Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-185/12/JK
  Nie został spełniony warunek, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Skoro zakupy dokonywane przez Wnioskodawcę w ramach realizowanej inwestycji nie są związane z jakąkolwiek opodatkowaną działalnością gospodarczą, Zainteresowany nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu remontu.
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-506/12-2/KOM
  możliwość odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-414/12-2/OS
  Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, ponieważ zakupione towary i usługi nie będą wykorzystywane do świadczenia czynności opodatkowanych.
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-296/12-4/JM
  Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. "", ponieważ mienie powstałe w wyniku realizacji projektu nie będzie wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, a ponadto Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-654/12-2/MM
  Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług naliczonego od wydatków związanych z realizacją opisanego w zdarzeniu przyszłym remontu kościoła.
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-495/12-2/AK
  Czy Wnioskodawca realizując projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 może odzyskać podatek VAT? Czy podatek VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym w ramach projektu realizowanego przez Wnioskodawcę w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013?
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-529/12-2/ISz
  Czy Parafia realizując projekt może odliczyć podatek VAT zawarty w fakturach VAT związanych z tym projektem?
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-232/12-4/JM
  Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pod nazwą "", ponieważ mienie powstałe w wyniku realizacji projektu będzie wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a ponadto Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-153/12-4/JM
  Czy Stowarzyszenie może odzyskać podatek VAT naliczony od zakupów dokonanych w związku z realizacją projektu?
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-552/12-2/MK
  Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją opisanego projektu.
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-417/12-2/MP
  Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu realizacji wymienionego projektu.
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-295/12-2/PR
  prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-374/12-4/KOM
  Prawo do odliczenia podatku VAT przy realizacji projektuZ uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją ww. projektu.
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-112/11-2/JM
  Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ przedmiotowy projekt nie będzie miał związku z czynnościami opodatkowanymi, a Zainteresowany nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-94/11-2/JM
  Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "", ponieważ przedmiotowy projekt nie będzie miał związku z czynnościami opodatkowanymi, a Zainteresowany nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-53/12-2/JW
  Czy istnieje możliwość obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do dokonywanych zakupów i usług w związku z uczestnictwem w Programie?
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-33/11-2/JM
  Parafia nie ma prawa do odzyskania w całości ani w części podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. "..", ponieważ efekty powstałe w wyniku realizacji projektu nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, a Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-52/11-5/JM
  Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pod nazwą "…", ponieważ przedmiotowy projekt nie będzie miał związku z czynnościami opodatkowanymi, a Zainteresowany nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-82/11-3/JM
  Wnioskodawca nie ma prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "", ponieważ nie jest podatnikiem podatku VAT, a zakupy związane z realizacją projektu nie będą związane ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT.
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-3/11-4/JM
  Czy Wnioskodawca nie będąc płatnikiem podatku VAT, będzie mógł odzyskać podatek VAT uiszczony w trakcie realizacji projektu z zapłaconych faktur, na operację z zakresu "Małych projektów" w ramach działania 413 "Wdrażania lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 umowa przyznania pomocy nr?
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-824/11-2/IG
  Czy Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubieganie się o zwrot podatku VAT w ramach realizowanej inwestycji pn. "…"
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-813/11-2/IG
  Czy Stowarzyszenie ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (Działanie 413 PROW 2007-2013).
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-682/11-4/ISN
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwrotu podatku naliczonego.
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-630/11-3/TK
  Podatek od towarów i usług w zakresie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją operacji polegającej na remoncie elewacji kościoła filialnego, zrealizowanej ze środków Programu Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na działanie "Małe Projekty".
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-623/11-3/TK
  Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Oś 4 LEADER, działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju".
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1298/11-3/AKr
  Odliczenie i odzyskanie podatku VAT.
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-709/11-2/JM
  Prawo do odliczenia przez Ochotniczą Straż Pożarną podatku VAT w związku z realizacją projektu "…" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-708/11-2/JM
  Prawo do odliczenia przez Ochotniczą Straż Pożarną podatku VAT w związku z realizacją projektu "…" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1291/11-4/TW
  Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-659/11-2/BA
  Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dokonywane w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1125/11-4/AKr
  Prawo do odliczenia podatku.
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1384/11-2/RD
  Czy Stowarzyszenie może odzyskać podatek VAT od zakupionych usług i towarów w ramach zrealizowanego projektu?
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-715/11-2/IG
  Czy Stowarzyszenie ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (Działanie 4.1/413 PROW 2007-2013)?
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-678/11-2/IG
  Czy Wnioskodawca ma możliwość prawną odzyskania podatku od towarów i usług od przyszłego zakupu koherentnego tomografu?
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-697/11-2/MS
  Czy Ochotniczej Straży Pożarnej przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z planowaną do realizacji operacją pn. "…"?
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-701/11-2/JM
  Czy Parafia ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego na fakturze za realizację działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013?
