Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT)

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-573/12/MO
  Czy elementy składające się na całość inwestycji będą stanowiły odrębne środki trwałe podlegające amortyzacji według odpowiednich stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)?
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-392/12-4/MS
  jeżeli w istocie wskazany we wniosku motocykl prawidłowo został zaliczony do rodzaju 740 "Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe", który to rodzaj umiejscowiony został w grupie 7 Środki transportu - Klasyfikacji Środków Trwałych, stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), (Dz. U. Nr 112, poz. 1317), to Wnioskodawca może skorzystać z prawa jednorazowej amortyzacji wskazanego we wniosku środka trwałego, na zasadach wynikających z cyt. przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-198/12-2/KK
  Czy Spółka może podwyższyć stosowane wobec urządzeń elektronicznych opisanych w stanie faktycznym stawki amortyzacyjne przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 2.0?
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-142/11-4/PM
  Czy dla zakupionej ładowarki teleskopowej stawka rocznej amortyzacji będzie wynosiła 18% według Klasyfikacji Środków Trwałych i załącznika nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-52/11-2/MF
  Ustalenie prawidłowej stawki amortyzacyjnej dla myjni samochodowej
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-767/10-4//IŚ
  Czy urządzenia techniczne instalowane na masztach powinny być klasyfikowane, jako odrębne środki trwałe?Czy prawidłowe jest zakwalifikowanie wyżej wymienionych środków trwałych do grupy 2 i 4 KŚT i amortyzowanie ich zgodnie ze stawkami wskazanymi w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych z możliwością podwyższenia stawek amortyzacyjnych dla niektórych środków trwałych?
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-430/10-2/JG
  CIT - w zakresie uznania za środki trwałe urządzeń i systemów stanowiących elementy wyposażenia centrum biurowo-handlowo-usługowego
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-726/09/HD
  Czy koszt wytworzenia formy wtryskowej można bezpośrednio zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, czy też forma wtryskowa stanowi środek trwały?Jeśli jest to środek trwały, to do jakiej grupy środków trwałych należy go zaliczyć?
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-428a/09/AM
  1. Czy instalację telewizyjną, komputerową i telefoniczną oraz urządzenia alarmowe, klimatyzacyjne i wentylacyjne w budynku, nie związane trwale z tym budynkiem, należy potraktować jako odrębne środki trwałe, czy też należy zwiększyć wartość początkową budynku? 2. W przypadku uznania ww. instalacji i urządzeń za odrębne środki trwałe, jaką stawkę amortyzacyjną należy zastosować? Czy zasadne jest zastosowanie stawki podwyższonej?
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1067/09/MO
  Grupa 211 - wg Załącznika nr 1 do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych) ma przyporządkowaną stawkę 10% - ale z dopiskiem "przewody sieci technologicznych wewnątrzzakładowych" Jak należy traktować ten zapis? Czy uznać, że w/w stawka dotyczy literalnie przewodów sieci technologicznych wewnątrzzakładowych, czy całej grupy 211 (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)?
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-671/09/MO
  Grupa 291 - wg Załącznika nr 1 do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych) ma przyporządkowaną stawkę 2,5% - ale z dopiskiem "wieże przeciwpożarowe".Jak należy traktować ten zapis? Czy uznać, że w/w stawka dotyczy literalnie tylko wież przeciwpożarowych, czy całej grupy 291 (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)?
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-671/08/MM
  Czy wydatki związane z zapewnieniem możliwości dojazdu do kuchni szkolnej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia?
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-683/08-2/ŁM
  Gdzie powinna być zaliczona hala według Klasyfikacji Środków Trwałych i jaką stawką amortyzacyjną winna być objęta.
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-67/08-2/HS
  Czy wskazane w stanie faktycznym urządzenia i systemy, które stanowią elementy wyposażenia Centrum stanowią środki trwałe podlegające amortyzacji według odpowiednich stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.)?
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-248/07/MO
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 22 października 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 29 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania prawidłowej wysokości stawek amortyzacyjnych -jest prawidłowe.W dniu 29 października 2007 r. wpłynął do tut. Biura ...
