Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-95/11-4/JK

  
Słowa kluczowe: kształcenie, placówka oświatowa, podatek od towarów i usług, szkolenie, usługi, usługi szkoleniowe, zwolnienie
Data: 2011-04-22

Istota interpretacji:

Zastosowanie zwolnienia od podatku dla placówki objętej systemem oświaty świadczącej usługi szkoleniowe - art. 43 ust. 1 pkt 26a i 29 ustawy


INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 18.01.2011 r. (data wpływu 24.01.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku względem świadczonych usług szkoleniowychjest:

 • prawidłowe- w kwestii stosowania zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, uznania szkoleń za usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, stosowania zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy
 • nieprawidłowe- w kwestii momentu uzyskania uprawnienia do korzystania ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, posiadania wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych w celu stosowania zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, stosowania zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy.

UZASADNIENIE

W dniu 24.01.2011 r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku względem świadczonych usług szkoleniowych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest polską spółką z siedzibą w W., specjalizującą się od 20 lat w edukacji informatycznej. Oferta edukacyjna Wnioskodawcy obejmuje ok. 600 autorskich i autoryzowanych szkoleń dla użytkowników i profesjonalistów IT, a także szkolenia biznesowe z zakresu zarządzania organizacją, zarządzania projektami i analizy procesów biznesowych. Firma oferuje także szkolenia z zakresu doskonalenia umiejętności osobistych i społecznych. Szczegółowa lista szkoleń stanowi załącznik do niniejszego wniosku. W ofercie edukacyjnej Wnioskodawcy znajdują się m.in. takie formy kształcenia jak: kursy, czy seminaria. Z przebiegu kształcenia sporządzana jest dokumentacja, na którą składa się:

 • program nauczania,
 • dziennik zajęć edukacyjnych zawierający: listę obecności, wymiar godzin zajęć edukacyjnych, tematy zajęć edukacyjnych,
 • protokół z egzaminu jeśli egzamin ma miejsce i
 • rejestr wydanych zaświadczeń.

Program nauczania każdej formy kształcenia zawiera: nazwę formy kształcenia; czas trwania i sposób jej organizacji; wymagania wstępne dla uczestników; cele kształcenia; plan nauczania określający nazwę zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar; treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych; wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych; sposób sprawdzania efektów kształcenia. Wnioskodawca prowadzi działalność edukacyjną na terytorium całego kraju, posiada ośrodki szkoleniowe w W., G., W., K., K., Ł. i P.

Na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto, od dnia 1 października 1992 r. Wnioskodawca prowadzi placówkę kształcenia ustawicznego - kursy, szkolenia w zakresie związanym z informatyką. Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych został uzyskany w oparciu o art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Zaświadczenie o wpisie do ewidencji w załączeniu. Wnioskodawca uzyskał również wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych na podstawie ww. przepisu ustawy o systemie oświaty we właściwej jednostce samorządu terytorialnego we W. i G. Zaświadczenie z dnia 26 stycznia 2006 r. oraz zaświadczenie z dnia 16 maja 2006 r. o wpisie do ewidencji w załączeniu. W pozostałych miastach, tj. K., K., Ł. i P. Spółka nie dokonała jeszcze rejestracji placówki kształcenia ustawicznego.

W dniu 29 grudnia 2010 r. Wnioskodawca podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w statucie placówki kształcenia ustawicznego. Zmiany dotyczą m. in. zakresu zadań placówki. Zgodnie z uchwałą nr 3 Prezesa Zarządu do zadań placówki należą w szczególności:

 1. organizowanie i prowadzenie kursów informatycznych, warsztatów, konsultacji, laboratoriów i seminariów w zakresie informatyki, obsługi, użytkowania i instalacji sprzętu oraz oprogramowania komputerowego oraz propagowanie wiedzy informatycznej,
 2. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, konsultacji i seminariów w zakresie rozwoju kompetencji społecznych i osobistych, w tym technik sprzedaży, negocjacji i obsługi klienta (tzw. szkolenia miękkie),
 3. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, konsultacji i seminariów dotyczących rozwoju kompetencji w biznesie, w szczególności w zakresie prawa, kadr, finansów, zarządzania projektami, zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania zespołem,
 4. doradztwo w zakresie opisanym w wymienionych punktach 1, 2 i 3.

