Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


Podatek dochodowy od osób prawnych

Podkategorie

Dokumenty
 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-284/12/DK
  Czy w przedstawionej sytuacji majątek wydzielony ze spółki w ramach podziału i pozostający w spółce po podziale stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ? Czy w związku z opisanym podziałem spółki przez wydzielenie Pionu Działalności Deweloperskiej , operacja ta bedzie dla spółki neutralna podatkowo w podatku dochodowym od osób prawnych ? Czy opisany podział spółki nie bedzie podlegał opodatkowaniu od towrów i usług?
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-356/12-2/PS
  Czy w związku z przedstawioną w opisie stanu faktycznego planowaną działalnością na terenie Polski, powstanie dla Spółki zakład w rozumieniu art. 5 ust. 1 - 3 Umowy z dnia 20 czerwca 1975 roku między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz.U. z 1977 r., Nr 1, poz. 5, dalej "Umowa Polsko-Francuska")? Czy przedstawiona w opisie stanu faktycznego planowana działalność Pracownika Spółki stanowi działalność zależnego agenta w rozumieniu art. 5 ust. 4 Umowy Polsko- Francuskiej, a tym samym powstanie zakład Spółki w rozumieniu art. 5 Umowy Polsko Francuskiej?
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-339/12-2/PS
  Czy na mocy art. 11 ust. 8 Konwencji zawartej 21 września 1995 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (dalej: "UPO"), odsetki wypłacane przez Bank na rzecz NBK korzystają ze zwolnienia od opodatkowania w Polsce?
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-376/09/12-S/HS
  1. Czy na skutek dokonania przedstawionych w stanie faktycznym korekt, po stronie Spółki ujawniła się nadpłata we wpłatach z zysku? 2. W przypadku stwierdzenia, że w przedstawionym stanie faktycznym ujawniła się nadpłata we wpłatach z zysku, czy Spółka ma prawo złożyć wniosek o stwierdzenie i zwrot nadpłaty za okres objęty zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym?
 5. Interpretacja ogólna, sygnatura: DD5/033/1/12/KSM/DD-125
  opodatkowanie dochodów niebędącego komplementariuszem akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowo-akcyjnej
 6. Interpretacja ogólna, sygnatura: DD7/8213/154/KSU/11/DD-418/2011
  dochody z tytułu odsetek wypłacanych bankom od nabytych przez nie, na rynku pierwotnym oraz na rynku wtórnym, dłużnych papierów wartościowych, w szczególności obligacji lub listów zastawnych, podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem "u źródła" w Polsce
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-751/11/CzP
  "Czy Spółka słusznie w momencie oddania do użytkowania środka trwałego będzie dokonywać comiesięcznych odpisów amortyzacyjnych zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w pełnej wysokości zaliczając je do kosztów uzyskania przychodu i dopiero w momencie wpływu dotacji na rachunek bankowy, Spółka dokona w miesiącu otrzymania dotacji jednorazowego zmniejszenia kosztów podatkowych w koszty zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58 updop w wysokości 30% dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych (w każdym kolejnym miesiącu, aż do momentu zamortyzowania środka trwałego będzie zaliczać 30% wartości amortyzacji w koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów? /pytanie oznaczone we wniosku nr 3/?"
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-750/11/CzP
  "Czy wydatki poniesione w latach 2008 - 2010 na przygotowanie projektu, które stanowią wydatek niezbędny do prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego, choć uznane zostały jako wydatki niekwalifikowane (studium wykonalności - wniosek o dofinansowanie), można uznać jako koszt pośredni zgodnie z art. 15 ust. 4 pkt 4d i 4 e updop? /pytanie oznaczone we wniosku nr 2/?"
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-21/11-2/MF
  Ustania obowiązku dokonywania wpłat oraz sposób rocznego rozliczenia wpłat z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-905/10-5/RS
  Czy w przypadku wypłaty przez spółkę komandytowo-akcyjną dywidendy na rzecz akcjonariusza, Wnioskodawca powinien rozliczyć przychód uzyskany z tytułu udziału w zysku w ww. spółce poprzez zapłatę zaliczki na podatek dochodowy dopiero w miesiącu, w którym powstało po jego stronie roszczenie o wypłatę dywidendy?
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1723/10/CzP
  "Czy prowadzone prace rekonstrukcyjne powinny zostać sfinansowane ze środków własnych Spółdzielni Mieszkaniowej, a w konsekwencji powinny zostać zakwalifikowane jako ulepszenie w rozumieniu art. 16g ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwiększające wartość nieruchomości, jednocześnie niepodlegające odpisom amortyzacyjnym w myśl przepisów art. 16c ustawy. Czy też raczej powinny zostać sfinansowane ze środków funduszu remontowego tworzonego na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (art. 6 ust. 3) i zakwalifikowane jako remont?"
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-819/10-3/PS
  1. Czy przedstawicielstwo spółki francuskiej stanowi zakład, o którym mowa w art. 5 umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku (dalej umowa polsko- francuska)? 2. Czy zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 7 umowy polsko-francuskiej, przychody spółki francuskiej podlegają opodatkowaniu w Polsce, jako przychody osiągane poprzez położony na terytorium Polski zagraniczny zakład)?
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-224/10-2/DS
  Czy w przypadku dokonania przez Wnioskodawcę wypłaty na rzecz ks dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, Wnioskodawca zobowiązany będzie, jako płatnik, do obliczenia, pobrania oraz wpłacenia na konto urzędu skarbowego podatku należnego od ks z tytułu otrzymanych przychodów w sytuacji, gdy ks będzie posiadać co najmniej 10% udziałów w kapitale Wnioskodawcy, zaś okres 2 letniego posiadania udziałów w kapitale Wnioskodawcy spełniony będzie na moment wypłaty albo po wypłacie?
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1564/10/CzP
  Co stanowić będzie dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży Nieruchomości oraz Budynków otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego w przypadku braku wprowadzenia Nieruchomości oraz Budynków do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawcy?
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1563/10/CzP
  Co stanowić będzie dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży Nieruchomości oraz Budynków otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego, wprowadzonych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawcy - w przypadku braku wystąpienia dodatniej wartości firmy?
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/423-14/10/MM
  Czy w sytuacji gdy w wyniku sprzedaży majątku w Spółce wystąpi zysk brutto a z powodu odliczenia strat z lat ubiegłych nie wystąpi podatek dochodowy, Spółka jest zobowiązana do dokonania wpłaty z zysku jako Spółka Skarbu Państwa w wysokości 15% osiągniętego zysku?
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-103/10-5/PS
  CIT - w zakresie art. 5 i 7 konwencji z dnia 14 czerwca 1995 r. między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/423-41/09/MM
  Skutki podatkowe wygaśnięcia obowiązku podatkowego w zakresie podatku od wpłat z zysku przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa oraz sposób dokonania rozliczenia wpłat z zysku.
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD6/8213/208/KWW/08/PK-465
  Czy odpłatne przeniesienie przez spółdzielnię mieszkaniową na rzecz członka własności domu jednorodzinnego, prawa wieczystego użytkowania działki oraz udziału w części gruntu jest dochodem zwolnionym od podatku dochodowego od osób prawnych?
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-830/08/09-9/S/MB
  CIT - w zakresie korekty wpłat z zysku za lata 2006-2007
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/423-24/09/MM
  W jaki sposób Spółka powinna obliczyć wysokość pierwszej zaliczki wpłaty z zysku obejmującej okres niepełny i następujący po nim pełny okres?
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/423-23/09/MM
  Od którego momentu jednoosobowa spółka Skarbu Państwa jest objęta obowiązkiem dokonywania wpłat z zysku?
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-660/09/AP
  W jakiej wartości należy określić wartość początkową znaków towarowych wniesionych przez Wnioskodawcę aportem do Spółki Osobowej dla celów podatkowych, która będzie podstawą dokonywania podatkowych odpisów amortyzacyjnych, stanowiących koszt uzyskania przychodów wspólników Spółki Osobowej, w tym Wnioskodawcy?
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-674/09/AP
  Która Spółka ma prawo obniżyć przychód należny w rozumieniu podatku dochodowego od osób prawnych oraz podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług i w konsekwencji podatek VAT należny w przypadku konieczności wystawienia faktur korygujących dotyczących transakcji z przed wniesienia aportu: 1. W przypadku zwrotu towarów 2. W przypadku udzielenia rabatów? Czy faktury korekty będzie mogła wystawić i w konsekwencji obniżyć przychód należny oraz podatek VAT należny Spółka do której wniesiono aportem zorganizowaną część przedsiębiorstwa, z której działalnością związane są wymienione powyżej zwroty i rabaty czy też korekt będzie musiał dokonać Wnioskodawca?
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-341/09-4/AG
  Czy ewentualne przekształcenie Wnioskodawcy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pozostaje poza zakresem opodatkowania podatkiem dochodowym i przez to wykluczona jest zapłata przez Wnioskodawcę podatku dochodowego od osób prawnych, przy założeniu, że w ramach przekształcenia Spółki, kapitał zakładowy Wnioskodawcy pozostanie na tym samym poziomie, istniejącym bezpośrednio przed tym przekształceniem Spółki?
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-376/09-2/HS
  Czy na skutek dokonania przedstawionych w stanie faktycznym korekt, po stronie Spółki ujawniła się nadpłata we wpłatach z zysku?
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/423-9/09/MW
  Czy Spółka prawidłowo ustaliła rachunkowy wynik finansowy na dzień 31 grudnia 2008r. oraz na dzień 30 kwietnia 2009r. w aspekcie przychodów i kosztów finansowych dotyczących transakcji opcyjnych (wyceny i bieżącej realizacji kontraktów) będący podstawą wyliczenia po opodatkowaniu podatkiem dochodowym "wpłat z zysku" na rzecz budżetu państwa?
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-153/09-2/ER
  Zaliczki miesięczne płacone przez Spółkę w ciągu roku nie stanowią opodatkowania podatkiem dochodowym w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o wpłatach z zysku. Dopiero ostateczne rozlicznie wpłat z zysku za rok obrotowy, w tym dokonanie kalkulacji wpłaty za okres od 1.01.2008r. do 29.02.2008r. według zysku przypadającego za ten okres oraz według podatku dochodowego przypadającego od zysku za ten okres będzie stanowiło wypełnienie przez Spółkę obowiązku ustawowego z ustawy o wpłatach z zysku. Zgodnie z zapisem ustawy, ostateczne rozliczenie wpłat z zysku, obliczone w sposób powyższy należy złożyć w terminie 14 dniu od zatwierdzenia/sporządzenia sprawozdania finansowego.
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-142/09-2/GJ
  w ocenie Organu ogłoszenie upadłości nie zwalnia jednoosobowej spółki Skarbu Państwa z obowiązku odprowadzenia wpłat z zysku na rzecz budżetu państwa. Jeżeli Spółka (w upadłości ) osiągnie zysk rachunkowy w roku podatkowym to zobowiązana będzie do wniesienia wpłaty z zysku. Podstawę opodatkowania stanowić będzie zysk po opodatkowaniu podatkiem dochodowym ( art. 2 ust. 5 ustawy o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa).
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/423-5/09/AK
  Czy w sytuacji gdy spółka nie będzie kontynuowała działalności ponieważ proces likwidacji spółki będzie zakończony w 2009r. istnieje możliwość odliczenia kwot pobranego w latach 1994-2000 podatku od dywidend z tytułu udziału w zyskach osób prawnych od należnej za 2008r. 15% wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa?
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-97/09-4/PS
  Czy zakres działalności prowdzonej przez C na terytorium Rzeczpospolitej przez C Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce spełnia przesłanki posiadania zakładu przez C na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz czy powoduje obowiązek rozliczania w Polsce podatku dochodowego od osób prawnych?
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-186/09-2/PS
  unikanie podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1993 r., Nr 22, poz. 92), dalej Konwencja polsko - szwajcarska
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-250/09/BG
  W związku z planowanymi przedsięwzięciami, powstała wątpliwość czy zachodzi konieczność obowiązku dokonania korekty wartości początkowej wytworzonych środków trwałych.
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-249/09/BG
  Czy w związku z korektą podatku naliczonego związanego z wytworzeniem środka trwałego dokonywaną zgodnie z treścią art. 91 ust. 2 ustawy VAT, JST winna dokonać korekty wartości początkowej (w ujęciu podatkowym) środka trwałego o wartość podatku naliczonego podlegającego odliczeniu w związku z dokonaniem takiej korekty.
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-511/09/PC
  Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym Spółka obowiązana będzie do sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób?
 36. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: I SA/Gd 194/09
  Przepis art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zawiera zamknięty katalog wydatków, które nie podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów nawet wówczas, gdy pozostają w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością a zostały poniesione w celu uzyskania przychodu. Jednym z takich wydatków, które nie są kosztami uzyskania przychodu, są straty powstałe w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności (art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy).
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-776/09-2/ER
  W którym momencie Spółka przestanie być zobowiązana do dokonywania wpłat z zysku na rzecz budżetu państwa? W jaki sposób określić podstawę naliczania wpłat z zysku w przypadku utraty przez Spółkę statusu jednoosobowej spółki Skarbu Państwa w trakcie trwania okresu rozliczeniowego?
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1012/08/PC
  Czy Spółka prawidłowo potraktowała korekty z tytułu podatku od nieruchomości przekazane na ZFRON i PFRON w związku ze zwolnieniem w podatku od nieruchomości, (art. 31 ust. 3 ustawy o rehabilitacji), które dotyczyły lat 2003-2006, jako koszty uzyskania przychodów w 2008 r.?
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1001/08/PC
  Czy w opisanej sytuacji Wnioskodawca z punktu widzenia podatku dochodowego od osób prawnych prawidłowo księgował kolejno wystawiane rachunki oraz czy wystawiając w dniu 03 września 2008 r. ponownie rachunek za świadczenia zrealizowane w lipcu 2008 r. i korygując CIT-2 za miesiąc lipiec powinien naliczyć odsetki od nieterminowej wpłaty podatku dochodowego za m-c lipiec 2008 r., a jeśli tak, to czy od kwoty wynikającej z korekty przychodów podatkowych o 49.482,45 zł, czy 5.486,90 zł.
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/423-1/08/MM
  Czy w sytuacji gdy w wyniku sprzedaży majątku w spółce będącej w stanie likwidacji wystąpi zysku brutto, a z powodu odliczenia strat z lat ubiegłych nie wystąpi podatek dochodowy, spółka jest zobowiązana do dokonania wpłaty z zysku jako spółka Skarbu Państwa w wysokości 15% osiągniętego zysku?
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-966/08/PC
  Czy w opisanym powyżej stanie faktycznym dowóz towaru przez wnioskodawcę do miejsc jego wydania (magazyn kupującego lub magazyn/siedziba klienta kupującego) należy traktować jako usługę transportową, odrębną od sprzedaży towarów, a co za tym idzie, czy niezależnie od faktury za sprzedaż towarów wnioskodawca powinien wystawić kupującemu każdorazowo w takich przypadkach odrębną fakturę za usługę transportową?
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-98/08-3/PS
  Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku - nie prowadzi postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby pełną ocenę okoliczności mogących wykazać, iż działalność Spółki na terytorium Francji nie stanowiła zakładu w rozumieniu art. 5 umowy polsko-francuskiej. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy - Ordynacja podatkowa jest sam przepis prawa. Organ podatkowy nie ocenia w tym postępowaniu dokumentów dołączonych do wniosku.
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-864/08/NG
  W sytuacji, gdy Spółdzielnia nie prowadzi produkcji rolnej, wypłacone wynagrodzenia członków i kandydatów winny stanowić koszt uzyskania przychodu, czy zostać uznane za dochody wolne w myśl art. 17 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 44. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 1074/07
  1. Zeznania świadka, nawet prezesa zarządu skarżącej osoby prawnej, składane w postępowaniu podatkowym, to jest już (z istoty rzeczy) po zakończeniu kontrolowanego i weryfikowanego w nim samoobliczenia podatku, nie mogą co do zasady zastąpić udokumentowania tego samoobliczenia albo też jego odtworzenia. Zeznania te nie zastępują bowiem, dla przykładu, treści umowy cywilnoprawnej, ewidencji przebiegu pojazdów, nie zmieniają prawa własności przedmiotów oraz innych praw, które spółce - podatnikowi do nich służyły, nie mogą czynić tożsamymi podmiotami spółki kapitałowej i prezesa jej zarządu czy też innych osób fizycznych, nie mieszczą w sobie i nie zastępują zeznań świadków, albo też innych dowodów. 2. Na podstawie art. 141 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) nie można zgodnie z prawem, to jest prawnie skutecznie, polemizować z poszczególnymi ustaleniami i ocenami faktycznymi, które w całości tworzą określony obraz stanu faktycznego danej sprawy, przedstawiany następnie przez Sąd I instancji. Brak skutecznego podważenia konkretnych ustaleń i ocen stanu faktycznego ustalonego i ocenionego przez organy podatkowe i zaaprobowanego przez Sąd I instancji, czynią zarzut "przedstawienia stanu faktycznego niezgodnego z rzeczywistością" wyłącznie ogólnikową i nie zasługują na uwzględnienie nieuzasadnioną polemiką podmiotu wnoszącego skargę kasacyjną.
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-825/08/JS
  w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na remont pomieszczenia w budynku pawilonu szkolnego, remont drogi wewnętrznej oraz prac związanych z rozbudową kanalizacji deszczowej.
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1418/08-2/ER
  Czy w aspekcie zaistniałego stanu faktycznego - P "T" S.A. - powinna dokonać zaliczkowej wpłaty z zysku za miesiąc luty 2006 r. (czy powstał obowiązek W jaki sposób P "T" S.A. powinna dokonać ostatecznego rozliczenia wpłat z zysku za 2008 rok, jeżeli w trakcie 2008 roku utraciło status Jednoosobowej Spałki Skarbu Państwa?
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-777/08/PC
  Czy sposób rozliczenia zwrotu dotacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowy?
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-784/08/PC
  Czy kwota podatku VAT zawartego w zapłacie dokonanej przez faktora stanowi przychód należny dla celów podatkowych?
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-418b/08/DK
  Czy w przypadku zawarcia umowy leasingu lub umowy najmu statku z podmiotem z siedzibą w Islandii, należności za prawo do używania statku będą opodatkowane w Polsce podatkiem nieprzekraczającym 10% kwoty należności brutto?
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-465/08-2/HS
  1. Jaka jest podstawa naliczania zaliczek na poczet wpłat z zysku należnych od Spółki za okres od dnia 21 maja 2008 r. do dnia 30 września 2008 r. (pierwszy okres rozliczeniowy Spółki z tytułu zaliczek na poczet wpłat z zysku), tj. czy podstawą będzie zysk osiągnięty od dnia 21 maja 2008 r. do dnia 30 września 2008 r., czy też zysk osiągnięty w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 30 września 2008 r., mimo, że Spółka uzyskała status jednoosobowej spółki Skarbu Państwa od dnia 21 maja 2008 r.? 2. W jaki sposób Spółka powinna ustalić podstawę do wyliczenia zaliczki na poczet wpłat z zysku, w sytuacji gdy zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych uiszczane są na zasadach uproszczonych zgodnie z art. 25 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-465/08-3/HS
  1. Jaka jest podstawa do wyliczenia wpłat z zysku należnych od Spółki za 2008 r., w sytuacji gdy Spółka nabywa i traci status jednoosobowej spółki Skarbu Państwa w trakcie roku obrotowego 2008? 2. Czy zaliczki na poczet wpłat z zysku uiszczane od zysku osiągniętego w okresie, w którym Spółka nie miała statusu jednoosobowej spółki Skarbu Państwa będą stanowiły nadpłatę w rozumieniu art. 72 Ordynacji podatkowej oraz czy Spółka będzie się mogła ubiegać o zwrot nadpłaty z tytułu wpłat z zysku w trybie przepisów Ordynacji podatkowej?
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-660/08/PP
  Czy zapłacona kwota 36.632 zł za zakupione grunty w miesiącu lipcu winna być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów czy powinno się wyksięgować prawo użytkowania wieczystego w kwocie 8.163 zł i wprowadzić do środków trwałych grunty o wartości 36.632 zł?
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-415/08/DK
  1. Jaka jest podstawa naliczania zaliczek na poczet wpłat z zysku należnych od Spółki za okres od dnia 21 maja 2008 r. do dnia 30 września 2008 r. (pierwszy okres rozliczeniowy Spółki z tytułu zaliczek na poczet wpłat z zysku), tj. czy podstawą będzie zysk osiągnięty od dnia 21 maja 2008 r. do dnia 30 września 2008 r., czy też zysk osiągnięty w okresie od dnia 2 stycznia 2008 r. do dnia 30 września 2008 r., mimo że Spółka uzyskała status jednoosobowej spółki Skarbu Państwa od dnia 21 maja 2008 r.? 2. Jaka jest podstawa do wyliczenia wypłat z zysku należnych od Spółki za 2008 r., w sytuacji gdy Spółka nabywa i traci status jednoosobowej spółki Skarbu Państwa w trakcie roku obrotowego 2008? 3. Czy zaliczki na poczet wpłat z zysku uiszczane od zysku osiągniętego w okresie, w którym Spółka nie miała statusu jednoosobowej spółki Skarbu Państwa będą stanowiły nadpłatę w rozumieniu art. 72 ustawy - Ordynacja podatkowa oraz czy Spółka będzie się mogła ubiegać o zwrot nadpłaty z tytułu wpłat z zysku w trybie przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa?
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-923/08/PP
  Czy opisana transakcja podziału Spółki przez wydzielenie będzie powodować obowiązek rozpoznania przychodu podatkowego na gruncie ustawy o CIT?
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-680/08/PP
  Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego, zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych), wchodzących w skład opisanego Biura stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o CIT?
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-614/08/PP
  1. Czy ponoszone koszty działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej stanowią koszty uzyskania przychodów na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)? 2. Czy dochód z w/w działalności jest zwolniony z podatku na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)?
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-606/08/PP
  Czy Spółka stosuje prawidłowy kurs do przeliczania faktur korygujących (dotyczących eksportu oraz wewnątrzwspólnotowych dostaw) wystawianych w walucie obcej?
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-393/08/DK
  Gdzie Spółka powinna płacić podatek dochodowy od osób prawnych - w Polsce, czy w Danii w sytuacji gdy prace będą wykonywane tylko w Danii?
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-590/08/PP
  Czy urzędy skarbowe płatników dywidendy mają prawo żądać okazania ważnego certyfikatu wystawionego w tym samym dniu co wypłata dywidendy jako warunek konieczny do skorzystania z prawa do zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych?
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-368/08/PP (KAN-4571/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 24 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. Biura 5 maja 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:
  - możliwości uznania wyodrębnionej cz ...
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-305/08/MS (KAN-3833/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 15 kwietnia 2008 r.) uzupełnionym w dniu 15 lipca 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości odliczenia w zeznaniu CIT-8 za 2007 r. podatku pobranego na zasadach określonych w art. ...
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-339/08/BG (KAN-4420/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 09 kwietnia 2008 r. (data wpływu do tut. BKIP w dniu 29 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia:
  - czy otrzymane zaświadczenie o miej ...
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-196/08-2/MC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 19 marca 2008 r. (data wpływu 25.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie wyjaśnienia pojęcia "zysk po opodatkowaniu podatkiem dochodowym", występującego w ustawie o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa -jest nieprawidłowe.W dniu 25 marca 2008 ...
 64. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: I SA/Gd 1124/07
  Wartość rynkowa nieruchomości jest równa wysokości zobowiązania Spółki względem występującego wspólnika z tytułu umorzenia jego udziałów w Spółce" (pismo z dnia 28 czerwca 2007 r.), z drugiej zaś strony jako "dodatkowy wariant" rozważa obciążenie tej nieruchomości hipoteką na rzecz innych wierzycieli i wydanie jej "w takim stanie prawnym" wspólnikowi, twierdząc, że "dla celów umorzenia" wartość rynkowa tej nieruchomości "powinna ulec pomniejszeniu o wartość obciążającej ją hipoteki" (tamże).
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-188/08/PP (KAN-2264/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wspólnoty, przedstawione we wniosku z dnia 25 lutego 2008r. (data wpływu do tut. Biura 4 marca 2008r.), uzupełnionym w dniu 14 kwietnia 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu:
  Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-237/08/PP
  Czy istnieje możliwość wliczenia niezamortyzowanej wartości rozebranego budynku jednorazowo do kosztów uzyskania przychodu, jako kosztów pośrednich?
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-139/08-3/MC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej przedstawione we wniosku z dnia 14 lutego 2008 r. (data wpływu 21.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest nieprawidłowe.W dniu 21 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony w dniu 16.05.2008 r. (data wpływu) - o udzielenie ...
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-362/08-2/ER
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 18.02.2008 r., (data wpływu 21.02.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wygaśnięcia obowiązku podatkowego w zakresie podatku od wpłat z zysku -jest nieprawidłowe, natomiast w zakresie terminu dokonania rozliczenia wpłat z zysku na podstawie deklaracji WZS-1R-jest ...
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-140/08/PP (KAN-1709/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 08 lutego 2008r. (data wpływu do tut. Biura 19 lutego 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikowania przychodów i kosztów uzyskania przychodów przez spółkę dostarczającą wodę -jest nieprawidłowe.W dniu 19 lutego 2008r. wpłyną ...
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-149/08/PP (KAN-1864/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 20 lutego 2008r. (data wpływu do tut. Biura 22 lutego 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów Spółki z o.o. przy sprzedaży przez nią akcji wniesionych wcześniej do Spółki jawnej jako wkład nie ...
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-127/08/NG
  Czy odszkodowanie za bezumowne korzystanie pomieszczeń, będzie stanowić dochód zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych?
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-133/08/PP
  Czy składniki majątkowe przypisane do zakładu "Osiedle D." przenoszone na spółkę nowo zawiązaną w wyniku podziału spółki SAVAN przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych konstytuują zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, póz. 654 ze zm., dalej Updop)?
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-134/08/PP
  Czy w przypadku podziału przez wydzielenie Spółki z o.o., gdy przeniesienie składników majątkowych nastąpiło w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa i składniki te nie stanowiące środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zostały wycenione na poziomie ich wartości rynkowej, koszt uzyskania przychodów związany ze zbyciem tych składników majątkowych w postaci obiektów budowlanych na gruntach zostanie określony zgodnie z ich wartością rynkową określoną w aktach podziałowych?
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-124/08/PP
  Czy Spółka na podstawie przedłożonych dokumentów może od wypłaconej dywidendy za rok 2007 pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w oparciu o stawkę wynikającą z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską?
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-115/08/PP
  Po jakim kursie Spółka powinna rozpoznawać wpływ waluty na konto w banku komercyjnym w wyniku realizacji kontraktu terminowego w przypadku jego rozliczenia poprzez fizyczne nabycie waluty: 1. Czy powinien to być kurs po którym Spółka nabyła walutę od biura maklerskiego? 2. czy powinien to być kurs z tabeli banku z usług którego Spółka korzysta?
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-102/08/PP
  Czy spółka prawidłowo nieodliczony podatek VAT zalicza do kosztów uzyskania przychodów?
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-34/08/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 7 stycznia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej ustawy o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa w zakresie ustalenia momentu naliczania zaliczek z tytułu wpłat z zysku -jest prawidłowe.W dniu 21 stycznia 2008 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o udz ...
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-72/08/PP
  1. Czy w związku z opisanym wyżej stanem faktycznym wnioskodawca korzysta ze zwolnienia wskazanego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie wydatkowania dochodu zwolnionego z opodatkowania na nabycie nieruchomości 1, która została następnie zaksięgowana w pozycji "inwestycje", a później z przyczyn wskazanych w opisanym stanie faktycznym została zbyta? 2. Jeżeli odpowiedź na pytanie 1 jest negatywna, to czy podatek dochodowy od osób prawnych należy naliczyć od ceny nabycia nieruchomości 1 czy od jakiejś innej wartości? 3. Jeżeli odpowiedź na pytanie 1 jest negatywna, to kiedy powstaje obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu wydatkowania dochodu zwolnionego na "inne cele" w rozumieniu art. 25 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-66/08/PP
  W którym roku podatkowym Spółka winna ująć zmniejszenie przychodu wynikające z wystawionych w roku 2008 faktur korygujących odnoszących się do przychodów roku 2007?
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-81/08-2/ŁM
  Czy spółka postępuje prawidłowo pobierając podatek dochodowy w wysokości 5%w momencie regulowania opłat licencyjnych na rzecz kontrahenta zagranicznego?
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-26/08/PP
  Czy dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości i przeznaczony na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek, zaciągniętych na zakup działek i pokrycie kosztów budowy przedmiotowej nieruchomości Zrzeszenie może uznać za dochód przeznaczony na cele statutowe i wolny od podatku zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4-8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-12/CzP
  1. "Czy sposób wyliczania różnic kursowych powstałych z tytułu spłaty odsetek skapitalizowanych oraz rat kapitałowych opisany w polu F. 50 wniosku jest zgodny z ustawą o podatku dochodowym od osób oprawnych? 2. Czy zgodne z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych jest to, iż kolejność wyliczania różnic kursowych dla odsetek skapitalizowanych a następnie dla rat kredytowych oparta jest w całym okresie spłaty zadłużenia o metodę FIFO (pierwsze weszło pierwsze wyszło)? 3. Czy zgodne z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych jest to, iż w pierwszej kolejności wyliczane są różnice kursowe powstałe podczas spłaty odsetek skapitalizowanych a następnie różnice kursowe powstałe podczas spłat rat kredytu?"
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-383/07/PP
  Czy w świetle obowiązujących przepisów po otrzymaniu faktury w formie elektronicznej i jej wydrukowaniu jako oryginał może stanowić koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych jako koszt prawidłowo udokumentowany?
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-359/07/PP
  Jak Wnioskodawca będący spółką przejmującą, powinien po dniu przejęcia podatkowo potraktować niezamortyzowaną wartość inwestycji w obcy środek trwały, dokonanej przed przejęciem dzierżawionego środka trwałego?
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-333/07/NG
  Czy kwota uiszczona na rzecz ZAIKS powinna zostać zaliczona do kosztów roku podatkowego 2007?
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-311/07/NG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 9 listopada 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 20 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Spółki diet wypłacanych pracownikom z tytułu podróży służbowych -jest n ...
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-320/07/NG
  INTERPRETACJAINDYWIDUALNANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 21 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia dochodów z dotacji przeznaczonych na pokrycie straty wynikającej z działalności statutow ...
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-273/07/NG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 12 października 2007r. (data wpływu do tut. Biura 7 listopada 2007r.) uzupełnionym w dniu 9 stycznia 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie skutków podatkowych dokonanej przez Wnioskodawcę kompensaty wierzytelności oraz określenia momentu powstania przychodu z tytułu wyko ...
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-89/08/NG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 22 stycznia 2008r. (data wpływu do tut. Biura 1 lutego 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów podatku naliczonego VAT przy zakupie towarów i usług na potrzeby reprezentacji -jes ...
 89. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/42180-2/08
  Czy na mocy art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochód powstały z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym, odsetek od lokat bankowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat zaliczek przez właścicieli lokali mieszkalnych korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych.
 90. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/42180-1/08
  Czy na mocy art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochód powstały z tytułu od środków pieniężnych na rachunku bankowym, odsetek od lokat bankowych oraz pieniężnych na rachunku bankowym, odsetek od lokat bankowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat zaliczek przez właścicieli lokali mieszkalnych korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych?
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-305/07/NG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 2 listopada 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 16 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od zakupionej licencji - jestprawidłowe.W dniu 16 listopada 2007r. wpłynął ...
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-290/07/NG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 7 listopada 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 13 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zmiany stawki amortyzacji - jestnieprawidłowe.W dniu 13 listopada 2007 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie ...
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-279/07/PP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 2 listopada 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 9 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej wpłat z zyskujest nieprawidłowe.W dniu 9 listopada 2007 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie ...
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-282/07/NG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 2 listopada 2007r. (data wpływu do tut. Biura 9 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na dokształcanie pracowników - jestprawidłowe.W dniu 9 listopada 2 ...
 95. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/42180-55/07
  Czy na mocy art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochód powstały z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym, odsetek od lokat bankowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat zaliczek przez właścicieli lokali mieszkalnych korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych?
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-265/07/NG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 02 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia czy otrzymywane nieodpłatnie odpady ze szkła mają charakter nieodpłatnych świadczeń - jest prawidłowe.W dniu 02 ...
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-256/07/PP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 17 października 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 31 października 2007 r.), uzupełnionym 30 listopada 2007r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków ubocznych związan ...
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-243/07/PP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 17 października 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 26 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dywidendyjest prawidłowe.W dniu 26 października 2007 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udziel ...
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-244/07/PP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 24 października 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 26 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania za koszt uzyskania przychodu wartości nieruchomości wniesionej aportem -jest nieprawidłowe.W dniu 26 października 200 ...
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-239/JS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 17 października 2007 r. (data wpływu do tut BKIP 25 października 2007r.), uzupełnionego w dniach 11 grudnia 2007r. oraz 17 stycznia 2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości korekty o różnice kursowe warto ...
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-235/07/NG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 19 października 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 25 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:- uznania za zorganizowaną część przedsiębiorstwa wyodrębnionych składników majątkowych,- czy wydzielenie zorgan ...
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-202/07/DK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zakładu, przedstawione we wniosku z dnia 30 listopada 2007 roku (data wpływu 10 grudnia 2007 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych w zakresie sposobu obliczenia wysokości należnej ulgi we wpłatach z zysku Zakładu -jest prawidłowe.W dniu 10 grudnia 2007 ...
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-221/07/NG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 18 października 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 22 października 2007 r.)uzupełnionym w dniu 7 grudnia 2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej min. Ordynacji podatkowej w zakresie możliwości skorygowania deklaracji rocznych CIT 8 za 2004r. i 2005r. -jest prawidłowe.W dniu 22 paźd ...
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-227/07/PP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 18 października 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 22 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości:- zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na wynagrodzenie oddelegowanego członka rady nadzorcze ...
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-129/07/DK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 25 września 2007 roku (data wpływu 29 października 2007 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku tonażowego w zakresie możliwości korzystania przez Spółkę z opodatkowania podatkiem tonażowym -jest prawidłowe.W dniu 29 października 2007 roku zos ...
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-206/07/PP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 10 października 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 15 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych na utwardzenie drogi gminnej, będącej drogą dojazd ...
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-199/07/PP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 19 września 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 11 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej obowiązku dokonywania wpłat z zysku po dacie ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa państwowego -jest nieprawidłowe.W dniu 11 października 2007 r. wpłynął do tut. Biura ww. ...
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-219/07/PP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fundacji, przedstawione we wniosku z dnia 11 października 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 19 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:- zwolnienia od podatku dochodu przeznaczonego na cele statutowejest prawidłowe,- udokumentowania wydatków poniesionych n ...
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-158/07-2/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością X Obuwie reprezentowanej przez Pełnomocników - Panów P.Ch. i A.M., przedstawione we wniosku z dnia 9 października 2007 r. (data wpływu 11.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 11 października ...
 110. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD III 423/552/07/DG
  Pytanie dotyczącego możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów utworzonego odpisu na fundusz remontowy, w przypadku lokalu przeznaczonego na wynajem.
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-194/07/NG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 26 września 2007r. (data wpływu do tut. Biura 9 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania przedstawionych przez Wspólnika dokumentów za certyfikat rezydencji -jest nieprawidłowe.W dniu 9 października 2 ...
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-191/07/PP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 02 października 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 8 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania w części dotyczącej zaliczenia do niej wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji O ...
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-184/JS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 04 października 2007 r. (data wpływu do tut BKIP 05 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z zakupem wody mineralnej, herbaty ...
 114. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/42180-52/07
  Zapytanie Podatnika dotyczy sposobu opodatkowania dochodu z objęcia oraz ze zbycia certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego.
 115. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/4270-0038/07/KB
  Dotyczy zaliczenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. nr 54, poz. 654 z póź. zm.), do kosztów uzyskania przychodów umorzonych wierzytelności Wspólnoty należnych od właściciela lokalu użytkowego z tytułu zaległych wpłat na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną i funduszu remontowego.
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-126/07/CzP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 04 września 2007 r. (data wpływu do tut. BKIP 10 września 2007 r.), uzupełnionym 18 października 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia nieodliczonego podatku od towarów i usług do kosztów uzyskania przychodów - jestprawidłowe ...
 117. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-2/4218-0030/07/Int./BR
  Czy wydatki poniesione - po otrzymaniu zezwolenia - na nabycie maszyn, które będą czasowo używane w lokalizacji nieobjętej Specjalną Strefą Ekonomiczną (dalej SSE), mogą być traktowane jako wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą w rozumieniu § 6 w związku z § 3 rozporządzenia o specjalnych strefach ekonomicznych, będące podstawą do wyliczenia dopuszczalnej wielkości zwolnienia podatkowego z podatku CIT, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-104/07/CzP
  Jaki jest moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu opłaty wstępnej (czynszu inicjalnego) oraz opłaty manipulacyjnej z tytułu zawarcia umowy leasingu operacyjnego?
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-122/07/BG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 3 września 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 7 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:
  - określenia wysokości przychodu ...
 120. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WB-PD/423-0004/07/Z
  Czy zaliczane do przychodów finansowych odsetki płacone przez użytkowników lokali mieszkalnych i najemców lokali użytkowych za nieterminowe wpłaty czynszów są przychodami z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 121. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-2/4218-0033/07/Int.
  W jaki sposób naliczana jest pomocy de minimis za rok 2006?
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-329/BG
  Czy przychody i koszty dotyczące lokali użytkowych stanowią gospodarkę zasobami mieszkaniowymi, korzystają ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-91/07/BG
  Czy przychody i koszty dotyczące odszkodowań i kosztów napraw szkód związanych wyłącznie z lokalami mieszkalnymi, korzystają ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-82/07/CP
  Czy w związku ze złożeniem Naczelnikowi Urzędu Skarbowego przez Spółkę w pisma informującego o zmianie roku obrotowego na rok kalendarzowy, do którego dołączono odpis umowy Spółki w aktualnym brzmieniu, zawierający nowe postanowienie o zmianie jest skuteczne dla dokonania tej zmiany?
 125. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-2/4218-0025/07/Int./AB
  Czy na mocy art. 17 ust. 1 pkt 44 updop wolne od podatku dochodowego są przychody takie jak:- otrzymane środki z polisy ubezpieczeniowej tytułem pokrycia kosztów wypłaconego przez Jednostkę odszkodowania właścicielowi zalanego lokalu w związku z uszkodzonym np. elementem dachu,- wnoszone przez właścicieli opłaty na rzecz Wspólnoty z racji korzystania z pomieszczenia pralni i dodatkowych komórek, które nie są bezpośrednio przypisane do konkretnego lokalu,- otrzymane odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,- otrzymane odsetki z tyt. nieterminowego regulowania należności przez właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej i innych kontrahentów.
 126. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-2/4218-0024/07/Int./AB
  Czy tymczasowe wykorzystanie maszyn w lokalizacji nieobjętej SSE, w ramach tej samej osoby prawnej, powoduje naruszenie przez Spółkę warunków przewidzianych w § 5 rozporządzenia w sprawie ŁSSE, a w konsekwencji utratę przez Jednostkę zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych (dalej pdop), o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy ?
 127. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDIII423/438/07
  Pytanie Podatnika dotyczyło możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na organizację dorocznych spotkań z kontrahentami, na których omawia się strategię sprzedaży na najbliższy okres oraz podsumowuje okres mijający i wykazania ich na podstawie art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w sposób przewidziany dla kosztów pośrednio związanych z osiąganymi przychodami, tj. w momencie poniesienia kosztu.
 128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-58/07/BG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 14 sierpnia 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 14 sierpnia 2007 r.) .) uzupełnionym pismem z dnia 13 listopada 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 15 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązywania i stosowania ...
 129. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: I SA/Gd 753/07
  Warunkiem zakwalifikowania pewnych wydatków jako tak pojmowanego kosztu jest ich celowe ponoszenie przez podatnika dla osiągnięcia przychodów. Ustawodawca nieprzypadkowo posłużył się pojęciem "przychodów" a nie "przychodu". Liczba mnoga, w której użyto tego słowa, wskazuje, że aby jakiś wydatek uznać za koszt w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie trzeba wykazywać zależności między nim a powstaniem lub powiększeniem konkretnego, poddającego się kwalifikacji przychodu. Do kosztów o charakterze pośrednim, zdaniem Sądu zaliczyć należy wydatki wymienione przez skarżącą we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji, tj. koszty związane z doradztwem prawnym i finansowym, przygotowanie prospektu emisyjnego, koszty oferowania papierów wartościowych, kampanii medialnej oraz opłaty notarialne, sądowe i giełdowe.
 130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-59/07/CP
  W jaki sposób ustalić koszt uzyskania przychodów w przypadku objęcia udziałów w spółce w zamian za wkład niepieniężny w postaci prawa wieczystego użytkowania gruntów?
 131. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/4218-0037/07
  Czy wydatki na poczet kosztów procesu, w tym zasądzone prawomocnymi wyrokami Sądami na rzecz wierzycieli są kosztami uzyskania przychodu
 132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-49/07/PC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 25 lipca 2007 r. (data wpływu do tut. BKIP 7 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości skorygowania deklaracji za 2004 roku-jest nieprawidłowe.W dniu 30 lipca 2007 r. do Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sos ...
 133. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-2/4218-0032/07/Int./AB
  Czy umorzona Spółce przez bank część kwoty kredytu (na podstawie art. 19 ust. 9 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego w brzmieniu obowiązujący do dnia 31.12.2004 roku - Dz. U. z 1995 r. Nr 133, poz. 654 ze zm.) jest wolna od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie przepisu art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) ?
 134. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG/423-5/07
  Czy w przypadku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową (w rozpatrywanej sprawie w spółkę jawną) możliwe będzie rozliczenie kosztów realizowanej inwestycji (poniesionych przez spółkę kapitałową) z przychodami uzyskanymi ze sprzedaży tych obiektów przez spółkę osobową, powstałą w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej?
 135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-21/07/CP
  Opodatkowanie niepodzielonego zysku spółki z o.o. który na skutek jej przekształcenia został przeniesiony na konta rezerw, prowadzone odrębnie dla każdego wspólnika spółki przekształconej (spółki jawnej).
 136. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/423-158/07/85595
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem dotyczącym rozliczenia różnic kursowych w związku z przyjęciem przez Spółkę rachunkowej metody rozliczenia różnic kursowych.
 137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/423-76/07/AT
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 30 sierpnia 2007 r. (data wpływu 31 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku potrącenia zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłaconej dywidendy na rzecz udziałowców będących osobami fizycz ...
 138. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-2/4218-0026/07/Int/AB
  Czy podatek od wypłaconych podmiotom chińskim dywidend będzie opodatkowany stawką 10% ?
 139. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG/423-141/07
  Spółka wnosi o udzielenie odpowiedzi na pytanie co jest przychodem i kosztem w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie organizacji wyjazdów do szkoły językowej w Wielkiej Brytanii?
 140. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/128/PDIII/423-44/2007
  Czy różnice kursowe powstałe w wyniku zastosowania różnych kursów walut wynikających z ustawy VAT i CIT stanowią koszt uzyskania przychodu lub przychód podatkowy?
 141. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB3/423-35/07
  W myśl art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.), ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową, a właściciele lokali zobowiązani są do ponoszenia wydatków na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością, oraz kosztów związanych z utrzymaniem poszczególnych wyodrębnionych lokali. Z tego tytułu na rzecz wspólnoty zobowiązani są do uiszczania zaliczek w celu pokrycia kosztów utrzymania i dokonania niezbędnych remontów. W oparciu o powyższe Wspólnota uznaje, iż środki przekazane na jej konto (czyli wspólne konto wszystkich jej członków) nie stanowią przychodów z działalności gospodarczej i należy je traktować jako dochód przeznaczony na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, podlegający zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 142. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD II 423/1/210/07/RJ
  Dotyczy obowiązku sporządzania informacji IFT-2/IFT-2R w przypadku wypłaty na rzecz niemieckich podmiotów należności z tytułów innych niż wymienione w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 143. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-2/07
  Czy prawidłowe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu otrzymania faktury opłaty wstępnej (wynikającej z zawartej umowy leasingu operacyjnego) w jej pełnej wysokości, czy też należy ją zaliczać do kosztów uzyskania przychodów sukcesywnie (np. co miesiąc), w wielkości proporcjonalnej do długości okresu, na który została zawarta umowa leasingowa? (Czy czynsz inicjalny jest kosztem dotyczącym całej umowy leasingu,czy też jest to koszt związany z czynnością jednorazową?).
 144. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415/62/1/07
  Spółka zwraca się z zapytaniem czy zawarte umowy z przedstawicielami handlowymi może zaliczając do przychodów z działalności gospodarczej osób fizycznych rozliczać na podstawie wystawionych przez przedstawicieli faktur VAT?
 145. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-31/07
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy w sytuacji opisanej przez Spółkę pierwszy rok podatkowy Spółki, który rozpoczął się w drugiej połowie 2006 roku zakończy się 31.12.2007 roku?
 146. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-51/07
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy w stosunku do Spółki ma zastosowanie przepis art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji do 31 grudnia 2007 r. nie mają zastosowania przepisy art. 1 ustawy nowelizujące m. in. art. 16g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 147. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-52/07
  Podatnik zwrócił się m. innymi z zapytaniem czy wartość początkowa wchodzących w skład wnoszonego do spółki z o.o. ... w formie wkładu niepieniężnego (aportu) przedsiębiorstwa ... Spółka z o.o., środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby przewidzianej przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawych ich amortyzacji winna być ustalona przez podatnika, zgodnie z dyspozycją przepisu art. 16g ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na dzień wniesienia aportu z ograniczeniem górnej wysokości wartości początkowej, którą stanowi wartość rynkowa poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 148. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/423/1/259/07
  Wnioskodawca zwrócił się z pytaniem, czy otrzymana pomoc publiczna w postaci nabycia gruntów poniżej ceny rynkowej stanowi przychód Spółki podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 149. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BP/423-0040/07/RA
  Czy znajdujące się w zasobach spółdzielni mieszkaniowej lokale użytkowe na warunkach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz lokale użytkowe, będące odrębną własnością korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 150. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-15-2/07
  Jak płacić podatek od odsetek od środków pieniężnych kiedy bank nalicza je od całej kwoty , a w niej są wpłaty nie podlegające podatkowi? Jak wypełnić - CIT-8?
 151. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/423/1/283/07
  Czy wydatki poniesione na nabycie ogółu praw i obowiązków powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Spółki w momencie uzyskania pierwszych przychodów z działalności spółki komandytowej lub w momencie ewentualnego wcześniejszego zbycia powyższych praw i obowiązków?
 152. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/974/KDO/423/78/07/ES
  Czy wydatki na serwowane w trakcie imprezy promocyjnej posiłki z własnej restauracji podobnie jak wydatki na ulotki i foldery reklamowe rozpowszechniające informacje na temat akcji promocyjnych mogą być potraktowane jako wydatki na cele reklamowe w świetle przepisów obowiązujących po 01.01.2007r.
 153. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/423/1/285/07
  Dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, wydatków mających na celu zachęcenie potencjalnych klientów do korzystania z usług świadczonych przez Podatnika.
 154. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/423-54/07
  Czy wkład budowlany lokalu mieszkalnego oraz wkład budowlany miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym stanowi środek trwały, czy też wartość niematerialną i prawną w rozumieniu przepisów prawa podatkowego ?
 155. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/425-83/127a/88/07/BB
  Czy Wspólnota Mieszkaniowa jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych w przypadku, jeżeli należne zaliczki wnoszone przez współwłaścicieli na pokrycie kosztów zarządu nieruchomości wspólnej, tj. kosztów dostawy mediów oraz wpłat na fundusz remontowy przewyższają koszty tych mediów?
 156. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/979/KDO/423/80/07/BC
  Zapytanie Spółki brzmi: Czy w przypadku uregulowania należności/zobowiązań wyrażonych w walucie obcej (głównie EURO lub USD) za pośrednictwem Rachunku Bieżącego, Spółka prawidłowo ustala transakcyjne różnice kursowe dla celów podatkowych poprzez:porównanie wysokości przychodu podatkowego, obliczonego przy zastosowaniu kursu średniego NBP z dnia uzyskania przychodu, z wysokością przychodu obliczonego przy zastosowaniu kursu z dnia faktycznego otrzymania przychodu, stosowanego przez Bank A., w którym prowadzony jest Rachunek Bieżący (tj. kursu ustalanego na podstawie notowań agencji ratingowej Bloomberg);porównanie wysokości kosztu uzyskania przychodu, obliczonego przy zastosowaniu kursu średniego NBP z dnia poniesienia (zarachowania) kosztu z wysokością kosztu obliczonego przy zastosowaniu kursu z dnia zapłaty, stosowanego przez Bank of America, w którym prowadzony jest Rachunek Bieżący (tj. kursu ustalanego na podstawie notowań agencji ratingowej Bloomberg).
 157. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1418/ZD/F/S/423/89/07/JS
  Spółka zwróciła się z prośbą o udzielenie interpretacji odnośnie prawidłowego określenia klasyfikacji nabywanych jednostek sprzętu oraz właściwego określenia stawki ich amortyzacji oraz czy określając stawkę amortyzacji należy kierować się tylko i wyłącznie opisem środka trwałego zawartym w załączniku do ustawy, czy też należy uwzględniać powiązanie z Klasyfikacją Środków Trwałych i PKWiU.
