Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


Fundusz Pracy

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-408/12-4/OS
  Czy prawidłowym jest twierdzenie, iż działalność socjalna wykonywana przez Gminę jako administratora ZFŚS polegająca na nabywaniu towarów i usług, jak również ich udostępnianiu uprawnionym osobom częściowo odpłatnie - nie podlega regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług?
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-409/12-2/MG
  Czy koszty nieodpłatnych szkoleń, o których mowa w opisie zdarzenia przyszłego, stanowią przychód ich uczestników (dyrektorów i pracowników wojewódzkiego i powiatowych urzędów pracy), i czy w związku z tym należy naliczać i odprowadzać z tego tytułu zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, oraz w jaki sposób i kiedy należy pobrać od uczestnika szkolenia należną zaliczkę na podatek?
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-631/12/KB
  możliwość odliczenia od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne zapłaconych z rachunku spółki oraz możliwość i sposób zaliczenia przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodu składek na Fundusz Pracy zapłaconych z rachunku spółki
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-630/12/KB
  możliwość odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconejz rachunku spółki
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-506/12/AŻ
  Opodatkowanie zasiłku dla bezrobotnych przyznanego w Islandii a wypłacanego przez polski Urząd Pracy.
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-861/11/BJ
  Jakie konsekwencje w podatku dochodowym od osób fizycznych wywołuje uczestnictwo w kilkudniowym bądź jednodniowym szkoleniu organizowanym przez WUP w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia finansowanym ze środków Funduszu Pracy dla pracowników powiatowych urzędów pracy?
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-769/11/MK
  W którym momencie powstaje przychód z tytułu postawienia przez organ zatrudnienia do dyspozycji bezrobotnego świadczenia z Funduszu Pracy?
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-770/11/MK
  Czy organ zatrudnienia obowiązany jest do sporządzenia bezrobotnemu informacji PIT-11 o wypłaconych z Funduszu Pracy świadczeniach?
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-125/11-4/KSU
  Czy wydatki sfinansowane z dotacji (wg załączonych faktur zakupu) mogą stanowić koszty uzyskania przychodów działalności gospodarczej?
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-71/11-2/ASZ
  1. Czy dotacja otrzymana z Miejskiego Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 121?2. Czy wydatki poniesione na zakup wyposażenia o wartości nieprzekraczającej 3.500,00 zł, sfinansowane z Funduszu Pracy dla bezrobotnego na rozpoczęcie działalności gospodarczej, stanowią koszt uzyskania przychodu?
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-514/11-4/AS
  Czy w sytuacji przedstawionej w powyższym stanie faktycznym Spółka ma prawo zaliczać wynagrodzenia postawione do dyspozycji pracownikom (z zachowaniem terminów przewidzianych przez Kodeks Pracy) do kosztów uzyskania przychodów miesiąca, za który to wynagrodzenie jest należne, a składki na ubezpieczenia społeczne, Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od tego wynagrodzenia obciążające płatnika, do kosztów uzyskania przychodów miesiąca, w którym składki te będą opłacone do ZUS?
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-550/11-6/AS
  Czy wydatki poniesione przez Spółkę na wynagrodzenia dla pracowników oraz składki z tytułu tych należności, określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych w części finansowanej przez płatnika (Spółkę), Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zaliczane są do kosztów podatkowych zgodnie z art. 15 ust. 4g i art. 15 ust. 4h ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy założeniu spełnienia warunków wskazanych w tych przepisach?
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-550/11-5/AS
  Czy wydatki poniesione przez Spółkę na wynagrodzenia dla pracowników oraz składki z tytułu tych należności, określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych w części finansowanej przez płatnika (Spółkę), Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zaliczane są do kosztów podatkowych zgodnie z art. 15 ust. 4g i art. 15 ust. 4h ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy założeniu spełnienia warunków wskazanych w tych przepisach?
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-369/11-6/KS
  Ewidencjonowanie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów wynagrodzenia brutto zatrudnionego małżonka oraz sposobu rozliczenia składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy.
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-775/09/11-12/S/AS
  Czy koszty wynagrodzeń, należnych pracownikom spółki przejętej za czas pracy w Spółce przejętej i pochodnych od nich składek społecznych, składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zapłaconych przez spółkę przejmującą po dniu połączenia, a nie zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w spółce przejmowanej, są kosztami uzyskania przychodu w spółce przejmującej?
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-4/11-6/AG
  Czy podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup wyposażenia i materiałów, sfinansowanych ze środków przyznanych przez Urząd Pracy?
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-75/11/ESZ
  Skutki podatkowe otrzymania z Powiatowego Urzędu Pracy jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/51/KDJ/11/PK-171
  W sytuacji gdy stypendia podlegające opodatkowaniu, stanowią świadczenia wypłacane z Funduszu Pracy, Wnioskodawca ma obowiązek poboru zaliczki na podatek dochodowy, oraz zgodnie z art. 39 ust. 1 jest obowiązany w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, z zastrzeżeniem ust. 5.
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/50/KDJ/11/PK-171
  Opodatkowanie dochodów uzyskanych z tytułu stypendiów stażowych wypłacanych w 2010 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1114/10-6/MT
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup wyposażenia oraz innych przedmiotów eksploatacyjnych sfinansowanych z otrzymanej dotacji.
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1114/10-5/MT
  otrzymane z Funduszu Pracy w ramach programu dotyczącego Rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w powiecie płockim środki na podjęcie działalności gospodarczej w części przeznaczonej na zakup środka trwałego nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej, a w części przeznaczonej na zakup wyposażenia stanowią przychód z działalności gospodarczej korzystający ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie nie podlegają ujęciu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, ani w zeznaniu rocznym jako przychód.
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-850/10-2/GJ
  Czy zgodnie z zapisem " Na skutek potrącenia powyższa należność zostaje umorzona do wysokości sumy należności niższej z nich" – należy traktować to umorzenie jako przychód podatkowy?
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1256/10/SK
  możliwość zaliczenia wydatków na zakup wyposażenia sfinansowanych z Urzędu Pracy do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-943/10/AD
  Czy poniesione wydatki do wysokości 3.500 zł winny być zaksięgowane w prowadzonej działalności gospodarczej jako wyposażenie firmy czy jako środek trwały (sfinansowane z dotacji)?
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-783/10-2/LS
  W sytuacji gdy stypendia podlegające opodatkowaniu, stanowią świadczenia wypłacane z Funduszu Pracy, Wnioskodawca ma obowiązek poboru zaliczki na podatek dochodowy, oraz zgodnie z art. 39 ust. 1 jest obowiązany w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, z zastrzeżeniem ust. 5.
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-702/10/MK
  Jakie są skutki podatkowe nie odebrania przez bezrobotnego postawionego mu do dyspozycji przez organ zatrudnienia świadczenia z Funduszu pracy?
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-501/10-3/AS
  Czy narzuty na wynagrodzenia regulowane przez Spółkę w terminach wynikających z odpowiednich przepisów (w tym m.in. składki na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez Spółkę jako płatnika składek, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Socjalnych, itp.) należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 4h UPDOP w miesiącu, za który są należne?
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-353b/10/PS
  W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych naliczonych od wynagrodzeń dla pracowników wypłaconych z wypracowanego zysku Spółki.
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-679/10/PB
  Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków sfinansowanych ze środków otrzymanych z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-512/10-4/MP
  Opodatkowanie dochodów uzyskanych z tytułu stypendiów stażowych wypłacanych w 2010 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-542/10/MU
  Skutki podatkowe postawienia przez organ zatrudnienia do dyspozycji bezrobotnego świadczenia z Funduszu Pracy oraz wynikających z tego tytułu obowiązków płatnika.
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-317/10-4/JK
  Opodatkowanie stypendiów wypłacanych osobom bezrobotnym oraz opodatkowanie wynagrodzeń finansowanych ze środków unijnych.
