Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


cele mieszkaniowe

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-528/12-8/OS
  Opodatkowanie dostawy mediów na rzecz najemców lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych.
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-528/12-6/OS
  Uznanie Wnioskodawcy za podatnika. Stawka podatku od towarów i usług dla wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych.
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-528/12-7/OS
  Opodatkowanie dostawy mediów na rzecz najemców lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych.
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-666/09/12-S/TJ
  Zwolnienie z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości wydatkowanego na spłatę pożyczki hipotecznej.
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-598/12-4/JK3
  W przypadku, gdy przychód ze sprzedaży nieruchomości zostanie przeznaczony w okresie 2 lat od końca roku, w którym nastąpiło zbycie, na własne cele mieszkaniowe, których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. c) ustawy, tj. na nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, przeznaczenie którego potwierdzać będą aktualne warunki zabudowy – uzyskany z tego tytułu dochód będzie zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w konsekwencji Wnioskodawczyni nie będzie miała obowiązku zapłaty podatku dochodowego.
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-540/12-4/KSM
  Czy w tej sytuacji Wnioskodawca może wydatkować kwotę 17.400,00 zł na budowę domu, czy wymagane jest dokonanie rozszerzenia wspólności majątkowej?
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-815/09/12-S/MM
  1. Czy spłata rat kredytu hipotecznego wraz z odsetkami, który został zaciągnięty na zakup mieszkania w 2008 r., dokonana w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży poprzedniego mieszkania, może zostać uznana za wydatki na cele mieszkaniowe od dnia podpisania aktu notarialnego przenoszącego na Wnioskodawczynię i jej małżonka własność tego lokalu, tj. od dnia 18 grudnia 2008 r., czy też od dnia pierwszej spłaconej raty nowego kredytu? 2. Czy wydatki na cele mieszkaniowe poniesione przed datą podpisania aktu notarialnego przenoszącego na Wnioskodawczynię i jej małżonka własność lokalu, tj. od dnia 22 listopada 2007 r. traktowane są jako wydatki na cele mieszkaniowe korzystające z ulgi mieszkaniowej?
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-908/12-3/ES
  Należy stwierdzić, iż przedmiotowy środek trwały, tj. lokal mieszkalny może być amortyzowany przez Wnioskodawcę na zasadach określonych w art. 22j ust. 1 pkt 3 tj. przez okres nie krótszy niż 10 lat. Tym samym Wnioskodawca będzie mógł zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne stosując stawkę amortyzacyjną w wysokości 10% rocznie od całej wartości początkowej przedmiotowego lokalu.
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-611/12-2/JK
  Czy sam zakup działki rolnej z wydaną decyzją o warunkach zabudowy, bez miejscowego planu zagospodarowania oraz bez złożonego przez 2015 rokiem wniosku o pozwolenie na budowę, Wnioskodawczyni może uznać jako wolny od podatku dochodowego i rozliczyć jako wydatkowany na cele mieszkaniowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntów przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, czy na takiej działce musi być rozpoczęta budowa przed 31 grudnia 2014 roku?
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-491/12-2/JR
  Czy przychody ze sprzedaży lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat od jego nabycia przeznaczone i faktycznie wydatkowane na spłatę kredytu refinansującego kredyt hipoteczny zaciągnięty na zakup tej nieruchomości podlegają zwolnieniu z opodatkowania 10 % podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-536/12-2/MP
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym mają zastosowanie przepisy zawarte w art. 21 ust. 25 pkt 2 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 131 oraz art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-592/12-4/ES
  Czy w związku ze stanem faktycznym przychód uzyskany ze sprzedaży mieszkania, w części przeznaczonej na spłatę kredytu mieszkaniowego, może być traktowany jako przychód przeznaczony na cele mieszkaniowe zwolniony z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-490/12-2/JR
  Czy przychody ze sprzedaży lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat od jego nabycia przeznaczone i faktycznie wydatkowane na spłatę kredytu refinansującego kredyt hipoteczny zaciągnięty na zakup tej nieruchomości podlegają zwolnieniu z opodatkowania 10 % podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-560/12-2/AP
  Jaką stawkę podatku VAT należy stosować do usługi w zakresie wynajmu lokalu mieszkalnego na cele mieszkaniowe w przypadku, gdy najemcą jest podmiot gospodarczy - osoba fizyczna lub osoba prawna posiadająca status przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej oraz kodeksu spółek handlowych?
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-663/12/HD
  1. Czy Wnioskodawczyni zobowiązana jest zapłacić podatek dochodowy z tytułu dokonanej w maju 2011 r. sprzedaży mieszkania? 2.Czy Wnioskodawczyni może skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym, jeżeli otrzymaną kwotę ze zbycia mieszkania w okresie dwóch lat przeznaczy na cele mieszkaniowe?
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-566/12-4/JK3
  Należy stwierdzić, że uzyskany przez Wnioskodawczynię przychód ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym przeznaczony na spłatę kredytu zaciągniętego przez Jej męża przed zawarciem związku małżeńskiego na zakup lokalu mieszkalnego, w którym obecnie mieszka nie podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-630/12-2/KG
  prawo do zastosowania zwolnienia od podatku VAT z tytułu wynajmu domu mieszkalnego na cele mieszkaniowe
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-580/12/MM
  czy środki ze sprzedaży lokalu mieszkalnego - dla celów zastosowania zwolnienia z art.21 ust. 1 pkt. 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - powinny zostać przekazane na inny obcy rachunek bankowy.
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-556/12/MM
  Zwolnienie z opodatkowania środków ze sprzedaży nieruchomości na spłaty kredytu refinansowego.
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-786/12/ŁCz
  sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze spadku, działu spadku i zniesienia współwłasności i przeznaczenie uzyskanego przychodu na zakup 2 nieruchomości, a następnie przekazanie jednej z nich na rzecz córki w drodze darowizny
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-488/12-6/JK
  Stwierdzić należy, iż przychód uzyskany z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego – wydatkowany na budowę domu, do którego Wnioskodawcy nie przysługuje prawo własności ani współwłasności oraz na spłatę kredytu zaciągniętego na budowę tego domu – nie zostanie przeznaczony na własne cele mieszkaniowe w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie podlega on opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na podstawie art. 30e ww. ustawy.
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-517/12-4/JK
  Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, iż cały przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w której Wnioskodawczyni była zameldowana na pobyt stały od 16.01.2007 r. do 03.01.2012 r., korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie przychód ten nie może korzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 01 stycznia 2009 r. gdyż zwolnienie to nie obowiązuje w stanie prawnym mającym zastosowanie do sprawy Wnioskodawczyni.
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-567/12-4/JK2
  1. Czy i w jakim zakresie dochód uzyskany ze sprzedaży przedmiotowego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu podlega opodatkowaniu w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Jakie koszty można uznać za koszty związane z nabyciem i zbyciem tego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego?
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-858/12/MZa
  Czy jeżeli przychód ze sprzedaży udziału w nieruchomości nabytej w spadku zostanie przeznaczony na zakup części budynku mieszkalnego wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego, jako wydatek poniesiony na cele, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131, to będzie to przychód zwolniony z opodatkowania?
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-553/12/BK
  Czy przeznaczając w całości środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży mieszkania na spłatę kredytu (jako dłużnik rzeczowy względem banku) poniosła Pani koszty związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych?
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-496/12-2/AK
  Czy nabywając od żony #189; udziału spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego Wnioskodawca ma prawo skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (przewidzianego dla dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości w przypadku przeznaczenia go na cele mieszkaniowe)?
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-525a/12/RS
  wydatkowanie przychodu na majątek wspólny oraz spłatę kredytu zaciągniętego przez małżonka
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-476/12-4/JK
  W niniejszym stanie faktycznym ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, korzystać będzie przychód uzyskany ze sprzedaży udziału w nieruchomości jedynie w części wydatkowanej na spłatę kredytu zaciągniętego przez Wnioskodawcę na cele, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ww. ustawy, czyli na zakup sprzedanego udziału w lokalu mieszkalnym wraz z jego częściami składowymi. Natomiast przychód uzyskany z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości przeznaczony w części na spłatę kredytu zaciągniętego przez Wnioskodawcę na zakup udziału w garażu nie mieści się w katalogu celów mieszkaniowych, których realizacja uprawnia do zastosowania zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ww. ustawy. Oznacza to, że uzyskany ze sprzedaży udziału w nieruchomości przychód w części wydatkowanej na zakup udziału w garażu, nie będzie podlegał zwolnieniu od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ww. ustawy i tym samym będzie podlegał opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-358/12-4/JR
  Czy wobec przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w oparciu o przepis art. 21 ust. 1 pkt 32 lit a) tej ustawy?
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-460/12-4/SP
  Stwierdzić należy, iż przychód ze sprzedaży nieruchomości nabytej w 2006 roku wydatkowany na nabycie działki przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową służącą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwolnienie przewidziane w ww. przepisie, obejmuje także wydatki bezpośrednio związane z nabyciem nowej nieruchomości, (w przedmiotowej sprawie działki), tj. opłaty notarialne, sądowe, pobrany podatek od czynności cywilnoprawnych, nie obejmuje zaś kosztów związanych ze sprzedażą. Oznacza to, iż wydatki poniesione na cele mieszkaniowe obejmują nie tylko bezpośredni koszt zakupu działki, ale też wydatki temu towarzyszące, czyli koszty notarialne, sądowe, w tym podatek od czynności cywilnoprawnych.
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-855/12-2/AM
  Czy Wnioskodawca może uznać wydatki na ww. nieruchomość za zgodne z art. 21 ust. 25.
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-523/12/BK
  Czy w przypadku sprzedaży nieruchomości powinna zapłacić podatek, jeśli tak, to w jakiej wysokości?
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-503/12/BK
  Czy środki pochodzące ze sprzedaży mieszkania nabytego w drodze spadku przeznaczone na remont mieszkania stanowiącego współwłasność małżeńską może Pan uwzględnić w całości w ramach zwolnienia od podatku?
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-726/12/HS
  Możliwość uznania poniesionych wydatków za cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-725/12/HS
  Skutki podatkowe sprzedaży domu, koszty uzyskania przychodu.
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-676/12/NG
  Jakie wydatki może wnioskodawca zaliczyć do celów mieszkaniowych?
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-677/12/NG
  Jakie wydatki może wnioskodawca zaliczyć do celów mieszkaniowych?
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-498/12/IL
  Czy w sytuacji gdy całą kwotę ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym przeznaczył Pan na drugą ratę zakupionego przez Pana mieszkania korzysta Pan ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym, czy też jest Pan zobowiązany zapłacić podatek?
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-522/12/BK
  Czy podlegają zwolnieniu wydatki na spłatę kredytu zaciągniętego po zbyciu mieszkania nabytego w drodze spadku, którego celem jest spłata innych kredytów zaciągniętych na cele mieszkaniowe podatnika przed zbyciem tego lokalu?
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-366/12-4/AKr
  Czy w sytuacji opisanej we wniosku, jeżeli Wnioskodawca dokona sprzedaży mieszkania wyodrębnionego w nabytej w 2008 r. i 2009 r. nieruchomości i kwotę z jego sprzedaży przeznaczy na własne cele mieszkaniowe w ciągu 2 lat od daty sprzedaży, kwota ta będzie podlegać w całości uldze na zaspokojenie własnych celów mieszkaniowych, określonej w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym?
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-464/12/IL
  Czy zakup garażu stanowi wydatek na cel mieszkaniowy i podlega zwolnieniu z opodatkowania?
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-369/12-4/KR
  Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości.
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-411/12-4/JK
  stwierdzić należy, że dochód ze sprzedaży nieruchomości Nr 2 nabytej w 2009 r. w drodze darowizny może korzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy w całości, jeżeli cały przychód uzyskany ze sprzedaży zostanie wydatkowany na cele mieszkaniowe określone w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zostaną spełnione wszystkie warunki o których mowa powyżej.
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-459/12-2/JK2
  Czy wydatkowanie wspólnego dochodu małżonków pochodzącego ze sprzedaży nieruchomości należącej do jednego z małżonków na inwestycje w nieruchomości drugiego małżonka można uznać za wydatek na budowę własnego budynku mieszkalnego zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (stan na rok 2006, rozdział 3, art. 21, pkt 32)?
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-404/12/BK
  Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego.
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-387/12-4/AK
  Jaką stawkę podatku VAT przy zawieranych umowach najmu lokalu mieszkalnego od dodatkowych opłat za dostarczanie wody, opłaty licznika, odbioru nieczystości stałych, najmu budynku gospodarczego, najmu garażu?
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-598/12-4/JB
  Stwierdzić należy, iż skoro w wyniku wyodrębnienia lokali i ich podziału, wartość nabytego przez Wnioskodawcę udziału w kamienicy nie uległa powiększeniu w porównaniu do wartości udziału nabytego w spadku, to dokonana czynność zawarcia umowy o zniesienie współwłasności nie jest utożsamiana z nabyciem. Stąd też pięcioletni okres, o jakim mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło pierwotne nabycie w drodze spadku poszczególnych udziałów we współwłasności nieruchomości przed dokonanym zniesieniem współwłasności tj. z datą śmierci spadkodawców (1961 r. i 1986 r.). Zatem przychód uzyskany przez Wnioskodawcę w 2012-2013 r. ze sprzedaży ww. nieruchomości, z uwagi na fakt, iż ich odpłatne zbycie nastąpi po upływie 5-ciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie, nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-462/12/BK
  Czy w związku ze sprzedażą mieszkania będzie Pan zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego?
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-481/12/MU
  Opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym nabytego w drodze spadku.
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-679/12/AK
  Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu w przypadku przeznaczenia przychodu ze sprzedaży nieruchomości w Polsce na nabycie budynku mieszkalnego w Irlandii oraz możliwości uznania za wydatki na własne cele mieszkaniowe opłaty sądowej poniesionej w związku z nabyciem budynku mieszkalnego na terytorium Irlandii. Sposób przeliczenia na złote poniesionych w euro wydatków na nabycie budynku mieszkalnego w Irlandii.
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-678/12/AK
  Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu w przypadku przeznaczenia przychodu ze sprzedaży nieruchomości w Polsce na nabycie budynku mieszkalnego w Irlandii oraz możliwości uznania za wydatki na własne cele mieszkaniowe opłaty sądowej poniesionej w związku z nabyciem budynku mieszkalnego na terytorium Irlandii. Sposób przeliczenia na złote poniesionych w euro wydatków na nabycie budynku mieszkalnego w Irlandii.
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-674/12/MW
  Czy przychód uzyskany z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w 2007r. może zostać zwolniony z opodatkowania w sytuacji przeznaczenia go na własne cele mieszkaniowe?
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-388/12-2/TS
  Czy Wnioskodawczyni skorzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, skoro całą kwotę ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, opisanego powyżej, wykorzysta na zakup wspólnie z mężem w ramach wspólności majątkowej małżeńskiej, nowego mieszkania?
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-664/12/MW
  Czy w świetle przepisu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych środki uzyskane ze sprzedaży udziału w nieruchomości, które zostały wydane do nabycia nieruchomości (lokalu użytkowego) z przeznaczeniem na realizację własnych celów mieszkaniowych będą korzystać ze zwolnieniu z obowiązku zapłaty podatku dochodowego?
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-432/12/MU
  Skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziałów w lokalu mieszkalnym nabytych w drodze spadku.
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-625/12/AK
  Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w 2006 r. i wydatkowanego na budowę budynku mieszkalnego na gruncie należącym do rodziców wnioskodawcy.
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-626/12/AK
  Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w 2006 r. do majątku odrębnego wnioskodawcy i wydatkowanego na nabycie od teściów do majątku wspólnego gruntu pod budowę budynku mieszkalnego.
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-739/09/12-S/TR
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-487/12-2/JK3
  Przychód ze sprzedaży udziału w nieruchomości o powierzchni 1098 m2w ramach odszkodowania, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu. Podatek od dochodu uzyskanego ze sprzedaży wynosi 19% podstawy obliczenia podatku, stanowiącej różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-403/12-4/JK2
  1. Czy Wnioskodawca ma prawo skorzystać ze zwolnienia na mocy art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f, jeżeli w przeciągu dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie zobowiąże się do wykorzystania uzyskanej kwoty na własne cele mieszkaniowe? 2.Czy w ramach wykorzystania na własne cele mieszkaniowe na podstawie art. 21 ust. 25 u.p.d.o.f Wnioskodawca może dokonać spłaty zadłużenia kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia masy spadkowej w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej?
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-510/12/AD
  Czy spłatę kredytu zaciągniętego przed sprzedażą mieszkania można traktować jako wydatkowanie pieniędzy na inne cele mieszkaniowe?
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-357/12-4/JK
  Należy stwierdzić, że wobec wyżej powołanych regulacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2006 r. w oparciu o opisany stan faktyczny oraz biorąc pod uwagę brzmienie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy, przychód uzyskany przez Wnioskodawcę przed dniem podpisania ostatecznej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości (zadatek, zaliczka) wydatkowany do sierpnia 2012 r. na zakup mieszkania korzysta ze zwolnienia, bowiem faktycznie do zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży doszło w dniu 05 sierpnia 2010 r. Podkreślić należy, iż ze zwolnienia może korzystać jedynie ta kwota zaliczki, która została przeznaczona przez Wnioskodawcę na Jego własne cele mieszkaniowe, tj. na zakup 50% udziału w lokalu mieszkalnym.
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-275/12-11/ALN
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki dotyczące lokali użytkowych i mieszkalnych oraz prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do wydatków mieszkalnych.
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-275/12-8/ALN
  Najem przez Wnioskodawcę lokali mieszkalnych będących własnością Gminy dokonywany na cele mieszkaniowe, korzysta ze zwolnienia od podatku przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT.
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-275/12-9/ALN
  Najem przez Wnioskodawcę lokali mieszkalnych będących własnością Gminy dokonywany na cele mieszkaniowe, korzysta ze zwolnienia od podatku przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT.
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-275/12-10/ALN
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki dotyczące lokali użytkowych i mieszkalnych oraz prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do wydatków mieszkalnych.
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-364/12/BK
  Czy może Pani dokonać odliczenia wydatków na cele mieszkaniowe, w sytuacji kiedy własność nieruchomości, której dotyczą wydatki została przeniesiona i jednocześnie ustanowiona dożywotnia służebność?
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-414/12/MM
  Możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego.
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-276/12-6/MP
  Czy przychód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży w dniu 13 grudnia 2010 r. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych o jakim mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r., jeżeli kwota tego przychodu została w całości przeznaczona na spłatę kredytu zaciągniętego w dniu 29 kwietnia 2010 r., który to kredyt zgodnie z umową zaciągnięty był na dowolny cel, ale faktycznie w całości przeznaczony został na zakup udziału 1/2 w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej we wsi P.
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-275/12-5/MP
  Czy przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży w dniu 13 grudnia 2010 r. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 00 położonego przy ul. W, podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych o jakim mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r., jeżeli kwota tego przychodu została w całości przeznaczona na spłatę kredytu zaciągniętego w dniu 29 kwietnia 2010 r., który to kredyt zgodnie z umową zaciągnięty był na dowolny cel, ale faktycznie w całości przeznaczony został na zakup udziału 1/2 w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym.
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-216/12-8/KR
  Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-216/12-7/KR
  Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-335/12-5/JK2
  Czy dochód uzyskany przez Wnioskodawczynię z tytułu zbycia nieruchomości, który zostanie do 31 grudnia 2012 r. przeznaczony na własne cele mieszkaniowe, tj. w szczególności na nabycie Lokalu Mieszkalnego lub Prawa do lokalu, w którym Podatnik będzie zamieszkiwał w pewnym okresie po nabyciu, a następnie - w zależności od sytuacji życiowej Podatnika (w związku ze zmianą sytuacji życiowej, której nie jest w stanie przewidzieć na dzień nabywania Lokalu Mieszkalnego lub Prawa do lokalu) — Lokal Mieszkalny lub Prawo do lokalu zostaną wynajęte przez Wnioskodawcę, będzie objęty zwolnieniem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 Ustawy o PIT (w wysokości wyliczonej zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131)?
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-335/12-4/JK2
  Czy dochód uzyskany przez Wnioskodawczynię z tytułu zbycia nieruchomości, który zostanie do 31 grudnia 2012 r. przeznaczony na własne cele mieszkaniowe, tj. w szczególności na nabycie Lokalu Mieszkalnego lub Prawa do lokalu, w którym Podatnik nie zamieszka od razu po zakupie, lecz za ok. 2-4 lat (w zależności od sytuacji życiowej), zaś do tego czasu Lokal Mieszkalny lub Prawo do lokalu będą wynajmowane, będzie objęty zwolnieniem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 Ustawy o PIT (w wysokości wyliczonej zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131)?
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-335/12-5/JK2
  Czy dochód uzyskany przez Wnioskodawczynię z tytułu zbycia nieruchomości, który zostanie do 31 grudnia 2012 r. przeznaczony na własne cele mieszkaniowe, tj. w szczególności na nabycie Lokalu Mieszkalnego lub Prawa do lokalu, w którym Podatnik będzie zamieszkiwał w pewnym okresie po nabyciu, a następnie - w zależności od sytuacji życiowej Podatnika (w związku ze zmianą sytuacji życiowej, której nie jest w stanie przewidzieć na dzień nabywania Lokalu Mieszkalnego lub Prawa do lokalu) — Lokal Mieszkalny lub Prawo do lokalu zostaną wynajęte przez Wnioskodawcę, będzie objęty zwolnieniem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 Ustawy o PIT (w wysokości wyliczonej zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131)?
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-383a/12/BK
  Obowiązek zapłaty podatku dochodowego z tytułu sprzedaży garażu, w sytuacji przeznaczenia całej kwoty uzyskanej ze sprzedaży na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-279/12-4/AKr
  Czy w przypadku planowanego wynajmu mieszkania w najbliższej przyszłości, które będzie działaniem doraźnym, podyktowanym skomplikowaną, trudną sytuacją finansową, gdy mieszkanie to nadal (docelowo) stanowi prywatne mieszkanie Wnioskodawcy z przeznaczeniem na własne cele mieszkaniowe Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia podatkowego w postaci ulgi mieszkaniowej?
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-216/12-5/KR
  Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości.
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-305/12/RS
  Czy w zaistniałym stanie faktycznym zastosowanie znajdą przepisy art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r., a w konsekwencji czy zastosowanie znajdzie przepis art. 21 ust. 1 pkt 126 czy też art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-372/12-4/AS
  Sprzedaż w 2011 roku lokalu mieszkalnego nabytego w 2005 roku nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy. W konsekwencji dokonana sprzedaż nie stanowi źródła przychodu i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-532/12/MW
  Czy kwota wydatkowana w całości na spłatę kredytu zaciągniętego na sprzedane mieszkanie w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu ceny zakupu mieszkania korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy?
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-527/12/MW
  Czy wnioskodawczyni może skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego ponieważ przeznaczyła uzyskane środki ze sprzedaży nieruchomości na całkowitą spłatę pożyczki, którą to pożyczkę przeznaczyła na wybudowanie domu w stanie surowym otwartym?
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-334/12-2/JK
  Uznać należy, iż skoro sprzedane mieszkanie stanowiło majątek osobisty Wnioskodawczyni, a uzyskany ze sprzedaży tego mieszkania przychód został wydatkowany na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego przez małżonków, na dokończenie budowy domu jednorodzinnego, który stanowić będzie wspólny majątek dorobkowy małżonków, nie ma w tej sytuacji przeszkód prawnych, aby przychód ten korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dodać przy tym należy, że cel mieszkaniowy, o którym mowa powyżej zostaje spełniony w odniesieniu do całej kwoty wydatkowanej na cele wskazane w ustawie, bowiem w tym przypadku bez znaczenia pozostaje fakt, że środki pochodzące ze sprzedaży majątku odrębnego Wnioskodawczyni zostały wydatkowane na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego przez obojga małżonków na budowę domu, stanowiącego wspólny majątek dorobkowy małżonków.
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-308/12-4/JK2
  Ewentualna sprzedaż wydzielonych działek, na których zostały wybudowane domki jednorodzinne, nie będzie w ogóle stanowić przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie nieruchomości upłynęło pięć lat. W przypadku Wnioskodawcy bez znaczenia pozostanie fakt wydatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia domków jednorodzinnych na cele mieszkaniowe. Tym samym, ponieważ nabycie gruntu miało miejsce w 2003 r., nie znajduje zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujący od 01.01.2009 r., który stanowi iż wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-513/12/CJS
  Czy wydatkowanie przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia odziedziczonego w 2010 r. lokalu mieszkalnego na remont domu stanowiącego majątek odrębny męża podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy?
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-223/12-4/AK
  Czy taka płatność (przedpłata) może być uznana jako wydatek na cel mieszkaniowy i spełni warunek zwolnienia z podatku z tytułu zbycia nieruchomości na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy? Czy muszą być spełnione jakieś dodatkowe warunki, a jeśli tak, to jakie?
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-390/12-2/KOM
  zwolnienie z opodatkowania czynności wynajmu lokali na cele mieszkaniowe
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-411/12-2/MS1
  1. Czy Wnioskodawczyni jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu dochodu wskazanego w opisie stanu faktycznego?2. Jeśli tak, to czy: wartość nieruchomości należy wyliczyć od udziału 4/60 powierzchni działki przeniesionej przez Gminę w ramach odszkodowania 1098 m kw. pomniejszone o 342 m kw. (przeznaczone pod drogę) co daje 756 m kw?
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/4160-28/12-3/JK2
  przepis art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r. warunkujący zwolnienie od podatku dochodowego nie będzie miał zastosowania do przychodu ze sprzedaży nieruchomości położonej w Polsce w sytuacji przeznaczenia tych przychodów na nabycie nieruchomości położonej w Wielkiej Brytanii bowiem przychód ten nie zostanie przeznaczony na cel wymieniony w tym przepisie. Przychód uzyskany ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego będzie podlegał opodatkowaniu według zasad przewidzianych w treści art. 28 ustawy.
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-161/12-4/AF
  1. Czy Wnioskodawczyni musi przeznaczyć te pieniądze uzyskane ze sprzedaży na cele mieszkaniowe, aby nie płacić podatku dochodowego, czy też Wnioskodawczyni spełnia inne warunki, które zwalniają ja z tego obowiązku?2. Czy Wnioskodawczyni musi zapłacić podatek od spadku?
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-432/12/ŁCz
  możliwości przeznaczenia przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na remont domu wybudowanego na działce nabytej przez małżonka w drodze darowizny
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-266/12/IL
  Czy może skorzystać Pan ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji przeznaczenia dochodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na jego zakup?
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-150/12-4/JR
  Czy wydatki na spłatę wspomnianego kredytu, a także odsetek od niego, poniesione w okresie od 15 grudnia 2010 r. do 15 grudnia 2012 r., mogą zostać odliczone od dochodu uzyskanego ze sprzedaży ww. działki, a konkretnie czy przychód ten jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-232/12-2/JK2
  Należy stwierdzić, iż odpłatne zbycie w 2011 r. domu jednorodzinnego nabytego w drodze spadku po zmarłym ojcu w 2010 r. stanowi źródło przychodu podlegające opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. Jednakże w przypadku, gdy Wnioskodawczyni wydatkuje środki uzyskane z tej sprzedaży w okresie 2 lat od końca roku podatkowego, w którym dokonała odpłatnego zbycia na remont domu, który jest jej współwłasnością oraz na spłatę kredytu i odsetek od tego kredytu zaciągniętego na kupno domu w Szwecji, wówczas może skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-313/12-2/MS
  Czy Wnioskodawca może skorzystać z ulgi mieszkaniowej w przypadku przeznaczenia dochodu ze sprzedaży nieruchomości na budowę domu letniskowego, który będzie jedynym miejscem zamieszkania i zameldowania jego rodziny?
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-231/12-4/JK
  Należy stwierdzić, iż powyższy wydatek nie stanowi wydatku na cele mieszkaniowe, które określone zostały w art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym brak jest podstaw prawnych do uznania dochodu, uzyskanego ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, w części nabytego w darowiźnie od ojca, w wysokości odpowiadającej iloczynowi tego dochodu i udziału ww. wydatku, za podlegający zwolnieniu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-161/12-7/JK2
  Czy sprzedaż w dniu 16.08.2011 r. działki nabytej również dnia 16.08.2011 r. w wyniku podziału nieruchomości i umowy przeniesienia udziału we współwłasności nieruchomości stanowi źródło przychodów w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.)?
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-192/12-3/JM
  W analizowanym stanie faktycznym, wynajem przez Wnioskodawcę lokali na cele mieszkaniowe, korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy.
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-261/12-4/JK
  Należy stwierdzić, iż zarówno spłata połowy wartości poniesionych kosztów budowy na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego, jak i kupno działki przylegającej go gruntu, na którym posadowiony jest budynek w stanie surowym zamkniętym oraz wydatki związane z kosztami notarialnymi nie stanowią wydatków na cele mieszkaniowe, które określone zostały w art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-115/12-4/TS
  Czy Wnioskodawca postąpi zgodnie z przepisami art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) jeśli uzna, że pieniądze ze sprzedaży działek stanowiących Jego własność, przeznaczone w części wydatkowanej na budowę w kraju, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w którym zamieszkuje wspólnie z żoną, ale do którego po umowie rozdzielności majątkowej tytuł prawny własności posiada żona, i uzna je jako zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych? W przypadku odpowiedzi pozytywnej na pytanie 3, czy przychody uzyskane przez Wnioskodawcę posiadającego "zakład" na Cyprze, z tytułu posiadania przez Spółkę Osobową certyfikatów inwestycyjnych w Polskich Funduszach będą podlegać opodatkowaniu w Polsce?