 158. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/423-127/07/74294
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy wniesienie oddziału aportem podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 159. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 795/06
  Zgodnie z art. 193 § 3 p.p.s.a. skarga kasacyjna podlega rozpoznaniu w granicach skargi kasacyjne. Oznacza to, że Sąd jest związany podniesionymi w skardze kasacyjnej zarzutami determinującymi zakres kontroli zaskarżonego orzeczenia.
 160. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/423-50/07
  Czy opłata manipulacyjna oraz wstępna rata leasingowa związane z zawarciem umowy leasingu operacyjnego winny zostać uwzględnione w kosztach uzyskania przychodu jednorazowo w momencie ich poniesienia, czy też należy je uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów stosownie do rzeczywistego trwania umowy ?
 161. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/423-49/07
  Czy cała kwota poniesionych kosztów remontów budynków i budowli winna być zaliczona do kosztów uzyskania przychodu w miesiącu ich poniesienia ?
 162. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415/84/07/MP
  Czy składka podstawowa finansowana przez pracodawcę, o której mowa w art. 24 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o pracowniczych programach emerytalnych (t.j. Dz.U. Nr 116 z 2004r., poz.1207 z późn. zm.), w ramach pracowniczego programu emerytalnego niezależnie od jego formy, stanowi w stanie prawnym do dnia 31 grudnia 2006r. i od dnia 1 stycznia 2007r. koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. Nr 54 z 2000r., poz. 654 z późn. zm.). Jednocześnie jeżeli tak, to czy składka ta powinna stanowić koszt uzyskania przychodów w dniu, na który ujęto ją jako koszt w księgach rachunkowych Spółki zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994r., czy w dniu jej przekazania, tj. wydatkowania na rachunek bankowy firmy prowadzącej pracowniczy program emerytalny ?
 163. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/SOI/423-23/07/PK
  Czy koszty z tytułu likwidacji szkód oraz wydatki na przeprowadzenie ekspertyz lub opinii związane z likwidacją szkód powinny być na podstawie obecnego brzmienia art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zaliczone do pośrednich kosztów uzyskania przychodów i w związku z tym być potrącane w dacie ich poniesienia?
 164. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR2/423-111/07/AB
  Przedmiotowym wnioskiem Podatnik zwrócił się z prośbą o potwierdzenie prawidłowości swojego stanowiska dotyczącego momentu rozpoznania przychodu z tytułu sprzedaży mieszkań dla celów podatku dochodowego od osób prawnych - zarówno w stanie prawnym obowiązującym w 2006r., jak i w stanie prawnym obowiązującym od 1stycznia 2007r.
 165. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-2/4218-0019/07/Int
  Strona korzysta ze zwolnienia podmiotowego przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) i z uwagi na poniesioną stratę w latach ubiegłych wątpliwości jednostki budzi fakt, czy przy ustalaniu podstawy opodatkowania należy obniżyć o wysokość straty:- dochód wydatkowany na cele powodujące obowiązek zapłaty podatku czy też- dochód podatkowy rozumiany jako nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania.
 166. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/423-41/07
  Czy zgodnie z zasadą współmierności kosztów do przychodów, wynikającej z ustawy o rachunkowości, Spółka ma legalne prawo do odliczania kosztów uzyskania przychodów, mimo, iż nie jest jeszcze prawowitym właścicielem likwidowanych środków trwałych ?
 167. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423-16/07
  Czy spółka z o.o., która rozpoczęła działalność w drugiej połowie roku 2006 i jej rok podatkowy kończy się dnia 31.12.2007 r., może stosować przepisy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006 r. ?
 168. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/423-5/MG/07
  Czy Jednostka może dokonać odliczenia darowizny w postaci usługi remontowej tj. remontu pieca centralnego ogrzewania o wartości brutto 6.514,60 zł przekazanego dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr ............, od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w 2006r.?
 169. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR2/423-124/07/AB
  Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w przypadku transakcji typu swap na odsetkach zawieranych w jednej lub dwóch różnych walutach, przychód dla Podatnika powstaje w każdej dacie rozliczenia transakcji, przy czym nie później niż w dacie uregulowania płatności przez stronę transakcji. Natomiast prawo do zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów płatności dotyczących transakcji typu swap przysługuje Podatnikowi w każdej dacie rozliczenia danej transakcji.
 170. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/423-54-432/07/ZDB
  Spółka, która nabyła akcje od spółki jawnej rozważa jej likwidację. Spółka otrzyma w ramach postępowania likwidacyjnego majątek sp.j. powstały po zaspokojeniu wierzycieli.- Jak ustalić koszt nabycia otrzymanych w formie aportu udziałów i akcji ?- Czy będzie to wartość rynkowa określona w aporcie ?
 171. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/423-263/1/07
  Dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na bonusy, które są wydawane po spełnieniu warunków promocji prowadzonej przez Spółkę.
 172. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO-3/423/125/WB/07
  Czy wymienione wydatki powinny być zaliczone do kosztów reprezentacji, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, czy też można zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów?
 173. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO-3/423/125/WB/07
  Czy wymienione wyżej wydatki powinny być zaliczone do kosztów reprezentacji, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, czy też można zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów?
 174. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDIII/423-21/07
  Zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych dochodów Spółdzielni Mieszkaniowej uzyskanych z lokali mieszkalnych.
 175. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR2/423-92/07/JB
  Kiedy nastepuje rozpoczęcie pierwszego roku podatkowego Spółki.
 176. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-36/2007
  Firma Rachunkowa - spółka cywilna zamierza przekształcić spółkę cywilną w spółkę zo.o w zakresie przejęcia przez spółkę zo.o usług rachunkowych a pozostawić w spółce cywilnej usługi doradztwa podatkowego. Do spółki zo.o zamierza wnieśc aportem sprzęt komputerowy, wyposażenie, wartość firmy i oprogramowanie. W związku z powyższym czy istnieje możliwośc dokonania indywidualnej wyceny wartości firmy (know-how) w oparciu o wartość godziwą przekazanych i przejętych aktywów netto uwzględniając wyniki 10-letniej działalności spółki.
 177. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR2/423-117/07/JB
  Strona zwróciła się z prośbą o potwierdzenie prawidłowości, że w odniesieniu do przedstawionej transakcji nie była zobowiązana do rozpoznania dla celów podatku dochodowego różnicy kursowej wykreowanej w momencie przewalutowania oraz, że nie była zobowiązana do rozpoznania takiej różnicy kursowej w momencie konwersji pożyczki na kapitał zakładowy.
 178. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG/423-114/07
  1. Wspólnota Mieszkaniowa wnosi o zdefiniowanie pojęcia "dochody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi" oraz o udzielenie odpowiedzi czy Wspólnota uzyskuje przychodyz następujących tytułów: a. wynajmu części wspólnej (strychu) na cele mieszkaniowe, b. wpłat właścicieli lokali mieszkalnych z tytułu zaliczki na poczet kosztów utrzymania części wspólnej nieruchomości, c. wpłat właścicieli lokali z tytułu zaliczki na poczet kosztów dostawy do lokali wody, odprowadzenia ścieków i wywozu nieczystości stałych, których to obowiązek zakupu przez wspólnotę wynika z braku technicznych możliwości zakupu tych usług przez poszczególnych właścicieli lokali, d. odsetek ustawowych od nieterminowo wnoszonych opłat, odszkodowań uzyskanych od wpłat właścicieli na wyodrębniony fundusz remontowy.
 179. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD III 423-29/07
  czy w przypadku rozpoczęcia roku podatkowego przed 01.01.2007 r. spółka ma stosować przepisy w brzmieniu obowiązującym przed 01.01.2007 r.
 180. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDIII/423-26/07
  Czy w przypadku rozpoczęcia roku podatkowego przed 01.01.2007 r. spółka ma stosować przepisy w brzmieniu obowiązującym przed 01.01.2007 r.
 181. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/423-155/07/1
  Spółka zwróciła się z zapytaniami o sposób ustalenia wartości początkowej wytwarzanej elektrowni wodnej w zakresie wydatków na energię elektryczną zużywaną do wykonania nowej elektrowni oraz o klasyfikację odpisów amortyzacyjnych środków trwałych wyłączonych z używania na czas potrzebny do realizacji określonych etapów inwestycji, remontowanych i konserwowanych w trakcie tego wyłączenia.
 182. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/423/260/1/07
  Spółka zwraca się z zapytaniem czy podatek VAT naliczony od wydatków na reprezentację, który zgodnie z dyspozycją art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług nie podlega odliczeniu, zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a) stanowi koszt uzyskania przychodów?
 183. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OP/423-6/2007
  1.Czy otrzymane dofinansowanie za wytworzenie środka trwałego zalicza się do przychodów podatkowych. 2.Czy amortyzacja wytworzonego środka trwałego od części pokrytej otrzymanym dofinansowaniem stanowi koszt uzyskania przychodu?
 184. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD7-033-67/AZ/07/639
  czy w związku z wejściem w życie konwencji polsko-brytyjskiej przewidującej obowiązek zapłaty 5% podatku "u źródła" od należności licencyjnych, do należności licencyjnych dotyczących II połowy 2006 r., których płatność nastąpi w roku 2007 należy stosować przepisy nowej konwencji i pobrać podatek u źródła w wysokości 5 % należności licencyjnych czy tez przepisy starej konwencji przewidujące opodatkowanie należności w wysokości 10% ?
 185. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD II 423-216/1/07/AB
  Wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem czy wydatki poniesione na zakup powyższych produktów i catering w związku ze szkoleniami oraz spotkaniami kadry zarządzającej są kosztem uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych?
 186. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/423-313/1/07
  Spółka zwróciła się z zapytaniem czy wydatki poniesione na zakup napoi, herbaty, kawy, kanapek, ciastek, catering, w związku ze spotkaniami z kontrahentami są kosztem uzyskania przychodu?
 187. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD423/1/1/11/07
  Kiedy powstaje przychód w 2007 r. z tytułu usług spedycyjnych i na jaki dzień przelicza się te przychody z walut obcych?
 188. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD423/1/2/11/07
  Kiedy powstaje przychód w 2007 r. z tytułu usług transportowych i na jaki dzień przelicza się te przychody z walut obcych?
 189. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OR/423-8/07
  Czy reklamowanie sponsora (reklamobiorcy) w cyklu imprez sportowych organizowanych lub w których bierze udział nasz Klub nie wykracza poza działalność statutową stowarzyszenia kultury fizycznej?
 190. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OR/423-10/07
  Czy Klub może wystawiać rachunki za reklamę lub sponsoring dla firm chcących wspierać finansowo działania Klubu?
 191. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB II/423/11/07
  Jak należy ustalać i który dochód stanowi podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych ?
 192. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB II/423/12/07
  Jak należy ustalać koszty pośrednie ponoszone na sprzedaż opodatkowaną jak i na zwolnioną z podatku ?
 193. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP-423/41/07
  Czy należności przedawnione i nieściągalne wynikające z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 20 i 25 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie stanowią kosztów uzyskania przychodów należy zaliczyć do opodatkowania?
 194. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/423-25/07
  Czy cesja prawa do kwoty partycypacyjnej z partycypanta na najemcę ma wpływ na podatek dochodowy?
 195. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/423-24/07
  Jaki skutek podatkowy w postaci powstania przychodu podatkowego spowoduje zmiana umowy zawartej z parycypantem na okres dziesięciu lat na umowę zawartą na czas nieokreślony?
 196. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPZ/423/15/07/TG
  Czy Spółka z siedzibą w Austrii ma prawo zastosować regulację art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do całości dywidend wyopłacanych jej przez polską Spółkę?
 197. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423/40/07/JW
  Czy koszty ponoszone na : zakup usług gastronomicznych, zakup napojów i alkoholi, wynajem sal w celu organizowania spotkań, zakup kwiatów należy traktować jako koszty związane z działalnością statutową Stowarzyszenia, które w myśl art. 16 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są wyłączone z kosztów uzyskania przychodów ?
 198. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423/39/07/DM
  Czy kosztem uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych będzie nie zamortyzowana wartość nabytych częściowo nieodpłatnie oraz częściowo odpłatnie budynków i budowli w momencie sprzedaży nieruchomości, w przypadku gdy sprzedaż ta nastąpi: a) w roku bieżącym, b) w latach następnych ?
 199. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423/38/07/DM
  Czy amortyzacja nabytych częściowo nieodpłatnie i częściowo odpłatnie budynków i budowli jest kosztem uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych ?
 200. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-2/4218-0017/07/Int.
  Czy kwartalne prowizje otrzymane od niemieckiego producenta w przypadku, gdy polskie firmy dokonują zakupów od firmy niemicekiej bez pośrednictwa Spółki, które wg niej nie są ani wynagrodzeniem za usługę pośrednictwa, ani rabatem czy upustem związanym z dokonanymi zakupami, powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT, a cała kwota prowizji winna stanowić przychód podatnika ?
 201. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SD/423-7/07
  Co znaczy faktycznie zastosowany kurs?Czy zastosowanie przez Spółdzielnię kursu sprzedaży lub kupna banku, a w przypadku zapłaty zobowiązania z własnego rachunku walutowego kursu według metody FIFO, jest w świetle przepisów podatkowych prawidłowe?
 202. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/423-44-424/07/ZDB
  Czy Spółka z o.o. podejmując takie działania jak:- rozmieszczenie reklam w tym banerów i stojaków z logo Spółki,- wręczanie aktualnym lub potencjalnym nabywcom produkowanych towarów długopisów lub innych towarów-upominków (np. kubki, koszulki, czapeczki, breloczki, smycze itp.) z naniesionym logo (znakiem towarowym ) Spółki, lub gdy przy prezentacji logo towarzyszą elementy wartościujące np. umieszczony na towarze slogan lub znak towarowy użyty jest w związku z konkretnym towarem sprzedawanym przez Spółkę lub, że przedmiotem prezentacji jest sam znak towarowy (marka) Spółki, to czy takie wydatki na reklamę zakładu stanowią koszty uzyskania przychodów ?
 203. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/423-42-419/07/ZDB
  Czy ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych obejmuje konsekwencje podatkowe (np. w postaci ustalenia przychodu w Spółce), wynikające z wniesienia aportu w formie wkładu niepieniężnego składającego się z budynków, budowli i prawa wieczystego użytkowania gruntów do spółki komandytowej w wartości przewyższającej kilkakrotnie wartość księgową tych nieruchomości ?
 204. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/423/PDOP/347-285/BD/07
  Czy podatnik opłacający zaliczki miesięczne w formie uproszczonej może w trakcie roku podatkowego dokonywać odliczeń pozostałej części podatku dochodowego z tytułu wypłaty dywidendy od zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy?
 205. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/423-42.4-419/07/ZDB
  Czy kosztem uzyskania przychodu w spółce komandytowej będą ustalone zgodne z Wykazem stawki amortyzacyjne tożsame dla komplementariusza i dla komandytariuszy ?
 206. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/423-42.3-419/07/ZDB
  Czy kosztem uzyskania przychodu utworzonej spółki komandytowej będą poniesione przez Spółkę z o.o. wydatki związane z wyceną majątku wniesionego w formie aportu ?
 207. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/423-42.2-419/07/ZDB
  Czy spółka komandytowa ma obowiązek zastosować stawki amortyzacyjne z Wykazu stawek amortyzacyjnych oraz czy może je obniżyć zgodnie z art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 208. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/423-42.1-419/07/ZDB
  Czy spółka komandytowa dla celów podatkowych może przyjąć wartość początkową wnoszonych środków w wysokości wynikającej z aktu notarialnego ?
 209. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD7/033-42/KS/07/MB7-2040
  czy odsetki przekazywane przez Spółkę na rzecz Agenta posiadającego siedzibę na terytorium Niemiec w związku z umową cash poolingu, podlegają, na podstawie art. 11 umowy polsko-niemieckiej, opodatkowaniu w Polsce zryczałtowanym podatkiem u źródła w wysokości 5%.
 210. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD7-033-95/AZ/07/922
  czy zapłata wynagrodzenia brytyjskiemu kontrahentowi z tytułu udzielenia prawa do reemisji programów stanowi należności licencyjne i czy podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym ? którą umowę polsko-brytyjską zastosować ?
 211. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/423-41.1-418/07/ZDB
  Czy stosując przepisy ustawy o rachunkowości można księgować drobne zakupy takie jak: zakup usług taksówkarskich, zakup kart telefonicznych na podstawie paragonów i uzupełniać na ww. dowodzie (paragonie) brakujące dane dopisując na nim nazwę i adres Spółki ?
 212. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/423-41-418/07/ZDB
  Czy należności podatkowe od budżetu państwa przynależne spółce przejmowanej po połączeniu dwóch spółek z o.o. mogą być traktowane jako należności spółki przejmującej (nadwyżka zapłaconego podatku dochodowego od osób prawnych nad podatkiem należnym) ?
 213. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/423-41.2-418/07/ZDB
  Czy koszty podróży służbowych pracowników i członków zarządu odbywane do Chinach w celu konsultacji do ustalenia strategii Spółki, które mają ewidentny wpływ na osiąganie przychodów Spółki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ?
 214. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR2/423-108/07/JB
  Czy odsetki wypłacone w ramach Umowy o świadczenie usługi db - CashSweepPL oraz Umowy cesji wierzytelności z tytułu kredytów w Rachunku podlegają w Polsce przepisom o niedostatecznej kapitalizacji.
 215. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB II-423/10/07
  Jak należy ustalić , który dochód Wspólnoty mieszkaniowej stanowi podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych ?
 216. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB II-423/9/07
  Jak należy ustalać koszty pośrednie ponoszone na sprzedaż zarówno opodatkowaną, jak i zwolnioną z podatku ?
 217. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-38/07
  Czy zawarcie i wykonanie umowy konsorcjum w związku z wymogami ustawy o zamówieniach publicznych wywiera szczególne skutki podatkowe na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz czy przedstawiony przez spółkę sposób fakturowania przychodów i zaliczania kosztów zakupów związany z wykonaniem umowy konsorcjum jest prawidłowy ?
 218. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/423-16/07
  Czy wydatki poniesione na wytworzenie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do studzienki wodomierzowej mozna zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia?
 219. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415-87/07/GS
  Czy zapłacona opłata wstępna na podstawie otrzymanej faktury od leasingodawcy, stanowiąca jeden z warunków zawarcia umowy leasingowej i odbioru środka trwałego, stanowi koszt podatkowy jednorazowo na dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), czy winna być rozliczana w czasie na tyle miesięcy na ile jest zawarta umowa leasingowa?
 220. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG/423-50/07
  1. Wspólnota Mieszkaniowa wnosi o udzielenie odpowiedzi na pytania czy: a. sprzedaż zaadaptowanego strychu na lokal mieszkalny stanowi gospodarkę zasobami mieszkaniowymi, b. opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych podlega wpłata dokonana przez inwestora w lutym 2007 r. w wysokości 18 497,18 zł?
 221. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: UP-I-415-6-16/07
  Czy umorzona wartość kredytu stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, jeżeli tak, to czy jednorazowo czy od kwoty zarachowanego przychodu danego roku ?.
 222. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/423/PDOP-335/260/JS/07
  Czy Spółka ma prawo poniesione koszty aktu notarialnego uznać za koszty uzyskania przychodu Spółki?
 223. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-41/07
  Czy koszty procesowe poniesione przez Spółkę lub zwrócone kontrahentowi w wyniku zasądzenia ich przez sąd oraz zapłacone odsetki będą stanowiły koszty uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych?
 224. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD7-033-131/DZ/07/774
  czy spółka polska ma obowiązek- jako płatnik - pobrać w Polsce zryczałtowany podatek od należności wypłaconych na rzecz spółki z siedzibą w Kazachstanie z tytułu zawartej umowy o świadczenie "usług dilerskich" ?
 225. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/423-14/07
  Czy przychody Spółdzielni Mieszkaniowej Mieszkaniowej z rozwiązanych odpisów aktualizujących należności z tytułu opłat za lokale mieszkalne i najem lokali użytkowych są przychodami z gospodarki zasobami mieszkaniowymi?
 226. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/423-6/07
  Czy przychody Spółdzielni Mieszkaniowej z opłat uzyskanych z dzierżawy gruntów są przychodami z gospodarki zasobami mieszkaniowymi?
 227. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/423-3/07
  Czy przychody uzyskiwane z opłat (czynszów) pobieranych od lokatorów za używanie lokali mieszkalnych zajmowanych na warunkach spółdzielczego lokatorskiego i własnościowego prawa do lokalu, prawa własności odrębnej oraz inne opłaty wnoszone przez tych użytkowników za korzystanie np. z dodatkowych pomieszczeń piwnicznych są przychodami z gospodarki zasobami mieszkaniowymi?
 228. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/423-5/07
  Czy przychody Spółdzielni Mieszkaniowej z opłat pobieranych od osób posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego są przychodami z gospodarki zasobami mieszkaniowymi?
 229. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423/29/07/AN
  Czy wydatki ponoszone przez pracodawcę, którą jest spółka komandytowa na opiekę zdrowotną pracownika będą stanowić koszt uzyskania przychodów Wnioskodawcy, tj. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ?
 230. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423/30/07/AN
  Czy wydatki ponoszone przez pracodawcę, na opiekę zdrowotną członków Zarządu Spółki, będą stanowić koszt uzyskania przychodów Wnioskodawcy ?
 231. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD II 423-178/1/07/AB
  Spółka zwróciła się z zapytaniem czy wydatki ponoszone na organizację imprez okolicznościowych, integracyjnych i szkoleń połączonych czasami z elementami programów rekreacyjno-rozrywkowych, sfinansowanych ze środków obrotowych Spółki stanowią koszty uzyskania przychodów?
 232. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-34/07
  Jednostka pyta czy dochody pochodzące z opłat członka Wspólnoty za korzystanie z punktu świetlnego w piwnicy i dodatkowych pomieszczeń (suszarnia, wózkownia), należących do zasobów mieszkaniowych Wspólnoty, a wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.
 233. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDIII423/278/07
  Uznanie obciążeń za stosowanie niewłaściwych cen za koszty podatkowe.
 234. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD II 4210-222/1/07/ŁW
  Pytanie podatnika dotyczyło możliwości uznania wnoszonych w formie aportu składników majątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.
 235. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/423-171/07/1
  Czy przekazana Spółce, w następstwie podziału majątku, po rozwiązaniu spółki komandytowej, nadwyżka środków finansowych ponad wartość zwróconego wkładu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 236. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD II 423-191/1/07/BW
  Czy dla roku obrachunkowego trwającego od 01 maja 2006 r. do 31 grudnia 2007 należy stosować ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym w roku 2006 r.?
 237. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR2/423-73/07/AB
  Czy w razie przejęcia lub przystąpienia do długu w opisanym stanie faktycznym, uzasadnione będzie zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kwoty zapłaconych odsetek od kapitału kredytu i pożyczki w momencie dokonania przez Podatnika faktycznej zapłaty odsetek.
 238. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR2/423-81/07/JB/2
  Czy do odsetek od lokat bankowych ma zastosowanie art. 16g ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tzn. czy wartość początkowa nabywanych nieruchomości, które następnie po ich modernizacji będą sprzedawane lub wynajmowane, powinna być korygowana o odsetki od lokat bankowych powstałe do dnia przekazania inwestycji do używania.
 239. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR2/423-128/07/AB
  Jakie przepisy powinna stosować Spółka w pierwszym roku podatkowym, a jakie w latach następnych, w szczególności w odniesieniu do:1.miesięcznych deklaracji CIT-2,2.momentu rozpoznania przychodu z tytułu usług leasingu,3.zasad ustalania różnic kursowych,4.ustalenia i stosowania stawek amortyzacji środków trwałych.
 240. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI-PB-423-7/07/331/AT
  Czy prace polegające na przebudowie konstrukcyjnej ścian stanowią ulepszenie środka trwałego, natomiast prace polegajace na wymianie zadaszenia, starych drzwi wejściowych na automatyczne oraz remont elewacji, loggi balkonów i ocieplenia budynku stanowią remont środka trwałego? Czy wydatki związanie z kredytem zaciągniętym na ten cel jego uruchomieniem stanowią koszt uzyskania przychodu w dacie poniesienia?
 241. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DO/423-1/07
  Czy w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej w drugiej połowi roku kalendarzowego oraz wybraniu roku pokrywającego się z rokiem kalendarzowym, należy złożyć zawiadomienie o trwaniu pierwszego roku podatkowego do końca roku kalendarzowego następującego po roku rozpoczęcia działalności?
 242. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD II 423/1/177/07/RJ
  Dotyczączy zachowania warunków niezbędnych do zaliczenia umowy najmu długoterminowego do podatkowej umowy leasingu operacyjnego, w przypadku wynajmu leasingowanych samochodów pracownikom Spółki.
 243. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB II-423/08/07
  Czy jest mozłiwe stosowanie innego sposobu wyliczenia kosztów uzyskania przychodów z różnych źródeł,niż podany w art. 15 ust.2 ustway o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 244. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDIII 423/115/07
  Czy otrzymane dotacje z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu stosowania ustawowych ulg w przewozach osobowych są przychodem dla celów podatkowych w momencie ich faktycznego otrzymania i na podstawie przepisu art. 17 ust. 1 pkt 47 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychody te korzystają ze zwolnienia?2.Czy ze względu na fakt niemożności wydzielenia kosztów przypadajacych na uzyskana dotację, będzie miała zostosowanie zasada określona w art. 15 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zgodnie z którą jeżeli podatnik ponosi koszty związane z przychodami zwolnionymi i opodatkowanymi wówczas koszty te ustala się w takim stasunku, w jakim pozostają przychody zwolnione w całości przychodów?
 245. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO1/423-105/07/62676
  Zapytanie Spółki dotyczyło: Zapytanie Podatnika dotyczy rozstrzygnięcia o zasadności zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w procesie łączeniem się spółek, do którego jednak nie doszło.
 246. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423/34/07/G.Z.
  Jak należy ustalać koszty pośrednie zakładu ponoszone na sprzedaż zarówno opodatkowaną jak i zwolnioną z podatku od osób prawnych ?
 247. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/423-49-428/07/ZDB
  Czy dokonanie wydatków związanych z zakupem artykułów żywnościowych takich jak: cukier, kawa, herbata, napoje, paluszki, ciastka jako wyroby cukiernicze, służących bieżącym potrzebom związanym z okazjonalnym poczęstunkiem na zebraniach organu stanowiącego Stowarzyszenia, tj. na zebraniach delegatów oraz na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej i posiedzeniach Zarządu oraz na bieżące potrzeby związane z przyjmowaniem w siedzibie Stowarzyszenia kontrahentów i przedstawicieli współpracujących przedsiębiorstw, stanowi koszty uzyskania przychodów ?
 248. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/SOI/423-17/07/PK
  Czy w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w rozumieniu art. 93c ustawy Ordynacja podatkowa Jednostka o której mowa we wniosku stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa?
 249. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415/62/07/GS
  Czy strata w wysokości niezamortyzowanej wartości budynku hali i portierni jest kosztem uzyskania przychodów ?
 250. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD7-033-55/KS/07/482
  czy istnieje obowiązek opodatkowania u źródła odsetek, przekazywanych na rzecz podmiotu z siedzibą w Danii w związku z umową pożyczki ?
 251. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD7-033-82/DZ/07/828
  czy należność wypłacona zagranicznemu podwykonawcy budowlanemu w zakresie usług najmu sprzętu budowlanego (wykopy koparką, usługi dźwigu przy montażu domu, wylewanie betonu pompą do betonu, ustawianie rusztowań budowlanych, wylewanie jastrychu itp.) na budowie domów realizowanych za granicą na terenie tego państwa, w którym stale rezyduje dany podwykonawca podlega opodatkowaniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 252. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-1/144/07
  Czy korzystają ze zwolnienia określonego w § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 14 września 2004 r. w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej dochody przeznaczone w 2006 roku na przebudowę dróg i chodników oraz remont budynku administracyjnego na terenie specjalnej strefy ekonomicznej ?
 253. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-3/423-8/07
  Czy o stratę z lat podatkowych 2001 i 2004 Klub może pomniejszyć dochód do opodatkowania uzyskany w 2006 r.
 254. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/423/2/175/07
  Wnioskodawca przedstawiając stan faktyczny informuje, że Spółka planuje zorganizować w siedzibie Spółki lub w lokalu gastronomicznym, na koniec 2007 r., spotkanie pracowników połączone z poczęstunkiem. Spółka, w przedstawionym stanie faktycznym podkreśla, że głównym celem spotkania będzie podsumowanie wyników Podatnika za bieżący rok oraz przekazanie załodze założeń programowych na 2008 r. W związku z powyższym Wnioskodawca zwrócił się z pytaniem, czy wskazane wydatki, w przedstawionym stanie faktycznym oraz prawnym, obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. należy uznać za koszty uzyskania przychodów?
 255. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI-423/1/2/07
  Spółka z o. o. zwróciła się z zapytaniem w sprawie dotyczącej korekty kosztów i deklaracji rocznych w związku ze zwrotem zapłaconej składki na ubezpieczenie społeczne społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w latach 2003 - 2006 r.
 256. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-III/423-40/07/INT/1
  Czy w przypadku wydzierżawienia przez Gminę nowo utworzonej spółce o. o. (będącej jednoosobową spółką Gminy), kąpielisk ze stawką czynszowa niższą od dzierżawy innych nieruchomości (zatwierdzoną stosowną uchwałą Rady Miejskiej), wystąpi przychód do opodatkowania, o którym mowa w art. 12 ust. 5, 6 i 6a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 257. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-III/423-39/07/INT/1
  Czy wartość początkową majątku wniesionego do spółki z o. o. (pozostałego po likwidacji zakładu budżetowego), można przyjąć w wysokości wartości początkowej, określonej w ewidencji przekształcanego zakładu budżetowego i kontynuować dotychczasowe metody amortyzacji?
 258. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD7-033-33/KS/07/279
  czy prowizja wypłacana podmiotowi koreańskiemu będącemu poręczycielem z tytułu udzielonej gwarancji stanowiącej wymagane zabezpieczenie pozyskanego kredytu od banku polskiego, korzysta ze zwolnienia określonego w art. 11 ust. 3 lit. b konwencji polsko-koreańskiej.
 259. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB II-423/4/07
  dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochdów osiągniętych przez Wspólnote Mieszkaniową z niektóych źródeł przychodów.
 260. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423/27/07/G.Z.
  Czy jeśli jeden ze współwłaścicieli podnajmuje pomieszczenie strychowe (które kiedyś było mieszkaniem) na pracownię plastyczną i płaci jedynie za powierzchnię wg obowiązujących stawek plus media, to czy należy zapłacić podatek dochodowy ?
 261. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423/26/07/G.Z.
  Czy jeśli wspólnota mieszkaniowa posiada dodatkowe piwnice i chciałaby je wynająć współwłaścicielom musi zapłacić podatek dochodowy?
 262. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423/25/07/G.Z.
  Czy jeśli wspólnota mieszkaniowa podnajmuje ścianę swojego budynku pod reklamę musi zapłacić od uzyskanej kwoty podatek dochodowy ?
 263. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-423/28/07/JW
  Czy zakup ubrań firmowych dla pracowników stanowi koszt uzyskania przychodu ?
 264. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USII/423/20/2007
  Jak należy ustalić i który dochód Wspólnoty Mieszkaniowej stanowi podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych ?
 265. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OR/423-1/07
  Czy wpłaty z tytułu korzystania z dodatkowego pomieszczenia przez członka Wspólnoty są dla Wspólnoty Mieszkaniowej przychodem zwolnionym od podatku zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy pdop?
 266. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB -II-423/7/07
  Jak należy ustalaćkoszty pośrednie zakładu budżetowego (administracji nieruchomościami) ponoszone na sprzedaż zróno opodatkowaną jak i zwolnioną z podatku dochodowego od osób prawnych ?
 267. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD7/033-16/KS/07/MB7-609
  czy odsetki przekazywane przez niego na rzecz Agenta posiadającego siedzibę na terytorium Niemiec w związku z umową cash poolingu, podlegają, na podstawie art. 11 umowy polsko-niemieckiej, opodatkowaniu w Polsce zryczałtowanym podatkiem u źródła w wysokości 5%.
 268. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD7/033-14/KS/07/MB7-653
  czy odsetki przekazywane przez niego na rzecz Agenta posiadającego siedzibę na terytorium Niemiec w związku z umową cash poolingu, podlegają, na podstawie art. 11 umowy polsko-niemieckiej, opodatkowaniu w Polsce zryczałtowanym podatkiem u źródła w wysokości 5%.
 269. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD7/033-15/KS/07/MB7-607
  czy odsetki przekazywane przez Spółkę na rzecz Agenta posiadającego siedzibę na terytorium Niemiec w związku z umową cash poolingu, podlegają, na podstawie art. 11 umowy polsko-niemieckiej, opodatkowaniu w Polsce zryczałtowanym podatkiem u źródła w wysokości 5%.
 270. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDIII-423/12880/6/7/07
  Czy umowa zawarta z finansującym spełnia warunki umowy leasingu operacyjnego, tj. warunki określone w art. 17b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 271. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD7/033-17/KS/07/MB7-436
  czy odsetki przekazywane przez społkę na rzecz Agenta posiadającego siedzibę na terytorium Niemiec w związku z umową cash poolingu, podlegają, na podstawie art. 11 umowy polsko-niemieckiej, opodatkowaniu w Polsce zryczałtowanym podatkiem u źródła w wysokości 5%.
 272. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: EGZ/406-2/07/KJ/57441
  Czy za moment zaliczenia zysku do fundusz własnych banku spółdzielczego przyjąć należy datę zweryfikowania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, czy też datę podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie o podziale nadwyżki bilansowej?
 273. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD II 423-152/1/07/JP
  dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup towarów ze znakiem (logo) firmy
 274. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/423-91/07/57255
  Podatnik zwrócił się z pytaniami dotyczącymi wpłat z zysku w związku ze zmianą akcjonariatu Spółki.
 275. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OP/423-5/2007
  Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów diety i inne należności za czas podróży służbowej wypłaconych kierowcy zatrudnionemu na umowę o pracę?
 276. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OP/423-4/2007
  Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wstępną opłatę leasingową?
 277. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/423-133/07/01
  Spółka wystąpiła z zapytaniem, czy wydatki związane z rozpoznawaniem danego rynku oraz koszty procesu rejestracji produktów Społka powinna zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia czy też w dacie osiągnięcia pierwszego przychodu ze sprzedaży produktów na terenie danego kraju?
 278. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/423/1/242/07
  Wnioskodawca zwraca się z zapytaniem, czy postąpiła prawidłowo, księgując fakturę z dniem 16 marca 2007 r. (data operacji gospodarczej), przy zastosowaniu średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień poniesienia kosztu, tj. 15.03.2007 r. i czy ma znaczenia moment wpływu faktury do działu księgowości, na który to dzień ujmowana jest w księgach?
 279. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-49/07
  Skutki podatkowe wzajemnego obciążenia się kosztami pobytu pracowników w drugiej firmie (Podatnik płaciłby za pobyt pracowników duńskich w Polsce, a spółka "Y" A/S płaciłaby za pobyt pracowników polskich w siedzibie duńskiej firmy).
 280. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/406-30/07
  Czy kotłownia osiedlowa stanowiąca własność Spółdzielni Mieszkaniowej stanowi zasoby mieszkaniowe, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych?
 281. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/423/1/239/07
  Podatnik pyta, czy prawidłowo postąpił stosując do wyceny wpływów i wypływów z rachunku bankowego kurs waluty z dnia poprzedzającego wpływ waluty, czyli z dnia 11.03.2007 r., przy uwzględnieniu stosowania metody FIFO.
 282. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/423/1/128/07
  Wnioskodawca zwraca się z zapytaniem, czy postąpił prawidłowo, księgując fakturę z dniem 28 lutego 2007 r. (data operacji gospodarczej), przy zastosowaniu średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień poniesienia kosztu, tj. 11.03.2007 r.?
 283. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/423/1/240/07
  Podatnik ma wątpliwości, czy prawidłowo postąpił stosując do wyceny wpływów do kasy walutowej kurs waluty z dnia poprzedzającego wpływ waluty oraz do wyceny wypływów kurs z wyceny środków wcześniej wycenionych i będących na koncie zgodnie z metodą FIFO?
 284. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/152/07/JB
  dotyczy uznania wnoszonego aportem zespołu składników majątkowych za przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 4a pkt. 3 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)
 285. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD III 423-35/07/INT
  czy do kosztów uzyskania przychodów Spółka może zaliczyć koszty usług gastronomicznych, noclegowych oraz artykułów spożywczych i napojów związanych z organizowaniem spotkań Loży XX?.
 286. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-37.1-410/07/ZDB
  Jeżeli Stowarzyszenie w ramach prowadzonej działalności dokonuje wydatków związanych z zakupem artykułów żywnościowych (wyroby cukiernicze - ciastka, cukierki, paluszki) i napojów służących bieżącym potrzebom związanym z okazjonalnym poczęstunkiem na zebraniach organu stanowiącego Stowarzyszenia, tj. na zebraniach delegatów oraz na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej i posiedzeniach Zarządu, to czy ww. wydatki stanowią koszty uzyskania przychodów ?
 287. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-37-410/07/ZDB
  Jeżeli Stowarzyszenie w ramach prowadzonej działalności dokonuje wydatków związanych z zakupem artykułów żywnościowych (wyroby cukiernicze - ciastka, cukierki, paluszki) i napojów służących potrzebom związanym z przyjmowaniem kontrahentów w siedzibie Stowarzyszenia, to czy ww. wydatki stanowią koszty uzyskania przychodów ?
 288. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDA/423-2/KD/07
  W jakiej wysokości można odliczyć stratę podatkową, czy w wysokości wykazanej w części D zeznania CIT-8, tj. przed odjęciem dochodów wolnych od podatku, czy stratę powiększoną o dochody wolne, wykazane w części E zeznania CIT-8 ?
 289. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD7-033-4/KS/07/MB7-14
  czy z tytułu usługi polegającej na opracowaniu projektów graficznych opakowań, świadczonej przez Społkę polską na rzecz spółki z siedzibą w Bułgarii powstają należności licencyjne ?
 290. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415/73/07/MP
  Czy zwiększony odpis w 2007 roku na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 2-krotności odpisu podstawowego, wynikający z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, zarejestrowanego 24 kwietnia 2007 roku, stanowi w pełnej wysokości koszt uzyskania przychodów, w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych i w jakim momencie ?
 291. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415/61/07/MP
  Jak, w związku z art. 28 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych postępować w przypadku pracowników, z którymi została podpisana umowa o pracę a miejsce świadczenia określone jako obszar całego kraju lub kilku województw ? Jednocześnie nie jest możliwe wskazanie, w których z tych miejsc najczęściej są świadczone zadania wynikające z zakresu obowiązków określonych umową o pracę. Spółka ma wątpliwości, do której jednostki samorządu terytorialnego zaliczyć tego pracownika ?
 292. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/423/1/122/07
  Czy do obliczenia różnic kursowych kurs "faktycznie zastosowany" o którym mowa w art. 15a ustawy o CIT powstaje wyłącznie w wyniku realizacji transakcji sprzedaży lub przewalutowania i czy w przypadku wpływu środków w EUR na walutowy rachunek podatnika należy zastosować kurs średni NBP z uwagi na niemożność uwzględnienia kursu faktycznie zastosowanego, czy możliwe jest zastosowanie kursu banku w którym prowadzony jest rachunek podatnika.
 293. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/423-2/07
  Czy dochody podatnika działającego jako grupa producentów owoców i warzyw podlegają zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 49 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 294. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR2/423-40/07/AB
  1)Czy wniesienie przez Spółkę nieruchomości gruntowej tytułem wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej będzie skutkowało powstaniem przychodu dla któregokolwiek ze Wspólników SK? Czy wniesienie aportu przez drugiego Wspólnika spowoduje powstanie przychodu dla Spółki, jako Wspólnika SK?2)Jak należy określić wartość początkową wnoszonej nieruchomości dla potrzeb ewidencji środków trwałych w SK?3)Jak należy określić dochód do opodatkowania w przypadku sprzedaży nieruchomości przez SK, a w szczególności jak należy ustalić wysokość kosztów uzyskania przychodów na moment sprzedaży?
 295. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 838/06
  1. Przedkładane przez podatnika na żądanie organu sprawozdania kościelnych osób prawnych o wykorzystaniu (przeznaczeniu) otrzymanej darowizny na wskazany w ustawie cel były dokumentami prywatnymi. 2. Jednak dokument prywatny nie był wyposażony w domniemanie zgodności z prawdą złożonych w nim oświadczeń, lecz jedynie w domniemanie wyłączające potrzebę dowodu, że osoba, która dokument podpisała złożyła zawarte w nim oświadczenia. Formalna moc dowodowa dokumentu prywatnego nie przesądzała o jego mocy materialnej, w tym o prawdziwości oświadczenia, które zawierał. 3. Do organów podatkowych należała merytoryczna ocena, czy w konkretnym wypadku złożone sprawozdanie pozwalało na stwierdzenie, że cel darowizny w oznaczonym czasie został zrealizowany, bądź na przeprowadzenie postępowania, które doprowadziłoby do zaprzeczenia bądź potwierdzenia treści uzyskanego przez podatnika sprawozdania. 4. Unormowana w art. 122 Ordynacji podatkowej zasada prawdy materialnej, jak też dyrektywa zupełności postępowania a nadto zasada oficjalności postępowania dowodowego (art. 187 Ordynacji podatkowej) nakładają na organ podatkowy obowiązek wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy istotnych dla ich rozstrzygnięcia, a nadto nakłada obowiązek zebrania dowodów z urzędu. 5. To z mocy art. 187 § 2 Ordynacji podatkowej organ podatkowy jest gospodarzem postępowania dowodowego. Wobec tego winien przeprowadzić postępowanie dowodowe dopuszczając wszelkie przewidziane prawem dowody, które zmierzałyby do wyjaśnienia sprawy.
 296. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO1/423-65/07/52963
  Zapytanie dotyczy interpretacji art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w szczególności użytego w tym przepisie sformułowania "kosztów używania samochodów".
 297. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO1/423-53/07/52961
  Zapytanie dotyczy kwestii możliwości zaliczenia kosztów ubezpieczenia do kosztów uzyskania przychodów.
 298. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415/52/07/MP
  Czy mając na uwadze zapis art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, wpływy z opłat pobieranych od lokatorów mających spółdzielcze własnościowe i lokatorskie prawa do zajmowanych lokali znajdujących się w budynkach mieszkalnych stanowiących spółdzielczy zasób mieszkaniowy przeznaczone celowo na utrzymanie tych zasobów są objęte zwolnieniem ?
 299. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423/20/07/G.Z.
  Czy prawidłowe jest przyjęcie do celów podatkowych, że na równi z przychodami i kosztami z części wspólnej wspólnoty mieszkaniowej należy traktować wpłaty i zapłaty odsetek od świadczeń indywidualnych (mediów), koszty egzekucji należności wynikających z tych świadczeń ?
 300. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423/19/07/G.Z.
  Czy prawidłowe jest przyjęcie do celów podatkowych, że do przychodów wspólnoty mieszkaniowej ma zastosowanie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy w odniesieniu do odsetek, odszkodowań oraz art. 12 ust. 3 ustawy w odniesieniu do zaliczkowych opłat na pokrycie kosztów zarządu ?
 301. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423/18/07/G.Z.
  Czy prawidłowe jest przyjęcie do celów podatkowych, nie stanowią przychodów i kosztów podatkowych roku obrotowego wspólnoty mieszkaniowej przychody i koszty z przeniesionego wyniku finansowego roku poprzedniego ?
 302. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423/17/07/G.Z.
  Czy prawidłowe jest przyjęcie do celów podatkowych, że nadwyżka przychodów nad kosztami stanowi dochód wspólnoty mieszkaniowej, przy czym jeżeli przychody z tak zwanych pożytków przekroczą koszty części wspólnej to dochód ten podlega opodatkowaniu a pozostała część dochodu korzysta ze zwolnienia (art. 17), natomiast nadwyżka kosztów nad przychodami stanowi stratę wspólnoty mieszkaniowej,, podlegającą rozliczeniu w latach następnych ?
 303. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423/15/07/G.Z.
  Czy prawidłowe jest przyjęcie do celów podatkowych, że przychodami wspólnoty mieszkaniowej są wszystkie przychody dotyczące części wspólnej należne za rok obrachunkowy ?
 304. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423/16/07/G.Z.
  Czy prawidłowe jest przyjęcie do celów podatkowych, że kosztami wspólnoty mieszkaniowej są wszystkie koszty związane z częścią wspólną nieruchomości dotyczące roku obrotowego (z zastrzeżeniem art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)?
 305. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423/21/07/MB
  Czy otrzymane od dostawcy prowizje z tytułu obrotu z odbiorcami, z którymi podatnik nie posiada kontaktów handlowych podlegają podatkowi od towarów i usług, czy też w całości opodatkowane są podatkiem dochodowym ?
 306. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-3/423-13/07
  1. Czy dochody z tytułu wynajmowania pomieszczeń gospodarczych będą stanowić dla współnoty mieszkaniowej dochody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych będą objęte zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawnych?, 2. Czy rozliczone po zakończeniu roku kwoty zaliczek i zwrócone właścicielom lokali nadwyżki z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną należy traktować jako wydatek na cele utrzymania zasobu mieszkaniowego?, 3. Czy uzyskane odsetki z tytułu utworzonych lokat, których źródłem są wpłacone przez właścicieli zaliczki na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej i fundusz remontowy należy traktować jako dochód uzyskany z gospodarki zasobami mieszkaniowymi?, 4. Czy wpłacone przez właścicieli odsetki z tytułu nieterminowych wpłat wydatkowane na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych będą zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych?. 2
 307. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-34-404/07/ZDB
  Czy koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego należy księgować w dacie ich poniesienia, czy w dacie uprawomocnienia się wyroku ?
 308. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D.3/423-2/07
  Spółka ma wątpliwości, czy zapłacony podatek od czynności cywilnoprawnych oraz koszty sądowe, notarialne poniesione przy założeniu spółki i przy podwyższeniu jej kapitału ( wniesienia aportu) podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w nowoutworzonej spółce. Zdaniem Spółki na podstawie art.15 ust.1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych wszelkie koszty związane z założeniem spółki z o.o. stanowić będą koszt uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia.
 309. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/423-17/07/PK
  Czy w celu skorzystania ze zwolnienia zawartego w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT konieczne jest posiadanie certyfikatu rezydencji nawet jeśli podatnik ma siedzibę w Polsce?
 310. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/423/67/24/EG/07
  Wątpliwości podatnika dotyczą następujących kwestii. 1. Czy w opisanym stanie faktycznym, w przypadkach wymienionych w punktach b) i c), wobec braku faktycznie zastosowanego kursu waluty, w przypadku realizacji zobowiązań w walutach obcych ze środków w walucie obcej gromadzonych na rachunkach walutowych, występują dodatnie i ujemne różnice kursowe zwiększające odpowiednio przychody i koszty uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów ustawy? 2. Czy w odniesieniu do rachunków prowadzonych przez banki z siedzibą poza granicami Polski (tj. takie, które nie stosują i nie publikują tabel kursów wymiany walut obcych na walutę polską), w opisanym stanie faktycznym, w przypadkach wymienionych w punktach b) i c), wobec braku faktycznie zastosowanego kursu waluty, należy stosować dla obliczenia różnic kursowych, kurs średni ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień otrzymania przychodu w walucie obcej lub dokonania zapłaty w walucie obcej? 3. Czy w odniesieniu do rachunków prowadzonych przez banki z siedzibą w Polsce (tj. takich, które stosują i publikują tabele kursów wymiany walut obcych na walutę polską), w opisanym stanie faktycznym, w przypadkach wymienionych w punktach b) i c), wobec braku faktycznie zastosowanego kursu waluty, należy stosować dla obliczenia różnic kursowych, kurs średni ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień otrzymania przychodu w walucie obcej lub dokonania zapłaty w walucie obcej? 4. Czy w przypadku dokonania rozliczenia w formie kompensaty, gdzie kompensowane są - z punktu widzenia spółki - należności i zobowiązania stanowiące przychody i koszty podatkowe, różnice kursowe należy obliczyć osobno dla kompensowanych przychodów i dla kompensowanych kosztów w ten sposób, jak gdyby w dniu dokonania kompensaty dochodziło do faktycznego otrzymania przychodu w wysokości kompensowanej kwoty i do faktycznej zapłaty kosztu w tej samej wysokości w walucie obcej? I czy w związku z tym faktycznie zapłacony koszt i faktycznie otrzymany przychód powinny zostać wycenione po kursie średnim NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień potrącenia i porównanie odpowiednio z wartością kosztu poniesionego i wartością przychodu uzyskanego, wycenionymi zgodnie z przepisami ustawy?
 311. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OP/423-3/2007
  Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość wniesionego majątku nie stanowiącego środków trwałych. Czy Spółka może amortyzować środki trwałe których wartość nie została przekazana na podwyższenie kapitału zakładowego. Czy Spółka ma obowiązek kontynuować metodą amortyzacji środków trwałych i wartość niematerialnych i prawnych wchodzących w skład wniesionego do tej spółki aportem przedsiębiorstwa.
