Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


certyfikat rezydencji

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-805/12-2/JC
  Czy odsetki transferowane przez Bank na rzecz B. w związku z realizacją Umowy o zarządzanie będą korzystały z preferencyjnej stawki podatku u źródła w wysokości 5% na podstawie polsko-brytyjskiej konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania, pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby B. ważnym certyfikatem rezydencji podatkowej oraz uzyskania od B. pisemnego oświadczenia, że jest rzeczywistym właścicielem otrzymywanych odsetek?
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-480/12-4/DS
  Czy wydatki poniesione przez zarządzającego (wiceprezesa zarządu), w związku z wykonywaniem powierzonych mu obowiązków na podstawie kontraktu menadżerskiego, poniesione np. na hotel, bilety lotnicze, zwrócone lub zapłacone bezpośrednio przelewem przez Spółkę na podstawie stosownych dokumentów finansowych, należy doliczyć do przychodu tego podatnika i następnie pobrać podatek dochodowy w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu ?
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-722/12-3/AS
  #9679; określenie obowiązku płatnika poboru podatku u źródła z tytułu wypłat na rzecz Inwestorów z tytułu wykupu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych, z uwzględnieniem stosownych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,#9679; określenie obowiązku płatnika poboru podatku u źródła z tytułu wypłat na rzecz Inwestorów bez wykupu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych (wypłat z dochodów Funduszu lub przychodów ze zbycia lokat Funduszu), z uwzględnieniem stosownych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,#9679; określenie obowiązku płatnika poboru podatku u źródła od wypłat na rzecz Inwestorów z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych likwidowanego Funduszu, w tym wypłat dokonanych poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności Inwestorów i Funduszu, z uwzględnieniem stosownych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-692/12-3/AS
  określenie obowiązku płatnika poboru podatku u źródła z tytułu wypłat na rzecz Inwestora z tytułu wykupu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych, z uwzględnieniem Umowy z Luksemburgiem o unikaniu podwójnego opodatkowania,
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-594/12-3/AS
  Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że na skutek przekształcenia Wnioskodawcy ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S.K.A. nie powstanie w Spółce przychód podlegający opodatkowaniu?4. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że po przekształceniu Spółki w S.K.A., nie będzie ona zobowiązana, jako płatnik, pobrać i wpłacić na rachunek właściwego urzędu skarbowego podatku z tytułu dochodu Funduszu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, w związku z wystąpieniem w Spółce niepodzielonych zysków na dzień przekształcenia?5. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w związku przychodami uzyskiwanymi przez Fundusz z udziału w Spółce (po przekształceniu Wnioskodawcy w S.K.A.), Spółka nie będzie zobowiązana, jako płatnik, pobrać i wpłacić podatku z tytułu dochodu osiąganego przez Fundusz na rachunek właściwego urzędu skarbowego?
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-611/12-3/AS
  1) Czy otrzymywane przez Wnioskodawcę wypłaty dochodów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych będą stanowiły przychody opodatkowane na zasadach ogólnych (zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o CIT) nie będą stanowiły dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o CIT, ani dywidend w myśl art. 10 ust. 5 UPO Polska-Holandia?2) Czy w związku z otrzymaniem przez Wnioskodawcę wypłat dochodów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych?
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-594/12-3/AS
  Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że na skutek przekształcenia Wnioskodawcy ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S.K.A. nie powstanie w Spółce przychód podlegający opodatkowaniu?4. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że po przekształceniu Spółki w S.K.A., nie będzie ona zobowiązana, jako płatnik, pobrać i wpłacić na rachunek właściwego urzędu skarbowego podatku z tytułu dochodu Funduszu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, w związku z wystąpieniem w Spółce niepodzielonych zysków na dzień przekształcenia?5. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w związku przychodami uzyskiwanymi przez Fundusz z udziału w Spółce (po przekształceniu Wnioskodawcy w S.K.A.), Spółka nie będzie zobowiązana, jako płatnik, pobrać i wpłacić podatku z tytułu dochodu osiąganego przez Fundusz na rachunek właściwego urzędu skarbowego?
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-612/12-3/AS
  Czy wypłaty otrzymywane przez Wnioskodawcę od Funduszu w związku z wykupywaniem certyfikatów inwestycyjnych będą stanowiły przychody opodatkowane na zasadach ogólnych (zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o CIT) i nie będą stanowiły dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o CIT, ani dywidend w myśl art. 10 ust. 5 UPO Polska-Holandia?2) Czy w związku z otrzymaniem przez Wnioskodawcę wypłat z tytułu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych?
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-603/12-3/AS
  Określenia przychodu Spółki Holenderskiej z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych na podstawie art. 139 ustawy o funduszach inwestycyjnych.
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-560/12-3/JC
  W świetle przedstawionego wyżej zdarzenia przyszłego Spółka wnosi o potwierdzenie, że płatności odsetek dokonywane przez Wnioskodawcę na rzecz Agenta, w ramach opisanego we wniosku schematu cash-poolingu, będą podlegać w Polsce opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych według 5% stawki przewidzianej w art. 11 ust. 2 Konwencji z dnia 20 lipca 2006 r. między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodów i od zysków majątkowych (Dz.U. z 2006 r. Nr 250, poz. 1840; dalej: Umowa UPO), pod warunkiem posiadania przez Spółkę ważnego certyfikatu rezydencji podatkowej Agenta.
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-561/12-2/JC
  W świetle przedstawionego wyżej zdarzenia przyszłego Spółka wnosi o potwierdzenie, że płatności odsetek dokonywane przez Wnioskodawcę na rzecz Agenta, w ramach opisanego we wniosku schematu cash-poolingu, będą podlegać w Polsce opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych według 5% stawki przewidzianej w art. 11 ust. 2 Konwencji z dnia 20 lipca 2006 r. między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodów i od zysków majątkowych (Dz.U. z 2006 r. Nr 250, poz. 1840; dalej: Umowa UPO), pod warunkiem posiadania przez Spółkę ważnego certyfikatu rezydencji podatkowej Agenta.
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-562/12-2/JC
  W świetle przedstawionego wyżej zdarzenia przyszłego Spółka wnosi o potwierdzenie, że płatności odsetek dokonywane przez Wnioskodawcę na rzecz Agenta, w ramach opisanego we wniosku schematu cash-poolingu, będą podlegać w Polsce opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych według 5% stawki przewidzianej w art. 11 ust. 2 Konwencji z dnia 20 lipca 2006 r. między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodów i od zysków majątkowych (Dz.U. z 2006 r. Nr 250, poz. 1840; dalej: Umowa UPO), pod warunkiem posiadania przez Spółkę ważnego certyfikatu rezydencji podatkowej Agenta.
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-256/12-4/KJ
  Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w związku z przychodami uzyskiwanymi przez Fundusz z udziału w Spółce (po przekształceniu w SKA), Spółka nie będzie zobowiązana, jako płatnik, pobrać i wpłacić podatku z tytułu dochodu osiąganego przez Fundusz na rachunek właściwego urzędu skarbowego? (pytanie nr 5).
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-256/12-3/KJ
  Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym w sytuacji, gdy na dzień przekształcenia w Spółce wystąpią zyski niepodzielone podlegające opodatkowaniu Spółka nie będzie zobowiązana, jako płatnik, pobrać i wpłacić na rachunek właściwego urzędu skarbowego podatku z tytułu dochodu osiągniętego przez Fundusz - z uwagi na fakt, że Fundusz jest podmiotowo zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy o CIT. Będzie natomiast zobowiązana do pobrania i wpłaty podatku z tytułu dochodu osiągniętego przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością P.? (pytanie nr 4),
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-554/12-5/JC
  Spółka będzie mogła zastosować, zgodnie z postanowieniami art. 21 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, preferencyjną stawkę podatkową wynikającą z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania obowiązującej pomiędzy Polską a państwem rezydencji podatkowej podmiotu uprawnionego, uzyskującego dochód z tytułu odsetek, a więc poszczególnych spółek z grupy, które biorą udział w systemie cash poolingu (pod warunkiem posiadania ich certyfikatów rezydencji). Ponadto, należy zauważyć, iż transakcje pomiędzy rezydentami polskimi nie powodują obowiązku poboru podatku u źródła na podstawie art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Natomiast w sytuacji, gdy to podmiot zarządzający - Pool Leader będzie otrzymywał od Spółki odsetki jako rzeczywisty odbiorca odsetek (w szczególności, odsetki naliczone od środków stanowiących własność Pool Leadera a nie od środków powierzonych mu przez uczestników w ramach systemu cash poolingu), zastosowanie znajdą (pod warunkiem posiadania przez Spółkę szwajcarskiego certyfikatu rezydencji Pool Leadera) postanowienia art. 11 ust. 2 ww. Konwencji.
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-592/12-2/AS
  1. Czy prawidłowo jest stanowisko Spółki, że jakikolwiek zysk Spółki mogący wynikać ze zbycia udziałów spółki X poprzez wniesienie ich do Funduszu nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy UPO?3. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że w świetle UPDOP przychód Spółki z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów na podstawie art. 139 UFI stanowi przychód podlegający opodatkowaniu "na zasadach ogólnych" zgodnie z art. 12 UPDOP i tym samym nie stanowi dochodu (przychodu), o którym mowa w art. 10 ust. 1 UPDOP?4. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że przychód z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów na podstawie art. 139 UFI stanowi przychód, który nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy UPO?5. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że w świetle UPDOP przychód Spółki z tytułu wypłacenia przez Fundusz jego dochodów, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 UFI stanowi przychód podlegający opodatkowaniu "na zasadach ogólnych" zgodnie z art. 12 UPDOP i tym samym nie stanowi dochodu (przychodu), o którym mowa w art. 10 ust. 1 UPDOP?6. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że przychód Spółki z tytułu wypłacenia przez Fundusz jego dochodów, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 UFI, stanowi przychód, który nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy UPO?7. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że w świetle UPDOP przychód Spółki z tytułu wypłacenia przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat Funduszu zgodnie z art. 198 UFI stanowi przychód podlegający opodatkowaniu "na zasadach ogólnych" zgodnie z art. 12 UPDOP i tym samym nie stanowi dochodu (przychodu), o którym mowa w art. 10 ust. 1 UPDOP?8. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że przychód Spółki z tytułu wypłacenia przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat Funduszu zgodnie z art. 198 UFI stanowi przychód, który nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy UPO?9. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że w świetle UPDOP przychód Spółki z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art. 249 UFI stanowi przychód podlegający opodatkowaniu "na zasadach ogólnych" zgodnie z art. 12 UPDOP i tym samym nie stanowi dochodu (przychodu), o którym mowa w art. 10 ust. 1 UPDOP?10. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że przychód z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art. 249 UFI stanowi przychód, który nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy UPO?
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-573/12-4/AK
  Dochód z odpłatnego zbycia udziałów w polskiej spółce z o.o. przez rezydenta Stanów Zjednoczonych, będzie opodatkowany w Stanach Zjednoczonych, jako przychód z zysków kapitałowych pod warunkiem posiadania certyfikatu rezydencji stosownie do treści art. 14 ust. 1 Umowy z dnia 08 października 1974 r. zawartej miedzy Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 1976 r. Nr 31, poz. 178).
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-491/12-2/AS
  #9679; brak spełnienia przesłanki z art. 5 Konwencji skutkującego nie powstaniem zakładu Spółki Cypryjskiej poprzez fakt uczestnictwa w FIZ i posiadania certyfikatów inwestycyjnych FIZ (pytanie Nr 1),#9679; opodatkowanie wpłaty środków pieniężnych do FIZ lub wniesienia udziałów Spółek Operacyjnych do FIZ przez Spółkę Cypryjską w zamian za certyfikaty inwestycyjne w FIZ, z uwzględnieniem polsko-cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 2),#9679; określenie przychodu Spółki z tytułu wypłaty dochodów FIZ (bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych) zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy o FI, z uwzględnieniem polsko-cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 3),#9679; określenie przychodu Spółki z tytułu wypłacenia przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat Funduszu zgodnie z art. 198 UFI, z uwzględnieniem polsko-cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 4),#9679; kwalifikacja prawnopodatkowej uzyskiwanego przychodu z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych przez FIZ (umorzenia certyfikatów), z uwzględnieniem polsko-cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 5),#9679; kwalifikacja prawnopodatkowej uzyskiwanego przychodu z tytułu likwidacji FIZ, z uwzględnieniem polsko-cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 6)
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-584/12-2/LS
  Aktualność certyfikatu rezydencji.
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-151/12-8/MC
  Czy Spółka, jako płatnik podatku dochodowego będzie mogła zastosować 5% stawkę podatkową (a od 1 lipca 2013 r. zwolnienie spod opodatkowania) w zakresie opodatkowania przychodów Lidera określonych w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które Lider osiągnie w ramach systemu cash poolingu, jeżeli Lider przedstawi certyfikat rezydencji, w którego treści nie będzie wskazania co do okresu jego ważności, a stan faktyczny (rezydencja podatkowa) w nim określony nie uległ zmianie?
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-452/12-2/AS
  Czy uzyskiwane przez Wnioskodawcę przychody z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz (z umorzenia certyfikatów) będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce?
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-454/12-2/AS
  Czy uzyskiwane przez Wnioskodawcę przychody z tytułu wypłat bez wykupu certyfikatów będąpodlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce?
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-452/12-2/AS
  Czy uzyskiwane przez Wnioskodawcę przychody z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz (z umorzenia certyfikatów) będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce?
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-450/12-2/AS
  Czy uzyskany przez Wnioskodawcę przychód w wyniku likwidacji Funduszu będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce?
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-448/12-2/AS
  Czy uzyskiwane przez Wnioskodawcę przychody z odpłatnego zbycia na rzecz osób trzecich certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez Fundusz podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-451/12-2/AS
  zasady opodatkowania przychodów Spółki w wyniku likwidacji Funduszu zgodnie z art. 249 ustawy o funduszach
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-455/12-2/AS
  zasady opodatkowania przychodów Spółki z tytułu wypłat z Fundusz bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o funduszach
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-453/12-2/AS
  zasady opodatkowania przychodów Spółki z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz na podstawie art. 139 ustawy o funduszach
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-449/12-2/AS
  zasady opodatkowania przychodów Spółki z tytułu odpłatnego zbycia na rzecz osób trzecich certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez FIZ
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-393/12-4/JC
  Czy Spółka będzie mogła zastosować odpowiednie postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w stosunku do odsetek wypłacanych na rzecz Pool Leadera jako podmiotu uprawnionego w przypadku przedstawienia przez niego odpowiedniego certyfikatu rezydencji podatkowej?
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-375/12-4/JC
  Czy przy wypłacie na rzecz Lidera Odsetek od kwot środków pieniężnych udostępnionych Wnioskodawcy przez Lidera w ramach systemu cash poolingu Wnioskodawca jest obowiązany na podstawie Umowy PL-LUX do pobrania podatku u źródła w wysokości 10% kwoty Odsetek brutto należnych Liderowi jako rzeczywistemu odbiorcy tych Odsetek w rozumieniu art. 11 ust. 2 tejże umowy, pod warunkiem otrzymania od Lidera certyfikatu rezydencji wydanego przez właściwe władze podatkowe Luksemburga?
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-392/12-2/JC
  Czy Spółka będzie mogła zastosować odpowiednie postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w stosunku do odsetek wypłacanych na rzecz Kontrahenta jako podmiotu uprawnionego, w przypadku przedstawienia przez niego odpowiedniego certyfikatu rezydencji?
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-280/12-12/DS
  Jak długo zachowuje ważność certyfikat rezydencji, biorąc pod uwagę fakt, że Wnioskodawca może otrzymać potwierdzenie od autorów o niezmienności ich miejsca zamieszkania do celów podatkowych? Jaki kształt powinno mieć to potwierdzenie, biorąc po uwagę, że w każdym następnym roku Wnioskodawca będzie miał możliwość współpracy z tymi autorami? Czy Wnioskodawca musi mieć certyfikaty rezydencji na każdy rok wypłaty należności licencyjnych, czy wystarczą inne potwierdzenia o niezmienności stanu faktycznego?
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-280/12-11/DS
  Gdyby podatek wystąpił, to po jakim kursie miałby być przeliczany, biorąc po uwagę, że w art. 11a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych użyto sformułowania "dzień poniesienia wydatku lub zapłaty podatku"? Czy różnica w dniach zapłaty podatku powodowałaby zmianę kursu w stosunku do kursu zapłaty należności?
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-390/12-2/AS
  zasady opodatkowania przychodów Spółki z tytułu odpłatnego zbycia certyfikatów inwestycyjnych na rzecz osób trzecich
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-391/12-2/AS
  zasady opodatkowania przychodów Spółki z tytułu odpłatnego zbycia certyfikatów inwestycyjnych na rzecz osób trzecich
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-388/12-2/AS
  : skutki podatkowe planowanej restrukturyzacji i wypłaty na rzecz Inwestora:#9679; środków pieniężnych Funduszu w wyniku wykupienia i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 1)#9679; środków pieniężnych Funduszu bez wykupienia i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 2) #9679; środków Funduszu w związku z likwidacją Funduszu, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 3)
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-389/12-2/AS
  skutki podatkowe planowanej restrukturyzacji i wypłaty na rzecz Inwestora:#9679; środków pieniężnych Funduszu w wyniku wykupienia i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 1)#9679; środków pieniężnych Funduszu bez wykupienia i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 2) #9679; środków Funduszu w związku z likwidacją Funduszu, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 3)
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-388/12-2/AS
  : skutki podatkowe planowanej restrukturyzacji i wypłaty na rzecz Inwestora:#9679; środków pieniężnych Funduszu w wyniku wykupienia i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 1)#9679; środków pieniężnych Funduszu bez wykupienia i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 2) #9679; środków Funduszu w związku z likwidacją Funduszu, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 3)
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-389/12-2/AS
  skutki podatkowe planowanej restrukturyzacji i wypłaty na rzecz Inwestora:#9679; środków pieniężnych Funduszu w wyniku wykupienia i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 1)#9679; środków pieniężnych Funduszu bez wykupienia i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 2) #9679; środków Funduszu w związku z likwidacją Funduszu, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 3)
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-756/12/MO
  Czy prawidłowym jest stanowisko Spółki, iż zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w sytuacji, gdy kontrahent Spółki, który nie posiada siedziby ani zarządu na terytorium Polski i wykonuje na jej rzecz usługę reklamową poza terytorium Polski, Spółka nie powinna zastosować w stosunku do niego poboru podatku dochodowego z tytułu przychodów uzyskanych na terytorium Polski? Jak również w tym przypadku nie ma obowiązku pobierania certyfikatu rezydencji od klienta?
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-444/12/MO
  Czy prawidłowym jest stanowisko Spółki, iż zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w sytuacji, gdy kontrahent Spółki, który nie posiada siedziby ani zarządu na terytorium Polski i wykonuje na jej rzecz usługę reklamową poza terytorium Polski, Spółka nie powinna zastosować w stosunku do niego poboru podatku dochodowego z tytułu przychodów uzyskanych na terytorium Polski? Jak również w tym przypadku nie ma obowiązku pobierania certyfikatu rezydencji od klienta?
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-505/12/MR
  Czy podana wyżej procentowa wysokość podatku od dywidend dla osób fizycznych mających siedzibę w Niemczech jest zgodna z obowiązującymi przepisami?
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-244/12/AM
  Czy Spółka jest zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzenia za opisane powyżej usługi na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-318/12-2/AS
  opodatkowanie zysku Spółki wynikającego ze zbycia Akcji Spółek Portfelowych poprzez wniesienie ich do Funduszu, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 1),- określenie przychodu Spółki z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów na podstawie art. 139 UFI (pytanie Nr 3),- określenie przychodu Spółki z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów na podstawie art. 139 UFI z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 4), - określenie przychodu Spółki z tytułu wypłacenia przez Fundusz jego dochodów zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 UFI (pytanie Nr 5),- określenie przychodu Spółki z tytułu wypłacenia przez fundusz inwestycyjny zamknięty dochodów funduszu zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 UFI, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 6),- określenie przychodu Spółki z tytułu wypłacenia przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat Funduszu zgodnie z art. 198 UFI (pytanie Nr 7),- określenie przychodu Spółki z tytułu wypłacenia przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat Funduszu zgodnie z art. 198 UFI, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 8),- określenie przychodu Spółki z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu (pytanie Nr 9),- określenie przychodu Spółki z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art. 249 UFI, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 10), - skutki podatkowoprawne zawarcia przez Spółkę z Kontrahentami umów / porozumień wobec planowanej restrukturyzacji (pytanie Nr 12)
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-319/12-2/AS
  - możliwości zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych przychodów Funduszu, niezależnie od ich charakteru, a w szczególności dywidend wypłaconych przez Spółki Portfelowe oraz zysków ze zbycia Akcji Spółek Portfelowych (pytanie Nr 2),- określenia przychodu Spółki z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych na podstawie art. 139 UFI (pytanie Nr 3),- określenia przychodu Spółki z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów na podstawie art. 139 UFI z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 4), - określenia obowiązku płatnika poboru zryczałtowanego podatku dochodowego u źródła z tytułu dochodu osiąganego przez Spółkę z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych na podstawie art. 139 UFI (pytanie Nr 5),- określenia przychodu Spółki z tytułu wypłacenia przez Fundusz dochodów Funduszu zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 UFI (pytanie Nr 6),- określenia przychodu Spółki z tytułu wypłacenia przez Fundusz dochodów Funduszu zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 UFI z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 7),- określenia obowiązku płatnika poboru zryczałtowanego podatku dochodowego u źródła z tytułu dochodu osiąganego przez Spółkę z tytułu wypłacenia przez Fundusz dochodów Funduszu zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 UFI (pytanie Nr 8),- określenia przychodu Spółki z tytułu wypłacenia przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat Funduszu zgodnie z art. 198 UFI (pytanie Nr 9),- określenia przychodu Spółki z tytułu wypłacenia przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat Funduszu zgodnie z art. 198 UFI, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 10),- określenia obowiązku płatnika poboru zryczałtowanego podatku dochodowego u źródła z tytułu dochodu osiąganego przez Spółkę z tytułu dochodu osiąganego przez Spółkę z tytułu wypłacenia przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat Funduszu zgodnie z art. 198 UFI (pytanie Nr 11),- określenia przychodu Spółki z tytułu z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art. 249 UFI (pytanie Nr 12),- określenia przychodu Spółki z tytułu z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art. 249 UFI, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 13), - określenia obowiązku płatnika poboru zryczałtowanego podatku dochodowego u źródła z tytułu przychodu Spółki z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art. 249 UFI (pytanie Nr 14), - skutków podatkowoprawnych zawarcia przez Spółkę z Kontrahentami umów / porozumień wobec planowanej restrukturyzacji (pytanie Nr 16)
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-277/12-3/AS
  - zwolnienie z opodatkowania wszystkich przychodów Funduszu (pytanie Nr 2), - określenie przychodu Spółki Luksemburskiej z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych na podstawie art. 139 UFI (pytanie Nr 3),- określenie przychodu z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych na podstawie art. 139 UFI z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 4),- określenie obowiązku płatnika poboru zryczałtowanego podatku dochodowego u źródła z tytułu dochodu osiąganego przez Spółkę Luksemburską z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych na podstawie art. 139 UFI (pytanie Nr 5),- określenie przychodu Spółki Luksemburskiej z tytułu wypłacenia przez Fundusz dochodów Funduszu zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 UFI (pytanie Nr 6),- określenie przychodu Spółki Luksemburskiej z tytułu wypłacenia przez Fundusz dochodów Funduszu zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 UFI z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 7),- określenie obowiązku płatnika poboru zryczałtowanego podatku dochodowego u źródła z tytułu dochodu osiąganego przez Spółkę Luksemburską z tytułu wypłacenia przez Fundusz dochodów Funduszu zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 UFI (pytanie Nr 8),- określenie przychodu Spółki Luksemburskiej z tytułu wypłacenia przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat Funduszu zgodnie z art. 198 UFI (pytanie Nr 9),- określenie przychodu Spółki Luksemburskiej z tytułu wypłacenia przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat Funduszu zgodnie z art. 198 UFI, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 10),- określenie obowiązku płatnika poboru zryczałtowanego podatku dochodowego u źródła z tytułu dochodu osiąganego przez Spółkę Luksemburską z tytułu dochodu osiąganego przez Spółkę Luksemburską z tytułu wypłacenia przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat Funduszu zgodnie z art. 198 UFI (pytanie Nr 11),- określenie przychodu Spółki Luksemburskiej z tytułu z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art. 249 UFI (pytanie Nr 12),- określenie przychodu Spółki Luksemburskiej z tytułu z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art. 249 UFI, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 13),- określenie obowiązku płatnika poboru zryczałtowanego podatku dochodowego u źródła z tytułu przychodu Spółki Luksemburskiej z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art. 249 UFI (pytanie Nr 14)
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-291/12-3/AS
  Istota sprawy: opodatkowanie dochodów holenderskiego rezydenta podatkowego uzyskanych z tytułu wypłat przez polski fundusz inwestycyjny zamknięty w sytuacji:#9679; wykupu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych,#9679; umorzenia certyfikatów inwestycyjnych bez wykupu,#9679; umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacją Funduszu
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-405/09/12-S/DS
  Czy w rozumieniu art. 26, art. 21 ust. 1, pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmiot z Niemiec z tytułu wynajmu sprzętu IT Spółka ma obowiązek pobrania podatku u źródła?