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-140/12-2/MP
  Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego można przyjąć, że:a) uzyskując przychód ze sprzedaży pierwszego mieszkania w dniu xx października 2010 r., w kwocie 170.000 zł Wnioskodawca prawidłowo skorzystał ze zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych, ponieważ przed upływem dwuletniego okresu od daty sprzedaży tego mieszkania całą uzyskaną kwotę przychodu 170.000 zł wydatkował na własne cele mieszkaniowe gdyż: - kwotę 77.700 zł Wnioskodawca wydatkował na zakup drugiego mieszkania przy ulicy H., którego licytację wygrał dnia xx września 2010 r., ale za które zapłacił wylicytowaną cenę w dniu xx października 2010 r., ze środków pochodzących ze sprzedaży pierwszego mieszkania przy ul. L.; - kwotę 97.000 zł Wnioskodawca wydatkował na zakup trzeciego mieszkania przy ulicy P., którego licytację wygrał dnia xx listopada 2010 r., ale za które zapłacił wylicytowaną cenę w dniu xx stycznia 2011 r.?
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-142/12-2/JK2
  Wnioskodawca poddaje w wątpliwość kwestię zaliczenia kwoty wpłaconej w wysokości 100 tys. złotych w dniu 07 listopada 2007 na poczet zakupu mieszkania przy ulicy T., którego jest właścicielem do dnia dzisiejszego.
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-359/12-3/MS1
  1.Czy biorąc pod uwagę, iż zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 (ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), nie przekraczając terminu 2 lat od dnia sprzedaży mieszkania, Wnioskodawczyni kupiła za wszystkie środki uzyskane ze sprzedaży nowe mieszkanie, Wnioskodawczyni spełnia warunki zwolnienia od 19% podatku dochodowego od osób fizycznych od odpłatnego zbycia?2.Czy zakup mieszkania nastąpił na "własne cele mieszkaniowe"? Ewentualnie, co organy podatkowe traktują, jako spełniające warunek zakupu "na własne cele mieszkaniowe"?W szczególności, czy warunek "na własne cele mieszkaniowe" oznacza konieczność zameldowania na pobyt stały w tym nowo zakupionym mieszkaniu i jeśli tak, jak długo?
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-272/12-2/KK
  Czy sprzedaż nabytych lokali, spełnia przesłanki określone w art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-272/12-3/KK
  Czy sprzedaż nabytych lokali, spełnia przesłanki określone w art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-161/12-4/MS
  Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, iż przeznaczenie przez Wnioskodawcę przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego będzie mogło korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 131 w brzmieniu obowiązującym od dnia 01 stycznia 2009 r., pod warunkiem, że zakupiony lokal kwalifikowany był w chwili zakupu jako lokal mieszkalny. Bez znaczenia natomiast jest fakt, czy po zakupie lokal mieszkalny będzie wynajmowany przez Wnioskodawcę.
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-110/12-2/JR
  1. Czy wydatkowanie w opisany wyżej sposób kwoty uzyskanej ze sprzedaży niezabudowanej nieruchomości (w części nabytej w 2011 roku) na spłatę całego kredytu zaciągniętego na nabycie mieszkania wraz z drugą osobą (każdemu ze współwłaścicieli przysługuje udział we współwłasności w wysokości #189;), stanowi wydatek na cele mieszkaniowe i uprawnia Wnioskodawcę do skorzystania ze zwolnienia podatkowego o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?2. Czy przychód uzyskany ze sprzedaży opisanej powyżej nieruchomości w części nabytej w 1984 r., podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-235/12-2/JB
  Przychód uzyskany ze sprzedaży mieszkania nabytego przez Wnioskodawcę w styczniu 2006 r., a wydatkowany przez Niego w ciągu dwóch lat na: spłatę pozostałego kredytu hipotecznego zaciągniętego na zbyte mieszkanie, spłatę rat kredytu zaciągniętego wraz z żoną na nowe mieszkanie oraz na nadpłatę kredytu na to nowe mieszkanie będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania, na warunkach określonych w ww. art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2006 r.
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-63/12/MZ
  Czy sprzedaż w 2011 r. nieruchomości, w części odpowiadającej udziałom nabytym w drodze umowy kupna-sprzedaży, tj. w wysokości 24/64, nabytemu w 2000 r. i w wysokości 24/64, nabytemu w 2007 r. oraz odpowiadającej udziałowi w wysokości 16/64, nabytemu w 2011 r. w wyniku zniesienia współwłasności na mocy ugody sądowej, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy do skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wystarczające jest przeznaczenie w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży tej nieruchomości na własne cele mieszkaniowe kwoty odpowiadającej wartości 16/64 przychodu uzyskanego ze sprzedanej nieruchomości?
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-43/12-4/JK2
  Czy przeniesienie prawa własności nie wpłynie na utratę ulgi w podatku dochodowym, z której Wnioskodawca skorzystał przy sprzedaży lokalu mieszkalnego przeznaczając dochód na budowę ww. domu?
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-898/11-4/JK
  Należy stwierdzić, iż odpłatne zbycie w 2012 r. lokalu mieszkalnego w części odpowiadającej udziałowi nabytemu przez Wnioskodawcę w 1977 r. w ogóle nie będzie stanowić źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, bowiem minęło 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do nabycia (art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym podlegać będzie dochód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego odpowiadający udziałowi nabytemu przez Wnioskodawcę w 2011 r. w spadku po zmarłej żonie. Jednakże należy wskazać, iż dochód ten może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w części w jakiej zostanie wydatkowany, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpi odpłatne zbycie na cele mieszkaniowe, określone w art. 21 ust. 25.
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-742/11-4/TS
  Czy nabycie nowego mieszkania (akt notarialny będzie podpisany w styczniu 2012 r.) za kwotę 474.000,00 zł i przeznaczenie różnicy środków pieniężnych pomiędzy kwotą otrzymaną ze sprzedaży mieszkania otrzymanego w drodze spadku (sprzedaż nastąpiła w maju 2011 r.), a kwotą nabycia nowego mieszkania (540.000,00 zł- 474.000,00 zł = 66.000,00 zł), na: 1) własne cele mieszkaniowe (remont domu, w którym mieszkam i wykończenie nowego mieszkania), 2) prowizję dla dewelopera zajmującego się sprzedażą mieszkania nabytego przez Wnioskodawczynię w postaci spadku zwalnia Wnioskodawczynię z zapłacenia podatku dochodowego od zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego?
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-742/11-5/TS
  Czy nabycie nowego mieszkania (akt notarialny będzie podpisany w styczniu 2012 r.) za kwotę 474.000,00 zł i przeznaczenie różnicy środków pieniężnych pomiędzy kwotą otrzymaną ze sprzedaży mieszkania otrzymanego w drodze spadku (sprzedaż nastąpiła w maju 2011 r.), a kwotą nabycia nowego mieszkania (540.000,00 zł- 474.000,00 zł = 66.000,00 zł), na: 1) własne cele mieszkaniowe (remont domu, w którym mieszkam i wykończenie nowego mieszkania), 2) prowizję dla dewelopera zajmującego się sprzedażą mieszkania nabytego przez Wnioskodawczynię w postaci spadku zwalnia Wnioskodawczynię z zapłacenia podatku dochodowego od zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego?
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-897/11-4/JK
  czy uzyskana przez Wnioskodawcę cześć ceny ze sprzedaży mieszkania będzie korzystała ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-761/11-2/TS
  Czy po sprzedaży domu i działki Wnioskodawczyni będzie zobowiązana odprowadzić podatek dochodowy od części spłaconej byłemu mężowi?
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-757/11-2/TS
  Czy Urząd Skarbowy zaliczy całą kwotę nadpłaty kredytu (50 tys. zł) jako wkład Wnioskodawcy w mieszkanie, ponieważ kredyt ten został wzięty przeze Wnioskodawcę wraz z żoną?Czy dokumentując zakup działki za 80 tys. zł oraz przedstawiając zaświadczenie z banku potwierdzające częściową spłatę (50 tys. zł) z kredytu który zaciągnięty został wspólnie z żoną na zakup mieszkania, będę w opinii Urzędu Skarbowego, miał potwierdzenie na wydatkowanie 100% otrzymanego spadku (130 tys. zł), a w związku z tym Wnioskodawca będzie całkowicie zwolniony z konieczności uiszczenia podatku dochodowego do osób fizycznych od środków odziedziczonych w ramach opisywanego spadku?
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-844/11-4/JK2
  1. Czy wobec powyższego Wnioskodawca jest zobowiązany (jako sprzedający nieruchomości lokalowe) zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% od uzyskanej ceny sprzedaży, w przypadku sprzedaży w 2011 r. czterech z pięciu uzyskanych w drodze zniesienia współwłasności lokali? 2. Czy też, obowiązek ten powstanie dopiero w momencie sprzedaży ostatniego lokalu (piątego), przy czym tylko wtedy gdy łączna kwota ze sprzedaży wszystkich lokali przekroczy kwotę 1.249.696, tj. wartość pierwotnie posiadanego przez Niego udziału? 3. Czy okoliczność, iż Wnioskodawca nabył w listopadzie 2011 r. ze środków pochodzących ze sprzedaży dotychczasowych lokali, kolejny lokal za kwotę 272.000 zł ma wpływ na zakres jego obowiązku podatkowego? Jeśli tak, to jaki?
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-769/11-2/AK
  Czy w związku z tym, że Wnioskodawca nie mieszka obecnie w Polsce, a w przyszłości planuje powrót na stałe, może ww. mieszkanie tymczasowo przeznaczyć na wynajem i nadal skorzystać z ulgi podatkowej?
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-937/11-4/MS1
  Zadatek otrzymany przez Wnioskodawczynię i wydatkowany na zakup nowego mieszkania przez zawarciem ostatecznej umowy sprzedaży nie będzie mógł być uwzględniony do obliczenia dochodu zwolnionego z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-855/11-4/MP
  Ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych korzystać będzie dochód uzyskany z odpłatnego zbycia w wysokości, która proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych przez Wnioskodawcę wydatków na zakup lokalu mieszkalnego oraz zakup i remont udziału w innym lokalu mieszkalnym, ale tylko tych wydatków które zostaną udokumentowane rzetelnymi i wiarygodnymi dowodami.
 121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-733/11-2/MF
  1. Czy możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia podatkowego od podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu do 1 stycznia 2007 r., co do przychodów ze sprzedaży nieruchomości w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, w sytuacji przeznaczenia tych przychodów na nabycie nieruchomości i budowę budynku mieszkalnego na terytorium kraju członkowskiego Wspólnoty Europejskiej? 2. Czy paragony fiskalne wydawane przez markety budowlane w Niemczech są dowodami poniesionych wydatków na cele budowlane? Jak ewentualnie Wnioskodawca może oznakować paragony, aby zostały uznane za dowód poniesienia wydatków przez Wnioskodawcę?
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-730/11-2/MF
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym, Wnioskodawca wraz z małżonką i ich córką, w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej, a szczególnie zakwalifikowanie działki położonej o nr ew. 643/1 o pow. 3687 m2 jako działki oznaczonej symbolem "R", po przeznaczeniu dochodów z odpłatnego zbycia swoich nieruchomości na zakup tego gruntu, spełnią warunki uzasadniające prawo do zwolnienia zakupu tej nieruchomości, w myśl art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz czy zakup ten mieści się w kategorii zakupu gruntu pod budownictwo mieszkaniowe?
 123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-740/11-2/TS
  Czy w przypadku sprzedaży tej nieruchomości w roku 2012, Wnioskodawca będzie miał prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych przeznaczając środki ze sprzedaży na cele mieszkaniowe.
 124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-725/11-2/DS
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży działek budowlanych w całości korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.)? Czy Wnioskodawczyni jako żona, kontynuując budowę budynku mieszkalnego, którą rozpoczął zmarły mąż i wydatkująca pieniądze zgodnie z przeznaczeniem, ma również prawo do tego zwolnienia?
 125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-986/11-2/LS
  Czy jeżeli Wnioskodawca w ciągu dwóch lat od sprzedaży przedmiotowej nieruchomości przeznaczony środki z tej sprzedaży na własne cele mieszkaniowe, np. zakup domu, mieszkania, gruntu pod budowę lub prawa użytkowania wieczystego, nabędzie spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu albo przeznaczy pieniądze na rozbudowę lub remont innego lokalu, to będzie musiał zapłacić podatek z tytułu sprzedaży tej nieruchomości i jeżeli tak, to w jakiej wysokości?
 126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-721/11-4/KO
  Czy w związku z zaistniałą sytuacją opisaną w pozycji 68, pieniądze pozyskane ze sprzedaży mieszkania, a następnie przeznaczone na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup ww. mieszkania, mogą być traktowane jako pieniądze przeznaczone na cele mieszkaniowe, zgodnie ze złożonym przez Wnioskodawcę oświadczeniem?
 127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-646/11-2/MP
  Czy spłata pożyczki, zaciągniętej na zakup mieszkania może być traktowana jako wydatkowanie pieniędzy ze sprzedaży mieszkania na inne cele mieszkaniowe? Czy pieniądze, które Wnioskodawczyni pożyczyła od teściowej na zakup mieszkania, które po sprzedaży mieszkania będącego wcześniej w Jej posiadaniu oddała, mogą być objęte zwolnieniem przychodów ze sprzedaży nieruchomości?
 128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-555/11-4/KK
  Czy przeznaczenie przychodu ze zbytego przez żonę w 2011 r. mieszkania na zakup innego mieszkania w 2011 r. przez małżonków podlega zwolnieniu z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-115/09/11-8/S/MP
  Przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości korzysta ze zwolnienia przedmiotowego wynikającego z treści art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006 r., w przypadku gdy przychód ten został przeznaczony na nabycie nieruchomości we Francji.
 130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-141/08/11-7/S/MP
  Przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości korzysta ze zwolnienia przedmiotowego wynikającego z treści art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006 r., w przypadku gdy przychód ten został przeznaczony na nabycie nieruchomości w Londynie.
 131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1061/11/ŁCz
  Czy przychód uzyskany z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego będzie korzystał ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit a) tiret czwarte ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. jeśli zostanie wydatkowany na budowę budynku mieszkalnego posadowionego na cudzym gruncie?
 132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-116/09/11-7/S/JK2
  Przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości korzysta ze zwolnienia przedmiotowego wynikającego z treści art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006 r., w przypadku gdy przychód ten został przeznaczony na nabycie nieruchomości we Francji.
 133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-862/11-2/IF
  1. Czy w rozliczeniu Wnioskodawcy wydatków cała kwota uzyskana ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego będzie zwolniona od podatku - do wysokości 89.000 zł?2. Czy zwolnienie obejmuje całość dochodu, tj. 89.000 zł, biorąc pod uwagę fakt, że przychód z odpłatnego zbycia odziedziczonej części nieruchomości (ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego) stanowił Wnioskodawcy majątek odrębny, a przeznaczony został w całości na spłatę kredytu za nabycie lokalu mieszkalnego, a także na nabycie nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem mieszkalnym (i remont tego budynku), które są Wnioskodawcy własnością ale w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej?
 134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-591/11-2/AK
  Czy kupując dom od żony Wnioskodawca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego w związku z przeznaczeniem środków ze zbycia nieruchomości na własne cele mieszkaniowe?
 135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-923/11-4/MS
  PIT - w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości
 136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-547/11-2/ASZ
  Czy przychód uzyskany przez Wnioskodawcę z umowy przedwstępnej w formie zaliczki i wydatkowany na spłatę kredytu mieszkaniowego, zaciągniętego na zakup zbywanego mieszkania, korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-811/11/MU
  Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego do przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1234/11-2/JK
  zwolnienie od podatku świadczonych usług wynajmu lokalu mieszkalnego na cele mieszkalne
 139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-833/11/BK
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego przeznaczony na nabycie nieruchomości przez teściową podlega zwolnieniu od podatku dochodowego?
 140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-989/11/ŁCz
  ustalenie momentu nabycia lokalu mieszkalnego w przypadku nabycia wkładu mieszkaniowego w drodze darowizny
 141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-983/11/ŁCz
  przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na zakup nieruchomości, a następnie dokonanie darowizny ww. nieruchomości na rzecz swoich dzieci
 142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-808/11/GR
  Zakres skutków podatkowych sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.
 143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-865/11-2/MS
  Przychód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej – w części wydatkowanej na częściową spłatę kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego – podlega zwolnieniu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., jako wydatek poniesiony na cele mieszkaniowe.
 144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-929/11-4/IF
  Należy wskazać, że z uwagi na to, iż z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika, że przedmiotowa działka posiada status prawny gruntu z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej realizowanej w formie zabudowy wolnostojącej lub bliźniaczej, należy stwierdzić, że Wnioskodawczyni będzie zwolniona z obowiązku zapłaty podatku dochodowego w związku z uzyskaniem dochodu z tytułu zbycia lokalu mieszkalnego, jeżeli przychód (a nie dochód) uzyskany ze zbycia tego lokalu zostanie wydatkowany na zakup powyższej nieruchomości gruntowej, w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpi odpłatne zbycie. Zatem w myśl powyższego bez znaczenia pozostaje fakt, iż plan zagospodarowania przestrzennego ustala minimalny procentowy wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej, gdyż na przedmiotowej działce istnieje możliwość zabudowy mieszkaniowej. Stwierdzić zatem należy, iż przychód uzyskany z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego przeznaczony na zakup udziału w działce należącej do męża Wnioskodawczyni stanowi cel mieszkaniowy.
 145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-806/11/BK
  Czy wydatek poniesiony na zakup mieszkania komunalnego stanowi cel mieszkaniowy w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) a w konsekwencji uprawnia do zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-811/11-4/LS
  Czy przeznaczone przez Wnioskodawczynię środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości (budynek mieszkalny w zabudowie bliźniaczej wraz z gruntem), otrzymane na podstawie przedwstępnej umowy sprzedaży na poczet ceny sprzedaży, przeznaczone na spłatę kredytu ciążącego na zbywanej nieruchomość podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r. na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1588)?
 147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-962/11/ŁCz
  przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu zaciągniętego na budowę zbywanej nieruchomości oraz zakup kilku lokali mieszkalnych oraz kilku działek budowlanych
 148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-643/11-4/JK
  Dochód uzyskany z tytułu sprzedaży lokalu użytkowego nabytego w drodze darowizny, przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli w ciągu dwóch lat od końca roku, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, Wnioskodawczyni przeznaczy ten przychód na własne cele mieszkaniowe mieszczące się w katalogu zawartym w art. 21 ust. 25 ww. ustawy.
 149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-948/11/HS
  Czy uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego przychód wnioskodawca może w całości w ciągu dwóch lat przeznaczyć na spłatę zaciągniętego kredytu?
 150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-730/11-4/MK1
  Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.
 151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-513/11-2/ASZ
  Czy wydatkowanie kwoty uzyskanej ze sprzedaży mieszkania stanowiącego majątek osobisty Wnioskodawcy na zakup lokalu mieszkalnego wspólnie z żoną w ramach wspólności majątkowej małżeńskiej jest wystarczające aby możliwe było zastosowanie zwolnienia podatkowego o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do pełnej kwoty otrzymanej ze sprzedaży mieszkania, czyli 80.000,00 zł, w tym 60.000,00 zł przeznaczone na zakup mieszkania, 20.000,00 zł wydatkowane na remont pomimo, iż w akcie notarialnym nie jest zapisane, że pieniądze te pochodzą z majątku osobistego Wnioskodawcy, tylko z majątku wspólnego?
 152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-931/11/ŁCz
  Czy spłata kredytu zaciągniętego przez spółdzielnię mieszkaniową i wypłata zachowku może stanowić koszt uzyskania przychodu?
 153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-549/11-7/JK2
  Wnioskodawca będzie miał prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości w części nabytej w 2011 r., t.j. w części przekraczającej wartość udziału w majątku dorobkowym małżeńskim, w przypadku wydatkowania pieniędzy na spłatę obecnych kredytów zaciągniętych na cele mieszkaniowe ustalonych na dzień zawarcia umowy o podziale majątku, w stosunku do których nie dokonał do dnia podziału majątku rozliczeń lub nie wydatkował tych pieniędzy na inne cele mieszkaniowe wymienione w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-613/11-2/JS
  Zwolnienie z opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości.
 155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-444/10/11-14/S/MK
  Zwolnienie z opodatkowania przychodu w formie zaliczki uzyskanego na poczet ceny sprzedaży i wydatkowania przed zawarciem definitywnej umowy sprzedaży na cele mieszkalne w Szwecji.
 156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-384/11-2/KSU
  Czy Wnioskodawczyni może uznać za wydatki na własne cele mieszkaniowe, uprawniające do zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych ze zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego: wydatki na budowę domu jednorodzinnego, jeżeli na większości faktur, dokumentujących wydatki jest imię i nazwisko Jej męża?
 157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-341/11-4/MD
  1. Czy koszty związane z budową domu mieszkalnego, które poniosła Wnioskodawczyni w latach 2009 - 2010 mogą zostać zaliczone do podstawy do zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych jako ulga podatkowa z tytułu sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat? 2. Czy zapłacenie zaliczki na budowę mieszkania deweloperowi, zwalnia Wnioskodawczynię z obowiązku zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych w sytuacji kiedy nie upłynął okres dwóch lat od sprzedaży mieszkania?
 158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-393/11-4/KO
  Czy Wnioskodawczyni może skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży mieszkania, jeżeli część pieniędzy ze sprzedaży ww. mieszkania tj. 191.106,49 zł przeznaczyła na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na ww. mieszkanie, a za pozostałą kwotę kupiła inne mieszkanie?
 159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-501/11-5/JK
  Możliwości zwrotu zapłaconego podatku z tytułu sprzedaży nieruchomości
 160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-765/11/MW
  Czy dochód ze sprzedaży mieszkania - kupionego w 2011r. – wnioskodawczyni może przeznaczyć na nabycie 1/2 udziału we własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego w wyniku podziału majątku i czynność ta spowoduje zwolnienie od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskanego ze sprzedaży dochodu?
 161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-501/11-4/JK
  przeznaczenie przychodu ze sprzedaży nieruchomości na nabycie nieruchomości położonej poza terytorium RP
 162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-375/11-2/MD
  Środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, które Wnioskodawca wydatkował na budowę budynku mieszkalnego nie korzystają ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż zostały przeznaczone na budowę budynku mieszkalnego na gruncie, do którego Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo własności.
 163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-341/11-5/MD
  1. Czy koszty związane z budową domu mieszkalnego, które poniosła Wnioskodawczyni w latach 2009 - 2010 mogą zostać zaliczone do podstawy do zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych jako ulga podatkowa z tytułu sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat? 2. Czy zapłacenie zaliczki na budowę mieszkania deweloperowi, zwalnia Wnioskodawczynię z obowiązku zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych w sytuacji kiedy nie upłynął okres dwóch lat od sprzedaży mieszkania?
 164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-382/11-4/KR
  Czy sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-491/11-4/MP
  Czy całość przychodu z odpłatnego zbycia przedmiotowej nieruchomości w kwocie 375.000 zł przeznaczonego w części na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego wraz z mężem na zakup przedmiotowej nieruchomości, a w części na zakup innej nieruchomości w przeciągu 2 lat od zbycia lokalu z przeznaczeniem na własne cele mieszkaniowe, zostanie zaliczona jako wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe zgodnie z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też z tego względu, iż kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości był wzięty oraz spłacany przez cały ten okres razem z mężem, przypadająca na męża połowa pozostałego do spłaty kredytu w kwocie 90.214,08 zł stanowić będzie dochód podlegający opodatkowaniu stawką 19%?
 166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-898/11-2/JF
  wynajem apartamentów mieszkalnych na cele mieszkaniowe podlega opodatkowaniu według stawki 8%.
 167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-404/11-6/JK2
  Przychód ze sprzedaży 1/2 udziału w nieruchomości nabytego w 2000 r. nie podlega opodatkowaniu z uwagi na upływ pięcioletniego terminu licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Natomiast dochód ze sprzedaży 1/2 udziału w spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego "B", który zostanie nabyty w 2011 r. w drodze darowizny podlegać będzie opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym, zgodnie z przepisem art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. Jednocześnie należy stwierdzić, iż dochód uzyskany ze sprzedaży w 2011 r. 1/2 udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego "B" Wnioskodawca może przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wydatkiem na własne cele mieszkaniowe, w przedmiotowej sprawie będą wydatki poniesione na nabycie i montaż okien, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanie tynków, wykonanie instalacji (elektryczna, wodociągowa, Co, wentylacja), zakup i montaż paneli słonecznych, wykończenie łazienki (nabycie i montaż glazury, wyposażenia stałego (armatury), ogrzewania elektrycznego, wykonanie podłóg (montaż i materiał), wykonanie kominka (materiały i montaż), wykonanie schodów wewnętrznych i zewnętrznych (materiały i wykonanie), wykonanie ocieplenia zewnętrznego domu (materiały i wykonanie), wykonanie oświetlenia zewnętrznego domu, podłączenie gazu, przydomową oczyszczalnię - szambo (zakup urządzeń i wykonanie). Natomiast w zakresie wydatków związanych z własnymi celami mieszkaniowymi nie mieści się wykonanie ogrodzenia, bramy wjazdowej oraz drogi dojazdowej do domu.
 168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-282/11-4/MP
  Czy wydatki poniesione ze środków i na rzecz małoletniej Córki, udokumentowane rachunkami, fakturami, aktami notarialnymi wystawionymi na nazwisko przedstawiciela ustawowego są wydatkami umożliwiającymi na skorzystanie z ulgi, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy i podatku dochodowym od osób fizycznych?
 169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-433/11-5/JK2
  Czy Wnioskodawczyni może i ma prawo skorygować w 2011 roku zeznania podatkowe za lata korzystania z kredytu (korzystania z ulgi podatkowej) od 2006 roku do 2009 roku i czy wtedy będzie przysługiwało Jej prawo do pomniejszenia przychodu o kredyt spłacony po sprzedaży?
 170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-275/11-2/MD
  Czy 1/6 dochodu uzyskanego ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości będąca częścią spadku po zmarłym mężu może podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust.1 pkt 32 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli nabycie nastąpiło w drodze spadku zgodnie z przepisami obowiązującymi do 31 grudnia 2006 r.?
 171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-275/11-3/MD
  Czy następne 2/6 dochodu uzyskanego ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości będące częścią spadku po zmarłym ojcu moich dzieci, które zostały mi przez nie podarowane aktem darowizny może korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 po spełnieniu wszystkich pozostałych wymogów nałożonych przez ustawę, złożenie zeznania podatkowego PIT-39 do 30 kwietnia 2012 r.?
 172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-656/11/NG
  Czy wydatkowanie środków pieniężnych ze sprzedaży nieruchomości na własne potrzeby mieszkaniowe podatnika spełnia warunki zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2006r. a co za tym idzie zwalnia przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości od podatku dochodowego od osób fizycznych (do wysokości wydatków na cele mieszkaniowe wnioskodawcy wydatkowanych w opisany wyżej sposób)?
 173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-524/11-4/MS1
  Przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego majątek odrębny Wnioskodawcy – wydatkowany w ciągu dwóch lat na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup i budowę budynku mieszkalnego, należącego do majątku wspólnego Wnioskodawcy i jego małżonki – będzie w całości zwolniony z opodatkowania na warunkach określonych w ww. art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2009 r.
 174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-684/11/MM
  W jaki sposób wnioskodawca ma wykazać wykorzystanie środków ze sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe (remont budynku) jeżeli firma wykonująca remont uchyla się od wystawienia faktury.
 175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-239/11-2/KR
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, nabytego przez spadkodawcę na podstawie umowy z dnia 23 sierpnia 2006 r., podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w momencie sprzedaży ww. prawa przez spadkobierców w dniu 25 marca 2011 r.?
 176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-511/11/BK
  Czy za wydatki poniesione na cele, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 można uznać wydatki poniesione w całości na zakup nowego lokalu mieszkalnego bez względu na to, czy nabycie nastąpiło za pieniądze pochodzące ze zbycia nieruchomości, czy też z innych źródeł, np. kredytu bankowego?
 177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-193/11-2/KR
  Czy kwota uzyskana ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, w części przeznaczonej na spłatę kredytu zaciągniętego na jego nabycie, może stanowić cel mieszkaniowy, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.)?
 178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-266/11-4/KR
  Czy można dokonać remontu i rozbudowy tego budynku i przedstawić Urzędowi Skarbowemu faktury za wykonane prace w wysokości xxx tys. zł, aby rozliczyć należny podatek?
 179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-663/11-2/AO
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.
 180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-177/11-5/AK
  Czy z mężem wnioskodawczyni może skorzystać z ulgi odliczenia odsetek od zaciągniętego kredytu?
