Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-48/09/AZb

  
Słowa kluczowe: dofinansowanie, dotacja, obrót, opodatkowanie, podstawa opodatkowania, projekt
Data: 2009-04-15

Istota interpretacji:

otrzymana dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem projektem oraz z jego ewaluacją nie będzie podlegała opodatkowaniu


INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 9 stycznia 2009r. (data wpływu 15 stycznia 2009r.), uzupełnionym pismem z dnia 31 marca 2009r. (data wpływu 7 kwietnia 2009r.) oraz pismem z dnia 14 kwietnia 2009r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymanych środków na zarządzanie projektem oraz jego ewaluacją -jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 stycznia 2009r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymanych środków na zarządzanie projektem oraz jego ewaluacją.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 31 marca 2009r. (data wpływu 7 kwietnia 2009r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 18 marca 2009r., oraz pismem z dnia 14 kwietnia 2009r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca przystąpił do konkursu otwartego nr xxx "Wdrażanie usprawnień zarządczych w administracji samorządowej" ogłoszonym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament Administracji Publicznej.

Projekt finansowany będzie ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz ze środków krajowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V "Dobre rządzenie", Działanie 5.2 "Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej", Poddziałanie 5.2.1 "Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej".

Przedmiotem realizowanego projektu będzie wdrażanie usprawnień zarządczych w urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich. W szczególności wsparcie realizowane będzie poprzez szkolenia, doradztwo, analizy, ekspertyzy, ewaluacje oraz rozwój systemów informatycznych mających na celu:

  • wdrożenie usprawnień: w zakresie komunikacji wewnętrznej, elektronicznego obiegu dokumentów, metod mierzenia satysfakcji klientów i pracowników urzędu, zarządzania zasobami ludzkimi, obsługi klientów, zlecenia zadań publicznych,
  • wdrożenie systemu zarządzania jakością,
  • wdrożenie oceny poziomu funkcjonowania i rozwoju urzędów,
  • oraz inne działania mające na celu wdrożenie usprawnień zarządczych w urzędach administracji samorządowej.

Wnioskodawca na realizację projektu otrzyma dofinansowanie w kwocie xxx złotych. W zakresie wdrożenia usprawnień teleinformatycznych Wnioskodawca wdroży w urzędach administracji samorządowej oprogramowanie, które jest wytwarzane w ramach prowadzonej przez spółkę działalności opodatkowanej. Wartość, zgodnie z budżetem projektu, dofinansowania na pokrycie kosztów wdrożonych systemów wynosi xxx złotych. Pozostała część dofinansowania przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem projektem w kwocie xxx złotych oraz z ewaluacją projektu w kwocie xxx złotych. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2009 - 2011.

Wnioskodawca w ramach zarządzania projektem oraz jego ewaluacją nie będzie dokonywał sprzedaży towarów ani też nie będzie świadczył jakichkolwiek usług. Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu na etapie zarządzania projektem Wnioskodawca będzie ponosił koszty związane z nadzorem nad realizacją zadań merytorycznych projektu, koszty współpracy z partnerami oraz koszty związane z koordynowaniem prac organizacyjnych w ramach projektu. W trakcie realizacji etapu "Ewaluacją projektu" Wnioskodawca będzie ponosić koszty wynagrodzenia pracowników ds. monitoringu oraz ewaluacji projektu. Otrzymane środki będą stanowiły zwrot poniesionych przez Wnioskodawcę wydatków nie związanych z dostawą towarów bądź świadczeniem usług.

Wnioskodawca realizując etap zarządzania oraz ewaluacji nie świadczy usług ani też nie dokonuje sprzedaży towarów, w związku z tym otrzymane przez Wnioskodawcę dofinansowanie nie ma wpływu na cenę świadczonych usług bądź sprzedanych towarów. Przewidziane w projekcie kwoty dofinansowania nie stanowią wynagrodzenia, a jedynie zwrot poniesionych przez Wnioskodawcę kosztów w trakcie realizacji projektu.

Wnioskodawca wskazał, iż koszty te poniesione są tylko i wyłącznie w związku z realizacją projektu i nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną.

Wnioskodawca wskazał dodatkowo, iż Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji jest instytucją pośredniczącą, a otrzymane środki na realizację projektu "Wdrażanie usprawnień zarządczych w administracji samorządowej" nie stanowią zapłaty za jakiekolwiek świadczenia na rzecz i zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca będzie postępować prawidłowo traktując otrzymane środki na zarządzanie projektem oraz jego ewaluacją jako niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, wykonywane prace związane z zarządzaniem projektem jak również z jego ewaluacją nie stanowią usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (ustawa o VAT) i nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W wyniku realizacji prac przewidzianych w tych etapach nie jest dokonywane żadne świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej jak również w trakcie realizacji wyżej wymienionych etapów nie zostanie wytworzony żaden produkt, ani usługa mająca wartość handlową.

