Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


budowa

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-550/12-4/BM
  Stawka podatku na budowę budynku usługowo-mieszkalnego.
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-817/12-6/JK
  Czy w przypadku sprzedaży nieruchomości będzie podatek dochodowy od osób fizycznych, a jeśli będzie to w jakiej wysokości od budynku, a w jakiej od gruntu?
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-235/11/12-17/S/MS1
  Zakres opodatkowania odszkodowania za wszelkie szkody powstałe w trakcie budowy urządzeń przesyłowych.
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-594/12-4/JK
  Należy stwierdzić, iż środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości nabytej w darowiźnie mogą być przeznaczone na budowę domu, gdzie współwłaścicielem jest mąż, córka i zięć.
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-797/12/WM
  Jak rozliczyć ewentualną darowiznę? Czy po stronie kosztów uzyskania przychodów należy wystornować zaewidencjonowane wcześniej koszty wybudowania sieci wodociągowej?
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-509/12-4/AKr
  Czy w związku z zaistniałą sytuacją Wnioskodawca ma prawo, aby ubiegać się o ulgę z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu hipotecznego na budowę budynku mieszkalnego?
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-675/12-2/AK
  Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo ubiegania się o zwrot części podatku VAT z tytułu zakupu materiałów budowlanych wykorzystanych do budowy części mieszkalnej budynku, która nie będzie służyła celom zarobkowym tzn. nie będzie wynajmowana w celach agroturystycznym gościom.
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-444/12-7/UNR
  Interpretacja w zakresie: - ustalania stawki podatku VAT pomiędzy kontrahentami umowy, - stawki podatku VAT dla konserwacji wolnostojących komórek położonych na terenie nieruchomości, na której znajduje się lokal mieszkalny oraz konserwacji pomieszczeń zlokalizowanych w suterenach i w obrębie strychów oraz samych suteryn i strychów, - stawki podatku VAT dla pozostałych usług świadczonych przez Wnioskodawcę.
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-757/12/TK
  Czy Wnioskodawca może zaksięgować jako koszt materiały w cenie zakupu, tj. bez marży?
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-668/12-4/AK
  Jeżeli całoroczny budynek "letniskowy" będzie służył zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych Wnioskodawczyni tj. będzie spełniał funkcję mieszkalną (lokum, w którym koncentruje się życie rodzinne), to – po spełnieniu wszystkich warunków określonych w ustawie – przysługuje Wnioskodawczyni prawo do ubiegania się o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z realizowaną inwestycją.
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-877/12/KG
  Województwo nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z wybudowaniem obiektu turystyki biznesowej.
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-697/12/KG
  MOSiR nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z budową skate parku
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-488/12-6/JK
  Stwierdzić należy, iż przychód uzyskany z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego – wydatkowany na budowę domu, do którego Wnioskodawcy nie przysługuje prawo własności ani współwłasności oraz na spłatę kredytu zaciągniętego na budowę tego domu – nie zostanie przeznaczony na własne cele mieszkaniowe w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie podlega on opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na podstawie art. 30e ww. ustawy.
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-486/12-2/JL
  Usługa związana z wybudowaniem budynku mieszkalnego sklasyfikowanego w dziale 11 PKOB, dotycząca budynku jako całości, zatem Zainteresowany, będzie mógł do wszystkich usług budowlanych związanych z budową przedmiotowego budynku zastosować preferencyjną 8% stawkę podatku od towarów i usług, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy.
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-459/12-2/RS
  1. Czy ponoszone przez V. w trakcie budowy koszty promocji i reklamy sprzedawanych przez Spółkę produktów będą stanowiły w przypadku Spółki koszty bezpośrednie, o których mowa w art. 15 ust. 4, 4b i 4c ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych ( j. t. Dz. U. z 2011 roku Nr 74, poz. 397 ze zmianami)?2. Czy koszty finansowania procesu developerskiego pochodzącego ze źródeł zewnętrznych ponoszone przez V. będą stanowiły w przypadku Spółki koszty bezpośrednie, o których mowa w art. 15 ust. 4, 4b i 4c ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (j. t. Dz. U. z 2011 roku Nr 74, poz. 397 ze zmianami)?
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-471/12-4/JL
  Komornik sądowy w świetle przepisów ustawy o VAT jest płatnikiem podatku VAT z tytułu dostawy nieruchomości w imieniu dłużnika, jeśli dłużnik występowałby w charakterze podatnika VAT obowiązanego do rozliczenia podatku z tytułu tej czynności. Z uwagi na fakt, że sprzedaż wymienionej we wniosku nieruchomości, dokonywana przez dłużnika korzystałaby ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, dostawa tej samej nieruchomości również dla Wnioskodawcy (komornika) stanowić będzie dostawę zwolnioną od podatku od towarów i usług.
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-206/12-8/PM
  1. Czy dochód, jaki uzyska Spółdzielnia Mieszkaniowa z tytułu sprzedaży w drodze przetargu mieszkańcom (nie członkom) Jej zasobów wraz z udziałem w gruncie garaży, do których Spółdzielnia nie znajdzie chętnych wśród członków jest dochodem kwalifikowanym do przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, o którym to dochodzie stanowi art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy dochód, jaki uzyska Spółdzielnia Mieszkaniowa z tytułu sprzedaży garaży wraz z udziałem w gruncie członkom Spółdzielni jest dochodem kwalifikowanym do przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, o którym to dochodzie stanowi art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 3. Czy dochód, jaki uzyska Spółdzielnia Mieszkaniowa ze zbycia garaży dla nabywców niemieszkających w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni wraz z udziałem w prawie wieczystego użytkowania gruntu, na którym zostały wybudowane garaże w drodze przetargu jest dochodem kwalifikowanym do przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, o którym to dochodzie stanowi art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 4. Czy w razie ustalenia odpowiedzi na pytanie 1 wydatkowanie tego dochodu na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 44 i art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie tożsame ze zwolnieniem tego dochodu w tej części z podatku dochodowego od osób prawnych? 5. Czy w razie ustalenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie 2 wydatkowanie tego dochodu na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 44 i art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie tożsame ze zwolnieniem tego dochodu w tej części z podatku dochodowego od osób prawnych? 6. Czy w razie ustalenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie 3 wydatkowanie tego dochodu na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 44 i art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie tożsame ze zwolnieniem tego dochodu w tej części z podatku dochodowego od osób prawnych?
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-206/12-9/PM
  1. Czy dochód, jaki uzyska Spółdzielnia Mieszkaniowa z tytułu sprzedaży w drodze przetargu mieszkańcom (nie członkom) Jej zasobów wraz z udziałem w gruncie garaży, do których Spółdzielnia nie znajdzie chętnych wśród członków jest dochodem kwalifikowanym do przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, o którym to dochodzie stanowi art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy dochód, jaki uzyska Spółdzielnia Mieszkaniowa z tytułu sprzedaży garaży wraz z udziałem w gruncie członkom Spółdzielni jest dochodem kwalifikowanym do przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, o którym to dochodzie stanowi art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 3. Czy dochód, jaki uzyska Spółdzielnia Mieszkaniowa ze zbycia garaży dla nabywców niemieszkających w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni wraz z udziałem w prawie wieczystego użytkowania gruntu, na którym zostały wybudowane garaże w drodze przetargu jest dochodem kwalifikowanym do przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, o którym to dochodzie stanowi art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 4. Czy w razie ustalenia odpowiedzi na pytanie 1 wydatkowanie tego dochodu na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 44 i art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie tożsame ze zwolnieniem tego dochodu w tej części z podatku dochodowego od osób prawnych? 5. Czy w razie ustalenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie 2 wydatkowanie tego dochodu na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 44 i art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie tożsame ze zwolnieniem tego dochodu w tej części z podatku dochodowego od osób prawnych? 6. Czy w razie ustalenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie 3 wydatkowanie tego dochodu na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 44 i art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie tożsame ze zwolnieniem tego dochodu w tej części z podatku dochodowego od osób prawnych?
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-206/12-6/PM
  1. Czy dochód, jaki uzyska Spółdzielnia Mieszkaniowa z tytułu sprzedaży w drodze przetargu mieszkańcom (nie członkom) Jej zasobów wraz z udziałem w gruncie garaży, do których Spółdzielnia nie znajdzie chętnych wśród członków jest dochodem kwalifikowanym do przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, o którym to dochodzie stanowi art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy dochód, jaki uzyska Spółdzielnia Mieszkaniowa z tytułu sprzedaży garaży wraz z udziałem w gruncie członkom Spółdzielni jest dochodem kwalifikowanym do przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, o którym to dochodzie stanowi art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 3. Czy dochód, jaki uzyska Spółdzielnia Mieszkaniowa ze zbycia garaży dla nabywców niemieszkających w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni wraz z udziałem w prawie wieczystego użytkowania gruntu, na którym zostały wybudowane garaże w drodze przetargu jest dochodem kwalifikowanym do przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, o którym to dochodzie stanowi art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 4. Czy w razie ustalenia odpowiedzi na pytanie 1 wydatkowanie tego dochodu na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 44 i art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie tożsame ze zwolnieniem tego dochodu w tej części z podatku dochodowego od osób prawnych? 5. Czy w razie ustalenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie 2 wydatkowanie tego dochodu na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 44 i art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie tożsame ze zwolnieniem tego dochodu w tej części z podatku dochodowego od osób prawnych? 6. Czy w razie ustalenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie 3 wydatkowanie tego dochodu na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 44 i art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie tożsame ze zwolnieniem tego dochodu w tej części z podatku dochodowego od osób prawnych?
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-206/12-5/PM
  1. Czy dochód, jaki uzyska Spółdzielnia Mieszkaniowa z tytułu sprzedaży w drodze przetargu mieszkańcom (nie członkom) Jej zasobów wraz z udziałem w gruncie garaży, do których Spółdzielnia nie znajdzie chętnych wśród członków jest dochodem kwalifikowanym do przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, o którym to dochodzie stanowi art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy dochód, jaki uzyska Spółdzielnia Mieszkaniowa z tytułu sprzedaży garaży wraz z udziałem w gruncie członkom Spółdzielni jest dochodem kwalifikowanym do przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, o którym to dochodzie stanowi art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 3. Czy dochód, jaki uzyska Spółdzielnia Mieszkaniowa ze zbycia garaży dla nabywców niemieszkających w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni wraz z udziałem w prawie wieczystego użytkowania gruntu, na którym zostały wybudowane garaże w drodze przetargu jest dochodem kwalifikowanym do przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, o którym to dochodzie stanowi art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 4. Czy w razie ustalenia odpowiedzi na pytanie 1 wydatkowanie tego dochodu na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 44 i art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie tożsame ze zwolnieniem tego dochodu w tej części z podatku dochodowego od osób prawnych? 5. Czy w razie ustalenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie 2 wydatkowanie tego dochodu na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 44 i art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie tożsame ze zwolnieniem tego dochodu w tej części z podatku dochodowego od osób prawnych? 6. Czy w razie ustalenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie 3 wydatkowanie tego dochodu na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 44 i art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie tożsame ze zwolnieniem tego dochodu w tej części z podatku dochodowego od osób prawnych?
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-206/12-4/PM
  1. Czy dochód, jaki uzyska Spółdzielnia Mieszkaniowa z tytułu sprzedaży w drodze przetargu mieszkańcom (nie członkom) Jej zasobów wraz z udziałem w gruncie garaży, do których Spółdzielnia nie znajdzie chętnych wśród członków jest dochodem kwalifikowanym do przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, o którym to dochodzie stanowi art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy dochód, jaki uzyska Spółdzielnia Mieszkaniowa z tytułu sprzedaży garaży wraz z udziałem w gruncie członkom Spółdzielni jest dochodem kwalifikowanym do przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, o którym to dochodzie stanowi art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 3. Czy dochód, jaki uzyska Spółdzielnia Mieszkaniowa ze zbycia garaży dla nabywców niemieszkających w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni wraz z udziałem w prawie wieczystego użytkowania gruntu, na którym zostały wybudowane garaże w drodze przetargu jest dochodem kwalifikowanym do przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, o którym to dochodzie stanowi art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 4. Czy w razie ustalenia odpowiedzi na pytanie 1 wydatkowanie tego dochodu na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 44 i art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie tożsame ze zwolnieniem tego dochodu w tej części z podatku dochodowego od osób prawnych? 5. Czy w razie ustalenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie 2 wydatkowanie tego dochodu na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 44 i art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie tożsame ze zwolnieniem tego dochodu w tej części z podatku dochodowego od osób prawnych? 6. Czy w razie ustalenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie 3 wydatkowanie tego dochodu na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 44 i art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie tożsame ze zwolnieniem tego dochodu w tej części z podatku dochodowego od osób prawnych?
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-206/12-5/PM
  1. Czy dochód, jaki uzyska Spółdzielnia Mieszkaniowa z tytułu sprzedaży w drodze przetargu mieszkańcom (nie członkom) Jej zasobów wraz z udziałem w gruncie garaży, do których Spółdzielnia nie znajdzie chętnych wśród członków jest dochodem kwalifikowanym do przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, o którym to dochodzie stanowi art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy dochód, jaki uzyska Spółdzielnia Mieszkaniowa z tytułu sprzedaży garaży wraz z udziałem w gruncie członkom Spółdzielni jest dochodem kwalifikowanym do przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, o którym to dochodzie stanowi art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 3. Czy dochód, jaki uzyska Spółdzielnia Mieszkaniowa ze zbycia garaży dla nabywców niemieszkających w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni wraz z udziałem w prawie wieczystego użytkowania gruntu, na którym zostały wybudowane garaże w drodze przetargu jest dochodem kwalifikowanym do przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, o którym to dochodzie stanowi art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 4. Czy w razie ustalenia odpowiedzi na pytanie 1 wydatkowanie tego dochodu na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 44 i art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie tożsame ze zwolnieniem tego dochodu w tej części z podatku dochodowego od osób prawnych? 5. Czy w razie ustalenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie 2 wydatkowanie tego dochodu na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 44 i art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie tożsame ze zwolnieniem tego dochodu w tej części z podatku dochodowego od osób prawnych? 6. Czy w razie ustalenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie 3 wydatkowanie tego dochodu na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 44 i art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie tożsame ze zwolnieniem tego dochodu w tej części z podatku dochodowego od osób prawnych?
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-624/12/BJ
  Stawka podatku od usług "makroniwelacji terenu" pod zabudowę mieszkaniową wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-418/12-2/KK
  Czy koszty dzierżawy gruntu, na którym realizowana jest inwestycja budowy budynku można zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia, czy też koszty te powinny zwiększać wartość początkową budowanego środka trwałego?
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-492/12/AL
  Opodatkowanie dostawy parkingu .
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-411/12-4/JK
  stwierdzić należy, że dochód ze sprzedaży nieruchomości Nr 2 nabytej w 2009 r. w drodze darowizny może korzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy w całości, jeżeli cały przychód uzyskany ze sprzedaży zostanie wydatkowany na cele mieszkaniowe określone w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zostaną spełnione wszystkie warunki o których mowa powyżej.
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-113/09/12-S/ES
  Czy Wnioskodawca, w związku ze sprzedażą w sierpniu 2005 r. budynku (w stanie surowym otwartym) posadowionym na działce nabytej w 1997 r. stracił prawo do ulgi (ulgi na wynajem) wynikającej z art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie jest zobowiązany doliczyć kwoty odliczone od dochodu w latach wcześniejszych z tytułu tej ulgi do dochodu opodatkowanego?
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-673/12/MM
  Czy sprzedaż udziału do dwupoziomowego lokalu mieszkalnego powstałego na poddaszu w wyniku podniesienia dachu stanowi źródło przychodu jeżeli wnioskodawca posiadał udział w lokalu na poddaszu przed jego nadbudową?
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-672/12/MM
  Czy sprzedaż udziału do dwupoziomowego lokalu mieszkalnego powstałego na poddaszu w wyniku podniesienia dachu stanowi źródło przychodu jeżeli wnioskodawca posiadał udział w lokalu na poddaszu przed jego nadbudową?
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1020/12/MM
  Czy sprzedaż lokalu użytkowego wyodrębnionego z części wspólnej nieruchomości podlega opodatkowaniu?
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1019/12/MM
  Czy sprzedaż lokalu użytkowego wyodrębnionego z części wspólnej nieruchomości podlega opodatkowaniu?
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-626/12/AK
  Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w 2006 r. do majątku odrębnego wnioskodawcy i wydatkowanego na nabycie od teściów do majątku wspólnego gruntu pod budowę budynku mieszkalnego.
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-424/12/PC
  Czy wydatek na opłatę za przyłącze do sieci elektroenergetycznej stanowi koszt uzyskania przychodów w momencie jego poniesienia, czy zwiększa wartość budowanych, modernizowanych środków trwałych?
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-619/12-2/ES
  Czy w przypadku wyodrębnienia na własność lokali mieszkalnych na rzecz osób fizycznych, będących jednocześnie najemcami lokali oraz stronami w umowach w sprawie partycypacji w kosztach budowy, i zaliczenia zwaloryzowanych partycypacji w całości na poczet cen sprzedaży lokali, spółka winna wykazać poszczególnym osobom fizycznym kwoty waloryzacji jako przychód z innych źródeł w informacji PIT-8C czy też kwoty zwaloryzowanych partycypacji będą przychodami z praw majątkowych (z uwzględnieniem kosztu uzyskania tego przychodu - nominalnej kwoty wpłaconej partycypacji), od których spółka winna potrącić i odprowadzić na rachunek Urzędu Skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy osób fizycznych na zasadach ogólnych wystawiając PIT-11?
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-248/12-2/AF
  Przyjmując za Wnioskodawcę, iż nabycie Nieruchomości będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zastosowanie znajdzie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-574/12/MW
  Czy istnieje możliwość uzyskania zwrotu różnicy podatku VAT za materiały budowlane zakupione przed przepisaniem pozwolenia na budowę i przed otrzymaniem nieruchomości z rozpoczętą budową domu w darowiźnie?
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-250/12-4/JR
  Czy ewentualna sprzedaż nieruchomości spowoduje, że będzie naliczony podatek od osób fizycznych?
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-336/12-2/JK
  Czy w związku z opisanym w poz. 68 stanem faktycznym środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania i przeznaczone na nabycie wraz z mężem działki pod budowę domu i budowę domu będą korzystały ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-395/12-2/IF
  Zbycie prawa do lokalu mieszkalnego będącego w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego na rzecz osób trzecich jest źródłem przychodu z praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co oznacza, że dochód uzyskany ze zbycia takiego prawa majątkowego podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych wynikających z art. 27 ust. 1 ww. ustawy. Zwaloryzowana partycypacja, koszty opłaty czynszu i spłata kredytu wraz z odsetkami na rzecz G. nie stanowią kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia partycypacji (prawa majątkowego). Jednocześnie wskazać należy, iż katalog zwolnień zawarty w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewiduje zwolnień w zakresie przeznaczenia uzyskanego przychodu ze zbycia prawa majątkowego (partycypacji) na jakikolwiek cel określony w tym przepisie.
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-263/12-2/TS
  Czy w zaistniałym stanie faktycznym do sprzedaży lasu ma zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-333/12-5/NS
  Prawo do zwrotu podatku naliczonego z faktur dokumentujących zrealizowane inwestycje w przypadku wydzierżawienia majątku spółce prawa handlowego.
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-333/12-4/NS
  Prawo do zwrotu podatku naliczonego z faktur dokumentujących zrealizowane inwestycje w przypadku oddania majątku w dzierżawę podmiotowi prywatnemu.
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-304/12/MM
  Kiedy Wnioskodawca może dokonać sprzedaży ww. lokali mieszkalnych nie naruszając zasad udzielonej ulgi budowlanej, a co za tym idzie bez konieczności zwrotu uzyskanej ulgi budowlanej?
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-326/12-4/KOM
  opodatkowanie podatkiem VAT budowy przyłączy kanalizacyjnych dla mieszkańców, udokumentowania tej usługi fakturą VAT, prawa do korekty deklaracji podatkowej oraz prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT z tytułu kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych;
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-373/12-2/AK
  Jeżeli Wnioskodawca nie dokonywał zakupów jako podatnik podatku VAT na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności w celu wybudowania budynku mieszkalno – usługowego, w którym prowadzona miałaby być działalności gospodarcza, wówczas po zmianie pozwolenia na budowę oraz zmianie przeznaczenia budynku w całości na budynek mieszkalny, Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo ubiegania się o zwrot części podatku VAT z tytułu zakupu materiałów budowlanych od pozostałych 50% wartości faktur, które nie zostały ujęte w pierwszym wniosku VZM – 1 składanym przez Wnioskodawcę oraz od całości faktur z tytułu zakupionych materiałów budowlanych, które nie zostały jeszcze rozliczone przez Wnioskodawcę we wniosku VZM- 1. Jeżeli na dzień złożenia wniosku VZM -1 Wnioskodawca będzie posiadał stosowne dokumenty (tj. pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego, faktury) a wybudowany budynek będzie służył zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych Wnioskodawcy.
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-171/12-4/DS
  Czy wypłacona kwota pełnomocnikowi polegająca na rozliczeniu w ramach środków finansowych Komitetu Mieszkańców i realizacji zadania polegającego na budowie sieci wodociągowej, następnie przekazanej odpłatnie na rzecz Wnioskodawcy stanowiła podstawę do sporządzenia informacji o innych przychodach PIT-8C na nazwisko pełnomocnika reprezentującego inwestorów?
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-329/12-2/IF
  1. Czy uiszczany w czasie inwestycji podatek od nieruchomości oraz opłaty za użytkowanie wieczyste stanowią koszty uzyskania przychodów wnioskodawcy, z tytułu działalności prowadzonej w ramach spółki komandytowej, stosownie do wielkości posiadanego udziału w spółce?2. Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca, to w jakim momencie podatek ten i opłata stanowią koszt uzyskania przychodów?
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-161/12-4/TS
  Czy kwota uzyskana ze sprzedaży udziału nabytego w 2007 r. będzie korzystała ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych w całości (działka + dom) na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-313/12-2/MS
  Czy Wnioskodawca może skorzystać z ulgi mieszkaniowej w przypadku przeznaczenia dochodu ze sprzedaży nieruchomości na budowę domu letniskowego, który będzie jedynym miejscem zamieszkania i zameldowania jego rodziny?
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-156/12-6/JK
  Uznać należy, że sprzedaż przedmiotowej nieruchomości po 01.01.2013 r. nie będzie stanowiła źródła przychodu w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegającego opodatkowaniu.
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-261/12-4/JK
  Należy stwierdzić, iż zarówno spłata połowy wartości poniesionych kosztów budowy na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego, jak i kupno działki przylegającej go gruntu, na którym posadowiony jest budynek w stanie surowym zamkniętym oraz wydatki związane z kosztami notarialnymi nie stanowią wydatków na cele mieszkaniowe, które określone zostały w art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-160/12-2/TS
  1. W którym momencie Wnioskodawca uzyskuje prawo do ulgi meldunkowej: czy po roku od zameldowania pomimo, że zameldowanie nastąpiło w trakcie budowy, czy po roku od odbioru budynku i zamieszkania ? 2. Czy ulga ta dotyczy całej nieruchomości, to jest zarówno gruntu jak i budynku ?
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-244/12-2/AP
  Jaką stawką podatku VAT winna być obciążona budowa budynku plebanii?
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-35/12-5/AM
  Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego, wolno odliczyć całość odsetek od kredytu, który został zaciągnięty łącznie przez wszystkich wspólników spółki cywilnej oraz ich małżonków na budowę nieruchomości, która zostanie wprowadzona do środków trwałych spółki?
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-35/12-4/AM
  Czy wolno amortyzować w spółce cywilnej nieruchomość wybudowaną przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej przez wspólników, której koszty wytworzenia zostały wycenione przez rzeczoznawcę zgodnie z art. 22g ust. 8 i 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-33/12-4/AM
  Czy wolno amortyzować w spółce cywilnej nieruchomość wybudowaną przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej przez wspólników, której koszty wytworzenia zostały wycenione przez rzeczoznawcę zgodnie z art. 22g ust. 8 i 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-34/12-4/AM
  Czy wolno amortyzować w spółce cywilnej nieruchomość wybudowaną przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej przez wspólników, której koszty wytworzenia zostały wycenione przez rzeczoznawcę zgodnie z art. 22g ust. 8 i 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1679/11-3/MN
  Stawka podatku - montaż drzwi przesuwnych na prowadnicach między pomieszczeniami (zazwyczaj pomiędzy garderobą a pokojem sąsiadującym).
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-568/11-5/JG
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z wybudowaniem lub modernizacją infrastruktury drogowej i towarzyszącej orazustalenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z wybudowaniem lub modernizacją infrastruktury drogowej i towarzyszącej.
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-568/11-4/JG
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z wybudowaniem lub modernizacją infrastruktury drogowej i towarzyszącej orazustalenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z wybudowaniem lub modernizacją infrastruktury drogowej i towarzyszącej.
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1278/11/AD
  Zakres określenia stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-925/11-5/JK2
  Kiedy upływa okres, po którym Wnioskodawczyni może sprzedać ww. mieszkanie bez zwracania ulgi na wynajem?
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-80/11-4/JM
  Gmina, nie ma prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub w części w związku z realizacją projektu pn. "", ponieważ w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy. Obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, który nie istnieje w przedmiotowej sprawie.
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1801/11/EJ
  brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją inwestycji polegającej na remoncie Domu Kultury
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1052/11-4/WM
  1. Czy możliwe jest złożenie przez Wnioskodawczynię odrębnego wniosku o zwrot VAT w 2011 r.? 2. Jeżeli nie, czy można złożyć korektę wniosku VZM polegającą na zmianie rozliczenia odrębnego męża Zainteresowanej na wniosek wspólny i dołączeniu faktur dotyczących wydatków poniesionych przez Wnioskodawczynię i wskazaniu rachunku Zainteresowanej do zwrotu?
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1097/11/ŁCz
  sprzedaż po 5 latach, licząc od końca roku w którym nastąpiło nabycie, nieruchomości z rozpoczętą budową domu mieszkalnego
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1317/11-7/MN
  1. Czy odpłatne udostępnienie przez Gminę przedmiotowych przyłączy kanalizacyjnych na podstawie umowy dzierżawy, zawartej ze Spółką, będzie czynnością opodatkowaną VAT w kontekście art. 8 ust. 1 ustawy o VAT? 2. Czy świadczenie wykonywane na podstawie umowy dzierżawy zawartej ze Spółką będzie czynnością opodatkowaną podstawową stawką VAT?
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1317/11-6/MN
  1. Czy dla celów art. 91 ustawy o VAT wybudowane przez Gminę przyłącza kanalizacyjne stanowią nieruchomości? 2. Czy w związku z udostępnieniem przedmiotowych obiektów na podstawie umowy dzierżawy Gmina będzie miała prawo do zastosowania 10-letniej korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ustawy o VAT?
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1317/11-5/MN
  1. Czy odpłatne udostępnienie przez Gminę przedmiotowych przyłączy kanalizacyjnych na podstawie umowy dzierżawy, zawartej ze Spółką, będzie czynnością opodatkowaną VAT w kontekście art. 8 ust. 1 ustawy o VAT? 2. Czy świadczenie wykonywane na podstawie umowy dzierżawy zawartej ze Spółką będzie czynnością opodatkowaną podstawową stawką VAT?
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1089/11-4/AG
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ujęcia w podatkowej księdze przychodów i rozchodów poniesionych kosztów.
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1312/11-2/EN
  Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków dotyczących projektu "Poprawa jakości wody (…)" oraz w zakresie opodatkowania czynności wniesienia aportem efektów ww. projektu do spółki akcyjnej.
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1464/11/JP
  prawo do obniżenia należnego podatku od towarów i usług o podatek naliczony związany z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na budowie tras rowerowych
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-963/11/HS
  Możliwość skorzystania z ulgi odsetkowej
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-726/11-2/MP
  Usługa polegająca na dofinansowywaniu osobom fizycznym usług w ramach realizacji przedsięwzięcia polegającego na podłączeniu budynków do istniejącego lub będącego w trakcie realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego, z budżetu Wnioskodawcy, która finansowana będzie dotacją z NFOŚiGW, stanowiącą dochód budżetu gminy będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku wystawiania osobom fizycznym, otrzymującym nieodpłatne świadczenia w postaci dofinansowania korzystającego ze zwolnienia, informacji PIT-8C.
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-808/11/GR
  Zakres skutków podatkowych sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-929/11-4/IF
  Należy wskazać, że z uwagi na to, iż z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika, że przedmiotowa działka posiada status prawny gruntu z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej realizowanej w formie zabudowy wolnostojącej lub bliźniaczej, należy stwierdzić, że Wnioskodawczyni będzie zwolniona z obowiązku zapłaty podatku dochodowego w związku z uzyskaniem dochodu z tytułu zbycia lokalu mieszkalnego, jeżeli przychód (a nie dochód) uzyskany ze zbycia tego lokalu zostanie wydatkowany na zakup powyższej nieruchomości gruntowej, w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpi odpłatne zbycie. Zatem w myśl powyższego bez znaczenia pozostaje fakt, iż plan zagospodarowania przestrzennego ustala minimalny procentowy wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej, gdyż na przedmiotowej działce istnieje możliwość zabudowy mieszkaniowej. Stwierdzić zatem należy, iż przychód uzyskany z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego przeznaczony na zakup udziału w działce należącej do męża Wnioskodawczyni stanowi cel mieszkaniowy.
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1325/11-2/EK
  Stawka podatku dla usługi kompleksowej budowy budynku sklasyfikowanego w PKOB w dziale 11
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1255/11-2/EN
  W jaki sposób ustalić podstawę opodatkowania przedmiotowej transakcji i jaką zastosować stawkę podatku VAT?
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1033/11/SD
  Czy wydatki związane z partycypacją w kosztach przebudowy włączenia komunikacyjnego do stacji narciarskiej Spółka może zakwalifikować jako koszty uzyskania przychodu? Jeżeli tak, to czy należy je ująć w kosztach w dacie poniesienia, czy też potraktować jako inwestycję w obcym środku trwałym?
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-806/11-2/TR
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-643/11-4/IF
  Przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w części przypadającej na Wnioskodawcę przeznaczony na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego w 2005 r. i kredytu zaciągniętego w 2007 r. podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych.
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-613/11-2/JS
  Zwolnienie z opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości.
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-384/11-2/KSU
  Czy Wnioskodawczyni może uznać za wydatki na własne cele mieszkaniowe, uprawniające do zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych ze zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego: wydatki na budowę domu jednorodzinnego, jeżeli na większości faktur, dokumentujących wydatki jest imię i nazwisko Jej męża?
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-739/11/RSz
  stawka podatku VAT dla dostawy gruntu z niedokończoną budową budynków mieszkalnych (od prac związanych z wykonaniem fundamentu do stanu surowego zamkniętego) objętych społecznym programem mieszkaniowym, sklasyfikowanych pod symbolem PKOB 11
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1039/11/JP
  prawo dokonania obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie i modernizacji sieci wodociągowej
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-953/11-4/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla wykonywanych na zamówienie klientów i montowanych w domach i mieszkaniach szaf wnękowych, pawlaczy i garderoby.
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-404/11-6/JK2
  Przychód ze sprzedaży 1/2 udziału w nieruchomości nabytego w 2000 r. nie podlega opodatkowaniu z uwagi na upływ pięcioletniego terminu licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Natomiast dochód ze sprzedaży 1/2 udziału w spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego "B", który zostanie nabyty w 2011 r. w drodze darowizny podlegać będzie opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym, zgodnie z przepisem art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. Jednocześnie należy stwierdzić, iż dochód uzyskany ze sprzedaży w 2011 r. 1/2 udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego "B" Wnioskodawca może przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wydatkiem na własne cele mieszkaniowe, w przedmiotowej sprawie będą wydatki poniesione na nabycie i montaż okien, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanie tynków, wykonanie instalacji (elektryczna, wodociągowa, Co, wentylacja), zakup i montaż paneli słonecznych, wykończenie łazienki (nabycie i montaż glazury, wyposażenia stałego (armatury), ogrzewania elektrycznego, wykonanie podłóg (montaż i materiał), wykonanie kominka (materiały i montaż), wykonanie schodów wewnętrznych i zewnętrznych (materiały i wykonanie), wykonanie ocieplenia zewnętrznego domu (materiały i wykonanie), wykonanie oświetlenia zewnętrznego domu, podłączenie gazu, przydomową oczyszczalnię - szambo (zakup urządzeń i wykonanie). Natomiast w zakresie wydatków związanych z własnymi celami mieszkaniowymi nie mieści się wykonanie ogrodzenia, bramy wjazdowej oraz drogi dojazdowej do domu.