 312. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: pd/406-24/07
  Czy koszt remontu budynku przypadający na znajdujący sie w tym budynku wynajmowany lokal użytkowy stanowi koszt uzyskania przychodów?
 313. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/423-11/07/PK
  Czy w celu skorzystania przez polską osobę prawną ze zwolnienia zawartego w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT konieczne jest posiadanie przez nią certyfikatu rezydencji?
 314. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/423-7/07/PK
  Czy jeśli Spółka otrzyma dywidendę do 30.09.2007r. to przychód ten będzie podlegał opodatkowaniu stawką 19%, a jeśli po tym dniu to przychód ten będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych?
 315. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/406-27/07
  Czy odsetki ustawowe za zwłokę w uiszczeniu opłat ekspoloatacyjnych wymaganych za lokale zajmowane na zasadzie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, użytkowego oraz garażu lub prawa odrębnej wlasności lokalu mieszkalnego, użytkowego oraz garażu otrzymane przez Spółdzielnię a przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych są zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych?
 316. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/406-29/07
  Czy pozostałe przychody operacyjne przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych?
 317. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/406-28/07
  Czy odsetki ustawowe za zwłokę w uiszczeniu opłat za wynajmowane lokale użytkowe, pomieszczenia wspólnego użytku, powierzchnię zewnetrzną budynków otrzymanych przez Spółdzielnię a przeznaczonych na utrzymanie zasobów mieszkaniowych są zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych?
 318. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDIII/0090/1/23/12/07
  Kiedy wystąpi obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku przejęcia od przedsębiorcy obowiązku zapewnienia docelowego poziomu odzysku i recyklingu odpadów przez Organizację Odzysku w przypadku umowy zawartej w okresie od 01.01.2007 r. do 31.03.2007 r. a dotyczącej przejęcia obowiązków w zakresie recyklingu i odzysku z 2006 roku.
 319. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/423/63/25/EG/07
  Na tle przedstawionego stanu faktycznego powstały wątpliwości: 1. Czy w świetle przepisów art. 15 ust. 4 i 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wynagrodzenia pracowników bezpośrednio zaangażowanych w proces produkcji i nadzór nad tym procesem należy uznać za koszty bezpośrednio związane z przychodami, natomiast wynagrodzenia personelu pomocniczego i administracji za koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami - celem właściwej identyfikacji okresu ich rozliczenia? 2. Czy wynagrodzenia pracowników za grudzień 2006 r., wypłacone w styczniu 2007 r., w odniesieniu do pracowników bezpośrednio zaangażowanych przy procesie produkcji należy w świetle przepisu art. 15 ust. 4 ustawy uznać za potrącalne w roku podatkowym 2006 czy też w roku 2007? 3.Czy odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych związane z zatrudnieniem pracowników w roku 2006, dokonane wraz z wpłaceniem środków odpowiadających tym odpisom na rachunek funduszu w roku 2007, należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów roku 2007? Czy na takich samych zasadach należy zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy dotyczące pracowników bezpośrednio zatrudnionych przy procesie produkcji oraz odpisy dotyczące personelu pomocniczego i administracyjnego?
 320. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: pdp/423-5/07
  1)W jaki sposób należy interpretować zwrot "faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia" występujący w art.15a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli w ciągu dnia kurs zmienia się kilkakrotnie? 2)Który kurs należy uznać za właściwy dla określenia zaistnienia różnic kursowych?3)Czy i w jakich okolicznościach można zastosować na potrzeby określenia różnic kursowych, kurs średni ogłoszony przez NBP w dniu poprzedzającym?
 321. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 853/06
  Sąd I instancji miał dostateczne podstawy aby zaakceptować stanowisko organów podatkowych, iż sprzeczne z prawem, i nienależne sporne świadczenie na rzecz skarżącego podatnika nie stanowiło zgodnego z prawem, prawnie relewantnego zwrotu dopłat, ale objęte unormowaniami prawa podatkowego otrzymanie nieodpłatnego świadczenia. Organy podatkowe nie stwierdziły w sprawie nieważności zwrotu dopłat, lecz tylko, po stwierdzeniu istnienia przesłanek nieważności tej czynności, uznały, że z tego powodu nie wywiera ona zamierzonych przez podatnika skutków w sferze prawa podatkowego, do czego, stosując prawo podatkowe, były uprawnione.
 322. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 845/06
  Wyrażona w orzeczeniu NSA ocena prawna i wskazania wiążą WSA oraz organ, którego działanie było przedmiotem zaskarżenia.
 323. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: I SA/Gd 357/07
  Kwota odszkodowania wypłacona podatnikowi, który uprzednio poniósł wydatki związane ze zdarzeniem wywołującym szkodę, a które nie mogły zostać zaliczone w ciężar kosztów uzyskania przychodów, w wysokości odpowiadającej poniesionym wydatkom nie stanowi przychodu podatnika
 324. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOP/423-7/07
  Jak prawidłowo opodatkować podatkiem dochodowym od osób prawnych należności wypłacane osobom prawnym w związku z podziałem majątku likwidowanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?.
 325. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POI-423/4/2007
  Jaki kurs waluty stosować do wyliczenia zrealizowanych różnic kursowych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych?
 326. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PB-R I-PDP/423-63/P/120/07/WS/61263
  Spółka zwróciła się o potwierdzenie, iż:1.opisane w niniejszym wniosku wydatki poniesione z tytułu przywrócenia do stanu używalności kompleksu wielkiego pieca hutniczego zlokalizowanego na terenie zakładu w D...(dalej: "Wielki Piec"), stanowią dla Spółki wydatki o charakterze remontowym kwalifikowane jako koszt uzyskania przychodu w momencie poniesienia, 2.klasyfikacja podatkowa wydatków poniesionych przez Spółkę jako wydatków na remont albo ulepszenie środków trwałych jest niezależna od klasyfikacji tych wydatków dokonanej dla celów rachunkowych.
 327. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: I SA/Gd 358/07
  Kwota odszkodowania wypłacona podatnikowi, który uprzednio poniósł wydatki związane ze zdarzeniem wywołującym szkodę, a które zgodnie z art. 16 u.p.d.o.p. nie mogły zostać zaliczone w ciężar kosztów uzyskania przychodów, w wysokości odpowiadającej poniesionym wydatkom, na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 6a powołanej ustawy nie stanowi przychodu podatnika.
 328. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POI-423/3/07
  1.Czy odsetki uzyskane z obligacji podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? 2.Czy odsetki od nieterminowych wpłat czynszowych mieszkaniowych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? 3.Czy koszty opłat czynszowych za użytkowanie garażu podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 329. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/423-77/07/48604
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy kwota stanowiąca częściowy zwrot udziałów będzie podlegała zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu w wysokości 19%?
 330. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB3/423-4/07
  Czy koszty podatku od nieruchomości jak też opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu stanowią koszt uzyskania z chwilą ich poniesienia nie zwiększając wartości początkowej środka trwałego?
 331. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD7/033-115/KS/07/MB7-6788
  czy zyski ze sprzedaży dokonywanej po l stycznia 2006 r. przez Wnioskodawcę nabytych w 2005 r. udziałów w polskiej spółce podlegają opodatkowaniu w Polsce na podstawie art. 13 ust. 2 umowy polsko-austriackiej czy też w niniejszym przypadku zastosowanie znalazłyby przepisy umowy z 1974 r. (które nie przewidywały opodatkowania takich zysków w Polsce).
 332. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: I SA/Gd 114/07
  Ocena który wydatek można zaliczyć w koszty, musi być obiektywna i może być weryfikowana przez organy podatkowe także w kontekście racjonalności poniesienia kosztu, gdy brak jest prawidłowych zachowań podmiotu w celu osiągnięcia przychodu
 333. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDIII 423/1/63/07
  Czy zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych naliczone za okres do oddania środka trwałego do używania, chociaż jeszcze niezapłacone i niewymagalne odsetki od pożyczek zwiększają wartość środka trwałego?
 334. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I.415/11/07
  Czy dochody takie jak: odsetki od kwoty wymaganego wkładu spłacanego w ratach, odsetki od kwot należności za wymianę stolarki okiennej spłacanych w ratach, odsetki od pożyczki /spłata kredytu zaciągniętego na budowę/ zaciągniętej na budowę mieszkania, opłata za pierwszeństwo ustanowienia w trybie przetargu prawa do lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego - garażu, opłata roczna za obsługę administracyjną - członków oczekujących, opłaty za pobrane specyfikacje istotnych warunków zamówienia przygotowywane przez spółdzielnię na przetargi na roboty konserwacyjno - remontowe w budynkach mieszkalnych, opłaty za wynajem pomieszczenia ( chrzty, komunie ), przychody związane z wkładami nieodebranymi w terminie przez osoby uprawnione /na przykład przez spadkobierców po zmarłym użytkowniku mieszkania lub byłego użytkownika mieszkania, którego mieszkanie znalazło się w dyspozycji spółdzielni/, przychody związane z udziałami nieodebranymi w terminie przez osoby uprawnione /na przykład przez spadkobierców po zmarłym użytkowniku mieszkania lub byłego użytkownika mieszkania, który zbył prawo do mieszkania/, należności nieściągalne spisane z ksiąg z powodu przedawnienia, zwrot kosztów podatku od gruntów płaconego przez spółdzielnię, na którym stoją kotłownie, odsetki regulaminowe za nieterminowe regulowanie opłat od użytkowników lokali mieszkalnych i użytkowych bez względu na tytuł prawny do lokalu, odsetki ustawowe od użytkowników lokali mieszkalnych i użytkowych bez względu na tytuł prawny do lokalu, koszty procesu odzyskane od użytkowników lokali mieszkalnych i użytkowych bez względu na tytuł prawny do lokalu, koszty klauzuli odzyskane od użytkowników lokali mieszkalnych i użytkowych bez względu na tytuł prawny do lokalu, opłata komornicza odzyskana od użytkowników lokali mieszkalnych i użytkowych są dochodami z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które jeśli zostaną przeznaczone na utrzymanie tych zasobów będą wolne od podatku dochodowego od osób prawnych ?
 335. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-2/4218-0010/07/Int
  Czy dochody Spółdzielni z tytułu odsetek w związku z opóźnianiem wpłat eksploatacyjnych oraz np. nieterminowych zapłat za faktury usługowe z tytułu napraw wykonywanych przez Spółdzielnię w lokalu mieszkalnym należy zaliczyć do dochodów uzyskiwanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi ?
 336. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/423-15/07/PK
  Czy w związku z nieodpłatnym nabyciem udziałów w celu umorzenia udziałowcy spółki uzyskają przychód podatkowy?
 337. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-26-386/07/ZDB
  Czy poniesiony należny podatek od czynności dokonanej przez udziałowca Spółki, który aktem notarialnym podwyższył kapitał zakładowy, pokrywając go wkładem niepieniężnym (aport), winno się uwzględnić w deklaracji na zaliczkę miesięczną od osób prawnych CIT-2, czy w zeznaniu rocznym CIT-8 ?
 338. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/423/1/195/07
  Spółka pyta czy wydatki poniesione na kwiaty, elementy dekoracji wnętrz i gadżetów z logo firmy stanowią koszty uzyskania przychodów?
 339. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/423/1/110/07
  Spółka ponosi wydatki na rzecz pracowników w postaci organizacji dla nich imprez okolicznościowych i integracyjnych. W związku z powyższym Wnioskodawca zwrócił się z pytaniem, czy wskazane wydatki, w przedstawionym stanie faktycznym, należy uznać za koszty uzyskania przychodów, czy też wydatki te należy uznać za spełniające kryterium reprezentacji w rozumieniu przepisów podatkowych, a tym samym winny zostać wyłączone z kategorii kosztów potrącanych dla celów podatkowych na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 340. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO1/423-70/07/47010
  Zapytanie podatnika dotyczy wyceny faktur dokumentujących import towarów.
 341. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO1/423-43/07/47018
  Zapytanie podatnika dotyczy wyceny faktur dokumentujących wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.
 342. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/423-56/07/46964
  Przedmiotem zapytania Wnioskodawcy jest ustalenie daty powstania przychodu z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i zasad jego wyceny w podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku, gdy wydanie towaru miało miejsce w grudniu 2006 r., zaś faktury dotyczące w/w wydania zostały wystawione w styczniu 2007 r.
 343. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/423-16/07
  Czy wydatki poniesione przez firmę na organizację imprezy integracyjnej dla pracowników sfinansowanej ze środków obrotowych Spółki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu ?
 344. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-28/07/40356
  Pytanie podatnika dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez wnioskodawcę w związku z funkcjonowaniem powołanej "Jednostki Realizującej Projekt" - jest nieprawidłowe.
 345. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDIII-423/7383/4/5/07
  Podatnik pyta czy słusznie robi zaliczając do kosztów uzyskania przychodu kwotę brutto wynikającą z faktury wystawionej przez kontrahenta z Wielkiej Brytanii, czyli zawierającą podatek VAT naliczony według stawki obowiązującej w Wielkiej Brytanii?
 346. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-24-384/07/ZDB
  Czy na podstawie wydruków komputerowych można pomniejszyć przychody dla celów podatkowych o kwoty udzielonych przez aptekę bonifikat jeżeli apteka nie udokumentuje tego faktu na podstawie wystawionych faktur, faktur korygujących lub paragonów, posiadając tylko odrębne wydruki komputerowe na zniżki ?
 347. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/423-12/07/PK
  Czy w związku z nieodpłatnym umorzeniem udziałów spółka będzie miała obowiązek pobrania podatku dochodowego od wspólników?
 348. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-2/4218-0006/07/Int
  Jak w świetle obowiązujących od 01.01.2007r. przepisów należy rozliczać wydatki związane z imprezami integracyjnymi dla pracowników firmy - czy wydatki te mogą być pokrywane z tworzonego w firmie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ?
 349. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/423/39/16/EG/07
  Czy dochody uzyskiwane z wynajmu lokali użytkowych znajdujących się w budynkach mieszkalnych (większość powierzchni nieruchomości jest mieszkalna) podlegają zwolnieniu zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 350. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/423/1/67/07
  Wnioskodawca zwraca się z zapytaniem, czy otrzymana na podstawie ustawy budżetowej kwota, którą przeznaczono, zgodnie ze statutem, na budowę Biblioteki i którą zapłacono za wystawione przez kontrahenta faktury VAT potwierdzające nabycie materiałów i robót budowlanych niezrealizowanych w rzeczywistości, w części odpowiadającej wartości niedoborów, nadal może być kwalifikowana jako dochód wolny od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, w przypadku potwierdzenia takiego stanu przez prawomocny wyrok sądu w sprawie karnej lub cywilnej?
 351. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/423/1/66/07
  Czy otrzymana na podstawie ustawy budżetowej kwota, którą przeznaczono, zgodnie ze statutem, na budowę Biblioteki i którą zapłacono za wystawione przez kontrahenta faktury VAT potwierdzające nabycie materiałów i robót budowlanych niezrealizowanych w rzeczywistości, w części odpowiadającej wartości niedoborów, nadal może być kwalifikowana jako dochód wolny od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 352. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415-30-397/07/ZDB
  Czy ponoszone koszty w związku z wypłatą odszkodowań na urealnienie kaucji, wypłatą odsetek oraz zwrotem kosztów procesu mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 353. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD7/033-352/KS/07/9302/06
  czy zgodnie z umową polsko-amerykańską, społka polska będzie uprawniona do zastosowania obniżonej do 5% stawki zryczałtowanego podatku dochodowego przy wypłacie dywidendy na rzecz amerykańskiego udziałowca, posiadającego 50% udzialów w spółce polskiej ?
 354. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-22-381/07/ZDB
  Czy rozłożenie na 3 raty zapłaty wynagrodzenia na rzecz wspólnika w związku z nabyciem przez Spółkę udziałów w celu ich umorzenia może być uznane jako otrzymane przez Spółkę nieodpłatne świadczenie w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 355. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-20-378/07/ZDB
  W związku z wprowadzeniem z dniem 01.01.2007r. zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i dodaniem art. 15a gdzie jest mowa o kursie faktycznie zastosowanym do wyceny przychodu w walucie obcej w dniu jej otrzymania bądź rozchodu waluty w związku z zapłatą lub inną formą wpływu środków lub wartości pieniężnych, czy kurs faktycznie zastosowany do w/w wycen wpływu i rozchodu walut z rachunku dewizowego to kurs kupna oraz sprzedaży banku, w którym prowadzony jest rachunek walutowy, czy też zastosowanie ma kurs średni NBP z daty wpływu bądź rozchodu waluty ?
 356. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/423/1/77/07
  Pytanie dotyczy ustalenia momentu poniesienia "wydatków inwestycyjnych" dla celów obliczenia wielkości otrzymanej oraz dopuszczalnej pomocy publicznej w ramach działalności w specjalnej strefie ekonomiczne.
 357. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USII/423/16/2007
  Czy istnieje obowiązek sporządzenia deklaracji o których mowa w art. 26 ust. 3 ustawy pdop w sytuacji korzystania z usług pośrednika handlowego przy sprzedaży ?
 358. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDPFD/423-15/07
  Pytanie dotyczy sposobu ustalenia wartości początkowej przejętych przez podatnika środków trwałych dla potrzeb amortyzacji oraz sposobu amortyzowania przejętych środków trwałych po uzyskaniu osobowości prawnej,- sposobu rozdzielenia przychodów i kosztów przed i po uzyskaniu osobowości prawnej,przekazania majątku pomniejszonego o przejęte zobowiązania i możliwości powstania z tego tytułu przychodu podatkowego
 359. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB3/423-2/07
  Czy spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynagrodzenia wypłacane wspólnikowi oraz odprowadzone od nich składki ZUS w przypadku gdy umowa o pracę została zawarta z naruszeniem art. 210 1 kodeksu spółek handlowych?
 360. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: I SA/Gd 375/06
  Art. 15 ust. 1d ustawy p.d.p. nie jest doprecyzowaniem zasady ogólnej wynikającej z art. 15 ust.1 tej ustawy lecz stanowi samodzielną podstawę do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez pracodawcę w związku z opłacaniem składek podstawowych na pracowniczy program emerytalny prowadzony w formie grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.
 361. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/423-5/07/PK
  Czy kapitalizacja odsetek skutkuje powstaniem obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych?
 362. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415/45/07/MP
  Według jakiego klucza należy przyporządkować koszty ogólnego zarządu do przychodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz przychodów zwolnionych od opodatkowania na podstawie art. 17 ust.1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 363. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BP-III/005-1/07/TS
  czy na podstawie przepisów ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 154, poz. 792 z późn. zm.) jest zobowiązana do dokonywania wpłat z zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym, zwanych "wpłatami z zysku" na rzecz budżetu państwa.
 364. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-2/07/LW
  Czy środki wypłacone członkom Wspólnoty, pochodzące ze sprzedaży drewna, pozyskanego ze ścinki ich lasów, podlegają opodatkowaniu?
 365. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDIII423/1/53/07
  Skutki podatkowe w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, gdy wartość wnoszonego jako wkład niepieniężny przedsiębiorstwa będzie wyższa niż wartość nominalna objętych przez dotychczasowego jej uziałowca udziałów a powstała nadwyżka (agio) zostanie w całości przekazana na fundusz zapasowy Spółki.
 366. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD7/033-32/KS/07/267
  czy Przedstawicielstwo spółki z siedzibą we Francji stanowi zakład na podstawie art. 5 umowy polsko-francuskiej ?
 367. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/423-2/MG/07
  Czy otrzymane dofinansowanie stanowi przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz, czy otrzymana pomoc stanowi przychód z działalności pozarolniczej brany pod uwagę przy obliczaniu struktury udziałów przychodów z poszczególnych rodzajów produkcji w ogólnej kwocie przychodów osiągniętych ze wszystkich rodzajów działalności?
 368. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-18/07
  Pytanie podatnika w jaki sposób nalezy opodatkować dotacje uzyskane ze srodków unijnych ?
 369. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD7/033-354/KS/07/1231/06
  czy w momencie uiszczenia opłaty licencyjnej za użytkowanie znaku towarowego powstaje po stronie Wnioskodawcy obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego u źródła na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
 370. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: I SA/Gd 136/07
  Wydatek poniesiony w celu osiągnięcia przychodu musi być w taki sposób poniesiony, by racjonalnie działający przedsiębiorca mógł w związku z nim spodziewać się z dużym prawdopodobieństwem wystąpienia przychodu
 371. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB3/423-1/07
  Czy spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wręczane podczas spotkań organizowanych w celu pozyskania nowych przedstawicielami szkół, biur podróży, biur turystycznych, hoteli, wejściówki na basen lub siłownie (w trakcie tych spotkań jest przekazywana informacja handlowa, materiały reklamowe i informacje dotyczące produktów)?
 372. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB3/423-3/07
  Czy nie stanowią przychodu w rozumieniu art. 12 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) kwoty wypłacane, jako depozyt gracza na jego rachunek prowadzony przez Spółke? Czy przychód w rozumieniu art. 12 ust. 3a i ust. 4 pkt 9 w/w ustawy powstaje w dniu poboru kwoty wynagrodzenia z depozytu gracza znajdującego sie na jego koncie (rachunku) prowadzonym przez Jednostkę, w wysokości pobranej kwoty wynagrodzenia pomniejszonej o należny podatek od towarów i usług.
 373. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423/1/4/8/07
  Czy wkonanie przyłącza gazowego należy zakwalifikować jako remont czy jako ulepszenie środka trwałego?
 374. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PB-R I-PDP/423-46/P/108/07/WS/49954
  Czy przychód z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym powstaje w momencie wpływu środków pieniężnych w związku z umorzeniem na konto sprzedającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)?
 375. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/423/3/7/07
  Kwestia obowiązku złożenia zeznania podatkowego CIT-8 przez wspólnotę mieszkaniową, którą tworzy m.in Gmina o statusie miejskim.
 376. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR2/423-25/07/JB/1
  Czy zapłacone byłemu udziałowcowi odsetki od pożyczek zaciągniętych na realizację projektu developerskiego w momencie zapłaty nie są kosztem podatkowym ?
 377. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PB-RI-PDP/423-40/P/73/07/IL/34762
  "Czy wartość wierzytelności, które nie zostały zaspokojone w drodze prowadzonego w ramach postępowania upadłościowego podziału masy upadłości stanowi przychód masy upadłości (Syndyka)?"
 378. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR2/423-25/07/JB/4
  Czy Spółka może dokonać odliczenia od podstawy opodatkowania wartości darowizny przekazanej na cele statutowe Fundacji, która nie jest wpisana w KRS na listę organizacji pożytku publicznego, jednakże spełnia wymogi art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ?
 379. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR2/423-21/07/JB/2
  Czy w przypadku braku wcześniejszego zaliczenia odsetek od wspomnianej pożyczki dokosztów uzyskania przychodów, umorzenie odsetek przez pożyczkodawcę nie będzieskutkowało obowiązkiem rozpoznania przez Spółkę przychodu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 380. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/911/KDO/423/41/07/ES
  Czy wydatek poniesiony na zakup węgla z faktury dokumentującej dostawę węgla , służący działalności opodatkowanej powinien w całości stanowić koszt uzyskania przychodu, czy tylko w części , która dotarła do siedziby Spółki?
 381. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD7/033-360/KS/07/1338/06
  czy płatności związane z korzystaniem z oprogramowania komputerowego (program do windykacji nalezności oraz baza danych) nabytego od spółkek z siedzibą w Austrii i we Francjiwchodzą w zakres pojęcia "należności licencyjnych" w rozumieniu umów polski-francuskiej i polsko-austriackiej oraz czy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych ?
 382. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/423-1/07
  Czy ujawnione grunty stanowią przychód podatkowy?
 383. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-III/423-10/1/1/07
  Czy dochody z tytułu zwrotu przez Gminę odsetek od kredytu zaciągniętego przez Wspólnotę Mieszkaniową na remont dachu korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, jako uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi?
 384. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/423-12/07
  - Czy podział zysku netto wypracowanego przez Bank w 2006 r., dokonany przez Zebranie Przedstawicieli w 2007 r., spowoduje zwiększenie funduszy własnych banku na dzień 31.12.2006 r., a zatem czy zwiększenie funduszy własnych banku w wyniku operacji gospodarczej dokonanej w 2007 r. winno być dokonane na 31.12.2006 r., gdy na ten dzień nie jest znany podział zysku.
  - Czy podstawą dla wyliczenia funduszy własnych banku jest sprawozdanie przed czy po weryfikacji przez biegłego rewidenta, gdy zgodnie z art. 127 ust. 2 pkt 2 lit c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe do funduszy własnych banku zaliczany jest zysk netto bieżącego okresu sprawozdawczego, w kwotach nie większych niż kwoty zweryfikowane przez biegłych rewidentów?
  - Czy przekroczenie funduszy własnych na poziomie równowartości 1.000.000 euro w wyniku (zweryfikowanego i podzielonego przez Zebranie Przedstawicieli w 2007 r.) zysku za 2006 r. w jakimś stopniu ogranicza prawo do skorzystania z przewidzianej dla banku ulgi de minimis?
 385. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-13/07
  Pytanie podatnika Aktualnie jest Spółką z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa i począwszy od dnia 1 stycznia 2007 r. nie podlega obowiązkowi określonemu w art. 1 ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 154, poz. 792) oraz, że obowiązek z tytułu wpłat z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa ustał w stosunku do niej z dniem 31 grudnia 2006 r.
 386. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PB-R I-PDP/423-34/P/100/07/WS/47163
  W świetle przedstawionego stanu faktycznego Jednostka zwróciła się o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych odsetek za zwłokę zwróconych w związku ze stwierdzoną nadpłatą oraz otrzymanego od nadpłaty oprocentowania?
 387. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-14/07/32549
  Pytanie podatnika dotyczy sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów przy przeliczaniu faktur dotyczących WNT oraz importu towarów wyrażonych w walutach obcych jest nieprawidłowe.
 388. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/423-10/07
  Spółka prosi o potwierdzenie sposobu określenia kursu według którego należy przeliczyć otrzymane faktury zagraniczne.
 389. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-1/07
  Dotyczy uznania za wolne od podatku dochodowego od osób prawnych, na mocy art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochodów uzyskanych ze sprzedaży wybudowanych lokali, dochodów finansowych oraz dochodów z tytułu usług zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi.W związku z powyższym, Spółka zwróciła się z następującymi pytaniami:1. Czy podlega opodatkowaniu dochód pochodzący z jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, od których to TBS otrzymuje przychody finansowe z tyt. wzrostu ich wartości ?,2. Czy dochody uzyskane ze sprzedaży własnych lokali mieszkalnych podlegają opodatkowaniu, kiedy to będą służyły do sfinansowania budowy następnych lokali mieszkalnych ?,3. Czy dochody pochodzące z zarządzania Wspólnotami Mieszkaniowymi podlegają opodatkowaniu ?.
 390. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/423-8/07
  Czy w sytuacji likwidacji dłużnika (Szpitala Miejskiego) i przejęcie jego zobowiązań przez Gminę, wierzyciel, będący spółką komunalną tej samej gminy, może uznać, że została uprawdopodobniona nieściągalność niespłaconych wierzytelności ?
 391. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D.3/423-5/07
  Spółka występuje z zapytaniem w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup kawy, herbaty, cukru, wody mineralnej w celu wykorzystania ich jako poczęstunek dla gości - klientów Spółki.
 392. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: EDA/423-8/07
  Jaki skutek w zakresie podatku dochodowego wywołuje dla Podatnika zawarcie umowy o przewłaszczeniu na zabezpieczenie?
 393. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: EDA/423-2/07
  Jaki skutek podatkowy na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych wywołuje dla podatnika fakt zawarcia umowy o przystąpieniu do długu pomiędzy nim oraz dotychczasowym dłużnikiem i Przystępującym do długu?
 394. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/423/PDOP/117/BD/07
  Czy w Spólce powstaje przychód w postaci nominalnej wartości udziałów objętych w innych spółce w przypadku zamiany udziałów ?
 395. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/425-29/17a/14/07/BB
  Czy w związku z nowelizacją ustawy o podatku CIT wspólnota mieszkaniowa jest zobowiązana płacić podatek dochodowy od osób prawnych w 2007 roku?
 396. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/423-50/07/34454
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy do rozliczenia różnic kursowych, dotyczących zakupu towarów i usług w walutach obcych, należy przyjąć średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu czy średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury walutowej przez kontrahenta zagranicznego?
 397. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO1/423-49/07/33654
  Spółka otrzymała pożyczkę od firmy zagranicznej "X". Pożyczkodawca "X" jest udziałowcem innej zagranicznej spółki "Y", będącej 100—procentowym udziałowcem Spółki Wnioskującej. Czy odsetki od pożyczki udzielonej Spółce przez zagraniczną firmę "X" będą podlegały ograniczeniom co do możliwości zaliczenia ich w całości do kosztów uzyskania przychodów (art. 16 ust. 1 pkt 60 i pkt 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).
 398. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO1/423-50/07/33281
  Zapytanie Banku dot. poprawnej interpretacji przepisu art. 25 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z wyjaśnieniem kwestii czy zaliczki miesięczne w wysokości 1/12 mają być naliczane od podatku należnego czy należnego po odliczeniach.
 399. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD II 423/1/055/07/RP
  Jak określa się kwotę podatku dochodowego, którą należy ująć w poz. 30 deklaracji WZS-1R - czy jest to podatek należny obliczony od podstawy opodatkowania, czy też podatek należny po odliczeniu?
 400. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/423-40/1/07
  Pytanie dotyczy momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek naliczonych od powstałych zobowiązań (pożyczek).
 401. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-III/423-KK-I-OP-3/2007
  Dotyczy:1) ustalenia kosztów uzyskaniia przychodów przy zakupie przez korzystającego z przedmiotu umowy leasingu z tzw. opcją wykupu, po upływie podstawowego okresu umowy leasingu i spłaceniu przez niego wszelkich - zawartych w umowie - opłat leasingowych oraz 2) zakwalifikowania do przychodu wartości otrzymanej częściowo odpłatnie rzeczy będącej przedmiotem leasingu operacyjnego - wykorzystywanej uprzednio przez kupującego w oparciu o umowę leasingu.
 402. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-14-369/07/ZDB
  - czy uzyskane odsetki za zwłokę w wysokości ustawowej, od osób niepłacących w terminie opłat za użytkowanie segmentu (czynsz) są prowadzeniem innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi ?- czy uzyskane odsetki od lokat terminowych powstałych ze środków funduszu remontowego spółdzielni są dochodem związanym z prowadzeniem innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi ?
 403. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/SOI/423-8/07/DW
  Czy wydatki ponoszone na imprezy integracyjne pracowników oraz spotkania biznesowe pracowników stanowią koszty uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy CIT?
 404. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/423-24/07/32732
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem wg jakiego kursu winien przeliczać wartość przychodów z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz kosztów z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jeżeli te wartości wyrażone są w walucie obcej.
 405. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USII/423/11/07
  Które przychody należy zaliczyć do gospodarki zasobami mieszkaniowymi o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 406. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO1/423-45/07/30820
  W jakim momencie należy ująć korektę przychodu, w przypadku wystawienia faktury korygującej zmieniającej wielkość należności, za dostawy energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucyjnych, wykazanej w fakturze?
 407. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DPB-1.25-4230-01/07
  Czy kosztem uzyskania przychodów przy sprzedaży udziałów otrzymanych aportem będzie nominalna wartość udziałów wyemitowanych (wydanych) przez Spółkę w zamian za otrzymany aport?
 408. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-2/4218-0001/07/Int.
  Czy w przypadku gdy łączna wartość wydatków na nabycie wierzytelności głównej i odsetkowej jest wyższa od spłat dłużnika na rzecz wnioskodawcy, różnica ta jest na podstawie art. 15 ust. 1 updop kosztem uzyskania przychodów wnioskodawcy ?
 409. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDIII423/1/27/07
  Czy wartość poniesionych wcześniej wydatków na nabycie udziałów będzie stanowiła w przypadku ich umorzenia bez wynagrodzenia w trybie art. 199 par. 3 ustawy Kodeks spółek handlowych, koszt uzyskania przychodu w sferze podatku dochodowego od osób prawnych ?
 410. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDIII423/1/30/07
  Czy Spółka jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych powinna dokonać jakichkolwiek rozliczeń w związku z przeprowadzeniem umorzenia własnych udziałów w trybie art. 199 par.3 ksh w związku z art. 199 par.6 ustawy kodeksu spółek handlowych, a więc bez konieczności obniżania kapitału zakładowego?
 411. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1440/RDP/4211/43072/BS/2007
  Jak należy traktować przychody uzyskane z opłat za pomieszczenia przynależne do lokali mieszkalnych tj. garaże, piwnice?
 412. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP-423/1/07
  Czy od partycypacji wnoszonej na budowę mieszkań czynszowych, budowanych ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, podatnik winien opłacać podatek dochodowy?
 413. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/SOI/423-4/07/DW
  Czy koszty z tytułu należnych pośrednikom prowizji akwizycyjnych powinny być na podstawie obecnego brzmienia art.15 ust.4 ustawy CIT zaliczone do bezpośrednich kosztów uzyskania przychodów dla celów podatkowych i w związku z tym rozliczane na takich samych zasadach jak dla celów rachunkowych tj. być potrącane w tym roku podatkowym, w którym Spółka osiągnie odpowiadające tym kosztom przychody z tytułu składki zarobionej, o której mowa w § 2 ust.1 pkt 7 Rozporządzenia, a który to przychód wynika wprost z brzmienia art.12 ust.1 pkt 5 ustawy CIT ?
 414. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR2/423-2/07/JB
  Czy dochody uzyskiwane z najmu lokali użytkowych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w przypadku, gdy przeznaczone są na fundusz remontowy spółdzielni, z którego finansowane są wydatki remontowe dotyczące zasobów mieszkaniowych ?
 415. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US300/423-04/07/KCz
  Czy dochody z reklam umieszczonych na ścianie budynku Wspolnoty Mieszkaniowej stanowią dochód do opodatkowania?
 416. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-7/07/26829
  Pytanie podatnika dotyczy zwolnienia z podatku dochodowego odsetek uzyskiwanych z przechowywania środków pieniężnych Spółdzielni na rachunku bankowym - jest nieprawidłowe.
 417. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD II 423/1/74/07/RJ
  Podatnik pyta jaki dzień należy uznać za dzień poniesienia kosztu do ustalenia różnic kursowych w rozumieniu art. 15a ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 418. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/443/PDOP-59/86/AM/07
  Czy budynek wolnostojący będący przedmiotem zapytania mieści się w pojęciu "gospodarka zasobami mieszkaniowymi" ?
 419. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO1/423-3/07/27859
  1.W jaki sposób należy interpretować zwrot "faktycznie zastosowany kurs waluty z tego dnia" występujący w art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli w ciągu dnia kurs zmienia się kilkakrotnie? 2.Który kurs należy uznać za właściwy dla określenia zaistnienia różnic kursowych? 3.Czy i w jakich okolicznościach można zastosować na potrzeby określenia różnic kursowych, kurs średni ogłoszony przez NBP w dniu poprzedzającym?
 420. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PB-RI-PDP/423-1/P/67/07/MK/27900
  Czy koszty reklamy i promocji nowego produktu przed wprowadzeniem go na rynek, nawet w przypadku zaniechania prac rozwojowych, będą kosztem uzyskania przychodu?
 421. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-9-361/07/ZDB
  - Jaki zakres działania wspólnoty należy rozumieć pod pojęciem gospodarki zasobami mieszkaniowymi?- czy wszystkie dochody wspólnoty w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych ?
 422. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-8-360/07/ZDB
  - Jaki zakres działania administracji nieruchomościami należy rozumieć pod pojęciem gospodarki zasobami mieszkaniowymi?- czy wszystkie dochody administracji nieruchomościami w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych ?
 423. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-9/07/25324
  Pytanie podatnika dotyczy momentu zaliczenia do przychodu faktur wystawionych w miesiącu styczniu 2007 r. a dotyczących usług wykonywanych w miesiącu grudniu 2006 r. - jest nieprawidłowe.
 424. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: UPd-2/415-43/06
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środków trwałych nabytych w formie wkładu niepieniężnego (aportu) od tej części ich wartości, która została przekazana na podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. w sytuacji, gdy ostateczne podwyższenie kapitału zakłdowego nie zostało zarejestrowane w KRS?
 425. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: UPd-2/415-42/06
  Jak należy ustalić wysokość kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia środków trwałych uprzednio nabytych przez Spółkę w formie wkładu niepieniężnego (aportu), które w części zostały przekazane na podwyższenie kapitału zakładowego, a części na kapitał zapasowy, w sutuacji, gdy podniesienie kapitału zakładowego Spółki nie zostało skutecznie zarejestrowane w KRS, a otrzymane aportem środki trwałe zostały zwrócone?
 426. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423/1/07
  W dniu 08.03.2007r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mysłowicach wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta) starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola albo postępowanie przed sądem administracyjnym.W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowe ...
 427. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOP-90/64/JS/07
  1. Czy kwoty partycypacji w kosztach budowy określone w art. 29a ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego są przychodem podatkowym?Jeżeli tak, to:a) jaką kwotę należy zaliczyć do przychodów podatkowych i w jaki sposób, jednorazowoczy równolegle do odpisów amortyzacyjnych,b) jaka jest data powstania przychodu; czy jest to moment wpłaty raty partycypacji czydata wejścia w życie umowy najmu - przekazanie lokalu najemcy?2. Czy otrzymane kwoty partycypacji nie są przychodem podatkowym, gdyż nie stanowią dla Spółki trwałego przysporzenia majątku? Z istoty podatku dochodowego wynika, że jest on ciężarem publicznoprawnym od przyrostu majątku (dochodu). Zwrotny charakter partycypacji nie powoduje wzrostu trwałego majątku firmy i jednocześnie nie jest przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Pieniądze z tego tytułu są czasowo (przez czas ograniczony okresem trwania umowy najmu) w dyspozycji Spółki.
 428. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR2/423-211/06/JB
  Czy odsetki wypłacone w ramach Umowy o świadczenie usługi db - C. oraz Umowy cesji wierzytelności z tytułu kredytów w Rachunku podlegają w Polsce przepisom o niedostatecznej kapitalizacji ?
 429. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD II 423-36/1/07/JP
  dotyczy sposobu ustalenia przychodu ze sprzedaży budynku
 430. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 4218-0003/Int./07
  Czy dokonana przez Sp. z o. o., pełniącą rolę zarządcy nieruchomości, wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z użyciem nowoczesnych, trwalszych materiałów - stanowi inwestycję w obcym środku trwałym ?
 431. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-278/06
  Wobec przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, Spółka złożyła zapytanie, czy właściwie traktuje planowaną transakcję jako wniesienie aportu w postaci przedsiębiorstwa?
 432. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PB-RI-PDP/423-392/P/45/07/IL/20469/IPB2/423/272/07
  Czy prawidłowo w miesiącu styczniu 2006r. zaliczono przedmiotową dokumentację do wartości niematerialnych i prawnych jako uzyskaną informację związaną z wiedzą w dziedzinie przemysłowej oraz czy prawidłowo rozpoczęto amortyzację od miesiąca lutego 2006r. przyjmując okres amortyzacji 60 miesięcy?
 433. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1446/PDII/423/1/07/BB
  czy zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochody wspólnot mieszkaniowych uzyskane z : - wynajęcia powierzchni części wspólnych nieruchomości na cele reklamowe,- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych na cele remontowe ,- odsetek od nieterminowych wpłat zaliczek przez właścicieli,- częściowego zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej na cele administracyjne,należy traktować jako dochody zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych ?
 434. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZDF/423/441/06/LJ/07
  Czy sprzedaż nieruchomości, w której udział nabyłam w 1997 roku podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 435. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-10-362/07/ZDB
  Do kosztów uzyskania przychodów wpisywane są odpisy amortyzacyjne środków trwałych na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przychód ustalony jest w wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości. Czy w/w przychody stanowią przychody Spódzielni w rozumieniu przepisów art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 436. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USII/423/8/2007
  Czy w związku z nowelizacją ustawy z dnia 15 lutego 1992r., o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) wprowadzającą opodatkowanie dochodów wspólnot mieszkaniowych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 - istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków wspólnoty poniesionych na: - remont elewacji zewnętrznej w tym ocieplenie budynku, - modernizcję instalacji wewnętrznych w budynku (instalacja grzewcza, wodno - kanalizacyjna, gazowa, elektryczna), - ubezpieczenia budynku, - wynagrodzenia z tytułu zarzadzania lub administrowania nieruchomością.
 437. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDIII423/1/239/06
  Czy ze zględu na treść art. 93 par.2 pkt 2 ustawy Ordynacji podatkowej spółka przejmująca wejdzie we wszystkie uprawnienia i obowiązki spółki komandytowej, w szczególności, będzie miała prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów raty leasingowe dotyczące umów zawartych uprzednio przez spółkę komandytową?Czy ze względu na fakt umownej cesji umów leasingu z osoby fizycznej na spółkę z o. o. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wejdzie w uprawnienia i obowiązki wynikające z dokonanych cesji umów, w szczególności, będzie miała prawo zaliczać do kosztow uzyskania przychodów raty leasingowe dotyczące umów zawartych uprzednio przez osobę fizyczną?
 438. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR2/423-204/06/AB
  1.Czy w przedstawionym stanie faktycznym, na podstawie obowiązującego stanu prawnego, części majątku Spółki dzielonej, przejmowane odpowiednio przez dwie nowo zawiązane spółki, stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa.2.Czy majątek pozostający w Spółce dzielonej stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa.
 439. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1440/RDP/4211/AB/32876/2007
  Czy przekazany majątek dla Stowarzyszenia X nie będzie stanowił przychodu podatkowego?
 440. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423/6/07/G.Z.
  Czy w związku z nowelizacją ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzającą opodatkowanie dochodów wspólnot mieszkaniowych zgodnie z postanowieniem art. 17 ust. 1 pkt 44 wyżej powołanej ustawy istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków wspólnoty poniesionych na: 1. Remont elewacji zewnętrznej w tym ocieplenie budynku; 2. Modernizację instalacji wewnętrznych w budynku (instalacja grzewcza, wod. - kan., gazowa, elektryczna); 3. Ubezpieczenie budynku; 4. Wynagrodzenie z tytułu zarządzania lub administrowania nieruchomością.
 441. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: I SA/Gd 2/07
  Stosownie do treści art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów. Związek przyczynowy występować musi pomiędzy poniesionym kosztem a przychodem osiągniętym lub zamierzonym. Wydatek Spółek przjmowanych związany z konsolidacją nie był nakierowany na osiągnięcie przychodu u tych Spółek. Wydatki te służyły zakończeniu ich tytu prawnego, a nie osiąganiu przez nie przychodu.
 442. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-423-2/07
  Jednostka zwróciła się z zapytaniem, czy zaliczki miesięczne w wysokości 1/12 podatku należnego należy ustalić w oparciu o zeznanie podatkowe za rok 2005.
 443. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-406/5/07
  Kiedy powstaje przychód z tytułu otrzymanej refundacji dotyczącej sprzedanych telefonów komórkowych w cenach promocyjnych, w podatku dochodowym od osób prawnych?
 444. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-78/06
  Czy działalność dystrybucyjna Spółki z o.o. spełniać będzie wymogi zorganizowanej części przedsiębiorstwa?
 445. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 377/06
  Świadczenie pieniężne wypłacone na rzecz jedynego wspólnika, będącego członkiem zarządu spółki, nie pozostającym w stosunku pracy, jest świadczeniem jednostronnym na rzecz udziałowca
 446. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/423/PDOP-37/43/JS/07
  Czy dochody za wynajem pomieszczeń wspólnych Wspólnot Mieszkaniowych zwanych pożytkami (garaże, strychy, piwnice) są zaliczane do zasobów mieszkaniowych, a tym samym zwolnione od podatku?
 447. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/423/PDOP-38/44/JS/07
  Czy naliczone odsetki bankowe od lokat założonych ze środków funduszu remontowego są zwolnione od podatku?
 448. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415/4/07/MP
  Jak należy interpretować użyty w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych zwrot " gospodarka zasobami mieszkaniowymi" oraz czy w świetle tegoż przepisu Towarzystwo będzie zobowiązane do zapłaty podatku dochodowego od dochodów uzyskanych z wynajmu lokali użytkowych, parkingów, garaży i parkingu wielopoziomowego ?
 449. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.OP/423/14/2007
  Czy koszty administracyjne ponoszone przez Spółkę na podstawie wystawionej przez Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. faktury tytułem świadczonych przez nią usług administrowania, kształtują dochód podlegajacy zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 450. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD7/033-314-TK/06-945/07
  Czy na podstawie uregulowań zawartych w umowie polsko-niemieckiej oraz postanowień updop dochody Spółki niemieckiej osiągane na terytorium RP, które nie są związane z działalnością Oddziału podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce ?
 451. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/423/PDOP-01/30/JS/07
  Czy refundację poniesionych kosztów związanych z realizacja projektu należy zaliczyć do przychodów podatkowych Spółki? A jeżeli nie są to przychody podatkowe to, czy wykazywać je w CIT-2 jako przychody zwolnione?
 452. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-2/07/PK
  Czy przekształcenie sp. z o.o. w spółkę komandytową spowoduje powstanie po stronie Spółki obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od jej obecnych udziałowców?
 453. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-4/59/07
  Sposób wyliczenia ulgi w podatku dochodowym podatnika prowadzącego działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.
 454. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-3/61/07
  Prawo wybotu podstawy wyliczenia wskaźnika maksymalnej intensywności pomocy w okresie korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych.
 455. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO1/423-152/06/21566/07
  Zapytanie Spółki dotyczyło: rozstrzygnięcia czy w pozycji 20 informacji służącej do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - informacji CIT-ST - należy wykazywać pracowników, którzy są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy.
 456. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.OP/423/5/2007
  Czy wydatki poniesione na zakup dokumnetacji technicznej dotyczącej inwestycji prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej mogą zostać uznane za wydatki kwalifikowane w rozumieniu przepisów o specjalnej strefie ekonomicznej, w oparciu o które kalkuluje się limit zwolnienia z podatku dochdowego od osób prawnych?
 457. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-6/07/17180
  Pytanie podatnika dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych kwot partycypacji uzyskanych przez Spółkę, jest nieprawidłowe
 458. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/443/PDOP-13/26/AM/07
  Czy z tytułu nieodpłatnego użyczenia sprzętu informatycznego (komputer wraz z akcesoriami i oprogramowaniem - środek trwały) w ramach przedmiotowego programu powstanie nieodpłatne świadczenie rodzące na Szkole obowiązek podatkowy z tytułu zwiększenia przychodu ?
 459. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423/5/07/DM
  Czy opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, wynikające z umowy dzierżawy stanowią koszt uzyskania przychodu w momencie poniesienia na podstawie wystawionej faktury VAT ?
 460. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423/3/07/DM
  Czy kosztem uzyskania przychodu będzie wartość odsetek zapłaconych po przekazaniu przedmiotu leasingu kapitałowego do użytku ?
 461. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423/3/07/DM
  Czy koszt uzyskania przychodu stanowić będzie wartość amortyzacji wyliczonej od wartości początkowej leasingu powiększonej o poniesione wydatki do dnia przekazania przedmiotu leasingu do użytku ?
 462. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423/2/07/DM
  Czy wartość początkowa leasingu kapitałowego obejmuje: sumę opłat leasingowych ustalonych w umowie plus wartość poniesionych wydatków do chwili przekazania przedmiotu leasingu do użytkowania ?
 463. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/33/07/AG
  Dotyczy zwolnienia od podatku dochodowego, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 44 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2007r., dochodów Spółdzielni uzyskiwanych m.in. z odszkodowań z tytułu ubezpieczenia majątku.
 464. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD7/033-287/PD/07/734/06
  Czy należności wypłacane za świadczone usługi doradcze oraz świadczenia o podobnym charakterze w świetle umowy polsko-angielskiej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce?
 465. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD7/033-285/PD/07/734/06
  Czy należności wypłacane za świadczone usługi doradcze oraz świadczenia o podobnym charakterze w świetle umowy polsko-francuskiej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce?
 466. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD7/033-297-TK/07/835/06
  Czy od należności za wynajem samolotów jakie spółka polska wypłaci na rzecz spółki z siedzibą w Rosji i na rzecz spółki z siedzibą na Łotwie, stanowiące w myśl art. 6 umowy polsko-rosyjskiej i art. 8 umowy polsko łotewskiej dochód podmiotów zagranicznych z tytułu transportu międzynarodowego, Spółka ma obowiązek pobrać zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 21 ust. 1 updop?
 467. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD7/033-286/PD/07/734/06
  Czy należności wypłacane za świadczone usługi doradcze oraz świadczenia o podobnym charakterze w świetle umowy polsko-holenderskiej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce?
 468. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-1/4210-0001/07/Int.
  czy wartość zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz funduszu socjalnego tzw. prywatyzacyjnego nabytego wraz z przedsiębiorstwem państwowym stanowi dług funkcjonalnie związany z prowadzona działalnością gospodarczą zbywcy?
 469. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO-II/423/88/AMK/06
  Czy łączna podatkowa wartość środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w Spółce, gdzie nie wystąpiła dodatnia wartość firmy stanowić będzie różnicę pomiędzy wartością nominalną wydanych udziałów a wartością składników majątkowych nie będących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi?
