Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-477/12-4/KSU
  Czy Wnioskodawczyni prawidłowo zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne, koszty paliwa, napraw, części zamiennych z tytułu wykorzystywania zakupionych środków trwałych w pozarolniczej działalności gospodarczej?
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-453/12-4/KSU
  Czy Wnioskodawczyni prawidłowo zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne, koszty paliwa, napraw, części zamiennych z tytułu wykorzystywania zakupionych środków trwałych w pozarolniczej działalności gospodarczej?
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-520/12-3/IŚ
  w momencie otrzymania dofinansowania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do środków trwałych przez Spółkę przekształconą należy skorygować koszty podatkowe w Spółce przekształconej o amortyzację, która była zarachowana w koszty podatkowe u Przedsiębiorcy przekształconego oraz w Spółce przekształconej, w części dofinansowanej oraz ująć tę kwotę w przychodach niestanowiących przychodów podatkowych w Spółce przekształconej
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-179/12-4/KSU
  Czy Wnioskodawczyni prawidłowo rozlicza koszty uzyskania przychodów (tj. amortyzacja, koszty paliwa, naprawy, przeglądy, części zamienne, odsetki od kredytu) z tytułu wykorzystywania zakupionych środków trwałych w pozarolniczej działalności gospodarczej?
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-154/11-7/ŁM
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia od opodatkowania dochodu uzyskanego przez grupę producentów rolnych z dotacji przyznanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-79/11-7/ŁM
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia od opodatkowania dochodu uzyskanego przez grupę producentów rolnych z dotacji przyznanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-79/11-5/ŁM
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia od opodatkowania dochodu uzyskanego przez grupę producentów rolnych ze sprzedaży kurczaków.
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-112/11-4/AS
  Metoda wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów części odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych objętych dotacją przedmiotową z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1692/10/AP
  Czy w opisanym stanie faktycznym, fakt otrzymania dotacji powoduje konieczność uznania odpowiedniej jej części (tej, która pokrywa wydatki uznane uprzednio za koszty uzyskania przychodów) jako przychód okresu, w którym jest otrzymana, czy też dotacja pozostaje wolna od opodatkowania natomiast odpowiednią część już zarachowanych kosztów należy w tym przypadku uznać za koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, czy też być może w żaden sposób nie koryguje się ujętych kosztów uzyskania przychodów, dotacja pozostaje wolna od podatku, a wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów podlega tylko i wyłącznie część odpisów amortyzacyjnych od wartości środków trwałych, które podlegały refinansowaniu, jednak dopiero od momentu otrzymania dotacji?
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1099/10/AP
  Czy w opisanym stanie faktycznym, fakt otrzymania dotacji powoduje konieczność uznania odpowiedniej jej części (tej, która pokrywa wydatki uznane uprzednio za koszty uzyskania przychodów) jako przychód okresu, w którym jest otrzymana, czy też dotacja pozostaje wolna od opodatkowania natomiast odpowiednią część już zarachowanych kosztów należy w tym przypadku uznać za koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, czy też być może w żaden sposób nie koryguje się ujętych kosztów uzyskania przychodów, dotacja pozostaje wolna od podatku, a wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów podlega tylko i wyłącznie część odpisów amortyzacyjnych od wartości środków trwałych, które podlegały refinansowaniu, jednak dopiero od momentu otrzymania dotacji?
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-829/10/IG
  Czy kwoty umorzone przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wg informacji PIT-8C podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-678/10/BG
  - zaliczenia otrzymanej pomocy do przychodów podatkowych w części dotyczącej refundacji kosztów bieżącego remontu, - niezaliczenia do przychodów podatkowych środków pomocowych związanych z zakupem środków trwałych.
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1079/10/BG
  - zaliczenia otrzymanej pomocy do przychodów podatkowych w części dotyczącej refundacji kosztów bieżącego remontu, - niezaliczenia do przychodów podatkowych środków pomocowych związanych z zakupem środków trwałych,
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-524/10-5/KS
  należy wskazać, iż w sytuacji gdy pomoc w postaci dofinansowania zakupu środka trwałego jest wypłacane podatnikowi po oddaniu środka trwałego do używania, podatnik może w okresie do miesiąca poprzedzającego miesiąc faktycznego otrzymania dofinansowania zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od pełnej wartości początkowej środka trwałego, a od miesiąca, w którym otrzymano dofinansowanie – tylko od części wartości początkowej, która nie jest objęta dofinansowaniem. W konsekwencji w miesiącu otrzymania środków pomocowych Wnioskodawczyni winna dokonać korekty kosztów uzyskania przychodów (dotyczących wydatków sfinansowanych bezpośrednio z udzielonej pomocy, uprzednio zaliczonych do kosztów) poprzez zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów o odpowiednią część wcześniejszych odpisów amortyzacyjnych.
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1396/09/AP
  Czy w opisanym stanie faktycznym wydatki ponoszone w latach następnych po otrzymaniu pomocy finansowej opisanej w punkcie 54 niniejszego wniosku a sfinansowane z tej pomocy stanowić będą koszty uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-996/09-4/JF
  Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług nabywanych w związku z realizacją przedmiotowej projektu.
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-551/09/AM
  Czy dotacja przyznana decyzją w 2008 r., której środki wpłynęły w 2009 r., powinna być opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-166/09-4/AS
  ustalenie przychodu podatkowego z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Unii Europejskiej przez grupę producentów rolnych w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów wydatków bezpośrednio sfinansowanych dotacją
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-178/09-6/EK
  Czy dotacja (pomoc finansowa na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem grupy producentów i prowadzeniem działalności administracyjnej) otrzymana z ARiMR dla grupy producenckiej jest wolna od podatku dochodowego od osób prawnych?
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-109/09/HD
  Czy otrzymane środki są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Jeśli tak, to jak prawidłowo ustalić koszty uzyskania przychodów?
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-14/09-5/EK
  1. Czy niewykorzystana dotacja przechodząca na kolejne lata podlega opodatkowaniu? 2. Czy wydatki pokrywane ze środków finansowych pochodzących z ARiMR mogą być rozliczane przed wpływem środków na rachunek bankowy?
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-14/09-4/EK
  1. Czy niewykorzystana dotacja przechodząca na kolejne lata podlega opodatkowaniu? 2. Czy wydatki pokrywane ze środków finansowych pochodzących z ARiMR mogą być rozliczane przed wpływem środków na rachunek bankowy?
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-712a/08/DK
  Czy dotacje otrzymane w roku 2006 winny być opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie decyzji ARiMR z 2005 r.?
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-712b/08/DK
  Czy dotacje otrzymane w roku 2007 winny być opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie decyzji ARiMR z 2006 r.?
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-712c/08/DK
  Czy dotacje otrzymane w roku 2008 winny być opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie decyzji ARiMR z 2007 r.?
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-522/08-2/DS
  Pytanie dotyczy zakwalifikowania i wysokości wskazanej powyżej dotacji. Czy przychody z tytułu zaksięgowanej dotacji (łącznie z podatkiem VAT) należy traktować jako przychody z działalności rolniczej, czy pozarolniczej oraz czy słusznie Spółka księguje na konto dotacji całą kwotę (tzn. z podatkiem VAT) dopłaty?
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1335/08-2/IG
  Czy otrzymana płatność z tytułu cukru tzw. płatność cukrowa - podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 29 pkt 1 ustawy?
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-915/08-2/GJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 20.06.2008r. (data wpływu 26.06.2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania dotacji -jest prawidłowe.W dniu 26.06.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku d ...
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-562/08-2/SAP
  Czy pomoc otrzymana z ARiMR korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)?
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-24/07/LSz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 12 lipca 2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług "płatności cukrowej" -jest prawidłowe.W dniu 17 lipca 2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotycząc ...
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-17/07-2/HS
  Pomoc finansowa z funduszy strukturalnych przeznaczona na inwestycje.
 32. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US300/415-40/07/KCz
  Pytanie dotyczącej zwolnienia z opodatkowania zarówno zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jak też podatkiem dochodowym od osób fizycznych , otrzymanych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotacji na częściowe pokrycie kosztów zbierania i transportu padliny.
 33. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-7/2007
  Czy przyznana na podstawie decyzji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa płatność cukrowa, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 34. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443-6/07
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług pomoc finansowa otrzymywana z ARiMR na zbiórkę i transportu zwłok zwierzęcych do zakładów uprawnionych do przetwarzania odpadów ?
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/423-2/07/PS
  Czy otrzymane przez Spółkę dofinansowanie w postaci dotacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może być zaliczone do przychodów z działalności rolniczej, których udział określa się w przychodach ogólnych obliczając wskaźnik o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-30/07-2/GD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Instytutu X Rolnictwa , przedstawione we wniosku z dnia 05.07.2007r. (data wpływu 06.07.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa obniżenia podatku należnego o podatek naliczony -jest prawidłowe.W dniu 06.07.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatk ...