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-703/11-2/RS
  1. Czy Spółka prawidłowo klasyfikuje i będzie klasyfikować w przyszłości wyżej wymienione koszty związane z Projektem na bezpośrednio związane z przychodami oraz koszty uzyskania przychodów inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami? W szczególności czy Spółka prawidłowo zalicza i zamierza zaliczać w przyszłości koszty finansowania (zapłacone odsetki, koszty prowizji) do kosztów bezpośrednio związanych z przychodami? 2. W którym roku podatkowym Spółka powinna zaliczać do podatkowych kosztów uzyskania przychodów odsetki od pożyczek przeznaczonych na sfinansowanie inwestycji, jeśli zapłacone zostaną w terminie późniejszym, niż uzyska przychody ze sprzedaży lokali?
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-589/11-2/JM
  Czy w stosunku do kosztów opisanej budowy kanalizacji deszczowej będzie istnieć możliwość obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego?
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-198/11-5/MZ
  Należy stwierdzić, iż umowy pożyczek będą podlegały podatkowi od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 1 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, ponieważ środki pieniężne w chwili dokonania czynności cywilnoprawnych będą znajdowały się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto należy wskazać, iż skoro powyższe pożyczki zostaną objęte zakresem ustawy o podatku od towarów i usług, czynności te będą korzystały z wyłączenia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-242/11-4/KS
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów dotyczących wydatków związanych z wyposażeniem placów zabaw oraz dotyczących wydatków na reklamę Spółki i produktów.
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-627/11-4/ES
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-862/11-2/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla robót budowlano-montażowych.
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-198/11-4/MZ
  stwierdza się, iż czynność wystawienia weksla oraz przyjęcia weksla, w świetle powołanych wyżej przepisów nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych. Fakt ten nie musi jednak oznaczać, że opodatkowaniu nie podlegają również czynności cywilnoprawne, w związku z zawarciem których wystawiony zostanie weksel. Jeżeli zatem nabycie weksla nosi znamiona czynności określonych w art. 1 ust. 1 pkt 1 to wówczas będzie rodzić dla Wnioskodawcy skutki podatkowe pod warunkiem, że to na nim zgodnie z art. 4 ustawy ciąży obowiązek podatkowy. Z uwagi na powyższe stanowiska Wnioskodawcy nie można było uznać w całości za prawidłowe.
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-208/11-4/AF
  Przelewy środków uzyskanych na podstawie Umowy kredytowej.
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-334/11-7/JS
  Opodatkowanie sprzedaży lokalu mieszkalnego
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-689/11-9/AW
  Zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych.
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-689/11-7/AW
  Zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych.
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-689/11-8/AW
  Zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych.
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-526/11/PH
  Czy transakcja przeniesienia własności nieruchomości (gruntu wraz z posadowionym na niej budynkiem) przez Gminę na rzecz Państwa L., którzy wznieśli ten budynek z własnych środków, stanowić będzie dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT w zakresie tylko wartości gruntu czy też winna być to dostawa nieruchomości zabudowanej, według jakiej stawki należy opodatkować tą czynność (stawka podstawowa czy zwolnienie)?
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-625/11/EK
  Jeżeli w momencie rozpoczęcia inwestycji Spółka będzie zarejestrowana jako podatnik VAT czynny, a wydatki poniesione w związku z jej realizacją, będą w całości wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, w pełnej wysokości.
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-712/11-3/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku.
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-524/11/MMa
  Czy wnioskodawczyni przysługuje prawo zwrotu wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z budową budynku letniskowego według projektu "...", który będzie służył zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych?
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-658/11-4/AD
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług realizowanych przez Wnioskodawcę
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-315/11-4/LS
  Wartość nakładów poniesionych na budowę garażu przez Wnioskodawczynię w wysokości 12.518 zł nie będzie stanowiła dla Niej przysporzenia majątkowego, a tym samym nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym, pod warunkiem, że otrzymana wartość pieniężna z tego tytułu jest jedynie zwrotem kosztów poniesionych na wybudowanie garażu.
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-289/11-4/JK
  Ulga rehabilitacyjna
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-321/11-4/MP
  Skutki podatkowe zwrotu nakładów na budowę garażu
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-367/11-5/MP
  Wartość nakładów poniesionych na budowę garażu przez Wnioskodawcę w wysokości 12.518,00 zł nie będzie stanowiła dla Niego przysporzenia majątkowego, a tym samym nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym, pod warunkiem, że otrzymana wartość pieniężna z tego tytułu jest jedynie zwrotem kosztów poniesionych na wybudowanie garażu.
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-333/11-6/MS1
  Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-386/11-2/MS1
  Wartość nakładów poniesionych na budowę garażu przez Wnioskodawczynię w wysokości 12.518,00 PLN nie będzie stanowiła dla Niej przysporzenia majątkowego, a tym samym nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym, pod warunkiem, że otrzymana wartość pieniężna z tego tytułu jest jedynie zwrotem kosztów poniesionych na wybudowanie garażu.
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-113/09/11-S/ES
  Czy Wnioskodawca, w związku ze sprzedażą w xx sierpnia 2005 r. budynku (w stanie surowym otwartym) posadowionym na działce nabytej w 1997 r. stracił prawo do ulgi (ulgi na wynajem) wynikającej z art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie jest zobowiązany doliczyć kwoty odliczone od dochodu w latach wcześniejszych z tytułu tej ulgi do dochodu opodatkowanego?
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-522/11-4/MPe
  w zakresie stawki podatku
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-467/11-4/MS1
  Możliwość skorzystania z ulgi odsetkowej.
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-623/11-2/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku.
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-331/11-2/LS
  Rozliczenie wzajemnego nakładów poniesionych na budowę garażu.
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-318/11-4/MS
  Skutki podatkowe zwrotu nakładów na budowę garażu, wybudowanego na cudzym gruncie.
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-439/11-5/AK
  Stawka podatku na budowę budynku usługowo-mieszkalnego.
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-439/11-4/AK
  Stawka podatku na budowę budynku usługowo-mieszkalnego.
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-517/11-2/MN
  Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku otrzymywanych zaliczek w związku z budową domu z bali.
 120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-322/11-4/AS
  Skutki podatkowe zwrotu nakładów na budowę garażu, wybudowanego na cudzym gruncie.
 121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-235/11-6/MS
  Opodatkowanie odszkodowania za wszelkie szkody powstałe w trakcie budowy urządzeń przesyłowych.
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-234/11-2/LS
  Skutki podatkowe zwrotu nakładów na budowę garażu
 123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-293/11-4/AK
  Opodatkowanie zwrotu nakładów poniesionych przez osobę fizyczną na budowę sieci wodociągowej.
 124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-498/11-4/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku.
 125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-263/11/PSZ
  Czy otrzymane zaliczki nr 1-3 wymienione w stanie faktycznym i wynikające z ustalonych przez strony warunków umownych, stanowić będą przychód podatkowy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w momencie wykonania usługi, t.j. protokolarnego odbioru domu z bali przez zamawiającego (faktura końcowa wystawiana jest po dokonaniu odbioru domu z bali)?
 126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-369/11-3/AK
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku.
 127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-270/11-5/AK
  Opodatkowanie zwrotu nakładów poniesionych przez osobę fizyczną na budowę garażu.
 128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-256/11-2/AK
  Opodatkowanie zwrotu nakładów poniesionych przez osobę fizyczną na budowę garażu.
 129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-254/11-2/MS
  Opodatkowanie zwrotu nakładów poniesionych przez osobę fizyczną na budowę garażu.
 130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-323/11-2/MS1
  Skutki podatkowe zwrotu nakładów na budowę garażu, wybudowanego na cudzym gruncie.
 131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-152/11-4/MP
  Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości na potrzeby podziału majątku wspólnego.
 132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-265/11-4/AK
  Jeżeli całoroczny budynek "letniskowy" będzie służył zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych Wnioskodawczyni, tj. będzie spełniał funkcję mieszkalną (lokum, w którym koncentruje się życie rodzinne), to – po spełnieniu wszystkich warunków określonych w ustawie – przysługuje Wnioskodawczyni prawo do ubiegania się o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z realizowaną inwestycją.
 133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-239/11-2/EC
  Opodatkowanie otrzymanych nakładów w postaci niedokończonego budynku mieszkalnego oraz skutków podatkowych nieodpłatnego przekazania lokatorom gruntu oraz lokali.
 134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-242/11-2/AS
  Skutki podatkowe zwrotu nakładów na budowę garażu, wybudowanego na cudzym gruncie.
 135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-232/11-4/ISz
  w zakresie: stosowania definicji powierzchni użytkowej, zdefiniowania pojęcia "budowa" zawartego w art. 41 ust. 12 ustawy oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu usług budowlanych
 136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-260/11-2/AJ
  CIT - w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów przygotowania Nieruchomości pod budowę drugiego budynku
 137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-148/11-2/ES
  Czy w opisanej sytuacji Wnioskodawca jest uprawniony do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych?
 138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-299/11-2/MN
  Czy wykonane przez Wnioskodawcę usługi budowlano-montażowe, polegające na stałej zabudowie wnęk podlegać będzie opodatkowaniu 8%, preferencyjną stawką podatku od towarów i usług?
 139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-101/11-4/MP
  właściciel lokalu jest zobowiązany do pokrycia pełnych kosztów zadania inwestycyjnego związanego z wybudowaniem lokali mieszkalnych, w części przypadającej na jego lokal. Zatem dokonany przez Spółdzielnię na rzecz osoby fizycznej zwrot nakładów na budowę budynku mieszkalnego stanowi przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-148/11-2/AW
  Którą ze stawek podatku od towarów i usług należy zastosować dla opodatkowania usługi polegającej na wykonaniu elementów stolarki drewnianej przez Wnioskodawcę, a następnie ich zamontowaniu zgodnie z zawartą umową – czy zastosowanie znajdzie stawka obniżona (8%), czy też konieczne będzie opodatkowanie stawka podstawową (23%), czy w przedstawionym stanie faktycznym możliwe będzie zastosowanie jednej stawki VAT zarówno dla produkcji jak i dla montażu stolarki drewnianej w ramach świadczonych przez Wnioskodawcę robót budowlano - montażowych.
 141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-102/11-4/MT
  W którym momencie w przedstawionym stanie faktycznym nastąpiło nabycie prawa własności budynku mieszkalno-usługowego?Od kiedy należy liczyć bieg pięcioletniego terminu posiadania nieruchomości, którego upływ zwalnia od obowiązku zapłaty podatku dochodowego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości?
 142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-453/11/KG
  Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku VAT w związku z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
 143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-495/11/KG
  Gmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z budową ulicy.
 144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-138/11-2/TW
  Czy od dnia 1 stycznia 2011 r. do wykonywanych usług Wnioskodawca ma prawo stosować obniżoną 8% stawkę podatku VAT?
 145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-139/11-2/DG
  Czy postępowanie spółki (wnioskodawcy) wskazane w przedstawionym stanie faktycznym, tj. alokowanie kosztów odsetek od kredytu związanego z budową mieszkań do czasu ich wybudowania do kosztów wytworzenia poszczególnych produktów (wybudowania mieszkań) i traktowania ich dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych jako koszty bezpośrednie a kosztów odsetek ponoszonych po ich wybudowaniu odnoszenia na wynik i rozpoznawania jako koszty pośrednie z punktu widzenia podatku dochodowego jest prawidłowe?
 146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-164/11-3/RS
  Czy wydatki związane z korzystaniem z kredytu i wydatki marketingowe będą mogły być kosztem uzyskania przychodów w dniu, na który będzie ujęty koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowany)?
 147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-406/S/07-5/11/JB
  Czy z chwilą podjęcia ostatecznej decyzji o zaniechaniu dalszego wdrażania systemów informatycznych(podjęcia uchwały Zarządu w tym zakresie), Spółka uprawniona będzie do zaliczenia wydatków związanych z ich wdrożeniem do kosztów uzyskania przychodu ?
 148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-76/11-5/MC
  Czy przychody z czynszów od lokali mieszkalnych przeznaczone na pokrycie kosztów eksploatacji i remontów budynków oraz spłatę kredytu zaciągniętego na budowę są zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych?
 149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-33/11-4/AM
  Czy wydatki na budowę dróg wewnętrznych wybudowanych na gruntach, w stosunku do których umowy dzierżawy wygasły a Spółka nie otrzymała zwrotu nakładów poniesionych na wytworzenie tych dróg oraz nie dokonała ich fizycznej likwidacji, stanowić powinny wydatki na wytworzenie oddzielnych środków trwałych w postaci budowli wybudowanych na cudzym gruncie podlegających amortyzacji (zgodnie z art. 16a ust. 2 pkt 2 w związku z art. 16g ust. 1 pkt 2 i ust. 4 oraz ust. 7 Ustawy o CIT), których niezamortyzowaną część w momencie wygaśnięcia umowy dzierżawy należy uznać za koszty uzyskania przychodów inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami a w związku z tym potrącalne w dacie ich poniesienia (zgodnie z art. 15 ust. 4d Ustawy o CIT)?
 150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-33/11-3/AM
  Czy wydatki na budowę dróg wewnętrznych na gruntach, w stosunku do których stosunek dzierżawy trwa, stanowią wydatki na wytworzenie oddzielnych środków trwałych w postaci budowli wybudowanych na cudzym gruncie i jako takie podlegają amortyzacji (zgodnie z art. 16a ust. 2 pkt 2 w związku z art. 16g ust. 1 pkt 2 i art. 16g ust. 4 oraz ust. 7 Ustawy o CIT)?
 151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-33/11-2/AM
  Czy wydatki poniesione na naprawę dróg publicznych (bądź na ich ulepszenie) dla celów inwestycji należy uznać za koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami a w związku z tym potrącalne w dacie ich poniesienia (zgodnie z art. 15 ust. 4d Ustawy o CIT)?
 152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-33/11-3/AM
  Czy wydatki na budowę dróg wewnętrznych na gruntach, w stosunku do których stosunek dzierżawy trwa, stanowią wydatki na wytworzenie oddzielnych środków trwałych w postaci budowli wybudowanych na cudzym gruncie i jako takie podlegają amortyzacji (zgodnie z art. 16a ust. 2 pkt 2 w związku z art. 16g ust. 1 pkt 2 i art. 16g ust. 4 oraz ust. 7 Ustawy o CIT)?
 153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-33/11-2/AM
  Czy wydatki poniesione na naprawę dróg publicznych (bądź na ich ulepszenie) dla celów inwestycji należy uznać za koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami a w związku z tym potrącalne w dacie ich poniesienia (zgodnie z art. 15 ust. 4d Ustawy o CIT)?
 154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-83/11-2/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla robót budowlano-montażowych.
 155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1424/10-2/ES
  Czy Wnioskodawczyni wraz z małżonkiem mogą ubiegać się o zwrot podatku VAT (na mocy ustawy z 29 sierpnia 2005 r.) przy budowle budynku, który w dokumentacji zakwalifikowany jest jako budynek letniskowy, a w rzeczywistości jest budynkiem mieszkalnym?
 156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1298/10-4/AP
  Czy zastosowana przez Spółkę stawka podatku VAT w wysokości 7% do sprzedaży rozpoczętego obiektu budowlano – mieszkaniowego w określonym stopniu zaawansowania robót budowlanych, który po zmianie właściciela nadal będzie kontynuowany jest prawidłowa?
 157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1059/10-2/MK1
  Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie.
 158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-49/11/KG
  Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku związanego z budową ulic, a ma prawo do odliczenia VAT w związku z budową kanalizacji ogólnospadowej.
 159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-212/11/EJ
  brak prawa do odliczenia przez Gminę podatku VAT w ramach realizowanego projektu polegającego na zagospodarowaniu terenu na osiedlu
 160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-817/10-4/DG
  CIT - w zakresie uznania wydatków na przygotowanie Nieruchomości pod budowę drugiego budynku biurowego
 161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1128/10-2/MT
  Określenie stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
 162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-924/10-6/MP
  1. Które z wydatków poniesionych na budowę domu Wnioskodawczyni może zaliczyć jako wydatki na własne cele mieszkaniowe w pełnej wysokości, a które tylko w 50% z uwagi na współwłasność?2. Czy faktury wystawione tylko na męża Wnioskodawczyni może zaliczyć do swoich wydatków, czy tylko te wystawione na siebie? Jak traktować faktury wystawione na oboje małżonków?3. Czy spłacony kredyt (choćby w części - do dnia upływu terminu rozliczenia podatku dochodowego lub w przypadku sprzedaży domu spłacony przez potencjalnego kupującego) zaciągnięty wspólnie z mężem na zakup działki budowlanej Wnioskodawczyni może zaliczyć do swoich wydatków w całości, czy tylko w połowie?
 163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1347/10-2/WS
  Moment powstania przychodu przy wykonywaniu działalności związanej ze wznoszeniem obiektów.
 164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1116a/10/WM
  Jaka stawka ryczałtu dla robót związanych z budową tuneli i mostów jest obowiązująca na 2010 r.?
 165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1096/10/AL
  Czy podlega opodatkowaniu dostawa udziałów w czterech działkach niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę gdy zostały one nabyte w związku z podziałem majątku rozwiązanej spółki?
 166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-318/10-2/MC
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
 167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1265/10/MW
  Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT za materiały budowlane zakupione przed uzyskaniem pozwolenia na budowę?
 168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1809/10/EJ
  prawo do odliczenia w części podatku naliczonego związanego z czynnościami podlegającymi VAT
 169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1695/10/MO
  Czy w przypadku budowy drogi na gruncie należącym do Gminy, nakłady winny być rozliczone w ciężar kosztów uzyskania przychodów jednorazowo, w dacie ich poniesienia jako koszty pośrednie poniesione w celu uzyskania przychodów?
 170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1248/10/MW
  Czy przychód uzyskany w wyniku odpłatnego zbycia nieruchomości do końca 2011r. zostanie zwolniony z podatku, w przypadku wydatkowania kwoty przychodu: -w części na spłatę zaciągniętego kredytu na zakup tejże nieruchomości, -w części na budowę nowego domu na innej działce, która również jest własnością wnioskodawcy?
 171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-184/11/EJ
  brak prawa do odliczenia przez gminę podatku naliczonego przy realizacji projektu polegającego na budowie obiektu sportowego
 172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-330/11/EJ
  brak prawa do odliczenia przez gminę podatku naliczonego przy realizacji projektu polegającego na budowie obiektu sportowego
 173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-329/11/EJ
  brak prawa do odliczenia przez gminę podatku naliczonego przy realizacji projektu polegającego na budowie obiektu sportowego
 174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1943/10/KG
  Gmina ma prawo do odliczenia podatku VAT w związku z budową przyłączy.
 175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-801/10-2/DG
  Czy prawidłowe jest stanowisko spółki zgodne, z którym, spółka będzie miała prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654) - powoływana dalej jako "ustawa o cit" - przedstawionych w stanie faktycznym listy wydatków poniesionych w związku z realizacją budowy osiedla, która następnie została zaniechana, w związku z brakiem opłacalności kontynuacji budowy? W jakim momencie spółka jest uprawniona do zaliczenia wszystkich powyższych wydatków wskazanych w stanie faktycznym, jako koszt uzyskania przychodu? Czy uchwała zarządu spółki będzie właściwym dokumentem stwierdzającym trwałe i definitywne odstąpienie od dalszego prowadzenia prac inwestycyjnych oraz usunięcie ww. kosztów z ewidencji bilansowej z pozycji "produkcja w toku" na pozostałe koszty operacyjne oraz ujęcie tych wydatków w rachunku podatkowym spółki? Czy dodatkowo konieczne jest sporządzenie protokołu likwidacji?
 176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-102/11/KG
  Gmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z budową przedszkola.
 177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-800/10-4/DG
  Czy koszty pozyskania kredytów i pożyczek oraz zapłacone odsetki, uiszczane na podstawie umów kredytów i pożyczek zaciągniętych konkretnie na budowę budynków i nabycie gruntu, na którym są one wznoszone mogą być sklasyfikowane na płaszczyźnie podatku dochodowego jako koszty bezpośrednie a co za tym idzie uwzględniane są w rachunku podatkowym w dacie uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży lokali wraz z udziałem w gruncie?
 178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-895/10-4/GC
  1. Czy Spółka ma prawo zaliczyć wydatki poniesione w związku z budową dróg oraz sieci do kosztów uzyskania przychodów (Spółka nie traktuje tych składników majątkowych jako własnych środków trwałych)? 2. W przypadku przyznania Spółce takiego prawa, w jakim momencie Spółka powinna zaliczyć powyższe wydatki do kosztów uzyskania przychodów?
 179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1234/10/ŁCz
  możliwości odliczenia od dochodu wydatków na spłatę odsetek od kredytu budowlanego przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji mieszkaniowej w przypadku niedopełnienia 3 letniego terminu na dokończenie budowy domu
 180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-782/10-4/AS
  CIT - w zakresie skutków podatkowych otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dopłaty do oprocentowania kredytu bankowego na realizację przedsięwzięcia.
 181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-84/11/KG
  Gmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z utworzeniem centrum turystycznego.
 182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1910/10/KG
  Gmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z budową sieci kanalizacyjnej.
 183. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-460/10-2/AF
  Nabycie nieruchomości w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Przy czym, jeżeli czysta wartość nieruchomości nabytej w wyniku zniesienia współwłasności przez Wnioskodawczynię odpowiadać będzie wartości udziału przysługującego przed zniesieniem współwłasności, lub nie przekroczy kwoty wolnej od podatku w III grupie podatkowej, tj. 4.902 zł, nie wystąpi konieczność zapłaty podatku od spadków i darowizn. Natomiast, jeżeli kwota wolna zostanie przekroczona, wówczas Wnioskodawczyni będzie zobowiązana zapłacić podatek zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn.
 184. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1627/10/KG
  Gmina ma prawo do odliczenia podatku w związku z budową przyłączy i przykanalików, natomiast nie ma prawa do odliczenia VAT w związku z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
 185. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1179/10-4/TR
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.
 186. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1084/10/BJ
  Budowa obiektu mieszkalnego sklasyfikowanego w PKOB w grupie 111.
 187. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1816/10/KG
  Gmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z budową kompleksu rekreacyjno-sportowego.
 188. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-12/07/11-S/HS
  Koszty zaniechanych inwestycji.
 189. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1335/10/AP
  Moment poniesienia kosztów związanych z realizacją projektu deweloperskiego
 190. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1336/10/AP
  Moment poniesienia kosztów związanych z realizacją projektu deweloperskiego
 191. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1333/10/AP
  Moment poniesienia kosztów związanych z realizacją projektu deweloperskiego
 192. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1334/10/AP
  Moment poniesienia kosztów związanych z realizacją projektu deweloperskiego
 193. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1055/10-5/MP
  Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości.
 194. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1100/10/KT
  Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu współfinansowanego z funduszu unijnego, dotyczącego budowy młodzieżowego domu kultury.
 195. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1094/10-5/WM
  1) Czy sprzedaż ww. działki, zakupionej w 1994 r., wraz z rozpoczętą budową nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2) Czy sprzedaż drugiej działki, także zakupionej w 1994 r., wraz z rozpoczętą budową domu jednorodzinnego, wchodzącego w skład majątku osobistego, również nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 196. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1094/10-4/WM
  1) Czy sprzedaż ww. działki, zakupionej w 1994 r., wraz z rozpoczętą budową nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2) Czy sprzedaż drugiej działki, także zakupionej w 1994 r., wraz z rozpoczętą budową domu jednorodzinnego, wchodzącego w skład majątku osobistego, również nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 197. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1055/10-4/MP
  Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości.
 198. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1647/10-2/EWW
  Czy sprzedaż mieszkań oraz mieszkań wraz z miejscami garażowymi, podlega zwolnieniu od podatku VAT, na mocy art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?
 199. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB/II/2/415-1052/10/CJS
  Czy wnioskodawczyni może przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy, kwotę zadatku otrzymanego na mocy zawartej przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości, która została wydatkowana jeszcze przed dniem zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży?
 200. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1112/10-2/ES
  Czy Wnioskodawczyni będzie przysługiwało prawo do zwrotu części wydatków na zakup materiałów budowlanych zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o zwrocie niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym mimo tego, iż na dzień złożenia wniosku Zainteresowana nie jest już właścicielką rozpoczętej przebudowy (chodzi o wydatki poniesione w okresie od uzyskania pozwolenia na budowę do dnia przeniesienia własności nieruchomości umową darowizny)?
 201. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-940/10-2/AK
  Mając na uwadze powyższe oraz uwzględniając dyspozycję zawartą w art. 26b ust. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stwierdzić należy, iż nie przysługuje Wnioskodawczyni prawo do skorzystania z odliczenia od dochodu odsetek od kredytu przeznaczonego na budowę budynku mieszkalnego. Podkreślenia wymaga również fakt, że uprawnienie do odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) mieszkaniowego było przywilejem, z którego podatnicy mogli skorzystać jedynie w ściśle określonych przez ustawodawcę warunkach. Niedopełnienie natomiast któregokolwiek z tych warunków skutkuje brakiem możliwości korzystania z przedmiotowego odliczenia.
 202. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1019/10-2/RS
  Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości.
 203. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1045/08-8/10/S/EB
  Należy stwierdzić, iż skoro z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż istnieje związek pomiędzy wydatkami, których dotyczy pytanie Spółki (na nabycie użytkowania wieczystego gruntu, na którym zostaną wybudowane boiska oraz na budowę tych boisk), a uzyskaniem prawa do budowy większej ilości mieszkań, a więc wydatki te poniesione zostaną w zamian za uzyskanie tego prawa, to w takiej sytuacji związek tych wydatków z uzyskaniem przychodów, czy też ściśle rzecz biorąc, zwiększeniem tych przychodów, poprzez możliwość budowy zwiększonej liczby mieszkań na tym samym terenie, a następnie sprzedaż tychże mieszkań - jest niewątpliwy. Gdyby bowiem kosztów tych nie poniesiono Spółka nie miałaby możliwości uzyskania dodatkowych przychodów, poprzez sprzedaż zwiększonej ilości mieszkań. Oznacza to, iż wydatki te w opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym poniesione zostaną w celu uzyskania przychodów, a więc mogą być uznane jako koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy.
 204. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-867/10-2/ES
  Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odsetek od kredytu.
 205. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-718/10-4/JK
  Należy stwierdzić, iż trzyletni okres trwania inwestycji, o którym mowa w art. 26b ust. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy liczyć od końca roku, w którym przeniesiono na Wnioskodawcę pozwolenie na budowę, a więc od końca 2005 r. Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania z ulgi odsetkowej z tytułu sfinansowania inwestycji mieszkaniowej mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych związanych z budową budynku mieszkalnego (art. 26b ust. 1 pkt 1), jednakże prowadzoną dopiero na podstawie przeniesienia na Wnioskodawcę i jego żonę pozwolenia na budowę. Odliczeniu będą podlegały jedynie odsetki od tej części kredytu, która była przeznaczona na dokończenie budowy prowadzonej na podstawie przeniesionego na Wnioskodawcę i Jego żonę pozwolenia na budowę. Wnioskodawca nie może dokonać jednorazowego odliczenia wszystkich zapłaconych odsetek od kredytu w dowolnym roku podatkowym.
 206. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1764/10/KG
  Spółka nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z budową kliniki.
 207. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-855/10-4/MG
  Opodatkowanie przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia prawa majątkowego do lokalu mieszkalnego w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego, nabytego na podstawie umowy partycypacyjnej.
 208. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1108/10/PP
  Czy przedstawiony sposób rozliczenia inwestycji drogowej dla celów podatku dochodowego od osób prawnych jest właściwy?
 209. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-689/10-3/EB
  CIT - w zakresie ustalenia wartości początkowej otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego zespołu składników majątkowych oraz w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zbycia tych składników majątkowych
 210. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1339/10-4/MN
  Stawka podatku w przypadku wniesienia aportem: gruntu przeznaczonego pod zabudowę, rozpoczętej budowy budynków mieszkalnych, dokumentacji projektowej
 211. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1339/10-2/MN
  Stawka podatku w przypadku wniesienia aportem: gruntu przeznaczonego pod zabudowę, rozpoczętej budowy budynków mieszkalnych, dokumentacji projektowej
 212. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1532/10/EJ
  brak prawa do odliczenia przez Gminę podatku naliczonego w związku realizacją projektu polegającego na budowie hali sportowej dla mieszkańców gminy
 213. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-873/10/MMa
  Czy z tytułu tej sprzedaży należy zapłacić podatek dochodowy? Jeśli tak to czy wnioskodawczyni może złożyć do urzędu skarbowego oświadczenie, że pieniądze uzyskane ze sprzedaży w całości przeznaczy na budowę domu i w ten sposób wnioskodawczyni nie będzie musiała płacić podatku dochodowego?
 214. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-842/10/MMa
  Czy sprzedaż przez wnioskodawczynię #189; gruntu wraz z #189; domu i infrastruktury drugiemu współwłaścicielowi spowoduje wykazanie przez wnioskodawczynię przychodu w wysokości #189; wartości domu i infrastruktury dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych? Czy sprzedaż przez wnioskodawczynię #189; gruntu wraz z #189; domu i infrastruktury drugiemu ze współwłaścicieli bez uwzględnienia wartości #189; domu i infrastruktury w cenie sprzedaży #189; gruntu będzie skutkowała koniecznością wykazania przez wnioskodawczynię przychodu z tytułu nieodpłatnego nabycia nakładów w wysokości #189; wartości domu i infrastruktury?
 215. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-727/10-4/MT
  Należy stwierdzić, iż przychód ze sprzedaży środków trwałych w części przypadającej na Wnioskodawcę (50%) stanowi przychód z działalności gospodarczej. Określając podstawę do opodatkowania należy uwzględnić 50% kosztów jakie zostały poniesione przez Wnioskodawcę i jego małżonkę na nabycie działki i zabudowę oraz powiększyć o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych.
 216. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1415/10/KG
  Gmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z budową Wiejskiego Centrum Aktywizacji.
 217. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-864/10/AK
  Czy o możliwości skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej decyduje moment nabycia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości, czy też w przedmiotowej sprawie decydująca jest chwila uzyskania przeze wnioskodawcę w dniu 27 sierpnia 2009r. od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zaświadczenie o przyjęciu zawiadomienia o zakończeniu budowy ww. obiektu budowlanego i niewniesieniu sprzeciwu?
 218. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-719/10/MU
  Obowiązki Gminy z tytułu odpłatnego przejęcia od osoby fizycznej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
 219. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-500/10-2/JG
  CIT - w zakresie kosztów uzyskania przychodów dotyczących budowy nowego systemu informatycznego.
 220. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-909/10-5/IM
  Wydatki poniesione na budowę Układu drogowego stanowią koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia na zasadach opisanych w rubryce 54?
 221. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-377b/10/DK
  Czy odsetki zapłacone od kredytu zaciągniętego na realizację projektu deweloperskiego oraz odsetki od kredytu bieżącego, w części wykorzystanej do realizacji konkretnej inwestycji, stanowią koszty uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia, a więc w momencie ujęcia dowodu księgowego dokumentującego ich poniesienie w księgach rachunkowych na określony dzień?
 222. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-377a/10/DK
  Czy odsetki zapłacone od kredytu zaciągniętego na realizację projektu deweloperskiego oraz odsetki od kredytu bieżącego, w części wykorzystanej do realizacji konkretnej inwestycji, stanowią koszty uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia, a więc w momencie ujęcia dowodu księgowego dokumentującego ich poniesienie w księgach rachunkowych na określony dzień?
