Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


artykuły spożywcze

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-833/12-2/MPe
  Tut. Organ podatkowy stoi na stanowisku, że sprzedaż produktu o nazwie "Szafran oryginalny nitki" sklasyfikowanego pod symbolem PKWiU 01.28.19.0 podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 5%, zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy, w związku poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o podatku od towarów i usług.
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-748/12-2/KOM
  opodatkowanie podatkiem VAT nieodpłatnego udostępniania pracownikom artykułów spożywczych i napojów oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia tych towarów
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-716/12-2/MP
  Sprzedaż produktu o nazwie "Gałka muszkatołowa cała" sklasyfikowanego po symbolem PKWiU 01.28.13.0, winna być opodatkowana 5% stawką podatku VAT zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy w związku z poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy.
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-832/12-2/MP
  Sprzedaż produktu o nazwie "Kmin rzymski cały" sklasyfikowanego po symbolem PKWiU 01.28.14.0, winna być opodatkowana 5% stawką podatku VAT zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy w związku z poz. 12 załącznika nr 10 do ustawy.
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-800/12-2/JK
  stawka podatku na produkt o nazwie "Ziele angielskie ziarno"
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-378/12-4/KO
  Czy wydatki związane z zakupem art. spożywczych dla klientów oraz skromne usługi gastronomiczne będą stanowić koszt uzyskania przychodu, co za tym idzie Wnioskodawca będzie mógł odliczać VAT naliczony od faktur dokumentujących dane wydatki?
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-661/12-2/KOM
  zastosowanie 8% stawki podatku VAT dla dostawy fosforanów
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-482/12-4/JC
  Czy koszty usług gastronomicznych poniesione w zakresie indywidualnych spotkań pracowników Spółki z partnerami biznesowymi (w szczególności z aptekami, hurtownikami i sieciami aptek), refakturowane na podstawie umowy o świadczenie usług, wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w zakresie przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego stanowią koszty uzyskania przychodów?2. Czy koszty usług gastronomicznych i artykułów spożywczych nabywanych w ramach i na potrzeby poczęstunku w trakcie organizowanych dla podmiotów zewnętrznych prezentacji produktów oferowanych przez Zleceniodawcę stanowią koszty uzyskania przychodów w świetle art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?3. Czy koszty usług gastronomicznych nabywanych w ramach organizowanych spotkań merytoryczno-zawodowych dla pracowników Wnioskodawcy oraz innych osób realizujących zadania promocyjno-reklamowe na rzecz Spółki stanowią koszty uzyskania przychodów w świetle art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-560/12/AW
  Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu artykułów zużywanych na potrzeby spotkań biznesowych oraz odpłatnych i nieodpłatnych szkoleń kontrahentów (w tym drobnych poczęstunków, cateringu, kolacji w restauracji oraz noclegu)?
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-424/12-6/JC
  Wydatki na zakup napojów oraz usług gastronomicznych (koszty obiadu oraz koszty poczęstunku w ramach przerwy kawowej) podawanych w trakcie spotkania promocyjnego, są kosztami reprezentacji, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i jako takie nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów. Poniesione przez Spółkę koszty wynajmu sali, koszty noclegu autora lub edukatora (jeżeli konferencja odbywa się z dala od jego miejsca zamieszkania), koszty dojazdu na konferencję autora lub edukatora uczestniczącego w spotkaniu spełniają warunki zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ww. ustawy.
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-206/12-2/JG
  Czy ponoszone przez Spółkę wydatki na: A) zakup artykułów spożywczych w celu zapewnienia poczęstunku kontrahentom w czasie wizyt na terenie siedziby Spółki mogą stanowić koszty uzyskania przychodów? B) zakup drobnych artykułów spożywczych oraz zamówienia cateringu w przypadku organizowania nieodpłatnych szkoleń dotyczących działalności Spółki mogą stanowić koszty uzyskania przychodów? C) na organizację odpłatnych szkoleń w tym wydatki na poczęstunek, catering, kolację, nocleg (które są wliczone w cenę szkolenia) mogą stanowić koszt uzyskania przychodów? D) organizację spotkań z kontrahentami w celach biznesowych poza biurem Spółki (zapłata za poczęstunek w restauracji) stanowią koszt uzyskania przychodu Spółki?
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-429/12-4/JC
  Czy wydatki poniesione przez Wnioskodawcę w związku z organizacją spotkania w nowym Zakładzie mogą zostać zaliczone w całości do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy?
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-607/12-2/MS
  Wydatki na zakup artykułów spożywczych takich jak kawa, herbata, woda, napoje bezalkoholowe, cukierki, ciastka, paluszki, inne słodycze, są kosztami reprezentacji, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i jako takie nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów.
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-453/12-2/JL
  Dostawa przez Spółkę jadalnej Rafinowanej Oleiny Palmowej mieszczącej się w PKWiU 10.4, podlega opodatkowaniu 5% stawką podatku VAT, bez względu na jej przeznaczenie przez nabywców.
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-589/12/PC
  Czy prawidłowo postępuje Bank zaliczając do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na zakup drobnych artykułów spożywczych poniesione w związku z organizacją spotkań biznesowych z kontrahentami w siedzibie Banku?
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-462/12/ICz
  Czy Spółka, dla dostaw wymienionych środków spożywczych, które obecnie są opodatkowane stawką 23% lub 8%, ma prawo zastosować super-obniżoną stawkę VAT wynoszącą 5% bezpośrednio na podstawie art. 98 ust. 2 oraz załącznika nr III poz. 1 dyrektywy Rady UE z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej 2006/112/WE?
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-468/12-2/JC
  Czy wydatki Spółki na nabycie usług cateringowych, kawę, herbatę, ciastka, w związku z wyżej opisanym stanem faktycznym stanowią koszty uzyskania przychodów w myśl art. 15 ust. 1 updop?
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-384/12-6/RS
  Czy wydatki na artykuły spożywcze (z wyłączeniem napojów alkoholowych) ponoszone przez Spółkę w celu poczęstunku zaproszonych osób podczas spotkań promocyjnych produktów leczniczych, wyrobów medycznych lub dermoceutyków mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-422/12/BG
  w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na poczęstunek członków rady społecznej oraz rady budowy
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-307/12-4/JC
  Czy wydatki ponoszone przez Spółkę należy zakwalifikować jako koszt podatkowy w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:(i) w przypadku poczęstunku kontrahentów w siedzibie (innym miejscu prowadzenia działalności);(ii) w przypadku poczęstunku kontrahentów w restauracjach (nabycia usług gastronomicznych);(iii) w przypadku poczęstunku pracowników w miejscu pracy;(iv) w przypadku poczęstunku pracowników w restauracjach (zakup usług gastronomicznych).
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-457/12-2/KC
  W zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków związanych z działalnością opodatkowaną oraz nieodpłatnego przekazania towarów i usług
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443A-79/12-4/BJ
  aromaty sklasyfikowane przez Wnioskodawcę korzystają ze zwolnienia przewidzianego w ww. przepisie, w przypadku gdy stanowią napoje alkoholowe (czyli są konsystencji płynnej i zawierają alkohol etylowy) oraz gdy są przeznaczone do użycia bezpośrednio do wytwarzania artykułów spożywczych lub jako składnik do półproduktów służących do wytwarzania artykułów spożywczych.
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-260/12-4/IG
  1.Czy przedsiębiorca ma prawo do odliczenia VAT z faktur na zakupy ciastek, owoców i cukierków? 2.Czy przedsiębiorca ma obowiązek wykazania VAT należnego od tych faktur?
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-301/12-2/JL
  Nieodpłatne zużycie artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatów jako poczęstunki dla kontrahentów podczas spotkań służbowych, ich zużycie w trakcie narad i spotkań wewnętrznych przez pracowników oraz w trakcie posiedzeń zarządu, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT. Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu wspomnianych artykułów spożywczych na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług z uwagi na ich związek z wykonywaną działalnością.
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-331/12-2/KT
  Stawka podatku dla sprzedaży mrożonych bułek kajzerek.
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-309/12-2/AMN
  Czy spożywanie przez pracowników Spółki kawy, herbaty, cukru, mleka, słodyczy, owoców należy zakwalifikować jako nieodpłatne świadczenie na rzecz pracowników i doliczyć pracownikom do przychodów ze stosunku pracy?
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-222/12-6/JN
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących: zakupy w celu świadczenia usługi w ramach warsztatów reintegracji zawodowej i na posiłki oraz zakup usług telekomunikacyjnych, opału, energii elektrycznej.
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-456/12-2/RD
  Dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz opodatkowania nieodpłatnych czynności na rzecz pracowników i kontrahentów
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-271/12-2/KT
  Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania napojów i artykułów spożywczych na rzecz pracowników i kontrahentów oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia tych towarów.
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-228/12-2/MG
  w zakresie opodatkowania świadczeń ponoszonych przez pracodawcę na rzecz pracownika.