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-231/10-3/AS
  Czy w świetle przepisów UPDOP, wydatki Wnioskodawcy, związane z przyznanymi pracownikom nagrodami, na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych przez płatnika składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w części finansowanej przez płatnika (dalej: składki ZUS), stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, tj. w miesiącu, w którym podjęta została decyzja o ich przyznaniu, pod warunkiem opłacenia składek w terminie wynikającym z przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych?
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-390/10/ENB
  Czy Wnioskodawca powinien pobierać zaliczki i wystawiać PIT-11 od wypłaconych świadczeń, czy też nie jest obowiązany do pobierania zaliczek i jedynie powinien wystawiać PIT-8C?
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-316/10/MK
  Jakie są skutki podatkowe nie odebrania przez bezrobotnego postawionego mu do dyspozycji przez organ zatrudnienia świadczenia z Funduszu Pracy?
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-193/10-2/AS
  1) Czy całość kosztów wynagrodzenia pracowników wypłacanych w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony, należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 4g UPDOP w miesiącu, za który są należne?2) Czy narzuty na wynagrodzenia regulowane przez Spółkę w terminach wynikających z odpowiednich przepisów (w tym m. in. składki na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez Spółkę jako płatnika składek, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Socjalnych itp.) należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 4h UPDOP w miesiącu, za który są należne?
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1415-5a/10/WM
  Czy powyższe zapisy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów dotyczące ujmowania wydatków sfinansowanych dotacją oraz przychodów są prawidłowe?
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-31/10-3/EC
  Czy księgowanie składek ZUS w części finansowanej przez płatnika, FP i FGŚP z datą faktycznej wpłaty zawsze były prawidłowe?
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1002/09/ESZ
  Skutki podatkowe otrzymania z Powiatowego Urzędu Pracy jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-698/09-4/MK
  Czy w treści wzoru Informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11, w poz. E. Dochody podatnika, pobrane zaliczki oraz pobrane składki, powyższe świadczenia z Funduszu Pracy postawione do dyspozycji bezrobotnego należy wykazywać jako źródło przychodów wymienione w pkt 5 jako świadczenia wypłacone z Funduszów: Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1137/09/MS
  Czy zapłacone przez Spółkę zalegle składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i FGŚP od wynagrodzeń Prezesa Zarządu Spółki uznanych wyrokiem sądu za wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę stanowią — w części finansowanej przez Spółkę jako pracodawcę — koszty uzyskania przychodów Spółki w dacie ich zapłaty?
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-575/09-4/AS
  Czy składki zapłacone za zleceniobiorcę przez Wnioskodawcę nie potrącone z jego wynagrodzenia stanowią koszt uzyskania przychodu Spółki w momencie ich zapłacenia?
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-429/09/PSZ
  1. Czy kwota otrzymanego z Urzędu Miasta "dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników" na podstawie wymienionych we wniosku decyzji jest przychodem wolnym od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy Wnioskodawca ma obowiązek dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów w 2008 roku o kwotę otrzymanych dofinansowań po uprzednim otrzymaniu refundacji z OHP pokrywających poniesione przez firmę koszty?
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-404/09/RM
  Czy przyznane środki z Urzędu Pracy i EFS na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dla osób poprzednio bezrobotnych) są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy zakup wyposażenia (w przypadku wnioskodawcy narzędzi nieprzekraczających 1.500 PLN netto) może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-153/09-2/AS
  1.moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów: 1. wydatków na wypłatę:#9679; wynagrodzenia zasadniczego za marzec i premii za luty 2009 r. oraz nagrody kwartalnej za I kwartał 2009 r. - do kosztów uzyskania przychodów marca 2009 r.,#9679; dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 r. - do kosztów uzyskania przychodów grudnia 2009 r., 2. wydatków na zapłatę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek finansowanych przez płatnika oraz składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - do kosztów uzyskania przychodów marca 2009 r.: #9679; od wynagrodzenia zasadniczego za marzec 2009 r., od premii za luty 2009 r., nagrody kwartalnej za I kwartał 2009 r. oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 r.
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-172/09/HD
  1. Czy otrzymaną kwotę 14.700 zł (jednorazową dotację z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej) należy opodatkować 19% podatkiem, jako "inny przychód" i wykazać w zeznaniu PIT-37 za 2008 r.? 2. Jeśli nie, czy należy skorygować złożone w urzędzie skarbowym zeznanie PIT-37 za 2008 r.?
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-229/09/EŁ
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup wyposażenia biura, sfinansowanych ze środków otrzymanych z Powiatowego Urzędu pracy.
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-47/09/PS
  Od jakiej daty w przypadku dalszego wypłacania wynagrodzeń do 10 dnia po danym miesiącu Spółka będzie miała prawo zaliczenia wynagrodzeń należnych oraz należnych od płatnika składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do kosztów uzyskania przychodu?
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-79/09-4/JL
  Agencja nie jest podatnikiem podatku VAT w zakresie jaki obejmuje przedmiotowe zdarzenie przyszłe oraz pytanie wnioskodawcy (w zakresie wypłaty świadczeń z tytułu programu zwolnień monitorowanych). W związku z tym środki uzyskane z Funduszu Pracy na wypłatę świadczeń dla pracowników objętych wspomnianym programem zwolnień monitorowanych nie stanowią dla wnioskodawcy obrotu stanowiącego podstawę do ustalenia podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 29 ustawy o podatku od towarów i usług.
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-43/09/RM
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków sfinansowanych z jednorazowych środków otrzymanych z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej.
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-23/09-4/MG
  Czy w związku ze zdarzeniem przyszłym, Spółka prawidłowo będzie wykazywać świadczenie w ramach programu zwolnień monitorowanych w dziale E pkt 5 informacji PIT-11? Czy w związku ze zdarzeniem przyszłym, Spółka może sporządzać i przekazywać dwie deklaracje PIT-4R - jedna do pracowników Spółki, a druga od pracowników stoczni objętych programem zwolnień monitorowanych?
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-73/10/ESZ
  Skutki podatkowe otrzymania z Powiatowego Urzędu Pracy jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-46/09/RM
  Skutki podatkowe otrzymania z Powiatowego Urzędu Pracy środków na podjęcie działalności gospodarczej
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-801/08-5/JG
  Czy poniesione koszty dotyczące nagród wraz z narzutami można uznać za koszty uzyskania przychodów w miesiącu, w którym zostały wypłacone?
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-730/08/MR
  Czy wydatki sfinansowane ze środków z EFS stanowią zakup?
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1026/08/AD
  Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie wyposażenia sfinansowanego jednorazową dotacją otrzymaną ze środków Funduszu Pracy narozpoczęcie działalności gospodarczej?
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-701/08-4/AJ
  Podatek dochodowy od osób fizycznych. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku.
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-672c/08/AW
  Czy poniesione koszty dotyczące nagród wraz z narzutami można uznać za koszty uzyskania przychodów w miesiącu, w którym zostały wypłacone?
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-869/08/RM
  Czy wszystkie poniesione wydatki na zakup środków trwałych, wyposażenia, towarów i materiałów handlowych oraz materiałów biurowych będą kosztami uzyskania przychodów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Czy przyznane jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-657/08-3/MM
  Czy opłacone przez Spółkę składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych naliczone od wynagrodzeń oraz składki na pracowniczy program emerytalny stanowią koszty uzyskania przychodów (sfinansowane z podziału zysku netto)?
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1106/08-4/JB
  Czy amortyzacja przedmiotowych środków i urządzeń sfinansowana z dotacji z Urzędu Pracy jest kosztem podatkowym u danego podatnika oraz dokonane zakupy są kosztem do wysokości 3.500 zł? Jeżeli włączamy w koszty to kwotę netto, czy brutto otrzymanej dotacji? Czy po roku zakupione środki można zaewidencjonować w firmie na dowodzie przekazania i amortyzować?
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1081/08-6/DG
  Wydatki w postaci składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy z tytułu wypłaty nagród dla pracowników finansowane i uiszczane przez Spółkę jako płatnika stanowią koszt uzyskania przychodów. W przedmiotowej sytuacji nie ma zatem zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 40.