 16. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1418/ZD/F/S/423/89/07/JS
  Spółka zwróciła się z prośbą o udzielenie interpretacji odnośnie prawidłowego określenia klasyfikacji nabywanych jednostek sprzętu oraz właściwego określenia stawki ich amortyzacji oraz czy określając stawkę amortyzacji należy kierować się tylko i wyłącznie opisem środka trwałego zawartym w załączniku do ustawy, czy też należy uwzględniać powiązanie z Klasyfikacją Środków Trwałych i PKWiU.
 17. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1418/ZD/F/S/423/90/07/JS
  Spółka zwróciła się z prośbą o udzielenie interpretacji jak należy określić klasyfikację i stawkę amortyzacji niżej wymienionych środków trwałych:a) kamery pozbawionej możliwości nagrywania sygnału audio/video,b) kamery z możliwością zapisu obrazu w formie cyfrowej na nośnikach tradycyjnych (taśma video, płyta CD, DVD),c) kamkordera twardodyskowego, czyli urządzenia obejmującego zespolone: cyftowa kamerę oraz de facto komputer, który zapisuje obraz i dźwięk lub tylko obraz lub dźwięk w postaci cyfrowej na standardowym dysku twardym (HDD),d) stołu montażowego do obróbki i montażu syganału audio i sygnału video, faktycznie jest to specjalistyczny komputer umożliwiający obróbkę cyfrowego sygnału audio/video i jego zapis na dowolnym nośniku danych (płyta CD, DVD, taśma DV, dysk twardy HDD),e) systemu łączności bezprzewodowej typu radiowego wysokiej częstotliwości, obejmującego nadajnik oraz odbiornik lub odbiorniki umożliwiającego łączność osób znajdujących się w miejscu nagrania programu oraz rejestrację dźwięku na planie.Spółka stoi na stanowisku, że wskazane urządzenia należy kwalifikować do rodzaju 629 KŚT i zastosować 20% stawkę amortyzacji, nie ma uzasadnienia aby kwalifikować je do grupy 8 KŚT wyposażenie.
 18. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I/423-18/07
  1. Czy Spółka prawidłowo zaklasyfikowała budynek mieszkalno-użytkowy do grupy 11 Klasyfikacji Środków Trwałych, tj. do budynków mieszkalnych? 2. Czy Spółce przysługuje prawo do ustalenia w stosunku do wniesionych aportem budynków niemieszkalnych indywidualnych stawek amortyzacyjnych w wysokości 10% oraz 3,2%?
 19. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/40/2007
  Czy jednorazowy odpis amortyzacyjny w wysokości 20.000zł od wartości początkowej w kwocie 20.000 zł środka trwałego w postaci serwera komputerowego (grupa 4, pogrupa 49, rodzaj 491 KŚT), który został wytworzony przez spółkę jawną z części komputerowych zakupionych w roku 2006 (m-ce 10-12/2006) i 2007 (01/2007), a następnie wprowadzony do ewidencji środków trwałych w m-cu styczniu 2007r. stanowi koszt uzyskania przychodu roku podatkowego 2007 (m-c 01/2007) ?
 20. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/033/415/6/07/GN
  Czy stosując się do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie klasyfikacji środków trwałych podatnik właściwie postąpił klasyfikując do grupy 103 budynek handlowo-usługowy , trwale związany z gruntem, dla którego okres amortyzacji nie może być krótszy niż 36 miesięcy oraz czy zastosowana stawka amortyzacji 20% w stosunku rocznym przez okres pięciu lat jest prawidłowa?
 21. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2140/4111/415/5/07/JS
  zapytanie dotyczy wysokości stawki amortyzacyjnej hali wystawowo-handlowej
 22. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2140/4111/423/79/06/07/JSz
  Jaką stawkę amortyzacyjną należy zastosować do wybudowanych obiektów budowlanych: centrum handlowego, hali spożywvczo - przemysłowej oraz hali warzywnej, posiadających konstrukcję stalową, ścianki zbudowane z samonośnych płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym, posadowionych na fundamentach betonowych ?
