Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-123/05

  
Słowa kluczowe: zwrot podatku od towarów i usług
Data: 2006-02-06

Pytanie:

Czy podatnik ma prawo do zwrotu podatku VAT w terminie do 25 dni?


POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 15 grudnia 2005 r., (data wpływu do tut. organu podatkowego 15.12.2005 r.), uzupełnionym pismem z dnia 06.01.2006 r., w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiem z dnia 15.12.2005 r., oraz pismem uzupełniającym z dnia 06.01.2006 r., zwrócił się Pan do tut. organu z pytaniem w jakim najkrótszym terminie w świetle obowiązujących przepisów może otrzymać zwrot podatku VAT po złożeniu rozliczenia w zakresie podatku od towarów i usług. Jednocześnie oświadczając iż wszystkie zakupy wykazane w tym rozliczeniu będą zapłacone w całości przed złożeniem deklaracji.
Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym jest Pan podatnikiem podatku od towarów i usług od 01.10.2004 roku prowadząc indywidualne gospodarstwo rolne.
Ponadto informuje, że z dniem 10.11.2005 r., z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w K. otrzymał zgodę na dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego.

Środki otrzymane z dofinansowania przeznaczy na zakup ciągników i maszyn rolniczych oraz poprawę organizacji produkcji rolnej. Agencja ta dofinansuje 50% kosztów netto po zakończeniu inwestycji reszta to kredyt i 20% własnych środków.
Zasady obniżania podatku należnego o podatek naliczony unormowane zostały w art. 86 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) z uwzględnieniem wyłączeń określonych w art. 88 ustawy oraz § 13 i § 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.).
Zgodnie z art 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
Stosownie natomiast do art. 88 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków gdy brak możliwości zaliczenia tych kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.
Przepis ust. 1 pkt 2 powołanego wyżej artykułu nie ma jednak zastosowania w przypadku wydatków związanych z nabyciem towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym zaliczane są przez podatnika do środków trwałych podlegających amortyzacji.
Zatem biorąc pod uwagę powyższe przysługuje Panu prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony w zakresie, w jakim towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, w rozliczeniu za okres w który otrzymał Pan fakturę albo dokument celny lub w deklaracji za następny okres rozliczeniowy (art. 86 ust. 10. pkt 1 i ust. 11).
Zgodnie art. 87 ust. 1 w przypadku gdy kwota podatku naliczonego o której mowa w art. 86 ust. 2 jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.
W myśl ust. 2 w/w artykułu z zastrzeżeniem ust. 3 i 3a, zwrot różnicy podatku następuje na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju wskazanym w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach, w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika.
Stosownie do art. 87 ust. 3 różnica podatku podlegająca zwrotowi w kwocie przekraczającej wartość podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych nabywcy, powiększonej o 22% obrotu podatnika opodatkowanego stawkami niższymi niż określona w art. 41 ust. 1 oraz obrotu z tytułu dostaw towarów lub świadczenia usług, o których mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1, podlega zwrotowi w terminie 180 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej.
Natomiast zgodnie z art. 87 ust. 6 pkt 1, na umotywowany wniosek podatnika złożonego wraz z deklaracją podatkową urząd skarbowy jest obowiązany zwrócić różnicę podatku o której mowa w ust. 2 w terminie 25 dni licząc od dnia złożenia rozliczenia, gdy kwoty podatku naliczonego wykazane w deklaracji podatkowej wynikają z: faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone bezpośrednio podatnikowi będącemu wystawcą faktury.
Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić że, jeżeli wraz z deklaracją podatkową złoży Pan-umotywowany wniosek o zwrot różnicy podatku w terminie 25 dni oraz spełni warunek o którym mowa w art. 87 ust. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług - wówczas zgodnie z powołanymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług przysługuje Panu prawo zwrotu różnicy podatku o której mowa w ust. 2 w terminie 25 dni licząc od dnia złożenia rozliczenia.
Należy zatem stwierdzić, iż stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 15.12.2005 r., (data wpływu do tut Urzędu: 15.12.2005 r.,). jest słuszne pod względem prawnym.
Jednocześnie tut. organ podatkowy informuje, że zgodnie z art. 87 ust. 6 - jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego sprawdzenia naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego. Jeżeli przeprowadzone postępowanie wykaże zasadność zwrotu, o którym mowa w zdaniu poprzednim urząd skarbowy wypłaca podatnikowi należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty.

Powyższa interpretacja:
- dotyczy stanu przedstawionego przez wnioskodawcę, traci swoją moc z chwilą, zmiany przepisów jej dotyczących;
- nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli podatkowej.
W dacie wydania postanowienia nie toczyło się postępowanie podatkowe, nie była prowadzona kontrola podatkowa, ani też nie toczyło się postępowanie przed sądem administracyjnym.

POUCZENIE:
Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wadowicach w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

2006-02-06
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!