 223. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-774/10/MMa
  Czy można w przypadku wnioskodawcy uwzględnić kilkumiesięczny okres karencji w złożeniu zawiadomienia? Czy prośba wnioskodawcy może być przez jakiś organ przyjęta, jaki i gdzie?
 224. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1356/10/EJ
  brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją przez Powiat projektu polegającego na termomodernizacji budynku szkoły
 225. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1305/10/KG
  Gmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z budową szkolnej hali widowiskowo-sportowej.
 226. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-783/10-2/AP
  Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy stosować w odniesieniu do wpłat dokonywanych przez uczestników budowy, z którymi zostały zawarte odrębne umowy na lokale mieszkalne i na miejsca postojowe w podziemnej części budynku mieszkalnego?
 227. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1232/10/KG
  Gmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z budową sieci kanalizacyjnej.
 228. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1315/10/EJ
  realizacja projektu polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej i modernizacji oczyszczalni ścieków
 229. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1173/10/EJ
  Wniesienie aportu do spółki komunalnej daje Gminie prawo do odliczenia podatku naliczonego przy budowie zakładu segregacji odpadów.
 230. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1258/10/KG
  Parafia nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z budowa parkingu i chodnika.
 231. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-366/10-4/MS
  Czy Spółka może skalkulować wysokość zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w oparciu o kwotę wydatków inwestycyjnych poniesionych po uzyskaniu Zezwolenia na budowę obiektów zlokalizowanych poza terenem Strefy, ale ściśle związanych z inwestycją w Strefie i niezbędnych dla funkcjonowania fabryki zIokaIizowanej na terenie Strefy a tym samym prowadzenia podstawowej działalności gospodarczej określonej w Zezwoleniu?
 232. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-391/10-2/AS
  Czy w świetle przypisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dokonywane nieodpłatnie przebudowy Iinii energetycznych należących do Spółki, finansowane przez JST z środków budżetu JST oraz z środków budżetu państwa lub środków Unii Europejskiej nie będą stanowiły dla Spółki przychodu podatkowego na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 14 updop?
 233. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-390/10-2/AS
  1) Czy w świetle przypisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dokonywane nieodpłatnie przebudowy linii energetycznych należących do Spółki, finansowane przez GDDKiA nie będą stanowiły dla Spółki przychodu podatkowego na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 14 updop?
 234. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-512-10-3/KS
  Czy koszty nabycia nieruchomości, koszty przygotowania terenu nieruchomości pod inwestycję, koszty prac architektonicznych i budowlanych, koszty nadzoru inwestorskiego, koszty usług świadczonych na podstawie umowy o zarządzanie, w tym usług wsparcia w poszukiwaniu oraz nabywaniu nieruchomości, usług zarządzania inwestycją, usług nadzoru nad stroną administracyjną i prawną projektu, nadzoru nad przygotowaniem oraz realizacją budżetu przedsięwzięcia inwestycyjnego (tj. koszty usług poniesione w ramach realizacji etapu pierwszego i drugiego inwestycji), a także opłaty sądowe i notarialne związane z inwestycją, wydatki na ochronę mienia, koszty obsługi prawnej realizowanej inwestycji (np. przygotowanie umów), będą stanowiły w przypadku Spółki koszty bezpośrednio związane z przychodami, o których mowa w art. 15 ust. 4, 4b i 4c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 235. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-512/10-2/KS
  Czy koszty nabycia nieruchomości, koszty przygotowania terenu nieruchomości pod inwestycję, koszty prac architektonicznych i budowlanych, koszty nadzoru inwestorskiego, koszty usług świadczonych na podstawie umowy o zarządzanie, w tym usług wsparcia w poszukiwaniu oraz nabywaniu nieruchomości, usług zarządzania inwestycją, usług nadzoru nad stroną administracyjną i prawną projektu, nadzoru nad przygotowaniem oraz realizacją budżetu przedsięwzięcia inwestycyjnego (tj. koszty usług poniesione w ramach realizacji etapu pierwszego i drugiego inwestycji), a także opłaty sądowe i notarialne związane z inwestycją, wydatki na ochronę mienia, koszty obsługi prawnej realizowanej inwestycji (np. przygotowanie umów), będą stanowiły w przypadku Spółki koszty bezpośrednio związane z przychodami, o których mowa w art. 15 ust. 4, 4b i 4c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 236. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-512/10-7/KS
  Czy koszty utrzymania nieruchomości w okresie realizacji inwestycji (m.in. podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu), koszty eksploatacyjne (usługi telekomunikacyjne, media), koszty polis ubezpieczeniowych związanych zarówno z odpowiedzialnością cywilną Spółki, jak i z ubezpieczeniami majątkowymi oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z prowadzoną inwestycją będą w przypadku Spółki stanowiły koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami, o których mowa w art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 237. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-512/10-8/KS
  Czy koszty usług koordynowania procesu promocji i sprzedaży świadczonych na podstawie umowy o zarządzanie (tj. koszty usług poniesione w ramach realizacji trzeciego etapu inwestycji) będą w przypadku Spółki stanowiły koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami, o których mowa w art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 238. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-512/10-9/KS
  Czy koszty usług koordynowania procesu promocji i sprzedaży świadczonych na podstawie umowy o zarządzanie (tj. koszty usług poniesione w ramach realizacji trzeciego etapu inwestycji) będą w przypadku Spółki stanowiły koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami, o których mowa w art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 239. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-512/10-6/KS
  Czy koszty utrzymania nieruchomości w okresie realizacji inwestycji (m.in. podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu), koszty eksploatacyjne (usługi telekomunikacyjne, media), koszty polis ubezpieczeniowych związanych zarówno z odpowiedzialnością cywilną Spółki, jak i z ubezpieczeniami majątkowymi oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z prowadzoną inwestycją będą w przypadku Spółki stanowiły koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami, o których mowa w art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 240. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-512/10-4/KS
  Czy koszty finansowania procesu deweloperskiego pochodzącego ze źródeł zewnętrznych (w tym koszty odsetek, różnic kursowych, prowizji bankowych, wycen na rzecz banków itp.), ponoszone przez Spółkę będą stanowiły w przypadku Spółki koszty bezpośrednio związane z przychodami, o których mowa w art. 15 ust. 4, 4b i 4c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 241. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-512/10-5/KS
  Czy koszty finansowania procesu deweloperskiego pochodzącego ze źródeł zewnętrznych (w tym koszty odsetek, różnic kursowych, prowizji bankowych, wycen na rzecz banków itp.), ponoszone przez Spółkę będą stanowiły w przypadku Spółki koszty bezpośrednio związane z przychodami, o których mowa w art. 15 ust. 4, 4b i 4c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 242. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1230/10/EJ
  brak prawa do odliczenia przez Gminę podatku naliczonego w ramach projektu polegającego na zwiększeniu atrakcji turystycznej miasta
 243. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-804/10/BG
  w zakresie ustalenia miejsca opodatkowania przychodów z kontraktów realizowanych przez Spółkę we Francji w latach 2006 i 2007
 244. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-552/10-2/AK
  Jeżeli Wnioskodawca dokonał korekty oraz zwrotu podatku naliczonego w związku z budową budynku wówczas usługowego, którego przeznaczenie zostało zmienione na budynek usługowo – mieszkalny i fakt ten został potwierdzony w stosownej decyzji wówczas Wnioskodawcy przysługuje prawo do ubiegania się o zwrot części podatku VAT od materiałów budowlanych (w proporcji przypadającej na część mieszkalną) zakupionych w celu realizacji inwestycji polegającej na zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych, jeżeli zostaną spełnione wszystkie powyższe warunki.
 245. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-535/10-2/LS
  1. W jaki sposób opodatkować przychód pochodzący ze sprzedaży zbędnego urobku powstającego podczas budowy stawu rybnego?
 246. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-919/10-4/MN
  Roboty budowlane związane z wymianą lub instalacją stolarki budowlanej oraz instalacją zewnętrznych rolet okiennych, sklasyfikowane pod symbolami PKWiU: 45.21.11-00.00, 45.34.31-00.00, 45.42.11-00.00, 45.42.12-00.00 i 45.42.13-00.00, wykonywane w budynkach mieszkalnych (PKOB 111, 112 i 113), podlegają opodatkowaniu według preferencyjnej stawki podatku od towarów i usług w wysokości 7%.
 247. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-522/10/WM
  W jakim momencie powstanie przychód w działalności budowlanej, czy w chwili zapłaty zaliczki na poczet przyszłych robót?
 248. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1054/10/KG
  Stowarzyszenie ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczonego w części związanej z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
 249. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-318/10-6/AM
  Czy ujęcie dla celów rachunkowych kosztów na budowę lub przebudowę infrastruktury drogowej i technicznej, przekazywanej następnie na rzecz Miasta, jako kosztów inwestycyjnych, wywiera wpływ na ich podatkową kwalifikację, tj. na rozpoznawanie tych kosztów na bieżąco jako koszty bezpośrednio obciążające koszty działalności Spółki?
 250. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-318/10-13/AM
  Czy koszty budowy lub przebudowy infrastruktury drogowej i/lub technicznej stanowić będą koszty uzyskania przychodów pośrednio związane z przychodami, zważywszy na to, że będą one powiązane zarówno z przychodami z tytułu przyszłego wynajmu lokali w centrach handlowych jak i wynagrodzenia, jakie Spółka będzie uzyskiwać od Spółki X za wykonanie usług obejmujących wytworzenie ww. infrastruktury i administrowanie procesem inwestycyjnym w tym zakresie, które będzie ustalone w sposób zryczałtowany, a więc również nie dający podstaw do przypisania faktycznych kosztów do przychodów od Spółki X?
 251. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-318/10-10/AM
  Czy Spółka będzie uprawniona do ujęcia kosztów na budowę lub modernizację infrastruktury towarzyszącej, które będą ponoszone przez Spółkę w przyszłości‚ przekazywanej nieodpłatnie na rzecz właściwych organów administracji rządowej lub samorządowej bądź innych uprawnionych podmiotów, bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodu, tj. czy poniesione nakłady powinny bezpośrednio obciążać koszty prowadzonej przez Spółkę działalności i w związku z tym nie powinny być ujmowane dla celów podatkowych jako koszty wytworzenia nowego środka trwałego, w tym inwestycji w obcym środku trwałym?
 252. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-318/10-9/AM
  Czy koszty na budowę lub modernizację infrastruktury towarzyszącej, które będą ponoszone przez Spółkę w przyszłości, przekazywanej nieodpłatnie na rzecz właściwych organów administracji rządowej lub samorządowej bądź innych uprawnionych podmiotów, stanowić będą dla Spółki koszty uzyskania przychodów?
 253. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-318/10-12/AM
  Czy Spółka będzie uprawniona do ujęcia kosztów na budowę lub modernizację infrastruktury towarzyszącej, które będą ponoszone przez Spółkę w przyszłości, przekazywanej nieodpłatnie na rzecz właściwych organów administracji rządowej lub samorządowej bądź innych uprawnionych podmiotów, bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodu w momencie ich faktycznego poniesienia czy w momencie formalnego przekazania nakładów na infrastrukturę na rzecz tych organów lub innych uprawnionych podmiotów tj. w momencie podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotowej infrastruktury?
 254. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-318/10-7/AM
  Czy Spółka będzie uprawniona do ujęcia kosztów na budowę lub przebudowę infrastruktury drogowej i technicznej, przekazanej następnie na rzecz Miasta, bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodu, tj. czy poniesione nakłady powinny bezpośrednio obciążać koszty prowadzonej przez Spółkę działalności i w związku z tym nie powinny być ujmowane dla celów podatkowych jako koszty wytworzenia nowego środka trwałego, w tym inwestycji w obcym środku trwałym?
 255. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-318/10-11/AM
  Czy ujęcie dla celów rachunkowych kosztów na budowę lub modernizację infrastruktury towarzyszącej, które będą ponoszone przez Spółkę w przyszłości, przekazywanej nieodpłatnie na rzecz właściwych organów administracji rządowej lub samorządowej bądź innych uprawnionych podmiotów, jako kosztów inwestycyjnych, będzie wywierać wpływ na ich podatkową kwalifikację, tj. na rozpoznawanie tych kosztów na bieżąco jako koszty bezpośrednio obciążające koszty działalności Spółki?
 256. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-318/10-5/AM
  Czy Spółka będzie uprawniona do ujęcia kosztów na budowę lub przebudowę infrastruktury drogowej i technicznej, przekazanej następnie na rzecz Miasta, bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodu, tj. czy poniesione nakłady powinny bezpośrednio obciążać koszty prowadzonej przez Spółkę działalności i w związku z tym nie powinny być ujmowane dla celów podatkowych jako koszty wytworzenia nowego środka trwałego, w tym inwestycji w obcym środku trwałym?
 257. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-318/10-4/AM
  Czy ponoszone przez Spółkę koszty na budowę lub przebudowę infrastruktury drogowej i technicznej, przekazanej następnie na rzecz Miasta, stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów?
 258. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-318/10-5/AM
  Czy Spółka będzie uprawniona do ujęcia kosztów na budowę lub przebudowę infrastruktury drogowej i technicznej, przekazanej następnie na rzecz Miasta, bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodu, tj. czy poniesione nakłady powinny bezpośrednio obciążać koszty prowadzonej przez Spółkę działalności i w związku z tym nie powinny być ujmowane dla celów podatkowych jako koszty wytworzenia nowego środka trwałego, w tym inwestycji w obcym środku trwałym?
 259. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-318/10-8/AM
  Czy koszty budowy lub przebudowy infrastruktury drogowej i technicznej stanowią koszty uzyskania przychodów pośrednio związane z przychodami, zważywszy na fakt, że są one powiązane zarówno z przychodami z tytułu przyszłego wynajmu na rzecz Spółki X części Inwestycjijak i wynagrodzenia, jakie Wnioskodawca uzyskuje od Spółki X za wykonanie usługi na podstawie Umowy o świadczenie usług, które zostało ustalone w sposób zryczałtowany, a więc również nie dający podstawy do przypisania faktycznych kosztów do konkretnego przychodu od Spółki X
 260. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-504/10-4/KS
  opodatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości
 261. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-438/10-2/EK
  Jak należy ustalić wysokość kosztu uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży przez Spółkę składników majątkowych stanowiących elementy przedsiębiorstwa lub ZCP, otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego (w szczególności zaś centrum handlowego), które na moment dokonania aportu nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Zbywcy?
 262. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-614/10-2/KS
  stwierdzić należy, iż zamierzona sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie w drodze spadku. W konsekwencji przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości nie stanowi źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy czyli nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 263. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-870/10/KG
  Gmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z budową Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji.
 264. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-575/10-2/ES
  Czy gmina miała prawo potraktować zwrot kosztów jako wynagrodzenie za sieć wodno-kanalizacyjną, oraz czy Wnioskodawca wraz z małżonką są zobowiązani do odprowadzenia od tej kwoty podatek dochodowy od osób fizycznych?
 265. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-260c/10/PS
  W zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy, dochodu uzyskanego z tytułu odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bieżącym i rachunku lokat terminowych tworzonych z środków finansowych na pokrycie rzeczywistych kosztów budowy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży o statusie spółdzielczych własnościowych praw, prawie odrębnej własności oraz z adaptacji pomieszczeń, udziałów członkowskich i wpisowego, z przekształceń praw spółdzielczych lokatorskich na własnościowe i odrębną własność lokalu mieszkalnego, użytkowego i garażu.
 266. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1075/10/EJ
  brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu przez Gminę polegającego na budowie parkingu
 267. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-451/10-5/TW
  1. Czy wprowadzenie ziemi z zamiarem budowy 6 domów do działalności gospodarczej pociąga za sobą obowiązek uiszczenia podatku dochodowego? 2. Czy poniesione koszty przed wprowadzeniem inwestycji do działalności gospodarczej będą stanowiły koszty uzyskania przychodu przy sprzedaży gotowych domów? 3. Czy ziemię, która została zakupiona ze wspólnych środków pieniężnych małżonków i zapisana notarialnie wyłącznie na żonę, Wnioskodawca będzie mógł sprzedać w ramach prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej? 4. Czy wartość ziemi (działek budowlanych) będzie kosztem podatkowym przy sprzedaży domów?
 268. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-956/10/EJ
  brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją przez Gminę projektu polegającego na budowie i oznakowaniu tras rowerowych w Mieście
 269. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-481/09/10-S/TJ
  Zwolnienie z opodatkowania wydatków na wykończenie lokalu mieszkalnego nabytego w stanie developerskim.
 270. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-113/09/10-S/ES
  Czy Wnioskodawca, w związku ze sprzedażą w xx sierpnia 2005 r. budynku (w stanie surowym otwartym) posadowionym na działce nabytej w 1997 r. stracił prawo do ulgi (ulgi na wynajem) wynikającej z art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie jest zobowiązany doliczyć kwoty odliczone od dochodu w latach wcześniejszych z tytułu tej ulgi do dochodu opodatkowanego?
 271. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-319/10-4/MP
  Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia odsetek zapłaconych od kwoty kredytu, podwyższonej aneksem, do wysokości limitu, który w 2009 r. wynosił 243 460 zł.
 272. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-874/10/KG
  Gmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z budową otwartych obiektów sportowych, następnie przekazanych odpłatnie w trwały zarząd.
 273. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-802/10/EJ
  Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy realizacji projektu ze względu na związek poniesionych wydatków ze sprzedażą opodatkowaną polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych
 274. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-810/10/EJ
  brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przy realizacji projektu polegającego na budowie drogi
 275. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-487/10/MMa
  1. Czy wnioskodawcy przysługuje przywilej odliczenia odsetek od kredytu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy w PIT-2K wnioskodawca ma podać jako datę rozpoczęcia inwestycji datę wystawienia pozwolenia na budowę, czy przystąpienia do umowy kredytowej z bankiem? Wnioskodawca faktycznie zaczął spłacać raty w 2005r. 3. Czy w PIT-2K wnioskodawca ma podać wysokość kredytu przyznanego w 2005r. czy też wysokość kredytu po podpisanym aneksie w 2007r.? Które odsetki wnioskodawca może odliczyć?
 276. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-839/10/KG
  Gmina ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z budową boiska będącego umową dzierżawy.
 277. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-867/10/EJ
  brak prawa do odliczenia przez Gminę podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na budowie boiska sportowego
 278. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-422/11/HS
  Możliwość przeznaczenia środków ze sprzedaży nieruchomości nabytej w 2009r. na cele mieszkaniowe (budowę domu).
 279. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-459/10/MMa
  Kiedy nastąpiło nabycie przez wnioskodawcę nieruchomości (garażu). W dniu przekazania garażu czyli 16 października 2008r., czy w dniu ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności, tj. 23 kwietnia 2009r.?
 280. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-450/10/MMa
  Czy w opisanej sytuacji wnioskodawca może skorzystać z ulgi meldunkowej?
 281. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-451/10/MMa
  Czy zakup samochodu mieszkalnego będzie mógł być potraktowany jako wydatek na cele budowlane?
 282. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-318/10-4/KOM
  Czy Parafii przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego VAT z faktur dokumentujących zakup materiałów i usług przeznaczonych na budowę placu parkingowego wraz z przebudową chodników na terenie przykościelnym Parafii ?
 283. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-322/10/MD
  Stawka podatku właściwa dla czynności dokończenia budowy statku.
 284. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-277/10/PSZ
  Czy Wnioskodawca miał prawo, od dnia 1 stycznia 2005 r. do chwili obecnej, naliczania odpisów amortyzacyjnych według stawki amortyzacyjnej w wysokości 10%, od wartości początkowej przyjętych do użytkowania przedmiotowych pawilonów handlowych nietrwale związanych z gruntem, ewidencjowania ich w podatkowej księdze przychodów i rozchodów i zaliczania do kosztów uzyskania przychodu danego okresu rozliczeniowego?
 285. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-281/10/MMa
  Czy wnioskodawca zostanie zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych ze sprzedaży budynku mieszkalnego, jeżeli zbycie zostanie dokonane po upływie 5 lat od daty nabycia gruntu, tj. 24 sierpnia 1998r.?
 286. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-246/10/IL
  Czy Wnioskodawczyni ma prawo do zwrotu części podatku VAT z tytułu wydatków poniesionych na budowę balkonu w lokalu mieszkalnym, udokumentowanych fakturą?
 287. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-156/10-2/MS
  W jaki sposób Podatnik powinien wyliczyć przychód i koszty uzyskania przychodu w związku z otrzymaniem przez Spółkę Komandytową zwrotu nakładów w wysokości części poniesionych przez nią wydatków na wybudowanie Budynku?
 288. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-182/10/DK
  1. Czy wydatki poniesione przez Spółkę na budowę, poszerzenie lub ulepszenie gminnych dróg publicznych Spółka winna zakwalifikować jako koszty uzyskania przychodów i dokonać ich potrącenia w dacie ich poniesienia? 2. Czy istnieje możliwość odliczania podatku VAT naliczonego od wydatków ponoszonych na przygotowanie gruntu do sprzedaży związanych z budową, poszerzeniem lub ulepszeniem gminnych dróg publicznych?
 289. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-246/10-2/JC
  Czy wymagane jest uiszczenie podatku dochodowego od sprzedanego przez Wnioskodawcę garażu zrealizowanego w latach 1980-1981 z późniejszymi przeprowadzonymi działaniami administracyjnymi (każde działanie wymagało uiszczenia opłaty)?
 290. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-97d/10/AT
  Czy w odniesieniu do zrealizowanej w ramach projektu infrastruktury drogowej (dróg publicznych) obejmującej budowę nawierzchni ulic, chodników obustronnych, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, wiat przystankowych, zieleni drogowej, sygnalizacji świetlnej wraz z siecią kanalizacji deszczowej, siecią teleinformatyczną i oświetleniową, gdy po wybudowaniu pozostanie własnością Miasta, istnieje możliwość odzyskania podatku od towarów i usług?
 291. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-97c/10/AT
  Czy w odniesieniu do budowanych w ramach projektu obiektów kubaturowych parku (inkubatora technologicznego i centrum technologicznego) wraz z ich wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu, istnieje możliwość odzyskania przez Miasto podatku od towarów i usług w trakcie realizacji tych inwestycji w przypadku, gdy: - będą one przekazane w trwały zarząd jednostce organizacyjnej podległej Miastu w drodze decyzji administracyjnej, zgodnie z wymogami rozdziału 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, a następnie będą przez tą jednostkę wynajmowane pomieszczenia wraz z wyposażeniem dla przedsiębiorców; - zostanie powierzone, na podstawie § 4 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, prowadzenie działalności określonych w art. 23 ust. 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w zakresie czynności określonych w art. 23 ust. 1 pkt 1-6 tej ustawy, na podstawie umowy zawartej z Miastem?
 292. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-97d/10/AT
  Czy w odniesieniu do zrealizowanej w ramach projektu infrastruktury drogowej (dróg publicznych) obejmującej budowę nawierzchni ulic, chodników obustronnych, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, wiat przystankowych, zieleni drogowej, sygnalizacji świetlnej wraz z siecią kanalizacji deszczowej, siecią teleinformatyczną i oświetleniową, gdy po wybudowaniu pozostanie własnością Miasta, istnieje możliwość odzyskania podatku od towarów i usług?
 293. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-589/10/EJ
  Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT, albowiem istnieje związek poniesionych wydatków w zakresie budowy kanalizacji deszczowej ze sprzedażą opodatkowaną
 294. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-97b/10/AT
  Czy w odniesieniu do wybudowanej przez Miasto w ramach projektu infrastruktury (sieć gazowa, sieć energetyczna), przekazanej następnie bezpłatnie na podstawie umowy i dowodu PT do podmiotów niebędących własnością Miasta, istnieje możliwość odzyskania przez Miasto podatku od towarów i usług?
 295. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-97a/10/AT
  Czy w odniesieniu do zrealizowanej w ramach projektu infrastruktury technicznej obejmującej sieć wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej i sieć cieplną, istnieje możliwość odzyskania przez Miasto podatku od towarów i usług, która po oddaniu do użytku będzie wniesiona aportem do odpowiednich spółek komunalnych w formie zrealizowanej inwestycji?
 296. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-97b/10/AT
  Czy w odniesieniu do wybudowanej przez Miasto w ramach projektu infrastruktury (sieć gazowa, sieć energetyczna), przekazanej następnie bezpłatnie na podstawie umowy i dowodu PT do podmiotów niebędących własnością Miasta, istnieje możliwość odzyskania przez Miasto podatku od towarów i usług?
 297. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-97a/10/AT
  Czy w odniesieniu do zrealizowanej w ramach projektu infrastruktury technicznej obejmującej sieć wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej i sieć cieplną, istnieje możliwość odzyskania przez Miasto podatku od towarów i usług, która po oddaniu do użytku będzie wniesiona aportem do odpowiednich spółek komunalnych w formie zrealizowanej inwestycji?
 298. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-218/10/PC
  Czy dochód Kółka Rolniczego zarówno z działalności statutowej jak i gospodarczej (najem) może być w całości zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych, zakładając ze będzie on przeznaczony na budowę budynku użyteczności publicznej (a zatem dalszą działalność statutową)? W części budynku będzie prowadzona działalność gospodarcza polegająca na wynajmie pomieszczeń dla instytucji, dochód z tej działalności gospodarczej również będzie przeznaczony wyłącznie na cele statutowe Kółka Rolniczego.
 299. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-463/10/KG
  Gmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z budową sali gimnastycznej.
 300. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-442/10/KG
  Uniwersytet nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z przebudową i rozbudową budynku.
 301. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-56a/10/AP
  Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w zw. z budową linii energetycznej, którą po zakończeniu budowy przekaże nieodpłatnie, gdyż nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi (w chwili rozpoczęcia inwestycji z góry zakładała nieodpłatne przekazanie).
 302. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-32/10-2/AS
  kwalifikacja podatkowa wydatków Spółki na prace budowlane o charakterze dostosowawczym przeprowadzane na potrzeby najemców powierzchni biurowych oraz określenia momentu poniesienia przedmiotowych kosztów
 303. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-147/10-5/RS
  PIT - sposób dokumentowania wydatków ponoszonych na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 304. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-252/10-2/IGo
  Zastosowanie prawidłowej stawki podatku do budowy budynku uzależnione jest od zaklasyfikowania wznoszonego budynku według przeważającego przeznaczenia tegoż budynku jako całości. A zatem, o ile jest to budowa obiektu sklasyfikowanego w PKOB 11 stawka podatku w stosunku do całego obiektu wynosi 7%.
 305. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-209/10/EJ
  brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
 306. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-841/09-4/AS
  zwolnienie z opodatkowania dotacji z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji polegających na rozbudowie lub budowie czterech podziemnych magazynów gazu
 307. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-33/10-4/MN
  Wnioskodawca zakupił trzy działki rolne, a następnie w 2008 r. podzielił je na cztery działki. W 2010 r. Zainteresowany chce zbyć dla dewelopera trzy działki z czterech, w zamian za wybudowanie na pozostałej działce domu dla Wnioskodawcy. Transakcja notarialna będzie bezgotówkowa. (opodatkowanie, stawka podatku, podstawa opodatkowania, moment powstania obowiązku podatkowego)
 308. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-825/09-2/DG
  1. Czy Spółka postępuje prawidłowo odraczając dla celów podatkowych moment rozpoznania kosztów wymienionych w punkcie (1) do chwili uzyskania przychodu ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych? 2. Czy Spółka postępuje prawidłowo rozpoznając dla celów podatkowych koszty wymienione w punkcie (2) w dacie ich poniesienia, a w przypadku, gdy dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą? 3. Czy Spółka postępuje prawidłowo rozpoznając dla celów podatkowych wydatki poniesione na ubezpieczenie budowy Inwestycji opisane w punkcie (3) jako koszty uzyskania przychodów potrącalne w dacie ich poniesienia, a w przypadku, gdy dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą? 4. Czy Spółka postępuje prawidłowo uznając koszty zorganizowania budowy, opisane w punkcie (4), w kwocie równej uzyskiwanym z tytułu ich zwrotu przychodów, za bezpośrednie koszty uzyskania przychodów rozpoznawane w roku podatkowym, w którym zostają osiągnięte odpowiadające im przychody na zasadach przewidzianych w art. 15 ust. 4 UPDOP? 5. Czy ponoszone przez Spółkę opisane w punkcie (5) koszty zmian aranżacyjnych mieszkań, w kwocie równej przychodom z tytułu ich zwrotu stanowią bezpośrednie koszty uzyskania przychodów rozpoznawane na zasadach określonych w art. 15 ust. 4 UPDOP?
 309. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-145/10-2/RS
  Należy stwierdzić, iż Wnioskodawczyni nie może odliczyć od dochodu wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu, gdyż nie zostały spełnione warunki, o których mowa w art. 26b ust. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. zakończenie inwestycji dot. budynku mieszkalnego nastąpiło po upływie trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zgodnie z prawem budowlanym uzyskano pozwolenie na budowę.
 310. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-1167/09-4/AP
  Czy Spółka ma prawo zaliczyć wydatki związane z przebudową skrzyżowania i instalacją sygnalizacji świetlnej do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia ?
 311. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1014/09/MM
  Czy w świetle art. 26b ust. 4 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca, który w zeznaniu rocznym rozlicza się wraz z małżonką może odliczyć od dochodu całość wydatków poniesionych przez dwie rodziny na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na budowę wspólnego domu?
 312. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-162/10/EJ
  brak prawa do odliczenia przez Uczelnię podatku naliczonego w związku realizacją inwestycji polegającej na dociepleniu sali gimnastycznej, dociepleniu dachu i zaplecza nad budynkiem
 313. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-809/09-2/MP
  zwolnienie od podatku dochodowego przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
 314. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-915/09-2/JB
  PIT - w zakresie sposobu ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów wydatków poniesionych na zakup działek oraz materiałów budowlanych oraz ujęcia tych wydatków w spisie z natury
 315. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1177/09/BG
  Czy Spółka prawidłowo rozlicza podatek dochodowy od osób prawnych w Polsce z tytułu działalności Oddziału? (pytanie oznaczone we wniosku jako Nr 1)
 316. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-727/09-2/MP
  Koszty poniesione przez Wnioskodawczynię w okresie, w którym nie była właścicielem przedmiotowej działki, nie stanowią wydatków przysługujących do odliczenia w świetle art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 317. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-865/09-2/EC
  Czy z punktu widzenia ustawy z dn. 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych stosowany przez Wnioskodawcę sposób alokacji kosztów jest prawidłowy?
 318. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1636/09/EJ
  brak prawa do odliczenia przez Gminę podatku naliczonego przy realizacji projektu pn. "Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w centrum R. poprzez przebudowę i budowę układu drogowego"
 319. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1057/09/Mma
  Czy przy założeniu, że sprzedaż nieruchomości zabudowanej nastąpi po upływie 12 miesięcy od daty zameldowania, wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a) ustawy z 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych przyjmując, iż dopełni obowiązku, o którym mowa w art. 21 ust. 21 tej ustawy?
 320. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/107/MCA/09/PK-507
  Ulga odsetkowa - mozliwość korzystania z ulgi podatkowej przez Wnioskodawczynię oraz zakres odliczania odsetek (wysokość i termin).
 321. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/135/MCA/09/PK-1059
  Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do zwrotu części podatku VAT od niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w sytuacji, gdy na dzień złożenia wniosku Wnioskodawca nie jest już właścicielem rozpoczętej budowy?
 322. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1388/09-2/ISz
  Sprzęt medyczny opodatkowany jest w stawce właściwej dla danego towaru. Jego zakup nie jest niezbędny do wykonania usługi głównej – budowy hali widowiskowo-sportowej z pływalnią.
 323. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1056/09/AK
  Czy wnioskodawcy przysługuje tzw. ulga odsetkowa w przypadku przeznaczenia kredytu na zakup budynku mieszkalnego w stanie surowym?