 23. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-166/06/R1
  Czy obiekt - stacja dystrybucji gazu płynnego propan-butan z wiatą i budynkiem obsługi stacji może być amortyzowany w całości jako środek trwały wg grupy KŚT - 103 stawką 10 %, czy też powinno się dokonywać odpisów amortyzacyjnych odrębnie: - od stacji dystrybucji gazu - jako grupy 4 KŚT 449 (Inne maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów) stosując w pierwszym roku używania jednorazowy 30% odpis amortyzacyjny, a w kolejnych latach roczną stawkę amortyzacyjną 18 %; - od budynku obsługi będącego również miejscem działalności handlowej artykułami spożywczo-przemysłowymi - grupa 1 KŚT 10 (Budynki niemieszkalne) stosując roczną stawkę amortyzacyjną 2,5% ?
 24. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO1/423-111/06/6915/07
  Zapytanie Spółki dotyczyło rozstrzygnięcia czy waga samochodowa najazdowa posadowiona na dzierżawionym gruncie za pomocą wybudowanego przez dzierżawcę fundamentu stanowi odrębny od gruntu środek trwały, czy powinna być traktowana jako inwestycja w obcym środku trwałym?
 25. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/183/06/JRS
  Dotyczy ustalenia stawki amortyzacyjnej środka trwałego stanowiącego centrale klimatyzacyjne w świetle art. 16i ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).
 26. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG/423-12/06D31
  Jaką stawkę amortyzacji należy zastosować w odniesieniu do środka trwałego (maszyna czyszcząco-zbierająca TASKI SWINGO 3500?
 27. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/423-0110/06/AK
  Wątpliwości Podatnika budzą zasady amortyzacji systemu nadzoru oraz systemu telefonicznego zainstalowanych w lokalu wynajmowanym na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej
 28. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-125/06/R1
  Jaka stawka amortyzacyjna winna być zastosowana dla nowej elektronicznej najazdowej wagi samochodowej o wartości netto 35.000 zł i symbolu wg KŚT - 660?
 29. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1/423-7/06/KW
  Czy zgodnie z Wykazem stawek amortyzacyjnych - załącznik nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - dla budynku dworca autobusowego sklasyfikowanego wg Klasyfikacji Środków Trwałych w grupie 1, podgrupa 10, rodzaj 102 należy zastosować stawkę amortyzacyjną w wysokości 4,5%?
 30. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1/005-SIP-116/06
  czy zastosowana stawka amortyzacyjna jest prawidłowa w świetle przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.)
 31. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415/21/06
  Do jakiej grupy środków trwałych należy zaliczyć oczyszczalnię ścieków ? Jaka będzie wysokość stawki amortyzacyjnej ?
 32. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZDE/423-73-32/06
  czy zastosowana stawka amortyzacyjna w wysokości 14% rocznie dla chłodni i mroźni do mrożenia jest prawidłowa w świetle przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.
 33. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD-G/415-5/06
  Czy stawka odpisu amortyzacyjnego dla obrabiarek wynosi 14%?
 34. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD2/415-5A/06
  - dotyczy: klasyfikacji i stawki amortyzacji środka trwałego - budynku warsztatowo-socjalno-biurowego, oraz możliwości dokonywania od pozostałych składników nieruchomości (placu, drogi i ogrodzenia) odpisów amortyzacyjnych
 35. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-46/96 /06/PK
  W związku z otrzymaniem z Urzędu Statystycznego klasyfikacji systemu parkingowego w KST w grupie 6 i rodzaju 669 oraz brakiem możliwości stwierdzenia przez w/w urząd stawki amortyzacyjnej, Spółka zwraca się z pytaniem czy właściwą jest stawka 20%?
 36. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/033/423/1/2006/MZ
  Dot. określenia właściwej Grupy Rodzajowej Srodków Trwałych i zastosowania właściwej stawki amortyzacyjnej dla użytkowanego pawilonu handlowo - usługowego.
 37. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/PD/423-0150/05/AP
  Jaką stawką należy amortyzować stację bazową GSM/GPRS?
 38. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-406/32-2/2005
  Do jakiej grupy Klasyfikacji Środków Trwałych należy zakwalifikować oraz, jaką stawkę amortyzacji należy zastosować dla urządzeń niezbędnych do produkcji koron zębowych porcelanowych?