 470. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD II 423/1/387/06/RJ
  Spółka pyta, czy prawidłowe jest obciążanie inwestycji rozpoczętych kosztami amortyzacji sprzętu pracującego przy budowie i czy przychody z najmu tego sprzętu korygują koszty tej inwestycji czy też należy je kwalifikować do przychodów z bieżącej działalności.
 471. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD II 423-366/06/1/KK
  Z treści złożonego przez Podatnika wniosku wynika, iż prowadzi on działalność gospodarczą na podstawie odpowiedniego zezwolenia, na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Spółka będzie ponosiła wydatki inwestycyjne. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy dla celów kalkulacji kwoty pomocy publicznej otrzymanej w postaci strefowego zwolnienia podatkowego powinny być uwzględnione kwoty podatku faktycznie niezapłaconego w wyniku zastosowania zwolnienia strefowego. Zdaniem Podatnika, wielkość zwolnienia podatkowego (pomocy publicznej) przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest równa niezapłaconemu podatkowi od zwolnionego dochodu.
 472. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR2/423-187/06/AB
  jeżeli zgodnie z dyspozycją art. 12 ust. 3 ustawy o rachunkowości, spółki przejmowane skorzystały z prawa niezamykania swoich ksiąg rachunkowych na dzień połączenia i nastąpiło zbilansowanie przychodów i kosztów spółki przejmującej z przychodami i kosztami spółek przejmowanych, na mocy art. 7 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych istnieje możliwość pomniejszenia tak obliczonego dochodu spółki przejmującej o straty podatkowe poniesione przez nią w latach poprzedzających rok połączenia.
 473. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO1/423-140/06/16326/07
  Przez jaki okres należy przechowywać dokumenty (faktury, rachunki itp.) dotyczące zakupu lub wytworzenia środków trwałych, mając na celu prawidłowe udokumentowanie rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych?
 474. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO1/423-139/06/17123
  Zapytanie Spółki dotyczyło: określenia ustalenia wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej (licencji) w sytuacji, gdy po zawarciu umowy, ale przed wykonaniem w całości zobowiązania do zapłaty, cena należna za licencję została zmieniona.
 475. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-1/4210-0002/07/Int.
  Czy prawidłowe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odsetek potrąconych przez bank w dacie wypłaty pożyczki, po zakończeniu inwestycji ?
 476. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/423/1/373/06
  Czy na dzień oddania środka trwałego do używania należy odpowiednio zwiększyć lub zmniejszyć wartość początkową środka trwałego o wartość niezrealizowanych do tego dnia różnic kursowych z tytułu zaciągniętego kredytu, w sytuacji gdy różnice te są niezrealizowane (niezapłacone) i zarazem nie są jeszcze należne kredytodawcy.
 477. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/11/07/AG
  Dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na wykonanie nowego odcinka sieci elektroenergetycznej oraz nowego przyłącza elektroenergetycznego o zwiększonej mocy na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2006r.
 478. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-2/07/13082
  Pytanie podatnika dotyczy ustalenia wartości początkowej łączonych środków trwałych w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest nieprawidłowe.
 479. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD7/033-299/KS/07/MB7-6008/06
  Czy należności wypłacane za użytkowanie urządzenia przemysłowego przez zakład polskiego przedsiębiorcy położony na terenie Francji podlegają opodatkowaniu w Polsce?
 480. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD7/033-227-ML/06/446
  1. Czy wynagrodzenie uzyskiwane przez Spółkę w związku z wykonywaniem usług przerobu stanowi przychód Spółki, podlegający opodatkowaniu w rozumieniu art. 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zmianami, zwana dalej updop)?2. Czy działalność Spółka w zakresie przedstawionym we wniosku, lub charakter powiązań powstałych między Spółką a Podmiotem X z Grupy, w związku ze świadczeniem usług przerobu, stanowi zakład Podmiotu X z Grupy w rozumieniu art. 5 Konwencji?3. Czy Podmiot X z Grupy podlegać będzie obowiązkowi podatkowemu zgodnie z art. 3 ust. 2 updop?
 481. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1411/PB/415-2/2007/HK
  W związku z wprowadzeniem ustawą z dnia 16 grudnia 2006r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 217, poz. 1589) zmian w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. (Dz. U. z 2000r. Nr 54 poz. 654 z późn. zm.) polegających na przywróceniu i zmodyfikowaniu zwolnień dla wspólnot mieszkaniowych - art. 17 ust. 1 pkt 44, XXXXXXXX jako administrator wspólnot mieszkaniowych ma wątpliwości jak traktować pożytki z nieruchomości wspólnej za reklamę, najem gruntu i pomieszczeń. Czy w/w pożytki stanowią dochód uzyskany z innej działalności niż gospodarka mieszkaniowa w świetle wprowadzonej zmiany opierając sie na art. 12 ust. 2 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994r. (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z pozn. zm.) - "Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej utrzymaniem, a w części przekraczającej te potrzeby przypadają właścicielom lokali w stosunku do ich udziałów. W takim samym stosunku właściciele lokali ponoszą wydatki i ciężary związne z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w części nie znajdującej pokrycia w pożytkacj i innych przychodach?"Pożytki uzyskane z nieruchomości wspólnej z tytułu reklam , najmu gruntu, najmu części wspólnej służą pokrywaniu kosztów remontów wspólnot mieszkaniowych.Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 137 poz. 926 z pozn. zm.) uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi w w/w sprawie.Pożytki Wspólnoty dotyczą najmu pomieszczeń wspólnych tj. pralni, suszarni i piwnic, które stanowią pomieszczenie gospodarcze oraz części najmowanego pomieszczenia kotłowni, które jest pomieszczeniem technicznym.W/w pomieszczenia według definicji zawartej w przepisach do ustawy prawo budowalne nie są ani lokalami mieszkalnymi ani użytkowymi.Naszym zdaniem otrzymane dochody z najmu stanowią dochód podlegający opodatkowaniu.
 482. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO1/423-131/06/14276/07
  W listopadzie 2006 r. zarząd Spółki podjął uchwałę o zwiększeniu odpisu na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych. Spółka przekazała środki pieniężne stanowiące równowartość zwiększenia na wydzielony rachunek bankowy ZFŚS. Zapytanie Spółki dotyczy możliwości zaliczenia przedmiotowego zwiększenia funduszu socjalnego do kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 483. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/033/415/31/07/AK
  W 11/2006r Przedsiębiorstwo osoby fizycznej X weszło aportem do sp. z o.o. Y, co zostało potwierdzone aktem notarialnym, a następnie zgłoszono do KRS ( do dnia złożenia wniosku w sprawie interpretacji nie otrzymano wpisu)W m-cu 12/2006 podatnik ponósł wydatki ( zapłacił ZUS za pracowików pracujących w listopadzie, dokonał opłat za usługi telekomunikacyjne itd.)Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy koszty poniesione w m-cu 12/2006 należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów podatnika i ująć w PIT-36L za 2006r czy też przypisać Przedsiębiorstwu X?
 484. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-1-349/07/ZDB
  Czy jest obowiązek płatnika do poboru podatku dochodowego "u źródła" z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej polegającej na nabywaniu w celu dalszej odsprzedaży konkretnych egzemplarzy programu komputerowego wraz z licencją na ich używanie od zagranicznych przedsiębiorców m. in. z USA, Holandii, W. Brytanii i Szwajcarii. w przypadku gdy licencja na używanie zezwala wyłącznie na korzystanie z programu zgodnie z jego funkcją i przeznaczeniem i nie obejmuje udzielenia odbiorcom praw do jakichkolwiek własności intelektualnych (m. in. kopiowania, powielania, modyfikowania i publicznego rozpowszechniania) ?
 485. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/198/06/JB
  Czy program komputerowy o wartości netto powyżej 3.500,00 zł, nabyty do wykorzystywania w zakresie ograniczonym jedynie na własne potrzeby, amortyzować należy jako przedmiot materialny czy też jako wartość niematerialną i prawną ?
 486. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/423/1/4/2/06
  Czy dochodem, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest różnica pomiędzy przychodami z wpłaconych odsetek z tytułu nieterminowych wpłat zaliczek na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej i koszty utrzymania lokali indywidualnych, a kosztami ściągania nieterminowych wpłat ?
 487. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/423/1/4/3/06
  Czy wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy na pokrycie przyszłych wydatków są przychodem wspólnoty w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 488. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/423/1/4/1/06
  Czy zaliczki wpłacane przez właścicieli lokali niemieszkalnych we wspólnocie na poczet kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej i lokalu na mocy art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) są przychodami, o których stanowi art. 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity : Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), a koszty utrzymania nieruchomości wspólnej lokalu, o jakich mowa w art. 14 ustawy o własności lokali, są kosztami uzyskania przychodu w myśl art. 15 i następnych ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 489. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I/423-6/06/2/AK/07
  Spółka zwróciła się do tutejszego organu podatkowego z zapytaniem czy refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.
 490. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423/1/07/DM
  Zwolnienie przedmiotowe z tytułu prowadzonej działalności rolniczej przez Gospodarstwo Rolne Archidiecezji "X".
 491. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 1241/05
  W stanie prawnym obowiązującym w 2001 r. odroczenie przez zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wypłaty dywidendy należnej jedynemu jej wspólnikowi, do której nabył prawo pod rządami Kodeksu handlowego, oznaczało otrzymanie przez spółkę nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
 492. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD7/033-252/KS/07/3908/06
  Czy należności za dzierżawę przenośnego pomieszczenia magazynowego, podlegają opodatkowaniu podatkiem "u źródła"?
 493. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BP/423-0035/06/RA
  Co stanowi przychód i koszt podatkowy wspólnoty mieszkaniowej ujmowany w zeznaniu podatkowym CIT-2 oraz CIT-8?
 494. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD7/033-253-PD/07/570-06
  Czy odsetki od środków zgromadzonych na bieżących rachunkach bankowych oraz rachunkach lokat bankowych, wypłacane klientom będącym bankami posiadającymi certyfikaty rezydencji są zwolnione z opodatkowania w Polsce?
 495. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-159/06/JB
  Czy istnieje obowiązek sporządzania dokumentacji, o której mowa w art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do transakcji zawieranych przez centralę Spółki oraz jej oddział z siedzibą w Szwajcarii.
 496. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DPII-423/1/4767/07
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów - na podstawie art. 16 ust. 2a pkt 1 lit.a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - wierzytelność, której nieściągalność została uprawdopodobniona, ale nie dokonano odpisu aktualizującego wartość należności?
 497. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-137/06/8174
  Pytanie podatnika dotyczy zwolnienia z podatku dochodów uzyskanych z wynajmu:- lokali mieszkalnych - jest prawidłowe,- lokali użytkowych i reklam - jest nieprawidłowe.
 498. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD7/033-260/KS/06/4115
  Czy należności wypłacane za prawo do użytkowania oprogramowania komputerowego w świetle umowy z Niemcami są należnościami licencyjnymi i w związku z tym powstaje obowiązku pobrania podatku u źródła?
 499. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD7-033-357/SR/07/1290/06
  Czy opodatkowując w Polsce zyski z pierwszych dziewięciu miesięcy działalności w zakresie prac mechaniczno-montażowych i spawalniczych prowadzonych na terytorium Litwy a z kolejnych miesięcy działalności w Republice Litewskiej wnioskodawca postąpi prawidłowo w świetle umowy z dnia 20 stycznia 1994 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz.U. z 1995 r. Nr 51, poz. 277)?
 500. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-45/AK/07
  Problematyka dzielenia i łączenia się Spółek w swietle art. Ordynacji podatkowej.
 501. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423/1/27/06
  Czy można uznać jako ulepszenie zwiększające wartość początkową środków trwałych wydatki na wymianę stolarki okiennej?
 502. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423/1/26/06
  Czy do przychodów nie zalicza się otrzymanej refundacji zakupu specjalistycznych urzadzeń medycznych będących środkami trwałymi?
 503. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-3/423-3/07
  Przedsiębiorstwo Państwowe w upadłości występuje z zapytaniem czy ma obowiązek dokonywania wpłat z zysku osiągniętego ze sprzedaży rzeczy obciążonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym.
 504. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD7/033-342/KS/06/1110
  Czy należności za wykonywane przez podmiot chiński usługi eksperckie w zakresie: otwarcia linii produkcyjnej, powołania działu odlewniczego, szkolenia operatorów w podstawowych działaniach operacyjnych, ogólnych procedur odlewniczych i polityki dokumentacyjnej podlegają opodatkowaniu podatkiem "u źródła"?
 505. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PB-RI-PDP/423-311/P/31/07/CM/8906
  Pytanie nr 1. Spółka pyta czy postąpiła właściwie zaliczając wartość licencji oraz koszty wdrożenia i szkoleń wynikających z głównej umowy z firmą wdrożeniową do wartości niematerialnych i prawnych. Do kosztów tych Spółka zaliczyła niżej wymienione koszty wynikające z umowy z firmą X tj.: zakup licencji, usługi związane z wdrożeniem oprogramowania w firmie zgodnie z planem projektu, wsparcie w firmie we współpracy z polskimi partnerami podczas wdrożenia i fazy pilotażowej, instalację oprogramowania, zarządzanie Projektem przez X, szkolenia administratorów systemu, szklenia kluczowych użytkowników i ich zespołów zgodnie z planem projektu.Spółka pyta czy postąpiła właściwie zaliczając koszty pośrednie związane z wyborem, analizą, szkoleniem i konsultingiem przed podpisaniem kolejnej umowy wdrożeniowej jako koszty okresu? Do kosztów tych Spółka zaliczyła niżej wymienione koszty: koszty analiz pod kątem funkcjonalności systemu, koszty ekspertyz firm konsultingowych, koszty tłumaczeń, koszty usług hotelarskich, koszty przewozu, koszty posiłków. Pytanie nr 3. Spółka pyta czy po zawarciu nowej umowy na dalszy etap wdrożenia, koszty związane z wdrożeniem kolejnego etapu powiększą wartość początkową systemu? Pytanie nr 4. Ponadto Spółka pyta czy dodatkowe koszty jak: przejazdy, tłumaczenia, poczęstunki, usługi hotelarskie ponoszone podczas realizacji prac wymienionych w pytaniu 1 i 3 można zaliczyć w koszty okresu?
 506. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-III/423-KK-I-OP-2/2007
  Dotyczy kwestii uznania za przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od oób prawnych kar umownych naliczonych a następnie potrąconych przez Spółkę z jej zobowiązania wobec podmiotu, którego te kary dotyczą.
 507. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/42180-50/07
  Zapytanie Podatnika dotyczy obowiązków ciążących na płatniku w przypadku wypłaty dywidendy na rzecz udziałowca, który jest spółką komandytową z siedzibą w Austrii.
 508. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/443/PDOP-551/580/AM/07
  Czy zasób mieszkaniowy to:1. wszystkie budynki mieszkalne wraz z garażami na I kondygnacji budynku (w tym wbudowane w budynki mieszkalne i wolnostojące lokale handlowo-usługowe), jak też urządzenie i uzbrojenie terenu, na którym budynki się znajdują, takie jak przewody sieci wodno-kanalizacyjnej, budowle komunikacyjne, ukształtowanie i zagospodarowanie terenu oraz inne budowle, takie jak latarnie oświetleniowe i ogrodzenia,2. czy też to tylko same lokale mieszkalne, a garaże i lokale usługowe wbudowane w budynki mieszkalne nie zaliczają się do zasobu mieszkaniowego ?
 509. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO1/423-111/06/6915/07
  Zapytanie Spółki dotyczyło rozstrzygnięcia czy waga samochodowa najazdowa posadowiona na dzierżawionym gruncie za pomocą wybudowanego przez dzierżawcę fundamentu stanowi odrębny od gruntu środek trwały, czy powinna być traktowana jako inwestycja w obcym środku trwałym?
 510. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-139/06/6419
  Pytanie podatnika dotyczy zwolnienia z podatku dochodów uzyskanych z wynajmu:- lokali mieszkalnych - jest prawidłowe,- lokali użytkowych i reklam - jest nieprawidłowe.
 511. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/425-1/262a/122/06/BB
  Czy obowiązek składania sprawozdań finansowych do Urzędu Skarbowego spoczywa wyłącznie na:- Towarzystwie ..., które obejmowałyby całość, tj. Towarzystwo ... i Hospicja,- w rozbiciu na utworzone w ramach stowarzyszenia jednostki organizacyjne - Hospicja,- czy też każdy posiadacz NIP należący do Stowarzyszenia, obowiązany jest do składania odrębnych sprawozdań finansowych?
 512. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/SOI/423-32/06/DW
  Czy koszty spotkań (imprez) integracyjnych oraz okolicznościowych, organizowanych dla pracowników, finansowanych ze środków obrotowych Spółki mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
 513. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-74-343/07/ZDB
  Czy wykupienie polisy ubezpieczenia medycznego dla pracownika będącego w delegacji służbowej stanowi koszt uzyskania przychodu Spółki ?
 514. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415/184/06/MP
  Czy koszty związane z organizacją imprez okolicznościowych i integracyjnych, w przypadku ich sfinansowania ze środków obrotowych, są kosztami uzyskania przychodów z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 515. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1440/RDP/4211/ZM/7985/2007
  Czy przychodem podatkowym w podatku dochodowym od osób prawnych z faktury sprzedaży usług jest wartość sprzedaży netto (roboczo-godziny x stawka godzinowa) czy wartość brutto z podatkiem VAT wpłacanym na konto urzędu w Szwajcarii ?
 516. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD7/033-242/KS/06-469
  Czy zapłata dostawcy zagranicznemu, mającemu siedzibę w Niemczech należności za zakupione licencje do programów komputerowych w celu dalszej ich odsprzedaży w Polsce (bez prawa do ich kopiowania, powielania, modyfikowania, publicznego rozpowszechniania) podlega opodatkowaniu podatkiem u źródła?
 517. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USII/423/2/2007
  Czy opłata za przyłączenie środków trwałych do sieci elektroenergetycznej przedsiębiorstwa sieciowego ma charakter administracyjny i nie stanowi elementu kosztu wytworzenia przyłaczonych składników majątku - wobec powyższego jako koszt pośredni powinna ona obciążyć koszty bieżącej działalności Spółki w roku poniesienia kosztu ?
 518. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG/423-11/06
  1. Czy spółka przekształcona jest uprawniona do kontynuowania odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem zasad amortyzacji stosowanych przez spółkę przekształcaną?2. Czy istnieje konieczność zamknięcia ksiąg rachunkowych podmiotu przekształcanego i otwarcia ksiąg spółki przekształconej oraz, wobec zakończenia roku podatkowego, czy istnieje obowiązekzłożenia deklaracji CIT-8 (wraz z załącznikami) przez spółkę przekształcaną?3. Czy po stronie przekształconej spółki wystąpi prawo do odliczenia strat podatkowych poniesionych przez spółkę przekształconą w okresie poprzedzającym przekształcenie?
 519. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-1/4218-0044/Int./07
  czy majatek przechodzący na skutek podziału Spółki przez rozdzielenie na dwie nowo utworzone spółki będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 520. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD7/033-273-TK/07/06-676
  Czy w świetle art. 21 ust. 1 pkt 1 i 2a oraz art. 26 updop Spółka jest zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego, z tytułu wykonywanych na terenie Austrii i Niemiec na rzecz Spółki przez podmioty zagraniczne usług doradczych i w zakresie najmu?
 521. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD7/033-236-PD/07/2870-06
  Czy należności wypłacane za prawo do użytkowania oprogramowania komputerowego w świetle umowy polsko-brytyjskiej nie są należnościami licencyjnymi i w związku z tym nie ma obowiązku pobrania podatku u źródła?
 522. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO1/423-72/06/3727/07
  Zapytanie Spółki: czy w opisanej sytuacji nieodpłatnego użytkowania maszyn wykorzystywanych przez Wnioskodawcę na potrzeby właściciela (angielskiego kontrahenta) powstanie obowiązek w podatku dochodowym od osób prawnych, jak stanowi art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych tj. z tytułu wartości otrzymanych nieodpłatnych świadczeń.
 523. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDIII-423/116/6/7/06/07
  Czy wydatki związane z eksploatacją samolotu, który będzie wykorzystywany na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółki oraz odpisy amortyzacyjne w wysokości 14% od jego wartości będą stanowiły koszty uzyskania przychodów Spółki?
 524. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-348/06/AJ
  Czy przychodem będzie w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy leasingu, cena sprzedaży nieruchomości, a kosztem uzyskania przychodu kwota odpowiadająca wartości netto (cena zakupu pomniejszona o odpisy amortyzacyjne)?
 525. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD7/933-223-PD/06/MB7-2792
  Czy płatności związane z przekazaniem praw do programów komputerowych wchodzą w zakres pojęcia należności licencyjnych?
 526. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/206/06/AG
  dotyczy ustalenia momentu powstania przychodu w postaci odszkodowania w wysokości sumy niezapłaconych rat leasingowych należnych finansującemu po rozwiązaniu umowy leasingu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).
 527. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-III/423-KK-I-OP-1/2007
  Pytanie dotyczy:? możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, zarachowanych uprzednio jako przychody należne, których nieściągalność została udokumentowana protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od kwoty wierzytelności oraz ? momentu zarachowania tych wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów.
 528. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1443ZPD/41/415/1/07GR
  Czy wymagane jest złozenie deklaracji CIT w przypadku sprzedaży w drodze przetargu używanej nieruchomości zabudowanej a kwota uzyskana ze sprzedaży jest w całości przeznaczona na budowę wielorodzinnego budynku mieszka;nego na wynajem ?
 529. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-2/4218-5/06/07/Int.
  Czy z punktu widzenia ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), zwanej dalej updop, prawidłowe jest postępowanie Spółki, która po uzyskaniu od kontrahenta informacji dotyczącej momentu otrzymania przez niego należności z Rosji za sprzedane towary (w USD), wystawia korektę pierwotnej faktury (na skutek zmiany ceny) i skutki skorygowania faktury (podwyższenie lub obniżenie przychodu) rozpoznaje w miesiącu wystawienia faktury korygującej ?
 530. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO1/423-109/06/1417/07
  Zapytanie dotyczy rozstrzygnięcia kwestii czy w przypadku umorzenia przez Bank podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą odsetek od kredytu powstanie u tego podmiotu przychód?
 531. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD7/033-222/ML/06/MB7-2552
  1. Czy Spółka podlega obowiązkowi podatkowemu w Niemczech?2. Czy na kontrahencie niemieckim ciąży obowiązek pobrania podatku z należności brutto i odprowadzenia go do niemieckiego urzędu podatkowego?3. W jakiej stawce kontrahent niemiecki powinien pobrać podatek?4. Czy zapłacony w Niemczech podatek z tytułu należności licencyjnych w całości podlega odliczeniu od podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce?5. Jaki dokument daje Spółce X prawo do skorzystania z takiego odliczenia?6. Kiedy można dokonać odliczenia zapłaconego podatku w Niemczech, jeżeli Spółka X w danym roku podatkowym ponosi stratę z działalności gospodarczej?7. Od jakiej daty wstecz kontrahent niemiecki może mieć wobec Spółki X roszczenia odnośnie do zapłacenia omawianego podatku?
 532. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PB-RI-PDP/423-287/P/371/06/MK/139521
  Czy przekazując nieruchomość właścicielom i wypłacając im kwoty wynikające z końcowego rozliczenia tych nieruchomości Wnioskodawca zobowiązany jest do powiadomienia właściwego urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, adresu siedziby podatnika?
 533. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PB-RI-PDP/423-286/P/370/06/MK/139581
  Czy Wnioskodawca jako zarządca nieruchomości będących własnością osób fizycznych lub prawnych, zarządzając tymi nieruchomościami bez zlecenia powinien uzyskane przychody i poniesione koszty na nieruchomościach ująć w swoich deklaracjach podatkowych?
 534. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 423/1/23/PD/4-2/06
  Czy ustalona przez podatnika 2,5% podatkowa stawka amortyzacyjna dla wybudowanego we własnym zakresie budynku biurowego jest prawidłowa?
 535. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OP/423-7/2006
  Czy nabycie udziałów własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia jest czynnością objętą podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 536. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/183/06/JRS
  Dotyczy ustalenia stawki amortyzacyjnej środka trwałego stanowiącego centrale klimatyzacyjne w świetle art. 16i ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).
 537. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-40-2/MM/06
  Czy w przypadku zbycia udziałów na rzecz spółki "X", w której Jednostka jest udziałowcem celem ich umorzenia bez wypłaty przez nią wynagrodzenia nie wystąpi przychód zgodnie z brzmieniem art. 10 ust. 1 ustawy?
 538. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/4218-0022/06
  Czy równowartość dochodu odpowiadająca wydatkom nieuznanym za koszt uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podlega zwolnieniu od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 33 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 539. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-III/423-175/14/1/06
  Czy kwoty pobierane od najemców lokali spółdzielczych na poczet przyszłych kosztów termomodernizacji budynków stanowią przychody Spółdzielni dla celów podatku dochodowego od osób prawnych?
 540. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD7/033-197/ML/KS/06-306
  Czy skapitalizowane odsetki od kredytów (pożyczek) są dla pożyczkodawcy, mającego siedzibę w Austrii lub w Niemczech, dochodem podlegającym opodatkowaniu w Polsce podatkiem u źródła?
 541. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-128/06/81256
  Pytanie podatnika dotyczy możliwości zakwalifikowania kosztów inwestycji, poniesionych np. w formie kompensaty, do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną w rozumieniu § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie KSSE.
 542. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 59/06
  1. Jeżeli sąd administracyjny dokonuje samodzielnie ustaleń odmiennych od ustaleń organów podatkowych to obowiązany jest wziąć pod uwagę cały materiał dowodowy znajdujący się w aktach sprawy, gdyż obliguje go do tego wskazany art. 133 § 1 ustawy p.p.s.a. 2. Art. 141 § 4 ustawy p.p.s.a. określający składniki uzasadnienia wyroku w sformułowaniu "zwięzłe przedstawienie stanu sprawy" nakazuje przyjąć zarówno zwięzły opis tego co działo się w sprawie w postępowaniu przed organami administracji, jak i przedstawienie stanu faktycznego sprawy przyjętego przez sad administracyjny w danej sprawie.
 543. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-143/06/MB
  Pytania Spółki dotyczą:1) konieczności zmiany wartości początkowej środków trwałych ustalonej dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych, wynikającej z umorzenia odsetek, które zostały zaliczone do ich wartości początkowej w momencie przekazania środków trwałych do używania, oraz2)obowiązku rozpoznania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych z tytułu umorzenia odsetek zaliczonych do wartości początkowej środków trwałych.
 544. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP III/423-32/06
  Przedmiotem zapytania podatnika jest kwestia ustalenia, czy wydatki związane z wynajęciem mieszkania dla pracowników Spółki wypełniających swoje obowiązki poza miejscem stałego zamieszkania należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.
 545. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1443ZPD/41/415/29/06/GR
  Czy do zasobów mieszkaniowych zaliczamy wszystkie budynki mieszkalne i niemieszkalne (w tym wbudowane i wolnostojące lokale handlowo - usługowe) jak i związane z nimi grunty oraz prawo wieczystego użytkowania znajdujące się w ewidencji księgowej spółdzielni i mającej odzwierciedlenie w funduszu zasobowym wkładów mieszkaniowych i wkładów budowlanych?
 546. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1443/ZPD/41/415/30/06/GR
  Czy tworzony przez spółdzielnię mieszkaniową fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych, obciążający koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi stanowiącymi mienie spółdzielni, należy naliczyć od wszystkich budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (w tym wbudowane i wolnostojące lokale handlowo-usługowe)?
 547. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-3/423/21/06
  Kiedy powstaje przychód dla celów podatkowych z tytułu sprzedaży lokali mieszkaniowych
 548. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO1/423-121/06/97345
  Zapytanie Spółki dotyczyło: rozstrzygnięcia po jakiej wartości osoba prawna ma wnieść wkład niepieniężny do spółki osobowej w świetle przepisów ustawy PDOP?
 549. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD7/033-296-TK/06-850
  Czy zapłata za najem cystern i wagonów kolejowych firmie z siedzibą w Niemczech stanowi należność licencyjną ?
 550. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.I/3.415-35/2006
  Czy dostarczenie energii cieplnej dla budynku przy ulicy 3 jest zakupem dla Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej, a dla Wspólnoty Mieszkaniowej sprzedażą i czy winno być udokumentowane rachunkiem ?
 551. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD7/033-221-SR/06-427
  Czy należności czeskiego teatru wypłacone przez Wnioskodawcę w związku z działalnością artystyczną wykonaną w Polsce podlegają opodatkowaniu w Polsce ?Czy słowo "może" w kontekście art. 17. ust. 2 umowy o upo między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej oznacza "musi" pobrać podatek?
 552. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDIII/77618/22/06
  W przedłożonym wniosku Fundacja informuje, iż jest organizacją pożytku publicznego i od początku swojej działalności nie prowadzi działalności gospodarczej. Ponadto Fundacja wskazuje, że dnia 31.03.2005 r. złożyła oświadczenie, iż nie prowadzi działalności gospodarczej. Podatnik informuje również, iż dnia 28 sierpnia 2006 r. Zarząd Fundacji uchwalił zmianę Statutu o wprowadzeniu działalności gospodarczej, który to zapis został ujawniony wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 16 października 2006 r. Jednocześnie Fundacja wskazała, iż do dnia 20 listopada 2006 r. nie uzyskała przychodu z tytułu działalności gospodarczej. W związku z powyższym Fundacja zwróciła się z zapytaniem czy miała obowiązek składania deklaracji miesięcznych CIT-2 według stanu prawnego na dzień 31 października 2006 r. do dnia 20 listopada 2006 r. Fundacja stoi na stanowisku, iż na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 1992 Nr 21 poz. 86 z późn. zm.) nie miała obowiązku składania deklaracji miesięcznych CIT-2 do dnia 20 listopada 2006 r.
 553. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPZ/423/36/06/IK
  Czy Spółka występująca jako podmiot pośredniczący jedynie w procesie udostępnienia przychodu objętego obowiązkiem poboru podatku zryczałtowanego (agent emisji) jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od odsetek (dyskonta) z dłużnych papierów wartościowych ?
 554. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD7-033-200/TK/06-MB7-1774
  Czy opłaty licencyjne ponoszone przez Spółkę na rzecz rezydenta amerykańskiego stanowią należności licencyjne czy należy je uznać za zyski przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 8 ust. 1 umowy polsko-amerykańskiej?
 555. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/415/115/06/BM
  Czy spółka prawidłowo postępuje zaliczając różnice kursowe powstałe w momencie spłaty raty kredytowej wyrażanej w walucie obcej do przychodów podatkowych bądź kosztów uzyskania przychodów? Kredyt został udzielony w złotych polskich i przewalutowany na kredyt w frankach szwajcarskich po kursie wynegocjowanym z bankiem.
 556. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-III/423-164/13/1/06
  Czy dla uznania wydatków z tytułu zwrotu pracownikowi kosztów używania prywatnego telefonu do celów służbowych za koszty uzyskania przychodów Spółki, wystarczy złożony przez pracownika wniosek wraz zapłaconą fakturą VAT, czy też konieczne jest sporządzenie na podstawie bilingu wykazu rozmów przeprowadzonych w imieniu Spółki?
 557. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/SOI/423-26/06/DW
  Czy prawidłowa jest interpretacja przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych prowadząca do wniosku, że Bank ma możliwość uznania za koszty uzyskania przychodów wartości wymagalnych a nieściągalnych kredytów oraz strat z tytułu udzielonych po 1 stycznia 1997r. gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów i pożyczek, których nieściągalność została udokumentowana, zarówno w roku udokumentowania nieściągalności, jak i w kolejnych latach podatkowych, aż do momentu przedawnienia tych wierzytelności?
 558. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/SOI/423-28/06/DW
  czy zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych związana z przejęciem portfela ubezpieczeń w ramach umowy sprzedaży przedsiębiorstwa powinna zostać rozpoznana w rachunku podatkowym, a więc mieć wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego Spółki za 2004r, pomimo, iż zgodnie z przepisami o rachunkowości nie wpłynęła na zmianę wyniku księgowego Spółki?
 559. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/SOI/423-27/06/DW
  Czy przekształcenie stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na dzień sporządzenia bilansu otwarcia (01.01.2004r) wynikające z przepisów prawa o rachunkowości wpływa na podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 560. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423/27/06/AN
  Czy objęcie przez Spółkę z o.o. akcji w kapitale zakładowym spółki komandytowo-akcyjnej, które to akcje zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci nieruchomości będzie powodowało powstanie w Spółce z o.o. przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 561. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-1/4210-25/Int./06
  Czy zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z wyborem i działalnością rady pracowników oraz kosztów związanych z wykonywaniem ekspertyz dla potrzeb rady pracowników jest prawidłowe ?
 562. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPZ/423/34/06/TG
  - czy wynagrodzenie płatnika może zostać potrącone przez Bank w dowolnym momencie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczenia płatnika o zapłatę wynagrodzenia, o którym mowa w art. 28 Ordynacji podatkowej, - czy wynagrodzenie płatnika może zostać potrącone przez płatnika z dowolnej wpłaty podatków pobranych od jakiegokolwiek podatnika dokonywanej przez tego płatnika,- czy wynagrodzenie płatnika przysługuje również od części podatku wpłaconej w terminie określonym w odrębnych przepisach, nie przysługuje natomiast od części podatku wpłaconej po terminie, - czy w przypadku nadpłaty (podatek pobrany nienależnie bądź w wysokości wyższej od należnej) wynagrodzenie płatnika podlega zwrotowi wraz z należnymi odsetkami za zwłokę
 563. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD7/033-195-ML/06/325
  1. Czy zapłacone odsetki z tytułu kredytu obrotowego udzielonego w rachunku bieżącym za granicą, przy wykorzystaniu części środków w kraju, kwalifikują się, zgodnie z art. 21 updop, do przychodów z tytułu odsetek uzyskanych w Polsce? 2. Czy w przypadku zakwalifikowania tych odsetek do przychodów (o których mowa w pytaniu nr 1), należy zgodnie z art. 26 updop, pobierać zryczałtowany podatek od dochodu uzyskanego przez nierezydenta z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania?
 564. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-127/06/AB/1
  czy opisany szczegółowo zorganizowany zespół składników majątkowych, będący przedmiotem aportu, stanowi przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 4a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 565. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB II/423/10/06
  Czy przy sprzedaży gruntu kosztami uzyskania przychodów jest jego wartość początkowa, a przy sprzedaży budynków i budowli ich wartość początkowa pomniejszona o sumę odpisó amortyzacyjnych ?
 566. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB II/423/11/06
  Czy można zwolnić z podatku dochodoewgo od osób prawnych zysk ze sprzedaży środka trwałego wniesionego aportem, jeżeli przeznaczy się go na podwyższenie kapitału zapasowego ?
 567. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/423-27/06/PK
  Czy kapitalizacja odsetek jest równoznaczna z ich wypłatą w rzumieniu ustawy o CT?
 568. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-97/06/76607
  Pytanie podatnika dotyczy możliwości uznania za wydatek kwalifikujący się do objęcia pomocą kosztów inwestycji, za które zapłata została dokonana w formie potrącenia wzajemnych należności.
 569. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/423/244/13/EG/06
  Czy przekazanie do "C" majątku "A" pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli (tj. udziałów w "B"), na podstawie art. 286 § 1 i 2 KSH wiąże sie z koniecznością zapłaty przez Spółkę jako płatnika lub podatnika podatku dochodowego, a w szczególności tzw. podatku pobieranego u źródła z tytułu dochodów/przychodów, osiągniętych na terytorium RP przez "C".
 570. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD7-033-320/TK/06-1089
  Czy opłaty licencyjne za zakup oprogramowania ponoszone przez Spółkę na rzecz rezydenta amerykańskiego stanowią należności licencyjne i w związku z tym czy będzie zobowiązana do pobrania od należności zryczałtowanego podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 571. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUS.PO/423/18/GG/2006
  1. W którym momencie powstaną przychody będące podstawą opodatkowania i koszty uzyskania przychodów od środków zgromadzonych na rachunku maklerskim i pieniężnym? 2. Czy pobierana opłata za zarządzanie portfelem instrumentów finansowych jest kosztem uzyskania przychodów w okresie za który jest pobierana, czy też zmniejsza Czy należna dywidenda w kwocie brutto jest przychodem podatkowym? 3. Czy zapłacony przez płatnika podatek od wypłaconych dywidend podlega odliczeniu od podatku dochodowego ustalonego na zasadach ogólnych? 4. W którym momencie dywidenda wpływająca do porfela instrumentów stanowi koszt uzyskania przychodu? 5. Jak ustala się przychody i koszty uzyskania przychodu w przypadku częściowej wypłaty środków z portfela instrumentów finansowych?
 572. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/423-32/06/MM
  Jaki kurs walut nalezy stosować przy wypełnianiu CIT-10?
 573. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD7/033-182/ML/06/234
  czy płacąc za dzierżawę maszyny klejącej Spółka powinna pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat oraz jeżeli na Spółce ciąży taki obowiązek, to w jakiej wysokości powinna pobierać zryczałtowany podatek nie posiadając certyfikatu rezydencji podatkowej firmy z Niemiec, a w jakiej wysokości po uzyskaniu tego certyfikatu?
 574. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO1/423-120/06/91835
  Zapytanie Spółki dotyczyło: rozstrzygnięcia w jaki sposób wycenić udział, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy PDOP, a który stanowi podstawę przypisania wspólnikom przychodów z udziału w spółce niebędącej osobą prawną?
 575. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/423-28/06/PK
  Czy w wyniku przekształćenia sp. z o.o. w S.A. powstanie dla udziałowców przychód w CIT?
 576. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD III 423-19/73042/06
  W przedłożonym wniosku Fundacja informuje, iż jest organizacją pożytku publicznego i od początku swojej działalności nie prowadzi działalności gospodarczej, dodaje ponadto, że dnia 31.03.2005 r. złożyła oświadczenie, iż nie prowadzi działalności gospodarczej a całość przychodów Fundacji będzie przeznaczona na realizację celów statutowych. W związku z powyższym Fundacja zwróciła się z zapytaniem czy ma obowiązek składania miesięcznych deklaracji CIT-2 w roku podatkowym 2006.Podmiot stoi na stanowisku, iż na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 1992 Nr 21 poz. 86 z późn. zm.) oraz złożonego oświadczenia nie ma obowiązku składania deklaracji miesięcznych CIT-2.
 577. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USII/443/2/06
  Jednostka zwróciła się z zapytaniem, czy kwota dotacji w momencie wpływu na konto firmy stanowić będzie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym i ewentualnie VAT.
 578. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD7/033-298-TK/06-824
  Czy Spółka jest zobligowana do potrącania zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłat należności z tytułu odsetek od udzielonej pożyczki przez udziałowca mającego siedzibę w Holandii?
 579. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/730/KDO/423/5/06/JŻ
  W związku z powyższym stanem faktycznym zwracamy się z zapytaniem czy zrealizowane ujemne różnice kursowe rozksięgowane prawidłowo w księgach 2005r dla celów podatkowych powinny być uwzględnione w rocznym zeznaniu podatkowym za 2004r ?
 580. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-2/4210-27/06/Int.
  Czy słusznie Spółka przyjęła, iż pod pojęciem "pożyczka" użytym w przepisie art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy rozumieć pożyczkę, od której dokonana została zapłata odsetek i w związku z tym w celu określenia części, w jakiej pożyczka przekracza wartość zadłużenia, porównać należy wartość pożyczek, od których spłacono w danym dniu odsetki z wartością równą trzykrotności kapitału zakładowego na dzień zapłaty odsetek?
 581. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-330/06/MC
  Czy Spółka, która została objęta Specjalną strefą Ekonomiczną i zobowiązała się do poniesienia w ciągu kilku lat wydatków inwestycyjnych, od momentu kiedy poniosła pierwszy niewielki wydatek inwestycyjny na monitoring hali produkcyjnej, uzyskała w ten sposób uprawnienie do zastosowania zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych do wysokości limitu określonego iloczynem poniesionych i kwalifikowanych nakładów inwestycyjnych oraz współczynnika intensywności pomocy regionalnej?
 582. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO1/423-93/06/79967
  Czy nagrody otrzymane przez pracowników uczestniczących w organizowanych przez Spółkę zawodach sportowych w bowlingu, będą stanowić koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 583. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/423-0046/06
  Jak zaliczyć wydatki poniesione na sfinansowanie zadań Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL - Partnerstwa Na Rzecz Rozwoju "Na Fali", jeśli Spółka nie otrzymała środków unijnych - do dnia sporządzenia wniosku - równoważących koszty Spółki i jaki ma to wpływ na podatek dochodowy od osób prawnych zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 584. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-124/06/AB
  1)czy wartość otrzymanych udziałów, względnie nadwyżka wartości udziałów Spółek Y Sp. z o.o. i Z Sp. z o.o. wniesionych jako wkład niepieniężny do Spółki ponad wartość nominalną wydanych udziałów i przekazana na kapitał zapasowy, stanowią dla Spółki przychód podlegający opodatkowaniu; 2)czy połączenie w/w Spółek poprzez przejęcie powoduje u Podatnika, jako Spółki przejmującej, powstanie dochodu podlegającego opodatkowaniu.
 585. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD7/033-149/SR/06-1723
  czy w świetle zawartych pomiędzy Rzeczypospolitą Polską a odpowiednio Republiką Austrii, Królestwem Belgii, Republiką Federalną Niemiec umów o unikaniu podwójnego opodatkowania - depozyty międzybankowe mieszczą się w pojęciu "pożyczki dowolnego rodzaju" i tym samym, Bank X nie będzie zobowiązany do poboru podatku u źródła z tytułu depozytów wniesionych do Banku X przez banki zagraniczne mające siedzibę w ww. krajach ??
 586. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/423/PDOP-440/498/JS/06
  Jaką wartość należy przyjąć jako podstawę amortyzacji podatkowej?
 587. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1430/ND/415/5/06/UB
  Wspólnota Gruntowa zawarła umowę dzierżawy nieruchomości. Zgodnie z umową wydzierżawiający na własny koszt doprowadził do wydzierżawianej nieruchomości przyłącza wodne i energetyczne. Wnioskodawca pyta czy powinien rozliczać dochody uzyskane z dzierżawy zgodnie z ustawą o rachunkowości , a poniesione koszty zaliczać do kosztów uzyskania przychodów ?
 588. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD7-PB4-6/033-01162-155/PD/06/6272
  czy wynagrodzenie dotyczące opłat za korzystanie z oprogramowania komputerowego będzie podlegać opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych ?
 589. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO1/423-61/06/84982
  Czy w sytuacji, gdy Spółka będzie zmuszona skorzystać z upoważnienia przemiennego i zwolni się z jedynego świadczenia jakim jest złożenie oferty nabycia transzy Akcji, poprzez wypłatę na rzecz osoby objętej Programem Motywacyjnym kwoty stanowiącej równowartość Akcji, będzie mogła w/w wydatek zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.
 590. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/692/WD/423/85/06/ES
  Czy odnośnie do transakcji sprzedaży i zakupu praw emisyjnych Spółka może stosować ich pierwotną cenę nabycia 0, zz PLN wynikającą z rozporządzenia za jedno uprawnienie, czy powinna stosować cenę rynkową?
 591. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-86/06/69121
  Pytanie podatnika dotyczy braku obowiązku wykazywania przychodów w wysokości wartości wyświadczonych lub otrzymanych nieodpłatnych świadczeń w związku z zawartą umową cash poolingu.
 592. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-207/06
  Czy dla zaliczenia samochodu do kategorii samochodów osobowych konieczne jest zaistnienie łącznie obydwu przesłanek wynikających z art. 16 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (brak homologacji jako samochód inny niż osobowy oraz dopuszczalna ładowność do 500 kg), czy wystarczy spełnienie jednej z tych przesłanek?
 593. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO1/423-70/06/82268
  Wnioskodawca w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji, poniósł wydatki z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, opłat sądowych oraz wypłaty wynagrodzenia dla notariusza. Wydatki te Spółka pokryła z kosztów bieżących. Zapytanie Spółki dotyczy możliwości uznania przedmiotowych wydatków za koszty uzyskania przychodów,w w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatu dochodowym od osób prawnych.
 594. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD7/PB4-6/033-01129-145/PD/06-1657
  Jak będą kwalifikowane płatności za zakup oprogramowania komputerowego oraz za usługi serwisowania oprogramowania ? czy można zaliczyć je do płatności licencyjnych, czy też do "zysków z przedsiębiorstwa" ?
 595. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD7-033-283/ML/06/1587
  czy ponoszone na rzecz PODMIOTU X z siedzibą w USA opłaty stanowią należność licencyjną oraz czy powinno pobierać 10% podatku u źródła ?
 596. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZB/432-2/2006
  Pytanie dotyczy obowiązku sporządzenia i przekazania do urzędu skarbowego zeznania CIT-8 wraz z bilansem i uchwałą w przypadku zmian w strukturze organizacyjnej jednostki polegających na włączeniu w strukturę innej jednostki.
 597. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD7-033-136/ML/06/5656
  czy dywidenda wypłacana przez spółkę z siedziba w Luksemburgu będzie podlegała opodatkowaniu w Polsce ?
 598. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD7-033-154/KA/06/1680
  czy Spółka jest zobowiązana każdorazowo potrącić zryczałtowany podatek dochodowy z wypłacanego czynszu za wydzierżawioną koparkę od rezydenta niemieckiego ?
 599. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD7-033-138/TK/06/5471
  Czy opłaty licencyjne ponoszone przez Spółkę na rzecz rezydenta amerykańskiego stanowią należności licencyjne czy należy je uznać za zyski przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 8 ust. 1 umowy polsko-amerykańskiej?
 600. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/423/1/0/06
  Czy od dochodu z tytułu przekazania przez Spółkę z o.o. właścicielowi tj. Gminie Miejskiej budynków w zamian za umorzenie udziałów Spółka jako płatnik powinna naliczyć i odprowadzić 19% podatek dochodowy?
 601. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-105/06/67457
  Pytanie podatnika dotyczy prawa do zmiany wartości miesięcznej amortyzacji i zaliczenia jej w całości w koszty uzyskania przychodów przypadku zmiany przeznaczenia samochodu z ciężarowego na osobowy oraz obowiązku sporządzenia korekt w deklaracji CIT-2 i CIT-8 w zakresie zmiany podstawy opodatkowania w przypadku obowiązku korekty podatku VAT.
 602. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD7-033-146/KA/06/1751
  czy powstaje obowiązek pobrania podatku dochodowego przez płatnika w Polsce w wysokości 5% z uwagi na wypożyczonie maszyny rolniczej od kontrahenta z Danii ?
 603. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO1/423-69/06/79960
  Czy kapitalizacja odsetek (tj. ich dopisania do kwoty głównej pożyczki) powoduje powstanie obowiązku w zakresie pobrania podatku "u źródła", o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ponadto czy konwersja pożyczki na kapitał zakładowy Spółki spowoduje obowiązek w zakresie pobrania podatku "u źródła", o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy PDOP. Jeżeli tak to w jakiej części tj. w części dotyczącej odsetek naliczonych a niezapłaconych na dzień konwersji, czy też w przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie pierwsze, również w części w jakiej kwota główna pożyczki składa się z uprzednio skapitalizowanych odsetek.
 604. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO1/423-67/06/81287
  Zapytanie Spółki dotyczyło: rozstrzygnięcia czy w sytuacji dobrowolnego, odpłatnego umorzenia akcji wynagrodzenie ustalone dla zbywcy w wysokości wydatków poniesionych przez niego uprzednio na objecie umarzanych akcji będzie kwestionowane przez organy podatkowe na podstawie art. 14 ust. 1-3 ustawy PDOP?
 605. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD7/PB4-033-01112-140/PD/06-1609
  Czy ponoszone przez Spółkę opłaty na rzecz firmy X z Austrii mieszczą się w definicji należności licencyjnych zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską i Austrią ?
 606. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD III/423/1/182/06
  Czy wartość zużytych składników rzeczowych otrzymanych w formie darowizny jest kosztem uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 607. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD7/033-156/SR/06-6410
  Czy ma zastosowanie art. 12 umowy polsko-maltańskiej przy opłatach z tytułu licencji w zakresie korzystania z wzorów użytkowych określonych w formie prowizyjnej
 608. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/423-19/06/PK
  Czy dochód otrzymany przez szwajcarską spółkę w postaci należności licencyjnych podlega opodatkowaniu w sytuacji gdy wypłacający i ta spółka mają wspólnego 100% udziałowca?
 609. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/128/PDI-423/10-2/2006
  Czy istnieje konieczność zamknięcia ksiąg rachunkowych Spółki przejmującej na dzień przed zarejestrowaniem połączenia przez Sąd rejestrowy oraz otwarcia ksiąg Spółki przejmującej po połączeniu ?
 610. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-90/06/65283
  Pytanie podatnika dotyczy ustalenia kosztów uzyskania przychodów przy sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa uprzednio nabytej w drodze aportu za akcje Spółki.
 611. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD7-033-131/ML/06-1468
  czy od prowizji agencyjnej płaconej agentowi będącemu osobą prawną, mającemu siedzibę w Japonii, nie posiadającemu oddziałów oraz filii na terenie Polski i regulującemu podatki w japońskim urzędzie skarbowym Spółka winna pobrać podatek w wyskości 20% ?
 612. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P1-D-423-17/06
  Czy spółka ma obowiazek składać deklaracje CIT-2 w sytuacji, gdy prowadzi działalność rolniczą i pozarolniczą? Czy dochody z działalności pozarolniczej będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w sytuacji przeznaczenia ich na działalność rolniczą?
