Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-773/10/UH

  
Słowa kluczowe: dostawa towarów, ochrona przeciwpożarowa, stawki podatku, straż pożarna
Data: 2010-10-29

Istota interpretacji:

Czy zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług należało zastosować stawkę 22% VAT do dostawy samochodów pożarniczych, które będą służyć ochronie przeciwpożarowej w Gminie, ale właścicielem samochodów będzie Gmina, a nie jednostki OSP?


INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 17 września 2010r. (data wpływu 27 września 2010r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia stawki podatku VAT dla dostawy samochodów pożarniczych, których właścicielem będzie Gmina –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 września 2010r. wpłynął ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia stawki podatku VAT dla dostawy samochodów pożarniczych, których właścicielem będzie Gmina.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Gmina X w partnerstwie z jednostką OSP w Y złożyła w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowych l-VII Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 projektu pod nazwą "Poprawa poziomu bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałanie zagrożeniom poprzez doposażenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej X i Y. Wniosek uzyskał dofinansowanie ze Środków Unii Europejskiej. Przedmiotem projektu jest zakup dwóch nowoczesnych samochodów pożarniczych wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej w X i Y.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług zawarto umowę na dostawę samochodów pożarniczych ze stawką podatku 22%. Postępowanie przetargowe prowadziła Gmina X, umowę na dostawę sprzętu zawarła Gmina X i samochody będą własnością Gminy X. Dostawa towaru nastąpi po 25 września 2010 roku i faktura będzie wystawiona na Gminę X z 22% stawką VAT. Zakupione samochody zostaną przekazane Ochotniczej Straży Pożarnej w X i Y na podstawie umowy użyczenia i będą służyć celom ochrony przeciwpożarowej. Obecnie Urząd Marszałkowski Województwa zwrócił się do Gminy o przedstawienie indywidualnej interpretacji w sprawie zastosowania 22% stawki podatku VAT od zakupu sprzętu przeznaczonego do celów ochrony przeciwpożarowej, albowiem art. 41 ust. 2 i ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług daje możliwość zastosowania 7% stawki VAT do dostaw na terenie kraju, towarów wymienionych w pozycji 129-134 załącznika nr 3 do ustawy, uwzględniając art. 29 i art. 32 ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług należało zastosować stawkę 22% VAT do dostawy samochodów pożarniczych, które będą służyć ochronie przeciwpożarowej w Gminie, ale właścicielem samochodów będzie Gmina, a nie jednostki OSP...

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług zawarto umowę na dostawę samochodów pożarniczych ze stawką podatku 22%. Postępowanie przetargowe prowadziła Gmina X, umowę na dostawę sprzętu zawarła Gmina X i samochody będą własnością Gminy X. Gmina nie jest wymieniona w art. 15 ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.) jako jednostka ochrony przeciwpożarowej, zatem nie można zastosować art. 41 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z dostawą towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 ustawy podatkowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej również ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów – w myśl art. 7 ust. 1 powołanej ustawy – rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział jednak opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi oraz zwolnienia od podatku.

Stosownie do art. 41 ust. 2 ww. ustawy o VAT, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

W załączniku nr 3 do ustawy, w poz. 129-134, wymieniono towary pod ogólnym tytułem "Towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej".

Natomiast art. 41 ust. 10 ww. ustawy o VAT stanowi warunek ograniczający stosowanie stawki 7% dla dostawy towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 ww. ustawy.

Zgodnie z tym przepisem stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostaw na terytorium kraju towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy, dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej.

Stosowanie obniżonej - 7% stawki podatku - na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z ust. 10 ww. ustawy, przy dostawie towarów na cele ochrony przeciwpożarowej, jest uzależnione od spełnienia łącznie następujących warunków:

 1. towar będący przedmiotem dostawy musi być wymieniony w poz. 129-134 załącznika do ustawy o VAT,
 2. dostawa jest dokonana na terytorium kraju dla jednostek ochrony przeciwpożarowej,
 3. towary będące przedmiotem dostawy są przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej.

Uwzględniając wymienione przepisy należy stwierdzić, że zastosowanie stawki podatku w wysokości 7% uzależnione jest między innymi od faktu czy nabywca jest jednostką ochrony przeciwpożarowej.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

W myśl w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 ze zm.), faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy oraz numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11.

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 178, poz. 1380 ze zm.), jednostkami ochrony przeciwpożarowej są:

 • jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej,
 • jednostki organizacyjne Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej,
 • zakładowa straż pożarna,
 • zakładowa służba ratownicza,
 • gminna zawodowa straż pożarna,
 • powiatowa (miejska) zawodowa straż pożarna,
 • terenowa służba ratownicza,
 • ochotnicza straż pożarna,
 • związek ochotniczych straży pożarnych,
 • inne jednostki ratownicze.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki niewymienione w ww. art. 15 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, nie są jednostkami ochrony przeciwpożarowej. Jeżeli zatem nabywcą będzie Gmina, stawką właściwą dla dostaw tych towarów będzie stawka 22% (na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT), bez względu na cel w jakim podmiot ten zakupuje te towary. W przypadku nabycia tych towarów (tj. wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy) bezpośrednio przez jednostkę ochrony przeciwpożarowej, właściwą stawką będzie stawka 7% pod warunkiem, że towary te będą służyć ochronie przeciwpożarowej.

Z treści przedmiotowego wniosku wynika, iż Gmina X w partnerstwie z jednostką OSP w X złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej zakupu dwóch nowoczesnych samochodów pożarniczych wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej w X i Y.

Gmina przeprowadziła postępowanie przetargowe oraz zawarła umowę na dostawę ww. samochodów. Przedmiotowe samochody pożarnicze będą własnością Gminy. Faktura dokumentująca ich dostawę będzie wystawiona na Gminę z 22% stawką podatku VAT. Zakupione samochody zostaną przekazane Ochotniczej Straży Pożarnej w X i Y na podstawie umowy użyczenia i będą służyć celom ochrony przeciwpożarowej.

Wobec powyższego w przedmiotowej sprawie, warunki, określone przez ustawodawcę w art. 41 ust. 2 w związku z ust. 10 ustawy o VAT, nie zostaną spełnione, bowiem dostawa towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ww. ustawy o VAT nastąpi dla Gminy, nie zaś dla jednostki ochrony przeciwpożarowej. Przedmiotowa dostawa nie będzie więc korzystać z obniżonej (7%) stawki podatku VAT i podlegać będzie opodatkowaniu według stawki podstawowej, tj. 22%.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.


2010-10-29
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!