Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-570/12-4/AW

  
Data: 2012-10-11

Istota interpretacji:

zwolnienie dla usług szkoleniowych art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c


INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 czerwca 2012r. (data wpływu 03.07.2012r.) uzupełnionym pismem z dnia pismem z dnia 1 października 2012r. (data wpływu 03.10.2012r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 12 września 2012r. (skutecznie doręczone dnia 24.09.2012r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia dla świadczonych usług szkoleniowych -jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lipca 2012r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia dla świadczonych usług szkoleniowych. Przedmiotowy wniosek uzupełniony został pismem z dnia 1 października 2012r. (data wpływu 03.10.2012r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 12 września 2012r. znak sprawy IPPP1/443-570/12-2/AW (data doręczenia 24.09.2012r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i przenoszą uregulowania dotyczące tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w tym przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktu 29, regulującego zwolnienia od podatku działalności edukacyjnej.

W ustawie z dnia 29 października 2010 roku w artykule 43 ust. 1 punkt 29 w usługach zwolnionych z podatku od towarów i usług wymienia się usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego podpunkt c) finansowane w całości ze środków publicznych.

 1. XXX jest firmą prowadzącą między innymi działalność edukacyjno-szkoleniową na terenie całego kraju.
 2. XXX nie uzyskała akredytacji w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty, przedmiotowe usługi spółka nie świadczy jako jednostka objęta systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania.
 3. Przedmiotowe szkolenia nie są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.
 4. XXX prowadzi i zamierza podjąć od zleceniodawców przeprowadzenie szkoleń:
  1. w zakresie umiejętności "miękkich". Szkolenia miękkie będą obejmowały zagadnienia z zakresu:
   • aktywne metody radzenia sobie z trudnymi emocjami;
   • radzenie sobie ze stresem;
   • radzenie sobie z problemem wypalenia zawodowego;
   • radzenie sobie z niedostatkami;
   • asertywność.
  2. Szkolenia prowadzone przez XXX są realizowane w ramach projektu szkoleniowego Zleceniodawcy w zakresie:
   • szkoleń teoretycznych o tematyce: diety zalecane przez Ministerstwo Zdrowia, wartości odżywcze podstawowych grup produktów, bezpieczeństwo żywności i żywienia, dieta wegetariańska jako profilaktyka chroniąca przed tzw. chorobami zachodu, nauka dokonywania świadomego wyboru produktów do gotowania oraz ich zastosowanie;
   • szkoleń praktycznych o tematyce: przyprawy i zioła (zastosowanie), planowanie menu i ilości potraw, zasady obliczania wartości energetycznej i gęstości odżywczej posiłków, praktyczne przygotowanie potraw wegetariańskich, podstaw obsługi pieca konwekcyjno – parowego;
   • szkoleń miękkich
 5. Zleceniodawcy uzyskują całościowe finansowanie szkoleń, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - POKL, który jest finansowany w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i w 15% z Budżetu Państwa.
 6. Beneficjentem świadczonych usług będą osoby dorosłe, pracownicy zatrudnieni lub zamierzający podjąć pracę w zakładach żywienia zbiorowego typu zamkniętego, z wykształceniem co najwyżej średnim, zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane uzupełnieniem, podwyższeniem lub nabyciem nowych kwalifikacji.
 7. Przedmiotowe szkolenia pozostają w bezpośrednim związku z branżą gastronomiczną i zawodem kucharza małej gastronomii. Celem szkolenia jest wykształcenie u uczestników umiejętności sporządzania potraw, posługiwanie się normami obowiązującymi w zbiorowej gospodarce żywnościowej oraz tworzenia zróżnicowanego zdrowego menu dla dzieci i młodzieży, a także osiągnięcie większej pewności siebie w kontekście rozwoju własnej kariery zawodowej oraz podwyższenie pozycji zawodowej na rynku.
 8. Przedmiotowe szkolenia obejmują uaktualnianie, poszerzanie i uzyskanie nowych umiejętności dla celów zawodowych w zakresie umiejętności kulinarnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

 1. Czy są to usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy...
 2. Czy wymienione szkolenia są finansowane ze środków publicznych w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 29 podpunkt c) ustawy...
 3. Czy Wnioskodawca ma prawo zastosować do świadczonych usług stawkę zwolnienia o którym mowa w art. 43 ust 1 pkt 29 podpunkt c)...