 324. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1358/09/EJ
  wniesienie jednorazowej opłaty za przyłącz do sieci wodociągowej podlega opodatkowaniu stawką 22% VAT
 325. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1002/09/MMa
  Czy zamiana działki budowlanej na druga działkę budowlaną, na której prowadzona jest budowa domu jednorodzinnego na własne cele jest wystarczającą przesłanką do zwolnienia z obowiązku zapłacenia zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10%?
 326. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-968/09-2/ES
  Czy podlegają zwrotowi wydatki poniesione na rozbudowę i przebudowę budynku letniskowego przystosowanego do całorocznego zamieszkania, w którym wraz z rodziną Wnioskodawczyni jest zameldowana na pobyt stały, a budynek służy do zaspokojenia stałych, podstawowych potrzeb mieszkaniowych?
 327. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1076/09/BG
  w zakresie: możliwości uznania wybudowanej drogi dojazdowej do wynajmowanego salonu samochodowego przez Spółkę za inwestycję w obcym środku trwałym, ustalenia stawki amortyzacyjnej dla wybudowanej drogi dojazdowej przez Spółkę jeśli inwestycja ta stanowić będzie inwestycję w obcym środku trwałym.
 328. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1538/09/KG
  Gmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z budową kąpieliska otwartego.
 329. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1218/09/EJ
  Częściowe odliczenie podatku naliczonego w ramach realizacji przez Gminę projektu pn. "Centrum Tradycji i Turystyki Gór".
 330. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1224/09/EJ
  Odliczenie podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup usług promujących Muzeum, z faktury dokumentującej wynajem miejsca na międzynarodowych targach turystyki oraz z faktur otrzymanych w związku z prowadzoną inwestycją pn. "Budowa obiektów obsługujących Rezerwat ".
 331. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-763/09-8/KS
  1. Czy w przypadku kosztów związanych z inwestycją, takich jak: a) podatek od nieruchomości, b) opłaty za użytkowanie wieczyste, c) podatek PCC z tytułu ustanowienia hipotek oraz z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki, d) ubezpieczenia (majątkowe, OC), e) opłaty eksploatacyjne (m.in. usługi telekomunikacyjne, media, ochrona obiektu), f) opłaty sądowe i notarialne (odpisy KW, odpisy KRS, taksy notarialne), g) prace budowlane, h) wynagrodzenia pracownicze, Spółka powinna odroczyć moment rozpoznania ww. kosztów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych do chwili, w której zrealizują się przychody ze sprzedaży inwestycji, czy w chwili ich rzeczywistego poniesienia? 2. Czy koszty związane z finansowaniem inwestycji (w tym odsetki od pożyczek i kredytów, PCC z tytułu pożyczek od udziałowców spółki, prowizje bankowe z tytułu udzielenia bądź wcześniejszej spłaty kredytu, wyceny na rzecz banków itp.) winny być przez Spółkę rozpoznane (dla celów podatku dochodowego od osób prawnych) w chwili, w której zrealizują się przychody ze sprzedaży inwestycji, czy w chwili ich rzeczywistego poniesienia? 3. Czy koszty związane ze sprzedażą inwestycji oraz koszty reklamowo – marketingowe winny być przez Spółkę rozpoznane (dla celów podatku dochodowego od osób prawnych) w chwili, w której zrealizują się przychody ze sprzedaży inwestycji, czy w chwili ich rzeczywistego poniesienia?
 332. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-830/09-2/DS
  Czy wydatki ponoszone na budowę / przebudowę drogi publicznej na odcinku AB (pkt. a) stanu faktycznego), jak również wydatki dotyczące partycypacji w kosztach remontu i utrzymania odcinka GA drogi (pkt. b) stanu faktycznego), Spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia tych wydatków- stosownie do regulacji art. 15 ust. 1 oraz art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 333. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-830/09-3/DS
  Czy wydatki ponoszone na budowę / przebudowę drogi publicznej na odcinku AB (pkt. a) stanu faktycznego), jak również wydatki dotyczące partycypacji w kosztach remontu i utrzymania odcinka GA drogi (pkt. b) stanu faktycznego), Spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia tych wydatków- stosownie do regulacji art. 15 ust. 1 oraz art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 334. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-945/09-2/AP
  Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży mieszkania w części przypadającej na Wnioskodawcę, wydatkowanej na spłatę kredytu zaciągniętego przez Zainteresowanego wraz z małżonką na budowę domu, do którego tytuł prawny posiada tylko żona Wnioskodawcy.
 335. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1496/09/KG
  Gmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z budową nowoczesnego systemu transportu zbiorowego.
 336. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-747/09-6/HS
  Czy wpłaty dokonane przez Spółkę do M… Spółka z o.o. we W… na budowy odcinka sieci kanalizacyjnej, której właścicielem w 100% będzie M… Spółka z o.o., ale którego wykonanie jest niezbędne do uzyskania możliwości odbioru ścieków z Gminy M… oraz uzyskania środków na budowę kanalizacji z Funduszu Spójności, będą stanowić koszty uzyskania przychodów?
 337. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1295/09-3/MN
  Inwestycja - budowę budynków letniskowo-usługowych (PKOB 11): 1. Stawa opodatkowania dla robót budowlanych w przedmiotowej inwestycji. 2. Stawka opodatkowania sprzedaży rozpoczętej inwestycji stanowiącej udział w przedmiotowej nieruchomości. 3. Stawka sprzedaży dla robót budowlanych, polegających na wybudowaniu lokalu usługowego w przedmiotowej inwestycji dla klienta, który będzie już właścicielem udziału w rozpoczętej inwestycji. 4. Stawka dla zaliczek, które będą wpłacane przez klienta, z którym podpisana zostanie umowa przyrzeczenia sprzedaży lokalu wypoczynkowego oraz lokalu usługowego.
 338. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1123/09/KG
  Uniwersytet nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z budową budynku dydaktycznej.
 339. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1533/09/KG
  Uniwersytet nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z modernizacją przyłączy sieci cieplnej.
 340. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-837b/09/AJ
  Czy Gmina ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług, który został zapłacony przy ponoszeniu wydatków związanych z realizacją projektu?
 341. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-837a/09/AJ
  Czy Gmina ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług, który został zapłacony przy ponoszeniu wydatków związanych z realizacją projektu?
 342. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-573/09-3/PJ
  Czy prawidłowe jest stanowisko, że koszt nabycia wynajmowanego budynku biurowego przeznaczonego do rozbiórki, należy traktować jako koszt produkcji w toku i w konsekwencji jako koszt bezpośrednio związany z przychodami ze sprzedaży mieszkań w obiekcie mieszkalnym, wybudowanym na miejscu rozebranego budynku biurowego, rozpoznawanym jako koszt uzyskania przychodów w momencie sprzedaży tych mieszkań?
 343. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-572/09-3/PJ
  Czy prawidłowe jest stanowisko, że wydatek związany ze zwrotem części opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu należy traktować jako koszt bezpośrednio związany z przychodami ze sprzedaży mieszkań w obiekcie mieszkalnym wybudowanym na nabytym gruncie i w konsekwencji wydatek ten zostanie uznany jako koszt uzyskania przychodów w momencie sprzedaży tych mieszkań?
 344. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1355/09/EJ
  Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy realizacji projektu pn. "Budowa boiska sportowego w L."
 345. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-867/09/MM
  Czy wnioskodawca może skorzystać z ulgi odsetkowej jeżeli nie jest zameldowany w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym?
 346. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-994/09-2/MT
  Jaką stawkę zastosować do budowy przedmiotowego obiektu wraz z wewnętrznymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, a jaką do budowy zewnętrznej infrastruktury związanej z tym obiektem?
 347. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-955/09/AP
  Czy nakłady poniesione przez Spółkę na wykonanie infrastruktury drogowej w postaci budowy i przebudowy drogi, którą następnie przekaże nieodpłatnie na rzecz Gmin i Powiatu będą stanowić dla niej koszty uzyskania przychodów? Jeśli tak, to w jakim momencie należy te nakłady zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 348. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-454b/09/PS
  Dotyczy możliwości zwolnienia od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 dochodu uzyskanego w związku ze sprzedażą mieszkań w nowo wybudowanym budynku.
 349. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-689a/09/AD
  Czy przychód ze sprzedaży nieruchomości przeznaczony na budowę domu położonego na działce będącej własnością żony, korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 350. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1345/09/AP
  Czy nakłady poniesione przez Spółkę na wykonanie infrastruktury drogowej w postaci budowy i przebudowy drogi, którą następnie przekaże nieodpłatnie na rzecz Gmin i Powiatu będą stanowić dla niej koszty uzyskania przychodów?Jeśli tak, to w jakim momencie należy te nakłady zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 351. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-839/09/AK
  Czy wnioskodawca, jako rodzic i sądowy pełnomocnik - ustanowiony notarialnie do prawnego użytkowania nieruchomości - może ubiegać się o zwrot VAT-u w związku z wydatkami poniesionymi na budowę domu?
 352. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-908/09-2/AP
  Czy Gmina ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony zawarty we wszystkich dotyczących tej inwestycji fakturach VAT dokumentujących opisane w protokołach odbioru (będących załącznikami faktur), zakończone i przyjęte od wykonawców roboty?
 353. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-612/09-3/MS
  2. Czy w sytuacji jeżeli prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz własność budynków i budowli posadowionych na tym gruncie wniesione do spółki komandytowej zostanie przez tę spółkę komandytową sprzedane;- w stanie identycznym w jakim zostało wniesione albo- po zabudowaniu tego gruntu zostanie sprzedane wraz z prawem własności znajdujących się na tym gruncie po wybudowaniu przez spółkę komandytową budynków i/lub budowli,to dla wspólników tej spółki komandytowej kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży takiego prawa użytkowania wieczystego gruntu będzie jego wartość rynkowa z dnia wniesienia aportu i ustalona w akcie notarialnym o powołaniu spółki komandytowej lub podwyższeniu jej kapitału gdyby wprowadzenie aportu miało nastąpić po powstaniu spółki jako podwyższenie jej kapitału?
 354. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-827/09-2/JK
  Czy Wnioskodawca, w związku ze sprzedażą w 2009 lub 2010 r. budynku (w stanie nie ukońcoznym i nie oddanym do użytkowania) posadowionym na działce nabytej w 1997 r. stracił prawo do ulgi (ulgi na wynajem) wynikającej z art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie jest zobowiązany doliczyć kwoty odliczone od dochodu w latach wcześniejszych z tytułu tej ulgi do dochodu opodatkowanego?
 355. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-783/09-4/AJ
  1. Czy pieniądze uzyskane ze sprzedaży domu odziedziczonego w spadku Wnioskodawczyni może przeznaczyć na spłatę kredytu opisanego w poz. 54 następnie przekształcenie mieszkania z lokatorskiego na własnościowe i jego remont korzystając ze zwolnienia podatkowego? (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych rozdział 3 art. 21 pkt 131 oraz ust. 25 pkt 1 i 2). 2. Czy zwolnieniem może być objęta równocześnie zaplanowana budowa domu?
 356. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-633/09/AP
  Prawidłowa kwalifikacja wydatków poniesionych przez Spółkę na budowę wjazdu i wyjazdu do nieruchomości gruntowej, na której zostanie wybudowana siedziba firmy, usytuowanych na drodze niebędącej własnością Spółki.
 357. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-778/09-2/TR
  Koszty uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży mieszkania
 358. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-791/09/NG
  Czy w sytuacji zaspokajania własnych potrzeb mieszkalnych, gdzie mieszkanie wraz z kredytem zamieniono na kredytowaną budowę domu wnioskodawca ma prawo do korzystania z ulgi odsetkowej?
 359. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-996/09/EJ
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 360. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-635/09/RS
  Stawka podatku na budowę sekcji statku morskiego.
 361. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1134/09/EJ
  Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w związku z wykonywanym projektem polegającym na budowie stadionu sportowego
 362. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-638/09/AD
  Opodatkowanie zwrotu nakładów poniesionych przez osobę fizyczną na budowę sieci wodociągowej.
 363. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-733/09-2/WM
  Czy Wnioskodawcy przysługuje ulga odsetkowa i od kiedy ma prawo do dokonania odliczeń?
 364. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-948/09/EJ
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu przez Gminę pn. "Budowa hangaru kajakowego wraz z przystanią kajakową w Gminie "
 365. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-586b/09/AP
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu budowy odcinka sieci wodociągowej, który zostanie przekaznay nieodpłatnie przedsiębiorstwu wodociągowemu.
 366. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-706/09-3/MK
  Ulga odsetkowa – aneks do umowy kredytowej po 31 grudnia 2006 r.
 367. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1039/09/KG
  Przedsiębiorstwo ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z budową przystanków kolejowych.
 368. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-682/09-2/ES
  1)Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)? 2)Czy w świetle zapisów art. 21 ust. 25, pkt 1) ppkt d), środki pochodzące z odpłatnego zbycia nieruchomości mogą być przeznaczone na budowę własnego budynku mieszkalnego na dowolnym etapie zaawansowania tej budowy, o ile okres ich wydatkowania na ten cel nie przekroczy dwóch lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości?
 369. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-962/09/EJ
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją inwestycji pn. "Ochrona wód powierzchniowych zlewni rzeki N. oraz obszaru chronionego krajobrazu "B." – budowa kanalizacji sanitarnej w N. Etap VI".
 370. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-653/09-2/WM
  Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawczyni może odliczyć od dochodu za 2008 r. wydatki poniesione w roku 2006, 2007 i 2008 na spłatę odsetek od udzielonego kredytu budowlano-hipotecznego na zakup lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym przez dewelopera budynku?
 371. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-596a/09/AP
  Czy budowa i dostawa budynku zaliczonego do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym podlegać będzie opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%?
 372. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-428/09-2/LK
  Czy w związku z istniejącą sytuacją Wnioskodawczyni jest zobowiązana do zapłaty podatku, jeśli sprzeda mieszkanie przed upływem 5 lat, a jeśli tak, to w jakiej wysokości? Czy bycie (ewentualnie) współwlaścicielem działki (w jakimś procencie) zwalnia z podatku?
 373. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-894/09-3/BD
  Prawo do zwrotu podatku VAT
 374. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-316/09-4/IŚ
  Spółka - przy zachowaniu ogólnych reguł kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów, w tym odnośnie właściwego ich udokumentowania – może dla celów podatku dochodowego od osób prawnych zaliczyć do kosztów podatkowych nakłady inwestycyjne związane z wybudowaniem odcinka sieci wodociągowej doprowadzającej wodę do zespołu zabudowy realizowanego przez Spółkę, który to odcinek sieci zostanie nieodpłatnie bądź częściowo nieodpłatnie przekazany na rzecz gminnej spółki. Bez znaczenia w sprawie pozostaje okoliczność na czyim gruncie przedmiotowa inwestycja będzie realizowana.
 375. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-324/09-2/DG
  Czy wydatek na sfinansowanie przełożenia sieci elektroenergetycznej SN konieczny do zrealizowania budowy Centrum Handlowego będzie wchodził w wartość początkową oddanego do używania budynku i obciążał koszty podatkowe Spółki w postaci miesięcznych odpisów amortyzacyjnych od tej wartości, a w przypadku sprzedaży Centrum Handlowego ta wartość początkowa pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne będzie kosztem podatkowym tej transakcji?
 376. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-370/09-2/AJ
  Czy Spółka postąpiła prawidłowo zaliczając do kosztów uzyskania przychodów wydatki w dacie poniesienia dotyczące podatku od nieruchomości, tj. od gruntu, budowli, budynków, aktualnie nie wykorzystywanych gospodarczo, oraz opłaty za wieczyste użytkowanie od gruntów przeznaczonych pod późniejsze inwestycje (np. budowa nowej siedziby) ?
 377. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-734/09-6/AD
  Czy Wnioskodawca ma możliwości prawne odzyskania poniesionego podatku od towarów i usług VAT w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej i przebudowy oczyszczalni ścieków?
 378. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-817/09/KG
  Gmina nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z budową centrum dydaktyczno-naukowego.
 379. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-353/09-2/JG
  Czy w świetle znowelizowanych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zwanej dalej "ustawą o CIT"), począwszy od 1 stycznia 2009 roku: poniesione nakłady na adaptację pozyskanego lokalu, nakłady na budowę nowej stacji bazowej (środka trwałego) po podjęciu decyzji o zaniechaniu inwestycji i wprowadzeniu stosownej informacji do ksiąg, stanowią koszt uzyskania przychodu w dacie likwidacji inwestycji na podstawie art. 15 ust. 4f ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 380. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-516/09/MU
  Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.
 381. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-450/09/EŁ
  Stawka podatku dotycząca refakturowania kosztów ubezpieczenia przy budowie statku.
 382. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-581/09-3/WM
  1) Czy odsetki od kredytu mieszkaniowego naliczone za okres 2005-2007 i zapłacone przed rokiem zakończenia inwestycji, których suma nie została w całości odliczona w roku pierwszego odliczenia – podlegają odliczeniu również w roku bezpośrednio następującym po roku, w którym podatnik po raz pierwszy odliczył odsetki? 2) Czy wówczas odliczeniu podlega różnica między sumą odsetek przypadających do odliczenia a kwotą odsetek faktycznie odliczonych w roku, w którym podatnik dokonał pierwszego odliczenia i czy tą różnicę należy doliczyć do sumy odsetek przypadających do odliczenia za kolejny rok podatkowy dokonując odliczenia odsetek po raz drugi? 3) Czy przepis 26b ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. Nr 14, poz. 176) ma zastosowanie do przedstawionego stanu faktycznego, a jeśli nie, to jakiej sytuacji dotyczy?
 383. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-580/09-3/WM
  1) Czy odsetki od kredytu mieszkaniowego naliczone za okres 2005-2007 i zapłacone przed rokiem zakończenia inwestycji, których suma nie została w całości odliczona w roku pierwszego odliczenia – podlegają odliczeniu również w roku bezpośrednio następującym po roku, w którym podatnik po raz pierwszy odliczył odsetki? 2) Czy wówczas odliczeniu podlega różnica między sumą odsetek przypadających do odliczenia a kwotą odsetek faktycznie odliczonych w roku, w którym podatnik dokonał pierwszego odliczenia i czy tą różnicę należy doliczyć do sumy odsetek przypadających do odliczenia za kolejny rok podatkowy dokonując odliczenia odsetek po raz drugi? 3) Czy przepis 26b ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. Nr 14, poz. 176) ma zastosowanie do przedstawionego stanu faktycznego, a jeśli nie, to jakiej sytuacji dotyczy?
 384. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-503/09/MK
  1. Czy przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży odziedziczonej nieruchomości na zakup działki budowlanej w terminie do dnia 31 grudnia 2011 r. podlega zwolnieniu z podatku dochodowego jako wydatek na własne cele mieszkaniowe w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży odziedziczonej nieruchomości na spłatę części kredytu mieszkaniowego może pozbawić Państwa uprawnienia do korzystania z ulgi odsetkowej co do części kredytu, która nie zostanie spłacona?
 385. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-506/09/AD
  Czy wynajem całych lokali mieszkalnych na krótkie okresy (zaczynające się od jednego tygodnia) nie spowoduje skutku opisanego w art. 26 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2000 r., czyli obowiązku wykazania w zeznaniu i doliczenia do dochodów uprzednio odliczonej kwoty w części przypadającej na ten budynek lub lokal?
 386. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-620/09/PP
  1. Czy kwota 30.000 zł przekazana przez spółkę na współfinansowanie przebudowy drogi gminnej w ramach opisywanego porozumienia stanowi koszty uzyskania przychodu? 2. Czy kwota współfinansowania przebudowy drogi gminnej stanowi koszty uzyskania przychodu roku 2009?
 387. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-523/09/BK
  Wydatkowanie środków na zakup materiałów przeznaczonych na budowę domu na gruncie nie będącym własnością podatnika.
 388. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-545/09-2/ES
  Czy w przedstawionym stanie przyszłym przeznaczenie uzyskanego przychodu na nabycie do wspólnego majątku małżeńskiego nieruchomości gruntowej składającej się z dwóch graniczących ze sobą działek budowlanych będzie spełniać przesłanki zwolnienia przedmiotowego z podatku PIT dochodu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 389. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-871/09/EJ
  brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
 390. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-659/09-2/JK
  Czy Wnioskodawczyni, w związku ze sprzedażą w 2009 lub 2010 r. jednego z lokali straci prawo do ulgi (ulgi na wynajem) wynikającej z art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie będzie zobowiązana doliczyć kwoty odliczone od dochodu w latach wcześniejszych z tytułu tej ulgi do dochodu opodatkowanego?
 391. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-564/09-2/JK
  Czy Wnioskodawca, w związku ze sprzedażą w 2009 lub 2010 r. budynku (w stanie nie ukońcoznym i nie oddanym do użytkowania) posadowionym na działce nabytej w 1997 r. stracił prawo do ulgi (ulgi na wynajem) wynikającej z art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie jest zobowiązany doliczyć kwoty odliczone od dochodu w latach wcześniejszych z tytułu tej ulgi do dochodu opodatkowanego?
 392. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-541/09-2/WM
  Czy Wnioskodawca może uznać, że został spełniony warunek skorzystania z ulgi odsetkowej, określony w art. 26b ust 2 pkt 4, tj. czy inwestycja została zakończona, a ponadto zakończenie nastąpiło przed upływem trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zgodnie z prawem budowlanym uzyskano pozwolenie na budowę i zostało potwierdzone określonym w przepisach prawa budowlanego pozwoleniem na użytkowanie budynku mieszkalnego, a w razie braku obowiązku jego uzyskania – zawiadomieniem o zakończeniu budowy?
 393. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-469/09/MM
  Czy Wnioskodawca może skorzystać z ulgi podatkowej, określonej w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 394. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-729/09-3/EN
  Czy świadczone przez Wnioskodawczynię usługi podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według 22% czy 7% stawki podatku?
 395. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-781/09-3/BD
  Zwolnienie od podatku VAT sprzedaży nieruchomości.
 396. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-839/09/EJ
  brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją przez Gminę projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej" , tj. wybudowania sieci kanalizacyjnej, przekazania tej sieci na 5 lat w użyczenie, a następnie wniesienie aportem do Spółki
 397. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-672/09-4/AD
  Czy Wnioskodawca ma prawną możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu "Budowa (…)"?
 398. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-360/09-2/JB
  Czy wcześniejsza spłata kredytu oraz odsetki od kredytu w części przeznaczonej na zakup działki mogą być zaliczone, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006 r., jako wydatki na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu?
 399. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-245/09/MT
  1. Czy dochody z tytułu sprzedaży nowowybudowanych lokali mieszkalnych i garaży stanowią dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi? 2. Czy dochody te przeznaczone na fundusz zasobowy Spółdzielni są wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 400. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-637/09/EJ
  brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją inwestycji pn. "Budowa kompleksu oświatowego"
 401. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-286/09-4/MG
  1.Czy w związku z powyższym Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty podatku od sprzedaży mieszkania? 2.Jeśli tak, to czy spłata kredytu, który refinansował kredyt na mieszkanie zmniejsza dochód uzyskany ze jego sprzedaży? 3.Czy spłata kredytu na budowę domu również zmniejszy dochód ze sprzedaży mieszkania? 4.Czy zakup działki również zmniejsza dochód ze sprzedaży mieszkania, biorąc po uwagę, że ostatnią ratę Wnioskodawca zapłaci dopiero w tym roku?
 402. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-449/09/KG
  Gmina ma w części prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z budową domu.
 403. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-287/09-6/DS
  W którym momencie składki ubezpieczeniowe są kosztem uzyskania przychodów dla Spółki?
 404. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-295/09/MM
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu nabytego w 2005 roku wraz z prawem własności budynku mieszkalnego w trakcie budowy jest zwolniony z opodatkowania 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, jeśli przychód ten został przekazany na własne cele mieszkaniowe?
 405. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-627/09/EJ
  brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie realizacji projektu pn. "Dostawa i montaż rezonansu magnetycznego wraz z projektem i budową pawilonu z pomieszczeniami pod rezonans"
 406. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-339/09/TJ
  Ulga odsetkowa.
 407. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-440/09-3/BD
  Jaka stawka podatku od towarów i usług jest właściwa dla opodatkowania zaliczek z tytułu dostawy lokali mieszkalnych, które powstać mają w budynku niemieszkalnym?
 408. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-288/09-4/AK
  Czy koszty zakupów budowlanych poniesionych przed uzyskaniem pozwolenia na budowę Wnioskodawczyni może potraktować jako wydatki na cele budowlane zadeklarowane w Urzędzie Skarbowym po sprzedaży mieszkania? Czy Wnioskodawca może ubiegać się o zwrot części podatku VAT w stosunku do wydatków, które poniosła przed uzyskaniem pozwolenia na budowę?
 409. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-390/09-4/WM
  Czy w związku z powyższym nieruchomość w stanie surowym zamkniętym można uznać za budynek niemieszkalny i po ustawowym terminie zakończenia budowy w bieżącym roku Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia wydatków na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego?
 410. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-269/09-2/AK
  Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do zwrotu części podatku VAT od niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w sytuacji, gdy na dzień złożenia wniosku Wnioskodawca nie jest już właścicielem rozpoczętej budowy?
 411. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-476/09/EJ
  brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją inwestycji pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej"
 412. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-386/09-2/ES
  Czy Wnioskodawczyni może odpisać od podatku dochodowego odsetki od kredytu mieszkaniowego na zakupione mieszkanie w spółce?
 413. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-458/09/EJ
  brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej – III etap"
 414. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-185/09-10/AS
  Czy, odliczenie odsetkek od kredytu mieszkaniowego w zeznaniu za rok 2008 wymaga od Wnioskodawczyni złożenia zeznania korygującego za rok 2006 i 2007, w którym odliczy odsetki przypadające na te lata?
 415. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-307/10/AK
  Czy w ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca może wybudować garaż na samochód służbowy w miejscu siedziby firmy i zaliczyć go do środków trwałych?
 416. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-360/09-3/JK
  Możliwość skorzystania z ulgi odsetkowej.
 417. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-381/09/AK
  Sprzedaż nieruchomości uzyskanej w wyniku umowy darowizny, następnie zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, w którym w części nakładów budowlanych partycypowała żona wnioskodawcy?
 418. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-247/09/MM
  Czy wydatki poniesione na wykonanie ww. prac w zakupionym budynku mieszkalnym (stan surowy zamknięty) podlegały odliczeniu od podatku za rok 2005 w ramach ulgi na remont i modernizację budynku mieszkalnego?
 419. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-471/09/EJ
  brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją inwestycji pn. "Budowa kompostowni osadów ściekowych"
 420. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-259/09/AJ
  Opodatkowanie dopłat związanych z realizowaną inwestycją.
 421. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-113/09-4/ES
  Czy Wnioskodawca, w związku ze sprzedażą w xx sierpnia 2005 r. budynku (w stanie surowym otwartym) posadowionym na działce nabytej w 1997 r. stracił prawo do ulgi (ulgi na wynajem) wynikającej z art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie jest zobowiązany doliczyć kwoty odliczone od dochodu w latach wcześniejszych z tytułu tej ulgi do dochodu opodatkowanego?
 422. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-575/09/KG
  Gmina nie ma prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z budową hali sportowo-widowiskowej.
 423. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-203/09-4/MT
  1. Czy zakup działki po ślubie, mimo że, pieniądze pochodziły ze sprzedaży przed ślubem oznacza, że Wnioskodawca może od podatku odliczyć tylko jej połowę, pozostając we wspólnocie majątkowej z żoną? Jaki będzie tego skutek podatkowy?2. Czy ustalając rozdzielność majątkową i ustalając zakupioną działkę wyłącznym majątkiem Wnioskodawcy, będzie on mógł całą wartość zakupionej działki zaliczyć na poczet podatku? Jaki będzie skutek podatkowy zawarcia rozdzielności majątkowej?3. Czy całość zakupionej działki Wnioskodawca może zaliczyć na poczet podatku, skoro cała w studium zagospodarowania jest przeznaczona na zabudowę mieszkaniową?
 424. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-206/09-6/JS
  Czy kwota w wysokości 8872 PLN, poniesiona przez nabywcę na wybudowanie budynku garażowego, traktowana winna być jako dochód i jako taki podlegać opodatkowaniu?
 425. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-271/09-3/ES
  Czy kwota dokonanych przez Wnioskodawczynię wpłat na poczet kredytu mieszkaniowego hipotecznego zaciągniętego na zakup domu jednorodzinnego, po zawarciu umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu (nabytego w kwietniu 2006 r.) do wysokości otrzymanego zadatku oraz po zawarciu umowy sprzedaży pozostała część (czyli 230 000 zł) pomniejsza podstawę do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych z odpłatnego zbycia nieruchomości?
 426. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-294/09/JT
  Czy wydatkowanie środków pozyskanych ze sprzedaży mieszkania w części na: 1. zakupiony dom tj. a) wydatki związane z nabyciem domu, b) wydatki związane ze spłatą kredytu (i odsetek) zaciągniętego na zakup domu, c) wydatki związane z remontami przeprowadzonymi w tym domu oraz w części na : 2. dom budowany na wsi: a) wydatki poniesione na przygotowanie budowy domu: - przeprowadzenie notarialne działki, zakup projektu domu, opłaty związane z przygotowaniem projektu, opłaty związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę domu, b) wydatki poniesione na budowę domu: - zakup materiałów, robocizna, będzie zwalniało od zapłaty podatku dochodowego od sprzedaży mieszkania?
 427. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-329/09/JSz
  czy przychód ze sprzedaży nieruchomości przeznaczony na nabycie od pełnoletniego syna nieruchomości z rozpoczętą budową, jest zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a updof?
 428. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-238/09/MS
  Czy do wynagrodzenia, o którym mowa w wyroku - za dostawę opisanej nieruchomości należy doliczyć podatek VAT, czy też dostawa ta korzysta ze zwolnienia z naliczenia i zapłaty podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług?
 429. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415W-36/09/JT
  Czy wnioskodawczyni będzie mogła odpisać od dochodu odsetki od kredytu zaciągniętego w 2007r. na spłatę kredytu zaciągniętego wcześniej w roku 2005r. wspólnie ze współinwestorami, na budowę budynku mieszkalnego tzw. "bliźniaka"?
 430. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-331/09/MK
  Opodatkowanie zbycia nieruchomości.
 431. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-278/09/MK
  Czy wydatkowanie pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości w dniu 18 czerwca 2007 r. na spłatę kredytu uprzednio zaciągniętego na budowę domu oraz zakup działki gruntu, dla której nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, uprawnia Wnioskodawcę do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 432. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-306/09/JSz
  Czy w przypadku zakupu od dewelopera budynku w stanie surowym zamkniętym wnioskodawcy przysługuje odliczenie od podstawy obliczenia podatku wydatków na spłatę odsetek od tej części kredytu, która została przeznaczona na kontynuację budowy domu jednorodzinnego realizowaną samodzielnie?
 433. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-243/09-4/WM
  Czy w związku z zaistniałym stanem faktycznym opisanym wyżej, w myśl przepisu art. 26b ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Zainteresowanemu przysługuje prawo do skorzystania z ulgi odsetkowej za rok 2007 r. oraz 2008 r. i od jakiej kwoty zaciągniętego kredytu?
 434. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-72/09-2/MZ
  PCC - w zakresie podwyższenia wkładu w Spółce oraz przejęcia długu przez Spółkę
 435. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-210/09-2/MO
  zwolnienie od podatku przychodu uzyskanego z tytułu zwrotu nakładów na budowę przewodu wodociągowego
 436. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-214/09/MK
  Ustalenie daty nabycia lokalu mieszkalnego oraz opodatkowanie jego zbycia w drodze umowy o dożywocie.
 437. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-474/09-2/AP
  Czy zgodnie z powołanymi powyżej przepisami prawa i opisem zasadnym będzie przyjęcie dla przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem przetargowym stawki podatku VAT, a mianowicie:jednolitej, obniżonej do 7% podatku od towarów i usług dla całego zamierzenia i wszystkich robót związanych z budową budynku mieszkalnego – Rodzinny Dom Dziecka – biorąc pod uwagę zapisy art. 41 ustawy o podatku od towarów i usług w nawiązaniu do § 6.1 ust. 2 pkt 2) rozporządzenia Ministra Finansów, klasyfikując obiekt do kategorii 11, klasa 1130 PKOB, bez względu na wielkość powierzchni użytkowej i sposobu jego użytkowania obniżonej stawki do 7% podatku VAT dla robót związanych z budową samego budynku (stan zerowy, surowy zamknięty, roboty wykończeniowe, instalacje wewnętrzne) oraz stawki 22% podatku VAT dla pozycji pozostałych (przyłącza, zagospodarowanie terenu, roboty przygotowawcze, roboty towarzyszące końcowemu odbiorowi).
