Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Stawki amortyzacyjne

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-623/12-2/RS
  w zakresie możliwości obniżenia do dowolnej wysokości (w tym nawet do 0%), na podstawie art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stosowanych obecnie przez Spółkę stawek amortyzacyjnych w odniesieniu do wszystkich lub dowolnie wybranych środków trwałych
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-396/12-2/EŻ
  przyjmując za Spółką, iż przedstawione we wniosku wydatki stanowią koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami, należy zgodzić się z Wnioskodawcą, iż datą poniesienia kosztu zgodnie z art. 15 ust 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest data ujęcia kosztu jako koszt rachunkowy. W odniesieniu do środków trwałych należy dodatkowo mieć na względzie przepis art. 16 h ustawy, w szczególności ust. 4 tego artykułu zgodnie z którym podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych w równych ratach co miesiąc albo w równych ratach co kwartał, albo jednorazowo na koniec roku podatkowego, z uwzględnieniem art. 16i (…).
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-457/12-2/KK
  1. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym Spółka może według własnego uznania - z zachowaniem terminów o których mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o PDOP - obniżyć do dowolnej wysokości (w tym nawet do 0%) stawki amortyzacyjne w stosunku do stawek amortyzacyjnych wynikających z Wykazu, dla poszczególnych środków trwałych (nowo wprowadzanych do ewidencji środków trwałych lub takich które już podlegają amortyzacji dla celów podatkowych) dla których przyjęto liniową metodę amortyzacji?2. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym Spółka może według własnego uznania - z zachowaniem terminów, o których mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o POOP - podwyższyć uprzednio obniżone stawki amortyzacyjne dla poszczególnych środków trwałych amortyzowanych metodą liniową do dowolnej wysokości nie wyższej jednak niż stawki amortyzacyjne wskazane w Wykazie?3. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym Spółka może obniżyć stawki amortyzacyjne środków trwałych amortyzowanych metodą liniową począwszy od miesiąca, w którym środki trwałe wprowadzono do ewidencji lub od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego, jaki dokonać zmian stawek amortyzacyjnych środków trwałych (tj. podwyższyć je lub po raz kolejny obniżyć) począwszy od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego?
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-238/12-2/PM
  Czy obniżenie stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych może zostać dokonane do dowolnego poziomu?
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-238/12-3/PM
  Czy możliwe jest dokonywanie obniżenia stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla środków trwałych wprowadzonych do rejestru środków trwałych i będących już przedmiotem amortyzacji począwszy od pierwszego miesiąca danego roku podatkowego?
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-238/12-4/PM
  Czy od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego (lub w momencie pierwszego wprowadzenia do ewidencji) Spółka może dokonać obniżenia stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jedynie w odniesieniu do wybranych/pojedynczych środków trwałych zaklasyfikowanych do danej grupy czy rodzaju, amortyzując pozostałe środki trwałe należące do tej samej grupy czy rodzaju przy użyciu stawek amortyzacyjnych dotychczas stosowanych?
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-238/12-5/PM
  Czy możliwe jest dokonywanie obniżenia stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla środków trwałych wprowadzanych do rejestru środków trwałych począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji?
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-238/12-6/PM
  Czy od pierwszego miesiąca każdego roku podatkowego Spółka może dokonać dowolnego podwyższenia lub dalszego obniżenia wcześniej obniżonych stawek amortyzacyjnych (także jedynie w odniesieniu do niektórych/wybranych środków trwałych), jednakże do poziomu nie wyższego niż wynika to z Wykazu stawek amortyzacyjnych (załącznik nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)?
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-338/12-2/KK
  Czy Spółka postąpi prawidłowo dokonując w stosunku do urządzeń typu tablet (iPad) odpisów amortyzacyjnych według podwyższonej stawki amortyzacyjnej, przy zastosowaniu współczynnika 1,66?
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-300/12-2/KK
  Czy obniżenie stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych może zostać dokonane do dowolnej wysokości (np. nawet do stawki w wysokości 0 % rocznie)?
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-213/12-2/MS
  Czy wnioskodawca, będący podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej może amortyzować środki trwałe wykorzystywane na potrzeby działalności w Strefie przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych obniżonych na podstawie art. 16i ust. 5 ustawy o CIT? Czy wnioskodawca, będący podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej będzie mógł w przyszłości podwyższyć stawki amortyzacyjne dla środków trwałych wykorzystywanych na potrzeby działalności prowadzonej w Strefie, które zostały obniżone uprzednio na podstawie art. 16i ust. 5 ustawy o CIT. przy założeniu że podwyższone w ten sposób stawki nie będą wyższe od stawek wskazanych w Wykazie stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o CIT?
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-124/12-4/MS
  Czy cała instalacja biogazowni może być amortyzowana wg stawki 10% w skali rocznej?
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-131/12-2/KK
  należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, iż Spółka jest uprawniona, do obniżania stawek amortyzacyjnych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych, do dowolnego poziomu (wyższego niż 0) przyjmując, iż wskazany przez Spółkę moment zmiany stawki to pierwszy miesiąc roku podatkowego zgodnie z art. 16i ust 5 ustawy. Spółka jest również uprawniona do podwyższenia uprzednio obniżonych stawek amortyzacyjnych do poziomu nie wyższego niż poziom maksymalny wynikający z przepisów art. 16a – 16m ustawy o pdop oraz Wykazu stawek amortyzacyjnych zgodnie z art. 16i ust 5 ustawy, od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego.
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-198/12-2/KK
  Czy Spółka może podwyższyć stosowane wobec urządzeń elektronicznych opisanych w stanie faktycznym stawki amortyzacyjne przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 2.0?
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-107/12-5/KK
  Wnioskodawca skorzystał z prawa do zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej określonej w art. 16j ust. 1–4 ustawy dla hali magazynowej (tj. stawka 3,13%), to Spółka nie może skorzystać z prawa wynikającego z art. 16i ust 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i dokonać zmiany (obniżyć lub podwyższyć) ustalonej indywidualnie stawki amortyzacyjnej.
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-79/12-9/PM
  Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym Spółka może obniżyć stawki amortyzacji podatkowej środków trwałych amortyzowanych metodą liniową począwszy od miesiąca, w którym środki trwałe wprowadzono do ewidencji lub od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego, jak i dokonać dalszych zmian stawek amortyzacyjnych środków trwałych (t.j. podwyższyć je lub po raz kolejny obniżyć) począwszy od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego?
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-79/12-10/PM
  Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym Spółka może obniżyć stawki amortyzacji podatkowej środków trwałych amortyzowanych metodą liniową począwszy od miesiąca, w którym środki trwałe wprowadzono do ewidencji lub od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego, jak i dokonać dalszych zmian stawek amortyzacyjnych środków trwałych (t.j. podwyższyć je lub po raz kolejny obniżyć) począwszy od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego?
