Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


Podatek dochodowy od osób prawnych --> Pobór podatku --> Zeznania podatkowe

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-694/12-4/RS
  1. Czy dokonując rocznych rozliczeń podatkowych Stowarzyszenie sporządza jedno sprawozdanie finansowe jako Stowarzyszenie i jedno zeznanie CIT-8, czy powinno sporządzać dwa sprawozdania finansowe i składać dwie deklaracje CIT-8 odrębnie dla Szkoły i odrębnie dla Stowarzyszenia ? 2. Czy powinna być prowadzona odrębna ewidencja Szkoły i odrębna Stowarzyszenia ?3. Czy opodatkowane są dochody sklepiku szkolnego prowadzonego przez samorząd szkolny i jak powinna być prowadzona ewidencja ?Przedmiotem interpretacji jest odpowiedź na pytanie oznaczone nr 1 w części dotyczącej obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych i składania formularzy CIT-8 w związku z prowadzeniem przez Stowarzyszenie Publicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola oraz nr 3 w części dotyczącej możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez sklepik szkolny prowadzony przez samorząd szkolny w ww. Szkole. W zakresie pytania oznaczonego nr 2 oraz nr 1 i 3 w części dotyczącej prowadzenia ewidencji rachunkowej (prowadzenia ksiąg rachunkowych), tj. w zakresie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zostanie wydane odrodne rozstrzygnięcie.
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-582/12-3/DG
  za nieprawidłowe należy uznać stanowisko zgodnie z którym: "w kalkulacji zaliczki na podatek dochodowy za miesiąc, w którym doszłoby do podziału, byłby zobligowany do zapłaty zaliczki w wysokości wynikającej z kalkulacji dokonanej za okres, w którym dojdzie do podziału, ale już bez uwzględnienia wartości przychodów i kosztów ich uzyskania "przejętych" przez NewCo. Jeżeli tak skalkulowana zaliczka będzie większa od sumy zaliczek zapłaconych od początku roku, Wnioskodawca zapłaci różnicę w terminie ustawowym, tj. do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Zdaniem Wnioskodawcy nie będzie on jednak zobligowany do zapłaty jakichkolwiek odsetek karnych, gdyż konieczność dopłacenia zaliczki na podatek nie będzie powodowała powstania u Wnioskodawcy zaległości podatkowej."
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-512/12-3/RS
  Czy u komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej, będącego jednocześnie akcjonariuszem i biorącego udział w podziale zysku tej spółki proporcjonalnie do objętych i opłaconych akcji, za datę powstania przychodu z tego tytułu należy uznać datę prawomocnej uchwały o podziale zysku z tych akcji i jego wypłacie podjętej przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej zgodnie z art. 146 par. 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, czy też zobowiązany jest on co miesiąc ustalać przychód i koszty ze spółki komandytowo-akcyjnej proporcjonalnie do prawa w udziale w jej zysku z tych akcji i łączyć z pozostałymi swoimi przychodami i kosztami?
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-330/12/BG
  1. Czy Spółka ma prawo odliczyć potrącony przez kontrahenta zagranicznego podatek u źródła w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8) za rok, w którym nastąpiło potrącenie podatku u źródła?2. Czy Spółka może odliczyć pełną wysokość potrąconego podatku, czy powinna go obliczyć od zysku pomiędzy przychodami a kosztami na projekcie dotyczącym danego kontrahenta?3. Według jakiego kursu walut przeliczyć na polskie złote kwotę potrąconego podatku u źródła?4. W jakiej deklaracji i w której pozycji Spółka winna wykazać kwotę podatku u źródła podlegającą odliczeniu?
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-349/12/CzP
  "Czy Wnioskodawca, jako kościelna osoba prawna, ma obowiązek sporządzania i składania do Urzędu Skarbowego zeznania CIT-8 wraz z załącznikami oraz sprawozdania finansowego z działalności statutowej opisanej wyżej?
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-360/11-5/JG
  Czy w sytuacji, gdy rozliczenie połączenia nastąpi metodą łączenia udziałów, a księgi rachunkowe B na dzień połączenia nie zostaną zamknięte (na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o rachunkowości), A w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty na formularzu CIT-8 składanym za rok, w którym nastąpiło połączenie spółek, poza swoimi przychodami i kosztami ich uzyskania uwzględni również sumę przychodów i kosztów B za okres od początku roku podatkowego do dnia połączenia, również w przypadku, gdy wysokość kosztów B będzie wyższa od wysokości przychodów (tj. różnica między kosztami a przychodami nie będzie traktowana jako strata w rozumieniu art. 7 ust. 3 pkt 4 i art. 7 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)?
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-360/11-4/JG
  Czy w sytuacji, gdy rozliczenie połączenia A i B nastąpi metodą łączenia udziałów, a księgi rachunkowe B zgodnie z przysługującym prawem nie zostaną zamknięte na dzień połączenia, nie dojdzie do zakończenia roku podatkowego B? W konsekwencji, A, jako następca prawny B, nie będzie miała obowiązku złożenia odrębnego zeznania o wysokości osiągniętego przez B dochodu lub poniesionej przez niego straty na formularzu CIT-8 i wpłaty ewentualnego podatku należnego albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku do dnia połączenia A i B?
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-486/11-5/RS
  1. Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w SKA, w razie zaistnienia opisanych zdarzeń przyszłych, przychód po jego stronie powstanie jedynie w momencie faktycznego otrzymania przez niego Dywidendy z SKA? 2. Czy w związku z tym, zaliczkę na podatek dochodowy od osób prawnych Wnioskodawca będzie zobowiązany zapłacić jedynie za miesiąc, w którym faktycznie otrzyma on wypłatę Dywidendy z SKA? 3. Jak należy określić podstawę opodatkowania (przychody oraz koszty uzyskania przychodu) dla faktycznie otrzymanych dochodów Akcjonariusza?
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-472/11-6/RS
  1. Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w SKA, w razie zaistnienia opisanych zdarzeń przyszłych, przychód po jego stronie powstanie jedynie w momencie faktycznego otrzymania przez niego Dywidendy z SKA? 2. Czy w związku z tym, zaliczkę na podatek dochodowy od osób prawnych Wnioskodawca będzie zobowiązany zapłacić jedynie za miesiąc, w którym faktycznie otrzyma on wypłatę Dywidendy z SKA? 3. Jak należy określić podstawę opodatkowania (przychody oraz koszty uzyskania przychodu) dla faktycznie otrzymanych dochodów Akcjonariusza?
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-473/11-6/RS
  1. Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w SKA, w razie zaistnienia opisanych zdarzeń przyszłych, przychód po jego stronie powstanie jedynie w momencie faktycznego otrzymania przez niego Dywidendy z SKA?2. Czy w związku z tym, zaliczkę na podatek dochodowy od osób prawnych Wnioskodawca będzie zobowiązany zapłacić jedynie za miesiąc, w którym faktycznie otrzyma on wypłatę Dywidendy z SKA?3. Jak należy określić podstawę opodatkowania (przychody oraz koszty uzyskania przychodu) dla faktycznie otrzymanych dochodów Akcjonariusza?
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-310/11-2/AG
  Skutki podatkowe połączenia spółek.
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-470/11-4/RS
  1. Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w SKA, w razie zaistnienia opisanych zdarzeń przyszłych, przychód po jego stronie powstanie jedynie w momencie faktycznego otrzymania przez niego Dywidendy z SKA? 2. Czy w związku z tym, zaliczkę na podatek dochodowy od osób prawnych Wnioskodawca będzie zobowiązany zapłacić jedynie za miesiąc, w którym faktycznie otrzyma on wypłatę Dywidendy z SKA? 3. Jak należy określić podstawę opodatkowania (przychody oraz koszty uzyskania przychodu) dla faktycznie otrzymanych dochodów Akcjonariusza?
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-36/11-4/MS
  Czy Spółka Przejmowana, w rozliczeniu (w tym w szczególności w zeznaniu rocznym, o którym mowa w art. 27 ust. 1 UPodPraw) za rok podatkowy rozpoczynający się 1 stycznia 2011 roku i kończący się w dniu zamknięcia ksiąg podatkowych Spółki Przejmowanej, będzie miała prawo do uwzględnienia Straty Podatkowej - z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art.: 7 ust. 5 UPod Praw?
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-215/11-2/RS
  Czy w przypadku wypłaty przez SKA dywidendy na rzecz akcjonariusza, Wnioskodawca powinien rozliczyć przychód uzyskany z tytułu udziału w zysku SKA poprzez zapłatę zaliczki na podatek dochodowy dopiero w miesiącu, w którym powstało po jego stronie roszczenie o wypłatę dywidendy?
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-216/11-2/RS
  Czy w przypadku wypłaty przez SKA dywidendy na rzecz akcjonariusza, Wnioskodawca powinien rozliczyć przychód uzyskany z tytułu udziału w zysku SKA poprzez zapłatę zaliczki na podatek dochodowy dopiero w miesiącu, w którym powstało po jego stronie roszczenie o wypłatę dywidendy?
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-214/11-2/RS
  Czy w przypadku wypłaty przez SKA dywidendy na rzecz akcjonariusza, Wnioskodawca powinien rozliczyć przychód uzyskany z tytułu udziału w zysku SKA poprzez zapłatę zaliczki na podatek dochodowy dopiero w miesiącu, w którym powstało po jego stronie roszczenie o wypłatę dywidendy?
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-213/11-2/RS
  Czy w przypadku wypłaty przez SKA dywidendy na rzecz akcjonariusza, Wnioskodawca powinien rozliczyć przychód uzyskany z tytułu udziału w zysku SKA poprzez zapłatę zaliczki na podatek dochodowy dopiero w miesiącu, w którym powstało po jego stronie roszczenie o wypłatę dywidendy?
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-904/10-5/RS
  Czy w przypadku wypłaty przez spółkę komandytowo-akcyjną dywidendy na rzecz akcjonariusza, Wnioskodawca powinien rozliczyć przychód uzyskany z tytułu udziału w zysku w ww. spółce poprzez zapłatę zaliczki na podatek dochodowy dopiero w miesiącu, w którym powstało po jego stronie roszczenie o wypłatę dywidendy?
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-910/10-5/RS
  Czy w przypadku wypłaty przez spółkę komandytowo-akcyjną dywidendy na rzecz akcjonariusza, Wnioskodawca powinien rozliczyć przychód uzyskany z tytułu udziału w zysku w ww. spółce poprzez zapłatę zaliczki na podatek dochodowy dopiero w miesiącu, w którym powstało po jego stronie roszczenie o wypłatę dywidendy?
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-906/10-5/RS
  Czy w przypadku wypłaty przez spółkę komandytowo-akcyjną dywidendy na rzecz akcjonariusza, Wnioskodawca powinien rozliczyć przychód uzyskany z tytułu udziału w zysku w ww. spółce poprzez zapłatę zaliczki na podatek dochodowy dopiero w miesiącu, w którym powstało po jego stronie roszczenie o wypłatę dywidendy?
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-909/10-5/RS
  Czy w przypadku wypłaty przez spółkę komandytowo-akcyjną dywidendy na rzecz akcjonariusza, Wnioskodawca powinien rozliczyć przychód uzyskany z tytułu udziału w zysku w ww. spółce poprzez zapłatę zaliczki na podatek dochodowy dopiero w miesiącu, w którym powstało po jego stronie roszczenie o wypłatę dywidendy?
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-907/10-5/RS
  Czy w przypadku wypłaty przez spółkę komandytowo-akcyjną dywidendy na rzecz akcjonariusza, Wnioskodawca powinien rozliczyć przychód uzyskany z tytułu udziału w zysku w ww. spółce poprzez zapłatę zaliczki na podatek dochodowy dopiero w miesiącu, w którym powstało po jego stronie roszczenie o wypłatę dywidendy?
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-903/10-5/RS
  Czy w przypadku wypłaty przez spółkę komandytowo-akcyjną dywidendy na rzecz akcjonariusza, Wnioskodawca powinien rozliczyć przychód uzyskany z tytułu udziału w zysku w ww. spółce poprzez zapłatę zaliczki na podatek dochodowy dopiero w miesiącu, w którym powstało po jego stronie roszczenie o wypłatę dywidendy?
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-908/10-5/RS
  Czy w przypadku wypłaty przez spółkę komandytowo-akcyjną dywidendy na rzecz akcjonariusza, Wnioskodawca powinien rozliczyć przychód uzyskany z tytułu udziału w zysku w ww. spółce poprzez zapłatę zaliczki na podatek dochodowy dopiero w miesiącu, w którym powstało po jego stronie roszczenie o wypłatę dywidendy?
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-900/10-5/RS
  Czy w przypadku wypłaty przez spółkę komandytowo-akcyjną dywidendy na rzecz akcjonariusza, Wnioskodawca powinien rozliczyć przychód uzyskany z tytułu udziału w zysku w ww. spółce poprzez zapłatę zaliczki na podatek dochodowy dopiero w miesiącu, w którym powstało po jego stronie roszczenie o wypłatę dywidendy?
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-905/10-5/RS
  Czy w przypadku wypłaty przez spółkę komandytowo-akcyjną dywidendy na rzecz akcjonariusza, Wnioskodawca powinien rozliczyć przychód uzyskany z tytułu udziału w zysku w ww. spółce poprzez zapłatę zaliczki na podatek dochodowy dopiero w miesiącu, w którym powstało po jego stronie roszczenie o wypłatę dywidendy?