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-165/12-2/JC
  Czy wydatki na kawę, herbatę, cukier, mleko i wodę dokonywane na rzecz pracowników Spółki objęte Regulaminem Pracy i zużywane przez nich podczas bieżącej pracy stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów jako świadczenia na rzecz pracowników? Czy wydatki na zakup drobnych artykułów spożywczych na poczęstunek dla pracowników na spotkaniach i naradach służbowych Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Czy wydatki na drobny poczęstunek (drobne artykuły spożywcze, kawa, herbata, mleczko, woda, napoje niealkoholowe) dla kontrahentów i klientów Spółka może traktować jako koszty zwykłego działania przedsiębiorstwa i potraktować je jako koszty uzyskania przychodu względem podatku dochodowego od osób prawnych?
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-141/12-2/JC
  Czy wydatki spółek ponoszone na restauracje w okolicznościach opisanych w części G wniosku, podlegają u Wnioskodawcy wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT?
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-581/11-4/MM
  Czy kosztem uzyskania przychodów będą wydatki na pokrycie kosztów podróży dotyczących uczestnictwa w posiedzeniu rady naukowej, tj. kosztów przejazdu, noclegów, diet, poczęstunku w postaci kawy, herbaty, ciasteczek, oraz kosztów wyżywienia (obiad w restauracji) członków Rady Naukowej Instytutu?
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-581/11-5/MM
  Czy kosztem uzyskania przychodów będą wydatki na pokrycie kosztów podróży dotyczących uczestnictwa w posiedzeniu rady naukowej, tj. kosztów przejazdu, noclegów, diet, poczęstunku w postaci kawy, herbaty, ciasteczek, oraz kosztów wyżywienia (obiad w restauracji) członków Rady Naukowej Instytutu?
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-858/11-4/JN
  Prawo do odliczenia podatku VAT od zakupu kawy, herbaty, napojów, słodyczy i cukru przekazywanych w ramach poczęstunku kontrahentom i pracownikom oddelegowanym do negocjacji.
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1331/11-2/AO
  Dot. prawo do odliczenia VAT naliczonego w związku z nabyciem napojów bezalkoholowych (kawy, herbaty, mleka, soków, wody mineralnej), drobnych artykułów spożywczych (ciastek, drobnych słodyczy, popularnych owoców) oraz gotowej żywności w postaci kanapek i zimnych zakąsek.
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1283/11-2/AO
  udostępnienia artykułów spożywczych oraz usług cateringowych oraz podstawy opodatkowania częściowo odpłatnych świadczeń wykonanych dla pracowników
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-945/11-2/IG
  Czy konsumpcja wyrobów spożywczych przy okazji różnego rodzaju narad, spotkań wewnętrznych, szkoleń, spotkań i przyjmowania gości, kontrahentów, posiedzeń zarządu i rady nadzorczej, odbywających się w związku z działalnością opodatkowaną, stanowią dla Spółki czynność opodatkowaną na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy bądź art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług? Czy Spółka ma prawo odliczać podatek VAT z faktur dokumentujących zakup wymienionych produktów?
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1620/11-2/PR
  opodatkowanie nieodpłatnego świadczenia usług oraz związanego z tym prawem do odliczenia podatku naliczonego.
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1162/11/AK
  Czy zastosowanie klucza podziałowego kosztów związanych z organizacją imprezy integracyjnej na część stanowiącą koszty uzyskania przychodów, dotyczącą pracowników i część niestanowiącą kosztów uzyskania przychodów, dotyczącą pozostałych uczestników na podstawie planowanej/hipotetycznej liczby poszczególnych grup uczestników jest prawidłowe?
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-282/11-4/PM
  Czy ponoszone przez Spółkę wydatki na zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu, w celu zapewnienia poczęstunku gościom/kontrahentom w czasie wizyt na terenie siedziby Spółki mogą stanowić koszty uzyskania przychodów?
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-282/11-5/PM
  Czy ponoszone przez Spółkę wydatki na zakup artykułów spożywczych w związku z organizowaniem narad, spotkań wewnętrznych, w których biorą udział pracownicy Spółki mogą stanowić koszty uzyskania przychodów?
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-282/11-6/PM
  Czy ponoszone przez Spółkę wydatki na zakup artykułów spożywczych na posiedzenia zarządu i rady nadzorczej jako zwyczajowy poczęstunek serwowany podczas tychże posiedzeń mogą stanowić koszty uzyskania przychodów?
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1066/11/BG
  w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów: - poniesionych wydatków na zakup kawy, herbaty, soków, słodyczy na potrzeby sekretariatu (poczęstunek dla pracowników, kontrahentów), - poniesionych wydatków na zakup kwiatów przekazywanych kontrahentom, - podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT dotyczącej ww. zakupów, - podatku należnego wynikającego z wystawionej faktury wewnętrznej w przypadku przekazania kwiatów na potrzeby reprezentacji, - podatku należnego wynikającego z wystawionej faktury wewnętrznej w przypadku przekazania zakupów na potrzeby sekretariatu.
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-417/11-2/EK
  Czy wydatki poniesione na zakup artykułów spożywczych lub usług cateringowych przeznaczonych na spotkania z kontrahentami na terenie siedziby Spółki mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-405/11-4/JG
  Czy wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych dla kontrahentów oraz cateringu będą stanowić dla Spółki koszt uzyskania przychodów?
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1320/11/CzP
  "Czy wydatki ponoszone przez Spółkę w wyżej opisanym stanie faktycznym należy zakwalifikować jako koszt podatkowy w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?"
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-857/11/CzP
  "Czy wydatki ponoszone przez Spółkę w wyżej opisanym stanie faktycznym należy zakwalifikować jako koszt podatkowy w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?"
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-358/11-5/MM
  Czy w stanie faktycznym nr 2 Spółka może zaliczyć poniesione wydatki netto do kosztów uzyskania przychodów a podatek należny naliczony na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-358/11-4/MM
  1. Czy w stanie faktycznym nr 1 wydatek na zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu i biur zużytych jako drobne poczęstunki dla klientów odwiedzających Spółkę, zużytych w trakcie narad pracowniczych, spotkań pracowników poszczególnych działów, w trakcie procesu sporządzania inwentury, szkoleń kontrahentów, akcji promocyjnych stanowi koszt uzyskania przychodów Spółki w dacie poniesienia? 2. Czy w stanie faktycznym nr 1 w sytuacji, gdyby organ stwierdził obowiązek naliczenia podatku należnego na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, to czy podatek należny stanowiłby koszt uzyskania przychodów Spółki? 3.Czy w stanie faktycznym nr 9, w sytuacji gdyby organ uznał, że wydanie ekspozytorów na zasadach opisanych w tym stanie faktycznym podlega opodatkowaniu, to czy podatek należny będzie stanowił koszt uzyskania przychodów Spółki na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-657/11-2/JS
  Czy pomimo brzmienia art. 41 ust. 4 Ustawy o PDOF obowiązki płatnika wynikające z tego przepisu, w związku z przedstawionym powyżej stanem faktycznym, nie będą ciążyć na Wnioskodawcy?
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-659/11/PC
  Czy taki poczęstunek może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów?
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-658/11/PC
  Czy wydatki na zakup kawy, herbaty, cukru dla pracowników Spółki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-680/11-4/AG
  1. Czy wydatki na rzecz pracowników, takie jak: kawa, herbata, mleczko do kawy, ciastka będą stanowić ich przychód ze stosunku pracy i czy należy je opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy spółka w związku z tym powinna naliczać i odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-786/11-2/AK
  Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od zakupu produktów spożywczych oraz opodatkowania nieodpłatnego przekazania produktów spożywczych zużytych na spotkaniach z kontrahentami oraz w trakcie spotkań wewnętrznych, w tym z pracownikami.
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-67/11-2/IG
  Nieodpłatne zużycie artykułów spożywczych (tj. posiłków i napojów), przez pracowników będących uczestnikami szkoleń, zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem dotyczy zużycia tych towarów na cele związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-221/11-2/ES
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup poczęstunku dla kontrahentów podczas spotkań organizowanych w lokalach gastronomicznych.
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-238/11-4/RS
  Czy wydatki opisane w stanie faktycznym wniosku ponoszone przez Spółkę w związku z organizacją spotkań roboczych i reprezentacyjnych są przez Spółkę prawidłowo rozliczane dla celów podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: podatku CIT) w świetle definicji kosztów uzyskania przychodów zamieszczonej w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT)?
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-429/11-3/KC
  Zastosowanie stawki VAT dla środka spożywczego-napoju o symbolu PKWiU 11.07.19.0
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-61/11-4/BS
  Dostawa produkowanych przez Spółkę jadalnych olejów i tłuszczy roślinnych mieszczących się w PKWiU 10.4, podlega opodatkowaniu 5% stawką podatku, bez względu na przeznaczenie czy wykorzystanie przedmiotowych olejów i tłuszczy przez nabywców.
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/423-13/11/ESZ
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup poczęstunku dla kontrahentów organizowanych w restauracjach i lokalach gastronomicznych
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/423-11/11/ESZ
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup poczęstunku dla kontrahentów organizowanych w restauracjach i lokalach gastronomicznych
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-82/11-4/IGo
  Przy sprzedaży pieczywa tostowanego mieszczącego się w PKWiU 10.72.11.0 Wnioskodawca może zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 5 %.