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-79/12-8/PM
  Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym Spółka może według własnego uznania - z zachowaniem terminów o których mowa w art. 16i ust 5 UPDOP - podwyższyć uprzednio obniżone stawki amortyzacji podatkowej dla poszczególnych (wybranych) środków trwałych amortyzowanych metodą liniową, do dowolnej wysokości, nie wyższej jednak niż stawki amortyzacyjne wskazane w Wykazie?
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-79/12-7/PM
  Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym Spółka może według własnego uznania - z zachowaniem terminów o których mowa w art. 16i ust 5 UPDOP - podwyższyć uprzednio obniżone stawki amortyzacji podatkowej dla poszczególnych (wybranych) środków trwałych amortyzowanych metodą liniową, do dowolnej wysokości, nie wyższej jednak niż stawki amortyzacyjne wskazane w Wykazie?
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-79/12-6/PM
  Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym Spółka może według własnego uznania i niezależnie od stawek amortyzacyjnych wynikających z obowiązującej w Spółce polityki rachunkowości - z zachowaniem terminów, o których mowa w art. 16i ust. 5 UPDOP - obniżyć do dowolnej wysokości (nawet bliskiej zeru) stawki amortyzacji podatkowej w stosunku do stawek amortyzacyjnych wynikających z Wykazu, dla poszczególnych (wybranych) środków trwałych (zarówno w odniesieniu do nowo wprowadzonych do ewidencji środków trwałych jak i takich, które już podlegają amortyzacji dla celów podatkowych), dla których przyjęto liniową metodę amortyzacji?
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-79/12-5/PM
  Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym Spółka może według własnego uznania i niezależnie od stawek amortyzacyjnych wynikających z obowiązującej w Spółce polityki rachunkowości - z zachowaniem terminów, o których mowa w art. 16i ust. 5 UPDOP - obniżyć do dowolnej wysokości (nawet bliskiej zeru) stawki amortyzacji podatkowej w stosunku do stawek amortyzacyjnych wynikających z Wykazu, dla poszczególnych (wybranych) środków trwałych (zarówno w odniesieniu do nowo wprowadzonych do ewidencji środków trwałych jak i takich, które już podlegają amortyzacji dla celów podatkowych), dla których przyjęto liniową metodę amortyzacji?
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1069/11/BG
  w zakresie obniżenia stawek amortyzacyjnych do dowolnej wysokości
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-746/11-2/RS
  1.Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym Spółka może według własnego uznania - z zachowaniem terminów, o których mowa w art. 16i ust. 5 UPDOP - obniżyć do dowolnej wysokości stawki amortyzacyjne w stosunku do stawek amortyzacyjnych wynikających z Wykazu, dla poszczególnych środków trwałych (nowo wprowadzonych do ewidencji środków trwałych lub takich, które już podlegają amortyzacji dla celów podatkowych), dla których przyjęto liniową metodę amortyzacji? 2.Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym Spółka może według własnego uznania - z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 16i ust 5 UPDOP - podwyższyć uprzednio obniżone stawki amortyzacyjne dla poszczególnych śródków trwałych amortyzowanych metodą liniową, do dowolne> wysokości, nie wyższej jednak niż stawki amortyzacyjne wskazane w Wykazie? 3.Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym Spółka może obniżyć stawki amortyzacyjne środków trwałych amortyzowanych metodą liniową począwszy od miesiąca, w którym środki trwałe wprowadzono do ewidencji lub od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego, jak i dokonać zmian stawek amortyzacyjnych środków trwałych (tj. podwyższyć je lub po raz kolejny obniżyć) począwszy od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego?
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-773/11/BG
  w zakresie zastosowania stawki amortyzacyjnej 10 %
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-190/10/11-S/ŁM
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie wysokości stosowanych stawek amortyzacyjnych w części dotyczącej możliwości oraz momentu podwyższenia obniżonych stawek amortyzacyjnych do stawek zgodnych z Wykazem stawek amortyzacyjnych oraz w części dotyczącej możliwości podwyższenia obniżonych stawek amortyzacyjnych do wysokości nie wyższej niż stawki przewidziane w Wykazie stawek amortyzacyjnych przemnożone przez współczynnik podwyższający.
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-151/11-2/PM
  Czy Spółka może wprowadzając do właściwej ewidencji nowe środki trwałe, dowolnie ustalić stawki amortyzacyjne dla wszystkich lub wybranych środków trwałych amortyzowanych metodą liniową w wysokości niższej niż wskazana w Wykazie?
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-151/11-3/PM
  Spółka może – od pierwszego miesiąca każdego nowego roku podatkowego – według własnego uznania, obniżać lub podwyższać obniżone uprzednio stawki amortyzacyjne dla wszystkich lub wybranych środków trwałych amortyzowanych metodą liniową, z zastrzeżeniem, że stawki mogą być podwyższone maksymalnie do poziomu stawek wskazanych w Wykazie.
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-142/11-4/PM
  Czy dla zakupionej ładowarki teleskopowej stawka rocznej amortyzacji będzie wynosiła 18% według Klasyfikacji Środków Trwałych i załącznika nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-52/11-2/MF
  Ustalenie prawidłowej stawki amortyzacyjnej dla myjni samochodowej
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-261/11-5/RS
  Czy okres amortyzacji, ustalony przez Spółkę indywidualnie dla środka trwałego na zasadzie art. 16j Ustawy o CIT, może zostać przez Spółkę przedłużony?
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-42/11-2/MC
  Kwestia poprawności przyjętej do planu amortyzacji Grupy ŚT oraz stawki amortyzacyjnej dla kategorii wydatków – Instalacje – kolektory słoneczne.
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-21/11-5/ŁM
  Czy od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego Spółka może dokonać dowolnego obniżenia wcześniej obniżonych stawek amortyzacyjnych lub podwyższenia jednakże do poziomu nie wyższego niż wynika to z Wykazu?
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-21/11-4/ŁM
  Czy obniżenie stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych może zostać dokonane do dowolnej wysokości (np. nawet do stawki w wysokości 0,1% rocznie)?
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-21/11-3/ŁM
  Czy od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego (lub w momencie pierwszego wprowadzenia do ewidencji) Spółka może dokonać obniżania stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jedynie w odniesieniu do wybranych / pojedynczych środków trwałych zaklasyfikowanych do danej grupy czy rodzaju, amortyzując pozostałe środki trwale należące do tej samej grupy czy rodzaju przy użyciu stawek amortyzacyjnych dotychczas stosowanych?