 39. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.1-4218-80/05/I
  Czy należność wypłacana kontrahentowi zagranicznemu z tytułu dzierżawy kontenerów (zbiorników), które mogą być nakładane na platformę kolejową bądź samochodową, służących do przewozu płynnych produktów podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym i czy w związku z tym Spółka jest zobowiązana jako płatnik pobrać zryczałtowany podatek od wypłaty ww. należności zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 40. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-2/415/308/05
  Czy prawidłowo zastosowano stawkę amortyzacji przy zakupie podnośnika pneumatycznego?
 41. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415-0084/05
  Z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 10.10.2005r. wynika, iż prowadzi Pan wspólnie z żoną działalność gospodarczą polegającą m.in. na sprzedaży paliw. W grudniu 2004 r. zakończyli Państwo inwestycję pod nazwą " Rozbudowa Stacji Paliw". W czasie trwania inwestycji dokonano również wymiany dwóch zbiorników paliwowych stanowiących w ewidencji środków trwałych odrębny środek trwały amortyzowany wg indywidualnej stawki amortyzacyjnej. Pojemność zbiorników wynosiła 21.000 litrów każdy, a wymieniono je na zbiorniki o pojemności 30.000 litrów każdy. Konieczność wymiany spowodowana była utratą zdolności użytkowej na skutek upływu czasu i eksploatacji. Zakup zbiorników i koszty związane z wymianą zostały zaliczone do środków trwałych w budowie i po zakończeniu prac wprowadzone zostały do ksiąg z dniem 31.12.2004 r. jako nowe środki trwałe - zgodnie z KŚT grupa 1 i amortyzowane są zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wg 4,5% stawki amortyzacyjnej.Pytanie: Czy zbiorniki paliwowe zostały prawidłowo zakwalifikowane do środków trwałych czy też należało potraktować wymianę zbiorników jako remont, a koszty związane z ich zakupem należało zaliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodu.
 42. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415-0090/05
  Z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 10.10.2005r. wynika, iż prowadzi Pani wspólnie z mężem działalność gospodarczą polegającą m.in. na sprzedaży paliw. W grudniu 2004 r. zakończyli Państwo inwestycję pod nazwą " Rozbudowa Stacji Paliw". W czasie trwania inwestycji dokonano również wymiany dwóch zbiorników paliwowych stanowiących w ewidencji środków trwałych odrębny środek trwały amortyzowany wg indywidualnej stawki amortyzacyjnej. Pojemność zbiorników wynosiła 21.000 litrów każdy, a wymieniono je na zbiorniki o pojemności 30.000 litrów każdy. Konieczność wymiany spowodowana była utratą zdolności użytkowej na skutek upływu czasu i eksploatacji. Zakup zbiorników i koszty związane z wymianą zostały zaliczone do środków trwałych w budowie i po zakończeniu prac wprowadzone zostały do ksiąg z dniem 31.12.2004 r. jako nowe środki trwałe - zgodnie z KŚT grupa 1 i amortyzowane są zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wg 4,5% stawki amortyzacyjnej.Pytanie: Czy zbiorniki paliwowe zostały prawidłowo zakwalifikowane do środków trwałych czy też należało potraktować wymianę zbiorników jako remont, a koszty związane z ich zakupem należało zaliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodu.
 43. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-29,33,39,43/1/05
  Czy dźwig osobowy (winda), zakupiony i zamontowany przez podatnika wewnątrz budynku stanowiącego cudzą własność można zaliczyć do środków trwałych rodzaj 640 KŚT ?Dźwigi osobowe i towarowe? i amortyzować go stawką w wys.10%.
 44. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/415/Int-81/05
  Czy zakupione przez Firmę rusztowania elewacyjne można zaliczyć do środków trwałych i czy należy je amoryzować ?
 45. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/P1/423-0113/1/05/AP
  Czy okablowanie wbudowane na stałe w budynek powiększa wartość początkową tego budynku, a części ruchome składające się na system monitoringu łącznie stanowią odrębny środek trwały zaklasyfikowany pod symbolem 622 jako urządzenie elektrowizyjne?
 46. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/P1/423-0113/2/05/AP
  Czy okablowanie wbudowane na stałe w budynek powiększa wartość początkową tego budynku, a części ruchome składające się na sieć komputerową łącznie stanowią odrębny środek trwały zaklasyfikowany pod symbolem 491 jako zespół komputerowy?