 181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-100/11-4/KK
  Czy środki uzyskane ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, przeznaczone na spłatę kredytu bankowego zaciągniętego na przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?Czy przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest nabyciem własnościowego prawa do lokalu?
 182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-103/11-2/MP
  1. Czy bieżące spłaty rat kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania w Wielkiej Brytanii, ponoszone od chwili uzyskania dochodu ze sprzedaży mieszkania w Polsce do upływu dwóch lat liczonych od końca roku podatkowego w którym nastąpiło odpłatne zbycie tego mieszkania, stanowią cel mieszkaniowy, o którym mowa w art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w całej wysokości (obejmują kapitał i odsetki składające się na wysokość rat?2. Czy spłaty kolejnych rat kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania w Wielkiej Brytanii, ponoszone po okresie dwóch lat liczonych od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie mieszkania w Polsce, stanowią cel mieszkaniowy, o którym mowa w art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w całej wysokości (obejmują kapitał i odsetki składające się na wysokość rat?
 183. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-315/11-3/ES
  Zwolnienie przedmiotowe.
 184. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-335/11-3/MM
  Mając na uwadze wyżej przytoczone przepisy oraz przedstawione zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, iż usługa polegająca na udostępnianiu na podstawie umowy najmu Nieruchomości osobom fizycznym w celu zaspokojenia ich potrzeb mieszkaniowych, mieści się w katalogu czynności, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT, a zatem jest zwolniona od podatku VAT. Z kolei usługa polegająca na udostępnieniu na podstawie umowy najmu Nieruchomości osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niemających osobowości prawnej, a którym ustawa przyznaje zdolność prawną w celach użytkowych będzie opodatkowana stawką podstawową w wysokości 23%.
 185. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-390/11/GR
  W którym momencie Wnioskodawczyni powinna złożyć oświadczenie o przeznaczeniu pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży tego lokalu na inne cele mieszkaniowe, aby skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od sprzedaży tego mieszkania?
 186. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-302/11-2/ES
  Zwolnienie przedmiotowe.
 187. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-137/11-4/KR
  Czy w tej sytuacji ma zastosowanie art. 21 pkt 32 lit. e, tzn. czy całość kredytu wchodzi w podstawę opodatkowania i czy Wnioskodawczyni może odliczyć ten kredyt (ewentualnie jego raty) od podstawy.
 188. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-135/11-4/KR
  Czy Wnioskodawca będzie korzystał ze zwolnienia od zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 189. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-433/11-2/AJ
  Czy środki uzyskane ze sprzedaży własnościowego lokalu mieszkalnego, które zostaną przeznaczone na remont, rozbudowę, modernizację i adaptację domku letniskowego/rekreacyjnego – całorocznego, w którym wraz z żoną zamierza zameldować się i zamieszkać na stałe, podlegać będą zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 190. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-136/11-4/LS
  Zwolnienie z opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego
 191. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-173/11-2/KO
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości w części przeznaczony na spłatę kredytu zaciągniętego na zbytą nieruchomość korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 192. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-325/11/ENB
  Czy przeznaczenie środków na spłatę opisanego kredytu stanowi podstawę zwolnienia z zapłaty podatku dochodowego od przychodu ze sprzedaży działki?
 193. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-165/11-2/ASZ
  Czy wydatkowanie kwoty uzyskanej ze sprzedaży mieszkania stanowiącego majątek osobisty Wnioskodawcy na zakup lokalu mieszkalnego wspólnie z żoną w ramach wspólności majątkowej małżeńskiej jest wystarczające aby możliwe było zastosowanie zwolnienia podatkowego o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do pełnej kwoty otrzymanej ze sprzedaży mieszkania?
 194. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-159/11-4/LS
  Możliwość przeznaczenia przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości w Polsce na nabycie nieruchomości na terenie Niemiec
 195. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-41/11-4/LS
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych ze sprzedażą nieruchomości.
 196. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-84/11/MU
  Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości.
 197. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1332/10/ŁCz
  Czy zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego od rodziców lub jego części np. udziału w wysokości #189; uprawnia wnioskodawczynię do skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 198. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-994/10-2/LS
  Dochód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży #189; nieruchomości nabytej w 1996 roku nie będzie stanowić źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwagi na upływ 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Dochód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży działek nabytych w 2010 r., będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy, jeśli w ciągu 2 lat zostanie wydatkowany na własne cele mieszkaniowe wskazane przez ustawodawcę w art. 21 ust. 25 pkt 1 i 2 ww. ustawy.
 199. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1261/10-4/ES
  Czy na mocy art. 21 ust 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega zwolnieniu od podatku przychód ze sprzedaży mieszkania przeznaczony na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup tego lokalu? Innymi słowy, czy urząd skarbowy powinien uznać spłatę kredytu hipotecznego w opisanym stanie faktycznym jako wydatkowanie środków na cele mieszkaniowe?
 200. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1067/10-4/MK
  Czy kupując nowe mieszkanie i zaciągając na nie kredyt hipoteczny Wnioskodawca miał prawo odliczyć od dochodu odsetki od kredytu?
 201. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-924/10-6/MP
  1. Które z wydatków poniesionych na budowę domu Wnioskodawczyni może zaliczyć jako wydatki na własne cele mieszkaniowe w pełnej wysokości, a które tylko w 50% z uwagi na współwłasność?2. Czy faktury wystawione tylko na męża Wnioskodawczyni może zaliczyć do swoich wydatków, czy tylko te wystawione na siebie? Jak traktować faktury wystawione na oboje małżonków?3. Czy spłacony kredyt (choćby w części - do dnia upływu terminu rozliczenia podatku dochodowego lub w przypadku sprzedaży domu spłacony przez potencjalnego kupującego) zaciągnięty wspólnie z mężem na zakup działki budowlanej Wnioskodawczyni może zaliczyć do swoich wydatków w całości, czy tylko w połowie?
 202. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1020/10-2/MK1
  PIT - w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów ze sprzedaży nieruchomości.
 203. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1225/10/CJS
  Jakie dokumenty należy przedstawić w Urzędzie Skarbowym po sprzedaży mieszkania i w jakim terminie? Jaka jest wysokość podatku z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego i kiedy jest płatny?Czy przysługują jakieś ulgi podatkowe z tytułu sprzedaży mieszkania?Czy część podatku może być przeznaczona na remont mieszkania, w którym wspólnie zamieszkuje Pani z mężem?
 204. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1094/10/BK
  Zwolnienie z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 205. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1348/10-2/WM
  1) Jak w takiej sytuacji spłata kredytów wykorzystywanych na zakup zbywanego mieszkania może być uznana za wydatek na cel mieszkaniowy? 2) Czy w tej sytuacji kredyt, który jest kosztem, może być uznany za wydatek na cele mieszkaniowe?
 206. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1076/10/GR
  Przychód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży nieruchomości w części wydatkowanej na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup tej nieruchomości oraz odsetek od tego kredytu, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e).
 207. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1361/10-4/WS
  Odpłatne zbycie nieruchomości nabytej w 2006 r. i zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e).
 208. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1248/10/MW
  Czy przychód uzyskany w wyniku odpłatnego zbycia nieruchomości do końca 2011r. zostanie zwolniony z podatku, w przypadku wydatkowania kwoty przychodu: -w części na spłatę zaciągniętego kredytu na zakup tejże nieruchomości, -w części na budowę nowego domu na innej działce, która również jest własnością wnioskodawcy?
 209. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1345/08/10-4/S/ASi/KOM
  VAT - w zakresie opodatkowania czynności udzielania pożyczek ze środków ZFŚS.
 210. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-923/10-4/JG
  1. Czy korzystają ze zwolnienia opisanego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochody z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Wspólnoty, wygospodarowanego przez Wspólnotę Mieszkaniową z części wspólnej nieruchomości, jeżeli lokal ten wynajmowany jest osobie będącej jednocześnie Członkiem Wspólnoty, która prowadzi w nim działalność gospodarczą? 2. Czy korzystają ze zwolnienia opisanego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochody z tytułu najmu lokalu mieszkalnego będącego własnością Wspólnoty, wygospodarowanego przez Wspólnotę Mieszkaniową z części wspólnej nieruchomości, jeżeli lokal ten wynajmowany jest osobie będącej jednocześnie Członkiem Wspólnoty, która wynajmuje go na cele mieszkalne?
 211. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1288/10-2/ES
  Czy Wnioskodawczyni ma prawo przeznaczyć całą kwotę uzyskaną ze sprzedaży mieszkania własnościowego nabytego tytułem darowizny, od Jej rodziców na cele budowanego wraz z małżonkiem domu (nie mając rozdzielności majątkowej małżeńskiej), przy czym w pierwszej kolejności ww. kwota będzie przeznaczona na pokrycie kredytu bankowego (wraz z odsetkami i prowizją z tytułu udzielonego kredytu)?
 212. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1263/10/MMa
  Czy w sytuacji gdy działka użytkowana jest jako pastwisko a znajduje się w obszarze miasta i w planie przestrzennym przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną, wnioskodawca może skorzystać z ulgi podatkowej?
 213. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1219/10/HS
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży działki na rzecz Skarbu Państwa, która wskutek wywłaszczenia nie nadaje się do dalszego użytkowania podlega zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29?
 214. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-918/10-2/SP
  Opodatkowanie przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży nieruchomości.
 215. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1036/10-5/RS
  1. Czy jeśli Wnioskodawczyni sprzeda swoje mieszkanie do końca 2010 roku, spłaci kredyt a resztę wpłaci na swoje konto będzie zobowiązana zapłacić 19% podatek dochodowy przy założeniu, że całość uzyskanej ze sprzedaży kwoty zamierza w ciągu 2 lat przeznaczyć na zakup nowego mieszkania (na rynku pierwotnym lub wtórnym)? 2. Czy jeśli Wnioskodawczyni sprzeda swoje mieszkanie do końca 2011 roku, spłaci kredyt a resztę wpłaci na swoje konto będzie zobowiązana zapłacić 19% podatek dochodowy przy założeniu, że całość uzyskanej ze sprzedaży kwoty zamierza w ciągu 2 lat przeznaczyć na zakup nowego mieszkania (na rynku pierwotnym lub wtórnym)?3. Jakich formalności musi Wnioskodawczyni dopilnować aby móc z tej ulgi skorzystać (zakładając, że w obu w/w przypadkach jej ona przysługuje)?4. A jeśli w obu w/w przypadkach ta ulga jednak Wnioskodawczyni nie przysługuje, to kiedy sprzedaż jej mieszkania nie pociągnie za sobą konieczności zapłaty 19% podatku dochodowego?
 216. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1036/10-4RS
  1. Czy jeśli Wnioskodawczyni sprzeda swoje mieszkanie do końca 2010 roku, spłaci kredyt a resztę wpłaci na swoje konto będzie zobowiązana zapłacić 19% podatek dochodowy przy założeniu, że całość uzyskanej ze sprzedaży kwoty zamierza w ciągu 2 lat przeznaczyć na zakup nowego mieszkania (na rynku pierwotnym lub wtórnym)? 2. Czy jeśli Wnioskodawczyni sprzeda swoje mieszkanie do końca 2011 roku, spłaci kredyt a resztę wpłaci na swoje konto będzie zobowiązana zapłacić 19% podatek dochodowy przy założeniu, że całość uzyskanej ze sprzedaży kwoty zamierza w ciągu 2 lat przeznaczyć na zakup nowego mieszkania (na rynku pierwotnym lub wtórnym)?3. Jakich formalności musi Wnioskodawczyni dopilnować aby móc z tej ulgi skorzystać (zakładając, że w obu w/w przypadkach jej ona przysługuje)?4. A jeśli w obu w/w przypadkach ta ulga jednak Wnioskodawczyni nie przysługuje, to kiedy sprzedaż jej mieszkania nie pociągnie za sobą konieczności zapłaty 19% podatku dochodowego?
 217. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1203/10-2/AP
  Czy stanowią podstawę do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego otrzymywane przez Spółkę faktury wystawione ze stawką 7% dokumentujące wynajem mieszkań na cele mieszkaniowe oraz czy Spółce przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku w stawce 22% wykazanej na fakturze dokumentującej usługę najmu mieszkań na cele inne niż mieszkaniowe?
 218. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1050/10-4/RS
  Czy w świetle obowiązujących na dzień 26.02.2010 r. przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej ustawą) Wnioskodawczyni powinna po sprzedaży lokalu w Warszawie odprowadzić podatek dochodowy?
 219. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1246/10-4/WS
  Czy Wnioskodawczyni, w związku z przeznaczeniem części dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości (lokalu mieszkalnego) na spłatę kredytu zaciągniętego na jej nabycie, będzie korzystała ze zwolnienia od zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 220. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-941/10-4/MT
  Przychód uzyskany ze sprzedaży mieszkania nabytego w 2006 r. przeznaczony na spłatę kredytu zaciągniętego na mieszkanie nabyte w 2010 r. nie podlega zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e . Możliwość korzystania z tego zwolnienia wykluczyło korzystanie z "ulgi odsetkowej" w stosunku do kredytu zaciągniętego na zakup sprzedanego mieszkania.
 221. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1000/10/IL
  Czy nieruchomości sprzedane przed upływem 5 lat od dnia uprawomocnienia się ugody sądowej o podziale majątku wspólnego małżeńskiego podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a jeśli tak to co jest kosztem uzyskania przychodów?
 222. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1063/10-2/MS
  Odliczanie od dochodu wydatków na spłatę odsetek od kredytu przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji mieszkaniowej.
 223. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1180/10-4/WM
  Czy wskazana przez Wnioskodawczynię interpretacja celów mieszkaniowych i remontowych jest zasadna do zastosowania zwolnienia od podatku dochodowego?
 224. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-860/10-2/JS
  Czy po odkupieniu od małżonka (z którym Wnioskodawczyni ma podpisaną intercyzę, a tym samym panuje między małżonkami ustrój rozdzielności majątkowej) udziałów w należącym do niego lokalu mieszkalnym, nie będzie musiała płacić 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od pozostałej kwoty 106.356,425 zł?
 225. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-986/10/MK
  Czy wydatki na nabycie ekspektatywy odrębnej własności lokalu są traktowane jako wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tym samym czy dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na nabycie ekspektatywy odrębnej własności lokalu w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych jest wolny od podatku dochodowego?
 226. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1153/10-4/ES
  Czy zakup kilku nieruchomości na cele mieszkaniowe pozwoli w stosunku do wszystkich nieruchomości na skorzystanie ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 227. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1201/10-2/ES
  Czy część przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 73 589,25 zł przeznaczoną na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na zbytą nieruchomość korzysta za zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 228. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1199/10-3/JK
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.
 229. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1191/10-2/WS
  Czy spłata kredytu hipotecznego będzie korzystała ze zwolnienia od zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 230. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1134/10/MW
  Zwolnienie z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w 2006r. przeznaczonego na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup tego lokalu oraz na remont mieszkania niebędącego własnością wnioskodawczyni.
 231. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1447/10/AK
  Czy powstały dochód Wspólnoty Mieszkaniowej pochodzący ze zmiany przeznaczenia części nieruchomości wspólnej (strychu) i sprzedaży wyodrębnionych w ten sposób lokali mieszkalnych R. Spółce z o.o. podlega podatkowi dochodowemu od osób prawnych?
 232. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1111/10/MMa
  Czy za sprzedaż domu wnioskodawczyni będzie mogła kupić dwa mieszkania, tj. jedno dla siebie i drugie dla córki (poprzez darowiznę)? Czy przysługuje wnioskodawczyni ulga meldunkowa?
 233. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-958/10-2/RS
  Skutki podatkowe odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego i udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu przynależnych do danego lokalu.
 234. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1115/10-4/WM
  Dlaczego Wnioskodawca nie może przeznaczyć pieniędzy uzyskanych ze zbycia nieruchomości na inne cele mieszkaniowe, skoro artykuł 21 ust. 131 ustawy o podatku dochodowym jasno tę kwestię precyzuje?
 235. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1089/10-2/ES
  Czy Wnioskodawca będzie korzystał ze zwolnienia od zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 236. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-758/10-2/LS
  Zwolnienie z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.
 237. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1036/10/HSt
  1) Czy dochód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości jest zwolniony z podatku dochodowego, jeżeli zostanie przeznaczony na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup domu, odsetek od tego kredytu oraz wykończenie zakupionego w stanie developerskim domu? 2) Czy wykończenie zakupionego domu obejmuje również zakup mebli do trwałej zabudowy np.: meble kuchenne, szafy wnękowe, montaż kominka, budowę ogrodzenia, drogi dojazdowe do posesji?
 238. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-736/10-5/JS
  Opodatkowanie transakcji sprzedaży działki gruntu uzyskanej w 2010 r. w formie odszkodowania za działkę przekazaną gminie pod drogę gminną oraz możliwości przeznaczenia środków uzyskanych ze sprzedaży na cele mieszkaniowe, a także w zakresie opodatkowania odszkodowania w formie pieniężnej za przejęty z mocy prawa grunt pod drogę gminną.
 239. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1005/10/MMa
  Czy nabycie działki budowlanej i obciążenie jej kredytem hipotecznym po zakończeniu oszczędzania w kasie mieszkaniowej i po złożeniu "Dyspozycji wycofania oszczędności po zakończeniu okresu oszczędzana" spełnia cel zgodny z ustawą o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, czyli nabycie działki budowlanej pod budowę domu jednorodzinnego, w którym ma być położony lokal mieszkaniowy posiadacza rachunku oraz spełnia wymogi art. 27a ust. 13 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 01 stycznia 2002r., a tym samym zwalnia z obowiązku zwrócenia odliczeń od podatku dokonanych z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej?
 240. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1021/10/MM
  Czy w przypadku gdy środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży majątku odrębnego zostaną wydatkowanie na spłatę kredytu zaciągniętego przez małżonków na zakup domu można stwierdzić, że w całości zostaną przeznaczone na cele mieszkaniowe?
 241. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-868/10-2/MK1
  Jeżeli środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego stanowiącego majątek odrębny Wnioskodawcy przed ich wydatkowaniem zostaną włączone do majątku wspólnego małżonków, wówczas całość środków przeznaczonych na spłatę kredytu zaciągniętego na zakupiony wspólnie przez małżonków lokal mieszkalny będzie zwolniona z podatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 242. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-585/10-4/MC
  1. Jakie są konsekwencje w podatku dochodowym od osób prawnych wynikające z uzyskania przez Spółdzielnię dochodu z tytułu sprzedaży strychu na adaptację do celów mieszkaniowych dla członków spółdzielni? 2. Jakie są konsekwencje w podatku dochodowym od osób prawnych wynikające z uzyskania przez spółdzielnię dochodu z tytułu sprzedaży strychu na adaptację dla celów mieszkaniowych dla osób nie będących członkami spółdzielni? 3. Jakie są konsekwencje w podatku dochodowym od osób prawnych wynikające z uzyskania przez spółdzielnię dochodu z tytułu sprzedaży strychu na adaptację dla celów mieszkaniowych (dla członków spółdzielni i osób nie będących członkami spółdzielni) jeśli zostanie przeznaczony w całości uchwałą walnego zgromadzenia na fundusz remontowy spółdzielni?
 243. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-967/10/HS
  możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży działki
 244. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-968/10/HS
  możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży działki
 245. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-889/10/MW
  Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji, gdy wnioskodawczyni połowę kwoty przychodu daruje swojemu bratu na realizacje jego celów mieszkaniowych.
 246. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-873/10/MMa
  Czy z tytułu tej sprzedaży należy zapłacić podatek dochodowy? Jeśli tak to czy wnioskodawczyni może złożyć do urzędu skarbowego oświadczenie, że pieniądze uzyskane ze sprzedaży w całości przeznaczy na budowę domu i w ten sposób wnioskodawczyni nie będzie musiała płacić podatku dochodowego?
 247. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-697/10-9/RS
  Zwolnienie z opodatkowania przychodu ze zbycia udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu oraz ze zbycia udziału w rozpoczętej budowie budynku mieszkalno-biurowego w części wydatkowanej na dokończenie budowy przedmiotowej inwestycji.
 248. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-916/10/MW
  Czy środki z Kasy Mieszkaniowej wnioskodawczyni może przeznaczyć na spłatę kredytu zaciągniętego przez jej męża (do którego ona przystąpi) na budowę domu, którego wnioskodawczyni w drodze darowizny stanie się współwłaścicielką?
 249. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-598/10-2/AK
  Czy sprzedaż lub najem lokali wyodrębnionych z nieruchomości nabytej w roku 2005, która wówczas składała się z niewyodrębnionych lokali będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czy też zwolnieniu z opodatkowania podatkiem towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004r. ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług?
 250. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-599/10-2/AO
  Czy sprzedaż lub najem lokali wyodrębnionych z nieruchomości nabytej w roku 2005, która wówczas składała się z niewyodrębnionych lokali będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czy też zwolnieniu z opodatkowania podatkiem towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004r. ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług?
 251. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-720/10/MU
  Opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.
 252. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-617/07/10-9/S/SP
  Należy stwierdzić, iż przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości korzysta ze zwolnienia przedmiotowego wynikającego z treści art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006 r., w przypadku gdy przychód ten w całości został przeznaczony na nabycie nieruchomości w Brukseli.
 253. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-857/10/HSt
  Czy wnioskodawczyni może odliczyć zaciągnięty w całości na zakup nieruchomości kredyt hipoteczny i w jaki sposób?
 254. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-899/10-3/ES
  Czy na podstawie art. 28 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody ze sprzedaży mieszkania nabytego 15 grudnia 2006 r., wydatkowane w okresie 2 lat na spłatę kredytu wraz z odsetkami zaciągniętego na nabycie tego mieszkania wolne są od 10% podatku dochodowego po skorygowaniu zeznania podatkowego za rok 2006 i zwróceniu ulgi odsetkowej?
 255. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-721/10-2/ES
  stwierdzić należy, iż z uwagi na fakt, że Wnioskodawczyni nie spełniła drugiej z wyżej wymienionych przesłanek uprawniających do skorzystania z przedmiotowego zwolnienia (tj. nie złożyła w ustawowym terminie oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia) zobowiązana jest do zapłaty podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.
 256. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-677/10/MU
  Zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.
 257. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-720/10-2/RS
  Czy w rozliczeniu podatku od sprzedaży nieruchomości w zeznaniu podatkowym Wnioskodawczyni może rozliczyć spłatę spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego na podstawie umowy o podział majątku dorobkowego, w części przypadającej na spłatę rat w okresie od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie 2 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, jako zwolniony z podatku wydatek na własne cele mieszkaniowe?
 258. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-720/10-3/RS
  Czy w sytuacji zamieszkania na pobyt stały w lokalu mieszkalnym nabytym w dniu 01.12.2008 r. wydatek na spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, w części przypadającej na spłatę rat w okresie od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie 2 lat od końca roku podatkowego w którym nastąpiło odpłatne zbycie, Wnioskodawczyni może rozliczyć jako zwolniony z podatku wydatek na własne cele mieszkaniowe?
 259. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-684/10-3/JB
  Zwolnienie z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.
 260. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-792/10/ŁCz
  wydatkowanie środków uzyskanych z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego na nowe cele mieszkaniowe
 261. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-602/10-6/AM
  Czy zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2005 r. w myśl art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat od daty nabycia przeznaczone na spłatę pożyczki na cele mieszkaniowe, zaciągniętej w Banku komercyjnym działającym na terenie RP, zwalniają z konieczności opłaty zryczałtowanego 10% podatku niezależnie od pochodzenia środków, z których Bank pożyczki udzielił?
 262. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-605/10/MU
  Zwolnienia od podatku dochodowego przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.
 263. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-806/10-4/AP
  Opodatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości
 264. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-657/10/DP
  Czy zamiana mieszkania wartego 300.000 zł na mieszkanie warte 300.000 zł i przekształcenie go w lokal użytkowy spowoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego?
 265. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-679/10-4/RS
  Należy stwierdzić, iż przychód uzyskany ze sprzedaży przedmiotowego lokalu mieszkalnego w części wydatkowanej na zakup nowego lokalu mieszkalnego korzysta ze zwolnienia z opodatkowania wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006 r. Niezłożenie stosownego oświadczenia w urzędzie skarbowym w terminie 14 dni od dnia zbycia przedmiotowego lokalu nie wyłącza możliwości zwolnienia z opodatkowania uzyskanego przez Wnioskodawcę przychodu, jeżeli Wnioskodawca wyda uzyskane pieniądze w terminie i na cele określone w ww. artykule.
 266. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-730/10/MM
  Czy zakup mieszkania przed uzyskaniem przychodu ze sprzedaży innego mieszkania spełnia warunek wydatkowania przychodu na cele mieszkaniowe zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131?
 267. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-497/10-2/LS
  PIT- w zakresie możliwości skorzystania z ulgi meldunkowej w stosunku do przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz w zakresie możliwości skorzystania z ulgi meldunkowej w stosunku do przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w gruncie oraz w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia w związku z przeznaczeniem kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości na dowolny cel.
 268. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-720/10/ŁCz
  Czy kwotę uzyskaną z umowy przedwstępnej można wydatkować na remont swojego mieszkania?
 269. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-43/10-5/ŁM
  Czy w świetle obowiązujących przepisów podatkowych Wspólnota może być zwolniona z podatku dochodowego od dochodu uzyskanego ze sprzedaży pomieszczenia na parterze budynku należącego do części wspólnej nieruchomości?
 270. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-713/10/MMa
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży mieszkania w dniu 25 sierpnia 2008r., w części wydatkowanej na spłatę kredytu zaciągniętego w dniu 14 lutego 2008r. na zakup domu (akt notarialny z dnia 15 lutego 2008r.), z tytułu spłaty którego nie korzystano z ulgi odsetkowej, korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego, na mocy art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e)?
 271. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-537/10/RS
  Warunki zastosowania zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.
 272. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-527/10/ENB
  Czy kwota 120.000 zł uzyskana przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży mieszkania i wydatkowana przez Nią w ciągu dwóch lat na cele mieszkaniowe wymienione we wniosku podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 273. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-485/10-4/MG
  Zwolnienie z opodatkowania przychodu z tytułu dokonania w 2010 r. sprzedaży części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego nabytego w drodze dziedziczenia po zmarłym ojcu Wnioskodawcy.
 274. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-536/10/TJ
  Wydatkowanie przychodu ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup innego mieszkania.
 275. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-422/10-4/JS
  Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości.
 276. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-518/10/MM
  Wydatkowanie przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na zakup i przystosowanie do zamieszkania zlewni mleka.
 277. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-577/10-2/MK
  stwierdzić należy, iż dochód uzyskany ze sprzedaży ww. nieruchomości, przypadający na część nabytą w 2010 r. – tytułem darowizny od córki korzystać będzie ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r., jeżeli Wnioskodawca spełni wszystkie przesłanki wskazane w cytowanym przepisie.
 278. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-423/10-4/JC
  1. Czy w sytuacji, gdy Właścicielki nieruchomości zameldują się (wszystkie trzy) na okres 12 miesięcy i po tym okresie nastąpi sprzedaż domu, nie będą musiały płacić podatku od sprzedanej nieruchomości? Jak dokładnie liczy się ten okres?2. Czy w sytuacji, gdy Właścicielki nieruchomości nie zameldują się, sprzedadzą dom przed upływem 5 lat od nabycia, czyli przed 2013 r. i dokonają kupna nowych nieruchomości, nie zapłacą podatku dochodowego wobec konieczności uzasadnionej sytuacją życiową?
 279. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-401/10-4/JC
  1. Czy Wnioskodawczyni jest zwolniona od zapłaty podatku od tej części przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości nr 1, którą przeznaczyła na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości nr 1? 2. Czy Wnioskodawczyni jest zwolniona od zapłaty podatku od tej części przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości nr 1, którą przeznaczyła na sfinansowanie prac remontowych przeprowadzonych w nieruchomości nr 2? 3. Czy Wnioskodawczyni jest zwolniona od zapłaty podatku od tej części przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości nr 1, którą przeznaczyła na comiesięczne spłaty kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup nieruchomości nr 2 w okresie od września 2008 r. do sierpnia 2010 r.? 4. Czy do kwoty podatku, którą Wnioskodawczyni będzie musiała zapłacić od tej części przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości nr 1, której nie wykorzysta na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e) powinna doliczyć ustawowe odsetki w wysokości połowy odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych liczone od 26 sierpnia 2008 r. do 12 sierpnia 2010 r.?
 280. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-330/10-6/JC
  1. Czy wydatki związane z zakupem wyżej wymienionych nieruchomości (działek) można uznać jako wydatki na inne cele mieszkaniowe zgodnie z ustawą o podatku dochodowym? 2. Czy do wydatków na inne cele mieszkaniowe można zaliczyć prace związanie z przygotowaniem działek do zamieszkania? Na przykład: czy wycinka drzew, wyrównanie gruntów, budowa ogrodzenia i tym podobne należy uznać jako prace, które również zaliczają się do innych celów mieszkaniowych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 281. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-420/10-4/JC
  Czy zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych małżonkowie mogą pozostałą kwotę kredytu hipotecznego - tę część, którą spłacili przy sprzedaży mieszkania, potraktować jako wydatek związany z innymi celami mieszkaniowymi, czy nie jest to możliwe?