 37. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-30/07/KR
  Czy "płatność cukrowa" podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 38. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415/1/14/07
  Czy zwolnione od podatku dochodowego jest dofinansowanie otrzymane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zakup ciągnika używanego w prowadzonej działalności gospodarczej?
 39. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1413/PP/443-5/07
  Jak w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług należy traktować otrzymaną pomoc finansową z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tj czy jest ona obrotem w rozumieniu ustawy o VAT?
 40. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-57/06
  Pytanie podatnika Czy prawidłowo naliczono do celów podatkowych na podstawie art. 16 k ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych amortyzacje od nowo zakupionej linii do produkcji serów w wysokości 30 % a linia ta będzie dofinansowana w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego przez ARiMR w wysokości 50 % wartości inwestycji ? Jaką część amortyzacji zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w latach następnych?
 41. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1427/ZO/415-11/06
  Czy dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych, wypłacane z funduszy unijnych i krajowych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stanowią przychód/dochód i czy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 42. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-17/06
  - Czy można odliczać podatek VAT od tego rodzaju inwestycji ?
 43. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/443-20/06
  Czy Gmina miała prawo do odliczenia podatku VAT ?
 44. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-83/151/06/MC
  Czy pomoc finansowa na działalność polegającą na zbieraniu zwłok zwierzęcych i ich transporcie do zakładu przetwarzającego, otrzymana od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zgodnie z umową między Spółką a ARiMR, podlega zwolnieniu od podatku w myśl art. 17 pkt 14b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 45. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD 415/5/2006
  Czy dofinansowanie otrzymane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zwrot poniesionych kosztów do zakupu maszyn w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzcja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2005" podlega zwolnieniu od podatku dochodowego ?
 46. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-5/06
  Czy otrzymana pomoc finansowa z ARiMR zwolniona jest z opodatkowania podatkiem dochodowym?
 47. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/432-2/Z/K/05
  Dotyczy mażliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od tej części wartości początkowej środków trwałych - sfinansowanych z otrzymanych środków pomocowych ?
 48. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/432-5/Z/K/05
  Dotyczy opodatkowania otrzymanej dotacji z programu SAPARD.
 49. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/432-1/Z/K/05
  Dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów tych wydatków (narzędzi), które zostały pokryte dotacją?
 50. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-III-443/101/J/2005
  Czy będąc rolnikiem ryczałtowym, prowadzącym dział specjalny produkcji rolnej - uprawa grzybów - dokonującym sprzedaży na rzecz podatników podatku VAT, nie ma możliwości odzyskania podatku w systemie VAT?
 51. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP-443/46/2005
  Czy Gmina nie mając możliwości odzyskania podatku VAT w jakikolwiek sposób, w tym w systemie VAT i poza nim może zaliczyć podatek VAT do kosztów kwalifikowanych inwestycji?
 52. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III/VAT/443/35/2005
  Zapytanie rolnika ryczałtowego w sprawie możliwości zwrotu podatku od towarów i usług poprzez zaliczenie tego podatku do kosztów kwalifikowanych w związku z realizowaną przez niego inwestycją finansowaną w ramach programu SAPARD.
 53. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/1110/443/100/2005/IW
  Wnioskodawca zwraca się z zapytaniem czy Gmina ... ma możliwość odzyskania podatku VAT w jakikolwiek sposób w systemie VAT i poza nim.
 54. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1/16/05
  Pytanie dotyczy braku możliwości odzyskania podatku VAT w systemie VAT i poza nim w zakresie poniesionych wydatków na inwestycję realizowaną w ramach programu SAPARD na podstawie umowy zawartej w dniu 30.06.2004 r.
 55. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/1-4430/64/05
  Czy możliwe jest otrzymanie zwrotu podatku z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?
 56. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-222-211/05/SZM
  Jak amortyzować środki trwałe przekazane do używania w 2004 i 2005 r., jeżeli częściowo są finansowane ze środków z funduszy Unii Europejskiej i z funduszy krajowych - program SAPARD? Termin wpływu dotacji na konto Spółki określono do października 2005 r. Czy skorygować odpisy umorzeniowe za rok ubiegły, czy od miesiąca otrzymania dotacji?
 57. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/021/443/83/05/IW
  Czy nieodliczony podatek VAT stanowi koszt kwalifikowany inwestycji?
 58. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-3/423/2/05/MZ
  1. Czy otrzymana pomoc - dofinansowanie w ramach projektu "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich 2004-2006" z publicznych środkow krajowych i wspólnotowych, polegające na zwrocie kosztów kwalifikowanych - stanowić będzie dla jednostki przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ? 2. Czy koszty pokryte ze środków pomocowych (publicznych środków krajowych i wspólnotowych) traktować należy jako koszty uzyskania przychodów ?
 59. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPE3/443-23/05
  Pytanie Podatnika dotyczy zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do możliwości uzyskania zwrotu podatku naliczonego VAT z tytułu realizacji inwestycji - "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami II etapu w miejscowości XXXX-zadanie 2" przy udziale środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Specjalnego Funduszu Akcesyjnego na rzecz Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD)?
 60. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD-415/12/05
  Czy otrzymane przez Nadleśnictwo od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dopłaty do gruntów rolnych i przekazane dzierżawcom tych gruntów będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 61. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/16/2005
  Czy Gmina realizując inwestycję - budowa oczyszczalni ścieków wraz z przyłączami , która to inwestycja została zrealizowana przy udziale środków własnych, ludności i w ramach programu przedakcesyjnego UE SAPARD będzie miała możliwość odliczenia podatku VAT zawartego w zakupach dotyczących tej inwestycji ?
 62. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/60/05
  Czy Gmina (będąca płatnikiem podatku VAT) ma możliwość odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących inwestycję polegającą na przebudowie (modernizacji) dróg gminnych, współfinansowaną z Funduszu SAPARD?
 63. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1427/ZV/443-7/05
  Czy w świetle przepisów rozporządzenia Rady Ministrówz dnia 14.05.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań oraz sposobów realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej oraz urzędowej wykładni Ministerstwa Finansów zawartej w piśmie z dnia 29 lipca 2004 r. znak BC2/033/JO/304/04, w przypadku Gminy ........możliwe jest odzyskanie od Urzędu Skarbowego podatku VAT od realizowanej inwestycji w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej?
 64. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-15/05
  Czy podatnik ma możliwość odzyskać podatek od towarów i usług w związku z wydatkami poniesionymi na inwestycję współfinansowaną z programu SAPARD na podstawie umowy zawartej przed 1.05.2004 r.?
 65. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ULP-I/443-21/2005
  Czy podatek VAT może stanowić koszt kwalifikowany w ramach Programu SAPARD?
 66. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/45/05
  Czy rolnik ryczałtowy nie prowadzący działalności gospodarczej, który nie dokonuje sprzedaży produktów rolnych pochodzących z własnej plantacji ma możliwość w jakikolwiek sposób odzyskać podatek VAT?
 67. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-09/05
  Czy podatnik ma możliwość odzyskać podatek VAT w związku z wydatkami poniesionymi na inwestycje współfinansowane z programu SAPARD nie będąc podatnikiem podatku od towarów i usług?
 68. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-5/05
  Czy jest możliwe obniżenie podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu robót budowlanych i modernizacyjnych dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych, współfinansowanych ze środków Programu SAPARD ?
 69. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OP-423/3/05
  Czy odpisy amortyzacyjne od składników majątkowych dokonane przed otrzymaniem dotacji z programu SAPARD są kosztami uzyskania przychodów w całości, czy też jedynie w tej części jaka odpowiada sfinansowanym przez jednostkę wydatkom na ich nabycie?
 70. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OP-423/4/05
  Czy wydatek poniesiony na opracowanie planu przedsięwzięcia (wniosku o dotację) w ramach programu SAPARD jest kosztem uzyskania przychodów ?
 71. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/P1/423-0020/1/05/AP
  Czy część środków finansowych otrzymanych w ramach programu SAPARD na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego zalicza się do przychodów stosownie do postanowień art. 12 ust. 4 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 72. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/P1/423-0020/2/05/AP
  Czy odpisy amortyzacyjne od tej części zakupionych środków trwałych, która została zwrócona w ramach programu SAPARD będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów?
 73. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/021/443/19/05/IW
  Czy rolnik ryczałtowy może odzyskać zwrot podatku VAT od Urzędu Skarbowego w przypadku, gdy zakupił maszyny rolnicze i w ramach programu SAPARD z ARiMR otrzymał dotację, którą objęto kwotę netto zakupu, bez podatku VAT?
 74. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-406/28/2005
  1. Czy kwota pomocy finansowej otrzymanej od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a jeżeli, tak to w jakiej wysokości? 2. Czy podatnikowi przysługuje w pełnej wysokości prawo do odliczenia podatku od towarów i usług od zakupu środków trwałych, finansowanych z funduszy własnych oraz uzyskanych w ramach powyższej pomocy?
 75. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-14/CIT/05
  Czy wydatek poniesiony na opracowanie wniosku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dotację ze środków SAPARD jest kosztem uzyskania przychodu w momencie poniesienia wydatku?
