Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP IV/443-142/05

  
Słowa kluczowe: dowód rejestracyjny, paliwo, podatek naliczony, samochód
Data: 2006-02-20

Pytanie:

Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa do samochodu ciężarowego marki Mercedes Benz o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony, w przypadku braku adnotacji w dowodzie rejestracyjnym o spełnieniu wymogów przewidzianych przepisem art. 86 ust. 4 ustawy o VAT (podatnik uzyskał zaświadczenie z okręgowej stacji kontroli pojazdów o spełnieniu wymogów z art. 86 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT)?


P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, nr 8, poz. 60 z późn. zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sosnowcu, stwierdza że stanowisko podatnika, przedstawione we wniosku z dnia 29.11.2005 r., który wpłynął do tut. urzędu skarbowego w dniu 30.11.2005 roku, uzupełnionym w dniu 08.02.2006r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej uprawnienia podatnika do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa (art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług: Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) do samochodu ciężarowego marki Mercedes ? Benz, o dopuszczalnej masie całkowitej 3 500 kg, spełniającego ? na podstawie zaświadczenia wydanego przez okręgową stację kontroli pojazdów ? wymogi wynikające z art. 86 ust. 4 pkt 1 w/w ustawy o VAT, jest n i e p r a w i d ł o w e.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 30.11.2005 roku do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sosnowcu wpłynął wniosek podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. W dniu 08.02.2006 roku podatnik dokonał uzupełnienia przedmiotowego wniosku w zakresie wymogów formalnych wynikających z art. 14a Ordynacji podatkowej. Zgodnie z brzmieniem art. 14 a § 1 w/cyt. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ? stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w dniu 31.05.2005r. podatnik zawarł umowę leasingu, której przedmiotem jest samochód ciężarowy, marki: Mercedes - Benz, o przeznaczeniu: chłodnia, dopuszczalnej ładowności: 880 kg, dopuszczalnej masie całkowitej: 3 500 kg. Przedmiotowa umowa (nr 35448) została zarejestrowana w tut. urzędzie skarbowym w dniu 15.06.2005 roku. Natomiast w dniu 19.09.2005 r. podatnik wykonał na okręgowej stacji kontroli pojazdów specjalistyczne badanie techniczne pojazdu. Z wydanego przez stację zaświadczenia wynika, że pojazd spełnia wymagania określone w art. 86 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług; kopia przedmiotowego zaświadczenia została przez podatnika w wymaganym terminie dostarczona do tut. urzędu. Wydział Komunikacji Urzędu Miasta odmówił podatnikowi naniesienia na dowód rejestracyjny właściwej adnotacji urzędowej o spełnieniu przez pojazd stosownych wymagań, gdyż przepis art. 86 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT dotyczy pojazdów klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy; van, zaś w świadectwie homologacji rodzaj przedmiotowego pojazdu został określony jako furgon chłodniczy.

Zgodnie ze stanowiskiem wnioskodawcy zawartym we wniosku ? podatnikowi w opisanym stanie faktycznym przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z zakupu paliwa silnikowego do przedmiotowego pojazdu.

Tutejszy organ dokonuje oceny prawnej zaprezentowanego stanowiska jak niżej:

Jedną z podstawowych zasad znajdujących zastosowanie na gruncie podatku od towarów i usług jest przyznane przez ustawodawcę prawa podatnika do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. Przedmiotowe prawo może być realizowane przez podatnika w ściśle określonym czasie pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych (związek między sprzedażą a zakupami ), jak i negatywnych (wyłączenie możliwości obniżenia podatku należnego określone przez ustawodawcę w przepisach prawa podatkowego). Odliczenie podatku naliczonego stanowi uprawnienie podatnika (nie jest jego obowiązkiem), zatem jeśli podatnik korzysta z tego uprawnienia, to jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa podatkowego.

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (...). Wyjątek od powyższej zasady został przez ustawodawcę przewidziany między innymi w art. 88 ust. 1 pkt 3 wyżej cytowanej ustawy, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3. Zgodnie z brzmieniem art. 86 ust. 3 w/cyt. ustawy o VAT - w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60 % kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6.000 zł. Natomiast w myśl art. 86 ust. 4 w/w ustawy o VAT - przepis ust. 3 nie dotyczy:

 • pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van;
 • pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50 % długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków;
 • pojazdów samochodowych, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków;
 • pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;
 • pojazdów samochodowych będących pojazdami specjalnymi w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku nr 9 do ustawy;
 • pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą - jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;
 • przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika jest:
 1. odprzedaż tych samochodów (pojazdów) lub
 2. oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, i te samochody (pojazdy) są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na te cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy.

