Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1a/415-8/06

  
Słowa kluczowe: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), koszty uzyskania przychodów, składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia rolników
Data: 2006-05-09

Pytanie:

Czy i jaką część podwójnej składki naliczonej przez KRUS, w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, można odliczyć od podatku dochodowego?


P O S T A N O W I E N I E

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 15.02.2006 r. (złożonego osobiście w dniu 17.02.2006 r.) uzupełnionego pismem z dnia 09.03.2006 r. (złożonym osobiście w dniu 10.03.2006 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko dotyczące dodatkowej składki do KRUS jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że od dnia 05.01.2006 r. prowadzi Pani działalność gospodarczą, co spowodowało naliczenie podwójnej stawki przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Wątpliwość Pani sprowadza się do wyjaśnienia kwestii, czy i jaką część tej składki można odliczać od podatku dochodowego. Pani zdaniem wartość dodatkowej składki na Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, gdyż jest ona ściśle związana z działalnością i jej zapłata została wymuszona decyzją wydaną przez prezesa KRUS.

Odnosząc się do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:
Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a), ust. 13a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 28-30 oraz art. 30a-30c, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b, ust. 1 i 2 lub art. 25, po odliczeniu kwot składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 ze zm.), zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących.
Wydatki na cele określone w ust. 1 podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały odliczone od przychodów na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. W/w zapis precyzyjnie określa o jakie składki chodzi, a tym samym wyklucza możliwość odliczenia od dochodu składek wpłaconych do KRUS na podstawie niżej wymienionej ustawy.
Ustawa podatkowa wyraźnie odwołuje się do w/w ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, której zakres przedmiotowy nie obejmuje rolników, bowiem są oni objęci ubezpieczeniem społecznym na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniach społecznych rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7 poz. 25 ze zm.). W/w ustawa podatkowa nie przewiduje więc możliwości odliczania od dochodu czy też od podatku dochodowego składek społecznych innych niż określone w ustawie z dnia 13.10.1998 r., w tym również składek zapłaconych do KRUS.
W myśl art. 1 ust. 1, art. 6 pkt 1, art. 5a, art. 8 ust. 2, ust. 3a, art. 17 ust. 1 i ust. 2 w/w ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników: ubezpieczenie społeczne rolników, zwane dalej "ubezpieczeniem" obejmuje, na zasadach określonych w ustawie, rolników i pracujących z nimi domowników, którzy posiadają obywatelstwo polskie (...). Ilekroć w ustawie jest mowa o rolniku, rozumie się pełnoletnią osobę fizyczną, zamieszkującą i prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osobę, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia (...). Rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata rozpocznie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpocznie współpracę przy prowadzeniu tej działalności, podlega nadal temu ubezpieczeniu w okresie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy prowadzeniu tej działalności, jeżeli spełnia warunki zawarte w art. 5a ust. 1 pkt 1 do 5. Wysokość składki na jednego ubezpieczonego ustala się w planie funduszu składkowego (...). Za ubezpieczonego rolnika i domownika, o którym mowa w art. 5a składka wynosi dwukrotność kwoty ustalonej zgodnie z ust. 2. Składka kwartalna z tytułu ubezpieczenia emerytalno - rentowego za każdego ubezpieczonego wynosi 30% emerytury podstawowej. Za ubezpieczonego, o którym mowa w art. 5a składka wynosi dwukrotność kwoty ustalonej w sposób określony w ust. 1.
Przepis art. 22 ust. 1 w/w ustawy mówi, że kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Z treści tych przepisów wynika, że muszą być spełnione dwa warunki, od których uzależnione jest zaliczenie wydatków do kosztów uzyskania przychodów tj. celem powinno być osiągnięcie przychodów oraz wydatek nie może znajdować się na liście zawartej w art. 23 ustawy, stanowiącej katalog wydatków i odpisów, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Samo wyliczenie w art. 23 ustawy wydatków, których nie uważa sie za koszty uzyskania przychodów, nie stanowi podstawy do uznania, iż wszelkie pozostałe wydatki, które nie są wymienione w tym przepisie, z mocy samego prawa są uznawane za koszty uzyskania przychodów.
Aby zatem można uznać wydatek za koszt uzyskania przychodu to pomiędzy nim a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowo -skutkowy tego typu, że jego poniesienie ma wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z tą działalnością, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów.
W takim ujęciu kosztami będą zarówno wydatki pozostające w bezpośrednim związku z uzyskanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów, w tym dla zagwarantowania funkcjonowania źródła przychodów. Należy zauważyć, iż dodatkowa składka z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników wynika z faktu, że oprócz działalności rolniczej prowadzi Pani pozarolniczą działalność gospodarczą. A zatem w przypadku nie prowadzenia działalności gospodarczej obowiązek zapłaty dodatkowej składki nie wystąpiłby.
Przy tak rozumianym pojęciu kosztów w ujęciu podatkowym wynikającym z art. 22 ust. 1 updof należy stwierdzić, że poniesione wydatki związane z podwyższeniem składki (dodatkowa składka) na ubezpieczenie społeczne rolników, w części która odnosi się do prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej tj. z nią związana, stanowią koszt uzyskania przychodów.
Zatem dodatkowa zapłata składki jako pozostająca w związku przyczynowo -skutkowym z działalnością gospodarczą stanowi koszt uzyskania przychodu z tego źródła.

Powyższa interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących,
- nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli podatkowej.
Z posiadanych przez tut. Organ podatkowy danych wynika, iż w dacie złożenia wniosku wobec Pani nie toczyło się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa oraz postępowanie przed sądem administracyjnym w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006 r.

Pouczenie:
Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wadowicach w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia - na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej.

2006-05-09
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!