Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-0040/05/AB

  
Słowa kluczowe: budownictwo mieszkaniowe, budynek, dostawa towarów, producenci, roboty budowlano-montażowe, stawki podatku, stolarka
Data: 2005-05-16

Pytanie:

Jaką stawką opodatkowane są usługi montażu okien, drzwi, podłóg, schodów wraz z dostarczanym towarem, dokonywane przez producenta w obiektach budownictwa mieszkaniowego w sytuacji gdy: wystąpi usługa montażu wraz z dostawą drzwi i okien , wystąpi usługa montażu wraz z dostawą podłóg i schodów, wystąpi usługa montażu wraz z ww. towarem nie pochodzącym z własnej produkcji?


POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej stwierdza, iż stanowisko Podatnika - przedstawione we wniosku z dnia 23.02.2005r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 25.02.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25.02.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, lub wójt, burmistrz(prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej wyżej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia na które przysługuje zażalenie.

Stan faktyczny:

Przedmiotem działalności Podatnika jest świadczenie usług budowlano - montażowych wykonywanych zarówno w obiektach budownictwa mieszkaniowego, jak również w lokalach użytkowych. Zakres ww. usług obejmuje wykonywanie i montaż schodów, podłóg, drzwi, okien w budynkach nowych bądź remontowanych - na indywidualne zlecenie klienta. W tym celu Podatnik zakupuje niezbędne materiały (drewno) i przygotowuje do określonych potrzeb, a następnie montuje.

Własne stanowisko Podatnika:

Zdaniem Podatnika, przedmiotowe prace wykonywane przez niego w obiektach budownictwa mieszkaniowego sklasyfikowanych w PKOB 11 nie stanowią produkcji samej w sobie lecz są robotami budowlanymi i zgodnie z treścią art. 146 ust 1 pkt 2 a i b cytowanej powyżej ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług Podatnik uważa, iż na wykonywane przez Podatnika usługi właściwym jest zastosowanie 7% stawki podatku od towarów i usług.

Ocena prawna:

Zgodnie treścią art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 z późn.zm.) podstawowa stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%. Natomiast w myśl art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.

Zastosowanie prawidłowej stawki podatku wymaga zatem ustalenia czy podatnik dokonuje dostawy towarów czy też świadczy usługę. Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy). Natomiast przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 w/w ustawy o podatku VAT. Przy czym zarówno towary jak i usługi (za wyjątkiem usług elektronicznych) identyfikowane są na podstawie przepisów o statystyce publicznej - art. 2 pkt 6 oraz art. 8 ust. 3 cyt. wyżej ustawy o podatku od towarów i usług.

Podkreślenia wymaga, że zgodnie z generalnym trójpodziałem działalności gospodarczej, działalność dzieli się na trzy główne grupy: produkcja, handel i usługi. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w grupowaniach statystycznych. Zgodnie z pkt 5.3.4 statystycznych zasad metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) w zależności od tego kto: producent, firma usługowa, czy handlowa dokonuje montażu artykułów branży budowlanej, tak klasyfikowana jest przez niego czynność, a w konsekwencji taka będzie dla tej czynności odpowiednia stawka VAT.

I tak: 1. roboty instalacyjne, wykonane przez producenta wyrobu siłami własnymi, są klasyfikowane łącznie z wyrobem w tym samym grupowaniu; 2. budowlane roboty instalacyjne i montażowe klasyfikuje się w dziale PKWiU 45; 3. roboty instalacyjne wykonywane przez sprzedawcę detalicznego, jako usługa związana ze sprzedażą określonego wyrobu, klasyfikowane są tak jak handel detaliczny w odpowiednim grupowaniu działu PKWiU 52. Oznacza to, że jeżeli podatnik montuje deski podłogowe, cyklinuje i lakieruje podłogi, montuje schody (nie pochodzące z własnej produkcji) i usługi te wykonuje w budynkach mieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB pod symbolem 111, 112 lub 113, to ponieważ usługi te należą do robót budowlano-montażowych (PKWiU 45), prawidłowe jest stosowanie 7% stawki podatku.

