna w formie dofinansowania do zakupu sprzętu ratownictwa drogowego w kwocie 25.000 zł dla OSP podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych jeżeli fundusz bezpieczeństwa ruchu drogowego jest tworzony z zysku netto?
 718. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1085/10/MMa
  Czy opisana w stanie faktycznym darowizna akcji przez wnioskodawcę na rzecz spółek kapitałowych prawa cypryjskiego, których udziałowcem mniejszościowym jest wnioskodawca będzie dla wnioskodawcy wywoływać skutki podatkowe na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 719. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1086/10/MMa
  Czy opisana w stanie faktycznym darowizna akcji przez wnioskodawcę na rzecz spółek kapitałowych prawa cypryjskiego, których udziałowcem większościowym jest wnioskodawca będzie dla wnioskodawcy wywoływać skutki podatkowe na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 720. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1084/10/MMa
  Czy opisana w stanie faktycznym darowizna akcji przez wnioskodawcę na rzecz spółek kapitałowych prawa cypryjskiego, których jedynym udziałowcem jest wnioskodawca będzie dla wnioskodawcy wywoływać skutki podatkowe na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 721. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-943/10-2/EC
  Przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię z odpłatnego zbycia udziału w budynku wielorodzinnym oraz związanego z tym budynkiem udziału w gruncie, nabytego w 1994 roku w drodze darowizny oraz umowy kupna-sprzedaży nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu, ponieważ sprzedaż udziału nastąpiła po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie. Natomiast, Wnioskodawczyni może skorzystać z ulgi, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008r., w stosunku do przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w budynku, którego nabycie nastąpiło w 2007r., o ile do 30 kwietnia następującego po roku, w którym dokona sprzedaży złoży oświadczenie o przysługującym jej prawie do zwolnienia. Natomiast przychód, który Wnioskodawczyni uzyskała ze sprzedaży udziału w części przypadającej na grunt przynależny do tego budynku będzie podlegał opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 722. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-955/10/MM
  Czy w sytuacji opisanej powyżej, zwolnieniem będzie objęta kwota 4.200 zł. (tj. 6% dochodu Wnioskodawczyni), czy też cała kwota 5.100 zł, którą w 2010 roku Wnioskodawczyni planowała przeznaczyć na cele kultu religijnego (dokonując przelewu ze swojego konta bankowego i wskazując, iż darowizna przekazywana zostanie na cele kultu religijnego)?
 723. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1120/10-4/AP
  Czy przekazanie darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług?
 724. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-387/10-4/AF
  Należy stwierdzić, iż w przypadku przekazania w drodze darowizny bratankowi mieszkania Wnioskodawczyni, jako darczyńca nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku od spadków i darowizn, pod warunkiem, że z tytułu nabytego spadku po zmarłym mężu Wnioskodawczyni spełniła warunki do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z zapisem art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.
 725. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-236/10-3/WS
  Darowizna udziału w mieszkaniu nabytym w drodze spadku na rzecz córki.
 726. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-918/10/MK
  Czy przywrócenie w dniu 23 marca 2009 r. na rzecz Wnioskodawcy prawa własności opisanych we wniosku udziałów w nieruchomości na podstawie umowy darowizny, w wykonaniu obowiązku przeniesienia własności nieruchomości z powodu odwołania darowizny z dnia 3 grudnia 2007 r., należy uznać za odzyskanie nieruchomości i tym samym daty zawarcia ww. umowy darowizny (tj. 23 marca 2009 r.) nie należy traktować jako daty nabycia ww. udziałów w nieruchomości, tj. czy w rzeczywistości przeniesienie prawa własności udziałów w nieruchomości przez Wnioskodawcę na rzecz dzieci nie należy uznać za niebyłe w związku z odwołaniem darowizny i zwrotnym przeniesieniem na Niego przedmiotu darowizny?
 727. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1101/10/ŁCz
  sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w drodze darowizny
 728. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-224/10-2/MK
  Czy prawidłowa jest interpretacja powyższej sytuacji i nie zajdzie konieczność zapłaty podatku od spadków i darowizn?
 729. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-936/10/EA
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup artykułów spożywczych na spotkania z kontrahentami we własnej restauracji; ponadto nie należy wystawiać faktury wewnętrznej, gdyż drobny poczęstunek nie jest czynnością zrównaną ze sprzedażą, a zarazem nie podlega opodatkowaniu. Z uwagi na to, że drobny poczęstunek nie jest czynnością opodatkowaną to określanie w tym przypadku podstawy opodatkowania jest bezprzedmiotowe.
 730. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1620/10-3/AD
  Czy w opisanym stanie faktycznym wystąpi konieczność zapłaty podatku VAT z tytułu takiego sposobu przekazania polowy praw do lokalu na rzecz małoletniej córki?
 731. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-918/10/AL
  Czy podlega opodatkowaniu dostawa udziału w działce lub udziału w działkach powstałych w wyniku jej podziału?
 732. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1225/10-2/IGo
  Przedmiot darowizny posiadać będzie cechy wymienione w art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, i będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa. W konsekwencji zamierzona przez Wnioskodawcę czynność wyłączona będzie spod działania przepisów cyt. ustawy, na podstawie ww. art. 6 pkt 1 ustawy, co oznacza, że transakcja ta nie będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem.
 733. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-234/10/MCZ
  skutki podatkowe darowizny nieruchomości w I grupie podatkowej
 734. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-591/10/PS
  W zakresie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów przekazanej darowizny.
 735. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1093/10-3/WS
  1. Czy mieszkanie nabyte za środki otrzymane w drodze darowizny od rodziców z jasno zdeklarowanym celem ich wydatkowania można uznać za nabyte w drodze darowizny? 2. W jaki sposób oddzielić środki darowane tak aby nie zostały obciążone podatkiem po sprzedaży mieszkania?
 736. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-907a/10/TJ
  Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych darowizny akcji, zwolnionej z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.
 737. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-180a/10/RS
  Zwolnienie z podatku od spadków i darowizn w zakresie ulgi mieszkaniowej.
 738. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-901a/10/RS
  Warunki do skorzystania z ulgi meldunkowej.
 739. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-876/10-2/AK
  należy uznać, iż dochodem w przypadku umorzenia udziałów za wynagrodzeniem bądź odpłatnego zbycia udziałów na rzecz spółki w celu umorzenia, nabytych w drodze darowizny, jest nadwyżka przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem nad kosztami uzyskania przychodu w wysokości wartości rynkowej umarzanych udziałów z dnia nabycia darowizny (ustalony w oparciu o art. 8 ustawy o podatku od spadków i darowizn), co wynika z treści art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 740. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-877/10-2/MK1
  Należy uznać, iż dochodem w przypadku umorzenia udziałów za wynagrodzeniem bądź odpłatnego zbycia udziałów na rzecz spółki w celu umorzenia, nabytych w drodze darowizny, jest nadwyżka przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem nad kosztami uzyskania przychodu w wysokości wartości rynkowej umarzanych udziałów z dnia nabycia darowizny (ustalony w oparciu o art. 8 ustawy o podatku od spadków i darowizn), co wynika z treści art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 741. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-219/10/MCZ
  skutki podatkowe spłaty kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania
 742. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1093/10-2/AP
  Czy z przedstawioną we wniosku sytuacją przeniesienia ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej pod tytułem darmym (darowizna) łączy się możliwość zastosowania wobec Wnioskodawcy przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 743. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1103/10-3/TW
  Czy po zrealizowaniu darowizny Wnioskodawczyni powinna ograniczyć podstawę odpisów amortyzacyjnych lokalu do połowy dotychczasowej podstawy?
 744. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1029/10/CJS
  Czy przychód ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze zawartej umowy o rentę strukturalną jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 745. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-934/10-2/AM
  należy stwierdzić, iż jeżeli zbycie działek gruntu o nr 5/8 i 2/10 nastąpi przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie w omawianej sprawie nastąpiło w roku 2009 r. to przychód ze sprzedaży podlega opodatkowaniu na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast sprzedaż ww. działek gruntu po 1 stycznia 2015 roku nie będzie stanowiło źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym nie powstanie obowiązek zapłaty podatku od tej sprzedaży.
 746. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-181/10/TJ
  Opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych darowizny akcji bez przejęcia długów i ciężarów i zobowiązań darczyńcy.
 747. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-230/10/MCZ
  zwolnienie z podatku darowizny nieruchomości od syna
 748. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-828/10-2/LS
  Opodatkowanie dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.
 749. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1002/10/AK
  Sprzedaż prawa własności lokali mieszkalnych nabytych na podstawie umowy darowizny z dnia 27 marca 1969r. i w wyniku umowy zniesienia współwłasności oraz ustanowienia odrębnej własności lokali z dnia 12 marca 2008r.
 750. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-832/10-2/AK
  Należy uznać, iż w przypadku umorzenia akcji za wynagrodzeniem bądź odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki w celu umorzenia, nabytych w drodze darowizny, uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt uzyskania przychodów w wysokości wartości rynkowej umarzanych akcji z dnia nabycia darowizny (ustalony w oparciu o art. 8 ustawy o podatku od spadków i darowizn), co wynika z treści art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 751. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-833/10-2/AK
  Należy uznać, iż w przypadku umorzenia akcji za wynagrodzeniem bądź odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki w celu umorzenia, nabytych w drodze darowizny, uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt uzyskania przychodów w wysokości wartości rynkowej umarzanych akcji z dnia nabycia darowizny (ustalony w oparciu o art. 8 ustawy o podatku od spadków i darowizn), co wynika z treści art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 752. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-834/10-2/MK1
  Należy uznać, iż w przypadku umorzenia akcji za wynagrodzeniem bądź odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki w celu umorzenia, nabytych w drodze darowizny, uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt uzyskania przychodów w wysokości wartości rynkowej umarzanych akcji z dnia nabycia darowizny (ustalony w oparciu o art. 8 ustawy o podatku od spadków i darowizn), co wynika z treści art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 753. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-724/10-4/JC
  Czy koszty wyjazdu zaproszonych przez Spółkę do Seulu lekarzy (warsztaty oraz przelot) będą stanowiły koszty uzyskania przychodów Spółki?
 754. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1038/10-3/AO
  Czy w przypadku zbycia udziałów w celu umorzenia, nabytych w drodze darowizny, poboru zryczałtowanego podatku, zgodnie z art. 41 ust. 4 w związku z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Spółka jako płatnik dokonuje od uzyskanego przez wspólnika dochodu, stanowiącego nadwyżkę przychodu otrzymanego z tytułu wypłaconego wynagrodzenia nad kosztem w wysokości rynkowej wartości umarzanych udziałów z dnia darowizny, na podstawie art. 24 ust. 5d ww. ustawy?
 755. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1038/10-2/AO
  Czy w przypadku umorzenia udziałów nabytych w drodze darowizny, poboru zryczałtowanego podatku, zgodnie z art. 41 ust. 4 w związku z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Spółka jako płatnik dokonuje od uzyskanego przez wspólnika dochodu, stanowiącego nadwyżkę przychodu otrzymanego z tytułu wypłaconego wynagrodzenia nad kosztem w wysokości rynkowej wartości umarzanych udziałów z dnia darowizny, na podstawie art. 24 ust. 5d ww. ustawy?
 756. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-914/10-4/EK
  Opodatkowanie sprzedaży działki otrzymanej w drodze darowizny.
 757. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-918/10-4/EK
  Opodatkowanie sprzedaży działki otrzymanej w drodze darowizny.
 758. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-731/10-4/JK
  Opodatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów rolnych.
 759. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-709/10/BWo
  Opodatkowanie darowizny całego przedsiębiorstwa.
 760. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-741/10-4/AO
  przekazanie przez Wnioskodawcę, na cele osobiste, samochodu będącego środkiem trwałym firmy przy nabyciu którego odliczono podatek VAT, należy potraktować jako odpłatną dostawę towarów. Czynność ta podlega udokumentowaniu fakturą wewnętrzną. Za podstawę opodatkowania przekazania samochodu na cele osobiste w przedmiotowej sytuacji należy przyjąć – zgodnie z art. 29 ust. 10 ustawy – cenę nabycia przekazywanego towaru lecz skorygowaną na dzień, w którym dochodzi do jego nieodpłatnego przekazania na cele prywatne Wnioskodawcy.
 761. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-222/10/AA
  opodatkowanie darowizny certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego z siedzibą w Polsce na rzecz osoby prawnej
 762. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1218/10/RM
  dot. skutków podatkowych sprzedaży składników majątkowych nabytych uprzednio w drodze darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 763. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-823/10-4/EC
  Darowizna ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółce jawnej nie prowadzi do powstania u darczyńcy przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jednakże w sytuacji wystąpienia ze spółki będzie ciążył na Panu obowiązek sporządzenia remanentu likwidacyjnego zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wartość remanentu likwidacyjnego należy przyjąć do opodatkowania w proporcji do Pana udziału w zysku spółki jawnej.
 764. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-874/10/IG
  Czy w przypadku zbycia udziałów w spółce cypryjskiej w celu umorzenia, nabytych w drodze darowizny, uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt w wysokości wartości rynkowej umarzanych udziałów z dnia darowizny, na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 765. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-815/10/AW
  darowizna nieruchomości zabudowanej
 766. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-800/10-2/AK
  skutki podatkowe związanych z darowizna udziałów posiadanych w Spółkach kapitałowych z siedzibą w Polsce - Spółce z siedzibą na Cyprze.
 767. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1455/10-2/AD
  Czy dokonana przez Zainteresowaną darowizna przedsiębiorstwa będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 768. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-326/10-9/MZ
  Należy stwierdzić, iż obowiązek podatkowy w przedstawionym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym powstał w dacie spełnienia przyrzeczonego świadczenia, tj. w dniu 02.09.2009 r., gdyż w tym dniu matka złożyła bankowe polecenie wpłaty na konto Wnioskodawcy kwoty 50.000, 00 zł i od tej daty należy liczyć termin 6 m-cy do zgłoszenia nabycia tytułem darowizny środków pieniężnych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.
 769. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-339/10-2/AF
  należy stwierdzić, iż darowizna ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej dokonana na rzecz Wnioskodawcy przez jego ojca będzie podlegała podatkowi od spadków i darowizn zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Powyższa darowizna będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania powyższym podatkiem na podstawie art. 4a ustawy, o ile obdarowany spełni wszystkie wymienione w tym przepisie warunki. Jeżeli powyższa umowa darowizny zostanie zawarta w formie aktu notarialnego wówczas, na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek zgłoszenia nabycia przedmiotu darowizny właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zgodnie z zapisem art. 4a ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn.
 770. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-719/10-2/JK
  Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości
 771. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-879/10-2/AS
  W przypadku zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, nabytych w drodze darowizny celem ich umorzenia, dochodem z tego umorzenia jest nadwyżka przychodu nad kosztami uzyskania przychodu. Kosztem uzyskania przychodów będzie wartość tych udziałów z dnia nabycia darowizny ustalona zgodnie z art. 8 ustawy o podatku od spadków i darowizn.
 772. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1137/10/PC
  Czy sprzedaż towarów handlowych, pochodzących z darowizny na cele kultu religijnego z założeniem przeznaczenia uzyskanych środków finansowych również na cele kultu religijnego, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 773. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-990/10/ŁCz
  Czy dokonanie przez wnioskodawcę darowizny certyfikatów inwestycyjnych na rzecz osoby prawnej spowoduje powstanie po jego stronie przychodu (lub dochodu) w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 774. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-973/10/MM
  Jaką metodę wyceny należy przyjąć przy określaniu wartości rynkowej udziałów nabytych w drodze darowizny w przypadku ich umorzenia.
 775. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-975/10/MM
  Sposób ustalenia dochodu z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych w drodze darowizny.
 776. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-976/10/MM
  Jaką metodę wyceny należy przyjąć przy określaniu wartości rynkowej udziałów nabytych w drodze darowizny w przypadku ich umorzenia?
 777. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-209/10/ŚS
  Czy darowizna akcji na rzecz spółki cypryjskiej powoduje powstanie po stronie osoby fizycznej – darczyńcy obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn?
 778. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-769/10-4/MK1
  Skutki podatkowe związane z darowizną akcji na rzecz spółki kapitałowej.
 779. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-956/10/MM
  Sprzedaż działki nabytej w drodze darowizny w 1996r. wraz z wybudowanym na niej w późniejszym okresie budynkiem.
 780. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-971/10/ŁCz
  Czy dla ustalenia wartości rynkowej umarzanych udziałów prawidłową jest metoda wyceny oparta na metodzie skorygowanej wartości netto?
 781. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-970/10/ŁCz
  W jaki sposób wnioskodawca powinien jako płatnik określić dochód wspólnika podlegający opodatkowaniu w związku z wypłatą wynagrodzenia za umorzone udziały, a w szczególności w jaki sposób powinien określić koszty uzyskania przychodu z tytułu umorzenia tych udziałów?
 782. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-769/10-5/MK1
  skutki podatkowe związane z darowizną udziałów na rzecz spółki kapitałowej
 783. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-789/10/BK
  Czy Wnioskodawca może odliczyć od dochodu darowiznę pieniężną przekazaną na konto Gminy dla powodzian?
 784. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1028/10/MO
  W wyniku nieodpłatnego przekazania posiadanego majątku na rzecz Gminy powstanie w Klubie koszt w wysokości przekazanego majątku netto (nieumorzonego). Czy powstałe z tego tytułu koszty - choć nie stanowią kosztów uzyskania przychodu zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, będą po wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów korzystały ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, jako przeznaczone na cele wolne od podatku tj. działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawych?
 785. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-791/10-2/AS
  W przypadku zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, nabytych w drodze darowizny celem ich umorzenia, Wnioskodawczyni będzie zobligowana do zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 19% uzyskanego dochodu. Kosztem uzyskania przychodów będzie wartość tych udziałów z dnia nabycia darowizny ustalona zgodnie z art. 8 ustawy o podatku od spadków i darowizn.
 786. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-980/10/ŁCz
  Czy spółka, działając jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego, od dochodu wspólnika z tytułu umorzenia udziałów, w tym z tytułu ich umorzenia dobrowolnego, powinna pobrać zryczałtowany 19% podatek dochodowy od dochodu ustalonego na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. po pomniejszeniu kwot przychodu o wskazane w tym przepisie koszty nabycia udziałów, w tym wartość udziałów z dnia darowizny?
 787. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-860/10-4/MS1
  należy stwierdzić, iż prawo do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie przysługiwało Wnioskodawcy wyłącznie do wysokości przychodu uzyskanego ze sprzedaży 9/20 części udziału w budynku mieszkalnym nabytego w darowiźnie. Natomiast dochód ze sprzedaży 9/20 części udziału w gruncie związanym z budynkiem mieszkalnym podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym, zgodnie z zasadami przedstawionymi w art. 30e ww. ustawy.
 788. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-803/10/ESZ
  Jakie skutki podatkowe będzie miało przekazanie powyższej darowizny w zakresie ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 789. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1010/10-2/EK
  Opodatkowanie dostawy nieruchomości nabytych w drodze spadku.
 790. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-889/10/MW
  Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji, gdy wnioskodawczyni połowę kwoty przychodu daruje swojemu bratu na realizacje jego celów mieszkaniowych.
 791. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-935/10/HSt
  Czy wnioskodawczyni będzie musiała zapłacić podatek dochodowy od połowy wartości za jaką sprzeda nieruchomość, ponieważ od podpisania umowy darowizny nie minęło 5 lat?
 792. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-812/10-2/MS1
  Czy w przypadku umorzenia udziałów/akcji spółek z siedzibą na Cyprze nabytych w drodze darowizny uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt w wysokości rynkowej wartości umarzanych udziałów/akcji z dnia darowizny, na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)?
 793. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1008/10-2/PR
  Opodatkowanie dostawy nieruchomości nabytych w drodze spadku.
 794. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-969/10-2/TR
  Podatek dochodowego od osób fizycznych w zakresie odpłatnego zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, nabytych w drodze darowizny, celem ich umorzenia.
 795. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-759/10-3/MK1
  Czy prawidłowe jest stanowisko, iż nie powstaje u Podatnika przychód w podatku PIT z tytułu wzrostu wartości udziałów w Spółce Cypryjskiej w wyniku dokonania przez niego darowizny akcji Spółek na rzecz FIZ?
 796. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-759/10-2/MK1
  Czy dokonanie przez Podatnika darowizny akcji Spółek na rzecz FIZ spowoduje powstanie po stronie Podatnika przychodu (lub dochodu) w rozumieniu Ustawy PIT?
 797. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-176/10/ŚS
  Czy pożyczka, która została scedowana umową cesji podlega zwolnieniu od podatku od spadków i darowizn, jeżeli w ciągu pół roku od scedowania zostanie zgłoszona do właściwego urzędu skarbowego?
 798. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-757/10-3/AK
  Powstanie przychodu w tytułu wzrostu wartości udziałów w Spółce Cypryjskiej w związku z dokonaniem darowizny akcji Spółek na rzecz Zamkniętego Funduszu Inwestycyjnego.
 799. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-785/10/ESZ
  skutki podatkowe darowizny na rzecz syna samochodu, będącego środkiem trwałym w prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej
 800. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-203/10/ŚS
  Czy darowizna akcji na rzecz spółki cypryjskiej powoduje powstanie po stronie osoby fizycznej – darczyńcy obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn?
 801. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-192/10/AA
  Czy darowizna akcji na rzecz spółki cypryjskiej powoduje powstanie po stronie osoby fizycznej – darczyńcy obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn?
 802. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-709/10-4/JB
  Zwolnienie z opodatkowania przychodu (dochodu) uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.
 803. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-908/10-3/IM
  1. Czy kwota naliczonych i otrzymanych przez Wnioskodawcę (nowego – przyszłego pożyczkodawcę) odsetek z tytułu udzielonej pożyczki podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a jeżeli tak to w jakiej wysokości? 2. Czy opodatkowaniu tym podatkiem podlega również kwota otrzymanej (zwróconej) pożyczki?
 804. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-919/10/HS
  Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości.
 805. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-900/10/HSt
  Czy darowizna akcji na rzecz spółki cypryjskiej będzie dla wnioskodawcy neutralna podatkowo, tj. w szczególności, czy darowizna ta nie wywoła u niego powstania dochodu (przychodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 806. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-927/10/HS
  Czy darowizna akcji dla Spółki cypryjskiej jest dla wnioskodawcy neutralna podatkowo, tj. w szczególności nie wywołuje u wnioskodawcy powstania dochodu (przychodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 807. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-886/10/MM
  Czy ulga meldunkowa dotyczy jedynie dochodu uzyskanego ze sprzedaży budynku mieszkalnego, czy dotyczy również gruntu, na którym znajduje się ten budynek?
 808. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-173/10/MCZ
  podatek od spadków i darowizn
 809. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-884/10/MW
  Czy darowizna akcji na rzecz Spółki cypryjskiej będzie dla wnioskodawczyni neutralna podatkowo, tj. w szczególności, czy darowizna ta nie wywoła u niej powstania dochodu (przychodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 810. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-790/10/TK
  Czy dochód do opodatkowania przy sprzedaży udziałów podmiotowi C przez osobę A stanowić będzie różnica między wartością darowizny otrzymanej przez osobę A od osoby B, a ceną uzyskaną przez osobę A ze sprzedaży udziałów osobie C?
 811. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-788/10/TK
  Czy dochód do opodatkowania przy sprzedaży udziałów podmiotowi C przez osobę A stanowić będzie różnica między wartością darowizny otrzymanej przez osobę A od osoby B, a ceną uzyskaną przez osobę A ze sprzedaży udziałów osobie C?
 812. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-678/10-4/AO
  Czy przy sprzedaży działki otrzymanej w darowiźnie Wnioskodawczyni będzie musiała zapłacić podatek VAT?
 813. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-921/10-2/ES
  Czy Spółka jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych powinna pobrać podatek ryczałtowy w wysokości 19% od nadwyżki przychodu otrzymanego przez akcjonariusza w związku z umorzeniem akcji nad kosztami uzyskania przychodu w wysokości wartości akcji z dnia ich darowizny?
 814. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-872/10/MM
  Czy wartość darowanych akcji - objęta zwolnieniem podmiotowym przewidzianym w ustawie o podatku od spadków i darowizn, będzie mogła zostać odjęta od wartości późniejszej sprzedaży tychże akcji, pomniejszając tym samym przychód z takiej sprzedaży?
 815. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-856/10/ŁCz
  Czy uzyskany z tytułu umowy sprzedaży z dnia 14 stycznia 2010r., szczegółowo opisanej powyżej, przychód uzyskany z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie, jest wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 816. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-879/10/ŁCz
  Umorzenie udziałów w spółce z o.o. nabytych w drodze darowizny.
 817. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-878/10/ŁCz
  umorzenie udziałów w spółce z o.o. nabytych w drodze darowizny
 818. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-175/10/MCZ
  Czy fakt, że nieruchomość zostanie sprzedana wnioskodawcy poniżej jej wartości rynkowej oznacza, że w zakresie różnicy pomiędzy wartością rynkową a ceną sprzedaży nieruchomości sprzedawca dokona na rzecz ww. darowizny i tym samym po stronie wnioskodawcy powstanie zobowiązanie do zapłaty podatku od spadku i darowizn z tego tytułu?
 819. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-706/10-2/AK
  Skutki podatkowe darowizny akcji spółki akcyjnej na rzecz osoby prawnej z siedzibą na Cyprze.
 820. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-708/10-2/AK
  Skutki podatkowe darowizny akcji spółki akcyjnej na rzecz osoby prawnej z siedzibą na Cyprze.
 821. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-705/10-2/AK
  Skutki podatkowe darowizny akcji spółki akcyjnej na rzecz osoby prawnej z siedzibą na Cyprze.
 822. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-707/10-2/AK
  Skutki podatkowe darowizny akcji spółki akcyjnej na rzecz osoby prawnej z siedzibą na Cyprze.
 823. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-779/10-2/SP
  Czy w przypadku odpłatnego zbycia przez Wnioskodawczynię udziału w nieruchomości, po odwołaniu dokonanej uprzednio darowizny owego udziału, zbycie to stanowić będzie źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 824. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-989/10/PC
  Czy wydatki poniesione w związku z wykonaniem dokumentacji projektowej pod inwestycję drogową będą kosztami uzyskania przychodu Spółki innymi niż koszty bezpośrednio związane z przychodami?
 825. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-406/10/PS
  W zakresie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków dotyczących wytworzenia produktów oraz nabycia towarów i gadżetów przekazywanych nieodpłatnie kontrahentom.
 826. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-895/10-2/TR
  Podatek dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia akcji w spółce akcyjnej, nabytych w drodze darowizny, w celu ich umorzenia.
 827. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-895/10-3/TR
  Podatek dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia akcji w spółce akcyjnej, nabytych w drodze darowizny, w celu ich umorzenia.
 828. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-894/10-3/TR
  Podatek dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia akcji w spółce akcyjnej, nabytych w drodze darowizny, w celu ich umorzenia.
 829. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-894/10-2/TR
  Podatek dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia akcji w spółce akcyjnej, nabytych w drodze darowizny, w celu ich umorzenia
 830. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-771/10-2/MS1
  Czy dokonanie przez Wnioskodawcę darowizny udziałów na rzecz spółki cypryjskiej spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu (albo dochodu) w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 831. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-693/10-2/AK
  Czy dokonanie darowizny akcji na rzecz spółki cypryjskiej spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy powstanie przychodu (lub dochodu) w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 832. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-774/10/MMa
  Czy można w przypadku wnioskodawcy uwzględnić kilkumiesięczny okres karencji w złożeniu zawiadomienia? Czy prośba wnioskodawcy może być przez jakiś organ przyjęta, jaki i gdzie?
 833. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-814/10/ŁCz
  sprzedaż nieruchomości nabytej w 1994r. po części w spadku, a w części w drodze w darowizny w 2009r.
 834. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-290/10-3/MZ
  Czy Wnioskodawca może sprzedać mieszkanie i nie płacić podatku od darowizny z którego był zwolniony (przy czym kwotę ze sprzedaży przeznaczy na zakup mieszkania i ewentualny jego remont)?
 835. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-831/10/MW
  Czy zniesienie współwłasności nieruchomości stanowi nabycie?
 836. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-673/10-3/MK1
  Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości objętej Dekretem.
 837. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/DD2/033/80/BRT/09/460
  Czy Wnioskodawczyni musi płacić podatek dochodowy od zamiany działek, jako że chce dysponować spadkiem przed upływem 5 lat od otwarcia spadku? Czy Wnioskodawczynię obowiązuje podatek od czynności cywilno-prawnych przy zamianie działek? Czy Wnioskodawczyni będzie płacić inne podatki od zamiany działek?
 838. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-164/10/MCZ
  Czy pieniądze przekazane z rachunku żony na rachunek bankowy wnioskodawcy w celu zapłaty za zakup mieszkania należy uznać jako przelew nie rodzący skutków podatkowych, czy też należy potraktować je jako darowiznę na rzecz wnioskodawcy i zgłosić ją na formularzu SD-Z2?
 839. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-713/10/WM
  Czy w przypadku zbycia udziałów w spółce w celu umorzenia, nabytych w drodze darowizny, uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt w wysokości wartości rynkowej umarzanych udziałów z dnia darowizny na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 840. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-794/10-2/AMN
  Czy nieodpłatne zbycie udziału spółkowego przed zawarciem przez Spółkę umów przenoszących własność lokali, na rzecz spółki komandytowo-akcyjnej, której akcjonariuszem będzie FIZ, bądź bezpośrednio na rzecz FIZ, będzie skutkować po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu podatkowego?
 841. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-807/10/MW
  1. W jaki sposób wnioskodawca jest obowiązany, jako płatnik, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym ustalić dochód do opodatkowania 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, uzyskany przez wspólników z tytułu umorzenia za wynagrodzeniem udziałów uprzednio nabytych w drodze darowizny, a w szczególności koszty uzyskania przychodu z tytułu umorzenia tych udziałów? 2. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym wnioskodawca jako płatnik będzie zobowiązany do składania jakichkolwiek deklaracji lub informacji podatkowych w tym zakresie?
 842. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-641/10/MK
  1. Czy kosztem uzyskania przychodu będzie rynkowa wartość udziałów z daty darowizny wynikająca z wyceny biegłego? 2. Czy Wnioskodawczyni, w przypadku wypłaty wynagrodzenia w ratach, powinna otrzymać całą kwotę raty bez pomniejszenia jej przez płatnika o zryczałtowany podatek dochodowy aż do momentu, gdy wysokość wypłaconych rat przekroczy kwotę kosztów uzyskania przychodów?
 843. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-709/10/EŁ
  Wyłączenie z opodatkowania czynności przekazania przedsiębiorstwa w drodze darowizny.
 844. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-888/10/PP
  Czy nieodpłatne przekazanie szkole wyposażenia placu zabaw spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w Spółce?
 845. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-824/10-2/TR
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych darowizny akcji w spółce komandytowo-akcyjnej na rzecz funduszu inwestycyjnego zamkniętego.
 846. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-167/10-2/MK
  1. Czy obowiązkiem Wnioskodawcy było zgłoszenie uznanej przez niego darowizny w Urzędzie Skarbowym i opłacenie podatku od spadków i darowizn? 2. Czy w tym czasie Wnioskodawca popełnił przestępstwo podatkowe, nie zgłaszając darowizny w Urzędzie Skarbowym? 3. Czy kwota 400 tys. zł uznana przez Wnioskodawcę za darowiznę weszła do wspólnego majątku dorobkowego jego rodziny?
 847. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-792/10-2/AJ
  Czy w związku z przedstawionym stanem faktycznym i zamiarem dokonania sprzedaży tej nieruchomości w 2010 r. Zainteresowana ma prawo skorzystać z ulgi meldunkowej tj. ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2008 r.?
 848. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-729/10-2/MS1
  Sposób opodatkowania przychodu z tytułu umorzenia akcji nabytych w drodze darowizny.
 849. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-663/10-3/AS
  Zwolnienie od opodatkowania przychodów ze sprzedaży nieruchomości.
 850. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-728/10-2/MS1
  Sposób opodatkowania przychodu z tytułu umorzenia akcji nabytych w drodze darowizny.
 851. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-729/10-2/MS1
  Sposób opodatkowania przychodu z tytułu umorzenia akcji nabytych w drodze darowizny.
 852. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-622/10-2/AS
  Skutki podatkowe darowizny akcji dokonanej na rzecz spółki kapitałowej z siedzibą na Cyprze.
 853. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-647/10-2/AS
  Opodatkowanie dochodu z tytułu umorzenia udziałów w spółce z o.o. otrzymanych w drodze darowizny.
 854. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-399/10-2/AS
  Czy dokonanie Darowizny lub Darowizn w ramach przedstawionego zdarzenia przyszłego i otrzymanie w wyniku tego przez Spółkę Cypryjską własności Aktywów będzie rodziło obowiązek Spółki Cypryjskiej zapłaty w Polsce podatku?
 855. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-758/10/AK
  Czy w związku z przekazaniem przez małżonka wnioskodawczyni na rzecz CypCo Pakietu Akcji w drodze darowizny powstanie po stronie wnioskodawczyni przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 856. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-761/10/AK
  Czy w związku z przekazaniem na rzecz CypCo Pakietu Akcji w drodze umowy darowizny powstanie po stronie wnioskodawcy przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 857. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-305/10/AM
  Czy wniesienie przez Podatnika w formie darowizny całości lub części Aktywów do FIZ lub LSK spowoduje powstanie po stronie Podatnika obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych?
 858. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-736/10/MMa
  Czy fakt odzyskania nieruchomości (działki) którą wnioskodawczyni otrzymała od rodziców a odebranej jej w latach 70-ych z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe a w chwili obecnej przywróconej jej Decyzją Starosty Przeworskiego powoduje powstanie przychodu? Czy sprzedaż odzyskanej nieruchomości (działki) wnioskodawczyni musi zgłosić w urzędzie skarbowym i czy należy zapłacić 19% podatku w momencie jej sprzedaży?
 859. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-564/10-4/MG
  Zwolnienie z opodatkowania odszkodowania za wywłaszczone grunty, przyznanego w oparciu o przepisy ustawy o transporcie kolejowym.
 860. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-762/10/MMa
  Czy wnioskodawczyni może skorzystać z ulgi meldunkowej w świetle ww. faktów? Jakie formalności należy spełnić w związku ze sprzedażą ww. mieszkania?
 861. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-691/10/AK
  Czy wnioskodawczyni będzie musiała płacić podatek od sprzedaży mieszkania?
 862. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-754/10/MM
  Skutki podatkowych darowania posiadanych akcji oraz udziałów w spółkach kapitałowych na rzecz funduszu inwestycyjnego zamkniętego.
 863. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-966/10/MM
  Skutki podatkowych darowania posiadanych akcji oraz udziałów w polskich spółkach kapitałowych na rzecz spółek kapitałowych z siedzibą na terytorium Luksemburga.
 864. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-598/10-4/AS
  Opodatkowanie dochodu z tytułu zbycia udziałów w spółce z o.o.
 865. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-713/10/AP
  Skutki podatkowe nieodpłatnego przekazania samochodu osobowego zakupionego w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej na potrzeby osobiste Wnioskodawcy oraz darowizny udziału w tym samochodzie na rzecz jego małżonki.
 866. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-563/10-4/ES
  Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości.
 867. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-132/10/MCZ
  Czy przekazanie przez Kółko Rolnicze, aktem darowizny, nieruchomości Ochotniczej Straży Pożarnej rodzi obowiązek zapłaty podatku od tej darowizny?
 868. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-591/10-2/MS1
  należy uznać, iż w przypadku zbycia udziałów na rzecz spółki w celu umorzenia, nabytych w drodze darowizny, uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt uzyskania przychodów w wysokości wartości rynkowej umarzanych udziałów z dnia nabycia darowizny (ustalony w oparciu o art. 8 ustawy o podatku od spadków i darowizn), co wynika z treści art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 869. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-546b/10/PSZ
  Czy w przypadku sprzedaży części lub całości nieruchomości, dochód uzyskany z jej sprzedaży ustalić należy w oparciu o zasady określone przepisem art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 870. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-546a/10/PSZ
  Czy w przypadku nabycia na potrzeby prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej nieruchomości w drodze darowizny, uprawniony jest do ustalenia wartości początkowej tego środka trwałego w oparciu o przepis art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przyjmując za jej wartość początkową wartość rynkową z dnia zawarcia umowy darowizny?
 871. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-465/10/AW
  Opodatkowanie czynności darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz syna. Korekta podatku naliczonego.
 872. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-556/10-2/MK1
  Skutki podatkowe związane z darowizną udziałów, akcji na rzecz funduszy inwestycyjnych, spółek kapitałowych.
 873. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-739/10/MM
  Skutki podatkowych darowania posiadanych akcji oraz udziałów w spółkach kapitałowych na rzecz funduszu inwestycyjnego zamkniętego.
 874. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-740/10/MM
  Skutki podatkowych darowania posiadanych akcji oraz udziałów w polskich spółkach kapitałowych na rzecz spółek kapitałowych z siedzibą na terytorium Luksemburga.
 875. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-239/10-2/MZ
  stwierdza się, iż pięcioletni termin, określony w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn, po którym mógł Pan dokonać sprzedaży mieszkania upłynął z dniem 06 grudnia 2006 r. A zatem zbywając mieszkanie po dniu 30 czerwca 2010 r. nie utraci Pan prawa do ulgi, gdyż zobowiązanie wygasło z dniem 07 grudnia 2006 r.
 876. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-565/10-2/ES
  Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym amortyzacja od wartości rynkowej poszczególnych środków trwałych wchodzących w skład Przedsiębiorstwa nabytego w drodze darowizny będzie u Wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodów?
 877. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-726/10/MM
  Sposobu ustalenia przez płatnika dochodu z tytułu zbycia na rzecz spółki w celu umorzenia udziałów nabytych w drodze darowizny.
 878. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-670/10-4/WS
  Odliczenie od dochodu darowizny na rzecz kościelnej działalności charytatywno opiekuńczej.
 879. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-669/10-4/WS
  Odliczenie od dochodu darowizny na rzecz kościelnej działalności charytatywno opiekuńczej.
 880. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-528/10-2/MK
  Obowiązki płatnika w przypadku skupu akcji własnych w celu umorzenia od akcjonariuszy, którzy nabyli je w drodze darowizny oraz ustalenia kosztów uzyskania przychodu.
 881. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-380/10-2/DG
  Czy przekazanie darowizny na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacjom określonym w art. 3 ust. 2 i 3 niniejszej ustawy, niewpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, jako organizacje pożytku publicznego podlega odliczeniu od dochodu zgodnie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 882. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-206/10-7/MZ
  należy stwierdzić, iż darowizna w kwocie 37.234, 85 zł, którą Wnioskodawczyni otrzymała od siostry podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, z uwagi na fakt, iż udokumentowaniem darowizny są przelewy potwierdzające spłatę zobowiązań w bankach, a nie dowód otrzymania środków pieniężnych od siostry przez Wnioskodawczynię, jako obdarowaną. Warunek do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn nie został spełniony, ponieważ środki pieniężne zostały przekazane na rachunek osoby trzeciej, w tym przypadku Banków.W związku z powyższym na Wnioskodawczyni, jako obdarowanej ciążył obowiązek - zgodnie z treścią art. 17a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, złożenia zeznania (SD-3) w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego – właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego ze względu na miejsce zamieszkania obdarowanej w dniu powstania obowiązku podatkowego.
 883. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-542a/10/AK
  Czy dokonanie przez Wnioskodawcę darowizny udziałów i akcji w Spółkach na rzecz Funduszu spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu (lub dochodu) w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 884. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-542b/10/AK
  Czy prawidłowe jest stanowisko, iż nie powstaje u Wnioskodawcy przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wzrostu wartości udziałów w Spółce Cypryjskiej w wyniku dokonania przez niego darowizny udziałów i akcji Spółek na rzecz Funduszu inwestycyjnego?
 885. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-550/10/BK
  Czy Wnioskodawca może odliczyć od dochodu darowiznę pieniężną na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą na podstawie KP?