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-874/10-5/JC
  1. Czy wydatki ponoszone na organizację szkoleń technicznych adresowanych do dystrybutorów, wykonawców i inwestorów, przykładowo wydatki na zwyczajowy posiłek, w tym na artykuły spożywcze (kawa, herbata, mleko, cukier, słodycze, napoje zimne) oraz wydatki związane z zakwaterowaniem i transportem stanowią koszt uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku (dalej: ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych)? 2. Czy wydatki poniesione na zakup artykułów spożywczych, w tym kawy, herbaty, napojów, cukru, mleka, słodyczy, słonych przekąsek itp. w celu zapewnienia zwyczajowego poczęstunku dla dotychczasowych oraz potencjalnych kontrahentów podczas spotkań biznesowych w miejscu wykonywania działalności Spółki mogą być kosztem uzyskania przychodu w rozumienia ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 3. Czy wydatki poniesione na zakap artykułów spożywczych (np. napojów, słodyczy) w celu zapewnienia zwyczajowego poczęstunku dla dotychczasowych oraz potencjalnych kontrahentów podczas spotkań biznesowych poza miejscem wykonywania działalności Spółki (na placu budowy, bądź w siedzibie kontrahenta) mogą być kosztem uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-816/10-2/JC
  Czy wydatki Spółki na Zwykłe Restauracje, ponoszone w okolicznościach opisanych we wniosku, podlegają u Wnioskodawcy wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT?Czy wydatki Spółki na Ekskluzywne Restauracje, ponoszone w okolicznościach opisanych we wniosku, podlegają u Wnioskodawcy wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT?
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1595/10/AK
  Czy stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka ma prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wydatki na organizację spotkania z okazji święta branżowego, tzw. Dnia Górnika dla pracowników Spółki w siedzibie Spółki, w poszczególnych jej Zakładach oraz poza ich siedzibami? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 4)
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1594/10/AK
  Czy stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka ma prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wydatki na organizacje spotkań z pracownikami o charakterze służbowym dotyczących posiedzeń Zarządu, narad kierownictwa Zakładów, spotkań wewnętrznych na różnych szczeblach organizacyjnych? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1597/10/AK
  Czy stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka ma prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wydatki na organizacje w siedzibie Spółki posiedzenia Rady Nadzorczej? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 6)
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1596/10/AK
  Czy stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka ma prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wydatki na organizację spotkania z okazji święta branżowego, tzw. Dnia Górnika dla pracowników oraz emerytów i zaproszonych gości w poszczególnych Zakładach Spółki oraz poza ich siedzibami? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 5)
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1183/10-5/AW
  Stawka podatku VAT dla dostawy wyrobów sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 15.89.14-90.99
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1025/10-4/ES
  Czy wydatki na zakup wody, kawy, herbaty, cukru, mleczka do kawy i ciastek dla pracowników i kontrahentów są kosztem uzyskania przychodów?,
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1490/10/AP
  Czy wydatki ponoszone przez Spółkę z tytułu zakupu artykułów żywnościowych, będą stanowić koszt uzyskania przychodów Spółki?
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1405/10/MS
  Czy stanowić będą koszty uzyskania przychodów wydatki na poczęstunek (np. słodycze, kawa, herbata, woda mineralna, soki czy inny napój bezalkoholowy) dla kontrahentów Szpitala, serwowany podczas ich wizyt w siedzibie Szpitala, tj. w trakcie prowadzonych tam rozmów biznesowych stanowić będą koszty uzyskania przychodów?
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-947/10-2/LK
  wystawienia faktur dokumentujących przewóz towarów do spółek w Wielkiej Brytanii, oraz w zakresie doliczania marży handlowej przy sprzedaży towarów
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-640/10-4/JC
  Czy w świetle art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - wydatki ponoszone w związku z organizacją spotkań z kontrahentami (w tym wydatki na nabycie drobnego poczęstunku, napojów, zapłata za posiłek w restauracji) stanowią koszty uzyskania przychodów dla Spółki?
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-876/10/ESZ
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup poczęstunku dla kontrahentów organizowanych w firmie
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1181/10/ESZ
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup poczęstunku dla kontrahentów organizowanych w restauracji
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-591/10-2/JC
  Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z usługami gastronomicznymi?
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-596/10-2/JC
  Wydatki poniesione na usługi gastronomiczne (zapłata za posiłek) w trakcie spotkań z kontrahentami w restauracjach, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1517/10/MS
  Czy wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych dla pracowników i kontrahentów oraz usług gastronomicznych i catering będą stanowić dla Spółki koszt uzyskania przychodów?
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1516/10/MS
  Czy wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych dla pracowników i kontrahentów oraz usług gastronomicznych i catering będą stanowić dla Spółki koszt uzyskania przychodów?
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-729/10-4/JK
  Zwolnienie alkoholu etylowego z akcyzy na podstawie art. 32 ust. 4 pkt 3 lit. d ustawy
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-979/10/AK
  Czy kwota niepodlegającego odliczeniu, na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, podatku naliczonego VAT przy nabyciu usług gastronomicznych stanowi koszt uzyskania przychodów?
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-978/10/MS
  Czy wydatek na zakup artykułów spożywczych zakupionych dla potrzeb sekretariatu w celu poczęstowania dotychczasowych oraz potencjalnych klientów (kontrahentów) oraz zużywane w czasie wewnętrznych narad pracowniczych, mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-356/10/MK
  Czy wydatki ponoszone w związku z organizacją spotkań na budowie prowadzonej przez Spółkę z inwestorem, inspektorem nadzoru budowlanego, członkami komisji odbioru technicznego, kontrahentami stanowią koszty uzyskania przychodu dla Spółki?
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-773/10-2/KB
  Czy sprzedaż krajowa towaru w postaci kapsułek luzem z bakteriami kwasu mlekowego o numerze klasyfikacji PKWiU 15.89.14-90.99 kwalifikuje się do fakturowania według stawki 7%?
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-656/10/IG
  Czy wydatek na zakup ekspresu do kawy wraz z dodatkowym oprzyrządowaniem (wartość nie przekracza 3.500 zł) oraz wydatki na zakup kawy i mleka do kawy dla kontrahentów będą stanowiły koszty uzyskania przychodów?
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-740/09/10-S/AT
  Czy nieodpłatne przekazanie: a. artykułów spożywczych, takich jak: kawa, herbata, soki, ciastka, na narady i spotkania pracowników Spółki, pracowników i przedstawicieli podmiotów z grupy kapitałowej, pracowników z przedstawicielami firm doradczych, Zarządu Spółki z członkami Rady Nadzorczej i przedstawicielami związków zawodowych, b. artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu firmy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1123/10/AK
  Czy wydatki, które zostaną poniesione przez Spółkę w przyszłości (w tym w kolejnych latach podatkowych) w związku z organizacją szkoleń produktowych będą mogły zostać zaliczone przez Spółkę do podatkowych kosztów uzyskania przychodów odpowiednich okresów? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-809/10/AK
  Czy wydatki poniesione przez Spółkę do chwili obecnej (w tym także we wcześniejszych latach podatkowych), w związku z organizacją szkoleń produktowych uznać należy za podatkowe koszty uzyskania przychodów? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-242/10/PS
  Dotyczy możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych w związku z organizacją spotkań z kontrahentami (RESTAURACJA).
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-290/10-4/IZ
  Uznaje się za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazywania towarów w ramach działań reprezentacyjno-reklamowych i za prawidłowe w zakresie opodatkowania zużycia towarów, w tym artykułów spożywczych na cele reprezentacyjno – reklamowe oraz odliczenia podatku związanego z nabyciem towarów przekazywanych nieodpłatnie, w tym towarów zużytych w ramach działań reprezentacyjno-reklamowych.
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-911/10/AK
  Czy będą stanowić koszty uzyskania przychodów wydatki na usługi cateringowe (posiłki), zamawiane do siedziby Spółki i tam też spożywane podczas wizytowania zakładu produkcyjnego Spółki przez jej kontrahentów? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2, zdarzenie przyszłe)
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-914/10/AK
  Czy Spółka jest uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwot VAT naliczonego (w sytuacji, gdy jego odliczenie jest niemożliwe na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług) od usług gastronomicznych? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 6, zdarzenie przyszłe)
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-910/10/AK
  Czy będą stanowić koszty uzyskania przychodów wydatki na poczęstunek (np. ciastka, kawa, herbata, woda mineralna, soki) dla kontrahentów Spółki, serwowany podczas ich wizyt w siedzibie Spółki, tj. w trakcie prowadzonych tam rozmów biznesowych? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1, zdarzenie przyszłe)
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-912/10/AK
  Czy będą stanowić koszty uzyskania przychodów wydatki na usługi gastronomiczne w ramach nieodpłatnych szkoleń, organizowanych przez Spółkę dla swych kontrahentów? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3, zdarzenie przyszłe)
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-906/10/AK
  Czy będą stanowić koszty uzyskania przychodów wydatki na usługi cateringowe (posiłki), zamawiane do siedziby Spółki i tam też spożywane podczas wizytowania zakładu produkcyjnego Spółki przez jej kontrahentów? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2, stan faktyczny)
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-907/10/AK
  Czy będą stanowić koszty uzyskania przychodów wydatki na usługi gastronomiczne w ramach nieodpłatnych szkoleń, organizowanych przez Spółkę dla swych kontrahentów? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3, stan faktyczny)
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-568/10/AK
  Czy będą stanowić koszty uzyskania przychodów wydatki na poczęstunek (np. ciastka, kawa, herbata, woda mineralna, soki) dla kontrahentów Spółki, serwowany podczas ich wizyt w siedzibie Spółki, tj. w trakcie prowadzonych tam rozmów biznesowych? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1, stan faktyczny)
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-387/10/AK
  Czy wydatki na zakup artykułów spożywczych (ciastek, kawy, herbaty, cukru) oraz koszt posiłku (lunch, obiad) serwowanych w siedzibie spółki podczas spotkań z kontrahentami, stanowią koszt uzyskania przychodów?