Wnioskodawca wskazuje, iż odbiorcami szkoleń znajdujących się w ofercie są firmy komercyjne, jak również podmioty prawa publicznego, takie jak: ministerstwa, jednostki samorządu terytorialnego, urzędy pracy, szpitale, szkoły, itd.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

 1. Czy Wnioskodawca prowadzący placówkę kształcenia ustawicznego wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzoną przez jednostkę samorządu terytorialnego zaliczany jest do jednostek objętych systemem oświaty, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z póżn. zm.) i tym samym korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie ww. przepisu w zakresie usług szkoleniowych objętych wpisem...
 2. Czy wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych w Biurze Edukacji Urzędu miasta daje uprawnienie do prowadzenia działalności zwolnionej z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług na terytorium całego kraju, czy też konieczne jest uzyskanie wpisu we wszystkich lokalizacjach, na terenie których prowadzona jest działalność...
 3. Czy momentem uzyskania uprawnienia do korzystania ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT jest: data dokonania zmian w statucie placówki przez organ prowadzący placówkę (data uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statucie placówki), data złożenia wniosku do Biura Edukacji w Urzędzie Miasta o rejestrację zmian statutu, czy data zarejestrowania zmian w statucie przez Urząd Miasta...
 4. Czy szkolenia znajdujące się w ofercie Wnioskodawcy, takie jak organizowane dotychczas i szczegółowo opisane w załączniku do niniejszego wniosku, są usługami w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT...
 5. Czy świadcząc usługi edukacyjne, takie jak kursy, czy seminaria na zasadach i warunkach opisanych w stanie faktycznym, Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT...
 6. Czy świadcząc usługi szkoleniowe stanowiące szkolenia zawodowe lub szkolenia przekwalifikowania zawodowego na rzecz podmiotów publicznych, takich jak ministerstwa, jednostki samorządu publicznego, szkoły, szpitale, Wnioskodawca może wystawiać faktury zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ust. o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, w omawianym stanie faktycznym, Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT. Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż prowadzenie placówki niepublicznej wpisanej do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego uprawnia do skorzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT. Zgodnie z treścią tego przepisu zwalnia się od podatku usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty w zakresie kształcenia i wychowania, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Natomiast ustawa z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004, nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w art. 2 pkt 3a jednoznacznie precyzuje, iż system oświaty obejmuje placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. W związku z powyższym, Wnioskodawca prowadzący placówkę kształcenia ustawicznego wpisaną w trybie art. 82 ustawy o systemie oświaty do ewidencji szkół i placówek niepublicznych spełnia definicję jednostki objętej systemem oświaty i tym samym w zakresie świadczenia usług szkoleniowych jest uprawniony do skorzystania ze zwolnienia z podatku VAT w trybie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług. Takie stanowisko potwierdza również opublikowane w Internecie pismo podsekretarza stanu w ministerstwie finansów stanowiącego odpowiedź na interpelację posłanki dotyczącą projektowanych zmian w ustawie o VAT. Pismo to pochodzi co prawda ze stycznia 2010 roku, ale dotyczy fragmentu, który w takiej samej postaci został uchwalony. W piśmie mowa jest o tym, że zakres powyższego zwolnienia adresowany jest m.in. do jednostek objętych systemem oświaty realizujących usługi kształcenia, do których zalicza się również placówki niepubliczne, które uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego". Podobnie stanowi odpowiedź na interpelację posła opublikowana na stronie sejm.gov.pl.

Dodatkowo należy podkreślić, iż ustawa o systemie oświaty precyzyjnie wskazuje w art. 83 a ust. 2, iż działalność oświatowa nieobejmująca prowadzenia szkoły, placówki lub zespołu, o którym mowa w art. 90a ust. 1, może być podejmowana na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807). Wynika z tego, że w takim przypadku zwolnienie z VAT nie obowiązuje. A contrario, w przypadku gdy dany podmiot prowadzi placówkę na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty, może korzystać ze zwolnienia z VAT.