Jednym z celów dla których realizowany jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania prawa i polityk, świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa. Wnioskodawca realizując cel Programu związany z usprawnieniem administracji samorządowej dokona wdrożenia usprawnień teleinformatycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

W myśl przepisu art. 7 ust. 2 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, w szczególności:

  1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  2. wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny

-jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 powołanej ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Natomiast w myśl art. 8 ust. 2 ww. ustawy nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części, traktuje się jak odpłatne świadczenie usług.

Ponadto w świetle art. 29 ust 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy o VAT w przypadku gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty, obrotem jest również kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku. Dotyczy to również otrzymanych zaliczek na dotacje, subwencje i na inne dopłaty o podobnym charakterze.

Cytowany powyżej przepis art. 29 ust. 1 ustawy o VAT stanowi odzwierciedlenie art. 73 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L 347.1 i L 384.92) z treści którego wynika, iż w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług innych niż te, o których mowa w art. 74-77, podstawa opodatkowania obejmuje wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą dostawca lub usługodawca otrzyma w zamian za dostawę towarów lub świadczenie usług, od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z subwencjami związanymi bezpośrednio z ceną takiej dostawy lub świadczenia.

Dla określenia, czy dane dotacje są, czy też nie są opodatkowane istotne są szczegółowe warunki ich przyznawania, określające cele realizowanego w określonej formie dofinansowania.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, iż w sytuacji gdy podatnik, w związku z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług, otrzymuje dofinansowanie (dotację, subwencję), stanowiące dopłatę do ceny towaru lub usługi, tego rodzaju dofinansowanie stanowi obok ceny, uzupełniający element podstawy opodatkowania z tytułu danej dostawy lub świadczenia.

Kryterium uznania dotacji za zwiększającą obrót stanowi zatem stwierdzenie, iż dotacja dokonywana jest w celu sfinansowania konkretnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Natomiast dotacje niedające się powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, nie stanowią obrotu w rozumieniu przepisu art. 29 ust. 1 powołanej wyżej ustawy, czyli nie zwiększają podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Reasumując - podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni są związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Jeżeli jednak taki bezpośredni związek nie występuje, dofinansowanie ogólne – na pokrycie kosztów działalności nie podlega opodatkowaniu.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca przystąpił do konkursu otwartego "Wdrażanie usprawnień zarządczych w administracji samorządowej" ogłoszonym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament Administracji Publicznej. Projekt finansowany będzie ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz ze środków krajowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przedmiotem realizowanego projektu będzie wdrażanie usprawnień zarządczych w urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich.

Wnioskodawca na realizację projektu otrzyma dofinansowanie w kwocie łącznej xxx zł, z czego na pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem projektem przeznaczona została kwota xxx zł, oraz na ewaluację projektu - kwota xxx zł.

Wnioskodawca w ramach zarządzania projektem oraz jego ewaluacją nie będzie dokonywał sprzedaży towarów ani też nie będzie świadczył jakichkolwiek usług. Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu na etapie zarządzania projektem Wnioskodawca będzie ponosił koszty związane z nadzorem nad realizacją zadań merytorycznych projektu, koszty współpracy z partnerami oraz koszty związane z koordynowaniem prac organizacyjnych w ramach projektu. W trakcie realizacji etapu "Ewaluacją projektu" Wnioskodawca będzie ponosić koszty wynagrodzenia pracowników ds. monitoringu oraz ewaluacji projektu. Otrzymane środki będą stanowiły zwrot poniesionych przez Wnioskodawcę wydatków nie związanych z dostawą towarów bądź świadczeniem usług.

Wnioskodawca realizując etap zarządzania oraz ewaluacji nie świadczy usług ani też nie dokonuje sprzedaży towarów, w związku z tym otrzymane przez Wnioskodawcę dofinansowanie nie ma wpływu na cenę świadczonych usług bądź sprzedanych towarów. Przewidziane w projekcie kwoty dofinansowania nie stanowią wynagrodzenia, a jedynie zwrot poniesionych przez Wnioskodawcę kosztów w trakcie realizacji projektu.

Wnioskodawca wskazał, iż koszty te poniesione są tylko i wyłącznie w związku z realizacją projektu i nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną.

Wnioskodawca ponadto zaznaczył, iż Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji jest instytucją pośredniczącą, a otrzymane środki na realizację projektu "Wdrażanie usprawnień zarządczych w administracji samorządowej" nie stanowią zapłaty za jakiekolwiek świadczenia na rzecz i zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W związku z powyższym mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy uznać, że jeżeli w ramach realizacji etapu zarządzania oraz ewaluacji projektu nie będą świadczone usługi ani też nie będzie dokonywana sprzedaż towarów, a otrzymana dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem projektem oraz z jego ewaluacją nie będzie miała bezpośredniego wpływu na cenę, to nie będzie stanowiła tym samym obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku VAT, a zatem nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Dodatkowo podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna rozstrzyga tylko w kwestii wyczerpująco przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa cyt. w sentencji, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Zaznaczyć zatem należy, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego, w szczególności gdy otrzymana dotacja na wdrożenie usprawnień teleinformatycznych będzie miała bezpośredni wpływ na cenę dostarczanych towarów lub świadczonych usług, lub stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.


2009-04-15
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!