Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-233/10-2/AM

  
Słowa kluczowe: cele statutowe, dotacja, jednostka samorządu terytorialnego, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwolnienia przedmiotowe
Data: 2010-06-28

Istota interpretacji:

Czy zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o pop w Instytucji wydatki na PFRON, które finansowane są dotacją otrzymaną z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych?


INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia z dnia 15.04.2010 r. (data wpływu 19.04.2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania przychodów pochodzących z budżetu jednostki samorządu terytorialnego –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19.04.2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania przychodów pochodzących z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest samorządową instytucją kultury (osoba prawna, wpisaną w dniu 2 stycznia 2008 roku do rejestru instytucji kultury), korzystającą ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie treści art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) - dalej ustawa o pdop.

Działalność Wnioskodawcy w 2009 r. finansowana jest niemal w 83% przez jednostkę samorządu terytorialnego w formie dotacji.

Otrzymana dotacja pokrywa koszty działalności Jednostki w tym wpłaty na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. z 2008 r. Dz. U. Nr 14, poz. 92 ze zm.).

Wobec tego dokonane wpłaty na PFRON finansowane są w całości dotacją budżetową podmiotową. Zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 pkt 36 ustawy o pdop, Wnioskodawca nie zalicza wydatków na PFRON do kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie natomiast z treścią art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, wolne od podatku są dochody podatników, których celem statutowym jest m.in. działalność kulturalna - w części przeznaczonej na te cele, co w praktyce oznacza, że wpłaty na PFRON, jako niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, wpływają na zwiększenie dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych – ponieważ, jak wskazuje Wnioskodawca zdaniem organów podatkowych nie są wydatkami poniesionymi na cele statutowe. W myśl jednak treści art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o pdop, wolne od podatku są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach.

Zdaniem Wnioskodawcy z kolei treść ww. przepisu podatkowego daje możliwość zwolnienia z podatku kwot wydatkowanych na PFRON, ponieważ w całości finansowane są dotacją jednostki samorządu terytorialnego.

Dodatkowo Wnioskodawca wskazał, iż mecenat i nadzór nad Wnioskodawcą sprawuje: Prezydent Miasta Stołecznego W., za pośrednictwem Biura Kultury.

Do podstawowych zadań Wnioskodawcy, zgodnie z § 6 statutu, należy:

  1. Prezentacja, kultywowanie oraz upowszechnianie narodowego i światowego dorobku muzycznego,
  2. Edukacja muzyczna i wychowanie dzieci i młodzieży jako przyszłych odbiorców i współtwórców kultury narodowej,
  3. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi talentów i twórczości muzycznej,
  4. Promocja W. i jej dorobku kulturalnego,
  5. Współorganizacja i realizacja festiwali
  6. Utworzenie i realizacja stałego sezonu artystycznego w W..

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o pop w Instytucji wydatki na PFRON, które finansowane są dotacją otrzymaną z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o pdop wydatki na PFRON, sfinansowane z dotacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Wydatki sfinansowane z powyższej dotacji nie stanowią jednocześnie kosztów uzyskania przychodów w myśl treści art. 16 ust. 1 pkt 36 ustawy o pdop. Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca odwołał się do treści pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu z dnia 08.08.2006 r. (sygn.: US. II-423/4/2006).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ze zm.) – dalej: ustawa, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele.

Na podstawie art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 tego artykułu, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów.

Z kolei – w myśl art. 17 ust. 1a pkt 2 tejże ustawy zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Z powyższych przepisów wynika, iż zwolnienie zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 4 jest zwolnieniem warunkowym. Dla skorzystania z tego zwolnienia podatnik musi spełnić łącznie dwie przesłanki:

  • jego celem musi być działalność wymieniona w tym przepisie, przy czym statut może przewidywać również inne cele działalności,
  • uzyskane dochody muszą być przeznaczone wyłącznie na cele preferowanej przez ustawodawcę działalności statutowej, a następnie wydatkowane na te cele bez względu na termin.

Stosownie zaś do treści art. 16 ust. 1 pkt 36 updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wpłat, o których mowa w art. 21 ust. 1 i w art. 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zm.).

Jak słusznie wskazał Wnioskodawca w opisie zdarzenia przyszłego wpłaty na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów wpływają zatem na zwiększenie dochodu w rozumieniu przepisów podatkowych. Dochody te nie korzystają również ze zwolnienia od podatku ponieważ nie zostały przeznaczone na działalność statutową. PFRON jest bowiem funduszem celowym realizującym zadania określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Należy również zwrócić uwagę, iż wpłaty dokonywane na PFRON mają charakter sanacyjny, z tytułu nie zapewniania wymaganego poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Nie będzie miał również zastosowania cytowany przepis art. 17 ust. 1b, ponieważ wydatki te nie stanowią podatków w świetle obowiązujących przepisów prawa.

Natomiast zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach.

Natomiast w myśl art. 16 ust. 1 pkt 58 do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a,23,24,42,47,48,52 i 53, lub ze środków, o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)

W przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym działalność Wnioskodawcy finansowana jest niemal w 83% przez jednostkę samorządu terytorialnego dotacja ta pokrywa m.in. wskazane wyżej wpłaty na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W świetle powyższego należy stwierdzić, iż dochód pochodzący z dotacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań Wnioskodawcy korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Należy również wskazać, iż z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych koreluje przepis art. 16 ust. 1 pkt 58 przedmiotowej ustawy, który stanowi, iż nie uważa się za koszt uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47, 48,52 i 53, lub ze środków, o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.). W związku z powyższym nie znajdzie zastosowania wskazany przez Wnioskodawcę przepis art. 16 ust. 1 pkt 36.

A zatem wydatki sfinansowane dotacją z budżetu jednostki samorządu terytorialnego nie stanowią kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Reasumując, otrzymana dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi dochód wolny od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednocześnie wydatki bezpośrednio sfinansowane z tejże dotacji m.in. wpłaty na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.


2010-06-28
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!