 76. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-11/05
  Podatnik prowadzi gospodarstwo rolne i jest rolnikiem ryczałtowym. Podatnik ubiega się o uzyskanie dotacji na zakup ciągnika rolniczego do celów działalności rolniczej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" w zakresie działania "Inwestycje w gospodarstwach rolnych". Jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych i z tego tytułu jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Podatnik pyta czy przysługuje odliczenie (zwrot) podatku VAT wykazanego w fakturach VAT dotyczących poniesionych kosztów zakupu ciągnika rolniczego w ramach inwestycji finansowanych ze środków pochodzących z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?
 77. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP III/4409/443/13/IK/05
  czy można zaliczyć podatek VAT do kosztów kwalifikowanych zadania dot.dostosowania budynku do celów agroturystycznych, realizowanego w ramach programu SAPARD.
 78. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/1110/443/23/2005/IW
  Czy rolnik nie niebędący podatnikiem podatku od towarów i usług może odzyskać podatek VAT w jakikolwiek sposób w systemie podatkowym i jakie warunki musi spełnić aby ten zwrot otrzymać.
 79. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP443/3/2005/JF
  Czy podatek VAT może być kosztem kwalifikowanym przed rejestracją do podatku VAT oraz po rejestracji do podatku VAT?
 80. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IV-443/09/2005/VAT
  Zapytanie podatnika dotyczy potwierdzenia, że podatnik jako rolnik ryczałtowy nie korzysta ze zryczałtowanego zwrotu podatku VAT od sprzedawanych nieprzetworzonych produktów rolnych, ponieważ dokonuje sprzedaży swoich produktów wyłącznie odbiorcom bezpośrednim.
 81. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-1/05
  Czy dotacja, otrzymana z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na budowę sieci wodociągowej z przyłączami, jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług?
 82. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/3/05
  Czy gmina jako zarejestrowany podatnik VAT, ma prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu prowadzonych inwestycji, polegających na modernizacji i budowie dróg gminnych w ramach swojej statutowej działalności?
 83. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP443/4/05/BF
  Czy podatek VAT może być kosztem kwalifikowanym przy zadaniu "Punkt informacyjny o gminie" współfinansowanego ze środków w ramach programu SAPARD w Gminie?
 84. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423/1/2005
  Czy podatek od towarów i usług oraz podatek dochodowy należny z tytułu realizacji wymienionych zadań u udziałem programu SAPARD, stanowią dla Gminy koszt kwalifikowany.
 85. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP_423_01_05_2
  Czy stowarzyszenie korzystające ze zwolnienia przedmiotowego ma możliwość odliczenia podatku VAT (związany z dofinansowaniem w ramach programu SAPARD) na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych?
 86. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP_443_1_11_05
  Mozliwość odzyskania podatku VAT przez Stowarzyszenie (nie będące podatnikiem VAT) od poniesionych nakładów finansowych na inwestycje wykonane w ramach programu SAPARD.
 87. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.IV-443/04/2005/VAT
  Podatnik jest rolnikiem, nie prowadzącym innej działalności gospodarczej i nie świadczy usług z tytułu których byłby podatnikiem podatku VAT na terenie działania Urzędu Skarbowego w Puławach ani też innych Urzędów Skarbowych. W dniu 30.04.2004r zawarł Pan umowę nr X z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie - na realizację przedsięwzięcia przy udziale pomocy finansowanej z funduszy Unii Europejskiej i funduszy krajowych - Program SAPARD - w ramach tworzenia źródeł dodatkowego dochodu w gospodarstwach rolnych. Prowadzona inwestycja to kompleks turystyczny (agroturystyka). Zapytanie podatnika dotyczy możliwości odzyskania podatku VAT zawartego w fakturach VAT dokumentujących zainwestowane środki finansowe. Zdaniem podatnika nie ma on możliwości odebrania VAT-u z Urzędu Skarbowego.
 88. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-1/05
  Czy istnieje możliwość odliczenia podatku naliczonego zawartego w zakupach dot. realizowanej przez gminę inwestycji - budowa kanalizacji sanitarnej, współfinansowanej w ramach Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD)?
 89. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.III.443/1/05
  Stan faktyczny:Gmina zawarła z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie umowę w dniu 30 czerwca 2004r na realizację zadania: "Przebudowa szlaków pieszych, terenów zieleni i parkingów w mieście ..." z udziałem Programu SAPARD, termin realizacji zadania - 20 września 2004r., koszt zadania ogółem - 43077,11zł., w tym podatek VAT 7768,11zł., realizacja faktury - 23 września 2004r.. Gmina nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT.Stanowisko Pytającego:Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym Gmina nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w trybie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (D. U. nr 54 poz. 535) oraz §27a ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (D. U. nr 97, poz. 970 ze zm.).
 90. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.III.443/3/05
  Stan faktyczny:Gmina zawarła z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie umowę w dniu 30 czerwca 2004r na realizację zadania: "Budowa sieci kanalizacyjnej w ... od "ul. ... do ul. ..." z udziałem Programu SAPARD, termin realizacji zadania - 30 lipca 2004r., koszt zadania ogółem -99837zł., w tym podatek VAT 6531,39zł., realizacja faktury - 25 września 2004r.. Gmina nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT.Stanowisko Pytającego:Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym Gmina nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w trybie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (D. U. nr 54 poz. 535) oraz §27a ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (D. U. nr 97, poz. 970 ze zm.).
 91. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.III.443/2/05
  Stan faktyczny:Gmina zawarła z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie umowę w dniu 25 czerwca 2004r na realizację zadania: "Rozbudowa stacji wodociągowej w ... wraz z rozbudową wodociągu z przyłączami w ..." z udziałem Programu SAPARD, termin realizacji zadania - 31 października 2004r., koszt zadania ogółem -258730,94zł., w tym podatek VAT 16926,32zł., realizacja faktury - 9 września 2004r.. Gmina nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT.Stanowisko Pytającego:Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym Gmina nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w trybie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (D. U. nr 54 poz. 535) oraz §27a ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (D. U. nr 97, poz. 970 ze zm.).
 92. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POIV-443/1/05
  Czy w związku z zawartą dnia 29.06.2004 r. umową z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podatek naliczony związany z inwestycjami w ramach projektu współfinansowanego ze środków programu SAPARD może być uznany za koszt kwalifikowany w sytuacji gdy Strona nie ma możliwości odzyskania podatku w systemie VAT i poza nim?
 93. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DP.III.443/120/04
  W dniu 23.06.2004r. Gmina zawarła umowę z ARiMR, na dofinansowanie w ramach programu SAPARD inwestycji pod nazwą "prace wykończeniowe sali pingpongowej z zapleczem magazynowym przy budynku Szkoły podstawowej. Realizacja zadania dokumentowana fakturą wystawioną 2.11.2004r. na kwotę brutto 185388,20 zł. W pismach, które otrzymywaliśmy od ARiMR że podatek VAT nie może stanowić kosztów kwalifikowanych objętych refundacją ze strony ARiMR oraz, że w myśl par.27a rozporządzenia Min.Fin. z dnia 27.04.2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97 poz.970 ze zm.) o zwrot tego podatku należy ubiegać się we właściwym terytorialnie urzędzie skarbowym.Czy Gmina, nie będąca podatnikiem podatku od towarów i usług, w myśl powyższych przepisów ma podstawę do ubiegania się o zwrot podatku VAT. Czy w razie braku możliwości odliczenia podatku VAT zawartego w fakturze, może on stanowić koszt uzyskania przychodu dla Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych.
 94. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I-415/1-5/2004
  - Czy naliczanie odpisów amortyzacyjnych może odbywać się od wartości początkowej środków trwałych ustalonych zgodnie z art. 22g ust. 1 ustawy o podatku od osób fizycznych tzn. wg. kosztów wytworzenia? - Czy przekazane środki z programu SAPARD będą miały wpływ na ustalenie zmiany wartości początkowej dla celów amortyzacji, a jesli tak to od kiedy. - Czy naliczona amortyzacja w całości będzie stanowiła koszty uzyskania przychodu? - Czy środki uzyskane z SAPARD jako pomoc finansowa na powyższe przedsięwzięcie będą przychodem podlegającym opodatkowaniu? - Czy podatek VAT naliczonyw fakturach wystawionych po 23.06.2004 r. czyli w momencie obowiązywania już rozporządzenia regulującego zwrot podatku VAT z tyt. zakupu towarów i usług pokrytych środkami SAPARD, będzie można rozliczyć z Urzędem Skarbowym w ciągu 60 lub 25 dni, w taki sposób jak rozliczano przed wprowadzeniem zmian do ustawy? - Czy przekazane z ARiMR środki na dofinansowanie kosztów bydowy w ramach SAPARD będą stanowiły pomoc publiczną dla przedsiębiorców? Jeżeli tak to kiedy należy złożyć wniosek do US i jak ma być opodatkowana kwota pomocy?
