Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-999/10-6/KC

  
Słowa kluczowe: bilety, stawki podatku, usługi związane ze sportem
Data: 2010-12-29

Istota interpretacji:

Zastosowanie prawidłowej stawki podatku dla zajęć sportowo-rekreacyjnych na ściance wspinaczkowej oraz dla usługi wynajmu tego obiektu.


INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 04.10.2010 r. (data wpływu 07.10.2010 r.), uzupełnione w dniu 25.11.2010 r. na wezwanie z dnia 05.11.2010 r., oraz ponownie w dniu 24.12.2010 r. na wezwanie z dnia 13.12.2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania prawidłowej stawki podatku dla zajęć sportowo-rekreacyjnych na ściance wspinaczkowej oraz dla usługi wynajmu tego obiektu -jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 07.10.2010 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony w dniu 25.11.2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania prawidłowej stawki podatku dla zajęć sportowo-rekreacyjnych na ściance wspinaczkowej oraz dla usługi wynajmu tego obiektu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka wykonuje czynności polegające na udostępnieniu do zajęć sportowo-rekreacyjnych ścianki wspinaczkowej. Przedmiotowa ścianka wspinaczkowa znajduje się w zamkniętym obiekcie sportowym tj. na terenie Hali Sportowej należącej do Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Ścianka jest udostępniana dla zaawansowanych wspinaczy, osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym i innym jednostkom organizacyjnym wykupującym wstęp dla swoich pracowników. Za wyżej wymienione usługi Spółka pobiera opłaty w formie biletów jednorazowych lub sprzedaży karnetów. Zgodnie z klasyfikacją PKWiU usługi te sklasyfikowane są w grupowaniu 92.61 — Usługi w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych. Na powyższe usługi Spółka stosuje 7% stawkę VAT na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy (poz. 158), zgodnie z którym usługi w zakresie udostępniania obiektów sportowych sklasyfikowane są wg PKWiU w grupowaniu 92.61 podlegają opodatkowaniu obniżoną stawką VAT w wysokości 7%. Spółka świadczy również usługi wynajmu ścianki wspinaczkowej na zajęcia szkoleniowe, wynajmuje sprzęt wspinaczkowy oraz sporadycznie zdarza się wynajmować ściankę do filmu czy reklamy jako plan filmowy i te usługi opodatkowane są stawką 22%.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w odniesieniu do świadczonych usług sklasyfikowanych wg PKWiU grupowaniu 92.61 prawidłowo Spółka stosuje stawkę podatku VAT w wysokości 7% na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług... Czy zastosowanie stawki 22% dla pozostałych usług jest prawidłowe...

Zdaniem Wnioskodawcy zastosowana stawka 7% na usługi sklasyfikowane w PKWiU w grupowaniu 92.61 jako "Usługi związane z działalnością stadionów i innych obiektów sportowych" dotyczące udostępnienia ścianki wspinaczkowej dla osób fizycznych i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na podstawie biletów jednorazowych lub karnetów jest prawidłowe (art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, poz. 158 załącznika nr 3 do ustawy) i podlega opodatkowaniu obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 7%.

Jeśli chodzi o usługi wynajmu ścianki do celów szkoleniowych czy filmowych czy wypożyczania sprzętu wspinaczkowego zastosowana stawka 22% jest prawidłowa z uwagi na to, iż usługi te nie zostały ujęte w czynnościach, co do których stosuje się obniżoną stawkę podatku, ani też nie przewidziano dla niej zwolnienia z podatku od towarów i usług podlega opodatkowaniu stawką podstawową w wysokości 22% na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej również ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez odpłatne świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi odpłatnej dostawy towarów, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej (art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT).

Dla prawidłowego określenia wysokości stawki podatku od towarów i usług od czynności, których przedmiotem są poszczególne towary i usługi, ustawodawca odsyła do klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej (art. 2 pkt 6, art. 8 ust. 3 ustawy o VAT).

Stosownie do art. 8 ust. 3 powołanej ustawy, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Identyfikacja usług za pomocą klasyfikacji statystycznych oznacza, że to klasyfikacja decyduje o zakresie przedmiotowym danej usługi i jej przyporządkowaniu do określonego grupowania, a w konsekwencji decyduje o stawce podatku od towarów i usług.

Ponadto klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU). Zgodnie z § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.) do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2010r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264, ze zm.).