 438. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-167/09-2/MC
  1. Czy Spółka dobrze zidentyfikowała koszty wymienione w punkcie numer 1 jako koszty bezpośrednio związane z przychodem rozpoznawane dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w chwili sprzedaży inwestycji w proporcji do sprzedawanej powierzchni mieszkań? 2. Czy Spółka dobrze zidentyfikowała koszty wymienione w punkcie numer 2 jako koszty pośrednio, tj. inne niż bezpośrednio związane z przychodem, a więc rozpoznawane dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w chwili poniesienia, tj. w momencie zaksięgowania faktur i innych dokumentów na koncie przeznaczonym do rozliczania kosztów podatkowych? 3. Czy Spółka dobrze interpretuje przepisy w zakresie możliwości przypisania kosztów pośrednich wynikających z wydatków lat poprzednich do roku podatkowego 2008, jeżeli nie rozpoznała ich jako koszty uzyskania przychodów w latach wydatkowania 2006-2007 poprzez zaksięgowanie na koncie służącym do rozliczenia kosztów podatkowych?
 439. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-343/09/JG
  Czy w przypadku sprzedaży budynku wybudowanego na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste, które następnie przekształcono w prawo własności wnioskodawca jest zobowiązany uiścić podatek dochodowy a jeżeli tak to według jakiej stawki?
 440. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-359/09-2/MK
  Wnioskodawca prowadzi działalność uprawniającą do odliczenia podatku naliczonego oraz działalność nie dającą takiego uprawnienia (związaną z usługami zwolnionymi z podatku) – na rok 2009 proporcja ta wynosi 53%. Z przedstawionych wyżej przepisów wynika, że Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony na fakturach VAT dokumentujących nabycie towarów i usług, które służą lub będą służyć prowadzonej przez Wnioskodawcę sprzedaży opodatkowanej, w części projektu odpowiadającej wysokości ustalonego wskaźnika proporcji. Nadmienić należy, iż przepis art. 88 ust. 1 pkt 2 oraz art. 88 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług został uchylony z dniem 1 grudnia 2008r. ustawą z dnia 7 listopada 2008r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 209, poz. 1320). Oznacza to, że od 1 grudnia 2008r. przy ocenie prawa podatnika do odliczenia podatku naliczonego nie będzie mieć znaczenia okoliczność zaliczenia danego wydatku do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.
 441. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-125/09-4/MŚ
  CIT - w zakresie kosztów uzyskania przychodów
 442. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-424/09/EJ
  brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją inwestycji pn. "Budowa hali gimnastycznej z zapleczem i łącznikiem na terenie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum"
 443. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-151/09-2/ES
  Czy wydatki z tytułu otynkowania domu, wykończenia balkonu i tarasu Wnioskodawczyni może wliczyć jako koszt zgodny z art. 21 ust. 25 pkt 1? Czy wydatek z tytułu spłaty kredytu hipotecznego zaciągniętego w sierpniu 2007 r. Zainteresowana może wliczyć jako koszt zgodny z art. 21 ust. 25 pkt 2 i pomniejszyć o te wydatki podstawę do opodatkowania tytułem przychodu ze sprzedaży mieszkania - jeżeli spełni warunki art. 21 ust. 1 pkt 131?
 444. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-231/09-4/AD
  Czy istnieje możliwość odzyskania przez Gminę podatku VAT naliczonego w ramach realizacji inwestycji "Odnowa i rozwój wsi" PROW 2007-2013?
 445. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-231/09-5/AD
  Czy istnieje możliwość odzyskania przez Gminę podatku VAT naliczonego w ramach realizacji inwestycji "Odnowa i rozwój wsi" PROW 2007-2013?
 446. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-103/09-2/AM
  Czy gdy Spółka poniesie bezpośrednio wydatki na modernizację i rozbudowę drogi już istniejącej na gruncie należącym do Gminy, wykup od mieszkańców gruntów pod budowę nowej drogi oraz wybudowanie na tych gruntach drogi, której własność przeniesie następnie wraz z tymi gruntami na rzecz Gminy, wydatki te będą mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Spółki bezpośredniego w momencie ich poniesienia?2.Czy przedmiotowe wydatki na wykup gruntów od mieszkańców pod budowę nowej drogi będą mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Spółki w momencie przeniesienia własności ww. gruntów wraz z wybudowaną na nich drogą na rzecz Gminy;3.Czy gdy wykup gruntów pod budowę nowej drogi, jej budowa oraz modernizacja i rozbudowa drogi już istniejącej na gruncie Gminy, będą się odbywały w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 2003 r. nr 193 poz. 1194 z późn. zmianami) i w związku z tym Spółka przekaże na rzecz Gminy środki pieniężne w wysokości 100% całkowitych kosztów wykupu gruntów pod budowę nowej drogi, jej budowy oraz modernizacji i rozbudowy drogi już istniejącej na gruncie Gminy, kwota przekazanych Gminie środków pieniężnych będzie stanowiła dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w momencie jej wydatkowania ?4. Czy koszty użytkowania wybudowanej drogi, które mają być ponoszone przez Wnioskodawcę będą dla niego kosztami uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia?
 447. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-155/09-2/AM
  Czy koszty udziału w kosztach budowy drogi powiatowej obsługującej pod względem komunikacyjnym teren realizowanej przez Wnioskodawcę inwestycji stanowią:1.Koszt w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, a jeśli tak czy powinny być ujęte:a.Jako inwestycje w obcym środku trwałym i w konsekwencji zaliczone w sposób pośredni do kosztów poprzez odpisy amortyzacyjne?b.Jako koszt uzyskania przychodów bezpośrednio w dacie poniesienia?
 448. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-66/09-2/PS
  Skoro jedyną działalnością Firmy jest budowa jednego kompleksu wielorodzinnego (tylko 4 segmentów mieszkalnych), których rozliczenie podatkowe - przychód ze sprzedaży - będzie przypadało na rok 2009, to czy w tym przypadku odsetki zapłacone w grudniu 2008 roku mogą stanowić tzw. koszt bezpośredni, a więc taki który da się powiązać z konkretnym przychodem - w tym przypadku przychodem jaki Spółka uzyska w momencie sprzedaży segmentów roku 2009 ?
 449. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-69/09-5/JB
  Gdyby teraz mąż Wnioskodawczyni aktem notarialnym przekazał jej prawo własności do działki i domu, to czy wówczas wydatki udokumentowane powyższymi fakturami uznane byłyby jako rozliczenie przychodu ze sprzedaży mieszkania?
 450. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-304/09/KG
  Gmina nie ma prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z budową parkingu.
 451. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-40/09-5/MK
  opodatkowanie przychodu ze sprzedaży udziału w nieruchomości gruntowej wywłaszczonej, a następnie zwróconej decyzją administracyjną
 452. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-10c/09/AJ
  Stawka na roboty związane z budową budynków na terenie obiektu zabytkowego
 453. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-329/09/EJ
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 454. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-267/09/EJ
  brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją inwestycji pn. "Budowa krytego basenu"
 455. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-214/09/KG
  Gmina nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z kształtowaniem przestrzeni publicznej dla potrzeb rekreacji i sportu.
 456. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-320/09/EJ
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją inwestycji pn. "Dokumentacja i budowa hali sportowej"
 457. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-98/09-2/TK
  Czy roboty budowlane polegające na budowie ww. budynku podlegają opodatkowaniu według stawki 7%?
 458. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-35/09-2/JG
  Czy w świetle art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wydatki będą stanowiły dla Spółki koszty uzyskania przychodów?
 459. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-47/09-2/ŁM
  1) Czy wydatki ponoszone przez Spółkę na budowę przedmiotowej drogi i przebudowę istniejących dróg należy uznać w całości za koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2) Czy przedmiotowe koszty stanowią koszty pośrednio związane z przychodami, które zgodnie z art. 15 ust. 4d oraz art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w momencie poniesienia, tj. w momencie, na który w księgach Spółki ujęte zostaną zobowiązania z ich tytułów?
 460. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1636/08-2/AZ
  Czy Wnioskodawczyni jest uprawniona do uzyskiwania ulgi odsetkowej na zasadzie opisanej?
 461. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-231/09/EJ
  brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
 462. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-85/09-2/CS
  Nabywane towary i usługi, związane z realizacją przedmiotowego projektu nie służyły czynnościom opodatkowanym, tym samym Gminie nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego
 463. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-11/09/AK
  Czy w przypadku nabycia przez wnioskodawcę i jego żonę w drodze darowizny w 2004r. nieruchomości objętej pozwoleniem na budowę, wydanym na dotychczasowego inwestora w 1986r. i przeniesionym na wnioskodawcę wraz z małżonka w 2004r., trzyletni termin winien być liczony od daty przeniesienia na wnioskodawcę i jego żonę pozwolenia na budowę, a więc od końca 2004r.?
 464. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-809/08-4/WM
  Prawo do skorzystania z ulgi odsetkowej w sytuacji, gdy kredyt został zaciągnięty na zakup mieszkania powstałego w wyniku dokonanej przez dewelopera przebudowy budynków koszarowych na budynki mieszkalne
 465. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1/09/CJS
  Czy podlegają odliczeniu od dochodu w ramach ulgi odsetkowej, odsetki od kredytu zaciągniętego 2007r. na refinansowanie kredytu hipotecznego zaciągniętego na realizacje własnych celów mieszkaniowych?
 466. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1607/08-7/MK
  czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości przeznaczony na zakup działki przeznaczonej pod budowę domu podlega zwolnieniu z opodatkowania w myśl art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 467. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1162a/08/AD
  Zbycie nieruchomości, która stanowiła podstawę odliczenia w ramach tzw. "ulgi na wynajem".
 468. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1181/08/AD
  Ulga odsetkowa.
 469. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-801/08-2/ES
  Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwał zwrot podatku VAT mimo, że pozwolenie na budowę jest na imię ojca?
 470. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-794/08-2/ES
  Czy jako podatnik na którym ciąży 19% obowiązek podatkowy od sprzedaży nieruchomości w 2008 r., zakupionej 2007 r. ma prawo do odliczenia od kwoty sprzedaży nieruchomości:1) kwoty zakupu gruntu,2) kwoty wynikającej z faktur za towar przeznaczony na budowę budynku mieszkalnego,3) kwotę kredytu udzielonego w końcowej fazie budowy przeznaczonego na zagospodarowanie terenu oraz wykończenia budynku, który to został spłacony ze środków pochodzących ze sprzedaży tej nieruchomości, przelewem w rozliczeniach pomiędzy Wnioskodawcą a kupującymi - co zostało opisane w akcie notarialnym,4) kwoty sprzedaży części wyposażenia (mebli, sprzętu RTV) opisanej w załączniku do umowy sprzedaży z wyodrębnioną kwotą ich wartości?
 471. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-759/08/MM
  Czy podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości oraz udziału w gruncie należy opłacić według zasad opodatkowania obowiązujących do 31 grudnia 2006 roku, tzw. starych zasad, czy według zasad obowiązujących od 31 grudnia 2006 roku?
 472. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-817/08-2/ŁM
  Czy dochody uzyskane przez Spółdzielnię ze sprzedaży w 2009 r. garaży wolnostojących i gruntów położonych pod tymi garażami korzystać będą ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)?
 473. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1029b/08/RS
  Czy podwykonawcy na terenie Polski, którym Spółka podzleca w całości realizacje wytworzenia część statku zastosują 0% stawkę podatku od towarów i usług na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy?
 474. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1029a/08/RS
  1. Czy Spółka otrzymując materiał - blachę stalową - która na żadnym etapie procesu produkcji nie jest Jej własnością, wytwarza sekcje statku i jest ona częścią statku w rozumieniu art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług? 2. Czy wobec powyższego Spółka wytwarza towar-część środka transportu morskiego, którego sprzedaż opodatkowana jest 0% stawką podatku na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy, pomimo, że do wytworzenia sekcji statku zużyła materiał, który został jej powierzony, dysponuje nim, lecz nie jest jego właścicielem? 3. Czy Spółka otrzymując materiał - blachę stalową - która na żadnym etapie procesu produkcji nie jest Jej własnością, wykonuje usługę "przerobu uszlachetniającego" która polega na przerobie powierzonego materiału w postaci blach stalowych na sekcje statków?
 475. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-788/08/HD
  Czy w związku z otrzymaniem od zamawiającego projekt budowlany zaliczek na podstawie wystawionych faktur VAT np. w miesiącach lipcu i wrześniu oraz wystawieniu końcowej faktury VAT w miesiącu październiku, dotyczącej realizacji tego projektu, powoduje powstanie przychodu do opodatkowania w miesiącu październiku, czy też w poszczególnych miesiącach?
 476. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-143/09/EJ
  brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją inwestycji w zakresie realizacji projektu pn. "Adaptacja budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej"
 477. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-80/09/EJ
  brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją inwestycji w zakresie realizacji projektu pn. "Zagospodarowanie najbliższego otoczenia Europejskiego Centrum B. poprzez budowę chodników i oświetlenia ulicznego"
 478. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-31/09/EJ
  brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją inwestycji w zakresie realizacji projektu pn. "Urządzenie i wyposażenie boiska sportowego i placu zabaw"
 479. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-30/09/EJ
  brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją inwestycji w zakresie budowy świetlicy wiejskiej
 480. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-29/09/EJ
  brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją inwestycji w zakresie budowy świetlicy wiejskiej
 481. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1121/08-4/MT
  Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować dla przedmiotowych robót montażowo-budowlanych?
 482. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-87/08/CJS
  Czy wnioskodawca w przypadku zakupu budynku mieszkalnego w budowie (stan surowy zamknięty) będzie mógł skorzystać z tzw. ulgi odsetkowej?
 483. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-148/08-4/DG
  Koszty przebudowy sieci elektroenergetycznej za koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami natomiast koszty przyłączenia obiektu do sieci elektroenergetycznej jako koszty zwiększające wartość początkową realizowanej inwestycji, które mogą być rozliczane w formie odpisów amortyzacyjnych.
 484. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-196/08-2/PS
  Czy wydatki związane z realizacją wymienionych inwestycji drogowych będą stanowiły dla Spółki koszt uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia?
 485. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-746/08-3/KS
  1. Czy dochód, jaki uzyska Spółdzielnia z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży jest dochodem uzyskanym z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy przeznaczenie tego dochodu oraz jego wydatkowanie na cele określone w art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych? 3. Czy moment uzyskania przychodu podatkowego powstanie z chwilą uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku? 4. Czy z chwilą faktycznej sprzedaży, tj. podpisania aktu notarialnego?
 486. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-160/08-2/IŚ
  Czy wydatek z tytułu czynszu, poniesiony na dzierżawę nieruchomości (czynsz dzierżawny) w okresie budowy terminalu przeładunkowego, stanowi koszt pozostający w związku z wytworzeniem tej inwestycji, dający się zaliczyć do wartości wytworzonego środka trwałego, a więc zwiększającego wartość początkową wybudowanego terminalu przeładunkowego?
 487. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1047/08/BK
  Opodatkowanie sprzedaży działki w użytkowaniu wieczystym zakupionej w 2003 roku wraz z niezakończoną budową.
 488. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1566/08-2/JG
  Czy wydatki poniesione w związku z przeniesieniem maszyn, tj. ich demontaż i montaż oraz w związku z budową nowych fundamentów, Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów "innych niż bezpośrednie" na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy też powinna je ująć w wartości początkowej środków trwałych?
 489. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-29/08/AK
  Które z wydatków na budowę własnego budynku mieszkalnego skutkują zmniejszeniem 10% podatku od sprzedaży mieszkania?
 490. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-993/08/MK
  Uchylenie pozwolenia na budowę, a prawo do ulgi odsetkowej.
 491. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-683/08-2/ŁM
  Gdzie powinna być zaliczona hala według Klasyfikacji Środków Trwałych i jaką stawką amortyzacyjną winna być objęta.
 492. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-111/08-2/IŚ
  CIT w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego w sytuacji przeznaczenia nieruchomości otrzymanej w darowiźnie pod budowę budynku służącemu realizacji celów statutowych oraz w sytuacji przeznaczenia środków ze sprzedaży nieruchomości otrzymanej w darowiźnie na realizację celów statutowych
 493. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-98/08-3/PS
  Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku - nie prowadzi postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby pełną ocenę okoliczności mogących wykazać, iż działalność Spółki na terytorium Francji nie stanowiła zakładu w rozumieniu art. 5 umowy polsko-francuskiej. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy - Ordynacja podatkowa jest sam przepis prawa. Organ podatkowy nie ocenia w tym postępowaniu dokumentów dołączonych do wniosku.
 494. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-653/08-2/HS
  Wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa i jego konsekwencje w zakresie wartości początkowej środków trwałych oraz opodatkowania w razie ich zbycia.
 495. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1902/08-2/IZ
  Strona przedmiotowy budynek będzie wykorzystywać do działalności opodatkowanej, a zatem zgodnie z powołanymi przepisami Stronie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących prace remontowo-konserwacyjne.
 496. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-639/08-2/ES
  Zwolnienie przedmiotowe w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r. w kontekście poniesionych wydatków na budowę domu pokrytych zaliczką z uzyskanego przychodu ze sprzedaży na podstawie umowy przedwstępnej w krótkim okresie sfinalizowanej aktem notarialnym.
 497. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-100/08-2/MW
  W jakiej dacie Spółka powinna rozpoznać przychód należny z tytułu sprzedaży lokali?
 498. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-921/08/AP
  Czy Spółka, sprzedając dom z garażem (stanowiącym pomieszczenie przynależne) wraz z infrastrukturą towarzyszącą jako jeden obiekt budowlany, powinna zastosować stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 7%, czy też powinna dokonać wyodrębnienia wartości garażu, przyłączy, ogrodzenia itp. i opodatkować tą sprzedaż stawką podatku w wysokości 22%?
 499. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-958/08/MK
  Opodatkowanie umowy zamiany nieruchomości z dopłatą na rzecz Wnioskodawcy.
 500. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-908/08/MK
  Zwolnienie przychodu z tytułu zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.
 501. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-610/08-7/KS
  Jak należy zakwalifikować koszty w postaci odsetek od kredytu bankowego zaciągniętego na budowę mieszań; czy jako koszty finansowe dotyczące gospodarki zasobami mieszkaniowymi, czy jako koszty finansowe związane z pozostałą działalnością gospodarczą prowadzoną przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego?
 502. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-610/08-6/KS
  Jak należy zakwalifikować koszty w postaci odsetek od kredytu bankowego zaciągniętego na budowę mieszań; czy jako koszty finansowe dotyczące gospodarki zasobami mieszkaniowymi, czy jako koszty finansowe związane z pozostałą działalnością gospodarczą prowadzoną przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego?
 503. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-61/08-2/DG
  Czy ze względu na przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dopuszczalne jest ujmowanie kosztów związanych z realizowaną inwestycją deweloperską do kosztów podatkowych: Zapłacone odsetki od kredytu na budowę inwestycji w momencie sprzedaży inwestycji? Odsetki od kredytu na zakup działki zaliczonej do towarów w momencie ich zapłaty? Wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę dotyczące projektu deweloperskiego w miesiącu ich wypłaty?
 504. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-63/08-2/DG
  Czy ze względu na przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dopuszczalne jest ujmowanie kosztów związanych z realizowaną inwestycją deweloperską do kosztów podatkowych: 1) Zapłacone odsetki od kredytu na budowę inwestycji w momencie sprzedaży inwestycji?2) Odsetki od kredytu na zakup działki zaliczonej do towarów w momencie ich zapłaty?3) Wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę dotyczące projektu deweloperskiego w miesiącu ich wypłaty?
 505. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-62/08-2/DG
  Czy ze względu na przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dopuszczalne jest ujmowanie kosztów związanych z realizowaną inwestycją deweloperską do kosztów podatkowych: 1) Zapłacone odsetki od kredytu na budowę inwestycji w momencie sprzedaży inwestycji?2) Odsetki od kredytu na zakup działki zaliczonej do towarów w momencie ich zapłaty?3) Wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę dotyczące projektu deweloperskiego w miesiącu ich wypłaty?
 506. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-10/08/EJ
  prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją inwestycji w zakresie budowy budynku oddziału gimnazjum
 507. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1450/08-2/MS
  w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego - realizacji inwestycji polegającej na budowie odwodnienia drogi wewnętrznej - budowa kanalizacji deszczowej
 508. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-542/08/MH
  Budowa drogi jako koszt uzyskania przychodu w dacie jego poniesienia.
 509. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-557/08-2/WM
  Czy Wnioskodawczyni może odliczyć odsetki od kredytu hipotecznego?
 510. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1325/08-2/ASi
  wniosek dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia prawidłowego sposobu wynagrodzenia za wykonanie prac związanych z budową obiektów biurowych, mieszkalnych lub mieszanych.
 511. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1228/08-4/JK
  Jaka kwotę Wnioskodawca musi wykazać w urzędzie skarbowym, by nie płacić podatku dochodowego (tzw. podatek do wzbogacenia)? Czy na kwotę 420 000 zł. (cena sprzedaży domu), czy na kwotę 305 175 zł. (rzeczywista kwota jaką Wnioskodawca dysponował)?
 512. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1258/08-4/AG
  Czy kwoty wypłacone przez Spółkę w ramach mechanizmu korygującego opisanego w stanie faktycznym stanowić będą koszty uzyskania przychodu? Czy kwoty otrzymane przez Spółkę w ramach mechanizmu korygującego opisanego w stanie faktycznym stanowić będą przychody podatkowe Spółki?
 513. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1265/08-4/AG
  Czy kwoty wypłacone przez Spółkę w ramach mechanizmu korygującego opisanego w stanie faktycznym stanowić będą koszty uzyskania przychodu? Czy kwoty otrzymane przez Spółkę w ramach mechanizmu korygującego opisanego w stanie faktycznym stanowić będą przychody podatkowe Spółki?
 514. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1258/08-4/AG
  Czy kwoty wypłacone przez Spółkę w ramach mechanizmu korygującego opisanego w stanie faktycznym stanowić będą koszty uzyskania przychodu? Czy kwoty otrzymane przez Spółkę w ramach mechanizmu korygującego opisanego w stanie faktycznym stanowić będą przychody podatkowe Spółki?
 515. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1265/08-4/AG
  Czy kwoty wypłacone przez Spółkę w ramach mechanizmu korygującego opisanego w stanie faktycznym stanowić będą koszty uzyskania przychodu? Czy kwoty otrzymane przez Spółkę w ramach mechanizmu korygującego opisanego w stanie faktycznym stanowić będą przychody podatkowe Spółki?
 516. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1261/08-4/AG
  Czy kwoty wypłacone przez Spółkę w ramach mechanizmu korygującego opisanego w stanie faktycznym stanowić będą koszty uzyskania przychodu? Czy kwoty otrzymane przez Spółkę w ramach mechanizmu korygującego opisanego w stanie faktycznym stanowić będą przychody podatkowe Spółki?
 517. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1260/08-4/AG
  Czy kwoty wypłacone przez Spółkę w ramach mechanizmu korygującego opisanego w stanie faktycznym stanowić będą koszty uzyskania przychodu? Czy kwoty otrzymane przez Spółkę w ramach mechanizmu korygującego opisanego w stanie faktycznym stanowić będą przychody podatkowe Spółki?
 518. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1263/08-4/AG
  Czy kwoty wypłacone przez Spółkę w ramach mechanizmu korygującego opisanego w stanie faktycznym stanowić będą koszty uzyskania przychodu? Czy kwoty otrzymane przez Spółkę w ramach mechanizmu korygującego opisanego w stanie faktycznym stanowić będą przychody podatkowe Spółki?
 519. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1264/08-4/AG
  Czy kwoty wypłacone przez Spółkę w ramach mechanizmu korygującego opisanego w stanie faktycznym stanowić będą koszty uzyskania przychodu? Czy kwoty otrzymane przez Spółkę w ramach mechanizmu korygującego opisanego w stanie faktycznym stanowić będą przychody podatkowe Spółki?
 520. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1263/08-4/AG
  Czy kwoty wypłacone przez Spółkę w ramach mechanizmu korygującego opisanego w stanie faktycznym stanowić będą koszty uzyskania przychodu? Czy kwoty otrzymane przez Spółkę w ramach mechanizmu korygującego opisanego w stanie faktycznym stanowić będą przychody podatkowe Spółki?
 521. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1264/08-4/AG
  Czy kwoty wypłacone przez Spółkę w ramach mechanizmu korygującego opisanego w stanie faktycznym stanowić będą koszty uzyskania przychodu? Czy kwoty otrzymane przez Spółkę w ramach mechanizmu korygującego opisanego w stanie faktycznym stanowić będą przychody podatkowe Spółki?
 522. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1259/08-4/AG
  Czy kwoty wypłacone przez Spółkę w ramach mechanizmu korygującego opisanego w stanie faktycznym stanowić będą koszty uzyskania przychodu? Czy kwoty otrzymane przez Spółkę w ramach mechanizmu korygującego opisanego w stanie faktycznym stanowić będą przychody podatkowe Spółki?
 523. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1262/08-4/AG
  Czy kwoty wypłacone przez Spółkę w ramach mechanizmu korygującego opisanego w stanie faktycznym stanowić będą koszty uzyskania przychodu? Czy kwoty otrzymane przez Spółkę w ramach mechanizmu korygującego opisanego w stanie faktycznym stanowić będą przychody podatkowe Spółki?
 524. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1266/08-4/AG
  Czy kwoty wypłacone przez Spółkę w ramach mechanizmu korygującego opisanego w stanie faktycznym stanowić będą koszty uzyskania przychodu? Czy kwoty otrzymane przez Spółkę w ramach mechanizmu korygującego opisanego w stanie faktycznym stanowić będą przychody podatkowe Spółki?
 525. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-709/08/AP
  Jakie stawki podatku od towarów i usług należy zastosować do budowy garaży przylegających do domów mieszkalnych oraz do montażu okien i drzwi garażowych w tych budynkach?
 526. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-724/08/AP
  Jaką stawkę podatku od towarów i usług winien zastosować Wnioskodawca do budowy budynków, sklasyfikowanych w PKOB w grupowaniu 111 i 112 oraz jaką stawką należy opodatkować infrastrukturę towarzyszącą (tj. sieci rozprowadzające wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych, urządzenie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne itp.) budynkom sklasyfikowanym w PKOB w grupowaniu 111 i 112 - 7% czy 22%?
 527. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1182/08-2/JG
  Czy wydatki poniesione na budowę drogi na części działki będącej własnością osoby fizycznej (dz. ew. 49/3, obręb 4-16-36; akt notarialny o ustanowieniu służebności), z której będą korzystać mieszkańcy okolicznych osiedli mieszkaniowych firma E. N Sp. z o.o. będzie mogła zaliczyć w koszty uzyskania przychodów? Jakie będą skutki podatkowe, jeśli nie będzie można zaliczyć budowy drogi na części działki będącej własnością osoby fizycznej, a w międzyczasie Urząd Dzielnicy wykupi lub przejmie za odszkodowaniem część działki ew. 49/3 z obrębu 4-16-36 przeznaczonej pod pas drogowy?
 528. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1293/08-2/AJ
  Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki z tytułu opłaty przyłączeniowej w momencie ich poniesienia? W przypadku braku możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów ww. wydatków w momencie poniesienia, kiedy spółka będzie mogła zaliczyć te wydatki do kosztów uzyskania przychodów?
 529. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1201/08-2/IK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 24 lipca 2008 r. (data wpływu 28 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku od towarów i usług dla sprzedaży domów letnich (letniskowych) -jest prawidłoweW dniu 28 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa ...
 530. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-485/08-2/ES
  Ulga odsetkowa - mozliwość korzystania z ulgi podatkowej przez Wnioskodawczynię oraz zakres odliczania odsetek (wysokość i termin).
 531. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1380/08/KG
  Gmina nie ma prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z budową hali sportowej.
 532. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1295/08/CJS
  Czy wnioskodawczyni przysługuje tzw. ulga odsetkowa w przypadku zakupu od dewelopera budynku mieszkalnego w budowie?
 533. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-458/08-4/ŁM
  Czy wskazane przykładowo w niniejszym zapytaniu wydatki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, a jeżeli tak, to w jakim momencie powinno nastąpić ich zaliczenie, czy w momencie poniesienia wydatku czy w momencie zakończenia budowy i rozliczenia inwestycji. Dla Spółki jest to szczególnie istotne z uwagi na fakt, iż część budów realizowana jest na przełomie poszczególnych lat podatkowych.
 534. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1114/08-4/JG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 25 czerwca 2008 r. (data wpływu 10 lipca 2008 r.), uzupełnionym w dniu 1 października 2008 r. o pełnomocnictwo dla osoby występującej w imieniu Spółki - na wezwanie tut. Organu z dnia 24 września 2008 r., nr IP-PB3-423-1114/08-2/JG, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie za ...
 535. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1045/08-4/ER
  Czy wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie części użytkowania gruntu, na którym zostaną zbudowane boiska oraz wydatki na budowę boisk, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu?
 536. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1026/08-4/AS
  zachowanie prawa do zwolnienia z opodatkowania składek członkowskich w części przeznaczonych na pokrycie kosztów budowy pomieszczenia przeznaczonego na odbywanie zebrań (posiedzeń) organów stanowiących Stowarzyszenia
 537. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-448/08-2/ES
  Ulga odsetkowa w zakresie spłaty odsetek od zwiększonego kredytu mieszkaniowego na podstawie aneksu do umowy kredytowej z 2005 r.
 538. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-441/08-2/ŁM
  Czy zgodnie z treścią decyzji umorzeniowej wydanej dnia 12.06.2008 r. mówiącej, że zmniejszenie salda należności obowiązuje od dnia 01.03.2006 r. oraz, że dla naliczenia odsetek umorzenie skutkuje na dzień 01.03.2006 r. - X TBS Spółka z o.o. powinno uznać jako datę uzyskania przychodu dla celów podatkowych datę 01 marzec 2006 r.?
 539. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-424/08-2/DS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 03 lipca 2008 r. (data wpływu 04 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji do kosztów uzyskania przychodów poniesionego wydatku z tytułu udziału finansowego w realizacji infrastruktury w ramach społecznej inic ...
 540. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-730/08/RS
  Czy odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup lokalu w budynku powstałym w wyniku budowy-nadbudowy podlegają odliczeniu od dochodu?
 541. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1124/08/AL
  Czy Gmina prawa do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części w związku z realizacją projektu dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach T. i B.?
 542. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-498/08-4/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 7 lipca 2008 r. (data wpływu 10 lipca 2008 r.), uzupełnionym w dniu 29 lipca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 10 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisó ...
 543. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1114/08/JT
  Czy wnioskodawczyni będzie mogła odpisać od dochodu odsetki od kredytu hipotecznego zaciągniętego w 2005r. w sytuacji gdy pozwolenie na budowę domu mieszkalnego uzyskała w 2004r. a budowa nie jest jeszcze ukończona?
 544. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-940/08-3/JG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 23 czerwca 2008 r. (data wpływu 26 czerwca 2008 r.), uzupełnionym w dniu 13 sierpnia 2008 r. o własne stanowisko w sprawie oraz o pełnomocnictwo dla osoby, która podpisała przedmiotowy wniosek, na wezwanie tut. Organu z dnia 5 sierpnia 2008 r., Nr IP-PB3-423-940/08-2/JG, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku doc ...
 545. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-831/08-2/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 17.07.2008 r. (data wpływu 21.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi odsetkowej - jest prawidłowe.W dniu 21.07.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidu ...
 546. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-917/08-2/GJ
  Czy wolny od podatku dochodowego jest dochód uzyskany przez Uczelnię w związku z otrzymaniem w formie darowizny nieruchomości z planowanym przeznaczeniem jej wyłącznie na cele statutowe tj. na budowę zaplecza Uczelni w postaci akademika i domu asystenta?