Stanowisko Wnioskodawcy

Odp. 1.

Wnioskodawca twierdzi, iż szkolenia wymienione wyżej w punkcie 4 można zakwalifikować jako usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego.

Powyższe stwierdzenie wysuwa mając na uwadze interpretację indywidualną (sygn. IPPP1/443-1331/10-4/ISz) udzieloną przez Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 6 kwietnia 2011 r. definiującą kształcenie zawodowe na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. "Przepis art. 14 ww. rozporządzenia wyjaśnia co należy rozumieć przez usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 13 część A ust. 1 lit. i dyrektywy 77/388/EWG (analogicznie zwolnienie zawiera art. 132 ust. 1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz. U. L Nr 347, str. 1 ze zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu.

Odp. 2.

Wnioskodawca twierdzi, że szkolenia wymienione wyżej są finansowane w całości ze środków publicznych. Powyższe stanowisko potwierdza inna interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPP3/443-61/11-2/JF).

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), środkami publicznymi są "środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym handlu (EFTA)" (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych). Natomiast art. 5 ust. 3 pkt 1 definiuje dokładniej co zalicza się do środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych "środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b". Ustawa o finansach publicznych (art. 2 ust. 5) określa również definicję środków europejskich ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich - rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4, a więc "środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b".

Odp. 3

Wnioskodawca twierdzi, iż w związku ze spełnieniem łącznie dwóch warunków, o których mowa w artykule 43 ust. 1 punkt 29, można zastosować zwolnienie z podatku od towarów i usług na podstawie ustawy z dnia 29 października 2010 roku (opublikowanej w Dzienniku Ustaw Nr 226, Poz. 1476) art. 43 ust. 1 punkt 29 podpunkt c).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez świadczenie usług – w myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).

Podstawowa stawka podatku – na mocy art. 41 ust. 1 ww. ustawy – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Przy czym zgodnie z treścią art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

W oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 3. finansowane w całości ze środków publicznych

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Odnosząc się do wyżej cytowanych przepisów wskazać należy, iż zwolnieniu od podatku od towarów i usług podlegają usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz usługi kształcenia na poziomie wyższym świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – rozwojowe oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi usługami związane. Ponadto przywołane przepisy przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego (innych niż wymienione w pkt 26) prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczonych przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją lub finansowanych w całości ze środków publicznych.

Wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.).

Artykuł 14 ww. rozporządzenia wyjaśnia co należy rozumieć przez usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 13 część A ust. 1 lit. i) dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 1 lit. i) obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz. U. L Nr 347, str. 1 ze zm.) obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu.

Przy czym powyższe rozporządzenie z dniem 1 lipca 2011 r. zostało zastąpione przez rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej Dz. U. UE. L. Nr 77 str. 1), niemniej jednak przytoczona powyżej treść regulacji co do swej istoty nie uległa zmianie. Powyższy przepis został przeniesiony do art. 44 rozporządzenia Rady UE.

Ponadto zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają definicji "środków publicznych. W związku z tym dla celów określenia zakresu tego pojęcia należy posługiwać się uregulowaniami zawartymi w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Zgodnie z powyższym przepisem środkami publicznymi są:

 1. dochody publiczne;
 2. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
 3. środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2;
 4. przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych pochodzące:
  1. ze sprzedaży papierów wartościowych,
  2. z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego,
  3. ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych,
  4. z otrzymanych pożyczek i kredytów,
  5. z innych operacji finansowych;
 5. przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z prowadzonej przez nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest firmą prowadzącą między innymi działalność edukacyjno-szkoleniową na terenie całego kraju. Spółka nie świadczy przedmiotowych usług jako jednostka objęta systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty w zakresie kształcenia i wychowania. Przedmiotowe szkolenia nie są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Spółka nie uzyskała akredytacji w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty. Wnioskodawca prowadzi i zamierza podjąć od zleceniodawców przeprowadzenie szkoleń w zakresie umiejętności "miękkich" obejmujących zagadnienia z zakresu aktywnych metod radzenia sobie z trudnymi emocjami, z agresją pacjentów, ze stresem, z problemem wypalenia zawodowego oraz niedostatkami a także asertywność. Beneficjentem świadczonych usług będą osoby dorosłe, pracownicy zatrudnieni lub zamierzający podjąć pracę w zakładach żywienia zbiorowego typu zamkniętego, z wykształceniem co najwyżej średnim, zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub urnowy cywilno-prawnej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane uzupełnieniem, podwyższeniem lub nabyciem nowych kwalifikacji. Przedmiotowe szkolenia pozostają w bezpośrednim związku z branżą gastronomiczną i zawodem kucharza małej gastronomii. Celem szkolenia jest wykształcenie u uczestników umiejętności sporządzania potraw, posługiwania się normami obowiązującymi w zbiorowej gospodarce żywnościowej oraz tworzenia zróżnicowanego zdrowego menu dla dzieci i młodzieży, a także osiągnięcie większej pewności siebie w kontekście rozwoju własnej kariery zawodowej oraz podwyższenie pozycji zawodowej na rynku. Szkolenia te obejmują uaktualnianie, poszerzanie i uzyskanie nowych umiejętności dla celów zawodowych w zakresie umiejętności kulinarnych.