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-791/10-2/DG
  Czy w związku z planowanym połączeniem i wykreśleniem spółki przejmowanej z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku nie zamykania ksiąg rachunkowych w Spółce przejmowanej, powinna złożyć jedno zeznanie CIT-8 za rok, w którym nastąpi połączenie, za obie spółki (ale w imieniu tylko Wnioskodawcy) w terminie do końca trzeciego miesiąca następnego roku podatkowego (do 31 marca 2011r. w przypadku rejestracji połączenia w 2010 r.) i w tym zeznaniu powinna wykazać osiągnięte przez Wnioskodawcę przychody podlegające opodatkowaniu i poniesione koszty uzyskania przychodów łącznie z przychodami i kosztami ich uzyskania, jakie miała w roku połączenia (do dnia połączenia) Spółka Przejmowana, także jeśli koszty uzyskania przychodów poniesione przez Spółkę przejmowaną na dzień połączenia od początku roku podatkowego przewyższą sumę uzyskanych przez tą spółkę przychodów podlegających opodatkowaniu? Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1 powyżej, w sytuacji, której dotyczy niniejszy wniosek, w odniesieniu do sumy przychodów Spółki przejmowanej i kosztów ich uzyskania za rok połączenia (2010 r. w przypadku rejestracji połączenia przez sąd do 31 grudnia 2010 r.), ujmowanych łącznie z przychodami i kosztami Spółki za ten rok, nie będzie miał zastosowania art. 7 ust. 3 pkt 4 i ust. 4 ustawy o PDOP?
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-902/10-3/RS
  Czy w przypadku wypłaty przez spółkę komandytowo-akcyjną dywidendy na rzecz akcjonariusza, Wnioskodawca powinien rozliczyć przychód uzyskany z tytułu udziału w zysku w ww. spółce poprzez zapłatę zaliczki na podatek dochodowy dopiero w miesiącu, w którym powstało po jego stronie roszczenie o wypłatę dywidendy?
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-887/10-3/RS
  Czy w przypadku wypłaty przez spółkę komandytowo-akcyjną dywidendy na rzecz akcjonariusza, Wnioskodawca powinien rozliczyć przychód uzyskany z tytułu udziału w zysku w ww. spółce poprzez zapłatę zaliczki na podatek dochodowy dopiero w miesiącu, w którym powstało po jego stronie roszczenie o wypłatę dywidendy?
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-901/10-3/RS
  Czy w przypadku wypłaty przez spółkę komandytowo-akcyjną dywidendy na rzecz akcjonariusza, Wnioskodawca powinien rozliczyć przychód uzyskany z tytułu udziału w zysku w ww. spółce poprzez zapłatę zaliczki na podatek dochodowy dopiero w miesiącu, w którym powstało po jego stronie roszczenie o wypłatę dywidendy?
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-899/10-3/RS
  Czy w przypadku wypłaty przez spółkę komandytowo-akcyjną dywidendy na rzecz akcjonariusza, Wnioskodawca powinien rozliczyć przychód uzyskany z tytułu udziału w zysku w ww. spółce poprzez zapłatę zaliczki na podatek dochodowy dopiero w miesiącu, w którym powstało po jego stronie roszczenie o wypłatę dywidendy?
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1134/10-4/NS; ILPB3/423-850/10-4/JG
  Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotyczącej zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie określenia daty rozpoczęcia działalności oraz podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku składania deklaracji CIT.
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1024/10/BG
  Czy rok 2008 to dla Spółki 2 lata podatkowe czy 3 lata podatkowe?
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-852/10/BG
  w zakresie obowiązku złożenia zeznania podatkowego
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-257a/10/MK
  Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w przypadku połączenia przez przejęcie Spółki, gdy rozliczenie połączenia następuje metodą łączenia udziałów i na dzień połączenia nie będą zamykane księgi rachunkowe Spółki - na podstawie art. 93 § 1 pkt 1 w związku z § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej w związku z art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 6 oraz art. 12 ust. 3 pkt 2 ustawy o rachunkowości w związku z art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychody i koszty podatkowe osiągnięte przez Spółkę w roku połączenia, tj. w 2010 r. do dnia połączenia powinny zostać zsumowane z przychodami i kosztami podatkowymi osiągniętymi przez Wnioskodawcę w roku połączenia i wykazane łącznie w jednym rozliczeniu podatkowym złożonym przez Wnioskodawcę?
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-307/10-4/AM
  obowiązek złożenia sprawozdania finansowego wraz z uchwałą zatwierdzającą do Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego.
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-177/10-2/PD
  CIT - w zakresie określenia podstawy opodatkowania, momentu powstania przychodu oraz sposobu i terminu zapłaty zaliczek na podatek dochodowy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu Akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-92/10-4/ER
  W jaki sposób powinny być uiszczane zaliczki na podatek CIT za miesiąc, w którym dojdzie do połączenia i miesiące następne trwającego roku podatkowego?
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-263/10/MO
  Czy należy sporządzić zeznanie roczne o wysokości dochodu CIT-8 za 2009 r. wspólne, czy odrębne dla każdej spółki, a jeżeli odrębne, to czy na spółce przejmującej spoczywa obowiązek złożenia zeznania CIT-8 za 2009 r. dla przejętych spółek B i C, w jakim terminie i do których organów podatkowych i jak będzie ustalona podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-5/10-4/MS
  Czy zawarte w art. 27 ust 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych sformułowanie "podatnicy obowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego" dotyczy również podatkowej grupy kapitałowej?
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-71/10-3/DG
  1) W jakim momencie Spółka powinna zmniejszyć swoje przychody na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, biorąc pod uwagę art. 12 ust. 3 w/w ustawy, w związku z wystawieniem faktur korygujących w styczniu 2010 r. związanych z otrzymanym zwrotem towarów lub błędną ceną wykazaną w pierwotnej fakturze sprzedaży, dotyczących sprzedaży grudniowej w 2009 r.? 2) Czy prawidłowe jest uwzględnienie dokonanej korekty na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w miesiącu powstania pierwotnego obowiązku podatkowego z tytułu dokonanej dostawy towarów, czy w miesiącu wystawienia przez Spółkę faktury korygującej?
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-91/10-2/ER
  Czy każdorazowo z chwilą zamknięcia, zgodnie z UoR, ksiąg rachunkowych oraz sporządzenia sprawozdania finansowego na tę datę w procesie konsolidacji, nastąpi zakończenie roku podatkowego spółek przejmowanych / spółki przejmowanej oraz powstanie obowiązek złożenia przez Spółkę, jako następcę prawnego spółek przejmowanych / spółki przejmowanej zeznania rocznego CIT-8 za okres od rozpoczęcia przez spółki przejmowane / spółkę przejmowaną roku podatkowego do dnia połączenia?
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-10/10-4/ER
  zakończenie roku podatkowego spółek przejmowanych w wyniku połączenia spółek metodą inkorporacji
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-11/10-4/ER
  Spółka przejmująca po połączeniu (bez względu na to czy spółka przejmowana będzie zamykała księgi rachunkowe na dzień połączenia, czy też nie), winna opłacać zaliczki w uproszczonej formie w wysokości w jakiej były one opłacane przed połączeniem, bez uwzględniania zaliczek na podatek dochodowy spółek przejmowanych.
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-7/10-5/ŁM
  Do jakiego urzędu skarbowego, przez jaki podmiot i z uwzględnieniem jakich danych źródłowych, powinna zostać złożona deklaracja CIT-8 za rok połączenia?
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-979/09-2/JG
  W których miesiącach powstanie przychód podatkowy w przypadku dostaw energii trakcyjnej w przedstawionym przez Spółkę zdarzeniu przyszłym?
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-892/09-7/MS
  12. Czy uzyskiwanie przez spółkę jako wspólnika spółki osobowej przychodów z tytułu udziału w spółce osobowej i łączenie ich z innymi przychodami zgodnie z art. 5 updop, będzie miało wpływ na możliwość wpłacania przez spółkę zaliczek na podatek dochodowy w trybie, o którym mowa w art. 25 ust. 6 updop (tzw. forma uproszczona)?
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-896/09-7/MS
  12. Czy uzyskiwanie przez spółkę jako wspólnika spółki osobowej przychodów z tytułu udziału w spółce osobowej i łączenie ich z innymi przychodami zgodnie z art. 5 updop, będzie miało wpływ na możliwość wpłacania przez spółkę zaliczek na podatek dochodowy w trybie, o którym mowa w art. 25 ust. 6 updop (tzw. forma uproszczona)?
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-895/09-7/MS
  Czy uzyskiwanie przez spółkę jako wspólnika spółki osobowej przychodów z tytułu udziału w spółce osobowej i łączenie ich z innymi przychodami zgodnie z art. 5 updop, będzie miało wpływ na możliwość wpłacania przez spółkę zaliczek na podatek dochodowy w trybie, o którym mowa w art. 25 ust. 6 updop (tzw. forma uproszczona)?
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-893/09-7/MS
  12. Czy uzyskiwanie przez spółkę jako wspólnika spółki osobowej przychodów z tytułu udziału w spółce osobowej i łączenie ich z innymi przychodami zgodnie z art. 5 updop, będzie miało wpływ na możliwość wpłacania przez spółkę zaliczek na podatek dochodowy w trybie, o którym mowa w art. 25 ust. 6 updop (tzw. forma uproszczona)?
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1048/09/MO
  Czy Spółka jest zobowiązana do rozliczenia roku podatkowego 2008 kalendarzowo tj. 01.01-31-12.2008 r., poprzez zamknięcie ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2008 r. i złożenie korekty CIT-8 za okres 01.01-11.11.2008 r. (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)?
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1609/09/MO
  Czy w związku z oddaleniem przez Sąd wniosku spółki o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu i podjęciem przez Akcjonariuszy Spółki na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 07 sierpnia 2009r. uchwał o rozwiązaniu i otwarciu likwidacji spółki oraz o powołaniu likwidatora, należy dokonać zamknięcia ksiąg rachunkowych (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)?
 53. Postanowienie NSA, sygnatura: II FZ 522/09
  Czy zgodnie z § 6 ust. 2a rozporządzenia o MSSE, Spółka - po nabyciu prawa do korzystania ze zwolnienia w podatku CIT tj. od miesiąca następującego po spełnieniu warunków zezwolenia (poniesienie określonych nakładów inwestycyjnych oraz zatrudnienie nowych pracowników) - będzie mogła dokonać korekty złożonych deklaracji podatkowych za okres od dnia wydania zezwolenia do dnia spełnienia w/w warunków określonych w zezwoleniu
  Uzasadnienie
  Postanowieniem z 24 września 2009 r., III SA/Wa 1547/09, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przekazał sprawę ze skargi Firmy O. S.A. na zmianę interpretacji indywidualnej Ministra Finansów z 21 maja 2009 r., Nr DD5/8213/17/DZQ/09/PK-818, w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych do rozpoznania według właściwości Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Rzeszowie. W uzasadnieniu sąd wskazał, że pismem z 7 sierpnia 2009 r. Firma O. S.A. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na zmianę interpretacji indywidualnej Ministra Finansów z 21 maja 2009 r. z zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Sprawa została zarejestrowana w WSA w Warszawie pod sygn. akt III SA/Wa 1547/09, lecz nie wyznaczono dla niej terminu rozprawy. W związku z powyższym Wojewódzki Sąd Administracyjny powołując się między innymi na § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016, dalej rozporządzenie) wskazał, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie jest sądem właściwym do rozpoznania niniejszej sprawy. Z uwagi na fakt, że skarżąca ma siedzibę w D. (Woj. Podkarpackie) - zgodnie z § 1 pkt 10 rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 72, poz. 652, ze zm.) – właściwym miejscowo do rozpoznania ww. skargi będzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie. Jednocześnie sąd wskazał, iż dla prawidłowości przekazania sprawy do rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie nie ma znaczenia fakt, iż przedmiotem skargi jest interpretacja indywidualna wydana na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (dalej: o.p.) lecz zmiana tej interpretacji, w podstawie prawnej, której wskazano art. 14e o.p. Zdaniem sądu § 1 pkt 1 rozporządzenia wskazuje, iż przekazaniu podlegają sprawy z zakresu działania ministra właściwego do spraw publicznych dotyczące wydawania w indywidualnych sprawach pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacje indywidualne), o których mowa w art. 14b o.p. Brzmienie tego przepisu zdaniem sądu wskazuje, iż przekazaniu do właściwych miejscowo wojewódzkich sądów administracyjnych podlegają wszystkie sprawy związane z wydaniem indywidualnych interpretacji prawa podatkowego, o których mowa w art. 14b o.p. Są to zatem zarówno sprawy ze skarg na interpretacje wydane na podstawie art. 14e o.p. czy też sprawy ze skarg na postanowienia o pozostawianiu wniosków o wydanie interpretacji bez rozpoznania. Przepis § 1 pkt 1 rozporządzenia wskazuje więc w ocenie sądu pierwszej instancji pewną kategorie spraw podlegającą przekazaniu – nie odnosi się on natomiast wyłącznie do jednego rodzaju rozstrzygnięcia podejmowanego w ramach tej kategorii spraw. Zdaniem sądu powyższa interpretacja jest zgodna z celem wydania rozporządzenia, którym było przekazanie wszystkich spraw związanych z wydaniem interpretacji indywidualnej sądom właściwym z uwagi na miejsce zamieszkania lub siedziby strony skarżącej. W zażaleniu na powyższe postanowienie Minister Finansów zaskarżył je w całości, zarzucając mu naruszenie § 1 pkt 1 rozporządzenia w zw. z art. 14b i art. 14e o.p. poprzez błędną ich wykładnię i ustalenie, iż przekazaniu podlegają wszystkie sprawy związane z wydawaniem indywidualnych interpretacji prawa podatkowego, zarówno sprawy ze skargi na interpretacje indywidualne wydane na podstawie art. 14b o.p. i ze skarg na zmiany interpretacji wydanych na podstawie art. 14e o.p. W związku z tak postawionym zarzutem wniesiono o uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości i zasądzenie na rzecz Ministra Finansów kosztów sądowych. W odpowiedzi na zażalenie spółka wniosła o jego oddalenie, popierając stanowisko zajęte przez sąd pierwszej instancji w zaskarżonym postanowieniu.
  Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
  Zażalenie zasługuje na uwzględnienie. Jak wynika z treści § 1 pkt 1 rozporządzenia rozpoznawanie spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych dotyczących wydawania w indywidualnych sprawach pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacje indywidualne), o których mowa w art. 14b o.p., przekazuje się wojewódzkim sądom administracyjnym, na których obszarze właściwości strona skarżącą zamieszkuje lub ma siedzibę. Art. 14b o.p. stanowi, że minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Natomiast art. 14e o.p. stanowi, że minister właściwy do spraw finansów publicznych może, z urzędu, zmieniać wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego dokonana przez sąd pierwszej instancji wykładnia § 1 pkt 1 rozporządzenia była nieprawidłowa. Należy zauważyć, że wykładnia językowa powyższego przepisu wskazuje przede wszystkim, że dotyczy on tylko interpretacji indywidualnych wydanych na podstawie art. 14b o.p. Treść tego przepisu nie nawiązuje do kwestii związanych ze zmianą interpretacji indywidualnej, ani tym bardziej ogólnej. Zdaniem sądu treść § 1 pkt 1 rozporządzenia nie daje zatem żadnych podstaw do przyjęcia na gruncie wykładni językowej, że ma on zastosowanie do art. 14e o.p. Tym bardziej, że czym innym w świetle przepisów ustawy Ordynacja podatkowa jest wydanie interpretacji a czym innym jej zmiana. Ponadto w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego brak jest w treści § 1 pkt 1 rozporządzenia sformułowań uprawniających do zastosowania wykładni rozszerzającej. Słusznie w zażaleniu podnosi Minister Finansów, że możliwe byłoby rozpoznanie spraw dotyczących zmian wydanych w indywidualnych sprawach pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego przez wojewódzkie sądy administracyjne właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedzibę skarżącego, gdyby ustawodawca w przywołanym rozporządzeniu posłużył się ogólnym zakresem spraw związanych z wydawaniem w indywidualnych sprawach pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego. Ustawodawca w przepisie kompetencyjnym wyraźnie ograniczył rozpoznawanie spraw do wydawanych indywidualnych interpretacji wskazanych w art. 14b o.p. Wbrew stanowisku wojewódzkiego sądu administracyjnego zawartego w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia § 1 pkt 1 rozporządzenia nie wskazuje ogólnie na kategorie spraw lecz w zdecydowany sposób je uszczegóławia. Skoro ustawodawca jednoznacznie stwierdził, iż komentowany przepis dotyczy spraw wydawania w indywidualnych sprawach pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego, o których mowa w art. 14b o.p., to tym samym jednoznacznie wyłączył spod kognicji wojewódzkich sądów administracyjnych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę skarżącego sprawy dotyczące zmian interpretacji, o których mowa w art. 14e o.p. Poza tym gdyby intencją prawodawcy było rozszerzenie katalogu spraw, które mogą być przekazane to w wydanym rozporządzeniu albo by wskazał bezpośrednio na art. 14e o.p. albo zastosowałby inną konstrukcje przepisu, umożliwiającą zakwalifikowanie także zmian interpretacji do spraw podlegających przekazaniu. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego także wykładnia celowościowa wskazuje, że przepis ten dotyczy wyłącznie regulacji z art. 14b o.p. Odmienne są bowiem tryby wydawania decyzji z art. 14b i art. 14e o.p. Art. 14b § 6 stanowi, że minister właściwy do spraw finansów publicznych w celu zapewnienia jednolitości wydawanych wiążących interpretacji i usprawnienia obsługi wnioskodawców może, w drodze rozporządzenia, upoważnić podległe organy do wydawania interpretacji indywidualnych w jego imieniu i w ustalonym zakresie określając jednocześnie właściwość rzeczową i miejscową upoważnionych organów. Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 122, poz. 770 ze zm.) upoważnia się Dyrektorów Izb Skarbowych w: Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu i Warszawie do wydawania, w imieniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych, interpretacji indywidualnych. A zatem w zakresie art. 14b o.p. organem właściwym do wydania decyzji w imieniu Ministra Finansów są inne organy podatkowe. Dlatego też na podstawie art. 13 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 120 ze zm., dalej: p.p.s.a.) Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej wydał rozporządzenie z 28 sierpnia 2008 r., mające na celu zapewnienie prawidłowego toku rozpoznawania spraw w zakresie interpretacji indywidualnych wydanych na podstawie art. 14b o.p. W tym zakresie należy zgodzić się z prezentowaną wykładnią celowością spornego przepisu rozporządzenia, że miał on doprowadzić do ułatwienia prowadzenia spraw podatnikom, jak i zapewnienia ekonomiki postępowania w zakresie wydawanych przez odpowiednich dyrektorów izb skarbowych na podstawie art. 14b o.p. interpretacji indywidualnych. Jednakże wykładnia ta nie może odnosić się do trybu z art. 14e o.p. Zgodnie z tym przepisem właściwym do zmiany interpretacji ogólnej lub indywidualnej jest tylko Minister Finansów, który nie może tej kompetencji przekazać innemu organowi podatkowemu. Żaden bowiem przepis w tym zakresie mu na to nie pozwala. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego wprowadzenie tego typu regulacji co do zmiany interpretacji ogólnej i indywidualnej, w sytuacji gdy Minister Finansów stwierdził jej nieprawidłowość uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, wskazuje na chęć zapewnienia jednolitości orzecznictwa sądów administracyjnych w tym względzie. Należy bowiem zauważyć, że w takiej sytuacji, gdy zmiany interpretacji na podstawie art. 14e o.p. dokonuje Minister Finansów i zmiana ta zostanie zaskarżona, to na podstawie art. 13 § 2 p.p.s.a. właściwym do rozpoznania tej skargi będzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Zmiany bowiem dokonuje Minister Finansów i to on jest organem, którego rozstrzygnięcie jest zaskarżane w drodze skargi do sądu administracyjnego, a nie tak jak w przypadku interpretacji indywidualnych wydanych na podstawie art. 14b odpowiedni dyrektor izby skarbowej, działający na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego. W tej sytuacji w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego rozpoznawanie spraw z zakresu art. 14e o.p. przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie będzie miało kluczowe znaczenie. Takie bowiem rozwiązanie ma na celu zapewnienie jednolitości orzecznictwa w tak istotnych sprawach. Jednocześnie Sąd z przytoczonych wyżej względów nie podzielił poglądu prezentowanego w postanowieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 października 2009 r. (I FZ 232/09, niepubl.). Mając powyższe na uwadze, zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego zmiana właściwości sądów administracyjnych, o której mowa w § 1 pkt 1 rozporządzenia nie dotyczy spraw z zakresu zmiany interpretacji indywidualnej dokonanej w trybie art. 14e o.p. W konsekwencji uznać należy, że nieprawidłowo sąd pierwszej instancji przekazał sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie. Z tych względów Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżone postanowienie na podstawie art. 185 § 1 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a. W rozpatrywanej sprawie odstąpiono od zasądzenia na rzecz Ministra Finansów zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego, gdyż przepisy art. 203 i 204 p.p.s.a. jednoznacznie wiążą zwrot kosztów postępowania z zaskarżeniem wyroku, a nie postanowienia. ReferencjeDD5/8213/17/DZQ/09/PK-818, interpretacja indywidualna
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-648/09-6/AG
  Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w przypadku połączenia przez przejęcie Spółki - rozliczenie połączenia następuje metodą łączenia udziałów i na dzień połączenia nie będą zamykane księgi rachunkowe Spółki - na podstawie art. 93 § 1 pkt 1 w zw. z § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 6 oraz art. 12 ust. 3 pkt 2 ustawy o rachunkowości w zw. z art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychody koszty podatkowe osiągnięte przez Spółkę w roku połączenia, tj. w 2009 r. do dnia połączenia powinny zostać zsumowane z przychodami i kosztami podatkowymi osiągniętymi przez Wnioskodawcę w roku połączenia i wykazane łącznie w jednym rozliczeniu podatkowym złożonym przez Wnioskodawcę ?
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-648/09-8/AG
  Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w przypadku połączenia przez przejęcie Spółki rozliczonego metodą łączenia udziałów - na dzień połączenia nie zostaną zamknięte księgi rachunkowe Spółki - na podstawie art. 93 § 1 pkt 1 w zw. z 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 8 ust 6 oraz art. 12 ust 3 pkt 2 ustawy o rachunkowości w zw. z art. 27 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a Wnioskodawca (następca prawny Spółki) nie będzie zobowiązany do złożenia zeznania rocznego w imieniu Spółki - odrębnego od zeznania rocznego Wnioskodawcy - za rok podatkowy trwający od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia połączenia?
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-522/09-4/ER
  Czy na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z dokonaniem połączenia spółek kapitałowych i nieskorzystania z możliwości zastosowania metody łączenia udziałów, a w związku z tym zastosowania metody nabycia i w konsekwencji zgodnie ze znajdującymi zastosowanie w sprawie przepisami o rachunkowości dojdzie do zamknięcia ksiąg rachunkowych spółki przejmowanej oraz sporządzenia przez tę spółkę bilansu, jednocześnie dojdzie do zakończenia roku podatkowego spółki przejmowanej?
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-941/09/SD
  Czy Wnioskodawca jako następca prawny Spółki może dokonać drugostronnej korekty cen transferowych (tj. przychodu Spółki) poprzez złożenie deklaracji korygującej za okres objęty korektą wraz z uzasadnieniem?
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-427a/09/AM
  Czy spółka przejmująca w związku z połączeniem i wykreśleniem spółek przejmowanych z Krajowego Rejestru Sądowego powinna złożyć za spółki przejmowane zeznanie roczne CIT-8 w terminie 3 miesięcy od daty połączenia, czy w terminie do dnia 31 marca 2010 r. w zeznaniu za rok 2009 (rok dokonania połączenia) powinna wykazać osiągnięte przez siebie przychody i poniesione koszty łącznie z przychodami i kosztami, jakie miały w roku połączenia spółki przejmowane do dnia połączenia, także jeżeli koszty, jakie miały spółki przejmowane, na dzień połączenia przewyższały ich przychody?
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-525/09-4/ER
  Czy w związku z zamknięciem ksiąg rachunkowych spółki przejmowanej, co w konsekwencji oznacza zakończenie roku podatkowego tej spółki, na spółce przejmującej ciąży obowiązek złożenia zeznania spółki przejmowanej o wysokości dochodu osiągniętego w roku podatkowym i zapłaty wynikającego z niego podatku, na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zwanej dalej "updop")? Czy spółka przejmująca do końca swojego roku podatkowego może wpłacać uproszczone zaliczki na podatek dochodowy, obliczone na podstawie zeznania podatkowego, które złożyła w roku poprzedzającym rok podatkowy lub w roku poprzedzającym rok podatkowy o dwa lata? W jakiej wysokości powinna opłacać podatek dochodowy spółka przejmująca w następnym, po połączeniu spółek, roku podatkowym?
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-430/09-3/DG
  Wnioskodawca działa w Polsce jako oddział angielskiej firmy zagranicznej. Działania Oddziału ograniczają się wyłącznie do znalezienia dostawców, dokonania ich selekcji według wytycznych otrzymanych od firmy macierzystej oraz wsparcia w trakcie negocjacji. Należy zatem potwierdzić, iż działalność oddziału ma charakter pomocniczo - przygotowawczy i nie powoduje powstania zakładu na terenie Polski zgodnie z art. 5 ust. 4 umowy polsko-angielskiej. W tym stanie rzeczy należy uznać, iż brak jest podstaw prawnych do przyjęcia, iż oddział prowadzący w Polsce działalność pomocniczo - przygotowawczą, który opodatkowuje całość dochodów w Wielkiej Brytanii, ma obowiązek składania rocznej deklaracji CIT-8 oraz rocznego sprawozdania finansowego.
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-428/09-3/DG
  1. Oddział wnosi o interpretacje w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego o występującym obowiązku składania rocznej deklaracji CIT-8 wraz ze sprawozdaniem finansowym za dany rok obrotowy.2. Oddział wnosi o interpretacje w zakresie stosowania przepisów ustawy o VAT dotyczącej możliwości odliczenia podatku VAT od faktur zakupowych i żądania zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego.