 613. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD7/033-240-SR/06/5003
  czy art. 11 ust. 3 umowy polsko-kanadyjskiej stosuje się do wypłacanych przez wnioskodawcę dochodów zawartej umowy kredytowej
 614. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO1/423-58/06/75390
  Spółka zorganizowała dla pracowników imprezę sportowo-rekreacyjną, która została sfinansowana ze srodków obrotowych (nie z ZFŚS). Poniesione koszty obejmowały wydatki na posiłki dla uczestników, przejazd wynajętym autobusem uczestników, organizację zajęć i zawodów sportowych, organizację wieczoru tanecznego. Zapytanie Spółki dotyczy możliwości uznania poniesionych wydatków za koszty uzyskania przychodu Spółki?
 615. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-2/4210-21/06/Int
  Czy na spółce - jako płatniku - ciąży obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od uiszczonych okresowo opłat na rzecz firmy niemieckiej za prawo do korzystania z oprogramowania komputerowego ?
 616. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/23-7/MG/06
  Czy Jednostka może dokonać odliczenia darowizny w postaci miału przekazanego dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w 2005 i w 2006r.? orazCzy Spółka przekazując darowiznę musi uzyskać w ciagu dwóch lat sprawozdanie od Specjalnego Ośrodka Wychowawczego, o jej przeznaczeniu na swoją działalność, jeżeli dokanane zostanie odliczenie tejże darowizny od dochodu w granicach 10% limitu?
 617. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-III/423-130/8/1/06
  Czy otrzymane od kontrahentów faktury VAT, na których widnieje nazwa Spółki z o.o. bez cudzysłowia, prawidłowo dokumentują koszty uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, mimo że w Krajowym Rejestrze Sądowym nazwa Spółki ujęta jest w cudzysłów?
 618. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD7-033-108/KA/TK/06-1223
  czy z zapłata za zakup oprogramowania komputerowego wraz z licencją od podmiotów posiadających siedziby w USA, Niemczech i Norwegii jest należnością licencyjną ?
 619. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BP/423-0015/06
  Czy Spółka miała prawo do nienaliczenia podatku dochodowego od osób prawnych od transzy dofinansowania otrzymanej w ramach SPO?
 620. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO1/423-62/06/73485
  Spółka dokonała na rzecz kontrahenta z Niemiec wypłaty należności o których mowa w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W załączeniu do pisma Spółka przedłożyła kserokopię" dowodu wpisu przedsiębiorcy płacącego podatki" dla spółki niemieckiej, zarówno w wersji oryginalnej t. j. w języku niemieckim jak i tłumaczenie na język polski. Załączony dokument jest dowodem wpisu przedsiębiorcy płacącego podatki dla niemieckiej spółki X, wydany przez niemiecki urząd finansowy. Zaświadczenie z ważnością na okres roczny od daty jego wystawienia tj. dnia 28.06.2006 roku, służy wyłącznie do wykazania zapisu przedsiębiorcy płacącego podatki dla przedłożenia w postępowaniu o zapłatę podatku obrotowego w innych państwach. Urząd finansowy zaświadcza, że spółka X zamieszkuje na stałe w Niemczech i jest zarejestrowana pod odpowiednim numerem podatkowym. Spółka zwraca się z zapytaniem czy taki dokument dołączony do wniosku "spełnia ustawowe wymogi "certyfikatu rezydencji" zezwalające w oparciu o ten dokument na pobór 5% podatku, przy wypłacie należności za zakup "know-how" od przedsiębiorcy niemieckiego". Zdaniem Spółki załączony dokument spełnia wymogi certyfikatu rezydencji o którym mowa w art. 26 ustawy pdop, "dowód wpisu przedsiębiorcy płacącego podatki" wydany przez niemiecki urząd finansowy potwierdza rezydencję podatkową danej osoby prawnej podając numer podatkowy pod jakim Firma jest zarejestrowana, ponadto wyznacza czas ważności zaświadczenia.
 621. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BD-P/423-13/06/Z
  Czy złożenie w urzędzie skarbowym aktu notarialnego z umową Spółki, w której określono jedynie czas trwania roku obrotowego (od 1 marca danego roku do ostatniego dnia lutego roku następnego), przy braku zapisów o roku podatkowym, jest równoznaczne z zawiadomieniem organu podatkowego o wyborze roku podatkowego innego niż kalendarzowy?
 622. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/423-42/06/73486
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem dotyczącym sposobu rozliczania transakcji zakupu i odsprzedaży paliwa między podmiotami powiązanymi?
 623. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 498/06
  W rozumieniu § 3 ust. 2 pkt 1 lit b) Rozporządzenia Ministra Finansów z 1997r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nie pozwala na zaliczenie wszystkich kosztów organizacyjnych w tym wydatków poniesionych przez spółkę akcyjna na zagwarantowanie emisji publicznej akcji w kwocie przekraczającej podwyższenie kapitału akcyjnego, do wartości niematerialnych i prawnych.
 624. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-1/423-1-1/06
  Czy czynsz z tytułu najmu, zapłacony w okresie adaptacji lokalu zwiększa nakłady na inwestycję w obcym środku trwałym?
 625. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD7/033-0821-109-SR/06/1248
  W jakiej wysokości należy pobrać i odprowadzić podatek dochodowy od wypłaconej dywidendy na rzecz udziałowca będącego rezydentem w Republice Czeskiej ?
 626. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-3423-11/06
  - czy w świetle obowiązujących przepisów oddział stowarzyszenia wpisany jako samodzielny podmiot do Krajowego Rejestru Sądowego i nie prowadzący działalności gospodarczej ma obowiązek: 1) dokonania zgłoszenia rejestracyjnego celem nadania NIP-u, 2) złożenia oświadczenia w trybie art. 25 ust. 5 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 3) jakie są terminy na dokonanie w/w czynności.
 627. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/2BP/423/Int.93/06
  Spółka X (jest podatnikiem VAT) przejmuje dług Spółki Y (spółka jest podatnikiem VAT). Dług ten powstał w związku z nabyciem przez Spółkę Y od osoby fizycznej w drodze umowy sprzedaży zestawu komputerowego. W/w osoba fizyczna zawarła umowę ze spółką X w wyniku której spółka ta zgodziła się na przejęcie długu spółki Y. Na powyższą czynność zgodę wyraziła spółka Y składając stosowne oświadczenie. Czy czynność nieodpłatnego przejęcia długu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czy podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Czy z tytułu zwolnienia z długu Spółki X przez Spółkę Y powstanie po stronie tej spółki przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 628. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/SOI/423-21/06/DW
  Czy w okresie, gdy środek trwały jest uznawany za przeznaczony do sprzedaży Spółka może dokonywać podatkowych odpisów amortyzacyjnych, stanowiących koszt uzyskania przychodu
 629. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/SOI/423-20/06/BLG
  Czy rezerwy mogą być zaliczone do kosztów podatkowych wyłącznie w momencie uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności, czy też mogą one być uznane za koszty uzyskania przychodów zarówno w roku uprawdopodobnienia nieściągalności, jak i w latach późniejszych?
 630. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO1/423-48/06/70397
  Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 lipca i kończy 30 czerwca roku następnego. W związku z tym, że Podatnik zatrudnia więcej niż 20 osób w przeliczeniu na pełne etaty, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. z 1996 r., Dz. U. Nr 70, poz. 335 ze zm.) tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Spółka dokonuje wpłat na fundusz zgodnie z dyspozycją art. 6 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, tzn:1.w terminie do dnia 31 maja każdego roku wpłaca 75 % równowartości odpisu podstawowego,2.w terminie do dnia 30 września każdego roku wpłaca pozostałe 25% równowartości odpisu podstawowego.Spółka zwraca się z zapytaniem, czy mając na uwadze swój rok obrotowy i przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, kwoty faktycznie wpłacone na rachunek Funduszu we wrześniu danego roku i maju kolejnego roku tj. w okresie tego samego roku obrotowego, stanowią dla podatnika koszty uzyskania przychodów w danym roku obrotowym.
 631. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD7/033-106-SR/06/1161
  czy na wnioskodawcy ciążą obowiązki płatnika z tytułu korzystania z usług doradczych, badań rynku oraz świadczeń o podobnym charakterze, w szczególności usług pośrednictwa i marketingowych na rynkach różnych krajów w szczególności na rynku czeskim, chińskim, rosyjskim, ukraińskim i uzbeckim
 632. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD7/033-99-SR/06/3351
  czy na wnioskodawcy ciążą obowiązki płatnika z tytułu wypłaty wynagrodzenia na rzecz firmy Y, z siedzibą w Belgii; jeżeli tak, to czy w przedmiotowej sprawie jest zobowiązana do odprowadzenia tego podatku i w jakiej wysokości oraz czy na wnioskodacy ciąży jakikolwiek obowiązek informacyjny względem urzędu skarbowego jako na płatniku dochodów firmy Y.
 633. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40RDP/423/ZM/73/2006
  czy faktura wystawiona na podmiot duński stanowi przychód w podatku dochodowym od osób prawnych? czy zapłacony w Szwajcarii podatek VAT stanowi koszt uzyskania przychodów? czy koszt obsługi przedstawiciela podatkowego stanowi koszt uzyskania przychodu?
 634. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD7-033-150/KA/06-1726
  Czy za usługi na rzecz firmy z siedzibą w Szwecji należy potrącić 20% podatku zgodnie z art. 21 updop czy też nie pobierać podatku zgodnie z art. 7 umowy polsko-szwedzkiej ?
 635. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-423/19/06/JW
  Czy kwota 446 669,73 zł będąca kwotą odpłatnego nabycia nieruchomości przy sprzedaży stanowi koszt uzyskania przychodu ?
 636. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-423/20/06/JW
  Jakie znaczenie dla ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynku ma pomniejszenie ceny sprzedaży o kwotę 446.669,73 zł stanowiącą wartość hipoteki ustanowionej na rzecz Skarbu Państwa ?
 637. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-1/06/U
  Czy otrzymana refundacja podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 638. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USII/423/6/06
  - Czy w przypadku powstania okoliczności, które uzasadniałyby uznanie przejętej wierzytelności za nieściągalną można zaliczyć jej wartość netto do kosztów uzyskania przychodów w spółce przejmującej ?- Spółka przejęła wierzytelności wątpliwe, które zostały objęte odpisami aktualizującymi stanowiącymi podatkowy koszt uzyskania przychodów w spółce przejętej. Czy z chwilą ustania przyczyn dokonywania odpisów aktualizujących przez następcę prawnego, odpis należy rozwiązać z przychodem podatkowym i ponownie taką należność zaliczyć do kosztów podatkowych, posiadając odpowiednie udokumentowanie jej nieściągalności ?- Czy rozwiązanie rezerw w spółce przejmującej, które utworzone zostały w spółce przejętej na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości i nie stanowiły wówczas podatkowych kosztów uzyskania przychodów, stanowić będzie dla spółki (następcy prawnego) przychód wolny od podatku ?- Czy niepodatkowe odpisy aktualizujące należności utworzone w spółce przejętej będą wolne od opodatkowania w momencie ich rozwiązania ?
 639. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PB-RI-PDP/423-189/P/222/06/IL/93321 IPB2/423-196/06
  Czy otrzymana dopłata bezpośrednia od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych?
 640. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/630/WD/423/67/06/KŻ
  Czy dotacja otrzymana powinna stanowić przychody opodatkowane czy też jest zwolniona z PDOP? Spółka ujęła tę dotację jako przychód do opodatkowania w momencie uznania rachunku bankowego Spółki, a koszty dotyczące rozliczenia tej dotacji jako koszty stanowiące koszt uzyskania przychodu.-Czy koszt noclegów powinien obciążać koszty Spółki skoro jest to dla Spółki właściwie sprzedaż usług noclegu samemu sobie, i uznawać przychody skoro przychodem jest otrzymana dotacja, z której pokrywane są usługi noclegów uczestników projektu? Zgodnie z księgowaniem Spółki faktura wewnętrzna nie obciąża wyniku finansowego ponieważ koszt netto = przychód. Natomiast VAT naliczony jest kosztem niestanowiącym kosztów uzyskania przychodów.
 641. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPZ/423/28/06/IK
  Czy płatności dokonywane przez Spółkę na rzecz spółki x z siedzibą na Kajmanach, oddział w Szwajcarii, z tytułu realizacji walutowych kontraktów terminowych podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 20 % zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji, czy Spółka dokonując ww. wypłat jest zobowiązana na mocy art. 26 ust 1 powyższej ustawy, jako płatnik, pobrać 20 % zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat ?
 642. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PB-RI-PDP/423-182/P/208/06/IL/93172 IPB2/423-195/06
  Czy w przypadku:- sprzedaży - koszt zakupu sprzedanych materiałów stanowi koszt uzyskania przychodów, a rozwiązanie odpisów aktualizujących w pozostałe przychody operacyjne nie stanowi przychodów podatkowych?- likwidacji - koszt zakupu materiałów (strata) stanowi koszt uzyskania przychodów, a rozwiązanie odpisu aktualizującego w pozostałe przychody operacyjne nie stanowi przychodów dla celów podatkowych, ponieważ w dacie utworzenia go nie stanowił kosztu uzyskania przychodu?
 643. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1442/TW/423-2/BM/06
  Jaką stawkę odpisu amortyzacyjnego powinna zastosować Spółka dla dudynku wybudowanego z własnych środków, zakupionego przed laty jako inwestycję rozpoczętą i usytuowanego na działce nie będącej własnością Spółki ?
 644. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD-I-423/24/1/06
  Czy wydatki poniesione przez spółkę na działalnośc klubów sportowych mających osobowość prawną i licencję sportową, skupiających conajmniej 50 zawodników w tym 30 juniorów stanowią koszty uzyskania przychodów?
 645. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/423/PDOP/293/429/JB/06
  1)czy Spółka postępuje prawidłowo przeliczając uzyskane przychody w walutach obcych z tytułu dostaw wewnątrzwpólnotowych towarów na terenie Unii Europejskiej wg kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia uzyskania przychodu, z tym że za dzień uzyskania przychodu przyjmuje się dzień wystawienia dokumentu potwierdzającego sprzedaż towarów, tj. faktury eksportowej, a nie dzień faktycznego wystąpienia towaru poza granice Unii Europejskiej lub dostarczenia towaru na terenie Unii Europejskiej i tak ustalony dochód stanowi podstawę do ustalania wysokości należnych zobowiązań podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych ?2)czy Spółka postępuje prawidłowo dokonując naliczenia różnic kursowych pod datą uzyskania faktycznej zapłaty na rachunek bankowy za sprzedane towary handlowe, które to różnice powiększają lub pomniejszają przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, a przedmiotowe różnice kursowe są wyliczane w ten sposób, że wynikają one z ponownego ustalenia wartości sprzedanych towarów w oparciu o kurs kupna danej waluty w banku, w którym Spółka posiada rachunek bankowy z dnia faktycznego otrzymania zapłaty za sprzedany towar handlowy, oraz porównania z wartością przychodu ustaloną na dzień wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż towarów, policzoną wg kursów średnich?3)czy Spółka postępuje prawidłowo nie zaliczając do przychodów różnic kursowych (dodatnie różnice) lub też nie zmniejszając przychodów do opodatkowania (ujemne różnice) jeżeli kontrahent za wyeksportowany towar na terenie Unii Europejskiej zapłaci gotówką w kasie Spółki. Strona nadmienia, iż przedmiotowe zapłaty dotyczą jedynie transakcji w kwotach nie przekraczających 15.000EURO ?
 646. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-116/CIT/06
  Czy wpłaty otrzymane przez Oddział spółki zagranicznej w Polsce od zagranicznej jednostki macierzystej na pokrycie bieżących kosztów utrzymania Oddziału są wolne od podatku dochodowego?
 647. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/RDP/4211/72/BS/2006
  Czy odsetki od pożyczek zaciągniętych przez Sp. z o. o. "A" na nabycie udziałów w Sp. z o. o. "B" mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, w momencie ich zapłaty, zarówno w okresie przed połączeniem, jak i po połączeniu obu spółek?
 648. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-III/423-100/06/1/06
  Czy zaliczki wpłacane przez członków Spółdzielni Mieszkaniowej na poczet uzupełnienia wkładów mieszkaniowych lub budowlanych tytułem pokrycia kosztów termomodernizacji budynków, stanowią przychody Spółdzielni dla celów podatku dochodowego od osób prawnych?
 649. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/423-6/MG/06
  Czy otrzymanie darowizny w formie środków trwałych stanowi przychód w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych a dokonane odpisy amortyzacyjne od tych darowizn stanowią koszty uzyskania przychodów? Czy otrzymanie darowizny w formie gotówki oraz materiałów medycznych (np.leków) stanowi przychód oraz czy ich zużycie stanowi koszt uzyskania przychodów?
 650. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/423-5/1/MG/06
  Czy Jednostka może przychody za ciepło zapłacone przed terminem tj. z faktur z miesiąca XII 2005, z terminem płatności na styczeń 2006r., zapłacone w grudniu 2005r. zaliczyć do przychodów podatkowych roku 2005 przyporządkowując im odpowiednio koszty bezpośrednie zgodnie z udziałem procentowym sprzedaży za ciepło zapłacone w grudniu 2005r. (usługa wykonana w grudniu 2005r.) do sprzedaży za ciepło ogółem w miesiącu grudniu 2005r.?
 651. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I-423/16/06
  Czy w sytuacji uzyskania przychodu zwolnionego na podstawie art. 17 ust. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 202, poz. 1957), w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu województwa do ceny biletów z tytułu stosowania ulg ustawowych, ze względu na brak możliwości przyporządkowania kosztów do tego przychodu zwolnionego, będzie miała zastosowanie zasada określona w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 652. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PD-4230Z-70/06/KK
  Czy przepisy podatkowe zezwalają na odliczenie straty ustalonej na podstawie innych obowiązujących dokumentów rozliczeniowych, np. obowiązującego firmę sprawozdania budżetowego RB-30 za 2001rok
 653. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO1/423-17/06/64353
  Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów podatek od nieruchomości od gruntu, który obecnie nie jest wykorzystywany w działalności gospodarczej?
 654. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423-9/06
  Czy w celu określenia przychodów i kosztów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych należy stosować zasady określone w ustawie o rachunkowości ?
 655. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423-8/06
  Możliwość zaliczenia paliwa zakupionego do skutera w koszty działalności.
 656. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO1/423-41/06/70811
  Czy można zaliczyć do kosztów reklamy publicznej przekazane nieodpłatnie swoim dystrybutorom (hurtownią) wyroby własnej produkcji na cele reklamowe?
 657. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-67/06/52130
  Pytanie podatnika dotyczy konieczności wyodrębnienia organizacyjnego działalności prowadzonej na terenie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej oraz biura w Warszawie.
 658. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPZ/423/24/06/IK
  Czy na Banku, pełniącym rolę Agenta płatniczego, wypłacającego odsetki od dłużnych papierów wartościowych (obligacji), emitowanych przez inne podmioty, ciąży obowiązek płatnika w rozumieniu art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 659. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/PB4/033-186-PD/06-608
  Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie art. 11 umowy z dnia 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz.U. z 2005 r., Nr 12, poz. 90; dalej: umowa polsko-niemiecka),Minister Finansów uznaje za nieprawidłowe stanowisko Spółki przedstawione we wniosku w sprawie dotyczącej opodatkowania dochodów uzyskiwanych w Polsce przez podmiot zagraniczny z tytułu należności licencyjnych.
  Do Naczelnika Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek Spółki o wydanie pisemnej interpretacji w indywidualnej sprawie w zakresie postanowie ...
 660. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40-DP/4211/HK/71/2006
  czy korzystanie ze sprzętu komputerowego użyczonego nieodpłatnie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w celu realizacji zawartej umowy jest przychodem podatkowym
 661. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-7/06
  zapytaniem dot. obowiązku prowadzenia przez Wspólnotę Mieszkaniową ksiąg rachunkowych lub możliwości prowadzenia innej uproszczonej ewidencji podatkowej.
 662. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO1/423-37/06/62747
  Czy różnice od niezapłaconych zobowiązań z tytułu dostawy maszyn i urządzeń, naliczone (niezapłacone) do dnia przekazania środka trwałego do używania, korygują cenę nabycia środka trwałego lub koszt wytworzenia środka trwałego, zgodnie z art. 16g ust. 5 ustawy pdop?
 663. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD7/033-217-SR/06-564
  czy i ewentualnie w jakim zakresie będą opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych na terytorium Polski należności płacone przez wnioskodawcę z tytułu uzyskania certyfikatu
 664. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/423/1/144/06
  Zaliczenie w koszty uzyskania przychodów opłaty administracyjnej ponoszonej w związku z uzyskaniem uprawnień do emisji zanieczyszczeń.
 665. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.PD-I/415-9/MG/06
  Czy ww. przychody z działalności gospodarczej należy uznać jako działalność wytwórczą i opodatkować według stawki ryczałtu w wysokości 5,5 ?
 666. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO1/423-33/06/61859
  Czy urządzenie ustawione na fundamentach posadowionych na obcym gruncie, jest środkiem trwałym Spółki i stanowi fabrycznie nowy środek trwały dla którego można zastosować 30% przyśpieszoną amortyzację, czy też jest to inwestycja w obcym środku trwałym i należy zastosować indywidualną stawkę amortyzacji?
 667. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/SOI/423-17/06/DW
  Czy wydatki z tytułu przejazdu taksówką w celach służbowych, potwierdzone paragonem, mogą - na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
 668. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDPD/423-18/06
  czy do ustalenia wysokości limitu , o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka winna przjmować wydatki bez uwzględnienia zawartego w nich podatku naliczonego, czy też wydatek wraz z podatkiem VAT
 669. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD3-4231-55/06
  Czy w przypadku zatrzymania przez płatnika kwoty zwróconej nadpłaty z tytułu dywidendy wypłaconej akcjonariuszowi, Spółka (płatnik) uzyska nieodpłatne świadczenie w rozumieniu przepisu art. 12 ust 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od os. pr. ?Ponadto Spółka prosi o zajęcie stanowiska czy ww. sytuacja stanowi czynność podlegającą przepisom ustawy o PCC ?
 670. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423/16/06/MB
  Czy cena uzyskana ze sprzedaży akcji własnych jest przychodem podatkowym, a koszty nabycia akcji kosztem uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych ?
 671. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/423/1/138/06
  Czy istnieje możliwość zaliczenia wydatków ponoszonych w związku z nabyciem udziałów (akcji), bez poniesienia których nie byłoby możliwe dokonanie ich zakupu, w poczet kosztów uzyskania przychodu w momencie sprzedaży zakupionych akcji (udziałów)?
 672. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/DD7/033-190-KA/06/466
  czy Społka wypłacając czynsz z tytułu najmu wagonów firmie czeskiej ma obowiązek potrącenia zryczałtowanego podatku dochodowego w wyskości 5% od kwoty netto (kwota bez podatku VAT) czy od kwoty brutto ?
 673. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-11/06/I
  Czy wydatki dokonane z własnych środków w momencie poniesienia mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, skoro wiadomo, że w pewnej (nie znanej w chwili rozliczeń lat 2004 i 2005) części będą zwrócone?
 674. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OP/423/114/80-3/KBU/06
  Czy nieumorzona część środka trwałego (przedmiotowej nieruchomości), wyksięgowanego w momencie sprzedaży, będzie stanowić koszt uzyskania przychodu przy ustalaniu podstawy opodatkowania należnego podatku dochodowego od osób prawnych?
 675. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/415/68/06/BM
  Czy prowizje, które będzie zobowiązana zapłacić Spółka za zawarcie umowy leasingu podwyższają wartość początkowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (proporcjonalnie do udziału w wartości przedsiębiorstwa), czy też powinny być potraktowane jako element dodatniej wartości firmy (opłata ponad wartość nabywanych aktywów), czy też podobnie jak część odsetkowa, stanowią one koszt podatkowy w chwili ich poniesienia? Czy kwota, która będzie zobowiązana zapłacić Spółka w części przekraczającej łączną wartość przedsiębiorstwa wykazana w księgach spółki leasingowej (zaprezentowana w przeddzień zawarcia umowy jako inwestycje), stanowić będzie dodatnia wartość firmy w Spółce podlegająca amortyzacji?
 676. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/423/PDOP-286/360/JS/06
  Czy refundację poniesionych przez Spółkę kosztów związanych z realizacją projektu należy zaliczyć do przychodów podatkowych Spółki, a jeżeli nie są to przychody podatkowe, to czy wykazywać w CIT-2 jako przychody zwolnione?
 677. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/423/PDOP-288/358/JS/06
  Czy w związku z tym, że Spółka osiąga przychody opodatkowane z bieżącej działalności gospodarczej, a ponadto realizując projekt otrzymuje zwrot poniesionych kosztów, powinna dzielić koszty płacy prezesa, którego udział w tym projekcie ograniczył się do podpisania umowy z EFS? (Pozostałe koszty związane z projektem są możliwe do wyodrębnienia.)
 678. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDPD/423-12/06
  czy zapis w art. 12 ust 4 pkt 8 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obejmuje zwolnienie od opodatkowania podatkiem CIT kwot stanowiących równowartośc umorzonych zobowiązań , jeżeli umorzenie związane jest z postepowaniem układowym zatwierdzonym zgodnie z Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 24 pażdziernika 1934r.-Prawo o postępowaniu układowym.
 679. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB II-423/7/06
  Czy dochody uzyskiwane przez Fundację i przeznaczone na cele prac budowlano-remontowych dotyczących Fabryki oraz stworzenia, utrzymywania i zarządzania Miasteczkiem są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych ?
 680. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 734/05
  Wśród przekazanych Sądowi załączników nie ma dokumentu, który wskazywałby, czy o zajęciu rachunku bankowego podatnik został powiadomiony. Zgodnie z art. 70 § 3 ordynacji podatkowej w stanie prawnym obowiązującym w 2000 r. bieg terminu przedawnienia mógł być przerwany wskutek pierwszej czynności egzekucyjnej, o której podatnik został powiadomiony. Jeżeli daty czynności egzekucyjnej i zawiadomienia o niej podatnika są różne, przerwanie biegu przedawnienia następuje w tej drugiej dacie.
 681. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/SOI/423-11/06/DW
  Czy wydatki na ulepszenie programu komputerowego podwyższają jego wartość początkową dla celów amortyzacji?
 682. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD III 423/181/06
  Na podstawie art. 14 b § 2 oraz art. 14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Spółki z o. o. "A" z dnia 15.05.2006 r. na postanowienie Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu z dnia 28.04.2006 r., Nr PDII/423/1/31/06/RP stwierdzające prawidłowość stanowiska Strony przedstawionego we wniosku z dnia 31.01.2006 r., w sprawie dotyczącej zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych dochodu osiągniętego z tytułu działalności w specjalnej strefie ekonomicznej - Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu odmawia uchylenia zaskarżonego postanowienia z uwagi na to, iż stanowisko Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu przedstawione w Postanowieniu Nr PDII/423/1/31/06/RP z dnia 28.04.2006 r. jest prawidłowe.
 683. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/611/WD/423/59/06/SM
  Spółka prosi o informację, czy ujemne różnice kursowe, powstałe przy spłacie pożyczki, stanowią koszt uzyskanie przychodu oraz dodatnie różnice kursowe są przychodem podatkowym.
 684. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1/005-SIP-116/06
  czy zastosowana stawka amortyzacyjna jest prawidłowa w świetle przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.)
 685. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415/125/06/MP
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży gruntów podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym ?
 686. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-76/CIT/06
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem, jaki kurs powinien zostać przyjęty przez Wnioskującego do wyliczenia różnic kursowych, związanych ze spłatą kredytu w EURO?
 687. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-34/06/BA/57267
  Jednostka pyta czy spółka przekształcana staje się przekształconą z dniem wydania postanowienia w przedmiocie wpisu i nadania numeru KRS, czy też z dniem faktycznego wpisania do systemu informatycznego?
 688. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/415/65/06/BM
  Czy wydatki poniesione przez Spółdzielnię mieszkaniową na wypłatę rekompensaty (ponad kwotę ustaloną z ubezpieczycielem) lokatorowi w związku z zaistaniałą szkodą wodno -kanalizacyjną, jak również regresy otrzymane od towarzystw ubezpieczeniowych Spółdzielnia traktuje jako dochód związny z działnością statutową, nie podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? Czy wydatki związanez refundacją poniesionych indywidualnie przez lokatorów wydatków związanych z obowiązkową wymianą instalacji gazowej obciążą koszty funduszu remontowegoo Spółdzielni?
 689. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/SOI/423-9/06/BLG
  Czy odpisanie z bilansu zgodnie z MSR należności z tytułu kredytów (pożyczek) i przeniesienie ich do ewidencji pozabilansowej wraz z utworzonymi na nie odpisami aktualizującymi jest neutralne podatkowo i po spełnieniu w późniejszym okresie przesłanek uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności określonych w art. 16 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Bank będzie miał prawo zaliczyć odpisy aktualizujące do kosztów uzyskania przychodów?
 690. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/SOI/423-14/06/BLG
  Czy odpisanie z bilansu zgodnie z MSR należności z tytułu kredytów (pożyczek) i przeniesienie ich do ewidencji pozabilansowej wraz z utworzonymi na nie odpisami aktualizującymi jest neutralne podatkowo i po spełnieniu w późniejszym okresie przesłanek uprawdopodobnienia lub udokumentowania nieściągalności wierzytelności, określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, Bank będzie miał prawo zaliczyć odpisy aktualizujące lub wierzytelności odpisane jako nieściągalne do kosztów uzyskania przychodów?
 691. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OP/423/100/73-2/KBU/06
  Czy Spółka jest zobowiązana do skorygowania kwot odpisów amortyzacyjnych, które sama wcześniej dokonywała od wartości początkowej maszyn będących przedmiotem umowy leasingu?
 692. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/SOI/423-8/06/DW
  Czy niezamortyzowaną część poniesionych przez Bank nadkładów na adaptację lokalu w obcym budynku - w sytuacji kiedy Bank zaprzestaje prowadzenia działalności w tym lokalu w związku z prowadzonym procesem restrukturyzacji - można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, w przypadku odpłatnego zbycia inwestycji w obcym środku trwałym na rzecz nowego najemcy lub fizycznej likwidacji inwestycji w obcym środku trwałym w związku z przywróceniem lokalu do stanu pierwotnego?
 693. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/SOI/423-8a/06/DW
  Czy niezamortyzowaną część poniesionych przez Bank nadkładów na adaptację lokalu w obcym budynku - w sytuacji kiedy Bank zaprzestaje prowadzenia działalności w tym lokalu w związku z prowadzonym procesem restrukturyzacji - można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, w przypadku pozostawienia inwestycji w obcym środku trwałym.
 694. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415/1/14-1/42376/06
  Czy składki uiszczone na własne ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne zapłacone w 2006 r., a dotyczące 2005 r. podlegają odliczeniu w roku podatkowym w którym zostały zapłacone?
 695. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/423/PDOP-305/339/JS/06
  Czy zaliczki wpłacane przez właścicieli lokali we Wspólnocie na poczet kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej na mocy art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 ze zm.), są przychodami o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), a koszty utrzymania nieruchomości wspólnej, o których mowa w art. 14 ustawy o własności lokali, są kosztami uzyskania przychodu, o których mowa w art. 15 i następnych ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 696. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/425-84/112a/51/06/BB
  prawidłowość postępowania dotyczącego określenia przychodu do opodatkowania z tytułu sprzedaży części nieruchomości jako różnicy pomiędzy ceną sprzedaży a wartością netto środków trwałych przyjętą dla potrzeb amortyzacji
 697. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/PB4-6/033-173-SR/06-514
  Czy płatności z tytułu licencji na korzystanie z oprogramowania są wolne od zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów nierezydentów w Polsce (podatku u źródła)
 698. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OP/423/86/70/KBU/06
  Spółka ma wątpliwość odnośnie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z tytułu objęcia udziałów w Sp. z o.o., w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, wartości nominalnej będącej przedmiotem wkładu niepieniężnego wierzytelności z tytułu pożyczki i braku takiej możliwości w przypadku, gdy przedmiotem aportu są odsetki od pożyczki oraz odsetki od należności handlowych.
 699. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OP/423/80/69-2/TB/06
  Czy w oparciu o art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, istnieje możliwość złożenia korekty zeznania podatkowego CIT - 8 za 2005 rok, nawet po upływie 6 miesięcy od daty sporządzenia bilansu za 2005 r., w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w ewidencji księgowej kosztów uzyskania przychodów oraz czy na podstawie art. 15 ust. 1 lub 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka ma prawo odliczyć od dochodu osiągniętego w roku podatkowym 2006: 1. Zapłacone w 2006 r. zaległe składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracowników, które nie zostały wcześniej zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w 2005 roku; 2. Zapłacone w 2006 r. zaległe składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę, które nie zostały wcześniej zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w 2005 roku; 3. Zapłacone w 2006 r. zaległe składki na ubezpieczenie zdrowotne, które nie zostały wcześniej zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w 2005 r.; 4. Zapłacony w 2006 r., zaległy podatek dochodowy od osób fizycznych, który nie został wcześniej zaliczony do kosztów uzyskania przychodów w 2005 r.; 5. Zapłacone składki na FP i FGŚP, które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w 2005 r.; 6. Czy też możliwość odliczenia od dochodu tych kosztów z momentem zakończenia roku bezpodstawnie przepada? Jeżeli tak to dlaczego?
 700. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-46/06/41557
  Pytanie podatnika dotyczy składania informacji ORD-W1.
 701. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/423-14/06/DW
  Czy od wypłaconego wynagrodzenia należy pobrać podatek u źródła traktując je jako należności licencyjne?
 702. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-41/06/40970
  Pytanie podatnika dotyczy ustalenia momentu powstania przychodu i wysokości przychodu z tytułu sprzedaży długów przez Spółkę.
 703. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-41/06/40972
  Pytanie podatnika dotyczy ustalenia czy długi (zobowiązania) przejęte przez nabywcę powinny być uznane przez Spółkę jako przychód do opodatkowania.
 704. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-423/2/2006
  Czy można do kosztów uzyskania przychodu w roku 2005 zaliczyć koszty związane z usuwaniem skutków kolizji drogowej ? Koszty te obejmują koszty naprawy ciągnika i naczepy oraz koszty związane ze sprzątaniem (ładunku i sprzętu) drogi, zabezpieczeniem nawierzchni drogi przez niemiecką straż pożarną oraz raty leasingowej w miesiącu kiedy ciągnik był remontowany.
 705. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-II-4211/423/3/2006
  Likwidacja zakładu budżetowego X i utworzenie X Sp. z o.o. zostały dokonane w oparciu o art. 22 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zm.), który stanowi iż dopuszczalna jest likwidacja zakładu budżetowego oraz utworzenie na bazie mienia zlikwidowanego zakładu w trybie Kodeksu Spółek Handlowych jednoosobowej spółki gminy. Kapitał zakładowy Spółki został objęty w zamian za wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Tryb i zasady powstania Spółki określił Prezydent Miasta dając polecenie wyceny majątku zakładu budżetowego do wartości rynkowej i wnosząc jedynie zorganizowaną część zakładu budżetowego do spółki prawa handlowego jako wkład niepieniężny na pokrycie kapitału zakładowego. Zorganizowana część przedsiębiorstwa nie obejmuje w swoim składzie gruntów, budynków i niektórych budowli oraz zobowiązań, które nie mają zdolności aportowej. Podatnik zwraca się o potwierdzenie słuszności reprezentowanego stanowiska, iż amortyzacja od powstałej w nowym podmiocie wartości firmy, ustalona zgodnie z art. 16g ust. 10 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie dla spółki kosztem uzyskania przychodów.
 706. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423/1/7/06
  Czy spółka w momencie zatrudnienia mniej niż 40 pełnych etatów straci całkowicie prawo do zwolnienia w podatku dochodowym czy nastąpi ograniczenie zakresu zwolnienia do wysokości 25%?
 707. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-6/06
  Czy prowizja otrzymana od Towarzystwa Ubezpieczeniowego jest dla Stowarzyszenia przychodem do opodatkowania, a zapłata brokerowi za wykonaną usługę (w wysokości otrzymanej prowizji) stanowi koszt uzyskania przychodu?
 708. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-42/06/40228
  Pytanie podatnika dotyczy momentu powstania przychodu podatkowego z tytułu kontraktów forward.
 709. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-55/06/40473
  Pytanie podatnika poniesionych kosztów podatku od nieruchomości oraz opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu stanowiących koszt uzyskania w podatku dochodowym od osób prawnych.
 710. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-102-1/CIT/06
  Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny, Spółka zwróciła się z zapytaniem, czy w świetle art. 10 ust. 4, w związku z art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (UPDOP), można uznać, iż połączenie spółek jest przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a głównym bądź jedynym celem połączenia nie jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania, w związku z czym dla Spółki przejmującej nie będzie stanowiła dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, nadwyżka wartości otrzymanego przez Spółkę przejmującą majątku spółki przejmowanej lub dzielonej ponad nominalną wartość udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej lub dzielonej?
 711. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/BF/423/29/JF/06
  Jaki dzień należy przyjąć za datę uzyskania przychodu należnego w przypadku refakturowania kosztów usług najemcom lokali ?
 712. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-423/14/06/JW
  W jakiej dacie powstaje przychód dla firmy brokerskiej z tytułu prowizji od składek ubezpieczeniowych wpłaconych do towarzystwa ubezpieczeniowego w danym miesiącu przez ubezpieczonych, a wykazanych w zestawieniu przez towarzystwo i przesłanych w miesiącu następnym w świetle art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 713. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415/11/06/MP/1
  Czy wydatki na bieżącą działalność spółki tj. czynsz najmu, koszty opłat sądowych, pocztowych, zakup artykułów biurowych, mogą stanowić koszt uzyskania przychodu w danym roku podatkowym, w sytuacji gdy spółka w tym roku nie osiągnęła przychodu, oraz czy wydatki te są stratą podatkową, która podlega odliczeniu od dochodu zgodnie z art. 7 ust. 2 i 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w następnych latach podatkowych ?
 714. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOP/423-9/06
  Czy wartością darowizny (przekazanej w postaci nieodpłatnego ogłoszenia reklamowego) o jaką można pomnijszyć podstawę opodatkowania zgodnie z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest wartość cennikowa modułu, czy też wartość jaka byłaby uzyskana po uwzględnieniu rabatów?
 715. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOP/423-5/06
  Jakie obowiązki ciążą na naszej firmie w związku z udzieleniem darmowej prenumeraty dla wybranej grupy kontrahentów prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 716. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP1/423-49/06/KK/45587
  Podatnik zwrócił się z pytaniem czy usługi ubezpieczenia majątku za które Spółka dokonuje płatności podmiotom, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o pdop mieszczą się w katalogu wymienionym w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy?
 717. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/423/PDOP-172/304/JB/06
  czy podatnik ma prawo o wydatek poniesiony w dniu 9 grudnia 2005r. z tytułu opłacenia należności publicznoprawnych. tj. długu celnego, należnego podatku akcyzowego oraz należnego podatku od towarów i usług, w kwocie 46.271,70zł za wyjątkiem odsetek za zwłokę powiększyć wartość początkową użytkowanego przy działalności gospodarczej samochodu osobowego,czy odpisy amortyzacyjne z tego tytułu od stycznia 2006r stanowić będą koszt uzyskania przychodu.
 718. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-57/CIT/06
  Czy w sytuacji umorzenia akcji bez wynagrodzenia i przekazania kwoty obniżenia kapitału na pokrycie strat z lat ubiegłych, po stronie akcjonariuszy Spółki nie powstaje przychód dla celów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji na Spółce nie będzie ciążył obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku z tytułu dochodu w zyskach osób prawnych?
 719. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/423-8/06/PK
  Czy do zwolnienia o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT wystarczy żeby udział w kapitale spółki wypłacającej był pośredni?
 720. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZDE/423-87-44/06
  Spółka wnosi o akceptację zaprezentowanego stanowiska w sprawie deklarowania wpłat z zysku według wzorów deklaracji WZS-1M i WZS- 1R w obecnym stanie faktycznym i prawnym. Jednostka wyraża opinię, iż aktualnie jest Spółką z mniejszościowym udziałem Skarbu państwa, a więc nie podlega obowiązkowi określonemu w art. 1 ustawy z dnia 01 grudnia 1995r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 154, poz. 792).
 721. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US300/AD/423/03/06
  Zakład Opieki Zdrowotnej jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, korzystającym ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Za rok 2004 Zakład poniósł stratę, natomiast za rok 2005 wystapił dochod podatkowy. Przy ustalaniu dochodu za 2005r. stanowiącego podstawę opodatkowania, Zakład obniżył jego część o dochód wolny od podatku, która przeznaczył na realizację swoich zadań statutowych.Od pozostałej kwoty dochodu podlegajacej opodatkowaniu na warunkach określonych w art. 7 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Zakład odliczył część straty podatkowej za 2004r. Czy nasze postępowanie jest prawidłowe?
 722. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/423-11/06/PK
  Jak należy ustalić koszt nabycia udziałów odpłatnie zbywanych na rzecz Spółki celem ich umorzenia w przypadku ich nabycia w wyniku łączenia spółek?
 723. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/423-9/06/PK
  Jak należy ustalić koszt nabycia udziałów odpłatnie zbywanych na rzecz Spółki celem ich umorzenia w przypadku ich nabycia w zamian za wkład niepieniężny?
 724. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/423-13/06/PK
  Jak należy ustalić koszt nabycia udziałów odpłatnie zbywanych na rzecz Spółki celem ich umorzenia w przypadku ich nabycia w zamian za wierzytelności jakie przysługiwały udziałowcom od poprzedniego właściciela udziałów?
 725. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/423-12/06/PK
  Jak należy ustalić koszt nabycia udziałów odpłatnie zbywanych na rzecz Spółki celem ich umorzenia w przypadku ich nabycia w wyniku likwidacji związku spółdzielni w którym byli zrzeszeni udziałowcy.
 726. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/423-16/06/PK
  Czy w przypadku dokonania kapitalizacji odsetek od pożyczki powstaje obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych?
 727. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB4-6/SR-033-0438-75-2007/05/06
  czy działalność w zakresie usług doradczych w sprawie zarządzania działalnością operacyjną, badania rynku oraz organizacji pracy powoduje powstanie zakładu usługodawcy włoskiego na terytorium Polski
 728. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/OP-423/02/2006
  Czy przy przeliczaniu kwot wykazywanych na fakturach w sytuacjach , gdy kwoty te wykazywane są w walutach obcych z tyt. dostaw eksportowych należy brać pod uwagę moment powstania obowiązku podatkowego, o którym mowa w art. 19 ust. ustawy o podatku od towarów i usług , i stosować kurs wynikający z dokumentu celnego SAD uwzględniając ten moment ,czy stosować średni kurs NBP?
 729. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/423-30/06
  W jaki sposób powinny zostać przypisane przychody i koszty spółki, dotyczące miesiąca, w którym spółka zostanie przekształcona, z formy prawnej spółki z o. o. w spółkę komandytową, w rozliczeniu CIT-8 Spółki ?
 730. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB4-6/ML-033-0448-70-2023/05
  czy wypłacane dywidendy przez społke polską na rzecz udziałowca, społki KG z siedzibą w Niemczech będą opodatkowane podatkiem dochodowym ?
 731. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-33/06/32519
  Pytanie podatnika dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów remontu powypadkowego pojazdu nie objętego ubezpieczeniem dobrowolnym.
 732. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/423-4/MG/06
  Czy działalność w zakresie skupu powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym i kto będzie podatnikiem? Jakie ewentualne inne obowiązki ciążą na Radzie Sołeckiej lub gminie w zakresie rozliczeń i informacji przesyłanych do Urzędu Skarbowego?
 733. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-30/CIT/06
  Podatnik wnioskuje o odpowiedź na pytanie, czy zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest obowiązany do wyliczenia wyniku na całej wartości zawartej transakcji terminowej typu forward w dniu realizacji transakcji i uznaniu jej za efektywną podatkowo, tj. wyliczenia różnicy pomiędzy złotówkową wartością transakcji przy użyciu kursu bieżącego a złotówkową wartością transakcji przy zastosowaniu kursu forward, oraz w przypadku wystąpienia ujemnej różnicy potraktowania jej jako kosztu podatkowego, a w przypadku dodatniej różnicy uznania jej za przychód podatkowy?
 734. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: pdp423/3/53182/2006
  dotyczy skutków podatkowych umorzenia odsetek za opóźnienie w zapłacie zobowiązań przez podmiot posiadający udziały w kapitale spółki korzystającej z umorzenia
 735. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III-423/2/40/06
  Czy w wyniku zawarcia przez Spółkę z Miastem umowy o przekazanie nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie powstanie w Spółce onbowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego do osób prawnych?
 736. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US II/423/4/06
  W którym momencie należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione z tytułu umowy, której przedmiotem jest reklama ?
 737. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-38/06/31748
  Pytanie podatnika dotyczy ustalenia możliwości odstąpienia od comiesięcznego spisu z natury nieużytych do produkcji towarów i surowców, dokonując zmian w polityce rachunkowości w związku z wyborem uproszczonej formy wpłacania zaliczek (art. 25 ust. 6 ustawy pdop).
 738. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZDE/423-73-32/06
  czy zastosowana stawka amortyzacyjna w wysokości 14% rocznie dla chłodni i mroźni do mrożenia jest prawidłowa w świetle przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.
 739. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP3/423-63/06/35875
  Czyw związku z przeprowadzonymi przez Spółkę pracami polegającymi na wymianie zużytych i wyesploatowanych części wyposażenia budynków sanatorium, celem przywrócenia pierwotnej zdolności (wartości) użytkowej, prace te można uznać za remont, a w związu z tym wydatki na ich przeprowadzenie jednorazowo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.
 740. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/415/26/06/BM
  Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kwotę należności netto na którą utworzono odpis aktualizujący wartość należności? Czy przedawnienie wierzytelności spowoduje zwiększenie podstawy opodatkowania w części, od której zostały utworzone odpisy aktualizacyjne?
 741. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-16/06/30831
  Pytanie podatnika dotyczy zaliczenia do wartości niematerialnych i prawnych nabytego prawa do korzystania z określonych znaków stanowiących licencje, dla których zgodnie z art. 16m ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych okres amortyzacji będzie wynosił co najmniej 60 m-cy, a odpisy będą stanowić koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 6 cyt. ustawy.
 742. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-6/PW/06
  Wpływ zwiększenia rabatu udzielonego kontrahentowi na wysokość przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 743. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-18/06/30302
  Pytanie podatnika dotyczy zakwalifikowania przychodów i kosztów powstałych w Spółce z tytułu zatrudniania pracownika wykonującego pracę wyłącznie na rzecz podmiotu powiązanego ze Spółką jako przychodów i kosztów nie mieszczących się w działalności strefowej.
 744. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-18/06/30299
  Pytanie podatnika dotyczy zakwalifikowania przychodów i kosztów powstałych w Spółce w związku z zakupem, a następnie sprzedażą przyłącza energetycznego jako przychodów i kosztów nie mieszczących się w działalności strefowej.
 745. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-18/30282
  Pytanie podatnika dotyczy zakwalifikowania przychodów powstałych w Spółce z tytułu odsetek od nieterminowych płatności należności dotyczących działalności w SSE jako przychód działalności strefowej.
 746. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-22/06/28828
  W jaki sposób prawidłowo ustalić przychody oraz koszty uzyskania tych przychodów w transakcjach objęcia udziałów w zamian za wkład nie pieniężny (aport udziałów).
 747. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WB-PD/423-0001/06/Z
  Czy do do kosztów uzyskania przychodów Spółki można zaliczyć wypłaconą (zasądzoną wyrokiem sądu) rentę uzupełniającą z tytułu odpowiedzialności za zdarzenie w wyniku którego osoba poniosła szkodę?
 748. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423/3/06/MB
  Czy w dacie kapitalizacji odsetek do kwoty głównej pożyczki powstaje obowiązek podatkowy z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w tej dacie oraz czy obowiązek pobrania podatku przez Spółkę podlega odroczeniu do momentu dokonania faktycznej wypłaty środków (w formie pieniężnej), w tym także skapitalizowanych odsetek ?
 749. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/477/WD/423/6/06/ES
  Jak wobec zaistniałego stanu faktycznego oraz z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy ustalić różnice kursowe powstające w momencie spłat rat pożyczki wyrażonej w EUR?
 750. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB4-6/SR-033-096-64-180/06
  czy spółka komandytowa, której wnioskodawca jest wspólnikiem, stanowi zakład w rozumieniu Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku
 751. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1443PD/41/415/103/7/06
  Czy kwota wpłacona na PEFRON podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym ?
 752. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB II-423/4/06
  - Czy Spółka X jest zobowiązana, mając na uwadze przepis art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pobierać podatek dochodowy " u źródła" z kwot wypłacanych jej niemieckiemu kontrahentowi z tytułu dostaw konkretnych egzemplarzy komputerowego oprogramowania inżynierskiego wraz z licencją (prawo użytkowania określonego egzemplarza tylko przez docelowego polskiego odbiorcę), które następnie są przez spółkę x osprzedawane konkretnym polskim odbiorcom, wcześniej zgłoszonym zagranicznemu dostawcy w odrębnych zamówieniach?- Czy Spółka X jest zobowiązana pobierać podatek dochodowy "u źródła" z tytułu płatności na rzecz niemieckiego kontrahenta za zakupywane przez nią kontrakty obsługi serwisowej oprogramowania(na ogół roczny okres) tzw. "maintenance", któe zwykle towarzyszą wyżej opisanym zakupom oprogramowania i są osobno fakturowane, a następnie są przez spółkę X odsprzedawane (z zyskiem) odbiorcy w kraju?