 547. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-893/08-4/AF
  Czy zwrócone przez MPWiK nakłady inwestycyjne z tytułu wybudowania przez prywatnego inwestora przewodu wodociągowego na dostawę wody miejskiej należy opodatkować w zeznaniu rocznym? Jeżeli tak, to jakim podatkiem i jak ustalić kwotę do opodatkowania, jeżeli Wnioskodawczyni nie posiada wszystkich rachunków na nakłady inwestycyjne na budowę przewodu wodociągowego?
 548. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-374/08/WM
  Czy poniesione nakłady na budowę niezbędnego pasa utwardzonej, jedynej drogi dojazdowej do siedziby przedsiębiorstwa, stanowiące inwestycje na naniesioną na plany drogę gminną (gmina na razie nie planuje jej realizacji), będą stanowiły koszt uzyskania przychodów odnoszony w ciężar kosztów uzyskania przychodów, w sposób bezpośredni w chwili ich poniesienia?
 549. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-523/08/BJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 13 czerwca 2008 r., (data wpływu 18 czerwca 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 22 sierpnia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku od towarów i usług z tytułu realizacji projektu niezwiązanego z w ...
 550. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-932/08-3/JG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 28 maja 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 3 czerwca 2008 r.), uzupełnionym w dniu 8 września 2008 r. o dokumenty potwierdzające upoważnienie dla osoby, która podpisała przedmiotowy wniosek, na wezwanie organu z dnia 12 sierpnia 2008 r. Nr IP-PB3-423-932/08-2/JG, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodow ...
 551. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1075/08/JG
  Czy przysługuje prawo do obliczenia od dochodu wydatków na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu na budowę domu jednorodzinnego ?
 552. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1061/08/JG (KAN-5719/06/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 27 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura 05 czerwca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia od dochodu wydatków na spłatę odsetek od kredytu budowlanego przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji mieszkaniowej - ...
 553. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-402/08-2/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 3 czerwca 2008 r. (data wpływu - 9 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 9 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów p ...
 554. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-685/08/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 30 czerwca 2008 r. (data wpływu 2 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia od dochodu odsetek od kredytu przeznaczonego na cele mieszkaniowe -jest prawidłowe,o ile zostaną spełnione określone poniżej warunki.W dniu 2 lipca 2 ...
 555. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-664/08/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 16 czerwca 2008 r. (data wpływu 23 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczania od dochodu wydatków w ramach tzw. ulgi odsetkowej -jest prawidłowe.W dniu 23 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prz ...
 556. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-342/08/DK
  Czy dochód uzyskany z tytułu umorzenia ww. preferencyjnego kredytu będzie podlegał zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 557. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-498/08/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 12 czerwca 2008 r. (data wpływu 16 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku przy sprzedaży nieruchomości gruntowej wraz z rozpoczętą inwestycją -jest nieprawidłowe.W dniu 16 czerwca 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów p ...
 558. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-497/08/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 12 czerwca 2008 r. (data wpływu 16 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku przy sprzedaży nieruchomości gruntowej wraz z rozpoczętą inwestycją -jest nieprawidłowe.W dniu 16 czerwca 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji ...
 559. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-445/08/AK (KAN-5445/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Towarzystwa przedstawione we wniosku z dnia 21 maja 2008 r. (data wpływu do tut. BKIP 28 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji odsetek od kredytu bankowego zaciągniętego na budowę mieszkań -jest prawidłowe.W dniu 28 maja 2008 r. wpłynął do tut. BKIP ww. wniosek o udzielenie ...
 560. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-403/08/MH
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 18 lipca 2008 r. (data wpływu 25 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zarachowania wydatków dotyczących budowy drogi w pośrednie koszty uzyskania przychodu -jest prawidłowe.W dniu 25 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek, o udzielenie ...
 561. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-438/08/AP (KAN-5234/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 19 maja 2008 r. (data wpływu do tut. BKIP 26 maja 2008 r.) uzupełnionym w dniu 14 sierpnia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na budowę drogi publicz ...
 562. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-824/08-4/MW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z dnia 31.05.2008r. (data wpływu 09.06.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie określenia momentu powstania przychodu -jest prawidłowe.W dniu 09.06.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej spraw ...
 563. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-933/08-2/JG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 6 czerwca 2008 r. (data wpływu 13 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów ponoszonych wydatków na budowę, rozbudowę, przebudowę lub modernizację drogi publicznej -jest prawidłowe.W dniu 13 czerwca 2008 r. został zło ...
 564. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-790/08-3/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 06.05.2008 r. (data wpływu 12.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia od dochodu wydatków na spłatę odsetek od kredytu przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji mieszkaniowej -jest nieprawidłowe.W dniu 12.05.2008 r. został złożony ww. wniosek o udziel ...
 565. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-285/08-2/HS
  Czy prawidłowym jest kwalifikowanie przez Spółkę kosztów ogólno - administracyjnych jako kosztów pośrednich w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ujmowanie ich w momencie poniesienia, tj. w momencie ujęcia kosztu w księgach rachunkowych zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, niezależnie od faktu, iż w związku z daną inwestycją, Spółka nie uzyskuje przychodu w tym roku, w którym ponoszone są pośrednie koszty?
 566. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-571/08-2/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 2.05.2008 r. (data wpływu 14.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie rozliczenia wzajemnego nakładów poniesionych na budowę garażu -jest prawidłowe.W dniu 14.05.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w i ...
 567. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-757/08-2/AZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 27.04.2008 r. (data wpływu 05.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie rozliczenia wzajemnego nakładów poniesionych na budowę garażu -jest prawidłoweW dniu 05.05.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w i ...
 568. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-853/08/MM
  W jaki sposób obliczyć wysokość odsetek podlegających odliczeniu w ramach ulgi odsetkowej biorąc pod uwagę różne cele kredytu oraz jego podwyższenie?
 569. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-409/08/AJ
  Stawka na roboty związane z budową budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
 570. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-331/08-2/PW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 20 kwietnia 2008 r. (data wpływu 29 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi odsetkowej -jest prawidłowe.W dniu 29 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowe ...
 571. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-447/08-4/JS
  W odpowiedzi na wezwanie z dnia 24.06.2008 r. (data wpływu 25.06.2008 r.) do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 10 czerwca 2008 r. Nr IPPB2/415-447/08-4/JS złożone na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów wyjaśnia, co następuje.Wnioskiem z dnia 10.03.2008 r. Wnioskodawca zwrócił się o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego przedstawiając zdarzenie przyszłe:W 1993 roku na podstawie pozwolenia na budowę wydanego przez uprawniony organ Wnioskodawca wybudował ze środków własnych na wydzierżawionym gruncie stanowiącym w ...
 572. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-748/08/CJS (KAN-3936/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 14 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. BKIP - 17 kwietnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia od dochodu wydatków na spłatę odsetek od kredytu przeznaczonego na finansowanie inwestycji mieszkaniowej -jest prawidłowe.W dniu ...
 573. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-714/08/CJS (KAN-3763/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 02 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. BKIP 14 kwietnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia od dochodu wydatków na spłatę odsetek od kredytu przeznaczonego na finansowanie inwestycji mieszkaniowej -jest nieprawidłowe.W dni ...
 574. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-487/08-4/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wspólnoty Mieszkaniowej, przedstawione we wniosku z dnia 14 marca 2008 r. (data wpływu 19.03.2008 r.) oraz piśmie z dnia 16.06.2008 r. (data nadania 18.06.2008 r., data wpływu 19.06.2008 r.), uzupełniającym braki formalne na wezwanie z dnia 04.06.2008 r. Nr IP-PB3-423-487/08-2/MK (data nadania 04.06.2008 r., data doręczenia 10.06.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa pod ...
 575. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-429/08-2/AI
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki cywilnej, przedstawione we wniosku z dnia 22 kwietnia 2008 r. (data wpływu 24 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawek podatku dla robót budowlanych i dostawy budynku mieszkalnego -jest prawidłowe.W dniu 24 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji p ...
 576. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-642/08/CJS (KAN-3353/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 marca 2008r. (data wpływu do tut. BKIP 01 kwietnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia od dochodu wydatków na spłatę odsetek od kredytu budowlanego przeznaczonego na finansowanie inwestycji mieszkaniowej -jest nieprawidłowe ...
 577. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-245/08/AŚ (KAN-3606/01/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zarządu Budynków Komunalnych, przedstawione we wniosku z dnia 3 kwietnia 2008r. (data wpływu 9 kwietnia 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z poniesionymi wydatkami inwestycyjnymi -jest prawidłowe.W dniu 9 kwietnia 2008r. został złożony ww. wniosek o udz ...
 578. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-242/08-2/TW
  Czy w indywidualnym zeznaniu rocznym PIT-37 za 2007 r. dokonując odliczenia tzw. ulgi odsetkowej, Wnioskodawczyni mogła odliczyć od swojego dochodu, zgodnie ze złożonym w tym zakresie wnioskiem w załączniku PIT-D do zeznania rocznego, całość zapłaconych do końca 2007 r. odsetek od kredytu?
 579. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-457/08/IB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 3 kwietnia 2008 r. (data wpływu 17 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie prawa do tzw. "ulgi odsetkowej" -jest nieprawidłowe.W dniu 17 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego ...
 580. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-189/08-3/HS
  Czy koszty związane z kredytami bankowymi obrotowymi nieodnawialnymi (tj. koszty odsetek od kredytów, koszty prowizji od kredytów, koszt wynagrodzenia brutto dla inspektora nadzoru bankowego, a także podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata sadowa oraz koszty notarialne związane z ustanowieniem hipoteki kaucyjnej i ujawnieniem tej hipoteki w księdze wieczystej) przeznaczonymi na finansowanie kosztów budowy osiedla, finansowanie kosztów ogólnych, spłatę zobowiązań za grunt, na którym prowadzona jest budowa, spłatę kosztów finansowych od udzielonych kredytów - a zatem na finansowanie podstawowej i bieżącej działalności Spółki, należy potraktować jako koszty pośrednio związane z przychodami ze sprzedaży lokali na budowanym osiedlu?
 581. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-189/08-2/HS
  Kiedy koszty finansowe związane z umowami pożyczek dla Spółki od jej udziałowców należy potraktować jako koszty podatkowe? Czy z chwilą wypłaty tych odsetek?
 582. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-528/08-2/SP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 17 marca 2008 r. (data wpływu 20 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego -jest prawidłowe.W dniu 20 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie doty ...
 583. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-847/08-4/MP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia 2008 r. (data wpływu 30 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku na roboty budowlane polegające na realizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i usługami -jest prawidłowe.W dniu 30 kwietnia 2008 r. wpł ...
 584. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-847/08-5/MP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki., przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia 2008 r. (data wpływu 30 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla robót odwodnieniowych oraz wywozu ziemi spod budowanych budynków -jest prawidłowe.W dniu 30 kwietnia 2008 r. wpłynął ww. wniosek (uzupełniony w dniu 03 czerwca ...
 585. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-342/08-2/AŻ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 14 marca 2008 r. (data wpływu 19 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 19 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie d ...
 586. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-197/08-4/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 11 marca 2008 r. (data wpływu 12 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi odsetkowej -jest nieprawidłowe.W dniu 12 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotycz ...
 587. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-190/08/AM
  skutki podatkowe umorzenia kredytu zaciągniętego z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane
 588. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-212/08/MS
  Czy wydatki poniesione na budowę wjazdu do firmy usytuowanego na drodze niebędącej własnością Spółki, a należącej do Zarządu Dróg Wojewódzkich Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w roku 2007, czy może Spółka powinna tę inwestycję potraktować jako inwestycję w obcym środku trwałym i amortyzować, zaliczają odpisy amortyzacyjne do kosztów uzyskania przychodów?
 589. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-532/08-2/EC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 15.03.2008 r. (data wpływu 19.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntów -jest nieprawidłowe.W dniu 19.03.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretac ...
 590. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-843/08-4/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 23.04.2008r. (data wpływu 30.04.2008r.), uzupełnione pismem z dnia 14.05.2008r. (data wpływu 16.05.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla sprzedaży nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 30.04.2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej in ...
 591. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-351/08/AD
  Ulga odsetkowa.
 592. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-374/08/CJS
  Czy przy odliczaniu odsetek biorąc, pod uwagę limit odliczenia i ograniczenia czasowe, korzystając z ulgi odsetkowej wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia całości zapłaconych odsetek uwzględnionych aneksem?
 593. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-177/08-2/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 27 lutego 2008 r. (data wpływu 4 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 4 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów praw ...
 594. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-355/08-2/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 26 lutego 2008r. (data wpływu 29 lutego 2008r.) oraz uzupełnione pismem z dnia 17 kwietnia 2008r. (data wpływu 18 kwietnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymanej zaliczki za wykonanie usług budowlanych -jest prawidłowe.W dniu 29 luteg ...
 595. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-181B/08/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 12 lutego 2008 r. (data wpływu 20 lutego 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wykonania budynku plebanii wraz z przyłączami gazowymi i sanitarnymi -jest nieprawidłowe.W dniu 20 lutego 2008 roku został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretac ...
 596. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-234/08/IB
  Podatnik wybudował budynek mieszkalny na dzierżawionej przez siebie działce. Czy może skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a i e updof w związku z poniesionymi wydatkami na budowę tego budynku i spłatę kredytu zaciągniętego na tę budowę?
 597. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-123/08-2/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 8 lutego 2008 r. (data wpływu 12 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi odsetkowej -jest prawidłowe, z zastrzeżeniem warunków przedstawionych poniżej.W dniu 12 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 598. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-167/08-2/ECH
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Towarzystwo B.X, przedstawione we wniosku z dnia 13.02.2008r. (data wpływu 14.02.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu do opodatkowania -jest prawidłowe.W dniu 14.02.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidu ...
 599. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-167/08-2/AŻ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 31 stycznia 2008 r. (data wpływu 11 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na budowę sieci wodociągowej -jest prawidłowe.W dniu 11 lutego 2008 r. Spółka jawna X złożyła wniosek o udzielenie pisemn ...
 600. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-261/08-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 01.02.2008 r. (data wpływu 08.02.2008 r.) w sprawie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 08.02.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej po ...
 601. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-137/08-2/AŻ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 25 stycznia 2008 r. (data wpływu 4 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na zakup gruntu -jest prawidłowe.W dniu 4 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej inte ...
 602. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-77/08-2/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 25 stycznia 2008 r. (data wpływu 29 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi odsetkowej -jest prawidłowe.W dniu 29 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawi ...
 603. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-113/08/AT
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 14 lutego 2008 r. (data wpływu 14 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu poniesienia kosztów uzyskania przychodów -jest nieprawidłowe.W dniu 14 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkoweg ...
 604. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-59/08-2/PW
  Prawo do skorzystania z ulgi odsetkowej w sytuacji, gdy kredyt został zaciągnięty na zakup mieszkania powstałego w wyniku dokonanej przez dewelopera przebudowy budynków koszarowych na budynki mieszkalne.
 605. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-536/08-6/RK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku (data wpływu 20.03.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie wysokości stawki podatku za opracowanie projektów budowlanych planowanej budowy Domu Pomocy Społecznej -jest nieprawidłowe.W dniu 20.03.2008 r. wpłynął ww. wniosek uzupełniony pismem z dnia 11.04.2008 r. o udzie ...
 606. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-277/08-5/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z dnia 04.02.2008 r. (data wpływu 15.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla dostawy i ustanowienia odrębnej własności lokali mieszkalnych oraz garaży -jest nieprawidłowe.W dniu 15.02.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpr ...
 607. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-41/08-2/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 07 stycznia 2008 r. (data wpływu 11 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi odsetkowejjest:
  - w części dotyczącej zakupu budynku w stanie surowy ...
 608. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-22/08-4/PW
  Odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na spłatę odsetek od kredytu przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji mieszkaniowej (ulga odsetkowa).
 609. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-66/08-2/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 03 stycznia 2008 r. (data wpływu 07.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalania wartości początkowej środków trwałych z uwzględnieniem różnic kursowych -jest nieprawidłowe.W dniu 07 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pis ...
 610. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-96/08-1/KB
  Czy w sytuacji identycznych roszczeń jakie Spółdzielnia zgłosiła do Spółki, a które wobec Spółdzielni zgłosili członkowie, otrzymane w wyniku wyroku sądowego kwoty stanowią dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? Czy kwoty wypłacone przez Spółdzielnię członkom Spółdzielni z tytułu zawyżonej wartości przydzielonego im mieszkania stanowią koszt po stronie Spółdzielni w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 611. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-394/08-2/RK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 20.02.2008 r. (data wpływu 03.03.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie wysokości stawki podatku związanej z budową drogi osiedlowej -jest prawidłowe.W dniu 03.03.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indy ...
 612. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-51A/08/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Jednostki przedstawione we wniosku z dnia 16 stycznia 2008 r. (data wpływu 21 stycznia 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 10 marca 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku na budowę budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej z wbudowanymi garażami i wiatami na opał, sklasyfikowanego w PKOB 11 -j ...
 613. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-36/08/DK
  Czy umorzona wartość kredytu stanowiąca przychód Spółki z chwilą jej otrzymania, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wolna jest od podatku?
 614. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-567/07/JG
  Czy przy odliczaniu odsetek biorąc, pod uwagę limit odliczenia i ograniczenia czasowe (wynikające z ustawy), korzystając z ulgi odsetkowej przysługuje prawo do odliczenia całości zapłaconych odsetek uwzględnionych aneksem z 2007r.? Czy należy odliczyć kwoty zapłaconych odsetek ustalonych na podstawie umowy kredytowej z 2004r. bez uwzględnienia zmian tej umowy, które nastąpiły po 31 grudnia 2006r.?
 615. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-487/07-3/BD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fundacji na rzecz budowy i rozwoju hal sportowych we W., przedstawione we wniosku z dnia 22 listopada 2007 r. (data wpływu: 13 grudnia 2007 r.) uzupełnionego pismem z dnia 3 lutego 2008 r. (data wpływu: 14 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwrotu podatku VAT z tytułu inwestycji -jest prawidłowe. ...
 616. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-396/07-2/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 10 grudnia 2007 r. (data wpływu 12 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 12 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 617. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-360/07-2/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 27 listopada 2007 r. (data wpływu 03 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi odsetkowej -jest prawidłowe.W dniu 03 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualne ...
 618. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-298/07-2/MC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 30 listopada 2007 r. (data wpływu 04.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na przebudowę drogi publicznej -jest prawidłowe.W dniu 04 grudnia 2007 r. został złożony ww. w ...
 619. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423W-7/08-2/BN
  W odpowiedzi na wezwanie Spółki z dnia 29 stycznia 2008 r. (data wpływu 05.02.2008 r.) do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 15 stycznia 2008 r. znak ILPB3/423-174/07-2/HS, złożone na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów wyjaśnia, co następuje.W wyniku ponownej analizy sprawy, z uwzględnieniem zarzutów przytoczonych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa znaleziono podstawy do zmiany w całości ww. indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów i kosztów uzys ...
 620. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-450/07/CJS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 20 listopada 2007r. (data wpływu do tut. BKIP 28 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia od dochodu wydatków na spłatę odsetek od kredytu budowlanego przeznaczonego na finansowanie inwestycji mieszkaniowej -jest niep ...
 621. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-215/07-5/EK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. reprezentowanej przez Pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 24 października 2007 r. (data wpływu 30.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 30 października 2007 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony w dni ...
 622. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-298/07/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Parafii, przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2007 r. (data wpływu do tut. BKIP 20 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości odliczenia od dochodu darowizn przekazanych przez osoby prawne na budowę kościoła -jest prawidłowe.W dniu 20 listopa ...
 623. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-200/07/DK
  Z jaką datą powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych? Zgodnie z datą zakończenia każdego z etapów realizacji umowy, czy też z datą zakończenia całości umowy?
 624. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-467/07/TJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 13 września 2007 r. (data wpływu 02.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia udziału w prawie wieczystego użytkowania wraz z położoną na nim, częścią budynku w stanie surowym -jest nieprawidłowe.W dniu 2 l ...
 625. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-199/07-4/MC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 29 października 2007 r. (data wpływu 31.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w części dotyczącej daty zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na wybudowanie drogi stanowiącej obwodnicę wsi X -jest prawidłowe.W dniu 31 października ...
 626. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-612/07-2/SAP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 09.11.2007 r. (data wpływu 21.11.2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowej stawki podatku przy usługach montażu wyprodukowanych przez Stronę bram, furtek i ogrodzeń -jest nieprawidłowe.W dniu 21 listopada 2007 r. został złożony w/w wniosek o udzielenie ...
 627. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-406/07-2/JB
  Czy z chwilą podjęcia ostatecznej decyzji o zaniechaniu dalszego wdrażania systemów informatycznych (podjęcia uchwały Zarządu w tym zakresie), Spółka uprawniona będzie do zaliczenia wydatków związanych z ich wdrożeniem do kosztów uzyskania przychodu ?
 628. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-143/07/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2007 r. (data wpływu 14 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji do kosztów uzyskania przychodów poniesionego wydatku z tytułu udziału finansowego w realizacji infrastruktury w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych ...
 629. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-728/07-2/AP
  Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia towarów i usług niezbędnych do wykonania przedmiotowej inwestycji
 630. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-147/07-2/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2007 r. (data wpływu 08.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 08 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretac ...
 631. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-620/07/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy przedstawione we wniosku z dnia 13 listopada 2007 roku (data wpływu 15 listopada 2007 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla inwestycji stanowiącej modernizację nawierzchni na drogach gminnych -jest nieprawidłowe.W dniu 15 listopada 2007 roku został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemn ...
 632. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-205/07/JG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani S. przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2007r. (data wpływu do tut. BKIP 28 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia od dochodu wydatków na spłatę odsetek od kredytu budowlanego przeznaczonego na finansowanie inwestycji mie ...
 633. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-462/07/JG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana P. przedstawione we wniosku z dnia 21 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. BKIP 30 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:
  - opodatkowania przychodu uzyskanego ze ...
 634. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-380/07-3/IB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2007 r. (data wpływu 01 październik 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego VAT w całości lub w części z tytułu budowy sali rehabilitacyjno - szkoleniowej wraz z wyposażeniem -jest prawidłowe.W dniu 01 października 2007 ...
 635. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-43/07-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Przedsiębiorstwa, przedstawione we wniosku z dnia 20.07.2007 r. (data wpływu 03.08.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 03.08.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie ...
 636. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-129/07/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Jednostki przedstawione we wniosku z dnia 6 sierpnia 2007 roku (data wpływu 10 sierpnia 2007 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku przy budowie kanalizacji deszczowej -jest prawidłowe.W dniu 10 sierpnia 2007 roku został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatko ...
 637. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-111/07/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 31 lipca 2007 roku (data wpływu 9 sierpnia 2007 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania remontu drogi osiedlowej i usytuowanego przy niej parkingu -jest prawidłowe.W dniu 9 sierpnia 2007 roku został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa ...
 638. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-99/07/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 6 sierpnia 2007 roku (data wpływu 6 sierpnia 2007 roku) uzupełnionym pismem z dnia 25 września 2007 r. (data wpływu 26 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług polegających na remoncie drogi osiedlowej i usytuowanego przy niej parkingu -jest n ...
 639. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-12/07-2/HS
  Koszty zaniechanych inwestycji.
 640. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-343/07/BK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2007 r. (data wpływu 12 września 2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie ". -jest prawidłowe.W dni ...
 641. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-32,33/07
  Wnioskodawca wraz z małżonką zawarli umowę o budowę lokalu użytkowego ze spółdzielnią mieszkaniową, składającego się z dwóch gabinetów o łącznej powierzchni 65,20m2. Jeden z gabinetów będzie użytkowany przez małżonkę podatnika na indywidualną praktykę stomatologiczną, drugi zaś przez Podatnika z przeznaczeniem na wynajem na cele prowadzenia działalności gospodarczej przez inne podmioty gospodarcze. Podatnik jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gabinet, który będzie użytkowany przez Podatnika ma powierzchnię 14,27m2, natomiast część wspólna ( poczekalnia, wiatrołap, WC oraz pomieszczenie gospodarcze) przypadająca na działalność gospodarczą Podatnika i małżonki wynosi 20,42m2. Ogółem część przypadająca na działalność Podatnika wynosi 24,48m2 co stanowi 37,55% powierzchni całości lokalu użytkowego. Spółdzielnia Mieszkaniowa będzie wystawiać faktury VAT na obydwoje małżonków. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą i z tego tytułu jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W ocenie Podatnika przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (proporcjonalnie do powierzchni lokalu, który stanowi 37,55% całości, w którym Podatnik będzie prowadził działalność gospodarczą polegającą na wynajmie) wynikającą z faktur wystawianych przez spółdzielnię mieszkaniową.
 642. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/GF/415-61b/07/DG
  Czy ulga odsetkowa obejmuje wydatki na spłatę odsetek od kredytu udzielonego na sfinansowanie zakupu domu w budowie?
 643. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-29/07/KM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 12 lipca 2007 r. (data wpływu 17 lipca 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku na usługi budowlane związane z budownictwem mieszkaniowym świadczone przez podwykonawców -jest prawidłowe.W dniu 17 lipca 2007 r. został złożony ww. wniosek (w formie odrę ...
 644. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-288/07/KUKM
  1. Czy "datą powstania przychodu"będzie:a) dzień wydania rzeczy, który w zakresie lokali mieszkalnych bądź użytkowych będzie rozumiany jako dzień sprzedaży, która zgodnie z art. 158 Kodeksu Cywilnego następuje przez przeniesienie własności w formie aktu notarialnego? b) dzień uregulowania należności (całkowitej zapłaty ceny sprzedaży) - w przypadku zapłaty przed dniem sprzedaży przenoszącej własność lokalu (sporządzenia aktu notarialnego)?2. Czy pojęcie "kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z przychodami" i "koszty uzyskania przychodów innych niż koszty bezpośrednio związane z przychodami" należy utożsamiać z bezpośrednio i pośrednio związanymi z wytworzeniem produktów, jakimi są lokale mieszkalne i usługowe?
 645. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-15/07
  Czy w sytuacji kiedy moim zamiarem nie jest wykorzystywanie poddasza budynku na cele mieszkaniowe, a jedynie po jego wykończeniu , jako pomieszczenie o charakterze socjalno-biurowym mam prawo do odliczenia całości podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług dokumentujących wydatki ponoszone na rozbudowę budynku, czy też powinienem odliczyć podatek w proporcji odpowiadającej udziałowi powierzchni parteru w całej powierzchni użytkowej budynku.
 646. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-31/07
  Gmina jako inwestor realizuje inwestycje komunalne polegające między innymi na rozbudowie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej wraz z przyłączami. Mieszkańcy będą dokonywali dobrowolnych wpłat na budowę tych sieci jako darowizny na konto Gminy. Gmina nie ma zawartych umów cywilno-prawnych z poszczególnymi mieszkańcami. Po zakończeniu inwestycji Gmina będzie właścicielem majątku i będzie zajmowała sie utrzymaniem i eksploatacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnej a także pobieraniem opłat. Na podstawie opisanego stanu faktycznego Podatnik pyta, czy dobrowolne wpłaty ludności na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Według Podatnika dobrowolne wpłaty ludności na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wnoszone wpłaty mieszkańców Gmina traktuje jako darowiznę. Sieci wodociągowa i kanalizacyjna wraz z przyłączami pozostaje własnością Gminy. W związku z dokonywanym wpłatami Gmina nie jest zobowiązana do świadczenia odpłatnych dostaw usług czy towarów na rzecz mieszkańców.
 647. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-12/07-4/RK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fundacji, przedstawione we wniosku z dnia 11.07.2007 r. (data wpływu 12.07.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wysokości stawki podatku i ustalenia podstawy opodatkowania -jest prawidłowe.W dniu 12.07.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ...
 648. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-3/07/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Jednostki przedstawione we wniosku z dnia 3 lipca 2007 roku (data wpływu 5 lipca 2007 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku przy robotach budowlano-montażowych, remontach i robotach konserwacyjnych dotyczących dróg gminnych -jest nieprawidłowe.W dniu 5 lipca 2007 roku został złożony ww. w ...
 649. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-49/07/MN
  Jaką stawką VAT winno być opodatkowane zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie drogi gminnej?
 650. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/VF/443-111/07/EK
  Dotyczy kwestii prawa odliczenia przez Fundację podatku naliczonego z zakupów związanych z budową ośrodka -stajni.
 651. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-2/07/OP
  Czy zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992r. (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) otrzymane wpłaty od osób fizycznych na partycypację w kosztach budowy lokalu mieszkalnego stanowią przychód podatkowy?
 652. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF1/415-105/07/JM
  Czy powyższa transakcja podlega opodatkowaniu zryczałtowanym 10 % podatkiem dochodowym od sprzedaży nieruchomości biorąc pod uwagę fakt, że w 1982 r. działka oddana została w użytkowanie wieczyste, a prawo własności nabyte zostało w 2002 r?
 653. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF1/415-106/07/JM
  Czy transakcja podlega opodatkowaniu zryczałtowanym 10 % podatkiem dochodowym od sprzedaży nieruchomości biorąc pod uwagę fakt, że od 1982 r. działka oddana została w użytkowanie wieczyste, a prawo własności nabyte zostało w 2002 r.
 654. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/423-10/07
  Czy honorowane limity ścieków wolnych od opłat zmniejszające wpływy ze sprzedaży usług nie powodują sytuacji, w której podatek dochodowy byłby obliczany niewłaściwie?
 655. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IB/415-20/07
  Czy wydatki poniesione na spłątę odsetek od udzielonego kredytu hipotecznego, w części przypadającej na kwotę kredytu przeznaczonego na dokończenie budowy domu mieszkalnego podlegają odliczeniu od dochodu w zeznaniu podatkowym za 2006r. ?
 656. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/034/415-6/2007
  Czy prowadząc działalność gospodarczą w zakresie robót budowlanych opodatkowaną podatkiem dochodowym w formie ryczałtu ewidencjonowanego w ramach tej działalności mogę zająć się budową i sprzedażą domu jednorodzinnego, ktory będzie zbudowany na działce budowlanej będącej moją własnością lub na działce stanowiącej majątek mojej firmy?
 657. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/415-21/07
  Czy istnieje możliwość odliczenia od dochodu w ramach tzw. dużej ulgi budowlanej poniesionych wydatków w 2006 r. na budowę budynku mieszkalnego, w związku z kontynuacją rozpoczętej w 1996 r. inwestycji budowlanej?
 658. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-16/07
  Do jakiej wysokości i na kogo powinny być wystawione rachunki za zakup materiałów i usług związanych z budową budynku mieszkalnego?
 659. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/4218-0002b/07
  Czy wydatek finansowy poniesiony na budowę drogi może stanowić koszt uzyskania przychodów?
 660. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Bd V 0717/13/07
  Decyzje zezwalające na prowadzenie robót wykonywanych przez wały przeciwpowodziowe (nad lub pod wałem) oraz w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału po stronie odpowietrznej.
 661. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415-28/07/AS
  Czy przychód ze sprzedaży części gospodarstwa rolnego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
 662. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2170/4111/415/5/2007
  dotyczy odliczenia od dochodu odsetek od kredytu udzielonego na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych
 663. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US pb / IB / 415 - 10 / 13/34a / 07 / KSz
  dotyczy tzw. ulgi odsetkowej, tj. czy termin zakończenia inwestycji odnosi się do zakończenia robót i zgłoszenia gotowości obiektu do użytkowania?, czy też może należy go rozumieć jako datę złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy?; czy w przypadku, gdy roboty budowlane zostały zakończone we wrześniu 2006 roku (co potwierdza wpis w dzienniku budowy) i jest to jednocześnie data zgłoszenia gotowości obiektu do użytkowania, można stosować ulgę odsetkową?
