Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


cena rynkowa

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-696/12-5/PR
  W zakresie opodatkowania podatkiem VAT i podstawy opodatkowania czynności wniesienia aportem nieruchomości niezabudowanych .
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-716/12-2/MG
  Zakres powstania po stronie nabywców lokali mieszkalnych przychodu z nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu promocyjnego nabycia wykończenia i/lub wyposażenia lokalu oraz ciążących na Spółce obowiązkach płatnika.
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-479/12-2/PK1
  w zakresie określenia momentu powstania kosztów uzyskania przychodów z tytułu opłat licencyjnych
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-472/12-4/MG
  Należy uznać, iż w momencie przyznania wskazanych we wniosku warrantów niemożliwe jest ustalenie ceny rynkowej stosowanej przy udostępnianiu praw lub w obrocie prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem czasu i miejsca ich udostępnienia. Z kolei dla celów podatkowych nieodpłatne świadczenie obejmuje działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób, których skutkiem jest nieodpłatne - to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu – przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1048/11-2/AA
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie określenia podstawy opodatkowania z tytułu nabycia mieszkania na preferencyjnych zasadach.
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-118/11-2/AS
  Czy w przypadku, gdy otrzymane przez Wnioskodawcę w wyniku umorzenia udziałów wynagrodzenie będzie różnić się od wartości nominalnej i/lub rynkowej tych udziałów, wynikiem podatkowym na transakcji będzie różnica między faktycznie otrzymanym wynagrodzeniem a kosztem nabycia umarzanych udziałów? W szczególności, czy do umorzenia udziałów będą miały zastosowanie przepisy o tzw. cenach transferowych (art. 25a oraz art. 25 ustawy PDOF) oraz przepisy o cenie rynkowej (art. 19 ust. 1 ustawy PDOF)?
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-919/10-3/MK1
  Czy w odniesieniu do rozliczenia opcji na nabycie udziałów w spółce E. B.V., w przypadku zaistnienia dodatniej różnicy pomiędzy ceną historyczną a aktualną ceną rynkową w dniu nabycia udziałów, na Spółce będzie ciążył obowiązek wynikający z art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-842/10/MMa
  Czy sprzedaż przez wnioskodawczynię #189; gruntu wraz z #189; domu i infrastruktury drugiemu współwłaścicielowi spowoduje wykazanie przez wnioskodawczynię przychodu w wysokości #189; wartości domu i infrastruktury dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych? Czy sprzedaż przez wnioskodawczynię #189; gruntu wraz z #189; domu i infrastruktury drugiemu ze współwłaścicieli bez uwzględnienia wartości #189; domu i infrastruktury w cenie sprzedaży #189; gruntu będzie skutkowała koniecznością wykazania przez wnioskodawczynię przychodu z tytułu nieodpłatnego nabycia nakładów w wysokości #189; wartości domu i infrastruktury?
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-821/10-4/EK
  Opodatkowanie czynności wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki akcyjnej oraz podstawy opodatkowania dla tej czynności, w przypadku kiedy wartość aportu była wyższa niż wartość nominalna akcji obejmowanych przez wnoszącego aport.
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1382/10/MS
  Czy tak uzyskane zabezpieczenie kredytu stanowiło dla Spółki nieodpłatne świadczenie?
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-667/10-3/KS
  Wycena wniesionego wkładu niepieniężnego do spółki jawnej oraz jego zaewidencjonowanie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-528/10/BJ
  Czy prawidłowym było wystawienie przez nadleśnictwo na różnicę między ceną rynkową nieruchomości a ceną faktycznie zapłaconą przy zakupie na preferencyjnych warunkach pustostanu przez emerytowanego pracownika Lasów Państwowych PIT-8C?
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-279/10-6/MT
  Wnioskodawca może ustalić wartość początkową przedmiotowego środka trwałego na podstawie art. 22g ust. 8. Wycena dokonana przez Wnioskodawcę winna obejmować całość środka trwałego i dopiero od tak ustalonej wartości, do odpisów amortyzacyjnych, należy, w oparciu o art. 22f ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, określić wartość początkową części wykorzystywanej do działalności gospodarczej, tj. w proporcji, w jakiej pozostaje jej powierzchnia w stosunku do powierzchni całego lokalu. A zatem, w roku przyjęcia do używania części budynku gospodarczego należy ustalić wartość początkową całego środka trwałego, a do amortyzacji przyjąć tylko część faktycznie wykorzystywaną z uwzględnieniem wszystkich dotychczas poniesionych nakładów. Natomiast udokumentowane wydatki poniesione na rozbudowę po dniu wprowadzenia przedmiotowego środka trwałego do ewidencji podwyższą dotychczas ustaloną wartość początkową.