Zgodnie z powołanymi wyżej zasadami metodycznymi powyższe nie dotyczy jednak czynności, które związane są z produkcją wyrobów montowanych następnie przez podatnika. Jeżeli bowiem producent montuje lub instaluje dany wyrób budowlany, jego czynność klasyfikowana jest w grupowaniu obejmującym dany wyrób, a na gruncie ww. ustawy o podatku od towarów i usług stanowi dostawę towarów a nie usługę. Konsekwentnie prawidłową stawką podatku jest w takim przypadku stawka przypisana do dostawy towaru, tj. 22%. Oznacza to, że w świetle ww. ustawy mamy do czynienia z dostawą towarów, którą należy opodatkować stawką 22% (montaż + towar). Od zasady powyższej od dnia 15 lutego 2005r. istnieje pewne odstępstwo, bowiem z tym dniem weszło w życie opublikowane w dniu 31 stycznia 2005r. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2005r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2005r. Nr 17, poz. 150).

Na mocy tego rozporządzenia w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) dodano poz. 19, zgodnie z którą - stawkę 7% stosuje się do montażu okien i drzwi przez producenta tych towarów, dokonywanego w obiektach PKOB 111, 112 oraz ex 113, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy oraz w budynkach zbiorowego zamieszkania (PKOB ex 1130), takich jak: domy opieki społecznej, internaty i bursy szkolne, domy studenckie, domy dziecka, domy dla bezdomnych, budynki mieszkalne na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych.

Unormowanie to wskazuje, że usługa montażu okien i drzwi przez ich producenta, a zatem również z użyciem własnego materiału (czyli wyprodukowanych we własnym zakresie drzwi i okien), traktowana jest całościowo i w przypadku gdy wykonywana jest w wymienionych wyżej obiektach, objęta jest stawką 7%. Z preferencyjnej 7% stawki podatku nie mogą natomiast korzystać producenci innych towarów (np. schodów, podłóg) nawet wówczas gdy dokonują jednocześnie ich montażu u klienta.Ponadto zauważa się, iż zasadą jest że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane wg zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach. Zaś w przypadku jakichkolwiek trudności w ustaleniu właściwego grupowania, może się zwrócić do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi (ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Podatnik zwrócił się z zapytaniem o całościowe potraktowanie sprawy tj. występując zarówno jako wykonawca schodów, podłóg, drzwi i okien, i zarazem jako dokonujący usługi montażu na zlecenie klienta w obiektach budownictwa mieszkaniowego PKOB 11 - zatem z tak przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Podatnik produkuje ww. towary, które następnie montuje na zlecenie indywidualne klienta.

Zatem w przypadku gdy Podatnik będzie produkował i jednocześnie montował okna, drzwi w obiektach budownictwa mieszkaniowego - to zastosowanie będzie miała do całości stawka podatku VAT w wysokości 7% - zgodnie z obowiązującym od dnia 15 lutego 2005r. rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2005r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2005r. Nr 17, poz. 150). Natomiast jeżeli Podatnik będzie produkował schody, podłogi, które następnie będzie montował w obiektach budownictwa mieszkaniowego to wówczas zastosowanie będzie miała stawka 22% podatku VAT - zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług.

Jeżeli natomiast Podatnik będzie montował drzwi, okna, schody, podłogi nie pochodzące z własnej produkcji i usługi te będzie wykonywał w budynkach mieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB pod symbolem 111, 112 lub 113, i usługi te będą wykonywane w ramach klasyfikacji PKWiU 45 - tj. usługi budowlano-montażowe - prawidłowe będzie zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 7%. Reasumując, w świetle przedstawionego stanu faktycznego i prawnego tut. organ podatkowy nie podziela stanowiska Podatnika przedstawionego we wniosku, iż w przypadku gdy wykonywane przez Podatnika prace tj. biorąc pod uwagę całościowo prace wykonywane przez Podatnika czyli w zakresie wykonywania i montażu schodów, podłóg, okien, drzwi wykonywanych w obiektach budownictwa mieszkaniowego sklasyfikowanych w PKOB pod symbolem 111 - ma zastosowanie stawka 7% podatku VAT.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu sporządzenia wniosku. W przypadku zmiany przepisów interpretacja stanie się nieaktualna.

Zgodnie z art. 14b § 1 i 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia. Stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia na niniejsze postanowienie do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej , 43-300 Bielsko-Biała, ul. Traugutta 2a w terminie 7 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.Zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał postanowienie. Zażalenie podlega opłacie skarbowej.

2005-05-16
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!