 886. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-700/10/HS
  Czy w przypadku zbycia w celu umorzenia udziałów nabytych w drodze darowizny uzyskany przez wnioskodawcę przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt w wysokości wartości umarzanych udziałów z dnia darowizny, na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 887. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-699/10/HS
  Czy w przypadku umorzenia udziałów nabytych w drodze darowizny uzyskany przez wnioskodawcę przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt w wysokości wartości umarzanych udziałów z dnia darowizny, na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 888. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-227/10-2/MZ
  Jak wynika z treści art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn ustawodawca opodatkowanie podatkiem od spadków i darowizn ograniczył do nabycia własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej m.in. tytułem darowizny wyłącznie przez osoby fizyczne, a nie spółkę kapitałową.Na podstawie art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych, tj. na obdarowanym a nie na darczyńcy.
 889. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-528/10-2/KOM
  Opodatkowanie podatkiem VAT czynności przekazania w formie darowizny gospodarstwa rolnego
 890. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-143/10/AŻ
  Czy w wypadku dokonania darowizny nieruchomości przez męża na rzecz żony w terminie przypadającym na okres pomiędzy ogłoszeniem wyroku orzekającego rozwód a jego uprawomocnieniem się będzie miał zastosowanie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn i wnioskodawczyni jako zona będzie zwolniona z podatku od darowizny?
 891. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-628/10-2/BD
  Skutki w podatku VAT zbycia przedsiębiorstwa w formie darowizny.
 892. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-676/10/HS
  Skutki podatkowe darowizny udziałów i akcji w spółkach kapitałowych dokonanej przez osobę fizyczną na rzecz spółki cypryjskiej.
 893. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-667/10/HS
  Opodatkowanie przychodu z tytułu zbycia udziałów w celu umorzenia nabytych w drodze darowizny.
 894. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-666/10/HS
  Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości.
 895. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-395/10-4/RR
  Sprzedaż działek otrzymanych w formie darowizny.
 896. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-577/10-2/MK
  stwierdzić należy, iż dochód uzyskany ze sprzedaży ww. nieruchomości, przypadający na część nabytą w 2010 r. – tytułem darowizny od córki korzystać będzie ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r., jeżeli Wnioskodawca spełni wszystkie przesłanki wskazane w cytowanym przepisie.
 897. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-467/10-5/MK
  obowiązki płatnika związane z opodatkowaniem dochodu z tytułu zbycia w celu umorzenia udziałów w spółce kapitałowej otrzymanych w drodze darowizny
 898. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-577/10-2/MK
  stwierdzić należy, iż dochód uzyskany ze sprzedaży ww. nieruchomości, przypadający na część nabytą w 2010 r. – tytułem darowizny od córki korzystać będzie ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r., jeżeli Wnioskodawca spełni wszystkie przesłanki wskazane w cytowanym przepisie.
 899. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-662/10/MMa
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży opisanej nieruchomości a następnie przeznaczony na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup domu będzie zwolniony z opodatkowania?
 900. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-662/10-2/JK
  Czy darowizna udziałów w polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz spółki kapitałowej z siedzibą na Cyprze spowoduje powstanie przychodu (lub dochodu) w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 901. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-662/10-3/JK
  Czy przeniesienie papierów wartościowych w drodze darowizny na rzecz spółki, w sytuacji, w której Wnioskodawca nie posiada udziałów, spowoduje po Jego stronie powstanie przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 902. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-118/10/AŻ
  Czy Urząd Miasta powinien sporządzić dla osób, które otrzymały powyższe artykuły PIT-8C zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych czy też zwolnić z opodatkowania na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn?
 903. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-481/10-4/MG
  Opodatkowanie dochodu z tytułu umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nabytych w drodze darowizny.
 904. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-491/10/TK
  1. Czy wartość rynkowa udziałów z dnia ich nabycia w drodze darowizny będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego umorzenia tych udziałów? 2. Czy ewentualny podatek dochodowy od osób fizycznych, w wysokości 19%, Wnioskodawca będzie zobligowany zapłacić (wykazać) od uzyskanego dochodu obliczonego jako różnica pomiędzy przychodem, którym będzie należne od Spółki wynagrodzenie za udziały a kosztami uzyskania tego przychodu w wysokości wskazanej w pytaniu pierwszym?
 905. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-495/10-4/AM
  stwierdzić należy, iż jeżeli Wnioskodawca złoży oświadczenie, że spełnia warunki do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego, przychód uzyskany przez Niego ze sprzedaży przedmiotowego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego będzie zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2008 r. W konsekwencji na Zainteresowanym nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku dochodowego z tytułu uzyskania przychodu z przedmiotowej sprzedaży.
 906. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-441/10-2/JS
  możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości na rzecz GDDKiA .
 907. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-526/10-2/AS
  opodatkowanie dochodu z tytułu zbycia akcji celem ich umorzenia.
 908. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-527/10-2/MG
  opodatkowanie dochodu z tytułu zbycia akcji celem ich umorzenia.
 909. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-526/10-2/AS
  opodatkowanie dochodu z tytułu zbycia akcji celem ich umorzenia.
 910. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-445/10/TK
  Czy w świetle obowiązujących przepisów m.in. Ordynacji podatkowej i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca może obniżyć przychód z tytułu sprzedaży nabytych w części w drodze spadku po zmarłym mężu akcji o koszty uzyskania przychodów w postaci wydatków na ich nabycie i zapłaconych prowizji bankowych przy nabyciu, które zostały poniesione wspólnie przez Wnioskodawcę i małżonka jeszcze przed śmiercią małżonka?
 911. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-599/10/MMa
  Czy wnioskodawca może skorzystać z jakiejś ulgi podatkowej bądź całkowitego umorzenia podatku dochodowego z tytułu sprzedaży działki w czasie poniżej 5 lat?
 912. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-566/10-2/MS1
  Ustalenie kosztów uzyskania przychodów pomniejszających osiągnięty przychód z odpłatnego zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w celu ich umorzenia, nabytych w drodze darowizny.
 913. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-524/10-2/HW
  Opodatkowanie darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego
 914. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-556/10-2/KŁ
  Czy dokonanie przez Podatnika darowizny akcji w spółce polskiej na rzecz spółki cypryjskiej, w której Podatnik posiada udziały, spowoduje powstanie po jego stronie przychodu (lub dochodu) w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 915. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-558/10-3/KŁ
  Czy dokonanie przez Podatnika darowizny akcji w spółce polskiej na rzecz spółki cypryjskiej, w której Podatnik nie posiada jakichkolwiek udziałów, spowoduje powstanie po jego stronie przychodu (lub dochodu) w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 916. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-558/10-2/KŁ
  Czy dokonanie przez Podatnika darowizny akcji w spółce polskiej na rzecz spółki cypryjskiej, w której Podatnik posiada udziały, spowoduje powstanie po jego stronie przychodu (lub dochodu) w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 917. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-556/10-3/KŁ
  Czy dokonanie przez Podatnika darowizny akcji w spółce polskiej na rzecz spółki cypryjskiej, w której Podatnik nie posiada jakichkolwiek udziałów, spowoduje powstanie po jego stronie przychodu (lub dochodu) w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 918. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-580/10-4/AP
  Czy Wnioskodawca zostanie zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2009, jeżeli kwotę 330 000 PLN wykorzysta w przeciągu dwóch lat na cele remontowo-budowlane?
 919. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-593/10/MMa
  Czy całość kwoty uzyskanej ze sprzedaży wnioskodawczyni może przeznaczyć na koszty związane z budową budynku handlowo-mieszkalnego czy też musi zapłacić od tej kwoty podatek dochodowy?
 920. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-983/10/MO
  Czy Spółka kwotę zwolnienia powinna pomniejszyć o wydatki nkp, jako wydatki nie przeznaczone na rozwój strefy i od nich odrębnie naliczyć oraz zapłacić podatek (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2).
 921. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-351/10-4/JC
  Czy od dochodu uzyskanego z tytułu sprzedaży osobom obcym gospodarstwa rolnego o pow. 1,04 ha z budynkami w roku 2010, przed upływem 5 lat od otrzymania darowizny, Wnioskodawczyni będzie musiała zapłacić podatek dochodowy?
 922. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-453/10-7/AS
  opodatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania.
 923. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-614/10-2/MK1
  skutki podatkowe związane z darowizną udziałów, akcji na rzecz funduszu inwestycyjnego
 924. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-614/10-3/MK1
  skutki podatkowe związane z darowizną udziałów, akcji na rzecz funduszu inwestycyjnego.
 925. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-487/10-2/MR
  Ustalenie przychodu z tytułu darowizny udziałów i akcji na rzecz funduszu inwestycyjnego.
 926. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-102/10/IB
  Czy Wnioskodawca powinien zapłacić podatek od umowy cesji kaucji z tytułu zabezpieczenia najmu lokalu mieszkalnego, która faktycznie była umową darowizny syna na rzecz rodziców?
 927. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-363/10-4/MG
  Obowiązek uiszczenia podatku dochodowego z tytułu objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za wkład niepieniężny w postaci nieruchomości gruntowych nabytych w drodze kupna oraz w drodze darowizny.
 928. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-417/10-2/MG
  Skutki podatkowe darowizny akcji na rzecz osoby prawnej.
 929. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-191/10-2/AF
  Umowa darowizny
 930. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-193/10-2/AF
  Czy dokonanie przez Wnioskodawczynię opisanej w stanie faktycznym darowizny będzie dla Wnioskodawczyni neutralne podatkowo, tj. w szczególności nie wywoła u Wnioskodawczyni żadnych skutków podatkowych w podatku od spadków i darowizn oraz powstania dochodu (przychodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 931. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-192/10-2/MZ
  Czy dokonanie przez Wnioskodawcę opisanej w stanie faktycznym darowizny będzie dla Wnioskodawcy neutralne podatkowo, tj. w szczególności nie wywoła u Wnioskodawcy żadnych skutków podatkowych w podatku od spadków i darowizn oraz powstania dochodu (przychodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 932. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-619/10-2/MK1
  Skutki podatkowe związane z darowizną udziałów posiadanych w Spółce z o. o. z siedzibą w Polsce - Spółce Inwestycyjnej z siedzibą na Cyprze.
 933. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-339/10-4/MK
  Obowiązek uiszczenia podatku dochodowego z tytułu objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za wkład niepieniężny w postaci nieruchomości gruntowych nabytych w drodze kupna oraz w drodze darowizny.
 934. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-620/10-4/MR
  skutki podatkowe związane z darowizną udziałów posiadanych w Spółce z o. o. z siedzibą w Polsce - Spółce Inwestycyjnej z siedzibą na Cyprze.
 935. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-339/10-4/MK
  Obowiązek uiszczenia podatku dochodowego z tytułu objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za wkład niepieniężny w postaci nieruchomości gruntowych nabytych w drodze kupna oraz w drodze darowizny.
 936. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-618/10-2/MR
  Skutki podatkowe związane z darowizną udziałów posiadanych w Spółce z o. o. z siedzibą w Polsce - Spółce Inwestycyjnej z siedzibą na Cyprze.
 937. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-490/10-2/KŁ
  Czy w przedstawionej powyżej sytuacji, w przypadku zbycia udziałów nabytych przez Udziałowców w drodze darowizny, w celu ich umorzenia przez Spółkę, przychód każdego z Udziałowców z tytułu takiego zbycia (równy kwocie ustalonej jako wynagrodzenie udziałowca za zbywane w celu umorzenia udziały) może zostać pomniejszony o koszty uzyskania przychodu w wysokości wartości umarzanych udziałów z dnia ich nabycia w drodze darowizny na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o PDOF ?
 938. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-479/10-2/KŁ
  Czy w przedstawionej powyżej sytuacji, w przypadku zbycia udziałów nabytych przez Udziałowców w drodze darowizny, w celu ich umorzenia przez Spółkę, przychód każdego z Udziałowców z tytułu takiego zbycia (równy kwocie ustalonej jako wynagrodzenie udziałowca za zbywane w celu umorzenia udziały) może zostać pomniejszony o koszty uzyskania przychodu w wysokości wartości umarzanych udziałów z dnia ich nabycia w drodze darowizny na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o PDOF ?
 939. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-621/10-2/AK
  Skutki podatkowe związane z darowizną udziałów posiadanych w Spółce z o. o. z siedzibą w Polsce - Spółce Inwestycyjnej z siedzibą na Cyprze.
 940. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-384/10/IB
  Czy nabycie przez Wnioskodawczynię na własność (czy to w formie częściowego podziału majątku wspólnego wskutek ustania małżeńskiej wspólności majątkowej czy w formie darowizny) 333.333 akcji będzie stanowiło przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 941. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-365/10-2/AS
  należy uznać, iż w przypadku dobrowolnego umorzenia udziałów w drodze przeniesienia tytułu prawnego do umarzanych udziałów na spółkę, nabytych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny, uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt uzyskania przychodów w wysokości wartości rynkowej umarzanych udziałów z dnia nabycia darowizny (ustalony w oparciu o art. 8 ustawy o podatku od spadków i darowizn), co wynika z treści art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 942. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-413/10-2/MK
  skutki podatkowe w związku z dokonaniem darowizny akcji spółki akcyjnej na rzecz osoby prawnej
 943. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-370b/10/AW
  Opodatkowania darowizny działek przeznaczonych pod zabudowę.
 944. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-315/10/MD
  Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę.
 945. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-528/10-5/AP
  Czy sprzedaż ww. działek spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 946. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-367/10-2/MG
  należy uznać, iż w przypadku dobrowolnego umorzenia udziałów w drodze przeniesienia tytułu prawnego do umarzanych udziałów na spółkę, nabytych przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny, uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt uzyskania przychodów w wysokości wartości rynkowej umarzanych udziałów z dnia nabycia darowizny (ustalony w oparciu o art. 8 ustawy o podatku od spadków i darowizn), co wynika z treści art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 947. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-406/10-2/AM
  Przekazanie w formie darowizny samochodu, wykorzystywanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nie spowoduje u Wnioskodawczyni powstania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.
 948. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-270/10-4/AM
  Czy wolny od podatku dochodowego jest uzyskany przez Fundację dochód, wynikający z otrzymania nieruchomości na podstawie umowy darowizny, w wypadku jeśli darowana nieruchomość zostanie przeznaczona między innymi na realizację formy działania nr 11 (gospodarowanie przez Fundację własnym zasobem nieruchomości w sposób odpowiedni do zasad ochrony środowiska i zrównoważonej urbanizacji), określonej w § 10 ust. 1 Statutu, zgodnie z celami wyznaczonymi w § 9 ust. 1 Statutu?
 949. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-270/10-5/AM
  zastosowanie zwolnienia przedmiotowego w związku z nieodpłatnym przekazaniem nieruchomości na rzecz krajowej fundacji mającej statutowe cele zbieżne z celami Wnioskodawcy, zastosowanie zwolnienia przedmiotowego w przypadku przekazaniem dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości na rzecz zagranicznego podmiotu w celu wspierania realizacji celów statutowych Wnioskodawcy.
 950. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-270/10-6/AM
  Czy dla uzyskania zwolnienia nie jest konieczne bezpośrednie następstwo czasowe pomiędzy przeznaczeniem dochodu, a jego wydatkowaniem w okresie jednego roku podatkowego?
 951. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-148/10-2/MZ
  Umowa darowizny.
 952. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-352/10/AP
  W przypadku darowizny nieruchomości zabudowanej wykorzystywanej w działalności, w której poczyniono nakłady inwestycyjne i odliczono w związku z tym podatek naliczony, należy dokonać korekty tego podatku.
 953. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-74/10/ŚS
  Zbycie lokalu mieszkalnego, a zwolnienie na podstawie art. 4a
 954. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-565-/10/ŚS
  Zbycie lokalu mieszkalnego a zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 955. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-511/10/ŁCz
  sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze darowizny z majątku osobistego małżonka do majątku osobistego drugiego małżonka
 956. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-80/10/IB
  Czy w związku z rozporządzeniem przez męża Wnioskodawczyni częścią majątku wspólnego na jej rzecz, powinna uznać taki transfer jako darowiznę na gruncie ustawy o podatku od spadków i darowizn i w konsekwencji powinna opodatkować kwotę przysporzenia podatkiem od spadków i darowizn według zasad ogólnych, tj. właściwych dla I grupy podatkowej, z uwzględnieniem stawek podatków właściwych dla tej grupy nabywców (art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn) i minimum podatkowego określonego w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn?
 957. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-474/10/ŁCz
  umorzenie udziałów w spółce z o.o. nabytych w drodze darowizny
 958. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-473/10/ŁCz
  umorzenie udziałów w spółce z o.o. nabytych w drodze darowiznyv
 959. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-308a/10/KT
  Skutki darowizny samochodu wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz żony, również prowadzącej działalność gospodarczą.
 960. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-475/10/MW
  Czy prawidłowe jest stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym w świetle art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku umorzenia udziałów otrzymanych przez podatnika na podstawie umowy darowizny, koszty uzyskania przychodu – dla celów ustalenia dochodu z tytułu umorzenia udziałów – ustala się w wysokości wartości rynkowej udziałów z dnia dokonania darowizny, tzn. czy dochód z tytułu umorzenia udziałów stanowi różnicę pomiędzy wynagrodzeniem otrzymanym przez wnioskodawcę tytułu umorzenia udziałów oraz wartością rynkową udziałów z dnia nabycia w formie darowizny?
 961. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-476/10/MW
  Czy prawidłowe jest stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym w świetle art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku umorzenia udziałów otrzymanych przez podatnika na podstawie umowy darowizny, koszty uzyskania przychodu – dla celów ustalenia dochodu z tytułu umorzenia udziałów – ustala się w wysokości wartości rynkowej udziałów z dnia dokonania darowizny, tzn. czy dochód z tytułu umorzenia udziałów stanowi różnicę pomiędzy wynagrodzeniem otrzymanym przez wnioskodawcę z tytułu umorzenia udziałów oraz wartością rynkową udziałów z dnia nabycia w formie darowizny?
 962. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-421/10-6/PR
  opodatkowanie darowizny gruntów zabudowanych
 963. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-314/10-2/MG
  Skutki podatkowe darowizny akcji polskich spółek akcyjnych oraz jednostek uczestnictwa w polskich funduszach inwestycyjnych na rzecz spółki cypryjskiej.
 964. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-310/10-4/JC
  Czy kwotę obligatoryjnych spłat orzeczonych postanowieniem sądu Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 965. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-80/10/MCZ
  Czy darowizna udziałów w spółce z o.o. dokonana przez ojca na rzecz córki w formie aktu notarialnego będzie wolne od podatku od spadków i darowizn?
 966. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-81/10/MCZ
  Czy darowizna udziałów w spółce z o.o. dokonana przez ojca na rzecz syna w formie aktu notarialnego będzie wolne od podatku od spadków i darowizn?
 967. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-377/10-5/AO
  Czy firma jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą ma prawo do wliczania odpisów amortyzacyjnych w koszty prowadzonej działalności gospodarczej?
 968. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-377/10-6/AO
  Czy kosztem uzyskania przychodów z tytułu takiej transakcji będzie niezamortyzowana część tego środka trwałego?
 969. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-514/10/CzP
  Czy przekazane darowizny pieniężne Międzyzakładowemu Związkowi Zawodowemu oraz Stowarzyszeniu na cele wymienione w zapytaniu, podlegać będą odliczeniu od podstawy opodatkowania na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 970. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-335a/10/PSZ
  Czy po stronie żony, jak i męża powstają jakieś obowiązki na gruncie podatku dochodowego oraz od towarów i usług? (Skutki podatkowe dokonania darowizny).
 971. Interpretacja indywidualna, sygnatura: PL/LM/834/37/CHI/2010/147
  Czy podatnik będzie zobowiązany do zapłaty podatku od spadków i darowizn w sytuacji otrzymania przysporzenia majątkowego na podstawie podpisanej z ojcem umowy o zwolnienie z długu przyjmującej postać darowizny, jeżeli zgłosi do Urzędu Skarbowego zgodnie z art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn?
 972. Interpretacja indywidualna, sygnatura: PL/LM/834/38/CHI/2010/146
  Czy podatnik będzie zobowiązany do zapłaty podatku od spadków i darowizn w sytuacji otrzymania przysporzenia majątkowego na podstawie podpisanej z ojcem umowy o zwolnienie z długu przyjmującej postać darowizny, jeżeli zgłosi do Urzędu Skarbowego zgodnie z art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn?
 973. Interpretacja indywidualna, sygnatura: PL/LM/834/37/CHI/2010/147
  Czy podatnik będzie zobowiązany do zapłaty podatku od spadków i darowizn w sytuacji otrzymania przysporzenia majątkowego na podstawie podpisanej z ojcem umowy o zwolnienie z długu przyjmującej postać darowizny, jeżeli zgłosi do Urzędu Skarbowego zgodnie z art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn?
 974. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-344/10/MU
  Zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości rolnej.
 975. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-79/10-2/MK
  1. Czy otrzymując darowiznę od matki w kwocie około 100 000 zł Wnioskodawca będzie zwolniony od podatku od spadków i darowizn? 2. Czy matka Wnioskodawcy otrzymując darowiznę od swojej siostry w kwocie około 100 000 zł będzie zwolniona od podatku od spadków i darowizn?
 976. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-365/10-4/TW
  Czy Wnioskodawczyni musi odprowadzić podatek dochodowy do urzędu skarbowego w wysokości 19%?
 977. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-417/10-2/JB
  opodatkowanie dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.
 978. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-416/10-2/JB
  opodatkowanie dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.
 979. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-350/10-6/JB
  stwierdzić należy, że przekazanie w formie darowizny tymczasowego samochodu, wykorzystywanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nie spowoduje powstania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, a zatem Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku dokonania korekty rozliczeń podatkowych.
 980. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-342/10/AP
  Prawidłowość ustalenia dochodu ze sprzedaży wskazanych we wniosku środków trwałych, w wyniku którego wartość uzyskana ze sprzedaży tych środków trwałych uznana została za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, natomiast niezamortyzowana wartości tych środków trwałych uznana została za koszt uzyskania przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej.
 981. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-337/10/BK
  w zakresie możliwości zaliczenia przez Wnioskodawczynię (obdarowaną) do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków z tytułu rat leasingowych wynikających z umowy leasingu samochodu zawartej pomiędzy Darczyńcą (korzystającym) a finansującym oraz wydatków związanych z eksploatacją tego samochodu
 982. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-448/10/MW
  Czy w przypadku umorzenia udziałów/akcji nabytych w drodze darowizny uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt w wysokości rynkowej wartości umarzanych udziałów/akcji z dnia darowizny, na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 983. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-449/10/MW
  Czy w przypadku zbycia udziałów/akcji w celu umorzenia, nabytych w drodze darowizny uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt w wysokości rynkowej wartości umarzanych udziałów/akcji z dnia darowizny, na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 984. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-411/10/MMa
  Jakie reguły opodatkowania w przedstawionym stanie faktycznym będą rządziły odpłatnym zbyciem nieruchomości przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nieruchomość została nabyta, tj. według reguł opodatkowania jakie obowiązywały w 2008r., czy też w 2009r.?
 985. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-385/10-3/AGr
  Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w przypadku zbycia Akcji przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki Cypryjskiej na podstawie umowy darowizny (nieodpłatnego zbycia na innej podstawie prawnej), nie powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 986. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-559/10-4/MP
  Przekazanie w formie darowizny przez Skarb Państwa (reprezentowany przez Prezydenta Miasta ) ww. nieruchomości na rzecz Gminy P. nie stanowi dostawy towarów rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 2 cyt. ustawy o podatku VAT, w związku z czym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 987. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-422/10-2/ES
  Czy w przypadku zbycia przez Wnioskodawczynię Akcji (nabytych wcześniej w drodze darowizny) na rzecz spółki akcyjnej w celu ich umorzenia, kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia Akcji będzie ich wartości rynkowa z dnia otrzymania przez Nią darowizny?
 988. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-275/10-2/MG
  skutki podatkowe darowizny akcji na rzecz spółki cypryjskiej
 989. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-274/10-2/MG
  Mając na uwadze powyższe uregulowania zawarte w cytowanej ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazując na rzecz spółki cypryjskiej akcje spółki akcyjnej w formie darowizny nie powstanie u Wnioskodawczyni przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 990. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-330/10/TK
  Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym w świetle art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku umorzenia udziałów otrzymanych przez podatnika na podstawie umowy darowizny, koszty uzyskania przychodu - dla celów ustalenia dochodu z tytułu umorzenia udziałów - ustala się w wysokości wartości rynkowej udziałów z dnia dokonania darowizny, tzn. czy dochód z tytułu umorzenia udziałów stanowi różnicę pomiędzy wynagrodzeniem otrzymanym przez Wnioskodawcę z tytułu umorzenia udziałów oraz wartością rynkową udziałów z dnia nabycia w formie darowizny?
 991. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-256/10-2/AK
  skutki podatkowe darowizny akcji dokonanej na rzecz spółki kapitałowej z siedzibą na Cyprze.
 992. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-471/10/MM
  Sposób ustalenia przychodu i kosztów uzyskania przychodów z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych w drodze darowizny.
 993. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-469/10/MM
  Sposób ustalenia przychodu i kosztów uzyskania przychodów z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych w drodze darowizny.
 994. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-136/10-2/MZ
  Należy stwierdzić, iż z tytułu otrzymanego zachowku Wnioskodawczyni może skorzystać ze zwolnienia od podatku, na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, pod warunkiem, o ile spełni wszystkie wymienione w tym przepisie warunki.
 995. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-265/10-2/MK
  skutki podatkowe darowizny akcji na rzecz spółki cypryjskiej.
 996. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-291/10/MR
  Czy przeniesienie udziałów w drodze umowy darowizny na rzecz spółki szwajcarskiej spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie przychodu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 997. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-292/10/MR
  Czy przeniesienie udziałów w drodze umowy darowizny na rzecz spółki szwajcarskiej spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie przychodu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 998. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-458/10-4/RS
  Należy stwierdzić, iż w przypadku przekazania części udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu na rzecz spółdzielni mieszkaniowej w formie darowizny, Wnioskodawca nie dokona odpłatnego zbycia. Powyższe oznacza, iż w związku z dokonaniem ww. czynności nie będzie ciążył na Wnioskodawcy obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 999. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-354/10-4/RS
  należy stwierdzić, iż przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię z odpłatnego zbycia nieruchomości gruntowej nabytej w drodze darowizny, nie korzysta ze zwolnienia przedmiotowego, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r., ponieważ zbycie ww. udziału nastąpiło przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Osiągnięty przychód podlega więc opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30e ww. ustawy. Bez znaczenia pozostaje fakt wydatkowania otrzymanego przychodu na tzw. "cele mieszkaniowe" w przeciągu 2 lat, ponieważ w latach 2007-2008 obowiązywała tylko tzw. "ulga meldunkowa" nie mająca zastosowania w przypadku zbycia nieruchomości gruntowej.
 1000. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-122/10-2/AF
  Biorąc pod uwagę argumentację przedstawioną we wniosku można zatem przyjąć, iż w sytuacji Wnioskodawcy zachodzi uzasadniona konieczność zmiany warunków mieszkaniowych, wymagana przepisem art. 16 ust. 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn dla zachowania ulgi mieszkaniowej, pomimo zbycia nabytego w drodze spadku mieszkania przed upływem 5 lat od dnia jego otrzymania. A zatem, jeżeli Wnioskodawca dokona zbycia powyższego mieszkania przed upływem 5 lat, a nabycie innego budynku lub uzyskanie pozwolenia na jego budowę albo nabycie innego lokalu nastąpi nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia zbycia – Wnioskodawca zachowa prawo do ulgi podatkowej określonej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn.
 1001. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-266/10/KT
  Opodatkowanie sprzedaży gruntów.
 1002. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-69/10/IL
  1. Czy w opisanej sytuacji powstaje obowiązek podatkowy? 2. Jeśli powstaje, to w jakim czasie (kiedy) i jaka jest podstawa opodatkowania?
 1003. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-233/10-2/AK
  Środki pieniężne otrzymane przez pracownika nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, o ile ze sporządzonej umowy wynika, że środki te zostały przekazane w formie darowizny i podlegają przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn.
 1004. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-234/10-2/MK1
  skutki podatkowe związane z darowizną akcji na rzecz spółki kapitałowej.
 1005. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-64/10/ŚS
  Czy przekazane wnioskodawczyni przez ojca udziały w spółce z o. o., które wycenione są według wartości rynkowej w formie darowizny podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn jeśli terminowo zostanie złożone zgłoszenie o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych na druku SD-Z2?
 1006. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-255/10-2/AS
  W przypadku zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, nabytych w drodze darowizny celem ich umorzenia, kosztem uzyskania przychodów będzie wartość tych udziałów z dnia nabycia darowizny ustalona zgodnie z art. 8 ustawy o podatku od spadków i darowizn.
 1007. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-92/10-4/AF
  otrzymanie darowizny od męża.
 1008. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-311/10/AK
  Czy w razie zbycia na rzecz Spółki jej udziałów w celu umorzenia (umorzenie dobrowolne) nabytych przez wnioskodawcę w drodze darowizny, kosztem w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu takiej operacji jest wartość rynkowa udziałów z dnia ich nabycia (tj. dnia darowizny)?
 1009. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-312/10/AK
  Czy Spółka, działając jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodu wspólnika z tytułu umorzenia udziałów, w tym z tytułu ich umorzenia dobrowolnego, powinna pobrać zryczałtowany 19% podatek dochodowy od dochodu ustalonego na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. po pomniejszeniu kwot przychodu o wskazane w tym przepisie koszty nabycia udziałów, w tym wartość udziałów z dnia darowizny?
 1010. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-313/10/AK
  Czy na gruncie art. 24 ust. 5d zdanie 2 updof, Spółka powinna pobrać podatek od nadwyżki wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów nabytych przez wspólnika w drodze darowizny ponad wartość rynkową udziałów z dnia dokonania darowizny?
 1011. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-314/10/AK
  Czy Spółka powinna przyjąć wartość rynkową umarzanych udziałów na podstawie oświadczenia podatnika złożonego Spółce określającego ich wartość oszacowaną przez strony w umowie darowizny lub określoną w deklaracji podatkowej obdarowanego (ewentualnej korekcie takiej deklaracji) złożonej w trybie art. 17a lub art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn - a w razie zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego - określającego wartość przyjętą przez notariusza w celu poboru podatku od spadków i darowizn lub w celu zastosowania zwolnienia z tego podatku w trybie art. 4a tej ustawy, a o ile Spółka posiada wycenę rynkową rzeczoznawcy, na podstawie wyceny rynkowej udziałów sporządzonej przez rzeczoznawcę?
 1012. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-338/10/AK
  Czy w przypadku otrzymania wynagrodzenia z tytułu zbycia udziałów, ustalonego na podstawie ich wartości rynkowej równej wartości otrzymanej darowizny, przy ustalaniu podstawy opodatkowania wnioskodawczyni, jako osoba obdarowana, może podać jako koszt uzyskania przychodu wartość wskazaną w deklaracji SD-Z2?
 1013. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-340/10/ŁCz
  umorzenie udziałów w spółce z o.o. nabytych w drodze darowizny
 1014. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-339/10/ŁCz
  umorzenie udziałów w spółce z o.o. nabytych w drodze darowizny
 1015. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-108/10-2/MZ
  Należy stwierdzić, iż przekazanie akcji przez Wnioskodawcę na rzecz spółki kapitałowej jako darowiznę, dokonaną bez długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodne z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
 1016. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-110/10-2/MZ
  Czy wspólne dokonanie przez Wnioskodawcę oraz jego żonę darowizny akcji będących przedmiotem współwłasności na rzecz spółki kapitałowej (osoby prawnej), z siedzibą na Cyprze, utworzonej zgodnie z lokalnym prawem, której jedynym wspólnikiem będzie Wnioskodawca, będzie rodziło po stronie Wnioskodawcy obowiązek w zakresie podatku od spadków i darowizn?
 1017. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-207/10-6/JC
  Należy stwierdzić, iż przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego i własnościowego prawa do garażu podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r. W przedmiotowej sprawie bez znaczenia pozostaje fakt wydatkowania uzyskanego przychodu na zakup nowego lokalu mieszkalnego, gdyż przepisy regulujące opodatkowanie przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych w 2008 r. nie przewidują takiego zwolnienia od podatku dochodowego.
 1018. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-149/10/AW
  1. Czy wydatki na nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntu nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów? 2. Czy dotychczas dokonane, ujęte w kosztach podatkowych, odpisy amortyzacyjne stanowią koszty uzyskania przychodów, bez konieczności korekty? 3. Czy niezamortyzowana część wartości początkowej budynku nie stanowi kosztów uzyskania przychodów?
 1019. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-52/10-3/MK
  Czy w przedstawionym powyżej stanie faktycznym przekazanie całości lub części akcji w Spółce Akcyjnej w drodze darowizny na rzecz Spółki kapitałowej będącej cypryjskim rezydentem podatkowym będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn?
 1020. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-55/10-3/MK
  Czy w przedstawionym powyżej stanie faktycznym przekazanie całości lub części akcji w Spółce Akcyjnej w drodze darowizny na rzecz Spółki kapitałowej będącej cypryjskim rezydentem podatkowym będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn?
 1021. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-54/10-3/MK
  Czy w przedstawionym powyżej stanie faktycznym przekazanie całości lub części akcji w Spółce Akcyjnej w drodze darowizny na rzecz Spółki kapitałowej będącej cypryjskim rezydentem podatkowym będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawczyni obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn?
 1022. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-53/10-3/MK
  Czy w przedstawionym powyżej stanie faktycznym przekazanie całości lub części akcji w Spółce Akcyjnej w drodze darowizny na rzecz Spółki kapitałowej będącej cypryjskim rezydentem podatkowym będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn?
 1023. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-187/10-2/MR
  ustalenie kosztów uzyskania przychodów pomniejszających osiągnięty przychód z odpłatnego zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w celu ich umorzenia, nabytych w drodze darowizny.
 1024. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-250/10-4/TW
  Czy przekazanie całości lub części akcji w spółce akcyjnej w drodze darowizny na rzecz spółki kapitałowej będzie skutkowało dla Wnioskodawcy powstaniem przychodu (dochodu) opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1025. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-251/10-4/TW
  Czy przekazanie całości lub części akcji w spółce akcyjnej w drodze darowizny na rzecz spółki kapitałowej będzie skutkowało dla Wnioskodawczyni powstaniem przychodu (dochodu) opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1026. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-249/10-4/TW
  Czy przekazanie całości lub części akcji w spółce akcyjnej w drodze darowizny na rzecz spółki kapitałowej będzie skutkowało dla Wnioskodawcy powstaniem przychodu (dochodu) opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1027. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-252/10-4/TW
  Czy przekazanie całości lub części akcji w spółce akcyjnej w drodze darowizny na rzecz spółki kapitałowej będzie skutkowało dla Wnioskodawcy powstaniem przychodu (dochodu) opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1028. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-241/10-2/ES
  ustalenie dochodu ze zbycia nieruchomości nabytej w drodze darowizny przedsiębiorstwa
 1029. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-77/10-2/MZ
  należy stwierdzić, iż darowizna, którą Wnioskodawczyni otrzymała od matki podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, z uwagi na fakt, iż udokumentowaniem darowizny jest przelew z rachunku bankowego darczyńcy na rachunek bankowy nabywcy, tj. obdarowanej. Warunek do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn nie został spełniony, ponieważ środki pieniężne zostały przekazane na rachunek osoby trzeciej, w tym przypadku dewelopera.
 1030. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-193/10/BK
  Opodatkowanie kwoty otrzymanego odszkodowania wypłaconego na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami.
 1031. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-62/10/TJ
  Opodatkowanie podatkiem od spadków i darowizn darowizny praw majątkowych.
 1032. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-196/10/MK
  Czy sprzedaż udziałów w opisanej nieruchomości będzie skutkowała powstaniem przychodu na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1033. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-260/10-2/AS
  Czy dokonanie Darowizny lub Darowizn w ramach przedstawionego zdarzenia przyszłego i otrzymanie w wyniku tego przez Spółkę Inwestycyjną własności Aktywów będzie rodziło obowiązek Spółki Inwestycyjnej zapłaty w Polsce podatku dochodowego od osób prawnych?
 1034. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-261/10-2/AS
  Czy dokonanie Darowizny lub Darowizn w ramach przedstawionego zdarzenia przyszłego i otrzymanie w wyniku tego przez Spółkę Inwestycyjną własności Aktywów będzie rodziło obowiązek Spółki Inwestycyjnej zapłaty w Polsce podatku dochodowego od osób prawnych?
 1035. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-182/10/HD
  Czy uzyskany ze sprzedaży nieruchomości przychód należy rozliczyć w całości w ramach prowadzonej działalności gospodarczej?
 1036. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-177/10-4/AS
  Czy dokonanie Darowizny w ramach przedstawionego zdarzenia przyszłego i otrzymanie w wyniku tego przez Spółkę Cypryjską na własność przedmiotu Darowizny będzie rodziło obowiązek Spółki Cypryjskiej zapłaty w Polsce podatku dochodowego od osób prawnych?
 1037. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-112/10-4/AS
  Czy dokonanie Darowizny w ramach przedstawionego zdarzenia przyszłego i otrzymanie w wyniku tego przez Spółkę Inwestycyjną na własność przedmiotu Darowizny będzie rodziło obowiązek Spółki Inwestycyjnej zapłaty w Polsce podatku dochodowego od osób prawnych?
 1038. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-177/10-4/AS
  Czy dokonanie Darowizny w ramach przedstawionego zdarzenia przyszłego i otrzymanie w wyniku tego przez Spółkę Cypryjską na własność przedmiotu Darowizny będzie rodziło obowiązek Spółki Cypryjskiej zapłaty w Polsce podatku dochodowego od osób prawnych?
 1039. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-185/10/TK
  Czy w przypadku zbycia przez Wnioskodawcę na rzecz innych wspólników udziałów w Spółce objętych w drodze spadku oraz darowizny, w związku z panującą między Wnioskodawcą a małżonkiem współwłasnością majątkową, kosztem zbycia tych udziałów będą wydatki (w tym wydatki na podatki związane z nabyciem udziałów) poniesione przez męża Wnioskodawcy ze wspólnego majątku na objęcie tych udziałów?
 1040. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-223/10/JG
  Czy termin 5 letni, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie w drodze darowizny spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego? Czy sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego w 2009r. stanowi źródło przychodów podlegające opodatkowaniu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 f?
 1041. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-244/10/ŁCz
  W jaki sposób spółka jest obowiązana, jako płatnik, ustalić dochód do opodatkowania, uzyskany przez wspólników z tytułu umorzenia udziałów, a w szczególności koszty uzyskania przychodu z tytułu umorzenia tych udziałów?
 1042. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-231/10-3/AJ
  Czy darowizna udziałów na rzecz zamkniętego funduszu inwestycyjnego będzie skutkowała powstaniem u Wnioskodawcy przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1043. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-232/10-3/AJ
  Czy darowizna udziałów na rzecz zamkniętego funduszu inwestycyjnego będzie skutkowała powstaniem u Wnioskodawcy przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1044. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-43/10-3/AJ
  Czy darowizna Udziałów do FIZ będzie skutkowała powstaniem u Wnioskodawcy przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1045. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-125/10-2/MK1
  skutki podatkowe związane z darowizną udziałów/akcji na rzecz spółki z siedzibą na Cyprze.
 1046. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-46/10/AŻ
  Czy darowizna udziałów dokonana przez wnioskodawcę na rzecz zamkniętego funduszu inwestycyjnego spowoduje opodatkowanie jego osoby (jako darczyńcy) podatkiem od spadków i darowizn?
 1047. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-192/10/ŁCz
  skutki podatkowe wzrostu wartości posiadanych przez wnioskodawcę certyfikatów inwestycyjnych w wyniku dokonania przez niego darowizny udziałów w spółce z o.o. na rzecz zamkniętego funduszu inwestycyjnego
 1048. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-53/10/TJ
  Zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 4a ustawy do nabycia akcji w drodze darowizny.
 1049. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-96/10-4/AS
  wartość otrzymanego od małżonki Wnioskodawcy nieodpłatnego świadczenia będzie stanowiła dla Wnioskodawcy jako wspólnika spółki cywilnej przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej podlegający zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1050. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-43/10/ENB
  Czy w przypadku rozwiązania umowy darowizny i powrotnego przeniesienia prawa na darczyńcę oraz zrzeczenia się uprawnionego do użytkowania obciążającego przedmiot darowizny Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do zapłaty podatku od darowizny wskazanej we wniosku?
 1051. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-121/10/MU
  Zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości.