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-292/12-3/AS
  opodatkowanie dochodów holenderskiego rezydenta podatkowego uzyskanych z tytułu wypłat przez polski fundusz inwestycyjny zamknięty w sytuacji:#9679; wykupu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych,#9679; umorzenia certyfikatów inwestycyjnych bez wykupu,#9679; umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacją Funduszu
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-279/12-3/AS
  - brak powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu na skutek przekształcenia Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytowo-akcyjną (pytanie Nr 2),- określenie obowiązku płatnika poboru podatku z tytułu dochodu osiąganego przez Fundusz wobec braku wystąpienia na dzień przekształcenia zysków niepodzielonych podlegających opodatkowaniu (pytanie Nr 4), - określenie obowiązku płatnika poboru podatku z tytułu dochodu osiąganego przez Fundusz po przekształceniu Spółki w SKA (pytanie Nr 5)
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-278/12-3/AS
  - brak powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu na skutek przekształcenia Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytowo-akcyjną (pytanie Nr 2), - określenia obowiązku płatnika poboru podatku z tytułu dochodu osiąganego przez "P." wobec braku wystąpienia na dzień przekształcenia zysków niepodzielonych podlegających opodatkowaniu (pytanie Nr 4),- określenia obowiązku płatnika poboru podatku z tytułu dochodu osiąganego przez Fundusz po przekształceniu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w SKA (pytanie Nr 5),
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-312/12-2/AS
  opodatkowanie zysku Spółki wynikającego ze zbycia udziałów "P". poprzez wniesienie ich do Funduszu, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 1),- określenie przychodu Spółki z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów na podstawie art. 139 UFI (pytanie Nr 3),- określenie przychodu Spółki z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów na podstawie art. 139 UFI z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 4), - określenie przychodu Spółki z tytułu wypłacenia przez Fundusz jego dochodów zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 UFI (pytanie Nr 5),- określenie przychodu Spółki z tytułu wypłacenia przez fundusz inwestycyjny zamknięty dochodów funduszu zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 UFI, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 6), - określenie przychodu Spółki z tytułu wypłacenia przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat Funduszu zgodnie z art. 198 UFI (pytanie Nr 7), - określenie przychodu Spółki z tytułu wypłacenia przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat Funduszu zgodnie z art. 198 UFI, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 8), - określenie przychodu Spółki z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu (pytanie Nr 9), - określenie przychodu Spółki z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art. 249 UFI, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 10)
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-154/12-4/SP
  Skutki podatkowe wypłaty dywidendy osobie fizycznej mającej miejsce zamieszkania w Serbii.
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1122/11-4/WS
  Obowiązki płatnika – certyfikat rezydencji.
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-294/11-5/GG
  Czy na Spółce ciąży obowiązek posiadania certyfikatu rezydencji podatkowej zagranicznego kontrahenta oraz złożenia informacji IFT-2/IFT-2R?
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-294/11-4/GG
  Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego poszczególne usługi wchodzące w skład całego procesu certyfikacji zarządzania jakościowego i środowiskowego mieszczą się w dyspozycji art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych i na Spółce ciąży obowiązek pobrania i uiszczenia podatku u źródła od wypłat dokonywanych na rzecz dostawców tych usług?
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-294/11-7/GG
  Czy na Spółce ciąży obowiązek posiadania certyfikatu rezydencji podatkowej zagranicznego kontrahenta oraz złożenia informacji IFT-2/IFT-2R?
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-294/11-6/GG
  Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego poszczególne usługi wchodzące w skład całego procesu certyfikacji zarządzania jakościowego i środowiskowego mieszczą się w dyspozycji art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych i na Spółce ciąży obowiązek pobrania i uiszczenia podatku u źródła od wypłat dokonywanych na rzecz dostawców tych usług?
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-294/11-5/GG
  Czy na Spółce ciąży obowiązek posiadania certyfikatu rezydencji podatkowej zagranicznego kontrahenta oraz złożenia informacji IFT-2/IFT-2R?
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-913/11/BJ
  Czy płatnikowi zryczałtowanego podatku dochodowego od należności licencyjnych, odprowadzającemu wskazany wyżej podatek należny od niepracującej osoby zagranicznej, do zastosowania stawki z umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania, tj. 10 % wystarczy jej oświadczenie o miejscu rezydencji?
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-231/11-4/DS
  Czy dochód jaki uzyskuje w Polsce naukowiec z Gruzji, zatrudniony do prowadzenia prac naukowo-badawczych w celu realizacji programu badawczego na podstawie umowy zlecenia - jest zwolniony z opodatkowania w Polsce przez okres do dwóch lat?
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-231/11-8/DS
  Czy dochód jaki uzyskuje w Polsce naukowiec z Kuby, zatrudniony do prowadzenia prac naukowo-badawczych w celu realizacji programu badawczego na podstawie umowy zlecenia - po przekroczeniu okresu pobytu 183 dni podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy? A może należy opodatkować otrzymany dochód od początku okresu przebywania na terytorium Polski na zasadach ogólnych, gdy płatnik nie otrzymał certyfikatu rezydencji od podatnika. A jeśli w 2012 r. płatnik otrzyma certyfikat rezydencji od podatnika, to dochód będzie opodatkowany przez cały okres pobytu w Polsce zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 20%?
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-231/11-7/DS
  Czy dochód jaki uzyskuje w Polsce naukowiec z Kuby, zatrudniony do prowadzenia prac naukowo-badawczych w celu realizacji programu badawczego na podstawie umowy zlecenia - po przekroczeniu okresu pobytu 183 dni podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy? A może należy opodatkować otrzymany dochód od początku okresu przebywania na terytorium Polski na zasadach ogólnych, gdy płatnik nie otrzymał certyfikatu rezydencji od podatnika. A jeśli w 2012 r. płatnik otrzyma certyfikat rezydencji od podatnika, to dochód będzie opodatkowany przez cały okres pobytu w Polsce zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 20%?
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-231/11-5/DS
  Czy dochód jaki uzyskuje w Polsce naukowiec z Egiptu, zatrudniony do prowadzenia prac naukowo-badawczych w celu realizacji programu badawczego na podstawie umowy zlecenia – w okresie przebywania w Polsce do 183 dni jest opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy, a po przekroczeniu pobytu 183 dni w roku podatkowym, wynagrodzenie należy opodatkować na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, czy należy opodatkować na zasadach ogólnych od początku okresu przebywania na terytorium Polski?
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-231/11-4/DS
  Czy dochód jaki uzyskuje w Polsce naukowiec z Gruzji, zatrudniony do prowadzenia prac naukowo-badawczych w celu realizacji programu badawczego na podstawie umowy zlecenia - jest zwolniony z opodatkowania w Polsce przez okres do dwóch lat?
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-231/11-5/DS
  Czy dochód jaki uzyskuje w Polsce naukowiec z Egiptu, zatrudniony do prowadzenia prac naukowo-badawczych w celu realizacji programu badawczego na podstawie umowy zlecenia – w okresie przebywania w Polsce do 183 dni jest opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy, a po przekroczeniu pobytu 183 dni w roku podatkowym, wynagrodzenie należy opodatkować na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, czy należy opodatkować na zasadach ogólnych od początku okresu przebywania na terytorium Polski?
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-231/11-7/DS
  Czy dochód jaki uzyskuje w Polsce naukowiec z Kuby, zatrudniony do prowadzenia prac naukowo-badawczych w celu realizacji programu badawczego na podstawie umowy zlecenia - po przekroczeniu okresu pobytu 183 dni podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy? A może należy opodatkować otrzymany dochód od początku okresu przebywania na terytorium Polski na zasadach ogólnych, gdy płatnik nie otrzymał certyfikatu rezydencji od podatnika. A jeśli w 2012 r. płatnik otrzyma certyfikat rezydencji od podatnika, to dochód będzie opodatkowany przez cały okres pobytu w Polsce zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 20%?
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-222/11-4/MD
  Czy z tytułu wykonywania usług konsultingowo - doradczych przez Menedżera w ramach Umowy, Wnioskodawca będzie działał przy wypłacie wynagrodzenia w charakterze płatnika, tj. czy będzie zobowiązany, na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307 ze zm.), do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 20% oraz wpłacenia go (zgodnie z art. 42 ust. 1 ww. ustawy) w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca siedziby płatnika? Czy wypłata wynagrodzenia Menedżerowi z tytułu zasiadania w Zarządzie Spółki powodować będzie, iż Wnioskodawca działa w charakterze płatnika, tj. czy Spółka będzie zobowiązana, na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 20% oraz wpłacenia go (zgodnie z art. 42 ust. 1 ww. ustawy) w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek – na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika?
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-222/11-5/MD
  Czy z tytułu wykonywania usług konsultingowo - doradczych przez Menedżera w ramach Umowy, Wnioskodawca będzie działał przy wypłacie wynagrodzenia w charakterze płatnika, tj. czy będzie zobowiązany, na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307 ze zm.), do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 20% oraz wpłacenia go (zgodnie z art. 42 ust. 1 ww. ustawy) w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca siedziby płatnika? Czy wypłata wynagrodzenia Menedżerowi z tytułu zasiadania w Zarządzie Spółki powodować będzie, iż Wnioskodawca działa w charakterze płatnika, tj. czy Spółka będzie zobowiązana, na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 20% oraz wpłacenia go (zgodnie z art. 42 ust. 1 ww. ustawy) w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek – na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika?
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-739/11-2/SP
  Wnioskodawczyni w 2011 r. i 2012 r. posiada miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Polski, tutaj podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tj. podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-652/11-2/JS
  Wnioskodawczyni w 2011 r. i 2012 r. posiada miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Polski, tutaj podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tj. podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-614/11-2/SP
  Aktualność i forma certyfikatu rezydencji.
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-630/11/MZ
  Czy wypłacając wynagrodzenie – na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło – za usługi doradcze świadczone na rzecz wnioskodawcy przez osobę fizyczna, będącą rezydentem Stanów Zjednoczonych i dysponując certyfikatem rezydencji tej osoby, wnioskodawca nie jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, wobec czego nie jest zobowiązany do pobrania podatku dochodowego w wysokości 20% przychodu z tytułu wypłaconego tej osobie wynagrodzenia?
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-483/11-4/JS
  obowiązek podatkowy w Polsce i USA
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-569/11/BG
  Czy przychody z tytułu odpłatnego zbycia autorskich praw majątkowych na rzecz Wnioskodawcy, uzyskiwane przez osoby prawne z siedzibą w Wielkiej Brytanii, prowadzące tam działalność gospodarczą, stanowią zyski przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 7 ust. 1 Konwencji zawartej między Rzeczpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych sporządzonej w Londynie w dniu 20 lipca 2006 r. a zatem nie podlegają w Polsce opodatkowaniu?(pytanie oznaczone we wniosku jako I)
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-556/11-3/WM
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązku uzyskania certyfikatu rezydencji podatkowej.
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-139/11-2/DS
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązku uzyskania certyfikatu rezydencji podatkowej.
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-426/11/AA
  Czy ww. usługi edycji wstępnej należą do świadczeń o podobnym charakterze w rozumieniu art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub innych świadczeń wymienionych w art. 29 ust. 1 ww. ustawy, a w konsekwencji czy wnioskodawca winien pobierać od wynagrodzeń wypłacanych osobom fizycznym świadczącym na jego rzecz usługi edycji wstępnej podatek dochodowy w wysokości 20% przychodu, chyba że osoba fizyczna udokumentuje certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych i wówczas wnioskodawca może zastosować stawki wynikające z umowy międzynarodowej lub nie pobrać podatku?
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-425/11/BD
  Czy usługi transkrypcji należą do "świadczeń o podobnym charakterze" w rozumieniu art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub innych świadczeń wymienionych w art. 29 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji czy wnioskodawca winien pobierać od wynagrodzeń wypłacanych osobom fizycznym świadczącym na jego rzecz usługi transkrypcji podatek dochodowy w wysokości 20 % przychodu, chyba że osoba fizyczna udokumentuje certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych i wówczas wnioskodawca może zastosować stawki wynikające z umowy międzynarodowej lub niepobrać podatku?
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-423/11/ŚS
  Czy usługi postedycji należą do "świadczeń o podobnym charakterze" w rozumieniu art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub innych świadczeń wymienionych w art. 29 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji czy wnioskodawca winien pobierać od wynagrodzeń wypłacanych osobom fizycznym świadczącym na jego rzecz usługi postedycji podatek dochodowy w wysokości 20 % przychodu, chyba że osoba fizyczna udokumentuje certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych i wówczas wnioskodawca może zastosować stawki wynikające z umowy międzynarodowej lub niepobrać podatku?
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-505/11-5/JC
  Czy odsetki płatne w ramach transakcji przez podatnika w związku z potencjalnym saldem ujemnym są - w świetle postanowień art. 11 ust. 3 lit. c) umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Republiką Federalną Niemiec (DTT) - zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (tzw. podatkiem u źródła), o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1?
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-375/11/MK
  Czy na podstawie posiadanych certyfikatów rezydencji wydanych w latach poprzednich względem daty wypłaty należności, płatnik ma prawo dokonać tej wypłaty z uwzględnieniem odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania?
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-341/11-4/JC
  Czy odsetki wypłacane Spółce Holenderskiej mogą być opodatkowane stawką podatku u źródła w wysokości 5% zgodnie z postanowieniami umowy międzynarodowej zawartej pomiędzy Polską i Holandią?
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-319/11-6/SP
  Certyfikaty rezydencji dostarczane do Wnioskodawcy w formie elektronicznej, wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa rezydencji kontrahenta, zawierające wszystkie niezbędne informacje spełniają warunki umożliwiające zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-346/11-6/AM
  aktualność i forma certyfikatu rezydencji, odpowiedzialność płatnika
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-499/11-2/TO
  Spełnienie warunku określonego w art. 22 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku polskiego akcjonariusza otrzymującego dywidendę.
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-215/11-2/MK
  Obowiązki płatnika w związku z usługami tłumaczeniowymi i usługami lokalizacji świadczonymi przez zagraniczne osoby fizyczne.
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-231/11-2/AM
  CIT - w zakresie aktualności certyfikatu rezydencji
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-189/11-2/AJ
  CIT - w zakresie kwalifikacji prawnopodatkowej Usług Tłumaczeniowych i Usług Lokalizacji
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-67/11-2/SP
  Obowiązki płatnika w związku z zatrudnieniem obcokrajowca na podstawie kontraktu menedżerskiego.
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-43/11-2/SP
  Obowiązek podatkowy w Polsce od 14 stycznia 2011 r. w związku z przeniesieniem miejsca zamieszkania do Mozambiku.
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-1028/10/BD
  Czy dochody uzyskiwane przez ww. osobę należy opodatkować 20% podatkiem ryczałtowym czy też są one zwolnione z opodatkowania w Polsce w myśl przepisów o unikaniu podwójnego opodatkowania?
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-333/10-2/MC
  Czy spółka polska, będąca najemcą urządzenia przemysłowego, postępuje prawidłowo nie naliczając i nie odprowadzając podatku, o którym mowa w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 12 Konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania?
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1123b/10/TK
  1. Czy prawidłowym jest stanowisko Spółki zgodnie z którym, na gruncie art. 5a pkt 21 w zw. z art. 29 ust. 2 i art. 30a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za certyfikat rezydencji o którym mowa w tych przepisach można uznać certyfikat przekazany Spółce przez kontrahenta, wydany przez właściwe władze podatkowe kraju siedziby kontrahenta, jeżeli w takim dokumencie - poza datą jego wydania - nie ma wskazania jakiego okresu ten dokument dotyczy, oraz że taki certyfikat rezydencji zachowuje swą ważność do czasu zmiany statusu podatkowego kontrahenta? 2. Czy prawidłowym jest stanowisko Spółki zgodnie z którym, na gruncie art. 5a pkt 21 w zw. z art. 29 ust. 2 i art. 30a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku dokonywania płatności, o których mowa w art. 29 ust. 1 i art. 30a ust. 1 ustawy o PIT, w przypadku posiadania przez Spółkę dokumentu certyfikatu rezydencji, o którym mowa w art. 5a pkt 21 i art. 29 ust. 2 oraz art. 30a ust. 2 ustawy o PIT, z datą wydania w roku lub w latach poprzedzających rok w którym dokonuje się płatności, o której mowa w art. 29 ust. 1 oraz art. 30a ust. 1 ustawy o PIT, do uznania certyfikatu rezydencji za potwierdzający rezydencję podatkową kontrahenta również za rok w którym dokonywana jest płatność, wystarczające będzie posiadanie dokumentu certyfikatu rezydencji z datą wydania w roku lub w latach poprzedzających rok w którym dokonuje się płatności oraz pisemnego oświadczenia kontrahenta w formie e-mail o braku, w roku w którym jest dokonywana wypłata, zmian w zakresie rezydencji podatkowej kontrahenta?
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1123a/10/TK
  1. Czy prawidłowym jest stanowisko Spółki zgodnie z którym, na gruncie art. 5a pkt 21 w zw. z art. 29 ust. 2 i art. 30a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za certyfikat rezydencji o którym mowa w tych przepisach można uznać certyfikat przekazany Spółce przez kontrahenta, wydany przez właściwe władze podatkowe kraju siedziby kontrahenta, jeżeli w takim dokumencie - poza datą jego wydania - nie ma wskazania jakiego okresu ten dokument dotyczy, oraz że taki certyfikat rezydencji zachowuje swą ważność do czasu zmiany statusu podatkowego kontrahenta? 2. Czy prawidłowym jest stanowisko Spółki zgodnie z którym, na gruncie art. 5a pkt 21 w zw. z art. 29 ust. 2 i art. 30a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku dokonywania płatności, o których mowa w art. 29 ust. 1 i art. 30a ust. 1 ustawy o PIT, w przypadku posiadania przez Spółkę dokumentu certyfikatu rezydencji, o którym mowa w art. 5a pkt 21 i art. 29 ust. 2 oraz art. 30a ust. 2 ustawy o PIT, z datą wydania w roku lub w latach poprzedzających rok w którym dokonuje się płatności, o której mowa w art. 29 ust. 1 oraz art. 30a ust. 1 ustawy o PIT, do uznania certyfikatu rezydencji za potwierdzający rezydencję podatkową kontrahenta również za rok w którym dokonywana jest płatność, wystarczające będzie posiadanie dokumentu certyfikatu rezydencji z datą wydania w roku lub w latach poprzedzających rok w którym dokonuje się płatności oraz pisemnego oświadczenia kontrahenta w formie e-mail o braku, w roku w którym jest dokonywana wypłata, zmian w zakresie rezydencji podatkowej kontrahenta?
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-936/10-2/MM
  Czy w przypadku ubruttowienia kwoty płaconych przez Spółkę odsetek (w związku z mechanizmem gross-up) kwota, o którą powiększona zostanie kwota odsetek płatnych w taki sposób, aby kwota odsetek netto należna bankowi po potrąceniu podatku była równa kwocie odsetek należnych w przypadku braku podatku w Polsce, będzie stanowić koszt uzyskania przychodów Spółki w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-934/10/HK
  Czy Spółka, wypłacając obywatelowi Ukrainy (mającemu tam również stałe miejsce zamieszkania) wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy zlecenia wykonywanej na rzecz Spółki w jednym z krajów azjatyckich jest zobowiązana, na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobrać jako płatnik zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych?
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-876/10-12/MM
  Czy Wnioskodawca we wskazanym wyżej stanie faktycznym zobowiązany jest do pobrania zryczałtowanego podatku od osób prawnych z tytułu wypłacanego Dostawcom wynagrodzenia za korzystanie z Programów?
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-876/10-13/MM
  Czy Wnioskodawca we wskazanym wyżej stanie faktycznym zobowiązany jest do pobrania zryczałtowanego podatku od osób prawnych z tytułu wypłacanego Dostawcom wynagrodzenia za korzystanie z Programów?
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-876/10-11/MM
  Czy Wnioskodawca we wskazanym wyżej stanie faktycznym zobowiązany jest do pobrania zryczałtowanego podatku od osób prawnych z tytułu wypłacanego Dostawcom wynagrodzenia za korzystanie z Programów?
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-876/10-8/MM
  Czy Wnioskodawca we wskazanym wyżej stanie faktycznym zobowiązany jest do pobrania zryczałtowanego podatku od osób prawnych z tytułu wypłacanego Dostawcom wynagrodzenia za korzystanie z Programów?
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-876/10-10/MM
  Czy Wnioskodawca we wskazanym wyżej stanie faktycznym zobowiązany jest do pobrania zryczałtowanego podatku od osób prawnych z tytułu wypłacanego Dostawcom wynagrodzenia za korzystanie z Programów?
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-876/10-9/MM
  Czy Wnioskodawca we wskazanym wyżej stanie faktycznym zobowiązany jest do pobrania zryczałtowanego podatku od osób prawnych z tytułu wypłacanego Dostawcom wynagrodzenia za korzystanie z Programów?
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-876/10-7/MM
  Czy Wnioskodawca we wskazanym wyżej stanie faktycznym zobowiązany jest do pobrania zryczałtowanego podatku od osób prawnych z tytułu wypłacanego Dostawcom wynagrodzenia za korzystanie z Programów?
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-876/10-6/MM
  Czy Wnioskodawca we wskazanym wyżej stanie faktycznym zobowiązany jest do pobrania zryczałtowanego podatku od osób prawnych z tytułu wypłacanego Dostawcom wynagrodzenia za korzystanie z Programów?
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-876/10-5/MM
  Czy Wnioskodawca we wskazanym wyżej stanie faktycznym zobowiązany jest do pobrania zryczałtowanego podatku od osób prawnych z tytułu wypłacanego Dostawcom wynagrodzenia za korzystanie z Programów?
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-876/10-4/MM
  Czy Wnioskodawca we wskazanym wyżej stanie faktycznym zobowiązany jest do pobrania zryczałtowanego podatku od osób prawnych z tytułu wypłacanego Dostawcom wynagrodzenia za korzystanie z Programów?
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-913/10/MK
  Czy w odniesieniu do tłumaczy będących nierezydentami, świadczących faktycznie swe usługi poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, powstaje ograniczony obowiązek podatkowy w rozumieniu art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-747/10-2/JC
  1. Wnioskodawca prosi o potwierdzenie, że na gruncie opisanej umowy cash poolingu, w związku z wypłacanymi w ramach tej umowy odsetkami, nie powstanie obowiązek zapłaty podatku u źródła. 2. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 2, Wnioskodawca prosi o potwierdzenie, że na gruncie opisanej umowy cash poolingu, ewentualny podatek u źródła będzie obliczany i płacony na podstawie finalnej miesięcznej kalkulacji odsetek.
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-752/10-2/JC
  1. Wnioskodawca prosi o potwierdzenie, że na gruncie opisanej umowy cash poolingu, w związku z wypłacanymi w ramach tej umowy odsetkami, nie powstanie obowiązek zapłaty podatku u źródła. 2. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 2, Wnioskodawca prosi o potwierdzenie, że na gruncie opisanej umowy cash poolingu, ewentualny podatek u źródła będzie obliczany i płacony na podstawie finalnej miesięcznej kalkulacji odsetek.
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-743/10-2/JC
  1. Wnioskodawca prosi o potwierdzenie, że na gruncie opisanej umowy cash poolingu, w związku z wypłacanymi w ramach tej umowy odsetkami, nie powstanie obowiązek zapłaty podatku u źródła. 2. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 2, Wnioskodawca prosi o potwierdzenie, że na gruncie opisanej umowy cash poolingu, ewentualny podatek u źródła będzie obliczany i płacony na podstawie finalnej miesięcznej kalkulacji odsetek.
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-745/10-2/JC
  1. Wnioskodawca prosi o potwierdzenie, że na gruncie opisanej umowy cash poolingu, w związku z wypłacanymi w ramach tej umowy odsetkami, nie powstanie obowiązek zapłaty podatku u źródła. 2. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 2, Wnioskodawca prosi o potwierdzenie, że na gruncie opisanej umowy cash poolingu, ewentualny podatek u źródła będzie obliczany i płacony na podstawie finalnej miesięcznej kalkulacji odsetek.
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-988/10-2/KS
  Nie można więc podzielić poglądu Wnioskodawcy, że w przedmiotowej sprawie nie zachodzi obowiązek przewidziany w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych polegający na przesłaniu podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu imiennych informacji wg ustalonego wzoru. Ze względu na treść powoływanych przepisów art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 42 ust. 6 powoływanej ustawy stwierdzić bowiem należy, iż Spółka jako płatnik jest zobowiązana przesłać zleceniobiorcy oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru (IFT-1/IFT-1R). Mając na uwadze powołane przepisy oraz przedstawiony stan faktyczny uznać należy, iż Spółka jako płatnik nie będzie zobowiązana do naliczania i poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłacanych należności za świadczone przez zleceniobiorcę usługi prawne, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Niemniej jednak jak wskazano powyżej z innych względów niż podane przez Wnioskodawcę. W związku z tym stanowisko zaprezentowane z złożonym wniosku należało uznać za nieprawidłowe.