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-914/08/CzP
  "Czy w świetle obowiązujących przepisów, a w szczególności art. 16 ust. 1 ustawy o pdop, Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich wypłaty, koszty dotyczące wypłaconych nagród, składek na PPE oraz dodatkowego (przekazanego) odpisu na ZFŚS - sfinansowanych z podziału zysku netto?"
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-473/08/PSZ
  Czy zakupione ze środków na podjęcie działalności wyposażenie i towary można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-361/08-2/MM
  Czy koszt nagród wypłaconych dla pracowników oraz koszt poniesiony przez Spółkę w celu sfinansowania składek na pracowniczy program emerytalny, których źródłem finansowania jest zysk Spółki i które są- na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników Spółki o podziale zysku - wypłacone w roku następnym po roku, w którym powstał w Spółce zysk, w tym również w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne potrąconych od tych nagród, jak i w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne i wpłat na Fundusz Pracy od tych nagród, finansowanych przez Spółkę jako płatnika składek, stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodów w momencie faktycznej wypłaty tych nagród dla pracowników oraz w momencie poniesienia faktycznego wydatku na sfinansowanie składki na pracowniczy program emerytalny, zaś - w przypadku składek i wpłat finansowanych przez Spółkę jako płatnika - w momencie faktycznego przekazania tych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-355/08-3/KS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 03 czerwca 2008 r. (data wpływu 12.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 12 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywid ...
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-677/08-4/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 04.06.2008 r. (data wpływu 11.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu obliczenia miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy z tytułu otrzymanego z zagranicy wynagrodzenia za pracę:
  Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-308/08/RM (KAN-3781/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana G. przedstawione we wniosku z dnia 9 kwietnia 2008 r. (data wpływu do tut. Biura - 14 kwietnia 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych refundacji przez Starostę, ze środków Funduszu Pracy, kosztów zakupu środków trwałych -jest nieprawidłowe.W dniu 14 kwietnia 2008 r. ...
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-277/08/MS (KAN-3532/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 28 marca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 07 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia wydatków z tytułu nagród dla pracowników, wypłaconych z wy ...
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD6/8213/130/KWW/08/PK-368
  Zmiana Interpretacji IndywidualnejNa podstawie art. 14e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Minister Finansów zmienia z urzędu interpretację indywidualną wydaną w dniu 6 marca 2008 r., Nr ITPPB3/423-33/08/PS przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, uznającą za nieprawidłowe stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 9 stycznia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu nagród dla pracowników z wypracowanego zysku Spółki - stwierdzając, iż jest ona:
  - nieprawidłowa w czę ...
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-235/08/RM (KAN-2657/03/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana S. przedstawione we wniosku z dnia 6 marca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura - 12 marca 2008 r.) uzupełnionym w dniu 29 maja 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości: ...
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-378/08-2/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 24.02.2008 r. (data wpływu 27.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wypłat z tytułu uczestnictwa w funduszu pracowniczym -jest prawidłowe.W dniu 27.02.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa ...
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-129/08-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 15 lutego 2008 r. (data wpływu 20 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, dokonanych zakupów materiałów, towarów handlowych oraz środków trwałych sfinansowanych z otrzymanej dotacji z Urzędu Pracy ...
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-128/08-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 31 stycznia 2008 r. (data wpływu 20 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, dokonanych zakupów materiałów, towarów handlowych oraz środków trwałych sfinansowanych z otrzymanej dotacji z Urzędu Prac ...
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-113/08/RM
  Czy wydatki na zakup wyposażenia, pokryte otrzymaną dotacją ze środków Funduszu Pracy, stanowią koszt podatkowy, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1-415-44/08/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 10 stycznia 2008 r. (data wpływu 23 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych:
  - w zakresie obowiązku zaksięgowania - jako przychodów podlegających opodatk ...
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-75/08-2/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia xxx 2008 r. (data wpływu xxx 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania jednorazowej pomocy finansowej na rozpoczęcie działalności gospodarczej -jest prawidłowe.W dniu 22 stycznia 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpre ...
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-75/08-3/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia xxx 2008 r. (data wpływu xxx 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup wyposażenia, pokrytych ze środków otrzymanych z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej -jest niepra ...
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-35/08/AK
  Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Socjalnych?
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-166/08-2/IF
  wydatki poniesione na zakup składników majątku (wyposażenie), o ile nie zostały zaliczone do środków trwałych, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów tej działalności
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-489/07-4/AŻ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 12 grudnia 2007 r. (data wpływu 17 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zakupu mebli dokonanego ze środków otrzymanych z powiatowego urzędu pracy na podjęcie działalności gospodarczej -jest prawidłowe.Z ...
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-513/07-2/AŻ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Powiatowego Urzędu Pracy przedstawione we wniosku z dnia 26 listopada 2007 r. (data wpływu 17 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń wypłacanych osobom niepełnosprawnym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -jest prawidłowe.W dni ...
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-186/07-2/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana M. J. przedstawione we wniosku z dnia 9 listopada 2007 r. (data wpływu 14 listopada 2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania osiągniętych przychodów- jest nieprawidłowe.W dniu 14 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-312/07-2/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 19 października 2007 r. (data wpływu 25.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania otrzymanego z Funduszu Pracy dofinansowania studiów podyplomowych -jest nieprawidłowe.W dniu 25 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pis ...
 84. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/1/4151/43/2007, IS.I/1/4151/44/2007
  Czy umorzenie pożyczki należy zaliczyć do przychodów z działalności gospodarczej lub do przychodów z innych źródeł, czy też wyłączyć całkowicie z opodatkowania?
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-279/07/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2007 r. (data wpływu 27 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od opodatkowania jednorazowych środków przyznanych bezrobotnemu na podjęcie działalności gospodarczej, z której przychody opodatkowane są w formie ryczałtu ew ...
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-213/07/PSZ
  Czy wydatki na zakup komputera, oprogramowania, narzędzi i przyrządów, kasy fiskalnej, wyposażenia lokalu, na potrzeby działalności, a także zakup towarów handlowych podlegających dalszej odsprzedaży, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów działalności gospodarczej?
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-32/07/WRz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana N przedstawione we wniosku z dnia 24 lipca 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 30 lipca 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji między innymi przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości jednorazowej amortyzacji rusztowania zakupionego ze środków przyznanych z Powiatowego Urzędu Pracy dla bezrobotnego na podjęci ...
 88. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/415-86/132b/94/07/BB
  Kwestia ujęcia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w stosownej ewidencji i ich amortyzowania.
 89. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D.3/423-13/07
  Spółdzielnia Mieszkaniowa powołując się na przepis art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 z późn. zm.) wskazuje, że składki na ubezpieczenie społeczne, składki zdrowotne w części opłacanej przez pracownika oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, stanowią część wynagrodzenia pracownika, co oznacza, że mogą być zaliczane do kosztów podatkowych dopiero w momencie ich dokonania lub postawienia wypłaty do dyspozycji pracownika. Przez wynagrodzenie, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 57 należy rozumieć tzw. kwotę brutto, tj. kwotę wynikającą z umowy o pracę bez pomniejszeń w postaci odprowadzanych przez Spółdzielnię jako płatnika składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, jak również zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kwoty potrącone przez Spółdzielnię jako płatnika z wynagrodzenia pracownika powinny być zaliczane do kosztów podatkowych w tym momencie, co wypłacane pracownikom wynagrodzenie netto. Spółdzielnia uważa, że do kosztów uzyskania przychodów powinno zaliczać się kwotę brutto w momencie wypłaty wynagrodzeń pracownikom lub postawienia ich do dyspozycji w kasie. Zdaniem Spółdzielni, zgodnie z przepisem art. 16 ust. 1 pkt 57a oraz art. 16 ust. 7d w/w ustawy, do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się nieopłaconych do ZUS składek w części finansowanej przez płatnika składek oraz składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Składki te stają się kosztem podatkowym w miesiącu ich opłacenia do ZUS.