 1052. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-130/10/MS
  Czy na podstawie art. 91 ordynacji podatkowej - Wnioskodawca jest następcą prawnym firmy, którą otrzymał w darowiźnie i w związku z tym jako następca - ma obowiązek wystawienia faktury sprzedaży lub faktury korygującej w przypadku nieprawidłowości w wystawieniu faktury sprzedaży w 2008 r. (błędny nabywca)?
 1053. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-122/10/MK
  1. Czy datą nabycia nieruchomości przez męża jest dzień 24 czerwca 2004 r., tj. data darowizny na rzecz żony? 2. Czy mąż korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1054. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-63/10-4/SP
  przychód ze sprzedaży przedmiotowej działki nabytej częściowo w dniu 13.04.2006 r. w drodze darowizny będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie cytowanego wyżej art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006 r. Natomiast przychód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży przedmiotowej działki nabytej częściowo w dniu 11.07.2006 r. w drodze zniesienia współwłasności będzie podlegał opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 28 cytowanej ustawy, chyba że Wnioskodawca w terminie 2 lat od dnia sprzedaży przeznaczy go na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub e) ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006 r.
 1055. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-214/10-2/EC
  skutki podatkowe nieodpłatnego przekazania przedsiębiorstwa.
 1056. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-44/10-4/MZ
  należy stwierdzić, iż czynność opisana we wniosku nie stanowi darowizny i nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. W związku z powyższym w przedmiotowym opisie zdarzenia przyszłego nie będzie miało zastosowania zwolnienie określone w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.
 1057. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-131/10-3/MT
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej części wartości początkowej nieruchomości
 1058. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-131/10-2/MT
  sposobu ustalenia wartości początkowej środka trwałego
 1059. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-43/10-4/AF
  należy stwierdzić, iż czynność opisana we wniosku nie stanowi darowizny i nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. W związku z powyższym w przedmiotowym opisie zdarzenia przyszłego nie będzie miało zastosowania zwolnienie określone w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.
 1060. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-132/10-2/JB
  skutki podatkowe darowizny udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością dokonanej na rzecz spółki kapitałowej z siedzibą na Cyprze.
 1061. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-130/10-2/JB
  skutki podatkowe darowizny udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością dokonanej na rzecz spółki kapitałowej z siedzibą na Cyprze.
 1062. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-52/10/ŚS
  Wpłata na konto bankowe
 1063. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-94/10/MK
  W jaki sposób należałoby ustalić dochód z tytułu sprzedaży nabytych w drodze darowizny udziałów w spółce z o.o. w celu ich umorzenia?
 1064. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-84/10/MU
  Zwolnienie przedmiotowe w części dotyczącej dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym, nabytego w drodze spadku w 2008 r. oraz w części dotyczącej dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym, nabytego w drodze darowizny w 2009 r.
 1065. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-24/10-2/AF
  należy stwierdzić, iż darowizna, którą Wnioskodawczyni otrzymała od rodziców podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, z uwagi na fakt, iż udokumentowaniem darowizny jest przelew z rachunku bankowego darczyńców na rachunek bankowy wskazany w umowie sprzedaży sprzedających, a nie dowód otrzymania środków pieniężnych przez Wnioskodawczynię od rodziców, jako obdarowanej. Warunek do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn nie został spełniony, ponieważ środki pieniężne zostały przekazane na rachunek osoby trzeciej, w tym przypadku wierzycieli. W związku z powyższym na Wnioskodawczyni, jako obdarowanej ciążył obowiązek - zgodnie z treścią art. 17a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, złożenia zeznania (SD-3) w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego - właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego ze względu na miejsce zamieszkania obdarowanej w dniu powstania obowiązku podatkowego.
 1066. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-340/10/AW
  Czy darowizna nieruchomości, przy nabyciu której nie odliczono podatku VAT rodzi konsekwencje w podatku od towarów i usług?
 1067. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-42/10-2/MZ
  wniesienie całości lub części Aktywów do FIZ w formie darowizny Podatnika na rzecz FIZ.
 1068. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-36/10-2/MZ
  wniesienie całości lub części Aktywów do FIZ w formie darowizny Podatnika na rzecz FIZ.
 1069. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-41/10-2/AF
  wniesienie całości lub części Aktywów do FIZ w formie darowizny przez Podatnika na rzecz FIZ.
 1070. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-248a/10/AK
  Czy dokonanie przez Wnioskodawcę darowizny Akcji na Spółkę będzie neutralne podatkowo, tj. w szczególności nie wywoła powstania dochodu (przychodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
 1071. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-247a/10/AK
  Czy dokonanie przez Wnioskodawcę darowizny Akcji na Spółkę będzie neutralne podatkowo, tj. w szczególności nie wywoła powstania dochodu (przychodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
 1072. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-249a/10/TK
  Czy dokonanie przez Wnioskodawcę darowizny akcji na rzecz spółki cypryjskiej będzie neutralne podatkowo, tj. w szczególności nie wywoła powstania dochodu (przychodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
 1073. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-183/10-2/EC
  W związku z powyższym, czy sprzedaż nieruchomości Gminie Miejskiej Świdnik będzie korzystała ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust.1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1074. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-185/10-2/AG
  Z analizy opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że w 2010 roku, przed dniem 30 czerwca wnioskodawczyni zamierza dokonać sprzedaży własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, w którym była zameldowana od 1996 r. na pobyt stały. Wnioskodawczyni oświadczyła, iż zamierza sprzedać w/w lokal mieszkalny po upływie 12 miesięcy od momentu zameldowania. Wobec powyższego, jeżeli Wnioskodawczyni dokona sprzedaży po upływie określonego przez ustawodawcę okresu zameldowania oraz w wymaganym terminie złoży we właściwym urzędzie skarbowym stosowne oświadczenie o spełnieniu warunków do zwolnienia, to wówczas uzyskany przez Nią przychód ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1075. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-8/10/ENB
  Czy likwidacja Spółki i związane z tym faktem zbycie całego majątku Spółki na rzecz syna Wnioskodawcy – nieodpłatne przeniesienie całego majątku Spółki (stanowiącego zorganizowane przedsiębiorstwo) na jednego z byłych wspólników powoduje po stronie Wnioskodawcy opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
 1076. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-7/10/ENB
  Czy likwidacja Spółki i związane z tym faktem zbycie całego majątku Spółki na rzecz syna Wnioskodawcy – nieodpłatne przeniesienie całego majątku Spółki (stanowiącego zorganizowane przedsiębiorstwo) na jednego z byłych wspólników powoduje po stronie Wnioskodawcy opodatkowanie podatkiem od spadków i darowizn?
 1077. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-54/10/KT
  Opodatkowanie sprzedaży gruntu.
 1078. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-108/10-2/MR
  skutki podatkowe darowizny akcji na rzecz spółki cypryjskiej.
 1079. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-88/10/PSZ
  Czy dokonanie darowizny akcji na rzecz spółki cypryjskiej spowoduje powstanie po Pana stronie przychodu (lub dochodu) w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1080. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-4/10/TJ
  Spłata kredytu, zaciągniętego przez trzech kredytobiorców, przeznaczonego na zakup mieszkania będącego własnością tylko dwojga z nich, a obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn?
 1081. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-111/10-4/ES
  Ustalenie dochodu z tytułu odpłatnego umorzenia udziałów nabytych w drodze darowizny.
 1082. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-105/10-4/EC
  Wnioskodawca prosi o stanowisko, czy prawidłowo interpretuje, że datą nabycia sprzedanej w dniu 28.05.2009 r. nieruchomości jest data otwarcia spadku, czyli dzień 09.02.1996 r.?
 1083. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-997/08/10-S/BD
  Nabycie przedsiębiorstwa w drodze darowizny oraz zbycie przedsiębiorstwa do spółki komandytowej – skutki w podatku VAT w zakresie korekty.
 1084. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-997/08-1/10-S/BD
  Nabycie przedsiębiorstwa w drodze darowizny oraz zbycie przedsiębiorstwa do spółki komandytowej – skutki w podatku VAT w zakresie korekty.
 1085. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-7/10-5/AF
  zachowanie prawa do zwolnienia z podatku w przypadku dokonania darowizny na rzecz siostry
 1086. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-17/10-5/AF
  zachowanie prawa do zwolnienia z podatku od darowizny
 1087. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-64/10-3/AJ
  Jaką datę Wnioskodawczyni powinna przyjąć za datę nabycia nieruchomości? Czy będzie to rok 2000 – data nabycia działki, czy lipiec 2007 – akt darowizny połowy domu (możliwość skorzystania z ulgi meldunkowej?)
 1088. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-70/10/TK
  W jaki sposób będzie należało ustalić dochód z tytułu sprzedaży udziałów, nabytych w drodze darowizny w celu ich umorzenia?
 1089. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-22/10/TK
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu zbycia spółce otrzymanych w darowiźnie udziałów w celu ich umorzenia?
 1090. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-60/10-2/ES
  Ustalenie dochodu z tytułu odpłatnego umorzenia udziałów nabytych w drodze darowizny. Czy dochód z tytułu umorzenia udziałów nabytych w drodze darowizny powinien być ustalony jako różnica pomiędzy wynagrodzeniem otrzymanym z tytułu zbycia udziałów w celu ich umorzenia, a rynkową wartością tych udziałów określoną na dzień otrzymania darowizny?
 1091. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-236/10-2/PR
  opodatkowanie darowizny dokonywanej na rzecz samorządu, w sytuacji gdy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 1092. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-40/10-2/ES
  Ustalenie dochodu z tytułu odpłatnego umorzenia udziałów nabytych w drodze darowizny.
 1093. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-262/10-4/JB
  1. Czy i jaki podatek Wnioskodawczyni będzie zobowiązana zapłacić, biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny? 2. Jakie akty prawno-podatkowe będą miały zastosowanie przy rozliczeniu za 2010 r.?
 1094. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-532/09-4/MZ
  umowa darowizny nieruchomości wraz z zaciągniętym kredytem dokonanej na rzecz Wnioskodawcy przez brata i bratową
 1095. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-39/10/MW
  Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości nabytej w spadku oraz w darowiźnie.
 1096. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-15/10-2/MZ
  darowizna lokalu mieszkalnego została zawarta w 2006 r. Wnioskodawca skorzystał z ulgi z tytułu zamieszkiwania zgodnie z art. 16 ustawy, tym samym doszło do przeniesienia własności lokalu mieszkalnego, a zatem darowizna została spełniona. Nie ma zatem możliwości rozwiązania obecnej umowy darowizny i zawarcia nowej w celu zastosowania art. 4a powyższej ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2007 r.
 1097. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1286/09/MW
  Czy darowizna udziałów do zamkniętego funduszu inwestycyjnego będzie skutkowała powstaniem u wnioskodawcy przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1098. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1298/09/HS
  Czy darowizna akcji dokonana w przyszłości do Spółki cypryjskiej jest dla wnioskodawcy neutralna podatkowo, tj. w szczególności nie wywoła u wnioskodawcy powstania dochodu (przychodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1099. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1297/09/HS
  Czy darowizna akcji już dokonana do Spółki cypryjskiej jest dla wnioskodawcy neutralna podatkowo, tj. w szczególności nie wywołuje u wnioskodawcy powstania dochodu (przychodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1300/09/ŁCz
  Czy darowizna Akcji przeprowadzona w przyszłości do Spółki cypryjskiej będzie dla wnioskodawcy neutralna podatkowo, tj. w szczególności nie wywoła u wnioskodawcy powstania dochodu (przychodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1299/09/ŁCz
  Czy darowizna Akcji już dokonana do Spółki cypryjskiej jest dla wnioskodawcy neutralna podatkowo, tj. w szczególności nie wywołuje u wnioskodawcy powstania dochodu (przychodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-14/10/DP
  Czy w związku z przeniesieniem ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej na syna wspólnika w drodze umowy darowizny powstanie po stronie wspólnika obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-201/09/TJ
  Opodatkowanie podatkiem od spadków i darowizn darowizny środków pieniężnych, otrzymanej od rodziców.
 1104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-767/09-4/AK
  skutki podatkowe związane z ustaleniem przychodu z tytułu wzrostu wartości certyfikatów inwestycyjnych Funduszu w wyniku dokonania darowizną udziałów Spółki na rzecz Funduszu przez Wnioskodawcę oraz wspólnika Wnioskodawcy
 1105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-18/10-2/ES
  1) W jaki sposób należy określić koszty uzyskania przychodów w przypadku przeniesienia udziałów na rzecz Spółki w celu umorzenia, jeżeli udziały zostały nabyte w drodze darowizny? 2) Czy koszty te powinny zostać ustalone w wysokości wartości udziałów wskazanej w umowie darowizny, nie wyższej niż wartość rynkowa udziałów z dnia otrzymania darowizny?
 1106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-766/09-4/MK
  skutki podatkowe związane z ustaleniem przychodu z tytułu wzrostu wartości certyfikatów inwestycyjnych Funduszu w wyniku dokonania darowizną udziałów Spółki na rzecz Funduszu przez Wnioskodawcę oraz wspólnika Wnioskodawcy
 1107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-766/09-3/MK
  skutki podatkowe związane z darowizną udziałów Spółki na rzecz Funduszu
 1108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-767/09-3/AK
  skutki podatkowe związane z darowizną udziałów Spółki na rzecz Funduszu
 1109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-538/09-3/AF
  opodatkowanie zamiany umowy darowizny na umowę pożyczki .
 1110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-732/09-6/AK
  Czy podatek dochodowy od osób fizycznych, w wysokości 19%, Wnioskodawczyni będzie zobligowana zapłacić od uzyskanego przez nią dochodu obliczonego jako różnicę pomiędzy przychodem, którym będzie należny Wnioskodawczyni od nabywcy, cena za sprzedaż udziałów a kosztami uzyskania tego przychodu, który stanowić będzie kwota odpowiadająca wartości udziałów z dnia nabycia darowizny?
 1111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/4160-7/10/JG
  Czy sprzedaż działki instytucji państwowej dla dobra ludzi środowiska naturalnego jest opodatkowana podatkiem dochodowym
 1112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-949/09-2/AM
  Przekazane na rzecz spółki osobowej prawa handlowego nieodpłatne świadczenie w postaci darowizny będzie stanowiło przychód tej spółki zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W opisanej sytuacji to spółka osobowa handlowa nabędzie do swojego majątku nieodpłatne świadczenie w postaci darowizny a nie Wnioskodawca. Zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 125 ww. ustawy odnosi się do wartości świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych otrzymany od osób zaliczanych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn i nie będzie miało zastosowania w rozpatrywanej spawie ponieważ podmiotem, który otrzyma nieodpłatne świadczenie w postaci darowizny będzie spółka a nie jej wspólnicy.
 1113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-502/09-2/MZ
  skorzystanie ze zwolnienia przewidzianego w art. 4a ustawy w związku z dokonaną przez syna darowizną do majątku Spółki
 1114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-501/09-2/AF
  darowizna składnika majątku spółki cywilnej dokonanej na rzecz Wnioskodawcy przez rodziców, jedynych wspólników spółki cywilnej
 1115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-503/09-2/AF
  skorzystanie ze zwolnienia przewidzianego w art. 4a ustawy w związku z dokonaną przez syna darowizną do majątku Spółki
 1116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-501/09-2/AF
  darowizna składnika majątku spółki cywilnej dokonanej na rzecz Wnioskodawcy przez rodziców, jedynych wspólników spółki cywilnej
 1117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: PPB2/415-765/09-2/AK
  skutki podatkowe związane z umorzeniem udziałów za wynagrodzeniem otrzymanych na podstawie umowy darowizny
 1118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-700/09-4/MG
  obowiązek uiszczenia podatku dochodowego z tytułu objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za wkład niepieniężny w postaci nieruchomości gruntowej, nabytej przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny
 1119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-752/09-3/MK1
  skutki podatkowe darowizny warrantów
 1120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1204/09/MW
  Czy w związku z przekazaniem na rzecz Spółki, w drodze umowy darowizny, udziałów i akcji w polskich spółkach kapitałowych, powstanie po stronie wnioskodawczyni przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-823/09-2/MP
  odliczenie od dochodu darowizny przekazanej na cele kultu religijnego
 1122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1144/09/AK
  Czy w przypadku zbycia akcji nabytych przez akcjonariusza w drodze darowizny, w celu ich umorzenia przez Spółkę, przychód akcjonariusza z tytułu takiego zbycia (równy kwocie ustalonej jako wynagrodzenie akcjonariusza za zbywane w celu umorzenia akcje) może zostać pomniejszony o koszty uzyskania przychodu w wysokości wartości umarzanych akcji z dnia ich nabycia w drodze darowizny na podstawie art. 24 ust. 5d updof?
 1123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-307/09/MCZ
  Jaki skutki podatkowe - dla obdarowanego - wywoła ewentualne odwołania umowy darowizny?
 1124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1149/09/ŁCz
  Czy opisana w stanie faktycznym darowizna udziałów do Spółki cypryjskiej będzie dla wnioskodawczyni neutralna podatkowo, tj. w szczególności nie wywoła u niej żadnych skutków podatkowych w podatku od spadków i darowizn oraz powstania dochodu (przychodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1118b/09/BK
  Opodatkowanie darowizny gruntów.
 1126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-996/08-1/10-S/BD
  Nabycie przedsiębiorstwa w drodze darowizny oraz zbycie przedsiębiorstwa do spółki komandytowej – skutki w podatku VAT w zakresie korekty.
 1127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1017/09/AP
  Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej ze zbycia wskazanej we wniosku nieruchomości.
 1128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1126/09/AT
  Czy czynności, tj. zużycie towarów (produktów spożywczych) w czasie spotkań, przekazywanie nagród (bez względu na ich wartość) oraz wręczanie darowizn rzeczowych, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz czy Starostwo powinno wystawiać faktury wewnętrzne i odprowadzać podatek VAT od tych czynności?
 1129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-342/09/ŚS
  Czy darowizna akcji na rzecz spółki cypryjskiej powoduje powstanie po stronie osoby fizycznej – darczyńcy obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn?
 1130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-705/09-9/JK2
  PIT - w zakresie odliczenia od dochodu darowizny przekazanej na rzecz kultu religijnego
 1131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1129/09/MM
  Sposób ustalenia dochodu z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych w drodze darowizny?
 1132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1124/09/NG
  1. Czy wartość rynkowa udziałów z dnia ich nabycia przez wnioskodawcę w drodze darowizny, która to wartość zostanie określona w umowie darowizny, będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego umorzenia tych udziałów? 2. Czy zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 19% należy pobrać od nadwyżki przychodu otrzymanego przez wnioskodawcą w związku z umorzeniem udziałów, nad kosztami uzyskania przychodu w wysokości rynkowej wartości udziałów z dnia ich darowizny?
 1133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-677/09-4/MK1
  skutki podatkowe sprzedaży gruntów rolnych nabytych w drodze spadku
 1134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-325/09/MCZ
  Jaki skutki podatkowe - dla obdarowanego - wywoła ewentualne odwołania umowy darowizny?
 1135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1090/09-4/JB
  Czy Spółka postąpiła zasadnie traktując transakcję jako nabycie wewnątrzwspólnotowe a nie darowiznę? Czy Spółka miała prawo do odliczenia podatku należnego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego w tej sytuacji?
 1136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-711/09-4/SP
  Opodatkowanie przychodu z tytułu zbycia nieruchomości.
 1137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1079/09/ŁCz
  Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w świetle art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku umorzenia udziałów otrzymanych przez wnioskodawcę na podstawie umowy darowizny, koszty uzyskania przychodu - dla celów ustalenia dochodu z tytułu umorzenia udziałów - ustala się w wysokości wartości rynkowej udziałów z dnia dokonania darowizny, tzn. czy dochód z tytułu umorzenia udziałów stanowi różnicę pomiędzy wynagrodzeniem otrzymanym przez Wnioskodawcę z tytułu umorzenia Udziałów oraz wartością rynkową Udziałów z dnia nabycia w formie darowizny?
 1138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-313/09/ŚS
  Czy darowizna udziałów na rzecz spółki cypryjskiej powoduje powstanie po stronie osoby fizycznej – darczyńcy obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn?
 1139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1091/09/MW
  Skutki podatkowe darowizny udziałów w spółkach z o.o. i akcji na rzecz zamkniętego funduszu inwestycyjnego.
 1140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1092/09/MW
  Czy prawidłowe jest stanowisko, iż zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie powstaje u wnioskodawcy przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wzrostu wartości posiadanych certyfikatów inwestycyjnych funduszu w wyniku dokonania przez niego darowizny udziałów i akcji na rzecz funduszu?
 1141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1085/09/HS
  Skutki podatkowe darowizny udziałów w spółkach z o.o. i akcji na rzecz zamkniętego funduszu inwestycyjnego.
 1142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1089/09/ŁCz
  Skutki podatkowe darowizny udziałów w spółkach z o.o. i akcji na rzecz zamkniętego funduszu inwestycyjnego.
 1143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1090/09/ŁCz
  Skutki podatkowe darowizny udziałów w spółkach z o.o. i akcji na rzecz zamkniętego funduszu inwestycyjnego
 1144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1086/09/HS
  Czy prawidłowe jest stanowisko, iż zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie powstaje u wnioskodawcy przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wzrostu wartości posiadanych certyfikatów inwestycyjnych funduszu w wyniku dokonania przez niego darowizny udziałów i akcji na rzecz funduszu?
 1145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1227/09-2/AMN
  1. W jaki sposób należy określić koszty uzyskania przychodów w przypadku przeniesienia udziałów na rzecz spółki w celu umorzenia, jeżeli udziały zostały nabyte w drodze darowizny? 2. Czy koszty te powinny zostać ustalone w wysokości wartości udziałów wskazanej w umowie darowizny, nie wyższej niż wartość rynkowa udziałów wskazanej w umowie darowizny, nie wyżej niż wartość rynkowa udziałów z dnia otrzymania darowizny?
 1146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1134/09/MMa
  Czy prawidłowe jest stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym w świetle art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku umorzenia udziałów otrzymanych na podstawie umowy darowizny, koszty uzyskania przychodu – dla celów ustalenia dochodu z tytułu umorzenia udziałów - ustala się w wysokości wartości rynkowej udziałów z dnia dokonania darowizny, tzn. czy dochód z tytułu umorzenia udziałów stanowi różnicę pomiędzy wynagrodzeniem otrzymanym przez wnioskodawcę z tytułu umorzenia udziałów oraz wartością rynkową udziałów z dnia nabycia w formie darowizny?
 1147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1062/09/NG
  Czy prawidłowe jest stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym w świetle art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku umorzenia udziałów otrzymanych przez wnioskodawcę na podstawie umowy darowizny, koszty uzyskania przychodu – dla celów ustalenia dochodu z tytułu umorzenia udziałów - ustala się w wysokości wartości rynkowej udziałów z dnia dokonania darowizny, tzn. czy dochód z tytułu umorzenia udziałów stanowi różnicę pomiędzy wynagrodzeniem otrzymanym przez wnioskodawcę z tytułu umorzenia udziałów oraz wartością rynkową udziałów z dnia nabycia w formie darowizny?
 1148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1063/09/NG
  Czy prawidłowe jest stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym w świetle art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku umorzenia udziałów otrzymanych przez wnioskodawcę na podstawie umowy darowizny, koszty uzyskania przychodu – dla celów ustalenia dochodu z tytułu umorzenia udziałów - ustala się w wysokości wartości rynkowej udziałów z dnia dokonania darowizny, tzn. czy dochód z tytułu umorzenia udziałów stanowi różnicę pomiędzy wynagrodzeniem otrzymanym przez wnioskodawcę z tytułu umorzenia udziałów oraz wartością rynkową udziałów z dnia nabycia w formie darowizny?
 1149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-660/09-2/MG
  ustalenie przychodu z tytułu darowizny akcji na rzecz funduszu inwestycyjnego
 1150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1046/09-2/ES
  Czy w związku z faktem, że czynność dokonana w dniu xx maja 2008 r. między Wnioskodawcą a Jego rodzicami była faktycznie czynnością odpłatną, to czy przysługuje Zainteresowanemu prawo do ustalenia podstawy do obliczenia podatku dochodowego w wysokości 19%, z prawem do pomniejszenia podstawy do opodatkowania o faktycznie zapłacone wierzytelności w kwocie 364 464,99 zł z tytułu udzielonego na rzecz rodziców kredytu bankowego?
 1151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-716/09-2/JK
  zwolnienie od opodatkowania w ramach tzw. "ulgi meldunkowej" przychodu ze sprzedaży gruntu związanego ze zbytym lokalem mieszkalnym
 1152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1008/09-2/KB
  Czy sprzedając niezabudowane działki budowlane (powstałe z podziału działki 966/4) wraz z udziałem w drodze dojazdowej oraz działki pod drogi gminne Wnioskodawca będzie zobowiązany sprzedaż opodatkować podatkiem VAT?
 1153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-906/09-2/MT
  Czy w przypadku umowy zamiany Wnioskodawczynię obowiązuje zapłacenie 19% podatku dochodowego?
 1154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-433/09-3/AF
  opodatkowanie darowizny
 1155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-860/09/BK
  Czy w przypadku spełnienia warunku określonego w art. 21 ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca może skorzystać z ulgi meldunkowej?
 1156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-996/08/10-S/BD
  Nabycie przedsiębiorstwa w drodze darowizny oraz zbycie przedsiębiorstwa do spółki komandytowej – skutki w podatku VAT w zakresie korekty
 1157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1310/09-4/MK
  Czy sprzedaż działek gruntu stanowiących majątek prywatny sprzedającego, nie zakupionych i nie wykorzystywanych w celu prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej VAT, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, czy podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
 1158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1380/09-2/AI
  Czy sprzedaż działek gruntu stanowiących majątek prywatny sprzedającego, nie zakupionych i nie wykorzystywanych w celu prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej VAT, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, czy podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
 1159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-702/09-5/JK
  Czy wartość akcji z dnia ich nabycia w drodze darowizny będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego umorzenia tych akcji? oraz Czy zryczałtowany podatek dochodowy 19% zostanie pobrany od nadwyżki przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem nad kosztami uzyskania przychodu w wysokości wartości akcji z dnia ich darowizny?
 1160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-654/09-4/AK
  skutki podatkowe związane z dokonaniem darowizny nieruchomości na rzecz córki
 1161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-645/09-2/AS
  Przekazując na rzecz funduszu inwestycyjnego akcje w formie darowizny nie powstanie u Wnioskodawcy przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 1162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-661/09-2/AS
  Przekazując na rzecz funduszu inwestycyjnego akcje w formie darowizny nie powstanie u Wnioskodawcy przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 1163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-653/09-2/AS
  Środki pieniężne otrzymane przez pracownika nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, o ile ze sporządzonej umowy wynika, że środki te zostały przekazane w formie darowizny i podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.
 1164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-420/09-2/MZ
  zachowanie ulgi określonej w art. 16
 1165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1018/09/JG
  Czy wnioskodawczyni ma obowiązek zapłaty podatku dochodowego ze sprzedaży nieruchomości, której współwłaścicielem stała się na podstawie umowy rozszerzającej wspólność ustawową małżeńską?
 1166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1014/09/HS
  Sposób ustalenia dochodu z tytułu umorzenia akcji otrzymanych w drodze darowizny.
 1167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-686/09-2/JK
  Czy Wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia od dochodu kwoty darowizny przekazanej na cele rozwoju sportu Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu prowadzącemu działalność – jako osoba prawna – stowarzyszenie kultury fizycznej wpisane do rejestru KRS – w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 ppkt a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-793/09/DP
  1. Czy wspólniczki spółki cywilnej mogą darować nieruchomość bez stosownych zobowiązań podatkowych bezpośrednio, na rzecz Wyższej Szkoły, której założycielem i Kanclerzem jest mąż i ojciec wspólniczek? 2. Czy w sytuacji, gdy darowizna nieruchomości nastąpi na rzecz męża i ojca wystąpią zobowiązania podatkowe w stosunku do darujących tj. wspólniczek spółki cywilnej, jeżeli tak to jakie to będą zobowiązania podatkowe?
 1169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-157/09/TJ
  Opodatkowanie podatkiem od spadków i darowizn sprzedaży nieruchomości otrzymanej w darowiźnie.
 1170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-156b/09/ENB
  1. Czy podlega opodatkowaniu darowizna nieruchomości na rzecz ojca i męża? 2. Czy podlega opodatkownaiu darowizna na rzecz Wyższej Szkoły?
 1171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-156a/09/ENB
  1. Czy podlega opodatkowaniu darowizna nieruchomości na rzecz ojca i męża? 2. Czy podlega opodatkowaniu darowizna na rzecz Wyższej Szkoły?
 1172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-771/09-2/ES
  W świetle obowiązującego stanu prawnego, w związku z przekazaniem synowi i mężowi składników majątku w formie darowizny nie powstanie po stronie Wnioskodawcy, jako darczyńcy, przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, nie ma również obowiązku zapłaty zryczałtowanego podatku od dochodu na dzień likwidacji. Brak obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych przez darczyńcę wynika z faktu, iż jak wskazano w związku z przekazaniem składników majątku trwałego i obrotowego w formie darowizny, nie otrzyma On żadnego przysporzenia majątkowego.
 1173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-828/09-2/JB
  Nie można natomiast zgodzić się z argumentacją Wnioskodawcy odwołującą się do treści art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż przepis ten nie ma zastosowania w niniejszej sprawie. Zawarte w tym przepisie wyłączenie dotyczy czynności, które podlegają przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie zaś z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. z 2004 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1514 ze zm.) obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. Dla Wnioskodawcy (darczyńcy) darowizna przedsiębiorstwa nie jest zatem czynnością do której mają zastosowanie przepisy o podatku od spadków i darowizn.
 1174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-650/09-4/JS
  zwrot ulgi budowlanej w przypadku dokonania darowizny udziału w nieruchomości
 1175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-700/09-2/SP
  Opodatkowanie przychodu z tytułu darowizny akcji lub udziałów na rzecz Funduszu.
 1176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-949/09-5/AJ
  Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego otrzymanego w drodze darowizny w 2007 i 2009 roku.
 1177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1378/09-2/EN
  Czy Wnioskodawca ma obowiązek naliczyć i odprowadzić podatek od towarów i usług w związku z darowizną działek budowlanych?
 1178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-153/09/MK
  Opodatkowanie darowizny z poleceniem.
 1179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1103/09-2/AA
  Czy darowizna udziału w spółce jawnej prowadzi do konsekwencji podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie darczyńcy lub obdarowanego?
 1180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-209/09-3/MK
  Czy czynność darowania udziału w spółce jawnej prowadzi do konsekwencji w podatku od czynności cywilnoprawnych?
 1181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-208/09-3/MK
  Czy darowizna udziału w spółce jawnej prowadzi do konsekwencji w podatku od spadków i darowizn po stronie darczyńcy lub obdarowanego?
 1182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-633/09-4/AM
  Czy koszty refakturowane na podstawie umowy o świadczenie usług marketingowych, wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 4, pkt 14, pkt 28, pkt 30, pkt 36, pkt 49, pkt 50, 51, pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowią koszty uzyskania przychodów?
 1183. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-805/09-3/AS
  Czy dokonanie Darowizny w ramach przedstawionego zdarzenia przyszłego i otrzymanie w wyniku tego przez Spółkę Cypryjską na własność przedmiotu Darowizny będzie rodziło obowiązek Spółki Cypryjskiej zapłaty w Polsce podatku dochodowego od osób prawnych?
 1184. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-804/09-3/AS
  Czy dokonanie Darowizny w ramach przedstawionego zdarzenia przyszłego i otrzymanie w wyniku tego przez Spółkę Inwestycyjną na własność przedmiotu Darowizny będzie rodziło obowiązek Spółki Inwestycyjnej zapłaty w Polsce podatku dochodowego od osób prawnych?
 1185. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-855/09/AF
  Czy w sytuacji, gdy darowanie nieruchomości nastąpi na rzecz męża i ojca lub na rzecz Szkoły, wystąpią zobowiązania podatkowe darujących?
 1186. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-329/09/MCZ
  Czy przekazane przez matkę na rachunek bankowy developera środki pieniężne z adnotacją "spadek po ojcu" zostaną uznane za darowiznę podlegającą zwolnieniu z mocy art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, czy też będzie podlegać opodatkowaniu?
 1187. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-268/09/MCZ
  Czy przysporzenie majątkowe dokonane przez matkę na rzecz córki jest darowizna podlegającą zwolnieniu z mocy art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, jeżeli środki pieniężne zostały przekazane bezpośrednio na rachunek developera?
 1188. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1665/09/AZ
  opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania bądź darowizny sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej do spółki z o.o.
 1189. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-799/09-3/JB
  Jaka jest wysokość podatku dochodowego z odpłatnego zbycia przedmiotowej nieruchomości stanowiącej majątek wspólny małżonków?
 1190. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-996/09-2/TR
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie odliczenia od dochodu darowizny przekazanej na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą.
 1191. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-960/09/MMa
  Czy w związku z tym, że w 2009r. wnioskodawca sprzedał działkę budowlaną oraz zamierza sprzedać dom, będzie musiał zapłacić podatek dochodowy?
 1192. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-942/09-3/WM
  Czy w związku ze sprzedażą części działki niezabudowanej należy odprowadzić podatek dochodowy z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości? Czy należy ten podatek wykazać w zeznaniu za rok 2009 r.?
 1193. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-177/09-4/MK
  Obowiązek zgłoszenia nabycia majątku w drodze darowizny (druk SD-Z2).
 1194. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-588/09-5/MB
  4) Czy - jeśli w związku z decyzjami biznesowymi, zdarzenia opisane w punktach 3 i 4 zdarzenia przyszłego się ziszczą a w ramach zdarzenia opisanego w punkcie 4 środki pieniężne zostaną przekazane w postaci darowizny pieniężnej — Spółka (jako spółka reprezentująca Podatkową Grupę Kapitałową) powinna potraktować darowiznę pieniężną, która zostanie wypłacona przez Spółkę Zależną (Spółki Zależne) na rzecz Spółki (w okresie istnienia Podatkowej Grupy Kapitałowej posiadającej status podatnika CIT) jako koszt uzyskania przychodów Spółki Zależnej (Spółek Zależnych), który — jako element składowy dochodu albo straty Spółki Zależnej (Spółek Zależnych) będącej jedną ze spółek tworzących Podatkową Grupę Kapitałową powinien zostać uwzględniony w rozliczeniu CIT Podatkowej Grupy Kapitałowej?
 1195. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-688/09-2/JK2
  Czy w powyższym stanie faktycznym będzie przysługiwało Wnioskodawcy zwolnienie z opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia wyżej wymienionej nieruchomości na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych bez względu na datę sprzedaży własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, lecz ze względu wyłącznie na datę nabycia tegoż prawa?
 1196. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-592/09-5/MB
  Czy - jeśli w związku z decyzjami biznesowymi, zdarzenia opisane w punktach 3 i 4 zdarzenia przyszłego się ziszczą a w ramach zdarzenia opisanego w punkcie 4 środki pieniężne zostaną przekazane w postaci darowizny pieniężnej — Spółka (jako spółka reprezentująca Podatkową Grupę Kapitałową) powinna potraktować darowiznę pieniężną, która zostanie wypłacona przez Spółkę Zależną (Spółki Zależne) na rzecz Spółki (w okresie istnienia Podatkowej Grupy Kapitałowej posiadającej status podatnika CIT) jako koszt uzyskania przychodów Spółki Zależnej (Spółek Zależnych), który — jako element składowy dochodu albo straty Spółki Zależnej (Spółek Zależnych) będącej jedną ze spółek tworzących Podatkową Grupę Kapitałową powinien zostać uwzględniony w rozliczeniu CIT Podatkowej Grupy Kapitałowej?
 1197. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-642/09-2/JS
  opodatkowanie przychodu w związku z dokonaniem darowizny akcji na rzecz spółki cypryjskiej
 1198. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-973/09/AL
  Czy podlega opodatkowaniu jednorazowa dostawa działki wydzielonej z otrzymanego w drodze darowizny gospodarstwa rolnego?
 1199. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1015/09/AL
  Czy podlega zwolnieniu od podatku dostawa przez Gminę działki nieprzeznaczonej pod zabudowę?
 1200. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-973/09/AL
  Czy podlega opodatkowaniu jednorazowa dostawa działki wydzielonej z otrzymanego w drodze darowizny gospodarstwa rolnego?
 1201. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1015/09/AL
  Czy podlega zwolnieniu od podatku dostawa przez Gminę działki nieprzeznaczonej pod zabudowę?
 1202. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1419/09-3/EN
  Czy Wnioskodawca sprzedając działki budowlane będzie zobowiązany do zapłaty podatku VAT?
 1203. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-137a/09/TJ
  Opodatkowanie podatkiem od spadków i darowizn wartości kredytu zaciągniętego przez trzech kredytobiorców, a przeznaczonego na zakup mieszkania mieszkania tylko dwóch z nich.
 1204. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-962/09-3/AP
  Ustalanie dochodu z tytułu sprzedaży udziałów, nabytych w drodze darowizny, w celu ich umorzenia
 1205. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-600/09-2/MK1
  skutki podatkowe związane z darowizną udziałów/akcji w polskich spółkach na rzecz spółki z siedzibą w Luksemburgu.
 1206. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-599/09-2/AK
  skutki podatkowe związane z darowizną udziałów/akcji w polskich spółkach na rzecz spółki z siedzibą w Luksemburgu.
 1207. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-776/09/BK
  Zwolnienie z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w nieruchomości nabytego w drodze darowizny.
 1208. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-928/09-2/JB
  Dzierżawa nieruchomości przez Wnioskodawcę, będącego jej współwłaścicielem, wypełnia przesłanki z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy, powodujące, że czynność oddania nieruchomości (posiadanego przez Wnioskodawcę udziału) stanowi działalność gospodarczą, polegającą na świadczeniu usług dzierżawy, a Wnioskodawca występuje w charakterze podatnika podatku VAT (usługodawcy). Jednakże do momentu przekroczenia kwoty 50.000 zł obrotu uzyskanego z tytułu dzierżawy nieruchomości, stosownie do wysokości posiadanego w niej udziału, Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia podmiotowego, przewidzianego w art. 113 ust. 1 ustawy. W przypadku zaś sprzedaży wydzierżawianej nieruchomości, Wnioskodawca zobowiązany będzie opodatkować tą czynność (zgodnie z udziałem przypadającym Wnioskodawcy), jako odpłatną dostawę towaru, wykorzystywanego uprzednio w działalności gospodarczej. Dostawa ta podlegać będzie opodatkowaniu według podstawowej stawki podatku VAT w wysokości 22%.
 1209. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-895/09-4/TR
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi meldunkowej.
 1210. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-170/09-7/MK
  Obciążenie prawa własności udziałów w spółce kapitałowej prawem użytkowania.
 1211. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-170/09-6/MK
  Obciążenie prawa własności udziałów w spółce kapitałowej prawem użytkowania.
 1212. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-791/09-2/JK
  VAT - Przekazanie nieruchomość w drodze darowizny.
 1213. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1127/09-2/AK
  Czy Wnioskodawczyni, która będzie czynnym podatnikiem podatku VAT musi korygować odliczenia VAT w momencie otrzymania darowizny w postaci przedsiębiorstwa, w sytuacji kiedy darczyńca i obdarowana prowadzą wyłącznie sprzedaż opodatkowaną? W szczególności, czy darowizna przedsiębiorstwa u Zainteresowanej powoduje obowiązek korekty podatku VAT naliczonego od zakupionych po dniu 1 maja 2004 r. środków trwałych – art. 91 ust. 6-9?
 1214. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-529b/09/MT
  Czy Spółka ma prawo do odliczenia od dochodu darowizny przekazanej jedynemu udziałowcowi - Fundacji na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie?
 1215. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-932/09/HS
  Skutki podatkowe darowizny udziałów w spółce z o.o. dokonanej przez osobę fizyczną na rzecz cypryjskiej spółki kapitałowej.
 1216. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-932/09/HS
  Skutki podatkowe darowizny udziałów w spółce z o.o. dokonanej przez osobę fizyczną na rzecz cypryjskiej spółki kapitałowej.
 1217. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-623/09-4/JS
  możliwość skorzystania ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131
 1218. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-363/09-2/MZ
  Podatek od spadków i darowizn w zakresie umowy darowizny
 1219. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-624/09-3/JK
  sprzedaż lokalu mieszkalnego nabytego w drodze darowizny
 1220. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-178/09-2/MK
  Darowizna środków pieniężnych.