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-282/10-2/GC
  Czy uzyskanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń bez wynagrodzenia spowoduje powstanie przychodu podatkowego w postaci nieodpłatnych świadczeń na gruncie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla podmiotu otrzymującego bezpłatne poręczenie lub gwarancję, czyli Spółki? Czy uzyskanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń bez wynagrodzenia spowoduje, iż transakcja będzie dokonana zgodnie z zasadą tzw. ceny rynkowej wyrażonej w art.11 ust. 4 w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-282/10-3/GC
  Czy uzyskanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń bez wynagrodzenia spowoduje powstanie przychodu podatkowego w postaci nieodpłatnych świadczeń na gruncie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla podmiotu otrzymującego bezpłatne poręczenie lub gwarancję, czyli Spółki? Czy uzyskanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń bez wynagrodzenia spowoduje, iż transakcja będzie dokonana zgodnie z zasadą tzw. ceny rynkowej wyrażonej w art.11 ust. 4 w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-282/10-2/GC
  Czy uzyskanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń bez wynagrodzenia spowoduje powstanie przychodu podatkowego w postaci nieodpłatnych świadczeń na gruncie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla podmiotu otrzymującego bezpłatne poręczenie lub gwarancję, czyli Spółki? Czy uzyskanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń bez wynagrodzenia spowoduje, iż transakcja będzie dokonana zgodnie z zasadą tzw. ceny rynkowej wyrażonej w art.11 ust. 4 w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-282/10-3/GC
  Czy uzyskanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń bez wynagrodzenia spowoduje powstanie przychodu podatkowego w postaci nieodpłatnych świadczeń na gruncie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla podmiotu otrzymującego bezpłatne poręczenie lub gwarancję, czyli Spółki? Czy uzyskanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń bez wynagrodzenia spowoduje, iż transakcja będzie dokonana zgodnie z zasadą tzw. ceny rynkowej wyrażonej w art.11 ust. 4 w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-271/10-3/GC
  1. Czy uzyskanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń bez wynagrodzenia spowoduje powstanie przychodu podatkowego w postaci nieodpłatnych świadczeń na gruncie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla podmiotu otrzymującego bezpłatne poręczenie lub gwarancję, czyli Spółki? 2. Czy uzyskanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń bez wynagrodzenia spowoduje, iż transakcja będzie dokonana zgodnie z zasadą tzw. ceny rynkowej wyrażonej w art.11 ust. 4 w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-271/10-2/GC
  1. Czy uzyskanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń bez wynagrodzenia spowoduje powstanie przychodu podatkowego w postaci nieodpłatnych świadczeń na gruncie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla podmiotu otrzymującego bezpłatne poręczenie lub gwarancję, czyli Spółki? 2. Czy uzyskanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń bez wynagrodzenia spowoduje, iż transakcja będzie dokonana zgodnie z zasadą tzw. ceny rynkowej wyrażonej w art.11 ust. 4 w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-193/10-2/MS
  Czy uzyskanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń bez wynagrodzenia: 1) spowoduje powstanie przychodu podatkowego w postaci nieodpłatnych świadczeń na gruncie art. 12 ust. 1 pkt 2 Ustawy o CIT dla podmiotu otrzymującego bezpłatne poręczenie lub gwarancję, czyli Spółki? 2) spowoduje, iż transakcja będzie dokonana zgodnie z zasadą tzw. ceny rynkowej wyrażonej w art. 11 ust 4 Ustawyo CIT w zw. Z art. 11 ust 1 Ustawy o CIT?
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-9/10-2/JK
  obowiązek zapłaty podatku dochodowego od 90% bonifikaty udzielonej przez Spółdzielnię w przypadku zakupu lokalu zakładowego
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-872/09-2/JK
  obowiązek zapłaty podatku dochodowego od 90% bonifikaty udzielonej przez Spółdzielnię w przypadku zakupu lokalu zakładowego
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-11/10-2/JK
  obowiązek zapłaty podatku dochodowego od 90% bonifikaty udzielonej przez Spółdzielnię w przypadku zakupu lokalu zakładowego
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-727/09-4/AS
  opodatkowanie bonifikaty z tytułu wykupu lokali mieszkalnych przez ich najemców na preferencyjnych warunkach
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1634/09-5/EN
  1. Czy Gmina, jako wspólnik Spółki z o.o., wystawiając fakturę VAT za wniesiony aport w postaci nieruchomości niezabudowanej powinna do wartości rynkowej nieruchomości wycenionej przez rzeczoznawcę doliczyć 22% podatek VAT, czy też wartość rynkowa zawiera już w sobie podatek VAT i jest kwotą brutto? 2. Czy Gmina, jako wspólnik, oprócz udziałów, które obejmie w zamian za wniesiony aport powinna także otrzymać od Spółki, do której wnosi aport, kwotę stanowiącą równowartość VAT należnego wynikającego z wystawionej faktury VAT?
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-959/09-4/AA
  Jak udokumentować przy otwieraniu sklepu fakt posiadania tych przedmiotów (czy może być remanent początkowy)? Jeśli może być remanent początkowy to na jakiej podstawie należy wycenić wartość tych przedmiotów (cena katalogowa, wartość rynkowa)?
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-781/09/KT
  Ustalenie podstawy opodatkowania przy przekazaniu w drodze darowizny samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej.
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1029/09-5/AI
  Czy przekazanie ww. sieci w formie aportu rzeczowego do spółki z o.o. będzie zwolnione od podatku VAT, czy też należy naliczyć podatek VAT? W przypadku konieczności naliczenia podatku, jaka stawka będzie właściwa dla przedmiotu aportu stanowiącego sieci kanalizacji sanitarnej i czy wartość nabywanych udziałów powinna stanowić łączną wartość brutto wnoszonych sieci (tzn. wartość początkowa po odliczeniu umorzenia i doliczenia podatku VAT) czy łączną wartość netto (wartość początkowa pomniejszona o dotychczasowe umorzenie)?