W dniu 20 grudnia 2010 r. odbyło się w W. seminarium informacyjne na temat nowelizacji ustawy o podatku VAT prowadzone przez Izbę. W seminarium tym uczestniczył pracownik Wnioskodawcy. Ekspertem, który odpowiadał na wszystkie pytania dotyczące nowelizacji ustawy o podatku od VAT był Dyrektor Generalny ds. Doradztwa Podatkowego w Instytucie Sp. z o.o. Wymieniony ekspert przedstawił pogląd, iż rejestracja placówki w systemie oświaty daje zwolnienie z podatku VAT. Zwolnienie z VAT dotyczy wyłącznie zwolnienia w tym zakresie, w jakim placówka kształcenia ustawicznego ma zdefiniowany swój zakres działalności, zgodnie z faktem, iż zwolnienie jest podmiotowo-przedmiotowe. W przypadku rejestracji placówki wymagany jest statut, który dokładnie określa zakres działania tej placówki. Zwolnienie z VAT dotyczy wyłącznie zakresu objętego statutem. Pozostałe szkolenia prowadzone przez firmę są opodatkowane.

Zdaniem Wnioskodawcy wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Urząd miasta uprawnia do zwolnienia od VAT podmiot prowadzący taką placówkę niezależnie od tego czy rejestracja szkoły została dokonana również w innych lokalizacjach. Stanowisko takie potwierdza interpretacja specjalistów z Izby, którzy jednoznacznie stwierdzili, iż rejestracja ma miejsce w powiecie właściwym ze względu na siedzibę organu prowadzącego i na siedzibę główną placówki, czyli w starostwie powiatowym, dzięki czemu zyskuje się prawo do prowadzenia usługi na terenie całej Polski.

Według Wnioskodawcy momentem, w którym zwolnienie od VAT może być stosowane jest moment podjęcia uchwały przez organ prowadzący placówkę w sprawie odpowiednich zmian w statucie placówki niepublicznej. W tym zakresie nieco odmienne jest stanowisko Izby. W opinii bowiem ekspertów I. tryb zmian statutu placówki w zakresie rozszerzenia działalności placówki jest taki sam jak w przypadku zgłoszenia, czyli musi być zgłoszenie do wydziału oświaty do danego rejestru i ten organ musi zaakceptować treść rozszerzenia statutu.

Przepisy nie wyjaśniają, co należy rozumieć przez usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. W opinii eksperta...Sp. z o.o. pojęcie usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego należy rozumieć semantycznie. Oznacza to, że są to usługi związane z wykonywanym zawodem lub z takim zawodem, który chce się wykonywać. Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż szkolenia realizowane przez Wnioskodawcę w celach zawodowych lub przekwalifikowania zawodowego mieszczą się w pojęciu ustawowym.

Usługi edukacyjne objęte ofertą Wnioskodawcy realizowane są również w formie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. nr 31, poz. 216 z późn. zm.). Tzn. Wnioskodawca realizuje w szczególności kursy i seminaria. Sporządzana jest zawsze cała dokumentacja z takiej formy szkolenia jak w opisie stanu faktycznego. Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku kursów i seminariów wykonywanych na zasadach określonych w wymienionym rozporządzeniu może korzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26, finansowane w całości ze środków publicznych. Biorąc pod uwagę opinię Wnioskodawcy dotyczącą charakteru świadczonych usług edukacyjnych, o której mowa w pkt 4 powyżej, oraz fakt, iż w przypadku realizacji takich usług dla podmiotów publicznych takich jak ministerstwa, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły, szpitale, urzędy pracy, usługi te są w całości finansowane ze środków publicznych, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w takiej sytuacji może wystawiać faktury zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za:

 • prawidłowe- w kwestii stosowania zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, uznania szkoleń za usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, stosowania zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy
 • nieprawidłowe- w kwestii momentu uzyskania uprawnienia do korzystania ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, posiadania wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych w celu stosowania zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, stosowania zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i przenoszą uregulowania dotyczących tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w tym przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, regulujących zwolnienia od podatku działalności edukacyjnej. Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa sądów. Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji przepisów unijnych, w szczególności dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i ww. dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie.

Co do zasady stawka podatku, na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Natomiast zgodnie z treścią art. 146a pkt 1 ustawy, obowiązującego od dnia 01.01.2011 r., w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Stosownie zaś do treści obowiązującego od 1 stycznia 2011 r. art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Równocześnie na podstawie uregulowań zawartych w pkt 29 niniejszego artykułu zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 3. finansowane w całości ze środków publicznych

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

W stanie faktycznym Wnioskodawca wskazał, iż jest polską spółką z siedzibą w W., specjalizującą się w edukacji informatycznej. Oferta edukacyjna obejmuje ok. 600 autorskich i autoryzowanych szkoleń dla użytkowników i profesjonalistów IT, a także szkolenia biznesowe z zakresu zarządzania organizacją, zarządzania projektami i analizy procesów biznesowych. Firma oferuje także szkolenia z zakresu doskonalenia umiejętności osobistych i społecznych. W ofercie edukacyjnej znajdują się m.in. takie formy kształcenia jak: kursy, czy seminaria.