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-21/11-2/ŁM
  Czy Spółka może dokonać obniżenia stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla środków trwałych wprowadzanych do rejestru środków trwałych począwszy od miesiąca w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji?
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-326/10-2/ŁM
  Czy obniżenie stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych może zostać dokonane do dowolnej wysokości (np. nawet do stawki w wysokości 0,1% rocznie)?
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-324/10-2/MC
  Czy od pierwszego miesiąca każdego roku podatkowego Spółka może dokonać dowolnego podwyższenia lub dalszego obniżenia wcześniej obniżonych stawek amortyzacyjnych (także jedynie w odniesieniu do niektórych / wybranych środków trwałych), jednakże do poziomu nie wyższego niż wynika to z Wykazu?
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-323/10-2/ŁM
  Czy od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego (lub w momencie pierwszego wprowadzenia do ewidencji) Spółka może dokonać obniżenia stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jedynie w odniesieniu do wybranych / pojedynczych środków trwałych zaklasyfikowanych do danej grupy czy rodzaju, amortyzując pozostałe środki trwałe należące do tej samej grupy czy rodzaju przy użyciu stawek amortyzacyjnych dotychczas stosowanych?
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-329/10-4/ŁM
  1. Czy i do jakiej wysokości Podatnik może podwyższyć poprzednio obniżone na podstawie art. 16i ust. 5 stawki amortyzacyjne dotyczące wszystkich lub choćby dowolnie wybranych przez siebie środków trwałych? 2. Czy Podatnik może podwyższyć poprzednio obniżone na podstawie art. 16i ust. 5 stawki amortyzacyjne dotyczące wszystkich lub wybranych przez siebie środków trwałych określonych w art. 16i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od razu do maksymalnej ich wysokości wskazanej w tym przepisie, tj. stawek z wykazu powiększonych o odpowiedni współczynnik? 3. W jakim terminie może dokonać czynności opisanych w pytaniu nr 1 i 2.
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-23/11-5/RS
  Czy Spółka może obniżyć podaną w wykazie stawkę amortyzacyjną dla sieci wodociągowej i kanalizacyjnej np. do 2% w stosunku rocznym czy jest określona dolna granica obniżenia stawki?
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-298/10-4/ŁM
  1. Czy na podstawie art. 16i ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych możliwe jest obniżenie stosowanych obecnie stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych do dowolnej wysokości? 2. Czy po dokonaniu obniżenia stawek amortyzacyjnych w stosunku do ujętych w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka, będzie uprawniona do podwyższenia tych stawek do poziomu nie wyższego niż wynikający z Wykazu stawek amortyzacyjnych? 3. Z jakim dniem dokonuje się zmiany stawek amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. ich obniżenia lub podwyższenia stawek?
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-786/10-2/AS
  Czy na podstawie art. 16i ust. 5 PDOP możliwe jest obniżenie stosowanych obecnie stawek amortyzacyjnych dla wszystkich środków trwałych do dowolnej wysokości (w tym nawet do 0%) i z jaką datą obniżenie to może nastąpić?Czy po dokonaniu obniżenia stawek amortyzacyjnych w stosunku do ujętych w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik nr 1 do PDOP (zwany dalej: "Wykazem") Spółka będzie uprawniona do podwyższenia tych stawek do dowolnego poziomu, nie wyższego jednak niż wynikający z Wykazu oraz czy podwyższenie to może nastąpić począwszy od dowolnie wybranego roku podatkowego?
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-774/10-2//IŚ
  Czy zgodnie z art. 16j ust. 1 pkt 3 lit. a updop Spółka będzie miała prawo indywidualnie ustalić stawkę amortyzacyjną dla Sklepu będącego częścią składową Budynku, z tym że okres amortyzacji nie będzie mógł być krótszy niż 3 lata?
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-849/10-3/JC
  1. Czy Spółka miała prawo do zmiany z dniem 1 stycznia 2010 r. stosowanych dotychczas obniżonych stawek amortyzacyjnych (wynoszących 59% stawek określonych w Wykazie) poprzez ich podwyższenie do stawek określonych w Wykazie, a dla środków trwałych z grupy 4-6 i 8 KŚT spełniających definicję środków trwałych poddanych szybkiemu postępowi technicznemu poprzez ich podwyższenie do stawek określonych w Wykazie przemnożonych przez współczynnik nie wyższy niż 2,0? 2. Czy prawidłowe jest podejście, zgodnie z którym Spółka będzie miała prawo zmiany (podwyższenia lub obniżenia) poziomu stawek amortyzacyjnych, w oparciu o które będzie kalkulowała roczne odpisy amortyzacyjne środków trwałych rozpoznawane jako koszty uzyskania przychodów z dniem 1 stycznia każdego roku podatkowego następującego po roku 2010 do dowolnego poziomu nieprzekraczającego stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie (przemnożonych dodatkowo przez współczynnik wynoszący maksymalnie 2,0 w przypadku środków trwałych z grupy 4-6 i 8 KŚT spełniających definicję środków trwałych poddanych szybkiemu postępowi technicznemu)?
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-767/10-4//IŚ
  Czy urządzenia techniczne instalowane na masztach powinny być klasyfikowane, jako odrębne środki trwałe?Czy prawidłowe jest zakwalifikowanie wyżej wymienionych środków trwałych do grupy 2 i 4 KŚT i amortyzowanie ich zgodnie ze stawkami wskazanymi w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych z możliwością podwyższenia stawek amortyzacyjnych dla niektórych środków trwałych?
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-735/10-5/PS
  CIT - w zakresie amortyzacji zespołu wiatrowo – elektrycznego oraz fundamentów wieży farmy wiatrowej
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-517c/10/PST
  Czy Spółka ma możliwość stopniowego obniżania stawek amortyzacyjnych od każdego nowego roku podatkowego jak również stopniowego powracania do stawek wyższych w kolejnych latach?
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-517d/10/PST
  Czy dla nowo wprowadzonych środków trwałych z chwilą przyjęcia ich do używania można zastosować od razu obniżoną stawkę amortyzacyjną?
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-517b/10/PST
  Czy w przyszłości Spółka będzie miała możliwość podwyższenia obniżonych stawek amortyzacyjnych i powrotu do stawki z wykazu?
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-517a/10/PST
  Czy spółka w świetle obowiązujących przepisów może obniżyć stawki amortyzacyjne wynikające z wykazu stawek będącego załącznikiem do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do poziomu bliskiego 0%, np. 0,01% w stosunku rocznym?
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-226/10-3/DS
  1. Czy Spółka miała prawo do obniżenia stawek amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla wybranych środków trwałych do dowolnej wysokości (również do wysokości 0%)? 2. Czy Spółka ma prawo do podwyższenia w przyszłości stawek amortyzacyjnych w odniesieniu do tych środków trwałych, od wartości których Spółka dokonuje lub dokonywać będzie wcześniej odpisów amortyzacyjnych przy zastosowaniu obniżonych stawek amortyzacyjnych?