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-311/10-2/AP
  Czy Spółka może wydatki poniesione na nabycie produktów takich jak kawa, herbata, ciastka, cukier, mleczko do kawy, owoce, napoje, soki, serwetki, folie spożywcze, szklanki, filiżanki etc. oraz katering, poniesione na potrzeby sekretariatów (obsługa kontrahentów) i na obsługę posiedzeń roboczych zaliczyć do kosztów uzyskanie przychodów, zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-124b/10/PS
  Możliwośc zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z organizacją szkoleń dla pracowników Spółki.
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-124a/10/PS
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków dotyczących spotkań (między innymi szkoleń) w ramach spotkań z pracownikami i kontrahentami z grupy.
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-124b/10/PS
  Możliwośc zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z organizacją szkoleń dla pracowników Spółki.
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-419/10/MS
  Czy wydatki poniesione na zakup artykułów spożywczych, w tym kawy, herbaty, napojów, cukru, mleka, słodyczy, itp. w celu zapewnienia zwyczajowego poczęstunku dla dotychczasowych klientów oraz potencjalnych klientów podczas spotkań biznesowych w siedzibie Spółki (opisanych szczegółowo w stanie faktycznym) mogą być kosztem uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy CIT?
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-426/10/MS
  Czy wydatki poniesione na zakup artykułów spożywczych, w tym kawy, herbaty, napojów, cukru, mleka, słodyczy, itp. w celu zapewnienia zwyczajowego poczęstunku dla dotychczasowych klientów oraz potencjalnych klientów podczas spotkań biznesowych w siedzibie Spółki (opisanych szczegółowo w stanie faktycznym) mogą być kosztem uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy CIT?
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-128/10-2/JC
  Wydatki poniesione w związku z organizacją spotkań z kontrahentami poza siedzibą Wnioskodawcy (np. w restauracji) są wydatkami o charakterze reprezentacyjnym i zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Natomiast wydatki na napoje, słodycze, kanapki, itp. podawane podczas spotkań biznesowych w siedzibie Wnioskodawcy – jeśli nie noszą znamion okazałości, wystawności, nie stanowią kosztów o charakterze reprezentacyjnym w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 28 i Wnioskodawca może zaliczyć te wydatki do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-179/10/IB
  Czy otrzymanie przez pracownika bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do uzyskania na ich podstawie posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych w punktach posiadających posiłki o zawartości odżywczej wskazanej w § 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60, poz. 279) uprawnia do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 11b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1355/08-11/AS/KOM
  tylko w przypadku zakupu przez Spółkę artykułów spożywczych przeznaczonych dla pracowników (kawa, herbata, mleko lub śmietanka do kawy, cukier itp.), do ogólnej konsumpcji, na wewnętrzne spotkania firmowe pracowników i członków zarządu Spółki, na szkolenia pracowników Spółki i upominków dla kontrahentów Spółki, z którymi Spółka rozwija współpracę gospodarczą, przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego, na zasadach ogólnych przewidzianych w ustawie o VAT. Również wyłączenie wydatku na nabycie towaru lub usługi z kategorii kosztów uzyskania przychodów nie przesądza o braku prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy ich zakupie. W przypadku pozostałych zakupów takie prawo nie przysługuje.
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-109/10-3/JC
  1) Czy wydatki ponoszone na zakup m.in. kawy, herbaty, soków, wody mineralnej, innych napojów bezalkoholowych, ciastek słodyczy podawanych kontrahentom w siedzibie lub w oddziałach Banku stanowią koszty uzyskania przychodów Banku?2) Czy wydatki ponoszone na zakup usług cateringowych dostarczanych do siedziby Banku lub jego oddziałów i obejmujących przygotowanie przekąsek (składających się przykładowo z zestawu kanapek, gorącej kawy i herbaty, owoców, sałatki) lub ciepłych posiłków podawanych podczas dłuższych spotkań, negocjacji lub seminariów stanowią koszty uzyskania przychodów Banku?3) Czy wydatki poniesione w związku ze spotkaniem z kontrahentem, które ma miejsce poza biurem Spółki, w restauracji stanowią koszty uzyskania przychodów Banku?
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-106/10-2/AS
  Czy wydatki ponoszone w związku z udziałem w spotkaniach biznesowych z kontrahentami oraz ich organizowaniem (w tym wydatki na nabycie usług gastronomicznych, zakupy artykułów spożywczych) stanowią koszty uzyskania przychodów dla Banku?
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-199/10/ESZ
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup poczęstunku dla kontrahentów organizowanych w firmie
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1667/09/JS
  Czy wydatek na zakup artykułów spożywczych, zakupywanych dla potrzeb sekretariatu w celu poczęstowania dotychczasowych oraz potencjalnych klientów jak i kontrahentów oraz zużywane w czasie wewnętrznych narad pracowniczych, mogą być uznawane za koszty uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o CIT?
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-21/10-4/AO
  1. Czy ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki na nabycie produktów spożywczych (w tym katering), które będą przeznaczone na potrzeby sekretariatów i na obsługę posiedzeń roboczych mogą być uznane za stanowiące koszt uzyskania przychodów? 2. Czy Spółka może, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a) tiret drugi ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie odliczony podatek VAT od nabycia usług gastronomicznych zaliczyć w koszty uzyskania przychodów? 3. Czy Spółka może wydatki poniesione na zaproszenie kontrahenta do restauracji na lunch, obiad itp. zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-849/09-4/AM
  zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na: na drobny poczęstunek (kawa, herbata, woda, soki, ciasteczka, paluszki) podawany w siedzibie Wnioskodawcy podczas spotkań z kontrahentami lub potencjalnymi kontrahentami, wydatków poniesionych w związku z organizacją spotkań z kontrahentami (potencjalnymi kontrahentami) poza siedzibą Wnioskodawcy (np. w restauracji), wydatków wynikających z zawartych umów, związanych z utrzymaniem i pobytem przedstawicieli kontrahentów zagranicznych sprawujących nadzór nad montażem instalacji, rozruchem technologicznym, wydatków uregulowanych w umowach z usługodawców a związanych z ich utrzymaniem i pobytem, wydatków nie uregulowanych w zawartych umowach, związanych z utrzymaniem i pobytem kontrahentów zagranicznych i przedstawicieli kontrahentów zagranicznych.
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-46/10-4/JC
  Czy wydatki na kolację po szkoleniu dla klientów można uznać jako koszty szkolenia i tym samym koszty uzyskania przychodu?
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-8/10-4/JC
  1. Czy wydatki ponoszone w związku ze spotkaniami z kontrahentami w siedzibie Spółki (biurze oraz kantynie), na napoje, słodycze, drobny poczęstunek i posiłki, stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawych z dnia 15 lutego 1992 r. (dalej: ustawa o CIT)? 2. Czy wydatki ponoszone przez Spółkę na zakup posiłków w restauracji, w związku ze spotkaniem biznesowym z kontrahentem, stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o CIT?
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-22/10-4/JC
  Czy w przypadku zakupu usługi gastronomicznej w trakcie spotkania z kontrahentem w sytuacji, gdy dane spotkanie związane jest z bieżącą obsługą kontrahentów Spółki jak też w sytuacji spotkania z potencjalnym klientem, któremu przedstawiana jest oferta handlowa Spółki, zakup ten podlega ograniczeniom w zakresie zaliczenia w poczet kosztów uzyskania przychodu, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 28 updop?
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1767/09-4/SJ
  Czy podatek VAT naliczony od zakupów produktów spożywczych, podlega odliczeniu i czy jednocześnie Spółka zobowiązana jest naliczyć (w tej samej wysokości) podatek należny i go odprowadzić?
 120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-51/10-4/JC
  Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym wydatki ponoszone na zakup drobnych przekąsek (kawy, herbaty, śmietanki lub mleczka do kawy, napoi bezalkoholowych, drobnych słodyczy czasem kanapek) stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-791/09-2/JC
  Czy wydatki Spółki związane z opisanymi spotkaniami biznesowymi, obejmujące zakup artykułów spożywczych, napojów, usług cateringowych lub gastronomicznych stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodu w świetle art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (updop), jako ściśle związane z działalnością gospodarczą Spółki, a więc zmierzające do osiągnięcia przychodu, albo zabezpieczenia lub zachowania jego źródła?
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-843/09-2/JC
  Czy wydatki Spółki związane z opisanymi spotkaniami biznesowymi, obejmujące zakup artykułów spożywczych, napojów, usług cateringowych lub gastronomicznych stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodu w świetle art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (updop), jako ściśle związane z działalnością gospodarczą Spółki, a więc zmierzające do osiągnięcia przychodu, albo zabezpieczenia lub zachowania jego źródła?
