Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/2BV/443/2006/135/KA

  
Słowa kluczowe: koszt, opodatkowanie, promocja, sponsoring, teatr, wpłata
Data: 2006-03-27

Pytanie:

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wpłata dokonana przez firmę XXX na pokrycie kosztów organizacji spektaklu "YYY" tj. kosztów tantiem dla ZAiKSu, honorariów dla akustyka, strażaka, za dyżur dyrekcyjny?


P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek Teatru z dnia 27.12.2005r. (data wpływu do tut. Urzędu 29.12.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w zakresie w jakim wniosek dotyczył kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług wpłaty dokonanej przez firmę XXX na pokrycie kosztów organizacji spektaklu "YYY", Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście

p o s t a n a w i a

uznać stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku za nieprawidłowe.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Zgodnie z art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

W przedmiotowym podaniu Teatr podał informację, iż jest czynnym podatnikiem VAT, a w ramach swojej działalności świadczy usługi w zakresie kultury polegające na organizacji i wystawianiu spektakli teatralnych sprzedawanych w formie biletów a także za opłatą zryczałtowaną na rzecz agencji. Ponadto Teatr prowadzi sprzedaż programów i plakatów, wypożycza stroje, wynajmuje scenę wraz z nagłośnieniem i oświetleniem. W związku z licznymi wątpliwościami co do stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, Teatr zwrócił się z następującymi pytaniami:
1) Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług przekazanie bezpłatnych biletów dla różnych instytucji, artystów i dziennikarzy związanych z działalnością kulturalną, które mają na celu propagowanie działalności kulturalnej, a także publikację recenzji dotyczących spektakli?
2) Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT wyjazdowe spektakle, za które Teatr nie pobiera żadnych opłat z tytułu wstępu (opłata zryczałtowana i niezależna od ilości widzów) czy korzystają one ze zwolnienia przedmiotowego jako usługi w zakresie kultury?
3) Czy możliwe jest wystawienie faktury VAT za takie usługi w rozbiciu na poszczególne części składowe (refakturowanie) według poniższej zasady:
- opłata zryczałtowana (dochód) teatru jako usługa opodatkowana stawką 7% VAT,
- refaktura kosztów związanych z honorariami autorskimi za przekazanie lub udzielenie licencji jako czynność niepodlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT?
4) Czy przy świadczeniu usług poza terytorium kraju Teatr zachowuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu lub imporcie towarów i usług z nimi związanych?
5) Czy sprzedaż programów i plakatów związanych wyłącznie z granym przedstawieniem, zaliczana zgodnie z klasyfikacją statystyczną do grupowania PKWiU 92.32.10 "Usługi związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych" należy opodatkować stawką 7% (na podstawie załącznika nr 3 do ustawy, poz. 156) czy też traktować jako zwolnioną z podatku w oparciu o poz. 11 załącznika nr 4 do ustawy?
6) Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wpłata dokonana przez firmę XXX na pokrycie kosztów organizacji spektaklu "YYY" tj. kosztów tantiem dla ZAiKSu, honorariów dla akustyka, strażaka, za dyżur dyrekcyjny?

W zakresie szóstego z wymienionych pytań Wnioskodawca przedstawił własne stanowisko, iż otrzymana kwota na współorganizację spektaklu w celu propagowania działalności kulturalnej jest zwolniona z podatku VAT na podstawie zał. nr 4 ustawy o podatku od towarów i usług jako usługa zgrupowana wg PKWiU ex 92.

W związku z wątpliwościami co do stanu faktycznego przedstawionego we wniosku tut. organ podatkowy pismem z dnia 28.02.2006r. wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia podania poprzez:
- podanie szczegółów dotyczących stosunku prawnego łączącego Wnioskodawcę z firmą XXX tj. czy firma ta była współorganizatorem spektaklu (jakie zadania zostały jej powierzone) czy jedynie przekazała określoną kwotę pieniędzy na pokrycie całości lub części kosztów przedstawienia, a organizacja całego przedsięwzięcia leżała po stronie Wnioskodawcy.
- podanie informacji, czy opisane przedstawienie było jednorazowym wydarzeniem, czy też następnie miały miejsce kolejne przedstawienia, za które pobierano opłaty wstępu.

Z wniosku oraz odpowiedzi z dnia 07.03.2006r. wynika następujący stan faktyczny:

Dnia ...... odbyła się na premiera spektaklu "YYY", na który złożyły się piosenki ZZZ przeplatane fragmentami jej książek. Następnie spektakl wszedł do stałego repertuaru Teatru i prezentowany jest do dnia dzisiejszego przy stałym zainteresowaniu widzów. Teatr sprzedaje bilety wstępu na ten spektakl. Aby spopularyzować spektakl i przybliżyć go szerszej publiczności, została wydana przez XXX płyta CD, będąca zapisem piosenek ze spektaklu. Dnia ........ odbył się w Teatrze jednorazowy, zamknięty, niebiletowany pokaz spektaklu dla mediów, połączony z promocją wydanej właśnie płyty CD. Organizatorami spektaklu był Teatr wraz z XXX. Tytułem współorganizacji imprezy wydawca płyty wpłacił na konto Teatru kwotę xxx zł. Z otrzymanej kwoty zostały pokryte koszty tantiem dla ZAIKSu, a także koszty obsługi technicznej spektaklu tj. honoraria dla akustyka, strażaka, dyżur dyrekcyjny. Artyści nie pobrali honorarium za występ. Spektakl przeznaczony był dla dziennikarzy w celu propagowania działalności kulturalnej, a także publikacji recenzji dotyczącej spektaklu "YYY". We wszystkich informacjach i ogłoszeniach widniała informacja o firmie XXX jako współorganizatorze tej imprezy. Teatr nie jest związany z XXX umowami, nie zajmuje się też dystrybucją płyty.

Po przeanalizowaniu przedstawionego we wniosku stanu faktycznego w zakresie szóstej spośród wymienionych wyżej kwestii (pozostałe sprawy rozpatrzono odrębnie), Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...). Definicja pojęcia "świadczenie usług" jest zatem bardzo obszerna. Warunkiem uznania danej usługi za czynność podlegającą opodatkowaniu jest świadczenie jej odpłatnie w zamian za otrzymane korzyści.

W piśmie z dnia 07.03.2006r. podano informację, iż XXX było współorganizatorem przedmiotowego spektaklu. W wezwaniu z dnia 28.02.2006r. tut. organ podatkowy zwrócił się o podanie szczegółów dotyczących stosunku prawnego łączącego Wnioskodawcę z firmą XXX, a w szczególności - jakie zadania zostały powierzone tej firmie w ramach współorganizacji spektaklu. W odpowiedzi z dnia 07.03.2006r. nie wskazano żadnych konkretnych zadań nałożonych na wymienioną firmę w ramach współorganizacji spektaklu. Z powołanego pisma wynika, iż jedyną czynnością, do jakiej zobowiązała się ta firma było przekazanie xxx zł na pokrycie kosztów Teatru związanych z odprowadzeniem tantiem dla ZAiKS oraz obsługą techniczną spektaklu. W zamian za to, we wszystkich informacjach i ogłoszeniach widniała informacja o firmie XXX jako współorganizatorze tej imprezy. Analiza informacji podanych w piśmie prowadzi do wniosku, iż faktycznym organizatorem spektaklu był Teatr, a rolę firmy XXX w tym przedsięwzięciu można porównać do roli sponsora. W analizowanym przypadku występuje świadczenie usług na rzecz firmy, polegające na umieszczeniu jej nazwy na informacjach i ogłoszeniach oraz umożliwieniu przeprowadzenia promocji wydanej przez XXX płyty CD. W związku z powyższym należy uznać, iż mamy do czynienia z usługami świadczonymi odpłatnie, gdyż przedstawienie zostało częściowo dofinansowane przez sponsora, w zamian za otrzymane korzyści z tego tytułu tj. reklamowanie tego sponsora i jego produktu (płyty CD). Czynności te podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT według podstawowej stawki 22%. Zgodnie bowiem z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stawka podatku wynosi 22 %, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy. Oznacza to, że wymienioną wyżej stawkę należy stosować, jeżeli brak jest przepisu szczególnego określającego obniżoną stawkę podatku lub zwolnienie od podatku, przy czym przepisy takie zawiera zarówno ustawa, jak też rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.). Żaden z tych przepisów nie dotyczy jednak analizowanych usług. W szczególności w opisanej sytuacji nie znajduje zastosowania przepis art. 43 ust. 1 w związku z poz. 11 załącznika nr 4 do ustawy. Opisana usługa nie stanowi bowiem usługi związanej z kulturą (sklasyfikowanej w grupowaniu PKWiU 92), lecz usługę polegającą na reklamowaniu sponsora i jego produktu. Należy wyjaśnić, iż Teatr świadczy usługi w zakresie kultury na rzecz widzów, ewentualnie w przypadku ryczałtowej sprzedaży spektaklu na rzecz innego podmiotu, który na własny rachunek udostępnia bilety wstępu. Umieszczenia nazwy firmy na plakatach i ogłoszeniach oraz umożliwienia przeprowadzenia promocji wydanej płyty CD nie można jednak zaliczyć do tego rodzaju usług.

Reasumując, przedmiotowe usługi opodatkowane są podatkiem od towarów i usług według stawki 22%.

Przedstawione powyżej stanowisko tutejszego organu różni się zasadniczo od stanowiska Wnioskodawcy wyrażonego we wniosku. To ostatnie należy zatem uznać za nieprawidłowe, w związku z czym Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście postanowił jak w sentencji.

Niniejsza interpretacja udzielona została w oparciu o przepisy prawa podatkowego obowiązujące w dniu wpływu przedmiotowego wniosku do tutejszego urzędu, tj. w dniu 29.12.2005r.

2006-03-27
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!