 664. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR2/423-19/07/AB
  1. czy w stanie prawnym obowiązującym w 2006r. zastosowana przez Spółkę konstrukcja przekazu skutkująca wygaśnięciem umowy pożyczki jest tożsama z zapłatą w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a tym samym czy w omawianym przypadku następuje realizacja dla celów podatkowych różnic kursowych i w konsekwencji Spółka powinna rozliczyć dla celów podatkowych różnice kursowe naliczone na pożyczkach zaciągniętych od Spółki B poprzez zaliczenie ich do wartości początkowej środków trwałych ?2. czy w stanie prawnym obowiązującym w 2007r. zastosowana przez Spółkę konstrukcja przekazu skutkująca wygaśnięciem umowy pożyczki jest tożsama z zapłatą w rozumieniu art. 15a ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a tym samym czy w omawianym przypadku następuje realizacja dla celów podatkowych różnic kursowych naliczonych na pożyczkach zaciągniętych od spółki D i w konsekwencji Spółka powinna rozliczyć różnice kursowe poprzez zaliczenie ich do wartości początkowej środków trwałych ?
 665. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/443/7/EZ/07
  Czy taki jednorazowy akt sprzedaży działki firmy połączony z zakupem nowej działki w to miejsce i z tym samym przeznaczeniem podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT?.
 666. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/1CF/415/IP-23/07/EW
  Czy przychód uzyskany z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przed upływem pięciu lat od daty jego nabycia wydatkowany na zakup działki składającej się z "terenów mieszkaniowych - B" oraz z "gruntów ornych - RIVb" jest zwolniony z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w części dotyczącej "terenów mieszkaniowych - B" z uwagi na wydatek poczyniony na cele mieszkaniowe?
 667. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUS.I/415-22/07
  1. Czy podlega opodatkowaniu dziesięcioprocentowym zryczałtowanym podatkiem dochodowym sprzedaż nieruchomości nabytej przez jedno z małżonków (w drodze darowizny z dnia 7.12.1996 roku), a następnie włączonej umową rozszerzenia wspólności ustawowej (z dnia 15.10.2002 roku) do majątku wspólnego? 2. Na w/w działce rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego, w związku z tym czy sprzedaż budynku w trakcie budowy będzie podlegała opodatkowaniu?
 668. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-68/07/SAPI
  Zagadnienie, o rozstrzygnięcie którego zwraca się Spółdzielnia, dotyczy uwzględnienia przy obliczaniu proporcji, o której mowa w art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług, obrotu uzyskanego z tytułu środków trwałych w budowie.
 669. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-87/07/CHYK
  Spółka wnosi o udzielenie odpowiedzi czy w chwili obecnej jest obowiązana do naliczenia podatku VAT, według obowiązującej stawki, od wpłat dokonanych przez Syndyka, na poczet zakupu lokali?
 670. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-11/07
  Podatnik jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego ,związanego z hodowlą krów mlecznych ,produkującego mleko o standardach Unii Europejskiej. Podatnik planuje przeprowadzenie inwestycji polegającej na wybudowaniu ogrodzenia na swojej posesji, na której znajdują się m.in. pomieszczenia dla krów i cieląt. Podatnik przedłożył mapkę geodezyjną , na której oznakowano planowaną inwestycję. Z przedłożonych dokumentów wynika, że ogrodzenie będzie usytuowane od strony frontowej i z jednej strony bocznej, ogrodzony zostanie budynek mieszkalny oraz inne pomieszczenia gospodarcze wykorzystywane w produkcji rolnej. Pytanie : czy podatnik może odliczyć podatek VAT naliczony wynikający z faktury dokumentującej zakup materiałów na budowę ogrodzenia gospodarstwa rolnego ? Stanowisko podatnika: Według podatnika, przysługuje mu prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących budowę ogrodzenia. Zarówno budynki gospodarcze jak i mieszkanie właściciela gospodarstwa służą celom produkcyjnym . Ogrodzenie będzie służyło ochronie tych obiektów.
 671. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-40/07/AJ
  Czy po oddaniu środka trwałego do używania, np. w dniu 28.02.2007 r. odsetki naliczone po tym dniu przez bank za dotychczasowy okres finansowania inwestycji i zapłacone przez Spółkę w dniu 30.04.2007 r. powinny: a) zwiększyć wartość środka trwałego w budowie-wartość początkową środka trwałego, ale nie w pełnej kwocie zapłaconej do banku, lecz obliczonej przez Spółkę proporcjonalnie do okresu finansowania, czyli do dnia 28.02.2007 r., tj. do dnia zakończenia inwestycji budowlanej, będą obciążać koszty operacyjne Spółki i koszty uzyskania przychodów, lub: b) być zaksięgowane w koszty finansowe w kwietniu 2007 r. w pełnej wartości wpłaconej i wtedy uznane za koszty uzyskania przychodów?
 672. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-16/07
  Czy przy sprzedaży działki nabytej w 1999 roku wraz z posadowionym na niej budynkiem, którego budowa została zakończona w 2007 roku zostanie naliczony podatek dochodowy z tytułu sprzedaży nieruchomości?
 673. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDA/415-1/PJ/07
  W jaki sposób należy zaksięgować zakup materiałów i usług budowlanych, nabytych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, polegającej na świadczeniu usług budowy budynku mieszkalnego z przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży?
 674. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/2/66/2007
  Czy wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 675. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDF/415-4/07
  Czy można skorzystać z ulgi dotyczącej odliczenia od dochodu wydatków na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego udzielonego przez bank na zakup domu jednorodzinnego w zabudowie szeregowej w trakcie budowy oraz finansowanie dokończenia budowy?
 676. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-80/06
  Czy mogą być przedmiotem odliczenia od dochodu odsetki od kredytu udzielonego przez bank na cele konsumpcyjne, a przeznaczonego na budowę domu, w świetle zawartego porozumienia z zakładem pracy?
 677. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-6/07/17180
  Pytanie podatnika dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych kwot partycypacji uzyskanych przez Spółkę, jest nieprawidłowe
 678. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn. IV. 0717-I-7/06/07
  Czy podatek od nieruchomości - od zwiększonej powierzchni użytkowej budynków oraz od wzrostu wartości budowli wskutek ich modernizacji, winien być ustalony w następnym roku podatkowym, po roku, w którym zakończono modernizację na podstawie wartości początkowej ustalonej na dzień 1 stycznia roku podatkowego w przypadku budowli lub powierzchni użytkowej w przypadku budynków?
 679. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2170/4111/415/4/2006/07/AM
  dotyczy odliczenia od podatku wydatków poniesionych na własne potrzeby mieszkaniowe (budowę budynku mieszkalnego
 680. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPDG2/415/428/23/07
  Czy można dokonać odliczenia od dochodu odsetek od kredytu hipotecznego, który Strona zamierzała zaciągnąć w celu nadbudowy budynku na cele mieszkalne?
 681. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/11/07/AG
  Dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na wykonanie nowego odcinka sieci elektroenergetycznej oraz nowego przyłącza elektroenergetycznego o zwiększonej mocy na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2006r.
 682. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US pb IA/2/415-3/18a/15/07/TR
  Czy w przypadku sprzedaży w 2007 roku działki gruntu nabytej w 2005 roku wraz z później wybudowanym na tej działce domem mieszkalnym jednorodzinnym, przychód z w/w sprzedaży będzie podlegał przepisom prawnym w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2006r., tj. w roku nabycia działki gruntu, czy też przepisom prawnym w brzmieniu obowiązującym w roku 2007, tj. w roku dokonania sprzedaży przedmiotowej zabudowanej nieruchomości?
 683. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-105/06
  wysokość stosowanej stawki podatku od towarów i usług przy wykonywaniu robót budowlanych polegających na utwardzeniu dróżek, placyków i ścieżek wokół budynku mieszkalnego
 684. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PP-443/1/07
  Czy właściwe jest zastosowanie 7% stawki podatku VAT przy budowie pól spacerowych wraz z rozbudową budynku magazynu przyległego do budynku penitencjarnego w Areszcie Śledczym?
 685. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-I/4492-4/06/TŁ
  Gmina zamierza ogłosić przetarg nieograniczony na budowę nawierzchni ulicy ........... w ........... Planowany do budowy odcinek tej ulicy, który obecnie stanowi drogę o nawierzchni gruntowej, będzie utwardzony kostką brukową betonową drobnowymiarową (jezdnia, chodniki, wjazdy na posesje i dojścia). Przewiduje się również wykonanie trawników na powierzchni poboczy ziemnych wzdłuż krawężnika oraz pomiędzy jezdnią a chodnikiem. Teren objęty inwestycją położony jest na osiedlu budownictwa mieszkaniowego przy ulicy dojazdowej o posesji mieszkaniowych, wokół domów rodzinnych w całości (100%) przeznaczonych na cele mieszkaniowe. Do tej inwestycji Gmina zamierza zastosować 7% stawkę podatku od towarów i usług na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) w zw. z ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarówi usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn.zm.).
 686. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POV/415-27/06
  Zapytanie dotyczy możliwości odliczenia od dochodu poniesionych wydatków na spłatę odsetek od nowego kredytu udzielonego w części na zrefinansowanie wcześniej zaciągniętego kredytu na budowę domu , w części zaś na dokończenie budowy .W dniu 05.08. 2003 roku zgodnie ze złożonym wnioskiem otrzymaliśmy pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego .W dniu 31.10.2003 roku zawarliśmy z Bankiem Pekao S.A. umowę kredytu budowlano - hipotecznego DOM w wys.30.000,00 zł .Zgodnie z 2 powyższej umowy kredyt jest przeznaczony na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego .W dniu 12.07.2005 roku zawarliśmy z Bankiem PKO BP S.A. umowę kredytu mieszkaniowego Własny Kąt hipoteczny. Zgodnie z 2 tej umowy bank zobowiązał się postawić do dyspozycji Kredytobiorcy kredyt w kwocie 40.550,00 CHF na finansowanie kosztów budowy domu jednorodzinnego oraz spłatę kredytu budowlano-hipotecznego DOM udzielonego przez Bank PeKaO SA I Oddział w xxx w dniu 31.10.2003 roku , z przeznaczeniem na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.W dniu zawarcia umowy Bank PKO S.A.Oddział w xxx w oświadczeniu dokonał zapisu :"według stanu na dzień 12.07.2005 roku bank postawił do dyspozycji kredyt w kwocie 40.550 CHF , z czego:1)kwota przeznaczona na sfinansowanie kosztów budowy domu wynosi 75.414,90 zł ,2)kwota przeznaczona na spłatę kredytu budowlanego wynosi 28.585,10 zł ".Własne stanowisko w sprawie : należy nam się ulga podatkowa od nowo zaciągniętego kredytu , jako że w całości jest on przeznaczony na budowę domu .
 687. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/415-132/239b/114/06/BB
  Czy wspólnicy spółki mają prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu wrześniu 2006r. wydatki związane z nabyciem wyposażenia do budowanego pawilonu oraz opłaty za energię elektryczną podczas budowy, w którym to pawilonie działalność handlowa zostanie rozpoczęta w terminie późniejszym?
 688. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/415-131/239a/113/06/BB
  Czy wspólnicy spółki mają prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów od miesiąca sierpnia 2006r. do miesiąca, w którym pawilon zostanie przyjęty do użytkowania czynsz dzierżawny należny firmie ... z tytułu poddzierżawy części działki, na której budowany jest pawilon handlowy?
 689. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF/III/415-156/06/ZDW
  Czy wolne od 10% zryczałtowanego podatku są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze darowizny tym bardziej, że zbycie nastąpiło po upływie pełnych 5 latach kalendarzowych od jej nabycia?
 690. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF/415-52/06
  Jak opodatkować przychód ze sprzedaży działki wraz z będącym w trakcie budowy budynkiem mieszkalno - usługowym?
 691. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US-II/443/97/2006
  Czy wpłaty dokonywane przez mieszkańców na pokrycie budowy sieci kanalizacyjnej podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 692. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2140/4111/415/66/06/JSz
  Czy nabywając działkę rolno - leśną o powierzchni 165 arów z prawem do zabudowy siedliskowej i jednorodzinnej spełnię obowiązki wynikające z ulgi "kasa mieszkaniowa" dotyczące zainwestowania oszczędności ?
 693. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn.I.0550/6a/06
  - Czy od gruntu zajętego pod urządzenia energetyczne (linie kablowe) będącego częścią pasa drogi wewnętrznej, na który to grunt zawarte są umowy najmu, zakład jest zobowiązany płacić podatek od nieruchomości ?- Czy od gruntu własnego sklasyfikowanego w ewidencji gruntów jako droga z oznaczeniem Dr, na którym usytuowana jest budowla drogi wewnętrznej zakład winien opłacać podatek od nieruchomości ?
 694. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FnNr 3110/II/3/15P/06
  - dotyczy podatku od nieruchomości.
 695. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/1871/2006/ADB
  Dotyczy opodatkowania dopłat wniesionych na rzecz budowy lokali mieszkalnych i użytkowych.
 696. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-3110/OPJ/45/2006
  Czy podstawa opodatkowania budowli w roku, w którym dokonano modernizacji w zakresie wymiaru podatku od nieruchomości pozostaje bez zmian?
 697. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-406/12/AZ/06
  Jaką stawką podatku VAT winna być opodatkowana budowa drogi powiatowej do osiedla domków jednorodzinnych?
 698. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-I-005/239/MJ/06
  Gmina planuje realizację inwestycji polegającej na budowie nawierzchni drogi, która będzie utwardzona kostką brukową. Teren objęty inwestycją położony jest na osiedlu budownictwa mieszkaniowego, wokół domów jednorodzinnych, przeznaczonych w całości na cele mieszkaniowe. Zdaniem Jednostki roboty budowlano - montażowe, których wykonanie zaplanowane zostało zgodnie z treścią zapytania, pozostają związane z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu. Czy wobec powyższego opodatkowane powinny zostać stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7% ?
 699. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DO/415-17/06
  Czy odsetki od kredytu zaciągniętego na budowę budynku mieszkalnego, dotyczące części przeznaczonej na działalność gospodarczą, w zakresie najmu i dzierżawy powierzchni handlowo-usługowej / obliczone proporcjonalnie/ stanowić będą koszt uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej?
 700. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD5/7-033-31/175/AK/06/1246
  a) Czy realizowane przez spółkę roboty budowlane (3-6 miesięcy) na terenie Słowacji, Holandii i Węgier stanowią zakład?b) Jakie są zasady korekty zobowiązania podatkowego w przypadku gdy termin prac budowlanych w innym państwie ulegnie przedłużeniu powyżej 12 miesiecy i budowa ta stanie się zakładem?
 701. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO III 443- 26/06
  Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej - pytanie dotyczące prawidłowości zastosowania stawki podatku od towarów i usług w wysokości 22%.
 702. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF/415-136/I/06/DG
  Czy przychód ze sprzedaży mieszkania przeznaczony na budowę domu na działce która w momencie nabycia nie była działką budowlaną skutkuje zwolnieniem z podatku dochodowego
 703. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SFP-3110-5/01/2006
  - dotyczy momentu powstania obowiązku podatkowego od zmodernizowanych budowli
 704. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.X/443-51/06
  W jakim terminie należy złożyć wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w sytuacji, gdy zakończono budowę dnia 7 lica 2005 r. a następnie rozpoczęto remont?
 705. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/073/06
  Czy Spółka będzie miała prawo do odliczenia podatku od towarów i usług, naliczonego przy poniesieniu wydatków na budowę i modernizację infrastruktury drogowej i komunikacyjnej?
 706. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FB-3110/JP/117/06
  - dotyczy powstania obowiązku podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. nr 121 poz. 844, art. 6 pkt. 3) od zmodernizowanych budowli.
 707. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RF-P 3110-37/06
  - dotyczy wykonanej w trakcie roku modernizacji skutkującej zwiększeniem wartości budowli.
 708. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn. 3119/1/2006
  - dotyczy momentu powstania obowiązku podatkowego
 709. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BF-I/4117-14/21/06/JC
  dot. opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu uzyskanego przez żonę ze sprzedaży nakładów poniesionych na budowę budynku mieszkalnego, wzniesionego na gruncie należącym do majątku odrębnego męża
 710. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB-2.35-415003-42/06
  1. Czy wnioskodawcy spełniaja warunki do zachowania ulgi z tytułu systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej jeżeli środki zgromadzone w tejże kasie zostały przez nich wycofane po okresie systematycznego oszczędzania i przeznaczone na: na zakup działki budowlanej, na zakup projektu budowlanego, remont i modernizaję lokalu mieszkalnego i wpłaty na fudusz remontowy. 2. Czy w przedstawionym przypadku istnieją przeszkody do dokonania odliczenia za 2005 r. z tytułu tzw. ulgi remontowej, w tym również w sytuacji pokrycia części wydatków ze środków pochodzących z kasy mieszkaniowej.
 711. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423/65/06/MK
  Pytanie Spółki dotyczy kwestii, która z przedstawionych metod jest poprawna z punktu widzenia art. 15 ust. 4 ustawy o pdop:metoda zakładająca - pod warunkiem, iż w danym roku podatkowym Spółka osiągnie przychód podatkowy z tytułu realizacji umowy - rozpoznawanie kosztów uzyskania przychodów z tytułu wydatków związanych z realizacją Umowy na bieżąco, tj. w momencie ich zarachowania (niezależnie od tego, czy w miesiącu roku podatkowego, w którym zarachowano koszt, wystąpi przychód z tytułu realizacji umowy); czy też:- metoda polegająca na rozpoznawaniu kosztów uzyskania przychodów z tytułu wydatków związanych z realizacją umowy w tym okresie rozliczeniowym (miesiącu roku podatkowego), w którym zostanie wystawiona na rzecz zamawiającego pierwsza po zarachowaniu faktura z tytułu realizacji umowy.
 712. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF/415/36/06
  Czy podatnik, który w ramach odliczeń od dochodu ulgi mieszkaniowej z tytułu budowy budynku mieszkalnego nie wykorzystał obowiązującego limitu, a następnie zakupił nowe mieszkanie ma prawo do dokonywania dalszych odliczeń wydatków mieszkaniowych ?
 713. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415/1/6166/05/2006
  Czy podatnik może odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na budowę budynku mieszkalno-usługowego w sytuacji gdy pozwolenie na budowę budynku udzielone zostało w roku 1989, następnie w roku 2003 została wydana decyzja o wznowieniu robót budowlanych, natomiast zakończenie inwestycji nastąpiło w 2005 roku.
 714. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-319/06/MJ
  Pytanie Podatnika dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z posadowionymi na tym gruncie budynkiem i parkingiem.
 715. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423-43/06/KK
  Czy poniesione koszty w związku ze świadczeniem usług wsparcia budowy elektrowni wiatrowych w przypadku niezrealizowania projektu będą stanowiły koszt uzyskania przychodu, a jeśli tak, to w którym momencie wydatki te winny zostać zaliczone do kosztów podatkowych.
 716. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-37/06
  Czy wydatki na wykończenie domu, w sytuacji gdy nie została zakończona jego budowa można odliczyć w ramach ulgi na remont i modernizację?
 717. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BD-F/415-57/06
  Czy w przypadku sprzedaży mieszkania (przed upływem 5 lat od jego nabycia) i przeznaczenia uzyskanych ze sprzedaży środków pieniężnych na spłatę kredytu zaciągniętego na jego zakup oraz na budowę domu jednorodzinnego, podatnik jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego?
 718. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-10/06
  Czy podatnik może ujmować w deklaracjach VAT-7K podatek naliczony wynikający z faktur zakupu związanych z dokończeniem budowy domu, otrzymanych w poszczególnych okresach rozliczeniowych?
 719. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DN/415-21/06
  Czy małżonkowie mogą odliczyć odsetki od kredytu zaciągniętego na budowę domu w sytuacji, gdy kredytobiorców jest pięcioro a kredyt spłacają jedynie oni?
 720. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD-406/5/06
  Jak poprawnie obliczyć zwrot VAT z tytułu wydatków poniesionych na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z gabinetem lekarskim i garażem, udokumentowanych fakturami VAT?
 721. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF/415/22/06
  Czy podatnikowi przysługuje prawo odliczenia od dochodu odsetek od kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup nieruchomości oraz dokończenie budowy domu jednorodzinnego ?
 722. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF/415/25/06
  Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia od dochodu odsetek od kredytu hipotecznego zaciągniętego na budowę domu jednorodzinnego ?
 723. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NPD-406/05/NO-01/06
  1.W jaki sposób mogę rozliczać nadpłacony podatek VAT na materiały budowlane zakupione od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2005 r. biorąc pod uwagę zmianę przeznaczenia budynku od lipca 2005 r. tzn. od kiedy budynek określany jest jako mieszkalny?2.Czy faktury na zakup materiałów do CO mogę odliczać korzystając z ulgi remontowej, a jeśli tak to w jaki sposób mam traktować tę fakturę czy mam brać pod uwagę całość faktury czy tylko 63% tzn. Tyle ile w okresie od stycznia do lipca wynosiła część mieszkalna budynku, biorąc pod uwagę datę zakupu materiałów na CO.3.Czy korzystając z ulgi remontowej należy brać pod uwagę datę odbioru budynku, czy jest ona bez znaczenia. Proszę o udzielenie odpowiedzi czy w przypadku odliczenia ulgi remontowej lub modernizacji musi być brana pod uwagę data i która z nich odbioru budynku (11.07.2005 r.) czy zgłoszenia zakończenia budowy (07.06.2005 r.) ?4.Czy faktury powinnam odliczać procentowo, czyli tylko w wysokości 63% tzn. takiej, jaką obejmowała wg projektu wydzielona część mieszkalna do lipca 2005 r., tzn. Do czasu zmiany decyzji Gminy odnośnie przeznaczenia budynku, a od lipca 2005 roku w całości?
 724. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFN/411/3318/14/2005/40005
  Czy wydatki poniesione od 27.12.2004 r. do końca 2007 r., tj. po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego, będą zaliczone do budowy budynku mieszkalnego czy jego remontu? Czy w związku z wydatkami na zakup materiałów budowlanych poniesionymi od 01.05.2004 roku do 27.12.2004 roku oraz od 01.01.2005 roku do 31.12.2005 roku należy złożyć dwa wnioski o częściowy zwrot wydatków?
 725. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII415/1/4/2006
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychód uzyskany z odpłatnego zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu, nabytego w 1998 r., wraz z rozpoczętą budową domu?
 726. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-534/IV/2005/JD
  Czy Podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony określony w fakturach otrzymanych z tytułu nabycia towarów i usług związanych z budową kanalizacji sanitarnej (sieci kanalizacyjnej i przyłącza)?
 727. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NUS-PDI-415/8/2006/AJ
  Czy powstanie obowiązek zwrotu dokonanych odliczeń z tytułu budowy budynku mieszkalnego, w sytuacji gdy po jego oddaniu do użytkowania, część tego budynku zostanie wynajęta spółce na cele działalności gospodarczej?
 728. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/454-296/05/2006/AO
  Pytanie dotyczy kwestii wysokości opodatkowania podatkiem od towarów i usług wkładów budowlanych wnoszonych przez członków spółdzielni na sfinansowanie budowy miejsc postojowych w podziemnych garażach wielostanowiskowych zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych budowanych przez spółdzielnię.
 729. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2/4407-005-4/06
  dotyczy stawki podatku od towarów i usług właściwej dla robót związanych z montażem instalacji wodno-kanalizacyjnych, zaklasyfikowanych wg PKWiU do grupowania 45.33.20, związanych z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu, w sytuacji gdy przy wykonywaniu tych robót zostaną wykorzystane materiały budowlane zakupione przez Wnioskodawcę.
 730. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-11-3/06
  czy istnieje możliwość odliczenia odsetek od kredytu na zakup mieszkania, jeśli nie posiada się aktu notarialnego?
 731. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-257/05/BKJ-15307
  Czy istnieje możliwość ubiegania się o zwrot podatku od towarów i usług od dokonanych zakupów inwestycyjnych związanych z budową środka trwałego?
 732. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-370-74/06/AW
  Czy na podstawie art. 16g ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wartość początkowa budynków, stanowiących przedmiot inwestycji powinna być powiększona o koszt wytworzenia infrastruktury powiązanej z tym budynkiem? W ramach inwestycji zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę Spółka zobowiązana jest ponosić koszty wybudowania szeroko rozumianej infrastruktury technicznej.
 733. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/432-286/05/2006/AO
  Pytanie dotyczy kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności ustanowienia po 1 maja 2004r. spółdzielczego własnościowego prawa do lokali na rzecz wykonawcy robót budowlanych tytułem zabezpieczenia płatności za faktury wystawione przez wykonawcę.
 734. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/432-284/05/2006/AO
  Pytanie dotyczy kwestii prawa do obniżenia kwoty podatku należnego w pełnej wysokości o kwotę podatku naliczonego po 1 maja 2004r. w związku z budową budynku mieszkalnego.
 735. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: pb/415-15/1/05/06
  Czy w 2006 roku w związku z kontynuacją prac budowlanych mogę skorzystać ze zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowalnych, na które wzrosła stawka VAT z 7% na 22%?
 736. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: pb/415-15/05/06
  Czy mogę skorzystać z ulgi remontowej obowiązującej w 2005 roku w związku z poniesionymi wydatkami na zakup materiałów i usług budowlanych związanych z zakupionym budynkiem mieszkalnym w stanie surowym?
 737. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-9/06
  Czy we wniosku o zwrot części wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym podatnik może ująć faktury za okres 01.05.2004 r. do 31.12.2005 r. czy też tylko faktury uzyskane po otrzymaniu pozwolenia na budowę (po 30.06.2005 r.)?
 738. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/PD/423-0161/05/AP
  Czy wydatek na opłatę za przyłącze do sieci elektroenergetycznej stanowi koszt uzyskania przychodów w momencie jego poniesienia, czy też zwiększa wartość początkową budowanych środków trwałych?
 739. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-3/4117/IN-1/US/2006/ACH
  Dotyczy możliwości odliczania odsetek od kredytu związanego z budową budynku mieszkalnego.
 740. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/427-282/05/2006/AO
  Pytanie dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakupy związane z budową domu jednorodzinnego, w którym będzie zarejestrowana i prowadzona działalność gospodarcza.
 741. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/411/WD/423/124/05/ES
  Czy wydatki ponoszone przez Spółkę w ramach inwestycji polegającej na współfinansowaniu budowy drogi dojazdowej do siedziby Spółki stanowią koszt w zakresie podatku dochodowego, a jeśli tak to czy powinny być ujęte: jako koszt uzyskania przychodu bezpośrednio w dacie ich poniesienia; jako inwestycje w obcym środku trwałym i w konsekwencji zaliczone w sposób pośredni tj. poprzez amortyzację, jako budowle na obcym gruncie i w konsekwencji ujęte poprzez amortyzację?Czy z punktu widzenia możliwości i sposobu zaliczenia ponoszonych przez Spółkę kosztów ma znaczenie kto pełni rolę podmiotu odpowiedzialnego za wykonawstwo robót?
 742. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-3/06
  Czy Wnioskujący otrzyma zwrot różnicy VAT za faktury zakupowe na materiały budowlane i wykończeniowe, które zakupił między 1 maja 2004 r. a 31 stycznia 2005 r. (data zakończenia budowy i odbioru budowlanego)?Czy korzystając z ulgi remontowej można ubiegać się o zwrot różnicy VAT (mieszkanie jest wynajmowane od zakładu pracy)?
 743. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/005-1-124/05
  - dotyczy opodatkowania sprzedaży po dniu 1 maja 2004r. gruntów budowlanych, wydzielonych z gospodarstwa rolnego
 744. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US 15 PO-II-415/48/06/KD
  Czy przysługuje mnie ulga na remont i modernizację budynku mieszkalnego, z tytułu poniesienia wydatków na budowę kominka służącego do dogrzewania domu ?
 745. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-17/14a/06/KC
  Czy usługi /roboty budowlane/ polegające na wykonaniu domku letniskowego należy opodatkować stawką podatku VAT w wysokości 22% czy 7%?
 746. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415-182/05/GS
  Podatnik zwraca się z zapytaniami: 1) czy hala magazynowa, którą rozpoczął budować utworzy odrębny środek trwały połączony jedynie jedną ze ścian z dotychczasowym budynkiem produkcyjno - biurowym, czy też nastąpi rozbudowa użytkowanego już budynku i nie powstanie nowy środek trwały? Jaką stawkę amortyzacyjną należy zastosować?2) czy podjazdy i chodniki utworzą odrębny środek trwały, czy też zwiększą wartość budynku do którego prowadzą? Jaką stawkę amortyzacyjną należy zastosować?
 747. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-265/05/JK-2648
  Jaka stawka podatku od towarów i usług obowiązuje dla dostaw urządzeń wraz z ich montażem i uruchomieniem realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego budowy oczyszczalni ścieków?
 748. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP443/121/3/05/06/ZM
  Czy sprzedaż obiektu zadaszonego z kompletnymi instalacjami, który nie został oddany do użytkowania, w stosunu do którego wydano pozwolenie na budowę jako budynku pensjonatowego a następnie zmieniono na budynek mieszkaniowy można opodatkować wraz z gruntem stawką 7%?
 749. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO V/415-24/05
  Zwracam się z zapytaniem w następującej sprawie: w grudniu 1997 roku nabyłam działkę budowlaną a następnie w lutym 1998 roku nabyłam drugą działkę budowlaną sąsiadującą z działką uprzednio nabytą przeze mnie. Następnie na tych gruntach zaczęłam budować dom mieszkalny. Obecnie jest to stan surowy otwarty. Przez cały czas korzystałam z odliczeń najpierw na zakup działki, potem z ulgi budowlanej. Obecnie chcę nieruchomość wraz z całym gruntem sprzedać.Na tle przedstawionego stanu faktycznego kieruję pytanie:Czy wykorzystane ulgi z tytułu: 1. budowy budynku mieszkalnego 2. zakupu gruntu pod budowe budynku mieszkalnego należy odpowiednio wyliczyć i uwzglednić kwoty uprzednio odliczone w rocznym zeznaniu podatkowym?
 750. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: UPO-415-185/05/02/RL
  Czy wycofane środki z Kasy Mieszkaniowej po okresie oszczędzania, zgodnie z umową wydane częściowo na budowę domu w ramach Spółdzielni Mieszkaniowej, a częściowo wydane na prace wykończeniowe we własnym zakresie, po otrzymaniu protokołu udostępnienia budynku można uznać, że warunki korzystania z ulgi na oszczędzanie zostały spełnione? Jeżeli środki wycofane z Kasy Mieszkaniowej w 2005 roku zostały wydane w 2005 roku zgodnie z zawartą umową w Kasie, a akt notarialny zostanie podpisany w 2006 roku, to warunki korzystania z ulgi na oszczędzanie zostaną spełnione?
 751. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDFN/415-08/05
  Czy sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz budynku mieszkalnego, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności, jest zwolniona z podatku dochodowego w przypadku gdy prawo użytkowania wieczystego gruntu zostało nabyte z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego w drodze umowy darowizny?
 752. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: TP/443-78/05
  1) Czy wydatek na nabyty grunt stanowi koszty uzyskania przychodu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i czy można go rozliczyć w momencie poniesienia oraz na jakich zasadach dokonać odliczenia podatku naliczonego VAT2)nabyty grunt wymaga przeprowadzenia prac adaptacyjnych związanych z doprowadzeniem energii,wody itp..., czy poniesione w tym zakresie wydatki powiększają wartość początkową gruntu czy też wartość nowo powstałego budynku- na jakich zasadach dokonywać odliczeń podatku naliczonego VAT3)jak rozliczać wszelkie wydatki bezpośrednio związane z powstaniem nowego budynku począwszy od wszelkich opłat za pozowlenia,projekty,zakup materiałów, usługi obce a skończywszy na czynnościach związanych z odbiorem obiektu-na jakich zasadach dokonywać odliczeń podatku naliczonego VAT od powyższyc wydatków.
 753. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/169/2005/PDII/415-56/05
  Czy wydatki poniesione na budowę wodociągu oraz na zakup projektu domu i jego adaptację dla potrzeb rozpoczęcia budowy domu spełnią wymogi dot. zainwestowania oszczędności wycofanych w 2005 roku z kasy mieszkaniowej ?
