Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


Podatek od towarów i usług --> Obowiązek podatkowy

Podkategorie

Dokumenty
 1. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/443/73/JS/07
  kiedy wystąpi obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług od pozostałej kwoty wynikającej z zawartej umowy w przypadku zakończenia sądowego postępowania odwoławczego korzystnym prawomocnym rozstrzygnięciem?
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-102/07-2/MT
  Nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej związane z jej aportem do spółki z o. o.
 3. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-11/07
  Czy oddzielna płatność z tytułu cukru podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?
 4. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1461/DCi-II/4407/14-11/07/EO
  1/ Czy w myśl ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004r. przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług wykorzystanych do wytworzenia kanalizacji deszczowej?2/ Czy w myśl w/w ustawy o VAT nieodpłatne przekazanie kanalizacji deszczowej podlega opodatkowaniu?
 5. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1411/PP/443-7/07/JC
  Czy Gmina Miasto XX , postępuje prawidłowo stosując swój nr NIP zarówno dla zakupów towarów i usług służących bieżącej działalności, działalności inwestycyjnej, jak i dla sprzedaży: towarów (majątku Gminy), dochodów z majątku z tytułu dzierżawy, najmu itp.
 6. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-15/07/JJ
  Czy sprzedaż przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej działek budowlanych nie nabytych pierwotnie w celach dalszej odsprzedaży podlega opodatkowaniu podatkiem VAT ?.
 7. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-28/07/V13
  Dotyczy: sposobu rozliczania podatku w przypadku otrzymywania refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu sprzedaży wyrobów medycznych.
 8. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZP/443/68/07/BK
  #61548; czy obowiązek stosowania kas rejestrujących nałożony w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących ma zastosowania w przypadku sprzedaży/dostawy na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej książkowego przewodnika turystycznego z załączoną bezpłatną płytą DVD, której koszt wytworzenia nie przekracza 5 zł?#61548; czy w opisanym przypadku uznanie płyty DVD dołączonej do przewodnika jako prezentu o małej wartości jest uwarunkowane specjalnym oznakowaniem takiej płyty?#61548; jakie stawki podatku należy stosować w omawianym przypadku?
 9. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-49-1/07
  Czy w związku z uzyskiwaniem dochodów z tytułu : wynajmu sal lekcyjnych na zajęcia dydaktyczne, wynajmu pomieszczeń osobom prywatnym prowadzącym działalność gospodarczą ( np. na prezentację towarów), wynajmu sali na zajęcia sportowe, wpłat darowizny oraz oprocentowania środków na koncie obowiązuje podatnika ustawa o podatku od towarów i usług i czy jest on obowiązany odprowadzać podatek VAT ( obroty za pierwsze półrocze 2007r. wyniosły 39.739,10 zł) ?
 10. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-45-1/07
  Czy pozostaje podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu pobieranych opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych ?
 11. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-62-1/07
  Podatnik prowadzi sprzedaż wysyłkową, która odbywa się całkowicie poprzez internet i Pocztę Polską. Nie rozpoczął ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy pomocy kas rejestrujących przed dniem 01.07.2007r. Każda transakcja jest szczegółowo ewidencjonowana i dokumentowana w formie faktur VAT. Na podstawie ewidencji można ustalić dokładne dane kupującego, czyli imię, nazwisko i adres, a dla instytucji również NIP. Wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem, czy od 1 lipca 2007r. byłby nadal zwolniony z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy pomocy kas rejestrujących.
 12. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D2/443-31/07
  1. Czy właściwie postępujemy wystawiając noty księgowe tytułem odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego za miesiąc luty, marzec i kwiecień 2007r w wysokości 180,00 zł za każdy miesiąc oraz z tytułu rozliczenia opłat eksploatacyjnych za miesiąc luty, marzec 2007 r. w kwocie 136,96 zł ? 2. Czy właściwie postępujemy wystawiając w dniu 30.04.2007r fakturę sprzedaży z datą sprzedaży 30.04.2007r tytułem rozliczenia opłat eksploatacyjnych za miesiąc styczeń 2007r w wysokości 68,47 zł, zaliczając ją do przychodów podatkowych miesiąca kwietnia 2007r. Czy prawidłowo postąpiliśmy wystawiając fakturę sprzedaży; czy powinniśmy wystawić notę księgową tytułem odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu ?
 13. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D6/443-21/07
  Czy od sprzedanych towarów, nabytych w ww. sposób należy odprowadzić podatek VAT dokumentując transakcję fakturą VAT ?
 14. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-91/07/AW
  Dotyczy udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego z zakresu podatku od towarów i usług w sprawie prawidłowego wykazania w deklaracji VAT-7 przychodu uzyskanego z tytułu świadczenia na rzecz podmiotów zagranicznych usług agenta (pośrednika).
 15. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D2/443-29/07
  1) czy prawidłowo wystawiliśmy w dniu 07.03.2007r. fakturę sprzedaży z tytułu czynszu najmu garażu za miesiąc marzec 2007r., podając datę sprzedaży 31.03.2007r.? 2) czy prawidłowo postępujemy wystawiając fakturę sprzedaży z tytułu czynszu najmu garażu za miesiąc kwiecień 2007r., z datą sprzedaży wpisaną słownie kwiecień 2007r.?
 16. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PH-II/4407/14-18/07/MZ
  Spółka wnosi o potwierdzenie, iż w podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług najmu powstaje nie później niż z upływem terminu płatności określonego w umowie, bowiem moment powstania obowiązku podatkowego, określony w art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy o VAT, jest niezależny od wystawienia faktury VAT.
 17. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-1/443-2/07
  Czy podatnik postąpił prawidłowo dokumentując przejęcie zaliczek od poprzedniego inwestora fakturą VAT i odprowadzając podatek VAT ?
 18. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI/443-59/20/07
  Dotyczy obowiązku ewidencjonowania w kasie fiskalnej kosztów przesyłek, wynikających z umowy zawartej z Pocztą Polską, które pokrywane są przez nabywcę.
 19. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-EI/443-11/07
  Czy sprzedaż działek stanowiących majątek prywatny podlega opodatkowaniu podatekim od towarów i usług ?
 20. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-212/07/SMP
  Podatnik zadaje pytanie o obowiązek podatkowy przy nabyciu i odsprzedaży tzw. rozszerzonych praw gwarancyjnych.
 21. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-3/443-12/07
  Czy wydanie towaru w wieczyste użytkowanie należy traktować jako dostawę towarów ? Jeżeli tak, to czy podatnik ma prawo do skorygowania faktur VAT wystawionych za lata 2005 i 2006 oraz deklaracji VAT-7 za ten okres? Czy może ubiegać się o zwrot podatku VAT z tego tytułu?
 22. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-3/443-10/-07
  Czy opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wg umów zawartych przed 01.05.2004 r. podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 23. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV-440/IP/12/2007
  "Jaką stawką podatku od towarów i usług objęta będzie sprzedaż egzekucyjna nieruchomości stanowiącej własność dłużników . sprawie egzekucyjnej ?."
 24. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-10/2007
  -czy po zawarciu umowy spółki cywilnej będzie ona mogła być zarejestrowanajako podatnik VAT czynny ,czy też ze względu na fakt ,że będzie świadczyłausługi rolnicze uzyska ona status rolnika ryczałtowanego , z którego zrezygnować będzie mogła na zasadach opisanych w przepisach.
 25. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D2/443-20/07
  "Czy obowiązek podatkowy powstaje z dniem wpłaty pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu (zaliczki)? Czy wobec powyższego podatek VAT powienien zostać naliczony od kwoty uiszczonej zaliczki? Czy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą ujawnienia prawa wieczystego użytkowania w księdze wieczystej (z chwilą powstania prawa)? Czy wobec powyższego podatek VAT powienien zostać naliczony od różnicy wartości prawa użytkowania wieczystego gruntu i wpłaconej uprzednio zaliczki? Czy w związku z powyższym, opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, ustalone w umowach zawartych po dniu 1 maja 2004 r., nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż cały należny podatek związany z czynnością oddania gruntu w użytkowanie wieczyste został odprowadzony z dniem ujawnienia tego prawa w księdze wieczystej (pierwsza część podatku przy wpłacie pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz pozostała część - przy wpisie prawa do księgi wieczystej)?"
 26. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZP/443/16/EZ/07
  Czy z dniem 01.02.2007 r. podlegać będzie Pan przepisom ustawy o podatku od towarów i usług i stanie się Pan podatnikiem tego podatku, czy też wobec faktu wykonywania działalności osobiście - nie jestem podatkiem podatku VAT ?
 27. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-9/2007
  Czy sprzedaż budynku używanego w działalności gospodarczej, wybudowanego w 1991r., podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT
 28. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-2-1/07
  W grudniu 2006r. ................... otrzymała od niemieckiego kontrahenta, posiadającego numer unijny NIP, fakturę zaliczkową dokumentującą wpłatę zaliczki w wysokości 100% wartości dostawy na wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (................... również posiada numer unijny NIP). Na fakturze wyszczególniona jest kwota obejmująca : cenę za towar, opłatę za transport i ubezpieczenie oraz przyznany rabat. Faktyczna dostawa towaru z Niemiec do Polski nastąpi w lutym 2007r. i wtedy będą naliczone opłaty celne. Jednostka zwróciła się z zapytaniem, czy w związku z tym, że wraz z dostarczeniem towaru do Polski w lutym 2007r. dopiero wtedy będą naliczone opłaty celne - .................... powinna złożyć korektę deklaracji VAT-7 za grudzień 2006r. zwiększając podstawę opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów o ww. opłaty celne?
 29. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-7/07/BO
  Jaka jest podstawa prawna do naliczenia podatku VAT przez komornika sądowego od zlicytowanej nieruchomości ?
 30. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/65/06
  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy i kiedy podlega rozliczeniu podatek naliczony zawarty w fakturze dokumentującej transakcję dot. wzajemnego przekazania gruntów ?
 31. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PP/4430-4/07
  W przypadku, gdy firma nie posiada żadnych podpisanych przez klienta dokumentów potwierdzających wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, ma obowiązek opodatkowania stawką krajową różnicę wynikającą z rozliczenia przedpłaty(czyli to co pozostało do zapłaty przez klienta) czy też należy opodatkować stawką krajową całą kwotę wynikającą z dostawy? Czy w przypadku braku ww. dokumentów należy skorygować i opodatkować stawką krajową miesiąc, w którym otrzymano i wykazano pierwotnie zaliczkę ze stawką 0%, czy opodatkować stawką krajową dostawę wewnątrzwspólnotową w bieżącym miesiącu sprzedaż?
 32. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PP/4430-3/07
  Czy w przypadku, gdy do momentu składania deklaracji VAT-7 za miesiąc nastepny po miesiącu, w którym dokonano eksportu nie wpłynął do firmy dokument SAD (Spółka jest w posiadaniu dokumentów celnych potwierdzających procedurę wywozu) należy opodatkować stawką krajową tylko różnicę uwzględniającą wcześniejszą zaliczkę czy całość kwoty za sprzedany towar? W którym miesiącu należy wykazać stawkę krajową, czy w miesiącu w którym wykazano ze stawką 0% fakturę zaliczkową, czy w miesiącu bieżącym, w którym normalnie w takiej sytuacji należy opodatkować stawką 22% eksport w przypadku braku dokumentu SAD?
 33. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PH-I/4407/14-117/05/EN
  Czy:- pośrednictwo w sprzedaży kart opłaty drogowej jest czynnością, której wykonanie należy udokumentować fakturą VAT;- kwotę otrzymanej prowizji z tytułu dystrybucji kart opłaty drogowej należy opodatkować podatkiem od towarów i usług w wysokości 22%;- kwota prowizji, wyliczonej zgodnie z Porozumieniem z dnia 18.01.2002r. zawartym z Ministrem Infrastruktury jako iloczyn pobieranej opłaty i 7% stawki, powinna być powiększona o 22% VAT.
 34. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PH-I/4407/14-87/06/EN
  Czy:- obowiązek podatkowy w przypadku otrzymania faktury VAT od kontrahenta ze Szwecji opiewającej na 10% wartości kontraktu, na mocy którego nabędzie nowy środek transportu powstał w dniu 01.02.2006r. (tj. w dniu wystawienia w/w faktury przez dostawcę ze Szwecji);- podatnik ma obowiązek wpłacenia podatku od towarów i usług do 15.02.2006r. i nie ma obowiązku złożenia w tym terminie informacji VAT-23.
 35. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1405/UPP-443/3/07/RG
  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku świadczenia usług wymienionych w poz. 153 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.
 36. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1406/VAT/443-2/MT/07
  Kiedy powstanie obowiązek podatkowy: czy na zasadach ogólnych - art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług czy przy zastosowaniu art. 19 ust. 13 pkt 5 cyt. ustawy o VAT?
 37. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-49/06/HM
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT otrzymana pomoc finansowa na wspieranie grup producentów rolnych?
 38. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.III.443/3/07
  Posiadam samochód osobowy, który użytkuję na podstawie umowy leasingu operacyjnego przez okres dwóch lat. Po zakończeniu umowy z opcją wykupu dokonałem tego wykupu z odliczeniem 60% podatku VAT. Planowana jest sprzedaż tego samochodu zaraz po wykupie. Czy dla uznania, że mamy do czynienia z towarem używanym w rozumieniu art.43 ustawy o VAT należy odczekać sześć miesięcy od daty zakupu tego samochodu, czy też w związku z jego używaniem przez okres dwóch lat (na zasadzie leasingu) od razu można sprzedać samochód jako zwolniony z VAT? Stanowisko Pytającego:Uważam, że w sytuacji gdy samochód osobowy po dwuletnim okresie używania na zasadzie leasingu jest wykupiony do dalszej sprzedaży to sprzedaż samochodu przez dotychczasowego leasingobiorcę (ze względu na fakt korzystania przedmiotu najmu na podstawie umowy leasingu) korzysta ze zwolnienia od podatku mimo braku upływu półrocznego okresu od nabycia.
 39. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZP/443/412/EZ/06/07
  1.Kiedy należy ewidencjonować za pomocą kasy fiskalnej zaliczki wpłacane na konto bankowe przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej?2.Kiedy należy odprowadzić podatek VAT należny mając wystawioną fakturę za towar opodatkowaną stawka 22% i za usługę budowlano-montażową z towarem opodatkowaną stawką 7% - w miesiącu wystawienia faktury, czy w następnym miesiącu?
 40. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-46/06
  - Czy prawidłowo wystawiono fakturę na całość należności za wykonaną usługę mimo otrzymania zaliczek przed jej wykonaniem?
  - Czy istnieje prawo do odliczenia VAT z faktury opiewającej na całą należność za wykonanie usługi wystawionej po jej wykonaniu w sytuacji, gdy wcześniej dokonano wpłat zaliczek
 41. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-45/06/HM
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT koszt wynajmu powierzchni targowej firmom zagranicznym ?
 42. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZP/443/416/EZ/06/07
  1. Czy zaliczki otrzymane przez Spółkę, dotyczące towarów, które mają być wyeksportowane w okresie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia otrzymania zaliczki, nie powodują powstania obowiązku podatkowego w VAT?2. Czy zaliczki otrzymane przez Spółkę, dotyczące towarów, które mają być wyeksportowane w okresie krótszym niż 6 miesięcy od dnia otrzymania zaliczki, powodują powstanie obowiązku podatkowego w VAT oraz wykazaniem sprzedaży ze stawką 0% w momencie otrzymania tych zaliczek?3.Czy podstawą opodatkowania w VAT według stawki 0% w stosunku do otrzymania zaliczek, jest suma kwot otrzymanych na konto Spółki oraz kwot podatku dochodowego zapłaconych przez kupującego w imieniu sprzedawcy za granicą (tzw."podatek u źródła").
 43. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/IN/1/EŚ/2007
  Termin wystawienia faktury VAT dokumentującej wykonanie usługi przeglądu budowlanego.
 44. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-200/7/06/MAS
  Dotyczy kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług pośrednictwa finansowego.
 45. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPP443-32/2006
  czy jeżeli nie prowadzi się sprzedaży części i akcesoriów samochodowychobowiązuje limit 40 000zł. obrotu do zaprowadzenia ewidencji przychodu na kasie fiskalnej ,czy też bez względu na osiągane obroty powinien zaprowadzić ewidencjonowanie na kasie fiskalnej od 01.09.2006r.
 46. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PH-I/44-7/14-40/06/AŁ
  Miejscem opodatkowania dostawy towarów, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego jest terytorium Polski.
 47. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-44/06/HM
  Czy należy opodatkować podatkiem VAT otrzymaną dotację do zakupu środków trwałych w postaci dwóch łodzi wycieczkowych?.
 48. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PH-I/4407/14-8/06/EN
  Czy nabywane przez Spółkę usługi weryfikacji i inspekcji towarów są usługami wyceny majątku rzeczowego ruchomego w rozumieniu art. 27 ust.2 pkt 3 lit. c) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 z późn. zm.), opodatkowanymi w miejscu ich faktycznego świadczenia ?
 49. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PH-I/4407/14-73/06/EN
  Kiedy powstanie moment obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług przy sprzedaży usług transportowych i spedycyjnych opodatkowanych stawkami VAT w wysokości 0% i 22%?
 50. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZPA/443-77/2006
  Wnioskodawca zwraca się z zapytaniem, czy konieczne jest w wyżej opisanej sytuacji dokonywanie korekt deklaracji VAT wskutek przesunięcia obowiązku podatkowego z tytułu wykonanych usług, z uwagi na podpisanie i otrzymanie protokołu odbioru robót po wystawieniu faktury przez podatnika oraz czy można od tego odstąpić.
 51. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-26/2006
  Czy konserwacja i naprawa pojazdów są usługami świadczonymi na rzeczachruchomych i gdzie powinny być opodatkowane,czy powinien Pan przed przekroczeniem kwoty wolnej uprawniajacejdo zwolnienia od podatku od towarów i usług zarejestrować się w Polscejako podatnik VAT czynny i do VAT UE.
 52. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-38/2006
  Czy prawidłowo ustalono stawkę podatku VAT w wys.22% przy zawartej umowie na dostawę i montaż wyrobów własnych z inną firmą.
 53. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIIIVAT/443/97/2006/AN
  Czy sprzedaż przyczep po likwidacji firmy, w stosunku do których nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?
 54. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/443/385/DJW/06
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT otrzymana zaliczka, czy należy wystawić fakturę zaliczkową, jak udokumentować dokonaną przedpłatę u usługodawcy zagranicznego, na którą klient wpłacił zaliczkę?
 55. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIIIVAT/443/I/94/2006/AN
  Czy sprzedaż środka trwałego powinna być dokonana na podstawie szczegółnej procedury VAT marża ?
 56. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/091/06
  Spółka otrzymuje od swoich kontrahentów zaliczki na poczet wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów. Przed upływem 7 dni od dnia otrzymania zaliczki Spółka dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i w tym też terminie wystawia fakturę VAT dokumentującą rzeczywistą dostawę. Spółka nie wystawia faktury dokumentującej otrzymanie zaliczki na wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Czy w powyższym stanie faktycznym konieczne jest wystawienie faktury dokumentującej otrzymanie zaliczki czy też za prawidłowe rozwiązanie można uznać wystawienie jednej faktury dokumentującej rzeczywistą dostawę?
 57. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PPM/443-45/MS/06
  - Dotyczy obowiązku podatkowego w podatku VAT z tytułu otrzymanej, a następnie przekazanej premii i rabatu.
 58. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-130-1/06
  Czy podatnik wykonujący usługi spawalnicze (jako podwykonawca na rzecz polskiego podmiotu) w związku z realizowaną na terytorium Norwegii budową nieruchomości ma obowiązek rejestracji w podatku od towarów i usług w Polsce, pomimo przekroczenia kwoty sprzedaży 10.000 euro?
