Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1863/08-4/MP

  
Słowa kluczowe: czynności niepodlegające opodatkowaniu, kodeks cywilny, przedsiębiorstwa, sprzedaż przedsiębiorstwa, zbycie, zorganizowana część przedsiębiorstwa
Data: 2008-12-29

Istota interpretacji:

Jeśli warunki wynikające z przepisu art. 551 i art. 552 Kodeksu cywilnego zostaną spełnione, zamierzona przez Wnioskodawcę czynność będzie nosiła znamiona zbycia przedsiębiorstwa, do której zastosowanie będzie miał przepis art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa.


INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana ………………, przedstawione we wniosku z dnia 29.09.2008r. (data wpływu 30.09.2008r.) uzupełnionym w dniu 09.12.2008 r. na wezwanie tut. organu z dnia 24.11.2008 r. ( skutecznie doręczone w dniu 03.12.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania transakcji zbycia przedsiębiorstwa -jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30.09.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji zbycia przedsiębiorstwa.

Wniosek uzupełniony został w dniu 09.12.2008 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Z uwagi na fakt, iż Wnioskodawca pracuje na terenie W dojeżdżając codziennie z Ł do W (mieszka i prowadzi działalność na terenie Ł), z końcem 2008 r., 30 lub 31 grudnia zamierza zakończyć prowadzenie działalności gospodarczej. Wnioskodawca zamierza sprzedać swoje przedsiębiorstwo innej osobie fizycznej, w tej sprawie poczynił już wstępne uzgodnienia. Nabywca kontynuowałby działalność na swój rachunek w nabytym od Wnioskodawcy przedsiębiorstwie w rozmiarze nie mniejszym niż dotychczasowa działalność Wnioskodawcy.

Wnioskodawca zaznacza, iż jego firma jest niewielkich rozmiarów, prowadzi ją jako osoba fizyczna, prowadząc ewidencję na zasadach ogólnych w formie podatkowej księgi przychodów i wydatków. Jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Obrót dla celów podatku dochodowego oraz podatku VAT ewidencjonuje z zastosowaniem kasy fiskalnej. Sprzedaż firmy nastąpiłaby w całości jako przedsiębiorstwo zorganizowane w rozumieniu art. 55 Kodeksu cywilnego, łącznie z informacjami o kontrahentach, dostawcach i odbiorcach oraz przekazaniem logo firmy. Nowy nabywca przejąłby wszystkie uprawnienia, obowiązki oraz wszystkie doświadczenia i informacje handlowe niezbędne do kontynuowania działalności w nie zmniejszonym rozmiarze. W związku z likwidacją poprzez sprzedaż działalności gospodarczej Wnioskodawca zamierza:

 1. sporządzić inwentaryzację wg stanu na dzień 30.12.2008 r. wszystkich składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład majątku jego firmy (środki trwałe, wyposażenie, produkty w toku, produkty gotowe, wyposażenie, towary, ewidencję kontrahentów, dostawców i odbiorców, nazwę i logo firmy).
 2. po ustaleniu ilości i wartości składników majątkowych zamierza w dniu 30.12.2008 r. wystawić fakturę VAT na sprzedaż zorganizowanego przedsiębiorstwa,
 3. po przeprowadzeniu transakcji sprzedaży zorganizowanego przedsiębiorstwa z dniem 31.12.2008 r. zamierza dokonać wyrejestrowania sprzedanej firmy z działalności gospodarczej prowadzonej na własne nazwisko.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

 • czy zbywający zorganizowane przedsiębiorstwo w całości korzysta z wyłączenia stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy ...

Zdaniem Wnioskodawcy, zbywający zorganizowane przedsiębiorstwo w całości w sposób przedstawiony w treści wniosku opisującym stan faktyczny może skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zakres przedmiotowy opodatkowania podatkiem od towarów i usług określają przepisy art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami), zgodnie z którym, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Pojęcie dostawy towarów ustawodawca zdefiniował w art. 7 ust. 1 ww. ustawy. Zgodnie z tym przepisem, pod pojęciem tym należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 grudnia 2008 r. przepisów ww. ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Pojęcie "transakcji zbycia", należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu "dostawy towarów", w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. "zbycie" obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania danym towarem jak właściciel, czyli przede wszystkim sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego (aportu).

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują terminu "przedsiębiorstwo". Z tej przyczyny dla celów określenia zakresu pojęcia "przedsiębiorstwo" wykorzystuje się regulację zawartą w art. 55#185; ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który to przepis stanowi, że przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zatem, składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w ten sposób, iż można mówić o nich jako o zespole, a nie zbiorze pewnych elementów. Istotne jest, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami, tak żeby przekazana masa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej.

Wyłączenie ze zbycia istotnych elementów przedsiębiorstwa powoduje, że mamy do czynienia ze sprzedażą sumy składników majątkowych, a nie ze sprzedażą przedsiębiorstwa. Jeśli natomiast wyłączone ze zbycia składniki przedsiębiorstwa nie mają istotnego znaczenia dla funkcjonowania przedsiębiorstwa jako takiego, wówczas czynność taka, na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług uznana będzie za sprzedaż przedsiębiorstwa, chociaż nie obejmuje ona wszystkich jego składników.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca zamierza sprzedać całe swoje przedsiębiorstwo osobie fizycznej , która będzie kontynuowała jego działalność. Sprzedaż firmy nastąpiłaby w całości jako przedsiębiorstwo zorganizowane w rozumieniu art. 55 Kodeksu cywilnego, łącznie z informacjami o kontrahentach, dostawcach, odbiorcach oraz przekazaniem logo firmy. Nowy nabywca przejąłby wszystkie uprawnienia, obowiązki oraz wszystkie doświadczenia i informacje handlowe niezbędne do kontynuowania działalności.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że jeśli warunki wynikające z przepisu art. 551 i art. 552 Kodeksu cywilnego zostaną spełnione, zamierzona przez Wnioskodawcę czynność będzie nosiła znamiona zbycia przedsiębiorstwa, do której zastosowanie będzie miał przepis art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa.

Należy jednak zwrócić uwagę, że analiza umów cywilnoprawnych nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14 b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym, Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny stanowiska, czy przedmiotowa transakcja stanowi zbycie przedsiębiorstwa w rozumieniu prawa cywilnego.

Stanowisko Wnioskodawcy zostało uznane za nieprawidłowe z uwagi na zakwalifikowanie transakcji zbycia przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 Kodeksu cywilnego do czynności zwolnionych z podatku od towarów i usług.

Jednocześnie tut. organ informuje, że kwestie kolejnych pytań Wnioskodawcy z zakresu podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych zostały rozpatrzone odrębnymi interpretacjami.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul.1 Maja 10, 09-402 Płock.


Referencje

2008-12-29
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!