 754. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.P.443/21/1-15/05
  Pytanie dotyczy dotyczącej możliwości odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
 755. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/13/05
  Czy można odliczyć odsetki od kredytu bankowego udzielonego na budowę i wykończenie budenku mieszkalnego i budynku użytkowego przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej ?
 756. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DP/423-272-13/05/GE
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki poniesione na budowę infrastruktury, stosownie do przepisu art. 15 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 757. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-3/415/20/05
  Czy sprzedaż w 2003 r. domu mieszkalnego w stanie surowym, budowanego na działce, nabytej w drodze darowizny w 2001 r. będzie podlegać opodatkowaniu w myśl przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 758. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-VII-443/28/05
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów usług w świetle ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, partycypacja osób fizycznych w kosztach budowy lokali mieszkalnych, których po wybudowaniu będą najemcami?
 759. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1405/UPD-415/10/05/ES
  Czy podatnik uzyskujący przychód ze sprzedaży zabudowanej nieruchomości, której własność nabył jako niezabudowanej przez darowiznę, następnie zabudował i sprzedał przed upływem 5 lat , licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wybudował dom, zobowiązany jest zapłacić podatek dochodowy od uzyskanego przychodu w części obejmującej wartość budynku na podstawie art. 28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych /t. j. Dz. U. z 2000r Nr 14 poz. 176 ze zm./?
 760. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/415-24/05
  Czy wytworzone w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mieszkania na sprzedaż winny być zakwalifikowane jako majątek trwały czy obrotowy?
 761. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-160/170/05/AF
  Spółka wniosła o potwierdzenie jego stanowiska, iż opłaty za dzierżawę gruntów, w okresie budowy systemu, stanowią koszt wytworzenia tego systemu.
 762. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PDF/413-i-21/05/MW
  Aktem darowizny jako małżonkowie otrzymaliśmy nieruchomość rolną o powierzchni 1,4h. Nieruchomość powyższa składała się z dwóch działek o nr. 66 i 69. Działkę 69 podzieliliśmy na kilka działek budowlanych. Na jednej z nich o nr 69/8 w roku 2004 rozpoczęta została budowa budynku mieszkalnego. W dniu 01.06.2005r. nieruchomość powyższa (działka oraz budynek) została sprzedana. Czy od powyższej tranzakcji powinien zostać zapłacony zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych?
 763. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/005/26/2005
  Czy poniesione w roku 2003 wydatki na budowę domu, umniejszają podlegający opodatkowaniu 10% podatkiem dochodowym przychód ze sprzedaży nieruchomości dokonanej w czerwcu 2003 r.? Czy jest zwolniony z opodatkowania przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości w części wydatkowanej na spłatę kredytu budowlano-hipotecznego wraz z odsetkami?
 764. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1412/PP/443-42/05
  Zakres i sposób zastosowania prawa podatkowego dotyczącego stawki podatku od towarów i usług w odniesieniu do budowy biologicznej oczyszczalni ścieków na potrzeby Domu Pomocy Społecznej
 765. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1412/PP/443-40/05/BS
  Obowiązek w podatku od towarów i usług w sytuacji pozyskiwania od mieszkańców Gminy darowizn na budowe wodociągu.
 766. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FB 3110/14-1/2005
  Czy od nieruchomości położonych w pasie rozdzielającym autostrady i przeznaczonych na budowę autostrady należy uiszczać podatek od nieruchomości na mocy art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 9, poz. 84), czy nieruchomości te podlegają bezwzględnemu wyłączeniu z obowiązku opodatkowania na mocy art. 22 ust. 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych.
 767. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD II/415-52/05/DW
  Czy w ramach kontynuacji tzw. dużej ulgi budowlanej na budowę budynku mieszkalnego można dokonać odliczenia od podatku wydatków poniesionych w 2004 r. na budowę ogrodzenia?
 768. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-A/406-26/05/JC
  Jaka stawka podatku będzie miala zastosowanie do remontu dróg będących własnością gminy wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej zw. z bud. mieszkaniowym?
 769. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POIV-443/26/05
  Zapytanie w przedmiocie właściwej stawki podatku od towarów i usług dla budowy i remintu budynku mieszkalnego zakładu karnego.
 770. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PP/443/14/05
  Prawo do odliczenia przez Gminę podatku VAT naliczonego z faktur VAT za wykonanie inwestycji " Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Gminie ....... - zadanie IV dzielnica ......... - ciągi główne " - dla której inwestorem jest Gmina ..... a inwestycja realizowana jest ze środków programu SAPARD w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) ?
 771. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUSIPD3/415/38/2005
  Czy wydatki poniesione na budowę domu jednorodzinnego zgodnie z faturą VAT mogą być odliczone w ramach ulgi na remont i modernizację budynku mieszkalnegoi
 772. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1412/PP/443-38/05/BS
  Odliczenie podatku naliczonego od nabycia towarów i usług,związanych z budową,remontem i utrzymaniem lokali mieszkalnych,osad leśnych przysługujących Słuzbie Leśnej
 773. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/I-75/05
  Jaką stawkę należy zastosować przy wykonywaniu przez gminę remontów dróg oraz robót dotyczących budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej?
 774. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I/4117/i/4/MI/05
  Czy partycypacja w kosztach budowy ulic realizowanej przez Miasto, w związku z rozbudową firmy może być w jakiejkolwiek formie kosztem uzyskania przychodów dla firmy?
 775. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPE3/443-17/05
  Pytanie Podatnika dotyczy zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do opodatkowania podatkiem od towarów i usług dobrowolnych wpłat na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej?
 776. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US IIPDF/415- 19/2005
  Czy możliwe jest kontynuowanie w 2005 roku odliczenia z tytułu "dużej ulgi budowlanej" w przypadku niewykorzystania w latach poprzednich przysługującego limitu na ten cel?
 777. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPZ/423/6/05/HT/1
  Czy certyfikat rezydencji powinien zawierać sformułowanie "podmiot jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem" oraz poświadczenie autentyczności podpisu osoby i pieczęci urzędowej organu podatkowego kraju siedziby osoby zagranicznej stwierdzone przez Wydział Konsularny Ambasady R.P. ?
 778. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPZ/423/6/05/HT/2
  Czy od zwrotu kosztów podróży powinien być pobrany podatek na podstawie art. 26 ust.1 ustawy pdop, jeżeli zgodnie z zawartą umową z osobą zagraniczną koszt ten nie wchodzi w zakres wynagrodzenia za wykonanie świadczenia, które jest wymienione w katalogu art. 21 ust.1 pkt 2a ustawy pdop ?
 779. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US15/POIII/22/443/AG/05
  Czy przy budowie drogi wewnątrzosiedlowej można zastosować stawkę podatku VAT 7%?
 780. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-12/05
  Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować usługę polegającą na budowie chodnika przy drodze powiatowej ?
 781. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI-415/1/52/BF/9/05
  W dniu 24.03.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lubinie wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Pismem z dnia 31.03.2005 r. organ podatkowy wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Pismo w tej sprawie złożono w dniu 11.04.2005 r. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik jest w trakcie budowy budynku mieszkalnego o kubaturze 200m2, z którego 100m2 przeznaczone zostanie pod działalność gospodarczą. W związku z powyższym podatnik kieruje pytanie; a) w jaki sposób ma rozliczyć poniesione wydatki na wykończenie (prąd, gaz, elewację) części budynku przeznaczonego na działalność gospodarczą, b) jak ustalić wartość początkową środka trwałego, tj. według wyceny biegłego czy według dowodów potwierdzających wysokość poniesionych nakładów inwestycyjnych, Zdaniem podatnika; Poniesione wydatki zostaną zaliczone do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne. Wartość inwestycji może być wyceniona przez biegłego lub według faktur potwierdzających wysokość poniesionych kosztów na inwestycję. Ponadto informuje, że w zakresie udokumentowania wydatków związanych z korzystaniem mediów ma zamiar zamontować podliczniki.
 782. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: GM/436/SD/7/2005
  "Czy strony, a więc darczyńcę (osobę fizyczną lub prawną) i obdarowanego (parafię) dotyczyć będzie podatek od spadków i darowizn ?"
 783. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 1631/04
  Gramatyczna wykładnia przepisu - art. 26 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - który ma w takim przypadku zastosowanie nie pozwala na inny wniosek niż tylko ten, że prawo do ulgi każdego ze współwłaścicieli tego budynku w ogólnej kwocie odliczeń przypadających na ten budynek (ust. 2 art. 26) ustala się proporcjonalnie do udziału we współwłasności budynku.
 784. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: GM/436/PCC/6/2005
  Czy w związku z realizacją budowy pomnika przez parafię będą na niej ciążyły jakieś opłaty od czynności cywilnoprawnych?
 785. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-84-96/05/IW
  Czy w przypadku zmiany umowy o kredyt terminowy nominowany w dolarach amerykańskich, polegającej na przeniesieniu praw i zobowiązań wynikających z umowy kredytowej (na podstawie aneksu do umowy) na inny bank, powstaną różnice kursowe w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 786. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PP-443/8/05
  Czy Gmina może w całości dokonywać odliczenia podatku VAT od nakładów inwestycyjnych w zakresie budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji?
 787. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-87-85/05/AJ
  Czy w przypadku otrzymania częściowej zapłaty za noty księgowe wystawione zleceniobiorcy i zaksięgowane w 2004 r. z tytułu poniesionej szkody przez zleceniodawcę (dopłaconej różnicy w cenie), zapłacona cześć będzie przychodem podatkowym 2004 r., natomiast pozostała część stanie się przychodem podatkowym w roku otrzymania faktycznej zapłaty?
 788. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VIII/443/13/05
  Czy Gmina będąc końcowym beneficjentem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie będzie miała możliwości odzyskania podatku VAT w związku z nabyciem, między innymi, za te środki usługi wytworzenia środka trwałego, który nie będzie służył sprzedaży opodatkowanej?
 789. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.406/12/05
  Czy podatnik ma prawo zastosować 7% stawkę podatku VAT do budowy własnego budynku mieszkalnego przez firmę budowlaną, której jest właścicielem?
 790. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-11/P/9/05/BS
  Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją inwestycji polegającej na budowie garaży przez Spółdzielnię Mieszkaniową?
 791. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1408/PPM/443-4/05
  dot. wpłat mieszkańców na inwestycję budowy wodociągu. Dofinansowanie to stanowi zdaniem pytającego zwrot części kosztów budowy, wpłaty zaliczane są na poczet opłat adiacenckich. Czy dopłaty mieszkańców należy opodatkować podatkiem VAT?
 792. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1439/DF/410/127/2005/Art.14a
  Czy można w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zrealizować inwestycję polegającą na budowie pawilonu handlowego na gruncie pozostającym we współwłasności mojej i męża? Pozwolenie na budowę i inne decyzje wydane są na imię obojga małżonków.
 793. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/18a/05
  W jaki sposób należy wyodrębnić infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy Polnej w B" (droga lokalna), które Gmina zamierza realizować ?.
 794. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB415/17/05/AS
  Czy wynajęcie budynku spółce cywilnej z przeznaczeniem lokali mieszkalnych na wynajem spowoduje zmianę przeznaczenia budynku i utratę ulgi z tytułu budowy pod wynajem?
 795. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/4115-9/05
  Czy wydatki poniesione na budowę budynku mieszkalnego mogą być odliczane w ramach ulgi na remont i modernizację budynku mieszkalnego?
 796. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/12B/05
  Czy w przypadku przebudowy drogi gminnej oraz placu miejskiego znajdującego się w obrębie miasta należy wyodrębnić udział infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowym w obu realizowanych inwestycjach ?.
 797. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-10-2/2005
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, stanowiącej budynek mieszkalny, wybudowany w 2003 r. na podstawie decyzji z 1996 r. , podalega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, przy czym prawo wieczystego urzytkowania przdmiotowej działki nabyto w drodze darowizny w 1991 r. a w 1998 r. przekształcono w prawo własności ?
 798. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-III-2-443/15/05/AMM
  Czy do czynności ustanowienia (przeniesienia) własnościowego prawa do lokalu użytkowego na rzecz osoby fizycznej lub podmiotu gospodarczego można zastosować zwolnienie od podatku od towarów i usług przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług - w sytuacji, gdy lokal ten znajduje się w budynku wybudowanym przed 1985r., ale sam lokal powstał w wyniku zabudowy podcieni, która została dokonana w latach 2000-2001 ?
 799. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-1-443/20/2005
  Firma zwraca się z zapytaniem o stawkę podatku VAT na budowę, remonty oraz bieżącą konserwację budynków mieszkalnych na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych (PKOB 1130).
 800. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-38/14a/05/KC
  Czy wpłaty dokonywane przez mieszkańców gminy w związku z udziałem w budowie przyłącza kanalizacji podlegają opodatkowaniu?
 801. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1418/ZD/F/RI/415/7/05/PM
  Czy w ramach ulgi na remont i modernizację budynku mieszkalnego można odliczać wydatki poniesione na wykończenie stanu surowego tego budynku w zakresie wstawienia okien, założenia instalacji gazowej,centralnego ogrzewania i wody?
 802. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/44001-018/05
  Podatnik zwraca się z zapytaniem o stosowanie 7% stawki VAT na budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z przebudową i odtworzeniem nawierzchni na drodze miejskiej, po obu stronach której znajdują się budynki mieszkalne.
 803. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIIUS.DPP2/443/05/11/2005
  W dniu 4 stycznia 2005 r. do tutejszego organu wpłynęło zapytanie, z którego wynika, że Spółka zawarła umowę na budowę basenu w Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Kongresowym (PKOB 1265). W dniu 1 marca 2004 r. Spółka otrzymała zaliczkę w wysokości 100.000 zł, dokumentując ją w tym dniu fakturą VAT nr 05/03/2004 zawierającą wartość netto 93.457,94 zł oraz podatek VAT 7% 6.542,06. Po zakończeniu budowy w dniu 2 grudnia 2004 r. wystawiono fakturę nr 72/12/2004 . W przypadku wykonania usług budowlanych lub budowlano - montażowych stosownie do art. 6 ust. 2b pkt 2 lit. b ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub częsci zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia ...
 804. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZB/415-7/2005
  Czy sprzedaż udziałów w budynku mieszkalnym stanowiącym współwłasność, budowanym na wynajem, skutkuje utratą ulgi podatkowej przez pozostałych współwłaścicieli, jeżeli podatnik doliczy do dochodów kwoty uprzednio odliczone z tytułu ulgi na wynajem, zwiększając je o 10% za każdy rok kalendarzowy, brakujący do upływu dziesięcioletniego okresu, liczonego od końca roku kalendarzowego, w którym otrzymano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie budynku?
 805. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1-005/28/05
  Czy sprzedaż nieruchomości zabudowanej (część budynku mieszkalnego i inne zabudowania rolnicze wybudowane w okresie przedwojennym) na rzecz Zarządu Dróg Miejskich pod budowę drogi będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT?
 806. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/INT/5/TB/05
  Pytanie podatnika dotyczy zakresu stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w kwestii dotyczącej amortyzacji budynku.
 807. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1-005/33/04
  Jaka stawka podatku będzie miala zastosowanie do remontu drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w istniejącej zabudowie mieszkaniowej?
 808. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/28/29/2005
  Urząd Gminy w XXX zwrócił się z zapytaniem czy ma możliwość odzyskania podatku VAT naliczonego z tytułu realizowanych następujących inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i funduszy krajowych w ramach programu Sapard: 1.modernizacja stacji uzdatniania wody w związku z podpisaną w dniu 21 czerwca 2004 r. umową z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 2.modernizacja kanalizacji sanitarnej etap V w związku z podpisaną w dniu 21 czerwca 2004 r. umową z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 3.budowa drogi gminnej XXX-ZZZ w związku z podpisaną w dniu 21 czerwca 2004 r. umową z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 4.budowa drogi gminnej w AAA w związku z podpisaną w dniu 21 czerwca 2004 r. umową z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 5.budowa drogi gminnej AAA-YYY w związku z podpisaną w dniu 21 czerwca 2004 r. umową z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 6.budowa parkingu turystycznego w BBB w związku z podpisaną w dniu 28 czerwca 2004 r. umową z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Łączna kwota pomocy finansowej zaliczona została do kosztów kwalifikowanych, w kosztach tych znalazł się również podatek od towarów i usług. Ponadto Strona stwierdza, iż obiekty zmodernizowanej stacji uzdatniania wody oraz wybudowanej kanalizacji sanitarnej użytkowane są przez Zakład Gospodarki Komunalnej utworzony Uchwałą Rady Gminy. Obecnie jednak pomimo zapisów w ww umowach o uwzględnieniu podatku VAT w kosztach kwalifikowanych, Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa stwierdza, iż jedynie w określonych przypadkach podatek ten stanowi koszt kwalifikowany w ramach realizacji inwestycji ze środków Programu SAPARD i wówczas jest on objęty refundacją ze strony ARiMR.
 809. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PP/005/1/05/MP
  Czy prawidłowe jest zastosowanie stawki VAT 7% w odniesieniu do robót budowlanych polegających na budowie nawierzchni ulicy oraz chodników obsługujących zabudowę mieszkaniową?
 810. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-005-846/04/KO
  Czy do faktu przekazania nieodpłatnie Miastu gruntu wraz z infrastrukturą drogową będzie miała zastosowanie wykładnia zamieszczona w piśmie Ministerstwa Finansów nr PB 3-93-MD-8214-10/02 z dnia 06.11.2002r. o zaliczeniu poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów?
 811. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I-2/415-40/04/ZZ
  Czy wpłatę do kasy Gminy na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków - jak wynika z umowy - stanowiącej własność gminy, można odliczyć od podatku dochodowego?
 812. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US72/ROP1/423/753/04/AJ
  Czy wykonywane roboty stanowią częściowe wykonanie robót, a otrzymywane comiesięczne kwoty - przychód w sytuacji, gdy po zakończeniu miesiąca Wykonawca przedkłada raport o postępie prac wraz z rozliczeniem wykazującym szczegółowo kwoty, do których uważa się za uprawnionego? Zatwierdzony raport jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury.
 813. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NP./443-12/04
  Czy gmina jako podatnik podatku od towarów i usług ma prawo do zwrotu podatku VAT z tytułu realizowanego zadania inwestycyjnego finansowanego ze środków własnych , wpłat ludności oraz programu SAPARD?
 814. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: P-I/423/71/MW/04
  Spółka nie posiada wystarczającej wolnej powierzchni gruntu nadającej się pod zabudowę, w obrębie terenu przeznaczonego pod zabudowę, zgodnie z projektem, znalazł się budynek starej kotłowni podlegający kompleksowej przebudowie. Na placu objętym projektem budowy znajdowały się również inne stare i mało przydatne (za wyjątkiem kotłowni) obiekty. Wobec powyższego budynki i place w/w zostały rozebrane lub wyburzone. Na placu, na którym budowana jest hala produkcyjno - magazynowa znajdowały się następujące środki trwałe, które zostały zlikwidowane: -budynek magazynowy (była kotłownia) -budynek kotłowni -plac węglowy -skład opału i żużlu -zbiornik p.poż Spółka poniosła również koszty związane z likwidacją (wyburzeniem) obiektów.Poniesione zostały następujące koszty usług obcych z tego tytułu: Koszty wyburzenia obiektów Koszty przeniesienia kotłów grzewczych do innego budynku Czy wszystkie w/w koszty można zaliczyć do wartości budowanej hali produkcyjno-magazynowej ?
 815. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/37/MN/04
  Czy sprzedaż nieukończonego budynku i magazynu wraz z gruntem będzie się wiązała ze zwrotem odliczonego podatku VAT.
 816. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-61/04
  - dotyczy potwierdzenia, że Gmina ma możliwość odliczenia podatku VAT od inwestycji "Rozbudowa stacji wodociągowej z rurociągami doprowadzającymi w X" i "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na trasie: X, Y, Z".
 817. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-502/04
  1. Czy w przypadku zawarcia umowy na dzierżawę prawa udziału we współwłasności, podatek naliczony zawarty w fakturach kosztowych będzie mógł pomniejszyć podatek należny od faktur wystawionych przez Miasto spółce za używanie miejskiej części infrastruktury? 2. Czy wystawienie jednej faktury na dwa podmioty nie stoi na przeszkodzie obniżaniu podatku należnego przez każdy z podmiotów? 3. Czy budowana infrastruktura towarzysząca (urządzenia odprowadzające i doprowadzające wodę) musi być w całości związana z budownictwem mieszkaniowym, aby można było stosować stawkę 7% VAT? Czy należy w jakiś szczególny sposób udokumentować to, że inwestycja dotyczy robót budowlano - montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą?
 818. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/92/2004
  W swoim piśmie Strona wystąpiła z zapytaniem dotyczącym możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizowaną inwestycją o nazwie "budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości XXX i ZZZ". Inwestycja ww współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej i funduszy krajowych - program Sapard w związku z podpisaną w dniu 30 kwietnia 2004 r. umową przez Stronę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zgodnie z ww umową łączna kwota pomocy finansowej zaliczona została do kosztów kwalifikowanych, w kosztach tych znalazł się również podatek od towarów i usług. Z pisma nr FK.3010/6/2004 z dnia 05.11.2004 r. wynika m.in., iż działalność polegającą na unieszkodliwianiu odpadów i usługi w zakresie gospodarki ściekami wykonuje Urząd Gminy; nowobudowana inwestycja w przyszłości posłuży do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Z danych, jakie posiada tutejszy organ podatkowy wynika, iż zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym w Łukowie jako "podatnik VAT czynny" jest Urząd Gminy w XXX. Beneficjent programu SAPARD tj. Gmina XXX nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny.
 819. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PPE3/443-48/04
  Pytanie Podatnika dotyczy zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do możliwości uzyskania zwrotu podatku naliczonego VAT z tytułu realizacji inwestycji komunalnej współfinansowanej przy udziale środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Specjalnego Funduszu Akcesyjnego na rzecz Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD)?
 820. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-283-1/04
  Jaka stawka obowiązuje w przypadku usług wycinki lasu i drzew przydrożnych na terenie zaprojektowanych obiektów budowy obwodnicy oraz węzła drogowego?
 821. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II US pb IB /415-222/ 04 / KSz
  dotyczy prawa do odliczania nie wyczerpanej ulgi podatkowej z tytułu budowy domu jednorodzinnego przyznanej na podstawie ustawy z dnia 28.07.1983 r. o podatku wyrównawczym odpowiednio od dochodu i podatku dochodowego pobieranego na podstawie ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /art. 54 ust. 3 ustawy/
 822. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: UPO-415/133/04/AM
  Podatnicy w 1996 r. kupili działkę, na której w 1997 r. rozpoczęli budowę budynku mieszkalnego. W dniu 18.10.2004 r. podatnicy sprzedali działkę oraz budynek mieszkalny, który nie był wykończony i nie zamieszkały. Czy wystąpił przychód ze sprzedaży nieruchomości?
 823. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/87/2004
  W swoim piśmie Strona wystąpiła z zapytaniem dotyczącym możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizowanymi inwestycjami o nazwie "budowa drogi gminnej XXX-ZZZ-YYY", "budowa drogi gminnej AAA-BBB-CCC" oraz "budowa drogi gminnej X-Y-Z". Inwestycje te współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej i funduszy krajowych - program Sapard, w związku z podpisanymi w dniu 15 czerwca 2004 r. przez Stronę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowami dotyczącą pomocy finansowej przy realizacji ww. inwestycji. Zgodnie z ww. umowami, łączna kwota pomocy finansowej zaliczona została do kosztów kwalifikowanych, w kosztach tych znalazł się również podatek od towarów i usług. W miesiącu wrześniu 2004 r., Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stwierdza, iż podatek VAT z tytułu wykonania usługi w określonych przypadkach stanowi koszt kwalifikowany w ramach realizacji inwestycji ze środków Programu SAPARD i wówczas jest on objęty refundacją ze strony ARiMR.
 824. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/88/2004
  W swoim piśmie Strona wystąpiła z zapytaniem dotyczącym możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizowaną inwestycją o nazwie "Budowa Kompleksu Sportowego w XXX". Inwestycja ta współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej i funduszy krajowych - program Sapard, w związku z podpisaną w dniu 23 czerwca 2004 r. przez Stronę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umową dotyczącą pomocy finansowej przy budowie Kompleksu Sportowego w XXX. Zgodnie z ww umową, łączna kwota pomocy finansowej zaliczona została do kosztów kwalifikowanych, w kosztach tych znalazł się również podatek od towarów i usług. Inwestycja powyższa użytkowana będzie przez Zespół Oświatowy w XXX, tj. podmiot będący jednostką budżetową utworzoną uchwałą Rady Gminy. W miesiącu wrześniu 2004 r., Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stwierdza, iż podatek VAT z tytułu wykonania usługi w określonych przypadkach stanowi koszt kwalifikowany w ramach realizacji inwestycji ze środków Programu SAPARD i wówczas jest on objęty refundacją ze strony ARiMR.
 825. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/OPBI/423/182/04/AG
  Zgodnie z art. 5 ust. 3 Umowy z dnia 13 listopada 1995 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 1996 r. Nr 29, poz. 129) plac budowy lub prace budowlane albo instalacyjne stanowią zakład tylko wtedy, gdy trwają one dłużej niż dwanaście miesięcy. Kryterium dwunastu miesięcy ma zastosowanie do każdego oddzielnego placu budowy lub projektu. Przy ustalaniu, jak długo istnieje dany plac budowy lub projekt, nie należy brać pod uwagę okresu spędzonego poprzednio przez przedsiębiorcę na innych placach budowy lub projektach, które nie mają z obecnym żadnego związku. Plac budowy należy jednakże traktować jako jednolitą placówkę, nawet jeżeli po ...
 826. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/82/2004
  W swoim piśmie Strona wystąpiła z zapytaniem dotyczącym możliwości odliczenia podatku VAT w związku realizowanymi inwestycjami o nazwie: 1.modernizacja drogi gminnej XXX-YYY,2.modernizacja drogi gminnej ZZZ-VVV-OOO,3.budowa oczyszczalni i kanalizacji w XXXXX z przyłączami,4.budowa łącznika sieci wodociągowej YYYYY-ZZZZZ z przyłączami,5.modernizacja drogi gminnej XXXXX-VVVVV. Inwestycje ww. współfinansowane były ze środków Unii Europejskiej i funduszy krajowych - program Sapard:1.inwestycja nr 1 w związku z podpisaną w dniu 31 maja 2004 r. umową przez Stronę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,2.inwestycja nr 2 w związku z podpisaną w dniu 31 maja 2004 r. umową przez Stronę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,3.inwestycja nr 3 w związku z podpisaną w dniu 28 czerwca 2004 r. umową przez Stronę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,4.inwestycja nr 4 w związku z podpisaną w dniu 15 czerwca 2004 r. umową przez Stronę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 5.inwestycja nr 5 w związku z podpisaną w dniu 9 czerwca 2004 r. umową przez Stronę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zgodnie z ww. umowami, łączna kwota pomocy finansowej zaliczona została do kosztów kwalifikowanych, w kosztach tych znalazł się również podatek od towarów i usług. Ponadto Strona stwierdza, iż będąc podatnikiem podatku od towarów i usług nie świadczy usług w zakresie rozprowadzania wody oraz gospodarki ściekami, zaś po zakończeniu ww. inwestycji (nr 3 i 4), zostaną one przekazane nieodpłatnie w użytkowanie do Zakładu Gospodarki Komunalnej, będącego odrębnym podmiotem gospodarczym, który to podmiot będzie świadczył usługi wykorzystując przekazany nieodpłatnie majątek gminy.
 827. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PPE3/443-31/04
  Pytanie Podatnika dotyczy zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do możliwości uzyskania zwrotu podatku naliczonego z tytułu realizacji inwestycji przy udziale środków finansowych uzyskanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju i Rolnictwa i Obszarów Wiejskich /SAPARD/?
 828. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II/423/10/04
  Czy dochód osiągnięty przez "zakład" - w rozumieniu art. 5 umowy zawartej pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatku od dochodów - należy wyłączyć z opodatkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ?
 829. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1632/04/CIP/01
  Podatnik zwraca się z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych odnośnie przepisu art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Zdaniem Podatnika, brak możliwości zaliczenia na podstawie przepisu art. 16 ust. 1 pkt 41 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z zaniechana inwestycją nie wyłącza prawa do odliczenia podatku VAT. W ocenie Podatnika, użyte w przepisie art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT sformułowanie "nie mogłoby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów" oznacza, iż wyłączeniu z prawa do odliczenia podatku VAT podlegają wydatki, które w sposób obiektywny nie mogą być zaliczone do takich kosztów. Podatnik powołuje się przy tym na zasadę neutralności podatku VAT, która daje prawo do dokonania odliczenia podatku naliczonego niezależnie od celu i rezultatu działalności gospodarczej, także w sytuacji, gdy nabycie towarów i usług poczynione zostało z zamiarem wykorzystania ich do działalności opodatkowanej, ale z powodów pozostających poza kontrolą podatnika - nie wykorzystał on ich w prowadzonej działalności (treść VI Dyrektywy i orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości).
 830. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD3.3-423-36/04
  Czy uzyskana w postępowaniu w sprawie podziału majątku wspólnego kwota 100.000 zł podlega opodatkowaniu w trybie art. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako przychód ze sprzedaży nieruchomości.
 831. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-PP-443/114/2004
  Czy budowa nawierzchni utwardzonych na ulicach miasta P powinna być zakwalifikowana jako budowa infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu i opodatkowana stawką 7%?
 832. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: UPO-443/VAT/179/RS/04/2
  Jaką stawką podatku VAT należy zastosować przy budowie drogi gminnej w XXX?
 833. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/59/04
  Czy w związku z ponoszeniem kosztów związanych z budową budynków wielorodzinnych Spółdzielnia Mieskaniowa będzie mogła odliczyć podatek VAT naliczony od faktur związanych z realizacją tych inwestycji, począwszy od 1.05.2004 r.?
 834. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: UPO/VAT-443/162/04/DC
  W złożonym piśmie pytają Państwo o wysokość stawki podatku od towarów i usług dla prowadzonej przez gminę inwestycji pn. przebudowa drogi gminnej 22 DG - V xxx - zzz. Droga ta łączy miejscowości xxx, yyy, zzz i znajduje się przy zabudowie domów mieszkalnych.
 835. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: UPO/VAT-443/192/04/DC
  W złożonym piśmie pytają Państwo czy możliwe jest odliczenie podatku od towarów i usług przy ponoszeniu nakładów na realizację inwestycji "Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w xxx - Etap I Budowa odcinka I i II" jeśli nie mają one związku ze sprzedażą opodatkowaną. Państwa zdaniem, z uwagi na fakt, iż zakupy dotyczące powyższej inwestycji nie są związane ze sprzedażą opodatkowaną nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług.
 836. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PTU/443-65/04
  Jaka jest stawka podatku na usługi związane z budową i remontem dróg?
 837. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-16/04
  dotyczy wysokości stawki podatku od towarów i usług związanego z przebudową (modernizacją) dróg gminnych obowiązującej od dnia 1.05.2004 r.
 838. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP 443-71/04
  1. Jaka jest stawka podatku VAT na roboty budowlano-montażowe związane z wykonaniem boiska i chodników wokół budynków szkolnych?2. Czy można rozliczyć faktury dokumentujące roboty budowlano-montażowe wystawione w miesiącu kwietniu 2004 r. w stawce 7% w deklaracji za miesiąc maj 2004 r. jeżeli obowiązek podatkowy powstał w maju 2004 r.?
 839. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/21/PDII/18/2004
  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmian.) w związku ze złożonym w dniu 03.03.2004 r., a uzupełnionym w dniach: 16.03.2004 r., 30.03.2004 r. i 31.03.2004 r. (daty wpływu pism do urzędu) zapytaniem w sprawie opodatkowania otrzymanych odsetek z tytułu zwrotu kwot wpłaconych na budowę mieszkania od developera w związku z nie wywiązaniem się sprzedającego z zawartej umowy informuje, że:Instytucję prawną odsetek za zwłokę reguluje art. 481 Kodeksu Cywilnego, który stanowi: "jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może zażądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwe ...
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!