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-808/09/SD
  W którym roku należy ująć do kosztów uzyskania przychodów ubytek metali szlachetnych?
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-316b/09/MT
  Czy Wnioskodawca powinien złożyć w Urzędzie Skarbowym wniosek o anulowanie deklaracji podatkowej CIT-8 i CIT-8/O za rok, w którym nie był osobą prawną zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym?
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-669/09/SD
  Czy na dzień wydania przez Sąd postanowienia o umorzeniu postępowania upadłościowego syndyk jest zobowiązany do sporządzenia "zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8"?
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-403/09-2/MC
  Czy podstawę naliczenia wpłat z zysku stanowi zysk brutto pomniejszony o podatek dochodowy uwzględniający aktywa i rezerwy na odroczony podatek dochodowy?
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-607/09/MO
  Czy wobec trwającego nadal postępowania likwidacyjnego Spółki roczne sprawozdanie finansowe za rok 2009 winno być poddane badaniu przez biegłego rewidenta?
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-312/09-3/AM
  1.Czy Towarzystwo przyjmując darowiznę w obu opisanych przypadkach może skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego zawartego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2.Czy darowiznę należy przyjąć do środków trwałych i amortyzować? 3.Na jakim druku należy zgłosić do urzędu skarbowego to zdarzenie?
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-234/09-4/AJ
  Żaden przepis nie zwalnia także Syndyka do czasu zakończenia postępowania upadłościowego z obowiązku określonego w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym podatnicy, z wyjątkiem zwolnionych od podatku na podstawie art. 6 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a) i przepisów ustawy wymienionej w art. 40 ust. 2 pkt 8, są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym - do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku. Nie ulega przy tym wątpliwości, iż deklaracja CIT-8 powinna być sporządzona na podstawie ewidencji przewidzianych w art. 9 ust. 1 powołanej ustawy.
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-506/10/CzP
  "Czy Organizacja, jako kościelna osoba prawna, ma obowiązek sporządzania i składania do właściwego Urzędu Skarbowego zeznania CIT-8 wraz z załącznikami oraz Sprawozdania Finansowego z zakresu prowadzonej działalności statutowej nie będącej działalnością gospodarczą?"
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-259/09-2/MŚ
  Czy po dokonaniu połączenia, o którym mowa wyżej wnioskująca spółka będzie zobowiązana do wpłacania zaliczki na podatek wg dotychczasowym zasad czy w oparciu o inną metodę?
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-191/09-2/AM
  Czy Organizacja jako kościelna osoba prawna ma obowiązek sporządzania i składania do Urzędu Skarbowego zeznania CIT-8 wraz z załącznikami, oraz Sprawozdania Finansowego z działalności statutowej opisanej wyżej ?
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-172/09-4/EK
  Czy Wnioskodawca ma obowiązek comiesięcznego rozliczania zaliczek na podatek?
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD5/8213/17/DZQ/09/PK-818
  Czy zgodnie z § 6 ust. 2a rozporządzenia o MSSE, Spółka - po nabyciu prawa do korzystania ze zwolnienia w podatku CIT tj. od miesiąca następującego po spełnieniu warunków zezwolenia (poniesienie określonych nakładów inwestycyjnych oraz zatrudnienie nowych pracowników) - będzie mogła dokonać korekty złożonych deklaracji podatkowych za okres od dnia wydania zezwolenia do dnia spełnienia w/w warunków określonych w zezwoleniu Wniosek ORD-IN3 MB
  Zmiana interpretacji indywidualnej
  Na podstawie art. 14e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Minister Finansów zmienia z urzędu interpretację indywidualną wydaną w dniu 12 czerwca 2008 r. przez Dyrektora Izy Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej Nr IBPB3/423-214/08/AM w ten sposób, iż uznaje, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 18 marca 2008 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości złożenia korekty zeznań podatkowych CIT-8 oraz informacji CIT-8/0 za okres od dnia wydania zezwolenia do dnia spełnienia warunków określonych w zezwoleniu- jest nieprawidłowe.
  UZASADNIENIE
  W dniu 18 marca 2008 r. wpłynął do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach Biuro Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości złożenia korekty zeznań podatkowych CIT-8 oraz informacji CIT-8/O za okres od dnia wydania zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie sse do dnia spełnienia warunków określonych w tym zezwoleniu. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca Firma O. S.A. prowadzi w swoim zakładzie na terenie D. działalność gospodarczą w branży produkcji ogumienia dla środków transportu (działalność podstawowa). Spółka uzyskała 27 lutego 2008 r. zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "(…)" (dalej: sse). W ramach planowanej inwestycji Spółka zamierza dokonać określonych wydatków inwestycyjnych oraz zatrudnić nowych pracowników (co stanowi warunki zapisane w zezwoleniu). W związku z inwestycją zostaną zakupione maszyny i urządzenia służące do produkcji wyrobów oferowanych przez Spółkę. Zgodnie z zamierzeniami Spółki, warunki zapisane w zezwoleniu zostaną spełnione najpóźniej do końca 2011 r. Stan prawny w momencie rozpoczęcia starań Spółki o objęcie terenu inwestycji obszarem sse wskazywał, iż przedsiębiorca uzyskuje prawo do zwolnienia z podatku na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r, Nr 54, poz. 654 z późn. zm, dalej: updop) począwszy od miesiąca w którym poniósł pierwsze wydatki inwestycyjne (lub pierwsze koszty pracy). W trakcie prac nad nowelizacją rozporządzenia o sse, która sankcjonowałaby włączenie obszaru inwestycji Spółki w obręb sse, zmieniono jednakże niektóre zasady korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych. Zmiana dotyczyła w szczególności przedsiębiorstw, prowadzących już działalność gospodarczą, która miałaby być kontynuowana w ramach sse. Zmiana polegała na rozszerzeniu § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 26, poz. 163 z późn. zm., dalej rozporządzenie o sse) o ust. 2a przyznający przedsiębiorcom, których zakład obejmowany jest obszarem sse (a więc m.in. Wnioskodawcy) prawo do korzystania ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych dopiero po wypełnieniu warunków zapisanych w zezwoleniu. Zgodnie z brzmieniem przepisu, zwolnienie obejmuje jednak okres od dnia uzyskania zezwolenia do wyczerpania dopuszczalnego limitu pomocy. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy zgodnie z § 6 ust. 2a rozporządzenia o sse, Spółka - po nabyciu prawa do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych tj. od miesiąca następującego po spełnieniu warunków zezwolenia (poniesienie określonych nakładów inwestycyjnych oraz zatrudnienie nowych pracowników) - będzie mogła dokonać korekty złożonych deklaracji podatkowych za okres od dnia wydania zezwolenia do dnia spełnienia ww. warunków określonych w zezwoleniu. Korekta polegałaby na złożeniu za poszczególne lata podatkowe informacji CIT-8/O o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku, w których zostanie wykazana kwota wolnych od opodatkowania dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie sse. Następnie kwota ta wykazana zostanie jako odliczenie podatku w korekcie zeznania CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. W ocenie Spółki, pomimo faktu, iż prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w § 6 ust. 2a rozporządzenia o sse, Spółka nabędzie dopiero wraz ze spełnieniem warunków zapisanych w zezwoleniu (t.j. po poniesieniu wydatków inwestycyjnych i osiągnięciu poziomu zatrudnienia określonego w zezwoleniu), to zwolnienie będzie obejmowało cały okres od dnia otrzymania zezwolenia do momentu wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej. W związku z powyższym, Spółka stoi na stanowisku, że po nabyciu prawa do zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych będzie mogła dokonać korekty złożonych, zgodnie z art. 27 updop, deklaracji podatkowych za okres od dnia wydania zezwolenia do dnia spełnienia ww. warunków określonych w zezwoleniu. W związku z faktem, iż przepis § 6 ust. 2a rozporządzenia o sse dotyczy prawa do zwolnienia podatkowego, w ocenie Spółki należy odwołać się do przepisów ustanawiających prawo do zwolnienia z podatku dochodowego w przypadku przedsiębiorców strefowych, a więc do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. nr 42 poz. 274, dalej jako: ustawa o sse). Należy tu zatem w szczególności rozpatrzyć art. 17 ust. 1 punkt 34 updop, zgodnie z którym zwolnione od podatku są dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia (o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o sse), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy. Art. 16 ust. 1 ustawy o sse stanowi natomiast, iż podstawą do korzystania z pomocy publicznej jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy, uprawniające do korzystania z pomocy publicznej. W świetle powyższego, prawo do zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej regulowane jest w szczególności zapisami updop. Potwierdza to wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 25 października 2007 r. (sygn. akt I SA/Rz 671/07), w którym sąd stwierdza, że "w świetle (...) przepisu art. 17 ust. I pkt 34 updop podatnik korzysta ze zwolnienia dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o sse. Art. 17 ust. 5 updop reguluje kwestię utraty prawa do zwolnienia podatkowego, stanowiąc, iż następuje ono w razie cofnięcia zezwolenia strefowego. Zgodnie z art. 19 ust 3 ustawy o sse, zezwolenie może być cofnięte, jeżeli przedsiębiorca: zaprzestał prowadzenia działalności, na którą posiadał zezwolenie, rażąco uchybił warunkom określonym w zezwoleniu lub nie usunął uchybień stwierdzonych w wyznaczonym terminie". W konsekwencji biorąc pod uwagę fakt, iż Spółka posiada ważne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej, w związku z art. 17 ust. 1 pkt 34 updop oraz art. 16 ust. 1 ustawy o sse, dochody Spółki z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia będą co do zasady, zwolnione z podatku dochodowego do wysokości dopuszczalnej pomocy publicznej już od dnia uzyskania zezwolenia. W przypadku norm regulujących prawą lub obowiązki jednostki, wykładnia językowa jest wykładnią, która powinna być stosowana w pierwszej kolejności (porównaj: L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2006, s. 173 - "W państwach demokratycznych wykładnia językowa i znaczenie literalne zajmują niewątpliwie pozycję uprzywilejowaną wobec wykładni systemowej i funkcjonalnej mimo wzrastającego znaczenia tej ostatniej. Można nawet powiedzieć, iż interpretacje tekstów prawnych w krajach naszego kręgu cywilizacyjnego opiera się za zasadzie pierwszeństwa wykładni językowej i zasadzie pomocniczości wykładni systemowej i funkcjonalnej."). Dlatego też, w przypadku interpretacji uregulowań prawnych dotyczących zwolnień podatkowych należy literalnie interpretować przepisy określające zasady korzystania ze zwolnień podatkowych. W konsekwencji, analizując przedmiotowe przepisy updop, jak również rozporządzenia o sse, Wnioskodawca wysuwa wniosek, iż po spełnieniu określonych warunków (w tym przypadku zatrudnienia i nakładów inwestycyjnych), Spółka nabędzie prawo do ulg podatkowych. Tym samym, Spółka będzie miała prawo do dokonania korekt z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za okres od dnia wydania zezwolenia na działalność w sse do dnia spełnienia w/w warunków. Powyższa zasada interpretacji przepisów prawa, została również potwierdzona przez Ministra Finansów (w zakresie odnoszącym się bezpośrednio do zwolnień podatkowych) w piśmie z dnia 5 kwietnia 2006 r. (sygn. PB4/KA-8213-32l-25/06), w którym czytamy "(...) zwolnienia podatkowe są odstępstwem od zasady powszechności opodatkowania, a przepisy dotyczące zwolnień powinny być interpretowane ściśle, zgodnie przede wszystkim z ich wykładnią językową". Zgodnie zatem z § 6 ust. 2a rozporządzenia o sse, w przypadku przedsiębiorcy, którego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część objęto granicami strefy w związku z realizacją nowej inwestycji, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługują od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały poniesione wydatki inwestycyjne i został osiągnięty poziom zatrudnienia, określone w zezwoleniu, w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej. Spółka zwraca szczególną uwagę na drugą część tego przepisu. W ocenie Spółki, nie ma możliwości, aby "miesiąc następujący po miesiącu, w którym zostały poniesione wydatki inwestycyjne i został osiągnięty poziom zatrudnienia, określone w zezwoleniu" wystąpił w innym przedziale czasu niż "w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej". Dzieje się tak, ponieważ z jednej strony nie ma praktycznej możliwości wypełnienia warunków zezwolenia przed jego uzyskaniem, z drugiej natomiast wyczerpanie pomocy regionalnej nie może nastąpić szybciej niż spełnienie warunków zezwolenia, co de facto upoważnia przedsiębiorcę do korzystania z pomocy regionalnej. W ocenie Spółki, mając na uwadze zasadę racjonalności postępowania ustawodawcy, należy wykluczyć, iż powtórzył on swój zapis i dwa razy określił ten sam przedział czasowy. W związku z powyższym, w ocenie Spółki, zapisy umieszczone w 6 ust. 2a rozporządzenia o sse wskazują na dwie okoliczności warunkujące wykorzystanie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych:
  - z jednej strony prawodawca stanowi, że "zwolnienia (...) przysługują od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały poniesione wydatki inwestycyjne i został osiągnięty poziom zatrudnienia, określone w zezwoleniu (...)"- z drugiej natomiast wskazuje, iż "zwolnienia (...) przysługują (...) w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej".Z powyższego przepisu § 6 ust. 2a rozporządzenia o sse jednoznacznie wynika, iż:
  - dotyczy on wyłącznie ściśle określonej grupy przedsiębiorców,- prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych przedsiębiorcy ci uzyskują po wypełnieniu warunków zezwolenia,- okres obowiązywania zwolnienia rozpoczyna się od dnia uzyskania zezwolenia.Podsumowując Spółka stwierdza, iż przepis § 6 ust. 2a rozporządzenia o sse warunkuje co prawda przyznanie prawa do korzystania z pomocy publicznej wypełnieniem warunków opisanych w otrzymanym zezwoleniu, w żadnym jednak wypadku (i) nie odbiera Spółce prawa wynikającego z updop do uznania za zwolnione z opodatkowania dochodów z działalności strefowej osiągniętych od dnia uzyskania zezwolenia oraz (i) prawa do złożenia korekty deklaracji CIT za okres od dnia uzyskania zezwolenia do dnia spełnienia ww. warunków. W świetle powyższego, w ocenie Spółki, niedopuszczalna jest (w nawiązaniu do art. 17 ust. 1 pkt 34 updop oraz art. 16 ustawy o sse) zawężająca interpretacja § 6 ust. 2a rozporządzenia o sse, która zakładałaby, że za pewien okres (tj. od dnia uzyskania zezwolenia do momentu spełnienia warunków zezwolenia) przedsiębiorca mający ważne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie sse traciłby prawo do zwolnienia podatkowego. W ocenie Spółki, rozporządzenie jako akt prawny niższego rzędu nie może odbierać prawa do zwolnienia, ponieważ jak wskazano powyżej regulowane jest ono ustawami o pdop i o sse. Zgodnie z updop, utrata prawa do zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych może nastąpić jedynie w przypadku naruszenia przepisów ustawy o sse oraz cofnięcia zezwolenia. Same przesłanki do cofnięcia zezwolenia zostały enumeratywnie wymienione w art. 19 ust. 3 ustawy o sse i tylko naruszenie powyższych warunków pozbawia podatnika prawa do korzystania ze zwolnienia w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. W świetle powyższego, żaden przepis aktu prawnego w randze rozporządzenia, nie może kreować dodatkowej sytuacji (oprócz tych przewidzianych w ustawie o sse), w której podatnik mógłby ostatecznie utracić prawo do zwolnienia lub prawo to zostałoby ograniczone na pewien okres (tu: od dnia zezwolenia do dnia spełnienia jego warunków). Spółka zaznacza, iż takie działanie byłoby sprzeczne z art. 217 Konstytucji RP, w którym stwierdza się, iż "Nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy". Rozumienie takie potwierdzone zostało m.in. wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 czerwca 2004 r. (sygn. SK 22/03), w którym stwierdza on, iż "Tylko ustawa może nakładać na obywateli i inne podmioty prawa, nowe obowiązki formalne (...). Tym hardziej, tylko w ustawie mogą być ustanowione nowe ciężary materialne, polegające na odbieraniu kontrahentom prawa (...)". W ocenie Spółki sytuacja taka potwierdza wnioski przedstawione powyżej. W ocenie Spółki, co do zasady, działalność prawodawcza powinna być działalnością celową, to znaczy służyć realizacji określonych celów. Dlatego wydaje się oczywiste, iż cele te należy uwzględnić również interpretując akty prawne. Zgodnie z uzasadnieniem projektu rozporządzenia o sse z dnia 24 września 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 182, poz. 1299), a także analogicznych nowelizacji rozporządzeń dotyczących innych stref, celem wprowadzenia § 6 ust. 2a do rozporządzenia o sse, jest doprowadzenie do wyrównania szans podatników, którzy uzyskali zezwolenie w związku z realizacją nowej inwestycji od podstaw (greenfieid) oraz podatników, którzy uzyskali zezwolenie w związku z realizacją inwestycji w ramach już funkcjonującego zakładu (brownfield). Zdaniem Spółki, prawodawca ocenił, iż podatnicy realizujący inwestycje typu greenfieid (nowa inwestycja) posiadają gorszą pozycję konkurencyjną. Dzieje się tak dlatego, że w zdecydowanej większości przypadków dochód, który podlegałby opodatkowaniu uzyskują one dopiero po zakończeniu procesu inwestycyjnego, co opóźnia moment rozpoczęcia wykorzystywania pomocy publicznej. Inwestycje typu brownfield (zakłady istniejące) umożliwiają tymczasem jednoczesne prowadzenie działalności gospodarczej i korzystanie z pomocy publicznej, stawiając realizujących je podatników w lepszej pozycji konkurencyjnej np. poprzez zwiększenie płynności finansowej. Według Spółki, w zamyśle prawodawcy należało zatem wprowadzić przepis, który opóźniłby wykorzystanie pomocy publicznej przez przedsiębiorstwa realizujące na terenie specjalnych stref ekonomicznych inwestycje typu brownfield. Spółka zaznacza jednak, iż zgodnie z przepisami rozporządzenia o sse istnieje możliwość, aby inwestor realizujący inwestycję greenfield korzystał z pomocy publicznej jeszcze przed wypełnieniem warunków zezwolenia (zgodnie z 6 ust. 1 rozporządzenia o sse, taki inwestor może korzystać ze zwolnienia od miesiąca, w którym poniósł wydatki inwestycyjne bez względu na wypełnienie przez niego warunków zezwolenia). Taka sytuacja ma na przykład miejsce w przypadku, kiedy w ramach przetargu kupuje on grunt na terenie sse, budując jednocześnie swój kredyt podatkowy. W takim przypadku, o ile podatnik osiągnie odpowiednie dochody, może zacząć korzystać ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych przed wypełnieniem warunków zezwolenia. Dlatego też, w ocenie Spółki, Wnioskodawca-X., jako inwestor brownfield, ma prawo do dokonania korekt rozliczeń podatkowych za okres od dnia wydania zezwolenia do dnia spełnienia ww. warunków. W innym bowiem przypadku doszłoby do rażącego naruszenia zasady równości podmiotów gospodarczych względem prawa. Skoro bowiem zarówno podatnicy realizujący inwestycje typu brownfield (w tym Wnioskodawca), jak i podatnicy realizujący inwestycje typu greenfield spełnili warunki umożliwiające inwestycję na terenie sse i uzyskali zezwolenie, w ocenie Spółki nie istnieją podstawy do dyskryminowania podatników realizujących inwestycje typu brownfield w postaci opóźnienia momentu skorzystania z przysługuj ącego im prawa. Gdyby bowiem założyć, iż inwestor taki (tj. brownfield) może rozpocząć korzystanie z pomocy publicznej dopiero po wypełnieniu zapisów zezwolenia to, przy założeniu odpowiednio długiego cyklu inwestycyjnego (np. kilka lat w przypadku skomplikowanych maszyn produkcyjnych) istnieje realne ryzyko, że inwestor nie zdążyłby wykorzystać przysługującego mu zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, w ramach dostępnego limitu pomocy publicznej, przed wygaśnięciem okresu obowiązywania strefy. Istniałaby również uzasadniona obawa o ekonomiczną wykonalność strefowych inwestycji typu brownfield. Spółka zauważa, iż w żadnym wypadku nie istnieje zagrożenie wykorzystania wyższej wartości pomocy w wyniku wcześniejszego rozpoczęcia korzystania z niej, gdyż wysokość pomocy, do której uprawniona jest Spółka działająca na terenie sse ograniczona jest zawsze limitem maksymalnej intensywności regionalnej pomocy inwestycyjnej właściwej dla danego regionu, zgodnie z 5 rozporządzenia o sse oraz art. 4 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (OJ L 302/29). Według Spółki, należy zatem uznać, że w przedstawionej powyżej sytuacji zamiast do wyrównania szans doszłoby do powstania zdecydowanie nierównego traktowania podmiotów gospodarczych, co jak należy sądzić, nie było przecież celem ustawodawcy. W ocenie Spółki interpretacja przepisu § 6 ust. 2 rozporządzenia o sse nie pozostawia żadnych wątpliwości. Zarówno wykładnia językowa, jak również systemowa i celowościowa wskazują, iż pomimo tego, że prawo do zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskane zostanie przez Wnioskodawcę dopiero po spełnieniu warunków zezwolenia, to okres obowiązywania tego prawa rozpoczyna się wraz z uzyskaniem przez Spółkę zezwolenia. W ocenie Wnioskodawcy w praktyce oznacza to, iż w miesiącu następującym po miesiącu, w którym Spółka spełni warunki zezwolenia, uzyska możliwość skorygowania złożonych deklaracji podatkowych za okres od dnia wydania zezwolenia do dnia spełnienia jego warunków tj. najpóźniej do 31 grudnia 2011 r. W ramach tej korekty Spółka złoży za poszczególne lata podatkowe informację CIT-8/0 o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku, w których zostanie wykazana kwota wolnych od opodatkowania dochodów uzyskanych przez Spółkę z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie sse, a następnie wykaże tę kwotę jako kwotę odliczenia podatku w korekcie zeznania CIT-8 za poszczególne lata podatkowe. W dniu 12 czerwca 2008 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej wydał dla firmy O. S.A. interpretację indywidualną Nr IBPB3/423-2 1 4/08/AM, w której stwierdził, iż stanowisko Spółki wyrażone we wniosku z dnia 18 marca 2008 r., jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach odstąpił od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy. Po zapoznaniu się z aktami sprawy, Minister Finansów zważył, co następuje. Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w dowolnym czasie. W ocenie Ministra Finansów nie można uznać za prawidłowe stanowiska Spółki wyrażonego we wniosku z dnia 7 marca 2008 r., potwierdzonego w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej z dnia 12 czerwca 2008 r. Nr IBPB3/423-214/08/AM. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34) updop wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o sse, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami. Natomiast z ust. 4 art. 17 updop wynika, iż zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 34, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy. Z treści ww. cytowanych przepisów art. 17 ust. 1 pkt 34 i ust. 4 updop wynika, iż warunkiem korzystania z przedmiotowego zwolnienia jest uzyskanie dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej w zakresie przedmiotowym określonym w zezwoleniu, przy czym działalność gospodarcza ma być prowadzona na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Pomocą publiczną udzielaną przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą na terenie strefy jest niezapłacony przez tego przedsiębiorcę podatek obliczony od dochodu osiąganego wyłącznie z działalności prowadzonej na terenie strefy, na podstawie właściwego zezwolenia. Wielkość tego zwolnienia jest uzależniona od wysokości poniesionych przez przedsiębiorcę wydatków inwestycyjnych. Rodzaj tych wydatków został określony przez Radę Ministrów w rozporządzeniach ustanawiających poszczególne strefy ekonomiczne. Minister Finansów zauważa, iż nie można dokonywać interpretacji przepisów art. 17 ust. 1 pkt 34) updop w oderwaniu od przepisów regulujących funkcjonowanie sse. Stosownie do 4 ust. 1 rozporządzenia o sse pomoc regionalna udzielana przedsiębiorcy w formie zwolnień podatkowych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 updop, albo na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) stanowi pomoc regionalną z tytułu: - kosztów nowej inwestycji, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą określonych odpowiednio w 7, lub- tworzenia nowych miejsc pracy, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, obejmujących koszty płacy brutto tych pracowników, powiększone o obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników.W myśl § 6 ust. 2 ww. rozporządzenia o sse zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy przysługuje począwszy od miesiąca, w którym przedsiębiorca rozpoczął ponoszenie kosztów pracy, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej, przy spełnieniu warunków, o których mowa w § 4 ust. 6. Z kolei z § 6 ust. 2a (dodanego rozporządzeniem z dnia 24 września 2007 r. (Dz.U.07.182.1299) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 października 2007 r., wynika, iż w przypadku przedsiębiorcy, którego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część objęto granicami strefy w związku z realizacją nowej inwestycji, zwolnienia od podatku dochodowego, przysługują od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały poniesione wydatki inwestycyjne i został osiągnięty poziom zatrudnienia, określone w zezwoleniu, w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej. Jak wynika z opisanego we wniosku stanu faktycznego Spółka prowadzi w swoim zakładzie działalność gospodarczą w branży produkcji ogumienia dla środków transportu (działalność podstawowa). W dniu 27 lutego 2008 r. Spółka uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalność gospodarczej na terenie mieleckiej sse. W ramach planowanej inwestycji Spółka zamierza dokonać określonych wydatków inwestycyjnych oraz zatrudnić nowych pracowników (co stanowi warunki zapisane w zezwoleniu). W związku z inwestycją zostaną zakupione maszyny i urządzenia służące do produkcji wyrobów oferowanych przez Spółkę. Zgodnie z zamierzeniami Spółki, warunki zapisane w zezwoleniu zostaną spełnione najpóźniej do końca 2011 r. Z powołanych wyżej przepisów rozporządzenia w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej wynika zatem, iż przedsiębiorcy którego zakład objęto strefą, zwolnienie podatkowe przysługuje dopiero od miesiąca następującego po miesiącu,w którym zrealizował w pełni warunki zezwolenia, tj. osiągnął zarówno poziom inwestycji, jak też poziom zatrudnienia, określony w zezwoleniu. Z gramatycznej wykładni ww. przepisu wynika zatem jednoznacznie, iż moment rozpoczęcia korzystania ze zwolnień podatkowych odroczony został do czasu spełnienia warunków przewidzianych w zezwoleniu. Przepis ten nie daje zatem podstaw do zwolnienia przez przedsiębiorcę dochodu do opodatkowania już w momencie rozpoczęcia inwestycji. Podkreślić należy bowiem, iż celem wprowadzenia przepisu § 6 ust. 2a ww. rozporządzenia było zbliżenie warunków korzystania z pomocy publicznej przez przedsiębiorcę realizującego nową inwestycję na terenie funkcjonującego zakładu do przedsiębiorcy realizującego inwestycję od podstaw. Objęcie statusem sse już działających zakładów i wydanie zezwolenia na produkcję wyrobu o tej samej klasyfikacji PKWiU, co wcześniej produkowany, tworzy takim inwestorom korzystniejsze warunki działania, ponieważ mogą szybciej wykorzystać należną pomoc, niż w przypadku inwestycji realizowanej od podstaw. Wspieranie nowych inwestycji realizowanych przez już działające firmy, jest uzasadnione ponieważ są to duże kosztowo projekty wprowadzające innowacyjne technologie, a więc takie, które w znaczącym stopniu wpływają na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki. Nie można zatem się zgodzić ze stanowiskiem Spółki, iż podatnicy realizujący inwestycję typu brownfield są dyskryminowani poprzez opóźnienie momentu skorzystania z przysługuj ącego im prawa do korzystania z pomocy publicznej. Minister Finansów podkreśla, że zwolnienia podatkowe są odstępstwem od zasady powszechności i równości opodatkowania. W związku z tym przepisy dotyczące zwolnień podatkowych powinny być interpretowane ściśle, zgodnie z wykładnią językową. Zatem pomimo faktu, iż zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych będzie obejmowało dochód uzyskany przez Spółkę z działalności objętej zezwoleniem, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej, nie oznacza jednak, że Spółka ma prawo do złożenia korekty CIT-8 i CIT-8/O za okres od dnia otrzymania zezwolenia do dnia spełnienia warunków określonych w tym zezwoleniu. Spółka bowiem prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych nabędzie dopiero od miesiąca następującego po miesiącu, w którym w pełni zrealizuje warunki zezwolenia (tj. od miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniesione zostaną wydatki inwestycyjne i osiągnięty zostanie poziom zatrudnienia określony w zezwoleniu). W tym stanie faktycznym i prawnym Minister Finansów stwierdził, że interpretacja indywidualna wydana w dniu 12 czerwca 2008 r. przez Dyrektora Izy Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej Nr IBPB3/423- 21 4/08/AM, jest nieprawidłowa. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą zmianę interpretacji przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał zmianę interpretacji indywidualnej w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy). PowrótDrukujWyszukiwarka
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD6/033-33/ORK/09/PK-449
  Dotyczy: możliwości wpłacania na pdop zaliczki formie uproszczonej.