 123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-770/09-2/JC
  Czy ponoszone przez Spółkę wydatki, zaprezentowane w stanie taktycznym, nie stanowią wydatków na reprezentację, wyłączonych z katalogu kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 UPDOP i w konsekwencji stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki?
 124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-295/10/PC
  Czy wydatki związane jedynie z podejmowaniem kontrahentów zarówno w siedzibie jak i poza nią (usługi gastronomiczne) można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów Spółki?
 125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1707/09-2/AD
  Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od nabywanych artykułów spożywczych i usług cateringowych?
 126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-854/09-2/AM
  Czy wydatki ponoszone w związku z organizacją spotkań z kontrahentami (w tym wydatki na nabycie drobnego poczęstunku, napojów, zapłata za posiłek w restauracji) stanowią koszty uzyskania przychodów dla Spółki?
 127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-747/09-2/AJ
  Czy poniesione w celu realizacji umowy o świadczenie usług marketingowych koszty, obejmujące wydatki, którymi jest obciążany nabywca Świadczonych przez Spółkę usług, w szczególności: na zakup gadżetów reklamowych i upominków opatrzonych logo leków lub firmy zleceniodawcy wydawanych osobom decydującym o zakupie produktów sprzedawanych przez zleceniodawcę Spółki; na zakup artykułów gastronomicznych lub usług cateringowych, nie mających charakteru reprezentacyjnego zużywanych w związku z działaniami promocyjnymi na rzecz zleceniodawcy Spółki; mogą być uznawane przez Spółkę za koszt uzyskania przychodów ?
 128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-780/09-4/JC
  Czy wydatki ponoszone przez Spółkę w celu organizacji spotkań z kontrahentami obejmujące wydatki na nabycie napojów, posiłków lub drobnego poczęstunku stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1126/09/AT
  Czy czynności, tj. zużycie towarów (produktów spożywczych) w czasie spotkań, przekazywanie nagród (bez względu na ich wartość) oraz wręczanie darowizn rzeczowych, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz czy Starostwo powinno wystawiać faktury wewnętrzne i odprowadzać podatek VAT od tych czynności?
 130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423--1051/09-4/MC
  Czy wydatki poniesione przez przedstawicieli handlowych na posiłki i napoje w czasie narad ze swoimi przełożonymi oraz współpracownikami odbywającymi się poza siedzibą firmy, tj. w restauracjach, zajazdach lub innych lokalach gastronomicznych (Stan faktyczny 3), w czasie których omawiane są wyłącznie zagadnienia związane z funkcjonowaniem Wnioskodawcy i rozdziałem obowiązków pomiędzy poszczególnych przedstawicieli handlowych, stanowią koszty reprezentacji, czy też można je uznać za koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-1051/09-7/MC
  Czy wydatki poniesione przez przedstawicieli handlowych na posiłki i napoje w czasie narad ze swoimi przełożonymi oraz współpracownikami odbywającymi się poza siedzibą firmy, tj. w restauracjach, zajazdach lub innych lokalach gastronomicznych (Stan faktyczny nr 3), w czasie których omawiane są wyłącznie zagadnienia związane z funkcjonowaniem Wnioskodawcy i rozdziałem obowiązków pomiędzy poszczególnych przedstawicieli handlowych, stanowią koszty reprezentacji, czy też można je uznać za koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-14/10-2/JC
  Czy wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę na połączone z poczęstunkiem spotkania z przedstawicielami klientów lub potencjalnych klientów Wnioskodawcy odbywające się w kawiarniach lub restauracjach stanowią koszty uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy w rozumieniu ustawy CIT?
 133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-847/09-4/JC
  Czy w wyżej opisanym stanie faktycznym wydatki związane z organizacją spotkań (wydatki na zwyczajowy poczęstunek/obiad/napoje) mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.)?
 134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-699/09-2/JC
  Czy wydatki Spółki związane ze spotkaniem biznesowym z aktualnymi lub potencjalnymi klientami Spółki, bądź klientami funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Spółkę oraz z dystrybutorami jednostek uczestnictwa tych funduszy, dotyczące zakupu napojów, poczęstunku oraz posiłków np. w restauracji stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodu w świetle art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT), jako ściśle związane z działalnością gospodarcza Spółki, a więc zmierzające do osiągnięcia przychodu, zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodu?
 135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-764/09-4/JC
  Czy wydatki poniesione na poczęstunek w restauracji w trakcie spotkania z kontrahentem naszej firmy mogą stanowić koszty uzyskania przychodu, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-680/09-2/AS
  Czy wydatki ponoszone w związku z organizacją spotkań z przedstawicielami kontrahentów: aptek i hurtowni farmaceutycznych, na nabycie produktów spożywczych i konsumpcję w restauracji stanowią koszty uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy będącego producentem leków i kosmetyków?
 137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-682/09-2/AM
  Czy zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym wydatki ponoszone w związku z organizacją spotkań z kontrahentami mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 z późniejszymi zmianami) dalej ustawa o PDOP?
 138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-785/09-3/JC
  Czy wydatki poniesione na zakup ww. upominków oraz na organizację spotkania promocyjnego wraz z organizacją poczęstunku, które zgodnie z przepisami prawa farmaceutycznego stanowią reklamę, jak również w świetle Ustawy NFZ nie stanowią nieuzasadnionej korzyści majątkowej a także wydatki poniesione na usługi gastronomiczne w restauracjach związane z prowadzeniem rozmów biznesowych mogą zostać zaliczone przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów na gruncie Ustawy CIT?
 139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1264/09/SD
  Czy wyżej opisane koszty można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
 140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-861/09/ESZ
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup poczęstunku dla kontrahentów organizowanych w firmie
 141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-868/09/ESZ
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup poczęstunku dla kontrahentów organizowanych w firmie
 142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-955/09-4/MC
  Czy wydatki z tytułu zakupu herbaty, kawy, napoi bezalkoholowych oraz słodyczy (przypadek 3) stanowią koszty uzyskania przychodów dla Spółki?
 143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1260/09/PC
  Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wydatki poniesione na zakup artykułów spożywczych podawanych podczas spotkań z kontrahentami lub podawane pracownikom oraz Radzie Nadzorczej, a także koszty usług gastronomicznych związanych z organizacją tych spotkań stanowią koszty uzyskania przychodów dla Spółki?
 144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-653/09-3/JC
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym wydatki poniesione przez Spółkę w związku ze spotkaniem z kontrahentami w restauracji (wydatki na zakup posiłków) stanowią koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym o osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ze zm.; dalej: ustawa o PDOP)?
 145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-741/09-4/JC
  Czy stanowią koszty uzyskania przychodów wydatki ponoszone w związku z zapraszaniem kontrahentów na spotkania w restauracjach itp., o ile spotkania takie służą załatwianiu spraw służbowych i nie mają charakteru uroczystego, wytwornego czy okazałego, lecz polegają na zapewnieniu jedynie standardowego poczęstunku, zwyczajowo przyjętego w takich okolicznościach?
 146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-769/09-2/JC
  Czy Spółka, w wyżej opisanych sytuacjach, postąpi prawidłowo zaliczając w koszty wydatki na organizację spotkań z kontrahentami?
 147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-750/09-2/JC
  Czy wydatki ponoszone w związku z organizacją spotkań z klientami, w tym wydatki na zakup poczęstunku, napojów oraz zapłata za posiłek w restauracji stanowią koszty uzyskania przychodów dla Spółki?
 148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-713/09-2/JC
  Czy Spółka może zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów wydatki na usługi gastronomiczne związane ze spotkaniami z kontrahentami?
 149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-732/09-4/JC
  Czy wydatki poniesione na zakup artykułów spożywczych tj. kawa, herbata, napoje niealkoholowe, słodycze, kanapki w celu podania klientowi, kontrahentowi podczas spotkania, szkolenia czy też konferencji stanowią wydatki na reprezentację, czy też można je uznać za koszt ogólny prowadzonej działalności i zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
 150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-745/09-2/JC
  Czy zwyczajowy posiłek, spożywany z kontrahentem w restauracji w czasie przeprowadzania rozmów biznesowych podlega wyłączeniu z kosztów podatkowych na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.)?
 151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-713/09-2/JC
  Czy Spółka może zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów wydatki na usługi gastronomiczne związane ze spotkaniami z kontrahentami?
 152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-745/09-2/JC
  Czy zwyczajowy posiłek, spożywany z kontrahentem w restauracji w czasie przeprowadzania rozmów biznesowych podlega wyłączeniu z kosztów podatkowych na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.)?
 153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-661/09-2/JC
  Czy wydatki związane ze spotkaniem omówionym w stanie faktycznym niniejszego wniosku stanowią koszt uzyskania przychodu Spółki w rozumieniu podatku dochodowego od osób prawnych?
 154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-685/09-2/JC
  1.Czy wydatki poniesione na zakup artykułów spożywczych w celu zapewnienia zwyczajowego poczęstunku dla dotychczasowych oraz potencjalnych klientów podczas spotkań biznesowych mogą być kosztem uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?2.Czy wydatki poniesione na zakup asortymentu gastronomicznego w lokalach gastronomicznych (np. restauracjach), przy czym zakres asortymentu mieści się w granicach uznanego zwyczaju i nieposiada cech wystawności, dla dotychczasowych oraz potencjalnych klientów podczas spotkań biznesowych mogą być kosztem uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-604/09/MK
  Czy wydatki ponoszone w związku z organizacją spotkań z kontrahentami (w tym wydatki na nabycie drobnego poczęstunku, napojów, zapłata za posiłek w restauracji) stanowią koszty uzyskania przychodów dla Spółki?