 90. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I/406-6/07
  Czy kwota podatku od towarów i usług otrzymana w refundacji (z PUP otrzymał refundację pokrywającą poniesione wydatki w kwocie brutto) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 91. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III-406-33/07
  Czy podatek naliczony dotyczący zakupu środków trwałych i wyposażenia, udokumentowanych fakturami, a następnie zrefundowanych z Funduszu Pracy podlega odliczeniu na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT?
 92. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OR/415-20/07
  W jaki sposób dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych należy rozliczyć zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na Fundusz Pracy?
 93. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-1/415-10/07
  Dotyczy zwolnienia z opodatkowania przyznanych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej i zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków sfinansowanych tymi środkami.
 94. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P3/415-36/07
  Czy przyznane z Funduszu Pracy środki na podjęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnych należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 95. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.IA/1/415/3-IP/2007
  Czy mam prawo w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do zaliczenia wydatków na zakup mebli biurowych, serwera, komputera i oprogramowania komputerowego do kosztów uzyskania przychodów oraz mebli biurowych, serwera, komputera i oprogramowania komputerowego do wyposażenia?
 96. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-340/243/US/07
  czy w związku z dokonanymi zakupami środków trwałych, wyposażenia i materiałów za środki uzyskane uprzednio z Funduszu Pracy oraz w związku z treścią art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który mówi o środkach zwracanych podatnikowi (zatem po dokonaniu zakupu), wydatki na materiały i wyposażenie sfinansowane ze środków Funduszu Pracy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 97. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-341/245/US/07
  czy odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych za pieniądze z Funduszu Pracy stanowią koszt uzyskania przychodów?
 98. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/033/415-24/07/AK
  Czy jednorazowe środki przyznane bezrobotnemu przez Urząd Pracy na podjęcie działalności gospodarczej w tym refundacji kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych, czy wydatki na zakup wyposażenia sfinansowane tymi środkami są kosztem uzyskania przychodu?
 99. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP/415-20/07/5/LSH
  Czy wydatki na środki trwałe i inne składniki majątku sfinansowane z bezzwrotnej dotacji przyznanej z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej stanowią koszt uzyskania przychodów?
 100. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-4117-158/EL/07
  Dotyczy możliwości rozliczenia nadpłaty składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
 101. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US210/443-19/07/AA
  Czy otrzymując jako osoba bezrobotna jednorazową dotację na podjęcie działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy ma prawo odliczyć podatek VAT z faktur wystawionych po dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej, sfinansowanych tą właśnie dotacją?
 102. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2-415-35-07
  Czy wartość umorzonej pożyczki udzielonej przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków Funduszu Pracy jest przychodem z działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też nie jest przychodem z działalności gospodarczej i nie podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 6 ustawy?
 103. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-2/415-5/07
  Czy środki wykorzystane na zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej stanowią przychody z pozarolniczej działalności, czy też są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz czy stanowią one koszty uzyskania przychodu ?
 104. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/INT/15/07/ACH
  Z treści złożonego wniosku wynika, że w 2007r podatnik otrzymał z Powiatowego Urzędu Pracy środki pieniężne na podjęcie działalności gospodarczej, które zostały wykorzystane na sfinansowanie zakupu środków trwałych. Zapytanie podatnika dotyczy wyjaśnienia, czy otrzymane środki pieniężne, które przeznaczono na zakup środków trwałych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 105. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OR/415-18/07
  Czy zakupione towary handlowe za otrzymaną dotację z Funduszu Pracy mogą stanowić koszty uzyskania przychodu?
 106. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: L.IS.I/1/4151/29/2007
  Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Podatniczka ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup ww. mebli biurowych, serwera, komputera i oprogramowania komputerowego oraz czy ww. składniki majątku może potraktować jako wyposażenie?
 107. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I/415-24/07
  Czy otrzymana dotacja jest przychodem, a tym samym czy podlega podatkowi dochodowemu? Czy Podatnik postąpił prawidłowo naliczając jednorazową amortyzację i odnosząc w koszty kwotę 23.000,00zł po odjęciu 24.000,00zł dotacji z PUP? Czy prawidłowo nie zaksięgował otrzymanej dotacji na pozostałe przychody (PKPiR), a więc nie opodatkowałem?
 108. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/415-16/07
  Czy środki uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy na podjęcie działalności podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 109. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1440-DF2/415-61763/VII/2007
  Czy składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz oraz składki na fundusz pracy wpłacane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, muszą być opłacane z pieniędzy spółki czy mogą być opłacane z prywatnych pieniędzy każdego ze współników?
 110. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1439/DF/I-811/07/AK
  Jak rozliczyć zapłacone a nastepnie zwrócone składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy?
 111. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-13/07
  W jaki sposób należy zadeklarować zwrócone w 2006 r. składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy?
 112. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415/8/07
  Czy uznać za koszt uzyskania przychodów wydatki na zakup towarów handlowych, wyposażenie i remont środków trwałych, które zostały pokryte z przyznanych bezrobotnemu przez Powiatowy Urząd Pracy jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej?
 113. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DO/415-27/07/IJ
  Jak prawidłowo rozliczyć zwrot z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i na Fundusz Pracy za okres 2004-2006 otrzymany przez podatnika przywróconego do KRUS, opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 114. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I/415/129/07
  - dotyczy dokonywania odpisów amortyzacyjnych środków trwałych, których zakup został zrefundowany przez Fundusz Pracy oraz poniesionych wydatków na zabezpieczenie wykonania umowy.
 115. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OR/415-3/07
  Jak należy rozliczyć podatkowo zwrot składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne?
 116. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DO/415-45/06
  Czy różnicę między refundacją a kosztem netto zakupu dla firmy programu Autocad Revit, monitora i krzesła obrotowego można zaliczyć do przychodu ?
 117. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-24/2006/2007
  Czy wyposażenie kupione ze środków dotacji Funduszu Pracy na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej może stanowić koszt uzyskania przychodu ?
 118. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-22/2006/2007
  Czy samochód dostawczy zakupiony w części ze środków dotacji z Funduszu Pracy otrzymanej w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej przez bezrobotnego może stanowić środek trwały, i czy odpisy amortyzacyjne będą stanowiły koszt uzyskania przychodu ?
 119. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-23/2006/2007
  Czy zestaw komputerowy kupiony ze środków dotacji może stanowić wyposażenie i czy można go wpisać do podatkowj księgi przychodów i rozchodów jako koszt uzyskania przychodu ?
 120. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-182/06/R1
  Czy otrzymana dotacja z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej stanowi przychód czy koszt uzyskania przychodu?
 121. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.IA/1/415/1-IP/2007
  Czy można zaliczyć w koszty uzyskania przychodu, sfinansowany ze środków przyznanych z Funduszu Pracy, zakup witryny chłodniczej składającej się z regału, agregatu i części?
 122. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1A/415-57/06
  Czy ujęte w kosztach uzyskania przychodów wpłaty na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych winny stanowić przychód z działalności gospodarczej w dacie otrzymania zwrotu tj. w 2006 r.?
 123. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.005/VI/2/2007
  Jak rozliczyć zapłacone i następnie zwrócone składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i ubezpieczenie zdrowotne?
 124. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO/415-14/06
  Czy nie uznając kwoty uzyskanej z Urzędu Pracy jako przychód, mogę uznać wydatki poniesione z tej kwoty (na zakup towarów handlowych i wyposażenia) jako koszt uzyskania przychodu?
 125. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG/415-4/07D30
  Czy wydatki ponoszone przez spółkę jawną na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy zatrudnionych w spółce małżonek wspólników stanowią koszty uzyskania przychodu?
 126. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 415/1/39/06
  Czy zwrócone podatnikowi opłacającemu podatek od przychodów ewidencjonowanych w 2006 roku składki na Fundusz Pracy za lata 2004 - 2005 są przychodem podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej?