 282. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-487/10/TJ
  Wydatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości na zakup więcej niż jednego lokalu mieszkalnego.
 283. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-678/10/MW
  Czy kwota wydatkowana w ciągu dwóch lat od zbycia nieruchomości na spłatę kredytu konsolidacyjnego, którym spłacono kredyty zaciągnięte zarówno na cele mieszkaniowe jak i niemieszkaniowe jest wolna od podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007r.?
 284. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-638/10/AK
  Czy w związku ze śmiercią podatnika wnioskodawczyni jest zwolniona z obowiązku uiszczenia za niego podatku? Co z częścią podatku przypadającego na męża wnioskodawczyni, który zdeklarował wydatkować na cele mieszkaniowe Czy pieniądze, które w deklaracji podatkowej zdeklarował mąż wnioskodawczyni może ona przeznaczyć na cele mieszkaniowe jej i synów jako spadkobierców?
 285. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-585/10/MM
  Czy środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży nieruchomości stanowiącej majątek odrębny mogą korzystać ze zwolnienia zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 gdy zostaną przeznaczone na remont i spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na budowę budynku mieszkalnego w ramach majątku wspólnego małżeńskiego?
 286. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-599/10-2/EC
  Opodatkowanie przychodów z najmu.
 287. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-582/10-2/MR
  Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości w części wydatkowanej na spłatę kredytu refinansowego.
 288. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-424/10/MM
  Czy przychód ze sprzedaży nieruchomości nabytej w 2006 r. podlega zwolnieniu z opodatkowania 10% w sytuacji, gdy Wnioskodawca wydatkował środki również przed sprzedażą na spłatę kredytów hipotecznych?
 289. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-588/10-2/MK1
  możliwość korzystania ze zwolnienia od podatku przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego
 290. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-416/10/IL
  Czy z tytułu sprzedaży udziału w nieruchomości wystąpi obowiązek zapłaty podatku?
 291. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-444/10-4/MK
  zwolnienie z opodatkowania przychodu w formie zaliczki uzyskanego na poczet ceny sprzedaży i wydatkowania przed zawarciem definitywnej umowy sprzedaży na cele mieszkalne w Szwecji.
 292. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-438/10-4/JC
  1. Czy sprzedaż przez Wnioskodawczynię przypadającej Jej w wyniku podziału majątku dorobkowego nieruchomości w postaci działki, którą to nieruchomość nabyła z mężem w trakcie trwania wspólnoty majątkowej, tj. 20.11.2000 r., a od nabycia której upłynął juz okres ponad 5 lat, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 updof? 2. Drugie pytanie dotyczy mieszkania, które także przypadnie Wnioskodawczyni w wyniku podziału majątku dorobkowego, a które zakupiła wraz z mężem od dewelopera w 2010 roku w trakcie trwania wspólnoty majątkowej. Czy w przypadku sprzedaży przez Wnioskodawczynię tego mieszkania przed upływem 5 lat od dnia nabycia będzie mogła obliczyć dochód z takiej transakcji zgodnie z art. 30e ust. 1 i 2, ustalając koszty zgodnie z art. 22 ust. 6c updof, tj. czy kosztem nabycia będzie cała kwota wynikająca z aktu notarialnego zakupu ww. mieszkania?
 293. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-443/10-2/MR
  skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.
 294. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-505/10-2/JC
  Czy sprzedaż posiadanych udziałów w lokalu mieszkalnym podlega opodatkowaniu?
 295. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-436/10-2/MG
  możliwość zaliczenia dokonanej spłaty braci nieżyjącej matki z tytułu zawartej umowy o zniesienie współwłasności do wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej, jako wydatek na własne cele mieszkaniowe.
 296. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-511/10/ŁCz
  sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze darowizny z majątku osobistego małżonka do majątku osobistego drugiego małżonka
 297. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-452/10-2/TR
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.
 298. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-457/10-2/WM
  Czy Zainteresowanej przysługuje prawo do odliczenia podatkowego za zakup domu?
 299. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-411/10-4/TR
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.
 300. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-422/11/HS
  Możliwość przeznaczenia środków ze sprzedaży nieruchomości nabytej w 2009r. na cele mieszkaniowe (budowę domu).
 301. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-366/10/BD
  Czy pieniądze uzyskane ze sprzedaży nieruchomości w grudniu 2007r. korzystają ze zwolnienia z opodatkowania w tej części, w której zostały wykorzystane na spłatę kredytu budowlanego w banku Y w kwocie 80.000 zł?
 302. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-423/10-4/WS
  Czy Wnioskodawczyni będzie korzystała ze zwolnienia od zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 303. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-276/10-2/JC
  Czy przychód ze sprzedaży udziału w nieruchomości określonej w opisie stanu faktycznego korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 304. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-275/10-2/JC
  Czy przychód ze sprzedaży udziału w nieruchomości określonej w opisie stanu faktycznego korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 305. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-396/10-4/ES
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży przedmiotowej działki korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 306. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-481/10/MM
  Czy środki z Kasy Mieszkaniowej wnioskodawczyni może przeznaczyć na spłatę kredytu zaciągniętego przez jej męża na budowę domu, którego wnioskodawczyni w drodze darowizny stanie się współwłaścicielką?
 307. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-451/10/MMa
  Czy zakup samochodu mieszkalnego będzie mógł być potraktowany jako wydatek na cele budowlane?
 308. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-250/10-2/AK
  możliwość dokonywania odliczenia odsetek od kredytu w ramach ulgi odsetkowej w przypadku, gdy bank dokonał przelewu części pieniędzy na rachunek Wnioskodawczyni.
 309. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-414/10/CJS
  Czy wnioskodawczyni w związku ze sprzedażą nieruchomości nabytej części w 2008r. może skorzystać ze zwolnienia tak uzyskanego przychodu, przeznaczając go na własne cele mieszkaniowe tj. na nabycie lokalu mieszkalnego?
 310. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-298/10/RS
  Warunki zastosowania zwolnienia z opodatkowania określone w art. 21 ust. 1 pkt 32.
 311. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-271/10/MM
  1. Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości wydatkowany w części na spłatę kredytu mieszkaniowego (wraz z odsetkami), zaciągniętego na jej zakup podlega zwolnieniu z opodatkowania 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowy, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy przychód uzyskany ze sprzedaży tej nieruchomości, wydatkowany na zakup działki figurującej w ewidencji gruntów jako tereny rolne zabudowane, przeznaczonej zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę zagrodową z dopuszczeniem zabudowy jednorodzinnej, podlega zwolnieniu z opodatkowania 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ww ustawy?
 312. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-354/10-4/RS
  należy stwierdzić, iż przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię z odpłatnego zbycia nieruchomości gruntowej nabytej w drodze darowizny, nie korzysta ze zwolnienia przedmiotowego, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r., ponieważ zbycie ww. udziału nastąpiło przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Osiągnięty przychód podlega więc opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30e ww. ustawy. Bez znaczenia pozostaje fakt wydatkowania otrzymanego przychodu na tzw. "cele mieszkaniowe" w przeciągu 2 lat, ponieważ w latach 2007-2008 obowiązywała tylko tzw. "ulga meldunkowa" nie mająca zastosowania w przypadku zbycia nieruchomości gruntowej.
 313. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-250/10-4/KS
  stwierdzić należy, iż kwota przychodu uzyskana ze sprzedaży nieruchomości nabytej w 2006 r. wydatkowana na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego w 2008 r., korzystać będzie ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ze zwolnienia korzysta także przychód uzyskany z tytułu sprzedaży tej nieruchomości w części przeznaczonej na zapłatę zadatku jak również wydatki bezpośrednio związane z nabyciem lokalu mieszkalnego tj. opłaty notarialne, sądowe, pobrany podatek od czynności cywilnoprawnych. Z przedmiotowego zwolnienia nie będzie natomiast korzystał przychód przeznaczony na spłatę kredytu gotówkowego związanego z zakupem nieruchomości nabytej w 2006 r. bowiem z umowy kredytowej winno wynikać, iż kredyt został zaciągnięty na cele mieszkaniowe.
 314. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-249/10-3/KS
  Stwierdzić należy, iż kwota przychodu uzyskana ze sprzedaży nieruchomości nabytej w 2006 r. wydatkowana na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego w 2008 r., korzystać będzie ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ze zwolnienia korzysta także przychód uzyskany z tytułu sprzedaży tej nieruchomości w części przeznaczonej na zapłatę zadatku jak również wydatki bezpośrednio związane z nabyciem lokalu mieszkalnego tj. opłaty notarialne, sądowe, pobrany podatek od czynności cywilnoprawnych. Z przedmiotowego zwolnienia nie będzie natomiast korzystał przychód przeznaczony na spłatę kredytu gotówkowego związanego z zakupem nieruchomości nabytej w 2006 r. bowiem z umowy kredytowej winno wynikać, iż kredyt został zaciągnięty na cele mieszkaniowe.
 315. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-304/09/10-S/TJ
  Wydatkowanie przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości na nabycie lokalu mieszkalnego i spłatę długów prywatnych.
 316. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-285/10-2/EŻ
  Czy przychód jaki uzyska Wspólnota Mieszkaniowa za użyczenie części nieruchomości wspólnej w postaci użyczenia części powierzchni strychowej wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej z przeznaczeniem tych powierzchni na adaptację przez ich nabywców na lokal mieszkalny, jest objęty podatkiem dochodowym od osób prawnych pod warunkiem przeznaczenia tego dochodu na podniesienie standardu i sprawności technicznej budynku?
 317. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-174/10-4/MG
  Osiągnięty przez Wnioskodawcę przychód z odpłatnego zbycia udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nabytego wspólnie z małżonką w dniu 07.09.1999 r., nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym, ponieważ sprzedaż tego udziału nastąpi po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, natomiast przychód osiągnięty z odpłatnego zbycia udziału nabytego w 2008 roku w drodze spadku podlegał będzie opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym, zgodnie z dyspozycją zawartą w treści powołanego art. 30e ust. 1 i ust. 4 ustawy w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 roku.
 318. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-239/10-4/ES
  stwierdzić należy, iż przychód ze sprzedaży mieszkań nie stanowi źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust.1 pkt 8, bowiem zostało dokonane po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Faktu tego nie zmienia okoliczność, iż w późniejszym okresie nastąpi wybudowanie budynku na nieruchomości. Istotna jest bowiem w tym aspekcie wyłącznie data nabycia gruntu.
 319. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-318/10-2/RS
  należy uznać, iż przychód uzyskany ze zbycia przedmiotowej działki i lokalu mieszkalnego przeznaczony na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup nowej nieruchomości oraz odsetek od tego kredytu i opłaty związane z jego nabyciem m.in. opłaty notarialne korzysta ze zwolnienia na postawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. do wysokości wydatków poniesionych po dniu dokonania sprzedaży ww. nieruchomości. Uzyskany z tego tytułu przychód będzie w tej części zwolniony od podatku dochodowego.
 320. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-356/10-5/RS
  należy stwierdzić, że przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze zbycia we wrześniu 2007 r. nieruchomości gruntowej wydatkowany na nabycie wyodrębnionej geodezyjnie działki o numerze ewidencyjnym 972 z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. Uzyskany przychód w części wydatkowanej na nabycie pozostałych 6 działek o numerach ewidencyjnych od 973 do 979 stanowiących grunty rolne, nie daje podstaw do zastosowania ww. zwolnienia.
 321. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-250/10/ENB
  Z wydatkowania jakiej kwoty, musi rozliczyć się Wnioskodawca przed urzędem skarbowym aby nie stracić prawa do ulgi?
 322. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-129/10/PST
  Czy wspólnota mieszkaniowa powinna zapłacić podatek dochodowy od osób prawnych od ceny sprzedaży i czynszu za lokal mieszkalny powstały na skutek adaptacji strychu, jeżeli dochód z tego tytułu będzie w całości przeznaczony na remont części wspólnych nieruchomości?
 323. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-238/10-4/RS
  należy stwierdzić, że rozszerzenia wspólności majątkowej małżeńskiej nie można traktować w kategorii wydatkowania na cele mieszkaniowe w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 01 stycznia 2009 r. Rozszerzenie wspólności majątkowej małżeńskiej jest czynnością prawną mającą postać rozporządzenia nieodpłatnego w związku z czym, włączenie do majątku wspólnego z jednej strony udziału w lokalu mieszkalnym a z drugiej środków pieniężnych stanowiących majątek odrębny każdego z małżonków nie jest nabyciem w rozumieniu art. 10 ust.1 pkt 8 ww. ustawy nie jest też wydatkowaniem na własne cele mieszkaniowe o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a).
 324. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-319/10-2/RS
  zwolnienie z opodatkowania przychodu ze zbycia lokalu mieszkalnego i działki.
 325. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-186/10-4/JK
  należy stwierdzić, iż przychód uzyskany ze sprzedaży udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nabytego w drodze spadku w dniu 2007 r. będzie korzystał ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r., ale tylko w sytuacji, jeśli Wnioskodawczyni w wymaganym ustawowo terminie złoży oświadczenie o spełnieniu warunków do skorzystania z przedmiotowego zwolnienia.
 326. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-321/10-2/JC
  Czy Wnioskodawczyni przysługuje zwolnienie od 10 % zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodu w kwocie 3.000 zł uzyskanego jako zadatek w dniu 14.04.2008 r. na sprzedaż mieszkania w dniu 26.05.2008 r. położonego w J., w związku z tym, że przychody te zostały w całości przeznaczone na zakup domu mieszkalnego położonego w Norwegii - państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
 327. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-246/10/ŁCz
  Czy sprzedaż odziedziczonego mieszkania będzie opodatkowana podatkiem dochodowy?
 328. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-166/10/MM
  Czy Wnioskodawca może odliczać w ramach ulgi odsetkowej odsetki od drugiego kredytu zaciągniętego wspólnie z żoną, na zakup nowego mieszkania, które zakupione zostało na rynku pierwotnym i które zaspokaja jego potrzeby mieszkaniowe oraz spełnia warunki niezbędne dla przedmiotowej ulgi?
 329. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-173/10/HS
  Możliwość skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży udziału w nieruchomości nabytego w drodze zamiany w 2009r.
 330. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-102/10/BK
  Zaliczka na poczet nabycia prawa odrębnej własności lokalu.
 331. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-110/10-3/MP
  prawo do odliczenia od dochodu wydatków na spłatę odsetek od kredytu refinansowego zaciągniętego m.in. na spłatę kredytu mieszkaniowego
 332. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-56/10-4/MP
  PIT - możliwość skorzystania z ulgi odsetkowej
 333. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-30/10-4/AM
  możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży działki.
 334. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-46/10-2/AK
  zwolnienie z opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości lokalowej.
 335. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-25/10/MU
  Zwolnienie z opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym.
 336. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-80/10-4/RS
  możliwość zwolnienia z obowiązku zapłaty zryczałtowanego podatku przez spadkobiercę
 337. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-213/10-2/RS
  zwolnienie z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości gruntowej
 338. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-80/10-4/RS
  możliwość zwolnienia z obowiązku zapłaty zryczałtowanego podatku przez spadkobiercę
 339. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1075/09/MM
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym znajduje zastosowanie art. 68 § 2 Ordynacji podatkowej, dotyczący przedawnienia zobowiązania podatkowego?
 340. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1074/09/MM
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym znajduje zastosowanie art. 68 § 2 Ordynacji podatkowej, dotyczący przedawnienia zobowiązania podatkowego?
 341. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-854/09-4/MP
  zwolnienie od podatku dochodowego przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości .
 342. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-49/10-2/ES
  Czy kwota uzyskana ze sprzedaży mieszkania, która została przeznaczona na spłatę kredytu hipotecznego uzyskanego w październiku 2006 r. obciążającego sprzedany lokal, jest wolna od podatku dochodowego w myśl art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 343. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-82/10-2/EC
  Czy wydatki (potwierdzone fakturami ) z przychodu 97 000 zł uzyskanego ze sprzedaży działki w dniu 25.11.2009 r ponoszone przez Wnioskodawczynię na dalszą budowę tego budynku letniskowego całorocznego (który będzie zaspakajał jej potrzeby mieszkaniowe) może zaliczyć jako wydatki na cele mieszkaniowe w myśl art. 21 ust. 1 pkt.32 lit. a) i lit. e) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 01 stycznia 2007 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm) ?
 344. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-54/10-4/WS
  Skutki podatkowe przeniesienia własności gruntu w zamian za wybudowanie domu.
 345. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1037/09/MM
  1. Czy w związku z zaistniałą sytuacją Wnioskodawca powinien zwrócić odliczone w przeszłości pieniądze? 2. Jak wygląda procedura zwrotu wcześniej odliczonych kwot? Czy Wnioskodawca powinien sam dokonać rozliczenia i podatek należny z tego tytułu wpłacić na konto urzędu skarbowego, czy też powinien oczekiwać na pisemną decyzje w tej sprawie?
 346. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-151/10-4/AS
  zwolnienie od opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia mieszkania
 347. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-176/10-2/RS
  możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży segmentu
 348. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-757/09-2/MK1
  wydatkowanie zgromadzonych w kasie mieszkaniowej oszczędności na budowę domu letniskowego
 349. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1017/09/BK
  Czy przyznany decyzją WAM lokal mieszkalny spełnia wymogi wynikające z zapisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a)?
 350. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-843/09-2/JK
  opodatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania nabytego w drodze spadku.
 351. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-832/09-2/JK
  opodatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w drodze spadku
 352. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1141/09/AK
  Czy zaciągnięty przez spadkodawcę kredyt, a przepisany na spadkobierców, jako dług spadkowy może zostać uznany za dochód wolny od podatku zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) w nawiązaniu do art. 21 ust.1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym?
 353. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1146/09/JG
  czy przychód uzyskany ze zbycia nieruchomości przeznaczony na remont i modernizację domu córki oraz na rozbudowę domu na działce będącego własnością córki może skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit.a)?
 354. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1155/09/MM
  Czy przeznaczenie całej kwoty uzyskanej ze sprzedaży mieszkania na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup innego mieszkania uprawnia do zwolnienia z podatku dochodowego?
 355. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1440/09/CzP
  "Czy dochody z tytułu użytkowania części mieszkań o statusie własnościowym przeznaczonych za zgodą spółdzielni na działalność gospodarczą podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego na mocy art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pod warunkiem przeznaczenia tego dochodu na cele związane z zasobami mieszkaniowymi?"
 356. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-961/09-2/RS
  możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży mieszkania
 357. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-777/09-5/SP
  Opodatkowanie przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości w drodze zamiany.
 358. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-970/09/TJ
  Opodatkowanie przychodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego – wydatkowanie na cele mieszkaniowe.
 359. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-871/09-5/JK2
  1. Czy dokumentem koniecznym i wystarczającym pozwalającym rozliczyć uzyskany przychód ze sprzedaży mieszkania są akty notarialne zakupu mieszkań? 2. Jeżeli nie są wystarczające, to jakie są wymagane dokumenty i przepisy regulujące konieczność ich przedstawienia w Urzędzie Skarbowym?
 360. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-32/10-2/LK
  Czy Wnioskodawczyni wynajmując firmie (Spółce z o.o.) lokale mieszkalne na własny rachunek z przeznaczeniem tylko na cele mieszkalne dla pracowników może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego zgodnie z załącznikiem 4 poz. 4 Ex 70.20.11. PKWiU do ustawy o podatku od towarów i usług?
 361. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-781/09-4/JK
  zwolnienie z opodatkowania przychodu wydatkowanego na sfinansowanie zakupu nowej nieruchomości poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 362. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-793/09-2/AK
  zwrot wydatków związanych z budową budynku mieszkalno – usługowego
 363. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-727/09-2/MP
  Koszty poniesione przez Wnioskodawczynię w okresie, w którym nie była właścicielem przedmiotowej działki, nie stanowią wydatków przysługujących do odliczenia w świetle art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 364. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-747/09-2/JS
  opodatkowanie przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia części mieszkania otrzymanego w spadku
 365. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-975/09-4/DS
  Czy korzystają ze zwolnienia opisanego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychody z tytułu sprzedaży części mieszkalnej wygospodarowanej przez Wspólnotę Mieszkaniową z części wspólnej budynku mieszkalnego?
 366. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-804/09-6/MP
  Czy w sytuacji, gdy Wnioskodawca wydatkuje kwotę przychodu w ciągu 2 kolejnych lat, na cele wskazane w oświadczeniu, nie będzie podlegał obowiązkowi podatkowemu w związku ze sprzedażą przedmiotowego lokalu? Czy przychód, jaki został przekazany na spłatę kredytu, już w momencie podpisania aktu notarialnego, w części w jakiej Wnioskodawca korzystał z ulgi odsetkowej, będzie podlegał opodatkowaniu 10% podatkiem (PIT-23)?
 367. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-815/09/MM
  1. Czy spłata rat kredytu hipotecznego wraz z odsetkami, który został zaciągnięty na zakup mieszkania w 2008 r., dokonana w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży poprzedniego mieszkania, może zostać uznana za wydatki na cele mieszkaniowe od dnia podpisania aktu notarialnego przenoszącego na Wnioskodawczynię i jej małżonka własność tego lokalu, tj. od dnia 18 grudnia 2008 r., czy też od dnia pierwszej spłaconej raty nowego kredytu? 2. Czy wydatki na cele mieszkaniowe poniesione przed datą podpisania aktu notarialnego przenoszącego na Wnioskodawczynię i jej małżonka własność lokalu, tj. od dnia 22 listopada 2007 r. traktowane są jako wydatki na cele mieszkaniowe korzystające z ulgi mieszkaniowej?
 368. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-969/09-4/AP
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.
 369. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1087/09-2/AP
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.
 370. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-572/09-7/MG
  PIT - w zakresie powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży udziału we współużytkowaniu wieczystym gruntu i udziału we współwłasności posadowionego na tym gruncie budynku mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość.
 371. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-778/09/PH
  Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z tym, że lokal wynajmowany przez najemcę przeznaczony jest na potrzeby mieszkaniowe pracowników, a najemca nie prowadzi w nim biura ani żadnej formy działalności gospodarczej podatnik stoi na stanowisku, iż prawidłowo wykazuje na wystawionych przez siebie fakturach stawkę zw.
 372. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-950/09-4/WS
  Wnioskodawczyni otrzymała pożyczkę na zakup mieszkania, w związku z tym, czy ma prawo zaliczyć raty spłacone do dnia 30 lipca 2009 r. jako środki wydane na własne cele mieszkaniowe, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 32 lit. a) (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)?
 373. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-982/09-6/AP
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.
 374. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-676/09-6/MP
  W przedstawionym stanie faktycznym, zgodnie z wyżej przytoczonymi przepisami środki uzyskane w 2006 r. ze sprzedaży nieruchomości - zakupionej w 2004 r., wydatkowane na nabycie ekspektatywy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, nie korzystają ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i e).
 375. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-929/09-2/WM
  Czy w świetle, dyspozycji przepisu art. 21 ust. 1 pkt 131 oraz ust. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy będą zwolnieni przedmiotowo z obowiązku zapłaty podatku dochodowego w związku z uzyskaniem dochodu z tytułu zbycia lokalu mieszkalnego, jeżeli całość dochodu uzyskanego ze sprzedaży tegoż lokalu w całości przeznaczą na zakup działki budowlanej, o której mowa powyżej?
 376. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-928/09-2/WM
  Czy w świetle, dyspozycji przepisu art. 21 ust. 1 pkt 131 oraz ust. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy będą zwolnieni przedmiotowo z obowiązku zapłaty podatku dochodowego w związku z uzyskaniem dochodu z tytułu zbycia lokalu mieszkalnego, jeżeli całość dochodu uzyskanego ze sprzedaży tegoż lokalu w całości przeznaczą na zakup działki budowlanej, o której mowa powyżej?
 377. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-929/09-2/WM
  Czy w świetle, dyspozycji przepisu art. 21 ust. 1 pkt 131 oraz ust. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy będą zwolnieni przedmiotowo z obowiązku zapłaty podatku dochodowego w związku z uzyskaniem dochodu z tytułu zbycia lokalu mieszkalnego, jeżeli całość dochodu uzyskanego ze sprzedaży tegoż lokalu w całości przeznaczą na zakup działki budowlanej, o której mowa powyżej?
 378. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-928/09-2/WM
  Czy w świetle, dyspozycji przepisu art. 21 ust. 1 pkt 131 oraz ust. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy będą zwolnieni przedmiotowo z obowiązku zapłaty podatku dochodowego w związku z uzyskaniem dochodu z tytułu zbycia lokalu mieszkalnego, jeżeli całość dochodu uzyskanego ze sprzedaży tegoż lokalu w całości przeznaczą na zakup działki budowlanej, o której mowa powyżej?
 379. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-955/09-2/AP
  Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości wydatkowanego na cele mieszkaniowe.
 380. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/166/CRS/08/PK-1372
  środki pieniężne otrzymane od syndyka oraz sposobu rozliczeń z ulgą podatkową na cele mieszkaniowe
 381. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-761/09/AD
  Zwolnienie przedmiotowe.
 382. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-662/09-2/JK2
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży przedmiotowego mieszkania przed upływem 5 lat od jego nabycia przeznaczony i faktycznie wydatkowany na zakup nieruchomości w Hiszpanii podlega zwolnieniu z opodatkowania 10% podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 roku, nr 14 poz. 176 ze zm.)?
 383. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-902/09/CJS
  Czy przychód uzyskany ze zbycia nieruchomości nabytej w 2004r. może zostać przeznaczony na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 384. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-914/09/MW
  Czy można uznać za wydatkowaną na cele mieszkaniowe kwotę uzyskanego ze sprzedaży mieszkania przychodu, wpłaconą na poczet ceny określonej w umowie przedwstępnej sprzedaży nieruchomości, w sytuacji gdy nie doszło do zawarcia umowy przenoszącej własność?
 385. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-892/09/HS
  Zwolnienie z opodatkowania części przychodu ze zbycia mieszkania.
 386. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-870/09/MW
  Sprzedaż lokalu mieszkalnego nabytego w 2006r.
 387. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-576/09-4/EC
  Czy, w świetle przedstawionego stanu faktycznego, spełniliśmy wraz z małżonką warunki do skorzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o PIT (w brzmieniu sprzed 1 stycznia 2007r.) w stosunku do przychodu uzyskanego ze sprzedaży działki budowlanej w 2006 r.?
 388. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-877/09-5/JK
  Opodatkowanie przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości.
 389. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-835/09/JG
  Według jakich zasad będzie podlegał opodatkowaniu przychód ze sprzedaży nieruchomości nabytej w 2006r.?
 390. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-858/09-4/AP
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości
 391. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-610/09-4/AG
  Czy kwota 245.999,39 złotych wydatkowana z przeznaczeniem na zakup stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu mieszkalnego położonego w S. od l. S.A. z siedzibą w G., wpłacona przez Panią S. oraz jej męża w okresie od 11.02.2005 r. do 30.08.2005r, tj. łącznie w ww. sumie 245.999,39 złotych, jest w całości kwotą wydatkowaną na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32, a zatem o całą tę kwotę zostanie pomniejszony przychód Pani S. uzyskany przez nią ze sprzedaży w 2005 r. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przy ul S. w W., będący podstawą opodatkowania na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) updf w zw. z art. 21 ust.1 pkt 32 lit. a) i podstawą tego opodatkowania będzie kwota 295.500,61 złotych?
 392. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-610/09-3/AG
  Czy w związku ze śmiercią Pani S. jej spadkobiercy nabyli przysługujące jej uprawnienie do zwolnienia podatkowego określone w art. 21 ust 1 pkt 32 lit. a) updf, a także zaciągnięte przez nią zobowiązanie w zakresie wydatkowania przez nią środków uzyskanych ze sprzedaży lokalu mieszkalnego opisanego w niniejszym wniosku na cele wymienione w ww przepisie art. 21 updf ?