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-855/09-2/JB
  Czy przekazanie na cele osobiste podatnika towaru w postaci nowego budynku mieszkalnego, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz według jakiej stawki? Jaki dokument należy wystawić w celu udokumentowania w/w operacji? W jaki sposób należy ustalić podstawę opodatkowania?
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-826/09-2/KG
  Jaką wartość należy przyjąć za podstawę opodatkowania podatkiem VAT w przypadku przekazania aportem gruntów budowlanych przez Gminę do Spółki?
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-473/09-2/GJ
  1.Czy biorąc pod uwagę treść art. 14 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych dopuszczalne jest ustalenie ceny sprzedaży działki gruntu i budynku biurowego posadowionego na tej działce na poziomie ceny rynkowej gruntu i niezamortyzowanej wartości nakładów na wybudowanie budynku wynikającej z ksiąg Wnioskodawcy, z uwagi na fakt, że Wnioskodawca - kupujący jest właścicielem nakładów poniesionych na wybudowanie tego budynku i nakłady te są przez niego amortyzowane i odzwierciedlone w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych? 2.Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, fakt, że Wnioskodawca - kupujący jest właścicielem nakładów poniesionych na wybudowanie budynku może być uznany za uzasadnioną przyczynę, o której mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uzasadniającą ustalenie ceny sprzedaży gruntu i budynku na tym gruncie na poziomie ceny rynkowej gruntu i niezamortyzowanej wartości nakładów na wybudowanie budynku wynikającej z ksiąg Wnioskodawcy ? 3.Czy ustalenie ceny sprzedaży w sposób przedstawiony w pyt. 2 będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 4.Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pyt. 1 i 2 uzasadnione jest , aby wartość początkowa budynku , jaki nabędzie Wnioskodawca pozostała na tym samym poziomie co wartość amortyzowanych przez Wnioskodawcę nakładów na wybudowanie kupionego budynku ( z uwzględnieniem dotychczas dokonanych odpisów amortyzacyjnych), czyli, aby pozostała ona na tym samym poziomie nie wpływając tym samym na wielkość kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy z tytułu amortyzacji?
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-457/09-6/DS
  Czy Spółka rezygnując z odliczenia podatku VAT nabytego samochodu osobowego może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów całą amortyzację liczoną od wartości środka trwałego wraz z podatkiem VAT?
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-432/09-5/MP
  przychód z tytułu zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego stanowi cena sprzedaży, jaka została zawarta w umowie tj. kwota 60.000 zł. Jednakże w myśl art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej, którą zgodnie z ust. 3 tegoż artykułu określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-671/09-6/KG
  W związku z likwidacją zwolnienia od podatku wkładów niepieniężnych (aportów) wnoszonych do spółek prawa handlowego, jaka wartość stanowić będzie podstawę naliczenia podatku VAT?
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-493/09-5/MK
  Nabycie mieszkania na preferencyjnych zasadach.
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-496/09-2/AA
  Czy dla ustalenia wartości początkowej na potrzeby amortyzacji w roku 2009 należy zastosować przepis art. 22g ust. 1 pkt 1, czyli wg ceny nabycia czy też zgodnie z art. 22g ust. 8, tj. wg wyceny z uwzględnieniem cen rynkowych z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu?
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-168/09-2/DG
  1. Czy do ustalenia dochodu należy uwzględnić w przychodach wartość nieodpłatnych świadczeń wyliczonych według cen rynkowych w operacie szacunkowym pomniejszając o wartość uiszczonego czynszu? 2. Czy do ustalenia dochodu nie należy uwzględniać żadnych wartości nieodpłatnych świadczeń, ponieważ w umowie dzierżawy ustalono wartość należnego czynszu?
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-244/09/ICz
  Czy w związku z maksymalną eksploatacją samochodu podstawą opodatkowania darowizny będzie wycena na dzień przekazania darowizny.
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-181/09-4/MS
  Czy Spółka ma prawo przyjąć jako wartość początkową nieruchomości wniesionej aportem do Spółki komandytowej w wysokości określonej na podstawie aktualnych cen rynkowych i równej wartości wkładu niepieniężnego określonego w umowie spółki?
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-209/09-2/AA
  Czy do ewidencji środków trwałych należy przyjąć wartość samochodu po cenie zakupu, wynikającej z faktury zakupu tego samochodu, czy w wartości rynkowej w dacie wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych?
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-116/09-3/JK
  Wykup mieszkań z nadleśnictwa po preferencyjnej cenie.
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-108/09-4/HS
  Czy otrzymane nieodpłatnie odpady makulatury – karton (zużyte opakowania), zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych są zaliczane do otrzymanych nieodpłatnie rzeczy lub darowizny i czy przychody ustalane są prawidłowo w wartości dokonanej sprzedaży – cena rynkowa zakupu nie istnieje?
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-708/08/AM
  1. Czy Spółka ma prawo do obniżenia przychodu z likwidacji o cenę rynkową lub cenę nabycia w dniu powstania przychodu, tj. w roku 2008? 2. Czy Spółka ma prawo do obniżenia przychodu z likwidacji o cenę nabycia (a więc cenę w wartości, jaka została zapłacona za wniesiony do spółki X aport)?