 127. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40-DF2/415-64/VII/2006
  Czy rozliczona w księdze przychodów i rozchodów składka na fundusz pracy której płatnikiem jest jeden ze wspólników, oraz zapłacony przez spółkę czynsz za najem lokalu, którego właścicielem jest jeden ze wspólników będą stanowiły koszt uzyskania przychodów u wszystkich wspólników spółki cywilnej, stosownie do udziałów w zyskach i stratach?
 128. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415-45/06
  Czy środki Funduszu Pracy wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy osobom bezrobotnym na sfinansowanie do 75% kosztów studiów podyplomowych - na podstawie art. 42a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - podlegają opodatkowaniu podatnikiem dochodowym od osób fizycznych?
 129. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I/415/4/55/2006
  Czy otrzymana z Funduszu Pracy refundacja na wyposażenie stanowiska pracy w środki trwałe oraz wyposażenie dla skierowanego bezrobotnego stanowi przychód podlegający opodatkowaniu?
 130. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I/415/6/55/2006
  Czy nabyte wyposażenie tj. meble, kasa fiskalna, waga elektroniczna o wartości jednostkowej poniżej 3.500 zł, podlegające refundacji z Funduszu Pracy będzie stanowiło koszt uzyskania przychodu?
 131. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I/415/5/55/2006
  Czy od nabytych refundowanych z Funduszu Pracy środków trwałych można dokonywać odpisów amortyzacyjnych, które będą stanowiły koszt uzyskania przychodu?
 132. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-3-415-28/06
  Kiedy należałoby uwzględnić do opodatkowania zwrócone w miesiącu październiku 2006 r. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy a kiedy składki na ubezpieczenia zdrowotne, zapłacone za okres 2004 r. i 2005 r. ?
 133. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-78/06
  Pytanie dotyczy sposobu rozliczenia nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy.
 134. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP443/IN/51/DM/06
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów refundowanych ze środków z Funduszu Pracy a dokonanych przed złożeniem zgłoszenia rejestracyjnego.
 135. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Pdf 415/40/2006
  W jaki sposób należy rozliczyć zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy zwróconych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych?
 136. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD /415-15/2006/1
  Czy wydatki na zakup wyposażenia sfinansowane ze środków Funduszu Pracy w związku z wyposażeniem i doposażeniem stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ?
 137. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD /415-15/2006
  Czy refundacja z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 138. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I / 415 - 22 / 2006
  Podatnik prowadzący działalność gospodarczą uzyskał z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w 2006 roku zwrot zapłaconych w latach 2004 - 2005 składek na ubezpieczenie społeczna, zdrowotne i Fundusz Pracy oraz FGŚP. Składki na ubezpieczenie społeczne odliczał od dochodu, składki na ubezpieczenie zdrowotne odliczał od podatku najpierw w deklaracjach, a następonie w zeznaniach podatkowych. Natomiast składki na FP i FGŚP zaliczył do kosztów działalności w dniu ich poniesienia. Podatnik zwraca się z zapytaniem w jaki sposób dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych wykazać zwrot powyższych składek ?
 139. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-30/06/MS
  Czy dotacja z Funduszu Pracy stanowi przychód z działalności gospodarczej?
 140. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-33/06/MS
  Czy zakupione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej materiały należy ująć w remanencie początkowym, którego wartość podlegać będzie wpisowi do podatkowej księgi przychodów i rozchodów na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej?
 141. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2140/4111/415/65/2006/EO
  Pytanie dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup regałów sklepowych, lady, stojaków, wieszaków, towarów handlowych, metkownicy i zestawu komputerowego będącego środkiem trwałym ze środków przyznanych z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 142. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD-G/415-12/06
  Czy: 1. refundacja, otrzymana na pokrycie części wydatków, związanych z zakupem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie stanowi przychodu oraz równocześnie odpisy amortyzacyjne do wysokości refundacji nie obciążają kosztów podatkowych?2. refundacja na pokrycie kosztów wyposażenia oraz prac remontowych wraz z podatkiem VAT stanowi przychód przedsiębiorstwa, podlegający opodatkowaniu?3. refundacja podatku VAT, odliczonego z tytułu zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, stanowi przychód z działalności gospodarczej, podlegający opodatkowaniu?
 143. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPK/443-7/06
  1. Czy podatek naliczony VAT od zakupionych środków trwałych częściowo refundowanych w kwocie brutto przez Fundusz Pracy na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21-11-2005 r. (Dz. U. Nr 236, poz. 2002 z 2005 r.), podlega odliczeniu od podatku należnego. W uzupełnieniu wniosku podatnik zaznaczył, że nabyte środki przeznaczone są na doposażenie stanowisk pracy dla skierowanego bezrobotnego i służą pośrednio do wytworzenia towarów i usług opodatkowanych podatkiem VAT ? 2. Czy po otrzymaniu w/w dotacji na konto, powinienem opodatkować podatkiem VAT tą część dotacji, która refunduje podatek VAT w niej zawarty ?
 144. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB I-2/415-52/06
  Podatnik podpisał umowę z Powiatowym Urzędem Pracy w X o jednorazowe przyznanie z Funduszu Pracy środków na rozpoczęcie działąlności gospodarczej. Na podstawie ww. umowy zobowiązał się do wykorzystania przyznanych środków przed datą rozpoczęcia działąlności gospodarczej, tj. przed dniem 22.04.2006 r. Do tego czasu Wnioskodawca dopełnił wszystkich czynności względem organu podatkowego tzn. złożył zgłoszenie aktualizacyjne NIP-1 i zawiadomił naczelnika tutejszego organu podatkowego o zaprowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W okresie od 27.03.2006 r. do 21.04.2006 r. podatnik dokonał zakupu: a) towarów handlowych, ujętych w remanencie początkowym sporządzonym na dzień rozpoczęcia działąlności gospodarczej, b)składników wyposażenia, które Podatnik wykorzytuje w działalności gospodarczej, c)materiałów zużytych w związku z przygotowaniem lokalu do rozpoczęcia działalności gospodarczej takich jak: wkręty, kołki rozporowe, emalia do malowania, materiały do namalowania szyldu na elewacji budynku. Wszystkie wydatki udokumentowane są fakturami VAT. W powyższym stanie faktycznym Wnioskodawca pyta, czy poniesione wydatki związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 145. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/4111/415-0031/06
  Czy kwota umorzenia podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 146. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/200/Z/K/06
  Jak wynika ze złożonego wniosku, w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej podatnikowi zostały przyznane środki na zakup sprzętu i oprogramowania z tyt. przyznania środków na podjecie działalności gospodarczej ? W związku, z czym prosi o określenie, czy materiały w/w może uwzględnić w wykazie środków trwałych i rozpocząć ich amortyzację. Dotację otrzymał przed podjęciem działalności gospodarczej - uważa, że po dokonaniu wpisu do ewidencji środków trwałych istnieje możliwość skorzystania z odpisów amortyzacyjnych, które stanowią koszty uzyskania przychodów.
 147. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1405UPP-443/13/2006/OG
  Czy przysługuje Podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup środków trwałych sfinansowanych częściowo z Funduszu Pracy
 148. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/1-415/10/2006
  Czy uzyskane środki z PUP na podjęcie działalności gospodarczej przez osobę bezrobotną podlegają wpisowi do podatkowej księgi przychodów i rozchodów ?
 149. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/1-415/10b/2006
  Czy wydatki na zakup środków trwałych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu i w jaki sposób: jednorazowo czy w postaci odpisów amortyzacyjnych naliczanych od ich nabycia ? Czy też w przypadku dokonywania odpisów amortyzacyjnych będzie miał zastosowanie przepis art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 150. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/1-415/10a/2006
  Czy wydatek poniesiony na zakup wyposażenia, pokryty środkami z PUP stanowi koszt uzyskania przychodu i musi być ewidencjonowany w podatkowej księdze przychodów i rozchodów ?
 151. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/ 415/4/ 2006
  Czy wydatki na zakup towarów handlowych, sfinansowane z przyznanych środków stanowią koszty uzyskania przychodu, jeżeli pomoc stanowi przychód zwolniony z opdatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 152. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUS PDFD1-415/20/06
  Dotyczy odliczania składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz na fundusz pracy dotyczących osoby współpracującej.