 156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-642/09-4/JC
  Czy wydatki ponoszone w związku z organizacją spotkań z kontrahentami (w tym wydatki na nabycie drobnego poczęstunku, napojów, zapłata za posiłek w restauracji) stanowią koszty uzyskania przychodu z działalności Spółki?
 157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-641/09-4/JC
  Czy wydatki ponoszone w związku z organizacją spotkań z kontrahentami (w tym wydatki na nabycie drobnego poczęstunku, napojów, zapłata za posiłek w restauracji) stanowią koszty uzyskania przychodu z działalności Spółki?
 158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-645/09-4/JC
  Czy wydatki ponoszone w związku z organizacją zwykłych spotkań biznesowych, które odbywają się poza firmą np. w restauracji, kawiarni, można uznać za koszty uzyskania przychodu dla Spółki ?
 159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-664/09-2/AM
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na poczęstunek podawany podczas spotkań z kontrahentami w biurze Spółki oraz na posiłki w trakcie spotkań z kontrahentami w restauracji
 160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-583/09/MK
  Dotyczy możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych w związku z organizacją spotkań z kontrahentami (RESTAURACJA, SIEDZIBA).
 161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-657/09-2/AM
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na posiłki w trakcie spotkań z kontrahentami, inwestorami w restauracji
 162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-640/09-2/AS
  Czy wydatki poniesione w związku z organizacją spotkań z kontrahentami w restauracji (w tym wydatki na nabycie drobnego poczęstunku, napojów, zapłata za posiłek) stanowią koszty uzyskania przychodów dla Spółki, czy też należy je zaliczyć do kosztów reprezentacji o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-637/09-2/AS
  Czy wydatki ponoszone w związku z organizacją spotkań biznesowych z kontrahentami (w tym wydatki na nabycie drobnego poczęstunku, napojów, zapłata za posiłek w restauracji) stanowią koszty uzyskania przychodów dla Spółki?
 164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-831/09/ESZ
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup poczęstunku dla kontrahentów organizowanych w restauracji.
 165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-812/09/ESZ
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup poczęstunku dla kontrahentów.
 166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-805/09/ESZ
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup poczęstunku dla kontrahentów organizowanych w restauracji.
 167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1114/09/ESZ
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup poczęstunku dla kontrahentów organizowanych w restauracji.
 168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-593/09-4/AM
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na poczęstunek podawany podczas spotkań z kontrahentami w biurze Spółki oraz na posiłki w trakcie spotkań z kontrahentami w restauracji
 169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-596/09-5/AM
  Wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę na posiłki serwowane w trakcie spotkań biznesowych przedstawicieli Wnioskodawcy z przedstawicielami inwestorów lub kontrahentów poza siedzibą Spółki oraz poza siedzibami jej Oddziałów, w szczególności w restauracjach nie mogą być uznane za koszty podatkowe, pomimo ich związku z przychodem, gdyż jako wydatki o charakterze reprezentacyjnym zawierają się w katalogu wyłączeń z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-593/09-4/AM
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na poczęstunek podawany podczas spotkań z kontrahentami w biurze Spółki oraz na posiłki w trakcie spotkań z kontrahentami w restauracji
 171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-789/09/ESZ
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup poczęstunku dla kontrahentów organizowanych w firmie.
 172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1551/09/BG
  w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na rzecz kontrahentów w sytuacji gdy spotkania te odbywają się: -poza siedzibą Spółki np. w restauracjach - Spółka ponosi koszty spotkania (obiadu, lunchu, kolacji), zamawiane są posiłki z menu (pytanie wymienione w pkt b)
 173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1122/09/BG
  W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na rzecz kontrahentów w sytuacji gdy spotkania te odbywają się: w siedzibie Spółki w czasie spotkań Spółka zapewnia kawę, herbatę, cukier, słodycze, kanapki, w ramach targów, imprez branżowych - na stoiskach Spółki oferowane są drobne słodycze,
 174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-628/09-4/JC
  Czy stanowią koszty uzyskania przychodów wydatki ponoszone w związku z zapraszaniem kontrahentów na spotkania w restauracjach itp., o ile spotkania takie służą załatwianiu spraw służbowych i nie mają charakteru uroczystego, wytwornego czy okazałego, lecz polegają na zapewnieniu jedynie standardowego poczęstunku, zwyczajowo przyjętego w takich okolicznościach?
 175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-634/09-4/JC
  Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, iż w opisanej sytuacji wydatki ponoszone w związku z organizacją spotkań z kontrahentami, w tym: - spotkania odbywające się w siedzibie Spółki, gdzie w czasie spotkań Wnioskodawca zapewnia np.: herbatę, kawę, cukier, śmietankę do kawy, drobne słodycze, czasami kanapki oraz - spotkania poza siedzibą Spółki np.: przedstawiciel Spółki proponuje kontrahentowi spotkanie biznesowe w restauracji w trakcie którego ponosi koszty lunchu, obiadu czy kolacji stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-639/09-4/JC
  1. Czy wydatki ponoszone w związku z organizacją spotkań z kontrahentami (w tym wydatki na nabycie drobnego poczęstunku, napojów, zapłata za posiłek w restauracji) stanowią koszty uzyskania przychodów dla Spółki?2. Czy wydatki ponoszone w związku z wizytą kontrahenta (w tym wydatki na zakwaterowanie w hotelu) stanowią koszty uzyskania przychodowa dla Spółki?
 177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-615/09-4/JC
  Czy wydatki Banku związane ze spotkaniem biznesowym z aktualnym lub potencjalnym klientem Banku dotyczące nabycia napojów, poczęstunku oraz posiłków np. w restauracji stanowią dla Banku koszt uzyskania przychodu w świetle art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jako ściśle związane z działalnością gospodarczą Banku, a więc zmierzające do osiągnięcia przychodu, zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodu?
 178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-625/09-4/JC
  Czy wydatki poniesione przez Spółkę na wskazany w stanie faktycznym lunch, obiad i kolację w celu omówienia zagadnień biznesowych stanowią koszty uzyskania przychodów ?
 179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-639/09-4/JC
  1. Czy wydatki ponoszone w związku z organizacją spotkań z kontrahentami (w tym wydatki na nabycie drobnego poczęstunku, napojów, zapłata za posiłek w restauracji) stanowią koszty uzyskania przychodów dla Spółki?2. Czy wydatki ponoszone w związku z wizytą kontrahenta (w tym wydatki na zakwaterowanie w hotelu) stanowią koszty uzyskania przychodowa dla Spółki?
 180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-625/09-4/JC
  Czy wydatki poniesione przez Spółkę na wskazany w stanie faktycznym lunch, obiad i kolację w celu omówienia zagadnień biznesowych stanowią koszty uzyskania przychodów ?
 181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-631/09-4/JC
  Czy wydatki ponoszone przez Spółkę na usługi gastronomiczne, zakup żywności i napojów podczas organizowanych przez Spółkę spotkań z kontrahentami stanowią dla niej koszt uzyskania przychodów?
 182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-615/09-4/JC
  Czy wydatki Banku związane ze spotkaniem biznesowym z aktualnym lub potencjalnym klientem Banku dotyczące nabycia napojów, poczęstunku oraz posiłków np. w restauracji stanowią dla Banku koszt uzyskania przychodu w świetle art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jako ściśle związane z działalnością gospodarczą Banku, a więc zmierzające do osiągnięcia przychodu, zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodu?
 183. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-617/09-2/JC
  Czy wydatki Banku związane ze spotkaniem biznesowym w postaci napojów, poczęstunku oraz posiłku w restauracji stanowią dla Banku koszt uzyskania przychodu w świetle art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (ustaw o CIT), zakładając że są związane z osiągnięciem przychodu, zabezpieczeniem lub zachowaniem źródła przychodu?
 184. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-626/09-4/JC
  Czy stanowią koszty uzyskania przychodów wydatki ponoszone w związku z zapraszaniem kontrahentów na spotkania w restauracjach itp., o ile spotkania takie służą załatwianiu spraw służbowych i nie mają charakteru uroczystego, wytwornego czy okazałego, lecz polegają na zapewnieniu jedynie standardowego poczęstunku, zwyczajowo przyjętego w takich okolicznościach ?
 185. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-594/09-4/AM
  Czy przekazane prezenty (gadżety) z logo firmy oraz przekazane w ramach prezentu towary handlowe (np. model statku), które nie spełniają definicji prezentu o małej wartości są kosztem podatkowym? Czy wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych dla pracowników i kontrahentów oraz usług gastronomicznych i catering będą stanowić dla Spółki koszt uzyskania przychodów?
 186. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-560/09-4/JC
  Czy wydatki ponoszone w związku z organizacją spotkań biznesowych z kontrahentami (w tym wydatki na nabycie poczęstunku, napojów oraz zapłata za posiłek w restauracji) stanowią koszty uzyskania przychodów dla Spółki?
