Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1761/11/MN

  
Słowa kluczowe: turnus rehabilitacyjny, usługi medyczne, zwolnienie
Data: 2012-01-13

Istota interpretacji:

świadczone przez Wnioskodawcę usługi organizacji turnusów rehabilitacyjnych mogą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, na podstawie § 13 ust. 1 pkt 25 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.


INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 13 grudnia 2011r. (data złożenia 14 grudnia 2011r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług organizowania turnusów rehabilitacyjnych -jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 grudnia 2011r. złożono ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług organizowania turnusów rehabilitacyjnych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca, ośrodek wypoczynkowy świadczący usługi związane z zakwaterowaniem oraz usługi polegające na przyjmowaniu i obsługiwaniu turnusów rehabilitacyjnych: grup turnusowych osób niepełnosprawnych (tzn. ze dla ww. turnusów Wnioskodawca świadczy wszystkie niezbędne elementy służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia tzn.: Wnioskodawca zapewnia lekarza, pielęgniarkę, rehabilitantów oraz pełną usługę hotelową i gastronomiczną).

Dla celów przyjmowania turnusów rehabilitacyjnych i zorganizowanych grup osób niepełnosprawnych Wnioskodawca posiada wpis do rejestrów ośrodków OD wydany przez Wojewodę z którego wynika, że mogą się w tym ośrodku odbywać się turnusy rehabilitacyjne i Wnioskodawca jest uprawniony do przyjmowania grup zorganizowanych turnusów osób niepełnosprawnych. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych Wnioskodawca prowadzi od kwietnia 2009r., przy czym Wnioskodawca nie jest podmiotem o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. Nr 177, poz. 1054).

Na przełomie sierpnia i września b.r. w ośrodku Wnioskodawcy odbył się turnus rehabilitacyjny, który był świadczony w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 214, poz. 1407 ze zm.).

Uczestników turnusu było 26, trwał 14 dni, Wnioskodawca zapewnił ze swojej strony cała niezbędną opiekę służącą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia tzn. :Wnioskodawca zapewnił lekarza, który zlecał niezbędne zabiegi i czuwał nad kondycją uczestników turnusu, pielęgniarkę, rehabilitantów którzy te zabiegi wykonywali, oraz zapewnił usługę hotelową i gastronomiczną.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w sytuacji opisanej powyżej turnusy rehabilitacyjne świadczone przez Wnioskodawcę mogą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego z VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 § 13 ust. 1 pkt 25) turnusy rehabilitacyjne organizowane przez Wnioskodawcę pomimo, że nie jest on podmiotem o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. Nr 177, poz. 1054) mogą korzystać ze zwolnienia VAT, ponieważ są świadczone na zasadach określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych, które posiadają orzeczenie o swojej niepełnosprawności.

Poza tym Wnioskodawca posiada wpis do rejestrów ośrodków OD wydany przez Wojewodę, działalność w tym zakresie Wnioskodawca prowadzi od kwietnia 2009r., uczestników turnusu było 26, trwał 14 dni, Wnioskodawca zapewnił ze swojej strony dla ww. turnusu całą niezbędną opiekę służącą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia tzn. Wnioskodawca zapewnił lekarza, który zlecał niezbędne zabiegi i czuwał nad kondycją uczestników turnusu, pielęgniarkę, rehabilitantów którzy te zabiegi wykonywali, oraz zapewnił usługę hotelową i gastronomiczną.

Ww. turnusy, jak również turnusy, które w przyszłości Wnioskodawca chciałby obsługiwać w swoim ośrodku, są świadczone w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 214, poz. 1407 ze zm.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 8 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Stosownie do art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy o VAT, stawka podatku w okresie od 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2013r. wynosi 23% z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 oraz art. 146f.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 lipca 2011r.), zwalnia się od podatku:

  • usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze;

W myśl § 13 ust. 1 pkt 25 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392) obowiązującego od dnia 6 kwietnia 2011r. – zwanego dalej rozporządzeniem, postanowiono, iż zwalnia się od podatku usługi turnusów rehabilitacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 214, poz. 1407 ze zm.) świadczone na zasadach określonych w tej ustawie oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane przez podmioty inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy.

Zgodnie z § 13 ust. 8 rozporządzenia, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 19, 20, 24, 25 i 26, stosuje się do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi dokonywanych przez podmioty świadczące usługę podstawową.