 59. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-102/06
  Jaką stawkę podatku od towarów i usług winno się zastosować przy obciążaniu podatkiem od nieruchomości najemcy lokalu w oparciu o ustalenia zawartej umowy?
 60. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-27/2006
  Jestem rolnikiem i część posiadanego gruntu o pow. 1 ha kilka lat temu podzieliłem na 8 działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. Ze względu na brak zainteresowanych kupnem , gruntu tego nie sprzedałem. Następnie w bieżącym roku na mój wniosek zmienione zostało przeznaczenie tych działek w planie zagospodarowania przestrzennego z budownictwa mieszkaniowego na działalność usługową. Obecnie zamierzam sprzedać ten grunt w całości / podzielony na 8 działek/ jednej osobie na działalność usługową. Ponadto oświadczam , że wcześniej nigdy nie sprzedawałem żadnego gruntu. Jest to sprzedaż jednorazowa i jednej osobie". Czy ta czynność podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
 61. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-25/2006
  Czy zobowiązanie w podatku VAT powstanie i to mimo uprzedniego pełnego odliczenia podatku naliczonego od wnoszonych obecnie aportem towarów .", przy zmianie formy prawnej prowadzonej działalności
 62. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-29/2006
  - czy przekazanie firmy byłoby zwolnione od podatku od towarów i usług.
 63. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PH-I/4407/14-37/06/AŁ
  1) Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu dostarczonych towarów, które są instalowane/montowane na terenie zakładu budowanego na rzecz Spółki? 2) Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu zakupu usług związanych z realizacją przez zagranicznego kontrahenta na rzecz Spółki inwestycji "pod klucz"? 3) Jaki kurs wymiany walut ogłoszony przez NBP, Spółka powinna zastosować dla celów ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług, z tytułu nabywanych towarów, które są instalowane/montowane w obiektach Strony, a także z tytułu zakupu usług związanych z realizacją na Jej rzecz inwestycji "pod klucz"?
 64. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GV/443-90/2006/LŚ
  Spółka prowadzi działalność w zakresie projekcji filmów w kinach na podstawie upoważnienia zawartego w umowach licencyjnych zawieranych z dystrybutorami filmowymi. W ramach tej działalności wnioskodawca dokonuje sprzedaży biletów kinowych na dany seans oraz wydaje (za opłatą) emitowane bilety otwarte. Bilety na dany seans to bilety na podstawie których, dochodzi do wykonania usługi - osoba je okazująca może obejrzeć film. Wskazują one tytuł emitowanego filmu, salę, rząd i numer miejsca w sali kinowej. Natomiast bilety otwarte stanowią formę kwitu (kuponu), którym można zapłacić za bilet kinowy na dany seans, stanowiąc rodzaj upoważnienia do odbioru świadczenia. W związku z powyższym podatnik pyta, w jakim momencie powstaje obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług polegających na projekcji filmów. Zdaniem Spółki obowiązek podatkowy powstaje w momencie sprzedaży biletu na dany seans. Ponadto samo wydanie biletu otwartego nie powoduje powstania obowiązku podatkowego, który w opinii wnioskodawcy, powstaje w momencie realizacji biletu otwartego (wymiany na bilet na dany seans).
 65. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/443/345/DJW/06
  Czy otrzymane odsetki są obrotem w rozumieniu podatku od towarów i usług oraz kiedy powstaje obowiązek podatkowy /nie chodzi o sytuację, gdy spłata pożyczki następuje przed terminem/.
 66. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-31/2006
  Czy sprzedaż gruntu zabudowanego należy opodatkować podatkiem VAT i w jakiej wysokości ?
 67. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/443/316/DJW/06
  Czy zaliczki otrzymane na dostawę wyżej wymienionych towarów na wyżej opisanych zasadach należy do 31 grudnia 2007 roku włącznie opodatkować stawką 7% podatku od towarów i usług.
 68. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPP-443-77/06/JB
  W jakim momencie powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w w/w sytuacjach?:1) Czy w sytuacji gdy całość świadczenia od nabywcy obejmuje koszt transportu wykonanego do miejsca wskazanego przez nabywcę; faktura zawiera jedną pozycję dotyczącą dostawy żwiru i usługi transportowej i zawiera także adnotację, w której wskazano cenę transportu, obowiązek podatkowy w VAT powstaje z chwilą wydania towaru zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy?,2) Czy w sytuacji gdy całość świadczenia od nabywcy obejmuje koszt transportu wykonanego do miejsca wskazanego przez nabywcę; faktura zawiera dwie pozycje dotyczące dostawy: pierwsza - sprzedaż żwiru i druga - sprzedaż usługi transportowej, obowiązek podatkowy w VAT powstaje z chwilą wydania towaru zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy w stosunku do obu pozycji na fakturze tj. sprzedaży towaru i wykonania usługi?3) Czy w sytuacji gdy Podatnik dokonuje dostawy żwiru i świadczy usługi transportu wystawia dwie faktury: -jedną na dostawę żwiru, drugą na usługę transportową, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy w stosunku do pierwszej faktury tj. sprzedaży towaru, zaś w stosunku do wykonanej usługi transportowej obowiązek podatkowy powstaje w dniu otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 30 dnia, licząc od dnia wykonania usługi czyli dowiezienia towaru na miejsce wskazane w zamówieniu (art. 18 ust. 13 pkt 2 lit. a ustawy o VAT)
 69. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-104/06/KW-67385
  Zakres i sposób zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej miejsca powstania obowiązku podatkowego, sposobu fakturowania transakcji oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym.
 70. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/080/06
  Czy moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług winien rozpoznawać w dacie wystawienia faktury przez zagranicznego dostawcę tzn. przed wykonaniem usługi? Czy też nie powinien kierować się datą wystawienia faktury przez zagranicznego dostawcę i rozpoznać moment powstania obowiązku podatkowego z chwilą faktycznego wykonania tych usług, nie później jednak niż w 7 dniu od dnia ich wykonania?
 71. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1442/TP/443-1897/EG/06
  Czy usługi związane z reklamą towarów w sklepach , opłaty związane z rozpoczęciem sprzedaży towarów w nowych sklepach oraz inne usługi związane z organizacją sprzedaży importowanych produktów tj. obsługa prawna oraz usługi tłumaczeń mieszczą się w katalogu zawartym w art.27 ust.4 ustawy o VAT oraz czy w przypadku ich refaktury na rzecz kontrahenta z państwa trzeciego miejsce świadczenia znajduje się poza terytorium Polski w świetle art.27 ust.3 ustawy o VAT ?
 72. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DPP-0051-15/06/15983
  Czy dostawa towarów do magazynu w kraju do firmy po wcześniejszym dopuszczeniu ich do obrotu w Niemczech ( Hamburgu) stanowi podstawę powstania obowiązku podatkowego w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT)?
 73. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1/37/06
  Wnioskodawca, wykonujący czynności komornika sądowego ma wątpliwość, czy dla ustalenia występowania obowiązku podatkowego wystarczy samo oświadczenia dłużnika, czy też komornik ma dokonywać ustalenia stanu faktycznego z urzędu.
 74. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/443/VAT/402/76/06EL
  W rozliczeniu za który miesiąc należy ująć w rejestrze VAT fakturę korygującą za roboty budowlane?
 75. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/436/283/DJW/06
  Zapytanie strony dotyczy objęcia podatkiem od czynności cywilnoprawnych zakupu złomu od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, niebędącej podatnikiem VAT.
 76. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1442/TP/44-1700/MZ/06
  Czy z tytułu sprzedaży nieruchomości :1.powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług2.jaka obowiązuje stawka podatku od towarów i usług3.czy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupionych materiałów budowlanych i kosztów robocizny ?
 77. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443-47/06/WI
  Czy dofinansowanie otrzymane przez pacjenta rodzi ten sam moment powstania obowiązku podatkowego w VAT co refundacje uzyskane z NFZ, to znaczy czy obowiązek podatkowy powstaje w momencie wpływu pieniędzy (dofinansowania) na konto bankowe podatnika, czy też z chwilą wystawienia faktury.
 78. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-7/06
  Czy Związek ... będzie podlegał obowiązkowi podatkowemu w podatku od towarów i usług z tyt. przekazania gminom - uczestnikom Związku w nieodpłatne użytkowanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na okres 5 lat i w związku z tym, czy będzie zobowiązany wystawić z tego tytułu faktury VAT?
 79. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-110/4/06/MZ
  Czy powstanie obowiązek podatkowy w zakresie podatku VAT gdy przelew powierniczy stanie się bezskuteczny i wierzytelność zostanie zwrócona pierwotnemu zbywcy?
 80. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 361000-EK-055-2/06/MJ/AM
  Czy strona powinna, w momencie dopuszczania do obrotu towaru, uprzednio objętego procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od cła, zapłacić podatek od towarów i usług?
 81. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-45/06
  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy świadczeniu usług projekcji filmów poprzez sprzedaż biletu na dany seans, zapłaconych gotówką, bezgotówkowo bądź biletem otwartym?
 82. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-430/06/IS
  Z jakiego dnia należy przyjąć kurs waluty w przypadku importu usług?
 83. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/063/06
  Czy otrzymana kwota pieniędzy wynikająca z decyzji MOPR spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług? W jaki sposób należy ewidencjonować wydanie towarów klientom będącym osobami fizycznymi zwłaszcza przy uwzględnieniu dokonanych wcześniej wpłat przez organ pomocy społecznej?
 84. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443-35/06/WI
  Spółka zajmuje się działalnością produkcyjną w zakresie produkcji folii budowlanej, stosowanej w budownictwie. Transakcje sprzedaży dokumentowane są fakturami VAT, na których określony jest 40-dniowy termin płatności oraz adnotacja "do czasu zapłaty należności towar jest własnością sprzedawcy". Wątpliwości dotyczą terminu powstania obowiązku podatkowego.
 85. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-31/PWI/4400/563/06/IN
  Z przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego wynika, iż Spółka świadczy usługi telekomunikacyjne. Zamierza nawiązać współpracę w zakresie usług telekomunikacyjnych (jako usługodawca i usługobiorca) z firmami zagranicznymi, mającymi siedzibę zarówno w Unii jak i w państwach trzecich.Z treści pisma wynika, iż Spółka ma wątpliwości:czy w przypadku otrzymania od kontrahenta zagranicznego, obojętnie z jakiego kraju, faktury za usługi telekomunikacyjne, ma obowiązek rozliczyć podatek VAT należny z tytułu importu usług,czy powinna zarejestrować się jako podatnik VAT UE dla celów korzystania z usług wewnątrzwspólnotowych,czy powinna żądać od kontrahenta unijnego, na rzecz którego wystawia fakturę VAT, aby podał swój numer identyfikacyjny VAT UE?
 86. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.443/1/20/06
  Czy prawidłowo dokonano rozliczenia podatku od towarów i uslug należnego z tytułu otrzymanych od pracowników wpłat za prywatrne rozmowy przeprowadzone z telefonów słuzbowych ?
 87. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-45/06/AZ-43684
  Jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego dla usług transportowych wykonywanych na zlecenie kontrahenta unijnego świadczonych w trakcie całego miesiąca, zafakturowanych zbiorczo w jednej fakturze na koniec miesiąca
 88. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/062/06
  Czy prawidłowo stosowana jest stawka 0% dla WDT w momencie wystawienia faktury dla nabywcy niemieckiego?
 89. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-363/2006/PS
  Czy w przedmiotowym przypadku Spółka dokonuje importu usług elektronicznych, które są opodatkowane przez nabywcę? Czy zważywszy na ciągły charakter nabywanych usług, obowiązek podatkowy z tytułu importu tych usług powstaje według zasad określonych w umowie, tj. w dacie wystawienia faktury przez kontrahenta, rocznie z dołu?
 90. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443-29/1/06/WI
  Spółka świadczy usługi sprzętem budowlanym, takim jak: dźwigi, koparko-ładowarki. Usługi te polegają m.in. na wynajmie sprzętu budowlanego do wykonywania usług typowo budowlanych. Spółka nie jest firmą budowlaną, a jedynie podwykonawcą. Wątpliwości dotyczą momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług przy wykonywaniu tego typu usług.
 91. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-103/06/MZ
  Czy właściwe jest rozliczanie dla potrzeb podatku od towarów i usług otrzymanych środków pieniężnych jako depozytu pieniężnego w momencie zawarcia umowy kupna sprzedaży, a nie w momencie jego otrzymania.
 92. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-138/14a/06/GM
  Jak ustalić termin wykazania w deklaracji VAT-7 w pozycji 21 świadczenie usług poza terytorium kraju?
 93. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1418/ZT/T/443-30/06/SG
  Wnioskiem z dnia 27.03.2006 r Podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piasecznie z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji dotyczącej sposobu rozliczenia zaliczki w eksporcie towarów . Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika , iż: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie eksportu produktów spożywczych do Kanady i Stanów Zjednoczonych . Z tytułu eksportu w miesiącu sierpniu i listopadzie 2005 r otrzymał od swoich kontrahentów przedpłaty wynoszące 100 % należności .Pierwsza zaliczka wpłynęła w dniu 28.08.2005 r , a eksport nastąpił w dniu 04.09.2005 r, druga zaliczka wpłynęła w dniu 25.11.2005 r a eksport nastąpił w dniu 21.12.2005 r W piśmie Podatnik pyta czy w przedstawionej wyżej sytuacji należy wystawić fakturę na zaliczkę z tytułu eksportu. Zdaniem Podatnika w obydwu przypadkach obowiązek podatkowy z tytułu zaliczki jak i właściwego eksportu powstał w tym samym miesiącu dlatego nie wystawiał faktury na zaliczkę lecz fakturę eksportową na podstawie dokumentu SAD. gdyż obrót wykazany na podstawie faktury zaliczkowej nie uprawnia do zwrotu różnicy podatku w terminie 60 dni.
 94. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DPP-0051-4/06/10295/
  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku wystawiania faktur na rzecz sądu czy prokuratury za usługi ksero oraz przeprowadzania sekcji zwłok i ich przechowywania w chłodni ?
 95. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/HTI/4407/14-120/05/AŁ
  czy za moment wykonania na rzecz gości hotelowych usług restauracji (gastronomicznych), a w konsekwencji moment powstania obowiązku podatkowego z tego tytułu, należy uznać moment, w którym gość kończy pobyt w hotelu, czy też każdorazowy moment faktycznego wydania - spożycia posiłku i napoju?
 96. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-72/06/EC
  Dotyczy momentu powstania obowiązku podatkowego w związku z wystawieniem faktur stwierdzających wykonanie usług transportowych i spedycyjnych.
 97. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-72a/06/EC
  Dotyczy wystawiania faktur , w związku z wykonaniem usług transportowych i spedycyjnych.
 98. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/IN/19/TL/2006
  Zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług wkładów niepieniężnych wnoszonych (aportu) wnoszonych do spółki prawa handlowego oraz brak obowiązku korekty wcześniej odliczonego podatku naliczonego
 99. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-45-1/06
  Sprawa dotycząca opodatkowania podatkiem od towarów i usług serwisu komputerowego.
 100. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.III.443/13/06
  Stan faktyczny: Starostwo Powiatowe pobiera opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa. Stanowisko Pytającego: W przypadku opłat za użytkowanie wieczyste obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych. Opłaty (coroczne) wnoszone w trakcie trwania prawa użytkowania wieczystego należy traktować jako zaliczki, dlatego też obowiązek podatkowy powstaje w momencie ich uzyskania, a Starostwo Powiatowe powinno wystawić fakturę VAT w ciągu 7 dni od dnia otrzymania opłaty.
 101. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.III.443/10/06
  Stan faktyczny: Gmina Miejska przygotowuje się do sprzedaży, osobie fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Cena sprzedaży nieruchomości rozłożona zostanie na dwie raty roczne, przy czym pierwsza rata nabycia nieruchomości podlega zapłacie w dniu zawarcia umowy sprzedaży w której następuje zarazem przeniesienie własności nieruchomości. Następna rata wraz z oprocentowaniem (pozostała część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski) podlega zapłacie w terminie ustalonym przez strony w umowie. Stanowisko Pytającego: Od czynności sprzedaży na rzecz osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, w trakcie której następuje przeniesienie własności nieruchomości niezabudowanej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną powstaje obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług, przy czym podatek liczony jest od całej kwoty sprzedaży (bez odsetek obliczanych od drugiej raty przy zastosowaniu stopy równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski, bo te są zwolnione z VAT), a nie od jej poszczególnych rat i obowiązek jego zapłaty powstaje w dniu zawarcia aktu notarialnego i uiszczenia pierwszej raty ceny sprzedaży.
 102. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.III.443/9/06
  Stan faktyczny: Gmina Miejska przygotowuje się do sprzedaży, osobie fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Cena sprzedaży nieruchomości rozłożona zostanie na dwie raty roczne, przy czym pierwsza rata nabycia nieruchomości podlega zapłacie w dniu zawarcia umowy sprzedaży w której następuje zarazem przeniesienie własności nieruchomości. Następna rata wraz z oprocentowaniem (pozostała część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski) podlega zapłacie w terminie ustalonym przez strony w umowie.Stanowisko Pytającego: Od czynności sprzedaży na rzecz osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, w trakcie której następuje przeniesienie własności nieruchomości niezabudowanej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną powstaje obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług, przy czym podatek liczony jest od całej kwoty sprzedaży (bez odsetek obliczanych od drugiej raty przy zastosowaniu stopy równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski, bo te są zwolnione z VAT), a nie od jej poszczególnych rat i obowiązek jego zapłaty powstaje w dniu zawarcia aktu notarialnego i uiszczenia pierwszej raty ceny sprzedaży.
 103. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US 1439/ZV/P/Pr/37/2006
  Podatnik złożył wniosek o udzielenie interpretacji w zakresie obowiązku w podatku VAT z tytułu świadczonych usług tłumaczenia tekstów.
 104. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-31/ PWII/ 443-256/06/EB
  Podatnik świadczy usługi na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej w zakresie: odpłatnego udostępniania gier zręcznościowych (rzutki, lotki, stoliki piłkarskie,cymbergaj) mieszczace się w grupie PKWiU 92.72. Udział obrotu uzyskiwanego z tytułu w/w czynności w obrotach ogółem w roku poprzednim był nizszy niż 70%.W związku z powyższym czy w stosunku do w/w/ usług powstanie obowiązek w zakresie rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej ?
 105. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-8/2006
  Prowadzę pełną rachunkowość,chcę przekazać firmę w drodze darowizny małżonce lub na pełnoletnie dzieci.Wątpliwości dotyczą kwestii:- czy przekazanie firmy byłoby zwolnione od podatku od towarów i usług.- czy kasy fiskalne powinny pozostać te same .
 106. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/446-72/06/EF
  W złożonym piśmie podatnik pyta o moment powstania obowiązku podatkowego związku z transakcją sprzedaży nieruchomości.
 107. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IV-406/10/2006/VAT
  Podatnik jest zakładem budżetowym, jednostką samorządową podległą Urzędowi Miasta. W 2006 r. podatnik będzie otrzymywał dotację podmiotową na pokrycie kosztów swojej działalności i w ramach działalności statutowej będzie organizował narady oraz konferencje dla pracowników oświatowych, w tym zapewnienie noclegów i wyżywienia. W jakim momencie należy opodatkować dotację? Zdaniem podatnika dotację podmiotową na działalność statutową należy opodatkować tylko w części przypadającej na wykonane koszty związane z obsługą grup szkoleniowych w miesiącu ich poniesienia, a nie w miesiącu otrzymania środków na rachunek bankowy.