 95. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: POIV-443/147/04
  1. Czy rolnik ryczałtowy prowadzący działalność gospodarczą w ramach indywidualnego gospodarstwa rolnego ma możliwość odzyskania podatku naliczonego zapłaconego przy realizacji inwestycji finansowanych w ramach funduszy strukturalnych tak jak ma to miejsce w przypadkach określonych w art. 27a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23.06.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT? 2. Czy w sytuacji ponownego wyboru zwolnienia o którym mowa w art. 43 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług powstanie obowiązek sporządzenia remanentu likwigacyjnego i zwrotu wcześniej odliczonego podatku naliczonego od dokonanych zakupów? 3. Czy przekazanie gospodarstwa rolnego następcy prawnemu przez podatnika VAT niekorzystającego ze zwolnienia stanowi likwidację działalności gospodarczej?
 96. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DP/443-172/2004
  Czy gmina ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług, związanego z realizacją projektu współfinansowanego ze środków programu SAPARD?
 97. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.RPP-415/VAT/107/04
  Czy przebudowa budynku gospodarczego na cele agroturystyczne może być opodatkowana stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7 %?
 98. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-4431/64/JG/04
  Czy istnieje możliwość odzyskania podatku naliczonego od inwestycji zrealizowanej w ramach programu SAPARD ?
 99. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-25/024/404/246/04
  Czy podatek VAT zawarty w zakupach realizowanych przez urząd gminy realizowanych w ramach programu SAPARD jest kosztem kwalifikowanym?
 100. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-154/04
  1.Czy Gmina jako beneficjent środków Unii Europejskiej otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach programu SAPARD może odzyskać zwrot podatku VAT z tytułu realizacji inwestycji. Gmina nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług.Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Gmina w 2004r. realizuje inwestycje z udziałem Programu SAPARD: budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami I i III etap w P oraz modernizację boiska sportowego w P. Umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, określające warunki i zakres udzielonej pomocy finansowej, zawarto odpowiednio w dniu 28 maja 2004r. i 30 czerwca 2004r.
 101. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/228/04
  Czy beneficjent Programu SAPARD ma możliwość zaliczenia podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych inwestycji Programu SAPARD?
 102. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DP.III.443/111/04
  Proszę o potwierdzenie, że Gmina nie ma możliwości odzyskania podatku VAT od zadania inwestycyjnego tj. przebudowa szlaków pieszych terenów zieleni i parkingów przy współudziale środków z programu SAPARD. Umowa z ARiMR została zawarta 30.06.2004r. Faktura wystawiona 14.09.2004r.
 103. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/47/HK/04
  czy nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w jakikolwiek sposób, w tym w systemie VAT i poza nim oraz czy analizując urzędową wykładnię Ministra Finansów zawartą w piśmie z dnia 29 lipca 2004r. oznaczoną BC2/033/JO/304/04, Gmina ma możliwość odzyskania od urzędu skarbowego podatku VAT od przedmiotowego zadania.
 104. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.III/VAT/005/119/2004
  W związku ze złożeniem przez Gminę wniosku do programu LEADER, prosimy o informację, czy kwota podatku od towarów i usług obejmujące ten projekt może zostać umieszczona w kosztach kwalifikowanych przedsięwzięcia, ponieważ nie jest ona odpisywana bądź odzyskiwana przez jednostki samorządu terytorialnego.
 105. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: POIV-443/146/04
  Czy w związku z zawartymi w dniach 24 maja i 30 cerwca 2004 r. umowami z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Gmina ma możliwość odzyskania podatku naliczonego od zakupów towarów i usług przy wykonaniuinewstycji realizowanych w ramach programu SAPARD? Czy podatek ten może być uznany za koszt kwalifikowany?
 106. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.IV-443/96/2004/VAT
  Gmina w ramach programu SAPARD realizowała inwestycję "Remont ścieżek spacerowo - widokowych w obrębie terenów łąkowych w sąsiedztwie parku …." , zgodnie z umową z dnia 30.06.2004 r. zawartą pomiędzy Gminą a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zakupy dokonywane w związku z realizacją inwestycji nie są związane ze sprzedażą opodatkowaną Gminy. Gmina nie może odzyskać podatku VAT w jakikolwiek sposób w tym w systemie VAT i poza nim, np. w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. Czy podatek VAT można zaliczyć do kosztu kwalifikowanego w programie SAPARD?
 107. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-421/3/2004
  Czy podatek od towarów i usług oraz podatek dochodowy należny z tytułu realizacji wymienionych zadań u udziałem programu SAPARD, stanowią dla Gminy koszt kwalifikowany.
 108. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.X-443/142/04
  - dotyczy prawa odliczania VAT od zakupów inwestycyjnych na usługi agroturystyczne, refundowanych ze środków programu SAPARD.
 109. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.IV-443/94/2004/VAT
  Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług, który zapłaci na podstawie umowy zawartej z wykonawcą, w jakikolwiek sposób, w tym na podstawie przepisów o VAT i poza tymi przepisami? Dokonywane zakupy nie są związane ze sprzedażą opodatkowaną Gminy (inwestycja polega na modernizacji obiektów zaplecza sportowego). Umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawarto 28.06.2004 r. Przedstawienie pisemnej odpowiedzi na nasze zapytanie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest warunkiem zaliczenia podatku VAT do kosztów kwalifikowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków programu SAPARD.
 110. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.IV-443/95/2004/VAT
  Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług, który zapłaci na podstawie umowy zawartej z wykonawcą, w jakikolwiek sposób, w tym na podstawie przepisów o VAT i poza tymi przepisami? Dokonywane zakupy nie są związane ze sprzedażą opodatkowaną Gminy, gdyż wybudowana kanalizacja po dokonaniu odbioru inwestycji zostanie przekazana do eksploatacji Zakładowi Usług Komunalnych. Umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawarto 04.06.2004 r. Przedstawienie pisemnej odpowiedzi na nasze zapytanie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest warunkiem zaliczenia podatku VAT do kosztów kwalifikowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków programu SAPARD.
 111. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-2/443/121/2004
  Spółka otrzymała w ramach funduszy SAPARD z ARiMR znaczną kwotę stanowiącą zwrot poniesinych na budowe hali produkcyjnej. 1.czy otrzymana od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach funduszu SAPARD kwota stanowiąca refundację wydatków związanych z budową hali produkcyjnej powiększa statystyczną wartość sprzedaży przedmiotowo zwolnionej w rozumieniu art 90 ust .7 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług?2. czy strukturą sprzedaży należy rozliczyć łączną kwotę podatku naliczonego za osiem miesięcy 2004r. czy tylko jego wyodrębnioną część związaną ze sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną
 112. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.IV-443/93/2004/VAT
  Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług zapłaconego od faktury za wybudowanie kanalizacji na terenie wsi? Umowa z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa została zawarta 16.06.2004 r. Inwestycja została przekazana do eksploatacji Zakładowi Komunalnemu Związku Gmin, a dokonywane przez Gminę zakupy nie są związane z jego sprzedażą opodatkowaną. Informacja w przedmiotowej sprawie jest niezbędna w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa celem zaliczenia podatku VAT do kosztów kwalifikowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków programu SAPARD.
 113. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/44/HK/04
  pytanie o możliwość odzyskania podatku VAT poniesionego przy realizowaniu inwestycji współfinansowanych ze środków Programu SAPARD w świetle przepisów ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004 r.
 114. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.IV-443/90/2004/VAT
  Gmina dokonuje zakupów w związku z modernizacją dwóch dróg i zakupy te nie są związane z jej sprzedażą opodatkowaną. Inwestycja realizowana jest przy udziale środków SAPARD - umowa o współfinansowaniu z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa została zawarta dnia 15.08.2004 r. Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku VAT w jakikolwiek sposób, w tym w systemie VAT i poza nim?
 115. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DP.III.443/102/04
  Proszę o potwierdzenie, że Gmina nie ma możliwości odzyskania podatku VAT od zadania inwestycyjnego tj. budowa sieci kanalizacyjnej przy współudziale środków z programu SAPARD. Umowa z ARiMR została zawarta 30.06.2004r.
 116. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-29/04
  Czy rolnik ryczałtowy ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w systemie tego podatku lub poza nim w związku z realizowaną przez niego inwestycją ?
 117. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III/443-65/04
  Zwracamy się z prośbą o udzielenidpowiedze oi, czy Gmina ...... odzyska z urzędu skarbowego zapłacony podatek VAT, w związku z realizacją inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej", przy udziale środków SAPARD. W dniu 30.06.2004r. gmina ....... zawarła umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowę o udzielenie pomocy finansowej z funduszy Unii Europejskiej i funduszy krajowych - Program SAPARD na realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej. We wniosku o płatność jako koszty kwalifikowane ww. inwestycji ujęliśmy również podatek VAT. Agencja kwestionuje powyższe stanowisko i odmawia przyznania kwoty zapłaconego przez gminę .......... podatku VAT. Gmina nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, ponieważ usługa w postaci przebudowy drogi gminnej zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) nie jest wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a zatem zapłacony podatek VAT z tytułu inwestycji podlega refundacji przez ARiMR.