Wnioskodawca prowadzi działalność edukacyjną na terytorium całego kraju, posiada ośrodki szkoleniowe w W., G., W., K., K., Ł. i P.

Na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto, od dnia 1 października 1992 r. Wnioskodawca prowadzi placówkę kształcenia ustawicznego - kursy, szkolenia w zakresie związanym z informatyką. Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych został uzyskany w oparciu o art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Wnioskodawca uzyskał również wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych na podstawie ww. przepisu ustawy o systemie oświaty we właściwej jednostce samorządu terytorialnego we W. i G. W pozostałych miastach, tj. K., K., Ł. i P. Spółka nie dokonała jeszcze rejestracji placówki kształcenia ustawicznego.

W dniu 29 grudnia 2010 r. Wnioskodawca podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w statucie placówki kształcenia ustawicznego. Zmiany dotyczą m.in. zakresu zadań placówki. Zgodnie z uchwałą nr 3 Prezesa Zarządu do zadań placówki należą w szczególności:

 1. organizowanie i prowadzenie kursów informatycznych, warsztatów, konsultacji, laboratoriów i seminariów w zakresie informatyki, obsługi, użytkowania i instalacji sprzętu oraz oprogramowania komputerowego oraz propagowanie wiedzy informatycznej,
 2. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, konsultacji i seminariów w zakresie rozwoju kompetencji społecznych i osobistych, w tym technik sprzedaży, negocjacji i obsługi klienta (tzw. szkolenia miękkie),
 3. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, konsultacji i seminariów dotyczących rozwoju kompetencji w biznesie, w szczególności w zakresie prawa, kadr, finansów, zarządzania projektami, zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania zespołem,
 4. doradztwo w zakresie opisanym w wymienionych punktach 1, 2 i 3.

Wnioskodawca wskazuje, iż odbiorcami szkoleń znajdujących się w ofercie są firmy komercyjne, jak również podmioty prawa publicznego, takie jak: ministerstwa, jednostki samorządu terytorialnego, urzędy pracy, szpitale, szkoły, itd.

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanym art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy wynika, że zwolnienie z podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Ograniczenie umożliwiające skorzystanie z niniejszego zwolnienia ma zatem charakter podmiotowo-przedmiotowy. Nie jest przy tym konieczne, by usługa w zakresie kształcenia była jednocześnie usługą w zakresie wychowania. Na podstawie przedmiotowego przepisu zwolnieniem od podatku mogą być objęte zarówno usługi w zakresie kształcenia, jak i usługi w zakresie wychowania. Niemniej jednak zwolnienie określone w niniejszym przepisie ma zastosowanie wyłącznie do usług kształcenia wymienionych w zaświadczaniu właściwego organu o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

Ponadto należy zaznaczyć, że jeśli usługa kształcenia wymieniona w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji placówek kształcenia ustawicznego prowadzących działalność oświatową, świadczona przez jednostkę objętą systemem oświaty, jest realizowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216), podlega ona zwolnieniu od podatku na podstawie przedmiotowego przepisu.

Z opisu stanu faktycznego wynika, iż na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto, od dnia 1 października 1992 r. Wnioskodawca prowadzi placówkę kształcenia ustawicznego - kursy, szkolenia w zakresie związanym z informatyką. Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych został uzyskany w oparciu o art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Stosownie do art. 2 pkt 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) system oświaty obejmuje placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Zgodnie z brzmieniem art. 3 pkt 17 w/w ustawy, przez kształcenie ustawiczne, należy rozumieć kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny. Z kolei art. 5 ust. 1 określa, iż szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną.

Natomiast, stosownie do art. 82 ust. 1 tejże ustawy, osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.

Z kolei zgodnie z ust. 2 cytowanego artykułu zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać:

 1. oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby;
 2. określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, w przypadku liceum profilowanego - profili kształcenia ogólnozawodowego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1, lub klasyfikacji zawodów i specjalności ustalanej na potrzeby rynku pracy przez ministra właściwego do spraw pracy;
 3. wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających:
  1. możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
  2. realizację innych zadań statutowych,
  3. w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,
  4. bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 4. statut szkoły lub placówki;
 5. dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce;
 6. zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 w przypadku szkoły podstawowej oraz gimnazjum, a także w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.