 1221. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1217/09-4/ISN
  Darowizna oddziałów przedsiębiorstwa, które nie są wyodrębnione finansowo.
 1222. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-552/09-4/MG
  opodatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży gospodarstwa rolnego.
 1223. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1370/09-3/SJ
  Czy czynność darowania udziału w spółce jawnej prowadzi do konsekwencji w podatku od towarów i usług?
 1224. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-133a/09/AD
  Obowiązek złożenia zeznania podatkowego darowizny w kwocie wolnej od podatku.
 1225. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-992/09-2/IM
  Czy amortyzacja od wartości rynkowej poszczególnych środków trwałych wchodzących w skład przedsiębiorstwa nabytego w drodze darowizny jest u nabywcy darowizny kosztem uzyskania przychodów.
 1226. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-773/09/TK
  Czy dokonanie przez Wnioskodawcę darowizny akcji na rzecz spółki cypryjskiej spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu (lub dochodu) w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1227. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1171/09-6/EN
  Czy przekazane pieniądze na konto Spółka z o.o. we W na współfinansowanie inwestycji winno być traktowane jako czynność nie mieszcząca się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 1228. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-620/09-2/MP
  1. Czy umorzenie dobrowolne udziałów za wynagrodzeniem zbliżonym do wartości księgowej udziałów powoduje powstanie u Wnioskodawcy przychodu w rozumieniu art. 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)? 2. W jaki sposób Wnioskodawca jest obowiązany, jako płatnik, ustalić dochód do opodatkowania, uzyskany przez wspólników z tytułu umorzenia udziałów, a w szczególności koszty uzyskania przychodu z tytułu umorzenia tych udziałów?
 1229. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-781/09/KT
  Ustalenie podstawy opodatkowania przy przekazaniu w drodze darowizny samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej.
 1230. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-530/09-6/JK
  opodatkowanie przychodu ze sprzedaży mieszkania
 1231. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1070/09-2/AK
  Sprzedaż 5 działek budowlanych otrzymanych w darowiźnie – zamiar sprzedaży całości lub części otrzymanych działek.
 1232. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1069/09-2/AK
  Sprzedaż 5 działek budowlanych otrzymanych w darowiźnie – zamiar sprzedaży całości lub części otrzymanych działek.
 1233. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-181/09-2/MK
  Darowizna przedsiębiorstwa.
 1234. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-261/09/MCZ
  Czy darowizna udziałów na rzecz spółki cypryjskiej powoduje powstanie po stronie osoby fizycznej – darczyńcy obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn?
 1235. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-260/09/MCZ
  Czy darowizna udziałów na rzecz spółki cypryjskiej powoduje powstanie po stronie osoby fizycznej – darczyńcy obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn?
 1236. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-849/09/IK
  Opodatkowania dostawy nieruchomości gruntowych.
 1237. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-237/09/MCz
  Czy darowizna udziałów na rzecz spółki cypryjskiej powoduje powstanie po stronie osoby fizycznej – darczyńcy obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn?
 1238. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-329/09-3/AF
  opodatkowanie zwrotu kwoty odpowiadającej dziesięciokrotności różnicy w cenie towaru.
 1239. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-708/09-6/MPe
  opodatkowanie sprzedaży działek otrzymanych w drodze darowizny
 1240. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-790/09/PH
  Czy przekazanie firmy przez Wnioskodawczynię swojemu mężowi, w sposób opisany wyżej, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT (naliczonym i należnym)?"
 1241. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-572/09/DK
  Czy wydatek w kwocie 800.000,00 zł poniesiony przez Spółkę (uiszczony na rzecz Powiatu) w związku z przejęciem ogółu praw i obowiązków wynikających z Porozumienia stanowi koszt uzyskania przychodów, a jeżeli tak, to czy powinien zostać rozpoznany jako koszt uzyskania przychodów w dacie poniesienia, tj. odpowiednio do przepisu art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1242. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-973/09-4/AA
  Czy w przypadku uzyskania wyższej ceny sprzedaży niż wartość darowizny Wnioskodawca będzie miał obowiązek zapłacić podatek od nadwyżki?
 1243. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-972/09-4/AA
  Czy w przypadku uzyskania wyższej ceny sprzedaży niż wartość darowizny Wnioskodawca będzie miał obowiązek zapłacić podatek od nadwyżki?
 1244. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-581/09-2/JK2
  1) Czy odpłatne zbycie nieruchomości, której współwłaścicielem w 1/2 części był od 23.05.2000 r., a od dnia 18.04.2007r. jest wyłącznym właścicielem, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na upływ ponad 5 letniego okresu, o którym mowa w 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)? 2) Czy w przypadku uznania, stanowiska w sprawie objętej zapytaniem Nr 1 za nieprawidłowe, do podstawy obliczenia podatku od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości uwzględniana będzie połowa uzyskanego przychodu ze sprzedaży nieruchomości?
 1245. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-899/09-3/ES
  Czy prawidłowe jest stanowisko, iż zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o PIT, nie powstaje u Wnioskodawcy przychód w podatku PIT z tytułu wzrostu wartości certyfikatów inwestycyjnych Funduszu w wyniku dokonania przez niego darowizny praw majątkowych (praw wynikających z Umowy) na rzecz Funduszu lub Spółki Komandytowo-Akcyjnej?
 1246. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-899/09-2/ES
  Czy prawidłowe jest stanowisko, iż zgodnie z (i) art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 17 i art. 18 ustawy o PIT oraz (ii) art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ustawy o PIT, nie powstaje u Wnioskodawcy przychód ze źródła przychodów - odpowiednio - "kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c)" oraz "inne źródła" z tytułu dokonania darowizny praw majątkowych (praw wynikających z Umowy) na rzecz Funduszu lub Spółki Komandytowo-Akcyjnej?
 1247. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-760/09/MD
  Prawo do zastosowania zwolnienia od podatku do darowizny zabudowanego gruntu.
 1248. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-238/09/AŻ
  Czy darowizna udziałów na rzecz spółki cypryjskiej powoduje powstanie po stronie osoby fizycznej – darczyńcy obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn?
 1249. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-757/09/RS
  W zakresie opodatkowania otrzymanych wpłat oraz przekazywanych darowizn pieniężnych.
 1250. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-876/09/MW
  Skutki podatkowe darowizny udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością dokonanej przez osobę fizyczną na rzecz cypryjskiej spółki kapitałowej.
 1251. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-712/09/TK
  Czy w przypadku darowania ww. nieruchomości małżonce powstanie po Pana stronie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1252. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-877/09/MW
  Skutki podatkowe darowizny udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością dokonanej przez osobę fizyczną na rzecz cypryjskiej spółki kapitałowej.
 1253. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1263/09-2/EWW
  Opodatkowanie i korekta przy darowiźnie przedsiębiorstwa
 1254. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-863/09/AK
  Sprzedaż nieruchomości nabytej w części w drodze spadku w 2004r. oraz w drodze darowizny w 2009r.
 1255. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-729/09/MK
  Opodatkowanie dochodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółce z.o.o.
 1256. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-732/09/TJ
  Opodatkowanie dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.
 1257. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-312/09-4/AF
  wydanie zaświadczenia przez właściwy urząd skarbowy potwierdzającego, że w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn, że darowizna nie podlega powyższemu podatkowi.
 1258. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-225/09/MCZ
  Czy wnioskodawca powinien zapłacić podatek od umowy cesji praw udziału w mieszkaniu, która faktycznie była umową darowizny ojca na rzecz syna?
 1259. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/65/KBF/08/PK-663
  Zwolnienie przedmiotowe w świetle art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. ulga meldunkowa).
 1260. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-650/09-2/MG
  obowiązki płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłaconego wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów, otrzymanych przez wspólnika będącego osobą fizyczną w drodze darowizny
 1261. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-644/09-4/MG
  ustalenie kosztów uzyskania przychodów pomniejszających osiągnięty przychód z odpłatnego zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w celu ich umorzenia, nabytych w drodze darowizny
 1262. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-830/09-2/JK
  Czy dochód z umorzenia udziałów otrzymanych w drodze darowizny ustala się zgodnie z art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., nr 14, poz. 176 zwanej dalej: "updof") w wysokości nadwyżki przychodu (wynagrodzenia) otrzymanego w związku z umorzeniem tych udziałów nad wartością udziałów ustaloną na podstawie art. 8 ustawy o podatku od spadków i darowizn na dzień otrzymania darowizny?
 1263. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1106/09-2/AG
  Czy przy darowiźnie tej działki należy obliczyć dochód i zapłacić podatek dochodowy jak przy sprzedaży środków trwałych wykorzystywanych w działalności gospodarczej i z nich wycofanych?
 1264. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-534/09-3/JS
  opodatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa
 1265. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-817/09-2/TR
  Podatek dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, nabytych w drodze darowizny, w celu ich umorzenia.
 1266. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-816/09-2/TR
  Teza (zapytanie): Podatek dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, nabytych w drodze darowizny, w celu ich umorzenia.
 1267. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-814/09-2/MK
  Czy dochodem do opodatkowania z tytułu zbycia udziałów celem ich umorzenia będzie uzyskany przychód pomniejszony o wartość tych udziałów z dnia otrzymania darowizny? Czy tak obliczony dochód nie łączy się z dochodami z innych źródeł i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych według stawki 19%? Czy w przypadku, gdy wartość udziałów, z dnia dokonania darowizny, będzie wyższa niż przychód uzyskany z ich zbycia celem umorzenia, podatek dochodowy nie wystąpi?
 1268. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-151/09-4/MK
  Darowizna udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 1269. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-535/09-2/JS
  Czy zgodnie z art. 24 ust. 5d ustawy o PIT, w przypadku odpłatnego zbycia udziałów Spółki, otrzymanych przez Wnioskodawcę w formie darowizny, na rzecz Spółki w celu ich umorzenia, koszty uzyskania przychodu - dla celów ustalenia dochodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów na rzecz spółki w celu ich umorzenia - ustala się w wysokości wartości rynkowej udziałów spółki z o.o. z dnia dokonania darowizny, tzn. czy dochód z tytułu odpłatnego zbycia udziałów Spółki na rzecz Spółki w celu ich umorzenia stanowi różnica pomiędzy wynagrodzeniem otrzymanym przez Wnioskodawcę z tytułu odpłatnego zbycia na rzecz Spółki udziałów Spółki w celu ich umorzenia oraz wartością rynkową udziałów Spółki z dnia nabycia w formie darowizny?
 1270. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-524/09-2/MG
  prawidłowość ustalenia kosztów uzyskania przychodu, pomniejszających przychód osiągnięty z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w celu ich umorzenia, nabytych w drodze darowizny
 1271. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-950/09-2/BD
  Czy darowizna przedsiębiorstwa na rzecz córki korzysta z wyłączenia od opodatkowania podatkiem VAT?
 1272. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-949/09-2/BD
  Wniesienie przedsiębiorstwa do spółki komandytowej – skutki w podatku VAT w zakresie korekty.
 1273. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-824/09/MMa
  Możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze darowizny.
 1274. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-803/09-2/TR
  Podatek dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, nabytych w drodze darowizny, w celu ich umorzenia.
 1275. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-539/09-2/GJ
  Czy koszty związane z wydaniem towarów w wyniku realizacji zlecenia przekazania darowizny, które dla beneficjenta otrzymującego te towary mają charakter darowizny mogą być uznawane przez Spółkę za koszt uzyskania przychodów?
 1276. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-581/09-4/AM
  Czy po dokonaniu darowizny na syna Wnioskodawca będzie mógł jako kredytobiorca i osoba faktycznie spłacająca kredyt korzystać dalej z ulgi odsetkowej ?
 1277. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-301/09-2/MS
  darowizna od matki udziału w lokalu mieszkalnym będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.
 1278. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1174/09-3/AD
  Czy Wnioskodawczyni jako rolnik zmuszona będzie do zapłaty podatku od towarów i usług, a jeżeli tak to w jakiej wysokości?
 1279. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-872/09-3/WM
  Czy, jeśli Wnioskodawczyni zdecyduje się na sprzedaż ww. gruntu, będzie podlegała podatkowi od osób fizycznych, czy jednak będzie miało miejsce zastosowanie przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. art. 21 ust. 1 pkt 32 w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r., który zwalnia z tego podatku?
 1280. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-273/09-7/AF
  Czy Wnioskodawczyni może zostać zwolniona z zapłaty podatku od darowizny?
 1281. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-816/09/NG
  Czy od nieruchomości - parceli zabudowanej budynkiem mieszkalnym, która stała się własnością wnioskodawcy na podstawie aktu darowizny z 2004r. będzie naliczony podatek?Jakiej wysokości podatek należy odprowadzić do urzędu przy sprzedaży nieruchomości zakupionej w 2007r.?Czy w myśl obowiązujących przepisów istnieją ulgi z których wnioskodawca może skorzystać przy sprzedaży nieruchomości nabytych odpowiednio w 2004r. w drodze darowizny i w 2007r. w drodze zawarcia umowy sprzedaży?
 1282. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-849/09-4/AA
  Czy nabycie przedsiębiorstwa w drodze darowizny od rodzica spowoduje u obdarowanego powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1283. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-849/09-5/AA
  Czy nabyte w drodze darowizny środki trwałe, wycenione wg cen rynkowych, będą podlegały amortyzacji oraz czy odpisy amortyzacyjne będą stanowić koszty uzyskania przychodów?
 1284. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-849/09-7/AA
  Czy wartość otrzymanych towarów handlowych będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu? Czy w sytuacji, w której nie będzie ona stanowić kosztów uzyskania przychodów jako remanent początkowy, należy zachować się analogicznie przy sporządzaniu remanentu końcowego również wycenić te towary, i nie uwzględniać ich wartości przy ustalaniu dochodu rocznego?
 1285. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-849/09-5/AA
  Czy nabyte w drodze darowizny środki trwałe, wycenione wg cen rynkowych, będą podlegały amortyzacji oraz czy odpisy amortyzacyjne będą stanowić koszty uzyskania przychodów?
 1286. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-849/09-6/AA
  1. Jaką wartość środka trwałego należy przyjąć za podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych w sytuacji, gdy środek ten w firmie darczyńcy został w pełni zamortyzowany i jego wartość księgowa wynosi 0 zł, jednak na dzień dokonania darowizny środek ten wg cen rynkowych jest wart np. 1500 zł? 2. Jaką wartość środka trwałego (nieruchomości) należy przyjąć za podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych w sytuacji, gdy wartość początkowa środka u darczyńcy wynosiła np. 50.000 zł, umorzenie na dzień dokonania darowizny 25.000 zł, (wartość księgowa 25.000 zł) natomiast cena rynkowa na dzień dokonania darowizny wynosiła 120.000 zł? 3. Czy ustalenie cen rynkowych może mieć miejsce na 30 dni przed dokonaniem darowizny czy też operat szacunkowy ma być sporządzony z tą samą datą, co akt notarialny dotyczący darowizny?
 1287. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-818/09-2/JB
  Darowizna przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów K.c. nie podlega opodatkowaniu VAT i nie wiąże się dla darczyńcy z obowiązkiem skorygowania podatku naliczonego. Obowiązek dokonania stosownych korekt spoczywa na obdarowanym w myśl art. 91 ust. 9 ustawy.
 1288. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-574/09-2/AM
  Czy na wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku dochodowego w związku ze sprzedażą nieruchomości opisanej w stanie faktycznym.
 1289. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-642/09/TK
  Czy w związku z wycofaniem z ewidencji środków trwałych nieruchomości w postaci gruntu wraz z postawionymi na nim budynkami handlowo-usługowymi w celu przekazania w formie darowizny 1/6 tychże nieruchomości - pozostałe 5/6 części nieruchomości będzie dalej wykorzystywane w celu prowadzenia działalności gospodarczej - wystąpi obowiązek dokonania korekty (zmniejszenia) dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych ujmowanych w kosztach uzyskania przychodów w latach 2000-2009?
 1290. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-858/09-3/AA
  Czy Wnioskodawca ma prawo amortyzować środki trwałe w ramach kontynuacji odpisów amortyzacyjnych dokonywanych przez darczyńcę?
 1291. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-858/09-2/AA
  Czy stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ujęcia remanentu początkowego towarów otrzymanych w formie darowanego przedsiębiorstwa przy ustalaniu dochodu podatkowego jest słuszne?
 1292. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-858/09-4/AA
  Czy w przypadku sprzedaży środka trwałego Wnioskodawca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowaną wartość początkową?
 1293. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-597/09-2/DS
  Czy w stanie faktycznym przedstawionym powyżej, Spółka ma prawo odliczyć od dochodu osiągniętego w 2009 roku wartość darowanej nieruchomości (z uwzględnieniem ograniczeń procentowych wynikających z art. 18 ust. 1 pkt 7 oraz art. 18 ust. 1a ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych)?
 1294. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-696/09/MU
  Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze darowizny.
 1295. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-603/09-3/AS
  Czy dokonanie darowizny i otrzymanie w wyniku tego przez Spółkę Cypryjską na własność przedmiotu darowizny będzie rodziło obowiązek Spółki Cypryjskiej zapłaty w Polsce podatku dochodowego od osób prawnych?
 1296. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-623/09/BJ
  Czy w związku z tym, że datki te przekazywane były osobie będącej pracownikiem, wnioskodawca jako płatnik jest zobowiązany do przekazania do właściwego urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 1297. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-490/09-4/MG
  opodatkowanie dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
 1298. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-758/09-2/JK
  Czy darowizna dokonana na konto Stowarzyszenia może podlegać odliczeniu jako darowizna przekazana na wspieranie inicjatywy społecznej w zakresie zaopatrzenia terenu wsi w wodę i kanalizę na podstawie art.26 ust.1, pkto 9 lit.a.?
 1299. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-287/09-4/MS
  Stwierdzić należy, iż w odniesieniu do zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku, tj. wpłat na konto, które otrzyma Wnioskodawczyni od znajomych oraz osób obcych, dolicza się darowizny mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania. Nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn wyłącznie wówczas, jeżeli wartość jednorazowej darowizny jaką otrzyma Wnioskodawczyni od darczyńcy lub wartość darowizn otrzymanych od tej samej osoby w ciągu 5 lat nie przekroczy kwoty wolnej od podatku, tj. kwoty 4 902 zł. Natomiast obowiązek uiszczenia podatku od spadków i darowizn powstanie zawsze jeżeli jednorazowo wartość darowizny przekroczy kwotę wolną od podatku w danej grupie podatkowej, ewentualnie jeżeli po zliczeniu wartości darowizn otrzymanych od tego samego darczyńcy w ciągu ostatnich pięciu lat ich suma również przekroczy kwotę wolną.
 1300. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-650/09/AP
  Czy sprzedaż jednej lub więcej działek rocznie, będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług?
 1301. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-196/09/AŻ
  Czy darowizna papierów wartościowych dokonana przez osobę fizyczną na rzecz spółki kapitałowej powoduje powstanie po stronie osoby fizycznej – darczyńcy obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn?
 1302. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-195/09/AŻ
  Czy darowizna papierów wartościowych dokonana przez osobę fizyczną na rzecz spółki kapitałowej powoduje powstanie po stronie osoby fizycznej – darczyńcy obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn?
 1303. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-563/09-4/DS
  Czy Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych ze względu na fakt, iż cały dochód ze sprzedaży nieruchomości przekazuje na rzecz Gminy nie prowadząc przy tym żadnej działalności.
 1304. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-197/09/AŻ
  Czy darowizna papierów wartościowych dokonana przez osobę fizyczną na rzecz spółki kapitałowej powoduje powstanie po stronie osoby fizycznej - darczyńcy obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn?
 1305. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-198/09/MZ
  Czy darowizna papierów wartościowych dokonan przez osobę fizyczną na rzecz spółki kapitałowej powoduje powstanie po stronie osoby fizycznej – darczyńcy obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn?
 1306. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-194/09/MCZ
  Czy darowizna papierów wartościowych dokonana przez osobę fizyczną na rzecz spółki kapitałowej powoduje powstanie po stronie osoby fizycznej – darczyńcy obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn?
 1307. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-626/09/PH
  "1.Czy darowizna opisanego przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwa na rzecz syna podlega wyłączeniu od stosowania ustawy o podatku od towarów i usług w oparciu o art. 6 pkt 1 ww. ustawy? 2.Czy darowizna przedsiębiorstwa na rzecz syna pociąga za sobą obowiązek skorygowania deklaracji podatkowych podatku naliczonego od dokonanych zakupów dla darczyńcy, jeżeli prowadził on sprzedaż wyłącznie opodatkowaną podatkiem VAT?"
 1308. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-770/09/MM
  Czy darowizna papierów wartościowych dokonana przez osobę fizyczną na rzecz spółki kapitałowej wiąże się z powstaniem po stronie osoby fizycznej – darczyńcy przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1309. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-769/09/MM
  Czy darowizna papierów wartościowych dokonana przez osobę fizyczną na rzecz spółki kapitałowej wiąże się z powstaniem po stronie osoby fizycznej – darczyńcy przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1310. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB/II/2/415-772/09/MW
  Czy darowizna papierów wartościowych dokonana przez osobę fizyczną na rzecz spółki kapitałowej wiąże się z powstaniem po stronie osoby fizycznej – darczyńcy przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1311. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB/II/2/415-773/09/MW
  Czy darowizna papierów wartościowych dokonana przez osobę fizyczną na rzecz spółki kapitałowej wiąże się z powstaniem po stronie osoby fizycznej – darczyńcy przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1312. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-768/09/MM
  Czy darowizna papierów wartościowych dokonana przez osobę fizyczną na rzecz spółki kapitałowej wiąże się z powstaniem po stronie osoby fizycznej – darczyńcy przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1313. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-579/09/ASz
  zwolnienia od podatku darowizny części budynku gospodarczego.
 1314. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-682/09/BJ
  Sprzedaż dwóch działek nabytych w drodze darowizny.
 1315. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-742/09/CJS
  1. Czy wnioskodawczyni, będąc jedynym właścicielem ww. nieruchomości i wynajmując je samodzielnie zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie mogła rozpocząć amortyzację wszystkich wynajmowanych budynków od wartości początkowej ustalonej zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3 ww. ustawy ? 2. Czy wnioskodawczyni powinna kontynuować amortyzacje dokonywaną przez męża?
 1316. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-481/09-2/MS
  Należy stwierdzić, iż w przypadku zbycia nabytych w drodze darowizny udziałów na rzecz Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością celem ich umorzenia - podstawą opodatkowania 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym będzie różnica pomiędzy sumą przychodów otrzymanych przez udziałowca z tytułu umorzenia udziałów, a wartością tych udziałów z dnia dokonania darowizny. Wystarczającym dokumentem określającym wartość udziałów z dnia darowizny będzie wycena udziałów dokonana przez uprawnionego biegłego- rzeczoznawcę majątkowego. Na płatniku będzie ciążył obowiązek obliczenia, pobrania i wpłacania zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostaną pobrane zaliczki (podatek) - na rachunek właściwego organu podatkowego.
 1317. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-596/09/MM
  Czy w przypadku sprzedaży ww. lokalu mieszkalnego oraz mając na uwadze fakt, iż Wnioskodawca był w nim zameldowany w okresie od 14 maja 1976 r. do 6 lutego 1986 r. będzie mógł skorzystać z tzw. ulgi meldunkowej przewidzianej w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2008 roku - tj. czy przychód uzyskany z odpłatnego zbycia tego mieszkania będzie wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1318. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-403/09-2/MB
  Czy wycena pomnika na kwotę 1,00 zł, tzw. "symboliczna złotówka" i przyjęcie tej wartości do podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym jest prawidłowe, w świetle braku zainteresowania popiersiem instytucji kultury?
 1319. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-829/09-2/IK
  Czy wpłaty dokonywane przez mieszkańców Gminy na pokrycie częściowych kosztów wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków lub sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?
 1320. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-767/09/NG
  Czy poboru zryczałtowanego podatku zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dokonuje się od uzyskanego dochodu (tj. nadwyżki przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem udziałów nad wartością udziałów ustaloną na dzień darowizny)?
 1321. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-766/09/NG
  Czy dochód z umorzenia udziałów otrzymanych w drodze darowizny ustala się w wysokości nadwyżki przychodu otrzymanego w związku z ich umorzeniem nad wartością udziałów ustalona na dzień darowizny?
 1322. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-765/09/HS
  Sposób opodatkowania przychodu z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych w drodze darowizny.
 1323. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-764/09/HS
  Sposób ustalenia dochodu z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez udziałowca w drodze darowizny.
 1324. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-743/09/MW
  Czy wartość wkładu mieszkaniowego nabytego w spadku i darowiźnie będzie kosztem uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego?
 1325. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-507/09-4/MC
  Czy mimo podwyższenia dochodu do opodatkowania o kwotę przekazanych darowizn, Spółka powinna odrębnie obliczyć i zapłacić podatek od przekazanych w latach 2006, 2007, 2008 darowizn?
 1326. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-620/09/MK
  1. Czy w przypadku sprzedaży tylko jednej z działek, której wielkość nie przekracza wielkości pierwotnego udziału we współwłasności nieruchomości okres 5 lat kalendarzowych określony zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie liczony od daty nabycia udziału we współwłasności nieruchomości, czy od daty zniesienia współwłasności? 2. Czy źródło przychodów z odpłatnego zbycia kolejnej działki stanowić będzie sprzedaż nieruchomości gruntowej w części przekraczającej wielkość posiadanego dotychczas udziału we współwłasności, dla którego termin pięcioletni, o którym mowa powyżej, należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zniesienie współwłasności (tj. 2008 r.)?
 1327. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-601/09-2/IF
  Czy Wnioskodawczyni wg aktualnie obowiązującego stanu prawnego po sprzedaży przedmiotowego mieszkania będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, czy będzie w całości zwolniona z zapłaty podatku od tej sprzedaży oraz nie będzie zobowiązana do złożenia we właściwym urzędzie skarbowym deklaracji podatkowej w związku ze zbyciem tej nieruchomości?
 1328. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-467/09-4/JK
  Czy od faktu sprzedaży mieszkania Wnioskodawca powinien zapłacić podatek i w jakiej wysokości?
 1329. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-715/09/NG
  Czy wnioskodawczyni przy sprzedaży w 2009r. lub 2010r. działek o nr 3102 i 6179/2 będzie obowiązana do zapłaty podatku?Jeżeli tak, czy podatek będzie płatny od całej wartości działek, czy też od części, która została wnioskodawczyni darowana przez jej siostrę w drodze aktu notarialnego z dnia 04 marca 2009r.?
 1330. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1063/09-4/ISN
  Sprzedaż działek stanowiących majątek osobisty, nabyty w formie darowizny nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 1331. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-863/09-4/AK
  Sprzedaż przez rolnika ryczałtowego działki otrzymanej na podstawie umowy przekazania gospodarstwa
 1332. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-124/09-2/TR
  Podatek od spadków i darowizn w zakresie zwolnienia podmiotowego
 1333. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-720/09-3/AJ
  Jeśli w przyszłości Wnioskodawczyni chciałaby, aby Jej udziały (lub ich część) zostały umorzone za wynagrodzeniem płatnym przez spółkę, przy czym wartość wynagrodzenia będzie odpowiadała wartości rynkowej udziałów na dzień umorzenia, to w jaki sposób ustalić dochód uzyskany przez Wnioskodawczynię na skutek umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1334. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-722/09-2/JK
  Czy przeniesienie papierów wartościowych w drodze darowizny na rzecz spółki, w sytuacji, w której Wnioskodawca posiada w spółce udziały, spowoduje po Jego stronie powstanie przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1335. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-722/09-4/JK
  Czy przeniesienie papierów wartościowych w drodze darowizny na rzecz spółki, w sytuacji, w której Wnioskodawca nie posiada udziałów, spowoduje po Jego stronie powstanie przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1336. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-547/09-2/DS
  Czy wartość nieodpłatnie przekazanego przyłącza stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodów w dacie przekazania?
 1337. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-720/09-2/AJ
  Jeśli w przyszłości Wnioskodawczyni chciałaby, aby Jej udziały (lub ich część) zostały umorzone za wynagrodzeniem płatnym przez spółkę, przy czym wartość wynagrodzenia będzie odpowiadała wartości rynkowej udziałów na dzień umorzenia, to w jaki sposób ustalić dochód uzyskany przez Wnioskodawczynię na skutek umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1338. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-602/09-2/JF
  Czy Spółka celem udokumentowania faktu nie objęcia transakcji podatkiem VAT może udokumentować datę odsłonięcia pomnika wydrukami ze stron internetowych i w związku z tym faktem nie będzie zobowiązana do wystawienia faktury wewnętrznej potwierdzającej akt darowizny?
 1339. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-562/09/HD
  Czy z tytułu odpłatnego zbycia lokalu należy odprowadzić podatek dochodowy?
 1340. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-518/09-2/JG
  Czy darowizny przekazane w formie pieniężnej za pomocą rachunku bankowego na rzecz Klubu Sportowego podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 z późn. zm.)?
 1341. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-578/09/MD
  Opodatkowania sprzedaży odzieży używanej otrzymywanej nieodpłatnie z innego kraju Wspólnoty Europejskiej.
 1342. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-111/09/IL
  Czy środki pieniężne przekazane przez matkę w drodze darowizny będą zwolnione od podatku od spadków i darowizn?
 1343. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-120/09-2/MK
  Czy aby skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn należy przedstawić dowód przekazania kwoty darowizny tylko i wyłącznie na rachunek bankowy obdarowanego?
 1344. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-478/09-2/GJ
  Czy na tle przedstawionego stanu faktycznego, wydatki ponoszone przez Spółkę w związku z wykonywaniem świadczeń wynikających z umowy stanowią dla niej koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15.02.1992 r. (t.j. Dz. U. z 2000r., nr 54, poz. 654 ze zm.; dalej: ustawa o CIT)? Czy w przypadku rozszerzenia zakresu Umowy o darowizny pieniężne lub rzeczowe w postaci sprzętu/urządzeń medycznych na rzecz placówek medycznych, dokonywane przez Spółkę w imieniu i na rzecz ZIeceniodawcy, koszty przekazania/nabycia będą stanowić dla Spółki koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT ?
 1345. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1018/09-2/AK
  Czy sprzedaż działki podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 1346. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-700/09-3/JK
  Czy przeniesienie papierów wartościowych w drodze darowizny na rzecz funduszu, w sytuacji, w której Wnioskodawca posiada wyemitowane przez fundusz certyfikaty inwestycyjne, spowoduje po Jego stronie powstanie przychodu, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1347. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-700/09-6/JK
  Czy przeniesienie papierów wartościowych w drodze darowizny na rzecz spółki, w sytuacji, w której Wnioskodawca posiada w spółce udziały, spowoduje po Jego stronie powstanie przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1348. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-700/09-5/JK
  Czy przeniesienie papierów wartościowych w drodze darowizny na rzecz funduszu, w sytuacji, w której Zainteresowany nie posiada certyfikatów wyemitowanych przez fundusz, spowoduje po Jego stronie powstanie przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1349. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-700/09-8/JK
  Czy przeniesienie papierów wartościowych w drodze darowizny na rzecz spółki, w sytuacji, w której Wnioskodawca posiada w spółce udziały, spowoduje po Jego stronie powstanie przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1350. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-700/09-9/JK
  Czy przeniesienie papierów wartościowych w drodze darowizny na rzecz fundacji, spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1351. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-700/09-7/JK
  Czy skutki podatkowe transakcji mogą być oceniane przez organy podatkowe na gruncie przepisów z zakresu tzw. cen transferowych?
 1352. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-700/09-10/JK
  Czy w przypadku darowizny papierów wartościowych na rzecz funduszu organ podatkowy może, w oparciu o przepisy art. 199a Ordynacji Podatkowej, wywieźć skutki podatkowe dokonanego rozporządzenia majątkowego właściwe dla innej niż darowizna czynności prawnej?
 1353. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-700/09-11/JK
  Czy w przypadku darowizny papierów wartościowych na rzecz fundacji organ podatkowy może, w oparciu o przepisy art. 199a Ordynacji Podatkowej, wywieźć skutki podatkowe dokonanego rozporządzenia majątkowego właściwe dla innej niż darowizna czynności prawnej?
 1354. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-873/09-4/EN
  Czy Wnioskodawca sprzedając działki budowlane będzie zobowiązany do zapłaty podatku VAT?
 1355. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-812/09-2/MT
  Czy darowizna udziałów w spółce jawnej, dokonana przez jednego ze wspólników na rzecz jego współmałżonki podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a zatem czy darowizna opisanych udziałów współmałżonkom jest zaliczana do działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT?
 1356. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-365/09-4/AS
  Czy darowizny, które otrzyma Fundacja będą zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy?
 1357. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-704/09/JG
  Od podpisania, którego aktu notarialnego liczone jest 5 lat, po upływie których sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku dochodowego? Czy w przypadku przeznaczenia przychodu uzyskanego ze sprzedaży działki na spłatę kredytu hipotecznego przysługuje zwolnienie z zapłaty podatku?
 1358. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-469/09-2/JS
  opodatkowanie przychodów w związku z dokonaniem darowizny akcji na rzecz spółki cypryjskiej
 1359. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-662/09-6/ES
  Czy nabycie nieruchomości w drodze darowizny w 2004 r. i jej zbycie w 2009 r. jest zwolnione w całości od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1360. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-547/09/MK
  Czy z tytułu sprzedaży działki Wnioskodawca słusznie zapłacił podatek dochodowy od osób fizycznych?
 1361. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-619/09-4/WM
  Kiedy Zainteresowana powinna zapłacić podatek dochodowy od sprzedanej działki
 1362. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-250/09-2/AK
  Czy Wnioskodawca jest obowiązany uiścić podatek od spadków i darowizn z tytułu zwrotu w drodze decyzji udziału w nieruchomości wynoszącego 1/12 części tej nieruchomości?Jeżeli odpowiedź na pytanie pierwsze wskazywać będzie na konieczność uiszczenia podatku od spadków z tytułu zwrotu udziału w nieruchomości, czy Wnioskodawca jest obowiązany uiścić podatek od spadku po zmarłej w 2000 r. matce, w tym od wartości 1/18 udziału w zwróconej decyzją nieruchomości "nabytego" z chwilą śmierci wstępnej Wnioskodawcy?
 1363. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-683/09/MM
  Czy w przypadku umorzenia udziałów objętych w ramach spadku, wynagrodzenie wypłacane na rzecz osoby fizycznej może zostać pomniejszone o koszt uzyskania przychodów równy rynkowej wartości umarzanych udziałów z dnia nabycia spadku?
 1364. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-559/09/AW
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "Zagospodarowanie turystyczne nabrzeży lokalnych akwenu - etap III Budowa sceny i zadaszenia amfiteatru."
 1365. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-648/09/MW
  Czy w przypadku umorzenia udziałów objętych w ramach spadku, wynagrodzenie wypłacane na rzecz osoby fizycznej może zostać pomniejszone o koszt uzyskania przychodów równy rynkowej wartości umarzanych udziałów z dnia nabycia spadku?
 1366. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-653/09/MM
  Czy w przypadku umorzenia udziałów objętych w ramach spadku, wynagrodzenie wypłacane na rzecz osoby fizycznej może zostać pomniejszone o koszt uzyskania przychodów równy rynkowej wartości umarzanych udziałów z dnia nabycia spadku?
 1367. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB/II/2/415/659/09/JT
  Czy w sytuacji sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w drodze darowizny w 2005r. powstanie obowiązek podatkowy związany z dochodem uzyskanym z tej sprzedaży?
 1368. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-681/09/MS
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym Spółka może odliczyć od dochodu do opodatkowania z tytułu darowizn towarów handlowych wartość rynkową, którą jest wartość brutto sprzedaży wynikająca z obowiązującego cennika z dnia przekazania darowizny?
 1369. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-842/09-2/ISN
  Sprzedaż działek stanowiących majątek osobisty, nabyty w formie darowizny nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 1370. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-477/09-3/AS
  Czy dokonanie darowizny w ramach przedstawionego zdarzenia przyszłego i otrzymanie w wyniku tego przez Spółkę Cypryjską na własność przedmiotu darowizny będzie rodziło obowiązek Spółki Cypryjskiej zapłaty w Polsce podatku dochodowego od osób prawnych?
 1371. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-524/09/MK
  Czy odwołanie darowizny jest równoznaczne z nabyciem nieruchomości?
 1372. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-562/09-2/JS
  Czy z tytułu dokonania darowizny Udziałów na rzecz Spółki Holdingowej u Wnioskodawcy powstanie przychód lub dochód opodatkowany na podstawie przepisów ustawy podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1373. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-564/09-2/JS
  Czy z tytułu dokonania darowizny Udziałów na rzecz Spółki Holdingowej u Wnioskodawcy powstanie przychód lub dochód opodatkowany na podstawie przepisów ustawy podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1374. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-563/09-2/JS
  Czy z tytułu dokonania darowizny Udziałów na rzecz Spółki Holdingowej u Wnioskodawcy powstanie przychód lub dochód opodatkowany na podstawie przepisów ustawy podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1375. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-562/09-2/JS
  Czy z tytułu dokonania darowizny Udziałów na rzecz Spółki Holdingowej u Wnioskodawcy powstanie przychód lub dochód opodatkowany na podstawie przepisów ustawy podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1376. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-544/09-2/JK2
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym dokonanie przez Wnioskodawczynię opisanej darowizny Udziałów na rzecz Spółki spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawczyni przychodu (lub dochodu) w rozumieniu Ustawy?
 1377. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-462/09-4/MT
  Czy wniesienie wkładu do spółki osobowej w postaci Nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? W jaki sposób należy określić w spółce osobowej wartość wniesionych Nieruchomości? W przypadku podjęcia decyzji co do sprzedaży Nieruchomości przez spółkę osobową w jaki sposób powinien być określony dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy wniesienie wkładu do spółki osobowej w postaci Nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Czy wystąpi przychód do opodatkowania w sytuacji wycofania wkładu ze spółki osobowej o wartości takiej, jak ustalona przez wspólników na dzień wniesienia Nieruchomości?
 1378. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-993/09/AM
  Czy mimo osiągniętej straty podatkowej należało od kwoty przekazanej darowizny naliczyć i zapłacić podatek, jako od wydatku nie przeznaczonego na rozwój strefy, pomimo uwzględnienia kwoty darowizn jako niestanowiącej kosztu uzyskania przychodu przy obliczaniu tej straty. (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)
 1379. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-994/09/AM
  Czy Spółka w sposób prawidłowy zastosowała § 2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej. Czy kwotę zwolnienia powinna pomniejszyć o przekazane darowizny jako wydatki nie przeznaczone na rozwój strefy i od nich odrębnie obliczyć i zapłacić podatek? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)
 1380. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-634/09/AM
  Czy mimo całkowitego obniżenia dochodu o stratę podatkową z lat ubiegłych należało wyłączyć z dochodu i odrębnie naliczyć i zapłacić podatek od kwoty przekazanej darowizny, pomimo uwzględnienia kwoty darowizn jako niestanowiącej kosztu uzyskania przychodu przy obliczaniu dochodu do opodatkowania? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)
 1381. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-409/09-2AS
  Rynkowa wartość udziałów z dnia ich nabycia w drodze darowizny będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego umorzenia tych udziałów. Ryczałtowy podatek dochodowy w wysokości 19% zostanie pobrany od nadwyżki przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem udziałów nad kosztami uzyskania przychodu w wysokości wartości udziałów z dnia ich darowizny.
 1382. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-313b/09/DK
  Czy od dochodu uzyskanego ze sprzedaży, pomniejszonego o 10% (darowizna) należy odprowadzić podatek dochodowy?
 1383. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-313c/09/DK
  Czy od kwoty przekazanej na budowę kościoła należy również odprowadzić podatek dochodowy – jeśli tak, to od jakiej podstawy?
 1384. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-93/09-4/MK
  Opodatkowanie umowy darowizny gospodarstwa rolnego.
 1385. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-94/09-4/MK
  Opodatkowanie umowy darowizny gospodarstwa rolnego.
 1386. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-721/09-3/MN
  Czy przekazanie gospodarstwa rolnego bratu w formie darowizny nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 1387. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-642/09/JG
  Czy przychód ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze darowizny będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 1388. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-92/09-2/MK
  Czy spłata przez Wnioskodawczynię rat kredytu zaciągniętego wspólnie z matką z konta którego matka jest również współwłaścicielem będzie traktowane jako darowizna?