 118. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III/443-70/04
  Zwracamy się z zapytaniem w sprawie zwrotu naliczonego podatku VAT od zrealizowanej inwestycji "Modernizacja drogi gminnej". Zgodnie z umową zawartą w dniu 30.06.2004r. pomiędzy ARiMR, a gminą ......... pomoc finansowana na realizację ww. zadania miała wynosić 71,91% kosztów kwalifikowanych inwestycji w tym 7% podatku VAT. Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej oraz wykładnią Ministra Finansów podatek VAT nie może stanowić kosztów kwalifikowanych w ramach realizacji inwestycji ze środków programu SAPARD i nie będzie obję tyrefundacją ze strony ARiMR. Jedyny wyjątek stanowić ma sytuacja, gdy podmiotowi finansującemu zakupy ze środków funduszu nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT z tytułu danego zakupu. Urząd gminy ......... stoi na stanowisku, że od zrealizowanej inwestycji nie będzie mógł odliczyć podatku VAT ponieważ nie ma podatku należnego w tym zakresie. W związku z powyższym jeżeli urząd gminy ......... nie ma możliwości odliczenia to czy może ubiegać się o zwrot ww. podatku VAT od urzędu skarbowego.
 119. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III/443-62/04
  Prosimy o udzielenie odpowiedzi w następującej sprawie: Urząd Gminy ....... zawarł z ARiMR umowy w ramach programu SAPARD o pomoc finansową z Unii Europejskiej i funduszu krajowego na "modernizację" drogi gminnej i "budowę sieci wodociągowej z przyłączami", w których ARiMR udzieliła pomocy finansowej w 70% całkowitych kosztów kwalifikowanych inwestycji (łącznie z podatkiem VAT). W dniu 15.09.2004r. otrzymaliśmy pismo z agencji, w którym poinformowano nas o konieczności podpisania aneksów do wniosków o płatność określających nową wartość pomozy pomniejszoną o wartość podatku VAT, bądź przedłożenia zaświadczenia z właściwego US, że podatek VAT z tytułu realizacji ww. inwestycji jest dla naszego urzędu kosztem kwalifikowanym. Naszym zdaniem podatek VAT może być kosztem kwalifikowanym, o ile nie jest odzyskiwany przez podatnika.
 120. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USIII-443/i15_3134/32/04/GCS
  Czy Gmina otrzyma zwrot podatku od towarów i usług z tytułu nabycia usługi, na którą zawarto umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Programu Sapard ?
 121. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: POIV-443/134/04
  Czy jako rolnik ryczałtowy prowadzący działalność gospodarczą w ramach indywidualnego gospodarstwa rolnego mam możliwość w jakikolwiek sposób odzyskać podatek naliczony zapłacony przy zakupach związanychz tą działalnością? Czy zatem podatek VAT stanowi u mnie koszt kwalifikowany w ramach programu SAPARD?
 122. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-102/04
  Złożone zapytanie dotyczy możliwości zwrotu podatku od towarów i usług wynikającego z faktur dokumentujących dokonane zakupy przez rolnika ryczałtowego realizującego inwestycję współfinansowaną ze środków Programu SAPARD, polegającą na budowie silosów zbożowych BIN 60WR w rejonie o niekorzystnych warunkach zagospodarowania.Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że dokonuje Pan dostawy produktów rolnych na rzecz podatników VAT. Umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, określającą warunki i zakres udzielonej pomocy finansowej zawarto w dniu 23 kwietnia 2004r.
 123. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.IV-443/88/2004/VAT
  Czy jestem rolnikiem ryczałtowym, świadczącym dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej podmiotom nie prowadzącym działalności gospodarczej?Produkty rolne produkowane w gospodarstwie rolnym są sprzedawane wyłącznie podmiotom nie będącym podatnikami podatku VAT. Prowadzę gospodarstwo agroturystyczne. Oświadczam, że nie jestem podatnikiem podatku VAT, nie prowadzę działalności gospodarczej, nie jestem zarejestrowanym podatnikiem na terenie działania innego urzędu skarbowego oraz nie mam możliwości odzyskania podatku VAT w jakikolwiek inny sposób i nie ma możliwości zaliczenia podatku VAT do kosztów działalności gospodarczej. Poniosłam wydatki na wykonanie ogrodzenia, ocieplenia budynku mieszkalnego, zakup wyposażenia pokoi oraz zakup rowerów - w celu prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego (zakupy udokumentowane są fakturami VAT).
 124. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-062/04
  Czy rolnikowi ryczałtowemu (nie będącemu podatnikiem podatku od towarów i usług) przysługuje prawo do odzyskania podatku VAT w związku zakupem ciągnika i agregatu podorywkowego współfinansowanym ze środków Programu SAPARD( Umowa z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa została podpisana w dniu 22.06.2004r.)?
 125. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-132/04
  Podatnik prowadzi gospodarstwo rolne ( produkcja i sprzedaż bydła i trzody chlewnej). Produkcję swoją sprzedaje na rzecz zakładów mięsnych i otrzymują faktury VAT RR. Podatnik pyta czy przysługuje zwrot podatku VAT wykazanego w fakturach VAT dotyczących poniesionych kosztów w ramach inwestycji finansowanych ze środków pochodzących z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?
 126. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-8/PPM/443-32/04
  Podatnik jest rolnikiem, wykorzystuje produkty rolne na własne potrzeby. Prowadzi działalność agroturystyczną - wynajem 3 pokoi. Podpisał umowę z ARiMR w ramach SAPARD w dniu 25 kwietnia 2004 na dofinansowanie inwestycji polegającej na dostosowaniu gospodarstwa do tej działalności. Pytanie dotyczy możliwości odzyskania podatku VAT naliczonego w jakiejkolwiek formie.
 127. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.III/VAT/005/100/2004
  W związku z ubieganiem się o dofinansowanie przez Gminę, prosimy o informację, czy kwota podatku od towarów i usług obejmująca inwestycje: przebudowy dróg i budowy, modernizacji i wyposażenia świetlic wiejskich i baz noclegowych może zostać umieszczona w kosztach kwalifikowanych przedsięwzięcia, ponieważ nie jest ona odpisywana bądź odzyskiwana przez jednostki samorządu terytorialnego.
 128. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.III-443/54/2004
  Czy podatek VAT może stanowić koszt kwalifikowany w ramach realizacji inwestycji współfinansowanej ze środków Programu SAPARD w sytuacji gdy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i nie można skompensować podatku VAT w postaci zmniejszenia swoich zobowiązań z tytułu podatku dochodowego.
 129. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-XII-4430/49/2004
  Dotyczy : braku możliwości odzyskania przez Urząd Miejski podatku VAT w tym systemie VAT i poza nim.
 130. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-4431/52/JG/04
  Z przedstawionego w zapytaniu stan faktyczny wynika, iż Gmina (...) zawarła w dniu 29.06.2004r. umowę nr (...) z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa określającą warunki i tryb udzielenia pomocy finansowej z funduszy Unii Europejskiej i funduszy krajowych - Program SAPARD. Przedmiotem umowy jest realizacja inwestycji polegającej na "budowie drogi gminnej na terenach przemysłowych (...)". Pismem z dnia 13.10.2004r. Agencja poinformowała Gminę, iż zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej oraz urzędową wykładnią Ministra Finansów /pismo znak: BC2/033/JO/304/04 z dnia 29.07.2004 r./ - podatek od towarów i usług nie może stanowić kosztów kwalifikowanych, jeśli może być odzyskany, refundowany lub kompensowany w jakikolwiek inny sposób.
 131. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-25/024/404/226/04
  Pytanie dotyczy zaliczenia podatku VAT zawartego w zakupach realizowanych przez urząd gminy w ramach programu SAPARD do kosztów kwalifikowanych.
 132. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DP.III.443/96/04
  Czy przysługuje odliczenie podatku VAT przy realizacji inwestycji, korzystając z programu SAPARD. Nie mam możliwości odzyskania VAT, nie otrzymuję faktur VATRR, nie jestem zarejestrowanym podatnikiem. Umowę z ARiMR zawarłem 23.06.2004r.