 153. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1a/415-5/06
  Czy wartość zakupionych towarów handlowych sfinansowanych z otrzymanych środków z Urzędu Pracy wprowadzonych do podatkowej księgi przychodów i rozchodów remanentem początkowym można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 154. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.IA/1/415/4-IP/2006
  Czy w oparciu o zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych istnieje prawo do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego zakupionego ze środków uzyskanych w ramach jednorazowej pomocy z Funduszu Pracy?
 155. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.IA/1/415/3-IP/2006
  Czy w oparciu o zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych istnieje prawo do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wydatków na zakup wyposażenia sklepu, poniesionych ze środków uzyskanych w ramach jednorazowej pomocy z Funduszu Pracy?
 156. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III-415/7/32/06
  1. Czy otrzymana w przyszłości refundacja w postaci wpływu środków finansowych na rachunek bankowy jest przychodem podatkowym czy też jest wymieniona w katalogu zwolnień na podstawie art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym podlega zwolnieniu?2. Zakładając, że refundacja poniesionych kosztów jest podatkowym przychodem z działalności gospodarczej, to czy mogę przyjąć, że również poniesione wydatki na zakup środków trwałych w leasingu operacyjnym stanowią w całości koszt uzyskania przychodu?3. Przy założeniu, że otrzymana dotacja nie jest przychodem podatkowym, w związku z tym czy powinienem w momencie ponoszenia wydatków księgować je na bieżąco w koszty w wysokości 50% kwot wynikających z faktur?4. Czy też w chwili poniesienia wydatku księgować w całości jako koszty uzyskania i dopiero w momencie wpływu na rachunek środków z refundacji - wyksięgować z kosztów uzyskania przychodów w proporcji 50% do uzyskanej dotacji?5. Kontynuując, przy takim założeniu jak w pytaniu poprzednim, czy powinienem w momencie wpływu na rachunek bankowy środków z tejże dotacji ? skorygować koszty roku ubiegłego, którego dotyczy refundacja w proporcji 50% otrzymanej refundacji poprzez złożenie korekty PIT?6. Proszę o przedstawienie stanowiska w sprawie refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Czy refundacja taka jest zwolniona z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 47b (dotacja celowa)?7. Czy stanowi w całości koszt uzyskania przychodów ? wypłacone wynagrodzenie na pracowników młodocianych, czy też jest wyłączone z kosztów na podstawie art. 23 ust.1 pkt. 56?
 157. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF.415/3/06
  Z jaką datą zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodu zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy ?
 158. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I usb Xvi/415/7/06
  Dotyczy sposobu rozliczenia dochodów z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego od zagranicznej firmy z siedzibą na Giblartarze.
 159. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/45/2005
  Czy zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenie zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych stanowi przychód, który powinien zostać opodatkowany zgodnie z obowiązującą skalą podatkową, oraz kiedy powstanie obowiązek podatkowy w związku z otrzymanym zwrotem ?
 160. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/4/JSZ/06
  Czy otrzymana refundacja ze środków Funduszu Pracy na zakup wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
 161. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/3/JSZ/06
  Pytanie podatnika dotyczy odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup wyposażenia refundowanego ze środków Funduszu Pracy .
 162. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPB1-443/1518/2005
  Czy wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup wyposażenia, materiałów oraz środków trwałych sfinansowanych ze środków Funduszu Pracy?
 163. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/164/AG
  Czy wyrażenie "wynagrodzenie wypłacane z tytułu pełnionych funkcji" użyte w art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obejmuje zarówno tę część kwoty wynagrodzenia należnej członkowi rady nadzorczej spółki z o.o. na podstawie umowy o pracę, która: - jest potrącana przez pracodawcę tytułem składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe, a następnie przekazywana przezeń do właściwego organu ubezpieczeniowego, - finansowana jest przez pracodawcę tytułem skłądki emerytalnej, rentowej, wypadkowej, na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Pracy ?
 164. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-1/06/R1
  Czy przyznane w ramach realizacji programu operacyjnego w rozwoju zasobów ludzkich 2004-2006, środki finansowe z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej, są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 165. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-1/06
  Czy środki uzyskane z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy zakup wyposażenia sfinansowany z tych środków stanowi koszt uzyskania przychodu ?
 166. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/1-4151/17/05
  Podatniczka otrzymała z Urzędu Pracy dotację "na rozpoczęcie działalności gospodarczej z programu Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy". Otrzymane środki pieniężne przeznaczyła na zakup wyposażenia sklepu i towarów (po rozpoczęciu działalności gospodarczej). Czy kwota wydatkowana na zakup towarów stanowi koszt uzyskania przychodu?
 167. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFI/415-10/06
  Czy zakupy środków trwałych dokonywane ze środków pieniężnych z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej będą stanowiły koszt uzyskania przychodu, zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 168. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFI/415-9/06
  Czy zakupy towarów handlowych, materiałów i składników wyposażenia dokonywane ze środków pieniężnych z Funduszu Pracy na rozpoczęcie dziłalności gospodarczej będą stanowiły koszt uzyskania przychodu, zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 169. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/1/4430-78/05
  Czy może odliczyć podatek od towarów i usług od zakupu samochodu, komputera, towaru, które to zakupy są finansowane ze środków Funduszu Pracy otrzymanych z Urzędu Pracy?
 170. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/415-1A/29/120/KR/05
  Czy środki finansowe otrzymane przez osobę bezrobotną z Powiatowego Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 171. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFD/005-28/415/1/06 PBB1/415-109/06
  Czy prawidłowe jest uznanie wartości netto od zakupionych środków trwałych do kosztów uzyskania przychodów ( wszystkie są amortyzowane w 100% ) , w sytuacji gdy środki trwałe zakupiono ze środków Funduszu Pracy przyznanych bezrobotnemu na podjęcie działalności gospodarczej.
 172. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/INT/51/ACH/05
  Z treści złożonego wniosku wynika, że w 2005 roku podatnik otrzymał z Powiatowego Urzędu Pracy środki pieniężne na podjęcie działalności gospodarczej, która została wykorzystana na sfinansowanie zakupu środka trwałego. Zapytanie dotyczy wyjaśnienia, czy otrzymane środki pieniężne, które przeznaczono na zakup środka trwałego podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 173. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-3/4117/i-70/05/BL
  Czy stypendium wypłacane bezrobotnym biorącym udział w projekcie "Europejska alternatywa", współfinansowanym przez Unię Europejską korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 174. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415-0100/05
  Czy umorzona pożyczka z Funduszu Pracy jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 175. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/1-4151/13/05
  dotyczy: - zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup materiałów do produkcji oraz środków trwałych, - kwalifikacji otrzymanych środków do przychodów oraz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup wyposażenia
 176. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF/415/58/05
  Czy kwota otrzymanej z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych ? Czy wydatki na zakup wyposażenia stanowiska pracy będą stanowić koszty uzyskania przychodów w całości, czy tylko w części pomniejszonej o kwotę refundacji ?
 177. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-651/211/JS/05
  Czy wykorzystując daną dotację po rozpoczęciu działalności gospodarczej zgodnie z wyznaczonymi terminami, wydatki na zakup wyposażenia lokalu, sprzętu komputerowego i programów komputerowych zgodnie z fakturami i rachunkami może Pani wpisać w koszty uzyskania przychodu?
 178. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF/415-153/EP/II/05
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki sfinansowane ze środków z Urzędu Pracy?
 179. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-90/05
  Czy istnieje możliwość zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów zaległych ?składek ZUS??
 180. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-1/A-415-17/05
  W jaki sposób uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu wartość towarów , których zakup został sfinansowany przyznanymi środkami z Funduszu Pracy ?
 181. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/415-82/315A/100/05/BB
  Czy podatnicy mają prawo do odliczenia od dochodu w 2005 roku opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczenia w koszty uzyskania przychodów w 2005 roku opłaconych składek na Fundusz Pracy?