 1389. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-391/09-4/AS
  1. Czy dochód Wnioskodawcy podlegający opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągnięty z tytułu umorzenia akcji bądź udziałów w Spółce lub Innych Spółkach (także udziałów w Spółce posiadanych przez Wnioskodawcę w miejsce akcji, w razie ewentualnego przekształcenia Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością), w tym z tytułu ich umorzenia dobrowolnego, powinien zostać ustalony przez płatnika podatku (Spółkę S.A., a także inną Spółkę) na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. po pomniejszeniu kwot przychodu o wskazane w tym przepisie koszty nabycia akcji i udziałów, w tym wartość akcji (udziałów) z dnia darowizny? 2. Czy na gruncie art. 24 ust. 5d zdanie 2 UPDOF, dochodem Wnioskodawcy z tytułu dobrowolnego lub automatycznego umorzenia akcji w Spółce nabytych w drodze darowizny (a po przekształceniu Spółki - umorzenia udziałów posiadanych w miejsce darowanych akcji) oraz umorzenia akcji (udziałów) w innych Spółkach nabytych w drodze darowizny, jest nadwyżka wynagrodzenia za umorzone akcje (udziały) ponad wartość rynkową akcji i udziałów z dnia dokonania darowizny? 3. Czy wartością rynkową umarzanych akcji (udziałów), którą płatnik podatku (Spółka, a także inna Spółka) powinien przyjąć na podstawie oświadczenia Wnioskodawcy na gruncie art. 24 ust. 5d UPDOP, jest wartość oszacowana przez strony w umowie darowizny lub określona w deklaracji podatkowej Wnioskodawcy jako obdarowanego złożonej w trybie art. 17a lub art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn - a w razie zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego - wartość akcji bądź udziałów przyjęta przez notariusza w celu poboru podatku od spadków i darowizn lub zastosowania zwolnienia z tego podatku w trybie art. 4a tej ustawy? 4. Czy ewentualne przekształcenie Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pozostaje poza zakresem podatku dochodowego od osób fizycznych i wykluczony jest obowiązek poboru tego podatku od Wnioskodawcy, przy założeniu, że w ramach przekształcenia Spółki, jej kapitał zakładowy nie zostanie podwyższony, ani obniżony, lecz pozostanie na tym samym poziomie, istniejącym bezpośrednio przed tym przekształceniem?
 1390. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-504/09/MK
  Ustalenie prawa do odliczenia od dochodu darowizny przekazanej na cele określone w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1391. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-544/09-2/AP
  Czy Spółka ma obowiązek naliczania podatku VAT należnego od nieodpłatnych przekazań na rzecz pracowników oraz darowizn rzeczowych, jeżeli czynności te są dokonywane w ramach świadczenia kompleksowej usługi marketingowej, nawet w przypadku odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu zakupów dokonywanych z przeznaczeniem na darowizny rzeczowe?
 1392. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-393/09-4/AS2
  1) Czy dochód Wnioskodawcy podlegający opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągnięty z tytułu umorzenia akcji bądź udziałów w Spółce lub Innych Spółkach (także udziałów w Spółce posiadanych przez Wnioskodawcę w miejsce akcji w razie ewentualnego przekształcenia Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością), w tym z tytułu ich umorzenia dobrowolnego, powinien zostać ustalony przez płatnika podatku (Spółkę a także Inną Spółkę) na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej UPDOF), tj., po pomniejszeniu kwot przychodu o wskazane w tym przepisie koszty nabycia akcji i udziałów, w tym wartość akcji (udziałów) z dnia darowizny?2) Czy na gruncie art. 24 ust 5d zdanie 2 UPDOF dochodem Wnioskodawcy z tytułu dobrowolnego lub automatycznego umorzenia akcji w Spółce nabytych w drodze darowizny (a po przekształceniu Spółki - umorzenia udziałów posiadanych w miejsce darowanych akcji) oraz umorzenia akcji (udziałów) w innych Spółkach nabytych w drodze darowizny jest nadwyżka wynagrodzenia za umorzone akcje (udziały) ponad wartość rynkową akcji i udziałów z dnia dokonania darowizny?3) Czy wartością rynkową umarzanych akcji (udziałów), którą płatnik podatku (Spółka a także Inna Spółka) powinien przyjąć na podstawie oświadczenia Wnioskodawcy na gruncie art. 24 ust. 5d UPDOF jest wartość oszacowana przez strony w umowie darowizny lub określona w deklaracji podatkowej Wnioskodawcy jako obdarowanego złożonej w trybie art. 17a lub art. 4a ustawy o podatku od spadkowi darowizn - a w razie zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego - wartość akcji, bądź udziałów przyjęta przez notariusza w celu poboru podatku od spadków i darowizn lub zastosowania zwolnienia z tego podatku w trybie art. 4a tej ustawy?4) Czy ewentualne przekształcenie Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pozostaje poza zakresem podatku dochodowego od osób fizycznych i wykluczony jest obowiązek poboru tego podatku od Wnioskodawcy przy założeniu, że w ramach przekształcenia Spółki jej kapitał zakładowy nie zostanie podwyższony ani obniżony, lecz pozostanie na tym samym poziomie istniejącym bezpośrednio przed tym przekształceniem?
 1393. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-480/09/DP
  Czy czynność przekazania przedsiębiorstwa w formie darowizny podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1394. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-451/09/TK
  Czy w przypadku zbycia nieruchomości po 12 miesiącach zameldowania, będzie mógł Pan skorzystać z ulgi, o jakiej mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r.?
 1395. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-387/09-2/MS
  Czy w związku z przekazywaniem upominków uczestnikom Zbiórek na Fundacji jako przekazującym ciążą jakiekolwiek obowiązki wynikające z przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 roku, poz. 176 z późn. zm.), dalej zwanej "Ustawą"?
 1396. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-84a/09/IL
  Czy z tytułu darowizny działek obdarowani (siostra i rodzice) będą musieli zapłacić podatek od darowizny, darczyńca (Wnioskodawca) będzie musiał zapłacić jakikolwiek podatek?
 1397. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-495/09-2/JK2
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym dokonanie przez Wnioskodawcę opisanej darowizny Akcji na rzecz Spółki spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu (lub dochodu) w rozumieniu Ustawy?
 1398. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-545/09-2/ES
  Czy w przedstawionym stanie przyszłym przeznaczenie uzyskanego przychodu na nabycie do wspólnego majątku małżeńskiego nieruchomości gruntowej składającej się z dwóch graniczących ze sobą działek budowlanych będzie spełniać przesłanki zwolnienia przedmiotowego z podatku PIT dochodu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1399. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-136/09/MCZ
  Czy przekształcenie spółki jawnej w spółkę akcyjną przy zachowaniu ciągłości prowadzonego przedsiębiorstwa powoduje utratę zwolnienia od podatku od spadków i darowizn z art. 4 ust. 1 pkt 10?
 1400. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-452a/09/AD
  Przekazanie w formie darowizny przedsiębiorstwa nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 1401. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-290/09-2/AM
  Wydatki wynikające z duplikatów faktur za lata poprzednie, dotyczące usług zrealizowanych w poprzednich latach finansowych nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów roku bieżącego. Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy, iż duplikaty faktur kosztowych za lata poprzednie (usługi zrealizowane w poprzednich latach finansowych, w przypadku których wpływ dokumentów do działu księgowości nastąpił w roku bieżącym) będą stanowiły koszty uzyskania przychodów roku bieżącego jest nieprawidłowe.
 1402. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-588/09/MW
  Czy wnioskodawca będzie płacił podatek dochodowy od odszkodowania jakie w przyszłości zapłaci mu Urząd Miejski za zabraną drogę?
 1403. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-827/09/MW
  Na jakich zasadach opodatkowany będzie dochód z odpłatnego umorzenia udziałów otrzymanych w drodze darowizny?
 1404. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-413/09-2/AM
  CIT - w zakresie powstania obowiązku podatkowego na terytorium Polski z tytułu otrzymania przez Spółkę Cypryjską darowizny w postaci akcji lub udziałów spółki mającej siedzibę w Polsce
 1405. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-595/09/MM
  Sprzedaż udziału w nieruchomości nabytego w drodze darowizny na cele uzasadniające jej wywłaszczenie.
 1406. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-380/08-4/AM
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży powyższej działki podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 1407. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-423/09/RSz
  czy od wartości darowizny jednostka budżetowa (obdarowany) ma obowiązek odprowadzić podatek VAT w wysokości 7% czy 22%
 1408. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-83/09-2/MK
  Opodatkowanie środków pieniężnych
 1409. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-736/09-4/AI
  Czy nieodpłatne przekazanie na podstawie umowy darowizny do Miasta nieruchomości gruntowej niezabudowanej z przeznaczeniem w planie zagospodarowania przestrzennego na ulicę dojazdową, zabudowę mieszkaniową o średniej intensywności zabudowy i zieleń parkową, do której Spółdzielnia nabyła prawo własności w 2006 r. podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 1410. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-542/09-2/ES
  Sprzedaż nieruchomości nabytej w 2007 r. Czy do kosztów uzyskania przychodu Wnioskodawca może w kwocie proporcjonalnej do części zbytej nieruchomości zaliczyć również pozostałe koszty, które poniósł przy jej nabyciu tzn.: • koszty aktu notarialnego przy zakupie nieruchomości, • podatek od czynności cywilnoprawnych zapłacony przy zakupie nieruchomości, • koszty wydatków, który zobowiązany był ponieść w celu uruchomienia kredytu: - ubezpieczenie na życie i od niezdolności do pracy zarobkowe, - ubezpieczenie niskiego wkładu, - prowizja tytułem ubezpieczenia spłaty kredytu, - opłaty sądowe - wpisy i wypisy księgi wieczystej?
 1411. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-312/09-3/AM
  1.Czy Towarzystwo przyjmując darowiznę w obu opisanych przypadkach może skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego zawartego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2.Czy darowiznę należy przyjąć do środków trwałych i amortyzować? 3.Na jakim druku należy zgłosić do urzędu skarbowego to zdarzenie?
 1412. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-519/09-3/ES
  Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości w 2008 r. nabytej w 2008 r. w drodze darowizny, w kontekście poniesionych wydatków.
 1413. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-585/09/AK
  Czy wnioskodawczyni musi zapłacić podatek z tytułu sprzedaży w 2004r. nieruchomości nabytej częściowo w drodze darowizny w 1995r. oraz częściowo w drodze podziału majątku dorobkowego małżeńskiego w 1999r.?
 1414. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-524/09/AK
  Opodatkowanie czynności darowizny całości przedsiębiorstwa żonie pozostającej we współwłasności małżeńskiej.
 1415. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-438/09-4/ES
  Czy sprzedając mieszkanie po upływie roku od zameldowania tj. od dnia 16.04.2009 r. skorzystam z ulgi podatkowej?
 1416. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-546/09-2/ES
  Czy sprzedając mieszkanie po upływie roku od zameldowania tj. od dnia 16.04.2009 r. skorzystam z ulgi podatkowej?
 1417. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-76/09-2/MK
  Zachowanie prawa do ulgi mieszkaniowej – art. 16 ust. 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn.
 1418. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-86/09/ENB
  Czy czynność przekazania przedsiębiorstwa w formie darowizny podlega zwolnieniu od podatku od spadków i darowizn?
 1419. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-879/09/MS
  Czy darowizny, które zamierza dokonać Kółko Rolnicze będą opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych i/lub podatkiem VAT lub podatkiem od darowizn?
 1420. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-263/09-2/WM
  Jeśli Wnioskodawca podzieli ww. grunt na mniejsze działki i będzie się nosił z zamiarem sprzedania: - osobie na poszerzenie gospodarstwa rolnego (wejdą w skład gospodarstwa rolnego), - osobie nie na poszerzenie gospodarstwa rolnego (nie wejdą w skład gospodarstwa rolnego), to czy w tym przypadku wystąpi podatek dochodowy, podatek VAT i podatek od czynności cywilnoprawnych?
 1421. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-291/07/09-S/AP
  Sprzedaż działek otrzymanych w darowiźnie nie podlega opodatkowaniu.
 1422. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-127/09/MCZ
  Czy wnioskodawczyni będzie zwolniona od podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 4a upsd, jeśli zgłosi w urzędzie skarbowym nabycie własności rzeczy w ciągu sześciu miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego?
 1423. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-131/09-6/AF
  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w dniu 12 września 2005 roku małżonek Wnioskodawczyni otrzymał w drodze umowy darowizny mieszkanie, które następnie aktem notarialnym ze spółdzielnią mieszkaniową w dniu 17.09.2007 r. Wnioskodawczyni wraz ze współmałżonkiem wyodrębnili posiadaną własność wraz z przynależnymi pomieszczeniami i gruntami. Przeniesienie nastąpiło na dwoje małżonków ponieważ nabycie własności zgodnie z par. 3 ww. aktu dokonane zostało za fundusze z majątku wspólnego na zasadach wspólności ustawowej. Reasumując należy stwierdzić, iż Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do zapłaty podatku od spadków i darowizn, z uwagi na fakt, iż przedstawiona we wniosku czynność nie jest objęta zakresem ustawy o podatku od spadków i darowizn.
 1424. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-58/09-5/AF
  Wnioskodawca z tytułu otrzymanej darowizny zobowiązany był do zapłaty podatku od spadków i darowizn. Na Wnioskodawcy ciążył obowiązek złożenia w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, czyli od dnia zawarcia umowy darowizny, zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Na podstawie złożonego zeznania podatkowego przez podatnika organ podatkowy wydaje decyzję ustalającą wysokość podatku. Termin płatności powyższego podatku wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.
 1425. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-172/09-5/MZ
  1. Czy słusznym jest stanowisko Wnioskodawcy zgodne ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów stwierdzające, że nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem zachowku następuje z chwilą wykonania tych praw, tj. z chwilą wypłaty zachowku przez zobowiązanego do tego spadkobiercę?2. Czy słusznym jest stanowisko, ze osoba, której zachowek lub jego część został wypłacony po dniu 01.01.2007 r., ma prawo do całkowitego zwolnienia z podatku spadkowego przewidzianego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, nawet w przypadku, gdy spadkodawca zmarł przed tą datą?3. Czy Wnioskodawca powinien zostać zwolniony na podstawie art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn od podatku z tytułu dotychczas otrzymanej części zachowku oraz z tytułu zachowku, który jeszcze otrzyma zgodnie z wyrokiem?
 1426. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-316/09-6/DS
  Czy cała wartość przekazanych powyżej środków trwałych jest kosztem uzyskania przychodu? Czy tylko niezamortyzowana część przekazanych powyżej środków trwałych jest kosztem uzyskania przychodu? Czy w związku z tym, że powyższe środki trwałe przekazane zostały XX Sp. z o.o. NZOZ (ochrona zdrowia) są zwolnione z opodatkowania?
 1427. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-611/09-2/JK
  Czy dochód z umorzenia udziałów otrzymanych w drodze darowizny ustala się zgodnie z art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., nr 14, poz. 176 zwanej dalej: "updof") w wysokości nadwyżki przychodu (wynagrodzenia) otrzymanego w związku z umorzeniem tych udziałów nad wartością udziałów ustaloną na podstawie art. 8 ustawy o podatku od spadków i darowizn na dzień otrzymania darowizny?
 1428. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-410/09-2/ES
  Czy darowizna, którą Wnioskodawca zamierza dokonać na kościelną działalność charytatywno - opiekuńczą o której mowa w art. 55 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej będzie w całości podlegała wyłączeniu z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?, Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia w pełnej wysokości darowizny, którą zamierza dokonać na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą od dochodu uzyskanego przez niego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, opodatkowanego na zasadach określonych w art. 30c u.p.d.o.f.? , Czy w przypadku, gdyby Wnioskodawca nie mógł odliczyć w pełnej wysokości darowizny, którą zamierza dokonać na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą od dochodu uzyskanego przez niego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, opodatkowanego na zasadach określonych w art. 30c u.p.d.o.f., będzie on uprawniony do odliczenia tej darowizny (w pełnej wysokości) od dochodów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 27 u.p.d.o.f., uzyskiwanych przez niego, poza równocześnie prowadzoną działalnością gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w art. 30c u.p.d.o.f.?, W jaki sposób Wnioskodawca powinien wykazać odliczenie darowizny, którą zamierza dokonać na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą od dochodu uzyskanego przez niego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, opodatkowanego na zasadach określonych w art. 30c u.p.d.o.f. w zeznaniu rocznym za 2009 rok?
 1429. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-537/09/AL
  Czy dokonywana przez rolnika ryczałtowego (prowadzącego działalność rolniczą) dostawa działek z przeznaczeniem pod zabudowę, otrzymanych pierwotnie w darowiźnie jako gospodarstwo rolne, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 1430. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-535/09/JT
  Czy rozszerzenie ustawowej wspólności majątkowej stanowi nabycie nieruchomości w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?Czy wnioskodawca musi opłacić podatek dochodowy, w związku ze sprzedażą ww. nieruchomości przed upływem 5 lat od rozszerzenia ustawowej współwłasności?
 1431. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-475/09-4/JK
  Czy dochód z umorzenia udziałów otrzymanych w drodze darowizny ustala się zgodnie z art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., nr 14, poz. 176 zwanej dalej: "updof") w wysokości nadwyżki przychodu (wynagrodzenia) otrzymanego w związku z umorzeniem tych udziałów nad wartością udziałów ustaloną na podstawie art. 8 ustawy o podatku od spadków i darowizn na dzień otrzymania darowizny?
 1432. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-606/09-4/GZ
  Dostawa gruntów nie podlega opodatkowaniu VAT, gdyż zostały one nabyte w drodze dziedziczenia i nie były wykorzystywane w działalności gospodarczej - w tym rolniczej.
 1433. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-108/09/IL
  1. Czy nabycie udziału w lokalu mieszkalnym w drodze darowizny od brata podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn? 2. Czy przychód uzyskany w 2008 roku z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1434. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-520/09/JT
  Czy sprzedaż działek pod budowę autostrady, otrzymanych w ramach darowizny jest opodatkowana podatkiem dochodowym?
 1435. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415/523/09/JT
  - Czy wnioskodawczyni będzie zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli cały przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości przeznaczy na własne cele mieszkaniowe nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości?
 1436. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-433/09-4/TR
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.
 1437. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-114/09/MCZ
  Czy przekazanie siostrze lub rodzicom w drodze darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w darowiźnie w 2007r. spowoduje utratę prawa do ulgi określonej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn w sytuacji, gdy darczyńca będzie cały czas mieszkał w tym lokalu, a obdarowani siostra lub rodzice darują wnioskodawcy ten sam lokal w terminie do 6 miesięcy od daty zbycia?
 1438. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-410/09/MR
  Dokumentowanie darowizny pieniężnej.
 1439. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-465/09/TJ
  Otrzymany na podstawie darowizny przychód w postaci części odszkodowania za mienie pozostawione za granicą nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 1440. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-460/09/AW
  Dostawa nieruchomości budowlanej dokonywana przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą podlega opodatkowaniu stawką w wysokości 22%
 1441. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-448/09/CzP
  Czy przedsiębiorstwo prawidłowo kwalifikuje jako dochody zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych, dochody Szkoły Przyzakładowej, którymi są:1. dotacje Urzędu Miasta otrzymane na podstawie ustawy o systemie oświaty2. dotacje z funduszy Miasta otrzymywane na podstawie ustawy o systemie oświaty3. wpływy z wydzierżawienia pomieszczeń Szkoły 4. darowizny
 1442. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-508/09/MW
  Na jakich zasadach opodatkowany będzie dochód z odpłatnego umorzenia udziałów otrzymanych w drodze darowizny?
 1443. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-398/09-2/AM
  Czy dokonanie darowizny w ramach przedstawionego zdarzenia przyszłego i otrzymanie w wyniku tego przez Spółkę Cypryjską na własność przedmiotu darowizny będzie rodziło obowiązek Spółki Cypryjskiej zapłaty w Polsce podatku dochodowego od osób prawnych?
 1444. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-89/09/MCZ
  Czy przekazanie córce i zięciowi w drodze darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w spadku spowoduje utratę prawa do ulgi określonej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn w sytuacji, gdy darczyńca będzie nadal zamieszkiwał w tym lokalu?
 1445. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-67/09-4/MK
  Darowizna środków pieniężnych dla córki od rodziców przekazana wprost na rachunek bankowy osoby sprzedającej mieszkanie.
 1446. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-355/09/BK
  w zakresie skutków podatkowych darowizny na rzecz syna samochodu, będącego środkiem trwałym w prowadzonej przez wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej
 1447. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-653/09-6/SJ
  Czy w związku z planowaną sprzedażą działek stanowiących majątek prywatny Zainteresowanej, będzie ona podlegać przepisom ustawy o podatku od towarów i usług i czy na tej podstawie będzie ona zobligowana zapłacić podatek?
 1448. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-320/09-4/KT
  Przekazanie w formie darowizny przedsiębiorstwa (w rozumieniu w art. 55#185; Kodeksu cywilnego) wyłączone jest spod działania ustawy o podatku od towarów i usług,
 1449. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-69/09-2/MK
  Czy nabycie przez Wnioskodawczynię nieruchomości - otrzymanie darowizny przez pasierbicę od ojczyma - jest zwolnione od podatku na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?
 1450. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-152/09-6/AF
  Czy w przypadku Wnioskodawcy jest możliwość utrzymania ulgi podatkowej? Czy darowizna uczyniona na rzecz syna, jednego ze spadkobierców, a w zamian zobowiązanie syna do zapewnienia Wnioskodawcy dożywotnio mieszkania pozwala na utrzymanie ulgi podatkowej?
 1451. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-136/09-2/MZ
  Czy podatnik będzie zobowiązany do zapłaty podatku od spadków i darowizn w sytuacji otrzymania przysporzenia majątkowego na podstawie podpisanej z ojcem umowy o zwolnienie z długu przyjmującej postać darowizny, jeżeli zgłosi do Urzędu Skarbowego zgodnie z art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn?
 1452. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-474/09/AZ
  obowiązek opodatkowania otrzymanego prawa użytkowania wieczystego działki wraz z prawem własności posadowionych budowli jako zwrotu zwaloryzowanych wkładów do SKR, opodatkowania sprzedaży tych praw, opodatkowania darowizny pieniężnej
 1453. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-108/09/MCZ
  Czy darowizna środków pieniężnych dokonana przez ojca na rzecz córki będzie zwolniona z podatku od darowizny, jeżeli środki te zostaną przekazane na rachunek bankowy obdarowanego?
 1454. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-319/09-2/LK
  Stosownie do treści zacytowanego art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwagi na fakt, iż będą miały zastosowanie przepisy o podatku od spadków i darowizn tym samym w stosunku do otrzymanych środków pieniężnych uzyskanych darowizną nie będą miały zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1455. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-507/09-2/AK
  Czy Spółka zobowiązana na mocy art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 19 %, powinna pobrać ten podatek od przychodu uzyskanego przez wspólnika Spółki z tytułu umorzenia jego udziałów czy od dochodu obliczonego zgodnie z przepisem art. 24 ust. 5d updof? Jeśli zryczałtowany podatek dochodowy ma być pobrany przez Spółkę po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu zgodnie z przepisem art. 24 ust. 5d updof, to czy Spółka ma ustalić poniesione przez wspólników koszty nabycia umorzonych udziałów na podstawie złożonego przez nich w tym zakresie oświadczenia?
 1456. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-222/09-4/AF
  Czy zbycie całego przedsiębiorstwa w drodze darowizny na rzecz syna będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych i podatkiem od spadków i darowizn? Czy zbycie całego przedsiębiorstwa w drodze darowizny na rzecz syna będzie podlegała opodatkowaniu VAT?
 1457. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-128/09-4/AF
  Wnioskodawca z tytułu zbycia całego przedsiębiorstwa w drodze darowizny na rzecz syna nie będzie podlegał podatkowi od spadków i darowizn. Dodatkowo należy nadmienić, iż zgodnie z art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych, czyli na synu Wnioskodawcy.
 1458. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-222/09-4/AF
  Czy zbycie całego przedsiębiorstwa w drodze darowizny na rzecz syna będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych i podatkiem od spadków i darowizn? Czy zbycie całego przedsiębiorstwa w drodze darowizny na rzecz syna będzie podlegała opodatkowaniu VAT?
 1459. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-133/09-2/AF
  Czy będzie potrzeba płacenia podatku od darowizny otrzymanej od ojczyma, jeżeli Wnioskodawczyni jest cudzoziemką?
 1460. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-388/09-2/IG/JL
  Czy planowane przekazanie szpitalom produktu leczniczego w formie darowizny podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 1461. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-60/09-2/MK
  Czy przelew środków pieniężnych zgromadzonych na koncie polisy towarzystwa ubezpieczeń na życie Wnioskodawcy na konto bankowe syna, dokonany w formie darowizny będzie korzystał ze zwolnienia od podatku, zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. W ciągu miesiąca od chwili przelania środków pieniężnych Zainteresowany złoży stosowny dokument zgłoszenia powyższej darowizny właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.
 1462. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-452/09-2/JK
  Czy dochód z umorzenia udziałów otrzymanych w drodze darowizny ustala się zgodnie z art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., nr 14, poz. 176 zwanej dalej: "updof") w wysokości nadwyżki przychodu (wynagrodzenia) otrzymanego w związku z umorzeniem tych udziałów nad wartością udziałów ustaloną na podstawie art. 8 ustawy o podatku od spadków i darowizn na dzień otrzymania darowizny?
 1463. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-432/09-2/AG
  Czy właściwe będzie określenie wartości środków trwałych wchodzących w skład darowanego przedsiębiorstwa w oparciu o operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawców majątkowych i czy tak określona wartość będzie podstawą ustalenia wartości początkowej środków trwałych otrzymanych w ramach darowanego przedsiębiorstwa oraz stanowić będzie podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych ?
 1464. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-316/09-4/JK2
  Czy w wyżej przedstawionej transakcji wystąpił podatek należny do zapłaty (w części przypadającej za udział w gruncie)?
 1465. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-331/09-2/MP
  Czy prawidłowe jest stanowisko, iż zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 17 i art. 18 ustawy o PIT oraz art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ustawy o PIT, nie powstaje u Wnioskodawczyni przychód ze źródła przychodów - odpowiednio - kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c) oraz inne źródła z tytułu dokonania darowizny Udziałów Spółki na rzecz Funduszu? Czy prawidłowe jest stanowisko, iż zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o PIT, nie powstaje u Wnioskodawcy przychód w podatku PIT z tytułu wzrostu wartości certyfikatów inwestycyjnych Funduszu w wyniku (i) dokonania przez niego darowizny Udziałów Spółki na rzecz Funduszu, oraz (ii) dokonania darowizny udziałów Spółki na rzecz Funduszu przez Wspólnika Wnioskodawcy?
 1466. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-317/09/UH
  Czy przy przekazaniu w formie darowizny samochodu należy wystawić fakturę wewnętrzną VAT i naliczyć VAT od ceny rynkowej samochodu z dnia przekazania go synowi tj. czerwiec lub lipiec 2009r.?
 1467. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-332/09-2/JK2
  1. Czy prawidłowe jest stanowisko, iż zgodnie z (i) art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 17 i art. 18 ustawy o PIT oraz (ii) art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ustawy o PIT, nie powstaje u Wnioskodawcy przychód ze źródła przychodów - odpowiednio - kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c) oraz inne źródła z tytułu dokonania darowizny Udziałów Spółki na rzecz Funduszu ? 2. Czy prawidłowe jest stanowisko, iż zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o PIT, nie powstaje u Wnioskodawcy przychód w podatku PIT z tytułu wzrostu wartości certyfikatów inwestycyjnych Funduszu w wyniku (i) dokonania przez niego darowizny Udziałów Spółki na rzecz Funduszu, oraz (ii) dokonania darowizny udziałów Spółki na rzecz Funduszu przez Wspólnika Wnioskodawcy?
 1468. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-277/09-2/JK
  Czy istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży działki otrzymanej w drodze darowizny na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy zbycie działki na rzecz Skarbu Państwa wbrew woli właściciela podlega opodatkowaniu?
 1469. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-394/09-2/JK
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym dokonanie przez Wnioskodawcę opisanej darowizny Akcji na rzecz Spółki spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu (lub dochodu) w rozumieniu Ustawy?
 1470. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-277/09-2/JK
  Czy istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży działki otrzymanej w drodze darowizny na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy zbycie działki na rzecz Skarbu Państwa wbrew woli właściciela podlega opodatkowaniu?
 1471. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-326/09-3/MP
  Czy zgodnie z art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku umorzenia udziałów Spółki otrzymanych przez Wnioskodawcę na podstawie umowy darowizny, koszty uzyskania przychodu - dla celów ustalenia dochodu z tytułu umorzenia udziału Spółki - ustala się w wysokości wartości rynkowej udziałów Spółki z dnia dokonania darowizny, tzn. czy dochód z tytułu umorzenia udziału Spółki stanowi różnicę pomiędzy wynagrodzeniem otrzymanym przez Wnioskodawcę z tytułu umorzenia udziałów Spółki, oraz wartością rynkową udziałów Spółki z dnia nabycia w formie darowizny?
 1472. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-438/09-7/AD
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnej dostawy książek oraz darowizn książek i czasopism.
 1473. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-438/09-6/AD
  Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 1474. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-413/09/HS
  Czy dochód uzyskany ze sprzedaży w 2006, 2007 i 2008r. akcji otrzymanych w 2001r. podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?
 1475. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-472/09-3/AK
  Sprzedaż działek wydzielonych z gruntu
 1476. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-472/09-2/AK
  Sprzedaż działek wydzielonych z gruntu
 1477. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-471/09-3/AK
  Sprzedaż działek wydzielonych z gruntu
 1478. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-471/09-2/AK
  Sprzedaż działek wydzielonych z gruntu
 1479. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-401/09-4/KS
  1. Czy Wnioskodawca ma obowiązek odprowadzić podatek dochodowy od osób prawnych, w związku z darowizną gruntu niezabudowanego dla Archiwum Państwowego na budowę obiektu Archiwum Państwowego? 2. Czy darowizna gruntu stanowi koszt uzyskania przychodu?
 1480. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-101/09/MCZ
  Czy darowizna środków pieniężnych powyżej kwoty 9.637 zł, dokonana przez ojca na rzecz syna będzie zwolniona z podatku od darowizny, jeżeli środki te nie zostały przekazane na rachunek obdarowanego tylko bezpośrednio na rachunek Spółdzielni Mieszkaniowej?
 1481. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-417/09/MW
  Czy za datę nabycia nieruchomości (działki) wnioskodawczyni powinna uznać dzień 20 maja 2008r., tj. datę darowizny otrzymanej od męża czy datę 10 marca 1995r., tj. darowizny otrzymanej od rodziców, a w związku z tym czy zapłaci ona podatek od sprzedaży nieruchomości?
 1482. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-304/09/MK
  Jakie są skutki podatkowe zamiany mieszkania komunalnego na mieszkanie spółdzielcze lokatorskie?
 1483. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-187/09-4/AM
  Czy cała kwota zaliczki jest kosztem podatkowym prowadzonej działalności gospodarczej? Czy przychody wspólnoty z tytułu wpłacanych przez nas zaliczek z części wspólnych dotyczących lokali użytkowych w tym za wodę, ścieki energię elektryczną, wywóz śmieci fundusz remontowy i inne koszty korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych? Czy zarządca sądowy części wspólnych powinien wystawiać za swoje usługi FV na rzecz wspólnoty ze stawką zw. czy 22% czy proporcjonalnie do stanu faktycznego udziału w całej nieruchomości lokali mieszkalnych i użytkowych?
 1484. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-120/09-2/MZ
  Umowa darowizny udziału mieszkania dokonana na rzecz Wnioskodawcy, będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn zgodnie z art. 4a powyższej ustawy.
 1485. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-346/09-2/AG
  Czy wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wypłacone w przyszłości odsetki od pożyczek, których udzielił spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przed przekształceniem, wraz z niewypłaconymi odsetkami od tych pożyczek, naliczonymi do wyniku finansowego, lecz nienaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów przed przekształceniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w części, jaka będzie przypadać na udział procentowy, jaki wnioskodawca będzie miał w zysku spółki komandytowej przekształconej?
 1486. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2-415-587/09/JSz
  Czy planowana sprzedaż działek budowlanych wydzielonych z darowanego w maju 1989r. całego gospodarstwa rolnego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1487. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-255/09/RM
  Czy po zakończeniu przez spółkę działalności gospodarczej i podziale przez wspólników majątku spółki, przychody otrzymane w związku ze zwrotem wniesionych wkładów do spółki cywilnej będą korzystały ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych w sytuacji kiedy wcześniej wspólnik otrzymał te wkłady w formie darowizny.
 1488. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-314/09-2/AM
  Czy dokonanie darowizny w ramach przedstawionego zdarzenia przyszłego i otrzymanie w wyniku tego przez Spółkę Cypryjską na własność przedmiotu darowizny będzie rodziło obowiązek Spółki Cypryjskiej zapłaty w Polsce podatku dochodowego od osób prawnych?
 1489. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-487/09/HS
  Opodatkowanie przychodów ze sprzedaży udziałów spółki celem ich umorzenia.
 1490. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-392/09-2/LK
  Wnioskodawca zamierza przeznaczyć dochód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 131 oraz powołanych przepisów, należy uznać iż kwota dochodu uzyskanego z tytułu sprzedaży mieszkania wyliczona zgodnie z uprzednio powołanymi przepisami podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym, który jest płatny w terminie złożenia zeznania rocznego tj. do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.
 1491. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-171/09/DK
  Czy nieodpłatne przekazanie przez likwidatora Fundacji nieruchomości i środków pieniężnych do organizacji będących fundacjami spowoduje powstanie po stronie Fundacji (przekazującego) zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych?
 1492. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-388/09/AK
  Czy zniesienie współwłasności bez spłat na rzecz pozostałych współwłaścicieli jest nabyciem? Czy w związku z opisanym stanem faktycznym wnioskodawca jest zobowiązany do zapłacenia podatku od sprzedaży? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości?
 1493. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-327/09-3/WM
  Czy, odnosząc się do ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawczyni mogłaby skorzystać z ulgi podatkowej (ulga meldunkowa)?
 1494. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-364/09-4/ES
  Zbycie nieruchomości gruntowej w kontekście zwolnienia przedmiotowego (art. 21 ust. 1 pkt 28).
 1495. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-338/09/BJ
  Czy do ceny sprzedawanych działek będzie musiała Pani doliczyć podatek od towarów i usług ?
 1496. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-47/09/RS
  Czy Wnioskodawca otrzymując od brata darowiznę w formie ziemi rolnej zobowiązany będzie do uiszczenia podatku od spadków i darowizn?
 1497. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-381/09/AK
  Sprzedaż nieruchomości uzyskanej w wyniku umowy darowizny, następnie zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, w którym w części nakładów budowlanych partycypowała żona wnioskodawcy?
 1498. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-51/09-2/MK
  Ulga mieszkaniowa darowizna od teściów
 1499. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-362/09-2/AJ
  Czy jeżeli Wnioskodawca przekaże tę ziemię w grudniu 2009 roku w postaci darowizny bratu na poszerzenie gospodarstwa rolnego to czy w tym przypadku będzie Go obowiązywał podatek dochodowy?
 1500. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-275/09/AD
  Czy nieodpłatne przekazanie przez likwidatora Fundacji nieruchomości i środków pieniężnych na rzecz organizacji będących fundacjami, spowoduje po stronie Fundacji (przekazującego) powstanie zobowiązania podatkowego?
 1501. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-324/09-2/ES
  W jaki sposób należy opodatkować przychód uzyskany ze zbycia nieruchomości, której część została nabyta przez Wnioskodawczynię w 1998 r. na podstawie umowy darowizny, a pozostała część została kupiona wspólnie z małżonkiem w 2007 r.?
 1502. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-237/09/ICz
  Opodatkowanie czynności darowizny wkładów spółki cywilnej na rzecz syna jednego ze wspólników
 1503. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-358/09/MM
  Czy wnioskodawczyni powinna zapłacić podatek dochodowym z tytułu sprzedaży nieruchomości skoro nie uzyskała żadnego przysporzenia, ponieważ pieniądze otrzymane ze sprzedaży przekazała darczyńcy?
 1504. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-425/09-4/MT
  Czy gdy Wnioskodawca będzie sprzedawać ten grunt po dwóch latach na poszerzenie gospodarstwa to czy będzie zobowiązany do zapłacenia podatku VAT?
 1505. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-267/09/MK
  Czy możliwe jest odliczenie przez mieszkańców na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przekazanej na rzecz Gminy darowizny w związku z budową sieci kanalizacyjnej lub przekazanie tej darowizny na zasadach określonych w art. 45c ustawy?
 1506. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-189/09-4/LK
  sprzedaż przedmiotowej nieruchomości w części nabytej w drodze spadku będzie korzystała ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r.
 1507. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-76/09/MCZ
  1) Czy nabycie własności nieruchomości tytułem darowizny dokonanej przez brata będzie zwolnione z podatku od spadków i darowizn? 2) Czy zawarcie umowy darowizny w formie aktu notarialnego spowoduje brak wymogu zgłoszenia jej organowi podatkowemu?
 1508. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-67/09/TK
  Czy ujęcie w akcie notarialnym jako właściciela mieszkania wyłącznie córki wnioskodawcy będzie prawidłowe i czy spłata rat kredytowych przez wnioskodawcę będzie stanowiło darowiznę wymagającą zgłoszenia w urzędzie skarbowym miejsca ich zamieszkania aby darowizna ta mogła skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn?
 1509. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-571/09/AW
  Czy w związku z darowizną nieruchomości, uwzględniając poniesione nakłady modernizacyjne, wystąpi podatek VAT i jego korekta w świetle art. 91 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług?
 1510. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-218/09/AW
  Czy w związku z darowizną nieruchomości, uwzględniając poniesione nakłady modernizacyjne, wystąpi podatek VAT i jego korekta w świetle art. 91 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług?
 1511. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-349/09-2/AK
  Jakiego rodzaju dokumenty są wymagane do potwierdzenia przekazania darowizny do odliczenia jej od PIT za 2008 rok oraz o uzasadnienie odnoszącego się do konkretnych przepisów?
 1512. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-379/09-2/AK
  Sprzedaż działek otrzymanych w darowiźnie.
 1513. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-271/09-2/SP
  Czy w związku z dokonaniem darowizny akcji lub udziałów na rzecz Funduszu u Wnioskodawcy powstanie przychód?
 1514. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-290/09/JG
  Czy rozszerzenie ustawowej wspólności majątkowej stanowi nabycie nieruchomości w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1515. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-40/09-4/MK
  Zwolnienie na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn
 1516. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-406/09-2/MM
  Czy w związku z dokonaniem na rzecz Instytutu urządzeń meteorologicznych przejętych przez Agencję od przedsiębiorstwa państwowego "x" po stronie Agencji powstanie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług?
 1517. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-69/09/MZ
  Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn i co będzie stanowić podstawę opodatkowania w tym podatku, w przypadku, gdy tytułem darowizny następuje spłata rat kredytu z konta bankowego ojca na mieszkanie przeznaczone dla córki?
 1518. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-220/09-2/DS
  Jakie będzie opodatkowanie darowizny, którą chcemy przekazać ww. Instytucjom i czy w ogóle będzie ta darowizna opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych? W 2009 r. zarząd Kółka podjął taką decyzję ze względów społecznych robiąc to dla dobra mieszkańców wsi.
 1519. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-39/09-5/MK
  Moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn z tytułu nabycia majątku tytułem darowizny.
 1520. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-45/09-2/WM
  Jeśli Wnioskodawca podzieli ww. grunt na mniejsze działki i będzie się nosił z zamiarem sprzedania: - osobie na poszerzenie gospodarstwa rolnego (wejdą w skład gospodarstwa rolnego), - osobie nie na poszerzenie gospodarstwa rolnego (nie wejdą w skład gospodarstwa rolnego), to czy w tym przypadku wystąpi podatek dochodowy, podatek VAT i podatek od czynności cywilnoprawnych?
 1521. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-253/09/JSz
  Czy darowizna budynku A i B, dokonana na rzecz brata wnioskodawcy, spowoduje powstanie u wnioskodawcy (darczyńcy) jakiegokolwiek przychodu, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 1522. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-290/09/AD
  Czy przekazanie mieszkania córkom w drodze darowizny spowoduje utratę prawa do odliczenia od podatku pozostałej kwoty ulgi, która nie znalazła pokrycia w podatku w latach ubiegłych?