 753. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP3/423-25/06/25410
  Podatnik zwraca się z zapytaniem, w jakiej wysokości może odliczyć przedmiotową stratę, czy w wysokości wykazanej w części D zeznania CIT-8, t. j. przed odjęciem dochodów wolnych od podatku, czy stratę powiększoną o dochody wolne, wykazane w części E zaznania CIT-8.
 754. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-45-127/06/AJ
  Czy wydatki ponoszone przez Spółkę w związku ze świadczonymi w formie sponsoringu usługami marketingowymi, uwzględniane w bazie kosztowej będącej podstawą wyliczenia wynagrodzenia należnego Spółce z tytułu świadczenia tych usług. stanowią w całości koszt uzyskania przychodów?
 755. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP3/423-34/06/25662
  Bank .... w dniu 30 maja 2005 r. uzyskał wymagalną wielkość funduszy własnych stanowiących równowartość 1 miliona euro i zwrócił się d tut. Organu z zapytaniem czy w opianej sytuacji ma prawo do skorzystania z ulgi de minimis za 2005 r. w określonej kwocie?
 756. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP1/423-39/06/KK/27022
  Podatnik zwrócił się z pytaniem dotyczącym sposobu rozliczenia wpłat z zysku w przypadku utraty przez Spółkę statusu jednoosobowej spółki Skarbu Państwa.
 757. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423-4/240/11158/06/KPS
  Czy podatek od towarów i usług naliczony od zakupów towarów i usług stanowi koszt uzyskania przychodów w sytuacji ustawowego pozbawienia prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT ?
 758. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I/1-423/1a/2006
  Czy sprzedaż ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej w trybie art. 10 Kodeksu spółek handlowych skutkuje powstaniem przychodu?
 759. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP3/423-15/06/25117
  Spólka zwróciła się z zapytaniem: Czy odpisanie jako nieściągalnej wierzytelności z tyt. udzielonego kredytu rodzi skutki podatkowe w przypadku gdy rezerwa celowa utworzona na pokrycie tej wierzytelności nie stanowiła kosztu uzyskania przychodu.
 760. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OP/423/10/24/KBU/06
  Spółka ma wątpliwość, czy osiągane przez nią przychody z tytułu świadczonych usług, stanowią przychody z działalności rolniczej, określonej w art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 761. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/415/8a/06/TK
  Czy spółka akcyjna wstępuje we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przedsiębiorstwa państowego i czy przechodzi na spółkę akcyjną prawo zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wynikającej z wyceny bilansowej nadzwyżki kosztów wytworzenia produkcji nie sprzedanej powyżej poziomu cen sprzedaży na dzień bilansowy poprzedzający dzień wniesienia przedsiębiorstwa państowego do spółki akcyjnej?
 762. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/415/8/06/TK
  Czy spółka akcyjna wstępuje we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przedsiębiorstwa państwowego, a w szczególności czy przechodzi na spółkę acyjna prawo zaliczenia w koszty uzyskania przychodów naliczonych i nie wypłaconych przez przedsiębiorstwo państwowe wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, zleceń i o dzieło łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne oraz wpłatami na fundusz pracy i gwarantowanych świadczeń socjalnych?
 763. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/II-2/4218-17/Int/05/AKK
  Jakie są konsekwencje podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych dla Spółki, w związku z zawarciem przez nią porozumienia z Prezydentem Miasta, na podstawie którego firma X wstąpiła na miejsce dotychczasowego dłużnika (Spółki)- w zamian za przekazanie prawa do korzystania z dotychczasowych lokali w trybie bezprzetargowym oraz do rozliczania nakładów poniesionych przez Spółkę i zobowiązała się pokryć zadłużenie Spółki ?
 764. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-23/06/18372
  Pytanie podatnika dotyczy wykupu przedmiotu leasingu za ustaloną w umowie kwotę wykupu.
 765. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-23/06/18375
  Pytanie podatnika dotyczy ustalenia czy pozostające do spłaty raty leasingowe wynikające z przejętej (cesja) umowy leasingu operacyjnego będą dla Spółki kosztem uzyskania przychodów.
 766. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PB-RI-PDP/423/80P/67/06/IL
  Czy kwota wypłacanego przez Cesjonariusza na rzecz Spółki wynagrodzenia stanowi dla Spółki przychód?
 767. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDp/423-2/2006/EH
  czy koszty podróży slużbowych nalezy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodow w miesiącu wypłacenia lub postawienia ich do dyspozycji
 768. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-138/CIT/05
  W którym momencie powstaje obowiązek podatku dochodowego od osób prawnych: czy ważność ma data przemieszczenia towarów do magazynu Spółki położonego za granicą, czy też pobranie towaru przez zagranicznego odbiorcę?
 769. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP3/423-24/06/23048
  Czy poniesienie nakładów na modernizację obiektów już istniejących umożliwia kontynuowanie stosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej do pełnej wartości budynku t. j. powiększonej o sumę poniesionych nakładów na modernizację. Spółka stosuje indywidualne stawki amortyzacyjne w odniesieniu do używanych środków trwałych otrzymnych jako aport od Agencji Nieruchomości Rolnych Sarbu Państwa w chwili tworzenia Spółki w 1994 roku. W 2005 r. poczyniono nakłady na modernizację niektórych budynków, których wartość znacznie przekracza wartość początkową przyjętych obiektów. Wartość nakładów zwiększyła wartość początkową budynków, od której obliczna jest amortyzacja.
 770. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP3/423-1/06/22832
  Czy zwrot kosztów poniesionych przez Spółkę w związku z wprowadzeniem akcji do obrotu publicznego i nie zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 771. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-271/CIT/05
  Pytanie Wnioskodawcy dotyczy problemu, czy relacje pomiędzy centralą (spółką prawa francuskiego), a jej oddziałem w Polsce podlegają ograniczeniom oraz kontroli w zakresie cen transferowych dla podmiotów powiązanych (art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz czy istnieje obowiązek szczególnej dokumentacji podatkowej w trybie art. 9a ustawy podatkowej?
 772. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415/64/06
  1. Czy klub sportowy spełnia wymogi określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, konieczne dla możliwości skorzystania przez darczyńców z tzw. ulgi sportowej? 2. Co należy zaliczyć do kategorii "wydatków na działalność klubów sportowych"? 3. W jaki sposób należy dokumentować (ewidencjonować) wpłaty dokonane z wyżej powołanych tytułów?
 773. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP3/423-97/05/20899/2006
  Spółka zwróciła się o potwierdzenie prawidłowości postępowania w następującym stanie faktycznym: Spółka z okazji Świąt oraz Nowego Roku wręczyła swoim kontrahentom upominki w postaci szampanów z naklejkami reklamującymi Spółkę. Koszt jednostkowy upominku mieścił się w granicach 10 zł. Wydatki poniesione na zakup przedmiotowych upominków Spółka uznała za koszt uzyskania przychodu w ramach reprezentacji do 0,25% przychodu.
 774. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-Ia-423-2/06
  Czy przekazana przez stowarzyszenie darowizna na rzecz Urzędu Miasta - założyciela i członka stowarzyszenia - jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych?
 775. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP3/423-37/06/22398
  Czy za miejsce zatrudnienia elektromonterów można uznać siedzibę Spółki.
 776. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP-III/423-5/3/2006
  Czy dokonane przez Spółkę w listopadzie i grudniu 2005 r. wypłaty odszkodowań za skrócony okres wypowiedzenia zwalnianym pracownikom na podstawie art. 361 Kodeksu Pracy, zostały prawidłowo zarachowane do kosztów uzyskania przychodów odpowiednio do listopada i grudnia 2005 r.
 777. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-26/06
  Pytanie podatnika dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów ujemnych różnic kursowych od zwróconej przez zagranicznego kontrahenta zaliczki, zapłaconej na poczet nabycia maszyny do produkcji folii.
 778. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PB-RI-PDP/423/321/P/62/06/BD
  W jaki sposób ustalić przychód podatkowy w przypadku nie otrzymania na dzień sporządzenia deklaracji CIT-2 dokumentów potwierdzających dokonanie wewnątrzwspólnotowej dostawy w sytuacji opisanej we wniosku w punkcie 1?
 779. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPDPIII-423/4/2006
  Dotyczy skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych w sprawie zarachowania do kosztów uzyskania przychodów zrealizowanych rat leasingowych w leasingu operacyjnym dewizowym w sytuacji przekazania cesją środka trwałego będącego przedmiotem leasingu.
 780. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB II-1/4210-4/Int./06/DP
  Czy w przypadku zawiązania Sp. z o.o. w drugiej połowie roku kalendarzowego, przy wybraniu roku obrotowego zgodnego z kalendarzowym, przy czym pierwszy rok podatkowy będzie obejmował miesiące roku powstania spółki oraz cały następny rok kalendarzowy - spółka jest zobowiązana zawiadomić o tym fakcie w trybie art. 8 ust. 1 i ust. 4 ustawy o p.d.o.p. właściwy urząd skarbowy, bądź czy wystarczy złożenie aktu założycielskiego, zawierającego taką informację wraz z dokumentami rejestracyjnymi.
 781. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415/24/2006/MP/1
  Czy Stowarzyszenie będzie zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych, jeżeli przeznaczy w ciągu dwóch lat cały zysk osiągnięty z działalności gospodarczej wyłącznie na cele statutowe i inwestycje?
 782. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-4/06/15432
  Pytanie podatnika dotyczy obowiązku składania informacji SSE-M oraz SSE-R na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. Nr 188 poz. 1840 z późn.zm.).
 783. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415/21/2006/MP/1
  Na jakich zasadach klub powinien rozliczać się z urzędem skarbowym, jakie dokumenty powinien przedłożyć przy rozliczeniu rocznym, czy jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych i na jakiej zasadzie powinny być dokonywane rozliczenia ?
 784. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB 1/427-3/06/3
  Z przedstawionego przez Z. stanu faktycznego wynika, iz ma podpisana umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczen medycznych. Z. często wykonuje w/w usługi ponad lmit ustalony w umowie z NFZ i nie otrzymuje z Funduszu z tego tytułu refinansowania. W związku z tym Z. zwrócił sie o udzielenie informacji czy stanowi przychód w rozumieniu art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wartość usług medycznych wykonanych przez niego ponad limit wynikający z umowy z NFZ oraz czy wydatki poniesione w zwiazku z wykonaniem tych usług medycznych można uznać za koszty uzyskania przychodów.
 785. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP1/423-12/06/KK/19546
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy przekazanie środków na rachunek powierniczy nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w pdop.
 786. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDIII-423/194/11/11/05/06
  Czy wydatki na inwestycje w obcych środkach trwałych stanowią koszty uzyskania przychodów i czy należy z tego tytułu korygować zeznanie roczne?
 787. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-135/05/13565
  Pytanie podatnika dotyczy dokonania korekty deklaracji podatkowej CIT-8 na skutek zmiany kursu rozliczeniowego stosowanego przez plantatorów buraków cukrowych.
 788. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PD-4218Z/06/EP
  na podstawie jakich dokumentów Strona ( Bank ) ma uznać, że otrzymane odsetki od dłużnych papierów wartościowych QDS emitowanych w Singapurze są zwolnione z opodatkowania na terenie RP,
 789. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP3/423-9/06/16657
  Czy odbywanie stażu przez bezrobotego w Spółce na podstawie umowy o zorganizowanie stażu, zawartej z powiatowym Urzędem Pracy w oparcu o art. 53 ustway z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i istytucjach rynku pracy oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie szczególnych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy, może być interpretowane, jako otrzymanie nieodpłatnego świadczenia z pracy, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2) ustawy o podatu dochodowym od osób prawnych.
 790. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP3/423-2/06/16660
  Z którego dnia Spółka powinna stosować kurs średni NBP - przy przeliczeniu danego kosztu na złote polskie - w przypadku, gdy otrzymała za wykonaną usługę rachunek (w EURO), ale jezszcze nie dokonała płatności za powyższe koszty?
 791. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-3/06/13345
  Pytanie podatnika dotyczy prawa do odliczenia podatku od otrzymanych zaliczkowo dywidend od podatku należnego za 2005 rok.
 792. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-21/06/13356/06
  Pytanie podatnika dotyczy ustalenia czy wydatki na wykonanie przyłącza energetycznego należy zakwalifikować jako podwyższenie wartości hali produkcyjnej.
 793. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/423-4/06
  Czy różnica pomiędzy wartością zobowiązań podatnika z daty ich zarachowania oraz z daty ich wygaśnięcia wskutek potrącenia stanowi przychód podatnika z tytułu tzw. "dodatnich różnic kursowych" w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 794. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/033/423/1/2006/MZ
  Dot. określenia właściwej Grupy Rodzajowej Srodków Trwałych i zastosowania właściwej stawki amortyzacyjnej dla użytkowanego pawilonu handlowo - usługowego.
 795. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP3-1/423-6/06/16304
  Zapytanie Spółki dotyczyło:rozstrzygnięcia w jaki sposób należy ustalić podstawę obliczenia wpłaty z zysku w przypadku wybrania przez podatnika uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych?
 796. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: pdpd/423-40/182415/05
  dot.wysokości zryczałtowanego podatku w przypadku przeznaczenia zysku poprzez kapitał zapasowy na podwyższenie kapitału zakładowego spółki
 797. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-1/423-73/05
  Czy Spółka zachowa w nowej strukturze właścicielskiej (w przypadku sprzedaży akcji polskim i niemieckim osobom fizycznym) zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 798. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-2/423/3/2006
  Czy spółka z o. o. może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów szkodę w środkach obrotowych powstałą na skutek kradzieży ?
 799. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-119/05/11674/2006
  Pytanie podatnika dotyczy zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów kosztów związanych z demontażem, transpotrem i montażem urządzeń używanych na podstawie umowy najmu.
 800. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 853/05
  1. Art. 233 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego ma zastosowanie w postępowaniu sądowoadministracyjnym wyłącznie w sytuacji wskazanej w art. 106 § 5 Prawa o postępowaniu..., tj. wtedy, kiedy - na podstawie art. 106 § 3 tej ustawy - Wojewódzki Sąd Administracyjny prowadzi, z urzędu lub na wniosek strony, uzupełniające postępowanie d o wód o we z dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do wyjaśnienia istotnych wątpliwości i nie powoduje groźby nadmiernego przedłużenia postępowania w sprawie. 2. Akta administracyjne służą Sądowi do ?sprawdzenia" czy ocena stanu faktycznego sprawy dokonana została przez organy podatkowe w ramach przepisów regulujących postępowanie podatkowego i czy do tego stanu zastosowano właściwe (subsumcja), prawidłowo ?wyłożone" przepisy prawa materialnego.
 801. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/OP-423/01/2006
  Dotyczy sposobu przeliczania kwot wyrażonych na fakturach w walutach obcych w przypadkach dokonywania nabyć wewnątrzwspólnotowych oraz dostaw do krajów Unii Europejskiej oraz w przypadku sprzedaży eksportowej.
 802. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-12 /46/06/PK
  Czy różnice kursowe dodatnie lub ujemne powstałe w wyniku kompensacji należności ze zobowiązaniami uznawane są za przychody i koszty w podatku dochodowym od osób prawnych?
 803. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/423-1/MG/06
  Czy istnieje obowiązek ustalenia przychodu w przypadku nieodpłatnego udostępnienia nieruchomości na cele społecznie użytecznie?
 804. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB-1.32.4230-10/05/P
  W jakim terminie i w jakim trybie należy rozliczyć zobowiązanie Spółki z tytułu wpłat z zysku za rok 2005, jeżeli w dniu 19 sierpnia 2005 r. Sąd Rejonowy XVII Wydział Gospodarczy zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, dokonane poprzez emisje nowych akcji objętych w drodze oferty publicznej, w wyniku czego z dniem tym Spółka utraciła status jednoosobowej spółki Skarbu Państwa.
 805. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-3/06
  Czy istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup kurtek dla pracowników, którzy częściowo partycypowali w kosztach ich zakupu ?
 806. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/II-2/4210-2/Int/05/SJ
  W jaki sposób należy ustalić wartość zadłużenia Spółki wobec udziałowca, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 807. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBI/4218i/15/MA/2005
  Jak należy sporządzić deklaracje CIT-2 w przedstawionym poniżej stanie fakycznym w przypadku gdy w okresie styczeń- maj 2004r. osiągnięto stratę oraz gdy w miesiącu następnym osiągnięto dochód.
 808. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-235/CIT/05
  Czy jeżeli zgodnie z dyspozycją art. 12 ust. 3 ustawy o rachunkowości spółka przejmowana skorzysta z prawa niezamykania swoich ksiąg rachunkowych na dzień połączenia, to nie dojdzie do zakończenia jej roku podatkowego, a co za tym idzie Spółka, jako podmiot przejmujący, w swoim sprawozdaniu podatkowym za rok 2005 (tj. rok połączenia) wykaże łącznie sumę przychodów i kosztów wygenerowanych przez obie spółki od początku roku?
 809. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/423-39/05/PK
  Czy dywidenda wypłacona 100% akcjonariuszowi (osobie prawnej z siedzibą na terenie Konfederacji Szwajcarskiej) korzysta ze zwolnienia zawartego w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 810. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-123/05/6413
  Pytanie podatnika dotyczy ustalenia czy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych E.... Sp. z o.o., jako spółka przejmująca, będzie miała prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszty wykazane przez spółkę przejmowaną w aktywie z tytułu podatku dochodowego (obejmujące elementy wskazane w części stan faktyczny) jeżeli zostaną spełnione określone w ustawie przesłanki umożliwiające zaliczenie takich kosztów do kosztów uzyskania przychodów.
 811. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415/6/06/MP/1
  Czy udzielając celowej pomocy materialnej ze zgromadzonych w wyniku darowizn pieniędzy (np. stypendium socjalne dla uczniów) Stowarzyszenie musi odprowadzić podatek dochodowy od osób prawnych?
 812. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PD-4230Z-113/05/ICh
  dotyczyło potwierdzenia, że w przypadku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną u wspólnika nie powstanie przychód (dochód) do opodatkowania podatkiem dochodowym wynikający z niepodzielonych zysków spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 813. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-3/423-29/05
  Spółka produkuje i sprzedaje specjalistyczne środki chemiczne. Często, aby doszło do sprzedaży, Strona wydaje kontrahentowi pewną darmową ilość towaru, która służy sprawdzeniu przydatności produktu w prowadzonym przez kontrahenta procesie technologicznym. W przypadku małych ilości są to próbki z oznaczeniem ,,nie na sprzedaż". W przypadku gdy kontrahent wymaga przeprowadzenia próby wdrożeniowej w procesie, w którym zużywa się znaczne ilości produktu, wydawane są większe partie towaru. Jednakże nie zawsze po przeprowadzonej próbie kontrahenci decydują się na zakup. Spółka produkowane przez siebie produkty wykorzystuje także na własne potrzeby np. w przeprowadzanych remontach, pewne ilości przeznaczane są także na cele badawcze. Zdaniem Strony, produkty przekazane na próbę kontrahentom oraz produkty, które zostały przeznaczone na potrzeby spółki i na cele badawcze stanowią koszty uzyskania przychodów w cenie ich wytworzenia.
 814. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/425-4/374a/132/05/BB
  Czy jest możliwa zmiana przyjętej indywidualnej stawki amortyzacyjnej na stawkę amortyzacyjną wynikającą z wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych?
 815. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/OP/423/T-131/2/2006
  Czy posiłki przyrządzane w Ośrodku i wydawane odpłatnie uczestnikom Ośrodka oraz pracownikom należy uznać za przychód z działalności gospodarczej?
 816. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP3/423-95/05/5432/2006
  Czy wypłacone prez Spółkę diety, ryczałty za noclegi oraz zwrot kosztów przejazdu, zatrudnionym na umowę o pracę eletromonterom, stanowią koszt uzyskania przychodów Spółki dla celów podatku dochodowego od osób prawnych.
 817. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-114/05/4211/2006
  Pytanie podatnika dotyczy zaliczenia opłaty licencyjnej ponoszone przez Spółkę na rzecz Licencjodawcy do kosztów uzyskania przychodów.
 818. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP1/423-83/05/KK/5439
  Podatnik zwrócił z zapytaniem czy w przypadu wcześniejszego rozwiązania umowy leasingu korzystający nie musi dokonywać korektu kosztów poniesionych z tytułu opłat leasingowych?
 819. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB 1/421/1-11/05
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczki udzielonej przez jedynego udziałowca Spółki w związku z podwyższeniem kapitału w wyniku konwersji w części wierzytelności z tytułu pożyczek ?
 820. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PB-RI-PDP/423/10/P/21/06/BD
  Czy Spółka prawidłowo dokonuje wyceny operacji bankowych stosując kursy swojego podstawowego banku w Polsce w przypadku przelewu waluty obcej z rachunku walutowego za granicą na rachunek walutowy w banku w Polsce?
 821. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-115/05/3801
  Pytanie podatnika dotyczy momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów czynszu inicjalnego (opłat wstępnych) z tytułu umowy leasingu operacyjnego.
 822. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415/201/05/MP/1
  Czy część składek na ZUS (na ubezpieczenie emerytalne i wypadkowe) finansowane przez PFRON i budżet Państwa od wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób prawnych ?
 823. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/415/295/05/BM
  Czy dochody uzyskane ze sprzedaży cegiełek wśród rodziców uczniów,oraz sprzedaż stroików i kartek świątecznych wykonanych przeuczniów w ramach imprez organizowanych dla uczniów i ich rodzicówna terytorium szkoły będą wolne od opodatkowania podatkiemdochodowym od osóa prawnych? Jednostka nie wyodrębni podwzględem organizacyjnym i finansowym gospodarstwa pomocniczegodo działalności którą, zamierza prowadzić.
 824. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-133/05/MS/3
  czy niespłaconą część należności - 15% tzw. udział własny Spółki - można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli wystąpią okoliczności określone w art. 16 ust.2 i 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 825. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-108/05/2996/2006
  Pytanie podatnika dotyczy wpływu korekty zobowiązania na wysokość podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w okresie sprawozdawczym, w którym korekta ta zostanie przeprowadzona.
 826. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP-423/19-2/05/06
  CZY UZYSKANE DOTACJE I DOFINANSOWANIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWY O ZATRUDNIENIU I REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁONOSPRAWNYCH PRZEZNACZONE NA CELE STSTUTOWE BĘDĄ ZWOLNIONE NA POSTAWIE ART. 17 UST. 1 PKT 4 USTAWY O PODTAKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH? CZY DOCHÓD PRZEZNACZONY NA WYPŁATĘ WYNAGRODZEŃ I SKŁADKI ZUS BĘDZIE ZWOLNIONY NA PODSTAWIE ART. 17 W/W USTAWY?
 827. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-133/05/MS/2
  Jak należy potraktować otrzymane odszkodowanie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.
 828. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-220/CIT/05
  Czy korzystanie ze zwolnienia dochodu od podatku na mocy przepisu art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie wyłącza możliwości odliczenia strat podatkowych zgodnie z art. 7 ww. ustawy?
 829. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-109/05/2229
  Pytanie podatnika dotyczy zaliczenia do wartości początkowej środka trwałego prowizji bankowej zapłaconej od przelewów dokonanych w związku z regulacją płatności związanych z powstającym środkiem trwałym.
 830. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415/192/05/MP/1
  Czy dopłata do kapitału wnoszona do spółki z o.o. przez jej udziałowca w 2005 roku jest przychodem w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 831. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: AD-IB/423/4/2005
  Określenie organu podatkowego właściwego do złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8 za rok podatkowy 2005.
 832. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-211/1/CIT/05
  Czy dochód Komplementariusza (spółki z o. o. z siedzibą w Polsce) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym? W jakim kraju winien być opodatkowany podatkiem dochodowym dochód uzyskany przez Komplementariusza?
 833. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-211/2/CIT/05
  Pytanie Podatnika dotyczy sposobu rozumienia wyrażenia "proporcjonalnie do posiadanego udziału", zawartego w przepisie art. 5 ust. 1 ustawy o podatku dochodym od osób prawnych.
 834. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2170/423/10/2005/AK/2
  Czy Gospodarstwo pomocnicze X ma prawo dodać do kosztów uzyskania przychodu ujemny wynik finansowy na działalności Zakładu za okres 01.01.2005r. do 30.06.2005r.? Ujemny wynik finansowy Zakładu G.P. został wprowadzony bilansem otwarcia do ksiąg Gospodarstwa pomocniczego X.
 835. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2170/423/10/2005/AK/1
  Czy gospodarstwo pomocnicze jako następca prawny zakładu gospodarstwa pomocniczego, ma prawo do rozliczenia się z podatku dochodowego od osób prawnych za cały 2005r. poprzez połączenie kosztów i przychodów zakładu gospodarstwa pomocniczego oraz jego następcy gospodarstwa pomocniczego , czy winno ustalić wynik na działalności tylko za okres od 01.07.2005r. do 31.12.2005r.?
 836. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-122/05/77513
  Pytanie podatnika dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niewykorzystanych upoważnień, w momencie gdy zostaną one komisyjnie zlikwidowane i potwierdzone protokołem likwidacyjnym.
 837. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-105/05/77117
  Pytanie podatnika dotyczy zaliczenia wartości zlikwidowanych surowców do kosztów uzyskania przychodów.
 838. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-14218/i-53/05
  Czy na spółce - jako płatniku - ciąży obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od uiszczonych okresowo opłat na rzecz firmy niemieckiej za prawo do korzystania z oprogramowania komputerowego?
 839. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD-I.423/38/1/05
  Czy wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników, którzy przejęci zostali przez pracodawcę w trybie art. 23 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy stanowi koszty uzyskania przychodów spółki?
 840. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-135/05/AB
  Czy koszty badania sprawozdań finansowych sporządzonych według zasad ustawy o rachunkowości oraz standardów US GAAP i MSR można zaliczyć na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do kosztów uzyskania przychodów w roku, w którym je faktycznie poniesiono.
 841. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-102/05/76034
  Pytanie podatnika dotyczy ustalenia czy jeśli wnioskodawca dokona sprzedaży #189; części kotłowni sąsiedniej spółce, zachowa prawo do pomocy publicznej, o której mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej, a w szczególności czy zachowa zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 188 poz. 1840 z późn. zm.)
 842. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-116/05/75881
  Pytanie podatnika dotyczy momentu zaliczenia do przychodów podatkowych zasądzonych do zwrotu kosztów sądowych.
 843. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP3/423-83/05/91803
  Jak należy ustalić podstawę obliczenia wysokości zaliczek miesięcznych w uproszczonej formie na podatek dochodowy od osób prawnych za 2006 rok, w związku ze zmianą formy prawnej Spółki t. j. jej przekształceniem za spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Przekształcenie miało miejsce w dniu 02 czerwca 2005 roku.
 844. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/423/736/05/AG
  Czy potrącenie wierzytelności należy traktować jako zdarzenie prowadzące do realizacji różnic kursowych dla celów podatkowych?
 845. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/423/570/KO/2005
  Czy stowarzyszenie założone przez zakonników prowadzace działalność pożytku publicznego może otrzymywać darowizny na zasadach określonych w ustawie o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej?
 846. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbia/1/425-83/324a/101/05/BB
  Jaką należy zastosować stawkę amortyzacyjną, na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dla elektronicznego systemu alarmowego zamontowanego w siedzibie Spółdzielni?
 847. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP5/423-43/05/91442
  Podatnik zwrócił się o rozstrzygnięcie, czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w stosunku do której została ogłoszona upadłość z możliwością zawarcia układu, zobowiązana jest do zamknięcia ksiąg rachunowych na dzień ogłoszenia upadłości, czy też zobowiązana jest do sporządzenia sprawozdania finasowego na ten dzień, jednak bez konieczności zamykania ksiąg rachunkowych.
 848. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-158/05/MS
  Czy Stronie w przedstawionym stanie faktycznym przysługuje prawo do ujmowania w kosztach uzyskania przychodów wydatków poniesionych na opracowanie wniosku o dopłatę, nawet w sytuacji gdy środki z Funduszu nie zostaną Spółce przyznane?
 849. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/AP/423-291/EP/05
  Czy można odliczyć od dochodu osiągniętego ze sprzedaży pozostałego majątku Spółdzielni, strat powstałych przed postawieniem jej w stan likwidacji jak i w czasie likwidacji.?
 850. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-127/05/AB
  1.czy w związku z rozwiązaniem umowy najmu niezamortyzowana część wartości inwestycji w obcym środku trwałym, podlegająca fizycznej likwidacji jest kosztem uzyskania przychodów,2.czy usługi zlecone wynajmującemu polegające na dokonaniu fizycznej likwidacji nakładów poczynionych przez Spółkę można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów,3.czy niezamortyzowaną część inwestycji w obcym środku trwałym sprzedaną wynajmującemu lub osobie trzeciej, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów a otrzymane z tego tytułu wynagrodzenie do przychodów.
 851. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III-423/16/199/05
  Czy dochód z tak zorganizowanej sprzedaży będzie dochodem uzyskanym z działalnosci gospodarczej prowadzonej na terenie strefy na podstawie zezwolenia oraz czy dochód ten będzie wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 852. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PB-RI-PDP/423/245/P/05/BD
  Czy prezentowane podejście odnośnie ustalenia czynszu dzierżawnego w symbolicznej wysokości 1 zł nie spowoduje sankcji karno - skarbowych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych?
 853. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/333/WD/423/103/05/EK
  Czy zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka YYY może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wierzytelność, która powstała w związku z roszczeniami o zwrot nakładów poniesionych na wybudowanie budynku na cudzym gruncie?
 854. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III.423/14/184/05
  Czy otrzymane środki finansowe na dofinansowanie zakończenia procesu likwidacji jednoosobowej spółki Skarbu państwa rodzą obowiazek naliczenia i odprowadzenia do organu podatkowego wpłat z zysku?
 855. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/115/05/JB
  Czy mając zezwolenie na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej uzyskane przed 1 stycznia 2001 r. można kupić nieruchomość poza terenem łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej i uruchomić działalność gospodarczą nie objętą zwolnieniem podatkowym w ramach wyodrębnionej organizacyjnie jednostki - bez groźby utraty prawa do zwolnienia podatkowego?
 856. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD/423-114/05/MS/1
  czy koszty należy przeliczyć na złote wg kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia poniesienia kosztu, jeżeli Spółka dokona zapłaty w walucie obcej w dniu wystawienia i zarachowania faktury oraz czy powstaną w takim przypadku różnice kursowe
 857. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD/423-114/05/MS/3
  czy art. 15 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ma zastosowanie do różnic kursowych powstających przy transakcjach realizowanych w walucie obcej pomiędzy nierezydentem a polskimi kontrahentami, oraz czy powstałe różnice kursowe nie będą traktowane jako ?pozorne?
 858. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-2/423/20/05/EG
  - czy część odsetkowa stanowi podstawę do amortyzacji środka trwałego przekazanego korzystającemu na podstawie umowy leasingu finansowego? - czy część odsetkowa jest elementem ceny nabycia, o której mowa w art. 16g ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku środka trwałego przekazanego na podstawie umowy leasingu finansowego?
 859. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD-G/423-3/05
  Czy w sytuacji, gdy za dany okres rozliczeniowy wystąpi zysk brutto, a z powodu odliczenia strat z lat ubiegłych nie wystąpi podatek dochodowy, Podatnik jest zobowiązany do dokonania wpłat z zysku?
 860. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/GP/423/538/EC/05
  Czy możliwe jest umocowanie pełnomocnika do podpisywania deklaracji podatkowych w imieniu podatnika?
 861. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD-415/24/05
  Czy przyznane przez Urząd Miasta nagrody Prezydenta Miasta za osiągnięcia w sferze kultury fizycznej i sportu oraz w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury podlegają przez płatnika opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.Czy Urząd Miasta jako płatnik ma obowązek sporządzenia i przekazania informacji PIT-8C zgodnie z art. 42a ustawy, oraz czy powinien poinformować nagrodzone osoby o sposobie rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych?
 862. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-123/05/MS
  Czy przysługuje Spółce przysługuje prawo do ujmowania w kosztach uzyskania przychodów, na podstawie art. 15 ust.4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, naliczonych w okresach miesięcznych, a uiszczonych w okresach kwartalnych, opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
 863. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/322/WD/423/99/05/ES
  Dotyczy zasad naliczania amortyzacji miesięcznej w roku podatkowym obejmującym okres od 1 stycznia 2005r. do 31 marca 2006r. dla środków trwałych, które wprowadzono do ewidencji środków trwałych w trakcie bieżącego roku podatkowego oraz środków trwałych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych w latach poprzednich przy założeniu dokonywania miesięcznych odpisów amortyzacyjnych.
 864. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/I PDG1/423/63/AT/05
  Podatnik pyta, czy do celów podatkowych może posługiwać się kserokopiami faktur i rachunków, lub ich kserokopiami poświadczonych za zgodność z oryginałem oraz jaki podmiot może udzielić takiego poświadczenia.
 865. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/423-34/05/PK
  Jaki kurs należy stosować do ustalenia podstawy opodatkowani z tytułu wypłacanych przez polską spółkę należności licencyjnych i odsetek?
 866. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-3/423/3c/05/AP
  W jaki sposób ustalić cenę nabycia samochodu zarejestrowanego jako demonstracyjny dnia 28 kwietnia 2004 r., którego okres używania przekroczył 12 misięcy i przekazanego do użytkowania jako środek trwały dnia 1 maja 2005 r.?
 867. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-88/05/69559
  Pytanie podatnika dotyczy momentu powstania przychodu z tytułu nabycia wierzytelności.
 868. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/423-32/05/PK
  Czy dywidenda wypłacana spółce szwajcarskiej korzysta ze zwolnienia na podstawie umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek?
 869. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/423-6/MG/05
  Czy w związku ze zmianą interpretacji przez Izbę Skarbową podatnik zobligowany jest do złożenia korekty zeznania CIT-8
 870. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423/110/05/JB
  CZY wydatki ponoszone na reklamę produktów leczniczych do momentu wstrzymania emisji, jak i późniejsze nakłady na dostosowanie kampanii marketingowych do ograniczeń wynikających z decyzji GIF dla celów podatkowych są kwalifikowane jako w pełni odliczalne koszty reklamy publicznej.
 871. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-11/05
  Czy opłata prolongacyjna stanowi koszt uzyskania przychodu i w którym momencie można zaliczyć ją do kosztów uzyskania przychodu?
 872. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1463/WD/4218/1/23/208/05/EP
  Jaki wpływ na koszty uzyskania przychodu Firmy ma otrzymana w 2004r.przez Jednostkę z programu PHARE zaliczka na poczet dotacji przeznaczona na realizację określonego projektu, którego rozliczenie jak i ostateczna płatność dotacji nastąpiła w 2005r?
 873. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB1/421-81/05
  Czy podatnik ma obowiązek pobrania podatku u źródła od zakupionej licencji na oprogramowanie komputerowe oraz za wdrżenie systemu koputerowego?
 874. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-3/423-20/05
  Spółka z o.o. prosi o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy wartość składników aportu, których jednostkowa cena nabycia nie przekracza kwoty 3.500 zł, można uznać za koszty uzyskania przychodów w miesiącu ich oddania do używania. Osoba fizyczna w miesiącu maju i czerwcu 2004 roku nabyła meble, stoły, krzesła itp. oraz urządzenia kuchenne przeznaczone do wyposażenia pokoi hotelowych i kuchni restauracyjnej. Przedmioty, o których mowa wyżej, zostały zakupione z dużym upustem od ceny detalicznej. W czerwcu 2005 roku osoba ta objęła udziały w nowo utworzonej Spółce z o.o. i pokryła je w całości wkładem niepieniężnym w postaci tych przedmiotów. Spółka podjęła działalność dnia 1 lipca 2005 r. i od tego dnia przedmioty te przekazała do używania na podstawie umowy dzierżawy innemu podmiotowi, który wykorzystuje je w swojej działalności gospodarczej. Spółka, w oparciu o art. 16d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) wartość przedmiotów, których cena jednostkowa nie przekroczyła 3.500 zł zaliczyła w koszty uzyskania przychodów miesiąca lipca 2005 r., natomiast dokonuje odpisów amortyzacyjnych od tych składników, których wartość początkowa przekracza tę kwotę. Spółka podała, że zgodnie z zakładowym planem kont wprowadzonym zarządzeniem Prezesa Zarządu z dnia 1 lipca 2005 r. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok oraz wartości do 3.500 zł odpisywane są jednorazowo w koszty po wydaniu do użytkowania. Są one wprowadzone do ewidencji wyposażenia. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową, stosuje się stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Wpisuje się je do ewidencji środków trwałych.
 875. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US33/NG/423/42/KB/2005
  Czy Spółka ma prawo wystąpić o zwrot nadpłaconego podatku dochodowego w związku z brakiem zapłat za wystawione faktury w latach 2003-2004 a prawem obniżenia przychodu i dochodu w tych latach?
 876. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US33/NG/423/633/05/IW
  Czy przychody powstałe w czasie próbnego rozruchu środka trwałego przychody korygują jego koszt?
 877. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-103/05/AB
  Czy w przypadku zakończenia przed pierwotnie określonym okresem umowy leasingu, zawartej zgodnie z art. 17b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (leasing operacyjny) i przeniesienia na korzystającego własności przedmiotu leasingu:po upływie 40 % normatywnego okresu amortyzacji,przed upływem 40% normatywnego okresu amortyzacjiprzychodem finansującego ze sprzedaży przedmiotu leasingu w obu sytuacjach jest cena określona w umowie sprzedaży w wysokości odpowiadającej nie spłaconej wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych i nie niższej niż hipotetyczna wartość netto, zaś kosztem uzyskania przychodów przy ustalaniu dochodu ze sprzedaży jest rzeczywista wartość netto.
 878. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-104/05/AB
  Czy zmiana korzystającego w drodze cesji praw i obowiązków albo wcześniejszego zakończenia umowy i zawiązania drugiej, uprawnia nowego korzystającego do nabycia przedmiotu leasingu po hipotetycznej wartości netto (w przypadku leasingu operacyjnego) lub bez ograniczeń (w przypadku leasingu finansowego).
 879. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-107/05/AB
  Czy ustalono prawidłową wysokość stawki amortyzacyjnej ekspresów do kawy używanych przez Spółkę w działalności gospodarczej.
 880. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-93/05/66855
  Pytanie podatnika dotyczy momentu powstania przychodu z tytułu nabycia od innego podmiotu wierzytelności.
 881. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-93/05/66856
  Pytanie podatnika dotyczy momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatku z tytułu nabycia od innego podmiotu wierzytelności.
 882. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-93/05/66863
  Pytanie podatnika dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów różnic kursowych powstałych w momencie zapłaty za nabytą wierzytelność.
 883. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423-23/161/54908/05/KPS
  Jaki jest moment powstania przychodu w przypadku sprzedaży budynków?
 884. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-109/05/MS
  Czy na podstawie art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, uwzględniając odpowiednie zapisy Umowy Spółki, słusznie stwierdza się, iż MMMMM nie osiągnęła w 2004r. żadnych przychodów ani kosztów z tytułu udziału w spółce komandytowej SSSSSSS a wpłacone przez spółkę w okresie czerwiec ? sierpień 2004r. zaliczki na PDOP stanowią nadpłatę w rozumieniu art. 72 §1 Ordynacji podatkowejczy przychody i koszty osiągnięte przez SSSSSSS w okresie czerwiec-sierpień 2004r. stanowią odpowiednio przychody i koszty wspólników obecnych w spółce na dzień 31 grudnia 2004r.
 885. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-85/05
  Czy w przypadku planowanego połączenia Spółek A i B, Spółka A - jako spółka przejmująca - będzie sukcesorem zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Mielec uzyskanego przez Spółkę B oraz wynikającego z niego prawa do zwolnienia z PDOP na warunkach określonych w przepisach o SSE.
 886. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/302/WD/423/93/05/HD
  1) Czy stanowią koszt uzyskania przychodu w rozumieniu podatku dochodowego od osób prawnych kwoty wypłacane osobom będącym członkami komisji konkursowej z tytułu zwrotu kosztów podróży? 2) Czy kwoty wypłacane osobom będącym członkami komisji konkursowej z tytułu wrotu kosztów podróży są kosztami statutowymi w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 887. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/284/WD/423/86/05/HO
  W czerwcu 2005r. pięcioro pracowników Spółki jadąc na szkolenie organizowane przez firmę miało bardzo niebezpieczny wypadek samochodowy pod miastem A. W związku z doznaniem licznych obrażeń i złamań przez ponad 2 tygodnie osoby te były hospitalizowane w mieście A. Po tym okresie, ze względu na bardzo dużą odległość od domów, wszyscy zostali przewiezieni na dalszą obserwację do szpitala w mieście BW związku z zaistniałymi wydarzeniami spółka prosi o informację, czy wydatki poniesione przez firmę takie jak:-przewóz pracowników prywatnymi karetkami z miasta A do miasta B,zakup podstawowych art. higienicznych takich jak ręczniki, środki czystościzakup zdrowotnej poduszki przeciwodleżynowejzakup herbaty, wody mineralnejzakup drobnych upominków dla personelu szpitalnego w podziękowaniu za opiekęmoże zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.
 888. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-166/CIT/05
  Czy w przypadku likwidacji upadłej spółki poprzez jej sprzedaż (na polecenie Sędziego Komisarza) jako przedsiębiorstwa w całości w rozumieniu art. 55#185; kc, przejdą na nabywcę tego przedsiębiorstwa uprawnienia do obniżenia podatku, przewidziane w przepisie art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które przysługiwały spółce upadłej?
 889. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-98/05/AB
  czy dokonując zmiany (zmniejszenia) stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych z lat minionych Spółka winna stosować przepisy art. 12 ust. 1 pkt 5, czy też art. 15 ust. 1B pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a co za tym idzie czy Spółka powinna dokonać korekt CIT-8 z lat poprzednich, czy też winna uwzględnić wpływ owych korekt na wysokość podatku wykazanego w zeznaniu za rok bieżący (tj. w roku ujawnienia nieprawidłowości).
 890. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP3/423-68/05/77522
  Zapytanie spółki dotyczyło: ustalenia czy załączone do wniosku zaświadczenie wydane przez organ duński, który nie jest organem administracji podatkowej spełnia wymogi certyfukatu rezydencji i jako taki będzie honorowane przez polskie organy podatkowe?
 891. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-163/CIT/05
  Spółka zwróciła się z prośbą o potwierdzenie, że w celu prawidłowego ustalenia dochodu dla celów podatku dochodowego od osób prawnych (zwolnionego i opodatkowanego) w świetle przepisów § 5 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej, w związku z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy podatkowej, nie jest konieczne ustanowienie specjalnej formy prawnej w postaci odrębnego, zarejestrowanego oddziału, prowadzącego działalność na terenie strefy (o ile zapewniona zostanie możliwość ustalenia dochodu zwolnionego z podatku dochodowego, uzyskiwanego z działalności prowadzonej na terenie strefy).
 892. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 2403-PDF-415-60-05
  Czy można uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa wszystkie składniki majątkowe, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą indywidualnie oraz w formie spółki cywilnej, za wyjątkiem budynków oraz czy wniesienie tych składników w formie aportu do spółki z o.o. będzie powodowało obciążenie podatkowe na dzień objęcia udziałów?
 893. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-90/62279
  Pytanie podatnika dotyczy zaliczenia do przychodów podatkowych wkładu na podwyższenie kapitału, który został w całości wniesiony przez jedynego udziałowca w postaci bezspornych wierzytelności.
 894. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2170/423/8/2005/GW
  Czy dochody uzyskane z opłat za korzystanie z parkingu przeznaczone w całości na działalność statutową Stowarzyszenia podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 895. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/287/WD/423/88/05/MW
  Czy koszty związane z akcją promocyjną będą kosztem uzyskania przychodu?
 896. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/282/WD/423/85/05/EG
  1. czy powstałą różnicę kursową w Sp z.oo. X, która jest skutkiem przewalutowania pożyczki z EURO na PLN - Spółka może uznać podatkowo? (różnica policzona jako kwota udzielonej pożyczki w EURO pomnożona przez różnicę między kursami z dnia udzielenia pożyczki a kursem przewalutowania pożyczki na PLN), 2. czy w przypadku, gdy udzielona pożyczka w EURO zostanie zamieniona na kapitał w PLN i powstająca z tego tytułu różnica kursowa w Spółce z.o.o. X będzie mogła być uznana przez Spółkę podatkowo? (różnica policzona jako kwota udzielonej pożyczki w EURO pomnożona przez różnicę pomiędzy kursami z dnia udzielenia pożyczki a kursem zamiany na kapitał).
 897. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/PD/423-10/05
  Czy sprzedaż nieruchomości przez Stowarzyszenie przed upływem 5 lat od dnia jej nabycia jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych, zaś po upływie tego okresu sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z opodatkowania?
 898. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP1/423-45/05/KK/74796
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy w sytuacji nowo powstałej spółki przechodzi większa część pracowników oraz zostaje sprzedana tylko cześć majątku, mamy do czynienia ze zbyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 899. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-185/CIT/05
  Czy różnice kursowe powstałe przy spłacie kredytu lub pożyczki zaciągniętych w walucie obcej są kosztem lub przychodem?
 900. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-148/CIT/05
  Według jakiej wartości początkowej należy wprowadzić do rejestru środków trwałych nabywcy przedsiębiorstwa środki trwałe zbywanego przedsiębiorstwa?
 901. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-149/CIT/05
  Według jakiej wartości należy wprowadzić do ksiąg rachunkowych nabywcy przedsiębiorstwa składniki majątkowe inne niż środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne?
 902. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.OP/423/25/2005
  Czy nieodliczony podatek naliczony od towarów i usług VAT z faktur dokumentujących zakup artykułów spożywczych (kawa, herbata, cukier, napoje, alkohol) oraz drobnych upominków dla kontahentów (kwiaty) z przeznaczeniem na cele reprezentacji i reklamy (jako poczęstunek podczas wizyt), związanych z prowadzonym przedsiębiorstwem stanowi koszt uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych?
 903. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423/85/05/AB
  Czy różnice kursowe w przypadku walutowej umowy leasingu finansowego (wyrażonej i płatnej w euro) powstające od części kapitałowej raty leasingowej są przychodem lub odpowiednio kosztem podatkowym dla finansującego.
 904. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP5/423-34/05/74052
  Jaki jest moment zamknięcia ksiąg rachunkowych i sytuacji podjęcia uchwały o likwidacji spółki z o.o?
 905. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP3/423-50/05/72986
  Zapytanie dotyczy kwestii zaliczenia odpisu aktualizującego wartość należności do kosztów uzyskania przychodu w przypadku zasądzenia części należności i skierowania na drogę postępowania egzekucyjnego.
 906. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/262/WD/423/82/05/TC
  Czy podlega opodatkowaniu dochód (odsetki) z tytułu gromadzenia wolnych środków pieniężnych na lokacie bankowej w ramach rachunku bieżącego - ramach działalności prowadzonej na podstawie zezwolenia w tarnobrzeskiej SSE - podstrefa Radom?
 907. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP3/423-46/05/72432
  Jaki kurs waluty należy przyjąć do wyliczenia wartości zakupionego towaru, czy średni kurs NBP, czy też kurs sprzedaży waluty z dnia zakupu w kantorze wymiany walut, jeżeli zaplata ma miejsce w dniu wystawienia dokumentu sprzedaży bez pośrednictwa banku? Ponadto, gdy zapłata za towar ma miejsce kilkanaście dni później bez pośrednictwa banku, to czy jest obowiązek wyliczenia różnic kursowych ze względu na to, że płatność dokonana jest walutą zakupioną w kantorze wymiany walut, wg kursu innego, niż kurs średni NBP z dnia odbioru dokumentu?
 908. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBI/423-21/103819/05
  dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości netto wynikającej z fakturyotrzymanej drogą elektroniczną
 909. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II443/1/05
  Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzeń wypłaconych pracownikom przedsiębiorstwa przekształconego w spółkę z o.o.
 910. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1443/PD/41/415/308/15/05
  Czy zaliczamy do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych sfinansowanych częściowo dotacją ?
 911. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DUS-PBO/423-12/05
  -jaką datą należy uznać za rozpoczęcia działalności gospodarczej, w przypadku spółki w organizacji.
 912. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PBOI/423/192/P/05/IL
  Czy przepis art. 16g ust. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przewidujący zmniejszenie wartości środka trwałego w przypadku trwałego odłączenia od tego środka trwałego części składowej lub peryferyjnej ma zastosowanie do trwałego wyłączenia z eksploatacji odcinka sieci gazowej lub jego części składowej?
 913. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/423 -1 /2782/05
  Czy mozna wliczyć do podatkowych kosztów uzyskania przychodów , wypłacone na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, dodatkowe wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej?
 914. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-I/423/67/AK/05
  Czy w związku z tym, że na dzień 06.09.2003 r. i w trakcie 2004 r. Bank nie posiadał kapitałów własnych na poziomie określonym w art. 172 ust. 3 ustawy Prawo bankowe, może skorzystać z pomocy de mimimis za rok podatkowy 2004 r., w wysokości określonej w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim, pomimo tego, iż na dzień 31.12.2004 r. wartość tych kapitałów przekroczyła równowartość 1.000.000 euro?