 182. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-8/05
  Czy kwota umorzonej pożyczki z Powiatowego Urzędu Pracy jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 183. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1403-PDM/4150-22/05/EO
  Czy wydatki na zakup wyposażenia sfinansowane ze środków Funduszu Pracy przyznanych bezrobotnemu na podjęcie działalności gospodarczej stanowią koszty uzyskania przychodu?
 184. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-29/05
  Czy wydatki pokryte dotacją z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności stanowią koszty?
 185. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-82/05
  Czy składki finansowane przez spółkę jawną na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wyliczone od wynagrodzenia żony jednego ze wspólników są kosztem uzyskania przychodów dla obu wspólników?
 186. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDIA-415/8/2005
  Czy wydatki sfinasowane środkami przyznanymi z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej osoby bezrobotnej można zaliczyc w ciężar kosztów uzyskania przychodów?
 187. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/415-60/292a/83/05/BB
  Czy cała kwota otrzymana przez bezrobotnego w 2004 roku z Funduszu Pracy objęta jest zaniechaniem poboru podatku dochodowego?
 188. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1414/PP/PO/443-18/05/RN
  Osoba bezrobotna otrzymała środki z Funduszu Pracy przy Urzędzie Pracy na podjęcie działalności gospodarczej. Z otrzymanych środków może jedynie zakupić konkretne towary po określonych cenach ustalone w specyfikacji złożonej wraz z wnioskiem o przyznanie środków. Podatniczka ma obowiązek rozliczyć się z otrzymanych środków w ciągu 60 dni od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Środki niewykorzystane lub wydatkowane na inne cele niż uwzględnione we wniosku muszą zostać zwrócone na konto urzędu. Strona jest czynnym podatnikiem podatku VAT od 25.07.2005r. Wnioskodawca sformułował następnie pytanie: czy przyznaną pomoc i wypłaconą w gotówce ma traktować jako dotację?
 189. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/415-59/275b/76/05/BB
  Czy odpis z tytułu zużycia środków trwałych zakupionych ze środków Funduszu Pracy uważa się za koszt podatkowy?
 190. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/415-58/275a/75/05/BB
  Czy wartość towarów i materiałów jak też wyposażenia, których zakup został sfinansowany ze środków uzyskanych z Funduszu Pracy, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 191. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1403-PDM/4150-18/05/EO
  Czy otrzymane środki z Powiatowego Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 192. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NUS-PD-415/9/2005/AJ PBB1/423-946/05
  Czy zakup wyposażenia i materiałów sfinansowanych otrzymaną dotacą z Funduszu Pracy jest kosztem uzyskania przychodów w pozaroniczej działlaności gospodarczej?
 193. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: us pd1/406-3/61997/p/10/95429/2005 PBB1/423-955/05
  "Czy zakupy dokonane z ww środków Funduszu Pracy między innymi na materiały na remont lokalu do działalności gospodarczej i towary handlowe, stanowią dla Pana podatkowe koszty uzyskania przychodu w 2005 r.?"
 194. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-1/A-415-15/05
  Czy odpisy amortyzacyjne od zakupionych środków trwałych, które zostały zrefundowane przez fundusze starostwa powiatowego, stanowią koszty uzyskania przychodów?
 195. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-1/A-415-14/05
  Czy przyznane z Funduszu Pracy środki, będące refundacją wydatków poniesionych na wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, stanowią przychód z działalności gospodarczej?
 196. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/1-415/ 12a /2005
  Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć składki na ubezpieczenie społeczne płatnika, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych związanych z zatrudnieniem małżonki w sytuacji, gdy między małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa.
 197. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO/415-33/05
  Czy istnieje możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z zakupem wyposażenia sfinansowanych ze środków Funduszu Pracy dokonanych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej?
 198. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/12/05
  Zaliczenie do przychodów zryczałtowanego podatku dochodowego i wskazanie wysokości stawki opodatkowania refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianego pracownika ze środków Funduszu Pracy wypłacanych przez Ochotniczy Hufiec Pracy.
 199. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PDpr-423/2/2005
  Czy otrzymana pomoc publiczna, z powiatowego urzędu pracy, dotycząca refundacji kosztów wyposażenia, doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych, stanowi podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, czy też stanowi ona dochód wolny od podatku i powinna być wykazana w informacji CIT-2/O? Czy naliczona później amortyzacja będzie stanowić koszt uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów podatkowych?
 200. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/290/Z/K/05
  Czy zakup wysposażenia wykorzystywanego w działalności gospodarczej, sfinansowany ze środków Funduszu Pracy stanowi koszt uzyskania przychodów tej działalności?
 201. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPDI-415/14/2005
  czy dotacja ze środków Funduszu Pracy przyznana podatniczce przez Powiatowy Urząd Pracy na refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych przez Urząd Pracy bezrobotnych oraz zaliczenia w koszty uzyskania przychodu wydatków pokrytych z wyżej wymienionych środków zalicza się w koszty uzyskania przychodów
 202. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US IA-415/14a/05
  Czy stanowią koszt uzyskania przychodów wydatki poniesione na zakup wyposażenia i towarów handlowych, które to wydatki zostały sfinansowane ze środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej.
 203. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-378/9/JS/05
  Czy w związku z dokonanymi zakupami środków trwałych, wyposażenia i materiałów za pieniądze uzyskane uprzednio z Funduszu Pracy:a) wydatki na materiały i wyposażenie sfinansowane ze środków z Funduszu Pracy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?b) odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych za pieniądze uzyskane z Funduszu Pracy stanowią koszt uzyskania przychodów?
 204. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USP-IA-415/15/05
  Czy wydatki sfinansowane środkami z Powiatowego Urzędu Pracy, poniesione po rozpoczęciu działalności gospodarczej, jak również odpisy amortyzacyjne od wartości środków trwałych zakupionych z tych funduszy stanowią koszt uzyskania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej?
 205. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426PD/415/34a/05
  Czy przyznane przez Powiatowy Urząd Pracy, środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym? Czy zakupione za te środki towary i wyposażenie w całości stanowią koszty uzyskania przychodu?
 206. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB2/005-SIP-62/05
  Dotyczy momentu zaliczania do kosztów uzyskania przychodów podatku od nieruchomości, ubezpieczenia majątkowego płaconego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i czynszu inicjalnego oraz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów spółki jawnej składki dotyczącej wspólnika spółki - na Fundusz Pracy.
 207. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBD/411-005-4/05
  - dotyczy zależności między odpisami amortyzacyjnymi od środka trwałego sfinansowanego środkami z funduszu pracy a kosztem uzyskania przychodu.
 208. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/415/10/Int-37/05
  Czy dotacja z Europejskiego Funduszu Strukturalnego, otrzymana za pośrednictwem Urzędu Pracy, jest zwolniona z podatku dochodowego?
 209. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/14/05
  Czy otrzymana z Powiatowego Urzędu Pracy pomoc finansowa stanowi przychód i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Jeżeli tak, to czy w rozliczeniu miesięcznym PIT-5, czy też w rozliczeniu rocznym PIT-36?
 210. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP3/423-14/05/BLG
  czy kwoty wypłaconych wynagrodzeń oraz kwoty składek finansowanych zarówno przez pracownika, jak i przez pracodawcę opłaconych do ZUS w miesiącu następnym , a dotyczące wypłaconych wynagrodzeń stanowią koszt uzyskania przychodów w miesiącu dokonywania wypłat wynagrodzeń?.
 211. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-50-110/05/ZDB
  Czy wydatki sfinansowane ze środków Funduszu Pracy przyznane bezrobotnemu na rozpoczęcie działalności gospodarczej stanowią koszty uzyskania przychodu?
 212. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF-415/13/KG/05
  Czy kwota umorzonej pożyczki z Powiatowego Urzędu Pracy jest przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 213. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF/415-70 M.R./II/05
  W jaki sposób zwrócone z ZUS ?u składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 214. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/E/005-1-13/05
  1. Czy środki na podjęcie działalności gospodarczej przyznane ze środków Funduszu Pracy, na podstawie przepisów ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 99, poz. 1001) stanowią przychód w myśl ustawy o podatku dochodowym, a wydatki pokryte otrzymanymi środkami będą stanowiły koszty uzyskania przychodu oraz 2. Czy zapłacony podatek VAT będzie podlegał odliczeniu?