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1205/10-4/AO
  Czy Spółka winna pobierać podatek w wysokości 20% czy 15% od odsetek od pożyczki od udziałowca (Niemcy) i wystawić zaległe deklaracje PIT-8AR za okres od 2005 do dnia spłaty?
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-319/10-4/MC
  1. Czy Spółka winna złożyć informacje IFT2 i IFT2R za cały okres obowiązywania pożyczki, tj. od 2003 r. do dzisiaj? 2. Czy Spółka winna pobierać podatek w wysokości 5% od odsetek od pożyczki od firmy i wystawić zalegle deklaracje CIT-10R za cały okres od 2005 r. do dzisiaj?
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-269/10-4/MC
  1. Czy Spółka postąpiła prawidłowo nie pobierając podatku od odsetek i nie składając informacji do urzędu skarbowego? 2. Czy w świetle nowej umowy i polskich przepisów podatkowych Spółka winna sporządzić odpowiednie deklaracje i informacje oraz odprowadzić zaległy podatek z odsetkami za spóźnienie? 3. Czy Spółka winna wówczas zastosować podatek 20 czy 5%? 4. Czy od takiego kontrahenta, z którym Spółka współpracuje już od 8 lat należy domagać się certyfikatu rezydencji?
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-820/10-3/AJ
  Czy należności przekazywane na rzecz rezydenta amerykańskiego stanowić będą należności licencyjne i w związku z tym Spółka będzie zobowiązana jako płatnik do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.: dalej: updop) ?
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-856/10-4/MM
  Czy od kwoty wypłaconego zobowiązania Spółka powinna potrącać zryczałtowany podatek dochodowy i z jaka stawką?
 120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-772/10-5/JC
  Czy w odniesieniu do odsetek wypłacanych na rzecz Uczestników systemu cash pool, Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 3 UPDOP?
 121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-772/10-4/JC
  Czy w świetle polsko-fińskiej konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu podpisanej w Helsinkach dnia 08.06.2009 r. Cash Pool Lidera należy uznać za osobę uprawnioną do odsetek (tzw. "beneficial owner").
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-616b/10/DK
  Czy w odniesieniu do odsetek wypłacanych na rzecz Uczestników systemu cash pool, Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-718/10-3/JC
  Czy do opodatkowania odsetek płaconych na rzecz Pool Leadera w ramach opisanego stanu faktycznego od 1 stycznia 2011 r. zastosowanie będzie miał art. 11 Konwencji, w efekcie czego stawka podatku u źródła wynosić będzie 5%?
 124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-796/10/HK
  Czy zatrudniając obywatela Ukrainy na podstawie umowy zlecenia, który złoży zleceniodawcy oświadczenie, iż centrum jego interesów życiowych znajduje się w Polsce oraz poprosi zleceniodawcę o wystąpienie o nadanie NIP do właściwego wg jego miejsca zamieszkania urzędu skarbowego, można rozliczać podatek w taki sam sposób jak w przypadku obywateli Polski?
 125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-794/10-2/JK
  Obowiązki płatnika, w związku z usługami tłumaczeniowymi i usługami lokalizacji świadczonymi przez zagraniczne osoby fizyczne.
 126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-670/10-2/AJ
  CIT - w zakresie kwalifikacji prawnopodatkowej Usług Tłumaczeniowych i Usług Lokalizacji:
 127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1156/10/BG
  w zakresie ustalenia, czy Spółka jest zobowiązana na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z art. 21 ust. 1 tej ustawy, do pobrania od wypłaconych wynagrodzeń zryczałtowanego podatku dochodowego
 128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-217/10-2/ŁM
  Czy zyski ze świadczonych przez koreańską firmę usług inżynieryjnych należy uznać za zyski przedsiębiorstwa w świetle art. 7 Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu jako niepodlegające opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób prawnych, a co za tym idzie czy spółka nie jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego określonego w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1225/10/BG
  w zakresie zakwalifikowania usługi rejestracji spółki zależnej zleconej przez Spółkę firmie indyjskiej do usług wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-713/10-5/JK
  Aktualność certyfikatu rezydencji oraz odpowiedzialności płatnika.
 131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-613/10-5/AM
  Aktualność certyfikatu rezydencji, odpowiedzialność płatnika
 132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-197/10-4/DS
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w związku z zawartą umową cash - poolingu.
 133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-685/10-3/SP
  Opodatkowanie u źródła wynagrodzenia uzyskiwanego przez artystów za pośrednictwem agencji artystycznej z Włoch.Potraktowanie wypłaconego wynagrodzenia jako dochód agencji artystycznej z Włoch.Zastosowanie zwolnienia przychodów agencji artystycznej z Włoch ze względu na fakt, iż były finansowane ze środków publicznych.
 134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1464/10/BG
  Czy w związku z należnościami wypłacanymi na rzecz podmiotu będącego niemieckim rezydentem podatkowym za korzystanie z oprogramowania komputerowego, Spółka, jako płatnik ma obowiązek potrącić zryczałtowany podatek dochodowych od osób prawnych?
 135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1100/10/BG
  Czy w związku z należnościami wypłacanymi na rzecz podmiotu będącego niemieckim rezydentem podatkowym za korzystanie z oprogramowania komputerowego, Spółka, jako płatnik ma obowiązek potrącić zryczałtowany podatek dochodowych od osób prawnych?
 136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-679/10-3/MP
  Jeżeli Wnioskodawca nie ma możliwości uzyskania certyfikatu rezydencji w postaci oryginału papierowego dokumentu może zastosować zwolnienie od podatku bądź stawki podatku wynikające z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w oparciu o certyfikat w wersji elektronicznej.
 137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-130/10-3/DS
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie poboru zryczałtowanego podatku dochodowego.
 138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-660/10-2/KS
  Czy w przypadku wypłaty na rzecz Udziałowca wynagrodzenia za umorzenie udziałów Spółka będzie miała prawo zastosować zwolnienie z podatku u źródła, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-660/10-3/KS
  Czy umorzenie własnych udziałów za wynagrodzeniem w opisanym zdarzeniu, rodzi dla Spółki inne skutki w podatku dochodowym od osób prawnych niż opisane w pytaniu 1 (tj. inne niż potencjalny obowiązek poboru podatku u źródła w przypadku braku możliwości zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)?
 140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-499/10-2/PS
  Czy w opisanym powyżej stanie faktycznym nr 1, w sytuacji, gdy usługi, o których mowa w stanie faktycznym, wykonywane są poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej RP) przez usługodawcę mającego siedzibę poza terytorium RP, w kraju, który nie zawarł z Polską umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody usługodawcy podlegają opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji Spółka ma obowiązek na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o CIT pobrać jako płatnik zryczałtowany podatek dochodowy od wypłaty wynagrodzenia dokonywanej na rzecz zagranicznego usługodawcy?
 141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-829/10/HSt
  Czy Spółka dokonująca wypłaty wynagrodzenia za skupione udziały w celu ich umorzenia powinna zastosować przepisy art. 10 ust. 2b Konwencji zawartej między Rzeczpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych z dnia 20 lipca 2006r. (Dz. U. Nr 250, poz. 1840) i pobrać od wspólnika podatek w wysokości 10% ustalonego dochodu?
 142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-882/10/BG
  Czy certyfikaty rezydencji udziałowców wydane w marcu 2010 r. będą ważne dla potrzeb zwolnienia z art. 22 ust. 4, 4a w korespondencji z art. 26 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli wypłata dywidendy za 2009 rok ma nastąpić do dnia 30 września 2010 r.?
 143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-445/10-7/JC
  Czy Pool Leader jako agent rozliczeniowy w ramach struktury Cash Poolingu jest beneficjentem odsetek od sald debetowych uczestników (w tym Wnioskodawcy) otrzymywanych na Rachunek Rozliczeniowy oraz czy w ramach uczestnictwa w systemie zarządzania płynnością podatkową Wnioskodawca będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) od odsetek wypłacanych na rachunek Rozliczeniowy Pool Leadera, będącego belgijskim rezydentem podatkowym, a jeśli tak, to czy wówczas wypłacane odsetki będą mogły korzystać z preferencyjnej stawki podatku u źródła w wysokości 5% na podstawie polsko-belgijskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pod warunkiem uzyskania przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji Pool Leadera)?
 144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-444/10-7/JC
  Czy Pool Leader jako agent rozliczeniowy w ramach struktury Cash Poolingu jest beneficjentem odsetek od sald debetowych uczestników (w tym Wnioskodawcy) otrzymywanych na Rachunek Rozliczeniowy oraz czy w ramach uczestnictwa w systemie zarządzania płynnością podatkową Wnioskodawca będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) od odsetek wypłacanych na rachunek Rozliczeniowy Pool Leadera, będącego belgijskim rezydentem podatkowym, a jeśli tak, to czy wówczas wypłacane odsetki będą mogły korzystać z preferencyjnej stawki podatku u źródła w wysokości 5% na podstawie polsko-belgijskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pod warunkiem uzyskania przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji Pool Leadera)?
 145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-437/10-7/JC
  Czy Pool Leader jako agent rozliczeniowy w ramach struktury Cash Poolingu jest beneficjentem odsetek od sald debetowych uczestników (w tym Wnioskodawcy) otrzymywanych na Rachunek Rozliczeniowy oraz czy w ramach uczestnictwa w systemie zarządzania płynnością podatkową Wnioskodawca będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) od odsetek wypłacanych na rachunek Rozliczeniowy Pool Leadera, będącego belgijskim rezydentem podatkowym, a jeśli tak, to czy wówczas wypłacane odsetki będą mogły korzystać z preferencyjnej stawki podatku u źródła w wysokości 5% na podstawie polsko-belgijskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pod warunkiem uzyskania przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji Pool Leadera)?
 146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-438/10-7/JC
  Czy Pool Leader jako agent rozliczeniowy w ramach struktury Cash Poolingu jest beneficjentem odsetek od sald debetowych uczestników (w tym Wnioskodawcy) otrzymywanych na Rachunek Rozliczeniowy oraz czy w ramach uczestnictwa w systemie zarządzania płynnością podatkową Wnioskodawca będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) od odsetek wypłacanych na rachunek Rozliczeniowy Pool Leadera, będącego belgijskim rezydentem podatkowym, a jeśli tak, to czy wówczas wypłacane odsetki będą mogły korzystać z preferencyjnej stawki podatku u źródła w wysokości 5% na podstawie polsko-belgijskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pod warunkiem uzyskania przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji Pool Leadera)?
 147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-439/10-7/JC
  Czy Pool Leader jako agent rozliczeniowy w ramach struktury Cash Poolingu jest beneficjentem odsetek od sald debetowych uczestników (w tym Wnioskodawcy) otrzymywanych na Rachunek Rozliczeniowy oraz czy w ramach uczestnictwa w systemie zarządzania płynnością podatkową Wnioskodawca będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) od odsetek wypłacanych na rachunek Rozliczeniowy Pool Leadera, będącego belgijskim rezydentem podatkowym, a jeśli tak, to czy wówczas wypłacane odsetki będą mogły korzystać z preferencyjnej stawki podatku u źródła w wysokości 5% na podstawie polsko-belgijskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pod warunkiem uzyskania przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji Pool Leadera)?
 148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-440/10-7/JC
  Czy Pool Leader jako agent rozliczeniowy w ramach struktury Cash Poolingu jest beneficjentem odsetek od sald debetowych uczestników (w tym Wnioskodawcy) otrzymywanych na Rachunek Rozliczeniowy oraz czy w ramach uczestnictwa w systemie zarządzania płynnością podatkową Wnioskodawca będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) od odsetek wypłacanych na rachunek Rozliczeniowy Pool Leadera, będącego belgijskim rezydentem podatkowym, a jeśli tak, to czy wówczas wypłacane odsetki będą mogły korzystać z preferencyjnej stawki podatku u źródła w wysokości 5% na podstawie polsko-belgijskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pod warunkiem uzyskania przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji Pool Leadera)?
 149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-442/10-7/JC
  Czy Pool Leader jako agent rozliczeniowy w ramach struktury Cash Poolingu jest beneficjentem odsetek od sald debetowych uczestników (w tym Wnioskodawcy) otrzymywanych na Rachunek Rozliczeniowy oraz czy w ramach uczestnictwa w systemie zarządzania płynnością podatkową Wnioskodawca będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) od odsetek wypłacanych na rachunek Rozliczeniowy Pool Leadera, będącego belgijskim rezydentem podatkowym, a jeśli tak, to czy wówczas wypłacane odsetki będą mogły korzystać z preferencyjnej stawki podatku u źródła w wysokości 5% na podstawie polsko-belgijskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pod warunkiem uzyskania przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji Pool Leadera)?
 150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-441/10-7/JC
  Czy Pool Leader jako agent rozliczeniowy w ramach struktury Cash Poolingu jest beneficjentem odsetek od sald debetowych uczestników (w tym Wnioskodawcy) otrzymywanych na Rachunek Rozliczeniowy oraz czy w ramach uczestnictwa w systemie zarządzania płynnością podatkową Wnioskodawca będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) od odsetek wypłacanych na rachunek Rozliczeniowy Pool Leadera, będącego belgijskim rezydentem podatkowym, a jeśli tak, to czy wówczas wypłacane odsetki będą mogły korzystać z preferencyjnej stawki podatku u źródła w wysokości 5% na podstawie polsko-belgijskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pod warunkiem uzyskania przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji Pool Leadera)?
 151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-443/10-7/JC
  Czy Pool Leader jako agent rozliczeniowy w ramach struktury Cash Poolingu jest beneficjentem odsetek od sald debetowych uczestników (w tym Wnioskodawcy) otrzymywanych na Rachunek Rozliczeniowy oraz czy w ramach uczestnictwa w systemie zarządzania płynnością podatkową Wnioskodawca będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) od odsetek wypłacanych na rachunek Rozliczeniowy Pool Leadera, będącego belgijskim rezydentem podatkowym, a jeśli tak, to czy wówczas wypłacane odsetki będą mogły korzystać z preferencyjnej stawki podatku u źródła w wysokości 5% na podstawie polsko-belgijskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pod warunkiem uzyskania przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji Pool Leadera)?
 152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-330d/10/DK
  Czy Pool Leader jako agent rozliczeniowy w ramach struktury cash poolingu jest beneficjentem odsetek od sald debetowych uczestników (w tym Wnioskodawcy) otrzymywanych na Rachunek Rozliczeniowy oraz czy w ramach uczestnictwa w systemie zarządzania płynnością podatkową Wnioskodawca będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) od odsetek wypłacanych na Rachunek Rozliczeniowy Pool Leadera, będącego belgijskim rezydentem podatkowym, a jeśli tak, to czy wówczas wypłacane odsetki będą mogły korzystać z preferencyjnej stawki podatku u źródła w wysokości 5% na podstawie polsko - belgijskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pod warunkiem uzyskania przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji Pool Leadera)?
 153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-329d/10/DK
  Czy Pool Leader jako agent rozliczeniowy w ramach struktury cash poolingu jest beneficjentem odsetek od sald debetowych uczestników (w tym Wnioskodawcy) otrzymywanych na Rachunek Rozliczeniowy oraz czy w ramach uczestnictwa w systemie zarządzania płynnością podatkową Wnioskodawca będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) od odsetek wypłacanych na Rachunek Rozliczeniowy Pool Leadera, będącego belgijskim rezydentem podatkowym, a jeśli tak, to czy wówczas wypłacane odsetki będą mogły korzystać z preferencyjnej stawki podatku u źródła w wysokości 5% na podstawie polsko - belgijskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pod warunkiem uzyskania przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji Pool Leadera)?
 154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-354d/10/DK
  Czy Pool Leader jako agent rozliczeniowy w ramach struktury cash poolingu jest beneficjentem odsetek od sald debetowych uczestników (w tym Wnioskodawcy) otrzymywanych na Rachunek Rozliczeniowy oraz czy w ramach uczestnictwa w systemie zarządzania płynnością podatkową Wnioskodawca będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) od odsetek wypłacanych na Rachunek Rozliczeniowy Pool Leadera, będącego belgijskim rezydentem podatkowym, a jeśli tak, to czy wówczas wypłacane odsetki będą mogły korzystać z preferencyjnej stawki podatku u źródła w wysokości 5% na podstawie polsko - belgijskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pod warunkiem uzyskania przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji Pool Leadera)?
 155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-544/10-3/JG
  Czy wydanie przez Spółkę na rzecz Udziałowca aktywów w postaci Nieruchomości tytułem wynagrodzenia za umorzenie udziałów, będzie podlegało opodatkowaniu na zasadach przewidzianych art. 22 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności czy znajdzie zastosowanie zwolnienie od podatku określone w art. 22 ust. 4 tej ustawy?
 156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-436/10-7/JC
  Czy Pool Leader jako agent rozliczeniowy w ramach struktury Cash Poolingu jest beneficjentem odsetek od sald debetowych uczestników (w tym Wnioskodawcy) otrzymywanych na Rachunek Rozliczeniowy oraz czy w ramach uczestnictwa w systemie zarządzania płynnością podatkową Wnioskodawca będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) od odsetek wypłacanych na rachunek Rozliczeniowy Pool Leadera, będącego belgijskim rezydentem podatkowym, a jeśli tak, to czy wówczas wypłacane odsetki będą mogły korzystać z preferencyjnej stawki podatku u źródła w wysokości 5% na podstawie polsko-belgijskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pod warunkiem uzyskania przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji Pool Leadera)?
 157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-446/10-4/JC
  1. Czy przepisy określone w art. 11 i art. 9a ustawy o PDOP nie mają zastosowanie do Cash Poolingu?2. Czy odsetki płacone przez Oddział na rzecz Banku w ramach Cash Poolingu nie podlegają przepisom o niedostatecznej kapitalizacji przewidzianym w art. 16 ust. 1 pkt 60 i art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy o PDOP?3. Czy odsetki płacone przez Oddział na rzecz Banku w ramach Cash Poolingu objęte są zwolnieniem z podatku u źródła na podstawie art. 11 ust. 3 Konwencji między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z dnia 13 lutego 2002 r.?
 158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-311d/10/DK
  Czy Pool Leader jako agent rozliczeniowy w ramach struktury cash poolingu jest beneficjentem odsetek od sald debetowych uczestników (w tym Wnioskodawcy) otrzymywanych na Rachunek Rozliczeniowy oraz czy w ramach uczestnictwa w systemie zarządzania płynnością podatkową Wnioskodawca będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) od odsetek wypłacanych na Rachunek Rozliczeniowy Pool Leadera, będącego belgijskim rezydentem podatkowym, a jeśli tak, to czy wówczas wypłacane odsetki będą mogły korzystać z preferencyjnej stawki podatku u źródła w wysokości 5% na podstawie polsko - belgijskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pod warunkiem uzyskania przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji Pool Leadera)?
 159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-313d/10/DK
  Czy Pool Leader jako agent rozliczeniowy w ramach struktury cash poolingu jest beneficjentem odsetek od sald debetowych uczestników (w tym Wnioskodawcy) otrzymywanych na Rachunek Rozliczeniowy oraz czy w ramach uczestnictwa w systemie zarządzania płynnością podatkową Wnioskodawca będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) od odsetek wypłacanych na Rachunek Rozliczeniowy Pool Leadera, będącego belgijskim rezydentem podatkowym, a jeśli tak, to czy wówczas wypłacane odsetki będą mogły korzystać z preferencyjnej stawki podatku u źródła w wysokości 5% na podstawie polsko - belgijskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pod warunkiem uzyskania przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji Pool Leadera)?
 160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-310d/10/DK
  Czy Pool Leader jako agent rozliczeniowy w ramach struktury cash poolingu jest beneficjentem odsetek od sald debetowych uczestników (w tym Wnioskodawcy) otrzymywanych na Rachunek Rozliczeniowy oraz czy w ramach uczestnictwa w systemie zarządzania płynnością podatkową Wnioskodawca będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) od odsetek wypłacanych na Rachunek Rozliczeniowy Pool Leadera, będącego belgijskim rezydentem podatkowym, a jeśli tak, to czy wówczas wypłacane odsetki będą mogły korzystać z preferencyjnej stawki podatku u źródła w wysokości 5% na podstawie polsko - belgijskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pod warunkiem uzyskania przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji Pool Leadera)?
 161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-312d/10/DK
  Czy Pool Leader jako agent rozliczeniowy w ramach struktury cash poolingu jest beneficjentem odsetek od sald debetowych uczestników (w tym Wnioskodawcy) otrzymywanych na Rachunek Rozliczeniowy oraz czy w ramach uczestnictwa w systemie zarządzania płynnością podatkową Wnioskodawca będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) od odsetek wypłacanych na Rachunek Rozliczeniowy Pool Leadera, będącego belgijskim rezydentem podatkowym, a jeśli tak, to czy wówczas wypłacane odsetki będą mogły korzystać z preferencyjnej stawki podatku u źródła w wysokości 5% na podstawie polsko - belgijskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pod warunkiem uzyskania przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji Pool Leadera)?
 162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-314d/10/DK
  Czy Pool Leader jako agent rozliczeniowy w ramach struktury cash poolingu jest beneficjentem odsetek od sald debetowych uczestników (w tym Wnioskodawcy) otrzymywanych na Rachunek Rozliczeniowy oraz czy w ramach uczestnictwa w systemie zarządzania płynnością podatkową Wnioskodawca będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) od odsetek wypłacanych na Rachunek Rozliczeniowy Pool Leadera, będącego belgijskim rezydentem podatkowym, a jeśli tak, to czy wówczas wypłacane odsetki będą mogły korzystać z preferencyjnej stawki podatku u źródła w wysokości 5% na podstawie polsko - belgijskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pod warunkiem uzyskania przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji Pool Leadera)?
 163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-121/07/10-S/AJ
  Czy Wnioskodawca, wypłacając mieszkańcowi Puerto Rico wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy pośrednictwa w dostawie towarów na terenie Puerto Rico jest zobowiązany, na podstawie przepisu art. art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 16 lipca 1991r. (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz.176, ze zm.), pobrać jako płatnik zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z przepisami ww. ustawy?
 164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-537/10/MR
  Czy w przypadku Wnioskodawcy nie ma żadnych przeszkód prawnych dla ustanowienia rezydencji podatkowej w Monaco?
 165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-297/10-4/AJ
  CIT - w zakresie obowiązku zastosowania przez Bank jako płatnika stawki wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania bądź określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych
 166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-282/10-2/AJ
  Czy uznając - w stanie sprawy - że należności sprzedawcy będącego nierezydentem, który swoją rezydencję udokumentował stosownym certyfikatem rezydencji, nie będą opodatkowane u źródła, Wnioskodawca postąpił prawidłowo ?
 167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-329/10-2/SP
  opodatkowanie u źródła wynagrodzenia wypłacanego francuskiemu artyście wykonawcy
 168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-252/10-2/AJ
  Czy Wnioskodawca jako płatnik zobowiązany jest do poboru podatku od wynagrodzenia wypłacanego artyście wykonawcy ?Czy Wnioskodawca jako płatnik zobowiązany jest do poboru podatku od wynagrodzenia wypłacanego orkiestrze ?
 169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-150/10-4/PS
  1. Czy zastosowanie przez Oddział uregulowań polsko francuskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w przypadku wypłacania należności podlegających temu podatkowi zgodnie z ustawą o podatku dochodowym oddziałom Centrali z innych krajów (innych niż Francja) jest podejściem prawidłowym? 2. Czy Oddział powinien przedkładać oddziałom Centrali z innych krajów/podmiotom niepowiązanym certyfikat rezydencji Centrali i stosować umowy Francja a kraj źródła, czy też uzyskać i posługiwać się polskim certyfikatem rezydencji i stosować umowy Polska — Kraj źródła?
 170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-263/10-4/SP
  jeżeli treść certyfikatu rezydencji określa termin jego ważności bądź też konkretnie wskazuje okres czasu na jaki certyfikat został wydany, po upływie tego terminu nie mogą stanowić podstawy do zastosowania właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-219/10-4/SP
  należy stwierdzić, iż przychody uzyskane przez Wnioskodawcę z tytułu tłumaczeń i działalności naukowej wykonywanych w ramach umowy zlecenia nie podlegają opodatkowaniu w Polsce od momentu przedłożenia pracodawcom polskim certyfikatu rezydencji potwierdzającego miejsce zamieszkania na terytorium Niemiec. O zwrot nadpłaconego podatku za 2009 r. z tytułu tłumaczeń i działalności naukowej w ramach umowy zlecenie, Wnioskodawca może ubiegać się poprzez złożenie korekty zeznania za 2009 rok wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty. Jednakże prawidłowość sporządzonej korekty i wysokości nadpłaty stwierdzone zostaną dopiero przez organ podatkowy w trakcie prowadzonego postępowania podatkowego.