 1523. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-36/09/AD
  Według jakiej stawki podatku Wnioskodawca powinien opodatkować otrzymaną kwotę darowizny oraz na jakim druku ją wykazać dla celów podatkowych?
 1524. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-320/09-4/MT
  Czy gdyby Wnioskodawca po dwóch latach od chwili otrzymania przedmiotowego gruntu go sprzedał: a) na poszerzenie gospodarstwa rolnego, b) nie na poszerzenie gospodarstwa rolnego – to czy będzie musiał zapłacić podatek VAT?
 1525. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-216/09-2/MK
  Czy w przypadku zbycia przez Wnioskodawcę udziałów na rzecz spółki celem ich umorzenia dochodem podlegającym opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym będzie nadwyżka przychodu uzyskanego ze zbycia udziałów celem umorzenia nad kosztami jego uzyskania ustalonymi na poziomie wartości udziałów z dnia ich nabycia przez podatnika w drodze darowizny? Na jakim formularzu Wnioskodawca powinien wykazać podatek zapłacony od dochodu obliczonego zgodnie z metodą przedstawioną w pytaniu w pkt 1?
 1526. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-178/09-4/JB
  Czy będąc właścicielem nieruchomości przez 30 lat i w dobrej wierze z myślą, że syn uszanuje własność, obiecując budowę domu Wnioskodawczyni musi płacić tak wysoki podatek? Czy wobec zaistniałych okoliczności Wnioskodawczyni powinna odprowadzić podatek dochodowy ze zbycia przedmiotowej nieruchomości?
 1527. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-295/09-6/AI
  1. Czy darowizna budynków wchodzących w skład przedsiębiorstwa Wnioskodawczyni wraz z udziałem w gruncie na rzecz męża jest zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt10 ustawy o VAT? 2. Czy darowizna budynków wchodzących w skład przedsiębiorstwa Zainteresowanej wraz z udziałem w gruncie na rzecz męża skutkuje obowiązkiem dokonania korekt podatku odliczonego od towarów i usług po jej stronie?
 1528. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-184/09-2/EC
  Czy zbycie przedsiębiorstwa na rzecz syna w formie darowizny będzie skutkowało u darczyńcy koniecznością dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów?
 1529. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-281/09/JG
  Czy i na jakich zasadach należy opodatkować przychód (dochód) uzyskany z odpłatnego zbycia w drodze zamiany udziału we współwłasności nieruchomości nabytej w 2007r. drodze darowizny?
 1530. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-185/09-2/SP
  Opodatkowanie kwoty otrzymanej od Spółdzielni w skutek wycofania wkładów budowlanych na lokale mieszkalne
 1531. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-228/09/RS
  Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości.
 1532. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-187/09-2/JB
  Czy Wnioskodawczyni przy ustalaniu dochodu ze zbycia akcji na rzecz Spółki w celu ich umorzenia, będzie mogła ustalić koszt podatkowy równy wartości rynkowej akcji z dnia ich nabycia w drodze darowizny?
 1533. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-183/09-2/EC
  Czy darowizna przedsiębiorstwa na rzecz syna prowadzi do powstania przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych po stronie darczyńcy?
 1534. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-257/09/MK
  Czy dokonanie przez Wnioskodawcę darowizny Udziałów i Akcji na rzecz Funduszu spowoduje powstanie po jego stronie przychodu (lub dochodu) w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1535. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-259/09/MK
  Czy dokonanie przez Wnioskodawcę darowizny Udziałów i Akcji na rzecz Funduszu spowoduje powstanie po jego stronie przychodu (lub dochodu) w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1536. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-60/09/MZ
  Czy dokonanie darowizny lokalu mieszkalnego z ustanowioną umową najmu spowoduje obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych, w trybie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?
 1537. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-321/09-2/AT
  Jeśli Wnioskodawca podzieli ww. grunt na mniejsze działki i będzie się nosił z zamiarem sprzedania: - osobie na poszerzenie gospodarstwa rolnego (wejdą w skład gospodarstwa rolnego), - osobie nie na poszerzenie gospodarstwa rolnego (nie wejdą w skład gospodarstwa rolnego), to czy w tym przypadku wystąpi podatek VAT?
 1538. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-274/09-2/EC
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym, Wnioskodawca przy ustalaniu dochodu ze zbycia akcji na rzecz Spółki w celu ich umorzenia, będzie mógł ustalić koszt podatkowy równy wartości rynkowej akcji z dnia ich nabycia w drodze darowizny?
 1539. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-167/09/AP
  Uznanie darowizny za dostawę towarów i podstawa opodatkowania tej transakcji.
 1540. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-166/09/AP
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury mającej dokumentować darowiznę.
 1541. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-254/09-2/ES
  Sprzedaż nieruchomości (działki) stanowi źródło przychodu podlegające opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym, według zasad określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podstawę opodatkowania stanowi dochód tj. przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości uzyskanej w drodze zamiany pomniejszony o koszty jej nabycia i inne udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w trakcie ich posiadania.
 1542. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-264/09-4/TR
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.
 1543. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-228/09/JSz
  Czy przychodem ze odpłatnego zbycia nieruchomości jest cena określona w umowie?
 1544. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-55/09/MCZ
  Czy w przypadku zawarcia umowy darowizny pomiędzy rodzicami a córką, której przedmiotem jest roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego, obdarowana może skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 4a upsd?
 1545. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-231/09/JG
  Czy przychód uzyskany z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie, nabytego w drodze darowizny, jest zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1546. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-291/09-4/AW
  opodatkowanie sprzedaży gruntów nabytych w drodze darowizny
 1547. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-44/09-2/AJ
  Czy w przypadku darowizny części nieruchomości obciążonej hipoteką powstanie obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?
 1548. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-238/09/TJ
  Czy z tytułu sprzedaży działki nabytej w drodze darowizny powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego, a jeśli tak to w jakiej wysokości?
 1549. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-38/09-3/MK
  Czy przekazując mieszkanie w formie darowizny swojej pasierbicy Wnioskodawca będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od wzbogacenia?
 1550. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-285/09-2/PR
  obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego w związku z darowizną przedsiębiorstwa na syna
 1551. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-403/09-2/PR
  opodatkowanie darowizny nieruchomości zabudowanej, przy nabyciu której podatnik nie posiadał prawa do odliczenia podatku naliczonego
 1552. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-166/09-3/LK
  Czy dokonanie przez Wnioskodawcę darowizny Udziałów i Akcji na rzecz Funduszu spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu (lub dochodu) w rozumieniu Ustawy o PIT?
 1553. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-303/09-2/JK
  Czy w związku z dokonaniem darowizny akcji lub udziałów na rzecz Funduszu u Wnioskodawcy powstanie przychód.
 1554. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-295/09-2/JK
  Czy w związku z dokonaniem darowizny akcji lub udziałów na rzecz Funduszu u Wnioskodawczyni powstanie przychód.
 1555. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-302/09-2/JK
  Czy w związku z dokonaniem darowizny akcji lub udziałów na rzecz Funduszu u Wnioskodawcy powstanie przychód.
 1556. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-293/09-2/JK
  Czy w związku z dokonaniem darowizny akcji lub udziałów na rzecz Funduszu u Wnioskodawczyni powstanie przychód.
 1557. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-22/09/PS
  Czy do darowizny środków pieniężnych w podanym stanie faktycznym ma zastosowanie zwolnienie wynikające z art. 4a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn?
 1558. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-67/09-2/MZ
  Wnioskodawczyni z tytułu otrzymania od siostry w formie umowy darowizny mieszkania będzie zwolniona z podatku od darowizny, zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.
 1559. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-237/09-3/JK
  Czy w związku z dokonaniem darowizny akcji lub udziałów na rzecz Funduszu u Wnioskodawcy powstanie przychód.
 1560. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-302/09/AZ
  przekazywane Gminie przez mieszkańców wpłaty pieniężne, stanowiące współfinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej, od których dokonania gmina nie uzależnia przyłączenia nieruchomości mieszkańców do sieci kanalizacyjnej, nie podlegają one opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 1561. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-44/09/MCZ
  Opodatkowanie bezpłatnych świadczeń otrzymywanych przez wnioskodawcę od fundacji.
 1562. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-69/09-2/MZ
  Wnioskodawczyni chce się dowiedzieć, kiedy może sprzedać ww. mieszkanie nie tracąc ulgi od darowizny?
 1563. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-172/09/AJ
  Czy darowizna całego przedsiębiorstwa jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług?
 1564. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-174/09/AD
  Czy w przypadku zamiany ww. lokalu mieszkalnego ma Pan prawo do skorzystania z ulgi meldunkowej?
 1565. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-145/09/AD
  Czy sprzedaż działki pochodzącej z majątku osobistego małżonków podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 1566. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-181/09/CJS
  Czy wnioskodawca powinien płacić podatek dochodowy od przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości otrzymanej w drodze darowizny na cele uzasadniające jej wywłaszczenie?
 1567. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-155/09/MR
  Czy wartość przejętych surowców do produkcji ujętych w remanencie początkowym Wnioskodawca może uwzględnić wyliczając różnice remanentowe przy wyliczaniu dochodu za 2009 r.?
 1568. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-156/09-2/IG
  Czy od wpłat mieszkańców partycypujących w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków należy odprowadzić podatek VAT?
 1569. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-129/09-2/JK
  wpłata dokonana przez Wnioskodawcę nie może być traktowana jako darowizna ze względu na niespełnioną przesłankę nieekwiwalentności. Zatem w przedmiotowej sprawie nie mogą mieć zastosowania przepisy art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych.
 1570. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-19/09-4/MK
  Czy cesja praw i środków finansowych zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych jest zobowiązaniem podatkowym od darowizn?
 1571. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-133/09-2/AJ
  Czy darowizna pieniężna na rzecz fundacji budującej szpital korzysta ze zwolnienia zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1572. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-118/09-2/JK
  Czy podatnik uprawniony jest do skorzystania ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy?
 1573. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-17/09/RS
  Utrata prawa do ulgi mieszkaniowej w przypadku zbycia nieruchomości nabytej w drodze darowizny.
 1574. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-15/09/MK
  Ustalenie prawa do zwolnienia z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn - darowizna środków pieniężnych.
 1575. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-127/09-2/AJ
  Podatek dochodowy od osób fizycznych. Sprzedaż nieruchomości.
 1576. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-108/09-2/JS
  Czy sprzedaż mieszkania będzie zwolniona w całości z podatku dochodowego od osób fizycznych z racji spełnienia przez Wnioskodawcę warunku zameldowania w mieszkaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 12 miesięcy przed planowaną datą zbycia mieszkania?
 1577. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-121/09-4/DS
  Czy taka darowizna podlega odliczeniu od dochodu na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1578. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-193/09-4/SJ
  Czy jako rolnik, osoba nie będąca podatnikiem VAT, Zainteresowany jest zobligowany do zapłaty podatku VAT od sprzedaży 3 działek?
 1579. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-128/09/AK
  Od kiedy należy liczyć 5-letni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) updof w przypadku gdy grunt nabyto w 2007r. natomiast budowę domu jednorodzinnego zakończono w 2009r. oraz dokonano wydzielenia drugiej działki? Czy w zaistniałej sytuacji sprzedając dom i wydzieloną działkę wnioskodawca może nie płacić podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości w związku z tym, iż całość dochodu przeznaczy na zakup mieszkania/spłatę kredytu? Czy w przypadku jeśli wnioskodawca nie sprzeda domu w 2009r. i zostanie w nim zameldowany od 2009r. przez minimum 12 miesięcy to ulga meldunkowa z 2007r. będzie miała zastosowanie?
 1580. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-164/09-4/AD
  Czy sprzedaż działek z przeznaczeniem pod zabudowę, wydzielonych z gruntu rolnego nabytego od rodziców na podstawie umowy darowizny rodzi obowiązek odprowadzenia podatku od towarów i usług?
 1581. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-120/09-2/WM
  Czy przychód uzyskany ze zbycia działki nabytej w 2004 r. w drodze darowizny od syna korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1582. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-119/09/IL
  Czy z tytułu sprzedaży nieruchomości można skorzystać z "ulgi meldunkowej"?
 1583. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-123/09/DP
  1. Czy słusznie zapłacono zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu sprzedaży nieruchomości w wysokości 10% podstawy opodatkowania, jeśli tak, czy kwota podstawy opodatkowania ustalona była we właściwej wysokości? 2. Czy istnieje możliwość sprawdzenia, czy kwota 20.000 zł, którą otrzymała Wnioskodawczyni z tytułu sprzedaży gruntu nie odbiega od wartości rynkowej? 3. Czy faktury dotyczące wydatków na cele mieszkaniowe zgromadzone w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży działki uwzględnione zostaną przy ustalaniu podstawy opodatkowania?
 1584. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-85/09-2/MG
  powstanie przychodu z tytułu dokonania darowizny akcji lub udziałów w spółkach kapitałowych na rzecz funduszu inwestycyjnego
 1585. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-80b/09/AK
  W jaki sposób Spółka jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych winna obliczyć podstawę opodatkowania w przypadku wypłaty Wspólnikowi będącemu osobą fizyczną wynagrodzenie z tytułu zbycia przez niego udziałów na rzecz Spółki w celu ich umorzenia?
 1586. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-80a/09/AK
  W jaki sposób Spółka jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych winna obliczyć podstawę opodatkowania w przypadku wypłaty Wspólnikowi będącemu osobą fizyczną wynagrodzenie z tytułu zbycia przez niego udziałów na rzecz Spółki w celu ich umorzenia?
 1587. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-80b/09/AK
  W jaki sposób Spółka jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych winna obliczyć podstawę opodatkowania w przypadku wypłaty Wspólnikowi będącemu osobą fizyczną wynagrodzenie z tytułu zbycia przez niego udziałów na rzecz Spółki w celu ich umorzenia?
 1588. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-80a/09/AK
  W jaki sposób Spółka jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych winna obliczyć podstawę opodatkowania w przypadku wypłaty Wspólnikowi będącemu osobą fizyczną wynagrodzenie z tytułu zbycia przez niego udziałów na rzecz Spółki w celu ich umorzenia?
 1589. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-111/09/AK
  1. W jaki sposób opodatkować przychody uzyskane ze sprzedaży udziałów w nieruchomości nabytych w części w 2000r. w dodrze darowizny oraz w części w 2007r. w wyniku zniesienia współwłasności? 2. A także w jaki sposób opodatkować przychód uzyskany z tytułu sprzedaży nieruchomości nabytej w 2007r. w drodze darowizny?
 1590. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-8/09-4/AJ
  Czy towar, który zostanie przekazany osobie, która wygrała licytację na warunkach otrzymania go bez odpłatności stanowi darowiznę - w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku od spadków i darowizn?
 1591. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-86/09-5/HS
  Czy towar, który zostanie przekazany osobie, która wygrała licytację na warunkach otrzymania go bez odpłatności stanowi darowiznę – w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1592. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-103/09/CJS
  Czy zawarcie umowy zamiany, na mocy której wnioskodawca zobowiązuje się przenieść na rzecz osoby trzeciej udział wynoszący #189; części nieruchomości a osoba trzecia zobowiązuje się przenieść na rzecz wnioskodawczy lokal mieszkalny wywołuje skutki podatkowe?
 1593. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-106/09/BD
  Czy z tytułu darowizny przekazanej na rachunek bankowy Rady Rodziców szkoły i przedszkola przysługuje prawo do odliczenia od dochodu tej darowizny na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1594. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-279/09/TJ
  Czy powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego z tytułu sprzedaży działki, wydzielonej z nieruchomości nabytej w drodze spadku i darowizny?
 1595. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-77/09-4/AK
  zwolnienie z opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia działki rolnej
 1596. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-109/09/MW
  Czy przychód uzyskany z przeniesienia własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa będzie zwolniony z podatku dochodowego?
 1597. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-32/09/TK
  Czy zawarcie umowy darowizny spowoduje konieczność zapłaty podatku od spadków i darowizn?
 1598. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-69/09-5/JB
  Gdyby teraz mąż Wnioskodawczyni aktem notarialnym przekazał jej prawo własności do działki i domu, to czy wówczas wydatki udokumentowane powyższymi fakturami uznane byłyby jako rozliczenie przychodu ze sprzedaży mieszkania?
 1599. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-112/09-4MR
  Czy od darowizny takiej nieruchomości należy odprowadzić podatek VAT? Jeżeli tak to w jakiej wysokości?
 1600. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-87/09/NG
  Czy darowizna dokonana na rzecz syna, polegająca na zwolnieniu z długu, spowoduje u darczyńców – rodziców (uprzednio pożyczkodawców) przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 1601. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-24/09/MZ
  Czy darowizna certyfikatów inwestycyjnych dokonana przez osobę fizyczną na rzecz spółki kapitałowej powoduje powstanie po stronie osoby fizycznej – darczyńcy obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn?
 1602. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-26/09/MZ
  Czy darowizna certyfikatów inwestycyjnych dokonana przez osobę fizyczną na rzecz Zamkniętego Funduszu Inwestycyjnego Aktywów Niepublicznych powoduje powstanie po stronie osoby fizycznej – darczyńcy obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn?
 1603. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-25/09/MZ
  Czy darowizna certyfikatów inwestycyjnych dokonana przez osobę fizyczną na rzecz spółki kapitałowej powoduje powstanie po stronie osoby fizycznej – darczyńcy obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn?
 1604. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-89/09/HS
  Czy darowizna certyfikatów inwestycyjnych dokonana przez osobę fizyczną na rzecz spółki kapitałowej wiąże się z powstaniem po stronie osoby fizycznej – darczyńcy obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1605. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-90/09/HS
  Czy darowizna certyfikatów inwestycyjnych dokonana przez osobę fizyczną na rzecz spółki kapitałowej wiąże się z powstaniem po stronie osoby fizycznej – darczyńcy obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1606. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-91/09/HS
  Czy darowizna certyfikatów inwestycyjnych dokonana przez osobę fizyczną na rzecz Zamkniętego Funduszu Inwestycyjnego Aktywów Niepublicznych wiąże się z powstaniem po stronie osoby fizycznej – darczyńcy obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1607. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-45/09-2/MK
  odliczenia od dochodu wydatków na spłatę odsetek od kredytu przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji mieszkaniowej
 1608. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-10/09-2/MK
  Opodatkowanie umowy darowizny od matki i ojczyma.
 1609. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-76/09-2/ES
  Czy Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego ze sprzedaży nieruchomości?
 1610. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-70/09/HS
  Czy zamiana – w 2008r. - udziału w nieruchomości nabytego w 2005r. w darowiźnie podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?
 1611. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-28/09-4/AF
  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn w przedmiotowej sprawie powstał z chwilą uprawomocnienia się postanowienia Sądu w 1986 r. oraz w 1989 r. Reasumując należy stwierdzić, iż skoro obowiązek podatkowy z tytułu nabycia przez Wnioskodawcę spadku powstał z datą uprawomocnienia się ww. orzeczeń sądu, w myśl powołanych wyżej przepisów ustawy Ordynacja podatkowa zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu.
 1612. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-41/09-2/AF
  Czy w przypadku nabycia przez Wnioskodawczynię w drodze dziedziczenia po przysposabiającej Pani Elena L. własności rzeczy lub praw majątkowych (znajdujących się lub wykonywanych we Włoszech), nabycie takie będzie zwolnione z podatku od spadków i darowizn, przy założeniu, iż Wnioskodawczyni dokona zgłoszenia tego nabycia w terminie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy (zakładając jednocześnie, że Wnioskodawczyni w chwili otwarcia spadku będzie posiadać obywatelstwo polskie lub miejsce stałego pobytu w Polsce)?
 1613. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-40/09-2/MZ
  Możliwe jest dokonanie obu umów darowizn nieruchomości w jednym akcie notarialnym, bez konieczności przedkładania przy umowie darowizny zaświadczenia organu podatkowego, o którym mowa w art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn.
 1614. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-4/09-2/MK
  Czy taka darowizna od rodziców rodziła obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn wg obowiązującego wówczas brzmienia ustawy?
 1615. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-118/09-2/AM
  Czy przekazana darowizna uczniowskiemu klubowi sportowemu może być odliczona (w ramach 10% limitu) od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 1616. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-58/09/PSZ
  Towar handlowy otrzymany w formie darowizny.
 1617. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-121/09-2/AMN
  Czy przy ustalaniu dochodu ze zbycia udziałów w Spółce w celu ich umorzenia, Wnioskodawca będzie uprawniony do ustalenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości wartości rynkowej udziałów z dnia ich nabycia w drodze darowizny?
 1618. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-122/09-2/AMN
  Czy przy ustalaniu dochodu ze zbycia udziałów w Spółce w celu ich umorzenia, Wnioskodawca będzie uprawniony do ustalenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości wartości rynkowej udziałów z dnia ich nabycia w drodze darowizny?
 1619. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-109/09-2/IF
  skutki podatkowe otrzymania w darowiźnie towarów handlowych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej
 1620. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-68/09-2/AS
  powstanie obowiązku podatkowego na terenie Polski z tytułu otrzymania przez malezyjską Spółkę darowizny lub darowizn w postaci pieniędzy i / lub innych aktywów, w szczególności udziałów / akcji spółek kapitałowych mających siedzibę na terenie Polski od osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terenie Polski.
 1621. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-26/09/MK
  Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości w zakresie ustalenia prawa do skorzystania z ulgi meldunkowej w przypadku sprzedaży budynku mieszkalnego z gruntem.
 1622. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-36/09/NG
  Czy przychód ze sprzedaży w 2009r. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym 19% w przypadku gdy umowa darowizny zawarta została w 2002r., natomiast wstąpienie w poczet członków spółdzielni nastąpiło w 2008r.? Czy wnioskodawca może skorzystać z ulgi mieszkaniowej lub meldunkowej przy zbyciu w 2009r., jeżeli okaże się że mieszkanie nabył w 2008r. wraz z "uskutecznieniem się zbycia"?
 1623. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-16/09/MCZ
  Czy umowa cesji praw i obowiązków wynikających z przedwstępnej umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przedwstępnej umowy kupna-sprzedaży tego lokalu jest umową darowizny, która z uwagi na przynależność stron do I grupy podatkowej jest zwolniona z podatku od spadków i darowizn?
 1624. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-11/09/MCZ
  Czy zbywając spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w 2009r. nabyte od rodziców aktem notarialnym w 2002r.wnioskodawca utraci prawa do ulgi z art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn, jeżeli do spółdzielni mieszkaniowej przystąpił w 2008r.?
 1625. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-17/09-2/AF
  Umowa darowizny środków pieniężnych zawarta między ojcem Wnioskodawcy, jako darczyńcą, a Wnioskodawcą, jako obdarowanym, dotycząca kwoty pieniężnej darowanej uprzednio ojcu Wnioskodawcy przez jego siostrę, będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn, po spełnieniu warunków wymienionych w art. 4a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, jeżeli powyższa umowa darowizny nie zostanie zawarta w celu obejścia przepisów prawa podatkowego.
 1626. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-37/09-5/MK
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze darowizny od dnia 1 stycznia 2007 r.
 1627. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-7/09/MZ
  Czy procedura przekształcenia konta osobistego wnioskodawczyni na konto wspólne z synem jest darowizną w myśl art. 888 i art. 890 Kodeksu cywilnego udzieloną przez wnioskodawczynię jej synowi w wysokości 50% wartości środków będących na koncie w dniu przekształcenia konta i podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?
 1628. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-86/09/MZ
  Czy przekazanie środków z konta wspólnego z synem na osobiste konto wnioskodawczyni w formie przelewu w wyniku wycofania upoważnień jest darowizną w myśl art. 888 i art. 890 Kodeksu cywilnego udzieloną na rzecz wnioskodawczyni przez syna w wysokości 50% wartości środków będących na koncie wspólnym i podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?
 1629. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-14/09/MCZ
  Czy umowa ustanowienia prawa użytkowania nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn, co oznacza, że wspólnicy spółki cywilnej mają obowiązek ten podatek zapłacić?
 1630. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-28/09-2/ES
  Czy w przypadku umorzenia udziałów nabytych w drodze darowizny uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt w wysokości wartości umarzanych udziałów z dnia darowizny, na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o PIT?
 1631. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-28/09-3/ES
  Czy w przypadku zbycia udziałów w celu umorzenia, nabytych w drodze darowizny, uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt w wysokości wartości umarzanych udziałów z dnia darowizny, na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o PIT?
 1632. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-146/09-3/IM
  Jakie skutki wywoła darowizna całego przedsiębiorstwa synom w zakresie podatku dochodowego osób fizycznych?
 1633. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-146/09-2/IM
  Jakie skutki wywoła darowizna całego przedsiębiorstwa synom w zakresie podatku dochodowego osób fizycznych?
 1634. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-24/09-2/ES
  Czy sprzedaż przedmiotowych działek gruntu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i jest źródłem przychodów w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) w kontekście przeniesienia własności tych działek na podstawie art. 6 ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym (Dz. U. Nr 10, poz. 53)?
 1635. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-160/09/WN
  opodatkowanie transakcji polegającej na przekazaniu przedsiębiorstwa córce w formie darowizny
 1636. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443/W-25/09-2/SJ
  Czy sprzedaż działek wyodrębnionych z jednej, dużej otrzymanej w drodze darowizny podlegać będzie podatkowi od towarów i usług?
 1637. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-2/09/MZ
  Czy dokonanie darowizny #189; części własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego obciążonego hipoteką spowoduje obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych, w trybie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?
 1638. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-55/09-2/AD
  Czy przekazanie umową darowizny nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych będzie zwolniona od podatku VAT? Czy termin "pierwsze zasiedlenie" oznacza moment nabycia przedmiotowej nieruchomości przez Wnioskodawcę jeżeli czynność ta była zwolniona od podatku VAT? Czy obliczając procentową wartość wydatków poniesionych na ulepszenie przedmiotowej nieruchomości Zainteresowany powinien odnieść się do kwoty, za którą nabył przedmiotową nieruchomość, jako wartości początkowej nieruchomości?
 1639. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-9/09/JG
  Czy wnioskodawczyni w związku z przekazaniem w formie darowizny lokalu mieszkalnego zachowa prawo do dalszego odliczania od podatku wydatków poniesionych na zakup tego lokalu mieszkalnego na następne lata?
 1640. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-106/09-3/AK
  Czy darowizna całego przedsiębiorstwa synom stanowi transakcję zbycia przedsiębiorstwa i nie będzie podlegała podatkowi od towarów i usług? Czy w związku z tym powstanie obowiązek korekty podatku naliczonego?
 1641. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-106/09-2/AK
  Czy darowizna całego przedsiębiorstwa synom stanowi transakcję zbycia przedsiębiorstwa i nie będzie podlegała podatkowi od towarów i usług? Czy w związku z tym powstanie obowiązek korekty podatku naliczonego?
 1642. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-13c/09/DM
  Jaki będzie obowiązek w zakresie podatku od towarów i usług w sytuacji, gdy zostanie przekazany majątek córce w formie darowizny?
 1643. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-13b/09/DM
  Jaki będzie obowiązek w zakresie podatku od towarów i usług w sytuacji, gdy zostanie przekazany majątek córce w formie darowizny?
 1644. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1712/08-4/AG
  Fakt dokonania przez udziałowca wnioskodawcy darowizny na rzecz jego żony wierzytelności z tytułu pożyczek pieniężnych (w tym niewypłaconych odsetek), których udziałowiec udzielił wnioskodawcy, nie będzie miał wpływu na ocenę zastosowania ograniczeń wynikających z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w kontekście pierwszej z przesłanek zastosowania tych ograniczeń - zarówno w przypadku, gdy żona udziałowca będzie posiadała udziały w Sp. z o.o. lub też nie. Tym samym Spółka zaliczając do kosztów uzyskania przychodów zapłacone przez nią odsetki od przedmiotowych pożyczek, będzie miała obowiązek wziąć pod uwagę udział procentowy, udziałowca udzielającego tych pożyczek w kapitale spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (wnioskodawcy).
 1645. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1713/08-4/AG
  czy wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów bez żadnych ograniczeń odsetki od pożyczek, których udziałowiec udzielił spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (po dokonaniu darowizny faktycznym pożyczkodawcą, czyli wierzycielem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanie się żona udziałowca), wraz z niewypłaconymi odsetkami od tych pożyczek, naliczonymi do wyniku finansowego, lecz nienaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, bez względu na udział procentowy, jaki udziałowiec będzie miał w kapitale spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ?
 1646. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443/W-25/09-2/HMW
  Czy sprzedaż opisanych we wniosku działek podlega opodatkowaniu VAT?
 1647. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-490/08-2/AF
  darowizna wierzytelności z tytułu pożyczek pieniężnych, których mąż udzielił spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, wraz z niewypłaconymi odsetkami od tych pożyczek, naliczonymi do wyniku finansowego, lecz nienaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, jak również darowizna otrzymana po przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową lub spółkę komandytowo-akcyjną będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, o ile Wnioskodawczyni, jako obdarowana, spełni wszystkie wymienione w tym przepisie warunki.
 1648. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-491/08-2/AF
  Darowizna wierzytelności z tytułu pożyczek pieniężnych, których mąż udzielił spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, wraz z niewypłaconymi odsetkami od tych pożyczek, naliczonymi do wyniku finansowego, lecz nienaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, jak również darowizna otrzymana po przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową lub spółkę komandytowo-akcyjną nie należy do katalogu czynności cywilnoprawnych wskazanych w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i tym samym nie podlega opodatkowaniu. Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych mogą podlegać natomiast czynności cywilnoprawne, w związku z zawarciem których sporządzono umowę, o ile są to czynności wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
 1649. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-73/09-2/SJ
  Czy sprzedaż działek powstałych z podziału nieruchomości stanowiącej majątek osobisty, która nie była wykorzystywana w działalności gospodarczej lub w działalności rolniczej, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług lub jest od tego opodatkowania zwolniona?
 1650. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1608/08-4/AK
  Czy Wnioskodawca w myśl ustawy z dnia 29.08.2005 r. może uzyskać zwrot różnicy podatku VAT, za materiały budowlane zakupione w okresie od ustanowionego testamentu do chwili otrzymania darowizny, potwierdzonej aktem notarialnym?
 1651. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-16/09-3/BD
  Nabycie przedsiębiorstwa w drodze darowizny oraz zbycie przedsiębiorstwa do spółki komandytowej w dniu otrzymania darowizny - skutki w podatku VAT w zakresie korekty.
 1652. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-15/09-3/BD
  Nabycie przedsiębiorstwa w drodze darowizny oraz zbycie przedsiębiorstwa do spółki komandytowej w dniu otrzymania darowizny - skutki w podatku VAT w zakresie korekty
 1653. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-15/09-2/BD
  Nabycie przedsiębiorstwa w drodze darowizny oraz zbycie przedsiębiorstwa do spółki komandytowej w dniu otrzymania darowizny - skutki w podatku VAT w zakresie korekty
 1654. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-16/09-2/BD
  Nabycie przedsiębiorstwa w drodze darowizny oraz zbycie przedsiębiorstwa do spółki komandytowej w dniu otrzymania darowizny - skutki w podatku VAT w zakresie korekty
 1655. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-803/08-2/WM
  Czy jeśli po dwóch latach od zakupu Wnioskodawca zdecyduje się sprzedać te ww. działki po 3000 m kwadratowych każda (2 w studium rozwoju i 8 poza nim), to czy będzie musiał zapłacić podatek VAT, podatek dochodowy 19% i 2 % opłaty cywilnoprawnej??
 1656. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-804/08-3/WM
  Czy dzieląc ten grunt na działki o wielkości 3 tys. m2każda i sprzedając je należy zapłacić podatek dochodowy w przypadku, gdy sprzedaje go osobie, która zakupi grunt: - na poszerzenie swojego gospodarstwa rolnego, - nie na poszerzenie swojego gospodarstwa rolnego, - na produkcję rolną na własne potrzeby?
 1657. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-148/08-1/WM
  Czy dzieląc ten grunt na działki o wielkości 3 tys. m2każda i sprzedając je należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych w przypadku, gdy sprzedaje go osobie, która zakupi grunt: - na poszerzenie swojego gospodarstwa rolnego, - nie na poszerzenie swojego gospodarstwa rolnego, - na produkcję rolną na własne potrzeby?
 1658. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-150/08-2/WM
  Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania sprzedaży gruntu.
 1659. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-802/08-3/WM
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów ze sprzedaży gruntu.
 1660. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-61/09-4/MP
  Wnioskodawczyni sprzedając grunt korzysta z przysługującego prawa do rozporządzania własnym majątkiem, a zatem czynność ta nie oznacza wykonywania działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Przedmiotowe działki nie były wykorzystywane przez Wnioskodawcę w działalności gospodarczej, w tym również w działalności rolniczej, zatem ich sprzedaż nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 1661. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-95/09/AW
  Czy przekazanie w drodze darowizny pewnej kwoty na cele społeczne, charytatywne lub religijne będzie opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 1662. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-4/09-3/DS
  Czy w związku z nieodpłatnym przekazaniem majątku spółki po likwidacji na własność Gminy miejskiej wystąpi po stronie spółki obowiązek zapłaty podatku dochodowego? Czy w związku z nieodpłatnym przekazaniem majątku spółki po likwidacji na własność Gminy miejskiej wystąpi obowiązek zapłaty podatku dochodowego przez gminę miejską a spółka jako płatnik będzie miała obowiązek ten podatek naliczyć i odprowadzić?
 1663. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-4/09-2/DS
  Czy w związku z nieodpłatnym przekazaniem majątku spółki po likwidacji na własność Gminy miejskiej wystąpi po stronie spółki obowiązek zapłaty podatku dochodowego? Czy w związku z nieodpłatnym przekazaniem majątku spółki po likwidacji na własność Gminy miejskiej wystąpi obowiązek zapłaty podatku dochodowego przez gminę miejską a spółka jako płatnik będzie miała obowiązek ten podatek naliczyć i odprowadzić?
 1664. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-4/09-3/DS
  Czy w związku z nieodpłatnym przekazaniem majątku spółki po likwidacji na własność Gminy miejskiej wystąpi po stronie spółki obowiązek zapłaty podatku dochodowego? Czy w związku z nieodpłatnym przekazaniem majątku spółki po likwidacji na własność Gminy miejskiej wystąpi obowiązek zapłaty podatku dochodowego przez gminę miejską a spółka jako płatnik będzie miała obowiązek ten podatek naliczyć i odprowadzić?
 1665. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-4/09-2/DS
  Czy w związku z nieodpłatnym przekazaniem majątku spółki po likwidacji na własność Gminy miejskiej wystąpi po stronie spółki obowiązek zapłaty podatku dochodowego? Czy w związku z nieodpłatnym przekazaniem majątku spółki po likwidacji na własność Gminy miejskiej wystąpi obowiązek zapłaty podatku dochodowego przez gminę miejską a spółka jako płatnik będzie miała obowiązek ten podatek naliczyć i odprowadzić?
 1666. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1044/08-3/AA
  Czy wartość darowizny netto stanowi przychód podatkowy, a przekazanie tej darowizny odbywa się tylko poprzez rozliczenie zakupu w naszych księgach i nie stanowi kosztu podatkowego?
 1667. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-4/09-2/DS
  Czy w związku z nieodpłatnym przekazaniem majątku spółki po likwidacji na własność Gminy miejskiej wystąpi po stronie spółki obowiązek zapłaty podatku dochodowego? Czy w związku z nieodpłatnym przekazaniem majątku spółki po likwidacji na własność Gminy miejskiej wystąpi obowiązek zapłaty podatku dochodowego przez gminę miejską a spółka jako płatnik będzie miała obowiązek ten podatek naliczyć i odprowadzić?
 1668. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-180/08/JSz
  Czy od sprzedaży działki rolnej nabytej w formie darowizny od ojca należy odprowadzić podatek od przychodu tytułem sprzedaży, czy sprzedaż ta jest zwolniona z podatku dochodowego
 1669. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-75/09-2/AW
  rozliczenie w podatku VAT czynności darowizny przedsiębiorstwa
 1670. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-8/09-2/AG
  Czy słuszne jest stanowisko Wnioskodawcy, że w opisanym stanie faktycznym po Jego stronie nie dojdzie do powstania zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1671. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-200/09/MW
  Opodatkowanie dochodu uzyskanego przez akcjonariuszy spółki komandytowo-akcyjnej z tytułu umorzenia akcji tejże spółki otrzymanych w drodze darowizny.
 1672. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-2223/08-2/AK
  przekazanie przez Gminę na rzecz Powiatu nieruchomości, która zostanie przeznaczona pod zabudowę lądowiska dla śmigłowców, w sytuacji gdy z nabyciem towaru stanowiącego przedmiot darowizny nie wiązało się prawo odliczenia podatku naliczonego, jest wyłączone poza zakres przepisów ustawy o podatku od towarów i usług i nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem
 1673. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1137/08-4/AK
  Czy w związku ze sprzedażą 2 działek i przyszłej sprzedaży ostatniej działki będę musiała naliczyć i odprowadzić podatek VAT?
 1674. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-162/08/JSz
  Czy sprzedając mieszkanie nabyte w 2005r. wnioskodawca będzie musiał zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu sprzedaży mieszkania skoro pieniądze z jego sprzedaży przeznaczy na mieszkania własnościowego syna i przyszłej synowej ?
 1675. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-153/08/NG
  Czy od sprzedanej nieruchomości wraz z gruntem oraz altaną należny jest podatek dochodowy od osób fizycznych?
 1676. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-40/08/MCZ
  Czy w przypadku zbycia w 2008r. prawa własności lokalu mieszkalnego, którego własność została nabyta w 2004r., do oceny skutków podatkowych zbycia (zachowanie prawa do ulgi z art. 16) należy stosować przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 stycznia 2007r. czy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2007r.?
 1677. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-9/09/BW
  Skutki podatkowe przekazania synowi, w formie darowizny, prowadzonego przez Wnioskodawczynię przedsiębiorstwa.
 1678. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-141/08-3/MK
  Darowizna nieruchomości rolnej.
 1679. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-146/08/HS
  Sposób opodatkowania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów nabytych w drodze darowizny na rzecz spółki w celu umorzenia.
 1680. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1112/08/ENB
  Czy nagrody przyznane za szczególne osiągnięcia podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych czy też mogą być zakwalifikowane jako darowizna.
 1681. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-135/08/JG
  Czy zawarcie umowy zamiany na mocy której wnioskodawczyni zobowiązuje się przenieść na rzecz osoby trzeciej udział wynoszący 1/5 części we współwłasności nieruchomości a w zamian osoba trzecia zobowiązuje się przenieść na rzecz wnioskodawczyni udział wynoszący 1/3 części we współwłasności nieruchomości wywołuje skutki podatkowe?
 1682. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-197/08-2/SP
  Jakie zasady opodatkowania sprzedaży nieruchomości dotyczą wyżej opisanego przypadku? W jaki sposób ustalić dochód ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości? W jaki sposób naliczyć podatek oraz w jakiej wysokości i kiedy go rozliczyć?
 1683. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-137/08/NG
  Czy darowizna akcji w spółkach, udziałów w spółkach z o.o., dokonana przez osobę fizyczną na rzecz Zamkniętego Funduszu Inwestycyjnego Aktywów Niepublicznych wiąże się z powstaniem po stronie osoby fizycznej - darczyńcy przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1684. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/47/UDR/PMN/08/PK-539
  Czy sprzedaż lokalu mieszkalnego nabytego w drodze darowizny korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1685. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1047/08/MS
  Czy darczyńca przy przekazaniu synowi części lokalu użytkowego, w którym prowadzi działalność gospodarczą powinien naliczyć podatek VAT, uwzględniając wartość rynkową tej części lokalu i "przekazując VAT do Urzędu Skarbowego"?
 1686. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-694/08/MT
  Czy w celu skorzystania z odliczenia od dochodu darowizny wskazanej we wniosku spółka powinna zażądać od obdarowanego oświadczenia o przyjęciu tej darowizny?
 1687. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1122/08-4/AI
  1. Czy wpłaty dokonane przez Inicjatorów na wspólną realizację wraz ze Spółką inwestycji, tj.: budowy odcinka sieci wodociągowej, w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych winny być traktowane jak sprzedaż towarów lub usług podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a tym samym czy powinny być udokumentowane fakturą? 2. Czy powinny być traktowane jak przekazanie pieniędzy na konto Spółki, a więc czynność nie mieszcząca się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 1688. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1693/08-2/GJ
  Czy wydatki związane z dokonywaniem darowizn na zlecenie zagranicznego Zleceniodawcy będą stanowiły dla Zleceniobiorcy w całości koszty uzyskania przychodów i art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 z późn. zm. ) nie znajdzie w tym wypadku zastosowania?