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-133/09-2/DS
  Czy w 2009 roku Wnioskodawca jest uprawniony do skorzystania z przewidzianej w art. 25 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych możliwości wpłacania zaliczek w formie uproszczonej, tj. w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w rubryce 54 deklaracji CIT-8 za 2007 rok złożonej w roku 2008.
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-52/09-2/PS
  Od jakiego miesiąca należy liczyć rozpoczęcie placu budowy? Czy jest możliwe rozliczenie kontraktu i zapłacenie podatku dochodowego po zakończeniu kontraktu tzw. metodą kompletnego kontraktu ("C K M") ? Czy można złożyć jedną deklarację podatkową po zakończeniu kontraktu? Kiedy powstaje obowiązek wyliczenia dochodu lub straty w podatku dochodowym od osób prawnych i za jaki okres?
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-83/09-3/ER
  Czy we wskazanym stanie faktycznym, w związku z połączeniem Spółek, które zostało zarejestrowane poprzez dokonanie wpisu sądowego w dniu 31 grudnia 2008 r. o godzinie 10:36:59, Spółka Przejmowana była zobowiązana do złożenia zeznania podatkowego za rok 2008r.? Czy w przypadku przejęcia rozliczanego metodą łączenia udziałów (bez zamykania ksiąg) spółka przejmująca (A H) powinna uwzględnić w swoim zeznaniu podatkowym także przychody i koszty uzyskania przychodu spółki przejmowanej (A T), wykazywane od początku roku podatkowego 2008 r. do dnia połączenia?
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-49/09-4/HS
  1. Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych rok podatkowy (obrotowy) zawsze musi stanowić pełnych kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych (za wyjątkiem przypadków opisanych w art. 8 ust. 2, 2a, 3 i 6 wspomnianej ustawy)? 2. Czy zeznanie podatkowe CIT-8 dotyczyć może tylko i wyłącznie roku podatkowego (obrotowego) będącego wielokrotnością pełnych kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych? 3. Czy w sytuacji kiedy Spółka dla celów sprawozdawczości wewnątrzgrupowej podzieli rok podatkowy (obrotowy) na inne okresy niż pełne miesiące kalendarzowe, będzie jednocześnie zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych w sposób umożliwiający jej kalkulowanie zaliczek na podatek dochodowy za kolejne następujące po sobie miesiące kalendarzowe?
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-2/09-4/AG
  Wnioskodawca jest zobowiązany do rozliczania przychodów i kosztów z tytułu udziału w spółce komandytowej do której przystąpił z dniem 01.09.2008r., zgodnie z art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, od momentu w którym przysługiwało mu prawo do udziału w zysku w tej spółce komandytowej, tj. od dnia przystąpienia - 01.09.2008r. (na bieżąco) i na zasadach zawartych w umowie spółki, określających procentowy udział wnioskodawcy w zysku spółki komandytowej. Jednocześnie wnioskodawca powinien uzyskany w danym roku podatkowym (w tym; w roku 2008) dochód z tytułu udziału od dnia 01.09.2008r. w tej spółce wykazać w swoim zeznaniu rocznym za ten rok, zgodnie z treścią art. 27 ust. 1 ww. ustawy.
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-257/08-2/IŚ
  1)Czy w związku z powyższym Spółka ma prawo rozliczyć potrącony przez kontrahentów zagranicznych podatek u źródła w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8) za rok, w którym Spółka otrzymała odsetki, od których to potrącono podatek u źródła?2)Według jakiego kursu walut przeliczyć na polskie złote kwotę potrąconego podatku u źródła? 3)W jakiej deklaracji i w której pozycji Spółka winna wykazać kwotę podatku u źródła podlegającą odliczeniu?
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-256/08-2/IŚ
  1)Czy w związku z powyższym Spółka ma prawo rozliczyć potrącony przez kontrahenta zagranicznego podatek u źródła w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8) za rok, w którym nastąpiło potrącenie podatku u źródła?2)Według jakiego kursu walut przeliczyć na polskie złote kwotę potrąconego podatku u źródła? 3)W jakiej deklaracji i w której pozycji Spółka winna wykazać kwotę podatku u źródła podlegającą odliczeniu?
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1727/08-2/ER
  CIT - w zakresie obowiązków podatkowych wynikających z połączenia spółek metodą łączenia udziałów
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1679/08-2/ER
  Czy zamknięcie ksiąg rachunkowych na dzień połączenia i złożenia zeznania CIT-8 przez spółkę przejmowaną (Media P Sp. z o.o.) powoduje, że spółka przejmująca (MR) nie uwzględnia w swoim zeznaniu CIT-8 za rok, w którym miało miejsce połączenie przychodów i kosztów osiągniętych przez Media P Sp. z o.o. do dnia połączenia?
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1635/08-2/ER
  Czy Spółka może wpłacać zaliczki w formie uproszczonej na pdop w 2009 r. w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu za 2007 r., mimo iż w zeznaniu tym odliczyła stratę z lat ubiegłych?
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1580/08-2/AG
  B - jako następca prawny SP - ma prawo do zaliczenia kosztów wynikających z faktur zakupowych otrzymanych po dacie przejęcia do swoich kosztów uzyskania przychodów (przy czym dotyczy to zarówno faktur wystawionych na SP przed datą przejęcia, ale otrzymanych po dacie zamknięcia ksiąg SP, jak również faktur wystawionych już po dacie przejęcia a dotyczących działalności SP do dnia przejęcia).
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1372/08-2/AG
  W związku z dokonaniem połączenia transgranicznego, na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zakończenie roku podatkowego spółek przejmowanych nastąpi wyłącznie, jeżeli zgodnie ze znajdującymi zastosowanie w sprawie przepisami o rachunkowości dojdzie do zamknięcia ksiąg rachunkowych tych spółek oraz sporządzenia przez te spółki bilansu. W przypadku, gdy na skutek połączenia transgranicznego nie dojdzie do zakończenia roku podatkowego podmiotów przejmowanych, po stronie Banku, działającego w Polsce poprzez Oddział, powstanie obowiązek przygotowania jednego zeznania rocznego o wysokości dochodu (straty) osiągniętego za okres od początku poprzedniego roku podatkowego każdej z łączących się spółek aż do zakończenia roku podatkowego przyjętego przez Oddział (stanowiący zakład Banku). W przypadku, gdy na skutek połączenia transgranicznego dojdzie do zakończenia roku podatkowego podmiotów przejmowanych, z uwagi na sukcesję podatkową po stronie Banku, działającego w Polsce poprzez Oddział, powstanie obowiązek przygotowania zeznań o wysokości dochodu (straty) osiągniętego przez przejmowane podmioty od początku poprzedniego roku podatkowego każdej z łączących się spółek aż do dnia połączenia.
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-633/08-6/MŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) w związku z wydanym postanowieniem z dnia 26.09.2008 r. Nr IP-PB3-423-633/08-5/MŚ uwzględniającym zażalenie z dnia 25.07.2008 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 10.04.2008r. (data wpływu 17.04.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku prowadzenia dokumentacji rachunkowej -jest prawidłowe.W ...
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-898/08-4/ER
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Parafii, przedstawione we wniosku z dnia 30.05.2008 r. (data wpływu 16.06.2008 r.), w sprawie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku prowadzenia dokumentacji rachunkowej -jest nieprawidłowe.W dniu 16.06.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualne ...
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-701/08-2/ER
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 29.04.2008 r., (data wpływu 05.05.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia dochodu i wysokości podatku w celu sporządzenia deklaracji WZS-1R -jest prawidłowe.W dniu 05.05.2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa po ...
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-334/08/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 17 czerwca 2008 r. (data wpływu 20 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości skorzystania z uproszczonej formy płacenia zaliczek oraz ustalenia podstawy naliczenia ww. zaliczki -jest nieprawidłowe.W dniu 20 czerwca 2008 r. został złożony ww. ...
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-749/08-3/ER
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 15.05.2008r. (data wpływu 19.05.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku złożenia zeznania rocznego przy połączeniu spółek metodą łączenia udziałów -jest prawidłowe.W dniu 19.05.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prz ...
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3-423-682/08-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko sp. z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 15 maja 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 19 maja 2008r.),uzupełnionym pismem, które wpłynęło w dniu 23 maja 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości wpłacania i zasad ustalania przez spółkę z o.o., która powstała w wyniku przekształcenia spółki akcy ...
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-601/08-2/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 04.04.2008r. (data wpływu 09.04.2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie dochodów wolnych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 5 ustawy -jest nieprawidłowe.W dniu 09.04.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego ...
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-167/08/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 17 marca 2008 r. (data wpływu 20 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie właściwego sposobu obliczenia podatku należnego od dochodu osiągniętego za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 maja 2007 r. w celu dokonania prawidłowego ostatecznego rozliczen ...
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-386/08-2/ER
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 22.02.2008 r., (data wpływu 28.02.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obliczenia podatku od wpłat z zysku -jest prawidłowe.W dniu 28.02.2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotycz ...
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-142/08-6/HS
  Czy w związku z rozwiązaniem umowy sprzedaży gruntu i naniesień Spółka będzie zobowiązana do skorygowania wstecz in minus przychodu i kosztów uzyskania przychodów wynikających z tej transakcji i w efekcie zeznania CIT-8 za rok podatkowy 2006?
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-288/08-2/KB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 06 lutego 2008r. (data wpływu 12 lutego 2008r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia wysokości podatku należnego w związku z wyliczeniem kwoty zaliczek w formie uproszczonej -jest prawidłowe.W dniu 12 lutego 2008r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywid ...
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-251/08-4/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Towarzystwa, przedstawione we wniosku z dnia 21.01.2008r. (data wpływu 04.02.2008 r.), uzupełnionego na wezwanie z dnia 23.04.2008 r. nr IP-PB3-423-251/08-2/AG pismem z dnia 05.05.2008 r. (data wpływu 08.05.2008 r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego -jest prawidłowe.W dniu 04.02. ...
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-286/08-2/KB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gospodarstwa Pomocniczego............. przedstawione we wniosku z dnia 06 lutego 2008r. (data wpływu 12 lutego 2008r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie obowiązku składnia sprawozdań finansowych -jest nieprawidłowe.W dniu 12 lutego 2008r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa ...
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-191/08-4/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 30.01.2008r. (data wpływu 04.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie dochodu z tytułu udziału w spółce nie będącej osobą prawną -jest nieprawidłowe.W dniu 04.02.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w i ...