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1031/08-3/AA
  Czy przy zawarciu umowy spółki jawnej i przy rozpoczęciu jej działalności - wprowadzeniu do ewidencji środków trwałych wniesionych aportem do spółki - wycenić wartość wkładu wniesionego do majątku spółki w postaci środków trwałych według wartości wykazanej w ewidencji księgowej, czy według wyceny wartości rynkowej przedmiotu czynności cywilnoprawnej?
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1088/08-4/SJ
  W sytuacji gdy Wnioskodawca dokona świadczenia usług - sprzedaży wczasów w obiekcie socjalnym - na rzecz pracowników po cenach niższych niż ceny rynkowe i wynikają one np. z aktów wewnętrznych jednostki (zakładowy układ zbiorowy, regulamin pracy itp.) uzasadniających rozbieżności cen, to nie znajdzie zastosowania art. 32 ustawy o VAT.
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1249/08-4/AŻ
  Czy rośliny pochodzące z własnej szkółki przekazane do dalszej odsprzedaży w ramach prowadzonej działalności po cenach rynkowych i sprzedawane dalej po cenach powiększonych o marżę, stanowią koszt uzyskania przychodu? Czy wydatki związane ze sprzedażą towaru pochodzącego z własnej szkółki w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, takie jak: koszty transportu, koszty osobowe sprzedawców, koszty marketingowe, reklama stanowią koszt uzyskania przychodu?
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1235/08-2/ES
  Czy prawidłowe jest obliczanie przychodów i kosztów wspólnika spółki komandytowej na podstawie zysku rachunkowego spółki wynikającego z transakcji zbycia nieruchomości i stosownie do udziału wspólnika zyskach spółki?
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1236/08-2/ES
  Czy prawidłowe jest obliczanie przychodów i kosztów wspólnika spółki komandytowej na podstawie zysku rachunkowego spółki wynikającego z transakcji zbycia nieruchomości i stosownie do udziału wspólnika zyskach spółki?
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1238/08-2/ES
  Czy prawidłowe jest obliczanie przychodów i kosztów wspólnika spółki komandytowej na podstawie zysku rachunkowego spółki wynikającego z transakcji zbycia nieruchomości i stosownie do udziału wspólnika zyskach spółki?
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-956/08/ICz
  Czy od wycofanego z działalności samochodu Wnioskodawczyni jest zobowiązana do zapłaty podatku VAT oraz określenia podstawy opodatkowania.
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-568/08/HD;ITPB3/423-700/08/AM
  1. Czy należy ustalić przychód twórcy i opodatkować wartość egzemplarzy autorskich podatkiem dochodowym? 2. W jaki sposób ustalić wartość przekazanych egzemplarzy autorskich? 3. Jak ustalić podatek dochodowy od osób zagranicznych (fizycznych i prawnych) z tytułu przekazania egzemplarzy autorskich?
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-607/08-5/ŁM
  1) Czy podatnik - MZWiK będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne oraz koszty eksploatacyjne ponoszone po przyjęciu fontanny jako środka trwałego do użytkowania? 2) Czy do opisanego stanu faktycznego mają zastosowanie przepisy art. 11 ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. czy zachodzi tutaj przypadek transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi zawartej na warunkach nierynkowych?
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-607/08-6/ŁM
  1) Czy podatnik będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne oraz koszty eksploatacyjne ponoszone po przyjęciu fontanny jako środka trwałego do użytkowania? 2) Czy do opisanego stanu faktycznego mają zastosowanie przepisy art. 11 ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. czy zachodzi tutaj przypadek transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi zawartej na warunkach nierynkowych?
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-468/08-4/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością , przedstawione we wniosku z dnia 17.07.2008 r. (data wpływu 28.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia wysokości przychodu oraz kosztów uzyskania przychodu dot. przekazanej Spółce na własność, a następnie zbytej przez Nią nieruchomości gruntowej ...
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-565/08/HD
  Czy właściwie zaewidencjonowano w podatkowej księdze przychodów i rozchodów wniesioną do spółki cywilnej działkę - w cenie jej zakupu, tj. w kwocie 60.000 zł, mimo, że w akcie notarialnym, dokumentującym wniesienie przedmiotowej nieruchomości do spółki, widnieje cena rynkowa 150.000 zł?
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-473/08-4/DS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Miejskiego Zakładu Komunikacji przedstawione we wniosku z dnia 28 lipca 2008 r. (data wpływu 30 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodu z tytułu nieodpłatnie otrzymanego świadczenia związanego z kompleksową obsługą bankową -jest prawidłowe.W dniu 30 lipca 2008 r. został złożony ww. w ...
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-731/08-4/KG
  Podstawa opodatkowania sprzedaży nieruchomości, której cena transakcyjna jest niższa od ceny rynkowej.
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-839/08-2/AŻ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 10 lipca 2008 r. (data wpływu 24 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania obowiązku podatkowego z tytułu wniesienia aportem nieruchomości do spółki komandytowej -jest prawidłowe.W dniu 24 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie ...
