Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-171/09/AB

  
Słowa kluczowe: obowiązek podatkowy, żetony
Data: 2009-05-13

Istota interpretacji:

Powstania obowiązku podatkowego z tytułu usługi mycia samochodów.


INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 lutego 2009 r. (data wpływu 25 lutego 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie powstania obowiązku podatkowego z tytułu usługi mycia samochodów- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lutego 2009 r. wpłynął ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie powstania obowiązku podatkowego z tytułu usługi mycia samochodów.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca zajmuje się sprzedażą i montażem stolarki budowlanej. Sprzedaż jak i wykonanie usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych ewidencjonuje za pomocą kasy fiskalnej. Od dnia 19 stycznia 2009 r. Wnioskodawca zaczął świadczyć usługi mycia samochodów – automatyczna myjnia samochodowa bezdotykowa. Opłaty za wybrane programy myjące dokonywane są przez klienta poprzez wrzucenie monet bądź żetonów do automatu.

Na podstawie rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących poz. 41 załącznika do rozporządzenia (Dz. U. z dnia 24 grudnia 2008 r. Nr 228, poz. 1510) Wnioskodawca nie ewidencjonuje obrotów przy zastosowaniu kas rejestrujących. Obroty z tytułu świadczonych usług ustalane są w oparciu o co tygodniowe i na koniec miesiąca wyjęcie monet i żetonów z automatów, zliczenie i wartościowe ujęcie w ewidencji. Osoby fizyczne prowadzące działalność jak i osoby prawne zwracają się z prośbą o wystawienie faktury na usługi mycia samochodów.

Klienci zgłaszają chęć skorzystania z usług Wnioskodawcy o określonej wartości następnie otrzymują żetony. W następnej kolejności wystawiana jest faktura na usługę mycia samochodu. Płatność za żetony dokonywana jest gotówką bądź przelewem we wskazanym terminie na fakturze. Termin wykorzystania wydanych żetonów tj. realizacja usługi jest dobrowolny i często rozłożony w czasie i nie zawsze pokrywa się z miesiącem wydania, tylko zależy od klienta.

Wnioskodawca nie jest w stanie określić konkretnie kiedy dany podmiot realizuje swoją usługę. Ma tylko ogólną sumę wrzuconych żetonów i nie może określić czy dane żetony dotyczą zakupu za gotówkę, czy płatności dokonano w innym terminie – przelewem i w ogóle jaki podmiot skorzystał z usługi mycia samochodu wrzucając żetony.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu usługi mycia samochodów za pośrednictwem automatów w związku z opróżnieniem kasetek automatów...

Zdaniem Wnioskodawcy, jeśli chodzi o obowiązek podatkowy z tytułu wykonania usługi mycia powstaje z chwilą kiedy klient wrzuci monetę do automatu. Zatem zastosowanie będzie miała zasada ogólna wynikająca z art. 19 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Nie ma tu zastosowania art. 19 pkt 17 ustawy o VAT, ponieważ dotyczy on towarów, a w przypadku Wnioskodawcy mamy do czynienia z usługą przy użyciu automatów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Definicję towaru zawiera art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług, z którego wynika, że towarami są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Zgodnie natomiast z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przez świadczenie usług – w myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

W myśl art. 19 ust. 1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

W myśl natomiast z art. 19 ust. 4 ustawy, jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Przepis ten stosuje się odpowiednio do faktur za częściowe wykonanie usługi (art. 19 ust. 5 ustawy).

Z powyższego wynika, iż zdarzenie podlegające opodatkowaniu ma miejsce i obowiązek podatkowy powstaje w momencie gdy towary zostaną dostarczone lub usługi zostaną wykonane. Brzmienie ww. przepisu jednoznacznie wskazuje na to, że moment powstania obowiązku podatkowego jest związany z faktem wykonania usługi. O tym jednak czy dana usługa została faktycznie wykonana decyduje jej charakter. Charakter usługi natomiast definiują strony umowy cywilnoprawnej. Tylko bowiem te osoby mogą zadecydować o tym, jakie muszą być podjęte działania w celu wykonania umowy, a tym samym w jakim momencie umowa ta jest rzeczywiście wykonana. W wyroku z dnia 14 marca 2000 r. sygn. akt III SA 1367/39, zapadłym na gruncie ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) mającym zastosowanie również w odniesieniu do ww. ustawy o podatku od towarów i usług, Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, iż pod pojęciem wykonania usługi należy rozumieć dokonanie pewnych działań przez usługobiorcę na rzecz usługodawcy, które zgodnie z zawartą umową stanowią wykonanie zobowiązania.

W opisanym przez Wnioskodawcę przypadku ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego, wiąże się z problemami natury praktycznej. Wnioskodawca zamierza świadczyć usługi mycia samochodów za pomocą myjni bezdotykowej do którego wrzucane będą monety jak również żetony.

Mając powyższe na uwadze należy przyjąć, że obowiązek podatkowy z tytułu usługi mycia samochodów powstanie w chwili kiedy zostanie wrzucona moneta lub żeton do automatu. Zatem zastosowanie będzie miała zasada ogólna wynikającą z art. 19 ust. 1 ww. ustawy o VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym..

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę, zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.


2009-05-13
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!