 393. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-610/09-2/AG
  PIT - w zakresie obowiązku zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego przez spadkobiercę
 394. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-610/09-5/AG
  1.Czy w związku ze śmiercią Pani S. jej spadkobiercy zobowiązani są na podstawie art. 97 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa do zapłaty za spadkodawcę, Panią S. zryczałtowanego podatku od przychodu z tytułu sprzedaży przed upływem 5 lat od jego nabycia, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przy ul. S. w W opisanego powyżej w rubryce F, pomimo, ze wyżej wymieniona Pani S. w ustawowym terminie złożyła oświadczenie o wydatkowaniu uzyskanej ze sprzedaży kwoty na jeden z celów określonych wart 21 ust 1 pkt 32 lit. a) PDF w ciągu 2 lat od zbycia powyższego prawa ale nie zdołała wypełnić swego zobowiązania z powodu śmierci, która nastąpiła już po złożeniu powyższego oświadczenia a przed upływem ww okresu 2-letniego ? 2. Czy w związku ze śmiercią Pani S. jej spadkobiercy nabyli przysługujące jej uprawnienie do zwolnienia podatkowego określone w art 21 ust 1 pkt 32 lit. a) updf, a także zaciągnięte przez nią zobowiązanie w zakresie wydatkowania przez nią środków uzyskanych ze sprzedaży lokalu mieszkalnego opisanego w niniejszym wniosku na cele wymienione w ww przepisie art. 21 updf ? 3. Czy w związku z tym, że spadkobiercy - na podstawie art.97 ustawy z dnia 29,08.1 997r, Ordynacja podatkowa - ponoszą odpowiedzialność podatkową za spadkodawcę z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodu ze sprzedaży opisanego w niniejszym stanie faktycznym mieszkania przy ul. S. w W. (wobec niewypełnienia przez zobowiązaną Pani S. warunków zwolnienia przedmiotowego w tym podatku) i zobowiązani są zapłacić podatek od tego przychodu, to obowiązek zapłaty tego podatku jest długiem lub ciężarem spadkowym w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 28.07.1983 roku o podatku od spadku i darowizn, a zatem o kwotę tego należnego podatku winna być pomniejszona wartość dziedziczonych rzeczy i praw majątkowych masy będąca podstawą pobrania podatku od spadku, do której to wartości zaliczone zostały przychody ze sprzedaży tego mieszkania (pomniejszone o wydatki przeznaczone na zakup nowego lokalu mieszkalnego w S.), a tym samym spadkobiercy uprawnieni są do złożenia wniosku o zwrot nadpłaty podatku od spadku po Pani S. wraz ze skorygowanym zeznaniem podatkowym i otrzymania zwrotu tej nadpłaty na podstawie art. 75 ww. ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa? 4. Czy kwota 245.999,39 złotych wydatkowana z przeznaczeniem na zakup stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu mieszkalnego położonego w S. od l. S.A. z siedzibą w G., wpłacona przez Panią S. oraz jej męża w okresie od 11.02.2005 r. do 30.08.2005r, tj. łącznie w ww. sumie 245.999,39 złotych, jest w całości kwotą wydatkowaną na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32, a zatem o całą tę kwotę zostanie pomniejszony przychód Pani S. uzyskany przez nią ze sprzedaży w 2005 r. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przy ul S. w W., będący podstawą opodatkowania na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) updf w zw. z art. 21 ust.1 pkt 32 lit. a) i podstawą tego opodatkowania będzie kwota 295.500,61 złotych? 5. Czy spadkobiercy Pani S. zobowiązani do zapłaty zryczałtowanego podatku od przychodu osiągniętego przez Panią S. z tytułu sprzedaży lokalu opisanego w rubryce F zobowiązani są, zgodnie z przepisem art. 101 § 2 ustawy z dnia 29.08. 1997 r. Ordynacja podatkowa, do zapłaty podatku w wysokości 10% uzyskanego przez spadkodawczynię przychodu (zgodnie z art. 28 ust. 2 updf) wraz z odsetkami od tego podatku liczonymi od 15-ego dnia od daty sprzedaży do dnia śmierci Pani S., tj. od dnia 25.02.2008 roku do dnia 30.08.2008 roku w wysokości połowy odsetek od zaległości podatkowych zgodnie z art. 28 ust.3 updf?
 395. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-610/09-4/AG
  Czy kwota 245.999,39 złotych wydatkowana z przeznaczeniem na zakup stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu mieszkalnego położonego w S. od l. S.A. z siedzibą w G., wpłacona przez Panią S. oraz jej męża w okresie od 11.02.2005 r. do 30.08.2005r, tj. łącznie w ww. sumie 245.999,39 złotych, jest w całości kwotą wydatkowaną na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32, a zatem o całą tę kwotę zostanie pomniejszony przychód Pani S. uzyskany przez nią ze sprzedaży w 2005 r. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przy ul S. w W., będący podstawą opodatkowania na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) updf w zw. z art. 21 ust.1 pkt 32 lit. a) i podstawą tego opodatkowania będzie kwota 295.500,61 złotych?
 396. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-710/09/MK
  Czy środki uzyskane – przed upływem pięciu lat – z tytułu zbycia nieruchomości, nabytej w 2006 r., i przeznaczone na cele mieszkaniowe, których realizacja nastąpi na terenie Unii Europejskiej, podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 397. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-587/09-4/MT
  Czy w opisanej wyżej sytuacji jest to wydatek na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 398. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-852/09/CJS
  Czy dochód uzyskany z odpłatnego zbycia budynku, którego budowa została zakończona w 2009r. a posadowionego na prawie wieczystego użytkowania, będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 01 stycznia 2009r.
 399. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-686/09/AD
  Czy nabycie nieruchomości zabudowanej domem mieszkalnym, która nie została nabyta w celu utworzenia ani powiększenia gospodarstwa rolnego, może zostać uznane za gospodarstwo rolne i wobec tego będzie podatnik pozbawiony zostanie możliwości skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 400. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-802/09-4/WM
  1) Czy Zainteresowanej jest zwolniona z podatku z tytułu wydatkowania środków uzyskanych ze sprzedaży mieszkania na spłatę kredyty zaciągniętego na jego zakup? 2) Czy, żeby zostać zwolnioną z zapłaty podatku od przychodu ze sprzedaży mieszkania Wnioskodawczyni musi udokumentować, iż kwotę 295 000 zł wydatkowała wraz z mężem na cele mieszkaniowe? 3) Czy, aby rozliczyć się z urzędem skarbowym z przychodu w wysokości 295 000 zł i być zwolnionym z podatku należy przedłożyć dowód spłaty kredytu zaciągniętego na sprzedawane mieszkanie (151 707,92 zł) oraz faktury imienne i rachunki na pozostałą kwotę, tj. 143 292,08 zł?
 401. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-666/09/MK
  Czy przeznaczenie środków pieniężnych, uzyskanych ze sprzedaży mieszkania - jako przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości - na spłatę pożyczki hipotecznej (zaciągniętej w celu nabycia terenu/działki budowlanej) podlega wyłączeniu / zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w oparciu o art. 21 ust.1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.?
 402. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-771/09-4/WS
  Czy Wnioskodawczyni może być zwolniona z opłacenia podatku z odpłatnego zbycia nieruchomości? Jeśli miałaby zapłacić podatek to według jakiego równania będzie on liczony? W jakim terminie należałoby opłacić ten podatek?
 403. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-668/09/IL
  Czy wydatki na zakup materiałów i wykończenie mieszkania poniesione przed podpisaniem aktu notarialnego, stanowią wydatki poniesione na cele mieszkaniowe?
 404. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-486/09-4/JK2
  1. Czy w opisanej sytuacji kwota z zadatku będzie traktowana jako przeznaczona z przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania i udziału w hali garażowej na tzw. inne cele mieszkaniowe? 2. Czy w opisanej sytuacji wymienione wydatki będą traktowane jako wydatkowane na remont i modernizację domu zgodnie z art. 28 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006 r.) i tym samym zaliczać się do kwoty zwolnionej z 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych?
 405. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-798/09/MM
  Skutki podatkowe odpłatnego zbycia w drodze zamiany udziału w mieszkaniu nabytego w drodze spadku w 2009r.
 406. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-792/09/AK
  Czy spełnione zostały warunki do uzyskania zwolnienia z podatku dochodowego przychodu uzyskanego ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w sytuacji przeznaczenia całości przychodu z zamiany ww. lokalu na spółdzielcze lokatorskie prawo do innego lokalu mieszkalnego oraz jego remont?
 407. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-739/09-3/TR
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.
 408. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-596/09/MM
  Czy w przypadku sprzedaży ww. lokalu mieszkalnego oraz mając na uwadze fakt, iż Wnioskodawca był w nim zameldowany w okresie od 14 maja 1976 r. do 6 lutego 1986 r. będzie mógł skorzystać z tzw. ulgi meldunkowej przewidzianej w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2008 roku - tj. czy przychód uzyskany z odpłatnego zbycia tego mieszkania będzie wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 409. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-624/09/BK
  Opodatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w części wydatkowanej na spłatę kredytu hipotecznego i adaptacje budynku niemieszkalnego na cele mieszkalne.
 410. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-774/09/CJS
  Czy aby móc skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy z o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2006r., wystarczy jedynie złożyć stosowne oświadczenie, o którym mowa w art. 28 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2006r.?
 411. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-826/09/PP
  1. Czy uzyskane pieniądze ze sprzedaży części strychu należy wykazać jako dochód wolny od podatku – zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2007 roku przepisem art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?2. Czy Wspólnota Mieszkaniowa jest zwolniona od podatku dochodowego płatnego w Urzędzie Skarbowym?
 412. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-737/09/HS
  Opodatkowanie odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej przed końcem 2002r. Sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze zamiany w 2009r., możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego.
 413. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-632/09/MK
  Czy zakup obu działek przeznaczonych na cele mieszkaniowe (budynek mieszkalny oraz dom jednorodzinny) i nie objętych obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zwalnia Podatnika od zapłaty z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego 10% podatku dochodowego pod warunkiem, że zdąży sfinalizować obie transakcje przed dniem 27 października 2010 r.?
 414. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-532/09-4/JB
  Czy w opisanej sytuacji przychody ze sprzedaży udziału w hali garażowej będą zwolnione z 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych pod warunkiem przeznaczenia ich na inne cele mieszkaniowe zgodnie z art. 28 w związku z art. 21 ust. i pkt 32 lit. a) i lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006 r.)? Jeżeli nie przeznaczymy uzyskanej ze sprzedaży udziału kwoty 20.000,00 PLN na inne cele mieszkaniowe, czy nasze oświadczenie będzie wiążące w zakresie przeznaczenia na cele mieszkaniowe kwoty ze sprzedaży mieszkania? Czy będziemy mogli skorzystać ze zwolnienia z 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych pod warunkiem przeznaczenia przychodu ze sprzedaży mieszkania na inne cele mieszkaniowe zgodnie z art. 28 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006 r.)? Czy ewentualny należny (zaległy) podatek będzie naliczony od wartości sprzedaży udziału w hali garażowej, czy łącznie od wartości sprzedaży mieszkania i udziału w hali garażowej?
 415. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-701/09-5/MK
  Według jakich przepisów zostanie opodatkowana sprzedaż nieruchomości? Czy będą to przepisy z 2006 czy 2007 r.? Co będzie podstawą opodatkowania sprzedaży nieruchomości i jaka będzie stawka podatku? Czy jeśli Wnioskodawca złoży oświadczenie o przeznaczeniu w całości uzyskanego dochodu ze sprzedaży w ciągu dwóch lat na cele mieszkaniowe, nie zapłaci podatku w ogóle? Jeśli Wnioskodawca wyda tylko część tego przychodu, to kiedy powstanie obowiązek podatkowy dla opodatkowania części niewydatkowanej? Kiedy mija okres pięcioletni, czy od daty zakupu działki, czy sprzedaży domu?
 416. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1152/09/PP
  Czy częściowe umorzenie pożyczek pochodzących z gospodarki zasobami mieszkaniowymi jest zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku Nr 4)?
 417. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1151/09/PP
  Czy uzyskany dochód z prowadzenia działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44, jeżeli koszty prowadzenia tej działalności są kosztami uzyskania przychodów tj. nie są wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o pdop? (pytanie oznaczone w uzupełnieniu z dnia 24 lipca 2009r. Nr 3)
 418. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1150/09/PP
  Czy dodatkowe opłaty wnoszone przez osoby korzystające z dodatkowych pomieszczeń stanowią dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi a tym samym korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)?
 419. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-775/09/PP
  Czy w opisanej sytuacji dochód z tytułu odzysku tych materiałów stanowi dochód gospodarki zasobami mieszkaniowymi a tym samym korzysta ze zwolnienia z opodatkowania (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)?
 420. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-552/09-2/EC
  Czy na podstawie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa, przychód ze sprzedaży nieruchomości jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 21 ust. 1 pkt 32), jeżeli przychód ten zostanie przeznaczony na cele wymienione w ustawie przez spadkobierców?
 421. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-446/09-8/JK2
  Reasumując, odpisy dokonywane przez Wnioskodawcę z tytułu zawartej umowy z bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową o systematycznym gromadzeniu oszczędności, począwszy od grudnia 2006 r. są nienależne. Wnioskodawca powinien zwrócić odliczone z tego tytułu kwoty wraz z należnymi odsetkami, naliczonymi od dnia zwrotu nadpłaty.Jednocześnie należy zauważyć, iż organ podatkowy nie był zobowiązany do przesłania pisma informującego o zaistniałej pomyłce przelania na konto środków za grudzień 2006 r. i za 2007 r. oraz o obowiązku złożenia korekty za wskazane lata (grudzień 2006 r. i 2007 r.).
 422. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-458/09-2/AK
  PIT - w zakresie ustalenia daty nabycia nieruchomości
 423. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-458/09-3/AK
  PIT- w zakresie ustalenia daty nabycia nieruchomości
 424. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-711/09/MW
  Czy zaliczka na poczet "nowego" mieszkania wpłacona przed uzyskaniem przychodu ze sprzedaży "starego" mieszkania może zostać uznana za wydatek na cele mieszkaniowe?
 425. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-747/09/PP
  1. Czy uzyskany dochód przez Wspólnotę Mieszkaniową ze sprzedaży strychu, a przeznaczony na remont budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej, jest wolny od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy dochód stanowi tylko kwota wpłacona w gotówce tj. 3.200.000,00 zł czy również wartość remontu dachu i wykonania wind? 3. Jeśli dochodem będzie również wartość wykonanych prac to jak określić wartość niepieniężnych zobowiązań kupującego kosztorysowo czy według faktycznie poniesionych nakładów co będzie możliwe dopiero po zakończeniu prac jakie ma wykonać kupujący? 4. Jeżeli w/w dochód nie może skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, to w jakiej dacie powstanie obowiązek podatkowy w stosunku do poszczególnych składników ceny sprzedaży? 5. Czy datą powstania obowiązku podatkowego od kwoty 3.200.000,00 będzie data wpływu środków finansowych na konto wspólnoty czy data podpisania umowy notarialnej sprzedaży a datą powstania obowiązku w stosunku do świadczeń niepieniężnych data zakończenia prac budowlanych?
 426. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-540/09-4/KT
  Z uwagi na fakt, iż zakupy towarów i usług związane z nabyciem mieszkania oraz jego modernizacją, będą związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku VAT (wynajem lokalu na cele mieszkaniowe), z którymi nie wiąże się prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, to warunek konieczny do uzyskania prawa do odliczenia, określony w art. 86 ust. 1 cyt. ustawy, nie zostanie spełniony. Spółka nie będzie więc miała prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione nakłady, zarówno na zakup mieszkania jak i na jego adaptację.
 427. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-682/09-2/ES
  1)Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)? 2)Czy w świetle zapisów art. 21 ust. 25, pkt 1) ppkt d), środki pochodzące z odpłatnego zbycia nieruchomości mogą być przeznaczone na budowę własnego budynku mieszkalnego na dowolnym etapie zaawansowania tej budowy, o ile okres ich wydatkowania na ten cel nie przekroczy dwóch lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości?
 428. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-664/09-4/JK
  Opodatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.
 429. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-701/09/MM
  Skutki podatkowe odpłatnego zbycia w drodze zamiany mieszkania nabytego w części w 1997r. i w części w 2009r. w przypadku otrzymania dopłaty wynikłej z różnicy pomiędzy wartościami zamienianych mieszkań oraz obowiązku spłaty byłego męża.
 430. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-595/09/BK
  Opodatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 431. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-449/09-2/MP
  Czy uzyskany w 2007 r. przychód ze sprzedaży mieszkania nabytego w 2003 r., przeznaczony na zakup nieruchomości w Republice Irlandii, korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 432. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-450/09-2/JK2
  Czy uzyskany w 2007 r. przychód ze sprzedaży mieszkania nabytego w 2003 r., przeznaczony na zakup nieruchomości w Republice Irlandii, korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 433. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-649/09-3/WM
  Czy Wnioskodawca ma prawo do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e)?
 434. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-430/09-3/JK
  Czy nabycie nieruchomości na cele mieszkaniowe w Szwecji ze środków uzyskanych ze sprzedaży lokalu mieszkalnego znajdującego się na terenie Polski stanowi podstawę do zwolnienia od obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego usytuowanego na terenie Polski czy też Podatnik by skorzystać ze zwolnienia musi nabyć nieruchomość przeznaczoną na cele mieszkaniowe na terenie Polski w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży?
 435. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-601/09-2/WM
  1)Czy dokonana przez kupującego w dniu 28 grudnia 2007 r. spłata (w wysokości 149 582,69 zł) kredytu bankowego zaciągniętego przez Wnioskodawczynię na zakup udziału w lokalu, o którym mowa w pkt. 1– stanowiąca rozliczenie ceny sprzedaży zbywanego przez Wnioskodawczynię udziału – bezpośrednio na rachunek banku kredytującego, korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)? 2)Czy spłata kredytu zaciągniętego w dniu 07 grudnia 2007 r. przez Wnioskodawczynię (na zakup lokalu nr 4 położonego w L.) ze środków przelanych w dniu 28 grudnia 2007 r. przez nabywcę – z tytułu zbytego przez Wnioskodawczynię udziału we własności lokalu, o którym mowa w pkt. 1 – będzie zaliczona jako wydatek na spłatę kredytu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)?
 436. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-602/09-2/WM
  1) Czy dokonana przez kupującego w dniu 28 grudnia 2007 r. spłata (w wysokości 149 582,69 zł) kredytu bankowego zaciągniętego przez Wnioskodawcę na zakup udziału w lokalu, o którym mowa w pkt. 1 – stanowiąca rozliczenie ceny sprzedaży zbywanego przez Wnioskodawcę udziału – bezpośrednio na rachunek banku kredytującego, korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)? 2) Czy spłata kredytu zaciągniętego w dniu 07 grudnia 2007 r. przez Wnioskodawcę (na zakup lokalu nr 4 położonego) ze środków przelanych w dniu 28 grudnia 2007 r. przez nabywcę – z tytułu zbytego przez Wnioskodawcę udziału we własności lokalu, o którym mowa w pkt. 1 – będzie zaliczona jako wydatek na spłatę kredytu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)?
 437. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-426/09-2/LK
  Czy Wnioskodawca z małżonką są zobowiązani do zapłacenia podatku od przychodu ze zbycia nieruchomości zakupionej przed 1 stycznia 2007 roku jeżeli przed upływem 14 dni po sprzedaży złożyli deklarację, że środki te zostaną przeznaczone na cel mieszkaniowy w ciągu 2 lat, a następnie wydatkowali część tych środków na zakup domu w Niemczech.
 438. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-425/09-2/MS
  Czy kwota 215 823,08 zł (spłata pozostałej części salda kredytu 285 823,08 zł po odjęciu części kredytu nie przeznaczonej na zakup działki 70 000 zł) może zostać zaliczona jako wydatek na cele mieszkaniowe (spłata kredytu pod zakup gruntu pod budowę budynku mieszkalnego) zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 21 ust. 1 pkt 32 litera a) (stan prawny obowiązujący do końca 2006 roku) i tym samym czy może pomniejszyć wielkość podatku należnego od sprzedaży nieruchomości (10%)?
 439. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-502/09/ENB
  Czy Wnioskodawca zachowa prawo do ulgi z tytułu systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej jeśli wycofa środki z kasy mieszkaniowej i przeznaczy je na spłatę kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego na ocieplenie domu i modernizację centralnego ogrzewania?
 440. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-503/09/MK
  1. Czy przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży odziedziczonej nieruchomości na zakup działki budowlanej w terminie do dnia 31 grudnia 2011 r. podlega zwolnieniu z podatku dochodowego jako wydatek na własne cele mieszkaniowe w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży odziedziczonej nieruchomości na spłatę części kredytu mieszkaniowego może pozbawić Państwa uprawnienia do korzystania z ulgi odsetkowej co do części kredytu, która nie zostanie spłacona?
 441. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-376/09-9/LK
  Czy suma, którą Wnioskodawca powinien przeznaczyć na nowy cel mieszkaniowy to: pełna wartość sprzedanego mieszkania, czyli 985 tys. zł, czy wartość sprzedanego mieszkania (985 tys. zł) pomniejszona o wielkość spłaconego kredytu 400 tys. zł czyli 585 tys. zł.
 442. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-481/09/BK
  Czy bieżące spłaty rat kredytu hipotecznego - ponoszone w okresie od uzyskania dochodu ze sprzedaży w 2009 r. do końca 2011 r. - stanowią cel mieszkaniowy, o którym mowa w art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ustawy, oraz pobierana prowizja przez bank, koszty aktu notarialnego dot. zakupu lokalu mieszkalnego, jak również wydatki poniesione na roboty przystosowujące lokal do zamieszkania?
 443. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-549/09-2/WM
  Czy Wnioskodawca ma prawo do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e)?
 444. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-547/09-2/JK
  Opodatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.
 445. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-469/09/MM
  Czy Wnioskodawca może skorzystać z ulgi podatkowej, określonej w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 446. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-538/09-2/WM
  Czy kwotę 63 000 zł (wpłaconą przez kupującego na rachunek kredytowy) pomniejszoną o nadpłatę wynikłą z różnicy kursowej w wysokości 1 499, 14 zł można zaliczyć jako spłatę kredytu pomniejszającego należny podatek zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i e)?
 447. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-539/09-2/WM
  Czy kwotę 63 000 zł (wpłaconą przez kupującego na rachunek kredytowy) pomniejszoną o nadpłatę wynikłą z różnicy kursowej w wysokości 1 499, 14 zł można zaliczyć jako spłatę kredytu pomniejszającego należny podatek zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i e)?
 448. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-504/09-4/WM
  Czy Wnioskodawczyni będzie zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32?
 449. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-504/09-5/WM
  Czy Wnioskodawczyni będzie zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32?
 450. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-577/09/MM
  Czy przychód uzyskany z zamiany niezabudowanej nieruchomości można przeznaczyć na cele mieszkaniowe i skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 oraz czy późniejsze zniesienie współwłasności będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizyczny?
 451. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-618/09/MW
  Czy wydatkowanie przez wnioskodawczynię kwoty uzyskanej ze sprzedaży działki na spłatę rat kredytu zaciągniętego na zakup domu za pośrednictwem rachunku bankowego prowadzonego na nazwisko jej córki stanowi podstawę do zwolnienia z podatku dochodowego określoną w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 452. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-492/09-2/JK
  Czy zaoszczędzone środki z Kasy Mieszkaniowej Zainteresowany może przeznaczyć na spłatę kredytu mieszkaniowego aby nie stracić prawa do ulgi podatkowej z tytułu oszczędzania w ww. kasie?
 453. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-789/09/CJS
  Czy sprzedaż nieruchomości dokonana przed upływem 5 letniego okresu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy, może korzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lite. e) tej ustawy?
 454. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-497/09-2/MT
  1. Czy w opisanym wyżej przypadku powstanie obowiązek zapłacenia podatku dochodowego? 2. Jeżeli tak, z której z ulg przewidzianych w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca wraz z żoną mogą skorzystać?
 455. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-325/09-2/JB
  Czy pieniądze ze sprzedaży mieszkania Wnioskodawczyni może rozliczyć na budowę domu dwulokalowego, pobudowanego na działce córki i jej męża, bez płacenia podatku od sprzedaży mieszkania spółdzielczego własnościoweg?
 456. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-507/09-4/AJ
  Czy w przypadku sprzedaży nieruchomości tj. budynku mieszkalnego, na którego budowę został zaciągnięty kredyt hipoteczny Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać z ulgi podatkowej (mieszkaniowej) polegającej na uwzględnieniu przy opłacie podatku sumy zaciągniętego kredytu wraz z zapłaconymi odsetkami?
 457. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-422/09/TJ
  Czy wydatkowanie kwoty 886.805 zł w momencie zawarcia warunkowej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego stanowi wydatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, skutkujące zwolnieniem z opodatkowania kwoty 775.000 zł, uzyskanej ze sprzedaży domu?
 458. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-383/09-2/WM
  Czy do sfinansowania remontu piętra domu, Wnioskodawca może wykorzystać środki finansowe wycofane z kasy mieszkaniowej, po upływie zadeklarowanego okresu oszczędzania?
 459. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-358/09/BK
  Sprzedaż lokalu nabytego w 2009 r. w drodze wykupu od gminy o wydatkowanie środków na cele mieszkaniowe.
 460. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB/II/2/415-403/09/HS
  Zwolnienie z opodatkowania przychodu ze zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.
 461. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-246/09-5/DS
  1. Czy z najmu tego pomieszczenia wpływy, które przeznaczamy na poprawę stanu budynku, podlegają opodatkowaniu do Urzędu Skarbowego (czego dokonujemy)? 2. Czy dochody te możemy zaliczyć do dochodów zwolnionych od podatku CIT? 3. Czy dochody z tego wynajmu możemy zaliczyć do dochodów zwolnionych od podatku dochodowego od osób prawnych?
 462. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-387/09/MM
  Czy pieniądze ze sprzedaży działki zakupionej w 2006r. gdy w 2008r. miało miejsce zniesienie współwłasności, wnioskodawca może przeznaczyć na budowę domu?
 463. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-278/09-4/WM
  Czy wskazana kwota przychodu w wysokości 145.427,12 zł przeznaczona na spłatę zadłużenia finansowego podlegać może zwolnieniu z opodatkowania 10% podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podatnie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ww. ustawy?
 464. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-277/09-4/WM
  Czy wskazana kwota przychodu w wysokości 145 427,12 zł przeznaczona na spłatę zadłużenia finansowego podlegać może zwolnieniu z opodatkowania 10% podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podatnie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ww. ustawy?
 465. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-372/09/BK
  Wydatkowanie kwoty uzyskanej ze sprzedaży w ciągu 2 lat - art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) updof.
 466. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-352/09/ENB
  Czy przychód ze sprzedaży nieruchomości w 2007 r. podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 467. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-344/09-3/AJ
  Czy wydatek związany ze spłatą kredytu udzielonego na zbywany lokal stanowi podstawę zwolnienia w trybie art. 21 ust. 1 pkt 32 e ustawy o podatku dochodowym z dnia 26 lipca 1991 r.?
 468. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-343/09-3/AJ
  Czy wydatek związany ze spłatą kredytu udzielonego na zbywany lokal stanowi podstawę zwolnienia w trybie art. 21 ust. 1 pkt 32 e ustawy o podatku dochodowym z dnia 26 lipca 1991 r.?
 469. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-287/09/HD
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, wydatkowany w okresie 2 lat od sprzedaży tej nieruchomości, w formie zaliczki na nabycie gruntu przeznaczonego pod budowę budynku mieszkalnego, jest wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1993 r. Nr 90, poz. 416 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2006 r., jeżeli w przedwstępnej umowie sprzedaży gruntu zaliczka ta została zarachowana na poczet ustalonej w umowie ceny?
 470. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-310/09/MK
  Spłata kredytu zaciągniętego na zakup lokalu użytkowego a zwolnienie przedmiotowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 471. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-307/09/MW
  Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości wydatkowanego na remont domu, w stosunku do którego zawarta została przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości.
 472. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-327/09/MM
  Czy wolne do podatku dochodowego są przychodu osiągnięte z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeżeli przed sprzedażą tego lokalu dokonano spłaty kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup tego lokalu?
 473. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-328/09/MM
  Czy wolne do podatku dochodowego są przychodu osiągnięte z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeżeli przed sprzedażą tego lokalu dokonano spłaty kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup tego lokalu?
 474. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-304/09/BK
  Opodatkowanie sprzedaży garażu.
 475. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-216/09-6/KS
  Czy przychód z tytułu odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej otrzymany w związku z pożarem podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych mimo, iż Wspólnota Mieszkaniowa nie będzie uzyskiwała w 2009 r. żadnych przychodów podlegających opodatkowaniu?
 476. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-216/09-7/KS
  Czy odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym z tytułu wpłat zaliczek właścicieli na media oraz utrzymanie części wspólnej nieruchomości podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 477. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-269/09-2/JK2
  1. Czy zostaną uwzględnione wydatki (faktury) poniesione na wykończenie mieszkania, koszty robocizny, poniesione w okresie od 26.01.2009 r. do 16.04.2009 r. i nadal po tej dacie w przeciągu 2 lat od sprzedaży mieszkania, pomimo, że nie posiadają dotychczas aktu notarialnego?2. Czy Wnioskodawca wraz z małżonką będą musieli zapłacić podatek, jeśli tak to od jakiej kwoty i w jakiej wysokości? Czy faktury (wydatki) wystawione (dokonane) przed datą sporządzenia aktu notarialnego zostaną uwzględnione?
 478. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-213/09/HD
  Czy organ podatkowy ma prawo podzielić na połowę wartość faktur wystawionych w całości, imiennie na nazwisko Wnioskodawcy i zaliczyć tylko w połowie koszty poniesione przez Wnioskodawcę na cele mieszkaniowe? Czy jest podstawa prawna takiego postępowania?
 479. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-278/09/MK
  Czy wydatkowanie pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości w dniu 18 czerwca 2007 r. na spłatę kredytu uprzednio zaciągniętego na budowę domu oraz zakup działki gruntu, dla której nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, uprawnia Wnioskodawcę do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 480. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD6/8213/207/MNX/08/PK-467
  W zakresie skutków podatkowych sprzedaży strychu na cele mieszkaniowe.
 481. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-253/09-4/WM
  Czy przeznaczenie części przychodu ze sprzedaży w/w mieszkania na spłatę kredytu w Banku przeznaczonego na nabycie prawa własności do w/w nieruchomości budowanej przez dewelopera w wysokości 81 204,00 zł będzie zwolnione ze zryczałtowanego 10% podatku dochodowego?