Jednocześnie w świetle ustępu 3a niniejszego artykułu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, o którym mowa w ust. 2b i 3, zawiera:

 1. nazwę organu, który dokonał wpisu do ewidencji szkoły lub placówki;
 2. datę i numer wpisu do ewidencji;
 3. nazwę oraz odpowiednio typ i rodzaj szkoły lub placówki;
 4. osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę lub placówkę;
 5. adres szkoły lub placówki;
 6. w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazwy zawodów, w jakich szkoła kształci;
 7. w przypadku liceum profilowanego - nazwy profili kształcenia ogólnozawodowego, w jakich szkoła kształci.

Ponadto w świetle art. 82 ust. 5 ustawy o systemie oświaty osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić organowi, o którym mowa w ust. 1 i 1a, w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji. Przepisy ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

Przy czym ust. 3 stanowi, iż organ, o którym mowa w ust. 1, dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu. Poza tym ust. 4 wskazuje, iż organ, o którym mowa w ust. 1 i 1a, wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji, jeżeli:

 1. zgłoszenie nie zawiera danych wymienionych w ust. 2 i mimo wezwania nie zostało uzupełnione w wyznaczonym terminie;
 2. statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

Oznacza to, że Wnioskodawca, który posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych uzyskany w oparciu o art. 82 ustawy systemie oświaty jest jednostką objętą systemem oświaty, o którym mowa w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, iż prowadząc placówkę kształcenia ustawicznego wpisaną w trybie art. 82 ustawy o systemie oświaty do ewidencji szkół i placówek niepublicznych spełnia definicję jednostki objętej systemem oświaty i tym samym w zakresie świadczenia usług szkoleniowych - wyłącznie w tym zakresie, w jakim placówka kształcenia ustawicznego ma zdefiniowany swój zakres działalności - jest uprawniony do skorzystania ze zwolnienia z podatku od towarów i usług w trybie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy należy uznać za prawidłowe.

Jednocześnie nie można zgodzić się z twierdzeniem Wnioskodawcy, iż wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Urząd miasta uprawnia do zwolnienia od podatku od towarów i usług podmiot prowadzący taką placówkę niezależnie od tego czy rejestracja szkoły została dokonana również w innych lokalizacjach.

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanych przepisach wynika, że w celu skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy dany podmiot winien posiadać wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych bowiem w oparciu o art. 82 ustawy o systemie oświaty osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek. Ponadto, zauważyć należy, iż zgłoszenie do ewidencji musi zawierać wskazanie miejsca prowadzenia placówki oraz informacje o warunkach lokalowych zapewniających możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, realizację innych zadań statutowych, możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu, bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy czy też dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w placówce. Przy tym zaświadczenie o wpisie do ewidencji zawiera m.in. osobę prawną prowadzącą placówkę oraz adres placówki. W konsekwencji powyższego, aby dana placówka mogła korzystać z analizowanego zwolnienia winna posiadać wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych uzyskany w oparciu o art. 82 ustawy.

Również nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, iż w przypadku podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statucie placówki kształcenia ustawicznego, gdzie zmiany dotyczą m.in. zakresu zadań placówki momentem uzyskania uprawnienia do korzystania ze zwolnienia podatku jest podjęcie uchwały przez organ prowadzący placówkę w sprawie odpowiednich zmian w statucie placówki niepublicznej. Zauważyć należy, iż stosownie do wyżej powołanych przepisów tok postępowania w przypadku zgłaszania, przez osobę prowadzącą placówkę, powstałych po wpisie do ewidencji zmian w danych zawartych w zgłoszeniu jest identyczny jak w przypadku dokonywania wpisu do ewidencji. Ponadto w określonych przypadkach, w tym m.in. jeżeli statut placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony, organ prowadzący przedmiotową ewidencję jest uprawniony do wydania decyzji o odmowie wpisu do ewidencji. Natomiast jak wskazano powyżej, na postawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy zwolnienie od podatku od towarów i usług dotyczy jedynie usług kształcenia, świadczonych przez Wnioskodawcę, wymienionych w zaświadczeniu właściwego organu o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Tak więc momentem uzyskania uprawnienia do korzystania ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy jest data zarejestrowania zmian w statucie przez Urząd Miasta.