 1689. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-723/08/AW
  Jaką wartość początkową należy przyjąć - w zaistniałym stanie - w odniesieniu do otrzymanych składników majątku w sytuacji, gdy wartość określona w umowie darowizny będzie niższa od wartości rynkowej?
 1690. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1541/08-2/KK
  dochód odpowiadający równowartości dokonanych darowizn jako nie stanowiący kosztów uzyskania przychodów, jednak służący działalności statutowej, jest objęty zwolnieniem wynikającym z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych co oznacza, iż nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.A zatem, mając na uwadze przedstawiony stan prawny stwierdzić należy, iż Uczelnia spełnia wymagane kryteria do korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego na mocy art. 17ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - cele statutowe tożsame sąz celami warunkującymi zwolnienie, dochód przeznaczany i wydatkowany jest na te cele, przedmiotem działalności Uczelni nie jest działalność o charakterze wykluczającym zwolnienie.
 1691. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-447/08-4/AF
  Czy wypłaty otrzymane w latach 2002-2006 przez Pana R C. od Fundacji podlegały przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn? Czy wypłaty otrzymywane w latach 2002-2006 przez Pana R C. od Fundacji podlegały przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1692. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-124/08-4/WM
  Czy Zainteresowana będzie musiała zapłacić podatek od darowizny z tytułu wzrostu udziałów po sporządzeniu umowy zniesienia współwłasności działek budowlanych?
 1693. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-732/08-4/WM
  Czy w przypadku sprzedaży działek nr 1, 4 i 5 wystąpi obowiązek zapłaty podatku?Czy po notarialnym sporządzeniu umowy zniesienia współwłasności obowiązują Zainteresowaną przepisy podatkowe obowiązujące do 31.12.2006? czy po 01.01.2007 r?
 1694. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-53/09/BWo
  Czy sprzedając owe 6000m2działki do ceny sprzedaży Wnioskodawca będzie musiał naliczyć i odprowadzić do urzędu skarbowego podatek VAT, czy też może ową nieruchomość sprzedać nie doliczając podatku VAT, gdyż czynność ta nie jest działalnością gospodarczą?
 1695. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-33/08/MCZ
  Czy darowizna akcji i udziałów w spółkach dokonana przez osobę fizyczną na rzecz zamkniętego funduszu inwestycyjnego aktywów niepublicznych powoduje powstanie po stronie osoby fizycznej - darczyńcy obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn?
 1696. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-131/08-3/AJ
  Czy istnieje jakieś ograniczenie w ilości darowanych pieniędzy i jeśli tak to powyżej jakiej kwoty płaci się podatek?
 1697. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-35/08/MCZ
  Czy darowizna akcji i udziałów w spółkach dokonana przez osobę fizyczną na rzecz zamkniętego funduszu inwestycyjnego aktywów niepublicznych powoduje powstanie po stronie osoby fizycznej - darczyńcy obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn?
 1698. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-34/08/MCZ
  Czy darowizna akcji i udziałów w spółkach dokonana przez osobę fizyczną na rzecz zamkniętego funduszu inwestycyjnego aktywów niepublicznych powoduje powstanie po stronie osoby fizycznej - darczyńcy obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn?
 1699. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-745/08-2/JK
  Czy darowizna udziałów w polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz spółki kapitałowej z siedzibą w Malezji spowoduje powstanie przychodu (lub dochodu) w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1700. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-750/08-2/JK
  Czy darowizna udziałów w polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz spółki kapitałowej z siedzibą w Malezji spowoduje powstanie przychodu (lub dochodu) w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1701. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1543/08-4/AS
  Przychód z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości otrzymanej w drodze darowizny na cele uzasadniające jej wywłaszczenie, korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego.
 1702. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1439/08-2/KS
  1.Czy osoba fizyczna przy wynajmie lokalu mieszkalnego na podstawie umowy wynajmu może zastosować indywidualną stawkę amortyzacji w wysokości 10% przez 10 lat?2. Jak określić wartość początkową lokalu? Czy zgodnie z art. 22g ust. 8 zasadne będzie samodzielne dokonanie wyceny uwzględniając ceny rynkowe środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji?
 1703. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-729/08/MM
  Czy w związku ze sprzedażą gruntu rolnego należy odprowadzić podatek dochodowy?
 1704. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-89/08/HS
  Sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze rozszerzenia wspólności majątkowej małżeńskiej przy jednoczesnym zawarciu umowy zniesienia współwłasności.
 1705. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-157a/08/AD
  Darowizna lokalu użytkowego na rzecz syna.
 1706. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1111/08/AD
  Odpłatne zbycie nieruchomości.
 1707. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/72/HUM/KBF/08/PK-668
  Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu uzyskanego ze zbycia nieruchomości w 2007 r. nabytej w drodze darowizny w 2007 r. w sytuacji gdy Wnioskodawca był w niej zameldowany na pobyt stały przez okres dłuższy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.
 1708. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-411/07-13/S/IG
  Czynność dostawy będzie wykonywana kilkakrotnie z zamiarem sprzedaży wszystkich posiadanych działek budowlanych. Najpierw dokona Pan sprzedaży jednej działki a następnie będzie sprzedawał kolejne. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej polegającej na nabywaniu i sprzedaży działek. Z uwagi na powyższe sprzedaż działek, które otrzymał w formie darowizny, nie będzie uznana za działalność gospodarczą w rozumieniu ww. art. 15 ust. 2 ustawy o VAT i w konsekwencji nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jednakże sprzedaż tych działek nie będzie także korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o podatku VAT, ponieważ wnioskodawca przy sprzedaży tych działek nie będzie występował jako podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy.
 1709. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-411/07-12/S/IG
  Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej polegającej na nabywaniu i sprzedaży działek. Z uwagi na powyższe, sprzedaż działki nie będzie uznana za działalność gospodarczą w rozumieniu ww. art. 15 ust. 2 ustawy o VAT i w konsekwencji nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jednakże sprzedaż tej działki nie będzie także korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o podatku VAT, ponieważ wnioskodawca przy sprzedaży tej działki nie będzie występował jako podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy.
 1710. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-229/08-2/MO
  Czy dokonanie przez Wnioskodawcę darowizny Akcji na rzecz Spółki cypryjskiej spowoduje powstanie po jego stronie przychodu (lub dochodu) w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1711. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1563/08-2/MK
  W jaki sposób należy ustalić dochód uzyskany przez Wnioskodawczynię na skutek opisanego powyżej umorzenia udziałów w Spółkach podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1712. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1097/08-4/MT
  Czy przedmiotowa dostawa będzie podlegała opodatkowaniu VAT?
 1713. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-131/08-2/JS
  Czy Wnioskodawca będzie musiał odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu zbycia ww. nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa?
 1714. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1033/08/MS
  Czy darowizna przedsiębiorstwa (w rozumieniu art. 551Kodeksu cywilnego) tj. towarów handlowych, środków trwałych oraz nieruchomości na rzecz syna będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 1715. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-137/08/ENB
  Czy pieniądze otrzymane od żony na utrzymanie wspólnego domu podlegają podatkowi od spadków i darowizn, w sytuacji, gdy między małżonkami istnieje wspólność ustawowa?
 1716. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-154/08-2/JK
  Czy dochód ze sprzedaży tej nieruchomości będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1717. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-15/08/MCZ
  Czy darowizna otrzymana przez Zespół Opieki Zdrowotnej jest opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
 1718. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-16/08/MCZ
  Czy darowizna gotówkowa otrzymana od osoby prawnej jest opodatkowana podatkiem od spadków i darowizn?
 1719. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1025a/08/AJ
  Opodatkowanie darowizny nieruchomości.
 1720. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-991/08/EŁ
  Opodatkowanie dostawy gruntów otrzymanych w drodze darowizny, przeznaczonych pod zabudowę.
 1721. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4-415-152/08-2/PJ
  Czy w świetle art. 26 ust. 1 pkt 9 i posiadanych dowodów na przekazanie darowizny przez Wnioskodawczynię (tj. umowy zawartej wyłącznie między Wnioskodawczynią, a obdarowanym oraz przekazaniem darowizny z osobistego konta Wnioskodawczyni), fakt pojawienia się imienia i nazwiska współmałżonka Wnioskodawczyni w przelewie może kwestionować, iż to Wnioskodawczyni jest darczyńcą i wskazywać na to, że także małżonek stał się przez ten fakt darczyńcą?
 1722. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1008/08/AP
  Czy w wyniku nieodpłatnego przekazania sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej przez Spółdzielnię na rzecz Gminy po stronie Spółdzielni powstanie obowiązek podatkowy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 19 %, jeżeli tak, to od jakiej wartości (wartość księgowa czy rynkowa)?
 1723. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-93/09/PP
  Czy udzielane dofinansowanie dla ubogich dzieci na obiady można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów działalności statutowej (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)?
 1724. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1106/08-6/AW
  Czy darowizna terenów niezabudowanych rolnych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 1725. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1106/08-5/AW
  Czy darowizna terenów niezabudowanych rolnych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 1726. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1106/08-6/AW
  Czy darowizna terenów niezabudowanych rolnych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 1727. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1106/08-4/AW
  Czy darowizna terenów niezabudowanych rolnych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 1728. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1479/08-4/MK
  Czy środki pieniężne przekazane przez duńską fundację rodzinną na rzecz Wnioskodawcy po uzyskaniu w Polsce rezydencji podatkowej zostaną opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn? Czy środki pieniężne przekazane przez duńską fundację rodzinną na rzecz Wnioskodawcy po uzyskaniu w Polsce rezydencji podatkowej zostaną opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1729. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1511/08-2/MG
  Czy w związku z dokonaniem darowizny akcji lub udziałów na rzecz Funduszu u Wnioskodawcy powstanie przychód?
 1730. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-34/08/JT
  Czy sprzedaż w 2008r., części nieruchomości gruntowej rolnej nabytej w 1990r. przez męża wnioskodawczyni w drodze darowizny od rodziców, której współwłaścicielką wnioskodawczyni została na mocy umowy o rozszerzenie wspólności majątkowej małżeńskiej zawartej w 2003r. będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1731. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1487/08-2/MK
  Czy w odniesieniu do stanu faktycznego, Wnioskodawca przy ustalaniu dochodu ze zbycia udziałów w celu umorzenia, będzie mógł ustalić koszt podatkowy, równy wartości rynkowej udziałów z dnia ich nabycia w drodze darowizny?
 1732. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1051/08/MS
  1. Czy Miejska Biblioteka Publiczna w razie przekazania na jej rzecz przedmiotowej nieruchomości w formie ustanowienia nieodpłatnego, nieograniczonego w czasie użytkowania będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego, a w razie zaistnienia takiego obowiązku podatkowego, jakie są warunki zwolnienia z niego?2. Czy Miejska Biblioteka Publiczna w razie przekazania na jej rzecz przedmiotowej nieruchomości w formie umowy darowizny będzie obowiązana do zapłaty podatku dochodowego, a w razie zaistnienia takiego obowiązku podatkowego, jakie są warunki zwolnienia z niego?
 1733. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-963/08-7/MT
  Czy sprzedaż opisanych we wniosku działek podlega opodatkowaniu VAT?
 1734. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-963/08-6/MT
  Czy sprzedaż opisanych we wniosku działek podlega opodatkowaniu VAT?
 1735. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-963/08-5/MT
  Czy sprzedaż opisanych we wniosku działek podlega opodatkowaniu VAT?
 1736. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-963/08-4/MT
  Czy sprzedaż opisanych we wniosku działek podlega opodatkowaniu VAT?
 1737. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-123/08/BK
  Obowiązek uiszczenia podatku od darowizny.
 1738. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-697/08-2/WM
  Odliczenie od dochodu - darowizna na cele charytatywno-opiekuńcze na rzecz prawnej osoby kościelnej.
 1739. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-2193/08-2/PR
  nieodpłatne przekazanie (darowizna) przedmiotowych udziałów we własności budynku użytkowego i gruntu na rzecz szkoły wyższej w analizowanym przypadku nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ w odniesieniu do ww. budynku oraz gruntu Fundacja nie obniżyła kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy jego nabyciu.
 1740. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1474/08-2/MK
  Czy wynagrodzenie należne firmie Ce….. sp. z o.o. za pośrednictwo i obsługę prawno-ekonomiczno-finansową przy zbyciu udziałów w spółce z o.o., nabytych w drodze darowizny, jest kosztem uzyskania przychodu z tytułu zbycia udziałów w spółce z o.o., tj. czy jest wydatkiem mającym wpływ na wysokość dochodu będącego podstawą opodatkowania przy odpłatnym zbyciu udziałów w spółce z oo.?
 1741. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-58/08-6/RK
  Strona zamiast sprzedaży trzech działek może dokonać ich darowizny. Zatem w świetle powołanych wyżej przepisów należy stwierdzić, że przedmiotowa darowizna również nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług: bowiem dokonana zostanie z majątku osobistego, o którym mowa wyżej
 1742. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-676/08-2/MK
  Dokonanie darowizny akcji lub udziałów na rzecz zamkniętego funduszu inwestycyjnego.
 1743. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-2/08/MCZ
  Czy darowizny środków pieniężnych powyżej kwoty 9.637 zł, dokonanych przez osoby wymienione w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn będą zwolnione z podatku od darowizny, jeżeli środki te nie zostały przekazane na rachunek nabywcy (obdarowanego) tylko bezpośrednio na rachunek sprzedającego mieszkanie, którego jedynym właścicielem został obdarowany?
 1744. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-996/08-2/BD
  Nabycie przedsiębiorstwa w drodze darowizny oraz zbycie przedsiębiorstwa do spółki komandytowej - skutki w podatku VAT w zakresie korekty
 1745. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-997/08-3/BD
  Nabycie przedsiębiorstwa w drodze darowizny oraz zbycie przedsiębiorstwa do spółki komandytowej - skutki w podatku VAT w zakresie korekty
 1746. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-997/08-2/BD
  Nabycie przedsiębiorstwa w drodze darowizny oraz zbycie przedsiębiorstwa do spółki komandytowej - skutki w podatku VAT w zakresie korekty
 1747. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-996/08-3/BD
  Nabycie przedsiębiorstwa w drodze darowizny oraz zbycie przedsiębiorstwa do spółki komandytowej - skutki w podatku VAT w zakresie korekty
 1748. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-996/08-2/BD
  Nabycie przedsiębiorstwa w drodze darowizny oraz zbycie przedsiębiorstwa do spółki komandytowej - skutki w podatku VAT w zakresie korekty
 1749. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1004/08/IL
  Czy darowizna mieszkania na rzecz córki stanowi przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym?
 1750. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1073/08-4/AI
  Czy przedmiotowej sytuacji sprzedanie działek xx i yy o powierzchni 3 ha (łącznie spowoduje konieczność zapłacenia podatku VAT?
 1751. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-111/08-2/IŚ
  CIT w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego w sytuacji przeznaczenia nieruchomości otrzymanej w darowiźnie pod budowę budynku służącemu realizacji celów statutowych oraz w sytuacji przeznaczenia środków ze sprzedaży nieruchomości otrzymanej w darowiźnie na realizację celów statutowych
 1752. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-9/08/MW
  Czy dochód z tytułu umorzenia udziałów nabytych w drodze darowizny powinien być ustalony jako różnica pomiędzy wynagrodzeniem otrzymanym z tytułu zbycia udziałów w celu ich umorzenia, a rynkową wartością udziałów określoną na dzień otrzymania darowizny?
 1753. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-11/08/AZ
  Opodatkowanie podatkiem VAT przekazania nieruchomości w formie umowy darowizny.
 1754. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1206/08-2/MG
  PIT w zakresie opodatkowania dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
 1755. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1645/08/CJS
  W jaki sposób opodatkować przychód uzyskany ze sprzedaży udziału w prawie do nieruchomości nabytego w drodze zniesienia współwłasności w 2007r.?
 1756. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-977/08/TJ
  Sprzedaż nieruchomości.
 1757. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-962/08-2/BD
  Darowizna przedsiębiorstwa oraz jej skutki w podatku VAT w zakresie dokonywania korekt. Prawo do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym przez darczyńcę oraz obdarowanego.
 1758. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-927/08/AW
  Darowizna udziału we współwłasności nieruchomości, w stosunku do której nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, przy nabyciu samego gruntu, jak i towarów służących budowli pawilonu, nie będzie podlegać opodatkowaniu.
 1759. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-59/08-4/RK
  Sprzedaż działek z majątku osobistego nie podlega VAT
 1760. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-95/08-2/MŚ
  Czy opisany stan faktyczny: tj. otrzymana darowizna pracowni komputerowych w ramach projektu współfinansowanego w 75% przez Unię Europejską (Europejski Fundusz Społeczny) oraz w 25% przez Skarb Państwa - pod nazwą "Pracownie komputerowe dla szkół" - w przypadku naszych szkół - Technikum "L" w L i Policealnego Studium Zawodowego dla Dorosłych "L" w B P jest zwolniona z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych. Na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub innych przepisów odnoszących się do finansowania szkół dotowanych ze środków budżetu państwa za pośrednictwem urzędów miast, a prowadzonych przez inne osoby prawne np. spółkę z o.o.?
 1761. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-6/08/JT
  Czy sprzedaż w 2008r., nabytej w tym samym roku w drodze darowizny nieruchomości rolnej, jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1762. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-770/08/AP
  Skutki podatkowe darowizny przedsiębiorstwa dokonanej na rzecz córki
 1763. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-925/08-2/MT
  Czy sprzedając w przyszłości wspólnie z małżonką różnym nabywcom poszczególne działki o nr d, e, f, g, h, i, j i k, jednocześnie zachowując największą po podziale działkę nr l jako teren upraw rolnych, Zainteresowany będzie zobowiązany do naliczenia 22% podatku VAT?
 1764. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-749/08/AP
  Skutki podatkowe darowizny przedsiębiorstwa na rzecz syna.
 1765. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1579/08/MM
  Czy w przypadku zbycia udziałów na rzecz spółki celem ich umorzenia dochodem podlegającym opodatkowaniu będzie nadwyżka przychodu uzyskanego ze zbycia udziałów celem umorzenia nad kosztami jego uzyskania, ustalonymi zgodnie z wartością udziałów z chwili ich otrzymania przez Podatnika, określoną w akcie notarialnym darowizny?
 1766. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-882/08/IK
  Nieodpłatne przekazanie przedsiębiorstwa na rzecz syna nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 1767. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1580/08/MM
  Czy w przypadku zbycia udziałów na rzecz spółki celem ich umorzenia dochodem podlegającym opodatkowaniu będzie nadwyżka przychodu uzyskanego ze zbycia udziałów celem umorzenia nad kosztami jego uzyskania, ustalonymi zgodnie z wartością udziałów z chwili ich otrzymania przez Podatnika, określoną w akcie notarialnym darowizny?
 1768. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-901/08-2/AD
  Opodatkowanie dostawy gruntów.
 1769. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-628/08-5/EK
  Czy na darczyńcy - Uniwersytecie (…) ciążą obciążenia podatkowe w tym podatku w wysokości 19% wartości przedmiotu darowizny?
 1770. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1427/08-4/AK
  Czy Wnioskodawca zobowiązany jest zapłacić podatek od sprzedaży mieszkania ?W jakiej wysokości Wnioskodawca zobowiązany jest do zapłaty podatku od sprzedaży mieszkania?Na podstawie jakiego artykułu Wnioskodawca wraz z małżonką są zwolnieni z zapłaty podatku?
 1771. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-97/08-2/MK
  Opodatkowanie podatkiem od spadków i darowizn darowizny udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przez rodzica dla swojego dziecka.
 1772. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-929/08/JJ
  Czy przekazanie całego przedsiębiorstwa córce korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług?
 1773. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/436-178/08/MCz
  Czy darowizna przedsiębiorstwa uczyniona przez rodzica na rzecz dziecka korzysta ze zwolnienia z podatku od darowizn, przy założeniu, że fakt dokonania darowizny zostanie zgłoszony właściwemu urzędowi skarbowemu w terminie 30 dni?
 1774. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1585/08/MZ
  Czy wnioskodawca może skorzystać z ulgi podatkowej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w razie sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w 2007r. w drodze darowizny?
 1775. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-590/08-2/DS
  Czy nakłady poniesione przez Spółkę na wykonanie infrastruktury technicznej, którą Spółka jest zobowiązana przekazać nieodpłatnie zakładowi energetycznemu są kosztami uzyskania przychodów Spółki? A jeśli tak, to w jakim momencie należy te nakłady zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 1776. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-601/08-4/WM
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży części swojego udziału w nieruchomości drugiemu obdarowanemu (matce) będzie opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1777. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-136/08-2/WM
  Czy zbycie przez Wnioskodawczynię części Jej udziału (tj. części z podarowanych 19/20 udziału) w nieruchomości poprzez sprzedaż drugiemu z obdarowanych (matce) spowoduje utratę prawa do ulgi mieszkaniowej, z której korzystała Wnioskodawczyni?
 1778. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1049/08-2/IF
  Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż przychód ze sprzedaży działek nabytych w drodze darowizny w 2004 r. zwolniony jest od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ww. ustawy bez konieczności przeznaczania uzyskanych środków ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe.
 1779. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2/443-1339/08-8/KK
  Opodatkowania darowizny budynku oraz opodatkowanie sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu na którym posadowiony jest ten budynek
 1780. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-379/08-4/MZ
  Wnioskodawca będzie zwolniony z podatku od darowizny z tytułu przekazania na jego rzecz przez siostrę udziału wynoszącego 10% lokalu użytkowego, zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn
 1781. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-944/08-2/AW
  Czy sprzedaż nieruchomości gruntowej nabytej w drodze darowizny i dziedziczenia, w formie kilku pomniejszonych działek, jest działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy VAT i czy czynność sprzedaży przedmiotowych działek podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 1782. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-944/08-3/AW
  Czy sprzedaż nieruchomości gruntowej nabytej w drodze darowizny i dziedziczenia, w formie kilku pomniejszonych działek, jest działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy VAT i czy czynność sprzedaży przedmiotowych działek podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 1783. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-944/08-2/AW
  Czy sprzedaż nieruchomości gruntowej nabytej w drodze darowizny i dziedziczenia, w formie kilku pomniejszonych działek, jest działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy VAT i czy czynność sprzedaży przedmiotowych działek podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 1784. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-701a/08/HD
  Czy darowizna podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych przez darczyńcę lub obdarowanego?
 1785. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-112/08/IL
  Czy przekazanie całej firmy powinno być opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn w przypadku darowizny dla syna?
 1786. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/436-167/08/MCZ
  Czy możliwa jest darowizna całej firmy między małżonkami pozostającymi we wspólnocie majątkowej?
 1787. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-46/08-2/MO
  W jaki sposób powinna zostać obliczona podstawa opodatkowania w przypadku wypłaty osobie fizycznej/Podatnikowi wynagrodzenia z tytułu umorzenia akcji Spółki, w przypadku gdy Podatnik nabył akcje Spółki tytułem darowizny?
 1788. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-47/08-2/MO
  W przedmiotowej sprawie nie ma znaczenia dla Wnioskodawcy czy umorzenie akcji, które nabył w drodze darowizny będzie umorzeniem przymusowym czy dobrowolnym, gdyż podatek dochodowy należny będzie wyłącznie od dochodu ustalonego jako różnica pomiędzy wynagrodzeniem otrzymanym w związku z umorzeniem tych akcji, a wartością umorzonych akcji z dnia nabycia darowizny. Biorąc pod uwagę przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa, należy uznać iż dochodem z umorzenia udziałów będzie nadwyżka wynagrodzenia (przychodu) otrzymanego przez Wnioskodawcę od Spółki w związku z umorzeniem udziałów Spółki, nad kosztami uzyskania tego przychodu - kwotą odpowiadającą wartości udziałów z dnia nabycia darowizny. Jeżeli wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziałów będzie równe lub mniejsze od ich wartości z dnia nabycia darowizny przez Wnioskodawcę, obowiązek zapłaty podatku dochodowego wogóle nie powstanie
 1789. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1372/08-2/JS
  zwolnienie z opodatkowania przychodu z przeniesienia własności nieruchomości na cele uzasadniające wywłaszczenie
 1790. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/436-155/08/MCZ
  Czy należy zapłacić podatek od spadków i darowizn od darowizny nakładów inwestycyjnych poniesionych na wybudowanie garażu, których wartości nie da się określić, ze względu na brak możliwości ich sprzedaży w przypadku dokonania ich darowizny na rzecz organizacji charytatywnej?
 1791. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/436-154/08/MCZ
  Czy należy zapłacić podatek od spadków i darowizn od darowizny nakładów inwestycyjnych poniesionych na wybudowanie garażu, których wartości nie da się określić, ze względu na brak możliwości ich sprzedaży w przypadku dokonania ich darowizny na rzecz organizacji charytatywnej?
 1792. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1713/08-4/RK
  planowana sprzedaż 4 działek otrzymanych w drodze darowizny nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem będzie dokonana przez osobę fizyczną z majątku osobistego poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej.
 1793. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-114/08-2/AJ
  Czy darczyńca ma prawo do odliczenia od dochodu dokonanych darowizn (w limicie do wysokości 10 % dochodu) pomimo, że obdarowani nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego ?
 1794. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-865/08/MH
  Ulga meldunkowa prz sprzedaży mieszkania.
 1795. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1460/08-4/AS
  opodatkowania sprzedaży działek
 1796. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1344/08-2/JK
  Przychód ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości winien być opodatkowany 19 % podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z zasadami określonymi w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przez każdego z małżonków.
 1797. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1367/08-4/ASi
  wniosek dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie sprzedaży gruntu.
 1798. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-571/08/WM
  W jaki sposób powinna zostać obliczona podstawa opodatkowania w przypadku wypłaty osobie fizycznej - Wnioskodawcy - wynagrodzenia z tytułu zbycia przez niego akcji na rzecz Spółki w celu ich umorzenia, w przypadku gdy akcje te nabyte były tytułem darowizny?
 1799. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-570/08/WM
  W jaki sposób powinna zostać obliczona podstawa opodatkowania w przypadku wypłaty osobie fizycznej - Wnioskodawcy - wynagrodzenia z tytułu zbycia przez niego akcji na rzecz Spółki w celu ich umorzenia, w przypadku gdy akcje te nabyte były tytułem darowizny?
 1800. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-571/08/WM
  W jaki sposób powinna zostać obliczona podstawa opodatkowania w przypadku wypłaty osobie fizycznej - Wnioskodawcy - wynagrodzenia z tytułu zbycia przez niego akcji na rzecz Spółki w celu ich umorzenia, w przypadku gdy akcje te nabyte były tytułem darowizny?
 1801. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1559/08/MZ
  Czy wnioskodawca może skorzystać z ulgi podatkowej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w razie sprzedaży w 2008r. nieruchomości nabytej w 2007r. w drodze umowy darowizny?
 1802. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1318/08/LSz
  Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług wpłat mieszkańców na budowę całej sieci wodociągowej
 1803. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-552/08/WM
  Jakie skutki w podatku zryczałtowanym przyniesie przekazanie przedsiębiorstwa na rzecz męża?
 1804. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1539/08/HS
  Sposób opodatkowania przychodu z tytułu umorzenia udziałów nabytych w drodze darowizny.
 1805. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-366/08-2/AF
  W przypadku otrzymania od matki przedmiotowej nieruchomości w formie darowizny, Wnioskodawczyni na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn będzie zwolniona z zapłaty podatku od spadków i darowizn. Z uwagi na fakt, iż nabycie nieruchomości powinno nastąpić na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego, zgodnie z art. 4a ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do zgłoszenia nabycia własności nieruchomości właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.
 1806. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-815/08/UH
  Darowizna przedsiębiorstwa męża na rzecz Wnioskodawczyni nie podlega VAT.
 1807. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-808/08-5/AD
  Czy sprzedaż gruntów otrzymanych w darowiźnie, przekwalifikowanych z ornych na przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, różnym nabywcom podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 1808. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-556/08-2/ŁM
  Czy Spółka może odliczyć od dochodu (art. 18 ust. 1 pkt 1) darowiznę przekazania Stowarzyszeniu - osobie prawnej, która nie dokonała rejestracji w Sądzie Rejonowym - KRS? Czy Stowarzyszenie to, jest wtedy stowarzyszeniem zwykłym, które nie może przyjmować darowizn?
 1809. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1284/08-2/MG
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym dokonanie przez Wnioskodawcę darowizny akcji na rzecz spółki cypryjskiej spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu (lub dochodu) w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1810. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-778/08/AP
  Czy od sprzedaży działek wydzielonych na niezabudowanym gruncie o powierzchni 0,2467 ha, stanowiących własność osobistą, konieczne będzie naliczenie i zapłata podatku od towarów i usług?
 1811. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-7/08-2/IŚ
  Czy darowizna środków pieniężnych przekazana przez podmiot, którego działalność polega na wytwarzaniu wyrobów przemysłu piwowarskiego, przeznaczona i wydatkowana na cele statutowe, będzie stanowiła dla Fundacji dochód wolny od podatku dochodowego od osób prawnych?
 1812. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-314/08-4/AF
  Czy wypłaty otrzymane w 2002 r. przez Wnioskodawcę od Fundacji podlegały przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn?
 1813. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-326/08-4/AF
  Kwoty nagród indywidualnych wypłacone uczestnikom nie stanowią umowy darowizny, z zatem nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn
 1814. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-330/08-4/AF
  Wnioskodawczyni z tytułu zbycia przedmiotowej nieruchomości nie jest zobowiązania do zapłaty podatku od spadków i darowizn, ponieważ odwołanie darowizny nie jest objęte zakresem powyższej ustawy.
 1815. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1491/08/CJS
  W jaki sposób opodatkować przychód uzyskany ze sprzedaży udziału w prawie do nieruchomości nabytego w drodze zniesienia współwłasności w 2007r.?
 1816. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1483/08/HS
  Sposób opodatkowania przychodu z tytułu przymusowego umorzenia udziałów.
 1817. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1482/08/HS
  Sposób opodatkowania przychodu z tytułu przymusowego umorzenia udziałów.
 1818. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1185/08-4/SP
  Opodatkowania darowizny z poleceniem
 1819. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1191/08-4/AK
  dla celów podatkowych okres nabycia prawa własności działki liczony jest od daty notarialnej zamiany działki tj. od 13.07.2007 r., którą Wnioskodawczyni zamierza w przyszłości sprzedać.
 1820. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1233/08-2/AZ
  Czy Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego z tytułu sprzedaży działki, czy skorzysta ze zwolnienia z tego obowiązku?
 1821. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-313/08-4/AF
  Czy przekazywane przez Fundację środki finansowe na współfinansowanie świadczeń medycznych są opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn czy podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy darowizna wpływająca na subkonto Fundacji utworzone dla współfinansowania świadczeń medycznych danej osoby fizycznej, stanowi przychód tej osoby, który należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych czy raczej jest darowizną opodatkowaną podatkiem od spadków i darowizn? Kto jest zobowiązany pobrać i wpłacić ewentualny podatek (dotyczy podatku od spadków i darowizn lub podatku dochodowego od osób fizycznych)?
 1822. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-802/08-3/MR
  Czy Wnioskodawczyni wraz z mężem, z tytułu sprzedaży działki, zobowiązani są do zapłacenia podatku VAT?
 1823. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1008/08-2/ES
  Czy w przypadku otrzymania w drodze darowizny udziałów w Zakładach M. od mojej siostry, które to udziały objęła ona w zamian za wniesione przedsiębiorstwo powstanie w dniu otrzymania tej darowizny obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych? Czy taki obowiązek powstanie dopiero w momencie odpłatnego zbycia tych udziałów.?Jeżeli taki obowiązek podatkowy powstanie czy podstawą opodatkowania będzie różnica pomiędzy wartością nominalną otrzymanych udziałów a ich wartością wynikającą z ksiąg rachunkowych przedsiębiorstwa określoną na dzień objęciatych udziałów przez moją siostrę w zamian za wniesione do sp. z o.o. całeprzedsiębiorstwo, czy też wartość nominalna tych udziałów.
 1824. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1304/08-2/JS
  opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości otrzymanej w darowiźnie
 1825. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1238/08-2/AZ
  Czy w związku z dokonaniem darowizny ww. składników majątkowych na rzecz Funduszu u Wnioskodawcy powstanie przychód?
 1826. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-828/08/MH
  Podatek dochodowy od osób fizycznych. Opodatkowanie zbycia gospodarstwa rolnego nabytego w spadku - 50% i darowiźnie - 50%.
 1827. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-820a/08/ENB
  Czy włączenie do majątku wspólnego małżonków, w drodze umowy darowizny nieruchomości stanowiącej majątek odrębny jednego małżonka jest nabyciem tej nieruchomości, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przez drugiego lub obydwu małżonków?
 1828. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1584/08-2/JF
  Jak ustalić prawidłową podstawę opodatkowania podatkiem VAT przedmiotowej darowizny, czy podstawą opodatkowania w momencie darowizny będzie wartość w cenach rynkowych ustalona przez rzeczoznawcę lub będzie to koszt wytworzenia budynku z 1999 r. pomniejszony o odpisy amortyzacyjne, a może wyłącznie wartość w cenie zakupu nabytych materiałów budowlanych i usług udokumentowanych fakturami VAT przy budowie?
 1829. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-829/08/MH
  Przychód przy sprzedaży gruntu rolnego nabytego drogą darowizny.
 1830. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-346/08-2/MZ
  umowy darowizny środków pieniężnych powyżej kwoty 9.637 zł dokonanych przez osoby wymienione w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn będą zwolnione z podatku od darowizny, po spełnieniu warunków wymienionych w art. 4a ust. 1 pkt 2 powyższej ustawy. Należy nadmienić, iż powyższe zwolnienie ma zastosowanie bez względu na liczbę darczyńców, ilość oraz wysokość kwot darowizn.
 1831. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1051/08-2/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2008 r. (data wpływu 12 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego otrzymanego w darowiźnie -jest prawidłowe.W dniu 12 września 2008 r. został złożony ww. wniosek ...
 1832. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/436-187/08/ASz
  Czy wnioskodawczyni będzie płacić zaległy podatek związany z przejęciem gospodarstwa oraz nabyciem budynku mieszkalnego?
 1833. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/436-188/08/MZ
  Czy dokonanie darowizny papierów wartościowych lub udziałów w spółkach z o.o. na rzecz funduszu nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?
 1834. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1420/08/JG
  Czy przychód ze sprzedaży całości gospodarstwa rolnego z zabudowaniami i domem mieszkalnym bądź też jego części nabytego w drodze darowizny będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 1835. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-797/08-4/AK
  Czy po sprzedaży 6 działek budowlanych, wydzielonych z gruntu rolnego, Wnioskodawczyni musi zapłacić podatek VAT?
 1836. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1564/08/MZ
  Czy wnioskodawczyni może skorzystać z ulgi podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych w razie sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w 2008r. w drodze umowy darowizny?
 1837. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-809/08/ICz
  czy nieodpłatne przekazanie jednostkom publicznej służby zdrowia darowizn w formie pieniężnej lub w postaci zakupionego przez Fundację sprzętu medycznego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
 1838. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1410/08/CJS
  Czy wystarczy zameldowanie w jednym z lokali mieszkalnych w kamienicy w której udziały otrzymano w formie darowizny w 2007r. dla uzyskania prawa do ulgi meldunkowej przy sprzedaży całości posiadanych udziałów (w tym w lokalach użytkowych) w tej kamienicy?
 1839. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-541/08-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani , przedstawione we wniosku z dnia 08 sierpnia 2008 r. (data wpływu 20 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu ze zbycia za wynagrodzeniem udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nabytych w drodze darowizny w celu ich umorzenia -jest prawidłowe.W dniu ...
 1840. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-535/08-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani , przedstawione we wniosku z dnia 08 sierpnia 2008 r. (data wpływu 18 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu ze zbycia za wynagrodzeniem udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nabytych w drodze darowizny w celu ich umorzenia -jest prawidłowe.W dniu ...
 1841. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1391/08/MM
  Czy w związku z dokonaniem darowizny papierów wartościowych lub udziałów na rzecz funduszu inwestycyjnego zamkniętego powstanie przychód z kapitałów pieniężnych, z praw majątkowych lub innych źródeł? Czy w związku z dokonaniem darowizny papierów wartościowych lub udziałów na rzecz funduszu inwestycyjnego zamkniętego nie można zaliczyć wydatków na nabycie papierów wartościowych lub udziałów do kosztów uzyskania przychodu?
 1842. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-534/08-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani , przedstawione we wniosku z dnia 08 sierpnia 2008 r. (data wpływu 18 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu ze zbycia za wynagrodzeniem udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nabytych w drodze darowizny w celu ich umorzenia -jest prawidłowe.W dniu ...
 1843. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1392/08/JG
  Czy wystąpi obowiązek zapłaty podatku dochodowego od sprzedaży całej nieruchomości tj. działki wraz z domem i budynkiem gospodarczym w przypadku gdy jej nabycie nastąpiło odpowiednio w części w 1994r. na zasadzie wspólności ustawowej małżeńskiej a w części w 2007r. w wyniku podziału majątku dorobkowego małżonków ?
 1844. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-842/08/BW
  Skutki podatkowe przekazania synowi, w formie darowizny, prowadzonego przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwa.
 1845. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1200/08-2/SP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 13.08.2008 r. (data wpływu 18.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia dochodu z tytułu umorzenia udziałów spółki z o. o. otrzymanych na podstawie umowy darowizny -jest prawidłowe.W dniu 18.08.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej int ...
 1846. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1212/08-5/JS
  opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości budynek i grunt (ulga meldunkowa)
 1847. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/436-146/08/MCZ
  Czy obowiązuje wnioskodawczynię podatek od spadków i darowizn w przypadku zaprzestania zamieszkania w darowanym mieszkaniu przed upływem okresu pięcioletniego?
 1848. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB2-415-1226/08-2/JS
  zwrot ulgi budowlanej w przypadku dokonania darowizny udziału w nieruchomości
 1849. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1345/08/MM
  Sposób ustalenia dochodu z tytułu umorzenia za wynagrodzeniem akcji otrzymanych na podstawie umowy darowizny?
 1850. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1163/08-2/JK
  Czy w związku z dokonaniem darowizny akcji lub udziałów na rzecz Funduszu u Podatnika powstanie przychód?
 1851. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1344/08/MM
  Sposób ustalenia dochodu z tytułu umorzenia za wynagrodzeniem akcji otrzymanych na podstawie umowy darowizny?
 1852. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-508/08-2/AJ
  Czy Wnioskodawca zapłaci podatek dochodowy od osób fizycznych, jeżeli sprzeda działkę (2,40) przekształconą w całości lub połowę?
 1853. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-707/08/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 8 sierpnia 2008 r. (data wpływu 11 sierpnia 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 8 października 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania darowizny gospodarstwa rolnego i działów specjalnych produkcji rolnej oraz korekty podatku naliczonego -jest prawidło ...
 1854. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1164/08-2/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 04.08.2008 r. (data wpływu 06.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w drodze darowizny -jest prawidłowe.W dniu 06.08.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemne ...
 1855. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-810/08/MM
  Czy powstaną konsekwencje podatkowe, w sytuacji gdy część wydatków na zakup gruntu została odliczona od dochodu w zeznaniu za rok 1999 w ramach ulgi na zakup gruntu pod wynajem, a następnie, tj. w roku 2005 i 2008 grunt ten został przekazany synowi w formie darowizny?
 1856. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-501/08-4/MK
  Przychód uzyskany z tytułu wypłaconego wynagrodzenia w przypadku zbycia udziałów w celu umorzenia, nabytych w drodze darowizny, pomniejszony o koszt w wysokości wartości umarzanych udziałów z dnia darowizny, na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o PIT.
 1857. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-501/08-5/MK
  Przychód uzyskany z tytułu wypłaconego wynagrodzenia w przypadku zbycia udziałów w celu umorzenia, nabytych w drodze darowizny, pomniejszony o koszt w wysokości wartości umarzanych udziałów z dnia darowizny, na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o PIT.
 1858. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-500/08-3/ES
  Czy w przypadku zbycia udziałów w celu umorzenia, nabytych w drodze darowizny, uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt w wysokości wartości umarzanych udziałów z dnia darowizny, na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o PIT?