 482. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-182/09-2/JS
  opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego
 483. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-247/09/CJS
  Czy przychód uzyskany ze zbycia lokalu mieszkalnego nabytego w 2005r. może zostać przeznaczony na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 484. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-217/09-4/ES
  Czy można uznać kwotę 160988,135 jako właściwą i rzeczywistą z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości uzyskaną od nabywcy, a tym samym właściwą do udokumentowania wydatków na cele mieszkaniowe na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8, art. 21 ust. 1 pkt 32, art. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 stycznia 2007 r.
 485. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-219/09-4/AJ
  Czy można uznać kwotę 160988,135 jako właściwą i rzeczywistą z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości uzyskaną od nabywcy, a tym samym właściwą do udokumentowania wydatków na cele mieszkaniowe na podstawie art. wymienionych w części D3 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 r. (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm. W brzmieniu obowiązującym do dnia 01 stycznia 2007 r.)
 486. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-202/09/JSz
  Czy planowana w marcu 2009r. sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego - podlegać będzie opodatkowaniu czy zwolnieniu z podatku i od jakiej daty należy liczyć 5-cio letni okres z odpłatnego zbycia, - płacić będzie 10% zryczałtowany podatek , - podlegać będzie zwolnieniu na cele mieszkaniowe i w ramach tych celów może sobie odliczyć 1. kwoty miesięcznych rat kredytu hipotecznego, 2. środki przeznaczone na modernizację, adaptację i rozbudowę domu, 3. spłatę kredytu od spółdzielni mieszkaniowej.
 487. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-214/09/MK
  Ustalenie daty nabycia lokalu mieszkalnego oraz opodatkowanie jego zbycia w drodze umowy o dożywocie.
 488. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-226/09-2/AJ
  Czy wskazana powyżej kwota spłaty kredytu mieszkalnego i odsetek (117 562,99 zł) zostanie zaliczona na udokumentowanie przez Zainteresowanego wydatkowania ich na cele mieszkaniowe oraz czy zaciągnięty kredyt na zakup działki gruntu pod budowę domu mieszkalnego również zostanie zaliczony na udokumentowanie tego celu?
 489. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-211/09/MM
  Skutki podatkowe sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w 2005r.
 490. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-195/09-5/WM
  Czy w opisanym przypadku powstanie u Wnioskodawcy obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kiedy i na jakich zasadach ten podatek jest wyliczany?
 491. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-238/09/TJ
  Czy z tytułu sprzedaży działki nabytej w drodze darowizny powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego, a jeśli tak to w jakiej wysokości?
 492. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2-415-199/09/JSz
  Czy przychód uzyskany ze zbycia mieszkania, nabytego w 2000r., wydatkowany w większej części na spłatę kredytu może korzystać ze zwolnienia?
 493. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-236/09-2/ES
  Czy otrzymaną od rodziców nieruchomość można sprzedać w przeciągu 2 lat, korzystając ze zwolnienia podatkowego, zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 494. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-99/09-4/JB
  przychód uzyskany ze sprzedaży udziału w garażu wielostanowiskowym w części dotyczącej nabycia przed 31.12.2006 r., a wydatkowany na własne cele mieszkaniowe, stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 32 lit a) w brzmieniu obowiązującym przed 01.01.2007 r. korzystał będzie ze zwolnienia od opodatkowania 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.
 495. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-131/09-4/AK
  Zakup towarów i usług związanych z nabyciem mieszkania oraz jego modernizacją, związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi z podatku od towarów i usług (wynajmem mieszkania na cele mieszkaniowe – PKWiU 70.20.11) nie podlegają odliczeniu od podatku należnego, z uwagi na niespełnienie warunku koniecznego do uzyskania prawa do odliczenia, określonego w art. 86 ust. 1 cyt. ustawy
 496. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-186/09/KO
  Czy wynajmujący musi opodatkować usługę najmu lokalu mieszkalnego na cele mieszkalne stawką 22% podatku VAT czy powinien zastosować przepisy art. 43 ustawy o VAT i traktować tą usługę jako zwolnioną?
 497. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-153/09-2/MK
  Zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości, w części wydatkowanej na spłatę kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe – art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e).
 498. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-151/09-2/ES
  Czy wydatki z tytułu otynkowania domu, wykończenia balkonu i tarasu Wnioskodawczyni może wliczyć jako koszt zgodny z art. 21 ust. 25 pkt 1? Czy wydatek z tytułu spłaty kredytu hipotecznego zaciągniętego w sierpniu 2007 r. Zainteresowana może wliczyć jako koszt zgodny z art. 21 ust. 25 pkt 2 i pomniejszyć o te wydatki podstawę do opodatkowania tytułem przychodu ze sprzedaży mieszkania - jeżeli spełni warunki art. 21 ust. 1 pkt 131?
 499. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-152/09/AK
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w części wydatkowanej na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup tego prawa podlega zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 500. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-115/09-4/MO
  Czy wydatkowanie przychodów uzyskanych ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości na - nabycie budynku mieszkalnego lub udziału w takim budynku lokalu mieszkalnego lub udziału w takim lokalu lub gruntu przeznaczonego pod budowę lub udziału w takim gruncie lub prawie użytkowania wieczystego takiego gruntu lub budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego lub rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację - na cele mieszkalne - własnego budynku niemieszkalnego, jego części własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego - na terytorium Republiki Francuskiej pozwoli Wnioskodawcy na zastosowanie zwolnienia podatkowego wymienionego w art. 21 ust. 1 pkt 32) ustawy z dnia 26 lipca1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu na dzień31.12.2006 r.?
 501. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-116/09-4/JK
  Czy wydatkowanie przychodów uzyskanych ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości na - nabycie budynku mieszkalnego lub udziału w takim budynku lokalu mieszkalnego lub udziału w takim lokalu lub gruntu przeznaczonego pod budowę lub udziału w takim gruncie lub prawie użytkowania wieczystego takiego gruntu lub budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego lub rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację - na cele mieszkalne - własnego budynku niemieszkalnego, jego części własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego - na terytorium Republiki Francuskiej pozwoli Wnioskodawczyni na zastosowanie zwolnienia podatkowego wymienionego w art. 21 ust. 1 pkt 32) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu na dzień 31.12.2006 r.?
 502. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-104/09-4/WM
  1) Czy po przeniesieniu pieniędzy do drugiego dewelopera Wnioskodawca nadal ma prawo do ulgi w podatku z tytułu sprzedaży mieszkania i przeznaczenia pieniędzy na własne potrzeby mieszkaniowe? 2) Czy zakupienie mieszkania we współwłasności nie pozbawia Zainteresowanego prawa do ulgi?
 503. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415W-12/09/IB
  Opodatkowanie zbycia nieruchomości.
 504. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-164/09-2/AK
  Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychody ze sprzedaży lokalu mieszkalnego wybudowanego w 1998 roku i wykorzystywanego na cele działalności gospodarczej, jeśli od maja 2001 roku zakres działalności spółki został rozszerzony o kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek?
 505. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-124/09/MM
  Czy nabywając - na mocy aktu notarialnego sporządzonego dnia 15 grudnia 2008 roku – nieruchomość, Wnioskodawczyni zachowała dwuletni termin uprawniający do zwolnienia przychodu uzyskanego ze sprzedaży w dniu 14 grudnia 2006 roku lokalu mieszkalnego?
 506. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-84/09-3/JS
  sposób dokumentowania wydatków ponoszonych na cele mieszkaniowe
 507. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-169/09-2/WM
  Czy część przychodu, którą Wnioskodawczyni spłaciła wcześniej w ratach może być potraktowana jako wydatek na spłatę i czy podlega zwolnieniu z opodatkowania?
 508. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-114/09/TJ
  Zwolnienie od podatku dochodowego przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości.
 509. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-95/09-2/JK
  Opodatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.
 510. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-94/09/MW
  Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości wydatkowanego na zakup działki w stosunku do której wydana została decyzja o warunkach zabudowy.
 511. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-93/09/CJS
  Czy przychód uzyskany ze zbycia nieruchomości wydatkowany na nabycie innej nieruchomości w celu powiększenia działki należącej do osoby trzeciej pod budowę domu może korzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a)?
 512. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-63/09-4/AW
  stawka podatku VAT dla wynajmu lokalu mieszkalnego w którym jest zarejestrowana działalność gospodarcza
 513. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-120/09-2/TW
  Czy kwota uzyskana ze sprzedaży mieszkania przy ul. (…), kwota, która została automatycznie wpłacona na konto banku celem zwolnienia obciążenia hipotecznego może zostać uznana za wydatkowanie środków uzyskanych ze sprzedaży?
 514. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-62/09-2/WM
  Czy w związku ze zmianą przepisów przywołanych w poz. 45 w zeznaniu podatkowym za rok 2008 oraz w latach następnych można odliczyć odsetki od całości kredytu i aneksu (oczywiście do wysokości limitu)?
 515. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-64/09-2/WM
  Czy przychód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w dniu 29 grudnia 2006 r. i przeznaczony na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na jego wcześniejszy zakup, podlega zwolnieniu od opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 516. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-47/09-2/ES
  Czy zwolnieniem, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są kwoty otrzymane w formie zadatku, wydatkowane na spłatę zaciągniętego na cele mieszkaniowe - nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego?
 517. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-50/09-4/WM
  Jaką kwotę podatku Zainteresowana powinna zapłacić, czy od 150.000 zł, czy od kwoty 74.000 zł , jaką rzeczywiście otrzymała wraz z mężem? Dlaczego Wnioskodawczyni zakupu działki nie może rozliczyć w zeznaniu podatkowym jako wywiązanie się ze złożonego wspólnie z mężem oświadczenia?
 518. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-108/09-2/TW
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)?
 519. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1209/08/PP
  Czy odszkodowanie otrzymane z firmy ubezpieczeniowej z tytułu gradobicia winno być zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych, skoro w całości zostanie przeznaczone na remont zniszczonego dachu?
 520. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1188/08/PP
  Czy dochody uzyskane z wynajmu dodatkowych pomieszczeń korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli nie jest prowadzona w nich działalność gospodarcza (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)?
 521. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-296/09/PP
  Czy prawidłowo ustalona jest struktura przyporządkowania kosztów uzyskania przychodów do działalności opodatkowanej i zwolnionej odnośnie niewypłaconych wynagrodzeń i wpłat na PFRON, czy prawidłowo odprowadzany jest podatek od wpłat na PFRON? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)?
 522. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-806/08-2/JK
  Opodatkowanie przychodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości.
 523. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1152/08/BK
  Opodatkowanie przychodu z tytułu sprzedaży mieszkania własnościowego przed upływem 5 lat od jego nabycia.
 524. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-29/09-2/JS
  Czy rozpoczynając korzystanie z ulgi odsetkowej (odliczanie odsetek od kredytu na zakup lokalu przy ul. I…. na podstawie art. 26b począwszy od roku 2008 Wnioskodawca straci prawo do zwolnienia od podatku dochodowego opisanego w art. 21 ust. 1 pkt 32 od środków uzyskanych ze sprzedaży lokalu przy ulicy 1…..?
 525. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-205/08-2/MO
  Czy podlegający opodatkowaniu 10% podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychód uzyskany ze sprzedaży domu jednorodzinnego może być pomniejszony o kwotę dokonanej po sprzedaży spłaty kredytu hipotecznego zaciągniętego w G… na zakup tego domu ?
 526. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-162/08/JSz
  Czy sprzedając mieszkanie nabyte w 2005r. wnioskodawca będzie musiał zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu sprzedaży mieszkania skoro pieniądze z jego sprzedaży przeznaczy na mieszkania własnościowego syna i przyszłej synowej ?
 527. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-771/08-2/ES
  Czy w zeznaniu za rok 2008 Wnioskodawczyni może skorzystać z ulgi odsetkowej i odliczyć odsetki od kredytu spłacone w roku 2008?
 528. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-765/08-2/ES
  Czy w przypadku sprzedaży mieszkania i kupna nowego domu na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych (nie posiadają innych nieruchomości) przy utrzymaniu tego samego kredytu, co do którego przysługiwała im ulga odsetkowa, tzn. zmianie ulegnie tylko obiekt stanowiący zabezpieczenie kredytu, maja prawo do kontynuacji korzystania z ulgi odsetkowej?
 529. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-226/08-4/JS
  Zgodnie z art. 98 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa do odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o przyjęciu i odrzuceniu spadku oraz o odpowiedzialności za długi spadkowe. Przepis § 1 stosuje się również do odpowiedzialności spadkobierców za zaległości podatkowe, w tym również za zaległości, o których mowa w art. 52 § 1 Ordynacji podatkowej. W przedmiotowej sprawie postępowanie spadkowe nie zostało jeszcze zakończone. Zatem nie można stwierdzić, iż została Pani zobowiązana do uregulowania należności podatkowych z tytułu sprzedaży nieruchomości, która w momencie sprzedaży stanowiła majątek spadkodawcy.
 530. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-142/08-4/MO
  Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 21 ust. 1 pkt 28, który mówi, że: "wolne od podatku są: przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny lub leśny", Wnioskodawca powinien zapłacić podatek dochodowy od sprzedanej działki?
 531. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-133/08-2/JK
  Czy kwotę 38.000 zł (wpłaconą przez kupującego na rachunek kredytowy) można zaliczyć jako spłatę kredytu pomniejszającego należny podatek zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i e)?
 532. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1088/08/RS
  Sprzedaż nieruchomości.
 533. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-949/08-2/TW
  1. Jaka jest podstawa prawna żądania przedłożenia dokumentów potwierdzających wydatkowanie kwoty uzyskanej ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe, mając na względzie, iż zobowiązania podatkowe związane z tym zdarzeniem prawnym uległy, zgodnie z art. 70 par. 1 Ordynacji podatkowej przedawnieniu? 2. Na jakiej podstawie naczelnik urzędu skarbowego żąda od podatnika przedłożenia dokumentów w sytuacji, gdy podatnik nie ma obowiązku ich przechowywania?
 534. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1049/08/RS
  Zwolnienie z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.
 535. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-929/08-2/TW
  Jaką Wnioskodawca powinien zastosować stawkę podatku dochodowego? Czy Wnioskodawcy przysługuje odliczenie przychodu zwolnionego od opodatkowania w przypadku przeznaczenia całości bądź części środków na zakup innej nieruchomości na cele mieszkalno-usługowe?
 536. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1509/08-2/AK
  Czy można uznać udziały Wnioskodawczyni w spółce, jako wydatek na cele mieszkaniowe?
 537. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-141/08-2/MO
  Czy powstanie zobowiązanie podatkowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, czy też możliwe będzie skorzystanie przez Wnioskodawczynię ze zwolnienia podatkowego od podatku dochodowego od osób fizycznych w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży Nieruchomości w sytuacji przeznaczenia tych przychodów w całości na nabycie Nieruchomości 2 oraz na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego uprzednio w celu nabycia Nieruchomości, na rzecz ..... Bank S.A. z siedzibą w G, przy uwzględnieniu faktu, iż zarówno nabycie Nieruchomości 2 jak i spłata Kredytu nastąpiły w okresie dwóch lat od dokonania sprzedaży Nieruchomości?
 538. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-691/08-2/MK
  Umowa przedwstępna, a wydatkowanie kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości w okresie 2 lat.
 539. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-980/08/KM
  Prawo do korzystania ze zwolnienia usług najmu lokalu mieszkalnego.
 540. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-68/08-2/JK
  Czy przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego przeznaczony na spłatę kredytu wraz z odsetkami zaciągniętego na zakup ww. prawa do lokalu mieszkalnego, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 541. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-974/08/PS
  Czy zakup nieruchomości położonej w Republice Federalnej Niemiec umożliwia skorzystanie ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 542. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-26/08/CJS
  Czy brak miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego pozbawia wnioskodawcy do skorzystania ze zwolnienia o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 543. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-978/08/TJ
  Sprzedaż nieruchomości.
 544. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-823/08-2/TW
  Czy Wnioskodawca może wprowadzić do prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej dom nr 2, a następnie wynajmować go na cele mieszkalne mimo, że został on zakupiony ze środków, które uzyskał w wyniku sprzedaży domu nr 1 oraz gdy zakup domu nr 2 zostanie przedstawiony w urzędzie skarbowym w ciągu 2 lat w celu zwolnienia z opodatkowania.Czy w wyniku wprowadzenia domu nr 2 do prowadzonej przez Zainteresowanego działalności gospodarczej i wynajmowania go na cele mieszkalne nie dojdzie do sytuacji, w której będzie On zobowiązany zapłacić podatek dochodowy w wysokości 10% (zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) od wartości domu nr 2, ponieważ wydatek na zakup tego domu z uwagi na wprowadzenie do działalności nie będzie spełniał warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ww. ustawy.
 545. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4-415-38/08-2/PJ
  Czy wierzyciel, który wpłacił w latach 2006-2007 na rzecz prowadzonej inwestycji znacznie większe środki (148.755,82 zł.) niż będące przedmiotem ulgi w latach 1999 -2001 (105.500 zł.) zachowa prawo do wykorzystanej ulgi podatkowej w ramach kwot otrzymanych od syndyka, czy będzie zobowiązany do jej zwrotu? Czy należy otrzymany zwrot potraktować jako dochód zwiększający zobowiązania podatkowe podatnika?
 546. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-856/08/PP
  Czy przychód jaki wspólnota uzyskuje ze sprzedaży części nieruchomości wspólnej w postaci pomieszczeń strychu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, zaś środki które stanowią źródło dodatkowego przychodu wspólnoty przeznaczanego na remonty należy zakwalifikować do przychodów z gospodarki zasobem mieszkaniowym podlegającym zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44.
 547. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-639/08-2/ES
  Zwolnienie przedmiotowe w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r. w kontekście poniesionych wydatków na budowę domu pokrytych zaliczką z uzyskanego przychodu ze sprzedaży na podstawie umowy przedwstępnej w krótkim okresie sfinalizowanej aktem notarialnym.
 548. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1619/08/CJS
  Czy nie złożenie oświadczenia o przeznaczeniu przychodu ze sprzedaży na cele mieszkaniowe pozbawia podatnika prawo do skorzystania ze zwolnienia o którym mowa w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 549. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-629/08-4/ES
  Zwolnienie przedmiotowe w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a i lit. e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 550. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-643/08-2/JK
  podatkowanie przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości.
 551. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-958/08/MK
  Opodatkowanie umowy zamiany nieruchomości z dopłatą na rzecz Wnioskodawcy.
 552. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-908/08/MK
  Zwolnienie przychodu z tytułu zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.
 553. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-929/08/TJ
  Sprzedaż mieszkania.
 554. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1607/08/CJS
  Czy przeznaczenie przychodu uzyskanego przez osobę będąca wyłącznym właścicielem mieszkania na nabycie wraz z małżonkiem innego lokalu mieszkalnego, korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 555. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1077/08-4/ES
  Czy wolne są od podatku dochodowego przychody osiągnięte z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeżeli przed sprzedażą tego lokalu dokonano spłaty kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup tego lokalu?
 556. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1264/08-4/SP
  Odpłatne zbycie nieruchomości nabytej w 2007
 557. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1490/08/CJS
  Czy wydatkowanie środków uzyskanych ze sprzedaży mieszkania na budowę budynku mieszkalnego może być uznane za wydatki na cele mieszkaniowe w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 558. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-546/08/IG
  Czy dochody z odpłatnego zbycia składnika majątku - lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej podlegać będą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej?
 559. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1087/08-4/ES
  Czy zobowiązani są Państwo do zapłaty 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od kwoty 21.538 zł 68 gr, która przeznaczona została na spłatę kredytu hipotecznego, obciążającego sprzedany lokal mieszkalny?
 560. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-797/08-2/EN
  Czy w przypadku częściowego wynajęcia lokalu mieszkalnego, przy opłacaniu podwyższonego podatku od nieruchomości za część wynajętą na cele użytkowe, przez jego właściciela, nie zamieszkałego w RP, prowadzącego w miejscu zamieszkania działalność gospodarczą i opłacającego tam VAT, w RP należy się podatek VAT od kwoty czynszu z umowy najmu i w konsekwencji obowiązek wystawiania faktury VAT przez wynajmującego oraz w jaki sposób wynajmujący w takiej sytuacji powinien zgłosić i opłacać podatek VAT?
 561. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1103/08-2/MO
  Jeżeli Wnioskodawca nie korzystał z odliczeń w ramach tzw. "ulgi odsetkowej", to przychód uzyskany ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, wydatkowany na spłatę kredytu zaciągniętego na jego nabycie, korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r.
 562. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-824/08-2/AI
  Czy wynajem lokalu mieszkalnego korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie załącznika nr 4 poz. 4 - "wykaz usług zwolnionych od podatku" oraz czy sprzedaż przed zasiedleniem będzie objęta 7% stawką podatku VAT? Gdyby sprzedaż nastąpiła po jakimś okresie dzierżawy, to czy będzie korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług?
 563. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1468/08/JT
  Czy spłata kredytu zaciągniętego na zakup działki budowlanej, pozwoli zachować prawo do odliczeń dokonanych w poszczególnych, wcześniejszych latach związanych z oszczędzaniem w jednej kasie mieszkaniowej?
 564. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-978/08-3/AŻ
  Odliczenie w ramach rozliczenia przychodu ze sprzedaży nieruchomości wydatków na transport materiałów budowlano-remontowych, zadatek dla developera oraz na nabycie miejsca postojowego i komórki gospodarczej
 565. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1465/08/CJS
  Czy wydatkowanie środków uzyskanych ze sprzedaży mieszkania w części na spłatę kredytu zaciągniętego na nieruchomość inną niż zbywana oraz w części na budowę budynku mieszkalnego może być uznane za wydatki na cele mieszkaniowe w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i udokumentowane opinią rzeczoznawcy?
 566. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-631/08-4/TW
  Czy w sytuacji sprzedaży lokalu mieszkaniowego już po wybudowaniu domu z założeniem przeznaczenia kwoty uzyskanej z jego sprzedaży na częściową spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na wybudowanie budynku jednorodzinnego Wnioskodawca będzie mógł skorzystać z możliwości złożenia przez podatnika oświadczenia, iż przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości w ciągu 2 lat przeznaczony zostanie w całości na cele mieszkaniowe i nie płacenia podatku dochodowego od płatnego zbycia nieruchomości?Jakie należy spełnić przesłanki aby móc skorzystać z ww. ulgi?Co dokładnie rozumiemy pod pojęciem "cele mieszkaniowe"?Czy wyposażenie w sprzęty AGD, RTV i meble nowowybudowanego budynku jednorodzinnego będzie traktowane jako takie właśnie cele?
 567. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1375/08/CJS
  Czy w przypadku sprzedaży w przyszłości mieszkania nabytego w 1994r. w drodze spadku, wnioskodawczyni jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
 568. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1398/08/CJS
  Czy przychód uzyskany ze zbycia nieruchomości wydatkowany na nabycie innej nieruchomości lub na spłatę kredytu może korzystać ze zwolnienia?
 569. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-1144/08-4/ECH
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wspólnoty Mieszkaniowej, przedstawione we wniosku z dnia 22.07.2008r. (data wpływu 28.07.2008r.) oraz piśmie z dnia 21.10.2008 r. (data nadania 24.10.2008 r., data wpływu 28.10.2008 r.), uzupełniającym braki formalne na wezwanie z dnia 13.10.2008 r. Nr IP-PB3/423-1144/08-2/ECH, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnyc ...
 570. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-487/08-4/KS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej, przedstawione we wniosku z dnia 31 lipca 2008 r. (data wpływu 07.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnień przedmiotowych -jest prawidłowe.W dniu 07 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony pismem z dnia 20 października 2008 r. (data wpływu 24.1 ...
 571. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-786/08/BK
  Wydatkowanie kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości w okresie 2 lat.
 572. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1140/08-2/AZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 30.07.2008 r. (data wpływu 01.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 01.08.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego ...
 573. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1154/08-2/AZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 19.07.2008 r. (data wpływu 04.08.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego przychodu uzyskanego ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego jest:prawidłowe- w części dotyczącej zwolnienia przedmiotowego p ...
 574. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-934/08-2/MO
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 11.08.2008 r. (data wpływu 14.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości w części wydatkowanej na spłatę kredytu, a w pozostałej części na sfinansowanie zakupu nowego lokalu mieszk ...
 575. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-770/08/AD
  Zwolnienie przedmiotowe - art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 576. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1317/08/CJS
  Czy przychód uzyskany ze zbycia udziału w nieruchomości nabytego w 2006r., wydatkowany na nabycie innej nieruchomości lub na spłatę kredytu może korzystać ze zwolnienia?
 577. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-767/08/MM
  Czy od sprzedaży lokalu należy zapłacić 10% zryczałtownego podatku dochodowego w sytuacji gdy część kwoty przeznaczona została na spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na nabycie tego lokalu?
 578. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-776/08-4/ES
  Czy po stronie członków spółdzielni w związku z otrzymanymi kwotamiz tytułu obniżenia wkładu budowlanego, powstał dochód podlegający opodatkowaniu?Jakie w związku z tym deklaracje PIT Spółdzielnia jest obowiązanawystawić dla członków spółdzielni?
 579. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-1143/08-2/ECH
  Wspólnota Mieszkaniowa prosi o wyjaśnienie, czy postąpi prawidłowo, nie odprowadzając podatku dochodowego od kwoty przychodu wynikającej ze sprzedaży strychu na cele mieszkalne.
 580. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-975/08-4/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 17.06.2008 r. (data wpływu 23.06.2008 r.) oraz w piśmie z dnia 24.08.2008 r. (data nadania 25.08.2008 r., data wpływu 29.08.2008 r.) uzupełniającym wezwanie Nr IPPB2/415-975/08-2/JK z dnia 11.08.2008 r. (data nadania 12.08.2008 r., data otrzymania 22.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od ...
 581. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-752/08/MM
  Czy w sytuacji zakończenia budowy domu letniskowego Wnioskodawca nabył prawo do odliczeń w ramach tzw. ulgi odsetkowej?
 582. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-721a/08/BK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 10 lipca 2008 r. (data wpływu 14 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego wydatkowanego na spłatę kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe -jest prawidłowe.W ...
 583. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-726/08/BK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 14 lipca 2008 r. (data wpływu 17 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego wydatkowanego na spłatę kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe -jest prawidłowe.W d ...
 584. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1012/08-2/SP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 30.06.2008 r. (data wpływu 03.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od opodatkowania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości w części wydatkowanej na spłatę kredytu hipotecznego -jest prawidłowe.W dniu 03.07.2008 r. został złożony ww. wni ...
 585. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-427/08-2/TW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana ..., przedstawione we wniosku z dnia 19 czerwca 2008 r. (data wpływu 25 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 25 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa ...
 586. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1216/08/LSz
  Określenie stawki podatku VAT dla usług wynajmu lokali mieszkalnych - PKWiU 70.20.11.
 587. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1312/08-2/IG
  Jaką stawką należy opodatkować wynajem mieszkań na cele mieszkalne?
 588. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-417/08-2/TW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani ... przedstawione we wniosku z dnia 6 czerwca 2008 r. (data wpływu do Biura KIP w Lesznie: 18 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości -jest nieprawidłowe.W dniu 6 czerwca 2008 r. Pani ... złożyła do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Pozn ...
 589. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-417/08-3/TW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana ... przedstawione we wniosku z dnia 6 czerwca 2008 r. (data wpływu do Biura KIP w Lesznie: 18 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości -jest nieprawidłowe.W dniu 6 czerwca 2008 r. Pan ... złożył do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznan ...
 590. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1062/08/JG (KAN-5725/06/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 26 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura 05 czerwca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości w części wydatkowanej na spłatę kredytu zaciągniętego na budowę zbywanej nier ...
 591. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-694/08/TJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 30 czerwca 2008 r. (data wpływu 4 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości -jest nieprawidłowe.W dniu 4 lipca 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów p ...
 592. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-664/08-2/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 03 czerwca 2008 r. (data wpływu 09 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu wydatkowania środków wycofanych z kasy mieszkaniowej -jest prawidłowe.W dniu 09 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa poda ...
 593. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-873/08-2/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 21.05.2008 r. (data wpływu 29.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zakwalifikowania do źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu środków pieniężnych otrzymanych od Syndyka oraz sposobu rozliczeń związanych z ulgą podatkową na cele mieszkaniowe -jest niepr ...
 594. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-610/08/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 29 maja 2008 r. (data wpływu 2 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, przed upływem pięciu lat od jego zakupu oraz możliwości dalszego korzystania z odliczeń od dochodu ...
 595. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-786/08-4/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 29.04.2008 r. (data wpływu 12.05.2008 r.) uzupełnionego pismem z dnia 23.06.2008 r. (data wpływu 25.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zakwalifikowania do źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu środków pieniężnych otrzymanych od Syndyka oraz sposobu ...
 596. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-449/08/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2008 r. (data wpływu 23 maja 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 24 lipca 2008 r. (data wpływu 28 lipca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług wynajmu lokali mieszkalnych w hotelu pracowniczym -jest prawidłowe.W dniu 23 maja 2008 r. został złożo ...
 597. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-769/08-4/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 30.04.2008 r. (data wpływu 08.05.2008 r.) oraz piśmie uzupełniającym braki formalne (data nadania 27.06.2008 r., data wpływu 30.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zakwalifikowania do źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu środków pieniężny ...