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1047/11-2/KAN
  W przedmiotowej sprawie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi. Wnioskodawca po zakończeniu inwestycji będzie właścicielem infrastruktury wykonanej w ramach zadania oraz zawrze z mieszkańcami umowę na świadczenie usług opodatkowanych podatkiem VAT, czyli świadczenia usług wywozu osadu zebranego w reaktorach w wyniku eksploatacji. Istnieje zatem związek obecnych wydatków i planowanych zakupów towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną. W związku z powyższym, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy.
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1030/11-2/TW
  Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację operacji pn.: "Prace remontowo-konserwatorskie więźby dachowej i elewacji zabytkowego kościoła(…)" – jest prawidłowe.
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1038/11-2/TW
  Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją wniosku pt. "Inscenizacje historyczne (…)".
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-400/11-2/IG
  Czy Parafia przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego VAT z faktur dokumentujących zakup usług i materiałów przeznaczonych na zabezpieczenie konstrukcji kościoła?
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-924/11-2/TW
  Obniżenie podatku VAT.
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-457/11-3/AD
  Czy Wnioskodawca jako beneficjent realizujący przedmiotowe zadanie ma możliwość prawną odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją Projektu, tj. może dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakupy dokonane w związku z realizacją tego Projektu?
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-608/11-2/KAN
  W odniesieniu do realizowanego programu dofinansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Fundacja nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług od dokonywanych zakupów w związku z realizacją projektu.
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-748/11-3/IGo
  Reasumując, Stowarzyszenie nie ma możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących dokonanie zakupu związanego z realizacją projektu "Razem...".
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-395/11-2/KAN
  W odniesieniu do realizowanego projektu, objęte PROW na lata 2007-2013 Stowarzyszenie nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług od dokonywanych zakupów w związku z realizacją projektu.
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-372/11-2/JF
  Stowarzyszenie nie posiada prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu sprzętu komputerowego wykorzystanego do nieodpłatnego przekazania w ramach realizacji projektu
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1971/10-2/JK
  Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego.
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1287/10-3/PR
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu.
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1272/10-4/MP
  Z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług służących realizacji projektu.W takiej sytuacji nie znajdzie również zastosowania przepis art. 87 ww. ustawy.
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-901/10-4/BS
  dot. prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-807/10-2/MG
  Czy Parafia ma możliwość odzyskania podatku VAT od zrealizowanego zadania pn. "Odnowa placu celebry i parkingu przy Kościele Parafialnym w ramach działania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013?
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-632/10-4/MG
  Czy podatek VAT ponoszony w związku z realizacją projektu na zakup towarów i usług może stanowić koszt kwalikowalny? Czy istnieje możliwość odzyskania podatku VAT z Urzędu Skarbowego wg stanu prawnego na 2010 r.
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-529/10-2/MG
  Czy realizując projekt dofinansowany ze środków EFRROW oraz środków budżetu państwa w ramach PROW 2007-2013 Wnioskodawcy jako osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą i nie będącego płatnikiem VAT przysługuje prawo do odliczenia i zwrotu należnego podatku od towarów i usług poniesionego w związku z realizacją ww. projektu?
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-39/10-4/LK
  Czy Stowarzyszenie w zakresie powyższego nie ma możliwości odzyskania podatku VAT od zakupionych towarów czy usług?
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-48/10-2/LK
  Czy realizując operację "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w 2010 roku" działanie "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" kod działania 4.31 finansowane ze środków europejskiego funduszu rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz ze środków budżetu państwa w ramach osi 4 programu rozwoju obszarów wiejskich "Leader" Stowarzyszeniu przysługuje prawo do odliczenia i zwrotu należnego podatku od towarów i usług poniesionego w związku z realizacją ww. programu?
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP1/443-1344/09-2/ISz
  Brak związku ze sprzedażą opodatkowaną. Realizując projekt dofinansowywany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz środków budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Stowarzyszeniu XXX nie przysługuje prawo do odliczenia i zwrotu należnego podatku VAT poniesionego w związku z realizacją projektu.
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-166/09-4/AS
  ustalenie przychodu podatkowego z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Unii Europejskiej przez grupę producentów rolnych w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów wydatków bezpośrednio sfinansowanych dotacją
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-272/09-2/KT
  Realizowany projekt nie będzie służył wykonywaniu czynności opodatkowanych, tym samym Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług nabywanych w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji.
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-908/08-4/AT
  Czy Gmina ma brak możliwości odzyskania VAT, w związku z realizacją operacji dofinansowanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013?
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-589/08-2/AT
  Czy starając się o zwrot nakładów inwestycyjnych poniesionych w ramach ww. prac Gminny Dom Kultury może zaliczyć podatek VAT jako koszt kwalifikowany projektu?
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-548/08-4/AT
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy X przedstawione we wniosku z dnia 27 maja 2008 r. (data wpływu 30 maja 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 26 czerwca 2008 r. (data wpływu 30 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu realizowanych projektów inwestycyjnych -jest prawidłowe.W dniu ...
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!