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-466/08-2/AA
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 23 czerwca 2008 r. (data wpływu 30 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej środka trwałego -jest nieprawidłowe.W dniu 30 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatk ...
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-619/08-4/AŻ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 21 maja 2008 r. (data wpływu 26 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, uzupełnionym pismem z dnia 11 lipca 2008 r. (data wpływu 15 lipca 2008) złożonym na wezwanie Nr IPPB1/415-619/08-2/AŻ z dnia 04 lipca 2008 r. (data doręczenia 10.07.2008 r.)
  Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-307/08-2/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Lasów Państwowych Nadleśnictwo ..., przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia 2008 r. (data wpływu 5 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika -jest nieprawidłowe.W dniu 5 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkow ...
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-410/08-2/KB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 26 stycznia 2008r. (data wpływu 03 marca 2008r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie leasingu operacyjnego -jest prawidłowe.W dniu 03 marca 2008r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób pra ...
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-155/08-4/AG
  Jaką wartość początkową mieszkania należy przyjąć do celów amortyzacji przy rozliczaniu się od najmu na zasadach ogólnych?
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-314/08-2/ER
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 12.02.2008 r., (data wpływu 18.02.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uzyskanego przychodu -jest prawidłowe.W dniu 18.02.2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku do ...
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-8/08-2/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana P. K. przedstawione we wniosku z dnia 21 grudnia 2007 r. (data wpływu 27 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z kapitałów pieniężnych - jest:
  - n ...
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-279/07-2/ES
  Opodatkowanie przychodu z kapitałów pieniężnych (zbycie udziałów).
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-318/07-2/GJ
  Przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy będącej przedmiotem leasingu na rzecz osoby trzeciej, w czasie trwania umowy leasingu, zarówno takiej, która spełnia warunki opisane w art. 17b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jak i spełniającej warunki art. 17f tej ustawy, powinna być wartość odpowiadająca wartości rynkowej rzeczy z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z umowy leasingu, jak i korzyści wynikających z natychmiastowej zapłaty równowartości rat leasingowych przez nabywcę
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-414/07-2/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 19.10.2007r. (data wpływu 02.11.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie amortyzacji podatkowej oraz zasad ustalania wartości początkowej składników majątkowych, będących przedmiotem wkładu niepieniężnego wniesionego na pokrycie udziałów w kapitale spółki -jest niep ...
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-125/07/MT
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 29 października 2007 r. (data wpływu 30 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów podatkowych -jest prawidłowe.W dniu 29 października 2007 r. (data wpływu 30 października 2007 r.) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej int ...
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/436-42/07/AD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 25 października 2007r. (data wpływu 31 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania różnicy pomiędzy wartością rynkową a ceną sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze umowy sprzedaży -jest prawidłowe.W dniu 31 października 2007 ...
 70. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR1/423-122/07/KK
  1.czy w momencie dokonania wpłat na certyfikaty inwestycyjne udziałami w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością u dokonującego tych wpłat powstanie dochód/strata w wysokości różnicy pomiędzy ceną rynkową tych udziałów w dniu dokonania wpłaty a wartością historyczną (ceną nabycia), 2.czy w momencie sprzedaży certyfikatów kosztem uzyskania przychodów będzie wartość historyczna udziałów, za które certyfikaty zostały opłacone?
 71. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/415-23/Int 59/07
  Czy dokonując sprzedaży samochodu zakupionego za cenę 525,00 zł. można sprzedać go za taką samą bądź zbliżoną kwotę? Czy cena sprzedaży samochodu powinna być ustalona na poziomie wartości rynkowej? Czy można ustalić wartość samochodu na podstawie wyceny rzeczoznawcy?
 72. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/021/443-10A/07/IW
  Jaką cenę przyjąć przy sprzedaży lokali?
 73. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-171/07/MK
  Czy u Wnioskodawcy, prowadzącego działalność statutową polegającą m. in. na upowszechnianiu wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przychodem ze zbycia danych meteorologicznych i hydrologicznych jednostkom naukowym i studentom dla potrzeb prac naukowo-badawczych jest preferencyjna cena, faktycznie przez nich zapłacona, czy przychód należy obliczyć zgodnie z art. 14 ust. 1 zdanie 2. i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 74. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-27/TP/07
  Czy w przypadku sprzedaży samochodu używanego należy ustalić cenę sprzedaży równą cenie rynkowej?
 75. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-1/423-07/07
  Pytanie dotyczy prawidłowości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę R-Polska w związku ze sfinansowaniem różnicy pomiędzy aktualną ceną rynkową a ceną historyczną akcji, w drodze refakturowania przez "R-International".
 76. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BD-P/423-229/06
  Spółka pyta, czy nie narusza przepisów prawa podatkowego, jeżeli zakupione towary odsprzeda po cenie niższej niż cena zakupu, natomiast dla zapewnienia zysku razem z towarem sprzedawać będzie usługi szkolenia, doradztwa oraz wsparcia technicznego (transakcje wiązane)?