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-226/10-2/DS
  1. Czy Spółka miała prawo do obniżenia stawek amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla wybranych środków trwałych do dowolnej wysokości (również do wysokości 0%)? 2. Czy Spółka ma prawo do podwyższenia w przyszłości stawek amortyzacyjnych w odniesieniu do tych środków trwałych, od wartości których Spółka dokonuje lub dokonywać będzie wcześniej odpisów amortyzacyjnych przy zastosowaniu obniżonych stawek amortyzacyjnych?
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-630/10-5/AS
  Czy w świetle art. 16i ust. 5 UPDOP możliwe jest obniżenie stawek amortyzacyjnych stosowanych przez podatnika ze stawki podanej w Wykazie na dowolną niższą w stosunku do wybranych środków trwałych?
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-630/10-6/AS
  Czy w przypadku stosowania obniżonej stawki amortyzacyjnej na podst. art. 16i ust. 5 UPDOP możliwe jest podwyższenie uprzednio obniżonej stawki do dowolnej wysokości, nie wyższej jednak niż standardowa stawka wynikająca z Wykazu (podwyższenie powinno nastąpić nie później niż w momencie dokonania pierwszego w danym roku odpisu amortyzacyjnego)?
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-630/10-4/AS
  Czy obniżenie lub późniejsze podwyższenie stawek amortyzacyjnych w ramach metody liniowej możliwe jest począwszy od pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego, tj. powinno nastąpić nie później niż w momencie dokonania pierwszego odpisu amortyzacyjnego w danym roku podatkowym odpowiednio za pierwszy miesiąc, za pierwszy kwartał lub na koniec roku podatkowego (w zależności od tego czy odpisy są dokonywane miesięcznie, kwartalnie czy rocznie)?
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-586/10-3/JC
  Czy w świetle art. 16i ust. 5 UPDOP możliwe jest obniżenie stawek amortyzacyjnych stosowanych przez podatnika ze stawki podanej w Wykazie na dowolną niższą w stosunku do wybranych środków trwałych?
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-586/10-5/JC
  Czy w przypadku sprzedaży samochodów osobowych o początkowej wartości przewyższającej równowartość 20.000 Euro przeliczonej na złote, Spółka jest uprawniona do zaliczenia nieumorzonej wartości tych samochodów (tj. wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne stanowiące i niestanowiące kosztów uzyskania przychodów) do kosztów uzyskania przychodów na moment sprzedaży?
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-586/10-4/JC
  Czy w przypadku stosowania obniżonej stawki amortyzacyjnej na podstawie art. 16i ust. 5 UPDOP możliwe jest podwyższenie uprzednio obniżonej stawki do dowolnej wysokości, nie wyższej jednak niż standardowa stawka wynikająca z Wykazu (podwyższenie powinno nastąpić nie później niż w momencie dokonania pierwszego w danym roku odpisu amortyzacyjnego)?
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-586/10-2/JC
  Czy obniżenie lub późniejsze podwyższenie stawek amortyzacyjnych w ramach metody liniowej możliwe jest począwszy od pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego, tj. powinno nastąpić nie później niż w momencie dokonania pierwszego odpisu amortyzacyjnego w danym roku podatkowym odpowiednio za pierwszy miesiąc, za pierwszy kwartał lub na koniec roku podatkowego (w zależności od tego czy odpisy są dokonywane miesięcznie, kwartalnie czy rocznie)?
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-457/10/PST
  Czy obniżenie stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych może zostać dokonane do dowolnej wysokości (np. nawet do stawki w wysokości 0,1% rocznie)?
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-456/10/PST
  Czy od pierwszego miesiąca każdego roku podatkowego Spółka może dokonać dowolnego podwyższenia lub dalszego obniżenia wcześniej obniżonych stawek amortyzacyjnych (także jedynie w odniesieniu do niektórych/wybranych środków trwałych), jednakże do poziomu nie wyższego niż wynika to z Wykazu?
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-454/10/PST
  Czy od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego (lub w momencie pierwszego wprowadzenia do ewidencji) Spółka może dokonać obniżenia stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jedynie w odniesieniu do wybranych/pojedynczych środków trwałych zaklasyfikowanych do danej grupy czy rodzaju, amortyzując pozostałe środki trwałe należące do tej samej grupy czy rodzaju przy użyciu stawek amortyzacyjnych dotychczas stosowanych?
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-455/10/PST
  Czy Spółka może dokonać obniżenia stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: - dla środków trwałych wprowadzanych do rejestru środków trwałych począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji,- dla środków trwałych wprowadzonych do ewidencji począwszy od pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego.
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-430/10-2/JG
  CIT - w zakresie uznania za środki trwałe urządzeń i systemów stanowiących elementy wyposażenia centrum biurowo-handlowo-usługowego
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-13/10-3/ŁM
  W związku z przedstawionym stanem faktycznym Spółka prosi o potwierdzenie że: 1) istnieje możliwość dalszego obniżenia wcześniej obniżonych stawek amortyzacyjnych - do poziomu poniżej wysokości stawek ustalonych dla celów amortyzacji rachunkowej, 2) mw przyszłości Spółka ma prawo podwyższenia obniżonych uprzednio stawek amortyzacyjnych do dowolnego poziomu, jednakże nie wyższego niż wynikający z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych.
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-460/10-2/JG
  Czy Spółka jest uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od samochodów osobowych, których wartość przekracza równowartość 20 000 Euro (przeliczonych na złote polskie według kursu średniego NBP z dnia oddania samochodu do użytkowania) w ten sposób, że odpisy amortyzacyjne będą w całości zaliczane do kosztów uzyskania przychodów do chwili zrównania się wysokości tych odpisów z kwotą w złotych odpowiadającą wartości 20.000 Euro (przeliczoną według kursu średniego NBP z dnia oddania samochodu do użytkowania), zaś kolejne odpisy nie będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodów?
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-433/10-2/KS
  1. Czy Spółka może obniżyć od pierwszego miesiąca dowolnego roku podatkowego stawki amortyzacyjne niektórych środków trwałych do dowolnego poziomu np.: do 0,1% bez konieczności uzasadnienia przyjętej wielkości stawki amortyzacji środka trwałego? 2. Czy obniżone uprzednio stawki amortyzacyjne można od pierwszego miesiąca dowolnego roku podatkowego podwyższać do maksymalnego poziomu przewidzianego w wykazie stawek amortyzacyjnych stanowiącego załącznik nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-199/10-4/PS
  Czy Spółka może dokonywać odpisów amortyzacyjnych w taki sposób, że odpisy amortyzacyjne od samochodów osobowych będą w całości zaliczane w koszty uzyskania przychodów aż do chwili, gdy łączne odpisy amortyzacyjne zaliczane w koszty uzyskania przychodów zrównają się z kwotą stanowiącą równowartość 20.000 Euro, przeliczoną na złote według kursu średniego Euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania. Przy czym po przekroczeniu tej kwoty odpisy amortyzacyjne nie będą w całości uznawane za koszty uzyskania przychodów ?