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-192/08-4/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 30.01.2008r. (data wpływu 04.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie dochodu z tytułu udziału w spółce nie będącej osobą prawną -jest nieprawidłowe.W dniu 04.02.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w i ...
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-520/07-2/MB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 27.11.2007 r. (data wpływu 30.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie odliczania przez spółkę przejmującą strat własnych z lat ubiegłych -jest prawidłowe.W dniu 30.11.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa ...
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-451/07-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 09.11.2007 r. (data wpływu 14.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie roku podatkowego -jest nieprawidłowe.W dniu 14.11.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku ...
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423/499/07-2/KO
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 22.11. 2007r. /data wpływu 26.11.2007r./ o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z obowiązku składania zeznań podatkowych CIT-8, jednostek budżetowych zwolnionych podmiotowo z podatku dochodowego od osób prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o p ...
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-36a/07/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 13 września 2007 r. (data wpływu 17 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie postanowień Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1979 r., Nr 12, poz. 84 ze zm.) -jest prawidłowe.W dniu 17 wr ...
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-95/07-2/AG
  ITERPRETACJA INDYWIDUALNANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14.08.2007 r. (data wpływu 17.08.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku złożenia zeznania rocznego -jest prawidłowe.W dniu 17.08.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ...
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-73/07-2/KB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 27 lipca 2007r. (data wpływu 13 sierpnia 2007r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie przedmiotowego zwolnienia dochodów uzyskanych z działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej-jest nieprawidłoweW dniu 13 sierpnia 2007r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji ...
 108. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-37/TP/07
  W jaki sposób można można rozliczyć stratę w latach następnych w przypadku ogłoszenia upadłości w połowie roku podatkowego?
 109. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-126/07/KUKM
  Czy w przypadku, gdy Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - jako podatnik, którego celem statutowym jest działalność ochrony zdrowia - obowiązany jest do zapłaty podatku od dochodu w części nieprzeznaczonej na cele statutowe, lecz nie osiąga dochodu podatkowego, jest zobowiązany naliczyć podatek dochodowy od wydatków na cele niestatutowe jako inne zobowiązania podatkowe, a jeśli tak, to czy powinien rozliczyć podatek w CIT-8 za 2006 r. częściowo jako zaliczkę, a częściowo jako inne zobowiązanie podatkowe?
 110. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-9/07
  P O S T A N O W I E NI ENa podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. nr poz. 60 z późn. zm.) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wnioskach skierowanych do:1. Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego,2. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mielcu,3. Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie,4. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Puławach,5. Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie,6.Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszkowieo udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych jest prawidłowe.U Z A S A D N I E N I EW dniu 06.02.2007r. (data wpływu do Urzędu 12.02.2006r.) spółka zwróciła się z wnioski ...
 111. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-68/07/AP
  Czy miesięczna zaliczka w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy, to 1/12 kwoty podatku obliczona od dochodu przed odliczeniem straty z lat ubiegłych, czy po odliczeniu straty z lat ubiegłych?
 112. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-6/07/AK
  Czy art. 7 ust. 3 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych znajduje zastosowanie w ten sposób, że przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania Spółki za rok podatkowy 2006, w którym Spółka połączyła się przez przejęcie spółek przejmowanych, nie uwzględnia się różnicy między kosztami uzyskania przychodów a przychodami, wykazanej w poz. 36 deklaracji CIT-2 spółek przejętych, sporządzonych za okres od dnia 01.01.2006 r. do dnia poprzedzającego połączenie?
 113. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPDG!/423/ZS/15/07
  W złożonym wniosku Strona zwraca się z pytaniem czy wspólnota mieszkaniowa, w przedstawionym stanie faktycznym, jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.
 114. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO1/423-6/07/5630
  Spółka dokonała podziału poprzez wydzielenie majątku. Oddział terenowy Spółki został zamknięty z dniem 31 lipca 2006 r. a w jego miejsce powstała nowa Spółka. Mimo likwidacji oddziału terenowego Spółka nadal prowadzi działalność w miejscu siedziby. Spółka zwróciła się z zapytaniem jak w takim przypadku powinna dokonać rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych. Czy z dniem 31 lipca 2006 r. powinna złożyć CIT-8 czy dalej dokonywać rozliczeń w deklaracji CIT-2, a zeznanie CIT-8 złożyć na koniec roku?
 115. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-344/06/AJ
  Czy Spółka musi dokonać korekty zeznania podatkowego CIT-8 za rok 2004,2005 oraz CIT-2 za okres 01.02.2006-31.08.2006 jeśli nie odliczała podatku naliczonego od zakupu paliwa do samochodów osobowych będących towarami, a wliczała w koszty uzyskania przychodów?
 116. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BP-I/006-776/06/KST
  Fundacja przekazywała otrzymaną żywność organizacjom pozarządowym, stołówkom, szkołom, placówkom opiekuńczo-wychowawczym itd. lecz w sporządzonej informacji CIT-D nie zamieściła informacji o wartości przekazanej nieodpłatnie żywności i jednostkach, którym żywność przekazano. Fundacja zwróciła się o potwierdzenie, iż jej sposób wypełniania informacji CIT-D jest prawidłowy. Fundacja dodatkowo wyjaśniła, iż zarachowuje do przychodów całą nieodpłatnie otrzymaną żywność, a do kosztów uzyskania przychodów wartość żywności przekazanej przez nią nieodpłatnie innym jednostkom.
 117. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DUS-PDP/423-16/2006
  czy korekty przychodów za poszczególne lata można dokonać w rozliczeniu rocznym za 2006r, czy też należy skorygować wszystkie deklaracje CIT-2, w których przychody były ujmowane memoriałowo ?
 118. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/423-46/06/82774
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem dotyczącym terminu złożenia zeznania CIT-8 w przypadku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną?
 119. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBD/4218-005-6/06
  - dotyczy obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego za 2005 rok oraz złożenia go w urzędzie skarbowym
 120. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/DP1/423-35/06/MP
  Czy i w jakim terminie Spółka jest zobowiązana do przekazania do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego za okres kończący się z dniem poprzedzającym dzień przekształcenia?
 121. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/DP1/423-35A/06/MP
  Czy i w jakim terminie Spółka jest zobowiązana do przekazania do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego za okres kończący się z dniem 30 kwietnia?
 122. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/DP1/423-31/06/MP
  Czy jeżeli kolejny rok podatkowy Spółki będzie trwał od dnia otwarcia ksiąg rachunkowych spółki przekształconej do ostatniego dnia przyjętego roku podatkowego, tj. do 30 kwietnia 2007r. i Spółka będzie obowiązana do złożenia deklaracji CIT-8 za ten okres?
 123. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/DP1/423-30/06/MP
  Jeżeli trwający obecnie rok podatkowy Spółki zakończy się z dniem zamknięcia ksiąg rachunkowych na moment przekształcenia, w jakim momencie Spółka będzie zobowiązana do złożenia deklaracji CIT-8 za ten okres?
 124. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/129/PDI-423/12/2006
  Czy istnieje konieczność zamknięcia ksiąg rachunkowych Spółki oraz, wobec zakończenia roku podatkowego, czy istnieje obowiązek złożenia deklaracji CIT-8 (wraz z załącznikami) przez Spółkę, w związku z planowanym procesem przejęcia jej w trybie połączenia przez inną spółkę ?
 125. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423-93/06/SG
  Pytanie dotyczy ustalenia czy kwota podatku od wartości dodanej wykazana na wystawionym dokumencie sprzedaży z tytułu robót budowlanych wykonanych przez Spółkę na terenie Francji stanowi przychód należny w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 126. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POI-423/4/06
  Spółka Akcyjna zamierza przekształcić się w ciągu roku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zamykając księgi na ostatni dzień swojej działalności w roku 2006. W powyższym stanie sprawy spółka ma wątpliwości w jakich terminach i za jaki okres należy złożyć ostatnią deklarację CIT-2 i zeznanie CIT-8 obejmujące ostatni okres jej działalności przed przekształceniem.
 127. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/423-0062/06/AK
  Wątpliwości Podatnika budzi, czy Spółka w upadłości ma obowiązek złożenia w urzędzie skarbowym niezatwierdzonego sprawozdania finansowego.
 128. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/DP1/423-18/06/IS
  Czy obowiązki informacyjne określone w art. 18 ust. 1e-1h ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wprowadzone ustawą z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 254, poz. 2533) w przedmiocie otrzymanych darowizn, określone w powołanych przepisach mają zastosowanie do kościelnych osób prawnych osiągających dochody wyłącznie z niegospodarczej działalności statutowej.
 129. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/33/06
  Czy koszty dotyczące danego roku podatkowego udokumentowane dowodami otrzymanymi w roku następnym, po zamknięciu ksiąg rachunkowych i po złożeniu zeznania podatkowego CIT-8, a przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za ten rok, stanowią koszt uzyskania przychodu roku następnego?
 130. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1406/OP/423-4/SZE/06
  Czy Ochotnicza Straż Pożarna jest zwolniona ze składania zeznania rocznego (CIT-8) w związku z art. 17 ust.1 pkt. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 131. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-29/06/AB
  Dotyczy sposobu zaokrąglania podstawy opodatkowania i kwot podatku w deklaracjach CIT-2 i CIT-8.
 132. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/423/100/KO/2006
  Czy członek zarządu, który nie ma dostępu do dokumentów Spółki, w tym finansowych i nie wie nic na temat bieżącej działalności Spółki, składając wymagane prawem deklaracje podatkowe może złożyc je z wykazanym we wszystkich rubrykach stanem zerowym?
 133. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423-3/06/SG
  Pytanie dotyczy składania przez wnioskodawcę deklaracji podatkowych podpisanych przez osoby z zarządu lub pracowników spółki, której wnioskodawca udzielił pełnomocnictwa.
 134. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBII423/4/3/2006
  Czy obowiązek wpłaty podatku od dochodu wydatkowanego na nabycie środka trwałego w części niesłużącej bezpośrednio realizacji celów statutowych Uczelni dotyczy całego wydatku (pełnej ceny zakupu), czy też części faktycznie zapłaconej?
 135. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP 1/423-331/48/05/DP
  Czy Spółka może wykazać zwiększone koszty i przychody w bieżącej deklaracji CIT-2 (bez korygowania poprzednio złożonych deklaracji CIT - 2 w 2005 roku) oraz czy prawidłowym postępowaniem będzie skorygowanie złożonych już deklaracji rocznych CIT - 8 bez korygowania poszczególnych deklaracji CIT-2 złożonych za te lata?
 136. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-361-49/05/AJ
  Czy przejęcie spółki i rozliczenie przejęcia metodą łączenia udziałów spowodowało powstanie obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych spółki przejmowanej, zakończenie u niej roku podatkowego i obowiązek złożenia przez nią zeznania rocznego CIT-8 (za okres: IV/2005 - VII/2005), czy też możliwe było zaniechanie zamykania ksiąg rachunkowych tej spółki?
 137. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-362/32/05/MC
  Czy w związku z przekształceniem Spółki z o.o. w S. A. (uchwała o przekształceniu z 12 sierpnia 2005 r.) Spółka powinna złożyć CIT-8, Bilans i Rachunek Wyników Spółki z o.o., wykonane na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych Spółki z o.o., czy też złożyć zeznanie CIT-8 na koniec przyjętego w Sp. z o.o. okresu obrachunkowego, tj. za: 01.01.2005 r. - 28.02.2006 r.?
 138. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/188/PDI-423/23-2/2005
  Czy istnieje konieczność zamknięcia ksiąg rachunkowych podmiotu przekształconego i otwarcia ksiąg spółki przekształconej oraz, wobec zakończenia roku podatkowego, czy istnieje obowiązek złożenia deklaracji CIT-8 (wraz z załącznikami) przez spółkę przekształcaną ?
 139. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US. I. PB/423-25/05
  Czy jednostka postępuje prawidłowo sporządzając deklarację CIT-2 (wersja 16) w sposób następujący: w pozycji 19 wykazuje przychody stanowiące przychód w myśl art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w tym dotację podmiotową, natomiast w pozycji koszty uzyskania przychodów wykazuje także koszty cyt. ?pokryte dotacją?, zaś uzyskany dochód zwalnia od podatku jako dochód wolny w myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 cyt. wyżej ustawy?
 140. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/423/584/KO/2005
  Kto, w przedstawionym stanie faktycznym jest zobowiązany do opłacenia podatku dochodowego od osób prawnych?
 141. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/423/583/KO/2005
  Pytanie podatnika brzmi czy w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca ma obowiązek składania deklaracji miesięcznych CIT-2 i wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy.
 142. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PD-4230Z-94/05/IJ
  dotyczy osób uprawnionych do podpisywania deklaracji CIT.
 143. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PB-RII-PDP/423/249/05/KTK
  Czy w związku z ponoszoną stratą Jednostka jest zobowiązana do wykazywania i naliczania podatku od wpłat na PFRON ?
 144. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US33/NG/423/43/KB/2005
  Czy podmiot ma prawo wystąpić o zwrot nadpłaconego podatku dochodowego od osób prawnych, po uprzednim złożeniu odpowiednich korekt deklarcji CIT?