 187. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-566/09-4/JC
  Czy wydatki ponoszone w związku z biznesowymi spotkaniami z kontrahentami, a dotyczące wydatków na nabycie drobnego poczęstunku, napojów, zapłata w restauracji za posiłek obiadowy, lunch lub kolację, stanowią koszty uzyskania przychodów dla Spółki?
 188. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-585/09-4/JC
  Czy wydatki ponoszone przez Spółkę w związku z organizacją spotkań z klientami obejmujące m.in. koszty nabycia drobnego poczęstunku, napojów, zapłata za posiłki i napoje w restauracji, jeżeli spotkania odbywają się poza siedzibą Spółki stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki w świetle regulacji art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o PDOP?
 189. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-586/09-4/JC
  Czy wydatki ponoszone przez Spółkę w związku z organizacją spotkań z klientami obejmujące m.in. koszty nabycia drobnego poczęstunku, napojów, zapłata za posiłki i napoje w restauracji, jeżeli spotkania odbywają się poza siedzibą Spółki stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki w świetle regulacji art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o PDOP?
 190. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-582/09-4/JC
  Czy wydatki ponoszone przez Spółkę w związku ze spotkaniami z kontrahentami poza siedzibą Spółki (koszty związane z zapłatą za posiłek zamawiany przez Spółkę i kontrahenta) stanowi koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 191. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-605a/09/PS
  Dotyczy możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych w związku z zaproszeniem kontrahenta do restauracji.
 192. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-558/09-4/JC
  Czy wydatki związane z organizacją spotkań z kontrahentami stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 193. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1496/09/PC
  Czy wydatki ponoszone w związku z organizacją spotkań z kontrahentami (w tym wydatki na nabycie drobnego poczęstunku, napojów, zapłata za posiłek w restauracji) stanowią koszty uzyskania przychodów dla Spółki?
 194. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1093/09/PC
  Czy wydatki ponoszone w związku z organizacją spotkań z kontrahentami (w tym wydatki na nabycie drobnego poczęstunku, napojów, zapłata za posiłek w restauracji) stanowią koszty uzyskania przychodów dla Spółki?
 195. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-543/09-4/JC
  Wnioskodawca organizuje spotkania z kontrahentami w restauracji. Wydatki te nie mogą zostać zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Wobec powyższego, kwota niepodlegajaca odliczeniu na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 4 Ustawy o VAT podatku naliczonego VAT przy zakupie powyższych wydatków stanowi koszt uzyskania przychodów zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 46 lit a) updop. Reasumując, w świetle powyższego, Spółka może – na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a tiret drugie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – uznać za koszt uzyskania przychodów podatek naliczony od towarów i usług zawarty w fakturach dotyczących wydatków na reprezentację z tytułu zakupu usług gastronomicznych.
 196. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-586/09/PS
  Dotyczy możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych w związku z organizacją spotkań z kontrahentami (RESTAURACJA, SIEDZIBA).
 197. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1060/09/PC
  Czy wydatki ponoszone przez spółkę w związku z organizacją spotkań z kontrahentami (w tym wydatki na nabycie drobnego poczęstunku, napojów, zapłata za posiłek w restauracji) stanowią koszty uzyskania przychodów dla spółki zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jako nie stanowiące wydatków na reprezentację.
 198. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-557/09-4/JC
  Czy wydatki związane z organizacją spotkań z kontrahentami stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 199. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-563/09-4/JC
  Czy wydatki ponoszone w związku z organizacją spotkań z kontrahentami (w tym wydatki na nabycie poczęstunku, napojów, zapłata za posiłek w restauracji) stanowią koszty uzyskania przychodów dla Spółki?
 200. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-767/09-4/DS
  l. Czy do celów podatkowych powinniśmy ująć koszt mediów, który podlega refakturowaniu w miesiącu wystawienia refaktury, tj. w miesiącu w którym powstaje przychód z tytułu wystawianych refaktur za media? 2. Czy koszty poczęstunku klientów oczekujących na odbiór prochów po wykonanej kremacji można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 201. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1059/09-4/IK
  import dietetycznego środka O... będzie opodatkowany stawką 7%, o ile mieści się w ww. załączniku do rozporządzenia w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług objętych stawką tego podatku w wysokości 7%, o kodzie CN 1516 lub 1516.
 202. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1098/09-2/AT
  Czy nieodpłatne przekazanie pracownikom oraz pracownikom agencji tymczasowej wykonującym pracę pod kierownictwem i na rzecz Spółki posiłków oraz innych artykułów spożywczych w trakcie szkoleń, warsztatów, spotkań integracyjnych i motywacyjnych podlega opodatkowaniu podatkiem VAT należnym?
 203. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-775/09-2/MC
  Czy nieodpłatne przekazanie pracownikom oraz pracownikom agencji tymczasowej, wykonującym pracę pod kierownictwem i na rzecz Spółki posiłków oraz innych artykułów spożywczych w trakcie szkoleń, warsztatów, spotkań integracyjnych i motywacyjnych stanowi koszt uzyskania przychodu Spółki?
 204. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1098/09-2/AT
  Czy nieodpłatne przekazanie pracownikom oraz pracownikom agencji tymczasowej wykonującym pracę pod kierownictwem i na rzecz Spółki posiłków oraz innych artykułów spożywczych w trakcie szkoleń, warsztatów, spotkań integracyjnych i motywacyjnych podlega opodatkowaniu podatkiem VAT należnym?
 205. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-884/09-2/KG
  Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego, określonego w fakturach VAT dokumentujących nabycie towarów i usług na potrzeby reprezentacji, związanych pośrednio lub bezpośrednio z czynnościami opodatkowanymi - z wyłączeniem usług noclegowych i gastronomicznych, w stosunku do których, zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, prawo do odliczenia nie przysługuje.Zużycie artykułów spożywczych w drodze poczęstunku klientów Wnioskodawcy stanowi czynność niepodlegającą ustawie o podatku od towarów i usług
 206. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-521/09/PS
  Dotyczy możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych w związku z organizacją spotkań z kontrahentami (RESTAURACJA, SIEDZIBA).
 207. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-709/09/ESZ
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup poczęstunku dla kontrahentów.
 208. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-827/09-6/AP
  Której stawki VAT Wnioskodawca winien używać do sprzedaży mięty (suszu) z własnego gospodarstwa rolnego?
 209. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-740/09/AT
  Czy nieodpłatne przekazanie: a. artykułów spożywczych, takich jak: kawa, herbata, soki, ciastka, na narady i spotkania pracowników Spółki, pracowników i przedstawicieli podmiotów z grupy kapitałowej, pracowników z przedstawicielami firm doradczych, Zarządu Spółki z członkami Rady Nadzorczej i przedstawicielami związków zawodowych, b. artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu firmy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 210. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1281/09/PC
  1. Czy wydatki związane jedynie z podejmowaniem kontrahentów zarówno w siedzibie jak i poza nią (usługi gastronomiczne) można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów Spółki? 2. Czy ma znaczenie fakt czy doszło do dalszej współpracy z ewentualnym kontrahentem?
 211. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-873/09/PC
  Czy taki poczęstunek przygotowany w siedzibie Spółki na spotkania z kontrahentami można uznać za koszt uzyskania przychodów?
 212. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-894/09/PC
  Czy powyższe wydatki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 213. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-497/09-2/KS
  1)Czy koszty zakupu wyżej wskazanych artykułów spożywczych na użytek spotkań z kontrahentami czy też związanych z ich obsługą, stanowią koszt uzyskania przychodu, w szczególności nie mieszcząc się w zakresie wyłączenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 214. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-497/09-3/KS
  Czy koszty zakupu wyżej wymienionych artykułów spożywczych na użytek pracowników w sytuacjach, o których mowa w punkcie 54, stanowią koszt uzyskania przychodu, w szczególności nie mieszcząc się w zakresie wyłączenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 215. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-497/09-2/KS
  1)Czy koszty zakupu wyżej wskazanych artykułów spożywczych na użytek spotkań z kontrahentami czy też związanych z ich obsługą, stanowią koszt uzyskania przychodu, w szczególności nie mieszcząc się w zakresie wyłączenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 216. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-497/09-3/KS
  Czy koszty zakupu wyżej wymienionych artykułów spożywczych na użytek pracowników w sytuacjach, o których mowa w punkcie 54, stanowią koszt uzyskania przychodu, w szczególności nie mieszcząc się w zakresie wyłączenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 217. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-508/09/ESZ
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych z tytułu zakupu poczęstunku w związku z organizowanymi spotkaniami biznesowymi.
 218. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-507/09/ESZ
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych z tytułu zakupu poczęstunku w związku z organizowanymi szkoleniami oraz spotkaniami biznesowymi.
 219. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-849/09-4/KK
  VAT - w zakresie opodatkowania stawką 22% stawką podatku VAT dostawy mąki sojowej PKWiU 15.41.31-30 z przeznaczeniem do produkcji spożywczej
 220. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-483/09-2/EŻ
  Czy Spółdzielnia może uznać za koszty uzyskania przychodu artykuły spożywcze będące poczęstunkiem dla dzieci, młodzieży, osób starszych (Klubu Seniora), gości i artystów podczas imprez, wystaw i przedstawień?