 172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-198/10-4/AM
  Czy w sytuacji gdy Bank posiada certyfikat rezydencji wskazujący rok, za który został on wydany, lub w dokumencie tym wskazany jest okres przypadający przed dniem wystawienia certyfikatu, możliwe jest stosowanie na jego podstawie zasad wynikających z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania do dnia, w którym osoba, której certyfikat dotyczy wskaże, że przedstawiony w tym dokumencie stan faktyczny uległ zmianie?
 173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-194/10/ENB
  Czy Wnioskodawca działając jako płatnik powinien naliczyć, pobrać i odprowadzić zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od kwoty wypłaconych odsetek umownych stosownie do treści art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-122/10-2/PD
  Czy Spółka, dokonując wypłaty odsetek na rzecz Pool Leadera w związku z udziałem w cash poolingu, będzie mogła zastosować stawkę podatku u źródła w wysokości 10%, wynikającą z Konwencji polsko-luksemburskiej, pod warunkiem posiadania certyfikatu rezydencji podatkowej Pool Leadera?
 175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-156/10-2/SP
  należy stwierdzić, iż Wnioskodawca ma obowiązek pobierania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów z tytułu stosunku pracy wykonywanej na terenie Polski przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Szwajcarii.
 176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-256/10/BG
  Czy na podstawie załączonej kopii certyfikatu rezydencji (Spółka posiada oryginał) Spółka może nie potrącać zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłaty Instytutowi z USA prowizji?
 177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-206/10/MO
  Czy certyfikat rezydencji, który nie wskazuje daty, do której obowiązuje, stanowiący zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika lub siedziby podatnika dla celów podatkowych, wydany przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca rezydencji podatnika zachowuje swoją aktualność dopóki nie ulegnie zmianie potwierdzony w nim stan faktyczny?
 178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-67/10-4/AS
  określenie obowiązku płatnika pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego oraz obowiązku uzyskania certyfikatu rezydencji od usługodawcy australijskiego
 179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-103/10-3/MR
  aktualność certyfikatu rezydencji, który nie wskazuje daty obowiązywania, aktualności certyfikatu rezydencji, który wskazuje datę obowiązywania, formy certyfikatu rezydencji, możliwości zastosowania stawek podatku wynikających z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przed uzyskaniem certyfikatu rezydencji.
 180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-110/10-2/DS
  Czy certyfikat rezydencji, który nie wskazuje daty, do której obowiązuje, stanowiący zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika lub siedziby podatnika dla celów podatkowych, wydany przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca rezydencji podatnika zachowuje swoją aktualność dopóki nie ulegnie zmianie potwierdzony w nim stan faktyczny?
 181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-31/10-4/AM
  Czy certyfikaty rezydencji potwierdzające miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych wydane przez organy podatkowe państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie zawierające terminu na jaki okres zostały wydane, pozostają aktualne do momentu zmiany danych wskazanych w certyfikatach rezydencji? Czy, jeżeli Spółka obecnie posiada oryginały certyfikatów rezydencji i w następnych latach otrzyma od podatnika pisemnie, bądź drogą elektroniczną (e-mail) potwierdzenie, że dane zawarte w certyfikacie wydanym wcześniej nie uległy zmianie, będzie mogła uznać że zachowane zostały warunki o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy CIT? Czy certyfikaty rezydencji dostarczane do Spółki drogą elektroniczną (e-mail) spełniają warunki art. 4 a pkt 12 ustawy CIT w sytuacji, gdy dopuszczalne jest w kraju kontrahenta wystawianie certyfikatu w formie np. pliku w formacie PDF?
 182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/423-2/10/HS
  Czy do każdej kolejnej wypłaty raty należności z tytułu umorzenia udziałów niezbędny będzie nowy certyfikat określający przedział czasowy, w którym mieścić się będzie data kolejnych rat, czy też przy braku zmiany adresu siedziby udziałowca P. Sp. z o.o. wystarczającym będzie certyfikat uzyskany dla potwierdzenia rezydencji podatkowej na terytorium RP, obejmujący datę wypłaty pierwszej raty należności z tytułu umorzenia?
 183. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-26/10-2/AM
  Czy certyfikat rezydencji podatkowej stanowiący zaświadczenie o miejscu zamieszkania / siedziby kontrahenta dla celów podatkowych, który wydany jest przez właściwy organ administracji podatkowej kontrahenta, a na którym nie wskazano daty obowiązywania, bądź wygaśnięcia jego ważności, zachowuje swoją aktualność dopóki nie ulegnie zmianie wskazany w nim stan faktyczny (nie ulegnie zmianie rezydencja podatkowa kontrahenta)?
 184. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-11/10-3/AS
  możliwość zwrócenia się z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty przez płatnika do właściwego urzędu skarbowego w sytuacji uzyskania certyfikatu rezydencji od zagranicznego kontrahenta świadczącego określone usługi na rzecz Spółki
 185. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-22/10-2/JB
  Czy S. będzie zobowiązana do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego Polsce z tytułu udziału w zyskach osób prawnych od wartości przekazanego N majątku w związku z likwidacją S?
 186. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1003/09/AD
  Czy prawidłowym jest, opodatkowanie - przychodów zatrudnionych cudzoziemców z Ukrainy i Mongolii na podstawie umów o dzieło – zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 20% przychodu, którzy to przebywają w Polsce powyżej 183 dni (art. 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)?
 187. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-758/09-2/KS
  Czy w związku z treścią certyfikatu rezydencji, jaki możliwy jest do uzyskania przez C. od brytyjskich władz podatkowych stanowiącym, iż wymienione z imienia i nazwiska osoby są wspólnikami spółki komandytowej C. i posiadają miejsce zamieszkania (rezydencję podatkową) na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i posiadają określony udział w zyskach i majątku C., Spółka może, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, nie potrącić 20% podatku u źródła przy wypłacie wynagrodzenia za usługi prawne i inne usługi niematerialne świadczone na rzecz Spółki przez C. od tej części tego wynagrodzenia jaka odpowiada procentowemu udziałowi wspólników C. mających miejsce zamieszkania w Wielkiej Brytanii w zysku i majątku C.?
 188. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-956/09-4/JB
  Czy otrzymanie certyfikatów rezydencji od wspólników spółki T LLP uprawnia wnioskującą do pobrania podatku dochodowego od opłaty licencyjnej według stawki 5%?
 189. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-585/09/AW
  Czy Wnioskodawca powinien naliczać i pobierać podatek dochodowy, a jeżeli już to jakiego rodzaju, od wypłat dokonywanych na rzecz słowackiej spółki jawnej, za zakup usług marketingowo-reklamowych, w sytuacji, kiedy nie jest możliwe uzyskanie certyfikatu rezydencji od tej firmy, ponieważ słowackie władze skarbowe takiego certyfikatu dla spółek jawnych nie wystawiają?
 190. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-761/09/MR
  Czy Wnioskodawca powinien naliczać i pobierać podatek dochodowy, a jeżeli już to jakiego rodzaju, od wypłat dokonywanych na rzecz SSJ, za zakup usług marketingowo-reklamowych, w sytuacji, kiedy nie jest możliwe uzyskanie certyfikatu rezydencji od tej firmy, ponieważ słowackie władze skarbowe takiego certyfikatu dla spółek jawnych nie wystawiają?
 191. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-592/09-4/MB
  3) Czy odpowiedź na pytanie nr 2 będzie pozytywna w przypadku, gdy miejsce siedziby Spółki dla celów podatkowych nie będzie udokumentowane certyfikatem rezydencji Spółki uzyskanym przez Spółkę Zależną (każdą ze Spółek Zależnych) wypłacającą (wypłacających) dywidendę?
 192. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-588/09-3/MB
  2) Czy - jeśli w związku z decyzjami biznesowymi, zdarzenia opisane w punktach 3 i 4 zdarzenia przyszłego się ziszczą a w ramach zdarzenia opisanego w punkcie 4 środki pieniężne zostaną przekazane w postaci dywidendy — dywidenda wypłacona przez Spółkę Zależną (Spółki Zależne) na rzecz Spółki (w okresie istnienia Podatkowej Grupy Kapitałowej posiadającej status podatnika CIT) będzie podlegała opodatkowaniu CIT podatkiem u źródła, przy założeniu, że Spółka będzie posiadała co najmniej 10% udziałów (akcji) w Spółce Zależnej (każdej ze Spółek Zależnych) wypłacającej (wypłacających) dywidendę nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 2 lata, a miejsce siedziby Spółki dla celów podatkowych będzie udokumentowane certyfikatem rezydencji Spółki uzyskanym przez Spółkę Zależną (każdą ze Spółek Zależnych) wypłacającą (wypłacających) dywidendę?
 193. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-588/09-4/MB
  Czy Podatkowa Grupa Kapitałowa - jako podatnik CIT - będzie uprawniona do wyboru, w pierwszym roku podatkowym swojej działalności, kwartalnego systemu wpłaty zaliczek na podatek CIT? Czy - jeśli w związku z decyzjami biznesowymi, zdarzenia opisane w punktach 3 i 4 zdarzenia przyszłego się ziszczą a w ramach zdarzenia opisanego w punkcie 4 środki pieniężne zostaną przekazane w postaci dywidendy — dywidenda wypłacona przez Spółkę Zależną (Spółki Zależne) na rzecz Spółki (w okresie istnienia Podatkowej Grupy Kapitałowej posiadającej status podatnika CIT) będzie podlegała opodatkowaniu CIT podatkiem u źródła, przy założeniu, że Spółka będzie posiadała co najmniej 10% udziałów (akcji) w Spółce Zależnej (każdej ze Spółek Zależnych) wypłacającej (wypłacających) dywidendę nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 2 lata, a miejsce siedziby Spółki dla celów podatkowych będzie udokumentowane certyfikatem rezydencji Spółki uzyskanym przez Spółkę Zależną (każdą ze Spółek Zależnych) wypłacającą (wypłacających) dywidendę? Czy odpowiedź na pytanie nr 2 będzie pozytywna w przypadku, gdy miejsce siedziby Spółki dla celów podatkowych nie będzie udokumentowane certyfikatem rezydencji Spółki uzyskanym przez Spółkę Zależną (każdą ze Spółek Zależnych) wypłacającą (wypłacających) dywidendę? Czy - jeśli w związku z decyzjami biznesowymi, zdarzenia opisane w punktach 3 i 4 zdarzenia przyszłego się ziszczą a w ramach zdarzenia opisanego w punkcie 4 środki pieniężne zostaną przekazane w postaci darowizny pieniężnej — Spółka (jako spółka reprezentująca Podatkową Grupę Kapitałową) powinna potraktować darowiznę pieniężną, która zostanie wypłacona przez Spółkę Zależną (Spółki Zależne) na rzecz Spółki (w okresie istnienia Podatkowej Grupy Kapitałowej posiadającej status podatnika CIT) jako koszt uzyskania przychodów Spółki Zależnej (Spółek Zależnych), który — jako element składowy dochodu albo straty Spółki Zależnej (Spółek Zależnych) będącej jedną ze spółek tworzących Podatkową Grupę Kapitałową powinien zostać uwzględniony w rozliczeniu CIT Podatkowej Grupy Kapitałowej?
 194. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1549/09/AM
  czy Spółka na obowiązek jako płatnik pobrać podatek z tytułu wypłaty wynagrodzenia za tzw. "umorzenie dobrowolne"?
 195. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-578/09-2/PS
  CIT - w zakresie art. 22 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
 196. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-592/09-3/MB
  2) Czy - jeśli w związku z decyzjami biznesowymi, zdarzenia opisane w punktach 3 i 4 zdarzenia przyszłego się ziszczą a w ramach zdarzenia opisanego w punkcie 4 środki pieniężne zostaną przekazane w postaci dywidendy — dywidenda wypłacona przez Spółkę Zależną (Spółki Zależne) na rzecz Spółki (w okresie istnienia Podatkowej Grupy Kapitałowej posiadającej status podatnika CIT) będzie podlegała opodatkowaniu CIT podatkiem u źródła, przy założeniu, że Spółka będzie posiadała co najmniej 10% udziałów (akcji) w Spółce Zależnej (każdej ze Spółek Zależnych) wypłacającej (wypłacających) dywidendę nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 2 lata, a miejsce siedziby Spółki dla celów podatkowych będzie udokumentowane certyfikatem rezydencji Spółki uzyskanym przez Spółkę Zależną (każdą ze Spółek Zależnych) wypłacającą (wypłacających) dywidendę?
 197. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-570/09-4/MG
  Interpretacja w zakresie obligatoryjnego obowiązku zamieszczania przez płatnika danych identyfikacyjnych podatnika na formularzach IFT-1/IFT-1R.
 198. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-582c/09/DK
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika w związku z dokonywanymi wypłatami na rzecz podmiotu cypryjskiego z tytułu wynajmu pracowników
 199. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-582d/09/DK
  Podatek dochodowyo od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika w związku z dokonywanymi wypłatami na rzecz podmiotu duńskiego z tytułu wynajmu pracowników.
 200. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-582a/09/DK
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika w związku z dokonywanymi wypłatami na rzecz podmiotu cypryjskiego z tytułu wynajmu środków transportu.
 201. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-582b/09/DK
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika w związku z dokonywanymi wypłatami na rzecz podmiotu duńskiego z tytułu wynajmu środków transportu.
 202. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1548/09/AM
  Czy Spółka na obowiązek jako płatnik pobrać podatek z tytułu wypłaty wynagrodzenia za tzw. "umorzenie dobrowolne"
 203. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-727/09/WM
  Czy jeśli Spółka, będąc w posiadaniu oryginału obecnie wydanego certyfikatu rezydencji swojego kontrahenta – osoby fizycznej, uzyska od tego kontrahenta w następnych latach pisemne lub mailowe potwierdzenie, że dane wynikające z owego certyfikatu nie uległy zmianie, będzie mogła uznać, że spełniony został warunek, o którym mowa w art. 29 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 204. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-650/09-4/AM
  Jakie dane muszą obligatoryjnie zostać zamieszczone na formularzu IFT-2/IFT-2R?
 205. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-650/09-5/AM
  czy płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od należności licencyjnych odprowadzający wskazany wyżej podatek należny od podmiotu zagranicznego musi dysponować zaświadczeniem o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (certyfikatem rezydencji podatkowej): a) przy każdej wypłacie należności licencyjnych na rzecz podmiotu zagranicznego czy też ważnym na określony okres (np. dany rok kalendarzowy / podatkowy) i stanowiącym wystarczające zaświadczenie rezydencji podatkowej podatnika w okresie ważności; b) obligatoryjnie w oryginale czy też ewentualnie w poświadczonej kopii (np. poświadczonej przez notariusza); c) obligatoryjnie w tłumaczeniu na język polski czy też wystarczające jest dysponowanie wskazanym wyżej dokumentem w oryginalnej wersji językowej?
 206. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-616/09-2/AM
  CIT - w zakresie ważności certyfikatu rezydencji
 207. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-648/09-2/JK2
  Czy certyfikat rezydencji, który nie wskazuje daty, do której obowiązuje, stanowiący zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika lub siedziby podatnika dla celów podatkowych, który jest wydany przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania podatnika zachowuje swoją aktualność dopóki nie ulegnie zmianie wskazany w nim stan faktyczny (nie ulegnie zmianie rezydencja podatkowa podatnika zagranicznego)?
 208. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-761/09-2/MM
  Czy odsetki wypłacane przez Spółkę w związku z przystąpieniem do nienazwanej umowy typu cash – pooling polegającej na zarządzaniu płynnością finansową, będą korzystały z preferencyjnej stawki podatku u źródła w wysokości 5% na podstawie polsko – brytyjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, o ile Spółka uzyska certyfikat rezydencji Agenta?
 209. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-539/09-2/MB
  Czy certyfikat rezydencji zachowuje swoją aktualność do czasu zmiany potwierdzonego nim stanu faktycznego?
 210. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-540/09-2/MB
  Czy certyfikat rezydencji zachowuje swoją aktualność do czasu zmiany potwierdzonego nim stanu faktycznego?
 211. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-539/09-2/MB
  Czy certyfikat rezydencji zachowuje swoją aktualność do czasu zmiany potwierdzonego nim stanu faktycznego?
 212. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-533/09-2/MB
  Czy certyfikat rezydencji zachowuje swoją aktualność do czasu zmiany potwierdzonego nim stanu faktycznego?
 213. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-542/09-5/AS
  CIT - w zakresie ważności certyfikatu rezydencji
 214. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-528/09-4/ER
  Czy odsetki wypłacone przez Spółkę w związku z przystąpieniem do nienazwanej umowy typu Cash pooling, polegającej na zarządzaniu płynnością finansową, będą korzystały z preferencyjnej stawki podatku u źródła w wysokości 5%, na podstawie Polska – Brytyjskiej UPO, o ile Spółka uzyska certyfikat rezydencji Agenta?
 215. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-527/09-4/ER
  CIT - w zakresie zastosowania preferencyjnej 5% stawki podatku u źródła, do odsetek wypłacanych w ramach systemu Cash pooling
 216. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-528/09-4/ER
  Czy odsetki wypłacone przez Spółkę w związku z przystąpieniem do nienazwanej umowy typu Cash pooling, polegającej na zarządzaniu płynnością finansową, będą korzystały z preferencyjnej stawki podatku u źródła w wysokości 5%, na podstawie Polska – Brytyjskiej UPO, o ile Spółka uzyska certyfikat rezydencji Agenta?
 217. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-531/09-4/ER
  Czy odsetki wypłacone przez Spółkę w związku z przystąpieniem do nienazwanej umowy typu Cash pooling, polegającej na zarządzaniu płynnością finansową, będą korzystały z preferencyjnej stawki podatku u źródła w wysokości 5%, na podstawie Polska – Brytyjskiej UPO, o ile Spółka uzyska certyfikat rezydencji Agenta?
 218. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-669/09/HK
  Czy usługi tworzenia grafiki komputerowej należą do "świadczeń o podobnym charakterze" w rozumieniu art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub innych świadczeń wymienionych w art. 29 ust. 1 tej ustawy, a w konsekwencji czy wnioskodawca winien pobierać od wynagrodzeń wypłacanych osobom fizycznym świadczącym na jego rzecz ww. usługi podatek dochodowy w wysokości 20% przychodu, chyba że osoba fizyczna udokumentuje certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych i wówczas wnioskodawca może zastosować stawki wynikające z umowy międzynarodowej lub nie pobrać podatku?
 219. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-678/09-3/DS
  Czy odsetki płacone przez Spółkę na rzecz Pool Leadera będą podlegały pod ograniczenia wynikające z przepisów o cienkiej kapitalizacji oraz czy zadłużenie Spółki powstałe z tytułu uczestnictwa w systemie cash-poolingu będzie uwzględniane przy wyliczaniu wartości zadłużenia, o której mowa w przepisach o cienkiej kapitalizacji?
 220. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-678/09-4/DS
  Czy do opodatkowania płatności odsetek dokonywanych na rzecz Pool Leadera w ramach opisanego stanu faktycznego zastosowanie ma art. 11 umowy między Rzeczpospolitą Polską a Szwecją w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, w efekcie czego stawka podatku u źródła wynosić będzie "zwolniony", (art. 21 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)?
 221. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-679/09-6/DS
  Czy do opodatkowania płatności odsetek dokonywanych na rzecz Pool Leadera w ramach opisanego stanu faktycznego zastosowanie ma art. 11 umowy między Rzeczpospolitą Polską a (wstawić kraj siedziby Pool Leadera) w sprawie unikania Podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, w efekcie czego stawka podatku u źródła wynosić będzie ...%. (art. 21 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych )?
 222. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-679/09-5/DS
  Czy odsetki płacone przez Spółkę na rzecz Pool Leadera będą podlegały pod ograniczenia wynikające z przepisów o cienkiej kapitalizacji oraz czy zadłużenie Spółki powstałe z tytułu uczestnictwa w systemie cash-poolingu będzie uwzględniane przy wyliczaniu wartości zadłużenia, o której mowa w przepisach o cienkiej kapitalizacji?
 223. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-545/09-3/AJ
  1.Czy opisana w stanie faktycznym niniejszego wniosku opłata za prawo do dystrybucji (tzw. payment for the right of distribution) uiszczana przez Spółkę na rzecz kontrahenta na podstawie Umowy będzie się mieść w zakresie zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 1 UPDOP oraz art. 12 ust 3 Umowy polsko – fińskiej ? 2.Czy opisana opłata za prawo do dystrybucji (tzw. payment for the right of distribution) uiszczana przez Spółkę na rzecz kontrahenta na podstawie Umowy będzie traktowana jako tzw. "zyski z przedsiębiorstw" i będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 7 Umowy polsko - fińskiej - tj. nie będzie podlegała opodatkowaniu w Polsce w przypadku jeżeli: - (i) kontrahent nie posiada na terytorium Polski zakładu lub (ii) przychód / zyski z tytułu uzyskania ww. opłaty za prawo do dystrybucji nie będą mogły być do tego zakładu przypisane zgodnie z zasadami z zasadami wyrażonymi w ww. przepisie (gdyby ów zakład kontrahenta na terytorium Polski istniał), - Spółka posiadać będzie certyfikat rezydencji podatkowej kontrahenta ? 3.Czy Spółka będzie zobowiązana na podstawie art. 26 ust. 1 UPDOP do pobierania, jako płatnik, zryczałtowanego podatku dochodowego w związku z zapłatą/uregulowaniem na rzecz kontrahenta ww. opłaty za prawo do dystrybucji ?
 224. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-648/09/BJ
  Czy Spółka jest zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wypłaty wynagrodzenia za usługi pośrednictwa handlowego?
 225. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-649/09/BJ
  Czy Spółka będzie zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wypłaty wynagrodzenia za usługi pośrednictwa handlowego?
 226. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-530/09-4/AS
  Posiadanie przez płatnika certyfikatu rezydencji określonego podmiotu wraz z uzyskanymi od tego podmiotu w kolejnych latach podatkowych oświadczeniami złożonymi w formie pisemnej lub mailowej, stanowi podstawę uznania, iż płatnik jest w posiadaniu aktualnego certyfikatu rezydencji podatkowej tego podmiotu.
 227. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-596/09-5/DS
  Czy Wnioskodawca będzie zobowiązana uiścić podatek u źródła?
 228. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-777/09-2/ES
  1) Jeśli polski organ administracji państwowej zleci Zainteresowanej wykonanie tłumaczenia przysięgłego, czy ma on nadal obowiązek pobierania zaliczki na podatek dochodowy? 2) Czy jako "nierezydent" wykonujący zlecenie poza terytorium Polski, Wnioskodawczyni nie podlega podatkowi dochodowemu w Polsce, a jeśli tak, czy obowiązek taki pojawia się w Austrii? Z drugiej jednak strony, organ administracji państwowej ma obowiązek pobrać zaliczkę za wykonane dla niego zlecenia, a skoro tak, jaki dokument należy przedstawić, aby niejako zwolnić ten organ z tegoż obowiązku?
 229. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-434/09-3/PS
  1. Czy beneficjentem dywidend wypłacanych przez PL będzie KAG czy też poszczególni inwestorzy?2. Czy słuszne jest założenie, że w przypadku uznania KAG za beneficjenta dywidend, może on przy spełnieniu formalnych warunków (np przedłożeniu certyfikatu rezydencji) w przypadku wypłacanych dla niego dywidend zastosować przepisy art. 10 ust. 2 lit a umowy o UPO, bądź też art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP, a tym samym Spółka może nie pobierać podatku źródłowego w ogóle lub przy zastosowaniu obniżonej stawki wynikającej z umowy o PL?
 230. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-522/09-5/ŁM
  Czy brak certyfikatu rezydencji na dzień wypłaty dywidendy – obliguje polskiego płatnika dywidendy na rzecz spółki zagranicznej – do pobrania podatku dochodowego zgodnie z powołanymi powyżej przepisami?
 231. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-592/09/ASz
  Czy usługi przysięgłych tłumaczeń pisemnych należą do "świadczeń o podobnym charakterze" w rozumieniu art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub innych świadczeń wymienionych w art. 29 ust. 1 powołanej ustawy?
 232. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1156/09/BG
  Czy w świetle przepisów umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z USA, w której nie są wyodrębnione dochody artystów i sportowców, dochody z tytułu organizacji koncertów na terenie Polski należy zakwalifikować do zysków z działalności gospodarczej (art. 8), przy założeniu, że podmiot amerykański nie prowadzi na terenie Polski działalności poprzez położony tu zakład? Czy jeśli dochody zostaną zakwalifikowane w ten sposób, a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje opodatkowanie takich dochodów tylko w Umawiającym się państwie (czyli Stanach Zjednoczonych), niezbędny jest certyfikat rezydencji potwierdzający rezydencję podatkową dla celów podatku dochodowego podmiotu amerykańskiego aby uniknąć poboru podatku w Polsce? (pytanie oznaczone we wniosku jako Nr 2)
 233. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1157/09/BG
  Czy w świetle przepisów umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Republiką Czeską, gdzie w art. 17 zostały wymienione dochody artystów i sportowców jako opodatkowane w drugim umawiającym się państwie (czyli w Polsce), podatek dochodowy winien być pobrany w pełnej wysokości niezależnie od posiadanego certyfikatu rezydencji?
