Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VUR1/443-25/3/07/AP

  
Słowa kluczowe: zobowiązanie podatkowe, zwrot nadpłaty
Data: 2007-04-27

Pytanie:

Czy w przypadku złożenia pisemnego wniosku o rozliczenie zaliczek na podatek dochodowy nadwyżką podatku od towarów i usług, organ podatkowy jest zobowiązany do wydania postanowienia o takim zaliczeniu?


Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Spółka jest zobowiązanado obliczania i wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, a także, jako płatnik, do obliczania i pobierania od swoich pracowników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz do ich wpłacania na rachunek urzędu we właściwym terminie tj. do 20 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki. Jednocześnie Strona w deklaracji VAT-7 wykazuje nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy.

Zdaniem Spółki w sprawach zaliczenia zwrotu podatku na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych organ podatkowy jest zobowiązany wydać postanowienie, na które służy zażalenie.

Na podstawie 76 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę określonych w decyzji, o której mowa w art. 53a, oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

W myśl 76a § 1 zd. 1 ustawy - Ordynacja podatkowa w sprawach zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie.

Zgodnie z art. 76b zd. 1 w/w ustawy przepis m.in. art. 76a stosuje się odpowiednio do zwrotu podatku, tj. m.in. do zwrotu różnicy podatku lub zwrot podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług (art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy). Przy czym art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.) stanowi, iż w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Po sprawdzeniu zasadności wykazanej w deklaracji dla podatku od towarów i usług kwoty różnicy podatku do zwrotu, w przypadku zaliczenia w/w zwrotu organ podatkowy winien wydać stosowne postanowienie.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie.

Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.


2007-04-27
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!