 108. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-18/2006
  Zawarłem umowę zlecenia o wykonanie zarządu komisarycznego nad PPKS .Umowa została zawarta na czas określony od 7 marca 2006rdo 10 kwietnia 2006r. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego określona została w umowie na kwotę 8900zł. brutto .W umowie wskazano ,że wynagrodzenie nie obejmuje podatku VAT.Ponadto we wniosku wskazał Pan że nie ma zarejestrowanej działalności gospodarczej.Wątpliwości Pana dotyczą kwestii : -czy usługi ,które Pan świadczył na podstawie powyższej umowy są opodatkowane podatkiem VAT.
 109. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-203/2006/PS
  1. W jaki sposób należy ustalić moment powstania obowiązku podatkowego w odniesieniu do importu usług w sytuacjach wskazanych w punktach A i B? 2. W jakim dniu powstaje obowiązek podatkowy z tytułu importu usług w odniesieniu do każdej z faktur, o których mowa w przykładach od 1 do 5? 3. W jaki sposób należy ustalić moment, w którym Strona jest zobowiązana do wystawienia faktury wewnętrznej w sytuacjach, o których mowa w punktach A i B ? 4 W jakim dniu Strona powinna wystawić faktury wewnętrzne dokumentujące import usług dla każdej z sytuacji, o których mowa w przykładach od 1 do 5? 5 Według jakiego kursu należy przeliczyć kwoty wykazane na fakturze w walucie obcej w sytuacjach, o których mowa w punktach A i B ? 6 Według jakiego kursu należy przeliczyć kwoty wyrażone w walutach obcych w każdej z sytuacji, o której mowa w przykładach od 1 do 5 ?
 110. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1418/ZT/T/443-27/06/SG
  Gmina dokonuje dostawy gruntów przeznaczonych pod budownictwo na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego - Spółdzielni Mieszkaniowej.Rada Miejska podjęła uchwałę o wyrażenie zgody na sprzedaż z bonifikatą w wysokości 95% liczoną od części ceny nieruchomości gruntowych pozostałej po zaliczeniu na poczet ceny kwoty równej wartości prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości. Ustalono kwotę należną do zapłaty stanowiącą 5% różnicy pomiędzy wartością prawa własności , a wartością prawa użytkowania wieczystego . Na wniosek Spółdzielni zapłata tej należności została rozłożona na raty. Pytanie postawione we wniosku brzmi: czy podatek VAT od kwoty należnej do zapłaty , Spółdzielnia powinna zapłacić w całości przy pierwszej racie , czy każda rata powinna być obciążana podatkiem VAT płatnym w momencie regulowania każdej raty. Zdaniem Urzędu Gminy w przedstawionej we wniosku sytuacji obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu płatności poszczególnych rat i naliczany będzie przy każdej racie .
 111. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-443-24/06/RK
  •Ustalenie terminu powstania obowiązku podatkowego dla wykonywanych usług budowlanych lub budowlano-montażowych.
 112. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP III 443/192/06/PO
  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku usług doradczych o charakterze ciągłym?
 113. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/13/Int-18/06
  Kiedy wystąpi obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w sytuacji, w której ogłoszono przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, przeznaczonych wyłącznie pod zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem usług, a zapłata oferowanej ceny nastąpi poprzez przeniesienie prawa własności wydzielonych samodzielnych lokali mieszkalnych po 2,5 roku od podp
 114. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP1/443-33/06/MS/30769
  Za jaki okres należy wykazać w deklaracji VAT-7 podatek od towarów i usług w przypadku podwyższenia ceny o którym mowa powyżej, a w szczególności czy podatek ten powinien być ujęty w deklaracji odpowiadającej okresowi w którym została wystawionafaktura korygująca na plus, czy też Spółka powinna skorygować deklaracje VAT-7 w zakresie zwiększenia podatku należnego za okres w którym została wystawiona faktura pierwotna za sprzedaż danego towaru?
 115. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP-1/443-24/06/MS/30759
  W jaki sposób należy prawidłowo ewidencjonować obrót w przypadku, gdy Spółka otrzymuje wyciąg bankowy na początku następnego miesiąca a dotyczący wpływów na rachunek bankowy w ostatnim dniu miesiąca poprzedniego?
 116. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-19/06
  Czy powstaje obowiązek podatkowy wynikający z art. 19 ust. 19 ustawy o podatku od towarów i usług, usług świadczonych przez Agencje Inkasa, mając na uwadze art. 27 ust. 1, 4 pkt 4. Czy w myśl art. 86 ustawy o podatku VAT przysługuje prawo odliczenia tego podatku?.
 117. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US210/MW/443-7/06
  W jakim momencie wystawia się fakturę i dokonuje rozliczenia w deklaracji z tytułu sprzedaży praw wieczystego użytkowania nieruchomości - działki grunku wraz z budynkami?
 118. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/HTI/4407/14-74/05/AŁ
  Czy możliwe jest wystawienie faktury łącznej przez kilku dostawców na rzecz jednego odbiorcy? Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego?
 119. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437ZI/443/465/KO/06
  Spółka wystąpiła z zapytaniem , czy usługi na rzecz firmy....... mogą być fakturowane raz w roku, czy też na koniec każdego miesiąca - 1/12, a raz w roku dokonywać ostatecznego rozliczenia otrzymanego wynagrodzenia?
 120. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1-9/2006
  Pytanie dotyczy obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług z tytułu zniesienia współwłasności lokalu mieszkalnego.
 121. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DPP-005-1/06
  Jakie skutki podatkowe w zakresie podatku VAT wynikają z dofinansowania wypoczynku pracowników z ZFŚS realizowanego we własnym ośrodku wypoczynkowym a jakie częściowe sfinansowanie zakupionych usług wypoczynku przez pytającego na zasadach ogólnych i w systemie marży?
 122. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DPP-005-9/06
  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT jeśli Spółka pobiera zapłatę za media od części mieszkańców i przekazuje na podstawie noty obciazajacej do Wspólnoty, płaci za media wystawcy faktury za wszystkich mieszkańców, nie tylko Społki ale i Wspólnoty ?
 123. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US 1439/ZV/P/Pr/23/2006
  Czy podatnikowi (korzystającemu) przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturze z tytułu zawartej umowy leasingu kapitałowego, na zasadach określonych w art. 86 ust. 10 ustawy o VAT
 124. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/IN/8/EŚ/2006
  Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych na zlecenie sądu przez biegłych sądowych.
 125. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-31/PWI/4400/193/II/06/AK
  Czy dofinansowanie otrzymane przez Instytut w celu wydawania czasopisma jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług i czy wchodzi do obrotu ustalonego dla potrzeb obliczenia proporcji na 2006 rok?
 126. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-31/PWI/4400/192/II/06/AK
  Czy powierzone Instytutowi dofinansowanie dla realizacji zadań publicznych podlega ustawie o podatku od towarów i usług, a tym samym czy stanowi obrót dla celów ustalenia proporcji VAT na rok 2006?
 127. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-31/PWII/448-146/IV/06/UW
  Czy prowadząc komis samochodowy i wybierając sposób opodatkowania marży należy zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o w/w czynnościach?
 128. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US210/GK/443-5/06
  Kiedy najwcześniej może Podatnik wystawić fakturę za wykonanie usługi z tytułu świadczenia usług transportu towarów w sytuacji gdy : - zlecenie na usługę otrzymał w dn. 29.11.2005r., - wykonanie usługi rozpoczął w dn. 30.11.2005r., - zakończył wykonywanie usługi w dn. 02.12. 2005r., - zapłatę otrzyma po 45 dniach.
 129. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP_443_7_06_P
  Czy 100% zaliczki otrzymane w miesiącu grudniu 2005 r. lub w miesiącu styczniu 2006 r. na poczet wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów, które zostaną wysłane do kontrahenta zagranicznego dopiero w przyszłym roku powodują powstanie obowiązku podatkowego z chwilą ich otrzymania? Czy firma może wystawić fakturę VAT dopiero w miesiącu realizacji dostawy i zastosować stawkę 0%?
 130. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-249/05/DM-11969
  Zakres i sposób zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dot. momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT z tytułu świadczenia usług.
 131. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US III/2/443/108/S/2/2005
  Gmina wystąpiła z zapytaniem w kwestii istnienia obowiązku podatkowego z tytułu użytkowań wieczystych: - przed wejściem w życie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, - po wejściu w życie w/w ustawy.
 132. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP1-443-132-05-MS-13242
  Czy zasadne jest stanowisko, iż oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w drodze umowy cywilnej, przy jednoczesnym ustawowym zwolnieniu podmiotu z obowiązku uiszczenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 133. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/4407/27/06
  Jak rozliczyć zakupioną od włoskiego kontrahenta usługę spedycyjną związaną z wewnątrzwspólnotowym transportem towarów?
 134. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.P.443/60/1-1/06
  Podatnik pyta o moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług z tytułu dostawy złomu niewsadowego do jednostki, z którą nie podpisano umowy na kwalifikację jakościową złomu.
 135. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 360000-PC-9002-6/06/KJ
  Czy z chwilą objęcia towarów procedurą swobodnego obrotu z ostatecznym przeznaczeniem w ramach zezwolenia nr 05PL362000 powstaje obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług?Czy z chwilą przekazania towarów innemu posiadaczowi zezwolenia na stosowanie procedury swobodnego obrotu z ostatecznym przeznaczeniem we Wspólnocie przy zastosowaniu karty kontrolnej T5 powstaje obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług?
 136. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1-005/350/05
  Czy wszystkie opłaty za mieszkanie, które Spółdzielnia Mieszkaniowe zamierza traktować jako opłaty eksploatacyjne są zwolnione z podatku VAT i w związku z tym nie będzie zobowiązana do wystawiania faktur VAT i sporządzania deklaracji VAT-7?
 137. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1429/PP/443-1/06
  W którym kraju powinien być odprowadzony podatek VAT z tytułu wykonywania usług leśnych świadczonych przez polskiego podatnika na terenie Niemiec?
 138. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/-I/5/2006
  Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego. Jest również podatnikiem podatku VAT.Równocześnie wykonuje opinie dla sądów w charakterze biegłego sądowego. Przychody te traktowane są jako przychody z samodzielnej działalności. Sąd rozlicza podatek dochodowy i odprowadza zaliczkę do Urzędu Skarbowego, natomiast na koniec roku otrzymuje PIT-8. Od powyższych przychodów nie naliczał podatku VAT.Podatnik zwraca się z następującymi zapytaniami :1.Od jakiego dnia biegły sądowy powinien opodatkować podatkiem VAT przychody osiągane z Sądu.2.Jaki powinien przyjąć termin powstania obowiązku podatkowego.
 139. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP1/443-113/05/MS/6231
  Spółka udziela pożyczek podmiotom powiązanym lub niepowiązanym, oraz osobom fizycznym,mającym siedzibę (miejsce zamieszkania) zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Podatnik zwraca się o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:1/ czy udzielanie pożyczek przez Spółkę podmiotom posiadającym siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Polski jest czynnością zwolnioną z opodatkowania podatkiem VAT, zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 1 ustawy o PTU w związku z poz. 3 załącznika nr 4 ustawy o PTU?2/ czy udzielanie pożyczek przez Spółkę podmiotom posiadającym siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski jest czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o PTU, w związku z art. 27 ust. 4 pkt 4?
 140. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/2/06
  Kiedy należy dokonać korekty rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów z związku z otrzymaniem dodatkowej faktury podwyższającej pierwotną cenę zakupu?
 141. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/185/2005/PP/443/58/2006
  Jaki jest moment ujęcia w rozliczeniach prowadzonych dla potrzeb podatku VAT wystawionej faktury VAT w zakresie refakturowanych kosztów energii elektrycznej obejmujących okres od maja 2003 r. do maja 2005 r. ?
 142. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-94/2/05
  Czy podlega podatkowi od towarów i usług produkcja w radiu audio przewodnika po zabytkach miasta na płytach CD z przeznaczeniem jako wyposażenie Wydziału Kultury Urzędu Miasta dla turystów?
 143. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PP.KP/443/13/2005
  Czy wystawienie obecnie faktury za roboty budowlane, za które decyzją tut. organu podatkowego określono podatek VAT, rodzi obowiązek ponownego odprowadzenia uprzednio zapłaconego podatku VAT?
 144. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/443-3514/05/8569/217/123/mk
  Czy obowiązek podatkowy z tytułu dostawy książek powstaje w miesiącu otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 60 dnia licząc od dnia wydania towaru, czy w miesiącu, w którym została wystawiona lecz nie zapłacona faktura? Czy obowiązek podatkowy dla czynności drukowania książek i czasopism powstaje w miesiącu otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 90 dnia licząc od dnia wykonania usługi, czy w miesiącu, w którym została wystawiona lecz nie zapłacona faktura?
 145. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-227-1/05/06
  Podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje usługi budowlane na podstawie zawartej umowy konsorcjum z inną firmą . Firmy wykonują wspólnie zadania inwestycyjne . Prace są podzielone . Część robót jest wykonywana wspólnie i fakturowana na zasadach ogólnych , a część każdy wykonuje oddzielnie dzieląc się zyskiem lub stratą z danego odcinka . Podatnik pismem z dnia 19.09.2005 r. zwrócił się z pismem do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi w celu podania klasyfikacji dla usługi -" wynagrodzenie za wspólne zarządzanie kontraktem " Wątpliwości podatnika dotyczą momentu powstania obowiązku podatkowego od wystawionych faktur za zysk lub stratę .
 146. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/544/14/05
  W złożonym wniosku, Podatnik zwraca się z zapytaniem o moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku "refakturowania" usług transportowych świadczonych na terytorium kraju.
 147. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1-443-224C-06-107139/179/123/mk
  Czy biegły sądowy ma obowiązek rozliczyć podatek VAT za prace wykonawcze na zlecenie sądu udokumentowane rachunkami wystawionymi w okresie: 01.05.2004 r. do 31.05.2005 r., które nie zostały zapłacone do 31.05.2005 r. oraz do których nie dokonano rozliczenia podatku VAT?
 148. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-115/05
  Czy w przypadku wystawienia fatur VAT użytkownikom wieczystym przed uiszszczeniem przez nich opłat z tytułu użytkowania wieczystego powoduje obowiązek dokonania korekt faktur VAT oraz delaracji VAT-7?
 149. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-I-005/339/AD/05
  Jednostka zawarła umowę agencyjną z przedsiębiorcą z Francji dotyczącą stałego pośrednictwa w zawieraniu umów zakupu ......, przerobu ............ oraz sprzedaży .......................... dla kontrahenta unijnego. Po dokonaniu przerobu, towar w ciągu 30 dni wysyłany jest do kontrahenta. Agent, najczęściej po zakończeniu kwartału, wystawia fakturę z podanym swoim numerem NIP oraz numerem NIP Jednostki z przedrostkiem PL. Pytanie Jednostki dotyczyło momentu powstania obowiązku podatkowego z tyt. importu w/w usług pośrednictwa.
 150. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1-005/332/05
  Czy zaliczkę dotyczącą eksportu towarów należy uwzględnić w deklaracji VAT-7 za m-c w którym ją otrzymano i z jaką stawką?
 151. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US IV/II/443-83/05
  Czy usługi składowania odpadów wykonane na rzecz nabywców usług w ramach akcji "Sprzątanie świata" podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 152. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/i/4407/264/05
  Czy aneks do umowy najmu, wg. którego wynajmujący będzie wystawiał faktury VAT w momencie zapłaty nalezności prawidłowo przesuwa obowiązek podatkowy w podatku VAT?
 153. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D6/443-55/05
  Czy w świetle przepisów prawa podatkowego, sprowadzenie samochodu nakładałoby na Podatnika obowiązek uiszczenia podatku VAT?
 154. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443-106/05
  Udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia usług niebędących usługami budowlanymi.
 155. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1-005/363/05
  Wjaki sposób udokumentować otrzymanie dopłaty do ceny i kiedy powstaje obowiazek podatkowy w podatku VAT?
 156. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US 1441-PP/443-09/05/IG
  Czy pobierane kwoty za czynsz od jednostek organizacyjnych Powiatu i kwoty za media powodują obowiązek rejestracji jako płatnik podatku VAT i obowiązek naliczania podatku VAT w sytuacji gdy jednostki Powiatu na zasadzie współfinansowania kosztów utrzymania budynku zwracają kwoty z tytułu korzystania z mediów a wszelkie wpłaty z tego tytułu przyjmowane są na rachunek bankowy Poradni i odprowadzane do Starostwa Powiatowego jako dochód budżetowy.
 157. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-159/05/AG
  Na podstawie podpisanej umowy dokonujemy wewnątrzwspólnotowej dostawy wydawnictw/gazet multimedialnych i gier komputerowych do kontrahenta z Niemiec. Według umowy dostawa wydawnictw i gier do kontrahenta zagranicznego jest dokonywany na podstawie dokumentów magazynowych WZ (z potwierdzeniem odbioru przez kontrahenta). Po rozliczeniu sprzedaży i ewentualnych zwrotów (zagwarantowanych w umowie), w ciągu 75 dni od dokonania dostawy wystawiana jest faktura dokumentująca wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Naszym zdaniem obowiązek podatkowy, w zakresie opisanej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, powinien powstać w momencie wystawienia dokumentu potwierdzającego sprzedaż tzn. faktury WDT.
 158. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: XII-1/443-238/TZ-150/05/MC-G
  Czy poprawne jest rozliczenie transakcji opisanego wspólnego przedsięwzięcia oraz jaką stawkę podatku VAT należy zastosować w opisanej sytuacji?
 159. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/335-226/2005/MK
  Termin powstania obowiązku podatkowego z tytułu nabycia maszyny poligraficznej w firmie szwajcarskiej dopuszczonej do obrotu na terytorium Unii Europejskiej w Niemczech
 160. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP1/443-88/05/MS/83677
  Gmina zwróciła się o rozstrzygnięcie kwestii, czy zbycie udziału Gminy w nieruchomości zabudowanej obiektami o charakterze użytkowym podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 161. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 204/05
  1. Zrealizowanie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wymaga z jednej strony spełnienia sformalizowanych czynności, a z drugiej strony musi dotyczyć transakcji, które miały miejsce w rzeczywistości i w takim rozmiarze jaki wynika z treści dokumentów stanowiących podstawę do rozliczenia podatku. 2. Przesłanki nieważności czynności prawnych w wyniku sprzeczności z ustawą lub zasadmi współżycia społecznego albo mających na celu obejście ustawy(art. 58kc) oraz przesłanki składanych dla pozoru oświadczeń woli (art.83kc) nie muszą się wzajemnie wykluczać, albowiem pojęcie obejścia prawa i pozorności są sobie znaczeniowo bliskie i niejednokrotnie się pokrywają. 3. Skoro miała miejsce sprzedaż towarów własnych w ilościach w jakich została ujęta sprzedaż w deklaracjach VAT-7 to podstawa prawna rozstrzygnięcia w postaci art. 33 ust. 1 obowiązującej do 30 kwietnia 2004 r. ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) odpowiada prawu.
 162. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-151a/05/ABS
  Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług tłumaczeniowych i dydaktyki. Ponadto uzyskuję przychody z tytułu wykonywania tłumaczeń jako tłumacz przysięgły na zlecenie sądu. Moje pytanie dotyczy momentu powstania obowiązku podatkowego. Moim zdaniem obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia usług tłumaczeniowych jako biegły sądowy wykonanych przed 01.06.2005r. powstawał w momencie uprawomocnienia się postanowienia Sądu w sprawie, do której wykonane zostało tłumaczenie.