 598. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-920/08/CJS (KAN-4927/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura 14 maja 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego -jest nieprawidłowe.W dniu 14 maja 2008r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udziele ...
 599. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-789/08-2/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 08.05.2008 r. (data wpływu 12.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zakwalifikowania do źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu środków pieniężnych otrzymanych od Syndyka oraz sposobu rozliczeń związanych z ulgą podatkową na cele mieszkaniowe -jest niepr ...
 600. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-871/08/MM (KAN-4628/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 02 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura 06 maja 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi podatkowej z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej -jest prawidłowe.W dniu 06 maja 2008r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej inter ...
 601. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-577/08/ENB
  Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych jeśli całość pozyskanej z transakcji kwoty przeznaczy na spłatę zaciągniętego kredytu hipotecznego?
 602. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-689/08-4/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 15.04.2008 r. (data wpływu 21.04.2008 r.) oraz uzupełnionego pismem z dnia 12.06.2008 r. (data wpływu 16.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zakwalifikowania do źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu środków pieniężnych otrzymanych od Syndyka oraz spo ...
 603. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-350/08-2/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia 2008 r. (data wpływu - 5 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych -jest prawidłowe.W dniu 5 maja 2008 r. został złożon ...
 604. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-833/08/CJS (KAN-4445/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. Biura 30 kwietnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego -jest prawidłowe.W ...
 605. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-717/08-2/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 23.04.2008 r. (data wpływu 28.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu wydatkowania środków wycofanych z kasy mieszkaniowej -jest prawidłowe.W dniu 28 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa ...
 606. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-602/08-2/AŻ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 12 maja 2008 r. (data wpływu 23 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu sprzedaży #188; udziału w mieszkaniu -jest prawidłowe.W dniu 23 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepi ...
 607. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-132/08/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 12 maja 2008 r. (data wpływu 13 maja 2008 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczące podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług wynajmu lub dzierżawy nieruchomości o charakterze mieszkalnym -jest prawidłowe.W dniu 13 maja 2008 r. został złożony wniosek o wydanie i ...
 608. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-634/08-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 11.04.2008 r. (data wpływu 15.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zakwalifikowania do źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu środków pieniężnych otrzymanych od Syndyka oraz sposobu rozliczeń związanych z ulgą podatkową na cele mieszkaniowe ...
 609. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-562/08-4/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 17.03.2008 r. (data wpływu 28.03.2008 r.) uzupełnionego pismem z dnia 06.06.2008 r. (data wpływu 19.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego nabytego w 2003 r ...
 610. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-695/08/MM (KAN-3678/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 08 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. Biura 10 kwietnia 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia od podatku dochodowego przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego -jest nieprawidłowe.W dniu 10 kwietnia 2008r ...
 611. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-602/08-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia08.04.2008 r. (data wpływu 08.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży na nabycie gruntu przeznaczoneg ...
 612. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-256/08-2/PW
  Czy przekazanie przez Wnioskodawcę pełnej kwoty podlegającej opodatkowaniu, na poczet zaliczki na zakup mieszkania (przedpłata), potwierdzone aktem notarialnym umowy przedwstępnej jest prawidłowym jej wydatkowaniem przewidzianym w artykule 21 ust. 1 pkt 32 lit a), i czy w ten sposób Zainteresowany wypełnił zobowiązanie złożone w oświadczeniu z 2006 r., dotyczącym zakupu mieszkania w okresie 2 lat?
 613. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-605/08-2/AZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 19 marca 2008 r. (data wpływu 07 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości -jest nieprawidłowe.W dniu 07kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 614. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-564/08/ENB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 13 maja 2008 roku (data wpływu 16 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości -jest nieprawidłowe.W dn ...
 615. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-351/08-2/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 21.03.2008 r. (data wpływu 26.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zakwalifikowania do źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu środków pieniężnych otrzymanych od Syndyka oraz sposobu rozliczeń związanych z ulgą podatkową na cele mieszkaniowe -jest prawi ...
 616. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-199/08-4/AJ
  Czy zakup działki jest zaspokojeniem własnych potrzeb mieszkaniowych i w związku z tym jest podstawą do zwolnienia z zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości?
 617. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-496/08/RS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 25 kwietnia 2008 r. (data wpływu 28 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych -jest prawidłowe.W dniu 28 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wn ...
 618. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-572/08/CJS (KAN-3028/03/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 marca 2008r. (data wpływu do tut. Biura 21 marca 2008r.) uzupełnionego w dniu maja 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania przychodu uzyskanego ze zbycia prawa wieczystego użytkowania niezabudowanej nieruchomości -jest niepraw ...
 619. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-385/08-2/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 17.03.2008 r. (data wpływu 31.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie prawa do zwolnienia ze zryczałtowanego podatku dochodowego przychodów ze sprzedaży nieruchomości nabytej przed 1.01.2007 r. -jest prawidłowe.W dniu 31.03.2008 r. został złożony ww. wniosek o u ...
 620. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-471/08/ENB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 8 kwietnia 2008 roku (data wpływu 21 kwietnia 2008 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego -jest prawidłowe.W dniu 21 kwietnia 2008 roku został złożony ww ...
 621. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-499/08-2/MG
  Na podstawie art.14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 14.03.2008 r. (data wpływu 17.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu ze zbycia lokalu mieszkalnego nabytego w 2005 r. -jest prawidłowe.W dniu 17.03.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisó ...
 622. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-528/08/CJS
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży domu wydatkowany na spłatę kredytu zaciągniętego na jego budowę, korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e ustawy o podatku dochodowym.
 623. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-419/08/BK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 27 marca 2008 r. (data wpływu 10 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 10 kwietnia 2008 r. został z ...
 624. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-184/08-4/PW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 03 marca 2008 r. (data wpływu 07 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego -jest nieprawidłowe.W dniu 07 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej spr ...
 625. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-182/08-2/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 4 marca 2008 r. (data wpływu - 6 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi odsetkowej -jest nieprawidłowe.W dniu 6 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawi ...
 626. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-280/08-2/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 25 lutego 2008 r. (data wpływu 3 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w części dotyczącej:
  - możliwości skorzystania z ulgi odsetkowej w przypadku wykorzy ...
 627. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-180/08-2/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 3 marca 2008 r. (data wpływu - 4 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi odsetkowej -jest nieprawidłowe.W dniu 4 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawi ...
 628. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-369/08/MM
  Czy sprzedając mieszkanie nabyte w 2005r. wnioskodawca będzie musiał zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu sprzedaży mieszkania?
 629. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-98/08-2/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 01.01.2008 r. (data wpływu 17.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości -jest nieprawidłowe.W dniu 17.01.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej int ...
 630. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-135/08-2/ES
  Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości w 2006 r. nabytej w 2006r. (złożenie oświadczenia, że wyda na cele określone w updof w brzmieniu prze 1 stycznia 2007 r. art. 21 ust. 1 pkt 32).
 631. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-109/08-4/PW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 05 lutego 2008 r. (data wpływu 07 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego jest:
  - prawidłowe- odnośnie zwolnienia z opodatkow ...
 632. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-349/08/MK
  Czy zachowane zostało prawo do ulgi z tytułu systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej, nabywając niezabudowaną działkę w terenie dla którego brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, ale która w momencie zakupu posiadała prawomocne warunki zabudowy?
 633. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-240/08-4/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 29.01.2008 r. (data wpływu 06.02.2008 r.) uzupełnionego pismem z dnia 14.04.2008 r. (data wpływu 17.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży prawa wieczystego użytkowania niezabudowanej nieruchomości nab ...
 634. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-114/08-4/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 5 lutego 2008 r. (data wpływu - 8 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości -jest nieprawidłowe.W dniu 8 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów pr ...
 635. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-252/08-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku (data wpływu 08.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodów uzyskanych w 2006 r. ze sprzedaży nieruchomości w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży na nabycie gruntu przeznaczonego na budo ...
 636. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-256/08-2/IŚ
  Czy kwota spłaty kredytu, zaciągniętego na kupno mieszkania, środkami uzyskanymi ze sprzedaży tego mieszkania stanowi cele mieszkaniowe i jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 637. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-118/08-2/SJ
  Usługa polegająca na oddaniu w użytkowanie na cele mieszkaniowe części nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, korzystać będzie ze zwolnienia od podatku VAT.
 638. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-204/08-2/SP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 28.01.2008 r. (data wpływu 31.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od opodatkowania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 31.01.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów pr ...
 639. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-67/08-4/PW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 21 stycznia 2008 r. (data wpływu 24 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży mieszkaniajest:
  - ...
 640. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-174/08/BK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 5 lutego 2008 r. (data wpływu 13 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie warunków zwolnienia ze zryczałtowanego podatku dochodowego przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego -jest prawidłowe.W dniu 13 lutego 2008 r. zost ...
 641. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-324/08/MS
  Czy wynajem dodatkowych pomieszczeń członkom Wspólnoty na cele mieszkaniowe korzysta ze zwolnienia podatkowego podatku dochodowego od osób prawnych pod warunkiem przeznaczenia tego dochodu na cele związane z zasobem mieszkaniowym?
 642. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-342/08/ENB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 14 marca 2008 roku (data wpływu 21 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości-jest nieprawidłowe.W ...
 643. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-112/08/IG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 11 lutego 2008 r. (data wpływu 14 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodu ze sprzedaży nieruchomości (budynku mieszkalnego) wykorzystywanej w prowadzonej działalności gospodarczej -jest prawidłowe.W dniu 14 lutego 2008 r. ...
 644. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-66/08-2/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 23 stycznia 2008 r. (data wpływu 24 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego -jest nieprawidłowe.W dniu 24 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidu ...
 645. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-49/08-4/AK
  Czy nabyte przez Wnioskodawczynię wspólnie z małżonkiem spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu objęte wspólnością ustawową, Wnioskodawczyni może przeznaczyć na pokrycie złożonego oświadczenia dotyczącego uzyskanych wcześniej przychodów ze sprzedaży własnościowego prawa do lokalu?
 646. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-65/08-2/PW
  Zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie, w części przeznaczonej na spłatę kredytu zaciągniętego na nowe mieszkanie i jego wykończenie.
 647. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-55/08-4/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 07.01.2008 r. (data wpływu 11.01.2008 r.) oraz piśmie z dnia 06.04.2008 r. (data wpływu 10.04.2008 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB2/415-55/08-2/IŚ z dnia 01.04.2008 r. (data nadania 01.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania s ...
 648. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-44/08-2/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 03 stycznia 2008 r. (data wpływu 11 stycznia 2008) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi odsetkowej -jest nieprawidłowe.W dniu 11 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie ...
 649. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-617/07-4/SP
  Sprzedaż nieruchomości w Polsce a możliwość przeznaczenia przychodu na nabycie nieruchomości za granicą
 650. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-534/07-2/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 27.12.2007 r. (data wpływu 31.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego dotyczącego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego -jest prawidłowe.W dniu 31.12.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie ...
 651. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-382/07-2/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 30 listopada 2007 r. (data wpływu 7 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego -jest prawidłowe.W dniu 7 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indyw ...
 652. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-499/07-2/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 13 grudnia 2007 r. (data wpływu 14 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu sprzedaży własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat od jego nabycia -jest prawidłowe.W dniu 14 grudnia 2007 r. został ...
 653. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-704/07/HD
  1. Czy w związku z nabyciem nieruchomości w 2005 r. przychód uzyskany z jej zbycia może zostać opodatkowany w formie ryczałtu w wysokości 10% przychodu? 2. Czy w przypadku złożenia oświadczenia o wydatkowaniu przychodu uzyskanego ze zbycia nieruchomości na własne cele mieszkaniowe w ciągu 2 lat od sprzedaży przychód powstały ze sprzedaży nieruchomości będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym? 3. Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości budynku mieszkalnego nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym dopiero po upływie 5 lat od daty nabycia, czyli w 2011 roku?
 654. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-441/07/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana U. przedstawione we wniosku z dnia 14 listopada 2007r. (data wpływu do tut. Biura 26 listopada 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 26 listopada 2007r. wpłynął do tut. Biura w ...
 655. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-572/07-4/BS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wspólnoty Mieszkaniowej przedstawione we wniosku z dnia 12.11.2007 r. (data wpływu 28.11.2007 r.), uzupełnionego pismem z dnia 05.02.2008 r. (data wpływu 08.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie przekroczenia limitu 10.000 euro -jest prawidłowe.W dniu 26.11.2007 r. Izba Skarbowa w Warszawie przesłał ...
 656. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-706/a/07/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 30 listopada 2007 r. (data wpływu 10 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości -jest nieprawidłowe.W dniu 10 grudnia 2007 r. wpłynął do tutejszego organu ww. ...
 657. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-378/07/JG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani S. przedstawione we wniosku z dnia 08 listopada 2007r. (data wpływu do tut. Biura 12 listopada 2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego -jest nieprawid ...
 658. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-258/07/JS/KAN-1816/07
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wspólnoty, przedstawione we wniosku z dnia 24 października 2007 r. (data wpływu do tut. BKIP 31 października 2007 r.), uzupełnionego pismem z dnia 10 grudnia 2007r.( data wpływu do tut BKIP 11 grudnia 2007r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatk ...
 659. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-353/07-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 05.11.2007 r. (data wpływu 07.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości w części wydatkowanej w okresie dwóch lat od sprzedaży na spłatę kredytu -jest prawidłowe.W dniu 07.11.2007 ...
 660. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-379/07-2/AŻ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 08 listopada 2007 r. (data wpływu 15 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat od jego nabycia -jest prawidłowe.W dniu 15 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzie ...
 661. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-378/07-2/AŻ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 08 listopada 2007 r. (data wpływu 15 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat od jego nabycia -jest prawidłowe.W dniu 15 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzie ...
 662. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-592/07/AW
  Czy wycofane środki z Kasy Mieszkaniowej i przeznaczone na zakup działki można uznać za wydatkowane zgodnie z celem w Umowie o Kredyt Kontraktowy, po okresie systematycznego oszczędzania w Kasie Mieszkaniowej?
 663. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-156/07-4/PW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2007 r. (data wpływu 14 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania oraz działki budowlanej -jest prawidłowe.Natomiast stanowisko Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania dochod ...
 664. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-155/07-2/PW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2007 r. (data wpływu 14 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży mieszkania -jest prawidłowe.W dniu 14 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 665. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-128/07-2/PW
  Zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych przychodu uzyskanego ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie, w części przeznaczonej na spłatę kredytu zaciągniętego na nowe mieszkanie i zakup materiałów budowlanych przeznaczonych do jego wykończenia.
 666. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-129/07-4/JK
  Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego przy sprzedaży nieruchomości.
 667. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-113/07/JG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana Sz. przedstawione we wniosku z dnia 24 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. BKIP 30 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości wydatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym na spłatę kredytu hipotecznego zaci ...
 668. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-346/07-4/RK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 03.10.2007 r. (data wpływu 15.10.2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości-jest nieprawidłowe.W dniu 03.10.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie ...
 669. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-226/07/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 29 sierpnia 2007 r. (data wpływu 31 sierpnia 2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do korzystania ze zwolnienia przedmiotowego w przypadku świadczenia usługi najmu prywatnego mieszkania na cele mieszkaniowe -jest prawidłowe.W dniu 31 sierpnia 2007 r. został złożony ...
 670. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-84/07/CJS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 17 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. BKIP 20 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu, uzyskanego ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, przeznaczonego na spł ...
 671. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-104/07/RS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 9 sierpnia 2007 r. (data wpływu 13 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania ulgi -jest nieprawidłowe.W dniu 13 sierpnia 2007 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 8 października 2007 r., o udziele ...
 672. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433//1/415/4111-114/07/BS
  1) Czy zgromadzone pieniądze mogą być przeznaczone na nadbudowę kondygnacji w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej, w wyniku której powstaną dwa odrębne lokale mieszkalne.2) Czy I wpłata gotówki dokonana przeze mnie na konto Wspólnoty tytułem zapłaty za "sprzedaż" powierzchni strychu, stanowiącej równowartość zgromadzonych środków w Kasie Mieszkaniowej wyczerpie znamiona uzyskanej ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 673. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-65/07/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 27 lipca 2007 r. (data wpływu 30 lipca 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i udokumentowania wydatków poniesionych na spłatę kr ...
 674. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-54/07/RS
  Czy wolne od podatku są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości, określone w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy i wydatkowane w okresie dwóch lat na nabycie nieruchomości na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej?
 675. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SD/415-33/07
  Czy w związku ze sprzedażą jednej z działek budowlanych zakupionych ze środków zgromadzonych w kasie mieszkaniowej, Podatnik będzie musiał zwrócić kwoty poprzednio odliczone od podatku dochodowego w ramach ulgi z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności?
 676. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-6/07
  - Czy zbycie nieruchomości przy zakupie której korzystano z odliczeń od podatku z tyt. "dużej ulgi mieszkaniowej" powoduje konieczność jest jej zwrotu? 2. Czy zbycie nieruchomości przed upływem pięciu lat od nabycia w drodze zamiany na zabudowaną nieruchomość na której znajduje się budynek mieszkalny korzysta ze zwolnienia z podatku dochodoweg
 677. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.Pdf/415-40/07
  Czy przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży mieszkania na spłatę kredytu uzyskanego na zakup innego mieszkania, lub wydatkowanie na zakup tego mieszkania zaliczki uzyskanej od nabywców przed przeniesieniem na ich rzecz własności sprzedawanego lokalu wyczerpuje przesłanki art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania przychodu osiągniętego ze sprzedaży posiadanego lokalu mieszkalnego.
 678. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/423/238/07/IW
  Czy uzyskane środki korzystają ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych zawartym w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy?
 679. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I US.XVII/415-13/07
  Prawo do odliczenia wydatków na spłatę odsetek od kredytu budowlano - hipotecznego na cele budowlane.
 680. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZPA/443-15/2007
  Wnioskodawca pyta: 1) jaką stawką podatku VAT należy opodatkować przychody z tytułu wynajmu pomieszczeń na cele mieszkalne i użytkowe, 2) czy będzie mógł skorzystać ze zwolnienia podmiotowego w podatku od towarów i usług, jeżeli wartość sprzedaży z tytułu świadczonych usług wynajmu nie przekroczy w ciągu roku podatkowego limitu obrotów 10 000 euro, 3) czy konieczne jest złożenie zgłoszenia rejestracyjnego dla celów podatku VAT.
 681. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB2/4150-15/07/KZ
  Zapytanie Podatnika dotyczy zwolnienia od opodatkowania środków ze sprzedaży nieruchomości w przypadku gdy zostaną wydatkowane na remont dwóch innych lokali mieszkalnych.
 682. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: XV/415-16/07
  Czy całość kwoty ze sprzedaży działki budowlanej przeznaczona na spłatę kredytu hipotecznego, a tym samym na cele budowlane a w kolejnych etapach na budowę, jest zwolniona z płacenia podatku od tej sprzedaży?
 683. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DFI/415-1/07/BB
  Czy należy załączyć faktury do zeznania, oświadczenia (PIT-2 K) - udokumentowania poniesionych wydatków?
 684. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-14/07/UK
  Czy obrót z tytułu najmu w/w lokalu na cele mieszkalne jest zwolniony z podatku od towarów i usług ?
 685. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR1/423/12/07/MK
  Czy koszty związane z nabyciem gruntu (odsetki, opłata początkowa), który zostanie wykorzystany do działalności deweloperskiej powinny być rozliczane w czasie w proporcji do zaawansowania projektu deweloperskiego ?
 686. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/39-13/2007/AS
  Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług robót budowlanych w obiekcie apartamentowo - biurowym.
 687. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/1CF/415/IP-23/07/EW
  Czy przychód uzyskany z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przed upływem pięciu lat od daty jego nabycia wydatkowany na zakup działki składającej się z "terenów mieszkaniowych - B" oraz z "gruntów ornych - RIVb" jest zwolniony z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w części dotyczącej "terenów mieszkaniowych - B" z uwagi na wydatek poczyniony na cele mieszkaniowe?
 688. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-61/40/US/07
  czy przeznaczając środki zgromadzone w kasie mieszkaniowej na zakup działki rolnej nie posiadającej warunków zabudowy nie traci Pani prawa do ulgi podatkowej, w sytuacji gdy z położenia tej działki wynika, że takie warunki zostaną przez gminę wydane, ponieważ nabywcy sąsiednich działek, wydzielonych z tego samego obszaru rolnego, warunki zabudowy już otrzymali?
 689. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POIII/415-1/07
  Pismem z dnia 05.01.2007 roku Podatnik zwrócił sie z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów podatkowych w sprawie dotyczącej możliwości odliczenia od dochodu poniesionych wydatków na spłatę odsetek od kredytu udzielonego na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.
 690. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415-116/06
  Czy zaliczkę zapłaconą przed założeniem dyspozycji wycofania oszczędności można potraktować jako wydatek poniesiony ze środków zgromadzonych w kasie mieszkaniowej oraz czy wartość działki budowlano-rolnej można zaliczyć na poczet wydatków przeznaczonych na cele mieszkaniowe czy tylko jej część budowlaną?
 691. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPDG2/415/428/23/07
  Czy można dokonać odliczenia od dochodu odsetek od kredytu hipotecznego, który Strona zamierzała zaciągnąć w celu nadbudowy budynku na cele mieszkalne?
 692. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-552/582/AM/07
  Czy mogę dokonać odliczenia wydatków poniesionych na spłatę odsetek od nowego kredytu ?
 693. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-3/415-6/06
  Czy wydatek na zakup działki gruntu znajdującej się na terenie przeznaczonym pod zabudowę siedliskową oraz zakup jednostek uczestnictwa funduszów inwestycyjnych skutkuje zwolnieniem z 10% należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu ze sprzedaży nieruchomości przed upływem pięciu laty od daty nabycia?
 694. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDDW/415-34/07/6528
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości przeznaczony na własne cele mieszkaniowe, w tym na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego zwolniony będzie z 10% zryczałtowanego podatku dochodowego.
 695. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZF/415-1/07
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży mieszkania bedzie wolny od podatku dochodowego w przypadku przeznaczenia tego przychodu na zakup działki z nieuregulowanym planem zagospodania przestrzennego?
 696. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZF/415-2/07
  Czy podtatnik korzystając ze zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, może realizować kilka celów mieszkaniowych?
 697. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PDM/415-5/1/2007
  Pytanie: jakie czynności należy dokonać w przypadku zbycia nieruchomości?
 698. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Pdf-415/44/06
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży mieszkania przed upływem pięciu lat od jego nabycia, przeznaczony na spłatę kredytu zaciągniętego na jego zakup przy równoczesnym korzystaniu z ulgi odsetkowej na podstawie art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przeznaczony na budowę własnego budynku mieszkalnego będzie wolny od podatku dochodowego?
 699. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USXV/415-33/06
  dotyczy skutków podatkowych niewydatkowania przez syna (w przypadku przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy zawartej z kasą mieszkaniową) wycofanych oszczędności na cele określone w ustawie, tj. na cele mieszkaniowe
 700. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-61-2/2006
  Czy posiadajac pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego oraz zaciągając na ten cel dwa kredyty zwiazane z budową - Pierwszy z kredytów będzie to kredyt budowlano-hipoteczny udzielony przez jeden z komercyjnych banków, natomiast drugi będzie to kredyt preferencyjny na zakup urzadzeń grzewczych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej istnieje możliwość odliczenia w całości odsetek od kredytu udzielonego przez bank komercyjny na budowę domu oraz kredytu preferencyjnego, który bedzie udzielony na zakup urzadzeń grzewczych w budowanym domu?
 701. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BF-III//437/14a-7/06/JL
  Czy darowizna pieniędzy zgromadzonych w Kasie Mieszkaniowej z przeznaczeniem ich na spłatę kredytu refinansowanego korzysta ze zwolnienia w wymienionego w art. 4 ust1 pkt 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn?
 702. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NM-436/01/06
  Czy pożyczki udzielone wnukowi w łacznej kwoty 120tys zł podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jeżeli jedna z nich przeznaczona zostanie na zakup nieruchomości związanej z działalnością gospodarczą w branży gastronomicznej, a druga na cele mieszkaniowe?
 703. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US pb IB / 415 - 66 / 221a/61 / 06 / KSz
  czy nabycie lokalu mieszkalnego za środki z rachunku oszczędnościowo-kredytowego kasy mieszkaniowej przez osobę, która jest już właścicielem innego lokalu mieszkalnego, jest rozumiane jako wydatek poniesiony na własne potrzeby mieszkaniowe i daje prawo do zachowania uprawnień do odliczeń związanych z oszczędzaniem w kasie mieszkaniowej?
 704. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1-415-43-06
  Czy jest możliwe, przed odbiorem lokalu mieszkalnego, bez utraty prawa do ulgi podatkowej z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej, dokonanie cesji umowy zawartej z developerem wraz ze środkami zgromadzonymi u developera na rzecz dorosłego dziecka?
 705. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1412/PD/415-31/06
  W maju 2006 r. sprzedałem działkę przed upływem 5 lat od daty jej nabycia, a pieniądze uzyskane z tej sprzedaży chciałbym przeznaczyć na budowę budynku mieszkalnego, w którym znajdowałby się lokal użytkowy o powierzchni nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. Chcąc być zwolniony od podatku ze sprzedanej działki złożyłem odpowiednie oświadczenie w urzędzie skarbowym, że cała wartość ze sprzedaży zostanie przeznaczona na budowę budynku mieszkalnego w ciągu dwóch lat od momentu sprzedaży działki. Czy będę zwolniony od podatku ze sprzedanej działki w całości, czy będę musiał zapłacić tę część podaku z budowy lokalu użytkowego?
 706. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-21/06
  Czy podatnikowi realizującemu inwestycję, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, mającą na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych podatnika i członków jego rodziny, polegającą na budowie budynku mieszkalnego rekreacyjnego całorocznego wypoczynku, w którym zamierza on wraz z rodziną zamieszkać na stałe i będzie tam zameldowany, (na sfinansowanie której zostanie udzielony kredyt z banku przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego do udzielania kredytów, a z umowy kredytowej będzie wynikało, że dotyczy on inwestycji, związanej z budową przedmiotowego budynku rekreacyjnego całorocznego wypoczynku), przy spelnieniu pozostałych warunków wynikajacych z art. 26b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przysługuje, po zakończeniu inwestycji, prawo do odliczenia od dochodu faktycznie poniesionych w roku podatkowym wydatków na spłatę odsetek od kredytu udzielonego na sfinansowanie tej inwestycji ?
 707. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-II/436-0014/06/KKa
  Dotyczy dokonania darowizny pieniędzy na budowę domu , przez podatnika wraz z małżonką na rzecz syna i synowej.
 708. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-129/06/R1
  Czy kwota uzyskana ze sprzedaży mieszkania będzie korzystała ze zwolnienia od podatku dochodowego w części przeznaczonej na spłatę kredytu zaciągniętego na sprzedawane mieszkania oraz w części przeznaczonej na jednorazową spłatę kredytu zaciągniętego na zakup nowego mieszkania oraz czy na korzystanie ze zwolnienia od podatku dochodowego nie ma wpływu fakt, że sprzedawne mieszkanie było częściowo sfinansowane środkami zaoszczędzonymi w kasie mieszkaniowej?
 709. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1/103/116/06
  Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług wynajmu domu mieszkalnego na cele mieszkaniowe.
 710. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US15PO-II-415/17/06/KD
  Czy w przypadku zakupu lokalu mieszkalnego w okresie dwóch lat od daty sprzedaży mieszkania, uzyskujący przychód z tej sprzedaży jest zobowiązany do zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego wraz z odsetkami za zwłokę mimo wskazania w złożonym oświadczeniu, że przychód ten przeznaczy na budowę budynku mieszkalnego?
 711. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P III/1/443-17/06
  Czy podlegają zwolnieniu od podatku VAT usługi wynajmowania lub dzierżawienia lokalu o charakterze mieszkalnym na rzecz podmiotu prowadzącego działalność w zakresie wynajmu mieszkań, pokoi i świadczenia usług krótkotrwałego zakwaterowania, który zamierza dzierżawić ten lokal wyłącznie na cele mieszkaniowe?
 712. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII415/1/44/06
  Czy fakt podpisania po terminie, tj. w dniu 31.03.2004 r., aneksu do umowy w sprawie przedłużenia okresu oszczędzania w kasie mieszkaniowej uprawnia do skorzystania z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wpłat dokonanych w latach 2003, 2004, 2005 i 2006 ?
 713. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-140/217/06/MK
  Czy wydatki na wyposażenie budynku gospodarczego w meble, sprzęt AGD i TV, wykorzystywanego na cele socjalno-bytowe pracowników przez umożliwienie im nieodpłatnego korzystania z lokali w budynku w okresie łączącego ich ze Spółką stosunku pracy, też na potrzeby mieszkaniowe oraz wynajmowanego klientom, powiększają wartość budynku będącą podstawą do odpisów amortyzacyjnych?
 714. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD415/1/21/11/2/06
  Czy dokonany wydatek na zakup lokalu mieszkalnego w ramach oszczędzania w kasie mieszkaniowej na podstawie umowy przedwstępnej upoważnia do skorzystania z ulgi ?