 234. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-508/09-4/JC
  CIT - w zakresie ważności certyfikatu rezydencji
 235. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-785/09-4/AMN
  Czy zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych przy źródle przychodu, które mieści się w art. 29 ust. 1 ustawy o PIT, dochód osób narodowości ukraińskiej podlega podatkowaniu wg preferencyjnej 20% stawki bez względu na wysokość przychodu, czy podlega opodatkowaniu na zasadach skali PIT, tak jak przychody polskich pracowników?
 236. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-771/09-4/AK
  Czy przychody z tytułu zawartych umów zlecenia: 1. z osobami posiadającymi wizę typu D-08 na 180 dni należy opodatkować w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu? 2. z osobami posiadającymi kartę czasowego pobytu na okres 1 roku, które nie udokumentowały certyfikatem rezydencji miejsca zamieszkania dla celów podatkowych należy opodatkować w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu?
 237. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-546/09-4/MM
  Czy zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w związku z art. 4 ust. 4 umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania od dochodu i od majątku zawartej między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec z dnia 14 maja 2003 r., Spółka może zastosować przy wypłacaniu należności licencyjnej stawkę podatku wynikającą z ww. umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i czy w tym przypadku musi uzyskać certyfikat rezydencji od GmbH Co.KG będącej Licencjodawcą, czy też od każdego ze wspólników GmbH Co. KG z osobna, lub też od wszystkich ww. podmiotów, czyli zarówno od GmbH Co.KG jak i jej wspólników?
 238. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-788/09-4/AMN
  Czy zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w związku z art. 4 ust. 4 umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania od dochodu i od majątku zawartej między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec z dnia 14 maja 2003 r., Spółka może zastosować przy wypłacaniu należności licencyjnej stawkę podatku wynikającą z ww. umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i czy w tym przypadku musi uzyskać certyfikat rezydencji od GmbH Co.KG będącej Licencjodawcą, czy też od każdego ze wspólników GmbH Co.KG z osobna, lub też od wszystkich ww. podmiotów, czyli zarówno od GmbH Co.KG jak i jej wspólników?
 239. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-546/09-4/MM
  Czy zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w związku z art. 4 ust. 4 umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania od dochodu i od majątku zawartej między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec z dnia 14 maja 2003 r., Spółka może zastosować przy wypłacaniu należności licencyjnej stawkę podatku wynikającą z ww. umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i czy w tym przypadku musi uzyskać certyfikat rezydencji od GmbH Co.KG będącej Licencjodawcą, czy też od każdego ze wspólników GmbH Co. KG z osobna, lub też od wszystkich ww. podmiotów, czyli zarówno od GmbH Co.KG jak i jej wspólników?
 240. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-758/09/BG
  Czy usługi weryfikacji i ewentualnej korekty skompilowanych zdań/zwrotów należą do "świadczeń o podobnym charakterze" w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o pdop lub innych świadczeń wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o pdop, a w konsekwencji czy Wnioskodawca winien pobierać od wynagrodzeń wypłacanych osobom prawnym świadczącym na jego rzecz usługi weryfikacji i ewentualnej korekty skompilowanych zdań/zwrotów podatek dochodowy w wysokości 20% przychodu, chyba że osoba prawna udokumentuje certyfikatem rezydencji miejsce siedziby (zarządu) przedsiębiorstwa dla celów podatkowych i wówczas Wnioskodawca może zastosować stawki wynikające z umowy międzynarodowej lub niepobrać podatku?
 241. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-422/09-4/JC
  Czy w sytuacji, gdy Bank posiada certyfikat rezydencji podatkowej uzyskany w latach wcześniejszych od Klienta/Kontrahenta Banku, a następnie w latach następnych uzyska w formie oświadczenia potwierdzenie, iż dane wynikające z posiadanego przez Bank certyfikatu nie uległy zmianie, jest wystarczające do uwzględnienia przez Bank właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania?
 242. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-374/09-4/AJ
  CIT - w zakresie opodatkowania "u źródła" należności wypłacanych niemieckiemu rezydentowi podatkowemu za najem kontenerów
 243. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-551/09/MK
  Czy usługi korekty tłumaczenia w ramach usługi TM Alignment należą do "świadczeń o podobnym charakterze" w rozumieniu art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub innych świadczeń wymienionych w art. 29 ust. 1 tej ustawy, a w konsekwencji czy wnioskodawca winien pobierać od wynagrodzeń wypłacanych osobom fizycznym świadczącym na jego rzecz usługi tworzenia słownika terminologicznego podatek dochodowy w wysokości 20 % przychodu, chyba że osoba fizyczna udokumentuje certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych i wówczas wnioskodawca może zastosować stawki wynikające z umowy międzynarodowej lub nie pobrać podatku?
 244. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-538/09/HK
  Czy nabywane przez wnioskodawcę usługi podwykonawców posiadających miejsce zamieszkania dla celów podatkowych poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, polegające na sprawdzaniu poprawności językowej tekstu po zakończonym procesie jego składu i formatowania, należą do usług wymienionych w art. 29 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym nie pobranie zryczałtowanego podatku od osób fizycznych lub pobranie go w wysokości wynikającej z umowy międzynarodowej wymaga udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podwykonawcy uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 245. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-537/09/HK
  Czy nabywane przez wnioskodawcę usługi podwykonawców posiadających miejsce zamieszkania dla celów podatkowych poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, polegające na kontroli poprawności i korekcie wykonanego wcześniej składu i formatowania tekstów, należą do usług wymienionych w art. 29 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym nie pobranie zryczałtowanego podatku od osób fizycznych lub pobranie go w wysokości wynikającej z umowy międzynarodowej wymaga udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podwykonawcy uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 246. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-718/09/BG
  Czy usługi tworzenia słownika terminologicznego należą do "świadczeń o podobnym charakterze" w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o pdop lub innych świadczeń wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o pdop, a w konsekwencji czy Wnioskodawca winien pobierać od wynagrodzeń wypłacanych osobom prawnym świadczącym na jego rzecz usługi tworzenia słownika terminologicznego podatek dochodowy w wysokości 20 % przychodu, chyba że osoba prawna udokumentuje certyfikatem rezydencji miejsce siedziby (zarządu) przedsiębiorstwa dla celów podatkowych i wówczas Wnioskodawca może zastosować stawki wynikające z umowy międzynarodowej lub niepobrać podatku?
 247. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-720/09/BG
  Czy usługi doradztwa terminologicznego należą do "świadczeń o podobnym charakterze" w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o pdop lub innych świadczeń wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o pdop, a w konsekwencji czy Wnioskodawca winien pobierać od wynagrodzeń wypłacanych osobom prawnym świadczącym na jej rzecz usługi doradztwa terminologicznego podatek dochodowy w wysokości 20 % przychodu, chyba że osoba prawna udokumentuje certyfikatem rezydencji miejsce siedziby (zarządu) przedsiębiorstwa dla celów podatkowych i wówczas Wnioskodawca może zastosować stawki wynikające z umowy międzynarodowej lub niepobrać podatku?
 248. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-719/09/BG
  Czy usługi korekty tekstu lub tłumaczenia połączonego z korektą tekstów należą do "świadczeń o podobnym charakterze" w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o pdop lub innych świadczeń wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o pdop, a w konsekwencji czy Wnioskodawca winien pobierać od wynagrodzeń wypłacanych osobom prawnym świadczącym na jej rzecz korekty tekstu lub tłumaczenia połączonego z korektą tekstów podatek dochodowy w wysokości 20 % przychodu, chyba że osoba prawna udokumentuje certyfikatem rezydencji miejsce siedziby (zarządu) przedsiębiorstwa dla celów podatkowych i wówczas Wnioskodawca może zastosować stawki wynikające z umowy międzynarodowej lub niepobrać podatku?
 249. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-392/09-3/PS
  Czy odsetki z tytułu obligacji Skarbu Państwa wypłacane na rzecz niemieckiej instytucji kredytowej można uznać jako wypłacane w związku z "jakąkolwiek pożyczką udzieloną przez bank" w rozumieniu art. 11 ust 3 lit. e) umowy polsko-niemieckiej, tym samym czy wypłata takich odsetek na rzecz niemieckiej instytucji kredytowej nie skutkuje powstaniem po stronie Banku S.A. obowiązku poboru zryczaltowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 26 UPDOP, w razie przedstawienia przez podatnika odpowiedniego certyfikatu rezydencji?
 250. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-529/09/BJ
  Czy usługi doradztwa terminologicznego należą do "świadczeń o podobnym charakterze" w rozumieniu art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub innych świadczeń wymienionych w art. 29 ust. 1 ww. ustawy, a w konsekwencji czy wnioskodawca winien pobierać od wynagrodzeń wypłacanych osobom fizycznym świadczącym na jego rzecz usługi doradztwa terminologicznego podatek dochodowy w wysokości 20 % przychodu, chyba że osoba fizyczna udokumentuje certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych i wówczas wnioskodawca może zastosować stawki wynikające z umowy międzynarodowej lub nie pobrać podatku?
 251. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-528/09/BJ
  Czy usługi korekty tekstu lub tłumaczenia połączonego z korektą tekstów (w tym tekstów uprzednio przetłumaczonych) należą do "świadczeń o podobnym charakterze" w rozumieniu art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub innych świadczeń wymienionych w art. 29 ust. 1 tej ustawy, a w konsekwencji czy wnioskodawca winien pobierać od wynagrodzeń wypłacanych osobom fizycznym świadczącym na jego rzecz usługi korekty tekstu lub usługi tłumaczenia połączonego z korektą tekstów podatek dochodowy w wysokości 20 % przychodu, chyba że osoba fizyczna udokumentuje certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych i wówczas wnioskodawca może zastosować stawki wynikające z umowy międzynarodowej lub nie pobrać podatku?
 252. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-527/09/BJ
  Czy usługi tworzenia słownika terminologicznego należą do "świadczeń o podobnym charakterze" w rozumieniu art. 29 ust 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub innych świadczeń wymienionych w art. 29 ust. 1 tej ustawy, a w konsekwencji czy wnioskodawca winien pobierać od wynagrodzeń wypłacanych osobom fizycznym świadczącym na jego rzecz usługi tworzenia słownika terminologicznego podatek dochodowy w wysokości 20 % przychodu, chyba że osoba fizyczna udokumentuje certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych i wówczas wnioskodawca może zastosować stawki wynikające z umowy międzynarodowej lub nie pobrać podatku?
 253. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-469/09-2/MM
  1. Czy w świetle polsko - szwedzkiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania Cash Pool Lidera należy uznać za osobę uprawnioną do odsetek (tzw. "beneficial owner")? 2. Czy w świetle umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, w przypadku wypłaty przez Wnioskodawcę odsetek w ramach opisanego stanu faktycznego w związku z korzystaniem z możliwości zaciągnięcia salda debetowego w Rachunku Transakcyjnym, zastosowanie ma art. 11 ust. 1 umowy między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, w związku z czym nie będzie zobowiązany do pobrania podatku u źródła?
 254. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-398/09-6/JK2
  1. Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego można uznać, że przeniesienie rezydencji podatkowej z UK do RP nastąpiło w dniu 06 kwietnia 2009 r. i od tego dnia jako podatnik, Wnioskodawczyni podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Rzeczpospolitej Polskiej? 2. Czy w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2009, Wnioskodawczyni może nie uwzględniać dochodów wypłaconych w Zjednoczonym Królestwie Brytanii i Irlandii Północnej w okresie od stycznia do 05 kwietnia 2009 r.?
 255. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-598/09-4/JG
  Czy Spółka postąpiła prawidłowo stosując zwolnienie i nie pobierając zryczałtowanego podatku dochodowego od odsetek od pożyczki.
 256. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-492/09/MCZ
  Czy obywatele Ukrainy zatrudnieni w Polsce na umowę zlecenie, których okres przebywania na terytorium Polski nie przekroczył 183 dni w roku podatkowym i którzy nie przedstawili płatnikowi ukraińskiego certyfikatu rezydencji podatkowej muszą posiadać numeru identyfikacji podatkowej nadany w Polsce ?
 257. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-406/09-4/DS
  Czy Spółka wypłacając wynagrodzenie za należności licencyjne, spółce duńskiej winna zastosować postanowienia wynikające z art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z uwzględnieniem Konwencji między Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej 6 grudnia 2001 r. i pobrać 5% podatku – zgodnie z art. 12 ust. 2 Konwencji? Zdaniem Spółki, w art. 12 ust. 3 Konwencji, w definicji należności licencyjnych, nie są wymienione oprogramowania komputerów i programy komputerowe.
 258. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-404/09-4/DS
  Czy od wypłaconych świadczeń należy pobrać i przekazać podatek, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 259. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-405/09-4/DS
  Czy w rozumieniu art. 26, art. 21 ust. 1, pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmiot z Niemiec z tytułu wynajmu sprzętu IT Spółka ma obowiązek pobrania podatku u źródła?
 260. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-556/09-4/JK
  W jaki sposób firma powinna obliczać podatek dochodowy od umów zleceń z obywatelami Ukrainy którzy będą przebywać w Polsce zarówno powyżej jak i poniżej 183 dnbi w roku podatkowym.
 261. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-556/09-5/JK
  W jaki sposób firma powinna obliczać podatek dochodowy od umów zleceń z obywatelami Ukrainy którzy będą przebywać w Polsce zarówno powyżej jak i poniżej 183 dni w roku podatkowym.
 262. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-387/09-4/ŁM
  1. Czy od wypłaconych spółce-matce odsetek należy pobrać podatek źródła zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, czy wypłata odsetek podlega zwolnieniu w oparciu o art. 21 ust. 3 ww. ustawy? 2. Czy w przypadku zwolnienia z podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 3 ww. ustawy, należy opodatkować te przychody w oparciu o przepisy art. 11 umowy z dnia 14 maja 2003 r. pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodów i od majątku (Dz. U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90)?
 263. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-342/09-2/DS
  Czy w rozumieniu art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych otrzymane dokumenty są certyfikatem rezydencji?
 264. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-293/09-5/ŁM
  Czy Spółka miała lub ma obowiązek pobrania podatku dochodowego u źródła od wypłaconej akcjonariuszowi dywidendy i zapłaconych odsetek od pożyczek?
 265. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-329/09/MCZ
  Czy właściwe będzie wykazanie do opodatkowania przez spółkę wnioskodawcy świadczeń otrzymanych przez obywatela Belgii nie związanych bezpośrednio z wykonywanie przez niego obowiązków członka zarządu spółki (PIT -8C)?
 266. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-247/09-7/MM
  Czy Spółka powinna pobrać podatek u źródła w związku z wypłatami na rzecz Z oraz A i czy mając certyfikat rezydencji ma prawo zastosować stawkę podatku z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania?
 267. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-416/09/HS
  Skutki podatkowe wypłaty dywidendy wspólnikom (osobom fizycznym) mającym miejsce zamieszkania w Republice Czeskiej.
 268. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-284/09-2/MK
  Czy nabyte przez Wnioskodawcę (mającego miejsce zamieszkania dla celów opodatkowania w Belgii warranty subskrypcyjne wyłączone są z zakresu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (u.p.d.o.f.) w dacie nabycia tych warrantów, a dochodem podlegającym przepisom u.p.do.f. (chociaż zwolnionym z podatku) jest dopiero ewentualna nadwyżka wartości rynkowej akcji (o ile taka nadwyżka wystąpi w przyszłości) objętych przez członków zarządu w kapitale Spółki na podstawie tych warrantów subskrypcyjnych nad wydatkami poniesionymi na objęcie tych akcji? Czy podlegający przepisom u.p.d.o.f. dochód powstały z tytułu objęcia akcji na podstawie warrantów subskrypcyjnych jest wolny od opodatkowania w chwili objęcia akcji na podstawie art. 24 ust. 11 u.p.d.o.f. i pod warunkiem, że dochód ze zbycia tych akcji zostanie osiągnięty w Polsce podlega on opodatkowaniu w Polsce zgodnie z art. 24 ust. 12 tej ustawy w chwili odpłatnego zbycia tych akcji, jako nadwyżka kosztów nabycia akcji nad przychodem z ich zbycia, z zastrzeżeniem pytania nr 3 poniżej? Czy dochód określony w art. 24 ust. 12 u.p.d.o.f. osiągnięty w Polsce z tytułu odpłatnego zbycia tych akcji, jako nadwyżka przychodu z ich zbycia nad kosztami nabycia akcji, podlega opodatkowaniu w Belgii, a w Polsce zwolniony jest z podatku dochodowego w stosunku do Wnioskodawcy - rezydenta podatkowego Belgii - na podstawie art. 13 ust. 5 Polsko-Belgijskiej Umowy o Unikaniu Podwójnego Opodatkowania, jeżeli Wnioskodawca posiada certyfikat rezydencji podatkowej wystawiony przez władze podatkowe Belgii?
 269. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-252/09-2/ŁM
  Czy poprawne będzie opodatkowanie odsetek należnych pożyczkodawcy według stawki 5%, zgodnie z niżej przytoczonymi przepisami prawa?
 270. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-248/09-4/MM
  Czy w przypadku konwersji (zamiany) zobowiązań z tytułu licencji na umowę pożyczki z tym kontrahentem (który tym samym zostanie pożyczkodawcą dla Spółki) Spółka jest również zobowiązana potrącić podatek dochodowy od osób prawnych?
 271. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-275/09-2/MO
  Certyfikat ma dla celów podatkowych potwierdzić miejsce zamieszkania lub siedzibę podatnika, jest więc formą dokumentowania stanu faktycznego. Dokument ten ma potwierdzać, w którym państwie podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nieposiadający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a uzyskujący dochody ze źródeł położonych na terytorium Polski, posiada rezydencję podatkową, t. j. w którym państwie podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (jest opodatkowany z każdego źródła dochodu wskazanego przez to państwo, niezależnie od miejsca położenia źródła tego dochodu).
 272. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415W-29/09/BJ
  Czy usługi tłumaczeń pisemnych należą do "świadczeń o podobnym charakterze" w rozumieniu art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub innych świadczeń wymienionych w art. 29 ust. 1 ww. ustawy, a w konsekwencji czy wnioskodawca winien pobierać od wynagrodzeń wypłacanych tłumaczom zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 20% przychodu, chyba że tłumacz udokumentuje certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych i wówczas wnioskodawca może zastosować stawki wynikające z umowy międzynarodowej lub niepobrać podatku?
 273. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-150/09-3/PS
  CIT w zakresie art. 7 i 12 umowy z dnia 4 maja 1987 r. między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Rządem Kanady w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz.U. z 1990 r. Nr 38, poz. 216; dalej umowa polsko-kanadyjska) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)
 274. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-210/09-3/MC
  Czy otrzymując certyfikat rezydencji w terminie późniejszym Spółka właściwie zastosuje stawkę 5%?
 275. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-223/09-2/MK
  Czy dochody uzyskane przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji spółki kapitałowej z siedzibą w Wielkim Księstwie Luksemburga podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce, na podstawie art. 30a ust 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 276. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-223/09/BJ
  1. W jaki sposób firma powinna obliczać podatek dochodowy od umów zleceń z obcokrajowcami, jeżeli w momencie rozpoczęcia zlecenia nie wie, jak długo obcokrajowiec pozostanie w Polsce i będzie wykonywał to zlecenie?2. Czy firma powinna złożyć korektę deklaracji za rok 2008, jeżeli wszyscy pracownicy byli rozliczani według zasad ogólnych?
 277. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-202/09-4/MM
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie opodatkowania udziałów w zyskach osób prawnych.
 278. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-221/09-2/JB
  Czy dochody uzyskane przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji spółki kapitałowej z siedzibą w Wielkim Księstwie Luksemburga podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce, na podstawie art. 30a ust 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 279. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-181/09-2/MK
  Czy dochody uzyskane przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji spółki kapitałowej z siedzibą w Wielkim Księstwie Luksemburga podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce, na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 280. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-222/09-2/MG
  Czy dochody uzyskane przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji spółki kapitałowej z siedzibą w Wielkim Księstwie Luksemburga podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce, na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 281. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-181/09-2/MK
  Czy dochody uzyskane przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji spółki kapitałowej z siedzibą w Wielkim Księstwie Luksemburga podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce, na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 282. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-156/09-3/MM
  Spółka prosi o potwierdzenie, że ponieważ posiada certyfikat rezydencji podatkowej spółki duńskiej, w przypadku wypłaty dywidendy na jej rzecz, nie będzie zobowiązana do poboru podatku u źródła od kwoty wypłacanej dywidendy i będzie miała możliwość zastosowania zwolnienia z podatku u źródła, o którym mowa w art. 22 ust 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych tak długo, jak spółka duńska będzie posiadała co najmniej 10% udziałów w Spółce.
 283. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-87/09-2/PS
  Czy usługi rejestracji otwarcia rachunku maklerskiego dla pracowników oraz weryfikacji wniosków o akceptację transakcji na tych rachunkach pod kątem ich zgodności z polityką mającą zapewnić zapobieganie konfliktom interesów i wykorzystywaniu poufnych informacji i korzystanie z aplikacji służącej tym czynnościom mieszczą się w katalogu usług wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy CIT oraz czy wypłacane wynagrodzenie za te usługi na rzecz podmiotu z siedzibą w Indiach, który nie ma zakładu na terenie Polski, stanowi zysk przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 7 ust. 1 umowy między Polską a Indiami w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, a nie stanowi opłaty za usługi techniczne, o których mowa w art. 13 ust. 2 i 4 umowy między Polską a Indiami w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, a tym samym czy Bank dysponując certyfikatem rezydencji potwierdzającym, że podmiot otrzymujący wynagrodzenie za te usługi ma siedzibę w Indiach nie jest zobowiązany do poboru podatku u źródła?
 284. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-148/09-3/ES
  Jak Wnioskodawca powinien rozliczyć podatek jeśli jest w posiadaniu certyfikatu rezydencji tych osób? Czy należy pobrać 20% ryczałt, czy zastosować zasady ogólne lub też umowy te nie podlegają opodatkowaniu? - w kontekście umowy o dzieło i umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z RFN.
 285. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-490/09/BG
  W przypadku uznania, iż podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych uzyskującymi przychody z tytułu odsetek wypłacanych przez Spółkę na mocy Umowy Kredytu są poszczególne banki wchodzące w skład konsorcjum - w jaki sposób i na jakiej podstawie Spółka jako płatnik podatku powinna ustalać kwotę przychodu z odsetek uzyskiwanego przez poszczególne banki i konsekwentnie obliczyć kwotę podatku dochodowego?
 286. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-123/09-2/JK
  1. Czy Wnioskodawczyni jest rezydentem angielskim (Wielkiej Brytanii) od początku roku 2006, jeśli zmieniła miejsce zamieszkania na zagraniczne i w Polsce nie osiągnęła żadnych dochodów od tamtego czasu i przez kolejne lata?2. W związku z tym, że od początku 2006 r. Wnioskodawczyni nie uzyskiwała w Polsce żadnych dochodów, to czy powinna rozliczyć się ze swoich dochodów za 2006 rok i za kolejne lata w polskim urzędzie skarbowym?
 287. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-157/09/BJ
  Czy usługi tłumaczeń pisemnych należą do "świadczeń o podobnym charakterze" w rozumieniu art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub innych świadczeń wymienionych w art. 29 ust. 1 ww. ustawy, a w konsekwencji czy wnioskodawca winien pobierać od wynagrodzeń wypłacanych tłumaczom zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 20% przychodu, chyba że tłumacz udokumentuje certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych i wówczas wnioskodawca może zastosować stawki wynikające z umowy międzynarodowej lub niepobrać podatku?
 288. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-489/09/BG
  Czy w przypadku ubruttowienia kwoty płaconych przez Spółkę odsetek (w związku z mechanizmem gross-up) kwota, o którą powiększona zostanie kwota odsetek płatnych Agentowi Konsorcjum w taki sposób, aby kwota odsetek netto należna bankom finansującym po potrąceniu podatku była równa kwocie odsetek należnych w przypadku braku podatku w Polsce, będzie stanowić koszt uzyskania przychodów Spółki w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (bez uwzględnienia kwestii wykorzystania finansowania na nabycie akcji Spółki A, tj. zakładając, że odsetki płacone na podstawie Umowy Kredytu są kosztami uzyskania przychodu)?
 289. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-130/09-2/HS
  Czy Wnioskodawca powinien pobierać od M… podatek w wysokości 10% od należności przekazywanych, wg zawartej z nią umowy, za licencję przedstawień operowych pokazywanych szerokiej polskiej publiczności za wykupionymi biletami wstępu?