 163. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-151/05/ABS
  Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług tłumaczeniowych i dydaktyki. Ponadto uzyskuje przychody z tytułu wykonywania tłumaczeń jako tłumacz przysięgły na zlecenie sądu. Moje pytanie brzmi jaką datę powstania obowiązku podatkowego mam przyjąć z tytułu świadczenia ww. usług wykonanych po 1 czerwca 2005r. Zdaniem Wnioskodawczyni obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia usług tłumaczeniowych jako biegły sądowy od dnia 01.06.2005r. powstaje z chwilą wpływu należności na rachunek bankowy zleceniobiorcy.
 164. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-162a/05/MAS
  Dotyczy obowiązku dokumentowania faktur VAT otrzymanych zaliczek z tytułu planowanego eksportu, który ma nastapić po upływie 6 miesięcy, licząc od dnia otrzymania części należności.
 165. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-162/05/MAS
  Dotyczy obowiązku dokumentowania fakturą VAT otrzymanych zaliczek z tytułu planowanego eksportu, który ma nastąpić w ciągu 6 miesięcy, licząc od dnia otrzymania części należności.
 166. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-162b/05/MAS
  Dotyczy wysokości stawki podatku od towarów i usług właściwej dla otrzymanych przez podatnika zaliczek z tytułu eksportu towarów.
 167. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1-005/286/05
  Małżonkowie pytają , jakie podatki obciążają każdego z nich w przypadku sprzedaży nieruchomości stanowiącej ich współwłasność, wprowadzonej na stan przedsiębiorstwa ,które prowadzili wspólnie do 19 lutego 2005r. a obecnie prowadzi je współmałżonek .
 168. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1036/05
  Jak należy opodatkować zbycie prawa wieczystego użytkowania i własności budynków, od nabycia których podatnik nie odliczył podatku naliczonego, a wydatki poniesione na ulepszenie nie przekroczyły 30% ich wartości początkowej i podatnik nie użytkował przedmiotowych budynków przez okres co najmniej 5 lat.
 169. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/021/443/76/05/IW
  Pytanie dot. importu towarów handlowych z Chin przez Hamburg do Polski.
 170. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-118/05
  Czy od składek członkowskich w Stowarzyszeniu należy naliczyć i odprowadzić podatek VAT?
 171. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-56/AK/05
  Czy podmiot posiada prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez inwestora zastępczego ?.
 172. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1/213/213/05
  Czy określenie wysokości podstawy opodatkowania oraz momentu powstania obowiązku podatkowego dla komitenta, w przypadku braku zapłaty za wstawiony w komis towar, może następować na podstawie szczegółowego zestawienia dostawy towarów dokonanej przez komisanta?
 173. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-609/2005/PS
  Czy otrzymana przez Spólkę dotacja jest opodatkowana stawką podatku VAT 0 %?.
 174. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/443/VAT/199/120/2005/BD
  Opodatkowanie zaliczki otrzymanej od kontrahenta zagranicznego na poczet transakcji eksportowej
 175. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP1/443-63/KM/74781
  Czy obowiązek podatkowy w podatku należnym od całości sprzedaży wyrobów na eksport powstaje zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy o VAT z chwilą potwierdzenia przez urząd celny określonych w przepisach celnych wywozu towaru poza terytorium wspólnoty?
 176. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP1/443-46/05/MS/73680
  Czy zaciągnięcie przez Spółkę pożyczki podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce i czy jako usługa pośrednictwa finansowego korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, oraz czy kwota odsetek od pożyczki powinna być uwzględniona przy ustalaniu współczynnika, określonego w art 90 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.)?
 177. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP/443-27/05/RS
  Czy otrzymanie nagrody pieniężnej za udział w konkursie rodzi obowiązek opodatkowania podatkiem VAT?
 178. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.III.443/61/05
  Stan faktyczny: Gmina jest inwestorem zadania "Budowa stacji wodociągowej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi". Inwestycja ta jest prowadzona w wykonaniu obowiązku realizacji zadań własnych - zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej określonych w art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. D. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), tj. (?) wodociągów i zaopatrzenia w wodę(?), jak również w wykonaniu obowiązku określonego w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (D. U. Nr 72, poz. 747, ze zm.). Jest to zatem realizacja zadań własnych o charakterze obowiązkowym, do których wykonywania gmina została powołana i których obowiązek wykonywania nakładają przepisy ustaw. Realizacja inwestycji następować będzie na podstawie umów zawieranych z wykonawcami poszczególnych etapów zadania, wyłonionymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którzy wystawiać będą faktury VAT stanowiące podstawę do zapłaty przez Gminę. Część środków na zapłatę pochodzić będzie od mieszkańców dokonujących wpłat na pokrycie kosztów przyłączenia do instalacji wodociągowej, zgodnie z zawartymi z Gminą umowami na partycypację w kosztach budowy sieci wodociągowej - w wykonaniu obowiązku określonego w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (D. U. nr 72, poz. 747, ze zm.) - tj. odbywa się przy udziale finansowym mieszkańców Gminy. W zakresie podatku od towarów i usług zarejestrowanym podatnikiem jest Urząd Gminy X. Gmina X nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT.Stanowisko Pytającego: Po złożeniu zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R i otrzymaniu potwierdzenia VAT-5 zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT - podatnik nabywa uprawnienia do rozliczania podatku należnego w zakresie umów cywilnoprawnych. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. d ustawy o podatku VAT powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty nie później jednak niż 30- go dnia, licząc od dnia wykonania usługi.
 179. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-102/05
  Czy świadczone nieodpłatnie usługi szkoleń oraz pomoc rolnikom przy ubieganiu się o pomoc finansowaną z funduszy Unii Europejskiej podlegają regulacji ustawy o VAT?
 180. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/34/Int-58/05
  Jakie są zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności dostawy towarów, ale których podatnikiem jest nabywca towarów, przy uwzględnieniu ich częściowego wykonywania przez dostawcę i faktu przekazania zaliczek?.
 181. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP1/443-22/05/MS/66079
  Spółka zwraca się z zapytaniem czy na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w stanie prawnym od 01.06.2005 r. należy naliczać podatek VAT od toreb kasowych (foliowych) wydawanych bezpłatnie klientom sklepu. Torby zawierają logo firmy i służą jako opakowanie towaru dla klienta. Ich wartość jednostkowa wynosi do kilkudziesięciu groszy?
 182. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1/17/2005
  Czy należy wystawiać faktury dokumentujące otrzymanie zaliczki na poczet przyszłej dostawy wewnątrzwspólnotowej i czy można zastosować stawkę 0%, mimo iż nie zostanie wniesione zabezpieczenie majątkowe?
 183. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/1-19/1/05
  Czy wynajem lokalu użytkowego obliguje podatnika do płacenia podatku od towarów i usług?
 184. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443-164/18967/05
  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT, z tytułu opłaty dotyczącej wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej w przypadku otrzymania opłaty rocznej zgodnie z terminem płatności w stanie prawnym od 1 maja 2004 r. do 23 czerwca 2004 r. Zdaniem Podatnika, w stanie prawnym określonym w pytaniu, obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych, wynikających z art. 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.). Jeżeli użytkownik wieczysty dokona zapłaty należnej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego zgodnie z terminem jej płatności, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania zapłaty. Zgodnie bowiem z art. 19 ust. 11 ustawy o VAT, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności - przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części.
 185. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443-150/18966/05
  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT, z tytułu opłaty dotyczącej wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej w przypadku otrzymania opłaty rocznej przed upływem terminu płatności w stanie prawnym od 1 maja 2004 r. do 23 czerwca 2004 r. Zdaniem Podatnika, w stanie prawnym określonym w pytaniu, obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych, wynikających z art. 19 ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.). Wniesienie przez użytkownika wieczystego opłaty rocznej przed upływem terminu płatności z tytułu użytkowania wieczystego powoduje powstanie obowiązku podatkowego z chwilą dokonania zapłaty. Zgodnie bowiem z art. 19 ust. 11 ustawy o VAT, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności - przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części.
 186. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP I 443/594/05
  Z przedstawionego przez Podatniczkę stanu faktycznego wynika, że jest właścicielem nieruchomości gruntowej, zabudowanej. Nieruchomość ta została przekazana na rzecz Wnioskodawcy w 2001 r. przez byłego męża w wyniku przeprowadzenia rozdzielności majątkowej. Nieruchomość była wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres krótszy niż 5 lat (odbiór nastąpił w 2003 r.), jednak nie została wprowadzona do ewidencji środków trwałych i nie była amortyzowana. W okresie jej użytkowania nie poniesiono nakładów na ulepszenie budynku, które stanowiłyby co najmniej 30 % wartości początkowej oraz nigdy nie przysługiwało jej prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z przekazaną nieruchomością. Jako osoba trzecia wobec której została orzeczona odpowiedzialność za zaległości podatkowe Podatniczka podjęła decyzję o przekazaniu posiadanej nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. Podatniczka wniosła o udzielenie informacji, czy zastosowanie - zgodnie z art. 66 Ordynacji podatkowej - szczególnego trybu wygaśnięcia zobowiązania podatkowego poprzez zawarcie umowy ze starostwem o przeniesienie prawa własności nieruchomości powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług.
 187. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P.P.443-33-1/05
  W jakim momencie powstaje obowiązek podatkowy z tytułu wystawienia faktury przez biegłego geodetę?.
 188. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GV/443-128/2005/MP
  Podatnik w ramach prowadzonej indywidualnie działalności wykonuje jako adwokat usługi obejmujące pomoc prawną, obejmujące także tzw. pomoc prawną z urzędu na zlecenie sądów. Mając na uwadze fakt, iż wykonywanie usług obejmujących obronę z urzędu traktowane jest dla potrzeb cytowanej na wstępie ustawy o VAT jako czynność podlegająca opodatkowaniu (vide pismo Ministerstwa Finansów z dnia 29 kwietnia 2005r., nr PP3-812/130/05/AK/864) wnioskodawca prosi o informację:- w jakim terminie należy wystawić fakturę,- na rzecz kogo taka faktura winna być wystawiona,- kiedy powstaje obowiązek podatkowy,- gdzie należy ewidencjonować wystawione faktury dla potrzeb podatku VAT.
 189. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 85/05
  1. Błędne zastosowanie przepisów materialnoprawnych każdorazowo pozostaje w "ścisłym związku z ustaleniami stanu faktycznego sprawy. Tym samym więc zasadniczo oznaczać to będzie brak możliwości skutecznego powoływania się na zarzut niewłaściwego zastosowania prawa materialnego, o ile równocześnie nie zostaną także zakwestionowane ustalenia faktyczne, na których oparto skarżone rozstrzygnięcie. 2. Mając na względzie konsekwencje prawne wynikające z brzmienia art. 20 ust. 2 ustawy w obowiązującym w sprawie brzmieniu sformułować można w kontekście pozostałych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (...) pogląd, że oddział (zakład) osoby prawnej, który zyskał status samodzielnego podatnika podatku od towarów i usług musi być traktowany tak jak każdy inny podatnik tego podatku. Tym samym więc takiego podatnika obciążają wszelkie powinności jakie z tego tytułu dla niego wynikają. W rezultacie tego do rozliczenia może on przyjąć tylko taki podatek naliczony, który związany jest ze sprzedażą opodatkowaną, którą sam prowadzi, a nie ze sprzedażą, która jest opodatkowana w ramach podmiotu, którego jest częścią.
 190. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DPP-005-42/05
  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT przy sprzedaży odpadów/ stłuczki porcelanowej/ ?
 191. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.IV-443/11/2005/VAT
  W jaki sposób rozliczyć sprzedaż z tytułu świadczonej usługi najmu części pomieszczenia baru pod automaty do gry? Czy czynność ta powinna być ewidencjonowana na kasie rejestrującej? Czy należy zakupić dodatkową kasę rejestrującą, czy też ewidencjonować obrót na kasie rejestrującej zainstalowanej w barze?
 192. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1-443-48/05/MD
  Czy otrzymanie zaliczki od kontrahenta przed dokonaniem wewnatrzwspólnotowej dostawy towarów powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług ?
 193. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.443/5/2005
  1. Czy otrzymane nagrody pieniężne, bądź rzeczowe za udział w pokazach i wystawach swojego towaru są opodatkowane podatkiem VAT? 2. Czy otrzymane wygrane pieniężne za udział koni w gonitwach na Torach Wyścigów Konnych wliczać do podstawy opodatkowania podatkiem VAT?
 194. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D6/443-40/05
  Czy dochody, o których mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?
 195. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III/VAT/443/22/2/2005
  Strona świadczy usługi adwokackie m.in. na zlecenie sądu w ramach tzw. obrony z urzędu. W ciągu 7 dni od uprawomocnienia się orzeczenia sądu w sprawie z urzędu wystawia fakturę VAT sprzedaży, która stanowi podstawę wpisu w rejestrze sprzedaży i podatku należnego. Wpłaty wynikającego z faktury podatku od towarów i usług dokonuje w miesiącu następującym po miesiącu jej wystawienia, zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm). Natomiast sąd jako płatnik, od należnego Stronie wynagrodzenia za obronę z urzędu potrąca zaliczkę na podatek dochodowy a po zakończeniu roku podatkowego wystawia informację o dochodach i potrąconych zaliczkach PIT-8B. W tej sytuacji Strona zwraca się z pytaniem, czy słusznie wystawia faktury VAT za obrony z urzędu i księguje je w rejestrze sprzedaży i podatku należnego?
 196. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/IN/43/TL/2005
  Moment powstania obowiązku podatkowego przy sprzedaży leków podlegających refundacji.
 197. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP-443/21/2005
  Czy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w sytuacji kiedy podatnik otrzymał co najmniej 50 % ceny przed wydaniem towarów w eksporcie, jeżeli nie spełnił co najmniej jednego z warunków określonych w art.19 ust.12 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, a w szczególności nie przedstawił w urzędzie skarbowym zabezpieczenia majątkowego kwoty zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art.87 ust.2 tej ustawy?
 198. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/147/133/05
  Podatnik zwraca się o wskazanie sposobu korygowania rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług w związku z rozwiązaniem umowy leasingu finansowego przed terminem, na który umowa ta została zawarta.
 199. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/I-123/05
  Czy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku przeniesienia własności (parceli gruntowej -droga gminna) za odszkodowaniem?
 200. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP1/443-12/05/MS/50465
  Czy przekazanie towarów bez wynagrodzenia niespełniających definicji prezentów o małej wartości, drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych bądź próbek, na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od 01.06.2005 r. tj. po zmianach (art. 7), wprowadzonych ustawą z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 756) ?
 201. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-364/05/PS
  Pytanie Spółki dotyczy kwestii skorygowania faktur VAT sporządzonej dla osoby prawnej poprzez wystawienie faktury dla osoby fizycznej, na którą rzecz osoba prawna po uregulowaniu należności z tytułu transakcji dokonała cesji praw wynikających z omawianej umowy.
 202. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-66/05
  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od dodatkowego wynagordzenia z tytułu świadczonych usług w zakresie reklamy i promocji wyrobów i usług, pozyskiwania klientów i doprowadzania do zawarcia umów o współpracy handlowej?
 203. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1412/PP/443-40/05/BS
  Obowiązek w podatku od towarów i usług w sytuacji pozyskiwania od mieszkańców Gminy darowizn na budowe wodociągu.
 204. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DUS-PP/443/71/2005
  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od dodatkowego wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu świadczonych usług
 205. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-65/2005
  dotyczy daty powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT z tytułu usług świadczonych przez agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
 206. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US IV/II/443-52/05
  Czy istnieje obowiązek rozliczenia w remanencie likwidacyjnym kasy fiskalnej przy zakupie której przysługiwało prawo odliczenia podatku naliczonego, w związku z zaprzestaniem przez Podatnika wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu?
 207. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-64/05
  Podatnik jest zatrudniowy na podstawie umowy o pracę w Wyższej Szkole... na stanowisku profesora, poza stosunkiem pracy na podstawie odrębnie zawieranych z pracodawcą umów o dzieło lub umów zlecenia prowadzi okazjonalne wykłady i seminaria w szkołach wyższych. W związku z powyższym czy wykonywane czynności na na podstawie umowy z Wyższą Szkoła .... nie są uznawane za samodzielnie wykonywaną działalność gospodarczą , zatem nie powodują obowiązków wynikającychz ustawy o podatku od towarow i usług?
 208. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPB1-4407/I/26/2005
  Jak dla celów podatku od towarów i usług należy klasyfikować czynność oddania nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste - jako dostawę towaru czy jako usługę i czy obowiązkowi podatkowemu podlega oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości przeprowadzone przed 1.05.2004r.
 209. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.443/1/70/41/05
  Pytanie podatnika dotyczy momentu powstania obowiązku podatkowego przy wniesieniu aportu do spółki z o. o.
 210. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-B/406z-13/05/JS
  dotyczy opodatkowania VAT oddania w wieczyste użytkowania nieruchomości gruntowej
 211. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DPP-005-36/05
  Czy powstaje obowiązek podatkowy i rejestracyjny z tytułu przemieszczenia towarów do magazynu typu "call off stock", położonego we Francji ?
 212. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/119/108i/05
  Pytanie Podatnika dotyczy terminu wystawienia faktur wewnętrznych i faktur wewnętrznych korygujących, związanych z dokonywanym przez niego importem usług oraz okresu rozliczeniowego, w którym faktury te należy ująć.
 213. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DPP-005-34/05
  Czy powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT i obowiązek rejestracji w Niemczech z tytułu przemieszczenia towarów do składu magazynowego położonego w Niemczech?
 214. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP. 443/21/05
  Czy otrzymywane wynagrodzenie z tytułu udziału w posiedzeniach zarządu i radzie nadzorczej będą opodatkowane podatkiem od towarów i usług?
 215. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-81/05/DG
  Czy biorąc pod uwagę nowelizację przepisów, z dniem 15 lutego 2004 r. obowiązek podatkowy z tytułu oddana nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste powstaje z chwilą zapłaty poszczególnych opłat pobieranych z tego tytułu tj. na podstawie art. 19 ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?
 216. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIIUS.DPP2/44406/06/60/2005
  Czy obowiązek podatkowy w podatku VAT powstaje w momencie zapłaty, czy też w momencie wystawienia faktury?
 217. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/i/4407/72/05
  Kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu otrzymania zaliczek na poczet sprzedaży budynku wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu?
 218. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/443-22/05
  Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT ubytki powstałe w czasie transportu, magazynowania i produkcji gazu płynnego ?
 219. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/021/443/30/05/IW
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT premia otrzymywana od dostawcy w ramach programów lojalnościowo-motywacyjnych?
 220. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-48/2005
  Czy działalność prowadzona przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych polegająca na prowadzeniu przeszkolenia pielęgniarek i położnych, które nie wykonywały zawodu przez okres co najmniej pięciu lat, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 221. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/i/4407/42/05
  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu zaliczki na usługę turystyczną?
 222. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/124/7204/05
  Podatnik wnosi o wskazanie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku świadczenia usługi sklasyfikowanej przez podatnika pod symbolem PKWiU 74.30.15-00.00 jako usługi pomiarów urządzeń dźwigowych zgodnie z wymogami Urzędu Dozoru Technicznego, wykonywanej w budynkach sklasyfikowanych według PKOB 1110, 1121, 1122, 1130. Przedstawiając stan faktyczny Podatnik wskazał, iż pośredniczy w sprzedaży usług związanych z konserwacją, remontami, modernizacją i montażem urządzeń dźwigowych oraz pomiarów elektrycznych tych urządzeń zgodnie z wymogami Urzędu Dozoru Technicznego. Podatnik wskazał, iż świadczona przez Spółdzielnię usługa jest sklasyfikowana wg PKWiU 74.30.15-00.00 - usługi pomiarów urządzeń dźwigowych zgodnie z wymogami Urzędu Dozoru Technicznego. Świadczona usługa wykonywana jest w budynkach sklasyfikowanych wg PKOB 1110, 1121, 1122, 1130.