 133. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-XII-4430/45/2004
  Dotyczy możliwości zaliczenia podatku VAT jako kosztu kwalifikowanego w ramach programu SAPARD
 134. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PPDE/443-60/2004
  Zwracam się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż zgodnie z urzędową wykładnią Ministra Finansów (pismo z dnia 29 lipca 2004r, znak: BC2/033/JO/304/04) Gmina, którą reprezentuję nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w jakikolwiek sposób, w tym systemie VAT i poza nim. Przedstawienie powyższego zaświadczenia w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest warunkiem umożliwiającym zaliczenie podatku VAT do kosztów kwalifikowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Programu SAPARD.Wniosek następująco uzupełniono. Gmina, którą reprezentuję w roku bieżącym zrealizowała w ramach programu SAPARD inwestycję pn. "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją i przykanalikami w miejscowości ... ". W dniu 03.03.2004r rozstrzygnięty został przetarg na wybór wykonawcy robót. Zgodnie z procedurą SAPARD umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 26 kwietnia 2004r a umowa z A R i M R o współfinansowaniu robót - w dniu 11.05.2004r. Obydwie umowy - zarówno z wykonawca robót jak i z Agencją obejmowały 7% podatku VAT. Zgodnie z umową z Agencją podatek VAT ujęty był jako koszt kwalifikowany podlegający dofinansowaniu. Powyższa inwestycja została zakończona w pełnym zakresie rzeczowo-finansowym. Agencja zwróciła się z prośbą o przedstawienie przez nas, zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, że przy realizacji powyższej inwestycji Gmina nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w jakikolwiek inny sposób, w tym systemie VAT i poza nim.Z uwagi na to, że dochody gminy wynikające z przepisów ustawy z dnia 13.11.2003r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15.02.1992r o podatku dochodowym od osób prawnych, wobec czego nie występują zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, które można byłby skompensować z podatkiem VAT. Zgodnie z § 24 ust. 3 rozporządzenia MF z dnia 27 kwietnia 2004r w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług-zwrot podatku naliczonego nie przysługuje przy nabyciu środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej, gdy kwota podatku została zliczona do objęcia kosztami kwalifikowanymi w rozumieniu przepisów regulujących zasady korzystania z bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
 135. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-255/04
  Czy urząd gminy XYZ będący czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług ma możliwość odzyskania podatku VAT z tytułu zakupu usługi: 1) o charakterze inwestycyjnym np. budowa sieci sanitarnej dla miejscowości ZZZZ, 2) wykonanie pakietu promocyjnego gminy XYZ oraz albumu kościołów i kapliczek?
 136. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-126/04
  Czy istnieje możliwość odzyskania podatku VAT z Urzędu Skarbowego zawartego w fakturach VAT dotyczących poniesionych kosztów w ramach realizacji przedsięwzięcia polegającego na zakupie wózka widłowego ze środków programu SAPARD?
 137. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP.443-49/04
  Czy beneficjent będący podatnikiem podatku od towarów i usług ma możliwość odzyskania podatku VAT zawartego w zakupach towarów i usług dokonywanych na realizację inwestycji w ramach Programu SAPARD?
 138. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-86/04
  Stan faktyczny przedstawiony przez Jednostkę : Gmina... realizuje dwie inwestycje z udziałem środków finansowych programu SAPARD:1.Budowa parkingu w miejscowości ... przy ul.... wraz z dojściem pieszym od ulicy .... Parking będzie bezpłatny. Inwestycja nie będzie związana ze sprzedażą opodatkowaną. 2.Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie ..., realizowana przy udziale finansowym mieszkańców. Na wkład finansowy mieszkańców gmina wystawia faktury VAT - zgodnie z zawartymi umowami, stosując 7% stawkę podatku od towarów i usług. Po zakończeniu inwestycji gmina nie będzie ponosić żadnych kosztów związanych z bieżącą eksploatacja oczyszczalni, jednakże przydomowe oczyszczalnie ścieków zostaną przekazane użytkownikom odrębnymi umowami użyczenia. Umowy o dofinansowanie z programu SAPARD zostały w obu przypadkach zawarte 30.06.2004r. Gmina zwraca się z wnioskiem o wyjaśnienie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z ww. inwestycjami.
 139. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP.443-56/04
  Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku VAT z tytułu zakupów inwestycyjnych realizowanych w ramach Programu SAPARD ?
 140. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: U.S.IV-443/29/2004/VAT
  W ramach programu SAPARD Gmina zawarła z ARiMR dwie umowy w dniu 30.06.2004r. Ponieważ w przedmiotowej sprawie umowy pomiędzy Gminą a ARiMR zostały zawarte po 1 maja 2004r. nie mogą stanowić podstawy do wystąpienia z wnioskiem do organu podatkowego w sprawie zwrotu podatku VAT z tytułu nabycia towarów i usług na podstawie par. 27 a ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Z 2004r. Nr 97 poz. 970)Czy Urząd Gminy, jako czynny podatnik podatku od towarów i usług ma prawo roliczyć inwestycje Gminy w deklaracjach VAT-7?Ponieważ Gmina nie jest podatnikiem podatku VAT nie przysługuje jej prawo odliczenia podatku VAT zawartego we fakturach dotyczących przedmiotowych inwestycji.
 141. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-89/04
  Stan faktyczny przedstawiony przez Jednostkę : Gmina buduje drogę gminną Nr.... Droga ta będzie własnością Gminy. Umowa o dofinansowanie z programu SAPARD została zawarta 15.08.2004 r. Gmina zwraca się z wnioskiem o poświadczenie, iż nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego związanego z budową drogi gminnej.
 142. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZV/443-675/04
  Jestem rolnikiem ryczałtowym korzystającym ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Wystąpiłam z wnioskiem do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o środki finansowe na refundację kosztów mojej inwestycji. Czy mam możliwość zaliczenia podatku VAT do kosztów kwalifikowanych?
 143. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-82/04
  Stan faktyczny przedstawiony przez Jednostkę : Urząd Gminy buduje sieć wodociągową wraz z przyłączami. Dla mieszkańców, wpłacających ustalone kwoty na budowę wodociągu, wystawiane są faktury VAT. Po wybudowaniu powyższa sieć wodociągowa zostanie przekazana do eksploatacji Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., które sporządza z odbiorcami umowy i pobiera opłaty za pobraną wodę. Umowa o dofinansowanie z programu SAPARD została zawarta 04.06.2004r. Urząd zwraca się z wnioskiem o wyjaśnienie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z budową wodociągu.
 144. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZV/443-678/04
  Czy w świetle przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań oraz sposobów realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej oraz urzędowej wykładni Ministra Finansów zawartej w piśmie z dnia 29 lipca 2004 r. oznaczonym BC2/033/JO/304/04, w przypadku Gminy ........ możliwe jest odzyskanie od Urzędu Skarbowego podatku VAT od zapłaconego wykonawcy zrealizowanego zadania p.n. " Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach........"?
 145. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PPDE/443-57/2004
  Zwracam się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż zgodnie z urzędową wykładnią Ministra Finansów (pismo z dnia 29 lipca 2004r, znak: BC2/033/JO/304/04) Gmina, którą reprezentuję:-nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, -nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w jakikolwiek sposób, w tym w systemie VAT i poza nim .Przedstawienie powyższego zaświadczenia w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest warunkiem umożliwiającym zaliczenia podatku VAT do kosztów kwalifikowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Programu SAPARD.W uzupełnieniu wniosku o wydanie zaświadczenia o możliwości odzyskania podatku VAT przy realizacji inwestycji w ramach programu SAPARD pn. "budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ... zlewnia P-14 część 1 i P-15"poinformowano:-umowy na współfinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ... pomiędzy A R i M R, a Gminą zwaną "beneficjentem" w ramach programu SAPARD zostały zawarte w dniu 25 czerwca 2004r.,-Gmina nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług i nie ma możliwości odzyskania VAT-u w jakikolwiek sposób, w tym systemie VAT i poza nim, podatek VAT stanowił koszt kwalifikowany w ramach realizacji tych inwestycji i powinien być objęty refundacją tych środków z Programu SAPARD.Powyższe zaświadczenie przedłożone będzie A R i M R i stanowić będzie warunek umożliwiający zaliczenie podatku VAT do kosztów kwalifikowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Programu SAPARD.
 146. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-81/04
  Stan faktyczny przedstawiony przez Jednostkę : Gmina buduje drogę gminną Nr.... Droga ta będzie własnością Gminy. Umowa o dofinansowanie z programu SAPARD została zawarta 30.06.2004r. Gmina zwraca się z wnioskiem o poświadczenie, iż nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego związanego z budową drogi gminnej.
 147. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-181/04
  Czy istnieje możliwość odzyskania przez rolnika ryczałtowego podatku VAT od dokonanych zakupów, finansowanych w ramach programu SAPARD?
 148. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP443-54/04
  Czy beneficjent, który nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług ani nie sprzedaje produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej i nie świadczy usług rolniczych, ma możliwość odzyskania podatku VAT zawartego w fakturach zakupu dot. inwestycji refundowanej ze środków Programu SAPARD?
 149. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: MP/443-39/04
  Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku VAT naliczonego przy realizacji inwestycji (budowa kanalizacji sanitarnej), należącej do zadań własnych gminy, współfinansowanej ze środków Programu SAPARD? Wyjaśnia się, że po zakończeniu zadania wymieniona inwestycja zostanie przekazana w użyczenie Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej celem realizacji zadań statutowych.
 150. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-2108/04/CIP/01
  Czy rolnik ryczałtowy ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług z tytułu nabywanych towarów i usług ? W ocenie Podatnika kwotę podatku od towarów i usług naliczoną przy nabyciu towarów i usług należy uznać za koszt kwalifikowany przy realizacji inwestycji w ramach Programu SAPARD.