 145. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-109/05/MS
  Czy na podstawie art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, uwzględniając odpowiednie zapisy Umowy Spółki, słusznie stwierdza się, iż MMMMM nie osiągnęła w 2004r. żadnych przychodów ani kosztów z tytułu udziału w spółce komandytowej SSSSSSS a wpłacone przez spółkę w okresie czerwiec ? sierpień 2004r. zaliczki na PDOP stanowią nadpłatę w rozumieniu art. 72 §1 Ordynacji podatkowejczy przychody i koszty osiągnięte przez SSSSSSS w okresie czerwiec-sierpień 2004r. stanowią odpowiednio przychody i koszty wspólników obecnych w spółce na dzień 31 grudnia 2004r.
 146. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/DP1/423-87/05/KS
  dot. obowiązku składania deklaracji CIT-2 oraz zeznania CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu ( poniesionej straty) za określony rok podatkowy przez komitety wyborcze
 147. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/63/05
  dotyczy obowiązku sporządzenia deklaracji podatkowej CIT-2 oraz właściwości urzędu skarbowego, do którego należy kierować rozliczenie
 148. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423/INT/5/BK/05
  Pytanie podatnika: Z treści złożonego pisma wynika, że Jednostka została utworzona na podstawie decyzji (uchwały) Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu jako gospodarstwo pomocnicze jednostki oświatowej. Prowadzona działalność gospodarcza polega na obróbce metali. W związku z powyższym jednostka pyta, czy jako gospodarstwo pomocnicze ma obowiązek składnia zeznania podatkowego CIT-8. Zdaniem jednostki, jako gospodarstwo pomocnicze podległe placówce oświatowej nie ma, zgodnie z art. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, obowiązku płacenia podatku dochodowego od osób prawnych jak również składania deklaracji CIT-8.
 149. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-146-175/05/AW
  Przedstawicielstwo pyta jak należy traktować odsetki z rachunku bankowego i przychody ze sprzedaży majątku, koszty poniesione przez przedstawicielstwo na terenie Polski np.: wynagrodzenia, diety, ZUS? Czy należy składać deklarację CIT - 2 oraz bilans roczny i deklarację CIT - 8?
 150. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-1254/04
  Czy w przypadku złożenia w Urzędzie Skarbowym pełnomocnictwa zarządu wspólnoty mieszkaniowej dla Biura Obsługi Budynków do występowania w imieniu wspólnoty przed organami skarbowymi oraz do podpisywania dokumentów w Urzędzie Skarbowym, na rocznym sprawozdaniu finansowym i zeznaniu rocznym CIT-8 nie będzie wymagany podpis zarządu wspólnoty?
 151. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.VII.423/6/05
  dotyczy obowiązku składania zeznania podatkowego CIT-8 przez Akcję Katolicką - organizacją kościelną, do której nie mają zastosowania przepisy ustawy o stowarzyszeniach
 152. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBD/4117-005-1/05
  - dotyczy: 1. możliwości odliczania od podatku dochodowego za 2004 r. składek na ubezpieczenie zdrowotne, 2. w sprawie wspólnego opododatkowania małżonków za 2004 rok.
 153. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US. I. PB/423-6/05
  Czy podatnik będący samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, korzystający ze zwolnienia przedmiotowego z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) powinien w zeznaniu CIT-8 (wariant formularza 18) "o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych" oraz informacji CIT-8/O (wariant formularza 5) o "odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku" wykazać dochód wolny od podatku, czy też powinien dochód ten obniżyć o wysokość strat podatkowych poniesionych w latach ubiegłych?
 154. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-I/423/19/MW/05
  Jaki dzień należy przyjąć jako ostateczny do zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz jaki okres winien być przyjęty do rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych?
 155. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-132-117/05/AW
  W której pozycji deklaracji CIT - 2 Spółka powinna wykazać kwotę nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych wynikającą ze złożonej deklaracji CIT - 8 (za rok poprzedni) i wniosku o stwierdzenie nadpłaty określającego sposób jej rozliczenia tj. zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.
 156. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-132-117/05/AW
  W której pozycji deklaracji CIT - 2 Spółka powinna wykazać kwotę nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych wynikającą ze złożonej deklaracji CIT - 8 (za rok poprzedni) i wniosku o stwierdzenie nadpłaty określającego sposób jej rozliczenia, tj. zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.
 157. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/423-73-6/GE/2005
  Czy likwidator spółki ustanowiony aktem notarialnym jest uprawniony do złożenia bilansu jej zamknięcia, związanej z tym ostatecznej likwidacji połączonej z wykreśleniem z rejestru podatników?
 158. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/21/2/05
  dotyczy obowiązku składania przez spółkę informacji SSE-M o rozliczeniu podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia oraz o rozliczeniu pomocy publicznej na inwestycje i rozliczenia SSE-R podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia
 159. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/PD/423-4/05
  Czy kościelna jednostka organizacyjna będąca odrębnym podmiotem podatkowym na podstawie decyzji Izby Skarbowej i nie prowadząca działalności gospodarczej zobowiązana jest do składania zeznań rocznych CIT-8 ?.
 160. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/4231/4/05
  Wnioskodawca, posiadający status zakładu pracy chronionej, otrzymuje dotacje ze środków PFRON na dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Czy otrzymane dotacje stanowią przychód podatkowy, który powinien zostać ujęty w poz. 25 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8)? Czy wydatki sfinansowane z dotacji stanowią koszt uzyskania przychodów? Czy dotacje podlegają opodatkowaniu?
 161. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBII/423/4/05
  Dotyczy zakresu i miejsca składania zeznania rocznego CIT-8 oraz sprawozdania finansowego za 2004 r. dla podmiotu będącego kościelną osobą prawną oraz wyodrębnionych organizacyjnie i księgowo jednostek.
 162. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/423-20-11/05
  Dotyczy rozliczeń podatkowych przy łączeniu spółek kapitałowych.
 163. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-1-410-3-9/05
  - dotyczy: 1. możliwości odliczania od podatku dochodowego za 2004 r. składek na ubezpieczenie zdrowotne, 2. w sprawie wspólnego opododatkowania małżonków za 2004 rok.
 164. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II PD/423 - 1/05
  Czy Fundacja powinna sporządzać sprawozdanie finansowe łącznie dla Fundacji i Ośrodka?
 165. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-005U-838/04/LN
  Czy Spółka dzielona ma obowiązek zamknąć księgi rachunkowe na dzień poprzedzający dzień wpisu do rejestru nowych spółek oraz skrócić rok podatkowy, a w konsekwencji złożyć zeznanie CIT-8 za okres od 01.01.2004r. do dnia zamknięcia ksiąg ?
 166. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/267/PD I/415/48/04
  Czy powstanie obowiązek podatkowy po stronie spółki lub akcjonariusza w przypadku przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę jawną ?
 167. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.IX/2-423/51/04
  dotyczy obowiązku składania deklaracji CIT-2 przez świetlicę założoną i prowadzoną przez zgromadzenie sióstr
 168. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD II/423/87/04
  Pytanie podatnika dotyczy wersji formularza oraz numeru pozycji formularza rocznego zeznania podatkowego CIT-8, a konkretnie, w której pozycji tego formularza należy wykazać faktyczną stratę za 2001 rok w przypadku, gdy w 2001 roku wystąpił dochód ze źródeł przychodów położonych za granicą, a w sekcji E deklaracji CIT -8 za rok 2001 nie przewidziano miejsca na ustalenie straty uwzględniającej ten dochód.
 169. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: RO/436/229/2004
  1. W jaki sposób należy rozliczyć podatek dochodowy od osób prawnych za okres bieżącego roku podatkowego do momentu, w którym nastąpiło połączenie spółek ? 2. Czy w przypadku przejęcia spółki następuje sukcesja w zakresie odliczenia i zwrotu VAT od transakcji dokonanych przez przejętą spółkę ? 3. Czy wymiana modułu fiskalnego kas rejestrujących w celu dokonania zmiany nazwy firmy i numeru NIP rodzi obowiązek ponownej fiskalizacji tych kas ?
 170. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 1MUS-1471/DPD2/423/239/04/DP
  Pytanie Spółki dotyczy zasad sporządzania informacji CIT-ST - Informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpłatach z podatku dochodowego od osób prawnych, w szczególności Spółka prosi o wyjaśnienie sposobu uwzględniania w tej informacji przedstawicieli handlowych.
 171. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/005/2-397/04
  Czy właściwa izba skarbowa może na wniosek kościelnej osoby prawnej uznać jednostkę organizacyjną o ktorej mowa w art. 12 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP (Dz.U. Nr 29 poz. 154 ze zm) za odrębny podmiot podatkowy ?
 172. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US72/ROP1/423/604/04/AW
  Czy faktury kosztowe otrzymywane już po połączeniu metodą nabycia i zamknięciu ksiąg w spółce przejmowanej a wystawione na tę spółkę i dotyczące okresu sprzed połączenia powinny być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów spółki przejmującej?
 173. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: RO/436/188/2004
  1) Czy sposób wyliczenia podatku VAT metodą "w stu" jest prawidłowy ? 2) Czy treść załączonego biletu może być uznana za fakturę ? 3) Czy w przypadku, kiedy nasza Spółka będzie realizować regularne przewozy do Włoch swoim transportem musi zarejestrować wykonywanie działalności na terytorium Republiki Włoskiej jako podatnik podatku od wartości dodanej ze względu na miejsce świadczenia usług (tj. terytorium Włoch) ? 4) Czy też obowiązek rejestrowania nie ciąży na naszej Spółce a dotyczyć nas będzie jedynie limit zwolnienia podatkowego dla opodatkowania podatkiem od wartości dodanej dla świadczących usługi transportu osób na terytorium Włoch ? 5) Czy sprzedaż biletów wymienionych w pkt 1) jest zwolniona z ewidencji w kasach rejestrujących na podstawie Załącznika nr 1 poz. 54 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23.12.2003 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2002 r. Nr 234, poz. 1971 ze zm.) ? 6) Czy prawidłowo w deklaracji VAT-7 obrót na terytorium kraju, tj. przy uwzględnieniu przykładu z pkt 1, tj. kwotę 60,19 zł ujmuje się w poz. C.1.24 "dostawa towarów oraz świadczenie usług", podatek należny w poz. C.1.25, natomiast obrót w kwocie 335,60 zł traktowany byłby jako obrót nie podlegający polskiej ustawie o podatku od towarów i usług ? 7) Czy prawidłowe będzie obciążenie partnera włoskiego podatkiem VAT w wysokości 22% od prowizji z tytułu dystrybucji biletów na terytorium Polski i w autokarze "P" w Ostrowcu Św. zgodnie z zawartą umową; czy cały obrót z tytułu prowizji powinien być opodatkowany, czy jak naszym zdaniem podstawą opodatkowania winna być ta część obrotu, która wynika z prowizji od faktycznie wykonanych usług przez naszego partnera włoskiego ? 8) Czy obrót wynikający ze sprzedaży biletów (wzór - załącznik nr 3) przez partnera włoskiego zarówno na usługi, które będą wykonywane w przyszłości zarówno przez naszą Spółkę jak i przez niego, rodzi jakiekolwiek skutki w zakresie podatku VAT na terytorium Polski - bo naszym zdaniem przy uwzględnieniu pytania nr 1 nie rodzi tego obowiązku podatkowego ? 9) Z uwagi na to, że rozliczenia pomiędzy partnerami zgodnie z zawartą umową dokonywane są po zamknięciu roku do 30 stycznia po roku obrotowym = rok kalendarzowy i po wyczerpaniu do 15 lutego procedur w zakresie zastrzeżeń do dnia 15 marca należy dokonać przelewu należności, jaką datę powstania obowiązku w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych przyjąć dla tego obrotu (miesięczne wpływy netto uzyskane ze sprzedaży biletów przez "P" w Ostrowcu Św., a także przez partnera włoskiego są wyłącznie w trakcie roku traktowane jak wpływy wspólne poolu) ? 10) czy do przychodów miesięcznych dla celu podatku dochodowego należy zaliczać przychody uzyskane ze sprzedanych przez naszą Spółkę biletów, co do których usługa przewozu została faktycznie wykonana w danym miesiącu; w przypadku biletów dwustronnych, tj. częściowego wykonania usługi 1/2 wartości netto biletu. Natomiast czy wykonane usługi na podstawie biletów sprzedanych przez przewoźnika włoskiego stanowić będą przychód podatkowy w grudniu z uwzględnieniem wzajemnych rozliczeń poolowych ? 11) Czy otrzymane w wyniku rozliczenia od partnera poolowego należności z tytułu umowy będą podlegały przepisom polskiej ustawy o podatku VAT i czy winny być wykazywane w naszej deklaracji VAT ?
 174. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US72/ROP1/423/98/04/AW
  Jaka jest właściwość Naczelnika Urzędu Skarbowego i sposób rozliczenia z podatków w związku z przekształceniem Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę jawną?
 175. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US72/ROP1/423/549 /PS/04
  Czy po złożeniu przez podatnika zeznania o ostateczne wysokości dochodów (straty) CIT-8 podatnicy mogą składać jedynie korekty zeznań ostatecznych?
 176. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB1/005-1-113/03
  Dotyczy rozliczeń podatkowych przy łączeniu spółek kapitałowych.
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!