 223. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III.PP.443/8/2005
  dotyczy: obowiązku obliczania i wykazywania na fakturze podatku należnego z tytułu świadczenia w kraju usług windykacyjnych na rzecz kontrahenta z Holandii.
 224. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-45-2-GK/05
  Czy przekazanie zaliczki na dostawę towaru z montażem należy trkatować jako zaliczkę na wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?
 225. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-46-2-GK/05
  Kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu dokonania przedpłaty w wysokości 20% przed dokonaniem dostawy?
 226. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: VO/4407/14-5/05/HT
  DECYZJANa podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), po rozpoznaniu zażalenia Pana Piotra K. na postanowienie z dnia 11.02.2005 r. nr US33/NG/GV/I/443-20/05/RW Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów wydane w trybie art.14 a § 1 Ordynacji Podatkowej, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawiep o s t a n a w i a utrzymać w mocy postanowienie organu pierwszej instancji. Pismem z dnia 03.01.2005 r. zwrócił się Pan do Naczelnika Urzędu SkarbowegoWarszawa-Mokotów z wnioskiem o udzielenie informacji o sposobie stosowania postanowień przepisu art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535). Z wyjaśnień Pana wynika, że postanowieniem sądu upadłościowego został ustano ...
 227. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIV/II/443-38/05
  Czy należy opodatkować podatkiem od towarów i usług lokal użytkowy w związku z zaprzestaniem przez podatnika wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu?
 228. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III.443/9/2005
  Czy złożenie przez rolnika ryczałtowego w dniu 02.03.2005r. zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług skutkuje obowiązkiem podatkowym od 03.03.2005r.
 229. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/22/Int-43/05
  Czy najem użytkowanych dodatkowych piwnic i komórek pod schodami lokatorom wspólnot mieszkaniowych dla potrzeb gospodarstwa domowego, jest zwolniony z podatku czy też podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?.
 230. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP III/4409/406/29/IK/05
  czy podlega opodatkowaniu wynagrodzenie syndyka wypłacone w części po dniu 1 maja 2004r. za czynności wykonane przed tą datą
 231. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-10/05/PK
  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu niezwróconych opakowań zwrotnych? Jak należy dokumentować kwoty należności z tytułu niezwrócenia przez odbiorcę opakowań zwrotnych?
 232. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415/9/05
  Do dnia 31 czerwca 2004r. prowadziłem działalność gospodarczą - handel, którą zawiesiłem z dniem 01 lipca 2004r. Od dnia 10 lutego 2005r. wynająłem stoisko handlowe - pawilon na podstawie umowy ustnej, która to osoba zobowiązała się pokrywać wszystkie koszty związane z funkcjonowaniem tego stoiska, to jest za dzierżawę placu na rzecz Urzędu Miasta, za sprzątanie i ochronę placu w łącznej kwocie 220,-zł za czynsz.- Proszę o wyjaśnienie:- czy jestem zobowiązany składać do Urzędu Skarbowego deklaracje podatkowe, a jeśli tak, to jakie;- czy będę zobowiązany uiszczać podatek dochodowy w sytuacji, gdy nie mam z tego tytułu dochodu;- czy muszę zgłosić się do Urzędu Skarbowego z umową dzierżawy.Uważam, że w sytuacji, gdy nie osiągam żadnych dochodów z tego tytułu, nie muszę płacić podatku dochodowego, jak i podatku VAT, ani składać deklaracji podatkowych.
 233. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443- 12/HM/05
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, oddania gruntów w wieczyste użytkowanie? .
 234. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-III-4409/443/18/IK/05
  Jaka jest wysokość podatku VAT przy sprzedaży samochodu osobowego, od którego przysługiwało odliczenie podatku w wysokości 50%?
 235. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/443/VAT/6/26/2005/BD
  Czy zaliczki syndyka na poczet wynagrodzenia otrzymane po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku VAT dotyczące czynności wykonywanych przed tą datą podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?
 236. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/443/VAT/6/24/2005/BD
  Czy muszą być złożone deklaracje korygujące w przypadku gdy zaliczki na poczet wynagrodzenia wypłacone były po dacie wejścia w życie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku VAT?
 237. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/443/VAT/6/25/2005/BD
  Czy końcowe wynagrodzenie syndyka za ogół wykonywanych czynności w okresie przed datą wejścia ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku VAT podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 238. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-12/05
  Jak ustalić moment powstania obowiązku podatkowego na skutek utraty podmiotowego zwolnienia od podatku przez podatnika sprawującego funkcje syndyka w postępowaniu upadłościowym ?
 239. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 0090/1/24/21/05
  W jaki sposób należy udokumentować sprzedaż nieruchomości w sytuacji, gdy nabywca dokonał częściowej zapłaty należności przed podpisaniem aktu notarialnego?
 240. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-31/05
  Czy umowa użyczenia polegająca na przekazaniu przez Nadleśnictwo na czas nieokreślony części działek leśnych Starostwu, na których wybuduje ono wiaty dla turystów podlegać będzie opodatkowaniu podtakiem VAT ?.
 241. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/20/05
  Kiedy następuje moment utraty prawa do zwolnienia podmiotowego oraz konieczność rejestracji w zakresie VAT w 2004 r. ?.
 242. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-12-2/ET/2005
  Wójt Gminy zwrócił się do tut. organu z zapytaniem "czy podatek VAT należy rozliczyć w miesiącu, w którym przypada termin płatności opłaty (31 marca), bez względu na to kiedy nastąpi wpłata, czy też w miesiącu faktycznej wpłaty opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości?".
 243. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/4/05
  Zapytanie dotyczy kwestii wystąpienia (bądź nie) obowiązku w zakresie podatku od towarów i usług z tytułu odpłatnego umorzenia udziałów wspólnika, którym jest Gmina. Zdaniem podatnika obowiązek podatkowy w tym przypadku nie wystąpi, gdyż umorzenie udziałów nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 244. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.III.443/27/05
  Stan faktyczny:Podmiot, który na podstawie art. 157 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (D. U. nr 54 poz. 353 ze zm.), nie jest uważany za podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT, zamierza przyjąć, jako formę zapłaty za wykonaną usługę, na rzecz podmiotu będącego podatnikiem VAT wierzytelność z tytułu transakcji uwidocznionej na nieuregulowanej fakturze.Stanowisko Pytającego:Podmiot, wystawia fakturę VAT za wykonaną usługę (w zamian za którą otrzymuje wierzytelność), wpisując w pozycji forma zapłaty "wierzytelności" i przyjmuje je jako zapłatę brutto.
 245. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.III.443/25/05
  Stan faktyczny: Podmiot, który na podstawie art. 157 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (D. U. nr 54 poz. 353 ze zm.), nie jest uważany za podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT, zamierza sprzedać wierzytelność którą wcześniej nabył od innego podmiotu. Stanowisko Pytającego: Podmiot (pytający), wystawia kontrahentowi (nabywającemu wierzytelność) fakturę VAT na której wartość wierzytelności traktuje jako wartość brutto.
 246. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1411/PP/443-2/JC/05
  Prowadzimy działalność gospodarczą w ramach wspólności małżeńskiej. Chcielibyśmy przekształcić prowadzoną dotychczas działalność rodzinną w sformalizowaną spółkę cywilną, w której wspólnikami bylibyśmy obydwoje (jak dotychczas). Chcemy zachować dotychczasową nazwę dla celów oznaczenia prowadzonej działalności.Wszystko co wchodzi w skład naszej działalności i jest z nią związane przekażemy jako wkład do spółki cywilnej, której umowę zawrzemy i zarejastrujemy w gminie przed zakończeniem obecnie prowadzonej działalności.Nasze pytanie - jakie będą skutki podatkowe - podatku VAT, a mianowicie: czy zmiana wpisu spowoduje konieczność rozliczenia podatku VAT na dzień dokonania zmiany?Naszym zdaniem powinniśmy kontynuować dotychczasową działalność przy zachowaniu ciągłości rozliczeń w zakresie podatku PIT jak i VAT.
 247. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1443-1-44/05/159036/123/mk
  Czy można odliczyć podatek z faktur VAT otrzymanych tytułem zakupu robót budowlanych i usług transportowych w rozliczeniu za miesiąc, w którym otrzymano faktury jeżeli u sprzedawcy tych usług nie powstał jeszcze obowiązek podatkowy ?
 248. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-1/443-61/05
  D E C Y Z J A Na podstawie art. 14 b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60), Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze z dnia 25 stycznia 2005 r., nr IV/443/17/05/I, wydane w związku z wnioskiem o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, z uwagi na niezgodność z prawem ww. postanowienia będącą wynikiem zmiany przepisów. U Z A S A D N I E N I E W dniu 17 stycznia 2005 r. do Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze wpłynął wniosek z dnia 14 stycznia 2005 r., o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie określenia momentu powstania ...
 249. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 1821/04
  1. Art. 65 wskazuje elementy, które należy badać, ustalając treść zarówno jednostronnych, jak i dwustronnych oświadczeń woli. Zawarte w przepisie elementy, takie jak brzmienie oświadczeń woli, zamiar stron, cel umowy, oraz okoliczności towarzyszące złożeniu oświadczeń, są elementami stanu faktycznego, których nieuwzględnienie przez sąd może być podnoszone jedynie w ramach podstawy z art. 174 pkt 2 p.p.s.a. Innymi słowy, zarzut naruszenia art. 65 k.c. może jedynie towarzyszyć zarzutowi dokonania błędnych ustaleń faktycznych. Nie może natomiast stanowić samodzielnej podstawy prowadzącej do ich podważenia. 2. Trafny był zarzut naruszenia art. 27 ust. 5 ustawy VAT, przez błędne przyjęcie, że dodatkowego zobowiązania podatkowego nie można było ustalić spółce cywilnej. Utrzymujące się od dłuższego czasu rozbieżności w orzecznictwie sądowym i powstające na tym tle wątpliwości zostały wyjaśnione uchwałą składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 marca 2005 r. (sygn. akt FPS 1/04, jeszcze nie publ.). Stwierdzono w niej, że w stanie prawnym obowiązującym w 1999 r. dopuszczalne było ustalenie spółce cywilnej dodatkowego zobowiązania podatkowego na podstawie art. 27 ust. 5 i 6 ustawy VAT. Jakkolwiek uchwała dotyczyła 1999 r., to jednak zawarte w niej motywy zachowują aktualność także w odniesieniu do roku 2001. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 kwietnia 1998 r. (sygn. akt K 17/97, OTK 1998/3/30), który zrodził wspomniane wątpliwości, dotyczył wyłącznie osoby fizycznej. Stąd też utrata mocy obowiązującej art. 27 ust. 5, 6 i 8 ustawy VAT nastąpiła wyłącznie w stosunku do tych osób. 3. Podstawy odpowiedzialności podatkowej poszukiwać należy w art. 115 § 1 i § 2 ustawy z dnia 23 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po spełnieniu dodatkowych przesłanek wymienionych w art. 107 § 1 oraz art. 108 § 1 i § 3 tej ustawy. Nie można w tym wypadku mówić o zbiegu odpowiedzialności z tytułu dodatkowego zobowiązania podatkowego oraz odpowiedzialności karnej skarbowej za wykroczenia skarbowe, gdyż spółka cywilna jako podatnik podatku od towarów i usług nie może ponieść bezpośrednio odpowiedzialności karnej skarbowej. 4. Za dopuszczenie do powstania nierzetelności w dokumentacji podatkowej odpowiada sama spółka cywilna jako podatnik tego podatku i z tego względu może być na nią nałożone dodatkowe zobowiązanie podatkowe określone w art. 27 ust. 5 i 6 ustawy VAT. Za zachowanie to bezpośrednio nie odpowiadają wspólnicy. Powyższe zachowanie może wypełniać znamiona czynu opisanego w art. 54 i art. 56 K.k.s. i zostać popełnione wyłącznie przez podatnika, którym w tym wypadku jest spółka cywilna. Spółka cywilna jako podatnik nie może być sprawcą przestępstwa skarbowego, ani wykroczenia. 5. Wspólnicy spółki cywilnej mogą odpowiadać ewentualnie na podstawie art. 9 § 3 K.k.s., który to przepis stanowi, że odpowiadają jak sprawcy także ci, którzy na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmują się sprawami gospodarczymi osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej. W istocie nie mamy tutaj doczynienia ze zbiegiem odpowiedzialności karnej i administracyjnej wobec tego samego podmiotu.
 250. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/31/2005
  Sposób i moment dokumentowania czynności zwolnionych od podatku (opłat za studia, opłat za egzaminy warunkowe, opłat wpisowego) wykonywanych przez Jednostkę oprócz czynności podlegających opodatkowaniu.
 251. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 1738/04
  1. Naczelny Sąd Administracyjny, biorąc pod uwagę treść wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 kwietnia 1998 r., Nr K 17/97, oraz obwieszczenia Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 listopada 1998 r. o utracie mocy obowiązującej art. 27 ust. 5, 6 i 8 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, podzielił stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie, że Sąd w zaskarżonym wyroku naruszył art. 27 ust. 6 ww. ustawy. Przywołany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczy wyłącznie osób fizycznych a nie osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, w tym spółek cywilnych. Mając na uwadze treść art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, słusznie zauważył organ podatkowy, że spółka cywilna, na gruncie prawa podatkowego, jest zaliczana do jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Ustawa o podatku od towarów oraz o podatku akcyzowym jednoznacznie określała, że podatnikami są jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, do których zalicza się spółki cywilne. Na gruncie tego podatku spółce cywilnej jako organizacji wspólników, a nie samym wspólnikom, przyznano podmiotowość podatkowo - prawną. 2. W związku z tym organ podatkowy, nakładając na spółkę cywilną dodatkowe zobowiązanie podatkowe na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług nie naruszył prawa.
 252. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/5/05
  Czy refundacja dokonywana przez Narodowy Fundusz Zdrowia jest dotacją w rozumieniu przepisów ustawy VAT ?., Czy podatek należny wynikający z wystawionych faktur na rzecz NFZ dot. części należności refundowanych przez tą instytucję należy rozliczyć w deklaracji VAT - 7 za m-c w którym dokument ten został wystawiony ?.
 253. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP-443/17a/05
  Czy opłata za zajęcie pasa drogowego jest opodatkowana podatkiem VAT? Jeśli tak to jaką stawką.
 254. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PPO I/443/ 42 / 05 /ŁG
  Spółka ma wątpliwość dotyczącą momentu ujęcia w rozliczeniach prowadzonych dla potrzeb podatku od towarów i usług, wystawionych faktur korygujących za dostawy energii elektrycznej i cieplnej.
 255. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP443/IN/12/DM/05
  Powstanie obowiązku podatkowego w przypadku usług budowlanych. Sporządzanie korekt deklaracji podatkowych VAT-7
 256. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DPP/005/7/05
  Kiedy powstaje obowiązek opodatkowania podatkiem od towarów i usług zapłaconej zaliczki z tytułu przyszłego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów?
 257. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/443/12/05
  Czy podatnik ma prawo do wystawiania faktur VAT za dzierżawę gruntu na cele nierolnicze?
 258. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIIUS.DPP2/443/05/11/2005
  W dniu 4 stycznia 2005 r. do tutejszego organu wpłynęło zapytanie, z którego wynika, że Spółka zawarła umowę na budowę basenu w Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Kongresowym (PKOB 1265). W dniu 1 marca 2004 r. Spółka otrzymała zaliczkę w wysokości 100.000 zł, dokumentując ją w tym dniu fakturą VAT nr 05/03/2004 zawierającą wartość netto 93.457,94 zł oraz podatek VAT 7% 6.542,06. Po zakończeniu budowy w dniu 2 grudnia 2004 r. wystawiono fakturę nr 72/12/2004 . W przypadku wykonania usług budowlanych lub budowlano - montażowych stosownie do art. 6 ust. 2b pkt 2 lit. b ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub częsci zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia ...
 259. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-4/05
  Podatniczka świadczy usługi medyczne, zwolnione przedmiotowo z podatku VAT. Uzyskany przychód od 1.01.2004 r. do 30.04.2004 r. przekroczył wartość 10.000 euro. Od dnia 1.01.2005 r. podatniczka uzyskuje dodatkowo przychody z tyt. wynajmu pomieszczeń na działalność gospodarczą, podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w stawce 22%. Kiedy nastąpi w tym przypadku rozliczanie podatku VAT?
 260. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-10/05
  Użytkownik wieczysty, zobowiązany do uiszczenia opłaty za 2004 r. w terminie do 30 marca 2005 r. dokonał zaplaty po 1.05.2005 r. Czy w tej sytuacji nie wystąpi obowiązek opodatkowania podatkiem VAT tej opłaty?
 261. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-8/05
  Do opłaty za użytkowanie wieczyste doliczono podatek od towarów i usług, wystawiono fakturę. Czy mimo braku zapłaty VAT, należy go odprowadzić do urzędu skarbowego ?
 262. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D2-443/9/05
  Czy przy nieodpłatnym przekazaniu składników majątku ruchomego innej państwowej jednostce budżetowej na n/w podstawie prawnej istnieje obowiązek odprowadzenia podatku VAT w sytuacji, gdy zarówno przekazujący jak i podmiot na rzecz którego przekazanie ma nastąpić - stanowią jednostki organizacyjne Skarbu Państwa?"
 263. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.005/10/05
  Czy w przypadku sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, tj. działki budowlanej, przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług?
 264. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/142/2004/PP1-443/32
  Czy w deklaracji VAT-7 należy wykazać czynność udzielenia pożyczek? Co stanowi podstawę opodatkowania - wartość udzielonej pożyczki, czy wartość odsetek? Czy są to odsetki naliczone w dniu przekazania pożyczki, czy uzyskiwane miesięcznie od dłużnika?
 265. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-1-443/16/2005
  Prosimy o informacje w sprawie prawidłowego rozliczenia podatku VAT naliczonego przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami za wieczyste użytkowanie gruntów. Od 1996 r. spółka użytkuje wieczyście grunty. Jak co roku wystąpiliśmy do Wydziału Geodezji z prośbą o rozłożenie na raty należności za rok 2004 z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste w/w gruntów, na co uzyskaliśmy zgodę, przy czym terminy płatności ustalone zostały w taki sposób, że do 30 kwietnia 2004 r. należało zapłacić część kwoty, a pozostała część została rozłożona na raty w terminach płatności przypadających po 01.05.2004 r. (kopia pisma z zestawieniem rat w załączeniu). W dniu 01.04.2004 r. zapłaciliśmy pierwszą ratę po czym zarząd spółki podjął decyzję o zapłaceniu jednorazowo całej pozostałej części należności co zostało uczynione przelewem w dniu 30.04.2004 r. (kserokopia przelewów w załączeniu). W dniu 15.12.2004 r. (a więc po 7 miesiącach od dokonania pełnej zapłaty) Wydział Geodezji wystawił obciążającą nas fakturę VAT na kwotę netto za raty, których termin płatności przypadał po dniu 01.05.2004 r. dołączając do niej pismo wyjaśniające, że naliczenie podatku VAT od wymienionej kwoty nastąpiło na skutek interpretacji zawartej w piśmie Naczelnika Lubelskiego Urzędu skarbowego znak PP-2-443/112/04 z 23.11.2004 r. (kopie pism w załączeniu). Interpretacja ta nie budziłaby naszych wątpliwości gdyby należności przypadające do zapłaty po dniu 01.05.2004 r. były płacone po tej dacie, jednak cała należność została przelana przed 1 maja 2004 r. Dodatkowo , interpretacja Ministra Finansów z dnia 11.08.2004 r. (sygn. PP1-811-1181/2004/EF/2699) zawiera tezę, że opłaty wniesione przed 1 maja 2004 r. nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Czy jeśli uznamy w/w fakturę, będziemy mieli prawo do odliczenia zawartego w niej VAT ?