 151. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP.443-48/04
  Czy Gmina realizująca umowę podpisaną z ARiMR w ramach programu SAPARD na budowę drogi gminnej, ma możliwość odliczenia podatku VAT związanego z nabywanymi przez nią (beneficjenta) zakupami inwestycynymi ?
 152. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP.443-53/04
  Czy Gmina jako beneficjent umowy zawartej z ARiMR w ramach programu SAPARD na realizację inwestycji może odliczyć podatek VAT dotyczący zakupów z nimi związanych?
 153. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-177/04
  Czy istnieje możliwość odzyskania przez rolnika ryczałtowego podatku VAT od dokonanych zakupów, finansowanych w ramach programu SAPARD ?
 154. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PPDE/443-53/2004
  Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, że zgodnie z urzędową wykładnią ministra finansów (pismo z dnia 29 lipca 2004r znak:BC2/033/JO/304/04) Gmina, którą reprezentuję nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w jakikolwiek inny sposób, w tym w systemie VAT i poza nim.Gmina w roku bieżącym zrealizowała w ramach programu SAPARD inwestycję " Budowa oczyszczalni ścieków w ... i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej sieciowej wraz z przepompowniami ścieków dla miejscowości ...".Przetarg na wyłonienie wykonawcy robót (z klauzulą zawieszającą) został przeprowadzony w dniu 02.03.2004 roku. Zgodnie z procedurą programu SAPARD-umowa z wykonawcą robót została zawarta w dniu 08 kwietnia 2004r., a umowa z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o współfinansowaniu robót została zawarta w dniu 30.04.2004r. Obydwie umowy-zarówno z wykonawcą robót, jak również z Agencją obejmowały stawkę podatku VAT w wysokości 7%. Umowa z Agencją obejmowała podatek VAT jako koszt kwalifikowany, podlegający dofinansowaniu.Inwestycja została zrealizowana w pełnym zakresie rzeczowo-finansowym objętym umową z Agencją i w dniu 08 października b.r. złożyliśmy w Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosek o płatność zgodnie z zawartą umową. Pismem z dnia 13.10.2004r Agencja zwróciła się z prośbą o przedstawienie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, że przy realizacji budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej grawitacji sieciowej wraz z przepompowniami ścieków podatek VAT może stanowić koszt kwalifikowany.Z uwagi an to, że:-Dochody gminy, wynikające z przepisów ustawy z dnia 13.11.2003r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) są zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 6 ust. 1, pkt 6 ustawy z dnia 15.02.1992r o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54, poz. 654), wobec czego nie występują zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, które można byłoby skompensować z podatkiem VAT.-Zgodnie z par. 24 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług-zwrot podatku naliczonego nie przysługuje przy nabyciu środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej, gdy kwota podatku została zaliczona do objęcia kosztami kwalifikowanymi w rozumieniu przepisów regulujących zasady korzystania z bezzwrotnej pomocy zagranicznej.Przedstawienie powyższego zaświadczenia w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest warunkiem umożliwiającym zaliczenie podatku VAT do kosztów kwalifikowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków programu SAPARD.
 155. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PPDE/443-53/2004
  Zwracam się z prośbą o wydanie zaświadczenia o możliwości odzyskania podatku VAT z tytułu zrealizowanej inwestycji "Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami w miejscowości ..."-koszt brutto inwestycji 1.228.500 zł.Równocześnie informuję, że gmina nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług i nie ma możliwości odzyskania podatku VAT.Powyższe zaświadczenie przedłożone będzie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddz. w Lublinie i stanowić będzie warunek umożliwiający zaliczenie podatku VAT do kosztów kwalifikowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków programu SAPARD. W uzupełnieniu wniosku poinformowano, że umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział w Lublinie, na dofinansowanie powyższego zadania z programu SAPARD zawarto w dniu 24 maja 2004r.
 156. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-176/04
  Gmina prosi o informację o możliwości bądź braku możliwości odzyskania przez nią podatku VAT w związku z realizacją inwestycji w zakresie przebudowy (modernizacji) drogi gminnej współfinansowanej ze środków programu SAPARD. Powstała bowiem wątpliwość ze strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotycząca zakwalifikowania podatku VAT do kosztów kwalifikowanych w ramach realizacji inwestycji ze środków Programu SAPARD. Gmina uważa, że nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w jakikolwiek sposób zarówno w podatku VAT (art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług), jak i poza nim np. w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych), a tym samym podatek VAT stanowi koszt kwalifikowany przedsięwzięcia i podlega refundacji ze strony ARiMR.
 157. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.IV-443/70/2004/VAT
  Gmina prosi o informację o możliwości bądź braku możliwości odzyskania przez nią podatku VAT w związku z realizacją inwestycji w zakresie remontu zabytkowej kamienicy, współfinansowanej ze środków programu SAPARD. Powstała bowiem wątpliwość ze strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotycząca zakwalifikowania podatku VAT do kosztów kwalifikowanych w ramach realizacji inwestycji ze środków Programu SAPARD. Gmina uważa, że nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w jakikolwiek sposób zarówno w podatku VAT (art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług), jak i poza nim np. w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych), a tym samym podatek VAT stanowi koszt kwalifikowany przedsięwzięcia i podlega refundacji ze strony ARiMR.
 158. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1910/04/CIP/03
  1) Czy Powiat, jako jednostka samorządu terytorialnego, jest podatnikiem podatku od towarów i usług, któremu przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony z tytułu uzyskania środków finansowych z funduszu Unii Europejskiej i funduszu krajowego w ramach programu SAPARD? 2) Czy w razie uznania, że Powiat nie jest podatnikiem podatku VAT, któremu przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony z tytułu uzyskania powyższych środków, Powiatowi przysługuje prawo do odzyskania tego podatku w inny sposób? Stanowisko Powiatu jest następujące: 1) Budowa i utrzymanie dróg powiatowych jest zadaniem publicznym realizowanym przez Powiat na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2000r. Nr 71, poz. 838 ze zm.). W związku z powyższym należy uznać, że uzyskanie środków pieniężnych ze środków SAPARD w formie refundacji poniesionych wydatków na wykonanie zadania publicznego jest czynnością zwolnioną od podatku VAT na podstawie § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970), a Powiat w tym zakresie nie jest podatnikiem VAT zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). Gdyby nawet przyjąć, że wykonywanie powyższych zadań powiatu odbywa się w drodze umowy cywilnoprawnej nie podlegającej zwolnieniu od VAT, Powiatowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 1 cyt. ustawy, gdyż efektem umowy z SAPARD nie jest towar czy usługa wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych. Budowa drogi jest zadaniem publicznym i nie jest czynnością opodatkowaną. 2) Z uwagi na brak związku nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną Powiat nie może odzyskać podatku naliczonego. Powiat nie płaci również podatku dochodowego, nie ma więc możliwości odzyskania nie odliczonego podatku VAT poprzez wliczenie go do kosztów. Z powyższego wynika, że Powiat nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w jakikolwiek sposób.
 159. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443 /163/04
  Starostwo pyta czy może w jakiejkolwiek formie odzyskać podatek VAT naliczony określony w fakturach za wykonane inwestycyjne roboty drogowe sfinansowane ze środków SAPARD?
 160. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NP-443/75/2004
  Czy Gmina ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur za wykonane inwestycje w zakresie modernizacji dróg gminnych i budowy kanalizacji sanitarnej, które finansowane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach programu SAPARD, a inwestycje te, po ich zakończeniu będą przekazane spółce gminy, która realizuje zadania w zakresie rozprowadzania wody i odbioru ścieków, a z tyt. użytkowania dróg, gmina nie ma dochodów i nie prowadzi sprzedaży w tym zakresie?Umowa zawarta po 01-05-2004r.
 161. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP.443-47/04
  Czy rolnik ryczałtowy, który podpisał umowę z ARiMR na realizację przedsięwzięcia ze środków Programu SAPARD, ma możliwość odzyskania podatku VAT zawartego w fakturach zakupu związanego z tą inwestycją ?
 162. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: U.S.IV-443/27/2004/VAT
  1. W ramach programu SAPARD Gmina zawarła z ARiMR pięć umów w maju i czerwcu 2004r. Czy Gmina ma prawo uzyskać zwrot podatku VAT zgodnie z par. 27 a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, skoro umowy z ARiMR w ramach programu SAPARD zostały zawarte po dniu 1 maja 2004r. 2. Czy Urząd Gminy ma prawo obnizyć podatek należny o podatek naliczony wynikający z faktur wystawionych na Urząd Gminy przez poszczególnych dostawców (wykonawców) na podstawie umów zawartych pomiędzy tymi dostawcami a Gmina, w przypadku gdy zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług jest Urząd Gminy a nie Gmina. Wyżej wymienione umowy dotyczą budowy wodociągów, które posłużą sprzedaży opodatkowanej oraz budowy dróg gminnych, z którymi nie wiąże się żadna sprzedaż opodatkowana. Czy Urzędowi Gminy nie przysługuje odliczenie nawet w przypadku zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną.