 221. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-622/09-3/IZ
  zużycie przez Spółkę artykułów spożywczych podczas spotkań z kontrahentami stanowi czynność niepodlegającą ustawie o podatku od towarów i usług.
 222. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-659/09-2/JL
  Wymienione przez Spółkę produkty spożywcze mieszczą się w poz. 34 załącznika nr 3 do ustawy, a tym samym przy ich sprzedaży Spółka może zastosować stawkę podatku VAT w wys. 7%.
 223. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-433/09-2/KS
  1.Czy wydatki na środki odżywcze i napoje takie jak np. ciastka, czekoladki i inne słodycze, kanapki, kawa, herbata, cukier, śmietanki, soki i woda mineralna, zakupione na potrzeby spotkań z klientami, będą stanowiły koszty uzyskania przychodu? 2.Czy wydatki na posiłki z kontrahentami i catering na spotkania o wartości do 100 zł netto na osobę, będą stanowiły koszty uzyskania przychodu?
 224. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-463/09/ESZ
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych z tytułu zakupu poczęstunku w związku z organizowanymi spotkaniami biznesowymi
 225. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-762/09
  Czy taki poczęstunek przygotowany w siedzibie Spółki na spotkania z kontrahentami można uznać za koszt uzyskania przychodów Spółki?
 226. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-416/09-2/MC
  Czy wobec faktu, że przyjmowanie kontrahentów drobnym poczęstunkiem ma charakter zwyczajowy, nie nosi znamion wystawności można koszt zakupu takiego poczęstunku uznać w świetle art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za koszt uzyskania przychodu?
 227. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-708/09-4/ISN
  Opodatkowanie czynności zużycia artykułów spożywczych i napojów w trakcie spotkań i szkoleń dla kontrahentów.
 228. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-497/09/AŻ
  Czy w przedstawionym stanie rzeczy wnioskodawca prawidłowo kwalifikuje jako zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych (na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) kwoty zwróconych pracownikom kosztów zakupu, w imieniu i na rzecz Spółki, artykułów spożywczych przeznaczonych na przygotowanie posiłków profilaktycznych?
 229. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-472/09-3/KB
  Czy aromaty spożywcze zawierające alkohol etylowy są zwolnione z podatku akcyzowego na podstawie art. 32 i przewożone są do odbiorcy dokumentem handlowym?
 230. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-603/09/PC
  Czy ww. zakup artykułów spożywczych dla pracowników oraz dla kontrahentów spółki może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodu w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 231. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-517/09-2/AP
  Czy prawidłowe jest stosowanie stawki VAT 7% do:Produkt 1. - nr PKWiU 15.89.14-90-99, Produkt 2. - nr PKWiU 15.89.14-90.99?
 232. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-241/09-4/EŻ
  Czy wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych do Sekretariatu Zarządu celem organizacji spotkań z kontrahentami, jak również z przeznaczeniem dla biegłych rewidentów oraz osób przeprowadzających kontrolę w Spółce, będą stanowiły dla Spółki koszty uzyskania przychodów? Czy wydatki na gastronomię w związku ze spotkaniami Członków Zarządu Spółki oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych Spółki z kontrahentami, będą stanowiły dla Spółki koszty uzyskania przychodów?
 233. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-308/09-2/KS
  Czy wydatki poniesione na zakup artykułów spożywczych: kawy, herbaty, napoi bezalkoholowych, owoców i słodyczy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 234. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-444/09/PC
  Czy koszty wynajmu takich sal konferencyjnych i koszty w/w konsumpcji można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
 235. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-814/09/PC
  Czy koszty wynajmu takich sal konferencyjnych i koszty w/w konsumpcji można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
 236. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-348/09/PC
  Czy wartość zakupionych artykułów spożywczych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
 237. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-167/09-4/KK
  Czy wydatki na usługi gastronomiczne i zakup artykułów spożywczych ponoszone przez Spółkę w trakcie spotkań z aktualnymi i potencjalnymi partnerami biznesowymi F Austria mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów jako wydatki nieodłącznie związane z przychodem?
 238. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-123/09-2/AM
  Czy ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki na nabycie produktów spożywczych (w tym catering), które będą przeznaczone na potrzeby sekretariatów i na obsługę posiedzeń roboczych mogą być uznane za stanowiące koszt uzyskania przychodów ?
 239. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-770/08/MT
  Czy wydatki na poczęstunek dla kontrahentów, pracowników Spółki, pracowników spółek powiązanych, członków Zarządu, członków Rady Nadzorczej, przedstawicieli związków zawodowych, osób odwiedzających Spółkę są kosztem uzyskania przychodów?
 240. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1704/08-2/KK
  Czy wydatki na artykuły spożywcze przeznaczone na spotkania z kontrahentami w siedzibie Spółki oraz usługi cateringu zamawiane w przypadku kilkugodzinnych spotkań mogą stanowić koszt uzyskania przychod6w Spółki?
 241. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-737/08/AK
  Czy zakup sprzętów AGD oraz artykułów spożywczych koniecznych do produkcji potraw prezentowanych na portalu może stanowić koszt uzyskania przychodu?
 242. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-232/08-2/AS
  Poniesione przez Spółkę wydatki na druk i wysyłkę imiennych zaproszeń oraz wydatki na artykuły spożywcze ponoszone przez Spółkę w związku z zamkniętymi imprezami organizowanymi w prowadzonych przez Spółkę restauracjach i wydatki na zakup alkoholi oferowanych gościom w czasie imprez zamkniętych, stanowią wydatki na reklamę Spółki. Można zatem uznać je na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za koszty uzyskania przychodów, pod warunkiem jednak, iż wydatki te pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z uzyskiwanymi przychodami (zachowaniem, zabezpieczeniem źródeł przychodów) oraz są prawidłowo udokumentowane.
 243. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1683/08-2/EŻ
  Odnosząc powyższe do stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, można uznać, że ponoszone wydatki na usługi gastronomiczne - catering, nie mają charakteru reprezentacyjnego - nie mają na celu kształtowania pozytywnego wizerunku firmy, nie są związane z podejmowaniem klientów. Zatem, przedmiotowych wydatków poniesionych przez Spółkę nie należy traktować jako kosztów reprezentacji, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W związku z powyższym, przy spełnieniu wymogów art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wydatki na zakup usług cateringowych oraz artykułów spożywczych takich jak żywność, napoje, mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów. Podkreślić należy, że wydatki te muszą być racjonalne co do zasady i co do wielkości oraz odpowiednio udokumentowane.
 244. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1399/09/AK
  czy wydatki ponoszone w związku z organizacją spotkań z kontrahentami (w tym wydatki na napoje, posiłek w restauracji) można uznać za koszty uzyskania przychodów dla Spółki?
 245. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-236/08-2/MW
  Czy koszty poniesione na zakup drobnych artykułów spożywczych przeznaczonych na poczęstunek dla kontrahentów na spotkaniach z władzami i organami uczelni, pracownikami i studentami należy uznać za wydatki na cele reprezentacji, tj. nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu w świetle art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 246. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-155/08-2/MW
  Czy w/w wydatki dotyczące przedmiotów do biura stanowią koszt podatkowy w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy zakup w/w artykułów spożywczych (kawy, herbaty, cistek, wody, soków, słodyczy itp.) wykorzystywanych na potrzeby sekretariatu oraz podczas spotkań z pracownikami, kontrahentami stanowi koszt uzyskania przychodu w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 247. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-666/08-2/KS
  Czy wydatek na zakup kawy, herbaty, napojów, cukru na potrzeby sekretariatu i w celu poczęstowania klientów oraz potencjalnych klientów może być kosztem uzyskania przychodów?
 248. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-810/08-4/AA
  Czy wydatki ponoszone na zakup art. spożywczych takie jak kawa, herbata, napoje bezalkoholowe, słone paluszki, ciastka, owoce można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 249. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1355/08-2/AS
  prawo do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych wydatków, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów
 250. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-500/08/JCi (KAN-5534/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani "X", przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2008r. (data wpływu 30 maja 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT dokumentujących zakup produktów spożywczych służących do prezentacji urządzenia "T" -jest prawidłowe.W dniu 30 maja 2008r. zosta ...
 251. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-481/08-5/AŻ
  Czy zwrot pracownikowi kosztów poniesionych na zakup artykułów spożywczych wykorzystanych do przygotowania przez pracownika posiłków profilaktycznych jest zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy kwota zapłacona pracownikowi powinna być doliczona do przychodów pracownika z umowy o pracę?
 252. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-313/08/MW (KAN-3829/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana S., przedstawione we wniosku z dnia 17 marca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura - 15 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na zakup przedmi ...
 253. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-431/08-2/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 29.02.2008r. (data wpływu 10.03.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy przedstawiciele handlowi, będący pracownikami Spółki, którzy działają poza jednostką samorządu terytorialnego właściwego dla siedziby Spółki, powinni być traktowani, jako ...
 254. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-752/07/IG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 7 grudnia 2007 r. (data wpływu 18 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia wydatków na zakup produktów spożywczych przeznaczonych na potrzeby pracowników do kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 18 grudnia 2007 r ...
 255. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-425/07-4/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 22.11.2007 r. (data wpływu 26.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup artykułów spożywczych poniesionych na rzecz pracowników -jest prawidłowe.W dniu 26.11.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielen ...
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!