 215. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-2/415-20/05
  Czy możliwe jest odliczenie od dochodu uzyskanego wraz z żoną zez stsunku pracy składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wpłaconych w 2004r. po zakończeniu działalności gospodarczej ?
 216. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/138/Z/K/05
  Czy otrzymana z Powiatowego Urzędu Pracy pomoc finansowa na uruchomienie działalności gospodarczej stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 217. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-53/05
  Czy podlegają opodatkowaniu "dotacje" na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz czy istnieje możliwość zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup towarów handlowych i wyposażenia sfinansowanych tymi środkami?
 218. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-53/05
  Czy istnieje możliwość bezpośredniego wpisania w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów zakupów towarów handlowych nabytych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej bez sporządzenia remanentu początkowego?
 219. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-53/05
  Czy istnieje możliwość zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup środków trwałych sfinansowanych ze środków pochodzących z "dotacji"?
 220. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-53/05
  Czy podlegają opodatkowaniu "dotacje" na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz czy istnieje możliwość zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup towarów handlowych i wyposażenia sfinansowanych tymi środkami?
 221. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III/415-20/05
  Czy otrzymane przez osobę bezrobotną jednorazowe środki finansowe z Powiatowego Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 222. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.II-PDF/415/37/05
  W jaki sposób można odzyskać niesłusznie zapłacony podatek od kwoty uzyskanej dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy?
 223. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DFP/415-8/05
  Czy przyznane bezrobotnemu środki na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego ?
 224. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US34/DD2/415/8/05
  Czy jako wspólnik Spółki jawnej, w świetle przepisów ustawy o pdof oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (którą prowadzi Spółka) postępuję prawidłowo, powiększając koszty uzyskania moich przychodów (które księgowa prowadząca k.p.i.r. ustala proporcjonalnie do moich udziałów w Spółce) o nie ujęte w k.p.i r. ale przypadające na mnie składki na Fundusz Pracy, dysponując następującymi dowodami: przelewem Spółki, dowodzącym zapłaty składki na Fundusz Pracy, ale wszystkich ubezpieczonych i deklaracją rozliczeniową (druk ZUS PDRA), z której wynika suma należnych składek na Fundusz Pracy, ale wszystkich ubezpieczonych.
 225. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/6/05
  Czy od środków pieniężnych otrzymanych z Funduszu Pracy przez bezrobotnego na podjęcie własnej działalności gospodarczej należy odprowadzić podatek ?
 226. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/P/11/2005
  Czy kwota otrzymana z Funduszu Pracy jest dochodem podlegającym opodatkowaniu, który winien być wykazany w zeznaniu rocznym czy odpisy amortyzacyjne od części wartości początkowej zakupionego środka trwałego sfinansowanej z tych środków stanowią koszty uzyskania przychodów.
 227. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-4a/05
  Czy są wolne od podatku dochodowego środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej?
 228. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-4/05
  Czy wydatki poniesione na zakup środka trwałego stanowią koszt uzyskania przychodów?
 229. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-4/05
  Czy wydatki poniesione na zakup środka trwałego stanowią koszt uzyskania przychodów?
 230. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/OPD/415-9/05/MP/2
  Czy zakup środków trwałych sfinansowany ze środków otrzymanych z Funduszu Pracy przez osobę bezrobotną na rozpoczęcie działalności gospodarczej powinno się ująć w kosztach uzyskania przychodów?
 231. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD3/4111/415/0008/05
  Czy otrzymana za pośrednictwem Urzędu Pracy dotacja z Funduszu Pracy przeznaczona na podjęcie działalności gospodarczej jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz czy należy zarówno środki z dotacji jak też wydatki pochodzące z tej dotacji ewidencjonować w księdze przychodów i rozchodów?
 232. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DPII/412/WOF-148/05
  Czy refundacja kosztów pomocy prawnej konsultacji i doradztwa związana z podjęciem działalności gospodarczej przez bezrobotnego wypłacona ze środków Funduszu Pracy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 233. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1439/DF/410/127/2005/14a
  Czy drobne niedopłaty wynagrodzeń lub składek na ubezpieczenie społeczne , Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nie uniemożliwiają zaksięgowania pełnoprawnych opłat w koszty uzyskania przychodów z uwagi na § 11 ust. 4 pkt. 5 rozporządzenia ministra finansów z 26 sierpnia 2003r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów / Dz. U. z 2003r. nr 152 z zm./
 234. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/21/PDI/4115-7a/2005
  Czy uzyskana w grudniu 2004 r. dotacja na podjęcie działalności gospodarczej przyznana przez Starostę za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych ?
 235. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD3.2-415-5/05
  Dotyczy momentu zaliczania do kosztów uzyskania przychodów podatku od nieruchomości, ubezpieczenia majątkowego płaconego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i czynszu inicjalnego oraz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów spółki jawnej składki dotyczącej wspólnika spółki - na Fundusz Pracy.
 236. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFI/415-6/05
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów składki ZUS-Fundusz Pracy opłacane za osobę prowadzącą działalność gospodarczą ?
 237. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1/415-23/05
  - jakie postępowanie jest prawidłowe, w momencie opłacania składki na Fundusz Pracy tylko przez jednego wspólnika spółki, wykazywanie w poz. 24 PIT-5L całej składki na ubezpieczenie społeczne wraz z Funduszem Pracy, czy doliczanie do kosztów spółki w księdze przychodów i rozchodów, czy też składkę na Fundusz Pracy należy rozliczyć po zamknięciu księgi jako koszt uzyskania danego wspólnika, który ją opłacał.
 238. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG/415-IX/35-6c/05
  Dotyczy możliwości uznania za koszty uzyskania przychodów - składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych opłacanych w części przez płatnika, w związku z zatrudnieniem małżonka.
 239. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I.US.PP-2/4411/16/2005
  Czy podatnikowi przysługuje prawo w całości odliczyć od podatku należnego podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakup narzędzi za kwotę uzyskaną ze środków Funduszu Pracy tytułem refundacji kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla skierowanej przez organ zatrudnienia osoby bezrobotnej?
 240. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1-423-9-2005-KW
  W jakim momencie wynagrodzenia za pracę, składki na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez pracodawcę, oraz składka na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Swiadczeń Pracowniczych stanowią koszt uzyskania przychodów?
 241. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-11/05
  Czy uzyskane środki pieniężne z Urzędu Pracy będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 242. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: U.S.I/1.415-419/04
  Czy przyznanie bezrobotnemu przez Powiatowy Urząd Pracy środków pieniężnych z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej należy traktować jako przychód z innych źródeł i w związku z tym wystawić informację PIT-8C?
 243. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/413/68/04/BB
  czy otrzymane przez osobę bezrobotną środki finansowe z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej stanowią przychód podatkowy; czy wydatki sfinansowane z tych środków będą kosztem podatkowym?
 244. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.39/DF/410/320/2004
  W którym momencie nastepuje zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów składki na ubezpieczenie społeczne podatników prowadzących działalność gospodarczą i składki na Fundusz Pracy.
 245. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-I-415/MM/20/2004
  Czy otrzymane przez bezrobotnego środki na podjęcie działalości gospodarczej, których przeznaczeniem jest zakup samochodu dostawczego, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym i w którym roku - bieżącym, czy też w 2005r., w którym upływa warunek 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z umową?
 246. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IIUS.I.PB/423-11/04
  Czy odsetki naliczone przez ZUS od niezapłaconych składek na Fundusz Pracy powinny być przez organizację posiadającą status organizacji pożytku publicznego opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 247. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PPE3/443-26/04
  Pytanie Podatnika dotyczy zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do opodatkowania podatkiem od towarów i usług refundacji otrzymanej z Funduszu Pracy na pokrycie wynagrodzeń i składek ubezpieczeniowych pracowników młodocianych?
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!