 915. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP 4211-79/74-3/05
  Czy zakup lub dzierżawa gruntu położonego poza terenem Specjalnej strefy Ekonomicznej "Starachowice" z przeznaczeniem na parking dla pracowników uznane zostanie za prowadzenie działalności gospodarczej poza strefą?
 916. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-72/05/56670
  Pytanie podatnika dotyczy zakwalifikowania oprocentowania środków własnych na bieżącym rachunku bankowym, których nie da się przyporządkować jednoznacznie do działalności prowadzonej na obszarze specjalnej strefy ekonomicznej oraz działalności prowadzonej poza specjalną strefą ekonomiczną.
 917. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-72/05/56657
  Pytanie podatnika dotyczy zakwalifikowania do przychodów odsetek od własnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych z tytułu lokat tzw. lokat "over night", których nie da się przyporządkować jednoznacznie do działalności prowadzonej na obszarze specjalnej strefy ekonomicznej oraz działalności prowadzonej poza specjalną strefą ekonomiczną.
 918. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-72/05/56662
  Pytanie podatnika dotyczy zakwalifikowania do przychodów z tytułu różnic kursowych od własnych środków lub wartości pieniężnych Spółki, których nie da się przyporządkować jednoznacznie do działalności prowadzonej na obszarze specjalnej strefy ekonomicznej oraz działalności prowadzonej poza specjalną strefą ekonomiczną.
 919. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-72/05/56650
  Pytanie podatnika dotyczy zakwalifikowania do kosztów różnic kursowych oraz odsetek powstałych w związku ze spłatą pożyczek przeznaczonych na bieżącą działalność podatnika bez wskazania konkretnego celu, a więc wykorzystywanych zarówno w związku z działalnością prowadzoną na terenie specjalnej strefy ekonomicznej jak i w związku z działalnością prowadzoną poza specjalną strefą ekonomiczną.
 920. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-72/05/56659
  Pytanie podatnika dotyczy zakwalifikowania do kosztów z tytułu różnic kursowych od własnych środków lub wartości pieniężnych Spółki, których nie da się przyporządkować jednoznacznie do działalności prowadzonej na obszarze specjalnej strefy ekonomicznej oraz działalności prowadzonej poza specjalną strefą ekonomiczną.
 921. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-63/PW/05
  Pytanie w sprawie dotyczącej wierzytelności objętej układem ratalnym.
 922. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP3/423-28/05/66495
  Czy moment powstania przychodu ze sprzedaży lokali mieszalnych powstanie dopiero z chwilą przeniesienia prawa własności na kupującego w formie aktu notarialnego, czy w momencie wystawienia faktury VAT, po otrzymaniu 100% zaliczki.
 923. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/II-1/4218-6/Int./05/KK
  Czy w sytuacji, gdy automat początkowo jest używany w lokalu, który nie znajduje się na terenie gminy ujętej w wykazie gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym i jest amortyzowany na zasadach określonych w art. 16k ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a następnie jest przemieszczony do lokalu, który znajduje się na terenie takiej gminy, możemy zastosowac stawkę amortyzacyjną podaną w Wykazie stawek podwyższoną o współczynnik 3,0 ? Jeśli tak, to w którym momencie powinniśmy zacząć ją stosować ?Czy w sytuacji, gdy automat początkowo jest używany w lokalu, który znajduje się na terenie gminy ujętej w wykazie gmin o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym i jest amortyzowany na zasadach określonych w art. 16k ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a następnie jest przemieszczony do lokalu, który jest ulokowany w gminie, która w tym wykazie się nie znajduje, musimy przestać stosować stawkę amortyzacyjną podaną w wykazie stawek amortyzacyjnych podwyższoną o współczynnik nie wyższy niż 3,0, a zacząć stosować stawkę podaną w wykazie stawek amortyzacyjnych podwyższoną o współczynnik nie wyższy niż 2,0, zgodnie z art. 16k ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Jeśli tak, to w jakim terminie powinniśmy zmienić stawkę amortyzacyjną?
 924. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB II/423/5/05
  Czy przekazana spółce zaliczka na poczet przyszłej długoterminowej usługi najmu może zostać zliczona jako pożyczka udzielona tej spółce, rodząca koszty z tytułu odsetek?
 925. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDIII/005-7/05
  czy wygaśnięcie zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od dywidendy, podatku od wzrostu wynagrodzeń, podatku obrotowego, podatku dochodowego oraz podatku od towaru i usług wskutek ich przedawnienia są przychodami (pozostałymi przychodami operacyjnymi) bieżącego okresu likwidacji, stanowiąc dochód będący podstawą do naliczenia podatku od zysku na działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.
 926. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PU/I-3/05-54481
  Pytanie podatnika dotyczy możliwości uwzględnienia straty na działalności zwolnionej za rok 2003 w kalkulacji wysokości kwoty zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych przysługującego jej na podstawie art. 17 ust.1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu prowadzenia działalności na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
 927. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-415/13/05/AG
  Czy przedawnione lub umorzone opłaty eksploatacyjne oraz odsetki od nieterminowych wpłat wnoszonych przez członków Spółdzielni są dla nich przychodem podlegającym opodatkowaniu na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, który Spółdzielnia jako płatnik ma obowiązek wykazać w informacji PIT-8C ?
 928. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZDA/423-16/05
  Czy złożenie w urzędzie skarbowym umowy Spółki, w której określono rok obrotowy Spółki inny niż kalendarzowy, stanowi zgodnie z art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zawiadomienie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze roku podatkowego innego niż kalendarzowy?
 929. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-73/05/EC
  Czy jeżeli korekta zeznania dokonana została w marcu, Spółka jest zobowiązana do uwzględnienia zmian spowodowanych dokonaną korektą już przy wpłacie zaliczki, której termin płatności upływa w dniu 20 kwietnia.
 930. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423/90/05/ab
  jakie skutki co do wyceny waluty powoduje rozchód (przesunięcie rachunku na lokatę) i wpływ (zwrot z lokaty na rachunek) waluty, związany z założeniem i rozwiązaniem lokaty.
 931. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDIII-423/112/7/7/05
  Czy koszty eksploatacji lokalu, tj. prąd, woda, energia elektryczna oraz inne media, wykorzystywanego dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, użytkowanego bez opłacania czynszu, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów Spółki?
 932. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDIII-423/112/9/9/05
  Czy koszty wynagrodzeń zatrudnionych przez Spółkę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą pracowników mogą stanowić koszty uzyskania przychodów Spółki?
 933. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/11/05
  1. Czy dochody stowarzyszenia, przeznaczone na działalność statutową podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ? 2. Czy stowarzyszenie, prowadząc działalność gospodarczą nie w sposób ciągły, powinno prowadzić księgi rachunkowe na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11. 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej czy na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ? 3. Czy stowarzyszenie powinno korzystać na podstawie art. 25 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ze zwolnienia od składania comiesięcznych CIT-2 ?
 934. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PBOI/423/180/P/05/DW
  Jakie dokumenty powinno się uzyskać w celu potwierdzenia prawidłowości odliczenia darowizn na rzecz podmiotów wskazanych pod literą A i B:A. - organizacji pożytku publicznego w rozumieniu art. 20 i nast. Ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,B. - cele określone w art. 4 w/w ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i na rzecz organizacji pozarządowych (określonych art. 3 ust.2 i 3 ustawy j.w.) prowadzących działalność pożytku publicznego w rozumieniu art. 8 w/w ustawy, ale nie posiadających statusu organizacji pożytku publicznego w rozumieniu art. 20 ustawy j.w.?
 935. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BD-P/423? 8/05/Z
  Czy pojęcie "działalności gospodarczej" zawarte w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy podatkowej jest tożsame z pojęciem "działalności gospodarczej" zawartym w przepisie art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie?
 936. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1463/WD/4218/2/1/198/05/AM
  Czy zakład budżetowy utworzony z dniem 01.01.2004r. na bazie zlikwidowanych z dniem 01.01.2004r. dwóch innych zakładów budżetowych może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 2004r. nagrody jubileuszowe wypłacone w 2004r. pracownikom zwolnionym z przyczyn pracodawcy (likwidacja zakładów) a następnie zatrudnionym w nowopowstałym podmiocie, którzy nabyli prawa do w/w nagród w dniu 31.12.2003r.?
 937. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PBOI/423/139/P/05/AG
  Czy przychód z tytułu wystawienia faktur kwartalnie z terminem płatności na ostatni dzień kwartału tj. po wykonaniu usługi, powstanie dopiero w trzecim miesiącu kwartału?;Czy przychód ten należy zaliczać w 1/3 wystawionych faktur do każdego miesiąca kwartału?
 938. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-63/05/47336
  Pytanie podatnika dotyczy uznania przychodów/kosztów wynikających z rozliczenia kontraktów terminowych na waluty (forward i opcje) jako przychody/koszty z działalności objętej zezwoleniem na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej i zwolnionej od podatku dochodowego od osób prawnych.
 939. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PBOI/423/140/P/05/BD
  Czy stanowisko podatnika w sprawie rozliczenia na potrzeby podatku dochodowego od osób prawnych ubytków występujących przy handlu olejami napędowymi jest prawidłowe?
 940. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD 406/1/27/15/05
  Czy możliwe jest odzyskanie przez Gminę podatku VAT poprzez odliczenie go jako kosztu uzyskania przychodów z tytułu podatku dochodowego od soób prawnych?
 941. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NUS-PDI-423/2/2005/JA PBB1/423-751/05
  w jaki sposób opodatkować dochód z umorzonych udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych?
 942. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PBOW/423/115/05/WS
  Jak należy ustalić kup przy sporadycznej sprzedaży środka trwałego i z tytułu umowy dzierżawy, w sytuacji gdy całość dochodu Spółki korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych? Czy możemy ustalić część kosztów, które można bezsprzecznie przyporządkować do danej transakcji, a część ustalić na podstawie art. 15 ust 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (DZ. U. z 2000 roku, nr 54, poz. 654 ze zm.)?
 943. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/423-10/05
  Czy prawidłowo ujęto: w kosztach uzyskania przychodów - wynagrodzenia za pracę - do okresu, którego dotyczą, natomiast otrzymaną refundację w/w kosztu do przychodów firmy z chwilą otrzymania środków pieniężnych na konto bankowe?
 944. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB1/421-36/05
  Jakie obowiązki ciążą na płatniku w przypadku zbycia przez akcjonariusza akcji na rzecz spółki w celu ich umorzenia?
 945. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPZ/423/17/05/HT
  Czy w świetle umowy zawartej pomiędzy Polską a Republiką Federalną Niemiec o unikaniu podwójnego opodatkowania Bank jest zobowiązany do poboru podatku u źródła z tytułu odsetek wypłaconych na rzecz banków niemieckich z tytułu kredytów bankowych
 946. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PBOI/423/201/P/05/BD
  Czy odszkodowanie, uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy o roboty budowlane, wypłacone przez Wykonawcę z tytułu ustanowienia służebności gruntowych dla potrzeb realizacji przedmiotu takiej umowy stanowi koszt uzyskania przychodu Wykonawcy?
 947. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD423-8/05
  Czy przekazanie sprzętu ratownictwa drogowego bezpośrednio dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, stanowiące działanie jednoznaczne na rzecz poprawy ruchu drogowego (statutowe zadania WORD) korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych?
 948. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPŁ/423-27/05/KMP
  Czy kapitalizacja odsetek od pożyczki otrzymanej od nierezydenta podlega podatkowi dochodowemu od osób prawnych?
 949. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423-18/123/31548/05/KPS
  Spółka nabyła wierzytelność o wartości 137.126,68 zł za cenę tzw. zaliczki w kwocie 18.923,76 zł. Strony dokonujące transakcji dokonały dodatkowych ustaleń, zgodnie z którymi Spółka zobowiazuje się zapłacić zbywcy dodatkowo 70% odzyskanej wierzytelności w okresie pierwszych miesięcy od zawarcia umowy ponad 13,8% wierzytelności. Spółka odzyskała od dłużnika w okresie pierwszych 12 miesięcy kwotę 81.137,85 zł. Zdaniem Spółki w momencie gdy wartość odzyskanej wierzytelności przekroczy 13,8 % wartości nabytej wierzytelności powstaje w Spółce przychód w wysokości różnicy: kwota wyegzekwowanej wierzytelności- zaliczka 13,8% -70 % wyegzekwowanej kwoty ponad 13,8%.
 950. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423-19/123/31548/05/KPS
  Co jest przychodem Spółki z ograniczoną odpowiedzialnościa w przypadku "wtórnego"obrotu wierzytelnościami?
 951. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423-20/123/31548/05/KPS
  Co jest przychodem i jaka jest podstawa opodatkowania w sytuacji gdy Spółka zakupiła wierzytelność za określoną kwotę i za tę samą kwotę ją odsprzedała?
 952. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423-17/123/31548/05/KPS
  Jaki jest moment powstania przychodu z tytułu usług pośrednictwa finansowego polegającego na nabywaniu wierzytelności?. Według zawieranych umów Spółka z tytułu pośrednictwa finansowego osiąga przychód w wysokości 0,2 % od wartości nabywanej wierzytelności.
 953. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423-21/123/31548/05/KPS
  Spółka z o.o. zajmująca się obrotem wierzytelnościami nabyła wierzytelność wraz z wszystkimi związanymi z nią prawami. Wierzytelność została skierowana na drogę sądową, a następnie sprzedana. Co jest podstawą opodatkowania w tej sytuacji?
 954. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP-423/12-1/05
  CZY WOLNE OD PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH ,NA PODSTAWIE ART.17 UST.1 PKT 1 SĄ DOCHODY Z TYTUŁU SPZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ?
 955. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.OP/423/23/2005
  Czy podatnik będący nastepcą prawnym ma prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zapłaconych przez niego lecz dotyczących zobowiązań podmiotu przekształcanego z tytułu należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz faktur kosztowych?
 956. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423-016/115/28742/05/MW
  Czy koszt wymiany pokrycia dachu budynku magazynowego na pokrycie z papy poliestrowej (termozgrzewalnej) można zaliczyć bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów?
 957. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/033/423/8/2005/1
  Czy wydatki na zakup mieszkań dla lokatorów budynku zakupionego przez szkołę na cele dydaktyczne winny powiększać wartość środka trwałego, czy należy wprowadzić je jako odrębne środki trwałe oraz czy można zastosować 10% stawkę amortyzacyjną?
 958. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUS IPD1/2-423/12/2005
  Dotyczy obowiązku składania: deklaracji zaliczkowych CIT-2, zeznań rocznych CIT-8 oraz sprawozdań finansowych przez podmiot wobec, którego umorzono postępowanie upadłościowe.
 959. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PR II/423-22/PDOP/304/AG/05
  1. czy w odniesieniu do umów leasingu, zawartych przez Spółkę z o.o. i przyjętych aportem od Spółki Jawnej, wykup przedmiotów leasingu, spełniającego warunki, określone w rozdziale 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - stanowi częściowo odpłatne świadczenie, będące przedmiotem opodatkowania dla Spółki z o.o.? 2. w odniesieniu do umowy leasingu, przejętej od poporzedniego leasingobiorcy, czy przejęcie przedmiotu leasingu od dotychczasowego leasingobiorcy, w drodze aneksu do umowy leasingu - stanowi częściowo odpłatne świadczenie, będące przedmiotem opodatkowania dla Spółki z o. o?
 960. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-53/05/40803
  Pytanie podatnika dotyczy momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, kwot odsetek ujętych w ratach wierzytelności objętej postępowaniem układowym.
 961. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-31/GC/2005
  Jakie są podatkowe skutki rezygnacji z należnych Spółce odsetek ustawowych ?
 962. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB1/421-20/05
  Czy odsetki z tytułu terminowych lokat bankowych można uznać za przychody objęte zezwoleniem na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej i zwolnionej od podatku dochodowego od osób prawnych?
 963. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-51/05/40647
  Pytanie podatnika dotyczy określenia kosztów uzyskania przychodów przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia udziałów.
 964. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUS PBI/PM/423-13/2005
  czy wypłacone nagrody roczne dla dyrektora i jego zastepcy z zysku po opodatkowaniu mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów
 965. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III-423/12/104/05
  Czy poniesione przez ZOZ wydatki na wypłacenie pracownikom odszkodowania zasądzonego za niezgodne z prawem wypowiedzenie (dla nich) warunków pracy i płacy winne były zostać wyłączone z kosztów uzyskania przychodów, zaś wypłacone odszkodowanie należało opodatkować podatkiem dochodowym i wykazać w części G deklaracji CIT-2, jako dochód, co do którego nie może mieć zastosowania zwolnienie z opodatkowania na mocy art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 966. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415-109/05/MP/1
  Czy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej utworzony przez Spółkę i wyodrębniony z jej struktur, świadczący usługi w zakresie ochrony zdrowia, jest zwolniony z obowiązku płacenia podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) ?
 967. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III.423/11/101/05
  Spółka prowadzi działalność gospodarczą na terenie Strefy. W trakcie jej prowadzenia dokonała sprzedaży wierzytelności będących wynikiem działalności objętej zezwoleniem, na podstawie którego działalność tą prowadzi. W wyniku tej transakcji Spółka poniosła stratę. Spółka pyta: Czy sprzedaż wierzytelności przez Spółkę prowadzącą działalność gospodarczą na terenie Strefy ekonomicznej mieści się w przedmiocie działalności objętej zezwoleniem, co oznacza, że również będą korzystały ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 968. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSPBI/PM/423-12/2005
  dotyczy momentu powstania przychodu oraz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków zwiazanych z nabyciem wierzytelności
 969. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI-423/4/AK/2005
  Z przedstawionego przez Zakład Przerobu i Składowania Odpadów Spółkaz o.o. stanu faktycznego wynika, że Spółka osiągnęła zysk za 2004 rok, który uchwałą nie zostanie przeznaczony na dywidendę dla jedynego udziałowca, którym jest Gmina tylko na Fundusz Rezerwowy.
 970. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III.423/9/93/05
  Czy przychody uzyskiwane przez Stowarzyszenie z tytułu świadczenia usług pośrednictwa w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatora turystyki w kraju, w sytuacji kiedy pozyskane z tego tytułu środki posłużą wyłącznie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, będą korzystały ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (przychodem będzie prowizja z tego tytułu)?
 971. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB/II-1/423-16/05/AF
  Jak należy rozliczać wpłaty z zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym, po zmianie formy własności z jednoosobowej spółki Skarbu Państwa w Spółkę Akcyjną z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa?
 972. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423-3/05
  Czy przychód z tytułu wzrostu wartości inwestycji w 1998 r., wykazany w księgach Spółki na koniec 2004r., powinien zostać opodatkowany zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych i w oparciu o jaki przepis prawny?
 973. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDIII-423/82/5/5/05
  Jaka jest data powstania przychodu należnego z tytułu wykonywania dla osób fizycznych - w roku 2004 - usług wywozu nieczystości stałych, rozliczanych bez wystawiania faktur - według terminów określonych w umowie?
 974. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDIII-423/82/4/4/05
  Jaka jest data powstania przychodu należnego z tytułu wykonywania dla najemców - w roku 2004 - usług wywozu nieczystości stałych i płynnych oraz odsprzedaży ciepła, wody i ścieków, rozliczanych bez wystawiania faktur, oraz termin zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków miesiąca grudnia 2004 r. poniesionych na wykonane w tym miesiącu ww. usługi?
 975. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPZ/423/7/05/IK/2
  Czy należności za usługi polegające na gotowości usługodawcy nie posiadającego siedziby na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej do świadczenia serwisu i rozwiązywania bieżących problemów związanych z użytkowaniem oprogramowania komputerowego składających się na tak zwaną "opiekę" winno być traktowane jako przychód o którym mowa w art. 21 ust.1 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy pdop ?
 976. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-52/05/34560
  Pytanie podatnika dotyczy obowiązku składania informacji CIT-ST. Spółka zwraca się z zapytaniem czy powinna złożyć skorygowane deklaracje miesięczne CIT-2 poprzez dołaczenie informacji CIT-ST za 2003 i 2004 r., czy też wystarczy gdy skoryguje tylko roczne zeznania CIT-8 za 2003 i 2004 r.
 977. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 1880/04
  Ustalenie przez skarżącą przychodu (hipotetycznego) z pożyczek na zasadach oprocentowania depozytów nie znajdowała uzasadnienia w obowiązującym stanie prawnym.
 978. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-43/05/34548 PBB1/423-533/05
  Pytanie podatnika dotyczy zaliczenia zwróconych przez Spółkę kwot stanowiących równowartość wydatków poniesionych przez pracowników Spółki podczas odbywania podróży służbowych do kosztów uzyskania przychodów
 979. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-58/05/34044
  Pytanie podatnika dotyczy odliczenia od dochodu darowizn na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 980. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-40/05/33736
  wobec niespójności przepisów ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów oraz ustawy o podatku VAT, Spółka zwraca się o zajęcie stanowiska co do zasadnosci stosowanego przez Nią sposobu naliczania podatku VAT od otrzymanych dopłat do ulgowych przejazdów oraz braku możliwosci zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu podatku VAT zgodnie z art. 16 pkt 46 lit a i b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 981. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-45/05/34043
  Pytanie podatnika dotyczy niezaliczenia do przychodów podatkowych pożyczkobiorcy wartości umorzonych, wymagalnych, niezapłaconych odsetek od uzyskanych niespłaconych pożyczek, jest prawidłowe natomiast w części dot. nieodpłatnego świadczenia.
 982. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB1/421-17/05
  Czy możliwe jest następstwo prawne spółki powstałej w wyniku dokonanego w trybie art.529 § 1 pkt 2 k.s.h. podziału w zakresie uprawnienia do korzystania z ulgi przyznanej decyzją Ministra Finansów spółce dzielonej
 983. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1463/WD/4218/1/104/05/AM
  Czy w świetle postanowień umowy podpisanej w dniu 14.05.2003r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 2005r. nr 12, poz. 90) należy potrącać 5% podatku w przypadku przekazywania w 2005r. przez podmiot polski zaległych należności licencyjnych za lata 2003 - 2004 na rzecz podmiotu działającego na terenie Niemiec?
 984. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOP-423/10/2005
  Zakwalifikowania naliczonych odsetek z tytułu nieterminowego regulowania zapłat za dzierżawę nieruchomości na rzecz Urzędu Miasta Bielska-Białej - jako zobowiązań budżetowych.
 985. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/423-2A/05
  Czy Jednostka może w całości wykazać dochód jako zwolniony od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy też powinna pomniejszyć dochód zwolniony o kwoty wynikające z kosztów egzekucyjnych i odsetek budżetowych i wykazać je jako podstawę opodatkowania?
 986. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUS PBI/PM/423-10/05
  Prawidłowość zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów kosztów związanych z zakupem płytek CD i nagraniem na nich wersji testowych programów antywirusowych
 987. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD III 423/1/57/05/AP
  Spółka zakupiła od litewskiej firmy usługi reklamowe, świadczone na terenie Republiki Litewskiej. Płatnik kwalifikuje ww. usługi jako przychody określone w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz jako inne dochody uregulowane art. 23 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. W związku z powyższym Spółka prosi o wyjaśnienie, czy prawidłowo zakwalifikowała pod względem podatku dochodowego od osób prawnych opisana powyżej operację gospodarczą.
 988. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-48/05/32903
  Pytanie podatnika dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych ze szkoleniem własnych pracowników, jeżeli obejmują one zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia, wyżywienie, noclegi jest prawidłowe, natomiast w części możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na dodatkowe atrakcje takie jak ognisko, czy rejs statkiem po jeziorach, zorganizowane na rzecz uczestników szkolenia.
 989. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-14/05
  Jaką należy przyjąć wartość początkową budynku stanowiącą podstawę odpisów amortyzacyjnych oraz od kiedy należy rozpocząć dokonywanie odpisów amortyzacyjnych w przypadku nabycia nieruchomości (uprzednio najmowanej), której wartość oszacował biegły rzeczoznawca?)
 990. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB1/421-16/05
  Jakie skutki podatkowe w podatku dochdowym od osób prawnych wywołuje sprzedaż wierzytelnosci obcej przez podmiot prowadzący działnosć gospodarczą polegającą na obrocie wierzytelnościami?
 991. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-35/05/32205
  Pytanie podatnika dotyczy obowiązku złożenia zeznania rocznego CIT-8 za 2004 r. w terminie do 31.03.2005 r., obowiązku przekazania sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego oraz dotyczącej terminu złożenia sprawozdania finansowego.
 992. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-35/05/32204
  Pytanie podatnika dotyczy zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów kosztów jakimi zostaje obciążony Oddział przez Spółkę matkę tj. kosztów zarządu, sekretariatu, prac inżynierów.
 993. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-38/05/32041
  Pytanie podatnika dotyczy ustalenia czy poniesione przez Spółkę koszty związane z zawartymi umowami stypendialnymi stanowią koszt uzyskania przychodów.
 994. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-29/05/31209
  Pytanie podatnika dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie samochodów osobowych używanych przez Spółkę przez okres krótszy niż rok.
 995. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-37/05/31071
  Pytanie podatnika dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty zapłaconego podatku od czynności cywilnoprawnych.
 996. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPD1/423/1/05
  Czy licencja na wykonywanie usług transportowych musi być potraktowana jako wartość niematerialna i prawna, a może jednak powinna być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio po otrzymaniu faktury?
 997. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-48/05/31116
  Pytanie podatnika dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości wydatków na wyżywienie pracowników podczas kursu.
 998. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PBOI/423/74/P3/05/BD
  wyjaśnienie podatkowych skutków częściowego umorzenia pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie inwestycji ekologicznej
 999. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/AP/423/108/05/EP
  W związku z prowadzonym postępowaniem sądowym przeciwko deweloperom z tytułu wad budowlanych budynku , właściciele scedowali przysługujące im roszczenia odszkodowawcze na wspólnotę. Wspólnota reprezentowana przez zarząd na podstawie przelewu praw będzie dochodzić od deweloperów usunięcia wad lub zadośćuczynienia. Czy taka umowa przelewu praw na wspólnotę rodzi skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych?
 1000. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/423-7/05
  W którym momencie powstaje dla spółki przychód podatkowy z tytułu przysługującej premii od zawartych transakcji - opcji walutowych typu call.
 1001. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 1401/HTII/006-42/04/MK
  Czy w sytuacji okresu amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w okresie krótszym niż 5 czy 10 lat (prawa autorskie i licencje amortyzowane w okresie 24 m-cy) należy skorygować ich wartość początkową i amortyzację w okresach 5-cio i 10-cioletnich oraz deklarację CIT? Czy zmiany podatku naliczonego spowodowane korektą wynikającą ze zmiany wskaźnika są kosztami operacyjnymi będącymi kosztami uzyskania przychodu w roku korekty i nie należy korygować wartości początkowej składników i amortyzacji?
 1002. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1443/PD/41/412/146/7/05
  Czy koszty usług rozprowadzania wody, gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów poniesione przez spółkę w 2004 r należy rozliczać wskaźnikiem do sprzedaży tych usług stanowiących dla celów podatkowych przychód w 2004 r oraz w 2005 r.
 1003. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 1769/04
  Nie wskazanie w skardze kasacyjnej na czym polegało naruszenie prawa materialnego (błędna wykładnia czy niewłaściwe zastosowanie)a także nie wskazanie na czym polegało naruszenie art. 145 § 1 pkt 1 lit a p.p.s.a. i na ile jego uchybienie mogło mieć wpływ na wynik sprawy oznacza,że tak sformułowana podstawa skargi kasacyjnej nie może podlegać merytorycznej ocenie Sądu, albowiem Sąd nie może domyślać się na czym naruszenie prawa miałoby polegać.
 1004. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-30/05/29229
  Pytanie podatnika dotyczy momentu powstania przychodu z tytułu otrzymanej dywidendy oraz sposobu rozliczenia tego przychodu z Urzędem Skarbowym.
 1005. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-0065/05
  Czy wydatki wynikające z polisy ubezpieczeniowej, obejmujące koszt franszyzy oraz udziału własnego w wypłacanym przez zakład ubezpieczeń odszkodowaniu, z tytułu wyrządzonych szkód spowodowanych awariami i uszkodzeniami w sieci elektroenergentycznej stanowią koszty uzyskania przychodów?
 1006. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/DP1/423-21/05/JS
  Pytanie dot. rozliczenia różnic kursowych w przypadku realizowania zlecenia sfinansowanego częściowo z dochodów wolnych a częściowo opodatkowanych.
 1007. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/DP1/423-50/05/KS
  Pytanie dotyczy uznania za koszty uzyskania przychodów wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, udokumentowanych postanowieniem o nieściągalności wydanym na rzecz innego wierzyciela.
 1008. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDIII-005-8-05
  Czy gmina ma możliwość odzyskania podatku VAT w jakikolwiek sposób, w tym w systemie VAT i poza nim?
 1009. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PU/I-2/05-28129
  Pytanie podatnika dotyczy możliwości uznania nakładów na halę produkcyjną wybudowaną przez wnioskodawcę na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która następnie została wynajęta innemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność na terenie strefy, wchodzą w zakres kosztów inwestycji, które uznaje się za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną, od których przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego.
 1010. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPZ/423/5/TH
  Czy leasing operacyjny samolotu pasażerskiego od holenderskiego leasingodawcy do Spółki jest obciążony "withholding tax" w Polsce, czy należności z tytułu leasingu operacyjnego samolotu należy traktować jako należności licencyjne zgodnie z art. 12 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów z dnia 13.02.2002 r. w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu czy też jako zyski przedsiębiorstw (art. 7 Konwencji)?
 1011. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-28/05/27398
  Pytanie podatnika dotyczy ustalenia czy przychody z tytułu najmu hali produkcyjnomagazynowej wybudowanej przez wnioskodawcę na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która następnie została wynajęta innemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność na terenie strefy podlega zwolnieniu od podatku dochodowego.
 1012. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PDG/423-7/05/DN
  Czy nieodpłatne świadczenie pracy na rzecz wspólnoty przez właściciela lokalu z tytułu zaległości czynszowych winno być wykazane w zeznaniu CIT - 8 w pozycji przychody.
 1013. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-31/05/26887
  Pytanie podatnika dotyczy momentu potrącenia kosztów uzyskania przychodów przy świadczonych przez Spółkę usługach ciągłych.
 1014. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-32/05/27054
  Pytanie podatnika dotyczy uznania otrzymanej faktury jako koszt uzyskania przychodu.
 1015. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/93/WD/423/37/05/AD
  Czy dokonując wypłaty należności za wykonaną usługę marketingową dla kontrahenta zagranicznego jest zobowiązana pobrać zryczałtowany podatek dochodowy?
 1016. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-23/05/26663
  Pytanie podatnika dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym usług projektowych świadczonych dla kontrahenta niemieckiego oraz wykazania w deklaracji jako przychody uzyskane poza terytorium RP.
 1017. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-23/05/26663
  Pytanie podatnika dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym usług projektowych świadczonych dla kontrahenta niemieckiego oraz wykazania w deklaracji jako przychody uzyskane poza terytorium RP.
 1018. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PR.II/423/17/PDOP/259/AT/05
  Czy dochody przeznaczone na zakup środka trwałego w postaci samochodu osobowego, który będzie bezpośrednio przeznaczony do realizacji celów statutowych podlega zwolnieniu od podatku dochodowego?
 1019. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/62/WD/423/27/05/TW
  Dotyczy opodatkowania odsetek od pożyczki udzielonej przez Spółkę Akcyjną Spółce komandytowej zarejestrowanej w Niemczech, w której Spółka Akcyjna jest komandytariuszem
 1020. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/DP/423/56/AB/2005
  Czy opłaty od "czystych nośników" przekazywane na rzecz hiszpańskiej organizacji zarządzania prawami artystów wykonawców utworów muzycznych i słowno muzycznych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce?
 1021. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB II-1/423-38/05/BN
  Czy sposób wyliczenia należnej ulgi we wpłatach z zysku za 2003r. ustalony na podstawie wielkości przychodów ze sprzedaży i zrównanej z nimi, powinien obejmować również zmianę stanu produktów?
 1022. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PR.II/423/14/PDOP/119/AG/05
  Czy otrzymane dotacje dotyczące realizowanych przedsięwzięć korzystają ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych?
 1023. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-25/05/25561
  Pytanie podatnika dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wydatkowanej na prace remontowe bocznicy kolejowej, do której Sp. z o.o. nie posiada tytułu prawnego.
 1024. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD II 423/25-30/05/ADA
  Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę wynika, że od kwietnia 2003 roku świadczy usługi zaliczane do robót budowlano-montażowych na rzecz Europejskiego Ośrodka Badań Jądrowych (CERN) z siedzibą w MEYRIN/Genewa w Szwajcarii, a usługi wykonywane są na terenie Francji. Wszystkie zdarzenia gospodarcze związane z prowadzeniem działalności na terenie Polski i Francji Spółka ewidencjonuje w księgach rachunkowych w Polsce. Dokonując ustalenia dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania za 2003 i 2004 rok (zgodnie z zapisami art. 7 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) Spółka wyłączyła przychody i koszty związane z przychodami ze źródła położonego we Francji. Wyłączeniu podlegały zarówno przychody podatkowe jak i przychody bilansowe w tym różnice kursowe dodatnie i ujemne zrealizowane i nie zrealizowane dotyczące przychodów i kosztów, rachunku dewizowego oraz podatku dochodowego i podatku VAT. Do podstawy opodatkowania nie zostały uwzględnione przychody ustalone według stopnia zaawansowania ani różnice kursowe z wyceny bilansowej (niezrealizowane). W związku z powyższym spółka prosi o potwierdzenie czy ww. zasady rozliczenia Spółki z podatku dochodowego od osób prawnych są prawidłowe w szczególności w odniesieniu do : - zasad rozliczania różnic kursowych zrealizowanych i niezrealizowanych związanych z przychodami i kosztami dotyczącymi zakładu we Francji. - różnic kursowych powstałych w związku z rozliczeniem podatku VAT we Francji oraz rozliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przebywających we Francji ponad 183 dni. - przychodów lub kosztów zrealizowanych na kontraktach forward.
 1025. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OP-423/1/05
  Czy różnica powstała z wyceny pożyczki dewizowej, rozliczanej w formie wzajemnej kompensaty wierzytelności podlega zaliczeniu do przychodów i opodatkowaniu?
 1026. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-20/05/28391
  Czy podatnik powinien zaliczyć do przychodów roku 2004, przychód ze sprzedaży akcji, jaki prawdopodobnie otrzyma za 5 lat zgodnie z zawartą w umowie zakupu akcji "opcją wyjścia"?
 1027. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-III/423-31/2/1/05
  Czy po stronie związku jednostek samorządu terytorialnego wystąpi przychód z nieodpłatnych świadczeń z tytułu przekazania spółce z o. o. do nieodpłatnego używania środków trwałych i nieruchomości gruntowych oraz wartości niematerialnych i prawnych?
 1028. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OP-423/4/05
  Czy wydatek poniesiony na opracowanie planu przedsięwzięcia (wniosku o dotację) w ramach programu SAPARD jest kosztem uzyskania przychodów ?
 1029. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OP-423/3/05
  Czy odpisy amortyzacyjne od składników majątkowych dokonane przed otrzymaniem dotacji z programu SAPARD są kosztami uzyskania przychodów w całości, czy też jedynie w tej części jaka odpowiada sfinansowanym przez jednostkę wydatkom na ich nabycie?
 1030. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD III 423/1/30/05/AP
  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w dniu 18 stycznia br. Spółka wypłaciła należności licencyjne firmie mającej siedzibę w Niemczech. Będąc w posiadaniu certyfikatu rezydencji ww. podmiotu niemieckiego, nie opodatkowała i nie pobrała zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Umowa między Polską a RFN obowiązująca do 31.12.2004 r. w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu wyłączała opodatkowanie tych dochodów w Polsce. Nowa umowa między oboma państwami weszła w życie 20 grudnia 2004 r., lecz do dnia wypłaty ww. należności nie została opublikowana w Dzienniku Ustaw, zatem zgodnie z art. 91 Konstytucji nie obowiązywała. Płatnik ma wątpliwości, postanowienia, której umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania tj. "starej" czy "nowej" należy stosować. Spółka utrzymuje, że właściwie postąpiła nie opodatkowując ww. należności według przepisów "starej" umowy o zapobieżeniu podwójnego opodatkowania.
 1031. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD III 0090/1/242/05
  Spółka X jako Regionalna Instytucja Finansująca (RIF) jest stroną umowy o udzielenie wsparcia na koszty operacyjne związanej z realizacją regionalnego programu rozwoju przedsiębiorstw zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie (PARP), będącą agencją rządową. Spółka X działając w charakterze Regionalnej Instytucji Finansującej zawiera umowy dotacji z małymi i średnimi przedsiębiorcami, przekazując na ich rzecz środki finansowe uprzednio otrzymane od PARP. W ramach środków otrzymanych na mocy dotacji operacyjnej podatnik działający jako RIF jest zobowiązany do wykonywania określonych zadań szczegółowo opisanych w umowie. Stosownie do zapisów zawartych w umowie o udzielenie wsparcia, na realizację zadań określonych w umowie PARP przekaże Regionalnej Instytucji Finansującej kwotę wsparcia w wysokości nieprzekraczającą określonej w złotych kwoty. Ponadto kwota wsparcia nie może przekroczyć wydatków faktycznie poniesionych przez RIF. Wsparcie jest przeznaczone na pokrycie wydatków RIF, w części związanej z realizacją zadania określonego w umowie. Poniesione przez RIF z tytułu wykonania umowy koszty powinny być ewidencjonowane. W sprawozdaniach kwartalnych znajdować się musi część finansowa, w której dokonane musi być zestawienie poniesionych wydatków. Zastosowana w umowie nazwa na otrzymane z tytuły jej wykonania środki - kwota wsparcia - utrudnia prawidłową ocenę charakteru otrzymanych środków, a tym samym ich opodatkowanie. Otrzymane przez podatnika z tytułu wykonania usług określonych umowie środki finansowe nazywane są w umowie "wsparciem na koszty operacyjne". Wsparcie nie jest pojęciem jednoznacznym na gruncie prawa podatkowego. W ocenie podatnika należy je jednak niewątpliwie uznać za zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych. Stosowanie do art. 17 ust. 1 pkt 14 b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwolnione od podatku są "kwoty otrzymane od agencji rządowych, jeżeli agencje otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach." Otrzymane przez podatnika na realizację umowy środki finansowe od PARP będącej agencją rządową, która otrzymała na ten cel środki z budżetu państwa (na podstawie umowy o dotację celową pomiędzy Ministrem Gospodarki i Pracy a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości) są w opinii podatnika zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych. Zdaniem podatnika mniejsze znaczenie ma fakt, czy kwota wsparcia z tytułu wykonywania czynności opisanych w umowie ma charakter dotacji czy wynagrodzenia, bowiem art. 17 ust. 1 pkt 14 b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uzależnia zwolnienie nie od charakteru otrzymywanych kwot, lecz od tego, od jakiego podmiotu zostały uzyskane i na jaki cel zostały mu przydzielone. W opinii podatnika kwota wsparcia ma charakter dotacji. Podatnik nie osiągnie bowiem zysku z tytułu wykonania niniejszej umowy, a zostaną mu jedynie zwrócone koszty i to tylko do określonej z góry kwoty. Ponadto w oznaczonych w umowie przypadkach kwota wsparcia może zostać obniżona. Możliwa jest więc sytuacja gdy uzyskana od PARP kwota nie pokryje nawet faktycznie poniesionych wydatków. Zapisy umowy z PARP wskazują, że otrzymane przez RIF środki nie mają charakteru wynagrodzenia, bowiem istotą wynagrodzenia jest to, że jest ono tak skalkulowane, aby oprócz pokrycia poniesionych kosztów usługodawca osiągnął zysk.
 1032. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD III 0090/1/243/05
  Czy otrzymywane z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości środki finansowe są zwolnione na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 14b uzstawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1033. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-17/05
  Spółka zwróciła się z zapytaniem czy podatek dochodowy od osób prawnych winna zapłacić do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym wykonała usługę, czy do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym otrzymała zaliczkę.
 1034. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PR-II/423-12/PDOP/194/JS/04
  Czy przychód osiągnięty przez Teatr z Grodna będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej?
 1035. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US PDII 406/1/33314/2005
  1. Czy można udzielać pożyczek nieoprocentowanych kontrahentom, skoro podstawową działalnością spółki jest działalność handlowa?2. Czy pożyczka taka jest świadczeniem nieodpłatnym?3. Czy spółka może przyjąć pożyczkę od swojego kontrahenta- dostawcy na tych samych zasadach?
 1036. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-16/05/22517
  Pytanie podatnika dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów: wierzytelności odpisanych jako nieściągalne z tytułu wymagalnych, a nieściągalnych kredytów (pożyczek), udzielonych przez jednostki organizacyjne uprawnione, na podstawie odrębnych ustaw regulujących zasady ich funkcjonowania, do udzielania kredytów (pożyczek) na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. b) oraz rezerw tworzonych na pokrycie wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona na pokrycie wymagalnych, a nieściągalnych kredytów (pożyczek) na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 26 lit. a).
 1037. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-5c/05/22258
  Pytanie podatnika dotyczy uznania odsetek od obligacji jako przychody z działalności objętej zezwoleniem na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej i zwolnionej od podatku dochodowego od osób prawnych.
 1038. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2/423/19/05/JŁ
  Czy w związku z tym, że rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1997 r. w sprawie ustanowienia łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2000 r. utraciło swoją ważność, zapisy dotyczące wyrobu wytworzonego na terenie strefy (§ 2 ust. 1 pkt 2) oraz utraty zwolnień od podatku dochodowego (§ 13 ust. 1) nie obowiązują aktualnie naszej Spółki?
 1039. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423-005/59/1106/05/MZ
  Spółka zwróciła się z zapytaniem, czy pokrycie straty kapitałem zapasowym lub wypracowanym zyskiem roku obrotowego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.
 1040. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423-008/59/1106/05/MZ
  Spółka zwróciła się z zapytaniem, czy gotówkowe wpłaty udziałowców Spółki na pokrycie straty podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.
 1041. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-11/05/21905
  Pytanie podatnika dotyczy momentu rozpoczęcia amortyzacji podatkowej transformatora blokowego.
 1042. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-11/05/21899
  Czy nakłady na modernizację w 100 proc. zamortyzowanego transformatora blokowego, ujawnionego podczas inwentaryzacji, będą powiększały jego wartość początkową, od której Spółka będzie mogła dokonywać odpisy amoryzacyjne?
 1043. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DFP/423-1/05
  Podatnik administruje budynkami stanowiącymi własność Gminy. Dochód uzyskany z gospodarki zasobami mieszkaniowymi przeznacza na eksploatację, bieżące utrzymanie oraz remonty kapitalne. Dochody uzyskane z najmu lokali użytkowych, sprzedaży energii cieplnej do własnych zasobów mieszkaniowych i do innych podmiotów oraz dochody uzyskane z dozoru technicznego i usług kasowych wykonywanych na rzecz wspólnot mieszkaniowych, powstałych z gminnego zasobu w których gmina ma swoje udziały będą przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. Czy dochody te są wolne od podatku do 31 grudnia 2006r.?
 1044. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/52/WD/423/22/05/TC
  Czy w przypadku sprzedaży zapasów (materiałów, towarów, wyrobów gotowych, półproduktów), ich częściowej likwidacji czy innego zagospodarowania, odpisy aktualizujące ich wartość, ustalone na dzień otwarcia likwidacji przypadające na sprzedane lub zlikwidowane zapasy, będą kosztem podatkowym w Spółce w likwidacji w momencie ich upłynnienia?
 1045. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/52/WD/423/23/05/TC
  Dotyczy możliwości uznania za koszt uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży środków trwałych albo ich likwidacji: 1) odpisów z tytułu utraty wartości ustalone na dzień otwarcia likwidacji tj. xx.04.2004r. dot. sprzedanych lub zlikwidowanych środków trwałych w Spółce w likwidacji,2) dokonywanych od dnia następnego po dniu xx.04.2004r. w Spółce w likwidacji odpisów amortyzacyjnych dot. sprzedanych bądź likwidowanych środków trwałych, 3) nieumorzonej części sprzedanych lub zlikwidowanych środków trwałych.
 1046. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-3/423-8/05
  W miesiącu sierpniu 2004 r. zawiązano Spółkę z o.o. Rejestracja w sądzie rejestrowym nastąpiła w miesiącu wrześniu 2004 r. Do końca stycznia 2005 r. Spółka nie rozpoczęła działalności gospodarczej. Nie wystawiła, ani nie otrzymała żadnej faktury. Rejestracja Spółki w Urzędzie Skarbowym (NIP-2, VAT-R) nastąpiła w styczniu 2005 r. ze wskazaniem daty rozpoczęcia działalności gospodarczej 19 stycznia 2005 r. Czy Spółka nie miała obowiązku rozliczeń z urzędem skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych już od miesiąca, w którym nastąpiło zawiązanie Spółki? Czy Spółka ma obowiązek dokonać korekty zgłoszenia rejestracyjnego NIP-2 i VAT-R ze wskazaniem daty rozpoczęcia działalności gospodarczej jako daty zawiązania Spółki (daty aktu notarialnego) oraz złożyć zaległe deklaracje CIT-2 i VAT-7. Zdaniem Spółki przesłanką rejestracji w Urzędzie skarbowym jest przewidywany moment wystawienia lub otrzymania faktury VAT, więc złożenie dokumentów rejestrujących spółkę w urzędzie skarbowym w miesiącu styczniu 2005 r. jest słuszne.
 1047. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: Nr AP-D-198/04
  Pytanie Podatnika dotyczy określenia momentu przejścia z metody degresywnej amortyzacji na metodę liniową.
 1048. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423/1/05
  Czy zapłacony podatek VAT od dopłat do ulg w przewozach pasażerskich jest kosztem uzyskania przychodu?
 1049. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-1191/04
  Czy zatrzymanie zysku w Spółce na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spowoduje powstanie po stronie Spółki przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia?
 1050. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PBOI/423/53/05/DW
  Czy w świetle zmienionych przepisów art. 18 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych darowizny z przeznaczeniem na zakup kompletów strojów piłkarskich dla zawodników klubu podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania ?Czy obdarowany musi wykazać się wpisem do rejestru jako organizacja pożytku publicznego, aby można było dokonać odliczenia przekazanej darowizny?
 1051. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PBOI/423/21/P/05/KL
  Czy cesja wierzytelności, której przedmiotem była wartość odsetek naliczonych od zapłaconych należności głównych jest tożsame z ich faktycznym otrzymaniem?
 1052. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG-P/423-1/05
  Podatnik wnosi zapytanie, czy w opisanym poniżej przypadku nastąpiło wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1053. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PBOII/423/58//05/KTK
  Czy ciąży na Spółce obowiązek potrącenia podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2a od świadczonych usług doradczych przez niemieckiego kontrahentaw związku z nową umową o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartą z Republiką Federalną Niemiec?
 1054. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-3/423-1/05/3
  Czy zapłata odsetek jako kwot nieznajdujących odzwierciedlenia w statucie Spółki Wodno-Kanalizacyjnej będzie skutować opodatkowaniem kwoty dochodu przeznaczonego na ich zapłatę?
 1055. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/423/2/05
  Moment powstania obowiązku podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu odsetek wypłaconych zagranicznej firmie oraz kto jest płatnikiem tego podatku.
 1056. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD III 0090/1/21/05AK
  W ocenie Spółki przepis art. 12 pkt 2 umowy z dnia 14.05.2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz. U. z 2005 r., Nr 12, poz. 90) zawiera mało precyzyjne wyrażenie "...nie może przekroczyć 5 procent...". Stąd też pytanie Spółki: jaki procent podatku od należności licencyjnych (zobowiązań) powstałych w 2005 r. należy pobrać i wpłacić do budżetu ? Według Burda Polska Sp. z o. o. może to być 5, ale także 4 i mniej procent. Stosownie do treści art. 12 pkt 1 umowy z dnia 14.05.2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz. U. z 2005 r., Nr 12, poz. 90), należności licencyjne powstające w Umawiającym się Państwie i wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane tylko w tym drugim Państwie. Jednakże, zgodnie z ust. 2 powyższego przepisu, należności licencyjne, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, mogą być też opodatkowane w Umawiającym się Państwie, w którym powstają i zgodnie z jego ustawodawstwem, ale jeżeli osoba uprawniona do należności licencyjnych ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, to podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 5 procent kwoty brutto należności.
 1057. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 0090/1/05/IWN
  Z przedłożonego wniosku wynika, iż Spółka zalicza do wydatków związanych z budową fabryki ogół kosztów ponoszonych na budowę takich jak wartość zużytych materiałów, robót budowlanych, praca sprzętu budowlanego, maszyn, urządzeń, środków transportu, koszty ogrzewania, projektów technicznych, dokumentacji, ekspertyz, opinii, robót instalacyjnych, wynagrodzeń nadzoru inwestycyjnego itp. Do kosztów wytworzenia budowanej fabryki Spółka zalicza ponoszone w okresie realizacji inwestycji koszty przygotowania do produkcji takie jak, koszty naboru pracowników produkcyjnych, koszty delegacji, szkolenia oraz wynagrodzeń i składek ZUS tych pracowników uznając, iż są to koszty pośrednie związane z realizowaną inwestycją. Spółka ponosi również wydatki z tytułu podatku od nieruchomości, które od czasu oddania fabryki do eksploatacji zalicza do wydatków na wytworzenie środka trwałego. Spółka nie zalicza do kosztów wytworzenia fabryki kosztów ogólnego zarządu, odnosząc te wydatki bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu.W związku z powyższym Spółka zwróciła się z zapytaniem czy ww. wydatki związane z inwestycją (budowa fabryki)zalicza się do wartości początkowej środka trwałego.
