Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423/1/2005

  
Słowa kluczowe: dochody wolne od podatku, działalność statutowa, stowarzyszenia, zwolnienia podatkowe
Data: 2005-01-28

Pytanie:

Czy działalność klubu sportowego polegająca na świadczeniu usług przewozów szkolnych młodzieży jest zwolniona z opodatkowania jeżeli uzyskiwany w ten sposób dochód jest w całości przekazywany na wydatki związane z działalnością klubu?


POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jt. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) a także w zakresie treści przepisów art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (jt. Dz. U z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm) w podanym stanie faktycznym sprawy, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez:


Klub Sportowy P.


w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, to jest przepisu art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w części i w zakresie pytania przedstawionego w piśmie stanu faktycznego sprawy, "czy działalność klubu sportowego, polegająca na świadczeniu przewozów szkolnych młodzieży dla Urzędu Gminy w K., będzie podlegać zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych w trybie art. 17 pkt 4 ww. ustawy" oraz mając na uwadze stanowisko Podatnika, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Soli


uznaje stanowisko podatnika za prawidłowe.


UZASADNIENIE


W odpowiedzi na zapytanie podatnika "czy działalność klubu sportowego, polegająca na świadczeniu przewozów szkolnych młodzieży dla Urzędu Gminy w K., będzie podlegać zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych w trybie art. 17 pkt 4 ww. ustawy" - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Soli uznał, co następuje:


W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.


Stosownie do treści art. 14a § 2 Ordynacji podatkowej, podatnik zaprezentował stanowisko, że dochód uzyskiwany z działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług transportowych, który jest w całości przekazywany na wydatki związane z działalnością klubu takie jak: zakup sprzętu sportowego, opłaty sędziowskie, płace instruktorów, dowóz zawodników na mecze i badania lekarskie - jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym w myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.


Mając na uwadze treść oraz zakres zapytania a także przytoczone przepisy prawa Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Soli wyraża następującą ocenę prawną stanowiska pytającego:


Zgodnie z treścią wskazanego powyżej art. 17 ust. 1 pkt 4 zwolnione od podatku są m.in. dochody podatników, których celem statutowym jest działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu. Natomiast w ust. 1a ww. art. 17 zawarto zastrzeżenie, że zwolnienie o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy:


  • dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 % oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego,
  • dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k,
  • dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.


Tym samym zwolnienie zawarte w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 4 jest zwolnieniem warunkowym, dla skorzystania z którego podatnik musi spełnić dwa warunki:


  • jego celem musi być działalność wymieniona w tym przepisie (przy czym statut może przewidywać również inne cele działalności);
  • uzyskane dochody muszą być przeznaczone wyłącznie na cele wskazanej przez ustawodawcę działalności statutowej.


W statucie Miejskiego Klubu Sportowego P. w K. jako cele klubu wskazano objęcie zajęciami sportowymi wszystkich członków klubu, wytwarzanie atmosfery koleżeństwa i kolektywnego współdziałania w kierowaniu rozwojem sportu w klubie oraz organizowanie stałych i systematycznych zajęć sportowych celem umożliwienia członkom zdobywania klas sportowych w poszczególnych dyscyplinach sportowych. Jako środki realizowania powyższych celów wskazano:


  • propagowanie wychowania fizycznego i sportu;
  • organizowanie zawodów i imprez sportowych o jak najlepsze wyniki sportowe;
  • organizowanie obozów, kursów-szkółek sportowych itp.;
  • konserwacja i rozbudowa własnych obiektów sportowych.


Z przytoczonych powyżej treści wynika, że MKS P. w K. należy do podatników, których celem statutowym jest działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu.


Równocześnie tutejszy organ podatkowy analizując cele na które, jak wskazuje podatnik w ww. zapytaniu, zostanie przekazany dochód uzyskany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej takie jak: zakup sprzętu sportowego, opłaty sędziowskie, płace instruktorów, dowóz zawodników na mecze i badania lekarskie ustalił, że charakter powyższych wydatków wskazuje na bezpośrednią realizację celów przewidzianych w statucie.


Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że źródło dochodów podatnika nie znajduje się wśród wskazanych powyżej rodzajów działalności wykluczających zwolnienie od podatku, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Soli podziela stanowisko podatnika, że uzyskane przez MKS P. w K. dochody z tytułu świadczenia usług transportowych przekazane na cele wskazane w ww. zapytaniu, jako służące realizacji działalności statutowej preferowanej przez ustawodawcę będą objęte zwolnieniem z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.


Interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego udzielono w podanym stanie faktycznym w oparciu o obowiązujące w dacie jej wydania przepisy prawa.


W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji postanowienia.


Od postanowienia służy Stronie, na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 236 § 2 i art. 239 Ordynacji podatkowej, prawo wniesienia za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowej Soli zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.


Niniejsza interpretacja, w oparciu o art. 14b § 2 Ordynacji podatkowej, nie jest wiążąca dla Podatnika lecz wiąże właściwe dla Podatnika organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, w odniesieniu do zadanego pytania i przytoczonego w postanowieniu stanu faktycznego.


Składając zażalenie Strona zobowiązana jest załączyć, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 ze zm.), opłatę skarbową w znakach skarbowych w wysokości 5,00 zł od podania oraz w wysokości 0,50 zł od załącznika.

2005-01-28
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!