 290. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-130/09-3/HS
  Jeżeli M… na żądanie Wnioskodawcy, nie prześle nowego certyfikatu za 2009 r. przed pierwszą wypłatą w 2009 r., to czy Wnioskodawca powinien pobrać i odprowadzić na rzecz Urzędu Skarbowego 20% zryczałtowany podatek mając już dwa certyfikaty – za 2007 r. i 2008 r. i pismo, żądanie o przesłanie nowego za 2009 r.?
 291. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-137/09-4/MM
  Czy słuszne jest uznanie, że usługa, polegająca na wydrukowaniu broszury, ściślej: na wykonaniu opracowania graficznego, przygotowaniu do druku, wydrukowaniu i dostarczeniu broszury na wskazany adres, należy do kategorii usług reklamowych, a zatem chcąc uniknąć 20% podatku trzeba było pobrać od firmy niemieckiej certyfikat rezydencji?
 292. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-105/08-4/JK
  Sam fakt, że Wnioskodawca w Austrii mieszka i pracuje, posiada certyfikat rezydencji podatkowej, nie przesądza o tym, że z tym państwem ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze. W związku z powyższym w latach 2005 – 2008 Wnioskodawca podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, tj. od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów z uwzględnieniem zawartych przez Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 293. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-53/09-4/AZ
  ważność i formy certyfikatu rezydencji
 294. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-85/09-3/JK
  z dochodów osiągniętych w Wielkiej Brytanii Wnioskodawczyni nie ma obowiązku rozliczenia się w Polsce. Biorąc powyższe pod uwagę należy również stwierdzić, że ustawa o abolicji podatkowej w tym przypadku nie ma zastosowania, zatem złożenie przez Wnioskodawczynię wniosku o umorzenie zaległości podatkowej za ww. lata jest niezasadne.
 295. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-44/09-3/MŚ
  1. Czy certyfikaty rezydencji zaświadczające o miejscu siedziby/zamieszkania podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa rezydencji odbiorcy należności wypłacanych przez Bank oraz w treści których nie wskazano okresu obowiązywania dokumentu, pozostają aktualne do momentu zmiany stanu faktycznego wskazanego w certyfikacie rezydencji? 2. Czy certyfikaty rezydencji dostarczane do Banku w opisanej formie elektronicznej mogą być uznane za spełniające przesłanki zawarte w art. 4a pkt 12 ustawy o pdop oraz art. 5a pkt 21 ustawy o pdof i tym samym umożliwiające zastosowanie niższych stawek podatku lub wyłączeń z opodatkowania na podstawie odpowiedniej umowy o unikaniu podwój nago opodatkowania, bądź do stosowania wyłączeń przewidzianych w wymienionych wyżej ustawach?
 296. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-55/09-2/JS
  Czy w latach 2005 - 2006 Wnioskodawca był rezydentem polskim czy angielskim i czy ma w związku z tym jakiekolwiek zaległe obowiązki podatkowe względem US w Polsce?
 297. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-46/09-4/MC
  Czy od wypłaconej należności, za zakup oprogramowania od podmiotu z siedzibą w Niemczech, który przedstawił certyfikat rezydencji, należy pobrać oraz odprowadzić podatek dochodowy na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 298. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-45/09-4/MC
  Czy od wypłaconej należności należy pobrać oraz odprowadzić podatek dochodowy na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 299. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-9/09-2/MO
  Czy Wnioskodawca jest rezydentem Danii?
 300. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1356/08-2/AM
  Czy przedłożone dokumenty stanowią o certyfikacie rezydencji podatkowej w Kanadzie?
 301. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-758/08-3/HS
  1. Czy odsetki wypłacane w ramach Umowy …-CashSweep nie podlegają w Polsce przepisom o niedostatecznej kapitalizacji, tj. nie ma do nich zastosowania przepis art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy odsetki wypłacane w ramach Umowy ..-CashSweep przez Spółkę na rzecz Y AG podlegają w Polsce podatkowi u źródła zgodnie z art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z uwzględnieniem postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania? 3. Jeśli Spółka stosuje podatkową metodę obliczania różnic kursowych (tzn. na podstawie przepisu art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), to w ramach Umowy …-CashSweep przenoszenie salda pomiędzy rachunkiem prowadzonym w X, a rachunkiem prowadzonym w … AG jak i pomiędzy rachunkiem prowadzonym w … AG, a Rachunkiem Agenta nie spowoduje powstania różnic kursowych w rozumieniu art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe?
 302. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-749/08-3/EK
  1. Czy ponoszone koszty z tytułu uczestnictwa w konsorcjach utworzonych dla potrzeb spełnienia wymogów rozporządzenia REACH Spółka powinna rozpoznawać jako koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 5 ust. 2, czy na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy ponoszone koszty z tytułu uczestnictwa w ww. konsorcjach Spółka powinna rozpoznawać jako koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z przychodami w momencie ich poniesienia? 3. Czy z tytułu wpłat dokonywanych przez Wnioskodawcę na rzecz konsorcjów, na Spółce ciążą obowiązki wynikające z art. 26 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 1 i 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w tym również obowiązek pozyskania certyfikatu rezydencji?
 303. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-749/08-2/EK
  1. Czy ponoszone koszty z tytułu uczestnictwa w konsorcjach utworzonych dla potrzeb spełnienia wymogów rozporządzenia REACH Spółka powinna rozpoznawać jako koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 5 ust. 2, czy na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy ponoszone koszty z tytułu uczestnictwa w ww. konsorcjach Spółka powinna rozpoznawać jako koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z przychodami w momencie ich poniesienia? 3. Czy z tytułu wpłat dokonywanych przez Wnioskodawcę na rzecz konsorcjów, na Spółce ciążą obowiązki wynikające z art. 26 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 1 i 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w tym również obowiązek pozyskania certyfikatu rezydencji?
 304. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-749/08-3/EK
  1. Czy ponoszone koszty z tytułu uczestnictwa w konsorcjach utworzonych dla potrzeb spełnienia wymogów rozporządzenia REACH Spółka powinna rozpoznawać jako koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 5 ust. 2, czy na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy ponoszone koszty z tytułu uczestnictwa w ww. konsorcjach Spółka powinna rozpoznawać jako koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z przychodami w momencie ich poniesienia? 3. Czy z tytułu wpłat dokonywanych przez Wnioskodawcę na rzecz konsorcjów, na Spółce ciążą obowiązki wynikające z art. 26 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 1 i 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w tym również obowiązek pozyskania certyfikatu rezydencji?
 305. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1004/08/BG
  Czy w związku z otrzymaniem, wypłaconej przez "Spółkę z o.o.", dywidendy, Wnioskodawcy przysługuje zwolnienie od opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 22 ust. 4 i 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w związku z czym, czy Wnioskodawca może - na podstawie art. 75 § 1 Ordynacji - wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w zakresie nienależnie pobranego z tego tytułu przez "Spółkę z o.o." podatku?
 306. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-727/08-2/DS
  W świetle przedstawionego wyżej zdarzenia przyszłego Spółka wnosi o potwierdzenie, że: 1) odsetki wypłacane w ramach Umowy (…) nie podlegają w Polsce przepisom o niedostatecznej kapitalizacji, tj. nie ma do nich zastosowania przepis art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; 2) odsetki wypłacane w ramach Umowy (…) przez Spółkę na rzecz XX podlegają w Polsce podatkowi u źródła zgodnie z art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z uwzględnieniem postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania;3) jeśli Spółka stosuje podatkową metodę obliczania różnic kursowych (tzn. na podstawie przepisu art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), to w ramach Umowy (…) przenoszenie salda pomiędzy rachunkiem prowadzonym w Dyyy, a rachunkiem prowadzonym w DxxxG jak i pomiędzy rachunkiem prowadzonym w DxxxG, a Rachunkiem Agenta nie spowoduje powstania różnic kursowych w rozumieniu art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe.
 307. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1254/08-2/IF
  Mając na uwadze fakt, iż z Wielką Brytanią łączą Panią ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze oraz uwzględniając zapisy umowy między Rzeczypospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej należy stwierdzić, iż od 2004 r. posiada Wnioskodawczyni w Polsce ograniczony obowiązek podatkowy, tj. opodatkowaniu podlegają tylko dochody osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 308. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-128/08-5/JK
  W świetle powyższych faktów uznać należy, iż w ww. okresie nie posiadał Pan miejsca zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce. Zatem, biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz uwzględniając zapisy umowy zawartej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, stwierdzić należy, że od 2003 roku (o ile nie ulegnie zmianie stan faktyczny) podlega Pan w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, t.j. opodatkowaniu podlega jedynie dochód osiągnięty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zgodnie z przytoczonymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
 309. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-715/08-4/MM
  Czy odsetki płacone przez Wnioskodawcę na rzecz Y w związku z odroczeniem płatności za zakupione towary są zwolnione z podatku pobieranego "u źródła" w Polsce na podstawie art.11 ust. 3 lit. b) umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania?
 310. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-972/08/MS
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym do dywidendy wypłaconej przez Spółkę do jej udziałowca - spółki komandytowej (spółki C), w części przypadającej na spółkę B, może być zastosowane zwolnienie wynikające z art. 22 ust. 4 w zw. z art. 22 ust. 4 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 311. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-22/08/MM
  W którym państwie powinny być opodatkowane dochody udziałowca, który przeniósł swój ośrodek życia do Szwecji, z tytułu otrzymanej dywidendy wypłaconej w związku z posiadaniem udziałów w polskiej spółce: w Polsce czy w Szwecji?
 312. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-77/08-6/MO
  Czy posiada ograniczony lub nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce? Czy musi się rozliczać z urzędem podatkowym za lata 2006/2007?
 313. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1491/08-3/AG
  Czy w świetle art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 w związku z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 11 ust. 1 i ust. 2 polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania Spółka ma prawo, po uzyskaniu certyfikatu rezydencji L AG, potrącać 5% podatek u źródła?
 314. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1550/08-2/AK
  Czy certyfikat rezydencji, który nie wskazuje daty, do której obowiązuje, stanowiący zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika lub siedziby podatnika dla celów podatkowych, który jest wydany przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania podatnika zachowuje swoją aktualność dopóki nie ulegnie zmianie wskazany w nim stan faktyczny (nie ulegnie zmianie rezydencja podatkowa podatnika zagranicznego)?
 315. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-636/08-3/DS
  Czy, jeżeli Spółka posiada jeden bądź kilka certyfikatów rezydencji (oryginałów) wydanych w roku 2008 i latach wcześniejszych dla poszczególnych kontrahentów i Spółka uzyska od tych podmiotów w następnych latach pisemne lub mailowe potwierdzenie, iż dane wynikające z tych certyfikatów nie uległy zmianie, będzie mogła uznać, że spełniony jest warunek, o którym mowa odpowiednio w art. 26 ust. 1 zdanie drugie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tzn. że jest w posiadaniu certyfikatu rezydencji tych podmiotów ?
 316. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD4/033/032/DYI/08/PK-910
  Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że wypłata należności zagranicznemu podmiotowi transparentnemu pod względem podatku dochodowego, podlegających w Polsce opodatkowaniu w formie ryczałtu w wysokości 20%, może być dokonana bez pomniejszenia przychodu o ten podatek w tej proporcji w jakiej wynika to z przedstawionych przez członków zagranicznego podmiotu transparentnego certyfikatów rezydencji oraz dokumentów świadczących o ich członkostwie oraz udziale w zysku zagranicznego podmiotu transparentnego, a odpowiednia umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania tak stanowi?
 317. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-29/08-2/MO
  Mając na uwadze fakt, iż z Wielką Brytanią łączą Panią ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze oraz uwzględniając zapisy umowy między Rzeczypospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej należy stwierdzić, iż Wnioskodawczyni od 15 czerwca 2005 r. posiada w Polsce ograniczony obowiązek podatkowy, tj. podlega opodatkowaniu tylko od dochodów z pracy wykonywanej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego lub stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia, oraz od innych dochodów osiąganych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 318. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-60/08-2/PS
  Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, nabywana usługa nie mieści się w zakresie usług wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. Nr 54, poz. 654).
 319. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1128/08-2/AM
  Czy zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 w związku z art. 30a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 24 ust. 1 lit. a) Konwencji Polska-Luksemburg dywidenda wypłacana przez Fundusz Osobie Fizycznej będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w Polsce?
 320. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-624/08-4/MM
  Czy jeżeli, będąc w posiadaniu oryginału obecnie wydanego certyfikatu rezydencji wspomnianych powyżej podmiotów, Spółka uzyska od takiego podmiotu w następnych latach pisemne lub mailowe potwierdzenie, iż dane wynikające z owego certyfikatu nie uległy zmianie to będzie mogła ona uznać, że spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 26 ust. 1 zdanie drugie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tzn. że Spółka jest w posiadaniu aktualnego certyfikatu rezydencji owego podmiotu i tym samym może zastosować stawkę podatku określoną w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania?
 321. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-624/08-5/MM
  Czy jeżeli, będąc w posiadaniu oryginału obecnie wydanego certyfikatu rezydencji wspomnianych powyżej podmiotów, Spółka uzyska od takiego podmiotu w następnych latach pisemne lub mailowe potwierdzenie, iż dane wynikające z owego certyfikatu nie uległy zmianie to będzie mogła ona uznać, że spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 26 ust. 1 zdanie drugie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tzn. że Spółka jest w posiadaniu aktualnego certyfikatu rezydencji owego podmiotu i tym samym może zastosować stawkę podatku określoną w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania?
 322. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-101/08-2/IŚ
  Czy certyfikat rezydencji, który nie wskazuje daty, do której obowiązuje, stanowiący zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika lub siedziby podatnika dla celów podatkowych i jest wydany przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania podatnika zachowuje swoją aktualność dopóki nie ulegnie zmianie wskazany w nim stan faktyczny (nie ulegnie zmianie rezydencja podatkowa podatnika zagranicznego)?
 323. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-39/08-2/MŚ
  CIT w zakresie cash poolingu
 324. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-553/08-5/MM
  1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym, z uwagi na cesję wierzytelności na rzecz Dxxx, znajdą zastosowanie postanowienia Umowy z dnia 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, bez względu na siedzibę dostawcy towarów? 2. Czy kwoty należne za odroczenie terminu płatności będą stanowiły zysk przedsiębiorstwa Dxxx w rozumieniu art. 7 ww. umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, niepodlegający opodatkowaniu w Polsce? 3. Czy w przypadku uznania kwot należnych za odroczenie terminu płatności za odsetki w rozumieniu art. 11 ww. umowy, nie będą one jednak opodatkowane w Polsce z uwagi na możliwość zastosowania zwolnień, o których mowa w art. 11 tej umowy?
 325. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1545/08/HK
  Czy mając na uwadze długoletni pobyt w Wielkiej Brytanii, przeniesienie ośrodka życiowego oraz rezydencji podatkowej do tego kraju, wnioskodawca musi rozliczyć w Polsce swoje dochody uzyskane za granicą w latach 2003-2008?
 326. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-717/08/BG
  Czy płatnik (Wnioskodawca) miał obowiązek potrącenia i odprowadzenia w imieniu odbiorcy przychodów zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 19%. Dokonując wpłaty sporządzono również deklaracji CIT-6R, którą przesłano do Urzędu Skarbowego i odbiorcy przychodów.
 327. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-544/08-6/HS
  1. Czy dochody Spółki X z tytułu osiąganych odsetek od udzielonej pożyczki opodatkowane są w Polsce, w Niemczech czy w obu krajach? 2. W jakiej wysokości jest podatek z tytułu osiąganych odsetek na mocy ww. umowy pożyczki?
 328. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-12/08-2/IŚ
  Czy certyfikat rezydencji, który nie wskazuje daty, do której obowiązuje, stanowiący zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika lub siedziby podatnika dla celów podatkowych i jest wydany przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania podatnika zachowuje swoją aktualność dopóki nie ulegnie zmianie wskazany w nim stan faktyczny (nie ulegnie zmianie rezydencja podatkowa podatnika zagranicznego)?
 329. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1295/08-4/AK
  Czy certyfikat rezydencji, który nie wskazuje daty, do której obowiązuje, stanowiący zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika lub siedziby podatnika dla celów podatkowych, który jest wydany przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania podatnika zachowuje swoją aktualność dopóki nie ulegnie zmianie wskazany w nim stan faktyczny (nie ulegnie zmianie rezydencja podatkowa podatnika zagranicznego)?
 330. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-945/08-4/AŻ
  obowiązek zapłaty podatku dochodowego w przypadku zakupu licencji od firmy z USA i uzyskania od niej certyfikatu rezydencji
 331. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-513/08-4/WM
  Czy na podstawie przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawczyni miała obowiązek zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2005?
 332. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-461b/08/DK
  Czy istnieje obowiązek dokumentacyjny wobec udziałowca (CIT-7 i CIT-10) i Urzędu Skarbowego (CIT-6R i IFT-2/IFT-2R) z tytułu wypłaty dywidendy, od której nie został pobrany podatek?
 333. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-461a/08/DK
  Czy dywidenda wypłacona udziałowcom jest zwolniona z podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych?
 334. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1160/08-2/JB
  Wobec niespełnienia łącznie przesłanek art.22 ust.4 pkt 3 i art.22 ust.4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych spółka E nie będzie mogła skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 22 ust.4 ustawy. Na wnioskodawcy będą więc ciążyły obowiązki płatnika z tytułu wypłaty należności z tytułu umorzenia akcji Spółki, określone w art.26 ustawy, w tym pobrania i odprowadzenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego 19% zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonanej wypłaty
 335. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-590/08/PP
  Czy urzędy skarbowe płatników dywidendy mają prawo żądać okazania ważnego certyfikatu wystawionego w tym samym dniu co wypłata dywidendy jako warunek konieczny do skorzystania z prawa do zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych?
 336. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-980/08-2/MK
  Czy można w podanym powyżej przypadku skorygować deklarację roczną PIT-8A za rok 2005: w szczególności skorygować naliczony wcześniej podatek w wysokości 19% do 15% zgodnie z obowiązującą Polskę umową o unikaniu podwójnego opodatkowania z Holandią?
 337. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-389/08-2/ŁM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 06 czerwca 2008 r. (data wpływu 23.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania -jest prawidłowe.W dniu 23 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów p ...
 338. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-848/08-2/DG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 06.06.2008r. (data wpływu 12.06.2008r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie okresu ważności certyfikatu rezydencji -jest prawidłowe.W dniu 12 czerwca 2008r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób ...
 339. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-919/08-2/SP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa, przedstawione we wniosku z dnia 06.06.2008 r. (data wpływu 12.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie okresu ważności certyfikatu rezydencji -jest prawidłowe.W dniu 12.06.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej spraw ...
 340. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-805/08-2/DG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 06.05.2008r. (data wpływu 29.05.2008r.), uzupełnionym na wezwanie organu w dniu 05.08.2008r. o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie okresu ważności certyfikatu rezydencji -jest prawidłowe.W dniu 29 maja 2008r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa ...
 341. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-871/08-2/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 30.05.2008r. (data wpływu do BKIP 09.06.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w następującym zakresie, tj:- Czy Spółka jako płatnik ma prawo do nie pobrania podat ...
 342. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-480/08-5/MK
  Z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie wynika w jakim momencie należy uzyskać certyfikat rezydencji, co oznacza, iż można go uzyskać po dokonaniu płatności pod warunkiem jednak że płatnik wykaże, iż podatnik, na rzecz którego dokonano płatności był rezydentem podatkowym innego państwa w dniu dokonania płatności. Certyfikat taki ma służyć przede wszystkim płatnikowi, od jego posiadania zależy czy Spółka ma prawo zastosować stawkę podatku wynikającą z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Należy podkreślić również, że to na płatniku ciąży obowiązek wykazania, że podatnik, na rzecz którego dokonał płatności był rezydentem podatkowym innego państwa w dniu dokonania płatności
 343. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-792/08-2/AZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 08.05.2008 r. (data wpływu 12.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z obowiązku złożenia zeznania rocznego i dopłaty różnicy podatku w związku z posiadaniem certyfikatu rezydenta Islandii -jest nieprawidłowe.W dniu 12.05.2008 r. został złoż ...
 344. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-869/08-2/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 28.05.2008r. (data wpływu 09.06.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia sposobu opodatkowania odsetek z tytułu pożyczki, wypłacanych Funduszowi z siedzibą w Luksemburgu, który nie posiada osobowości prawnej i nie podlega opodatkowaniu podatkiem d ...
 345. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-866/08-2/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 28.05.2008r. (data wpływu 09.06.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia sposobu opodatkowania odsetek z tytułu pożyczki, wypłacanych Funduszowi z siedzibą w Luksemburgu, który nie posiada osobowości prawnej i nie podlega opodatkowaniu podatkiem d ...
 346. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-870/08-2/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 28.05.2008r. (data wpływu 09.06.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia sposobu opodatkowania odsetek z tytułu pożyczki, wypłacanych Funduszowi z siedzibą w Luksemburgu, który nie posiada osobowości prawnej i nie podlega opodatkowaniu podatkiem d ...
 347. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-868/08-2/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 28.05.2008r. (data wpływu 09.06.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia sposobu opodatkowania odsetek z tytułu pożyczki, wypłacanych Funduszowi z siedzibą w Luksemburgu, który nie posiada osobowości prawnej i nie podlega opodatkowaniu podatkiem d ...
 348. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-867/08-2/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 28.05.2008r. (data wpływu 09.06.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia sposobu opodatkowania odsetek z tytułu pożyczki, wypłacanych Funduszowi z siedzibą w Luksemburgu, który nie posiada osobowości prawnej i nie podlega opodatkowaniu podatkiem d ...
 349. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-869/08/MCZ (KAN-4640/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. Biura 06 maja 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zasad opodatkowania należności otrzymywanych przez posiadającego certyfikat niemieckiej rezydencji podatkowej obywatela Niemiec i Polski z tytułu pełnienia f ...
 350. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-254/08-4/DS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 09 kwietnia 2008 r. (data wpływu 28 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania dywidendy przekazywanej zagranicznemu udziałowcowi -jest prawidłowe.W dniu 28 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony w dniu 21 lipca 2008 ...
 351. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-339/08/BG (KAN-4420/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 09 kwietnia 2008 r. (data wpływu do tut. BKIP w dniu 29 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia:
  - czy otrzymane zaświadczenie o miej ...
 352. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-270b/08/DK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 16 kwietnia 2008 roku (data wpływu 6 maja 2008 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku posiadania certyfikatu rezydencji w związku z niepotrąceniem podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 tej ustawy -jest prawidłowe.W dniu 6 maja 2008 roku został z ...
 353. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-674/08-3/SP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa, przedstawione we wniosku z dnia 15 kwietnia 2008 r. (data wpływu 17 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzenia jurorów będących obywatelami Niemiec -jest prawidłowe.W dniu 17 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przep ...
 354. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3/423-580/08-4/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 13 marca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 07 kwietnia 2008 r.) uzupełnionym w dniu 23 czerwca 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy w związku z zapłatą wykazanych we wniosku kwot na rzecz Wykonawcy Zagranicznego, Spółka będzie zobowiązana jako płat ...
 355. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-323/08/DZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 02 czerwca 2008 r. (data wpływu 13 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia obowiązku płatnika w związku z wynagrodzeniem wypłacanym na rzecz podmiotu zagranicznego, z tytułu umowy na świadczenie usług reklamowych
  Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-322/08/DZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 02 czerwca 2008 r. (data wpływu 13 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia obowiązku płatnika w związku z wynagrodzeniem wypłacanym na rzecz podmiotu zagranicznego, z tytułu umowy na świadczenie usług reklamowych
  Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-240/08/BG (KAN-2913/03/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14 marca 2008 r. (data wpływu do tut. BKIP w dniu 19 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie m. in. określenia wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego należnego od wypłacanych kwot z tytułu czynszu najmu środka transportu -jest prawidłowe.W ...
 356. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-211/08/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2008 r. (data wpływu 9 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wymogów, jakie powinien spełniać certyfikat rezydencji -jest nieprawidłowe.W dniu 9 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prze ...
 357. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-205/08/MO (KAN-2562/3/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 6 marca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 11 marca 2008 r.), uzupełnionym faksem w dniu 20 maja 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie m.in. opodatkowania wypłaconej wspólnikowi dywidendy -jest prawidłowe.W dniu 11 marca 2008 r. wp ...
 358. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-199/08/BG (KAN-2436/03/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 03 marca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 07 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie m.in. ustalenia wymogów jakie powinien spełniać certyfikat rezydencji -jest prawidłowe.W dniu 07 marca 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wn ...
 359. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-377/08-2/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 19.02.2008r. (data wpływu 26.02.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie art. 7 i 12 Umowy z dnia 13 listopada 1995 r., między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U ...
 360. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-272/08/BJ (KAN-1241/02/08)
  INDYWIDUALNA INTERPRETACJANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko K. S. S.A., przedstawione we wniosku z dnia 01 lutego 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 06 lutego 2008r.), uzupełnionym w dniu 15 kwietnia 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w sprawie sposobu opodatkowania przychodów uzyskiwanych przez zawodników z Litwy oraz z Brazylii -jes ...