 1058. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1443PD/41/412/100/2/05
  Czy w opisanej sytuacji należy przyjąć , że w dniu 22 grudnia 2004 r tj. w dniu przetargu , nastąpiło zbycie nieruchomości , a ustalona cena jest przychodem roku 2004 .Realizując plan likwidacji Spółdzielnia w dniu 22 grudnia 2004 r zorganizowała przetarg ustny na zbycie nieruchomości . Przetarg został rozstrzygnięty . Wadium wybranego oferenta zostało zatrzymane na poczet ceny przyszłej transakcji nabycia nieruchomości , a pozostałym uczestnikom wadium zwrócono. Z uczestnikiem przetergu , którego ofertę wybrano spisano porozumienie w protokole z przetargu . W porozumieniu tym strony ustaliły , że zawarcie aktu natarialnego przenoszące własność nieruchomości nastąpi w pierwszym kwartale 2005 r . gdyż Spółdzielnia musi spłacić wierzytelność zabezpieczoną hipoteką na nieruchomości , będącej przedmoitem przetargu . Strony ustaliły , że zwycięzca przetargu wpłaci w styczniu 2005 r dodatkową zaliczkę , która wraz z wadium pozwoli spłacić wierzytelność i wykreślić hipotekę . Zaliczkę tę w uzgodnionej wysokości wygrywający przetarg wpłacił w dniu 5 stycznia .
 1059. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS/CiWD/413P-2704/AO
  Na podstawie art.14 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r ( z póź. zm. Ordynacji podatkowej prosimy o udzielenie odpowiedzi czy mamy składać w Urzędzie Skarbowym informację roczną o wysokości świadczeń ponoszonych za pracowników z tutułu opłacania składek ubezpieczenia zdrowatnego i społecznego a pracownik doliczania do dochodu . PPH utworzyła oddział w Niemczech . Oddział posiada numer podatkowy w Niemczech , księgi prowadzi biuro rachunkowe . Oddziałsporządza bilans , który jest połączony z tutejszą firmą . Podatek dochodowy z działalności i od zatrudnionych pracowników jest rozliczany w Niemczech . Pracownicy są zatrudnieni w Polsce i oddelegowani do Oddziału . Wynagrodzenie jest naliczane i wypłacane przez Oddział w Niemczech według prawa niemieckiego . ZUS jest naliczany i odprowadzany w Polsce .Spółka ponosi koszty składek ZUS w pełnej wysokości również te których obowiązek zapłaty ma opracownik tj. 50% składki emerytalnej i rentowej oraz składkę corobową i zdrowotną . Kosztami składek za pracodawcę i świadczeniami za pracowników obciążamy Odział w Niemczech , któty przelewa nam środki na rachunek bankowy . Według naszej oceny pomimo że ponosimy świadczenia za pracownika nie mamy obowiązku składania rocznej informacji w Urzędzie Skarbowym , gdyż nie jesteśmy płatnikiem podatku dochodowego dla pracowników wysyłanych do Niemiec , płatnikiem jest Oddział w Niemczech więc nie możemy wystawić PIT-11. W PIT -8 C nie zostały przewidziane powyższe świadczenia . Pracownicy nie mają obowiązku doliczania powyższych świadczeń w zeznaniu rocznym.
 1060. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PR.II/423/9/PDOP/127/AT/05
  Czy przyznane wynagrodzenie wynikające z umowy stanowi koszty uzyskania przychodu?
 1061. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 0090/1/21/05/JP
  Spółka z o. o X podaje, że rozpoczęła proces inwestycyjny, w wyniku którego na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: Strefa) zostanie utworzony zakład produkcyjny. Działalność gospodarczą na terenie Strefy Spółka prowadzić będzie w oparciu o udzielone jej zezwolenie. W związku z realizacją inwestycji Spółka ponosić będzie wydatki na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych. Nabywane lub wytwarzane przez Spółkę we własnym zakresie środki trwałe mogą być stopniowo przekazywane do używania i ujmowane w ewidencji środków trwałych. Z uwagi na duży stopień zaawansowania technologicznego i złożoność inwestycji, a także zakładaną etapowość procesu inwestycyjnego, w wielu przypadkach pomiędzy momentem faktycznego poniesienia poszczególnych wydatków w ramach tego procesu, a chwilą przekazania do używania kompletnego i zdatnego do użytku środka trwałego zaistnieć może znaczna rozbieżność w czasie. W związku z powyższym Spółka ma wątpliwość, w którym momencie ponoszone w związku z realizacją inwestycji wydatki, mogą zostać uznane za wydatki kwalifikujące się do objęcia zwolnieniem z podatku dochodowego, o którym mowa w § 5 rozporządzenia. Zdaniem Spółki przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej pozwalają twierdzić, że poniesione przez przedsiębiorcę strefowego wydatki inwestycyjne mogą, zgodnie z § 5 ww. rozporządzenia, zostać uznane za koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą w formie zwolnienia z podatku dochodowego w momencie faktycznego ich poniesienia. Przewidziany w § 6 wymóg zaliczenia ich do wartości początkowej środka trwałego nie ma w praktyce wpływu na zmianę tego terminu. Według Spółki wskazówkę w kwestii uznania wydatków za kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną stanowią przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczące amortyzacji podatkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Na podstawie art. 16g tej ustawy podatnik powinien stwierdzić, czy dany wydatek podlega zaliczeniu do wartości początkowej składnika majątku trwałego już w momencie poniesienia - aby móc prawidłowo określić jego wartość początkową. Faktyczne zaliczenie wydatku inwestycyjnego do wartości początkowej składnika majątku trwałego następuje zatem jeszcze przed oddaniem go do używania. Wobec powyższego Spółka powinna mieć prawo uznawać wydatki za dające prawo do zwolnienia od podatku w miesiącu, w którym wydatki te zostały poniesione, nawet jeśli w tym miesiącu nie doszło jeszcze do oddania do używania środka trwałego, z którym związany jest wydatek inwestycyjny. W ocenie Spółki za moment "poniesienia wydatku" należy uznać moment, w którym dochodzi do rzeczywistego wydatkowania środków pieniężnych, czyli dokonania zapłaty lub moment dokonania czynności prawnej powodującej takie same skutki ekonomiczne jak dokonanie zapłaty, np. moment złożenia oświadczenia o potrąceniu należności.
 1062. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI.1/406/4/2005
  Czy do 2006 roku wolne od podatku dochodowego są dochody podatników, jeżeli dochód z działalności gospodarczej zostanie w całości przeznaczony na działalność statutową tj. działalność edukacyjno-oświatową ?
 1063. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 0090/1/8/05/DS
  Z treści złożonego wniosku wynika, że rok podatkowy w Spółce rozpoczął się 01.10.2003 r. i trwa 15 miesięcy do 31.12.2004 r. Dla niektórych środków trwałych (zgodnie z art. 16k ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) znajdujących się w ewidencji przyjęto degresywną metodę amortyzacji. W załączniku Nr 1 do ww. ustawy podano wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych, które to stawki, zdaniem Spółki, należy traktować jako procentowe zużycie środków trwałych w ciągu kolejnych 12 miesięcy (rok jako miara czasu). W związku z powyższym, zdaniem Spółki, w celu określenia rocznego odpisu amortyzacyjnego w przyjętym roku podatkowym (15 miesięcy), Spółka powinna zastosować stawkę określoną w załączniku Nr 1, podzielić przez 12 miesięcy i pomnożyć przez 15 miesięcy. Co za tym idzie, odpisów amortyzacyjnych przy zastosowaniu metody degresywnej w 2005 r. Spółka dokona od wartości początkowej środka pomniejszonej o odpisy dokonane zgodnie z art. 16k ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i wyżej opisanym wyliczeniem. Spółka uważa, iż stawki podane w załączniku Nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie mogą odnosić się do roku podatkowego, gdyż byłoby to krzywdzące w stosunku do podatników, którzy mają rok podatkowy dłuższy niż 12 miesięcy, natomiast stwarzałoby preferencje dla podatników, którzy mają krótszy niż 12 miesięcy rok podatkowy.
 1064. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PBOI/423/24/05/MR
  POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Naczelnik Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu stwierdza, że stanowisko spółki przedstawione we wniosku z dnia 03.01.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej właściwości miejscowej oraz stawki podatku dochodowego od osób prawnych od dochodu uzyskiwanego na terytorium Polski przez zagraniczną osobę prawną jest prawidłowe.Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma ...
 1065. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PBOI/423/24/05/MR
  POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu stwierdza, że stanowisko spółki przedstawione we wniosku z dnia 03.01.2005 r. który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 10.01.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej właściwości miejscowej oraz stawki podatku dochodowego od osób prawnych od dochodu uzyskiwanego na terytorium Polski przez zagraniczną osobę prawną jest prawidłowe.W dniu 10.01.2005 r. do Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa p ...
 1066. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PBOI/423/13/05/IL
  W piśmie z dnia 11.01.2005 r. Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny: z zapytaniem zwróciła się Spółka Akcyjna, która na podstawie wpisu do Krajowego Sądu Rejestrowego w Katowicach z dnia 07.01.2005 r. przejęła spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Przejęcie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zmianami). Zgodnie z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych spółka przejmująca wstąpiła z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej. Na podstawie art. 93 § 2 pkt 1 w związku z § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa osoba prawna łącząca się poprzez przejęcie innej osoby prawnej wstępuje we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łącz ...
 1067. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PBOI/423/7/05/DW
  PostanowienieNa podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o., w organizacji - przedstawione we wnioskuz dnia 07.01.2005 r. bez numeru, który wpłynął w dniu 10.01.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej wyboru roku podatkowego i obowiązku złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w sytuacji, gdy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji rozpoczęła działalność gospodarczą z dniem 1 września 2004 r. i zgodnie z umową spółki prz ...
 1068. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD 423-8-/PW/04/05
  Czy wcześniejsze zakończenie umowy leasingu, przed upływem wymaganego okresu stanowiącego 40% normatywnego okresu amortyzacji może skutkować pozbawieniem prawa do zaliczenia opłat leasingowych do kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu art. 17b. ust.1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U z 2000 Nr 54 poz. 654 ze zm.)?
 1069. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-11-2/GC/04/05
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z zakupem kwiatów, z anonsami prasowymi takimi jak nekrologi, w przypadku zgonu pracowników, kontrahentów i ich osób bliskich?
 1070. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.III.423/2/8/05
  Czy Bursa Szkolna - jednostka budżetowa samorządu terytorialnego prowadząca działalność w zakresie przedstawionym w piśmie z dnia 6 stycznia 2005 r. zwolniona jest podmiotowo oraz przedmiotowo od podatku dochodowego od osób prawnych?
 1071. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.III.423/1/105
  W jaki sposób należy przyporzadkować przychody oraz koszty uzyskania przychodów, uzyskiwane przy wykonywaniu usług ciągłych, w świetle przepisów art. 12 ust. 3d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych według stanu prawnego obowiazujacego w 2004 i 2005 roku?
 1072. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB II-1/423-14/04/DP
  Czy podlega opodatkowaniu zryczłtowanym podatkiem dochodowym kwota przekazana na kapitał akcyjny z kapitału zapasowego, utworzonego z dopłat akcjonariuszy.
 1073. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PR.II/423/2/PDOP/91/AT/05
  Pytanie dotyczące interpretacji art.16 ust.1 pkt.57 i 57a ustawy z 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, który od dnia 01.01.2005r. wyłącza z kosztów uzyskania przychodów niewypłacone pracownikom wynagrodzenia i nieopłacone składki ZUS.
 1074. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD1/423-1/05/GH
  Jakie skutki podatkowe wywiera umowa o współpracy polegająca na zamieszczaniu materiałów informacyjnych o obiekcie hotelarskim na stronie internetowej oraz w broszurach informacyjnych wydawanych przez UM w zamian za udostępnienie w obiekcie hotelowym miejsca na stojak z materiałami informacyjnymi o Krakowie.
 1075. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZB/415-4/2005
  Czy po dokonaniu prac modernizacyjnych obiektu biurowego przyjętego jako środek trwały, dla którego ustalono indywidualną stawkę amortyzacyjną, można nadal stosować tę stawkę?
 1076. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/423-176/04
  Z dniem 4 czerwca 2004r. Minister Skarbu Państwa dokonał zbycia 85% akcji Podatnika, co spowodowało utratę statusu jednoosobowej spółki Skarbu Państwa. Wnioskująca, jako jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, dokonywała wpłat z zysku w okresach kwartalnych. Przy ustalaniu podstawy naliczania wpłat uwzględniała zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych wg metody uproszczonej, w oparciu o przepisy art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Z uwagi na powyższe Podatnik pyta, czy przy rozliczeniu wpłat z zysku za II kwartał 2004r. winien dokonać ostatecznego rozliczenia tej wpłaty za I półrocze 2004r., przyjmując do ustalenia podstawy tychże wpłat podatek dochodowy od osób prawnych za okres I-VI 2004r. w wysokości faktycznie osiągniętej, a nie w wysokości przekazanej do Urzędu (wg metody uproszczonej) oraz czy dla potrzeb ustalenia podstawy wpłat z zysku należy przedłożyć Urzędowi deklarację CIT-2 za I półrocze 2004r.?
 1077. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.III.423/3/12/05
  W jaki sposób należy przyporządkować koszty podatkowe bezpośrednie oraz pośrednie dotyczące danego miesiąca do przychodów danego okresu rozliczeniowego przy działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu tzw. usług ciągłych w roku podatkowym 2004 i 2005?
 1078. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II-2/423/354/JSz/170/04/05
  Czy w świetle ustawy z dnia 1 grudnia 1995r. (Dz. U. Nr 154, poz. 792) w sytuacji, gdy Skarb Państwa w dniu 7 lipca 2004r. sprzedał 50% akcji jesteśmy zobowiązani do płacenia za m-c lipiec ,,wpłaty z zysku". Czy deklaracja WZS-1K za 6 m-cy będzie ostateczną, czy później na koniec roku.
 1079. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: P-I/423/84/MW/04
  Zgodnie z zapisem art. 3 ustawy z dnia 27.06.2003 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 137, poz. 1303), którego treść zmieniono z dniem 01.04.2004 r. poprzez nadanie nowego brzmienia: "Do czasu uzyskania przez banki spółdzielcze zwiększenia sumy funduszy własnych do równowartości 1.000 000 euro, przeliczonej na złote według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok osiągnięcia wymaganego progu kapitałowego, banki spółdzielcze odliczają od kwoty należnego podatku dochodowego od osób prawnych kwotę równą kwocie dochodu jaki uzyskałby z nabycia, za kwotę odpowiadającą ich funduszom podstawowym, 52-tygodniowych bonów skarbowych" oraz zmianę ust.2, w którym pierwsze zdanie otrzymało brzmienie: "Odliczenie, o którym mowa w ust.1, dotyczy banków spółdzielczych, które:..."Wątpliwości Banku budzi zastosowanie w/w zmiany w zakresie sposobu odliczenia od podatku w roku 2005 za rok 2004, ponieważ ustawa weszła w życie w dniu 01.05.2004 r., a sposób określenia odliczenia podatku uwarunkowany jest od 52 - tygodniowych bonów skarbowych, oprocentowanych w skali rocznej. Powstają zatem pytania: 1)czy możliwe jest dokonanie odliczenia od kwoty podatku należnego za 2004 r. kwoty rocznego dochodu przypadającej na ostatnie 8 miesięcy 2004 r. ? Jeżeli miałaby to być tylko część dochodu, to jakie należy przyjąć zasady do ustalenia tej kwoty ? 2) na jaki dzień należy przyjąć stan funduszy podstawowych stanowiących podstawę ustalenia możliwego dochodu z nabycia 52- tygodniowych bonów skarbowych ? Czy należy brać pod uwagę stan funduszy podstawowych na koniec 2004 r., czy też na koniec kwietnia 2004 r., tj. przed wejściem w życie ustawy o zmianie...? 3) czy należy brać pod uwagę stan funduszy podstawowych netto czy też brutto ? 4) czy zaliczki na poczet podatku dochodowego odprowadzane w 2004 r.mogą być pomniejszone o kwotę zwolnienia z podatku, o którym mowa w w/w ustawie ?
 1080. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US 24/2170/443/188a/2004/IW
  Czy dochód uzyskany przez Stowarzyszenie ze sprzedaży, przeznaczony na realizacje celów statutowych, jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych?
 1081. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.28.III/423-6/04
  Czy wydatki poniesione przez Spółkę w związku z zamiarem podwyższenia kapitału akcyjnego (akt notarialny, koszty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) stanowią koszt uzyskania przychodu?
 1082. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II/423/13/04
  Czy podatek od wartości dodanej /TVA/ uiszczany na terytorium Francji z tytułu świadczenia tam usług budowlanych, remontowych i wykończeniowych należy zaliczyć do przychodów podatkowych oraz odpowiednio do kosztów uzyskania przychodu?
 1083. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-137/04/38304
  Ze stanu faktycznego przedstawionego w pisemnym zapytaniu wynika, iż Spółka posiada konto w Komerč Bank (Czechy), na które wpływają środki w walucie czeskiej, z tytułu sprzedaży i z którego pokrywane są zobowiązania również w walucie czeskiej. Wątpliwość Spółki, budzi prawidłowość stosowanego kursu walut w oparciu o który ustala się różnice kursowe dla celów podatku dochodowego. Biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony w piśmie, w przedmiotowej sprawie mają zastosowanie art. 12 ust. 1 i ust. 2a oraz art. 15 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). Różnice kursowe podatkowe (zrealizowane) powstają z chwilą dokonania zapłaty rozrachunków (należności i zobowiązań) wyrażonych w walutach obc ...
 1084. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-149/04/38439
  Ze stanu faktycznego przedstawionego w pisemnym zapytaniu wynika, iż: Spółka celem zabezpieczenia przed niekorzystnymi spadkami kursów EUR zawarła kontrakty na opcje walutowe. Z jednej strony jest nabywcą opcji walutowej typu put, z drugiej wystawcą opcji walutowej typu call. W momencie zawarcia tych transakcji określona jest cena wystawienia opcji w postaci tzw. premii. W przypadku opcji call (wystawionej przez Spółkę celem zminimalizowania kosztów zawarcia opcji put) premia przysługuje Spółce i w zależności od umowy płacona jest w dniu zawarcia umowy lub w terminie rezygnacji bądź realizacji praw przysługujących bankowi z zawartej opcji. Zdaniem Spółki przychód z tytułu premii powstaje na zasadach ogólnych, w oparciu o art. 12 ust. 1 ustawy o pdop, czyli w dacie otrzymania pienię ...
 1085. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PR.II/423-120/AT/04
  Czy dochód z darowizn przekazywanych na rzecz Stowarzyszenia przez osoby fizyczne oraz osiągany z prowadzonej działalności gospodarczej jest wolny od podatku?
 1086. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.28.III/423-5/04
  Czy dochód ze sprzedaży nieruchomości, przeznaczony na modernizację budynku stanowiącego siedzibę oraz centrum kształcenia kadr Związku Rewizyjnego Spółdzielni… będzie wydatkiem na cele statutowe Związku, a tym samym będzie wolny od podatku dochodowego od osób prawnych? Czy powyższa sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 1087. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-423/1/04
  Jaki jest wpływ wysokości zobowiązań (długów związanych funkcjonalnie z działalnością przedsiębiorstwa) na obliczenie łącznej wartości początkowej środków trwałych (i wnip) dla celów amotyzacji podatkowej w przypadku wniesienia aportem przedsiębiorstwa do spółki kapitałowej? Czy w przypadku wystąpienia wartości firmy, tj. kiedy łączna rynkowa wartość aktywów jest niższa do rynkowej wartości przedsiębiorstwa, amortyzacji podatkowej podlega cała wartość rynkowa środków trwałych (i wnip)? Czy wartość wydanych udziałów (podwyższenia kapitału zakładowego) wyznacza maksymalną wartość początkową środków trwałych, od której amortyzacja stanowi koszt uzyskania przychodu?
 1088. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.I.1./415/19/04
  Czy Spółka w 2005 roku może wpłacać zaliczki na podatek dochodowy w uproszczonej formie w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu za rok podatkowy 2002/2003?
 1089. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-II-423/11/04
  Właściwość miejscowa Oddziału Związku, działającego jako stowarzyszenie, w sytuacji gdy Oddział posiada osobowość prawną.
 1090. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.III.423/7/04
  Czy wydatki poniesione na opracowanie wniosku w sprawie przyznania dotacji z PARP na dofinansowanie zakupu maszyn i urządzeń do produkcji przewodów elektrycznych stanowią koszt uzyskania przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy?Czy można odliczyć podatek VAT naliczony przy nabywaniu usług i materiałów z tym związanych? Czy poniesiony wydatek na opracowanie wniosku podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w sytuacji, kiedy nie będzie można go zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 1091. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-133/04/37698
  Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego w pisemnym zapytaniu, Spółka świadczy usługi opieki serwisowej sprzętu informatycznego, które zgodnie z umową zawartą z klientem trwają przez określony okres, np. 12 lub 24 miesiące, a fakturowanie ma miejsce w pierwszym miesiącu obowiązywania umowy na całość należnej kwoty, za cały okres opieki przewidziany umową; klient również dokonuje płatności na pełną kwotę wskazaną na fakturze, na początku okresu obowiązywania opieki serwisowej. Wątpliwość Spółki, budzi moment i wysokość zaliczenia wartości świadczonych usług do przychodów podatkowych. Stosownie do art. 12 ust. 3 ustawy z 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), za przychody związane z działalnością gospodarczą osiąg ...
 1092. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-II/423/93/04
  Pytanie podatnika dotyczy możliwości zaliczenia do wartości niematerialnych i prawnych nabytego prawa do używania znaku towarowego i sposobu zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu
 1093. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OPII/423-4/2004
  Zgodnie z art. 25 ust. 1 i 2 oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zmian), podatnicy są obowiązani bez wezwania składać deklaracje, zeznania wg ustalonego wzoru o wysokości dochodu (straty). Ponadto w myśl art. 27 ust. 2 ww. ustawy podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Obowiązek podatkowy osoby prawnej istnieje do momentu ustania jej bytu prawnego tj. wykreślenia jej z właściwego rejestru sądowego. Deklaracje i zeznania podatkowe winny być podpisane przez osoby uprawnione, zgodnie z obowiązującymi przepisami lub nadanym stat ...
 1094. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.III.423/6/04
  Czy dotację otrzymaną z PARP na zakup środkow trwalych należy ująć w deklaracji CIT -2 jako przychód i w załaczniku CIT-2/0 jako odliczenie od dochodu, czy wykazywać w przychodach podatkowych i zwolnionych równolegle do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych od srodkow trwalych sfinansowanych tą dotacją?
 1095. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/423/155/04
  Spółka jako Zakład Pracy Chronionej, korzysta podczas zakupu kamienic (zakup starych kamienic na własny rachunek, w celu ich wyremontowania dla dalszej sprzedaży lub ich wynajmowania), korzysta ze zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 50% jego ogólnej wartości. Sprzedający nieruchomość nie zgadza się na przenoszenie jakichkolwiek opłat związanych z transakcją sprzedaży. Podczas zakupu Spółka tak negocjuje cenę zakupu, aby zrekompensować sobie koszty nabycia nieruchomości. W związku z tym cena nabycia obejmuje część zwolnioną z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 50% stawki oraz 50% kwoty faktycznie zapłaconej notariuszowi przez Spółkę kupującą zamiast sprzedającego. Zapytanie dotyczy, czy odpisy amortyzacyjne od tak skalkulowanej ceny nabycia nieruchomości będą stanowiły koszt uzyskania przychodów.
 1096. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-135-1/GW/04
  Gmina zwraca się z pytaniem dotyczącym możliwości odzyskania podatku VAT w systemie VAT i w podatku dochodowym od osób prawnych .
 1097. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-110-3/GW/04
  Czy przepisy ustawy o podatku od towarów i usług przewidują możliwość odzyskania przez Gminę podatku VAT w jakikolwiek sposób (w tym w systemie VAT, i poza nim).
 1098. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423/33/04
  Czy wykazany przychód w zeznaniu CIT-8 za 2004 r. można pomniejszyć o kwotę stanowiącą nadwyżkę wpłat dokonanych przez lokatorów nad poniesionymi przez spółdzielnię kosztami, przeznaczoną do zwrotu lokatorom w 2005 r.? Czy przeznaczenie nadwyżki bilansowej na zasilenie funduszu zasobowego spółdzielni oznacza, że została ona przeznaczona na cele statutowe i podlega zwolnieniu z podatku dochodowego?
 1099. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI.II/423/111/AT/04
  1) Czy w przypadku zawarcia przez wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczona odpowiedzialnością będącą jedynym członkiem zarządu tej spółki, umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę mającej za przedmiot wykonywanie czynności innych niż należą do obowiązków członka zarządu np.akceptacja projektów dokumentów związanych z przeliczeniem wynagrodzeń pracowników ubiegajacych się o emeryturę, przyznane wynagrodzenie stanowić będzie koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy też co do zasady tego typu wynagrodzenie nie rodzi powyższych skutków podatkowych?2) Czy dopuszczalne jest podjęcie uchwały przez Zgromadzenie Wspólników przyznajacej wynagrodzenie członkowi jednoosobowego zarządu z tytułu wykonywania fumkcji Prezesa Zarządu będącego jednocześnie jedynym wspólnikiem spółki i czy przyznane wynagrodzenie stanowić będzie koszty uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych czy też co do zasady tego typu wynagrodzenie nie rodzi powyższych skutków podatkowych?
 1100. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-103/04/35496
  Ze stanu faktycznego przedstawionego w pisemnym zapytaniu wynika, że Spółka przystępując do inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej, będącej w przyszłości jej środkiem trwałym zaciągnęła kredyt w banku. Po rozstrzygnięciu przetargu na budowę sieci okazało się, że kwota zaciągniętego kredytu przewyższa kwotę oferty przetargowej. W związku z powyższym Spółka postanowiła odwołać część niewypłaconego kredytu co wiązało się z opłatą za odwołanie kwoty głównej kredytu. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) nie posługuje się określeniem "opłata za odwołanie w dowolnym czasie niewypłaconej części kredytu". Natomiast art. 77 ww. ustawy stanowi, iż: "umowa kredytu może określać, że od kredytu postanowionego do dyspozycji kr ...
 1101. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.III.423/5/04
  Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych dotacje otrzymane od władz samorządowych? Czy do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej można zaliczyć wydatki sfinansowane bezpośrednio z otrzymanej dotacji, o której powyżej mowa?Czy do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej można zaliczyć wydatki związane z obsługą kredytu zaciagniętego na potrzeby Funduszu Pożyczkowego?
 1102. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/OPPII-443/43/04/MS
  Podatek od towarów i usług.Zgodnie z art. 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej ustawą o ptu., właściwym dla podatnika organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a jeżeli czynności te wykonywane są na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów skarbowych, właściwość miejscową ustala się ze względu na adres siedziby osoby prawnej.Podatek dochodowy. Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. nr 240, poz. 2069 ze zm.) w sprawach podatku dochodowego od osób prawnych właściwy miejscowo jest organ podatkowy według ...
 1103. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PR.II/423-106/AT/04
  Czy Spółka może wystawiać fakturę z 0% VAT?Czy w/w dofinansowania stanowią przychód, czy też zmniejszają koszty w momencie faktycznego ich otrzymania? Czy jeśli są przychodem to czy Spółka musi wystawić fakturę wewnętrzną?
 1104. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PR-II/423-101/JS/04
  Spółka zwraca się z zapytaniem, czy z związku z opisanym stanem faktycznym po dokonaniu cesji umów leasingowych będzie zobowiązana do dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów z tyt. zaliczenia do nich rat leasingowych wynikających z w/w umów?
 1105. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PR. II/423-96/AT/04
  1.Czy w związku z powstaniem Spółki w dniu 15.09.2003r. służy jej prawo na podstawie art.8 ust.2a ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych prawo do złożenia zeznania podatkowego (CIT-8) łącznie za dwa lata podatkowe (za okres 15.09.2003 do 31.12.2004).2.Czy nie uzyskiwanie przez zarząd Spółki wynagrodzenia stanowi podstawę do uznania, iż Spółka uzyskuje przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.3.Czy przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia pracy przez zarząd Spółki zobowiązany jest podatnik deklarować od dnia 15.09.2003 do chwili obecnej składając stosowne deklaracje miesięczne, czy też przychód ten powinien być deklarowany dopiero od miesiąca października 2004 z tytułu wykonywanej pracy przez prezesa Spółki na rzecz podatnika.4.Jak Spółka ma oszacować wartość szacowanego przychodu z tytułu pracy prezesa Spółki do miesiąca października 2004r. oraz czy wartość powyższego przychodu może być równa przeciętnemu wynagrodzeniu za prace w Spółce.
 1106. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PR II/423-95/AT/04
  1.Czy przedmiotowe wydatki z tytułu najmu lokalu mieszkalnego określone fakturą z dn.07.10.2004r., Spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu roku podatkowego 2004?2.Czy na spółce jako płatniku spoczywa obowiązek naliczenia i pobrania od m-ca października 2004r. zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu używania przez prezesa zarządu w/w mieszkania?Czy Spółka ma obowiązek potrącić podatek od całej kwoty czynszu najmu, czy też zaliczki powinny być potrącone sukcesywnie do okresu trwania umowy oraz okresu użytkowania przedmiotowego lokalu mieszkalnego przez prezesa zarządu?
 1107. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDOP-443/18/2004
  Czy Urząd Gminy ma możliwość odliczenia podatku VAT w wyniku realizowanej w ramach programu SAPARD inwestycji "Oznakowanie turystyczne Gminy..." Działania te polegałoby na zamieszczeniu tablic informacyjnych obrazujących mapę turystyczną z oznakowaniem lokalizacji najważniejszych zabytków, itp.; oznakowanie tablic granic administracyjnych Gminy?
 1108. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/291/PDI/52/2004
  Czy zeznania podatkowe składane przez wspólnoty mieszkaniowe winny zawierać przychody i koszty związane z zarządem nieruchomością wspólną ?
 1109. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II-1/423/8/2004/GZ
  Spółka z o.o. X nabyła przedsiębiorstwo państwowe. Czy ustalając wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na podstawie art. 16g ust.10 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka przyjęła prawidłowo wartość składników majątkowych zgodnie z art. 4a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pomniejszając aktywa nie będące środkami trwałymi i wartościami niematerialnymi i prawnymi o przyjęte do spłaty zobowiązania i fundusze specjalne wykazane w bilansie.
 1110. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDOP-443/17/2004
  Czy Urząd Gminy ma możliwość odliczenia podatku VAT w wyniku realizowanej w ramach programu SAPARD inwestycji budowy wodociągu?
 1111. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/43/JK/04
  I. Podatek od towarów i usług: - czy odnośnie zakupionej licencji od firmy z Wielkiej Brytanii na nadawanie programu satelitarnego: - należy dokonać rejestracji jako podatnik VAT UE? - kiedy powstaje obowiązek podatkowy od powyższych usług? - w jakim terminie winniśmy go rozliczyć?II. Podatek dochodowy od osób prawnych.- - czy od zakupu tej samej licencji spółdzielnia winna odprowadzić podatek dochodowy- w wysokości ryczałtowej 10% ?
 1112. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PR II/423-94/AT/04
  Czy koszt remontu w obcym środku trwałym stanowi koszty uzyskania przychodu spółce?
 1113. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-62/04/33144
  Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.) nie definiują pojęcia przychodu. Przychodami dla celów przedmiotowego podatku są zarówno otrzymane pieniądze (art. 12 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy) jak również wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń (art. 12 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy). Ustawodawca nie sprecyzował bliżej co należy rozumieć przez ,,nieodpłatne świadczenia" ograniczając się jedynie do wskazania w ustawie sposobu i kryteriów ustalania ich wartości. W związku z tym przy interpretacji tego pojęcia należy sięgnąć do orzecznictwa NSA. W wyroku z 29.10.1999 r. (I SA/Gd 1290/98, LEX 39011), sąd stwierdził co następuje: ,,Przez pojęcie nieodpłatnego świadczenia należy rozumieć te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w ...
 1114. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDP-423-128/141/04
  Czy istnieje możliwość prowadzenia działalności gospodarczej poza specjalną strefą ekonomiczną przez przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenie na działalność w SSE przed dniem 01.01.2001 r. ?
 1115. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/81/2004
  Czy Gmina może odzyskać podatek VAT z tytułu realizacji inwestycji ze środków SAPARD?
 1116. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/38/HK/04
  czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku VAT zaliczonego do kosztów kwalifikowanych w jakikolwiek sposób, w tym systemie VAT i poza nim przy umowach zawieranych z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Programu SAPARD
 1117. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: UPO-415/PD/137/04/MP
  Towarzystwo jest komunalną osobą prawną - spółką z o.o., której jedynym wspólnikiem jest Gmina. Dochody Towarzystwa są przedmiotowo zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 17 pkt 1 ust. 4j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Towarzystwo wybudowało w 2003 roku lokal użytkowy ( w stanie surowym) od wartości którego zapłacony został podatek dochodowy. W 2004 roku została zawarta umowa najmu na ten lokal. Najemca zobowiązał się ponieść koszty przystosowania lokalu do prowadzonej działalności gospodarczej, a Towarzystwu będzie zwracał poniesione nakłady w postaci rozliczenia w części czynszu należnego od najemcy w okresach miesięcznych aż do zrównoważenia poniesionych nakładów. Towarzystwo będzie wystawiało co miesiąc faktury za wynajem, a najemca nie będzie płacił za czynsz do czasu wyczerpania kwot poniesionychnakładów. Najemca rozpoczyna działalność od miesiąca listopada 2004 roku i od tego miesiąca następować będzie rozliczanie poniesionych nakładów. Czy zwrot nakładów poniesionych przez przyszłego najemcę na adaptację lokalu użytkowego na rzecz tego najemcy korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4j i pkt 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w którym momencie - w przypadku nie korzystania z tego zwolnienia - powstaje obowiązek podatkowy, czy w momencie przekazania nakładów przez najemcę czy w momencie faktycznie ponoszonych wydatków z dochodu korzystającego wcześniej ze zwolnienia?
 1118. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpdIA/1/423/18/04/BB
  Jak ustalić koszt uzyskania przychodu w przypadku objęcia udziałów w spółce zo. o w zamian za wkład niepieniężny, gdy przedmiotem wkładu są środki trwałe? Czy kosztem będzie wartość początkowa wnoszonych do spółki urządzeń z uwzględnieniem dokonanych odpisów amortyzacyjnych, czy też kosztem będzie wartość rynkowa wnoszonych urządzeń?
 1119. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II/423-9/04
  Zapytanie dotyczy wykładni przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie powstania obowiązku podatkowego z chwilą zbycia nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości i otrzymania środków finansowych na pokrycie postępowania upadłościowego przedsiębiorstwa państwowego.
 1120. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP I 443/570/04/AW
  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Podatnik dokonuje montażu zestawów rekreacyjnych jako zagospodarowanie terenu w ramach małej architektury na terenach towarzyszących budownictwu mieszkaniowemu. Zapytanie dotyczy wysokości stawki podatku od towarów i usług jaką należy opodatkować opisane czynności.
 1121. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZD/423-251/04
  Dotyczy wybranych skutków podatkowych łączenia się spółek kapitałowych.
 1122. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDOF-415/35-2/2004
  Czy dochód członka spółdzielni (osoby fizycznej) uzyskany w wyniku podziału majątku likwidowanej spółdzielnipodlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy dochód osiągnięty przez spółdzielnię ze sprzedaży budynku stanowiącego jej własność podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 1123. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/OPBI/423/179/04/BW
  Przepisy art. 9a ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54 poz. 654 ze zmianami) nakładają na podatników dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami (...) obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej takich transakcji. Zgodnie z art. 11 wyżej wymienionej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli: • podatnik podatku dochodowego mający siedzibę (zarząd) lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (...) bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym za granicą lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego przedsiębiorstwa, albo • osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania albo siedzibę (zarząd) za granicą (...) b ...
 1124. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DP-423/14/2004
  Czy spółka cywilna lub spółka jawna, w których jednym z udziałowców jest osoba prawna (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych?
 1125. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/OPBI/423/176/04/DK
  Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zmianami) podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmioty zagraniczne, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów: z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (kno ...
 1126. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/OPBI/423/182/04/AG
  Zgodnie z art. 5 ust. 3 Umowy z dnia 13 listopada 1995 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 1996 r. Nr 29, poz. 129) plac budowy lub prace budowlane albo instalacyjne stanowią zakład tylko wtedy, gdy trwają one dłużej niż dwanaście miesięcy. Kryterium dwunastu miesięcy ma zastosowanie do każdego oddzielnego placu budowy lub projektu. Przy ustalaniu, jak długo istnieje dany plac budowy lub projekt, nie należy brać pod uwagę okresu spędzonego poprzednio przez przedsiębiorcę na innych placach budowy lub projektach, które nie mają z obecnym żadnego związku. Plac budowy należy jednakże traktować jako jednolitą placówkę, nawet jeżeli po ...
 1127. Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów, sygnatura: PB3/1748-8214-271/HS/04
  Przekazuję wyjaśnienia dotyczące, stosowania w 2004 r., przez zrzeszone banki spółdzielcze ulgi w podatku dochodowym od osób prawnych, określonej w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. Nr 137, poz. 1303 z późn. zm.).Wątpliwości dotyczą:- ustalenia wartości dochodu, jaki bank spółdzielczy uzyskałby z nabycia 52 - tygodniowych bonów skarbowych, za kwotę odpowiadającą funduszom podstawowym banku spółdzielczego, zwolnionego od podatku dochodowego od osób prawnych,- określenia pojęcia "fundusze podstawowe", o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. Ba ...
 1128. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-104/04/29569
  Jak wynika z pisma Spółki w dniu 05.01.2004 r. i 04.05.2004 r. Postanowieniem Sądu Rejonowego dokonane zostało połączenie G. Ż S.A. odpowiednio z Z. P. w i B. W. S.A. Połączenie nastąpiło poprzez przejęcie (inkorporację) ww. dwóch Spółek przez G. Ż. S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.). Zgodnie z art. 493 § 2 Kodeksu spółek handlowych połączenie następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby spółki przejmującej. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia spółek przejmowanych, a spółka przejmująca wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki spółek przejmowanych (art. 494 k.s.h). Na podstawie art. 93 § 2 Ordynacji podatkowej, osoba prawna łącząca się przez przejęcie innej osoby ...
 1129. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IUS IPD1/2-423-18/2004
  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że występująca z wnioskiem o udzielenie informacji jednostka, będąca spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i zarazem właścicielem określonej ilości akcji w innej spółce, zawarła umowę, której przedmiotem było odpłatne zbycie akcji na rzecz akcjonariusza w celu ich umorzenia. Wypłata wynagrodzenia zostanie dokonana w ten sposób, że:
  - określona w umowie kwota (stanowiąca część wynagrodzenia) zostanie zapłacona w terminie 21 dni od daty ziszczenia warunku podanego w umowie, tj. po podjęciu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały o umorzeniu akcji oraz określeniu wysokości wynagrodzenia należnego zbywającej spółce z o.o. za akcje ...
 1130. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-005U-650/04/EJ
  Pytanie podatnika dotyczy: Podatku od odsetek otrzymanych od udzielonej pożyczki Spółce niemieckiej, w której jest udziałowcem.
 1131. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-14/DP/412-408/04
  Rada rodziców działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz.U. z 1996 r . Nr 67, poz 329 ze zm./.
 1132. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 1MUS-1471/DPD2/423/203/04/DP
  Pytanie Spółki dotyczy wyjaśnienia zasad stosowania art. 10 (dywidendy) i art. 11 (odsetki) Umowy zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku podpisanej dnia 14 maja 2003 r. w Berlinie ( umowy jeszcze nieobowiązującej)
 1133. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.IV/443-70/04
  1.Czy świadczenie usług zgodnie ze statutem Zakładu Komunalnego polegających na: utrzymaniu czystości ulic, chodników , placów, zieleńców oraz zimowe oczyszczanie, budowie i konserwacji dróg i ulic w mieście i gminie, eksploatacji wodociągu i instalacji sanitarnej w mieście i wodociągów wiejskich, utrzymaniu, remontów i konserwacji budynków stanowiących własność gminy, eksploatacji i utrzymaniu miejsko-gminnych wysypisk śmieci, nadzorze nad utrzymaniem nieczynnego cmentarza żydowskiego, nadzorze nad czystością posesji prywatnych, państwowych i spółdzielczych, nadzorze nad targowicą i kąpieliskiem, zarządzie innym majątkiem gminnym, organizacji robót publicznych i prac interwencyjnych, wywozie nieczystości płynnych i stałych z nieruchomości stanowiących własność Urzędu Miasta i Gminy, dowozie dzieci do szkół, usługach transportowych, budowlanych i innych, innej działalności na rzecz użyteczności publicznej i potrzeby gminy - podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie § 8 ust.1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ? 2.Czy świadczenie działalności statutowej podlega zwolnieniu przedmiotowemu od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 1134. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDIII/423/4/2004
  Przeniesienie własności rzeczy i praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochody budżetu państwa na podstawie art. 66 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa jest szczególnym przypadkiem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego. Szczególny charakter tego przypadku wygaśnięcia zobowiązania podatkowego polega na tym, iż pieniężna wierzytelność Skarbu Państwa zostaje zaspokojona w formie niepieniężnej. W rezultacie Skarb Państwa przejmuje własność rzeczy lub praw majątkowych podatnika w zamian za zaległości w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. Regulacje art.66 Ordynacji podatkowej dotyczą więc wygaśnięcia już istniejących zobowiązań podatkowych - zawarcie umowy przenoszącej własność rzeczy lub praw majątkowych spowod ...
 1135. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD/415/14/2004
  Związek Zawodowy nie prowadzi działalności gospodarczej poza statutową, czy w związku z tym istnieje obowiązek składania deklaracji podatkowych CIT-2 i zeznania podatkowego CIT-8?
 1136. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: RP II 423/62/AG/04
  1. Czy koszty pobrane przez bank BZ WBK (nie nasz tylko pośredniczący) od wpłaty dewizowej za faktury eksportowe stanowią koszt uzyskania przychodu?2. Czy refakturowanie usług zwolnionych od VAT rodzi konieczność rozliczenia podatku naliczonego wg struktury zakupów i czy faktury zakupu usług zwolnionych należy ujmować w deklaracji VAT-7 w poz.43-nabycie towarów i usług pozostałych.?
 1137. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US36/2BP/423/Inf.35/04
  Kto i na jakiej podstawie określa w chwili obecnej właściwość urzędów skarbowych w Warszawie oraz który urząd skarbowy jest właściwy dla spółki publicznej w zakresie wszystkich podatków (PIT,CIT,VAT,PCC)?
 1138. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423/22/04
  Czy przedsiebiorstwo państwowe w likwidacji w związku ze sprzedażą nieruchomości winno naliczyć i dokonać wpłaty z zysku ?
 1139. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PR.II/423-55/MK/04
  1) Czy podatek VAT wynikający z faktury wystawionej w dniu 07.07.2004. a dotyczącej premii do obrotu za m-ce 08 i 09 2001r. podlega odliczeniu w miesiącu otrzymania faktury?2) Czy w/w faktura jest kosztem uzyskania przychodu w roku bieżącym?
 1140. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US72/ROP1/423/589/04/PS
  Czy koszty prac remontowych, adaptacyjno-aranżacyjnych obiektów, koszty najmu lokali, wynagrodzenia pracowników poniesione w okresie przed oddaniem placówek handlowych do używania będą stanowiły wydatek zwiększający wartość środka trwałego w budowie (inwestycji w obcym środku trwałym)?
 1141. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDI/TK/423-11/2004
  Spółka z o.o. pyta jak ma amortyzować inwestycję w obcym środku trwałym po jego ulepszeniu, a następnie nabyciu w sytuacji, kiedy pozostała jeszcze do zamortyzowania część inwestycji w obcym środku trwałym?
 1142. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 1MUS-1471/DPD2/423/165/2004/RCh
  Spółka zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że: 1. w przypadku dokonania modernizacji w pełni zamortyzowanego środka trwałego (środka transportu), który podlegał amortyzacji według indywidualnej stawki amortyzacyjnej, podatnik ma obowiązek nadal stosować tę samą stawkę amortyzacyjną. 2.w przypadku dokonania modernizacji nie w pełni zamortyzowanego środka trwałego (środek trwały z grupy 6), który podlega amortyzacji według indywidualnej stawki amortyzacyjnej, podatnik ma obowiązek nadal stosować tę samą stawkę amortyzacyjną.
 1143. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II/423-5/04/KPS
  W 2003 r. Spółka prowadziła działalność rolniczą polegającą na uprawie wierzby energetycznej, oraz pozarolniczą działalność gospodarczą. W roku bieżącym zamierza zaprzestać prowadzenia działalności rolniczej. Od kiedy jej dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? Zdaniem Spółki od momentu zaprzestania działalności rolniczej, tj. od dnia rozwiązania umowy dzierżawy plantacji wierzby.
 1144. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PR-II/423/45/JS/04
  Czy można uznać za koszty uzyskania przychodów pełną opłatę polisy ubezpieczeniowej, bez ograniczenia do 20.000 euro, dla pojazdów DEMO używanych w celu tzw.jazd próbnych?
 1145. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.I/423-18/04
  Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością osiągająca przychody z działalności rolniczej oraz z tytułu odsetek uzyskanych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym podlega przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1146. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 1MUS/1471/DPD2/423/143/04/MS
  dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodu z tytułu świadczenia usług finansowanych częściowo ze środków bezzwrotnej pomocowy Unii Europejskiej.
 1147. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: RO/436/159/2004
  Czy drukarki komputerowe, które mogą współpracować z różnymi komputerami i nie są przypisane wyłącznie do jednego zestawu stanowią samodzielny środek trwały ?
 1148. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD III/423-7/04
  Spółka jest zarządcą nieruchomości stanowiących w całości własność Gminy oraz nieruchomości wspólnych stanowiących współwłasność osób fizycznych i Gminy. W ramach wykonania zawartej z Gminą umowy o zarządzanie i administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, Spółka pobiera czynsze od lokali użytkowych i mieszkalnych, opłaty targowe i za utrzymanie czystości wokół budynków wspólnot mieszkaniowych oraz podatek za posiadanie psa. Pieniądze z wymienionych tytułów wpływają na rachunek bankowy Spółki, a następnie przekazywane są, w określonych terminach, Gminie. Spółka nie może dysponować tymi pieniędzmi. Ponadto Spółka otrzymuje na swój rachunek bankowy pieniądze od Gminy dla wspólnot mieszkaniowych tytułem kosztów utrzymania części wspólnych. Środki te Spółka rozdysponowuje na rachunki bankowe poszczególnych wspólnot mieszkaniowych.Czy ww. wpływy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 1149. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/423-33/WC/04
  Czy wydzielone ze struktury organizacyjnej Spółki elektrownie wodne, wniesione do innej Spółki, należy uznać jako aport zorganizowanej czesci przedsiębiorstwa?
 1150. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.I/415-31/04
  - w sprawie ewidencjonowania wpływów środków finansowych na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej.
 1151. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD III 423-10/04
  Spółka kapitałowa podpisała umowę z Rejonowym Urzędem Pracy dotyczącym refundacji części kosztów poniesionych na wyposażenie stanowisk pracy tworzonych w ramach programu specjalnego. Podatnik ma wątpliwości : - czy otrzymany zwrot wydatków na zakup środków trwałych będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych oraz czy podlega on opodatkowaniu podatkiem VAT, - czy odpisy z tytułu zużycia środków trwałych od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na ich nabycie, pokryte przez Rejonowy Urząd Pracy będą stanowić koszt uzyskania przychodów.
 1152. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USI-415/4/04
  Jakie konsekwencje wystąpią w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku od towarów i usług w przypadku wniesienia w formie aportu do spółki z o.o przedsiębiorstwa prowadzonego przez osobę fizyczną oraz czy nowo powstała spółka z o.o może odliczyć stratę wniesionego przedsiębiorstwa?
 1153. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US72/ROP1/423/125/04/PS
  Czy w spółce wystąpi przychód podatkowy w sytuacji gdy zaciągnęła pożyczkę, na pokrycie której zostały wystawione weksle z określonym terminem płatności jednak spłata wartości nominalnej weksli nastąpiła po terminie ich wymagalności i wierzyciel nie żądał od spółki odsetek za dni zwłoki w zapłacie?
 1154. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-0618/03
  Czy powstała z tytułu różnic kursowych w wyniku przewalutowania kredytu z franków szwajcarskich na złote różnica w kwocie spłaty kredytu stanowi koszt uzyskania przychodów, w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1155. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD III 423/4/04
  Czy składki opłacane przez Spółkę z o.o. na rzecz pracowników są kosztem uzyskania przychodów?
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!