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-181/10-5/PS
  Czy Spółka ma prawo do naliczania odpisów amortyzacyjnych w ten sposób, że odpisy amortyzacyjne będą w całości zaliczane do kosztów uzyskania przychodów do chwili, gdy ich suma nie przekroczy kwoty 20 tys. euro, po czym dokonywane odpisy amortyzacyjne nie będą uznawane za koszty uzyskania przychodów?
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-317/10-2/JG
  Czy w przypadku dokonywania przez Spółkę odpisów amortyzacyjnych od samochodów osobowych oddanych korzystającym do używania na podstawie umowy leasingu operacyjnego, wprowadzonych do ewidencji środków trwałych Spółka może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów pełną wysokość odpisów amortyzacyjnych do momentu, gdy suma zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych wyniesie równowartość 20 000 EURO po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z dnia przekazania samochodu do używania?
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-219/10-2/JG
  Spółka wnosi o potwierdzenie stanowiska, zgodnie z którym w przedstawionym powyżej zdarzeniu przyszłym, na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: "ustawa pdop"), prawidłowa jest formuła dokonywania odpisów amortyzacyjnych od samochodów osobowych w taki sposób, że odpisy amortyzacyjne będą w całości zaliczane w koszty uzyskania przychodów aż do momentu, gdy łączna suma odpisów amortyzacyjnych zaliczonych w koszty uzyskania przychodów zrówna się z kwotą stanowiącą w złotych równowartość kwoty 20.000 EUR przeliczoną na złote polskie według kursu średniego EUR ogłaszanego przez NBP z dnia przekazania tego samochodu do używania, przy założeniu, że następnie dokonywane (po przekroczeniu kwoty 20.000 EUR wyrażonej w polskich złotych) odpisy amortyzacyjne nie będą uznawane za koszty uzyskania przychodów.
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-220/10-2/JG
  Czy M. sp. o.o. może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od samochodów osobowych, będących własnością M. sp. z o.o., oddanych do używania korzystającemu na podstawie umowy leasingu, w taki sposób, że odpisy amortyzacyjne będą w całości zaliczane do kosztów uzyskania przychodów do momentu, gdy łączna suma odpisów amortyzacyjnych zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów zrówna się z kwotą w złotych 20.000 euro, przeliczoną według kursu średniego euro ogłaszanego przez NBP z dnia przekazania tego samochodu do używania na podstawie umów leasingu, po czym następnie dokonywane odpisy amortyzacyjne nie będą uznawane za koszty uzyskania przychodów?
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-161/10-2/AM
  możliwość obniżenia obecnie stosowanych stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych do dowolnej wysokości (w tym nawet do 0%), możliwości podwyższenia uprzednio obniżonych stawek amortyzacyjnych do poziomu nie wyższego niż wynikający z Wykazu, moment dokonania zmiany stawek amortyzacyjnych
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-796/09-2/DG
  Czy wydatki związane z przebudową układu drogowego zgodnie z warunkami porozumienia powinny zostać uznane za inne koszty – w rozumieniu art. 16g ust. 4 ustawy o CIT – i w konsekwencji zaliczone do kosztu wytworzenia budynku stanowiącego centrum handlowe?
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-593/09/MK
  Czy obniżenie stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych może zostać dokonane do dowolnej wysokości (np. nawet do stawki w wysokości 0,1% rocznie)?
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-595/09/MK
  Czy od pierwszego miesiąca każdego roku podatkowego Spółka może dokonać dalszego obniżenia wcześniej obniżonych stawek amortyzacyjnych lub ich dowolnego podwyższenia, jednakże do poziomu nie wyższego niż wynika to z Wykazu?
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-594/09/MK
  Czy od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego (lub w momencie pierwszego wprowadzenia do ewidencji) Spółka może dokonać obniżenia stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowych od osób prawnych, jedynie w odniesieniu do wybranych/pojedynczych środków trwałych zaklasyfikowanych do danej grupy czy rodzaju, amortyzując pozostałe środki trwałe należące do tej samej grupy czy rodzaju przy użyciu stawek amortyzacyjnych dotychczas stosowanych?
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1562/09/AM
  Jakie konsekwencje podatkowe wywołuje wprowadzenie do ewidencji środków trwałych urządzenia, którego wartość, w wyniku błędnej oceny, że nie spełnia kryterium środka trwałego, została zaliczona bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym, za który zobowiązanie podatkowe się przedawniło? Czy Spółka powinna uznać, że miało miejsce ujawnienie środka trwałego, o którym mowa w art. 16h ust. 1 pkt 4 oraz art. 16d ust. 2 updop i rozpocząć dla celów podatkowych dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki wprowadzono do ewidencji środków trwałych, jednocześnie wyłączając z kosztów uzyskania przychodów podatkowych dokonane odpisy amortyzacyjne? Czy Spółka nie będzie również zobowiązana do rozpoznania przychodu podatkowego?
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1130/09/BG
  Czy po zmodernizowaniu używanego środka trwałego, którego wartość początkowa po ulepszeniu przekroczy 25.000 zł pierwotnie ustalone stawki amortyzacji (50%) ulegną zmianie?
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-592/09-12/MB
  8) Czy - jeśli w związku z decyzjami biznesowymi, zdarzenie opisane w punkcie 5 zdarzenia przyszłego się ziści - sprzedaż całości lub części udziałów (akcji) Spółki Zależnej (Spółek Zależnych) przez Spółkę i będąca tego konsekwencją utrata statusu podatnika CIT przez Podatkową Grupę Kapitałową będzie miała wpływ na wartość początkową i stawki amortyzacji podatkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wprowadzonych do ewidencji podatkowej Spółki w okresie istnienia Podatkowej Grupy Kapitałowej posiadającej status podatnika CIT?
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-660/09-2/GJ
  1.W jakiej wysokości Podatnik powinien ustalić wartość początkową środków trwałych (będących obecnie przedmiotem umowy leasingu ) po dokonaniu połączenia? 2. Czy Podatnik powinien kontynuować metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot łączący się ( Korzystającego)? 3. Czy wcześniejsze zakończenie umowy leasingu ( przed upływem 60 miesięcy) na skutek jej wygaśnięcia, spowoduje konieczność dokonania korekty w rozliczeniach z tytułu podatku dochodowego po stronie Korzystającego jak i Finansującego?
