Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/P/10/2005

  
Słowa kluczowe: wierzytelności nieściągalne, zryczałtowany podatek dochodowy
Data: 2005-05-04

Pytanie:

W jaki sposób Podatnik może dokonać zaliczenia do kosztów wierzytelności nieściągalnych, jeśli jest na ryczałcie?


P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 1, i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piszu uznaje za nieprawidłowe stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 01.04.2005 r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego.

U Z A S A D N I E N I E

Podatnik jest właścicielem Firmy Handlowo-Usługowej "W.". Podatnik opodatkowany jest w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W 2003 r. na rzecz firmy "E." Sp. z o. o. oraz "H." z siedzibą w Warszawie dokonał sprzedaży usług za które do dnia złożenia niniejszego wniosku nie otrzymał zapłaty. Wartości wynikające z wystawionych faktur zostały zaksięgowane w ewidencji przychodów od których został zapłacony zryczałtowany podatek. Ww. firmy ogłosiły upadłość a tym samym w opinii wnioskodawcy wierzytelności zostały uznane za nieściągalne. W związku z tym podatnik z Urzędu Skarbowego powinien otrzymać zwrot zapłaconego podatku dochodowego.

Ustosunkowując się do przedstawionego stanu faktycznego tutejszy organ zważył co następuje.

Przedmiotem opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych jest osiąganie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Dla powstania obowiązku uiszczenia ryczałtu ważny jest w tym przypadku moment powstania przychodu. Zgodnie z art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód uważa się przede wszystkim "kwoty należne chociażby nie zostały faktycznie otrzymane (...)". Za datę powstania przychodu uważa się dzień wystawienia faktury, nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym nastąpiło wykonanie usługi.

Podstawową cechą opodatkowania ww. formie jest to, że na wielkość należnego podatku nie mają wpływu ponoszone w działalności koszty. W ryczałcie ewidencjonowanym nie występuje w ogóle (w sensie prawnym) kategoria kosztów uzyskania przychodów. Brak możliwości ewidencjonowania wydatków rekompensowany jest niższymi stawkami podatku. Zaprezentowane przez wnioskodawcę stanowisko dotyczy tylko i wyłącznie opodatkowania na zasadach ogólnych. Wobec powyższego przy zryczałtowanej formie opodatkowania nie istnieje możliwość zakwalifikowania w koszty uzyskania przychodu nieściągalnych wierzytelności a tym samym odzyskania zapłaconego zryczałtowanego podatku dochodowego.

W tym stanie sprawy postanowiono jak w sentencji.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika wiąże natomiast organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany bądź uchylenia. Interpretacja traci moc w momencie zmiany stanu prawnego.

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia. Zażalenie od postanowienia organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Wniesienie zażalenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 5zł, oraz na każdy załącznik po 0,50zł.

2005-05-04
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!