Na realizację przedmiotowych szkoleń Zleceniodawcy uzyskują całościowe finansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - POKL, który jest finansowany w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i w 15% z budżetu państwa.

W niniejszej sprawie Wnioskodawca wskazuje, że nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty w zakresie kształcenia i wychowania. Ponadto z wniosku nie wynika, aby Wnioskodawca był uczelnią, jednostką naukową Polskiej Akademii Nauk oraz jednostką badawczo-rozwojową.

W związku z powyższym, przeprowadzane przez Zainteresowanego szkolenia nie będą korzystać ze zwolnienia od podatku określonego w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca nie spełnia bowiem podstawowych wymogów niezbędnych do skorzystania z powyższego zwolnienia. Zatem w tej sytuacji należy przeanalizować przesłanki umożliwiające skorzystanie ze zwolnienia w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy.

Aby przedmiotowe usługi mogły korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług muszą być uznane za usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz spełniać jeden z warunków określonych w lit. a – c powyższego przepisu. Przepis bowiem przewiduje zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczonych przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją lub finansowanych w całości ze środków publicznych. Zapis "finansowana w całości ze środków publicznych" nie odnosi się do podmiotów dysponujących środkami, lecz rzeczywistego w kontekście ekonomicznym źródła finansowania środkami, które nie zostały uzyskane przez podmiot jako przychód z działalności gospodarczej.

Z wniosku wynika, że przedmiotowe szkolenia nie są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach oraz Spółka nie uzyskała akredytacji w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty. Zatem Zainteresowany nie spełnia warunków umożliwiających skorzystanie ze zwolnienia określonego w lit. a i lit. b analizowanego przepisu.

Szkolenia realizowane przez Wnioskodawcę spełniają jednakże warunek determinujący prawo do zwolnienia od podatku określone w lit. c analizowanego przepisu ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem przedmiotowe szkolenia pozostają w bezpośrednim związku z branżą gastronomiczną i zawodem kucharza małej gastronomii. Celem szkolenia jest wykształcenie u uczestników umiejętności sporządzania potraw, posługiwania się normami obowiązującymi w zbiorowej gospodarce żywnościowej oraz tworzenia zróżnicowanego zdrowego menu dla dzieci i młodzieży, osiągnięcie większej pewności siebie w kontekście rozwoju własnej kariery zawodowej oraz podwyższenie pozycji zawodowej na rynku. Szkolenia obejmują uaktualnianie, poszerzanie i uzyskanie nowych umiejętności dla celów zawodowych w zakresie umiejętności kulinarnych.

Tym samym, świadczone przez Wnioskodawcę usługi polegające na przeprowadzeniu szkoleń obejmujących praktyczne i teoretyczne przygotowanie do pracy w branży gastronomicznej oraz zawodzie kucharza, podwyższenie poziomu wiedzy, uaktualnianie, poszerzanie i uzyskanie nowych umiejętności do celów zawodowych uznać można za usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług. Ponadto zleceniodawcy uzyskują finansowanie szkoleń w całości ze środków publicznych.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż względem świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych mających na celu uaktualnianie, poszerzanie i uzyskanie nowych umiejętności dla celów zawodowych, finansowanych w całości ze środków publicznych, zastosowanie znajdzie zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.


2012-10-11
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!