 266. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P1/443/4/05
  W ramach działalności developerskiej podatnik buduje na własnym gruncie budynek mieszkalny (obiekt PKOB - 1122).O stycznia ub. Roku przyjmuje zaliczki na lokale mieszkaniowe. Wydanie lokalu mieszkaniowego (na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego) następuje przed sporządzeniem aktu notarialnego (np. Dwa trzy m-ce wcześniej), a należność za lokal mieszkaniowy nie jest w całości uregulowana. W myśl art. 19 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy powstaje nie później niż 30 dnia, licząc od dnia wydania. Czy w związku z powyższym zapytuje podatnik, dniem wydania będzie data faktycznego wydania lokalu czy też dzień podpisania aktu notarialnego.Zdaniem podatnika za dzień wydania lokalu mieszkaniowego w opisanej sytuacji należałoby przyjąć datę wcześniejszą, a więc datę faktycznego wydania lokalu w sytuacji gdy należność za lokal nie została w całości uregulowana, a lokal został wydany nabywcy.
 267. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P1/443/3/05
  Z przedstawionego przez podatnika w w/w wniosku stanu faktycznego wynika, iż:w ramach prowadzonej działalności developerskiej buduje on na własnym gruncie budynek mieszkalny (obiekt PKOB - 1122), od stycznia ubiegłego roku przyjmuje zaliczki na lokale mieszkaniowe (wraz z udziałem w gruncie przypadającym na dany lokal) na podstawie przedwstępnej umowy sprzedaży. Niektórzy nabywcy przed 1 maja ubiegłego roku w całości wnieśli wkład budowlany (dotyczący zarówno lokalu jak i gruntu), inni zaś tylko w części. Czy w związku z powyższym zapytuje podatnik, część wkładu budowlanego dotycząca udziału w gruncie wniesiona przed 1 maja ubiegłego roku będzie podlegała opodatkowaniu VAT w momencie sprzedaży (mieszkania wraz z przynależnym gruntem) po 1 maja 2004r Zdaniem podatnika zaliczki na udział w gruncie wniesione pod rządami starej ustawy o VAT tj. przed 1 maja 2004r nie powodują powstania obowiązku podatkowego po wejściu w życie ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004r.
 268. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2-443-130/04/PJ
  Dotyczy sytuacji, w której podatnik VAT wystawia na podstawie umowy o dzieło rachunek. W terminie późniejszym dowiaduje się, że daną czynność powinien udokumentować fakturą. Czy ma prawo wystawić faktury korygujące do rachunków? Czy podatek należny powinien wykazać wówczas w miesiacu powstania obowiązku podatkowego, czy też w miesiacu otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej ?
 269. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.PPM/443-201/IK-C/04
  - dotyczy opodatkowania usług na ruchomym majątku rzeczowym.
 270. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-120/05/CIP/01
  Podatnik zwrócił się z pytaniem, czy zobowiązany jest do wystawienia faktury ze stawką zwolnioną dokumentującą przedmiotową usługę.
 271. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-78/04
  - dotyczy obowiązku opodatkowania podatkiem od towarów i usług otrzymanej dotacji.
 272. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-225/IV/ED/04
  1) czy świadczone na rzecz kontrahenta niemieckiego usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania podlegają opodatkowaniu 0 % stawką podatku od towarów i usług? 2) czy przysługuje prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego wykazanego w fakturach VAT, związanego ze świadczeniem ww. usług? 3) w jakiej rubryce deklaracji podatkowej VAT-7 zobowiązana jest wykazać obrót z tytułu świadczenia powyższych usług?
 273. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-101/05/CIP/01
  Podatnik zwrócił się z pytaniem czy do przedmiotowych rat należy doliczyć podatek VAT. Jeśli tak, to według jakiej stawki? Zdaniem podatnika nie należy naliczać podatku VAT, gdyż nabycie prawa własności miało miejsce przed wejściem w życie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
 274. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-2-443/142/04
  I. Odszkodowania za uszkodzenie linii podczas prac ziemnych i naprawę linii zerwanych podczas wycinki drzew Stan faktyczny: W wyniku prowadzonych różnych prac ziemnych niejednokrotnie dochodzi do uszkodzenia przewodów elektrycznych, które znajdują się w ziemi. O zaistniałym zdarzeniu zostajemy natychmiast powiadomieni. Usuwamy (naprawiamy) uszkodzenie, aby ograniczyć czas braku dostaw energii elektrycznej. Podobne sytuacje mają miejsce podczas wycinki drzew, kiedy to często wycinane drzewa zrywają linię elektryczną. Również w tym wypadku w możliwie krótkim czasie usuwamy szkodę. Na okoliczność szkody zawsze sporządzany jest przez służby techniczne naszej Spółki protokół. Sprawcy szkody, gdy są nam znani również podpisują protokół. Po dokonaniu naprawy, Spółka obciąża sprawcę szkody kosztami jej usunięcia. Wielkość szkody ustalana jest w oparciu o koszty dotyczą one pracy ludzi sprzętu oraz wydatki poniesione na rzecz podmiotów obcych.Między sprawcą szkody a Spółką nie występuje żaden związek prawny w formie umowy cywilnoprawnej w zakresie usunięcia skutków szkody (z wyjątkiem protokołu podpisanego przez obie strony, gdy znany jest sprawca szkody). Spółka często dochodzi także odszkodowań w drodze sądowej, wyliczonego na bazie poniesionych kosztów wykonanych prac. Pytanie: Czy w świetle uregulowań ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku otrzymania od sprawcy odszkodowania za poniesione straty występuje obowiązek naliczenia podatku od towarów i usług? II. Paliwo do samochodów Stan faktyczny: Spółka dysponuje dużym i niejednokrotnie starym taborem samochodowym. Samochody te nabywano w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Nie mają one świadectwa homologacji. Dotychczas pod rządami ustawy o VAT obowiązującej do 30.04.2004 roku były bezspornie samochodami ciężarowymi (takich samochodów w Firmie jest 118 szt.). Ponadto dysponujemy samochodami, które mają niekompletną homologację (bez określonej dopuszczalnej ładowności lub ilości miejsc). Pytanie: W związku opublikowanymi 15.11.2004 w Rzeczpospolitej wydanie 140/267 (6950) pismami: departamentu Podatków Pośrednich Ministerstwa Finansów kierowane do wszystkich izb skarbowych i Ministra Finansów z 14 maja 2004r. (pP3-812-39212004/JŁ/1585 PP) w sprawie rozliczenia V AT naliczonego z ciągnikami siodłowy~ ponownie zwracamy się zapytaniem - czy Spółka ma prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu paliwa do samochodów, które nie posiadają świadectwa homologacji, lub homologacja nie zawiera dopuszczalnej ładowności czy też ilości miejsc. Prosimy o potwierdzenie, czy od paliw kupowanych do samochodów wypisanych w załączniku (wykazie samochodów użytkowanych przez Spółkę), będących zdaniem Spółki, bezspornie samochodami ciężarowymi, przysługuje odliczenie podatku naliczonego. Jeżeli tak, to czy Spółka ma prawo dokonać korekty od maja b.r. (od zmiany przepisów) z tytułu nie odliczonego podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki na nabycie paliw do w/w samochodów?
 275. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.46.PP.443/44/04/IT
  Dotyczy opodatkowania otrzymanych dotacji.
 276. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2/446-2125/04/JDP/873
  Przedmiotem pytania zawartego w w/w piśmie Spółki jest zakres stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do otrzymywanych dotacji związanych z dostawą towarów.
 277. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: D-6/443/120/04
  Czy otrzymanie przez aptekę premii pieniężnej od dostawcy środków farmaceutycznych jest zdarzeniem podlegającym opodatkowaniu podatkiem VAT ?
 278. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-I-443-42-04-OJ
  Podatnik będący zakładem pracy chronionej otrzymuje dofinansowanie z funduszy PFRON z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Wnioskodawca zadaje pytanie, czy w/w dofinansowanie stanowi dotację, o której mowa w art. 90, ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 20004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwanej dalej ustawą o PTU. Jeżeli przyjąć, że dofinansowanie stanowi dotację, o której mowa wyżej, jak należy rozliczyć fakt jej zwrotu np. w następnym roku. Kolejne zapytanie również z zakresu przyznawanych opłat dotyczy ustalenia, czy zwroty kosztów zatrudnienia absolwentów należy traktować jako dotację o której mowa w art. 90, ust. 7 ustawy o PTU.
 279. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I US PB-3/415/34/2004
  Z jaką datą należy wystawić fakturę VAT za najem lokalu użytkowego?
 280. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP.443/105/04
  Od jakiego dnia należy liczyć moment powstania obowiązku podatkowego przy świadczeniu usług transportowych wykonywanych taborem samochodowym ?
 281. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443-119/04
  Dotyczy powstania obowiązku w podatku od towarów i usług w związku z przekroczeniem kwoty 43.800,00 zł w 2004 r.
 282. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US I-PP/005/84/04
  Podatnik ma wątpliwości w zakresie opodatkowania dotacji przedmiotowej, która ulega kompensacje w związku z innym zobowiązaniem do wysokości należnej dopłaty, tym samym rachunek bankowy podatnika nie będzie uznany.
 283. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP_443/42/04
  Czy otrzymanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową od Agencji Nieruchomości Rolnych bezzwrotnej pomocy finansowej (subwencji) na modernizację systemu grzewczego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?
 284. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP.443/15/2004
  1) Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od wykonywanych robót budowlanych ? 2) Czy należy dokonać korekt podatku należnego za 2003 r. ?
 285. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1916/04/CIP/01
  1) W jaki sposób należy ująć przedmiotową fakturę w deklaracji VAT-7? 2) Czy ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w sytuacji gdy przedmiotowa faktura nie spełnia kryteriów wskazanych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. (DZ. U. Nr 97, poz. 971) w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie maja zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług? W ocenie Podatnika powyższa faktura jest zgodna z przepisami Dyrektywy UE znak 2001/115/EC. Zdaniem Podatnika powyższą transakcję należy uznać za transakcję krajową i ująć w pozycji 43 i 44 deklaracji VAT-7.
 286. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-I/443/51/04/MI
  Jak rozliczyć zaliczki otrzymane na rzecz dostawy wewnątrzwspólnotowej?
 287. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-179/13/04
  Czy refakturowanie usług telekomunikacyjnych na kontrahenta zgaranicznego podlega opodatkowaniu VAT i czy przysługuje odliczenie podatku na podstawie art.86 ust.8 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług?
 288. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: D-6/443/97/04
  Czy podatnik dokonujący sprzedaży towarów "podróżnym", który otrzymał dokument potwierdzający wywóz tych towarów poza terytorium Wspólnoty po złożeniu deklaracji podatkowej za dany miesiąc, może dokonać korekty podatku należnego od dostawy towarów zarówno w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedaż tę wykazano jako opodatkowaną wg stawki krajowej jak również w rozliczeniu za miesiąc, w którym podatnik otrzymał dokument potwierdzający dokonanie wywozu ?
 289. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: D2-443/140/04
  W jakim miesiącu należy dokonać korekty sprzedaży opodatkowanej: - czy w miesiącu otrzymania dokumentów o których mowa w art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług potwierdzających wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty ? - czy w miesiącu, w którym nastąpiła sprzedaż poprzez korektę deklaracji VAT-7 miesięcy poprzednich ?
 290. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PPI/443/29/04/SM
  Czy transakcja ustanowienia służebności gruntowej do końca 2006 roku, przy dokonaniu należnych płatności za ten okres w dniu 31.03.2004 r. podlega opodatkowaniu podatkiem VAT ?.
 291. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.III/VAT/005/116/2004
  Starosta xxxxxxx jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej jest właściwy do naliczania i egzekwowania opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa. Czy opłaty za wieczyste użytkowanie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?
 292. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-077/SIP/1090/04
  Kwestia nieodpłatnego wydania przez producenta cukru wysłodków plantatorom na podstawie umowy kontraktacji.
 293. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OP.005/139/04
  Pytanie dotyczy obowiązku odprowadzenia podatku VAT od budynku zakupionego w okresie prowadzenia działalności gospodarczej w związku z jej likwidacją.
 294. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: P-1-443/189/04
  1.Firma w ramach prowadzonej działalności developerskiej buduje na własnym gruncie budynek mieszkalny (obiekt PKOB - 1122), od stycznia br przyjmuje zaliczki na lokale mieszkaniowe (wraz z udziałem w gruncie przypadającym na dany lokal) na podstawie przedwstępnej umowy sprzedaży. Niektórzy nabywcy przed 1 maja br w całości wnieśli wkład budowlany (dotyczący zarówno lokalu jak i gruntu), inni zaś tylko części. Czy w związku z tym część wkładu budowlanego dotycząca udziału w gruncie wniesiona przed 1 maja br będzie podlegała opodatkowaniu VAT w momencie sprzedaży (mieszkania wraz z przynależnym gruntem) po 1 maja 2004r.2.Jeżeli wydanie lokalu mieszkaniowego (na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego) ma miejsce przed sporządzeniem aktu notarialnego (np. dwa, trzy miesiące wcześniej), a należność za lokal mieszkaniowy nie została w całości uregulowana, to w myśl art. 19 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy powstaje nie później niż 30 dnia, licząc od dnia wydania. Czy w związku z tym , dniem wydania będzie data faktycznego wydania lokalu, czy też dzień podpisania aktu notarialnego? Naszym zdaniem zaliczki na udział w gruncie wniesione pod rządami starej ustawy o VAT tj. przed 1 maja 2004r nie powodują powstania obowiązku podatkowego po wejściu w życie ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004r. Natomiast za dzień wydania lokalu mieszkaniowego w opisanej przez nas sytuacji uważamy, że należałoby przyjąć datę wcześniejszą, a więc datę faktycznego wydania lokalu w sytuacji gdy należność za lokal nie została w całości uregulowana, a lokal został wydany nabywcy.
 295. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PPM/4430-39/2004
  Czy od kwoty odszkodowania za zrzeczenie sie prawa użytkowania wieczystego powinien być naliczony podatek VAT?
 296. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 2179/04
  1. W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2003 r i mającym zastosowanie w sprawie w myśl trafnie powołanych i omówionych przez Sąd w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku przepisów art. 21 § 3 w związku z art. 51 § 1, art. 53 § 1, § 3 i § 4 Ordynacji podatkowej organ podatkowy w przypadku określenia zaległości podatkowej był zobligowany do określenia również odsetek za zwłokę na dzień wydania tej decyzji. Wskazana w uzasadnieniu skargi kasacyjnej nowelizacja przepisu art. 53 § 4 Ordynacji podatkowej dokonano z dniem 1 stycznia 2003 r. wbrew wywodom jej autora nie oznaczała zwolnienia organów podatkowych z tego obowiązku. 2. Do uwzględnienia skargi kasacyjnej nie mógł doprowadzić również drugi z podniesionych w niej zarzutów naruszenia przepisu art. 273 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej przez błędną jego wykładnię. Przepis ten w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 stycznia 2003 r. regulował kwestie dotyczące formy rozstrzygnięć m.in. w sprawach zaliczenia na poczet zaległości podatkowych wpłat dokonywanych przez podatnika, nadpłaty lub zwrotu podatku. Przepis ten został zamieszczony w dziale V Ordynacji podatkowej "Czynności sprawdzające" i nie regulował żadnych kwestii materialne - prawnych, istotnych przy dokonywaniu zaliczenia , w szczególności daty według której powinno nastąpić ustalenie wysokości nadpłaty (zwrotu) i stanu zaległości podatkowej. Tym bardziej przepis ten nie mógł stanowić materialnej podstawy do określenia odsetek za zwłokę i z tego względu nie miał zastosowania w rozpoznawanej sprawie.
 297. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.21/AV/443/4117/04
  Pytania podatnika dotyczą opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności dokonywanych przez Urząd Miejski: 1. Czy prawidłowym jest wykazanie sprzedaży nieudokumentowanej fakturami VAT w rejestrze sprzedaży na koniec każdego miesiąca pod jedną pozycją wpisaną jako zestawienie, które zawiera takie dane jak nazwa towaru lub usługi, wartość sprzedaży brutto, stawka podatku, wartość sprzedaży netto oraz kwota podatku? 2. Czy w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego używanego wraz z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu, jednorazowa opłata w wysokości 15% wartości gruntu, na którym znajduje się budynek mieszkalny, a wpłacona przed podpisaniem aktu notarialnego, jest opodatkowana taką samą stawką podatku VAT jak sprzedaż lokalu, a więc zwolniona i czy następne opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu podlegają również zwolnieniu? 3. Czy w deklaracji VAT za miesiąc marzec 2005r. należy wziąć pod uwagę podatek VAT od wpłaconych w marcu a także należnych a niewpłaconych jeszcze opłat z tytułu użytkowania wieczystego? 4. Czy przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? 5. Czy przekazanie na rzecz uczestników przetargu tzw. specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy uznać za świadczenie usług przez urząd i wniesione opłaty z tego tytułu winny być opodatkowane stawką 22% podatku VAT, czy też są zwolnione na podstawie § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970)?
 298. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP1/443/117/OG-005/93/2004
  Czy w przypadku zawarcia przez pracodawcę umowy zlecenia lub umowy o dzieło z osobą, która nie świadczy pracy na rzecz pracodawcy na podstawie umowy o pracę i która nie prowadzi samodzielnie działalności gospodarczej należy naliczać podatek od towarów i usług ?
 299. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-2-443-126/04 PD/423/96/04
  Stan faktyczny Spółka prowadzi działalność handlową w strukturach organizacyjnych sieci dystrybucji A. Przynalezność do tej sieci polega na wspólnym kreowaniu filozofii stworzonej przez zalożyciela sieci sklepów A, której hasłem jest kupić taniej i sprzedać taniej. Grupa ma swój znak firmowy, pod którym jest rozpoznawana w wielu krajach europy jest nim nazwisko zalożyciela A. Nasz sklep działa pod patronatem tegoż znaku firmowego. Dysponent powyższego znaku stowarzyszenie sklepów ABC ... z siedzibą we Francji, które czuwa nad realizacją opisanej wyżej polityki. Podmioty wchodzące w skład grupy coroczne placą opłaty za korzystanie z powyższej marki. W celu zabezpieczenia interesów grupy Prezesem Zarządu może być osoba wyłącznie dająca gwarancję realizacji przyjętych zasad moralnych, a na znak tego posiadająca prawo do używania i korzystania ze znaku A. Z prawa tego korzysta w swojej działalności sklep prowadzący spółkę zarządzaną przez Prezesa, który udostępnił swoje prawa .
 300. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2-443-190/04/JM
  Zapytanie Spółki dotyczy:- Opodatkowania podatkiem od towarów i usług nieodpłatnego przekazania materiałów reklamowych dotyczących produktów Spółki do kontrahentów i punktów sprzedaży.- Rozliczenia faktur korygujących obniżających podatek należny w związku z otrzymaniem w maju 2004r. potwierdzenia ich odbioru przez kontrahenta. Faktury były wystawione w okresie obowiązywania ustawy z dnia 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Spółka pyta w rozliczeniu za jaki miesiąc należy ująć powyższe faktury korygujące.- Przekazania bonów towarowych uprawniających do zakupu towarów osobom prowadzącym sprzedaż produktów firmy. Wątpliwość Spółki budzi to, czy bony należy zaliczyć do limitu określającego maksymalną wartość małych prezentów, jaką można przekazać nie opodatkowując czynności przekazania podatkiem VAT.