 361. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-137/08/BG
  Czy Spółka wypłacając swojemu stałemu kontrahentowi należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1 i 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych może, posługując się w kolejnych latach jednym certyfikatem rezydencji danego kontrahenta, korzystać ze zwolnień lub obniżonych stawek opodatkowania przewidzianych w odpowiednich umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, tak długo, aż nie ulegnie zmianie stan faktyczny potwierdzony certyfikatem?
 362. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-321/08/HS (KAN-/1591/02/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 13 lutego 2008r. (data wpływu do tut. BKIP - 15 lutego 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty dywidendy wspólnikowi mającemu miejsce zamieszkania w Nowej Zelandii -jest nieprawidłowe.W dniu 15 lutego 2008r. wpłynął do tu ...
 363. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-124/08/PP
  Czy Spółka na podstawie przedłożonych dokumentów może od wypłaconej dywidendy za rok 2007 pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w oparciu o stawkę wynikającą z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską?
 364. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-271/08/MCZ
  W jaki sposób należy opodatkować przychody uzyskane w Polsce przez obywatela Niemiec z tytułu pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki z o.o. oraz wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu pracy? Którą informacje roczną o uzyskanych przychodach należy sporządzić i przekazać w/w osobie z obu tytułów ? Na adres jakiego Urzędu Skarbowego należy przekazać sporządzone informacje roczne ?Jak często w/w osoba powinna przedkładać certyfikat rezydencji podatkowej?
 365. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-190/08-2/DG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 20.01.2008 r. (data wpływu 01.02.2008 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie okresu ważności certyfikatu rezydencji -jest prawidłowe.W dniu 1 lutego 2008r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego o ...
 366. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-65/08/DK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 29 listopada 2007 r. (data wpływu 4 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie odprowadzania zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłacanych firmie będącej osobą prawną mającej ...
 367. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-184/08-2/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 20.01.2008r. (data wpływu 25.01.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 7 konwencji z dnia 28 czerwca 1996 r. miedzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowenii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i maj ...
 368. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-123/08/IB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 29 stycznia 2008 r. (data wpływu 30 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku pobrania podatku od wynagrodzenia wypłaconego z tytułu pracy wykonywanej na terenie Chin -jest nieprawidłowe.W dniu 30 stycznia 2008 r. został złożony ww. wnio ...
 369. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-593/07-3/SP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 18.12.2007 r. (data wpływu 24.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów obcokrajowca posiadającego miejsce zamieszkania oraz centrum interesów gospodarczych i osobistych na terenie Niemiec pełniącego obowiązki prezesa zarządu Spółki ...
 370. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-17/08-4/DS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko S.A., przedstawione we wniosku z dnia 05 grudnia 2007 r. (data wpływu 11 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji wynagrodzeń wypłacanych kontrahentom -jest prawidłowe.W dniu 11 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony w dniu 11 marca 2008 r. (data wpły ...
 371. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-41/08-3/AMN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej w, przedstawione we wniosku z dnia 5 grudnia 2007 r. (data wpływu 11 grudnia 2007 r.) uzupełnionym w dniu 11 marca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika -jest prawidłowe.W dniu 11 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej inter ...
 372. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-521/07-4/SP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 21.11.2007 r. (data wpływu 10.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia obowiązku podatkowego w Polsce -jest prawidłowe.W dniu 10.12.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej spraw ...
 373. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-522/07-2/AZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 23.11.2007 r. (data wpływu 10.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia ograniczonego obowiązku podatkowego w Polsce w 2006 r. -jest prawidłowe.W dniu 10.12.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego ...
 374. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-239W/08-6/AZ
  W odpowiedzi na wezwanie Pani X z dnia 31.01.2008r. (data wpływu 04.02.2008r.) do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 23.01.2008r. Nr IPPB2/415-239/07-4/AZ, złożone na podstawie art. 52 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów wyjaśnią co następuje.W wyniku ponownej analizy sprawy, z uwzględnieniem zarzutów przytoczonych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, znaleziono podstawy do zmiany ww. indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.Treść zarzutów zawartych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa.W dniu 04.02.2008r, wpłynęło pismo Pani X wzy ...
 375. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-418/07-2/AZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 15.10.2007 r. (data wpływu 19.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia obowiązku podatkowego w latach 2005 - 2006 w związku z uzyskiwaniem dochodów w Wielkiej Brytanii -jest prawidłowe.W dniu 19.11.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej ...
 376. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-297/07/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14 listopada 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 15 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:- ustalenia wysokości dochodu w ...
 377. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-393/07/BJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedsiębiorstwa p. S., przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 16 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzeń pracowników chińskich -jest nieprawidłowe.W dniu 16 listopada 2007r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielen ...
 378. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-464/07-2/DG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 13.11.2007r. (data wpływu 19.11.2007r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie okresu ważności certyfikatu rezydencji -jest prawidłowe.W dniu 19 listopada 2007r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego ...
 379. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-339/07/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 26 października 2007r. (data wpływu do tut. BKIP 06 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przeniesienia akcji po ich aktualnej wartości rynkowej do funduszu inwestycyjnego zamkniętego w zamian za certyfikaty inwestycyjne -jes ...
 380. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-340/07/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 26 października 2007r. (data wpływu do tut. BKIP 06 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przeniesienia akcji po ich wartości nominalnej do funduszu inwestycyjnego zamkniętego w zamian za certyfikaty inwestycyjne -jest niepra ...
 381. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-329/07-4/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 02.11.2007 r. (złożonym osobiście 02.11.2007 r.) oraz piśmie z dnia 30.01.2008 r. (złożonym osobiście 30.01.2008 r.) uzupełniającym stan faktyczny na wezwanie Nr IPPB2/415-329/07/RL z dnia 24.01.2008 r. (data doręczenia 28.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych ...
 382. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-377/07-3/IK
  Czy Spółka jest uprawniona do proporcjonalnego stosowania zapisów odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania? W szczególności, czy w przypadku wypłaty świadczeń podlegających w Polsce opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, na rzecz podmiotu, którego dochody są opodatkowane na poziomie wspólników, Spółka jest uprawniona do proporcjonalnego stosowania zapisów wynikających z odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania — do tej części płatności, która przypada na wspólników, których rezydencja podatkowa została udokumentowana stosownym certyfikatem?
 383. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-615/07/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 23 listopada 2007 r. (data wpływu 26 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w stosunku do tłumacza uzyskującego wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na terytorium Polski,- w części dotyczącej braku obowiązku zwrotu przez p ...
 384. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-274/08-2/AZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 17.09.2007 r. (data wpływu 17.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia obowiązku podatkowego w 2007 r. i w latach następnych w związku z uzyskiwaniem dochodów w Wielkim Księstwie Luksemburga -jest prawidłowe.W dniu 17.10.2007 r. został złożony ww. wnios ...
 385. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-273/08-2/AZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 17.09.2007 r. (data wpływu 17.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia obowiązku podatkowego w 2007 r. i w latach następnych w związku z uzyskiwaniem dochodów w Wielkim Księstwie Luksemburga -jest prawidłoweW dniu 17.10.2007 r. został złożony ww. wnio ...
 386. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-194/07/NG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 26 września 2007r. (data wpływu do tut. Biura 9 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania przedstawionych przez Wspólnika dokumentów za certyfikat rezydencji -jest nieprawidłowe.W dniu 9 października 2 ...
 387. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-174/07/MO
  Czy na podstawie posiadanego certyfikatu rezydencji z dnia 20 lutego 2007 r. oraz wiedzy o tym, że nie nastąpiły żadne zmiany Spółka może w przyszłych latach stosować stawkę podatku wynikającą z umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku?
 388. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-230/07-2/KB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2007r. (data wpływu 28 września 2007 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie określenia siedziby podatnika dla celów podatkowych -jest prawidłowe.W dniu 28 września 2007r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów p ...
 389. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-130/07-2/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej NXD, przedstawione we wniosku z dnia 11 września 2007 r. (data wpływu 28.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania w Polsce dywidendy wypłacanej na rzecz Funduszu z siedzibą w Luksemburgu -jest prawidłowe.W dniu 28 września 2007 r. został złożony ww. wniosek ...
 390. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-84/07/MK
  Czy posiadanie przez Spółkę tłumaczenie oryginału certyfikatu sporządzonego przez tłumacza przysięgłego, w którym stwierdza on, że tłumaczenia dokonano na podstawie przedłożonego oryginału - jest wystarczającym udokumentowaniem rezydencji zagranicznego podatnika pozwalającym na zastosowanie stawek podatku "u źródła" zgodnie z postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania?
 391. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-260/07-2/IK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki X S.A., przedstawione we wniosku z dnia 20.09.2007r. (data wpływu 24.09.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 12 ust. 1 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludo ...
 392. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-279/07-2/AG
  Na podstawie art.14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki , przedstawione we wniosku z dnia 10.10.2007 r. (data wpływu 17.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego pobieranego u źródła -jest prawidłowe.W dniu 17.10.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indy ...
 393. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-226/07-2/AŻ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 06 września 2007 r. (data wpływu 1 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia obowiązku podatkowego za lata 2005-2006 -jest prawidłowe.W dniu 1 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisó ...
 394. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 1446/06
  Powodem i uzasadnieniem wymogu uzyskania od podatnika certyfikatu rezydencji zagranicznej jest udokumentowanie realnej możliwości jego opodatkowania w innym aniżeli Rzeczpospolita Polska państwie -stronie umowy o unikani podwójnego opodatkowania, a więc przez to umożliwienie zastosowania takiej umowy zgodnie z jej celem i racjonalizacją. Podmiot zagraniczny, który nie przedstawia zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie wydanego dla celów podatkowych przez właściwą administrację podatkową nie daje polskim płatnikom oraz organom podatkowym argumentów i gwarancji zgodnego z prawem poddania się opodatkowaniu w państwie swojej deklarowanej rezydencji, a przez to możliwości rzeczywistego zastosowania umowy, której celem nie jest przecież unikanie opodatkowania ale wyłącznie zapobieżenie podwójnemu opodatkowaniu.
 395. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-163/07-2/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 29.08.2007 r. (data wpływu 03.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konieczności uzyskania certyfikatu rezydencji -jest nieprawidłowe.W dniu 03.09.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualn ...
 396. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-121/07-2/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 23.08.2007r., (data wpływu 31.08.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów wypłacanych nierezydentowi przez spółkę z o.o. mającą siedzibę w Polsce -jest nieprawidłowe.W dniu 31.08.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie ...
 397. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-75/07-4/PW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani J. K., przedstawione we wniosku z dnia 30 sierpnia 2007 r. (data wpływu 4 września 2007 r.), uzupełnionym w dniu 27 września 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ograniczonego obowiązku podatkowego- jest prawidłowe.W dniu 4 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie ...
 398. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-69/07/BJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko H. sp. z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 9 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 16 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym uzyskanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez udziałowca zagranicznego przychodów z tytułu ...
 399. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-44/07/MCZ
  Na podstawie art. 14 b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Instanta Sp. z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 1 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. Biura 7 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zasad opodatkowania należności otrzymywanych przez obywatela Austrii posiadającego certyfikat rezydencji z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie spó ...
 400. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-17/07-4/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia (brak daty), data wpływu 26.07.2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów wypłacanych nierezydentowi przez spółkę akcyjną mającą siedzibę w Polsce -jest nieprawidłowe.W dniu 26.07.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie p ...
 401. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-187/1/07
  W związku z przedstawionym we wniosku stanem faktycznym, zrodziła się wątpliwość na jakich zasadach Spółka powinna traktować pod względem podatkowym koszty pośrednictwa agencji marketingowych oraz na jakich zasadach Wnioskująca powinna - w podatku dochodowym od osób prawnych - traktować płatność do agencji marketingowej z tytułu praw majątkowych, jak i prowizji agencji?
 402. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US II/423-6/07
  1. Czy w opisanym stanie faktycznym Podatnik korzysta ze zwolnienia od zapłaty zryczałtowanego 19% podatku od przychodu, 2. Czy udziałowiec powinien przedłożyć płatnikowi dywidendy certyfikat rezydencji odbiorcy?
 403. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/DD1/415/30P/07/TK
  1. Czy dysponując certyfikatem rezydencji podatkowej klienta, wystawionym przez Ministerstwo Rozwoju Ekonomicznego Nowej Zelandii, Spółka powinna naliczać różnicę pomiędzy ryczałtem, a stawką zapisaną w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania czyli 10 %, czy też przedłożenie certyfikatu rezydencji zwalnia Spółkę jako płatnika z obowiązku poboru podatku dochodowego od wypłacanych należności 2. Czy Spółka musi żądać certyfikatu rezydencji przed każdą wypłatą.
 404. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-11/BJ/07
  Jaką stawką należy opodatkowac dywidendy wypłacone obywatelowi Japonii będącemu udziałowcem Spółki?
 405. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415-72/07/TM
  Czy Spółka jako płatnik jest obowiązana pobrać podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodu z tyt. umowy o dzieło zawartej z obywatelem Polski, mającym miejsce stałego pobytu na terytorium Stanów Zjednoczonych, który nie przedstawił certyfikatu rezydencji w momencie poboru podatku? Czy Spółka postąpiła poprawnie, pobierając podatek dochodowy od osób fizycznych od w/w przychodu w wysokości 19% i wykazując ten podatek w deklaracji PIT-4?
 406. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-23/07-2/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 19 lipca 2007r. (data wpływu 19 lipca 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie warunków korzystania ze zwolnienia z tytułu wypłacanej polskiej spółce dywidendy -jest nieprawidłowe.U Z A S A D N I E N I EW dniu 19 lipca 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielen ...
 407. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-2/07/BK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 3 lipca 2007 roku (data wpływu 5 lipca 2007 roku), uzupełnionym pismem z dnia 7 sierpnia 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu pracy wykonywanej przez nierezydentów na terytorium Polski, b ...
 408. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/423-26/07/DK
  Czy przy wypłacie dywidendy polskiej spółce mającej siedzibę na terytorium RP (posiadającej w kapitale S.A. więcej niż 15% akcji nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 2 lata), aby nie potrącić podatku od dywidend, S.A. (jako płatnik) powinien otrzymać certyfikat rezydencji od spółki, której wypłaca dywidendę?
 409. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/423-0092/07/AK
  Wątpliwości Wnioskodawcy budzi, czy w sytuacji gdy dywidenda wypłacana jest przez polską spółkę na rzecz innej polskiej spółki kapitałowej posiadającej w kapitale spółki wypłacjającej dywidendę bezpośrednio minimum 15% udziałów nieprzerwanie przez co najmniej 2 lata - spółka wypłacająca dywidendę może nie pobrać podatku jedynie pod warunkiem, że uzyska certyfikat rezydencji od spółki otrzymującej dywidendę.
 410. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4060-36/07
  Czy oświadczenie nierezydenta oraz potwierdzenie zapłaty podatku w urzędzie skarbowym w Azerbejdżanie może zastąpić certyfikat rezydencji dla celów podatkowych, bowiem wysłany druk certyfikatu rezydencji stanowi problem do wypełnienia w tamtejszym urzędzie?
 411. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPZ/423/10/07/TG
  Czy końcowa data okresu za który jest wydawany certyfikat rezydencji oznacza datę wydania zaświadczenia?
 412. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/423-94/07/55817
  Czy płatnik może zastosować zwolnienie z poboru podatku zryczałtowanego, o którym mowa w art. 26 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do wypłaty należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 (przychody z praw autorskich), jeżeli podatnik informuje w certyfikacie rezydencji, że jest zwolniony od podatku od dochodów przeznaczonych na cele statutowe, tj. na cele wymienione w art. 17 ust. 1 w/w ustawy?
 413. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPZ/423/9/07/IK
  Czy certyfikaty rezydencji wystawiane przez polskie urzędy skarbowe są wystarczającą podstawą do zastosowania zwolnienia z opodatkowania należności licencyjnych otrzymywanych przez Spółkę?
 414. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-67/07/PK
  Czy Spółka może zaprzestać poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconych swoim pracownikom mieszkającym poza granicami Polski wynagrodzeń w momencie gdy pracownik przedłoży aktualny w danym roku certyfikat rezydencji?
 415. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/423-17/07/PK
  Czy w celu skorzystania ze zwolnienia zawartego w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT konieczne jest posiadanie certyfikatu rezydencji nawet jeśli podatnik ma siedzibę w Polsce?
 416. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/423-11/07/PK
  Czy w celu skorzystania przez polską osobę prawną ze zwolnienia zawartego w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT konieczne jest posiadanie przez nią certyfikatu rezydencji?
 417. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPZ/423/5/07/IK/2
  Czy przy dokonywaniu wypłaty w drobnych transakcjach zawieranych z podmiotami zagranicznymi każdorazowo wymagany jest certyfikat rezydencji?
 418. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/4151-23/07
  1.Czy posiadanie certyfikatu rezydencji ma znaczenie przy opodatkowaniu dochodów wypłaconych za tłumaczenie bądź z tytułu sprzedaży licencji osobie fizycznej nie mającej w PL miejsca zamieszkania? 2.Czy sprzedający może odliczyć potrącony przez płatnika podatek zapłacony w innym kraju, od podatku dochodowego wykazanego do zapłaty?
 419. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2150/415/3/2007/BB
  Jaką zaliczkę należy pobrać od wynagrodzeń nauczycieli języków obcych - fizycznych osób zagranicznych zatrudnionych na umowę o dzieło?
 420. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: LUS/I-3/423/14-N/07/LS
  Czy Spółka powinna obliczyć, pobrać i wpłacić do Urzędu Skarbowego 20%-owy zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych, stosując średni kura NBP z dnia dokonania zapłaty, jeżeli podmiot zagraniczny - nie jest podatnikiem w swoim kraju i nie posiada numeru identyfikacji podatkowej?
 421. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-13/07
  Czy certyfikat rezydencji wystawiony przez organ podatkowy państwa kontrahenta w grudniu 2006 roku będzie zwalniał Spółkę z obowiązku pobrania podatku u źródła, w przypadku płatności na rzecz zagranicznego kontrahenta w kolejnych miesiącach 2007 roku (tj. od stycznia do grudnia 2007 roku)?
 422. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/423-2/07/9527
  Czy do wynagrodzenia wypłacanego kontrahentowi zagranicznemu - sprzedawcy urządzenia przemyslowego- za montaż zakupionego urzdządzenia dokonywany przez pracowników Spółki (kupującego) pod nadzorem pracowników sprzedawcy, w sytuacji gdy cena za montaż jest rozdzielona od ceny urządzenia, znajduje zastosowanie art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? - Czy Spółka winna żądać od kontrahenta przed dokonaniem pierwszej płatności aktualny certyfikat rezydencji podatkowej? - Czy Spółka powinna wykazać usługi nadzoru nad montażem w informacji IFT-2 składanej zgodnie z art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 423. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/192/06/JB
  Czy emitując za pośrednictwem banku dłużne papiery wartościowe na spółce ciąży obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w rozumieniu art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) ?
 424. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415/284/06
  Czy podatnik ma obowiązek złożyć zeznanie podatkowe za 2005 r. w Polsce w sytuacji, gdy dochody osiągał wyłącznie w Anglii?
 425. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415/305/06
  Jaki jest status podatkowy podatnika w 2006 roku i latach następnych?
 426. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/423-0178/06/AK
  Spółka ma wątpliwość, czy wydruk certyfikatu rezydencji z Internetu jest wystarczający do udokumentowania rezydencji podatkowej, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 427. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/406/288/JS/06
  Czy przedstawiony dokument spełnia wymogi pozwalające potraktować go jako certyfikat rezydencji w rozumieniu polskiego prawa podatkowego.
 428. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/423-26/MG/06
  - dotyczy opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym wypłaconych odsetek pożyczkodawcy mającemu siedzibę w Austrii.
 429. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO1/423-62/06/73485
  Spółka dokonała na rzecz kontrahenta z Niemiec wypłaty należności o których mowa w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W załączeniu do pisma Spółka przedłożyła kserokopię" dowodu wpisu przedsiębiorcy płacącego podatki" dla spółki niemieckiej, zarówno w wersji oryginalnej t. j. w języku niemieckim jak i tłumaczenie na język polski. Załączony dokument jest dowodem wpisu przedsiębiorcy płacącego podatki dla niemieckiej spółki X, wydany przez niemiecki urząd finansowy. Zaświadczenie z ważnością na okres roczny od daty jego wystawienia tj. dnia 28.06.2006 roku, służy wyłącznie do wykazania zapisu przedsiębiorcy płacącego podatki dla przedłożenia w postępowaniu o zapłatę podatku obrotowego w innych państwach. Urząd finansowy zaświadcza, że spółka X zamieszkuje na stałe w Niemczech i jest zarejestrowana pod odpowiednim numerem podatkowym. Spółka zwraca się z zapytaniem czy taki dokument dołączony do wniosku "spełnia ustawowe wymogi "certyfikatu rezydencji" zezwalające w oparciu o ten dokument na pobór 5% podatku, przy wypłacie należności za zakup "know-how" od przedsiębiorcy niemieckiego". Zdaniem Spółki załączony dokument spełnia wymogi certyfikatu rezydencji o którym mowa w art. 26 ustawy pdop, "dowód wpisu przedsiębiorcy płacącego podatki" wydany przez niemiecki urząd finansowy potwierdza rezydencję podatkową danej osoby prawnej podając numer podatkowy pod jakim Firma jest zarejestrowana, ponadto wyznacza czas ważności zaświadczenia.
 430. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-3/4117/IN-53/US/2006/ACh
  Dotyczy obowiązku podatkowego w Polsce, przy stałym zamieszkaniu w Wielkiej Brytanii.
 431. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415/65/06/PP
  Czy oryginal certyfikatu rezydencji może zastąpić: - uwierzytelniony przez notariusza odpis sertyfikatu rezydencji lub - kserokopia z oryginału certyfikatu rezydencji z poświadczeniem obejmującym pieczęć "Za zgodność z oryginałem" i podpis radcy prawnego Banku lub - kserokopia z oryginału certyfikatu rezydencji z poświadczeniem obejmującym pieczęć "Za zgodność z oryginałem" i podpis osoby posiadającej pełnomocnictwo do reprezentacji Banku np. Dyrektora Oddziału lub Dyrektora Departamentu Banku lub - kserokopia z oryginału certyfikatu z poświadczeniem obejmującym pieczęć "za zgodność z oryginałem" i podpis uprawnionego pracownika Banku - opiekuna Klienta.
 432. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD7/033-106-SR/06/1161
  czy na wnioskodawcy ciążą obowiązki płatnika z tytułu korzystania z usług doradczych, badań rynku oraz świadczeń o podobnym charakterze, w szczególności usług pośrednictwa i marketingowych na rynkach różnych krajów w szczególności na rynku czeskim, chińskim, rosyjskim, ukraińskim i uzbeckim
 433. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415-57/06/TM
  Czy w przypadku dochodów, o których mowa w art. 42c ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od osób o których mowa w art. 42c ust. 1 pkt 1 ustawy Spółka powinna uzyskiwać certyfikaty rezydencji?
 434. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415-58/06/ML
  Czy w związku z otrzymaniem przez Spółkę od pracownika oświadczenia o posiadaniu statusu nierezydenta, zaistnieje konieczność, po otrzymaniu od niego certyfikatu rezydencji: skorygowania stawki podatku od przychodu z tytułu pełnionej funkcji w radzie nadzorczej z 19% na 20%, wyliczonej od podstawy nie pomniejszonej o koszty uzyskania przychodu, skorygowania deklaracji PIT-4 i złożenia miesięcznych deklaracji PIT-8A o zryczaltowanym podatku oraz wystawienia informacji o wysokości przychodu uzyskanego przez osobę fizyczną niemającą miejsca zamieszkania - IFT-1 R jako rozliczenie roczne za 2005r. ?
 435. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415/138/06
  Podatnik podatnik zatrudniony w Holandii (planowany okres pobytu w Holandii - 3 lata) podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu?
 436. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/423-0051/06/AK
  Spółka ma wątpliwość, jakie cechy powinien posiadać dokument zaświadczający rezydencję podatkową (certyfikat rezydencji), aby spełnić wymogi zawarte w przepisach podatkowych oraz na jakim formularzu (IFT-1R czy IFT-2R) Spółka powinna wykazać wysokość przychodu uzyskanego w 2005 r. przez podatnika mającego siedzibę w Austrii.
 437. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/423-0052/06/AK
  Spółka ma wątpliwość, czy postępowanie Spółki, biorąc pod uwagę opisany stan faktyczny, nie naruszyło postanowień art. 21 ust 1 pkt 2 a oraz art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
 438. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB4-6/AG-033-0887-116-1347/06
  Czy stronom przysługuje swoboda wyboru miejsca opodatkowania należności licencyjnych, jeżeli w ocenie Spółki, skoro w obu przywołanych ustępach art. 12 umowy posłużono się partykułą "mogą"?