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-791/09-4/ŁM
  W związku z powyższym Spółka prosi o odpowiedź na pytanie, czy może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne dokonywane od środków trwałych, które zostały oddane do używania w związku z otwarciem zakładu, a które są chwilowo niewykorzystywane? Dodatkowo Spółka zapytuje, czy może obniżyć stawki amortyzacyjne dotyczące środków trwałych związanych z zakładem, a następnie w razie ponownego wszczęcia działalności zakładu odpowiednio je podwyższyć zgodnie obowiązującymi przepisami?
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-505b/09/AW
  W jaki sposób Fundacja powinna ustalić wartość początkową środka trwałego i wysokość odpisów amortyzacyjnych w przypadku, gdy środek trwały wykorzystywany jest zarówno w działalności naukowej, tj. preferowanej podatkowo, jak również w działalności innej niż naukowa, w tym działalności gospodarczej?
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-714/09-2/DS
  1. Czy Spółka powinna rozpoznać odpowiednio alokowane koszty licencji oraz wdrożenia ZSI jako koszty bieżące, czy też powinny one stanowić podstawę amortyzacji WNIP w postaci ZSI? 2. W którym momencie Spółka powinna wprowadzić System do rejestru WNIP (oraz rozpocząć dokonywanie podatkowych odpisów amortyzacyjnych)? 3. Co będzie stanowić wartość początkową WNIP a zarazem podstawę odpisów amortyzacyjnych w Spółce z tytułu prawa do użytkowania Systemu X?
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-962/09/BG
  - na podstawie art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych możliwe jest obniżenie stosowanych obecnie stawek amortyzacyjnych dla wszystkich środków trwałych do dowolnej wysokości (w tym nawet do 0%), - po dokonaniu obniżenia stawek amortyzacyjnych w stosunku do ujętych w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka będzie uprawniona do podwyższenia tych stawek do dowolnego poziomu, nie wyższego jednak niż wynikający z Wykazu oraz czy podwyższenie to może nastąpić począwszy od dowolnie wybranego roku podatkowego, - zmiana stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych może nastąpić wyłącznie począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego, - Spółka ma obowiązek powiadomienia Naczelnika właściwego urzędu skarbowego o dokonaniu obniżenia stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych bądź o dokonaniu ich ponownego podwyższenia,
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-428a/09/AM
  1. Czy instalację telewizyjną, komputerową i telefoniczną oraz urządzenia alarmowe, klimatyzacyjne i wentylacyjne w budynku, nie związane trwale z tym budynkiem, należy potraktować jako odrębne środki trwałe, czy też należy zwiększyć wartość początkową budynku? 2. W przypadku uznania ww. instalacji i urządzeń za odrębne środki trwałe, jaką stawkę amortyzacyjną należy zastosować? Czy zasadne jest zastosowanie stawki podwyższonej?
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-373/09/MK
  Czy od pierwszego miesiąca każdego roku podatkowego Spółka może dokonać dalszego obniżenia wcześniej obniżonych stawek amortyzacyjnych lub ich dowolnego podwyższenia, jednakże do poziomu nie wyższego niż wynika to z Wykazu?
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-372/09/MK
  Czy obniżenie stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych może zostać dokonane do dowolnej wysokości (np. nawet do stawki w wysokości 0,1% rocznie)?
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-371/09/MK
  Czy Spółka może dokonać obniżenia stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: - dla środków trwałych wprowadzanych do rejestru środków trwałych począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji, - dla środków trwałych wprowadzonych do ewidencji począwszy od pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego.
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-477/09-2/GJ
  możliwości zastosowania obniżonej stawki amortyzacji (np. do 1 %) dla samochodu osobowego o wartości początkowej przekraczającej równowartość 20.000 euro oddanego do używania osobie trzeciej na podstawie umowy leasingu operacyjnego, skutków podatkowych sprzedaży powyższego samochodu osobowego o wartości początkowej przekraczającej równowartość 20.000 euro, w odniesieniu do którego zastosowano obniżoną stawkę amortyzacji (np. do 1 %) na rzecz korzystającego po upływie podstawowego okresu leasingu operacyjnego.
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-532/09-2/GJ
  możliwości zastosowania obniżonej stawki amortyzacji (np. do 1 %) dla samochodu osobowego o wartości początkowej przekraczającej równowartość 20.000 euro oddanego do używania osobie trzeciej na podstawie umowy leasingu operacyjnego, skutków podatkowych sprzedaży powyższego samochodu osobowego o wartości początkowej przekraczającej równowartość 20.000 euro, w odniesieniu do którego zastosowano obniżoną stawkę amortyzacji (np. do 1 %) na rzecz korzystającego po upływie podstawowego okresu leasingu operacyjnego.
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-370/09/PS
  Dotyczy możliwości obniżenia stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych.
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-345/09-4/ŁM
  Czy Spółka może zgodnie z przepisem art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obniżyć na okres jednego roku stawki amortyzacyjne od 01.01.2009 r. i po roku, z dniem 01.01.2010 r. zwiększyć stawki amortyzacyjne do wysokości określonej w Załączniku nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-232/09-2/DG
  1. Czy w przypadku sprzedaży środków trwałych, kosztem uzyskania przychodów Spółki jest wartość początkowa środków trwałych pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych dokonanych do dnia zbycia, które to odpisy uprzednio stanowiły koszt uzyskania przychodów (tj. z wyłączeniem odpisów amortyzacyjnych, które w okresie od 31 sierpnia 2007 r. do dnia zbycia nie stanowiły kosztów uzyskania przychodów)? 2. Czy Spółka miała prawo rozpoznania tak określonego kosztu uzyskania przychodów w okresie, w którym dokonano sprzedaży środków trwałych i Spółka rozpoznała z tego tytułu przychód? 3. Czy Spółka ma prawo do zaliczania w ciężar kosztów uzyskania przychodów w 2007 r. i w 2008 r. w pełnej wysokości odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych dzierżawionych przez Spółkę na rzecz podmiotu niepowiązanego i dokonywanych odpowiednio w 2007 r. i 2008 r. zgodnie z art. 16h ust. 1 pkt 1 updop oraz art. 16i ust. 1 updop nawet jeśli dokonywane odpisy amortyzacyjne przewyższały przychody z dzierżawy przedmiotowych środków trwałych do podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 11 updop?
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-514/09/BG
  Czy od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego (lub w momencie pierwszego wprowadzenia do ewidencji) Spółka może dokonać obniżenia stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jedynie w odniesieniu do wybranych/pojedynczych środków trwałych zaklasyfikowanych do danej grupy czy rodzaju, amortyzując pozostałe środki trwałe należące do tej samej grupy czy rodzaju przy użyciu stawek amortyzacyjnych dotychczas stosowanych?