 77. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-392/06/MK
  Czy w przypadku sprzedaży osobie trzeciej przedmiotu leasingu w czasie trwania umowy leasingu za kwotę stanowiącą równowartość sumy wszystkich przewidzianych w umowie, a nie zapłaconych rat leasingowych (pomniejszonych o korzyści, jakie wynikają z natychmiastowej zapłaty ich równowartości przez nabywcę), powiększonych o kwotę stanowiącą równowartość ceny, za jaką korzystający ma prawo nabyć przedmiot leasingu po zakończeniu podstawowego okresu umowy leasingu, kwota ta nie odbiega znacznie bez uzasadnionej przyczyny od wartości rynkowej zbywanego przedmiotu leasingu?
 78. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-5/07
  W jaki sposób określić cenę rynkową sporządzając wycenę towarów przy spisie z natury?
 79. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-4/07
  Czy dokonując spisu z natury na koniec roku podatkowego mozna wycenić towar nie tylko według cen zakupu, ale również według cen rynkowych?
 80. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-19/LP/06
  Dotyczy możliwości zastosowania cen rynkowych przy dokonaniu wyceny roślin pochodzących z własnej produkcji rolnej.
 81. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF/415-15/06
  Czy wartość początkowa pojazdu wnoszonego do majątku spółki jawnej przez wspólnika może być ustalona na poziomie cen rynkowych ?
 82. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/692/WD/423/85/06/ES
  Czy odnośnie do transakcji sprzedaży i zakupu praw emisyjnych Spółka może stosować ich pierwotną cenę nabycia 0, zz PLN wynikającą z rozporządzenia za jedno uprawnienie, czy powinna stosować cenę rynkową?
 83. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SM-O/436-9/06
  Czy w przypadku sprzedaży akcji, które nie występują w obrocie podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych stanowi cena sprzedaży czy też wartość księgowa akcji?
 84. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Pdf-415/34/2006
  Czy w momencie sprzedaży można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu akcji nabytych na podstawie umowy kupna - sprzedaży oraz czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychód ze sprzedaży akcji nabytych w drodze darowizny?
 85. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-233/275/06/MC
  Spółka wnosi o potwierdzenie prawidłowości stanwiska, iż wydatki poniesione na nabycie własnych akcji tytułem zapłaty ich ceny mogą zostać w całości zaliczone w ciężar kosztów uzyskania przychodów w dacie zbycia tych akcji.
 86. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-215-267/06/AJ
  Czy po wstąpieniu w prawa i obowiązki umowy leasingowej przez nowego korzystającego ulegnie zmianie podstawowy okres trwania umowy leasingu oraz czy nowy korzystający i finansujący mogą nadal postępować zgodnie z art. 17b-17h updop, a w szczególności czy leasingodawca będzie w dzlszym ciągu uprawniony do odsprzedaży przedmiotu leasingu nowemu korzystającemu po cenie ustlonej w tejże umowie z poprzednim korzystającym?
 87. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415/I/14/06
  Czy w dokumencie wewnętrznym, stanowiącym podstawę wpisu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, w prowadzenie do przedsiębiorstwa jako towaru handlowego nieruchomości uzyskanej nieodpłatnie w wyniku zniesienia współwłasności ze współmałżonką, może być podana wartość nieruchomości wskazana przez strony w akcie notarialnym o zniesieniu współwłasności?
 88. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-102-195/06/MP
  Czy tzw. Premia Wykupu, tj. różnica pomiędzy ceną nominalną obligacji a ceną ich wcześniejszego wykupu w celu umorzenia, jest kosztem uzyskania przychodów w dacie wykupu obligacji?
 89. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/102/Z/K/06
  Czy przy sprzedaży mieszkań zakładowych podatek od czynności cywilnoprawnych pobiera się od wartości rynkowej czy od faktycznie zapłaconej ceny z uwzglęnioną bonifikatą ?
 90. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZDE/423-79-38/06
  Czy w związku ze zbyciem przedmiotowych lokali mieszkalnych za 5% ich wartości rynkowej, w stosunku do Spółki będzie miał zastosowanie przepis art. 14 cyt. ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, uwzględniając zapisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o zasadach zbywania mieszkań.
 91. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-4/415-19/2006
  Czy nabycie akcji spółki zagranicznej po cenie niższej niż cena rynkowa w dniu nabycia nie spowoduje powstania przychodu odlegającego w tym momencie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 92. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO II/436-1/06
  dotyczy podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy sprzedaży nieruchomości
 93. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-1/06/DW
  Jak należy ustalać wartość świadczenia dla pracownika w postaci samochodu służbowego używanego do celów prywatnych?
 94. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-15 PO-II-415/46/06/KD
  Czy do ustalenia dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej za koszt uzyskania przychodu przyjąć wartość rynkową: towarów handlowych, środków trwałych oraz wyposażenia nabytych w drodze spadku ?
 95. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-104/05/AB
  Czy zmiana korzystającego w drodze cesji praw i obowiązków albo wcześniejszego zakończenia umowy i zawiązania drugiej, uprawnia nowego korzystającego do nabycia przedmiotu leasingu po hipotetycznej wartości netto (w przypadku leasingu operacyjnego) lub bez ograniczeń (w przypadku leasingu finansowego).