Odnosząc się do kwestii uznania świadczonych przez Wnioskodawcę szkoleń za usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.).

Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia co należy rozumieć przez usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 13 część A ust. 1 lit. i) dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz. U. L Nr 347, str. 1 ze zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu.

Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa wskazać należy, iż szkolenia realizowane przez Wnioskodawcę w celach zawodowych lub przekwalifikowania zawodowego spełniają definicję usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Zatem stanowisko Wnioskodawcy w przedmiotowej kwestii należy uznać za prawidłowe.

Regulacje zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy zwalniają od podatku usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego (inne niż wymienione w pkt 26) prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. W przedmiotowym przypadku Wnioskodawca w swojej ofercie edukacyjnej posiada m.in. takie formy kształcenia jak kursy, czy seminaria realizowane w formie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. nr 31, poz. 216 z późn. zm.). Z przebiegu kształcenia sporządza dokumentację, na którą składa się program nauczania; dziennik zajęć edukacyjnych zawierający: listę obecności, wymiar godzin zajęć edukacyjnych, tematy zajęć edukacyjnych; protokół z egzaminu jeśli egzamin ma miejsce i rejestr wydanych zaświadczeń. Przy tym program nauczania każdej formy kształcenia zawiera: nazwę formy kształcenia; czas trwania i sposób jej organizacji; wymagania wstępne dla uczestników; cele kształcenia; plan nauczania określający nazwę zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar; treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych; wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych; sposób sprawdzania efektów kształcenia. Wobec powyższych nie można uznać za spełnione przesłanki wskazane w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy, by kształcenie odbywało się w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Niemniej jednak, jak wskazano powyżej, usługa kształcenia wymieniona w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji placówek kształcenia ustawicznego prowadzących działalność oświatową, świadczona przez jednostkę objętą systemem oświaty realizowana na podstawie przedmiotowego rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki podlega zwolnieniu od podatku na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy.

Zatem za błędne należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku kursów i seminariów wykonywanych na zasadach określonych w wymienionym rozporządzeniu może korzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy.

Jednocześnie słuszny jest pogląd Wnioskodawcy, iż świadcząc usługi szkoleniowe stanowiące szkolenia zawodowe lub szkolenia przekwalifikowania zawodowego na rzecz podmiotów publicznych, takich jak ministerstwa, jednostki samorządu terytorialnego, urzędy pracy, szkoły, szpitale może wystawiać faktury zwolnione z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy. Przepis art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy przewiduje zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego (inne niż wymienione w pkt 26) finansowane w całości ze środków publicznych. Zatem mając na uwadze przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanego przepisu prawa podatkowego wskazać należy, iż spełnione są przesłanki co do zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy.

Reasumując, Wnioskodawca prowadząc placówkę kształcenia ustawicznego wpisaną w trybie art. 82 ustawy o systemie oświaty do ewidencji szkół i placówek niepublicznych spełnia definicję jednostki objętej systemem oświaty i tym samym - w zakresie, w jakim placówka kształcenia ustawicznego ma zdefiniowany swój zakres działalności - jest uprawniony do skorzystania ze zwolnienia z podatku od towarów i usług w trybie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy. Przy czym aby dana placówka prowadzona przez Wnioskodawcę mogła korzystać z przedmiotowego zwolnienia winna posiadać wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych uzyskany w oparciu o art. 82 ustawy. Ponadto w przypadku podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statucie placówki kształcenia ustawicznego, gdzie zmiany dotyczą m.in. zakresu zadań placówki momentem uzyskania uprawnienia do korzystania ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy jest data zarejestrowania zmian w statucie przez Urząd Miasta. Jednocześnie szkolenia realizowane przez Wnioskodawcę w celach zawodowych lub przekwalifikowania zawodowego spełniają definicję usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Ponadto, w przypadku realizacji kursów i seminariów wykonywanych na zasadach określonych w wymienionym rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych Wnioskodawca nie może korzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy. Niemniej jednak Wnioskodawca świadcząc usługi szkoleniowe stanowiące szkolenia zawodowe lub szkolenia przekwalifikowania zawodowego (inne niż wymienione w pkt 26) na rzecz podmiotów publicznych, takich jak ministerstwa, jednostki samorządu terytorialnego, urzędy pracy, szkoły, szpitale może wystawiać faktury zwolnione z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.


2011-04-22
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!