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-856/09/BG
  Czy Spółka może dokonać obniżenia stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla środków trwałych wprowadzanych do rejestru środków trwałych począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji?
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-516/09/BG
  Czy obniżenie stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych może zostać dokonane do dowolnej wysokości (np. nawet do stawki w wysokości 0,1 % rocznie)?
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-515/09/BG
  Czy Spółka może dokonać obniżenia stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla środków trwałych wprowadzanych do rejestru środków trwałych począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji?
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-513/09/BG
  Czy od pierwszego miesiąca każdego roku podatkowego Spółka może dokonać dowolnego podwyższenia lub dalszego obniżenia wcześniej obniżonych stawek amortyzacyjnych jednakże do poziomu nie wyższego niż wynika to z Wykazu?
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-432/09/BG
  Czy spółka jest uprawniona dowolnie dokonać obniżenia lub podwyższenia stawki amortyzacyjnej dla ŚT, pod warunkiem, że nastąpi to od miesiąca w którym te środki zostaną wprowadzone do ewidencji (dla nowych środków trwałych) lub z początkiem każdego roku podatkowego (dla używanych środków trwałych)?
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-181/09-2/MC
  1. Czy Spółka może obniżyć stawkę amortyzacyjną dla samochodów osobowych do dowolnego poziomu zawierającego się w przedziale pomiędzy 20% i 1%? 2. Czy Spółka może stosować różne, obniżone stawki amortyzacyjne dla poszczególnych samochodów osobowych będących przedmiotami zawieranych umów leasingowych? 3. Czy Spółka może podwyższyć wcześniej obniżoną stawkę amortyzacyjną dla poszczególnych samochodów osobowych do poziomu stawek z wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych?
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-92/09-2/JG
  CIT w zakresie ustalenia indywidualnego okresu amortyzacji dla obiektu handlowo-usługowego
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1687/08-2/JG
  Czy można zmienić w danym roku podatkowym stawkę amortyzacyjną tylko do celów podatkowych i stosować stawki amortyzacyjne: do celów podatkowych wg Wykazu środków trwałych, natomiast do celów bilansowych obniżoną stawkę amortyzacyjną? Czy amortyzacja budynków mieszkalnych w części sfinansowanej umorzonym kredytem jest kosztem uzyskania przychodu?
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-263/08-2/IŚ
  Czy na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, a w szczególności art. 16i ust. 5, Spółka od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego będzie mogła obniżyć obecnie stosowaną stawkę amortyzacyjną?
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-583/08-2/EK
  Czy Spółka może dokonać obniżenia stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla środków trwałych wprowadzanych do rejestru środków trwałych począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji?
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-582/08-2/MC
  Czy od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego (lub w momencie pierwszego wprowadzenia do ewidencji) Spółka może dokonać obniżenia stawek amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jedynie w odniesieniu do wybranych/pojedynczych środków trwałych zakwalifikowanych do danej grupy czy rodzaju, amortyzując pozostałe środki trwałe należące do tej samej grupy czy rodzaju przy użyciu stawek amortyzacyjnych dotychczas stosowanych?
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-510/08/DK
  Czy Spółka może od nowego roku kalendarzowego zwiększyć stawkę amortyzacyjną - nie więcej niż do poziomu stawek określonych w ustawowym wykazie stawek amortyzacyjnych dla budynków i budowli - oraz czy tak zwiększona stawka amortyzacyjna będzie stanowić koszt uzyskania przychodu?
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-499/08-6/AW
  1. Czy Spółka może wcześniej spłacić kredyt "w Spółdzielni Mieszkaniowej" (innym kredytem) i skorzystać z amortyzacji przyśpieszonej, przez zastosowanie indywidualnych stawek amortyzacyjnych? 2. Czy można wprowadzić środek trwały do ewidencji środków trwałych wg wartości rynkowej (wg operatu rzeczoznawcy majątkowego)?
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-495/08/AW
  1. Czy Spółka może obniżyć od pierwszego miesiąca dowolnego roku podatkowego stawki amortyzacyjne niektórych środków trwałych do dowolnego poziomu, tj. np. do 1%, bez konieczności uzasadnienia przyjętej wielkości stawek? 2. Czy obniżone uprzednio stawki amortyzacyjne można od pierwszego miesiąca dowolnego roku podatkowego podwyższać do maksymalnego poziomu przewidzianego w "wykazie stawek amortyzacyjnych", stanowiącego załącznik nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1185/08-2/JG
  1. Czy w przypadku zbycia samochodu osobowego kosztem uzyskania przychodu jest niezamortyzowana część środka trwałego stanowiąca różnicę między wydatkami poniesionymi na zakup samochodu, a sumą dokonanych odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem limitu 20.000 euro? To znaczy, czy ustalając koszt własny sprzedaży sprzedanego samochodu osobowego należy wartość początkową pomniejszyć o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przyjętymi stawkami, czy o sumę odpisów uznanych tylko za koszt uzyskania przychodu. Czy ewentualna niezamortyzowana wartość środka trwałego stanowi w całości koszt własny sprzedaży bez uwzględniania limitu? 2. Czy spółka może zmienić stawkę amortyzacyjną dla użytkowanego danego środka trwałego samochodu osobowego, od nowego roku podatkowego z wyższej na niższą tj. z 20% na np. 1 % w skali roku? Czy można dowolnie stosować różne obniżone stawki amortyzacyjne dla poszczególnych samochodów osobowych?
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-946/08/AK
  Czy do kalkulacji wysokości odpisu amortyzacyjnego niestanowiącego kosztu uzyskania przychodu należy brać pod uwagę aktualną stawkę amortyzacji, tj. czy należy uwzględniać ewentualne zmiany stawki podatkowej? (pytanie oznaczone we wniosku nr 9)
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-404/08/DK
  Czy Spółka jest uprawniona dowolnie dokonać podwyższenia lub obniżania stawki amortyzacyjnej dla ŚT, w tym Linii Płyt, pod warunkiem, że podwyższenie lub obniżenie nastąpi z początkiem każdego roku podatkowego oraz że stawka amortyzacyjna nie będzie wyższa od tej wskazanej dla danego ŚT w wykazie?
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-636/08/BG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 25 lipca 2008 r. (data wpływu do tut. BKIP w dniu 31 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie;- dopuszczalności obniżenia oraz powrotu do pierwotnie przyjętych stawek amortyzacyjnych -jest prawidłowe,- zmiany stawek amortyzacyjnych od środków tr ...
