Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-445/08/BW

  
Słowa kluczowe: roboty budowlane, stawki podatku, usługi budowlane, usługi konserwacyjne, usługi remontowo-budowlane
Data: 2008-07-09

Istota interpretacji:

Zastosowanie stawki VAT przy remontach, robotach konserwacyjnych i termomodernizacji budynków mieszkalno-użytkowych (sklasyfikowanych do PKOB11)


INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowego, przedstawione we wniosku z dnia 7 maja 2008r. (data wpływu 13 maja 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 sierpnia 2008r. (data wpływu 4 sierpnia 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki VAT przy remontach, robotach konserwacyjnych i termomodernizacji budynków mieszkalno - użytkowych (sklasyfikowanych do PKOB 11) -jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 maja 2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki VAT przy remontach, robotach konserwacyjnych i termomodernizacji budynków mieszkalno - użytkowych (sklasyfikowanych do PKOB-11).
Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 4 sierpnia 2008r. (data wpływu 4 sierpnia 2008r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jako zarządca i administrator budynkami wspólnot mieszkaniowych zleca firmom wykonywanie remontów termomodernizacji oraz robót konserwacyjnych na ww. budynkach. W ramach umów ze wspólnotami mieszkaniowymi jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robot, jak też za właściwe rozliczenia.

Wnioskodawca wskazał, że posiada też własny zakład usługowy, w którym produkowane są na zamówienie okna i drzwi z tworzyw sztucznych i sprzedawane wraz z montażem.

Termomodernizacja obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, docieplenie dachu, wymianę okien na klatkach schodowych i w piwnicach, wymianę drzwi zewnętrznych, wejściowych, montaż grzejników, zaworów termostatycznych.

W ramach wykonywanych remontów na budynkach mieszkalnych i mieszkalno - użytkowych wykonywane są między innymi następujące roboty: remont dachu, malowanie klatek schodowych, wymiana okien na klatkach schodowych, remonty kominów, wymiana grzejników na klatkach schodowych i pozostałych pomieszczeniach wspólnego użytkowania itp.

Roboty konserwacyjne są wykonywane w częściach wspólnych: klatkach schodowych, piwnicach, strychach.

W piśmie z dnia 4 sierpnia 2008r. (stanowiącym uzupełnienie wniosku) Wnioskodawca poinformował, że jest producentem okien i drzwi z tworzyw sztucznych oraz posiada załogę do montażu okien i drzwi.

Ponadto wskazał, że zdarzają się przypadki zlecenia montażu przez niego obcym wykonawcom. Stwierdził, że przyjmuje zlecenia od Wspólnot Mieszkaniowych będących budynkami mieszkalno-użytkowymi na montaż wyprodukowanych okien i drzwi.

W przypadku braku możliwości wykonania samego montażu własnymi silami, podzleca wykonanie samej usługi montażu obcemu wykonawcy. Wskazał, że fakturowanie całości usługi na Wspólnotę Mieszkaniową dokonuje on.

Ponadto poinformował, że usługi montażu okien i drzwi są wykonywane na budynkach wspólnot mieszkaniowych w ramach remontów, konserwacji oraz termomodernizacji, o których jest mowa we wniosku.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

 1. Czy termomodernizacja budynku mieszkalno-użytkowego z większościowym udziałem lokali mieszkalnych (51%) w budynku ogółem, sklasyfikowanego do PKOB-11, może być w całości opodatkowana stawką 7% podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy o podatku VAT oraz § 5 ust. 1a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r....
 2. Czy remonty budynku mieszkalno-użytkowego z udziałem większościowym (51%) lokali mieszkalnych (budynek sklasyfikowany do PKOB-11) mogą być w całości opodatkowane stawką VAT 7%...
  Wnioskodawca wskazał, że w pytaniu nie chodzi o remonty w lokalach, tylko remont dachu, malowanie klatek schodowych, remont windy itp.
 3. Czy roboty konserwacyjne dotyczące budynków mieszkalno - użytkowych z większościowym udziałem (51%) lokali mieszkalnych w powierzchni budynku ogółem (budynek sklasyfikowany do PKOB-11) wykonywane w częściach wspólnych budynku: na klatkach schodowych, drzwiach wejściowych do budynku, piwnicach, strychach, kominach itp. mogą być w całości opodatkowane stawka 7% podatku VAT...
  Wnioskodawca zaznaczył, że w pytaniu nie chodzi o roboty konserwacyjne w lokalach, tylko w częściach wspólnych budynku.

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Termomodernizacja budynku mieszkalno - użytkowego z większościowym udziałem lokali mieszkalnych (budynek sklasyfikowany do PKOB-11) powinna być opodatkowana stawką podatku VAT 7% na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o VAT oraz § 5 ust. 1a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r., chociaż zapis o wyłączeniu lokali użytkowych komplikuje zastosowanie przepisu.
 2. Remonty budynku mieszkalno - użytkowego sklasyfikowanego do PKOB-11 czyli z większościowym udziałem lokali mieszkalnych w powierzchni budynku ogółem, powinny być także opodatkowane stawką 7% podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o podatku VAT oraz § 5 ust. 1a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r.
  Wnioskodawca stwierdził, że problem z zapisem o wyłączeniu lokali użytkowych istnieje jak wyżej.
 3. Roboty konserwacyjne wykonywane w częściach wspólnych budynków mieszkalno - użytkowych z większościowym udziałem lokali mieszkalnych w powierzchni ogółem (budynek sklasyfikowany do PKOB-11) powinny być opodatkowane stawką 7% na podstawie § 5 ust. 1a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. z późn. zm. Jak również § 5 ust. 1 w związku z poz. 19 załącznika Nr 1 do ww. rozporządzenia.
  Wnioskodawca stwierdził, iż nie wiadomo co by tu miało być wyłączane odnośnie lokali użytkowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez świadczenie usług rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. W myśl z art. 8 ust. 3 cyt. ustawy, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Zgodnie art. 41 ust. 1 ww. ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, co do zasady stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Stosownie do zapisu art. 41 ust. 2 wskazanej ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się - w myśl art. 41 ust. 12 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2008 r. - do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, rozumie się w myśl art. 41 ust. 12a ww. ustawy - obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych.

Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z art. 41 ust. 12b ww. ustawy nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej ww. limity, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c) ustawy.

Ponadto zgodnie z § 5 ust. 1a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2008r., stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy o VAT obniża się do wysokości 7% również w odniesieniu do:

 1. robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiektów sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych,
 2. obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12

- w zakresie, w jakim wymienione roboty i remonty, obiekty lub ich części oraz lokale nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy.

Z unormowań zawartych w przytoczonych przepisach wynika zatem, iż 7% stawka podatku od towarów i usług ma zastosowanie w całym budownictwie mieszkaniowym, zarówno objętym społecznym programem mieszkaniowym, jak i nieobjętym tym programem.

Należy również zwrócić uwagę na brzmienie art. 2 pkt 12 ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2008r., zgodnie z którym przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11.

Zgodnie z objaśnieniami Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych - budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadkach, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem.

Całkowita powierzchnia użytkowa budynku obejmuje całą powierzchnię budynku z wyjątkiem:

 • powierzchni elementów budowlanych m.in. podpór, kolumn, filarów, szybów, kominów;
 • powierzchni zajmowanych przez pomieszczenia techniczne instalacji ogólno-budowlanych;
 • powierzchni komunikacji, np. klatki schodowe, dźwigi, przenośniki.

Część "mieszkaniowa" budynku mieszkalnego obejmuje pomieszczenia mieszkalne (kuchnie, pokoje wypoczynkowe, sypialnie), pomieszczenia pomocnicze, piwnice oraz pomieszczenia ogólnego użytkowania (np. wózkarnie, suszarnie).

Należy zauważyć, iż strony w umowach cywilno-prawnych określają co jest przedmiotem sprzedaży. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest usługa remontowa, budowlana, budowlano-montażowa, wówczas nie można z niej wyłączyć poszczególnych elementów kosztów do odrębnej sprzedaży, ponieważ obrotem podatnika jest uzgodniona kwota za wykonanie określonej usługi, bez względu na jej poszczególne elementy (materiały, robocizna, transport, zużyta energia, narzędzia, itp.). Wyliczenie, co składa się na wykonaną usługę ma istotne znaczenie informacyjne przy ustalaniu ceny, jednak nie może uzasadniać odrębnego kwalifikowania poszczególnych elementów zawartych w tym wyliczeniu (dla celów podatkowych.

Jednocześnie należy zaznaczyć iż dla prawidłowego określenia wysokości podatku VAT z tytułu świadczenia wymienionych we wniosku usług, konieczna jest precyzyjna identyfikacja obiektu, zgodnie z zasadami klasyfikacji statystycznych.

Stosownie do zasad metodycznych klasyfikacji statystycznych - na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005r. sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania rodzaju prowadzonej działalności, wyrobu lub usługi, towaru, środka trwałego lub obiektu budowlanego zainteresowany podmiot może zwrócić się z wnioskiem do Urzędu Statystycznego w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź, który udziela informacji w zakresie stosowania wyżej powołanych standardów klasyfikacyjnych.

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 89, poz. 844 ze zm.) do celów podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997r. (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.), nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2008r.

W oparciu o przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz wskazany wyżej stan prawny należy stwierdzić, iż zastosowanie prawidłowej stawki podatku uzależnione jest od postanowień umowy na wykonanie wskazanych wyżej usług i robót.

Jeżeli przedmiotem umowy są odnoszące się do budynku (o PKOB-11) jako całości, usługi takie jak: remonty, roboty konserwacyjne, termomodernizacje i umowy są zawarte na realizację tych usług na budynku jako całości, zastosowanie będzie miała jedna stawka podatku od towarów i usług w wysokości 7% dla robót wykonywanych w całym obiekcie (zarówno związanych z lokalami mieszkalnymi, jak i użytkowymi). Jeżeli jednak podejmowane będą osobno usługi: remonty, roboty konserwacyjne, termomodernizacje (na podstawie odrębnej umowy), wykonywane w lokalu użytkowym, to do tych usług powinna mieć zastosowanie stawka 22%.

Nadmienia się także, iż stosownie do § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy, obniża się do wysokości 7% dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

W poz. 19 załącznika nr 1 do rozporządzenia - w brzmieniu obowiązującym od 01 stycznia 2008 r. - wymieniono montaż okien i drzwi przez producenta tych towarów, dokonywany w obiektach budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich częściach, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz w lokalach mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także w obiektach sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie w budynkach instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że jeżeli Wnioskodawca jako producent będzie dokonywał montażu okien i drzwi w obiektach (ich częściach), o których mowa w poz. 19 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (z uwzględnieniem wyłączeń zawartych w tym zapisie), to montaż ten będzie podlegał opodatkowaniu 7% stawką podatku, na podstawie § 5 ust. 1 powołanego wyżej rozporządzenia.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy przedstawione w przedmiotowej sprawie należy uznać zaprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku - Białej ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.


2008-07-09
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!