 301. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2-443-150/04/JM
  Wniosek Spółki dotyczy następujących problemów: 1. Opodatkowania podatkiem VAT importu usług transportowych wykonanych przez firmę z Niemiec w kwietniu 2004r. Spółka nie dokonała płatności należności za usługi przed upływem 30 dni od wykonania usług, więc zgodnie z obowiązującymi w kwietniu 2004r. przepisami obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstał w maju 2004r. 2. Opodatkowania podatkiem VAT importu usługi inżynieryjnej wykonanej przez firmę z Wielkiej Brytanii. Wykonanie usługi zakończono w dniu 23.04.2004r. Tego samego dnia została wystawiona faktura dokumentująca w/w usługę. Obowiązek podatkowy z tytułu importu usługi powstał w maju 2004r. - analogicznie jak w przypadku opisanym w pkt 1. 3. Momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług w świetle ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) w sytuacji, gdy usługa została wykonana na koniec danego miesiąca, a usługodawca wystawił fakturę w pierwszych dniach następnego miesiąca. 4. Sposobu udokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru w sytuacji gdy faktura trafia do nabywcy (invoice to), a towar jest dostarczany do innego podmiotu (ship to). Spółka pyta czy potwierdzenie odbioru towaru: - powinno być potwierdzone przez nabywcę towaru (invoice to), czy też podmiot, do którego fizycznie dostarczono towar (ship to), - może mieć formę mailową, - może mieć formę zbiorczą (np. miesięczną) w przypadku jednego klienta.
 302. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-107/BO/04
  1/czy umowa nazwana "wydawniczą" polegająca na stworzeniu dzieła w postaci artykułu bądź serii artykułów, spełnia warunki do wyłączenia uzyskiwanych na jej podstawie przychodów z zakresu podatku VAT, Jeżeli tak, to czy umowa ta będzie podlega opodatkowaniu według stawki 7 % ?.2/Jak należy prawidłowo rozliczyć podatek VAT z budżetem w przypadku uznania, że usługi polegające na stworzeniu dzieła w postaci artykułu dla wydawnictwa podlegają podatkowi VAT, a koszt uzyskania przychodów wynoszą 50 %, zaś zaliczka na podatek dochodowy rozliczana jest przez płatnika (przy założeniu, że kwota brutto wynosi 3 000 zł.) ?
 303. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-II-005/191/BL/03
  Dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynajmu lokalu użytkowego będącego własnością podatnika.
 304. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-3-PP/4430-46/04
  1)Czy przy sprzedaży lokali użytkowych (zlokalizowanych w budynku mieszkalnym oraz użytkowym), spełniających warunki do uznania za towary używane, występuje opodatkowanie podatkiem VAT w wysokości 22%?2)Czy opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego, które ustanowione zostało przed wejściem w życie nowej ustawy o podatku od towarów i sług, są opodatkowane VAT i w jakiej wysokości?
 305. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-60/12/04
  Pytanie dotyczy momentu powstania obowiązku podatkowego tj. czy w wymienionym zakresie obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy cywilnoprawnej, pomimo tego, iż należność rozłożono na raty i brak jest wpłat. W ramach zawartych umów cywilnoprawnych z mieszkańcami Urząd Gminy pobiera opłaty w związku z poniesionymi nakładami dotyczącymi realizacji zadań inwestycyjnych związanych z budową kanalizacji sanitarnej. Przedmiotowe umowy sporządzane są po zakończeniu realizowanej inwestycji i wykonaniu podłączenia do budynku. Należności wynikające z zawartych umów rozkładane są najczęściej na 10 rat. Należne miesięczne raty są podstawą do naliczania podatku od towarów i usług. Ponadto jeżeli umowy zostały zawarte w latach ubiegłych tj. przed dniem 1 maja 2004 r., a należność z nich wynikająca nie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, to czy w obecnym stanie prawnym dokonywane wpłaty ratalne wynikające z tych umów dokonywane po dniu 1 maja br. także nie podlegają opodatkowaniu?
 306. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/375/04
  1. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku otrzymania przedpłaty przed dokonaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów? 2. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku otrzymania przedpłaty przed dokonaniem eksportu towarów?
 307. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-II/443/39/04/AK
  Czy oddział zagraniczny spółki duńskiej otrzymujący od spółki macierzystej faktury dotyczące usług, których miejsce świadczenia znajduje się na terytorium Polski, powinien z tego tytułu naliczać VAT od importu usług ?.
 308. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.III.443/59/2004
  Cz do umowy zawartej w dniu 05.08.2003r. i wniesionych na jej podstawie wkładów budowlanych maja zastosowanie przepisy ustawy, pod rządami której umowa została zawarta, tj. ustawa z dnia 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), czy przepis art. 19 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), a jeśli przepisy obu ustaw - to w jakim zakresie?
 309. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: D-1/423-52/04
  Jaki jest moment powstania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych i terminu wystawienia faktury VAT za wykonane usługi geodezyjne w przypadku kiedy: - protokół końcowy (odbiór usługi) następuje w miesiącu październiku 2004 r. - protokół końcowy (odbiór usługi) następuje w miesiącu listopadzie 2004 r.
 310. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-140/04
  Podatnik w ramach działalności nabył od holenderskiej firmy licencje na użytkowanie programów komputerowych z opcją instalowania w okresie trwania umowy licencji najnowszych wersji oprogramowania systemowego. Najnowsza wersja programu jest przesyłana drogą internetową i potwierdzana fakturą. W związku z powyższym czy podatnik z tytułu przedmiotowej usługi powinien zapłacić podatek VAT należny w miejscu gdzie nabywca posiada siedzibę - tj w Polsce?
 311. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USIV/II/443-156/04
  Czy jako "jeszcze nie właściciel" można wystawić fakturę zaliczkową dla przyszłego nabywcy, a po sfinalizowaniu zakupu wystawić fakturę końcową?
 312. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IV/443/150/04/I
  Pytanie Podatnika dotyczy sposobu opodatkowania usługi kierowcy świadczonej na rzecz firmy szwedzkiej, która jest właścicielem samochodu ciężarowego, oraz która wskazuje państwa do których są przewożone towary.
 313. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2/446-1790/04/AN
  Przedmiotem pytania jest obowiązek podatkowy w podatku VAT z tytułu rozliczenia kosztów dostawy mediów na najemców lokali przez właściciela tych lokali, który jest członkiem wspólnoty mieszkaniowej.
 314. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USIIIVAT/443/1079/2004/RD
  Czy opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?
 315. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: D2-443/146/2004
  1/ czy w przypadku zbywania nieruchomości stanowiącej działkę rolną należy naliczać podatek VAT od jej wartości ? 2/ czy w przypadku zbywania nieruchomości oznaczonej jako działka budowlana, niezabudowana, należy naliczać podatek VAT od jej wartości ? 3/ czy w przypadku ustanowienia nieodpłatnego prawa użytkowania wieczystego gruntu, należącego do Województwa ..... na rzecz jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, należy przy wycenie nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego od czynności notarialnych, naliczać podatek VAT ? 4/ czy w przypadku sprzedaży inwestycji realizowanej w budynku "Teatr w budowie" należy doliczać VAT do nie zakończonej inwestycji i do gruntu na którym znajduje się ta inwestycja - w sytuacji gdy, brak jest poniesionych nakładów inwestycyjnych w okresie ostatnich 5 lat w wysokości przewyższającej 30 % wartości inwestycji ?
 316. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: P-1/443/174/2004
  Jak ustalić podstawę opodatkowania usług turystycznych? Które usługi można zaliczyć do usług własnych a które to usługi nabyte od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty?
 317. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-2-443/132/04
  Pytanie: Działając na zasadzie art. 14a § 1 Ordynacji Podatkowej, Spółka z o.o. w Lublinie zwraca się z prośbą o udzielenie pisemnej odpowiedzi na pytanie: Czy w handlu detalicznym wydawanie nabywcom towarów, tj. napojów w opakowaniach zwrotnych, w zamian za kaucję - stanowi w odniesieniu do tych opakowań odpłatną dostawę towarów rozumieniu art. 5 ustawy o podatku od towarów i czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?;A jeżeli tak, to w jaki sposób powinien być ewidencjonowany obrót tymi opakowaniami i jak określić moment powstania obowiązku podatkowego. Stan faktyczny: Spółka z o.o. prowadzi działalność gospodarczą polegająca na detalicznej sprzedaży artykułów spożywczych, w tym napojów w opakowaniach zwrotnych, za które pobierana jest kaucja. Sprzedaż towarów prowadzona jest w punktach handlowych dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej i przy zastosowaniu kas fiskalnych.
 318. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-061/04
  Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy obowiązek podatkowy u komitenta powstaje w momencie wydania towaru, czy też ma on związek z powstaniem obowiązku podatkowego u komisanta.
 319. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/VAT/DS/40/04
  Czy przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu - umowa została zawarta w kwietniu 2004 r. - rodzi obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług lub w podatku od czynności cywilnoprawnych?
 320. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-066/04
  Podatnik prosi o wyjaśnienie czy sprzedaż towaru używanego, budynku usługowo - handlowego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 321. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-XII-4430/43/2004
  Spółka jest producentem odzieży roboczej.Zamierza tworzyć magazyny poza zakładem w drodze zawierania z jednostkami handlowymi umów przechowania wyrobów.Kiedy powstanie obowiazek podakowy:czy w momencie wydania wyrobów do przechowania czy w momencie ich zafakturowania kontrahentowi ?
 322. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-XII-4430/44/2004
  Działalność gospodarcza prowadzona jest na imię obojga małżonków.Czy w sytuacji zaprzestania działalności gospodarczej przez jednego z małżonków, bądż zawarcia umowy spółki cywilnej, występuje obowiązek podatkowy, o którym mowa w art. 14 ust 1 ustawy o podatku VAT?
 323. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP I 443/2794/313/SG/04
  Z treści wystąpienia podatnika wynika, że Spółka w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej nabywa usługi pośrednictwa w zakresie zawierania kontraktów handlowych od podmiotu zagranicznego mającego siedzibę w kraju Unii Europejskiej, będącego zarejestrowanym podatnikiem VAT. Wymieniona usługa związana jest ze sprzedażą opodatkowaną realizowaną przez Spółkę. Nabywana usługa jest związana bezpośrednio z nabyciem wewnątrzwspólnotowym surowców. Usługodawca działa jako pośrednik w imieniu i na rzecz Spółki. Zdaniem Spółki świadczona przez podmiot zagraniczny usługa będzie opodatkowana w Polsce jako import usług. Powyższa usługa ma charakter ciągły i jest rozliczana w okresach miesięcznych. Spółka moment powstania obowiązku podatkowego rozpoznaje każdorazowo w ostatnim dniu miesiąca, na podstawie faktury wystawionej przez usługodawcę. Z chwilą powstania obowiązku podatkowego tj. w ostatnim dniu miesiąca Spółka nalicza podatek VAT należny z tytułu importu usług, który stanowi podatek naliczony w rozliczeniu za ten sam okres rozliczeniowy. W świetle powyższego stanu faktycznego Spółka wnosi o wyjaśnienie, czy moment powstania obowiązku podatkowego należy każdorazowo rozpoznawać w ostatnim dniu miesiąca. Wątpliwości Spółki dotyczą również rozliczenia kosztów, jakimi usługodawca obciąża Spółkę, ściśle związane z wykonywaną usługą pośrednictwa np. koszty telefonów, podróży itp.
 324. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/142/PP.1/50-1/2004
  Czy premia pieniężna z tytułu terminowego regulowania należności za towar jest opodatkowana podatkiem VAT ?
 325. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-160/04
  W sprawie opodatkowania przychodów uzyskiwanych w ramach masy upadłości …, w sytuacji gdy syndyk kontynuuje działalność upadłegow, w którym momencie dokonać zgłoszenia likwidacji działalności gospodarczej - z chwilą uprawomocnienia orzeczenia sądu pozbawiającego prawa prowadzenia działalności gospodarczej, czy też z chwilą uprawomocnienia decyzji organu ewidencyjnego o wykreśleniu osoby fizycznej z ewidencji działalności gospodarczej.
 326. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I-PP/443-35/35/04/MC
  Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem VAT usług zakwaterowania i gastronomicznych sprzedawanych we własnych ośrodkach.
 327. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP./443-64/04
  Czy powstaje obowiązek naliczenia podatku VAT od czynności cywilno-prawnej, tj. darowizny nieruchomości przez Starostwo Powiatowe na rzecz Gminy, w sytuacji, gdy przy ponoszeniu nakładów na inwestycję na tej nieruchomości nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT ?
 328. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP 443-115/2004
  Podatniczka w dniu 23.04 2004 r. podpisała z firmą: "E" umowę na wykonanie usługi w zakresie wykonania przyłączeń i instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Wartość usługi została określona na kwotę 1.864,80 zł, a płatność została rozłożona na dwie równe raty. Pierwszą ratę Strona uiściła w dniu 23.04.2004 r., natomiast zapłata drugiej raty, jak to określono w rachunku i umowie ma nastąpić w ciągu 14 dni od daty odbioru technicznego. Zgodnie z umową dostawca ma 6 miesięcy na wykonanie prac. "E" w dniu 23.04.2004 r. wystawiła Podatniczce rachunek tytułem "opłata za przyłączenie" na ogólną wartość 1.864,80 zł.W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i tym samym zmianą zasad opodatkowania w powyższym zakresie, Strona pyta, czy opodatkowaniu podatkiem VAT w opisanym stanie faktycznym podlega całość należności określona w umowie, czy tylko druga rata - płatna po wykonaniu usługi tj. po dniu 01.05.2004 r.
 329. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP 443-303/311/04
  Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że podatnik świadczy usługi pośrednictwa wsprzedaży towarów na rzecz firmy "R". Za usługę pośrednictwa wykonaną w kwietniu2004 r. podatnik wystawił fakturę na prowizję dnia 1 maja 2004 r. Podatnik prosi o wyjaśnienie, jaką stawką winna być opodatkowana prowizja z tytułusprzedaży biletów komunikacji miejskiej i znaczków pocztowych w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, gdyż do 30 kwietnia 2004 r.usługi pośrednictwa związane ze sprzedażą biletów dotyczących przewozu osób środkamikomunikacji miejskiej opodatkowane były obniżoną stawką podatku do wysokości 7 % napodstawie § 66 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawiewykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatkuakcyzowym (Dz. U. Nr 27 poz. 268 ze zm.). Natomiast prowizje z tytułu wykonania umów agencyjnych, zlecenia i pośrednictwa związane ze świadczeniem usług zwolnionychod podatku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy o VAT, zwolnione były od podatku napodstawie § 67 ust. 1 pkt 5 lit. a cyt. wyżej rozporządzenia.
 330. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP.443/13/04
  Jak rozliczyć zakup używanego zbiornika autocysterny do przewozu materiałów niebezpiecznych zakupionego w Niemczech w maju 2004 r., który jako środek trwały będzie wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej.
 331. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: UPO/VAT-443/271/04/DC
  Podatnik wykonuje usługi polegające na uszlachetnianiu, przerobie lub przetworzeniu towaru sprowadzonego z terytorium państwa trzeciego na terytorium naszego kraju w procedurze uszlachetniania czynnego. Podatnik posiada pozwolenie na stosowanie procedury uszlachetniania czynnego w systemie ceł zawieszeń. Usługi wykonywane są bezpośrednio na zlecenie kontrahenta kraju trzeciego bez udziału pośredników i podwykonawców. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT?
 332. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III/443-123/04/IG
  Czy w przypadku pobrania zaliczki 20 października 2003r. w wysokości 1.000 zł na poczet sprzedaży samochodu (wartość brutto samochodu 51.800 zł), która miała miejsce 18 listopada 2003r. powstał obowiązek wystawienia faktury w momencie pobrania zaliczki, bądź jej zaewidencjonowania na kasie rejestrującej ?
 333. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP.443/10/04
  Podatnik nabył w dniu 30 kwietnia 2004 r. towary od firmy mającej siedzibę we Włoszech. Podmiot zagraniczny wystawił fakturę dnia 30 kwietnia 2004 r. na zakupiony towar. Wywiezienie zakupionych towarów z terytorium Włoch i przekroczenie granicy nastąpiło w maju 2004 r. Podatnik pyta czy na tle opisanego stanu faktycznego w przedmiotowym przypadku nastąpiło wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.
 334. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.II/443-42/04
  1) Czy działalność gospodarcza polegająca na udzielaniu pożyczek pieniężnych pod zastaw tzw. lombard będzie opodatkowana zgodnie z art. 120 ustawy o podatku od towarów i usług na zasadzie marży? 2) Czy sprzedaż samochodu osobowego, przy zakupie którego odliczono 50% podatku naliczonego, nie więcej niż 5.000 zł., który będzie użytkowany ponad pół roku czyli w momencie sprzedaży będzie towarem używanym, należy sprzedać jako towar zwolniony, czy należy zapłacić podatek należny wynikający ze sprzedaży ww. samochodu? 3) Jak należy rozliczyć samochód opisany w punkcie 2, w momencie likwidacji działalności gospodarczej. 4) Czy należy zwrócić odliczony podatek w wysokości 50% nie więcej niż 5.000 zł., czy w proporcji biorąc pod uwagę wartość rynkową z dnia likwidacji, czy nie należy ujmować samochodu w remanencie likwidacyjnym i tym samym nie odprowadzać podatku VAT
 335. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2-443-84/04/PJ
  Urzędy celne wyjścia w Państwach Członkowskich UE stosują różne pieczęcie dla potwierdzenia wywozu towaru poza obszar celny WE. W praktyce zdarza się, że potwierdzenie wywozu towaru poza terytorium UE ma postać jedynie pieczęci z oznaczeniem urzędu granicznego, jednakże bez datownika. W takiej sytuacji Podatnik zwrócił się z pytaniem, jak określić prawidłowy moment powstania obowiązku podatkowego w eksporcie towarów?
 336. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-60/2004
  Starostwo jest podatnikiem VAT. W 2004r. W ramach działalności inwestycyjnej prowadzono budowę dróg. W ramach sfinansowania budowy dróg Starostwo ubiega się o częściową ich refundację ze środków SAPARD.W tym celu na w/w inwestycję zawatro stsowne umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnicta . Starostwo prosi o wyjaśnienie czy w świtle przepisów określonych w rozp. Min.Fin. Z dnia 24 kwietnia 2004r. W sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług /Dz.U. Nr 97, poz.970 z późn.zm./podatek VAT dotyczący tych inwestycji jest możliwy do odzyskania, czy też będzie kosztem kwalifikowanym. Naszym zdaniem jest kosztem kwalifikowanymi powiniem być przez nas odzyskany.
 337. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-29/04
  Gdzie będą opodatkowane usługi wykonywane na nieruchomościach położonych na terytorium poństw UE? Czy wykonujący ją polski usługodawca musi zarejstrować się w Polsce jako podatnik VAT UE?
 338. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/70/04
  Czy wpłata wkładu budowlanego po dniu 30.04.2004 r.przez członka Spółdzielni nie podlega podatkowi od towarów i usług o ile w okresie do dnia 30.04.2004 r. ustanowiono odrębną własność lokalu w stosunku do którego dokonywane są wpłaty?
 339. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/80/BO/04
  Czy częściowe dofinansowanie rodziców lub zakładu pracy do obozów sportowych organizowanych przez Podatnika dla swoich zawodników powinno być objęte podatkiem VAT ?.
 340. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1668/04/CIP/01
  Podatnik zapytuje, czy otrzymywane premie pieniężne lub upusty podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 341. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP.443/196/2004
  Czy stawka minimalnego wynagrodzenia Radcy Prawnego jest określona w kwocie brutto ?
 342. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/113/04/MG
  Zapytanie podatnika dotyczy momentu powstania obowiązku podatkowego w sytuacji refakturowania kosztów związanych z użytkowaniem rzeczy ruchomych (na podstawie umowy najmu) przez przedstawicieli handlowych podatnika.