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-635/08/BG
  W tak określonym stanie faktycznym powstają następujące wątpliwości : 1) odnośnie dopuszczalności obniżenia pierwotnie przyjętych stawek amortyzacyjnych od pierwszego miesiąca danego roku podatkowego; 2) odnośnie możliwości powrotu do pierwotnie stosowanych stawek amortyzacyjnych w kolejnych latach podatkowych.
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1114/08-4/JG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 25 czerwca 2008 r. (data wpływu 10 lipca 2008 r.), uzupełnionym w dniu 1 października 2008 r. o pełnomocnictwo dla osoby występującej w imieniu Spółki - na wezwanie tut. Organu z dnia 24 września 2008 r., nr IP-PB3-423-1114/08-2/JG, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie za ...
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1039/08-2/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 30.07.2008 r. (data wpływu 31.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie amortyzacji używanego statku morskiego -jest prawidłowe.W dniu 31.07.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualne ...
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-932/08-3/JG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 28 maja 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 3 czerwca 2008 r.), uzupełnionym w dniu 8 września 2008 r. o dokumenty potwierdzające upoważnienie dla osoby, która podpisała przedmiotowy wniosek, na wezwanie organu z dnia 12 sierpnia 2008 r. Nr IP-PB3-423-932/08-2/JG, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodow ...
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-479/08/BG (KAN-5784/06/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 25 maja 2008 r. (data wpływu do tut. BKIP w dniu 06 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych przy zastosowaniu zmienionych stawek amortyzacyjnych -j ...
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-331/08-4/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 21 maja 2008 r. (data wpływu 02.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zmiany stawek amortyzacyjnych przy dokonywaniu amortyzacji środków trwałych -jest prawidłowe.W dniu 2 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek - uzupe ...
 120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-823/08-3/MW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 28.05.2008r. (data wpływu 02.06.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie amortyzacji środków trwałych przy zastosowaniu zmienionych stawek amortyzacyjnych jest:
  - pr ...
 121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-645/08-2/JG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 14 kwietnia 2008 r. (data wpływu 21 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów w związku z wydatkami poniesionymi na wyburzenie budynku (środka trwałego) -jest nieprawidłowe.W dniu 21 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o u ...
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-286/08/AW
  Czy Wnioskodawca jest uprawniony dowolnie dokonać dalszego obniżenia lub podwyższenia stawki amortyzacji dla środków trwałych, pod warunkiem, że obniżenie to lub podwyższenie nastąpi z początkiem każdego roku podatkowego?
 123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-572/08-2/MK
  Czy w przypadku wniesienia aportu rzeczowego w postaci autobusów zakupionych przez Gminę Miejską, częściowo finansowanych ze środków unijnych - 75%, które nie były ujmowane w ewidencji środków trwałych przekształconego zakładu budżetowego, podlegają amortyzacji podatkowej od 100% wartości początkowej, tj. od wartości wniesionego aportu przez wspólnika?
 124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-119/08/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 28 stycznia 2008 r. (data wpływu 3 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zasad amortyzacji środków trwałych -jest prawidłowe.W dniu 3 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w i ...
 125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-125/08/AW
  1. Czy Spółka może obniżać stawki do dowolnego poziomu, przykładowo do 0,1%? 2. Czy po obniżeniu stawek amortyzacyjnych w stosunku do stawek wykazanych w Wykazie, Spółka jest uprawniona do podwyższenia tych stawek do poziomu nie wyższego niż wynikający z Wykazu i uznawania tak ustalonych odpisów amortyzacyjnych za koszty uzyskania przychodu?
 126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-206/08-2/JG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 10 stycznia 2008 r. (data wpływu 22 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie stosowania stawki amortyzacyjnej -jest prawidłowe.W dniu 22 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidual ...
 127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-92/08-3/HS
  1) Czy obniżenie stawek amortyzacji bilansowej w trakcie amortyzacji środka trwałego obowiązuje podatnika do obniżenia stawek amortyzacji podatkowej?2) Czy Spółka może mieć amortyzację podatkową na poziomie obowiązującej w tabeli ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację bilansową na dany środek trwały wg stawek niższych niż obowiązują w tabeli?
 128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-497/07-6/DG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 16.11.2007r. (data wpływu 23.11.2007r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie odpisów amortyzacyjnych (pytanie 4) -jest nieprawidłowe.W dniu 23 listopada 2007r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego ...
 129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-133/07/BG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 28 sierpnia 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 11 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zmiany wysokości stawki amortyzacyjnej -jest prawidłowe.W dniu 11 września 2007 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pis ...
 130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-197/07-2/GJ
  Warunkiem do zastosowania indywidualnych stawek amortyzacyjnych jest spełnienie przesłanek wymienionych w art. 16j . Samo przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność przy braku spełnienia wymogów przewidzianych w art. 16j nie uprawnia do ustalenia indywidualnych stawek amortyzacyjnych.
 131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-108/07/JD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 3 września 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 4 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości obniżania a następnie podwyższenia stawek amortyzacyjnych do dowolnej wartości nieprzekraczającej wartości maksymalnej wynikającej z ...
 132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-162/07-2/GJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 29.08.2007r (data wpływu 03.09.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości ustalenia indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla używanego środka trwałego -jest prawidłowe.W dniu 03.09.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prze ...
 133. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR2/423-120/07/AB/1
  Czy podatnik ma prawo decydowania o maksymalnym obniżeniu stawek amortyzacyjnych?
 134. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR2/423-120/07/AB/2
  Czy podatnik uprawniony jest do podwyższenia uprzednio obniżonych stawek amortyzacyjnych z każdym pierwszym miesiącem każdego następnego roku podatkowego.
 135. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-P/423-7/07
  Czy Spółka może obniżyć podaną w wykazie stawke amortyzacyjną dla sieci kanalizacyjnej np. do 1 % w stosunku rocznym i czy jest określona dolna granica obniżenia stawki?
 136. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/110/07/JB
  Dotyczy potwierdzenia, że Spółka: 1. może dokonywać odpisów amortyzacyjnych przy zastosowaniu stawek dowolnie obniżonych; 2. istnieje możliwość podwyższenia w przyszłości stawek amortyzacyjnych w odniesieniu do tych środków trwałych, od wartości których Spółka dokonywać będzie wcześniej odpisów amortyzacyjnych przy zastosowaniu obniżonych stawek amortyzacyjnych; 3. ma prawo podwyższenia uprzednio obniżonych stawek amortyzacyjnych według własnego uznania, pod warunkiem, że wysokość tak ustalonych stawek nie przekroczy poziomu wskazanego w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych; 4. zmiany stawek amortyzacyjnych z obniżonych przez podatnika na podstawie art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na stawki amortyzacyjne wyższe dokonywać można w terminie od pierwszego miesiąca każdego kolejnego roku podatkowego.
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!