 715. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: MM-4360-SD-2/2006
  Czy darowizna na rzecz córki praw do rachunku oszczędnościowo-kredytowego w kasie mieszkaniowej w przypadku, gdy obdarowana przeznaczy środki zgromadzone na tym rachunku na cele mieszkaniowe (zakup udziału w budynku mieszkalnym poł. we Francji), korzysta ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn?
 716. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/2BV/443/2006/211/KA
  Czy opłaty pobierane przez Spółdzielnię (zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych) dotyczące lokali użytkowych a wykorzystywanych częściowo na cele mieszkaniowe są zwolnione od podatku VAT, czy też powinny być opodatkowane według stawki 22 %?
 717. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-229/266/US/06
  czy zakup działki rolnej z wydanymi przez gminę warunkami zabudowy uprawni Pana do zwolnienia z zapłaty 10% podatku od sprzedaży nieruchomości?
 718. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1420/PP/443-6/06/AP
  Czy do wartości sprzedawanych lokali wycenionych przez rzeczoznawcę należy doliczyć podatek od towarów i usług w wysokości 7%, czy należy doliczyć podatek VAT do kwot podanych przez ZGM?
 719. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1420/PP/443-6/06/AP
  Czy do wartości sprzedawanych przez Gminę Miasto lokali wycenionych przez rzeczoznawcę należy doliczyć podatek od towarów i usług w wysokości 7%, czy należy doliczyć podatek VAT do kwot podanych przez ZGM ? Czy i w jakiej wysokości należy doliczyć podatek VAT do wartości udziału w gruncie (Ad. 3)?
 720. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1420/PP/443-4/06/AP
  Czy do wartości sprzedawanych przez Gminę lokali wycenionych przez rzeczoznawcę należy doliczyć podatek od towarów i usług w wysokości 7%, czy należy doliczyć podatek VAT do kwot podanych przez ZGM?
 721. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US300/WŁ/415-17/06
  Sprzedaliśmy mieszanie przed upływem pięciu lat od daty jego nabycia. Kwota uzyskana ze sprzedaży mieszkania wydatkowana będzie na cele mieszkaniowe tj. na zakup domu w formie umowy przedwstępnej potwierdzonej aktem notarialnym w okresie dwóch lat od daty sprzedaży natomiast właściwy akt notarialny oraz przekazanie domu nastąpi po upływie dwóch lat od dnia sprzedaży tj. w 2007r. Pierwsza rata w wys. 70.000zł pokryta będzie przychodem uzyskanym ze sprzedaży lokalu mieszkalnego. Czy w świetle powyższego spełaniamy warunki do zwolnienia z podatku o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 722. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.31/DF/415/182/2006
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy zmieniając bank w którym został zaciągnięty kredyt za zakup strychu i jego adaptację na cele mieszkalne ,na inny bank w którym został zaciągniety kredyt na spłatę pierwszego kredytu , nadal przysługuje odliczenie od dochodu z tytułu wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu na podstawie art.26b ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 723. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415-45/06/AZ
  Czy w związku ze zbyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego należy odprowadzić podatek, jeżeli tak, to w jakiej wysokości i terminie?
 724. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPD/415/T-20/3/512/2006
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku dochodowego w przypadku, gdy przeznaczony jest na remont i modernizację domku letniskowego?
 725. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZN-DF-I/4111-16/06
  Czy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży nieruchomości, jeżeli własność tej nieruchomości została przeniesiona na podatnika przez pożyczkobiorców, w wyniku niedotrzymania terminu zwrotu pożyczki?
 726. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.I-415/2/2006
  Czy można skorzystać w roku 2005 z ulgi remontowej, w związku z wydatkami poniesionymi na remont i modernizację budynku mieszkalnego zajmowanego na podstawie warunkowej umowy sprzedaży ?
 727. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/29/PDII/415-14/06
  Czy nabywając udział w nieruchomości oraz udział w prawie wieczystego użytkowania, na których znajduje się budynek mieszkalny oraz obejmując w posiadanie w wyniku tej transakcji, lokal mieszkalny odpowiadający jego powierzchnią użytkową posiadanemu udziałowi w gruncie zostanie zachowane prawo do ulgi podatkowej z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej ?
 728. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: UP-II-1A-415-2/138/06
  Czy kwota pieniężna otrzymana od właściciela nieruchomości, na podstawie zawartej ugody za - jak wskazano w ugodzie - "pozyskanie lokalu zamiennego" i przeznaczona na inne cele mieszkaniowe jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym?
 729. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/FA/4117-14/54/05/AP
  dot. zachowania prawa do wykorzystanej ulgi z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej w sytuacji, gdy środki wycofane z kasy zostaną przeznaczone na zakup mieszkania w Towarzystwie Budownictwa Społecznego
 730. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FO3/415-118/05/DP
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od nabycia, w części nie wykorzystanej na własne cele mieszkaniowe jest zwolniony z 10% zryczałtowanego podatku dochodowego?
 731. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.XIII-415/35-IV/204/05
  Czy poniesione w 2005 roku wydatki w postaci opłaty podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty za sporządzenie aktu notarialnego, związane z faktem nabycia działki są wydatkami poniesionymi na cele mieszkaniowe, spełniającymi kryterium oszczędności wycofanych z Kasy Mieszkaniowej, wydatkowanych zgodnie z celami systematycznego oszczędzania na rachunku prowadzonym przez Kasę Mieszkaniową?
 732. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.XIII-415/35-II/204/05
  Czy wydatki, które zamierza ponieść podatnik w 2005 roku na zakup materiałów budowlanych w celu realizacji inwestycji mieszkaniowej, bez uprzedniego uzyskania od właściwych organów pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego - stanowią wydatki na cele mieszkaniowe, spełniające kryterium oszczędności wycofanych z Kasy Mieszkaniowej, wydatkowanych zgodnie z celami systematycznego oszczędzania na rachunku prowadzonym przez Kasę Mieszkaniową?
 733. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.XIII-415/35-IV/204/05
  Czy poniesione w 2005 roku wydatki w postaci opłaty podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty za sporządzenie aktu notarialnego, związane z faktem nabycia działki są wydatkami poniesionymi na cele mieszkaniowe, spełniającymi kryterium oszczędności wycofanych z Kasy Mieszkaniowej, wydatkowanych zgodnie z celami systematycznego oszczędzania na rachunku prowadzonym przez Kasę Mieszkaniową?
 734. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.XIII-415/35-II/204/05
  Czy wydatki, które zamierza ponieść podatnik w 2005 roku na zakup materiałów budowlanych w celu realizacji inwestycji mieszkaniowej, bez uprzedniego uzyskania od właściwych organów pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego - stanowią wydatki na cele mieszkaniowe, spełniające kryterium oszczędności wycofanych z Kasy Mieszkaniowej, wydatkowanych zgodnie z celami systematycznego oszczędzania na rachunku prowadzonym przez Kasę Mieszkaniową?
 735. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/206/2005/PD II/415-67/05
  Czy oszczędności zgromadzone w kasie mieszkaniowej mozna przeznaczyć na wykup i adaptację poddasza ?
 736. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Pdf-415/52/05
  Czy wydatkowanie środków zgromadzonych na imiennym rachunku oszczędnościowym w kasie mieszkaniowej, można przeznaczyć na finansowanie kosztów związanych z ustaleniem odrębnej własności lokalu mieszkalnego w tym: wykup z Urzędu Miasta działki budowlanej, na której położony jest budynek, w którym planowane jest ustalenie odrębnej własności lokalu, pokrycie kosztów zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty sądowej, pokrycie kosztów założenia księgi wieczystej i czy jest to zgodne z wymaganiami ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego?
 737. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI-415/176/46/81/06
  Czy wpłacenie w końcu 2005 r. wycofanych oszczędności z Kasy Mieszkaniowej do firmy developerskiej, z którą w momencie wpłaty zostanie zawarta umowa rezerwacyjna i wystawiona faktura VAT za dokonanie wpłaty opłaty rezerwacyjnej, będzie uznane za zrealizowanie celu mieszkaniowego, jeżeli jego budowa rozpocznie się na początku 2006 r., a umowa notarialna zostanie zawarta w 2007 r. po zakończeniu budowy?
 738. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO I 415/41/05
  Czy podatnik zachowuje prawo do ulgi z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej, jeżeli w 2005 r. nastąpiło wycofanie pieniędzy po zakończeniu fazy systematycznego oszczędzania, a podatnik nie wydatkuje ich do końca 2005 r. na cele mieszkaniowe, zakupu dokona wspólnie z bratem w 2006 r.?
 739. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/194/2005/PDII/415-63/05
  Czy w przypadku cesji rachunku oszczędnościowego w kasie mieszkaniowej na syna wykorzystana przez podatników ulga podatkowa będzie podlegała zwrotowi ?
 740. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US pb IB / 415 - 61 / 320a/62 / 05 / KSz
  czy podatnicy mogą zrealizować cel określony w § 2 ust. 4 aneksu do umowy z kasą mieszkaniową /tj. nabycie działki budowlanej lub jej części pod budowę domu jednorodzinnego/ w świetle uchwały Rady Miejskiej Białegostoku w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego os. ... oraz wpisu i wyrysu planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych przy ul. ... i czy w związku z tym podatnicy nie stracą nabytej ulgi?
 741. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF/415-55/05
  Czy podatnik, który dokonał na rzecz córki cesji uprawnień do rachunku oszczędnościowo - kredytowego w kasie mieszkaniowej ma obowiązek wykazania tego w zeznaniu rocznym i zwrotu ulgi z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej?
 742. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-2/415-43/05/MCz
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego będącego własnością współmałżonki w myśl art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)Czy wydatki poniesione na remont i modernizację budynku mieszkalnego, który nie posiada odbioru technicznego można odliczyć od podatku za rok 2005r.?
 743. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IV-415/11/2005
  Czy zakup działki, w odniesieniu do której właściciel posiada aktualną decyzję o warunkach zabudowy wydaną przez gminę można uznać za zrealizowanie celu mieszkaniowego, zgodnie celem oszczędzania określonym w umowie o kredyt kontraktowy?
 744. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/169/2005/PDII/415-56/05
  Czy wydatki poniesione na budowę wodociągu oraz na zakup projektu domu i jego adaptację dla potrzeb rozpoczęcia budowy domu spełnią wymogi dot. zainwestowania oszczędności wycofanych w 2005 roku z kasy mieszkaniowej ?
 745. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-2-415/205/05
  Czy środki uzyskane ze sprzedaży działki, przeznaczone na zakup domu w szeregowej są zwolnione z opodatkowania 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 746. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-2-415/204/05
  Czy spłacenie pieniędzmi uzyskanymi ze sprzedaży mieszkania (druga rata otrzymana w dniu sprzedaży) części kredytu zaciągniętego przed sprzedażą na zakup domu w zabudowie szeregowej stanowi przesłankę do zwolnienia uzyskanego przychodu z opodatkowania 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 747. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/86/05/ZM
  Czy wynajem nieruchomości mieszkalnej osobie prawnej, która przeznacza nieruchomość na cele zakwaterowania swoich pracowników korzysta ze zwolnienia od podatku?.
 748. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PW-2/4111-415/0049/I/05
  Czy systematycznie gromadzone oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową wypłacone po okresie oszczędzania można przeznaczyć na zakup udziału w prawie własności mieszkania stanowiącego odrębną własność hipoteczną ?
 749. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF1/415-126A/266/05/AS
  Czy wydatkując wycofane z kasy mieszkaniowej oszczędności na zakup materiałów do wykończenia lokalu mieszkalnego zakupionego na rynku pierwotnym, zostanie zachowane prawo do nabytej ulgi podatkowej z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej
 750. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426PD/415/42/05
  Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowana podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych. Wybudowałem budynek usługowo-handlowy z lokalami mieszkalnymi na wynajem. Całą inwestycję przeprowadziłem sposobem gospodarczym tj. nie na wszystkie materiały posiadam faktury. W trakcie budowy skorzystałem z ulgi budowlanej w związku z budową lokali na wynajem ( dwa lokale mieszkalne przeznaczam na wynajem ). W 2005r. zakończyłem inwestycję i chciałbym ten budynek wprowadzić do majątku firmy. Czy za wartość początkową przyjąć wyłącznie proporcjonalnie do całości tą część, która jest wynajmowana, a w momencie wynajęcia kolejnych powierzchni podwyższać wartość początkową ?
 751. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/130/2005/PDII/415-46/05
  Czy zakup działki, położonej w miejscowości w której miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z dniem 31.12.2003 r. stracił ważność, spełni wymogi dot. zainwestowania oszczędności wycofanych w 2005 roku z kasy mieszkaniowej?
 752. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD2/415-15/05
  Czy istnieje możliwość odliczenia przez podatnika wydatków na spłatę odsetek od kredytu na cele mieszkaniowe, po dokonaniu w 2002 roku zwrotu "dużej" ulgi uprzednio odliczonej od podatku?
 753. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I US I/415/19/05, I US I/415/20/05
  Podatniczka dokonała zamiany nieruchomości będącej jej własnością, składającej się z działki zabudowanej domem mieszkalnym na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Czy zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32a ustawy o podatku dochodowym przedmiotowa zamiana nie podlega opodatkowaniu? Czy różnicę - nadwyżkę środków finansowych mogą wydatkować na dowolny cel?
 754. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US/42/DP-II/3/4110-410/05
  Czy można przeznaczyć środki pieniężne zgromadzone w kasie mieszkaniowej na zakup udziałów w niezabudowanej działce gruntu przeznaczonej pod budowę domu bądź na spłatę współwłaściciela?
 755. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-3/4111-12/415/05
  Czy kwota spłaconego kredytu podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 756. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-396/05/FW
  Czy całość zapłaconych odsetek od kredytu może wykazać w swoim rozliczeniu rocznym jeden ze współmałżonków czy oboje w wysokości po 50% zapłaconych odsetek?
 757. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-398/05/FW
  Czy odliczeniu od dochodu podlegają odsetki od pożyczki uzyskanej na zakup mieszkania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?
 758. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/22/Int-43/05
  Czy najem użytkowanych dodatkowych piwnic i komórek pod schodami lokatorom wspólnot mieszkaniowych dla potrzeb gospodarstwa domowego, jest zwolniony z podatku czy też podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?.
 759. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/33/05
  Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować przy realizacji zadania polegającego na nadbudowie wraz z przebudową budynku szpitalnego na cele mieszkalne?
 760. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PW-2/4111-415/0016/I/9098/05
  Czy przeznaczenie części lokalu mieszkalnego na wynajem osobom fizycznym na cele mieszkaniowe nie będzie skutkowało utratą prawa do ulgi z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej i obowiązkiem doliczenia do podatku wcześniej odliczonych kwot?
 761. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP-415/13/3/05
  Czy otrzymana przez policjantów w 1994r. pomoc finansowa na budownictwo mieszkaniowe została słusznie opodatkowana przez płatnika w 2004r., tj. po 10 letnim okresie służby?
 762. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/1/69/05
  Zapytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy strychu przeznaczonego do adaptacji na cele mieszkalne lub inne niż mieszkalne.
 763. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-4/05/DW
  Czy można skorzystać z ulgi remontowej z tytułu wydatków poniesionych na remont centralnego ogrzewania w budynku, którego właścicielką jest matka, a podatniczka posiada umowę użyczenia dot. jego mieszkalnej części?
 764. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII-443/7/2005
  Wysokość stawki podatku VAT w przypadku świadczenia usług podgrzewania i dostarczania ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania w przypadku usług wynajmu lokali na cele mieszkalne.
 765. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: UPO-415-25/05/02/RL
  Podatnik zwrócił się o interpretację przepisów prawa odnośnie sposobu uwzględnienia odliczeń wydatków mieszkaniowych według stanu prawnego obowiązującego w 2004 roku wskazując art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509).
 766. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPD1/415/17A/2005/II/JM
  Czy podatnik będzie mógł przeznaczyć oszczędności wycofane z kasy mieszkaniowej na zakup działki budowlanej, aby zachować prawo do ulgi z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej oraz czy warunkiem zachowania ulgi jest konieczność wybudowania domu mieszkalnego?
 767. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-1/415/08/2005
  Czy środki pieniężne zgromadzone w kasie mieszkaniowej i następnie po wycofaniu przeznaczone na zakup domu jednorodzinnego stanowiącego własność rodziców można uznać za wydatkowane zgodnie z celami mieszkaniowymi określonymi w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 26.10.1995 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070) o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz zgodnie z dyspozycją art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2001 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) ?
 768. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD II/005-3/05
  Czy spłata kwoty umorzonego kredytu zaciągniętego przez spółdzielnię mieszkaniową przed dniem 31.05.1992 r. na budowę lokalu mieszkalnego rodziców, dokonana w 2004 r. przez córkę, która stała się w 2003 r. członkiem spółdzielni, podlega odliczeniu od podatku jako kontynuacja odliczeń dużej ulgi budowlanej.
 769. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/P/2/2005
  Czy w związku z prowadzoną dzialalnością gospodarczą i świadczeniem usług na rzecz innej firmy poza miejscem wykonywania swojej działalności mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z wynajmem pomieszczeń od firmy której świadczę usługi?
 770. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-1/05
  Możliwość odliczenia od dochodu za 2004 rok spłaconych odsetek od kredytu zaciągniętego w banku na zakup od dewelopera lokalu mieszkalnego.
 771. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-24/2170/415/24/2004/2005
  Czy pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego / domu przyznanej osobom uprawnionym w okresie od dnia 01.01.1992r. do dnia 29.10.1997r.- policjantom podlega opodatkowaniu po 10 latach służby?
 772. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/55/04
  Czy nie tracę nabytego prawa do odliczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2002 r.) wydatków poniesionych na gromadzenie na rachunku oszczędnościowo - kredytowym w Kasie Mieszkaniowej w ramach umowy o kredyt kontraktowy zawartej w listopadzie 2001 r. - z przeznaczeniem ich na spłatę pożyczki hipotecznej zaciągętej na realizację własnych potrzeb mieszkaniowych, jak również z przeznaczeniem kredytu kontraktowego na spłatę tej pożyczki ?
 773. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.39/DF/410/13/2005
  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że zamierza Pani sprzedać za 200.000zł mieszkanie , które zakupiła w 2002 roku. Zakup mieszkania został częściowo sfinansowany kredytem bankowym / stan kredytu na dzień od sprzedaży mieszkania wyniesie około 100.000 zł/ Przy sprzedaży będzie podpisana umowa przedwstępna /notarialnie potwierdzona/, na mocy której kupujący spłaci kredyt. Po zwolnieniu przez bank hipoteki kupujacy wypłaci Pani kwotę stanowiącą różnicę ceny i bieżącej kwoty kredytu. Mieszkanie zostanie sprzedane przed upływem pięciu lat od dnia zakupu. Według Pani stanowiska 10% podatek należy zapłacić od 100.000 zł ponieważ pozostała kwota zostanie wpłacona bezpośrednio do banku i nie będzie stanowiła Pani przychodu. Drugie pytanie dotyczy ponownego zainwestowania otrzymanej kwoty na cele mieszkaniowe - czy za cel mieszkaniowy uważa się wyłącznie zakup innej nieruchomosci bądż gruntu, czy też może nim być remont mieszkania , którego jest Pani współwłaścicielką?
 774. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: SD-K-415/180/04
  Czy wymienione w piśmie podatnika wydatki można zaliczyć do wydatków poniesionych na cele, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 775. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDII415/12/2004
  Czy podpisanie umowy notarialnej o ustanowieniu wspólnoty majątkowej na lokalu żony, na mocy której stanę się udziałowcem tego lokalu, będę mógł poniesione wydatki na jego remont i modernizację rozliczyć w ramach przepisu art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a)?
 776. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-1039/04
  Czy w przedstawionej sytuacji podatnikowi przysługuje ulga z tytułu spłaty odsetek od kredytów zaciągniętych na cel mieszkaniowy?
 777. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I USB XVI/412/1837/2004
  - Czy otrzymana pomoc (przez policjanta) na budownictwo mieszkaniowe stanowi przychód w dacie jej faktycznego otrzymania (1993 r.) czy w momencie jej umorzenia, tj 2003 r. ?- Czy w przepisach prawa podatkowego istnieje pojęcie "przedawnienia" ?
 778. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.21/AD/415/22/2004
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości stanowiącej grunty rolne, łąkowe i zalesione, (przed upływem pięciu lat od daty nabycia) podlega zwolnieniu od podatku dochodowego ?
 779. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZF/415-384/04
  Od 1999 r. jestem posiadaczem książeczki mieszkaniowej w Kasie Mieszkaniowej Banku PEKAO S.A. W chwili obecnej chciałbym zrealizować zgromadzone na niej środki pieniężne na zabezpieczenie własnych celów mieszkaniowych. W związku z powyższym zwracam się z pytaniem, czy środki zgromadzone na moim rachunku oszczędnościowym mogę przeznaczyć na inwestycję w Towarzystwie Budownictwa Społecznego (partycypacja w kosztach budowy)nie tracąc prawa do ulgi?
 780. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-51/04
  Czy podlega odliczeniu od podatku spłata majątku spadkowego, którego przedmiotem jest połowa nieruchomości jako wkład mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej?
 781. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US,III-443/53/04
  Przedmiotem żądania jest udzielenie informacji o zakresie stosowania art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), w sprawie przekazania części budynku usługowego którego budowa została rozpoczęta w 1994 r., a zakończona w 1996 r., od którego podatnik odliczał podatek VAT, oraz 2-krotnie dokonywał modernizacji (w 1997 r., - dachu, w 1999 r., - wykonywał tynki zewnętrzne). W 2004 r., podatnik uzyskał pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania piętra budynku usługowego na cele mieszkalne.Podatnik zwrócił się z zapytaniem: - czy w/w sytuacji w świetle aktualnych przepisów musi zwrócić podatek naliczony od zakupów inwestycyjnych dotyczących budynku usługowego.- jeżeli tak, to w jaki sposób ma ustalić wartość VAT-u korygowanego, za jaki okres i na podstawie jakich dokumentów ma to zrobić. Zdaniem podatnika, powinien skorygować VAT naliczony od roku 1999 na podstawie rejestru zakupów inwestycyjnych wg % powierzchni użytkowej z pozwolenia na budowę.
 782. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: UPO-415/PD/144/04/AS
  Czy nie utracę przysługującej ulgi tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej, z której wycofane wkłady zobowiązałem się wydać do dnia 31 grudnia 2004 roku na nabycie, budowę, przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę domu albo lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, gdy: - wpłaciłem w/w kwotę, jako ratę jednorazową do spółdzielni mieszkaniowej celem zakupu mieszkania (zgodnie z umową ze spółdzielnią mieszkanie powinno być oddane do 31 sierpnia 2004 roku), jednak spółdzielnia nie wywiązuje się z warunków umowy. Przewidziany termin oddania to I kwartał 2005 roku. W wyniku nie wywiązania się spółdzielni z warunków umowy zmuszony będę ją wypowiedzieć do 31 grudnia 2004 roku przed oddaniem mieszkania, a wycofane pieniądze przeznaczę w roku podatkowym 2005 na zadeklarowane w umowie z kasą mieszkaniową na cele mieszkaniowe zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1995 roku (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1070 ze zm.) np. na uzyskanie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, mimo że w umowie zadeklarowałem przeznaczyć środki na nabycie, budowę, przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę domu albo lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość?
 783. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-II/OG/005/49/243/2004
  Czy pomoc finansowa otrzymywana przez policjantów w latach 1993-1997 winna być opodatkowana po upływie 10-ciu lat służby ?
 784. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005/0698/04
  Czy w przedstawionej sytuacji, spisanie umowy o zakup lokalu mieszkalnego na imię podatniczki spowoduje konieczność zwrotu kwot odliczonych przez jej męża w zeznaniach rocznych z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej ?
 785. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1478/04/CIP/01
  Spółdzielnia zwróciła się z zapytaniem jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować opłaty związane z eksploatacją lokalu.
 786. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US38/443/163/2004/JWN
  Strona jest właścicielem nieruchomości - budynku mieszkalnego, który wynajęła osobie prawnej z przeznaczeniem na cele mieszkalne dla pracowników najemcy. Czy taki najem korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w podatku od towarów i usług?
 787. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/210 i 211/2004/PDII/415-43/04
  1. Czy przed zakończeniem umowy o kredyt kontraktowy z bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową można zaciągnąć kredyt na zakup nieruchomości, a po jej zakończeniu przeznaczyć oszczędności z kasy mieszkaniowej na spłatę kredytu ? 2. Czy scedowanie przez matkę praw i obowiązków wynikających z umowy o kredyt kontraktowy uprawnia do skorzystania z ulgi podatkowej z tytułu kontynuowania umowy ? 3. Czy matka zachowuje prawo do korzystania z ulgi podatkowej w czasie, kiedy była posiadaczem rachunku w kasie mieszkaniowej w przypadku zakupu przez podatniczkę nieruchomości przed końcem trwania umowy ?
 788. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PBIII-1/415/W-88/EC/04
  1.W jakim czasie do zakończenia umowy zawartej z Kasą Mieszkaniową BPH S.A. w Krakowie będziecie Państwo mogli wydatkować pieniądze zgromadzone w Kasie aby nie stracić prawa do ulgi; 2.Czy sytuacja w zakresie czasu wydatkowania oszczędności zgromadzonych w Kasie zmieniłaby się w przypadku przedłużenia okresu oszczędzania; 3.Proszą Państwo również o udzelenie informacji na temet celów mieszkaniowych, na które mogą zostać przeznaczone oszczędności zgromadzone w Kasie -w szczególności interesuje Państwa przeznaczenie zgromadzonych środków na zakup działki częściowo budowlanej i cęściowo rolnej (zagrodowej) oraz działki siedliskowej (z domem mieszkalnym).
 789. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDOF/415-49/04
  Czy dla zachowania prawa do ulgi z tytułu systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej decydujące znaczenie ma termin wystąpienia przez posiadacza rachunku z wnioskiem o wypłatę zgromadzonych oszczędności czy też data wypłacenia ich przez kasę mieszkaniową? Czy prawo do ulgi zostanie zachowane, jeżeli oszczędności wycofane z kasy mieszkaniowej zostaną wpłacone jako zaliczka na poczet robót budowlanych prowadzonych przez developera, mimo iż przed końcem roku podatkowego nie zostanie zawarta przenosząca własność umowa notarialna?
 790. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDOF/415-45/04
  Czy wykorzystanie środków zgromadzonych przez podatnika w kasie mieszkaniowej przed zawarciem związku małżeńskiego na zakup mieszkania na zasadach ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej, spowoduje obowiązek doliczenia do podatku kwot odliczonych wcześniej z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej?
 791. Interpretacja Ministra Finansów, sygnatura: PB2/MK-033-02-4/02
  1. Należy stwierdzić, że naruszenie art. 28 ust. 2 ustawy poprzez niezapłacenie podatku w terminie wynikającym z tego przepisu i nie złożenie oświadczenia nie pozbawia podatników możliwości skorzystania z ustawowego zwolnienia przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych, bowiem warunki do realizacji prawa wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a zawarte zostały w całości w wymienionym przepisie. Zatem stosowne oświadczenie, o którym mowa w art. 28 ust. 2 nie stanowi przesłanki koniecznej do skorzystania z przedmiotowego zwolnienia. 2. Termin zapłaty, określony w art. 28 ust. 3 wskazuje, kiedy powinien zostać zapłacony podatek w sytuacji, gdy podatnik złożył oświadczenie o przeznaczeniu przychodu uzyskanego ze sprzedaży na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a i warunku tego nie wypełnił. Nie ma on natomiast znaczenia dla celów ustalenia wysokości i sposobu naliczania odsetek za zwłokę. A zatem nieprawidłowe jest różnicowanie wysokości odsetek w zależności od upływu dwuletniego terminu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a ustawy. Zgodnie bowiem z tym przepisem odsetki nalicza się aż do dnia zapłaty zawsze w wysokości połowy odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych.
 792. Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów, sygnatura: PB5/MC-033-58/01
  W związku z publikacjami prasowymi dotyczącymi rocznego rozliczenia podatku przez podatników, którzy w latach ubiegłych korzystali z ulgi z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej, uprzejmie informuję. 1. Formularz PIT/D za 2000 rok nie zawiera błędu. Konstrukcja tego formularza uwzględnia obowiązujące przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym art. 27a ust. 3 i 12 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą". Prawa i obowiązki podatników wynikają z przepisów ustaw podatkowych, a nie z formularzy zeznań podatkowych i ich załączników. Formularze podatkowe stanowią jedynie odzwierciedlenie obowiązujących przepisów, które zostały ukształtowa ...
 793. Wyrok składu 5 sędziów TK, sygnatura: K. 22/95
  Art. 26 ust. 1 pkt 5 lit. c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416; zm.: z 1993 r. Nr 134, poz. 646; z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602, Nr 126, poz. 624, Nr 126, poz. 626; z 1995 r. Nr 5, poz. 25, Nr 133, poz. 654) jest zgodny z art. 1 i art. 67 ust. 2 przepisów konstytucyjnych utrzymanych w mocy przez art. 77 ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 84, poz. 426; zm.: z 1995 r. Nr 38, poz. 184 i Nr 150, poz. 729).
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!