Zgodnie z § 13 ust. 9 rozporządzenia, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 19, 20, 25 i 26, stosuje się do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi dokonywanych przez podmioty świadczące usługę podstawową, pod warunkiem że:

  1. są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 19, 20, 24 i 25 oraz art. 43 ust. 1 ustawy, lub
  2. ich głównym celem nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Natomiast, w myśl § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 44, poz. 230), które wprowadzało § 13 pkt 25 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649 ze zm.), zwolnienie, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 25 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, może być stosowane również do czynności dokonanych w okresie od dnia 1 stycznia 2011r.

W myśl art. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U z 2010r. Nr 214, poz. 1407 ze zm.), do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zalicza się uczestnictwo tych osób w:

  1. warsztatach terapii zajęciowej, zwanych dalej "warsztatami";
  2. turnusach rehabilitacyjnych, zwanych dalej "turnusami".

Art. 10c ust. 1 ww. ustawy stanowi, że turnus oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

Turnusy mogą być organizowane:

  1. przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które prowadzą co najmniej przez 2 lata działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i uzyskały wpis do rejestru organizatorów prowadzonego przez wojewodę, zwane dalej "organizatorem turnusów";
  2. wyłącznie w ośrodkach, które uzyskały wpis do rejestru ośrodków prowadzonego przez wojewodę - z wyłączeniem turnusów organizowanych w formie, o której mowa w ust. 5 pkt 2, z zastrzeżeniem ust. 3 (art. 10c ust. 2 cyt. ustawy)

Zgodnie z art. 10d ust. 1 powyższej ustawy, wojewoda prowadzi rejestr ośrodków oraz rejestr organizatorów turnusów i dokonuje wpisu do tych rejestrów na okres 3 lat po spełnieniu przez ośrodek lub organizatora turnusów warunków określonych zgodnie z ust. 8 pkt 3.

Z powołanych regulacji wynika, iż usługi turnusów rehabilitacyjnych świadczone przez inne podmioty niż podmioty lecznicze są wykonywane na podobnych zasadach i poddane szczególnym regulacjom wynikającym z przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Stąd właśnie uzasadnione jest objęcie turnusów rehabilitacyjnych zwolnieniem od podatku od towarów i usług.

W opisie stanu faktycznego Wnioskodawca wskazał, że jest ośrodkiem wypoczynkowym świadczącym usługi związane z zakwaterowaniem, oraz usługi polegające na przyjmowaniu i obsługiwaniu turnusów rehabilitacyjnych: grup turnusowych osób niepełnosprawnych.

Wnioskodawca posiada wpis do rejestrów ośrodków OD wydany przez Wojewodę z którego wynika, że mogą się w tym ośrodku odbywać się turnusy rehabilitacyjne i Wnioskodawca jest uprawniony do przyjmowania grup zorganizowanych turnusów osób niepełnosprawnych.

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych Wnioskodawca prowadzi od kwietnia 2009r., przy czym Wnioskodawca nie jest podmiotem o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. Nr 177, poz. 1054).

Na przełomie sierpnia i września b.r. w ośrodku Wnioskodawcy odbył się turnus rehabilitacyjny, który był świadczony w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 214, poz. 1407 ze zm.).

Uczestników turnusu było 26, trwał 14 dni, Wnioskodawca zapewnił ze swojej strony całą niezbędną opiekę służącą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia tzn. Wnioskodawca zapewnił lekarza, który zlecał niezbędne zabiegi i czuwał nad kondycją uczestników turnusu, pielęgniarkę, rehabilitantów którzy te zabiegi wykonywali, oraz zapewnił usługę hotelową i gastronomiczną.

Z opisu sprawy wynika więc, iż usługi świadczone przez Wnioskodawcę w prowadzonym przez niego ośrodku wypoczynkowym, są usługami w zakresie organizowania turnusów rehabilitacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, natomiast Wnioskodawca nie jest podmiotem o którym mowa w art. 43 ust. l pkt 18 ustawy o VAT.

Reasumując, mając na uwadze opis stanu faktycznego oraz powołane wyżej przepisy, świadczone przez Wnioskodawcę usługi organizacji turnusów rehabilitacyjnych mogą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, na podstawie § 13 ust. 1 pkt 25 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.


2012-01-13
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!