Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/423-0048/07/AK

  
Słowa kluczowe: okres rozliczeniowy, rok podatkowy, rozpoczęcie działalności gospodarczej, zawiadomienie, zeznanie podatkowe
Data: 2007-03-16

Pytanie:

Wątpliwości Podatnika budzi czy Spółka, która rozpoczęła działalność 21 listopada 2006r. ma obowiązek powiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego o przyjętym roku podatkowym trwającym od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność, tj. 31 grudnia 2007 roku.


POSTANOWIENIE

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), w sprawie roku podatkowego spółki rozpoczynającej działalność w drugiej połowie roku kalendarzowego

stwierdza, że stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

W dniu 16 listopada 2006r. Spółka z o.o. złożyła w Urzędzie Skarbowym zgłoszenie identyfikacyjne NIP-2 z zaświadczeniem o nadaniu nr REGON oraz umową Spółki. Zgodnie z postanowieniami umowy Spółki rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, zaś pierwszy rok obrotowy trwa do 31 grudnia 2007r.

Wątpliwości Podatnika budzi czy Spółka, która rozpoczęła działalność 21 listopada 2006r. ma obowiązek powiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego o przyjętym roku podatkowym trwającym od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność, tj. 31 grudnia 2007 roku.

Zdaniem Wnioskodawcy Spółka nie ma obowiązku powiadamiania urzędu skarbowego o skorzystaniu z uprawnień wynikających z art. 8 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, obowiązek taki ciąży bowiem na podatniku, który dokonał wyboru roku podatkowego innego niż kalendarzowy.

Na tle przedstawionego we wniosku stanu faktycznego Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku stwierdza, co następuje:

Ogólną definicję roku podatkowego zawiera art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.), który stanowi, iż rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej.

Przepisy dotyczące roku podatkowego dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych określone są w art. 8 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.). Ustawa daje podatnikom możliwość wyboru roku podatkowego innego niż kalendarzowy, a także zawiera określenie roku podatkowego w sytuacjach szczególnych.

Zgodnie z generalną zasadą, wyrażoną w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992r. rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych.

W świetle art. 8 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 15.02.1992r. zawiadomienia o którym mowa w ust. 1, tj. zawiadomienia o wyborze roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy, podatnicy dokonują najpóźniej:

- w terminie 30 dni licząc od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego - w przypadku podatników kontynuujących działalność (art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 15.02.1992r.),

- w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności - w przypadku podatników rozpoczynających działalność (art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 15.02.1992r.).

Odstępstwo od zasady przewidzianej w art. 8 ust. 1 przywołanej ustawy podatkowej, stanowią regulacje, które dotyczą podatników rozpoczynających działalność oraz dotyczące podatników, dla których przepisy szczególne wprowadzają obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 15.02.1992r. w przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności, pierwszy rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego albo do ostatniego dnia wybranego roku podatkowego, nie dłużej jednak niż dwanaście kolejnych miesięcy kalendarzowych.

Na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 15.02.1992r. w przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrania roku podatkowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym, pierwszy rok podatkowy może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność.

W świetle powołanych przepisów pierwszy rok podatkowy podatnika, który rozpoczął działalność i nie zgłosił wyboru roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy będzie zależał od tego, w której części roku kalendarzowego podatnik rozpoczął działalność. W sytuacji gdy Spółka rozpoczyna działalność w pierwszej połowie roku kalendarzowego jej pierwszy rok podatkowy obejmuje okres od dnia rozpoczęcia działalności do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym Spółka rozpoczęła działalność, tzn. rok będzie krótszy niż 12 kolejnych pełnych miesięcy.

Natomiast jeżeli Spółka rozpoczyna działalność w drugiej połowie roku kalendarzowego ma możliwość przedłużenia trwania roku podatkowego od dnia rozpoczęcia działalności do końca następnego roku kalendarzowego. Decyzja o przyjęciu okresu trwania pierwszego roku podatkowego według zasady określonej w art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 15.02.1992r. należy do Podatnika, bez konieczności wcześniejszego zawiadomienia organu podatkowego.

Jak wyżej stwierdzono obowiązek złożenia zawiadomienia, o którym mowa w art. 8 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 15.02.1992r. dotyczy wyboru roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy. Z kolei możliwość przedłużenia pierwszego roku podatkowego (do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność), która przysługuje Podatnikom rozpoczynającym działalność w drugiej połowie roku kalendarzowego, nie jest jednoznaczna ze zmianą roku podatkowego, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992r., ponieważ z zasady przysługuje wyłącznie jednostkom, których rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy.

W umowie Spółki określono, że rok wybrany przez Spółkę pokrywa się z kalendarzowym. W świetle powyższego Spółka, która rozpoczęła działalność w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrała rok podatkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym może podjąć decyzję, że jej pierwszy rok podatkowy będzie trwał od dnia rozpoczęcia działalności (21.11.2006r.) do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym Spółka rozpoczęła działalność (31.12.2007r.). W takim przypadku Spółka nie jest zobowiązana do złożenia zeznania podatkowego CIT-8 za okres 21.11.2006 - 31.12.2006r.

Reasumując w ocenie tut. Organu podatkowego prawidłowe jest stanowisko Podatnika, iż Spółka nie miała obowiązku powiadamiania Urzędu Skarbowego o skorzystaniu z uprawnień wynikających z art. 8 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z którego wynika, że w przypadku rozpoczęcia działalności w drugiej połowie roku kalendarzowego, pierwszy rok podatkowy może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność. Obowiązek taki ciąży bowiem na podatniku, który dokonał wyboru roku podatkowego innego niż kalendarzowy.


2007-03-16
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!