 96. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-103/05/AB
  Czy w przypadku zakończenia przed pierwotnie określonym okresem umowy leasingu, zawartej zgodnie z art. 17b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (leasing operacyjny) i przeniesienia na korzystającego własności przedmiotu leasingu:po upływie 40 % normatywnego okresu amortyzacji,przed upływem 40% normatywnego okresu amortyzacjiprzychodem finansującego ze sprzedaży przedmiotu leasingu w obu sytuacjach jest cena określona w umowie sprzedaży w wysokości odpowiadającej nie spłaconej wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych i nie niższej niż hipotetyczna wartość netto, zaś kosztem uzyskania przychodów przy ustalaniu dochodu ze sprzedaży jest rzeczywista wartość netto.
 97. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-104/05/AB
  Czy zmiana korzystającego w drodze cesji praw i obowiązków albo wcześniejszego zakończenia umowy i zawiązania drugiej, uprawnia nowego korzystającego do nabycia przedmiotu leasingu po hipotetycznej wartości netto (w przypadku leasingu operacyjnego) lub bez ograniczeń (w przypadku leasingu finansowego).
 98. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PDL/415/96/05
  Jako pracownik X S.A. uczestniczę w międzynarodowym Planie Opcji na Akcje X Company ("Spółka Zagraniczna") mającej swą siedzibę w Stanach Zjednoczonych.W ramach tego Planu pracownicy otrzymają opcje na prawo do nabycia akcji Spółki Zagranicznej. Moim zdaniem, nabycie akcji Spółki zagranicznej po cenie niższej niż cena rynkowa w dniu nabycia nie spowoduje powstania przychodu podlegającego w tym momencie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jednakże kwota stanowiąca różnicę pomiędzy ceną rynkową akcji w dniu nabycia a ceną zapłaconą przez Pana za te akcje będzie powiększała w momencie odpłatnego zbycia akcji dochód podlegający opodatkowaniu..W tym stanie faktycznym zwracam się z zapytaniem o zasady opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 99. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-257/246/05/PK
  Czy nieodpłatne wydawanie klientom napojów również uprzednio otrzymanych nieodpłatnie, dodawanych do innych sprzedawanych towarów lub usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i czy otrzymane nieodpłatnie napoje stanowią dla obdarowanego przychód w rozumieniu przepisów ustawy o p.d.o.p.?
 100. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/241/MJ/05
  W opisanej sytuacji, kiedy powstanie dochód do opodatkowania - w 2005r. sprzedaż akcji nabytych poza granicami kraju na preferencyjnych warunkach oraz sposób ich opodatkowania?
 101. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO/005-4/05
  Czy spółka z o.o. może sprzedać swoje udziały osobom fizycznym (udziałowcom) po nominalnej cenie zakupu, jeśli księgowa wartość spółki liczona jako wartość aktywów pomniejszona o zobowiązania jest wyższa o ok. 900 tys. zł. Czy ustalona w umowie sprzedaży cena może być zakwestionowana przez organ podatkowy, a jeśli tak to co powinno stanowić podstawę wyceny wartości udziałów.
 102. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 415/1/38/38/05
  Czy można stosować indywidulaną stawkę amortyzacji dla samochodu wprowadzonego do ewidencji środków trwałych z przeznaczeniem do działalności gospdarczej, wykorzystywanego wcześniej do celów prywatnych oraz czy wartosć poczatkową tego samochodu mozna przyjąć wg cen rynkowych?
 103. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-94/81/05/PK
  Jak rozliczyć w Spółce zwrot przez właściciela gruntu nakładów (inwestycje w obcych środkach trwałych, podlegające amortyzacji u leasingobiorcy) poniesionych przez Spółkę w trakcie trwania umowy leasingu operacyjnego, której przedmiotem była nieruchomość składająca się z działki, wybudowanych na niej budynków i budowli, maszyn?
 104. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423/26/05/KZ
  Czy korzystne ceny za zakup towarów i usług uzyskiwane przez Spółkę w wyniku prowadzonych negocjacji są świadczeniem częściowo odpłatnym?
 105. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/i/4218-1/05
  Jakie skutki podatkowe wywiera transakcja sprzedaży pracownikom akcji własnych spółki po cenie preferencyjnej?
 106. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD1/423-1/05/GH
  Jakie skutki podatkowe wywiera umowa o współpracy polegająca na zamieszczaniu materiałów informacyjnych o obiekcie hotelarskim na stronie internetowej oraz w broszurach informacyjnych wydawanych przez UM w zamian za udostępnienie w obiekcie hotelowym miejsca na stojak z materiałami informacyjnymi o Krakowie.
 107. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US72/ROP1/423-880/04/AJ
  Czy w przypadku zakończenia umowy leasingu przed upływem 40 % normatywnego okresu amortyzacji opłaty leasingowe poniesione przez Spółkę przed rozwiązaniem umowy leasingu nadal stanowić będą koszty uzyskania przychodu, czy też konieczna będzie korekta kosztów podatkowych za poprzednie okresy?
 108. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-II/423/101/04
  Czy Spółka przyjęła właściwą metodologię kalkulacji ceny i czy wybrana metoda kalkulacji ceny nie naraża jej na ryzyko szacowania przychodu przez kontrolę podatkową?
 109. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/111/2004
  Czy obniżka ceny sprzedaży zestawów telefonicznych pracownikom, w stosunku do ceny sprzedaży pozostałym nabywcom niebędących pracownikami, stanowi w myśl obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych świadczenie podlegające opodatkowaniu?