 1859. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-500/08-2/ES
  Czy w przypadku umorzenia udziałów nabytych w drodze darowizny uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt w wysokości wartości umarzanych udziałów z dnia darowizny, na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o PIT?
 1860. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1437/08-4/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 25.07.2008 r. (data wpływu 28.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w drodze darowizny -jest prawidłowe.W dniu 28.07.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemne ...
 1861. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-92/08/IL
  1. Czy spłacanie rat kredytu z konta rodziców może być potraktowane w świetle przepisów jako darowizna dla córki i czy ma znaczenie kto z kredytobiorców ten kredyt spłaca? 2. Czy znaczenie ma cel kredytu, to jest fakt, że jest Pani właścicielką mieszkania i czy tylko raty spłacane przez Panią i z Pani konta nie byłyby traktowane przez organy podatkowe jako darowizna na spłatę kredytu? 3. Czy dla tego przypadku istnieją inne przesłanki do wystąpienia obowiązku podatkowego?
 1862. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1304/08/MM
  Czy w związku z dokonaniem darowizny akcji lub udziałów na rzecz funduszu inwestycyjnego zamkniętego powstanie przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1863. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1306/08/MM
  Czy w związku z dokonaniem darowizny akcji lub udziałów na rzecz funduszu inwestycyjnego zamkniętego powstanie przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1864. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-753/08/AD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 17 lipca 2008 r. (data wpływu 25 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego -jest prawidłowe,jednakże z innych względów niż wskazano we wniosku.W dniu 25 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretac ...
 1865. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-868/08-4/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 17.07.2008 r. (data wpływu 28.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego przekazania w formie darowizny wkładów spółki jawnej -jest prawidłowe.W dniu 28.07.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prze ...
 1866. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/436-133/08/HS
  Opodatkowanie ewentualnej darowizny.
 1867. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1402/08-4/BS
  Czy zbycie przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwa na rzecz syna w formie darowizny będzie stanowić czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?Czy w przedmiotowym stanie faktycznym Wnioskodawca będzie zobowiązany do sporządzenia spisu z natury i zapłacenia podatku należnego na podstawie art. 14 ustawy o podatku od towarów i usług?Czy dokonując przedmiotowej transakcji zbycia przedsiębiorstwa Wnioskodawca będzie zobowiązany do dokonania korekty uprzednio odliczonego podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, które nie zostały w całości lub w części zużyte na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 1868. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-31/08-2/MO
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 25.08.2008 r. (data wpływu 14.10.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania przychodu z tytułu przymusowego umorzenia udziałów nabytych w drodze darowizny -jest prawidłowe.W dniu 14.10.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej inter ...
 1869. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-33/08-2/MO
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 25.08.2008 r. (data wpływu 14.10.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania przychodu z tytułu przymusowego umorzenia udziałów nabytych w drodze darowizny -jest prawidłowe.W dniu 14.10.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej inter ...
 1870. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-34/08-2/MO
  W sytuacji dokonania umorzenia, nabytych w drodze darowizny, udziałów po stronie Udziałowca wystąpi dochód stanowiący nadwyżkę przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem udziałów nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z treścią przepisów wskazanych w art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2000 r., Nr 14, Poz. 176 ze zm.,dalej: "ustawa o PIT"), tj. ustalonymi do wysokości wartości rynkowej umarzanych udziałów z dnia nabycia darowizny.
 1871. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-32/08-2/MO
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 25.08.2008 r. (data wpływu 14.10.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania przychodu z tytułu przymusowego umorzenia udziałów nabytych w drodze darowizny -jest prawidłowe.W dniu 14.10.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej inter ...
 1872. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-463/08-2/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Korporacji, przedstawione we wniosku z dnia 17 lipca 2008 r. (data wpływu 21.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnień przedmiotowych -jest prawidłowe.W dniu 21 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie ...
 1873. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-388/08-2/MZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 04.10.2008 r. (data wpływu 08.10.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie zwolnienia darowizny otrzymanej od siostry -jest prawidłowe.W dniu 08.10.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyc ...
 1874. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-966/08-2/AG
  Czy ustalenie wartości początkowej środków trwałych otrzymanych w darowiźnie a następnie wniesionych do prowadzonej działalności gospodarczej zostało wykonane w sposób prawidłowy i czy właściwe jest dokonywanie w oparciu o tak ustaloną wartość początkową odpisów amortyzacyjnych?
 1875. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-965/08-2/AG
  Czy w przypadku sprzedaży środków trwałych wchodzących w skład udziału w nieruchomości a wprowadzonych do ewidencji środków trwałych dochodem lub stratą z działalności gospodarczej będzie różnica z odpłatnego zbycia a ustaloną wartością początkową powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych dokonanych od tych środków trwałych?
 1876. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1120/08-2/AG
  zbycie przedsiębiorstwa na rzecz syna w formie darowizny nie będzie w ogóle skutkowało koniecznością dokonania przez wnioskodawczynię korekty kosztów uzyskania przychodów. W odniesieniu do towarów i usług bezpośrednio związanych z przychodami (m.in. towary handlowe, materiały, półprodukty, surowce, etc.) nie będzie konieczności dokonania korekty
 1877. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1062/08-2/AF
  Czy w związku z dokonaniem darowizny składników majątkowych na rzecz funduszu u Wnioskodawcy powstanie przychód?
 1878. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1064/08-2/AF
  Czy w związku z dokonaniem darowizny składników majątkowych na rzecz funduszu u Wnioskodawcy powstanie przychód?
 1879. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1062/08-2/AF
  Czy w związku z dokonaniem darowizny składników majątkowych na rzecz funduszu u Wnioskodawcy powstanie przychód?
 1880. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1064/08-2/AF
  Czy w związku z dokonaniem darowizny składników majątkowych na rzecz funduszu u Wnioskodawcy powstanie przychód?
 1881. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1422/08/JT
  Czy przychód ze sprzedaży części nieruchomości nabytej w drodze darowizny w 2004r. podlegać będzie pod uregulowania określone przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie tej ustawy w brzmieniu obowiązującym do końca 2006r. Jeżeli tak to czy przychód ten będzie korzystał ze zwolnienia od opodatkowania w oparciu o postanowienia tej ustawy ?
 1882. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-262/08-4/AS
  Czy przy istniejącej między małżonkami z mocy ustawy wspólności majątkowej (wspólność ustawowa) nieodpłatne przekazanie w formie aktu notarialnego przez jednego z współmałżonków drugiemu współmałżonkowi przedsiębiorstwa w ujęciu art. 55 Kodeksu cywilnego będzie w świetle art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn z dnia 28.07.1983 r. (Dz. U. 2004.142.1514 z późn. zm.) stanowiło czynność prawną wykraczającą poza normatywny zakres obowiązywania ww. ustawy i będzie oznaczało, iż nie podlega ono opodatkowaniu podatkiem określonym ww. ustawą?
 1883. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-498/08-3/AJ
  Czy w przypadku zbycia udziałów w celu umorzenia, nabytych w drodze darowizny, uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt w wysokości wartości umarzanych udziałów z dnia darowizny, na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o PIT?
 1884. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-498/08-2/AJ
  Czy w przypadku umorzenia udziałów, nabytych w drodze darowizny, uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt w wysokości wartości umorzonych udziałów z dnia darowizny, na podstawie art. 24. ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1885. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/436-131/08/MM
  Czy w związku z wniesieniem przedsiębiorstwa do spółki jawnej po stronie wnioskodawczyni powstanie obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn?
 1886. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-453/08-5/TW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana ..., reprezentowanego przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 7 lipca 2008 r. (data wpływu 10 lipca 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 9 lipca 2008 r. (data wpływu 14 lipca 2008 r.), pismem z dnia 18 lipca 2008 r. (data wpływu 21 lipca 2008 r.) oraz pismem z dnia 28 lipca 2008 r. (data wpływu 31 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa ...
 1887. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-454/08-5/ES
  Przychód uzyskany z tytułu wypłaconego wynagrodzenia na podstawie umorzenia udziałów nabytych w drodze darowizny, pomniejszony o koszt w wysokości wartości umarzanych udziałów z dnia darowizny, na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o PIT.
 1888. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-499/08-2/TW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, reprezentowanej przez Doradcę Podatkowego, przedstawione we wniosku z dnia 30 lipca 2008r. (data wpływu 04 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia wysokości kosztów w odniesieniu do przychodu uzyskanego z tytułu umorzenia udziałów nabytych w drodze darowizny -jest prawidło ...
 1889. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-499/08-3/TW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pan, reprezentowanej przez Doradcę Podatkowego, przedstawione we wniosku z dnia 30 lipca 2008r. (data wpływu 04 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób w zakresie ustalenia wysokości kosztów w odniesieniu do przychodu uzyskanego z tytułu zbycia udziałów nabytych w drodze darowizny w celu umorzenia -jest prawid ...
 1890. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-453/08-6/TW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana ..., reprezentowanego przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 7 lipca 2008 r. (data wpływu 10 lipca 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 9 lipca 2008 r. (data wpływu 14 lipca 2008 r.), pismem z dnia 18 lipca 2008 r. (data wpływu 21 lipca 2008 r.) oraz pismem z dnia 28 lipca 2008 r. (data wpływu 31 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa ...
 1891. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-454/08-6/ES
  Przychód uzyskany z tytułu wypłaconego wynagrodzenia w przypadku zbycia udziałów w celu umorzenia, nabytych w drodze darowizny, pomniejszony o koszt w wysokości wartości umarzanych udziałów z dnia darowizny, na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o PIT.
 1892. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-452/08-5/TW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, reprezentowanej przez Doradcę Podatkowego - Pana, przedstawione we wniosku z dnia 7 lipca 2008 r. (data wpływu 10 lipca 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 9 lipca 2008 r. (data wpływu 14 lipca 2008 r.), pismem z dnia 18 lipca 2008 r. (data wpływu 21 lipca 2008 r.) oraz pismem z dnia 28 lipca 2008 r. (data wpływu 31 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przep ...
 1893. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-452/08-6/TW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, reprezentowanej przez Doradcę Podatkowego - Pana, przedstawione we wniosku z dnia 7 lipca 2008 r. (data wpływu 10 lipca 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 9 lipca 2008 r. (data wpływu 14 lipca 2008 r.), pismem z dnia 18 lipca 2008 r. (data wpływu 21 lipca 2008 r.) oraz pismem z dnia 28 lipca 2008 r. (data wpływu 31 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepi ...
 1894. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-504/08-4/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 4 lipca 2008 r. (data wpływu 10 lipca 2008 r.), uzupełnionym w dniu 26 sierpnia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przekazanej darowizny -jest prawidłowe.W dniu 10 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej inter ...
 1895. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-685/08-4/BD
  1. Czy darowizna całego przedsiębiorstwa synowi stanowi transakcję zbycia przedsiębiorstwa i nie będzie podlegała podatkowi od towarów i usług? 2. Czy w związku z tym powstanie obowiązek korekty podatku naliczonego?
 1896. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-510/08-4/AMN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 2 lipca 2008 r. (data wpływu 9 lipca 2008 r.), uzupełnionym w dniu 26 września 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych -jest nieprawidłowe.W dniu 9 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 1897. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-66/08-2/AJ
  Czy niedochowanie przez obdarowanego warunku określonego w art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn przy jednoczesnym spełnieniu warunku określonego w art. 4a ust. 1 pkt 1 ww. ustawy powoduje powstanie obowiązku podatkowego zgodnie z art. 4 a ust. 3 analizowanej ustawy?
 1898. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-702/08/ENB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 4 lipca 2008 roku (data wpływu 7 lipca 2008 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 7 lipca 2008 roku został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa po ...
 1899. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-826/08-2/EC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 18.07.2008 r. (data wpływu 22.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego przekazania przedsiębiorstwa -jest prawidłowe.W dniu 22.07.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indy ...
 1900. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/436-118/08/MCZ
  Czy nabycie własności części nieruchomości w drodze zasiedzenia przez osoby będące współwłaścicielem ułamkowej części nieruchomości na podstawie umowy darowizny jest zwolnione od podatku do wysokości udziału we współwłasności nabytej na mocy umowy darowizny?
 1901. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-651/08-4/KG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Jawnej, przedstawione we wniosku z dnia 26 czerwca 2008 r. (data wpływu 30 czerwca 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 14 sierpnia 2008 r. (data wpływu 19 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania -jest prawidłowe.W dniu 30 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzi ...
 1902. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1162/08/MZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z dnia 19 czerwca 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 30 czerwca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia dochodu z tytułu umorzenia udziałów nabytych w drodze darowizny -jest prawidłowe.W dniu 30 czerwca 2008r. ...
 1903. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-577/08/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 24 czerwca 2008 r. (data wpływu 30 czerwca 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 września 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku od towarów i usług darowizny nieruchomości zabudowanej -jest nieprawid ...
 1904. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-465/08-5/AG
  Czy darowizna na rzecz organizacji pożytku publicznego będzie mogła być odliczona od dochodów właścicieli przedsiębiorstwa?
 1905. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-989/08-2/JB
  Czy opisane powyżej nabycie własności rzeczy oraz praw majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa będzie zwolnione z podatku od spadków i darowizn? Czy nabycie przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwa w formie darowizny będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1906. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-338/08-2/MZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 28.08.2008 r. (data wpływu 29.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie umowy darowizny własności rzeczy i praw majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa -jest prawidłowe.W dniu 29.08.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów p ...
 1907. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1163/08/MZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana...przedstawione we wniosku z dnia 23 czerwca 2008r. (data wpływu do tut. BKIP - 30 czerwca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nabytych w drodze darowizny w celu ich umorzenia -jest prawidłowe.W ...
 1908. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-339/08-2/MZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 28.08.2008 r. (data wpływu 29.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie umowy darowizny własności rzeczy i praw majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa -jest prawidłowe.W dniu 29.08.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów p ...
 1909. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-627/08-5/MT
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 19 czerwca 2008 r. (data wpływu 23 czerwca 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 15 września 2008 r. (data wpływu 22 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy gruntu -jest nieprawidłowe.W dniu 23 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udz ...
 1910. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1140/08/MM (KAN-6402/06/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 24 czerwca 2008r. (data wpływu do tut. Biura 25 czerwca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 03 grudnia 2007r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie ...
 1911. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-85/08/MM
  Czy świadczenie otrzymane od syna, będzie podlegało regulacjom ustawy o podatku od spadków i darowizn?
 1912. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1133/08/JT (KAN-6335/06/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 czerwca 2008r. (data wpływu do tut. Biura 24 czerwca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania sprzedaży gruntu rolnego -jest nieprawidłowe.W dniu 11 marca 2008r. wpłynął do tut. Biura wniosek o udzielenie pisemnej interpretac ...
 1913. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-825/08-3/EC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 18.07.2008 r. (data wpływu 22.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych nabycia przedsiębiorstwa w drodze darowizny -jest prawidłowe.W dniu 22.07.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ind ...
 1914. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-835/08-2/MO
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 15.07.2008 r. (data wpływu 21.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu w związku z dokonaniem darowizny akcji lub udziałów na rzecz funduszu inwestycyjnego -jest prawidłowe.W dniu 21.07.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie ...
 1915. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415/W-50/08-2/AM
  Sprzedaż nieruchomości gruntowej (rolnej) otrzymanej przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny a zwolnienie przedmiotowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1916. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1131/08/JT (KAN-6276/06/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego ( Dz . U. z 2007r. Nr 112, poz. 770 ) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 19 czerwca 2008r. (data wpływu do tut. BKIP 23 czerwca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość -j ...
 1917. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-490/08/ESZ (KAN-6249/06/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani M. przedstawione we wniosku z dnia 3 czerwca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura - 23 czerwca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez obdarowaną pozarolniczej działalności gospodarczej nabytego nieodpłatnie p ...
 1918. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-721/08/ESZ (KAN-6249/06/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani M. przedstawione we wniosku z dnia 3 czerwca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura - 23 czerwca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia wartości otrzymanego na podstawie umowy darowizny gruntu, który stanowić będzie towar handlowy -jest nieprawidłowe.W dniu 23 czerwca 2 ...
 1919. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-917/08-2/GJ
  Czy wolny od podatku dochodowego jest dochód uzyskany przez Uczelnię w związku z otrzymaniem w formie darowizny nieruchomości z planowanym przeznaczeniem jej wyłącznie na cele statutowe tj. na budowę zaplecza Uczelni w postaci akademika i domu asystenta?
 1920. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-626/08-2/AT
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 23 maja 2008 r. (data wpływu 23 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego przez nabywcę przedsiębiorstwa -jest nieprawidłowe.W dniu 23 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prze ...
 1921. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-622/08-2/KG
  Opodatkowanie podatkiem VAT darowizny działek.
 1922. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-605/08-4/KG
  Opodatkowanie podatkiem VAT darowizny działek.
 1923. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-770/08-4/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 01 lipca 2008 r. (data wpływu 03 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekazania w drodze darowizny przedsiębiorstwa małżonce -jest prawidłowe.W dniu 03 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przep ...
 1924. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-363/08/DP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 26 czerwca 2008 r. (data wpływu 30 czerwca 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 3 września 2008 r. (data wpływu 5 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu w związku z dokonaniem darowizny akcji lub udziałów na rzecz funduszu inwestycyjneg ...
 1925. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-363a/08/DP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 26 czerwca 2008 r. (data wpływu 30 czerwca 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 3 września 2008 r. (data wpływu 5 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu w związku z dokonaniem, przez pozostałych uczestników Funduszu, w którym Wnioskodaw ...
 1926. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-361/08/DP
  Czy w związku z dokonaniem przez Wnioskodawcę darowizny akcji lub udziałów na rzecz Funduszu, w którym Wnioskodawca posiada certyfikaty inwestycyjne, u Wnioskodawcy powstanie przychód? W szczególności czy źródłem przychodu będzie samo dokonanie darowizny (nieodpłatnego zbycia udziałów lub akcji) albo czy źródłem przychodu będzie zaistniały w rezultacie darowizny wzrost wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na każdy certyfikat inwestycyjny posiadany przez Wnioskodawcę?
 1927. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-361a/08/DP
  Czy w związku z dokonaniem przez inne osoby darowizny akcji lub udziałów na rzecz Funduszu, w którym Wnioskodawca posiada certyfikaty inwestycyjne, u Wnioskodawcy powstanie przychód?
 1928. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-364/08/DP
  Czy w związku z dokonaniem przez Wnioskodawcę darowizny akcji lub udziałów na rzecz Funduszu, w którym Wnioskodawca posiada certyfikaty inwestycyjne, u Wnioskodawcy powstanie przychód? W szczególności czy źródłem przychodu będzie samo dokonanie darowizny (nieodpłatnego zbycia udziałów lub akcji) albo czy źródłem przychodu będzie zaistniały w rezultacie darowizny wzrost wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na każdy certyfikat inwestycyjny posiadany przez Wnioskodawcę?
 1929. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-364a/08/DP
  Czy w związku z dokonaniem przez inne osoby darowizny akcji lub udziałów na rzecz Funduszu, w którym Wnioskodawca posiada certyfikaty inwestycyjne, u Wnioskodawcy powstanie przychód?
 1930. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-591/08-2/KG
  Czy w związku z darowizną nieruchomości, uwzględniając poniesione nakłady modernizacyjne, wystąpi podatek VAT lub ewentualny jego zwrot w świetle art. 91 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług ?
 1931. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-415/08-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 12 czerwca 2008 r. (data wpływu 13 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego, w związku z darowaniem nieruchomości synom -jest prawidłowe.W dniu 13 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpre ...
 1932. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1084/08/MZ (KAN-5935/06/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 05 czerwca 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 13 czerwca 2008r.), uzupełnionym w dniu 30 lipca 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomo ...
 1933. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-514/08/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 3 czerwca 2008 r. (data wpływu 18 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji zbycia (darowizny na rzecz córki) przedsiębiorstwa -jest prawidłowe.W dniu 18 czerwca 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatk ...
 1934. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-931/08-2/MG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 09.06.2008 r. (data wpływu 13.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia, czy otrzymana, a następnie zwrócona kwota stanowiąca rekompensatę za wyprowadzenie się z mieszkania stanowi przychód podlegający opodatkowaniu -jest prawidłowe.W dniu 13.06.2008 r. ...
 1935. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-389/08/HD
  Czy w związku z likwidacją prowadzonej działalności gospodarczej - po wcześniejszym dokonaniu darowizny przedsiębiorstwa na rzecz syna - powstanie u Pani obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku, o którym mowa w art. 44 ust. 4 w związku z art. 24 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1936. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-787/08-2/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 06.05.2008 r. (data wpływu 12.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych darowizny udziałów w spółkach kapitałowych na rzecz Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego -jest prawidłowe.W dniu 12.05.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielen ...
 1937. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-870/08-2/IF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 23.07.2008 r. (data wpływu 28.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze zbycia nieruchomości rolnej- jest prawidłowe.W dniu 28.07.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkoweg ...
 1938. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-920/08-2/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 03.06.2008 r. (data wpływu 09.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych darowizny udziałów w spółkach kapitałowych na rzecz funduszu inwestycyjnego zamkniętego lub na rzecz spółki komandytowo-akcyjnej, której akcjonariuszem dającym pra ...
 1939. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-230/08-2/AS
  Darowizny przekazane na rzecz innych podmiotów niż osoby fizyczne, tj. Zamkniętego Funduszu Inwestycyjnego i spółki komandytowo - akcyjnej, nie podlegają ustawie o podatku od spadków i darowizn.
 1940. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-921/08-2/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 06.06.2008 r. (data wpływu 10.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w drodze darowizny -jest prawidłowe.W dniu 10.06.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej in ...
 1941. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-380/08/DP
  Czy wartość rynkowa gruntów otrzymanych w darowiźnie będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych w momencie rozpoczęcia działalności gospodarczej?
 1942. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-571/08-2/MT
  Dostawa przedmiotowych gruntów podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
 1943. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-572/08-3/AK
  Czy Wnioskodawczyni jest zobligowana do sprzedaży tego terenu wraz z 22% podatkiem VAT?
 1944. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-693/08-2/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 12.06.2008 r. (data wpływu 16.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa do spółki jawnej -jest prawidłowe.W dniu 16.06.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemne ...
 1945. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-619/08-4/AŻ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 21 maja 2008 r. (data wpływu 26 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, uzupełnionym pismem z dnia 11 lipca 2008 r. (data wpływu 15 lipca 2008) złożonym na wezwanie Nr IPPB1/415-619/08-2/AŻ z dnia 04 lipca 2008 r. (data doręczenia 10.07.2008 r.)
  Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-513/08-4/AD
  Opodatkowanie dostawy gruntów.
 1946. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-771/08-2/TS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 25.06.2008 r. (data wpływu 04.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów w przypadku umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością -jest prawidłowe.W dniu 04.07.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pis ...
 1947. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-772/08-2/TS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 25.06.2008 r. (data wpływu 04.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów w przypadku umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością -jest prawidłowe.W dniu 04.07.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pis ...
 1948. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-88/08/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 24 czerwca 2008 r. (data wpływu 30 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania zbycia nieruchomości w drodze darowizny na rzecz synów -jest prawidłowe.W dniu 30 czerwca 2008 roku został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji p ...
 1949. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-887/08/MM
  Czy sprzedaż nieruchomości nabytej w 1994r. w drodze dożywocia i darowizny podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym jeżeli w 2008r. zniesiono współwłasność?
 1950. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-478A/08/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 28 maja 2008 r. (data wpływu 2 czerwca 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 11 lipca 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania darowizny przedsiębiorstwa na rzecz syna -jest prawidłowe.W dniu 2 czerwca 2008 r. został złożony wniosek o ...
 1951. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-679/08/TJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 24 czerwca 2008 r. (data wpływu 27 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu ze zbycia udziałów w spółce kapitałowej nabytych w drodze darowizny, w celu ich umorzenia -jest prawidłowe.W dniu 27 czerwca 2008 r. został złożony ww. wnio ...
 1952. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-527/08-4/AT
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2008 r. (data wpływu 23 maja 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 23 lipca 2008 r. (data wpływu: 25 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy gruntów -jest prawidłowe.W dniu 23 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej ...
 1953. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-79/08/AD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 29 maja 2008 r. (data wpływu 11 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania prezentów ślubnych otrzymanych w postaci pieniężnej -jest nieprawidłowe.W dniu 11 czerwca 2008 roku został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji pr ...
 1954. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-970/08/JG
  czy powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego z tytułu sprzedaży budynku mieszkalnego wybudowanego po 1 stycznia 2007r. na gruncie nabytym w 1994r.
 1955. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-372/08/AŚ (KAN-5183/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko XXX, przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2008r. (data wpływu 21 maja 2008r.), uzupełnionym pismami z dnia 10 lipca 2008r. (data wpływu 11 lipca 2008r.) oraz 12 sierpnia 2008r. (data wpływu 12 sierpnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania darowizny prawa użytkowania wieczys ...
 1956. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-358/08-2/AMN
  Czy sprzedając grunt pod koniec 2008 roku za kwotę 800.000 zł należy zapłacić 19% podatek od różnicy wartości gruntu w momencie darowania i sprzedaży, tj. od 200.000 zł czy od całej kwoty 800.000 zł, tzn. kwota 19% podatku będzie przy transakcji wynosiła 38.000 zł czy 152.000 zł? Które wyliczenie jest właściwe?
 1957. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/436-149/08/AA (KAN-8337/08/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 15 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura 13 sierpnia 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych darowizny mieszkania -jest prawidłowe.W dniu 20 maja 2008r. do Izby Skarbowej w Warszawie Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku wpłynął ww. wniose ...
 1958. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-847/08-4/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 14.05.2008 r. (data wpływu 23.05.2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 30.06.2008 r. (data wpływu 02.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zachowania prawa do ulgi podatkowej z tytułu wydatkowania środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w k ...
 1959. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-522/08-2/AI
  Wnioskodawca zwraca się o wydanie interpretacji prawa podatkowego dotyczącej podatku VAT w zakresie darowizny przedsiębiorstwa. Przedmiotem darowizny będzie prowadzone przez Niego przedsiębiorstwo. Wnioskodawca zamierza dokonać darowizny przedsiębiorstwa. Obdarowaną osobą będzie syn i córka Wnioskodawcy.
 1960. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-78a/08/AD
  Darowizna przedsiębiorstwa dokonana przez ojca na rzecz syna.
 1961. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-302a/08/AT
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 28 maja 2008 r. (data wpływu 2 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej m. in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania darowizny przedsiębiorstwa na rzecz syna, w części dotyczącej darczyńcy -jest prawidłowe.W dniu 2 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej ...
 1962. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-302b/08/AT
  Czy w przypadku darowizny całego przedsiębiorstwa wystąpi zryczałtowany podatek dochodowy?
 1963. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-302a/08/AT
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 28 maja 2008 r. (data wpływu 2 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej m. in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania darowizny przedsiębiorstwa na rzecz syna, w części dotyczącej darczyńcy -jest prawidłowe.W dniu 2 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej ...
 1964. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-801/08-2/AZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 08.05.2008 r. (data wpływu 14.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obniżenia przychodu nabytych w drodze spadku akcji o koszty ich uzyskania -jest nieprawidłowe.W dniu 16.05.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa ...
 1965. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-344/08-2/AA
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 16 kwietnia 2008 r. (data wpływu 19 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia od dochodu przekazanej darowizny -jest nieprawidłowe.W dniu 19 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego ...
 1966. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-897/08/MZ (KAN-4787/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 08 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 12 maja 2008r.), uzupełnionym w dniu 01 sierpnia 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych darowizny udziałów (akcji) na rzecz funduszu inwestycyjnego -jest prawidłowe.W dni ...
 1967. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-784/08-2/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 06.05.2008 r. (data wpływu 12.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych darowizny udziałów w spółkach kapitałowych na rzecz Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego -jest prawidłowe.W dniu 12.05.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielen ...
 1968. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-549/08/AD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 5 maja 2008 r. (data wpływu 12 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z kapitałów pieniężnych -jest prawidłowe.W dniu 12 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 7 lipca 2008 r. (data wpływu 14 ...
 1969. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-793/08-2/SR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 07.05.2007 r. (data wpływu 12.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przeniesienia własności udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w formie darowizny na fundusz inwestycyjny zamknięty -jest prawidłowe.W dniu 12.05.2008 r. został ...
 1970. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-796/08-4/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 06 maja 2008r. (data wpływu 12 maja 2008r., uzupełniony pismem z dnia 08 lipca 2008r. (data wpływu 14 lipca 2008r.)) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania działek i sprzedaży budynku mieszkalnego -jest nieprawidłowe.W dniu 1 ...
 1971. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-852/08/AZb (KAN-5823/06/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 2 czerwca 2008r. (data wpływu 10 czerwca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania dla darowizny samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej -jest prawidłowe.W dniu 10 czerwca 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pise ...
 1972. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-423/08-2/MR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 8 maja 2008 r. (data wpływu 12 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży gruntu -jest nieprawidłowe.W dniu 12 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotycz ...
 1973. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-382/08/ZK (KAN-4668/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani K., przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 07 maja 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wartości towarów handlowych otrzymanych w darowi ...
 1974. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-394/08-5/ISN
  Opodatkowanie transakcji zamiany nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę oraz podstawa opodatkowania.
 1975. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-394/08-4/ISN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Starostwa Powiatowego, przedstawione we wniosku z dnia 25 kwietnia 2008 r. (data wpływu 5 maja 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 czerwca 2008 r. (data wpływu 9 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji darowizny nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 5 maja 2008 r. został z ...
 1976. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-436B/08/KM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2008 r. (data wpływu 16 maja 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 23 i 24 lipca 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty podatku naliczonego od poniesionych nakładów na ulepszenie pawilonu handlowo-usługowego w związku z dokonaniem darowizny -jest prawidłowe.W dniu ...
 1977. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-436A/08/KM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2008 r. (data wpływu 16 maja 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 23 i 24 lipca 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania darowizny nieruchomości (pawilon handlowo-usługowy wraz z gruntem) -jest nieprawidłowe.W dniu 16 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek u ...
 1978. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-436B/08/KM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2008 r. (data wpływu 16 maja 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 23 i 24 lipca 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty podatku naliczonego od poniesionych nakładów na ulepszenie pawilonu handlowo-usługowego w związku z dokonaniem darowizny -jest prawidłowe.W dniu ...
 1979. Interpretacja indywidualna, sygnatura: PL/LM/834/44/CHI/08/PK-412
  ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJNa podstawie art. 14e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) Minister Finansów, z urzędu, zmienia interpretację indywidualną wydaną dnia 17 września 2007 r. Nr IPPB2/436-3/07-4/MZ przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie działającego w imieniu Ministra Finansów na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), dotyczącą zachowania prawa do ulgi określonej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Minister Finansów stwierdza, iż stanowisko zawarte we wniosku o interpretację indywidualną Pani (...) z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie podatku od spadków i darowizn w zakresi ...
 1980. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-839/08/MK
  1. Jakie są skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych darowania całości lub części prawa wieczystego użytkowania gruntu z budowanymi na nim budynkami mieszkalno-usługowymi, w których część mieszkalna nie została oddana do użytkowania? 2. Jakie są skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych darowania kilku lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalno-usługowych, których budowa została zakończona i oddana do użytkowania?
 1981. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-143/08-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 23.04.2008 r. (data wpływu 30.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie zachowania ulgi podatkowej w związku ze sprzedażą otrzymanej darowizną nieruchomości przed upływem 5 lat -jest nieprawidłowe.W dniu 30.04.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interp ...
 1982. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-392/08-2/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 30 kwietnia 2008 r. (data wpływu 30 kwiecień 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży gruntu, zaliczki z tytułu tej sprzedaży oraz formy dokumentacji tych czynności -jest nieprawidłowe.W dniu 30 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielen ...
 1983. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-581/08-2/AM
  w rozpatrywanej sprawie zastosowanie znajdą przepisy, które weszły w życie z dniem 01 stycznia 2007 roku. Tym samym przychód uzyskany przez Panią z odpłatnego zbyciu lokalu mieszkalnego, który nabyła Pani w drodze darowizny nie będzie korzystał ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych.Jednocześnie zameldowanie, o którym pisze Pani we wniosku jest zameldowaniem na pobyt czasowy trwający powyżej 12 miesięcy, a warunek określony w art.21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie został spełniony, gdyż powyższy przepis stanowi iż warunkiem koniecznym do skorzystania z powyższej ulgi jest "zameldowanie na pobyt stały nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia".
 1984. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-709/08/RSz
  czy bez względu na źródła pochodzenia dochodów (dotacje, darowizny) podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 1985. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-710/08/RSz
  czy kwoty pochodzące z dotacji i darowizn podlegają opodatkowaniu
 1986. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-807/08-2/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 16.05.2008r.(data wpływu 23.05.2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych przekazania darowizny na rzecz związków zawodowych (art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy) -jest nieprawidłowe.W dniu 23.05.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemne ...
 1987. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-333/08-2/TW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 23 kwietnia 2008 r. (data wpływu 28 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości -jest nieprawidłowe.W dniu 28 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów praw ...
 1988. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-28/08-4/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana , przedstawione we wniosku z dnia 22 kwietnia 2008 r. (data wpływu 24 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania umowy darowizny udziałów w spółce jawnej -jest prawidłowe.W dniu 24 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów p ...
 1989. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-279/08-4/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, reprezentowanego przez adwokata, przedstawione we wniosku z dnia 22 kwietnia 2008 r. (data wpływu 24 kwietnia 2008 r.), uzupełnionym w dniu 16 lipca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego przekazania udziałów spółki jawnej synowi -jest prawidłowe.W dniu 24 ...
 1990. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-363/08/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17 kwietnia 2008 r. (data wpływu 21 kwietnia 2008 r.), uzupełnionym pismami z dnia 2 i 9 lipca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności nieodpłatnego przekazania całego przedsiębiorstwa oraz obowiązku sporządzenia remanentu likwidacyjn ...
 1991. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-582/08-2/AŻ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2008 r. (data wpływu 16 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości gruntowej - gruntów ornych -jest nieprawidłowe.W dniu 16 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisó ...
 1992. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-643/08-2/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 31.03.2008 r. (data wpływu 14.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania akcji otrzymanych w darowiźnie -jest nieprawidłowe.W dniu 14.04.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej ...
 1993. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-362/08-2/MR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 11 kwietnia 2008 r. (data wpływu 21 kwiecień 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy gruntów -jest nieprawidłowe.W dniu 21 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywi ...
 1994. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-900/08-2/JL
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 08.05.2008 r. (data wpływu 12.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności nieodpłatnego przekazania rzeczy na rzecz fundacji -jest prawidłowe.W dniu 12.05.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa p ...
 1995. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-377/08/RSz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej J.S.W., przedstawione we wniosku z dnia 7 kwietnia 2008r. (data wpływu 15 kwietnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania w przypadku darowizny sprzętu komputerowego -jest nieprawidłowe.W dniu 15 kwietnia 2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacj ...
 1996. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-570/08-4/EC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 08.05.2008 r. (data wpływu 12.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia od dochodu darowizny przekazanej na rzecz fundacji -jest nieprawidłowe.W dniu 12.05.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w in ...
 1997. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-354/08-4/SJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 14 kwietnia 2008 r. (data wpływu 17 kwietnia 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 15 czerwca 2008 r. (data wpływu 17 czerwca 2008 r.) oudzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży gruntów -jest prawidłowe.W dniu 17 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzi ...
 1998. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-593/08/AS
  Opodatkowanie sprzedaży 1 działki.
 1999. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-671/08-2/MŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 23.04.2008r. (data wpływu 25.04.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 25.04.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej po ...
 2000. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-343/08/LŻ (KAN-3546/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 26 marca 2008r. (data wpływu 7 kwietnia 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowana transakcji polegającej na przekazaniu przedsiębiorstwa synowi w drodze darowizny -jest nieprawidłowe.W dniu 7 kwietnia 2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interp ...
 2001. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-79/07-9/JF
  zbycie przedmiotowych działek, stanowiących majątek osobisty nie stanowi działalności gospodarczej, a zatem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
 2002. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-272/08/WRz (KAN-3219/03/08)
  INTERPRTETACJA INDYWIDUALNANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana Ch., przedstawione we wniosku z dnia 27 marca a 2008 r. (data złożenia w tut. Biurze 27 marca 2008r.), uzupełnionym w dniu 9 maja 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych nabycia w drodze darowizny przedsiębiorstwa osoby fizycznej -j ...
 2003. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-271/08/WRz (KAN-3218/03/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana Ch., przedstawione we wniosku z dnia 27 marca a 2008 r. (data złożenia w tut. Biurze 27 marca 2008r.), uzupełnionym w dniu 9 maja 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych darowizny przedsiębiorstwa wnioskodawcy na rzecz jego syna, dokonanej przed likwidacją p ...
 2004. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-109/08-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 26.03.2008 r. (data wpływu 28.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie zachowania ulgi z tytułu zamieszkiwania -jest prawidłowe.W dniu 28.03.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotycząc ...
 2005. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-349/08-2/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 30 kwietnia 2008 r. (data wpływu 5 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu w związku z dokonaniem darowizny akcji lub praw do akcji na rzecz funduszu inwestycyjnego -jest prawidłowe.W dniu 5 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o ud ...
 2006. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-316/08-2/PW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 18 kwietnia 2008 r. (data wpływu 23 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu w związku z dokonaniem darowizny udziałów na rzecz funduszu inwestycyjnego -jest prawidłowe.W dniu 23 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udziele ...
 2007. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-288/08-2/AJ
  Czy w związku z dokonaniem darowizny akcji lub udziałów na rzecz Funduszu u Wnioskodawcy powstanie przychód.
 2008. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-297/08/EJ (KAN-3219/03/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana Ch. przedstawione we wniosku z dnia 27 marca 2008r. (data wpływu 27 marca 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 15 maja 2008r. (data wpływu 15 maja 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego przez nabywcę przedsiębiorstwa -jest prawidłowe.W dniu 27 marca 2008r. zo ...
 2009. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-329/08-4/MT
  Czy w związku z podziałem pierwszej działki o pow. 0,41 ha na część A i B, mając na względzie sprzedaż części drugiej działki o pow. 0,085 ha na rzecz Skarbu Państwa, Wnioskodawca będzie zobowiązany zapłacić podatek VAT przy sprzedaży działek A i B oraz jak będzie wyglądał obowiązek zapłaty podatku VAT w przypadku dalszej sprzedaży działki drugiej w całości albo również podzielonej w okresie późniejszym - czy ma znaczenie okres czasu od sprzedaży poprzednich działek?
 2010. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-233/08-2/PW
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży mieszkania nabytego w drodze darowizny pierwotnie jako udział we wspólnej nieruchomości, a następnie w wyniku nieodpłatnego zniesienia współwłasności, będzie opodatkowany 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 2011. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-56/08/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 25 marca 2008 r. (data wpływu 31 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania przekazania środków pieniężnych -jest prawidłowe.W dniu 31 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ...
 2012. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-289/08/AP (KAN-2883/03/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana K., przedstawione we wniosku z dnia 17 marca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura - 18 marca 2008 r.), uzupełnionym w dniu 26 maja 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie skutków podatkowych darowizny przedsiębiorstwa na rzecz syna -jest nieprawidłowe.W dniu 18 marca 200 ...
 2013. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-318/08-4/MT
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 13 marca 2008 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Poznaniu 17 marca 2008 r., data wpływu do Biura KIP w Lesznie 18 marca 2008 r.), uzupełnionym po wezwaniu pismem z dnia 9 czerwca 2008 r. (data wpływu 9 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy ...
 2014. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-511/08-2/JS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 11.03.2008 r. (data wpływu 17.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego otrzymanego w darowiźnie -jest prawidłowe.W dniu 17.03.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interp ...
 2015. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-784/08/JT (KAN-4220/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego ( Dz . U. z 2007r. Nr 112, poz. 770 ) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z dnia 24 kwietnia 2008r (data wpływu do tut. BKIP 24 kwietnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 24 kwietnia 2008r. d ...
 2016. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-522/08/MM (KAN-2794/03/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 13 marca 2008r. (data wpływu do tut. Biura 14 marzec 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podat