 163. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: MP/443-34/04
  Prosi się o udzielenie informacji, czy Powiat będący podatnikiem podatku VAT, zwolnionym na podstawie art.15 ust.6 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) ma możliwość odzyskania podatku naliczonego VAT przy inwestycjach przebudowy dróg powiatowych, realizowanych w ramach Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD), które to zadania wynikają z zadań nałożonych na Powiat odrębnymi przepisami prawa?
 164. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-14/PPM/440-1749/04/RN
  Gmina (podatnik VAT) podpisała z ARiMR w ramach programu SAPARD umowy na częściową refundację poniesionych kosztów na budowę trzech wodociągów. Czy gmina może otrzymać zwrot podatku VAT, który nie został uznany jako koszt kwalifikowany i nie będzie objęty refundacją ze strony SAPARD?
 165. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PPDE/443-52/2004
  Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, iż zgodnie z urzędową wykładnią ministra finansów (pismo z dnia 29 lipca 2004r znak BC2/033/JO/304/04) jednostka sam. teryt., którą reprezentuję nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w jakikolwiek sposób, w tym w systemie VAT i poza nim.Jednostka sam. w roku bieżącym zrealizowała 2 inwestycje drogowe w ramach programu SAPARD. Przetarg (z klauzulą zawieszającą) przeprowadzono w dniu 26.02.2004 r. Umowy z wykonawcą robót zostały zawarte 29.04.2004r, z geodetą 22.04.2004r. Umowy z Agencją o współfinansowaniu zawarto 19.05.2004r. Zarówno umowy z wykonawcami jak i Agencją obejmowały podatek VAT 7%.Odbiory robót nastąpiły w dniu 30.06.2004r. Wykonawcy wystawili faktury z podatkiem VAT 22%. Jednostka sam. podpisała aneksy do umów z wykonawcami i geodetami oraz zapłaciła należności za wykonane roboty. Umowy z Agencją uznawały 7% VAT jako koszt kwalifikowany, natomiast wzrost podatku VAT pozostał kosztem niekwalifikowanym.W dniu 16.09.2004 r wpłynęły pisma z Agencji z prośbą o podpisanie aneksów do umów ARiMR, wg którego całość VAT-u uznaje się jako koszt niekwalifikowany (do poniesienia przez j.s.).Zarząd jednostki pismami z dn. 16.09.2004r nie wyraził zgody na podpisanie aneksów określających nową wartość pomocy pomniejszoną o wartość podatku VAT, zajmując poniższe stanowisko:-Realizowana inwestycja służy działalności nieopodatkowanej. W związku z czym nie przysługuje możliwość odliczania podatku VAT od wystawionych faktur.-Dochody jednostki, wynikające z przepisów ustawy z dnia 13.11.2003r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Z 2003r Nr 203, poz. 1966) są zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15.02.1992r o podatku dochodowym od osób prawnych wobec czego nie występują zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, które można byłoby skompensować z podatkiem VAT.-Jednocześnie informujemy, że nie mamy możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ze względu na datę zawarcia umowy z ARiMR tj. 20.05.2004 (tu właściwa data 19.05.2004). Przetarg został przeprowadzony 26.02.2004r, a procedury związane z podpisaniem umowy z ARiMR nie wynikają z naszej winy.
 166. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PPDE/443-49/2004
  Gmina jest beneficjentem programu SAPARD zgodnie z zawartą umową w dniu 14 maja 2004r pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a Gminą. Umowa ta przewiduje współfinansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji Gminy . Obecnie Gmina otrzymała od ARiMR projekty aneksów tych umów, z których wynika, iż podatek od towarów i usług nie może stanowić kosztów kwalifikowanych w ramach realizacji tej inwestycji ze środków SAPARD i nie będzie objęty refundacją ze strony Agencji, gdyż twierdzi się, iż podatek ten można odzyskać w ramach rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Gmina uważa, że nie można ubiegać się o zwrot podatku VAT ze względu na fakt, iż nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług więc nie przysługuje jej prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Nie ma również prawa do ubiegania się o zwrot tego podatku w trybie określonym w rozporządzeniu z dnia 27 kwietnia 2004r w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 97, poz. 970, ze zmianami). Uważa się również, że Gmina nie ma prawa do odzyskania podatku naliczonego VAT z w/w tytułu w innej formie tj. przez zmniejszenie zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, ponieważ Gmina jest z tego podatku zwolniona.W związku z powyższym wnosi się o wyjaśnienie czy wyżej przedstawione stanowisko jest prawidłowe. Nadmienia się , że Gmina jako podmiot wykonujący zadania inwestycyjne nie posiada Numeru Identyfikacji Podatkowej.
 167. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-60/2004
  Starostwo jest podatnikiem VAT. W 2004r. W ramach działalności inwestycyjnej prowadzono budowę dróg. W ramach sfinansowania budowy dróg Starostwo ubiega się o częściową ich refundację ze środków SAPARD.W tym celu na w/w inwestycję zawatro stsowne umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnicta . Starostwo prosi o wyjaśnienie czy w świtle przepisów określonych w rozp. Min.Fin. Z dnia 24 kwietnia 2004r. W sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług /Dz.U. Nr 97, poz.970 z późn.zm./podatek VAT dotyczący tych inwestycji jest możliwy do odzyskania, czy też będzie kosztem kwalifikowanym. Naszym zdaniem jest kosztem kwalifikowanymi powiniem być przez nas odzyskany.
 168. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USVIII/443-57/2004
  Czy pomoc finansowa otrzymana z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podlega opodatkowaniu?
 169. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1811/04/CIP
  W ocenie Podatnika przysługuje mu jako rolnikowi ryczałtowemu zwrot podatku od towarów i usług naliczonego z tytułu dokonanych zakupów inwestycyjnych realizowanych z funduszu SAPARD
 170. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NP-443/68/04
  Czy Gmina ma prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur za wykonaną inwestycję budowy sieci wodociągowej z przyłączami na terenie swego sołectwa , która częściowo zostanie sfinansowana ze środków SAPARD , a po jej zakończeniu przekazana w użytkowanie Gminnemu Zakładowi Usług Wodnych i Melioracyjnych innej Gminy, który na mocy podpisanego porozumienia zajmuje się sprzedażą wody ?
 171. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP.443-43/04
  Czy Gmina jako beneficjent umowy zawartej z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o udzieleniu pomocy w ramach Programu SAPARD - w związku realizacją inwestycji- ma możliwość uzyskania zwrortu lub odliczenia podatku VAT zawartego w zakupach inwestycyjnych?
 172. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP.443-44/04
  Czy w związku z podpisaniem umów z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach programu Sapard Gmina, jako beneficjent ma możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z zakupów związanych z tymi inwestycjami lub może żądać zwrotu tego podatku ?
 173. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-30/04
  Dot. zwrotu podatku VAT w związku z zawarciem po 1 maja 2004r. umowy w ramach SAPARD z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 174. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP.443-38/04
  Czy w związku z podpisaną w dniu 30.04.2004 r. umową z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie udzielania pomocy w ramach programu SAPARD na budowę hal pod produkcję pieczarek, podatnik VAT ( usługi gastronomiczne) może ubiegać się o zwrot podatku VAT z urzędu skarbowego ?
 175. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD I 415/13/04
  Pomoc finansowa udzielona przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z funduszy Unii Europejskiej i funduszy krajowych - Program SAPARD, a: 1) koszty uzyskania przychodów z tytułu wydatków na wykonanie biznesplanu, 2) koszty uzyskania przychodów z tytułu amortyzacji środków trwałych, których zakup zostanie w części zrefundowany, 3) rozliczenie naliczonego podatku od towarów i usług od zakupów finansowanych w części przez Agencję.
 176. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/415-61/13/04
  1. Czy bezzwrotna pomoc w ramach programu SAPARD jest zwolniona od podatku dochodowego? 2. Czy wartość od której dokonuje się odpisów amortyzacyjnych środków trwałych pomniejszana jest o otrzymaną bezzwrotną pomoc z SAPARD na zakup lub wytworzenie tego środka trwałego? 3. Czy wydatki na zakup wyposażenia w pełnej wysokości zalicza się do kosztów uzyskania, jeśli nastąpiła częściowa refundancja z programu SAPARD? 4. Czy opisane we wniosku wydatki na wymianę posadzki można bezpośrednio zaliczyć do kosztów uzyskania? 5. Czy wzrost kwoty spłaconych rat kapitałowych kredytu na skutek przewalutowania kredytu złotówkowego na dewizowy można zaliczyć do kosztów uzyskania jako różnice kursowe?
 177. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/448-86/04
  Czy rolnik może starać się o zwrot podatku VAT i w jakiej części ten zwrot mu przysługuje w związku z realizacją przedsięwzięć finansowanych w ramach programu SAPARD?
 178. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-20/04
  Czy wolno ubiegać się o zwrot VAT-u w związku z zawarciem po 01 maja 2004 r. umowy w ramach Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD) z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!