 110. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/423/19/04/BB
  W jakiej wartości należy przyjąć wartość przychodu w naturze do opodatkowania brutto czy też netto, która cena jest ceną rynkową?
 111. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.I-1.415/8/2004
  dotyczy wyceny środków trwałych do celów dokonywania odpisów amortyzacyjnych
 112. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005/0670/04
  Czy różnica pomiędzy ceną rynkową a kwotą zapłaconą po uwzględnieniu warunków preferencyj-nych stanowi dla byłego pracownika przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodo-wym od osób fizycznych ?Czy nadleśnictwo zasadnie wykazało w PIT-8C kwotę przychodu w wysokości bonifikaty?
 113. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDOP/423-0013/04
  Czy wartość darowizny, na podstawie art. 18 ust. 1b oraz art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych gdy przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem VAT, stanowi cena nabycia towarów plus VAT, czy też cena sprzedaży stosowana w odniesieniu do innych kontrahentów plus VAT (cena rynkowa).
 114. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-106/04
  1. Czy sprzedając zdekompletowane urządzenia RTV i AGD po demontażu w wartościach nieadekwatnych do wartości rynkowych, Spółka łamie w jakikolwiek sposób przepisy art. 29 i art. 32 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. 2.Czy ceny, szczególnie te symboliczne za 1 zł., odbiegające od cen rynkowych nie zostaną potraktowane jako niezgodnie z rzeczywistością?
 115. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DP/415-25/04
  Jakie są zasady opodatkowania dochodu z tytułu zakupu zakładowych lokali mieszkalnych nabytych w trybie art. 40a ustawy o lasach ? Co należy rozumieć przez cenę rynkową mieszkania ?
 116. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: RO/436/199/2004
  Czy wystąpią świadczenia częściowo odpłatne w przypadku, gdy zastosowana cena sprzedaży cementu dla pracownika będzie równa lub wyższa od najniższej ceny rynkowej sprzedaży tego cementu ?
 117. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US33/NL/LF/II/415-110/04
  W jaki sposób należy rozumieć sformułowanie "wartość wygranych" zawarte w art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 118. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-88-1-GK/04
  Czy w przypadku bezpłatnego otrzymania towarów od podatnika podatku od wartości dodanej z terytorium Wspólnoty Europejskiej dojdzie do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów?Czy wycena tych towarów na podstawie cen stosowanych w obrocie z dostawcami towarów jest właściwą ceną?
 119. Interpretacja Ministra Finansów, sygnatura: PB3-JW/722-254/2878/98
  Nie odbiega znacznie bez uzasadnionej przyczyny od ceny rynkowej taka cena zbycia składnika majątkowego używanego uprzednio na podstawie umowy leasingu (lub innej umowy o podobnym charakterze do umowy najmu lub dzierżawy - umowy szczególnej) trwającej przez okres co najmniej 12 miesięcy która nie jest niższa niż jego zaktualizowana wartość początkowa, pomniejszona o wysokość odpisów amortyzacyjnych liczonych metodą degresywną przy zastosowaniu współczynnika 3 w okresie, w którym przedmiot umowy leasingu był zaliczony do składników majątku leasingodawcy. Dla ustalenia granicznej kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim, należy brać pod uwagę zaktualizowaną - zgodnie z odrębnymi przepisami, wydanymi przez Ministra Finansów na podstawie przepisów art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o pdop (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 ze zm.) oraz art. 22 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o pdof (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 z późn. zm.) - wartość początkową w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zbywcy w dniu zbycia danego składnika majątkowego oraz stawkę odpisów amortyzacyjnych wynikającą z wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącego załącznik do aktualnie obowiązującego rozporządzenia wydanego na podstawie wyżej powołanych przepisów i zasady stosowania odpisów amortyzacyjnych metodą degresywną - wynikającą z tego rozporządzenia. (...) Powyższy algorytm obliczenia ceny zbycia nieodbiegającej znacznie bez uzasadnionej przyczyny od ceny rynkowej, ma zastosowanie niezależnie od faktycznie przyjętych przez zbywcę stawek i metod amortyzacji przedmiotu umowy dla potrzeb ustalenia wysokości odpisów amortyzacyjnych, zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów.(...)podobne ustalenia dotyczą osoby nabywcy, a wcześniejszego użytkownika (leasingobiorcy). Jeżeli spełnione byłyby wyżej wymienione warunki umowy szczególnej i umowy przenoszącej własność, fakt nabycia ich przedmiotu po cenie nieodbiegającej poza określone wyżej granice od cen stosowanych w obrocie przez inne podmioty nie powinien być poczytywany w żadnej mierze za świadczący o próbie obchodzenia przepisów podatkowych w zakresie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, co miałoby prowadzić do odmiennej od przyjętej przez strony kwalifikacji umowy, i do traktowania jej, jako tego rodzaju umowy szczególnej, w czasie trwania której prawo dokonywania odpisów amortyzacyjnych przysługiwałoby użytkownikowi (leasingobiorcy).(...) Powyższe ustalenia nie ograniczają organów podatkowych w ocenie zastosowanej przez strony umowy kupna-sprzedaży ceny, jeżeli indywidualny charakter sprawy uzasadnia jej poziom niższy od tak określonego.
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!