Kierując się brzmieniem art. 86 ust. 5 - spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w ust. 4 pkt 1- 4 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań. W myśl art. 86 ust. 5a - kopię zaświadczenia, o którym mowa w ust. 5, podatnik jest obowiązany dostarczyć, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, do naczelnika urzędu skarbowego.

Przepis art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT stanowi o braku możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa wykorzystywanego do samochodów i pojazdów wymienionych w art. 86 ust. 3 ustawy, tj. do samochodów osobowych oraz pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Należy w tym miejscu podkreślić, iż zakres przedmiotowy samochodów i pojazdów, które objęte są regulacją art. 86 ust. 3 ustawy o VAT, jest określony również przez ust. 4 tego artykułu. Tym samym zakaz odliczenia podatku od paliwa, o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy, nie odnosi się do paliwa wykorzystywanego do pojazdów, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy o VAT. Jednakże należy mieć na uwadze obowiązek spełnienia przez podatnika przesłanek wynikających z art. 86 ust. 5 ustawy o VAT, dotyczących potwierdzenia wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w art. 86 ust. 4 pkt 1- 4 ustawy o VAT w postaci niżej wymienionych dokumentów:

 1. zaświadczenia wydanego przez okręgową stację kontroli pojazdów,
 2. dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu wymagań.

Podkreśla się, iż wymóg potwierdzenia spełnienia nowych warunków technicznych, wynikających z art. 86 ust. 4 ustawy o VAT, dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony, będący wymogiem niezbędnym dla celów prawidłowego odliczenia podatku VAT od paliwa do tych pojazdów, dotyczy zarówno pojazdów będących własnością podatnika, jak również samochodów będących przedmiotem umowy najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze. Przepis art. 86 ust. 5 ustawy o VAT bowiem dotyczy czterech nowych kategorii pojazdów wymienionych w art. 86 ust. 4 pkt 1 ? 4 ustawy o VAT, niezależnie od formy prawnej ich posiadania ( jako właściciel czy użytkownik pojazdu).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego (na podstawie zaświadczenia wydanego przez okręgową stację kontroli pojazdów) wynika, iż samochód ciężarowy marki Mercedes - Benz, będący przedmiotem umowy leasingu zawartej w dniu 31.05.2005 r., spełnia wymagania określone w art. 86 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT. Nadmienia się, iż przepis art. 86 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT dotyczy tych pojazdów samochodowych, które spełniają łącznie niżej wymienione warunki:

 1. posiadają tylko jeden rząd siedzeń,
 2. rząd siedzeń jest oddzielony od części przeznaczonej do przewozu ładunku ścianą lub trwałą przegrodą,
 3. pojazd jest sklasyfikowany na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van.

Jednym z warunków przewidzianych w art. 86 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT jest określona klasyfikacja samochodu (podrodzaj pojazdu) dokonywana na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym. O klasyfikowaniu pojazdów dla celów ich rejestracji stanowią przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.09.2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczaniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 192, poz. 1878 ze zm.). W załączniku nr 4 do w/w rozporządzenia Ministra Infrastruktury została przewidziana klasyfikacja pojazdów, zawierająca określenia rodzajów, podrodzajów i przeznaczeń pojazdów (§ 7 ust. 1 rozporządzenia). Zgodnie z tabelą nr 1 (Rodzaje i podrodzaje pojazdów) zostały wymienione m.in. niżej wskazane podrodzaje pojazdów w ramach samochodów ciężarowych :

 1. samochód ciężarowy (rodzaj pojazdu)
 2. furgon (podrodzaj),
 3. wielozadaniowy (podrodzaj),
 4. van (podrodzaj).

Natomiast zgodnie z tabelą nr 2 ? Przeznaczenia pojazdów ze względu na specjalizację, z wyjątkiem pojazdów specjalnych dla podrodzaju pojazdu: furgon, przewidziano m.in. przeznaczenie: chłodnia.