 47. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZN-DF-I/4111-69/05
  Czy podlegają amortyzacji narzędzia, oznaczone symbolem PKWiU 28.62.50-33 (narzędzia do prasowania, tłoczenia lub przebijania, do metalu), nabyte do produkcji detali, w związku z zawartą umową kooperacyjną? Jaką należy zastosować stawkę do amortyzacji tych narzędzi? Czy nabyte narzędzia podatnik będzie musiał odsprzedać, czy przekazać nieodpłatnie kooperantowi po dojściu ich wartości początkowej do wartości zerowej?
 48. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Nr. Rep.637/P/2005
  Czy budynki koszarowe, które w całości bądź w części są wykorzystywane do zbiorowego zakwaterowania żołnierzy, a które składają się m. in. z pomieszczeń przeznaczonych na cele mieszkalne (na zakwaterowanie w izbach zołnierzy), należy uznać za budynki mieszkalne i zastosować stawki podatku przewidzianych dla tych budynków?
 49. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.IA/1/415/8-IP/2005
  Jaka jest wysokość stawki amortyzacyjnej dla środka trwałego (nowej hali namiotowej) niezwiązanego w sposób trwały z gruntem, wykorzystywanego do przechowywania towarów handlowych?
 50. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SKO.588/05
  Czy budynki koszarowe, które w całości bądź w części są wykorzystywane do zbiorowego zakwaterowania żołnierzy, a które składają się m.in. z pomieszczeń przeznaczonych na cele mieszkalne (na zakwaterowanie w izbach żołnierzy), służbowe (m.in. do urządzenia świetlicy), sanitarnohigieniczne - należy uznać za "budynki mieszkalne" i zastosować stawki podatku przewidziane dla "budynków mieszkalnych"?
 51. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFII/415-18/2005
  Czy środki trwałe stanowiące wyposażenie placu zabaw mieszczące się w grupie Klasyfikacji Środków Trwałych rodzaj 804 mogą być amortyzowane według stawki 20 %?
 52. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415/23/05
  Jaką należy stosować stawkę do amortyzacji budynku niemieszkalnego?
 53. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-106-92/05/JL
  Czy dla pozycji 06 Wykazu stawek amortyzacyjnych należy przyjąć stawkę 20% dla rodzaju 629 KŚT? Spółka dokonuje odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych (urządzenia) przy zastosowaniu stawek określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych - załącznik nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w oparciu o plan amortyzacji.
 54. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD 415/2/05
  Do jakiej kategorii środków trwałych zaliczyć szambo betonowe ulepszone poprzez zainstalowanie urządzenia służącego do odtłuszczania ścieków ? Jaka jest stawka amortyzacji rocznej tego środka trwałego ?
 55. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBI/415-11/05
  1. czy przedmiotową nieruchomośc mozna wnieść do spółki jako wkład niepieniężny, bowiem małżonkowie w firmie posiadają łącznie 100% udziałów i są właścicielami całej nieruchomości?2. czy do ustalenia wartości poczatkowej środka trwałego potrzebna bedzie wycena rzeczoznawcy majątkowego?3. czy dla celów amortyzacji lokali mozna przyjąć indywidualną stawkę, z tym , że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 36 miesięcy, po uprzednim wystąpieniu do GUS w sprawie dotyczącej zakwalifikowania lokali do odpowiedniego rodzaju KŚT?
 56. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.31/DG/415/3/10/EŁ/05
  Jaka jest stawka amortyzacyjna dla pawilonu handlowego sklasyfikowanego przez strony w grupie 8 KŚT (narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie).
 57. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-64-26/05/JL
  Czy określona w wykazie stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych maksymalna stawka odpisów amortyzacyjnych od wszystkich środków trwałych zaliczanych według Klasyfikacji Środków Trwałych do rodzajów 610-615 wynosi 18%?.
 58. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/423/152/04
  Czy stosowana przez podatnika 14 % stawka amortyzacyjna dotycząca wskazanego środka trwałego (bankomatu) jest prawidłowa ?
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!