Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-778/12/AW

  
Data: 2012-09-26

Istota interpretacji:

TAX FREE - dokonanie zwrotu osobie upoważnionej podatku zapłaconego przez podróżnego przy nabyciu towarów na terytorium kraju


INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 26 czerwca 2012 r. (data wpływu 3 lipca 2012 r.), uzupełnionym w dniu 14 września 2012 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do dokonania zwrotu osobie upoważnionej podatku zapłaconego przez podróżnego przy nabyciu towarów na terytorium kraju –jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 3 lipca 2012 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 14 września 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do dokonania zwrotu osobie upoważnionej podatku zapłaconego przez podróżnego przy nabyciu towarów na terytorium kraju.


W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.


W ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest Pan podatnikiem podatku od towarów i usług i sprzedawcą określonym w art. 127 ustawy o podatku od towarów i usług. Dokonuje Pan zwrotu podatku podróżnym, o którym mowa w art. 126 ust. 1 ww. ustawy. Dostawa towarów, od której dokonano zwrotu podatku podróżnemu, może być opodatkowana przez sprzedawcę stawką 0% po spełnieniu warunków wymienionych w art. 129 ustawy. Zwrot podatku może być dokonany po otrzymaniu od podróżnego dokumentu "TAX FREE" z potwierdzeniem wywozu towaru poza terytorium Unii Europejskiej. Podróżny osobiście przedkłada ten dokument z potwierdzeniem wywozu towaru i otrzymuje zwrot podatku. Zdarzają się sytuacje, kiedy ww. dokument z "potwierdzonym wywozem towaru" przedkłada nie podróżny, a osoba przez niego upoważniona, na podstawie pełnomocnictwa do odbioru podatku u sprzedawcy. Pełnomocnictwo w formie pisemnej jest wystawione w języku polskim lub w języku kraju, z którego pochodzi podróżny, a złożony przez niego podpis nie jest poświadczony notarialnie.


W związku z powyższym, w uzupełnieniu wniosku, zadano następujące pytanie.


Czy zwrot podatku wynikający z dokumentu "TAX FREE", na którym jest potwierdzenie wywozu towaru poza terytorium Unii Europejskiej i są spełnione pozostałe warunki z art. 129 ustawy, może być dokonany wyłącznie podróżnemu...


Zdaniem Wnioskodawcy, wyrażonym w uzupełnieniu wniosku, zwrot podatku wynikający z dokumentu "TAX FREE", który spełnia wszelkie warunki i wymogi nałożone przez przepisy podatkowe do dokonania tego zwrotu przez sprzedawcę, nie musi być dokonany wyłącznie podróżnemu, a może być dokonany osobie przez niego upoważnionej do odbioru podatku.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.


Zgodnie z dyspozycją art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), osoby fizyczne niemające stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej, zwane dalej "podróżnymi", mają prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium kraju, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione przez nie poza terytorium Unii Europejskiej w bagażu osobistym podróżnego, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz art. 127 i 128.

W ust. 2 ww. artykułu wskazano, że stałe miejsce zamieszkania, o którym mowa w ust. 1, ustala się na podstawie paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.


W myśl postanowień art. 127 ust. 1 ustawy, zwrot podatku, o którym mowa w art. 126 ust. 1, przysługuje w przypadku zakupu towarów u podatników, zwanych dalej "sprzedawcami", którzy:


  1. są zarejestrowani jako podatnicy podatku oraz
  2. prowadzą ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, oraz
  3. zawarli umowy w sprawie zwrotu podatku przynajmniej z jednym z podmiotów, o których mowa w ust. 8.


Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się w przypadku, gdy sprzedawca dokonuje zwrotu podatku podróżnemu (ust. 2 cyt. artykułu).

Na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy, zwrot podatku może być dokonany, jeżeli podróżny wywiózł zakupiony towar poza terytorium Unii Europejskiej nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu.

W świetle ust. 2 powołanego artykułu, podstawą do dokonania zwrotu podatku jest przedstawienie przez podróżnego dokumentu wystawionego przez sprzedawcę, na którym urząd celny potwierdził stemplem zaopatrzonym w numerator wywóz towarów. Do dokumentu powinien być przymocowany wystawiony przez sprzedawcę paragon z kasy rejestrującej, o której mowa w art. 111 ust. 1.

Urząd celny potwierdza wywóz towaru na dokumencie, o którym mowa w ust. 2, po okazaniu przez podróżnego wywożonego towaru i sprawdzeniu zgodności danych dotyczących podróżnego zawartych w tym dokumencie z danymi zawartymi w przedstawionym paszporcie lub innym dokumencie stwierdzającym tożsamość – ust. 3 analizowanego artykułu.

Artykuł 128 ust. 4 ustawy określa, że przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do potwierdzania wywozu z terytorium Unii Europejskiej towarów nabytych przez podróżnego na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Zgodnie z ust. 5 cyt. artykułu, w przypadku gdy podróżny opuszcza terytorium Unii Europejskiej z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju, zwrot podatku przysługuje, jeżeli dokument, o którym mowa w ust. 2, został potwierdzony przez urząd celny, przez który towary zostały wywiezione z terytorium Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 95 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny ( Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela.

Czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach umocowania pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego - § 2 wskazanego artykułu.

Brzmienie art. 96 tej ustawy wskazuje, iż umocowanie do działania w cudzym imieniu może opierać się na ustawie (przedstawicielstwo ustawowe) albo na oświadczeniu reprezentowanego (pełnomocnictwo).

Artykuł 99 § 1 ustawy określa, że jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie.

Zgodnie z § 2 tego artykułu, pełnomocnictwo ogólne powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie.

Z treści złożonego wniosku wynika, że jest Pan podatnikiem podatku od towarów i usług i sprzedawcą w rozumieniu art. 127 ustawy o podatku od towarów i usług. Dokonuje Pan zwrotu podatku podróżnym, zgodnie z art. 126 ust. 1 ww. ustawy. Dostawa towarów, od której dokonano zwrotu podatku podróżnemu, może być opodatkowana przez sprzedawcę stawką 0% po spełnieniu warunków wymienionych w art. 129 ustawy. Zwrot podatku może być dokonany po otrzymaniu od podróżnego dokumentu "TAX FREE" zawierającego potwierdzenie wywozu towaru poza terytorium Unii Europejskiej. Zdarzają się sytuacje, kiedy ww. dokument przedkłada nie podróżny, a osoba przez niego upoważniona, na podstawie pełnomocnictwa do odbioru podatku u sprzedawcy. Pełnomocnictwo w formie pisemnej jest wystawione w języku polskim lub w języku kraju, z którego pochodzi podróżny, a złożony przez niego podpis nie jest poświadczony notarialnie.

Mając na uwadze powyższe oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przez podróżnego, w rozumieniu art. 126 ust. 1 ustawy, przy nabyciu towarów na terytorium kraju, uprawniony jest jedynie ten podróżny. Jeżeli podróżny udzieli pełnomocnictwa spełniającego wymogi określone w przepisach Kodeksu cywilnego, pełnomocnika należy traktować jako tego podróżnego, działającego w jego imieniu.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).


Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.


2012-09-26
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!