Należy podkreślić, iż obowiązek prawidłowego zaklasyfikowania świadczonej usługi do właściwego grupowania statystycznego spoczywa na wykonawcy usługi.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. W treści ustawy przewidziano preferencyjne stawki podatku od towarów i usług oraz zwolnienia od podatku.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku Nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem (…)

W oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy, w którym pod pozycją 11 zostały wymienione usługi objęte symbolem PKWiU ex 92, tj.:

Usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, usługi związane z rekreacją i sportem - z wyłączeniem:

  1. usług związanych z taśmami wideo oraz z wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi,
  2. usług związanych z wyświetlaniem filmów i taśm wideo, wyświetlaniem filmów na innych nośnikach oraz filmów reklamowych i promocyjnych,
  3. usług w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych (PKWiU 92.61), (…)

Zgodnie z objaśnieniem (1) do tego załącznika powyższe zwolnienie dotyczy wyłącznie tych usług związanych z rekreacją i sportem, które są świadczone przez podmioty, które nie mają jako celu systematycznego dążenia do osiągania zysków, zaś wszelkie zyski, które mimo wszystko osiągną, przeznaczą na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż ze zwolnienia z podatku nie korzystają usługi wymienione enumeratywnie w treści pozycji nr 11 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług oraz te usługi związane z rekreacją i sportem, które nie spełniają warunku podanego w objaśnieniu.

Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%, stanowiący załącznik nr 3 do ww. ustawy, w pozycji 158 wymienia usługi w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych – sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 92.61.

W treści złożonego wniosku Wnioskodawca wskazuje, że świadczy usługi polegające na udostępnieniu do zajęć sportowo-rekreacyjnych ścianki wspinaczkowej, która znajduje się w obiekcie sportowym zamkniętym, na zasadzie wykupienia wstępu (poprzez zakup np. biletu wstępu, karnetu), osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym i innym jednostkom organizacyjnym wykupującym wstęp dla swoich pracowników w celu wykorzystania go zgodnie z charakterem obiektu. Usługi te Wnioskodawca sklasyfikował w grupowaniu PKWiU 92.61 "usługi związane z działalnością stadionów i innych obiektów sportowych".

Mając na względzie przytoczone przepisy stwierdzić należy, że usługi wymienione w powyższej klasyfikacji są opodatkowane stawką podatku w wysokości 7%, na podstawie załącznika nr 3 ustawy, jako wymienione w poz. 158 tego załącznika.

W kwestii wynajmu ścianki do celów szkoleniowych czy reklamowych oraz wyposażenia sprzętu wspinaczkowego, Wnioskodawca nie podał symbolu klasyfikacji statystycznej a w uzasadnieniu wniosku uznał, że usługi wynajmu ścianki nie zostały ujęte w czynnościach, co do których stosuje się obniżoną stawkę podatku czy zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT.

Wskazać trzeba, że stawka podstawowa ma zastosowanie wówczas, gdy ustawa i rozporządzenia w sposób wyraźny nie przewidują zastosowania dla danej czynności niższej stawki podatku. W zakresie opodatkowania VAT szczególną rolę odgrywają klasyfikacje statystyczne. Konieczne jest bowiem zidentyfikowanie towaru czy też usługi, która może korzystać z obniżonej stawki podatku lub ze zwolnienia podatkowego. Obecnie lista towarów i usług, do których zastosowanie znajduje 7% stawka podatku, zawarta jest przede wszystkim w załączniku nr 3 do ustawy. Wymienia on różne grupy towarów i usług, których dostawa czy też świadczenie korzysta z obniżonej stawki podatku. W myśl przepisu art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy, od podatku zwalnia się świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy.

Ponadto z żadnego innego przepisu nie wynika, aby usługi wynajmu ścianki do celów szkoleniowych czy reklamowych korzystały ze zwolnienia z opodatkowania lub obniżonej stawki VAT.

W świetle przedstawionego opisu stanu faktycznego oraz przytoczonych powyżej przepisów stwierdzić należy, iż również w odniesieniu do usług wynajmu ścianki wspinaczkowej na zajęcia szkoleniowe, czy dla celów reklamy, przy braku uregulowań dotyczących stosowania do tej usługi stawki preferencyjnej lub zwolnienia, usługi te opodatkowane będą 22% stawką podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.


2010-12-29
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!