Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/DD2/033/145/KZU/2010/PK-623

  
Słowa kluczowe: forma opodatkowania, limit, małżonek, najem, ryczałty, stawka
Data: 2010-12-29

Istota interpretacji:

Czy w opisanym przypadku Wnioskodawczyni wspólnie z mężem może skorzystać z opodatkowania wynajmu podatkiem zryczałtowanym w wysokości 8,5% od przychodu, ewentualnie 20% po przekroczeniu przychodu w wysokości 4 000 Euro?Zmiana interpretacji indywidualnej


Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Minister Finansów zmienia, z urzędu interpretację indywidualną z dnia 17 lutego 2010r., Nr IPPB1/415-914/09-4/EC, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w imieniu Ministra Finansów na wniosek Podatnika z dnia 26 listopada 2009r., uzupełniony pismem z dnia 16 lutego 2010r. o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania przychodów z najmu ryczałtem ewidencjonowanym, gdyżstwierdza jej nieprawidłowość.


Uzasadnienie


Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając – na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) – wydał w dniu 17 lutego 2010r. w imieniu Ministra Finansów interpretację indywidualną dotyczącą zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania przychodów z najmu ryczałtem ewidencjonowanym. Interpretacja wydana została na wniosek Podatnika z dnia 26 listopada 2009 roku.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawczyni wraz z mężem jest współwłaścicielem (na zasadzie wspólnoty majątkowej) 2 lokali mieszkalnych, które planują wynajmować okazjonalnie, w zależności od zapotrzebowania. Wnioskodawczyni wskazała, że umowa dotycząca wynajmu lokalu została zgłoszona w Urzędzie Skarbowym w listopadzie 2009r., natomiast pierwszy przychód z wynajmu osiągnęła w grudniu 2009r.

W związku z tym Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy w opisanym przypadku może wspólnie z mężem skorzystać z opodatkowania wynajmu podatkiem zryczałtowanym w wysokości 8,5% od przychodu, ewentualnie 20% po przekroczeniu przychodu w wysokości 4000 Euro...

Zdaniem Wnioskodawczyni na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przysługuje jej i współmałżonkowi prawo do opodatkowania przychodów z najmu podatkiem zryczałtowanym. Mieszkania, o których mowa we wniosku, są prywatną własnością Wnioskodawczyni i jej współmałżonka, nie są częścią działalności gospodarczej, która prowadzona jest w zupełnie innym zakresie. Według Wnioskodawczyni ma "prawo płacić podatek zryczałtowany w wys. 8,5% do wysokości przych. 4000 euro, niezależnie od długości okresu, na jaki konkretna osoba dany lokal wynajmuje."


Wydając w imieniu Ministra Finansów interpretację indywidualną Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał stanowisko Wnioskodawczyni za nieprawidłowe.

W świetle przedstawionego przez Wnioskodawczynię zdarzenia przyszłego oraz przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne organ upoważniony stwierdził, iż osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Jednocześnie wskazano, że "Ustawa z dnia 17 grudnia 2009r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 13.01.2010r., Nr 3, poz. 13) zgodnie z art. 3 wprowadziła od 01 stycznia 2010r. jedną stawkę ryczałtu w wysokości 8,5%, bez względu na wysokość uzyskanych przychodów. Jednakże zgodnie z art. 4 w/w ustawy do umów zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się przepisy tej ustawy w brzmieniu dotychczasowym (…) Oznacza to, iż do opodatkowania umowy najmu, będą miały zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2009r."

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał, że "(…) stanowisko Wnioskodawczyni, iż może płacić od przychodu z najmu zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 8,5% należy uznać za nieprawidłowe. Przychody uzyskiwane przez Wnioskodawczynię z tytułu najmu lokalu mieszkalnego, w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31.12.2009r., mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu ewidencjonowanego (do kwoty stanowiącej równowartość 4.000 euro i 20% od nadwyżki ponad tę kwotę). Limit 4000 EURO dotyczy obydwojga małżonków."


Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył co następuje.

Zgodnie z art. 9a ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

W myśl art. 2 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998r. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.) osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Stosownie do art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Aby skorzystać z tej formy opodatkowania należy złożyć pisemne oświadczenie o jej wyborze. Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, natomiast podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych).

Art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) powołanej ustawy - w stanie prawnym obowiązującym do końca 2009 roku, stanowi, że stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z tytułu najmu wynosi 8,5% przychodów do kwoty stanowiącej równowartość 4.000 euro, natomiast od nadwyżki ponad tę kwotę stawka ryczałtu wynosi 20% przychodów.

Kwoty wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy (art. 4 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym).

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2009r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010r., Nr 3, poz. 13) wprowadzono z dniem 1 stycznia 2010r. zmiany w art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku (…) polegające m.in. na likwidacji 20% stawki ryczałtu od uzyskanych przychodów z najmu oraz związanego z tym limitu 4000 euro.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przychód z najmu uzyskany od 1 stycznia 2010r. podlega opodatkowaniu 8,5% stawką (bez względu na wysokość uzyskanych przychodów).

Oznacza to, że od 1 stycznia 2010r. do uzyskanych przychodów z tego źródła opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych zastosowanie ma jedna 8,5% stawka.

Zatem stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nie uwzględniające zmian przepisów ustawy obowiązujących od 1 stycznia 2010r. i stwierdzające, że "…zgodnie z art. 4 w/w ustawy do umów zawartych przed dniem wejścia z życie niniejszej ustawy na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się przepisy tej ustawy w brzmieniu dotychczasowym (…) Oznacza to, iż do opodatkowania umowy najmu, będą miały zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2009r." jest nieprawidłowe.

W związku z powyższym należało z urzędu, zmienić interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.


Zmieniona interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy), na adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.


2010-12-29
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!