 439. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2150/4111/415/24/06
  Dotyczy obowiązku rozliczania w Polsce dochodów uzyskanych z tytułu pracy w Wielkiej Brytanii.
 440. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-12/06
  Czy przyznanie statusu rezydenta wpłynie na możliwość rozliczania się za pomocą podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 441. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-1-1/MM/06
  Pytanie w sprawie wysokości opodatkowania odsetek od pożyczki udzielonej Spółce przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w Niemczech i będące udziałowcami.
 442. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-1-2/MM/06
  Dotyczy wysokości opodatkowania dywidend wypłaconych osobom fizycznym mającym miejsce zamieszkania w Niemczech i będących udziałowcami Spółki.
 443. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/16/2006/PDII/415-9/06
  Pytanie podatniczki dotyczy obowiązku rozliczania dochodów uzyskanych w Wielkiej Brytanii.
 444. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PB-RI-PDP/423/119/P/92/06/MB
  Czy Spółka jako emitent obligacji jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych obligatariuszy i w związku z tym, w przypadku siedziby obligatariusza poza granicami RP powinien dysponować oryginałami certyfikatów rezydencji?
 445. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1442/DP_II/4110-51/AP/06
  Czy będę musiała rozliczać się w Polsce z dochodów uzyskanych w Wielkiej Brytanii jeżeli: - uzyskałam kontrakt na umowę o pracę na 3 lata, - przenoszę centrum życiowych interesów do Wielkiej Brytanii, - będę ubiegać się o status rezydenta w GB, - wymeldowuję się z kraju?
 446. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/423-39/05/PK
  Czy dywidenda wypłacona 100% akcjonariuszowi (osobie prawnej z siedzibą na terenie Konfederacji Szwajcarskiej) korzysta ze zwolnienia zawartego w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 447. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP3/423-68/05/77522
  Zapytanie spółki dotyczyło: ustalenia czy załączone do wniosku zaświadczenie wydane przez organ duński, który nie jest organem administracji podatkowej spełnia wymogi certyfukatu rezydencji i jako taki będzie honorowane przez polskie organy podatkowe?
 448. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/100/05/AG
  Czy przedłożony Spółce przez ... z siedzibą w Holandii certyfikat rezydencji podatkowej spełnia wymóg zastosowania zwolnienia z poboru podatku dochodowego od kwoty wypłaty z tytułu przychodów określonych w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).
 449. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/78/05/AG
  Czy wypłata dokonana przez Spółkę po dniu 1 lipca 2005 r. dla ... z siedzibą w Holandii należności określonych w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych za okres od grudnia 2004 r. do czerwca 2005 r. oraz od lipca 2005 r. podlega zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 3-4 oraz art. 22a tej ustawy?
 450. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/100/05/AG
  Czy przedłożony Spółce przez ... z siedzibą w Holandii certyfikat rezydencji podatkowej spełnia wymóg zastosowania zwolnienia z poboru podatku dochodowego od kwoty wypłaty z tytułu przychodów określonych w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).
 451. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-691/05/FW
  Czy podatnik mający miejsce zamieszkania na terytorium Polski i osiągający przychody z tytułu pracy świadczonej na terytorium Libii ma obowiązek składania w Polsce rocznego zeznania podatkowego i opodatkowania tych dochodów?
 452. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/415-12/ER/05
  dotyczy zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez zagraniczną osobę fizyczną z tytułu odsetek od udzielonej Spółce pożyczki.
 453. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/DP1/423-60/05/MGA
  dotyczy opodatkowania dochodu uzyskanego na Białorusi
 454. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/DP1/423-60a/05/MGA
  dot. możliwości obniżenia podatku dochodowego w Polsce o kwotę podatku zapłaconego na Białorusi
 455. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PBOI/423/215/P/05/APM
  Dotyczy stawki opodatkowania należności licencyjnych od 1 lipca 2005 r., kiedy brak jest powiązań kapitałowych pomiędzy stronami transakcji
 456. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US pb IB / 415 - 47 / 272b/55 / 05 / KSz
  dotyczy zasad opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu z tytułu należności licencyjnych za wykorzytsanie utworu, ktore będą wypłaconew 2005 roku osobie mającej miejsce zamieszkaniaw Szwecji
 457. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US pb IB / 415 - 45 / 224b/48 / 05 / KSz
  dotyczy zasad opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu z tytułu należności licencyjnych za wykorzystanie utworu, które będą wypłacone w 2005 roku osobie mającej miejsce zamieszkania w Holandii
 458. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US pb IB / 415 - 46 / 272a/54 / 05 / KSz
  dotyczy zasad opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu z tytułu umowy o dzieło, wypłaconego w 2004 roku osobie mającej miejsce zamieszkania w Szwecji
 459. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US pb IB / 415 - 47 / 272b/55 / 05 / KSz
  dotyczy zasad opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu z tytułu należności licencyjnych za wykorzytsanie utworu, ktore będą wypłaconew 2005 roku osobie mającej miejsce zamieszkaniaw Szwecji
 460. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US pb IB / 415 - 45 / 224b/48 / 05 / KSz
  dotyczy zasad opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu z tytułu należności licencyjnych za wykorzystanie utworu, które będą wypłacone w 2005 roku osobie mającej miejsce zamieszkania w Holandii
 461. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US pb IB / 415 - 44 / 224a/47 / 05 / KSz
  dotyczy zasad opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu z tytułu umowy o dzieło wypłaconego w 2005 roku osobie mającej miejsce zamieszkania w Holandii
 462. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP3/423-12/05
  Zapytanie spółki dotyczyło: dotyczy ustalenia miejsca opodatkowanaia należności z tytułu dzierżawy środków trwałych wypłacanych na terytorium Polski osobie prawnej posiadającej siedzibę w Niemczech?
 463. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-174/179/05/PK
  Czy w świetle art. 21 i art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dokonując zapłaty za fakturę wystawioną przez Spółkę z o.o. z siedzibą w Indiach z tytułu udzielonej porady prawnej należy pobrać i przekazać do urzędu skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 20%? Rzeczpospolita Polska i Republika Indii podpisały umowę.
 464. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2150/4111/415/49/05
  Czy prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą można zmienić rezydencję podatkową oraz w jaki sposób należy wówczas opodatkować uzyskane dochody (ze stosunku pracy w kraju UE oraz z działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce) ?
 465. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/185/WD/423/61/05/JŻ
  Jakie cechy powinien posiadać dokument aby spełnić wymogi zawarte w powołanym art. 26 ust. 1, a tym samym stanowić "certyfikat rezydencji"?
 466. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PBOI/423/185/P/05/APM
  Czy posiadanie przez płatnika (Spółkę) po dacie 01.01.2004 r. zaświadczenia o siedzibie podatkowej nierezydenta wydanego przez właściwą administrację podatkową (certyfikat rezydencji) upoważnia Spółkę do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku pobranym za rok 2003 ?
 467. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PBOI/423/119/P/05/APM
  Czy nie posiadanie, w momencie wypłaty należności licencyjnych, za prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w 2003 roku certyfikatu rezydencji podatników nie będących rezydentami (firmy z Austrii i Węgier) powinno rodzić skutek podatkowy w postaci pobrania podatku w wysokości 20% wypłaconych przychodów ?
 468. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OP/423/116/50/TB/05
  1. Czy zachodzą przesłanki określone w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy, a zatem, czy dzierżawa statku od zagranicznej osoby prawnej z siedzibą na Wyspie Man, skutkuje powstaniem zobowiązania podatkowego po stronie zagranicznej spółki? 2. Jeżeli tak, to czy pomiędzy państwem rezydencji zagranicznej osoby prawnej, a Rzeczpospolitą Polską została zawarta umowa międzynarodowa skutkująca zmianą stawki podatku i jaka jest prawidłowa stawka tego podatku? 3. Czy wobec poczynionych na podstawie analizy pkt 1 i 2 ustaleń spółka jest zobowiązana do pobrania i odprowadzenia takiego podatku?
 469. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF/415-97/PŁ III/05
  Czy przedłożony przez obywatela Francji dla polskiego płatnika dokument spełnia wymogi certyfikatu rezydencji?
 470. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/90/05/AG
  Czy przedłożony przez podatnika certyfikat rezydencji podatkowej spełnia wymóg zastosowania zwolnienia z poboru podatku dochodowego od osób prawnych od kwoty wypłaconej z tytułu obniżenia kapitału zakładowego na podstawie art. 22a ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
 471. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/P1/423-0057/05/AP
  Czy w stosunku do wierzytelności za prowizję od udzielonej gwarancji bankowej wypłacanej na rzecz udziałowca mającego siedzibę w Niemczech mają zastosowanie przepisy wynikające z umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania?
 472. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/P1/423-0060/05/AP
  Jaki dokument stanowi podstawę zastosowania art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 473. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPZ/423/15/05/HT
  Czy Spółka może pobrać podatek na podstawie art.26 ust.1 ustawy pdop według stawki przewidzianej w przepisach umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a Turcją oraz umowy między Polską a Holandią, jeżeli w dniu dokonywania wypłaty odsetek posiada informację o kraju rezydencji podatkowej podatnika po dacie dokonania wypłaty należności odsetek?
 474. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415/51/05/PP
  1. Czy, cudzoziemiec nie posiadający w Polsce miejsca zamieszkania (nie jest polskim rezydentem podatkowym) podlega opodatkowaniu tylko od dochodów z pracy wykonywanej na terytorium RP na podstawie stosunku służbowego lub stosunku pracy oraz od innych dochodów osiąganych na terytorium RP? 2. Czy zgodnie z postanowieniami art. 13 ust. 1 pkt 7 ustawy o pdof przychód otrzymywany z tyt. pełnienia funkcji Przezesa Zarządu Spółki, na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki jest kwalifikowany, jako przychód z działalności wykonywanej osobiście, i czy podlega opodatkowaniu 20% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 3. Czy Spółka obowiązana jest jako płatnik, sporządzić i przekazać deklarację zbiorczą PIT-8A wraz z informacją dla podatnika IFT-1/IFT-1R?3.
 475. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-080/05
  Czy podatnik mający miejsce zamieszkania na terytorium Libii podlega w Polsce obowiązkowi podatkowemu z tytułu pracy świadczonej na terytorium Libii?
 476. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1/423-65/05/GH
  Czy płatnik winien dokonać poboru podatku od przychodów z tytułu wypłacanych należności licencyjnych (za korzystanie z autorskich praw majątkowych) od rezydenta podatkowego USA, w sytuacji kiedy certyfikat amerykański dla grupy podatkowej "XX Inc." nie wskazywał wprost na to, że należy do niej "XY Group" ?
 477. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/P1/423-0041/05/AP
  Spółka zaciągnęła w 1999r. kredyt inwestycyjny w banku holenderskim, którego portfel kredytowy przejęty został przez instytucję finansową promującą eksport, kontrolowaną przez rząd holenderski. Zgodnie z umową kredytową podatek od odsetek opłacany miał być przez polską Spółkę. Czy odsetki z tytułu zaciągniętego kredytu wypłacone na rzecz instytucji finansowej kontrolowanej przez rząd holenderski podlegają opodatkowaniu tylko w Holandii, tj. w państwie, w którym siedzibę ma odbiorca odsetek?
 478. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-72/CIT/05
  Czy obowiązujące od 1 stycznia 2005r. zwolnienie od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ma zastosowanie do wypłaconej w 2005r. dywidendy, przysługującej wspólnikowi za 2003r.?
 479. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-2/415/82/05
  Czy dla Fundacji oświadczenia studentów obcokrajowców o posiadaniu rezydencji podatkowej i stałego miejsca zamieszkania w Polsce są podstawą do traktowania tych studentów do celów podatkowych, jak obywateli polskich?
 480. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPZ/423/6/05/HT/1
  Czy certyfikat rezydencji powinien zawierać sformułowanie "podmiot jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem" oraz poświadczenie autentyczności podpisu osoby i pieczęci urzędowej organu podatkowego kraju siedziby osoby zagranicznej stwierdzone przez Wydział Konsularny Ambasady R.P. ?
 481. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPZ/423/6/05/HT/2
  Czy od zwrotu kosztów podróży powinien być pobrany podatek na podstawie art. 26 ust.1 ustawy pdop, jeżeli zgodnie z zawartą umową z osobą zagraniczną koszt ten nie wchodzi w zakres wynagrodzenia za wykonanie świadczenia, które jest wymienione w katalogu art. 21 ust.1 pkt 2a ustawy pdop ?
 482. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415/34/05/PP
  Czy w stosunku do osób mających udokumentowane miejsce zamieszkania w Gibraltarze należy stosować takie same zasady opodatkowania jak dla osób z miejscem zamieszkania w Wielkiej Brytanii z zastosowaniem umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i zysków majątkowych /Dz. U. z 1978r. Nr 7, poz. 20/.
 483. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-104-102/05/IW
  Czy zgodnie z nową umową m. RP a RFN w sprawie unikania podwójnego opodatkowania Spółka powinna pobierać zryczałtowany podatek w wysokości 20% (stawka z updop) od należności licencyjnych i odsetek, a następnie różnica m. podatkiem pobranym a podatkiem wg nowej umowy (5%) będzie zwracana na wniosek podatnika, czy pobierać 5% podatku?
 484. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423/14/05/EN
  Czy Spółka jako wspólnik niemieckiej Spółki Komandytowej prowadzącej na terytorium Polski działalność gospodarczą (leasing nieruchomości) za pośrednictwem Oddziału jest podatnikiem polskiego podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów osiągniętych z tej działalności.
 485. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PBOII/423/72/P/05/APM
  Dotyczy obowiązku pobrania podatku dochodowego "u źródła" z tytułu przekazania należności podmiotom zagranicznym z tytułu licencji za oprogramowanie komputerowe.
 486. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2170/415/2/2005
  Jaką zaliczkę należy pobrać od nauczycieli języków obcych - fizycznych osób zagranicznych zatrudnionych na umowę o dzieło, którzy nie przedstawili certyfikatu rezydencji?
 487. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423/8/05/HT/6
  Czy zapisy zawarte w art. 29 umowy zawartej pomiędzy Polską a Niemcami w sprawie unikania podwójnego opodatkowania wpływają na wysokość podatku, jaką powinien pobierać Bank, czy też dotyczą wyłącznie sytuacji, w której wobec nie przedstawienia przez klienta certyfikatu rezydencji podatek został mu pobrany wg stawki krajowej, a zapis zawarty w art. 29 potwierdza tylko prawo klienta do ubiegania się o zwrot tego podatku w polskim urzędzie skarbowym ?
 488. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423/8/05/HT/4
  Czy w świetle postanowień art. 11 ust. 1 i 2 umowy zawartej między Polską a Niemcami w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, Bank wypłacając należne klientowi dyskonto i odsetki na zbiorczy rachunek pieniężny prowadzony przez Bank niemiecki z siedzibą w Niemczech, mając certyfikat klienta (właściciela odsetek), jak również certyfikat Banku niemieckiego, powinien zastosować stawkę podatku wynikającą z umowy polsko-niemieckiej, jeśli tak, to w jakiej wysokości, czy też powinien zastosować stawkę wynikającą z umowy zawartej pomiędzy Polską a krajem siedziby klienta, właściciela przychodów odsetkowych ?
 489. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423/8/05/HT/3
  Czy Bank, mając wiarygodne informacje o kraju podatkowej rezydencji klienta oraz mając pewność otrzymania jego certyfikatu rezydencji w krótkim okresie, a nie dysponując nim na dzień wypłaty odsetek (wpłaty podatku do urzędu skarbowego), może pobrać podatek według stawki przewidzianej umową polsko-niemiecką, czy też obowiązany jest w takiej sytuacji pobrać podatek wg stawki krajowej? Czy w przypadku późniejszego otrzymania takiego certyfikatu, potwierdzającego rezydencję podatkową klienta w okresie, w którym nastąpiła wypłata przychodów odsetkowych, w stosunku do Banku, jako płatnika, powstanie zaległość podatkowa z tytułu pobrania podatku według niższej stawki przewidzianej przez umowę międzynarodową?
 490. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423/8/05/HT/7
  Czy w przypadku posiadania przez bank niemiecki oddziałów w innych krajach, dla opodatkowania odsetek wypłacanych temu bankowi na rachunki prowadzone dla niemieckiej centrali banku, jak również na rachunki oddziałów banku znajdujących się w innych krajach, z tytułu lokat bankowych, zastosowanie będzie miał certyfikat rezydencji tego banku, wydany przez administrację podatkową miejsca jego siedziby, tj. administrację niemiecką. Jednostki organizacyjne banku (oddziały) nie posiadają osobowości prawnej, są to tylko organizacyjnie wyodrębnione placówki banku?
 491. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423/8/05/HT/1
  Czy Bank, nie mając na dzień wypłaty odsetek certyfikatu rezydencji klienta, lecz otrzymując taki certyfikat przed upływem terminu wpłaty podatku do urzędu skarbowego, może zastosować stawkę wynikającą z umowy polsko-niemieckiej, czy obowiązany jest do dokonania wpłaty do urzędu skarbowego podatku według stawki krajowej?
 492. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423/8/05/HT/2
  Czy Bank dysponując certyfikatem rezydencji podatkowej klienta wystawionym przez niemiecką administrację podatkową ponad rok przed datą wypłaty odsetek, ma obowiązek pobrać podatek według stawki krajowej, uznając certyfikat rezydencji za nieaktualny, czy też może potraktować ten certyfikat jako ważny, mając informacje z innych źródeł o braku zmian rezydencji klienta w okresie pomiędzy wydaniem certyfikatu a wypłatą odsetek?
 493. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-1245/04
  Czy należności licencyjne podlegają opodatkowaniu w Wielkiej Brytanii, czy w Polsce?
 494. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415/9/05/MJ
  Czy wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu obywatelowi Niemiec będącego wspólnikiem Spółki powinno zostac opodatkowane według art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w formie ryczałtu w wysokości 20% po uprzednim odliczeniu kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 5?
 495. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005/1021/04
  Czy wynagrodzenie za świadczone na rzecz polskiego Podatnika usługi sprzedaży, marketingu, administracyjne, produkcji i dystrybucji wyrobów wypłacone spółce mającej siedzibę we Francji podlega opodatkowaniu w Polsce czy we Francji?
 496. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005/1051/04
  Czy Podatnik ma obowiązek przedstawienia urzędowi skarbowemu certyfikatu rezydencji Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR)?
 497. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-7/05
  W jaki sposób opodatkować wynagrodzenie obywatela Niemiec zatrudnionego przez polską spółkę, mieszkającego i wykonującego pracę w Niemczech?
 498. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/423-296/04
  Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym przychody z tytułu odsetek od pożyczek udzielonych przez obywateli holenderskich Spółce z o.o.?
 499. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/3-423/119/04
  dotyczy stosowania niższej stawki opodatkowania odsetek od pożyczki udzielonej przez osobę zagraniczną po przedstawieniu certyfikatu rezydencji
 500. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-1/05
  W jakiej wysokości Spółka, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, powinna pobrać i odprowadzić podatek dochodowy z tytułu odsetek od pożyczki udzielonej Spółce przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w Niemczech, a będące udziałowcami Spółki?
 501. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-I-005/103/SMA/04
  Dotyczy zastosowania prawidłowej stawki podatku w stosunku do należności licencyjnych wypłacanych podatnikom, o których mowa w art. 3 ust 2 ww. ustawy.
 502. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II-2/423/275/JB/177/04
  Czy Spółka wypłacając duńskim udziałowcom po 1.01.2004r. dywidendę z zysku netto za 2002r. i za lata wcześniejsze stosuje podatek od dywidend w wysokości 0% kwoty dywidendy brutto zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt a Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania z dnia 6.12.2001r.
 503. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDII/423/US/10/04
  Z treści złożonych pism wynika, że Spółka zawarła umowę pożyczki z podmiotem mającym siedzibę w Holandii (spółką holenderską). Z tytułu umowy pożyczki Spółka wypłaciła w październiku 2004r podmiotowi holenderskiemu odsetki. Podmiot holenderski dostarczył Spółce oryginał certyfikatu rezydencji. Kopia certyfikatu wraz oryginałem tłumaczenia na język polski sporządzonego przez tłumacza przysięgłego została przedłożona tutejszemu organowi podatkowemu. Spółka potrąciła z wypłaconych odsetek 5 % zryczałtowany podatek, który wykazała w deklaracji CIT-10 i przelała na konto. Spółka pyta czy to postępowanie takie jest prawidłowe.
 504. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US71/ROP1/423/767/04/PK
  Czy przychody uzyskane od usług księgowych, zarządzania, gwarancji rodzą obowiązek podatkowy zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowy od osób prawnych?
 505. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/110/2004
  Spółce udzielona została pożyczka przez duńskiego udziałowca, który posiada w niej 70 % udziałów. Przy spłacie odsetek od ww. pożyczki został pobrany i odprowadzony podatek w wysokości 20 %. Firma duńska nie zgodziła się na potrącanie podatku i dostarczyła spółce certyfikat rezydencji. Zdaniem spółki - w zaistniałej sytuacji odsetki wypłacone firmie duńskiej powinny być opodatkowane w Danii.
 506. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-37/GC/2004
  Czy posiadany przez Spółkę certyfikat rezydencji w prawidłowy sposób dokumentuje miejsce siedziby podatnika do celów podatkowych i czy posiadany przez Spółkę certyfikat upoważnia ją do zastosowania preferencyjnej 10% stawki zryczałtowanego podatku wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską i Austrią?
 507. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDII/423/US/8/04
  Pytanie podatnika dotyczy: 1. Opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych należności licencyjnych wypłacanych w Polsce osobie zagranicznej 2. Zwolnienie przedmiotowe z podatku dochodowego od osób prawnych dochodów uzyskiwanych z tytułu pobierania opłat za usługi telewizji kablowej.
 508. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US 72/ROP1/423/305/04/AW
  Jaką stawkę podatku należy zastosować z tytułu przekazywanych należności licencyjnych na rzecz podatników z siedzibą w Watykanie, czy należności licencyjnych do wydarzeń sportowych na rzecz podmiotu z siedzibą w USA Spółka polegają opodatowanniu pdpp oraz nalżności licencyjne d oserwisów informacyjnych na rzecz podmiotu z sidzibą w Wielkiej Brytanii.
 509. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: AD III/415-55/2004
  W jaki sposób opodatkowane są przychody z tytułu umów o dzieło zawartych z wykładowcami z Niemiec oraz Stanów Zjednoczonych, na przeprowadzenie wykładów podczas seminariów organizowanych przez Stowarzyszenie?
 510. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 1MUS-1471/DPF/415/108/2004/PP
  Pytanie Spółki dotyczy opodatkowania w Polsce dochodów osób fizycznych posiadających miejsce zamieszkania na terytorium Japonii z tytułu odsetek lub dyskonta od instrumentów dłużnych emitowanych przez: Skarb Państwa (np. bony skarbowe, obligacje skarbowe) oraz jednostki samorządu terytorialnego (np. obligacje gmin) lub Narodowy Bank Polski (np. bony pieniężne NBP).
 511. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-II-423/69/04
  Spółka zwróciła się z zapytaniem, czy i w jaki sposób należy opodatkować wynagrodzenie wypłacone spadkobiercom z tytułu zbycia udziałów na rzecz Spółki, w celu ich umorzenia, czy wynagrodzenie to podlega 19% podatkowi dochodowemu oraz czy pomniejszyć przychód o koszt uzyskania. Podmiot pyta również o sposób rozliczenia spadkobiercy zamieszkałego w Szwecji.
 512. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZD-P/423/8/2004
  1. Czy z tytułu prowizji wypłaconej podmiotom zagranicznym za pośrednictwo w sprzedaży, spółka jest zobowiązana pobrać zryczałtowany podatek na zasadach określonych w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy przed dokonaniem wypłaty prowizji istnieje obowiązek posiadania certyfikatu rezydencji kontrahenta zagranicznego?
 513. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZD/423-206/04
  Spółka zwraca się o potwierdzenie Swojego stanowiska, że określone we wniosku dokumenty wystawione przez niemieckie organy podatkowe, spełniają przesłanki do uznania ich za certyfikaty rezydencji i tym samym uprawniają do zastosowania postanowień umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu zawartej pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec.
 514. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/83/2004
  dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dywidendy wypłaconej w 2004 r. zagranicznej osobie prawnej mającej siedzibę na Węgrzech, która w dniu 22.03.2004 r. nabyła 100 % udziałów w kapitale zakładowym spółki mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 515. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 1MUS-1471/DPD2/423/148/2004/TG
  Czy Spółka, jako płatnik, ma obowiązek składania deklaracji podatkowej CIT-10 do urzędu skarbowego właściwego dla opodatkowania zagranicznych osób prawnych, a podatnikowi przesłania informacji o pobranym podatku na druku IFT-2, w sytuacji gdy posiada certyfikat rezydencji podatnika uprawniający do zastosowania postanowień umowy międzynarodowej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, która zwalnia płatnika z pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od płatności za usługi niematerialne świadczone przez zagraniczną osobę prawną z siedzibą we Włoszech.
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!