Kierując się brzmieniem § 2 ust. 3 w/w rozporządzenia Ministra Infrastruktury ? organ rejestrujący (...) prowadzi rejestrację i wyrejestrowanie pojazdów oraz wykonuje inne czynności związane z dopuszczeniem pojazdu do ruchu, w systemie teleinformatycznym, według instrukcji w sprawie rejestracji pojazdów stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia (...).

Natomiast w myśl § 3 ust. 1 w/w rozporządzenia Ministra Infrastruktury organ rejestrujący (starosta) zamieszcza dane (...) o pojeździe określające: podrodzaj, rodzaj paliwa, maksymalną masę całkowitą (...) zgromadzone dla celu rejestracji pojazdów (...). Zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 30 w) załącznika nr 1 do w/w rozporządzenia Ministra Infrastruktury organ rejestrujący w rubryce dowodu rejestracyjnego ?ADNOTACJE URZĘDOWE? zamieszcza następujący skrót: ?VAT - ...? wpisując właściwy punkt od 1 do 4 ? dotyczy pojazdów spełniających wymagania określone odpowiednio w art. 86 ust. 4 pkt 1 ? 4 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż podatnik posiada zaświadczenie dotyczące przeprowadzenia przez okręgową stację kontroli pojazdów dodatkowego badania technicznego pojazdu, na podstawie którego stwierdzono, iż samochód ciężarowy marki Mercedes ? Benz o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony spełnia wymagania określone w art. 86 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT. Natomiast Wydział Komunikacji Urzędu Miasta (jako organ rejestrujący) odmówił zamieszczenia na dowodzie rejestracyjnym pojazdu właściwej adnotacji urzędowej o spełnieniu wymagań z art. 86 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT z uwagi na fakt, iż przepis art. 86 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT dotyczy pojazdów klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy; van, zaś w świadectwie homologacji rodzaj przedmiotowego pojazdu został określony jako furgon chłodniczy.

W związku z odmową dokonania stosownej adnotacji przez właściwy organ w dowodzie rejestracyjnym pojazdu - nie została spełniona przesłanka wynikająca z art. 86 ust. 5 ustawy o VAT dotycząca obowiązku potwierdzenia wymogów z art. 86 ust. 4 pkt 1 ustawy w postaci zamieszczenia przez właściwy organ w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, w rubryce: ADNOTACJE URZĘDOWE, adnotacji o spełnieniu przez pojazd wymagań zawartych w art. 86 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT.Z przepisu art. 86 ust. 5 ustawy o VAT wyraźnie wynika, iż wymagania dla pojazdów samochodowych nie przekraczających 3,5 tony określonych w ust. 4 pkt 1 ? 4 stwierdza się na podstawie dwóch dokumentów (ustawodawca użył spójnika: ?oraz?): zaświadczenia wydanego przez okręgową stację kontroli pojazdów oraz dowodu rejestracyjnego zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań. Należy w tym miejscu podkreślić, iż podatnikowi co do zasady przysługuje uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa do pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. Wyjątki od powyższej zasady dotyczące możliwości odliczenia zakupu paliwa wykorzystywanego do pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony zostały przewidziane przez przepis art. 86 ust. 4 ustawy o VAT. Jednakże ustawodawca wprowadził obowiązek potwierdzenia spełnionych wymagań na podstawie zaświadczenia wydanego przez okręgową stację kontroli pojazdów oraz dowodu rejestracyjnego posiadającego właściwą adnotację urzędową (art. 86 ust. 5 ustawy o VAT). Biorąc pod uwagę fakt, iż wyjątki przewidziane przepisami prawa podatkowego nie powinny być interpretowane w sposób rozszerzający, podatnik - aby móc skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa do samochodu ciężarowego marki Mercedes ? Benz o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony ? powinien fakt spełnienia warunków technicznych określonych w art. 86 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT potwierdzić zarówno na podstawie zaświadczenia wydanego przez okręgową stację kontroli pojazdów, jak i dowodu rejestracyjnego zawierającego stosowną adnotację o spełnieniu wymagań z art. 86 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT. Nie spełnienie jednego z powyższych warunków nie uprawnia podatnika do skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa do samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony. Jednocześnie nadmienia się, iż tut. organ podatkowy dokonał interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie uprawnienia podatnika do odliczenia podatku naliczonego od czynszu ( rat ) lub innych płatności wynikających z umowy leasingu zawartej w dniu 31.05.2005 roku, wydając w tym przedmiocie odrębne postanowienie w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej.

2006-02-20
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!