 343. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US34/PV/443-155/04
  Biuro rachunkowe świadczy ciągłe usługi księgowe na rzecz swoich klientów. Wystawia faktury VAT z dniem 25 każdego miesiąca z terminem płatności 7 dni. Naszym zdaniem obowiązek podatkowy powstaje z dniem wystawienia faktury VAT i nie ma do nas zastosowania art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy o VAT, że obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w przypadku świadczenia w kraju usług stałej usługi prawnej i biurowej powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niz z upływem terminu płatności okreslonego w umowie lub fakturze, gdyż zakres terminu usługi ksiegowe nie mieści się w usługach biurowych. Wymienione przez nas usługi mieszczą się w grupowaniach:PKWiU 74.12.20-00.00 Usługi w zakresie księgowości, z wyłączeniem deklaracji podatkowychPKWiU 74.12.13-00.00 Usługi zestawienia sprawozdań finansowychPKWiU 74.14.14-00.00 Usługi doradztwa w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.
 344. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I-2/443-110/04
  1. Czy za towar używany, korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 5325), należy uznać nieruchomości zabudowane budynkami, budowlami i urządzeniami położonymi we wsiach, służącymi do poboru i uzdatniania wody dla miasta, które zostały wydane przez ich właściciela - Gminę o statusie wiejskim z dniem 1.07.2004 r. dla spółki na podst. dzierżawy na czas określony (może zostać podpisany aneks do umowy, przedłużający okres trwania umowy dzierżawy)?2. Czy faktura VAT powinna być wystawiana co miesiąc, na dzień płatności czynszu określonego w umowie dzierżawy, czy też powinna być jedna faktura wystawiona przed lub po zakończeniu umowy dzierżawy?
 345. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: P-1-443/144/04
  Na podstawie art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa zwracam się z prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego odnośnie sposobu naliczenia podatku VAT w przypadku rozłożenia na raty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Zgodnie z art.71 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 46 poz. 543 z późn. zm.) opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Na wniosek użytkownika wieczystego, w oparciu o tę samą podstawę prawną Strona może wyznaczyć inny termin (rozłożyć na nieoprocentowane raty) do wniesienia przedmiotowej opłaty. Czy pierwotna faktura VAT wystawiona z terminem płatności 31 marca obejmująca opłatę roczną winna być skorygowana i należy wystawić faktury na każdą ratę?
 346. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: D-6/443/71/04
  Prawidłowości rozliczeń zobowiązań podatkowych z tytułu podatku VAT i podatku dochodowego od osób fizycznych wynikające z realizacji kontraktu menedżerskiego.
 347. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP1/443/69/04
  Stan faktyczny : Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami RTV oraz AGD. W związku z prowadzoną działalnością Spółka podejmuje działania określane jako ,,reprezentacja i reklama", związane bezpośrednio z przedmiotem działalności gospodarczej. Na przykład Spółka zakupiła banner reklamowy i zamierza zamontować go w celach reklamowych na jednym z obiektów. Zapytanie: Czy w obowiązującym stanie prawnym konieczne jest opodatkowanie podatkiem V A T czynności wydania towaru na cele reprezentacji i reklamy?
 348. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP1/443/67/04
  Stan faktyczny: Spółka zawiera umowę leasingu finansowego, zgodnie z którą odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, a po zakończeniu umowy nastąpi przejście prawa własności przedmiotu leasingu na korzystającego.Dodatkowo umowa leasingu zawiera postanowienia o zmiennej stopie oprocentowania części kapitałowej, co oznacza że wysokość części odsetkowej będzie ulegać zmianom, co trzy miesiące, według wskaźnika WIBORW momencie wydania towaru, będącego przedmiotem leasingu powstaje obowiązek podatkowy.Podstawą opodatkowania jest cała kwota należna tj:l) suma rat kapitałowych (ustalona zgodnie z art. 16g ustawy o podatku dochodowegood osób prawnych.)2) suma rat odsetkowych (stanowiąca zysk finansującego)Podatek będzie płacony od całej kwoty z chwilą powstania obowiązku podatkowego. Zapytanie: Czy w przypadku zawarcia umowy leasingu finansowego, będącego dostawą w rozumieniu art. 7 ustawy Z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54. pozo 535) ze zmienną stawką procentową, którapowoduje wzrost podstawy opodatkowania po dokonaniu "pierwotnej" dostawy, prawidłowe jest dokonywanie korekty V A T od zmienionej części odsetkowej, poprzez wystawianie kolejnych faktur korygujących. Czyprawidłowy jest zatem opisany niżej schemat rozliczania takiej transakcji na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisów wykonawczych?
 349. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.III.PP.443/37/2004
  Apteka refundacją otrzymywaną z NFZ płaci za leki firmie farmaceutycznej i ma problem z ustaleniem dnia wpływu dotacji na rachunek bankowy. Chce opodatkowywać całą sprzedaż w miesiącu wydania towaru, czyli wraz z dotacją,mimo jej nie otrzymania. Uważa bowiem, iż wg nowej ustawy /art. 109 ust. 7 pkt 2/nie jest to karane.
 350. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: U.S./1416/PP/443-9/04
  Czy wpłaty zaliczkowe uiszczone do dnia 31.03.2004 roku na poczet wartości gruntu podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Jeśli tak, to w którym miesiącu powstanie obowiązek podatkowy (w dniu wpłaty zaliczki czy w dniu przeniesienia własności)?
 351. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-118/04
  Czy zakup gruntu zabudowanego po dniu 1 maja 2004 r. podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?
 352. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/78/04
  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz jakie obowiązują zasady obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tego tytułu?
 353. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: UPO-443/VAT/223/04/IR
  Spółka w ramach prowadzonej działalności wykonuje usługi antykorozyjne, polegające na modernizacji zbiorników w bazach paliwowych. Usługi wykonywane są na podstawie zawartych umów, każdy ich etap potwierdza się protokołem odbioru i fakturą wystawioną na jego podstawie. W dniu 30 lipca 2004 r. podpisano dwa protokoły odbioru, a faktury potwierdzające sprzedaż usług zawartych w protokole wystawiono 2 sierpnia 2004 r. Powyższa sprzedaż zostanie wykazana w deklaracji VAT-7 za miesiąc sierpień 2004 roku. Czy Spółka postąpiła właściwie nie wykazując powyższej sprzedaży i podatku VAT w deklaracji VAT-7 za miesiąc lipiec 2004 roku?
 354. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IV/443/59/04
  Jaką stawkę podatku VAT należy stosować do usług koszenia poboczy, wycinki krzaków i chwastów w pasach drogowych, czyszczenia i sprzątania ulic, odbudowy i konserwacji rowów?
 355. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1435/04/CIP/01
  Podatnik zwrócił się z pytaniem czy oraz w jakiej wysokości w/w opłata podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 356. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I-2/443-95/2004
  Czy spółka zajmująca sprzedażą wysyłkową w przypadku nie odebrania towaru i faktury przez klienta może wystawić faktury VAT korygujące bez konieczności potwierdzania odbioru faktury korygującej przez nabywcę bądź też czy isnieje inny sposób anulowania faktury nie odebranej z towarem (transakcja nie doszła do skutku)?
 357. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-448-13/2004
  Powiatowy Lekarz Weterynarii kierujący Powiatowym Inspektoratem Weterynarii zwrócił się do Naczelnika tut. Urzędu z prośbą o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych w podatku od towarów i usług w kontekście przedstawionego stanu faktycznego:Powiatowy Inspektorat Weterynarii jest podatnikiem podatku od towarów i usług z racji wynajmowania zarządzanych przez siebie pomieszczeń będących własnością Skarbu Państwa. W związku z tym wnioskodawca pyta:1. Czy państwowa jednostka budżetowa, która z racji dzierżawy majątku Skarbu Państwa pobierany czynsz dzierżawny oraz podatek VAT w całości odprowadza do budżetu państwa, powinna być z racji podnajmu pomieszczeń podatnikiem VAT ( dochody budżetowe, które są odprowadzane do budżetu państwa przekroczyły 45.700 zł)? 2. Czy pobierane opłaty za czynności PKWiU 75.13 - Usługi w zakresie administracji publicznej mogą odbywać się na rachunkach, czy należy wystawiać faktury VAT?
 358. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/RW84/2004
  Czy jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, której przedmiotem jest działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (PKWiU 74.20.A) powinienem być wg obowiązujących przepisów podatnikiem VAT ?
 359. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: D-6/443/80/04
  1. Jaką stawkę podatku VAT należy stosować od świadczonych usług wykonywanych na podstawie kontraktu menadżerskiego w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem ? 2. Czy opodatkowując przychody z umowy zlecenia podatnik ma możliwość kwartalnego rozliczania się z podatku VAT ? 3. Czy firma, dla której podatnik wystawia fakturę VAT za wykonaną usługę w zakresie zarządzania na podstawie kontraktu menadżerskiego może odliczyć podatek naliczony VAT ? 4. Co stanowi podstawę opodatkowania w przypadku świadczonych usług wykonywanych na podstawie kontraktu menadżerskiego w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem ? 5. Podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów uzyskanych na podstawie kontraktu menadżerskiego ?
 360. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: P-1-443/124/2004
  Firma zwraca się z zapytaniem o moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku świadczenia usług portierskich. Na podstawie zawartej umowy świadczy usługi portierskie, które obejmują:-zabezpieczenie całodobowego dozorowania terenów i obiektów w oparciu o plan zatwierdzony przez obie strony umowy,-dozorowanie ruchu osobowego i towarowego zgodnie z instrukcją ochrony mienia obowiązującą u zleceniodawcy.Ponadto, zgodnie z umową zapłata za świadczone usługi portierskie ma mieć formę miesięcznej opłaty zryczałtowanej, płatnej na podstawie faktury VAT wystawionej ostatniego dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. Umowa określa 30 dniowy termin zapłaty liczony od daty otrzymania faktury. Ze względu na treść art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy, firma ma problem, czy przedmiot umowy o świadczenie usług portierskich jest usługą z zakresu ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, a więc obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 4, czy też zgodnie z art. 19 ust. 1. Firma stoi na stanowisku, że usługa portierska nie mieści się w kategorii wymienionej w art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy.
 361. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III/448-94/04/JM
  Czy w sytuacji, gdy czynny podatnik VAT dokona wewnątrzwspólnotowego nabycia używanego środka transportu, stanowiącego towar handlowy, który będzie przedmiotem dalszej odsprzedaży, ale nie korzysta ze zwolnień od podatku (przy czym u kontrahenta z kraju Wspólnoty zafakturowany jest jako dostawa wewnątrzwspólnotowa opodatkowana w kraju nabywcy) - ma obowiązek uiścić VAT w terminie uregulowanym przepisem art. 103 ust. 1, czy też art. 103 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) ?
 362. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PTU/443-78/04
  Czy należy dokonać rejestracji w zakresie VAT dla usług budowlanych wykonywanych wyłącznie na terenie Szwecji ?
 363. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-1-2/005wip-14/VAT/04/JK/RP
  Czy komornik sądowy jest podatnikiem podatku od towarów i usług na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku VAT?
 364. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: RO/436/177/2004
  Czy otrzymana dotacja na częściowe dofinansowanie zakupu środka trwałego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej powoduje powstanie obowiązaku podatkowego ?
 365. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/IN/96/BT/2004
  Pytanie podatnika dotyczy: -obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej przez małego podatnika; -powstania obowiązku podatkowego u małych podatników -wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu na własne potrzeby osobiste.
 366. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: RO/436/172/2004
  Czy obowiązuje podatnika wystawienie faktury, gdyby dostał zaliczkę w walucie obcej na poczet przyszłego eksportu lub dostawy wewnątrzwspólnotowej ?
 367. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-111/13/04
  moment powstania obowiązku podatkowego w odniesieniu do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych
 368. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: D-6/443/77/04
  Jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w przypadku sprzedaży leków na podstawie recept - część należności apteka otrzymuje od klienta z chwilą wydania leku, natomiast różnicę do ceny detalicznej refunduje NFZ ?
 369. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1231/04/CIP/01
  Czy rejestry VAT, które dotychczas przechowywane były na dysku twardym spełniają wymóg wynikający z art. 112 poz. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, czy należy drukować je na papierze. Czy od powstałych nadpłat obowiązek podatkowy powstaje jak przy otrzymanych zaliczkach.
 370. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I-2/443-135/04/EL
  Czy usługa najmu powierzchni wystawowej podlega opodatkowaniu VAT?
 371. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-PD-I/415-57/04
  Czy sprzedaż udziałów w lokalu użytkowym niewprowadzonym do ewidencji środków trwałych stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz w jaki sposób należy uzyskany z tej sprzedaży obrót opodatkować podatkiem od towarów i usług.
 372. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: P1/443/111/05
  Spółdzielnia posiada własną kotłownie olejową, z której ciepło jest dostarczane wyłącznie członkom Spółdzielni. Czy dostarczanie ciepła i wody a także wywóz nieczystości są czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT ?
 373. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US21.AV/443-2716/04/KK
  Termin wystawienia faktury (w tym zaliczkowej), a moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług turystycznych, opodatkowanych według szczególnej procedury.
 374. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP.443/17/04
  Przedsiębiorstwo świadczące usługi transportowe nabyło w miesiącu styczniu naczepę samochodową, będącą środkiem trwałym w budowie, podpisując zarazem umowę przelewu wierzytelności, na mocy której uregulowano całość należności wobec sprzedawcy naczepy. Jednocześnie złożono zamówienie na wykonanie plandeki do przedmiotowej naczepy w odrębnej firmie, posiadającej swój oddział na terenie placu należącego do firmy będącej wykonawcą naczepy. W związku z tym, do czasu wykonania plandeki naczepa pozostała na placu należącym do firmy będącej sprzedawcą a zarazem producentem przedmiotowej naczepy. W miesiącu lutym Sąd Rejonowy ogłosił upadłość firmy będącej sprzedawcą naczepy. Ponieważ przedmiotowa naczepa, w związku z realizacją zamówienia dotyczącego plandeki przebywała na placu należącym do upadłego, omyłkowo została włączona do masy upadłościowej. Ze względu na powyższą pomyłkę nabywca naczepy wystąpił do Sądu o wyłączenie z masy upadłościowej przedmiotowej naczepy. Na wniosek nabywcy naczepy Sąd wydał postanowienie o wyłączeniu z masy upadłościowej naczepy. Fizycznego odbioru naczepy nabywca dokonał w miesiącu marcu, co potwierdzają zarówno protokół odbioru, jak i wydana dla ww. pojazdu przepustka materiałowa wystawione przez sprzedawcę pojazdu.W związku z zaistniałą sytuacją nabywca przedmiotowej naczepy zwraca się z prośbą o wyrażenie stanowiska w zakresie określenia miesiąca właściwego do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.
 375. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.X-443/93/04
  Dotyczy opodatkowania usług remontowych świadczonych na terytorium Szwecji oraz innych obowiązków wynikających z wykonywania tych czynności.
 376. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443-11 /04
  Z opisanego przez podatnika stanu faktycznego wynika, że wydaje on swoim pracownikom drewno jako deputat opałowy przyznany Układem Zbiorowym Pracy. Świadczenie to stanowi składnik wynagrodzenia, od którego liczy się podatek dochodowy i podstawy do naliczania składki ZUS. Zdaniem podatnika jest to czynność nie podlegająca podatkowi od towarów i usług, w myśl art. 15 ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT.
 377. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: D-3/443/76/04
  Czy przychody z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu spółki po przekroczeniu 10.000 EURO powodują konieczność rejestracji do VAT ?
 378. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-26/PP/443/50/04
  1) Czy obowiązek podatkowy w przypadku otrzymania zaliczki z tytułu świadczenia usług turystycznych powstaje na zasadach art. 19 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług, czy też na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 27.04.2004r.?2) Czy ma on obowiązek ewidencjonować zaliczkę w kasie fiskalnej?
 379. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: D2-443/103/04
  Czy umorzenie zobowiązań wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podlega obowiązkowi podatkowemu zgodnie z art. 19 ust. 21 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ?
 380. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III/443-88/04/AF
  Jaką - w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług - stawkę podatku VAT powinienem zastosować przy dostawie wyrobów medycznych (okulistycznych) ?
 381. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: D-3/443/67/04
  Czy podatnik (architekt) wykonujący usługi w ramach umowy o dzieło powinien rejestrować się jako podatnik VAT ?
 382. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OP.005/52/04
  Czy czynności związane z umową składu nie koliduje z przepisami ustawy o VAT oraz kiedy powstaje obowiązek podatkowy ?.
 383. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III/443-13/04
  Proszę o udzielenie na podstawie art. 14 ust. 4 Ordynacji podatkowej pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego: czy komornik sądowy jest podatnikiem podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). Na podstawie paragrafu 67 ust. 1 pkt 18 rozporządzenia Mionistra Finansów z dnia 22 marca 2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 267), wydanego na podstawie ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), komornicy sądowi zostali zwolnieni od podatku od towarów i usług od "usług komorników sądowych, świadczonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji". Zgodnie z art. 175 ww. ustawy z dniem 1 maja 2004r. utraciła moc ustawa z dnia 8 stycznia 1993r. (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), która stanowiła podstawę prawną rozporządzenia. Moim zdaniem, z ustawy z dnia 11 marca 2004r. wynika, że komornik sądowy nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług.
 384. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: UPO-443/VAT/189/RS/04
  1) Za który miesiąc w deklaracji VAT-7 należy ująć obrót z tytułu wykonanej usługi budowlanej? 2) W jaki sposób należy opodatkować usługi remontowo-budowlane dla budownictwa mieszkaniowego? 3) Czy mogę zaliczyć połowę (spółka miała dwóch wspólników) nieściągalnej wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów mojej nowej firmy wraz z poniesionymi obecnie kosztami postępowania egzekucyjnego? Jeżeli tak, to równowartość utraconej wierzytelności w kwocie netto (bez podatku VAT) czy też w kwocie brutto (razem z podatkiem VAT)?
 385. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-2-443/68/04
  Zapytanie: Czy nieodpłatne nabycie przez Spółkę prawa majątkowego w postaci służebności gruntowej, stanowi dla Spółki przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i czy czynność ta podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. ? Stan faktyczny: Spółka "S" sprzedała spółce "Z" nieruchomość składającą się z kilku działek gruntu częściowo zabudowanego. Jednocześnie nabywca nieruchomości - spółka "Z" ustanowiła na rzecz "S" nieodpłatną służebność gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość kupującego w pasie szczegółowo oznaczonym na mapie.
 386. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-984/04/CIP/06
  1. Czy zawierając akt notarialny należy podać datę zapłaty i wydania lokali a wtedy grunt przynależny do lokali nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem o towarów i usług ? 2. W przypadku gdyby grunt podlegał opodatkowaniu 7 % stawką podatku VAT, to kto powinien pobrać i uiścić ten podatek ?
 387. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: D-6/443/64/04
  1) czy refundacja dla apteki za leki wydane klientom jest obrotem podlegającym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ? 2) czy podatnik powinien wykazywać obrót (należność od klienta + refundacja) z chwilą sprzedaży leków ? 3) czy naliczane przez hurtownie farmaceutyczne premie uzależnione od wartości zakupionych przez aptekę leków podlegają opodatkowaniu VAT i wg jakiej stawki ?
 388. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US35/PP1/443-170/04/PN
  czy usługi pośrednictwa przy obrocie nieruchomościami wykonane przed dniem 1 maja są opodatkowane podatkiem od towarów i usług?
 389. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP_443_41_2_04
  Czy nieodpłatne użyczenie nieruchomości, której podatnik jest właścicielem, a następnie odpłatne wynajęcie tej części przez biorącego na cele działalności gospodarczej rodzić będzie w stosunku do osoby podatnika opodatkowanie tej czynności podatkiem dochodowym i VAT?
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!